Hemels Brood 590 t/m 620

Hemels Brood 590

Als je de zon op ziet komen dan zie je de stralen van liefde uit Mijn hart opkomen, dan voel je de warmte van Mijn liefde als de stralen van de zon op je huid. Alleen, Mijn zon straalt binnen in je, Mijn warmte verwarmt je binnen in en die warmte, die liefde mag jij dan weer uitstralen naar alle mensen om je heen, waar Ik ook in hen ben met de stralen van Mijn liefde, met de warmte van Mijn zon. En jouw uitstralen van Mijn licht en Mijn warmte, van Mijn liefde, raakt dan in hen de zon van Mijn liefde en warmte en wekt haar tot leven, tot meer leven, tot meer licht en warmte. En zo kunnen alle mensen elkaar met Mijn licht van liefde en warmte bestralen en zo zelf tot meer liefde en warmte gewekt worden.

Want alle mensen hebben Mijn zon in zich, die net als de opkomende zon steeds opnieuw haar stralen over de mens spreidt, haar stralen in en vanuit de mens spreidt. Die ene zon, is de ware de zon uit Mij, in ieder mens aanwezig, bij de een duidelijker zichtbaar dan bij de ander en bij velen nog haast geheel verborgen achter een wolkendek van ongeloof, misvattingen en eigenwaan. Maar Hij is er, Mijn levenszon, in ieder mens en Hij zal ook in ieder mens gaan schijnen, van dag tot dag tot aan de eeuwig durende dag.

In blijheid en liefde laat je Mijn zon schijnen, vanuit je hart en daarmee reik je naar Mijn zon in het hart van de ander, daarmee maak je verbinding met Mijn liefde in de ander en zo sterk je de zon, de liefde in de ander, zo sterk je Mij. Want Ik ben het zwakke, het onderdrukte, het gekwetste door geweld, het onwetende, het ongewenste, het verdriet om onwaarheid, Ik ben het verborgen leven wat je met Mijn liefde tot leven wekt, uit het verborgene te voorschijn roept.

 Hemels Brood 591

Je hoeft Mij niets te beloven. Wat Ik je beloof dat staat, maar Mij hoef je niets te beloven. Met alles wat je uit liefde en overtuiging doet voor je naaste, voor anderen, ben Ik heel blij en dat alles neem Ik aan als het houden van een belofte, maar wat je niet kunt of wilt is Mij dan om het even. Want Ik heb liever geen beloftes en een aantal goede daden of zelfs helemaal geen daden dan loze beloftes, die helemaal niets brengen als teleurstelling aan degenen die op een belofte  rekenen, terwijl die niet gehouden wordt. Op zo’n loze belofte kan van alles stuklopen, terwijl de goede daden zonder voorafgaande belofte, hun vruchten toch dragen. Daarom, beloftes zijn niet nodig, de juiste inzet met de juiste intenties zijn Mij voldoende en dan help Ik hoe dan ook als het ergens om wat voor reden ook mis dreigt te gaan. Mijn woord van liefde is een belofte aan iedereen. Maar je kunt ook zeggen, zonder belofte ben Ik evengoed liefde voor iedereen. Op dat feit kan iedereen bouwen, altijd, zonder uitzondering. Daarom is het niet alleen een belofte maar ook eeuwige waarheid.

Dat is bij de mens niet altijd zo. Bij de mens is een belofte niet altijd eeuwig waar. Zodoende, laat een belofte achterwege, laat het je intentie zijn en je volle inzet hebben, maar dan wel uit de volle overtuiging van je hart en niet anders. Want alleen de volle overtuiging uit het hart maakt waar en houdt stand. Dwars door elke verwarring houdt de waarheid in het hart toch stand en komt ook altijd weer als een rots boven de branding uit. Dat wil ook zeggen, nooit is Mijn liefde weg, hoe verward iemand in zijn afdwaling kan zijn, altijd is Mijn liefde nog daar en degenen die eens Mijn liefde hebben aangenomen zullen ook steeds opnieuw door Mijn liefde uit hun verwarring geholpen worden en weer tot rust gebracht worden zodat het vertrouwen in Mij zich herstelt en de vrede weerkeert in het even onrustige hart.

Hemels Brood 592

Waar je ook ter wereld bent, wat je ook doet, als je Mijn leer van liefde en eenvoud toepast, kan het niet werkelijk misgaan. Dan kunnen er wel dingen gebeuren die je misschien niet direct doorziet of die je niet aangenaam zijn, maar als je vasthoudt aan Mijn liefdeleer en die ten uitvoer brengt, dan zul je spoedig zien dat alles aan iedereen ten goede komt, ook al lijkt het menselijk gezien niet zo en ook al duurt een onaangename situatie langer voort dan jij misschien zou willen. Want Mijn liefde is niet het kwade maar keert wel het kwade in liefde en zorgt ervoor dat het kwade dienstbaar is aan het goede, aan de liefde. En zo kan het wel een tijd lang lijken alsof het kwade de overhand heeft op allerlei fronten, maar het kwade is op zich blind en wordt in zijn blindheid nog altijd zo door Mij geleid dat het de liefde dienstbaar is. Terwijl het zelf veronderstelt alles voor zichzelf te kunnen bemachtigen is het in werkelijkheid niet anders bezig dan zichzelf te vernietigen in dienstbaarheid aan de liefde.

Ook al is dat niet zo direct voor de mens zichtbaar, door haar blindheid blijft de werkelijke situatie voor het kwaad ook verborgen. Maar voor degenen die werkelijk uit liefde leven, die werkelijk deemoedig zijn en werkelijk van goede wil zijn, die open Ik van tijd tot tijd de ogen en oren en laat hen zien en beleven wat Mijn liefde achter de blindheid van het kwaad voor iedereen toch bewerkstelligt. Die steun Ik in het verdriet dat zij hebben over hetgeen zij denken dat verloren dreigt te gaan maar niet verloren gaat. Hoor hier jullie allen die belast en beladen zijn door het vele onrecht en de vele niet-liefde, de wreedheden die begaan worden, niets van Mijn liefde gaat verloren, eeuwig niet en alles wat wil, zal in liefde terugkeren. Ik zal wachten op alles wat nu nog niet in liefde wil terugkeren tot het wel in liefde wil terugkeren. En Ik zeg je, al lijkt dat nog zover weg, toch is het dichter bij dan je denkt, zoals Ik ook dichterbij ben dan de meeste mensen denken. Want alles vergaat maar de liefde blijft eeuwig bestaan.

Hemels Brood 593

Al heb je alles en alles wat je maar bedenken kunt, maar geen liefde, dan heb je nog steeds niets! Want het enige ware wat iets betekent, wat waarde heeft, wat waar en waarachtig is, wat altijd blijft, nooit vergaat en alle problemen over de hele wereld kan oplossen, in relatief korte tijd ook nog, is liefde. En nou juist liefde, wat zo’n grote waarde heeft, wat zo’n enorme kracht heeft, wat het enige ware leven geeft, het enige ware leven is, waar waarheid en wijsheid uit voortkomen en mee samengaan, nou juist die liefde wordt door de mens verstoten, geminacht, als ondoenlijk beschouwd, gezien als onzin, onnodig, onmogelijk en het wordt bespot en veelal volkomen achterwege gelaten als iets wat het allerminst belangrijk is. En waar het nog enigszins is en een kleine rol speelt in het leven van mensen wordt het al te gemakkelijk aan de kant gezet voor de glans van goud of de zucht naar roem en macht.

Kijk, alles wat je werelds gezien maar kunt bedenken om te hebben of te zijn, heeft een valse glans, namelijk alsof het je heel wat brengt, alsof het je heel wat geeft, alsof je heel wat bent, maar in werkelijkheid brengt het niets, geeft het niets en ben je er minder dan niets mee. De liefde daarentegen heeft zo’n valse glans niet, heeft ten opzichte van al het andere een verborgen waarde, die niet op het eerste gezicht te zien is, niet te merken is, die haast geen mens beseft, liefde trekt niet aan, zuigt je niet mee in bedrieglijkheid, maar laat je vrij. En nu is het aan de mens, nu is het aan jou om te gaan ontdekken dat alles wat je je maar bedenken kunt en in jullie ogen, in wereldse ogen, een enorme waarde lijkt te hebben, niets is, niets brengt of geeft, geen enkele waarde heeft. Terwijl liefde, een verborgen goed is, welke als een kristal ongezien verborgen is binnen een onooglijk uitziende steen. Maar wie haar ooit ontdekt heeft en beseft wat haar ware betekenis is, welke kracht zij in alle waarheid voor eeuwig bezit, geeft, is en voor iedereen kan zijn, die zal toch zeker al het andere loslaten en zich volkomen inzetten voor die enige ware liefde? Of niet soms?

Hemels Brood 594

Genezing en gezondheid, een belangrijk gegeven voor veel mensen. Vooral voor degenen die met ziekte te maken hebben. Want niets wordt zo belangrijk, dan wanneer je er direct bij betrokken bent. Zo kun je vaak over bepaalde ziektes gehoord of gelezen hebben, maar pas als het in je directe omgeving verschijnt, pas als een van je dierbaren die ziekte heeft of zelfs pas als je het zelf hebt, dan ga je de ernstige aspecten ervan  werkelijk ervaren en dan ga je pas werkelijk het verschil tussen ziekte en gezondheid ervaren en het grote verlangen naar gezondheid voelen. Wie niet ten diepste het één ervaart, kan ook niet ten hoogste het tegengestelde ervaren en zo is in dit aardse leven het één en het ander als tegenstellingen te ervaren, het diepste en het hoogste, het minste en het meeste. Want pas als je ergens bij betrokken raakt, pas als het jezelf raakt, ga je begrijpen, ga je tot inzicht komen. En geestelijk gezien is dit begrijpen, dit tot inzicht komen de genezing, de genezing naar het geestelijke. Dat kan dan via ziekte, maar dat kan ook via armoede, materiële armoede of via gebrek aan voeding maar dat kan ook door verlies, verlies van het materiële of verlies van een dierbare.

