Hemels Brood 6077 t/m 6107

Hemels Brood 6077

Draag in de wereld niet meer dan je eigen leed. Want je kunt begaan zijn met het leed van je medemensen, maar je kunt niet het leed van al je medemensen dragen. Stel je eens voor dat je alles wat alle mensen aan leed ervaren ook zou ervaren, hoe zou je dat ooit kunnen? Het is goed om je medemensen die leed te dragen hebben met liefde bij te staan, maar neem hun leed niet over, want daarvoor zijn je krachten te beperkt.

Ik ken alle leed van alle mensen, Ik zorg voor hen allemaal en Ik weet dat jij het liefst alle leed van alle mensen zou wegnemen, maar je zou er de oorzaak niet mee wegnemen. En er is nu eenmaal een oorzaak voor alle leed op aarde. Juist om die oorzaak helemaal weg te nemen heb Ik hemel en aarde geschapen en de mens op aarde zijn plaats gegeven. Het verblijf op aarde is niet altijd fijn voor veel mensen, maar het is nodig voor allemaal om de oorzaak van alle leed te overwinnen. Daarvoor ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik het leed van alle mensen op Mij genomen. Nu denk je, maar waarom is er dan nu op aarde nog altijd zoveel leed aanwezig en zijn er nog zoveel mensen die pijn en verdriet hebben, die lijden door oorlog of ziekten? Dat leed heb Ik niet bedoeld om weg te nemen, maar het leed dat mensen zou treffen als zij niet tot het ware leven zouden kunnen komen. Dat leed heb Ik met Mijn lijden en sterven en Mijn opstanding uit de dood weggenomen en daarmee heb Ik alle mensen de weg getoond die iedereen tot het eeuwige leven brengt, waar geen enkel leed meer is.

Ikzelf ben die weg om te gaan. Ikzelf neem jullie allemaal bij de hand en leid jullie uit de wereldse verleidingen, uit alle leed over die weg tot het eeuwig ware gelukzalige leven. Die weg die Ik Zelf gegaan ben was ook voor Mij niet een gemakkelijke weg en is dan ook voor jullie geen makkelijke weg, maar tenminste is Die weg er en met Mij, aan Mijn Hand kun je er zeker van zijn dat je er komt, dat je met Mij tot het eeuwig ware leven komt. Wat jullie als pijn en ellende ervaren is het niet goddelijke op de aarde en dat is verdeeld over alle mensen. Dat zie je bij elkaar, en het is goed om elkaar te helpen, te steunen, maar het is niet bedoeld om over te nemen. Want alles is precies naar Mijn liefde onder de mensen verdeeld, zodat hoe zwaar het ook kan zijn, de kracht van het dragen er ook is, want dat is Mijn kracht.

Ik weet dat het moeilijk voor te stellen is dat Ik het draag, als je pijn hebt. Toch, zou Ik het niet dragen, dan zou het je verpletteren. Wees geduldig en kom steeds in je hart bij Mij. Vertrouw op Mijn liefde want uit Mijn liefde kom jij tot werkelijk leven. Niet even, maar voor altijd. Neem je bed op en wandel!*

* Noot: Met het laatste zinnetje had ik wat moeite. Want ik nam het te letterlijk. Tip: in HB 4172 staat hetzelfde zinnetje …

Hemels Brood 6078

Leugen en bedrog weerhouden mensen ervan tot liefde te komen. Daarom zullen de mensen die zich van leugen en bedrog bedienen eerst tot waarheid, tot zuiverheid in denken, voelen, doen en laten gebracht moeten worden, voordat zij tot ware liefde gebracht kunnen worden. Want liefde is puur, is zuivere waarheid in alle opzichten, in alle werkelijkheid van werkelijk leven. Ik Ben werkelijk Leven, Ik Ben pure zuivere waarheid, volmaakt wijze liefde. Iedereen die in zijn hart bij Mij komt om zijn hart, zijn denken, voelen, doen en laten te zuiveren, om tot ware wijze liefde te komen, zal door Mijn zuiverheid in zijn hart zelf ook stap voor stap gezuiverd worden van alles wat niet waar is, van al zijn misvattingen.

Hoe zuiverder iemand in waarheid wordt, des te zuiverder wordt hij ook in ware wijze liefde. En daarbij is het zo, dat hoe zuiverder iemands hart in waarheid is, des te meer draagt hij bij aan het zuiveren van de harten van zijn medemensen. Alleen al door zijn gedrag en zijn vasthouden aan waarheid. En op die gronden van waarheid groeit ware wijze liefde tot de prachtigste vormen, die in de geest van liefde gezien en gevoeld kunnen worden. Hier op aarde niet letterlijk, maar in het geestenrijk des te mooier. Op aarde is het de schone natuur die Mijn waarheid en liefde weerspiegelt, maar er is nog weinig over van het oorspronkelijke natuurschoon. En nu zijn er mensen die het geluk hebben op plaatsen op aarde te komen waar het natuurschoon nog overweldigend en indrukwekkend is. Maar Ik zeg jullie, in de geestelijke hoedanigheid zullen jullie pas de werkelijke schoonheid van ware wijze liefde in al haar facetten kunnen gaan zien. Voor nu op aarde is het voor jullie allemaal van belang om je hart zoveel mogelijk door Mijn liefdevolle waarheid te laten zuiveren en daarnaar te leven.

Hoe zuiverder jouw hart in de waarheid van werkelijk leven is, des te meer draag je bij aan het zuiveren van de harten van medemensen die niet in hun hart bij Mij komen, die de werkelijke waarheid in hun hart nog niet kennen. Je hoeft er niets anders voor te doen dan je hart steeds wat meer door Mij te laten zuiveren tot waarheid, zodat daarop liefde kan groeien en je daar vanzelf ook naar gaat leven. Dat zuivert dan beetje bij beetje ook het hart van je medemensen zonder dat jij daar iets anders voor hoeft te doen dan uit de zuiverheid van je hart met mensen om te gaan. En aan jullie allemaal zeg Ik, een zuiver hart is meer waard dan alle goud en edelstenen van alle aardse tijden. Een zuiver hart is de deur naar ware liefde!

Hemels Brood 6079

Zuivere intuïtie is de pure waarheid zonder enige overweging met het verstand en de beste oplossing die uit het hart wordt gegeven. Maar wie die intuïtie met het verstand gaat overwegen, verliest daarbij niet alleen tijd maar vooral ook de zuivere wijsheid van ware liefde, die uit Mij in het hart aan de intuïtie ten grondslag ligt.

Het vraagt lef om in bepaalde situaties op je intuïtie af te gaan en de situatie niet eerst nog eens te overdenken. Toch is het niet laf als je dat wel doet. Want er zijn genoeg situaties waarbij te haastig gereageerd is, met niet zo’n goede afloop. De kunst is het dan ook om in een fractie van een seconde juist in te schatten of het om zuivere intuïtie gaat of om een te gehaast handelen. En die inschatting is nogal eens niet juist gemaakt, waardoor de nadruk is komen te liggen op het verstand eerder dan de intuïtie. Wie zijn intuïtie de kans wil geven zal zich moeten oefenen in het loslaten van de gewoonte om zijn verstand bij alles te raadplegen en meer en meer gaan leren naar zijn gevoel te luisteren. De beste manier om dat te doen, is om bij alle voorkomende situaties in je hart te rade te gaan en je gevoel te volgen vanuit je hart.

Voor mensen die Mij kennen en in Mij geloven is dat niets nieuws, maar dat wil niet zeggen dat jullie, die in Mij geloven, dit in alle opzichten ook toepassen. Het weten is nog niet het doen. En er is veel wat jullie wel weten maar evengoed nog niet doen. En als jullie herhaling lezen van wat je weet, dan is er in jullie de herkenning, maar verder dan de herkenning van wat je al wist, komt het niet. Het is dan ook niet door Mij herhaald om je geheugen te testen of om je geheugen op te frissen, maar om je te laten weten dat kennis nog geen handelen naar kennis is. Ik weet hoe weinig van jullie kennis geoefend en toegepast wordt. Laat daarom alles wat je leest en herkent als waar, niet bij een herkenning blijven maar bekijk eens in je hart hoeveel je met die kennis daadwerkelijk geoefend hebt en daarmee vooruitgekomen bent.

En met het één zul je merken dat je er eigenlijk weinig mee gedaan hebt, maar met het andere zul je merken dat je ermee vooruitgekomen bent. Het eerste spoort je aan meer te gaan oefenen dan je deed en door het andere besef je dat je op de goede weg bent en dat stimuleert je om vooral door te gaan, ook als het moeilijker wordt. Want van wie gevorderd is, wordt ook meer gevraagd. Maar niet meer dan mogelijk. En zo is elke herhaling voor iedereen bedoeld om een stimulans te zijn, om uiteindelijk alleen nog naar Mijn wijze liefde uit je hart te handelen.

Hemels Brood 6080

Wees vandaag vrolijk, ook al ben je dat niet. Laat vandaag al je zorgen los, laat ze voor morgen. Laat ze altijd voor morgen. Wees vandaag blij met wat goed is, met wat je hebt, met wat je kunt, ook al is het niet veel. Kom vandaag in je hart bij Mij en vind daar wat belangrijker is dan alles waar je zorgen om hebt, want daar vind je de troost en de warmte van Mijn liefde. Deel met Mij je zorgen en samen zetten we ze weg voor morgen. Kom en doe dat niet alleen vandaag maar ook morgen en altijd. Niet dat alles dan meteen opgelost is, maar is er ooit wel eens iets opgelost alleen door je zorgen te maken?

Voor oplossingen waar mensen zich zorgen om maken is meestal tijd nodig. Soms is alleen tijd al genoeg. Vaak is daar ook geduld bij nodig. Maar wat mensen niet prettig vinden, willen ze het liefst direct verholpen hebben. En dan is er inzicht nodig om op de juiste manier te handelen. Naast inzicht is er handelen naar dat inzicht nodig en vervolgens doorzettingsvermogen. En Ik zeg je, wie zich vooral zorgen maakt, die blijft vaak in een kringetje ronddraaien, zonder tot een oplossing te komen. Daarom zeg Ik, wees vandaag eens zonder zorgen, kom bij Mij en laat die zorgen voor morgen. Dat is de eerste stap, je geeft het tijd. En van Mij krijg je daarbij inzicht en het geduld om het inzicht in de praktijk te brengen. Maar inzicht kan ook betekenen, berusting in de situatie omdat de tijd je vanzelf tot een oplossing zal brengen.

Er zijn veel mensen die het inzicht hoe iets op te lossen wel hebben of in de situatie berusten, maar zich daarbij toch ook nog zorgen maken of het wel een juist inzicht is, of ze er wel goed aan doen om in die situatie te berusten, of de tijd het werkelijk wel zal verbeteren, enzovoorts. Ik begrijp dat wel, het is de onzekerheid niet in de toekomst te kunnen kijken. En die onzekerheid doet mensen naar waarzeggers gaan, of kaartleggers, of toekomstvoorspellers en dergelijke. En geen van hen kan werkelijk helpen, terwijl Ik in het hart zeker het beste kan helpen. Zie je, een mens kan niet werkelijk de toekomst vertellen, ieders toekomst ligt hoe dan ook in Mijn Hand, in Mijn liefde en in jouw eigen hand, dat is, in de vrije keuzen die jij maakt.

Ja, dat is van tijd tot tijd moeilijk, omdat je niet kunt overzien wat je keuzen teweeg zullen brengen en zorgen verlammen je dan om een keus te maken. Maak dan de keus om in je hart bij Mij te komen, in Mijn liefde getroost en gesterkt te worden en van Mij inzicht te krijgen hoe te handelen. En maak dan de keus om op Mij te vertrouwen, op Mijn liefde voor jou. Want het komt goed, ook in de toekomst komt het goed, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6081

Geloven is de zekerheid van het voelen. Voelen dat iets waar is, voelen dat Ik, jullie Schepper, besta. Voelen dat Ik jullie, jou liefheb. Iedereen kan dat voelen, maar er zijn veel mensen die bewijzen willen hebben van wat zij voelen dat waar is. Omdat wat gevoeld wordt niet te zien is. Zonder bewijzen is voelen voor hen geen weten. En veel mensen willen zeker weten, voor hen is er geen zeker voelen.

