Hemels Brood 6232 t/m 6262

Hemels Brood 6232

Soms weet je niet wat te zeggen. In allerlei situaties kan het zijn dat je niet weet wat te zeggen. Dat kan om allerlei redenen zijn, in ernstige situaties, bij vragen die je niet wilt beantwoorden maar waarbij je iemand ook niet wil kwetsen, bij opmerkingen die je niet terecht vindt, als iemand iets van je verwacht wat je niet waar kunt maken, als je iemand een onaangename boodschap moet brengen, en zo zijn er nog veel meer momenten waarop je zo gauw niet weet wat te zeggen.

Op zulke momenten kun je voor anderen ongemerkt in je hart even bij Mij komen en in jezelf aan Mij vragen, wat kan ik hierop het beste zeggen? En als je dan goed naar die ander luistert waar het om gaat, dan zul je merken dat je op een gegeven moment eenvoudig weet wat te zeggen, hoe te reageren, want dat wordt je door Mij wel ingegeven. Maar in sommige situaties kun je tot boosheid gebracht worden en dan is het moeilijker om Mij om hulp te vragen, of eigenlijk, je kunt dan nog wel om Mijn hulp vragen, maar Mijn ingevingen bemerk je niet, omdat je boosheid dat overstemt. Daarom is het belangrijk dat je die boosheid loslaat en tot kalmte komt. Want alleen in de kalmte van de zee kan de zon weerspiegeld worden, kan het licht gezien worden. In kalmte kun je Mij vragen wat te doen en wat te zeggen en dan zul je ook weten wat te doen en te zeggen.

In allerlei situaties kan het heel moeilijk zijn om je geduld te bewaren, om niet geïrriteerd te raken, om de ander de ruimte te geven in zijn misvattingen, zijn beledigingen, zijn onaangename handelen jegens jou. Maar bedenk je dat alles een oorzaak heeft die dieper verstopt kan zijn dan jij kunt begrijpen, dan jij kunt zien, dan jij kunt weten. Dat ligt bij die ander, bij jou ligt het eraan hoe je met allerlei ongemakken, die door anderen veroorzaakt worden, omgaat. Daarvoor kan het altijd goed zijn als je even, heel kort maar wel geheel oprecht, in jezelf aan Mij vraagt wat het beste is om te doen en te zeggen. En soms is het genoeg om niets te doen, om niets te zeggen, om het onaangename bij die ander te laten, zonder je eraan te storen. Leg het dan maar eenvoudig in Mijn Hand en dan zul je innerlijk rust vinden.

Want hoe onaangenaam en verdrietig het ook is wat een ander met zijn gedrag je aandoet, in Mijn liefde vind je alles wat nodig is om eroverheen te stappen en het aan die ander te laten om tot besef van zijn onaangename, oneerlijke handelen te komen en dat kan lang duren. Bedenk je daarbij, Ik verduur al heel lang heel veel, maar Mijn liefde vangt het allemaal met gemak op, ook voor jou, omdat Ik jou liefheb, want Ik heb alle mensen lief, en in Mijn liefde komt alles goed. Ook voor jou.

Hemels Brood 6233

Bij steeds meer mensen die in Mij geloven groeit het besef van Mijn aanwezigheid in hun hart. Meer en meer gaan zij in hun hart voelen hoe zij met Mij in contact kunnen zijn. Dat is verheugend!

Maar Ik moet daar wel een waarschuwing bij geven. Want dit besef en het voelen van contact met Mij in het hart is niet direct van het eerste begin volkomen zuiver. Eigen inzichten, eigen invullingen, letterlijke opvattingen over Mijn Woord, eigen behoeften en dergelijke, vervormen Mijn zuivere Woord. Het eerste contact met Mij in het hart is daarbij nog vaak zonder dat te beseffen. En zo kan iemand in een contact met Mij in zijn hart iets heel anders verstaan, dan Mijn ingeving te verstaan geeft. Als die mens denkt Mijn ingeving zuiver te hebben verstaan, terwijl hij Mijn ingeving niet geheel zuiver verstaan heeft, maar het als Mijn Woord doorgeeft aan medemensen, kan er verwarring ontstaan die de goede zaak niet dient.

Zo kunnen mensen die in Mij geloven dingen gaan verkondigen, die zij menen van Mij ingegeven te hebben gekregen, terwijl het geen zuivere ingevingen meer zijn, omdat zij het vermengd hebben met eigen invullingen. Daarom is het belangrijk om niet voetstoots aan te nemen wat anderen zeggen van Mij in hun hart te hebben ontvangen. Vooralsnog is het daarbij belangrijk dat iedereen wat hij in zijn hart denkt van Mij te hebben ontvangen, eerst voor lange tijd voor zichzelf te houden en wellicht wel alleen voor zichzelf te houden. Want het tegenovergestelde ziet ook de innerlijke groei in het hart van gelovige mensen en zal er profijt van hebben verwarring te stichten tussen al degenen die menen Mij al zuiver in hun hart te verstaan, terwijl zij nog lerende zijn en Mijn ingevingen nog niet geheel zuiver kunnen duiden.

Er zijn ook mensen die beweren Mijn Woord uit hun hart te spreken of contact te hebben met hogere geesten, terwijl dat het werk van Satan is. En hij doet zich via die mensen voor als heel zuiver, maar is het niet. En het is heel moeilijk om dat te doorzien, vooral als het eigen hart goed is, maar een contact met Mij nog niet zuiver genoeg is. In de vrijheid van keus kan Ik daar niet veel aan doen zonder de vrijheid te belemmeren. Ik kan wel zeggen, dat er op die manier al veel mensen tot dwaalwegen gebracht zijn, door in valse profeten hun heil te zien. Maar Ik laat het gaan, want een ingrijpen zou veel schade brengen die onnodig is, omdat op zijn tijd de ogen van goede mensen voor de valse profeten geopend zullen worden. Omdat hun hart werkelijk goed is en hun geloof in die valse profeet hun goede hart niet zal bederven. Maar voor de valse profeet zal het moeilijker zijn om zijn dwaalweg in te zien en in de nederigheid van zijn hart bij Mij te komen en zijn dwaling toe te geven.

Wees hiermee allemaal gewaarschuwd en houd altijd voor ogen, dat waarheid en liefde het belangrijkste is om goed te doen en Mij in je hart in alle zuiverheid zelf persoonlijk te kunnen gaan verstaan.

Hemels Brood 6234

De verhalen die in de Bijbel staan zijn oorspronkelijk opgeschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen die plaatsvonden in de tijd dat Ik in Jezus Christus op aarde verbleef en gaan over al hetgeen Ik de mensen leerde, over ware liefde en de ware manier van leven, maar ook over de reden waarom Ik op aarde was en welke betekenis Mijn veroordeling, Mijn kruisiging, Mijn dood en Mijn opstanding heeft voor alle mensen in alle tijden.

Dienaangaande zijn er oude geschriften gevonden, die daadwerkelijk in die tijd door meerdere discipelen opgeschreven zijn als een ware getuigenis van wat er gebeurd is. Zij hebben hun getuigenis op verschillende manieren op schrift gesteld, terwijl zij daarmee toch hetzelfde aanhalen. Al zijn ze niet geheel vanuit eenzelfde gezichtspunt geschreven, de ware betekenis is evengoed in al die geschriften aanwezig en zij vormen met elkaar één geheel, de Bijbel, Mijn Woord. Dat deze oude geschriften bewaard gebleven zijn, is voor alle mensen van groot belang, want het vormt in zijn totaal een schriftelijke weergave van de waarheid en dient als zodanig een houvast te zijn voor al degenen die Mijn Woord nog niet in hun hart kunnen verstaan. Om die reden is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze geschriften als geheel kunnen lezen in hun eigen taal. Daarom zijn er mensen door Mij geroepen om deze getuigenissen, die samen de Bijbel vormen, in allerlei talen te vertalen, zodat iedereen Mij en Mijn Woord kan leren kennen.

Maar nu is het zo, dat er boeken geschreven zijn met geheel andere verhalen over Mij en Mijn leven op aarde, die een heel andere situatie beschrijven. Daarin staat bijvoorbeeld, dat Ik niet gestorven zou zijn, maar voortijdig van het kruis genomen zou zijn, opgelapt zou zijn en naar andere oorden vertrokken zou zijn. Daarin staat dat Ik vrouw en kinderen gehad zou hebben en een gewoon dagelijks leven geleid zou hebben. En er zijn veel mensen die dat aannemelijker vinden, dan de verhalen die in Mijn tijd opgeschreven zijn door mensen die bij alles wat er gebeurde aanwezig waren en al het gebeurde als een getrouwe getuigenis opgeschreven hebben. Dat wil zeggen, dat meer geloof gehecht wordt aan verhalen die opgeschreven zijn door mensen die in het geheel niet aanwezig waren en ook geen enkel besef hebben van de waarde die alle gebeurtenissen, die in Mijn tijd plaatsvonden, voor alle mensen hebben.

Zij kunnen zelfs geen enkele bron aangeven, waaruit blijkt dat zij de waarheid kunnen weten. Al dergelijke verhalen hebben geen enkele waarheid, maar passen meer in de aardse voorstellingen van mensen, omdat zij de ware gebeurtenissen niet begrijpen, zij kunnen alleen hun eigen aardse situatie enigszins begrijpen in de letterlijke zin van het woord, en wat naar waarheid door oog- en oorgetuigen opgeschreven is, vertrappen zij, zonder enige bron van waarheid. Vraag hen eens uit welke in Mijn tijd opgeschreven bron zij deze verhalen verkregen hebben, en zij zullen je het antwoord schuldig moeten blijven, omdat er geen bron uit Mijn tijd daarover is.

Ik neem hen niets kwalijk, want zij beseffen hun eigen dwalingen niet. Maar aan jullie, die in Mij geloven en van tijd tot tijd met deze verhalen belaagd worden, zeg Ik, vraag hen eens uit welke oude bron, uit Mijn tijd, dit opgeschreven en gevonden is. Doorgaans zullen zij boos worden, omdat hun woorden in twijfel getrokken worden en zij zich daardoor miskend voelen. Zij zullen wellicht bijzondere gebeurtenissen aanhalen of geschriften uit andere landen naar voren brengen, maar geen van die gebeurtenissen zijn getuigenissen uit Mij en geen van de geschriften zijn geschreven door degenen die daadwerkelijk met Mij samen opgetrokken zijn en Mij tot aan Mijn dood en Mijn opstanding gevolgd hebben.

De enige plaats waar iedereen de waarheid van Mijn Woord, van Mijn ware wijze liefde, kan vinden, is bij iedereen in zijn hart. Wie in zijn hart met Mij samenkomt, krijgt de volle waarheid te zien, te voelen, te weten van Mij. Want alleen Ik ben de beste Getuige van wat er allemaal gebeurd is toen Ik op aarde was. Ik ben de werkelijke Getuige van Mijn leven op aarde, Mijn veroordeling, Mijn kruisiging, Mijn dood en Mijn opstanding. Ik ben de waarheid van Gods liefde, waaruit jullie allemaal daadwerkelijk leven. Weet, vanuit Mij in je hart, dat alles wat Ik op aarde heb doorgemaakt, de redding is voor alle mensen van alle eeuwen, waardoor jullie allemaal eeuwig zullen leven en allemaal de ware gelukzaligheid van volmaakt leven zullen bereiken. Dat is de eeuwig onveranderlijke waarheid.

Hemels Brood 6235

Iedereen heeft van Mij de vrijheid gekregen om zijn eigen keuzen te maken. Maar dat wil niet zeggen dat iedere in vrijheid gemaakte keus een goede keus is en een goed resultaat geeft. Er zijn veel keuzen die uit kwaadheid gemaakt worden. Door uit kwaadheid of zelfzucht gemaakte keuzen kunnen goede mensen geschaad worden en dat wordt doorgaans als niet eerlijk gezien.

Ik heb nooit gezegd dat goede mensen, die geen kwaad in de zin hebben, geen slachtoffer zullen zijn van keuzen die uit kwaadheid gemaakt worden. Wel heb Ik gezegd, dat alle mensen tot werkelijk leven kunnen komen en dat het doel van jullie verblijf op aarde is, dat alle mensen het ware gelukzalige leven bereiken. Zie daarbij dat Ik, Die volkomen goed en zonder enig kwaad mensen hielp en leerde, veroordeeld en gestraft werd en volkomen onschuldig een zeer pijnlijke kruisiging door te maken kreeg. En dan vragen mensen zich af, waarom hen onaangename gebeurtenissen overkomen, terwijl zij het goede nastreven en niets minder zijn dan anderen, die heel gemakkelijk door het leven gaan, en zelfs zijn daar mensen bij die liegen en bedriegen en hen overkomt dat niet.