Tot hoe hoger iemand gebracht wil worden, tot zo diep komt het eerst tot hem, om hem te betrekken bij de ware aspecten van het leven, bij de geestelijke levensvoorwaarden. Dan kan het gebeuren dat iemand voor zijn zieleheil een moeilijker situatie te verwerken krijgt dan een ander, omdat zo’n moeilijke situatie die ander niet zou helpen. Toch wil dat niet zeggen dat iemand die bijvoorbeeld ernstig ziek is, tegenover iemand die kerngezond is, minder betrokken is bij het ware levensdoel  dan diegene die gezond is. Want veel hangt ook samen met de mogelijkheden die een ziel gegeven zijn. De ziel die veel gegeven is, om wijze liefdevolle redenen, van die zal ook meer verwacht worden en die zal met ernstigere situaties tot meer leven geprikkeld worden met dat wat zijn heil het meest bevordert. Voor ieder mens is een andere plaats bereid en voor ieder mens is een andere weg beschikbaar, de keuze is aan de mens. Elke weg is Mijn weg, elke weg is Mijn liefde, vergis je daar nooit in. Wie zijn weg met die van anderen vergelijkt, zoekt de grond van zijn weg buiten zich. Elke weg is aangelegd op de innerlijke eigen gronden. Waar meer liefde is, ontstaat een hobbel, waar minder liefde is, een kuil. Als de balans van liefde gelijkmatig is, gaat ook de weg gelijkmatig. En hoewel de liefde in alle wijsheid het beste is, is toch ieder mens gelijk en blijft Mijn liefde voor ieder mens gelijk, hoeveel hobbels en kuilen de weg die iemand gaat, ook heeft.

Hemels Brood 595

Kan Ik iets veranderen tegen je vrije wil in? Ik zou het niet kunnen zonder je weg te vagen. Want daarmee zou Ik je zelfbewuste zijn wegnemen. Daarom, Ik zal niets doen tegen je vrije wil in. Maar de mensen doen wel vaak van alles tegen Mijn vrije wil in. Alle mensen, zelfs de meest gelovige en liefdevolle mens doet weleens iets tegen Mijn vrije wil in. Maar dat vaagt Mij niet weg. Omdat Ik het ware zijn ben. Altijd en eeuwig. Als Ik jou je vrije wil niet zou laten, zou je in eeuwigheid nooit het vrije zelfstandige zijn, Mijn zijn, wat je bedoelt bent te zijn, uit eigen keus kunnen bereiken. Ik zal nooit jouw vrije wil tegengaan, maar Ik zal ook nooit jouw vrije wil zijn, als die niet met Mijn vrije wil overeenkomt. Want ook dan zou alles vervagen, als Ik al zou kunnen vervagen, wat eeuwig niet kan, zou Ik zelfs niet meer zijn, wat eeuwig niet kan.

Ik ben eeuwig het enige ware leven en alleen degenen die zich vrijwillig met dit enige ware leven in overeenstemming brengen, leven dan ook eeuwig het enige ware leven. Maar ieder mens heeft het eeuwige leven uit Mij al gekregen en zo zal dus iedereen ook eeuwig leven. De keus is wel aan de mens, of hij dit eeuwig ware leven ook leeft in een bewust zelfstandig zijn, of dat hij zich gevangen houdt in het tegenovergestelde schijnleven, wat eeuwig de ware dood is. Zo kan een mens voor langere tijd de eeuwig ware dood kiezen tot hij er een keer achter komt dat hij niet waarlijk leeft. Dan kan hij alsnog voor het eeuwig ware leven kiezen. Want de dood blijft eeuwig de dood en het ware leven blijft eeuwig het ware leven, maar geen mens hoeft eeuwig in die eeuwige dood te blijven. Ieder mens kan als hij die keuze maakt tot het eeuwig ware leven komen en opstaan uit de dood, de dood achter zich laten en eeuwig waar leven! Het is een keuze.

Daar Ik het eeuwig ware leven ben, kan Ik eeuwig niet dood zijn en ook eeuwig geen mens in zijn keus volgen als hij voor dood kiest. Wel kan Ik ieder mens uit die dood opwekken tot leven, zoals Ik Lazarus heb opgewekt uit de dood. En zoals Ik als Mijn mensdeel ben opgestaan uit de dood. En Mijn mensdeel zijn jullie en jullie allen zullen opstaan uit de dood, waar niemand in hoeft te blijven. Ik heb jullie allen het leven gegeven, het eeuwige leven, blijf dan niet in de dood, maar sta op en leef!

Hemels Brood 596

Vergeven, werkelijk hartgrondig vergeven wat iemand aan leed veroorzaakt heeft, is voor het slachtoffer nog het moeilijkst. Je kunt op een gegeven moment weten dat het het beste is om iemand zijn wandaden te vergeven en dat ook willen, maar dan nog kan een ongenoegen over hetgeen diegene gedaan heeft, sluimerend aanwezig blijven. Dan kun je denken dat je hem vergeven hebt en je wilt ook wel diegene vergeven, maar ergens diep in je hart blijft toch iets sluimeren van ongenoegen over wat je aangedaan is. Werkelijk vergeven doe je met heel je hart en als dat niet lukt, hoef je je daarvoor niet te schamen want daarmee ga je het wegstoppen en niet meer aan denken. Wat geweest is, is geweest. Op zich is dat zo, maar als het hart het niet volledig waar vergeven heeft en een weg vindt om te vergeven, dan blijft het op de achtergrond aanwezig en suddert het door, tot het taai en helemaal onverteerbaar geworden is. Wat wil zeggen, dat het zo vastgeroest is, dat het bijna niet meer op te ruimen is. Kijk uit voor zo’n situatie.

Als het hart nog niet bereid is te vergeven, tenvolle te vergeven, dan stop het niet weg, accepteer dat het voor je hart nog niet mogelijk is. Als je het toch wilt vergeven, omdat je weet dat ware liefde alles vergeeft en dat vergeving de weg naar Mij korter maakt, dan leg het Mij voor, geeft het in Mijn handen, laat Mij in je hart komen. Ik ben namelijk de weg, de waarheid en het leven. Als je Mij toelaat in je hart, breng Ik de ware vergeving mee. Als je Mij toelaat in je hart, laat je liefde toe in je hart en daarmee ben je ook in staat om vanuit je hart te vergeven, van ganser harte te vergeven.

Kijk, ook jij bent nog niet volmaakt en ook jij hebt van tijd tot tijd vergeving nodig, van je medemens of van Mij. Vergeven is een deel van het leven, het ware leven. Maar je hoeft niet per se onmiddellijk te reageren als je hart er nog niet aan toe is. Ontspan en accepteer en laat Mij toe in je hart, daarmee komt alles goed op zijn tijd.

Hemels Brood 597

Lief mens, wees niet bedroefd als iets je niet lukt. Ik wil je zeggen dat Ik alles kan en dat bij Mij alles mogelijk is. Maar zonder dat jij er Mij op de juiste manier om vraagt, kan Ik niets van wat Ik kan en ben aan jou geven. En nou juist daar gaat het om, dat jij mogelijk maakt dat Ik je alles wat Ik kan, ben en heb aan jou kan geven. En Ik kan je daarbij zeggen, dat Ik sta te trappelen om het je te geven, zo snel als maar mogelijk gemaakt wordt door jou. Want alles kan en heb Ik voor jou paraat, op afroep beschikbaar om je in heel korte tijd te geven. Maar die afroep, die komt maar niet. Ja, nu zeg je, ik heb al zo vaak geroepen, geschreeuwd zelfs en ik heb niets van u gekregen, niets van uw aanwezigheid gemerkt. Ach, toch ben Ik er steeds geweest en waar Ik kon heb Ik ook steeds alles gegeven wat Ik kon zonder je vrijheid van zijn te belemmeren. Maar als je de vraag aan Mij niet in de juiste verhoudingen stelt, dan kun je zacht spreken of luid of zelfs schreeuwen, maar het gaat er niet om hoe hard je Mij roept het gaat er om hoe je Mij roept en met welke intentie. Waar Ik eeuwig liefde ben en blijf kan Ik eeuwig niets anders zijn en geven dan liefde. En waar dus iets van Mij verlangd wordt wat geen liefde is of  geen liefde bevorderd, daar kan Ik Mijn zegen en goede gaven niet aan geven.

Dit zeg Ik je, zodat je niet naar Mij kijkt als de boosdoener van de narigheid of de weigeraar van dat wat je nou net nodig had maar niet kreeg en waardoor je geen stap verder komt. Dit zeg Ik je, zodat je bij jezelf gaat kijken, ja, wat wilde ik eigenlijk en met welke intentie, kwam het wel overeen met Zijn liefde, Zijn liefde voor alle mensen die voor alle mensen gelijk is, zat er in mijn vraag misschien iets wat een ander kon schaden of tekort zou doen, zat er in mijn vraag misschien wrok of iets van wraak, terechtwijzing van de ander, zat er misschien hoogmoed in of afgunst, afwijzing van de medemens of was ik misschien niet helemaal eerlijk. Als je zo naar jezelf gaat kijken, vind je vast wel waar je het voor Mij onmogelijk gemaakt hebt om het jou te geven. Maar Ik sta nog steeds klaar, je hoeft Mij maar te vragen op de juiste manier en het is voor jou, je krijgt het!