Dus wordt er door veel mensen nog altijd gezocht naar bewijzen en dat terwijl op zich de hele Schepping, de aarde met alles erop en eromheen, een letterlijk zichtbaar bewijs is wat uit Mijn bestaan zichtbaar gemaakt is. Juist voor alle mensen, om het onzichtbare duidelijk te maken. Omdat het gevoel als leidraad in de menselijke hoedanigheid overwoekerd is door het verstand waarmee de mens zijn afdwalingen van waarheid en liefde is gaan bedekken. Vanaf dat eerste bedekken is het verstand steeds meer gebruikt om het doen en laten wat niet aan ware wijze liefde gelijk is, voor te stellen als geëigend, als goed, of om het te bedekken, zodat het niet gezien wordt. In de wereldse omgang van mensen met elkaar is het gebruik van het verstand enorm uitgegroeid en hebben er allerlei ontwikkelingen op technisch gebied plaatsgevonden, en in een versneld tempo breidt dat zich meer en meer uit, maar niet in alle opzichten ten voordele van de mens.

Want degenen die er de vruchten van plukken zijn meestal degenen die voornamelijk zichzelf ermee verrijken, met geld, bezit en macht. En de eenvoudige op zich goede mensen worden in hun vlucht van de werkelijkheid meegetrokken. Maar jullie, lieve mensen die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, voor jullie is geloven toch nog de zekerheid van het voelen. En hoewel ook jullie gebruikmaken van al het technisch vernuft wat in korte tijd een enorme omvang gekregen heeft, blijven jullie toch ook en vooral bij je gevoel als waarheid van Mijn liefde, en in de schoonheid van de Schepping zien jullie ook de waarheid van Mijn liefde. Maar jullie voelen ook overal de afdwalingen en bemerken de gevolgen daarvan, zonder dat je er iets aan kunt doen, zonder dat je de situatie kunt keren, kunt stoppen.

Het meer, meer, meer heeft de overhand en dat is door jullie niet te keren. Door jullie alleen niet, door Mij wel. En nu is het voor jullie belangrijk om te blijven voelen in je hart waar Mijn liefde en haar wijsheid jullie voedt en leidt en te blijven vertrouwen dat hoe het ook gaat, alles goed komt door Mijn wijze liefde. Want wat Mijn Hand uit liefde ooit begon zal tot een juist en volmaakt goed einde gebracht worden voor alle mensen. Dat kun je met zekerheid bij Mij in je hart voelen.

Hemels Brood 6082

Eigenlijk heeft iedereen geen twee maar drie verschillende ogen. Naast de natuurlijk materiële ogen en het geestelijke oog heeft iedereen ook het verstandelijke oog. Het verstandelijke oog staat in directe verbinding met zowel het materiële als het geestelijke oog. Het verstandelijke oog ziet zelf niet, maar trekt conclusies uit wat er gezien wordt door zowel het materiële als het geestelijke oog en die conclusies zijn niet altijd juist, maar geven meestal wel de doorslag.

Wanneer het materiële oog iets ziet, dan bepaalt het verstand, dat zetelt in de hersenen, wat er gezien wordt. Ook hetgeen met het geestelijke oog gezien wordt staat in contact met het verstand. Het verstand neemt doorgaans de leiding. Het heeft een zinvolle dominante rol in de lichaamsfuncties. Maar veel mensen geven het ook een dominante rol voor alles wat er geestelijk en materieel gezien wordt en voor alle ervaringen die zij opdoen. Die dominante rol zou het verstand beter niet gegeven worden, niet ten aanzien van het materiële oog en helemaal niet ten aanzien van het geestelijke oog, wat van oorsprong gekoppeld is aan het gevoel, de zuivere waarheid.

Het verstand koppelt wat gezien wordt, wat gevoeld wordt, wat er aan ervaring opgedaan is zo logisch mogelijk aan elkaar en daarbij wordt geen rekening gehouden met wat er wel is maar niet gezien wordt, niet met het materiële oog en niet met het geestelijke oog. Het verstand houdt ook geen rekening met ervaringen die (nog) niet opgedaan zijn en het houdt geen rekening met kennis die nog niet gekend is. Dat betekent dat de conclusies van het verstand gebrekkig zijn en daarbij worden ze ook vaak beïnvloed door verlangens en onwaarheid. Er is veel wat zowel met het materiële als met het geestelijke oog niet gezien en niet bemerkt wordt, waardoor de door het verstand getrokken conclusies altijd gebrekkig zijn. Hoe kun je dan nog zeker zijn van wat je ziet en bemerkt met het materiële of met het geestelijke oog?

Zonder Mij, zonder Mijn geheel zuivere oog, Mijn zuivere wijsheid, Mijn zuivere liefde, voortkomend uit Mijn totaal zuivere Zijn, het ware zuivere Leven, is dat niet mogelijk. Veel mensen denken van wel. Maar zij vergissen zich enorm. In de loop der tijd zullen zij hun vergissing wel bemerken, want er zal altijd een moment komen waarop bemerkt wordt dat de conclusies van het verstand, op welke manier dan ook verkregen, door nieuwe kennis, door nieuwe ervaringen, door nieuw zicht, niet juist kunnen zijn. En steeds meer zal duidelijk worden dat de volkomen waarheid alleen te vinden, te verkrijgen is, via het innerlijk contact met Mij, jullie Schepper, via Mijn zuivere oog, met Mijn zuivere wijsheid, Mijn zuivere liefde, uit Mijn totaal zuivere Zijn, het ware zuivere Leven.

Bij jullie, lieve mensen, die al steeds in je hart bij Mij komen en in contact met Mij en Mijn wijze liefde staan, groeit het ware levenslicht, zodat jullie meer en meer alles naar waarheid gaan zien en beseffen. Houd moed en blijf komen, zodat Mijn zuivere licht van ware liefde en ware wijsheid in jou tot een volmaakt zuiver licht uitgroeit, tot je het eeuwig ware leven in totale gelukzaligheid bent.

Hemels Brood 6083

Eigenbelang. Eigenbelang is sluipend aanwezig in allerlei situaties. Sluipend, omdat vaak niet bemerkt wordt dat het deel uitmaakt van de keuzen die mensen maken. Toch maakt het in allerlei opzichten min of meer deel uit van alle keuzen die mensen maken, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Natuurlijk is er ook veel eigenbelang waar mensen zich wel van bewust zijn, eigenbelang waarvoor zij dingen verdraaien, liegen en bedriegen en medemensen manipuleren. Maar in de dagelijkse omgang tussen mensen speelt er meer verborgen eigenbelang mee dan gezien en bemerkt wordt.

Want als iemand gewend is om iets op een bepaalde manier te doen en dat bevalt hem, maar daar wordt door een medemens, om goede redenen, verandering in gebracht, dan zal degene die daardoor zijn manier van doen moet wijzigen zich verzetten tegen die verandering, ook al geeft die wijziging voordeel. Maar door het belang om op dezelfde manier te kunnen blijven handelen, wordt het voordeel van de wijziging niet gezien als een voordeel, want voor hem is het moeten wijzigen van zijn handelen een nadeel dat zwaarder weegt dan het voordeel. Maar dat dit op eigenbelang berust, wordt als zodanig niet herkend. Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te geven waarbij een situatie ontstaat die weerstand oproept vanuit eigenbelang, terwijl door de blindheid van het eigenbelang niet gezien wordt dat die weerstand met eigenbelang te maken heeft. Uit dergelijke situaties kunnen onaangename situaties ontstaan. Want vaak is wat voor de ene mens een verbetering is, voor de ander een wijziging die hem om persoonlijke redenen niet aanstaat, zonder dat hij bemerkt dat dat met persoonlijke redenen te maken heeft.

Ik zeg jullie, dit overkomt jullie allemaal. Het is geen kwade opzet, maar het kan het kwade wel teweegbrengen. Vaak hebben dergelijke situaties waarbij weerstand bij iemand opkomt ook te maken met eigenwaarde, met eer, met waardering en dergelijke. Iemand heeft bijvoorbeeld iets goeds voorgesteld en anderen kloppen hem op de schouder en zeggen, goed gedaan. Dan komt er iemand die een beter idee heeft en direct gaat de eer naar diegene, zonder dat er nog aandacht is voor degene met het eerdere idee. Ja, het zijn kleinigheidjes, maar Ik zeg jullie, ze maken je wel blind en opgeteld kunnen ze zwaar gaan wegen. Daarom Mijn raad, mocht je weerstand voelen ten aanzien van wat dan ook, kom dan bij Mij en laten we samen kijken of die weerstand terecht is of toch met eigenbelang, met verlies van eer of iets dergelijks te maken heeft. Want Ik zeg jullie, zonder Mij zul je het in je blindheid niet vinden en het kan je in onprettige situaties brengen. En, zoals Ik al zei, het overkomt iedereen, dus ook jou. Maar in Mijn liefde hef Ik je blindheid op en kun jij zien wat waar is en dat erkennen. Dan komt alles helemaal goed.

Hemels Brood 6084

Aan jullie allemaal heb Ik, jullie Schepper, de vrijheid van keus, de vrije wil gegeven. Die vrijheid is jullie gegeven zodat ieder persoonlijk tot het ware leven kan komen, uit eigen vrije wil. Want zonder dat je daar uit eigen vrije wil voor kiest, kun je je eigen persoonlijk besef niet behouden. Daarom is het belangrijk dat niemand gedwongen wordt om wat dan ook te kiezen, zonder dat het zijn eigen vrije wil is en uit hemzelf komt.

Maar nu is het zo dat mensen onderling elkaar toch wel tot van alles en nog wat dwingen, of in elk geval in allerlei situaties druk op elkaar uitoefenen om gedaan te krijgen wat ze zelf willen, maar zonder de bijdrage van anderen niet voor elkaar kunnen krijgen. Daarbij heeft iedereen in zijn vrijheid ook nog eens zijn eigen invullingen aan wat hij goed of niet goed vindt en ook heeft iedereen zijn verlangens, zijn wensen en zijn behoeften en die verschillen allemaal zodanig van elkaar, dat ze niet altijd of zelfs vaak niet bij elkaar passen. Daaruit is een mate van handel voeren ontstaan. Iemand wil iets en heeft daar een ander bij nodig. Maar er is niemand te vinden die dat in zijn vrijheid wil. Dus wordt er gezocht naar iets wat die iemand wel wil en zodra dat gevonden is, vindt er een uitwisseling plaats, de ene mens doet wat de ander van hem wil en krijgt daar wat voor terug waarzonder hij het niet had willen doen. In de kern van het verhaal krijgt de eerste wat hij wilde en doet de tweede iets wat hij eigenlijk niet wilde, maar de zogeheten betaling compenseert dat.

Kijk, zo is het bij Mij niet. Ik wil jullie graag in Mijn Huis van ware liefde ontvangen. Maar Ik drijf daar geen handel voor. Want wie in Mijn Huis wil komen, die komt er alleen uit eigen vrije wil, uit zichzelf. Wie niet uit zichzelf in Mijn Huis wil komen, die is vrij om in de wereld te blijven. Ik dwing niemand, terwijl Ik heel goed weet dat het voor iedereen veel en veel aangenamer zou zijn om in Mijn Huis met volmaakte liefde te zijn dan in de wereld. Toch dwing Ik niemand. Wel laat Ik, wie daarvoor in alle vrijheid belangstelling heeft, beetje bij beetje het verschil zien. En waar mogelijk houd Ik mensen het verschil voor, om hun belangstelling te wekken. Maar er zijn niet veel mensen die Mij bemerken, die openstaan voor wat Ik hen aanreik. En zo blijven veel mensen in het wereldse hangen.