Vrijheid waarborgt geen aangenaam leven op de aarde. Het waarborgt het besef te bestaan, te leven en via het verblijf op aarde kan iedereen tot gelukzaligheid komen, tot werkelijk leven komen, dat is zonder dood en zonder al wat op aarde onaangenaam, moeilijk, pijnlijk en dergelijke is. Niemand is vrij van de gevolgen van liefdeloos handelen, van de keuzen die kwaadwillende mensen maken, maar wel kan iedereen na zijn verblijf op aarde tot volmaakt leven in de volle vrijheid van zijn komen, in ware eeuwige gelukzaligheid. En wel krijgt iedereen de kracht van Mijn liefde om te dragen en te verdragen. Maar om die kracht ten volle te benutten, is vertrouwen nodig en zie, iedereen is vrij om op de kracht van Mijn liefde te vertrouwen in welke omstandigheid dan ook. Want Ik heb geen van jullie achtergelaten als wezen, Mijn aanwezigheid is in ieder van jullie en in alles, in de hele oneindigheid.

Ik ken het onschuldig lijden als geen ander en Ik zorg voor alle mensen, voor jullie allemaal. Omdat Ik jullie liefheb, omdat jullie Mijn ware liefde zijn, omdat jullie uit Mijn ware liefde Mijn levensadem ingeblazen gekregen hebben, van het eerste begin af aan. Kijk niet naar wat eerlijk of oneerlijk is, kijk naar wat je bereiken kunt door Mijn liefde aan te nemen, want de aarde en je verblijf daar is tijdelijk, maar de gelukzaligheid van Mijn liefde, het ware leven, jouw leven uit Mij in vrijheid is eeuwig gelukzalig voor jou en alle mensen. Daarom is het op aarde zoals het er is.

Hemels Brood 6236

Soms heb je het heel druk. Dan ben je verplichtingen aangegaan die door omstandigheden allemaal tegelijk tot een eind gebracht moeten worden, en dan blijft er geen tijd over voor een rustig moment van stilte en bezinning. Zie er dan op toe dat je die rust en die bezinning neemt, nadat je aan al je verplichtingen hebt voldaan, en neem geen nieuwe verplichtingen op je, voordat je rust genomen hebt en stil bent geweest.

Ik ben niet een God van de klok, je hoeft niet elke dag om precies dezelfde tijden in je hart bij Mij te komen en op vastgestelde tijden te bidden of vastgestelde gebeden op te zeggen, want het gaat niet om uiterlijkheden, het gaat niet om rituelen, het gaat er niet om Mij een plezier te doen, het gaat om jou. Het gaat erom dat jij steeds uit Mij gesterkt wordt, en dat gebeurt het best in contact met Mij, in rust en stilte, zodat je in contact met Mij kunt zien wat goed gegaan is en wat misschien toch niet zo goed gegaan is. Want wanneer je die momenten van rust en stilte niet neemt, verandert Mijn liefde voor jou en Mijn zorg voor jou niet, maar kun jij steeds gemakkelijker afdwalen van je besef van wat goed en niet goed is, van je besef van Mij in je hart en zelfs van je besef van Mijn liefde voor jou. Daardoor kun je langzaam steeds wat meer in de wereld getrokken worden en kan je contact met Mij en het belang van je contact met Mij steeds meer vervagen, tot je grootste belangen de wereldse omgang en opbrengsten zijn geworden.

Wanneer je wereldse belangen groter en groter worden, wordt je belangstelling voor Mij en het contact met Mij minder en minder. En de rust en ontspanning, die je op zijn tijd toch nodig hebt, zoek je in wereldse genoegens, in uitgaan en feest. Laat het zover niet komen. Niet voor Mij, maar voor jou. Want hoe meer je in de wereld opgaat, des te moeilijker is het om dat los te laten en te komen tot ware rust en stilte in je hart, tot Mij terug te komen. Ik zal er altijd voor jou zijn, in je hart, maar het is aan jou om de tijd voor Mij te nemen en in contact met Mij te blijven. Nu is het nog een kleine stap, maar als de wereld je eenmaal opgeslokt heeft, dan wordt het veel moeilijker, want de wereld doet het voorkomen dat zij verzadiging biedt aan al je behoeften, maar in werkelijkheid houdt zij je bij Mij weg, waar jij juist de enige ware rust en vrede kunt vinden, de ware verzadiging in ware liefde. Kom en zie het werelds bedrog en ervaar bij Mij de ware rust en vrede, waardoor je krachten aangevuld worden en je je taken zonder moeite volbrengt.

Hemels Brood 6237

Al geloven jullie in Mij en Mijn liefde, evengoed kunnen jullie nog niet alles begrijpen en soms komt er wat twijfel bij jullie boven. Dat is geen twijfel over Mijn bestaan, maar twijfel over wat jullie geloven. Want wat jullie meer en meer gaan beseffen, is buitengewoon, past niet in de letterlijke realiteit van jullie bestaan op aarde en alles wat er over de aarde verspreid in de wereld gebeurt.

En soms schrik je van die twijfel, want het lijkt er dan op, dat je aan geloof verliest. Maar in werkelijkheid is het nodig dat je zo nu en dan twijfelt, want dat is juist een stimulans voor je om opnieuw te bezien wat je gelooft en je af te vragen hoe alles toch zo in elkaar blijft passen, wat jouw aandeel is, en wat werkelijk leven uit Mij, jouw Schepper, precies is. En juist dan kan Ik je nieuwe inzichten geven, oude begrippen vervangen door nieuwe begrippen, zodat je meer gaat begrijpen van het verschil tussen letterlijk lichamelijk leven en geestelijk leven, Mijn Leven in jou, wat jij persoonlijk mag zijn en over mag beslissen wat je ermee doet, zowel materieel als geestelijk. Want je hebt van Mij die vrijheid gekregen. In die vrijheid ben je tot het besef van Mij in jou gekomen, van Mijn liefde van waaruit jij leeft.

Omdat jouw besef nog niet volmaakt is, krijg je die twijfel. Maar tegelijkertijd is die twijfel deel van je weg naar volmaaktheid, naar volmaakt leven, naar eeuwige gelukzaligheid. En op die manier werkt alles op aarde ten dienste van jullie geluk, om jullie tot die eeuwige gelukzaligheid te brengen. Op die manier dient zelfs ook alle afdwaling van liefde alle mensen, ook al is dat niet altijd aangenaam. Maar hoe erg is het, als het onaangename, ja zelfs het meest onaangename, je voor altijd tot de ware gelukzaligheid brengt? Want dat is wat van oorsprong af aan voor alle mensen het doel is, werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid.

Laat twijfel maar in je opkomen, maar kom er dan wel mee bij Mij. Wees ontmoedigd als het niet goed gaat, maar kom er wel mee bij Mij. Niet dat Ik het dan voor je wegneem, maar Ik kan je de kracht geven om het te dragen, inzicht om ermee om te gaan, bemoedigen om je aan Mij te blijven vasthouden, troost geven en je tranen drogen. En wanneer je dan uiteindelijk in de volle gelukzaligheid levend bij Mij bent, zeg je, dank U Vader, U deed mij met Uw liefde goed. Dank U dat ik nu in alle gelukzaligheid voor eeuwig bij U mag zijn.

Hemels Brood 6238

Vooral voor degenen die je lief hebt, heb je extra zorg. Van hen verdraag je meer, voor hen doe je meer, ook al is dat moeilijk, je inzet is groter voor degenen die je liefhebt, dan voor degenen die je niet goed kent, die je niet zo aanspreken, die het je onaangenaam maken. Maar bij Mij is dat niet zo. Ik heb alle mensen lief. De goede en de kwade, de liefdevolle en de liefdeloze en Ik zet Mij voor allemaal even krachtig in, vanuit dezelfde liefde. Alleen is dat niet voor allemaal op dezelfde manier.

Nu kan het zijn dat je door medemensen heel onaangenaam bejegend wordt en dat je daardoor in ernstige problemen komt, waarbij je Mij bidt om diegenen, die het jou zo moeilijk maken, aan te pakken. En je verwacht dat jouw intensieve gebed door Mij verhoord zal worden en die mensen wel door Mij gestopt zullen worden. Maar zo werkt Mijn liefde niet. Op aarde wordt veel onheil aangericht door mensen. Soms door onwetendheid, soms door domheid, door onnozelheid, maar ook vaak voor eigengewin, door de zucht naar bezit van macht. En vooral voor diegene die liefdeloos zijn zou je graag een afstraffing zien, een terechtwijzing, een vergoeding voor wat jou wordt aangedaan. Maar dat gebeurt allemaal niet en dat begrijp je niet. Waar is dan Mijn liefde voor jou? Want jij hebt immers niets verkeerd gedaan en je hebt nog wel zo intensief en oprecht Mij om hulp gebeden.

Ik zeg jou, en alle mensen die op die manier van Mij hulp verwachten, Ik heb jullie allemaal lief, ook degenen die Mijn liefde versmaden en hun medemensen te kort doen met hun leugens en bedrog. Uit Mijn liefde volgt voor iedereen een weg om te gaan en zich bewust te worden van verkeerde daden, van liefdeloos handelen, maar niet om jou op aarde je recht te geven, maar om ervoor te zorgen dat ook zij op de ware weg naar werkelijk leven komen, in de vrijheid van de eigen keus. En daar past geen afstraffing bij zoals mensen dat graag zouden zien. Zie, daar past alleen verdragen, vergeven en liefhebben bij voor wie slachtoffer is, en vertrouwen op Mij dat Ik zeker zal helpen, maar op een heel ander moment dan men wel zou willen en op een heel andere manier dan mensen van Mij verwachten.

Want je kunt Mij met een welgemeend gebed evengoed niet naar je hand zetten. Ik zie je nood en Ik zal je zeker helpen in je nood, maar vertrouw daarop en verwacht niet dat het zo zal gaan, als jij het invult. Ik heb alles in Mijn grote Hand van ware wijze liefde en uit Mijn Hand gaat alles volgens Mijn liefde, terwijl jullie alle vrijheid hebben om te kiezen voor Mijn liefde en daar dan ook op te vertrouwen. Ook al gaat het niet zoals je zou willen of zoals je verwacht. Ik verhoor jouw gebed, al is dat anders dan jij kunt bedenken. Toch komt het goed, op Mijn tijd en op Mijn wijze.

Hemels Brood 6239

Het gezegde: “Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen”, krijgt steeds meer waarheid. En te zien is, dat steeds meer mensen, in allerlei gradaties van weelde, zwakke tot heel zwakke benen hebben. Want alom is te zien hoe mensen in machtsposities misbruik maken van de weelde die hun macht hen geeft. Tot in alle lagen van de samenleving. Er zijn steeds minder mensen te vertrouwen, er wordt steeds meer misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van de doorsnee mensen, en de onderlinge samenleving weet niet meer wat te geloven en wat niet.

Er is een enorme manipulatie gaande en veel mensen hebben er geen idee van hoeveel impact dat heeft op de samenleving over de hele wereld. Er is enorm veel leugen en bedrog en er wordt heen en weer gewezen naar wie de schuld heeft van alles wat openlijk misgaat. En de waarheid is niet of nauwelijks nog te achterhalen, omdat alle middelen ingezet worden om bewijs te vervalsen en valse bewijzen te creëren. Dat maakt dat mensen onverschillig worden, zolang zij hun eten en drinken, hun huis en hun genoegens maar hebben, is het hun zorg niet. Want hoe zouden zij die aan de wal staan het schip nog kunnen keren? Zij zouden nog veel kunnen doen om het schip te keren, maar ze zijn blind en onmondig gemaakt door valse voorlichting, manipulatie en desinformatie. Ook de media zijn totaal niet meer te vertrouwen.

Lieve mensen, er is nog maar één manier om overeind te blijven en je benen te sterken, en dat is bij Mij in je hart. Het is de hoogste tijd om je verbinding met Mij in je hart te versterken, door steeds vaker bij Mij te komen en veel tijd met Mij in je hart door te brengen. Zodat je van Mij weet wat je nog kunt doen, wat wel en niet waar is, hoe met onwaarheid om te gaan, enzovoorts. Ik zeg jullie, er is bijna geen waarheid meer in de media, er is zo goed als geen waarheid meer in veel overheden, er zijn overheden die door allerlei machthebbers gemanipuleerd worden, zonder dat zij dat bemerken. Het aardse gebeuren is door alle leugens en alle bedrog te vergelijken met een vulkaan die op uitbarsten staat, terwijl de mensen die eromheen wonen de uitbarsting niet zien aankomen. Maar, lieve mensen, vergeet daarbij niet dat Ik er ben en jullie allemaal liefheb. En zou Ik alles laten gaan zoals het nu gaat, dan zou de aarde tot een hel worden.

