Hemels Brood 6015 t/m 6045

Hemels Brood 6015

Vanmorgen zei je in je hart tegen Mij, dat volmaaktheid op aarde bij mensen niet bestaat. Omdat je alom ziet dat mensen lang niet altijd en lang niet bij al hun handelen in hun hart bij Mij komen om Mijn liefde in hun handelen te volgen. En je ziet dat ook bij diep gelovige, goede, liefdevolle mensen en bij jezelf. En als het zelfs diep gelovige mensen die hun best doen om vanuit hun hart Mij te leven niet in alle opzichten lukt, zoals je ook bij jezelf merkt dat het nog steeds niet altijd lukt om alles vanuit Mij in je hart te doen, dan zal dat op aarde wel niemand lukken en dan zullen mensen Mijn volmaaktheid op aarde wel niet kunnen bereiken.

Als je het vanuit die gedachte bekijkt, zou je wel gelijk kunnen hebben, als je Mij en Mijn volmaakte wijze liefde buiten beschouwing laat. Maar dat is niet mogelijk, want Ik ben in alles en iedereen en Mijn wijze liefde is niet alleen in alles en iedereen, maar is alles en iedereen, dat is, waar Leven. En omdat Ik volmaakt Leven in alle opzichten ben, is de hele Schepping en zijn jullie allemaal toch volmaakt. Alleen is jullie handelen in aardse tijd gezien, nog niet volmaakt gelijk aan Mijn liefde. Maar wat je vergeet, is dat hoe weinig iemand zich ook om Mij en Mijn liefde bekommert, hoe weinig iemand zich ook naar Mij buigt, Ik er altijd voor zorg dat alles toch tot Mijn liefde uitwerkt en dat gaandeweg iedereen tot Mijn ware wijze liefde, tot Mijn Leven gebracht wordt, tot de volmaakte Mens die iedereen is. Want Ik ben volmaakt en daarmee is alles volmaakt.

Maar, zeg jij, daarmee is het handelen van mensen nog niet volmaakt. En dat zeg je, omdat je graag met alle mensen om je heen alleen nog tot liefdevolle harmonie zou willen komen en blijven. Maar zelfs onder diep gelovige mensen zijn verschillen in harmonie, verschillen in meningen over wat wel en niet waar is, over hoe het beste te handelen, enzovoorts. Daarop zeg Ik, ja, dat is zo, maar dat wil niet zeggen dat jullie met elkaar niet tot die ware liefde uit Mij zullen komen en dat wil niet zeggen dat volmaaktheid bij mensen in volledig contact met Mij op aarde niet kan bestaan. Want bij Mij zijn alle dingen mogelijk en als het Mijn Wil is, dan zal het gebeuren dat ook op aarde mensen bij alles zullen handelen naar Mijn liefde in hun hart. En ja, dan zal er die harmonie en die eenheid van mening over wat waar en goed is zijn, zoals jij dat uit Mijn liefde mogelijk acht, maar nog niet zo is. Bedenk je daarbij dat wat nu nog niet is, of liever gezegd, niet mogelijk lijkt te zijn, er wel kan komen. Heb jij vertrouwen en laat al het andere aan Mij, aan Mijn liefde, want Ik kan bewerken wat geen mens weet, wat geen mens nog ziet, en toch in alle volmaaktheid al werkelijk is, volmaakt voor alle mensen.

Dat je het nog niet zo ervaart, is omdat ook Mij liefhebbende mensen in hun handelen hun eigenheid uit Mij nog niet gevonden hebben, zoals zij uit Mij hun eigen persoon in volmaakte liefde en waarheid werkelijk zijn. Maar jouw blindheid en die van hen zal eens opgeheven worden en dan zullen jullie verbaasd zijn over het ware leven en de ware harmonie die er dan in Mijn liefde, met al jullie verschillen, in een ongekende heerlijkheid zal zijn. Heb geduld, want de tijd gaat komen dat je Mij zult zien in de ware glorie van werkelijk leven op aarde.

Hemels Brood 6016

Het oog van de mens ziet niet alles, het oor van de mens hoort niet alles, het verstand van de mens weet en kent niet alles en de geest van de mens beseft niet alles. Maar kijk om je heen en mensen doen alsof ze alles zien, alles horen, alles weten, alles kennen en alles beseffen. En als ze al toegeven dat ze niet alles zien, horen, weten, kennen en beseffen, dan zijn ze er evengoed van overtuigd dat wat ze wel zien, horen, weten, kennen en beseffen, meer dan genoeg is om hun leven in perfectie vorm te geven zonder Mij, zonder Mijn liefde en haar wijsheid.

Voor alle mensen is het dan maar goed dat Ik wel alles zie, alles hoor, alles weet, alles ken en alles in de geest omvat met Mijn liefde. En daarbij is het dan voor alle mensen goed dat Mijn Wil vanuit Mijn wijze liefde boven de wil van alle mensen staat. En nu kun je zeggen, wat heeft onze vrije wil dan nog voor vrijheid, want uiteindelijk kunnen wij alleen kiezen voor goed of kwaad. En kiezen wij goed, dan is het naar Uw Wil en kiezen wij kwaad, dan komt Uw Wil in actie en zullen we ondervinden wat de gevolgen daarvan zijn en die zijn in doorsnee niet prettig en voelen voor veel mensen als een straf. Daarop zeg Ik tegen alle mensen, jullie hebben de vrijheid van leven, van Mijn werkelijke Leven. Alleen het ware leven is de werkelijke vrijheid. Maar het ware werkelijke leven, Die Ik Ben, en die Ik jullie in alle vrijheid van keus gegeven heb, is volmaakte ware wijze liefde, Mijn ware liefde.

Wie in zijn vrijheid er niet voor kiest naar Mijn ware wijze liefde te leven, die staat daarmee uit eigen vrije keus zijn vrijheid af en komt daarmee in het gericht, dat wil zeggen, in Mijn Wil van ware liefde. En het is Mijn Wil, welke alleen ware liefde is, want heel Mijn bestaan en werkelijk Zijn is Leven, is liefde, is wijsheid en nog veel meer, dat alle mensen tot de gelukzaligheid van Mijn ware Leven komen en in de ware gelukzaligheid van Mijn onbegrensde hemels volmaakte liefde voor altijd werkelijk vrij zelf leven. Een onderdeel van het ware vrije leven dat Ik jullie gegeven heb, is de eenheid met Mij en met elkaar en daarbij is werkelijk leven, zijnde ware liefde, ook het dragen en verdragen van de gevolgen van keuzen die medemensen in hun vrijheid niet naar liefde maken. En Ik weet dat veel mensen dat als oneerlijk ervaren, want nogal eens zijn het goede lieve mensen die veel te verdragen krijgen.

Maar zie, het hoe en wat daarvan is nu juist dat deel wat door mensen niet gezien, niet gehoord, niet gekend, niet geweten en niet beseft wordt en waarvan iedereen denkt dat dat niet nodig is om zelf je leven te kunnen vormen. En het is juist daarvoor dat je Mij in je hart wel nodig hebt, om te kunnen begrijpen waarom er op aarde gebeurt wat er gebeurt. En om te begrijpen dat je wat je niet ziet, hoort, weet, kent en beseft altijd alleen in je hart van Mij aangereikt kunt krijgen en wel degelijk nodig hebt om, ondanks de keuzen die niet naar liefde zijn, toch tot het ware gelukzalige leven te komen. Want zou Mijn Wil van liefde er niet zijn, dan zou dat voor iedereen onbereikbaar zijn. Maar juist Mijn Wil van liefde is de weg voor alle mensen naar waar gelukzalig leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 6017

Ergens in ieders hart is een plekje waar de herinnering is aan hoe het voelt om in Mijn ware liefde te zijn. En hoewel dat diep verborgen is, door alles wat er op de aarde, in de wereld niet aangenaam is, hebben alle mensen een verlangen daarnaar, naar rust en vrede, naar liefde. Dit verlangen maakt dat mensen van alles in het werk stellen om aan dat verlangen te voldoen en meestal via wegen die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Dat zijn wegen van hebberigheid, van ongeduld, van het naar zich toetrekken van macht en roem, van overheersing en onderdrukking en geen middel wordt onbeproefd gelaten, zoals verzwijging of verdraaiing en zoals leugens en bedrog. Daarbij wordt ook vaak het eigenbelang vooropgesteld en de eigenliefde is een middel om aan de verlangde liefde te komen.

Maar niets van dat alles voldoet om aan dat diep in het hart verborgen verlangen naar rust en vrede, naar liefde te komen. Dat komt omdat mensen niet begrijpen wat dat verlangen precies is en waar dat verlangen vandaan komt, niet weten wat de Bron van dat verlangen is. En wanneer je de bron van iets niet kent, kun je niet tot de oorzaak komen. Wanneer je iets wilt begrijpen, is het nodig om te weten waar het vandaan komt. Maar de meeste mensen zoeken er niet naar waar hun verlangen vandaan komt, niet naar waaruit hun verlangen voortkomt, zij gaan er alleen mee bezig om aan hun verlangen te voldoen, denkende dat dit in de wereld te halen is met geld en goederen, met wereldse genoegens. Maar niemand heeft op die manier al het ware geluk waar iedereen op aarde eigenlijk naar verlangt, gevonden.

Zelfs jullie, die begrijpen dat Ik in je hart die Bron ben waaruit je verlangen voortkomt en begrijpen dat je uit Mij alle liefde waarnaar je diep in je hart verlangt, kunt putten, doen dat nog niet in alle opzichten. Dat komt omdat er op aarde, in de wereld, zoveel andere wegen bewandeld worden en werelds gerichte mensen zoveel misvattingen hebben, die van invloed zijn op iedereen, en dat komt omdat er zoveel verleiding is en zoveel druk uitgeoefend wordt, waarmee iedereen te maken heeft. Het komt omdat jullie, die Mij in je hart kennen, Mijn liefde kennen en Mij als de Bron van liefde en wijsheid kennen, de kracht nog niet hebben om al die verleiding te weerstaan en geheel en voortdurend alleen uit Mij als de zuivere Bron van liefde te putten bij alles.

Maar jullie kracht is groeiende, want de wereld heeft zijn invloed op iedereen, maar jullie liefde, geput uit Mij als Bron van alles in je hart, heeft meer invloed op de wereld. En zo heeft Mijn liefde door jullie invloed ten goede op de wereld. Wees zo veel je kunt Mijn liefde uit Mij, uit de Bron in je hart en je zult meer en meer aan dat verlangen, wat diep in je hart aanwezig is, voldoen en tot het voelen van ware liefde uit Mij komen en het geluk ervan ervaren. Want alleen Mijn liefde kan aan dat verlangen voldoen.

Hemels Brood 6018

Als je veel pijn hebt, denk je dat het nooit zal overgaan, als je het heel moeilijk hebt, denk je dat het niet op te lossen is, en als je blij bent en de dingen gaan goed, denk je, dat zal wel niet duren, dat zal wel plots omslaan. En ja, zoals het weer van zonnig en warm kan omslaan naar kou, storm en regen, zo kunnen alle situaties omslaan. Want op aarde wisselt het goede het kwade af en omgekeerd. En steeds lijkt het moeilijke, het pijnlijke niet weg te krijgen, terwijl het fijne, het aangename, juist gemakkelijk ineens weer verdwenen is.

Zo is het in de wereld, maar zo is het in Mijn hemelen niet, zo is het ware werkelijke leven niet. En de dag zal komen dat het verblijf op de aarde voorbij is, dat de wereld voorbij is, dat er geen pijn, geen ongemak, geen verdriet en ellende meer is, alleen nog werkelijk gelukzalig leven voor iedereen. En al is dat nu nog niet en al lijkt dat heel ver weg, al lijkt dat ondenkbaar werkelijk te kunnen zijn, die dag komt voor iedereen. Die dag dat alles anders wordt, dat alles goed is, dat alles fijn is, dat je alleen nog vreugde voelt en blijdschap, die dag komt. Maar zie, zoals de hemel geen plaats is, maar een hoedanigheid, zo is die dag geen dag zoals op aarde een dag een dag is. Die dag is de eeuwige beleving van volkomen gelukzaligheid, de beleving van werkelijk leven, dat is volmaakt zuivere ware liefde en haar wijsheid, die dag is voor eeuwig persoonlijk zelf werkelijk leven zijn in de ware gelijkenis aan Mij, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader, zonder dat daar nog enige verstoring, nog enige verleiding van het kwaad is of mogelijk is.

