Hemels Brood 5674 t/m 5704

Hemels Brood 5674

Het zijn vaak maar kleine dingetjes, die nauwelijks iets lijken voor te stellen, maar toch van Mijn Hand lering zijn. Kleine gebeurtenissen, korte momentjes, die je gemakkelijk vergeet, maar toch belangrijk zijn om wat ze je duidelijk kunnen maken. Het zijn soms een paar woorden die iets in zich dragen, wat niet of nauwelijks gezien wordt, of juist die woorden die gezegd moesten worden, maar niet gezegd zijn. Het kan iets kleins zijn wat je opvalt, maar niets mee doet, een kleine verdraaiing van woorden, waar je het nut niet van ziet om ze recht te zetten, omdat het maar zo weinig voorstelt, dus laat maar.

Maar Ik zeg je, stel je voor dat Ik met zo’n instelling aan de Schepping van hemel en aarde begonnen was, en Ik zou niet op het kleine gelet hebben, het kleine onbelangrijk gevonden hebben, hoe denk je dat het dan geworden was? En Ik zeg je, als je een beetje weet wat er allemaal op aarde en eromheen aan leven is, dan weet je wellicht ook dat er eerst, voor het oog niet waar te nemen, kleine deeltjes waren, waar het leven op aarde begon, en dat alles opgebouwd is uit kleine deeltjes, met allemaal hun taak door Mij gestuurd. Ja, werkelijk het allerkleinste deeltje heeft Mijn aandacht, want het is belangrijk voor het leven van de mens op aarde. En door Mijn leer is te begrijpen, dat Ik, Schepper, geen belang hecht aan het grote pompeuze, aan succes, maar aan het kleine eenvoudige, het bijna niet opvallende. Dat Ik belang hecht aan nederigheid, wat vaak niet opgemerkt wordt, want iemand die nederig is, valt niet op, maar zijn betekenis is groot, zonder zelf groot te zijn. Want ja, Ik, jullie Schepper, ben groot en tegelijk voor velen niet te zien, omdat Ik niet groot ben in succes, niet populair ben, niet voorop loop, ben Ik niet te zien. Toch ben Ik leven en is iedereen en alles wat leeft, Mijn leven en voor Mij is juist het kleine, het eenvoudige, dat wat niet opvalt maar goed is, van belang.

Voor Mij is waarheid, zuiverheid tot in het kleinste, tot wat voor mensen wellicht onbelangrijk lijkt, van belang. En zo’n kort moment, zo’n paar woorden, zo’n opmerking, dat wat niet gezegd werd, dat wat niet rechtgezet werd, al dat is wel van belang voor Mij. Want het is allemaal onderdeel van Mijn Schepping, die in alle zuiverheid uit Mijn liefde ontstaan is en behouden wordt. Zou Ik Mijn Schepping niet tot in het kleinste van het kleinste onderhouden, je zou er niet meer zijn. En wil je de oneindigheid van werkelijk gelukzalig leven bereiken in alle vrijheid van je zelfbewuste bestaan, dan zeg Ik je, dan is alles tot in het kleinste onbeduidend lijkende, belangrijk. Omdat de volkomen zuiverheid van Mijn ware wijze liefde alleen in volkomen zuiverheid bereikt wordt. En daarom is zuivering van jou, van je hart, van je doen en laten, van je denken, van je spreken en zwijgen, Mijn liefde voor jou, tot in het kleinste deeltje van jouw persoonlijk zijn.

Hemels Brood 5675

Je mag zijn zoals je bent. Maar het is niet de bedoeling dat je blijft zoals je nu bent, zoals je nu nog niet in alles volmaakt waarheid, liefde en wijsheid bent. Want het is wel de bedoeling te groeien tot de volmaakt ware liefdevolle mens, tot het werkelijke leven, die je van voorsprong bedoeld bent te zijn. Een baby mag een baby zijn. Maar tegelijk groeit een baby tot peuter, tot kleuter, tot kind, en vervolgens groeit het verder. Onderwijl het mag zijn zoals het is, de baby mag baby zijn, de peuter mag peuter zijn, de kleuter mag kleuter zijn, maar tegelijk groeien zij tot het volgende stadium.

Zo is het geestelijk met alle mensen, je mag zijn zoals je bent, met wat je geestelijk al verstaat en met alles wat je geestelijk nog niet verstaat. Maar het is niet de bedoeling dat je dat blijft. Want dan zou je het eeuwig ware volmaakte leven niet bereiken. Dus als Ik zeg, je mag zijn zoals je bent, bedoel Ik dat je elke fase die aan het geestelijk groeien verbonden is, mag zijn en je hoeft je niet te schamen voor wat je nog niet goed doet of goed in bent, want dat wordt je op geen enkele manier kwalijk genomen, je mag steeds in elke fase zijn zoals je bent. Maar niet blijven zoals je bent, met al je misverstaan, je onvolmaakt zicht, je onvermogen tot volmaakte liefde, want je bent bedoeld te groeien, te veranderen, tot je Mijn ware liefde zelf bent. Zoals een baby, baby mag zijn, zo mag jij zijn zoals je bent, maar zoals de baby geen baby blijft, zo ben jij ook niet bedoeld te blijven zoals je bent.

Dat betekent, dat Ik je groei geef, geestelijke groei en deze groei stimuleer Ik door allerlei verschillende gebeurtenissen, door mensen om je heen, door wat je leest, door wat mensen tegen je zeggen, door wat Ik je in je hart laat weten, door heel veel, eigenlijk door alles in jouw leven. Dus neemt het “je mag zijn zoals je bent, met alles want je kunt en nog niet kunt” niet te letterlijk, want dan blijf je misschien stilstaan, waar beweging nodig is om verder te komen, dan sluit je misschien je oren en hoor je iets niet, wat je beter wel zou horen, dan neem je iets niet aan, wat je beter wel zou aannemen, om je geestelijke groei en je contact met Mij te bevorderen. Het blijft evengoed helemaal waar, je mag zijn zoals je bent en je mag van hoe en wie je bent rustig geestelijk verder groeien, maar houdt er niet aan vast dat je mag zijn wie je bent op een starre manier, blijf openstaan voor verandering in jezelf, juist ook als je tevreden bent en het allemaal goed gaat. Wees er steeds op verdacht dat zo’n rust de verleiding oproept, zoals je niet verwacht. En af en toe geef Ik je even rust, om je daarna weer volop aan het werk te zetten, zodat je verder groeit om te worden wat je bedoelt bent zelf te zijn: Mijn ware wijze eeuwige liefde.

Hemels Brood 5676

Als je op momenten onrustig bent, je wat zorgen maakt, niet goed kunt overzien hoe iets gaat verlopen en je daardoor ook even niet weet welke keus te maken, als je even zo’n gevoel hebt, dat je geen controle meer hebt, dat dingen je overkomen en je er geen grip op kunt krijgen, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je geruststellen, Ik zal je hart rust geven in Mijn liefde en je zult voelen dat je veilig bent, dat Ik werkelijk voor je zorg, wat er ook gebeurt, dat Ik jouw leven in Mijn Hand heb en je gerust kunt zijn over het verdere verloop, ook al is dat niet duidelijk, ook al is het allemaal niet te overzien, ook al lijkt alles een grote warboel, je kunt gerust zijn, in vertrouwen op Mij.

Op de aarde, in de wereld, gaat zoveel om, gebeurt zoveel, er zijn zoveel mensen die allemaal hun keuzen maken, goede en slechte keuzen, waar jij weinig van weet. En dat kan ook niet, want jouw zicht als mens op aarde is beperkt, hoe zou je van die hoeveelheid van elementen van de keuzen die alle mensen maken en ooit gemaakt hebben, in hun onderlinge verband kunnen overzien en begrijpen, hoe die allemaal in Mijn liefde in de nodige ordening gezet worden, zodat alles dienstbaar is aan het doel van jullie bestaan op aarde, terwijl iedereen anders is, anders denkt, anders voelt, anders wil, enzovoorts. Dat maakt een oneindigheid aan elementen in een voor mensen niet te begrijpen samenhang met Mijn liefde. Maar Ik ken en weet alles en met oneindige liefde zorg Ik er al van eeuwigheid aan voor, dat jullie allemaal in het eeuwig gelukzalige leven behouden blijven. Daarom besta jij en blijf jij eeuwig Mijn leven, daarom blijf jij eeuwig bestaan, want Ik heb dat voor jou zeker gesteld. En niet alleen voor jou, maar voor alle mensen en dat zijn niet die paar waarmee nu de aarde bevolkt wordt, maar dat zijn er triljoenen meer dan jouw telraam kan bevatten.

In dat grote geheel heb jij op aarde plaats van Mij gekregen, dat is uniek tussen de triljoenen anderen. Maar in Mijn hart ben jij de enige zoals jij bent, naast al die triljoenen anderen, die in Mij even uniek zijn en ook de enige zijn, zoals zij ieder voor zich zijn. Geen van jullie allemaal gaat in de massa op, Ik ben er voor alle mensen, voor al die triljoenen mensen, voor ieder persoonlijk, alsof diegene de enige is die bestaat. En iedereen krijgt dan ook altijd Mijn volledige aandacht, alsof hij de enige is die bestaat. Want jij bent de enige voor Mij die bestaat, terwijl ieder van al die andere triljoenen mensen tegelijk ook de enige is voor Mij die bestaat. Begrijp je wat Ik hiermee bedoel? Daarmee zeg Ik niet alleen dat iedereen persoonlijk even belangrijk voor Mij is, daarmee zeg Ik veel en veel meer over jou en Mij. Daarmee zeg Ik: jij bent je eigen bestaan, jij bent een schepper vanuit Mij en vanuit Mij kun jij werelden aan sferen en myriaden aan wezens scheppen, zodra je je Mijn volmaakt ware wijze liefde blijvend eigengemaakt hebt. Uit grote liefde zorg Ik ervoor dat jij dat zult bereiken. Maar jij niet alleen, alle mensen. En verbonden met elkaar zijn jullie ieder voor zich een schepper en kunnen jullie ieder voor zich uit Mijn liefde scheppen wat je maar wilt, zodra je je al Mijn liefde hebt eigengemaakt.

Maar daarvoor is het nodig dat je begrijpt wie je bent en wie Ik Ben, dan zul je niet meer onrustig zijn. Leer Mij en Mijn liefde steeds meer in jou te voelen en daarmee te voelen, dat het helemaal niet nodig is om je ergens zorgen over te maken. Want zoals alles, wat Ik je nu allemaal verteld heb, in Mijn Hand ligt, zo ligt jou bestaan als heel belangrijk, maar klein ten opzichte van alle leven, vast in Mijn liefde geborgen. Voel maar in je hart, want daar ben Ik met ware liefde, voor jou persoonlijk, aanwezig. Je kunt gerust zijn.

Hemels Brood 5677

Er zijn nog veel mensen die Mijn Woord van liefde anders begrijpen dan het bedoeld is. Die een strengheid aan Mijn Woord geven, die niet past bij de liefde die Mijn Woord bedoeld is te zijn en de bemoediging die van Mijn Woord bedoeld is uit te gaan. Maar op welke wijze Mijn Woord ook uitgedragen of opgeschreven wordt door mensen, de betekenis van ware liefde verandert er niet mee. Mijn Woord is bedoeld om mensen duidelijk te maken wat het ware leven is, wat ware liefde is, hoe mensen die ware liefde Die Ik Ben zelf kunnen zijn en wat ervoor nodig is om het volmaakt gelukzalige leven te bereiken. En dat is niet niks.

