Hemels Brood 6108 t/m 6138

Hemels Brood 6108

Lieve hemelse Vader, Uw zuivere Woord is een weldaad voor ons hart. Dank U daarvoor.

Mijn Woord aan jullie is Mijn liefde aan jullie en bedoeld om in je hart te worden herkend als Mijn liefde om het hart te voeden en om het verstand uit het hart richting te geven. Want het verstand is steeds geneigd om de weg van de logica te gaan en vaak sluit het verstand daarmee mogelijkheden uit. Maar het hart heeft veel meer ruimte en blijft niet hangen aan logica, wordt niet geremd door logica, omdat het Mijn volledige waarheid in zich bergt, al vanaf je geboorte op aarde en lang daarvoor.

Het verstand bouwt haar kennis op aarde op en op aarde is dat vooral de kennis die mensen er gaandeweg opdoen en aan elkaar doorgeven. Daar is waarheid bij, maar ook veel onwaarheid en die wordt samengebracht door het verstand tot een logisch verband waardoor nauwelijks meer te onderscheiden is wat waar en wat niet waar is. Vooral de filosofie werkt veronderstellingen in de hand en husselt wat waar is en wat niet waar is door elkaar tot een voor het verstand logisch verband, waardoor de waarheid die in het hart te vinden is buitengesloten wordt. Ondertussen is op verschillende manieren aangetoond dat wat het materiële oog ziet in de hersenen bepaald wordt en gebleken is, dat wat het verstand daarvan maakt niet altijd met de waarheid overeenkomt, zonder dat bemerkt wordt dat wat gezien wordt niet de werkelijkheid is.

Dat heeft met de neiging van het verstand om steeds weer alles tot een logisch verband te brengen, te maken. Het verstand nept daardoor mensen regelmatig zonder dat dat bemerkt wordt. Het hart daarentegen kent de volledige waarheid van alles uit Mij, omdat Ik in ieder hart altijd aanwezig ben. Maar veel mensen hechten meer waarde aan hun verstand dan aan hun hart. Want wat het hart hen zegt, klinkt voor het verstand nogal eens niet logisch. Dat komt omdat het verstand niet alle gegevens kent die er in de oneindigheid van leven zijn, terwijl Ik in ieder hart die wel tot in de oneindigheid van leven ken. Het verstand laat het onbekende weg alsof het er niet is en rijgt alles wat het wel kent als een logisch verband aan elkaar, terwijl er wel degelijk veel meer is dan het verstand weet. Zo wordt het hart regelmatig overstemd door de logica van het verstand.

Maar voor jullie goedwillende mensen zeg Ik, let meer op je hart, laat de logica niet boven je hart gaan, maar houd vast aan wat je hart je zegt. Dat is niet gemakkelijk, want het verstand overheerst graag, maar waarheid ben Ik in je hart en daaruit kun je altijd de volledige waarheid putten, uit Mijn ware liefde!

Hemels Brood 6109

Wie eenmaal contact met Mij gezocht heeft, Mij eenmaal geroepen heeft, Mij eenmaal gebeden heeft, die neem Ik bij de arm en laat hem niet meer los. Dat wil niet zeggen dat Ik alleen degenen bijsta die contact met Mij gezocht hebben, want Ik ben er voor alle mensen, en dat wil ook niet zeggen dat alles voor degenen die Mij gebeden hebben perfect gaat verlopen, maar het wil wel zeggen dat diegenen de ogen meer en meer geopend zullen worden. Door allerlei gebeurtenissen zal Ik als het ware steeds voor hen staan en in hun hart zal meer en meer beroering komen.

Sommige mensen die contact met Mij gezocht hebben kunnen teleurgesteld zijn in het resultaat van hun bidden en daardoor afstand van Mij nemen, omdat hun gebed niet verhoord is zoals zij wensten. Maar dat ene gebed heeft toch iets uit Mijn liefde in werking gezet, of zij dat nu wel of niet gemerkt hebben. Mijn liefde werkt voor iedereen, maar wie geen contact met Mij zoekt, geen geloof in Mij heeft, die gaat een andere weg, hoewel evengoed geleid door Mijn liefde. Wie wel contact met Mij gezocht heeft, die heeft als het ware iets in zijn hart geopend en dat blijft altijd open. Het is bijvoorbeeld te vergelijken met een voorwerp dat iemand voor het eerst ziet. Hij heeft het eenmaal gezien en dat is er dan voor altijd, het is niet meer de situatie dat hij het nog nooit gezien heeft. Dat komt niet meer terug. Zo is het met degene die Mij om hulp gevraagd heeft, gebeden heeft, contact met Mij gezocht heeft, dat is nooit meer weg. Ook al duurt het misschien jaren en jaren voor hij dat een tweede keer doet, die eerste keer blijft altijd bestaan en heeft altijd werking uit Mijn liefde voor hem.

Als dat al zo is, en zo is het, hoeveel te meer zetten jullie, die regelmatig contact met Mij zoeken, Mijn liefde in werking. Alleen, de liefde die iemand uit Mij in werking zet, die werkt niet alleen voor hem, maar voor alle mensen. Want alles wat er op aarde gebeurt heeft zijn werking voor alle mensen. Daarom is en blijft het zo belangrijk dat jullie die in Mij geloven zo vaak mogelijk in je hart bij Mij komen en met Mij spreken. Want er zijn weinig mensen die dat doen, dus hoe vaker jullie Mijn liefde vragen, des te meer invloed heeft Mijn liefde op alle mensen. En juist rechtvaardige goede en liefdevolle mensen doen de wereld uit Mijn liefdewerking goed en wordt kwaad overwonnen. Want het gaat niet alleen om Mijn liefde voor alle mensen, het gaat ook om jullie doen en laten in de vrijheid van jullie keus. Het is niet zo dat Mijn liefde alles doet, terwijl jullie op een stoel zitten te wachten tot alles in Mijn liefde goedkomt. Het komt goed met jullie allemaal, en zonder Mij lukt dat niet, maar zonder jullie ook niet. Onthoud dat, het gaat om samen, want samen zijn alle mensen gelijk Mij, gelijk ware liefde, als je daarvoor kiest.

Begrijp hiermee dat Ik het niet allemaal alleen doe, begrijp hiermee dat jullie allemaal deel van Mij zijn en dat het wel degelijk uitmaakt wat je doet, wat je kiest, wie je bent. Alles staat met elkaar in verband. Kies je eenmaal voor Mij, dan blijft die keus er voor altijd, ook al wijk je ervan af, die keus is gemaakt en is in Mijn liefde opgenomen, in het geheel van alles en iedereen tezamen. Elke keus voor liefde heeft een werking tot in de oneindigheid, hoe klein die keus ook is. Want Ik ben niet alleen en jullie zijn niet alleen, jullie en Ik zijn samen, voor eeuwig en altijd samen Eén!

Hemels Brood 6110

Elke molecuul, elke cel leeft omdat Ik leef. Alles beweegt omdat het Mijn leven is dat beweegt. Jullie mensen bewegen omdat Ik jullie de vrijheid geef te bewegen, maar vergeet daarbij niet dat elk bewegen leven is, Mijn leven en dat elke beweging mogelijk is door Mijn leven, want leven is altijd in beweging. Alleen dood staat stil. Maar wie weet wat leven is, die weet dat zelfs dood nog leven in zich heeft. Maar het verschil met dood is dat er geen eigen keus meer is, dat er geen besef van beweging meer is.

Neem een steen, die ziet er dood uit en geen steen verplaatst zich uit eigen beweging. Toch is die steen niet zonder beweging. De steen kan uit elkaar vallen, door weer en wind vergruisd worden in allerlei kleine deeltjes, die ook weer uiteen kunnen vallen in kleinere deeltjes. Zo gaat het met materie als er geen bezieling in is. In jullie materiële lichaam zijn jullie de bezieling uit Mij tot leven gebracht, waarmee ieder van jullie zijn lichaam kan bewegen en waarin jullie de vrijheid hebben om keuzen te maken, om tot de ontdekking te komen Wie Ik Ben in jullie, wie je zelf bent in dat materiële lichaam en wat werkelijk leven is uit Mij. In materie kunnen jullie vanuit je ziel, je besef te zijn, tot werkelijk leven komen, want jullie zijn allemaal verwant aan Mijn ware werkelijke leven wat altijd in beweging is en nooit dood kan zijn, wat volkomen volmaakte liefde is. En juist die liefde is de ware levensbeweging. Als zodanig is het tegenovergestelde van liefde genoemd de dood, omdat het geen eigen besef te bestaan heeft, zoals een steen geen besef te bestaan heeft, maar wel een zekere beweging heeft, welke de samenhang van de moleculen van die steen is, alleen door Mij bestuurd.

Want ook weer en wind worden door Mij bestuurd. En als de tijd gekomen is voor een mens om tot zijn levend bestaan buiten de materie te komen, dan verlaat hij zijn materiële lichaam dat als dood achterblijft, maar evengoed nog in beweging is en uiteenvalt, door Mij gestuurd, omdat het als zodanig geen eigen besef van bestaan heeft. Maar de mens die zich in het lichaam bevond, had dat wel en ook zonder dat materiële lichaam behoudt die mens het besef te bestaan. Alleen in een andere dimensie, in een andere levenssfeer, in de levenssfeer die hij op de materiële aarde verworven heeft. En hoe meer hij op aarde in de sfeer van Mijn liefde geleefd heeft, des te meer zal hij in die sfeer zichzelf beseffen, in de dimensie waarin hij na zijn verblijf op aarde komt. Daar zijn veel verschillende sferen, want mensen hebben in hun vrijheid van het eigen besef te bestaan veel verschillende keuzen gemaakt.

Zo staat er in de Bijbel geschreven dat er in de hemel, in Mijn liefde, veel verschillende woningen zijn. Deze woningen zijn de sferen waar mensen komen, ieder naar zijn aard en overtuigingen. Niet iedere mensenziel is zover gekomen dat hij het besef heeft te leven uit Mij, uit Mijn leven, uit Mijn liefde. Toch ligt ieders woning in Mijn liefde, want leven is Mijn liefde en er is geen ander leven dan Ik Ben, dan Mijn ware wijze eeuwige oneindig grote liefde. Daarom, lieve mensen, waar je ook bent, hoe je ook bent, wat je ook kiest, je bent Mijn leven zelf, je bent Mijn liefde. Je bent Mijn liefde.

Hemels Brood 6111

Mensen hebben altijd belangen. Dat hoeven niet altijd egoïstische belangen te zijn, belangen puur voor eigen voordeel of belangen die ten koste gaan van medemensen. Want als je ziek bent of een been of een arm breekt, of als er iets anders aan de hand is, dan heb je hulp nodig. Dat is een belang waarvoor niemand zich hoeft te schamen. Toch voelen mensen zich er nogal eens ongemakkelijk bij als ze hulp nodig hebben en vaak aarzelen mensen om anderen om hulp te vragen.

Want het wordt nog vaak als een zwakte gezien om hulp te vragen. Het heeft in de samenleving een waarde als je moeilijke situaties voor jezelf houdt om op te lossen en je bent een held als je je problemen alleen oplost. Maar dat geeft voor nogal wat mensen onaangename situaties, die soms wel jaren kunnen duren. Eigenlijk alleen uit trots. Uit trots om geen hulp te vragen, tot het helemaal niet anders meer kan. Zelfs iemand kan failliet gaan, omdat hij te trots is om aan medemensen te laten weten dat het met zijn bedrijf niet goed gaat. Al die soorten van trots zijn valse trots, die voornamelijk narigheid geven of vergroten.

Bij Mij heeft trots geen enkele waarde. Trots is een onderdeel van hoogmoed. Want elke hulp die iemand kan krijgen maakt deel uit van Mijn liefdevolle hulp, die door trots gemeden wordt. Wie hulp nodig heeft maar dat niet erkent en zijn situatie alleen wil oplossen, omdat hij het vragen om hulp als een zwakte, als een vernedering ziet, die wijst Mijn liefde af, die wil sterker zijn dan Mijn liefde, die denkt meer alleen te kunnen dan hij kan. Zwakte toegeven, ook al vinden mensen dat je daarmee minder waard bent, ook al hebben mensen daar een negatief oordeel over, dat is juist sterk. Wie zijn zwakte toegeeft blijft bij waarheid en is in waarheid nederig voor Mij en Mijn liefde.

Laat mensen maar denken dat hulp vragen een zwakte is, dat toegeven dat je hulp nodig hebt, of een pauze nodig hebt om tot rust te komen, tijd nodig hebt om tot jezelf te komen, een zwakte is, ze doen zichzelf tekort. En op momenten dat zij hulp nodig hebben, vragen zij het wel en daarmee maken zij zichzelf tot leugenaars, en vragen zij niet om hulp, erkennen zij hun nood niet, dan martelen zij zichzelf onnodig. Wie op wat voor manier dan ook hulp nodig heeft, kom er voor uit en neem Mijn liefde aan, dan vind je de juiste hulp op je pad, in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 6112

Ik ben eenmaal op aarde gekomen in de Mens Jezus Christus en Ik zal een tweede keer op aarde komen, maar behalve dat ben Ik niet op aarde door mensen in een menselijk materieel lichaam te zien. Des te meer ben Ik te zien in ieders hart en des te belangrijker is het om Mijn Persoonlijk bestaan in alles te gaan begrijpen en zonder Mij in een menselijke gedaante te zien, toch in Mijn bestaan te geloven, in Mijn liefde en haar wijsheid te geloven en de waarheid van Mij als God en Vader te gaan beseffen.

