Hemels Brood 5860 t/m 5890

Hemels Brood 5860

Wees dankbaar voor de ongemakken die Ik je te dragen geef, want ze komen voort uit Mijn liefde voor jou, om je meer inzicht te geven, meer besef van wat goed en waar is en wat niet, meer besef van werkelijk leven en het tegenovergestelde, inzicht in het verschil tussen Mijn liefde en liefdeloosheid. Maar het meeste om je Mijn innerlijke taal ten diepste te leren verstaan en het verschil met de op aarde algemeen gebruikelijke taal.

Want Mijn taal bestaat niet uit woorden en zinnen, Mijn taal is alleen in het gevoel ten diepste te verstaan. En alle ongemakken die Ik je te dragen geef leren je niet alleen jezelf kennen, maar leren je ook Mij kennen en leren je meer en meer in je hart te voelen wat Ik je laat weten zonder jullie gebruikelijke aardse taal te gebruiken. Maar het is niet zo, dat Ik jullie taal niet spreek, want dan zou het nog veel moeilijker worden om Mijn taal, wat eigenlijk geen taal in die zin is, te gaan verstaan. Want taal is op aarde een veelvuldig gebruikte mogelijkheid om met elkaar te communiceren. En alhoewel ook zonder woorden veel uitwisseling tussen mensen plaatsvindt, zelfs zonder het direct te merken, wordt er meer belang gehecht aan de gesproken taal dan aan de uitwisseling die er ook altijd zonder woorden is. En mensen hebben wel ontdekt dat de gesproken en geschreven taal ongeveer twintig procent van de communicatie uitmaakt en wat niet uitgesproken of geschreven wordt, het non verbale, zoals de lichaamshouding, de gezichtsuitdrukking, de gebaren, enzovoorts, tachtig procent, maar toch wordt er meer aandacht gegeven aan de gesproken of geschreven taal dan aan de non verbale communicatie. In verhouding wordt er zelfs negentig procent aandacht gegeven aan de gesproken of geschreven taal en slechts tien procent aan het non verbale.

Juist daardoor is het voor mensen zo moeilijk om innerlijk Mijn ingevingen, die Ik zonder woorden geef, te voelen en ten diepste te doorgronden. Daarom spreek Ik van tijd tot tijd ook in jullie gebruikelijke taal en daarom heb Ik Mijn Woord voor ieders taal in de Bijbel gegeven. Daarin verborgen staat ook Mijn woordenloze taal. En hoe meer je in je Mij en Mijn Woord voelt in Mijn taal, welke geen taal is, des te meer zul je begrijpen wat Ik in de Bijbel verborgen werkelijk laat weten. Daarom is de Bijbel in haar oorsprong Mijn verborgen Woord en voor iedereen in alle tijden heel belangrijk in combinatie met het contact met Mij in je hart. Want alleen in contact met Mij in je gevoel kun je Mij en Mijn liefde non verbaal gaan verstaan, werkelijk verstaan.

Hemels Brood 5861

Lieve mensen, vergeet niet dat Ik jullie tot leven heb gewekt, tot Mijn leven en jullie nog steeds uit Mij leven. Vergeet niet dat jullie leven eeuwig Mijn leven is, waarmee jullie een eigen besef te bestaan gekregen hebben en de vrijheid om keuzen te maken. Jullie hebben de vrije beschikking over je doen en laten, met Mijn leven, en welke keuzen jullie in vrijheid ook maken, het blijft eeuwig onveranderlijk Mijn leven zoals Mijn leven in werkelijkheid is.

Er zijn veel mensen die in hun vrijheid van keus denken daarmee hun leven te kunnen veranderen, maar dat is een grote misvatting. Want met alle vrij gemaakte keuzen kunnen wel veranderingen aangebracht worden aan omstandigheden, maar nooit aan Mijn leven en derhalve aan niemands leven. Jouw eigen leven blijft in der eeuwigheid Mijn leven zoals Mijn leven werkelijk is. Het is heel belangrijk dat jullie dat goed gaan begrijpen, want velen van jullie begrijpen dat nog helemaal niet en dat zal hen steeds weer opbreken, omdat de uitkomsten van hun keuzen regelmatig anders zullen zijn dan zij bedoelden en verwachtten. Omdat Mijn leven altijd onveranderlijk is en blijft zoals het is, ook onder alle omstandigheden die door de keuzen van mensen ontstaan. Dat komt tot uiting in ieders levenskeus, maar wordt meestal niet opgemerkt als de werking van Mijn onveranderlijk leven, van Mijn eeuwig onveranderlijke onbaatzuchtige wijze liefde.

Zo kan het zijn dat je in je vrijheid op een goed idee komt, waarvan je zeker bent dat het jouw eigen idee is, terwijl het een door de werking van Mijn liefde ingegeven idee is. Zelfs alle ideeën van alle mensen hebben een basis in Mijn liefde, of het nu een goed of een kwaad idee is. Want alles heeft zijn basis in Mijn liefde, in Mijn onveranderlijk leven. Daarom maakt het een groot verschil of de door jou in vrijheid gemaakte keuzen uit liefde of uit het tegenovergestelde daarvan voortkomen, want Mijn liefdewerking staat daarmee in direct verband, onveranderlijk zoals Mijn liefde, Mijn leven, leven is en blijft. Ja, jullie hebben op aarde de vrijheid van keus tussen goed en kwaad. Maar elke keus is vastgelegd in Mijn liefde omdat niemand daarzonder kan leven, omdat niemand daarzonder leeft.

Het is aan jullie, aan ieder voor zich, om dit ten diepste in je ziel te gaan begrijpen: jouw leven is onveranderlijk Mijn leven. Het is voor eeuwig en altijd Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde waardoor jij gelukkig kunt zijn, gelukkig kunt leven, als je met je vrije keus altijd voor liefde kiest. En dat is precies het doel van jouw bestaan op aarde, zelf in vrijheid Mijn onveranderlijk leven, Mijn liefde werkelijk te zijn.

Hemels Brood 5862

Wat is het verschil tussen je hoofd en je hart? Je hoofd redeneert en je hart voelt. Als je redeneert voel je niet en als je voelt redeneer je niet, maar als je tegelijk voelt en redeneert ligt het resultaat eraan welk belang je hecht aan het een en het ander. Is dat je gevoel of je redenering. Want, is het meer je redenering dan voert je hoofd de boventoon en is het meer je gevoel dan voert je hart de boventoon. Misschien begrijp je nu al dat Ik het over wijsheid en liefde heb. Want het hoofd staat voor de meeste mensen gelijk aan wijsheid en het hart aan gevoel. Maar is in werkelijkheid het hoofd de wijsheid, het verstand en het hart, de emotie, het gevoel zoals dat op aarde benoemd wordt?

Ik zeg jullie in werkelijkheid is het niet of het een of het ander, in werkelijkheid is het niet het een en het ander, in werkelijkheid is het tezamen één, het is één in liefde, met liefde vooraan en wijsheid daarin. Want in ware liefde bevindt zich ware wijsheid. Geen van beide hebben die alomvattende waarde als ze niet tezamen één zijn op de manier zoals Ik zojuist aangeef dat wijsheid in ware liefde altijd aanwezig is. Maar zie, nu is het verstand bij mensen in het hoofd geplaatst en het gevoel in het hart, op een lagere plaats dan het hoofd en vaak gebruiken mensen hun hoofd, het verstand als wijsheid boven het gevoel in hun hart, terwijl toch de liefde niet in de wijsheid is, maar de wijsheid in de liefde. En het is niet zo dat de wijsheid nodig is om de liefde te begrijpen, want de liefde begrijpt alles direct, juist doordat zij de wijsheid in zich draagt, maar het verstand van het hoofd begrijpt de liefde niet, als het boven het hart gesteld wordt, als de aandacht uitgaat naar het begrijpen van de ware liefde met het verstand als wijsheid.

Daarom is het verstand in het hoofd geplaatst, want eerst is nederigheid nodig om tot het ware begrijpen te komen, wat naar beneden gaande in de liefde van het hart aanwezig is en door het verstand van het hoofd alleen niet gezien en niet begrepen kan worden. Daarvoor is het nodig om naar de liefde van het hart te gaan en de wijsheid die in de liefde reeds aanwezig is, met de ogen van het verstand te zien en te begrijpen. Wie dit begrijpt zal steeds eerst naar zijn hart gaan en in Mijn liefde de grote wijsheid zien met zijn verstand, een wijsheid die hij met zijn verstand niet bedenken kan, alleen met zijn verstand kan zien, wat zijn hart in Mijn liefde al begrijpt.

Hemels Brood 5863

Here God, hemelse Vader, ik begrijp meer en meer dat ik alleen tot de zuiver ware inzichten van werkelijk leven, van ware liefde kan komen uit U, door Uw aanwijzingen, door Uw antwoorden, door Uw adviezen in Mijn hart, door het directe contact met U in alle eerlijkheid en oprechtheid. En toch ga ik nog regelmatig mijn eigen gang, handel ik naar mijn eigen goeddunken. Hoe dom ben ik dan.

Mijn lief kind, zo dom is dat niet. Want het is de weg door het vlees, dat betekent de weg door de eigen ervaring, met zowel het ware, het goede en liefdevolle, als het tegenovergestelde daarvan. En met die ervaring hangt het samen dat je zowel de vreugde van het een, als de pijn en het verdriet van het ander voelt. Want je zou niets leren van het één noch van het ander als je niet het één zowel als het ander ten diepste zou meemaken. En juist voor het leren weerstaan van de verleiding om je eigen zin te doen, je eigen gang te gaan, naar eigen goeddunken te handelen, is afdwaling in zekere zin nodig, om ten diepste zowel de waarde van het ware leven, van Mijn liefde, te gaan beseffen als de waardeloosheid van het tegenovergestelde, van je eigen keuzen naar eigen goeddunken, je keuzen voor eigenzorg, voor welzijn. Juist om Mij te kunnen vinden in Mijn ware liefde is het nodig om mee te maken wat afdwaling van Mijn liefde tot gevolg heeft.

Niet dat afdwaling goed is, want afdwaling zou beter vanaf het eerste begin niet gebeurd zijn, maar dat is het wel en nu is het een onderdeel van het aardse bestaan voor alle mensen. Maar wie zijn best doet om in zijn hart steeds naar Mij te luisteren, die is voor al wat hij nog niet volkomen naar Mijn liefde doet niet dom te noemen, maar die is lerend onderweg in de goede richting, over een weg die niet glad en gemakkelijk te gaan is, omdat het doel van die weg nog niet bereikt is. En al degenen die nog niet in staat zijn om de verleiding om af te dwalen van volmaakte liefde volledig te weerstaan, maar dat in alle eerlijkheid en oprechtheid wel in hun hart zoeken met Mijn liefde te leren, die zijn niet dom, maar onderweg met Mij en dat is alleen goed te noemen. Want Ik oordeel niet naar wat je nog niet kunt, maar naar wat je oprecht met Mij samen zoekt om goed en naar liefde te doen. En dat beetje wat je dan nog naar eigenzin en eigenwillen, naar eigenliefde doet, vergeef Ik je en daar help Ik je bij om ook dat te gaan overwinnen.

En juist het bekennen van wat je beseft nog niet naar Mijn liefde te doen, de verleiding daartoe nog niet te kunnen weerstaan, daar help Ik je bij om te groeien, zodat je uiteindelijk alle verleiding in Mijn Naam met Mijn liefde zelf vrij en ongedwongen kunt weerstaan en blijvend tot werkelijk gelukzalig leven komt. Tot ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, Mijn ware leven, wat dan in vrijheid volmaakt jouw leven is.