Maar op aarde denken mensen nog aan die dag zoals op aarde een dag 24 uur lang een dag is. En op aarde zijn er wel momenten van vreugde, van blijdschap, maar die duren niet eeuwig, meestal duren die kort en vervolgens wordt de vreugde en de blijdschap wel weer door iets overschaduwd. Zo is het op aarde in de wereld nu nog. Maar Ik heb jullie mensen Mijn Woord gegeven, Mijzelf in Mijn Zoon Jezus Christus gegeven, om voor jullie allemaal het heerlijk ware, zuiver liefdevolle leven veilig te stellen. Ik heb jullie die dag beloofd waarop alle kwaad, alle pijn, alle ellende voorgoed voorbij zal zijn en zo zal het zijn dat die dag komt. Want Ik heb gezegd, de aarde en de hemel, zoals jullie die kennen, gaan voorbij en dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, de nieuwe eeuwige dag, eeuwig onveranderlijke gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 6019

Van alles wat er op aarde is, is de mens het belangrijkste. En de mens vindt zichzelf ook het belangrijkste. Alleen niet op de manier zoals hij van Mij uit, van zijn Schepper uit, het belangrijkste van Mijn Schepping is. Want er is een groot verschil tussen waarom hij de belangrijkste van de Schepping is en waarom hij zichzelf de belangrijkste vindt. De mens denkt dat hij de belangrijkste is, omdat hij zich boven alles verheven vindt. Voor de Schepping is hij de belangrijkste omdat hij Mijn gelijkenis in zich heeft, Mijn Wezenlijkheid in zich heeft, het vermogen heeft om als mens op aarde tot werkelijk leven te komen, zelfstandig en bewust van zijn bestaan.

Maar daarvoor is het nodig dat hij zijn eigenbelang als de belangrijkste op aarde opgeeft en als de minste zich volledig keert naar Mijn Wezenlijkheid in hem, welke de volmaakte wijze eeuwig ware liefde is. Want de mens heb Ik niet geschapen als bezitter, als overheerser, maar als hoeder, als beschermer, als Mijn evenbeeld in waarheid en liefde. Maar de daadwerkelijkheid daarvan staat de mens zelf in de weg door zich te verhogen tot heerser, tot bezitter, tot meester. En dat niet alleen over de aarde en wat er groeit en bloeit en over de dieren, maar ook over elkaar. Dat is niet alleen te zien aan alle oorlogen die er op aarde regelmatig gevoerd worden, maar ook in het dagelijks leven, onderling. In alle dagelijkse bezigheden is een machtsstrijd om de belangrijkste te zijn aanwezig en dat wordt ook getoond in de hiërarchie in werk, in scholing, in sport, in huishoudens, in organisaties, in persoonlijke omstandigheden, overal proberen mensen de beste, de belangrijkste, de machtigste te zijn. In het klein en in het groot. En hoe meer de mens zich daarop toelegt, des te verder raakt hij verwijderd van het belang dat hij werkelijk heeft, Mij, Mijn Wezenlijkheid, Mijn liefde in zijn hart om zelfstandig als mens te zijn, met alle wijsheid en liefde, alle vreugde en alle blijdschap die hem dat zou geven, als hij daarvoor zou kiezen.

Maar, lieve mensen, die daar zoveel mogelijk wel voor kiezen, ook al lukt het jullie nog niet om die werkelijk belangrijke mens zoals Ik bedoeld heb helemaal te zijn, Ik ben in jullie, ware liefde, en Ik help jullie om tot het minimale, tot de minste zijn te komen in Mijn ware liefde en in jullie hart kun je al wel een deel van die vreugde en die blijdschap van Mijn liefde voor jullie voelen. Kijk niet teveel naar de wereld, zoals mensen zich in de wereld gedragen, want dat kun je niet veranderen, dat kan Ik alleen met Mijn ware liefde. Met Mijn ware liefde zullen zelfs de hoogmoedigste mensen tot de minste gebracht worden. Niet met dwang, maar door inzicht, door te gaan begrijpen wat het werkelijk betekent om de belangrijkste van Mijn Schepping te zijn. Door te gaan begrijpen dat niemand belangrijk is door macht, door te heersen over anderen, door bezit en welzijn, maar door Mijn ware wijze liefde te leven, als de minste van alles en iedereen.

Wie uit eigen vrije wil ervoor kiest om Mij en Mijn liefde uit zijn hart te leven en daarmee in alle opzichten de minste kan zijn, die is juist voor Mijn Schepping, waarin Ik jullie allemaal geplaatst heb, de belangrijkste, de ware door Mij geschapen Mens, evenbeeld van Mij en Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Hemels Brood 6020

Iedereen krijgt graag een complimentje, een bemoediging, vooral als het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Dan ga je aan jezelf twijfelen en je vraagt je af, deed ik het wel goed? Als er dan iemand is, een vriend of familie, zelfs als het een vreemde is, die tegen je zegt, je hebt het goed gedaan, dat het niet gemakkelijk is, wil nog niet zeggen dat je het niet goed gedaan hebt, en je dan even een arm om je heen krijgt, of even een kleine aanraking aan je arm of je schouder, dan voel je je alweer wat beter en dat bemoedigt je om je twijfel los te laten en door te gaan.

Ik zie vaak dat jullie, die alom je best doen om Mijn liefde te leven, aan jezelf beginnen te twijfelen als dingen niet gemakkelijk gaan en als je denkt niet alles goed te doen en je afvraagt of je ooit wel tot Mijn ware liefde kunt komen. Daarop zeg Ik jullie allemaal, zeg Ik jou, je hebt het goed gedaan, je doet het goed. Het is niet allemaal gemakkelijk en je bent nog lerende. Je doet je best en dat zie Ik, dat mag je zelf ook zien! Voorlopig is het niet makkelijk op aarde om alles al volmaakt te kunnen doen, zo is de situatie en daar hebben jullie allemaal mee te maken, dat weet Ik. Juist daarom heb Ik altijd Mijn armen om je heen, dat is, Ik draag jullie altijd in Mijn liefde en in je hart kun je dat voelen, juist op die momenten dat er twijfel bij je opkomt, of je het wel goed gedaan hebt, of je het ook beter had kunnen doen.

Wellicht had het wel beter gekund, maar is dat deze keer, met alles wat er speelde, niet gelukt. Laat dat je niet in vertwijfeling brengen, ook al is het de zoveelste keer, er zullen nog meer keren komen en van al die keren leer je, van al die keren kom je dichter bij Mijn liefde en heus, uiteindelijk kom je tot het ware volmaakte leven, tot Mijn zalige liefde voor altijd. Dus geef niet op, twijfel niet aan jezelf, je doet het goed, ook al doe je het nog niet volmaakt. Twijfel en opgeven helpt je niet om dichter bij Mij te komen, vertrouwen in Mijn liefde voor jou en in je hart bij Mij komen, helpt je wel. Dus, kom in je hart en voel Mijn liefde voor jou, laat je deze keer door Mij troosten met Mijn liefde en laat je door Mijn liefde innerlijk verwarmen.

Dat zal het allemaal niet makkelijker maken, want op aarde is het allemaal niet gemakkelijk. Maar dat zal je wel bemoedigen om door te gaan en daarbij zal Mijn liefde je dan ook een vernieuwd inzicht geven, zodat je het niet meer als hopeloos ervaart, maar ziet welke kant je het beste op kunt gaan. Dat is dan Mijn liefdevolle arm die jou even, heel kort aanraakt, op je arm of op je schouder. Want Ik heb jou lief en uit Mijn liefde zul jij tot volmaakt waar leven komen. Met of zonder twijfel, je zult er komen, maar zonder twijfel is het prettiger. Kom en laat Mijn liefde je van alle twijfel bevrijden, want je doet het goed!

Hemels Brood 6021

Aan welke kant van het leven sta je? Als er een lijn getrokken zou worden tussen alle verschillen die er op aarde zijn en aan de ene kant staan de gezonde, goede en aardige mensen, de helpers, de aanpakkers van wat de wereld biedt, en aan de andere kant staan de mensen in nood, de zieken, de behoeftigen, degenen die hulp nodig hebben, aan welke kant zou jij staan, als je de keus had? En aan welke kant denk je dat Ik sta?

Waarschijnlijk zou je zeggen, dat je aan de kant van de gezonde, de goede, de aardige mensen, de helpers zou willen staan. En waarschijnlijk zou je zeggen, dat Ik ook aan die kant sta. Maar met dat laatste zou je het dan toch mis hebben, want Ik sta midden tussen de mensen in nood, de zieken, de behoeftigen, degenen die hulp nodig hebben. Hoe kun je begrijpen wat mensen doormaken die in nood zijn, die ziek zijn, die hulp nodig hebben, als je niet aan hun kant staat, als je niet midden tussen hen in zou staan? Je zou het zien vanaf die andere kant, je zou het naar voor hen vinden, je zou ze willen helpen en je best daarvoor doen, maar je zou ze niet echt begrijpen, niet echt aanvoelen wat zij voelen, wat zij doormaken. En daarbij, je zou er voor hen uitzien als iemand die meer is dan zij, want jij hebt geen nood, geen ziekte, geen hulp nodig en weet jij hoe dat voelt, als je dat wel hebt?

Maar als je tussen hen in staat, dan kun je daar wel meer van begrijpen en aanvoelen. En als je zelf iets zou mankeren, dan kun je het nog beter begrijpen en aanvoelen wat nodig is. Zie je, Ik sta in hun midden en tegelijk sta Ik tussen de helpende, de goede en aardige mensen en deel met hen wat Ik weet dat nodig is voor al die mensen die in nood zijn, hulp nodig hebben, ziek zijn, enzovoorts. Maar aan de kant van de goede helpers wordt niet door iedereen naar Mij geluisterd, omdat ze denken wel te weten wat voor de hulpbehoevenden nodig is. Maar dat weet je pas als je midden tussen hen in staat en meer nog, als jezelf ook nood kent, ziekte kent en uit eigen ervaring weet hoe het is om hulp nodig te hebben. Want het geeft wel een tevreden gevoel om iemand te helpen, maar sta je er midden tussen, dan heb je dat tevreden gevoel niet of veel minder, want dan voel je hun pijn en hun moeite anders, directer.

Kijk, daarom zijn er ook goede mensen in nood, in moeilijkheden, hebben ook goede mensen ziekten, om hen midden tussen de mensen die hulp nodig hebben te plaatsen, zodat er meer begrip komt. Want er is een denkbeeldige lijn tussen de helpende en de hulpbehoevende. Het beste is er geen lijn, het beste staan jullie allemaal aan dezelfde kant, dat is Mijn kant, dat is Mijn liefde en het beste hebben jullie allemaal door Mij in je hart begrip voor elkaar, zodat de helper niet meer is dan de hulpbehoevende. En ondervinding is de beste weg om te gaan begrijpen hoe het is om niet te kunnen, wat een ander wel kan. En welke kant zou je nu kiezen?

Hemels Brood 6022

Ik ben Schepper van alle mensen, of mensen in Mij geloven of niet, en of mensen Mij anders noemen, dat maakt ook niet uit. Maar het is wel moeilijk voor mensen om dat te gaan inzien, als volkeren ieder een eigen naam voor Mij hebben en er dan van uitgaan, dat zij in een andere God geloven dan andere mensen en de enigen zijn die in de juiste God geloven.

Door de eeuwen heen hebben groepen mensen, volkeren, hun eigen cultuur ontwikkeld en in die cultuur hebben ze Mij als het ware ingepast. En zo zijn er heel wat verschillen in godsgeloof ontstaan, die allemaal door ieder volk als het enig ware geloof vastgehouden wordt en verdedigd wordt. Dat geeft nogal eens allerlei vormen van spanning en strijd. Strijd die niet nodig zou zijn als begrepen zou worden dat alle leven voor en in iedereen hetzelfde leven is. Als begrepen zou worden dat dit leven niet het doen en laten van de mens is, maar dat vanuit het leven het doen en laten mogelijk is voor iedereen. Het leven dat iedereen heeft, is de basis van zijn bestaan, en de mens kiest zelf wat hij doet of laat, dat is zijn aan hem gegeven vrijheid van leven. Iedereen geeft daar zelf vorm aan, en daarin zijn mensen met elkaar verbonden en hebben mensen met elkaar te maken.

De mens heeft in het algemeen wel begrepen dat er een Bron is waaruit zijn leven voortkomt. En mensen hebben daar, passend in hun cultuur en in hun eigen taal, een naam en een beschrijving aan gegeven. En er zijn  verschillen en overeenkomsten tussen die beschrijvingen. Maar de kern van alle leven blijft altijd een en dezelfde en in ieder mens, welke godsdienst hij ook aanhangt, is dezelfde Bron van Leven aanwezig. Maar aan die Bron zijn verschillende namen gegeven en over die Bron zijn verschillende verhalen ontstaan. Nu zijn er mensen die denken anderen te moeten overtuigen van hun gelijk met betrekking tot hun godsdienst en dat gebeurt op allerlei manieren en daar zijn hele onaangename manieren bij, waarbij mensen gemarteld en gedood worden. Dat is een hele grote dwaling door een enorm onbegrip. Het is als het ware zo, dat in de ene taal een voorwerp om op te zitten een “stoel” genoemd wordt, in een andere taal heet het een “chair”, in een nog andere taal is het een “Stuhl”, enzovoorts. En zolang iedereen weet dat het over hetzelfde gaat, is er niets aan de hand, maar bij verschillende godsdiensten beseffen mensen niet dat het om hetzelfde gaat.

