Hemels Brood 6170 t/m 6200

Hemels Brood 6170

Ik weet alles, Ik Ben Alles. Van Mij kun je alles leren. Maar stel je voor dat je alles moest leren wat er op de hele aarde en eromheen is, dat je alles wat er op aarde bij mensen bekend is allemaal zou moeten leren, van het bouwen van een huis tot het bouwen van een auto, tot het koken van alle gerechten die er op aarde zijn, tot noem het maar op, het zou je niet lukken, niet in een mensenleven van honderd jaar. En toch zeg Ik, jouw Schepper, Die alles kent en alles weet, dat je alles van Mij kunt leren, en dat is oneindig veel meer dan wat mensen op aarde kunnen, kennen en weten.

Wat scholen hun leerlingen leren is een afgepaste hoeveelheid van wat gedacht wordt dat belangrijk is om te leren. Want alleen datgene wat als belangrijk gezien wordt, heeft de leraar geleerd en kan hij aan zijn leerlingen doorgegeven. Alleen aan de hand van wat iemand geleerd heeft, kan hij het vervolg leren. Zo zijn er mensen die in korte tijd gemakkelijk veel leren. Dat zijn bijvoorbeeld degenen die raketten kunnen bouwen en ze de ruimte in kunnen sturen. Daar is, in aardse termen gesproken, veel kennis voor nodig en zijn veel ontdekkingen voor nodig om te gebruiken en verder te leren. Evengoed weten topgeleerden nog niet het minste van wat Ik weet en kan, zonder dat Ik het geleerd hebt, want Ik Ben Alles. Toch zeg Ik, van Mij kun je Alles leren. Op scholen wordt ondertussen niet meer alleen geleerd wat en hoe, maar vooral ook waar je wat je weten wilt kunt vinden. Omdat het voor zo goed als iedereen wel duidelijk is, dat niet alle inhoud van alle boeken die er op aarde zijn uit je hoofd te leren is, al zijn er heel knappe koppen die ver boven het gemiddelde onthouden kunnen. Toch is ook dat nog niet een fractie van wat Ik ken en weet en wat Ik kan.

Maar zie je, kennis vergaren op aarde en schools leren is voor veel mensen een geploeter om te onthouden. Bij Mij kun je zonder enig geploeter leren, alles leren, zonder te leren. Want wie in zijn hart oprecht en heel eerlijk zich innerlijk met Mij verbindt, die weet uit Mij wat hij nodig heeft en wat hem ten goede komt voor zijn leven. Zie, Ik weet ook wel hoe bijvoorbeeld een auto gemaakt wordt, maar kom niet bij Mij om te leren hoe je een auto maakt, want dat kun je op aarde wel te weten komen. Kom bij Mij om datgene te leren wat voor jouw leven en voor het leven van alle mensen het belangrijkste is om te leren. Op scholen en in bedrijven en in het algemeen wordt door mensen bepaald wat belangrijk is om te leren, om een goede plaats in de samenleving te kunnen krijgen. Maar om datgene te leren wat niet met een goede plaats in de samenleving op aarde te maken heeft, maar met het eeuwig ware gelukzalige leven, wat uiteindelijk voor alle mensen het allerbelangrijkste is, moet je bij Mij zijn, is het nodig dat je innerlijk in contact met Mij bent. Daar, in je hart, kun je van Mij, bovenop dat weinige wat je op aarde van mensen leert, leren wat werkelijk leven is en hoe je tot dat werkelijke leven komt.

Niet alleen voor de tijd dat je op aarde bent, waar het leren vooral op het aardse leven gericht is, maar voor eeuwig. Want jouw leven is eeuwig en er is veel meer nodig om daarvoor te leren, dan op aarde van mensen te leren is. Bij Mij is alles wat tot in de oneindigheid reikt te leren en dat is Mijn ware wijze liefde. Want wie dat van Mij geleerd heeft en toepast op alles, op al zijn doen en laten, die heeft de eeuwigheid en alles wat er is geleerd tot volle vreugde in volkomen gelukzaligheid. En is dat niet waar zoveel mensen op aarde naar zoeken, het geluk? Kom dan in je hart bij Mij, want Ik zeg je, alleen in ware liefde, alleen in Mij in je hart, is dat daadwerkelijk te vinden en alleen uit Mij kun je dat allerbelangrijkste Leven zelf leren zijn, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6171

Lieve mensen, in de huidige tijd kunnen veel mensen in verwarring gebracht worden. Het is niet meer zoals vroeger, dat er een zekerheid was ten aanzien van het geloof in Mij. In die tijd wisten de leiders van kerkelijke gemeenschappen precies te vertellen hoe Mijn Woord uit te leggen en naar te handelen. Zij wisten wat zonden waren en waaraan mensen zich moesten houden om in de hemel te komen. Zowel priesters als dominees, als goeroes en dergelijken, wisten het zo te brengen dat zij als een autoriteit geloofd werden en mensen naar hun beweringen handelden.

Maar nu aan het licht gekomen is dat er onder hen nogal wat waren die zich in hun doen en laten niks aantrokken van Mijn Woord en Mijn geboden en datgene wat zij als zonden benoemd hadden zelf begingen, is niets meer zeker voor veel mensen en is er veel verwarring. Wat nu nog te geloven? Evengoed is voor veel mensen wel duidelijk dat er zonder twijfel ‘iets’ moet zijn waardoor de aarde en al haar bewoners tot stand gekomen is. Maar de meeste mensen weten niet wat en hoe. Daardoor zijn mensen er zelf een passend verhaal voor gaan maken. Deels gebaseerd op de Bijbel, deels op oude verhalen over het ontstaan van de aarde, deels op mythen en deels op eigen fantasie. Daarbij zijn er mensen die een heel overtuigende invulling aan het geheel weten te geven, aan wat leven is en waardoor alles ontstaan is. Zij trekken  mensen aan als hun volgelingen, omdat mensen van die onzekerheid af willen.

Maar de Enige zekerheid Die waarheid is, Ben Ik en is Mijn Woord. En de enige manier om Mijn Woord te begrijpen is bij Mij te komen in je hart. Alleen, dat is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Want Ik ben niet zichtbaar op aarde aanwezig en dat is vaak precies het struikelblok voor veel mensen. Zij willen Mij graag in hun hart ontmoeten, maar zo’n ontmoeting met Mij is niet een gesprek op dezelfde manier als je met medemensen spreekt. Voor een innerlijk gesprek met Mij is het nodig om een juist onderscheid te maken tussen eigen gedachten en volkomen waarheid. Niet op de manier dat wat je in jezelf als Mijn Woord ervaart, als waarheid aanneemt en naar moet gaan handelen. Want iedere eigen gedachte kan ervaren worden als Mijn Woord, terwijl het evengoed een eigen gedachte kan zijn. En eigen gedachten kunnen beïnvloed worden door het tegenovergestelde van Mij. Daarom is het voor iedereen die Mij in zijn hart juist wil verstaan nodig om zijn hart in alle opzichten te kennen en steeds te voelen of wat hij ervaart ook met zijn hart overeenkomt, zonder het met het verstand te overdenken en het zonder controle in het gevoel aan te nemen.

Want al is het Mijn Woord wat in je hart komt, maar in je hart valt het niet op zijn plaats, en je volgt het toch op, dan heeft het geen waarde. Mijn Woord kun je pas naar waarde opvolgen, als je hart het er helemaal mee eens is, niet je verstand, niet de beredenering, niet omdat je Mij als autoriteit ziet, maar omdat je hart het ermee eens is. En dan is het vaak zo, dat je het eigenlijk in je hart al wist, maar je verstandelijke overwegingen overwoekerden je hart. Want je moet sociaal zijn, anderen een kans geven, voldoen aan wat je geleerd is dat goed is, enz. Laat dat los en leer je eigen hart kennen, dan leer je Mij kennen. Als je dan jezelf in je hart kent, en goed onderscheid weet te maken tussen wat je in je hart voelt als waar en wat je verstand beredeneert als waar, of wat je geleerd hebt als goed, uit overleveringen of uit normen en waarden, enzovoorts, dan leer je door dat onderscheid te kunnen maken. Dan leer je Mij kennen en dan ga je als vanzelf Mij in je hart meer en meer in ware liefde verstaan. Gezegend wie dit in zijn hart verstaat, die verstaat Mij.

Hemels Brood 6172

Ook zonder dat je Mij vraagt weet Ik wat je bezighoudt, wat je weten wilt en wat voor jou nog niet helemaal duidelijk is, zal duidelijk worden. Want niet alles kun je in je hart van Mij aangereikt krijgen. Er zijn ook dingen, antwoorden op vragen, waar een andere weg voor nodig is, waar gebeurtenissen en situaties voor nodig zijn. Want het is niet zo, dat je alleen door in je hart naar Mij te luisteren alle antwoorden en alle inzichten krijgt. Voor veel dingen is het nodig dat je ervaringen opdoet, waardoor je gaat begrijpen en tot inzichten gaat komen.

Dat gebeurt wel mede met wat Ik je in je hart aanreik, maar zonder bepaalde situaties, zonder allerlei gebeurtenissen, zou je toch niet tot de nodige inzichten voor alles komen. Als dat zo was, kon je op een stoel gaan zitten en Mij de hele dag vragen stellen over alles wat je wilt weten en over alles waar je inzicht in wilt krijgen. Maar zo is het niet. Juist door alles wat er om je heen gebeurt en juist door alles waar jij bij betrokken bent, doe je precies die ervaringen op die nodig zijn om stabiel geestelijk te groeien, om je Mijn liefde en haar wijsheid in alle verschillende omstandigheden te kunnen eigenmaken. Het is bijvoorbeeld vergelijkbaar met iemand die je vertelt hoe een auto te rijden. Zonder dat ooit gedaan te hebben, kun je dan nog geen auto rijden. Door het keer op keer zelf te doen, doe je ervaring op en krijg je inzicht in het verkeer en uiteindelijk heb je je het autorijden zodanig eigengemaakt, dat je zonder na te denken bij alle handelingen die nodig zijn, kunt rijden.

Zo is het de bedoeling dat jullie allemaal tot inzicht van leven komen, tot het eigenmaken van alle aspecten van Mijn liefde en haar wijsheid, door te leven in allerlei omstandigheden, allerlei situaties en met allerlei gebeurtenissen. Daarbij is het altijd van belang om in je hart in contact met Mij te zijn en met alles en iedereen, in alle opzichten, tot Mijn leven als je eigen leven te komen, tot Mijn ware wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde te komen. In je hart voed Ik je met Mijn liefde en haar wijsheid en via je hart kun je Mij ontmoeten. Maar dat neemt niet weg dat je toch ook gebeurtenissen, situaties, gevolgen van handelingen en omstandigheden nodig hebt om mee te maken, zodat je ervaring opdoet, tot inzichten komt en je het ware leven eigenmaakt en vervolgens helemaal zelf Mijn liefde en haar wijsheid in eenheid met Mij en je medemensen bent.

Hemels Brood 6173

Hemel en aarde heb Ik stap voor stap opgebouwd en Ik heb dat de zeven dagen genoemd. Mensen hebben die perioden die Ik dagen genoemd heb als letterlijke dagen genomen. Maar inmiddels hebben mensen wel ontdekt dat het ontstaan van de aarde en alles wat erop en eromheen is, niet in letterlijk zeven dagen gebeurd is, maar miljoenen jaren geduurd heeft.