Als ze later voor Mij staan, beseffen zij wat zij al veel eerder hadden kunnen hebben. Dan vragen zij Mij of Ik hen niet wat krachtiger duidelijk had kunnen maken wat voor hen mogelijk was. Daarop zeg Ik, niet zonder de eigen vrije wil te belemmeren. Mensen omzeilen de eigen vrije wil door onderling handel te drijven. Ik doe dat niet. Voor Mij blijft altijd de eigen vrije wil gelden. Het is ieders eigen vrije keus om uit zichzelf naar Mij te komen en naar Mij te luisteren, naar wat het beste is om te doen of te laten, het beste is om te zijn. Maar veel mensen kiezen liever voor dat wat hen het beste uitkomt. Desondanks doe Ik er alles aan om gehoord te worden, zodat iedereen in Mijn liefdevolle Woning kan binnenkomen.

Lieve mensen, wees vrij in al je doen en laten, kies wat je wilt, maar bedenk je dat Mijn Huis vol ware liefde altijd voor je openstaat en je kunt er binnenkomen zodra je daar uit jezelf, uit eigen vrije wil, wilt binnenkomen. Wie op aarde leert naar Mij te luisteren, die leert stap voor stap de wereld en al wat hem vasthoudt in het wereldse los te laten en uit eigen vrije wil de nodige stappen te zetten tot in Mijn ware hemelse Huis vol van ware gelukzaligmakende liefde!

Hemels Brood 6085

Je bidt Mij om alle ellende, alle ziekte, alle gevolgen van het tegenovergestelde van liefde weg te nemen, zodat alle mensen in liefde op aarde met elkaar kunnen omgaan. Zou Ik dat doen, dan zou geen mens tot het ware hemels gelukzalige leven kunnen komen. Met jullie verblijf op aarde en de weg die mensen daar gaan, geef Ik alle mensen het allerbelangrijkste, het zelfstandig ware en gelukzalige leven als eigen persoon te gaan zijn. Ik geef jullie dat via een verblijf op aarde met alles wat daarmee samenhangt. Niet voor even, maar voor altijd, terwijl jullie verblijf op aarde, vergeleken met de eeuwigheid, slechts een korte tijd duurt.

Maar je hebt gelijk, het is voor veel mensen wel een heftige tijd en er is veel ellende, veel ziekte, veel onmin. Toch is dat niet zomaar, het heeft allemaal een oorzaak en een bedoeling die veel verder gaat dan nu door mensen op aarde gezien en begrepen kan worden, en zeker niet gezien en begrepen kan worden door mensen die niet in Mij en Mijn liefde geloven. Toch, al kennen zij Mij nog niet in hun hart zoals jij, en anderen met jou, Mij in je hart al hebt leren kennen, ook hun weg over de aarde is een weg naar Mij, naar het eeuwig ware leven. Zij zullen Mij uiteindelijk te bestemder tijd zeker ook leren kennen. Want dat is nu juist waar de aarde en jullie weg over de aarde voor bedoeld is, dat iedereen Mij en Mijn liefde persoonlijk zelf leert kennen, de waarheid van werkelijk leven leert kennen, het onderscheid tussen ware liefde en het tegenovergestelde daarvan leert kennen en wat het belangrijkste is, wat het één, de ware liefde, geeft en teweegbrengt, en wat het ander, het tegenovergestelde van liefde, wegneemt van ware liefde en teweegbrengt.

Op aarde ervaren jullie zowel het één als het ander persoonlijk en dat is voor veel mensen niet gemakkelijk. Ook lijkt het dat niet iedereen evenveel van het één en van het ander ervaart. Want sommigen lijkt het voortdurend goed te gaan, terwijl het anderen voortdurend minder goed of zelfs slecht vergaat. Dat lijkt niet eerlijk. En het is ook niet eerlijk. Maar ook oneerlijkheid is op aarde en is nodig om als het tegenovergestelde van liefde te ervaren. Het komt niet voort uit Mijn liefde, maar uit de afdwaling van liefde van mensen en dat kijkt niet naar eerlijk of oneerlijk. Dat is onderdeel van jullie weg over de aarde.

Hoe onaangenaam het op aarde voor veel mensen ook is, het is allemaal onderdeel van jullie weg naar het eeuwig ware gelukzalige leven. Maar Ik geef jullie de zekerheid dat jullie allemaal in Mijn liefde het ware gelukzalige leven persoonlijk, en in Mij met elkaar verbonden, zult bereiken en zult zijn!

Hemels Brood 6086

Wanneer je in je hart bij Mij komt, is het soms moeilijk om die dunne scheidingslijn tussen je eigen gedachten en wat Ik je in je hart aangeef te vinden. Om Mij in je hart goed te verstaan is het nodig om je eigen gedachten ‘stil’ te zetten en Mijn ‘stem’ in je te laten komen als een gedachte die in je opkomt. Maar als je te krampachtig je eigen gedachten stil zet, zet je ook de instroom van Mij stil, sluit je als het ware de golflengte van Mijn contact met jou af. Daardoor kun je van tijd tot tijd denken dat het contact met Mij er niet meer is.

Maar Ik ben er altijd, Ik ben nooit weg, en je kunt Mij, als je je goed hebt afgestemd op Mijn instroom, op Mijn golflengte met jou, in je hart altijd bereiken. Daarvoor is het wel nodig dat je je eigen gedachtestroom stilzet, maar niet zodanig, dat je ook Mijn instroom stilzet. En dat gebeurt van tijd tot tijd. Vooral ook bij mensen die ermee beginnen om contact met Mij in hun hart te vinden. Vaak hebben zij begrepen dat zij daarvoor innerlijk stil moeten zijn. Dan zijn zij vervolgens zo stil, dat zij na lang luisteren en niets horen het opgeven en denken dat het voor hen niet mogelijk is om Mij in hun hart te ontmoeten. Terwijl het in alle oprechtheid voor iedereen mogelijk is. Daarvoor is het nodig om een opening in je gedachten te houden waar Mijn stem door kan binnenkomen als een gedachte die niet van jou is, maar een ingeving van Mij.

Er is een dunne scheidingslijn tussen jouw gedachten en Mijn ingevingen in je hart en het vraagt oefening om dat verschil te leren kennen, om het verschil te leren voelen. Want het is alleen te voelen, niet met het verstand te ontdekken. Betrek daarom vooral je verstand er niet bij om het verschil te vinden, want het is alleen te voelen. En zelfs degenen die al veel contact met Mij in hun hart hebben, overkomt het dat op momenten het contact met Mij er niet lijkt te zijn. Alleen omdat zij weten dat Ik nooit weg ben, blijven zij volhouden om op de juiste stilte in hun hart te komen, blijven zij volhouden hun verstand uit te schakelen en blijven zij geduldig wachten tot zij het innerlijk contact met Mij weer voelen en Mijn ingevingen weer verstaan.

Aan iedereen die graag in contact met Mij in zijn hart wil komen, wil zijn, maar dat niet denkt te kunnen bereiken, zeg Ik, ook in jou in je hart ben Ik er altijd. Blijf oefenen, blijf komen en Ik zal je helpen Mij in je hart te vinden en Mijn ingevingen te onderscheiden van je eigen gedachten. Blijf allemaal bij Mij komen, ook als het niet lijkt te lukken, blijf geduldig, dan voel je Mij vanzelf toch weer en zul je Mij in liefde verstaan.

Hemels Brood 6087

Toekomst. Wat is toekomst precies? Voor veel mensen is dat de tijd die zij op aarde nog te gaan hebben voordat hun leven op aarde beëindigd wordt. En hoe ouder iemand is, des te minder toekomst blijft er voor hem over, denkt hij. Maar er is meer dan alleen toekomst op aarde. Er is een eeuwigdurende toekomst, ook na ieders verblijf op aarde, alhoewel veel mensen daar niet in geloven. Al geloven veel mensen daar niet in, wat waar is blijft altijd waar, of iemand erin gelooft of niet.

En het is waar, voor alle mensen is er een eeuwige toekomst, de toekomst na het verblijf op aarde gaat eeuwig door. Voor het verloop van die toekomst is het wel van belang of iemand daarin gelooft en hoe iemand zich dat voorstelt. Want de toekomst na het verblijf op aarde staat in direct verband met wat iemand gelooft en wat iemand zich daarbij voorstelt. Die toekomst begint op het moment dat het verblijf op aarde beëindigd is. En zoals Ik nu in iedereen aanwezig ben, zo ben Ik dan ook in iedereen aanwezig. Maar wie op aarde daarvan het besef niet heeft, die heeft dat in eerste instantie na zijn verblijf op aarde ook niet. Dat maakt wel een verschil, want de toekomst is net als op aarde eeuwig leven, eeuwige liefde en haar wijsheid in alle opzichten. En om dat naar waarheid zelf te zijn, is het besef daarvan nodig.

Op aarde krijgen alle mensen volop de gelegenheid om het ware leven te gaan begrijpen en voor Mij en Mijn ware wijze liefde te kiezen. Iedereen die op aarde tot geloof in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn ware Woord gekomen is en gelooft in eeuwig leven, dat er toekomst is na het verblijf op aarde, zal zich dan ook niet verbazen te leven na het afleggen van zijn materiële lichaam. Maar voor anderen kan het, al naargelang hun manier van leven op aarde, een schok zijn om tot het besef te komen dat zij nog evengoed leven, al zijn zij niet meer op aarde.

Maar, zoals jullie die in Mij geloven dat nu aan belangstellenden vanuit je hart kunnen overdragen, zo zullen jullie dat in de toekomst na het verblijf op aarde vanuit Mij in je hart ook kunnen doen bij al degenen die bemerken nog altijd te leven, al is dat niet meer op aarde, en hen helpen om hun weg naar Mij te vinden. Daarbij is het belangrijk dat je op aarde leert om een zuiver en intens contact met Mij in je hart te onderhouden. Want hoe meer je dat op aarde leert, des te meer kun je dat nu en in de eeuwige toekomst uitdragen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dat zijn er op aarde niet veel, maar in de eeuwige toekomst zullen het er veel meer zijn. Zo is het bestemd dat ieder die in Mij gelooft in Mijn heerlijkheid zal delen om dat met al zijn medemensen te delen, zodat in de eeuwige toekomst alle mensen eeuwig in liefde gelukkig gaan zijn.

Hemels Brood 6088

Er worden veel mensen op aarde geëerd. Een deel van die mensen wordt geëerd omdat zij macht hebben en mensen geleerd hebben om mensen met macht te eren, een deel van die mensen omdat ze iets goeds gedaan hebben. Sommigen daarvan hebben iets uitzonderlijk dappers gedaan. Al met al zijn er door de eeuwen heen meer mensen geweest die op de één of andere manier geëerd zijn, dan dat er mensen zijn die Mij, hun God en Schepper eren of geëerd hebben. En als we het over iemand eren hebben, zoals mensen elkaar eren, dan zijn er nog veel meer mensen die eer zouden toekomen. Maar in werkelijkheid komt eigenlijk niemand, geen enkel mens, eer toe. Want de ware eer komt Mij toe.

Geen mens zou ooit tot iets instaat zijn om te doen zonder Mij, zonder Mijn kracht, zonder Mijn ingevingen, zonder Mijn wijze liefde. Nu gaat het Mij er niet om als jullie God en Schepper de eer die alleen Mij toekomt op te eisen, want Ik ben ware liefde en ware liefde eist niets, ware liefde geeft. Ook maakt het voor Mij niets uit dat niet Ik maar mensen eer krijgen. Het gaat Mij om het welzijn van jullie allemaal en dat hangt af van jullie zelf, van jullie handelen, van de keuzen die jullie, al dan niet naar liefde, maken. Ware liefde behoeft geen eer, liefde is nederig en bij nederigheid past geen eer. In de ogen van mensen kunnen er goede redenen zijn om iemand te eren, maar wie geëerd wordt, kan daardoor verleid worden tot trots op zichzelf en trots is niet nederig. Beter is het dan ook om iemand te bemoedigen in zijn nederigheid en dat vraagt een heel andere benadering. Een benadering die alleen gekend wordt door degenen die zelf nederig zijn. Want zij zullen iemand niet op een voetstuk zetten, maar diegene een arm omslaan en hem steunen om zijn goede werk voort te zetten. Niet om hem, maar om meer goed te doen aan zijn medemensen.

