Hemels Brood 5736 t/m 5766

Hemels Brood 5736

Waar begint je leven, waar begint een verhaal? Waar begint iemands levensverhaal? Is dat bij de geboorte, of is dat een aantal maanden daarvoor, wanneer precies is dat? Ik zeg je, ieders levensverhaal is een eeuwig verhaal, want je geboorte is uit Mij en Ik ben eeuwig. Gebeurtenissen hebben een begin. Als je bijvoorbeeld een pot jam op een stenen vloer laat vallen, geeft dat een vieze bedoening, wat opgeruimd en schoongemaakt moet worden. Het begin is het vallen van de pot.

Maar eigenlijk is dat het begin niet. Want eerst is het nodig dat die pot en die jam gemaakt zijn. Door iemand, die dat werk doet. Daarvoor is het materiaal nodig, het glas moet tot de pot gemaakt zijn en het fruit tot jam. Het zal niet dezelfde persoon zijn die de pot en de jam gemaakt heeft, dus zijn er al twee mensen bij betrokken. Dan zijn er omstandigheden geweest waardoor iemand de glazen pot maakte en waardoor iemand anders de jam maakte. En daar is ook weer van alles aan voorafgegaan. Zo kunnen gebeurtenissen een lange, lange geschiedenis hebben, wat degene die de pot laat vallen allemaal niet weet en die ook niet interessant is. Daarom wordt het moment dat de pot uit de hand viel als het begin van de gebeurtenis gezien en het eind van de gebeurtenis is het moment dat alles opgeruimd en schoon is. Op die manier houden mensen hun geboorte op aarde voor het begin van hun leven en het einde is hun sterven. Maar er is veel meer wat aan hun komst op aarde vooraf is gegaan en veel meer wat na het einde op aarde nog komt.

In de eeuwigheid is geen begin en geen eind. Maar er zijn wel gebeurtenissen. Levensgebeurtenissen, gebeurtenissen die je op aarde meemaakt en die je iets tonen. Met wat er aan gebeurtenissen tijdens je leven op aarde plaatsvindt, kun je meer en meer van de eeuwigheid te weten komen, kun je meer en meer het leven dat je eeuwig bent, leren kennen en leren beseffen Wie Ik Ben. Daarvoor is het nodig dat je de gebeurtenissen niet op zich beschouwt, zoals het vallen van een pot jam, maar in het grote geheel beschouwt, en dan vooral met Mij samen, in je hart. Dan kan Ik je meenemen naar lang voor je komst op aarde en lang na je verblijf op aarde. Dan kan Ik je meenemen op de vleugels van Mijn liefde en je zicht geven van hoog boven de aardse gebeurtenissen, met ogen die sterker zijn dan die van een arend, zodat je op grote hoogte nog steeds alle details kunt onderscheiden. Want er is zoveel meer dan die kleine gebeurtenissen die je meemaakt en je aandacht opslokken, zoveel meer. Ik neem je graag mee omhoog op de vleugels van Mijn liefde, als je wilt, als je bereid bent los te laten wat je aandacht vasthoudt, als je bereid bent jezelf in waarheid te zien, want alleen in waarheid kan Ik je meenemen, alleen in waarheid kan Ik je ogen een sterker zicht geven, zodat je hoog boven de gebeurtenissen nog alle details kunt zien en er is liefde nodig, liefde in je hart om alles wat je dan ziet in de volle waarheid te kunnen begrijpen.

Zie je, Ik ben bereid, maar hoe is het met jou, ben jij bereid? Want zodra je bereid bent jezelf naar waarheid te zien en zodra je in je hart bij Mijn liefde kunt blijven, kan Ik je meenemen, door Mijn liefde gedragen, zodat je ruimer kunt zien dat er geen begin en geen einde is, alleen ware liefde, werkelijk leven, waar jij en alle mensen deel van uitmaken. Mijn liefde, Mijn leven in alle eeuwigheid zijn jullie, ben jij, niet voor even op aarde, als een gebeurtenis, een stukje leven, maar eeuwig. Want werkelijk leven, ware liefde, zijn jullie eeuwig, want Ik ben eeuwig.

Hemels Brood 5737

Het leven naar liefde is als de kleuren van de regenboog, het heeft verschillende facetten en elk facet heeft een andere kleur, een andere sfeer, al naargelang de situatie en al naargelang de persoon en zijn karakter. Want liefde is niet een starre uiting van immer hetzelfde, immer dezelfde manier van omgang, liefde is beweeglijk, liefde past altijd, liefde licht op, verheldert en maakt elke last lichter, liefde maakt elke situatie anders, beter, makkelijker, fijner. Liefde op zich is sterk en standvastig, maar trekt zich terug als het verstand in actie komt, want liefde is nederig en geeft vrijheid aan de wil van de mens. Maar wanneer aan liefde vastgehouden wordt, dan geeft het kracht en moed, dan geeft het de beste oplossingen voor de moeilijkste situaties, dan brengt het de onaangenaamste sfeer tot vreugde, tot leven.

Toch is er bij veel mensen maar weinig echte liefde in hun doen en laten aanwezig. Terwijl veel mensen wel in ware liefde geloven, komt het in hun handelen weinig tot uiting en veel ware liefde blijft dan ook in het hart verborgen. Iedereen wordt blij van het zien van een regenboog, als die zich helder en duidelijk laat zien. Want het is de verbinding tussen het zonlicht en het water, tussen liefde en het gemis aan liefde, het toont de verbinding die er altijd is tussen Mij en alle mensen, tussen hun afdwalingen van liefde en Mijn liefde voor alle mensen. Een regenboog verblijdt mensen, zoals liefde het hart vult met vreugde. Zie je een regenboog over de aarde staan, dan zie je het teken van Mijn liefde voor jullie allemaal. Het is het zonlicht wat alle kleuren van Mijn liefde laat zien, alle sferen die uit ware liefde voortkomen, dan zie je Mijn belofte van werkelijk leven voor alle mensen, zonder voorwaarden. Dat is Mijn zuivere liefde zonder voorwaarden. Want voorwaarden belemmeren de ware vrijheid.

Maar kijk eens om je heen, kijk eens in je hart, dan zie je hoeveel voorwaarden mensen aan elkaar stellen. Al die voorwaarden zijn loze voorwaarden, die tekortdoen aan wat ware liefde is en doet. Elke regenboog staat symbool voor Mijn ware liefde, al die kleuren vormen de harmonie van alle aspecten van Mijn liefde, het geduld, de ijver, de wil, de waarheid, de verdraagzaamheid, de vergeving, de nederigheid, de wijsheid, de zachtmoedigheid, dat zijn allemaal levenssferen die tezamen Mijn wijze ware liefde vormen, volkomen in balans met elkaar. Zie de mooiste regenbogen en je ziet Mijn liefde in kleuren weergegeven, als een herinnering, om nooit te vergeten, om steeds te beseffen dat Ik jullie allemaal altijd liefheb, wat er ook gebeurt, hoe je leven ook verloopt, welke keuzen je ook maakt. Soms zie je een tweede regenboog, die mag je zien als de liefde die jullie tezamen zoveel mogelijk zelf zijn. Het teken dat Ik jullie liefde voor Mij ken en zie. Dat is Mijn zegen voor jullie liefde voor Mij.

Hemels Brood 5738

De gebeurtenissen op aarde gaan door. Elke dag sterven er mensen en elke dag worden er mensen geboren. Elke dag gebeuren er goede dingen en elke dag gebeuren er dingen die niet goed zijn. Leven is meemaken, leven is keuzen maken, leven is geven en krijgen, maar voor veel mensen is leven ook nemen. Nemen kan nodig zijn, maar meestal nemen mensen veel meer dan nodig is. En vaak heeft dat met gebeurtenissen en allerlei regels en wetten te maken. Want het wordt daarmee een vrij grote groep mensen wel heel moeilijk gemaakt, om niet meer te nemen dan nodig is.

Er is zoveel verschil tussen arm en rijk, waarbij rijke mensen vaak de arrogantie hebben om te denken dat hun rijkdom hen toekomt en arme mensen nu eenmaal dat lot beschoren is. Zij hebben immers zelf voor dat geld gewerkt en op een werkzame manier hun rijkdom verkregen. Sommige rijk bedeelde mensen willen van hun rijkdom wel wat afstaan aan arme medemensen, maar rijke mensen houden meestal nog wel zoveel voor zichzelf, dat daarmee de kloof tussen arm en rijk niet gedicht wordt. De meeste rijke mensen vinden dat zij hun rijkdom verdiend hebben, er hard voor gewerkt hebben, maar wat zij hard werken vinden en wat werkelijk hard werken is, staat nog te bezien. Een stratenmaker doet op zich moeilijk en veel lichamelijke kracht vragend werk, terwijl een directeur van een groot bedrijf doorgaans zijn werk zittend op een stoel doet. Dat een rijke met zijn grote auto over de straten kan rijden, is te danken aan de stratenmaker en dat het bedrijf van die directeur zoveel winst maakt, komt door alle medewerkers van dat bedrijf en veelal ook de stratenmakers, toch wordt de directeur met veel meer geld en privileges beloond, dan de stratenmakers en de medewerkers.

Denk niet dat Ik Mijn rijkdom op die manier voor Mijzelf houdt. Mijn rijkdom is voor iedereen vrij te verkrijgen. Maar met Mijn rijkdom kun je geen auto kopen, geen huizen als kastelen kopen, geen aardse zaken doen. Met Mijn rijkdom kun je eigenlijk niets kopen, niets tot je bezit maken, niets huren of lenen en toch is Mijn rijkdom de eeuwig grootste rijkdom, met eeuwig de meeste mogelijkheden. Maar mensen willen liever aardse rijkdom, geld, bezit, macht, de genoegens van het aardse welzijn. En de meeste arme mensen kijken daar naar op en willen die rijkdom ook. En al weten ze dat het voor hen niet is weggelegd, dan blijft het voor velen toch een soort droom, die misschien toch nog eens uitkomt.

Aan al die mensen zeg Ik: al komt die droom uit, het geeft je de ware rijkdom van het werkelijke leven niet. Want ware rijkdom geeft Mijn liefde en kun je alleen met liefde bereiken. Ware liefde geeft werkelijk leven, geeft ware gelukzaligheid, zonder dat je er een cent voor hoeft te betalen. Dat kun je niet kopen, voor geen miljoen. Dat kun je alleen van Mij krijgen, als je wilt. Als je in alle vrijheid dat werkelijk wilt.

Hemels Brood 5739

Als het moeilijk wordt, geef dan niet op. Als het moeilijk is, loop dan niet weg. Als het moeilijk is, sluit je dan niet af, maar kom bij Mij en voel in je hart dat Ik er altijd ben om je te helpen. En als dat je niet lukt, put dan uit je herinnering de keren dat Ik je geholpen heb, terwijl je dat op dat moment niet wist, maar terugkijkend op de gebeurtenissen wel zag en Mij daarvoor gedankt hebt.

Want wanneer jij niet meer weet hoe met een moeilijke situatie om te gaan, weet Ik het nog wel. En Ik help je altijd. Alleen niet altijd op een voor jou zichtbare en te begrijpen manier. Vaak voor een groot deel buiten jouw aandachtsveld. Omdat Mijn hulp meer omvat dan jij kunt zien en er vaak meer mensen bij betrokken zijn dan jij weet, zodat er meer te doen is voor Mij dan jij beseft. En daarbij heeft iedereen vrijheid van keus die niet belemmerd mag worden, zodat hoe Ik help daar altijd rekening mee gehouden wordt. En daarbij is het ook jouw vrije keus om, als het moeilijk wordt, op te geven, weg te lopen, toch is dat niet altijd de beste keus. En je volop tegen de moeilijke situatie verzetten, brengt je ook niet veel verder. Soms is geduld nodig, soms is directe confrontatie nodig, en als je het niet meer weet, dan ben Ik er en Ik weet altijd alles. En met alles wat Ik weet, ken en zie ben Ik in jouw hart.

Maar dat niet alleen, Ik heb ook een heleboel liefde voor jou, waarvan jij gebruik mag maken. En liefde heb je nodig bij alle moeilijkheden die op je pad komen. Want in liefde uit Mij geput is ook Mijn wijsheid aanwezig en in Mijn wijze liefde is Mijn weten, Mijn kennis en Mijn zien aanwezig, allemaal vrij van Mij in je hart te verkrijgen. Maar heel vaak is jullie aandacht op hele andere kanten van de moeilijkheden gericht, om ze tegen te gaan, waardoor je de mogelijkheden om uit de moeilijke situatie te komen, niet ziet. Terwijl de oplossing bij Mij in je hart aanwezig is. Het is niet zo, dat er maar twee oplossingen zijn, dat je alleen de keus hebt tussen weglopen of je verzetten, waarbij weglopen meestal het aantrekkelijkst lijkt. En Ik bedoel daarbij niet letterlijk weglopen, maar innerlijk. Er is altijd een innerlijke weg om de moeilijkheden los te laten en die begint bij acceptatie, die begint bij Mijn liefde in je hart aannemen, die houdt in, dat je je niet afsluit, maar je in je hart opent voor Mijn liefde en je Mijn hulp aanneemt. Dan bewerkt Mijn liefde een prima oplossing voor jou en alle betrokkenen.

Vertrouw erop dat Ik je altijd help en soms is het nodig de dingen op zijn beloop te laten, zoals nu. Laat de dingen op zijn beloop, dan geef je Mijn liefde de gelegenheid om voor elkaar te brengen, wat tijd vraagt, maar dan ook alles geheel ten goede doet keren. En weet daarbij dat het soms niet om aardse tijd gaat, maar om Mijn tijd, Mijn liefdewerking. Als je dit begrijpt, dan is het meteen goed, al duurt het in aardse tijd nog lang, in liefde is het te dragen, omdat Ik het dan voor je draag, in Mijn liefde.

Hemels Brood 5740

Het echte leven is altijd vreugde. Maar leven op aarde is niet altijd vreugde. Leven zelf is wel altijd vreugde, maar bepaalde gebeurtenissen verstoren vaak dat gevoel van vreugde. Gebeurtenissen die op zich niets met werkelijk leven te maken hebben, gebeurtenissen die niet ten volle uit liefde en wijsheid voortkomen. Hoe onaangenaam gebeurtenissen en verschillende situaties ook kunnen zijn, werkelijk leven is vreugdevol, ook al is dat gevoel op de achtergrond gedrongen door situaties die onaangenaam zijn. Maar wie hoe dan ook bij Mij in zijn hart komt, die help Ik zijn ware leven uit Mij weer te voelen, zodat hij vreugde kan ervaren in zijn hart, hoe de omstandigheden ook zijn. Aan alles op aarde komt een eind, maar aan het werkelijke leven, aan Mijn liefde, aan jullie leven uit Mij, eeuwig niet. En hoewel het op aarde lijkt dat er altijd wel onaangename situaties zullen zijn, is dat niet zo. Op aarde nog wel, maar dat is niet voor altijd.

Ook al lijkt er altijd wel iets de liefde te verstoren, de waarheid te verdringen, op aarde is dat zo, maar het ware werkelijke leven dat jij in je draagt, dat jullie allemaal in je dragen, is altijd het ware vreugdevolle leven in jou, Die Ik ben en jij persoonlijk zelf mag zijn. En er zal werkelijk een tijd komen dat er geen situaties, geen gebeurtenissen meer zullen zijn, die het ware levensgeluk op de achtergrond dringen, want het ware leven, Mijn liefde, heeft overwonnen. Mijn komst op aarde in Jezus Christus heeft de weg getoond om te volgen en tot het werkelijke leven te komen. Die weg is liefde, zoals Ik op aarde liefde voorgeleefd heb. En al ben Ik op aarde gekomen als klein onmondig kind, in een stal geboren met weinig of niets, toch ben Ik opgegroeid tot volkomen liefde en heb Ik met Mijn liefde laten zien hoe liefde het moeilijkste overwint. Ik heb overwonnen. Voor jou, voor jullie, voor alle mensen. Zoals Ik op aarde gekomen ben, hadden veel mensen niet gedacht dat Ik in liefde voor iedereen het kwaad zou overwinnen.

In Mijn overwinning, lief mens, ligt jouw overwinning en in Mijn levensvreugde ligt jouw levensvreugde. In Mijn geboorte ligt jouw geboorte, in Mijn sterven ligt jouw sterven. En het allerbelangrijkste, in Mijn opstanding ligt jouw opstanding tot werkelijk eeuwig gelukzalig leven. Dat is de waarheid. In elke moeilijke situatie ligt Mijn lijden verborgen, maar ook Mijn opstanding en daarmee jouw opstanding. Alles op aarde gaat voorbij, maar Mijn leven gaat niet voorbij en met Mijn leven leef jij, leven jullie, leven alle mensen. Want Mijn leven is Mijn liefde in al haar sferen en is jouw bestaan, jullie bestaan, nu op aarde geboren, maar tegelijkertijd ten eeuwigen dage geboren, om in Mijn liefde eeuwig gelukzalig werkelijk te leven.

Hemels Brood 5741

Op aarde, in de wereld, lijkt alles omgekeerd te zijn. Wat mooi en goed is wordt vertrapt, wat niet goed is heeft vaak de macht. Maar werkelijke macht ligt niet bij wereldse machthebbers maar bij Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader. De aarde is de plaats waar alle onmacht zich uit in macht, terwijl het dat in werkelijkheid niet is. Alleen, er is veel op aarde, in de wereld, niet werkelijk, wat bemerkt wordt als ongemak. Dat is de zwaartekracht die op aarde is, die houdt mensen op aarde zolang dat voor alles en iedereen goed is, ook al is er veel niet goed.

