Hemels Brood 5984 t/m 6014

Hemels Brood 5984

Weet dat Ik geen God ben van rituelen en sacramenten. Want er zijn religies waarbij mensen hun leven in dienst van Mij willen stellen en denken dat zij dat doen door zich aan allerlei vastgestelde rituelen en sacramenten te houden. Door hun dag in te vullen met gebeden en meditaties. Door alleen bepaald voedsel te nuttigen en door van tijd tot tijd dagen te vasten, zoals bijvoorbeeld niet te eten voor zonsondergang. Maar het zijn allemaal door de mens ingestelde rituelen en sacramenten die ontstaan zijn doordat mensen Mijn Woord letterlijk genomen hebben en de geestelijke betekenis, waar het om gaat, niet begrepen hebben.

Ik begrijp dat wel en Ik neem dat niemand kwalijk, maar het zou al diegenen die denken Mij op die manier respectvol dienstbaar te zijn veel meer goed doen en veel dichter bij Mij brengen, als zij hun aandacht zouden richten op de geestelijke betekenis van Mijn Woord en in contact met Mij zouden komen in hun hart en Mij in hun hart zouden leren kennen en daar van Mij de ware betekenis van Mijn Woord, van Mijn liefde, Mijn ware leven, zouden leren begrijpen. Nu heeft het geen zin om zomaar tegen hen te zeggen dat hun rituelen en dergelijke geen zin hebben, want zo is het nu ook weer niet. De grond waarop zij tot hun manier van leven gekomen zijn, is wel de gedachte aan Mij, hun God en het is belangrijk dat zij aan die grond vasthouden, om hun vertrouwen in Mij niet te verliezen. Maar het zou goed zijn als zij op die grond tot het ware verstaan van Mijn Woord zouden kunnen komen. En dat vraagt om een voorzichtige benadering.

Want er zijn veel kerkgenootschappen al zodanig onderuitgehaald, doordat zichtbaar gemaakt werd welk een misvattingen er heersten, zonder de ware betekenis van Mijn Woord en zonder Mijn liefde aan de kerkgangers over te brengen, dat daardoor veel mensen de kerken verlaten hebben en zonder nog in Mij te geloven vullen zij nu hun leven in naar eigen goeddunken. En wel zodanig, dat zij in het geheel geen oren meer hebben naar Mijn Woord en Mijn liefde. Want zij hebben gezien hoe er in de kerkelijke hiërarchieën misbruik gemaakt is van macht en er rijkdommen verzameld zijn van mensen die daardoor in armoede moesten leven, alsof dat Mijn wil was. Niets daarvan is Mijn wil. Maar het kwaad is geschied en nu is het belangrijk dat wat door de eeuwen heen is misgegaan, vanuit Mijn liefde hersteld wordt.

En jullie, die Mij in je hart hebben leren kennen en al meer van de betekenis van Mijn Woord zijn gaan begrijpen, jullie roep Ik om vanuit Mij in je hart eraan bij te dragen dat Mijn Woord, Mijn liefde naar waarheid geestelijk begrepen gaat worden, door naar Mijn liefde te leven en te handelen in volle waarheid. Door niemand iets op te leggen of van iemand iets af te keuren, maar door Mijn liefde daadwerkelijk te leven zoveel je kunt. Dan werk je op Mijn velden en help je je verdwaalde medemensen om in hun hart Mij te vinden zoals Ik werkelijk hun God ben en hoe zij Mij werkelijk kunnen dienen in Mijn ware liefde, jullie ware grond van bestaan, van waar leven!

Hemels Brood 5985

Je hebt Mijn Goddelijk Geestelijke Wezenlijkheid in je en het is de bedoeling dat je zelf je eigen geestelijke wezenlijkheid ontwikkelt tot gelijkheid aan Mijn Goddelijk Geestelijke Wezenlijkheid, terwijl je Mij niet bent. Ik ken en weet alles en in verbinding met Mij in je hart kan Ik jou ook alles aanreiken van wat Ik ken en weet, dus alles. Dat doe Ik met mate, precies passend bij de ontwikkeling die jij doormaakt, omdat je anders niet in volle zelfstandigheid tot je eigen geestelijke volmaaktheid zou komen.

De groei van jouw geestelijke wezenlijkheid naar gelijkheid aan Mijn Goddelijk Geestelijke Wezenlijkheid houdt verband met de keuzen die jij als mens in je vrijheid maakt en met de mate van nederigheid, oprechtheid, waarheid en liefde van je keuzen en in hoeverre je de verleiding tot het tegenovergestelde van Mijn liefde kunt weerstaan. Op alle momenten dat je die verleiding niet kunt weerstaan, sluit jouw contact met Mij, maar evengoed blijf Ik bereikbaar in jou aanwezig en zodra je beseft dat je van het ware rechte pad bent afgeweken, je daar oprecht spijt van hebt en Mij dat toont, open je daarmee je innerlijk contact met Mij weer en gaat de overdracht van wat Ik ken en weet weer door. Maar altijd zodanig, dat het je groei en ontwikkeling tot volmaaktheid bevordert, zodat je eigen geestelijke wezenlijkheid tot volmaakte gelijkheid aan Mijn Goddelijk Geestelijke Wezenlijkheid komt, in de gelukzaligheid van eeuwig Zijn, eeuwig Leven.

En zo is het voor alle mensen de bedoeling dat zij zelf hun eigen geestelijke wezenlijkheid ontwikkelen tot gelijkheid aan Mijn Goddelijk Geestelijke Wezenlijkheid, zonder Mij te zijn. Wie dat bereikt, die heeft het eeuwige leven als zelfstandige wezenlijkheid gelijk aan Mijn Goddelijkheid bereikt, zonder dat hij nog tot enig tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid verleid kan worden. Want wie zijn geestelijke wezenlijkheid tot gelijkheid aan Mijn Goddelijke Wezenlijkheid gebracht heeft, samen met Mij in zijn hart, die zal voor eeuwig de dood niet meer smaken en eeuwig, zonder ooit nog te worden verleid tot enige zonde, werkelijk leven in de volle gelukzaligheid van Mijn Goddelijk Zijn.

Wie dit ten diepste aanneemt, die kan wellicht ook beseffen dat het bereiken van het Enig ware Leven als zelfstandige wezenlijkheid, als volmaakt mens, alle aardse ellende waard is. En Ik kan je zeggen, dat is het ten diepste waard. Want niets ter wereld kan jou geven wat Mijn liefde jou in alle volmaaktheid daadwerkelijk aan gelukzaligheid geeft, zodra je volmaakt aan Mijn Leven gelijk bent.

Hemels Brood 5986

De dingen die op aarde gebeuren houden allemaal verband met elkaar en met het doel van het verblijf van de mens op aarde. De verschillende keuzen die mensen maken en de gevolgen daarvan blijven niet beperkt tot degene die de keus maakt. Zo kan het zijn dat mensen situaties anders interpreteren dan ze werkelijk zijn en dat kan gevolgen hebben voor meer mensen dan alleen degene die iets niet juist interpreteert. En dat gebeurt overal met allerlei gevolgen die meestal niet prettig zijn en ook nogal eens diegenen treffen, die er geen aandeel aan hebben.

Toch, ook dat staat in verband met het doel van het bestaan, van het tijdelijke verblijf van mensen op aarde. Overal op aarde zijn er mensen die erover nadenken wat de betekenis van hun leven eigenlijk is en wat de betekenis van hun verblijf op aarde is. En zonder Mij persoonlijk te kennen, is het toch voor iedereen mogelijk om hun leven te gaan begrijpen, omdat alle antwoorden op alle levensvragen in ieder mens, in zijn hart, aanwezig zijn. Wie eerlijk en oprecht in zichzelf kijkt, en daarbij is eerlijk van groot belang, die kan bij zichzelf wel inzien dat een aangename samenleving alleen aangenaam kan zijn, als er in ware liefde en oprechtheid met elkaar wordt omgegaan. Veel mensen komen wel tot die conclusie, maar de daadwerkelijke uitvoering ervan blijft nogal eens achterwege.

Want het is moeilijk om bij ware liefde te blijven als anderen dat niet doen. Het is moeilijk om daarbij niet teleurgesteld te raken of zelfs boos. En zo zijn er veel mensen die, gekweld door de afdwalingen van anderen, er het nut niet van inzien zelf bij liefde te blijven. Aan hen wil Ik zeggen, hoe zou er ooit op enige manier een liefdevolle samenleving kunnen zijn, als iedereen wacht tot de ander naar liefde gaat leven? Ik zeg jullie, Ik ben de ware liefde Persoonlijk, Ik ben jullie Schepper, jullie liefdevolle God en Ik ben in jullie ieder je persoonlijke ware leven, waardoor jij voelt te zijn, te bestaan, te leven. Door Mijn Persoonlijk Zijn, ben jij persoonlijk zijn. Door Mijn liefde kun jij beseffen wat liefde is. Door Mijn wijsheid, welke uit Mijn liefde voortkomt, kun jij zien en begrijpen. Maar de keus blijft aan jou om vanuit je hart, waar Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn leven jou gegeven is, te leven, te kiezen voor ware liefde of voor eigenbelang.

Wat je ook kiest, wat anderen ook kiezen, Ik, jullie Schepper, blijf Zelf eeuwig liefde, eeuwig Leven en kijk, uit Mijn liefde voor jullie allemaal heb Ik de aarde met alles erop en eromheen geschapen, zodanig, dat iedereen uiteindelijk tot ware liefde komt. En zodanig, dat wat mensen ook kiezen, wat mensen wel of niet geloven, wat mensen wel of niet beseffen, of mensen Mij, hun Schepper nu wel of niet kennen, elke keus iedereen ten dienste staat om uiteindelijk in alles, uit eigen vrije wil, alleen nog naar ware onbaatzuchtige liefde te leven met elkaar. En ware onbaatzuchtige liefde is alleen onbaatzuchtig als het verdraagt wat geen liefde is en toch zelf liefde blijft. En kijk, dat maakt Mij jullie God, Zelf het ware Leven, Schepper van Leven. Want Ik ben volmaakt onbaatzuchtige liefde waaruit alles voortkomt wat werkelijk is en eeuwig blijft.

Ik heb alle mensen hun eigen persoonlijk bestaansbesef gegeven, gelijk de waarheid van Mijn bestaan. Ik geef alle mensen dagelijks Mijn leven, Mijn liefde, waarmee iedereen zijn eigen keuzen kan maken. En jullie weten allemaal dat lang niet altijd voor het handelen naar liefde gekozen wordt. Daarom zeg Ik, wees blij en verheug je erop dat Ik jullie eeuwig oneindig liefheb en jullie allemaal tot Mijn liefde zal brengen, zodat jullie in de gelukzaligheid van Mijn liefde alleen nog uit eigen vrije wil werkelijk naar liefde leven, in een ware liefdevolle samenleving met elkaar. En juist daarom, en juist daarmee, houdt alles met elkaar verband. En nu kun je wellicht ook begrijpen dat Ik Zelf dat verband in alles Ben. Werkelijk Leven, ware eeuwig onveranderlijke onbaatzuchtige wijze liefde. God.

Hemels Brood 5987

Hoe kan Ik jullie tonen welk een heerlijkheid het ware leven is, hoe oneindig lief Ik jullie heb, hoe kan Ik jullie Mij, jullie Schepper, laten zien, als jullie niet naar Mij omzien, naar een andere kant kijken, niet naar Mij, en dan zeggen dat Ik niet besta, omdat je Mij niet ziet.

Lieve mensen, Ik ben overal, Ik ben in alles, Ik ben jullie leven, waarheid, liefde, wijsheid. Ja, sommige van jullie beginnen zich te draaien en beginnen Mijn licht te zien, beginnen te begrijpen, beginnen te voelen en beginnen hun ogen van waarheid te openen, beginnen hun hart open te stellen voor Mijn liefde en wat volgt is verbazing over gebeurtenissen die hun behoeften vervullen, zonder dat zij daar zelf iets aan gedaan hebben, omdat het niet mogelijk leek. Maar ook jullie, die je aan het omdraaien zijn naar Mij toe, ook jullie kunnen Mij nog niet zien in Mijn heerlijkheid van ware wijze liefde, omdat het duister van de wereld jullie ogen nog overschaduwt en Mijn licht teveel zou zijn, als je je ogen verder zou openen dan de kiertjes waarop ze geopend zijn. Ik zou jullie graag in Mijn volle licht, in Mijn volle waarheid, in Mijn volle liefde in Mijn armen nemen, maar het is aan jullie om zelf in Mijn armen te willen komen, om in Mijn armen te willen zijn. Want alleen dan kun je in Mijn armen zijn en helemaal jezelf, je eigen bewuste bestaan, in je eigen vrijheid, blijven en het geluk ervaren van Mijn liefde en zelf Mijn liefde zijn.