Zowel in en buiten jullie ben Ik in alles aanwezig en het best kun je dat vergelijken met hoe jij innerlijk je bestaan ervaart, je bent als het ware in jouw lichaam aanwezig en jij bestuurt vanuit die innerlijke aanwezigheid je lichaam, deels heel bewust en deels onderbewust. Zoals jij in jezelf aanwezig bent, zo ben Ik in alles en iedereen aanwezig en zo bestuur Ik alles. Doordat Ik jou en alle mensen de vrijheid van het eigen besef gegeven heb, ervaar je jezelf meer dan je Mij in je ervaart en er zijn veel mensen die zoveel belang aan hun eigen bestaan hechten, dat zij Mijn aanwezigheid niet ervaren zoals jij dat ervaart. Zoals jullie als mens in je lichaam als jezelf aanwezig bent, zo ben Ik in de hele Schepping en in de hele oneindigheid Persoonlijk God aanwezig, het eeuwig ware Leven. En zo is het dat Ik in Jezus Christus gezegd heb, wie Mij ziet, die ziet de Vader, wie in Mij gelooft, gelooft in God en alleen door Mij kan iedereen tot God komen. En nu ben Ik in het hart van alle mensen en kunnen alle mensen tot Mij, tot God de Vader komen en Mij in de waarheid van werkelijk leven gaan zien en begrijpen Wie Ik Ben.

Maar ook al leg Ik dat hier nogmaals uit en al staat ook een en ander beschreven in de Bijbel, toch is het voor jullie mensen moeilijk om volkomen te begrijpen. Dat heeft deels ermee te maken dat de werkelijkheid voornamelijk gedacht wordt de materiële verschijningsvorm te zijn en deels omdat het eigen besef te bestaan bij veel mensen het middelpunt van hun leven gedacht wordt te zijn. Daarbij komen dan nog alle gebeurtenissen op aarde die heel onaangenaam kunnen zijn, waardoor het geloof in ware liefde door teleurstellingen overwoekerd wordt. Dat allemaal bij elkaar en de materiële dood, die iedereen op een zeker moment treft, zonder dat iemand werkelijk weet wat na de dood komt, maakt het voor velen onwaarschijnlijk dat er een waarlijk liefdevolle God en Schepper is Die jullie allemaal werkelijk liefheeft en alleen het allerbeste met alle mensen voorheeft. Dat is, het eeuwig oneindige ware werkelijk gelukzalige leven.

Toch Ben Ik, besta Ik Persoonlijk, jouw Schepper, God en Vader en Ik heb jou lief en alle mensen met jou. Toch krijg jij van Mij in alle vrijheid Mijn ware werkelijk gelukzalige eeuwige leven en toch zul jij, mens, eens persoonlijk beseffen Wie Ik Ben en wie jij uit Mij levend werkelijk bent. Toch zul jij, eens volmaakt in liefde, in Mij, God en Vader, jouw Schepper, geloven en ware liefde voor eeuwig uit Mij persoonlijk zijn. Gezegend alle mensen die zonder Mij materieel te zien vanuit het besef in hun hart in Mij geloven, die in Mijn liefde en haar wijsheid en in de waarheid van Mijn Persoonlijk Goddelijk bestaan geloven, in Mijn Woord, de waarheid van werkelijk leven geloven, ook al begrijpen zij dat alles nog niet volkomen. Zalig zijn zij door hun geloof en hun werken van liefde en in die zaligheid zullen zij na hun verblijf op aarde begroet worden en levend bij Mij zijn.

Hemels Brood 6113

Als iemand iets heel graag wil, ergens een heel groot belang in heeft, dan staat de verleiding klaar om diegene een mogelijkheid aan te reiken om datgene wat hij heel graag wil voor elkaar te krijgen. Maar eerst heeft de verleiding er al voor gezorgd dat iemand een verlangen naar iets krijgt wat gaandeweg sterker en sterker wordt en ook heeft de verleiding er al voor gezorgd, dat het verkrijgen van wat iemand graag wil, moeilijk is en als dan het verlangen heel groot is geworden en het verkrijgen haast onmogelijk lijkt, dan komt de verleiding met een mogelijkheid.

Maar die mogelijkheid heeft altijd een prijs. En die prijs is niet in geld uit te drukken, want die heeft altijd te maken met het afstaan van eerlijkheid, met het afstaan van liefde, met het verdraaien van de werkelijkheid, met het verzwijgen van iets wat niet verzwegen zou moeten worden, met iemand iets afnemen wat niet terecht is. En het meest ernstige is het negeren van het geweten en het stopzetten van contact met Mij, zodat een waarschuwing voor de verkeerde weg, die de verleiding als enige mogelijkheid aanbiedt, niet gehoord wordt en al helemaal niet opgevolgd wordt. En de verleiding is er dan ook heel goed in om je voor te houden dat het een vrij onschuldige weg is, dat de leugen niet zo erg is, dat de verdraaiing nauwelijks kwaad kan, dat het verzwijgen niet opgemerkt zal worden, dat het je toe-eigenen van iets terecht is, en zo nog meer, terwijl het toch allemaal niet goed is.

De weg die de verleiding biedt is nooit goed. Maar het moeilijke is, dat het verlangen, dat de sterke wil het besef daarvan overheerst, alsof het allemaal niet zo ernstig is. Maar zodra je de weg van de minste weerstand gegaan bent, besef je wel dat het geen goede weg was. En dan zijn er veel mensen die hun doen en laten verbergen en het gevolg is dat de verleiding dan nog meer macht over hen krijgt, de macht van chantage. Die macht is bij veel mensen heel groot geworden, waarbij het geweten tot minder dan een zandkorrel geslonken is. Aan jullie goedwillende mensen zeg Ik, ook jullie worden nog tot een en ander verleid en ook jullie geven aan die verleiding van tijd tot tijd toe. Het zijn niet de ernstigste dingen, zoals er in de wereld wel is, maar Ik raad jullie ten zeerste aan om elke verleiding waaraan je hebt toegegeven te erkennen zodra je beseft dat je eraan toegegeven hebt en het bij Mij in je hart te brengen en Mij je berouw te tonen. Dan kan Ik in Mijn liefde de gevolgen dragen, zodat het jou geen ernstige moeilijkheden geeft.

Want elk toegeven aan verleiding geeft niet wat je eigenlijk verlangde en heeft wel allerlei minder prettige gevolgen. Ga die niet verbergen maar kom in je hart bij Mij en dan maken wij daar samen een eind aan. Ik vergeef jullie al die kleine verleidingen waaraan je hebt toegegeven, maar kom jij in je hart bij Mij en maak het goed met al degenen die je geen goed deed. Daarmee word je sterker in het herkennen van de onwaarheden die verleiding je biedt en kun je steeds meer verleiding weerstaan en in waarheid en liefde blijven. Ook al krijg je daarmee niet wat je graag wilde, maar je hart blijft dan wel zuiver en dat, lieve mensen, is voor jullie allemaal het allerbeste!

Hemels Brood 6114

Praat met Mij in je hart. Lieve mensen, praat met Mij in je hart en luister dan naar Mij. Luister dan naar wat Ik in je hart laat opkomen in de stilte na jouw praten. Kom en praat zoveel mogelijk met Mij in je hart, stel er al je vragen, en zoveel als je kunt begrijpen en kunt verstaan in je hart zal Ik je antwoorden. Maar soms is het nodig om je de antwoorden op een andere manier aan te reiken dan via je hart. Het kan zijn dat je Mijn antwoorden mist, dat Mijn antwoorden aan je aandacht voorbij gaan. Dan kom Ik opnieuw met antwoorden, tot je ze gehoord hebt, tot je ze begrepen hebt.

Blijf met Mij praten, ook al hoor je niets terug, al mis je Mijn antwoorden op je vragen, ze zijn er wel en door met Mij te blijven praten, bij Mij in je hart te blijven komen, ga je Mij wel verstaan en begrijpen via je hart of op een andere manier. Want al hoor en versta je Mij misschien niet, Ik hoor en versta jou altijd. Het is niet zo dat Ik je laat praten en daar niet op reageer, want dat doe Ik wel. Alleen is dat niet altijd door jou gehoord of begrepen, door jou niet altijd gezien of anders dan je verwachtte. Blijf daarom toch steeds weer met Mij praten en gaandeweg zul je wel gaan horen, gaan verstaan, gaan begrijpen wat Ik je terug laat weten, laat zien en begrijpen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om met Mij te praten en Mij te horen, te verstaan, te begrijpen. Voor de een gaat het gemakkelijker dan voor een ander. Dat is te vergelijken met het volgen van lessen op school. De een leert makkelijker dan de ander en wie minder makkelijk leert, heeft meer oefening nodig.

Zo is het ook niet voor iedereen even gemakkelijk om met Mij te praten, om Mij te horen en Mij te verstaan, en voor wie dat niet gemakkelijk gaat, is meer oefening nodig. Geef het daarom niet op maar blijf komen in je hart en blijf met Mij praten in je hart, denk niet dat jij voor Mij minder belangrijk bent. Alle mensen zijn nu eenmaal niet gelijk en de één moet meer moeite doen om een doel te bereiken dan een ander voor hetzelfde doel. Laat dat je niet belemmeren om te komen, geef het niet op maar blijf met Mij praten, elke dag, zo vaak mogelijk. Ik hoor je altijd en op een gegeven moment zul je Mij ook gaan horen, misschien in je hart, misschien op een andere manier, maar als jij volhoudt, dan komt het goed en dan zul je verbaasd zijn wat Ik je allemaal aanreik in Mijn oneindige liefde voor jou. Kom en blijf met Mij praten, in Mijn ware liefde ga jij Mij verstaan!

Hemels Brood 6115

Het overkomt veel mensen dat ze denken dat iemand iets zou moeten kunnen, maar hij kan het niet, dat iemand iets zou moeten weten, maar hij weet het niet, dat iemand iets zou moeten zien, maar hij ziet het niet. En al die keren gaat er wel iets mis, ontstaan er situaties waarbij over en weer verwijten gemaakt worden. Veel mensen denken dat wat zij zelf kunnen en weten, dat wat zij zien, dat anderen dat evengoed kunnen, weten en zien. Maar zo is het niet. En zo doen mensen elkaar tekort, terwijl ze daar nauwelijks of geen besef van hebben.

Zo vullen mensen ook hun beeld over Mij in en denken zij te weten hoe Ik een ware God zou moeten zijn, hoe Mijn liefde pas ware liefde is en wat Ik als ware God voor hen voor elkaar zou moeten brengen, als Ik werkelijk zou bestaan. En juist omdat hun invullingen over Mij en hun verwachtingen van Mij regelmatig de waarheid nog niet eens benaderen, twijfelen zij aan Mijn bestaan. En als zij al in Mijn bestaan geloven, dan ben Ik in hun ogen toch niet een in alles wijze liefdevolle God. Daarbij is voor hen de Mens Jezus Christus meestal niet meer dan een profeet of een soort goeroe, die wel goede dingen preekte, maar verder geen verschil maakt met andere bekende profeten, goeroes of religieuze leiders.

Wie niet aan Mijn bestaan twijfelt, en wel beseft dat Ik in alles een wijze liefdevolle God ben, dat Ik in Mijn Zoon Jezus Christus voor alle mensen op aarde gekomen ben en wie meer beseft van Wie Ik Ben, van het ware liefdevolle leven, zal in gesprekken met deze twijfelende mensen nogal eens het onderspit delven. Want de bewijzen dat er geen liefdevolle God kan zijn, stapelen zich op. Alle nare gebeurtenissen op aarde worden als bewijzen naar voren gebracht en vooral datgene wat onaangenaam is en goede mensen treft wordt daarbij vaak aangehaald. Het is heel moeilijk voor wie in Mij en Mijn liefde gelooft om dan nog een zinvol gesprek te hebben met iemand die Mij niet als een liefdevolle God ziet. Mocht het toch op je pad komen, ga het gesprek dan alleen aan als je je door Mij in je hart kunt laten leiden, als je het gesprek in alle rust kunt voeren, als je je door uitspraken die niet waar zijn niet tot ergernis of verzet laat verleiden. Want daarmee bereik je het hart van die ander, waar Ik altijd ben, niet.

En juist is het de enige mogelijkheid om iemand tot het ware zicht op Mij te brengen, door hem bij zijn hart te brengen, waar Ik Ben en waar Ik hem tot zicht kan brengen, werkelijk zicht op Mij en Mijn liefde, in zijn hart. Haal diegene uit zijn verstandelijke redeneringen en breng hem bij zijn hart. Want zijn twijfel en misvattingen hebben met zijn verstandelijke redenaties te maken en die kunnen alleen in zijn hart worden opgelost. Daarom heeft een gesprek met hem alleen zin, als je met dat gesprek zijn hart kunt bereiken.

Dat is niet gemakkelijk. Want diegene zal steeds op alles wat jij zegt vanuit zijn verstandelijke overwegingen reageren en veel van jullie maken de vergissing om dan ook vanuit het verstand te antwoorden. Met de beste bedoelingen, maar daarmee bereik je zijn hart niet, wat juist nodig is, want alleen in ieders hart ben Ik aanwezig en kan iemand Mij gaan leren kennen. En daarbij, antwoord je met het verstand, dan sluit je Mijn inbreng vanuit je hart af en open je de mogelijkheid dat je door de tegenkant tot ergernis en verzet gebracht wordt, wat zeker niet tot een goed resultaat zal leiden. Bedenk je daarom altijd dat je bij alles wat je zegt het beste reageert vanuit je hart, want dan reageer je vanuit Mij en Mijn ware wijze liefde, met het best mogelijke resultaat.