Hemels Brood 5864

Hemelse Vader, ik ben Uw leven, maar voordat ik op aarde kwam, was ik mij niet bewust Uw leven te zijn en nu ik op aarde ben, ben ik mij daarvan bewust alsof het mijn leven is, terwijl het nog steeds Uw leven is. Maar helemaal begrijpen doe ik dat eigenlijk niet, want ik kan U niet zien.

Je kunt Mij niet zien in een natuurlijk materieel lichaam. Maar je kunt jezelf ook niet zien. Je kunt je materiële lichaam zien, maar het besef te leven kun je niet zien, alleen innerlijk beseffen, innerlijk voelen, maar niet zien. Je kunt het materiële omhulsel dat je lichaam is op aarde zien, maar je gevoelens, je gedachten, je innerlijke wezenlijkheid kun je niet zien. Niet van jezelf en niet van je medemensen. Op die manier kun je Mij ook niet zien, terwijl Ik er net als jij wel degelijk ben en jij wel degelijk leven uit Mij bent. Mensen denken door het materiële lichaam te bestaan, te leven, terwijl leven het innerlijk zijn is, te kennen door het besef te zijn en op zich pas werkelijk te kennen door het besef van Mij, Mijn leven, in alle mensen innerlijk aanwezig, de Wezenlijkheid van werkelijk Leven, Die Ik Ben.

Veel mensen denken dat zichtbaarheid alleen mogelijk is in het materiële lichaam, terwijl dat eerder een barrière is om te zien wat werkelijk leven is, om te kunnen zien Wie Ik Ben, werkelijk Leven. En zelfs toen Ik op aarde was in Jezus Christus herkenden mensen Mij niet en dachten mensen zich van Mij te kunnen ontdoen door Mijn lichaam te doden. En zij doodden wel Mijn lichaam maar Mijn leven is in alle opzichten eeuwig onveranderlijk leven, het materiële lichaam is daarbij voor Mij van geen enkele noodzaak. Wel voor jullie, om op aarde te kunnen verblijven en mee te kunnen maken wat werkelijk leven is en wat niet, om te kunnen gaan beseffen Wie Ik Ben, terwijl je daarbij zelf, als eigen persoon, bewust bent te leven en te ervaren dat jij Mij leeft en Ik jou, dat wij één zijn in werkelijk leven, dat is in ware wijze eeuwig onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde.

Het materiële lichaam is daarbij tijdelijk nodig zodat je niet losslaat van Mijn werkelijk leven en in de eeuwige dood terechtkomt. Het vormt een barrière die oplost zodra je bestaan op aarde beëindigd is. Het lichaam verlies je dan, maar het leven, jouw leven van Mij gekregen, blijft eeuwig, in Mij, in Mijn liefde, in Mijn leven, zichtbaar.

Hemels Brood 5865

Op Mij vertrouwen bij alles wat je doet is niet van het dak springen en erop vertrouwen dat Ik zorg voor een zachte landing. Op Mij vertrouwen is luisteren naar Mijn advies en naar de waarschuwingen die Ik je in je hart geef en je voorzorgen nemen, om niet in situaties te komen die niet goed voor je zijn. Want er zijn nu eenmaal mensen die het met de waarheid niet zo nauw nemen, er zijn mensen heel onbetrouwbaar, mensen met grote misvattingen die keuzen maken waardoor jij in de problemen kunt komen, voordat je er erg in hebt. Op Mij vertrouwen is steeds in je hart Mijn advies beluisteren en dat opvolgen en niet blindelings denken dat jou in het vertrouwen op Mij wel niets zal overkomen. Want het kwade heeft toch een zekere macht en neemt wat het te pakken kan krijgen, zonder opzij te gaan voor jouw goede hart en je vertrouwen op Mij.

Want je bent nog niet in al je denken, in al je handelen, in al je besef, in alle opzichten volmaakt in ware liefde, zelfs niet in waarheid, al streef je dat nog zo eerlijk en oprecht na. Daarom is het altijd nog nodig dat je je verstand gebruikt om Mijn waarschuwingen, die Ik je altijd geef, op te volgen, om je door het aardse woud van misleidingen heen te helpen en zo veilig mogelijk te blijven voor de klauwen van het kwaad. Want uit jezelf kun je vaak niet zien wat bedrog is, wat vals is, wat misleidend is, maar Ik zie het, Ik weet het en Ik sta klaar om je te helpen om niet meegesleurd te worden door mensen die onwetend zich op verkeerde wegen bevinden, alsof het goede wegen zijn. Maar zij kennen Mij niet zoals jij Mij kent in je hart en daarom is die weg die zij gaan van een andere betekenis voor hen. Maar voor jou liggen daar grote gevaren als je niet let op wat Ik je in je hart laat weten.

Want juist die onwetende mens lijkt onschuldig te zijn, maar wordt veelal gebruikt door het kwaad om mensen die in hun hart dicht bij Mij gekomen zijn, mee te slepen. Die onwetende mens lijkt onschuldig zijn gang te gaan, maar zo onschuldig als diegene lijkt, is hij niet door verlangens en afkeer. En daaraan kun je zien dat zij een gevaar voor je kunnen zijn. Kom steeds in je hart bij Mij, want Ik weet dat je het goed wilt doen, maar zonder het juiste zicht kun je het gemakkelijk onbedoeld juist niet goed doen. Vertrouwen op Mij is steeds alert zijn op allerlei symptomen en steeds in je hart voelen wat die symptomen je zeggen, wat Ik je daarover laat weten. Dan kan Ik je behoeden en op de goede weg houden, daarop kun je dan werkelijk vertrouwen.

Hemels Brood 5866

Alles wat er in jouw omgeving is, is er voor jou en voor alle mensen, voor je familie, je vrienden, de aardige, de onaardige mensen, de situaties, de gebeurtenissen, het heeft allemaal een betekenis voor jou en voor alle mensen. Het staat je altijd ten dienste voor het doel van je verblijf op aarde, om je tot werkelijk eeuwig leven te brengen, en evenzo voor alle mensen, om alle mensen tot werkelijk eeuwig leven te brengen. Nu vraag je in jezelf, maar waarom is er zoveel verschil, want er zijn mensen die het heel goed hebben en er zijn mensen die het heel slecht, heel moeilijk hebben, heeft dat met die mensen te maken, zijn er betere mensen en slechtere mensen? Daarop zeg Ik je, alle mensen zijn Mij even lief, zonder uitzondering. Evengoed handelen mensen niet allemaal even goed, toch is dat niet een maatstaf om in prettige levensomstandigheden te komen, want er zijn goed handelende mensen die in hun leven veel te verduren krijgen.

Nu vraag je je af, wat is dan wel de maatstaf, wat kunnen mensen er dan aan doen om uit een onprettige, een moeilijke en nare situatie te komen? De maatstaf is datgene wat voor alles en iedereen tezamen en daarbij ook voor ieder persoonlijk, het bereiken van het werkelijk eeuwige leven mogelijk maakt. Daarmee samen hangt alles wat er op aarde is en gebeurt. En dat de ene mens in een oorlogsgebied opgroeit en de andere in een van alles rijk voorziene situatie, wil niet zeggen dat die ene een minder goed mens is dan die andere mens en daarom in een oorlogsgebied terechtgekomen is. Denk dat niet, want je doet er jezelf tekort mee. Het gaat er wel om, hoe iedereen met de situaties die op aarde zijn persoonlijk omgaat en hoe mensen met elkaar samenwerken. Het gaat erom hoe mensen denken, hoe ze er wel of niet voor elkaar zijn, elkaar wel of niet helpen, het gaat om het zicht op werkelijkheid. Denkt iemand dat hij beter is dan anderen omdat hij rijker is, of begrijpt hij dat zijn rijkdom hem gegeven is om anderen te kunnen helpen.

Maar met rijkdom bedoel Ik niet zozeer geld en goederen, maar vooral inzichten, intelligentie, besef van verhoudingen, besef van liefde, besef van Mij, van wat werkelijk leven is. Want iemand die in een ernstig oorlogsgebied opgroeit en besef heeft van Mijn liefde voor hem, is dichter bij werkelijk leven in al zijn ellende dan iemand die er vrolijk op los leeft. En wie is er dan beter af? Want het is makkelijk om Mij dankbaar te zijn als alles goed gaat, maar dankbaar voor Mijn liefde zijn als je in de meest onaangename omstandigheden bent, is veel moeilijker, maar wie dat lukt, staat dichter bij Mij en Mijn liefde. Dus, vergelijk niets, geef je over aan Mijn liefde in je hart en wees nederig in Mijn liefde. Want al wat een ander draagt, draagt hij ook voor jou en Ik draag alles voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5867

Mens, Ik heb je geschapen voor de eeuwigheid, voor het eeuwig gelukzalig leven, volmaakt in alle opzichten, onveranderlijk Mijn volmaakte leven. Ik heb je Mijn adem ingeblazen en daarmee tot leven gewekt. En mens, Ik heb jou lief, innig lief. Maar geen van jullie heeft op aarde al het besef van de enorme diepte van Mijn liefde die Ik Ben en aan jullie allemaal geef. Geen van jullie heeft het besef hoeveel vermogen jullie ieder voor zich en allen tezamen hebben om tot die eeuwigdurende gelukzaligheid te komen, waar totaal geen pijn, geen ziekte, geen oorlog, geen gebrek, geen nood, geen ongeval, geen narigheid in welk opzicht dan ook meer is. Zelfs jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, Mijn liefde in je hart al wel voelen en beginnen te beseffen dat Ik jullie Schepper Ben, jullie leven ben en jullie liefheb, beseffen dat nog nauwelijks.

Toch, zonder dat je het diepere besef hebt, leef je Mijn liefde, want elk leven is hoe dan ook Mijn liefde, Ben Ik Zelf. Je leeft, maar je begrijpt nog niet hoe Ik jouw leven eeuwig Ben, hoe wat jij ervaart als jouw eigen persoonlijke bestaan, met jouw eigen vrije keuzen, jouw eigen besluiten, jouw eigen denken, voelen en willen, jouw eigen gedachten en meningen, in verband staan met Mijn liefde, Mijn eeuwig volmaakte leven, wat jij in je hebt en jouw leven in werkelijkheid is. Want je bent volmaakt in Mij Mijn leven, geheel zelfstandig mens, met alle mogelijkheden van Mij, van Mijn leven, van Mijn liefde, Mijn ware eeuwige gelukzaligheid. Er zijn monniken die hun lichaam trainen om geen pijn te voelen, die van alles kunnen zonder in hun lichaam te zijn en hun lichaam te voelen. Dat wordt als wonderlijk gezien, maar het stelt niets voor ten aanzien van het vermogen dat Mijn werkelijk leven, Mijn ware liefde aan ware gelukzaligheid geeft. Er zijn mensen die zich trainen alleen vrede en geluk te voelen, door de wereld en de wereldse omstandigheden buiten te sluiten, zij denken daarmee tot blijvende innerlijke vrede en gelukzaligheid te komen, maar wat zij voelen is niet wat Mijn liefde geeft, wat Mijn liefde is en dat is ook niet te bereiken door de wereld en alle omstandigheden van de wereld buiten te sluiten.

Ik ben Leven en alleen Mijn Leven dat Ik aan jullie allemaal gegeven heb, geeft jullie uit Mij, jullie God, jullie Schepper, het vermogen om werkelijk levend te zijn, ieder persoonlijk en allemaal tezamen. Ik geeft jullie het vermogen om tot volle eeuwige gelukzaligheid te komen. Leven is leven uit Mij, leven is leven met Mij, leven is aan Mij geven wat Ik jouw geef, je leven in dienst van Mij en je medemensen stellen, dan stel je Mij en Mijn liefde in dienst van jou, met alles wat mogelijk is en dat is oneindig veel in totale eeuwig werkelijke gelukzaligheid.