Kom, draai je wat meer nog naar Mij toe en open wat meer nog je ogen van waarheid en open wat meer nog je hart, want Mijn licht en Mijn liefde doen jou goed en daar zul je dan meer van gaan zien en bemerken. Dan zul je ook meer van Mijn heerlijkheid gaan ervaren en het duister zal zich voor Mijn licht terugtrekken, want het licht van Mijn liefde lost het duister op. De wereld wil nog in het duister verblijven, maar jij, jullie, Ik zie dat jullie op zoek zijn naar meer licht, naar meer waarheid, naar meer liefde. Kom bij Mij, want alleen bij Mij is eeuwig licht zonder enige duisternis, alleen bij Mij is de volle waarheid van alles wat is en bestaat, alleen bij Mij is de eeuwig onbaatzuchtige oneindige liefde voor alles en iedereen, en dat is allemaal voor jullie, voor jou. Ik geef het jullie, maar het is wel nodig dat jullie het aannemen. Ik dring het jullie niet op, Ik reik het aan en het is aan jullie, aan jou om het aan te nemen, Mijn licht, Mijn waarheid, Mijn gelukzaligmakende liefde, de volmaakte heerlijkheid, Mijn Leven. Ik geef het jou, neem jij het aan?

Hemels Brood 5988

Een eerlijk mens heeft het op aarde niet gemakkelijk, want ook een eerlijk mens is niet in alles altijd eerlijk. En dan bedoel Ik niet dat diegene met opzet soms niet eerlijk is, maar dan bedoel Ik dat hij net als iedereen te maken heeft met het toegeven aan verborgen verleiding. Verborgen verleiding is het bijvoorbeeld als iemand ergens graag goed in wil zijn, als iemand graag een goede indruk maakt, want er zijn veel situaties waarbij een goede indruk veel uitmaakt. Bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Daarbij is het belangrijk om een goede indruk te maken, en dat is ook nodig, zeker als je werk nodig hebt om in je onderhoud te voorzien.

Eerlijk blijven vraagt op momenten heel veel van mensen, vaak meer dan beseft wordt. Hoe snel is iemand trots op zichzelf als hij iets goed gedaan heeft en daar eer van zijn medemensen voor krijgt? En hoe eerlijk is het om trots te zijn op iets wat gelukt is, want dat komt niet alleen doordat iemand zijn best deed, maar ook omdat hij het vermogen had en de omstandigheden ernaar waren, en dat vermogen en die juiste omstandigheden heeft hij gekregen. Het enige wat diegene deed, was gebruik maken van zijn vermogen en van de omstandigheden. Maar hoeveel mensen zouden dat ook wel willen, maar hebben het vermogen niet en de omstandigheden zijn er niet naar? Dan kan iemand trots zijn, maar is die trots wel helemaal gerechtvaardigd?

Lieve mensen, je mag van Mij trots zijn op het goede en mooie, op wat je bereikt hebt door eigen inspanningen, daar gaat het Mij niet om. Wat Ik wil aangeven is dat eerlijkheid veel dieper gaat dan in doorsnee gedacht wordt. Eerlijkheid is niet alleen je niets van een ander toe-eigenen, steeds de waarheid willen spreken, niemand tekortdoen. Eerlijkheid gaat veel dieper dan dat. Eerlijkheid is ook kunnen verliezen wat je niet kwijt wilt. Geen bewijzen nodig hebben om mensen te tonen wie je bent en wat je kunt, eerlijkheid is eerst de bekentenis aan jezelf, dat je bent zoals je bent, en bekennen aan jezelf dat je dat niet alleen door jezelf bent, maar ook door anderen. En dat die anderen verdeeld zijn in mensen die je goed gedaan hebben en mensen die je tekortgedaan hebben. Want zowel de ene groep als de andere groep hebben je iets gegeven waar je wat aan had en hebben je iets afgenomen wat je mede gevormd heeft tot wie je nu bent of denkt te zijn.

En als je nu bij jezelf zegt, toch wil ik eerlijk zijn, naar Uw liefde leven, goed doen in alle oprechtheid, kom dan in je hart bij Mij en beetje bij beetje laat Ik je de verborgen verleidingen zien waaraan je nog toegeeft, omdat het als normaal gezien wordt, omdat het verwacht wordt. Want je ziet nog zoveel niet, wat verborgen er wel is. Juist omdat Ik zie dat je oprecht eerlijk wilt zijn, zul je in Mijn liefde gaan zien wat de verleiding in het verborgene is en doet. En stap voor stap zul je ze zien en ook die verborgen verleidingen leren weerstaan.

Hemels Brood 5989

Liefde is pas liefde als zij onvoorwaardelijk is. Als zij onbaatzuchtig is, als zij het welzijn van anderen bevordert, als zij alleen waarheid is, als zij niets voor zichzelf houdt of zelfs niet overdenkt om dat te doen. Liefde is pas liefde als zij niet ijdel is, als zij niet wedijvert, als zij niet ongeduldig is, als zij niet lui is. Liefde is pas liefde als zij oprecht is, als zij steeds tevreden is, als zij niet naar meer zoekt dan zij heeft, als ze vergeeft wat niet goed is, geen liefde is. Liefde is pas liefde als zij dat allemaal zonder uitzondering en voortdurend is, zonder daar ooit vanaf te wijken, en dan komt uit liefde de ware wijsheid voort.

Maar liefde is ongrijpbaar als je vanuit je verstand de bovenstaande omschrijving probeert te zijn. Al zou je al het bovenstaande op een rijtje zetten en bij elke handeling het hele rijtje kunnen afvinken, dan nog is het geen liefde zoals Ik bedoel dat liefde is. Al voldoet het aan al de boven omschreven punten. Liefde is alleen liefde als het zonder nadenken uit je hart komt. Ware liefde kan namelijk alleen uit je hart komen, spontaan, en die ware liefde uit je hart, die voldoet dan aan al wat bovengenoemd is. Liefde is dat. Maar het is niet zo, als je in al je handelen aan al wat hierboven genoemd staat, vanaf een checklist voldoet, dat het dan ook liefde is. Want liefde is altijd meer dan de som der delen. Als je spontaan uit je hart naar liefde handelt en je kijkt dan terug, dan kun je zien dat dat handelen precies en meer nog aan het bovenstaande voldoet. Juist zonder nadenken voldoet. En dat is de bedoeling, dat je uit je hart leert ware liefde te zijn.

Uit je hart, want ware liefde Ben Ik en Ik Ben altijd in je hart. Ik ben altijd in het hart van alle mensen. En of iemand dat nu beseft of niet, de ware liefde kan iedereen alleen vinden in zijn hart en alleen zijn vanuit zijn hart. Maar zolang iemand nog niet in alles naar ware liefde uit zijn hart handelt, maar vanuit zijn verstand naar liefde handelt zoals boven omschreven staat, dan geldt daarmee dat hij aan Mijn aan de mens gegeven wet voldoet. Die wet geldt voor alle mensen, of ze nu wel of niet in Mijn bestaan geloven. Want Ik besta, Ik Ben, Ik Ben leven en Ik Ben eeuwig onveranderlijk Dezelfde. Of iemand dat gelooft of niet gelooft, niemand is van Mijn wet ontslagen omdat hij niet in Mij gelooft. Want hij leeft en elk leven is Mijn leven, ook al gelooft iemand dat niet. Iedereen is leven in Mijn liefde, ook al gelooft iemand dat niet.

Want ook de ongelovigen heb Ik lief vanuit Mijn hart, welke Mijn totale Wezenlijkheid is, volmaakte liefde, meer, veel meer, oneindig veel meer dan boven als liefde omschreven is. Mijn liefde kun je voelen in je hart, Mijn liefde kun je zijn uit je hart, vandaag en altijd. Mijn echte ware onveranderlijk wijze eeuwige liefde.

Hemels Brood 5990

Wereldse mensen zien de aarde waar zij verblijven het liefst als een plaats van vermaak. Zij kijken uit naar elk verzetje en zoeken in hun vrije tijd naar opwinding en plezier. Zij hebben er geen enkel besef van wat hun leven in werkelijkheid is. En hoe leeg dat er ook uitziet voor jullie die geloven in meer dan wat er op aarde letterlijk te zien en mee te maken is, voor hen is het beter dat zij in die onwetendheid van hun werkelijke levensdoel nog een tijd blijven. Want die onwetendheid is een zekere bescherming voor de gevolgen die hun handelwijzen anders voor hen zouden hebben.

Wanneer iemand niet weet wat zijn van liefde afgedwaalde handelen in waarheid teweegbrengt, kan dat diegene niet op dezelfde manier kwalijk genomen worden als van iemand die precies weet wat zijn handelwijze voor onaangenaams teweegbrengt. En al lijkt het soms dat de handelwijzen van misdadigers hen niet deert, terwijl zij wel beseffen dat hun handelwijze niet goed is en het lijkt alsof hen dat niet kwalijk genomen wordt, er komt voor hen heus een tijd waarop de gevolgen van hun handelen tot hen terugkeert als een boemerang, die altijd weer naar zijn beginpunt terugkeert. En zo is het met alles wat mensen op aarde doen en afwijkt van ware liefde. Op een of andere manier en op een of ander moment komen de gevolgen terug bij degene die ze gestart heeft. Maar bij degene die willens en wetens is afgeweken van liefde zal dat een andere vorm hebben dan bij degene die het besef niet heeft of door omstandigheden gedwongen werd.

Afdwaling van liefde heeft altijd gevolgen, maar die zijn voor iemand die geen of nauwelijks besef van zijn afdwaling heeft milder, dan voor degene die het besef wel heeft, maar zich daarom niet bekommert. Hoe het ook zij, al die gevolgen staan altijd in dienst van het doel van jullie verblijf op aarde, voor alle mensen. Maar voor de ene mens is dat op aarde heel moeilijk, terwijl het voor een ander op aarde niet zo moeilijk is. Maar die moeite zal hij dan toch na zijn verblijf op aarde nog krijgen. Want wat op aarde niet tot volmaaktheid gekomen is, dat zal na het verblijf op aarde zijn vervolg hebben, alleen in een andere verhouding dan mensen op aarde gewend zijn. Zoals het leven doorgaat, zo gaat alles door wat mensen ervan maken, tot in de eeuwigheid van werkelijk leven, tot aan het eeuwig volmaakte leven voor iedereen.

Zolang mensen er tijd voor nemen, zolang zal het duren, en in de vrijheid die mensen hebben, is er daarom geen tijd te noemen, maar de tijd komt dat alles volmaakte liefde is en alle mensen tot volmaakt leven gekomen zijn, voor eeuwig en altijd. Want zo lief heb Ik jullie allemaal, tot in de eeuwigheid.

Hemels Brood 5991

De bewustheid van zijn is de grootste schat die jullie mensen van Mij gekregen hebben, het besef te leven en het besef van je eigen persoonlijkheid te zijn, te leven. Met daarbij de eigen vrije persoonlijke keus van handelen, met de mogelijkheid om je eigen zijn tot een aan Mijn Goddelijk Zijn gelijkend zijn te brengen. De grootste waarde die jullie van Mij gekregen leven heeft, is de zelfstandigheid van zijn met de eigen vrije keus om te bereiken wat aan jullie ieder voor zich en allemaal tezamen gegeven is: de eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk leven.

Maar om dat te bereiken is het nodig dat ieder de motivatie heeft om te doen wat daarvoor nodig is en deze motivatie ligt in het verlangen om het fijn te hebben, om zo prettig mogelijk te leven. Juist dat verlangen heeft ieder mens. Maar heel veel mensen denken dat hun leven op aarde de enige plaats van leven is en dat heeft tot gevolg, dat veel mensen vanuit dat verlangen er vooral op uit zijn om hun leven op aarde zo comfortabel mogelijk te maken. Dat heeft tot gevolg dat er grote verschillen zijn tussen arm en rijk, tussen welvaart en achterstand. Want er is op aarde, uit Mijn liefde en Mijn zorg, voor alle mensen genoeg om met elkaar te verdelen en wel zodanig dat alle mensen in een gelijksoortig welzijn kunnen verblijven. Maar als er mensen zijn die zich van alles wat er is meer toe-eigenen dan nodig, dan heeft dat tot gevolg dat anderen minder hebben. Dat geldt niet alleen voor alle materiële zaken, dat geldt ook voor het geestelijke, voor de manier waarop mensen zich gedragen.