Het lijkt op aarde niet eerlijk verdeeld te zijn, maar het heeft allemaal niet met verdeling te maken. Het heeft met het herstel van alle kwaad te maken, het heeft te maken met alle mensen, om hen tot waar, goed en liefdevol leven te brengen. Het gaat er daarbij niet om of de geneugten en de pijnen wel eerlijk verdeeld zijn, het gaat erom tot liefde te komen. Daarvoor is het nodig dat er mensen zijn die dragen en verdragen en daar zijn juist goede mensen voor nodig. Denk niet dat al degenen die allerlei misdaden begaan vrijuit gaan, want dat is niet zo, het lijkt alleen zo, want het heeft plaats gekregen op aarde om uit te woekeren en tot het goede te komen. Daarvoor is de aarde, om het kwaad tot het goede te brengen, om mensen die het kwaad aanhangen tot werkelijk leven te brengen.

Dat vraagt offers, dat vraagt liefde, verdragen. En zo lijkt het op aarde oneerlijk verdeeld te zijn in de ogen van jullie mensen en zoals jullie denken dat eerlijk is, is dat wel te begrijpen. Maar het doel is niet een eerlijke verdeling, het doel is alle mensen tot Mijn werkelijk gelukzalige leven te brengen en dat gebeurt op de best mogelijke manier voor jullie allemaal. Alle verhoudingen op aarde zijn op dat doel gericht, waarbij het lijkt dat de één meer te verdragen krijgt dan een ander en waarbij het lijkt dat de één meer te leren heeft dan de ander, maar het gaat er voor jullie allemaal om, om tot het ware leven te komen, niet of de één meer te leren heeft dan een ander. Het gaat om het ware leven voor jullie allemaal tezamen en voor ieder persoonlijk. Daarvoor heeft iedereen een weg te gaan, een verschillende weg en daarvoor heeft iedereen vermogen gekregen van Mij, kracht en liefde.

De verdeling ligt niet aan wat mensen een eerlijke verdeling vinden, maar aan wat Ik zie dat een juiste verdeling is om jullie allemaal tot het ware werkelijk gelukzalige leven te brengen. En iedereen heeft daarvoor zijn plaats en zijn taak gekregen. Niet zomaar, willekeurig, maar heel precies door Mijn wijze liefde bepaald. Dat is niet een lotsbestemming, maar een gezamenlijke bestemming, dat is Mijn zachtmoedige liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5742

Morgen der Verrijzenis. Dat is de dag waarop alles nieuw zal zijn, dat is de nieuwe eeuwige dag waarop alle mensen tot het eeuwige licht komen en het altijd licht zal zijn. Dan zal geen duisternis het licht nog belemmeren, omdat er geen duisternis meer zal zijn. Nu is er nog duisternis, nu vallen er nog schaduwen over het land, maar dan is het overal licht, waar je ook gaat of staat. En alle mensen leven in het eeuwige licht van Mijn liefde en haar wijsheid. Op die dag is de dood volkomen verdwenen, want de duisternis van de dood is niet meer, alleen Mijn eeuwig alles in een wonderbare glans zettende licht. En alle mensen zullen in Mijn licht het werkelijke leven zien, de eeuwige gelukzaligheid voelen en er zal een wonderbaarlijke rust zijn, terwijl er toch ook een voortdurende werkzaamheid is onder de mensen.

Er zal geen twijfel meer zijn wat te doen of te laten, want in Mijn licht zal voor iedereen duidelijk zijn wat het beste is om te doen en te laten. Iedereen zal de ware liefde en haar wijsheid kennen, Mijn ware liefde en wijsheid en iedereen zal alleen Mijn liefde leven, zijn, ieder persoonlijk en allen tezamen. En Ik zal in jullie midden zijn, Ik zal jullie allemaal steeds van al het nodige voorzien. Het zal niemand nog aan iets ontbreken en jullie zullen allemaal gelukkig zijn. En er zal volop werk te doen zijn, werk dat op aarde ongekend is en een enorme vreugde geeft, zodat iedereen blij en dankbaar is met het werk dat hij te doen heeft gekregen. Morgen der verrijzenis is het moment waarop iedereen tot het besef is gekomen van het ware werkelijke leven, van ware gelukzalige liefde, van Mij Die Leven Zelf is en geeft. Nooit zal er meer bekommernis zijn, nooit meer angst en pijn, alles zal voor iedereen goed zijn, voor altijd en eeuwig.

Verwacht die dag die ingeluid is met Mijn geboorte op aarde. Zo sober als Ik toen op aarde kwam, gelegd in een kribbe, in een stal met weinig of niets. Toen is het reeds zichtbaar geworden wat eeuwig is, eeuwig zal zijn, het ware leven, het ware eeuwige licht voor alle mensen. Met Mijn geboorte op aarde is de Morgen der Verrijzenis aangekondigd, is het ware leven in het licht gekomen. Zalig degenen die blijven verwachten wat op aarde niet voor te stellen is door alles wat nu nog duisternis heet. Zalig degenen die blijven verwachten dat eens alles tot het eeuwige licht komt, dat alle duisternis verdwenen zal zijn en iedereen in Mijn licht zelf eeuwig gelukzalig leeft.

Hemels Brood 5743

Oordeel. Hoe vaak op een dag oordeel je? Alle mensen hebben regelmatig een oordeel over wat er gebeurt, over wat andere mensen doen of laten, zeggen of schrijven en dat is heel wat vaker dan beseft wordt. Het oordelen of beoordelen is voor iedereen heel gewoon, het is onderdeel van het leven op aarde, ook voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en Mijn Woord kennen, de Bijbel kennen en Mijn geboden, zoals die in de Bijbel staan. Daar staat heel duidelijk: oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Als ieder oordeel een juist oordeel zou zijn, dan zou het geen probleem zijn om een oordeel te hebben, maar er zijn veel meer onjuiste oordelen dan dat er juiste zijn. En er wordt nogal wat verstoord door onjuiste oordelen, waarvan gedacht wordt dat ze juist zijn. Maar hoe meten mensen hun oordeel af, hoe bepaalt iemand zijn oordeel?

Meestal naar eigen vermogen, naar wat iemand het beste vindt, wat iemand niet fijn, niet goed, niet aangenaam vindt. En zo heeft iedereen zijn eigen maatstaven, die nogal van elkaar verschillen. Een juist oordeel kan alleen uit ware pure liefde gegeven worden. Maar die liefde, die zuivere liefde, die ten grondslag zou moeten liggen aan elk oordeel, heb Ik alleen, en heeft niemand dan door Mij. Daarom kan een juist oordeel alleen door Mij gegeven worden, door geen van jullie. Toch zijn jullie van oordelen doordrenkt en dat gebeurt over van alles en nog wat, meestal zonder te beseffen wat je daarmee teweegbrengt. Zonder te beseffen dat een onjuist oordeel ook een onjuist oordeel over jezelf is. Want je oordeelt over jezelf, dat je in staat bent om een juist oordeel te geven, terwijl dat niet zo is.

In de wereld wordt verwacht dat je een mening hebt over van alles en nog wat. Maar om keuzen te kunnen maken, heb je wel iets als een mening nodig, hoe kun je anders kiezen? En ja, om keuzen te maken heb je inschatting nodig, maar doe dat alleen over jezelf en alleen gebaseerd op liefde en wijsheid. Maar meestal speelt toch ook ongemak een rol, vaak is de basis van een mening geen zuivere liefde, maar grotendeels ook eigenbelang en gebaseerd op aangeleerde normen en waarden over wat hoort en wat niet hoort en wat mensen onderling denken dat liefde is of niet is. En vaak is een oordeel al geveld voordat er innerlijk over gevoeld is, voordat er contact over geweest is met Mij in het hart.

Let er de komende dagen eens op hoe vaak iets je tot een oordeel, een soort van mening over anderen brengt, of kijk eens het komende uur en bedenk je dan eens dat ieder oordeel gebrekkig is, omdat Ik, jullie Schepper en hemelse Vader, de Enige ben die een juist oordeel kan geven, omdat Ik alleen ware wijze liefde Ben en alleen Mijn oordeel volmaakt zuiver ware liefde is.

Hemels Brood 5744

Liefde. Voor veel ouders is het moeilijk om hun kind of kinderen, die zij liefhebben, grenzen te stellen die ze niet fijn vinden, waar ze tegen in verzet komen. Vaak worden de nodige grenzen dan maar liever losgelaten. Uit liefde voor het kind wordt het stellen van grenzen nogal eens voor een groot deel losgelaten en dat is niet altijd het beste voor het kind. Daarmee wil Ik niet zeggen dat strengheid nodig is, want grenzen kunnen ook op een gemoedelijke, liefdevolle manier gesteld worden en daarbij kan uitgelegd worden waar de gestelde grenzen goed voor zijn. Want een kind is in de groei en bij groei hoort lering. Niet alleen het lichaam groeit, maar ook de geest, ook het besef van leven. Groei is ook leren wat verantwoordelijkheid is en wat het betekent als die verantwoordelijkheid niet genomen wordt. Maar geen kind kan al direct alle verantwoordelijkheid voor zijn leven op aarde op zich nemen, daar heeft het hulp bij nodig, inzicht in de juiste verhoudingen en dat leert het kind het beste van liefdevolle ouders, die op een vriendelijke, liefdevolle manier hun kind begeleiden.

Dat is wat Ik doe voor jullie, Mijn kinderen. In Mijn liefde voor jullie begeleid Ik jullie, en dat houdt ook in dat Ik grenzen stel, op een vriendelijke maar ook duidelijke manier. Toch zijn Mijn grenzen niet zoals ouders op aarde grenzen stellen. Want ouders stellen grenzen die met hun wensen en hun gemak samenhangen en niet altijd het kind ten goede komen, als wel zichzelf. Of ouders laten hun grenzen los, omdat zij niet kunnen omgaan met het verzet van hun kind. Maar Mijn grenzen zijn volkomen op ware liefde gebaseerd en puur en alleen om Mijn kinderen te behoeden voor een te grote afdwaling van de weg die ware liefde is. En dat niet alleen, want Mijn grenzen bewaken ook het ware leven, zodat het ware leven altijd het ware leven blijft voor iedereen. Zodat het ware leven altijd zuiver ware wijze liefde is en blijft. Daarom is het voor niemand mogelijk om over die grenzen heen te komen, zonder eerst zelf die volmaakt zuivere wijze liefde voor altijd te zijn.

En nu denk je wellicht dat je met al je afdwalingen van liefde wel nooit over die grenzen zult komen, maar dan vergis je je. Want wat jij niet kunt, wat aardse ouders niet kunnen, kan Ik in Mijn grote oneindig wijze liefde wel. Ik laat Mijn grenzen daarbij niet los, maar blijf in eeuwigheid volmaakte liefde en vanuit Mijn liefde breng Ik jullie allemaal tot Mijn liefde. Met alle grenzen die Ik jullie gesteld heb en waaraan Ik vasthoud, komen jullie tot volmaakt leven, tot ware wijze liefde, tot volkomen gelukzaligheid in eeuwigheid. Juist door Mijn liefde voor jullie heb Ik grenzen gesteld, die er dan niet meer zijn.

Hemels Brood 5745

Hoeveel houd je, houden jullie, het liefst in eigen hand? Nog heel veel, meer dan je denkt. Terwijl je alles in Mijn Hand kunt leggen, houd je nog veel het liefst in eigen hand. En Ik begrijp dat wel, het is niet dat je het niet aan Mij, in Mijn Hand wilt geven, maar het is de wereld die eisen stelt en je weet niet hoe daarmee om te gaan zonder aan die gestelde eisen te voldoen en je weet niet hoe ermee om te gaan, met de gevolgen die gesteld worden als je niet aan die eisen voldoet.

Overal zitten consequenties aan, waar je mee te maken hebt. Wat je voelt staat regelmatig haaks op wat je denkt en wat het verstand zegt dat wijs is. De wereld volgt het verstand, kijkt niet naar enig innerlijk gevoel en heeft daaraan ook geen boodschap. Dus lijkt het vaker onvermijdelijk om naar hetgeen het verstand zegt te luisteren. Daarbij is het vaak moeilijk om het onderscheid te maken tussen het gevoel en het verstand, want in veel situaties zijn er meerdere oplossingen, meerdere manieren van aanpak en als er meerdere keuzen zijn, die allemaal iets goeds en iets minder goeds hebben, is het toch het verstand dat zich opdringt om tot keuzen te komen, versterkt door medemensen die van je verwachten dat je je verstand gebruikt om een keus te maken. En in zo’n sfeer van verstandelijke overwegingen word je meegetrokken om Mijn Hand los te laten en je verstandelijke inzichten te volgen. Vaak lijkt het onverstandig om je gevoel te volgen. Want je weet dat anderen je innerlijk gevoel, wat je altijd aanwezige contact met Mij is, niet begrijpen. En dat gevoel volgen, daarvan verwacht je moeilijkheden met belanghebbende medemensen en dat wil je het liefst voorkomen.

Maar nu juist dat is het moment om de dingen niet in eigen hand te houden maar in Mijn Hand te geven en erop te vertrouwen dat, wat je medemensen ook zullen doen of zeggen, Mijn Hand de situatie wel zodanig zal sturen, dat het geheel in goede banen geleid zal worden. Vaak is dat waar je vertrouwen in Mijn Hand nodig is, maar onzekerheid staat dit nodige vertrouwen in de weg. Je wilt het wel in Mijn Hand geven, maar wat zal die medemens doen als je hem dwarszit met je keus? Hoe zal die medemens met jouw keus omgaan, die medemens die alleen zijn verstand gebruikt en daar meedogenloos aan vasthoudt? Het lijkt steeds dat het dan maar beter is om je verstand te volgen, om verzet en narigheid te voorkomen.

Ik begrijp het. Evengoed bied Ik je Mijn Hand steeds opnieuw aan, keer op keer, tot je gaat inzien dat Mijn Hand al veel eerder dan dat moment voor alles een oplossing heeft, wachtend op jouw keus. Want je bent vrij om Mijn Hand wel of niet aan te nemen. Maar vergeet niet dat Mijn Hand al lang tevoren weet wat te doen en veel verder reikt dan dat moment. Neem Mijn Hand, dan komt het goed, want Mijn Hand is Mijn liefde, die gaat boven alle verstand, altijd!

Hemels Brood 5746

Er is geen grotere macht dan Mijn macht. Er is geen grotere liefde dan Mijn liefde. Mijn macht houdt alles tegen wat geen liefde is en weert alles wat geen liefde is en toegang probeert te krijgen tot Mijn hemelen. Het is Mijn macht die het Paradijs op aarde voor de mens onbereikbaar houdt, vanwege alle afdwalingen van liefde. Dit is in de Bijbel hier en daar beschreven als oorlogen en door mensen gezien als gruwel. Terwijl de mens daarin juist zijn eigen innerlijke afdwalingen van liefde zou moeten zien, om ware liefde volkomen te kunnen worden, ziet hij het als Mijn aanzetten tot oorlog met medemensen.

Het laat alleen Mijn macht zien, waarmee Ik alles wat liefde is bescherm en Mijn aanraden aan de mens is, om in zichzelf alles wat geen liefde is tot niets terug te brengen en alles wat liefde is te behouden. Het laat zien waar Ik mensen Mijn macht geef om wat liefde is te beschermen, innerlijk en om hen heen. In al haar onrecht laat de wereld zien hoe belangrijk Mijn macht is, die volkomen volmaakte liefde is. In de goede mens is altijd de wens aanwezig om het kwaad teniet te doen als hij kwaad bij zijn medemensen bemerkt. In zijn goedmoedigheid geeft hij de kwaaddoende mens kans op kans om zich te beteren. Maar het eigenlijke kwaad betert zich niet en daarom zal het kwaad met wortel en al alleen verdwijnen, als het volkomen vernietigd wordt. Op de aarde is het kwaad veelal in gevecht met zichzelf, kwaad met kwaad. Dat is de wereld van dag tot dag en de goede mensen zien dat als gruwel, want ook goede mensen hebben er op veel onaangename manieren mee te maken. Maar op aarde is ook Mijn macht, Mijn liefde, waartegen het kwaad zich verzet. Als de macht van Mijn liefde het kwaad vernietigt, is dat dan een gruwel, of juist bescherming voor wat liefde is en door het kwaad aangevallen wordt?

Wie de betekenis van wat in de Bijbel als Mijn Woord staat, niet begrijpt, die begrijpt het ware volmaakt liefdevolle leven niet, die beseft de omvang van Mijn liefde niet, die begrijpt de waarde van zijn leven niet, die begrijpt het vergrijp van wat het kwaad is en mensen in kwade zin doen niet. Er zijn veel misverstanden over wat de betekenis is van wat er in de Bijbel staat, en één daarvan is dat de gruwelverhalen, door mensen als Mijn gruwel worden gezien, terwijl het Mijn bescherming is voor wat ware liefde onder de mensen is. Wie kwaad wil, die komt tegenover Mijn liefde te staan, wie goed wil, die wordt opgenomen in Mijn liefde. En zowel het een als het ander is Mijn liefde!

