Hemels Brood 5705 t/m 5735

Hemels Brood 5705

Zalig degenen die Mij niet zien en toch in Mij geloven. Want het blijft voor jullie, die allemaal in Mij geloven, toch een gevoel van onwerkelijkheid geven, als je Mij in je hart beseft, maar niet in een materieel lichaam kunt zien, zoals je je medemensen, zoals je elkaar kunt zien. Het blijft ook nog steeds onduidelijk wanneer je Mij zult terugzien komen op aarde en hoe, op welke manier. Want er staat veel over geschreven, maar over de betekenis, over het wanneer en hoe, zijn de meningen verdeeld.

Er is veel gaande in de wereld, er gebeurt veel kwaad, maar ook veel goed. Daarbij is het heel verwarrend, want vaak is het kwaad enorm complex verstrengeld met het goede. Want ingezameld geld voor goede doelen verdwijnt nogal eens, zonder voor dat goede doel gebruikt te zijn, en goede hulp blijkt nogal eens ten bate van eigengewin gegeven te zijn. Waarheid wordt vaak maar gedeeltelijk gegeven en nogal eens verdraaid. Je kunt tussen die hele complexe verstrengeling van goed en kwaad niet altijd meer uit elkaar halen, wat nu goed en wat niet goed aan iemands handelen is. Soms weet je het van je eigen handelen nog niet. Dan vraag je je af, doe ik hier goed aan of juist niet? En daarbij, je bent ervan overtuigd dat liefde en waarheid de beste basis van al je handelen is, maar dat weten, is nog niet daaraan ook in alle voorkomende situaties en gebeurtenissen voldoen. Wat is dan nog wel liefde en waarheid? Want met welke overtuigingen bekijkt de ene mens een situatie en met welke de andere mens?

Voor veel mensen zijn er verschillen in waarheid, terwijl er eigenlijk maar één waarheid is. En dat is leven, dat is liefde, dat ben Ik, jullie God in Jezus Christus, jullie hemelse Vader. Maar Ik ben niet in een materieel lichaam zichtbaar, Ik ben in jullie allemaal Persoonlijk zichtbaar. Ik ben Alles, Alles. Hoe zou Ik Alles Zijn en in een materieel lichaam verblijven? Ik heb Mijn Zoon jullie gezonden en Ik ben daarin niet herkend. Door veel mensen nog steeds niet herkend. Maar in jouw hart heb je Mij herkend en in jouw hart kun je meer van Mij zien en weten, meer van Mij, jouw God en Schepper, zien en beseffen, dan Ik in Jezus Christus als Mijn Zoon, De Mens, aan wie dan ook kan tonen, Wie Ik werkelijk Ben. Daarom, zalig degenen die Mij niet zien en toch in Mij geloven, want jullie zullen Mij, jullie God, Persoonlijk zien, in de volle glorie van het ware Goddelijk licht, Die Ik waarlijk Ben. Volmaakt Leven, ware eeuwige gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 5706

Van tijd tot tijd heeft iedereen wel moeilijke perioden door te maken. En dan lijkt het, of je de enige bent die het moeilijk heeft. Maar de wereld en het wereldse denken en doen van veel mensen, heeft nu eenmaal een effect op iedereen. Dat effect kan Ik niet wegnemen, zonder de vrijheid van alle mensen te belemmeren. Maar Ik kan wel de beste manier aangeven om ermee om te gaan en Ik kan de omstandigheden met Mijn liefde gunstig beïnvloeden, zolang daarmee geen mensen in hun vrijheid belemmerd worden.

Het kan bijvoorbeeld zijn, dat je door iemand van de fiets gereden wordt en wat botten breekt. Dan kan Mijn liefde die mensen om je heen verzamelen, die jou het beste kunnen helpen met je herstel. Het ongeluk heeft met de vrijheid van handelen te maken, dat kan Ik daarom niet voorkomen of wegnemen. Ik kan je wel Mijn rust en vrede in je hart geven, om je moeilijkheden te dragen en Ik kan mensen om je heen, met liefde in hun hart, wel bij je brengen, om je zo goed mogelijk te helpen. Maar ook dat kan niet altijd zo gebeuren, dat je volmaakt geholpen wordt. Want steeds staat de vrijheid van handelen, de vrijheid van keus voorop en alleen als dat niet belemmerd wordt, is Mijn liefde vrij om jou te helpen. Daardoor kan het weleens heel verwarrend zijn, want je maakt iets mee wat niet fijn voor je is, maar je voelt ook Mijn liefde en Mijn hulp om de situatie ten goede te doen keren. Tot op zekere hoogte, want er blijft toch altijd nog een restant van wat er gebeurd is en niet meer helemaal goed komt. Dan kun je je afvragen of Mijn liefde niet zover reikt, of dat je het zelf in enig opzicht niet goed deed, zodat het je loon is om te leren.

Dat is het niet. En Ik begrijp in Mijn liefde heel goed, dat er op aarde, in de wereld van nu, zo veel tegenstrijdig is. Niets lijkt er volmaakt te zijn. Aan alles wat je onderneemt zitten haken en ogen, het past niet allemaal. Het is als een gebruiksaanwijzing om iets in elkaar te zetten, maar die klopt niet, er mist iets en je weet niet wat. Dus ga je zoeken naar wat er mist, zoals je in je leven zoekt naar wat je misschien niet goed doet, niet goed begrijpt, maar je vindt het niet. Ik zeg je, het volmaakte zoals jij het zoekt, is er niet, niet op aarde, niet in de wereld. Maar het komt, wees gerust, het volmaakte komt. Want Ik Ben het volmaakte leven, volmaakt wijze liefde, volmaakt waarheid, volmaakt Alles tot in de oneindige eeuwigheid. En Ik kom. Wat nu op aarde wereldse afdwalingen zijn, met alle onvolmaaktheid van dien, zal afgedaan hebben, zodat jullie allemaal tot het volmaakte leven kunnen komen. Houd moed ondanks alles wat verwarrend is, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Want het komt allemaal werkelijk goed, al is dat nu nog niet, maar het komt allemaal in Mijn liefde helemaal goed. Laat je daarom door de wereld niet verwarren, want in jouw hart is het met Mijn liefde, nu al helemaal goed.

Hemels Brood 5707

Communicatie tussen mensen is een boodschap geven en de boodschap verstaan. Het begrijpen van de gegeven boodschap ligt niet alleen aan de manier waarop de boodschap onder woorden gebracht wordt, maar ook aan het vermogen om de bedoeling van de woorden te verstaan. Zowel iets goed onder woorden brengen, als dat goed kunnen verstaan, is nodig om een communicatie tot het gewenste resultaat te brengen. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

Bij wereldse mensen zijn weinig goede verstaanders en zelfs met het dubbele aantal woorden verstaan zij Mijn Boodschap van liefde en waarheid nog niet. Terwijl zij onderling hun eigen woorden heel goed verstaan, zolang zij daar voordeel van hebben. Het voordeel wat in Mijn Boodschap verborgen ligt voor alle mensen, horen zij niet, verstaan zij niet. Dat ligt niet alleen aan hun vermogen om te kunnen verstaan, dat ligt ook aan de manier waarop Ik Mijn Boodschap onder woorden breng. Want de waarde van Mijn boodschap is verborgen voor iedereen die vooral naar eigenbelang leeft. Hoe meer eigenbelang er in iemand nog aanwezig is, des te minder verstaat diegene van Mijn Boodschap. Maar het interesseert hem ook niet, want Mijn boodschap zegt in de kern, alle eigenbelang los te laten, niets meer voor jezelf te willen en dienstbaar te zijn aan je medemensen, niet uit plicht, maar uit liefde. En kijk, dom zijn de wereldse mensen niet, maar sluw en daarom luisteren zij niet naar Mijn Boodschap, terwijl zij wel zouden kunnen. Want hun eigenbelang opgeven is voor hen gelijk aan hun leven opgeven en dat zou, naar hun idee, de grootste waanzin zijn.

Maar mensen met liefde in hun hart verstaan Mijn Boodschap gelijk een half woord en voor hen is het dan ook geen moeite om, zoveel zij kunnen, naar Mijn boodschap te leven. Jij verstaat Mijn boodschap, en ernaar leven is niet jouw moeite, maar dat kleine beetje wat je nog niet kunt, dat is jouw moeite. Dat is niet alleen jouw moeite, dat is moeite voor iedereen die Mijn Boodschap verstaat en naar wil leven. En ja, hoe meer je van Mijn boodschap van liefde en waarheid verstaat, des te meer besef je wat er in de wereld ontbreekt en des te meer gaat dat drukken op de momenten dat er nog wel wat eigenbelang bij je aanwezig is, nog wel wat verdraaiing en dergelijke. Die restjes van afdwaling van liefde en waarheid zijn niet zo gemakkelijk los te laten. Leg jij dat maar allemaal in Mijn Hand, want dat mag. Versta jij nu ook, dat dat mag.

Want wie niet alleen moeite doet om Mijn boodschap te begrijpen, maar er ook naar leeft, zoveel hij kan, die mag al wat hij nog niet kan met een gerust hart in Mijn Hand leggen en zich aan Mijn liefde toevertrouwen. Want dat is ook Mijn Boodschap aan jou, aan jullie allemaal.

Hemels Brood 5708

Ik weet alles en door Mij kun jij ook alles weten. Toch bemerk je wel, dat je niet alles weet, ook al kom je in je hart bij Mij en vraag je Mij naar antwoorden voor de dingen die je niet weet. Hoe kun je dan te weten komen wat Ik weet? Zie je, Ik heb wel gezegd, door Mij kun jij ook alles weten, maar Ik heb niet gezegd, dat dat in één keer kan en ook niet dat jij het moment waarop bepaalt. Want alles van Mij weten wat Ik weet, kun je nog helemaal niet bevatten. Daar is wel eerst nog het een en ander voor nodig en dat is niet alleen het contact met Mij in je hart.

Al zou je wel graag alles wat er is en het hoe en wat ervan willen weten, dat heeft tijd nodig, dat heeft groei nodig, niet van je lichaam, maar van je geest. Iedereen groeit tijdens zijn leven op aarde, niet alleen tot een volwassen en vervolgens ouder wordend lichaam, maar vooral ook in de geest. Er vormt zich in de geest over de jaren heen een mate van rijpheid. Bij de ene mens rijpt zijn geest sneller en tot een grotere omvang, dan bij de andere mens. En een meer gerijpte geest zal ook meer van Mijn kennis kunnen opnemen en verwerken, dan een minder gerijpte geest. Ik weet alles, ook hoever een geest gerijpt is en hoeveel iemand kan bevatten van alles wat Ik weet. Iedereen die op aarde leeft, ondergaat een geestelijk rijpingsproces, alle mensen. Of zij nu wel of niet in Mijn bestaan, in Mij geloven als hun God en Schepper, iedereen heeft aan het eind van zijn leven op aarde een bepaalde mate van geestelijke rijpheid bereikt.

Hoe ieder voor zich gebruikmaakt van zijn geestelijke rijpheid, hangt af van de keuzen die iemand maakt en dat hangt af van de mate van liefde die iemand daarbij in zijn hart ontwikkeld heeft. Want niet alleen geestelijke groei, geestelijke rijping maakt het mogelijk om van alles wat Ik weet iets te kunnen begrijpen, daarvoor is ook liefde nodig en hoe meer liefde iemand in zijn hart heeft ontwikkeld, des te meer kan hij van wat Ik weet in zijn hart opnemen en begrijpen. Ik weet Alles en Ik Ben Alles, en dat Alles is in zijn geheel volkomen zuivere ware liefde en wijsheid. Daarom is zuivere ware liefde en wijsheid nodig, om alles te kunnen weten wat Ik weet, terwijl Ik alles ken en alles weet. Op aarde groei je geestelijk, rijpt je ziel en je geest door Mij in je hart en hoe meer je bij Mij in je hart bent, des te meer zul je groeien en rijpen en des te meer zal het hart kunnen begrijpen, kunnen voelen van Mijn wijsheid, die volledig uit Mijn liefde voortkomt.

Maar Mijn wijsheid is alleen te begrijpen door een liefdevol hart, want Mijn wijsheid komt uit liefde en is daarom alleen in liefde te begrijpen. Daarom, groei en rijping in de geest, is groei en rijping in liefde!

Hemels Brood 5709

Elke stap die je op aarde zet, heeft een betekenis in de hele oneindigheid. Elke stap die iemand zet, heeft een betekenis in de hele oneindigheid en dat zijn ontelbare stappen van jou, van alle mensen die nu met jou op aarde zijn, van alle mensen die voor jou op aarde waren en die na jou nog op aarde gaan komen. Maar het is niet elke stap die jij zet, of anderen zetten die betekenis heeft in de oneindigheid, het is alles wat op aarde gezegd en gezwegen wordt, gedaan of niet gedaan wordt, elke beweging, elk denken, elk noem het maar op, het heeft allemaal betekenis in de hele oneindigheid. Heb jij enig idee welke betekenis het een en ander heeft?