Want wie zich meer naar eigenliefde gedraagt, die ontneemt daarmee medemensen liefde, of doet zijn medemensen in liefde tekort. Juist op aarde kan iedereen gaan begrijpen wat het belang van zijn leven op aarde is en het belang van zijn keuzen. Iedereen kan gaan begrijpen dat zijn leven niet alleen zijn verblijf op aarde is. Maar het is er zo, dat als twee mensen een glas water met elkaar moeten delen en de een drinkt daarvan meer dan de helft, dat hij daarmee de ander tekort doet. Dat is veelvuldig de situatie op aarde. Veel mensen doen hun medemensen tekort door zelf meer te nemen en voor de ander minder over te laten. Maar ieder die op die manier op aarde tekortgedaan is, zal dat hoe dan ook tegoed houden en Ik zal het tekort aanvullen. Niet materieel werelds, maar geestelijk hemels. Want het verblijf op aarde gaat voorbij, maar jullie leven gaat niet voorbij. Want jullie leven is eeuwig Mijn leven, ook na jullie verblijf op aarde.

Na jullie verblijf op aarde zal de balans opgemaakt worden en zal ieder zijn plaats krijgen, al naar gelang zijn keuzen tijdens zijn verblijf op aarde. Gedenk daarbij dat het verblijf op aarde wel een hele lange tijd lijkt te zijn, maar in de eeuwigheid gezien nog niet een miljoenste van een miljoenste deel van een seconde is. Waarbij, als je het kunt bevatten, een seconde in de eeuwigheid niet eens bestaat, omdat in de eeuwigheid niet gerekend kan worden in tijd, want eeuwigheid is oneindig en oneindig is niet te verdelen in tijd. Wie oren heeft, die hore. Wie ogen heeft, die ziet. Wie liefde heeft, die begrijpt.

Hemels Brood 5992

Iedere dag is een dag met licht en donker. En als je de tijd die je op aarde verblijft zou zien als een dag op de eeuwigheid, dan is het een dag met licht en donker. Maar of die dag nu licht of donker is, Ik ben met je, die hele lange dag, in het licht, maar zeker ook in het donker. In het donker is het zien verminderd en zie je Mij ook minder, maar voelen kun je Mij evengoed in je hart. En zodra je Mij daar weer voelt, wordt het algauw ook weer lichter om je heen.

De wereld is nu eenmaal verweven met veel donker, en iedereen die op aarde verblijft, heeft te maken met de wereld, en met het donker van de wereld. Maar het zal niet altijd donker blijven, want ook de wereld leert het verschil tussen licht en donker en hoe het mogelijk is om met Mijn licht, dat is Mijn liefde, het donker te verdrijven en Mijn licht, dat is Mijn liefde, aan te nemen. Denk in donkere dagen niet dat je er alleen voor staat, want Ik Ben alle dagen altijd het licht en Mijn licht helpt jou altijd weer tot licht te komen. Juist ook in moeilijke tijden. Natuurlijk begrijp Ik wel dat je liever geen moeilijke tijden doormaakt, maar zo is het op aarde niet gesteld. Want het is niet bedoeld dat alle aardse dagen in het licht van de wereld staan, tot de aarde vergaan is, het is bedoeld dat iedereen tot de eeuwige dag komt, in het eeuwig volmaakte licht van Mijn liefde.

Die dag komt, die dag is volmaakt voorzien van Mijn licht, die dag is de eeuwigheid van werkelijk gelukzalig leven, van volmaakte liefde voor iedereen en van iedereen. Daarom houdt moed, want het kan op aarde moeilijk zijn, maar eenmaal in Mijn hemelen in Mijn volle licht, Mijn volle liefde, zul je blij zijn en vol vreugde, zonder einde blij zijn en vol vreugde. Of je nu Mijn licht ziet of het in het donker moeilijk hebt, het gaat voorbij. Kom in je hart en voel Mij, voel Mijn liefde voor jou en alle mensen, in het donker en daarna in het eeuwige licht, in Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 5993

Als alle mensen eens naar Mij zouden luisteren zoals ze naar hun idool luisteren en die vereren en op een voetstuk zetten, zou je denken dat het dan beter zou gaan?  Ik zeg je van niet. Want het luisteren en vereren van idolen is een fantasie, een zeepbel die op zijn tijd kapot springt. Dus op die manier hoeft niemand naar Mij te luisteren, want ze zouden alleen horen wat ze willen horen en zien wat ze willen zien. Ze eren wat niet werkelijk eer verdient en verhogen wat geen verhoging verdient.

Als alle mensen eens werkelijk naar Mij zouden willen luisteren, zonder eigen invullingen, zonder eigen verlangens, zonder zichzelf te verliezen in een waan zoals mensen in massa’s tot waan komen, dan zou dat een verandering kunnen geven. Maar het beste is het, als iedereen uit zichzelf in zijn hart naar Mij luistert, niet als een massa tezamen, maar ieder persoonlijk. Want in een massa worden mensen opgezweept en meegezogen zonder zich daarvan bewust te zijn. En vanuit de massa handelen mensen niet uit eigen beweging maar vanuit de massale beweging. Voor een werkelijk luisteren is het nodig dat ieder zelf luistert, persoonlijk luistert. Als iedereen in zijn hart daadwerkelijk persoonlijk naar Mij zou luisteren, en in zichzelf eerlijk zou zijn in alle opzichten, zonder wensen en verlangens, dan zou er een enorme kentering kunnen komen. Maar zover is het nog niet. Want het hart van veel mensen hangt liever het vermaak aan, begeeft zich liever in de massa waar hij zich gelijk kan voelen aan alle anderen om hem heen. Want het is voor veel mensen eng en bedreigend om er niet bij te horen, om op zichzelf te staan, een andere mening te hebben dan anderen. En juist Mijn Woord in het hart is anders dan de massa, is anders dan mensen verlangen te horen, is anders dan de fantasie-invullingen van veel mensen, en anders dan ze leuk en aangenaam vinden.

Ja, jullie, die in je hart naar Mij luisteren, jullie zijn anders, en jullie passen niet altijd in de gangbare rituelen, in de dagelijkse normen en waarden, die vergroeid zijn met de wereldse gedachtegangen van wat mensen leuk en aangenaam vinden en wat het gemakkelijkst is. Wees gerust, want Mijn armen heb Ik om jullie heen, jullie ieder persoonlijk en jullie allen gezamenlijk. En langzaam maar zeker zal de massa oplossen, want ook in de massa zijn mensen persoonlijk, en dat zal met de tijd ook tot hen allemaal doordringen. Wees geduldig en blijf met Mij in je hart in contact, en met tijd zal jullie getal zich vermeerderen in Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 5994

Wie laat zich niet omkopen voor de weelde van het hebben, het kunnen, het mogen, het verkrijgen, voor noem het maar op waar mensen verlangen naar kunnen hebben? Zo goed als iedereen heeft wel een zwakte en geeft toe aan verleiding, gaat in op een mogelijkheid die niet helemaal eerlijk is, niet helemaal naar waarheid, niet helemaal zuiver liefde is. En sommige mensen bemerken bij zichzelf te hebben toegegeven aan die verleiding, aan het kleine beetje oneerlijkheid, aan dat kleine beetje hebberigheid, aan dat kleine beetje eigengewin, aan dat kleine beetje gemak ten koste van een ander, maar ze duwen het weg, want het was maar eventjes, het was maar weinig, het is niet opgemerkt, want het zal wel niet zo erg zijn.

En zo erg zal het ook niet geweest zijn, maar het heeft toch wel iets verstoord in de stroom van liefde en al is het nog zo weinig, al lijkt het nog zo onbeduidend, het heeft een uitwerking die iemand een gevoel van schuld kan geven tot jaren na het gebeurde, als hij zijn spijt niet betuigt. En als diegene dan na lange tijd zijn spijt betuigt, kan het zijn dat degene aan wie hij zijn spijt betuigt het gebeurde allang vergeten is en hem allang niets meer kwalijk neemt. Toch heeft hij zich al die jaren schuldig gevoeld. En dat had hij kunnen voorkomen door gelijk en oprecht zijn spijt te betuigen. Want, lieve mensen, geen van jullie breit al zonder een steek te laten vallen. Maar haal je de gevallen steek niet meteen terug, dan wordt het steeds moeilijker om de steek op te halen en is het breiwerk klaar, dan ziet het er niet goed uit met die gevallen steek, dan blijkt dat je die steek maar beter gelijk had kunnen ophalen.

Zo is het met al die kleinigheidjes die bij iedereen weleens mis gaan. Die zijn goed te vergeven, als je direct je afdwaling van het goede en ware inziet en oprecht je spijt betuigt. Maar laat je het gaan, dan wordt het al moeilijker en moeilijker en al die tijd bezwaart het meer en meer je gemoed. Nog niemand is al helemaal perfect in alles, want zolang nog niet iedereen in ware liefde is en daar naar handelt, heeft iedereen een aandeel daarin en zal iedereen, ook de goede liefdevolle mens, weleens toegeven aan een kleine, haast niet noemenswaardige, verleiding. En dat is te vergeven, en in waarheid is het vergeven, maar het is evengoed nodig om zelf ook tot besef ervan te komen en oprecht spijt te betuigen. Dat klaart het gemoed en draagt bij aan de heling van alle mensen, om allemaal tot waarheid en liefde te komen. Want je bent niet alleen op een eiland, maar je bent met elkaar op de aarde. En daar is het het beste om in Mijn liefde te zijn.

Hemels Brood 5995

Op momenten dat mensen hun zwakte aan den lijve ondervinden, zijn zij bereid om Mijn kracht te erkennen. Maar op het moment dat Ik die mens Mijn kracht in handen geef, neemt hij het aan en probeert het tot zijn eigen te brengen, zonder te erkennen dat het Mijn kracht is. En met Mijn kracht onderneemt dan die mens van alles voor zichzelf en probeert met de van Mij gekregen kracht boven Mij uit te komen. Daarbij verliest hij Mijn, zich om die reden toegeëigende kracht, vervalt in zijn eigenlijke zwakheid en komt weer tot het besef geen kracht te bezitten.

Dat is de golvende beweging van de mens op aarde. Maar elke keer dat zo’n toe-eigening tot een golving, tot een terugval geleid heeft, heeft de mens daarvan geleerd. Vooralsnog niet zo veel dat hij zich met al Mijn kracht verenigt, zonder te trachten boven Mij uit te komen. En dat is de grootste zwakte van de mens op aarde, waaraan hij nog steeds geen weerstand kan bieden. Zo gebeurt dat steeds weer, in het groot en in het klein en alles daartussenin, met alle mensen gezamenlijk en ieder persoonlijk. De golvingen zijn soms gematigder en soms heftiger zodat de terugval in de zwakte dieper en minder diep kan uitvallen. Maar van al die golvingen zijn er, door de eeuwen heen, al enorm veel geweest, waarbij machtige mogendheden ontstonden en tot volkomen niets vervielen, sommige bekend door opgravingen, andere zodanig verdwenen, dat geen mens er nog iets van weet.

Steeds wordt vergeten dat Mijn kracht niet die van heersen, van overheersing, van de hoogste waarde te zijn is, maar van onderdanigheid, van dienstbaarheid, van de minste waarde te zijn is, van de waarheid en ware wijze liefde. Dat wordt vergeten door de mens in zijn gezamenlijkheid en door ieder persoonlijk. Maar steeds opnieuw geef Ik de mens Mijn kracht in handen en dat doe Ik uit Mijn ware liefde, want vanuit Mijn liefde vertrouw Ik erop dat Mijn liefde de mens uiteindelijk tot ware liefde zal brengen. Want zou dat niet zo zijn, dan zou Mijn liefde niet de enige ware levenskracht zijn waardoor iedereen tot werkelijk leven komt. En dat is wel degelijk waar, de kracht van Mijn liefde geneest, heelt, sterkt en brengt de mens, ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen, tot eeuwig leven in de oneindig grote kracht van Mijn liefde.