Dat is op aarde, met zoveel mensen die niet in Mij geloven, met zoveel liefdeloosheid, met zoveel wellust, zoveel zucht naar macht en zoveel hebberigheid, niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk voor degenen die wel in Mij geloven en zich ervoor inzetten om zoveel mogelijk naar Mijn Woord en Mijn liefde te leven. Dat hen dat nog niet in alle opzichten lukt, heeft ook te maken met de wereld waarin zij leven, want die wereld is vol van afdwaling van liefde, vol van alles wat geen waarheid is en vol van misplaatste macht, wat een enorme invloed heeft op de mogelijkheden om in liefde te leven en daarin stand te houden. Daar houd Ik met alle liefde rekening mee en wie in Mij gelooft, zich zoveel hij kan inzet om in liefde te leven, ook al lukt hem dat nog niet, die hoeft zich geen zorgen te maken over de strengheid van Mijn Woord, zoals sommigen dat naar voren brengen en zoals dat nogal eens geschreven staat.

Want hoe streng Mijn Woord ook door mensen wordt weergegeven, door mensen wordt uitgelegd, door mensen is opgeschreven, Mijn Woord is niet anders dan liefde, want Ik ben eeuwig ware liefde en Mijn Woord is nooit bedoeld om mensen angst aan te jagen, vooral niet degenen die in Mij geloven en naar Mijn leer willen leven. Zij zijn leerlingen en lerende zal Ik hen altijd met grote liefde en zachtmoedigheid steunen en helpen. Wie leert maakt fouten, maar juist die fouten zijn vaak de beste leringen en een goede basis voor nederigheid. Dus aan jullie in Mij gelovende mensen, die nog leren, nog fouten maken, zeg Ik, je mag leren, je mag fouten maken, in de zachtmoedigheid van Mijn liefde zul je daar geen schade van ondervinden. Laat je door de strengheid van Mijn Woord niet verwarren in je besef van Mijn liefde in je hart. Want alleen degenen die met Mij spotten, die Mij met opzet verloochenen, die Mijn Naam ijdel gebruiken, zullen kennismaken met de strengheid van Mijn Woord, en dan nog ben Ik ook voor hen mild en zachtmoedig, liefdevol en rechtvaardig.

Want de strengheid van Mijn Woord is voor hen pure heling van het kwaad, zodat ook zij deel kunnen hebben aan het ware leven, de ware liefde, en zodat zij hun misdaad jegens Mij inzien en spijt krijgen en, door Mij vergeven, ook de gelukzaligheid van Mijn ware wijze liefdevolle leven bereiken. Zalig degenen die in hun hart Mijn liefde voelen en zich inzetten om liefde te zijn, want ondanks hun tekorten, hun afdwalingen, hun fouten zullen zij uiteindelijk Mijn liefde in alle eenvoud zijn.

Hemels Brood 5678

Een spreekwoord zegt: ‘liefde is blind’. Daarom heeft liefde wijsheid nodig. Maar wijsheid zonder liefde is even blind als liefde zonder wijsheid. Daarom hebben beiden elkaar nodig. Daarom zijn liefde en wijsheid onverbrekelijk aan elkaar verbonden tot een eenheid. Alle eigenschappen van ware liefde, zoals geduld, zachtmoedigheid, onbaatzuchtigheid, eerlijkheid, enzovoorts, hebben alleen hun goede werking, als zij met wijsheid gebruikt worden. Maar die wijsheid moet daarbij niet de overhand krijgen, want dan verliest wijsheid haar goede werking. Bij de ene mens overheerst soms de liefde en bij de ander overheerst soms de wijsheid en dat komt in hun handelen tot uitdrukking.

Maar ook in de interpretaties van Mijn Woord. Want zo kan het zijn, dat de ene mens, hoewel door Mij geroepen, Mijn Woord meer naar liefde opschrijft en de andere, ook door Mij geroepen, het meer naar wijsheid weergeeft. Daarom komt het er op aan, dat degenen die de geschriften over Mij en Mijn Woord lezen, het met hun hart lezen en zich niet in het zwijmelen van teveel liefde of in het verstandelijke van teveel wijsheid laten meetrekken. In het hart ben Ik altijd aanwezig en daar kan dan ook iedereen Mijn Woord steeds in de juiste verhouding van liefde en haar wijsheid aanvoelen. Want Ik zie dat er mensen zijn die naar de wijsheid van het verstand getrokken worden, terwijl zij daarbij aan liefde verliezen, wat hen streng maakt voor zichzelf en voor hun naasten, wat moeilijkheden en onaangename situaties kan doen ontstaan. Daarnaast zie Ik ook dat er mensen zijn, die wegzakken in teveel liefde en daardoor verblind raken voor leugens en bedrog en teveel met de mantel der liefde bedekken, zodat ook daardoor onaangename situaties kunnen ontstaan. De liefde is wel de belangrijkste, maar alleen liefde is voor de kwaden van hart haast een goedkeuring om hun gang te gaan en hun slag te slaan. De wijsheid is wat minder belangrijk, maar het stelt wel de grenzen die nodig zijn om het kwade zijn plaats te wijzen, zodat het de liefde in haar goedheid niet misbruikt. Maar voor de goeden van hart is die wijsheid te streng en stelt het te hoge eisen aan hen en veel te scherpe grenzen, zodat het goede hart belemmerd wordt in het uiten van haar goedheid.

Zie, teveel aan liefde of teveel aan wijsheid, brengt geen zegen. Daarom is het heel belangrijk dat Mijn liefde en haar wijsheid in ieders hart goed begrepen wordt, in de juiste verhouding tot elkaar. En dat ook nog in de juiste verhouding tot elke situatie, omdat iedere situatie anders is. En tot ieder mens, omdat ieder mens uniek is en voor iedereen een andere verhouding van liefde en wijsheid nodig is. Bedenk die verhouding niet zelf, maar kom in je hart en voel daar van Mij de juiste verhouding van liefde en wijsheid voor ieder mens en elke situatie. Want alleen in je hart kun je Mijn liefde en haar wijsheid in precies de juiste verhouding voelen, en beseffen hoe het best met ieder mens in elke situatie om te gaan. Want Mijn liefde is met haar wijsheid het ware gelukzalige leven voor jullie allemaal!

Hemels Brood 5679

De liefde is als het zacht vloeiende water, het lijkt niet sterk, maar het is het sterkste van alles wat bestaat. En zo is liefde het sterkste in haar zachtmoedigheid, zo sterk, dat het bergen kan verzetten. Maar dat zijn geen bergen van aarde en steen, maar bergen waar mensen tegenop zien in hun leven, moeilijkheden die zwaar zijn als bergen, problemen die zwaarder wegen dan de hoogste en breedste berg op aarde. En nog zijn er mensen die denken dat het de bergen van zand en aarde zijn die met liefde verzet kunnen worden, terwijl zij de moeilijkheden en de problemen die zij hebben niet kunnen oplossen en daar meestal met wat liefde al veel aangedaan kan worden.

Want de kracht van ware liefde is ongekend sterk en de meeste mensen hebben er geen idee van hoe sterk en krachtig liefde voor hen kan werken. Omdat het lijkt op het zacht stromende water, waarin een klein kind nog overeind blijft staan, hoe kun je er dan een zware berg mee verzetten? Kijk naar de stenen, zij zijn uitgehold, gepolijst, vergruisd door het water, door de kracht die, verborgen in het stromende water, sterker is dan de hardste steen. Als het water bevriest, ontstaat er een andere kracht die de hardste steen doet splijten, terwijl wanneer het water verhit wordt tot stoom, het de hardste steen vergruist. En zulke krachten zijn ook verborgen in ware liefde. Niet voor steen, maar voor de mens om te gebruiken, om de problemen die als stenen op de maag liggen, te vergruizen, of te splijten wat zich in het kwade heeft samengevoegd.

Als je die krachten uit liefde niet kunt vinden, als je niet weet hoe die krachten van ware liefde te gebruiken, niet weet hoe die in te zetten, dan is het als droog zand wat tussen de vingers door wegglijdt en geen kracht heeft. Daarom, te weten dat liefde die krachten heeft, is niet genoeg, het is ook nodig om te beseffen hoe die krachten te kunnen inzetten. En dat kan alleen beseft worden in je hart, van Mij, want het is Mijn liefde en het zijn Mijn krachten. Er zijn veel mensen die op allerlei manieren kracht proberen uit te oefenen op allerlei situaties, om veranderingen ten goede teweeg te brengen in het doen en laten van medemensen, maar alleen Mijn liefde geeft de krachten die nodig zijn om veranderingen ten goede teweeg te brengen. En er zijn zoveel mensen die voor hun eigen goed kracht proberen uit te oefenen op anderen, maar het geeft hooguit tijdelijke veranderingen. Want alleen ware liefde geeft de krachten die nodig zijn om verandering te brengen en dan alleen verandering ten goede van alle mensen. Alleen Mijn ware liefde heeft die krachten waarmee jij bergen kunt verzetten!

Hemels Brood 5680

Het is niet gemakkelijk om, levend in de materie, met zoveel materie om je heen, met een materieel lichaam waarin je op aarde verblijft en met alle mensen om je heen, die je alleen ziet doordat zij ook een materieel lichaam hebben, te begrijpen dat Ik er ben, besta, jullie leven ben, Persoonlijk Zelf Ben en, terwijl Ik niet in een materieel lichaam te zien ben, toch te beseffen, te voelen, Wie Ik Ben. Het onderscheid tussen Mijn leven en jullie leven als Mijn leven is moeilijk te maken, omdat leven niet materieel is, terwijl op aarde de materie gezien wordt als levensmogelijkheid waarzonder geen leven mogelijk is.

Maar het werkelijke leven heeft geen materieel lichaam en het materiële lichaam heeft daarom in die zin voor het ware leven geen betekenis. Het vertegenwoordigt tijdelijk de afvalligheid van het werkelijke leven, het biedt de mogelijkheid om het verschil te begrijpen tussen liefde en liefdeloosheid, tussen wat het Eén is en het ander niet is. En hoewel deze materie als lichaam zodanig opgebouwd is, dat het tot beweging gebracht kan worden, is elke beweging die jouw lichaam maakt, beweging van jouw en daarmee Mijn leven, jouw keus binnen Mijn liefde. Voor veel mensen is deze bewegingsmogelijkheid van hun lichaam, leven, en daarom verwachten zij Mij ook in een materieel lichaam. Maar leven is niet materieel, materie op zich is geen leven, is dood. Beweging is leven. Leven, Mijn leven, is voortdurend beweging, die op zichzelf niet zichtbaar is, niet door het materiële oog, maar is wel door de geest te voelen en te zien. Als het lichaam na de natuurlijke dood, wat het vertrek van de geest uit het lichaam is, achterblijft, is er geen beweging meer, want de materie is geen leven.

Omdat de geest door afdwaling van liefde zichzelf niet ziet, is het lichaam tijdelijk nodig, om zichzelf te zien en bewust te worden van zichzelf uit Mij, Mijn leven, Mijn liefde. Want zolang de van liefde afgedwaalde geest Mij niet ziet, ziet hij zichzelf niet zoals hij is en daarom heeft de mens Mij niet herkend toen Ik, wel in een materieel lichaam, op aarde was. Maar nu ben Ik te zien in jouw hart, in ieders hart, nu ben Ik te voelen in jouw hart, in ieders hart, maar er zijn nog veel mensen zo ver afgedwaald in de materie, dat jullie, die Mij innerlijk kunnen zien, kunnen voelen, kunnen beseffen, met weinigen zijn. En ja, levend in materie, met zoveel materie om je heen, en zo gewend als jullie zijn om alleen materie te zien, maakt het moeilijk om zonder materie, in de geest, in Mij, in Mijn ware liefde op te gaan, maar jullie zijn op weg en de tijd is nabij. Zie Mij, voel Mij, in je hart, daar ben Ik werkelijk!