Jij niet en niemand op aarde. Want je kent niet elke stap die gemaakt is, je kent niet alles wat gezegd is, gedacht is, gedaan is. Je kent zelfs niet alles meer van wat je zelf gezegd of gedaan hebt, gedacht en verzwegen hebt. Zo ver reikt je geheugen niet. Toch zijn er genoeg mensen die leven alsof zij een groot inzicht hebben in de verbanden die er op aarde tussen van alles en nog wat zijn. Maar het is allemaal gebrekkig, onvolledig, niet compleet. Steeds als iemand vertelt over wat hij gezien of gehoord heeft, gelezen of meegemaakt heeft, is het een incompleet verhaal, lang niet volledig naar waarheid, gebrekkig. Maar zo goed als iedereen gelooft het zoals het verteld wordt. Want je kunt het niet controleren, als je er zelf niet bij was. En al was je er zelf bij, dan stond je niet op dezelfde plaats als degene die vertelt. Dat betekent dat jullie op aarde min of meer voortdurend te maken hebben met halve waarheden, met gedeeltelijke informatie, met verdraaiingen, zonder dat daar opzet bij hoeft te zijn. Want het kan te goeder trouw zijn, zoals iemand ergens verslag van doet, terwijl hij niet beseft wat er mist in zijn verhaal en wat hij niet naar waarheid onthouden heeft of wat hij anders geïnterpreteerd heeft, dan het werkelijk bedoeld is.

Eigenlijk kun je wel weten, dat veel niet naar de werkelijkheid verteld wordt. Jullie kunnen allemaal weten, dat heel veel van wat er op aarde is en gebeurt jullie ontgaat. Heel veel. Dus hoe zou je dan kunnen begrijpen welke betekenis alles wat op aarde is en gebeurt, in de hele oneindigheid heeft? In je materieel menselijke gedaante nauwelijks iets. Maar in je goddelijkheid uit Mij, veel. Dat is nu juist wat er voor jullie op aarde bedoeld is om te bereiken: je goddelijkheid uit Mij. Alles op aarde, elke stap, elke gedachte, elk woord, elk doen of laten, elk zeggen of zwijgen, elke beweging, elk noem het maar op, heeft betekenis in de hele oneindigheid om jou en alle mensen te brengen tot je goddelijkheid uit Mij, je volmaakt eeuwig ware volkomen volmaakte goddelijkheid uit Mij. Want alles wat jullie denken te zijn, ben je in de materie niet, maar wat je werkelijk bent, is Mijn Goddelijke liefde, dat is jouw goddelijkheid.

Hemels Brood 5710

Wie in zijn hart wel eens twijfelt of Ik er wel werkelijk ben, of zijn geloof in Mij wel werkelijk is, of hij wel goed begrijpt wat Ik hem wel en niet in zijn hart aangeef, zeg Ik, twijfel maar, want dan komt al wat je nog niet juist verstaat in zicht en dan kan Ik je inzichten verruimen, door juist datgene te laten gebeuren wat de misverstanden over Mij uit de weg helpt. Natuurlijk kan Ik dat altijd wel doen, maar zolang die misvattingen in jou verborgen aanwezig zijn, heb je er geen aandacht voor. Maar als er twijfel in je opkomt, wat nogal eens kan gebeuren als je alleen bent, en het besef van je eigen persoonlijke bestaan sterker aanwezig is, dan komt dat door misvattingen en gebrek aan het juiste zicht op Mij.

Stop die twijfel niet weg, maar keer je ernaartoe en vraag Mij je te tonen waar die twijfel mee te maken heeft. Want jullie zijn met veel mensen op aarde en wanneer je met gelijkgestemde mensen bij elkaar bent, is er een onderling contact met elkaar, waardoor je je meer gezamenlijk voelt, dan wanneer je alleen bent en je bewustheid van je eigen persoonlijke bestaan sterker voelt. In de bewustheid van het eigen persoonlijke bestaan kun je, zonder mensen om je heen, je alleen voelen. En in die eigen persoonlijke bewustheid van bestaan, ben je als zodanig ook alleen, uniek, een eigen zelf. Dat kan je tot twijfel brengen. Twijfel of wat je gelooft wel reëel is, of wat je voelt wel reëel is. Omdat twijfel niet prettig voelt, ben je geneigd om het weg te stoppen, in je binnenste.

Maar Ik vraag je, stop het eens niet weg, maar kijk er eens naar. Want ja, je eigen persoonlijk bestaan is op zichzelf staand, alleen. Maar zodra je met mensen die in jouw sfeer passen samen bent, voel je je verbonden en niet meer alleen. Op zo’n “alleen” moment kun je bij Mij in je hart komen. Want in liefde zijn jij en Ik gelijk in sfeer en op het moment dat je in je hart Mijn liefde voelt, ben je niet meer “alleen”, ook al ben je je eigen unieke persoonlijke zijn. Want jouw “zijn” is in werkelijkheid Mijn Zijn, en dat geldt voor alle mensen. Daarom, hoe iedereen ook zelfstandig een eigen persoon is en zich daardoor alleen kan voelen, in werkelijkheid zijn jullie allemaal met Mij verbonden, niet alleen. Als er twijfel bij je opkomt over jezelf, je geloof in Mij, twijfel of je alles wel goed begrijpt en je je alleen voelt, door je besef je eigen zelf te zijn, kom dan in Mijn sfeer van liefde, dan voel je, dat je wel een eigen persoonlijk uniek zelf bent, maar niet alleen, nooit echt alleen. Je bent met velen met elkaar verbonden in Mij, in Mijn liefde. En in Mijn liefde ben je altijd samen, niet alleen, maar samen Eén.

Hemels Brood 5711

In de wereld gaat het om de beste te zijn, de hoogste positie te hebben, de machtigste te zijn, om het meeste te bezitten, het meeste te kunnen, enz. en dat is allemaal verweven met de hele samenleving. Alles moet mooi zijn, alles moet goed gaan en het eigen welzijn staat voorop. Het hele openbare leven is daarop gericht. Het is terug te vinden in het schoolsysteem, in de sport, in de politiek, in de reclames, in de films, in de media, overal gaat het om het beste, het hoogste, het mooiste, om macht. En waar het eigenlijk om gaat, ware wijze liefde, heeft afgedaan, terwijl daar de zweverig zoete liefde tussen man en vrouw voor in de plaats gekomen is. Een surrogaat soort liefde, die niets meer te maken heeft met onbaatzuchtigheid, niets meer met volkomen eerlijkheid, met opoffering en vooral ook niet meer met nederigheid en verdraagzaamheid.

Zo is het met de wereld gesteld. Toch, de wereld mag een grote veelomvattende plaats op aarde ingenomen hebben, en als een volmachtige en veelarmige tiran overal met zijn tentakels de wereld in zijn greep houden, maar dat is niet blijvend. Want niet iedereen op aarde heeft hij in zijn greep en hoe hij daarvoor ook zijn best doet, hij zal nooit iedereen in zijn greep krijgen. Hoe machtig en niet te overtreffen hij nu ook lijkt te zijn, Mijn macht van ware wijze liefde, is oneindig veel groter. Want hij heeft mensen nodig om zijn macht te kunnen uitoefenen, maar Mijn macht staat op Zichzelf, omdat Ik Schepper ben van alles en iedereen. Terwijl hij de grote bedrieger is, ben Ik volmaakte waarheid. En in ieder mens ben Ik, liefde en wijsheid, volmaakte waarheid, het eeuwige leven, aanwezig. Het is voor Mij eenvoudig om ieder mens tot werkelijk leven te wekken en direct zullen zij hem als bedrieger herkennen, zodat hij zijn macht onmiddellijk volkomen kwijt is, en zijn bestaan vernietigd is.

Dus vrees niet, jullie, die Ik reeds gewekt heb, die de macht van eigenbelang, van zelfzucht, van hebberigheid, van valse liefde, van trots, van leugens en bedrog, van genotzucht, in de wereld herkend hebben en je best doen om naar Mijn ware wijze liefde te leven. Want nu is het de tijd nog niet om de wereldse mens te wekken, nu is Mijn macht vooral nog onzichtbaar voor deze bedrieger en voor alle mensen die in zijn macht zijn getrokken, maar die tijd komt. Maak je daarom geen zorgen om alles wat je ziet dat verre van goed is, maar niet gezien wordt en niet beseft wordt, want die blindheid is de blindheid van deze bedrieger. Blind zal hij zijn in alle mensen die in zijn macht geraakt zijn, tot Ik kom en al de Mijnen tot de werkelijkheid wek, tot zicht op waarheid, zicht op Mijn wijze liefde, tot besef van hun ware leven uit Mij. Wees nu waakzaam met Mij en voel Mijn ware liefde in je hart en weet dat alles goed komt voor alle mensen, in Mijn eeuwig ware wijze liefde.

Hemels Brood 5712

Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit hun geloof in Mij samen een groep vormen. Na verloop van tijd ontstaat er onderling wel eens wat wrijving. Natuurlijk kan dat gebeuren, er mogen verschillende meningen zijn, nog niemand is volmaakt in Mijn leer en nog niemand begrijpt alles al van Mijn Woord en Mijn wijze liefde. Als zo’n wrijving vaker gaat voorkomen, dan is het tijd om eens naar je hart te gaan en in je hart te gaan voelen. Want vaak hebben zulke wrijvingen te maken met verstandelijke overwegingen van de een en wat in het hart gevoeld wordt door een ander. Deze verstandelijke overwegingen kunnen eruitzien als wijsheid uit Mij. Maar ware wijsheid komt toch niet uit verstandelijke overwegingen, ware wijsheid komt uit ware liefde, uit Mijn ware liefde. Mijn ware liefde en haar wijsheid geef Ik aan alle mensen tezamen te kennen in hun hart, puur en zuiver in hun hart.

In de loop der eeuwen zijn er mensen geweest die de wijsheid van Mijn liefde in verstandelijke termen hebben opgeschreven en, gezien het feit dat die opgeschreven wijsheid onderdeel is van Mijn liefde, heeft dat wel een zekere waarde. Maar puur en alleen de wijsheid van Mijn liefde brengt ook een gevaar met zich mee. Want het kan gemakkelijk met het verstand tot andere betekenissen worden uitgelegd, dan de oorspronkelijk uit liefde bedoelde wijsheid heeft. Daarom is alles wat geschreven is naar ware liefde en haar wijsheid, zoals Mijn Woord zowel liefde als wijsheid in zich heeft, van meer waarde, omdat de oorspronkelijke Bron, dat is Mijn liefde, alles in zich heeft wat nodig is, om de wijsheid juist en naar waarheid te kunnen verstaan. Ook al zijn de geschreven teksten die vooral Mijn uit liefde voortkomende wijsheid verwoorden niet zonder waarde, toch krijgen zij hun waarde pas, als zij vanuit ware liefde vanuit het hart gelezen en beschouwd worden.

Maar nu juist dat kunnen slechts heel weinig mensen. Omdat het een enorme omslag vraagt van het hoofd naar het hart. Terwijl deze wijze teksten meestal mensen aantrekken met vooral de neiging tot verstandelijke overwegingen, waardoor gemakkelijk misverstanden en wrijvingen ontstaan. Ware wijsheid is alleen te vinden in ware liefde. Daarom raad Ik jullie aan, houd je bij teksten waarin de wijsheid uit liefde samen met Mijn liefde onder woorden gebracht wordt. Dat zijn juist teksten die niet streng zijn, niet bepalend, maar adviserend, niet verstandelijk wijs, maar ze geven heel duidelijk aan hoe het is, en ze zijn vooral  liefdevol uitleggend wat wel en niet goed is, wat wel en geen liefde is. Zulke teksten herken je met je hart en in je hart begrijp je ook de grote ware wijsheid van Mijn liefde. Met je hart!

Hemels Brood 5713

Uit liefde ontstaan de mooiste kunstwerken. Uit het verstand ontstaan de ingewikkeldste technische apparaten en producten. Er is een verschil tussen wat er ontstaat uit liefde en wat uit het verstand. Maar wanneer de liefde en het verstand samengaan, het verstand zich dienstbaar stelt aan de liefde, wanneer het hart, de liefde, het verstand inspireert, kunnen hele nieuwe werelden ontstaan, die niet alleen technisch goed bruikbaar zijn in de aardse situatie, maar die ook aan een geestelijke ontwikkeling van de mensen op aarde bijdragen en een gezamenlijke welstand doen ontstaan die ongekend is.

Maar dit is de situatie op aarde niet. Dat komt door de scheiding die er op aarde is, tussen het hart en het hoofd. Het is of het verstand dat vooraan staat, of de liefde. Op die manier ontstaan er in de huidige tijd steeds meer technisch verregaande vernieuwingen van allerlei apparatuur met daarnaast allerlei uit liefde opgezette projecten om mensen te helpen die in nood zijn, in armoede leven, door oorlog geteisterd worden, met ziekten kampen, enzovoorts. Terwijl wanneer het verstand zich aan de liefde zou onderwerpen en de liefde met het verstand zou samengaan, er zoveel meer ontwikkeld zou kunnen worden, wat niet alleen mooi, maar ook zinvol en nuttig zou zijn. Er zou geen, of in elk geval vele malen minder, ellende en narigheid zijn.