Dat heeft ermee te maken, dat een stoel een voorwerp is dat zichtbaar is, terwijl Ik, jullie Bron van Leven, niet op die manier zichtbaar ben. Zou een stoel niet zichtbaar zijn, dan zou er een omschrijving nodig zijn om de stoel “zichtbaar” te maken. En dat is precies wat er met Mij als jullie Schepper gebeurd is, door de omschrijving van wat voor de mens niet materieel zichtbaar is, is geprobeerd om Mij “zichtbaar” te maken. Want Ik ben in ieder mens aanwezig en dat ervaart ieder mens op de een of andere manier. Ieder mens ervaart namelijk dat hij leeft, dat hij leven heeft en dat hij dat leven niet uit zichzelf heeft. Je zou kunnen zeggen, dat er door sommige groepen mensen gestreden wordt om de omschrijving om Mij “zichtbaar” en “werkelijk” te maken, bij anderen erkend te krijgen. En dat is door de eeuwen heen steeds weer gebeurd. Het gaat dan ook niet over Mij, maar over de omschrijving van Mij en om de omschrijving van Mijn Wil, die daarbij ook door allerlei volkeren weer anders omschreven is.

Lieve mensen, die Mij zien als God en Schepper, als Gever van Leven, zoals jullie dat in je ervaren, begrijp al die verschillen, die nogal eens verwarrend kunnen zijn, vooral als er oorlogen om gevoerd worden, als een verschil in omschrijving. Jullie weten dat er Eén Schepper is, die hemel en aarde met alles erop en eromheen geschapen heeft, die alle mensen op aarde leven gegeven heeft en geeft, waarmee iedereen zelf zijn keuzen kan maken. Geen omschrijving maakt Mij werkelijk zichtbaar, zoals Ik werkelijk leven, wat volmaakt ware liefde is, Ben. Maar in ieder hart van ieder mens ben Ik Zelf aanwezig en in ieder hart van ieder mens kan iedereen Mij Persoonlijk leren kennen en gaan “zien”. Niet met de materiële ogen, maar met het geestelijk oog. En hoe iemand Mij, jullie Enige Schepper ook noemt en omschrijft, in zijn hart kan hij Mij vinden zoals Ik werkelijk Ben en van Mij de enige ware omschrijving krijgen over hoe Ik eruitzie en wat Mijn Wil als jullie Schepper werkelijk is.

Aan alle mensen zeg Ik hier: Ik Ben het ware Leven, de eeuwig volmaakte, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke wijze liefde, Mens geworden in Jezus Christus, om door iedereen in zijn hart gevonden te kunnen worden en iedereen zicht te geven op Wie Ik werkelijk Ben.

Hemels Brood 6023

Herinneringen. Er zijn herinneringen aan wat goed was, maar ook aan wat niet goed was. Maar alle herinneringen hebben blinde vlekken, er zijn altijd dingen die niet herinnerd worden, die niet overeenkomen met wat er werkelijk gebeurd is. En er zijn mensen die steeds weer terugdenken aan wat er ooit gebeurd is.

Vooral ernstige en heel onaangename herinneringen kunnen iemands gevoelens beïnvloeden op momenten dat er eigenlijk niets aan de hand is en alles goed is. Dat komt omdat zij door de herinneringen steeds weer de situatie van toen opnieuw beleven met alle nare gevoelens van dien, terwijl die situatie allang voorbij is. Maar vooral traumatische ervaringen blijven gemakkelijk aan het geheugen kleven en kunnen iemands leven belasten, terwijl er geen daadwerkelijk belastende situatie meer is. Voor degenen die zulke traumatische herinneringen hebben, is het leven keer op keer weer moeilijk. Nu kan Ik zeggen, lief mens, die zoveel meegemaakt heeft, kom bij Mij in je hart en laat al die herinneringen los. En misschien zijn er ook mensen om je heen die dat zeggen, maar dat helpt je niet, want het is er en je kunt het niet loslaten, het kleeft aan je geheugen en het is niet weg te krijgen.

Daarom zeg Ik niet tegen je, laat het los en kom bij Mij in je hart. Ik zeg tegen jou, hoe meer je vecht om het los te laten, des te meer dringt het zich aan je op en hoe sterker je daartegen vecht, des te meer raak je uitgeput en verlies je kracht. Daarom zeg Ik, laat het niet los, maar kom met alles wat je je herinnert, met al die onaangename ervaringen bij Mij in je hart, vertel ze allemaal aan Mij zoals jij ze ervaart en zoals jij de traumatische situatie toen meegemaakt hebt. Kom met al je pijn, al je verdriet, al je verzet, al je wrok, al je gevoel van onrecht en vertel Mij alles alsof Ik van niets weet, ook al weet Ik precies wat er gebeurd is, wat je nu nog aan herinneringen hebt. Ik weet precies wat daarvan door jou juist herinnerd wordt en wat niet. Want er zijn hiaten en die heb je ingevuld om het geheel compleet te houden. Zelf weet je geen weg om met al die herinneringen om te gaan, maar Ik kan je helpen die weg te vinden, als jij de moeite wilt doen Mij je herinneringen te tonen en tegen Mij in je hart alles uit te spreken wat je nu nog belemmert om vrij te leven.

Dat zal niet makkelijk zijn, maar als jij bereid bent om de moeite te doen, kom dan in je hart bij Mij en neem Mijn liefdevolle hulp aan. Dan help Ik je stap voor stap vrij te komen van al die nare belemmerende herinneringen en ermee om te gaan zonder erin gevangen te blijven. Kom, want Ik heb je lief en in Mijn liefde is werkelijk alles mogelijk.

Hemels Brood 6024

Hoe meer en hoe vaker je in je gevoel in je hart bij Mij komt en Mij en Mijn liefde in je hart voelt, des te meer gaat je handelen gelijken op Mijn liefde, des te meer word je één met Mij en Mijn liefde in je handelen, in alles.

Je kunt nog zo je best doen om je handelen, wat nog niet geheel naar Mijn liefde is, te veranderen, proberen wat je nog niet goed doet te verbeteren, je kunt er alles aan doen om bijvoorbeeld geduldiger te worden, om verdraagzamer te worden, om geen verwijten meer te maken aan medemensen, om meer je eigenbelang los te laten en noem het allemaal maar op, maar dat brengt je niet dichter bij Mij, omdat het niet uit je contact met Mij en je gevoel in je hart komt, maar uit je verstandsmatige wil. Die wil is je eigen wil, maar in je hart vind je Mijn Wil en dat is, Mijn liefde. En door vaak in je hart Mijn Wil, dat is Mijn liefde, te voelen, ga je je als vanzelf Mijn liefde eigenmaken. Kijk maar eens naar mensen die veel met elkaar omgaan als vrienden, zij gaan dingen van elkaar overnemen in hun handelen, vooral als wat anderen doen hen bevalt. Zo trekken mensen elkaar ook aan, door wat hen bevalt.

Van alle mensen die Mij in hun hart daadwerkelijk gevonden hebben en in hun hart Mijn liefde daadwerkelijk gevoeld hebben en met Mij tot een persoonlijk contact gekomen zijn, is er niet één die dat niet bevallen is. Alleen denken mensen er niet steeds aan dat zij met alles altijd bij Mij in hun hart kunnen komen en Mijn liefde daar kunnen voelen en Mijn raad kunnen krijgen. Toch, juist is dat het allerbeste om te doen, vooral als je graag zelf tot Mijn ware liefde wilt komen. Blijf er dan niet mee bezig om jezelf in van alles en nog wat te verbeteren om gelijk aan Mijn ware wijze liefde te worden, maar kom steeds in je hart bij Mij en voel Mijn ware wijze liefde, vertel Mij je situaties en luister naar Mijn raad. Dan zul je als vanzelf Mijn liefde meer en meer zelf gaan zijn en meer en meer in de gelijkheid aan Mij en Mijn ware liefde komen in je eigen vrije persoonlijke zijn. Je hoeft er alleen bewust en uit eigen vrije keus in je hart voor bij Mij te komen en in je hart steeds Mijn liefde te voelen en het zal je bevallen en langzaam maar zeker je eigen worden.

Want in je hart ligt de sleutel tot groei in liefde, Mijn liefde. Al je inzet om je handelen te verbeteren en tot Mijn liefde te komen, begint bij Mij in je hart, bij Mijn ware wijze liefde in je hart. Zo eenvoudig is het. Maar de meeste mensen worden in beslag genomen door allerlei bezigheden, door werk, door genoegens, door sport en allerlei extra’s, zelfs door vrijwilligerswerk en goede bedoelingen. Daardoor blijft er weinig aandacht en gelegenheid over om in alle rust in het hart bij Mij te komen en met Mij te spreken en Mijn liefde te voelen. En aan jullie, die je best doen om je handelen zoveel mogelijk gelijk aan Mijn ware liefde te maken, zeg Ik, doe wat minder je best en kom vaker in je hart bij Mij, voel steeds Mijn liefde en haar wijsheid en Ik zeg je, dan maak je je Mijn ware wijze liefde dieper en sneller eigen, dan al die tijd je best blijven doen en jezelf te dwingen liefdevoller te zijn.

Vanuit je hart, vanuit het voelen van Mijn ware wijze liefde, word je in al je vrijheid het beste en snelste gelijk aan Mij en Mijn liefde. En dat is toch je bedoeling? Dat is ook Mijn bedoeling. Want Ik heb jou innig lief. En in je hart weet je dat Ik jou en alle mensen werkelijk innig liefheb. Maak je Mijn liefde eigen, niet door te proberen je handelen te verbeteren, maar door steeds in je hart Mijn liefde te voelen!

Hemels Brood 6025

Alle mensen op aarde hebben de vrijheid van leven. Maar veel mensen weten niet in welk verband hun doen en laten met elkaar staat en met alles wat er op aarde is en leeft. Zo kan het zijn dat mensen over allerlei natuurgeweld, wat niemand in de hand heeft, zeggen, dat wat mensen daardoor meemaken Gods toorn is, Gods straf is, omdat niet naar Mijn Wil geleefd is. Maar zo is het niet. Alhoewel stormen en natuurgeweld als het eenmaal losbreekt door mensen niet meer tegen te houden is, heeft het toch allemaal zijn oorsprong in het doen en laten van mensen, door de keuzen die mensen maken.

Het zijn vooral de intenties van de keuzen die mensen maken waardoor de gebeurtenissen vorm krijgen. Het is enigszins te vergelijken met twee rechte evenwijdig lopende lijnen. Als aan het begin tussen de lijnen ook maar het kleinste deeltje van een millimeter niet evenwijdig is, dan wijken de lijnen in hun verdere verloop steeds verder van elkaar af. Wat in het begin niet gezien wordt, dat wordt een paar kilometer verder wel gezien en dan is het niet meer mogelijk om ze terug te brengen tot de evenwijdig aan elkaar lopende lijnen zoals bedoeld was. Zo is het met veel keuzen die  mensen maken, in het eerste begin lijken de keuzen op te leveren wat ermee bedoeld wordt, maar na verloop van tijd wordt zichtbaar dat het niet wordt wat bedoeld was en daar is dan niets meer aan te doen. En vaak wordt dat na verloop van tijd pas duidelijk en wordt helemaal niet meer gezien waar een en ander uit voortgekomen is: uit de keuzen die gemaakt zijn.

Soms liggen die keuzen ver in het verleden, maar vaak ook in het heden. Alles wat er op aarde gebeurt, staat in direct verband met de mens en de keuzen die mensen maken en met de mogelijkheden die de mens op aarde in de natuur, met alles erop en eraan, gegeven zijn. Daarbij staat alles in zijn totaal in verband met Mij, jullie God en Schepper en daarmee met Mijn wijze onbaatzuchtige liefde. Dat verband wordt door veel mensen niet gezien en hun eigen aandeel in alles wat er op aarde gebeurt nog minder, of mensen willen het niet zien, want zij willen hun keuzen niet aanpassen. En dan is het heel gemakkelijk om te roepen dat het Mijn toorn is, dat Ik de mensen straf, dat Ik schuld heb.

Daarmee is het nog steeds zoals het was toen Ik in Jezus Christus op aarde de mensen leerden wat de ware verbanden met Mij en Mijn liefde zijn en wat de verbanden zijn tussen de keuzen die mensen maken en alle gebeurtenissen. Zoals Ik toen onschuldig beschuldigd en veroordeeld ben, zo word Ik nu nog onschuldig beschuldigd en veroordeeld. Maar tegen alle mensen die wel de juiste verbanden zien en van zichzelf zien dat zij niet altijd naar liefde handelen en dat toegeven en in liefde bij Mij komen, zeg Ik: heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn!

Hemels Brood 6026

Onder mensen bestaat een hiërarchie van leiderschap, van laag naar hoog en de hoogste heeft de meeste zeggenschap over de meeste mensen en maakt de uiteindelijke beslissingen. Maar er zijn altijd mensen die zich tegen leiderschap verzetten, die zich tegen beslissingen verzetten. Onder hen zijn er die vanuit een edele instelling en om goed te doen zich verzetten, maar er zijn ook veel mensen die zich verzetten uit eigenbelang.

Soms is verzet terecht, als het om het verbeteren van situaties voor minder bedeelden gaat, maar daar gaat het lang niet altijd om. Al met al vertoont het leiderschap van mensen altijd gebreken, want in het handelen en naleven van Mijn liefde heeft ieder mens tekortkomingen. En die zijn doorgaans overal terug te vinden in elke wet en regelgeving. Alleen leiders die in hun leiderschap zoveel mogelijk bij Mij in hun hart komen en naar Mijn liefdevolle raad luisteren, bereiken meer balans in het welzijn van hun medemensen. Maar dat zijn er over het algemeen weinig en zij stellen zich vaak gelijk aan hun medemensen op, zij zijn vanuit hun hart meer doorgevers van Mij als hun leider, dan dat zij zelf uit eigen mening wetten en regels samenstellen. Zij leggen mensen vanuit hun leiderschapspositie niets op, maar laten zien wat voor iedereen het beste is om je aan te houden, om een prettige samenleving te hebben en te houden.