Hemels Brood 5868

Zo oud als de mensheid, zo oud als Methuzalem, zo oud als eeuwig, kun je je dat voorstellen, zo oud als eeuwig? Want Ik ben eeuwig, eeuwig Leven. En jij leeft dat eeuwig leven wat je van Mij gekregen hebt te zijn zodanig, dat je beseft te bestaan, te zijn. Maar een bestaan op aarde in een materieel lichaam is eindig en daardoor lijkt het dat leven niet langer duurt dan een bestaan, een verblijf op aarde. Op aarde hebben alle mensen te maken met dood. Dood van alle mensen om hen heen en dood van hen zelf. Voor veel mensen is dat een definitief einde, voor hen is er geen bewustheid van zijn na hun dood meer.

Als leven echt eindig zou zijn, dan zou er helemaal geen leven kunnen zijn, want van waaruit zou iemand dan leven? Een boom leeft uit een zaad en het zaad komt van de boom. Een kip komt uit een ei en het ei komt uit de kip. Dat heeft er toe geleid dat mensen zich afvragen, wat was er eerder, de kip of het ei? Ik zeg daarop: Ik, werkelijk Leven. Ik was er, Ik ben er en Ik blijf er, eeuwig leven. En dan denken mensen dat hun dood eeuwig is, terwijl juist hun leven eeuwig is, hun werkelijke leven. Dat is belangrijk om te weten, belangrijk om te beseffen, want er zijn mensen die denken dat zij, door zelf een einde aan hun verblijf op aarde te maken, een einde aan hun leven maken. Terwijl niemand ooit een einde aan enig werkelijk leven kan maken. Zou een mens dat kunnen, dan zou er direct niemand meer leven, maar dat is eeuwig onmogelijk, omdat leven onveranderlijk eeuwig leven blijft, Leven Die Ik Ben, onveranderlijk eeuwig.

Veel mensen, die om een of andere reden hun verblijf op aarde beëindigen, denken er dan vanaf te zijn, van hun kwalen, van hun moeite, van wat hen er ook maar toe aangezet heeft om tot die daad te komen. Het zal wellicht voor hen een teleurstelling zijn te bemerken dat zij dan wel niet meer op aarde verblijven, maar toch ook niet dood zijn. En de situatie waarin zij dan terechtkomen is wel heel anders dan het op aarde was, maar zij zijn daarmee niet direct in de meest aangename situatie. Welke situatie dat dan is, ligt aan allerlei factoren die te maken hebben met de manier waarop zij op aarde geleefd hebben en wat de reden voor het beëindigen van hun verblijf op aarde was. In elk geval, dood zijn zij niet en zonder werk om te doen zijn zij ook niet. Daarom zeg Ik aan mensen die plannen in die richting hebben, bedenk dat je met het beëindigen van je verblijf op aarde niet je werkelijke leven beëindigt. Bedenk je dat je eeuwig leeft.

Het is je vrije keus, maar of het de beste keus is, dat bemerk je pas daarna. En ja, ook dan ben Ik er voor je en ook dan heb Ik je innig lief en ook dan werkt Mijn liefde het beste voor jou uit. Maar of dat dan zo prettig is als jij verwacht dat het zal zijn, dat kun je pas dan ervaren, als er geen weg terug meer is. Wat Ik hiermee iedereen wil zeggen is dit: Werkelijk leven is eeuwig leven, eeuwig leven Ben Ik, jouw Schepper, en eeuwig leven heb Ik jou gegeven, leven dat in werkelijkheid Mijn ware eeuwige liefde is. De keus om zelf een einde aan je verblijf op aarde te maken is niet Mijn keus en is niet direct een weg om tot het geluk te komen waarvoor je het doet, of om aan kwellingen op aarde te ontkomen. De ware weg daarvoor ben Ik in Jezus Christus, nu en altijd. Zalig degenen die Mij volgen op de smalle en moeilijke weg, want zij zullen in ware liefde de ware gelukzaligheid van werkelijk leven zonder de dood te proeven bereiken en eeuwig bij Mij zijn.

Hemels Brood 5869

In de tijd dat Ik op aarde was, was de voetwassing een terugkerend ritueel. In de Bijbel kun je daarover lezen, omdat het een bepaalde betekenis heeft die vooral betrekking heeft op die tijd en de toenmalige gebruiken en gewoonten. Want de straten waren toen stoffig en veel afstanden werden vooral te voet afgelegd. Mensen waren eraan gewend om lange afstanden te lopen en dat gaf heel stoffige voeten, zodat het gebruikelijk was om bij binnenkomst in een huis de voeten te wassen. En dat gebeurde doorgaans door een knecht die zich daarvoor moest bukken voor zijn meester, wat gelijk een vorm van onderdanigheid was.

Vooral voor de maaltijd werden de voeten gewassen en zo was het ook voor Mijn Discipelen tijd om de voeten gewassen te krijgen. Maar nu bood Ik Mij aan om de voeten te wassen, al was dat de omgekeerde wereld, want Ik was immers hun meester. En juist dat was reden voor Mij om Mij voor Mijn leerlingen te buigen en hen de voeten te wassen, om daarmee te laten zien dat er geen verschil is tussen mensen, welke positie iemand ook heeft. Niet alleen dat was de reden waarom Ik voor hen knielde, wat als een teken van minderwaardigheid gezien kon worden, zoals een knecht minder is dan zijn meester die hij de voeten moet wassen, maar het ging er vooral ook om, om hen Mijn dienstbaarheid te tonen als voorbereiding op de gebeurtenissen die aanstaande waren en veel meer betekenis in zich verborgen hielden dan de nederigheid van het wassen van hun voeten door Mij, God in Jezus Christus.

Want de kruisiging, Mijn lijden was aanstaande en geen van hen had enig idee hoe belangrijk dat voor hen en voor alle mensen zou zijn. En heden ten dage hebben nog heel veel mensen geen besef ervan hoe belangrijk alles wat toen gebeurde voor het ware leven toen en nu en voor altijd voor iedereen is. Want het gaat niet om het wassen van de voeten, het gaat om de zuiverheid in de diepste nederigheid van de ware eeuwige liefde en de opoffering van alles te hebben en te zijn, voor het ware leven, voor de ware gelukzaligheid van alle mensen. En daarvoor was het nodig dat Ik, jullie God en hemelse Vader, in Mijn Zoon Jezus Christus, de minste plaats in de wereld innam, terwijl Ik het ware leven Zelf met alle kracht en macht over alle leven Ben.

Terwijl er buiten Mij niets is of kan zijn, terwijl alles en iedereen Mijn leven is, was Ik in de diepste nederigheid jullie dienstknecht voor het ware leven, om jullie voor eeuwig tot het ware leven te behouden, door Mijn leven te geven en te laten zien dat wie tot het diepste gaat, zijn leven niet verliest maar behoudt, omdat het Mijn leven is, eeuwig leven en daarmee ook eeuwig jullie leven is, ware liefde, volmaakte gelukzaligheid.

Hemels Brood 5870

Er zijn mensen in situaties die niet te veranderen lijken, die geen uitweg bieden om te worden gewijzigd. Maar is dat wel zo, is die situatie werkelijk niet te veranderen? En er zijn vaak medemensen die allerlei goede raad gaan geven, allerlei mogelijkheden gaan aanreiken en of je die raad nu wel of niet opvolgt, echt iets veranderen doet het niet. Dus geven mensen het op, dan maar berusten in de situatie. En een aantal mensen worden klagers over hun lot, waarmee ze anderen van zich vervreemden, wat hen tot eenzaamheid en klagen brengt. Daarbij wordt tegen in Mij gelovende mensen vaak gezegd, vertrouw op God, bid Hem en Hij zal het wel goed voor je maken, of, het is voor jou ter lering en dan moet het zo zijn. En dan zijn er mensen die in Mij geloven en hun vertrouwen op Mij stellen. Maar na verloop van tijd is er toch niets veranderd, zodat er allerlei gedachten bovenkomen en het vertrouwen op Mij wordt minder en minder, er gebeurt immers niets dat hun situatie verbetert, dus met of zonder God, het helpt allemaal niets.

Maar lieve mensen, als je in een moeilijke situatie bent gekomen die onveranderlijk lijkt te zijn, blijf niet op een stoel zitten wachten tot het wonder gebeurt, en als het wonder na een x tijd nog niet gebeurd is, blijf niet moedeloos op die stoel zitten omdat je geen uitweg ziet. Want met niets doen, met geen enkele stap zetten, blijf je inderdaad altijd op dezelfde plaats en kom je niet weg van waar je staat. Al ligt een oplossing niet voor de hand, dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om met de gegeven omstandigheden beter te kunnen omgaan, of deze wellicht te verbeteren. Maar daarvoor ben jij nodig, niet Ik, maar jij. Daarvoor is het nodig dat je in je hart bij Mij komt en Mij je moedeloosheid om je situatie laat weten. Natuurlijk weet Ik dat wel, maar het is nodig dat jij het Mij vertelt, dat jij Mij om raad vraagt en dat jij naar Mij in je hart luistert. En als Ik je dan raad geef, dan is het nodig dat jij daarnaar handelt. Daarbij help Ik je en dan doe Ik het werk dat voor jou te moeilijk is.

Want niemand kan iets alleen, maar met Mij samen is veel meer mogelijk dan jij ziet of weet. En dan zul jij zien dat alles anders wordt, misschien niet dat de hele situatie verandert, maar jij verandert en daardoor kun je er beter mee omgaan en ontdek je dat geluk niet in een situatie zit, maar in je hart en van Mij in je hart zie je wat mogelijk is en dan is alles anders, juist met Mij samen, ongekend anders. Kom bij Mij en ervaar hoe Mijn liefde je helpt!

Hemels Brood 5871

Het is niet zo dat Ik jullie Heerser ben, zoals bij jullie een leider over zijn volk heerst. Ik ben niet een autoriteit zoals bij jullie degene die de leiding heeft een autoriteit is. Het gaat bij Mij niet om een strijd om de macht en het gaat er bij Mij niet om, dat jullie aan Mij onderdanig moeten zijn en dat Ik met nederigheid bedoel dat Ik jullie meerdere ben en als zodanig over jullie heers.

Want Ik heb jullie mensen uit liefde geschapen, naar Mijn Beeld en Gelijkenis, Mijn Levensgeest gegeven, zodat jullie Mijn mogelijkheden benutten kunnen. Maar jullie zijn jezelf als mens boven Mij gaan stellen. Daar gaat het om, de mens heeft zichzelf boven Mij gesteld en dat kan nooit de situatie zijn, omdat jullie gelijk Mijn leven zijn, en niet meer dan dat. Met Mijn Levensgeest in jullie als werkelijk leven zijn jullie in mogelijkheden gelijkend op Mij, maar niet zelf Mij of meer dan Ik Ben. En dat is waar het om gaat, dat ieder van jullie gaat begrijpen wie hij is en dat jullie tezamen gaan begrijpen wie jullie tezamen zijn, Mens door Mij geschapen, gelijk Mijn Beeld, maar niet Mij. Als Ik jullie aanraad om nederig te zijn, onderdanig aan Mij, dan bedoel Ik niet dat je minderwaardig bent, dan bedoel Ik, dat je je niet boven Mij stelt, niet gelijk aan Mij als een god zonder Mij kunt zijn, omdat Ik jullie Schepper ben en geen van jullie leven kan zonder Mij.