Je zou zeggen, dat geeft de mens te denken, wat Ik dan als een dag bedoeld heb. Maar de meeste mensen zeggen, de aarde en al wat erop en eromheen is kan niet in zeven dagen ontstaan zijn, dus het verhaal over de schepping is onzin, is niet waar en dan zal de rest van wat in de Bijbel staat ook wel onzin en niet waar zijn. Bovendien staan er in de Bijbel, welke bekend staat als Mijn Woord, zoveel tegenstrijdigheden, dat alles wat er verder nog in de Bijbel staat, ook als onzin bezien wordt. En de geleerden, die de Bijbel, Mijn Evangelie, zijn gaan bestuderen, maken er een mathematisch verhaal van uit vroegere tijden waarbij de meesten het zien als een manier om het toevallige ontstaan van de aarde wat uitgebreider te bezien, waarbij velen eerder hun geloof in Mij verliezen dan dat zij dichter bij de waarheid van Mijn Woord komen.

Toch is het Mijn Woord. Toch heb Ik de aarde en al wat erop en eromheen leeft in zeven dagen geschapen. Stap voor stap, zoals jullie stap voor stap Mijn Woord, waarin Mijn grote geheim verborgen is voor ongelovige mensen, kunnen gaan zien en begrijpen. Met de schepping heb Ik alles in de juiste volgorde opgebouwd en zo kunnen jullie allemaal in de juiste volgorde Mij en Mijn Woord gaan begrijpen en Mijn liefde in al haar facetten, welke jullie met het natuurlijke oog kunnen zien als de verschillende kleuren, geestelijk gaan begrijpen. Ik heb de aarde geschapen met de grootste zorgvuldigheid, volmaakt. Die zorgvuldigheid is voor jullie ook nodig om, in de helderheid van Mijn licht, welke met het natuurlijke oog voor jullie de zon is, de volledige werkelijkheid van leven, Mijn Leven, te kunnen zien.

Maar op aarde is ook het duister door Mij toegelaten en dat is niet zonder doel. Op aarde in het natuurlijk materiële is dat de nacht en zijn dat de schaduwen. Geestelijk is dat de blindheid van veel mensen. Met name degenen die zich van Mijn Woord niets aantrekken, die niet geloven, die niet verstaan dat wat Ik een dag noem, een heel andere betekenis heeft dan wat letterlijk genomen door de mens als een dag gezien wordt. Mijn licht schijnt elke dag op de aarde in het hart van alle mensen, zodat iedereen tot werkelijk zicht, tot werkelijk leven kan komen. Maar in veel harten is het regelmatig als de nacht en in veel harten zijn schaduwen door eigen invullingen die niets van de waarheid bevatten.

Aan jullie mensen, die in hun hart Mijn ware licht beginnen te zien, die besef aan het krijgen zijn van de ware betekenis van Mijn Woord, van Mijn ware licht, van Mijn oneindige liefde voor alle mensen, die wellicht nog niet begrijpen wat Ik met de zeven scheppingsdagen zeg, en toch geloven, aan jullie zeg Ik, je bent op weg om het grote geheimenis te doorzien, stap voor stap. Want Ik heb jullie tijd gegeven en voor jullie is die tijd genoeg. Maar eerder dan dat de nodige stappen gemaakt zijn en de tijd daarvoor voorbij is, is Mijn geheimenis niet zichtbaar. Toch zijn er onder jullie gelovige mensen die al veel licht in hun hart van Mij beseffen en al veel kunnen zien en begrijpen. Maak met Mij samen alle stappen die nodig zijn en op de zevende dag zul je alle heerlijkheid zien, de volkomen waarheid van werkelijk eeuwig blijvend gelukzalig Leven.

Hemels Brood 6174

Je bent op aarde en je leeft! Dat is de grootste schat die Ik je geef, jou en alle mensen. Want leven op aarde geeft je besef te bestaan en geeft je de keus om die schat aan te nemen, die schat die ware gelukzaligheid in zich bergt. Jouw leven en het leven van alle mensen bergt de ware gelukzaligheid van Mijn Zijn in zich, zodat jullie zelf persoonlijk tot Mijn gelukzaligheid kunnen komen. Daarvoor is maar één keus nodig, dat is de keus om je oprecht en eerlijk te verbinden met Mij en Mijn liefde in je hart.

Dat klinkt makkelijker dan het is, en dat gaat niet zonder moeilijkheden, maar alle mensen kunnen het bereiken, die eenheid met Mij en Mijn liefde. De ene mens eerder dan de andere, maar op aarde heeft iedereen die schat van Mij gekregen die in je hart in Mijn liefde verpakt is en alleen als een cadeautje geopend hoeft te worden door jouw liefde in alle oprechtheid gelijk te maken aan Mijn liefde. Maar voordat jullie bij dat cadeautje, bij die schat kunnen komen is er wel een weg te gaan. Voor sommige mensen een lange weg, voor anderen een korte, maar hoelang en hoe moeilijk die weg ook kan zijn, iedereen komt vroeg of laat bij Mij in zijn hart en aan iedereen toon Ik dan die schat, die in zich de volle eeuwige ware gelukzaligheid bergt.

Hoe moeilijk je weg op aarde ook kan zijn, Ik ben er altijd bij, Ik begeleid je altijd met Mijn liefde en altijd precies zo, dat je steeds weer op de juiste weg naar je hart gebracht wordt. En dat geldt voor alle mensen. Ook voor degenen die zich van God noch gebod iets aantrekken en berekenend hun eigen welzijn nastreven. Ook bij hen ben Ik altijd aanwezig, maar dat wordt door hen nog niet beseft. Toch gaan ook zij hun weg in Mijn liefdevolle aanwezigheid en uiteindelijk zullen zij in Mijn liefdevolle zorg op de goede weg naar hun hart, naar Mijn liefde komen, naar de schat die ook zij van Mij gekregen hebben. Uiteindelijk zal iedereen in zijn hart die enorme en belangrijke schat van Mij vinden en openen.

Door de van Mij gekregen schat te openen komt iedereen Mijn eeuwig licht binnen, de eeuwige gelukzaligheid, en Ik zeg jullie, dan willen jullie niets anders meer dan in Mijn licht, in Mijn liefde zelf licht en liefde zijn en voor eeuwig blijven!

Hemels Brood 6175

Zoals de vogels weten waar te gaan, waar voedsel te vinden, zonder daarover na te denken, omdat zij weten dat Ik voor hen zorg, zo zorg Ik ook voor jullie allemaal. En zoals de vogels zich aan Mijn zorg toevertrouwen, zo mogen jullie allemaal je aan Mijn zorg toevertrouwen. In jullie allemaal ben Ik levend aanwezig, ook al ben Ik op aarde niet zichtbaar aanwezig. Voor de vogels ben Ik evenmin zichtbaar aanwezig, maar ze voelen Mijn aanwezigheid in zich en zo kunnen jullie allemaal Mij in je aanwezig voelen.

Vogels weten niet beter of Ik ben er en zij zoeken er niet naar Mij te zien of Mijn aanwezigheid bewezen te krijgen. Zoals je grote groepen vogels in de lucht hun patronen kunt zien vliegen, als een eenheid die ze in Mij zijn, zo kunnen jullie met Mij en elkaar in eenheid zijn. Toch zijn veel mensen meer op hun eigen individuele leven gericht dan met elkaar in Mij één te zijn. Dat zou zo anders kunnen, als mensen minder op zichzelf gericht zouden zijn en meer op elkaar. Maar daar is verdraagzaamheid voor nodig en ware verdraagzaamheid is een zeldzaamheid. Want er is altijd wel ergens iets van onvrede over, altijd wel een eigenbelang wat boven de gezamenlijkheid gaat.

Het is een geschenk van Mij dat ieder mens zichzelf als eigen persoon kan ervaren, maar dat neemt niet weg dat ieder persoonlijk een grote meerwaarde krijgt door met elkaar in Mij één te zijn. Hoe mooi is het om naar zo’n groep vogels te kijken en te zien hoe zij met elkaar tot eenheid verbonden de mooiste vliegbewegingen maken, dicht bij elkaar, maar nooit komen zij in botsing. En dat is van jullie mensen niet te zeggen. De patronen die mensen met elkaar “vliegen” zijn niet zonder botsingen en zouden jullie werkelijk vliegen dan zouden nogal wat van jullie op de grond te pletter vallen. Dat is het euvel met veel mensen. Maar Ik ben hoe dan ook toch in alle mensen aanwezig en zorg voor jullie allemaal. Daardoor blijft het voor jullie allemaal mogelijk om toch tot Mijn liefde te komen en in Mijn liefde zijn jullie hoe dan ook toch één, één met Mij, jullie Schepper, jullie hemelse Vader die jullie innig liefheeft. Daarom.

Hemels Brood 6176

Angst is een slechte raadgever, toch heeft het ook een functie, want het is een signaal dat aangeeft dat er iets niet in orde is, dat er gevaar dreigt. En dan is het wel nodig om te bezien waar de angst mee te maken heeft. Voor wie op een of andere manier angst voelt, is het goed om die angst te analyseren en er zo achter te komen of het nodig is om er naar te luisteren of dat het door een overdreven zorg ontstaan is, want dan is het beter om de angst los te laten en op Mij te vertrouwen.

Angst is soms een zwaar woord voor een prikkel die gevaar doet vermoeden. Veel mensen volgen de prikkel niet op maar raken in paniek en daarmee maken ze de situatie niet inzichtelijker. Iedereen kent wel momenten van angst, momenten van zorg om iets wat gebeurt of te gebeuren staat. En juist de angst voor iets dat te gebeuren staat, geeft meer onzekerheid dan nodig is wanneer op Mij en Mijn liefde wordt vertrouwd. Er is bij veel mensen al veel onzekerheid over allerlei situaties en gebeurtenissen, hoe zal dit aflopen of hoe kan dat weer goed komen? Veel mensen zijn meester in het zich zorgen maken en daarmee samen hangt vaak angst die helemaal niet nodig is. Een prikkel die angst geeft kan terecht zijn, en dan is het goed om dat niet te negeren, maar als angst voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in Mij en Mijn liefde, dan is het verspilde moeite en geeft het alleen onnodige onzekerheid.

Ja, een angstprikkel kan van Mij komen en je toeroepen: let op, anders ontsnapt er iets belangrijks aan je aandacht. Maar angst kan ook voortkomen uit eigen zorg en niet nodig zijn. Kom met angst naar Mij en samen lossen we het op. En lukt het je niet in je hart in contact met Mij te komen, dan weet Ik toch wat je nodig hebt en wat voor jou het belangrijkste is. Het is dus niet altijd zo dat angst een slechte raadgever is. En het best bagatelliseert niemand een gevoel van angst, want het kan een waarschuwing van Mij zijn. Onderzoek dat eerst voordat je het terzijde schuift of voordat je erdoor in paniek raakt. Ik ben er voor je en van Mij en Mijn liefde kun je altijd op aan.

Hemels Brood 6177

Al zou je al de boeken van de wereld lezen om zoveel mogelijk te weten te komen, om te weten wat er op aarde allemaal gebeurt en te weten valt, je zou het niet kunnen onthouden en behalve al die boeken en alle wetenschap is er nog veel en veel meer te weten, wat door geen mens op aarde ooit geweten is. Alles wat is, Ben Ik en ken Ik en wat er op aarde aan gegevens zijn, is nog niet te vergelijken met een zandkorrel in verhouding tot een enorme woestijn. En daarbij is de tijd dat een mens op aarde is in vergelijking tot de eeuwigheid maar heel, heel kort.