Maar in de huidige tijd zijn er nog maar weinig van zulke leiders, want de mensen die zelf macht en rijkdom willen, verzetten zich op allerlei slinkse manieren tegen goede en edele leiders. En dan maakt het uit of de mensen die in Mij geloven en hun leven invullen naar Mijn liefde zich niet laten verleiden om in de weerstand van anderen mee te gaan. Alle onwaarheid mag aan de kaak gesteld worden, mag in het licht gebracht worden, maar dan wel op een eerlijke manier en niet uit boosheid, uit verwijten, uit ongenoegens, uit wraak. Ook niet met verdraaiing van feiten, met beschuldigingen, laat het niet uit de hand lopen, maar praat met elkaar, steeds vasthoudend aan wat Ik in het hart aanraad.

Omdat er maar weinig mensen zijn die Mij in hun hart kennen en in hun hart naar Mij luisteren, is het niet gemakkelijk om eigenzinnige leiders tot inzicht te brengen. Daarom zeg Ik, wees om te beginnen in je eigen kleine omgeving zoveel je kunt Mijn liefde uit je hart en bid voor degenen die een andere leiding geven dan jij in je hart voelt dat beter zou zijn. Bid voor hen en je medemensen uit liefde, dan heeft je gebed daadwerkelijk kracht. En hoe meer mensen uit Mijn ware liefde voor een goede leiding bidden, des te meer kracht heeft dat, des te meer uitwerking heeft dat. Want dat is Mijn liefde die alles vermag!

Hemels Brood 6027

Ik heb de hele wereld in jou gelegd, Ik heb Mijn hele Schepping in jou gelegd, Ik heb het hele universum in jou gelegd, Ik heb Mijn Leven, Ik heb Mij Zelf in jou gelegd, Mens Ik Ben in jou Alles wat jij ook bent, leven, liefde, waarheid, eeuwigheid, eindeloos. En je weet het, je kunt het weten, je kunt het zijn, alleen, het kost tijd. Het kost geen geld, het kost geen goud, geen zilver, geen juwelen, het kost tijd. Tijd als vertraagde voortgang.

De eeuwigheid blijft eindeloos de eeuwigheid, maar tijd zal steeds sneller opgaan in de eindeloze eeuwigheid, in het ware oneindig gelukzalige leven Die Ik Ben. Wees blij met de tijd die jou gegeven is op de aarde. Want hoe moeilijk dat ook is en hoe weinig je op aarde ook bemerkt van de gelukzaligheid die Mijn werkelijk Leven is en geeft, je verblijf op aarde is voor jou de enige weg naar Mij, naar ware gelukzaligheid in alle werkelijkheid van vrij en zelfstandig gelukzalig leven, Mens. Zie de Mens zoals je op aarde mens bent en je leven aan aardse tijd gebonden is. Tijd is voor jou kostbaar, als de Mens die jullie allemaal met elkaar zijn. Want in jou zijn alle mensen, want Ik Ben in jou en in Mij zijn alle mensen. Het is belangrijk dat je dat gaat begrijpen, dat je Eenheid gaat begrijpen, dat je ware liefde gaat begrijpen, dat je werkelijk Leven gaat begrijpen. Maar niet met je verstand, want met je verstand kun je wat hierboven staat niet werkelijk begrijpen. Maar in je hart, in verbinding met Mij, kun je voelend begrijpen, zuiver eerlijk voelend begrijpen.

Niet alles in één keer, maar stap voor stap en dat is de tijd die jou, Mens, gegeven is en juist daarom zo belangrijk voor je is. Ik heb jou Alles gegeven, Ik hoef daar niets voor terug. Denk niet dat je Mij daarvoor iets moet of kunt geven. Maar het zal Mij een grote vreugde zijn als je wat Ik je geef allemaal aanneemt en je tijd ervoor neemt om te zijn wie je bent, Mens, Mijn evenbeeld, Mijn Leven in werkelijkheid. Niet voor Mij, maar voor jou, zodat je tot de ware gelukzaligheid komt die je op aarde zo ontzettend mist. En juist dat je dat op aarde mist, geeft jou zoveel goeds. Ja, uit de grootste ellende kun jij, Mens, het beste tot de ware gelukzaligheid komen. Zo belangrijk is jouw verblijf op aarde. En daarom zeg Ik, Mens, verkort je verblijf op aarde niet om van de ellende af te zijn, maar verleng je leven ook niet om niet dood te willen. Geef het in Mijn Hand en Ik zorg voor de juiste tijd en de juiste manier. Hoe ellendig je leven ook is, het is je kostbaarste bezit, dus leef het tot Ik je leven beëindig. En wie zijn leven wil verlengen, om zijn genoegens, laat het in Mijn Hand, want Ik weet het beste tot wanneer een verblijf op aarde voor jou van belang is.

Alle middelen om een leven te bekorten of te verlengen en in handen van mensen zijn, missen Mijn Hand als het natuurlijk verloop van leven op aarde ermee verstoord wordt. Veel mensen denken dat zij zelf wel weten tot wanneer en in welke omstandigheden zij wel of niet op aarde willen blijven. In vrijheid mag ieder mens zijn keus maken, maar of hij daarmee kiest wat in alle werkelijkheid het beste is, zal hij pas daarna gaan ervaren. En dan is er geen weg terug. Denk nu niet dat Ik hiermee mensen bedoel af te schrikken om hun keus te maken, want zo is het niet bedoeld. Het gaat er alleen om dat, ook al is iedereen vrij om welke keus dan ook te maken, Ik iedereen het beste gun en Ik vraag niemand om niet te kiezen wat hij wil, Ik vraag niemand om er nog eens over na te denken. Ik vraag alleen, voel eens heel diep in je hart, voel je daar in alle eerlijkheid dat het een goede levenskeus is die je maakt? Meer niet.

Hemels Brood 6028

Om tot Mijn ware leven te komen is het nodig dat mensen Mij liefhebben en elkaar liefhebben op dezelfde manier. Maar liefhebben heeft op aarde verschillende invullingen. Want met liefhebben bedoel Ik een ander liefhebben dan wanneer het om ouders, om familie en vrienden gaat en wanneer het om de levenspartner gaat. Mij liefhebben is daarbij niet het liefhebben zoals van een levenspartner, en Mij liefhebben gaat veel dieper dan het liefhebben van ouders, familie en vrienden. Je ouders, familie en vrienden zie en ken je, terwijl Ik op aarde op die manier niet te zien of te kennen ben. Dat maakt het niet makkelijker om Mij lief te hebben op de bedoelde manier en voor veel gelovige mensen is het dan ook moeilijk om te begrijpen wat Mij liefhebben is, zoals Ik werkelijk bedoel.

Al is er geen visueel contact met Mij, al ben Ik niet in een materieel lichaam te zien, liefde zit niet in het oog, in het zien van iemand, maar in het voelen in het hart, liefde voel je in je hart. Het is dan ook in het hart dat iedereen Mij kan vinden, want Ik ben liefde en daarom is ook het hart de plaats waar iedereen Mij kan vinden. Daarom is ook het hart de plaats waar Mijn liefde voor jou, door jou te voelen is. En wie Mijn liefde daadwerkelijk in zijn hart voelt, die voelt daarmee ook liefde voor Mij, want jouw en Mijn liefde zijn in je hart een en dezelfde ware liefde. Hoe dieper en duidelijker je Mijn liefde in je hart voelt, des te dieper en duidelijker is ook jouw liefde voor Mij. Dat wil niet zeggen dat de liefde die je in je hart voelt, in al je doen en laten tot uitdrukking komt, maar daarvanuit groeit je doen en laten wel meer naar die ware liefde die je in contact met Mij in je hart voelt. Het is dan ook in je hart dat je Mij meer en meer leert kennen in de ware liefde die Ik Ben en die jij van oorsprong zelf ook bent, ook al zie je Mij niet in een materieel lichaam.

Ware liefde heeft niets vandoen met het materiële lichaam en de lichamelijke uitingen van liefde, zoals mensen dat ten aanzien daarvan ervaren. En de voortplanting vanuit deze lichamelijke reactie staat daarin op zich in de materie. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat na het leven in de materie en het afleggen van het materiële lichaam ook die lichamelijke reactie geen vervolg in die zin heeft en op aarde eigenlijk alleen plaats heeft in de voortbrenging van nageslacht, zodat steeds weer mensen hun plaats op aarde kunnen krijgen en tot Mij, hun liefhebbende Schepper, kunnen komen. In die zin is de lichamelijke liefdedaad van belang voor al degenen die ook graag via de aarde bij Mij, hun hemelse Vader, willen komen in het volle besef persoonlijk te bestaan en Mij Persoonlijk te leren zien en kennen, wat alleen via de aarde mogelijk is.

Op aarde wordt ware liefde nogal eens verward met de lichamelijke liefdedaad, die puur bedoeld is om steeds weer mensen de kans te geven om op aarde te komen. Omdat het de ware liefde die Ik bedoel niet is en vaak gedacht wordt dat het wel met de ware liefde te maken heeft, is het beter om deze lichamelijke bezigheid niet voort te zetten nadat het lichaam van de vrouw geen nageslacht meer kan voortbrengen. Zodat de aandacht van mensen dan meer naar hun hart kan gaan voor Mijn ware liefde en zij daarmee meer besef gaan krijgen van wat de werkelijk ware Enige levensliefde, Die Ik Ben, is. Evengoed kan iedereen al op jonge leeftijd in zijn hart Mij en Mijn liefde ervaren en beseffen wat het verschil is tussen Mijn Enig ware diepe Levensliefde, welke het ware eeuwig gelukzalige leven is, en de liefde voor ouders, familie en vrienden, de liefde tussen levenspartners en de lichamelijke liefde.

Door alles wat mensen al jong naar de wereld trekt, zijn er weinig mensen die Mij al van jongs af aan in hun hart kennen en al van jongs af aan Mijn liefde in hun hart voelen. Gezegend zijn zij en alle mensen die Mij en Mijn liefde in hun hart voelen en het verschil ten diepste begrijpen. Voor hen vergaat de wereld eerder dan voor anderen, omdat zij in die ware liefde hun heil gevonden hebben. Maar uiteindelijk zal voor iedereen de wereld vergaan door ware liefde in het hart van iedereen, door Mijn en jouw liefde in je hart, door Mijn en ieders liefde in ieders hart.

Hemels Brood 6029

Toen de mens op aarde kwam, was alles op aarde perfect en kon hij er alles vinden wat voor zijn verblijf nodig was. Zou de mens daar niets aan veranderd hebben, dan zou dat nu nog zo zijn. Toch, ondanks alle veranderingen die de mens heeft aangebracht, is er geen schade aan het geheel gedaan, maar wat de mens veranderd heeft, komt hem niet ten goede, ondanks al zijn moeite om, wat Ik hem in alle perfectie gegeven heb, in zijn optiek beter te maken. Maar beter is het nog niet geworden. Toch denkt de mens dat er meer verbetering nodig is, maar waar hij daadwerkelijk mee bezig is, is zijn eigen veranderingen, die juist in zijn nadeel zijn, te herzien en nogmaals te herzien.

Daarbij denkt hij dat hij missers in de Schepping aan het verbeteren is, terwijl het simpelweg de missers van zijn voorgangers zijn waar hij mee bezig is. En zou de mens Mij daarvoor om raad vragen, dan zou Ik hem in alle perfectie kunnen tonen hoe hij die missers ten beste voor iedereen zou kunnen herstellen, zodat alles weer tot de oorspronkelijk voor de mens perfecte situatie op aarde zou worden teruggebracht. Maar het merendeel van de mensen blijft het zien als missers van Mij in Mijn Schepping en zien hun eigen aandeel niet en zien het aandeel van hun voorgangers ook niet. Dat komt omdat zij Mij niet zien als de liefde en de waarheid in de volkomen volmaaktheid Die Ik Ben. En dan zeggen mensen niet in Mij, in Mijn bestaan als God en Schepper te geloven, maar tegelijkertijd krijg Ik wel de schuld ervan, dat de Schepping volgens hen niet volmaakt zou zijn. Dat is nogal tegenstrijdig. Maar zolang mensen hun eigen doen en laten ten aanzien van de gevolgen van hun handelen niet zien en niet kennen, is het voor hen ook nog niet mogelijk om Mij ten volle te zien en te kennen.