Hemels Brood 5747

Hemelse Vader, U helpt ons altijd, maar we zien dat niet altijd. Omdat we vaak nog Uw hulp invullen naar onze eigen oh zo beperkte gedachten en korte zicht.

Het is voor jullie niet makkelijk om steeds te zien hoe Mijn liefde jullie met alle wijsheid helpt. Vooral omdat Mijn arm veel verder reikt dan jullie je in je materiële beperkingen op aarde met de beste wil kunnen voorstellen. Dat neem Ik niemand kwalijk en Mijn liefde en Mijn hulp worden er niet minder door. Soms wel anders, omdat met jullie gebrekkige zicht, jullie Mijn hulp door eigen handelen regelmatig doorkruisen. Omdat het vertrouwen in Mijn hulp al in korte tijd wegebt, als het wachten in jullie beleving te lang duurt. Want veel van Mijn hulp heeft meer tijd nodig dan jullie beseffen en dat prikkelt veel mensen tot eigen handelen en niet te wachten. Ook kan Ik jullie niet altijd laten weten hoe Mijn hulp werkt, omdat er zoveel meer bij komt kijken dan jullie je in je aardse beperkingen kunnen voorstellen. Daarom is het belangrijk om, vooral ook zonder het te begrijpen, op Mij en Mijn wijze liefde te blijven vertrouwen. En dan komt het regelmatig voor dat het water je, spreekwoordelijk gezegd, tot aan de lippen staat. Bij de een wat sneller dan bij de ander, maar veel mensen verliezen juist dan het geduld en het vertrouwen om nog net even wat langer te wachten en geen eigen bedachte actie te ondernemen.

Maar Ik begrijp dat wel en Ik help je evengoed, alleen is het daarbij voor Mijn hulp wel nodig om jouw eigen actie in Mijn wijze van hulp mee te nemen en dat geeft een ander resultaat dan wanneer je het zonder eigen actie aan Mij overlaat. Maar vergis je niet, want Ik bedoel hierbij niet dat je niets te doen hebt. Ik bedoel dat je niets uit eigen bedenken doet, maar goed naar Mijn advies in je hart luistert en alleen dat doet wat Ik je innerlijk aanraad om te doen of te laten. En juist dat is voor veel mensen ook moeilijk, omdat in situaties waarbij hulp nodig is, veel mensen juist ook gelijk zelf gaan denken hoe en wat te doen, waardoor Mijn advies in het hart niet van de eigen gedachten en bedenkingen onderscheiden wordt. Dan lijkt het of Mijn hulp nog ver weg is, terwijl het in het hart al aanwezig is. Evengoed neem Ik ook dat niemand kwalijk en blijf Ik Mijn liefdevolle hulp geven. Aan jullie liefde is nog een maatstaf verbonden, aan Mijn liefde eeuwig niet. Jullie liefde is nog beperkt, Mijn liefde is oneindig en onbeperkt in al haar facetten, volmaakt.

Hoe meer je op Mijn liefde kunt vertrouwen, des te meer zul je van Mijn liefdevolle hulp bemerken. Want Mijn hulp wacht er niet op om door jou gezien en bemerkt te worden, maar jouw zicht op Mijn hulp wordt pas duidelijker, als jouw vertrouwen en je geduld gegroeid is. Voor Mij is het niet nodig, maar voor jou is het een voordeel om op Mij te vertrouwen, want dat geeft je meer zicht op Mijn hulp en Mijn liefde. Want alles wat Ik doe, doe Ik voor jou, voor jullie, omdat Ik jou liefheb, innig liefheb.

Hemels Brood 5748

Ieder mens ziet Mij zoals hij in Mij gelooft of niet gelooft. Dat is geen letterlijk zien, maar een geestelijk zien.  Voor mensen die niet in Mijn bestaan geloven is dat meer een ontkenning van wat in Mij gelovende mensen zien. Die ontkenning is min of meer een vorm van zien, zoals mensen die in Mij geloven zeggen te zien, te beseffen, te geloven. Maar het beeld dat de niet gelovige mens daarvan in zijn gedachten vormt, is een heel ander beeld dan wat de gelovige mens vertelt te zien, te geloven, te begrijpen. Ieder mens heeft een mening over van alles en nog wat, allemaal gebaseerd op beetjes kennis, door wat diegene geleerd heeft, hem verteld is, hij meegemaakt heeft, enzovoorts. Alles tezamen is dat zijn levenservaring en die is uniek. Niemand heeft precies dezelfde levenservaring en niemand heeft precies hetzelfde zicht, ook niet op Mij. Want niemand ziet Mij precies zoals Ik Ben, omdat ook nog niemand volmaakt is.

Stel dat iemand een gebeurtenis aan een bekende vertelt, dan vormt diegene onder het luisteren in zichzelf een beeld van de gebeurtenis. Maar niet alles wat verteld wordt, komt precies overeen met wat er gebeurd is, ook worden er tijdens het vertellen delen weggelaten, die door het verstand van degene die luistert eenvoudig naar eigen idee worden ingevuld. Zou degene aan wie de gebeurtenis verteld is daarna een filmpje zien van de gebeurtenis, dan zou hij al gauw ontdekken dat hij zich van het gebeuren een heel andere voorstelling gemaakt heeft, dan in het filmpje te zien is. Zou Ik in een materieel lichaam op aarde komen, dan zou Ik niet gezien worden zoals Ik in werkelijkheid ben, want Ik ben niet lichamelijk materieel, zodat Ik met de lichamelijke ogen dan ook niet te zien ben, zeker niet door degenen die niet in Mijn bestaan geloven. In je hart kun je Mij leren kennen zoals Ik Ben en dat gaat stapsgewijs. Zou Ik nu in een materieel lichaam voor jullie staan, dan zou geen van jullie Mij op dezelfde manier zien, omdat geen van jullie Mij al naar volkomen waarheid, zoals Ik geestelijk gezien werkelijk ben, ziet.

Maar als Ik het wil, zul je Mij zien zoals Ik werkelijk ben. En die tijd komt, dat je Mij in alle werkelijkheid kunt zien en zult zien. Dan zal Ik in Mijn ware vorm van werkelijk Leven, ware volmaakt zuivere wijze liefde, te zien zijn. Nu is jullie zicht nog gebrekkig, door je materiële ogen en je aardse gewenning om te kijken met je materiële ogen en te denken met je materiële hersenen, maar dan open Ik in alle opzichten je geestelijk ware levensvermogen, waarbij niets materieels er meer toe doet. Dan zul je met allen die in Mij geloven, zien wat geen mensenoog op aarde ooit gezien heeft. Dat is Mijn gelofte die Ik gestand zal doen, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5749

Ik heb alle mensen lief. Ook de mensen die Mij niet liefhebben. Dat is, die niet in Mijn liefde geloven, niet in Mij geloven, twijfels hebben over Mijn goedheid. Mijn liefde maakt geen onderscheid, dat doen mensen zelf. Met elke keus die iemand maakt, maakt hij zelf het onderscheid hoe Mijn liefde voor hem uitwerkt. Mijn liefde is voor iedereen even sterk, maar de uitwerking van Mijn liefde hangt af van de keuzen die mensen maken, in hoeverre die keuzen uit liefde zijn of het tegendeel van liefde.

Want Mijn liefde is erop gericht iedereen tot gelukzalig waar leven te brengen. Wat zou Mijn liefde waard zijn, als Ik Mij niet om het welzijn van jullie allemaal en daarbij ieder persoonlijk zou bekommeren? Met dezelfde liefde help Ik zowel degene die zijn keuzen op Mijn liefde afstemt, als degene die zijn keuze op het tegenovergestelde van Mijn liefde afstemt. Dat wil niet zeggen dat de werking hetzelfde is. Want voor de een is een andere weg nodig dan voor de ander. Dat wil ook niet zeggen, dat degene die zijn handelen meer op Mijn liefde afstemt een makkelijker leven heeft dan degene die dat niet doet, want alle mensen zijn met elkaar verbonden en in die verbondenheid hebben alle mensen een aandeel erin om niet alleen zelf, maar ook tezamen tot het ware leven te komen. In Mij zijn alle mensen één, zoals alle onderdelen van een lichaam met elkaar één lichaam vormen en zoals alle delen van het lichaam een verschillende taak hebben ten behoeve van een goed functioneren van dat lichaam. En wanneer er onderdelen uitvallen, vangen andere onderdelen dat op, juist die onderdelen die goed zijn.

Zo is het ook met jullie mensen die samen één zijn in Mijn liefde, werkelijk leven, zodat goede mensen opvangen wat mis is bij hun medemensen. En net als Mijn liefde jullie lichaam tot werking gebracht heeft, terwijl het materie is, zo zijn jullie samen uit Mijn liefde tot één leven gebracht, tot wezenlijk bestaan, onverbrekelijk met elkaar verbonden in Mijn liefde, Mijn Leven. In die eenheid met elkaar in Mijn liefde, ligt ook Mijn genade voor alle mensen, genade die Ik aan al degenen geef die leven in de schaduw van het tegenovergestelde van Mijn liefde. Zou Ik geen genade hebben, dan zou het op aarde de ergste hel worden, door ongeloof, eigen gewin en wreedheden. Want jullie liefde is op zijn meest nog heel, heel zwak, zodat het zonder Mijn genade overheerst zou worden door al wat geen liefde is.

Het is Mijn genade dat Ik het kwaad afzwak en wat jullie aan liefde hebben versterk. Het is Mijn genade om alles wat mensen naar eigenliefde, eigen gewin, eigenbelang kiezen te doen of te laten, met Mijn liefde dienstbaar te maken aan het doel van jullie bestaan op aarde. Dat is allen tezamen en ieder persoonlijk te komen tot volmaakt leven, volmaakte liefde, volmaakte gelukzaligheid, tezamen één met Mijn liefde, Mijn Leven.

Hemels Brood 5750

Als je eenmaal een misvatting ergens over hebt, waarvan je niet beseft dat het een misvatting is, juist van overtuigd bent dat het waarheid is, ben je moeilijk tot het juiste zicht te brengen. En er zijn nogal wat mensen die van de juistheid van hun mening overtuigd zijn, terwijl die mening op allerlei misvattingen en onwaarheid gebaseerd is. Overtuigde misvattingen zijn een grote belemmering om tot een juist zicht te komen en de moeilijkheid ligt er ook in, dat mensen met misvattingen dat vaak bewezen achten waar te zijn, terwijl zij de prikkels van hun gevoel buitensluiten. Bewijs is bij hen belangrijker dan besef. Iedereen is geneigd om zich te baseren op bewijs. Maar er wordt in de wereld zoveel bewijs vervalst op zulke kunstige manieren, dat het heel moeilijk is om tussen die vervalste bewijzen de waarheid nog te kunnen vinden.

Maar in je hart kun je toch altijd de waarheid vinden. Alleen is het daarvoor wel nodig dat je bereid bent om alles waarvan je denkt dat het bewezen is waar te zijn, eens los te laten. Want alles waarvan je denkt dat het waar is, maar niet is, staat in de weg om de werkelijke waarheid te kunnen zien. Dat neemt plaats in, neemt ruimte weg voor de echte waarheid. Maar de meeste mensen zijn bang om datgene wat zij als waarheid zien los te laten, het voelt alsof ze hun houvast loslaten, hun zekerheden waar zij houvast aan hebben inruilen, maar voor wat? Want iets wat als een zekerheid vaststaat, lijkt een boei op zee, een baken aan de wal, terwijl dat loslaten grote onzekerheid geeft, voordat de waarheid vanuit het hart, in het gevoel, beseft kan worden. Toch is het nodig om eerst los te laten en de onzekerheid toe te laten in het vertrouwen dat het juiste besef dan zeker wel komt.

Daar is moed voor nodig en nederigheid. Daar is afstaan voor nodig, afstaan van de voordelen van allerlei overtuigingen. Daar is vertrouwen op Mij voor nodig. Vertrouwen dat Ik je na het loslaten van allerlei overtuigingen zal leiden naar het juiste besef, naar goede inzichten, die waar zijn en je veel meer zekerheid geven dan de misvattingen waarvan je de onwaarheid niet zag. En ja, overtuigingen loslaten maakt kwetsbaar, want gewenning loslaten geeft onzekerheid. Alleen al het idee dat je overtuigingen niet juist kunnen zijn is bedreigend, want hoe kun je dan nog ergens zeker van zijn? Wat kan dan nog je maatstaf zijn? Als bewijzen niet juist blijken te zijn, welke bewijzen zijn dan nog wel juist?

Alleen je hart, je gevoel, je contact met Mij kan je het besef geven van wat juist en waar is. Daarom, stap over de angst om los te laten heen, wees even onzeker en krijg dan nieuw zicht als een nieuwe heldere dag. Laat je innerlijk besef je nieuw zicht geven uit Mij, jouw Schepper, uit Mijn liefde voor jou. Dan weet je zeker wat juist en waar is. Bewijs is niet in de wereld, niet in je verstand, maar in je hart!

Hemels Brood 5751

De meest kwaadaardige mens is zich van de ernst van zijn kwade handelen voor zichzelf niet bewust. Beseft niet welke schade hij zichzelf en zijn medemensen aandoet. Daardoor zal hij zich in lange tijd niet beteren, want de voordelen die hij voor zichzelf denkt te hebben met al zijn egoïstisch en kwaadaardig handelen belemmeren hem het zicht op de schade die hij aanricht. Op aarde is het kwaad onder de mensen gekomen, terwijl het voor de mens mogelijk was om aan het kwaad voorbij te gaan en in vrijheid het geluk van ware liefde vrij en zelfstandig te leven. Maar de mens koos anders in zijn vrijheid en dat heeft lange en verstrekkende gevolgen voor alles en iedereen op aarde.

In je hart zie Ik dat je je afvraagt hoe de vrijheid van de mens zich verhoudt tot Mijn ingrijpen van tijd tot tijd op aarde. Want soms gebeuren er onaangename dingen waarvan je vervolgens ziet dat ze door een wonderlijke samenvoeging van situaties in orde gebracht worden en je vraagt je af waarom er eerst iets onaangenaams gebeurt en vervolgens Mijn hulp de situatie ten goede keert en waarom Mijn liefde die onaangename situatie dan niet om te beginnen voorkomt. Want, heb Ik daar dan de mogelijkheid niet voor, om het onaangename te voorkomen, terwijl Ik wel het onaangename kan keren tot het goede? Ik heb alle mogelijkheden. Die zet Ik in om alle mensen in hun vrijheid tot volmaakt leven te brengen, zoals in den beginne het leven op aarde begon. Mijn hulp is niet het voorkomen van de gevolgen van de kwade daden van mensen, Mijn hulp is inzicht geven in wat het kwade teweegbrengt, is zicht geven op wat ware liefde is en geeft, is mensen leren wat het verschil is tussen het kwade en het goede, is de mens te leren onderscheid te maken tussen het een en het ander.

Zou Ik alle gevolgen van het kwade handelen bij voorbaat wegnemen, dan zou niemand ooit tot zicht, tot inzicht komen, niemand zou het onderscheid leren maken, het zicht krijgen op de gevolgen van het kwaad en de gelukzaligheid van ware liefde. En niemand zou groeien in liefde, want het kwaad zou geen gevolgen hebben. Daarom maakt iedereen in zijn leven op aarde zowel de gevolgen van het kwade mee, als de verbeteringen van Mijn liefde. Daarmee blijft toch iedereen in de vrijheid van keus, want zonder de vrije wil te belemmeren kan Ik de gevolgen van het kwade handelen ten dienste stellen aan het doel van de mens op aarde, het gelukzalige ware leven te bereiken. Maar dat is door iedereen alleen daadwerkelijk te bereiken, als hij, de mens, in alle vrijheid daar zelf voor kiest, in alle opzichten alleen nog voor ware liefde kiest. En daar heeft iedereen de juiste inzichten en het juiste zicht op Mij en Mijn liefde voor nodig. Daar is Mijn liefde voor jullie op aarde mee bezig, om jullie allemaal tot het juiste zicht en de juiste inzichten te brengen. Want elke keus die een mens vrij op aarde maakt, heeft direct en indirect te maken met zijn inzichten, zijn besef van de gevolgen van goed en kwaad en zijn vermogen om onderscheid te maken tussen het een en het ander, tussen wat het kwade teweegbrengt en wat het goede, wat ware liefde geeft.

Dat zal iedereen zelf in alle vrijheid zich moeten eigenmaken, ieder voor zich en allen tezamen. Daaraan geef Ik Mijn hulp, uit ware liefde voor jullie allemaal. En dat is een proces dat niet zo snel tot een eind gebracht kan worden, vanwege de traagheid die bij veel mensen aanwezig is. Want als je eens te maken hebt gehad met starre mensen die hun misvattingen na de meest intensieve uitleg nog niet inzagen, dan kun je misschien een beetje voorstellen hoelang het kan duren om de meest kwaadaardige mens tot besef, tot inzicht, tot zicht, tot onderscheid te brengen. En zolang zal het duren, want ook de meest kwaadaardige mens heeft Mijn liefde in zich, ook in diegene ben Ik met al Mijn liefde en waarheid aanwezig, maar hij beseft het niet. En zie, Ik laat geen mens achter in de muil van het kwaad. Dus draag de gevolgen in Mijn liefde en help draag daarmee bij aan het tot zicht brengen van Mij, Mijn ware liefde en Mijn waarheid. Dan zul je wel te maken hebben met de gevolgen van het kwaad, maar ook bemerken hoe Mijn liefde je draagt en, waar mogelijk, zonder de vrije wil te belemmeren, hoe die gevolgen van het kwaad voor jou door Mij verlicht worden, of zelfs weggenomen worden.

