Hemels Brood 5923 t/m 5983

Hemels Brood 5953

Ik gun jullie het ware eeuwige geluk van werkelijk leven. Daarom heb Ik alles zo geschapen dat jullie allemaal tot dat ware leven kunnen komen. Daarom heb Ik Mij in de Mens Jezus Christus op aarde begeven, heb Ik voor jullie allemaal geleden, ben Ik de aardse dood gestorven en heb Ik laten zien dat de aardse dood geen werkelijke dood is, door terug te komen op aarde na Mijn aardse dood. Daarom heb Ik op aarde de kracht getoond van ware liefde en steeds alleen naar waarheid en ware liefde gehandeld.

Ik heb daarmee de weg vrijgemaakt voor alle mensen om tot het ware gelukzalige werkelijke leven te komen en juist de aarde, zoals Ik die volmaakt geschapen heb voor alle mensen, is zo ingericht dat iedereen het ware leven kan vinden, in Mij, in alles wat op aarde en eromheen is en in je hart, binnen in je, waar je levend bent, waar je je leven voelt. En nog zijn er zoveel mensen die heel bewust in zich voelen te leven, maar toch niet begrijpen dat Ik, God, hun Schepper, dat leven Ben en het in hun beheer gegeven heb. Ik heb jou van Mijn leven in beheer gegeven, Ik heb alle mensen van Mijn leven in beheer gegeven. En daarbij heb Ik ook iedereen aangegeven hoe dat beheer hen het ware geluk in eeuwigheid kan geven. Maar in de vrijheid van zijn beheren veel mensen het naar eigen goeddunken en inmiddels zijn veel mensen door hun eigen beheer de weg kwijtgeraakt, die Ik jullie in Jezus Christus voorgeleefd heb. Tot in de eeuwigheid kan iedereen toch tot het juiste beheer komen van zijn uit Mij gekregen leven.

Maar het zal niet de wereldse manier van handelen zijn waardoor het ware leven te bereiken is. En het zal geen eeuwigheid duren, omdat Ik jullie liefheb, ondanks alle afdwalingen en alle eigen beheer.  Ik zorg er uit liefde evengoed voor dat het geen eeuwigheid gaat duren voordat het ware gelukzalige leven in werkelijkheid door jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, bereikt gaat worden. Want het is en blijft Mijn leven en jullie zijn Mijn kinderen die Ik zal helpen de ware weg in Mij, in Jezus Christus in je hart te vinden en te gaan. Want Ik verlang ernaar jullie bij Mij in het ware leven, de ware gelukzaligheid, te verwelkomen, in Mijn liefde te omarmen en in de ware gelukzaligheid van Mijn Zijn op te nemen. Die tijd komt. Ook al lijkt het niet werkelijk, door alle wereldse gebeurtenissen, door alle boosheid en onwaarheid die de wereld laat zien.

Houd vol, houd moed, houd je blik op Mij gericht, houd vast aan wat je weet dat waar is, houd vast aan Mijn liefde, jouw leven, want het komt goed voor jullie allemaal, door Mijn liefde voor jullie allemaal. Want Mijn liefde verzaakt niet, de wereld verzaakt, de wereld vergaat, maar Mijn liefde voor jullie vergaat niet, Mijn liefde voor jullie is eeuwig en voor altijd.

Hemels Brood 5954

Het tegenovergestelde van werkelijkheid is geen werkelijkheid. Werkelijkheid is waarheid, is liefde, is leven. Liefde is zachtmoedig, geduldig, verdraagzaam, onbaatzuchtig, ijverig, vergevend. Als het tegenovergestelde van werkelijkheid geen werkelijkheid is, dan is alles wat niet zachtmoedig, niet geduldig, niet verdraagzaam, niet onbaatzuchtig, niet ijverig, zonder vergeving is, ook geen werkelijkheid, geen waarheid, geen liefde, geen leven. En zo is er op aarde leven en geen leven.

Jullie zijn op aarde om het verschil te ervaren tussen wat leven is en wat geen leven is. Om in vrijheid te ontdekken wat werkelijk leven is en om in vrijheid zelf de keus te maken werkelijk te leven of niet. Daarom is er op aarde leven, en dood als het tegenovergestelde van leven. Aangezien leven werkelijk is, is dood niet werkelijk. Toch gaan er steeds weer mensen dood en dat ziet er uit als een werkelijkheid, terwijl het geen werkelijkheid is. Alleen een overgang. Maar iedereen die alleen met zijn materiële oog kijkt, ziet niet verder dan de zogenaamde dood en ziet niet dat het werkelijke leven doorgaat, zoals het op aarde doorgaat, ook als er mensen zijn doodgegaan. Zie je, Ik Ben Leven, werkelijkheid, en in jullie ben Ik Leven, werkelijk Leven.

Werkelijk leven is eeuwig leven, want wat werkelijk is, is eeuwig werkelijk. Ik ben liefde, geduld, onbaatzuchtig, vergevend, ijverig, verdraagzaam, waarheid, zachtmoedig voor iedereen. Werkelijk eeuwig onveranderlijk. Ieder mens is werkelijk Mijn liefde, werkelijk Mijn leven en in werkelijkheid gaat niemand dood. Maar als iemand dat niet gelooft, niet inziet, dan lijkt het voor diegene dat wat niet werkelijk is, wel werkelijk is en dat verduistert het ware werkelijke leven, Mijn leven, Mijn liefde voor hem. Dat verduistert zijn besef van Mij, van Mijn liefde, Mijn waarheid, Mijn zachtmoedigheid in hem. Maar of iemand wel of niet gelooft, Ik Ben, en hij leeft Die Ik Ben, eeuwig onveranderlijk, want Ik ben eeuwig onveranderlijk werkelijk leven, liefde, waarheid.

Al beseft niet iedereen dat, en al zijn mensen nog in duisternis, eens zal ook bij hen het ware besef doorbreken, zal het licht, Mijn zuivere heldere licht door hun duisternis heen breken. Wees gezegend jullie die Mijn licht zien. Wees gezegend dat met jullie de duisternis aan het wijken is voor Mijn licht. Groei uit de duisternis meer en meer tot Mijn licht, zie het ware leven, Mijn ware leven, Mijn volmaakt ware eeuwig zuivere onbaatzuchtige wijze liefde voor jou, voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5955

Vanochtend zie Ik in je hart, dat je je afvraagt hoe je iemand duidelijk kunt maken dat je steeds het verschil weet tussen je eigen gedachten en Mijn ingevingen. Want je bemerkt dat mensen dingen zeggen en schrijven waarvan je voelt dat het verweven is met hun eigen gedachten en wat jij weet dat Mijn ingevingen zijn. Het is niet iedereen gegeven om dat verschil zo duidelijk te ervaren en het heeft geen zin om je daarmee te bemoeien, omdat ook dat wat nog niet helemaal Mijn ingevingen zijn, dienstbaar is aan mensen. Het is als een oefening voor wie een werkelijk zuiver contact met Mij in zijn hart wil.

Degenen die al vaak in hun hart bij Mij komen, zien wel, herkennen wel wat Mijn ingevingen zijn en wat niet. En degenen die dat nog niet kunnen, voor hen is het goed eerst te gaan leren zien en in hun hart meer en meer het verschil te leren voelen tussen hun eigen gedachten en Mijn ingevingen. Soms zijn er mensen waarbij Ik je een prikkel geef om hun gedachten en Mijn ingevingen met hen te bespreken, om hen te tonen wat wel en niet Mijn Woord is van wat zij gehoord of gelezen hebben, of van wat zij zelf denken dat een ingeving van Mij is, maar in werkelijkheid hun eigen invulling is. Want iedereen heeft een andere achtergrond, een andere opvoeding, een ander karakter, andere ervaringen opgedaan in zijn leven en iedereen is uniek. Toch heeft alles overeenkomsten, hebben mensen overeenkomsten, lijken mensen op elkaar en toch kunnen mensen ook heel verschillend zijn. Daarom hebben mensen ook andere wegen nodig waarmee zij tot hetzelfde doel komen. Dat is vaak al zichtbaar in de dagelijkse dingen. Maak maar eens een plan met meerdere mensen, dan heeft iedereen wel een eigen idee hoe dat plan het beste op te stellen en uit te voeren, om het gewenste doel te bereiken. En vaak is het daardoor moeilijk om tot een samenwerking te komen.

Toch, met alle verschillen die er onderling zijn, is het wel de bedoeling dat alle mensen tot een harmonieuze samenwerking komen. En daartoe is maar één mogelijkheid en Die Ben Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus, in je hart. Dat is wat Mijn liefde doet voor jullie allemaal, jullie samenbrengen in de harmonie van Mijn liefde. Ieder langs de voor hem beste weg, en wel zodanig, dat jullie aan elkaar dienstbaar zijn, en elkaar, al dan niet bewust, helpen om via Mijn Plan tot eenheid met Mij en Mijn liefde te komen, tot Eén gezamenlijk waar Leven.

Hemels Brood 5956

Het leven kan op momenten moeilijk zijn en op andere momenten makkelijk. Maar wat moeilijk is, en wat makkelijk is kan ook overschat worden. Want wie een moeilijke situatie te ernstig neemt, maakt het zichzelf moeilijker en wie een makkelijke situatie te nonchalant neemt, kan in problemen komen, waardoor er meer werk uit voortkomt dan nodig is. Wie meerdere moeilijkheden in zijn leven heeft meegemaakt, zal vaak ook meer moeilijkheden verwachten en dat zal zijn gemoed bezwaren, terwijl iemand die in zijn leven nauwelijks moeilijkheden kent, meestal op een luchtige manier met alles en iedereen omgaat. Het gevolg daarvan is dat degene die moeilijkheden kent en degene die geen moeilijkheden kent, elkaar doorgaans niet begrijpen, want de één is daarvoor te ernstig en de ander te luchthartig.

Aan beiden zeg Ik, kom in Mijn hart, want daar is het goed voor jullie allebei. Daar verzacht Ik het gemoed van de ernstige en daar open Ik het zicht van de luchthartige, zodat er een balans tussen jullie ontstaat, zodat er begrip voor elkaar ontstaat. Er nu zul je je wellicht afvragen, in Uw hart komen, hoe kom ik daar? Lieve mensen, in je eigen hart kun je in Mijn hart komen. Op het moment dat je in je eigen hart in contact bent met Mij en Mijn liefde ben je in Mijn hart in jouw hart. Maar zolang je nog niet altijd en in elke situatie, elk uur, elke minuut, elke seconde in je hart in contact bent met Mij en Mijn liefde, ben je af en toe in Mijn hart, eigenlijk ook nog niet helemaal, omdat jouw hart nog niet helemaal gelijk is aan Mijn hart. 

Mijn hart is de hemel, Mijn ware hemel. En iedereen die in zijn hart in contact met Mij en Mijn liefde is, is een beetje in Mijn hart, in Mijn hemel. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie allemaal beseffen helemaal opgenomen te zijn in Mijn hart, dat is Mijn zuivere ware liefde. Dat beseffen hangt samen met alle keuzen die jullie maken. Hoe meer die keuzen, in vrijheid gemaakt, overeenkomen met Mijn zuivere ware liefde, des te meer ben je in Mijn hemel, dat is in Mijn hart. Wie tot Mijn zuivere ware liefde in alles, in al zijn handelen gekomen is en elke verleiding tot het tegenovergestelde heeft weerstaan, en niets hem meer kan verleiden, die is daarmee opgenomen in Mijn hart, de hoogste hemel, de eigenlijke hemel van waar leven.

Maar daarvoor zijn er eerst gradaties, dat zijn hemelse hoedanigheden, waar de liefde groeit in fasen die overeenkomen met de gradaties die ook hemels genoemd worden, maar nog niet volledig Mijn hele hart gelijk zijn. Groei in liefde door Mijn liefde in je hart, dan groei je in Mijn hart en uiteindelijk weet je dat Mijn hart jouw hart in ware liefde voor eeuwig is.

Hemels Brood 5957

Op aarde is de aantrekkingskracht van de aarde, dat is de zwaartekracht, de kracht die alles en iedereen gewicht geeft. Het is niet de mens die gewicht heeft, maar de mens die gewichtig doet. Alsof hij enig gewicht heeft. Maar in Mijn hemel heeft niemand gewicht en is niemand gewichtig, in Mijn hemel is alleen ware liefde die iedereen in vrijheid, dat is zonder enig gewicht, zonder zwaartekracht, kan aannemen.