En steeds opnieuw zul jij, klein mens, dat in je zwakte ervaren, tot je eens zo sterk in Mijn liefde bent geworden dat je in je vrijheid niet meer kiest voor overheersing, voor de hoogste waarde, maar met al je kracht kiest voor onderdanigheid en dienstbaarheid en ervoor kiest om steeds de minste te zijn. En dan, lief mens, dan ben jij zelf, persoonlijk Mijn kracht en met allen tezamen zijn jullie dan, verenigd met Mij, Mijn kracht, dat is Mijn liefde, eeuwig in de volle gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 5996

De wereld heeft verwachtingen, mensen hebben verwachtingen. Veel van die verwachtingen komen niet uit. Mensen maken plannen en aan die plannen zijn verwachtingen verbonden, maar vaak gaan plannen niet zoals bedoeld en dan komen ook die verwachtingen niet uit. En steeds opnieuw raken mensen daardoor teleurgesteld. Veel verwachtingen zijn gebaseerd op verlangens die mensen hebben en daarmee houden zij geen rekening met Mijn grote Plan, waarvan Ik geen verwachtingen heb, maar zekerheid. Want Mijn Plan voor alle mensen vindt nu in alle zekerheid plaats zoals het Mijn Wil is, en het zal zonder mankeren tot voleinding komen. En de voleinding van Mijn Plan zal niemand teleurstellen, het zal iedereen tot grote vreugde brengen.

Iedereen op aarde kan zich in alle vrijheid naar Mijn Plan voegen, of in zijn vrijheid zijn eigen plannen maken en steeds zal het zo gebogen worden, dat het hoe dan ook Mijn Plan ten dienste staat. Niet om de mens te plagen of iets van dien aard, maar juist omdat Mijn Plan in alle opzichten de mens ten goede zal komen, en daarom zal het ook nooit iemand teleurstellen. Ik heb geen verwachtingen, Ik ben zeker dat Mijn Plan zal slagen en iedereen datgene zal geven wat hij uiteindelijk met al zijn plannen wilde bereiken, maar niet bereikte, omdat geen van de plannen die mensen bedenken en uitwerken volkomen gebaseerd zijn op volmaakte ware liefde.

Dat is het grote verschil waardoor de plannen van mensen steeds tot een teleurstelling leiden ten aanzien van hun verwachtingen en Ik juist geen verwachtingen heb, maar de vaste onveranderlijke zekerheid dat Mijn Plan zal slagen, want het is volmaakt en volledig gebaseerd op ware volmaakte onbaatzuchtige wijsheid gevende liefde voor alle mensen, voor alle leven in de totale oneindigheid. En daar kan Ik volkomen zeker van zijn, omdat Ik Zelf Alles Ben, de Levende Wezenlijkheid van werkelijk Zijn in eeuwigheid, de ware onbaatzuchtige onveranderlijke wijsheid gevende liefde, het eeuwig ware Leven, de eeuwige macht en kracht van het eeuwig oneindige begin tot het eeuwig oneindige eind.

Voor de mens is dat niet nader te omschrijven en ook niet te bevatten, alleen te erkennen. En juist dat te erkennen is belangrijk, maar tegelijk ook moeilijk voor de mens. Dus maakt hij keer op keer zijn eigen plannen en raakt hij keer op keer teleurgesteld. Maar de tijd komt dat Mijn Plan volbracht is en jullie allemaal, alle mensen, het werkelijke leven bereikt hebben in de volledige gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 5997

De bewustheid van Mijn liefde is een zegen die weinig mensen op aarde daadwerkelijk voelen in hun hart. Wie Mijn liefde voelt in zijn hart, diens gemoed is meestal snel geroerd door het goede en mooie dat Mijn liefde aan mensen geeft. Diegenen doorzien meestal dieper dat Mijn liefde niet het welzijn van mensen op aarde is, maar ligt in de moeilijke momenten waardoor het mogelijk is voor mensen om zelf Mijn liefde uit hun hart in alle opzichten te leren zijn. Maar een hart dat meer gericht is op het welzijn van mensen op aarde voelt van Mijn liefde niet meer dan een zekere goedheid, die niet verder gaat dan zijn eigen goedheid.

Wie werkelijk in zijn hart Mijn liefde dieper voelt, die voelt Mijn liefde ook in de moeilijkheden die op zijn pad komen, die voelt wat hij te verdragen krijgt ook als Mijn liefde, ook al heeft hij aan die moeilijkheden geen aandeel, ook al hebben daar alleen medemensen een aandeel aan. Dat wil niet zeggen dat iemand die Mijn liefde daadwerkelijk en heel duidelijk in zijn hart voelt, geen pijn en geen verdriet voelt om al hetgeen voor hem moeilijk is, maar hij blijft evengoed Mijn liefde voelen en hij weet welk een zegen dat voor hem is. Ik zie jou, Ik ken jou, Ik ken jullie allemaal, die Mijn liefde in je hart voelen en hoewel het jou, hoewel het jullie vaak ten diepste roert, weet Ik van jullie pijnen en moeite en weet Ik van de liefde die jullie al eigen is, maar door je medemensen niet begrepen wordt, nog niet begrepen kan worden. Wanneer dat je bedrukt, bedenk je dan dat zij jouw liefde uit je hart, jouw handelwijze uit liefde uit je hart, nog niet begrijpen kunnen, omdat zij Mijn liefde nog niet op diezelfde manier beseffen, nog niet op die manier voelen in hun hart, zoals jij dat al voelt, zoals jullie dat al voelen. En bedenk je daarbij, dat hun onbegrip niet jou, niet jullie aangaat, maar Mij, jullie hemelse Vader.

Want het is Mijn liefde welke zij nog niet kunnen beseffen, nog niet op die manier kunnen voelen zoals dat in jullie hart te voelen is. Daarom is hun mate van liefhebben, hun vermogen om lief te hebben, nog minder ontwikkeld. Maar Ik ben Degene Die daar zorg voor draagt, Ik ben Degene Die jullie gezegend heeft in de volle genade van Mijn liefde, niet voor jullie zelf, maar voor hen, voor jullie medemensen. Daarom, geef wat je in je hart van Mijn liefde voelt in dienstbaarheid aan je medemensen. Ook in moeilijke tijden, ook op moeilijke dagen. Want wie Ik zegen met Mijn liefde, die zegen Ik voor alle mensen, die is bedoeld Mijn zegen te zijn voor zijn medemensen, die is bedoeld Mijn liefde te zijn voor zijn medemensen.

Hemels Brood 5998

Lichaam en geest zijn op aarde dusdanig met elkaar verbonden, dat wanneer het lichaam het moeilijk heeft, de geest het ook moeilijk gemaakt wordt en als de geest het moeilijk heeft, dan heeft dat zijn weerslag op het functioneren van het lichaam. Dat wil niet zeggen dat wanneer het lichaam mankementen vertoont, dat komt door de geest, want er is op aarde veel waardoor het lichaam van alles kan gaan mankeren en functies niet goed meer werken. Een sterke geest kan veel hebben in een verstoord lichaam, maar het maakt het de geest niet makkelijker.

Het is ook niet zo dat een zwakke geest het lichaam zwak maakt, want een zwakke geest kan toch een sterk lichaam hebben. Er zijn mensen met een sterk en gezond lichaam die een middelmatige of zwakke geest hebben. Dat is voor diegenen ook nodig, want ze zouden een zwak lichaam niet aankunnen. De verdeling van lichaam en geest is aan iedereen gegeven vanuit Mijn liefde en wel zodanig dat het precies goed is voor ieder persoonlijk, voor allen tezamen en voor het grote geheel van Mijn Schepping en het doel van Mijn Schepping. Het zou daarom goed zijn als mensen geen invulling zouden geven aan wat de betekenis van het één en ander zou zijn, want geen mens kan het grote geheel van Mijn liefde op enigerlei wijze in haar werkelijke zuiverheid doorgronden. Toch zijn er genoeg mensen die beweren te weten wat dit of dat als betekenis heeft, zonder het werkelijk te weten. Sommigen menen het goed, anderen vinden er een erkenning van hun waarde in, maar beter wordt er in het hart naar Mij geluisterd, want in ieders hart ben Ik aanwezig en kan Ik aangeven wat juist is en waarom, voor zover dat voor iemand van belang is en hem en zijn medemensen ten goede komt.

Want het is voor jullie op aarde nog niet zo dat je alles al kunt doorzien en begrijpen. Het beste is het erop te vertrouwen dat alles door Mijn liefde gedragen wordt, in Mijn liefde tot waarde is voor ieder persoonlijk en allen tezamen en zijn plaats heeft zoals dat het beste is voor het grote geheel. Niets is zonder betekenis, niets is zomaar, zoals elke haar op ieder hoofd geteld is, zonder dat je zelf weet hoeveel haren er precies op je hoofd groeien, elk moment van de dag, zo weet Ik alles en houd Ik alles in Mijn liefde vast, zodat jullie allemaal in alle vrijheid bij Mij thuis kunnen komen, waar het eeuwig goed en aangenaam is voor alle mensen, ook voor jou en jou en jou.

Hemels Brood 5999

Juist als mensen niet lief tegen je zijn, is het een moeilijke opgave om hen toch vanuit Mijn liefde te benaderen. Vooral als mensen heel gemeen zijn, je pijn doen, degenen die je lief zijn mishandelen en er niet voor gestraft worden. Want het is in mensen aanwezig als een keus, om kwaad te doen en om kwaad met kwaad te vergelden.

Het is in mensen aanwezig als keus, om wat goed is, wat liefdevol is, te kwetsen, te vernederen en te vertrappen. Het is in mensen als keus aanwezig, om te liegen en te bedriegen, om zichzelf te verhogen en om Mijn Naam ijdel en zelfzuchtig te gebruiken. Allemaal als keus. De mens is in zich niet kwaad, niet kwaadaardig, geen leugenaar, geen bedrieger, maar hij heeft wel de keus om dat te zijn. En het ligt aan ieder mens zelf of hij iets daarvan kiest. Al naargelang iemands drijfveer maakt hij zijn keus. Al naargelang wat iemand ambieert om te zijn, om te kunnen, om te hebben, maakt hij zijn keus. En op aarde geef Ik mensen allerlei omstandigheden die hen gelegenheid geven om te kiezen. Iedereen zal in zijn vrijheid zelf moeten kiezen wie hij is. Daadwerkelijk kiezen hoe hij wil zijn.

Steeds opnieuw zijn de omstandigheden beproevingen voor mensen, of mogelijkheden om geestelijk te groeien, of lering om tot meer zicht te komen. Dat gaat op aarde steeds maar door, want er zijn veel mensen en er is veel te kiezen, in heel veel verschillende omstandigheden. Zo kan het zijn dat iemand het ene moment zijn keus maakt voor het goede, terwijl hij het andere moment juist een keus maakt voor het kwade. En zo heeft ieder mens soms het goede voor ogen en soms het kwade, om iets te bereiken, zodat niemand in alle opzichten al helemaal en alleen voor het ware en goede, het zuiver liefdevolle uit Mij kiest. Maar alles is ter keus, terwijl ieder mens in zijn kern Mijn liefde is en Mijn liefde ter beschikking heeft. Alleen wat hem ter keus gegeven wordt in al die verschillende omstandigheden, is goed of kwaad. Tot hij in alle opzichten altijd en alleen nog voor het goede, het onbaatzuchtig liefdevolle, de zuivere waarheid kiest. Want dan is hij zijn van Mij gekregen eigen ware liefdevolle zuivere leven zelfstandig uit Mij, zoals hij door Mij geschapen, volmaakt leven uit Mij is.

Niemand is het kwaad, maar iedereen heeft de keus om voor het kwaad te kiezen. En op aarde leren jullie allemaal tot in het kleinste detail te zien wat goed en liefdevol, wat zuiver en waar is, en wat niet, door alles wat er op aarde gebeurt. Daarin is niemand meer of minder, daarin is niemand hoger of lager, want alles wat iemand kan of niet kan, is onderdeel van het grote geheel, welke voor alle mensen Mijn eeuwig onbaatzuchtige onveranderlijke liefde in volledige waarheid is. Laat dat jullie duidelijk zijn, de aarde is er voor jullie, is jullie kans om tot eeuwig waar gelukzalig leven te komen. Niet ieder voor zich, maar met elkaar, tezamen met Mij, jullie Schepper.