Maar je leeft! En dat je leeft, kun je alleen door Mij. Maar daarop zal Ik Mij nooit voorstaan, daar gaat het dan ook helemaal niet om. Het gaat er puur en alleen om, dat je jezelf niet als een eigen macht gedraagt, alsof je zonder Mij enige macht hebt, enige levenskracht hebt zonder Mijn levenskracht. Het gaat erom dat je die niet op die manier als eigen zijn hebt en dat je dat gaat begrijpen, dat je van die eigenwaan terugkomt, omdat het je alleen schade brengt, narigheid, moeilijkheden, en nooit de gelukzaligheid geeft die je denkt uit eigen kracht te kunnen bereiken. Uit ware liefde voor jou, voor jullie allemaal, heb Ik de lichamelijke dood getrotseerd, uit liefde voor jullie allemaal heb Ik het kunnen terugkomen tot het werkelijke leven dat jullie zijn, veiliggesteld.

En nu zeg Ik jullie, Ik ben geen strenge Heerser over jullie, Ik draag de gevolgen van jullie koppigheid, van jullie eigenwaan, in Mijn enorme eeuwige liefde voor jullie. Ik ben geen autoritaire Heerser over jullie, Die berispt en straft. Maar de waan groter te zijn dan jullie Schepper, de eigenwijsheid te denken het zonder Mij te kunnen stellen, de hoogmoed te denken Mij niet nodig te hebben, dat heerst over jullie als een dictator die berispt en straft. Jullie zijn het helemaal zelf die de ellende over je heen halen. En dat is waarom Ik roep, kom bij Mij in je hart, dat is het waarom Ik aandring om tot nederigheid te komen, dat is het waarom Ik ernstig en duidelijk ben, niet om jullie aan Mij te onderwerpen, maar om je van die hoogte terug te halen, van de kou van de eigenwaan terug in de warmte van ware liefde, terug tot wie je bent, Mijn liefde, Mijn Leven, gelijk Mijn Beeld en Gelijkenis en de mogelijkheden van Mijn Levensgeest, het werkelijke Leven, wat voor jou, voor jullie allemaal volmaakt goed is en waarmee gelukzaligheid eeuwig je deel is.

Niet Ik als Heerser over jullie, maar jullie met Mij samen het ware leven in alle gelukzaligheid zijn, daar ijver Ik voor uit ware liefde, niet anders dan met ware liefde. Want Ik heb jullie, Mens, niet geschapen om over te heersen, Ik heb jullie geschapen naar Mijn Beeld en Gelijkenis, om samen gelukkig te zijn.

Hemels Brood 5872

Er zijn op aarde, ondanks allerlei narigheid, ook mooie dingen waar mensen van kunnen genieten, mooie natuur, lekker eten, gezellig samenzijn, vakanties in andere landen en zo meer. Mensen zoeken dat, zoeken momenten om van het leven op aarde te genieten, om mooie dingen te zien, fijne vakanties te hebben. Maar hoe fijn en hoe mooi het ergens op de aarde ook kan zijn, het verbleekt tot helemaal niets als je in Mijn hemel zou kunnen zien en voelen wat daar aan moois en fijns te beleven is. Hoeveel daar te genieten is, hoe gelukzalig je daar bent, hoe iedereen daar blij en gelukkig is.

Zouden de mensen op aarde zich daar maar voor willen inspannen, zou het maar eens tot hen doordringen dat het leven op aarde ervoor bedoeld is om te ontdekken wat de eeuwig ware gelukzaligheid geeft en zich daarvoor willen inspannen. Want het leven op aarde is slechts een tijdelijke situatie en alles wat daar mooi en fijn is, wordt daar overschaduwd door veel wat niet mooi en niet fijn is. Het is op aarde steeds een strijd tussen mensen, omdat ze het allemaal mooi en fijn willen hebben, maar alleen datgene wat ieder voor zichzelf mooi en fijn vindt. Dat geeft vaak strijd, zelfs in het heel eenvoudige. Als er een muur geverfd moet worden en de twee bewoners vinden allebei een andere kleur mooi, dan is er al een strijd om welke kleur het wordt. Een kleine strijd, maar toch.

En kijk, in Mijn hemel is geen strijd, hoe vreemd dat ten aanzien van het leven op aarde ook mag klinken, maar in Mijn hemel is iedereen tevreden. Daar gaat het niet om de verschillen in smaak en om de voorkeur van iedereen, daar is alles zoals het voor iedereen mooi en fijn is, want daar is totale volmaakte liefde, en in die liefde, welke Mijn liefde is, is iedereen blij en tevreden, daar is iedereen gelukkig met wat hij heeft en niemand hoeft meer dan hij heeft, niemand wil wat een ander al heeft. Want iedereen heeft in ruime mate wat hij fijn vindt, wat hij mooi vindt, zodat ook iedereen voldaan is, verzadigd is van al het goede, mooie, fijne. Ja, dat is in Mijn hemel, omdat daar alleen ware liefde is, en iedereen daar ware liefde is.

En weet je, dat kan het ook op aarde zijn, in je hart, bij Mij. Via Mij in je hart ben je niet alleen met Mij in liefde verbonden, maar met alle mensen. En in je hart kun je door ware liefde ook liefde voor je medemensen voelen en zij voor jou, als zij in hun hart ook met Mijn liefde verbonden zijn. In je hart kun je dan even in Mijn hemel zijn, al ben je op aarde. Als je dat een beetje in je hart voelt en je vermenigvuldigt dat met een miljard, dan zou dat nog maar een beetje zijn van het geluk en de vreugde die er in Mijn ware hemel eeuwig voor iedereen is.

Hemels Brood 5873

Als Ik alles wat mensen Mij vragen zou inwilligen, hoe denk je dat de wereld er dan zou uitzien? Als jij alles wat anderen graag van jou zouden willen hebben, zou geven, alles zou doen wat anderen je vragen, je altijd zou schikken naar de genoegens van anderen, als je alles zou accepteren wat anderen je opdringen, hoe zou je leven er dan uitzien?

Als Ik het zo stel, dan is het wel duidelijk welk een onzin dat is. En toch stel Ik dat mensen het beste naar Mijn liefde leven, zonder eigenbelang, dienstbaar aan Mij en hun medemensen, vergevingsgezind en helpend. Dat lijken twee tegenstellingen te zijn, wat heel verwarrend kan zijn als je het goed wilt doen en naar Mijn liefde wilt leven. Toch is zowel het een als het ander waar. Want het eerste is onzin omdat het geen ware liefde is. En het tweede is waar omdat het ware liefde omschrijft. Maar Ik willig niet alles in wat allemaal aan Mij gevraagd wordt, omdat heel veel van wat aan Mij gevraagd wordt niemand werkelijk goed zou doen. En zo doet het mensen ook geen werkelijk goed, als jij alles naar ieders wens zou doen en alles zou geven wat mensen willen hebben. Iedereen mag Mij alles vragen, en je zult verbaasd zijn als je zou weten wat Mij allemaal gevraagd wordt, of wat mensen allemaal tegen Mij zeggen. Maar zie je, dat verandert allemaal niets aan Mijn liefde die volkomen zuiver en wijs is.

De meeste mensen weten niet wat voor hen het beste is en ware liefde geeft juist datgene wat voor die mens en tegelijkertijd voor alle mensen het beste is. En ook jij weet niet precies wat voor jou of voor anderen het beste is, zelfs niet wat ware zuivere wijze liefde precies is, zoals Ik ware zuivere wijze liefde Ben, en zoals Ik jullie allemaal volmaakt en innig liefheb. Daarom is het belangrijk om te leren begrijpen, te leren zien wat misschien liefde lijkt te zijn, maar het niet is. En dat kun je niet van medemensen leren, niet uit boeken, niet van geestelijke leiders, die misschien beweren te weten wat goed is, maar dat kun je vooral en bovenal alleen leren en gaan inzien van Mij, jouw Schepper. En daarvoor is contact met Mij nodig. Contact met Mij is voor iedereen mogelijk, voor jou, binnen in jou, in je besef te leven, in je gevoel, je hart, in het centrale deel van je wezenlijkheid.

Omdat jouw wezenlijkheid deel is van Mijn Wezenlijkheid en je in jouw wezenlijkheid altijd in verbinding staat met Mij, je Schepper. Vraag Mij alles en verwacht van Mij het beste wat goed is voor jou en alle mensen. Maar vul het niet in, laat het aan Mij en je zult precies weten wat te doen of te laten en dat zal dan Mijn ware liefde zijn die jij dan tot uiting brengt zoals voor jou en iedereen het beste is.

Hemels Brood 5874

Sla je vleugels uit, dan kunnen ze volgroeien. Gebruik je mogelijkheden, dan heb je er wat aan. Wees niet bang voor nieuwe situaties, laat je niet beïnvloeden door dat wat je niet met heel je hart kunt omarmen. Stap opzij als iemand je voorbij wil, kortom, wees wie je bent, zoals jij voelt dat je bent. En soms heb je wellicht het gevoel dat je vooruit wilt, terwijl je teruggeduwd wordt. Maar wees dan als de zalm die tegen de stroom in zwemt, en daar juist goed in is en zijn kracht daarvoor gebruikt omdat daar zijn hart ligt. Hoe makkelijk zou het zijn om juist met de stroom mee te zwemmen, terwijl dat niet het beste is.

En wat te doen als de ene zalm met de stroom meegaat en de andere tegen de stroom in en ze door elkaar zwemmen, tegen de stroom in en met de stroom mee, zoals nu veel mensen het gemak zoeken, terwijl anderen juist moeite doen. Om wat? Bereikt de ene mens die het gemak zoekt meer dan de andere mens die moeite doet? Of bereikt juist de mens die moeite doet meer? Dat hangt helemaal af van wat iemand bereiken wil en nu juist dat is het grote dilemma, al die mensen die eigenlijk niet weten wat er op aarde met hun leven voor hen te bereiken is. Want voor veel mensen is de zin van hun leven niet duidelijk, zij weten wel wat zij willen, maar wat hun leven als zodanig op aarde betekent en wat er te bereiken is, dat blijft een vaag innerlijk gevoel wat zij niet duiden kunnen. Mijn aanwezigheid in alle mensen blijft voor veel mensen niet meer dan een besef, “er is iets”, er is “iets” tussen hemel en aarde. Dat Ik, jullie Schepper, dat Ben, gaat verloren in geharrewar, in bezigheden om iets te bereiken, met de stroom mee of juist tegen de stroom in.

Maar wie Mij in zijn hart, binnen in hem, als waar leven gevonden heeft, die zal gaan begrijpen wat er op aarde te bereiken is. En met al die mensen om hem heen, die alle kanten op gaan om “iets” te bereiken, of om het zo fijn en gemakkelijk mogelijk te hebben, is het niet makkelijk om Mij vanuit het innerlijk in alle opzichten te volgen. En toch, jij weet het, als je Mij eenmaal kent en innerlijk Mijn liefde hebt gevoeld, dan kan het verblijf op aarde nog zo moeilijk, nog zo verwarrend of nog zo veeleisend zijn, maar dan laat je Mij niet meer los. En dat brengt jou, met vallen en opstaan precies tot hetgeen werkelijk te bereiken is op aarde: het ware gelukzalige leven bij Mij in Mijn hemel. Daarom zwemt de zalm tegen de stroom in, net als jij.

Hemels Brood 5875

Alles heeft een geestelijke betekenis, je kunt het niet bedenken of het heeft een geestelijke betekenis. Alles wat er is, is geestelijk weergegeven, het hele ware werkelijke leven en alles wat het niet is en daarmee niets is.