Maar dat zal Ik niet laten gebeuren, uit liefde voor jullie lieve, goede, in Mij gelovende mensen. Toch zal er wel een zekere strijd gestreden moeten worden, omdat alle mensen vrij in hun keuze zijn en Ik die vrijheid ongemoeid laat. Maar evengoed heb Ik Mijn vrijheid en wat van Mij is, Mijn Schepping, jullie mensen, zal Ik allemaal helpen om al wat het kwaad gaat uitwerken te doorstaan, dat is, zorgen dat je niets verliest van je geloof in Mij en Mijn liefde, dat je steeds in je hart met Mij in contact kunt blijven en uit Mij ook steeds kunt weten wat waar is en wat niet. Want de tijd komt dat je alleen nog zeker kunt zijn van Mij en van wat Ik je in je hart laat weten. Oefen daarom zoveel mogelijk in het contact met Mij in je hart, kom elke dag bij Mij, zodat je Mij in je hart steeds herkent en Mijn liefde en Mijn Woord vast verankerd wordt in je hart en niets dat kan verstoren.

Weet daarbij, dat je op een zeker moment alleen nog bij Mij de werkelijke waarheid kunt vinden. Weet dat alleen Ik, jouw Schepper en hemelse Vader, altijd te vertrouwen ben in waarheid en ware wijze onbaatzuchtige onvoorwaardelijke eeuwige liefde.

Hemels Brood 6240

Je zou kunnen zeggen dat mensen op aarde, door de aanwezigheid van goed en kwaad, twee gezichten hebben. Het ene gezicht geeft uitdrukking aan het goede, het andere aan het kwade. Maar Ik bedoel hiermee niet het letterlijke gezicht, maar wat er zichtbaar, merkbaar wordt in het handelen. Alleen wordt niet altijd zichtbaar, merkbaar, of het handelen ten goede of ten kwade gebeurt.

Want mensen verbergen hun kwade handelen veelal achter zogenaamd goed handelen. En dan is het vaak niet te zien of het om kwaad of om goed handelen gaat. Met zien bedoel Ik niet het letterlijke zien, maar het bewust zijn van het werkelijke handelen, het bemerken, het aanvoelen, van wat achter het zogenaamd goede handelen als kwaad handelen verborgen is. En daar, achter de schermen, wordt heel veel verborgen gehouden, daar hebben de meeste mensen geen idee van. Maar Ik zie het allemaal. Achter de schermen is het kwaad heel vernuftig bezig om zoveel mogelijk van het goede teniet te doen. Daar bemerken jullie maar een heel klein deel van. Maar Ik heb het allemaal zo gemaakt, dat jullie, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, ook al zijn jullie met een relatief klein aantal mensen, toch niet verslagen kunnen worden door het kwaad.

Dat betekent niet een letterlijk niet verslagen worden in een letterlijke strijd, maar dat betekent dat Ik jullie met Mijn liefde innerlijk bescherm, zodat jullie contact met Mij in je hart, jullie geloof in Mij en Mijn liefde, niet beschadigd kan worden, niet weggenomen kan worden, niet verstoord kan worden door welk kwaad dan ook. En dat is veelal de betekenis van de verhalen die in de Bijbel staan. Zoals het verhaal over Job, die door het kwaad alles verloor, tot hij als bedelaar op de vuilstort terecht kwam, in de ergst mogelijke ellende, maar niets van zijn geloof en vertrouwen in Mij en Mijn liefde verloor en standvastig trouw bleef aan Mij en Mijn liefde, al begreep hij het niet.

Zo is er ook het verhaal van Noach en de ark, bezie dat niet letterlijk, want het beschrijft de situatie dat veel kwaad goede mensen kan overspoelen, maar degenen die zich aan Mij vasthouden, die al hun goede eigenschappen in hun hart vasthouden, zullen niet verdrinken in de stortvloed van het kwaad, maar overleven op de Ark van Noach. Er staat zoveel in de Bijbel wat doorgaans als geschiedenis gelezen wordt, maar keer je gezicht eens om en zie wat er nu op aarde gebeurt, dan zie je dat de verhalen in de Bijbel als het ware een blauwdruk zijn voor wat er op aarde voor en achter de schermen gebeurt. En zo hebben alle verhalen die in de Bijbel staan een ongekende waarde in meerdere opzichten, maar vooral als een zicht op wat er nu en in de toekomst gebeurt. Sluit je lichamelijke ogen en open je geestelijke ogen, en sluit je verstandelijke denken voor het voelen van de werkelijkheid, de waarheid in je hart, je innerlijke wezenlijkheid uit Mij, en er ontstaat een heel ander beeld in je, dan je ooit zag. En dan ga je begrijpen dat alles anders is dan het is, door Mij, door Mijn liefde, door wat werkelijk leven uit Mij is.

En met dat zicht, met jouw vertrouwen in Mij, met jouw geloof in Mijn liefde, ben jij beschermd, ben jij aanwezig op de ark van Noach en zul je net als Job weer alles terugkrijgen wat je allemaal verloor door wat het kwaad probeert aan te richten. En de vloed van water in het verhaal van Noach spoelde geen mensen weg, maar al het kwaad. En zo zal dat niet meer zijn, maar wel zullen alle mensen gered zijn van het kwaad, omdat Ik terugkom en daarmee de ware liefde terugbreng op aarde voor alle mensen. En zo staat het ook geschreven.

Hemels Brood 6241

“In die tijd zal de zon verduisterd worden.” Veel mensen verwachten dat de zon letterlijk verduisterd gaat worden. Maar Ik zeg je, de zon is al voor een deel verduisterd.

Voor alles wat groeit en bloeit is licht nodig. Wanneer planten geen licht krijgen, verpieteren ze. Wanneer mensen geen licht krijgen, merken zij dat aan hun lichaam, aan hun humeur, aan van alles. Maar doorgaans is er altijd nog wel een beetje licht, door de maan en de sterren, ook al zijn daar wolken voor. Maar ga eens in een volkomen donkere ruimte zitten, waar geen enkel straaltje licht is, waar het echt helemaal donker is, dan zul je al snel enorm verlangen naar licht. En kijk, de zon geeft jullie elke dag licht, soms zijn er wolken voor, lichte of donkere, veel of weinig en iedereen is blij als de zon er weer helemaal volop is. In warme landen is beschutting nodig voor teveel zon, maar het licht is ook daar evengoed nodig.

Want zou de zon er niet zijn, dan zou het heel koud worden en wel zo koud dat niemand het zou overleven. En nu denken mensen, door dat zinnetje, dat de zon letterlijk verduisterd gaat worden. En ja, zo nu en dan schuift de maan tussen de aarde en de zon, maar de verduistering die dat geeft, heeft slechts een kort en niet ernstig effect op wat op aarde groeit en bloeit. Maar wanneer de ware zon verduisterd wordt, dat is, wanneer Mijn licht in de harten van mensen verduisterd is, dan zal dat werkelijk tekortdoen aan alles wat groeit en bloeit, niet zozeer letterlijk, maar geestelijk. En dat is gaande. Er zijn nu al veel harten waarin Mijn licht nog slechts als de schemering is. En bij sommige mensen is het in hun hart al heel duister. Maar Ik zeg jullie, als het licht in de harten van diegenen geheel verduisterd is, zullen zij niet kunnen leven, want niemand kan zonder licht en zo wordt het kwaad door zichzelf verdreven, omdat het geen licht meer krijgt.

En zie, dan komt de zon op voor de eeuwige dag, Mijn licht, welke Mijn liefde is, want Ik ben in ieders hart, verduisterd of niet, altijd aanwezig. En de ziel van degenen waarvan het hart volledig verduisterd is, zal het licht van Mijn liefde zoeken en zoals je in een donkere ruimte naar dat ene straaltje licht wat er is wordt toegetrokken, zo wordt die ziel naar dat straaltje licht dat Ik hem in zijn hart geef, toegetrokken en het verlangen naar meer licht groeit en daarmee wordt Mijn straaltje licht breder en breder, al naargelang het verlangen naar Mijn licht groeit, dat is, Mijn liefde en Mijn warmte, de ware levenswarmte.

Daarom, het gaat niet om de letterlijke zon die verduisterd zal worden, maar de zon in het hart van mensen, Mijn licht, Mijn liefde in het hart. Maar wie zijn hart gevuld heeft met Mijn licht en Mijn licht uitstraalt, dat is, zoveel mogelijk naar liefde leeft, die zal Mijn licht behouden, diens hart zal niet verduisterd worden, in diens hart zal Mijn licht eeuwig zijn en blijven.

Hemels Brood 6242

Wat je van Mij verwacht, wat je aan hulp van Mij zou willen hebben, of wanneer je een goedkeuring van Mij wilt krijgen, maar het gebeurt niet zoals je verwacht, de hulp die je wilde kwam niet, en de goedkeuring bleef uit, dan vraag je je wellicht af, waarom niet? Dan denk je misschien dat Ik je niet gehoord heb, of dat Ik je niet belangrijk genoeg vind, of dat je nog niet genoeg gebeden hebt, of dat je iets verkeerd gedaan hebt, en zo meer. Maar dat is het allemaal niet.

Het volkomen waarom heeft met zoveel factoren te maken, dat het niet mogelijk is om je het waarom helemaal uit te leggen, omdat je het nog niet ten diepste kunt begrijpen. Maar wat Ik je wel kan uitleggen, is dat al jouw verwachtingen, al jouw invullingen, jouw idee iets verkeerds gedaan te hebben, gebaseerd zijn op wat jij van de situatie weet en kunt zien, terwijl Mijn zicht op alles wat met de situatie te maken heeft tot in de oneindigheid reikt, veel en veel verder dan jij je maar enigszins kunt voorstellen, dan jij kunt overzien en kunt begrijpen. Evengoed heb Ik je gehoord, evengoed help Ik je en of jij wel of niet iets verkeerd gedaan hebt, dat speelt slechts een hele kleine rol. Want zie je, Ik heb niet alleen met jouw gebed en met wat voor jou het beste is te maken, maar met alle mensen. En als Ik zeg, met alle mensen, dan zijn dat niet alleen degenen die op dat moment op aarde zijn, maar dan zijn dat alle mensen in de eeuwigheid, met al hun doen en laten, met al hun situaties, met alle gevolgen van ieders handelen, goed of niet goed, in alle tijden en voor allemaal met hetzelfde doel.

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft daarom een andere aanpak nodig om, in wat voor situatie dan ook, zo geholpen te worden, dat het zijn groei naar het ware leven bevordert, dat is, zijn groei naar het eeuwig gelukzalige leven, tot hij en alle mensen dat bereikt hebben. Jij kunt alleen jouw eigen situatie en dat van betrokkenen gedeeltelijk overzien. En dat overzien is nog heel beperkt. Want buiten de kring van jouw zicht is zo oneindig veel meer, zonder dat jij daar weet van hebt. En dat is het euvel bij zoveel mensen, ze denken met de gegevens die zij hebben, die ook nog eens niet een helemaal juist beeld geven, het geheel van een situatie te kunnen overzien, wat verre van waar is. Daarbij komt dat mensen vaak hun eigen aandeel met andere ogen bezien dan het aandeel van andere betrokkenen. Dat alleen al geeft een vertekend beeld en daardoor hebben mensen over de verhoring van hun gebed verwachtingen en invullingen over hoe Mijn hulp zou moeten zijn, maar die Ik voor hun bestwil niet zal waarmaken.

Omdat Ik tot in de oneindigheid weet wat voor iedereen het beste is, kunnen de meeste gebeden niet naar de eigen verwachtingen en invullingen door Mij verhoord worden. Daarom, als je Mij om hulp vraagt, laat dan elke verwachting, elke invulling, elk idee over wat Ik zou moeten doen weg, en vertrouw erop dat Ik je gehoord heb, dat wat je wel of niet verkeerd deed in Mijn liefde gevat is en dat Ik je zal helpen met wat voor jou en alle mensen het beste is ten aanzien van het doel van jullie leven op aarde. Dat is, te komen tot werkelijk eeuwig gelukzalig leven voor iedereen. En gaandeweg zul je in je hart meer en meer daarvan kunnen gaan begrijpen, door steeds weer bij Mij in je hart naar Mij te luisteren. Want daar laat Ik je alles weten, daar geef Ik je uitleg over al datgene wat je wilt weten en wilt begrijpen, in de mate die jij kunt begrijpen.

Want Ik wil niets verborgen houden, maar de uitleg van eeuwig werkelijk leven, het volkomen begrip daarover, is in het ware eeuwige leven Zelf, in Mijn oneindige liefde vervat, en alleen bereikbaar via ware liefde, via werkelijk contact met Mij in je hart, stap voor stap.