Wie dicht bij Mij wil zijn, die vindt Mijn liefde altijd direct in zijn hart en daar laat Ik hem ook altijd voelen wat goed en waar is en wat niet. Want Ik heb jullie allemaal even lief en de zuiverheid van Mijn liefde is in het hart van ieder van jullie. Het is aan jullie om je keus te maken, in elke situatie, bij alle omstandigheden en gaandeweg te leren of je Mij in je hart gevolgd hebt, of toch nog niet helemaal.

Hemels Brood 6000

Er wordt wel gezegd, vergissingen zijn menselijk. Waarmee bedoeld wordt, dat een vergissing begrijpelijk is, want iedereen maakt wel eens een vergissing zonder dat te bemerken en zonder dat te bedoelen. Er zijn veel mensen die vergissingen maken. Vergissingen hebben wel gevolgen, soms hele kleine, nauwelijks van enig belang, maar ook hele grote met grote gevolgen, zelfs zo groot dat het levens kost. Toch kan niemand voorkomen dat er vergissingen gemaakt worden. Daarom kun je zeggen, vergissingen zijn onderdeel van het leven op aarde. Ik zeg, vergissingen zijn onderdeel van de keuzen die mensen maken en staan in verband met alle keuzen die afwijken van waarheid en liefde, staan in verband met het nog onvolmaakte handelen van alle mensen.

In Mijn volmaaktheid maak Ik geen vergissingen. En zou de mens ook maar iets meer zijn best doen wat opmerkzamer te zijn, dan zou hij beduidend minder vergissingen maken. Maar iedereen heeft steeds een deel van zijn aandacht bij zichzelf, bij zijn eigen wensen en verlangens, bij zijn eigen zorgen en daar komen de meeste vergissingen uit voort. Nu vraag je je af of Ik in Mijn volmaaktheid,  terwijl Ik alles weet en kan, in elk geval de ergste vergissingen met de ernstigste gevolgen niet kan voorkomen. Ik zeg je, dat heeft met Mijn volmaaktheid niets van doen, want ieder mens heeft in zich Mijn volledige volmaaktheid en ieder mens kan daaruit putten. Maar veel mensen vergeten dat, veel mensen denken dat niet nodig te hebben, veel mensen geloven Mij niet, veel mensen denken geen vergissingen te zullen maken, enz. Ook jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, die geloven in Mijn volmaaktheid, vergeten van tijd tot tijd te putten uit Mijn volmaakte wijze liefde in hun hart. En ook jullie maken vergissingen.

Ik neem die niet weg, ook de gevolgen niet, want het is jullie vrijheid en die laat Ik jullie. Wat Ik wel doe, zonder jullie vrijheid te belemmeren, is dat Ik elke vergissing met de bijkomende gevolgen steeds aan het doel van jullie verblijf op aarde dienstbaar maak. Zodat geen van al die vergissingen, en het zijn er heel veel, nutteloos zijn, maar aan alle mensen ten goede komen. Want vergissingen zijn onderdeel van de zwakte van alle mensen, zonder dat er opzet aan te pas komt. Het is een vorm van nalatigheid die eigenlijk niet nodig is, maar aan jullie allemaal kleeft door jullie nog onvolmaakte handelen naar liefde. Vergissingen zul je steeds minder maken als je beter gaat letten op je hart en op Mijn waarheid en liefde in je hart, als je steeds blijft putten uit Mijn volmaaktheid in je hart. Dat is de enige weg om vergissingen te beperken en te voorkomen. Kom steeds in je hart bij Mij en Mijn liefde en wees steeds opmerkzaam uit Mij in je hart. Dan komt het goed. Dan zul je minder vergissingen maken en dat komt in ware liefde aan alle mensen ten goede.

Hemels Brood 6001

Zachtmoedigheid stelt geen eisen. Maar het gevaar daarvan bij mensen is, dat zij ernstige vergrijpen gaan bagatelliseren, alsof een vergrijp nauwelijks een vergrijp is. Zachtmoedigheid bestraft niet. Maar het gevaar daarvan bij mensen is, dat zij niets doen om mensen hun van liefde afgedwaalde gedrag te leren verbeteren, en daar is soms een krachtdadige aanpak voor nodig, wat de zachtmoedige mens liever uit de weg gaat. Daardoor kan een misdadig mens meer slachtoffers maken dan wanneer hij tot het rechte pad gebracht zou zijn.

Zachtmoedigheid is gelijk aan liefde, maar het gevaar daarvan bij mensen is, dat zij zonder wijsheid handelen en daardoor slachtoffers van een misdaad niet de juiste hulp geven, niet de juiste bescherming geven en niet doorzien hoeveel schade iemand door misdaad geleden heeft. Zachtmoedigheid zoekt geen eer. Maar het gevaar daarvan bij mensen is, dat het hen een gevoel van goedheid geeft en zij niet hard genoeg zijn om de misdadigheid een blijvend halt toe te roepen. Het gevaar van een zachtmoedig mens is, dat hij veel goedpraat en sust, wegduwt en niet helpt te verwerken, troost biedt zonder de angel uit de wond te halen, accepteert wat slecht is, om niet te vechten, want vechten is in de ogen van een zachtmoedig mens verkeerd.

Maar Ik zeg jullie allemaal, vechten voor het goede, vechten voor de waarheid, vechten voor de ware wijze liefde, vechten voor het ware leven, is nodig voor alle mensen. Hiermee bedoel Ik beslist niet vechten in de zin van oorlog voeren met vernietigende wapens, die dood en verderf verspreiden, beslist niet. Hiermee bedoel Ik er alles aan doen om met elkaar tot waarheid te komen, om met elkaar tot alleen nog het goede handelen te komen, om allemaal tot ware wijze liefde in alles te komen. Hiermee bedoel Ik, alle mensen die slachtoffer van een of andere misdaad zijn te helpen, te troosten, te verzorgen en het verlorene terug te geven. Hiermee bedoel Ik misdadigers zodanig te berechten, dat zij gaan inzien dat hun daden niet goed waren. Niet met wapens, met geweld en met dreigementen, maar met van Mij in het hart gekregen inzichten hoe hen op een geschikte manier te berechten.

Lieve zachtmoedige mensen, kom tot Mijn wijsheid, kom tot meer inzicht, kom tot actie vanuit Mij in je hart. Wees niet alleen nobel, maar ook rechtvaardig. Troost niet alleen, maar maak onderscheid tussen dader en slachtoffer, zodat het slachtoffer recht gedaan wordt en de leugen van de dader blootgelegd wordt en van haar kracht ontdaan wordt. Vecht voor ware wijze liefde, vanuit Mij in je hart, zonder wapens, zonder te doden. Vecht voor alle mensen, om alle mensen met Mij samen tot werkelijk leven te brengen. Laat zachtmoedigheid je kracht zijn om met Mij samen mensen tot werkelijk leven te brengen, tot ware wijze liefde.

Hemels Brood 6002

Toen er nog geen tijd en geen mens bestond, was Ik Alleen Alles, Leven. En Ik wilde Mijn Alleen Alles Leven tot meerdere leven brengen. En de verscheidenheid van Mijn Wezenlijkheid gaf Ik, buiten Mij, aan Mijn wezenlijkheid gelijk, vrij leven in een geestelijke vorm. Iedere geest zijnde een onderdeel van Mijn verscheidenheid, werden dat zes vrije geesten die, vrij buiten Mij, aan Mij gelijkend, Mijn Alleen Zijn tot vermeerdering brachten. Daarbij gaf Ik buiten Mij vrij leven aan een zevende uit Mijn Wezenlijke verscheidenheid vormgegeven geest, gelijkend op Mij, Mijn hele wezenlijke verscheidenheid. Want geen van de zes geesten was een geheel, zonder de aanvulling van de andere vijf geesten, maar de zevende geest met heel Mijn wezenlijke verscheidenheid wel.

En nu gebeurde het dat de zes geesten in harmonie met Mij en elkaar tot vermeerdering van leven, de vreugde te leven deelden en uit hen kwamen nieuwe geestelijke wezens tot vrij leven en ontstonden nieuw gevormde levenssferen die werelden werden. Maar de ene zevende geest, met Mijn hele wezenlijke verscheidenheid, had daarmee ook een bijzondere macht waardoor het hem toeleek, alleen zichzelf te kunnen zijn, en Mij, waaruit hij voortkwam en zijn leven gekregen had, daarbij niet nodig te hebben. En hij begon zich te gedragen zoals hij wilde zonder Mij en verbrak de stroom van Mijn liefde naar hem toe, denkende dat hij zonder die uit Mij naar hem stromende liefde in staat was die liefde geheel zelfstandig zelf te kunnen zijn en daarmee ook alle macht van leven zelf te hebben.

Maar zie, in werkelijkheid ben Ik Alleen Alles, ook al heb Ik uit de verscheidenheid van Mijn Wezenlijkheid levende geesten buiten Mij vormgegeven. En Ik zag aankomen dat deze zevende geest tot niets zou vergaan zonder Mijn liefde, terwijl Mijn Levende Wezenlijkheid totale ware liefde is en wat uit Mij voortkomt in de eeuwigheid ook alleen en niets anders dan werkelijk totale liefde kan zijn en daartegenover is niets. Maar Mijn eeuwige liefde is tegelijk alle verscheidenheid van Mijn Wezenlijkheid en daarmee onder andere ook de eeuwig ware volmaakte wijsheid. En in Mijn liefde voor deze uit Mij vrij geschapen zevende geest kwam wijsheid naar voren, en in deze liefdevolle wijsheid heb Ik deze zevende geest voor het niets behoed. Dat is gebeurd net voordat deze zevende geest tot het niets zou verworden en waar in heel de oneindigheid geen tijd is, heb Ik dat moment vanaf die situatie tijd en plaats gegeven aan het niets en vanuit het niets deze zevende geest, met alle verscheidenheid uit Mijn Wezenlijkheid, vaste vorm gegeven, dat is het ontstaan van de aarde en alles wat eromheen is, met op de aarde in alle verscheidenheid van Mijn Wezenlijkheid de wateren, de planten, het hele gewas, de dieren en tenslotte de Mens.

Dit geheel is Mijn Schepping met de mens, die in zich de hele verscheidenheid van Mijn Wezenlijkheid, dat is, Mij Zelf, in zich aanwezig heeft, met de vrijheid om zich tot Mij te keren, zoals zijn wezenlijkheid aan Mij gelijkend is, of, zoals de zevende geest in zijn vrijheid verkoos, zijn eigen invulling aan zijn van Mij gekregen leven te geven. En juist de mens is zowel in Mijn liefde gedragen Mijn Leven, als het contact van Mij met de zevende geest. Daarom is de Mens, met Mijn vermogen in zich, ook gelijk de mogelijkheid voor de zevende geest om zijn ware leven uit Mij, en alleen uit Mij, te gaan begrijpen, de kroon op Mijn Schepping, dat is het totale bewijs van Mijn eeuwig onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke, wijze liefde, de ware gelukzaligheid, het ware Leven, Die Ik Ben. En iedereen, ieder mens, kan de waarheid hiervan in zijn hart vinden. Iedereen.

Hemels Brood 6003

De waarheid ligt in ieders hart en iedereen die werkelijk de waarheid over wat dan ook zuiver en oprecht wil weten, kan dat in zijn hart vinden en begrijpen. Maar de meeste mensen hebben geen echt zuiver oprechte belangstelling voor de waarheid. Sommigen zijn bang voor de waarheid, want de waarheid is verbonden met het geweten, en wie de waarheid kent, die kent gelijk ook zijn afdwalingen van waarheid in zijn handelen en dat kan pijnlijk zijn. Anderen willen de waarheid niet kennen, want zij vinden hun eigen invullingen van waarheid gemakkelijker passen in hun plannen om aan hun verlangens te voldoen. Nog anderen zijn niet geïnteresseerd in waarheid, want de leugen en het bedrog bevalt hen beter. En dan zijn er nog mensen die denken de waarheid te kennen, maar zij kennen die niet. Doordat zij denken de waarheid te kennen, gaan zij er niet naar op zoek, zij kennen de waarheid immers al?