Hemels Brood 6116

In de Bijbel staat geschreven dat als er één schaap van de kudde afgedwaald is, Ik die als goede Herder terughaal. En Ik doe veel meer dan dat, Ik haal jullie afgedwaalde mensen allemaal terug. Terug in Mijn perfecte, volmaakt wijze liefde, waarin alles volkomen goed en naar ware liefde is en eeuwig blijft. Ik haal jullie allemaal persoonlijk en tezamen terug in de gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn Enig ware Leven, werkelijk Zijn.

Hoe ver iemand ook afgedwaald is van liefde, hoe ver iemand ook gegaan is op wegen van leugens en bedrog, op wegen van moord en doodslag, hoe ver iemand ook afgedwaald is van zijn geweten, zijn besef van het verschil tussen goed en kwaad, Ik haal ook hem terug. Want Ik gun jullie allemaal een plek in de ware gelukzaligheid van Mijn werkelijk eeuwig gelukzalige leven, ieder als eigen persoon en eigen besef van bestaan en allen tezamen in eenheid met Mij, werkelijk Persoonlijk Goddelijk Levend Zijn. Want hoe verder iemand afgedwaald is, des te moeilijker is zijn weg terug en des te moeilijker zal diegene beseffen dat er een weg terug is, met Mij, zijn Schepper. En hoe verder iemand afgedwaald is, juist op die wegen van misdaad, van dood en verderf, des te minder weet hij ervan dat hij zo ver afgedwaald is. En er zijn mensen die gelijk de wilde dieren geworden zijn tussen de wilde dieren, zonder nog te beseffen van Wie zij hun bestaan, hun besef te leven krijgen. Ook hen haal Ik terug naar de stal, naar Mijn liefde, terug tot het mens-zijn uit Mij en Mijn wijze liefde.

Zo groot is Mijn liefde voor de grootste misdadigers en zo groot is Mijn liefde voor jullie allemaal. En voor jullie die Mij en Mijn liefde kennen en zoveel je kunt je ervoor inzet om daarnaar te leven, is het een zegen van Mij. Omdat Ik jullie reeds in Mijn stal teruggehaald heb, jullie Mijn ware liefde in je hart al heb gegeven, zodat je in meer of mindere mate weet wat het verschil is tussen goed en kwaad. Toch, ook in Mijn liefde dwalen jullie nog wel eens een beetje af. Maar jullie beseffen dat al snel weer en jullie vinden het contact met Mij in je hart dan weer terug en daarmee vinden jullie ook de weg weer terug. Maar er is nog veel te doen voor al die andere mensen. Voor de goede mensen die Mij niet kennen en voor de slechte, die Mij niet willen kennen, om hun boze daden.

Jullie kunnen eraan meewerken om alle mensen terug tezamen te brengen in Mijn liefde, door steeds weer in je hart bij Mij te komen en dicht bij Mij te blijven. In de liefde die je uitstraalt vinden anderen herkenning in hun hart en dat helpt veel goede mensen om Mij te vinden. Bekommer je niet om degenen die wegen van dood en verderf gaan, die misdaden begaan waar ze zelf nauwelijks de enorme gevolgen van beseffen, zij worden door Mij teruggehaald op de voor hen beste manier, laat dat aan Mij over. Wees zoveel je kunt Mijn liefde, dan help je daaraan mee, zonder dat je een hand hoeft uit te steken. Steek alleen een liefdevolle hand uit naar hen die het goede nastreven, het goede in zich hebben, maar van Mij en het besef van Mijn liefde zijn afgedwaald. Laat al het overige aan Mij, leg alles wat voor jullie te groot en te ver is afgedwaald in Mijn oneindig grote Hand en blijf trouw aan je geloof in Mij en Mijn ware liefde. Gezegend zijn jullie in Mijn Naam, niet door je werken, maar door Mijn liefde.

Hemels Brood 6117

De wereld zal vergaan. Zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld dan zal vergaan. En er zijn daarover al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in de verwachting dat de wereld zou vergaan, ze waren er zeker van dat op dat moment de wereld daadwerkelijk zou vergaan. En nog zijn er mensen die zich bezighouden met het zoeken naar het juiste moment waarop de wereld zal vergaan.

Terwijl de een zegt dat het vergaan van de wereld aanstaande is, berekenen wijze geleerden dat zowel de aarde als de zon nog lange tijd kunnen blijven bestaan, technisch gesproken, geloven anderen dat door Mijn ingrijpen de wereld nog eerder zal vergaan. En dan wordt er gespeculeerd hoe de aarde zal vergaan, door inslagen van meteorieten of iets dergelijks, door kernbommen of door Mijn toorn. En nu is het allemaal nog steeds niet gebeurd. Mensen zijn weer uit hun schuilplaats gekomen, nadat bleek dat de wereld niet vergaan is. Mensen zijn uitgelachen om hun voorspellingen die niet uitgekomen zijn, en er wordt steeds minder geloof gehecht aan Mijn Woord dat de wereld eens zal vergaan. En, denken zij, zou het misschien toch waar zijn, dan zal dat hun tijd wel duren.

Maar zie, Mijn Woord is waarheid en de wereld zal wel zeker vergaan. Alleen bedoel Ik met de wereld iets heel anders dan wat mensen denken dat Ik bedoel. Want met de wereld bedoel Ik de wereld in mensen. Met de wereld bedoel Ik wat mensen voor zichzelf nastreven, bezit, macht en heerschappij over medemensen, leugen en bedrog, egoïsme, hoogmoed, trots op het eigen zijn, trots op het eigen vermogen en zo meer. Dat is de wereld die Ik bedoel. Nu is die wereld van macht en hebberigheid, van hoogmoed en bezit, van toe-eigenen wat niet aan de mens is om zich toe te eigenen, nog vol macht. Maar dat zal allemaal vergaan tot niets. Macht zal vergaan, misdaad zal niet meer lonen, bezit zal vergaan, gebruiken als leugen en bedrog zal mensen in ellende storten, alles wat zonder liefde is zal weggenomen worden, alle profijt uit eigenbelang zal vergaan, alle vernuft zal niets meer opleveren. Dat is de wereld die zal vergaan, met al haar onrechtmatig verkregen schatten, dat zal allemaal vergaan en de waarheid, de liefde zal zegevieren.

Alle mensen die eerlijk zijn, die tekortgedaan zijn, die zo veel zij kunnen aan liefde en waarheid vastgehouden hebben, die in nederigheid het onrecht wat hen aangedaan is verdragen hebben, die in Mij zijn blijven geloven, op Mij zijn blijven vertrouwen, in liefde elkaar zijn blijven helpen, al diegenen die geen macht en eigengewin gezocht hebben, die gedeeld hebben wat zij hadden, die met Mij in hun hart in contact gebleven zijn, Mijn aanwijzingen zo veel mogelijk opgevolgd hebben, aan hen wordt de macht van waarheid en liefde gegeven op aarde, en het duizendjarig rijk zal zijn aanvang nemen. Ja, de wereld zal wel degelijk vergaan, door haar eigen hoogmoed, door haar leugen en bedrog, door haar egoïsme en onverdraagzaamheid, door haar machtsmisbruik en haar hebberigheid. En daarvoor kan niemand schuilen, nog niet in de stevigste schuilkelders, al kan die een kernbom overleven. Want de wereld is dat wat geen liefde is in de mens zelf.

Waar de mens ook gaat of staat, tegen het vergaan van de wereld kan niemand iets doen, want dat gaat gebeuren. En alleen zij die aan Mij en Mijn liefde oprecht vasthouden zijn door Mij, jullie God en Schepper, beschermd. De wereld vergaat, maar Mijn ware wijze liefde blijft voor eeuwig en altijd en beschermt jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en zelf zo veel mogelijk naar waarheid en liefde leven, wanneer de wereld vergaat. Wie met Mij nu naar die wereld kijkt, die ziet dat het verval al is ingezet. Maar wereldse mensen verzetten zich nog en met hun verstand denken zij het te redden. Maar de enige redding is bij Mij te vinden, in Mijn liefde in het hart. Daarom roep Ik alle mensen toe, laat de wereld en haar doen en laten, haar bedrog en egoïsme, haar hoogmoed en streven naar macht en bezit los en kom bij Mij in je hart. Leef naar Mijn ware liefde, dan heeft het vergaan van de wereld voor jullie geen betekenis, alleen zegen!

Hemels Brood 6118

Het is niet zo dat alles gebeurt vanuit een lotsbepaling, zoals nogal wat mensen denken. Meerdere mensen zeggen weleens, dat is nu eenmaal mijn lot. Het is wel zo dat alles wat er gebeurt met elkaar verbonden is en past binnen Mijn ordening. Maar de bepaling van gebeurtenissen gebeurt door de keuzen die mensen maken. De plaats die dat krijgt in het geheel, heeft wel met Mijn ordening te maken, zolang de keuzen die mensen maken nog niet gelijk zijn aan Mijn ware wijze liefde. Waarbij Mijn ordening Mijn volkomen volmaakte ware wijze eeuwige liefde is, en geen lotsbepaling, zoals veel mensen denken dat hun lot reeds voor hun geboorte is vastgelegd.

Als dat al zo zou zijn, hoe zou iemand dan ooit nog werkelijk de vrije eigen keus kunnen hebben, en dan zou dat betekenen dat Ik vanuit zo’n lotsbepaling ook bepaald zou hebben wie liefdevol en wie niet liefdevol zou zijn, wie eerlijk en oprecht zou zijn en wie niet. Er is op die manier geen lotsbepaling en geen belemmering van eigen vrije keus. Wel is er Mijn ordening van ware wijze liefde die precies datgene aan iedereen geeft wat nodig is, niet alleen voor ieder mens persoonlijk, om hem tot het ware leven te brengen, maar vooral ook voor alle mensen tezamen. Juist omdat het bereiken van het ware leven niet alleen voor iedereen individueel bedoeld is te worden bereikt, maar juist ook voor alle mensen tezamen. Omdat alle mensen met Mij tezamen één leven zijn, heeft elke keus, goed of niet goed, invloed op alle mensen, maar door Mijn liefde en Mijn ordening wel zodanig, dat het iedereen voor het ware doel, het werkelijk gelukzalig leven, ten goede komt. Ook al lijkt het daarbij dat goede mensen ongemak te dragen krijgen waar zij geen schuld aan hebben, en ook al vinden mensen dat niet eerlijk.

Maar wat wel of niet eerlijk is, kan door de mens niet overzien worden in het grote geheel van alle keuzen die mensen door de eeuwen heen maakten, nog maken en in de toekomst zullen maken. Alles staat in verhouding tot het doel, dat is alle mensen in alle eeuwigheid tot waar en gelukkig leven te brengen. Daarbij kunnen mensen ook niet overzien wat een door een goed mens gedragen leed voor dit doel aan medemensen geeft. Want uiteindelijk gaat het erom in het hiernamaals tot gelukkig leven te komen en niet om het op aarde tijdelijk goed te hebben. Maar wie op aarde al tot Mijn liefde komt, die draagt op aarde met liefde zijn ongemak en die weet dat in het hiernamaals het ware vrije leven hem wacht. Want liefde op aarde is liefde overal. Op aarde of in de hemel, wie liefde leeft, leeft Mij.

Hemels Brood 6119

Uit onbegrip voor elkaar kan er veel misgaan tussen mensen. De oorzaak van onbegrip is vaak dat mensen denken dat de ander hetzelfde kan, hetzelfde ziet en op dezelfde manier oplossingen bedenkt voor problemen als zij zelf doen. In werkelijkheid is dat niet zo. En vaak missen mensen bepaalde gegevens, maar denken zij genoeg te weten om een oordeel te kunnen vellen over een ander. Maar elk mens is anders, elke situatie is anders, niemand kan een oordeel vellen over een ander, want niemand heeft een totaal overzicht van een situatie, van wat iemand binnenin zich voelt, hoe iemand opgevoed is en wat iemand in zijn leven heeft meegemaakt.

Toch hebben veel mensen met heel weinig informatie al heel snel een oordeel al klaar. En doorgaans wordt zo’n snel gemaakt oordeel haast even snel met anderen gedeeld. En was dat mondeling en met een paar mensen, dan doet het wel schade, maar in de huidige tijd wordt veel meteen via het wereldwijde internet gedeeld met zowat de hele wereld. En als jij degene bent waarover geheel onterecht een oordeel de wereld over gaat, dan kan dat hele ernstige en nare gevolgen voor je hebben. Een goede naam is dan snel verdwenen en met de beste bewijzen onschuldig te zijn, krijg je niet zo snel je goede naam weer terug. En, lieve mensen, dat is heel en heel triest.