Maar voorop staat altijd Mijn liefde voor alle mensen en voorop staat altijd alle mensen tot inzicht, tot zicht, tot onderscheid te brengen. Want hoe meer iemand beseft van het verschil tussen goed en kwaad en daarbij ook het verschil tussen wat goed geeft en wat kwaad teweegbrengt, des te meer zal diegene zijn best doen om het kwaad te weerstaan en het goede te kiezen. Maar voor wat de kwaaddoende mensen betreft, voor hen duurt het nog lang voor zij tot het ware zicht zullen komen, als Ik daar niet zou ingrijpen. Maar dat is verborgen in Mijn liefde en alleen aan Mij, aan Mijn wijze liefde voorbehouden. Gedenk deze uitleg opdat je begrijpt dat alles wat er gebeurt puur Mijn liefde is en aan iedereen uiteindelijk ten goede komt.

Hemels Brood 5752

Ieder mens heeft de eigen persoonlijke bewustheid van bestaan. In ware liefde en waarheid is het voor iedereen mogelijk om in die eigen bewustheid ook zijn medemensen in zich bewust te zijn in hun persoonlijk bestaan en, als allen tezamen, kan ieder persoonlijk in zich bewust zijn van Mijn levend bestaan. Deze mogelijkheid is door alle afdwalingen van waarheid en ware liefde vertroebeld, maar niet geheel weg. Daarom kunnen dierbaren die niet meer op aarde in een materieel lichaam aanwezig zijn, in hun geestelijk verder leven gevoeld en soms gezien worden. Want wanneer het verblijf op aarde in het materiële lichaam beëindigd is, is het persoonlijk bestaan niet beëindigd, is het leven als eigen persoonlijk bewust bestaan niet beëindigd. Leven is eeuwig Mijn leven, eeuwig bewust Persoonlijk Mijn Leven waarvan ieder zijn deel van Mij persoonlijk levend gekregen heeft, terwijl dat toch ook eeuwig en altijd Mijn bewust Leven blijft en als zodanig in ware liefde de totale bewustheid van Zijn blijft.

Daarom is ieder levend wezen alleen bestaan in Mijn bewuste Levend Zijn en heeft ieder mens alleen de persoonlijke bewustheid te bestaan, zonder zelf te bestaan, omdat Ik alleen het ware Persoonlijk bewuste eeuwig Levende bestaan Ben, Alles Ben. Geen mens is daarom zijn eigen leven, ook al ervaart hij zijn persoonlijk bestaan als een eigen leven, zijn leven is Mijn Leven. De grootste vergissing die mensen op aarde maken, is hun persoonlijke bewustheid van bestaan als bewijs te zien dat leven hun eigen persoonlijk bezit is, terwijl het leven geen bezit is of geeft, terwijl leven Mijn Leven is, geen bezit maar Mijn eeuwig Zijn. En Mijn eeuwig Zijn is liefde in alle opzichten. Daarom is ook elk leven, wat altijd Mijn Leven is, puur liefde in alle opzichten en daarom kunnen alle mensen Mij in zich bewust zijn en ook alle andere mensen, al dan niet op aarde verblijvend, levend in zich bewust zijn. Daarom gebeurt wat er op aarde gebeurt en gebeurd is, niet, zoals dat op aarde gedacht wordt, alleen buiten de mens, maar ook in ieder mens en in ieder mens is derhalve ook het hele universum aanwezig, omdat Ik Zelf in alle mensen levend aanwezig ben.

Maar de afdwalingen van liefde door zoveel mensen, die de misvatting hebben dat persoonlijk besef te leven dat leven tot een eigen bezit maakt, vertroebelen de waarheid en het ware levensbesef dat Ik alleen Leven Ben en leven geef, liefde Ben en liefde geef. Wie Mijn liefde aanneemt, neemt Mijn Leven aan en zal Mij en Mijn liefde levend zijn, terwijl hij niet in werkelijkheid Mijn leven aanneemt, maar Ik hem aanneem als de verloren zoon die tot het inzicht gekomen is, dat Ik zijn leven in hem Ben, volmaakte liefde.

Hemels Brood 5753

Liefde is niet alleen doen wat goed voor iemand is, maar liefde is ook aanvoelen wat beter is om achterwege te laten voor iemand. Liefde is ook aanvoelen wat Ik het beste vind voor iemand om te doen of te laten, te geven of juist niet te geven, te zeggen of juist niet te zeggen. Want als je iemand Mijn leer van liefde zou uitleggen terwijl diegene het vermogen niet heeft om je uitleg te volgen, dan zou dat hem vooral in verwarring brengen en hoe goed bedoeld ook, het zou hem geen goed doen.

Iedereen heeft toegang tot Mijn Woord, maar nog niet iedereen kan Mijn Woord al evengoed begrijpen. Niet iedereen heeft hetzelfde vermogen om Mijn Woord in alle opzichten te kunnen begrijpen. Liefde is daarom ook terughoudend zijn met het naar voren brengen van Mijn Woord en de uitleg ervan. Het is altijd belangrijk om eerst naar mensen te luisteren, om van hen te horen wat hun overtuigingen zijn, wat zij van Mijn Woord kennen en hoe zij Mijn Woord verstaan. Want dan kun je te weten komen in hoeverre Mijn Woord begrepen is en daar rekening mee houden. Want het is niet zoals bij kinderen, hoe ouder ze worden, des te meer worden ze zelfstandig en krijgen ze besef van verhoudingen, normaal gezien. Groei naar zelfstandigheid gaat niet gelijk op met het leren begrijpen van Mijn Woord, zodat niet iedere volwassene evenveel vermogen heeft om Mijn leer te begrijpen.

Dat wil niet zeggen dat iemand met weinig begripsvermogen Mij niet kan leren kennen en Mijn Woord niet kan leren begrijpen, want juist ook de eenvoudige van geest kunnen vol van Mijn liefde zijn, zonder de diepere betekenis uitgelegd te krijgen, of zonder dat zij een uitleg van de diepere betekenis van Mijn Woord nodig hebben. Nog heel vaak vullen mensen zelf in wat liefde is en daarover verschillen de meningen onderling ook nog vaak. Waardoor er, ook bij gelovige mensen, over en weer verwijten gemaakt worden, die gebaseerd zijn op een eigen oordeel over wat wel of geen liefde is. Meestal wordt daarbij niet werkelijk naar elkaar geluisterd en niet genoeg naar Mij geluisterd in het hart. Zonder het goed en wel te beseffen wordt door veel mensen bepaald wat zij wel en wat zij geen liefde vinden en het komt er daarbij vaak op neer, dat zij bepalen wat goed doen wel of niet is, zonder naar de beweegredenen te luisteren met Mijn oren en zonder naar Mijn stem in het hart te luisteren en Mijn advies op te volgen.

Als je het altijd goed wilt doen, altijd Mijn liefde wilt zijn, dan is het nodig om één te worden met Mij in je hart. Dan is het niet nodig dat je jezelf dwingt om alles in volle liefde voor iedereen goed te doen en je daar voortdurend mee bezig te houden, maar dan is het nodig om één te worden met Mij in je hart. Want hoe meer je één wordt met Mij, met Mijn liefde en Mijn waarheid, des te meer doe je goed. Want in eenheid met Mij doe je in vrijheid Mij, Mijn wijze liefde, Mijn waarheid. En één met Mij word je niet door je erop toe te leggen het goed te doen, maar door je erop toe te leggen één te worden met Mij, met Mijn ware wijze liefde in je hart.

Hemels Brood 5754

Er is een verschil tussen wensen en willen. Want wensen zijn dromen die je niet in de hand hebt en willen is dwang om tot iets te komen. Maar als wensen het willen beïnvloeden, verdwaalt de mens in zijn dromen, die hij denkt met zijn willen tot werkelijkheid te kunnen brengen. Vaak komt hij er dan achter dat met willen geen wensen tot werkelijkheid komen, want wensen laten alleen een situatie zien, maar nooit alles wat ervoor nodig is om er te komen. Vaak worden wensen sterke verlangens, die ook alleen een situatie die gewenst is tonen, alsof het gemakkelijk te bereiken is. En terwijl de wil de mogelijkheden onderzoekt om de verlangde situatie tot stand te brengen, blijkt meer en meer wat er allemaal nodig is om de verlangde situatie te bereiken.

Het is als iemand die ernaar verlangt om in een mooi huis te wonen en zijn wens om dat waar te maken wordt zijn wil. Vanuit zijn wil om zijn wens waar te maken begint hij en ontdekt hij wat er allemaal voor nodig is. Dan komt hij voor keuzen te staan waar hij niet op gerekend heeft. Steeds weer opnieuw keuzen en steeds zijn daar ook keuzen bij die niet helemaal eerlijk zijn, of niet volgens de regels, of geen rekening houden met andere mensen. Maar hij wil zijn huis en alles moet daarvoor wijken, alles moet daarvoor gedaan worden, maakt niet uit wat, hij wil wat hij wil. En krijgt diegene zijn huis? Sommigen wel, sommigen niet. En worden zij daar gelukkig van? Noch degene die zijn huis niet voor elkaar krijgt, als degene die zijn huis wel voor elkaar krijgt is er gelukkig mee. Het lijkt vaak dat het voldoen aan je wensen, je verlangens, je gelukkiger zal maken, maar de werkelijkheid ligt anders.

Want alleen het ware leven kan je tot het ware geluk brengen. Daarom zou iedereen er beter aan doen geen wensen, geen verlangens met zijn wil na te streven, maar het ware leven na te streven. Ik Ben het ware leven, Ik ben in jou het ware leven, ware liefde. Voor Mijn liefde is geen huis, geen geld, geen macht nodig, alleen je wil om te leven, je wil om Mijn liefde te zijn. Alleen je wil is nodig, los van al je wensen en verlangens is jouw oprechte wil genoeg voor Mij om je tot het ware leven, tot Mijn leven en tot de ware liefde, tot Mijn liefde te brengen. En ja, alles wat daarvoor nodig is, is net zo weinig te overzien als de benodigdheden voor het bouwen van een huis, of het waarmaken van welke wens en welk verlangen dan ook. Maar wie oprecht Mijn ware leven, Mijn ware liefde wil bereiken en de gelukzaligheid ervan, die hoeft de weg erheen en al wat nodig is niet zelf te bedenken, maar Ik verzorg dat voor hem. Dat wil niet zeggen dat het dan een makkelijke weg zal zijn, maar je bereikt dan wel Mijn leven, Mijn liefde, gelukzaligheid in volkomen eeuwige werkelijkheid.

Hemels Brood 5755

Alles op aarde is niet wat het lijkt en het lijkt niet op wat het is. Als je denkt dat je het begrijpt, gebeurt er iets waardoor je het niet meer begrijpt en doordat je het niet meer begrijpt, ga je het juist begrijpen.

Als je het geheel zou zien als een puzzel, dan lijken een heleboel stukjes qua vorm te passen, maar het beeld wordt geen geheel. En vandaag lijken de gelegde stukjes te passen, maar leg je er morgen een stukje bij dat precies past, dan passen er andere stukjes niet meer. En steeds opnieuw passen er stukjes waardoor er andere stukjes niet meer passen. En daarbij, als je een stapje naar achteren doet, kun je zien dat de puzzel geen omvang heeft, maar naar alle kanten doorgaat en daar geen einde aan komt.

Ja, de levenspuzzel is een oneindige met oneindig veel stukjes die door jullie mensen gemaakt worden op aarde. En dan zie je delen van die puzzel tot een bepaald bereik en dat is jouw deel van de puzzel waar jij en de mensen om je heen hun stukjes leggen. In dat stuk van de levenspuzzel zie je dat delen van de puzzelstukjes op de juiste plaats liggen, want die delen glanzen en schijnen licht en lijken te leven. Ja, dat deel van de puzzel leeft, want het zijn de stukjes die waar en eerlijk zijn, die oprecht en betrouwbaar zijn, die voor geduld en ijver staan, voor mededogen en liefde, voor zachtmoedigheid en vergeving. Die stukjes zijn doorschijnend en daardoorheen is de ondergrond te zien, die puur en zuiver Mijn ware liefde is en het licht dat door de stukjes heen schijnt, is het ware leven. En dan begrijp je dat ieder stukje levenspuzzel pas op zijn plaats ligt als het geheel overeenkomt met Mij, met Mijn waarheid van leven, met Mijn liefde en haar wijsheid. Dan zie je ook dat de puzzelstukjes die goed zijn, wegvallen zodra ze op hun plaats liggen en dat juist dan Mijn liefde en waarheid zichtbaar wordt. Dan zie je dat het bij de levenspuzzel niet gaat om het beeld dat de stukjes samengevoegd geven, maar juist om te tonen wat eronder te zien is. Elk juist gelegd stukje geeft zicht op Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde. Dus als je stukjes goed wilt leggen, leg dan stukjes om zichtbaar te maken Wie Ik Ben, stukjes die met Mij overeenkomen, dan leg je stukjes die Mij zichtbaar maken en jou licht geven.

De puzzel van het leven is eeuwig en iedereen deelt daarin en verandert eraan, maar het gaat niet om al die stukjes en het beeld wat die stukjes vormen, het gaat om wat er onder die stukjes zichtbaar wordt, als het stukje op zijn plaats ligt. Het is wat je in je hart begrepen hebt van hoe het werkelijke leven is en Wie Ik Ben in jou. Want de grote levenspuzzel is zichtbaar voor alle mensen en iedereen heeft een hoeveelheid stukjes ervan om in te passen en Mij te zien. Onder al die stukjes vind je het ware leven, want elk juist gelegd stukje wordt als een kristal en daardoorheen schijnt Mijn licht, Mijn liefde, bereikbaar voor alle mensen. Als je dat ziet, kun je door het kristal heen tot in Mijn liefde komen en langzaam maar zeker zelf ook Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 5756

Voor iedereen heb Ik op aarde een weg voorbereid. Een weg die het beste is voor ieder persoonlijk en voor alle mensen tezamen ten aanzien van het doel om door jullie allemaal in de vrijheid van het eigen persoonlijk zijn, bereikt te worden. Maar juist ook door die vrijheid kan iedereen afwijken van die weg en een eigen weg bewandelen, die niet de beste weg is. Er zijn veel mensen die heel andere wegen gaan dan de weg die Ik hen bied en beter voor hen is. Toch heb Ik ook de weg die mensen kiezen te gaan in Mijn Hand, want Ik heb alles in eeuwigheid in Mijn Hand.

Met Mijn Hand van liefde kan Ik elke in vrijheid gekozen weg, zonder de vrijheid van keus te belemmeren, toch ook dienstbaar maken aan het doel voor alle mensen. Maar wat die mens op zijn zelfgekozen weg meemaakt, is wel anders dan wanneer hij in alle opzichten voor de door Mij bereide weg gekozen had. Dat heeft niet alleen te maken met dat iemand een eigen weg om te gaan gekozen heeft, maar ook met alle andere mensen die ook hun eigen weg gekozen hebben. Want al die zelfgekozen wegen kruisen elkaar en dat geeft andere uitkomsten dan de wegen die door Mij voor mensen bereid zijn. Ik neem niemand iets kwalijk, want ik heb Zelf aan ieder van jullie die vrijheid gegeven. Maar daarbij heb Ik jullie ook allemaal Mijn Woord en Mijn leer van liefde gegeven en met Mijn komst en verblijf op aarde ook duidelijk getoond, welke weg de beste weg is en waarom. In Jezus Christus ben Ik die weg gegaan en daarmee heb Ik getoond wat voor ieder van jullie de Enige beste weg is. Daarmee is jullie zichtbaar gemaakt wat ook in jullie hart aanwezig is. Mijn Woord, Mijn leer, is in jullie hart aanwezig, want Ik ben in jullie hart aanwezig en uit Mij in je hart kun je altijd weten wat de juiste door Mij bereide weg voor jou is.

Door Mij in je hart kun je weten dat belangeloze liefde in al haar waarheid en wijsheid de beste weg is. En in je hart kun je weten dat Ik, jouw God, jouw Schepper, als Jezus Christus, in jou ware belangeloze liefde in volledige waarheid ben en eeuwig blijf. Ik heb plaats voor jou bereid op de aarde en Ik heb plaats bereid voor jou in Mijn hemelen. Dat heb Ik in de eeuwigheid gedaan, omdat jij Mijn liefde bent. Omdat Ik jou liefheb. En dat is niet zomaar, zoals jullie iemand op aarde liefhebben. Ik heb jou lief, oneindig onvoorwaardelijk lief. Ja, jou. Voel Mijn liefde in je hart en weet het zeker: Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5757

Het leven op aarde is soms makkelijk en soms moeilijk en je weet nooit wanneer het een of het ander zich voordoet. Er zijn landen waar het dagelijks leven verscheurd wordt door oorlog of door hongersnood of door natuurrampen of wat nog meer.