En dan zijn jullie er, die wel zoeken naar de waarheid, die wel in jullie hart de waarheid proberen te zien. Regelmatig zie je de waarheid heel duidelijk, maar nog niet altijd bij alles. Maar jullie doen je best en raadplegen steeds weer je hart en jullie komen in je hart bij Mij om de waarheid van Mij te leren kennen. Heil aan jullie allemaal, want het doet niet alleen jezelf goed, maar ook je medemensen. Echte waarheid is niet alleen verbonden aan het geweten, maar vooral ook aan ware liefde. Want ware liefde is in haar wijsheid tevens volmaakte waarheid. Wie oprecht in zijn hart bij Mij komt, die vindt daar Mijn liefde, die in haar wijsheid je altijd de waarheid aanreikt. Maar ook al komen jullie bij Mij in je hart en zoeken jullie oprecht in Mijn wijze liefde de waarheid, er zijn toch nog momenten waarop jullie belemmerd worden om Mij te kunnen verstaan. Die momenten hebben te maken met nog onvolmaakt handelen, handelen dat nog niet in alle opzichten zonder eigenbelang, zonder eigen invullingen, zonder misvattingen, zonder verwijten, enz. is.

Maar jullie ijver is voor Mij genoeg om jullie daar overheen te helpen en jullie de nodige aanwijzingen te geven, om ook datgene wat vastgeroest is en jullie nauwelijks nog besef van hebben, los te weken en onder je aandacht te brengen, zodat jullie daarvan afstand kunnen doen en Mij in je hart meer en meer, zuiver en duidelijk te begrijpen, gaan horen. Dat kost moeite, maar Ik zeg jullie allemaal, die moeite is het meer dan waard. Wees daarom niet teleurgesteld als je niet altijd in je hart vindt wat je zoekt, Ik help je evengoed verder op weg naar beter verstaan en begrijpen van Mijn Woord, van Mijn liefde. Blijf bij Mij in je hart komen, want daar blijf je altijd in Mijn liefde de volkomen waarheid vinden.

Hemels Brood 6004

Veel mensen zijn geneigd om medemensen te verbeteren en voorbij te gaan aan wat zij zelf nog te verbeteren hebben. Vaak gebeurt dat op een wat verwijtende of belerende manier, met een ondertoon van irritatie. En dan verwacht men dat die medemens zich gaat verbeteren. Maar mensen zijn eerder geneigd om zich te verweren tegen verwijten en belering en ook een toon van irritatie doet daarbij geen goed. Veel mensen zijn voor perfectie, maar dan wel zodanig, dat het doen en laten van anderen perfect moet zijn en wat zij zelf niet perfect doen, dat mag niet gezien worden.

Wie op die manier Mijn Woord aan anderen wil doorgeven, kan daar beter mee ophouden. Want dat heeft Mijn zegen niet, ook al is het goed bedoeld. Mijn liefdevolle Woord is op geen enkele manier verwijtend of belerend en zal altijd zonder enige irritatie zijn. Mijn Woord geeft op een liefdevolle vriendelijke manier wel duidelijkheid, precies zoals het is. Maar Ik geef Mijn Woord niet aan mensen die deze duidelijkheid nog niet kunnen verstaan, nog niet kunnen verwerken, omdat het hen eerder van Mij vervreemdt, dan dichter bij Mij brengt. Daarom zullen geloofsfanatici ook niet veel goeds onder mensen bereiken, want hun gedrevenheid wekt eerder afkeer dan interesse. En zo is het ook met degenen die dreigend met de vinger zwaaien en onheil en verdoemenis preken, alsof Ik een bestraffende God ben, omdat er geschreven staat dat Ik niet onschuldig houd wie Mijn Naam ijdel gebruikt en dat is ook zo.

Alleen is dat niet als een dreigement bedoeld, maar om duidelijk te maken dat het Mij ernst is, in die zin, dat wat geen ware liefde is, door Mij tot in detail gezien wordt en effect heeft op het verloop van iemands geestelijke groei. En juist ook diegenen die in Mijn Naam Mijn Woord op een verwijtende of belerende manier aanreiken, gebruiken Mijn Naam eigenlijk enigszins ijdel, want in hun woorden klinkt dreiging en irritatie door, wat Mijn liefde niet is. Ik ben een barmhartige God en Vader die zijn kinderen liefheeft en vergeving schenkt. En in Mijn barmhartigheid dreig Ik niet met een brandende hel of met verdoemenis. In Mijn liefde open Ik het zicht van mensen op Mij en Mijn liefde in hun hart.

Alle krachtige bewoordingen die in de Bijbel staan, zijn bedoeld voor degenen die zich tegenover Mij ernstig misdragen. En degenen die Mijn Naam echt ijdel gebruiken, zijn degenen die in Mijn Naam oorlog voeren en mensen doden of verminken. Wie Mijn Woord wil doorgeven, laat diens bewoordingen altijd vol van Mijn liefde klinken, dan heeft het effect, als het werkelijk door Mij in het hart is aangereikt. En dat is herkenbaar aan een liefdevolle barmhartige toon.

Hemels Brood 6005

Hoewel er veel van Mijn Woord en Mijn liefde geschreven staat, is er toch maar één plaats waar Mijn Woord en Mijn liefde geheel zuiver verkregen en verstaan wordt en dat is in ieders hart. Nu kun je je afvragen met welke reden er dan toch zoveel van Mijn Woord opgeschreven is, terwijl de ware zuiverheid alleen in ieders hart te vinden is en het geschrevene op zich ook niet altijd in alle opzichten zuiver is, en er eigenlijk weinig van het geschrevene zo goed als zuiver is. Al het geschrevene dat gelijk is aan Mijn Woord en zuiver is, wekt de herinnering van Mijn Woord in ieders hart. Bij de ene mens is die herkenning meer en sterker dan bij de andere, maar elk zuiver schrijven van Mijn Woord en Mijn liefde wekt herkenning in het hart, als het met de juiste intentie gelezen wordt.

Want iemand die in zichzelf een afkeer heeft van wat als Mijn Woord geschreven staat, die zal het geschrevene niet in zijn hart herkennen, omdat het zijn hart niet bereikt. En iemand die Mijn Woord met zijn verstand leest, zal het ook niet herkennen omdat het zijn hart niet bereikt, het blijft in zijn verstand vastzitten. Iemand die niet in Mijn bestaan gelooft, die zal de waarheid van zuivere teksten niet vinden, omdat hij niets van het geschrevene leest en anderen die niet in Mij geloven, geloven wat zuiver geschreven staat, al hebben ze het gelezen, ook niet. Door hun ongeloof komt het niet in hun hart. Maar Ik heb andere wegen om de ongelovigen, om degenen die niet willen lezen, om degenen die met hun verstand lezen, kortom, om degenen die hetgeen zuiver als Mijn Woord geschreven staat niet in hun hart herkennen, te helpen om Mij in hun hart te vinden en Mijn Woord en Mijn liefde in hun hart te ontdekken. En wanneer zij dan eens Mijn Woord in zuivere bewoordingen lezen, dan herkennen ze het wel en dan gaan zij dieper in hun hart nog veel meer van Mij en Mijn liefde ontdekken.

Daarom zal Ik steeds weer mensen de gave van het zuiver schrijven van Mijn Woord en Mijn liefde geven. Niet dat diegenen bijzonder zijn, niet dat zij geëerd moeten worden, zeker niet. Want het is niet hun verdienste. Het is hun welwillendheid om naar Mij in hun hart te luisteren en het is hun herkenning van Mij en Mijn liefde in hun hart. En degenen die daarbij eenvoudig blijven en oprecht nederig, die verstaan en schrijven Mijn Woord en Mijn liefde het zuiverst en dat kan elk eerlijk en zuiver hart in nederigheid herkennen. Wie Mijn Woord en Mijn liefde van degene die het geschreven heeft in zijn hart als zuiver herkent, die zeg Ik, verhoog die mens niet, eer die mens niet, maar wees Mij dankbaar en wees blij met Mijn zuivere Woord en Mijn liefde.

Hemels Brood 6006

Wie zijn kracht uit Mij put, komt nooit bedrogen uit. Maar wat is het precies, je kracht uit Mij putten? Want veel mensen denken dat in hun gebed bij Mij komen en om hulp en steun vragen, kracht uit Mij putten is. En deels is dat wel zo, in zekere zin, maar daadwerkelijk je kracht uit Mij putten is handelen naar Mijn ware wijze liefde, ook in moeilijke omstandigheden. Dat wil zeggen, dat liefde de basis moet blijven in alle opzichten, in alle zuiverheid, met alle aspecten van liefde. Dat is geduld en ijver, waarheid en vergeving, dat is verdraagzaamheid en onbaatzuchtigheid, dat is wijsheid uit liefde en dat is barmhartigheid. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Steeds ontbreekt het wel aan een of meerdere aspecten van Mijn liefde en dan is het al geen kracht putten uit Mijn liefde meer. Maar dat wordt meestal niet bemerkt.

Wie even een beetje afwijkt van waarheid, die put al niet meer uit Mijn liefde, wie even een beetje eigenbelang dient, put al niet meer uit Mijn liefde, wie eigenlijk iets terugverwacht voor zijn handelen, wie even zijn verstand voorrang geeft op zijn hart, wie iemand nog niet helemaal vergeven kan, die put al niet meer uit Mijn liefde. En nu denk je, maar wie put er dan nog uit Uw liefde, want wijken we niet allemaal hier en daar eens af van een of meerdere aspecten van Uw liefde? Daarop zeg Ik, ja, eigenlijk iedereen wel in meer of mindere mate. Maar zie je, Ik ben wel altijd en voor iedereen ware, eeuwig onveranderlijke, onbaatzuchtige, wijze liefde en uit grote liefde voor jullie allemaal vergeef Ik en ben Ik genadig voor alle mensen, op een zodanige wijze, dat uiteindelijk iedereen tot Mijn ware liefde komt en alleen nog in alle opzichten vrij en zelfstandig naar Mijn liefde gaat handelen en daarmee ook bij alles daadwerkelijk uit Mijn liefde zal putten. En puttend uit Mijn liefde zal dan niemand meer bedrogen uitkomen.

Maar wie denkt uit Mijn liefde toch bedrogen uit te komen, die zeg Ik, dat is niet uit Mijn liefde, maar door afdwaling van Mijn liefde en dat is niet Mijn toedoen, maar ieders eigen toedoen. Aan iedereen die zich inzet om de weg naar Mij in zijn hart te vinden en uit Mijn liefde te putten, zeg Ik, in Mijn genadevolle liefde verzacht Ik wat nog niet geheel naar Mijn liefde is, maar wegnemen doe Ik het niet, want het komt je altijd ten goede dat je meemaakt wat ervan komt als je niet geheel en in alle opzichten uit Mijn liefde put. Dat is ook Mijn ware wijze liefde voor jullie allemaal.

Put uit Mijn liefde zoveel je kunt en al het overige vergeef Ik en zal je ten goede komen ten aanzien van je geestelijke groei tot waar en eeuwig gelukzalig leven. Want Ik heb jullie allemaal werkelijk lief!

Hemels Brood 6007

Weet, lieve mensen, dat het Mijn leven is dat je draagt. Dat het Mijn leven is waardoor je bent. Dat het Mijn leven is waardoor je besef hebt van je bestaan en weet dat jouw leven Mijn ware liefde is. Weet daarbij dat jullie liefde voor andere mensen Mijn liefde is, die Ik je geef en die jullie vrij kunnen voelen en inzetten voor wie je maar wilt.

Nu is het zo dat veel van jullie, lieve mensen, nogal eens uit liefde andere mensen willen helpen met het oplossen van hun problemen en moeilijkheden die ze hebben en je je volop inzet om die problemen op te lossen. Maar gaandeweg bemerk je dat die problemen niet oplossen, dat er steeds weer een nieuw obstakel is, waardoor er geen oplossing komt. En regelmatig komt het voor dat degene die je wilt helpen zelf missers maakt, niet naar je luistert en daardoor in meer moeilijkheden belandt. Zie je, niet alle problemen en moeilijkheden zijn bedoeld om opgelost te worden op het moment dat jij wilt helpen. Want moeilijkheden en problemen kunnen bedoeld zijn om iemand lering te geven, kunnen iemand geestelijke groei geven, of kunnen nodig zijn om medemensen om hen heen, tot inzicht van hun verkeerde handelen te brengen. En dan is het beter dat een ongewenste situatie niet opgelost wordt.