Want iemand die geldgebrek heeft, geld geven, iemand die ziek is, verzorgen en medicijnen geven, mensen uit oorlogsgebieden opvangen, hongerende voedsel geven, kan uit liefde gebeuren, maar het lost het geldgebrek, de ziekte, de oorlog, de honger niet op, het neemt allemaal de oorzaak niet weg. En kijk eens naar wat het verstand allemaal tot stand heeft gebracht, snelle vliegtuigen, snelle computers, vernuftige telecommunicatie, raketten die op de millimeter precies hun doel bereiken, een enorme hoeveelheid auto’s, en ga zo maar door. Het toont een heel duidelijk verschil tussen alleen liefde en alleen verstand. Alleen wanneer liefde en verstand als een eenheid samenwerken, is iets ontwikkeld wat een oorzaak wegneemt, maar meestal haalt dat nauwelijks het nieuws.

Kom lieve mensen, al zijn jullie met weinigen, gebruik Mijn liefde met wijsheid, dat is, laat je verstand niet los want bij liefde is je verstand ook nodig. Zet je verstand in het licht van Mijn liefde, dan wordt je verstand gevoed door de wijsheid vanuit de liefde in je hart. Dan kun je de oorzaken aanpakken en al zal dat alleen in het klein en ongezien zijn, het is wel zinvol. En in de toekomst zullen jullie daardoor juist het verschil maken doordat je weet hoe liefde en verstand het beste samenwerken en de beste resultaten geven.

Hemels Brood 5714

Soms is het maar een kleinigheid wat Ik van je vraag en toch valt het je moeilijk om eraan te voldoen. Zoveel invloed heeft het verlangen naar iets wat je graag wilt, dat het je de kracht ontneemt om aan het kleine dat Ik je vraag, te voldoen. En dat is wat heel veel mensen onderschatten, hoeveel kracht een verlangen naar iets van hen neemt, zodat er nog maar heel weinig kracht overblijft om aan het kleine dat Ik vraag te voldoen. Vaak zijn mensen zich er nauwelijks of niet van bewust dat hun verlangen zoveel van hun kracht neemt. Kijk eens naar iemand die steeds een verlangen heeft om een sigaret te roken, terwijl hij weet, dat roken zijn gezondheid ernstig kan schaden. Maar het verlangen naar die sigaret is zo groot, dat hem de kracht ontbreekt om aan wat Ik hem vraag, dat is, geen sigaret te roken, te voldoen.

Zo’n vraag om niet te roken stel Ik niet rechtstreeks, maar de wetenschap dat roken niet gezond is, is Mijn vraag om niet te roken. En veel mensen herkennen dat niet als Mijn vraag. Op die manier zijn er veel dingen die Ik verborgen van iemand vraag, dat is niet alleen het stoppen met roken, of het aansporen om gezond te eten, of op gezette tijden rust te nemen, wat mensen niet zien als iets wat Ik van mensen vraag. Er is veel meer waarvan mensen weten dat het eigenlijk niet goed voor hen is of niet juist is. En dat zijn precies die kleinigheidjes die Ik van je vraag, om te leven naar datgene waarvan je weet dat het goed is, maar je niet lukt, omdat je verlangen naar dat andere de kracht wegneemt, om voor het juiste, het goede te kiezen, in plaats van je verlangen te volgen. Nu het hier zo beschreven staat, weet je vast wel wat Ik bedoel, en je bent niet de enige. De eerste mens is al in verlangen gebracht en de kracht van dat verlangen is ook te groot gebleken om ‘nee’ te zeggen.

Het is de eigenliefde die het verlangen voedt en dat afstaan, is nog altijd heel moeilijk. Ik heb jullie vrijheid gegeven, die neem Ik niet terug. En daarom blijft het een vraag aan jou om aan te voldoen. Niet voor Mij, maar voor jou, omdat elk verlangen kracht van je neemt, die je niet meer voor het goede, het ware, kunt inzetten. Let op je verlangens, let erop wat het met je doet, let op de concessies die je doet om het besef dat je beter niet aan die verlangens kunt toegeven te onderdrukken. En als je echt wilt weten hoe je al die verlangens, die eigenlijk niet zo goed zijn, kunt weerstaan, dan zeg Ik je, door je eigenliefde los te laten en Mij, je Schepper lief te hebben. Er is maar één waar en goed verlangen. Dat is het verlangen in je hart naar Mij, naar Mijn liefde en dat verlangen kun je alleen helemaal bereiken, als je elk ander verlangen, dat is elk beetje eigenliefde, loslaat. Kom bij Mij in je hart, zodat Mijn liefde voor jou je helpt om wat je nog aan eigenliefde hebt te zien en los te laten. Want dat is wat je daarbij helpt, Mijn liefde voor jou!

Hemels Brood 5715

Hoe verweven het kwaad ook met de samenleving is, Mijn liefde is veel meer verweven met jullie leven. Want iedereen kan altijd weten wat Mijn liefde is en wat niet. Alleen laat lang niet iedereen zich daaraan gelegen liggen. De schijn van goed wat kwaad is, maar niet als kwaad gezien wordt, speelt in ieders leven, omdat alles wat iedereen doet van invloed is op het hele leven op aarde, op alles en iedereen. Maar Mijn liefde heeft meer invloed op het hele leven op aarde, op alles en iedereen. Want wat er ook gebeurt, wat mensen doen of laten, uiteindelijk wordt alles door Mij geleid, door Mijn liefde en haar wijsheid.

Dat het kwaad evengoed voor veel mensen heel onprettige gevolgen heeft, ook voor degenen die van goede wil zijn, kan daarbij niet weggenomen worden door Mij, anders zou daarmee jullie vrijheid weggenomen worden en, even belangrijk, het zou de mogelijkheid tot lering, tot het verkrijgen van het juiste levensinzicht wegnemen. Juist de vervlechting van het kwade met het goede, wat een veelvuldige werking heeft in jullie leven op aarde, staat onontkoombaar het goede, Mijn ware liefde ten dienste. Want jullie zijn allemaal leven uit Mijn leven, niet anders dan Mijn leven. En Mijn leven is volmaakt wijze liefde, nooit anders dan volmaakt wijze liefde. Daarom, hoeveel kwaad er ook met goed op aarde verweven is, werkelijk leven blijft eeuwig Mijn werkelijk goede liefdevolle leven, waarin geen enkel kwaad is. Zou je niet leven zoals Ik jullie op aarde leven gegeven heb, dan zou je niet eens kwaad kunnen doen.

Het is de verbeelding dat kwaad doen meer oplevert dan goed doen. Het is de verbeelding dat Mijn leven niet zoveel geeft als zelf leven, het is de verbeelding dat zelf heer en meester zijn beter is dan Ik ben. Dat brengt mensen ertoe hun eigenbelang na te streven, zelf de macht te zoeken, oneerlijk te zijn, enzovoorts. Die verbeelding doet mensen denken, dat het eigen inzicht het ware inzicht is. Maar wat mensen ook denken te zijn, of te kunnen, of te weten, wat niet waar is wordt niet waar doordat mensen denken dat het waar is of zeggen dat het waar is. En kwaad is nooit goed, ook al zijn veel mensen geneigd om wat kwaad is goed te praten. Ook liefdevolle mensen hebben die neiging. Die heeft meestal te maken met de tekst: “met de mantel der liefde bedekken” zoals ergens in de Bijbel staat. Maar die tekst is niet op de juiste wijze begrepen. Want dat betekent niet het kwaad goedpraten, of het als niet gebeurd beschouwen, maar het betekent, niet kwaad over kwaad worden, maar met liefde inzicht brengen en aanpakken op een manier die tot inzicht leidt. Als dat niet lukt, dan het kwaad dusdanig aanpakken, dat het geen schade meer kan doen. Het kwaad in de doofpot stoppen alsof het er niet toe doet, geeft ondergrondse woekeringen met meer schade nog tot gevolg. Daarom, zie wat kwaad is en wat het doet en besef dat kwaad zijn gang gaat, als de liefde het niet tegenhoudt.

Maar jullie leven is zo doorweven met het kwaad dat niemand genoeg liefde heeft om het ergste kwaad met liefde te keren. Maar wie geheel te goeder trouw bij Mij komt en Mij bidt om met Mijn liefde het kwaad tegen te houden, aan die zal Ik gehoor geven met Mijn wijze liefde. Alleen, vul niet in wat Mijn liefde zou moeten doen, maar accepteer dat Mijn liefde de wijste weg zal bewandelen, zodat misschien niet direct het kwaad gestopt wordt, maar uiteindelijk wel meer goeds teweegbrengt, dan het kwaad aan schade geeft. Vergeet daarbij niet dat alles op aarde ten dienste staat aan Mijn wijze liefde, aan het doel van jullie verblijf op aarde, aan het ware leven, de eeuwige gelukzaligheid voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5716

Soms denk je, ik doe het nog steeds niet goed. Er is nog zoveel voor mij om te leren, en je doet je best om wat nog niet naar volle liefde of naar volle waarheid is te vinden en te verbeteren. Want je weet wat je bedoeld bent te zijn, je hebt Mijn liefde voor jou gevoeld in je hart, je bent van tijd tot tijd ontroerd door het goede wat je weet dat je van Mij, jouw Schepper, jouw hemelse Vader, krijgt. Je wilt eigenlijk al volmaakt Mijn liefde zijn, voor Mij en voor je medemensen. Maar je weet dat het je nog hier en daar ontbreekt.

Lief mens, zou Ik je daarom veroordelen? Denk je dat werkelijk? Zou Ik, Die jou oneindig liefheeft, jou om je zwakten veroordelen, jou die zwakten kwalijk nemen? Dan heb je Mijn ware liefde die volkomen onbaatzuchtig is en alleen voor jou zorgt, niet goed begrepen. Want in Mijn ware liefde neem Ik je niets kwalijk van je zwakten, die juist op aarde zo moeilijk zijn om te overwinnen. Dat weet Ik. Ik weet hoeveel je kunt en hoeveel je nog te leren hebt, hoeveel oefening je nog nodig hebt, maar weet jij dat? En weet jij wel, dat leren en oefenen tijd kost? Tijd die Ik jou geef. Zou Ik je die tijd niet gunnen, als Ik weet dat die tijd nodig is om tot wasdom te komen? Dat zou toch heel vreemd zijn. Dat zou zijn alsof Ik een plant kwalijk zou nemen, dat ze nog geen bloemen heeft, terwijl de knoppen nog gevormd moeten worden.

Zo is het met jou, je weet dat je bedoeld bent tot ware liefde uit te groeien, tot bloemen, en nu voel je je soms schuldig dat je dat nog niet bent, maar je knoppen zijn nog niet gevormd, dat is, je bent nog in groei, geestelijke groei, dus je kunt die liefde nog niet volledig en volmaakt zijn. Het is goed dat je dat weet, het is goed dat je je best doet, maar verwijt jezelf niets. Word niet gemakzuchtig, maar voel je er ook niet schuldig over. Blijf je vrij voelen in Mijn liefde en neem de tijd die Ik je geef om in alle eenvoud en rust uit te groeien tot volle bloei, tot volle ware wijze liefde. Blijf in je hart contact met Mij houden, daar kun je regelmatig Mijn liefde voor jou voelen en steun krijgen, daar kun je door Mijn wijze liefde gevoed en bemoedigd worden. Je bent op weg en wat je op die weg allemaal tegenkomt, ook al is dat van tijd tot tijd onaangenaam, is in Mijn liefde gevat en wordt door Mij aan jou dienstbaar gemaakt, zodat wat nadelig lijkt, voordelig voor je wordt, geestelijk voordelig.

Ik heb jou lief en wat jij nog niet goed kunt, wat jij nog denkt niet goed te doen, daar hoef jij niet over in te zitten, want je doet je best. Dat is genoeg. In Mijn liefde is dat genoeg. Vanuit het besef dat je van tijd tot tijd nog in gebreke bent ten aanzien van wat waarheid of liefde is, groei je. Dus het is nodig dat je dat beseft, maar niet om je schuldig te voelen. Want zou je het niet beseffen, dan zou je niet zo vooruitkomen als daardoor mogelijk is. Dus wees wat zachtmoediger voor jezelf, zoals Ik zachtmoedig voor je ben. Want al ben je nog niet in alle opzichten vrij en zelfstandig Mijn wijze liefde, je hart is goed, je komt er wel!

Hemels Brood 5717

Wanneer je Mij meer en meer leert kennen en Mijn liefde vaker in je hart voelt, ga je er ook meer naar verlangen om alles vooral goed te doen. Maar waarop stem je dat af, dat goed doen? Want vaak zijn mensen geneigd om hun gedrag af te stemmen op de reacties van medemensen, waardoor zij iets aan anderen overlaten wat Mij toebehoort. Zo kunnen er situaties ontstaan waarbij het gedrag van iemand afgekeurd wordt door een of meer medemensen, terwijl dit gedrag juist en terecht was.