Er zijn mensen waar je van op aankunt, die te vertrouwen zijn en je altijd zullen helpen waar ze kunnen, en er zijn mensen die liegen en bedriegen alsof het niets is en dat gebeurt vaak zo in het geniep, dat je het pas bemerkt als je er al schade van ondervonden hebt. Dat zijn de uitkomsten van het goede en het kwade wat op aarde elkaar afwisselt. En juist als je denkt, dit gaat goed, gaat het ineens niet meer zo goed. Of juist als je denkt, dit komt niet meer goed, komt het net wel goed. Veel van wat op aarde gebeurt, is niet in de hand te houden, omdat er zoveel mensen vooral doen wat hen het beste uitkomt, of wat zij voor zichzelf het beste vinden, wat zij voor zichzelf willen, en veel mensen kunnen het niet hebben als dat wat zij willen bereiken voor zichzelf, niet lukt. Daaraan heeft vervolgens een ander schuld en degene die de schuld krijgt, krijgt ook de klappen, al heeft hij er helemaal geen schuld aan. Want schuld bekennen is voor de meeste mensen verliezen, waardigheid verliezen, status verliezen, en de meeste mensen willen niets verliezen, willen alleen winnen.

Maar als je wel iemand bent die schuld kan bekennen, als je wel iemand bent die tegen verlies kan, als je niet liegt en niemand bedriegt, als je eerlijk en te goeder trouw bent, dan heb je daar toch ook regelmatig mee te maken, met wat de meeste mensen niet goed doen, hoe zij wel liegen en bedriegen en anderen de schuld geven. En dat is niet altijd even gemakkelijk, dat kan je in grote moeilijkheden brengen. En dan kan het erop lijken dat Ik je aan je lot overlaat, dan kun je gaan twijfelen of je het wel zo goed hebt gedaan, dan kun je gaan denken dat je aanleiding gegeven hebt met iets wat je gezegd hebt of juist niet gezegd hebt, met iets dat je gedaan hebt of juist niet gedaan hebt en zonder dat je schuld hebt, ga je daaraan twijfelen om wat er door die ander beweerd wordt. Juist daar is de werkelijk schuldige heel slim in, want de intelligentie van het kwaad drijft diegene.

En dan is het heel belangrijk om niet te twijfelen, om niet boos te worden, geen verwijten te maken, niet terug die ander te beschuldigen of wraak te nemen, dan is het belangrijk om in je hart bij Mij te komen en gevoed te worden door de wijsheid van Mijn liefde, door de intelligentie van Mijn liefde en daarmee kun je alle onrecht de baas, je kunt het daarmee niet tenietdoen, maar erop de voor jou en alle betrokkenen beste manier mee omgaan, zonder haat en nijd van jouw kant. Want al blijven er misschien vingers naar jou wijzen, wat niet waar is, blijft niet waar, houd daar aan vast en volg Mijn wijze raad uit liefde op, zoals Ik je in je hart aangeef. Dan kun je ermee omgaan zoals dat het beste is.

Hemels Brood 5758

Hemelse Vader, U bent de volmaakt wijze liefde. Zoals ik U in mijn hart voel en besef, zo is er niemand dan U alleen, ik kan niet in woorden zeggen hoe ik in mij voel dat U bent en wat ik voel in mijn hart aan liefde en wijsheid, Die U bent. Mogen toch alle mensen in hun hart Uw aanwezigheid in alles en iedereen gaan beseffen en Uw liefde en wijsheid Die U bent in alles en iedereen, gaan inzien als hun ware leven, Die U Bent.

De tijd zal komen dat Ik gezien zal worden door meer en meer mensen in hun hart en in alles en iedereen. De tijd zal komen dat iedereen zal beseffen Wie Ik Ben, hun leven, het eeuwig ware leven, ware liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Nu zie je nog veel mensen dwalen en eigen bedachte invullingen geven aan wat hun bestaan op aarde is of volgens hen niet is en het geloof in Mij wordt meer en meer ontkend. Maar onder de mensen die zeggen niet in God te geloven, zelfs bij degenen die zich verzetten tegen mensen die wel in Mij, hun God, hun Schepper geloven, zijn er veel die op een manier die zij niet beseffen, toch wel in Mij geloven. Want zij beseffen te leven en zij geloven te leven. Dat leven wat zij geloven te zijn, Ben Ik, dus op die manier geloven zij in Mij, alleen zien zij Mij niet als Degene Die hen leven geeft, maar zien zij zichzelf als de bezitter van hun leven.

Dat is het verschil met al degenen die in Mij geloven, die in zich beseffen dat geen mens zelf het leven is en in zich voelen dat leven in hen gebracht is, door Mij en hen gegeven is uit Mij en hun leven voelen, niet als een eigen bezit, maar als de bewustheid van bestaan uit een groter Bestaan, wat meer is dan zij zijn. Want in hun eerlijkheid geven zij toe dat alles wat bestaat een oorsprong heeft, niet uit hen, maar wel aanwezig in hen. En in die eerlijkheid heb Ik met jullie die daarover eerlijk zijn, een persoonlijk contact gemaakt. Zodat jullie Mijn liefde en haar wijsheid in je hart kunnen voelen en langzaam maar zeker gaan begrijpen Wie Ik Ben, hoe jullie uit Mij Persoonlijk, zelf persoonlijk leven zijn. En dat besef is jouw besef van Mijn wijze liefde, is jouw voelen van Mijn ware bestaan en Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Want in ware nederigheid, welke om te beginnen de volkomen diepste eerlijkheid is, ligt het verstaan van de waarheid van leven, van Mij en Mijn liefde en ligt het doorvoelen van Wie Ik Ben. Want ware liefde, belangeloos en eerloos, kan niet zonder oprechte volkomen eerlijkheid. En ware nederigheid is de enige basis waarop Mijn liefde gevoeld en gezien kan worden zoals zij is en is de basis waarop contact met Mij tussen jou en Mij persoonlijk tot stand kan komen. Nu dwalen nog veel mensen van liefde af, zodat er bij veel mensen geen sprake nog is van ware nederigheid. Maar Mijn liefde is in alle opzichten volmaakt en uit die liefde, Die Ik Ben, zorg Ik voor alle mensen zodanig, dat ook degenen die nog niet in Mij geloven op de bestemde tijd tot het ware besef van Mijn bestaan en Mijn liefde zullen komen.

Niet uit verdienste, maar door Mijn genade en zo is jouw besef niet jouw verdienste, maar Mijn genade, welke Mijn onbaatzuchtige onvoorwaardelijke wijze eeuwige liefde is, de volkomen gelukzaligheid, waarvan je nu al een klein beetje mag voelen in je hart.

Hemels Brood 5759

Soms is het zo moeilijk om een keus te maken. Vooral op momenten dat het hart iets anders zegt dan het verstand. En als daarbij ook nog een verlangen speelt, wordt het nog moeilijker om een goede keus te maken. Al weet je dat wat het hart zegt, Mijn advies is en er eigenlijk geen twijfel zou moeten zijn over de juiste keus, toch trekken het verstand en het verlangen zo sterk, dat veel mensen de verleiding om toe te geven aan het verlangen, aan het verstand, niet weerstaan.

Want de moeilijkheid ligt juist in dat verlangen, dat vertroebelt het zicht op het verschil tussen wat het hart zegt en wat het verstand zegt. Door die vertroebeling lijkt wat het verstand zegt uit het hart te komen, terwijl dat niet zo is. Bij een sterk verlangen of bij een sterke behoefte aan iets, gaat wat het hart zegt in het verstand verloren. Dan is er geen onderscheid meer te maken tussen het hart en het verstand en wie dan nog voor zijn hart wil kiezen, die vindt niet meer zo gemakkelijk wat er in het hart gezegd wordt als de juiste keus. Want daarvoor is het nodig om af te zien van datgene waar het verlangen naar uitgaat en af te zien van elke verstandelijke redenering en voorrang te geven aan Mijn advies in het hart. Maar nu juist dat afstaan van wat het beste lijkt, van wat het prettigst zou zijn, van wat het meest logische lijkt en van wat je het liefste zou kiezen, is het moeilijkste.

Nu zeg je in je hart, zou die verleiding, die vaak zo sterk en zo moeilijk is om te weerstaan, er maar niet zijn, of zou maar steeds wat het hart zegt veel duidelijker standhouden dan het verlangen en het verstand, dan zou het makkelijker zijn om te kiezen voor wat het hart zegt. Ja, dat zou het wel makkelijker maken, maar het is juist de bedoeling dat je al wat je in je hart kunt vinden, je eigen maakt, dat je je Mijn ware wijze liefde eigen maakt, en daar is nu eenmaal moeite voor nodig. Want het gaat er niet om alles naar Mijn wens te doen, dat je door een krachtig geuit advies in je hart daarvoor kiest, het gaat erom dat je de waarheid, de wijsheid en de zachtmoedigheid van Mijn liefde je eigen maakt, zelf gaat zijn in alle vrijheid van bestaan. En hoe meer je dat oprecht en eerlijk wilt, des te meer zul je Mijn genade ontvangen, waardoor je stap voor stap dichter bij Mij komt en Mijn waarheid, Mijn wijsheid en Mijn zachtmoedige liefde zelf gaat zijn.

De moeite is vooral het afstaan van je eigen willen hebben, willen zijn, van je verlangens en je verstandelijke redeneringen. De moeite is ook steeds opnieuw bij alles in je hart bij Mij te komen en zonder eigen invullingen, zonder verlangens, zonder eigen denken naar Mijn advies te luisteren en dat als beste zelf te gaan inzien. Want je kunt naar Mijn advies luisteren en het opvolgen omdat Ik het je adviseer, maar dan heb je je dat nog niet eigen gemaakt. Pas als je Mijn advies in je hart opvolgt omdat je het volledig inziet en het er helemaal mee eens bent, dat dat het beste is en het ook volledig jouw vrije keus is, want daarmee is jouw vrije wil pas in waarheid gelijk aan Mijn wil, omdat jij dat wilt. Dan heb je het je eigen gemaakt. Daarom is het moeilijk, want er is veel mee te winnen, heel veel. Namelijk het volkomen ware gelukzalige leven zelf in alle vrijheid te zijn. En Ik zeg je, dat is alle moeite meer dan waard!

Hemels Brood 5760

Op aarde, in het wereldse, doen mensen sport en spel. En steeds zijn het wedstrijden waarbij het er elke keer om gaat te winnen. Maar bij elke wedstrijd kan er van alle mensen die meedoen maar één winnen. En als je een winnaar bent, ben je ook gelijk een held, vooral als het werelds gezien een winst is die interessant genoeg is voor de media om te belichten. Bij elk spel, bij elke wedstrijd is er één winnaar en alleen de winnaar krijgt een prijs.

Bij Mij kunnen alle mensen winnen, niemand uitgezonderd. Niet een vergankelijke prijs van goud, zilver of brons, maar het onvergankelijke ware eeuwige leven. En Ik kan jullie zeggen, in Jezus Christus heb Ik voor jullie allemaal de dood overwonnen en voor jullie allemaal het ware leven gewonnen, zodat Mijn overwinning jullie ware leven is en de prijs voor Mijn winst ook jullie prijs is, omdat alle mensen daarmee het ware leven gewonnen hebben. Door Mijn winnen ben Ik niet alleen winnaar, maar zijn jullie allemaal winnaar en met die winst kunnen jullie allemaal winnaar worden en zijn er geen verliezers, eeuwig niet. Maar de meeste aandacht van veel mensen gaat uit naar wereldse winst met wereldse prijzen, wereldse beloningen en werelds aanzien. Terwijl Ik jullie allemaal al tot winnaars gemaakt heb, terwijl Ik in en voor jullie allemaal de winst van het ware leven Ben. Niet voor één van jullie, maar voor jullie allemaal!

Neem die winst, die zoveel, zo oneindig veel meer waard is dan alle prijzen tezamen die ooit op aarde door mensen gewonnen zijn en nog gewonnen gaan worden. Die winst is voor eeuwig, niet alleen voor de tijd dat iemand op aarde is, zoals zo’n wereldse prijs, die na het verblijf op aarde geen enkele waarde meer heeft, niet mee te nemen is en na het verblijf op aarde niet meer gezien wordt. Want het ware leven behoudt eeuwig zijn waarde en behoudt eeuwig de volle gelukzaligheid van zijn. Dat hebben jullie allemaal gewonnen door Mijn overwinning, door Mijn dood en opstanding. Want het ware leven blijft eeuwig het ware leven en dood, zoals dat op aarde gezien wordt, is slechts een materieel lichamelijke dood, want het leven kent geen dood.

Dat is de prijs voor Mijn overwinning, jullie ware leven en daarmee is Mijn overwinning niet alleen Mijn overwinning maar ook jullie overwinning. Alleen geeft dat jullie op aarde geen aanzien, geen wereldse prijs, geen voordelen, geen geld of macht. Jullie winst is liefde, Mijn liefde zelf te zijn, en dat baart geen opzien, dat is niet interessant. Mensen willen één winnaar zien, maar de Enige ware winnaar ben Ik en daarmee zijn jullie allemaal winnaar. Gedenk dat en neem je winst aan, dat is Mijn liefde, dat is het eeuwig ware leven. Want dat is echte winst, die eeuwig zijn oneindige waarde houdt: ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 5761

Het verstand heeft een beperkt zicht, terwijl het hart tot in de oneindigheid onbeperkt zicht heeft. Het verstand heeft een beperkt zicht, terwijl het hart de mogelijkheid heeft om tot in het oneindige naar alle kanten zicht te hebben. Het is aan de mens om te ontdekken hoe hij tot dit oneindige zicht met zijn hart kan komen. Daarvoor is het nodig dat hij leert om zijn verstand ondergeschikt te maken aan zijn hart. Want het verstand heeft de meeste waarde als het onderdanig is aan het hart, waar de ware wijze liefde in de kern altijd aanwezig is. Terwijl het tegenovergestelde van liefde in die kern niet kan komen, heeft het wel ingang in het verstand, waardoor het de mens tot slechte keuzen kan verleiden.

Dit kan alleen voorkomen worden door het verstand ondergeschikt te maken aan de ingevingen van het hart, welke uit de kern van het hart altijd de zuiverheid van Mijn ware liefde hebben, omdat Ik in de zuivere kern van ieders hart altijd aanwezig en bereikbaar ben. Dat bereik wordt regelmatig bemoeilijkt en vertroebeld door het verstand, omdat het eigen willen het verstand prefereert boven het hart en het verstand de leiding krijgt. Het eigen willen van mensen zet het verstand boven het hart en geeft superioriteit aan het verstand. Daardoor gaan veel mensen voorbij aan de zuiverheid van hun hart, welke ook de zuiverheid van het ware leven in zich draagt, Mij, jullie Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus. Vanuit de kracht van het eigen willen en de superioriteit van het verstand komt zuiver ware liefde en wijsheid die in de kern van het hart aanwezig is, niet aan bod. Vaak wordt niet eens bemerkt dat het in het hart aanwezig is.

Nog steeds is het op aarde vooral het hart dat onderdanig gemaakt wordt aan het verstand. Door het superioriteitsgevoel geven mensen de voorkeur aan het gebruik van het verstand boven het hart. Om bij de kern van het hart te kunnen komen en daarmee bij het gelukgevende ware leven, is en blijft het nodig om het gebruik van het verstand juist onderdanig te maken aan het hart en daarvoor is het nodig om de stoerheid van het superioriteitsgevoel helemaal los te laten, af te staan voor de liefde en haar wijsheid in de kern van het hart, voor Mij, je levengevende Schepper. Dit heb Ik vaker uitgelegd, het gaat daarbij niet om Mij en om Mijn wil, maar om jou, om jouw wil, om afstand te doen van elk gevoel van superioriteit, van trots op jezelf en op alles wat je op aarde bereikt hebt. Want uiteindelijk telt niet wat je werelds gezien bereikt hebt, maar wat je hemels gezien uit liefde bereikt hebt.

Daarvoor is het nodig om goed te gaan begrijpen dat liefde en haar wijsheid het ware leven is, Mijn leven, en te gaan begrijpen dat Ik met Mijn liefde geen zetel heb in je verstand, maar puur en alleen in je hart. Zet je je hart op de eerste plaats, dan zet je Mij op de eerste plaats, dan zet je je ware leven uit Mij op de eerste plaats: ware liefde en haar ware wijsheid zelf te zijn.

Hemels Brood 5762

Als je niet begrijpt waarom iets gebeurt, en dat zal vaker zo zijn, vertrouw er dan op dat het ergens goed voor is, vertrouw er dan op dat Ik ervoor zorg dat het ten goede keert voor alle betrokkenen en voor alle mensen. Dat alles gebeurt voor het levensbehoud van alle mensen. Voor waarheid, voor liefde, voor het eeuwige levensgeluk voor alle mensen. Je kunt op aarde niet alles begrijpen, niet wat de redenen zijn van allerlei gebeurtenissen.

De aarde met jullie mensen en met alles erop en eromheen is belangrijk ten aanzien van jullie leven en jullie leven is belangrijk in de hele oneindigheid. Maar tegelijkertijd is de aarde het kleinste in die hele oneindigheid en zijn jullie het kleinste in die hele oneindigheid. Maar nu juist hoe kleiner jullie zijn op die uiterst kleine aarde, in jullie is de grootste macht aanwezig en daar hebben jullie nauwelijks enig besef van. Zo klein als jullie zijn in de oneindigheid, zo weinig als jullie beseffen van Mij in jullie aanwezig en de macht van Mijn ware liefde, zo verdwaald zijn jullie van het ware werkelijke leven. Maar zo zal het niet blijven, want Ik zal jullie wekken uit de slaap van jullie verdwaling en vanuit de nietigheid van jullie bestaan op aarde, jullie tot besef brengen van jullie kleinheid en vanuit het besef daarvan zullen jullie tot de ware nederigheid komen. En vanuit die nederigheid zullen jullie tot de kracht en de macht van Mijn ware liefde komen en in de hele oneindigheid van zijn zullen jullie liefdevol heersen in de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven. Jullie zullen zijn zoals jullie geschapen zijn, naar Mijn beeld en gelijkenis.