Vandaag gedenken veel mensen Mijn opstanding zoals die gebeurd is en beschreven is. Maar veel meer mensen maken er alleen een gezellig feest van, wat niets meer zegt over Mijn opstanding, omdat Ik voor hen niet besta of misschien wel bestaan heb, maar niet meer was dan een bijzondere man die lang geleden de gemoederen bezighield met allerlei trucjes. En voor hen mag dat zo zijn, het verhaal gaat nog steeds en dat is voor nu genoeg. Dat de enorme betekenis die Mijn opstanding uit de dood, zoals iedereen die op aarde lichamelijk gezien kent, niet begrepen wordt, komt omdat nog niemand dat ten diepste werkelijk begrijpen kan. Ook voor jullie, die daadwerkelijk Mijn opstanding uit de dood gedenken, is het nog niet ten diepste begrepen.

Het is genoeg dat jullie begrijpen dat Ik met Mijn opstanding getoond heb, dat er geen werkelijke dood is en dat het materiële lichaam het ware leven niet is, maar slechts een omhulsel. Het is genoeg dat jullie het lijden dat Ik moest meemaken gedenken als een daad van grote liefde voor alle mensen, dat het een belangrijke betekenis heeft voor jullie leven. Maar de totale diepe betekenis is veel meer dan jullie in alle ernst kunnen bevatten. Evengoed mag je het met elkaar vieren, je mag er vreugde over hebben en blij zijn met elkaar, want jullie leven, jullie werkelijke leven uit Mij, jullie Schepper, heb Ik voor eeuwig en altijd veiliggesteld. Het werkelijke leven van alle mensen, van de goede en liefdevolle mensen, alsook van de dwalende en liefdeloze mensen. En dat zal voor iedereen op de bestemde tijd zijn vruchten afwerpen.

Want wat eens gebeurd is ten goede, is voor altijd gebeurd ten goede. Maar wat niet ten goede gebeurd is, verdwijnt in het niets dat het is, niets. Wat niet is, kan nooit iets zijn, omdat het niets is. Maar jullie werkelijk leven heb Ik zeker gesteld en Mijn opstanding na de lichamelijk materiële dood laat dat zien. En hoewel Ik toen aan velen verschenen ben, hebben veel mensen Mijn opstanding niet geloofd. Gezegend degenen die zonder het te hebben gezien in Mijn ware opstanding geloven en daarmee beseffen dat Ik eeuwig Leven Ben, en geloven dat zij Mijn eeuwig leven zijn en eeuwig blijven. Want wie werkelijk gelooft, zal met Mij in het Paradijs zijn!

Hemels Brood 5876

Als je een vergissing gemaakt hebt, iets gezegd hebt wat je betreurt, iets gedaan hebt wat je liever niet gedaan had, als je bemerkt dat je iemand tekort hebt gedaan, als je voelt, dat was niet goed van mij, kom dan bij Mij, zeg het Mij en vraag Mij om vergeving. En voel dan in je hart wat Ik je laat weten, voel dan in je hart dat Ik je vergeef, voel in je hart hoe je het zo mogelijk goed kunt maken voor Mij en voor degene die je tekortdeed. En vergeef jezelf, dat je jezelf tekortdeed door je vergissing, door wat je gezegd hebt, gedaan hebt, door wat niet juist was. Kwel jezelf niet met schuldgevoelens, breng wat je benauwt over jezelf bij Mij.

Want Ik weet in welke verhouding het staat tot je vermogen om naar liefde en waarheid te handelen. Ik weet wat je kunt en wat nog niet en van tijd tot tijd laat Ik het erop aankomen dat je ziet wat nog zwak bij je is, terwijl je dat zelf nog niet zo duidelijk besefte. En dat voel je dan, niet om je tot schuldgevoelens te brengen, maar om je tot meer zicht op jezelf, je mogelijkheden en je onmogelijkheden te brengen. Zodat je steeds een beetje meer met Mij samen je hart kunt zuiveren van alles wat je nog tot vergissingen brengt of tot daden die niet helemaal goed zijn, of tot dingen die je zegt maar liever niet gezegd had. Want met het zicht daarop en met Mijn hulp kun je dat verbeteren, niet allemaal in één keer, maar langzaamaan, stap voor stap. Ja, het is niet fijn om te voelen dat iets niet juist was, om te bemerken dat je iets miszegd hebt, onjuist gedacht hebt, enz. Maar dat onaangename gevoel van besef is nodig om je tot verbetering in je handelen te brengen, om je motivatie te geven beter te letten op wat je zegt, op wat je doet, zelfs op wat je denkt. Maar besef daarbij dat je het niet voor eeuwig verprutst hebt, dat Ik je er geen straf voor geef, alleen hulp, handvatten om het een volgende keer anders te doen, anders te zeggen, bij waarheid te blijven.

Het is aan jou om Mijn hulp, Mijn raad aan te nemen. En mocht het je dan toch nog eens overkomen, dan zeg Ik je, sommige dingen kosten meer tijd dan andere dingen en het één is moeilijker om vanaf te komen dan het ander, maar wie zich ervoor inzet, die zal het uiteindelijk lukken. Wie het laat waaien zal er langer over doen. Maar wie echt wil, die zal met Mijn hulp en raad snel vooruitkomen. Wees moedig en neem Mijn juk op je, dan bemerk je dat het licht is, omdat Ik het eigenlijk voor je draag, in ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 5877

De bewustheid van zijn geeft op aarde ook de bewustheid van het tegenovergestelde van zijn. Met de bedoeling dat uiteindelijk de bewustheid van zijn en de eigen persoonlijke keus om te zijn, het tegenovergestelde ervan in het niets oplost, zodat iedereen, in de gelukzaligheid van het werkelijk zijn, niets meer te maken heeft met het tegenovergestelde ervan. Maar zover is het op aarde nog niet. Want de keuzen die mensen maken zijn nog niet alleen voor het ware werkelijke zijn. Er zijn bij alle mensen op aarde nog steeds keuzen zowel voor het één als voor het ander en dat houdt zowel het één als het ander in het besef voelbaar, wat bij mensen soms prettige en soms onprettige gevoelens teweegbrengt. Het één wisselt het ander af.

Het heeft allemaal te maken met ware liefde en het tegenovergestelde daarvan, liefdeloosheid. Maar heel veel mensen hebben geen besef van het verschil, zodat zij nog vaak denken dat hun keus naar eigen wil en idee goed is, terwijl het dat niet altijd is. Daarom heb Ik op aarde een ordening ingesteld waardoor mensen tot het besef van het verschil tussen het één, ware liefde, en het ander, liefdeloosheid, kunnen komen. Dat is niet zonder onaangename situaties, onaangename gevoelens. Maar door zoveel mogelijk keuzen voor ware liefde te maken zijn die toch niet te vermijden. Want op aarde heeft het afwijken van liefde een effect dat voor iedereen voelbaar is, ook al heeft iemand geheel naar liefde gehandeld. Want leven op aarde is leven met het één zowel als met het ander. Maar wie naar ware liefde handelt, die leert Mij kennen en krijgt meer en meer inzicht in alles wat werkelijk leven is, Mijn leven, en die krijgt meer en meer inzicht in alles wat werkelijk liefde is in zijn eigen ware bestaan.

Ook dat zal niet zonder moeite en pijn zijn, zoals Mijn lijden niet zonder moeite en pijn ging. Een volmaakt liefdevol mens gaat op aarde toch niet vrijuit, zoals Ik, volmaakt ware wijze liefde, niet vrijuit ging, maar veroordeeld werd door mensen in hun liefdeloosheid. Maar wie vasthoudt aan ware liefde, in vertrouwen op Mij, die zal net als Ik tot opstanding komen. Want werkelijk leven, ware wijze liefde, overwint werkelijk alle dood, alle pijn, alle ellende. En na de aarde is er Mijn hemel van werkelijk gelukzalig leven, zonder leed, zonder pijn, eeuwig alleen vrijheid in ware liefde voor Mij en voor elkaar. Denk daaraan bij leed, bij pijn, bij moeite. Ik leef en jullie leven voor eeuwig met Mij!

Hemels Brood 5878

Overal heeft iedereen te maken met het tegenovergestelde van liefde. Het is verspreid over de hele aarde aanwezig en het is voor mensen heel moeilijk om er geen deel aan te hebben, het trekt mensen mee om er deel aan te hebben en niemand ontkomt op aarde aan de gevolgen ervan. Ook mensen die met ijver zoveel mogelijk naar liefde handelen niet. Dan kan er vertwijfeling in je hart ontstaan, met de vraag: zul je ooit werkelijk tot ware liefde komen?

In de mate van de kracht van je wil om tot liefde te komen, zul je tot ware liefde komen. Alleen gaat dat niet in één keer, want juist op aarde is de verleiding heel sterk aanwezig en met alles en iedereen verweven. Maar stel je voor dat je ergens terecht zou komen waar die verleiding niet is, waar mensen om je heen alleen naar ware liefde handelen, zou jij dan nog afdwalen van liefde in je handelen? Wie hier werkelijk tot ware liefde in al zijn handelen wil komen en zich daarvoor inzet, zich aan Mijn liefde vasthoudt, die bouwt aan een nieuwe levenssfeer voor na zijn verblijf op aarde, zonder die sterke verleiding die er op aarde is en waar niemand op aarde omheen kan.

De ware wil tot liefde in je hart is de maatstaf voor de levenssfeer na je verblijf op aarde, een sfeer die heel anders zal zijn dan op aarde waar je niet vrij kunt zijn van de gevolgen van wat mensen kiezen te doen of te laten, al dan niet naar liefde of het tegenovergestelde daarvan. De aarde is de plaats waar iedereen de kans krijgt om Mij en Mijn liefde te leren kennen. En wie Mij leert kennen en Mij zo goed hij kan volgt, zal in een andere levenssfeer komen na zijn verblijf op aarde, dan wie Mij ontkent en zijn eigenbelang volgt. Evengoed zal ook diegene die Mij ontkent en zijn eigenbelang volgt in een voor hem passende levenssfeer terechtkomen waarin hij nog altijd Mij kan leren kennen en ervoor kan kiezen Mij te volgen.

Ik kijk alleen naar je hart. Wie goed doet om in een prettige sfeer te komen, helpt zichzelf daarmee niet, ook dat is een vorm van eigenbelang. Ik weet hoe moeilijk het op aarde is, Ik begrijp dat iedereen verlost wil zijn van de moeite die het hem op aarde kost. En Ik zeg jullie, Ik heb jullie verlost en dat zal op de bestemde tijd aan iedereen duidelijk worden. Want de aardse sfeer is een tijdelijke, daar wordt ieder naar zijn hart gemeten en van daaruit wordt ieder naar nieuwe sferen geleid, passend bij ieders hart, zoals het op aarde gevuld is met liefde. Want Ik weet hoe moeilijk het op aarde is om Mij in alles te blijven volgen. En aan jullie goede lieve mensen zeg Ik, Ik zal alle leed van jullie wegnemen, jullie tranen drogen en je brengen waar het liefdevol en goed is, waar je Mij in liefde kunt volgen zoals je in je hart graag wilt en op aarde al voelt. Het komt goed.