Maar het verlangen om het goed te doen, brengt diegene ertoe zich voor zijn gedrag te verdedigen of te verontschuldigen. En juist dat verlangen om het goed te doen geeft opening aan het tegenovergestelde van Mijn liefde, om zich via mensen te manifesteren. Daardoor wordt iemand, om verkeerde redenen, ertoe gebracht het gedrag, waar eigenlijk niets mis mee was, af te keuren en zich zodanig op te stellen, alsof zijn afkeuring geheel terecht is, ook al is het dat niet. Juist dat verlangen om het goed te doen, maakt degene wiens gedrag afgekeurd wordt kwetsbaar en hij voelt zich schuldig dat hij die ander tekortgedaan heeft. Maar in werkelijkheid wordt hij zelf tekort gedaan. Ja, ook het verlangen om het altijd voor iedereen goed te doen, is een onjuist verlangen en geeft macht aan het tegenovergestelde van liefde, via mensen die macht zoeken. Want het gaat er niet om of anderen zien dat je goed doet, het gaat erom dat Ik zie dat je het goed doet, goed bedoelt, geen kwaad in de zin hebt. Geef die macht over hoe je bent niet uit handen, maar laat Mij Degene zijn Die jou oordeelt. Kom bij Mij in je hart en bemerk daar dat Ik niet op die manier over jou oordeel. Mocht jouw gedrag werkelijk iets mankeren, dan is oprechte spijt genoeg.

Laat een medemens niet bepalen of iets wel of niet goed is, laat je hart, waar Ik Ben, bepalen of iets wel of niet goed is. In alle eerlijkheid zul je in je hart altijd weten of er iets aan je gedrag mankeerde of niet. Hoe het ook zij, geen mens is op aarde al volmaakt en daarom kan ook geen mens over zijn medemens een rechtvaardig oordeel vellen. Maar wie in alle eerlijkheid bij Mij komt, die zal Ik in zijn hart een eerlijk oordeel geven. Laat geen verlangen om het goed te doen een medemens die macht geven om te oordelen, want dat verlangen gaat niet uit naar Mijn liefde, maar naar jezelf. Als je dat kunt inzien, zal je verlangen in liefde voor Mij oplossen. Want je zult het niet goed doen omdat je het goed wilt doen, je zult het pas goed doen, als je eraan toe bent om het goed te doen. Zover komt het op de juiste tijd. Niet door verlangen, maar door ware liefde, door Mijn liefde voor jou en jouw liefde voor Mij. Dus laat je verlangen los en ben zoals je bent, voor Mij is dat goed!

Hemels Brood 5718

Jullie zijn allemaal Mijn Leven. Alle mensen hebben Mijn Leven gekregen om te bestaan, om te leven. Want Ik heb Mijn liefde aan jullie allemaal gegeven, waardoor jullie leven. Leven is één ding, maar levend leven is werkelijk leven. Alleen levend leven is werkelijk leven, is liefde leven, zoals liefde in alle wijsheid levend is.

Veel mensen denken te leven, terwijl ze maar half leven. Zij zijn zich bewust te bestaan, maar van wat liefde en haar wijsheid is, weten zij weinig of niets. Toch heb Ik ook hen allemaal Mijn leven gegeven, Mijn liefde gegeven en hen tot bestaan op aarde gebracht. Maar het bestaan zonder contact met Mij is slechts een half bestaan, een eenzijdig bestaan, wat op aarde leven heet, maar nog geen liefde kent, Mij nog niet kent. Ik heb ook hen lief, ook zij dragen Mijn liefde, want hun leven is Mijn liefde, ieders leven is Mijn liefde, is Mijn leven. Wees daarom gezegend, jullie die Mijn liefde in je voelen, want dat is Mijn leven in jullie, Mijn liefde is jouw leven, jouw vrije leven. Mijn liefde is jou in die vrijheid gegeven om te gebruiken, op aarde om te leren gebruiken, om te leren zijn.

Want de aarde is gegrondvest in Mijn liefde en jullie gegeven als basis om vanuit te gaan. Gelijkertijd is de aarde de vaste materie waardoor ieder mens gebonden is en niet in zijn vrijheid verloren kan gaan, maar in leven blijft, ook zonder dat hij levend leeft. Zie, want al wat geen liefde is, is ook geen levend leven. Alleen op deze aarde kan zonder leven geleefd worden, zonder liefde toch in Mijn liefde vrij en zelfstandig, als een eigen van zichzelf bewust bestaan, geleefd worden, zonder Mijn liefde te verliezen. De grote waarde die dat heeft, wordt door zoveel mensen niet gezien, niet begrepen. Zelfs jullie, die Mijn liefde in je hart kunnen voelen, begrijpen maar heel weinig van de enorme waarde die de aarde en een verblijf op aarde heeft voor jullie allemaal. Juist daarom, omdat het voor iedereen moeilijk is om die waarde te begrijpen, zoals een baby zijn eerste bestaan als zodanig niet begrijpt, is de aarde met alles erop en eromheen door Mij zodanig geschapen, zodat jullie vanuit niets begrijpend tot levend leven komen. Daarvoor is alles op aarde zodanig bereid, zoals voor een baby alles bereid wordt, opdat hij opgroeit tot zelfstandig leven, dat jullie allemaal opgroeien tot zelfstandig levend leven uit Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

En Ik zeg jullie: deze aarde, met jullie bestaan, met alles wat er gebeurt tot in alle uithoeken van de oneindigheid, is in jullie, met jullie, eeuwig leven als Mens geboren, wordt de eeuwig werkelijk Mijn leven levend Mens geboren. Jullie zijn met elkaar en ieder voor zich die Mens, die, vrij in leven, Mijn liefde levend, op aarde geboren, tot de volmaakt Mijn liefde en haar wijsheid levende Mens in alle gelukzaligheid werkelijk vrij zal leven!

Hemels Brood 5719

Het heeft geen zin om een ander te willen veranderen en het is ook niet gemakkelijk om jezelf te veranderen. Wat overblijft is zo goed mogelijk omgaan met de verschillen die er tussen mensen zijn. Verschillen die er niet zomaar zijn, maar die te maken hebben met Mijn liefde en het doel van jullie bestaan op aarde. Want niemand is zomaar, voor entertainment op aarde. Iedereen maakt deel uit van Mijn Schepping, van Mijn Plan, van Mijn liefde en iedereen heeft van Mij plaats gekregen op aarde, mogelijkheden en onmogelijkheden en, wat heel belangrijk is, iedereen heeft de vrijheid van keus gekregen.

Juist die vrijheid is er niet voor niets. Want in die vrijheid wordt vorm gegeven aan alles wat er op aarde gebeurt, terwijl dat allemaal ook precies een uitwerking heeft, die dienstbaar is aan Mijn plan, aan het doel van jullie bestaan op de aarde en aan jullie allemaal. Ook al lijkt het dat mensen met hun grillige keuzen en hun grillige handelen het gebeuren op aarde in hun vrijheid richting geven, juist door Mijn ordening en door Mijn ware wijze liefde is alles al zodanig richting gegeven, dat elke vrije keus tot dienstbaarheid aan Mij en aan jullie uitwerkt. En dat is door geen mens, door geen enkele vrije keus te veranderen. Net zomin als het te veranderen is, dat een mens op aarde zuurstof nodig heeft om daar te kunnen verblijven, voeding en drinken nodig heeft om in leven te blijven. Mensen, de meest brutale en eigenzinnige mensen voorop, denken in hun vrijheid van keus dat zij de dingen naar hun hand kunnen zetten, zoals het voor hen het beste is, terwijl zij niet weten wat voor hen het beste is en niet beseffen dat, in alle vrijheid van alle mensen, Ik alleen weet wat werkelijk het beste is voor alle mensen tezamen en voor ieder persoonlijk.

Ook al is het veranderen van mensen, van hun denken, van hun doen en laten, van hun overtuigingen, van hun misvattingen, moeilijk, toch, al gaat het langzaam, ieder mens verandert tijdens zijn leven op aarde, sommigen heel weinig, anderen veel, maar veranderen doet iedereen. En dit veranderen heeft ook te maken met Mijn ordening en Mijn ware wijze liefde voor jullie allemaal. Wat belangrijk is, ligt in Mijn Hand en Ik zeg je, alles is belangrijk, alles ligt in Mijn Hand, in Mijn liefde en haar wijsheid vastgelegd. Wees daarom vrij en laat verandering aan Mij over. Houd in gedachten dat alles gebeurt ten dienste van Mij en jullie allemaal. En wil je weten hoe met onderlinge verschillen om te gaan, kom dan in je hart bij Mij en Ik laat je zien hoe dat in liefde het beste kan.

Hemels Brood 5720

Wat is een bijna dood ervaring zoals dat op aarde wordt genoemd? Het is het zuivere besef van werkelijk leven wat in ieder mens in zijn geestelijk zijn op de achtergrond aanwezig is. Bij het uitvallen van de materieel lichamelijke functies blijft dit besef aanwezig en is in sommige gevallen zo duidelijk, dat het in het geheugen van de geest bereikbaar aanwezig blijft, wanneer de lichamelijke functies weer hersteld zijn. Dan zijn de lichamelijke functies een korte tijd tot bijna nul uitgevallen, wat door de mens niet waarneembaar is. Wanneer de functies weer teruggekomen zijn, is er in de geest een dieper besef van werkelijk leven aanwezig. Is die mens dan daadwerkelijk even dood geweest, even bij Mij in de hemel geweest?

Die mens is in dat korte moment het werkelijke leven, dat hij geestelijk altijd al is, zich even heel bewust geworden, omdat al het materiële een kort moment zoveel uitgeschakeld was, dat het zo goed als geen invloed meer had op het lichamelijke bewustzijn, terwijl wanneer het lichamelijke bewustzijn niet uitgeschakeld is, de lichamelijke bewustheid zoveel invloed heeft, dat het geestelijk levensbesef als zodanig minimaal is. Bij een uitval van de materieel lichamelijke functies blijft het geestelijk ware levensbesef, wat altijd volkomen is, aanwezig en dit wordt door het geestelijk deel van het mens-zijn ervaren en kan, na herstel van de lichamelijke functies, in het materiële besef herinnerd worden, omdat het materiële en het geestelijke geheugen met elkaar verbonden zijn. Zou iemand, terwijl hij in het materieel goed functionerende lichaam op aarde is, tot het geestelijk ware leven dat hij in eeuwigheid is, komen, door uit vrije wil al zijn doen en laten, heel zijn willen gelijk aan Mijn ware liefde, dat is aan Mijn wil, te brengen, in de volle nederigheid van het mens-zijn, dan zou diegene dezelfde innerlijke ervaring kunnen opdoen, als wat mensen met een zogenoemde bijna dood ervaring opdoen.

Want in iedereen is het geestelijk ware eeuwig gelukzalige leven aanwezig. Want Ik Ben in ieder mens, het ware gelukzalige leven, aanwezig. Maar door alle afdwalingen van Mijn werkelijk leven door zo goed als alle mensen, blijft dat besef van gelukzalig leven voor het grootste deel verborgen. Waarbij Ik wel te vinden ben door degenen die oprecht in Mij geloven en Mij zoeken in hun hart waar Ik Ben, om Mij te ontmoeten. Maar als het materiële lichaam volledig uitvalt, als alle materiële functies daadwerkelijk gestopt zijn, dan blijft het geestelijk werkelijke leven en blijft er een besef in de geest van werkelijk leven. Maar al naar gelang iemand op aarde gekozen heeft om naar te leven, heeft dat invloed op dat besef, zodat wie naar liefde geleefd heeft, wie zich heeft ingezet om naar Mijn liefde te leven, meer van dat geestelijk besef kan begrijpen, dan wie naar eigenliefde geleefd heeft. En de groei en het begrijpen van geestelijk werkelijk gelukzalig leven, wat in werkelijkheid iedereen is en altijd blijft, gaat moeizamer, als de eigenliefde op aarde groot was. Want, al is er geen materieel lichaam meer aanwezig, zelfs dan is de herinnering eraan nog zo groot, dat het besef van werkelijk gelukzalig leven erdoor overwoekerd wordt.

Een bijna dood ervaring is geen truc die in de hersenen van het materiële lichaam plaatsvindt, maar is het besef van het geestelijk werkelijk gelukzalige leven, wat altijd en eeuwig iedereen is, Mens.

Hemels Brood 5721

Hoe kun je vrij zijn en ook Mij zijn, als je weet dat je bedoeld bent om in je vrijheid Mij gelijk te zijn? Dat geeft je een gevoel niet vrij te zijn, maar Mij gelijk te moeten zijn. Dus elke dag ben je ermee bezig om naar waarheid en naar Mijn liefde te leven, want dat is immers de bedoeling, dat je in alles gelijk wordt aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in volledige waarheid.

Je doet je best, maar je beseft steeds weer dat je nog zeker niet volmaakt bent, nog verleid wordt, nog eigenbelang voorrang geeft. En als je naar de werelds levende mensen kijkt, dan doen zij wat hen uitkomt, grijpen macht waar ze maar kunnen, bekommeren zich niet om hun medemensen die het moeilijk hebben, houden zich niet aan regels of wetten, bekommeren zich niet om normen en waarden en zijn schuld aan veel narigheid. Wat goed doet het dan eigenlijk, dat steeds jezelf tot liefde en waarheid dwingen? Want je wilt heel graag voldoen aan wat je beseft dat je bedoeld bent te zijn in Mijn liefde. En alle liefde waarmee mensen wel hun medemensen helpen, lijken druppels op een gloeiende plaat te zijn, zolang er nog zoveel teniet wordt gedaan door allerlei eigenzinnige machthebbers, door zoveel mensen die helemaal niet beseffen wat zij tenietdoen, hoe zij hun medemensen kwetsen en je vraagt je af, waarom wint toch steeds het tegenovergestelde van het goede, van het ware, van liefde?