Als je niet begrijpt waarom iets gebeurt, dan kan dat nog niet, omdat je er nog te groot voor bent. Maar wat er ook gebeurt, het zal mensen klein maken en hoe kleiner mensen worden, des te meer groeien zij naar de nederigheid om hun eigen nietigheid te gaan beseffen. Maar er zijn nog veel mensen die liever groter dan kleiner worden, zodat er nog een en ander te gebeuren staat. Maar wie reeds nu bereid is om kleiner te worden, die zal Ik in zijn hart al groter maken in het besef van Mijn bestaan, van Mijn oneindige onvoorwaardelijke liefde, waarmee Ik jullie allemaal omring en waarmee Ik voor jullie allemaal zorg. Ook al raken gebeurtenissen jullie persoonlijk, weet dan dat het niet zomaar gebeurt, niet zonder dat het in Mijn liefde gevat is en bijdraagt aan wat jullie in werkelijkheid zijn, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis met in je Mij, met in je het ware werkelijk eeuwig gelukzalige leven. En al zijn jullie met elkaar zo klein als bijna niets en al wonen jullie op de aarde die in de oneindigheid nauwelijks gezien kan worden, zo klein is zij, wat jullie in je dragen is de hele oneindigheid van ware liefde, het volmaakte leven, Mij, jullie Schepper, de eeuwige macht van ware liefde uit Mij.

Welk een vreugde zal het zijn als de dag komt dat iedereen beseft hoe klein en nietig hij is, hoe klein en nietig de aarde is waarop jullie leven en welk een vreugde zal het zijn, als jullie uit dat besef tot de ware levensmacht en kracht van Mijn liefde komen en de volle grootte als Mijn beeld en gelijkenis daadwerkelijk persoonlijk zelf zullen zijn. Dat gebeurt door alles wat er gebeurt op aarde, ten beste voor iedereen, uit Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal!

Lieve mensen die dit lezen, vanavond is het kerstavond, morgen eerste kerstdag. Een geheiligde herinnering aan de geboorte van onze Schepper op aarde in Jezus Christus. En als ik Hem voel in mijn hart waar Hij ook geboren is, zoals Hij bij alle mensen geboren is, ook al beseft niet iedereen dat, dan ontroert Zijn liefde mij tot tranen. Aan jullie allen wensen wij Zijn liefde te voelen in je hart en Zijn zegen te ervaren voor nu en altijd! Graag blijven we in contact met jullie, nu en volgend jaar en altijd, in het besef dat wij in Zijn oneindige liefde voor eeuwig met Hem en elkaar verbonden zijn!

Hemels Brood 5763

Zou Ik vandaag geboren worden, zou het dan in een stal, in een kribbe bij de dieren zijn? In sommige landen in elk geval niet veel meer dan dat. In andere landen zou dat in een van alle gemakken voorzien ziekenhuis kunnen zijn of ergens in een goedverzorgde omgeving.

Als dat de bedoeling zou zijn geweest, dan was Mijn geboorte toen al niet in een stal geweest. Maar dat was de bedoeling niet. Want juist ben Ik niet op aarde gekomen voor rijkdom, weelde, macht en dergelijke, juist ben Ik gekomen voor het nederige, het eenvoudige, het zwakke, het kwetsbare, om de ware kracht van Mijn liefde onder de mensen te brengen, juist aan de eenvoudige mens te tonen en te geven. Juist om te laten zien, dat vanuit het mindere, wat voor de wereld het minste is en weinig of geen waarde heeft, het hoogste, het machtigste verborgen is, de ware onbaatzuchtige liefde en haar onbaatzuchtige wijsheid. Ja, want ook de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt is onbaatzuchtig, in tegenstelling tot al die zogenaamde machtige grootheden, die hun wijsheid putten uit hun verstand en voor eigen goed en welzijn inzetten, zonder daarbij te letten op hun medemensen, die zij alleen gebruiken voor hetgeen zij voor zichzelf willen bereiken.

Ik kwam op aarde, klein en nietig, als baby, geboren in een stal, eenvoudig tussen de dieren en Mijn wieg was een kribbe met stro gevuld. En er zijn mensen die denken dat dat een verhaaltje is wat misschien helemaal niet weergeeft of het zo gegaan is. Maar uiteindelijk gaat het er niet om of mensen geloven of het zo daadwerkelijk gegaan is, uiteindelijk gaat het erom of mensen beseffen wat het betekent, wat Mijn geboorte in alle eenvoud en nederigheid voor hen, voor alle mensen, betekent. Want Mijn geboorte is in ieder mensenhart in de eenvoud en de nederigheid elke dag steeds opnieuw waarheid, Mijn liefde. En al wijzen mensen Mij af, in hun doen en laten ben Ik evengoed altijd aanwezig, met Mijn liefde voor hen en alle mensen. Mijn geboorte is het begin van de redding van jullie allemaal van de eeuwige dood, die nu geen enkele kans meer heeft. Laat Mijn geboorte jullie een teken zijn, dat jullie allemaal een plaats voor het eeuwige leven hebben in Mijn hemelen, waar alles vrij is in ware liefde en niets het besef van Mijn liefde kan verstoren.

Want Ik Ben het leven, het ware eeuwig gelukzalige leven, in de hemel en op de aarde, in de eenvoud en nederigheid van iedereen, van ieder hart. Want het gaat niet om de kribbe, de stal en de dieren, het gaat om je hart, om Mijn liefde in jouw hart, welke juist in jou geboren Ik Zelf in jou Ben, om jou voor altijd in Mijn liefde te laten leven in ware vrijheid en eeuwige gelukzaligheid. In eenvoud en nederigheid ben Ik geboren in ieders hart, in jouw hart. Ik, jullie Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus geboren in de nederigheid van jouw hart, tussen al jouw afdwalingen ben Ik eeuwig Leven in jouw hart!

Hemels Brood 5764

Wanneer mensen het over hemels hebben, dan hebben ze het over een smaak die hemels is, of over een fijne situatie die ze hemels vinden, maar wanneer Ik het over hemels heb, dan heb Ik het over het volmaakt liefdevolle leven en het geluksgevoel dat ware liefde geeft. Het woord hemels heeft allerlei betekenissen gekregen die iets omschrijven dat niet te maken heeft met de werkelijke betekenis, maar met het omschrijven van genoegens, zoals mensen dat op aarde voor zichzelf ervaren.

En zo zijn er veel woorden met een geestelijk diepe betekenis door mensen gebruikt om wereldse belevingen mee te omschrijven. Toch blijft er altijd nog een meer of minder duidelijke link naar de eigenlijke betekenis, de werkelijke weergave in geestelijke zin van Mijn Woord. Want hemels wordt vooral gebruikt om wereldse genoegens weer te geven en de oorspronkelijke geestelijke betekenis geeft ook wel een omschrijving van genoegens, maar niet de wereldse eigen gerichte genoegens, maar het werkelijke levensgeluk van de volmaakte onbaatzuchtige liefde. En dat is nogal een verschil. Het is een beetje te vergelijken met een tafel vol met het beste voedsel, maar mensen eten er niet van, maar voor hun plezier gooien ze ermee naar elkaar en lachen daar om. Zie hoe de verhoudingen verwrongen zijn door de afdwalingen van wat werkelijk leven is.

Maar hoe scheef de verhoudingen ook geworden zijn tussen wat de werkelijke betekenis van Mijn Woord is en wat mensen ervan gemaakt hebben, de oorsprong blijft evengoed de werkelijke betekenis. Hoe mensen hun leven ook vormgeven en invullen, het werkelijke leven verandert er niet door en juist daardoor komt er een moment dat niets meer in de werkelijke verhoudingen tot elkaar staat, zodat ook veel niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, waardoor het allemaal niet meer past en waardoor meer en meer de gewenste resultaten niet meer bereikt worden. Want de mens heeft met zijn eigenzinnigheid processen verstoord die, ondanks al zijn inspanningen, door hem niet meer in orde te brengen zijn. Er komt een moment dat die verstoringen hem boven het hoofd groeien en de mens met lege handen staat.

Jullie, die Mijn Woord in de juiste betekenis beginnen te begrijpen en met lede ogen aanzien hoe een catastrofe aan het ontstaan is door alle eigengewin, door alle eigenliefde, door alle afdwalingen in trots en hoogmoed, vrees niet, want de oorsprong van alles, de werkelijkheid van leven, van alles en iedereen ligt in Mijn Hand van liefde, en Ik laat niet varen wat Mijn Hand, wat Mijn liefde ooit begon. De spiraal van het leven komt eeuwig en altijd bij Mij uit. Wees gerust, want Ik kom terug en alles zal tot zijn oorsprong terugkomen, tot Mijn liefde, tot werkelijk leven, gelukzalig hemels waar leven!

Hemels Brood 5765

Er komt een tijd dat je je net als nu bewust bent van je persoonlijke bestaan, dat je je bewust bent te leven, en er geen verleiding meer is die je wegtrekt van Mijn ware liefde. Er komt een dag dat er geen kwaad meer is. Dat is de eeuwige dag waarop geen duisternis ooit nog is, alleen volmaakt waar leven, zodat er ook eeuwig geen verleiding meer is om te weerstaan. Er komt een dag waarop je alle verleiding weerstaan hebt, omdat je geheel vervuld bent van Mijn liefde, waardoor je op geen enkele manier nog tot iets anders verleid kunt worden, omdat je uit eigen vrije wil niet anders meer wilt dan alleen gehoor te geven aan Mijn ware liefde bij alles wat je doet of laat. Dat is het moment waarop je het je eigen gemaakt hebt om in volledige vrijheid helemaal en in alles Mijn liefde te zijn en niets je daar meer vanaf kan brengen.

Je kunt je dat nu niet voorstellen hoe dat zal zijn, want je doet nu al je best om in alles Mijn liefde te zijn, maar er zijn nog regelmatig momenten waarop je bemerkt toch nog wat afgedwaald te zijn en dat geldt voor veel mensen die hun best doen. Daardoor is het moeilijk om je voor te stellen dat er een moment komt waarop alles goed is, je alleen nog volmaakt Mijn liefde zult zijn, geheel bewust van jezelf, van je bestaan, van je leven uit Mij en Mijn liefde. Zolang je nog op de een of andere manier verleid kunt worden, zo nu en dan ook niet goed weet of het één beter is dan het ander, je verlangens hebt, raakt je zicht op goed of niet zo goed of zelfs slecht, nog vertroebeld, zolang kun je je het volmaakte leven zonder enige verleiding ook nog niet voorstellen zoals het zal zijn. Toch ga je het ware leven zelf zijn, bewust van jezelf en je bestaan als eigen persoon en ga je je ook bewust zijn van alle leven, alle mensen, en ten diepste van Mij en Mijn liefde in alles en iedereen.

Probeer je niet voor te stellen wat nu voor jou onvoorstelbaar is, want je geestelijk oog kan nog niet zo zuiver zien als daarvoor nodig is. Je vermogen om het ware leven ten diepste te begrijpen is nog niet zo ver ontwikkeld als daarvoor nodig is. Het proces van groei tot volmaakt zelf Mijn liefde uit eigen vrije keus zijn, is nog niet afgerond. Maar op het moment dat het zover is, zul je het weten, zul je het voelen, zal er een ongekend grote vreugde in jou zijn en die vreugde, die een enorme blijdschap is, zal ook in Mij zijn, want jij bent in Mij persoonlijk altijd jouw zelf en daarmee is jouw vreugde Mijn vreugde en Mijn vreugde jouw vreugde. Want in de eenheid met Mij behoud jij geheel jouw eigen persoonlijk besef van leven, zoals je dat nu ook hebt, alleen is dat nu nog niet in de volledige bewustheid van wat het werkelijke leven zonder enige verleiding is en hoe dat voelt.

Nu kun je blij zijn als je iets goed doet, als je liefde kunt geven, liefde kunt zijn en liefde krijgt, die worden afgewisseld met momenten van afdwaling. Maar dan is er geen afdwaling meer, dan ben je in eenheid met Mij en Mijn liefde, persoonlijk jezelf in de volle gelukzaligheid van werkelijk leven, werkelijk zelf Mijn Zijn.

Hemels Brood 5766

Verlang naar Mij, verlang naar Mijn liefde, dat is het enige verlangen dat juist en goed is voor iedereen. Het verlangen naar waar werkelijk leven, naar geven en alleen van Mij ontvangen wat Ik in Mijn liefde weet dat voor jou het beste is om te ontvangen. Verlang ernaar om van Mij te krijgen wat Ik jou wil geven en niet wat jij graag wilt hebben. Want er is op aarde bij mensen zoveel verlangen wat niet het beste voor hen is, terwijl wat wel het beste is voor iedereen bij Mij voorradig is, maar voor aards menselijke begrippen niet naar genoegen is.

Als een mens uit verlangen een richting uitgaat die hem in grote moeilijkheden brengt, zonder dat hij dat weet of beseft, en Ik trek hem daarvan weg, vindt hij dat niet fijn. Zo is er veel dat Ik ten goede keer, maar mensen niet fijn vinden, omdat ze niet weten wat hen te wachten staat als Ik hen niet van die weg naar hun verlangen wegtrek. Ik trek niet altijd iedereen weg van zijn verlangens, omdat het soms beter is dat iemand ervaart wat het najagen van zijn verlangens hem in werkelijkheid geeft. Zo is het dat de een in moeilijkheden komt, omdat hij zijn verlangens gevolgd heeft en daarvan de gevolgen ondervindt, terwijl een ander, omdat Ik hem wegtrek van de weg van zijn aardse verlangens, het moeilijk heeft, omdat hij zich daartegen verzet en blijft proberen om aan zijn verlangens te voldoen.

Er zijn maar weinig mensen die in hun hart met hun verlangens naar Mij komen en naar Mijn advies luisteren en er naar handelen. Al het aardse verlangen is loos, maar wie in alle eenvoud naar Mij en Mijn liefde verlangt, die zal Ik bevrijden van zijn aardse verlangens, langzaam maar zeker zal zijn verlangen naar Mij en Mijn liefde groeien en alle verlangens naar aardse zekerheden, naar aardse genoegens, naar aards welzijn, zullen afnemen. Maar ook dat is op aarde een traag proces wat met vallen en opstaan gepaard gaat. Want het afstaan van aardse verlangens is moeilijk, vooral die, die diepgeworteld zijn in het dagelijks leven. Vooral als de omstandigheden veel moeite vragen, bij armoede, bij ziekte, bij verlies, is het niet gemakkelijk om niet te verlangen naar verbetering van de situatie, naar geld en goederen, naar welzijn. Ik begrijp dat, want zulk verlangen komt voort uit nood en is daarom minder zwaarwegend dan verlangens die met overdaad te maken hebben.

Kom juist ook bij nood met je verlangens bij Mij in je hart, want die verlangens zijn eigenlijk verlangens naar Mij. Ga niet zelf proberen aan je verlangens te voldoen, maar kom bij Mij en jouw verlangens vorm Ik om tot kracht om te dragen, tot liefde om te begrijpen dat elke situatie door Mij ten goede gekeerd wordt op de daarvoor bestemde tijd. Verlang naar Mij en Mijn liefde en Ik geef je alles wat nodig is. Ik neem niets weg, maar uit liefde voor jou geef Ik je wat nodig is voor alle mensen om tot werkelijk leven te komen. En dan zul je bereid zijn om de situatie aan te nemen en beseffen dat alles goed is, ook wat nu niet zo fijn is, maar zeker goed komt in Mijn eeuwig ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5767

Elke boom, struik, of plant en elk soort daarvan heeft zijn eigen zaad van Mij gekregen, elk dier en elk soort dier heeft zijn eigen zaad waarin een specifieke blauwdruk aanwezig is. Elk mens heeft een eigen unieke code waardoor hij is wie hij is zoals Ik het hem als een eigen zijn gegeven heb. En hoewel wetenschappers deze blauwdruk, die DNA genoemd wordt, uitpluizen en daarop veranderingen willen kunnen aanbrengen, om ziektes te kunnen oplossen of om andere redenen, de werkelijk unieke code van ieder mens persoonlijk is door geen mens zodanig te veranderen dat het persoonlijk unieke van iemand gewijzigd kan worden.

Maar de mens denkt met zijn wetenschappelijke onderzoeken van wel, denkt dat Ik fouten gemaakt heb die hij als wetenschapper kan herstellen of wat Ik gemaakt heb, kan verbeteren. Hoe arrogant is dat. Hoe vaak is niet de opmerking: ‘foutje van de natuur’ te horen, terwijl dat eigenlijk betekent, dat Ik een foutje gemaakt zou hebben. Zouden de wetenschappers eens alle foutjes die in de loop der eeuwen door mensen gemaakt zijn bestuderen, dan zouden ze tot heel andere conclusies kunnen komen. Of zouden ze eens beseffen dat Mijn Schepping van in den beginne volmaakt perfect in orde gemaakt is, en daarbij eens beseffen dat Mijn Schepping ondanks alle fouten die mensen door de eeuwen heen gemaakt hebben, zelfs nog steeds volmaakt perfect is. Terwijl het daarbij eigenlijk niet om foutjes, maar ook nog om enorme fouten van mensen gaat, waardoor veel verstoord en ontregeld is, wat goed en volmaakt werkte.

