Hemels Brood 5767 t/m 5797

Hemels Brood 5767

Elke boom, struik, of plant en elk soort daarvan heeft zijn eigen zaad van Mij gekregen, elk dier en elk soort dier heeft zijn eigen zaad waarin een specifieke blauwdruk aanwezig is. Elk mens heeft een eigen unieke code waardoor hij is wie hij is zoals Ik het hem als een eigen zijn gegeven heb. En hoewel wetenschappers deze blauwdruk, die DNA genoemd wordt, uitpluizen en daarop veranderingen willen kunnen aanbrengen, om ziektes te kunnen oplossen of om andere redenen, de werkelijk unieke code van ieder mens persoonlijk is door geen mens zodanig te veranderen dat het persoonlijk unieke van iemand gewijzigd kan worden.

Maar de mens denkt met zijn wetenschappelijke onderzoeken van wel, denkt dat Ik fouten gemaakt heb die hij als wetenschapper kan herstellen of wat Ik gemaakt heb, kan verbeteren. Hoe arrogant is dat. Hoe vaak is niet de opmerking: ‘foutje van de natuur’ te horen, terwijl dat eigenlijk betekent, dat Ik een foutje gemaakt zou hebben. Zouden de wetenschappers eens alle foutjes die in de loop der eeuwen door mensen gemaakt zijn bestuderen, dan zouden ze tot heel andere conclusies kunnen komen. Of zouden ze eens beseffen dat Mijn Schepping van in den beginne volmaakt perfect in orde gemaakt is, en daarbij eens beseffen dat Mijn Schepping ondanks alle fouten die mensen door de eeuwen heen gemaakt hebben, zelfs nog steeds volmaakt perfect is. Terwijl het daarbij eigenlijk niet om foutjes, maar ook nog om enorme fouten van mensen gaat, waardoor veel verstoord en ontregeld is, wat goed en volmaakt werkte.

Je kunt je hierbij afvragen hoe Ik kan zeggen, dat Mijn Schepping nog steeds volmaakt perfect is. Zie je, omdat elke fout, groot of klein, hoe vaak ook gemaakt door nog zoveel mensen, verspreid over alle eeuwen, aan de werking van Mijn Schepping niets veranderd heeft of veranderen kan. En die werking van Mijn Schepping is iedereen die op aarde verblijft, verbleef of nog zal verblijven tot werkelijk waar gelukkig leven te brengen en in die werking zijn alle fouten van alle mensen opgenomen. Dat wil niet zeggen dat de door mensen gemaakte fouten geen effect hebben op het verloop der dingen en geen gevolgen hebben voor de mensen op aarde, want dat is wel zo. Maar aan de volmaaktheid van wat Ik voor alle mensen geschapen heb, wijzigt het niets. Zouden de wetenschappers dat, al die onvolmaaktheid van mensen en de foutjes, fouten en vergissingen en de tekortkomingen van mensen, allemaal bestuderen in het licht van Mijn zon, dan zouden ze zich meer dan achter de oren krabben en wel heel verbaasd over de resultaten kunnen zijn. Maar zo is het niet en laten wetenschappers maar zoeken waar ze zoeken, het is slechts aan de schil die de inhoud verbergt. Omdat Ik hen niet toelaat om meer te zien dan ze aankunnen en dat is ten aanzien van het werkelijke leven en de volmaaktheid van Mijn Schepping weinig of niets.

Wie in Mij gelooft, wie in Mijn liefde gelooft, wie wel ziet hoe volmaakt de natuur door Mij geschapen is, wie in zich wel beseft dat in de Schepping door Mij geen fouten gemaakt zijn, en wat Ik geschapen heb nog steeds volmaakt is, ondanks alles wat mensen in hun ijver verstoord hebben, die geef Ik zicht op wat waar is, zicht op werkelijk leven, zicht op de betekenis van Mijn Woord, Mijn liefde en Mijn wil en het doel van de Schepping. Maar Ik zeg jullie daarbij, al doe je nog zo je best om aan hen die in wetenschap geloven en fouten als Mijn fouten zien, Mijn Woord en Mijn liefde uit te leggen, zij zullen het niet kunnen verstaan, omdat het voor hen beter is om het niet te verstaan en zolang Ik dat beter vind, zal dat zo zijn. Begrijp daarmee dat veel mensen je goed bedoelde uitleg naast zich neer zullen leggen totdat Ik hun oren en hun hart open om te verstaan en te begrijpen. Luister daarom steeds in je hart naar Mij, dan zul je geen moeite verspillen aan degenen die geen gehoor kunnen geven en zul je steeds weten wie Ik op je pad gebracht heb en graag uitleg van je krijgt over Mij, Mijn Woord en Mijn liefde voor hen en voor alle mensen.

Hemels Brood 5768

Voor ieder mens komt er een moment waarop hij dingen van zichzelf, die niet naar liefde waren, inziet. Dingen waarvan hij voorheen niet besefte dat het niet naar liefde was. Met zo’n nieuw inzicht is hij een stap dichter bij het totale ware levensinzicht, een stap dichter bij Mij en het zelf in alle opzichten Mijn liefde zijn. Want bij zo’n nieuw inzicht heeft iemand zich Mijn liefde een beetje meer eigen gemaakt.

Steeds opnieuw gebeuren er bij iedereen dingen die een mens tot een diepere beschouwing van zijn doen en laten brengen, waardoor er vernieuwd inzicht kan ontstaan, waardoor iemand in zichzelf begrijpt wat zijn handelen nog aan ware liefde miste. Wie dat ter harte neemt en zich ervoor wil inzetten om zijn handelen te verbeteren, omdat hij inziet dat dat voor hem en voor zijn medemensen beter is, die groeit in zijn liefde en Ik zal hem helpen om zijn handelen naar zijn nieuwe inzicht te wijzigen. Soms heeft iemand direct de nederigheid om zijn dwaling in zijn hart aan Mij toe te geven, dan zal hij al gauw vanuit eigen overtuiging naar zijn nieuwe inzicht handelen en daarmee heeft hij zich een beetje meer van Mijn liefde eigen gemaakt.

Het is de bedoeling, dat alle mensen bij alles, uit volledig eigen overtuiging, naar Mijn liefde gaan handelen en daarmee ten volle Mijn ware liefde zich eigen gemaakt hebben. Dat eigen maken is op aarde en daarna een proces wat bij de ene mens sneller verloopt en dieper gaat dan bij een ander. Bij de ene mens duurt het eeuwen, bij een ander kan er op aarde al veel van Mijn liefde eigen gemaakt worden. Maar het grootste deel van de mensen is traag, zodat er voor hen meer tijd nodig is. Toch is dit niet te vergelijken met elkaar, want niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, dezelfde talenten, dezelfde omstandigheden, enzovoorts. Ook heeft elke gebeurtenis betrekking op meerdere mensen, in verschillende mate. Dat geldt voor het grote geheel, voor kleinere groepen en voor ieder persoonlijk.

Alle gevolgen van elke gebeurtenis zijn lering. Die lering kan door de ene mens als een straf ervaren worden, terwijl die lering door een ander als hulp van Mij ervaren kan worden. Wie wil leren zal het eerder als hulp van Mij ervaren, dan als straf. Daardoor zal diegene in kortere tijd tot meer inzicht komen en zal zijn proces dieper en intensiever verlopen, wat het leven op aarde er voor hem toch niet makkelijker op maakt. Elk juist leren gebeurt vanuit je innerlijk, vanuit je hart, vanuit je contact met Mij. Hoe bewuster je in je hart in contact met Mij bent, des te dieper kun je Mijn liefde leren begrijpen en je vanuit een innerlijk groeiende overtuiging het leven naar Mijn liefde eigen maken in al je handelen, in alles. Want uiterlijk gebeurt er van alles, maar innerlijk leer je. Innerlijk Ben Ik Die jou alles leert, Die jou leert, hoe ware liefde uit eigen vrije keus in alles zelf te zijn. Mijn liefde.

Hemels Brood 5769

Ik ben zachtmoedig voor wie dat nodig heeft. Ik ben streng voor degene die dat nodig heeft. Ik geef, waar dat het beste is en Ik neem, waar dat het beste is. Ik laat vrij, wie vrij kan zijn, maar Ik laat gevangen zitten, wie in wat dan ook gevangen zit, als dat het beste is. Wat Ik ook doe, in welk opzicht dan ook, het is altijd uit ware liefde en haar wijsheid en het komt altijd ten goede aan alle mensen tezamen en aan ieder persoonlijk, en aan Mijn doel voor jullie, dat is alle mensen tot het ware leven te brengen. Al Mijn liefde zet Ik daar voor in, maar niet zonder Mijn wijsheid, niet zonder geduld, niet zonder vergeving, niet zonder begrip.

Want Ik ben verdraagzaam en goedmoedig en Mijn liefde laat nooit af, zij is altijd werkzaam in de juiste verhoudingen voor alle mensen tezamen en voor ieder persoonlijk. En in haar wijze werking houdt zij rekening met ieders vermogen, met ieders karakter, met ieders onvermogen, met alle omstandigheden, met alle gevolgen op gevolgen van alle gebeurtenissen die op aarde aan mensen iets te dragen geven wat zij liever niet zouden dragen. Mijn ware wijze liefde werkt in alle opzichten precies zoals Ik wil, dat is volledig dienstbaar aan wat het beste is voor alle mensen. En al denken mensen zelf wel te weten wat het beste voor hen is, Ik weet beter. Want niemand kan overzien wat Ik overzie, niemand weet wat Ik weet. Maar als de tijd komt dat Ik zicht geef op alle wegen die mensen op aarde gegaan zijn, zicht geef op wat werkelijk waar leven in alle gelukzaligheid is, dan zullen velen beseffen hoe zij zich vergist hebben, hoeveel zij zichzelf en hun naasten tekort gedaan hebben, hoe vaak zij Mij, die hen toch altijd in liefde gedragen heeft, verloochend hebben en beseffen dat zij dat gedaan hebben voor dat wat het minste waard is in de hele oneindigheid: voor bezit, voor macht, voor eigen genoegens.

Dan zullen zij beseffen hoever zij van de waarheid, van werkelijk leven zijn afgedwaald. En dat besef zal pijn doen. Die pijn zal hen juist reinigen en zuiveren van alles wat aan hen kleeft en het bereiken van het ware leven in de weg staat. Maar dan zal Ik hen in Mijn liefde opnemen en over alle pijn heen dragen naar hun plaats in Mijn hemelen. Want Ik heb voor alle mensen plaats bereid in Mijn hemelen. En de pijnen en de ziekten die mensen op aarde geleden hebben door alle gevolgen van liefdeloosheid door medemensen, zal door Mij in overlopende mate vergoed worden, nu op aarde en dan in Mijn hemelen. Niet met bezit, niet met macht, niet met status of andere wereldse verlangens, maar met groei in liefde, groei in geestelijk levensbesef, groei in besef wie Ik Ben en het gelukzalige leven dat Ik jullie geef. Want jullie zijn uit Mijn liefde geboren en zo zal het zijn dat jullie tot Mijn liefde waaruit jullie geboren zijn, terugkomen in het volle besef daarvan en de werkelijk ware gelukzaligheid van persoonlijk levend bestaan.

Hemels Brood 5770

De weg naar de hemel is een smalle weg en de poort om door te gaan om in de hemel te komen is laag, heel laag, zo laag dat zelfs de kleinste mensen ervoor moeten buigen. En de grootste mensen moeten er heel diep voor buigen. Maar degenen die de smalle weg niet gaan, zullen de poort niet vinden, zolang ze voor de brede wegen kiezen. Voor die brede wegen, die hen op aarde veel geven van wat zij het liefste willen hebben, zoals aardse genoegens, zoveel mogelijk bezit, macht om anderen aan hun wil te kunnen onderwerpen en aanzien om zich koning over hun leven te kunnen wanen.

Maar langzaam zullen de brede wegen vervagen en zal er een onbegaanbaar terrein ontstaan en al degenen die de brede wegen volgden, wegen van eigenbelang en liefdeloosheid, van onvrede en verwijten, van leugens en bedrog voor eigengewin, zullen dan niet meer weten welke kant uit te gaan en zij zullen elkaar bevechten om het weinige voedsel wat er tussen de doornen en distels nog is en alleen met veel moeite bereikt kan worden. Ja, op die brede wegen was Ik ook altijd aanwezig om hen Mijn liefde en zorg te tonen, om hen de smalle weg aan te bevelen en om uit te leggen waarom zij het beste die smalle weg zouden gaan. Ook op die brede wegen heb Ik hen Mijn goede voedsel aangeboden, dat is Mijn Woord en Mijn wijze liefde, en zij aten het nauwelijks of niet, maar al wat er anders te eten werd aangeboden, het kant en klare, dat is, de leugens die hen beloofden aan hun verlangens naar rijkdom en macht te kunnen voldoen, werd gretig ingenomen. En vervolgens, als die brede wegen vervaagd zijn, door onkruid overwoekerd zijn, dat is, door de gevolgen van al de liefdeloze werken, de leugens en het bedrog, tot een grote verwarring verworden is, weten mensen de ware weg, die smal is en niet gemakkelijk om te gaan is, maar wel tot het ware hemelse leven leidt, niet meer vinden.