Hemels Brood 5681

Je leeft op aarde om met elkaar Mijn liefde zelfstandig en in volle vrijheid te zijn, zelfgekozen te zijn. Maar zover is het nog niet. Iedereen heeft nog afdwalingen van liefde, van waarheid, wat ook allerlei gevolgen heeft, de samenleving met elkaar niet makkelijker maakt. Soms is duidelijk te zien en te merken dat mensen zich niet aan waarheid en aan liefde houden, maar vaak is het niet zo duidelijk te zien en te merken. Behalve de afdwalingen van waarheid en liefde die duidelijk aan te wijzen zijn, heeft iedereen ook tekortkomingen die meer verborgen blijven. Iemand kan bijvoorbeeld minder betrouwbaar zijn, dan je op het eerste gezicht kunt zien of merken, en zo kunnen er allerlei tekortkomingen zijn, waardoor iemand nog geen waarheid en liefde is, die verborgen zijn.

Maar iedereen heeft ook een soort van verborgen antenne, waarmee hij tekortkomingen die bij iemand nog aanwezig zijn, kan opvangen. Alleen blijft dat vaak vaag en niet zo duidelijk te beseffen. Daardoor komt het dat mensen elkaar soms op het eerste gezicht al niet mogen. Zij voelen, als het ware onderhuids, met hun ingebouwde antenne mankementen van elkaar en alhoewel deze niet duidelijk en benoembaar gevoeld en beseft worden, ontstaat er tussen hen niet gemakkelijk een vriendschap. Vooral niet als de één een instelling heeft die vooral op waarheid berust en de ander het juist met waarheid niet zo nauw neemt, terwijl dat niet duidelijk aan te wijzen is. Onderling “weten” mensen onbewust meer van elkaar, dan bekend is of bekend kan zijn. En dat werkt zich uit in de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Als iemand je niet ligt, kom dan eens bij Mij en laten we samen eens zien wat daaraan ten grondslag ligt. Want de verleiding ziet dat ook en het is mogelijk, dat je een kant van jezelf niet ziet, of je weet die kant wel, maar duwt die weg, ontkent die kant van jezelf, terwijl die ander die wel aanvoelt. Beter is het die kant bij jezelf te zien en te erkennen. Dat kan samen met Mij en dan zul je zien, wat er verbeterd kan worden, waardoor ook de relatie met die ander verbeterd kan worden. In de samenleving op aarde zullen altijd van dit soort spanningen tussen mensen zijn, door die verborgen tekorten aan waarheid en liefde, en omdat niet iedereen ermee bij Mij komt, als de ander hem niet ligt. Maar doe jij dat wel, want als het niet aan jou ligt, dan kun je van Mij de liefde en de inzichten krijgen hoe er het best mee om te gaan, zodat de spanning tussen jullie afneemt en je in liefde weet wat je voelt, en dat verdraagt.

Hemels Brood 5682

Je vroeg je vanmorgen af, waarom Ik soms wel en soms niet lijk te helpen. Want je ziet regelmatig Mijn helpende Hand, maar er zijn ook situaties waarbij het lijkt dat Ik niets doe, terwijl je wel om Mijn hulp gevraagd hebt. Je vraagt je af, of je dan iets niet goed doet, of dat de afwezigheid van Mijn hulp iets anders te betekenen heeft. Maar het is heel eenvoudig zo, dat er situaties zijn waaraan Ik Mijn hulp niet geef, omdat je die zelf, of samen met anderen, kunt oplossen.

Want Ik heb jullie allemaal in een bepaalde mate besef, inzicht, intelligentie en een zekere gevoeligheid in je hart gegeven en het is juist goed om dat zelf te gebruiken. Daarom houd Ik Mij terug bij situaties die je zelf kunt oplossen, met de mate van inzicht, liefde, intelligentie en verstand, die je van Mij gekregen hebt. Waarom zou je anders vrij zijn, waarom zou Ik je anders die vermogens gegeven hebben? Om te gebruiken. Maar er zijn op aarde ook situaties waarvan Ik zie dat het nodig is om het in Mijn Hand te nemen en soms zie je dat, maar lang niet altijd. Want er gebeurt veel door Mijn Hand van liefde waarvan jullie geen weet hebben. Dat komt onder andere doordat jullie maar een korte tijd op de aarde verblijven, in verhouding tot de tijd dat de aarde bestaat en er is al heel veel gebeurd voordat jullie op aarde kwamen. Ik heb jullie je vrijheid niet voor niets gegeven en die hangt nauw samen met je eigen keus, met de dingen die je doet en laat, met wat je zegt of zwijgt, met je mening en je kennis.

Dat zou allemaal verspilling zijn als Ik alles zou oplossen wat moeilijk is. Alles waarvan Ik zie dat je het vermogen hebt om het zelf op te lossen, laat Ik je zelf oplossen. Ook al lukt het je niet meteen, want juist daar leer je van. En ook als je Mij om hulp vraagt, kan het zijn dat Ik Mij terughoud, als Ik zie dat je het met het vermogen dat Ik je gegeven heb, zelf kunt aanpakken en oplossen. Dat wil niet zeggen dat het je meteen zal lukken, sommige dingen kunnen lang duren voordat je de oplossing vindt, voordat het je lukt iets voor elkaar te krijgen. Maar wanneer Ik zie dat je Mijn hulp echt nodig hebt, ben Ik er meteen, ook zonder dat je Mij dat vraagt. En vaak zie Ik al lang van tevoren, dat je Mijn hulp nodig gaat hebben en dan heb Ik allang voorbereid wat nodig is voor jou. Maar wat jij zelf kunt, en dat geldt voor jullie allemaal, dat laat Ik je zelf doen, dus laat je niet ontmoedigen als Ik niet direct klaar sta om een situatie van je over te nemen. Ik ben er wel, maar jij mag het zelf doen en door Mijn liefde gezegend, zal het je lukken!

Hemels Brood 5683

Misschien vraag je je weleens af hoe het zou zijn, als Ik vandaag terug op aarde zou komen. Of dat gepaard zou gaan met veel media nieuws en of dat over de hele wereld bekend zou worden. En Ik zeg je, hoeveel media nieuws er ook over Mij zou zijn, de meningen zouden enorm verschillen. Maar dat niet alleen, iedereen zou Mij heel anders zien. Want de ogen van ieder mens zijn afgestemd op zijn innerlijk. Hoe iemand denkt, voelt, begrijpt, is, doet, bepaalt mede hoe hetgeen hij ziet, bij hem overkomt. Ook al kan iedereen zien dat iemand blond haar en blauwe ogen heeft, een bol rond gezicht met uitstekende oren, toch zal ook iedereen in dat gezicht iets anders zien en dat wat ieder voor zich ziet, is nauw verbonden met het innerlijk van ieder. Elk zien is verbonden met iemands algemene opvattingen, over wat hij wel en niet betamelijk vindt, met iemands normen en waarden, met de ervaringen die iemand heeft opgedaan en ook, met wat iemand wel of niet gelooft.

Daarom zal iemand die in Mij gelooft Mij heel anders zien, dan iemand die niet in Mij gelooft en al heb Ik een gezicht dat voor iedereen hetzelfde is, materieel gezien, toch zal er heel veel verschil zijn tussen wat de ene mens ziet en wat de ander ziet. Dat heeft te maken met wat mensen denken te zien. En er zullen mensen zijn, die denken een bedrieger te zien, er zullen mensen zijn die denken een liefdevol mens te zien en er zullen mensen zijn die nog van alles anders zien, maar niet werkelijk zoals Ik Ben. Er zullen maar weinig mensen zijn die Mij dicht bij de waarheid zien, zoals Ik Ben. En dat komt omdat het ware zien met het hart verbonden is. Ook jouw materiële ogen zijn met je hart verbonden. Een klein voorbeeld geef Ik jullie hierbij. Stel dat je hart verdrietig is, om een goede reden en je kijkt naar een mooie bloem die in de zon met een beetje wind staat te schitteren. Dan zie je die schoonheid half zo mooi als ze is, terwijl je diezelfde bloem, met dezelfde schoonheid, sprankelend mooi vindt, als je hart gevuld is met vreugde. Zo zijn alle materiële ogen van alle mensen met hun hart verbonden en is alles wat mensen zien ook een weerspiegeling van hun hart, zoals zij wat gezien wordt interpreteren.

Kijk, en daarom staat er geschreven, dat Ik kom op de wolken, dat is het zicht van het hart, wat direct verbonden is met de materiële ogen bij ieder mens. En als Ik nu, vandaag, op aarde zou komen, op de wolken, zoals zoveel mensen letterlijk menen, dan zou dat wel een spektakel geven met uitgebreide aandacht van de media. Maar wie zou Mij herkennen, als Degene Die Ik Ben? Ik kom als een dief in de nacht, staat er ook geschreven, dan weet je wel dat dat niet uitgebreid in de media zal komen, maar Ik kom voor degenen die in Mij geloven en Mij in hun hart hebben leren kennen, herkenbaar, ook voor het materiële oog. Maar hoe dat zal zijn, blijft zolang verborgen, tot Ik daadwerkelijk kom. Tot grote vreugde van jullie allemaal, die in Mij geloven en Mij in het hart kennen. Want aan jou die Mij en Mijn liefde in je hart kent, zeg Ik: jij zult Mij herkennen, ook met je materiële ogen, zou Ik voor je staan. Vandaag of wanneer dan ook, want in je hart ken je Mij en dan zie je Mij, waar Ik ben, altijd!

Hemelse Vader, ik krijg nu, na zoveel goede liefdevolle woorden die ik mocht opschrijven, het nog sterkere besef dan ik al had, hoe zachtmoedig en liefdevol U ons leidt op deze aarde, waar het vaak moeilijk voor mensen is. Dank u, dank u, dank u, liefdevolle Vader.

In Mijn liefde leid Ik jullie zachtmoedig tot het eeuwig gelukzalige leven. Want Ik heb jullie allemaal eeuwig lief.

Hemels Brood 5684

In de oudheid werden, door zelfbenoemde priesters, rituelen en rituele offers voor de burgers bedacht, waarmee veel rijkdom in hun bezit kwam en zij een van veel rijkdom voorzien leven konden leiden, terwijl zij ook veel macht naar zich toetrokken. Evenzo heeft de kerk regels en rituelen bedacht om mensen aan zich te binden en hebben kerkelijke machtsbekleders, om een zekere macht te kunnen claimen, veel Bijbelteksten naar hun voordeel uitgelegd en misbruikt, waardoor veel mensen op een dwaalspoor gebracht zijn.