De mens kan zich buiten de aarde begeven, waar geen zwaartekracht is, waar de mens in de vrije ruimte gewichtloos zweeft. Maar zijn lichaam heeft de mogelijkheid niet om zonder allerlei aanpassingen van bescherming in de ruimte te verblijven. De situatie op aarde is niet zomaar zoals die is. Want er is een onderscheid gemaakt tussen lichaam, ziel en geest. Waarbij de geest volledig vrij zou zijn van enige zwaartekracht en niet gebonden aan plaats of tijd, als de mens niet gebonden was aan een materieel lichaam, aan plaats en tijd door het materiële lichaam. Want de oorspronkelijk zuivere geest van de mens is geheel gelijk aan Mijn liefde en kan, in de hoedanigheid van zijn, in Mijn ware hemel vertoeven.

In de ziel van de mens ligt zijn bewustheid, die persoonlijk is en de mens de mogelijkheid geeft om tot de zuiverheid van Mijn Geest als zijn eigen geest te komen. Want in de ziel van de mens ligt de kern van Mijn leven als een vonk, die tot een vuur van liefde, Mijn liefde, gebracht kan worden in de volle bewustheid van Mij en Mijn liefde. Zodra de ziel tot eenheid met Mijn Geest, tot ware liefde gekomen is, zijn lichaam, ziel en geest tot hun oorspronkelijke eenheid met Mij gekomen en in Mijn hemel. Dat is zonder de aantrekkingskracht van de aarde, welke de verleiding is om af te wijken van Mijn liefde en, in de materie gebonden, een zekere kracht heeft. En zodra de mens in eenheid met Mij is, lost de materie van het lichaam op en verdwijnt. Maar nu is die tijd nog niet aangebroken, want de mens heeft zijn voleinding nog niet bereikt. Daarvoor is hem tijd en plaats gegeven. In een volmaakte samenhang met elkaar en met Mij. Zodat op aarde ieder mens zijn eigen persoonlijke weg kan gaan, terwijl ieders eigen persoonlijke weg en ieders vrije persoonlijke keus, wel of niet voor Mijn liefde, wel of niet aan de verleiding toegevend, toch altijd precies past in het geheel en aan elkaar dienstbaar is. Daardoor kan iedereen persoonlijk tot liefde groeien en groeien toch ook alle mensen tezamen tot eenheid met Mij en Mijn liefde.

Maar de ene mens zal in de vrijheid van de eigen keus eerder tot Mijn liefde komen dan de ander, en ook dat is toch ook bevorderend voor het in eenheid samenkomen met Mij en tot De Mens, die alle mensen tezamen in werkelijk leven zijn. Want iedereen maakt deel uit van De Grote Gelukzalige Mens, de ware levende volmaakte Mens. En iedereen zal als deel van die Mens in eenheid met Mij komen en eeuwig zijn. Zo wonderbaarlijk is Mijn liefde en Mijn wijsheid uit liefde, zo wonderbaarlijk en gelukzalig is werkelijk leven. Gezegend degenen die nu reeds iets daarvan op aarde beseffen, want zij zullen Mij zien in Mijn ware glorie van werkelijk leven, ware eeuwig gelukzalige liefde.

Hemels Brood 5958

Signaaltjes. Vandaag gaat het om de signaaltjes die Ik regelmatig iedereen geef. Er zijn steeds weer situaties waarbij Ik aan mensen signaaltjes geef, zodat zij tot de beste keus van handelen kunnen komen. Maar vaak worden Mijn signaaltjes door eigen verstandelijke overwegingen terzijde geschoven. Niet omdat degenen die dat doen liever hun eigenzin doen, maar omdat vaak niet direct beseft wordt dat het een signaaltje van Mij is.

Zo kan het zijn dat iemand bijvoorbeeld aan de kant van de weg staat om over te steken en links en rechts kijkt, geen verkeer ziet aankomen en toch van Mij een signaaltje krijgt om te blijven staan. Maar zijn verstand ziet daarvoor geen reden en daarom wil hij toch gaan oversteken, als plots uit het niets een veel te snel rijdende auto of motor voorbijraast, die hem maar net mist. Zo zijn er veel signaaltjes voor van alles en nog wat waarmee Ik mensen wil behoeden voor gevaar wat niet gezien wordt, voor omstandigheden die gevaar in zich bergen, voor mogelijkheden die niet bemerkt worden. In het dagelijks leven is mensen geleerd om het verstand te gebruiken boven het gevoel, omdat het verstand steeds alleen met de zichtbare en kenbare feiten rekening houdt. Terwijl het gevoel ook de niet zichtbare, niet kenbare feiten, die er ook altijd zijn, kent.

Maar de aarzeling om het gevoel te vertrouwen doet de zuiverheid ervan vervliegen en dan is het niet meer betrouwbaar. Bij aarzeling wordt direct het verstand erbij betrokken om het gevoel te controleren. Maar het verstand weet niet wat het gevoel in haar zuiverheid wel weet. Zolang iemand puur en alleen op zijn gevoel afgaat, gaat hij af op Mijn signaaltjes, maar zodra hij het met zijn verstand gaat controleren, wijkt Mijn signaaltje naar de achtergrond en raakt het uit balans, zodat het verwrongen wordt en niet zinvol meer is om op te volgen. Zo gaat het bij veel mensen met de signaaltjes die Ik hen geef. Iedereen, of die mens nu wel of niet in Mijn bestaan en Mijn liefde gelooft, geef Ik signaaltjes om die mens te helpen.

Degenen die wel in Mij en Mijn liefde geloven, die in hun hart bij Mij en Mijn liefde komen, raad Ik aan om wat meer te letten op die kleine en soms ook grotere en belangrijkere signaaltjes, die zowel innerlijk gegeven worden als, in omstandigheden verborgen, uiterlijk en niet steeds hun verstand te raadplegen. En, wanneer de signaaltjes hen onzeker maken, bij Mij in het hart te komen, zodat Ik met Mijn liefde het signaal innerlijk kan bevestigen. Want wie Mij en Mijn liefde vertrouwt, die zou toch zeker in contact met Mij Mijn ingevingen op zijn gevoel kunnen vertrouwen. Neem Mij en Mijn liefde aan. Daarin ligt alle besef en daarmee kun je meer weten dan je verstand kan bedenken. Voel Mijn ware liefde in jou!

Hemels Brood 5959

Er is een verschil tussen liefde en liefde. Er is een spreekwoord dat zegt, liefde maakt blind, en dat komt nogal eens voor. Want als iemand verliefd is, dan ziet hij vaak de mindere kanten niet van degene waar hij verliefd op is. Pas als hij langere tijd met diegene omgaat, komen de minder leuke kanten van diegene meer en meer in het zicht en dan kan het zijn dat de verliefdheid ineens helemaal over is en diegene zich afvraagt, hoe kon ik toch zo verliefd zijn?

Maar het tegenovergestelde kan ook. Je kunt iemand helemaal niet leuk vinden en als je diegene beter leert kennen, dan kan dat ineens veranderen en begin je diegene anders te zien en dan kan het zijn dat je niet verliefd wordt, maar wel liefde gaat voelen voor diegene, echte liefde. En die liefde wijkt niet als diegene niet in alles volmaakt is, want dat wist je al, maar dat is ineens niet erg meer, want je liefde is zo sterk, dat je de mindere kanten voor lief neemt en dan spreken we niet meer van verliefdheid, maar van houden van. Dan houd je van diegene en hoe meer je dat gaat voelen, terwijl je diegene meer en meer leert kennen, des te dieper wordt het ware liefde. Ware liefde, die onbaatzuchtig is, die wat diegene nog niet goed doet verdraagt, die geduldig is met wat diegene nog te leren heeft, die troost bij verdriet, die verzorgt bij pijn, die zachtmoedig is bij vergissingen en zelfs onwaarheid vriendelijk tot waarheid brengt.

En zo, lieve mensen, heb Ik jullie lief, en Ik zie bij jullie dat je Mij steeds beter leert kennen en dat daarmee  ook jullie ware liefde voor Mij groeit. Vooral ook aangetrokken door wat je meer en meer ziet en begrijpt van alles wat Ik uit ware diepe liefde voor jullie doe, en voor alle mensen doe. Maar er zijn nog veel mensen met weinig of geen kennis van Mij. Die een beeld over Mij gevormd hebben, welke niet naar de werkelijkheid is, waardoor zij eerder een hekel aan Mij hebben en Mij afwijzen, dan Mij lief te hebben. Nu is dat voor Mij geen probleem, want Ik ken hen en Ik heb hen evengoed ten diepste werkelijk lief. Maar zij missen daardoor wel ware levensliefde en al het goede daarvan. Zij komen daardoor in een situatie waarbij hun keuzen niet gebaseerd zijn op Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Zoals jullie Mij ondertussen kennen, leer zo ook je medemensen kennen, en leer hen lief te hebben, zoals Mijn liefde iedereen liefheeft. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, want er zijn veel mensen die je nu nog moeilijk kunt liefhebben, maar doe je best om Mijn liefde zelf te zijn door Mij en met Mijn hulp, want daarmee help je je medemensen die Mij nog niet kennen, zoals Ik in ware liefde ben. En Ik zeg je, verliefdheid is een korte tijd fijn, maar ware liefde voor Mij en je medemensen is niet alleen fijn, maar geeft je gelukzaligheid voor altijd!

Hemels Brood 5960

Als er bij mensen iets mist aan een machine, aan een apparaat, aan een mechaniek, maar het werkt nog, dan laten mensen het zo, want het werkt nog. Als er een klein tandje mist aan een radertje, wat niet te vervangen is, maar het geheel werkt nog, dan wordt het gebruikt, want het werkt nog. Maar zo is het niet met Mijn Schepping. Alhoewel mensen op aarde de vrijheid van keus hebben en afdwalen van de liefde waaruit zij bestaan, is en blijft Mijn Schepping tot in het allerkleinste deeltje volmaakt.

Wat mensen ook doen of laten, zeggen of zwijgen, dat verandert niets aan de volmaaktheid van Mijn Schepping die in Mijn volmaakte liefde nooit één radertje, één deeltje, al is het nog zo klein, mist. In Mijn Schepping heeft alles en iedereen zijn plaats en zijn werking. In de volmaaktheid van Mijn Schepping is het zo, dat wat er ook gebeurt door mensenhanden, wat mensen ook doen of laten, zeggen of zwijgen, Mijn Schepping volmaakt blijft in alles. Ieder moment van welke verandering dan ook die mensen denken te kunnen aanbrengen, past hoe dan ook zodanig in Mijn Schepping, dat die evengoed volmaakt blijft. Maar wat een mens doet of laten, zegt of zwijgt, verandert wel iets voor die mens. Daardoor kunnen mensen denken dat het afdwalen van het goede de volmaaktheid van Mijn Schepping verstoort, maar het verstoort niets aan de volmaaktheid van Mijn Schepping, want alles wat een mens in Mijn Schepping kan doen of laten, zeggen of zwijgen, heeft zodanig plaats in Mijn Schepping, dat het de volmaaktheid ervan niet kan verstoren. Alles is in Mijn Schepping voorzien, werkelijk alles. In Mijn Schepping is alles aanwezig, zodat mensen in Mijn hemelen kunnen komen of in de hel en in alles wat daartussen is.

En zo zijn er mensen die zich in de diepste hel van het kwaad bevinden en mensen die omhoog komen naar de hoogste hemel en mensen die zich daar ergens tussenin bevinden, terwijl Mijn Schepping volmaakt is en iedereen volmaakt datgene geeft, wat nodig is voor ieders bestwil en om het ware leven te bereiken. Laat niemand zich de illusie maken dat Mijn Schepping niet volmaakt is, omdat mensen zich niet naar Mijn volmaakte liefde gedragen, want Mijn Schepping is Mijn volmaakte liefde, is juist Mijn volmaakte liefde voor jullie allemaal, voor eeuwig en altijd. En hoe ver een mens ook afdwaalt tot in de hel van het kwaad, hij blijft Mijn volmaakte liefde, hij handelt er alleen niet naar. Dat maakt het bereik van waar leven moeilijker, maar Mijn Schepping blijft evengoed volmaakt, Mijn liefde blijft volmaakt, werkelijk leven blijft volmaakt. Met al je missers, blijf jij, mens, in Mijn liefde volmaakt.