Evengoed laat Ik hen niet in die verwarring en Ik ben er dan ook, in de wildernis van hun verwarring, met Mijn wijze liefde en opnieuw zal Ik met Mijn liefde bij hen zijn en hen uitleg geven hoe de smalle weg, die deemoed, oprechte eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en ware liefde is, door hen te vinden en te gaan is. En al die grote mensen, met hun grote mond, zullen eerst kleiner worden en dan zal voor hun ogen, dwars door al het onkruid, dwars door de distels en doornen heen, de smalle weg zichtbaar worden voor al degenen die Mijn liefde en Mijn zorg aannemen. En jullie, die Mijn aangewezen smalle weg al gaan, jij die zoveel je kunt al Mijn smalle weg gaat, vrees niet als je eens een stapje links of rechts naast die smalle weg zet, even niet geheel naar liefde handelt, even niet belangeloos was, even geen begrip had, even iemand verwijten maakte, want zodra je dat inziet trek Ik je weer op die smalle weg en daardoor groei je kleiner, zodat je aan het eind van die smalle weg nog maar een klein beetje te buigen hebt om door de smalle lage poort de hemel binnen te kunnen gaan. Die smalle weg is bepaald niet makkelijk om te gaan, maar je weet dat je er wel mee in Mijn ware hemel kunt komen, waar het ware leven is en je de ware gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 5771

Iedereen mag Mij alles vragen en Ik zal antwoord geven. Maar het maakt voor het verstaan van Mijn antwoord wel uit met welke verlangens iemand zijn vraag stelt en hoe iemand luistert. Want veel mensen vragen Mij en denken geen antwoord te krijgen. Toch krijgt iedereen antwoord van Mij. Alleen bij veel mensen is er een dusdanig verlangen verweven met hun vraag, dat zij een bepaald antwoord van Mij verwachten, dat maakt dat hun luisteren gericht is op dat antwoord wat zij graag willen horen en verwachten. Terwijl Mijn antwoord regelmatig niet het verwachte antwoord is, horen en verstaan veel mensen Mijn antwoord niet.

Er zijn verschillende manieren waarop Ik Mijn antwoorden geef. Om te beginnen altijd in iemands hart. Dat wordt het beste verstaan door mensen die gewend zijn om in hun hart regelmatig in contact met Mij te zijn en redelijk goed weten wanneer iets hun eigen invulling is en wanneer het Mijn advies in hun hart ingegeven is. Iedereen kan leren met Mij in zijn hart in contact te komen, maar voor veel mensen is dat niet gemakkelijk, door misvattingen, door eigen invullingen, door verkeerde verwachtingen en dergelijke. Daarom zijn er ook andere manieren waarop Ik op vragen van mensen antwoord geef. Dat is via momenten waarop er iets gebeurt waardoor Mijn antwoord verstaan kan worden, ook door geschriften waarin iemand het antwoord op zijn vraag kan vinden en door een medemens die in zijn hart Mijn Woord zuiver en juist kan verstaan, omdat hij vaak in zijn hart in contact is met Mij.

Ik geef Mijn antwoorden op al die verschillende manieren, om de mogelijkheid dat iemand Mijn antwoord verstaat zo groot mogelijk te maken. Maar Ik zeg jullie, die Mij vragen stelden en denken dat Ik geen antwoord gegeven heb, beschouw eens in jezelf vanuit welk verlangen, of met welke verwachtingen, of met welke eigen invullingen, met welke vaste overtuigingen je je vragen gesteld hebt. Want dat heeft er allemaal mee te maken, of je Mijn antwoord kunt verstaan, of je tussen al je eigen denken Mijn antwoord wel kunt onderscheiden. Vooral als Mijn antwoord door iemand niet gehoord wil worden, omdat het hem iets duidelijk maakt wat hij niet graag zo duidelijk gezegd krijgt, “hoort” hij Mijn antwoord niet.

Voor iedereen die Mijn antwoorden wil horen, wil verstaan in zijn hart, of in wat iemand tegen hem zegt, of in wat hij leest of meemaakt, geldt dat daarvoor een bereidheid nodig is om zichzelf tot in de pijnlijkste eerlijkheid voor Mijn antwoord open te stellen, vrij van eigen invullingen, vrij van verwachtingen, vrij van gewoonten en eigen ingevulde overtuigingen. Dat is bepaald niet gemakkelijk en Ik verwacht dan ook niet dat je dat van het ene op het ander moment kunt. Dat wil niet zeggen dat Ik dan maar geen antwoord geef, want Ik geef jullie allemaal altijd antwoord en veel meer nog dan dat. Ik zie jullie vragen al lang van tevoren en hoe dan ook help Ik je om het juiste antwoord altijd, na korte of langere tijd, in Mijn ware liefde te vinden!

Hemels Brood 5772

In de wereld is onrust, maar is er vrede in je hart? Want wanneer er vrede in je hart is, gaat de onrust van de wereld aan je voorbij. Of voel je je medeverantwoordelijk voor de onrust in de wereld en zou je het liefst alles wat mis is in de wereld recht willen zetten, omdat je ziet dat mensen eronder te lijden hebben?

De onrust in de wereld heb Ik al op Mijn schouders genomen, dat is misschien niet zo te merken, want je ziet de onrust alleen toenemen, toch is het zo. Die onrust van de wereld is onderdeel van het proces dat op aarde haar verloop heeft, om wijze redenen die voor jullie niet te doorzien zijn. Iedereen maakt daar deel vanuit, iedereen heeft op aarde in dit proces plaats gekregen van Mij, met ieder persoonlijk een werking die past binnen het verloop van dat proces. Die plaats is wie jij bent, hoe je bent maakt deel uit van dat proces. Daarom, als je zonder jezelf te forceren bent wie je bent, en daar in je hart vrede mee hebt, dan neem je daarmee al de nodige verantwoordelijkheid op je, voor de wereld zoals die is. Want Ik heb goed en kwaad tezamen op aarde toegelaten en plaats gegeven in ieder mens. Waarbij de ene mens vanaf zijn oorsprong meer naar het goede neigt dan de andere mens. En dat is niet zomaar, maar met wijze redenen, voortkomend uit Mijn liefde.

Juist goede mensen zijn daarbij geneigd om de zorg voor zo’n beetje de hele wereld op zich te nemen, omdat ze in hun goedheid iedereen tot vrede en liefde voor elkaar willen brengen. Ik zeg jullie, blijf in vrede in je hart, want van daaruit werkt die vrede op de wereld in, wees die goede mens in het klein van je eigen directe omgeving, want de zorg voor de wereld en alles wat daar loos is, heb Ik in Mijn liefdevolle Hand, al van lang voor jouw komst op aarde. De mensen zijn de wereld niet, want de wereld was er al lang voordat jij op aarde geboren werd en zal er nog wel een tijdje zijn ook nadat jij niet meer op de aarde verblijft. De wereld is alles wat afwijkt van liefde en de mens is degene die daar mee te maken krijgt en gedurende zijn verblijf op aarde de vrijheid heeft hoe daar mee om te gaan. Hij heeft de keus tussen goed en kwaad. En nu juist het verschil tussen mensen, dat tot uiting komt in hoe ieder voor zich is, met ieders persoonlijkheid, karakter, talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden, maakt de grote werking tussen goed en kwaad, wat een doorgaand proces is van voor je komst op aarde en verder gaat na je verblijf op aarde.

Hoe kan het wereldse verloop dan jouw verantwoordelijkheid zijn, als alles doorloopt, ook als je niet op aarde bent? Neem je plaats in zoals je bent en als je begrijpt dat je Mijn liefde bent, wees dan zoveel je kunt Mijn liefde en heb vrede met jezelf, met je mogelijkheden, maar ook met je onmogelijkheden. Met wat je goed doet, maar ook met wat je nog niet goed doet. Want het proces op aarde ligt in Mijn Hand en daar heb je plaats in gekregen zoals je bent en jouw verantwoordelijkheid is het om zoveel je kunt te zijn wie je bent, Mijn liefde. Die verantwoordelijkheid heeft iedereen en dat kun jij van niemand overnemen, want dat zou niemand helpen om, als eigen persoonlijk zijn, Mijn ware leven te bereiken. Zelfs Ik neem dat van niemand over, want dat zou iemand belemmeren om tot eigen waar leven te komen. En daar is nu juist het hele aardse goed en kwaad proces voor bedoeld, om iedereen uit eigen vrije keus tot werkelijk leven te laten komen. Daarvoor heeft iedereen zijn persoonlijkheid, zijn plaats en zijn eigen verantwoordelijkheid gekregen. Niet om de wereld op je schouders te nemen, maar om eenvoudig jezelf te zijn zoals je bent en te doen wat je in liefde kunt doen en tevreden te zijn met wat je nog niet kunt.

Dan zorg Ik ervoor dat alles voor alle mensen goed komt, hemels goed, in Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 5773

Dienstbaar zijn. De doorsnee mens is vooral dienstbaar aan zichzelf, of eist van anderen dat zij dienstbaar zijn aan hem. De meeste mensen weten van ware dienstbaarheid weinig of niets af. Ware dienstbaarheid is gelijk aan ware liefde, aan zelfopoffering, aan nederigheid, aan de minste zijn. En er zijn maar weinig mensen die daar weet van hebben. Maar van liefde denken veel mensen wel te weten, wat liefde is. Veel mensen hebben daar hun eigen invulling aangegeven en dat komt erop neer, dat zij veelvuldig bij anderen zien wat geen liefde is, terwijl ze van zichzelf denken naar liefde te handelen. Zo zijn er veel verschillende begrippen over liefde en wat goed is of niet goed is en dat wordt heel vaak afgemeten naar wat iemand wel of niet prettig vindt van een ander, waarbij wat niet prettig gevonden wordt, als geen liefde gezien wordt en wat wel prettig gevonden wordt, als liefde.

Wie iemands ongenoegen wekt met zijn manier van doen, is niet liefdevol, maar wie iemand prijst en gunsten verleend, is wel vol liefde, tenminste, voor degene die begunstigd wordt. Maar de liefde zoals Ik die predik heeft nog maar weinig mensen bereikt en er zijn maar weinig mensen die in hun hart aanvoelen wat werkelijk ware liefde is. Zij beseffen hoe moeilijk het is om die ware liefde, Die Ik Ben in hen, te zijn, naar te handelen. Zij weten dat er een verschil is tussen wat de doorsnee mensen als liefde zien en Mijn ware werkelijke liefde. En er is een groot verschil. Want veel mensen denken dat ware liefde nooit pijn doet, evengoed kan Mijn liefde iemand op een bepaalde manier wel pijn doen. Dat is niet de pijn die mensen elkaar aandoen, dat is de pijn van het besef niet naar liefde gehandeld te hebben. Want van tijd tot tijd toont Mijn liefde aan mensen hun liefdeloos handelen, hun vergissingen, hun misvattingen, hun verkeerde vastgeroeste overtuigingen en dat doet soms pijn. Niet Mijn liefde, maar het besef daarvan.

Zou Ik mensen hun van liefde afwijkende gedrag niet tonen, dan zou dat geen liefde zijn. Maar als mensen elkaar onderling misvattingen en vergissingen voorhouden, dan ontaardt dat vaak in verwijten over en weer, omdat veel daarvan uit eigenbelang gebeurt. En dat is dan ook het grote verschil met Mij en Mijn liefde, alles wat Mijn liefde mensen brengt en toont, is niet in Mijn belang, maar in het belang van de mens, in het belang van zijn groei naar het ware gelukzalige leven, naar totaal werkelijk ware liefde zelf eeuwig zijn. Mijn liefde toont mensen hun ware gezicht, aan zichzelf en aan hun medemensen, als dat goed voor hen is, en dat kan pijnlijk zijn. De werkelijke pijn is niet Mijn liefde, maar het besef dat iemand over zijn van liefde en waarheid afgedwaalde gedrag krijgt. In werkelijkheid doet ware liefde geen pijn maar brengt het inzicht ten aanzien van wat werkelijk leven is. Het brengt het te bereiken ware leven in gelukzaligheid dichterbij, voor degene die over de pijn kan heenstappen.

En wie dat kan, zal gelijk de ware zachtmoedige liefde van Mij in zijn hart voelen en weten dat de pijn zijn besef is en Mijn liefde zachtmoedig is en hem ten goede komt. Die liefde, die zachtmoedig is en zonder enig eigenbelang, puur om de ander te helpen bij Mij te komen, mogen jullie leren. Dat leren, al gaat het soms met pijn gepaard, is ook Mijn liefde, ware onbaatzuchtige zachtmoedige dienstbare echte liefde!

Hemels Brood 5774

Je bent niet pas toen je op aarde kwam tot bestaan gekomen. Je bent altijd deel van Mij, je bestaat van eeuwig voor je bestaan op aarde tot eeuwig na je bestaan op aarde, deel van Mij. Met je geboorte op aarde ben je tot besef van je bestaan, tot besef van persoonlijk leven gekomen. Leven ben Ik en leven is eeuwig, jouw leven is eeuwig. Voorheen in Mijn bewustheid van Zijn, maar vanaf je geboorte op aarde niet alleen in Mijn bewustheid van Zijn, maar ook in je eigen persoonlijke bewustheid van zijn. Maar die eigen bewustheid van zijn verdringt bij veel mensen de bewustheid van Mijn Zijn, die ieder van oorsprong toch evengoed is.