Maar overal op de wereld zijn religieuze rituelen bedacht en aan mensen opgedrongen, met dreigingen van straffen en verdoemenis of met beloningen in het vooruitzicht, als mensen zich aan die regels en rituelen zouden houden. En veel mensen werden bang door de bedreigingen en de straffen die opgelegd werden. Want onderling werden mensen die zich niet aan de regels en rituelen van de gangbare religie hielden, verraden door medemensen, die daarmee privileges voor zichzelf wisten te verkrijgen. En dat werd allemaal op Mijn Naam gezet. En nog wordt veel van wat op aarde verspreid gebeurt, op Mijn Naam gezet. Nog is er een zekere kerkelijke macht gebaseerd op rituelen en proclamaties die niets met Mijn Naam of Mijn leer te maken hebben. Nog denken mensen dat wijn drinken uit een zilveren beker, Mijn bloed is, dat de hostie Mijn lichaam is. Het mag wat Mij betreft wel symbolisch Mijn bloed en Mijn lichaam zijn, maar dat heeft alleen zin als mensen de geestelijke betekenis van Mijn bloed en Mijn lichaam kennen en daarvan in hun hart besef hebben. Alleen, als de wijn in de kerk symbolisch gezien wordt als Mijn bloed, dan is het buiten de kerk even symbolisch Mijn bloed en dan hoort het niet meer thuis op feesten en partijen. Maar Ik heb op het bruiloftsfeest water tot de beste wijn veranderd en het verhoogde de feestelijkheid. Dus besef het verschil tussen wat wijn is en wat Mijn bloed is.

Er is nog zoveel onder jullie wat zijn oorsprong niet heeft in een eerlijk van liefde voor Mij verzadigd hart, maar zijn oorsprong heeft in de door mensen bedachte rituelen, regels en offerandes. Zelfs is er nog van alles  wat zijn oorsprong heeft in het geloof dat de goden ermee tevredengesteld kon worden. Terwijl alleen Ik, God van alle mensen en van alles wat is en bestaat Ben en er geen andere goden zijn. Terwijl Ik het leven ben en geef en er geen ander leven is, dan Mijn leven. Terwijl ieder mens alleen leeft door Mijn leven en ieders leven Mijn leven is. En Mijn leer is niet een leer van letterlijke offerandes, van rituelen, van regels, van straffen, Mijn leer is een leer van ware liefde, ware liefde Die Ik Ben. Voor Mij hoeft niemand angst te hebben, want Mijn liefde draagt jullie allemaal en helpt jullie allemaal tot het ware gelukzalige leven te komen, in de volle vrijheid van het van jezelf bewuste bestaan. Dus kijk eens bij jezelf, zijn er nog resten in je doen en laten van aangeleerde rituelen, nog resten van angst om niet te voldoen, van dwang om te leren wat je nog niet kunt, om het goed te doen voor een mooi plaatsje in de hemel, enzovoorts? Laat het dan allemaal maar los en leer eenvoudig stap voor stap tot ware liefde te komen met Mij samen in je hart.

Geloof Mij, dan komt het helemaal goed, zonder offerandes, zonder rituelen, zonder opgelegde gebeden en opgelegde gedragingen. Want Ik ben jouw God, jouw Schepper, de Enige, Ik Die liefde in waarheid Ben, Die jou Mijn leven, Mijn liefde geeft, opdat jij eens begrijpt en zelf in alle vrijheid en totale zaligheid werkelijk leeft!

Hemels Brood 5685

Er zijn op de wereld grote verschillen. Verschillen tussen mensen, tussen wat ze doen en laten, hoe ze zijn, wat ze willen en niet willen en er zijn grote verschillen tussen wat de een gebeurt en wat de ander gebeurt, wat hier en wat elders gebeurt. Zo kunnen mensen het op de ene plek op aarde goed met elkaar hebben, terwijl op een andere plek op aarde mensen van honger of door oorlog omkomen. Er kunnen mensen ziek en stervende zijn, terwijl op hetzelfde moment andere mensen feestvieren. Er kunnen mensen ongelukkig zijn en tegelijk zijn anderen blij en gelukkig.

Je kunt je afvragen, waarom heeft de één het moeilijker in zijn leven dan de ander. Is die ene mens een beter mens dan die ander, heeft die ene mens minder te leren, dan die andere mens? Al die verschillen zijn de uitwerking op aarde tussen goed en kwaad. Het kwade zowel als het goede hebben een zekere vrijheid, want de mens heeft die vrijheid van beide. Dus het kwade kiest en het goede kiest, dat gebeurt door de mens. En het kwaad treft goede mensen, dat doet het kwaad, daarmee is het juist het kwaad. Zou het alleen kwade mensen treffen, dan zou niemand zich er om bekommeren, dan is het al geen kwaad meer. Juist omdat het goede mensen treft, is het kwade het kwaad. Juist omdat het het goede dwarsboomt, is dat het kwaad. Maar al treft het kwaad nog zoveel goede mensen, en al zouden er maar een paar goede mensen overblijven, het kwaad kan het goede nooit tenietdoen. En nu kun je je verder nog afvragen, maar waarom die ene goede mens wel en die andere goede mens niet?

Als alle goede mensen door het kwaad belaagd zouden worden, dan zou er geen goed mens meer iets goeds voor zijn medemensen kunnen doen. Dus er zijn goede mensen die te dragen krijgen wat het kwade teweegbrengt en er zijn goede mensen om te helpen het kwade tegen te houden of te stoppen en hun medemensen van moeilijkheden te bevrijden, of hen te helpen dragen, te troosten en te omarmen met Mijn liefde. En nu kun je nog vragen, hoe wordt dan bepaald wie een slachtoffer van het kwaad zal worden? Zie, het antwoord daarop gaat jouw vermogen te boven, omdat op aarde aan alle mensen de vrijheid gegeven is om te kiezen tussen goed en kwaad, terwijl toch ook alles aan alle mensen en aan Mij, jullie Schepper, ten dienste staat, zodat het doel van jullie bestaan op aarde bereikt wordt, welke voor allemaal is: het werkelijk zalige leven. En precies daarmee staat alles op de meest eerlijke manier in verband.

Want dat is eigenlijk jouw vraag: is het wel eerlijk? Want vaak vinden jullie het niet eerlijk. Maar Ik zeg jullie allemaal: ja, in Mijn liefde is het allemaal eerlijk, want het is allemaal, hoe dan ook, gevat in Mijn liefde!

Hemels Brood 5686

Als je kijkt naar alle gebreken die mensen hebben en naar alle afdwalingen van waarheid en liefde, dan is er op aarde zowat niets volmaakt. En toch is Mijn Schepping met alles erop en eromheen volmaakt. Het is in zijn geheel Mijn volmaakte liefde. Want alles op aarde is door Mijn liefde en haar wijsheid zodanig plaats gegeven, dat het altijd dienstbaar is aan Mij, aan jullie allemaal en aan het doel van jullie bestaan en verblijf op aarde, dat is, te komen tot het eeuwig volmaakte ware gelukzalige leven in volkomen vrijheid.

Alles, maar dan ook alles, heeft in dienstbaarheid zijn plaats. Dat betekent, dat wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt, of je er nu wel of geen schuld aan hebt, dat het in Mijn liefde direct dienstbaar is aan Mij, aan jou, aan het doel van je leven op aarde en aan alle mensen. Dat maakt Mijn hele Schepping volmaakt, alhoewel jullie in al het kwade en onaangename die volmaaktheid niet zien. Toch, juist ook het kwade en onaangename is ten volle dienstbaar aan Mijn Schepping, want Mijn liefde en haar wijsheid staat eeuwig boven alle kwaad, wat alleen zijn plaats heeft op de aarde in Mijn aardse Schepping. Want alleen daar is voor jullie de mogelijkheid om Mij persoonlijk te leren kennen, in de vrijheid van het menselijk bestaan, met de vrije keus die naar liefde of naar het tegenovergestelde van liefde gemaakt kan worden.

Maar wat iemand ook kiest, het zal altijd direct door Mijn liefde en haar wijsheid ten dienste gesteld worden van alle mensen, dus ook van degene die de keus maakte. Dat betekent niet dat de pijn, de moeite, het onaangename wat er op aarde is, daarmee verdwijnt, want juist het gevolg van een gemaakte keus heeft ook zijn plaats ten dienste van alle mensen, en van het te bereiken doel van alle bestaan. En voor ieder persoonlijk blijft wat hij op aarde uit ware liefde gekozen heeft, in het vervolg van zijn leven, na zijn verblijf op aarde, in zijn levenssfeer aanwezig. Waarbij een klein beetje liefde op aarde gegeven aan iemand, in het hiernamaals al een zon van licht is. Want in het hiernamaals telt alleen nog Mijn liefde en haar wijsheid voor iedereen en telt vooral de gelijkheid van iemands liefde met Mijn liefde, wat de mate van licht bepaalt.

Voor degene die geen liefde op aarde gegeven heeft, is er eerst duisternis, die al naargelang die mens zich innerlijk keert, door Mijn liefde meer en meer verlicht zal worden. Want ook de daden van die mens, die op aarde volkomen afgedwaald is van Mij en Mijn liefde, staan hem daar ten dienste, waardoor het voor hem in het hiernamaals mogelijk is, om toch ook tot licht en liefde te komen. Omdat ook zijn daden op aarde door Mijn liefde dienstbaar voor hem gemaakt worden. Want Mijn Schepping is volmaakt voor iedereen, Mijn Schepping is voor iedereen Mijn wijze eeuwige liefde!

Hemels Brood 5687

Als je vraagt: hemelse Vader, gaat U vandaag weer met mij mee? Dan ga Ik met je mee. Niet dat Ik anders niet met je meega, maar dan zul je aan het eind van de dag, voor het slapengaan, als je terugkijkt op de dag, weten, ja, Hij is vandaag de hele dag met mij meegegaan. Elke dag ben Ik bij je en ga Ik met je mee, maar dat besef je niet elke dag zoals je dat zult beseffen, als je Mij gevraagd hebt om met je mee te gaan.

Het is zo’n beetje zoals een vader zijn jonge kind altijd bij de hand neemt en het jonge kind daar niet bij stil staat. Tot het op een dag aan de vader vraagt: houdt u vandaag ook mijn hand vast, vader? En aan het eind van de dag bedankt het kind de vader, want het kind is zich de hele dag bewust geweest van die hand, waar kracht, waar troost, waar bemoediging van uitging. En sinds dan is het kind zich bewuster van die hand van de vader. Zo is het met Mijn Hand, want Ik heb elke dag jouw hand in Mijn Hand, maar juist als je het Mij vraagt, wordt je je er bewuster van dat dat zo is en voel je bewuster de kracht, de liefde, de troost en de bemoediging die Mijn Hand jou geeft en de steun die Ik je geef. Terwijl Ik altijd met je meega, ben je je dat dan meer bewust. Juist het contact tussen jou en Mij, wat er altijd is, voel je bewuster, duidelijker, als je er zelf om vraagt.

Want Ik kan Mijn aanwezigheid niet duidelijker maken, dan jij je bewust bent, omdat je vrij bent, en Ik je vrijheid zou belemmeren, als Ik je naar Mij toe zou trekken. Daarom is het belangrijk dat jij Mij naar je toetrekt, door zelf Mij bij je te willen hebben, door Mijn liefde te willen zijn, met haar grote wijsheid te willen zijn. Want Ik ben wel altijd bij je en je hebt ook altijd Mijn zorg en Mijn liefde, want je bent Mijn leven, dus anders zou je niet kunnen bestaan, maar er is wel een verschil tussen Mijn aanwezigheid, omdat jij Mijn leven bent, en jouw keus of je Mijn leven zelf in alle vrijheid wilt zijn. Daarom geeft het een heel andere situatie, als je Mij erom vraagt bij je te zijn en je te steunen, je te helpen en je kracht te geven. Daarom wordt dat in je besef duidelijker dat Ik bij je ben, als je Mij erom vraagt, als het jouw vrije keus is.

Mijn zorg, Mijn liefde, heb je altijd, maar als jij Mij erom vraagt, is dat een teken dat je je meer van Mij bewust bent, van Mijn liefde voor jou en dat verdiept alles wat Ik je altijd al geef, voor jou, in je besef van Mij. Dus kom en vraag Mij, en Ik ben de hele dag samen met jou en aan het eind van de dag besef je dat Ik de hele dag bij je was, met je meegegaan ben. En als je het morgen niet vraagt, zul je aan het eind van die dag beseffen, dat Ik ook die dag met je meegegaan ben. Uit liefde voor jou!