Hemels Brood 5961

Leven is leven en leven blijft leven, of je nu op aarde bent of niet meer op aarde. Alleen heeft je leven op aarde een andere omgeving, heeft je verblijf op aarde een andere betrekking op het doel van je bestaan. Op aarde is een andere situatie dan wanneer je niet meer op aarde bent, maar leven blijft leven, of je nu wel of niet meer op de materiële aarde bent. De voorwaarden op aarde zijn direct verbonden aan de materie, die voorwaarden zijn er niet wanneer je niet meer op aarde in de materie bent. Maar alles wat er op aarde gebeurt, heeft invloed op je geestelijke vorming en dat heeft invloed op het besef van werkelijk leven. Werkelijk leven Die Ik Ben en jullie uit Mij in werkelijkheid zijn: levend.

Of je nu wel of niet op aarde in de materie bent, je bent levend, hier en nu en altijd. Maar hoe en wat je van werkelijk leven, Mijn leven, naar waarheid beseft, komt tot uiting na je verblijf op aarde, wanneer je niet meer in de materie gebonden bent. De vrijheid die je dan hebt, wordt dan vormgegeven al naargelang je geest gevormd is naar wat werkelijk is, naar wat je geest beseft van werkelijk leven, van Mij en van Mijn liefde en de mate waarin je op aarde naar ware liefde gehandeld hebt, in alle voorkomende situaties en omstandigheden. Leven is leven, leven blijft leven. Maar je besef van leven is bepalend voor hoe je na je verblijf op aarde bent, voor je levenssfeer waar je je dan zult bevinden. Die levenssfeer zal je eigen zijn, zoals je besef te bestaan hier op aarde je ook eigen is, ook al is dat nog niet het volmaakte levensbesef. Hoe iemand op aarde geleefd heeft als zijn eigen, in die levenssfeer komt diegene na zijn verblijf op aarde, zoals het hem bekend is.

Maar hoe minder diegene op aarde besef heeft van Mij en Mijn liefde, van zijn werkelijke leven, des te meer moeite zal het hem kosten om uit die sfeer te komen, en die sfeer zal hem zoveel aandoen als hij anderen heeft aangedaan, of zoveel prikkelen als hij op aarde afgeweken is van Mij en Mijn liefde. Daartegenover zullen degenen die op aarde besef van Mij en Mijn liefde hebben en daar zoveel mogelijk naar gehandeld hebben, in de sfeer waarin zij na de aarde komen, nauwelijks enige moeite hebben om in hun sfeer verder te groeien naar volkomen liefde, en tot werkelijk leven komen zoals hen eigen is. Niemand komt in het volkomen onbekende, omdat elke sfeer de bij diegene meest passende sfeer zal zijn en dat is liefde voor allen die Mijn liefde in hun hart ervaren hebben.

Maar ook al heeft iemand Mij afgewezen, Mij ontkent, dan nog ben Ik in zijn sfeer aanwezig en help Ik hem tot Mijn liefde te komen. Want Ik Ben Leven, Alle leven en Ik ben overal en in alle sferen altijd aanwezig, ware liefde voor iedereen in ieders sfeer, eeuwig leven, altijd Dezelfde, overal in iedereen.

Hemels Brood 5962

Je zelf* liefhebben. Het is nodig om je zelf lief te hebben. Dat klinkt tegenstrijdig met Mijn Woord en Mijn geboden. Toch is het nodig om je zelf lief te hebben. Maar dan wel zoals Ik jullie allemaal liefheb. Want met je zelf liefhebben bedoel Ik niet, jezelf** voorrang geven op andere mensen, bedoel Ik niet als eerste voor het beste voor jezelf** zorgen, bedoel Ik niet als eerste nemen wat het lekkerste is, bedoel Ik niet het eerst zelf goed te hebben en daarna voor anderen te zorgen. Met je zelf liefhebben bedoel Ik je innerlijk zelf liefhebben zoals je bent, niet meer en niet minder. Je zelf liefhebben zoals Ik jullie liefheb, zachtmoedig, vergevend, geduldig, lerend, begrijpend, niet eisend maar wel stimulerend tot het goede, de waarheid volgend.

Ik bedoel dus geen eigenliefde, maar je zelf zoals je bent liefhebben en vanuit die liefde voor je innerlijk zelf ook je medemensen liefhebben en Mij liefhebben. Eigenliefde is gelijk aan egoïsme, terwijl wat Ik bedoel zeker geen egoïsme is, maar het is Mijn liefde voelen voor jou, zoals je bent. Het is vanuit Mijn liefde je zelf vergeven als je bemerkt van liefde te zijn afgedwaald, je zelf vergeven als je aan verleiding hebt toegegeven, niets van je zelf eisen omdat je vindt dat je het beter moet doen dan je deed, je zelf niet schuldig blijven voelen om wat je nog niet goed deed. Want zoals je weet wat Ik bedoel met je medemensen en Mij liefhebben, zo is het nodig om je innerlijk zelf lief te hebben om Mij en je medemensen te kunnen liefhebben. En Ik zeg je, er zijn zoveel mensen die Mijn liefde willen leren te zijn en nauwelijks hun innerlijk zelf op de juiste manier liefhebben. Die met gevoelens van schuld rondlopen, zich innerlijk verwijten maken, eisen van hun innerlijk zelf om goed en naar liefde te handelen, die zich nauwelijks ruimte geven te zijn zoals ze zijn, omdat ze vinden nog niet genoeg naar Mijn liefde te handelen.

Genoeg is het hoe dan ook nog niet en door ongeduld, door verwijten, door aan je zelf eisen te stellen, door je schuldig te voelen, enz. enz. wordt het er niet beter op. Maar door je innerlijk zelf lief te hebben, geef je ruimte aan Mijn liefde om in jou te groeien, geef je ruimte aan je zelf om Mij lief te hebben, geef je je zelf ruimte om je medemensen lief te hebben. Wees er niet mee bezig je innerlijk zelf te onderdrukken om in liefde te kunnen groeien, maar heb je zelf lief zoals Ik jullie liefheb en leer vanuit Mijn liefde Mij en je medemensen lief te hebben als je zelf. Want liefde leren en in liefde groeien gaat als vanzelf, als je je eigen zelf op de juiste manier liefhebt en Mijn liefde daarvoor aanneemt in je hart. Zo eenvoudig als dat is het.

*In dit stukje is het bedoeld dat ‘je’ en ‘zelf’ niet aan elkaar geschreven staat. Op de met ** gemarkeerde ‘jezelf’ na.

Hemels Brood 5963

Elk probleem heeft een oorzaak en elk probleem kan tot een oplossing gebracht worden, zodra het in Mijn liefde en haar wijsheid gebracht wordt. Maar dat gebeurt niet altijd door alle betrokkenen, zodat het meestal met een compromis wordt opgelost of lange tijd een probleem blijft. Dan nog heeft het voor jou zin om het probleem aan Mij voor te leggen en met Mijn liefde en haar wijsheid zoveel mogelijk op te lossen. En wat niet op te lossen is, daar kun je vanuit Mijn wijze liefde een goede manier voor vinden om ermee om te gaan. Maar als er een probleem ontstaan is tussen mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, dan is het zeker mogelijk om het probleem op te lossen en dat raad Ik hen dan ook aan om te doen.

Want net als onkruid weer terugkomt, als je het niet met wortel en al uittrekt, komt het probleem ook weer terug, als het niet echt helemaal ten diepste is opgelost. Een eenvoudig verschil van mening kan een niet helemaal opgelost probleem weer naar voren brengen en dan wordt het moeilijker om het alsnog helemaal op te lossen. De tijd die er overheen gegaan is, is te vergelijken met de wortels van onkruid, als die niet volledig uitgetrokken zijn, dan zullen ze met de tijd langer worden en krijgen ze vertakkingen, waarmee ze zich vaster in de grond zetten. En zo is het met problemen die niet direct werkelijk totaal opgelost worden, in de loop der tijd verwarren ze meer en meer het geheugen, waardoor het moeilijker en moeilijker wordt om de oorsprong nog te achterhalen. En juist in de oorsprong ligt vaak de mogelijke oplossing. Want wie de oorsprong van een probleem begrijpt en ziet wat wel of niet naar liefde was, die heeft de mogelijkheid om tot een oplossing te komen in handen, als alle betrokkenen bereid zijn om hun oorspronkelijke aandeel van wat niet naar liefde was toe te geven.

Maar juist jullie, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, voor jullie zou het niet zo moeilijk moeten zijn om toe te geven dat je in het een of ander wat afgedwaald bent of wat aan verleiding hebt toegegeven. En zodra alle betrokkenen bereid zijn om hun afdwaling toe te geven, zal iedereen in zijn hart van Mij beseffen hoe het probleem met elkaar helemaal en voor altijd op te lossen. Zodat het voor de toekomst geen belemmering meer hoeft te zijn voor een goede en vruchtbare samenwerking. Wie met elkaar samenwerken in Mijn liefde en steeds ieder voor zich Mij in zijn hart in liefde raadpleegt, die zullen hoe dan ook tot een gezegende en vruchtbare samenwerking komen. En als die samenwerking bedoeld is om Mijn Woord en Mijn wijze liefde onder de mensen te verbreiden, dan zegen Ik dat en dan zal het vrucht dragen, zevenvoudig vrucht dragen.

Hemels Brood 5964

Er zijn mensen die veel te maken hebben met ellendige omstandigheden, met overlijden van dierbaren, met ongeneeslijke ziekte, met trauma’s door ingrijpende gebeurtenissen, en een deel van die mensen zijn mensen die, ondanks al hun moeilijkheden en onaangename omstandigheden, in Mij en Mijn liefde geloven, die op Mij vertrouwen en hun omstandigheden plaatsen in het besef dat het op aarde geen Paradijs is en met alle afdwalingen van veel mensen van liefde en waarheid, dat ook niet kan zijn. Zij begrijpen dat alles op aarde een bestemming heeft, voortkomend uit Mijn liefde voor alle mensen en nodig, om de hele mensheid, dat zijn alle mensen, tot zelfstandig waar gelukzalig leven te brengen, in de eigen en gezamenlijke bewustheid van bestaan.

Maar een ander deel van de mensen die het moeilijk hebben en onaangename situaties meemaken, zijn mensen die daarover een heel andere mening hebben. Zij zeggen dat er geen liefdevolle God kan zijn, als zij niet verlost worden van al het onaangename wat hen overkomt. Want een liefdevolle God kan hen al die ellende niet aandoen, dus voor hen besta Ik niet. Er zijn ook mensen die niet begrijpen dat hun intense gebed niet verhoord wordt en hun situatie niet verbetert en dat brengt hen van tijd tot tijd in vertwijfeling over Mijn bestaan en Mijn liefde. Ik begrijp het allemaal. Toch ben Ik wel degelijk een liefdevolle God en hemelse Vader voor alle mensen. Maar op aarde is er de keus tussen goed en kwaad en dat geeft al die ongelijke omstandigheden, waarbij de één meer te dragen krijgt dan een ander. Omdat er nog steeds in grote getale over de hele wereld door mensen gekozen wordt voor het tegenovergestelde van liefde. Heel veel mensen kunnen de verleiding daartoe nog niet weerstaan.

Toch is het voor het heil van alle mensen nodig dat het kwaad zijn tijd en uitwerking krijgt. Maar niets daarvan, in geen enkel opzicht, wijzigt ook maar in het minst Mijn oneindig grote eeuwig blijvende liefde voor alle mensen. Het tegenovergestelde van liefde is oneerlijk, kwaad is oneerlijk, mensen zijn oneerlijk en daardoor gebeurt er veel op aarde dat oneerlijk is. Dat komt niet voort uit Mijn liefde, maar uit alle keuzen van mensen voor het tegenovergestelde van liefde in hun doen en laten, in hun handelen. Maar Ik zeg jullie, die daardoor lijden en veel te verdragen krijgen, al het onschuldige lijden zal vergoed worden, hemels vergoed worden.

En aan jullie die lijden en evengoed in Mij en Mijn liefde blijven geloven, die ondanks jullie moeite en pijn, ondanks veel verdriet, op Mij en Mijn Woord vertrouwen, dat elke pijn, alle moeite, alle verdriet door Mij tot zegen voor jullie zal zijn. En aangekomen in Mijn hemelen zul je begrijpen en ten diepste weten, dat het voor het heil van alle mensen is, zoals Mijn lijden en sterven voor het heil van alle mensen is. Voor alle mensen, waarvan jij er één bent, nu op aarde, maar later bij Mij in Mijn hemelen, in Mijn liefde, waar alles goed is en zonder moeite, zonder pijn, zonder verdriet goed is, meer dan goed is.