Wie Mij eer wil geven, laat hij dat doen in de stilte van zijn hart door Mij lief te hebben, vanuit het besef dat alles wat goed is en goed gedaan werd voortgekomen is uit de kracht van Mijn wijze liefde en dat al het andere door de kracht van Mijn wijze liefde ten goede gekeerd is of zal worden. Niemand hoeft Mij op een voetstuk te zetten en halleluja te roepen op de hoeken van de straat. Dat heeft voor Mij geen betekenis. Maar jouw liefde voor Mij in je hart, dat heeft voor Mij oneindig veel betekenis. Want alleen dat is Mij werkelijk eren. En, lief mens, dat is gelijk ook in stilte Mijn eer aan jou.

Hemels Brood 6089

Soms moet je besluiten nemen waarvan je niet weet wat de resultaten zullen zijn. Want alles is met elkaar verbonden en daardoor is het niet te voorzien wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Toch moet je tot een besluit komen. En dan zijn er van die momenten dat zowel het één als het ander goed kan zijn, waardoor het moeilijk is om een keus te maken.

Maak dan op dat moment eens geen keus. Want klaarblijkelijk is het je verstand waarmee je de overwegingen gemaakt hebt en daarmee heb je je gevoel min of meer uitgeschakeld. Daardoor is je belangrijkste meting, je gevoel, niet bereikbaar. Nu kun je gaan proberen om naar je gevoel te luisteren, maar je logica staat dat in de weg. Het kost tijd om die logica, die uit je verstandelijke overwegingen je gevoel in de weg staan, te laten bezinken. En dan is het het beste om geen besluit te nemen en eerst los te komen van het geheel. Zet het uit je hoofd. Letterlijk, laat het los. Houd je even met iets heel anders bezig. Denk er niet aan.

In sommige situaties is dat heel moeilijk, vooral als er weinig of geen tijd is, toch is het ook dan belangrijk om weer bij je gevoel te kunnen komen. Want je ware zuivere gevoel ben Ik in jou, in de kern van je leven. En met Mij komt de beste raad naar voren, wijze raad uit ware liefde. Maar de wijsheid van Mijn liefde is niet in jouw verstand aanwezig, die komt omhoog in je hart, in je gevoel en kan vervolgens door je verstand herkend worden als het beste om te doen. Hoe weinig tijd er ook is, laat je verstand los, doe even iets heel anders, denk even helemaal niet aan de situatie en denk aan geen besluit, alsof er niets te besluiten is. Leg het in Mijn Hand. Laat het los en vertrouw erop dat je Mij dan in je hart weer zult voelen. En kijk, dan komt er zomaar het beste idee bij je op, nog beter dan die twee mogelijkheden. En zonder dat je daarvan weet wat het resultaat zal gaan zijn, weet je ineens zeker dat dat het juiste besluit is. En in de loop der tijd zul je zien dat het de best mogelijke resultaten geeft, zelfs beter dan je ooit kon bedenken.

Zoals het hier staat lijkt dat eenvoudig om te doen, maar in de praktijk is het veel moeilijker, want het verstand kan heel opdringerig zijn en dat loslaten is lang zo eenvoudig niet als het hier beschreven staat. Het vraagt keer op keer oefening om je verstand van de voorgrond naar de achtergrond te brengen en daarmee ruimte te geven aan je hart, aan je gevoel, aan Mij en Mijn wijze liefde. Maar het is de moeite waard, want het geeft je voor ieder te nemen besluit de ondenkbaar beste resultaten.

Hemels Brood 6090

In Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik Zelf op aarde gekomen, om alle mensen te redden van het kwaad en hen het ware leven, de ware liefde te leren. Met Mijn sterven en opstanding heb Ik laten zien dat er geen dood is, alleen werkelijk leven voor alle mensen. En al ben Ik nu niet in de menselijke vorm zichtbaar op aarde, Ik ben wel in alle mensen aanwezig, in iedereen persoonlijk en in alles en allemaal tezamen.

Mijn aanwezigheid als De Mens Jezus Christus was niet alleen Mijn zichtbaarheid in een menselijk materieel lichaam, maar de verbinding met Mijn ware Goddelijkheid in alles, in de hele oneindigheid van werkelijk eeuwig leven, waarbij Ik in de menselijkheid van Mijn verblijf op aarde met Mijn onschuldig lijden alle kwaad haar macht ontnomen heb. En met Mijn opstanding na de lichamelijke dood heb Ik getoond dat de dood overwonnen is voor alle mensen, dat dood alleen de materie is en dat ieder mens na de dood van zijn materieel lichaam zijn persoonlijk eeuwig leven uit Mij behoudt. En zoals Ik als Jezus Christus in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid terugkeerde, zo zullen jullie allemaal in je ware Goddelijke wezenlijkheid als deel van Mij, als evenbeeld van Mij terugkeren in het eeuwig ware gelukzalige leven.

Daarvoor is een verblijf op aarde voor iedere menselijke ziel nodig. Want alleen via een verblijf op de aarde waar goed en kwaad aanwezig is, kan iedereen persoonlijk zijn eigen ware leven leren kennen, dat is Mij, zijn God en Schepper leren kennen en kan iedereen het verschil leren kennen tussen leven en dood zonder dood te gaan. Dat is nodig om als eigen persoonlijk zijn tot de eigen persoonlijke keus te willen leven te komen. Want alleen met de eigen persoonlijke wil om te leven kan ieder persoonlijk zich zijn leven als eigen leven en Mij als de Gever van leven bewust zijn. Dat is nodig, omdat er anders geen persoonlijk eigen besef van zichzelf en van Mij kan zijn, en daarzonder blijft er alleen de eenheid met Mij, zonder dat als eigen persoon te kunnen beseffen.

In Jezus Christus heb Ik veiliggesteld dat niemand dit besef verliest, hoelang het ook duurt om tot dat besef te komen. Ook heb Ik veiliggesteld dat uiteindelijk iedereen uit eigen vrije wil tot het besef van zijn werkelijke wezenlijkheid uit Mij komt en ervoor kiest zijn eeuwige leven uit Mij aan te nemen en te zijn. De waan zit in de gedachte een eigen bestaan te zijn. De werkelijkheid is dat jullie bestaan uit Mij is en eeuwig blijft. Via een verblijf op aarde wordt de waan zelf te zijn ontmaskerd, terwijl ieders leven gespaard blijft en iedereen tot zijn ware bestaan uit Mij kan komen in de gelukzaligheid van persoonlijk werkelijk leven.

Hemels Brood 6091

Aan Mij, jullie Schepper, is het alles gelegen om jullie tot de juiste keuzen in je leven op aarde te brengen. Want Ik zie jullie het liefst allemaal blij en gelukkig, zoals mensen die van elkaar houden elkaar ook het liefst blij en gelukkig zien. Maar de juiste keuzen zijn niet steeds de keuzen waarvan jullie zelf denken blij en gelukkig te worden. Want op aarde is niet alles bij iedereen even gemakkelijk, doordat er nog steeds veel mensen keuzen maken die anderen tekortdoen, die anderen in onprettige situaties brengen, die mensen pijn doen en erger. Dan kan de beste keus weleens moeilijk zijn om te maken, omdat het niet direct iemand blij en gelukkig maakt, maar wel iets kan oplossen wat anders maar zou doorwoekeren.

De keuzen waartoe Ik mensen wil brengen zijn die waardoor zij tot het ware leven komen. En dat zijn keuzen die niet meteen een blij en gelukkig verblijf op aarde geven. Dat zijn keuzen die op de lange termijn hun vruchten afwerpen. Soms pas op heel lange termijn. Maar zouden ze niet gemaakt worden, dan zou het nog langer duren voordat het ware leven bereikt zou worden. Het ware leven geeft geen blijdschap en vreugde aan één alleen, maar aan alle mensen tezamen. Daarvoor is het nodig dat mensen niet voornamelijk keuzen maken die henzelf het beste uitkomen, maar er ook naar kijken wat dat voor anderen teweegbrengt. Ernaar kijken of de keus die zij maken geen onaangename gevolgen heeft voor anderen. En dat is voor veel mensen heel moeilijk. Vooral wanneer er een keus gemaakt moet worden die iemand voordeel geeft, terwijl het voor anderen nadelig is of kan zijn en hij zijn voordeel verliest als hij die keus niet maakt.

Vaak maken bijvoorbeeld bazen van bedrijven keuzen die het bedrijf en hemzelf goed doen, maar de medewerkers niet. En wie daar over klaagt wordt als lastig terzijde geschoven. Dat komt steeds meer voor. Maar Ik breng mensen tot keuzen die dat aan het licht brengen. Dat zal die mensen op dat moment niet blij en gelukkig maken, maar wat iemand aan goede keuzen maakt, blijft altijd staan voor het bereiken van het ware leven waarin hij wel blij en gelukkig zal zijn. Wie goede keuzen maakt om keuzen die niet goed zijn aan het licht te brengen, zonder kwaadheid maar uit een goed hart, die komt daarmee niet meteen in vreugde en blijdschap, maar die bouwt aan de gelukzaligheid van zijn werkelijke leven wat hem later zal toekomen. Want als goede mensen het kwaad laten gebeuren, dan zijn Mijn Handen als het ware geboeid. Maar wie uit liefde het kwaad met het goede bestrijdt, die bevrijdt Mijn Handen. Want in alle vrijheid kan Ik niemand tot een keus dwingen, de keus is aan iedereen zelf. Wel kan Ik de juiste keus in iemands hart leggen, maar het blijft altijd ieders vrije keus om daar wel of niet naar te handelen.

Soms zijn er keuzen die Ik in iemands hart leg die voor hem pijnlijk en moeilijk zijn. En Ik begrijp het als die keus niet gemaakt wordt. Maar wie zo’n moeilijke keus toch maakt, die zal daarmee veel goed doen en bouwen aan een waarlijk liefdevol gelukkig leven voor zijn medemensen en hemzelf. Ik neem niemand kwalijk als hij een moeilijke keus uit de weg gaat. Maar Ik blijf wel in ieders hart altijd de beste keus naar voren brengen. Niet voor Mijzelf, maar voor jullie allemaal. Omdat Ik jullie allemaal liefheb en uit Mijn liefde komt voor jullie allemaal genade en dat brengt jullie tot werkelijk gelukkig leven.

Hemels Brood 6092

Vanmorgen voelde ik in mijn hart zo’n zekerheid dat wat wij mensen op aarde in onze volkomen vrijheid ook kiezen, het altijd toch Uw Hand is die ons leidt.

Zonder dat Ik op enigerlei wijze iemands vrije keus belemmer, is dat precies waar. Ik heb jullie de volkomen vrijheid van keus gegeven en daar bestaat geen twijfel over, want zonder dat zouden jullie het eigen besef te bestaan niet hebben. Dat is juist wat Ik voor jullie bedoel, dat jullie tot het ware volmaakt gelukzalige leven komen en jullie je daar, in eenheid met Mij, jullie God en Schepper, persoonlijk volkomen bewust van zijn. En zonder die vrije wil, de eigen vrije keus, is dat niet mogelijk. Dus ja, alle mensen hebben de vrije wil en daarmee de eigen vrije keus en tegelijkertijd leidt Mijn Hand alles.