Hemels Brood 5688

Wie met heel zijn hart probeert Mijn liefde te zijn, die help Ik, ook al is hij in allerlei opzichten Mijn liefde nog niet. Maar Ik zie in de harten van veel, Mij liefhebbende kinderen, dat zij zich zorgen maken over hun niet altijd volmaakte handelen, over de irritaties die zij nog hebben, over de verontwaardigingen, over hun eigenzinnigheid, over hun gebreken ten aanzien van elkaar, terwijl dat bij hun leerproces hoort. Een leerproces gaat erom je iets eigen te maken, wat je voorheen niet eigen was. En zo’n proces is niet van het ene op het andere moment voltooid, daarom heet het ook een proces, het heeft tijd nodig om je Mijn liefde in al haar facetten eigen te maken.

Daarom is Mijn hulp daarbij dan ook niet een directe hulp, waarbij je ineens verlost bent van al wat nog geen volmaakte liefde is. Het is goed dat je je regelmatig bewust bent van je gebreken ten aanzien van Mijn liefde en elkaar, maar je hoeft je geen zorgen te maken, dat het Mijn liefde voor jou vermindert of dat Ik het je moeilijk ga maken, omdat je maar niet leert, wat je denkt dat je nu toch eindelijk weleens geleerd zou moeten hebben. Ik maak het je in verschillende opzichten niet makkelijk, maar dat heeft ook met je medemensen te maken, die ook aan het leren zijn en ook nog niet in Mijn liefde volmaakt zijn. Het heeft ook met medemensen te maken, die er nog helemaal niet naar zoeken om Mijn liefde te leren zijn. Zij gaan hun eigen weg en dat heeft zijn gevolgen voor alle mensen, dus ook voor jullie, die vanuit hun hart ernaar zoeken Mijn liefde zelf in alle vrijheid te leren zijn.

Elk leren dat je op aarde doet, is Mijn leren aan jou, alles wat je leert, leer je van Mij. En dat geldt ook voor de mensen die niet in Mij geloven en Mijn leer niet aannemen, maar hun eigen, soms egoïstische, weg gaan. Niet omdat ze niet in Mij willen geloven, maar omdat ze Mij niet kennen, zoals jullie met elkaar Mij kennen. En zoals jullie Mij kennen, zoals jij Mij ondertussen kent, zou je je toch geen zorgen meer hoeven te maken over wat je nog te leren hebt en dat je het nog steeds niet geleerd hebt. Want Ik ben zachtmoedig voor degenen die willen leren en Ik geef hen tijd, kracht en inzicht. Ik geef jullie oefening, Ik geef jou oefening om te leren, maar dat gaat vaak anders dan jij je voorstelt. Want de wereld is er ook altijd, met haar losbandigheid en haar verleiding om je heen. Dus val jezelf niet te hard, neem de tijd en blijf ijverig, dan blijft Mijn leer zachtmoedig en leer je haast ongemerkt Mijn liefde in vrijheid zelf te zijn, zoals je bedoeld bent Mijn liefde te zijn.

Hemels Brood 5689

Kan een mens veranderen? Beter is de vraag, kan een mens zichzelf vinden? Want ieder mens is in zijn oorsprong Mij, leven, werkelijk volmaakt leven, ware liefde en wijsheid, persoonlijk mens. Maar op aarde is de mens eerst zonder kennis van zichzelf, van Mij, naakt geboren en hij groeit op onder allerlei wereldse omstandigheden, waardoor hij van zichzelf vervreemd raakt. De één meer dan de ander, omdat geen mens aan een medemens gelijk is. Omdat ieder mens uniek is. Terwijl toch alle mensen naar Mijn evenbeeld geschapen zijn.

Door alle verschillende omstandigheden waarin mensen na hun geboorte terechtkomen, dwalen zij al opgroeiende min of meer af van zichzelf en tegelijkertijd gebeuren er dingen die hen helpen zichzelf, dat is Mij, te vinden in zichzelf. Want naaktheid is er om zichzelf te vinden, het ware leven dat iedereen zelf is, als zichzelf te vinden. Daarom staat er in de Bijbel Mij lief te hebben als zichzelf. Want wie zichzelf is, is Mij, Mijn evenbeeld, werkelijk leven. Veel mensen begrijpen het verschil niet tussen zichzelf liefhebben en eigenliefde. Dus mogen zij zichzelf niet liefhebben, want eigenliefde neigt min of meer naar egoïsme. Maar zichzelf liefhebben is Mij, is leven liefhebben, in de zuivere zin van Mijn Woord. Juist daarom is het nodig dat mensen zichzelf gaan vinden en zichzelf gaan zijn, want zichzelf zijn is zuiver en puur Mij zijn, leven zijn, liefde en wijsheid zijn. Zichzelf liefhebben betekent daarom niet, liefhebben zoals je doet en hoe je handelt met alle afdwalingen van liefde, want dat is niet wie je van oorsprong bent. Dat is verdwaling, die op aarde door allerlei omstandigheden ontstaan is, die wel in Mijn liefde opgelost is, maar niets met zichzelf liefhebben te maken heeft. Zichzelf liefhebben, zoals Ik in jou jou ben en jij Mij, is dus heel iets anders dan eigenliefde, dat wordt dan ook helemaal niet bedoeld als Ik zeg, Mij lief te hebben als jezelf.

Heb Mij lief zoals jij Mij bent, alsof je Mij bent, terwijl jij Mij bent. Vind hoe jij Mij persoonlijk zelf bent, volmaakt leven, volmaakte liefde en wijsheid, dat ben je van oorsprong zelf. Naakt op aarde gekomen, door alles op aarde, al het wereldse, verdwaald van jezelf, maar evengoed ben je nog steeds, verborgen in je hart, Mij als jezelf. En als iemand zich afvraagt, kan een mens veranderen? Dat is, kan een mens zichzelf vinden? Dan zeg Ik: ja zeker, juist op aarde kan iedereen zichzelf vinden, kan iedereen Mij, die hij is, vinden, persoonlijk zichzelf vinden, in zijn hart waar Ik altijd Ben en hij zichzelf uit Mij is, van den beginne af aan. Want, al is iemand nog zo ver afgedwaald, hij is in zichzelf altijd wie hij werkelijk is, omdat Ik Ben Die Ik altijd werkelijk Ben, Leven, ware wijze liefde!

Hemels Brood 5690

Wil je het alleen doen, wil je het alleen kunnen, vind je dat je zelf je problemen moet oplossen, zonder hulp van je medemensen? Waar komt die gedachte vandaan? En vind je dat anderen ook maar alles zelf moeten oplossen, geef jij liever anderen geen hulp, of wil je anderen op zijn tijd wel helpen, maar zelf geen hulp nodig hebben? Wellicht denk je dat mensen die hulp nodig hebben, zwak zijn en zie je dat zij minder in aanzien zijn dan sterke mensen die alles zelf kunnen, geen hulp nodig hebben, maar wel veel hulp kunnen geven. En zwak zijn, dat wil je niet, je wilt het aanzien van die sterke.

Dat, lief mens, is ijdelheid, is misplaatste trots, is een vorm van hoogmoed, is gemis aan nederigheid. Wie geen hulp van zijn medemensen wil, dat niet nodig denkt te hebben, begrijpt Mijn Woord niet, begrijpt de bedoeling van jullie bestaan op aarde niet en beseft niet, dat Ik het ben die de talenten onder de mensen verdeeld heb en dat niemand zich kan beroepen op wat hij goed kan en dat niemand zielig of zwak is, om wat hij niet kan. Juist heb Ik dat zo verdeeld, zodat liefde geoefend kan worden en liefde is ook een medemens helpen. Maar als iedereen die eigenlijk wel wat hulp kan gebruiken, die hulp afslaat, hoe kan er dan liefde geoefend worden? En als iedereen die zwak is, of hulp nodig heeft, dat verbergt en doet alsof hij sterk is, hoe kan er dan nederigheid geleerd worden? En als mensen zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn, hoe kunnen zij dan ooit zichzelf vinden, of, belangrijker, Mij naar volle waarheid vinden?

Niemand doet in zwakte onder aan de sterke. Zou de sterke zich daarop laten voorstaan, dan is hij hoogmoedig terwijl hij beter nederig is, om zijn kracht waard te zijn en met zijn naasten te delen. Maar wie een ander op een voetstuk zet, die gaat aan Mijn liefde voorbij, en zijn eer voor die ander is eer die Mij toekomt. Zwak zijn is een opgave om te verdragen, en sterk zijn is een opgave om in nederigheid te zijn, zonder ophef, zonder eigen voordeel, zonder het als meerwaarde te zien. Want alles wordt door Mijn Hand gegeven, zoals dat goed is voor alle mensen, om tot ware liefde te komen en het kwaad te overwinnen. Niet door jou alleen, maar met Mij samen en met al je medemensen samen. Daarbij zijn sterke en zwakke mensen beiden van belang en beiden evenveel waard. Tenminste, als zij hun plaats in nederigheid kennen en accepteren.

Want alles is goed in Mijn liefde, maar wil je het alleen doen, je bent vrij, maar je maakt het jezelf moeilijker dan Mijn liefde je te dragen geeft. Wees liever sterk in het zwak zijn, door hulp aan te nemen van mensen die je uit Mijn liefde hulp aanbieden. Dat is in Mijn Naam.

Hemels Brood 5691

De tegenstelling tussen het geestelijke en het niet geestelijke is groot, maar deze tegenstelling wordt niet door alle mensen even sterk gevoeld en beseft. Vooral de wereldsgerichte mensen bemerken de afstand tot het geestelijke veel minder, dan mensen die niet zo gericht zijn op het wereldse, die zich meer naar Mij, hun Schepper richten. En wie zich dichter bij het besef van Mijn bestaan bevindt, kan, door het grote verschil met de wereld en haar niet geestelijke bezigheden, daarvan ongemak ondervinden. Want er zijn ook bij mensen die Mij liefhebben verschillen in gevoeligheid voor de wereldsgerichte mensen, die het tegenovergestelde van het ware geestelijke leven vertegenwoordigen, met alle gevolgen van dien.

Juist die gevolgen veroorzaken bij de ene mens meer schade dan bij een ander, wat ook bij de in Mij en Mijn liefde gelovende mensen verschillen laat zien, die vaak niet begrepen worden. Want het is op aarde niet verdeeld zoals de mens denkt dat eerlijk is, en ook niet zodanig, dat de mens van alles wat er op aarde gebeurt de reden kan vinden of kan begrijpen. Want je hoeft maar te kijken naar de planten, de struiken, de bomen en alle verschillende dieren, die niet door toedoen van de mens op aarde zijn ontstaan en tot bestaan worden behouden. De opbouw van alles wat op aarde leeft, groeit en bloeit, is te complex voor de mens om het totale verband te kunnen zien met het geestelijke leven. En als je nagaat hoelang de aarde bestaat en hoeveel er gebeurd is door de mens, wat tegenovergesteld is aan het geestelijk ware leven, dan kun je niet meer achterhalen waardoor de ene mens gevoeliger is dan de andere, waardoor de ene mens meer beperkingen heeft dan een ander, waardoor de ene mens dichter bij Mij staat dan een ander, meer te lijden heeft dan een ander, omdat ieder mens, relatief gezien, slechts een hele, hele korte tijd op aarde verblijft. Waardoor hij weinig weet heeft van wat er voor zijn bestaan op aarde gebeurd is, waarover slechts weinig overgedragen of ontdekt is, terwijl dat vaak nog niet eens de volle waarheid is.