Hemels Brood 6243

Geef het niet op, lief mens. Probeer niet anderen te veranderen. Verander zelf hoe je mensen benadert. Iemand willen veranderen lukt nog moeilijker dan jezelf te veranderen. Maar hoe jij met de dingen die gebeuren en hoe jij met medemensen omgaat, dat kun je wel veranderen, vooral als je dat met Mij samen doet, vanuit je hart.

Maar jij bent niet de enige die het liefst anderen zou willen veranderen. Veel mensen leggen de oorzaak van onaangename situaties bij anderen en verwachten van anderen dat zij sorry zeggen en het beter gaan doen dan jij vindt dat ze doen. Ja, er zijn veel mensen die met hun handelen anderen tekort doen, maar meestal zien zij hun eigen tekorten niet, zien zij niet hoe zij het met hun handelen anderen moeilijk maken. Je kunt je daartegen verzetten, maar dat zal je veel moeite kosten, moeite die je je kunt besparen, want veranderen zullen diegenen niet snel. Blijft over, zelf leren hoe daarmee om te gaan. En je verzetten, roept meer onaangenaam handelen op.

Dat wil niet zeggen dat jij het niet goed doet, maar veel mensen hebben geen besef dat hun gedrag de aanleiding is tot onaangename situaties waarbij medemensen pijn gedaan worden. Het lijkt zo logisch en terecht om iemand op zijn onaangename gedrag te wijzen, verwijten te maken, eisen te stellen, maar het is allemaal geen liefde en veelal wel eigenbelang. Eigenbelang is voor veel mensen “voor zichzelf zorgen” en dat wordt dan ook vaak tegen elkaar gezegd: “Zorg voor jezelf”. Het wordt ten goede bedoeld, maar de uitwerking komt nogal eens neer op eigenbelang, zonder dat het als eigenbelang gezien wordt. Ja, iedereen heeft een verantwoordelijkheid over zijn eigen leven, dat is, dat hij zich voedt met voor zijn lichaam gezonde en passende voeding, dat hij zich kleedt zoals dat voor het klimaat waar hij woont nodig is, enzovoorts. Dat is geen eigenbelang, dat is de verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Maar het gaat vaak veel verder dan dat. En dat heeft wel degelijk effect op ieders leven.

Wil je iets veranderen, kom dan bij Mij in je hart en luister naar Mij. Dan laat Ik je weten hoe met het ongemak dat anderen veroorzaken om te gaan, zonder verwijten, zonder eisen, maar soms met grenzen. Dan kun je van Mij leren wanneer wel en wanneer geen grenzen te stellen, hoe bij liefde te blijven en te zien dat voor jezelf zorgen kan uitmonden in eigenbelang en dan geen eigen verantwoordelijkheid meer is. Want tussen verantwoordelijkheid en eigenbelang zit slechts een heel dunne afscheiding, die voor velen al lang helemaal vervaagd is. Kom bij Mij en leer van Mij die scheidingslijn tussen eigenbelang en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven weer te onderscheiden en je gedrag op liefde af te stemmen. Dan hoef je anderen niet te veranderen, maar dan help je hen, meer dan je beseft, om hun gedrag te veranderen. Want dat is het doorgaans, niet de persoon, maar zijn gedrag is niet liefdevol. Zorg dan dat jouw gedrag dat wel is en je zult merken dat dat een wereld van verschil maakt!

Hemels Brood 6244

Liefde is niet wat mensen onderling van elkaar verwachten en voor elkaar invullen dat liefde is. Liefde is niet een invulling van wat je nodig hebt dat een ander voor je doet of laat. Liefde is niet “Je zou de vuilnis buiten zetten, maar je hebt het niet gedaan.” Liefde komt spontaan uit je hart en heeft geen regels waaraan anderen moeten voldoen.

Er is wel afdwaling van liefde, er is zelfs veel liefdeloosheid onder mensen, maar wie daarop met verwijten, met belering, met haat en nijd reageert, die verlaat zelf het pad van liefde. Hoe liefdelozer iemands gedrag is, des te moeilijker is het om dat in liefde te verdragen. Het is een heel proces om de ergste en pijnlijkste liefdeloosheid te kunnen verdragen, maar Ik heb het nu vooral over de dagelijkse omgang met elkaar. De reacties op allerlei dingen onderling, de verwijten als iemand niet handelt zoals een ander zou willen en verwacht. Ik heb het over de invullingen die mensen zelf bedenken dat zij van anderen mogen verwachten. Maar dat is eigenbelang tegenover eigenbelang. Moet iedereen dan maar alles wat anderen in hun liefdeloze eigenbelang doen, accepteren?

Je mag grenzen stellen. Je hoeft je niet te laten slaan, met woorden of letterlijk, maar het is niet de bedoeling dat je terugslaat. Er zijn andere wegen om te zorgen dat je niet meer ‘geslagen’ wordt. Die wegen ken Ik en in je hart kan Ik je die laten weten. Want niemand hoeft alleen te staan tegenover liefdeloosheid, niemand hoeft de liefdeloosheid alleen te dragen, het kan altijd samen met Mij. Wanneer je in conflict komt met medemensen en je hebt zelf werkelijk naar eer en geweten gehandeld, maar daarmee is het conflict niet opgelost, dan zijn er mogelijkheden die Ik je kan tonen in je hart, om het conflict te beëindigen, om je grenzen te stellen en wat daarvoor nodig is om te doen. Vaak weet je wel wat het beste is om te doen, maar ontbreekt je de moed. Omdat je de gevolgen ziet, en die gevolgen zijn ook niet altijd aangenaam. Maar vaak gaan die gevolgen na verloop van tijd voorbij.

In een conflict wat lang duurt of zich steeds herhaalt, is ook met verdraagzaamheid geen verandering aan te brengen en wanneer je dat onder ogen ziet, kom dan bij Mij en in je hart kun je van Mij te weten komen wat te doen en te laten, hoe er het beste mee om te gaan. Want Ik vraag van niemand het onmogelijke, maar er is meer mogelijk dan jij en de meeste mensen beseffen. In Mijn liefde is zelfs alles mogelijk. En als je Mijn liefde nog niet ten volle in alles bereikt hebt, dan nog zijn er wegen die je kunt gaan waarmee je je kunt losmaken van wat anderen je in hun argeloosheid of liefdeloosheid aandoen. Als je wilt, als je de moed hebt om die wegen met Mij in Mijn liefde te gaan.

Hemels Brood 6245

De grootsheid van het heelal is als de oneindigheid van Mijn liefde. En de mens is maar geïnteresseerd in dat heelal, wil in dat heelal leven vinden, zoekt contact met buitenaards leven, zoekt of er in de ruimte, ver van de aarde, mogelijkheden zijn om er te leven zoals op aarde. En zij begrijpen niet welke betekenis die oneindigheid van het heelal heeft en wat die kleine aarde daar tegenover is. Het enorme en het kleine. De ruimte en de beperking. Zij begrijpen niet dat de grootsheid van het heelal de loosheid van liefde in de harten van de mensen is, waar je geen vergelijkbaar leven als de mens op aarde vindt, omdat de aarde uniek is, omdat de mens uniek is. En dat is niet zonder reden.

Nu zul je misschien denken, is het heelal te vergelijken met Mijn liefde? Dat is het niet, integendeel, alleen de grootsheid van het heelal is als de oneindigheid van Mijn liefde, maar het heelal is niet Mijn liefde als zodanig, het is deel van wat nodig is voor de mens en het is uit Mijn liefde voortgekomen. Het is te zien als even groot als Mijn liefde oneindig is. En de mens zoekt er de voortzetting van zijn leven, omdat de aarde vervuild geraakt is, omdat het klimaat aangetast is, omdat het leven op aarde moeilijk geworden is, door strijd om macht en onderlinge ruzies, wat steeds meer tot het vervaardigen van vernietigingswapens geleid heeft. En nu denken mensen op een ander hemellichaam hun leven voort te zetten, als op een schone aarde, waar het klimaat niet aangetast is, waar geen strijd is, enzovoorts.

Maar zij vergeten daarbij voor het gemak maar even, dat zij zelf degenen zijn die het zover gebracht hebben dat de aarde vervuild is, dat het klimaat en het milieu verstoord is, en als zij dat niet gaan inzien vanuit Mij en Mijn liefde, vanuit contact met Mij in hun hart en zich niet voor Mij, hun Schepper, in alle oprechtheid verdeemoedigen, dan zal het op elk ander hemellichaam precies zo gaan als op de aarde, de vervuiling, de strijd, alles zal daar evengoed zijn. Want zonder zich om Mijn liefde te bekommeren blijft alles waar dan ook zoals het op aarde is. Maar hoewel veel mensen zich niet om Mij bekommeren, Ik bekommer Mij wel om jullie mensen op aarde. En hoe ver veel mensen ook afgedwaald zijn van Mij en Mijn liefde, Ik blijf in liefde trouw aan jullie allemaal.

Want Ik heb jullie Mijn Leven gegeven, wat meer kun je hebben dan Mijn Leven! Zo klein als jullie op aarde zijn in de grootsheid van het heelal, zo groot zijn jullie in Mijn liefde en zo ontzettend belangrijk voor Mij, jullie Schepper, Die jullie oneindig liefheeft. En juist jullie bestaan op aarde is daarom van het grootste belang voor jullie allemaal, om tot Mijn gelukzalig leven in volle vrijheid voor eeuwig te komen!

Hemels Brood 6246

Het is vaak moeilijk om je enigszins los te maken van de materiële omstandigheden op aarde en je voor te stellen hoe het is om volkomen en alleen geestelijk te leven, zonder materie. Want jullie, die in Mij geloven, Mij als jullie Schepper hebben aangenomen, beseffen meer en meer dat werkelijk leven geestelijk is, zonder materie. Dat de materie uiteindelijk opgelost zal zijn in het ware leven, wat de materie oorspronkelijk ook is en weer zal zijn, maar door Mij op aarde geordend is vanuit de eerste grote geest in het niets. Want deze geest kon in het niets niet overleven en is door Mij gered, door hem op aarde plaats te geven, in materie gevormd en geordend om vanuit de materie, eerst als het kleinste deeltje leven, terug tot leven te groeien, zoals deze geest oorspronkelijk uit Mij leven gegeven is.

Zo is de eerste grote geest uit Mij in de materie gebonden met een zekere vrijheid, zodat deze zich terug tot leven kan ontwikkelen. Daarbij is de mens de belangrijkste op aarde om Mijn Leven in zich te dragen en in zijn vrijheid tot de voor hem nodige eenheid met Mij te komen. Om zijn ware leven uit Mij te herkennen, en te erkennen dat Ik zijn leven in alle opzichten Ben, waarbij ieder mens zijn eigen persoonlijke bewustheid heeft te bestaan uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Die Ik Ben. De reden van de gebondenheid van de eerste grote geest in materie is de afdwaling van hem, door te denken dat hij met zijn persoonlijke bewustheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, dacht zelf god te zijn en Mij niet nodig te hebben als zijn leven Gever.

De schepping van de aarde, met alles erop en eromheen, is zijn redding uit het niets waarin hij dreigde verloren te gaan. In de mens heb Ik Mijn liefde als een klein brandend vuurtje gelegd en daarmee heb Ik hem zijn leven via de materie teruggegeven, in de mens als enige deel van Leven, om daarmee de afgedwaalde geest de redding te kunnen brengen om zijn vergissing in te zien. Maar nog is de gedachte aan het eigen bezit van leven niet opgelost, want de tijd daarvoor is nog niet gekomen. Evenwel groeit bij jullie in je hart Mijn vonk van liefde en in jullie groeit het besef van werkelijk Goddelijk Leven uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en het besef van ware liefde, waarmee iedereen gered is voor de eeuwigheid, door Mijn komst op aarde in de Mens Jezus Christus en Zijn daad van liefde voor alle mensen in de eeuwigheid van werkelijk bestaan.

Zodat jullie allemaal, in het besef van het eigen persoonlijke bestaan uit Mij, in alle vrijheid, volledig gelukzalig, in volkomen ware liefde, zullen leven. Waarbij alle liefdeloosheid in Mijn ware liefde opgelost is en alle materie weer tot Mijn Leven gekomen is, in de vrijheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Hemels Brood 6247

Wat is belangrijker voor jou, je geld, je huis, je werk, je positie, je genoegens, of Ik, je Schepper, die jou je leven geeft? Er zijn heel veel mensen die hun geld, hun huis, hun werk, hun positie, hun genoegens en nog zo het een en ander belangrijk vinden. Maar dat is niet allemaal egoïsme te noemen. Want op aarde is het voor iedereen nodig om te kunnen eten en drinken, zich te kunnen kleden, een dak boven hun hoofd te hebben, zich tegen weersomstandigheden te beschermen, en daar is geld voor nodig, daar is een werkpositie voor nodig, dus daar gaat de aandacht als eerste naartoe. Naar de eerste levensbehoeften, zoals dat heet.