Deze verdringing van de bewustheid van Mijn Zijn is al eerder begonnen. Toen Ik Mijn zeven geesten vanuit Mij hun eigen bewustheid van zijn gegeven heb, is de grootste en eerste geest, die alle andere geesten in zich heeft, in de waan vervallen zelf het ware leven te zijn. Daarmee is hij de bewustheid van Mijn Zijn in hem kwijtgeraakt, waarmee hij zijn ware levensbesef uit Mij blijvend kwijtgeraakt zou zijn en in de dood van geen enkel levensbesef terechtgekomen zou zijn, als Ik hem niet in Mijn liefde vastgehouden had. En zo heb Ik voor hem en al degenen die met hem het levensbesef kregen, de aarde geschapen, met de mens als drager van het ware levensbesef uit Mij en zijn eigen persoonlijk bestaansbesef. Daarmee heb Ik de mens in het Paradijs geplaatst, dat is, in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn oneindig grote eeuwig onbaatzuchtige liefde. Maar de mogelijkheid om te vervallen in de waan het ware leven zelf te zijn bleef daarbij aanwezig, evenals de eigen vrije keus, omdat de mens alleen daarmee zich zijn eigen bestaan en Mijn bestaan tegelijk bewust kan zijn en te leven.

Maar de vrije keus verleidde de mens en zo scheidde hij zich ook op de aarde af van zijn oorspronkelijk ware zijn, Mijn ware Zijn in hem. Daarmee verloor hij zijn plaats in het Paradijs en kreeg op aarde de plaats te moeten werken voor zijn bestaan, waarbij hij de mogelijkheid kreeg om te ontdekken wie hij is, Wie Ik Ben en de mogelijkheid om tot het ware gelukzalige leven terug te komen. Om te voorkomen dat de mens op aarde in zijn eigenwaan toch verloren gaat, ben Ik Zelf, in Jezus Christus, de Mens, op aarde gekomen en heb Ik in Jezus Christus waargemaakt wat nodig was om de mens voor eeuwig van de dood te redden en voor altijd tot het ware gelukzalige leven terug te brengen, door de volkomen zelfverloochening, welke de volledige aanname is van het ware Goddelijke Zijn als mens en het eigen zijn terug te geven aan Mij, de Godheid.

Mijn sterven en opstanding is voor de mens op aarde de mogelijkheid om tot zijn van oorsprong gelukzalige leven, Mijn ware leven, in de bewustheid van Mij en zichzelf, terug te komen en te blijven. Daarvoor ben jij op aarde, mens. Van jezelf, van je eigen bestaan bewust, met in je Mij, Jezus Christus, de Mens, contact met Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, waaruit jij mens alles kunt putten en tot werkelijk eeuwig gelukzalig leven kunt komen. Volg Mij, Ik ben in jou werkelijk leven, ware onbaatzuchtige liefde, jou dienstbaar, jouw Redder van de eeuwige dood. En op aarde is alles aanwezig om jullie allemaal, mens op aarde, de weg te wijzen. In jou ben Ik in Jezus Christus aanwezig om jou te helpen die weg te gaan, die Ik in de Mens Jezus Christus gegaan ben. Zodat je niet blijft kleven aan je eigen besef te bestaan, maar gaat inzien dat je vóór alles eerst Mijn bestaan bent, dat je zonder Mijn bestaan niet bent. Dat je het eeuwige leven hebt, omdat Ik eeuwig leven ben, eeuwig gelukzalig leven, eeuwig ware gelukzaligmakende liefde.

Mens, voor jou heb Ik de aarde geschapen met alles erop en eromheen, om je Mijn leven terug te geven, om je van de dood te redden. Want mens, Ik heb jou lief. Ik heb jou eeuwig oneindig lief.

Hemels Brood 5775

Het goede en het kwade is op aarde samengevoegd tot een in elkaar overlopend geheel, door het doen en laten van mensen, wat de ene keer goed en een andere keer niet goed is. Er is vooral veel bedrog onder de mensen en wel zodanig, dat het heel moeilijk te herkennen is of iets wel of niet waar is. Maar vroeg of laat wordt toch wel duidelijk wat waar is en wat bedrog is. Alleen heeft het dan vaak al heel wat schade gedaan aan mensen. Schade die gezien wordt, maar ook veel schade die niet gezien wordt. Ik zie alle schade en met liefde zorg Ik ervoor dat elke schade tot iets goeds keert voor alle betrokkenen, zodanig dat ook degenen die de schade veroorzaakt hebben, hun aandeel kunnen herstellen. Alleen kan het in veel gevallen lang duren voordat dat gebeurt, omdat veel mensen gewend zijn aan kleine en grotere leugens, het is algemeen bekend en mensen weten van elkaar dat niet iedereen eerlijk is.

Dat wil niet zeggen, dat al die kleine en grotere leugens geen schade brengen omdat iedereen wel van leugens gebruikmaakt, want ze geven wel degelijk schade. En ook al draag Ik ze in Mijn liefde, zodat ze tot iets goeds gekeerd worden, dat gaat toch niet zonder onprettige gevolgen, zowel voor degene die er onschuldig schade van ondervindt, als degene die van leugens gebruikmaakt. Daarbij komt, dat niet iedereen hetzelfde zicht heeft en daardoor merkt de één leugen en bedrog eerder op dan een ander en heeft de één een andere mening over de ernst ervan dan de ander. En hoe eerlijker iemand in zichzelf en in zijn doen en laten is, des te meer herkent hij leugens en bedrog. Toch wordt die eerlijke mens meestal niet geloofd als hij de leugens of het bedrog onder de aandacht van zijn medemensen brengt. Zelfs met bewijzen zijn veel mensen nog geneigd om leugens en bedrog te bagatelliseren of te ontkennen. Ook als leiders van organisaties en van bedrijven liegen en bedriegen, wordt daar niet veel aan gedaan en machthebbers, staatshoofden en presidenten trekken zich in doorsnee niets aan van kritiek op hun oneerlijke en soms gemene gedrag. Een leugen die in hun ogen nodig is, moet kunnen, evenals wat bedrog zo hier en daar.

Maar Ik zie het en het is niet goed. En wie zelf eerlijk is, ziet het en weet dat het niet goed is. Erger je niet, eerlijk mens, blijf eerlijk. Want al is het niet direct, nu, eerlijkheid loont als je het oprecht meent. En uiteindelijk zal iedereen, hoe machtig hij ook denkt te zijn, erachter komen welke schade hij aangericht heeft en hij zal niet alleen tot berouw moeten komen, maar ook een aandeel moeten hebben aan het herstel van de schade die zijn leugens en bedrog gebracht hebben. Blijf jij eerlijk, lief mens. Draag met Mij en doe goed, zoals Ik uit liefde jullie allemaal goed doe en je hemels goed zicht geef!

Hemels Brood 5776

In de beperking van het materiële lichaam op de materiële aarde kun je niet verder zien dan het materiële oog en de materiële hersenen toelaten. Maar in de geest is tot in de oneindigheid te zien wat er is, en dat is leven, oneindig eeuwig leven. Dat ben Ik, oneindig waar Leven, volkomen volmaakt onbaatzuchtig wijze liefde.

Hoe meer liefde en haar wijsheid in jou groeit, des te verder kun je in de oneindigheid zien wat werkelijk is. En daar is veel, oneindig veel, leven in allerlei vormen die allemaal ware liefde vertegenwoordigen, die Mijn liefde tot uiting brengen en Mij liefhebbend dienstbaar zijn aan Mij, jullie Schepper. Van al die levensvormen zijn jullie mens, in de bewustheid van Mijn leven als jullie persoonlijk leven. De enigen die in de onderdanigheid aan al die verschillende levensvormen en de onderdanigheid aan Mij, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, over een eigen levensmacht beschikken, die als basis de volkomen onbaatzuchtige dienstbare wijze liefde heeft. Maar op aarde is jullie besef daarvan door de eeuwen heen steeds verder vervaagd en de onderdanigheid, de nederigheid, de wijze onbaatzuchtige liefde is afgenomen tot een minimale omvang. En het geestelijk ware zicht is enorm beperkt, het geestelijk oog is vertroebeld door alle materiële behoeften, door alle hebberigheid, door alle eigen gewin, door alle hoogmoed, door alle onwaarheid, door zoveel afdwaling van Mijn ware wijze onbaatzuchtige liefde, die jullie toch allemaal in je hart aanwezig hebben.

Zelfs zijn er nog maar weinig mensen die een waar en eerlijk zicht hebben op hun eigen innerlijk, op de inhoud van hun hart en besef hebben van dat heilige plekje in hun hart, waar de totale oneindigheid in volledige waarheid aanwezig is. Waar Ik, het ware volkomen liefdevolle leven, aanwezig ben. Zelfs jullie, die weinigen die Mij wel kennen, zien niet zover als jullie wel zouden willen, omdat de wereld en al haar afdwalingen ook jullie zicht vertroebelt. Toch houden jullie vast aan dat beetje wat je in je hart voelt dat leven is, aan dat beetje liefde dat je in je hart van Mij beseft, toch houden jullie vast aan het geloof in Mij en hebben jullie vertrouwen in Mij en Mijn liefde, in Mijn zorg voor jullie. Wees gezegend jullie die blijven verwachten wat steeds minder mensen nog geloven, dat Ik zal komen en zal goedmaken wat door het tegenovergestelde van liefde verstoord is.

Ik zal van alle windhoeken verzamelen wat van Mij levend is, jullie allemaal die in Mij geloven, die moeite doen om in die vertroebelde wereld in waarheid en liefde staande te blijven. Hoe moeilijk dat soms ook is, houd vol, want het komt goed. Zoals na een storm die niet lijkt op te houden, de zon toch weer doorbreekt, zo komt alles in Mijn liefde helemaal goed.

Hemels Brood 5777

In jouw hart, lief mens die dit leest, spreek Ik niet met woorden, spreek Ik niet in jouw taal, maar laat Ik jou voelen, beseffen, weten. Want jouw taal, elke aardse taal, is niet toereikend om te gebruiken voor hetgeen Ik je wil zeggen. Maar zonder woorden in jouw taal kun je Mij evengoed in je hart wel verstaan, omdat in jouw hart kennis is van Mijn taal, wat geen taal is die uit woorden, zinnen en grammatica is opgebouwd, maar uit besef, uit voelen en weten. Ik laat jou weten en dit weten zet jij haast automatisch om in jouw taal met woorden en grammaticaal zo juist mogelijke zinnen. En wat je innerlijk van Mij weet, leg je vervolgens in de gebruikelijke taal uit aan medemensen, als dat van toepassing is.

Maar op het moment dat je Mijn innerlijk aan jou gegeven Woord in de voor je medemensen gebruikelijke taal zet om het aan hen door te geven, gaat een deel van wat jij van Mijn Woord geestelijk beseft, geestelijk voelt en begrijpt en van weet dat het waar is, verloren. Omdat je, wat je van Mij zonder woorden gevoeld en begrepen hebt, in de gebruikelijke taal niet in alle opzichten precies hetzelfde kunt weergeven, zoals je het van Mij ontvangen hebt. Dat wil niet zeggen dat er voor iedereen een deel verloren gaat, want in sommige harten is zoveel besef van Mijn aanwezigheid in hen, dat ze met jouw woorden en met Mij in hun hart, de betekenis toch wel kunnen beseffen en kunnen aanvoelen wat er door Mij bedoeld is. Maar wie niet gewend is om Mij in zijn hart te voelen, die zal vooral uitgaan van de woorden die je in de gebruikelijke taal spreekt en hem ontgaat daarbij een deel, soms een belangrijk deel.

Maak je daar geen zorgen over, je kunt het met nog zoveel woorden proberen goed uit te leggen, het blijft nodig besef te hebben van Mijn aanwezigheid en het gevoelsmatig aanreiken van Mijn Woord in het hart. Voor wie Mijn Woord ten diepste wil verstaan, is het nodig om zijn hart open te stellen, om zonder woorden Mij te kunnen verstaan. Dat is niet gemakkelijk, maar wie dat in alle oprechtheid en met overtuiging wil, die zal langzaam maar zeker wel leren om Mij in zijn hart zonder woorden en zinnen te verstaan en leren Mijn ingevingen van zijn eigen invullingen te onderscheiden. Vervolgens zal hij het van Mij gegeven besef wel naar beste kunnen leren onder woorden te brengen voor zijn medemensen, ook al gaat daarbij het deel dat niet in de gebruikelijke taal te zetten is verloren.

Er zijn altijd mensen die het wel verstaan, omdat Ik het in hun hart te verstaan geef. Dus spreek of schrijf wat je in je als Mijn Woord beseft evengoed in je eigen taal, dan pas Ik het in het hart van mensen zodanig aan, dat ze precies verstaan wat voor hen goed is om te verstaan. Sommigen zullen het precies zoals jij het verstaat verstaan, door Mij in hun hart. Wees gezegend wie Mijn Woord zonder woorden ten diepste in zijn hart voelt, verstaat en begrijpt. Maar besef dat het altijd Mijn genade is.

Hemels Brood 5778

Ik heb jullie Mijn tien geboden niet gegeven om ze te moeten opvolgen, maar om jullie te helpen, om jullie aan te geven wat belangrijk is om naar te handelen om het met elkaar goed te hebben en om tot het ware leven te komen. Mijn tien geboden heb Ik niet dwingend bedoeld, maar als een richtlijn, zodat je weet wat het goede bewerkt en weet hoe je met elkaar in harmonie kunt blijven en in Mijn liefde gelukkig kunt zijn, niet alleen op aarde, maar juist ook na je verblijf op aarde.