Hemels Brood 598

Je hebt de volle genade van Mij in je hart. Dat wil zeggen, dat je het besef hebt Mij te kunnen vragen in je hart naar alles wat je bezighoudt en antwoord van Mij te krijgen op een manier die jij kunt begrijpen, die jij kunt beluisteren en nog ben je van tijd tot tijd angstig voor dingen die zouden kunnen gebeuren. Het ontbreekt je dan aan het volle vertrouwen in Mij of, zoals jij het stelt, je hebt geen vertrouwen in jezelf, dat jij het goed genoeg kunt doen om er zeker van te zijn dat Ik je help. Maar, je hoeft geen vertrouwen in jezelf te hebben, waar heb Ik je ooit gevraagd vertrouwen in jezelf te hebben? Heb Ik niet altijd gezegd vertrouwen in Mij te hebben en al het andere los te laten? Dat is ook het wantrouwen in jezelf, het idee dat je niet goed genoeg bent voor Mijn genade, voor Mij in jezelf. Kijk, jij bent niet degene die bepalen kan of je Mijn genade verdient en of je Mijn hulp verdient of je wel goed genoeg bent voor Mij. Je hebt het vermogen in je om Mij in jezelf te bereiken, om Mijn advies te beluisteren en je hebt de vrije keus om naar eigen goeddunken te handelen of Mijn advies op te volgen. Nu maak jij ervan dat Ik je niet meer zal helpen, zal afwijzen, als je eens niet Mijn advies hebt opgevolgd, dat Ik Mijn genade van je wegneem, omdat je Mijn liefde niet geleefd hebt. Ik neem Mijn liefde niet van je weg, Mijn genade blijft je eeuwig nabij en Mijn armen zijn blijvend om je heen.

Maar van tijd tot tijd laat Ik het besef van Mijn aanwezigheid weleens wat terugzakken, zodat je je sterker van ware en niet-ware levensaspecten bewust wordt, zodat je het verschil tussen met en zonder Mij weer wat sterker voelt. Zodat je geoefend wordt in het vasthouden van je vertrouwen in Mij en al het andere ook het wantrouwen in jezelf, meer gaat loslaten. Dat is allemaal ook deel van Mijn genade. Heb Ik je ooit werkelijk laten staan? En denk je dat Ik dat ooit zou doen? Wat je gelooft maak je waarheid, ook al is het onwaar, wat je niet gelooft maak je onwaar, ook al is het waar. Maar dat gebeurt alleen dan in jouw beleving. In werkelijkheid blijft onwaarheid onwaarheid en waarheid blijft waarheid. Zo maak je voor jezelf het wantrouwen in Mij waar, terwijl in werkelijkheid het vertrouwen het enige juiste is en altijd zal blijven. Zo denk je dat jij niet goed genoeg bent en dat maak je dan voor jezelf waar terwijl je in werkelijkheid voor Mij alles bent en ook goed genoeg om bij Mij te zijn om met Mij om te gaan en om Mijn genade te krijgen. Begrijp je het nu een beetje? Ik heb je hoe dan ook lief en daarmee heb je hoe dan ook Mijn genade voor nu en altijd. Mijn armen zijn om je heen.

Hemels Brood 599

Wat je doet, doe het uit de overtuiging van je hart. Niets is meer waard dan dat wat je met overtuiging uit liefde uit je hart doet. En niets is minder waard dan dat wat je zonder enige overtuiging maar uit plicht doet. Plicht verdrukt liefde net als dwang liefde verdrukt. Plicht is verwant aan dwang, liefde is verwant aan vrijheid en Ik heb jullie vrijheid gegeven, vrijheid van keuze, de vrijheid om vanuit je hart liefde te leven of niet. Hoe komt het toch dat zoveel mensen geen gebruik maken van die vrijheid en zichzelf van alles opdringen of zich door een ander van alles laten opdringen? Hoe komt het toch, dat de meeste mensen geen gebruik maken van het vermogen om in zich te voelen wat waar en getrouw is, wat Mijn liefde is en tot het enige ware leven leidt en zich in plaats daarvan heen en weer laten slingeren tussen allerlei wereldse meningen en opvattingen, normen en waarden van anderen en als een stuurloos schip heen en weer gesmeten worden op de golven van ongeloof, twijfel, wanhoop en verwarring?

Ach, Ik zou hen graag weer tot bestuurder dienen, ja Ik zou hen graag tot troost en vertrouwen, tot liefde dienen. En Ik sta ook klaar om dat te doen, zodra Ik daar, zonder hun vrijheid te belemmeren, de kans voor krijg. Ik doe er ook alle moeite voor om allen op hun stuurloos geworden schip te bereiken. En gelukkig, sommigen laten zich ook bereiken, maar velen dwalen nog vertwijfeld rond op de grote zee, waar ongenoegen, onrust en vertwijfeling heerst, opgeroepen door het vele eigenbelang en de vele eigenliefde die daar geleefd wordt. Want nog denken die mensen dat zij hier zijn voor zichzelf, dat zij het leven voor zichzelf hebben. Nog nemen die mensen het leven voor zichzelf en verkiezen daarmee al het tegenovergestelde van wat het leven waarlijk is: belangeloze liefde.

Wie uit zichzelf, uit eigen overtuiging tot dat inzicht komt, wat het ware leven eigenlijk is, die gaat met zijn scheepje een heel andere zee bevaren en zijn scheepje krijgt weer een stuur. Die gaat de zee van naastenliefde bevaren en krijgt daarmee het stuur weer in eigen hand, in een liefdevolle hand, uit overtuiging. Want alleen de ware overtuiging te leven uit het hart, uit de liefde uit het hart, brengt het ware leven, wat het scheepje veilig thuisbrengt in de enige ware haven van Mijn liefde.

Hemels Brood 600

Mijn hand ligt op je schouder, je hebt Mij als steun en toeverlaat. Kijk Mij aan en je ziet Mij, draai je van Mij weg en je ziet Mij niet meer. Dat wil zeggen, geloof je in Mij, vertrouw je op Mij, verwacht je oprecht Mijn steun, Mijn liefde, dan kijk je Mij aan en dan zal je in hetgeen gebeurt ook Mijn werkzaamheid zien, verlies je echter aan vertrouwen, aan geloof in Mij, verlies je de verwachting aan Mijn Steun, Mijn Liefde, dan draai je je van Mij weg en dan de bemerk je niet Mijn liefdevolle hulp in alles wat gebeurt, dan bemerk je niet Mijn hand op je schouder, dan zie je Mij niet naast je staan. Maar ook al weet je dit en begrijp je wat Ik je net gezegd heb, toch verlies je soms het vertrouwen en daarmee het zicht op Mijn hulp. Ik weet dat het voor jou, voor jullie mensen, niet makkelijk is vol te houden als het water je tot aan de lippen stijgt, d.w.z. als het er meer en meer op gaat lijken dat de nodige oplossing achterwege blijft en een kleine ramp staat te gebeuren.

Nog kan alles goed komen, nog kun je op Mij vertrouwen, want Ik blijf altijd paraat om je te helpen. En helpen zal Ik je, ook al vertrouw je er al niet meer op, hopen dat het misschien nog goed komt doe je wel en het zal ook goed komen. Dan zul je bij jezelf ervaren hoe nietig je vertrouwen was en hoe groot toch Mijn hulp. Dat zal je nu beschamen maar in de toekomst de kracht geven om langer en vaster op Mijn hulp te vertrouwen. Tenzij een nog ongeloofwaardiger situatie zich voordoet, dan zal het je weer moeilijk afgaan, want waar Ik je nu help ben je dat dan al weer voor een groot deel vergeten, zoals je nu voor een groot deel de keren vergeten bent dat Ik je al zichtbaar en merkbaar geholpen heb. En zo schommel jij heen en weer, wat helemaal niet nodig is, want Ik ben er en blijf eeuwig dezelfde liefde en steun voor jou en voor alle mensen. Zichtbaar als je Mij aankijkt, zichtbaar als je Mij gelooft.

Hemels Brood 601

Leef van dag tot dag. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Als je iets groots moet verrichten, kun je dat beter niet in grote stappen doen, maar in kleine overzichtelijke stappen, in stappen die je aan kan. Grote stappen-gauw thuis, gaat hier niet op. Wie snel thuis wil zijn heeft belangeloze wijze liefde nodig, want alleen die liefde maakt de weg korter en sneller te gaan. Maar het gaat dan nog niet om wat je wilt, als wel om wat je kunt. Als je veel liefde kunt geven, dan doe dat, kun je minder liefde geven, dan leef zoals je bent, met minder liefde en zoek de ware weg om je liefde te vergroten. Maar maak je daarom geen zorgen. Leef de dag zo hij komt en neem hem aan als een stap naar het volmaakte ware leven in volle wijze liefde.