Daarom staat er in de Bijbel, in Mijn Woord, aangeraden om niemand te oordelen, opdat je zelf niet beoordeeld wordt. Iemand openlijk oordelen is gelijk aan iemand veroordelen en dat is niet zomaar ongedaan gemaakt, als je erachter komt dat je oordeel alle waarheid miste. In ware liefde is geen plaats voor een oordeel, met als gevolg een veroordeling, want ware liefde oordeelt niet en veroordeelt niet. Ware liefde heeft begrip. Dat wil niet zeggen dat ware liefde in haar wijsheid niet ziet wat niet goed is, maar zij zal altijd helpen wat niet goed is, goed te maken, zonder oordeel, eenvoudig alleen om iemand tot inzicht te brengen over zijn handelen wat niet goed was.

Kijk, liefde kent in haar wijsheid wel alle feiten, alle gegevens, want Ik ben Die liefde en Ik ken altijd alle gegevens, alles wat met iemands van liefde afgedwaalde handelen te maken heeft, van iedereen. Daarbij kan Ik jullie zeggen dat iedereen in zijn handelen wel eens van liefde afdwaalt of afgedwaald is. Daarom is elk oordeel van mensen een vals oordeel. Alleen in het hart in contact met Mij kun je weten of iemand van liefde afgedwaald is, maar dan alleen om je begrip voor die ander te geven en eventueel om die ander te helpen tot inzicht te komen. En mocht het jou overkomen dat je geoordeeld bent, al dan niet op onterechte gronden, kom dan bij Mij in je hart, want Ik weet hoe het is om op onterechte gronden veroordeeld te zijn. Maar juist met ware liefde heb Ik overwonnen, en met Mij samen kun jij dat in Mijn liefde ook.

 Hemels Brood 6120

Je vraagt je af of liefde grenzen stelt. Liefde stelt geen grenzen. Mensen stellen grenzen, liefde leert. Maar als mensen buiten liefde om handelen, komen zij wel in het gericht en het gericht stelt wel grenzen, grenzen die voor mensen niet prettig zijn om te ervaren. En nu vraag je je af waarom aan misdadige mensen dan geen dusdanige grenzen gesteld worden, dat zij hun misdadige praktijken niet meer kunnen uitvoeren. Omdat de grenzen die het gericht stelt de vrijheid van mensen niet beperkt, vrijheid van keus blijft ook voor misdadigers vrijheid van keus.

En nu vraag je je af wat het gericht dan voor zin heeft, want het stopt de misdaad niet. Voor een antwoord daarop is het eerst nodig om te begrijpen wat het gericht precies is. Als je weet wat liefde is en geeft, dan kun je gaan begrijpen dat het gericht precies het tegenovergestelde is en geeft. De omschrijving van liefde is vaak gegeven en hoewel mensen zich nog lang niet in alle opzichten aan liefde houden, weten ze meestal wel een beschrijving van liefde te geven. Wie de Bijbel gelezen heeft, weet dat daarin sprake is van Mijn gericht waarin mensen terechtkomen als zij zich niet naar Mijn liefde gedragen. Het gericht is het tegenovergestelde van wat liefde omvat.

Liefde vergeeft, verdraagt, bevrijdt, heelt, is wijs, maakt blij, helpt, is geduldig, is ijverig, is nederig, is lankmoedig, is niet trots, maakt geen verwijten, neem nooit wraak, geeft moed, is trouw, en ben je dat allemaal, uit verstandelijke overwegingen, dan is het toch nog geen liefde. In het gericht heb je te maken met al het tegenovergestelde van liefde. Dan krijg je te maken met onverdraagzaamheid, geen vergeving, geen bevrijding, geen heling, geen wijsheid, met treurnis, gebrek aan hulp, dan krijg je te maken met ongeduld, met traagheid, bedrog, hoogmoed, trots, verwijten, wraak, ontrouw en ga zo maar door. Geen grenzen maar het gericht. En op aarde is door veel afdwaling van liefde ook veel gericht, wat veel mensen niet beseffen.

Maar voor alles is een Groot Licht, dat ben Ik Zelf in Jezus Christus, op aarde gekomen en daarmee is de macht van het kwaad overwonnen. Die overwinning heeft het gericht niet weggenomen, maar in Mijn liefde opgenomen is elk gericht dusdanig, dat het leidt tot het besef van Mijn liefde, het ware eeuwige leven. Tot het besef van het een, ware liefde, en het ander, het gericht. En dan is in vrijheid de keus aan de mens. Want die vrijheid heeft iedereen blijvend. De een zal door zijn keuzen meer in het gericht terechtkomen dan de ander en de een zal het Grote Licht in zichzelf, Die Ik Ben in Jezus Christus, eerder zien dan de ander. Maar in Mijn liefde zal iedereen tot het licht, tot het ware inzicht, het werkelijke leven komen, Mijn ware wijze liefde in volkomen vrijheid.

Hemels Brood 6121

Je zou willen dat Ik Mij op een andere manier aan mensen bekendmaak dan via het hart en via Mijn geschreven Woord. Je zou willen dat veel meer mensen Mij leren kennen dan nu het geval is. Dat Ik directer kenbaar ben, zodat mensen er niet omheen kunnen dat Ik besta, hun Schepper en God ben, dat Ik in Jezus Christus op aarde gekomen ben voor alle mensen en uit de dood ben opgestaan om met Mijn ware leven te tonen dat Ik de dood overwonnen heb voor jullie allemaal.

Want je ziet zoveel ongeloof, zoveel mensen die aan Mij voorbijgaan, terwijl je weet hoeveel het hen zou geven Mij te kennen en Mijn liefde te voelen. Vast heb je zelf wel eens iets verteld wat waar was maar waarbij je niet geloofd werd, hoe duidelijk je het ook uitlegde of met bewijzen kwam. Het maakte geen indruk en mensen gingen gewoon door met hun bezigheden. Een klein voorbeeld is het roken van sigaretten. Hoewel heel duidelijk bewezen is dat veel mensen daar een heel onaangename dodelijke ziekte door kunnen krijgen, en de kans daarop bijzonder groot is, blijven ze roken tegen beter weten in, hoe ernstig de ziekte ook is die bij veel mensen daardoor ontstaan is. Mijn Woord, Mijn aanwezigheid in het hart, Mijn aanwijzingen die Ik aan ieder mens gegeven heb, en nog geef, zijn duidelijk.

De getuigenis van mensen die in Mij geloven, gebeurtenissen die beschreven zijn, kortom alles bij elkaar genomen ben Ik duidelijk en zou Ik door iedereen gezien kunnen worden in alle goede en liefdevolle dingen. Maar door alle misvattingen en verdraaiingen van Mijn Woord zijn veel mensen afgedwaald en Mijn Woord van liefde en waarheid is overwoekerd door alle leugens en alle bedrog, en mensen laten zich bedriegen. Want er is veel hebberigheid onder de mensen en als er in een reclame bijvoorbeeld gezegd wordt, dit is het beste, dit is de gezondste yoghurt, of wat dan ook, dan geloven mensen dat, want ze willen het geloven omdat ze gezond willen zijn. Maar de sigaret wordt er niet minder om gerookt.

Zo gaat het op aarde, mensen geloven de leugen om er beter van te worden en omdat ze het te druk hebben of er geen zin in hebben om naar de waarheid te zoeken of tenminste uit te zoeken of wat gezegd wordt wel waar is. Daarbij, de waarheid is alleen bij Mij te vinden, in de zuiverheid van het hart. Maar naar Mij luisteren in het hart brengt met zich mee dat mensen dan een en ander zouden moeten veranderen aan hun levenswijze om aan Mijn aanbevelingen te voldoen. En veel mensen zijn daartoe niet bereid. De weinigen die daar wel toe bereid zijn, zijn jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en Mijn aanbevelingen zo veel mogelijk opvolgen. Maar aan de buitenkant zien andere mensen dat niet, want de waarheid van Mij en Mijn Woord, de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid is binnenin jullie. En hoe duidelijk je dat wat binnenin je is ook uitlegt aan medemensen, er zullen vooralsnog maar weinig mensen zijn die bereid zijn te luisteren met hun hart. Want luisteren doen de meeste mensen met hun verstand.

Bekommer je niet om degenen die voornamelijk met hun verstand luisteren en daardoor wat je zegt niet verstaan, niet begrijpen. Want het is in alle vrijheid hun tijd nog niet om vanuit hun verstand tot hun hart te komen. Maar daarin voorzie Ik en degenen waarvan Ik zie dat zij die stap kunnen maken, die breng Ik wel op je pad of op het pad van een van je medegelovigen. Bid voor allen om die stap te maken, de stap van het verstand naar het hart en geef wat Ik je in je hart aanreik aan degenen die Ik op je pad breng, dan zal je uitleg vanuit Mij in je hart zeker gezegend zijn in ware wijze liefde.

Hemels Brood 6122

Wie weinig heeft, zal weinig gegeven worden, en wat hij heeft, zal hem nog afgenomen worden. Wie veel heeft, zal veel gegeven worden en zijn rijkdom zal toenemen. Zo ongeveer staat het geschreven in de Bijbel, in Mijn aan de mensen op schrift gestelde Woord. Nu zijn er mensen die daarbij misschien denken aan geld en goederen en aan macht. Want er zijn rijke mensen waarvan hun rijkdom steeds groter wordt en arme mensen die steeds armer worden. Maar zo heb Ik Mijn Woord niet bedoeld om begrepen te worden.

In de loop der tijden, eigenlijk in de loop der eeuwen, is Mijn Woord op allerlei manieren uitgelegd, vervormd, misbruikt voor eigen doelen, zoals macht en materiële rijkdom. Het wordt tijd dat daar een einde aan komt en dat duidelijk gaat worden wat de ware betekenis is van alles wat in de Bijbel staat. Dat zal niet in één keer mogelijk zijn voor alle mensen op aarde, daarom zal het op allerlei manieren stapje voor stapje duidelijk gemaakt worden. En daarbij zal de betekenis van wie weinig heeft, zal ook weinig gegeven worden, en wie veel heeft zal veel gegeven worden, duidelijker begrepen kunnen worden. Want wie veel belangstelling heeft voor Mij en Mijn liefde, die zal zoeken naar de betekenis van Mijn Woord en in zijn hart zullen vragen opkomen die Ik zie en waarop Ik op de een of andere manier zal antwoorden.

Wie belangstelling heeft voor Mij, die heeft op zich al een begin van rijkdom, ook al wordt dat in de wereld niet als rijkdom ervaren. Die rijkdom vergroot zich door het besef van Mij en Mijn liefde die diegene in zijn hart meer en meer gaat voelen. Daardoor gaat hij meer en meer inzien wie Ik Ben in hem en dat is een vermeerdering van zijn rijkdom. Ik geef die mens, omdat hij belangstelling toont, meer inzicht en dat vergroot zijn rijkdom. Eenmaal Mij en Mijn liefde voelend in zijn hart, kan Ik hem stap voor stap nadere uitleg geven over Mij en Mijn liefde en gaat hij nog meer begrijpen en het belang van Mijn liefde beseffen. Ook dat is vermeerdering van zijn ware rijkdom, want diegene gaat het ware leven beseffen in Mijn liefde. Vervolgens kan Ik die mens meer geven en groeit zijn innerlijke rijkdom tot ware liefde. En niets op aarde is een grotere rijkdom dan Mij en Mijn liefde te kennen en daar zoveel mogelijk naar te handelen.

Maar wat is dan die armoede die erger wordt en minder gegeven wordt? Dat zijn de mensen die geen belangstelling voor Mij en Mijn Woord hebben. Die bijna niets beseffen van Mij en Mijn liefde, die niet in Mij geloven, maar vooral in zichzelf. En zij kunnen kapitalen aan geld en goederen bezitten, zogenaamd zelf verdiend, maar in werkelijk leven, in ware liefde, zijn zij geestelijk zo arm, dat ze eigenlijk niets bezitten, en wat zij geestelijk gezien hebben, verliezen zij door hun hebzucht en hoogmoed. Het is niet zo dat Ik de een niet geef wat Ik de ander wel geef, want Ik geef alle mensen evenveel, maar niet iedereen neemt evenveel, eet van Mijn overvloedig aangeboden voedsel en dat maakt het verschil. Wie niet voor Mij kiest, verliest zijn contact met Mij en vervalt in steeds grotere armoede. Wie wel voor Mij kiest vergroot zijn geestelijke groei tot grote rijkdom, welke Mijn ware liefde en haar wijsheid is, werkelijk vreugdevol leven, de grootste ware rijkdom!

Hemels Brood 6123

Materiële welvaart is voor veel mensen belangrijker dan geestelijke welvaart. De meeste mensen denken daarbij dat materiële welvaart ook geestelijke welvaart geeft. Het geeft misschien wel een gerust gevoel als het mensen materieel gezien goed gaat, maar dat is nog geen geestelijke welvaart. Ware geestelijke welvaart hangt niet samen met materiële welvaart, maar hangt samen met het ware levensbesef, het besef van Mijn bestaan, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader, met Mij in Jezus Christus in jullie hart en met het besef van Mijn enorme oneindige liefde voor jullie allemaal, voor alle mensen. Voor dat besef is geen materiële welvaart nodig.

Zelfs de armste mensen, zonder enige materiële welvaart, kunnen geestelijk welvarender zijn dan menig mens met een materieel goed leven. Maar het wordt wel als prettiger ervaren om veel te bezitten, genoeg te eten en te drinken te hebben en overvloedig te kunnen doen waar je zin in hebt, zonder je om anderen te hoeven bekommeren. Toch, veel materieel rijke mensen geven van hun rijkdom iets aan minder bedeelden, en nogal eens worden zij daarom geëerd, wat hun gevoel van waarde vergroot. Maar aan de meesten geeft dat geen geestelijke waarde, want zij hebben weinig of geen besef van wat geestelijke waarde is, geen geestelijk inzicht in werkelijk leven, geen geloof in Mij als hun Schepper, in Mijn liefde en de verbinding van hun leven met Mijn leven. Een uitzondering daargelaten. Juist daardoor hebben zij in hun leven keuzen gemaakt waardoor zij die materiële welvaart konden bereiken.