Het is een advies, maar niet zomaar een advies, het is het beste en diepst geestelijke levensadvies voor alle mensen. Daarom geldt het ook voor alle tijden, voor alle mensen. Maar zoals het in de Bijbel door mensen opgeschreven is, heeft het wel een dwingende sfeer, die dan ook door veel mensen gezien wordt als een moeten. En nogal wat in Mij gelovende mensen vatten Mijn aan jullie gegeven tien geboden vaak letterlijk op en dwingen zichzelf om aan de tien geboden, zoals ze in de Bijbel verwoord zijn, letterlijk te voldoen. Toch is dat niet wat Ik ermee bedoeld heb. Het is wel degelijk belangrijk dat jullie naar de van Mij gekregen tien geboden leven, maar niet vanuit dwang. Bedoeld is het, om ze in vrijheid op te volgen, omdat je de waarde ervan inziet, omdat je begrijpt wat het je aan goeds brengt als je ze opvolgt. En dan ook niet letterlijk, maar naar de geestelijke betekenis.

Zoek daarom eerst naar de geestelijke betekenis in je hart. Kom daarvoor bij Mij, vraag Mij je de ware geestelijke betekenis te tonen, zodat je die gaat begrijpen en je ook het belang om ernaar te handelden gaat inzien. Dan kun je ze opvolgen vanuit liefde en dat is de bedoeling, dat je ze opvolgt vanuit liefde, niet uit dwang. Niets heeft waarde als het niet uit het ware begrip, in vrijheid en uit liefde gebeurt. Dat bedoel Ik met de strengheid die eruit spreekt duidelijk te maken. Geen dwang, maar het komt er wel op aan om tot inzicht te komen hoe belangrijk het is om Mijn tien geboden op te volgen, om tot het ware volkomen liefdevolle leven te komen. Want op aarde is veel verleiding tot het tegenovergestelde van ware wijze liefde en nu juist het opvolgen van Mijn tien geboden uit eigen vrije keus, omdat je het begrijpt en uit liefde, beschermt je voor die verleiding.

Het is daarom niet zomaar dat er een zekere strengheid uit de Bijbelse bewoording spreekt. Maar die is niet als dwang bedoeld, die is bedoeld om het belang van het opvolgen van Mijn aan jullie gegeven tien geboden te onderstrepen, om ze te begrijpen in de ware geestelijke betekenis, wel te verstaan. In allerlei geschriften hebben mensen geprobeerd om de geestelijke betekenis van Mijn tien geboden uit te leggen, maar Ik zeg jullie, wees daar voorzichtig mee, want ook daarbij is veel vanuit het letterlijke een geestelijke invulling gegeven, die niet geheel zuiver is. Kom voor de juiste en ware betekenis bij Mij in je hart, daar kan Ik je de betekenis laten voelen in Mijn liefde. Want de tien geboden zoals Ik die jullie gegeven heb vertegenwoordigen ware liefde, Mijn ware zuivere liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5779

Je bent op weg. Jullie zijn op weg. Alle mensen die op aarde zijn, zijn op weg. En uiteindelijk zijn alle mensen naar hetzelfde op weg, maar niet allemaal over dezelfde weg. Toch komen al die verschillende wegen bij hetzelfde uit, bij het ware leven, bij Mij, bij Mijn ware liefde. En sommige mensen, jij, jullie, beginnen dat te begrijpen en beginnen te begrijpen wat de verschillen zijn tussen al die wegen die mensen gaan. Terwijl veel mensen denken te weten welke weg ze gaan, hebben ze er toch geen idee van waar hun weg in werkelijkheid gaat uitkomen. Zij denken niet alleen te weten welke weg ze gaan, maar ze denken ook dat zij het zelf zijn die hun leven stuurt, dat zij alles in eigen hand hebben, toch zit dat een beetje anders in elkaar.

Want ieder mens heeft wel de vrije keus in zijn doen en laten, hoewel dat evengoed ook altijd verbonden is met de vrije keus in doen en laten van alle mensen, maar het ware leven waardoor zij zich van hun bestaan, van hun leven bewust zijn, is en blijft altijd onveranderlijk hetzelfde leven, Mijn leven, Ik Zelf, werkelijk Zijn. De vrije keus die alle mensen hebben is gebaseerd op werkelijk leven, maar met die vrije keus is werkelijk leven niet te veranderen. Veel mensen proberen wel hun leven te veranderen, maar ze beseffen niet dat het werkelijke leven, Ik, hun God en Schepper, niet te veranderen is. Wat zij wel kunnen veranderen zijn de vrije keuzen die zij maken. En dat gebeurt dan ook veelvuldig. Mensen kiezen dan eens dit en dan eens dat en steeds is er wel weer iets anders wat zij willen, door andere mogelijkheden om iets mee te kunnen bereiken van wat zij graag willen, door nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ontdekkingen waardoor de keuzen van mensen beïnvloed worden. Met al die wisselende keuzen wisselen ook de wegen en zo zijn er veel door elkaar kronkelende wegen waarover mensen gaan en toch leveren die wegen niet wat ze ervan verwachten. Evengoed blijven veel mensen denken hun leven te kunnen veranderen, zonder te begrijpen dat zij alleen in alle vrijheid hun keuzen van doen en laten kunnen veranderen, zonder te begrijpen dat zij met hun keuzen wel de richting van de weg veranderen, maar niet hun leven.

Omdat Ik leven Ben en iedereen deel van Mijn leven is. Mijn leven ben jij in vrijheid, zijn jullie in vrijheid. Maar het besef Mijn leven te zijn is verbonden met de vrije keuzen die je maakt, is verbonden met wat je denkt, wat je voelt van Mij in je hart en wat je van daaruit kiest. Want de basis van je vrijheid ligt in werkelijk leven, daarom heeft elke keus die je maakt daarmee te maken. Als de vrije keuzen die je maakt ook die basis hebben, dan leef je werkelijk, anders leef je alleen materieel. Het werkelijke leven, Die Ik Ben, is volmaakt ware onbaatzuchtige wijze liefde, dat is de basis van jouw bestaan. Je leeft tijdelijk materieel en hoe meer je keuzen, in vrijheid gemaakt, overeenkomen met de werkelijke basis van je bestaan, des te meer leef je niet meer materieel, maar werkelijk geestelijk, werkelijk gelukzalige liefde in de volle vrijheid van bestaan.

Hemels Brood 5780

Iedereen heeft het in zijn leven gedurende zijn verblijf op aarde van tijd tot tijd moeilijk. Soms zelfs heel moeilijk. Ook jullie die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, hebben met moeilijkheden te maken. Want het is niet zo dat je gevrijwaard bent van moeilijkheden, als je eerlijk en liefdevol bent, alleen goed doet, leeft zoals Mijn liefde je adviseert. Op aarde heeft iedereen te maken met het kwaad dat zich roert en de gevolgen van alle afdwalingen van liefde. Zo is het op aarde.

Maar zo is niet alles op aarde, want ook Mijn liefde is op aarde en daarmee draag Ik alles zodanig, dat het dienstbaar wordt aan het doel van Mijn Schepping en jullie verblijf op aarde. En zie, die in Mij gelooft en op Mijn liefde vertrouwt, en denkt dat hij daarmee geen moeilijkheden zal krijgen, die begrijpt nog niet helemaal wat ware liefde is, die begrijpt Mijn onbaatzuchtige wijze liefde nog niet. Want in de eerste plaats is elke afdwaling van ware liefde tegen Mij gericht. Terwijl Ik geen schuld heb, ben Ik degene die beschuldigd wordt, genegeerd wordt, niet geloofd wordt. Toch maak Ik niemand verwijten, toch blijf Ik ware wijze liefde, toch help Ik en ben Ik er in liefde voor iedereen. Hoezo denk je dan, dat als je in Mij gelooft, op Mijn liefde vertrouwt, zoveel mogelijk naar Mijn ware liefde leeft, je gevrijwaard zou moeten zijn van de gevolgen van liefdeloosheid, van het kwaad dat op aarde gebeurt? Terwijl je wel je best doet, ben je evengoed nog niet volmaakt in waarheid en liefde, en zou je dat wel zijn, zou je dan meer zijn dan Ik Ben?

Je zou aan Mij gelijk zijn, ja, maar aan Mij gelijk ben je pas, als je ook alle moeilijkheden in dezelfde liefde Die Ik Ben draagt zoals Ik die draag en als je niemand enig verwijt zou maken, als je niemand iets kwalijk zou nemen, als je in alle nederigheid ook dat zou verdragen waaraan je geen schuld hebt. En hoewel dat hier in een paar zinnen opgeschreven staat, komt er heel wat meer bij kijken voordat je tot die volmaakte liefde komt, die je van oorsprong uit Mij bent. Ik maak je daarover geen verwijten, over de tekortkomingen in liefde die je nog hebt, die je deels ook zelf wel weet, maar deels ook nog niet. Want het zou teveel voor je zijn, alles wat nog niet naar liefde is bij jezelf te zien, je kunt het nog niet bevatten. En dat geeft niet, want je doet je best en dat is voor nu voor Mij genoeg.

Want Ik heb jou lief, oneindig lief, eeuwig lief. Iedereen heeft in zijn leven te maken met moeilijkheden. Kom ermee Mij bij Mij in je hart, leg ze Mij voor en Ik help je er op de beste manier mee om te gaan, te dragen wat niet anders is. Want Ik heb jou lief, heb jij Mij lief, dan kun je alles aan, met Mij samen.

Hemels Brood 5781

Op elke weg zijn valkuilen. Dat zijn situaties die zich vaak onverwachts voordoen, waarbij een beroep op je gedaan wordt om er met liefde en in waarheid mee om te gaan, terwijl dat moeilijk is, omdat zulke situaties ook offers vragen om bij liefde en waarheid te kunnen blijven. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat je een goed verdienende baan hebt, en er ontstaat een onenigheid tussen een collega en je baas. En jij hebt informatie die jouw baas niet goed uitkomt, maar wel je collega helpt. En je weet dat wanneer je die informatie geeft, je die baan wel kunt vergeten. Dus er staat veel voor je op het spel. Offer je dan je baan op en geef je die informatie?

Ik kan je zeggen dat veel mensen die informatie niet zouden geven, dat veel mensen geen bereidheid hebben om offers te brengen en meestal redeneren zij: het is niet mijn probleem, het is niet mijn schuld. Kijk, en dat zijn de valkuilen op elke weg. Ook zijn het momenten van beproeving. Het gaat hierbij vooral om allerlei offers op allerlei gebied. Misschien kun je je er wel een paar herinneren die op jouw weg gekomen zijn en hoe je die hebt aangepakt. Ik denk dat je er minder kunt bedenken, dan er aan zulke momenten daadwerkelijk ook bij jou geweest zijn. In de Bijbel staat dat Ik offers van mensen vraag, maar dat zijn geen letterlijke offers, zoals veel mensen denken, zoals het geven van geld en goederen. De offers die Ik bedoel zijn bij waarheid en liefde blijven, ook als dat iets van je vraagt om op te geven, iets wat je graag doet, of hebt, of kunt. Zulke offers bedoel Ik, zulke offers vraag Ik. Opgeven wat je het liefst behoudt, om je naaste te helpen als je ziet dat hij hulp nodig heeft, of als Ik je dat in je hart vraag. Het goede doen, ook wanneer het je je geloofwaardigheid kost, ook als je daarmee status verliest, vriendschap verliest, genoegens verliest, ook als mensen je gaan mijden, enzovoorts.

En dat is allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt, daarom zijn er maar heel weinig mensen die nog werkelijk offers brengen aan Mij, jullie Schepper en liefhebbende hemelse Vader. Geen offers van geld en goederen, maar offers van afstaan van privileges, afstaan van genoegens, om anderen te helpen in Mijn Naam, dat is uit ware wijze liefde zonder enig eigenbelang. En op momenten dat je bereid bent om offers te brengen, al is het een klein offer, in Mijn Naam, uit Mijn wijze liefde in je hart, in volledige waarheid, neem Ik jouw offer op in Mijn hart en daar blijft jouw goedheid bewaard en de situatie wordt opgelost zoals voor iedereen het beste is. En voor wat je opgegeven hebt, krijg je meer dan het dubbele terug, misschien niet op aarde, maar wel in Mijn hemelen, in het geestelijke besef van al wat is en wie Ik Ben. En Ik zeg je, dat is meer waard dan alle aardse rijkdom. Want dat is Mijn liefde, dat is ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 5782

Vanmorgen vroeg je Mij in je hart, kunt U zoveel narigheid, zoveel ellende als er op de wereld bij mensen is wel aanzien? En Ik zeg je, Ik zou het graag anders zien. Ik gun het alle mensen om zonder narigheid te leven. Maar de keus is aan de mens en aan Mij is het om alle mensen te helpen om tot werkelijk leven zonder enige narigheid te komen. Ik weet dat daarbij al die narigheid nodig is om de mens tot inzicht te brengen en in vrijheid te kunnen gaan begrijpen, dat hij door ware liefde tot werkelijk leven zonder narigheid kan komen.