In die korte tijd dat een mens op aarde is, is het niet mogelijk om alles over de aarde en alles wat er aan wetenschap is, wat er aan kennis is over Mij, jullie Schepper, te kennen. Toch zijn er mensen die denken veel te kennen, zij zien zichzelf meer en meer als ontwikkelaars van leven zonder ziekten en zonder gebreken. Die denken alles wat niet goed is uit te kunnen bannen met allerlei manipulaties op het menselijk lichaam. Die denken zoveel verbeteringen te kunnen aanbrengen, maar de werkelijkheid van leven op aarde kennen zij niet en de werkelijkheid van zijn, daar hebben zij geen enkel juist besef van. Mensen dragen hun kennis over op volgende generaties, maar zelfs dat kan niet leiden tot werkelijke levensverbetering, omdat leven niet materieel is en alles wat verbeterd wordt gebeurt materieel, zonder dat de aandacht uitgaat naar het geestelijk ware leven.

De diepste kern van leven, Ik zeg jullie, maak je daar geen zorgen over, want hoe wetenschappers het materiële lichaam ook weten te manipuleren, ziekten kunnen verminderen, aan de kern van werkelijk leven kunnen zij niet komen, anders zou het zijn alsof zij Mij, alsof zij hun Schepper zouden kunnen veranderen. Wat in de eeuwigheid niet mogelijk is. Dus wees gerust, Ik ben en blijf werkelijk leven, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde. Hoe en wat er materieel ook veranderd wordt, dat maakt ten aanzien van wat werkelijk leven is niets uit. Ik breng jullie evengoed tot werkelijk leven in Mijn Koninkrijk.

Hemels Brood 6178

Eerlijkheid. Er zijn nog heel veel mensen die denken dat eerlijkheid een eigen invulling kan krijgen. Dat door hen zelf ingevuld kan worden wanneer het wel en wanneer het niet zo belangrijk is om eerlijk te zijn. De meeste mensen doen alsof ze eerlijk zijn, maar in de praktijk is dat lang niet zo. En in het alledaagse komen de meeste mensen met wat oneerlijkheid hier en wat oneerlijkheid daar, met wat verdraaiingen of wat verzwijgingen er wel ongemerkt bij langs. Maar in werkelijkheid heeft alles een uitwerking naar waarheid.

Dat betekent dat elke leugen, hoe klein en onbeduidend je ook denkt dat hij is, een gevolg heeft. Vooral mensen die gewend zijn met leugens en bedrog van alles te bereiken, hebben er geen idee van dat de gevolgen niet uitblijven. Niet op dat moment en ook niet op de manier die je zou verwachten. Maar op een moment en een manier die juist niet verwacht wordt. Ik kom als een dief in de nacht. Dat wil zeggen, iedere leugen, hoe klein ook, kan Ik niet voorbij laten gaan. Het zou Mij tot leugen brengen, zou dat al kunnen. Daarom is het altijd nodig dat elke leugen een gevolg krijgt, zodat beseft gaat worden dat de leugen uiteindelijk nooit loont. Ook al lijkt het vaker dat eerlijkheid ook niet loont, in de aardse verhoudingen met mensen onder elkaar wellicht niet, omdat veel mensen eerst aan zichzelf denken en eerlijkheid pijnlijk kan zijn, toch blijft eerlijkheid heel belangrijk.

Laat al die mensen maar denken dat het zo’n vaart niet loopt, laat ze over hun eigen gekozen weg gaan, vroeg of laat wordt het hen duidelijk. Maar wees jij voor je bestwil eerlijk, eerlijk tegen jezelf, eerlijk tegen je medemensen en eerlijk tegen Mij. Ook als het niet van belang lijkt, ook als het geen nadeel lijkt te geven. Want het geeft nadeel, alleen is dat pas later en soms pas veel later te merken. Als je enigszins begint te begrijpen wat Mijn ware liefde is en doet, dan kun je ook begrijpen dat er totaal geen enkele zegen kan rusten op welke leugen, oneerlijkheid, verdraaiing e.d. dan ook. Behoed je ervoor om verleid te worden. Want Ik zie het en Ik weet het en Ik zal je ter verantwoording roepen, juist wanneer het je niet goed uitkomt, juist wanneer je het niet verwacht. Maar ben je eerlijk in alles, dan zul je daar de goede vruchten van plukken, je daden zullen gezegend zijn en je zult weten dat Ik je liefheb, in al je eerlijkheid.

Hemels Brood 6179

Er zijn dingen waar je vrolijk van wordt en dingen waar je verdrietig van wordt en daartussenin is nog van alles en nog wat waar je mee te maken hebt. Iedereen heeft op zijn tijd wel iets te dragen, iedereen komt wel eens in het duister te staan, iedereen weet wel eens niet hoe nu verder, wat nu te doen? En dan heb je soms hulp nodig die er niet is, zodat je op jezelf aangewezen bent.

Dat brengt het persoonlijk eigen zijn met zich mee, dat je jezelf alleen voelt, terwijl je niet alleen bent. Niemand is ooit alleen. Het kan zo ervaren worden, door het besef te bestaan, te zijn als een eigen zelf, wat altijd alleen jij bent. Maar dat ben je uit en met Mij, je Schepper, samen. Alleen zijn is daarom nooit werkelijk alleen. Het besef van jezelf maakt je tot één besef te leven, maar leven ben Ik en zijn alle mensen. Als je alleen in jezelf naar jezelf kijkt, zie je niet hoeveel meer je bent en hebt dan het besef te bestaan. Kijk je vanuit jezelf naar anderen, dan kun je je nog meer alleen voelen, want je ziet hen wel, maar je weet niet wat zij voelen, wat zij denken, wat hen bezighoudt en waarom. En dan besef je dat zij jou ook wel zien, maar net zo min weten wat jij voelt, denkt en wat jou bezighoudt en waarom.

Iedereen is als het ware een zelf, alleen. Maar zo is het niet, zo lijkt het te zijn, als je je niet innerlijk verbindt met Mij, jouw ware leven, jouw Schepper, Die jou je bestaan als een zelf gegeven heeft en iedereen een zelf gegeven heeft. Want ieders zelf is een onderdeel van een geheel van alle zichzelf beseffende mensen, verbonden in Mij. In Mij zijn alle zich als een eigen bestaan ervarende mensen samen velen, zodat je niet alleen bent. Op aarde is er een scheiding tussen jullie onderling door de materie van je lichaam. Maar met Mij verbonden kun je ieder ander mens ervaren als mede leven in het grote geheel van bestaan. Je besef te bestaan is het besef van alle bestaan, alle leven, Mijn leven, in jullie allemaal verdeeld in ieders zelf, maar samen met Mij nooit alleen, juist allemaal Eén.

Hemels Broods 6180

Ik zei: wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. En langzaam verdween iedereen en er werd geen steen gegooid. Maar zeg dat eens in de huidige tijd. Er zal gelachen worden en er zal gegooid worden. Want het gaat tegenwoordig al lang niet meer over zonden. De meeste mensen kennen hun eigen zondigheid helemaal niet. Het gaat om recht en iedereen heeft zogenaamd evenveel recht en het is ook geen zonde meer om voor je eigen recht te zorgen, daarbij gebruikmakend van leugens en bedrog. Er worden geen letterlijke stenen meer gegooid, tenminste niet in de meeste landen. Maar er wordt wel gebruikgemaakt van onwaarheden en verdraaiingen, van leugens en bedrog.

Er wordt gestolen, ook niet letterlijk, maar met woorden worden mensen hun goede naam ontnomen en het heeft heden ten dage geen enkele betekenis meer om zonder zonden te zijn. Want iedereen is wel ergens schuldig aan. En dan is wat schuld meer of minder van geen belang. Wie kan, die zorgt dat het hem goed gaat, ten koste van wat dan ook. Niet iedereen in dezelfde mate, want er zijn toch ook nog goede en lieve mensen, die zich Mijn Woord wel herinneren en daar wel nog zoveel zij kunnen naar leven. Deze goede mensen leven tussen alle andere mensen en soms vallen ze op, door hun goedheid en zij delen van Mijn liefde uit. Maar vaker vallen zij voor de doorsnee mensen niet op, omdat de meeste mensen zo met zichzelf bezig zijn, met hun eigen welzijn, dat zij geen aandacht hebben voor goede, lieve, Mij volgende medemensen.

Laat dat maar zo zijn. Want Ik kan jullie goede lieve mensen zeggen, dat die aandacht, als die er wel zou zijn, jullie geen goed zou doen. Wees als een kameleon, waarmee je lijkt te passen in het keurslijf van elke dag, Maar in je hart ben je anders, in je hart heb je Mij gevonden, Mijn liefde, het ware leven. In je hart ken je Mij en weet je hoe belangrijk en waar Mijn Woord nog altijd is. Wees zoals Ik je in je hart toon dat liefde is, houd contact met Mij en de slangen kunnen om je heen kronkelen, maar ze zullen je niet bijten, want ze zien je als een van hen, terwijl je dat niet bent. Want je bent zoals je uit je hart Mij en Mijn liefde volgt, voor hen niet te zien, maar door Mij in Mijn Rijk van liefde opgenomen.

Hemels Brood 6181

Elke dag zijn er mensen die geboren worden en elke dag zijn er mensen die sterven. Over de hele aarde verspreid is er geboorte en dood, begin en einde. Dat is zo op aarde, want behalve begin en einde op aarde is er eeuwigheid. Oneindige eeuwigheid. Zowel de geboorte op aarde alsook de dood maken deel uit van de oneindige eeuwigheid. Maar weet iemand dat als hij geboren wordt? En begrijpt iemand wat dat betekent bij zijn dood?

Ik zeg jullie, noch het een, noch het ander wordt op aarde al daadwerkelijk begrepen. Op aarde geldt de situatie dat alles op een zeker moment voorbijgaat. Hoe dan ook gaat elke dag en elke nacht voorbij. Tijd gaat voortdurend voorbij, tijd gaat eeuwig oneindig door en tegelijk gaat tijd voorbij. Dat is voor jullie op aarde een feit, je maakt het mee en zo is het. Maar is het te begrijpen? Ik zeg jullie, met tijd komen nieuwe situaties, goede en minder goede, nieuwe mogelijkheden, goede en minder goede, nieuwe inzichten, goede en minder goede. Dan kun je je afvragen, als tijd voorbijgaat, en eeuwig oneindig doorgaat, wat geeft dat aan werkelijk leven? Want steeds is het goed en minder goed, kan het dan ooit helemaal goed worden?

Daarop zeg Ik jullie, kom van die aarde af. Daarmee bedoel Ik, meet de dingen niet af aan wat er op aarde gebeurt, aan wat er op aarde kan en niet kan, aan wat er op aarde goed is en niet goed. Want de aarde gaat voorbij, alle materie gaat voorbij in de tijd. Zolang je met je denken op aarde blijft, bij de materiële mogelijkheden blijft hangen, ga je de ruimte niet zien, de oneindigheid niet begrijpen, blijf je in de beperking van je materiële lichaam. Juist in de ruimte van de oneindigheid kun je Mij en Mijn ware Leven vinden, Mijn oneindig eeuwigdurende liefde in alles en voor iedereen. Die ruimte, die oneindigheid van Mijn liefde is in jou, want Ik Die Alles Ben is in jou. Of je nu leeft of sterft, je leeft! Want Ik leef eeuwig oneindig en daarmee, lief mens uit Mij, leef jij. Niet bepaald op de aarde, maar in de volle vrijheid van de oneindige eeuwigheid.