Maar Ik ben er altijd geweest, van voor het begin van alles dat door Mijn liefde ontstaan is en Ik weet alles, Ik  Ben Alles. Zo is het, dat Ik de Enige ben die jullie kan tonen hoe en waarom dit of dat gebeurt en dit of dat voor de ene mens anders is, dan voor de ander. Alles volledig begrijpen en zien, het volledig kennen en weten waarom en waardoor, is te omvattend, zolang de ware volmaakte liefde en haar wijsheid niet bereikt is. Hoe dichter iemand bij Mij komt in ware liefde, des te meer kan hij zien en begrijpen, maar het zal nog zeker een tijd duren voordat alle mensen op aarde zover kunnen zien en begrijpen, als de aarde bestaat. Want al staat er veel van Mijn Woord in de Bijbel en in andere boeken uitgelegd, nog niemand is zover tot werkelijk leven gekomen, dat hij alles kan zien en alles kan begrijpen. Daarom, vertrouw erop dat wat er ook gebeurt, het ten dienste staat van het doel van jullie bestaan op aarde, niet te begrijpen door jullie, maar wel gevat in Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 5692

Ik weet het allemaal. Ik weet wat je kunt en wat je niet kunt, Ik weet wat je beseft en wat je nog niet beseft. Ik weet wat je in de loop der tijd geleerd hebt en wat nog niet en Ik weet dat je lang niet alles wat je niet kunt en niet geleerd hebt, beseft. Ga de tijd maar eens na, hoe je jaren geleden dacht, wat je wist, wat je kon, wat je besefte en wat je nu wel kunt, weet, beseft, maar toen niet. Waar je niet bij stilstond, dat het zou veranderen.

En nu weet je ook niet, wat er bij jou innerlijk nog gaat veranderen, tot welk nieuw besef je nog gaat komen, welke geestelijke vaardigheden je nog gaat ontwikkelen. Want er is veel wat in jou nog niet volmaakt is en waarvan je het besef niet hebt. Niet omdat je, wat innerlijk nog niet tot volmaakt leven gekomen is, niet wilt zien, niet wilt beseffen, niet wilt verbeteren, maar omdat Ik het in jou nog voor jou verborgen houd, zodat je niet teveel tegelijk te verwerken krijgt. Want je wilt zo graag groeien in liefde en wijsheid en zo graag tot volmaakt leven komen, Mijn liefde voor jou waardig zijn. Maar kijk naar de dingen waarvan je bij jezelf al wel ziet dat je daarin nog te leren, te groeien hebt, hoe moeilijk je dat vindt, als je weer bemerkt dat het nog niet echt verbeterd is. Als je alles wat nog onvolkomen is aan je denken, je voelen, je handelen tegelijk zou beseffen, dan zou dat je zo overweldigen, dat je in volkomen onmacht en apathie zou vervallen. Want het zou een onoverkomelijke berg voor je worden en het zou je eerder van Mij af drijven dan dichter bij Mij brengen, terwijl je nu stap voor stap dichter bij Mij komt en het steeds makkelijker wordt, om tot nieuw besef en verbeteringen te komen.

Dit geldt voor alle mensen en wanneer je bij anderen allerlei gebreken opmerkt, besef dan, dat zij ook niet alles wat gebrekkig bij hen is al beseffen, omdat het de tijd daarvoor nog niet is. Houd daar met elkaar rekening mee, want Ik ben het Die voor iedereen de juiste tijd bepaalt om een stap dichter bij Mij te komen. Maar als je in je hart Mijn liefde voelt om iemand over zijn handelen aan te spreken, doe dat dan, zoals Ik je in jezelf laat weten, want dan is het daar het moment voor. Verwijt jezelf niets, als je nog in gebreke bent en verwijt je medemensen niets over hun tekortkomingen, want alles heeft zijn tijd en zijn plaats in Mijn liefde. Jouw wens om tot Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid, om tot volmaakt leven te komen, is genoeg. Mijn liefde voor jou doet in jou al het nodige om daadwerkelijk zelf tot Mijn volmaakte leven te komen.

Hemels Brood 5693

Als wereldse mensen Mij innerlijk niet herkennen, herkennen zij Mij ook niet door alles wat er geschreven staat, door wat er gezegd wordt en door getuigenissen van mensen die in Mij en Mijn wijze liefde geloven. Dan is er meer nodig om hen uit hun wereldse verdwazing wakker te schudden, meer dan jullie in Mij gelovende mensen voor je medemensen kunnen doen. Dan ben Ik Zelf nodig om datgene voor elkaar te brengen, wat alleen Ik voor elkaar kan brengen.

Daarom ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik geleden, ben Ik gestorven en opgestaan uit de dood ten eeuwige leven. Daarmee heb Ik voor jullie allemaal de dood overwonnen, zodat iedereen tot het ware eeuwige leven kan komen. En al lijkt het dat velen hun eigen weg gaan, waardoor zij toch nog steeds niet tot werkelijk leven gekomen zijn, Ik zal zeker komen en opeisen wat Ik met Mijn leven gekocht heb, het werkelijke leven voor alle mensen. Dus hoe het er op aarde in deze dagen ook aan toegaat, met een zekere welvaart hier, maar weinig of geen geloof bij mensen, en nauwelijks of geen welvaart daar, maar wel met enig geloof, de tijd van Mijn terugkomst nadert en de dood zal al zijn macht aan Mij moeten overdragen. Zodat het duister wat over de wereld hangt en Mijn licht en Mijn liefde tegenhoudt, wijkt en het licht ook wereldse mensen die verdwaald zijn bereikt en ook hen tot het ware levensinzicht brengt.

Wat vandaag nog niet is en morgen ook nog niet, doet mensen denken, gaat Hij wel komen? En doet mensen twijfelen of zij het wel goed begrepen hebben en of Mijn komst wel waar zal zijn. Het lijkt een utopie, om Mijn komst te verwachten. Maar al kom Ik niet vandaag en ook nog niet morgen, dat wil nog niet zeggen dat Ik niet kom en dat Ik geen vrede breng in de harten van alle mensen. Maar alles op de bestemde tijd, die alleen God weet. Niemand hoeft eraan te twijfelen, want wat Ik, jullie God en hemelse Vader beloof, dat is niet zomaar een belofte die ongedaan gemaakt kan worden, want werkelijk leven is eeuwig niet ongedaan te maken. Ik ben jullie God en Schepper en zoals Ik eeuwig Leven ben, ware wijze liefde eeuwig ben, zo is alles wat uit Mij tot leven komt eeuwig Mijn leven en zo is Mijn gelofte eeuwig, omdat Ik eeuwig ben: waarheid.

Jullie zijn allemaal met elkaar Mijn ware leven, Mijn ware liefde tot in eeuwigheid. Als Ik zeg dat Ik terugkom in Jezus Christus, dan kom Ik terug, op Mijn tijd, dat is de juiste tijd, en op Mijn wijze, de juiste wijze. En jullie zullen Mij herkennen in ware liefde!

Hemels Brood 5694

Er zijn dingen, gebeurtenissen, waar je geen plezier in hebt, pijn, ziekte, oorlog, daar heb je geen plezier in en het gebeurt. De meeste mensen willen er alles aan doen om van het onaangename af te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Op aarde is veel onaangenaam en veel daarvan is nauwelijks zichtbaar, veel daarvan weten mensen niet van elkaar, zeggen mensen elkaar niet. En wat wel zichtbaar is, wat wel opgemerkt wordt, wordt vaak weggeduwd, omdat er niet veel of niets aan gedaan kan worden. Veel leed is wel te zien in de media, leed door oorlog, door honger, door ziekte, maar als het zich aan de andere kant van de aarde afspeelt, dan kun je er niet veel of niets aan doen en zeker niet alleen.

Maar ook leed wat in je directe omgeving gebeurt, is niet of nauwelijks te verhelpen. Wat steun en wat troost kun je geven, tenzij je zelf degene bent, die leed door te maken krijgt. En al vertrouw je op Mij en Mijn liefde, al bid je elke dag om hulp of genezing, dat verandert toch niet steeds de situatie of het leed wordt er toch niet altijd door weggenomen. En dan is het wel eens heel moeilijk om het allemaal nog te begrijpen. Want sommig leed, ziekte, pijn, oorlog, het lijkt allemaal zo zinloos. En in zekere zin is het dat ook, want het is allemaal het gevolg van afdwaling van Mijn leer, van Mijn wijze liefde, waardoor op aarde zoveel narigheid en zoveel leed is. Maar al lijkt het allemaal alleen zinloos lijden te geven, Ik zeg jullie, het geeft zeker ook verwerking, geestelijke groei en inzichten om tot het besef van ware liefde en haar wijsheid te komen en zelf die liefde te willen zijn. Daarom kan leed iedereen treffen, niet alleen degenen waardoor leed ontstaat of ontstaan is.

Want zie, als iemand goed is voor zijn medemensen, Mijn liefde nastreeft om te zijn, en hij krijgt leed te verdragen, dat hem aangedaan is zonder daar zelf schuld aan te zijn, zal hij dat niet fijn vinden, maar het zal hem wel geestelijke groei geven, het zal hem wel belangrijke nieuwe ware levensinzichten geven, die hij altijd met zich meeneemt en voor hem een waardevolle schat zijn, voor heel zijn eeuwige leven. Dan kan al het leed wel moeilijk zijn om te dragen en hij zal in al zijn leed nog niet beseffen welke schat het hem geeft, maar er komt een moment dat hij het zal zien, zal beseffen en dankbaar zal zijn, als alle leed voor hem voorbij is en hij de volle vrijheid van het ware eeuwige leven bereikt heeft, in de eeuwig ware liefde van Mij voor hem, voor jou, voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5695

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Dat betekent, dat de kwalen van het lichaam de menselijke geest kunnen beperken om tot zijn volle werking te komen. Vaak wordt door mensen op aarde juist het omgekeerde gedacht, dat lichamelijk ongemak en ziekten voortkomen uit de onvolmaaktheid van de menselijke geest. Maar ziekten en lichamelijke ongemakken zijn een gevolg van het kwaad dat op aarde rondwaart en er op uit is, om de goede menselijke geest te belemmeren in zijn goede werken. Dat lukt vaak door het lichaam te teisteren met ziekte en pijn, met dusdanige ongemakken, dat de geest in zijn goede werken belemmerd wordt.

Het lichaam biedt de menselijke ziel de mogelijkheid om op aarde te verblijven en tot lering te komen. Maar het kwaad, dat ook op aarde een plaats heeft, doet er alles aan om macht te behouden en door de wereldse vervuiling, waar het lichaam wel gevoelig voor is, maar de geest niet, worden veel mensen ziek, zijn er veel lichamelijke ongemakken. Daardoor kan de menselijke geest niet voluit tot uiting komen, maar wordt belemmerd om het geleerde in praktijk te brengen. Maar Ik heb het zo gemaakt, dat elke ziekte, elk ongemak, al is het nog zo’n belemmering voor de geest om tot wasdom in zijn doen en laten te komen, het de geest toch groei en lering geeft, zodat, wanneer het materiële lichaam heeft afgedaan, de geest toch tot zijn volle glorie komt. Door het kwaad op aarde kan het zijn, dat juist goede mensen veel lichamelijke gebreken ondergaan en daardoor kan, wat in hun hart geestelijk goed en gezond is, niet volledig in hun daden tot uiting komen.