Maak je geen zorgen om de dag van morgen, want alles is je van Mij gegeven en zal zich toch zo vormen als het in Mijn eeuwige ordening gezet is. Jij bent in die ordening geplaatst als een vrij en zelfstandig zijn. Door Mijn ordening wordt je gesteund om in dat vrije zelfstandige zijn te groeien naar waarlijk leven, stapje voor stapje, dag na dag. En je hoeft geen stap sneller te lopen dan je kunt, je hoeft geen dag over te slaan die jou gegeven is, elke dag apart is er voor jou, voor je heelwording in Mij, om tot het ware leven te komen. Genade zij met je en vrede, om in alle eenvoud je leven hier op aarde te gaan. Ook al is het een kabaal van werelds leven om je heen, als je wilt kun je temidden van alle wereldse onrust in liefde en vrede leven met Mij, je Schepper, God en Vader. En bovenal je Vader, je liefhebbende Vader. Elke dag opnieuw. Elke nieuwe keuze die jij maakt opnieuw.

Want elke dag is te zien als elk geestelijk besef wat je krijgt, is elke gebeurtenis die je vraagt naar waarheid en liefde op te lossen. Elke nieuwe dag is steeds opnieuw het begrip voor de juiste oplossing toepassen, tot het gelukt is. Maar het hoeft allemaal niet op 1 dag te lukken. Dag voor dag, stapje voor stapje levert meer op dan grote stappen en jezelf overschatten. Elke stap die goed gaat in liefde is meer waard dan een grote stap die ontaardt in niet-liefde omdat het nog teveel voor je is. Maak je geen zorg, doe rustig en geduldig wat goed is. Wat goed is in het kleine is dan het grote!

Hemels Brood 602

Hebt elkaar lief zoveel je kunt. Want dat is in alle wijsheid het enige ware leven. En als je daar goed over nadenkt dan kun je niet anders dan daarvan de diepe waarheid in zien. Ook al gebeuren er, ondanks de liefdevolle wijze waarop je met mensen omgaat, onprettige dingen. Die gebeuren waar mensen zonder liefde met elkaar omgaan en hebben ook nog hun gevolgen voor mensen die wel liefdevol met elkaar omgaan. Het is dan toch nodig om liefdevol met elkaar om te blijven gaan en niet de moed te laten zakken om degenen die niet liefdevol met elkaar omgaan. Waar nou eenmaal wijze, belangeloze liefde de basis van het enige en ware leven is, daar kun je met het laten zakken van de moed niets levend maken of houden.

Er is hier de vrije keus voor alle mensen, wie voor liefde kiest die is er aangehouden liefde vast te houden, ook als daar liefdeloosheid van anderen tegenover staat. Laat je het ware leven los omdat anderen het loslaten? Geloof je er niet meer in omdat anderen niet geloven? Of omdat het je gemakkelijker is om mee te doen met allen die voor eigenliefde gekozen hebben dan alleen te staan in het leven? De keus is aan jou. Ik wil je alleen duidelijk maken dat waar liefdeloosheid de overhand heeft, dit nog niet een bewijs is dat ware wijze liefde niet de basis van het leven is en niet de enige ware levenskracht heeft. Ik heb niet gezegd dat liefde de basis van het leven is als liefdeloosheid verdwenen is. Die twee bestaan hier naast elkaar, ter vrije keus aan de mens. En wie voor de enige ware liefde kiest, die zal daarmee toch nog de liefdeloosheid van degenen die daar nog voor kiezen moeten verdragen. En die in ware liefde leeft en bij Mij komt voor hulp, die zal ook de kracht krijgen naast die liefdeloosheid in ware liefde te blijven en de liefdeloosheid te verdragen.

Hemels Brood 603

Als Ik je aanraad: laat je drijven, laat je gaan, dan bedoel Ik niet, laat je gaan op de golven van het wereldse, op de golven van wat andere mensen willen, van je verwachten, of  te doen zoals andere mensen, maar dan bedoel Ik, laat je drijven, laat je gaan op Mijn golven.  Dat is, vertrouw op Mij, op Mijn liefde en geef Mijn liefde gelegenheid om je te helpen, je te steunen, je de weg te wijzen en je in liefde te leiden op die weg. Die gelegenheid geef je Mij, als jezelf niets eigenwilligs nastreeft maar datgene wat het geheel, wat de ander ten goede komt, in hemels opzicht. Want daarmee bedoel Ik niet, dat je de ander helpt naar meer macht of meer geld, maar dat je de ander tegemoetkomt in zijn armoede. Armoede ook niet zozeer in werelds opzicht, maar in geestelijk opzicht. En dan bedoel Ik ook alweer niet dat je de ander Mij opdringt, want dat kan net omgekeerd uitwerken. Natuurlijk is het goed om degenen die gebrek leiden aan voedsel en dergelijke levensbehoeften te helpen. Maar de armoede die Ik bedoel is geestelijk en veelal te vinden bij juist diegenen die werelds gezien rijk zijn, veel macht en geld hebben maar Mij nauwelijks kennen of zelfs helemaal verloochenen. Ja, daar is de ware armoede eigenlijk het grootst.

De werelds gezien arme, met weinig geld, weinig aanzien, weinig voedsel, is, ook al beseft hij dat wellicht niet op die manier nog, al veel dichter bij Mij door de nederige positie die hij in de samenleving heeft. En hoewel het lijkt dat hij slecht af is, zijn Mijn armen toch wijd om hem heen. Maar diegenen die genoeg hebben, genoeg aanzien, genoeg geld, genoeg macht, genoeg gezondheid, die zijn vaak het verst verwijderd van de mogelijkheid om Mij te leren kennen en deel te krijgen aan het ware liefdevolle leven uit Mij. De tijd zal komen dat juist zij geholpen moeten worden omdat zij in hun aardse rijkdom niet geleerd hebben, geestelijk te leven. Maak je op om juist hen te helpen, zonder hen Mij op te dringen, maar door zelf eenvoudig ware liefde te leven!

Hemels Brood 604

Wat is precies bidden? Het meest ware bidden is uit je hart ware wijze belangeloze liefde leven. Dat bewerkstelligt in het leven verreweg het beste voor jou en voor iedereen. Maar daarnaast kun je zeker ook die dingen die gebeuren en nood brengen onder mensen in je hart bij Mij brengen en aan Mij vragen om je te laten weten hoe je daar iets goeds voor kunt doen. Zo kun je ook mensen in je omgeving, waarvan je ziet of weet dat zij het moeilijk hebben, in je hart bij Mij brengen en Mij vragen hun noden te behartigen.

Bidden is steeds met Mij in contact zijn, steeds met Mijn liefde in contact zijn. Bidden is ook weten dat je alles aan Mij kunt overlaten. Bidden is ook het vertrouwen in Mij vasthouden en weten dat bij Mij alles goedkomt. Zo is bidden waarlijk leven, Mij vertrouwen, liefhebben, met Mij in contact blijven en de naaste dienstbaar zijn in Mijn Naam. Bidden kan ook zijn, vragen met je hart, met een hart vol liefde. Voor veel mensen is bidden ook het wensen van wereldse belangen en winsten. Eigen vooruitgang in werelds opzicht, zoals meer geld, meer makkelijke zaken, een betere wereldse positie, aanzien, en dergelijke. Dit kunnen zij wel vragen en denken dat dat bidden is, maar in werkelijkheid is het voor zichzelf willen vergaren en Ik moet dat dan voor hen bewerkstelligen. Wie ondertussen wel begrijpt wat het ware leven is, wat ware liefde is, wat bidden is, die begrijpt ook wel dat Ik dat bidden niet als zodanig kan aannemen. Dat wil niet zeggen dat Ik die mens dan zomaar laat staan. Want hij bidt of denkt dat hij bidt in zijn argeloosheid, zonder goed en wel te beseffen op welke weg hij is. En ook diegene zal Ik tegemoetkomen op zijn weg om hem te helpen en tot inzicht te brengen. Maar dat alles gebeurt niet van het ene op het andere moment.

Als je dan mensen ziet, die materieel gezien alles lijken te hebben en te krijgen, denk dan niet dat het de antwoorden zijn op hun gebed in geestelijke ware zin van het leven. Het is hooguit een tegemoetkoming op hun weg, die op een bepaald moment zeker een buiging zal maken. Maar alles op zijn eigen tijd en niets wordt geforceerd. Als je beseft wat waarlijk bidden is, bid dan waarlijk en leef!

Hemels Brood 605

Blij zijn met elkaar, dat is gemakkelijk als het om mensen gaat die je aangenaam zijn, die vriendelijk en betrouwbaar zijn, die iets voor je overhebben, je waarderen en hun waardering ook laten blijken. Maar blij zijn met elkaar als het ook gaat om mensen die je niet zo aangenaam zijn, die je niet zo vriendelijk gezind zijn, die je eigenlijk ook niet zo eenvoudig vertrouwt en waar ook geen waardering voor jou bij is, dat is veel moeilijker. Kan dat wel lukken? Ja, toch is het belangrijk om ook met hen blij te zijn, om hen toch ook aan te nemen als van Mij gegeven. Zet je bij diegenen waar je niet zo makkelijk blij mee bent je bezwaren opzij, dan kun je voor hen, voor hun zieleheil van grote betekenis zijn. Een uitwisseling naar het goede doel, het goede, de liefde stimulerend, vindt niet plaats vanuit afwijzing, je zal iemand in zijn ware zijn uit Mij niet bereiken als je hem tegemoet treedt vanuit afwijzing, vanuit het gevoel dat zijn persoon je niet bevalt. En toch heeft ook die persoon die jou niet bevalt Mij in zich, onder zijn laag van onaangenaam zijn heeft hij toch ook Mij. Als je dat stukje van Mij in hem zou kunnen bereiken zou je een bijdrage kunnen leveren aan zijn zieleheil. Maar niet alleen aan zijn zieleheil, ook je eigen groei zou je daarmee bevorderen.