Hemels Brood 5965

Als je alles goed wilt doen, maar je komt in situaties waarin je niet goed weet of het één of ander goed is om te doen, want het lijkt allebei goed, omdat zowel het één als het ander goede en minder goede kanten heeft, wat dan te kiezen? Dat kan soms heel moeilijk zijn. En juist op zulke momenten is snelheid geboden, waardoor je de concentratie niet hebt om in je hart bij Mij te komen en naar Mijn raad te luisteren. Dan kun je je wat verloren voelen, omdat je even niet weet wat te kiezen. Kies op zo’n moment wat jou het beste lijkt, ook zonder Mijn raad. Dan kan het zijn dat je vervolgens bemerkt, dat je beter dat andere gekozen had. Maar hoe had je dat kunnen weten?

Zo nu en dan is het nodig om zonder Mij je keuzen te maken. Op sommige momenten trek Ik Mij terug. En Ik zeg je, dat zijn juist de momenten waarop je innerlijk eigen inzicht verwerft. Want of je nu niet het een maar het andere gekozen had, dan had je ook gedacht dat je beter dat ene gekozen had. Het was in de gegeven omstandigheden beide goed geweest, want je deed er je best voor om het goede te kiezen, en daar ging het om. En zoals je zelf al constateerde, beide keuzen hadden iets goeds, maar ook iets wat minder goed was. Zo gaat het in de wereld. Omdat het er in veel opzichten niet volmaakt, niet helemaal goed is. En zulke momenten laten je zien, dat alles met elkaar samenhangt en het niet alleen van jou afhangt of iets goed gaat of niet. Want niemand kan met goede en liefdevolle keuzen de wereld goedmaken. Als je met de beste bedoelingen een keus hebt gemaakt, heb je het goed gedaan, ook al pakt het anders uit dan je bedoeling was.

Zulke situaties geven je een dieper inzicht over hoe de wereldse radertjes werken. Jij kunt wel te goeder trouw zijn, maar de wereld, de wereldse mens, is dat nog niet, nog niet op die manier die jij zou willen. Want het liefst zou je het met elkaar goed doen. En met mensen die je goed kent en het net als jij vanuit hun geloof in Mij en Mijn liefde goed willen doen, gaat het doorgaans ook goed. Maar ook nog niet volmaakt. Omdat ook jullie, met al jullie goede bedoelingen, nog niet volmaakt in ware liefde zijn. En als dat tussen jullie soms nog een meningsverschil geeft, hoe denk je dan dat dat met de wereld en de wereldse mensen zal zijn? Juist op zulke momenten kun je dieper gaan beseffen, dat de wereld niet op jouw schouders ligt, maar op Mijn schouders. En Mijn schouders zijn oneindig veel sterker dan jouw schouders, oneindig veel sterker dan wat de wereld te dragen geeft. Dus maak jij in al jouw goedheid jouw keuzen, zoals ze jou op zo’n moment het beste voorkomen en denk niet dat die andere keus beter geweest zou zijn. Onwetend heb je toch het beste gekozen, want Ik stond altijd nog naast je en Ik was ook altijd nog in jou, zoals Ik eeuwig in jou ben.

Het is Mijn liefde die jou van tijd tot tijd je eigen keus laat maken, vanuit jouw gezichtspunt en uiteindelijk leer je daar op dat moment meer van, dan wanneer Ik je geholpen had met je keus. Want als jij in de lucht kijkt en niet op de steen let die op je pad ligt en je struikelt daarover, dan leer je eerder niet in de lucht te kijken maar op te letten waar je loopt, dan wanneer Ik je voor die steen gewaarschuwd had. Want het is niet alleen de bedoeling dat je naar Mijn raad luistert en die opvolgt, het is ook de bedoeling dat je wat Ik je als raad zou geven, bij jou als je eigen groeit, dat je de liefde en haar wijsheid je eigen maakt, dat je zonder Mij te hoeven vragen, Mijn raad als je eigen weet, door volledig Mijn liefde te zijn, zelf.

En weet je, Ik zou je nooit iets van schade laten gebeuren, daar kun jij, en alle mensen, altijd op rekenen. En dat geldt voor alles wat er in je leven gebeurt, echte schade aan je ziel en geest zal het nooit geven. Het materiële lichaam kan geschaad worden, en bij velen gebeurt dat ook, maar jij, jouw zelf, jouw eigen zijn, jouw ziel en geest en jouw geestelijke vorm kunnen niet geschaad worden, zoals Mijn liefde nooit geschaad kan worden. En Mijn liefde, waaruit jij bent, blijft eeuwig Mijn liefde. Want Ik blijf eeuwig Die Ik Ben, Leven.

Hemels Brood 5966

Ik ben Degene Die zorgt dat alles wat de mens op aarde nodig heeft aanwezig is. De mens is degene die daar blind voor is en denkt zichzelf van het nodige te moeten voorzien. Daar ligt de wortel van het kwaad, bij de mens die onafhankelijk wil zijn, die denkt voor zichzelf te kunnen zorgen en voor zichzelf neemt wat hij vindt dat hem rechtens of niet rechtens toekomt. Daar ligt de wortel van het kwaad, bij de mens die eigenmachtig wil zijn, niet wil dragen maar wil hebben, niet wil geven maar wil krijgen en wil heersen over zijn bestaan, alsof het zijn eigen leven is waardoor hij bestaat, alsof het zijn eigen toedoen is dat hij er is.

Dat is ontkenning van Mij, van Mijn leven, wat Ik hem geef. Ontkenning van Mij waaruit hij is, leeft, zijn bestaan beseft. Maar het kwaad is voor Mij geen macht, Mijn macht is ware volmaakte liefde. Het kwaad is onder de mensen op aarde een macht, maar over die macht heerst Mijn macht van ware volmaakte wijze eeuwige liefde. Laat dat tot jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en er naar zoeken Mijn ware liefde te zijn, goed doordringen. Want vaak zie Ik hoe het kwaad jullie hart bedroefd maakt, hoe het jullie moedeloos maakt, hoe het jullie aangrijpt. En Ik zie hoe het verblijf op aarde jullie werken uit liefde moeilijk maakt, in een wereld die steeds in een machtsstrijd verwikkeld is met waarheid en liefde. Gedenk dan steeds dat het kwaad voor Mij geen macht is, geen werkelijke macht heeft, omdat in werkelijkheid alleen Ik de ware eeuwige macht Ben. Mijn macht is de eeuwig onbaatzuchtige oneindig grote en oneindig sterke ware wijze liefde. Van tijd tot tijd zie Ik in jullie harten een neerslachtigheid door alles wat op aarde triest is en door het kwaad geschiedt. Maar bedenk je daarbij dat alle kwaad, van het grootste met de meeste ellende, tot het kleinste geniepige beetje, in Mijn macht van liefde is en in Mijn liefde totaal geen macht heeft, totaal geen macht is.

Op aarde is er een spanningsveld tussen de macht van het kwaad en de macht van Mijn liefde, maar in werkelijkheid is in alles alleen Mijn liefde de macht die heerst over leven en dood, over alles wat goed is en over alles wat niet goed is. Kom daarom steeds in je hart bij Mij, laat Mij je door Mijn liefde troosten. Ook al neemt Mijn liefde de moeilijke, de nare situaties niet weg, omdat het haar wijsheid is die alles stuurt, Mijn liefde kan je wel troost geven en sterken, zodat je kunt dragen wat de gebeurtenissen op aarde je te dragen geven. Zelfs het ergste en meest dodelijke kwaad ligt in de macht van Mijn wijze liefde. Kom in de warmte van Mijn liefde, kom in het licht van Mijn wijsheid en voel Mijn liefde voor jullie allemaal, voel de kracht die dat jou geeft en besef dat het hoe dan ook goed komt.

Want Mijn liefde heeft het kwaad lang geleden haar plaats gegeven, als liefdewerking voor wat afgedwaald van Mijn liefde denkt macht te hebben, maar nooit had, nooit heeft en nooit zal hebben. Kom in de nederigheid van Mijn liefde en vind daar troost van Mij, jouw hemelse Vader, in Jezus Christus, in Mij, God, jouw Schepper.

Hemels Brood 5967

Misschien heb je het idee, het gevoel, dat je alles wel weet, dat alles wel gezegd is over Mij, Mijn liefde, over de bedoeling van jullie bestaan op aarde, over wat wel en geen liefde is, hoe je het beste naar liefde handelt vanuit Mijn advies in je hart, enzovoorts. En wellicht denk je dat het steeds herhalen daarvan wel nuttig is om het niet te vergeten. Toch zeg Ik je, met alles wat je denkt wel te weten, te voelen, te begrijpen, weet, voel en begrijp je nog heel weinig.

Er is veel meer waar je nog geen besef van hebt. Je hebt nog handelwijzen waarvan je de afwijking van liefde nog niet ziet, nog niet beseft. Je hebt nog gewoonten die onschuldig lijken, maar dat niet zijn. Je hebt nog opvattingen die niet juist zijn, maar dat kun je nog niet zien, en zo is er nog genoeg om te verbeteren. Alleen, dat gaat niet allemaal tegelijk in korte tijd. Kijk naar de aarde en alles wat erop en eromheen is, het heeft miljoenen jaren geduurd voor alles tot de ontwikkeling gekomen is zoals die vandaag de dag is en die ontwikkeling staat niet stil, net als jouw ontwikkeling niet stilstaat. Ga bij jezelf eens na hoe je dacht, hoe je handelde, wat je overtuigingen waren toen je zoveel jonger was en niet wist wat je nu weet, niet kende wat je nu kent, niet handelde zoals je nu handelt. Zie je, alles op aarde en om de aarde heen, alle mensen, wat ze denken, wat ze voelen, wat ze willen, hoe ze handelen, alles is nog steeds in ontwikkeling en zo is in alle mensen hun geestelijke groei in ontwikkeling.

Bij de één gaat het sneller dan bij de ander, maar er is een marge voor zowel degenen die zich sneller ontwikkelen als voor degenen die zich uiterst traag ontwikkelen. En binnen die marge is er ruimte voor groei. Maar de afstand tussen wat traag groeit en zich langzaam ontwikkelt en wat sneller groeit en zich snel ontwikkelt, heeft op aarde een uiterste, anders zou het spanningsveld tussen het goede, het liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan te groot worden. En je kunt dat zien aan wat er nu op aarde gebeurt, aan het kwaad dat het goede steeds meer aanvalt op een manier die moeilijk te weren is. Dus je kunt denken al veel te weten, te beseffen, enzovoorts, maar in werkelijkheid is er nog veel meer. Ik zal het je aanreiken, en je zult meer en meer verder groeien en leren zien wat er nog aan je kleeft, tot je het kunt loslaten.

Alle processen van ontwikkeling op en om de aarde zullen doorgaan tot in de volmaaktheid van bestaan, in een door Mij bepaald tempo zoals dat voor iedereen het beste is. Denk daarom niet dat je het meeste wel weet en begrijpt, dat Mijn Woord meest herhaling is, want dat maakt je blind voor het nieuwe wat juist voor jou ook zo nuttig is om te zien en te begrijpen. In het dagelijkse leven zie je wat er allemaal op aarde gebeurt, goed en niet goed, en daardoor komen er vragen bij je op. Stel ze Mij in je hart en Ik zal je stap voor stap de antwoorden geven, op de tijd en de wijze die jij aankunt en je helpt om tot volmaakt leven te komen. Want zolang gaan de ontwikkelingen op aarde duren. Tot alles tot volmaakt leven gekomen is, tot Mijn liefde.

Hemels Brood 5968

Kun je alles wat er in je leven gebeurd is aannemen als Mijn beste keus voor jou, voor jouw heil? Want in alle opzichten is het dat wel. Daarmee zeg Ik niet dat je alle nare situaties die je overkomen zijn verdiende of nodig waren, want er is veel bij wat je door anderen geheel onterecht is aangedaan. Ik zeg daarmee ook niet dat de nare dingen die je overkomen zijn Mijn keus voor jou waren, want het zijn keuzen van mensen geweest, die zij in hun vrijheid niet naar Mijn liefde gemaakt hebben. Ik zeg daarmee alleen, dat alles wat andere mensen niet naar Mijn liefde jou aangedaan hebben door Mij en Mijn liefde dusdanig gevormd is, dat het aan jou ten dienste geworden is.