Zo lijkt het. Maar uiteindelijk is het zo niet. Want denk je dat deze eigenzinnige machthebbers met hun wandaden, hun materiële rijkdommen, op enige manier tot werkelijke gelukzaligheid daarmee komen? In hun geestelijk werkelijke bestaan hebben zij niets, helemaal niets. En hoeveel pijn en ellende zij hun medemensen ook aandoen, dat kan toch nooit de rijkdom wegnemen van degenen die in hun hart Mij en Mijn liefde kennen en ondanks hun ellende en pijn, Mijn liefde proberen te zijn, niet omdat het hen macht geeft, niet omdat het hen rijkdom geeft, maar omdat zij Mij liefhebben, omdat zij elkaar het goede gunnen, zonder er zelf iets voor terug te hoeven. Omdat zij beseffen dat werkelijk leven liefde leven is en omdat zij beseffen dat goud en zilver, materiële goederen, menselijke macht over medemensen, uiteindelijk geen enkele waarde heeft, omdat het geen liefde is en omdat het verdwijnt zodra het leven op aarde beëindigd is. Iedereen die dat beseft, die Mijn liefde beseft, Mij en Mijn liefde in hem voelt, die heeft daarmee de grootste rijkdom, omdat dat niet weg is als het leven op aarde beëindigd is. Dat weten en daarnaar proberen te leven, terwijl je op aarde bent, dat nastreven, is op zich in vrijheid op aarde al de grootste rijkdom die al die wereldse machthebbers, die anderen pijn en ellende bezorgen, niet hebben, niet nu op aarde en niet na hun verblijf op aarde.

Dus, al heb je nu misschien het idee dat al wat je naar liefde probeert te leven en probeert goed te doen, weinig verschil maakt voor alle pijn en ellende die je ziet dat mensen steeds weer aangedaan wordt, door leugens en bedrog, wat het goede overwoekert, toch maakt het wel degelijk verschil. Vergeet niet dat jij met je besef van Mij en Mijn liefde in je hart, met al je moeite om het goed te doen en Mijn liefde te zijn, oneindig veel rijker op aarde al bent, dan de meest rijke en machtigste mensen van de wereld. En voor wat je vrijheid betreft, zou je liever niet goed willen doen, zou je liever je medemensen tekortdoen, zou je liever geen liefde zijn uit Mij? Wat jij het liefst zou willen in je vrijheid, is dat nu op aarde alle mensen al goed en naar liefde zouden leven, zodat al die narigheid eens zou ophouden.

Ja, lief mens, dat wil Ik ook en daarom heb Ik de aarde en al wat erop en eromheen is geschapen voor jullie, zodat die narigheid ophoudt en jullie allemaal in Mijn ware liefde de grootste rijkdom krijgen: geheel vrij Mijn liefde, Mijn leven in volkomen gelukzaligheid van jezelf bewust te zijn.

Hemels Brood 5722

Het geluid van Mijn Stem in je hart is altijd zacht en meestal niet een geluid zoals jullie stemmen geluid zijn, maar de betekenis van woorden en zinnen, zoals het bij woorden en zinnen die jullie met geluid uitspreken, niet om het geluid gaat, maar om de betekenis van de woorden en zinnen die je uitspreekt. Voor jullie is er geen andere mogelijkheid om de betekenis van wat je een ander wilt laten weten, dan het met woorden en zinnen over te dragen en de directe vorm is die uit te spreken. Maar Mijn Stem is niet het uitspreken van woorden en zinnen in je hart, Mijn Stem is alleen de betekenis die in je hart door jou zonder woorden begrepen kan worden. Zoek daarom niet naar een geluid van woorden als Mijn Stem in je hart, maar zoek in contact met Mij in je hart naar de betekenis van wat Ik je laat weten en vanzelf zet jij dat in je hart om in woorden, in zinnen, omdat je eraan gewend bent elke betekenis om te zetten in woorden en zinnen.

Maar als je innerlijke gedachten hebt over de dingen die je bezighouden, als je overwegingen hebt over hoe iets te doen of hoe iets te begrijpen, dan vertroebel je wat Ik je in je hart zonder woorden laat weten. Want jouw gedachten zijn een mengeling van woorden, van gevoelens en van verstandelijke overwegingen. Dat maakt het heel moeilijk om wat Ik je, zonder woorden maar in de ware betekenis aanreik, te onderscheiden van je eigen overwegingen, je gevoelens, je gedachten en je overtuigingen. Want zonder woorden Mij verstaan, vraagt zonder al die eigen gedachten al oefening en met eigen gedachten vervaag je de betekenis van wat Ik je aanreik, zodat er weinig of niets van overblijft. Veel mensen zeggen daardoor dat het hen niet lukt om Mijn Stem in hun hart te vernemen, dat het voor hen niet mogelijk is om in hun hart met Mij in contact te zijn, maar Ik ben in ieder hart aanwezig en iedereen kan, als hij dat wil, met Mij in zijn hart spreken.

Als jij dat wilt, begrijp dan eerst dat Mijn Stem eerder de betekenis van een woord, van een zin is, dan het woord of de zin hoorbaar uitgesproken zelf. Daarom is Mijn Stem in het hart zelden een daadwerkelijk geluid, maar het geeft je in je hart, als je zelf stil bent, een besef, een betekenis, een verstaan wat je zelf haast automatisch in woorden en zinnen zet. Mijn Stem komt binnen in je gevoelsbesef, zonder woorden, als een direct weten dat het waar is. Mijn Stem komt binnen met een gevoel van vrede, zachtmoedigheid, maar ook duidelijkheid, waarheid en wie Mijn Stem verstaat, heeft geen woorden nodig om de waarheid te begrijpen, heeft geen overdenking nodig, heeft geen geluid nodig. Zie je, zonder woorden, dat besef van waarheid, dat gevoel van liefde, dat innerlijk besef hoe het is, dat is zonder woorden, zonder geluid, Mijn Stem.

Hemels Brood 5723

Hemelse Vader, uit Uw leer begrijp ik dat wij alle mensen, dat we elkaar, moeten liefhebben. Maar er zijn mensen die dingen doen die ik niet kan liefhebben en daarmee kan ik die mens niet liefhebben. U hebt ons allemaal lief en zo wil ik ook leren lief te hebben, maar dat lukt mij nog niet.

Ja, Ik heb alle mensen innig lief. De mensen, niet alles wat mensen doen, want wat mensen doen en niet naar liefde is, hoeft niet geliefd te worden. Dat vraag Ik dan ook niet van je, dat vraag Ik van niemand. En Ik begrijp dat het moeilijk voor jullie goede mensen is om iemand die anderen ernstig leed aandoet, lief te hebben zoals Ik jullie allemaal liefheb. Het onderscheid tussen wat iemand anderen aandoet en die mens als schepsel van Mij, is moeilijk te maken, als je weet en voelt dat Ik in alles alleen ware liefde ben, wat diegene die zijn medemensen leed aandoet, kennelijk niet is. Toch heb Ik ook die mensen lief, niet wat zij hun medemensen aandoen, maar die mensen als schepsels van Mij. Dat Ik die mensen liefheb, wil dan ook niet zeggen dat zij geheel hun gang kunnen gaan, want dat is niet zo.

Het kwaad heeft een zekere vrijheid op aarde en, hoe onaangenaam dat ook is voor veel mensen, toch is het in Mijn liefde zodanig in ordening gezet, dat het dienstbaar is aan de vervulling van het worden van Mijn liefde voor jullie allemaal. En op die manier is het ook dienstbaar aan hen die Mijn liefde met voeten treden. Want wat zij zaaien, zullen zij ook oogsten en die oogst zal hen leren zichzelf en hun afdwalingen te zien en de gevolgen die zij met hun doen en laten anderen aangedaan hebben, zal hen niet aangenaam, maar pijnlijk zijn. Toch is dat geen straf of wraak van Mij, omdat zij Mij met hun gedrag eigenlijk beledigen en bespotten, maar Mijn liefde die hen terugbrengt tot wat ook zij van oorsprong zijn: Mijn liefde.

Je hoeft wat anderen doen of laten dan ook zeker niet lief te hebben, en als je die mens die anderen leed aandoet niet kunt liefhebben, dan begrijp Ik dat en Ik zal dat met Mijn liefde bedekken. Maar breek Mijn liefde niet af met haat, met wrok, met wraak, door te veroordelen wat je in de grond van de zaak niet kent, niet weet. Ga geen kwaad met kwaad vergelden, want je brengt daarmee jezelf in moeilijkheden, omdat wat jij aan kwaad doet, ook bij jou tot pijnlijk inzicht terugkomt. Met liefde begeleid Ik al degenen die hun medemensen kwaad doen, zodat zij tot inzicht komen. En Ik zeg je, dat is voor hen een heel pijnlijk proces, voor zij in hun vrijheid teruggebracht zijn tot de liefde die zij uit Mij zijn.

Ik begrijp dat het voor jullie goede mensen moeilijk is om diegenen die veel kwaad doen, lief te hebben en Ik spreek jullie daar niet op aan, maar laat het verder over aan Mijn liefde en breng het in je hart bij Mij. Want Mijn liefde heeft alle kwaad overwonnen. Mijn liefde, begrijp dat goed.

Hemels Brood 5724

Liefde doet niemand pijn. Dat is wat mensen op aarde vinden dat liefde is, dat liefde moet zijn. Maar Mijn liefde trekt mensen weg, duwt mensen door het vuur, laat mensen alleen, onthoudt mensen eten en drinken, laat mensen vernederen, Mijn liefde doet pijn. Tenminste, zo denken de meeste mensen. Want dat gebeurt er allemaal op aarde, terwijl Ik, waarvan gezegd wordt dat Ik een liefdevolle God ben, dat allemaal toelaat, zonder onderscheid toelaat.

Ja, op aarde denken de meeste mensen dat Ik geen liefdevolle God kan zijn, als Ik dat allemaal laat gebeuren. De vraag is, laat Ik dat allemaal gebeuren of laten mensen dat allemaal gebeuren? En in de harten van jullie goedwillende mensen zie Ik dat het moeilijk is om die vraag te beantwoorden, omdat je er ernstig naar streeft om het goede te doen, om liefde te zijn, zoals Ik in Mijn leer aangeef om liefde te zijn. Maar hoe ernstig je dat ook nastreeft, het lukt je niet om volmaakt goed en volmaakt naar liefde te leven. Steeds bemerk je wel iets wat nog niet helemaal goed gaat in je doen en laten en het lijkt erop, dat je het nooit goed gaat doen, het blijft boven je krachten uitgaan. Dat is de druk die er op aarde is, de zwaartekracht van de aarde die Mijn liefde weergeeft tegenover alles wat geen liefde is. Want op aarde is goed en kwaad en op aarde doet Mijn liefde pijn door het kwaad, niet door Mijn liefde. Maar juist is het kwaad op aarde een mate van vrijheid gegeven uit liefde van Mij.

Want het is ontstaan in het besef van de eerste grote geest en meer dan dat is het niet, terwijl dat besef in de weg staat van wat ware liefde is. Op aarde heeft dit besef van goed en kwaad een plaats in jullie bestaan, anders zou geen mens tot vrij gelukzalig leven kunnen komen. Want het kwaad zou in het besef steeds de liefde, het ware leven verdringen, zoals het op aarde ware liefde verdringt, terwijl het geen werkelijkheid heeft, slechts een soort van valse illusie, een soort van valse werkelijkheid zonder werkelijkheid. Juist door Mijn liefde is het jullie gegeven om door de pijn van het kwaad, als zelfstandig vrije wezens, vrij van het kwaad het volkomen ware eeuwige leven als enige werkelijkheid te zijn. En Ik kan jullie zeggen dat het vele malen beter voor jullie allemaal is om de pijn van het kwaad te ervaren, dan in de eeuwige dood verstrikt te blijven.

Want de tijd die je op aarde verblijft, is als een zandkorrel zo kort in vergelijking tot de eeuwigheid. Wees daarom eerder blij met de mogelijkheid die Mijn liefde jullie allemaal geeft, ook al doet het pijn, al lijkt het oneerlijk verdeeld, het gaat voorbij, juist door alles wat er gebeurt komt het goed voor jullie allemaal. Dat is Mijn liefde, juist Mijn liefde voor jullie allemaal. Werkelijk leven.

Hemels Brood 5725

Wie zijn, als mens op aarde gekomen, Mijn Engelen? Steken zij met hun doen en laten met liefde boven alle mensen uit? Niet zichtbaar, hooguit voelbaar, maar dan voornamelijk door degenen die vanuit liefdevolle sferen op aarde gekomen zijn. Want zouden zij met hun liefde en goede werken wel boven de mensen uitsteken, dan zou het hen door allerlei machthebbers heel moeilijk gemaakt worden en zij zouden gemakkelijk omgebracht kunnen worden, omdat het kwaad zich door hen bedreigd zou voelen, zoals het kwaad zich door Mij, toen Ik op aarde verbleef, bedreigd voelde.