Als het de mens zou helpen om zonder narigheid tot werkelijk leven te komen, als dat mogelijk zou zijn, geloof Mij, dan zou er geen narigheid zijn. Maar zie, als het verzorgen van een wond pijn doet, maar daarmee kan de wond wel genezen, dan kies je voor de pijn, want je weet dat de wond dan geneest. En zo is het op aarde. Geen mens kan genezen van de wond van het ongeloof, van de afdwalingen van liefde en waarheid zonder de narigheid daarvan te ervaren, en dat is wat Ik in Mijn liefde voor jullie allemaal voor ogen heb, jullie tot het zalige leven te helpen komen. Dat gaat gepaard met pijn, met narigheid vanwege al die vrije keuzen die niet naar waarheid en niet naar liefde zijn. Maar al die narigheid wordt wel door Mij in Mijn oneindig grote liefde gecompenseerd. Dat is voor jullie die in Mij geloven en zoveel mogelijk naar waarheid en liefde leven, toch regelmatig te merken in al die wondere dingen die in je leven van tijd tot tijd gebeuren.

Kan Ik het aanzien, al die narigheid? Voor Mij is het geen kwestie van aanzien, maar het beste laten gebeuren om alle mensen tot werkelijk leven te brengen, ook al gaat dat met pijn en verdriet gepaard. Want het is voor alle mensen beter om nu pijn en verdriet te hebben, maar tot het ware gelukzalige leven te kunnen komen, dan niets te doen en te zien hoe de mens voor het ware leven verloren gaat. Ik heb jullie intens lief en dat zou Ik niet kunnen aanzien, dat jullie in de dood verloren zouden raken en daarom laat Ik de pijn en het verdriet hun werk doen. En wij, jullie met Mij en alle mensen en alle Engelen, zullen allemaal in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven heel blij zijn en weten en begrijpen dat al die pijn en al dat verdriet jullie uiteindelijk ten goede gediend heeft.

Het is op aarde een tranendal, tijdelijk, en dat is beter dan dat pijn en verdriet er voor altijd zou zijn. Dus lief kind van Mij, wees blij dat Ik jullie in Mijn enorme liefde, al doet het pijn en al geeft het verdriet, niet loslaat, maar tot eeuwige gelukzaligheid breng.

Hemels Brood 5783

Er zijn mensen die alles strikt volgens het boekje doen. Om het altijd goed te doen, doen ze alles volgens de letter van de wet. En zo volgen mensen ook nogal eens de letter van de Bijbel heel strikt op, terwijl zij daarmee denken in het hemels Paradijs te komen. Maar in Mijn hemels Paradijs wordt niet naar de letter van de wet geleefd, niet naar de letter van de Bijbel, in Mijn hemelen wordt volkomen volmaakt naar ware wijze onbaatzuchtige liefde geleefd. Niks is daar letterlijk volgens het boekje.

Nu kun je je afvragen, waarom Ik dan de tien geboden gegeven heb om op te volgen en welke betekenis alles wat in de Bijbel staat dan heeft. Daarop zeg Ik, om de mens te helpen tot het ware inzicht te komen, maar ook, en dat is vooral voor iedereen heel belangrijk, omdat op aarde eigenlijk nauwelijks of niet in alles naar waarheid en naar volmaakt ware wijze onbaatzuchtige liefde gehandeld wordt. Dat op zich zou eigenlijk de geestelijke dood tot gevolg hebben, als Ik niet juist dat voor iedereen op aarde in een wet om naar te handelen zou hebben vastgelegd en de mens Mijn Woord, de Bijbel, met al de verschillende verhalen, gegeven had, om het ware leven niet vanuit de letterlijke betekenis, maar vanuit de geestelijke betekenis te kunnen gaan begrijpen. Juist door de tien geboden kunnen mensen ervoor kiezen om van liefde af te dwalen, zonder voor eeuwig in de geestelijke dood te worden vastgehouden. Zolang iemand niet in alles naar ware liefde handelt, geldt Mijn wet, geldt de betekenis van Mijn tien geboden. Steeds houdt de werking van de wet de balans om in leven te blijven in evenwicht. Wie afdwaalt van liefde komt in het gericht van de wet en wel zodanig, dat hij het ware leven behoudt en bovendien meer en meer leert hoe het beste te handelen om tot het ware eeuwige leven te komen.

Maar wie vanuit zijn hart naar ware zuivere wijze onbaatzuchtige liefde handelt, die heft daarmee de wet en haar werking op. Door Mijn wet blijft het leven geestelijk in balans, maar de wet is het ware leven niet, zuivere liefde in wijsheid en onbaatzuchtigheid is het ware leven, Mijn ware leven. Daarom heeft het geen nut om naar de letter van Mijn wet en wat in de Bijbel staat te leven, maar wel om de ware liefde te betrachten. Zo behoedt de wet en de profeten de mens voor de geestelijke dood en de ware liefde bevrijdt de mens van de wet en de profeten. Wie tot die ware liefde wil komen, laat die niet de letter van de wet volgen, maar naar Mijn liefde in zijn hart leven tot hij, volkomen verzadigd van Mijn liefde, niet anders dan uit vrije wil liefde is en eeuwig gelukzalig liefde blijft.

Hemels Brood 5784

Vergeet niet dat Ik altijd in liefde bij je ben. Ook als het moeilijk is en je door allerlei gebeurtenissen in verwarring gebracht bent en je niet meer precies weet welke keus te maken. Als een situatie te complex geworden is en het lijkt erop dat het je boven het hoofd groeit, vertrouw dan eenvoudig op Mij. Want wat jij denkt niet te kunnen oplossen en toch een zekere verantwoordelijkheid voor voelt om het te moeten oplossen, kan Ik, in Mijn ware wijze liefde, prima oplossen, als je het in Mijn Hand geeft en erop vertrouwt dat Ik het geheel ten goede voor alle betrokkenen zal oplossen. Situaties die lang geleden gebeurd zijn kunnen in de loop der tijd door nieuwe gebeurtenissen boven komen drijven.

Juist die verbinding met iets dat in het verleden gebeurd is, maakt het moeilijk om een nieuwe situatie, die een link naar het verleden heeft, goed op te lossen. Want je kunt niet even terug in het verleden om dat goed te maken en niet alles in de herinnering is zuiver zoals het was, ook de betrokkenen van toen zijn nu anders en wat toen was, is er in allerlei opzichten niet meer. Maar door de nieuw ontstane situatie heb je nu wel te maken met de tentakels van wat in het verleden gebeurd is. En zulke tentakels kunnen heel lang doorgroeien in de tijd. Maar Ik zeg je, Mijn Arm van liefde is oneindig veel langer en Mijn Hand waarin Ik jouw leven geborgen heb is oneindig veel groter dan jouw kleine hand waarmee je alles wilt goedmaken. Geef het aan Mij in Mijn Hand en vertrouw erop dat Ik het allemaal ten goede keer, voor jou en alle betrokkenen. Besef daarbij dat het altijd beter is om misverstanden en onenigheden, het best zoveel mogelijk direct in orde te maken. En weet dat wanneer dat niet mogelijk is, niet lukt, je het dan het best direct in Mijn Hand van liefde kunt geven, om te worden opgelost.

Soms zal Mijn liefde het dan oplossen, maar het kan ook nodig zijn dat er eerst nog tijd overheen gaat en dat kan een lange tijd zijn, om allerlei redenen die jij niet overziet, maar Ik wel. Dat iets misgaat en na lange tijd boven komt drijven, wil niet zeggen dat jij dat nu moet oplossen, omdat je er in het verleden bij betrokken was en nu weer bij betrokken bent. Geef het in Mijn Hand, luister naar Mij in je hart en vertrouw erop dat Ik het ten goede zal doen keren voor allemaal. Daarbij kan meer tijd nodig zijn, wat jij niet kunt overzien, omdat het in Mijn liefde verborgen is. Maar als je in je hart bij Mij komt, zul je Mijn zachtmoedigheid voelen, waarin Ik je draag in Mijn ware liefde. Vertrouw op Mij en nu of later zul je wel begrijpen hoe Ik ook dit voor allemaal oplos en dan zul je zien dat in liefde alles altijd goed komt, als je het in Mijn liefde laat geworden.

Hemels Brood 5785

Nederigheid, ten diepste nederig zijn is wel zo ongeveer het moeilijkste voor de mens om te leren, om in elke situatie te zijn, nederig. En juist die diepe nederigheid is nodig om tot Mijn ware liefde in alles te kunnen komen. Tot op zekere hoogte lukt het wel om naar liefde te handelen, maar zodra iemand emotioneel aangevallen wordt, oneerlijk behandeld wordt, zich niet begrepen voelt, hij in waarheid niet geloofd wordt, is dat vaak een prikkel om zich te verweren en dat verweren gebeurt doorgaans niet in nederigheid. Meestal gaat dat gepaard met verwijten, met boosheid en niet zelden met de een of andere vorm van wraak, waarbij van ware liefde geen sprake meer is.

Nederigheid heeft niets met minderwaardigheid te maken. Maar wie minderwaardig behandeld wordt, komt in verzet en verliest daarmee nederigheid. Iedereen die in Mij gelooft, wil wel proberen nederig te zijn, maar voor wie minderwaardig bejegend wordt, is dat een bijna niet te weerstane prikkel om zich te verdedigen, meestal op een manier die niets van enige nederigheid nog heeft. In de samenleving zijn zoveel prikkels die weerstand oproepen en er zijn bijna geen mensen die niet op die prikkels reageren, zodat er weinig werkelijk nederige mensen zijn. Er zijn wel mensen die bescheiden zijn en daarmee nederig genoeg lijken te zijn, maar ook zij hebben niet die diepe nederigheid die Ik bedoel en die nodig is om in alle opzichten te handelen naar ware onbaatzuchtige liefde. Onbaatzuchtigheid is daarbij ook verwant aan nederigheid, want wie nog iets voor zichzelf wil, heeft ook die ware nederigheid nog niet bereikt. En juist is het zo dat het nodig is dat degene die tot ware liefde wil komen, eerst tot onbaatzuchtigheid komt, voor hij tot volledige nederigheid kan komen. Want nederigheid is de basis van ware liefde.

Ik weet, lieve mensen, hoe moeilijk het voor jullie is om het kwaad en de verleiding daartoe te trotseren en in alle nederigheid bij onbaatzuchtige liefde te blijven. Ik zie dat jullie, die in Mij geloven, je best doen nederig te zijn, terwijl dat maar niet in alle opzichten lukt. Maar zie je, al wat je op aarde nog geestelijk te leren hebt, dat kun je niet zelf, je kunt jezelf niet tot het volmaakt geestelijke zijn omvormen, dat gebeurt alleen door Mij. Het enige wat voor jou belangrijk is, is bij Mij in je hart te komen en steeds naar Mij te luisteren en aan Mij te laten weten dat je tot onbaatzuchtigheid, tot ware nederigheid wilt komen, tot Mijn ware liefde. Dat is genoeg. Dan zorg Ik ervoor dat je in alle opzichten tot onbaatzuchtigheid en tot nederigheid gebracht wordt en daarmee tot ware liefde. Dat is een proces wat samenhangt met jouw wil, met jouw keus om oprecht liefde te willen worden.

Jouw wil is nodig, jouw luisteren naar Mij is nodig, de rest doe Ik, uit liefde voor jou. En het is nederigheid om te accepteren dat je het zelf niet kunt, het is nederigheid om de gevolgen daarvan te dragen. En het is Mijn genade, dat Ik het mogelijk maak, wat jij en geen van jullie zelf alleen bereiken kan, dat ieder van jullie gelijk kan worden aan Mij, aan Mijn liefde en dat ieder zelf Mijn leven gelukzalig kan zijn.

Hemels Brood 5786

Ieder mens krijgt impulsen in allerlei situaties. Een heel simpel voorbeeld. Als je ergens mee bezig bent, en iets wat je daarvoor nodig hebt breekt onverwachts af, en je hebt geen gelegenheid om dat te herstellen, dan kun je plots een idee krijgen hoe het opgelost kan worden. Dat idee is als een impuls bij je binnengekomen. En zo krijgen alle mensen steeds opnieuw impulsen die hen helpen. Die impulsen kunnen waarheid en liefde bewerken, maar ook het tegenovergestelde daarvan, dat ligt aan de innerlijke motivatie, aan iemands intenties. Impulsen zijn die ideeën die in minder dan een seconde, zonder enig nadenken, ineens in je gedachten aanwezig zijn en vaak zodanig, dat je je weleens afvraagt hoe je op dat idee gekomen bent. Het is gelijk het licht. Licht heeft een enorme snelheid, zodat je licht van een kilometer afstand direct ziet als het aangaat, als het niet door iets tegengehouden wordt. Impulsen zijn als licht in de duisternis van het even niet weten hoe nu verder.