Het heeft de narigheid niet weggenomen, omdat dan ook de vrijheid van de mens als zodanig weggenomen zou worden, maar het geeft jou wel een geestelijke compensatie die jou ten goede komt, ook al kun je dat nu misschien nog niet op die manier zien. Natuurlijk zijn er meerdere situaties in je leven geweest waarvan je zegt dat als jij had kunnen kiezen, je die het liefst niet had meegemaakt, en dat begrijp Ik. Alleen, zo is de situatie op aarde niet. Daar heeft iedereen de vrije keus en daarvan zijn de gevolgen niet altijd prettig. En op aarde heeft iedereen in meer of mindere mate met die gevolgen te maken, de prettige, maar ook de onprettige. En niemand wil de onprettige, iedereen wil alleen het fijne, het mooie, het aangename. Zie je, en dat is dan ook wat Ik aan alle mensen gun, dat is precies wat Ik voor alle mensen veiliggesteld heb, het goede, het mooie, het aangename. En nu juist dat bereiken, voor alle mensen, dat is het doel van jullie verblijf op aarde. Dat jullie allemaal tot het ware, goede, aangename, zalige werkelijke leven komen, niet voor even, voor een paar momenten, maar voor eeuwig. Daarvoor heb Ik de aarde geschapen. Met de mens als kroon op Mijn Schepping.

Van het begin af aan, om in vrijheid het ware, vrije, paradijselijke leven te genieten. Maar de keus van de mens heeft daaraan een wending gegeven en het paradijselijke is daarmee verloren gegaan. Maar het eeuwig ware gelukzalige leven heb Ik met Mijn lijden en sterven voor alle mensen veiliggesteld. Ook voor jou. Maar dat betekent niet dat daarmee het paradijselijke op aarde kon terugkomen. Wel dat met het verblijf op aarde voor ieder mens de mogelijkheid er eeuwig is, om tot gelukzalig leven te komen. Mijn volkomen onschuldig lijden en sterven heb Ik ook voor jou gedaan. Op aarde is onschuldig lijden, maar niemand op aarde is zo onschuldig als Ik in de Mens Jezus Christus. Juist het dragen van al datgene waar je geen schuld aan hebt, verrijkt jou en iedereen die onschuldig te dragen krijgt zodanig, dat je dichter bij het ware werkelijk gelukzalige leven komt, voor altijd.

Nu kan Ik niet alle narigheid van de wereld wegnemen, zoals jij wel zou willen en met jou nog duizenden andere mensen. Maar kun je aannemen dat alles in jouw leven jou toch ten dienste staat in jouw voordeel? Dat Mijn liefde ervoor zal zorgen dat je daar komt, waar alles goed en fijn is, niet voor even, maar voor altijd? Want dat is precies wat Mijn liefde voor jou doet. Voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 5969

Het denken van de wereldse mensen is vastgeroest in de vooruitgang van de wetenschap. Het doel van de wetenschappers is de heerschappij over leven en dood in hun hand te krijgen. Precies het tegenovergestelde van het doel van de mens op aarde, namelijk zijn leven totaal in Mijn Hand te geven en daarmee het ware gelukzalige leven in eigen beheer te krijgen. Hoe de vooruitgang van wat op aarde wetenschap genoemd wordt ook meer en meer in technisch opzicht mogelijk maakt, het ware leven Ben Ik en het leven van alle mensen ligt in Mijn Hand.

Het is de verdwazing van het verstand die mensen doet denken, los van het innerlijk contact met Mij, meer en meer heer en meester te kunnen zijn over het leven. Maar het is allemaal de schil van het bestaan op aarde en met werkelijk leven heeft het nauwelijks iets te maken. Het heeft alleen te maken met heersen en macht. Hoe te goeder trouw een aantal wetenschappers en onderzoekers ook zijn in hun werken, ze hebben er geen idee van waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn. Ik laat het toe op een wijze die aan hen dienstbaar is. Want uiteindelijk zullen zij toch ontdekken dat er altijd meer te ontdekken blijft en zij hun ideeën niet tot werkelijkheid van waar leven kunnen krijgen. Ik heb de mens volmaakt geschapen. De mens schiep niet zichzelf. Maar wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij verbeteringen kunnen aanbrengen aan al wat ondertussen in hun ogen niet meer volmaakt is. Denkend dat Mijn schepping niet volmaakt is.

Mijn schepping is altijd en eeuwig volmaakt en juist daardoor kunnen zij bedenken wat zij willen, kunnen zij ontwikkelen wat zij willen, onderzoeken en bepalen wat zij willen, maar aan Mijn schepping doet dat niets toe of af, omdat die volmaakt is. Zij kunnen alleen schade toebrengen aan de schil, aan de materiële verhoudingen, maar nooit aan de kern van het ware leven, nooit kunnen zij in enig opzicht veranderingen aanbrengen aan Mijn Leven, aan Mijn liefde, aan Mijn zorg voor jullie allemaal of belemmeren dat Mijn Plan ten uitvoer gebracht wordt. Houd daarom je ogen, je oren, je hart op Mij gericht, jouw hemelse Vader, wat er ook om je heen gedaan wordt, gezegd wordt, bedacht wordt, welke overtuigingen mensen ook hebben, mettertijd zal elke vastgeroeste mening vastlopen door het onwrikbare bewijs niet juist te zijn. Dat zal bij diegenen grote verwarring geven, want op dat moment zullen zij hun houvast volkomen kwijt zijn.

Wees dan een baken voor hen met Mijn licht van waarheid en liefde. Maar pas dan, als zij de onwaarheid van hun overtuigingen niet meer kunnen ontkennen en zij werkelijk zoeken naar de waarheid. Niet om het leven te beheersen, om het in eigen hand te nemen, maar om het ware leven te begrijpen en te zijn zoals het is, geestelijk. Want dan kan Ik Mij aan hen openbaren en dan kunnen ook zij Mijn liefde zien en voelen. Heb geduld, zoals Ik met jullie allemaal in ware liefde geduld heb.

Hemels Brood 5970

Hemelse Vader, als ik maar niet meer zou vergeten om alles met U samen te doen, want U weet van alles het beste hoe alles met ware liefde altijd goed te doen. Ik wil dat wel, maar zo is het nog niet.

Lief mens, zouden alle mensen dat maar willen, alleen al willen, dan zou het er op de aarde in de wereld al heel anders uitzien. Want wie dat zou willen, die heeft in elk geval al wel begrepen dat een samenwerking met Mij altijd het beste is, dat Mijn liefde en haar wijsheid werkelijk het beste geeft aan iedereen en alles. En zonder het te willen, is er geen samenwerking. Want dat is ook wat Ik wil, tot een samenwerking komen in Mijn liefde en haar wijsheid met jou en met alle mensen. Daarvoor is alleen Mijn wil niet genoeg, daarvoor is ook jouw wil en de wil van alle mensen persoonlijk nodig.

Het is al een goed begin dat je alles met Mij wilt samendoen en het is goed dat er al meer mensen zijn die dat ook willen. Want met dat te willen, zul je groeien in een daadwerkelijke samenwerking met Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid. Jouw willen doet een weg ontstaan waarlangs je dichter en dichter bij Mij in je hart komt en meer en meer als vanzelf innerlijk het goede en ware van Mijn liefde en haar wijsheid gaat herkennen en naar handelen. Iedereen die net als jij beseft dat een samenwerking met Mij in zijn hart in liefde en waarheid het beste is en tot een samenwerking met Mij wil komen, die zal tot een ware samenwerking met Mij komen, die zal de weg daarnaartoe vinden. Evengoed zal die weg niet zonder vallen en opstaan gaan, want iedereen vergeet zo nu en dan weleens om vast te houden aan die wil en vergeet zo nu en dan om bij Mij in zijn hart te komen. Maar dan is er Mijn wil die jouw wil kan sterken, zodat je er weer aan denkt en een volgende keer beter oplet om eerst Mij in je hart te raadplegen.

Hoe sterker je wil is om met Mij samen te werken en vast te houden aan Mijn wijze liefde, des te duidelijker zal Ik in je hart te verstaan zijn. Maar het zal evengoed tijd kosten. Want zie, als je een huis wilt bouwen, en je wilt dat vast en zeker, dan staat dat huis er niet op datzelfde moment. Dan moet je dat eerst nog wel bouwen. Maar zou je de wil niet hebben, dan komt het huis er ook niet. Heb je de wil wel, dan komt het huis er ook wel. En zo is het met onze samenwerking in Mijn liefde en haar wijsheid. Zodra je het wilt, begint de weg ernaartoe. En zoals de bouw van een huis vordert, zo vordert jouw samenwerking met Mij ook. En dat geldt voor iedereen. Wie wil, die zal. Maar de wil is nodig en dan kost het tijd om de weg te gaan tot aan een volkomen samenwerking met Mij.

Nog veel mensen hebben die wil niet, dus wees jij blij dat je die wil hebt, wezen jullie allemaal blij dat je die wil hebt. Want wie die wil heeft en de daarbij gegeven weg tot het einde toe gaat, die komt tot een volledige samenwerking met Mij en Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid voor altijd. Die komt tot het eeuwig vrije persoonlijk gelukzalige leven, Mijn liefde, en die zal daarmee voor altijd blij en gelukkig zijn met Mij en alle mensen. En zo is het bedoeld dat alle mensen tot die wil komen en de bijbehorende weg gaan en tot de eeuwige gelukzaligheid komen!

Hemels Brood 5971

Het verstand en het hart zijn niet altijd zo duidelijk uit elkaar te houden. Het is niet altijd zo duidelijk wat je eigenlijk voelt en wat je denkt. Van de ene ingeving en de andere is niet altijd duidelijk te onderscheiden of die uit je eigen gedachten voortkomt of in je hart van Mij gegeven is. Want de redenering in het verstand gaat vaak heel snel en soms weet jij ineens een oplossing voor een probleem wat zich voordoet. Toch is meestal datgene wat zomaar in je opkomt, het zuiverste en het beste om op te volgen.

Soms is dat wat vaag en soms lijkt het niet logisch. Dan wordt het nogal eens terzijde geschoven door verstandelijke overwegingen. Soms weet je meteen dat een ingeving het beste is om te doen, maar een andere keer zet het je aan het denken: is dat echt wel de beste oplossing? En juist die overwegingen maken dat je niet meer weet of het nu een zuivere ingeving was of een eigen gedachte. Maar Ik zeg je, alles wat zomaar in je opkomt als een oplossing of als een antwoord kun je doorgaans wel als zuiver en goed aannemen, tenzij je iets van plan was wat niet eerlijk zou zijn, voor je eigen welzijn zou zijn, in je eigen belang zou zijn, om je macht mee te vergroten. Want ook dan kunnen er zomaar antwoorden of oplossingen in je opkomen, die kunnen evengoed passen, maar die zijn dan niet zuiver.

In ieder mens, of hij nu wel of niet in Mij gelooft, kan zomaar iets opkomen dat precies de oplossing is voor een probleem en al naargelang de intenties van iemand is het wel of niet zuiver. Zijn de intenties van iemand goed, eerlijk, zonder eigenbelang, zonder winstoogmerk, zonder zucht naar macht, dan is wat zomaar opkomt doorgaans zuiver en komt het uit Mijn liefde voort. Zijn de intenties van iemand niet goed, niet eerlijk, uit eigenbelang, met een winstoogmerk, om zijn macht te vergroten, dan is wat zomaar opkomt niet zuiver, maar evengoed wel passend, want het hart is dan gesloten voor ware liefde en het tegenovergestelde van liefde neemt dan haar plaats in met zijn eigen wijsheid. Of een ingeving zuiver is, hangt nauw samen met de situatie en met de zuiverheid van het hart, met de intenties die ten grondslag liggen aan wat die mens nastreeft, of dat wel of niet in overeenstemming is met liefde, met waarheid, met nederigheid.

Vanuit ware, goede intenties kun je altijd leren zien wat een zuivere ingeving van Mijn liefde is. En als je groeit in het geestelijke besef van wat goed en eerlijk is, van wat Mijn liefde is, dan groei je ook in het kunnen onderscheiden van wat Mijn ingevingen zijn en wat uit je eigen overwegingen in je opkomt. Maar met het verstand is dat niet te zien, wel met je hart, als het eerlijk en vol van deemoed is. Dan hoef je bij een goed voelende ingeving daarover geen overwegingen meer te maken voordat je ernaar handelt, dan kun je er direct naar handelen, want dan is het uit Mijn liefde jou gegeven.