Hoe graag willen mensen op aarde onsterfelijk zijn, terwijl ze op de aarde eeuwig sterfelijk zijn, maar zodra zij van de aarde loskomen, komt het besef te leven, eeuwig te leven, het besef van totale onsterfelijkheid. Want dat is het ware leven, Mijn Leven, dat is jullie leven. Mijn leven is eeuwig tot in de oneindigheid, dat maakt jou eeuwig onsterfelijk. Niet op aarde als zodanig in de materie, maar in Mijn ware liefde, Mijn ware Leven, ben jij eeuwig leven tot in de oneindigheid van Mijn werkelijk Zijn. Die eeuwigheid begint niet met het bestaan van de aarde, met een geboorte op aarde, die eeuwigheid Ben Ik Zelf van eeuwigheid aan, tot in de oneindigheid van Mijn eeuwig Zijn. Daarom zeg Ik, kom van jouw aarde, dat is, laat alles wat je materieel gezien geleerd hebt los, je door je verblijf op aarde gevormde gedachten, je materiële inzichten, enz. enz. en kom in je hart in de vrijheid van de ware eeuwige liefde uit Mij, de ruimte van werkelijk leven, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, en al ben je lichamelijk materieel dan nog op aarde, dan kun je in de oneindigheid zien wat er in werkelijkheid in de eeuwigheid aanwezig is aan waarheid en liefde. Je zult versteld staan.

Maar voor de meesten van jullie gaat dat innerlijk besef pas open als zij gestorven zijn en hun lichaam op aarde verlaten hebben. Daarom is het nodig dat er geboren wordt en gestorven wordt. Voor het ware leven. Voor Mij.

Hemels Brood 6182

In de zachtmoedigheid van Mijn volkomen liefde zijn alle mensen geborgen. En het is goed dat dat zo is, want er is zoveel in het doen en laten van veel mensen wat geen liefde, geen waarheid, geen wijsheid is. Op aarde gebeuren de meest onaangename dingen, daar is veel pijn en verdriet, maar het is allemaal van geen betekenis in Mijn oneindige zachtmoedigheid.

Er zijn er onder jullie, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, die in hun hart wel eens gevoeld hebben wat Mijn zachtmoedigheid draagt. En dat is goed. Want zonder Mijn zachtmoedigheid zou alle liefdeloosheid blijven bestaan. En zouden jullie Mijn zachtmoedigheid in je hart niet voelen, dan zou ieder van jullie in moedeloosheid vervallen. Maar Ik ben zuinig met het laten voelen van Mijn zachtmoedigheid, want zou ik dat aan iedereen in ruime mate laten voelen, dan zouden velen zich laten gaan in eigenzorg en zich niet bekommeren om hun wandaden, want het is toch allemaal in Mijn zachtmoedigheid geborgen. En dat is niet de bedoeling. Juist is het de bedoeling dat iedereen zelf tot die volkomen zachtmoedigheid komt.

Toch is het van tijd tot tijd nodig dat mensen bemoedigd worden en soms is het voelen van Mijn liefde daarvoor al genoeg. Soms is er een dieper besef van Mijn bestaan voor nodig en soms is er een wonder nodig. Ik zorg ervoor dat wat nodig is gebeurt, maar altijd in een afgepaste balans, zodat niet het wonder tot geloof brengt, maar het eigen inzicht in werkelijk leven groeit vanuit de mens zelf. Want het is niet de bedoeling dat Ik het van jullie overneem en jullie je te maken keuzen kant en klaar aanreik, het is de bedoeling dat jullie zelf tot de juiste keuzen komen, tot op zekere hoogte door Mij gestimuleerd. Maar altijd is het nodig dat het jullie eigengemaakte inzichten zijn, die je tot de juiste keus brengt. Anders zou je een aan Mij gehoorzamende pop zijn.

Dan zou het zijn dat Ik je zeg, doe dit zo en zo en je zou het doen. Maar niet uit jezelf, uit ware liefde, maar om Mij te gehoorzamen. En het gaat niet om gehoorzamen, het gaat erom om tot keuzen te komen die je zelf maakt op basis van ware liefde voor Mij en ware liefde voor je medemensen. Dan groeit bij jou meer en meer het besef van Mijn zachtmoedigheid en het besef dat in Mijn zachtmoedigheid alles wat geen liefde is door Mij voor eeuwig gedragen is. En dat daarmee alles voor alle mensen helemaal goed komt, in alle opzichten.

Hemels Brood 6183

Lieve in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, in jullie hart zie Ik dat je graag al je handelen gelijk aan Mijn liefde brengt. Maar nog steeds bemerk je oneffenheden waardoor je handelen weer niet zonder afdwaling was. En wellicht denk je dat het je niet gaat lukken om uit eigen vrije wil tot Mijn volkomen ware wijze liefde te komen.

Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Maar het zou toch niet eerlijk zijn als Ik jullie zou vragen tot Mijn liefde te komen, terwijl dat niet mogelijk zou zijn. Mijn Woord is waarheid, dus is het mogelijk. Sterker nog, wie in Mij gelooft, is in Mij gered voor het eeuwig ware leven en zal tot Mijn ware wijze volmaakte liefde komen. Want zie je, je bent van oorsprong af aan Mijn liefde, je hebt van oorsprong af aan Mij en het hele universum, het volkomen leven, Mijn ware eeuwige leven in je en jouw wil om gelijk aan Mijn liefde te handelen bij alles in alle omstandigheden is genoeg. Maar dan komt je vraag, ik wil dat al zo lang, wanneer gaat het dan zover komen? Want nog altijd maak je missers, ondanks je goede wil. Daarop zeg Ik jullie, je wil is genoeg.

Maar jullie willen niet alleen Mijn ware liefde in alles zijn, je wilt het zelf onder controle hebben en je wilt het nu onmiddellijk kunnen. Jullie wil is niet alleen de wil om tot Mijn volmaakte liefde te komen, jullie willen ook nog veel andere dingen en die staan de uitwerking van je wil om tot Mijn ware liefde te komen in de weg. Daardoor gebeurt er eerst nog veel waarbij je niet in liefde kunt blijven. Je wil is als het ware nog verspreid over veel verschillende dingen. En dat is begrijpelijk, want je verblijft op aarde met heel veel mensen die allemaal een eigen wil hebben, en veel mensen zetten hun wil in voor van alles en nog wat, maar niet voor Mijn ware liefde. En daar hebben jullie mee te maken, of je wilt of niet …

Maar laat dit een troost voor je zijn, de kern van je willen is Mijn ware liefde te gaan zijn. En Ik heb jullie al gezegd, dat is voor Mij genoeg om je tot Mijn ware liefde te brengen en dat gebeurt dan ook. Maar daarvoor is het nodig dat al je andere willen voor al die andere dingen en situaties gaat verdwijnen. En Ik beloof je, ga rustig je weg en al dat andere willen wordt langzaam maar zeker opgelost in Mijn liefde, op Mijn tijd. Daar kun je niets aan doen, dat doe Ik voor jou, uit ware eeuwig onbaatzuchtige liefde!

Hemels Brood 6184

In de Bijbel staat het boek “Openbaringen”. De openbaringen die daar beschreven staan, zijn vooruitzichten die te gebeuren stonden. Nu, in de huidige tijd, kunnen mensen terugvinden wat er toen aan openbaringen gegeven zijn. Daarbij zijn veel dingen letterlijk nu waarheid geworden. Want staat er niet dat de mensen zich zouden gaan verplaatsen sneller dan een pijl uit een boog? En gaan mensen nu niet in hun metalen luchtvoertuigen sneller dan een pijl uit een boog?

Zo is er meer. Er wordt ook gesproken over wateren die voor een groot deel vervuild zijn en nog meer wat ook allemaal letterlijk genomen ondertussen waarheid aan het worden is of al is. Ook wordt er gesproken over een veelkoppig monster dat macht heeft. Veel mensen zouden toch wakker geroepen moeten worden door wat er geschreven staat uit die tijd en in deze tijd daadwerkelijk te zien is. Maar het glijdt langs de meeste mensen af en dat heeft ermee te maken, dat zij met elkaar deel zijn van dat veelkoppige monster, dat blind is, maar evengoed veel schade aanricht. Zo is dat boek vol openbaringen in allerlei opzichten in deze tijd terug te vinden in daadwerkelijke uitkomsten, maar het is vooral voor jullie allemaal het belangrijkste om er de geestelijke betekenis van te gaan zien. Ja, auto’s, vliegtuigen, ze gaan sneller dan een pijl en ja, techniek maakt een ongekende vooruitgang, dus ja, de openbaringen zijn verbazend.

Toch is dat bij lange niet de essentie om te zien. De essentie ligt in het veelkoppige monster, wat zijn tentakels in zo goed als alles heeft, over de hele wereld verspreid en wat als kern een enorme hebzucht en een enorme machtslust heeft en zich in geen enkel opzicht bekommert om waarheid en bol staat van leugens en bedrog. Hoe zou iemand ook maar enigszins dat enorme monster herkennen als kwalijk en vernietigend als hij er zelf onderdeel van is? En dat is het geval voor veel mensen. Het monster is zo groot en heeft zoveel koppen en zoveel tentakels omdat er over de hele wereld verspreid zoveel mensen onderdeel van zijn, blind onderdeel van zijn. Zo verwoestend is het monster, door al die blinde mensen die niet zien maar toch doen wat zij niet laten kunnen, door hun hebzucht en hun machtswellust.

Maar er staat ook geschreven dat niet alles bedorven is van de zeeën, de wateren, de landen. En daarmee bedoel Ik jullie goede, Mij liefhebbende mensen. Sommigen van jullie hebben veel te lijden door dat enorme monster met al zijn vreselijke leugens en bedrog. Maar zie, hoe groter het monster, des te dichterbij komt zijn totale vernietiging door zijn eigen doen en laten en dan komt het moment dat elk door het monster opgebouwd systeem tot een vorm van ontploffing komt en het monster uit elkaar gereten wordt, tot er niets meer van over is. Dat is het begin van een nieuwe tijd op aarde, waarbij de macht gegeven wordt aan die kleine groep goede, Mij liefhebbende mensen. Zij zullen het puin ruimen wat door het monster is achtergelaten en een nieuwe tijd van vreugde met elkaar zal aanbreken.

Mensen zullen weer in goedheid en liefde met elkaar samenleven in Mijn Naam, Jezus Christus. Kijk, want dat zal gebeuren, wat in openbaringen beschreven is, nu. Wees gerust, want alles zal goedkomen voor alle goede liefdevolle mensen, ook op aarde.

Hemels Brood 6185

In een zuiver hart is Mijn Woord het zuiverst te verstaan. Wie Mijn Woord uit een zuiver hart doorgeeft aan zijn medemensen, doet daar goed aan. Maar wie Mijn Woord hoort terwijl zijn hart niet zuiver is, die zal Mijn Woord niet in volle zuivere waarheid verstaan en die zal Mijn Woord ook niet in de ware zuiverheid kunnen doorgeven. Iedereen met een zuiver hart zal de onzuiverheid van zulke doorgevingen van Mijn Woord direct kunnen aanwijzen. Maar degenen die zelf geen zuiver hart hebben, zullen de onzuiverheden van zo’n onzuiver doorgegeven Woord niet bemerken en het als zuiver opnemen.