Die eigen vrije keus kan iedereen tot waar gelukzalig leven brengen, als die keus in vrijheid uit eigen wil gemaakt wordt naar Mijn volmaakt ware wijze liefde. Maar daarvoor is het nodig dat er een mogelijkheid is om te kunnen kiezen. Zo kunnen mensen in hun vrijheid ook voor het tegenovergestelde van Mijn volmaakt ware wijze liefde kiezen. En dat gebeurt veelvuldig. Ieders keus uit eigen vrije wil gemaakt is gegarandeerd ieders eigen keus, zonder dat Ik die keus op wat voor manier dan ook tegenhoud of overneem. Maar elke keus heeft gevolgen, elke keus heeft een werking die niet alleen degene die de keus maakt betreft, maar zijn effect heeft op alle mensen en dat geldt voor alle keuzen die alle mensen nu en in de toekomst maken en in het verleden gemaakt hebben. En precies die werking, die effecten, die liggen in Mijn Hand. Want wat iemand in zijn werkelijk eigen vrijheid ook kiest, zijn ware leven ben Ik, jullie aller leven ben Ik. Jullie zijn allemaal met Mij en elkaar één tezamen.

Daarmee ligt de werking van alle uit eigen vrije wil gemaakte keuzen in Mijn Hand. En Ik, jullie ware leven, jullie God en Schepper, ben waarheid en volkomen volmaakte ware wijze liefde, het Enig Ware Leven Persoonlijk. In Mijn volmaakte liefde liggen al jullie uit eigen vrije wil gemaakte keuzen. Uit grote liefde voor jullie allemaal zorg Ik ervoor dat alles wat op aarde gebeurt, de werking van alle uit eigen vrije wil gemaakte keuzen, zodanig in hun werking in elkaar passen, dat jullie allemaal tot de eenheid van werkelijk leven in Mijn liefde gebracht worden met behoud van jullie eigen persoonlijk besef te bestaan, in het ware besef in Mij en uit Mij te leven in de ware gelukzaligheid van werkelijk zijn, zonder ooit uit eigen vrije wil nog iets anders dan dat te willen.

Hemels Brood 6093

Soms erger je je ergens aan. En met je verstand weet je, dat is niet goed, dat is geen liefde. Maar daarmee is je ergernis niet weg. Je wilt het wel weghebben, maar het blijft als het ware aan je kleven. Hoe je het ook probeert om je ergernis los te laten, het lukt je maar niet. Nu vraag je je af hoe je dat kunt veranderen, hoe kun je op momenten dat je je ergert en weet dat dat niet goed is en je die ergernis wilt loslaten, dat ook voor elkaar krijgen? Want je wilde het wel loslaten, maar dat lukte je niet.

Met je verstand weet je dat ergernis geen liefde is en met je verstand wil je het uit je hart wegduwen. Maar je verstand heeft geen effect op de ergernis die je voelt. Hoe je ook met je verstand beredeneert dat je ergernis niet goed is en je probeert om het weg te krijgen, dat is de weg niet. De weg om datgene wat niet goed is los te laten, weg te krijgen, te vervangen door rust en vrede in je hart, is een andere weg, die gaat via Mij. Om je hart vrij te krijgen van spontaan opgekomen ergernis, boosheid, of iets dergelijks, is het nodig dat je in je hart bij Mij komt in de oprechte overtuiging dat die ergernis, die boosheid of wat dan ook niet goed is en je dat ook niet wilt, maar de kracht niet hebt en de manier niet weet om het los te laten.

Als je dat werkelijk in het volle besef en overtuiging meent, dan neem Ik het in Mijn liefde en los het op zodat het weg is uit je hart. Zie je, met je verstand kun je veel begrijpen, kun je tot conclusies komen, maar je verstand regeert niet over je hart, het kan je hart beïnvloeden op een bepaalde manier, door je denken, maar uiteindelijk overheerst het hart je verstand en wel zo, dat wat je in je hart voelt, ook al ziet je verstand dat het niet goed is, toch in het hart moet worden opgelost. Dat gaat niet zonder Mij, zonder vanuit je hart aan Mij oprecht te bekennen dat je gevoelens, je ergernis of je boosheid niet goed zijn en je het graag wilt loslaten. Dan kom Ik met liefde in je hart en wat je aan ergernis of iets dergelijks voelde vloeit weg uit je hart.

Oefen hierin, want uiteindelijk wordt jouw hart dan steeds meer één met Mijn liefde en zul je steeds minder last van ergernissen en dergelijke hebben. Want een hart dat blijvend gevuld is met liefde wordt door niets meer verstoord en geeft ook de juiste voeding aan het verstand in elke situatie. Verenig je hart met Mijn hart in ware liefde, dan blijft het altijd zuiver en goed.

Hemels Brood 6094

Het echte iemand goeddoen komt uit liefde in het hart. Mensen kunnen elkaar goeddoen, maar het is pas ware goedheid als het uit ware liefde uit het hart voortkomt. Alles wat uit de liefde uit het hart gedaan wordt voor een medemens komt uit het contact met Mij in het hart. Want ware liefde is Mijn liefde en ieder hart dat tot goedheid wil komen vul Ik met de nodige liefde. Maar daarvoor is het wel nodig dat de mens tot goedheid wil komen, naar het goede en liefdevolle wil handelen. Want Ik ben wel in ieder hart aanwezig, maar veel mensen hebben daar om allerlei redenen geen besef van. Er zijn wel mensen die, zonder te beseffen dat Ik in hun hart altijd aanwezig ben, het goede nastreven, en hun hart vul Ik daarvoor ook met de nodige liefde, de nodige krachten en de nodige inzichten om het goede voor hun naasten te doen.

Of iemand het goede wel of niet nastreeft, een dief of een moordenaar is, een weldoener of een helper is, Ik ben in ieders hart aanwezig, maar in veel harten is weinig ruimte voor Mij. Toch ben Ik net zoveel in het ene hart als in het andere hart aanwezig, want voor Mij telt ruimte niet, zelfs in het kleinste beetje ruimte kan Ik net zoveel aanwezig zijn als in het hart met de meeste ruimte. Het verschil zit erin wat iemand daarvan merkt en erkent of niet bemerkt en niet erkent. Ik ben niet gehouden aan ruimte, want Ik ben alom aanwezig in Mijn oneindigheid van Goddelijke Wezenlijkheid. Alom evenveel, dus ook in de kleinste ruimte, zowel letterlijk als puur geestelijk. Van de ene mens is het besef van Mij in zijn hart wel groter dan van een ander mens, ook al ben Ik in beide harten evenveel aanwezig, maar Mijn liefde is voor beiden even groot en even werkzaam, alhoewel dat voor beiden anders vorm krijgt. Dat wil niet zeggen dat het degene wiens hart veel ruimte voor Mij heeft en veelal het goede nastreeft, die besef heeft van Mij in zijn hart en contact heeft met Mij in zijn hart, beter gaat dan anderen die dat besef en dat contact met Mij niet hebben.

Want zo kan het op aarde niet zijn, omdat daar iedereen vrij is en alles wat mensen doen en laten betrekking heeft op alle mensen. Daardoor kan het mensen die veel goeddoen minder goed gaan dan anderen, die veel minder goeddoen. Want dat is de aarde, een mengkroes van alles en nog wat, te dragen door degenen die Ik daarvoor toerust. En dat is voor jullie mensen op aarde, hoe goed je hart ook is, hoeveel ruimte je Mij in je hart ook geeft, hoeveel contact je in je hart met Mij ook hebt, niet te doorgronden. Maar wat je heel zeker in je hart van Mij kunt weten, is dat Ik jou innig liefheb, dat alles in Mijn liefde goed is, en dat alles werkelijk goed komt. Want uit liefde komt alles goed en Ik Ben ware wijze liefde Zelf, en jij uit Mij.

Hemels Brood 6095

Het gebed is de daad van liefde. Het gebed is de vraag naar Mijn liefde, naar Mijn genade. Ik verhoor die gebeden die in ware liefde aan Mij opgedragen zijn. Niet zoals de mens wenst, maar zoals voor die mens en al zijn medemensen het beste is. Dat is voor iedereen anders. Al bidden twee mensen Mij beiden met evenveel inzet om hetzelfde voor zichzelf, wil dat nog niet zeggen dat zij op dezelfde manier verhoord zullen worden. Dat heeft niets met hun oprechtheid, met hun mate van liefde en vertrouwen te maken, maar met zoveel meer dan door jullie gezien kan worden.

Want het telt niet alleen wat iemand voor zichzelf graag wil, het telt vooral wat voor die mens en zijn medemensen het beste is. Daarbij moet niet vergeten worden dat veel medemensen door liefdeloze keuzen anderen narigheid bezorgen, die gedragen moet worden vanwege de vrije wil. Mensen wijken gemakkelijk voor kleinigheidjes af van liefde, maar iedereen heeft daarvoor begrip en mensen vergeven elkaar dat gemakkelijk, omdat ze zelf ook van die kleine misstappen maken. Maar er zijn grotere afdwalingen van liefde in het verleden geweest en ook nu is er veel afdwaling van liefde. Die grotere misstappen treffen mensen over de hele wereld, hebben hun werking deels onzichtbaar en vooral voor mensen onnavolgbaar. Daarom kan het zijn dat besluiten die aan de ene kant van de wereld genomen worden, aan de andere kant van de wereld narigheid brengen, en wie kan weten welke misstap wanneer door wie en waar gemaakt is en met welke gevolgen?

Ik weet en zie dat allemaal en Ik weet hoe en wanneer iemands gebed het beste verhoord wordt. Want Ik houd overal rekening mee en verander in geen enkel opzicht het doel, dat is, alle mensen voor altijd tot het ware gelukzalige leven in vrijheid te brengen. Daarom zal hetzelfde gebed van de ene mens anders verhoord worden dan hetzelfde gebed van de ander. Want het gebed kan hetzelfde zijn, maar die mensen zijn niet hetzelfde, zijn niet in dezelfde situatie, hebben niet eenzelfde opvoeding gehad, hebben in hun leven niet hetzelfde meegemaakt en hebben in Mijn grote Plan niet dezelfde plaats van Mij gekregen in het grote geheel van de samenleving. Vergelijk daarom de uitkomsten van gebeden niet, want Mijn liefde en haar wijsheid geven voor ieder wat goed is voor hen en voor alle mensen en dat kan heel verschillend zijn.

Bid voor Mijn liefde in alle mensen, zodat iedereen Mijn liefde in zijn hart gaat voelen en gaat nastreven in zijn doen en laten. Want daarmee samen hangt het welzijn van jullie allemaal, individueel en samen één in Mij.

Hemels Brood 6096

In menig hart zie Ik wel de gedachte dat Ik door de nare gebeurtenissen op aarde wel bedroefd zal zijn. Maar dat is toch niet de situatie. Ik ben er niet blij mee, om in jullie bewoordingen te spreken, maar Ik ben en blijf altijd in alle opzichten ware wijze liefde en liefde is altijd gelukzaligheid. En in Mijn gelukzaligheid uit Mijn liefde stroomt altijd de juiste hulp op de beste manier om jullie allemaal tot de gelukzaligheid van ware liefde, tot het ware leven te brengen. En dat is altijd verblijdend.

Ook al is er voor veel mensen nog een lange weg te gaan, toch zorgt Mijn liefde voor iedereen, die hele weg lang, tot iedereen aan het eind daarvan door Mij in Mijn ware liefde, in de ware gelukzaligheid, begroet kan worden, en dat is verblijdend. Want als je zelf iemand kunt helpen om tot een prettigere situatie te komen, en je ziet dat dat resultaat heeft, dan ben je blij. Alles wat je uit liefde doet maakt blij als het resultaat heeft. En zo doe Ik alles voor jullie allemaal uit ware wijze liefde en Ik weet dat het resultaat voor iedereen uiteindelijk het ware gelukzalige leven zal zijn en dat is vooral verblijdend. Zelfs al moeten mensen daarvoor door diepe dalen gaan, al maken mensen heel onaangename dingen mee, pijnen en ziekten, toch ben Ik blij in Mijn liefde die mensen te helpen met een voor allemaal goed resultaat, ook al is dat in de gegeven omstandigheden voor hen niet zichtbaar, voor Mij is het zichtbaar.