Maar, al ben Ik niet meer op die manier lichamelijk materieel op aarde aanwezig, Ik ben evengoed toch op aarde aanwezig en in alle mensen aanwezig en als zodanig evengoed nog bedreigend. Alleen, het kwaad is blind voor Mijn geestelijke aanwezigheid, ook voor de aanwezigheid van Mijn Engelen als mensen. Toch, het kwaad weet er wel van en slaat om zich heen, dan eens hier en dan eens daar op een paranoïde manier, want het kwaad kent de bedreiging van Mijn liefde, hij kan in zijn blindheid alleen niet vinden waar Mijn invloed zijn macht in gevaar brengt. Ook weet hij niet dat het gevaar voor zijn macht niet ligt in het doen en laten van mensen, materieel gezien, zoals dat zijn manier is, maar in het geestelijk besef van werkelijk leven, van ware liefde. Maar daarvan heeft het kwaad geen besef en daardoor ook geen zicht daarop.

Hij weet, maar niet waar, niet door wie, niet wanneer, niet hoe. Daarom steken goede mensen niet boven het maaiveld uit en daardoor maait het kwaad dan eens hier en dan eens daar woest om zich heen. Maar daarmee raakt hij Mijn Geest niet en zoals Ik op aarde geestelijk in alle mensen aanwezig ben ook niet, want het is voor het kwaad niet mogelijk om Mij te raken, op geen enkele manier. Wel maait het kwaad in materieel opzicht in zijn ongecontroleerde woede mensen om, maar dat zijn materiële lichamen en niet de werkelijke mens, niet het geestelijke leven van die mens. Hoe onaangenaam dat ook voor mensen op aarde is, lichamelijk gezien, het kwaad heeft geen enkele macht over het ware werkelijke leven, wat iedereen in zijn materiële lichaam is, en eeuwig ook zonder het materiële lichaam in Mijn liefde blijft, zodat het kwaad in de materie slechts tegen de materie vecht, wat juist de reden is waarom alle zielen die naar de aarde komen in de materie hun bestaan krijgen, zodat ondanks al het kwaad dat op aarde uitwerking heeft, het wel het materiële lichaam teniet kan doen, maar nooit het ware werkelijke leven wat ieder mens op aarde in de vrijheid van zijn van Mij gegeven is en in volle liefde gegeven blijft.

Over materie heeft het kwaad macht, maar niet over leven, niet over liefde, niet over het persoonlijk geestelijk ware bestaan van jou in je mens-zijn uit Mij, uit Mijn liefde. En juist omdat jouw werkelijke bestaan Mijn leven is, wat Ik jou persoonlijke gegeven heb, hoef je het kwaad niet te vrezen, maar het kwaad vreest Mij, omdat het in werkelijkheid geen macht heeft en weet dat materie vergaat, waarmee het kwaad uiteindelijk ook vergaat. En dat jullie mensen dat als pijn, als verdriet, als onaangenaam, onprettig en dergelijke ervaren, is Mijn bescherming, is Mijn liefde, want het kwaad ziet Mij niet, maar in de materie kan het je wel, materieel gezien, meetrekken en dat gebeurt bij veel mensen die zich vooral vastklampen aan materie. Maar met ware liefde kan iedereen loskomen van materie en onzichtbaar worden voor het kwaad. Je materiële lichaam niet, maar wel je geestelijke wezenlijkheid.

Zo zijn Mijn Engelen in het menselijk materiële bestaan haast onzichtbaar aanwezig, voedend en helpend. En jullie die in Mij geloven en Mijn liefde voelen en nastreven te zijn, jullie komen uit die sferen waar Mijn Engelen verblijven voor ze naar de aarde komen. Maar ook jullie zijn niet vrij van het kwaad, juist niet. Begrijp hiermee wat meer van de verhoudingen tussen goed en kwaad op aarde, zodat je meer en meer groeit in Mijn liefde, werkelijk leven, wat je altijd al was, bent en zult zijn.

Hemels Brood 5726

Je leven in Mijn dienst stellen. Wat betekent dat precies? Er zijn Kloosters waar, door de eeuwen heen en nog steeds, mensen zich bij aansluiten om Mij dienstbaar te zijn. Sommigen uit vrije wil, anderen min of meer gedwongen. Voor een aantal was het “weggelegd” door geboorte of opgelegd door situaties. De gedachte daarbij is, alleen door een leven in een Klooster Mij te kunnen dienen en meestal vanuit die gedachte kozen mensen voor een leven in een Klooster.

Alles bij elkaar genomen waren en zijn de mensen die in een Kloostergemeenschap wonen Mij, gemiddeld gezien, niet meer dienstbaar dan al degenen die geen deel uitmaken van een Klooster. Voor Mij is het wonen in een Klooster niet belangrijk, want Ik kijk er niet naar of iemand wel of niet in een Klooster woont en zich aan de rituelen en regels van een Klooster houdt. Deze zijn door mensen opgesteld en veelal berusten zij op misvattingen over Mij en Mijn leer. Ik kijk voornamelijk naar iemands hart, in hoeverre heeft iemand een goed hart, een liefdevol hart, een nederig hart, zonder zich terug te trekken van zijn medemensen. Het uitvoeren van rituelen en andere gebruiken en het opvolgen van regels van een Klooster hebben voor Mij geen betekenis, hebben voor Mij geen waarde. Iedereen mag leven zoals hij wil, maar wie zoveel mogelijk vanuit Mijn liefde in zijn hart leeft, staat dichter bij Mij en het ware leven, dan dat rituelen iemand kunnen brengen.

Je leven in Mijn dienst stellen kan zowel in als buiten een Kloostergemeenschap. In meerdere opzichten kan het meer dienstbaarheid geven om vrij en zonder regels en rituelen buiten een Klooster te blijven, want in verschillende opzichten hebben regels en rituelen van een Klooster mensen eerder belemmerd om in alle vrijheid Mijn liefde, Mijn leer te volgen, dan hen daarbij te helpen. En binnen de Kloostermuren zijn even grote misdaden gepleegd als daarbuiten, terwijl die binnen de muren van een Klooster zelfs kwalijker zijn, omdat diegenen die zich misdragen hebben, daarmee ook hun belofte aan Mij heel ernstig geschonden hebben.

Je leven in Mijn dienst stellen is niet alleen de uitspraak: “Heer, ik wil U dienstbaar zijn, maak mijn leven dienstbaar aan U.” Als het zo eenvoudig lag, hoefde iemand die oprecht Mij dienstbaar wil zijn, geen inspanningen meer te leveren. Want hij laat het dan aan Mij over om zijn leven aan Mij dienstbaar te maken. Maar zo gemakkelijk is het niet. Want dienstbaar aan Mij zijn is vrijwillig, uit eigen vrije keus, je leven vormgeven zoals Ik in Mijn leer aangeef dat bedoeld is om je leven vorm te geven. Nederig en liefdevol, zachtmoedig en vergevend, bemoedigend en helpend waar hulp nodig is en gegeven kan worden. Dat uit vrije wil nastreven is aan Mij dienstbaar zijn, door aan je medemensen in Mijn Naam dienstbaar te zijn. Zonder eigenbelang en daarbij luisterend naar Mijn raad die je in je hart altijd wel op de een of andere manier kunt weten, als je dat oprecht wilt. Dienstbaar aan Mij zijn is een vrije keus van levensvorm voor iedereen zelf, is een keus van handelen naar Mijn wil, is een keus in volle vrijheid van het volgen van Mij in Jezus Christus in al je doen en laten.

Mij dienstbaar zijn is niet: “Heer, laat mij U dienstbaar zijn.” Is niet: “Heer, ik ga U dienstbaar zijn, zo veel ik kan.” Mij dienstbaar zijn is zonder belofte, gewoon zoveel je kunt en zoveel je begrijpt dienstbaar zijn door je keuzen zoveel mogelijk af te stemmen op Mijn leer, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn ware leven in alle waarheid. Als je dat doet zonder gelofte, zonder Klooster, zonder rituelen en regels, dan ben je Mij en je medemensen dienstbaar zoveel er in je vermogen ligt. En dat is voor Mij genoeg. Want Ik heb jullie vrijheid gegeven, niet om dat af te geven aan Kloosterinstellingen met allerlei regels en rituelen alsof dat voor Mij nodig zou zijn, maar om uit eigen vrije wil tot werkelijk liefdevol leven te komen, uit eigen vrije werken, die overeenkomen met Mijn wil, zoals Ik je die in je hart laat weten. Wees Mij dienstbaar uit eigen vrije wil, door in volledige vrijheid te leven naar Mijn leer in je hart. Dat brengt je het dichtst bij Mij.

Hemels Brood 5727

Ik hou van jou, en van jou, en van jou, van iedereen persoonlijk. Niet omdat je het zo goed mogelijk doet, maar om jou, gewoon en eenvoudig om jou. Jullie maken onderscheid tussen mensen waar je veel van houdt en mensen waar je minder van houdt, minder omdat je ze niet zo goed kent, of omdat je hun manier van doen niet altijd fijn vindt, of om nog andere redenen. Ik ken iedereen ten diepste, weet van ieders doen en laten, weet wat iemand drijft, ken alles wat in iedereen persoonlijk omgaat, ook al houdt iemand dat nog zo goed verborgen, Ik weet het, het goede en het kwade in iemand. Ik weet en ken het van alle mensen, altijd. Evengoed hou Ik van alle mensen evenveel, Ik hou van jou.

Toch, hoewel Ik van alle mensen evenveel hou, ga Ik niet met iedereen hetzelfde om, maar juist zodanig, dat het ieder voor zich voordeel oplevert ten aanzien van het doel van jullie leven op aarde. Ieder voor zich, maar ook allen tezamen. Mijn liefde is werkelijk leven, wat onveranderlijk altijd hetzelfde is en blijft. De werking van Mijn liefde is er altijd op gericht om tot werkelijk leven te brengen, vooral wat afgedwaald is van werkelijk leven. Het leven zelf dwaalt nooit af van liefde, het leven is liefde, eeuwig en altijd. In elk wezen is eeuwig leven, dat is liefde, in de kern van zijn bestaan onveranderlijk aanwezig. In de vrijheid van Mijn Zijn leeft elk wezen volmaakt liefde. Jullie zijn in je wezenlijkheid werkelijk leven en in je van Mij gekregen vrijheid mens op aarde, waarbij die vrijheid een keus is om de wezenlijkheid, de ware liefde welke je in je kern bent, te zijn of te verloochenen. Maar hoe vaak en hoeveel een mens zijn wezenlijkheid, het ware leven in hem, Mij in hem, ook verloochent, werkelijk leven, Mijn ware liefde, verandert niet, in eeuwigheid niet.

Jouw levenskern is ware onveranderlijke liefde, is werkelijk leven, Die Ik Ben, dat blijft eeuwig jouw ware leven in jou en is gelijk aan Mij. Die liefde blijft eeuwig Mijn liefde voor jou, onveranderlijk Dezelfde. Ik heb jou lief, Mijn liefde ben jij, in jouw kern ben jij Mijn liefde, onveranderlijk eeuwig. Dat, lief mens, verlies je nooit als jouw kern. Hoe je ermee omgaat is aan jou. Maar Ik blijf altijd uit ware liefde voor jou, met jou omgaan. Wat er ook gebeurt, wat je ook kiest, hoe je ook met Mijn liefde omgaat, dat is aan jou, en zoals jij ermee omgaat, gaat Mijn liefde met jou om, zoals voor jou en alle mensen het beste is. Dat beste is: jou in al je vrijheid te brengen tot het werkelijk gelukzalige leven, zonder de vrijheid van je bestaan als mens te verliezen.

Dit zeg Ik niet alleen aan jou, en aan jou, en aan jou, maar aan alle mensen. Want Ik heb jou lief en Ik heb alle mensen even lief. Die liefde is eeuwig leven. Kom vrijwillig tot Mijn liefde, het ware gelukzalige leven.

Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5728

Van tijd tot tijd ondervraagt je verstand je hart. En dat is goed om te doen. Want veel mensen doen dat niet en met hun verstand kunnen zij Mijn Woord, wat geschreven staat in de Bijbel, niet begrijpen en het daardoor ook niet geloven, en ook Mijn bestaan niet geloven. Het is voor de meeste mensen gebruikelijk om hun verstand te gebruiken bij alles wat zich voordoet. Dat is hen van jongs af aan geleerd, eigenlijk afgedwongen. Daarom is het verstand de maatstaf voor alles en iedereen om keuzen mee te maken, iets wel of niet te doen en iets wel of niet aan te nemen als waarheid.