Maar Ik zeg jullie, hoed je voor wat mensen doorgeven als Mijn zuivere Woord terwijl het dat niet is. Want het kan het eigen hart tot misverstanden brengen, als het eigen hart nog niet naar volle zuiverheid kan luisteren en voelen wat wel en wat niet zuiver is. Een hart kan alleen zuiver zijn als het in de kern in contact is met Mij, met Mijn wijze liefde in volkomen waarheid. Toch zijn er veel mensen die proberen in de kern van hun hart in een zuiver contact met Mij te komen en het lukt hen niet ten volle. Hoewel zij het in alle ernst menen en willen, lukt het hen toch niet volkomen. Ik zeg jullie, die je uiterste best doen, maar toch niet geheel tot Mij in je hart gekomen zijn, vaak is daarbij het verstand een remmende factor.

Vaak zijn er gegevens die met het verstand vergaard zijn en met het verstand wordt geprobeerd die in het hart te laten passen, maar ze passen niet, en dat vormt een soort van barricade waardoor Mijn Woord niet geheel gehoord kan worden. Daarbij zijn er mensen die zich te min, te zondig of iets dergelijks voelen om in contact met Mij te mogen komen. Tegen hen zeg Ik, hoe zou je ooit van welke vermeende zonde verlost kunnen worden zonder Mij, je Schepper, zonder Mijn ware liefde? En uiteindelijk zijn er nog mensen die het contact met Mij en het doorgeven van Mijn Woord als een eer beschouwen en dat maakt hun hart, in elk geval voor een deel, niet zuiver, waardoor ook Mijn Woord niet zuiver verstaan en niet zuiver doorgegeven kan worden.

Wie werkelijk Mijn Woord zuiver wil verstaan in zijn hart, laat die eerst in ware nederigheid met Mij samen zijn hart onderzoeken, zodat alles wat niet zuiver is aan het licht komt en hij tot ware zuiverheid kan komen. Daar is moed voor nodig en diepe nederigheid. Maar in Mijn liefde is iedereen welkom die oprecht zijn hart wil zuiveren en, in direct contact met Mij, Mijn Woord zuiver wil verstaan. Kom wie wil!

Hemels Brood 6186

Ooit wilde de mens zijn eigen koning. Ze wilden niet meer Mij als hun Enige Leider, ze wilden een zichtbare leider. Omdat ze het te moeilijk vonden om Mij in alle opzichten in hun hart als Leider te volgen. Dus werd er op aarde een mens gekroond tot koning. Daaruit ontstond een hele hofhouding en een regering. Want mensen wilden wat te zeggen hebben over hun leven en wilden de macht verdelen.

Of dat nu zo’n goed idee geweest is of niet, mensen wilden dat en daarom gebeurde het. Met het gevolg dat er nu allerlei koningen en leiders over volken zijn, die allemaal hun eigen machtsimperium hebben, wat over het algemeen meer op hun eigenbelang gebaseerd is dan op het gezamenlijk belang. Dat is goed terug te vinden in de manier waarop besluiten genomen worden door mensen die een leidinggevende positie hebben. En dan heb Ik het ook over bedrijven en organisaties, in het klein en in het groot. Overal vindt eigenbelang plaats en doorgaans berust dat vooral op geld en bezit. Partijen met veel geld bepalen voornamelijk de regels en die zijn vaak niet eerlijk ten aanzien van de doorsnee burger. Dan kun je betreuren dat Ik de leiding niet heb over alle aardse beslissingen, en dat mensen denken zelf wel capabel genoeg te zijn om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen, maar zo komt het wel dat je als burger in je belang geschaad wordt en er geen mogelijkheid is om je te beroepen. Zo komt het dat men zich aan de wet zegt te houden, terwijl daarmee geen recht wordt gedaan aan slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Ook daar is weinig aan te doen.

Maar iedereen kan voor zichzelf wel nog altijd Mij, jullie Schepper, en jullie voor altijd liefhebbende hemelse Vader kiezen als je Levensleider. Als je dat doet, Mij volgt in je hart, waar Ik altijd ben en je altijd kan adviseren en helpen, dan toon Ik je wegen om te gaan zonder al te veel problemen met het overheidssysteem, dan help Ik je altijd door de pijn en het verdriet heen als er toch ongemakkelijke situaties zijn waar je ongewild mee te maken krijgt. Dan troost Ik je en steun je bij elke onaangename situatie. Ik kan de wereldse keuzen van je medemensen niet wegnemen zonder jullie vrijheid te belemmeren, maar wie zich door Mij en Mijn liefde laat leiden, uit eigen vrije keus, die gaat een ware vrijheid in liefde tegemoet in Mijn hemelen waar het werkelijke geluk jullie allemaal tot grote vreugde zal zijn!

Hemels Brood 6187

Ondanks het besef van Mij in je hart, van Mij Die jou leven geeft, is het moeilijk om los te komen van het materiële leven en de materieel gerichte samenleving. Het moeilijkst is het daarbij om je je ware leven uit Mij voor te stellen zonder materie. Toch is werkelijk leven zonder materie.

Maar niet zonder sferen en vormen, niet zonder kleuren die in allerlei vormen kunnen verschijnen. Niet zonder de mooiste taferelen in licht en in ruimte. Wat op aarde bijvoorbeeld de mooiste bloemen zijn, die zijn dat in het werkelijke leven zonder materie ook, maar dan zijn het de vormen van werkelijk leven in het geestelijke, zonder materie weergegeven voor het innerlijk geestelijke oog. Dat is op aarde in het geestelijke niet te zien, maar in het materiële heb Ik het voor jullie zichtbaar gemaakt, en zo is er in de natuur heel veel zichtbaar gemaakt uit het geestelijke, zodat het door jullie gezien kan worden met het materiële oog.

Dat is niet zomaar, alleen om het  jullie met het materiële oog te laten zien, het heeft ook altijd de geestelijk oorspronkelijke levensvorm in zich en wel zodanig dat het verkwikkend is voor wat in het hart van mensen als geestelijk besef aanwezig is. Zo kan het zijn dat iemand, die in het geheel niet in Mijn bestaan gelooft en zijn leven als een voorbijgaand moment op aarde beschouwt, in zijn hart ontroerd raakt bij het zien en ervaren van de schoonheid van de natuur. Want er zijn gebieden, er zijn plaatsen waar de natuur een grote schoonheid toont en in ieders hart is herkenning daarvan aanwezig, ook in het hart van de niet in Mij en het eeuwig ware leven gelovende mensen. Al die schoonheid toont de oorspronkelijk geestelijke schoonheid van vormen die door het werkelijk geestelijke leven worden weergeven.

Als je dit in je hart kunt begrijpen, dan kun je door de materiële vormen heen het oorspronkelijk ware leven gaan zien en dan is het niet zo moeilijk meer om je een geestelijk levendige omgeving voor te stellen zonder enige materie, maar met de mooiste vormen en kleuren, die allen voortkomen uit ware liefde, uit Mijn liefde en uit jullie liefde. Dat kun je nu op aarde materieel zien en daarna in Mijn hemels rijk geestelijk nog ongekend veel schoner, veel mooier, oneindig mooi!

Hemels Brood 6188

Zoals jij in je hart voelt dat Ik jou liefheb, zo heb Ik alle mensen lief, alleen niet alle mensen voelen dat zo duidelijk als jij dat van tijd tot tijd voelt. Ook handelt niet iedereen juist en goed. Toch heb Ik ook alle mensen die op grote schaal van liefde afdwalen net zo lief als iedereen. Maar uit liefde voor iedereen gaat niet iedereen eenzelfde weg op aarde.

Dat heeft deels te maken met de eigen keuzen die mensen maken, maar ook met de keuzen die anderen maken. Want als een boer besluit om zijn groenten met gif te bespuiten en hij liegt daarover, dan zullen mensen die van die groenten eten de gevolgen daarvan te dragen krijgen en die kunnen erg onaangenaam zijn, terwijl het hun keus niet was. Omdat jullie op aarde allemaal een vrije keus, een vrije wil hebben, is het ook nodig dat er gevolgen gedragen worden van de goede, maar ook van de kwade keuzen. En liefde draagt. Daarom is een onderdeel van jullie verblijf op aarde ook het leren verdragen van onrecht en de gevolgen van liefdeloos handelen.

Dat wil niet zeggen dat alles zonder meer verdragen moet worden, er mag zeker wat aan die kwade keuzen en de gevolgen daarvan gedaan worden, maar dan uit ware onbaatzuchtige liefde. Want uit boosheid, uit het gevoel gekwetst te zijn, in de sfeer van verwijten, ontstaan alleen weer gevolgen die ook belastend zijn en dus niet zullen helpen, want het is geen hulp tot verbetering uit ware liefde. Het is op aarde een mengeling van handelen naar liefde en naar het tegenovergestelde daarvan. En daar heeft iedereen mee te maken. Op een goede of op een niet goede manier. Maar als je Mijn liefde in je hart voelt, dan voel je ook waar toch altijd in alle omstandigheden ware onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde geput kan worden, bij Mij in je hart.

En dan kun je bij Mij in je hart altijd die nodige hulp uit ware liefde krijgen. Altijd zodanig, dat rekening gehouden wordt met ieder mens persoonlijk en met alle mensen tezamen. Ook al brengt dat voor lieve goede mensen evengoed onaangename situaties met zich mee die Ik niet wegneem, maar waarbij Ik wel help om ze te dragen. En uiteindelijk help Ik jullie allemaal met evenveel liefde, maar met verschillende wegen om tot eeuwig ware gelukzalige liefde te komen, voor altijd. Dat doe Ik, dat doet Mijn liefde, alle mensen tot eeuwig ware liefde brengen, voor altijd.

Hemels Brood 6189

De zorgen die mensen zich over de wereldse gang van zaken, over alle liefdeloosheid die er op aarde is en de grote oneerlijkheid waarmee mensen denken met elkaar te kunnen blijven omgaan, heeft vooral te maken met een gebrek aan vertrouwen in Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal en met het beperkte zicht dat mensen op Mij, op Wie Ik Ben, hebben. Want wat mensen kunnen en kunnen zien is heel weinig, omdat het iedereen wel in enig opzicht aan volmaakte liefde ontbreekt en Ik bezien word zoals mensen elkaar zien, met hun onvolkomenheden.

Maar Ik ben jullie Schepper en tot jullie gekomen in de Mens Jezus Christus en in Hem heb Ik getoond dat Ik volmaakt Leven Ben, volmaakte onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde en wijsheid Ben. Jullie zijn als mens geschapen naar Mijn evenbeeld, maar de meeste mensen gedragen zich daar niet naar en daardoor spiegelen mensen hun eigen onvolkomenheden op Mij, alsof Ik ook te maken zou hebben met onvolkomenheden, alsof Ik steeds opnieuw moet bedenken hoe de aarde en haar bewoners van de ondergang te redden. Maar zo is het niet. En het is voor jullie eigen gerustheid van belang, dat je dat gaat begrijpen. Want Ik heb van den beginne af aan Mijn Plan gemaakt om alle mensen voor het ware leven te behouden. Ik heb daarvoor Mijn Zoon Jezus Christus, in Wie Ik Zelf aanwezig Ben, gegeven en heb met Zijn lijden, sterven en opstanding alle schuld van alle mensen op Mij genomen. Is dat niet genoeg?