Je kunt je hierbij afvragen hoe Ik kan zeggen, dat Mijn Schepping nog steeds volmaakt perfect is. Zie je, omdat elke fout, groot of klein, hoe vaak ook gemaakt door nog zoveel mensen, verspreid over alle eeuwen, aan de werking van Mijn Schepping niets veranderd heeft of veranderen kan. En die werking van Mijn Schepping is iedereen die op aarde verblijft, verbleef of nog zal verblijven tot werkelijk waar gelukkig leven te brengen en in die werking zijn alle fouten van alle mensen opgenomen. Dat wil niet zeggen dat de door mensen gemaakte fouten geen effect hebben op het verloop der dingen en geen gevolgen hebben voor de mensen op aarde, want dat is wel zo. Maar aan de volmaaktheid van wat Ik voor alle mensen geschapen heb, wijzigt het niets. Zouden de wetenschappers dat, al die onvolmaaktheid van mensen en de foutjes, fouten en vergissingen en de tekortkomingen van mensen, allemaal bestuderen in het licht van Mijn zon, dan zouden ze zich meer dan achter de oren krabben en wel heel verbaasd over de resultaten kunnen zijn. Maar zo is het niet en laten wetenschappers maar zoeken waar ze zoeken, het is slechts aan de schil die de inhoud verbergt. Omdat Ik hen niet toelaat om meer te zien dan ze aankunnen en dat is ten aanzien van het werkelijke leven en de volmaaktheid van Mijn Schepping weinig of niets.

Wie in Mij gelooft, wie in Mijn liefde gelooft, wie wel ziet hoe volmaakt de natuur door Mij geschapen is, wie in zich wel beseft dat in de Schepping door Mij geen fouten gemaakt zijn, en wat Ik geschapen heb nog steeds volmaakt is, ondanks alles wat mensen in hun ijver verstoord hebben, die geef Ik zicht op wat waar is, zicht op werkelijk leven, zicht op de betekenis van Mijn Woord, Mijn liefde en Mijn wil en het doel van de Schepping. Maar Ik zeg jullie daarbij, al doe je nog zo je best om aan hen die in wetenschap geloven en fouten als Mijn fouten zien, Mijn Woord en Mijn liefde uit te leggen, zij zullen het niet kunnen verstaan, omdat het voor hen beter is om het niet te verstaan en zolang Ik dat beter vind, zal dat zo zijn. Begrijp daarmee dat veel mensen je goed bedoelde uitleg naast zich neer zullen leggen totdat Ik hun oren en hun hart open om te verstaan en te begrijpen. Luister daarom steeds in je hart naar Mij, dan zul je geen moeite verspillen aan degenen die geen gehoor kunnen geven en zul je steeds weten wie Ik op je pad gebracht heb en graag uitleg van je krijgt over Mij, Mijn Woord en Mijn liefde voor hen en voor alle mensen.

Hemels Brood 5768

Voor ieder mens komt er een moment waarop hij dingen van zichzelf, die niet naar liefde waren, inziet. Dingen waarvan hij voorheen niet besefte dat het niet naar liefde was. Met zo’n nieuw inzicht is hij een stap dichter bij het totale ware levensinzicht, een stap dichter bij Mij en het zelf in alle opzichten Mijn liefde zijn. Want bij zo’n nieuw inzicht heeft iemand zich Mijn liefde een beetje meer eigen gemaakt.

Steeds opnieuw gebeuren er bij iedereen dingen die een mens tot een diepere beschouwing van zijn doen en laten brengen, waardoor er vernieuwd inzicht kan ontstaan, waardoor iemand in zichzelf begrijpt wat zijn handelen nog aan ware liefde miste. Wie dat ter harte neemt en zich ervoor wil inzetten om zijn handelen te verbeteren, omdat hij inziet dat dat voor hem en voor zijn medemensen beter is, die groeit in zijn liefde en Ik zal hem helpen om zijn handelen naar zijn nieuwe inzicht te wijzigen. Soms heeft iemand direct de nederigheid om zijn dwaling in zijn hart aan Mij toe te geven, dan zal hij al gauw vanuit eigen overtuiging naar zijn nieuwe inzicht handelen en daarmee heeft hij zich een beetje meer van Mijn liefde eigen gemaakt.

Het is de bedoeling, dat alle mensen bij alles, uit volledig eigen overtuiging, naar Mijn liefde gaan handelen en daarmee ten volle Mijn ware liefde zich eigen gemaakt hebben. Dat eigen maken is op aarde en daarna een proces wat bij de ene mens sneller verloopt en dieper gaat dan bij een ander. Bij de ene mens duurt het eeuwen, bij een ander kan er op aarde al veel van Mijn liefde eigen gemaakt worden. Maar het grootste deel van de mensen is traag, zodat er voor hen meer tijd nodig is. Toch is dit niet te vergelijken met elkaar, want niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, dezelfde talenten, dezelfde omstandigheden, enzovoorts. Ook heeft elke gebeurtenis betrekking op meerdere mensen, in verschillende mate. Dat geldt voor het grote geheel, voor kleinere groepen en voor ieder persoonlijk.

Alle gevolgen van elke gebeurtenis zijn lering. Die lering kan door de ene mens als een straf ervaren worden, terwijl die lering door een ander als hulp van Mij ervaren kan worden. Wie wil leren zal het eerder als hulp van Mij ervaren, dan als straf. Daardoor zal diegene in kortere tijd tot meer inzicht komen en zal zijn proces dieper en intensiever verlopen, wat het leven op aarde er voor hem toch niet makkelijker op maakt. Elk juist leren gebeurt vanuit je innerlijk, vanuit je hart, vanuit je contact met Mij. Hoe bewuster je in je hart in contact met Mij bent, des te dieper kun je Mijn liefde leren begrijpen en je vanuit een innerlijk groeiende overtuiging het leven naar Mijn liefde eigen maken in al je handelen, in alles. Want uiterlijk gebeurt er van alles, maar innerlijk leer je. Innerlijk Ben Ik Die jou alles leert, Die jou leert, hoe ware liefde uit eigen vrije keus in alles zelf te zijn. Mijn liefde.

Hemels Brood 5769

Ik ben zachtmoedig voor wie dat nodig heeft. Ik ben streng voor degene die dat nodig heeft. Ik geef, waar dat het beste is en Ik neem, waar dat het beste is. Ik laat vrij, wie vrij kan zijn, maar Ik laat gevangen zitten, wie in wat dan ook gevangen zit, als dat het beste is. Wat Ik ook doe, in welk opzicht dan ook, het is altijd uit ware liefde en haar wijsheid en het komt altijd ten goede aan alle mensen tezamen en aan ieder persoonlijk, en aan Mijn  doel voor jullie, dat is alle mensen tot het ware leven te brengen. Al Mijn liefde zet Ik daar voor in, maar niet zonder Mijn wijsheid, niet zonder geduld, niet zonder vergeving, niet zonder begrip.

Want Ik ben verdraagzaam en goedmoedig en Mijn liefde laat nooit af, zij is altijd werkzaam in de juiste verhoudingen voor alle mensen tezamen en voor ieder persoonlijk. En in haar wijze werking houdt zij rekening met ieders vermogen, met ieders karakter, met ieders onvermogen, met alle omstandigheden, met alle gevolgen op gevolgen van alle gebeurtenissen die op aarde aan mensen iets te dragen geven wat zij liever niet zouden dragen. Mijn ware wijze liefde werkt in alle opzichten precies zoals Ik wil, dat is volledig dienstbaar aan wat het beste is voor alle mensen. En al denken mensen zelf wel te weten wat het beste voor hen is, Ik weet beter. Want niemand kan overzien wat Ik overzie, niemand weet wat Ik weet. Maar als de tijd komt dat Ik zicht geef op alle wegen die mensen op aarde gegaan zijn, zicht geef op wat werkelijk waar leven in alle gelukzaligheid is, dan zullen velen beseffen hoe zij zich vergist hebben, hoeveel zij zichzelf en hun naasten tekort gedaan hebben, hoe vaak zij Mij, die hen toch altijd in liefde gedragen heeft, verloochend hebben en beseffen dat zij dat gedaan hebben voor dat wat het minste waard is in de hele oneindigheid: voor bezit, voor macht, voor eigen genoegens.

Dan zullen zij beseffen hoever zij van de waarheid, van werkelijk leven zijn afgedwaald. En dat besef zal pijn doen. Die pijn zal hen juist reinigen en zuiveren van alles wat aan hen kleeft en het bereiken van het ware leven in de weg staat. Maar dan zal Ik hen in Mijn liefde opnemen en over alle pijn heen dragen naar hun plaats in Mijn hemelen. Want Ik heb voor alle mensen plaats bereid in Mijn hemelen. En de pijnen en de ziekten die mensen op aarde geleden hebben door alle gevolgen van liefdeloosheid door medemensen, zal door Mij in overlopende mate vergoed worden, nu op aarde en dan in Mijn hemelen. Niet met bezit, niet met macht, niet met status of andere wereldse verlangens, maar met groei in liefde, groei in geestelijk levensbesef, groei in besef wie Ik Ben en het gelukzalige leven dat Ik jullie geef. Want jullie zijn uit Mijn liefde geboren en zo zal het zijn dat jullie tot Mijn liefde waaruit jullie geboren zijn, terugkomen in het volle besef daarvan en de werkelijk ware gelukzaligheid van persoonlijk levend bestaan.

Hemels Brood 5770

De weg naar de hemel is een smalle weg en de poort om door te gaan om in de hemel te komen is laag, heel laag, zo laag dat zelfs de kleinste mensen ervoor moeten buigen. En de grootste mensen moeten er heel diep voor buigen. Maar degenen die de smalle weg niet gaan, zullen de poort niet vinden, zolang ze voor de brede wegen kiezen. Voor die brede wegen, die hen op aarde veel geven van wat zij het liefste willen hebben, zoals aardse genoegens, zoveel mogelijk bezit, macht om anderen aan hun wil te kunnen onderwerpen en aanzien om zich koning over hun leven te kunnen wanen.

Maar langzaam zullen de brede wegen vervagen en zal er een onbegaanbaar terrein ontstaan en al degenen die de brede wegen volgden, wegen van eigenbelang en liefdeloosheid, van onvrede en verwijten, van leugens en bedrog voor eigengewin, zullen dan niet meer weten welke kant uit te gaan en zij zullen elkaar bevechten om het weinige voedsel wat er tussen de doornen en distels nog is en alleen met veel moeite bereikt kan worden. Ja, op die brede wegen was Ik ook altijd aanwezig om hen Mijn liefde en zorg te tonen, om hen de smalle weg aan te bevelen en om uit te leggen waarom zij het beste die smalle weg zouden gaan. Ook op die brede wegen heb Ik hen Mijn goede voedsel aangeboden, dat is Mijn Woord en Mijn wijze liefde, en zij aten het nauwelijks of niet, maar al wat er anders te eten werd aangeboden, het kant en klare, dat is, de leugens die hen beloofden aan hun verlangens naar rijkdom en macht te kunnen voldoen, werd gretig ingenomen. En vervolgens, als die brede wegen vervaagd zijn, door onkruid overwoekerd zijn, dat is, door de gevolgen van al de liefdeloze werken, de leugens en het bedrog, tot een grote verwarring verworden is, weten mensen de ware weg, die smal is en niet gemakkelijk om te gaan is, maar wel tot het ware hemelse leven leidt, niet meer vinden.

Evengoed laat Ik hen niet in die verwarring en Ik ben er dan ook, in de wildernis van hun verwarring, met Mijn wijze liefde en opnieuw zal Ik met Mijn liefde bij hen zijn en hen uitleg geven hoe de smalle weg, die deemoed, oprechte eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en ware liefde is, door hen te vinden en te gaan is. En al die grote mensen, met hun grote mond, zullen eerst kleiner worden en dan zal voor hun ogen, dwars door al het onkruid, dwars door de distels en doornen heen, de smalle weg zichtbaar worden voor al degenen die Mijn liefde en Mijn zorg aannemen. En jullie, die Mijn aangewezen smalle weg al gaan, jij die zoveel je kunt al Mijn smalle weg gaat, vrees niet als je eens een stapje links of rechts naast die smalle weg zet, even niet geheel naar liefde handelt, even niet belangeloos was, even geen begrip had, even iemand verwijten maakte, want zodra je dat inziet trek Ik je weer op die smalle weg en daardoor groei je kleiner, zodat je aan het eind van die smalle weg nog maar een klein beetje te buigen hebt om door de smalle lage poort de hemel binnen te kunnen gaan. Die smalle weg is bepaald niet makkelijk om te gaan, maar je weet dat je er wel mee in Mijn ware hemel kunt komen, waar het ware leven is en je de ware gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 5771

Iedereen mag Mij alles vragen en Ik zal antwoord geven. Maar het maakt voor het verstaan van Mijn antwoord wel uit met welke verlangens iemand zijn vraag stelt en hoe iemand luistert. Want veel mensen vragen Mij en denken geen antwoord te krijgen. Toch krijgt iedereen antwoord van Mij. Alleen bij veel mensen is er een dusdanig verlangen verweven met hun vraag, dat zij een bepaald antwoord van Mij verwachten, dat maakt dat hun luisteren gericht is op dat antwoord wat zij graag willen horen en verwachten. Terwijl Mijn antwoord regelmatig niet het verwachte antwoord is, horen en verstaan veel mensen Mijn antwoord niet.

Er zijn verschillende manieren waarop Ik Mijn antwoorden geef. Om te beginnen altijd in iemands hart. Dat wordt het beste verstaan door mensen die gewend zijn om in hun hart regelmatig in contact met Mij te zijn en redelijk goed weten wanneer iets hun eigen invulling is en wanneer het Mijn advies in hun hart ingegeven is. Iedereen kan leren met Mij in zijn hart in contact te komen, maar voor veel mensen is dat niet gemakkelijk, door misvattingen, door eigen invullingen, door verkeerde verwachtingen en dergelijke. Daarom zijn er ook andere manieren waarop Ik op vragen van mensen antwoord geef. Dat is via momenten waarop er iets gebeurt waardoor Mijn antwoord verstaan kan worden, ook door geschriften waarin iemand het antwoord op zijn vraag kan vinden en door een medemens die in zijn hart Mijn Woord zuiver en juist kan verstaan, omdat hij vaak in zijn hart in contact is met Mij.

Ik geef Mijn antwoorden op al die verschillende manieren, om de mogelijkheid dat iemand Mijn antwoord verstaat zo groot mogelijk te maken. Maar Ik zeg jullie, die Mij vragen stelden en denken dat Ik geen antwoord gegeven heb, beschouw eens in jezelf vanuit welk verlangen, of met welke verwachtingen, of met welke eigen invullingen, met welke vaste overtuigingen je je vragen gesteld hebt. Want dat heeft er allemaal mee te maken, of je Mijn antwoord kunt verstaan, of je tussen al je eigen denken Mijn antwoord wel kunt onderscheiden. Vooral als Mijn antwoord door iemand niet gehoord wil worden, omdat het hem iets duidelijk maakt wat hij niet graag zo duidelijk gezegd krijgt, “hoort” hij Mijn antwoord niet.

Voor iedereen die Mijn antwoorden wil horen, wil verstaan in zijn hart, of in wat iemand tegen hem zegt, of in wat hij leest of meemaakt, geldt dat daarvoor een bereidheid nodig is om zichzelf tot in de pijnlijkste eerlijkheid voor Mijn antwoord open te stellen, vrij van eigen invullingen, vrij van verwachtingen, vrij van gewoonten en eigen ingevulde overtuigingen. Dat is bepaald niet gemakkelijk en Ik verwacht dan ook niet dat je dat van het ene op het ander moment kunt. Dat wil niet zeggen dat Ik dan maar geen antwoord geef, want Ik geef jullie allemaal altijd antwoord en veel meer nog dan dat. Ik zie jullie vragen al lang van tevoren en hoe dan ook help Ik je om het juiste antwoord altijd, na korte of langere tijd, in Mijn ware liefde te vinden!

Hemels Brood 5772

In de wereld is onrust, maar is er vrede in je hart? Want wanneer er vrede in je hart is, gaat de onrust van de wereld aan je voorbij. Of voel je je medeverantwoordelijk voor de onrust in de wereld en zou je het liefst alles wat mis is in de wereld recht willen zetten, omdat je ziet dat mensen eronder te lijden hebben?

De onrust in de wereld heb Ik al op Mijn schouders genomen, dat is misschien niet zo te merken, want je ziet de onrust alleen toenemen, toch is het zo. Die onrust van de wereld is onderdeel van het proces dat op aarde haar verloop heeft, om wijze redenen die voor jullie niet te doorzien zijn. Iedereen maakt daar deel vanuit, iedereen heeft op aarde in dit proces plaats gekregen van Mij, met ieder persoonlijk een werking die past binnen het verloop van dat proces. Die plaats is wie jij bent, hoe je bent maakt deel uit van dat proces. Daarom, als je zonder jezelf te forceren bent wie je bent, en daar in je hart vrede mee hebt, dan neem je daarmee al de nodige verantwoordelijkheid op je, voor de wereld zoals die is. Want Ik heb goed en kwaad tezamen op aarde toegelaten en plaats gegeven in ieder mens. Waarbij de ene mens vanaf zijn oorsprong meer naar het goede neigt dan de andere mens. En dat is niet zomaar, maar met wijze redenen, voortkomend uit Mijn liefde.