Hemels Brood 5879

Als je met het verstand nadenkt over Mijn liefde, als je nadenkt over alles wat uit Mijn liefde voortkomt en voortgekomen is, en je heel eerlijk bent in je nadenken daarover, dan zul je alleen tot de conclusie kunnen komen dat alles wat door Mij tot stand gekomen is, goed is en ten dienste staat aan alle mensen, het goede geeft en alleen ware liefde de basis is van alles wat Ik doe en teweegbreng. Want Ik ben niet zonder wat jullie hersenen noemen en niet zonder wat jullie intelligentie noemen. Het verschil is dat Mijn wijsheid direct en onverbrekelijk aan Mijn liefde verbonden is en dat beiden volmaakt zuiver onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk zijn, terwijl jullie je intelligentie los van ware liefde inzetten en liefde zonder je intelligentie tot uiting brengen.

Maar al overdenk je met het verstand Mij, Mijn liefde en alles wat Ik doe en zeg in alle eerlijkheid ten diepste, je zult er alleen volmaakte perfectie in ontdekken en Mijn ware liefde gaan zien in de mechaniek van het materiële, zonder het in je hart ten diepste te begrijpen. Maar wanneer je het in je hart in alle eerlijkheid ten diepste in je gevoel gaat beschouwen, dan ga je de basis van alles begrijpen, wat met het verstand niet te begrijpen is, al kun je met je verstand de hele volmaakte werking van Mijn Schepping gaan zien, zonder Mijn liefde in je hart zie je alleen het perfecte mechaniek, maar niet Mijn leven, Mijn ware eeuwige liefde voor jou en alle mensen. Maar het verstandelijke heeft bij veel mensen de voorkeur om wat er gebeurt of niet gebeurt te overdenken.

Hoe zuiver en eerlijk dat ook gebeurt, het blijft bij het zien van het mechaniek van de materie in alles, vooral ook in de natuur. Natuurkundig is er het een en ander ontdekt, zelfs liggen hier en daar wat verwijzingen naar iets wat niet zichtbaar is, maar er kennelijk wel is. Wat dat werkelijk is, is niet met het verstand te ontdekken, maar in je hart kan Ik het je wel tonen en zelfs kan Ik het verband ervan met jouw leven op aarde en het leven van alle mensen op aarde tonen. Want in jouw hart is Mijn liefde en haar wijsheid uit Mij aanwezig, want Ik ben in jouw hart aanwezig. Wil je het begrijpen met je verstand, probeer het maar en kom er dan achter dat alles wat je wilt weten, wilt begrijpen, wilt zien, met het verstand mechanisch wel te begrijpen is, na lange, lange tijd, maar je Mij niet ten diepste leert kennen en je niet het ware leven ten diepste leert kennen, niet de eeuwige ware gelukzaligheid van ware wijze liefde leert zijn.

Want dat kun je alleen bij Mij in je hart vinden. Maar als je het fijn vindt om het mechanisme van de materie te ontrafelen met je verstand, doe dat dan en kom dan vervolgens bij Mij in je hart, dan kan Ik je daar toch altijd nog het ware leven uit Mij tonen en je meenemen naar ware liefde zoals liefde werkelijk is en ware gelukzaligheid geeft, wat met het verstand niet te ontdekken en niet te voelen is. Wees vrij en ontdek, de keus is aan jou.

Hemels Brood 5880

Met sommige mensen klikt het en heb je aan een half woord genoeg om veel meer te begrijpen dan dat halve woord. Met andere mensen heb je aan tien woorden nog niet genoeg om elkaar te begrijpen. Dan wordt het veel moeilijker om met elkaar samen te werken. Ik heb geen woord nodig om je te begrijpen. Ik weet alles van je in alle opzichten.

Dat wil niet zeggen dat het niet nodig is om je tegen Mij uit te spreken, Mij te zeggen waar je het moeilijk mee hebt, of Mij je vragen voor te leggen. Want vaak zie en besef je zelf niet helemaal wat het is dat je bezighoudt en waarom het je bezighoudt. Dan kan het helpen om uit te spreken wat je voelt, wat er gebeurd is, wat je bezighoudt. Want vaak zijn er veel kanten aan een situatie waarvan je er maar een paar ziet en die zijn lang niet allemaal duidelijk te begrijpen. Daar kan Ik je bij helpen. Maar laat ze eerst aan Mij weten, niet omdat Ik ze niet weet, want Ik weet en zie alles, maar zodat jij ze zelf duidelijker kunt gaan zien, daarvoor heb je een omschrijving nodig. Met zo’n omschrijving bemerk je gaande weg nieuwe aspecten en langzaamaan kan Ik je zicht verruimen, zodat je meer gaat zien van wat Ik eerder al gezien heb, maar jij nog niet.

Door met Mij te praten kan Ik je zicht geven, stap voor stap, zodat je de situatie beter gaat begrijpen en ook meer zicht krijgt op de beste manier om ermee om te gaan. Want als jij met de beste bedoelingen en met liefde met iets wilt omgaan terwijl er anderen bij betrokken zijn, dan is dat niet zo gemakkelijk als je elkaar niet met een half woord begrijpt. Ik zie en weet alles van iedereen, dus ook van degenen die met de situatie te maken hebben. Ik zie bij hen wat jij niet weet, daardoor kan Ik je beter helpen dan wie dan ook. Kom, spreek je innerlijk nog eens tegen Mij uit en luister dan in je hart naar Mij. In je gevoel laat Ik je weten hoe de verhoudingen liggen.

Als je met Mij in contact bent, hoef je de ander niet te verstaan, als je Mij maar verstaat, en ook daar help Ik je mee. Heb er daarom vooral vertrouwen in dat het goed komt en wees blij. Want wat er ook is, je bent niet alleen, je hoeft het niet alleen op te lossen, je hoeft niet alleen tegen misverstanden op te boksen, Ik ben er voor je en Ik help je om in liefde tot de beste aanpak te komen. Voor jou en voor allemaal!

Hemels Brood 5881

Doe alles maar gewoon in eenvoud, dan hoef je nergens vrees voor te hebben. In eenvoud is iedereen het sterkst en het meest zichzelf zoals je bedoeld bent zelf te zijn. Want Ik ben in alle eenvoud in jou aanwezig, zodat je Mij in je hart altijd kunt bereiken. Voor Mij hoef je niet groots te zijn, de beste in sport, of de beste op school, of de beste op je werk. Voor Mij is het goed als je eenvoudig doet wat je kunt, als je eerlijk bent, waarheid spreekt, als je genoegen neemt met wat je kunt en wat je hebt, als je met liefde doet wat je handen vinden om te doen, met liefde je medemensen bejegent en geen kwaad spreekt. Voor Mij is het goed als je nog niet volmaakt bent omdat het de tijd daarvoor nog niet is. Voor Mij is het goed als je ijverig bent zonder het te overdrijven of jezelf te forceren. Daarom is het goed om eenvoudig te zijn, dan hoef je met niemand te wedijveren en dan hoeft niemand met jou te wedijveren. Eenvoud steekt nergens bovenuit als het met liefde gepaard gaat.

Maar wees in de stilte van je hart eenvoudig, want er zijn mensen die zich aan eenvoud storen, omdat ze er geen vat op krijgen, omdat de belangrijke positie die ze hebben door jouw eenvoud zijn belang verliest en mensen met macht zien hun macht vergaan en zij begrijpen dat niet. Eenvoud gepaard met liefde geeft een macht die aan geen wereldse macht gelijk is, die ongekend anders is dan de werelds gerichte mens op aarde begrijpen kan. Alleen, zo makkelijk is het niet om op aarde eenvoudig te blijven, geen eisen aan jezelf te stellen, niets extra’s voor jezelf te verlangen, je werk goed te doen zonder dat het gezien wordt, de kleinste te zijn als je eigenlijk de beste bent. Eenvoudig zijn klinkt eenvoudig, maar ken jij veel mensen die echt eenvoudig zijn? Want arm zijn en niets hebben is niet de eenvoud die Ik bedoel, niets kunnen ook niet. Probeer maar eens in je hart te voelen wat precies dan wel eenvoud is. Ik ben in alle eenvoud op aarde gekomen, zonder Mij ergens op voor te staan, terwijl Ik veel betekende en nog beteken voor alle mensen, terwijl Ik alles gemaakt heb, alles ben en alles kan.

Doe alles maar gewoon in eenvoud, dan doe je zoals Ik in liefde ben, werkelijk leven. Leven wat Ik jou in alle eenvoud uit ware liefde voor eeuwig geef. Eenvoudig en daarmee op aarde bijzonder en belangrijk. Niet voor de wereld, maar voor jou en voor Mij en voor alle mensen het allerbeste!

Hemels Brood 5882

Lieve hemelse Vader, als er iets nodig is om gedaan te worden en iemand kan dat niet alleen, dan geeft U altijd de juiste hulp, rechtstreeks en via medemensen. Dat heb ik alweer mogen ervaren. Dank U voor Uw eeuwige liefde!

Alles en iedereen is altijd gevat in Mijn eeuwige liefde. Dat laat nooit af. De zwakten van jullie mensen draag Ik in Mijn liefde, Ik vul precies aan wat nodig is om jullie vermogen te versterken, om Mijn Woord in jullie hart steeds duidelijker te laten klinken en daarbij steeds duidelijker uit te leggen wat Ik bedoel en wat voor jullie leven op aarde van belang is.

Want niemand is ‘zomaar’ op aarde, om een poosje leuk op aarde te zijn. Daarvoor is het op aarde veel te onstuimig in allerlei opzichten. Juist met alles wat er op aarde gebeurt zouden mensen dat kunnen inzien. Maar veel mensen zien dat niet. Sommigen daarvan vragen zich van tijd tot tijd wel af wat de zin van hun leven op aarde is, maar veel verder dan dat komen de meesten niet en voor hen blijft over om er dan maar het beste van te maken. Maar als je niet weet wat echt het beste is, dan wordt het moeilijk om er daadwerkelijk het beste van te maken. Veel mensen zoeken daarom het geluk voor zichzelf op aarde, terwijl een verblijf op aarde juist gezien kan worden als een stap naar waar levensgeluk na het verblijf op aarde. Alles op aarde biedt mensen dit ware geluk te vinden via de ware weg Die Ik Ben in Jezus Christus. Want via de aarde brengt die weg alle mensen het ware levensgeluk voor altijd.

En dat, lieve mensen, kunnen jullie in je hart voelen en begrijpen, zodat het voor jullie begint te dagen. Ja, de nieuwe dag begint voor jullie in je hart bij Mij en Ik doe er alles aan om in jullie hart Mijn Woord, Mijn liefde, Mijn leven duidelijk te maken, zodat je meer en meer het ware leven gaat begrijpen en gaat zijn. Jullie, die bij elkaar komen om Mijn liefde, om met elkaar te delen wat je in je hart aan liefde van Mij al voelt, om met elkaar te delen wat je in je hart van Mijn Woord al begrijpt, om met elkaar bij Mij te zijn, even los van alles wat in de wereld niet mooi, niet fijn, niet gemakkelijk is.

Dat zegen Ik. Zo’n ontmoeting met elkaar in Mijn Naam, in Mijn liefde, dat zegen en ondersteun Ik voor jullie, want het draagt bij aan het ontdekken van wie Ik Ben, van wie jullie zijn, van wie jij bent en mag zijn. Het draagt bij aan het besef van het ware leven dat jullie uit Mij zijn, het draagt bij aan het doel van jullie verblijf op aarde, om tot eeuwig waar gelukzalig leven te komen. Ja, lieve mensen, dat steun Ik met hulp van ieder die in Mij gelooft en zijn best doet om naar Mijn liefde te handelen. Gezegend zijn jullie allemaal in Mijn Naam, ware liefde.