Maar veel van Mijn Woord is niet met alleen het verstand te begrijpen en wie wat hij met zijn verstand bedenkt niet in zijn hart controleert, kan heel ergens anders uitkomen, dan hij bedoelde en heel andere conclusies trekken, dan wat juist is. Er is veel van wat er in de Bijbel staat tegenstrijdig met elkaar, als het alleen met het verstand beschouwd wordt. Alleen met het verstand lukt het niet om daar klaarheid in te brengen. Vooral de mensen die voornamelijk hun verstand gebruiken als maatstaf voor hun doen en laten, vinden de Bijbel een verhaal wat onmogelijk waar kan zijn en daarmee is het voor hen duidelijk, dat Mijn bestaan ook niet waar zal zijn. Maar jullie, die weten dat niet het verstand, maar het hart de belangrijkste maatstaf is, omdat Ik daar ben om je alles wat je met je verstand niet kunt begrijpen, uit te leggen, zodat je het wel kunt begrijpen, jullie vragen wel uitleg in je hart en jullie beginnen daardoor Mijn Woord en Mijn liefde meer en meer te begrijpen. In jullie hart groeit daardoor meer en meer liefde.

Toch zijn er ook mensen die niet in Mij geloven, omdat zij vooral hun verstand hebben leren gebruiken, terwijl zij liever naar hun hart zouden luisteren, die naast hun verstand toch ook naar hun hart luisteren. Omdat zij een zekere mate van liefde hebben in hun hart, waarvan zij wel niet weten dat Ik die liefde in hun hart ben, maar zij hebben wel begrepen, dat ze in hun hart waarheid kunnen vinden. Dat zijn mensen met een liefdevol hart, die min of meer gedwongen werden alleen hun verstand te gebruiken en niet hun hart. Maar de waarheid en de liefde in hun hart wint het steeds meer van hun aangeleerde gebruik van het verstand. En zij vragen vanuit hun verstand toch ook hun hart om raad, zonder te beseffen dat ze daarmee Mij om raad vragen.

Het is iedereen geleerd om vooral het verstand te gebruiken en het hart los te laten, daarom gebruiken ook jullie die in Mij en Mijn liefde geloven toch ook nog vaak je verstand en dan kom je onbegrijpelijke tegenstellingen tegen in Mijn Woord. En dan is het heel goed dat je met je verstand je hart ondervraagt. Want alleen daar vind je, wat dan ook door je verstand te begrijpen is, de helemaal ware antwoorden uit Mij en Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 5729

In je gedachten zie Ik, dat je denkt dat je het niet volmaakt kunt doen zonder dat anderen het ook volmaakt doen. Want als jij bijvoorbeeld een huis wilt bouwen en je wilt dat helemaal volmaakt doen, dan heb je ook alle materialen volmaakt nodig en al het werk moet dan ook volmaakt gedaan worden. Maar je kunt zo’n huis niet alleen bouwen en bij het leggen van de fundering is er gelijk al iets mis, want het cement is niet van de goede samenstelling. En dan is het al niet meer volmaakt. En voordat het huis halverwege is, is er al zoveel misgegaan door deze en gene, dat er echt geen sprake meer kan zijn van volmaakt.

Ja, in het grote geheel kan het leven op aarde alleen met anderen tezamen volmaakt worden en ja, er zijn heel veel mensen die allemaal niet volmaakt zijn in hun doen en laten en ja, dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het dan net zo goed kunt opgeven om de dingen zo goed mogelijk te doen en dat wil niet zeggen dat jij zelf niet volmaakt kunt zijn. Het hangt er wel van af wat jij en wat iedereen onder “volmaakt” verstaat. Want niet iedereen geeft daar dezelfde betekenis aan. Dat geldt niet alleen voor materiële zaken, maar ook voor al wat geestelijk is. Want als je met iemand samenwerkt en jij bent eerlijk, maar die ander is dat niet, dan heeft diens oneerlijkheid ook gevolgen voor jou. Toch was jouw eerlijkheid volmaakt, alleen heb je daarmee niet bereikt wat je wilde, het resultaat van jullie samenwerking werd niet volmaakt. En ja, het is op aarde niet allemaal volmaakt en al wat niet volmaakt is, heeft gevolgen die belemmerend zijn voor het volmaakte.

Maar kijk, ware volmaaktheid is ware liefde, zoals ware liefde bedoeld is te zijn: volkomen onbaatzuchtig. Voor ware liefde is het onvolmaakte ook het volmaakte, want liefde bepaalt niet wat volmaakt is, liefde is in alle opzichten volmaakt en daar maakt of iets onvolmaakt is geen verschil in. Dat maakt het onvolmaakte niet volmaakt, maar dat is voor ware liefde ook niet nodig om ware liefde te zijn en te blijven, in alle omstandigheden te blijven, volmaakt te blijven. Kijk, zou jij nu bij zo’n situatie als het bouwen van een huis volmaakt liefde zijn, dan zouden al die missers bij het bouwen jou niet veranderen, dan zou het huis uiteindelijk niet met een volmaakte samenwerking en niet volmaakt gebouwd worden, maar jij zou daar wel volmaakt mee omgegaan zijn en ook met een onvolmaakte samenwerking en een onvolmaakt huis, volmaakt gebleven zijn.

Begrijp je? Ook al zijn anderen niet volmaakt, je kunt los daarvan zelf wel volmaakt zijn. Iedereen kan, hoe onvolmaakt de wereld ook is en mensen ook zijn, in Mijn liefde toch volmaakt zijn.

Hemels Brood 5730

Mensen geloven in God. Maar wat voor een beeld hebben die mensen van Mij, want Ik ben God van hemel en aarde, van al wat leeft, van al wat is en niet is in alle eeuwigheid. Veel mensen die in Mij, in God geloven, hebben nog steeds een beeld van Mij als een “er is iets” of als een soort van “bijzondere kracht” of zelfs als een soort van “heerser in de hemel”, waarbij hemel soms het onzichtbare voorstelt, maar vaker het uitspansel om de aarde heen, de “letterlijke” hemel.

Door de meeste in God gelovende mensen wordt de Bijbel gezien als Mijn Woord, maar zij lezen dat vaak als een verhaal en het nieuwe testament wordt daarbij meestal gezien als een uitleg hoe het beste te leven. Er zijn ook mensen die in God geloven, maar de Bijbel meer zien als een geschiedschrijving die door verschillende mensen geschreven is en voor hen geven de verdraaiingen en tegenstrijdigheden in de Bijbel aan, dat het allemaal niet waar gebeurd kan zijn en daarom ongeloofwaardig is. Veel van wat er in de Bijbel staat, wordt niet of nauwelijks begrepen en mede daardoor hebben de meeste mensen die in God geloven, zich een heel eigen beeld gevormd over God, over Mij, over Mijn werkelijkheid.

Wees daarom gezegend jullie die in Mij, in God geloven en beginnen te beseffen dat Mijn woning niet een letterlijke hemel is, dat Mijn Persoonlijk Zijn niet van vlees en bloed is, dat Ik Mij niet op één plaats bevind maar overal, dat Ik in al jullie harten op hetzelfde moment altijd aanwezig ben, dat Ik niet alleen Schepper van hemel en aarde ben, jullie Schepper en God, maar dat Ik volmaakt leven, volmaakt liefde ben en Mijn leven aan jullie allemaal heb gegeven. Wees gezegend jullie, die Mijn leer die Ik in Jezus Christus bij jullie op aarde gebracht heb, meer en meer gaan begrijpen, omdat je er de moeite voor doet om het te begrijpen, de moeite doet om er naar te leven, de moeite doet om Mij in je hart te ontmoeten, wees gezegend. Want Mijn Koninkrijk openbaart zich in jullie en Mijn Koninkrijk is niet van deze aarde, zoals er op aarde koninkrijken zijn.

Mijn Koninkrijk is niet een wereldse, maar is de volle liefde van werkelijk leven en iedereen die werkelijk leeft, maakt deel uit van Mijn Koninkrijk en heeft daarin ook zijn eigen koninkrijk van ware liefde, of hij nu op aarde is of in de hemel, Mijn koninkrijk is overal en wie in Mijn Koninkrijk is, is dat overal. Want liefde is onbegrensd eeuwig overal Mijn liefde, Mijn leven. Gezegend jullie die op de aarde, in het lichaam van vlees en bloed, Mijn liefde zoeken te verstaan, zoeken te leven, zoeken te zijn, want in jullie ontwaakt wie Ik werkelijk Ben, jouw leven, wat jij zelf persoonlijk van Mij mag zijn en zult zijn. Ja, gezegend zijn jullie in Mijn liefde.

Hemels Brood 5731

Bij Mij is geen sprake van tijd. Wel van voortgang, van groei, van creëren. Met Mij maak je geen afspraak op een tijd, zoals jullie met elkaar dag en tijd afspreken, zodat alles daar voor moet wijken, omdat het is afgesproken. Met Mij is het je komt of je komt niet in je hart bij Mij, je doet wel of niet wat Ik je aanraad, vandaag of morgen, we hebben daarover geen tijdsafspraak. Bij Mij gaat het om liefde, altijd. Ik bepaal niet wanneer, maar in Mijn Goddelijk Zijn weet Ik evengoed wel wanneer. Toch is dat wanneer geen tijd die afgesproken is, maar er is wel het moment waarop iets voleindigd is, waarop iemand tot volmaakt leven gekomen is. Ik heb met jou geen tijdsafspraak, zoals bijvoorbeeld je werk voor een baas op die dag om die tijd klaar moet zijn. Ik heb wel beloften gedaan waarvoor ook geen tijd is afgesproken, omdat bij Mij geen aardse tijd ertoe doet. Wel doet het er voor Mij en voor jou toe, hoe je groei in liefde, in waar leven zich ontwikkelt, hoe de voortgang is, wat je inspanningen zijn.

In de Bijbel staat het verhaal van de rentmeester die knechten inhuurde en steeds wat later op de dag werd er weer een knecht aangenomen, zodat ze aan het eind van de dag niet allemaal even lang gewerkt hadden en toch allemaal hetzelfde betaald kregen. Want de rentmeester keek niet naar tijd, alleen of het werk gedaan was. En zo kijk Ik alleen naar ieders hart, naar de liefde in het hart. En of iemands hart vandaag of volgende week of over honderd jaar volledig met liefde gevuld is, het geeft hem hetzelfde als iedereen: werkelijk gelukzalig leven. Jou misschien vandaag of over honderd jaar en iemand anders misschien gisteren al of over duizend jaar. Het gaat niet om tijd, het gaat om groei, om ontwikkeling van liefde in het hart en dat gebeurt zoals het gebeurt, in alle vrijheid. Er zou geen vrijheid zijn, als je leven aan tijd gebonden zou zijn. Maar Ik bedoel daarmee niet je aardse leven, Ik bedoel daarmee je ware leven uit Mij. Op aarde is tijd, maar het werkelijke leven is. Mijn Leven Is. Voor alle mensen, voor jou is het worden van volmaakte liefde op aarde in tijd zichtbaar gemaakt, je groei, je ontwikkeling, je doen en laten. Maar die tijd is alleen op aarde zo duidelijk af te passen aanwezig en wat jullie mensen in dagen indelen, door zonsopgang en zonsondergang en tijd indelen door maanstanden, is heel gebrekkig en is met het verstand ingedeeld, zonder te letten op het innerlijk besef van wat voor jullie op aarde werkelijk tijd is en toch ook niet is.

Voor iedereen komt er een einde aan tijd, tijd op aarde, dan komt de oneindigheid, de eeuwigheid, waarbij er geen aardse tijd meer is, alleen je groei, je ontwikkeling in liefde, in waar leven, terwijl je vrij blijft als mens, al dan niet volmaakt in liefde. En zo zal de één eerder volmaakt liefde zijn dan de ander, toch krijgt iedereen aan het einde van de dag hetzelfde loon: eeuwig gelukzalig leven. Maar heeft jouw dag 24 uur of is jouw dag Mijn licht, Mijn eeuwige dag, Mijn liefde. Jouw dag is jouw weg naar eeuwig gelukzalig leven, nu voor een tijdje op aarde, daarna in eeuwigheid Mijn leven, groeiend in vrijheid, tot je Mijn liefde zelf bent.

Hemels Brood 5732

Er zijn goede mensen die toch niet altijd helemaal eerlijk zijn, die zich af en toe niet helemaal aan de waarheid houden en denken dat zo’n klein beetje onwaarheid er niet toe doet. Maar al gaat het maar om een heel klein beetje onwaarheid, het doet er wel degelijk toe. Elk beetje onwaarheid of verdraaiing, of het laten lijken of het zo is, terwijl het net een beetje anders is, kun je uitzetten als een lijn. Eerst is dat een korte lijn en de afwijking die die lijn horizontaal gezien heeft, is zo minimaal, dat het met het blote oog niet te zien is. Je hebt er een vergrootglas bij nodig om die minimale afwijking te kunnen zien.