Want je kunt een ander alleen werkelijk blij tegemoet treden als je dat uit de grond van je hart doet. Dan doe je het uit liefde en liefde brengt je dichter bij volmaakt leven, bij Mij, in Mij. Probeer maar eens blij te zijn ook met diegenen die jou eigenlijk niet zo bevallen. Je hoeft niet meteen met alle mensen goede maatjes te zijn, want dat ligt niet alleen aan jou, maar van jouw kant uit, gewoon blij zijn, hoe de ander ook is, dat is zijn verantwoordelijkheid, dat hoef jij niet te veranderen. Maar met blij zijn, kun je diegenen wel tegemoetkomen in een mogelijke verandering. Laat je evenwel niet teleurstellen, denk niet, nu ben ik ook met die onaangename persoon blij, maar het helpt niet. Want wat wel of niet gebeurt, is voor jou niet altijd zichtbaar, dat wil nog niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt. Laat het oordelen maar los en wees eenvoudig blij, want alles wat is en komt, is en komt allemaal van Mij en zal je niets tekort doen, daar zorg Ik voor, ook al zie je dat alles niet, ook al is dat moeilijk voor je. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet waar is. Wil je naar waarheid leven, dan wees blij met elkaar. Probeer dat ook in moeilijkere situaties te doen en het ware leven zal meer en meer in en om je ontstaan. Mijn zegen heb je.

Hemels Brood 606

Dat het in je hart mag bloeien. Alles wat Ik jullie mensen aanreik, is opdat je hart mag opbloeien van liefde en wijsheid voor Mij en je naaste, voor alle mensen. Zoals Mijn hart bloeit van liefde en wijsheid in jullie ware zijn. Wat een vreugde is het de harten te zien die de liefde hebben opgenomen en naar die liefde en wijsheid leven! Wat een vreugde is het die mensen samen te zien die Mijn woord van liefde met elkaar uit het hart tot leven brengen! Hun zij Mijn Glorie! Aan hen heb Ik welbehagen, zij zijn Mijn hart. Hebt dan allen deel aan Mijn hart, opdat jullie allemaal leven in ware wijze liefde en geen traan van verdriet meer gezien wordt. Ja, opdat alleen nog de ware vreugde met elkaar beleefd wordt! Nog is er armoe, nog is er ook verdriet, nog slaan mensen elkaar in de veronderstelling dat dat iets oplost. Maar, het lost niets op, integendeel, het maakt de zaak er alleen maar erger op.

Maar, allen die al meer en meer in de liefde uit hun hart leven, Ik zeg je, ook zij die dat nog niet doen, zullen tot inzicht komen en gaan begrijpen dat zelfrecht, boosheid, elkaar slaan, oorlogvoeren en wat dies meer zij, geen enkele zin heeft, niets werkelijk waardevols voor het ware leven brengt. Dat heeft zijn tijd nog nodig. Wordt daarom niet moedeloos, houdt vol en blijf geduldig want alles gaat waarlijk goed komen. Op zijn tijd. Ook dat wat bij jou misschien nog niet de volle liefde is of heeft. Ook alle afdwaling waar je nog toe verleid wordt, de momenten van ongeduld, de momenten van boosheid, van vertwijfeling, het komt allemaal goed, je zult het allemaal met Mijn liefde overwinnen! Iedereen zal dat alles met Mijn liefde overwinnen!

Maak je niet bezorgd om wat je nog niet goed doet, nog niet goed kunt maar beijver je om meer en meer de liefde toe te laten in je leven, beijver je om meer en meer de liefde te leven en je eigen wensen en verlangens in deemoed opzij te zetten en daar dienstbaarheid voor Mij en je naaste voor in de plaats te zetten. Zo vermindert langzaam wat je nog niet goed doet en groeit al het goede: de liefde.

Hemels Brood 607

Eten en drinken heeft een mens dagelijks nodig. Zonder eten kan hij wel een poosje, maar zonder drinken toch maar heel kort. Eten is het woord wat tot hem komt, Mijn woord, drinken is het handelen naar Mijn woord. Wie Mijn woord tot zich neemt zonder drinken, zonder ernaar te handelen die komt niet tot het ware leven. Zo is drinken, het handelen naar Mijn woord, het belangrijkste, meer nog dan eten. Kennen mensen Mijn woord niet maar handelen zij naar liefde, dan handelen zij naar Mijn woord en daarmee trekken zij het ware leven naar zich toe. Het is dan op een gegeven moment nog maar een kleine stap voor hen om Mijn woord te gaan horen, te gaan verstaan en aan te nemen.

Anders ligt het met die mensen die veel eten, steeds meer eten, dat is veel van Mijn woord horen en tot zich nemen, veel lezen, veel van Mijn woord verzamelen, veel over Mijn woord spreken, maar er niet of nauwelijks bij drinken, dat is er niet of nauwelijks naar handelen. Die mens is dichter bij de dood als de mens die Mijn woord als zodanig niet kent maar er wel naar handelt, daar hij naar liefde handelt. Zo is het ook niet juist, om mensen veel brood te geven, steeds maar meer brood te geven in hele korte tijd. De mens raakt verzadigd en zijn belangstelling ebt weg. Tot handelen komt hij dan ook al niet meer.

Vaak heeft de mens het idee dat hij naar datgene wat hem overbekend is, al handelt en hij neemt zich de moeite niet meer om zichzelf te onderzoeken op afdwaling en eigenliefde. Dan is het nodig om die mens te behoeden voor verdere afdwaling en misvattingen. En allerlei gebeurtenissen overkomen hem dan om hem in zijn luie verzadiging tot werkzaamheid aan te sporen, het overtollige brood te verteren, d.w.z. zijn besef van Mijn woord in de daad te toetsen. Zodat die mens zich toch gaat afvragen hoe het nou werkelijk zit. En in die vraag kan Ik hem naderen en te drinken aanbieden. Dat is, hem ertoe brengen, hetgeen hij van Mijn woord heeft opgenomen ook in daden om te zetten. Het delen van brood is goed, maar niemand zal overvoed mogen worden, zodat er altijd nog de prikkel naar nieuw vers brood aanwezig blijft waarmee het besef, het denkvermogen helder blijft. Zelfs een weinig vasten zou geen kwaad kunnen zolang er drinken is, zolang er naar Mijn woord gehandeld wordt. Wie Mijn woord verspreidt, gezegend zijn zij als zij dat met de wijsheid van de liefde doen en nergens iemand oververzadigen. Want Mijn woord alleen is niet genoeg, het moet de mens ook nog tot handelen brengen, uit eigen vrije wil, uit liefde.

Hemels Brood 608

Herken je het goede wel in je, of ben je steeds bang dat je het verkeerd doet? Je wilt graag naar liefde leven, maar nog zo vaak ben je bang dat het je niet lukt. Als je niet het goede als zodanig in jezelf herkent, dan wordt het moeilijk voor je om tevreden te zijn met alles om je heen. Doordat je nog eigenwillen hebt kun je ook nog niet al het goede in jezelf herkennen, kun je nog niet alles precies in jezelf onderscheiden. Sommige dingen zijn je helder als glas maar andere dingen kun je niet begrijpen. Je zoekt bij jezelf naar onvolkomen-heden, waarom is je dit of dat overkomen, waarom gaat dit of dat niet goed. Maar er is geen waarom. Er is eigenlijk alleen een mee om leren gaan. Een keuze voor jou om ergens mee om te gaan. En als je nu het onderscheid nog niet hebt van wat het beste zou zijn om te doen in zo’n situaties, als je nu nog niet herkent wat goed is en wat niet, dan is dat helemaal niet erg, want de gebeurtenissen ten aanzien van de situaties zullen je helpen tot inzicht te komen. Zullen je helpen het goede te gaan herkennen. Dan zeg je nu: maar de pijn die sommige dingen teweegbrengen zou ik willen overslaan, daarom zoek je er naar het beter te kunnen.

Weet je, de pijn is geen straf maar alweer een aanwijzing op je weg naar herkenning van het juiste leven en die pijn is een onderdeel van het leerproces van je ziel. De pijn is het loslaten van de ziel van wat zij zolang niet heeft kunnen loslaten. Wie pijn heeft geleden, is gelouterd, heeft daarmee vaak veel gewonnen voor zijn ziel. Dat kan niemand die waarlijk leeft ontkennen. Daarom, maakt er geen punt van of je het al goed doet, om te voorkomen dat je in onaangename situaties terechtkomt, want het is alles ter vergroting van je inzicht. Wat je overigens ook kunt krijgen door in pure liefde te leven. En als je daar wilt komen, in die pure liefde, dan raad Ik je aan die gebeurtenissen waar je nog niet goed weet te onderscheiden wat wel en niet juist is, in deemoed te leven en zo tot het juiste inzicht te komen.

Hemels Brood 609

Ik ben in jullie allen, Ik ben alles. Denk niet dat er ook maar iets is wat Ik niet ben of waar Ik niet ben. Maar door het eigengerichte besef van de meeste mensen is het voor hen niet of nauwelijks voor te stellen dat Ik in allen en alles ben en al helemaal niet te begrijpen wat dat precies inhoudt en betekent. Veel mensen komen dan ook niet verder dan Mij te zien als een kracht, de levenskracht. En ja, de levenskracht ben Ik, komt van Mij, maar zo simpelweg als zij Mij als levenskracht stellen, is het niet. Er is veel meer dan alleen kracht tot leven, Ik ben veel meer dan alleen levenskracht.