Maar Ik zie en ken wel alle mensen en Ik neem hen niets kwalijk. Ik hoef hen in Mijn liefde niets kwalijk te nemen, want wat Ik perfect geschapen heb, blijft ten eeuwigen dage perfect, ook al wijzigt de mens er nog zoveel aan, dat verandert niets aan de perfecte volmaaktheid die Ik in Mijn Schepping gelegd heb, maar hoe perfect Mijn Schepping ook blijft, wat mensen denken voor zichzelf te moeten aanpassen, dat kan voor mensen wel nadelig uitpakken. Mensen hebben door de eeuwen heen veel naar hun hand gezet en dat gebeurt ook nu in deze huidige tijd nog. Daardoor is er op de aarde een voor de mens steeds moeilijker leven ontstaan, waar veel mensen graag Mij de schuld van geven. Maar zij zijn blind voor de waarheid, blind voor de effecten van hun eigen doen en laten, blind voor de gevolgen van de wijzigingen in de natuur die zij op steeds meer plaatsen aanbrengen. Vreemd genoeg zoeken mensen voor hun rust en genoegen net die delen van de natuur op, die nog ongerept zijn en zij genieten daar van die schitterend mooie natuur. En juist daar zouden mensen zich ervan bewust kunnen worden dat Ik geen aandeel heb in alle door hen gewijzigde natuur, waardoor die natuur haar oorspronkelijke schoonheid heeft verloren. Alleen de mens heeft daar een aandeel in. En als de mensen zo doorgaan, dan blijft er straks geen stukje ongerepte natuur meer over.

Toch blijft ook dan Mijn Schepping volmaakt, ondanks al het ingrijpen van de mens. Want daarmee heb Ik tot in detail rekening gehouden en de mens kan nog zo ver gaan in zijn grote blindheid, eens komt het moment dat hij zijn ogen moet openen om tot het ware zicht te komen en eens moet de mens erkennen dat hij oorzaak is van al zijn moeilijkheden en dat hij alleen met Mij samen alles kan terugbrengen wat door mensen verstoord is. En juist die verstoring vormt uiteindelijk een situatie waar geen mens meer een oplossing voor weet en door de chaos die dan ontstaat, gaan mensen gezamenlijk beseffen dat zij het zonder Mij nooit in orde kunnen krijgen. Maar eerst is daar de wanhoop van het niets meer kunnen verbeteren voor nodig. Hoe triest dat ook is, toch zal dat de grote ommekeer teweegbrengen.

En dan zullen de weinige mensen die in Mij en Mijn liefde, in Mijn wijsheid uit liefde zijn blijven geloven, met Mij samen alles aanreiken wat nodig is om, wat voor de mens alleen niet meer mogelijk is, te helpen herstellen, totdat het leven van alle mensen eenvoudig en alleen nog gelijk aan Mijn wijze liefde is en de natuur weer teruggebracht wordt tot haar oorspronkelijk schoonste vorm. Dan zullen alle mensen in vrede en harmonie op aarde samenleven, tot het hun tijd is om de aarde te verlaten en eeuwig bij Mij waarlijk gelukzalig verder te leven.

Hemels Brood 6030

Wat de toekomst ook zal brengen en wat in het verleden ook gebeurd is, nu is het vandaag en vandaag gaat het erom hoe je met je leven omgaat. Vandaag heb je te maken met het verleden en met de toekomst, maar noch in het verleden, noch in de toekomst ligt je handelen, liggen je keuzen, je doen en laten, dat ligt er voor vandaag.

Want alleen vandaag maak je verleden en alleen vandaag maak je toekomst, met wat je kiest, met wat je doet, met wat je laat, met wat je zegt, met wat je zwijgt, kortom, heel je leven gaat steeds en steeds opnieuw om vandaag. Want vandaag is morgen, en morgen is vandaag gisteren. Zo belangrijk is vandaag, altijd. En even belangrijk is het om vandaag zoveel je kunt, wilt en aan denkt, bij Mij in je hart te komen, om Mijn liefde te voelen, om de raad van Mijn wijsheid uit Mijn liefde te krijgen, om steeds te weten, hoe met alles wat zich vandaag voordoet het beste om te gaan. Het beste voor alle mensen en dat is gelijk ook het beste voor jou, want jij bent één van alle mensen. Daarom, wat goed is voor alle mensen, is ook goed voor jou. Dat is vervat in Mijn liefde. Want Mijn liefde is de volmaakte goedheid voor alle mensen en alle mensen zijn deel van Mij, in eenheid met Mij. Daarom is Mijn liefde goed voor alle mensen vanuit de ware wijze liefde Die Ik Ben.

Als jij vandaag Mijn wijze liefde uit je hart zoveel mogelijk naleeft, dan helen wonden uit het verleden en dan doe je goed voor de toekomst. Zo belangrijk is vandaag voor iedereen. Veel mensen maken vandaag hun keuzen en de meesten proberen wat zij in het verleden niet zo goed gedaan hebben, vandaag goed te maken, voor zichzelf. Of proberen vandaag te doen waar zij in de toekomst profijt van kunnen hebben, voor zichzelf. En elke dag zijn zij ermee bezig gevolgen uit het verleden kwijt te raken en hun gemak, hun bezit, hun genoegens, voor de toekomst veilig te stellen. Daar gebruiken zij steeds weer vandaag voor. Maar daarmee veranderen zij het verleden niet en daarmee zijn zij ook niet zeker van hun toekomst. Want wat zij vandaag doen voor zichzelf beklijft niet in de toekomst en vormt een verleden wat hen blijft achtervolgen, als zij er niet mee bij Mij komen in hun hart.

Zo belangrijk is vandaag voor iedereen! Maar zie, voor Mij is het in die zin altijd vandaag, want Ik ben altijd Dezelfde, onveranderlijk ware wijze liefde en Mijn liefde is het ware leven, onveranderlijk. Mijn verleden en Mijn toekomst, zou je het zo kunnen noemen, wat niet zo is, is in mensentaal eeuwig vandaag te noemen, maar het is de eeuwige dag, het eeuwig ware bestaan in volledig volmaakte onveranderlijke onbaatzuchtige wijze liefde, eeuwig gelukzalig werkelijk leven. Zo belangrijk is vandaag voor iedereen, altijd.

Hemels Brood 6031

Het is zo makkelijk om te zien wat er in de wereld allemaal niet goed gaat. Het is zo gemakkelijk om te zien wat anderen niet goed doen en dat tegen hen te zeggen, of er met anderen over te praten wat je van iemand vindt. Maar de meeste mensen hebben geen besef van wat er aan hun eigen gedrag mankeert, hoe hun eigen gedrag bij anderen overkomt, hoe het eigen gedrag medemensen tekortdoet.

Daarmee bedoel Ik niet te zeggen dat je beter je best moet doen om je eigen gedrag te doorzien en waar het nog aan mankeert, moet verbeteren, want jezelf ten diepste leren kennen, gebeurt gaandeweg je verblijf op aarde, door alles wat je meemaakt, door mensen om je heen, door situaties, door gebeurtenissen. Door alles wat je verteld wordt, leer je levenslang meer te beseffen van jezelf, van je goede en je minder goede kanten. En net als jij er een leven lang voor gekregen hebt, hebben alle mensen daar een leven lang voor gekregen. Niet allemaal even lang en niet allemaal in dezelfde omstandigheden, met dezelfde gebeurtenissen, niet allemaal met dezelfde medemensen en ook niet allemaal met hetzelfde zicht, karakter, dezelfde instelling, enzovoorts. Veel mensen zijn geneigd om wat zij goed kunnen, ook te verwachten van anderen. En zij verwachten dat wat zij als heel gewoon beschouwen, anderen dat ook als heel gewoon beschouwen. Zij verwachten dat wat zij weten, anderen ook weten. Maar zo is het niet.

Alles heeft voor iedereen plaats en tijd en dat is voor alle mensen verschillend. Als jij veel kunt onthouden, denk dan niet dat anderen dat ook kunnen. Als jij geduldig kunt blijven, denk dan niet dat anderen dat ook kunnen. En denk nu niet, dat jij dat wel weet en daar rekening mee houdt, want het komt ook bij jou voor, dat je van anderen verwacht dat de ander wat jij kunt, weet, ziet, beseft, enzovoorts, ook ziet, weet, beseft, enzovoorts, en dat komt vaker voor dan je denkt. Maar zo gaat het tussen mensen en dat kan tot nare situaties leiden. Kijk er daarom bij onenigheid eens naar, of je misschien iets van de ander verwachtte wat bij hem nog niet aanwezig is, nog niet mogelijk is, nog niet beseft wordt. En kijk er dan ook eens naar of die ander wellicht iets van jou verwachtte, wat jij nog niet kunt, ziet, weet, beseft.

Kom daarvoor bij Mij, want Ik kan jou het beste laten weten waar de nare situatie precies mee te maken heeft. Kom in alle eerlijkheid in je hart bij Mij en met liefde laat Ik je zien wat jouw verwachtingen zijn en wat de verwachtingen van de ander zijn. En in een eerlijk gesprek kunnen jullie het dan weer goedmaken en kan alles tussen jullie weer in harmonie aan Mijn wijze liefde gelijk worden.

Hemels Brood 6032

Een groot deel van de vrijheid van de mens is ingekapseld geworden in het wereldse gebeuren. En steeds zijn er wel mensen die daaraan willen ontkomen en dat proberen ze door te gaan reizen of door in andere landen te gaan wonen om meer naar hun eigen wensen te kunnen leven. Maar wat mensen ook ondernemen, waar zij ook naartoe trekken, zij ontmoeten overal opnieuw de wereld, de wereldse maatstaven die overal veel mensen in hun macht hebben. Het zijn in werkelijkheid niet de wereldse maatstaven, maar de opvattingen van mensen die de vrijheid van dezelfde mensen belemmeren. Het zijn de mensen zelf, die zichzelf en hun medemensen aan de ene kant van alles opleggen en aan de andere kant vrijheid willen hebben om aan hun eigen wensen te voldoen.

Overal hebben mensen gebruiken die vrijheid beperkend zijn, overal hebben mensen regels die vrijheid beperkend zijn en zo is er nog veel meer waardoor de vrijheid van mensen beperkt wordt. Dat is om een aantal redenen niet verkeerd. Want zou alles werkelijk in alle vrijheid aan iedereen overgelaten worden, dan zou er over de hele wereld chaos ontstaan en zou er op aarde veel meer strijd en veel meer misdaad zijn, dan er nu al is. Omdat veel mensen alleen of vooral voor hun eigen welzijn zouden kiezen en naar zouden handelen. In zekere zin gebeurt dat nu ook veel, maar regels en wetten, meningen en gebruiken, opvattingen en gewoonten, houden dat nog enigszins in bedwang. En hoewel dat de mens in zijn vrijheid belemmert, wordt daarmee toch ook min of meer de algemene chaos van misdaad en strijd ingeperkt, waar iedereen baat bij heeft.

Alleen, ook het besef van wat ware vrijheid is, wordt daarmee beperkt en dat zou beter niet zo zijn. Want nu zoeken mensen naar die ware vrijheid op plaatsen waar die niet te vinden is. De ware vrijheid is niet te vinden in andere landen, op andere plaatsen, de ware vrijheid is alleen te vinden in je hart, in ware onbaatzuchtige liefde uit Mij. En zou je gevangen zijn in alle wereldse wetten en regels, in opvattingen en meningen, in gewoonten en rituelen, dan nog kun je vrij zijn in je hart bij Mij. En zodra je vrij in je hart bij Mij bent, ben je  vrij in de wereld, zonder dat de wereld daar weet van heeft. Je mag de hele wereld over reizen, naar nieuwe landen gaan, je op een eiland vestigen, waar je denkt vrij te zijn, maar werkelijk vrij ben je pas in je hart, als je in je hart put uit Mijn ware wijze liefde.

Voel dat maar eens, dan voel en besef je dat je nergens naartoe hoeft voor ware vrijheid, want waar je ook bent, gaat of staat, vrijheid is altijd alleen in Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6033

Van tijd tot tijd is het moeilijk om in alle omstandigheden op Mij te blijven vertrouwen. Je wilt het wel en over het algemeen heb je ook vertrouwen in Mij en Mijn liefde, maar er zijn situaties waarbij je vertrouwen toch niet volkomen is, vooral bij onverwachte onaangename gebeurtenissen die je niet zag aankomen. En vooral ook wanneer je kijkt naar wat er op aarde allemaal voor ellende bij mensen is, terwijl diegenen daar geen reden voor gegeven hebben, niet meer verkeerd gedaan hebben dan zoveel andere mensen. Sterker nog, het zijn regelmatig ook heel goede en liefdevolle mensen die zomaar uit het niets te maken krijgen met narigheid.

En dan word je onzeker, hoeveel meer wat kan er nog allemaal aan onaangenaams gebeuren? Want ook in jouw leven is wel het een en ander gebeurd wat bepaald niet aangenaam was en vaak ook onverwachts. Dat maakt met elkaar, dat de toekomst onzeker voor je is, wat kan je nog meer gebeuren, wat kan er op de wereld ook nog allemaal aan onaangenaams gebeuren? En hoe kun je dan op Mijn liefde vertrouwen ten aanzien van je leven en dat van anderen, want elk moment kan er weer ergens een ramp gebeuren of kunnen goede mensen verrast worden met onaangename situaties en dat tart je vertrouwen in Mij. Ik begrijp dat en het is evengoed zo, dat Ik, ondanks dat wankele vertrouwen van jou, toch altijd voor jou zorg. Want uit grote liefde zorg Ik zonder uitzondering voor jou en voor alle mensen, of je daarop nu wel of niet vertrouwt. Dat geloof je wel, maar waarom er dan zomaar, dan eens hier en dan eens daar, goede mensen nare dingen overkomen, dat begrijp je eigenlijk vanuit Mijn liefde niet. Want als jij iemand liefhebt dan bespaar je diegene het liefst elke pijn en elke narigheid, en Ik laat dat allemaal maar gebeuren.