Juist goede mensen zijn daarbij geneigd om de zorg voor zo’n beetje de hele wereld op zich te nemen, omdat ze in hun goedheid iedereen tot vrede en liefde voor elkaar willen brengen. Ik zeg jullie, blijf in vrede in je hart, want van daaruit werkt die vrede op de wereld in, wees die goede mens in het klein van je eigen directe omgeving, want de zorg voor de wereld en alles wat daar loos is, heb Ik in Mijn liefdevolle Hand, al van lang voor jouw komst op aarde. De mensen zijn de wereld niet, want de wereld was er al lang voordat jij op aarde geboren werd en zal er nog wel een tijdje zijn ook nadat jij niet meer op de aarde verblijft. De wereld is alles wat afwijkt van liefde en de mens is degene die daar mee te maken krijgt en gedurende zijn verblijf op aarde de vrijheid heeft hoe daar mee om te gaan. Hij heeft de keus tussen goed en kwaad. En nu juist het verschil tussen mensen, dat tot uiting komt in hoe ieder voor zich is, met ieders persoonlijkheid, karakter, talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden, maakt de grote werking tussen goed en kwaad, wat een doorgaand proces is van voor je komst op aarde en verder gaat na je verblijf op aarde.

Hoe kan het wereldse verloop dan jouw verantwoordelijkheid zijn, als alles doorloopt, ook als je niet op aarde bent? Neem je plaats in zoals je bent en als je begrijpt dat je Mijn liefde bent, wees dan zoveel je kunt Mijn liefde en heb vrede met jezelf, met je mogelijkheden, maar ook met je onmogelijkheden. Met wat je goed doet, maar ook met wat je nog niet goed doet. Want het proces op aarde ligt in Mijn Hand en daar heb je plaats in gekregen zoals je bent en jouw verantwoordelijkheid is het om zoveel je kunt te zijn wie je bent, Mijn liefde. Die verantwoordelijkheid heeft iedereen en dat kun jij van niemand overnemen, want dat zou niemand helpen om, als eigen persoonlijk zijn, Mijn ware leven te bereiken. Zelfs Ik neem dat van niemand over, want dat zou iemand belemmeren om tot eigen waar leven te komen. En daar is nu juist het hele aardse goed en kwaad proces voor bedoeld, om iedereen uit eigen vrije keus tot werkelijk leven te laten komen. Daarvoor heeft iedereen zijn persoonlijkheid, zijn plaats en zijn eigen verantwoordelijkheid gekregen. Niet om de wereld op je schouders te nemen, maar om eenvoudig jezelf te zijn zoals je bent en te doen wat je in liefde kunt doen en tevreden te zijn met wat je nog niet kunt.

Dan zorg Ik ervoor dat alles voor alle mensen goed komt, hemels goed, in Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 5773

Dienstbaar zijn. De doorsnee mens is vooral dienstbaar aan zichzelf, of eist van anderen dat zij dienstbaar zijn aan hem. De meeste mensen weten van ware dienstbaarheid weinig of niets af. Ware dienstbaarheid is gelijk aan ware liefde, aan zelfopoffering, aan nederigheid, aan de minste zijn. En er zijn maar weinig mensen die daar weet van hebben. Maar van liefde denken veel mensen wel te weten, wat liefde is. Veel mensen hebben daar hun eigen invulling aangegeven en dat komt erop neer, dat zij veelvuldig bij anderen zien wat geen liefde is, terwijl ze van zichzelf denken naar liefde te handelen. Zo zijn er veel verschillende begrippen over liefde en wat goed is of niet goed is en dat wordt heel vaak afgemeten naar wat iemand wel of niet prettig vindt van een ander, waarbij wat niet prettig gevonden wordt, als geen liefde gezien wordt en wat wel prettig gevonden wordt, als liefde.

Wie iemands ongenoegen wekt met zijn manier van doen, is niet liefdevol, maar wie iemand prijst en gunsten verleend, is wel vol liefde, tenminste, voor degene die begunstigd wordt. Maar de liefde zoals Ik die predik heeft nog maar weinig mensen bereikt en er zijn maar weinig mensen die in hun hart aanvoelen wat werkelijk ware liefde is. Zij beseffen hoe moeilijk het is om die ware liefde, Die Ik Ben in hen, te zijn, naar te handelen. Zij weten dat er een verschil is tussen wat de doorsnee mensen als liefde zien en Mijn ware werkelijke liefde. En er is een groot verschil. Want veel mensen denken dat ware liefde nooit pijn doet, evengoed kan Mijn liefde iemand op een bepaalde manier wel pijn doen. Dat is niet de pijn die mensen elkaar aandoen, dat is de pijn van het besef niet naar liefde gehandeld te hebben. Want van tijd tot tijd toont Mijn liefde aan mensen hun liefdeloos handelen, hun vergissingen, hun misvattingen, hun verkeerde vastgeroeste overtuigingen en dat doet soms pijn. Niet Mijn liefde, maar het besef daarvan.

Zou Ik mensen hun van liefde afwijkende gedrag niet tonen, dan zou dat geen liefde zijn. Maar als mensen elkaar onderling misvattingen en vergissingen voorhouden, dan ontaardt dat vaak in verwijten over en weer, omdat veel daarvan uit eigenbelang gebeurt. En dat is dan ook het grote verschil met Mij en Mijn liefde, alles wat Mijn liefde mensen brengt en toont, is niet in Mijn belang, maar in het belang van de mens, in het belang van zijn groei naar het ware gelukzalige leven, naar totaal werkelijk ware liefde zelf eeuwig zijn. Mijn liefde toont mensen hun ware gezicht, aan zichzelf en aan hun medemensen, als dat goed voor hen is, en dat kan pijnlijk zijn. De werkelijke pijn is niet Mijn liefde, maar het besef dat iemand over zijn van liefde en waarheid afgedwaalde gedrag krijgt. In werkelijkheid doet ware liefde geen pijn maar brengt het inzicht ten aanzien van wat werkelijk leven is. Het brengt het te bereiken ware leven in gelukzaligheid dichterbij, voor degene die over de pijn kan heenstappen.

En wie dat kan, zal gelijk de ware zachtmoedige liefde van Mij in zijn hart voelen en weten dat de pijn zijn besef is en Mijn liefde zachtmoedig is en hem ten goede komt. Die liefde, die zachtmoedig is en zonder enig eigenbelang, puur om de ander te helpen bij Mij te komen, mogen jullie leren. Dat leren, al gaat het soms met pijn gepaard, is ook Mijn liefde, ware onbaatzuchtige zachtmoedige dienstbare echte liefde!

Hemels Brood 5774

Je bent niet pas toen je op aarde kwam tot bestaan gekomen. Je bent altijd deel van Mij, je bestaat van eeuwig voor je bestaan op aarde tot eeuwig na je bestaan op aarde, deel van Mij. Met je geboorte op aarde ben je tot besef van je bestaan, tot besef van persoonlijk leven gekomen. Leven ben Ik en leven is eeuwig, jouw leven is eeuwig. Voorheen in Mijn bewustheid van Zijn, maar vanaf je geboorte op aarde niet alleen in Mijn bewustheid van Zijn, maar ook in je eigen persoonlijke bewustheid van zijn. Maar die eigen bewustheid van zijn verdringt bij veel mensen de bewustheid van Mijn Zijn, die ieder van oorsprong toch evengoed is.

Deze verdringing van de bewustheid van Mijn Zijn is al eerder begonnen. Toen Ik Mijn zeven geesten vanuit Mij hun eigen bewustheid van zijn gegeven heb, is de grootste en eerste geest, die alle andere geesten in zich heeft, in de waan vervallen zelf het ware leven te zijn. Daarmee is hij de bewustheid van Mijn Zijn in hem kwijtgeraakt, waarmee hij zijn ware levensbesef uit Mij blijvend kwijtgeraakt zou zijn en in de dood van geen enkel levensbesef terechtgekomen zou zijn, als Ik hem niet in Mijn liefde vastgehouden had. En zo heb Ik voor hem en al degenen die met hem het levensbesef kregen, de aarde geschapen, met de mens als drager van het ware levensbesef uit Mij en zijn eigen persoonlijk bestaansbesef. Daarmee heb Ik de mens in het Paradijs geplaatst, dat is, in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn oneindig grote eeuwig onbaatzuchtige liefde. Maar de mogelijkheid om te vervallen in de waan het ware leven zelf te zijn bleef daarbij aanwezig, evenals de eigen vrije keus, omdat de mens alleen daarmee zich zijn eigen bestaan en Mijn bestaan tegelijk bewust kan zijn en te leven.

Maar de vrije keus verleidde de mens en zo scheidde hij zich ook op de aarde af van zijn oorspronkelijk ware zijn, Mijn ware Zijn in hem. Daarmee verloor hij zijn plaats in het Paradijs en kreeg op aarde de plaats te moeten werken voor zijn bestaan, waarbij hij de mogelijkheid kreeg om te ontdekken wie hij is, Wie Ik Ben en de mogelijkheid om tot het ware gelukzalige leven terug te komen. Om te voorkomen dat de mens op aarde in zijn eigenwaan toch verloren gaat, ben Ik Zelf, in Jezus Christus, de Mens, op aarde gekomen en heb Ik in Jezus Christus waargemaakt wat nodig was om de mens voor eeuwig van de dood te redden en voor altijd tot het ware gelukzalige leven terug te brengen, door de volkomen zelfverloochening, welke de volledige aanname is van het ware Goddelijke Zijn als mens en het eigen zijn terug te geven aan Mij, de Godheid.

Mijn sterven en opstanding is voor de mens op aarde de mogelijkheid om tot zijn van oorsprong gelukzalige leven, Mijn ware leven, in de bewustheid van Mij en zichzelf, terug te komen en te blijven. Daarvoor ben jij op aarde, mens. Van jezelf, van je eigen bestaan bewust, met in je Mij, Jezus Christus, de Mens, contact met Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, waaruit jij mens alles kunt putten en tot werkelijk eeuwig gelukzalig leven kunt komen. Volg Mij, Ik ben in jou werkelijk leven, ware onbaatzuchtige liefde, jou dienstbaar, jouw Redder van de eeuwige dood. En op aarde is alles aanwezig om jullie allemaal, mens op aarde, de weg te wijzen. In jou ben Ik in Jezus Christus aanwezig om jou te helpen die weg te gaan, die Ik in de Mens Jezus Christus gegaan ben. Zodat je niet blijft kleven aan je eigen besef te bestaan, maar gaat inzien dat je vóór alles eerst Mijn bestaan bent, dat je zonder Mijn bestaan niet bent. Dat je het eeuwige leven hebt, omdat Ik eeuwig leven ben, eeuwig gelukzalig leven, eeuwig ware gelukzaligmakende liefde.

Mens, voor jou heb Ik de aarde geschapen met alles erop en eromheen, om je Mijn leven terug te geven, om je van de dood te redden. Want mens, Ik heb jou lief. Ik heb jou eeuwig oneindig lief.

Hemels Brood 5775

Het goede en het kwade is op aarde samengevoegd tot een in elkaar overlopend geheel, door het doen en laten van mensen, wat de ene keer goed en een andere keer niet goed is. Er is vooral veel bedrog onder de mensen en wel zodanig, dat het heel moeilijk te herkennen is of iets wel of niet waar is. Maar vroeg of laat wordt toch wel duidelijk wat waar is en wat bedrog is. Alleen heeft het dan vaak al heel wat schade gedaan aan mensen. Schade die gezien wordt, maar ook veel schade die niet gezien wordt. Ik zie alle schade en met liefde zorg Ik ervoor dat elke schade tot iets goeds keert voor alle betrokkenen, zodanig dat ook degenen die de schade veroorzaakt hebben, hun aandeel kunnen herstellen. Alleen kan het in veel gevallen lang duren voordat dat gebeurt, omdat veel mensen gewend zijn aan kleine en grotere leugens, het is algemeen bekend en mensen weten van elkaar dat niet iedereen eerlijk is.

Dat wil niet zeggen, dat al die kleine en grotere leugens geen schade brengen omdat iedereen wel van leugens gebruikmaakt, want ze geven wel degelijk schade. En ook al draag Ik ze in Mijn liefde, zodat ze tot iets goeds gekeerd worden, dat gaat toch niet zonder onprettige gevolgen, zowel voor degene die er onschuldig schade van ondervindt, als degene die van leugens gebruikmaakt. Daarbij komt, dat niet iedereen hetzelfde zicht heeft en daardoor merkt de één leugen en bedrog eerder op dan een ander en heeft de één een andere mening over de ernst ervan dan de ander. En hoe eerlijker iemand in zichzelf en in zijn doen en laten is, des te meer herkent hij leugens en bedrog. Toch wordt die eerlijke mens meestal niet geloofd als hij de leugens of het bedrog onder de aandacht van zijn medemensen brengt. Zelfs met bewijzen zijn veel mensen nog geneigd om leugens en bedrog te bagatelliseren of te ontkennen. Ook als leiders van organisaties en van bedrijven liegen en bedriegen, wordt daar niet veel aan gedaan en machthebbers, staatshoofden en presidenten trekken zich in doorsnee niets aan van kritiek op hun oneerlijke en soms gemene gedrag. Een leugen die in hun ogen nodig is, moet kunnen, evenals wat bedrog zo hier en daar.

Maar Ik zie het en het is niet goed. En wie zelf eerlijk is, ziet het en weet dat het niet goed is. Erger je niet, eerlijk mens, blijf eerlijk. Want al is het niet direct, nu, eerlijkheid loont als je het oprecht meent. En uiteindelijk zal iedereen, hoe machtig hij ook denkt te zijn, erachter komen welke schade hij aangericht heeft en hij zal niet alleen tot berouw moeten komen, maar ook een aandeel moeten hebben aan het herstel van de schade die zijn leugens en bedrog gebracht hebben. Blijf jij eerlijk, lief mens. Draag met Mij en doe goed, zoals Ik uit liefde jullie allemaal goed doe en je hemels goed zicht geef!

Hemels Brood 5776

In de beperking van het materiële lichaam op de materiële aarde kun je niet verder zien dan het materiële oog en de materiële hersenen toelaten. Maar in de geest is tot in de oneindigheid te zien wat er is, en dat is leven, oneindig eeuwig leven. Dat ben Ik, oneindig waar Leven, volkomen volmaakt onbaatzuchtig wijze liefde.

Hoe meer liefde en haar wijsheid in jou groeit, des te verder kun je in de oneindigheid zien wat werkelijk is. En daar is veel, oneindig veel, leven in allerlei vormen die allemaal ware liefde vertegenwoordigen, die Mijn liefde tot uiting brengen en Mij liefhebbend dienstbaar zijn aan Mij, jullie Schepper. Van al die levensvormen zijn jullie mens, in de bewustheid van Mijn leven als jullie persoonlijk leven. De enigen die in de onderdanigheid aan al die verschillende levensvormen en de onderdanigheid aan Mij, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, over een eigen levensmacht beschikken, die als basis de volkomen onbaatzuchtige dienstbare wijze liefde heeft. Maar op aarde is jullie besef daarvan door de eeuwen heen steeds verder vervaagd en de onderdanigheid, de nederigheid, de wijze onbaatzuchtige liefde is afgenomen tot een minimale omvang. En het geestelijk ware zicht is enorm beperkt, het geestelijk oog is vertroebeld door alle materiële behoeften, door alle hebberigheid, door alle eigen gewin, door alle hoogmoed, door alle onwaarheid, door zoveel afdwaling van Mijn ware wijze onbaatzuchtige liefde, die jullie toch allemaal in je hart aanwezig hebben.

Zelfs zijn er nog maar weinig mensen die een waar en eerlijk zicht hebben op hun eigen innerlijk, op de inhoud van hun hart en besef hebben van dat heilige plekje in hun hart, waar de totale oneindigheid in volledige waarheid aanwezig is. Waar Ik, het ware volkomen liefdevolle leven, aanwezig ben. Zelfs jullie, die weinigen die Mij wel kennen, zien niet zover als jullie wel zouden willen, omdat de wereld en al haar afdwalingen ook jullie zicht vertroebelt. Toch houden jullie vast aan dat beetje wat je in je hart voelt dat leven is, aan dat beetje liefde dat je in je hart van Mij beseft, toch houden jullie vast aan het geloof in Mij en hebben jullie vertrouwen in Mij en Mijn liefde, in Mijn zorg voor jullie. Wees gezegend jullie die blijven verwachten wat steeds minder mensen nog geloven, dat Ik zal komen en zal goedmaken wat door het tegenovergestelde van liefde verstoord is.

Ik zal van alle windhoeken verzamelen wat van Mij levend is, jullie allemaal die in Mij geloven, die moeite doen om in die vertroebelde wereld in waarheid en liefde staande te blijven. Hoe moeilijk dat soms ook is, houd vol, want het komt goed. Zoals na een storm die niet lijkt op te houden, de zon toch weer doorbreekt, zo komt alles in Mijn liefde helemaal goed.