Maar trek je die lijn van bijvoorbeeld 10 cm door naar 10 meter, dan heb je al geen vergrootglas meer nodig om te zien dat hij toch wat afwijkt van de horizontale lijn die hij eerst nog wel leek te zijn. En trek je die lijn door naar 10 kilometer, dan is heel duidelijk te zien dat hij veel verder afwijkt dan gedacht. De afwijking wordt groter en meer zichtbaar naarmate je die lijn verder doortrekt. En dat is precies wat er met elke kleine en niet belangrijk lijkende onwaarheid of verdraaiing gebeurt, dat werkt door naarmate het leven verder gaat, dat stopt niet, zoals ook een lijn niet stopt, al zie je er alleen het eerste stukje van, als hij doorgetrokken wordt, wordt zichtbaar dat hij veel verder afwijkt van een horizontale lijn, dan gedacht. Op die manier wijkt een leugen ook verder af van de waarheid, dan in eerste instantie bedoeld en gezien wordt. Elke leugen, elke onwaarheid, hoe klein of groot ook, laat zijn sporen na, die steeds meer teweeg brengen, als de leugen niet rechtgezet wordt.

Maar al zou je dat nu begrijpen en voortaan helemaal eerlijk willen zijn, dan is het toch niet mogelijk om al die kleine of wellicht ook wat grotere onwaarheden te herinneren en recht te zetten, en het is ook, al wil je dat graag, niet meteen mogelijk om helemaal altijd en bij alles volkomen eerlijk te zijn, dat vraagt oefening. Waar het nu om gaat, is dat je begrijpt dat zelfs de kleinste onwaarheid een doorgaande werking heeft en dat het dus wel degelijk belangrijk is om eerlijk te zijn en waarheid te spreken. Als je dat begrijpt en je begint je nu te oefenen om zoveel je kunt eerlijk te zijn en bij de waarheid te blijven, dan zal Mijn liefde de lijn niet horizontaal trekken, maar het bereik wel zodanig tot uitwerking brengen, dat het je dienstbaar wordt ten aanzien van het doel van je verblijf op aarde en je meer en meer tot ware liefde brengen.

Want in de wereld liggen ontelbaar veel lijnen kriskras door elkaar die allemaal krom en van hun horizontale verloop afwijken, dat zijn alle leugens en alle bedrog. Al die door elkaar lopende lijnen van leugen en bedrog worden weergegeven door alle gebeurtenissen op aarde, die chaotisch lijken te zijn, maar in werkelijkheid geordend zijn door alles wat mensen naar waarheid doen en zeggen en niet naar waarheid doen of zeggen. Want Ik heb in Mijn liefdevolle wijsheid al die lijnen in Mijn Hand, elke afwijking van waarheid en Ik stel het allemaal ten dienste aan jullie, zodat je leert dat waarheid belangrijk is om tot liefde te komen, want liefde is waarheid. Waarheid Ben Ik.

Hemels Brood 5733

Leven op aarde is niet altijd gemakkelijk. Juist niet. En dat is niet zonder oorzaak en niet zonder reden. De meeste mensen zijn er voortdurend mee bezig om wat moeilijk is uit de weg te gaan of gemakkelijker te maken. Maar noch het één noch het ander heeft zin, omdat alle ongemak met het doen en laten van alle mensen te maken heeft en niet zomaar toevallig gebeurt. Elk ongemak is een soort van manier om het doel van een verblijf op aarde aan mensen te verduidelijken en hen besef te geven van hun afdwalingen van de beste weg om te gaan om het ware levensdoel doel te bereiken.

Maar ieder mens wil goed gevonden worden en als dat deel, wat nog niet helemaal goed van diegene is, zichtbaar gemaakt wordt, dan voelt die mens zich gekwetst, want liefst wil hij alleen wat hij wel goed doet zichtbaar hebben. Maar het is Mijn liefde die juist dat wat verbetering behoeft, zichtbaar maakt. En dat vinden mensen niet prettig. Wat iedereen door zo’n onaangename zichtbaarheid het beste zou doen, is wat zichtbaar gemaakt is door deze of gene of door een situatie, niet tegen te spreken, maar bij zichzelf te onderzoeken en de waarheid daarvan te erkennen. Want wie zijn minder mooie gedrag bedekt wil houden, die zet Ik in het licht waarbij zijn minder mooie gedrag juist zichtbaar wordt. Net zo vaak tot hij in dit licht aanvaardt dat zijn minder goede daden gezien worden. En mocht het zijn dat mensen iemands goede daden in een verkeerd daglicht stellen, zodat het lijkt dat zijn goede daden niet goed waren, dan zal het diegene sieren als hij dat in liefde aanvaardt en zich daar ook niet tegen verzet. Want veel mensen hebben een zekere mate van arrogantie om alleen gezien te willen worden naar wat goed gedaan wordt.

Maar wie Mijn weg wil volgen, voor diegenen is het nodig om in alle opzichten zichtbaar te durven zijn. Door mensen wordt dat genoemd, je kwetsbaar durven op te stellen, maar Ik zeg jullie, het is juist je sterk opstellen, als je jezelf helemaal zichtbaar toont met je goede en minder goede kanten. Je bent juist kwetsbaar als je dat niet doet, want vroeg of laat zet Ik wat je het liefst verborgen houdt in Mijn licht en dan ontkom je er niet aan gezien te worden, vooral alleen met je minder goede kanten en dan ben je juist kwetsbaar. Maar wie kennis heeft van zijn minder goede kanten en die durft te erkennen, die is niet kwetsbaar, maar sterk. Mijn licht zal dan al het goede van die mens beschijnen en zal dat niet gezien worden, dan ligt dat aan de blindheid voor Mijn licht van degene die het niet ziet. Wie sterk is, die maak ik in Mijn licht van liefde nog sterker, in ware liefde.

Hemels Brood 5734

Niets kwaads is werkelijk kwaad, het is alleen afdwaling van liefde. Kwaad heeft wel gevolgen en deze gevolgen doen in meer of mindere mate pijn. Het ene kwaad doet meer pijn dan het andere kwaad en de ene afdwaling van liefde is ernstiger dan de andere. Welk kwaad dan ook, het geeft altijd verstoring van harmonie, niet alleen bij de van liefde afdwalende mensen, maar ook bij degenen die niet afgedwaald zijn. Maar de mensheid is één in Mij en daarom voelt ieder mens in meer of mindere mate de pijn en het ongemak van de afdwalingen die gemaakt worden, vooral de afdwalingen die ernstig zijn.

Want iedereen maakt deel uit van het totale menszijn, zoals elk onderdeel van iemands lichaam deel uitmaakt van diezelfde mens. En wanneer een onderdeel van het lichaam iets mankeert, dan heeft dat gevolgen voor het hele lichaam, of alle andere onderdelen nu wel of niet volkomen gezond zijn, dat maakt niet uit. Het is eenvoudig niet zo, dat wanneer een been gebroken is, het lichaam, dat verder niets mankeert, er geen nadeel van ondervindt. En zo is het ook met alle mensen tezamen. Maar in het grote geheel kunnen mensen die een afdwaling van anderen zien, daarover ontstemd raken en er opmerkingen of verwijten over maken. Terwijl ieder van jullie van tijd tot tijd van liefde afdwaalt, alleen niet tegelijk en niet over hetzelfde. Het is een hele kunst om de afdwaling die iemand maakt, of de manier van handelen, als die ervaren wordt als afdwaling van liefde, niet met een ondertoon van verwijt diegene voor te houden. Het is een hele kunst om een vermoeden van afdwaling of het zien van een afdwaling op een troostende liefdevolle manier naar voren te brengen, waarbij degene die mogelijk afgedwaald is, ruimte krijgt om zonder gezichtsverlies zich van zijn afdwaling te herstellen.

Maar vaak wordt wat iemand niet prettig vindt aan het gedrag van een medemens, vanuit een eigen onprettige beleving daarover, onder de aandacht gebracht. En het gaat er juist niet om, iemand erop attent te maken dat zijn gedrag onprettig is, maar het gaat er nu juist om, diegene de helpende hand te bieden, om datgene wat hij misschien niet naar liefde gedaan of gezegd heeft, in alle vrijheid te doen inzien en zich te beteren. Vooral als het gaat om op zich goede en goedbedoelende medemensen. Laat de strengheid van aanpak aan Mij over. Want Ik zie in ieders hart wel wat de beweegredenen van iemands gedrag zijn en Ik kan daarbij als Enige zien of een aanpak nodig is en of strengheid nodig is. Laat het oordeel of iets wel of geen liefde is aan Mij over, want Mijn liefde is de meest zuivere ware liefde. Daarom, wanneer het zich voordoet dat iemand zijn naaste ziet afdwalen van liefde, maar weet dat het op zich een goed mens is, eerst bij Mij in zijn hart komen, om Mij zijn hart te laten vullen met liefde, zodat geen verkeerde ondertoon de situatie eerder moeilijker maakt dan in liefde oplost.

Want een liefdevol uitgestoken hand doet meer goed dan een goedbedoelde opmerking over de afdwaling. Zachtmoedigheid geeft iemand die over het algemeen genomen geen slecht mens is, meer kans om tot inzicht te komen dan een opmerking over het van liefde afgedwaalde gedrag. En dit geldt voor jullie allemaal, want bij jullie allemaal komt nog afdwaling van liefde voor, alleen niet op hetzelfde moment en niet op dezelfde manier. Bedenk je, op momenten dat je ziet dat iemand van liefde afdwaalt, dat je zelf ook niet in al je doen en laten altijd volmaakt bent. Want jullie hebben allemaal een groot oog voor wat je van anderen als afdwaling van liefde ziet en een klein oog voor je eigen tekortkomingen, juist dat trekt de tegenkracht aan.

Leg liever een liefdevolle arm om iemand heen, die op zich geen slecht mens is, dan dat je hem op zijn handelen aanspreekt. Want geen van jullie kan dat al op een waarlijk helpende en liefdevolle manier, ook al bedoel je het nog zo goed. Wees daarom mild voor elkaar, zoals Ik voor jullie mild ben, want dat helpt het beste voor allemaal. Wees niet Mijn rechter, maar wees Mijn liefde. Want alleen Ik ben Rechter over alles en iedereen in ware volmaakt zuivere liefde van werkelijk leven.

Hemels Brood 5735

Ik heb hemel en aarde geschapen met alles erop en eromheen, niet voor de materie maar voor het leven, voor de ware levensgeest uit Mij, voor de mens. Om ieder mens het beste te geven: Mijn leven, Mijn liefde. Precies daarom heb Ik de aarde en al wat erop en eromheen is, bereid en Ik heb in deze, Mijn Schepping, alles eeuwen en eeuwen geleden zodanig vormgegeven, dat ieder mens in de volmaaktheid van Mijn oneindig ware wijze liefde zelf Mijn leven volledig gelukzalig vrij kan zijn.

Ik heb alles volkomen volmaakt geplaatst, niets is daarbij willekeurig of aan het toeval overgelaten, elk mens, elke gedachte van alle mensen, alle gebeurtenissen, elk handelen, elke keus van alle mensen heeft in Mijn Schepping plaats gekregen, lang, heel lang voordat een mens op aarde kwam. Maar niets is in tijd gezet, zoals op aarde tijd beleefd wordt, omdat bij Mij geen aardse tijd is. Mijn tijd is alle tijd, is oneindig, is eeuwig, is nu altijd. En in Mijn eeuwig leven, Mijn oneindige liefde, is ieder mens nietig, zonder enig werkelijk besef van wat Mijn Schepping is en mogelijk maakt. Toch hebben mensen zich een zekere macht toegeëigend, een zeker weten toegeëigend, toch gedragen mensen zich alsof zij weten, kunnen zien, beseffen, begrijpen. Maar een mens heeft geen macht, geen besef, weet niets, begrijpt niets, kan niets, want wat hij weet, kan zien, beseft, begrijpt, is alleen wat Ik weet en kan, is Mijn besef, is Mijn begrijpen, is Mijn zien, en de enige macht is Mijn macht. Dat geef Ik allemaal aan de mens en hij gaat ermee om, alsof hij de aarde met alles erop en eromheen geschapen heeft, alsof alles zijn eigendom is, alsof hij zichzelf in stand houdt.

Lieve mensen, jullie die in Mij als jullie God en Schepper geloven, hebben net als alle mensen ook nog vooral gebrek aan nederigheid en nog weinig besef dat alles wat je kunt, alles wat je weet, alles wat je begrijpt, alles wat je verstaat, dat je dat alleen kunt, weet, begrijpt en verstaat omdat Ik je dat geef. Uit grote liefde je dat geef. Voor jou heb Ik de aarde geschapen met alles erop en eromheen, voor jou. Omdat Ik jou liefheb, oneindig eeuwig liefheb, geef Ik dat aan jou en is het uit Mij, jouw weten, jouw kunnen, jouw begrijpen, jouw verstaan, jouw zien, jouw besef, uit Mijn liefde. En alleen dat is jouw macht: Mijn liefde, die jij in alle vrijheid zelf persoonlijk kunt zijn. Niemand heeft macht zonder Mijn liefde, niemand heeft iets zonder Mijn liefde. Maar om Mijn liefde te zijn, is de diepste nederigheid nodig. En Ik kan jullie alles geven, maar nederigheid is aan jou. Nederigheid is aan jullie om ten diepste te bereiken.

Ik weet hoe moeilijk dat is. Wees daarom vooral blij met Mijn liefde, wees daarom blij en dankbaar, want Ik heb jou lief, jou klein onmondig mens, Ik heb jou lief en Mijn liefde draagt jou, tot je in de diepste nederigheid in volle vrijheid voor eeuwig Mijn liefde persoonlijk zelf bent.