Nog steeds worden Mijn woorden die Ik gesproken heb verdraaid begrepen en nog steeds wordt er onnodige ophef gemaakt over teksten die, omwille van een beter begrip van Mijn liefde, geschreven zijn. Nog steeds worden teksten letterlijk genomen en met het verstand overdacht en in een wereldse context gezet. Op die manier blijft het ware zicht en het ware begrip onzuiver. Ik heb jullie, die in Mij geloven, Mijn Woord van liefde en wijsheid gegeven en de belofte dat jullie voor het eeuwige leven, voor ware wijze liefde gered zijn, laat dat genoeg zijn. Gezegend alle mensen die in Mij geloven, die op Mij en Mijn liefde vertrouwen en zoveel zij kunnen naar Mijn liefde uit hun hart handelen, want daarmee zegenen zij alle mensen met Mijn liefde.

Hemels Brood 6190

Er zijn grove misvattingen over Mij en Mijn Woord bij veel mensen. Daarbij heb Ik het niet over de mensen die niet in Mijn bestaan geloven en hun leven zien als een eenmalige gebeurtenis, waarbij sommigen denken nogmaals op aarde te zullen komen, of al eens op aarde te zijn geweest.

De grove misvattingen zijn vooral daar waar mensen Mijn Woord aangrijpen om er voordeel van te hebben en eer te ontlenen aan de uitleg, die zij zodanig weten te geven, dat veel mensen hen geloven en volgen, waardoor zij een zekere macht en eer ervaren, wat vooral hun ego streelt. Als deze half gelovende mensen zeggen uit Mijn Naam te spreken, is het moeilijk om te zien dat het valssprekers zijn, dat zij Mijn Naam ijdel gebruiken, en vaak zijn er bij hen visioenen en stemmen of ingevingen waarmee zij hun beweringen kracht bijzetten.

Maar wat te doen als je zo iemand als zodanig herkent in je omgeving? Want zij hebben vaak veel aanhangers en proberen er meer bij te krijgen. Vaak zijn hun volgelingen mensen die zelf het goede en ware nastreven en hun oren laten hangen naar deze welbespraakte mensen, die toch niet in alle zuiverheid Mijn Woord verkondigen, maar hun ingevingen krijgen van de tegenkant, die ziet dat die mens een hang naar eer heeft, dat die mens door visioenen gedreven kan worden tot grote misvattingen. En soms kun je diegene niet ontlopen. Maar Ik zeg je, je hoeft die mens ook niet te ontlopen. Want als in jouw hart een vaste en juiste overtuiging en een vast geloof in Mij en Mijn liefde is, vanuit je contact met Mij in je hart, vanuit een eerlijk en oprecht streven om naar Mijn ware liefde en haar wijsheid te handelen, dan hoef je alleen daaraan te blijven vasthouden.

Want iedereen die zo’n vaste en juiste overtuiging in zijn hart heeft, in contact met Mij, en in alle eerlijkheid en oprechtheid ernaar streeft om naar waarheid en liefde te handelen, die zal niet beïnvloed kunnen worden door welke welbespraakte misleider ook. En al degenen die zo iemand wel volgen, worden door Mij niet bezien naar wie zij uiterlijk volgen, maar naar wie zij in hun hart volgen, in hoeverre zij Mijn ware liefde naleven uit hun hart. En dan kan zo’n welbespraakte soort van goeroe veel volgelingen hebben, maar Ik zeg je, daartussen zijn veel goede en liefdevolle mensen, die Mij hoe dan ook zullen vinden. Want Ik heb hen vast in Mijn hart, zoals Ik ook jullie vast in Mijn hart heb. Maak je daarom geen zorgen, want dat is gebrek aan vertrouwen en een ingang voor de tegenkant.

Juist die zorg over wat niet het zuivere verkondigen van Mijn Woord is, is een opening voor de tegenkant waar hij graag gebruik van maakt. Laat daarom je zorg los en vertrouw op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid en vertrouw erop dat Ik je in je hart wel zal laten weten hoe daar het beste mee om te gaan. Dan zul je merken dat je zorg overbodig was en kun je gerust zijn. Want wie in alle zuiverheid een samenkomst organiseert voor mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, die heeft daarbij Mijn onwankelbare zegen en daar kan niemand tussenkomen. Vergeet dat niet, vertrouw op Mij en alles komt helemaal goed!

Hemels Brood 6191

Zonder na te denken gaan de dingen op een natuurlijke manier, onopvallend, alsof dat heel gewoon is. En dan past alles in de juiste verhouding. Zo is het als je eenvoudigweg je gevoel volgt en daarmee Mij in je hart volgt.

Maar als je iets wilt maken, wat dan ook, dan kun je wel op je gevoel afgaan, maar daar heb je toch ook je verstand op een bepaalde manier bij nodig. Als je bijvoorbeeld een kastje of een tafeltje wilt maken, dan kun je niet alleen vanuit je gevoel te werk gaan. Want de afstand tussen Mij in alle zuiverheid voelen en jouw besef daarvan is nog te groot. Zou je helemaal gelijk aan Mijn evenbeeld zijn, zoals je van oorsprong af aan door Mij geschapen bent, en in alles volkomen onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid zijn in al je handelen, dan zou je vanuit het directe contact met Mij, vanuit je hart, ook precies weten hoe dat kastje of dat tafeltje te maken. Maar zo is het nog niet. Dus heb je daarbij toch nog wel tezamen met Mij in je hart, je verstand ook nodig.

Want je zult toch de maten moeten bepalen, de omvang, de vorm, enzovoorts, en een plan moeten maken wat je er allemaal bij nodig hebt. Je hebt dus op momenten, ondanks je contact met Mij in je hart, in allerlei opzichten ook je gezonde verstand nodig. Maar hoe nodig dat ook is, gebruik dan toch altijd je hart daarbij en laat je verstand dienstbaar zijn aan je hart, niet andersom. Dat wil zeggen, laat je verstand alleen helpen bij wat nodig is en gebaseerd is op liefde en waarheid. Want er zijn veel mensen die hun verstand gebruiken voor eigen voordeel en zeker niet uit liefde. Houd steeds contact met Mij in je hart, dan wordt alles waar toch ook het verstand bij nodig is, door Mijn liefde geleid. Dan kun je bemerken dat wanneer je op onvoorziene situaties stuit, je in je hart kunt voelen welke stappen te ondernemen om die situaties te overkomen.

Het verstand is jullie mensen ook gegeven om vanuit de liefde in je hart te gebruiken waar en wanneer dat nodig is. En wie zijn verstand, zijn intelligentie, inzet vanuit Mijn liefde in zijn hart, die zal daarmee tot de beste resultaten komen. Laat je verstand niet los van je hart, maar gebruik het ten dienste aan je hart, aan Mijn liefde en haar wijsheid, dan is het gebruik van je verstand in liefde gezegend met een vruchtbaar resultaat.

Hemels Brood 6192

Ik heb het jullie allemaal al vaker gezegd, wie in Mij gelooft, wie op Mij vertrouwt, komt altijd goed uit. Maar er zijn zoveel situaties waarbij je aandacht van Mij en het vertrouwen op Mij afdwaalt, door wereldse omstandigheden, dat het je van tijd tot tijd niet lukt om toch niet door het wereldse meegetrokken te worden. En er is veel wat je in het wereldse doen en laten van mensen ziet dat afwijkt van waarheid en liefde, zodat het moeilijk is om dat naast je neer te leggen en je aandacht alleen bij Mij en Mijn liefde in je hart te houden.

Ik begrijp dat en aan al degenen die zich daarvan bewust zijn en in alle oprechtheid toch blijven proberen Mijn waarheid en liefde te volgen, zeg Ik, draag het in nederigheid dat je nog niet in alle opzichten volmaakt naar waarheid en liefde handelt. Want het genezingsproces van alle mensen persoonlijk is direct verbonden met het genezingsproces van alle mensen tezamen in de ene grote mens die jullie met elkaar zijn. Daarom blijft alles wat nog niet geheeld is aan die grote mens, die jullie samen zijn, ook nog zijn gevolgen hebben voor ieder mens persoonlijk. Je bent en blijft onderdeel van de grote mens en daarmee krijg je ook je deel te dragen van die grote mens, zolang die zijn volmaaktheid nog niet bereikt heeft.

Dat betekent niet dat het geen zin heeft om je best te doen om in waarheid en liefde te handelen, want alles wat jij naar waarheid en liefde doet, is een bijdrage aan de genezing van die ene grote mens, die jullie samen zijn. Dat is een deel van de onvolmaaktheid van die grote mens dragen en dat is liefde voor je medemensen die nog ver afgedwaald zijn en het besef nog niet hebben wat jij en alle in Mij gelovende en op Mijn liefde vertrouwende mensen hebben. Daarom is het nodig dat gevolgen door goede en lieve mensen gedragen worden, omdat zij kunnen dragen, niet omdat hun handelen niet goed was, integendeel, juist omdat jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, de gevolgen van afdwalingen van anderen kunnen dragen en daarmee de genezing van de grote mens bevorderen.

In werkelijkheid draag Ik in Jezus Christus alles van alle mensen, juist om die ene grote mens tot genezing te brengen. Vraag je daarom niet af wat je verkeerd hebt gedaan als moeilijkheden op je pad komen, want je liefde is juist zo groot, dat je met Mij samen kunt dragen wat anderen niet kunnen. Wat je misschien nog niet goed doet is niets vergeleken met de waarheid en de liefde die je al hebt en naar handelt. En juist door jouw liefde voor Mij kun jij moeilijkheden dragen. Niet om wat je nog niet kunt, maar juist om wat je wel kunt, om alles wat je goed doet en om je liefde voor Mij en je naasten. Wees gezegend door Mij bij alles wat je te dragen krijgt, om niet hebben wat jij en alle in Mij gelovende en op Mijn liefde vertrouwende mensen hebben. Daarom is het nodig dat gevolgen door goede en lieve mensen gedragen worden, omdat zij kunnen dragen, niet omdat hun handelen niet goed was, integendeel, juist omdat jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, de gevolgen van afdwalingen van anderen kunnen dragen en daarmee de genezing van de grote mens bevorderen.

In werkelijkheid draag Ik in Jezus Christus alles van alle mensen, juist om die ene grote mens tot genezing te brengen. Vraag je daarom niet af wat je verkeerd hebt gedaan als moeilijkheden op je pad komen, want je liefde is juist zo groot, dat je liefde voor Mij.

Hemels Brood 6193

Aan alle mensen die in Mijn bestaan geloven, jullie God en Schepper, die in Mijn liefde voor alle mensen geloven en vertrouwen op Mijn hulp en steun voor iedereen, en aan alle mensen die weten dat alles wat is en bestaat in Mijn Hand ligt, zonder jullie vrijheid te belemmeren, zeg Ik, op aarde gaat je leven over bergen en door dalen. Soms gaat het goed en verloopt alles soepel en op andere momenten is het moeilijk en verloopt alles stroef en helemaal niet soepel.

Op de momenten dat het moeilijk is en niet soepel gaat, zie Ik bij menigeen van jullie een gevoel van schuld, omdat er altijd wel iets is waarmee je afgedwaald bent van liefde of waarheid. Maar bedenk je dan eens dit, heb je je schuldig gemaakt aan corruptie? Heb je met opzet iemand bedrogen, heb je iemand bestolen, heb je gemene onware dingen tegen mensen gezegd om hen tekort te doen, heb je plannen gemaakt om iemand kwaad te berokkenen en je plannen uitgevoerd? Of heb je nog ergere dingen gedaan? Ik denk dat de meesten van jullie hierop kunnen zeggen, nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Jullie hebben ook niemand misleid om er zelf beter van te worden, jullie zijn niet uit op macht en roem, of op het grote geld, door de waarheid te verdraaien.