Hemels Brood 5883

De systemen die mensen met elkaar bedacht hebben, haperen regelmatig en dat is een gegeven op aarde, omdat niemand al volmaakt is. Hoe intelligent mensen ook zijn, hoe goed mensen het ook bedoelen, hoe mensen ook hun best doen, iedereen heeft ook altijd met zijn medemensen te maken, die niet zo intelligent zijn, het niet zo goed bedoelen, niet hun best doen en dat allemaal in allerlei gradaties. Dan kan het wel eens heel frustrerend zijn als je denkt alles goed te hebben georganiseerd, alles sluitend in werking te hebben gezet, maar vervolgens gaat het toch anders, want iemand let niet op, iemand doet het anders, iemand komt niet op tijd, enz. enz. In de hele samenleving heeft iedereen met iedereen te maken. Van iedereen wordt verwacht daarmee om te gaan, zich niet te ergeren, niet boos te worden, geen verwijten te maken, kortom in liefde te blijven. Maar is alles altijd tolereren in liefde blijven?

Ik, jullie Schepper, heb jullie allemaal vrijheid gegeven, maar niet zonder dat jullie daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen die aan vrijheid vastzit, want daarzonder zou het geen werkelijke vrijheid zijn. Daar jullie die vrijheid van Mij gekregen hebben, hebben jullie ook de verantwoordelijkheid aan Mij af te leggen. En daarbij onderling aan elkaar. Maar dat wordt onderling heel verschillend opgevat. Hoe kun je daarmee omgaan in ware liefde, zonder je te ergeren, zonder boos te worden, zonder verwijten te maken? Eigenlijk alleen met Mij samen, want jij bent zelf ook nog niet volmaakt. En zou je volmaakt zijn, dan ben je gelijk Mij en dan handel je in alles naar ware liefde, zodat het geen vraag meer is hoe met het onvolmaakte van je medemensen om te gaan.

Kom in je hart bij Mij en Ik laat je weten hoe met alles wat geen liefde is, niet volmaakt is van je medemensen en van jou, om te gaan. Ik laat je weten wanneer geduld nodig is, wanneer verdraagzaamheid nodig is, wanneer vergeving, maar ook wanneer ernst nodig is, wanneer het nodig is om iemand op zijn gedrag aan te spreken, wanneer het nodig is om een daad te stellen, niet voor jezelf, maar uit ware liefde voor die medemens. De ware liefde die daarvoor nodig is, krijg je van Mij in je hart, als je bij Mij komt en het aanpakt zoals Ik je aanraad. Alleen, verwacht niet dat je daarmee alles meteen ten goede keert, want dan zou alles allang ten goede gekeerd zijn. Ook Mijn komst op aarde heeft de mensen niet onmiddellijk veranderd. Die tijd komt en het komt allemaal goed. Maar iedere verandering ten goede begint bij iedereen persoonlijk, zodra diegene zich aan Mijn Woord van liefde begint te houden, niet voor zichzelf maar uit liefde voor Mij en uit liefde voor al zijn medemensen. Want ieder persoonlijk en met iedereen tezamen vormen jullie één geheel met Mij in Mijn ware liefde, het ware werkelijke leven in ware vrijheid.

Hemels Brood 5884

Ik ben in iedereen, in alle mensen, ware liefde, maar dat wordt niet door iedereen in dezelfde mate ervaren en Mijn liefde wordt niet door iedereen op dezelfde manier tot uiting gebracht in zijn doen en laten. Alles hangt samen met de neigingen van mensen om aan zichzelf vast te houden. Zo zijn er mensen die er meer naar neigen om verstandsmatig de dingen te doen, terwijl anderen alles meer naar hun gevoel doen. En het innerlijk contact van mensen met Mij is daardoor bij de een meer verstandsmatig en bij de ander meer gevoelsmatig. Alhoewel dat voor Mijn liefde niets uitmaakt, want Ik heb alle mensen even lief, maakt het wel uit ten aanzien van het begrijpen van Mijn Woord, van Mijn liefde, en ten aanzien van het inzicht hoe het best in allerlei situaties te handelen.

Want het verstand vormt nogal eens een blokkade voor het doorvoelen van wat Ik met Mijn liefde aanreik, aanraad, terwijl iemand die in zijn hart in zijn gevoel met Mij in contact is, meer van de wijsheid van Mijn liefde kan begrijpen, dan de met het verstand voelende mens. Want het verstand beredeneert het gevoel en daardoor is Mijn wijsheid uit Mijn liefde niet helemaal te zien. Naar het gevoel handelen is over het algemeen in tegenspraak met wat op aarde gebruikelijk is, het is op aarde vooral gebruikelijk om af te gaan op de wijsheid van het verstand. Dat is jammer, want Mijn ware wijsheid komt uit ware liefde voort en is derhalve ook juist alleen met liefde, met het gevoel, te begrijpen, ook al bedoelt de verstandelijke mens het nog zo goed. Daarom zie Ik graag dat mensen die verstandelijk aangelegd zijn in Mijn Naam samenwerken met medemensen die een meer gevoelsmatig innerlijk contact met Mij hebben, hoe moeilijk dat ook lijkt. Want dat zal tegenstellingen geven, prikkelingen, die het met elkaar eens worden in de weg kunnen staan. Voor de verstandelijk aangelegde mens, omdat hij zich vasthoudt aan zijn goede, maar verstandelijke bedoelingen, terwijl de gevoelensmens aanvoelt dat het verstandelijke nog niet alles ziet en een omweg maakt, die voor het gevoel niet nodig is.

Toch heb Ik graag dat die twee juist samenwerken, zodat de gevoelsmatige leert zijn gevoel te duiden en de verstandsmatige leert afstand te nemen van zijn verstandelijke redeneringen. Dat is voor de verstandelijk aangelegde mens moeilijk, omdat hij dan logica moet loslaten, en voor de gevoelensmens is het moeilijk, omdat hij de weg wel ziet, maar dat niet duidelijk kan maken. Maar lieve verschillende mensen, wees dan niet elkaars tegenpool, maar wees in Mijn Naam, in Mijn liefde, aanvullend aan elkaar, zodat je samen tot eenheid met Mij komt en werkelijk goed werk kunt doen!

Hemels Brood 5885

Zicht op jezelf, op wat je wel en niet goed doet of gedaan hebt, kan alleen zuiver zijn als je ten diepste eerlijk bent, eerlijk kijkt, niets verborgen houdt, je nergens achter verschuilt, geen verklaringen zoekt om je gedrag te verdedigen, als je bereid bent om jezelf ten diepste naar waarheid te zien en de missers die je maakte te erkennen met de vernedering die dat met zich meebrengt, met het besef gefaald te hebben.

Want alleen in die volkomen eerlijkheid en in volkomen oprechtheid kun je jezelf dieper leren kennen in verhouding tot werkelijke liefde en haar wijsheid en alleen in die oprechte eerlijkheid kan Ik je ten diepste alles wat in je nog niet volkomen zuiver is laten zien. En bij jullie in Mij gelovende mensen is nog wel één en ander over jezelf te zien, wat je nog niet gezien hebt, ook al doe je je best. Niet dat het voor Mij van belang is dat je het ziet, maar het is voor jou, voor jullie van belang, als je het werkelijk goed wilt doen en Ik zie in je hart dat je het werkelijk goed wilt doen. Wees dan zo eerlijk en bereid om stap voor stap die gewortelde misvattingen met Mijn aanwijzingen te vinden, want zelfs die kleinigheidjes, die onbelangrijk lijken, kunnen je toch dwarszitten om het goede tot werking te brengen.

Want in Mijn hemel is alles volkomen rein en zuiver. Wie daar wil komen, en dat is zelfs op aarde al mogelijk, omdat het geen plaats is, maar een hoedanigheid, die kan daar alleen komen en blijven als hij in alles volkomen rein en zuiver is en nergens meer enige misvatting of afdwaling van liefde en haar wijsheid, van werkelijke waarheid heeft. Er zijn wel hemelse sferen die voorafgaan aan het bereiken van Mijn ware hemel, waar Ik Zelf ben. Dat zijn de sferen met al degenen die al veel naar waarheid en liefde leven, maar de ware enige werkelijk volmaakte levenssfeer van alleen volmaakt leven, Mijn leven, nog niet bereikt hebben. Wil je op aarde al meer in die hemelse sferen komen, wil je werkelijk tot volledig waar werkelijk gelukzalig leven komen, in Mijn opperste zuivere hemel, doorvoel dan met Mij samen steeds opnieuw ten diepste je hart, je beweegredenen, je doen en laten, je spreken en je zwijgen, alles, zodat je steeds wat meer ontdekt en samen met Mij tot meer zuiverheid komt en je uiteindelijk volkomen zuiver waar leven bent en tot in Mijn opperste hemel komt, zo niet op aarde, dan wel daarna. Kom en wees bereid tot het nederigste en groei tot het opperste, Mijn ware liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 5886

Wie in harmonie met elkaar wil zijn, krijgt dat met de beste wil van de wereld niet voor elkaar zonder Mij. Wie met elkaar in harmonie wil samenwerken heeft Mij, Mijn raad, Mijn ingevingen daarbij nodig. En daarvoor is het nodig om in het hart bij Mij te komen. Maar als mensen met elkaar in harmonie willen samenwerken en niet alle betrokkenen in hun hart bij Mij komen, dan zullen er momenten zijn waarop misverstanden ontstaan, momenten waarop de communicatie hapert, momenten waarop de harmonie verstoord wordt door verschil van mening. En al wil je dan nog zo graag de harmonie in stand houden, je kunt een storing niet voorkomen.

Wees daarom niet teleurgesteld. Want Ik zie bij iedereen in hoeverre iemand afgedwaald is van Mij in zijn hart en hij juist dat niet als zodanig ervaart. Zodat het nodig is dat de harmonie verstoord wordt. Hoe zou een misvatting anders onder de aandacht gebracht kunnen worden? Daarbij, Ik zeg altijd tegen jullie dat Ik alle afdwalingen van liefde en waarheid draag, en juist zo’n moment van verstoring is een onderdeel van Mijn dragen, daarmee geef Ik gelegenheid om tot besef te komen van dat wat nog niet beseft wordt, zonder dat het, in de tijd dat het nog niet beseft wordt, schade geeft. Want dat Ik alles draag, wil niet zeggen dat alle misvattingen, alle afdwalingen die niet beseft worden, niet aan het licht hoeven te komen, want in Mijn hemel kan geen sprake zijn van misvattingen, van afdwalingen, van onwaarheden. In Mijn hemel is geen sprake meer van dragen door Mij, maar van volmaakte liefde en wijsheid in volkomen waarheid allemaal zijn.

Zou Ik wat niet beseft wordt niet tot besef brengen, dan zou niemand tot Mijn hemelen kunnen komen, dan zou er nooit die ware volmaakte levensharmonie in eenheid met elkaar in Mij, in Mijn liefde, kunnen ontstaan, dan zou niemand tot Mijn ware eeuwig gelukzalige leven in volmaakte werkelijkheid kunnen komen. Dus ja, het is goed om naar onderlinge harmonie te streven in een samenwerking, maar zolang dat niet in alle opzichten samen met Mij gebeurt en zolang er nog een en ander niet beseft wordt, zullen er momenten zijn waarop bloot komt te liggen wat nog door Mij gedragen wordt, maar toch ook opgelost moet worden. Dat zijn de moeilijke momenten. Maar Ik zeg je, dat zijn ook heel belangrijke momenten en het belangrijkste is het om juist dan, als de harmonie verstoord lijkt, bij Mij in het hart te komen waar Ik je precies kan tonen waar een en ander mee te maken heeft. En al is dat moeilijk en niet prettig, het is toch Mijn ware liefde voor  jou!