Maar zo is het niet. Ik laat niet alles zomaar gebeuren. Juist niet. Ik heb er vanuit Mijn ware grote liefde voor jou en voor alle mensen juist de grootste zorg voor, dat jullie allemaal tot het ware gelukzalige leven komen, waarbij er geen enkele narigheid, geen enkele pijn, geen enkel verdriet meer is of kan zijn, alleen nog de volle gelukzalige liefde, het ware leven. En als daar nu op aarde al die onaangename omstandigheden voor nodig zijn, zonder welke mensen niet tot dat ware liefdevolle eeuwig gelukzalige leven kunnen komen, dan is het het beste voor jullie allemaal dat al die narigheid gebeurt. En hoezo dat nodig is heeft met diepe inzichten te maken, die Ik jullie nog niet kan geven, omdat dit door jullie onvolmaaktheid in ware liefde, niet te zien is.

Ik begrijp je wankelingen in vertrouwen op sommige momenten en Ik vraag je niet om meer vertrouwen in Mij en Mijn liefde te hebben dan je kunt. Waar Ik zonder jullie vrijheid te belemmeren kan, help Ik je te leren zien wat allemaal nodig is en toch Mijn liefdevolle zorg heeft. Stap voor stap en uiteindelijk zul je zien dat niets zomaar was maar allemaal in Mijn liefde gedragen gebeurde, om iedereen tot het werkelijk vrije gelukzalige leven zonder enige narigheid te brengen. En Ik zeg je, dat zal gebeuren, dat iedereen in alle vrijheid tot het ware gelukzalige leven komt.

Hemels Brood 6034

Streng voor jezelf zijn omdat je wilt voldoen aan Mijn liefde, omdat je eerlijk wilt zijn, omdat je het goed wilt doen, brengt je niet tot ware liefde. Maar het tegenovergestelde, het wat gemakkelijker nemen allemaal, eens niet eerlijk zijn, eens geheel voor jezelf kiezen, het wat minder goed doen, ook niet. Jezelf dwingen tot liefde en goedheid of het wat gemakkelijker nemen, is beide niet de basis om tot ware liefde te komen. Dat kan alleen met Mij samen.

Want ware liefde groeit in je hart uit Mij, steeds wanneer je in je hart bij Mij komt. Ik weet wat je nog niet kunt en Ik vergeef jou dat. Maar Ik weet ook waar je te gemakzuchtig in bent en bijsturing nodig hebt. Die bijsturing kan Ik je in je hart aanreiken op momenten dat je bij Mij komt. Daarvoor is dan wel een regelmatig contact met Mij in je hart nodig. En Ik zeg je, als je regelmatig bij Mij komt, kan Ik je op een zachtmoedige manier tot inzicht brengen. Maar kies je ervoor het zelf te doen en jezelf streng aan te pakken, dan zal het veel moeilijker zijn en dan zal het uit liefde nodig zijn, dat Ik je op een andere manier tot de juiste inzichten breng. Ik ben geen strenge God, maar het komt er uiteindelijk wel op neer, dat je hoe dan ook volkomen tot ware liefde komt en dat alles wat dat niet is, opgelost wordt. Hoe meer dat tijdens je verblijf op aarde lukt, des te meer zal dat je na je verblijf op aarde ten goede komen. Dus ja, het is belangrijk voor jou en alle mensen om zoveel mogelijk in je hart te komen om tot Mijn liefde te komen in al je handelen.

En daarvoor is het ook belangrijk dat je de juiste en Enige weg kiest. Die Enige weg ben Ik in Jezus Christus in je hart. Daarbij zal strengheid of gemakzucht je niet helpen, alleen een oprecht willen en een regelmatig geheel oprecht contact met Mij in je hart. En je hoeft je niet te schamen voor de dingen die je niet naar waarheid deed of sprak, voor alles wat in je eigenbelang was, je hoeft er alleen mee bij Mij te komen en het aan Mij te vertellen. Door de liefde die Ik je dan in je hart van Mij laat voelen, komt er bij jou steeds wat meer inzicht, steeds wat meer kracht en steeds wat meer echte liefde waarmee je je meer en meer aan waarheid gaat houden, waarmee je minder aan je eigenbelang gaat vasthouden, waarmee je goedmoediger wordt voor je medemensen, niet uit strengheid, maar doordat je steeds meer Mijn liefde uit Mij, zelf gaat zijn.

Liefde kun je niet dwingen, niet bij jezelf en niet bij anderen. Liefde kan wel in jou groeien, vanuit Mijn liefde in je hart, en hoe meer je in je hart oprecht bij Mij komt, met Mij spreekt en naar Mij luistert, des te meer ga je niet alleen Mijn liefde voelen en begrijpen, maar ook zelf zijn. Geen strengheid, geen gemakzucht, maar ware zachtmoedigheid uit Mijn liefde brengt jou en alle mensen het best en aangenaamst tot werkelijk liefdevol leven.

Hemels Brood 6035

Dat de hemel geen plaats is, is voor veel mensen niet voor te stellen, doordat het eeuwenlang voorgesteld is als een plaats. Eeuwenlang was de blauwe lucht de plaats waar de hemel zich zou bevinden, ver weg van de aarde. En voor veel mensen is dat nog zo en ze kunnen het zich nauwelijks voorstellen dat de hemel een hoedanigheid is en niet een tastbare plaats. Maar als je het met hen hebt over boosheid, blijdschap, vrede, verdriet en zo meer, dan is er geen twijfel, dat is een ontastbare hoedanigheid, net zoals liefde, want al die hoedanigheden kent iedereen wel in zichzelf. Het zijn innerlijke belevingen die niet tastbaar zijn en op zichzelf ook niet zichtbaar.

En zo is de hemel een naam voor wat op zichzelf niet tastbaar en niet zichtbaar is. Maar de kenmerken van wat de hemel tot hemel maakt zijn in die eeuwen nooit op die manier ter sprake gebracht. De aarde was plat en de hemel een plaats in de blauwe lucht, ver van de aarde en niet te bereiken vanaf de aarde. Alleen na de dood konden mensen in de hemel komen, maar evengoed ook in de hel. En ook de hel is al die eeuwen een plaats geweest, met dat verschil, dat wie in de hemel kwam met liefde behandeld zou worden, maar wie in de hel kwam, die zou in het brandend vuur van de vernietiging terechtkomen. En geen van beide is waar. Toch zijn er nog veel mensen die, al is het weinig, nog iets van die beweringen geloven en hun best doen om na hun sterven toch in de hemel te mogen komen en door de heilige Petrus daar binnengelaten te worden. En zijn er ook nog mensen die rondlopen met een zekere mate van angst om na hun sterven in de brandende hel te komen.

Ik hoef jullie, die in Mij geloven en weten dat zowel hemel als hel geen daadwerkelijke plaatsen zijn, maar hoedanigheden, niet te vertellen dat er onder Mijn leiding geen comité is dat bepaalt wie er wel en wie er niet de hemel binnenkomt. Want voor een groot deel bepalen jullie mensen op aarde zelf de hoedanigheid van zijn na je sterven. Maar dat bepaal je niet alleen na je sterven, ook voor je sterven, nog op de aarde levend kun je veel tijd al in de hemelse hoedanigheid zijn, of juist niet en dat kun je dan de hel noemen. Maar alleen als je het heel, heel erg moeilijk gemaakt wordt en je werkelijk geen uitweg uit de moeilijkheden meer vindt of ziet zou je het de hel kunnen noemen.

Maar weet je, dan is het maar goed dat de hemel geen plaats is ver van de aarde, waar je zonder het toelatingscomité niet binnen wordt gelaten door de heilige Petrus en dat de hel geen plaats is waar je terechtkomt als je niet aan de voorwaarden van het comité voldaan hebt. Dan is het maar goed dat Ik er ben als jouw liefdevolle hemelse Vader, waar je altijd in je hart naartoe kunt komen, dat wil zeggen, dat je altijd in jezelf, daar waar jij voelt te leven, te zijn, te bestaan, in persoonlijk contact kunt zijn met Mij en van Mij in ware liefde altijd de weg gewezen kunt krijgen om te gaan. En dat is ook alweer niet letterlijk bedoeld een weg te zijn  en een letterlijk ergens naartoe gaan, maar een uitleg hoe ergens het beste mee om te gaan om uit de moeilijkheden te komen.

Daarbij kunnen jullie begrijpen, mocht een situatie aanvoelen als een hel, dat je altijd bij Mij kunt komen en dat Ik je help om uit de hel van de moeilijkheden in de hemel van de oplossing te komen. En dat is zo voor alle mensen, iedereen kan in zichzelf met Mij samen steeds weer in de hemel op aarde zijn, door Mijn eeuwig onbaatzuchtige ware wijze liefde voor jullie allemaal. Want de hemel is in alle mensen, omdat Ik in alle mensen ben: ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 6036

Niemand is wat hij is en wat hij kan alleen door zichzelf. Geen boom, geen plant is wat hij is alleen door zichzelf, geen dier is wat hij is alleen door zichzelf. Alles en iedereen heeft een “blauwdruk”, dat is een soort grondpatroon waardoor hij in de basis is wat hij is, en hoe alles en iedereen uitgroeit in de loop der tijd is allemaal met elkaar verbonden in Mij in de vrijheid van Zijn. Elk dier geeft zijn grondpatroon door aan zijn nageslacht, elke boom of plant geeft zijn grondpatroon door aan zijn nageslacht en elk mens geeft zijn grondpatroon door aan zijn nageslacht, ervan uitgaande dat er nageslacht is.

Daardoor blijft het nageslacht van een eikenboom steeds weer een eikenboom en blijft een leeuw een leeuw en blijft een mens een mens. Maar in de vrijheid van zijn, kunnen er wijzigingen in de groei ontstaan die te herleiden zijn tot de vrije keuzen die mensen maakten of maken. Want in de vrijheid van zijn is het op aarde mogelijk om vanuit het grondpatroon, zonder het grondpatroon te wijzigen, de groei te beïnvloeden door allerlei keuzen. Uit de volmaaktheid van het grondpatroon, welke Mijn volmaakte Wezenlijkheid, Mijn volmaakt Leven, Mijn volmaakte Liefde in ieder mens, in ieder dier en in ieder gewas de kern van leven, van bestaan is, kunnen allerlei vormen, allerlei verschillen van verschijning ontstaan, die ook allemaal weer invloed hebben op de groei van alles. Maar de kern van alle leven blijft in de hele oneindigheid onveranderlijk altijd Mijn Wezenlijkheid, Mijn volmaakt Leven, Mijn volmaakte Liefde.

Daarom kan niemand zeggen, ik heb dit gemaakt, ik heb dit goed gedaan, ik kan goed sporten, ik ben intelligent, zelfs kan niemand zeggen, ik ben dom. Want niemand is iets, kan iets, heeft iets, dan door Mij, zijn Schepper, want iedereen heeft wat hij is, wat hij doet, wat hij bedenkt, wat hij maakt door Mij, zijn Schepper. Elke keus die een mens maakt, goed of niet goed, kan hij maken door Mij, zijn Schepper. De keus maakt hij, maar de mogelijkheid om een keus te maken heeft iedereen alleen door Mij. Door Mijn leven in alles en iedereen. Geen mens, geen dier, geen gewas heeft zijn grondpatroon zelf gemaakt, want het is allemaal voortgekomen uit Mij, uit Mijn Wezenlijkheid, uit Mijn Liefde, welke voor iedereen zijn leven is.

En dat er gewas is, dieren zijn, mensen zijn, in zoveel verschillende verschijningen kan alleen omdat al die verschillende verschijningen in Mijn Wezenlijkheid in de volmaaktheid van waarlijk Zijn aanwezig zijn met alle mogelijkheden om in vrijheid te leven. En dat leven is in alle opzichten volmaakt en die volmaaktheid zal eeuwig in alle gewas, in alle dieren, in alle mensen blijvend aanwezig zijn, met de in alle vrijheid mogelijkheid om als mens gelijk Mij volmaakt leven te zijn en daarmee oneindig gelukzalig te zijn, als dat zijn keus is.

Hemels Brood 6037

Door de eigenmachtige leer van de kerk zijn heel wat mensen afgedwaald van het geloof in Mijn bestaan, in Mij als hun Schepper. Maar door het verkondigen van Mijn Woord is Mijn Naam wel steeds weer genoemd en zijn er juist ook mensen naar de waarheid van Mijn bestaan blijven zoeken. In alle eigenzinnigheid van de kerken was er ook altijd de keerzijde, dat er toch ook steeds over Mij gepraat werd. En is dat heden ten dage ook niet wat veel artiesten doen om bekend te worden, te zorgen dat er over hen gepraat wordt? Daarom heeft de kerk een functie gehad die, naast alles wat zij niet goed gedaan heeft, toch ook nuttig was. En dat is wat Mijn liefde doet, zij keert hetgeen niet goed is zodanig, dat het toch een bijdrage levert aan het te bereiken doel van alle mensen, dat is om te komen tot het ware gelukzalige leven.