Hemels Brood 5972

In een relatief korte tijd is er op aarde veel mogelijk geworden, mechanisch mogelijk geworden. Maar in even korte tijd is de geestelijke bewustwording van Mij en Mijn liefde afgenomen. Het geloof in Mij, jullie God en hemelse Vader, is voor veel mensen op de achtergrond geraakt en de vooruitgang van mogelijkheden heeft mensen in haar greep. Wat nog niet zo lang geleden niet mogelijk was en in de tijd dat Ik op aarde was, ongekend was om ook maar aan te denken, is nu heel normaal.

Er zijn nu vliegtuigen die in een korte tijd over de hele wereld vliegen en mensen overal heen brengen. Er is over de hele wereld communicatie mogelijk tussen mensen, via de telefoon, via computers, via satellieten in de ruimte. De maan is bereikt met raketten, er zijn auto’s die de tijd van reizen van de ene plaats naar de andere plaats enorm verkorten, wat nog niet zo lang geleden niet voor mogelijk gehouden werd. Er zijn allerlei technieken ontwikkeld waarmee voedsel beïnvloed wordt, technieken die de groei van dieren beïnvloeden en noem het allemaal maar op. En toch zijn er nog landen waar dat niet in gebruik is, waar armoede en honger is, waar oorlog alles vernietigt en mensen elkaar bestrijden. En de rijke landen, die alles hebben wat modern is en alles wat er al is nog verder en verder willen ontwikkelen, weten niet hoe die arme mensen te helpen. Vinden van alles nieuw uit, maar komen niet op het idee hoe die arme mensen te helpen. Al die ontwikkelingen zijn voor het gemak van de mens, maar Ik zeg je, ze beseffen niet wat het hen kost aan verlies van geestelijk besef, verlies van geestelijke groei. Want al die arme mensen, al diegenen die hongeren, die lijden onder een onderdrukkend regime, die gedwongen worden te vechten of te vluchten, het zijn ook allemaal medemensen die uit Mij leven.

Mijn Leven is sterker dan alle gemakken die mensen met hun technieken bedenken, maar dat wordt door hen niet beseft. Ook beseffen zij niet welke kracht van werkelijk Leven zij aan het tarten zijn. Want dat is wat ze doen, ze gaan voorbij aan werkelijk leven, aan Mijn liefde en dat zal niet veel verder komen dan het nu al is. Al met al wekken zij meer en meer de kracht van Mijn Leven, van Mijn liefde, om recht te zetten wat met al die moderne snufjes en mogelijkheden genegeerd wordt, waardoor zij, in hun mechanische verdwazing, de enorme kracht van Mijn liefde uitdagen. En zo zal het zijn dat, uit de oneindig grote kracht van Mijn liefde, uit de Bron van Mijn hart, al deze van ware liefde afdwalende ontwikkelingen gekeerd zullen worden, zodat arme en behoeftige mensen geholpen worden, zodat oorlogen zullen verstommen, zodat de run op meer en beter gestopt wordt, zodat het besef van werkelijk leven, van ware liefde terugkomt. En dat zal niet door de toorn van God zijn, waarover in de Bijbel gesproken wordt, maar dat zal de oneindige kracht van Mijn liefde zijn. Want alleen Mijn liefde zal dit oplossen, al die verdwazing.

Omdat Ik jullie allemaal liefheb. Arm of rijk, mensen Ik heb jullie lief en uit Mijn liefde voor jullie komt de kracht die alles goedmaakt. Ja, uit Mijn liefde met een op aarde ongekende kracht zal het wereldse eigenmachtige systeem haar macht ontnomen worden, zodat mensen weer tot hun zinnen komen en hun dwaasheden gaan beseffen, zodat weer beseft gaat worden dat werkelijk leven alleen ware wijze liefde is, voor elkaar en voor Mij, jullie God en Schepper. Maar zonder onaangename gevolgen zal dat niet zijn. Want wat door de weg van de eigenmachtigheid gecreëerd is, zal door die macht zichtbaar worden en dat zal voor velen heel pijnlijk zijn. Dat komt niet voort uit Mijn macht, maar dat zullen de voelbare gevolgen zijn van de macht die mensen zich toegeëigend hebben. En zo ver als ze daarmee gekomen zijn, zo snel zal dat afgebroken zijn, door hun eigen toedoen.

Maar ook dat zal door Mijn liefde gedragen hen ten dienste staan, om tot het werkelijke leven te komen, tot Mij en Mijn ware wijze liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 5973

Mijn genade is niet de nare onaangename situaties voor iemand wegnemen. Mijn genade is het iedereen persoonlijk over de juiste weg te leiden, waardoor ieder persoonlijk tot het ware gelukzalige leven komt. Want zou Ik die genade niet geven, dan zou geen mens het ware leven in volkomen volmaaktheid ooit bereiken. En steeds vragen mensen die het moeilijk hebben Mij om genade. Ik ben voor hen vol van genade, maar wat zij invullen dat voor hen genade is, is niet gelijk aan wat voor Mij genade voor hen is. En zo lijkt het alsof Ik hen geen genade geef, terwijl Ik vol van genade iedereen help om tot het ware leven te komen. Want wat heb je er aan als Ik moeilijkheden voor je wegneem en je daardoor het te bereiken doel uit het oog verliest, op dwaalwegen raakt, zicht op waarheid verliest, niet meer beseft waar je leven op aarde voor bestemd is? Dat zou geen genade zijn, want het zou je uiteindelijk geen werkelijk goed doen.

Mijn genade is de verlossing van alles wat het tegenovergestelde van liefde is, en dan niet voor jou alleen, maar voor alle mensen. En dat gaat gepaard met ongemakken, dan eens hier, dan eens daar, dan eens meer, dan eens minder en niet altijd voor iedereen even onaangenaam. Maar je weet dat alles wat onaangenaam is, er niet allemaal mee te maken heeft of jij iets verkeerd deed, maar ook met wat anderen verkeerd deden, omdat alle mensen in hun vrijheid in meer of mindere mate afwijken van waarheid en liefde en de gevolgen worden in Mijn genade zodanig over mensen verdeeld, dat zij het doel van jullie verblijf op aarde voor alle mensen dienen. Dat brengt met zich mee dat de één meer te dragen heeft dan een ander. En degene die daarom Mijn genade aanroept, die zeg Ik, wees geduldig, want jouw dragen is deel van Mijn genade aan alle mensen en wees ervan overtuigd dat Ik niemand iets laat dragen, zonder dat het ten dienste staat van het bereiken van het ware gelukzalige leven voor alle mensen en dat Ik ook niemand meer laat dragen dan hij aankan of voor het grote geheel zijn nut heeft. Daarbij is het Mijn genade dat juist degenen die veel te dragen krijgen op aarde ook veel in geestelijk opzicht daarvoor gegeven wordt, hun zicht zal verruimd worden, nu of later, zodat zij meer en meer al het geluk van het nieuwe leven voor alle mensen kunnen gaan zien en begrijpen.

Mijn genade is niet voor de korte momenten dat mensen op aarde zijn. Mijn genade is voor de eeuwigheid, voor het bereik van de eeuwige gelukzaligheid door alle mensen. En heel nu en dan is het Mijn genade om iemand te verlossen van wat hij te dragen heeft, maar ook dat is altijd voor het goed van alle mensen en niet alleen voor die mens. Want het eeuwig belangrijkste voor alle mensen is dat zij via hun verblijf op de aarde terugkomen in Mijn Heerlijkheid, het ware leven, de eeuwig ware gelukzaligheid, Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 5974

Veel mensen begrijpen hun leven op aarde niet, begrijpen de bedoeling ervan niet, denken dat na de dood van het materiële lichaam geen leven meer is. Veel mensen zoeken ernaar wat meer van hun leven te begrijpen, maar weten niet waar en hoe zij daarover zekerheid kunnen krijgen. En van jullie die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, zijn er ook veel die van tijd tot tijd naar een bepaalde zekerheid zoeken. Want geestelijk leven is in de materie toch heel anders dan geestelijk leven zonder de aardse materie.

Juist door het aardse materiële lichaam is het niet goed te begrijpen hoe dat zal zijn. En dan is het regelmatig moeilijk te begrijpen dat leven in de materie hetzelfde leven is zonder de materie. Maar op aarde is dat zodanig met elkaar verbonden, dat de waarheid van leven over het algemeen nog niet werkelijk begrepen wordt. Toch, het kan begrepen worden, door te luisteren, goed in jezelf te luisteren. Want alle leven is in jou, Mijn leven is in jou. Wie zekerheid zoekt, zal die niet in de materie vinden, zal die niet door andere mensen en hun beweringen vinden. Wie zekerheid wil, zal dat alleen in zichzelf door goed te luisteren kunnen vinden. Iedereen is weleens onzeker. Iedereen vraagt zich weleens af, hoe komt dit? Wat gebeurt er? Waarom ben ik hier? Alle antwoorden zijn in jezelf te vinden, bij Mij in jouw innerlijk van zijn, van bestaan. Je hoeft alleen goed te luisteren. Maar als je naar elkaar kijkt, dan weet je hoe vaak jullie elkaar in de rede vallen, hoe vaak je een gesprek overneemt, om wat je herkent of je herinnert, zelf ook te vertellen.

Onderling is het al moeilijk om naar elkaar te luisteren voordat je reageert. En zo is het ook met jullie innerlijk luisteren naar Mij. Steeds gaan je gedachten al luisterend aan de haal met wat je bezighoudt, met vragen die je ook nog hebt. En nu zeg Ik je, als je wilt weten, als je antwoorden wilt, als je zekerheid zoekt, kom in jezelf en luister in jezelf. Zet je oren niet op stil, maar luister daadwerkelijk. Zoek er eerst naar tot het juiste luisteren te komen. Oefen dat op je medemensen, door niet alleen te wachten tot ze uitgesproken zijn, maar ook de betekenis van wat zij zeggen te verstaan. Ook al ben je het daar misschien niet mee eens, het zijn hun beweegredenen die je pas begrijpt als je goed geluisterd hebt en niet je eigen mening er meteen al voor gezet hebt. Je hoeft je mening niet te veranderen, maar je vorm van luisteren, zodat je daadwerkelijk goed luistert en verstaat.

Luister op die manier in je innerlijk naar Mij en je zult alles begrijpen wat Ik je zeg. Niet alles tegelijk, steeds wat meer. En weet je, wat medemensen zeggen kan waar of niet waar zijn, maar wat Ik je zeg is zuiver en waar en zodra je het begrijpt, weet je dat het zuiver en waar is. Dat is de zekerheid die Ik jou en alle mensen geef.

Hemels Brood 5975

De doorsnee mens is onberekenbaar. Dat wil niet zeggen dat iedereen onberekenbaar is. Maar de mensen die standvastig en eerlijk zijn, hebben door de onberekenbaarheid van medemensen wel meer te verduren. Vaak vinden degenen die gemakkelijk van hun beloften afwijken het ongemakkelijk dat iemand eerlijk, oprecht en daarin standvastig is.

Want die eerlijke mens is voor degenen die het niet zo nauw nemen een belemmering voor hun niet zo eerlijke handelwijzen. En zo komt het vaker voor, dat druk uitgeoefend wordt op de eerlijke en betrouwbare mens om zijn eerlijkheid los te laten en mee te doen met de grillen van degene die zijn eigen dubieuze plannen wil doorzetten. En mocht diegene met zijn dubieuze plannen geld en macht bezitten, dan weet hij vaak wel wegen te vinden waarmee hij langs de wet en langs die eerlijke en betrouwbare medemens kan komen. Maar daarmee gaat diegene ook langs Mij, langs Mijn liefde en alles wat hij van Mij uit liefde krijgt. Ik zie wel hoe moeilijk het voor de eerlijke en betrouwbare mens is om dat aan te zien. En sommigen denken dan, waar doe ik het voor? Mijn eerlijkheid heeft weinig nut, dus waarom zou ik daar nog aan vasthouden?

Lief mens, voor Mij. Want hoeveel mensen er ook met hun gedraai en gelieg, met hun snode plannetjes langs Mij denken te gaan, Ik blijf waarheid, liefde en wijsheid en Ik blijf ook voor hen zorgen, maar wel zodanig, dat zij op de bestemde tijd gaan ontdekken dat zij uiteindelijk met al hun gedraai, hun gelieg en hun eigenbelangen, alleen achterop geraakt zijn ten aanzien van hetgeen zij bereikt zouden hebben, als zij de eerlijke, ware, goede weg gevolgd hadden en niet ten koste van anderen hun eigenbelang gevolgd hadden. Als jij nu je eerlijkheid, je vasthoudendheid aan wat goed en liefdevol is, opgeeft, om die ander die zich misdraagt, omdat je denkt dat het geen nut heeft, want het kwaad geschiedt toch, dan kom jij ook achterop en maak je net zo’n omweg, wat je op zeker moment ook zal spijten. En heeft dat dan iets bijgedragen aan de liefde onder de mensen, heeft het iets veranderd aan die oneerlijke mens?