Mijn bestaan is liefde, wijze ware liefde, jullie bestaan is liefde, wijze ware liefde. Als jij iemand liefhebt, zo waar en wijs mogelijk, ben je dan ook alleen maar kracht, levenskracht? Je bent dan toch ook jezelf bewust van die liefde, van je zijn. Als Ik alles ben, als aan alles levenskracht ten grondslag ligt, als die levenskracht pure wijze liefde is, dan kan het toch niet anders of Ik ben een bewust leven, Ik ben het bewuste leven, Ik ben de zich zelf bewuste enige ware wijze volkomen liefde en zo ben Ik de levenskracht voor allen die Ik uit Mijzelf geschapen heb. Mijn bestaan is daarmee een eenheid van veel geworden. Want wat Ik uit Mij geschapen heb, is ook nog steeds Mij en is ook nog steeds Mijn. Mijn in zijn ware Zijn. Zoals de waterdruppel altijd nog water is zoals de grote hoeveelheid water ook water is. En het ene is evengoed verbonden met het andere en is tezamen gevoegd of los van elkaar toch nog gelijk aan elkaar. Zoals de waterdruppel in het geheel van het grote water ook aan het water gelijk is en als zij ermee samengevoegd wordt, mee opgaat in het grote water.

Maar het water heeft op zich genomen geen eigen besef van zijn en dat heeft de mens wel. En dit eigen besef van zijn, is het eigenlijke besef van Mijn zijn. Zodra de mens dit gaat inzien, zal hij het grote totaal kunnen gaan inzien. Zolang de mens zich als druppel water opstelt, zonder het bestaan van de grote zee ,waar het uit voortkomt, als zodanig te erkennen, blijft hij als het ware los staan van zijn eigenlijke zijn. Maar alles is erop gericht de mens in zijn besef van zijn te helpen naar zijn ware bestaan: een zelfbewust bestaan in volkomen wijze ware liefde, in Mij.

Hemels Brood 610

Gedenk Mij in al je handelen. Wees ervoor op je hoede Mij niet te vergeten. Leer jezelf elk ogenblik in jezelf met Mij contact te zoeken. Ik ben altijd in jezelf paraat en je kunt Mij dan ook elk moment van de dag in jezelf treffen. Voor het kleinste niemendalletje tot wat dan ook. Niet om het stuur van je over te nemen, maar om je te helpen in liefde te blijven, om je te helpen je geheel op Mij te verlaten. En dat is niet dat Ik je stuur overneem, want de keuze van richting blijf je altijd zelf maken. Je bent vrij en blijft vrij. Maar wel kan Ik je in  jezelf aangeven wat wel en niet leven naar Mijn liefde is. Dan kun je zelf kiezen of je daar wel of niet naar wilt leven. Als je ervoor kiest naar liefde te leven, dan mag je er ook op vertrouwen dat je Mijn kracht van leven op de juiste manier inwerking hebt gezet en dat je de beste resultaten zult bereiken. Blijf daar wel op vertrouwen.

Laat je niet in verwarring brengen door dingen die gebeuren en waarvan je denkt dat ze geen goed gaan brengen. Alsof Ik je ondanks je goede keuze toch in de steek heb gelaten. Ik laat je niet in de steek als je het tegenovergestelde van Mijn liefde kiest en al helemaal niet als je voor het doen van Mijn liefde kiest. Maar niet alles hoeft te gebeuren zoals jij het je voorstelt. Kijk, dan begeef je je op Mijn terrein. Dan ga je invullen wat Ik zou moeten doen terwijl jij niet half kunt overzien wat Ik kan overzien en allemaal meeneem in Mijn plan, in de uitvoering van de door jou gekozen liefde. Als jij ervoor gekozen hebt in liefde te handelen, dan zal dat ook een juiste uitwerking hebben, die iedereen ten goede zal komen. Maar hoe en wanneer, dat is een zaak voor Mij. Als Ik je zeg dat het dan goed komt, dan komt het ook goed, daar kun je op vertrouwen. Liefde is en blijft de enige ware levenskracht uit Mij waarmee alles tot ware gelukzalige volmaaktheid wordt gebracht. Ook voor jou!

Hemels brood 611

Aan alle mensen wil Ik Mijn heil verkondigen. Maar niet alle mensen willen Mijn heil al horen. Toch verkondig Ik elke dag in alles wat leeft groeit en bloeit Mijn heil, Mijn woord, Mijn evangelie. Wie wil horen, die hoort, wie wil zien, die ziet, wie wil begrijpen, die begrijpt. En zo heeft eenieder wat hij wil, niemand krijgt iets tegen zijn wil aangereikt. Doen jullie dan ook zo, praat tegen degene die wil horen, zwijg bij degenen die niet willen horen, laat zien aan degenen die willen zien, maar houdt verborgen voor degenen die niet willen zien, leg uit aan de mensen die willen begrijpen, terwijl je de mens die niet wil begrijpen laat gaan. Want het is niet de bedoeling dat ook maar iemand gedwongen wordt naar Mij te luisteren. Het is niet de bedoeling dat ook maar iemand gedwongen wordt naar Mij om te zien en het is niet de bedoeling dat ook maar iemand gedwongen wordt datgene te begrijpen waar hij geen belangstelling voor heeft en daarmee ook nog niet kan begrijpen. Aan ieder mens geef Ik steeds opnieuw de mogelijkheid om te horen, te zien en te begrijpen, van Mij te horen, te zien en te begrijpen, om zichzelf te horen, te zien en te begrijpen.

Voortdurend ben Ik in de totale schepping totaal aanwezig, voor wie wil horen, hoorbaar, voor wie wil zien, zichtbaar en voor wie wil begrijpen ook te begrijpen. Als dan degenen die dat willen Mij horen, Mij zien en Mij begrijpen dan komt spontaan ook de liefde in hen op. Want Ik ben in alles en iedereen zuivere ware wijze liefde, wie dan Mij hoort, wie dan Mij ziet, wie dan Mij begrijpt, die hoort, ziet en begrijpt overal liefde, dat overal en alles liefde is. En wie dat hoort, ziet en begrijpt, die zal ook zichzelf als die liefde gaan horen, zien en begrijpen en daarmee ook zelf die liefde zijn, zoals allen van oorsprong liefde zijn. Maar niemand zal tot liefde gedwongen worden, liefde is vrij en jullie zijn allen vrij om wel of niet te horen, te zien en te begrijpen.

Hemels Brood 612

Ik ben het licht voor de wereld, het verstaan hoe alles bedoeld is en hoe het in elkaar zit. Wie Mij niet gaat kennen, gaat ook de schepping niet kennen. Wie Mij niet kent, kent ook de schepping niet. Die kan wel denken dat hij het weet, maar Ik zeg je, hij weet het niet, hij  weet niets. Want net zoals Ik alleen volkomen liefde ben, net zoals van Mij alleen alle liefde komt en er buiten Mij geen ander liefde is of heeft, net zo ben Ik het licht, net zo komt van Mij het licht, net zo ben alleen Ik het licht. Zonder Mij is er geen zien, zonder Mij is geen verstaan, geen horen. Ja, zonder Mij is zelfs geen doen. Want ook alles wat je in je leven maar doet of niet doet, het zou niet kunnen, het zou nergens kunnen zonder Mij. Ik zeg je dit niet omdat Ik de meeste wil zijn, boven je wil staan, oh nee, als Ik dat zou willen, zou je er al niet meer zijn, zou er niemand meer zijn, want dan zou Ik geen liefde zijn.

Toch, Ik ben ware wijze belangeloze liefde en het ware eeuwige licht. Dat is, opdat Ik je tot inzicht, tot zicht kan brengen om tot het ware leven te komen. Dat Ik je dit zo zeg, is om je te helpen. Jullie zijn allen op weg, op weg om Mij te vinden en je weg volkomen met Mij te gaan. Dat is, jullie zijn allen op weg om ware liefde te leven. En hoezeer het soms ook mag lijken dat deze volkomen liefde nog niet je leven volmaakt maakt, hoezeer het ook mag lijken, dat je nog ver af bent van de volkomen liefde te leven, Ik zeg je, je bent voortdurend in Mijn licht, je bent voortdurend in Mijn volkomen liefde en je zult ook meer en meer Mijn licht gaan zien en Mijn liefde gaan ervaren en uiteindelijk zul je tot die volkomen liefde ook zelf komen.

Hemels Brood 613

Wat Ik te zeggen heb, is voor alle mensen. Geen mens uitgezonderd. Geen mens hoeft dan ook te zeggen, maar was het dan ook voor mij bedoeld? Ja, ook voor jou. Maar Ik zeg ook, ieder mens is vrij om wat Ik zeg, om Mijn woord aan te nemen of naast zich neer te leggen. Ook jou laat Ik vrij. Je kunt misschien denken dat dat vrijlaten iets in zich heeft van dat het Mij niets kan schelen of je wel of niet luistert of je kan er het gevoel, het idee door krijgen dat Mijn woord niet ook voor jou is, zoals het voor alle mensen is. Wat van Mij komt, Mijn woord, Mijn liefde, het is voor iedereen dus ook en zeker voor jou. Vrijheid is de beste grond waarop Mijn woord verstaan kan worden, in vrijheid kan Mijn woord het beste verstaan worden. Mijn woord is vrijheid daarom kan het in vrijheid ook het beste verstaan worden. Overal ter wereld is Mijn woord of wordt Mijn woord op een of andere manier naar buiten gebracht, zichtbaar gemaakt en daarmee is er voor iedereen de mogelijkheid om Mijn woord in zichzelf te gaan herkennen. Daarom hoeft niemand te zeggen, als ik dat geweten had, als iemand het mij eens gezegd had, eens uitgelegd had, ja, dan had ik misschien ook naar Uw woord kunnen gaan leven. Want ieder mens heeft Mijn woord in zich en ieder mens heeft de mogelijkheid in zich om Mijn woord te verstaan.