Ook is het zo, dat goede liefdevolle mensen met beperkingen te maken krijgen, niet omdat zij dat voor een geestelijke groei en voor diepere inzichten nodig hebben, want hun hart is al heel sterk met Mij en Mijn liefde verbonden, maar zouden zij die beperking niet hebben, dan zouden zij er volop mee bezig gaan om iedereen in hun omgeving met hun moeilijkheden en problemen te helpen, terwijl juist die moeilijkheden en die problemen nog niet opgelost moeten worden. En jij, die zo graag anderen helpt en alles voor iedereen goed wilt maken met je liefde uit Mij, maar dat door omstandigheden niet kunt, jij vraagt je af waarom je zo beperkt wordt, want je zou zoveel voor anderen kunnen doen, zoveel meer mensen kunnen helpen, als je die beperkingen niet had.

Maar Ik zeg je, juist die beperkingen zijn goed voor jou en goed voor al die mensen om je heen die je zou willen helpen, want hun moeilijkheden en hun problemen moeten nog niet weggeruimd worden, het is voor hen juist een zegen. Het is voor hen bedoeld, zodat zij tot vernieuwde inzichten komen, tot eigen oplossingen, tot meer kracht. En de beperkingen die jij hebt, doen je geen kwaad, maar juist goed. Want ze zijn als een beproeving voor jouw liefde voor Mij en maken je liefde uit Mij sterker en krachtiger in uitstraling. Op die manier komen jullie allemaal steeds dichter bij Mij en worden jullie zelf helemaal Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6008

Jezelf kennen leer je niet door de reacties die anderen op je handelen geven. Jezelf kennen leer je door naar je hart te luisteren. Want de reacties van mensen om je heen op je handelen zijn gekleurd met hun eigen opvattingen, hun eigen belangen, hun eigen gewoonten en hun verwachtingen. Op reacties van mensen om je heen kun je jezelf niet ijken, maar op Mij in je hart wel. Als je tenminste eerlijk en oprecht naar je hart luistert.

Veel mensen laten zich van de wijs brengen door hun medemensen, door hun reacties en beweringen en veel mensen proberen hun gedrag aan te passen aan wat anderen tevreden stelt en aan wat anderen waarderen. Maar dat leidt ertoe dat veel mensen zichzelf niet zijn en doorgaans zichzelf niet echt kennen, hun eigen noden niet zien en keuzen maken die ze beter niet zouden maken. En juist ook voor jullie, lieve goede mensen, die ernaar streven om meer en meer naar Mijn liefde te leven, is het belangrijk om jezelf te kennen door Mij in je hart, om daadwerkelijk meer en meer naar Mijn liefde te leren handelen. Dan kan het zijn dat mensen hun mening over je geven, je handelen niet prettig vinden, je afwijzen op je gedrag, maar dat heeft dan met hen te maken en niet met jou. Je hoeft het niet iedereen naar genoegen te maken, dat zal je niet eens lukken, want mensen zijn grillig en de ene keer is dit goed, maar een andere keer dat. Iedereen geeft zo zijn eigen invullingen aan wat hij wel of niet juist vindt. En mensen hebben snel hun mening, hun kritiek klaar. Ook op Mij, hun Schepper, hebben velen hun kritiek klaar, maar ze kennen Mij niet en het geeft aan dat zij ook zichzelf niet kennen.

Als je Mij echt wilt kennen en Mijn liefde wilt leren zijn, dan is het nodig om jezelf te kennen vanuit je hart en daarmee ook Mij te leren kennen. Want zonder jezelf in je hart te leren kennen, met al je goede kanten, maar ook met je minder goede kanten, is het niet mogelijk om Mij ten diepste te leren kennen en daarbij is oprechte zuivere eerlijkheid van heel groot belang. Leer jezelf ten diepste kennen bij Mij in je hart. Dat wil niet zeggen dat je alles wat anderen zeggen moet negeren, maar richt je er niet naar zonder het bij Mij in je hart te toetsen, dan zul je steeds jezelf kennen door Mij en Mijn liefde en steeds weten wie je bent en hoe het best jezelf te zijn en in Mijn liefde te blijven.

Hemels Brood 6009

Het zijn de sprankjes licht in je hart die je bemoedigen. Die komen van Mij, die zijn uit Mijn liefde nieuw licht in je hart. Nieuwe inzichten die je helpen te begrijpen dat niets zomaar is, zonder reden, zonder nut. Met zachte Hand leid Ik je langs diepe kloven, over hoge bergen en steeds als je dreigt te vallen, houd Ik je vast, is Mijn Hand daar om je te behoeden en je terug te leiden naar het voor jou beste pad om te gaan. En steeds ben Ik met jou op dat pad. Als je struikelt door een steen of een kuil in de weg, dan richt Mijn Hand je weer op en help Ik je verder te gaan.

Ja, er zijn diepe kloven tussen wat goed is en wat niet, door alles wat mensen misdoen, en er zijn hoge bergen, dat is het onbereikbare dat trekt, om te bereiken wat de wereld je voorhoudt. En al dat wereldse heeft een sterke aantrekkingskracht, maar Mijn Hand helpt je er overheen. En terug op je pad zijn er verleidingen die je niet als zodanig herkent en die je doen struikelen, dat is, toegeven aan verlangens die je beter zou opgeven. Maar steeds ben Ik er met sprankjes licht, zodat je ziet dat het pad dat je gaat toch goed is en toch bij Mij gaat uitkomen, bij Mijn liefde. En wat je ziet bemoedigt je om door te gaan, ook al val je zo nu en dan, dat is wel even onaangenaam, maar direct is Mijn Hand er om je overeind te trekken, om je met Mijn liefdeslicht zicht te geven en je te bemoedigen om door te gaan. Want het heeft zin, het heeft allemaal zin voor jou en voor alle mensen.

En naast je zie je andere mensen over hun pad gaan. Soms zie je de kuilen of de stenen op hun pad, terwijl zij die zelf niet zien. En je roept hen toe op te letten op stenen en kuilen, maar ze horen je meestal niet. Dat geeft niet, want Ik ben ook bij hen, ook hen houd Ik vast met Mijn Hand en ook hen geef Ik sprankjes licht, ben Ik bemoedigend, ook voor hen zorg Ik. Iedereen heeft op aarde een weg om te gaan, keuzen om te maken, inzichten om te verzamelen, door alles wat op aarde is en gebeurt. Met elkaar vormen jullie de hoofdweg over de aarde naar Mij en aan het begin is die smal, zoals het begin van een rivier, ontspringend uit haar oorsprong, eerst smal is en vervolgens steeds meer water verzamelt, zo is jullie pad smal, maar gaandeweg voegen paden zich samen en worden paden breder en met elkaar makkelijker om te gaan, door de steun die jullie elkaar geven en door Mijn Hand die jullie allen draagt.

En doordat jullie dan, gezamenlijk over een pad gaande, aan elkaar Mijn licht uitdelen, vermeerdert Mijn licht, vermeerdert jullie zicht en zo wordt het pad dat jullie gaan, dat is jullie wijze van leven, lichter. Dit steeds breder en lichter wordende pad wordt gezien door medemensen, zodat hun pad naar jullie pad buigt en zich samenvoegt met jullie pad, wat daarmee breder wordt en meer licht verspreidt. En zo wordt alles lichter en zichtbaarder, gedragen door Mijn Hand, dat is Mijn liefde.

Hemels Brood 6010

De hel en de hemel zijn hoedanigheden die in de menselijke aards-wereldse beleving van mensen aanwezig zijn. Het is net als droefenis en blijdschap, waarbij je zou kunnen zeggen dat droefenis als het duister van de hel ervaren kan worden en blijdschap als het licht van de hemel. Noch het een noch het ander is een plaats waar mensen, of zoals dat op aarde vaak gezegd wordt, mensenzielen, zich op een materiële manier bevinden na hun verblijf op aarde. Welke hoedanigheid iemand zal ervaren als hij niet meer op aarde verblijft, ligt aan die mens.

Maar het is niet zo, dat de hoedanigheden hel en hemel alleen te ervaren zijn na een verblijf op aarde, want zowel het een als het ander is evengoed als een hoedanigheid op aarde te ervaren. Aan allebei de woorden is door mensen op aarde een betekenis gegeven die bezijden de waarheid is. En zo zijn er veel mensen die denken dat de hel het eeuwig brandend vuur is waarin mensen voortdurend in brand staan en denken dat de hemel een lieflijk landschap, met fris stromende riviertjes, met prachtige bloemen en een weelderige verblijfplaats is. Maar zowel hel als hemel zijn wat mensen in zichzelf ervaren als onaangenaam en onprettig of als aangenaam en prettig. Waarbij het een en het ander allerlei gradaties heeft.

En op één en dezelfde dag kan iemand zich als in de hel voelen en daarna als in de hemel, of omgekeerd, omdat het innerlijk gevoel zich vormt naargelang de gebeurtenissen. Ook kan het zijn dat van twee mensen, die samen in dezelfde ruimte zijn, de één zich in de hel bevindt, terwijl de ander in de hemel is. Maar geen van beiden zijn daadwerkelijk in de hel of in de hemel, zij zijn beiden in dezelfde ruimte als plaats. Zo is het ook na het verblijf op aarde. Alleen is er toch wel een groot verschil tussen het verblijf op aarde en het verblijf na de aarde. Want op de aarde hebben mensen dusdanig met elkaar te maken, dat iemands daden en iemands handelen medemensen tot een hel kunnen zijn of tot een hemel kunnen brengen, maar na het verblijf op aarde komt de beleving van hemel en hel door de mens zelf, door zijn mate van liefde die hij had toen hij de aarde verliet.

Heeft iemand op aarde veel aan zijn medemensen misdaan en daar geen berouw over, en er geen liefde voor in de plaats gegeven aan zijn medemensen, dan zal hij zijn eigen hel gaan beseffen. Maar heeft iemand voor zijn vertrek op aarde berouw getoond en zijn daden zoveel hij kon tot een mate van liefde gebracht, dan zal hij in meer hemelse sferen komen. Wie zijn leven op aarde zoveel mogelijk naar Mijn liefde geleefd heeft, die zal na zijn verblijf op aarde de hemelse waarde daarvan ervaren. En zo ligt alles, hemel en hel in de mens, maar het meest belangrijke is Mijn liefde in ieder mens, want dat is de ware hemel voor alle mensen in eeuwigheid. Wie dat bereikt is in de eeuwige gelukzaligheid van Mijn hemel, het eeuwige licht van Mijn liefde.

Hemels Brood 6011

Soms zijn er van die kleine ergernissen die zich steeds weer voordoen, omdat iemand zich niet aan een afspraak houdt, omdat je niet beluisterd wordt, omdat iemand niet eerlijk is, enzovoorts. En het zijn maar kleine ergernissen, maar ze komen steeds weer terug en al zijn ze klein, het zijn wel afdwalingen van liefde, steeds weer.

Kijk, sommige mensen zijn in bepaalde opzichten niet gemakkelijk in omgang, en eigenlijk heeft iedereen wel een kant waarmee het niet gemakkelijk omgaan is. En dat geeft kleine en soms wat grotere ergernissen. En alhoewel je steeds probeert je niet te laten ergeren, je merkt keer op keer dat het je toch weer geërgerd heeft, steeds weer even van ware liefde afgehouden heeft. Maar als je weet wat iemands moeilijke kant is, dan kun je in plaats van je eraan te ergeren ook zoeken naar een manier om daarmee om te gaan, zodat je in liefde en harmonie kunt blijven. Bedenk je daarbij dat jezelf ook een voor anderen moeilijke kant hebt. Ook al zie je die niet zo bij jezelf, wees ervan overtuigd dat het wel zo is. Of anderen daar zo gemakkelijk mee omgaan of zich daar misschien ook aan ergeren, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat jij ten aanzien van het ongemak in omgang met anderen een manier vindt om er in liefde en harmonie mee om te gaan. Of anderen dat ten aanzien van jouw ongemakkelijke kant nu wel of niet doen.

Want het gaat erom of jij ook bij kleine dingen, die niet zo belangrijk lijken, toch in liefde weet te blijven en tot een oplossing weet te komen, zonder ook maar iets van irritatie. Dat is mogelijk door ook voor die situaties in je hart bij Mij te komen. Veel mensen denken daar niet aan op zulke momenten, het lijkt zo klein en het gebeurt zo gemakkelijk, dat het niet van belang lijkt en niet te voorkomen lijkt. Maar met goede wil en met Mij in je hart is het zeker wel te voorkomen en het is zeker wel mogelijk om tot een goede manier te komen om een omgangsvorm te vinden bij al die wat ongemakkelijke kanten die mensen hebben en in liefde te blijven. Bedenk je daarbij dat elke keer dat je voorkomt in ergernis te vervallen en in liefde weet te blijven, dat dat lichtstralen van Mijn liefde zijn die jij verspreidt en je medemensen goed doen, terwijl je ergernissen het tegenovergestelde bewerken en je voor Mijn liefde verblinden.