Want zouden zij van jongs af aan Mij in hun hart gekend hebben, Mijn liefde gevoeld hebben en Mijn wetten begrepen hebben, dan hadden zij andere keuzen gemaakt. Ik neem hen niets kwalijk, wat zou Ik hen kwalijk nemen, zij hebben in hun vrijheid hun keuzen gemaakt. Nu denk jij, waarom heeft U Zich dan niet al in hun jonge jaren aan hen bekend gemaakt? Daarop zeg Ik je, dat heb Ik gedaan, maar wel op een manier die hun vrijheid niet belemmerde. Daarbij komt, dat voor hun komst op aarde andere mensen in hun vrijheid hun keuzen gemaakt hebben, zonder te beseffen wat daarvan de gevolgen voor komende generaties zouden zijn. Dat speelt mee voor iedereen. Daarom kan niemand iets kwalijk genomen worden, want alles staat met elkaar in verband en wat de ene mens kiest, heeft invloed op alle mensen. Zo wordt ieder mens geboren in een bepaalde setting die met eerder gemaakte keuzen in verband staat.

Maar over alles heen is er Mijn liefde en Mijn keus. Want werkelijk leven ben Ik en Mijn liefde is Mijn werkelijke keus die in de basis, in de kern van werkelijk leven, met jullie allemaal in verband staat en van invloed is en blijft op jullie allemaal, zodat uiteindelijk iedereen in alle vrijheid het ware leven gaat begrijpen, Mij Persoonlijk leert kennen, Mijn liefde gaat voelen en in vrijheid blijvend voor Mij als zijn Schepper en voor Mijn ware liefde gaat kiezen. Dan is aan de materie voldaan en dan lost materie op tot het niets wat het eigenlijk is en leeft iedereen zoals werkelijk leven in alle waarheid leven is. Mijn Leven en Mijn liefde en haar wijsheid in volle gelukzaligheid voor altijd.

Hemels Brood 6124

Water kiest de weg van de minste weerstand. Mensen zijn ook geneigd om de weg van de minste weerstand te kiezen. Van water wordt wel gezegd dat het het nederigste element is, omdat het altijd naar het minste punt stroomt. Maar zijn mensen die voor de minste weerstand kiezen dan ook op eenzelfde manier nederig? Of verzaken zij juist wat hun aandeel kan zijn in een goede samenleving?

Dit is natuurlijk op verschillende manieren uit te leggen. Want als iemand kiest voor de minste weerstand om een situatie niet uit de hand te laten lopen, om bij liefde te blijven, dan kan dat nederigheid zijn, maar evengoed kan de weg van de minste weerstand een weglopen zijn van iets, omdat je er geen moeite voor wilt doen. Dan is het om de inspanning die het kost uit de weg te gaan. Nu is het bij water zo dat water het vermogen niet heeft om te kiezen. Maar mensen hebben dat wel. En de keus die de meeste mensen maken, is toch het meest voor dat wat hen de minste inspanning kost en het meeste profijt oplevert. En voor nogal wat mensen is het door de jaren heen normaal geworden om op die manier met alles om te gaan, en de wereld roept daarom. Maar het ontbreekt hen daarbij wel aan liefde.

Kijk, het kan ook juist inspanning kosten, om de weg van de minste weerstand te kiezen, als je daarmee iets  verliest. Dan is er wel sprake van nederigheid. En nu is het de vraag, wie kent zichzelf goed genoeg om het onderscheid te maken en dat te zien in zijn eigen handelen. Wie is werkelijk nederig als hij de weg van de minste weerstand kiest, en wie loopt weg van zijn verantwoordelijkheden in de samenleving, van ware liefde, omdat hij de inspanning niet wil leveren? Ik kan jullie zeggen, ieder van jullie loopt van tijd tot tijd weg van zijn verantwoordelijkheden en ieder van jullie doet op andere momenten wel de moeite om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de nodige inspanning daarvoor te leveren. Dat is de situatie in de wereld.

Toch zeg Ik jullie, ga niet zomaar voorbij aan dergelijke situaties, erken bij jezelf als je de weg van de minste weerstand hebt gekozen voor jezelf, kom ermee bij Mij, zodat het je niet najaagt. Dat water gezien wordt als het nederigste element is niet haar verdienste. Water heeft geen keus. Maar jullie wel. En je kunt altijd in je hart bij Mij komen om te weten wat de juiste keus in liefde en wijsheid is, om het onderscheid te voelen in je hart, om te beseffen dat het de weg van de minste weerstand voor jezelf was. Of juist te zien dat het goed was wat je deed. Dat zicht op jezelf kun je in je hart altijd bij Mij in Mijn ware wijze liefde krijgen. Als je wilt.

Hemels Brood 6125

Er zijn mensen die maken zich totaal niet druk om al hun van liefde ontdane handelen, om al hun gemene leugens, om hun vernietigende bedrog en er zijn mensen die zich al druk maken om een kleine vergissing. En juist degenen die in Mij en Mijn liefde geloven zijn degenen die zichzelf steeds weer innerlijk schouwen om hun handelen te controleren op afdwalingen van liefde. Hebben ze alles wel eerlijk gedaan? Hebben ze niets verkeerds gezegd? Zijn ze wel attent en dienstbaar geweest? Hebben ze geen vergissing gemaakt? Hebben ze anderen wel genoeg geholpen? Enzovoorts. En natuurlijk hebben ze hier en daar wel eens een steekje laten vallen en dat zien ze dan van zichzelf en daar voelen ze zich dan schuldig over.

Lieve mensen die zo streng naar jezelf kijken, alsof je met die relatief kleine afdwaling van liefde een misdaad begaan hebt, wees eens wat soepeler voor jezelf. Want voor Mij hoef je je over die kleine afdwalingen niet schuldig te voelen. Jullie zijn in de wereld en daar kun je er niet aan ontkomen dat situaties je tot kleine afdwalingen brengen die je eigenlijk niet wilde. Ik zie dat in je hart en dat is voor Mij genoeg naast alles wat je wel eerlijk en naar liefde doet. Zolang je in hoofdzaak naar Mijn liefde in je hart leeft, kun je al die kleine afdwalingen in Mijn grote Hand van liefde leggen en je erop toeleggen je hart steeds weer te laten vullen door Mij en Mijn liefde en het inzicht van haar wijsheid. Verspil niet zoveel aandacht aan die kleine afdwalingen, geef je aandacht aan Mij en Mijn liefde, dan los Ik al het andere op in Mijn liefde.

Het is wel waar dat in Mijn hemel alles alleen volmaakt ware liefde is en dat daar niets binnenkomt wat dat niet is, maar dat wil niet zeggen dat Ik jullie, die je best doen om in contact met Mij in het hart te blijven en je best doen om Mijn liefde te zijn, door Mij niet gezuiverd zullen worden, zodat jullie Mijn hemel kunnen binnenkomen. Want dat doe Ik juist wel. En hoe streng jullie ook voor jezelf zijn, hoe schuldig je jezelf ook voelt nadat je een kleine afdwaling ontdekt hebt, dat brengt je echt niet dichter bij de ware zuiverheid van Mijn liefde, omdat het Mijn liefde is die dat doet voor jullie. Alleen jullie contact met Mij in je hart uit eigen vrije wil en de bereidheid om zoveel je kunt naar Mijn liefde te leven en de wil om Mijn liefde te gaan zijn is genoeg om jullie hart, jouw hart, in liefde tot de volkomen zuiverheid voor Mijn opperste hemel te brengen. Niet direct vandaag, maar op de tijd die Ik daarvoor geef en dat is zoveel als voor ieder van jullie nodig is. Wees daarom niet streng en schuldig, maar blij en geduldig. Want uiteindelijk komt het voor allemaal helemaal goed!

Hemels Brood 6126

De gebeden van mensen zijn zo uiteenlopend als er mensen zijn en zo verschillend als de situaties waarin mensen zich kunnen bevinden. Veel gebeden zijn eigenlijk vragen over van alles wat mensen niet begrijpen of wat mensen veranderd willen hebben. Er zijn veel gebeden om hulp, om het wegnemen van wat als onprettig ervaren wordt en veel gebeden zijn vragen om genezing. De meeste mensen die in Mij geloven zeggen daarbij wel “Uw wil geschiede”, maar in werkelijkheid hebben ze al ingevuld wat zij denken dat Ik hen zal geven. En dat is nu precies vaak niet het geval. Het “Uw wil geschiede” wordt vaak gezegd als een gewoonte, in de veronderstelling te krijgen wat iemand graag wil en daarover gaan de meeste gebeden, wat iemand zelf wil, niet wat in Mijn liefde en haar wijsheid het beste is en uit liefde Mijn wil is.

Veel van Mijn Woord en Mijn liefde wordt met het verstand begrepen, wordt met het verstand overdacht, wel in samenwerking met het hart, maar wie zijn verstand zou loslaten en alleen in zijn hart zou voelen wat Ik hem laat weten, die zou tot een veel dieper en daarmee uitgebreider zicht en begrijpen kunnen komen. Want kijk, als iemand Mij vraagt of Ik de Schepping, of eerder nog, de eerste grote geest, Lucifer, Lichtdrager, niet volmaakt en zonder de mogelijkheid om van zijn volmaaktheid af te dwalen, had kunnen maken, en Ik zeg, dan had hij geen ware vrijheid kunnen hebben, geen eigen vrije wil kunnen hebben, dan is Mijn antwoord te begrijpen. Wanneer Mijn antwoord in het verstand begrepen wordt, dan lijkt het niet meer te zijn dan een simpel feit als waarheid. Maar wanneer dit in het hart in contact met Mij doorvoeld wordt, dan is er zoveel meer te zien en te begrijpen wat niet of nauwelijks onder woorden gebracht kan worden. Er is een verschil in het begrijpen van Mijn Woord, Mijn uitleg in geschriften, tussen het een en het ander. Je kunt het begrijpen en denken, ja, dat herken ik als waarheid en vaak heb je de uitleg al eens eerder gelezen of verteld gekregen. Maar kom eens bij Mij in je hart met dezelfde vraag en doorvoel Mijn antwoord eens in je hart, je zult verbaasd zijn wat er nog meer aan te begrijpen, te zien, te ervaren, te beseffen, te voelen is.

Want met het verstand kun je wat in je hart is begrijpen, maar met het hart kun je in de geestelijk ware oneindigheid van Mijn liefde veel meer zien en verstaan. Daarom lees Mijn uitleg, lees Mijn Woord, maar doorvoel het met Mij in je hart, dan zul je zoveel meer te beseffen krijgen, wat in woorden niet gevat kan worden, want het verstand denkt in woorden. Dan kun je begrijpen, inzien, waarom Ik gebeden anders verhoor dan wordt verwacht, dan gewenst is. Want Mijn liefde en haar wijsheid zijn één in volkomen volmaakte zuiverheid en elk gebed wordt daaruit verhoord, op de voor iedereen persoonlijk en allen tezamen beste manier. En dat kan iedereen in zijn hart met Mij samen ten diepste zien, voelen, beseffen. En juist dan kun je met heel je hart in alle zuiverheid bij al je gebeden zeggen “Uw wil geschiede” en er zeker van zijn dat jouw gebed verhoord wordt zoals dat voor iedereen en in het bijzonder voor jou in alle opzichten het beste is. Kom in je hart, voel er Mijn liefde en zie in het geestelijk ware leven verder dan de verste horizon!

Hemels Brood 6127

Hemelse Vader, zodra ik in mijn hart Uw liefde voel, voel ik intens ook liefde voor U. Als ik mensen ontmoet die liefde uitstralen, voel ik voor hen ook meteen liefde terug. Maar als mensen zich misdragen heb ik er moeite mee om liefde voor hen te voelen, terwijl uw Woord zegt, alle mensen lief te hebben.

In de wereld is het niet gemakkelijk om voor alle mensen ware liefde te voelen. En zo lijkt het vreemd dat Ik toch alle mensen liefheb, ook moordenaars en dieven. Maar dat wil niet zeggen dat Ik hun handelen liefheb of goedkeur. Er is een verschil tussen een mens liefhebben en zijn doen en laten. Ik heb nooit gezegd dat jullie de mensen en hun doen en laten moeten liefhebben. Want Ik heb alle mensen even lief, maar dat is niet inclusief hun misdaden, hun afdwalingen van liefde, hun leugens en bedrog. Dat verwacht Ik dan ook niet van jullie.

Wat Ik wel van jullie vraag, is om met alle mensen vanuit Mijn liefde om te gaan. En dat is zodanig, dat mensen die zich misdragen gaan beseffen wat zij daarmee anderen en zichzelf aandoen. Maar om dat te kunnen zoals Ik dat uit Mijn ware wijze liefde kan en doe, is het nodig om je met Mij en Mijn ware liefde in je hart te verbinden en steeds alleen zo te handelen als Ik je in je hart vanuit Mijn liefde voor die mens laat weten. En dat kan alleen als je de mogelijkheid van contact met Mij in je hart niet dichtzet met boosheid, met wraak, met verwijten, met bestraffing op een wetteloze manier, enzovoorts. En nu juist dat kunnen heel veel mensen niet. Zelfs in de eenvoud van een samenleving hebben mensen al snel ruzie over de relatief kleine dingen en worden boos op elkaar, verwijten elkaar, nemen wraak, enzovoorts.