Vergis je daarom niet, dat in een ziek lichaam wel degelijk een goede gezonde menselijke geest kan huizen, die alleen door de gevolgen van het kwaad dat op aarde kracht heeft, lichamelijk geteisterd wordt. Want er zijn veel mensen met een volkomen gezond lichaam, waarin een uiterst zieke geest huist en het is een groot misverstand als er gedacht wordt, dat zieke mensen wel enige schuld zullen hebben aan hun ziekte. Want het kwaad kiest juist datgene wat in zijn macht ligt, om het goede zoveel mogelijk te belemmeren. Over de goede liefdevolle geest van een mens heeft het kwaad geen macht, maar over het lichaam wel. Daartegenover staat Mijn macht die altijd met de goede liefdevolle geest in ieder mens is. Laat het lichaam dan maar ziek zijn, wie in zijn hart Mij en Mijn liefde kent, die zal toch altijd in Mijn liefde zijn goede hart behouden en hij zal toch zijn goede werken kunnen doen, ook al is zijn lichaam ziek. En het is altijd beter een ziek lichaam te hebben met een goede gezonde geest, dan een gezond lichaam met een zieke geest. Dus heb geen oordeel over zieke mensen, want ook zij hebben Mijn liefde in hun hart.

Hemels Brood 5696

Wie dichter bij Mij komt, meer in zijn hart met Mij in contact komt, zich meer bewust wordt van Mijn liefde en haar wijsheid, gaat ook meer en meer het onderscheid kunnen maken, tussen wat goed en waar is en wat niet goed en niet waar is. Tegelijk wordt de afstand tot mensen die zich nog niet zo bewust zijn van Mij en het verschil tussen goed en waar en niet goed en niet waar, groter en ontstaat er minder begrip voor elkaar.

Maar het meer en meer zien en beseffen wat Mijn liefde is, wat goed en waar is, laat iemand ook meer en meer zien en beseffen, wat hij zelf nog niet naar ware liefde doet en ook, wat hij eerder allemaal niet goed en niet naar waarheid deed. Daarover kan iemand zich schuldig gaan voelen en zich van Mij terugtrekken, Mij minder in zijn hart zoeken, denkend Mij niet waard te zijn, of denkend dat hij het eerst allemaal beter moet gaan doen. Maar aan al degenen die Mij zien als hoogverheven, die zich op de een of andere manier ergens schuldig over voelen of zijn, die denken eerst tot een beter mens te moeten komen, voordat zij Mij in hun hart mogen ontmoeten, zeg Ik: kom juist wel bij Mij in je hart, want Ik kan je helpen om tot vergeving te komen, vergeving van jezelf en vergeving aan je medemensen. Ik kan je helpen tot waarheid en goedheid te komen, Ik kan je nieuwe inzichten geven, waardoor je innerlijke rust en vrede vindt. En denk toch niet dat je daarvoor volmaakt moet zijn, nog niet goed genoeg bent, want Ik ga altijd al naast jou met je mee, Ik ben altijd al in jouw hart aanwezig.

Je bent voor Mij nooit te min geweest. En juist nu, nu je begint in te zien wat je goed deed en wat niet, juist nu, nu je Mijn liefde dieper begint te beseffen, juist nu, nu je tot verbetering van jezelf wilt komen, juist nu is het belangrijk om dat niet alleen te willen doen, want je hebt Mij daarbij nodig. Je hebt er Mijn liefde en Mijn goede liefdevolle aanwijzingen bij nodig. Wil je tot Mijn liefde komen, dan heb je Mijn liefde nodig als voorbeeld om naar te leven. Want je bent uit Mijn liefde op aarde gekomen en die liefde, die jij kunt zijn, kun je alleen uit Mij zijn en alleen uit Mijn liefde worden, zelf worden. Dus kom en laat Mijn liefde je in jouw hart tot voorbeeld zijn, zodat je weet wat te doen en te laten, zodat je zelf leert goed en liefdevol te zijn, zoals Ik dat ben. Zonder Mij is er geen voorbeeld van ware wijze liefde. En waar zou je anders van weten en zien wat ware liefde is, wat waarheid is, dan van Mij, de Enige Die wijze ware liefde volkomen volmaakt is en altijd blijft? Van waaruit zou je leven, terwijl Ik Alleen het ware Leven Ben en geef?

Daarom, kom in je hart zonder schaamte bij Mij en leer van Mij tot ware wijze liefde te komen, tot waar werkelijk leven, ware vrede, ware vreugde, waar geluk.

Hemels Brood 5697

Ik kan je door boeken, door mensen, of in je hart, steeds zeggen, hoe je het beste met alles wat je aangaat, wat er om je heen gebeurt, omgaat en wat het beste is om te doen of te laten, waar wel heen te gaan en waar niet. Ik kan je bij alles laten weten, wat waar is en waarachtig en wat leugen is, bedrog of verzinsels zijn. En Ik kan je dat elke dag, elk moment van de dag laten weten. Maar het zal altijd een aanraden zijn, en jij bent daarbij altijd vrij om het wel of niet op te volgen. Dit geldt voor alle mensen.

Ik kan je uitleg geven over alles wat bestaat en wat niet bestaat, over alles wat je ziet en alles wat je niet ziet, maar er wel is. En altijd ben je vrij om Mij wel of niet te geloven, om Mijn raad wel of niet op te volgen. Alleen is het nog niet zo, dat je al steeds herkent, wanneer iets Mijn raad aan jou is om naar te handelen voor het beste resultaat. Omdat het beste resultaat wat Ik voor jou voor ogen heb, niet steeds overeenkomt met wat jij als beste resultaat ziet, of naar verlangt. En op zulke momenten herken je Mijn beste raad of Mijn volmaakte uitleg niet. Dat is bij veel mensen het geval. Maar veel mensen kennen Mij lang niet zo goed zoals jij Mij ondertussen in je hart hebt leren kennen. Maar Mij in je hart kennen, is nog niet genoeg om, uit vrije wil, ook alles wat Ik je aanraad op te volgen en Mijn uitleg te begrijpen, zoals nodig is om te begrijpen en de waarheid ervan in te zien. Want het is daarbij ook nodig, om je verlangens goed te kennen, om de grond van je overtuigingen goed te kennen, om te gaan beseffen, waaraan je te sterk vasthoudt, waardoor je andere meningen niet goed beluistert, met Mij in je hart.

Want vastgeroeste overtuigingen en allerlei verlangens vertroebelen de mogelijkheid om Mij in je hart zuiver te verstaan, om goed te begrijpen wat de waarde is van wat Ik je laat weten, van wat Ik je aanraad. En dat zijn precies de momenten waarop je tot verleiding gebracht kunt worden, om afstand te nemen van wat je in je hart eigenlijk van Mij kunt weten dat beter is en je meer geeft, dan je verkrijgt door aan je overtuigingen, die geen grond van waarheid in zich hebben, vast te houden, of aan de vervulling van je verlangens vast te houden. En dit geldt ook allemaal voor heel veel mensen. Want jullie hebben de neiging om in te dutten. Maar Ik roep jullie wakker, door gebeurtenissen en door je medemensen, en Ik blijf jullie wakkerroepen, keer op keer. Zodat je tot bezinning komt, tot goed luisteren komt, in je hart tot Mijn ware liefde komt. Zodat je tot het ware werkelijke leven komt. Tot zolang blijf Ik roepen met Mijn liefde, of je het nu wel of niet prettig vindt. Want Ik heb jou lief, laat dat tot je doordringen: Ik heb jou lief!

Hemels Brood 5698

De dingen die gebeuren en voorbijgaan, maar niet werkelijk opgelost zijn, komen terug, op momenten dat je ze niet verwacht. Want wat onder het vloerkleed geveegd is, is niet weg en zal opgeruimd moeten worden. Het mag lang onder het vloerkleed blijven, maar het kleed verslijt en moet vervangen worden, en dan wordt zichtbaar wat eronder geveegd is. Dit wil zeggen, dat over dingen die gebeurd zijn gezwegen kan worden, dat is het kleed, alsof het niet gebeurd is, dat is het eronder vegen. Maar het is wel gebeurd en na een tijdje vallen er gaten in het kleed, dat is, de gebeurtenissen komen in het geheugen, want er zijn voorvallen waardoor aan de gebeurtenissen in het verleden geappelleerd wordt. Dan is het niet meer te ontkennen. Maar de herinnering hoe het precies allemaal gebeurd is, is niet meer volledig en een verwerking is daardoor veel moeilijker, dan toen het gebeurde.

Vast is bovenstaande wel herkenbaar. Want dit gebeurt over de hele wereld bij zo goed als alle mensen en het heeft allerlei kleine, maar ook grote gevolgen, die een latere oplossing van een gebeurtenis heel gecompliceerd maken. Elke gebeurtenis kan daarom het beste aangepakt worden wanneer het zich voordoet. Maar als er meerdere partijen bij betrokken zijn, die niet van goede wil zijn, dan is het niet altijd volledig in rust en vrede op te lossen en dan kan het nodig zijn om het te laten rusten. Maar dat is wat anders, dan het onder het kleed te vegen en te doen alsof er niets gebeurd is. Als er iets gebeurd is en het is niet goed, maar je hebt de ruimte niet om het gebeurde in rust en vrede te bespreken en op te lossen, dan is het toch niet zinvol om het uit je geheugen te bannen en door te gaan alsof het niet gebeurd is.

Als je het met anderen niet tot vrede kunnen brengen, breng het dan bij jezelf tot vrede. Kom in je hart bij Mij en wees tegen Mij eerlijk over de gebeurtenis en het aandeel dat jij erin had. Dan kan Ik je helpen alles in het juiste perspectief te zien, dan kan Ik je helpen te accepteren wat mis ging door jou of anderen en wat goed ging, zodat je tot vergeving van jezelf komt en ervan leert en tot vergeving van alle betrokkenen komt en innerlijke vrede met de situatie. Daarbij, houd er rekening mee, dat het toch nog eens op je pad komt, zodat het je niet overvalt. Houd altijd in je geheugen dat Ik je kan helpen met elk situatie, zonder dat het nodig is om een gebeurtenis onder het vloerkleed te vegen en te doen alsof het er niet is. Beter kun je ermee omgaan en dat lost vaak toch veel op. Zwijgen is niet altijd goud. Sommige dingen zijn goed om te zeggen, maar zeg het uit liefde, uit een goed hart, zeg het vanuit Mij in je hart, dan lost het misschien bij de anderen niets op, maar bij jou wel, in Mijn liefde in jouw hart.

Hemels Brood 5699

Wat betekent eigenlijk Mijn ‘nedergedaald ter helle’, zoals dat in de Bijbel staat, voordat Ik ‘ten derde dage wederopgestaan ben uit de dood’? Want de hel is wel het verschrikkelijkste oord om te verblijven. En Ik zie in je hart dat je je weleens afvraagt, wat daar de betekenis van is. Ben Ik Zelf gelijk die hel geweest? Zeker niet. En de hel is net zomin een plaats, zoals er op aarde plaatsen zijn en zoals veel mensen zich de hel voorstellen als de meest verschrikkelijke plaats om te verblijven, als de hemel dat is. Beide zijn sferen waarin iemand zich kan bevinden. Voor de hemel is dat een sfeer van vreugde en blijdschap, van gelukzaligheid, terwijl het voor de hel een sfeer is van ellende, van narigheid, van verdriet en pijn.