Ik geef alle mensen doorlopend impulsen, licht, maar er zijn nogal wat obstakels waardoor Mijn licht tegenhouden wordt of deels tegenhouden wordt en er zijn obstakels waardoor Mijn licht vervalst wordt. En met obstakels bedoel Ik de intenties die iemand heeft. Zijn die edel, eerlijk, onbaatzuchtig, liefdevol, helpend, enz., dan komt Mijn licht als een goede waardevolle impuls, waarmee het goede tot uiting komt. Zijn die intenties ten eigen bate, om rijkdom, om macht, om wraak, of zucht naar aanzien, oneerlijk en zonder liefde, dan vervormt dat Mijn licht tot een vals licht en wordt de impuls vervormd tot een idee waarmee die mens het goede voor zichzelf kan houden. Mensen die het goede alleen voor eigenbelang nastreven, krijgen even goede ideeën als mensen die het goede voor anderen nastreven. En juist doordat er meer mensen vooral voor zichzelf het goede nastreven, is er een grote schaduw over de aarde gevallen. Maar al Mijn licht, al Mijn impulsen die bij mensen zuiver binnenkomen, worden door hen om hen heen verspreid en dit zuivere licht is vele malen sterker dan al het valse licht. Het vervalste licht vervaagt met de tijd, maar Mijn zuivere licht blijft eeuwig Mijn zuivere licht en blijft eeuwig haar waarde behouden.

Het is belangrijk dat al die mensen die geen onbaatzuchtige intenties hebben en Mijn licht door eigenbelang en liefdeloosheid vervalsen, doormaken wat dat hen uiteindelijk brengt: niets van enige waarde voor hun werkelijke leven. Juist omdat Mijn licht in een aantal mensen wel zuiver opgenomen wordt, is Mijn licht toch altijd voor alle mensen onvervalst aanwezig. En nu zeg Ik jullie, die Mijn licht zuiver in je dragen, al zijn jullie met weinigen, meer mensen zoals jullie zijn niet nodig, omdat Mijn licht in jullie al zo zuiver aan het worden is, dat het samen met Mijn licht uit Mijn hemelen al het valse licht gaat overschijnen, als de tijd daarvoor gekomen is. Nu stralen jullie al veel van Mijn licht uit, maar er is weinig aandacht voor door de blindheid van zoveel mensen, vervuld als zij zijn van het vervalste licht. Maar dat vervalste licht zal op zijn tijd vervagen tot niets en dan zullen al die mensen jullie licht nodig hebben. Waar je dan ook maar bent, op aarde of in Mijn hemelen, dan zul je schijnen, Mijn licht helder uitstralen, en tezamen met elkaar en met Mij de wereld in het volle ware zuivere licht zetten, waar dan niemand meer omheen kan, waar niemand dan nog blind voor is.

Dan zal er geen schaduw meer zijn, alleen nog Mijn zuivere licht van waarheid en wijze liefde in alle mensen. Want het ware zuivere licht, Mijn licht, is oneindig veel meer dan al het vervalste licht, wat zodra alle obstakels weg zijn, voor iedereen zuiver is. En dat is wat nu gebeurt, alle obstakels worden weggehaald, het valse licht zal vervagen en Mijn licht, Mijn liefde zal in alle harten zijn tot grote vreugde van alles en iedereen. Ontvang Mijn licht. Mijn zuivere impulsen, jouw ideeën uit goede intenties zijn Mijn licht, dat licht is Mijn liefde.

Hemels Brood 5787

Misschien denk je dat Ik met een plotseling wonder alles op aarde ten goede kom keren. Misschien verwacht je dat Ik met Mijn komst in één keer iedereen tot geloof in Mij en Mijn liefde zal brengen, dat alle oorlog voorbij zal zijn, dat alle ziekte voorbij zal zijn, in een kort moment van Mijn komst op aarde. Er staat geschreven dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Maar Ik ben geen dief, Ik ben ware onbaatzuchtige liefde en Ik zal op aarde wederkomen, maar niet met een machtig wonder, dat plotseling heel de aarde beroert.

Nu vraag je je af, hoe zal het dan zijn, want Mijn wederkomst is al zo lang van tevoren aangekondigd, net als Mijn geboorte al lang van tevoren te voorzien was. Wie Mij in zijn hart kent, die zal weten dat Ik wedergekomen ben, in zijn hart zal hij het weten. En over de aarde zal een licht opgaan, maar denk daarbij niet aan het letterlijke licht. Want het zal niet met bombarie en opzien zijn dat Ik terugkom op aarde, het zal stil en haast onopgemerkt gaan. Want Ik ben zoveel jaren geleden niet op aarde gekomen om oorlogen te beslechten, maar om mensen tot het ware leven te brengen en de mens te redden van de eeuwige dood. Toen heb Ik gezegd dat Ik nogmaals op aarde zal terugkomen, om de redding van alle mensen compleet te maken. Maar verwacht Mij niet in vol ornaat, opgewacht door een erewacht, verwacht Mij als het ware licht in ieders hart en dat laat Mij zichtbaar worden in de wereld, zodat de macht van de wereld verschrompelt en Ik gezien ga worden in Mijn ware licht, zichtbaar voor alle mensen, in het besef van wat ware liefde is en doet.

Ja, Ik word zichtbaar in de wereld, maar niet zonder slag of stoot. Want de wereld verwacht Mij niet, maar jullie die Mij in je hart kennen, jullie verwachten Mij en aan die verwachting zal Ik voldoen. Om de liefde terug in alle harten te brengen, waardoor elke oorlog beslecht wordt, niet met materiële wapens en wreedheden, maar met ware liefde. Dat lijkt nu te wonderbaarlijk om waar te zijn, maar het zal gebeuren dat de leeuw gelijk een lam vol liefde zal zijn, dat de hyena zijn kracht aan de zwakke geeft, dat de mensheid elkaar helpt in ware liefde. Het zal zijn dat rijkdom gelijkelijk verdeeld zal worden, geld zal niet belangrijk zijn, want goud is dan ware liefde. Zo zal Ik terugkomen. En ja, Mijn terugkomst is aanstaande, maar anders dan gedacht en anders dan verwacht en niet op een te voorziene tijd of op een bepaalde plaats, in een bepaald land.

Niet het verwachte maar juist het onverwachte zal Mijn terugkomst tonen. Klein, maar ongekend machtig zal datgene zijn, wat Ik op aarde breng voor alle mensen. Geen bombarie en opzien, maar bescheiden zal Mijn terugkomst zijn, midden in het werelds gekrakeel zal het wonder gebeuren waardoor een nieuwe tijd aanbreekt, met Mij, voor een bestemde tijd, zichtbaar aanwezig. Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal lief, Ik heb alle mensen lief. Eeuwig en altijd.

Hemels Brood 5788

De basis van jouw leven ben Ik, je Schepper. De wil om te leven ben Ik, je Schepper. De keus hoe met je leven om te gaan ben jij. Daarmee zijn jij en Ik altijd verbonden. Daarmee zijn jij en Ik en alle mensen altijd met elkaar verbonden. Dit is simpel gezegd de situatie op aarde, maar in de praktijk toch wat ingewikkelder. Want zonder leven, Mijn leven, geen bestaan en geen keus. Nu zijn er nogal wat mensen die denken zelf leven te zijn en hun keuzen daarop baseren. Daarmee, zou je kunnen zeggen, vervalt hun werkelijke levensbasis, Die Ik Ben. Wat blijft er dan over? Want keuzen kunnen mensen alleen maken als ze leven, leven is dus het belangrijkste voor iedereen.

Op aarde kunnen mensen denken dat zij zelf leven zijn, zonder Mij, hun Schepper, als basis te verliezen, zonder het van Mij gekregen leven te verliezen. Maar Ik ben niet alleen de basis van jullie leven, Ik ben leven, onveranderlijk eeuwig leven en jullie zijn ieder voor zich en allen tezamen Mijn leven. Het is Mijn wil waardoor jullie leven en het is Mijn wil dat jullie de vrijheid hebben om te leven. Alleen leven jullie werkelijk? Ja, jullie leven allemaal werkelijk, voor altijd. Want Mijn leven is eeuwig leven en daarmee is jullie leven eeuwig leven. Maar het is niet een eeuwig leven op aarde, dat is voor iedereen wel duidelijk. Jullie besef van leven zoals dat op aarde is, is een persoonlijk besef en een gezamenlijk besef door de verbinding met Mij en elkaar. Maar het besef van wat werkelijk leven is, is niet bij iedereen hetzelfde. Dat heeft te maken met alle keuzen die mensen maken.

Want het werkelijke leven is niet een materieel dood voorwerp, wat je naar eigen keus van hier naar daar verplaatst, of in een kast zet, of gebruikt tot je het niet meer nodig hebt. Leven is beweging, is werking, is trilling, is alles in alles, leven Ben Ik. Leven is gevoel, is liefde, is waarheid, is wijsheid, is Zijn, leven Ben Ik. Leven ben Ik en wat ben jij? Jij bent niets zonder Mij. En jij weet dat. Maar jij weet ook, dat je naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen bent. En dat, lief mens, is niet niets, dat is alles, want Ik ben Alles. Zoals Ik waarheid ben, ben jij waarheid, als jij daarvoor kiest, zoals Ik wijsheid ben, ben jij wijsheid, als jij daarvoor kiest, zoals Ik liefde ben, ben jij liefde, als jij daarvoor kiest, zoals Ik werkelijk leven ben, ben jij werkelijk leven, als je daarvoor kiest.

Ik ben waarheid, wijsheid, liefde, werkelijk leven, en dat ben jij ook, zodra je daar in alle vrijheid voor kiest. Zonder Mij ben je niets, maar als jij ervoor kiest ben je alles, in beeld en gelijkenis Mij, je Schepper, werkelijk leven, eeuwig gelukzalig leven.

Hemels Brood 5789

Mijn liefde voor jullie allemaal is volkomen onvoorwaardelijk. Wat iemand ook kiest te doen of te laten, Mijn liefde blijft onvoorwaardelijk. Veel mensen begrijpen dat niet. Want als dat zo is, wat betekent dan Mijn wetgeving, wat betekenen dan de tien geboden die Ik de mens gegeven heb. Wat betekent dan alles wat er over Mijn toorn geschreven staat in de Bijbel. Dat betekent allemaal dat het menens is, maar dat verandert niets aan Mijn liefde, die is en blijft onvoorwaardelijk.

Ik heb jou onvoorwaardelijk lief en dat betekent dat er niets is dat jij kunt doen of laten, zeggen of zwijgen waardoor je Mijn liefde zou kunnen verliezen, of zou kunnen verminderen, of zou kunnen veranderen. Maar dat betekent niet, dat wat je doet of laat, wat je zegt of zwijgt je geen schade zou kunnen doen. Want wat je doet, laat, zegt of zwijgt heeft wel een werking en die werking neemt een richting aan, al naargelang wat je doet, laat, zegt of zwijgt gebaseerd is op ware liefde of het tegenovergestelde daarvan. Dat is door Mijn wijze liefde zo ingesteld voor alle mensen. De werking van elk handelen is in Mijn ware belangeloze onvoorwaardelijke liefde gevat, zodat ieder mens, ondanks zijn afdwalingen van liefde, toch het ware leven niet verliest. En ja, dat geeft aan mensen pijn, ziekte, hongersnood, kortom, allerlei ellende en narigheid. Dat is geen boosheid van Mij, maar ware liefde.

Mijn liefde stelt geen voorwaarden. Mijn liefde geeft leven. Wie Mijn leven aanneemt als zijn leven, die leeft. Maar werkelijk leven is liefde, onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde. En het is uit liefde dat Ik mensen waarschuw wanneer zij van ware liefde afdwalen, om hen te behoeden voor de gevolgen daarvan. Niet uit boosheid dus, maar uit liefde. Maar ook al doen mensen goed, dat wil nog niet zeggen dat zij dan niets te dragen krijgen van wat anderen niet goed doen. Want in Mijn liefde zijn jullie allemaal met elkaar verbonden en als Mijn liefde onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, dan is ieders liefde pas werkelijk liefde als hij onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is en verdraagt wat mis is, zoals Ik in ware liefde verdraag wat mis is.

Dat is op aarde ook de narigheid en de ellende meedragen als dat nodig is, en dat is in allerlei opzichten van tijd tot tijd nodig. De redenen daarvoor liggen in Mijn liefde verborgen, maar hoe meer iemand gelijk aan Mijn liefde leeft en handelt, des te meer zal hij begrijpen dat alles te maken heeft met Mijn ware liefde en des te meer zal hij inzien, dat Mijn liefde werkelijk volmaakt onbaatzuchtig en geheel onvoorwaardelijk is. Voor alle mensen, dus ook voor jou, en voor jou, en voor jou.

Hemels Brood 5790

Op aarde leef je geestelijk in het materiële. Na je verblijf op aarde leef je geestelijk zonder het materiële. Voor jullie is het moeilijk om je voor te stellen hoe dat zal zijn. Vooral omdat alles op aarde vorm krijgt in het materiële. Denk je dat eens allemaal weg, wat blijft er dan over? Dan blijft datgene over wat je met liefde vormgeeft. Dan ga je vooral de vormen zien die met liefde te maken hebben. En iedereen zal dan wel iets zien. Wie veel naar liefde geleefd heeft, zal veel zien. Wie weinig of misschien niet naar liefde geleefd heeft, zal weinig zien, en wat hij toch ziet, zijn geen geestelijke vormen, maar zijn de materiële vormen zoals hij zich herinnert van op aarde, terwijl het geestelijke vormen zijn. Wat jullie op aarde als materie zien en concreet voor jullie is, dat zijn van oorsprong evengoed geestelijke vormen, maar omdat jullie het ware geestelijke leven nog niet in volkomen vrijheid je geheel eigengemaakt hebben, is het vaste materie waarin het geestelijk tegenovergestelde van liefde vastgezet is.