Het zou fijn zijn als iedereen elke dag in eenzelfde mate voorzien zou zijn van alles wat de eerste levensbehoeften zijn, zonder zich daar zorgen over te hoeven maken. Maar zo is de verdeling niet. Er zijn nogal wat mensen die niet elke dag aan voldoende eerste levensbehoeften toekomen, terwijl er daartegenover mensen zijn die zoveel geld hebben, dat ze het in twee levenstijden nog niet kunnen opmaken en er evengoed nog mee bezig zijn om hun bezit en hun macht te vergroten. Kijk, iemand die Mij belangrijker vindt, die streeft er niet naar om meer dan een gemiddelde voorziening aan eerste levensbehoeften te verkrijgen, die streeft ernaar Mij vanuit zijn hart te leven en wat hij meer heeft dan nodig is, te delen met degenen die niet voldoende hebben. Maar dit bedoel Ik nu niet alleen voor wat letterlijk de eerste levensbehoeften voor mensen op aarde zijn, maar vooral ook voor alle geestelijke levensbehoeften, die alleen uit Mij als ware Bron in je hart te putten zijn.

Hoe hard mensen ook werken aan hun hoge levensstandaard, het levert hen nauwelijks iets op voor hun geestelijke levensstandaard. En het aparte is, dat degenen die rijk zijn, veel kunnen doen, macht hebben en daardoor ook een zeker aanzien hebben, denken dat zij dat ook geestelijk hebben. Maar dat is nu juist het punt, dat is niet met elkaar verbonden en dat wordt veelal door hen niet beseft. De egards waarmee rijken, die hoog in aanzien zijn en een bekendheid zijn, tegemoet getreden worden, doet hen nog meer denken groots te zijn en Mijn steun te hebben, dus geestelijk ook welgesteld te zijn. Dat is een vergissing. Want voor hen ben Ik in die zin juist het minst belangrijk, als zij al in Mijn bestaan geloven. Wat nogal eens neerkomt op een kerkelijk geloof, met het voldoen aan de kerkelijke rituelen. Zou Ik aan diegenen die rijk en machtig zijn en in Mij geloven, de vraag stellen wat zij belangrijker vinden, hun have en goed of Mij, hun Schepper, zullen zij doorgaans wel zeggen dat Ik het belangrijkste ben, want in hun ogen heb Ik hen die rijkdom en macht gegeven.

Ik zeg jullie, zo is het niet, het was en is hun vrije keus en in werkelijkheid hebben zij zich dat toegeëigend. Zij hebben daar hard voor gewerkt. Maar wat heb Ik daarmee van doen? Het ware werkelijke werk gebeurt innerlijk en is de moeite die iemand doet om in contact met Mij en Mijn liefde te zijn en te blijven, in alle omstandigheden, in pijn en verdriet, in armoede en ellende, in ziekte en nood. En Ik zeg jullie, dat zijn degenen die Mij dicht kunnen naderen, omdat zij dat allemaal doorstaan en toch in Mij blijven geloven en op Mij blijven vertrouwen en in hun hart bij Mij blijven komen, niet om geld en macht, maar om liefde. Diegenen hoef Ik niet te vragen wat voor hen belangrijk is, zij weten het uit Mij door hun innig contact met Mij. Zij weten het door hun liefde voor Mij en Mijn liefde voor alle mensen. Of jij Mij wel of niet het belangrijkste in je leven vindt, Ik vind jou in Mijn liefde hoe dan ook het belangrijkste!

Hemels Brood 6248

Als een zondaar zich bekeert en zijn zondige daden helemaal achter zich laat, er nooit meer naar terugkeert en zich helemaal oprecht, eerlijk en in alle nederigheid wijdt aan Mijn leer van ware liefde, dan is elke werking van zijn zonden geheel weggenomen in Mijn liefde en is het als heeft hij nooit enige zonde begaan.

Er zijn op aarde theorieën waarbij mensen geloven dat zij eerder op aarde geleefd hebben. Veelal gevoed doordat er mensen zijn die een getuigenis hebben gegeven van gebeurtenissen die lang voor hun huidige verblijf op aarde hebben plaatsgevonden, met details die zij konden beschrijven, terwijl zij die niet konden weten als zij daar niet bij geweest waren. Dit wordt gezien als reïncarnatie. Nu gaat het Mij niet om deze gedachtenis, die ontstaan is uit onwetendheid over hetgeen werkelijk de oorzaak van hun kennis is, maar wel om de gedachte dat mensen die in reïncarnatie geloven en zich een en ander uit een eerder leven menen te herinneren, geloven dat zij in hun huidige levenstijd hun zonden uit dat eerdere leven in hun huidige leven moeten goedmaken. Vaak is er slechts een gedeeltelijke herinnering en zijn zij onwetend van wat er nog meer in die tijd gebeurd is.

Hoe zou iemand in zijn huidige levenstijd kunnen goedmaken wat hij niet weet? Zelfs al zou hij het wel weten, dan nog heb Ik al vele malen aangegeven dat het Mij niet gaat om wat iemand in zijn verleden gedaan of gelaten heeft en niet goed was, het gaat Mij erom hoe het er nu in zijn hart uitziet, of zijn hart gevuld is met liefde uit zijn contact met Mij of juist met het tegenovergestelde. Ik kijk niet naar iemands verleden, Ik kijk naar het nu. Wat voor leven iemand ooit gehad zou hebben, maakt niets uit, maar hoe hij zijn leven nu invulling geeft, met alles wat er nu in zijn leven gebeurt, daar kijk Ik naar en alleen dat telt. Wat voor goeds zou het iemand doen, als hij honderden jaren geleden een moord begaan zou hebben en nu op aarde leeft en nooit een moord begaat, dat Ik hem die eerdere gebeurtenis nog zou aanrekenen? Laat het zogenaamde bestaan van eerdere levens maar los en kom in je hart bij Mij en Mijn liefde, laat je omringen door Mijn liefde, zodat je nu, in deze tijd, kunt groeien tot het ware gelukzalige leven en bekommer je niet om wat voorbij is.

Want een geheugenis kan je ingegeven zijn vanuit het gezamenlijk geheel, waar alle zielen bij elkaar met iedereen in contact zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om jouw keus nu, jouw keus nu voor of tegen ware liefde. Richt je op de toekomst om met Mij tot eenheid in ware liefde te komen, tot werkelijk gelukzalig leven, nu. Al het andere heb Ik in het zand geschreven en is meegenomen door de wind van Mijn liefde. Wees bevrijd van alles wat was en leef zoveel je kunt naar Mijn leer van liefde, nu. Dan komt alles helemaal goed en zul je vanuit Mij in je hart steeds meer gaan begrijpen hoe het allemaal werkelijk is. Want jij, mens, bent deel van de grote Mens, waar alle mensen deel van zijn, alle mensen uit alle tijden. Begrijp je dat? Want daarin ligt de sleutel van alle weten en alle geheugen. Ook voor jou.

Hemels Brood 6249

Hoe sterker en dieper je je van Mijn aanwezigheid in jou bewust bent, des te schriller is de tegenstelling tot mensen die Mij niet in zich bewust zijn en des te moeilijker is het om in harmonie met elkaar samen te werken en tot goede resultaten te komen. Dat komt vooral omdat hun handelen uit een andere motivatie voortkomt dan jouw handelen, omdat jij je motivatie vormt vanuit Mijn liefde in jou en zij vanuit allerlei kennis en behoeften.

Toch is het belangrijk om die ander de ruimte te geven om zijn eigen weg te gaan, omdat Ik hem daarvoor de ruimte, de vrijheid gegeven heb en niet iedereen komt op hetzelfde moment tot hetzelfde innerlijke besef van Mijn aanwezigheid. Wanneer iemand zich nog niet zo bewust is van Mij in hem, is het voor jou niet altijd makkelijk om met diegene samen te werken, want steeds kan er een conflict ontstaan over wat het beste is om te doen. En wanneer je niet wilt afwijken van wat je uit Mij in je hart voelt, terwijl de ander zijn eigen mening wil volgen, kan dat heel ongemakkelijk zijn. Bedenk je dan dat Ik die situatie eigenlijk met veel mensen heb. In het hart laat Ik iedereen weten wat het beste is, maar de meeste mensen luisteren niet naar Mij, beseffen Mij niet in hun hart en doen dingen, maken keuzen, die hen en anderen geen goed doen.

Maar vanwege de vrijheid, die Ik iedereen gegeven heb, houd Ik Mij terug en laat Ik iedereen in Mijn liefde begaan. Want in Mijn liefde krijgen alle mensen toch een weg te gaan die hun vrijheid niet belemmert, maar hen uiteindelijk wel tot besef van Mij leidt. Alleen duurt dat bij de een langer dan bij de ander voordat dat besef begint door te dringen. Daarom staat er geschreven, dwingt iemand je je mantel te geven, geef hem dan ook je rok. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar meer geestelijk. Dwingt iemand je om zijn manier van doen te volgen, volg hem, maar blijf daarbij in direct contact met Mij, zodat Ik je steeds kan laten weten hoe je ervoor kunt zorgen dat jou geen blaam treft en je wellicht die ander tot betere inzichten kunt brengen. Laat je in elk geval niet ergeren en word niet boos, want daarmee sluit je je contact met Mij en kunnen jouw besluiten minder goed uitpakken, wat je later zult betreuren en wat je verwijten van de ander kan opleveren.

Ik weet dat het moeilijk is om wat je van Mij in jezelf beseft dat het beste is, aan te passen aan wat mensen uit eigen gedachten, eigen belangen, eigen wensen goeddunkt, toch kun je altijd uit Mij tot de goede omgangsvormen komen. Houd er daarbij rekening mee, dat ook jij je eigen voorkeuren hebt die niet uit Mij maar uit wat je geleerd hebt, uit wat je gewend bent en dergelijke voortkomen. Wie met de ander meegaat op diens weg, waarvan hij ziet dat het resultaat niet goed gaat zijn, maar in zijn hart toch bij Mij blijft, die zal zien dat die weg toch ergens uitkomt met een goed resultaat. Want Mijn liefde staat altijd boven alle vrij door mensen gekozen wegen en dat zul jij dan zien en blij mee zijn!

Hemels Brood 6250

Als alle mensen gelukkig zouden zijn, zouden ze allemaal in de hemel zijn. Want waar geluk is alleen in de hemel. En in de hemel is alleen liefde, daar is geen kwaad, geen boosheid, geen pijn, geen verdriet. Maar op aarde is dat wel. Nu kun je zeggen, de aarde is een plaats en de hemel is een hoedanigheid, de aarde is materieel terwijl de hemel geestelijk is. Daarom kunnen mensen al op de aarde in de hemel zijn.

Daarop zeg Ik, ook de aarde is een hoedanigheid, die niet alleen geestelijk is, maar ook materieel wordt weergegeven om jullie tot het ware geestelijke leven in de volle hemelse gelukzaligheid te brengen. Juist daarom is de geestelijke aarde in materie weergegeven, en zijn jullie mensen in de materie zichtbaar geworden om alles wat in geestelijke zin afgedwaald is van ware liefde, dat is van werkelijk leven, Mijn leven, tot werkelijk leven terug te brengen en voor altijd in Mijn hemelen gelukkig te zijn. Want ook materie is leven, maar niet meer zoals werkelijk leven is, door de afdwaling in het tegenovergestelde van liefde, van Mij Die jullie leven geeft. Zo heb Ik alle geest die afgedwaald is behouden voor het ware leven en zo staat er geschreven: “… zowel in de hemel alsook op aarde”, omdat de aarde met alles wat erop en eromheen is, juist in materieel opzicht, de plaats is waar jullie mensen jezelf kunt zien.

De plaats waar je jezelf zowel in ware liefde als in het tegenovergestelde van liefde kunt zien, en vanuit de materie het verschil kunt beseffen tussen waar en niet waar, tussen leven en dood, tussen goed en kwaad. Want allebei is daar aanwezig. Materie en geest. Leven en dood, waarbij materie de dood vertegenwoordigt, terwijl er in werkelijk leven, wat in alle opzichten geestelijk is, geen dood is. En alleen op deze aards materiële Schepping van Mij, jullie God, jullie Schepper, is het mogelijk om tot werkelijk gelukzalig leven te komen zonder het ooit nog te kunnen verliezen, wat betekent, dat iedereen via deze door Mij geschapen aarde voor eeuwig en altijd tot de waarheid van werkelijk leven kan komen en kan blijven. Want ook de aarde is een hoedanigheid.