Hemels Brood 5887

Grote getallen zijn eenheden van veel. Er is een getal van eenheid van alle mensen tezamen en ieder mens is van dat ene getal een getal. Zo is ieder mens deel van Mij, een eigen persoon, mens, en alle mensen tezamen een met Mij. Maar Ik ben niet een getal, net zo min als jullie mensen een getal zijn. Toch is wellicht met dit vergelijk, met de mathematiek van getallen, wat beter te begrijpen wat het verschil is tussen de materiële opbouw van alles in de hele Schepping en het werkelijke leven, wat geen materie is. Want het verschil tussen leven en het levend zijn in materie is voor veel mensen nog niet duidelijk genoeg om te kunnen begrijpen dat materie alleen een spiegel is van het werkelijke zijn, ofwel een middel om te kunnen gaan zien hoe de werkelijke levensverhoudingen liggen en hoe de eigen misvattingen die vervormen.

Want al wat geestelijk onwerkelijk is, kan alleen zichtbaar worden zonder schade aan het werkelijk levend zijn van de mens, als hij als het ware niet aan dat ware leven kan komen, zolang hij niet uit eigen vrije keus gelijk het werkelijke leven in heel zijn vrije wezenlijkheid is. Daarom is de mens in de materie, in zijn eigenwaan, vastgezet, zodanig dat hij daarin al zijn afdwalingen kan gaan inzien, kan gaan begrijpen, kan gaan afleggen en tot werkelijk vrij leven zonder enige materie kan gaan komen. De materie is, in getallen weergegeven, de verdeling van alle afdwaling in verhouding te zien tot de oneindigheid van werkelijk leven. Want er is geen einde aan de getallenreeks, niet in de plus en niet in de min. Hoe wetenschappers ook materiële natuurkundige berekeningen maken, daaraan zal altijd mankeren, omdat er geen eindig getal is en geen beginnend getal, ook al denken wetenschappers de nul daarvoor te kunnen nemen.

Want in die zin is de nul als niets te nemen en dan houden alle getallen op te bestaan. Dat is: dat weergeeft het niets van het tegenovergestelde van werkelijk leven. En zo is de materie de situatie van het verblijf op aarde van belang voor alle mensen, omdat het Mijn ware bestaan in eeuwigheid weergeeft, zonder dat het de werkelijkheid is. En van belang voor jullie mensen, om tot Mij in alle werkelijkheid te kunnen komen, in de eeuwigheid van Mijn ware werkelijk gelukzalige liefde, werkelijk eeuwig leven.

Hemels Brood 5888

Het belang van alle mensen staat voorop. Het gaat niet om één, maar om alle mensen. En dat brengt met zich mee dat alle mensen op aarde een weg te gaan krijgen die niet altijd even gemakkelijk is. De goede evenzo als de slechte. Want het is van belang dat alle mensen tot eenheid met Mij en Mijn liefde komen. Omdat alle mensen met elkaar in Mij verbonden eenheid zijn en zou Ik daarvan maar één aan zijn lot overlaten, dan zou dat gelijk staan aan het alle mensen aan hun lot overlaten, omdat er dan nooit van een eenheid met Mij en alle mensen meer sprake zou kunnen zijn.

Dat belang van alle mensen vraagt offers, vraagt verdragen, juist ook van goede mensen, die in wereldse termen gesproken, het niet verdienen om slachtoffer te zijn van medemensen die het allemaal niet zo nauw nemen of van medemensen die ronduit misdadig zijn. Juist ook daarom heb Ik Mijn kruisiging verdragen zonder enige schuld te hebben aan wat de overheid als schuld vaststelde. Het is niet zo dat iemand die het moeilijk heeft, pijn heeft, ziek is, verdriet heeft, honger heeft, in oorlogsgebied woont, enzovoorts, schuld daaraan heeft, want alle mensen hebben dan schuld, terwijl niet alle mensen ziek zijn, niet alle mensen pijn hebben, niet alle mensen in een oorlogsgebied wonen en zo meer. In het grote geheel zijn er mensen die dragen, mensen die bouwen, mensen die ontwikkelen, mensen die helpen, maar er zijn ook mensen die zelfzuchtig zijn, die buitmaken, die verstoren, die stelen, die moorden, die rampen zoals oorlogen veroorzaken.

Alles is met elkaar verbonden en alles heeft zijn invloed op alles en iedereen, niet willekeurig, maar precies zodanig in Mijn ordening ten dienste gezet, dat alle mensen tot het ware leven kunnen komen. Want dat is de grote bedoeling van de hele Schepping, dat jullie allemaal tezamen tot het ware leven, Mijn ware leven, Mijn ware wijze liefde komen. En dan kan het niet zijn dat het belang van één mens meer telt, omdat hij zich meer naar Mijn liefde al gedraagt, als anderen daardoor achterblijven. Want het gaat om jullie allemaal in de eenheid van Mij, van Mijn liefde.

Lief mens met pijn, met verdriet, met ziekte, in nood, houd moed want het gaat niet om wel of geen schuld, om wat je overkomt wel of niet te verdienen, het gaat om het belang van alle mensen. En dat kost dan eens deze dan eens gene, maar Ik laat niemand alleen, in alle zorgen sta Ik altijd naast je en help je. En eens zal die pijn, alle narigheid over zijn voor jullie allemaal en zullen jullie allemaal in liefde gelukkig zijn.

Hemels Brood 5889

Ik ben mild voor degenen die Mij liefhebben, maar ook ernstig als dat nodig is om hen van dwaalsporen terug te brengen, om hen hun minder fraaie karaktertrekken te helpen overwinnen, zodat wie gemakkelijk ongeduldig is, geduldiger wordt en wie snel verwijten maakt, dat overwint, wie snel boos is, milder wordt, enzovoorts. Ik ben evengoed mild voor mensen die Mij nog niet liefhebben, omdat zij Mij nog niet kennen, of niet in Mij kunnen geloven, ook voor hen ben Ik ernstig over al hun doen en laten en hun minder fraaie karaktertrekken. Ik ben mild voor misdadigers die Mijn liefde en Mijn wetten met voeten treden, want Ik zou ze in minder dan geen tijd kunnen wegvagen van de aarde. Maar in Mijn liefde blijf Ik hen de kans geven zich te beteren.

Mijn liefde geef Ik aan jullie die in Mij geloven, om op aarde te verdragen wat misdadigers hun medemensen aandoen. Mijn liefde is mild voor alle mensen, maar Mijn ernst, Mijn wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt, laat geen ruimte voor alles wat het tegenovergestelde van ware liefde is. Dat is in Mijn ordening vastgelegd, zodat het niet aan Mij ligt dat er zoveel narigheid op aarde gebeurt, maar aan de keuzen die mensen maken zonder eerst met Mij te overleggen. Ook al gebeurt dat niet, dan nog ben Ik mild uit ware liefde, maar ook ernstig uit de wijsheid van Mijn liefde. Zo is er voor alle mensen zodanig gezorgd, dat iedereen tot Mijn ware eeuwige leven kan komen, door zijn weg over de aarde te gaan. Alles wat er gebeurt werkt zodanig uit, dat het of lering geeft, of beproeving is, of tot het groeien van liefde aanzet. Altijd gevat in Mijn wijze liefde voor iedereen. Op aarde is Mijn ordening voor alle mensen vastgelegd tot in lengte van dagen die de aarde telt, tot volbracht is wat Ik reeds volbracht heb, tot alle mensen tot leven gewekt eeuwig levend blijven in ware eeuwige liefde en haar wijsheid.

Want de aarde is de enige plaats waar alles tezamen komt om wat afgedwaald is voor eeuwig terug te brengen in Mijn hemelen. Begrijp daarbij dat de aarde net zo min een plaats als zodanig is als Mijn hemelen. Want de werkelijke aarde is net als Mijn hemelen een hoedanigheid van zijn. Wie dat in zijn hart begrijpt, die zal het werkelijke leven ook beter gaan begrijpen en die zal de basis van zijn bestaan in zijn huidige hoedanigheden beter gaan begrijpen. Wat hem juist ook tot meer inzicht kan zijn om zijn afdwalingen in te zien in de juiste verhouding tot het eeuwige leven, Mijn leven, wat hij van eeuwigheid aan al is, tot ware wijze liefde. Wees zo mild als Mijn liefde en zo ernstig als Mijn wijsheid uit liefde en groei tot het ware leven dat je bent!

Hemels Brood 5890

Er zijn op aarde stukken ongerepte natuur die de Hand van Mij als Schepper heel duidelijk laten zien. Waar de mens als hij er komt verbaasd en verrukt is over de schoonheid die daar is. Onaangeroerd door de mens houdt de natuur haar herkomst uit Mijn liefde vast en straalt de eeuwige vrede en rust van Mijn liefde uit. Zo was het van oorsprong aan bedoeld te zijn en de mens heeft daarin zijn plaats gekregen. Maar de ingrepen die de mens in de natuur gedaan heeft, zijn niet steeds in de sfeer van Mijn liefde gebleven, zodat veel van de natuur op aarde door mensenhanden haar schoonheid verloren heeft.

De dwalingen van mensen zijn terug te vinden in de natuur. Want mensen zijn zelf gaan invullen wat zij nodig vinden, zelf gaan bedenken wat de natuur hen moet geven en zij zien niet meer wat in de natuur in allerlei opzichten voor hen aanwezig is en was. Want veel van de oorspronkelijke natuur is verloren gegaan, veel diersoorten zijn uitgestorven en nog gaat er natuur verloren met alle goede gaven die daarbij gewonnen zouden kunnen worden. Maar de mens wil meer, wil alles beter hebben, dus wordt er van alles bedacht om de natuur naar de hand van de mens te zetten en zo gaat de van Mijn Hand gegeven volmaakte natuur, met alles wat de mens nodig heeft, verloren. En is hetgeen de mens ervan maakt beter?

Het verschil is te zien in die gebieden waar de natuur nog ongerept uit Mijn Hand haar schoonheid laat zien, waar mensen een ongekende vrede en liefde ervaren, waardoor zelfs een ongelovige in zijn hart geraakt wordt door Mij en dat innerlijke gevoel van Mijn liefde beseft, zonder te kunnen benoemen dat wat hij daar voelt en ziet Mijn liefde is, uitgedrukt in de ongerepte natuur. Maar dat wat mensen mooi maken in de natuur, moet bijgehouden worden, want wanneer dat niet gebeurt, dan wordt wat de mens gepland en verzorgd heeft al heel snel overwoekerd en tot een onooglijk stukje grond vervormd. Maar daar waar geen mensenhand aan te pas gekomen is, blijft de natuur in een schoonheid die niet ophoudt en eeuwenlang haar schoonheid behoudt.

Het verschil is te zien in die gebieden waar de natuur nog ongerept uit Mijn Hand haar schoonheid laat zien, waar mensen een ongekende vrede en liefde ervaren, waardoor zelfs een ongelovige in zijn hart geraakt wordt door Mij en dat innerlijke gevoel van Mijn liefde beseft, zonder te kunnen benoemen dat wat hij daar voelt en ziet Mijn liefde is, uitgedrukt in de ongerepte natuur. Maar dat wat mensen mooi maken in de natuur, moet bijgehouden worden, want wanneer dat niet gebeurt, dan wordt wat de mens gepland en verzorgd heeft al heel snel overwoekerd en tot een onooglijk stukje grond vervormd. Maar daar waar geen mensenhand aan te pas gekomen is, blijft de natuur in een schoonheid die niet ophoudt en eeuwenlang haar schoonheid behoudt.