Als anderen het “rechte” pad verlaten is het heel moeilijk om die ander nog lief te hebben zoals bedoeld en dan is het nog moeilijker om in je hart te beseffen wat Ik je aanraad om in liefde te doen. De onderlinge verhoudingen in de huidige wereldse situaties liggen niet zo gemakkelijk, en er zijn heel wat brandhaarden in het klein en in het groot. Ik weet en begrijp dat het veel gemakkelijker is om lieve goede mensen lief te hebben en in je hart te sluiten, en doe dat vooral, dan mensen die het niet zo nauw nemen met liefde en eerlijkheid. Dat is dan ook iets om te leren en daar krijgen jullie op aarde alle gelegenheid voor. Maar echt leren doe je vanuit Mij en Mijn liefde in je hart. Wees in je vrijheid op momenten boos, maak soms verwijten, maar begrijp dat Ik liefde ben voor iedereen en dat de mens en zijn daden twee dingen zijn, die je niet allebei hoeft lief te hebben.

Alleen, voor jullie is dat moeilijk, want het is wel die mens die voor zijn daden kiest, die mens die kiest te liegen, die kiest anderen pijn te doen, die mens die kiest zich te misdragen. En daar heb je gelijk in. En nu heb jij de keus evengoed hoe daarmee om te gaan. Uit Mijn liefde of uit je boosheid. En Ik zeg je daarbij dat Mijn liefde voor ware criminelen niet mals is. Alleen is dat nooit met boosheid, wraak, verwijten e.d., want Mijn liefde geeft aan ieder datgene wat hem tot het ware liefdevolle leven brengt, op de voor ieder passende beste manier. En dat geeft niet altijd meteen als resultaat een braaf en goed mens. Bij velen duurt dat eeuwen voor hun hart zodanig gezuiverd is dat zij geen misdaden meer begaan.

Voor jullie kan dat heel moeilijk zijn. Laat het dan aan Mij en Mijn liefde over en wees blij met al diegenen die je gemakkelijk lief kunt hebben omdat ook zij Mij liefhebben en dat ook uitstralen. Zie dat als een zegen van Mij voor jullie, als een beetje zichtbaarheid van hoe het leven in Mijn liefde met elkaar kan zijn.

Hemels Brood 6128

Voor de een is kerstmis een paar vrije dagen, om lekker te eten, samen te zijn met familie en vrienden, gezelligheid met lichtjes en een kerstboom. Voor een ander zijn het moeilijke dagen om door te komen, door emotionele herinneringen aan gebeurtenissen die rond deze dagen plaatsvonden, en voor andere mensen zijn het dagen waarop zij proberen in nare omstandigheden te overleven. Naast al die verschillen zijn er ook mensen voor wie kerstmis de herdenking is van Mijn geboorte op aarde.

Onder alle mensen die met kerstmis Mijn geboorte op aarde herdenken zijn er veel verschillende gedachten over hoe en waar Mijn geboorte heeft plaatsgevonden. Sommigen herdenken de letterlijke geboorte en anderen de meer geestelijke betekenis ervan. Maar eigenlijk zijn er maar heel weinig mensen die de enorme betekenis ervan daadwerkelijk beginnen te begrijpen. En dat kan ook niet anders, want daarvoor is veel meer zicht nodig dan in de harten van die gelovige mensen aanwezig is. Want Mijn geboorte op aarde gaat verder dan het besef dat het om Mijn geboorte in je hart gaat, dat het om het besef van ware liefde in je hart gaat, dat alles wat rond Mijn geboorte beschreven staat om de aanwezigheid van liefde en wijsheid, van inzicht in het hemelse, het Goddelijke in je hart gaat en niet alleen om Mijn komst op aarde, de liefde in je hart, maar om de redding van alle mensen van de eeuwige dood.

Dat moment van Mijn geboorte was de aanvang van de redding van jullie allemaal van de eeuwige dood. Waarbij de eeuwige dood de volkomen afwezigheid van ware liefde in het hart van de mensen is. Waarbij de eeuwige dood de afwezigheid is van de mogelijkheid om van de laagste temperatuur nog tot de grootste warmte, dat is  tot Mijn eeuwig ware wijze liefde, te komen. En daar was enorm veel mee gemoeid. Mijn geboorte op aarde is niet alleen de komst van de Goddelijke waarheid in de Mens Jezus Christus, maar de Heerschappij van Gods liefde en haar wijsheid die, in die Mens vertegenwoordigd de dood ging overwinnen, om alle mensen te redden van hun eerder niet te keren zelfgekozen weg naar een levenloze oneindigheid zonder liefde, zonder daarbij de vrijheid van de mens af te nemen. De Goddelijkheid Zelf in de Mens Jezus Christus, de samenvoeging van wat voor de mens niet mogelijk was om te bereiken, de verbinding van mens en God als eenheid in het vlees, om uit het vlees tot leven te komen en Goddelijk leven in ware vrijheid te kunnen gaan zijn, en, nog belangrijker, uiteindelijk ook in alle waarheid te zullen zijn.

O, lieve mensen, konden jullie maar iets meer beseffen welk een grote en diep Goddelijke daad van Mij, God, jullie Schepper, dat in alle wijze liefde is, toen, nu en in de toekomst. Maar het gaat gebeuren dat jullie allemaal gaan zien, gaan begrijpen en in werkelijkheid zullen leven, dat jullie volmaakt eeuwige liefde blijvend gaan zijn, zonder enig leed. Dat jullie ten diepste zelf zullen zijn zoals Ik ware liefde en haar wijsheid Ben, en in de gelukzalige glorie van Mijn eeuwig Licht van waarheid, van werkelijk Leven, zelf volkomen gelukzalig leven zullen zijn en eeuwig zullen blijven. Laat deze dagen jullie verblijden in je hart op aarde, waar je ook bent, wat je situatie ook is. Want alles zal voorbijgaan, maar Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn zorg om jullie allemaal gaat nooit voorbij. En dat zal jullie een teken zijn, Mijn liefde te voelen in je hart. Zalig degenen die Mijn liefde nu al in hun hart voelen, want zij voelen hun ware leven uit Mij, nu al op aarde en straks, los van de aarde, in Mijn hemelen, de ware eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven. Dat is nu Mijn geboorte.

Hemels Brood 6129

Zeggen mensen van tijd tot tijd niet: ik voel mij als herboren? Wat is dat voor hen als zij zeggen, ik voel mij als herboren? Meestal is het een opmerking nadat iets dat hen terneerdrukte weg is en zij zich bevrijd voelen, of als zij na een ziekte zich weer helemaal gezond voelen, of als zij na een periode van moeilijkheden met hun werk ander werk hebben waarmee ze blij zijn, kortom, de opmerking “ik voel me als herboren” heeft te maken met het zich veel prettiger voelen na een moeilijke situatie die voorbij is.

Nu zijn er mensen die in hun geloof tot vernieuwd besef komen en dan zeggen: ik ben wedergeboren. En zij menen daarmee de wedergeboorte die genoemd staat in de Bijbel, in Mijn Woord. Maar wat is nu eigenlijk precies de betekenis van de in de Bijbel genoemde wedergeboorte? Ik kan jullie zeggen, dat is niet zoals wat mensen zeggen: ik voel mij herboren, dat is niet je beter voelen als daarvoor, of zoals mensen denken dat wedergeboren zijn betekent, dat je in Mijn liefde en haar wijsheid getransformeerd bent tot deel van Mijn Goddelijkheid, als uitzondering op alle andere mensen. De wedergeboorte is het overgaan van de geest vanuit het vlees, de zonde die het materiële lichaam voorstelt, in het volledig volmaakte Goddelijk geestelijk ware Leven, Mijn ware wijze liefde, zonder ooit nog enige zonde te begaan.

En dat is op aarde vooralsnog ongeveer gelijk aan een utopie, waar het de wedergeboorte van jullie mensen aangaat. En juist degenen die roepen: “ik ben wedergeboren” zoals bedoeld in de Bijbel, zijn niet wedergeboren naar de ware betekenis ervan. En wie aan hen vraagt wat zij precies verstaan onder de wedergeboorte, die heeft veel kans dat er gezegd wordt dat dit niet uit te leggen is aan iemand die niet wedergeboren is. En zou iemand tot een uitleg over zijn vermeende wedergeboorte komen, dan zal het vaak gaan over een verkregen gewaarwording van bijzondere aard. En bijzonder zou het zeker zijn, als het waar zou zijn, want diegene zou dan geen enkele zonde meer begaan, zou geen enkele afdwaling van liefde meer hebben en zou op aarde het goddelijke vermogen hebben alleen nog te komen tot daden van pure wijze liefde. Maar zover te zien is, zelfs voor jullie materiële ogen, is er van degenen die zeggen wedergeboren te zijn nog geen daadwerkelijk wedergeboren, zoals Ik bedoeld heb dat het betekent om wedergeboren te zijn.

Er zijn wel mensen op weg om in de waarheid van de betekenis tot wedergeboorte te komen, maar zij zijn niet degenen die zich daarop zouden voorstaan, zij zijn zelfs niet degenen die ernaar zoeken tot wedergeboorte te komen. Zij zijn eerder juist degenen die, zoveel zij kunnen, ernaar streven om Mijn liefde en haar wijsheid te zijn en hun medemensen te helpen om tot Mijn ware liefde te komen. Zij zijn degenen die veel in nederigheid verdragen en daarover weinig aan de wereld laten zien. Die zonder te weten waarom aannemen wat zij te dragen krijgen, in het besef van Mijn liefde. Ze zijn niet volmaakt en hun handelen is ook niet volmaakt, maar in hun hart kennen zij de ware zuivere liefde van Mij en vóór hen ligt de ware wedergeboorte, zonder dat zij dat weten.

Want tot wedergeboorte komt alleen diegene die, zonder te weten wat het hem geeft, uit liefde voor Mij en zijn medemensen, Mijn liefde zoveel hij kan uitdraagt, zonder er iets voor terug te krijgen.

Hemels Brood 6130

Er zijn nogal wat mensen die geloven dat er na hun leven op aarde niets meer is. Dat hun leven dan voorbij is. En er zijn mensen die geloven dat er na hun leven op aarde wel een verder leven is. Maar voor velen van hen is het moeilijk om zich voor te stellen hoe dat leven dan zal zijn. Daarover gaan allerlei veronderstellingen, want niemand is ooit na zijn dood teruggekomen op aarde, behalve Ik in de Mens Jezus Christus.

Maar dat is lang geleden en lang niet iedereen geloofde toen dat Ik werkelijk na Mijn dood als Mens teruggekomen ben. En ook nu zijn er weinig mensen die daarin geloven. In die tijd heb Ik aan Mijn discipelen uitgelegd dat Ik plaats ging bereiden voor alle mensen, dat er in Mijn Koninkrijk voor iedereen woning zou zijn na de dood van het materiële lichaam. Zo is het dan ook dat iedereen, na zijn lichamelijk materiële dood op aarde, plaatsheeft in Mijn hemelen, in Mijn Koninkrijk. Alleen is het moeilijk uit te leggen wat je daarbij voor te stellen. Maar omdat je je daar moeilijk of geen voorstelling van kunt maken, wil dat nog niet zeggen dat er geen persoonlijk verder leven na het leven op aarde is.

Leven op zich is eeuwig. Daarbij kun je denken, ja, leven zal eeuwig zijn, maar leven na het verblijf op aarde zal niet het persoonlijk eigen zijn inhouden, zoals je op aarde je eigen persoonlijk besef van leven hebt. En Ik zeg je, daar vergis je je in. Want leven is persoonlijk en gezamenlijk leven, ieder als deel van Mij, jullie Schepper. Ik heb jou tot leven gebracht, leven uit Mij jou persoonlijk gegeven in het geheel van Mijn Leven. Zo heb Ik alle mensen hun persoonlijk leven gegeven in het geheel van Mijn Leven. Ik heb jullie geplaatst op aarde, ieder persoonlijk zelf in het geheel van samen zijn. Ik heb plaats bereid in Mijn hemelen voor iedereen in het geheel van Mijn Leven, met hetzelfde eigen besef te bestaan, te leven, als tijdens jullie verblijf op aarde. Na het verblijf op aarde in de materie komen jullie allemaal in de sferen van jullie eigen keuzen, die jullie op aarde gevormd hebben. Hoe dat zal zijn kun je op aarde niet weten, omdat je op aarde nog in vrijheid van die vorming bent. Het ligt aan ieder zelf welke plaats Ik voor hem bereid heb. Anders zou Ik je in die vrijheid belemmeren. Daarom blijft dat voor het grootste deel verborgen.