Jullie zijn hooguit soms wat ongeduldig, misschien wat heftig in je reacties op oneerlijkheid, je zegt wel eens iets wat je beter niet had kunnen zeggen, je meent wel eens gelijk te hebben terwijl dat niet zo is, je maakt iemand wel eens verwijten om iets wat je niet goed of fijn vond, je trekt wel eens verkeerde conclusies waarmee je iemand tekortdoet, je gelooft misschien iemand wel eens niet, terwijl hij de waarheid spreekt. Maar hoe ernstig is dat allemaal? Ja, dat is allemaal wel afdwaling van Mijn ware liefde. Maar in de kern van je hart wil je alles het liefste goed doen voor Mij en al je naasten, Mijn stem in je hart volgen, in contact zijn met Mij en je doet je best om naar ware liefde te handelen. Over al die kleine afdwalingen van liefde maak je jezelf verwijten, bid je Mij om toch de volkomen liefde en haar wijsheid te mogen worden en voel je je schuldig als je toch daarvan wat afgeweken bent.

Lieve mensen, jouw, jullie groei tot waarheid en liefde ligt in Mijn Hand, in Mijn liefde en met de tijd worden jullie volmaakt in ware liefde. Want jullie hart is goed. Richt je daarom niet op wat je niet goed doet, leer ervan en richt je op Mij en Mijn liefde, laat je schuld los, dat is je vergeven door al het goede en lieve wat je wel al kunt en doet!

Hemels Brood 6194

Als Ik zeg dat het belangrijkste voor ieders leven waarheid en ware wijze liefde is, dan zijn veel mensen het daarmee eens. Want wanneer iemand van je houdt en je met liefde omringt, voel je je het prettigst en dat wil iedereen wel. Maar juist omdat iedereen dat graag wil, gaan mensen liefde van anderen voor zichzelf afdwingen.

Want er zijn bij veel mensen heel verschillende denkbeelden over liefde en de meesten daarvan komen neer op zelf geliefd willen worden door anderen, waarmee bedoeld wordt, dat anderen ervoor zorgen dat zij voorzien zijn van alle gemakken en dat aan al hun wensen voldaan wordt. Dat liefde dienen is, gebruiken ze om anderen te dwingen hen te dienen, maar zelf dienen zij alleen hun eigen belang. Dat zijn de invullingen die nogal eens voor liefde gegeven worden. Of het nu om gelovige of niet gelovige mensen gaat, de focus ligt meestal erop of de ander wel in liefde handelt. Of die ander wel met liefde en respect met je omgaat.

En Ik weet dat ook veel in Mij gelovende mensen toch niet alleen op Mijn liefde bouwen, maar ook verwachten dat hun naaste medegelovigen hen met liefde en respect behandelen. En dat gebeurt van tijd tot tijd niet, omdat jullie nog geen volmaakte liefde uit eigen vrije wil allemaal al zijn, maar dat wel van anderen verwachten. Iedereen heeft die neiging nog om anderen hun afdwalingen van liefde voor te houden vanuit de eigen behoefte om door medemensen geliefd te worden. En daarbij vergeten velen dat Ik jullie allemaal de volkomen ware eeuwig onbaatzuchtige en vooral ook onvoorwaardelijke liefde voortdurend geef. Dat je in geen enkel opzicht die volmaakte liefde van een medemens zou hoeven verwachten, omdat je het van Mij altijd al krijgt.

Ware liefde is zeker voor ieders leven het belangrijkste, maar het geeft pas dat fijne gelukkige vreugdevolle gevoel, als je zelf die liefde geeft, bent, doet, en alleen van Mij aanneemt als genoeg en niets van liefde van je medemensen verwacht. Ja, ook jij verwacht nog dat je naasten, je medemensen, je met liefde en respect behandelen. En technisch gesproken zou iedereen ook zijn naasten, zijn medemensen, met liefde en respect moeten behandelen. Maar zover is het op aarde nog niet, omdat iedereen uit eigen vrije wil nog van tijd tot tijd voor zichzelf kiest. En dat is begrijpelijk, vooral voor mensen die niet in Mijn bestaan geloven. Maar jullie, die wel in Mijn bestaan en in Mijn volmaakte liefde geloven, verwacht niet door medemensen behandeld te worden zoals jij behandeld of niet behandeld wilt worden, met ware liefde, want dan handel je zelf niet naar liefde en heb je zelf geen respect voor de ander.

Ik zeg jullie allemaal, verwacht Mij, verwacht Mijn liefde en laat dat jullie genoeg zijn. Put uit Mijn Bron in je hart en wees geduldig en vergevingsgezind met elkaar, verwacht geen liefde van anderen, maar wees Mijn liefde voor anderen uit je hart, waar je altijd kunt putten uit Mijn Bron van oneindig ware liefde, dan wordt alles en iedereen om je heen ook liefde uit Mij, ook als zij je niet naar liefde behandelen. Want het gaat niet om hoe anderen jou behandelen, maar het gaat erom hoe jij met anderen omgaat, verwacht je liefde en respect van hen of neem je Mijn liefde aan en is dat voor jou genoeg? Want in werkelijkheid is alleen Mijn liefde genoeg en die hoef je niet af te dwingen, die krijg je van Mij, elke dag, elk uur, elke seconde, kortom, Altijd!

Hemels Brood 6195

Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort Mij niet in het bulderen van de storm, niet in het geluid van de golven op de rotsen, niet in het gekwetter van de vogels, niet in het ruisen van de bladeren, je hoort Mij als een zacht gefluister, niet meer dan een zacht gefluister. Als je daar niet op let, dan mis je Mijn zachte fluisteren waarmee Ik je vertel wat goed is om te doen of te laten. Er zijn veel geluiden in de wereld waarmee Mijn zachte fluisteren overstemd wordt. Soms hoor je heel zacht toch nog Mijn fluisteren en dan vraag je je af, was dat Uw fluisteren wat ik hoorde?

Want Mijn fluisteren is echt heel zacht, het is daarom vooral nodig om uit de wind te gaan, weg van de beukende golven, weg van de kwetterende vogels, weg van de ruisende bladeren te gaan en te gaan waar stilte is, want dan kun je Mijn fluisteren het beste horen. In jezelf bedoel Ik. Want Ik heb het hier niet letterlijk over storm en golven, over gekwetter en geruis. Neem dat vooral niet letterlijk, want het gaat om allerlei dingen waardoor mensen afgeleid worden en daardoor Mijn fluisteren niet horen, zich niet bewust van zijn. En dan kan het zijn dat je op een rustig moment toch een beetje van Mijn fluisteren hoort, als antwoord op een vraag die je stelde of een opmerking die je maakte. En meteen denk je, heb ik dat nu goed gehoord, was dat het fluisteren van de hemelse Vader? Want wat Ik fluister is altijd bijzonder voor jou om te horen, wonderlijk in het werelds gekrakeel. Ik zeg je, ja, dat beetje fluisteren wat je meende te horen heb je goed gehoord, dat was Ik, jouw Schepper, om jou een weg te tonen waar je zelf niet aan zou denken en daarom zo bijzonder is om ineens te beseffen dat Mijn fluisteren jou die weg toonde.

Ik roep niet, Ik schreeuw niet, Ik maak geen bombarie, Ik fluister je in wat goed is en waarachtig, wat liefde is en waarheid. Zorg daarom dat wereldse zaken, dat het letterlijke denken, dat eigenbelangen, dat eigen invullingen en overtuigingen, je niet belemmeren om Mijn fluisteren te kunnen horen en verstaan. Want Mijn fluisteren is zuivere waarheid en liefde met haar wijsheid voor alle mensen. Maar er zijn maar weinig mensen die Mijn fluisteren horen, verstaan en begrijpen. Let op, Mijn fluisteren is alleen in je hart, niet in je verstand, terwijl er juist veel mensen zijn die meer in hun verstand zijn dan in hun hart, waardoor zij Mijn fluisteren niet kunnen horen, noch verstaan. Maar wie in de stilte van zijn hart komt, die kan Mijn fluisteren horen en zal verbaasd zijn wat Mijn fluisteren hem laat weten!

Hemels Brood 6196

In Mijn hemelen, in Mijn ware liefde, zijn mensen vol vreugde en plezier. Er zijn op aarde voor mensen ook tijden waarin zij blij zijn, vol vreugde zijn en plezier hebben. Zijn zij dan op aarde in dezelfde hemelse sferen als in Mijn hemelen?

Dat ligt eraan waardoor zij blij zijn en vol vreugde zijn. Want heeft de blijdschap en de vreugde te maken met bijvoorbeeld het winnen van een groot bedrag aan geld bij de loterij, dan is die vreugde en blijdschap niet te vergelijken met vreugde en blijdschap in Mijn hemelen, dan is dat een tijdelijke aardse vreugde die te maken heeft met krijgen en bezit. In Mijn hemelen gaat het helemaal niet om krijgen en bezit, integendeel, daar gaat het om geven en ontvangen van ware liefde en haar wijsheid, daar gaat het om werkelijk leven, zonder daarvoor beloond te worden. Daarom is de hemelse vreugde en blijdschap niet te vergelijken met de aardse meer materieel gerichte blijdschap om iets te krijgen wat je graag wilt hebben.

Het gaat er in Mijn hemelen dan ook niet om te krijgen wat je graag wilt, maar om in vrijheid te zijn wie je in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid bent. En de vreugde die dat geeft is niet alleen in Mijn hemelen te bereiken, dat is ook al op momenten op aarde te bereiken, Mijn ware liefde en haar wijsheid, werkelijk leven. Alleen zijn er op aarde heel veel belemmeringen om dat te bereiken. Die zijn er evenwel niet zomaar, om het jullie moeilijk te maken, maar die geven jullie de kans om al op aarde die ware hemelse vreugde te ervaren. Want wie zijn moeilijkheden in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid draagt, die zal daardoor een dieper en uitgebreider inzicht over het ware eeuwige leven gaan krijgen. Die zal duidelijker het verschil gaan zien tussen wat aards onvolmaakt leven is en wat geestelijk werkelijk eeuwig Mijn leven is, wat Ik jullie allemaal voor altijd gegeven heb. En daardoor kunnen jullie allemaal die ware hemelse blijdschap en vreugde, als een van jezelf bewust eigen zijn, bereiken.

Dat kan al op de aarde, maar daarna zal dat nog veel intenser zijn, zodra je werkelijk in Mijn hemelen bent opgenomen. Laat die momenten van blijdschap en geluk om Mijn liefde in je hart, die je van tijd tot tijd voelt en blij maakt, voor nu, tijdens je verblijf op aarde, genoeg zijn!

Hemels Brood 6197

Nog steeds denken jullie, lieve in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, de wereld te kunnen veranderen of wel, te verbeteren. Zelfs denken jullie elkaar te kunnen veranderen, verbeteren, door elkaar je geloofsinzichten bij te brengen en zelfs gaan jullie in discussie over wat er in Mijn Naam geschreven staat en welke betekenis dat heeft.