Ik weet dat het niet makkelijk is om je ergernissen te keren tot ware liefde, maar als je het wilt, dan zal het je lukken en dan kun je er ook van op aan dat Ik je met Mijn liefde help om steeds de juiste manier te vinden om met ongemakkelijke kanten van medemensen om te gaan en in ware liefde te blijven.

Hemels Brood 6012

De kloof tussen arm en rijk is op aarde steeds groter geworden. Maar de kloof tussen geloof in Mij, jullie God en Schepper en in Jezus Christus en geen geloof in Mij, is veel groter en dieper aan het worden. Ook het aantal mensen die niet geloven is groter en groter aan het worden. Toch zijn daarbij goede en liefdevolle mensen, maar hun vertrouwen in Mijn bestaan is bijna geheel weg door alle ellende die er op aarde is en door de media uitgebreid getoond wordt.

De meeste mensen in rijke landen zien het verband niet tussen wat er allemaal op aarde aan ellende is en hun manier van leven, hun opvattingen over hun recht en hun bezit, over wat juist en wat niet juist is. En veel mensen zien de leugens niet die verspreid worden via de media. Dat wil niet zeggen dat alle media leugenachtig zijn, maar ook daar worden de leugens vaak niet gezien, wordt niet diep genoeg gegraven naar alle feiten en worden uitspraken van mensen niet nader onderzocht op waarheid. Want ieder mens die zichzelf op een of andere wijze tekortgedaan voelt, vertelt zijn verhaal zoals hij denkt dat het is en bijna iedereen houdt datgene achter, wat hem een nadeel zou kunnen opleveren. Dat wordt niet als oneerlijke ervaren, want denken zij, ik heb niets gezegd wat niet waar is. Toch was niet alles precies waar en dingen verzwijgen verandert het beeld zodanig, dat het niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, dat is evengoed oneerlijk. Er zijn heel veel mensen die op die manier niet eerlijk zijn en van wat zij vertellen, is niet alles waar. Soms moedwillig, soms zonder het besef dat het de waarheid niet is.

En bij jullie, in Mij gelovende mensen, knaagt het aan je hart wanneer je leest wat mensen aan ellende overkomt en wanneer je op de beelden ziet hoe ellendig het mensen vergaat. Je zou willen helpen, maar hoe? En wat zou je kunnen doen? Je geeft aan hulpinstanties geld en hulpinstanties bestaan wel uit mensen van goede wil, maar vaak toch ook zonder geloof. En daar gaat ook niet alles naar behoren. Lieve mensen, het is de uitwerking van alles wat niet naar waarheid en niet naar liefde is en daar kun je weinig meer aan doen, dan alle goede hulp steunen, zoals dat voor jou daadwerkelijk mogelijk is. Soms is dat alleen in je directe omgeving, soms een klein beetje, soms is dat veel, of soms heeft iemand de mogelijkheid om naar noodgebieden te gaan en daar daadwerkelijk te helpen.

Maar wie in Mij gelooft en doet wat hij kan om naar Mijn liefde te leven en uit liefde te helpen wat op zijn weg komt, die hoeft zich niet schuldig te voelen aan de ellende in de wereld. Want voor iedereen is een weg uit die ellende en dat ben Ik in Jezus Christus. Ik ben in ieder mens de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat op aarde gebeurt, gebeurt om alle mensen tot dat besef te brengen, dat Ik er ben en in Mijn liefde kan iedereen redding vinden. Maar alle ellende die nu op aarde is, zal zijn eind pas vinden als het aantal mensen dat daadwerkelijk in Mij gelooft groeit tot een meerderheid van alle mensen op aarde. Op dit moment is het nog steeds een kleiner wordende minderheid. En dat zal tot een dieptepunt komen. Pas daarna zal het geloof in Mij weer groeien, mede door jullie, die kleine groep, die als een klein smeulend kooltje Mijn liefde nog in praktijk brengen. Daarom, houd je liefde voor Mij brandend, zodat je deel kunt hebben aan de grote ommekeer van mensen die vanuit hun ongeloof tot geloof komen, omdat Ik hen in hun hart tot geloof wek, zoals Ik jullie eens in je hart tot geloof gewekt heb.

Blijf op Mij vertrouwen, want wat Mijn Hand eens begon zal zeker tot volledige waarheid komen en alle mensen tot Mijn eeuwig ware liefde brengen. Alles wat jullie doen uit liefde voor Mij en je medemensen draagt niet alleen Mijn zegen, maar draagt ook bij aan de ommekeer van mensen tot geloof in Mij en Mijn liefde. Zalig degenen die standvastig in Mij en Mijn liefde voor alle mensen geloven en daar in alle situaties, al zijn die nog zo onaangenaam, aan blijven vasthouden.

Hemels Brood 6013

Ware liefde heeft veel aspecten en liefde is geen volkomen ware liefde als niet aan alle aspecten in eenheid is voldaan. En er zijn genoeg gelovige mensen die alle aspecten van liefde goed kennen en daaraan graag willen voldoen. Zij proberen dat in al hun handelen te bereiken en ervaren keer op keer dat er steeds wel iets aan hun liefde mankeert. De ene keer is er toch wat eigenbelang, een andere keer is er toch wat sprake van ijdelheid of hoogmoed, nog een andere keer is er wat boosheid of zijn er verwijten, dan is er wat ongeduld en nog een andere keer is het moeilijk om iets te vergeven. En zo is er altijd wel iets waardoor het nog geen ware liefde is.

Ware liefde is niet alleen geheel belangeloos, maar ook onvoorwaardelijk. En dat onvoorwaardelijke van liefde is vaak heel moeilijk. Vandaar dat het regelmatig voorkomt dat minstens één van de aspecten van ware liefde ontbreekt. Want kun je iemand moeilijk vergeven, dan is je liefde al niet meer onvoorwaardelijk en datzelfde geldt voor ongeduld, voor eigenbelang, voor boosheid, voor verwijten, enzovoorts. Meestal wordt er dan ook niet zo bewust aan het onvoorwaardelijke van liefde gedacht. Toch is onvoorwaardelijk liefhebben heel belangrijk, omdat je daarmee met alle ijdelheid en hoogmoed, alle ongeduld en verwachtingen, alle boosheid en verwijten, enzovoorts, in één keer afrekent. Maar hoe kun je tot onvoorwaardelijke liefde komen? Want veel van jullie gelovige mensen doen hun uiterste best om aan alle aspecten van ware liefde te voldoen. En de meesten van jullie onderzoeken trouw hun doen en laten op al die aspecten van liefde, of ze daaraan wel voldoen. Want jullie willen werkelijk graag tot Mijn volmaakte liefde komen.

Aan jullie zeg Ik, jullie controleren je doen en laten meestal grotendeels met het verstand en concluderen meestal met het verstand dat het weer geen volkomen liefde was, hoe je handelde. En vaak controleren jullie vooraf al, of je wel aan ware liefde gaat voldoen, om geen van al die aspecten te vergeten. En zo kom je er niet. Want Ik ben niet in je verstand, Ik ben in je hart. In je hart kun je van Mij precies voelen wat onvoorwaardelijke liefde is en welke aspecten je in de weg staan, om tot ware liefde te komen. Maar dat is nog niet alles, want je kunt bij Mij in je hart komen en Ik kan je laten voelen dat je bijvoorbeeld nog in ongeduld kunt vervallen, maar dan ligt het aan jou om dat ongeduld los te laten, en van tijd tot tijd is dat nog te moeilijk voor je. Maar als je het volhoudt om steeds bij Mij te komen, dan zal Mijn liefde je, haast onmerkbaar, innerlijk helpen geduldiger te worden. Niet in één keer, want er is volharding nodig om van dat ongeduld af te komen door Mijn liefde. En dat geldt voor alle aspecten van ware liefde, er is volharding nodig en het steeds weer bij Mij in je hart komen en Mij laten zien dat het je ernst is.

Dan zul je langzaam maar zeker door Mijn liefde je alle aspecten gaan eigenmaken, tot je volkomen ware liefde zonder eigenbelang en zonder voorwaarden geheel zelf bent. Maar dat zul je niet bereiken door vanuit je verstand op je handelen te letten en vanuit de wetenschap aan welke aspecten je moet voldoen om tot ware zuivere liefde te komen. Dat kun je alleen bereiken vanuit Mijn zuivere ware liefde in je hart, als je daarvoor keer op keer bij Mij in je hart komt en je laat voeden door Mijn niet aflatende eeuwig ware zuivere liefde in je hart.

Hemels Brood 6014

Het leven op aarde draait niet om moeten, maar om willen. De tien geboden, zoals ze in de Bijbel staan, zijn geen moeten, maar willen. Op aarde elkaar liefhebben en in vrede met elkaar omgaan is geen kwestie van moeten, maar van willen. Al dit willen is ook niet een moeten maar een vrij kiezen, wel of niet te willen. De tien geboden willen opvolgen zoals ze bedoeld zijn, als een advies, als een levensaanbeveling, als een aanwijzing hoe het leven op aarde voor elkaar het aangenaamst is, als zij opgevolgd worden uit eigen vrije wil, omdat ze begrepen worden, omdat beseft wordt hoe goed het leven is als ze opgevolgd worden en hoe moeilijk en onaangenaam het leven kan zijn als ze niet opgevolgd worden.

Er zijn nog veel mensen die de tien geboden letterlijk nemen en als een dwang, want wie ze niet opvolgt komt in de hel. Maar zo ligt het niet, want dan zouden de tien geboden inderdaad een dwang zijn en dan zouden ze vrijheid van keus van de mens wegnemen. Daarbij, Mijn Woord is er altijd voor bedoeld om de mensen tot Mijn liefde te brengen, tot inzicht van waar leven te brengen, vanuit de eigen vrije keus, de eigen vrije wil. Liefde dwingt niet, liefde is het beste om naar te handelen voor iedereen. Mijn Woord is ook een beschrijving van datgene wat er gebeurt als niet naar Mijn liefde geleefd wordt, maar dat is ook niet bedoeld als een dwangmiddel om naar liefde te leven, maar als een uitleg daarover. Zodat duidelijk is voor de mens waarvoor de mens uit vrije wil kan kiezen en duidelijk is wat het een en het ander allemaal teweeg kan brengen. En aan alles wat er, verspreid over de wereld, op aarde gebeurt, is te zien welke keuzen mensen uit vrije wil maken. Daaraan is te zien dat er veel afgeweken wordt van Mijn aanbevelingen.

Er zijn veel gelovige mensen die zichzelf nog steeds uit dwang opleggen om Mijn Woord en Mijn geboden letterlijk op te volgen, maar meer en meer komen zij tot de conclusie dat er teveel tegenstrijdigheden in Mijn Woord in de Bijbel staan die zij niet begrijpen en daarom besluiten zij zich er niet meer mee bezig te houden. Uiteindelijk zijn er nog maar weinig mensen die in Mij en Mijn bestaan geloven en Mijn Woord zodanig begrijpen, dat zij er de enorme waarde van inzien en ook begrijpen dat zij vrij zijn, een vrije wil hebben. Tegen jullie zeg Ik, ook al drukken de keuzen van alle mensen die niet naar Mijn Woord en niet naar Mijn liefde leven op jullie aardse bestaan, de tijd komt dat Mijn Woord en de ware uitleg daarvan door Mij Zelf aan al degenen, die zich niet meer om Mij en Mijn Woord bekommeren, zo onweerlegbaar duidelijk gemaakt worden, dat zij zich ten diepste bewust worden van alle gevolgen van hun keuzen, en dat zij zich daarbij ten diepste bewust worden van wat Mijn liefde hen altijd al heeft voorgehouden, dat zij in hun vrijheid toch beter gekozen zouden hebben voor Mij en Mijn Woord, dat is Mijn liefde.

En nadat zij daarvan de pijn van hun spijt gevoeld hebben en berouw getoond hebben, zullen zij, uit eigen vrije wil, volledig beseffen dat Mijn ware liefde de beste keus is voor iedereen. En dan zullen zij alleen nog vrij en ongedwongen kiezen voor Mij en Mijn Woord, dat is Mijn volmaakte liefde. En dat zal de tijd zijn van Mijn duizendjarig Rijk op aarde.