Als er iets geen nut heeft, dan is het wel je eerlijkheid, je oprechtheid, je vasthoudendheid opgeven omdat anderen je als een belemmering zien en je het leven moeilijk maken. Dat komt op hun lat te staan, laat het daar, laat het niet ook op jouw lat gekrast worden, laat je niet verleiden. Alles wat je goed doet, waar je eerlijk in bent en aan vasthoudt om vol liefde te doen, heeft nut, ook al zie jij dat door de oneerlijkheid van zoveel mensen niet. Maar het gaat niet om hen en zij zijn ook niet de maatstaf om je aan af te meten. Ik neem ieders maat en Ik vul ieders maat met zoveel liefde als er plaats is. En in een eerlijk en oprecht hart is veel plaats. Houd daar aan vast, voor alle mensen, voor Mij en Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 5976

Je hoeft je alleen voor Mij te buigen. En waar denk jij dan aan, als Ik buigen zeg? Want er zijn nog veel gelovige mensen die daarbij denken aan het letterlijke buigen van het hoofd en van de knieën. Maar dat letterlijke buigen bedoel Ik niet. Aan het hof, voor koningen en keizers, voor hoogstaande lieden moesten mensen buigen en dat gold als een teken van eerbied voor de heerser, voor degene met de macht. En zo werd er gebogen voor de grootste tiran. De buiging werd wel gemaakt, maar voor velen was er voor die tiran geen respect, ook al gold die buiging als een blijk van respect.

Met voor Mij buigen bedoel Ik dan ook iets heel anders dan het hoofd buigen en de knieën buigen. Ik bedoel daarmee dat je jezelf, je eigen willen afstaat voor Mijn wijze liefde, voor datgene wat Mijn wijze liefde je aanreikt. Want zolang je aan je eigen bevindingen, aan je eigen ideeën, je eigen invullingen vasthoudt, heb je je handen vol en kun je wat Ik je aanreik niet aannemen. Buigen zoals Ik dat bedoel is tot nederigheid komen, tot het inzicht komen dat er geen betere adviezen zijn om aan te nemen dan Mijn adviezen in je hart. Buigen is toegeven dat je eigen invullingen tekortschieten en Mijn adviezen het beste zijn om op te volgen. Buigen is de moeite die het je kost om wat je zelf wilt, los te laten voor wat Ik het beste voor jou vind, voor Mijn liefde en haar wijze en waardevolle aanwijzingen. De moeite nemen om dat te doen is voor Mij buigen, niet letterlijk, maar geestelijk, het is jouw wil gelijk maken aan Mijn Wil. Niet omdat Ik dat wil, maar omdat jij inziet dat alleen Mijn wijze liefde jou alles wat goed is kan geven.

Iedereen mag letterlijk buigen en op de knieën gaan als het hem helpt om in zijn hart tot ware nederigheid te komen, maar het belangrijkste is niet dat buigen en dat door de knieën gaan, het belangrijkste is dat je met heel je hart er zeker van bent dat Mijn liefde je eeuwig en altijd meer kan geven ten gunste van jouw welzijn dan je zelf ooit kunt bedenken. En daarom zeg Ik niet voor Mij te buigen om Mij, omdat het voor Mij nodig zou zijn, maar juist voor jou, alleen voor jou en voor jullie allemaal. Want wie aan zichzelf kan toegeven dat hij met Mijn adviezen het beste geholpen is en daarvan in zijn hart ook volkomen overtuigd is en in nederigheid zijn eigen willen opzij zet voor Mij, die buigt voor Mij. Want daarmee toont hij Mij in zijn hart dat hij in Mijn liefde gelooft en op Mij en Mijn liefde vertrouwt. Meer vraag Ik niet dan dat. Buigen is jezelf, je eigen meningen, je eigen invullingen afstaan voor Mij en Mijn liefde, uit de overtuiging in je hart, omdat je weet dat Ik jou altijd het beste geef: Mijn wijze liefde, Mijn ware eeuwige leven.

Hemels Brood 5977

Oorspronkelijk zijn jullie volmaakt aan Mij gelijkend, dat wil zeggen, even groot in de eeuwige oneindigheid en even krachtig. Maar op aarde zijn jullie door alle afdwalingen van jullie oorspronkelijke volmaaktheid slechts een klein, heel klein deel nog daarvan. Daardoor zijn jullie ogen klein, zijn jullie oren klein, zijn jullie ledematen klein en is het gebruik van jullie hersenen klein. En denk hierbij niet aan het lichamelijk materiële maar aan het geestelijke.

Want hoe zouden jullie van Mij en Mijn Glorieuze volmaakte leven, van Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid, meer kunnen zien dan het kleine, kleine beetje wat jullie daarvan nog zijn en meer kunnen horen, meer kunnen weten en meer naar kunnen handelen, dan het kleine deeltje wat jullie nog zijn? Terwijl jullie van oorsprong nog altijd Mij, jullie God en Schepper, in jullie hebben, geestelijk in jullie hebben. Alleen op de aarde is al jullie geestelijk zien, jullie geestelijk horen, jullie geestelijk verstaan en begrijpen net zo groot als jullie hart zuivere liefde en haar wijsheid is in jullie handelen en in jullie overtuigingen. En dat is bij de meest naar Mijn wijze liefde en waarheid handelende mens zelfs nog heel klein en beperkt. Daarom kunnen jullie vooralsnog slechts een klein deel van Mij beseffen, al het overige kun je vanuit je hart, zonder te zien maar door het innerlijk te voelen, in geloven. Want er staat wel geschreven dat het nodig is om zonder te zien in Mij te geloven, maar ook dat is niet een voorwaarde voor Mij, maar voor jullie, omdat je ogen, je oren, je ledematen, je hersenen zich anders geestelijk niet verder ontwikkelen dan heel, heel traag.

Maar wie gelooft zonder te zien, die gaat zien en horen, want die zal de waarheid van Mijn Goddelijk leven, van Mijn liefde in hem gaan voelen als een onweerlegbare waarheid en stapje voor stapje als waarheid herkennen. En al herkennende zal hij groeien tot hij weer totaal gelijkend aan Mij zijn oorspronkelijk volmaakte deel van Mij weer helemaal is. Daarom staat er, zalig degenen die niet zien en toch geloven, want zij zullen tot in de hoogste hemel komen en aan de ware Goddelijke liefde gelijk zijn tot in de eeuwige oneindigheid en zij zullen de dood niet meer smaken. Via het ware geloof, dat is Jezus Christus, is het voor ieder mens mogelijk om terug te komen tot zijn oorspronkelijk volmaakte Goddelijke zijn, aan Mij gelijk, maar niet Mij.

MijZelf heb Ik in jullie allemaal verankerd, laat dat tot jullie doordringen. Daardoor is er niets verloren, hoe ver een mens ook afgedwaald is. In jullie allemaal ben Ik jullie God en Schepper in waarheid en liefde en haar wijsheid verankerd, werkelijk leven en ieder die tot Mijn leven in hem komt, tot Mijn waarheid en Mijn liefde en haar wijsheid, die komt tot zijn eigen volmaakt gelukzalige leven, wat hij eeuwig van oorsprong uit Mij is.

Hemels Brood 5978

De ware levenskracht zit in ware liefde. De ware geestelijke kracht is liefde. Het tegenovergestelde van liefde heeft alleen kracht uit de mate van de afdwaling van liefde, die tegelijkertijd de verleiding is om meer nog van liefde af te dwalen. Ook geeft de verleiding, die haar kracht heeft in alles wat geen liefde is, valse voorstellingen van zaken, zodat het zicht op werkelijkheid vertroebeld raakt. Daardoor komt het dat er zoveel verschillende meningen onder de mensen zijn en men vaak niet weet wat werkelijk is en wat niet. Door al die verschillen zijn mensen geneigd om te zeggen dat er meerdere waarheden zijn. Maar in werkelijkheid is er maar één waarheid van werkelijk leven, ware liefde en haar wijsheid en Die Ben Ik, jullie God en Schepper.

Werkelijk leven Ben Ik in jou en in ieder mens, persoonlijk. Terwijl ook ieder mens in Mij zijn leven persoonlijk en gezamenlijk heeft. Het bewuste denken van de mens belemmert hem nogal eens om tot de werkelijkheid van leven, tot ware liefde in zijn hart te komen. En juist die liefde in het hart is de verbinding met Mij en de deur naar al Mijn Goddelijke krachten voor alle mensen. Door die liefde in ieders hart kunnen mensen gebruikmaken van Mijn ware wijze liefdevolle Goddelijke krachten. Maar niet in de lichamelijk materiële zin, juist niet. Daarom zegt het niets of een materieel lichaam al dan niet sterk is. De ware kracht toont de geest van een mens de waarheid en liefde en daaruit komt de wijsheid voort. Die wijsheid vertegenwoordigt niet het verstand. Het verstand kauwt vaak de wijsheid uit liefde kapot, waardoor een soort surrogaat wijsheid ontstaat die voeding geeft aan het tegenovergestelde van liefde en haar valse voorstellingen van zaken.

En steeds opnieuw zet Ik elke valse voorstelling van zaken in Mijn licht van ware liefde, om steeds opnieuw mensen tot zicht te brengen. Steeds opnieuw haal Ik met Mijn licht mensen in hun hart naar Mij toe. Dat blijf Ik doen totdat alle mensen zelf Mijn licht, Mijn leven, in zich hebben opgenomen en zonder enige afdwaling Mijn leven zelf zijn, zoals zij altijd al zijn, maar nu zelf, als van zichzelf bewust eigen bestaan mogen zijn.

Jij die dit leest, jij bent mens op aarde om tot Mens te komen, wat alleen mogelijk is via de aarde, via de weg door het vlees, via het meemaken van wat het tegenovergestelde van werkelijk leven, ware wijze liefde is. Omdat je alleen op aarde, in de totale eeuwige oneindigheid, tot je eigen besef te bestaan in ware wijze liefde kunt komen. Omdat Ik jou liefheb, innig liefheb.

Hemels Brood 5979

Laat al je werk liggen, laat al je bezigheden liggen en kom bij Mij, kom op Mijn velden van ware liefde werken. Want Ik heb arbeiders nodig die Mij trouw zijn, die het werk op Mijn velden geheel naar Mijn aanwijzingen willen doen. Ik heb arbeiders nodig die Mijn velden tot vrucht brengen en die vruchten willen verdelen onder de mensen. Ja, Ik heb zoveel mogelijk arbeiders nodig, en vooral diegenen die niet op verdiensten uit zijn, maar het werk graag doen en zonder verdiensten toch komen werken.

Denk nu niet dat Ik je aardse werk voor je brood en onderhoud bedoel, want Ik weet dat je lichaam gevoed en gekleed moet worden en het is geen schande om daarvoor te werken. Ik bedoel alle werk in geestelijk opzicht. Mijn velden zijn de gronden waarop je het beste kunt handelen, Ik bedoel je geestelijke inspanningen en de basis van waaruit je tot je doen en laten komt. Laat al je denken, al dat invullen van hoe en wat gaan en kom naar de gronden van Mijn liefde, kom werken op Mijn gronden van waarheid en wijze liefde, niet om verdiensten, maar om de ware liefde te zijn in alles wat je doet en laat. En kijk, dat betaalt zich dan aan jezelf uit in waarheid en liefde, niet als verdiensten, maar als wezenlijk werkelijk zijn. De vruchten die daaruit voortkomen zijn geen letterlijke vruchten van de aarde, maar van Mijn geestelijke gronden waarop liefde groeit uit geestelijk besef van waar leven.

Die liefde brengt vruchten voort, dat is inzicht in werkelijk zijn, werkelijk leven, inzicht in Mijn waarheid, jouw bestaan. En vanuit dat besef komt vervolgens liefdevol handelen voort, wat ten goede komt aan alle mensen om je heen en als geestelijke voeding hen verkwikt tot werkelijk leven. Dan roep Ik hen ook om hun werk te laten liggen en bij Mij te komen en ook op Mijn velden te komen werken. Maar pas dan roep Ik mensen op om op Mijn velden te werken, als Ik in hun hart de welwillendheid zie om op te geven wat hen bezighoudt in werelds opzicht. Want er zijn heel veel mensen die in geestelijk opzicht vastgehouden worden door wat hen aan misvattingen geleerd is, door alles waaraan zij gewend zijn. En zij kunnen dat waaraan zij gewend zijn niet loslaten, zelfs al beperkt het hen in hun levensvreugde.