Het werkelijk geestelijke leven is de basis waarop je vrijheid rust, met het licht van Mijn eeuwige liefde en de hemelse gelukzaligheid daarvan. Want leven is eeuwig, leven Ben Ik, leven ben jij en leven zijn alle mensen. Via de aarde door het vlees, de materie, is de weg naar het voor eeuwig werkelijke leven, die Ik jullie in Jezus Christus ben voorgegaan. Pak Mijn Hand in Jezus Christus, volg Hem in jou en kom voor eeuwig in Mijn hemel, in totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 6251

In je geloof en vertrouwen in Mij en Mijn liefde ben je deels al Mij en Mijn liefde gelijk, maar je bent ook nog te verleiden tot het tegenovergestelde wat niet aan Mij gelijk is. Daar ben je je deels van bewust, maar deels ook niet, en juist dat deel waarvan je je niet bewust bent, doet je van tijd tot tijd struikelen over jezelf.

Op momenten kan dat tot teleurstelling leiden, want het verstoort verwachtingen die je hebt maar die niet uitkomen zoals je verwacht, of zoals je graag zou willen dat een situatie verloopt. Het is op aarde leven tussen wat goed is en wat niet goed is, wat fijn is en wat niet fijn is, wat geluk is en wat het tegenovergestelde van geluk is. En op het moment dat je meent het geluk vast in de hand te hebben, loopt het je als los zand tussen de vingers door en dat kun je niet tegenhouden. Dat geeft een gevoel van verlorenheid, soms zelfs van onmacht en eenzaamheid, want zomaar gaat verloren wat je dacht dat werkelijkheid was, maar dat niet blijkt te zijn.

Dan moet je opnieuw zoeken naar wat wel werkelijkheid is, terwijl je nog verbaasd naar je lege hand kijkt, waaruit je gedachten als zand zijn weggelopen. Maar wat heb je aan een hand vol zand waarvan je denkt dat het een hand vol geluk is, wat het niet is? In Mijn liefde kan Ik niet anders dan je te tonen dat het geen werkelijkheid was. Zo is het op aarde. Steeds laat Mijn liefde je zien dat wat je denkt dat werkelijkheid is, geen werkelijkheid is, ook al doet dat pijn, ook al verstoort dat je rust, je zekerheid en soms zelfs je vertrouwen in jezelf en in anderen om je heen. Zodra je dat beseft, is jouw hand ineens gevuld met wat werkelijk is en dat geeft je werkelijk rust en herstelt je vertrouwen in jezelf en in dat wat bij anderen om je heen wel werkelijk is. Laat je daarom, als je verwachtingen als zand tussen je vingers is weggelopen, niet terneerdrukken, want de werkelijkheid zal je veel meer geven dan een hand vol zand waaraan je denkt iets te hebben, terwijl je er in werkelijkheid niets aan hebt.

Maar wat Ik je ervoor in de plaats in handen geef, daar heb je wel wat aan, heel veel zelfs. Dat geeft je meer dan je verwacht en veel langer dan je kunt bedenken. Omdat het uit Mijn waarheid, Mijn werkelijkheid, liefde is. Mijn liefde doet alleen goed, droogt alle tranen en brengt je terug tot wat werkelijk waarde heeft. Soms kost het wat tijd voordat je bemerkt dat Ik je hand met Mijn liefde gevuld heb, maar zodra je het bemerkt, ben je blij dat wat niet werkelijk was, vervangen is door Mij liefde. Je bent dan niets kwijt maar je hebt iets heel waardevols gekregen, meer zicht op Mijn ware werkelijke liefde.

Hemels Brood 6252

Geen mens kent Mijn Goddelijke werkzaamheid ten volle in de volmaakt wijze liefde van Mijn Zijn, geen mens op aarde heeft de volledige kennis van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Geen mens kent al zijn eigen goddelijke plaats in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, dat is, zijn werkelijk volmaakte leven uit Mij, zijn Schepper.

Niet omdat dat niet mogelijk is, maar omdat alle mensen nog hun eigen wil niet gelijk willen stellen aan Mijn Wil en zij daar op aarde de mogelijkheid voor hebben om hun eigen wil te volgen. En al zijn er mensen die zeggen dat zij hun wil in overeenstemming met Mijn Wil willen stellen, als het erop aankomt volgen zij toch hun eigen wil. Omdat zij in hun vrijheid nog steeds ook altijd denken eigenmachtig te zijn. Maar die eigenmachtigheid, die er inderdaad is, heeft geen werkelijk leven in zich en heeft van Mij op aarde slechts een bepaalde tijd gekregen om macht te hebben en dan alleen om tot het besef te kunnen komen dat het in der eeuwigheid nog Mijn macht is en blijft. Omdat het altijd Mijn macht is, gebeurt op aarde uit de eigenmacht, die mensen denken te hebben, toch nog altijd datgene wat tot het besef leidt dat Ik alleen het ware leven Ben en zij alleen Mijn leven zijn, omdat het Mijn Wil is en zij alleen tot leven kunnen komen omdat het Mijn Wil is en omdat Mijn Wil totale ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is voor alle mensen, voor al wat leeft, en er is niets buiten Mij en buiten Mijn liefde.

Ook degenen die zeggen en wensen naar Mijn liefde te leven, alles in alle eerlijkheid en oprechtheid naar Mijn liefde te willen doen, volgen nog vooral hun eigen wil, datgene wat hen goeddunkt, wat zij voor ogen hebben dat goed is. Alsof zij in alle opzichten wel weten wat goed is, wat Mijn Wil is. En daarbij vertaalt iedereen die gelooft in Mij en Mijn liefde dat Ik toch in Mijn liefde alles in Mijn Hand heb en alles leid tot volkomen volmaakt werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen. En ja, zo is dat ook. Maar dat neemt niet weg dat ieder mens op zich, persoonlijk en als deel van alle mensen tezamen, zijn vrijheid gekregen heeft om daarin zelf te kiezen waar hij toe wil behoren, tot Mij, tot werkelijk leven, tot ware liefde of tot het tegenovergestelde daarvan. Hoewel Ik uit liefde voor alle mensen zeker de levensloop van alle mensen, zonder hun vrijheid te belemmeren, in Mijn Hand van ware liefde heb, wil dat nog niet zeggen dat de mens op aarde daarin geen eigen verantwoordelijkheid heeft. Hoe meer iemand zegt naar Mijn liefde te willen leven in al zijn handelen, des te meer zal hij op de proef gesteld worden om dat in alle omstandigheden waar te maken. Daarbij is het zo, dat elke afdwaling van waarheid en liefde, elk eigenzinnig handelen, schade brengt aan de totale mens die jullie allemaal met elkaar zijn en ertoe leidt dat onschuldige mensen daardoor te lijden hebben, omdat daden die in vrijheid naar eigen goeddunken en niet overeenkomend met Mijn Wil gebeuren, gevolgen hebben, zelfs de kleinste daden, die niet zo belangrijk lijken.

Vaak beseffen mensen in hun eigenzinnigheid niet hoe pijnlijk hun handelen voor anderen kan zijn. Want een geloof in Mij stelt niets voor op het moment dat eigenzinnig gehandeld wordt. Want de wil, wat meestal slechts een wens is, is n iet genoeg als er geen liefde bij is. Daarom is en blijft het voor iedereen heel belangrijk om met Mij in zijn hart in contact te zijn, zodat elke afdwaling onmiddellijk in Mijn liefde kan worden opgelost en de schade onder elkaar tot een minimum beperkt blijft. Want al heb Ik alles in Mijn Hand van liefde en zal alles zeker goedkomen, ook ieder van jullie heeft daar een aandeel in, door je vrije keus wel of niet met Mij samen in ware liefde te maken en ook ten uitvoer te brengen.

Wie in Mij gelooft en werkelijk Mijn liefde gelijk wil zijn, maar nog niet vrij is van eigenzinnig handelen en daarmee bij Mij komt, die zeg Ik dat Ik een milde en zachtmoedig God en Schepper ben in Jezus Christus, in jouw hart.

Hemels Brood 6253

Als je je maatstaf over jezelf laat afhangen van wat anderen van je vinden, zul je het nooit goed doen, want iedereen heeft wel een andere mening en die heeft vooral te maken met wat ieder voor zichzelf prettig vindt, wat hij gewend is en wat hij invult dat goed is. Aan die verschillende meningen kun je niet voldoen. Het belangrijkste is dan ook, dat je aan jezelf voldoet en dat je dat afmeet aan Mijn liefde, die je altijd in jezelf kunt vinden.

Daarmee zeg Ik niet dat je pas goed bent als je jezelf gelijk gemaakt hebt aan Mij en Mijn liefde, want daar heb je tijd op aarde voor gekregen, dat komt in de loop der jaren wel goed, wat je elke dag in contact met Mij kunt voelen. Laat anderen niet bepalen of je vriendelijk genoeg bent, of je genoeg rekening met ze houdt, of je wel verdraagzaam genoeg bent, of je intenties wel juist zijn, enzovoorts. Want er is geen mens die jou op de ware en eerlijke wijze kan beoordelen. Dat kan Ik alleen. En Ik weet in welke verhouding jouw handelen staat tot wat je te dragen hebt. Van iemand met een half been kan niet verwacht worden dat hij loopt als iemand met twee hele benen. Toch doen mensen dat, want zij zien niet dat iemand een half been heeft. Mensen weten niet wat jij te dragen hebt, net zo min als jij weet wat anderen te dragen hebben. Pas als je hetzelfde ondergaat, kun je enigszins ervaren wat een ander daarbij ervaart. Maar dan nog kun je dat niet hetzelfde ervaren, omdat ieder mens uniek is en iedereen zijn unieke talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden heeft.

Ik zie dat je probeert om voor iedereen het juiste te doen, maar dat valt altijd wel bij iemand niet in de smaak. En het juiste doen is niet wat jij denkt dat voor anderen het juiste is, maar wat Ik je laat weten dat het juiste is, en dat is niet altijd gelijk aan wat iemand juist vindt. Dat geeft reacties die niet prettig zijn, maar kun jij dat dan verdragen? Zolang je uit je hart naar Mijn liefde handelt, kun je dat, als het de ander tot genoegen is, maar zodra het de ander niet naar genoegen is, ga je twijfelen of je het wel goed hebt gedaan. Ik zeg je, wat uit Mijn liefde voortkomt is niet steeds wat naar genoegen is, daar wordt over gemopperd door mensen. Maar dat verandert niets aan Mijn liefde en wat daaruit voortkomt, want het gaat er niet om of mensen het naar genoegen hebben op aarde, het gaat erom iedereen tot het werkelijk ware gelukzalige leven te brengen. En de weg daarnaartoe gaat met vallen en opstaan, met problemen en moeilijkheden, met fijne en minder fijne momenten, maar uiteindelijk kan Ik je verzekeren dat het voor iedereen, hoe uniek en verschillend ook, naar genoegen zal zijn!

Hemels Brood 6254

De wet is niet de liefde. Het volgen van Mijn wet is niet de liefde zijn. Mijn wet is de mens gegeven als richtlijn voor het leven zolang hij nog niet in alles in vrijheid en uit eigen vrije keus gelijk is aan en handelt naar Mijn ware liefde.

Daarom staat er geschreven dat wie zich niet aan de wet, die Ik de mens gegeven heb, houdt, in het gericht komt. Dat is, de gevolgen daarvan te dragen krijgt. Daarbij staat er ook geschreven dat ware liefde de wet opheft. Dat is, dat wanneer iemand zich geheel uit eigen vrije keus naar ware liefde vanuit Mij in zijn hart gedraagt, en die liefde daarmee zelf is, de wet voor hem is opgeheven. Maar zodra iemand het pad van Mijn ware liefde verlaat, geldt voor hem de wet weer zoals die door Mij gegeven is. Pas als iemand in alle vrijheid en uit eigen vrije keus helemaal en voor altijd aan Mijn liefde gelijk geworden is, is voor hem de wet voor altijd opgeheven.

Nu is het voor iedereen belangrijk om te begrijpen wat Mijn aan de mens gegeven wet inhoudt. Want zonder die te begrijpen wordt het moeilijk om je aan Mijn wet te houden. En dat is nogal een probleem geworden op aarde. Omdat er heel veel wetten in omloop zijn die door mensen opgesteld zijn en omdat er op heel veel verschillende manieren uitleg gegeven is aan Mijn wet, die in zich alleen Mijn ware liefde voor alle mensen heeft. Het verstandelijk bezien van Mijn wet is daarbij ook een valkuil voor mensen die van goede wil zijn, maar toch ook onderdeel uitmaken van de wereldse zakelijkheid, zonder dat van zichzelf te beseffen. En in de huidige soorten van samenleving is het begrijpen van Mijn wet niet makkelijker geworden, omdat zij veelal letterlijk geïnterpreteerd wordt, terwijl zij niet bedoeld is om letterlijk te worden uitgevoerd.