Alles wat mensen ontwikkelen en maken laat vooral zien wat uit de hersenen bedacht is, er is weinig dat vanuit de puurheid van liefde gemaakt is. En al naargelang het wel met liefde gemaakt is, heeft het meestal ook meer de werking van liefde. Maar alles wat ontwikkeld en gemaakt is kan voor het goede gebruikt worden, terwijl datzelfde ook voor het tegenovergestelde van het goede gebruikt kan worden. Het goede en het tegenovergestelde daarvan is in hetzelfde voorwerp vervat. Een heel eenvoudig voorbeeld is een hamer. Je kunt die gebruiken om iets te timmeren waarmee iemand geholpen wordt of je kunt er iemand mee op zijn hoofd slaan omdat je boos op diegene bent. Is dan de hamer een misdadig voorwerp?  Iedereen zal wel begrijpen dat het gebruik van de hamer niet door de hamer bepaald wordt, maar door de gebruiker. Dus de hamer is wel zichtbaar en het daarmee slaan op het hoofd of op spijkers is zichtbaar, maar de innerlijke aanleiding op zichzelf is niet zichtbaar. En dat is het straks, zonder de aardse materie wel.

Nu kun je voelen, beseffen als iemand boos is en herkennen omdat je in jezelf ook weleens boosheid gevoeld hebt, maar je ziet het niet. Toch geeft alle materie op aarde een zichtbaar beeld weer, van al het handelen van de mens nu en door alle eeuwen heen naar liefde of het tegenovergestelde daarvan. Terwijl gedachten niet zichtbaar zijn, zijn ze in de materie toch wel zichtbaar. En zo zullen ze ook zichtbaar zijn zonder materie, in geestelijke vormen. Zo zullen jullie ook elkaar geestelijk zien en je zult elkaar herkennen zoals ieder geestelijk is. Je zult Mij, je Schepper herkennen zoals Ik Ben, al naargelang je hart gevuld is met liefde zul je Mij herkennen. Zonder materie zul je zien wat, op aarde onzichtbaar in de materie, toch ook op aarde te zien is. Zonder de aarde, zonder de materie zul je het geestelijke gaan zien, al naargelang je liefde en de mate van de liefde die je op aarde geleefd hebt. Je zult geestelijk alle vormen gaan zien, werkelijk zien!

Hemels Brood 5791

Van tijd tot tijd heb je met mensen te maken waarbij je je niet prettig voelt. Bij wie je iets ervaart wat je niet direct kunt benoemen. Maar vanuit liefde wil je iedereen tegemoetkomen, dus je zet het opzij en steunt diegene zoals je vindt dat iedereen gesteund zou moeten worden. Want dat zegt immers Mijn Woord dat liefde is, onbaatzuchtig en niemand iets aanrekenend. Maar dan heb je Mijn ware liefde toch nog niet in alle opzichten begrepen. Want als je een eerlijk mens bent, oprecht van hart en je houdt regelmatig contact met Mij, dan voel je wanneer mensen niet helemaal oprecht zijn. Als je het gevoel hebt dat je iets aan iemand niet prettig vindt, zou dat voor jou altijd een waarschuwing moeten zijn dat er daadwerkelijk ook iets mis is met die mens ten aanzien van zijn eerlijkheid, zijn oprechtheid, zijn bedoelingen.

Ik bedoel hier geen misverstanden, Ik bedoel niet het elkaar niet begrijpen, Ik bedoel alleen dat gevoel, alsof diegene niet past in het beeld zoals hij zich voordoet. Dat is een signaal wat je opvangt en dat signaal is belangrijk. Maar de meeste mensen letten daar niet op. Veel in Mij gelovende mensen willen iedereen in liefde tegemoetkomen. Ze willen niets negatiefs van een ander denken, want iedereen is goed, tot het tegendeel bewezen is. In de zakelijke wereld ligt iemand eruit als zijn gezicht de baas niet aanstaat, maar bij liefdevolle mensen moet iedereen altijd nieuwe kansen krijgen, zoals Ik alle mensen altijd weer nieuwe kansen geef. Maar in de kansen die Ik mensen geef is wel een werking gevat die ervoor zorgt, dat diegene waar het misgegaan is, zich leert te beteren. En ja, ieder mens krijgt zoveel kansen als nodig is om hem tot waarheid en liefde te brengen. Maar juist jullie, die Mijn liefde willen leven, geven die mensen waarvan je voelt dat er iets mis is geen kansen, jullie geven hen ruimte om hun verkeerde praktijken keer op keer weer op te pakken, terwijl je denkt dat die ruimte liefde is.

Hiermee bedoel Ik niet, dat het aan jullie is om medemensen die van liefde zijn afgedwaald, of mensen die je een gevoel geven dat er iets niet klopt, te moeten beleren. Ik bedoel dat je die signaaltjes dat er iets niet klopt serieus zou moeten nemen en zou moeten letten op het handelen van diegene, want zo’n signaal als Ik bedoel geeft aan dat die mens niet is zoals hij zich voordoet te zijn. Vaak is niet duidelijk in hoeverre diegene niet is wat hij voordoet te zijn. Let daarom goed op bij zulke signalen, want wie die signalen onderschat, kan daar schade van ondervinden, juist ook als je diegene uit liefde benadert, alsof hij is zoals hij zich voordoet te zijn. Zie je, ieder mens krijgt Mijn liefde en dat kun jij ook geven, maar het handelen van mensen hoeft niet geliefd te worden. Als het niet goed is, dan is het het beste om dat te zien en daar rekening mee te houden.

Want er zijn heel wat mensen die zich als eerlijk en oprecht voordoen, maar het niet zijn. Mensen die op hun woord geloofd worden, die zich beleefd en vriendelijk voordoen, goedgeefs en betrokken, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Mensen die, doordat ze vertrouwd worden, achter de schermen heel wat kwaad doen wat niet aan het licht komt, omdat die signaaltjes die er zijn, niet serieus genomen worden. Daardoor kunnen mensen die weinig goeds in de zin hebben op posten komen waar ze de vrijheid hebben om hun misdadige praktijken uit te voeren zonder daarbij geremd te worden. Zo gaat het in de wereld. Maar aan jullie zeg Ik, let op die signaaltjes en wees daar attent op. Niet dat je daar iets mee kunt veranderen, maar wellicht kun je wel iets voorkomen aan schade voor anderen of jezelf. En mocht dat buiten je macht vallen, weet dan dat Ik alles zie en alles weet en dat er niets gebeurt zonder dat Ik het in Mijn Hand heb.

Maar liefde is niet alles toestaan, liefde is ook aan het licht brengen en zorgen dat wat geen liefde is teruggebracht wordt tot liefde. Laat dat aan Mij over, zorgen jullie dat je de signaaltjes niet mist en stop die niet onder de mantel der liefde, maar houd ze in het zicht, voor jezelf en zo mogelijk ook voor anderen. Houd ze in het zicht van Mijn ware liefde, dan weet je in je hart altijd hoe er mee om te gaan en daarmee anderen en jezelf voor te veel schade te behoeden. Helemaal zonder schade zal het niet gaan, maar laat dat verder over aan Mij en Mijn liefde, dan komt het hoe dan ook goed.

Hemels Brood 5792

In de wereld hebben mensen met geld en een grote mond vaak de meeste macht en zij doen van alles wat hen voor zichzelf goed uitkomt, met weinig consideratie voor hun medemensen. Daartegenover zijn er veel mensen die angst hebben voor die machtige mensen en vanuit die angst onderdanig zijn aan degenen met macht. Maar macht wordt niet alleen genomen, macht wordt ook gegeven. Als iemand gedwongen wordt tot een keus door iemand met macht, wordt de keus vaak ten voordele van degene met macht gemaakt, uit angst voor diens reactie. Op dat moment wordt macht gegeven, uit angst. Begrijpelijk gezien de daden van veel machtige mensen.

Toch is angst geen goede raadgever. Dat ben Ik wel. Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus ben in ware liefde jullie beste raadgever. Wie met zijn angst in een oprecht en eerlijk hart bij Mij komt, die zal Ik de beste raad geven om met die machtige dwingelanden om te gaan en niet gevangen te worden in de netten van hun onbetrouwbaarheid. Want zij kunnen wel wereldse macht hebben, maar Ik heb de ware macht over alles en iedereen. En dat is geen dwingende macht, dat is een liefdevolle helpende macht, waardoor iedereen tot gelukzaligheid kan komen. Het is de ware levensmacht. Ik heers over het ware leven in eeuwigheid. Alle mensen kunnen gebruikmaken van Mijn liefdevolle macht en in Mijn macht zonder angst leven. Maar dat gaat buiten het werelds materiële om en het is moeilijk te vinden, omdat het kwaad dat op aarde geschiedt het zo goed als onzichtbaar heeft gemaakt. En juist angst verblindt daarbij nog meer het zicht op Mijn liefdevolle macht, die voor iedereen in waarheid en liefde beschikbaar is.

Er is maar één plek waar je tot zicht op Mijn macht kunt komen en dat is in dat kleine kamertje in je hart, waar je in alle oprechtheid en eerlijkheid Mij kunt ontmoeten. Daar kan Ik je angsten wegnemen en je er zicht en liefde voor in de plaats geven. Dat zal de wereldse macht van de rijken niet wegnemen, want dat is wat er op aarde in vrijheid van keus is en tijd heeft gekregen om uit te werken. Maar Ik kan je wel geruststellen dat uiteindelijk de grootste wereldse macht geen werkelijke macht is, slechts een schijnvertoning van het tegenovergestelde van Mijn liefde, wat zich door mensen manifesteert, via hun keuzen naar eigengewin en eigenliefde, gebaseerd op niets. Hoe groot de macht van sommigen ook lijkt te zijn, met een klein stootje van Mij valt alle wereldse macht geheel weg. Maar daar is het nu de tijd nog niet voor. Dus wees niet bang, kom in je hart bij Mij en doorsta met Mij al wat geen liefde is, zolang dat nodig is. Want uiteindelijk zal liefde toch zegevieren, Mijn liefde tezamen met jullie liefde, met jouw liefde!

Hemels Brood 5793

Lieve hemelse Vader, wij zijn Uw kinderen, maar ondertussen zijn wij wat groter geworden en beginnen we wat meer te verstaan van Uw Woord en voelen we in ons hart al wat meer van Uw liefde, maar we zijn Uw liefde nog niet in alles, zoals we bedoeld zijn Uw liefde in alles zelfstandig te zijn.

Ja, jullie kunnen jezelf zien als Mijn kinderen. Maar Ik ben niet zoals jullie ouders, die jullie als kinderen opvoeden tot volwassenheid en je dan loslaten, omdat volwassenen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar ook volwassenen gedragen zich vaak niet naar die eigen verantwoordelijkheid en zijn meer als volwassen kinderen op leeftijd, dan werkelijk volwassen. Zo is Mijn opvoeding niet.

Want Mijn bemoeienis is geen opvoeden zoals kinderen door hun ouders of vervangers van ouders worden opgevoed. Mijn bemoeienis is ware liefde die jullie vrijlaat en je alleen de beste weg voor je doen en laten wijst. Maar dat houdt niet op nadat je de in de wereld vastgestelde leeftijd van volwassenheid bereikt hebt. Mijn bemoeienis blijft in alle vrijheid altijd Mijn liefdewerking die nooit stopt, geen pauze neemt, maar altijd doorgaat tot in de eeuwigheid van werkelijk leven. Want jullie leven is Mijn leven en ook wanneer jullie zover zijn dat je Mijn liefde in alles vrij en zelfstandig bent, blijf je Mijn leven, ook al ben je daarmee “volwassen”. Op zeker moment zul je in alle vrijheid volkomen volmaakt naar eigen vrije keus in alles Mijn liefde zijn in de bewustheid van het eigen bestaan, maar je zult daarbij altijd en eeuwig met Mij verbonden blijven, omdat het nog eeuwig en altijd Mijn liefde, Mijn leven is, waardoor jij leeft, waardoor jij bent die je bent in alle vrijheid van zijn.

Dat heeft niets met opvoeding te maken, dat heeft met werkelijk leven te maken. Daarom is er op aarde wel een vergelijking met kinderen te maken, want net als kinderen hun zelfstandigheid in de loop der jaren door groei verkrijgen, verkrijgen jullie ook gedurende het verblijf op aarde door groei zelfstandigheid van leven, maar dat is voor jullie een groeiproces van een heel andere aard, want het is een geestelijke bewustwording van wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. En tijdens dat proces groeien jullie uit Mijn liefde verder tot datgene wat jullie bedoeld zijn te zijn: zelfstandig vrij en ongedwongen, van jezelf als persoon bewust, werkelijk levend mens. Die groei komt uit Mij en die liefde ben Ik, jullie leven, jouw leven, voor eeuwig en altijd. Mijn ware liefde ben jij, mens.

Hemels Brood 5794

De wereld hangt van leugen en bedrog aan elkaar. Het is haast normaal om niet helemaal de waarheid te spreken, om iets te verdraaien en een leugentje om bestwil is snel gemaakt, als dat zo uitkomt. Mensen vindenh het gewoon en veel van de leugens en het bedrog wordt niet opgemerkt, wordt geen aandacht aan besteed, want zo erg is het allemaal niet.