En juist jullie, waarvan Ik zie dat je hart vrijer is en je los kunt laten wat anderen niet kunnen, jullie, jou roep Ik toe, kom op Mijn gronden werken en Ik zeg je, het zal je goed doen en het zal je naasten goed doen. En als het tijd is om te oogsten, kind, dan zul je blij zijn, dan zal het feest zijn. Geen aards werelds feest, maar hemels geestelijk feest. Kom, Ik roep jou.

Hemels Brood 5980

Soms is het nodig dat Ik je laat afdwalen om iets in je tot zicht te brengen, wat je anders nog lange tijd niet bemerkt zou hebben. Dingen gebeuren niet voor niets. Ik zie wanneer het mogelijk is om hetgeen verborgen is in je geestelijk besef en goed voor je is om je bewust van te worden, te tonen. Want er is veel in de menselijke geest waarvan mensen geen besef hebben.

Voor alles is een tijd, een tijd van rijping. Die tijd is nodig om door te maken, maar als die tijd voorbij is, dan is het belangrijk om tot zicht te komen. Daarvoor zijn omstandigheden nodig die wat verborgen in de geest aanwezig is, tot zicht brengen. Als je terugkijkt op je leven, dan weet je dat juist de meest opvallende gebeurtenissen je nieuw besef gegeven hebben, je opvattingen gewijzigd hebben, je inzichten gegeven hebben die je daarvoor niet had, niet wist hoe dat was. En geloof Mij, er is nog meer in jou om je geestelijk bewust van te worden, veel meer. Soms is een kleine gebeurtenis al genoeg om tot een innerlijke ontdekking te komen, maar voor datgene wat dieper verborgen is en door vastgeroeste meningen en overtuigingen moeilijk in het zicht te brengen is, daar zijn ingrijpendere gebeurtenissen voor nodig.

Er zijn veel mensen die geen besef hebben van wat er geestelijk in hen nog verborgen is. Voor hen is de tijd nog niet rijp om zich daarvan bewust te worden, zelfs nog niet stap voor stap. En zo is het dat de één meer geestelijk innerlijk inzicht heeft dan de ander. Aan jou, die door allerlei gebeurtenissen beseft geestelijk innerlijk te groeien in waar levensbesef, zeg Ik, probeer niet jouw verkregen zicht over te brengen op mensen die dat zicht nog niet hebben en dat ook nog niet kunnen hebben, omdat voor hen de tijd daarvoor nog niet rijp is. Ik breng degenen die baat hebben bij jouw geestelijk zicht wel op jouw weg. Blijf jij enthousiast, maar deel in je enthousiasme niet meer uit dan goed voor iemand is, en voor sommige mensen is dat niets. Voel daarom steeds in je hart wat wel of niet aan te reiken, want met te veel van het goede doe je iemand eerder tekort, dan dat je hem helpt.

Een volwassene kan een kind niet tot volwassenheid praten, ieder kind heeft daarvoor tijd nodig en zo hebben jullie allemaal als Mijn kinderen tijd nodig. En zoals een kind niet kwalijk genomen wordt dat het nog niet alles weet en beseft, zo neem Ik niemand kwalijk nog niet alles te weten en te beseffen. Wees jij Mijn kind op weg naar volwassenheid, en Ik breng je stap voor stap tot innerlijk zicht op werkelijk geestelijk leven, op Mij, jouw Schepper en Mijn oneindig innige liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 5981

Op aarde is het van tijd tot tijd moeilijk om met de gestelde wetten en regels om te gaan. Want er zijn omstandigheden waarop de regels en wetten niet passen. Want volg je de wet, dan kun je iemand niet helpen zoals je graag zou willen en volg je wat je vindt dat zou moeten gebeuren, dan overtreed je de regels en de wetten. Wat is belangrijker, de mens, die hulp nodig heeft, buiten regels en wetten om helpen, of die mens niet op de gewenste manier helpen en je aan de regels en de wetten houden?

Als dat de situatie is, kom dan bij Mij en zoek de wegen waarlangs je kunt gaan zonder dat daar regels en wetten voor zijn of zonder dat je die overtreedt. Zie je, er zijn veel mensen die uit eigenbelang wegen vinden die niet naar Mijn liefde zijn en waarvoor ook geen wetten of regels gelden, omdat ze er nog niet voor gemaakt zijn. Die wegen voor eigenbelang benutten bedoel Ik niet, Ik bedoel dat er ook wegen zijn die passen bij Mijn liefde, die voldoen aan Mijn wetten van waarheid en liefde en waar ook geen aardse wetten en regels voor zijn. Die zijn voor de goedwillende en goedbedoelende mens vaak niet zo gemakkelijk te vinden. Maar Ik ken ze, Ik kan ze je tonen, je hoeft Mij maar te vragen en op Mij te vertrouwen en als vanzelf zul je ze vinden. Want wat mensen aan regels en wetten opstellen is gebrekkig en slechts een deel ervan komt overeen met Mijn wetten van waarheid en liefde. Er zijn zelfs regels en wetten die belemmerend zijn voor waarheid en liefde en waar je toch evengoed rekening mee te houden hebt.

Desondanks is er genoeg wat door allerlei tegenstrijdigheden in de regels en wetten nergens onder valt. Bovendien worden er steeds nieuwe dingen ontdekt en in gebruik genomen, terwijl er nog geen regels of wetten voor gemaakt zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat er vaak nog niet aan gedacht is om er regels en wetten voor te maken, en de misdaad maakt daar al snel gebruik, of liever gezegd, misbruik van. Er zijn allerlei gaten in de regelgeving en in wetten die door de misdaad gebruikt worden, maar er zijn ook gaten die jullie, lieve mensen, voor het goede en liefdevolle kunnen gebruiken. En dat kan Ik je wijzen als je het Mij vraagt en Mij vertrouwt.

Want Ik weet en ken alles en Ik zie alle wegen en mogelijkheden, ook die voor jou het beste zijn om te gaan buiten wet en regels om, zonder van Mijn liefde en waarheid af te dwalen en zonder de regels en wetten te overtreden. Mijn pure liefde en haar wijsheid kan jou helpen om het beste te bewerken voor degenen die jou lief zijn. Kom, want ze zijn Mij ook lief.

Hemels Brood 5982

Ik weet, lieve mensen, dat jullie heel graag willen begrijpen hoe alles in elkaar steekt, wat Mijn Schepping allemaal omvat, hoe Ik alles bedoeld heb en beheer, wat alles betekent, jullie willen graag alles wat er is begrijpen. En het liefst nu, vandaag, of zo snel mogelijk. Denk dan eens terug aan toen je kind was en je leerde lezen en schrijven. Je wilde dat misschien al na de eerste dag op school geleerd hebben, maar dat duurde toch wel wat langer dan die eerste dag. En stel dat je bijvoorbeeld weet hoe een huis gebouwd wordt en iemand die dat niet weet, vraagt je om hem uit te leggen hoe een huis gebouwd wordt. Kun je dat dan in een dag allemaal uitleggen, zodanig dat de ander het meteen helemaal begrijpt? Dat heeft toch wel wat meer tijd en inspanning nodig. En dan nog kun je een en ander uitleggen, terwijl je denkt dat diegene dat zal begrijpen, maar hij begrijpt het niet, want zijn niveau van begrijpen is lager dan jouw niveau van uitleg. En dan is Mijn Schepping toch wel van een beduidend grotere omvang dan de bouw van een huis, al is dat het grootste gebouw op aarde.

Zie je, Ik zou je alles in één keer in je hart kunnen aanreiken, maar je zou het niet kunnen begrijpen en het zou je enorm overweldigen. Je krijgt je uitleg over Mijn Schepping, over de betekenis ervan, over werkelijk leven, Mijn leven, over Mij en Mijn liefde, over jullie bestaan, over de verhoudingen die er op aarde zijn, over jullie verbondenheid met elkaar en met Mij en nog veel, veel meer. Alleen niet in één keer, want dat zou je geen goed doen. Nu zijn er veel mensen nogal ongeduldig als ze iets nog niet begrijpen en dan gaan ze met hun verstand oplossingen zoeken voor de dingen die ze nog niet begrijpen en daar hun eigen bedachte invulling aan geven om een en ander passend te maken. Wetenschappers gaan daar nogal eens heel ver in. Maar ook jullie in Mij gelovende mensen, vullen met je verstand van alles in wat je denkt dat passend is, om het maar te kunnen begrijpen. Dat is jammer, want je hebt het vermogen niet om zelf tot invulling te komen als de tijd daarvoor nog niet rijp is.

Accepteer dat je nog niet alles begrijpt en wacht geduldig tot de tijd rijp is dat Ik je in je hart, of door gebeurtenissen, help om weer wat meer te begrijpen. Laat jouw invullingen dat niet in de weg staan. Wees geduldig en vertrouw erop dat Ik je alles zal aanreiken, stap voor stap, zodat je wat werkelijk is, Wie Ik Ben en hoe Mijn liefde is, en wat de Schepping betekent allemaal gaat begrijpen, in Mijn liefde gaat begrijpen, in je hart. In werkelijkheid, de waarheid, in volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 5983

Veel mensen vragen zich af, hoe zou het zijn, na het verblijf op aarde? Na je verblijf op aarde zal het zijn zoals je bent. Niet wat je hebt, niet wat je wilt zijn, maar zoals je bent. Zoals je werkelijk bent. Alles wat je je hier voordoet te zijn, ben je niet en ben je daar dan ook niet. Als je op aarde angsten hebt, dan heb je die daar niet, want je bent daar niet wat je op aarde hebt, maar wat je in werkelijkheid bent. Over materiële rijkdom hoeven we het helemaal niet te hebben, want het zal ondertussen de meeste mensen wel duidelijk zijn, dat daarvan niets mee te nemen is. In de oudheid werden rijke mensen in graftomben gezet met veel van hun rijkdom, zelfs met voedsel en allerlei relikwieën. Maar deze zijn nog steeds op aarde, getuige de opgravingen.

Toch zijn er veel mensen die er vooral op uit zijn om goud en bezit te vergaren, zodat ze het op aarde zo aangenaam mogelijk hebben, want per slot van rekening leef je maar één keer en daar moet je dan toch het beste van maken. En bezit, rijkdom, macht en roem, dat is naar hun idee, het beste ervan maken. Ja, het is op aarde wel de bedoeling dat je er het beste van maakt, maar daar heeft bezit, rijkdom, macht en roem niets mee te maken. Daar heeft alleen hoe je bent mee te maken. En hoe je bent, zit in je. Bij de een wat dieper verborgen dan bij de ander, maar iedereen is zoals hij is in zichzelf. Wel is er op aarde de verleiding om niet te zijn zoals je bent. Terwijl iedereen in zich Mij heeft en gelijk Mij is, zijn veel mensen dat in hun doen en laten niet en dat nemen zij wel mee. Hoe je op aarde bent en niet bent zoals je in werkelijkheid bent, dat neem je wel mee. In die zin, dat zoveel je op aarde je ware zelf niet bent, je dat in het hiernamaals ook niet bent, terwijl je het wel kunt zijn. Zie, in hoeverre je op aarde bent zoals je door Mij geschapen bent, in zoverre ben je dat na je verblijf op aarde ook in het hiernamaals.

Meer kan Ik daarover niet zeggen. Je zou anders op aarde gaan proberen je te gedragen zoals Ik je zou zeggen dat het beste is na je verblijf op aarde, maar daarmee zou je je anders gaan voordoen dan je bent. Want het is op aarde juist de bedoeling dat je in je vrijheid vindt wie en hoe je bent, uit Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde. En niet om het na je verblijf op aarde goed te hebben, maar uit ware liefde voor Mij en je medemensen. Dus wees er niet teveel mee bezig hoe het in het hiernamaals voor je zal zijn, wees er meer en meer mee bezig te zijn wie je werkelijk bent, vind dat in je innerlijk, in alle eenvoud en oprechtheid bij Mij en Ik leid je ernaartoe, naar wie je bent. Dat is op aarde het belangrijkste, dat je meer en meer vindt wie je bent en daadwerkelijk uit jezelf bent wie je bent: Mijn ware liefde en haar wijsheid. Dan kom je in die sfeer, dat is werkelijk gelukzalig leven.