Maar de wereld is niet zomaar in al haar vrijheid te veranderen door jullie. Was dat door jullie mogelijk, dan had Ik dat toch zeker al eerder Zelf gedaan. Zonder de vrije wil van mensen te belemmeren is dat voor Mij niet mogelijk en om dezelfde reden, en omdat jullie daarvoor nog zeker het vermogen van volmaakte liefde niet hebben, is dat voor jullie hoe dan ook niet mogelijk. Toch proberen jullie dat, vanuit je eigen overtuigingen keer op keer, wat verspilde moeite is. En keer op keer houden jullie elkaar van alles voor, geven jullie elkaar je mening over wat Mijn Woord betekent en wat Ik ermee bedoel. Maar meestal is dat gebaseerd op geschreven teksten, op wat er in de Bijbel staat, op wat er door mensen die door Mij geïnspireerd zijn geschreven is. En al die teksten worden verschillend geïnterpreteerd en daar ontstaan nogal eens discussies over tussen in Mij en Mijn liefde gelovende mensen.

Ik blijf jullie zeggen, elk door Mij geïnspireerd zuiver Woord dat opgeschreven is, is alleen een hulpmiddel om de weg naar Mij in je hart te vinden, om in een eigen persoonlijk contact met Mij, jouw Schepper, met Mij in Jezus Christus te komen en in alle zuiverheid Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid naar volle ware zuiverheid steeds dieper te gaan begrijpen in de ware context van werkelijk gelukzalig leven. Zodat jullie via Mij in je hart in alle vrijheid en uit eigen vrije wil tot het ware leven, dat je van oorsprong af aan bent, zelfstandig kunt worden en blijven. Dat gaat alleen via Mij in je hart. Daarom, je kunt daarover met elkaar van gedachten wisselen, elkaar uitleg geven wat je voelt in je hart van Mijn liefde, maar de discussies die jullie voeren over wat er hier of daar geschreven staat en wat daarmee bedoeld wordt, met de bedoeling elkaar te overtuigen, hebben geen enkele zin.

Want alleen het contact met Mij in je hart, in alle oprechtheid, geeft je het ware inzicht van Mijn liefde en van het ware werkelijke leven. Daarover mag je schrijven, vertellen, maar niet om het anderen op te leggen of te gebruiken om mensen te veranderen, te verbeteren. Want mensen kunnen alleen veranderen, zich verbeteren, als zij dat willen en dan ook nog alleen door Mij in hun hart, door Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6198

De ziel van ieder mens weet meer dan die mens zich bewust is. In de ziel ligt de kiem van Mijn liefde en haar wijsheid en is een voortdurend contact met Mij aanwezig, de kern van werkelijk leven, Mijn Leven. Daarmee is het voor iedereen mogelijk om in zijn hart tot persoonlijk contact met Mij te komen en daar kan ieder mens steeds wat meer gaan beseffen van alles wat in hem in alle volmaaktheid altijd al aanwezig is.

Want Mijn ware leven is in iedereen aanwezig, anders zou geen mens leven en zonder eigen ziel zou de mens zich van zichzelf niet bewust kunnen zijn. Maar de afstand van de mens tot zijn ziel is ongeveer dezelfde afstand als de afstand tussen zijn verstand en zijn hart. Hoe meer de mens in zijn hart in contact met Mij is, des te meer komt hij tot de bewustheid van zijn werkelijke leven uit Mij, tot het besef van wat ware liefde en haar wijsheid is en omvat, en tot zijn eigen groei daarin als zelfstandig persoonlijk zijn in verhouding tot zijn wezenlijkheid uit Mij en zijn verbondenheid met Mij en alle mensen die er zijn, zowel die in het verleden op aarde waren, als die er nu zijn en er in de toekomst nog zullen komen.

Want hoewel ieder mens zijn eigen persoonlijkheid heeft, in zijn ziel het volmaakte eeuwige Leven heeft, en bestaat uit Mijn liefde, Mijn Leven, zijn alle mensen in hun wezenlijkheid één met Mij en daarmee één met elkaar als één groot lichaam, wat als zodanig geen lichaam is in de materiële zin van het woord, maar Mijn Leven, Die Ik Ben. In de ziel van ieder mens zit dat geheimenis, welke het ware eeuwige leven is, geborgen, en dit zal bij alle mensen op de bestemde tijd tot uiting komen en zodra dat bij alle mensen tot bewuste uiting gekomen is, zal ook duidelijk worden wat werkelijk leven in Eenheid met Mij en alle mensen in werkelijkheid is en geeft.

Ga nu ieder je weg en kom zoveel mogelijk naar Mij in je hart in elke situatie, bij alles wat er gebeurt. Maar onthoud dat het jouw keuzen steeds zijn bij alles wat je doet of laat en dat je alleen bij Mij in je hart steeds meer besef kunt krijgen van wat werkelijk leven, ware liefde en haar wijsheid is. En heel belangrijk, in hoeverre jij dat al in je doen en laten tot uiting brengt.

Hemels Brood 6199

Adam en Eva verborgen zich voor Mij, omdat zij beseften dat zij Mijn advies, niet van de boom te eten, niet hadden opgevolgd en zich daarvoor schaamden. Zij voelden dat als naaktheid, hun zuiverheid was niet meer volmaakt.

Maar, kun je zeggen, zij hadden toch de vrije keus, want alle mensen hebben toch de vrije keus gekregen? Ja, dat is zeker waar, maar daarbij heb Ik ook uitgelegd dat de keuzen die gemaakt worden niet zonder gevolgen zijn ten aanzien van liefde en het tegenovergestelde van liefde. In ieder mens is het geweten aanwezig en met dit geweten kan iedereen aanvoelen wat wel en wat niet een goede keus is, dat wil zeggen, voor liefde is, of voor het tegenovergestelde daarvan. Tot aan dat moment waren zowel Adam als Eva in hun keuzen zuiver goed geweest, maar meteen na hun keus, die Ik hen ten zeerste afgeraden had, voelden zij een verandering in die zuiverheid en voelden zij iets te hebben verloren wat zij eigenlijk niet hadden willen verliezen.

En zo is het nog steeds. Elke keus die iemand maakt en niet het goede, maar het tegenovergestelde daarvan is, voel je in je geweten, als dat tenminste niet overwoekerd is door veel afdwalingen van liefde in het tegenovergestelde van liefde. Bij jullie, die in Mij geloven en je keuzen zoveel mogelijk naar Mijn liefde maken, is het geweten niet overwoekerd en zelfs de kleinste afdwaling wordt door jullie dan ook al als heel ernstig ervaren. En ja, dat voelt niet fijn, maar het is wel een hulpmiddel dat van belang is om je steeds weer in je hart bij Mij te brengen. Niet om je verdrietig en teleurgesteld over jezelf te maken, niet om je voor Mij te verbergen, maar juist om je tot Mij in je hart te brengen, keer op keer.

En ja, dan ben je daardoor gevoeliger dan andere mensen die het allemaal niet zo nauw nemen en ja, daardoor ben je kwetsbaarder, vooral in een wereld waar bij veel mensen het geweten is afgestompt of overwoekerd met eigenbelang en hoogmoed. Maar het is voor jou toch beter om ook die kleine afdwalingen te voelen, want het brengt je bij Mij en dat helpt je uiteindelijk om in alle vrijheid tot Mijn liefde te komen, Mijn liefde zelf te zijn en het ware geluk te ervaren van werkelijk zuivere liefde in alles. En dat is toch waar je naar streeft? Dan zul je dat ook bereiken, met Mij samen zul je in alle waarheid de ware liefde in al je handelen bereiken.

Hemels Brood 6200

Lieve hemelse Vader, als ik om mij heen kijk naar alles wat hier op aarde is, groeit en bloeit en leeft, als ik zie wat U in alle volmaaktheid geschapen heeft, dan denk ik, mensen kijk toch eens goed om je heen, want aan alles is te zien dat U er bent. En dan denk ik, hoe kan het toch zijn dat zoveel mensen niet in God geloven. Mensen, doe je ogen eens open, zie toch eens het wonder van Gods Leven in alles, overal. Hoe blind kunnen mensen zijn, terwijl alles zo ongelooflijk mooi past, door Uw wijze ware liefde!

De meeste mensen hebben geen idee in welk een liefde zij op aarde zijn en hoe uniek zij zijn in de hele oneindigheid, in Mijn Schepping. Want alleen jullie mensen zijn naar Mijn beeltenis werkelijk gelijk Mijn Leven in een eigen persoonlijk vrij en van jezelf bewust bestaan uit Mij. O, er is veel meer bestaan uit Mij in de hele oneindigheid waar jullie nog geen weet van hebben, maar jullie mensen zijn de enigen in de hele oneindigheid, gelijkend op Mij en in het besef te zijn, die een eigen persoonlijk bestaan hebben, en zelf keuzen kunnen maken, en een persoonlijk besef van die keuzen hebben. Jullie hebben daarmee, en dat is ook uniek in de hele oneindigheid, de eigen vrije wil. Daarbij, al zijn jullie allen gelijkend op Mij, evengoed zijn jullie ieder voor zich ook uniek in je persoonlijkheid, terwijl je in je wezenlijkheid, levend gelijk Mijn Wezenlijkheid, bestaat uit Mijn ware wijze liefde en daarbij met elkaar in Mij één bent, omdat het ware leven, Die Ik Ben, één Zijn is.

De aarde is de enige plaats in de hele oneindigheid waar dit mogelijk is. De aarde heb Ik speciaal daarvoor geschapen met alles erop en eromheen, om het voor jullie allemaal mogelijk te maken jezelf als persoonlijk mens met de vrije wil te gaan ervaren en Mij als je Schepper en Leven gever te beseffen, en toch je eigen zelf te kunnen blijven. Maar in het besef zelf te zijn, zijn mensen verblind geraakt voor wie zij werkelijk uit Mij levend zijn. Veel mensen denken dat hun eigen bewuste zijn hun enige zijn is. En ja, je kunt je afvragen hoe het komt dat zoveel mensen Mij niet zien, niet in zich en niet om zich heen, terwijl alle mensen in zichzelf wel degelijk weten dat zij zichzelf het leven niet gegeven hebben, maar het gekregen hebben. Dus zou het toch voor iedereen duidelijk kunnen zijn dat er een Gever nodig is om te krijgen. En dat die Gever er altijd nog moet zijn, omdat het leven er nog steeds is.

In Mijn liefde voor jullie allemaal, liefde waaruit Ik jullie geschapen heb, en alles op en om de aarde voor jullie allemaal optimaal vorm gegeven heb en de werking van Mijn liefde gegeven heb, is eeuwig de mogelijkheid voor alle mensen aanwezig om tot het besef te komen van Mijn bestaan en Mijn liefde en tot het besef te komen, dat jullie eigen bestaan in alle persoonlijke zelfstandigheid, met de eigen vrije wil, toch niet anders is en kan zijn dan Mijn aan jullie gegeven Leven, dat Ik Mijzelf aan jullie geef, elke dag, elk moment van jullie bestaan, niet voor even, maar voor altijd.

Want jullie zijn Mijn Leven, jullie zijn Mijn liefde, zodat alles Die Ik Ben, jullie als evenbeeld van Mij ook zijn. Wie zijn wil voor zichzelf loslaat en Mijn wil als zijn eigen aanneemt en vanuit zijn eigen vrije wil, gelijk aan Mijn wil, dat is gelijk aan Mijn liefde zet, die gaat de enorme ongekende gelukzaligheid van Mijn liefde ervaren, voelen, als eigen van zichzelf bewust persoonlijk zijn, als werkelijk mens door Mij geschapen in alle zuiverheid van ware wijze eeuwige liefde.