Wie Mijn wet naar de ware betekenis begrijpt, kan zien dat zij puur en alleen de liefde beschrijft om naar te handelen, zodat degenen die nog niet vanuit hun hart naar Mijn liefde leven, maar zich wel houden aan Mijn wet, in die zin toch naar liefde handelen en van daaruit tot ware liefde leren komen, vanuit Mij in hun hart. Daarom zijn de wet en de profeten heel belangrijk voor alle mensen. En in zekere zin is het ook Mijn Woord in een notendop samengevat. Maar in de huidige wereldse samenleving is er nauwelijks enige aandacht voor Mijn wet en veel mensen zijn er vooral mee bezig om onder de van overheidswege opgestelde wetten uit te komen of hun eigen wetten, dat zijn allerlei voorwaarden, op te stellen. Zo is er een woud van wetten en regels van do’s en don’ts ontstaan, waarin Mijn wet niet past en niet meer gezien wordt.

Het belangrijkste voor jullie die in Mij geloven is het om in je hart bij Mij te komen en in vrijheid uit eigen keus gelijk Mijn liefde te worden, want zodra je in vrijheid en uit eigen vrije keus helemaal gelijk Mijn ware liefde bent geworden, heb je elke wet opgeheven. Mocht je die liefde nog niet kunnen zijn, kom dan evengoed bij Mij om Mijn wet te leren begrijpen en uit te voeren en daardoor Mijn liefde te leren zijn!

Hemels Brood 6255

Jij, mens, je hebt het allemaal in je, je hebt Mij in je, en je hebt het vermogen om te begrijpen wat het tegenovergestelde van Mij is, in je. Niet dat het tegenovergestelde iets is of kan zijn, maar je kunt wel begrijpen dat het tegenovergestelde niets is. En toch kun jij, mens, door dat vermogen om te begrijpen wat het tegenovergestelde van Mij is, van werkelijk leven, denken dat jij zelf alles bent en kunt zijn. Alsof Ik niet jouw leven Ben, maar jijzelf. Niet dat jij jezelf ziet als het tegenovergestelde van Mij, maar wel dat je denkt Mij niet nodig te hebben om levend te zijn. En nu juist door dat te denken, gedraag je je als het tegenovergestelde en dat is juist niets, dat is dood.

Maar Ik heb jou, mens, oneindig intens lief en Ik weet waardoor je dat denkt, waardoor je denkt zonder Mij te kunnen zijn, zelf levend te zijn. Als Ik er niet voor gezorgd zou hebben dat jij, mens, plaats hebt gekregen op de aarde, die Ik voor jou, mens, geschapen heb, dan zou je nu niets meer zijn, geen bestaan meer hebben, geen besef van wat dan ook hebben, onmachtig zijn in eeuwigheid. Maar jij, mens, jij bent Mijn liefde, Mijn leven, Mijn zijn en Ik Ben eeuwig Leven, waarmee jij, mens, eeuwig leven bent. Hier op aarde geef Ik jou terug wat je verliezen zou als Ik het je niet zou teruggeven, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn waarheid van bestaan in jouw eigen eigenheid, die in haar oorsprong gelijk is aan Mij, aan Mijn liefde, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Maar het kost tijd en gebeurtenissen om tot het besef te komen wie jij bent en Wie Ik Ben, het kost tijd om de juiste verhoudingen van werkelijk leven en het tegenovergestelde daarvan te gaan doorzien en te gaan beseffen dat jij Mijn leven bent, als een eigen zijn en met een eigen persoonlijke wezenlijkheid uit Mij, gelijk aan Mij maar niet Mij en nooit het tegenovergestelde van Mij, omdat er geen tegenovergestelde van werkelijk leven is of ooit kan zijn. Ik Ben die jij bent, want er is niets anders dan Ik Ben en Ik Ben Alles in eeuwigheid eeuwig, nooit anders dan eeuwig. Ook nu, terwijl jij tijd op aarde hebt, omdat Ik jou, mens, innig liefheb.

Jou, lief mens die dit leest. Ik heb jou innig lief. Ik heb jou eeuwig lief. Dat is nooit anders dan eeuwig. En al wat je denkt te zijn uit jezelf, of uit het zogenaamde toeval, of zomaar, Ben Ik. Wat jij ook denkt of wilt of vindt dat is, Ik Ben het, altijd, eeuwig, zonder ophouden, werkelijk Leven, eeuwig liefde, ware gelukzaligheid. En van oorsprong af aan ben jij dat ook, uit Mij.

Hemels Brood 6256

Hemelse Vader, is het niet zo, dat als mensen zouden begrijpen hoe ik in mij Uw Woord versta en opschrijf, zij dat ook in hun hart zouden kunnen verstaan?

Ieder mens kan in zijn hart Mijn Woord verstaan, maar Ik heb niet ieder mens uitgerust om daarmee profeet te zijn. Want het is een van Mij gekregen talent om datgene wat Ik jou in je hart aangeef zodanig onder woorden te brengen, dat mensen het kunnen herkennen als van Mij gegeven uitleg over Mij en Mijn Woord, welke altijd liefde is en niet anders dan liefde. Maar dat Ik jou daarvoor een zeker talent gegeven heb, wil niet zeggen dat jij daarom bijzonder bent, want het gaat in het geheel niet om jou, maar om de mensen die dit lezen te bemoedigen, te steunen, tot vernieuwd inzicht te brengen, uitleg te geven, zodat misvattingen ingezien worden, zodat bij hen liefde verder kan groeien en zij steeds beter de weg naar Mij in hun eigen hart kunnen vinden en Mijn Woord in henzelf kunnen verstaan, Mijn liefde meer en meer in hun eigen hart kunnen voelen.

In alle opzichten mag je jezelf zien als een onnutte knecht, want Mijn liefde is voor alle mensen hetzelfde, dus ook voor jou is daar geen verschil in en werkt Mijn liefde al naargelang je Mijn liefde in alle vrijheid kiest te zijn. Dat is voor jou niet gemakkelijker dan voor wie dan ook op aarde. Ook de trouw die je toont om op te schrijven wat je steeds van Mij in je hart ontvangt, heb je als talent van Mij gekregen en maakt je daarom niets meer dan je medemensen. Ik zou kunnen zeggen, je doet het goed, maar in vergelijking met alle mensen doen alle mensen het goed, gezien hun mogelijkheden en onmogelijkheden. De vrije keus van de mens geeft werking aan Mijn liefde en dat is voor jou niet anders dan voor alle andere mensen. Daarbij word jij niet meer ontzien, dan ieder ander en het is goed als je medemensen dat ook beseffen.

Ware nederigheid uit liefde voor Mij maakt wel verschil in de werking van Mijn liefde, maar dat geldt voor alle mensen. Daarin, in ware nederigheid uit ware liefde, ligt wel het verschil wat in Mijn liefde werking tot uiting komt. Zo is het dat wie Mijn Woord ijdel gebruikt, enige eigenwaarde haalt uit de talenten die Ik hem gegeven heb, zichzelf in Mijn liefde tekortdoet, en het zou beter zijn als hij zich op zijn talenten niet zou voorstaan, niet uiterlijk en niet innerlijk. Wees jij daarom maar de onnutte knecht met de talenten die Ik je gegeven heb en wees eenvoudig blij met Mijn Woord.

Hemels Brood 6257

Bij Mij is alles mogelijk. Uit Mij gebeurt ook al het mogelijke voor alle mensen. En wel zodanig, dat het ware liefde geeft aan alle mensen, want al het mogelijke is Mijn liefde in alles en iedereen. Al het mogelijke is ware liefde en al wat geen liefde is, is niet, omdat het geen liefde is, want buiten Mij en Mijn liefde is niets.

Maar dat wordt door mensen niet gezien, niet begrepen. Er zijn veel mensen die denken dat ook wat geen liefde is onder al het mogelijke valt. En zo verwachten mensen dat Ik alles wat mogelijk is en zij bedenken dat nodig is, voor hen in werking zal zetten. Alsof Ik ook het tegenovergestelde van wat is, maar dus niet is, voor hen kan bewerken, maar wat niet is, is niet, en heeft niets te maken met wat mogelijk is, terwijl Ik Alles Ben en uit Mij Alles mogelijk is, dat is ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, eeuwig en altijd, werkelijk Leven Die Ik Ben.

Alles is Die Ik Ben, van waaruit Alles mogelijk is. Dat is niet wat de mens wil of denkt dat voor hem mogelijk is, maar alleen wat in werkelijkheid uit Mij mogelijk is. Want wat de mens wil maar niet is, is niets en zonder Mij is vanuit de mens niets mogelijk, want buiten Mij is niets. Toch zijn er veel mensen die dat niet begrijpen en van Mij verwachten dat Ik al wat zij willen voor hen mogelijk maak, terwijl wat zij willen, niet is, en wat niet is, kan daarom nooit zijn. Onmogelijk bestaat niet. Het is als een fatamorgana dat lijkt te bestaan, en zolang die fatamorgana door mensen gezien wordt als een waarheid, maar geen waarheid is, denken zij dat niet alles mogelijk is. Maar een leugen is geen waarheid en zo is alles mogelijk wat is, maar buiten dat is niets, zoals een leugen ook nooit iets is, omdat het de waarheid niet is. Maar het belemmert wel het zien van de waarheid, het belemmert het zicht op waarheid en het belemmert ook het zicht op Mij en dat bij Mij alles mogelijk is, uit Mij en door Mij. Want bij Mij is alles mogelijk, onthoud dat te allen tijde.

Wat niet is, zal nooit iets aan iemand kunnen geven van wat Ik in al Mijn liefde aan alle mensen geef, werkelijk alles, dat is altijd en eeuwig Mijn Leven, Mijn ware eeuwig onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, Alles, want Alles is mogelijk uit Mij voor jullie allemaal, voor altijd, nu en tot in eeuwigheid. Wie oprecht in zijn hart bij Mij komt om dit te verstaan, die zal Ik het te verstaan geven. Die zal begrijpen dat uit Mij, Mijn liefde, Mijn Leven Alles mogelijk Is!

Hemels Brood 6258

Jullie kunnen elkaar niet effectief helpen zonder dat uit Mijn Naam te doen. Maar uit Mijn Naam is niet gelijk aan zeggen uit Mijn Naam te helpen, of te zeggen: ik zegen je uit Jezus Naam. Vaak wordt dat wel gedacht. Regelmatig zeggen mensen uit Mijn Naam te zegenen, te helpen, te steunen, enzovoorts. Maar dat heeft niet de ware kracht die mensen denken daarmee te hebben.

Al zegt iemand helemaal niet dat hij uit Mijn Naam zegent of helpt of noem het maar, maar hij vraagt Mij in zijn hart eerlijk en oprecht wat hij uit Mij in liefde voor iemand kan en mag doen, en hij verstaat in zijn hart wat Ik hem laat weten en doet dat, dan doet hij dat uit Mijn Naam en dat is gelijk een zegening uit Mijn Naam. Maar als iemand daarbij, al is het nog zo weinig, een oordeel over de mens die hij wil helpen heeft, diegene eigenwijs vindt, ongemakkelijk vindt, of denkt dat diegene zelf schuld is aan zijn situatie, hem niet eerlijk vindt, verwijten maakt, enzovoorts, dan vermindert hij daarmee de kracht uit Mijn Naam of doet die zelfs helemaal teniet. Maar meestal heeft diegene eerder al Mijn antwoord op zijn vraag om te mogen helpen niet helemaal juist kunnen verstaan.

Het zeggen uit Mijn Naam te helpen of uit Mijn Naam te zegenen heeft alleen daadwerkelijk kracht als het hart van degene die dat zegt helemaal oprecht en zuiver in Mijn liefde is en het uit Mijn ware liefde gezegd wordt. Ik zeg jullie daarbij, er zijn nauwelijks mensen die die zuiverheid van hart hebben en uit die ware zuivere liefde Mijn kracht uit liefde tot werking brengen uit Mij in hun hart. Wel zijn er veel mensen die denken dat te doen. Dat neemt niet weg dat het altijd goed is om medemensen uit liefde te helpen en zonder dat specifiek gezegd hoeft te worden “in Jezus Naam” zal die hulp toch door Mij gezegend worden, ook al zijn er nog allerlei invullingen en meningen over elkaars doen en laten aanwezig.