Daarmee is wat niet goed is niet ineens toch goed en daarmee is niemand van zijn schuld aan wat hij niet goed deed ontslagen. Want zou dat wel zo zijn, dan zou het einddoel niet bereikt kunnen worden. Daarom blijft alles wat niet goed is de gevolgen daarvan wel krijgen, al is dat niet in de sfeer van oog om oog, tand om tand, want dat is een sfeer van wraak, die niets te maken heeft met ware liefde. Toch is de manier waarop mensen met elkaar omgaan nog regelmatig wel in de sfeer van oog om oog, tand om tand en wordt boosheid met boosheid beantwoord. Het kleeft aan mensen om de kwetsingen die hen worden aangedaan terug te doen en wie hen kwetst, ook te kwetsen, liefst erger dan zij zelf gekwetst zijn.

Ook bij jullie, lieve in Mij gelovende mensen, is die neiging aanwezig en ook jullie kunnen die neiging nog niet altijd weerstaan. En opnieuw zeg Ik tegen jullie, als iemand je kwetst, als je je ernstig tekortgedaan voelt, probeer die neiging niet te onderdrukken, want daarmee is die niet weg. Kom in je hart bij Mij, zodat Mijn liefde je hart vult en je door Mijn liefde verlost wordt van de neiging om terug te kwetsen, om die ander ook tekort te doen. En zie dan in Mijn liefde de weg om op een goede manier met de situatie om te gaan, om met diegene die je kwetste om te gaan. Dikke vrienden hoef je niet met iedereen te zijn, maar houd het van jouw kant bij Mijn liefde, zodat je, zonder zelf in iets wat niet goed is te vervallen, met de ander kunt omgaan. En wellicht kun je diegene tot zicht brengen, als Ik je dat in je hart laat voelen. Maar het beste is het te verdragen, in liefde te verdragen.

Hemels Brood 6038

Op je gevoel afgaan is in alle opzichten voor iedereen het beste. Maar op je gevoel afgaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Want om te beginnen wordt er in de samenleving vooral verwacht dat je je verstand gebruikt en vooral in feitelijkheden denkt, terwijl je gevoel iets heel anders aanbeveelt dan de feitelijkheden laten zien. In de samenleving wordt er dan toch verwacht dat je je aan de feitelijkheden houdt, aan het feitelijk bewijsbare.

Maar er is nog een reden waarom het op je gevoel afgaan niet zo gemakkelijk is. Want het zuivere gevoel is eigenlijk alleen te bereiken als je in alle opzichten eerlijk bent en daarbij, als je geen verlangens naar iets hebt. En het een ligt in het verlengde van het ander. Want wanneer iemand verlangens naar iets heeft, dan wordt diegene er meer naartoe getrokken om die waar te maken, dan om die los te laten en naar zijn gevoel te luisteren. En zo zijn er veel mensen die hun gevoel over iets verwisselen met een verlangen naar iets, terwijl zij bij zichzelf niet erkennen dat het daarbij niet om het zuiver eerlijke gevoel gaat, maar om datgene waarnaar zij verlangen. En bij veel mensen is die erkenning zo diep weggeduwd, dat zij er zo goed als geen besef meer van hebben en daarmee hebben zij hun innerlijk zuivere gevoel vertroebeld. En Ik kan jullie zeggen, dat is bij heel veel mensen het geval. Daardoor hebben wereldse mensen het verstand en de feitelijkheden steeds meer verkozen boven het gevoel. Want door verlangens in de plaats te stellen van het gevoel is het gevoel niet betrouwbaar gebleken en feiten zijn bewijzen, zodat daarmee vaststaat wat waar is en wat niet.

Maar ook met bewijzen wordt geknoeid, want ook daarbij spelen verlangens mee en meningen, waardoor mensen oneerlijk zijn en feiten verdraaien of feiten weglaten en bewijzen vervalsen. Als je werkelijk zeker wilt weten wat het beste is, dan kun je dat vinden in je gevoel, in je zuivere oprechte gevoel. Daarvoor is het wel nodig om helemaal eerlijk te zijn en al je verlangens te kennen en die los te laten. En vooral echte zuivere eerlijkheid is nodig om te erkennen dat je verlangens hebt die je moeilijk of niet kunt loslaten. En dan is het de beste oplossing om in alle eerlijkheid daarmee bij Mij te komen, zodat Ik je innerlijk vrijmaak van de verlangens die je niet makkelijk loslaat of van meningen, want ook die kunnen je gevoel vertroebelen. Als jij eerlijk kunt zijn, dan is je gevoel dat ook.

Want in alle eerlijkheid ben Ik je gevoel, Ik ben altijd zuiver en helemaal eerlijk jouw gevoel. En dat ben Ik in alle mensen of ze nu wel of niet in Mij geloven. Maar daarbij geldt ook voor iedereen, dat zij hun zuivere innerlijke gevoel alleen daadwerkelijk kunnen raadplegen als zij eerlijk zijn en geen verlangens hebben en geen meningen al gevormd hebben. En als jij van jezelf weet dat je geen verlangens en geen meningen vasthoudt en werkelijk eerlijk bent, dan raad Ik je aan op je gevoel af te gaan, want dat ben Ik in jou, ware zuivere volmaakt wijze liefde.

Hemels Brood 6039

Adam en Eva, de eerste mensen op aarde. Het verhaal van de Schepping met als slot de mens in het Paradijs. De verleiding om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad en alles wat er daarna gebeurd is. Als dat allemaal letterlijk zo gebeurd is, wat is daar dan de letterlijke betekenis van in geestelijke zin? Dat de mens zo dom was om de gelukzaligheid van zijn op te geven voor het verdriet en de pijn van het wereldse bestaan?

Mensen kunnen de Bijbel lezen en de verhalen als letterlijke gebeurtenissen aannemen. Want de aarde is letterlijk de plaats waarop jullie allemaal verblijven en de hemel is letterlijk boven jullie en alles wat in de omschreven zeven dagen op aarde gekomen is, is ook letterlijk op aarde gekomen. Veel daarvan is nog letterlijk aanwezig en van wat er niet meer aanwezig is, zijn resten gevonden waarmee de aanwezigheid ervan in eerdere tijden bewezen is. Zelfs is bewezen dat de verschijningsvormen van planten, dieren en de mens allemaal niet in de zeven dagen ontstaan zijn, zoals in de Bijbel geschreven staat als Mijn Woord. Daarom worden de verhalen in de Bijbel door veel mensen niet serieus genomen, want er klopt heel veel niet met de werkelijkheid. En dan wordt het nogal moeilijk om de waarheid ervan te geloven en, een stapje verder, is dat voor veel mensen ook een reden om niet in Mijn bestaan te geloven. Allemaal heel begrijpelijk. Maar wat er in de Bijbel staat is ook niet bedoeld om letterlijk genomen te worden. Het is bedoeld om geestelijk begrepen te worden.

Ja, jullie zijn letterlijk op aarde, jullie zijn letterlijk mens op aarde, hebben letterlijk een materieel lichaam. Toch heeft dat allemaal een geestelijke betekenis, in meerdere dimensies. En zo heeft alles wat in de Bijbel staat een betekenis in meerdere dimensies. Zo is het letterlijke de eerste dimensie, oppervlakte, en het woord oppervlakte heeft daarbij een letterlijke en een geestelijke betekenis, waardoor die eerste dimensie verdeeld is in twee dimensies, de letterlijke en de geestelijke. Op aarde kennen mensen drie dimensies, in de letterlijke zin de platte, de diepte en de aan alle kanten vrije vorm, de ruimte. En dan spreken we alleen nog van de letterlijk materiële vormen. Maar alles wat er op en om de aarde is, spreekt Mijn Woord vooral in de geestelijke betekenis. En alles wat er in de Bijbel geschreven staat, is Mijn Woord in de geestelijke betekenis, geschreven in de taal van het letterlijke en de materiële vormen.

Daarom kan er niet gesteld worden, dat de aarde en alles erop en eromheen niet in zeven dagen geschapen is, zolang er voornamelijk naar de letterlijke betekenis gekeken wordt, terwijl het om de geestelijke betekenis gaat. Jullie, en alle mensen, leven letterlijk de geestelijke betekenis van alles wat er in de Bijbel staat zonder de verbinding daarmee in jezelf te herkennen en zonder die te begrijpen. Maar Ik ben letterlijk in het materiële menselijke lichaam op aarde gekomen, wat de grootste en meest belangrijke geestelijke betekenis heeft voor jullie allemaal. En aan jullie die in Mij geloven zeg Ik, jullie beseffen ondertussen wel dat de hemel een hoedanigheid is en geen letterlijke plaats ergens in de blauwe lucht boven jullie en dat is ook bewezen door ruimtevaarders. Maar dat besef is nog zo pover vergeleken bij alles wat er in de Bijbel staat en in waarheid de geestelijke betekenis van het werkelijk ware leven onthult.

Begin eens meer in diezelfde geestelijke zin naar al het letterlijke te kijken, naar alles wat geschreven staat en alles wat er op aarde gebeurt en kom daarmee in je hart bij Mij. Want er is nog zo heel veel meer wat voor jullie in je hart geestelijk te begrijpen is. Kom in Mijn liefde en begrijp stap voor stap de diepte van Mijn Woord, Mijn liefde, van Mijn werkelijk Leven, wat jullie mensen allemaal zijn.

Hemels Brood 6040

Op aarde heeft alles zijn tijd. Als bij een plant bloemknoppen komen, dan weet je dat bij de meeste planten die knoppen niet de volgende dag al tot een bloem komen. Eerst zal de knop nog zwellen en pas na verloop van tijd begint de knop open te gaan en komt langzaam de bloem tevoorschijn. Zo gaat het ook met vlinders, voordat zij hun kleurrijke vleugels kunnen openslaan zijn zij eerst een rups die nog te groeien heeft, vervolgens verpoppen zij zich en na een tijdje barst de pop open en kan de vlinder zijn vleugels uitslaan. Noch de knop van een bloem, noch de rups kunnen eerder tot een bloem en een vlinder komen dan dat hun tijd daarvoor gekomen is.

Zo gaat het ook met jullie geestelijke groei. Dat gaat met tijd gepaard en in die tijd ontwikkelen jullie alles wat nodig is om uit te groeien tot het moment dat je werkelijk volmaakt levend mens bent. En de aarde is jullie daarvoor gegeven als de beste situatie om in de gegeven tijd je te ontwikkelen zoals dat nodig is. En niemand van jullie kan op een zeker moment zeggen, nu wil ik die volmaakte mens zijn die ik bedoeld ben te zijn en dat dan ook op dat moment zijn. Dat kan de bloemknop niet, dat kan de vlinder niet en dat kunnen jullie mensen ook niet. Ieder van jullie is tijd gegeven en mogelijkheden. Maar niet allemaal evenveel tijd en niet allemaal dezelfde mogelijkheden, maar wel allemaal de vrije wil, de vrije keus, en dat is het grote verschil met de bloemknoppen en de vlinders, want alhoewel zij ook tijd en mogelijkheden gekregen hebben, verloopt hun ontwikkeling toch niet in hun eigen vrijheid, maar is hun groei en ontwikkeling nauw verbonden met Mijn wil en met jullie vrijheid van keus.

Het verloop van jullie groei in werkelijk geestelijk leven en hoe zich dat op aarde ontwikkelt hangt nauw samen met jullie vrijheid van keus en jullie vrije wil. En zo kan het zijn dat de ene mens in minder tijd geestelijk groeit dan de ander, maar evengoed kan niemand de nodige stappen van groei overslaan. De ene mens kan door zijn keuzen wel de nodige stappen sneller zich eigen maken dan een ander mens, maar onderling is dat niet te vergelijken omdat iedereen andere mogelijkheden en onmogelijkheden heeft. Want, hoewel iedereen op zich vrij is in zijn doen en laten, zijn jullie allemaal tezamen één geheel en zijn al jullie keuzen in dat gezamenlijke geheel met elkaar verbonden als in één groot lichaam, als in één groot geestelijk bestaan, en dat grote bestaan ben Ik, jullie Schepper, werkelijk volmaakte onbaatzuchtige wijze liefde, het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 6041

Als iemand zijn leven lang verteld is dat de aarde plat is en zo heeft hij de aarde ook ervaren, omdat hij op een platte grond zijn huis heeft staan, en er wordt hem verteld dat de aarde geen platte ronde schijf is, maar een grote ronde bol die in de ruimte zweeft, dan kan hij dat niet meteen geloven, hij ziet toch dat de aarde plat is!

Op die manier is het ook voor veel mensen moeilijk om iets anders te gaan geloven dan wat religieuze leiders hen eeuwenlang geleerd hebben. Eeuwenlang hebben hun leiders met allerlei trucjes zogenaamd bewezen dat wat zij zeggen waar is. Maar nu anderen hun gewoonten in een ander licht zetten, verzetten zij zich tegen alles en iedereen die, wat hen eeuwenlang geleerd is, bekritiseren, vaak op een vernederende manier. Zo verzetten lang geleden mensen, die altijd dachten dat de aarde plat was, zich tegen de bewering dat de aarde een grote ronde bol in de ruimte is. En er zijn dan altijd mensen die zich agressiever verzetten dan anderen. Zoals er nu ook groepen mensen zich op religieuze gronden verzameld hebben en zich agressief verzetten tegen alles en iedereen die hun leer, hun eeuwenoude geloof, belachelijk maken. Maar daarbij zijn er ook altijd mensen die gebruik maken van dergelijke situaties en zich voordoen als strijder voor hun geloof, terwijl het hen in werkelijkheid daar helemaal niet om gaat, maar om macht en rijkdom en strijd is voor hen een genoegen.