Maar er zijn wel geschriften* die daarover onthullingen doen, die in elk geval een deel van het hiernamaals geestelijk te begrijpen aanreiken. Die geschriften vinden hun weg naar al degenen die de inhoud daarvan geestelijk kunnen begrijpen, passend bij hun vermogen om te begrijpen. Mijn leven is eeuwig Leven en dat heb Ik jullie gegeven, op de aarde geplaatst om tot Mijn eeuwig Leven zelf persoonlijk te komen. Zou er dan na het verblijf op aarde geen vervolg zijn? Dat zou het persoonlijk leven op aarde van jullie allemaal volkomen zinloos maken. Juist jullie levend verblijf op aarde in het eigen persoonlijk besef te leven is ervoor bedoeld om tot Mijn volmaakt gelukzalige waarheid van persoonlijk zijn te komen, eeuwig persoonlijk werkelijk leven. Wie denkt dat er na zijn lichamelijke dood niets meer is, zal verbaasd zijn. Maar het zal voor diegene ook moeilijk zijn, omdat zijn geestelijk bestaan een nog niet ingevulde hoedanigheid zal zijn, waarin hij nog veel te ontdekken heeft om in zijn ware persoonlijke levenssfeer te komen.

Wie op aarde gelooft in een verder leven na zijn lichamelijke dood, zal in de sfeer waarin hij terechtkomt zichzelf herkennen en al naargelang zijn geloof in Mij, en zijn gedragingen op aarde, Mij herkennen in zijn sfeer en daarmee zo dicht bij Mij zijn als hij op aarde al was. Elke sfeer in het hiernamaals is als een landschap, als een woning, als een verblijf voor eeuwig, uitmondend in de gelukzaligheid van Mijn wijze liefde.

* Bedoeld worden hier de boeken van Jacob Lorber

Hemels Brood 6131

Ben je te vertrouwen, als je dingen die je weet voor iemand verzwijgt om hem niet te kwetsen, maar ook omdat je iemand die het je verteld heeft beloofd hebt om dat niet verder te vertellen? Terwijl je ook weet dat die ander erbij gebaat zou zijn, als je het wel zou vertellen. Dat zijn van die tegenstrijdigheden in je leven als je alles voor iedereen goed wilt doen, terwijl je daarmee toch ook het gevoel hebt iemand met het zwijgen dat je beloofd hebt tekort te doen. Doe dan maar eens het juiste. Want als je je belofte te zwijgen niet nakomt, doe je de een tekort en als je niet vertelt wat je weet, doe je de ander tekort. Hoe je het ook wendt of keert, je schiet tekort, en dat wil je eigenlijk niet.

Nu zou je je kunnen voornemen geen beloften meer te doen, omdat je niet altijd weet wat de consequenties zijn. Maar soms heeft iemand het nodig om zich te kunnen uitspreken bij iemand die het voor zich kan houden en doet dat bij jou. Op dat moment goed, maar later blijkt dat toch niet zo goed. Je hielp de één, maar kunt daardoor de ander niet helpen. Zo’n situatie zullen veel mensen wel herkennen, die tegenstrijdigheid waarbij je de één goed doet en blijkt dat je daarmee een ander juist geen goed kunt doen, terwijl je het eigenlijk voor iedereen goed wilt doen. Je zou ervoor kunnen kiezen aan degene die je beloofd hebt te zwijgen, te vragen het tegen die ander te mogen zeggen, maar dan word je waarschijnlijk door hem niet meer in vertrouwen genomen en dat is ook niet wat je wilt.

Ja, zulke twee- en soms wel driesprongen zijn er op aarde. Hoe ga je daar het beste mee om? De moeilijkheid ligt er in, dat jij niet bij alles de verantwoordelijkheid voor ieders welzijn op je kunt nemen. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en iedereen kan met moeilijkheden bij Mij terecht. Als mensen dat niet doen, dan kun jij dat niet voor iedereen overnemen. Je kunt wel in je hart aan Mij vragen hoe met de situatie het beste om te gaan, maar je kunt niet alle verantwoordelijkheden van anderen op je nemen om op te lossen. Wees er voorzichtig mee om je woord te geven, want het kan liefde zijn, maar dat hoeft dan nog geen wijsheid te zijn. Want vaak is het goede doen een verstandelijk besluit en gedacht wordt dat het liefde is om goed te doen. Maar zulk een goed doen is toch nog niet altijd wijze liefde.

Kom daarom steeds weer in je hart bij Mij voordat je een belofte doet, of voordat je iemands verhaal aanhoort om over te moeten zwijgen. Want Ik laat je dan, vanuit Mijn werkelijk altijd wijze liefde, weten hoe daarmee om te gaan en wat het beste is om terug te zeggen. Kom je toch in zo’n tegenstelling terecht, laat Mijn liefde je dan vanuit ware wijsheid helpen en vertrouw erop dat Ik alles in Mijn wijze liefde draag. Je doet oprecht je best en dat is in de gegeven omstandigheden genoeg.

Hemels Brood 6132

Vergeet niet dat Ik, jullie Schepper en God, in volle ernst ben over de zorg voor jullie leven, voor het bereiken van het werkelijke leven in de eeuwige gelukzaligheid van zijn. Want in alle opzichten is ernst geboden om het doel van jullie bestaan en verblijf op aarde tot een goed eind te brengen. Zo was Mijn verblijf op aarde in de Mens Jezus Christus volle ernst, evenals Mijn veroordeling, Mijn kruisiging en Mijn opstanding.

Dat was niet alleen volle ernst, maar ook alles wat nodig is om datgene te doorstaan wat geen ander mens op aarde volbrengen kon. Voor jullie allemaal, voor alle mensen van alle tijden is door Mij in de Mens Jezus Christus datgene volbracht, wat voor jullie allemaal de redding van het ware leven is en eeuwig blijft. Niet zomaar, maar met alle geduld, ijver, ernst, vergeving, zelfverloochening, verdraagzaamheid en immense ware onvoorwaardelijke liefde. Nergens ben Ik daarvan afgeweken, niemand heb Ik daarover verwijten gemaakt. Alle schuld heb Ik gedragen. En nu is het jullie tijd om met Mij te dragen. Want het kwaad heeft op aarde nog een zekere macht die hij over Mij, Jezus Christus, niet heeft en nooit heeft.

Ik ben jullie redding en jullie hebben Mij als Redder. Vergeet dat niet, in geen enkel opzicht. Vergeet niet dat Ik levend in jouw hart ben, altijd. Dat Ik je in alle mogelijke situaties kan helpen, als je daarvoor bij Mij komt en je het werkelijk oprecht meent en als je bereid bent om wat nodig is door te maken, zoals Ik je geef om door te maken. Want op aarde is voor iedereen het nodige om door te maken. Voor de één lijkt dat meer dan voor een ander, maar wie weet de verhoudingen waarin alles zijn plaats heeft, waarin ieder zijn kracht heeft, waarin ieder zijn vermogen tot dragen heeft, terwijl alles door Mij reeds gedragen is? Alles komt samen in de Eenheid van werkelijk Leven, de Bron waaruit iedereen kan putten, het ware Leven kan putten.

En zie, als alle mensen samenkomen tot die Ene Bron en allemaal daaruit putten en allemaal tezamen rond die Bron eenzelfde levensbesef hebben, dan zijn zij wel samen Eén, maar toch ook ieder persoonlijk zelf. En zo kunnen alle mensen in de Eenheid van Zijn, van Leven tezamen Eén zijn en toch hun eigen persoonlijke besef te bestaan houden. In die Eénheid, in Mij, jullie God en Schepper, Jezus Christus, ben Ik in alle ernst levend in jullie hart, bereikbaar voor jou persoonlijk en allen tezamen. Want Ik Ben Leven, het Ene ware Leven, de werkelijke waarheid van eeuwig Zijn, in jou en in alle mensen. En Ik zeg jou, Ik zeg jullie allemaal in alle ernst, ander leven is er niet dan Ik Ben. Ik Ben waarheid, werkelijke Leven, eeuwig gelukzalig Zijn. En jij bent dat in Mij, zoals Ik in jouw hart levend Ben!

Hemels Brood 6133

Het is voor veel mensen gemakkelijker om vast te houden aan het oude verhaal, dat Ik in de hemel ben en dat iedereen na zijn dood naar die hemel gaat waar Ik op hem wacht en hij geoordeeld wordt door Mij, dan aan te nemen dat de hemel niet een plaats in de blauwe lucht boven je is, maar een hoedanigheid en te beseffen dat Ik niet in zo’n letterlijke hemel verblijf, op een soort van troon, maar in ieders hart ben en je in je hart in contact met Mij kunt komen. Want Ik ben niet een oude man met een lange baard, Ik ben Leven, Ik ben overal, Ik ben Alles, in jou, in iedereen, in alles, altijd. Ik ben werkelijk leven en werkelijk leven is ware onvoorwaardelijke wijze liefde Zijn.

Maar dat is zo’n groot verschil met datgene wat honderden jaren lang door kerkleiders verkondigd is. En veel daarvan was op de grens van wat mensen als waarheid wilden aannemen en wat voor iedereen het beste uitkwam. Want mensen hebben het in zich om leiding te willen krijgen, dat neemt de eigen verantwoordelijkheid weg en maakt het leven gemakkelijker. Als je maar leefde volgens de regels van de kerk, dan deed je het voor God goed. En dat was belangrijk, want ooit zou je, na je dood, in de hemel voor God komen te staan, om rekenschap af te leggen voor al je daden, voor al je zonden. Alleen, zo is het niet helemaal. Want Ik ben op aarde gekomen in Jezus Christus en in Hem heb Ik de waarheid op aarde gebracht, zodat alle mensen konden zien wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Maar het was toch makkelijker voor veel mensen om de regels van de eigenmachtig opgezette kerk te volgen, dan Mij in het hart te ontmoeten en Mijn liefde vanuit het hart te leven.

En hoe is het nu, heden ten dage gesteld? Veel mensen hebben inmiddels de leugens van de kerken ontdekt en daarmee hebben veel mensen afstand genomen van de kerk en haar leiders. En de kerk is zich gaan “moderniseren” om leden te behouden, om macht en rijkdom te behouden. Maar veel mensen geloven er niet meer in. En het gevolg is dat zij ook niet meer in Mij geloven. Op zich is dat niets nieuws, want zelfs toen Ik op aarde Mens met de mensen was, hebben velen Mij niet herkend en was het aantal mensen dat in Mij als hun God geloofde klein. Ook nu zijn jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en Mij in het hart kennen, met elkaar een kleine groep. Maar Ik heb het altijd al gezegd, het ware leven is niet het grote pompeuze, het machtige, de rijkdom, maar het kleine, het eenvoudige, het nederige.

En dat zijn jullie, die Mij in hun hart voelen, die Mijn liefde kennen, die buiten alles om ernaar streven eerlijk en oprecht naar ware liefde te leven. Ik zeg jullie, de hemel is in en om jullie en Ik ben in en om jullie, want ook op aarde kan het hemels zijn en ben Ik aanwezig. Gezegend zijn jullie allemaal in het kleine, het eenvoudige, in Mijn liefde!

Hemels Brood 6134

Thuiskomen is daar komen en zijn waar je geliefd bent zoals je bent door degenen die daar om je heen zijn. Thuiskomen is niet gebonden aan een plaats, maar meer aan het gevoel dat je mag zijn wie je bent, dat je mag zijn zoals je bent. Thuiskomen ligt niet alleen aan die mensen om je heen en hun liefde voor jou, maar ook aan jouw liefde voor hen. Thuiskomen heeft met liefde te maken. Werkelijk thuiskomen heeft met wederzijdse liefde te maken en thuiskomen is eigenlijk het begin van thuis zijn, je thuis voelen, zonder een plaats of een gebouw, zonder een stenen of houten huis.

Het hemelse thuiskomen is het samenkomen met Mij in je hart in wederzijdse ware oprechte liefde. Zodra je dat voelt, Mijn liefde voor jou en jouw liefde voor Mij, ben je thuisgekomen, waar je ook bent, al dan niet op aarde. Als je je ergens helemaal op je gemak voelt, voel je je thuis en Ik zeg je, wie in zijn hart bij Mij komt en zich bij Mij op zijn gemak voelt, die is thuisgekomen en voor diegene is zijn hart het huis voor hem en voor Mij. Want geen woning is een thuis als er geen liefde is. En elk contact met medemensen in ware liefde is een thuiskomen bij elkaar in het hart, waar Ik dan ook thuis ben. Waar je ook gaat of staat, wat je ook doet of laat, in ware liefde ben je altijd bij Mij thuis en in ware liefde ben je met iedereen die Mij liefheeft thuis. Ik heb een oneindig groot huis waar alle mensen welkom zijn, maar veel mensen hebben daar nog geen weet van, zoals jullie dat in Mijn liefde beseffen. Er is oneindig veel plaats in Mijn huis en Ik wacht er op alle mensen om bij Mij thuis te komen en zich thuis te voelen en te weten, hier hoef ik nooit meer weg, hier wil ik altijd blijven.

Eens komt de tijd dat alle mensen zich in Mijn hemels Huis zullen verzamelen en alle mensen in Mijn liefde zullen thuiskomen en zich zullen thuis voelen en zullen weten, nu ben ik werkelijk thuis en hier wil ik nooit meer weg. Want waar je je in liefde geborgen thuis voelt, wil je graag blijven, want er is geen plaats waar het beter toeven is dan waar je eeuwig gelukzalig kunt leven. En dat is zo in Mijn Huis, in Mijn hart, in Mijn liefde voor jullie allemaal. Geen stenen huis, geen houten huis, maar werkelijk liefdevol leven in ware gelukzaligheid, dat is Mijn Huis en in alle waarheid ook jullie huis. Lieve mensen, kom thuis.