En ja, er zijn veel mensen die niet begrijpen dat er op aarde zoveel leed door Mij niet weggenomen wordt. Maar lieve mensen, het is jullie weg uit Mijn eeuwig wijze liefde naar de eeuwige gelukzaligheid van waar leven, niet anders dan dat. Het is Mijn redding van jullie allemaal van al het kwaad, van alle verleiding die jullie wegtrekt van het eeuwige leven, het is Mijn kracht uit liefde die jullie door al dat kwaad en al die verleidingen heen toch uiteindelijk bij Mij brengt in Mijn eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, ware wijze liefde in eeuwigheid. En zou Ik dan niet blij zijn, te weten dat jullie gered zijn door die weg te gaan, ook al is dat moeilijk, pijnlijk, onaangenaam? Zo blij als jij bent als je een buur of een vriend geholpen hebt, zoveel meer vreugde heb Ik in Mijn liefde, omdat Ik jullie allemaal geholpen heb en help.

Want jullie zijn allemaal behouden voor het laatste oordeel, het verlies van het kwaad en haar verleiding voor eeuwig. En dat zal zijn beslag krijgen op dat moment en ware wijze liefde zal zegevieren voor jullie allemaal. Treur daarom niet maar wees blij met Mij, want alles komt helemaal goed in Mijn liefde. Ik ben jullie Schepper, nu en altijd in gelukzalige ware liefde.

Hemels Brood 6097

De Schepping, Mijn Schepping van hemel en aarde, met alles erop en eromheen, met de mens als kroon op Mijn Schepping, is volmaakt in alle opzichten, maar het besef van de mens daarvan is nog niet volmaakt. Vandaar dat er nog veel vraagtekens bij mensen zijn, dat er veel eigen invullingen zijn die niet met de waarheid overeenkomen, veel verschillende meningen zijn die op onwaarheden berusten en vandaar dat veel mensen afgedwaald zijn van Mij, hun Schepper, en niet voelen hoe Ik in hun hart aanwezig ben. Maar dat is allemaal opgenomen in Mijn Schepping, dat de hemel en de aarde met alles erop en eromheen vooral gezien wordt als een materiële Schepping, terwijl wat materieel zichtbaar is, vooral een weerspiegeling van de geestelijke Schepping is, omdat het geestelijke anders niet gezien en ervaren kan gaan worden, door alles wat aan de reden van Mijn Schepping voorafgegaan is.

Daarover staat wel geschreven in de Bijbel, maar geen mens heeft daar een herinnering aan. Dat komt omdat zij voordat Ik hemel en aarde met alles erop en eromheen geschapen heb geen vrijheid in die zin beleefd hebben zoals dat door iedereen nu op aarde beleefd wordt. Een herinnering is voor het doel van Mijn Schepping en voor jullie mensen op aarde niet van meer belang dan wat daarover geschreven staat en dan wat ieder mens in zijn hart in contact met Mij kan gaan beseffen. Er zijn maar weinig mensen die in hun hart Mijn aanwezigheid in hen en in alles beseffen. Die een klein deel van de omvang van Mij als hun Schepper, hun Gever van leven, als hun God, hun hemelse Vader in Jezus Christus beseffen. Die besef hebben van Mijn ware wijze onvoorwaardelijke liefde waarmee Ik jullie allemaal omring, bescherm en verzorg, met als enig doel jullie tot het werkelijke leven te begeleiden. Te begeleiden tot ware liefde en haar wijsheid, tot de eeuwigdurende gelukzaligheid van leven in de vrijheid van Zijn, zonder dat kwaad of verleiding daar enige invloed op heeft.

En zo is het dat het volkomen besef van Wie Ik Ben, van Mijn liefde en haar wijsheid, van het ware leven dat Ik jullie geef en van de gelukzaligheid welke het ware leven is, alleen op de materiële aarde als spiegel voor het geestelijke leven, door iedereen ervaren kan worden. Waarbij de zon en de maan, de dag en de nacht, ook als een spiegel voor het geestelijke aan de hemel gezet zijn. De tijd vormend in het materiële, welke in het geestelijke niet bestaat, maar het werkelijke Zijn vertegenwoordigt, zodat iedereen kan groeien tot een volledig volmaakt besef van Mij en Mijn liefde, van het ware leven uit Mij en daarmee tot eeuwige gelukzaligheid uit eigen vrije wil zal komen en dat ook eeuwig zal blijven.

Hemels Brood 6098

Hemelse Vader in Jezus Christus, in mijn hart voel ik zo’n enorme ongelooflijk grote liefde van U voor ons allemaal. Maar ik voel ook, dat het toch maar een klein deel is, omdat mijn hart nog zo klein is.

Mijn liefde voor jullie allemaal is oneindig groot en voor jullie op aarde nauwelijks voor te stellen. Niet omdat jullie hart er te klein voor is, maar jullie zicht nog te veel belemmerd wordt door alles wat jullie bezighoudt, door de kleine en grotere afdwalingen in eigenbelang, door de wereldse verleidingen en onwaarheden, door ongemakken die je aandacht opeisen, door wereldse problemen, kortom, je hart zou ruim genoeg zijn, maar het is voor het grootste deel niet beschikbaar om te zien. Want Ik ben in heel jouw hart, maar jij bent nog niet in heel jouw hart. Daarom bemerk je slechts een klein deel van Mijn licht van het vuur van Mijn liefde.

Zou Ik meer van Mijn licht van het vuur van Mijn liefde in je hart laten zien, laten voelen, dan zou dat je geheel overweldigen, je verpletteren. Want je besef is nog te klein, je hebt een vermoeden, maar meer dan dat kan het nog niet zijn. Dat kleine beetje wat jullie, die in Mij geloven, in jullie hart voelen, is al zoveel dat het jullie ontroert, hoeveel te meer zou het jullie doen als je er iets meer van zou voelen? Je zou het niet kunnen verwerken, het zou je verbranden, niet letterlijk, maar innerlijk, in je gevoel zou je de overweldigende ontroering niet kunnen verwerken. Daarom gaat het aardse verloop van alles stap voor stap, daarom gaat jullie innerlijke ontwikkeling stap voor stap, daarom groeit jullie besef van alles, van werkelijk leven, van jullie vermogen uit Mijn liefde stap voor stap, voor iedereen in een eigen tempo en ieder tijdperk voor allen tezamen. Onder jullie zijn er die sneller willen begrijpen, sneller willen beseffen, dieper willen weten en soms zelfs ongeduldig worden. Maar Ik zeg hen allemaal, houd Mijn tempo aan, want Ik geef niets eerder vrij dan dat Ik zie dat je in je hart kunt verdragen.

Wie toch blijft zoeken om sneller meer te ontdekken, meer te beseffen dan goed voor hem is, die laat Ik een omweg maken, een zinvolle omweg, maar het brengt hem niet sneller tot wat hij zoekt, want het zou hem geen goed doen. Zoek en je zult vinden, maar zoek niet obsessief, blijf steeds in je hart bij Mij bij alles wat je meemaakt en vertrouw erop dat je hoe dan ook steeds meer zult gaan beseffen van het ware leven wat jullie allemaal uit Mij krijgen en van de ware liefde Die Ik Ben en Ik voor jullie heb, aan jullie geef. Vanuit Mij in je hart besef je morgen meer dan vandaag, en overmorgen nog meer en volgende week en volgend jaar en zo door. Vanuit je contact met Mij in je hart zul je heel Mijn liefde, jouw leven, helemaal gaan voelen en beseffen op de juiste tijd!

Hemels Brood 6099

De vreugde in het hart omdat iets goed is, omdat iets goed gaat, wisselt zich op aarde af met verdriet als er iets niet goed gaat. Dat is het leven zoals iedereen het kent, het is op aarde niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar bij Mij in de hemel, waar geen wisselingen meer zijn, is alleen nog vreugde en blijdschap, want daar is alles altijd goed.

Er zijn veel mensen op aarde die heel graag alles tot vreugde en blijdschap willen brengen en daar op allerlei manieren hun uiterste best voor doen. Maar steeds opnieuw gebeuren er dingen die de vreugde tenietdoen. Daarbij zijn er mensen die hun medemensen oproepen om beter hun best te doen, om eerlijk en betrouwbaar te zijn, die hun medemensen voorhouden dat het anders kan, dat het beter kan, dat ze meer voor hun naasten kunnen doen om alles beter te maken. Maar het is teleurstellend hoe weinig mensen naar hen luisteren en het is teleurstellend voor degenen die wel luisteren en zich bij elkaar aansluiten om die vreugdevollere samenleving tot werkelijkheid te brengen. Want zij geloven erin dat de wereld er door anders met elkaar om te gaan, door andere regels en andere wetten te schrijven, beter kan worden. En zij zetten zich daarvoor in, om uiteindelijk toch geen werkelijk betere wereld voor elkaar te krijgen.

Je kunt je afvragen hoe het komt dat er geen echte verbetering ontstaat, terwijl goede mensen zich daarvoor inspannen en ook in Mij geloven en Mij daarbij om hulp vragen. Dat heeft ermee te maken dat er nog teveel mensen zijn die niet in Mij geloven, die liever voor hun eigen welzijn, hun eigen macht, hun eigen bezit zorgen, dan voor anderen. Dat heeft ermee te maken dat de wereld nog vol is van kwaad tegenover goed. En het kwaad luistert niet naar wat goed is. Hoe hard het goede ook roept, hoe duidelijk het goede ook laat weten dat iedereen daar beter van wordt, het kwaad gelooft dat niet, het kwaad ziet dat niet, het kwaad wil dat niet en op aarde is nu eenmaal, om goede redenen, de vrije wil voor iedereen. Iedereen kan door zijn vrije wil zijn keus maken.

Lieve goede mensen, richt je er niet op de wereld te verbeteren tot het goede, tot de liefde, richt je erop zelf naar Mijn ware liefde te leven en verheug je met elkaar in Mijn liefde, want Ik heb de wereld al overwonnen. Richt je er niet op de wereld buiten je te overwinnen, maar houd zoveel je kunt de wereld buiten je hart en steun elkaar daar zoveel mogelijk in. Want al zijn jullie met elkaar over de aarde verspreid maar een kleine groep mensen, toch is jullie liefde uit Mij in je hart sterker dan de hele wereld, want Ik heb die wereld overwonnen met liefde en met Mijn liefde in je hart heb jij met Mij de wereld overwonnen!

Hemels Brood 6100

Hemelse Vader, ik kan op geen enkele manier bevatten hoe oneindig groot, wijs en liefdevol U bent.

 

Dat hoeft ook niet, niet zolang je op aarde bent. Op aarde is je leerweg, een verblijf op aarde is voor iedereen een leerweg en ieders leerweg is anders. Evengoed is iedereen een deel van Mij waarin Ik helemaal aanwezig ben. Alleen dat al is voor jullie nauwelijks te begrijpen. Ik vraag jullie niet Mijn bestaan te begrijpen, Ik vraag jullie alleen Mijn wijze liefde aan te nemen en zoveel je kunt te zijn.