Voor degenen die die mogelijkheid in zich nog niet beseffen, nog niet vertrouwen, heb Ik vele verschillende manieren waarop zij toch steeds opnieuw Mijn woord aangereikt krijgen en geef Ik hen regelmatig impulsen om toch om te zien naar Mijn woord, zonder hun vrijheid te belemmeren en zo, dat ook duidelijk zal zijn, dat hun keuze, om niet naar Mijn woord te leven, niet is omdat zij van Mijn woord nooit ergens iets vernomen hebben, maar omdat zij het zelf in hun vrijheid verkozen niet te doen, verkozen om niet naar Mijn woord te luisteren. Voor iedereen is Mijn woord er, iedereen is vrij er wel of niet naar te luisteren. Maar het is er voor iedereen, ook voor jou.

Hemels Brood 614

Wie brengt Mij mee? Waar twee of meer mensen verzameld zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Maar dan is het wel nodig dat Ik met iemand mee mag. Daarmee bedoel Ik, dat het wel twee of meer mensen zijn die Mij er werkelijk bij willen hebben, dat is ook in Mijn naam samenzijn. Want zonder dat die mens in zijn hart te kennen geeft dat hij graag heeft dat Ik er bij ben, kan Ik niet op die manier aanwezig zijn. Ik laat altijd nog eenieder vrij. Als dan twee of meer mensen Mijn aanwezigheid werkelijk wensen, dan ben Ik er ook. Toch, Ik ben altijd overal aanwezig, maar Mijn werkzaamheid is niet altijd overal dezelfde. Die hangt onder andere af van de mens, van zijn vrije keus en van alles wat voor iedereen het beste voor hun ziel is.

Maar, zo gauw twee of meer mensen Mijn aanwezigheid werkelijk wensen, in de liefde tot Mij en hun naaste, zo gauw ben Ik dan ook merkbaar, voelbaar aanwezig. Ik neem dan nog niet de vrijheid van de mens weg en overheers dan nog niet de situatie, het samenzijn. Mijn aanwezigheid past zich dan nog aan, aan de geestelijke mogelijkheden van dat moment van die mensen. En ook al is die mens in allerlei verschillende opzichten nog verdwaald ten aanzien van zijn en Mijn bestaan, daar kijk Ik dan niet naar, want het feit dat hij naar Mij vraagt en met Mij wil samenzijn is Mij genoeg. Niemand is van het ene op het andere moment volmaakt en in die onvolmaaktheid wil Ik toch ook graag, heel graag zelfs, die mens ontmoeten. Niemand hoeft dan ook volmaakt te zijn om Mij te ontmoeten. Hij hoeft het alleen oprecht te willen, dat is voor Mij genoeg. Genoeg om hem persoonlijk in hemzelf te ontmoeten of wanneer twee of meer in Mijn naam bijeen zijn, in hun midden te zijn. Het Mij ontmoeten hangt dus niet samen met volmaakt zijn, maar met werkelijk en oprecht Mij willen ontmoeten, met Mij willen gaan, Mij werkelijk en oprecht willen meenemen. Mij in jullie midden ook werkelijk en oprecht willen hebben, daar gaat het om!

Hemels Brood 615

Mijn liefde bestaat los van alles. Zij zal zich nergens om verminderen. Altijd overal even sterk aanwezig zijn. Maar of zij altijd overal even sterk beleefd zal worden, gevoeld zal worden, hangt van de mens zelf af. Niet Ik beperk voor deze of gene Mijn liefde, nee, voor iedereen heb Ik evenveel liefde altijd paraat. Dat Mijn liefde niet steeds door iedereen even sterk beleefd en gevoeld wordt heeft met de mens zelf te maken. Want aan ieder mens is de weg gegeven om te gaan naar eigen vrije keus en met die keus hangt ook het wel of niet bemerken, het voelen van Mijn liefde samen.

Het is een beetje te vergelijken met een rivier, er stroomt altijd eenzelfde hoeveelheid water door die rivier, maar als iemand een versperring voor het water opwerpt komt er veel minder water door de rivier vanaf de versperring, of helemaal geen. Kijk, en het is zo dat Ik niet degene ben die de versperringen aanbrengt, Ik ben degene die altijd voor dezelfde hoeveelheid water, voor dezelfde hoeveelheid liefde zorgt. De mens is degene die de versperring aanlegt, met zijn keuze van leven. Om te beginnen al met het wel of niet aannemen van Mijn liefde, laat hij die rijkelijk in zijn hart vloeien of heeft hij twijfels of misschien zelfs ongeloof? En dan nog verder, als hij keuzes van leven maakt uit eigenbelang of deels uit eigenbelang. Want ook dat deels uit eigenbelang, wat veel mensen in het verborgene houden en daardoor blind raken voor hun zelfgekozen eigenbelang, is een belemmering voor Mijn liefdestroom. O en zo is er nog wel meer ook door de mens, door jou zelf te bedenken. Ook dat is dan weer een belemmering: overal waar de mens denkt dat Ik degene ben die hem soms meer en soms minder liefde geef, want dan gaat die mens niet meer bij zichzelf kijken, gaat hij niet zichzelf onderzoeken en ontdekken waar hij de belemmeringen zelf oproept. Zo verandert er dan niet veel aan zijn situatie als Ik hem niet met allerlei gebeurtenissen en allerlei mensen, gesprekken en geschriften van dit verschil in waarheid weet te doordringen, tot inzicht weet te brengen.

Alle liefde stroomt eeuwig hetzelfde voor iedereen, of je dat bemerkt en voelt, heeft met jezelf te maken. Open je hart, laat Mijn liefde in een eerlijk en oprecht hart stromen en wees daardoor gelukkig!

Hemels Brood 616

Samenheid, je leven op elkaar afstemmen in Mijn Naam, dat brengt Mijn liefde nog duidelijker zichtbaar tot leven. Niet ieder op zich zoveel mogelijk goed doen, maar samen, luisterend naar elkaar, naar elkaars noden en behoeften en dan daar je leven, je liefde op instellen. Dat laat nog meer Mijn liefde voor jullie allen zien en dan komt nog meer tot z’n volheid dat liefde voor Mij, liefde voor elkaar is, met elkaar. In die samenheid met elkaar kun je er nog beter voor elkaar zijn en met elkaar kun je er dan nog beter voor alle andere mensen zijn, die nog geen weet hebben, nog geen besef hebben van wat waarlijk leven inhoudt. En zo kun je ook elkaar steunen om niet af te dwalen en bemoedigen om vast te houden, vast te houden aan belangeloze liefde. Het is geen ware liefde als je je aandacht, je belangstelling alleen maar naar Mij richt en voor je naaste, voor je medemensen geen aandacht hebt, niet naar hen omkijkt, verachting hebt voor je medemensen en wat ze doen. Want Ik ben je medemens, Ik ben je naaste en als je geen aandacht voor hen hebt, hen niet in hun armoede, hun geestelijke armoede, tegemoetkomt, kom je Mij niet tegemoet, ben je met lucht bezig, niet met Mij.

Zeg daarom niet tegen mensen, jullie interesseren me niet, jullie doen goddeloze dingen, jullie geloven niet, jullie zijn werelds, jullie doen maar, ik houd mij bezig met belangrijker zaken, ik richt mij alleen nog op Hem, onze God en Vader. Want je richt je dan juist niet op Mij. Liefde voor Mij gaat via de mensen om je heen, gaat via naastenliefde, via degenen die Mij nog niet kennen, via degenen die nog niet weten hoe het allemaal bedoeld is, in elk geval gaat liefde voor Mij niet zonder liefde voor je medemensen. Niet dat je hun afdwalingen hoeft te bevestigen of mee hoeft te gaan in hun afdwalingen, maar dat je er in liefde voor allen bent, zoals Ik er in liefde voor allen ben en niemand afwijs, niemand de rug toekeer. Zo kun je Mij liefhebben door er voor je medemens uit Mijn Naam te zijn en door jou ben Ik er dan, waarmee je Mij waarlijk lief hebt.

Hemels Brood 617

Dat iedereen zich voor Mij mag openen is Mijn grootste wens. Maar niet voor Mijzelf, niet omdat het Mij goed doet, maar voor de mens, omdat Ik weet dat het hem goed  doet. Want wie zich voor Mij opent, opent zich voor alles, voor Mijn kracht en Mijn liefde, voor Mijn wijsheid en barmhartigheid. En dat alles brengt dan ook het ware leven voor de mens, het ware levensgeluk. Heel veel mensen zijn op zoek, op zoek naar de zin van het leven door geluk in wereldse zaken. Waar komt dat zoeken toch vandaan? Is het hen niet genoeg om hun eten en drinken te hebben, genoeg geld en kleren, vrijheid om te gaan en te staan, wat zij maar willen? Wat missen zij dan, dat zij gaan zoeken? Kan het zijn dat zij ergens in zichzelf wel beseffen dat materie en materieel alles hebben of in elk geval genoeg hebben, niet werkelijk gelukkig maakt, niet werkelijk het leven is? Dan missen zij ergens vagelijk het contact met Mij maar dat is hen nog niet duidelijk, zij zijn er namelijk helemaal niet van overtuigd dat Ik besta en leiding geef aan het totale universum, daar het totale universum uit Mij voortgekomen is.