Daarom, zeg niet te snel uit Mijn Naam te handelen of te zegenen. Help waar en wanneer je wilt en kunt helpen, omdat het zo voelt, dan ben je dichter bij de zegen uit Mij dan door te zeggen uit Mijn Naam te handelen, te zegenen. Want als het erop aankomt ben Ik alleen Degene Die zegent. Mijn zegen kan wel door mensen tot uitdrukking gebracht worden, niet omdat gezegd wordt dat gehandeld wordt in Mijn Naam, maar omdat gehandeld wordt uit ware liefde uit het hart. Want Mijn zegen is altijd Mijn liefde. Uit Mijn Naam is dan ook altijd uit ware zuivere oprecht onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde uit Mij in je hart.

Hemels Brood 6259

Als je Mij vraagt om vergeving uit oprechte spijt, dan krijg je vergeving. Maar dat is niet genoeg om de wortel van het kwaad, dat aan de daad ten grondslag ligt, volledig uit te trekken. Want spijt is een moment van inzicht in de gegeven omstandigheden. Maar stel dat iemand een jaloerse inslag heeft en uit die jaloerse inslag is hij tot een daad gekomen waar hij later van inziet dat hij daarmee verkeerd deed en hij heeft daar spijt van, dan krijgt hij daarvoor wel vergeving, maar zijn jaloerse inslag is daarmee niet weg. Bij een volgende situatie kan hij weer tot een daad uit jaloezie gebracht worden, waar hij dan ook weer spijt van kan krijgen en dat kan hem wederom vergeven worden. Zie, daarmee is hij evengoed niet van zijn jaloerse inslag af. Daarom zal de situatie zich herhalen, tot hij verlost is van zijn jaloerse inslag.

Nu kun je zeggen, maar U kunt hem toch meteen daarvan verlossen? Daarop zeg Ik, zeker zou Ik dat kunnen, maar dat zou hem op die manier geen goed doen ten aanzien van zijn persoonlijk besef van Mij, van zijn eigen bestaan uit Mij en Mijn liefde. Ieder mens heeft op aarde van Mij, in zijn menselijke vorm en vrijheid, het vermogen gekregen om zich Mijn ware liefde eigen te maken en daarmee het kwaad, dat hem van binnen en van buiten steeds weer verleidt tot het toegeven aan het kwaad, te overwinnen. Zou Ik de jaloezie in één keer wegnemen, dan is er geen sprake van een eigenmaken van Mijn ware liefde, wat noodzakelijk is voor de mens om tot zijn oorspronkelijk volmaakt persoonlijk eigen ware wezenlijkheid als mens gelijk aan Mijn Goddelijke Wezenlijkheid te komen. Daarom zal ieder mens al zijn onvolkomenheden voornamelijk zelf moeten overwinnen uit eigen vrije keus.

Maar daarbij heeft de mens een heel krachtig instrument gekregen en dat ben Ik in zijn hart, dat is Mijn liefde en haar wijsheid in zijn hart. Het enige wat hij hoeft te doen is steeds wanneer hij in of buiten zich tot verleiding verzocht wordt, bij Mij in zijn hart te komen, Mij oprecht om zicht en inzicht te vragen en Zijn keuze gelijk aan Mijn advies te maken, niet om Mij te gehoorzamen, maar uit liefde voor Mij en zijn medemensen. Dan zal de kracht van de verleiding afnemen en zijn kracht om de verleiding te weerstaan zal toenemen, totdat hij uit zichzelf tot de blijvende overwinning gekomen is. Dat wil in dit voorbeeld zeggen, totdat diegene geen jaloezie meer in zich heeft. Nu is jaloezie een hele sterke verleidingskracht die veel tijd, oefening en inzicht kost om te overwinnen.

En zo is er meer moeilijk om te overwinnen. Maar voor iedereen geldt dat met Mij in het hart wel degelijk alles uiteindelijk te overwinnen is en alle mensen zeker tot hun oorspronkelijke volmaaktheid in werkelijk leven, ware liefde en haar wijsheid, kunnen komen, door zich Mijn ware liefde eigen te maken met Mijn hulp. Hiermee weet je nu waardoor je steeds opnieuw tot bepaalde verleidingen gebracht wordt, dat is om tot het ware eeuwig gelukzalig leven te komen en, vrij van welke verleiding dan ook, vrij van welk kwaad dan ook, met een eigen vrij persoonlijk besef, gelijk aan Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, maar niet Mij, te bestaan, in de gelukzaligheid van werkelijk leven.

Hemels brood 6260

Er zijn mensen die denken met onrecht rechtvaardigheid te kunnen afdwingen. Daarbij zijn er mensen die steeds verder gaan in hun onrechtmatig handelen, denkend dat hun onrechtmatigheid gerechtvaardigd is. Geen enkel onrecht is op welke wijze dan ook gerechtvaardigd, toch overheerst het voor een groot deel de hele wereld.

Er zijn ook rechtvaardige mensen die zich inzetten voor gerechtigheid en zich verzamelen om een vuist te maken tegen onrecht, zonder te beseffen dat zij daarmee verwarring stichten, omdat recht en onrecht zodanig door elkaar verweven zijn, dat het recht geweld wordt aangedaan door hun acties. Daarbij komt, dat rechtvaardigheid eerst wel als rechtvaardigheid gekend moet zijn. Dat wil zeggen, dat alle factoren van rechtvaardigheid gekend moeten zijn, dat is, dat alles wat aan een situatie ten grondslag ligt ten diepste gekend moet zijn om te kunnen bepalen of iets wel of niet rechtvaardig is. En dat is voor mensen, zoals het in de wereld nu gesteld is, niet mogelijk, omdat niemand in staat is om alles te overzien en de leugen van de waarheid te onderscheiden. En zou dat wel zo zijn, dan blijft er nog over, dat rechtvaardigheid niet gelijk is aan ware liefde, terwijl ware liefde altijd rechtvaardig is in haar wijsheid.

Het zou voor al diegenen die om rechtvaardigheid roepen, en allerlei acties op touw zetten, beter zijn als zij zich tot Mijn ware liefde zouden wenden. Want vanuit Mijn liefde zou hen een weg gewezen worden die rechtvaardigheid brengt, op een wijze die geen schade met zich meebrengt, wat allerlei acties wel met zich meebrengen, omdat daarbij geen rekening gehouden wordt met omstandigheden die niet vermeden konden worden zonder schade aan onschuldige mensen te doen. Bovendien speelt bij rechtvaardigheidsacties ook altijd het eigen subjectieve oordeel  mee, dat vaak te maken heeft met allerlei onprettige ervaringen, waardoor geen enkele actie op zichzelf rechtvaardig is. Wie onrecht wil aanpakken, die raad Ik aan eerst in zijn hart bij Mij te komen.

Want het is goed om mensen die onrecht aangedaan wordt, te helpen. Maar doe dat vanuit Mij en Mijn liefde in je hart, dan zul je merken dat je hulp ten goede uitwerkt. Wellicht niet altijd zoals je voor ogen hebt, want Mijn liefde doet wat het beste is voor alle mensen, en dat is niet altijd het prettigste voor allemaal. Hoe het ook uitpakt, als je onrecht vanuit Mij in je hart, vanuit ware liefde, tot recht wilt brengen, dan zal het recht worden, maar welk recht is soms voor jouw ogen verborgen. Vertrouw dan op Mij en Mijn liefde en weet dat het goed komt voor iedereen.

Hemels Brood 6261

Een van de zeven deugden is ijver. En er zijn veel in Mij gelovende mensen die het met veel ijver goed willen doen, voor Mij en Mijn liefde. Daar zijn veel ijverige mensen bij die het heel goed bedoelen, maar ijver kan nog zo goed bedoeld zijn, het hoeft daarom toch nog niet altijd een deugd te zijn. Veel mensen vullen zelf in wat zij denken dat goed is, vanuit hun ervaringen, vanuit wat hen geleerd is, enzovoorts, en zij zijn daar dan heel ijverig in. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken er goed aan te doen om voor Mij en hun medemensen elke dag bepaalde vaste gebeden op te zeggen of ceremoniële handelingen uit te voeren, en zij houden zich daar ijverig aan, terwijl dat voor Mij niet nodig is.

Maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar, of bij het werk, hebben mensen hun eigen ideeën over wat in allerlei situaties goed is om te doen en vol ijver houden zij daaraan vast, vaak ten koste van uit Mij aan medemensen gegeven werkelijk goede ideeën en in hun ijver om hun eigen bedachte goede handelen ten uitvoer te brengen, overlopen zij wat beter geweest zou zijn, maar wat zij in hun ijver om het goed te doen niet zien. En dan hebben zij meer te doen dan nodig is en daarbij lopen zij het risico om met deze of gene in conflict te komen, want er zijn altijd medemensen die ook menen te weten wat het goede, het beste is om te doen en dat ook in volle ijver ten uitvoer willen brengen. In die soort van ijver vergeten mensen vaak eerst bij Mij te komen en met Mij te overleggen wat werkelijk het beste is om te doen.

Dat is jammer, want wie zijn ijver inzet om datgene te doen wat Ik hem in zijn hart aanraad dat het beste is, die zal merken dat al zijn ijver hem geen moeite kost en alles soepel en zonder moeite verloopt. Maar vooral de mens die met volle ijver zijn eigen invullingen volgt, waarvan hij denkt dat het goed is, die zal tegenwerking ervaren, zal onverwachte omstandigheden erbij krijgen, zal veel moeite moeten doen om alles in goede banen te leiden, zonder te beseffen dat het zijn eigen toedoen is. Die ijver is dan ook niet als een deugd te zien.

Ware ijver, welke een ware deugd is, is de ijver die voortkomt uit Mijn aanwijzingen in het hart en met ware liefde opgevolgd wordt. Daarom is niet elke ijver een deugdelijke ijver, want ware ijver gaat altijd gepaard met Mijn liefdevolle aanwijzingen, die Ik iedereen in zijn hart geef en die verstaan kunnen worden door iedereen die ervoor bij Mij in zijn hart komt.

Hemels Brood 6262

Op aarde zijn er grote beroemdheden. Ik ben daar geen van. Mijn Woord, dat is de Bijbel, is wel over de wereld bekend voor veel mensen, maar niet door al die mensen aangenomen als Mijn Woord. Als je beroemd bent, ligt de wereld aan je voeten, dan kun je eisen stellen, alles doen zoals je het wilt doen en met geld is heel veel mogelijk, tenminste, zo lijkt het.

Maar beroemd zijn in de wereld kost evengoed veel. Ik bedoel daarmee geen geld, maar het kost vrijheid en aan beroemd zijn kleeft ook een zekere dwang. Niemand is zomaar beroemd en blijft zomaar beroemd, daar is altijd iets voor nodig. Hoewel het lijkt dat beroemdheid geld en vrijheid geeft, vraagt het in werkelijkheid die zogenaamde vrijheid terug. Vaak zoveel dat de nodige rust niet verkregen wordt en er pepmiddelen aan te pas moeten komen om op de been te blijven.

Ik ben geen beroemdheid zoals op aarde mensen beroemd zijn. Ik heb geen pepmiddelen nodig om op de been te blijven. Ik Ben Leven, werkelijk Leven. Niet een tijdelijke droom die uitkomt, maar op een gegeven moment uit elkaar spat als een luchtbel. Ik ben jullie Schepper, Ik ben Alles. Dan zou je denken dat Ik als een beroemdheid boven alle beroemdheden zou uitsteken. Maar nee. Weet je, al ben Ik Alles, al heb Ik de heerschappij over alles, al leven jullie allemaal uit Mij, al ben Ik groter, liefdevoller, wijzer, geduldiger, verdraagzamer, ijveriger, onbaatzuchtiger, onvoorwaardelijker zachtmoedig, Ik ben geen beroemdheid.

Maar Ik ben wel gekend door jullie die in Mij geloven, die Mij voelen en herkennen in je hart als jullie hemelse Vader, als jullie God en Schepper, als Jezus Christus in je hart. Is er iemand van al die beroemdheden waarvan je kunt zeggen dat is en heeft diegene ook? Of dat die beroemdheid jou iets daadwerkelijk geeft waar je voor de eeuwigheid iets aan hebt? Beroemdheden, ze mogen allemaal voorop lopen, en iedereen mag er achteraan lopen, zo kortbij als mogelijk. Maar Ik loop achteraan, om iedereen die afdwaalt op te vangen en niet verloren te laten gaan.

Daar achteraan kun je Mij vinden, zonder poespas, zonder glorie. En als je mee wilt delen in Mijn rijkdom, die ongekend groot is, kom dan achteraan in de rij, waar Ik Ben, dan kan Ik daar zijn, waar jij bent, in je hart, daar waar het zuiver en eerlijk deemoedig is. Daar waar jij bij Mij beroemd bent, zonder aardse weelde, maar heel rijk aan Mijn liefde!