De materiële Schepping is gebaseerd op wat door jullie de natuurwetten genoemd wordt. Het geheel van de materiële Schepping is een spiegel van de werkelijkheid, maar niet de werkelijkheid. Net zoals jouw spiegelbeeld op geen enkele manier werkelijk is, het is zelfs jou omgekeerd, want in de spiegel is links rechts en is rechts links. De wetenschap heeft veel ontdekt, maar bijna niets is geestelijk begrepen of heeft de wetenschap tot werkelijkheid kunnen brengen, terwijl in alles wat ontdekt is Mijn Hand van wijsheid en liefde te kennen is. Alle natuurwetten die mensen gevonden hebben zijn van een volledig volmaakte precisie en onveranderlijk volkomen sluitend. Geen mens kan daar iets aan veranderen. En het is reeds gezien dat deze natuurwetten tot in de oneindigheid van de Schepping doorgaan, zoals Mijn leven in werkelijkheid tot in de oneindigheid doorgaat. Maar nog niemand heeft vanuit de wetenschap de omslag gemaakt van het materiële bestaan, wat tijdelijk en niet werkelijk is, zoals je spiegelbeeld niet werkelijk is, naar het ware werkelijke leven.

Terwijl gewone mensen, die vanuit hun hart leven, zonder wetenschappelijk onderzoek, zonder wetenschappelijke bewijzen, meer besef hebben van Mijn bestaan, van Mijn liefde en haar wijsheid, dan wetenschappers van de materiële opbouw van de Schepping, waarin Mijn krachten van waarheid en liefde gezien kunnen worden, beseffen. En zo heb Ik het onder de mensen verdeeld, dat er wetenschappers zijn die in de “aarde” wroeten en “gewone” mensen die in hun hart naar Mij zoeken. En nu juist zijn het de gewone mensen die in hun hart Mij vinden, terwijl wetenschappers de schoonheid van de Schepping materieel zichtbaar maken, zonder Mij daadwerkelijk in hun hart te vinden.

Aan jou zeg Ik, als iemand Mij in zijn hart voelt, dan komt in hem het zicht op Mijn oneindigheid, op Mijn oneindige liefde en haar oneindige wijsheid, welke niet materieel is en vanuit de materie alleen deels te zien is, want de oneindigheid is nooit tot het eind te zien, omdat er geen eind is. Dus verwacht Ik van niemand dat hij Mij in totaal ziet en begrijpt, maar wel raad Ik iedereen aan Mij in zijn hart te leren kennen en Mijn liefde aan te nemen in heel zijn doen en laten. Want daarin ligt het eeuwig ware gelukzalige leven voor alle mensen.

Hemels Brood 6101

Lief mens die dit leest, jouw handen zijn klein, je bereik om te helpen is klein, je mogelijkheden zijn klein, maar Mijn Handen zijn groot, Mijn bereik is oneindig en Ik kan alles en iedereen helpen, vergeet dat niet. Kom bij Mij en laat Mijn Handen jouw handen zijn, laat Mijn bereik jouw bereik zijn, laat Mijn mogelijkheden jouw mogelijkheden zijn, zodat wat je doet in het klein uitwerkt tot heel groot en tot oneindig ver.

Maar verwacht geen wonderen als toverij, want dat zijn geen wonderen. Ik ben geen veredelde tovenaar die van alles uit een hoge hoed tevoorschijn roept. Als het om het doen van wonderen ging, dan was de wereld allang geen wereld meer, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom te beseffen dat wat onmogelijk lijkt wel degelijk mogelijk is en het is geen wonder als het onmogelijke mogelijk is geworden, het is een vernieuwing van het oude naar het nieuwe, het is nieuw zicht, een ander besef van wat altijd al mogelijk was, maar niet gezien, niet begrepen, niet beseft werd. Alles is mogelijk vanuit ware zuivere volmaakte liefde, maar die moet dan wel eerst helemaal bereikt zijn uit eigen vrije persoonlijke keus. En ja, de wereldse situaties werken daar niet bepaald aan mee.

Toch is er bij een kleine groep mensen veel goeds, veel liefde, ook al is dat nog geen volmaakte zuivere liefde, maar hun intenties, net als jouw intenties, zijn al zo duidelijk aanwezig, dat veel van Mijn liefde daardoor tot een voor jullie wonderen doende kracht kan komen. Jullie streven ernaar meer mensen te bereiken met jullie ware liefde en jullie ware geloof in Mij, maar Mijn kracht is niet gebaseerd op veel en groots, maar op wat klein en nietig is in de ogen van veel mensen die denken dat het goede voor hen uit macht en kracht voortkomt, terwijl het juist voortkomt uit wat voor hen klein en nederig is, uit datgene waar zij geen waarde aan hechten. Juist dat maakt hen blind voor de waarheid, voor Mij en Mijn liefde. Jouw handen zijn klein in hun ogen, maar in werkelijkheid zijn jouw handen zo groot en sterk als Mijn Handen, alleen dat kunnen zij niet zien. Dus doe daarvoor geen moeite en doe wat Ik je voorhanden geef, want dat is meer wonder dan wat zij zich in hun fantasievolle gedachten voorstellen dat wonderen zijn.

Onder hun neus gebeuren ware wonderen, maar die zien zij niet. Als jij goed kijkt, met de ogen van je hart, uit liefde, dan zie je welke wonderen onder de neus van iedereen plaatsvinden, mede door de liefde van jou en die kleine groep mensen waar jij ook toe behoort. Want niet het grote is groot, maar het kleine nederige is groot. En dat is een wonder dat, voor velen onzichtbaar, de werkelijkheid laat zien, Mijn kracht van liefde doorheen jullie voor alle mensen.

Hemels Brood 6102

Er zijn mensen die Mij het Universum noemen. Die Mijn krachten zien als de krachten van het Universum van waaruit alles geregeld wordt naar bepaalde patronen en structuren. Van waaruit alles zijn plaats en zijn werking heeft, van waaruit de mens tot leven gekomen is en leeft. Zij vergeten daarbij dat mensen intelligentie hebben en gevoelens, dat mensen een wil hebben, een stem.

Als mensen vanuit krachten van het Universum intelligentie hebben, gevoelens hebben, een wil hebben, een stem hebben, een persoonlijkheid hebben, zou dan dat Universum dat niet minstens zelf ook moeten hebben? Daarmee zou toch duidelijk moeten zijn dat het leven niet zomaar een kracht uit het Universum is, maar van Mij, Persoonlijk Leven, jullie God en Schepper? Maar dat zou betekenen dat de mens niet de zelfstandige bezitter van zijn leven is. Die gedachte verblindt mensen waardoor zij Mij als hun persoonlijk leven gevende Schepper niet zien, niet willen zien. De mens heeft het in zich om, door zijn besef persoonlijk te bestaan, zichzelf als het centrum van zijn leven te zien. Dat is begrijpelijk, juist omdat hij het leven als een eigenheid ervaart. Maar er zijn op aarde miljoenen mensen met hem die ook allemaal hun leven als een eigenheid ervaren. Daaruit zou gezien kunnen worden dat leven zelf eigenheid is en geen bezit van de mens maar gegeven aan de mens. Alleen de Gever, Die Ik Ben, is als zodanig niet in een menselijke vorm op aarde door mensen te zien. Maar zou het niet vreemd zijn als Ik, jullie God en Schepper, eeuwig in een menselijk lichaam op aarde verbleef? Terwijl Ik in jullie allemaal aanwezig ben en het totale Universum Mijn is en terwijl Ik het Leven in de totale oneindigheid Persoonlijk Zelf Ben.

Toch heb Ik het mogelijk gemaakt om Mij in Mijn Zoon Jezus Christus in het menselijk materiële lichaam te zien, wat slechts een kleine groep mensen tot geloof gebracht heeft. En nu, zonder Mij te zien maar door Mij in je hart te voelen, door in je hart Mij te leren kennen en Mijn liefde te ervaren in zoveel verschillende dingen, in en om je heen, zie je Mij zonder Mij materieel te zien. Toch zou je Mij willen zien zoals je mensen om je heen ziet, dat lijkt zoveel makkelijker. Maar Ik zeg je, je hebt meer in je hart van Mij dan je ooit zou kunnen hebben als je Mij materieel voor je zou zien. En jouw geloof in Mij zonder Mij te zien is zoveel meer waard dan wanneer je Mij in een materieel lichaam zou zien. Je zou niet een miljoenste beseffen van wat je nu beseft en voelt. Wees blij met Mij in je hart zoals Ik blij ben met jou in Mijn hart, in ware liefde.

Hemels Brood 6103

Bij mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, zie Ik vaak twijfel of zij het wel allemaal goed doen, of ze wel genoeg naar Mijn liefde handelen. En zij zien bij zichzelf nog allerlei mankementen en beseffen dat zij op momenten nog niet aan alle voorwaarden van liefde voldoen, nog niet in alles onbaatzuchtig zijn, nog niet in alle opzichten geduldig zijn, zich nog aan dit of dat ergeren, of zich aan deze of gene storen en zo nu en dan nog boos worden, zelfs dingen verzwijgen om de mogelijke reacties van anderen te ontwijken, of zich beter voordoen dan ze zijn. En zo kan Ik nog wel wat meer opnoemen wat mensen niet naar liefde doen en zich schuldig over voelen of zich verwijten over maken.

En steeds nemen jullie je voor om je te verbeteren en nogal eens zetten jullie jezelf daarvoor onder druk. En al zetten jullie jezelf onder druk, al vragen jullie Mij om vergeving en doen jullie je uiterste best om tot verbetering te komen, toch, echt lukken doet dat niet, niet zoals je wel zou willen. Al dat goed willen doen komt vooral voort uit het verstandelijke besef van wat liefde zou moeten zijn, aan welke voorwaarden liefde moet voldoen om ware liefde te zijn. Want er staat geschreven dat liefde onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, geduldig, zachtmoedig en wijs is, dat het niets voor zichzelf behoeft, dat het niemand verwijten maakt, dat het altijd de waarheid aanhangt, dat het geeft en nooit neemt, dat het nederig is en nooit naar macht streeft, dat het volkomen zachtmoedig is en altijd iedereen helpt. Ga dat op aarde in de chaos van de wereldse ongemakken maar eens allemaal waarmaken in al je doen en laten, in alle contacten die je met mensen hebt, bij alles wat je meemaakt op elk moment van de dag.

Om dat te bereiken moet je wel constant, elke minuut jezelf op al die punten controleren. En dat is zo’n beetje wat jullie jezelf hebben opgelegd, die liefde zoveel mogelijk te zijn vanuit de controle op al je handelen, en die controle gebeurt met je verstand. Lieve mensen, dat is niet de bedoeling, dat is niet wat Ik van jullie vraag, dat gaat volkomen boven jullie krachten. Wat Ik jullie vraag is naar je hart te luisteren waar je Mijn perfecte liefde kunt voelen en vanuit kunt leven. Bedenk niet wat liefde is of moet zijn, maar voel wat Mijn liefde is en handel daarnaar vanuit Mijn liefde in je hart en op dat moment is het jouw liefde. En mocht je bemerken dat je niet naar je hart geluisterd hebt, kom dan terug naar Mij in je hart, erken het en dat is genoeg. Want Ik ken de wereld en haar valstrikken uit het verstand. Ik neem je in Mijn liefde niets kwalijk, want liefde neemt nooit iets kwalijk. En zie je, alleen Mijn liefde is de ware liefde zoals liefde beschreven staat.

Dat bereik je niet uit eigen wil en eigen werk, zeker niet uit druk op jezelf en verstandelijke controle of je wel naar alle onderdelen van liefde handelt of gehandeld hebt. Ware liefde bereik je alleen uit Mijn liefde in je hart, door Mijn liefde in je hart aan te nemen en steeds bij Mij in je hart terug te komen, dan voed Ik je met volmaakt ware liefde en ga je daar steeds meer naar handelen, uit je gevoel, niet uit je verstand en dan hoef je die liefde ook niet meer bij jezelf op alle beschreven onderdelen te controleren, want je herkent die echte ware liefde heus het beste in je hart. In de liefde uit je hart zijn alle onderdelen aanwezig en daarmee ben jij dan vanzelf helemaal ware liefde. Nog niet vandaag of morgen of volgende week, maar als je je verstandelijke controle loslaat en uit je hart uit Mijn liefde meer en meer handelt, dan komt heus het moment waarop jij in alle waarheid naar volkomen liefde handelt. Zegen aan jullie allemaal!