Hemels Brood 6135

Als je iets wilt leren en je weet er nog niets van, moet je bij nul kennis beginnen. Wil je leren rekenen, dan is het nodig om eerst alle cijfers te kennen en daarbij te weten dat het verschil tussen het ene getal en het volgende getal altijd 1 is. Maar dat die 1 toch te verdelen is in meerdere delen. Zo zit er tussen de 1 en de 2 wel de 1, maar dat kan ook 2 x 0,5 zijn of nog veel meer delen van die 1. Maar bij iets leren is ook de volgorde van belang en daarbij is eenvoud nodig. Want de delen tussen een getal, breuken genoemd, kun je pas leren begrijpen als je eerst de sommen met helen kent en begrijpt.

Ik ben Eén. Rekenkundig gezien is de 1 te verdelen in breuken, waarbij misschien 0,5 ofwel een half maal 2 ook 1 is. Kijk, als iemand iets wil leren, is het belangrijk eerst te bepalen wat iemand al weet, wat iemand al kent. Veel mensen voelen zich minderwaardig als zij minder kennen dan iemand anders en verbergen dat het liefst. Mensen onderling kunnen elkaar gemakkelijk bedriegen ten aanzien van wat zij wel en niet weten, kennen, geleerd hebben. Maar Ik ben niet te bedriegen. Als je iemand iets wilt leren en je begint ergens, terwijl de leerling wat eraan vooraf gaat niet kent, dan zal het leerproces op niets uitlopen en de leerling zal denken dom te zijn en het opgeven.

Zo zijn er veel mensen die Mijn leer hebben opgegeven, want zij begrijpen zonder voorkennis Mijn leer niet. Vele jaren is Mijn leer niet vanaf het begin aangereikt, maar verdraaid, deels verzwegen en deels ook over gelogen. Zodat veel mensen het hebben opgegeven, omdat zij de sommen die eerst nodig waren om de delen te begrijpen niet geleerd hebben. Ik ben Eén. Maar Eén is deelbaar, in werkelijkheid oneindig deelbaar, toch zijn al die delen als geheel blijvend Eén. Die rekenkundigheid is terug te vinden in de Schepping, in de materie, in het geheel van alle mensen en alles wat op aarde en eromheen tot in de oneindigheid aanwezig is en vanaf het begin is. Eén is in dat alles de eeuwige oneindigheid van Zijn, welke leven is, bestaan is, welke liefde en haar wijsheid is. Want welk getal je in de oneindige reeks van hele getallen ook neemt, ertussen is altijd 1. Ook al kun je die 1 in oneindigheid delen.

Jullie zijn met elkaar al die delen van die Eén, Die Ik Ben. Maar niet materieel rekenkundig, zoals de aarde en alle materie rekenkundig te volgen is, maar geestelijk werkelijk leven, ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben. Wil je dat leren begrijpen, begin dan bij Mij, de eenvoudige Eén Die Ik Ben, ware eeuwige wijze liefde.

Hemels Brood 6136

Soms kom je in situaties terecht waar meerdere mensen bij betrokken zijn en of je wilt of niet, er is geen mogelijkheid om alle betrokkenen tevreden te houden. Wat je ook doet, er is altijd wel één die ontevreden met de situatie is. En dan vraag je je af, waar en wanneer had ik het een andere wending kunnen geven, zodat die situatie niet zou zijn ontstaan. En je kunt de schuld op je nemen, maar het verandert de situatie, die je het liefst had voorkomen, niet. Nu kom je bij Mij in je hart, want je wilde niemand kwetsen, je wilde het voor allemaal goed doen, en natuurlijk ook voor jezelf. Maar dat is je niet gelukt.

Lief mens, je bent nog niet in alles volmaakt en anderen zijn dat ook nog niet. En al wat nog niet volmaakt is, zal van tijd tot tijd botsen. De ene keer komt dat wat harder aan dan een andere keer en de een kan meer relativeren, meer verdragen, dan een ander, maar het is op aarde nog niet volmaakt en daar hebben jullie allemaal mee te maken, hoe goed je je best ook doet. En nu juist die momenten waarop het tot een botsing komt, zijn de momenten van oefening. Oefening in verdraagzaamheid, oefening in vergeving, oefening in nederigheid, kortom oefening in werkelijke liefde voor elkaar. Dat geldt voor jou, dat geldt ook voor de ander, dat geldt voor jullie allemaal.

Soms raak je ergens bij betrokken door keuzen die je maakt, door verwachtingen die je hebt, door inschattingen die je maakt, maar er is ook altijd nog de factor onvoorzien. En die heeft met zoveel meer te maken dan met je keus, je verwachtingen, je inschattingen van dat moment, waardoor zo’n situatie ontstaat waarbij er altijd een verliezer is. Maar er is nooit één verliezer, want degene die aangewezen wordt als de schuldige is evengoed verliezer, is meer nog verliezer, vooral als hij zijn best heeft gedaan om het allemaal goed te doen en toch niet goed deed. Ware liefde is niet gemakkelijk om in elke situatie aan vast te houden.

Maar juist als het moeilijk is ben Ik er voor je en mag je bij Mij je hart komen vullen met de liefde die nodig is om te verdragen, te vergeven, te accepteren en te begrijpen. Want ware liefde begrijpt meer dan je kunt als je gekwetst bent, ware liefde laat je zien wat er werkelijk toe doet. Ware liefde heelt de kwetsing, zodat je kunt begrijpen dat niets is wat het lijkt. Ware liefde wijst geen schuldige aan, ware liefde kwetst niet en ware liefde wordt niet gekwetst. Ware liefde neemt niet, ware liefde geeft en ware liefde ontvangt. Wil je ware liefde worden, ware liefde zijn? Je bent op weg, je doet je best, maar helemaal ware liefde ben je nog niet en bedenk je daarbij, de ander ook nog niet.

Zodra je je dat bedenkt, kun je vanuit Mij in je hart vrede hebben met al die situaties waarbij je het niet voor iedereen goed kon doen. Want het gaat niet om rechtdoen, het gaat om ware liefde. En daarvoor zijn jullie op aarde, om dat te leren zijn, ware liefde in alle opzichten. Niet vanuit jezelf, maar vanuit Mij. Vanuit Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6137

Meestal maken overwegingen met het verstand de dingen gecompliceerder dan nodig is. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om het verstand zodanig uit te schakelen dat het hart ten volle verstaan wordt. Ook kunnen verstandelijke overwegingen de stroom van liefde, die alleen via het hart binnenkomt, beperken. Mensen zeggen bij gebeurtenissen die zij niet begrijpen nogal eens, ik kan er met mijn verstand niet bij. En dat wijst er al op dat veel geprobeerd wordt met het verstand te begrijpen, terwijl eigenlijk altijd vooral het hart daarvoor nodig is. Niet alleen om te begrijpen, maar ook om de stroom van liefde uit Mij zoveel mogelijk doorgang te geven.

Want juist in die stroom van liefde is veel dieper te begrijpen en is verder te zien dan alleen dat moment waarop iets gebeurt. In die stroom van Mijn liefde in je hart vind je gelijk aan Mijn liefde Mijn wijsheid en alle geduld, alle vergeving, alle ijver, alle verdraagzaamheid, alle begrip, alles wat nodig is om elke situatie te doorzien en te begrijpen. Terwijl juist in allerlei situaties overgeschakeld wordt naar het verstand, is de beste oplossing in het hart bij Mij te vinden. Maar voor veel mensen is dat niet gebruikelijk en kijk wat dat in de wereld zoal teweegbrengt. De mogelijkheden om te zien wat er op de wereld gebeurt in alle verschillende landen zijn enorm uitgebreid, door alle nieuw uitgevonden apparatuur, door uitgebreide vervoersmogelijkheden, waarmee in redelijk korte tijd mensen van de ene kant van de aarde naar de andere kant kunnen komen. En er zijn camera’s die alles in beeld brengen en zonder uit je stoel te komen kun je, in je warme gezellige huiskamer, zien hoe ellendig iemand het aan de andere kant van de aarde heeft. En je vindt dat heel naar voor die mens, maar wat kun je eraan doen?

Maken al die mogelijkheden mensen werkelijk gelukkig? Vaak wordt het plezier gezocht, om dat nare gevoel, te weten dat er elders op de wereld ellende is waarmee mensen te maken hebben, te overstemmen. Of de beelden worden afgezet, want hier is het goed en daar mogen we dankbaar van genieten. Want je kunt er met je verstand niet bij en in je hart doet het pijn. Dus sluiten veel mensen hun hart en leven hun leven zoals het is. En je wilt je erom bekommeren, maar je hebt de mogelijkheden niet. En Ik zeg je, jij hebt die mogelijkheden ook niet, alleen Ik, jullie God en Schepper, heb mogelijkheden en die zet Ik in voor alle mensen. Want al die mensen die in ellende leven zijn niet de enige die hulp nodig hebben. Ook al die mensen die zien en weten dat er mensen in ellende leven, door alle uitvindingen die er zijn, door satellietverbindingen die alles in beeld kunnen brengen, hebben net zo goed Mijn hulp nodig.

Want het maakt goede mensen niet gelukkig al die narigheid te zien en te kennen, daarom sluiten veel mensen hun hart en schakelen over op hun verstand. Alsof het nu eenmaal zo is, dat niet iedereen het goed heeft. Maar jij kunt daar niets aan doen. En toch ben je onderdeel van alles wat er op aarde gebeurt. Weliswaar een heel klein onderdeel. Maar zie de woestijn. Een woestijn bestaat uit heel veel zand. En één zandkorrel is een heel klein onderdeel daarvan. Maar evengoed maken al die hele kleine zandkorrels met elkaar die enorme woestijn. En zo maak jij deel uit van alles wat er op aarde gebeurt. Klein en nietig als een zandkorrel, met dat verschil dat je een hart en een verstand hebt, een vrije keus hebt.

Je hoeft de wereld niet te verbeteren, je hoeft de ellende in de wereld niet te verhelpen, jij hoeft alle problemen die er zijn niet op te lossen. Het enige wat jij hoeft te doen, is je hart open te houden voor Mijn liefde, in alle omstandigheden, in alle situaties, bij alle gebeurtenissen. Jij hoeft alleen vanuit Mijn liefde in je hart te leven, te handelen, dan geef je Mij handen en voeten op aarde. En de rest, alles wat er op aarde nodig is om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen, doe Ik. Dan kun jij vrijmoedig zijn waar Ik je geplaatst heb en blij zijn met Mijn wijze liefde in jouw hart!

Hemels Brood 6138

De aarde is te zien als leerschool voor alle mensen. En deze leerschool is zodanig ingericht dat iedereen leert zoals dat het beste bij hem past. Want geen mens is gelijk, geen mens heeft hetzelfde meegemaakt en zo zijn er veel belangrijke verschillen tussen mensen. Daarom kan niemand zich vergelijken met een ander en is niemand meer of minder dan een ander. De lering op aarde is niet even gemakkelijk voor de één als voor een ander en soms is het voor deze moeilijk en dan eens voor gene. En zo is het dat mensen het elkaar tijdens het leerproces moeilijk maken.

Sommigen denken in termen van grote stappen, gauw thuis. Maar zo gaat dat niet. De inrichting van de aarde is op iedereen persoonlijk aangepast, zodat iedereen via zijn verblijf op aarde leert. Alle lessen die op aarde ondergaan worden, zijn op hetzelfde gericht, op werkelijk liefdevol leven met Mij en met elkaar. Gezien dat de aarde een leerschool is, waarbij de lessen niet klassikaal maar individueel persoonlijk gegeven worden, zijn er grote verschillen tussen wat de één al geleerd heeft en de ander nog niet geleerd heeft. En dat geeft nogal eens onbegrip voor elkaar, verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden, zelfs ontstaan er oorlogen omdat verdraagzaamheid en vergeving nog niet geleerd zijn zoals nodig is om oorlog te voorkomen. Daarom is er veel rumoer op aarde, veel ruzie en onenigheid, veel valsheid, maar gelukkig ook liefde.

Alleen is niemand op aarde al zo sterk dat hij alles al in ware liefde verdragen kan. Hoe iemand ook zijn best doet om ware liefde te zijn, zolang hij nog lerende is, en dat zijn jullie allemaal nog, maakt hij fouten. En juist de aan Mij al oprecht toegewijde mensen vinden vaak dat ze het in liefde al perfect moeten doen. Juist zij kunnen zichzelf moeilijk vergeven als er iets toch niet zo goed is gegaan als zij wel wilden. Daarbij vergeten zij dat zij nog lerende zijn en dat anderen om hen heen ook nog lerende zijn. En wie leert, maakt fouten, waar hij dan juist ook weer van leert. Sommige lessen zijn makkelijk te leren, maar andere zijn veel moeilijker te leren. En dan komt het erop aan om niet op te geven, niet moedeloos te worden, niet te denken, nu moet ik het de volgende keer goed doen. Want Ik zeg je, het zal je op die manier ook de volgende keer niet lukken, pas als je het helemaal geleerd hebt om het met Mij samen te doen, dan gaat het je lukken.

Leer en neem je fouten in nederigheid aan, zolang het duurt. Want alles is evengoed een les in nederigheid. En Ik kan je zeggen, die lessen in nederigheid zijn het aller moeilijkst. Maar wie die nederigheid geleerd heeft, die heeft alles geleerd. Die heeft Mijn ware liefde geleerd. En dat, lieve mensen, duurt nog wel even. Maar in Mijn ware liefde komt alles goed.