Maar zo ernstig is het wel degelijk. Want leugens en bedrog hebben een verwoestende werking op den duur en dat wordt voor het gemak maar even over het hoofd gezien. Ik weet alles, Ik zie alles, alle leugens, kleine en grote, al het bedrog. Ik zie wat het aanricht in zoveel levens van mensen. Het zijn niet alleen de slechte mensen die vooral aan zichzelf denken, het zijn ook mensen die op zich geen kwaad in de zin hebben, maar in bepaalde situaties er toch voor kiezen iets verborgen te houden, iets niet te vertellen, iets te verdraaien, de waarheid te verbuigen en zelfs, als het hen beter lijkt, te liegen. En dat zijn niet alleen de reclamemensen, of de mediamensen, de entertainers of de politici, maar ook de gewone burger bedient zich van leugens en bedrog, zelfs de best bedoelende mens. En niet in dit of dat land, maar over de hele wereld, niet overal even ernstig, maar wel overal, en dat op zich is heel ernstig.

Het is geen liefde om leugens te bedekken, het is moed om leugens in het zicht te brengen. Het vraagt moed om bij waarheid te blijven. Want het gaat zo gemakkelijk, je niet helemaal aan waarheid houden, iets niet vertellen wat je niet uitkomt vanwege de gevolgen. Maar Ik zie en weet alles en Ik zeg jullie allemaal, blijf zelf steeds bij waarheid, want Ik kan geen leugen, al is die nog zo klein, zegenen of de gevolgen ervan wegnemen, omdat jullie vrij zijn en dat zou die vrijheid belemmeren. Wel kan Ik je laten weten dat onwaarheid, verdraaiing, leugens, bedrog, klein of groot, blind maakt voor onwaarheid en leugens van anderen, zodat je niet bemerkt dat je bedrogen wordt. En dat is op aarde de wereldse situatie, mensen liegen en bedriegen en worden belogen en bedrogen. En hoe kun je tussen al die leugens en bedrog nog zien en bemerken wat waar is of niet? Heel moeilijk en vaak bemerk je het niet. Er is meer leugen en bedrog dan jullie goede mensen bemerken en Ik laat jullie hiermee weten, let goed op, wees zelf eerlijk en oprecht, dan zul je meer onwaarheid bemerken dan je in je goedheid ooit gedacht hebt en voor mogelijk houdt.

Want de wereld is enorm afgedwaald van waarheid en daarmee van liefde. Besef dat leugen en bedrog tot in de kleinste details voorkomt. Onderschat het niet en houd zelf vast aan waarheid, dan kun je steeds dat signaaltje van Mij in je hart voelen wanneer je te maken hebt met bedrog en je zult schrikken hoeveel dat is. Maar vrees niet, wie zelf aan waarheid vasthoudt is in Mijn liefde geborgen en al kun je er niets aan veranderen, het zal je in Mijn liefde geen werkelijke schade doen.

Hemels Brood 5795

Kijken naar jezelf en bekennen wat je nog niet geheel uit ware liefde doet, aan Mij in je hart, lucht op, geeft je rust. Want zodra je bekend hebt wat niet goed ging, heb je ingezien dat het niet goed was en ingezien waardoor het niet goed was. Daarmee verkrijg je vergeving en bevrijding van wat je terneer drukt. Ook al doe je niet alles helemaal goed, als je dat inziet en bekent, met de intentie het beter te doen, neem Ik de druk ervan weg. Dat wil niet zeggen, dat je het een volgende keer goed zult doen, want inzicht alleen is niet genoeg om het een volgende keer wel goed te doen. Maar je hebt dat inzicht in jezelf wel nodig om te kunnen groeien in ware liefde in al je handelen.

Er zijn veel mensen die, wanneer er iets niet goed gaat, vooral kijken naar anderen, naar wat anderen niet goed deden, waardoor zij tot hun handelen kwamen. Vaak is dat heel begrijpelijk, maar dat maakt hun handelen toch niet goed. Wie bereid is de pijn te verdragen van het inzicht niet goed gehandeld te hebben, los van wat anderen niet goed deden, die zal verlost zijn van het ongemak en de druk die een dergelijke situatie teweegbrengt. Elk handelen komt voort uit een intentie, een motivatie, een aanname, een inschatting, een beleving, en vaak is dat gekoppeld aan een emotie die kan ontstaan door een situatie waarbij een medemens niet goed handelde. Niemand is al altijd helemaal in alles zuivere ware liefde, dus zijn situaties ook niet altijd volkomen waar en aangenaam om mee te maken. Iedereen heeft daarmee te maken en iedereen heeft een aandeel daarin. Evengoed is het belangrijk dat je van jezelf ziet wat jouw aandeel is. Kun je van jezelf zien wat wel en vooral ook wat niet goed was, zonder eerst te kijken naar wat die ander verkeerd deed?

Want hoe onaangenaam iemand ook handelde en jou daarbij benadeelde en hoe begrijpelijk jouw reactie ook is, toch is het voor jou en voor iedereen het beste om die eigen reactie goed te bekijken en onder ogen te zien in hoeverre je eigen gedrag ook niet naar ware liefde en niet zonder verwijten, zonder boosheid en dergelijke was. Het beste voor jou is het om in je hart bij Mij te komen, want met een waar inzicht in je eigen handelen, trek je Mijn vergeving naar je toe en dat zal de druk wegnemen en je bezwaarde gemoed verlichten. Denk niet dat je het daarna altijd goed zult doen, want zover is het nog niet, maar het is zeker een stapje vooruit in het groeiproces naar volkomen ware liefde. Want inzicht in werkelijkheid is nodig om tot werkelijkheid te kunnen komen. Dus bekijk jezelf steeds opnieuw, zelfs bij de eenvoudigste situaties.

Maar kijk niet letterlijk, kijk geestelijk, kijk niet zoals jij denkt dat iets goed of niet goed is, maar kijk zoals Ik je aangeef wat wel of niet zuiver goed is. Vul jij niet in, maar kom bij Mij, dan verruim Ik je zicht. Weet daarbij dat Ik zoveel aan je kan laten zien als jij bereid bent om te zien en de pijn daarvan te dragen. Want werkelijk inzicht kost pijn, voordat Mijn ware liefde die pijn verlicht.

Hemels Brood 5796

Materie is de hardheid van het tegenovergestelde van liefde, is de afdwaling van liefde, wat op zich geen leven is. Wat ook niet nodig is om te leven, maar waarin de ziel zich bewust kan worden van Mijn Leven zoals zij dat van Mij gekregen heeft. Leven is in alle opzichten zonder materie leven, leven is veel meer dan besef te bestaan, leven is Zijn. Volmaakt Zijn, zonder iets anders dan ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde. De afdwaling van liefde zoals leven in werkelijkheid leven is, is de verkilling die Ik gebonden heb, vastgezet heb, om het verdergaande proces van afdwaling te stoppen, waardoor het leven voor iedere ziel bewaard is en tot in de eeuwigheid bereikt kan worden.

Voor de mens is materie de mogelijkheid om te leven, daardoor wordt het materiële lichaam door verreweg de meeste mensen gezien als nodig om te leven, maar het is in het geheel niet nodig om te leven, het is nodig om te gaan begrijpen wat werkelijk leven is en om te leren zelfstandig zonder materieel lichaam werkelijk te leven, zonder afdwaling van liefde en in volkomen waarheid. Zou Ik jullie mensen niet in de materie tot leven gewekt hebben, dat is, de afdwaling tot materie vastgezet hebben, dan zou iedere ziel zonder enig levensbesef tot eeuwige stilstand gekomen zijn in het niets. Maar dit niets heb Ik tot materie gebracht en lichaam gegeven, waarin Mijn Adem iedere ziel bewaart in Mijn levensadem. Uit Mijn levensadem, welke de oneindigheid tot in eeuwigheid vult, leeft iedere ziel en het materiële lichaam behoedt iedereen voor het niets van het tegenovergestelde van liefde, van werkelijk leven.

Zo heb Ik dat gemaakt, de aarde en alles erop en eromheen geschapen, de enige mogelijkheid om wat afgedwaald is niet verloren te laten gaan in de stilstand van het niets. Besef je dat, hoe je behoed wordt in je materiële lichaam op de materiële aarde voor de stilstand van het niets? Het niets dat zonder enig levensbesef is, zonder enig besef te bestaan, zonder enig besef van Mijn oneindig grote liefde voor jou, voor jullie allemaal. Besef je, dat deze aarde, jouw lichamelijk verblijf op aarde je gegeven is uit pure ware wijze werkelijke oneindig grote liefde? En besef je daarbij dat de materie het leven niet is, dat materie niets is, het niets zichtbaar gemaakt is om elke ziel levend besef van bestaan te geven en om jou te behouden voor het ware gelukzalige leven en het eigen bewuste besef daarvan?

Ja, op aarde hebben jullie het materiële lichaam nodig om je leven te kunnen beseffen. Maar het werkelijke leven heeft geen materie, geen materieel lichaam nodig. Werkelijk leven Ben Ik, eeuwig overal in de hele oneindigheid, geen materie, maar volmaakt gelukzalige liefde. Zonder materie, zonder afdwaling van ware liefde ben jij dat ook. En zodra je dat in vrijheid weer bent, is alle materie verdwenen. Zodra je uit vrije wil in al je handelen volmaakt en helemaal alleen nog naar liefde leeft, de ware volmaakt onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde in alles zelf kiest te zijn, leef je zonder enige materie werkelijk. Laat daarom je zicht op materie los en richt je zicht op werkelijk leven, op Mij, jouw Schepper, Die jouw leven is en jou persoonlijk leven geeft. Omdat Ik jou liefheb, oneindig werkelijk liefheb.

Hemels Brood 5797

Ieder mens heeft het vermogen te bedenken wat hij wil, wat hij het liefste doet, wat hij aangenaam vindt en wat niet. De wil van ieder mens is vrij. Dat wil niet zeggen dat wat iemand wil ook precies zo door hem voor elkaar gebracht kan worden. Want iedereen heeft de vrije wil en als iedereen doet wat hij wil, dan weet je ondertussen wel zo ongeveer hoe dat eruitziet. Want veel mensen op aarde doen vooral wat ze willen voor zichzelf en dat geeft nogal wat problemen in iedere samenleving, bij elk volk, in ieder land.

Ik heb alle mensen de vrije wil gegeven. En nu denken heel veel mensen dat zij met die vrije wil zich van alles kunnen permitteren zonder rekening te hoeven houden met hun medemensen. De vrije wil is een kracht die tweeledig werkt, voor zichzelf of voor anderen, voor eigenbelang of voor het belang van alle mensen. De werking van de vrije wil komt voort uit liefde of uit het tegenovergestelde van liefde. De vrije wil staat niet op zichzelf, maar is direct en indirect verbonden met de vrije wil van alle mensen, en niet alleen dat, maar is ook verbonden met Mijn vrije wil. Als je met iemand verbonden bent en je wilt allebei iets anders, dan wordt dat door die verbondenheid heel moeilijk, eigenlijk niet mogelijk. Het is zo’n beetje zoals bijvoorbeeld twee mensen met hun linker en rechterbeen aan elkaar vastzitten en de één wil naar links terwijl de ander naar rechts wil. Dat wordt trekken en sjorren tot één zijn vrije wil opgeeft voor de wil van de ander.

De vrije wil is niet zomaar een vrijkaartje om alles naar je hand te zetten. De vrije wil is nodig om je van jezelf bewust te kunnen zijn en nodig om te leren welke kracht die vrije wil eigenlijk is in de verbondenheid met elkaar en met Mij, jullie Schepper. Mijn vrije wil, waar ieders vrije wil aan verbonden is, is volkomen volmaakte onbaatzuchtige liefde. De kracht van Mijn vrije wil is alleen ware liefde. Omdat alles en iedereen uit Mij voortkomt, Mijn leven is en de vrije wil uit Mijn liefde gekregen heeft, blijft elke vrije wil altijd verbonden aan Mijn liefde. En al is ieders wil vrij aan hem gegeven, de basis van ieders vrije wil zal altijd Mijn ware liefde zijn. Daarom gebeurt er hetzelfde als wat er gebeurt wanneer twee mensen met hun benen aan elkaar vastzitten en ieder een andere kant uit wil, dat geeft problemen, totdat die twee hun vrije wil inzetten voor de beste keus voor elkaar, niet voor zichzelf, maar voor elkaar.

Uit Mijn vrije wil kies Ik voortdurend wat het beste is voor alle mensen, voor jullie allemaal. Wie uit zijn vrije wil ook voor iedereen het beste wil, diens wil krijgt daarmee de kracht van Mijn vrije wil, terwijl het toch zijn eigen vrije wil blijft. Dat verandert de wereld niet, nog niet, want er wordt nog heel vaak voor eigenbelang gekozen, maar Mijn vrije wil, die volledig volmaakt liefde is, houdt evengoed eeuwig de ware levenskracht van onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, die voor alle mensen altijd en eeuwig helend werkt, geestelijk helend werkt en daarmee uiteindelijk iedereen helpt om in te zien dat ware liefde het beste is om uit eigen vrije wil voor te kiezen. In grote verbondenheid met elkaar en met Mij is dan iedereen evengoed werkelijk vrij, zonder trekken en sjorren om anders te willen dan ware liefde. Omdat dan voor iedereen duidelijk is dat alleen ware liefde alles geeft en bovenal gelukzaligheid geeft.