Hemels Brood 6104

Het persoonlijk besef te bestaan, te leven, is deel van Mijn Persoonlijk Besef van Leven, Mijn Zijn, is gelijkend op Mijn Beeltenis zoals Ik Ben, door Mijn aanwezigheid in alles en in het bijzonder in alle mensen. Zo ben Ik als het ware ieder mens, terwijl toch ieder mens zijn eigen wil en daarmee zijn eigen vrije keus heeft. Daarmee heeft iedereen het werkelijke leven in zich. Maar zolang iemand zich niet met het werkelijke leven Die Ik Ben in hem volkomen verenigd heeft, leeft hij Mij niet zoals Ik Ben en zoals hij kan zijn in het eigen persoonlijk besef te bestaan, dat is te leven, waarbij het werkelijke leven hem het volkomen werkelijke levensgeluk geeft. Zolang iemand zich niet volledig verenigd heeft met het werkelijke leven Die Ik Ben in hem, leeft hij in een afspiegeling van het werkelijke leven waarin hij zijn keuzen vrij kan maken, vrij kan ervaren wat het ware leven uit Mij hem geeft en wat het tegenovergestelde daarvan hem geeft.

Dit is een heel summiere uitleg over het bestaan van jullie mensen op aarde, omdat Ik in mensen vragen over hun bestaan zie. Er zijn mensen die meer willen weten over hun bestaan en hun verblijf op aarde. Maar aan bovenstaande uitleg is al te zien dat zo’n uitleg niet eenvoudig te begrijpen zou zijn en zou Ik het werkelijke leven nader willen uitleggen, dan zou daar de oneindigheid voor nodig zijn. Bovendien zou het jullie vrijheid geen goed doen, zou het jullie situatie op aarde geen goed doen en het zou geen van jullie helpen tot werkelijk leven te komen. Daarom vraag Ik jullie, geloof van Mij dat Ik hemel en aarde zowel materieel als geestelijk zodanig geschapen heb, dat jullie allemaal via jullie verblijf op aarde zoveel ervaring opdoen, dat je op zeker moment, op aarde of in het hiernamaals, tot het werkelijke leven komt en blijft, in de ware vrijheid van zijn, in het eigen persoonlijk besef te bestaan, te leven, in de blijvende gelukzaligheid van leven.

Geloof van Mij dat Ik jullie allemaal innig liefheb en jullie juist uit liefde ieder zijn weg over de aarde geef, met het doel jullie allemaal in de vrijheid van de eigen wil en het eigen zijn tot werkelijk levend mens te brengen, naar Mijn beeld en gelijkenis. Zodat jullie, gelijk Mij, goddelijk levend mens zijn, Mij gelijk zonder Mij te zijn en de enorme vreugde van het goddelijk mens zijn met Mij en alle mensen tezamen voor eeuwig ervaren, verenigd in Mijn werkelijk eeuwig leven. Laat deze uitleg voor alle vorsers naar Mij en hun leven genoeg zijn en laat Mijn liefde jullie leiden in de vrijheid van jullie bestaan. Dan ga je als vanzelf meer en meer begrijpen van Mij, van werkelijk Leven, van je eigen bestaan, van andere mensen en van de noodzaak dat alles gaat zoals het gaat. En meer begrijpen van Mijn oneindig grote liefde die Ik jou en alle mensen geef. Nu en eeuwig.

Hemels Brood 6105

De wijzen uit het Oosten kwamen met geschenken. Ze wisten van Mijn geboorte en via de heldere ster en hun kennis konden zij Mij vinden, in een stal, als een kind dat teer en hulpeloos in een kribbe van de dieren lag. En ze wisten hoe belangrijk Mijn geboorte op aarde voor alle mensen was en nog is. Zij werden gedreven door hun hart, niet door hun kennis, maar door hun hart. En het was niet de ster als een materiële ster aan de hemel die hen de weg wees, die ster was de weerspiegeling van hun innerlijk besef in hun hart welke weg te gaan om Mij, de meest belangrijke Mens op aarde, voor alle tijden en alle mensen, te vinden en te eren.

Net als de herders in het veld die bij hun kudden de wacht hielden direct Mijn Goddelijke aanwezigheid op aarde voelden. En ook dat vertelt wat anders dan alleen hun komst naar Mij in de kribbe. Want Ik was net als zij herder over Mijn kudde, de goede Herder over alle mensen, en zij voelden de liefde van Mij voor Mijn kudde waar ook zij toe behoorden. Zij hadden hun goede liefdevolle Herder gevonden. En door de hele armoedige situatie waarin zij Mij vonden heen zagen zij Mijn Goddelijkheid stralen en ze zagen alleen de rijkdom die Ik op aarde aan alle mensen kwam geven. Juist vanuit eenvoud, vanuit ware liefde zagen zij het grote licht dat met Mijn komst op aarde onder de mensen gekomen is.

Ook nu breken de dagen weer aan waarop Mijn geboorte op aarde herdacht wordt. Maar veel mensen hebben geen besef van wat zij vieren op die dagen. Voor hen is het de gezelligheid, het samenzijn, het eten en drinken, de vrije dagen. En toch zeg Ik jullie die op die dagen wel besef hebben van het belang van Mijn geboorte op aarde en Mijn geboorte herdenken, laat hen die dat besef niet hebben die dagen tot een feest maken, want hoe dan ook, Ik ben erbij, net zoals Ik er bij jullie bij ben, met het verschil dat zij niet beseffen wat jullie wel beseffen. Evengoed, laat die dagen voor jullie ook feestelijk zijn, met samenzijn, met eten en drinken en gedenk daarbij dat Ik jullie dagelijks voed en te drinken geef van Mijn liefde en haar wijsheid.

Want zo is het dat de liefde en haar wijsheid bij Mij, bij Mijn kribbe samenkwam, de drie wijzen uit het Oosten met hun goud, wierook en mirre en de herders van het veld, om het volle licht te zien wat Ik op aarde gebracht heb. Niet de zon aan de hemel, maar het besef van het verhelderende weten, het licht van Mijn liefde in ieders hart, ook in jouw hart!

Hemels Brood 6106

Zie je Mij als een strenge God, dan kleeft dat als het ware aan je en dan ben Ik voor jou een strenge God. In werkelijkheid ben Ik zo streng als de liefde. Maar liefde is niet streng, liefde is wel zuiver. En Mijn liefde zal er alles aan doen om jou, zonder je vrijheid te belemmeren, tot zuivere liefde te brengen. Dat kan van tijd tot tijd als strengheid ervaren worden, terwijl het geen strengheid is, maar duidelijkheid. Wat niet goed is zal door liefde niet goedgevonden worden uit liefde voor jou, maar kan wel door liefde tot het goede gekeerd worden uit liefde voor jou. Alleen, wat daarvoor nodig is ervaar je meestal niet als aangenaam.

Het is voor veel mensen moeilijk om wat zij nog niet geheel naar liefde deden tot in ieder detail te zien en te erkennen. Want in ieder mens is zowel de neiging om naar liefde te handelen als naar het tegenovergestelde aanwezig. En die twee neigingen komen in verschillende situaties nogal eens in conflict met elkaar bij mensen die ernaar streven uit liefde te handelen. Want juist zij worden sterker op de proef gesteld in hun zuiverheid. Niet om hen streng aan te pakken, maar om hen tot de details van hun afdwalingen van ware liefde te brengen. Maar het aanspreken van mensen op die details waar zij liever niet op aangesproken worden, brengt hen tot weerstand, als zij daar wel op aangesproken worden. En Ik spreek op de bestemde tijd iedereen aan op die details, vanuit Mijn liefde, niet uit strengheid, maar uit zuiverheid.

Want in Mijn opperste hemel kan niets anders zijn dan ware zuivere liefde en als Ik zie in iemands hart dat hij in Mijn opperste hemel wil komen, dan help Ik diegene om tot de ware zuiverheid in liefde te komen, zodat hij uiteindelijk daadwerkelijk in Mijn opperste hemel komt, waar alles en iedereen geheel en volkomen volmaakt zuivere liefde is. Het is dan ook niet dat Ik streng ben, het is dat Ik in alle opzichten vasthoud aan waarheid, aan volmaakte liefde en haar volkomen wijsheid. Het kan zijn dat je dat als strengheid ervaart en ja, dan ben Ik streng, als je Mijn liefdewerking, die Ik voor alle mensen heb, streng vindt. Maar bedenk je daarbij dan ook, dat die strengheid die jij ervaart Mijn oneindig grote eeuwige liefde en haar wijsheid is, waarmee Ik jou help om tot het eeuwig gelukkige ware leven te komen, waar alles alleen liefde is en blijft, Mijn opperste hemel.

Hemels Brood 6107

Ik ben op aarde in alles en alle mensen aanwezig, alleen niet te zien met het materiële oog zoals mensen elkaar zien met het materiële oog. Maar mensen zien elkaar niet alleen met het materiële oog, zij zien elkaar ook met hun geestelijke oog, hun oog van het gevoel, van hun hart. Dat zien, wat iedereen heeft, valt vaak weg in het onderbewustzijn, doordat het materiële oog, dat met het verstand verbonden is, dominant is. Toch kijken jullie allemaal ook met het gevoelsoog wat verbonden is met het hart. En in het hart ben Ik aanwezig bij alle mensen.

Op het moment dat je zuiver kijkt met je gevoel, zie je van andere mensen in hoeverre je hen kunt vertrouwen, in hoeverre zij eerlijk zijn, in hoeverre zij naar liefde leven en vaak wordt dat intuïtie genoemd. Die intuïtie is het zien vanuit je hart en dat is niet met het verstand. Meestal gaat het verstand zich er wel mee bemoeien, omdat het in de loop der tijd meer en meer dominant geworden is en het verstand beïnvloedt het zicht van het materiële oog. Toch blijft het zicht uit het hart ook altijd aanwezig. En nu juist daarmee kan iedereen Mij zien. Met het gevoelsoog kan iedereen Mij in alles en iedereen zien en met name in de natuur ben Ik dan in eerste instantie het beste te zien, omdat zelfs het verstandelijk materiële oog de schoonheid van de ongerepte natuur ziet.

Om Mij nog beter en in meer mensen en in jezelf meer te zien zonder je materiële oog, is het nodig om je innerlijk geestelijk niet materiële oog te oefenen om boven de dominantie van je verstand uit te komen, of anders gezegd, je verstand onderhavig te maken aan je hart, aan wat je hart laat zien. En dat is niet gemakkelijk. Want jullie zijn er juist op getraind om alleen met het materiële oog te kijken en jullie hebben verleerd om met het hart, met het gevoel te kijken. Dat is jammer, want hoe meer je eraan gewend raakt om met je gevoel, met je hart te kijken, des te meer zou je niet alleen in je Mij voelen, Mij zien, maar ook buiten je Mij zien, zoals je al veel met je gevoelsoog, met je hart, ziet van de mensen om je heen. Vaak al in één oogopslag ervaar je iemand als vriendelijk en aangenaam, of als nors en moeilijk toegankelijk. Dat is geen oordeel maar wat je innerlijk geestelijke oog ziet. Toch gaat dat zien in het verstandelijk zien over.

Lieve mensen, je kunt Mij zien met je innerlijk oog in en om je heen als je dat oefent zonder het in je verstand over te laten gaan. Want je kijkt al met dat oog, maar je beseft dat nog nauwelijks. Concentreer je er wat meer op en je gaat begrijpen wat Ik bedoel. En hoe meer je je innerlijk oog oefent, des te meer zie je niet alleen meer van je medemensen, maar juist ook van Mij, je hemelse Vader, Die in iedereen en in alles te zien is met het juiste oog, met het juiste kijken. En dan zie je vooral Mijn ware liefde voor jou en alle mensen, in alle schoonheid en in alle waarheid.