Zolang zij verdwaald zijn in de overtuiging dat zij uit een kracht als een soort toeval ontstaan zijn, zullen zij Mij niet in de ware zin van het woord kunnen gaan beleven. Toch, ergens in hen kriebelt als het ware: er moet meer zijn, maar wat? Kijk en dan duurt het nog geruime tijd voordat deze mensen zover zijn om hun ideeën over een kosmische kracht, een algemene universele kracht en het toevalsbestaan los te laten en vrij van enige gedachtengangen in welke richting ook, eens geheel nieuw te gaan ervaren wat zij zijn en wat het ware leven is.

Kijk en degene die in zich al vaak de liefde voelt en ervaren heeft, is dan wat sneller bij het eigenlijke doel van zijn bestaan dan een ander die de honger, ziekte en oorlogen  ziet als een liefdeloos kwaad  wat terecht met alle mogelijke oorlogen bestreden moet worden. Want de mens die liefde in zijn hart heeft toegelaten, heeft daarmee al Mij toegelaten, ook al beseft hij dat in die zin nog niet. Zijn weg zal daardoor wel korter zijn voor hij het werkelijke leven gaat zien en begrijpen.

Hemels Brood 618

Voor alles is een oplossing, voor iedereen is de verlossing, voor niemand uitgezonderd. De genade en zegen van Mij voor alle daden die tegengesteld zijn aan Mijn liefde, geef Ik aan alle mensen op een manier die allen ten goede komt, die voor ieders ziel het beste is.  De mens kan, hoe dan ook, zoveel mogelijk in deemoed leven en zoveel in zijn vermogen ligt naar liefde leven voor zijn medemensen, voor zijn naaste. Niet alleen voor degenen die hem na aan het hart liggen, maar juist ook voor degenen die het hem moeilijk maken.

Probeer eens bij één mens die het je moeilijk maakt, ondanks zijn handelen, die mens als vriend te zien, alsof hij ook een vriend is en probeer degene dan eens in je hart te sluiten zoals je een goede vriend in je hart hebt gesloten. Heb die mens eens lief, zoals je een goede vriend liefhebt en kijk eens wat er dan gebeurt. Als het je werkelijk lukt te doen wat Ik je hier aanraad, zul je het wonderbaarlijke, voor jou wonderbaarlijke, beleven, dat je in vrede met die persoon komt, wat hij ook is en doet of gedaan heeft en die vrede zul je dan ook bij diegene ervaren gaan.

Werkelijk, een oprecht hart wat vriendschap biedt en in liefde blijft, kent de ware vrede voor iedereen en bewerkstelligt die vrede ook, voor zichzelf en voor die ander. Houdt dit wel vol, laat niet na korte tijd de moed zakken en verlies je dan niet toch in verontwaardiging, afwijzing van het gedrag van de ander. Zelfs zou Ik willen zeggen, heb hem lief al voordat je hem ontmoet hebt, kent, gezien hebt, zie hem als je vriend en wijk daar niet vanaf, zoals Ik jullie als Mijn vrienden zie en jullie liefheb en daar niet van af wijk. Heb dan zo ook Mij lief en zie Mij als je vriend en kijk eens wat dat alles bewerkstelligt bij jou en alle anderen Hemels Brood 619

Wie zich verheft zal vernederd worden. Zo staat het in de bijbel. Dan komt Mijn tuchtroede. Is dat Mijn tuchtroede? Het heet wel zo, maar in werkelijkheid is het ook Mijn liefde, Mijn liefde voor degene die zich hoger en meer denkt dan hij is. Dat denken hoger en meer te zijn dan hij is, bewerkstelligt dingen in zijn leven die voor zijn ziel schade kunnen geven en daarom ben Ik er dan gauw genoeg bij om hem met misschien wat pijnlijke situaties van zijn zelfverheffing af te helpen. Dat deze situaties dan pijn met zich meebrengen hangt samen met de weerstand van diegene om zijn onterechte zelfverheffing in te zien. Maar dat is altijd nog veel minder pijn dan wanneer Ik hem in zijn zelfverheffing verder zou laten afdwalen en verder zou laten verblinden voor de werkelijkheid. Want dat zou dan pas werkelijk veel pijn teweeg brengen voor de ziel. Zo is het dan Mijn grote liefde om als een tuchtroede diegene die in zelfverheffing dreigt af te dwalen op het juiste pad terug te brengen of te houden.

Toch, in alles wat gebeurt wordt eenieder de vrijheid gelaten en niemand wordt door Mij gedwongen. Het enige wat er gebeurt, is dat de ziel de ervaring van zijn keuze meekrijgt en dan vaak daarmee het licht krijgt wat tot inzicht brengt. Door dit inzicht komt de ziel dan weer tot de bedoelde levensverhoudingen. Waarlijk nergens gebeurt iets zonder dat het uiteindelijk Mijn ware wijze belangeloze liefde ten grondslag heeft en die mens een ware mogelijkheid biedt tot volkomen leven te komen. En dat zal steeds doorgaan. Ik zal je steeds opnieuw met behulp van allerlei omstandigheden en gebeurtenissen, de  moge-lijkheden geven om je ziel te vervolmaken. Dat zijn dan allemaal oefeningen en beproevingen om je ziel tot waarlijk en blijvend leven in liefde te sterken. Jouw heil, jouw ziel, jouw zaligheid en dat van alle mensen is alles wat Mij in grote liefde voor ogen staat. Hemels Brood 620

Ik ga elke dag met je mee. Waar je maar naar toe gaat, Ik ga met je mee. Maar, laat je Mij ook toe, op je werk, of in de winkel, of op school, of waar je ook heen gaat of bent? Je hoeft Mij niet toe te laten, je bent vrij. Maar tegelijkertijd ben je toch ook een stukje van Mij. Het is jouw vrijheid om dat wel of niet ook werkelijk te zijn. Dat stukje in jou, wat Ik ben, is er om je te helpen, je te steunen op de weg naar volkomen leven. Maar het moet jouw keus zijn daarvan gebruik te maken. Dat stukje van Mij in jou, is je eigenlijke levenskern. En net als in je celkern alle informatie in je DNA zit opgeslagen voor de groei van je lichaam, voor je cellen om te weten, om naar te leven, net zo zit in dat stukje van Mij in jou, alles opgeslagen wat maar te weten is over het ware geestelijke leven. En uit dat stukje van Mij in jou kun je dan ook alle informatie putten die voor jou nodig kan zijn om waarlijk te leven, zoals je cellen de informatie aan je lichaam afgeven waar dat nodig is, waardoor je blijft leven.

Nu kan er bij die overdracht van de celkern met de informatie wel eens wat misgaan, dan spreek je van ziekte. Maar ook de overdracht vanuit je innerlijk stukje uit Mij kan weleens niet helemaal goed gaan. Dat kan dan, net als bij de cel kan gebeuren, komen door invloeden van buitenaf. Maar het kan ook komen, doordat er in je lichaam zich een en ander verkeerd is gaan uitwerken. Zo kun je in jezelf gedachten hebben die je ervan weerhouden op de juiste manier naar dat kleine stukje van Mij in jezelf te luisteren en de informatie die je zou kunnen krijgen, laat je voor wat het is of je verdraait het met je gedachten. Je bent een vrij levend mens en het is aan jou om je leven naar het ware stukje leven wat Ik in je heb gelegd, te richten of  niet. Maar net zoals het in je lichaam fout gaat als de informatie die in je cellen zit opgeslagen niet juist wordt doorgegeven, zo gaat het geestelijk niet goed met je als je de ware informatie die je van Mij in jezelf hebt gekregen, niet benut.

Je bent vrij, je bent een vrij mens. Maar dat wil niet zeggen dat je zonder zuurstof kunt, dat je zonder water kunt, dat je zonder voeding kunt. En voor al die dingen zorg Ik. Dat is, dat Ik voor alles gezorgd heb en nog zorg, zodat jij in een zekere vrijheid hier kunt zijn en leven. Dat zijn krijg je zonder iets van Mij, dat leven is aan jou om aan te nemen en je eigen te maken. Hier op aarde en nergens anders is het Mijn grote liefde om jou en iedereen de kans te geven tot een waar en zelfstandig liefdevol en gelukkig leven te komen. Maar het moet jouw keus zijn om dat als een eigen bewust leven te kunnen ervaren zoals het werkelijk is. Neem het aan of laat het liggen. Maar als je het laat liggen, dan klaag niet over het resultaat, het was immers je eigen keus. Je kunt altijd nog je keus wijzigen. Ik ben en blijf er altijd, naast je en waar je ook gaat, dus wanneer je ervoor kiest Mij toe te laten ben Ik er ook onmiddellijk en je kunt dan ook alsnog en onmiddellijk putten uit dat stukje in jou, wat Ik in jou gelegd heb, uit je bron die Ik in jou ben en Ik zal je altijd en eeuwig steunen en helpen.