Zolang het ware inzicht niet aanwezig is en zolang er negatieve kritiek, die ook vaak vernederend is, gegeven wordt, is er een draagvlak voor verzet op allerlei manieren. Kijk, toen mensen de waarheid van de aarde als een ronde bol in de ruimte gingen inzien, nam het verzet daartegen af en nu weet iedereen dat de aarde een ronde bol is en daar zal niemand zich meer tegen verzetten. Het gaat erom mensen het juiste zicht te geven en mensen de ruimte te geven om het juiste zicht te leren kennen, hen niet te bekritiseren maar met elkaar in gesprek te gaan en over en weer naar elkaar te luisteren. De meeste mensen zullen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, als het op een gelijkwaardige manier gebeurt en met het begrip dat iemand, die zijn leven lang geleerd heeft gekregen zo te leven, tijd nodig heeft om de mogelijkheid om anders te leven te kunnen aannemen.

Het beste is het om niet te praten met de onruststokers, maar met de grote groep mensen die zich niet agressief verweren. Want als zij met respect behandeld worden en het verschil begrijpen of accepteren, dan lost de agressie zich ook op, want dan is er geen draagvlak meer, dan hoeven zij niet meer zogenaamd voor “hun” volk te vechten. Zo is het gegaan in de tijd dat ontdekt werd dat de aarde niet plat is, maar een ronde bol in de ruimte, toen meer en meer mensen dat geloofden, verstomde het verzet. Alles komt altijd neer op liefde, liefde is respect, liefde is begrip, liefde is geduld, liefde is zachtmoedig. Leer dat de mensen en je leert hen Mij kennen, zonder dat je hoeft te zeggen dat Ik hun Schepper ben, dat komt later, op de daarvoor bestemde tijd. 

Hemels Brood 6042

Veel mensen proberen zich voor van alles en nog wat in te dekken, te beschermen, te verzekeren. Want er gebeurt zoveel wat onprettig is en niemand weet of dat hem ook zal overkomen en als dat zo is, wanneer. Dus worden er allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat er iets gebeuren kan wat onaangenaam is.

In een bepaalde mate is het ook nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen, want wie zijn huis op zand bouwt, die kan zijn huis verliezen, als het zand door regen en wind wordt weggespoeld. Maar niemand kan zoveel maatregelen nemen dat hem nooit meer iets kan overkomen. Iedereen kan zich voor allerlei dingen verzekeren, maar er blijven altijd situaties ontstaan, waar geen verzekering, geen voorzorgsmaatregelen voor zijn. En dan komt het eropaan om de weg te vinden om daarmee om te gaan. Dan komt het eropaan om Mij te kennen en contact met Mij te kunnen hebben in je hart. Dan komt het eropaan om Mij te vertrouwen en van Mij in je hart te begrijpen hoe het beste met onvoorziene gebeurtenissen, die niet te voorkomen waren, om te gaan.

In onvoorziene moeilijke situaties zijn veel mensen “naakt” als het om de beste aanpak van moeilijke, onaangename situaties gaat en zo waren Adam en Eva, nadat zij de paradijselijke sfeer waarin zij verbleven, met hun daad verbroken hadden, “naakt”. En zij hadden kleren nodig om hun naaktheid te bedekken. Maar dat waren in werkelijkheid inzichten, zij hadden inzichten nodig. Want voordat zij die paradijselijke sfeer van leven op aarde verbraken, werden zij uit hun directe contact met Mij gekleed, dat wil zeggen, dat zij uit Mij voorzien werden van alle nodige inzichten voor een verblijf op aarde in die paradijselijke sfeer. En zij probeerden hun naaktheid, hun gebrek aan inzichten, te verbergen, maar dat was niet mogelijk, want Ik ken en weet altijd alles, dus ook hun situatie.

En zo is het altijd nog. Ik zie elke naaktheid van iedereen en zonder de vrijheid te belemmeren kleed Ik alle mensen met Mijn liefde. Maar niet iedereen houdt zich aan Mijn liefde en dan verdwijnt de kleding die zij van Mij gekregen hebben. Daarom kunnen er mensen zijn die zich op en top kleden, met de duurste kleding, in de laatste mode, met de mooiste versierselen en toch volkomen naakt zijn. Maar wie Mijn liefde aanneemt en daarnaar zoveel mogelijk handelt, die kan in lompen lopen en toch het mooiste gekleed zijn door Mij, want hij weet steeds hoe met onverwachte, onaangename gebeurtenissen om te gaan, vanuit Mijn liefde in zijn hart.

Hemels Brood 6043

Van tijd tot tijd voel je je in je zelfstandigheid alleen. Want je bent als eigen bestaan alleen in je eigen vrijheid, een eigen besef te bestaan, zonder het eigen besef van mensen om je heen. Je ziet en merkt het bestaan van andere mensen, maar het besef te bestaan van die andere mensen heb je niet, alleen dat van jezelf en zo is dat voor alle mensen. Iedereen is alleen zichzelf in zijn eigen besef te bestaan, ook al besef je dat er anderen om je heen ook bestaan.

Dat komt omdat leven Eén is en iedereen dat Ene leven in zich als Enig leven ervaart. Zichzelf ook alleen door dat Ene leven bewust is te leven. Dat wordt als alleen zijn ervaren, maar in werkelijkheid ben je niet alleen, in werkelijkheid zijn jullie allemaal Eén met elkaar, Eén leven. Want er is maar Eén leven en van dat Ene leven maken jullie allemaal persoonlijk deel uit. Je zou kunnen denken, dat je in dat Ene leven in jezelf, iedereen net als je jezelf ervaart zou kunnen ervaren en dat zou zeker ook zo zijn, als iedereen zijn eigen persoonlijk deel gelijk zou brengen aan het Ene Leven, Die Ik Ben. Iedereen heeft de vrijheid om dat te doen en iedereen kan te weten komen hoe hij dat kan doen. Niemand is werkelijk alleen, want jullie zijn met elkaar in Mij Eén leven, Mijn Leven.

Je kunt in jezelf Mij voelen en dan ben je niet meer alleen, maar samen één met Mij, met Mijn leven, deel van Mijn Levensbesef, gezamenlijk. En in dit samenzijn kun je het persoonlijk besef van leven van je medemensen ervaren, zodat je niet alleen samen met Mij je bestaan in Eén leven ervaart, maar ook dat van hen, dan ben je met Mij en meerderen samen één leven. Tenminste, als je je leven gelijk brengt aan het Ene Leven Die Ik Ben en anderen dat ook doen. Want Ik, jullie Schepper, Eén Leven, het Ene ware Leven, waar jullie allemaal persoonlijk deel van zijn, ben met jullie allemaal samen, altijd Eén. Daarom is niemand ooit werkelijk alleen. Maar er is op aarde wel een scheiding tussen alles wat werkelijk deel van Mijn ware leven is en wat niet. En zolang er nog veel mensen dat niet zijn, is er die scheiding, die in de materie tot uiting komt. In het materiële lichaam is ieders persoonlijk leven als zijn eigen begrensd, maar iedereen kan in Mijn ware werkelijke leven het materiële lichaam overstijgen door zich volkomen en geheel tot Mij te wenden en in alles, in al zijn doen en laten zich Mijn Enige Leven, Mijn waarheid van Zijn, dat is de volmaakte ware, onbaatzuchtige eeuwig onveranderlijke wijze liefde, in heel zijn wezenlijkheid eigen te maken.

Kom bij Mij en je kunt voelen dat je niet alleen bent. Maak je Mijn leven, Mijn liefde, eigen en je kunt alle mensen voelen, alle leven uit Mij voelen. En Mijn leven is ontelbaar in aantal en even oneindig als ontelbaar, zoals jullie materiële lichaam uit ontelbare delen bestaat, ook al besef je dat nog niet.

Hemels Brood 6044

Wonderen zijn in mensenogen al die dingen, al die situaties waar zij met geen mogelijkheid een oplossing voor konden vinden, hoe hard zij dat ook probeerden, en zomaar een oplossing voor kwam, terwijl niemand daar iets aan meegeholpen heeft. Wonderen zijn voor mensen die onverwachte wendingen in het leven, wat niemand voor mogelijk hield, gebeurtenissen waar niemand van kan uitleggen hoe dat gebeuren kon. Al die wonderen komen steeds aan een of meerdere mensen ten goede, juist op tijd. Veel mensen denken dat het toevallige omstandigheden zijn, of dat hun dierbare overledenen hen geholpen hebben of nog iets anders, maar uiteindelijk zijn het de goede daden die Mijn liefde tot werking brengen. Want naast alles wat in de wereld aan liefdeloosheid gebeurt en mensen treft, ook goede mensen, is er ook veel wat mensen naar Mijn liefde doen en dat geeft ruimte aan de werking van Mijn liefde, wat tot uiting komt in dat wat mensen wonderen noemen.

Al die wonderen zijn Mijn liefde zichtbaar gemaakt. Het zijn niet alleen de liefdeloze daden die over de wereld heersen, het is Mijn liefde die over de wereld heerst. En al zet Mijn liefde alles wat uit liefdeloosheid gebeurt om ten goede aan alle mensen, wat lang niet altijd als prettig ervaren wordt, alle daden uit ware liefde geven een extra impuls aan wat goed is en de mens op een prettige manier helpt om tot het volledig ware liefdevolle leven te komen. Daarom is het niet altijd voor iedereen kommer en kwel, maar is er ook Mijn zachtmoedigheid en gebeuren er dan eens hier en dan eens daar kleine en soms grotere wonderen, die mensen in het hart raken en ze even tot vreugde in het hart brengen. Want zouden er geen gelukkige en geen vreugdevolle momenten zijn, hoe zouden jullie dan kunnen beseffen dat het ware leven werkelijk vreugdevol en vol van blijdschap is?

Juist in die blije vreugdevolle momenten kun je de hemel enigszins ervaren, word je bemoedigd om vast te houden aan Mijn liefde en te blijven geloven dat je eens in alle werkelijkheid het ware gelukzalige leven in volle glorie zult bereiken en bij Mij in Mijn liefde zult zijn. Met alle mensen, ieder met zijn eigen unieke persoonlijke aard, zul je in alle vrijheid alleen ware liefde, gelijk aan Mij, persoonlijk zelf zijn. Geen wonder, maar volkomen waarheid!

Hemels Brood 6045

Wie oprecht en heel eerlijk de waarheid wil weten en bereid is zijn eigen invullingen van waarheid, zijn eigen behoeften en dat wat hem geleerd is als waar, allemaal los te laten en bereid is om zijn tekortkomingen getoond te krijgen, hoe onaangenaam dat ook is, die zal Ik de waarheid geven. Maar de totale waarheid is te veel voor een mens op aarde om in een keer te krijgen, daarom zal dat in stappen gaan. Want ook al ben je bereid om alles van jezelf op te geven en je misvattingen, je van liefde afgedwaalde gedrag en alles waarin je tekortgeschoten bent voor je medemensen onder ogen te zien, dan is dat te veel en te pijnlijk om in één keer te verdragen. Ik weet hoe moeilijk dat is en hoeveel pijn dat kan geven.

Daarom zul je de waarheid uit Mij in je hart wel gaan kennen, maar stapsgewijs en gedragen in Mijn zachtmoedige liefde. En tijdens het proces om in alles tot waarheid te komen, zullen er nog altijd momenten zijn waarop je terugvalt in eigenbelang, waarop je ongeduldig bent, waarop je je ergert aan iets of aan iemand. Maar als je daarbij toch vasthoudt aan de wens om de waarheid van Mijn liefde en jullie bestaan op aarde, de waarde van alles te leren kennen om tot Mijn liefde zelf te komen, dan zul je gaandeweg steeds wat meer van wat werkelijk waar leven is gaan beseffen, steeds wat meer van Mijn Woord gaan begrijpen en steeds wat meer Mijn ware wijze liefde gaan zijn en al wat nog als geen liefde, als eigenbelang en dergelijke aan je kleefde, zal meer en meer oplossen en je zicht op alles wat waar en waarachtig is, zal zich verruimen tot in de oneindigheid.

Maar zo’n zicht als Ik hiermee bedoel zou je nu nog zo overweldigen, dat je niet op je benen kan blijven staan, het zou je als het ware bedwelmen. Het is ook zo, dat Ik al in den beginne zie en weet wiens hart een bepaalde mate van Mijn liefde, van Mijn Woord, van de waarheid van Mijn bestaan kan bevatten en hen leer Ik van hun geboorte af aan Mij in hun hart te herkennen, want hun hart is daar geschikt voor. Juist zij zullen in hun tijd op aarde de wens, het verlangen en de wil hebben om dichter bij Mij te komen en zich daarvoor in te zetten. Verwonder je er daarom niet over dat wat jij in je hart voelt en beseft over Mij en Mijn Woord niet op dezelfde manier door iedereen gevoeld en beseft wordt. Want ieders hart is verschillend, zoals het door Mij gegeven is en daaraan heeft niemand een verdienste. Want elke verdienste ligt in Mijn liefde, dat is het ware leven voor iedereen.