Zowel tijdens het verblijf van mensen op aarde, als daarna, kunnen zij zich in een hemelse of in een helse sfeer bevinden, dat is, in de hemel of in de hel of daartussenin. Het gaat daarbij dus niet om een plaats waar iemand verblijft, maar om een sfeer waarin iemand verblijft. Ik ben dan ook niet in de hel geweest als een plaats, maar als een sfeer van de diepste ellende en terug in de hoogste sfeer van gelukzaligheid. Maar de voorstelling die de meeste mensen hiervan hebben, komt niet overeen met de werkelijkheid. Want als iemand in de hel is, dan is hij deel van die helse sfeer. Maar Mijn ‘nederdalen ter helle’ is Mijn komst bij al diegenen die zich in helse sferen bevinden, waarbij Mijn komst hen daar in de hel, Mijn liefde toont. Ik ben Zelf tot allen in die helse sfeer gekomen, om hun ellende en pijn, hun verschrikkingen van hen over te nemen en hen tot hemelse sferen te brengen.

En dat doe Ik nog. Want nog begeef Ik Mij bij mensen in de meest helse sferen en houd Ik vast aan ware liefde, dat is Mijn opstanding in het zicht van alle mensen. Zodat alle mensen kunnen weten, dat Ik zowel in de hel ben, bij al diegenen die daar in de grootste ellende verblijven, als in de hemel, waar de meer gelukkige mensen verblijven, waar het werkelijke leven mensen goed doet en waar Ik alle mensen uit de hel mee naartoe neem. Ik ben ‘nedergedaald ter helle’ en ‘wederopgestaan uit de dood’, zonder ooit werkelijk dood te zijn, omdat de hel niet is en de dood niet is, maar Ik alleen Ben, het werkelijke Leven, de volmaakte eeuwige ware verlossende wijze liefde voor alle mensen, in de hel, op aarde en in de hemel. Overal Ben Ik. In iedereen Ben Ik, of je nu in de hel of in de hemel bent, Ik ben bij je, Ik draag je, Ik help je.

Dat betekent Mijn nederdalen ter helle. Voor Mij is alles mogelijk, zelfs de ergste hel houdt Mijn liefde niet tegen. Niets en niemand houdt Mijn liefde tegen. Zodat de hel volkomen zal verdwijnen en er alleen nog voor alle mensen hemel zal zijn. De ware eeuwige gelukzaligheid, volmaakt leven, volmaakte liefde.

Hemels Brood 5700

Vandaag wil Ik jullie allemaal zeggen: Ik lijk soms wel ver weg, maar dat ben Ik niet. Ik trek Mij wel eens terug, om jou helemaal je eigen keus te laten maken, maar Ik sta nog evengoed naast je. Het is dan alleen om je de gelegenheid te geven een stapje vooruit te komen, door in de praktijk te brengen wat je geleerd hebt, en om je de gelegenheid te geven, vrij en uit jezelf bij Mij te komen en Mij niet te vergeten in de haast van elke dag. Omdat je Mij niet ziet, zoals je je medemensen in een materieel lichaam ziet, lijkt het soms toch wel een beetje vreemd om alleen in je hart met Mij contact te hebben, alleen geestelijk, terwijl je Mij daarbuiten nooit letterlijk ontmoet hebt. Zien kun je Mij alleen innerlijk, geestelijk.

Je kent Mij daarom alleen geestelijk in jezelf, maar is dat wel allemaal waar, wat je in jezelf van Mij ziet, voelt, weet? Zo nu en dan denk je weleens, dat het makkelijker zou zijn als je van persoon tot persoon met Mij zou kunnen spreken, zoals je met je medemensen, met familie, met goede vrienden spreekt. Maar ken je hen innerlijk net zo goed als jezelf, en zoals je Mij kent? Degene waar je het meeste van houdt, ken je innerlijk niet zoals je Mij in jouw hart kent. En is er een zuiverder innerlijk contact, zoals je dat met Mij hebt, mogelijk met een van je meest dierbare naasten? De uitwisseling met je meest dierbare naasten is lang niet zo zuiver als de raad die je van tijd tot tijd van Mij in je hart krijgt. Tussen ieder gesprek van mens tot mens, hoe vertrouwelijk dat ook is, zit altijd nog de materie en het materiële denken, terwijl ons contact, dat van jou en Mij in je hart, direct is, zonder enige vertroebeling van materie en van Mijn kant geheel zuiver, zonder materieel denken.

Het is omdat je gewend bent aan de uitwisseling van gedachten en gevoelens met woorden, terwijl je elkaar materieel ziet en alleen met Mij een gesprek anders is, geestelijk is, waardoor dat, in een wereld met vooral materie en iedereen materieel zichtbaar, uitzonderlijk te noemen is. Toch is dat in het werkelijke leven niet uitzonderlijk, in Mijn hemelen is het helemaal niet uitzonderlijk, want daar is geen materie, zoals dat op aarde is. En als je in jezelf kijkt, dan kun je daar voelen, dat jouw innerlijk besef te bestaan, niet materieel is. En je weet dat alle mensen dat innerlijke besef ook hebben, maar kun jij dat van hen in jou voelen, of kunnen zij dat in henzelf van jou voelen? Nee, zoals jij Mij in jou voelt, voel je alleen Mij en zo voelen alle mensen innerlijk Mij, als zij willen. Op die manier zijn jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden, maar door het materiële lichaam van elkaar gescheiden. Zodat jullie op aarde niet zonder Mij tot eenzelfde innerlijk contact kunnen komen, zoals je met Mij kunt. Daarom zal niemand een beter contact met Mij hebben, als Ik in een materieel lichaam tegenover iemand zou staan.

En nu vraag je, hoe dat dan was, toen Ik wel in een materieel lichaam op aarde was. En Ik zeg je daarop, velen kwamen dan ook in geestelijk opzicht niet dichter bij Mij, dan jullie bij elkaar. Maar er waren er ook die, terwijl zij Mij in een materieel lichaam voor zich zagen, vooral innerlijk met Mij in contact waren, omdat zij wisten dat Ik daar dichterbij ben, dan Ik ooit in een materieel lichaam bij hen kan zijn. En hoe uitzonderlijk het alleen innerlijke contact met Mij op aarde ook lijkt te zijn, buiten de aarde is dat geestelijke contact juist het enige en beste contact tussen alles en iedereen. Het is Mijn liefde die jullie, die in het materiële lichaam op de aarde verblijven, de mogelijkheid geeft om Mij op de ware geestelijke wijze innerlijk te kunnen ontmoeten. En het is een ware zegen van Mijn liefde, als je daadwerkelijk tot innerlijk contact met Mij komt. Want velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren.

Er staat geschreven: gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Dat wil hier nu zeggen, die mogelijkheid om met Mij innerlijk bewust in contact te zijn, gedenk dat, dat is de Sabbatdag. Denk daar bij alles aan en eer Mij daarvoor, eer Mij voor Mijn nooit aflatende liefde voor jou. Niet door je letterlijk te buigen, maar door steeds bij Mij te komen en, zonder Mij te zien zoals jullie elkaar zien, Mij te geloven en op Mij te vertrouwen. Ik heb jou lief, heb jij Mij ook lief, eenvoudig lief, dat is genoeg.

Hemels Brood 5701

Wat je gelooft, beïnvloedt je handelen. Daarom is het goed om te weten, wat je gelooft en belangrijker daarbij is het, om te weten waardoor je dat gelooft, wat je tot dat geloof gebracht heeft. Nu bedoel Ik niet of je in Mij gelooft, maar wat geloof je in allerlei opzichten. Hoe komt het bijvoorbeeld dat je van iemand gelooft dat hij de waarheid spreekt, of dat je gelooft wat in de krant geschreven staat. Op die manier is er veel waar je wel of niet in gelooft en elk wel of niet ergens in geloven heeft een basis waardoor je het wel of niet gelooft. Wat is die basis?

Als je dat wat dieper in jezelf bekijkt, zul je ontdekken dat het ene op een heel andere basis gestoeld is dan het andere en dat dit te maken heeft met hoe je opgevoed bent, wat je geleerd gekregen hebt, de kennis die je in het algemeen hebt, je ervaringen door allerlei gebeurtenissen, kortom, er zijn allerlei factoren die met elkaar een basis vormen, waarop wat je gelooft of niet gelooft tot stand komt. Als je die factoren eens zou overdenken, dan zou je kunnen ontdekken, dat sommige van die factoren misleidend zijn en je tot een geloof in iets gebracht hebben, wat niet juist is. Omdat het niet is, zoals je denkt dat het is. Bij iedereen is heel veel onnut geloof in van alles en nog wat, maar dat is moeilijk te doorzien, vooral als een geloof in iets al langer geleden ontstaan is.

En nu kom Ik dan wel op je geloof in Mij en je geloof in wat er in de Bijbel geschreven staat. Want de Bijbel is in oude tijden, die voorbij zijn, geschreven. En hoewel die oude tijden voorbij zijn, is Mijn Woord in de Bijbel nog altijd levend, ook voor de nieuwe tijden, voor nu. Alleen, hoe mensen wat er in de Bijbel staat, hoe mensen de uitleg ervan begrijpen en geloven, is vaak niet juist, niet zoals het oorspronkelijk bedoeld is begrepen te worden. En dat wat mensen geloven dat in de Bijbel bedoeld is, beïnvloedt hun handelen. Vanuit het geloof in een verkeerde of gebrekkige uitleg zijn er mensen, die geen geloof hebben in wat er in de Bijbel staat. Dat beïnvloedt hun handelen tot het afwijzen van wat er in de Bijbel staat en het afwijzen van Mijn bestaan. Daarbij zijn er ook mensen die, wat er in de Bijbel staat, letterlijk geloven en dat beïnvloedt hun handelen tot het letterlijk opvolgen van wat zij geloven dat in de Bijbel bedoeld wordt. Waardoor hun handelen, of ze nu wel of niet geloven, niet zinvol zal zijn. En dan is het beter om de Bijbel niet te lezen. Want eigenlijk heeft het pas zin om de Bijbel te lezen, als je die ook kunt begrijpen, zoals wat er in staat bedoeld is te begrijpen.

En dat lukt alleen, als je het met je hart leest, niet met je verstand, maar met je hart. Het beste daarbij is het de Bijbel te lezen met Mij. Maar ook met je hart is al genoeg. Want bij iedereen is de Bijbel, dat is de ware betekenis van Mijn Woord, in het hart aanwezig. Vanuit je hart kun je de inhoud van de Bijbel verstaan, niet de woorden, maar de inhoud. Zo is het met alles wat je gelooft of niet gelooft. In je hart kun je vinden wat de basis is van wat je gelooft of niet gelooft. In je hart kun je ook vinden, of die basis juist is of niet, of wat je gelooft wel of  niet juist is en zinvol is. Wanneer je met Mij in je hart de basis van alles wat je wel en niet gelooft zoekt, zul je meer vinden en gemakkelijk tot vernieuwd inzicht komen, waarmee je dan ook tot vernieuwd handelen komt.

Verwacht daarvan niet meteen wonderen, want alles heeft oefening nodig. Maar geef niet op, dan kom je langzaam maar zeker tot het juiste geloof in alles en dat geloof zal dan langzaam maar zeker haar grond vinden in Mijn wijze liefde en jouw handelen zal dan ook langzaam maar zeker wijze liefde worden. Mijn liefde, die jij dan vrij en zelfstandig bent.

Hemels Brood 5702

Waar is op aarde meer rust te vinden, dan in de mooie onaangetaste natuur, met alleen de geluiden die daar in de natuur thuishoren? Wie wel eens op zo’n mooie plaats geweest is, die weet wat Ik bedoel. Die rust, die vredevolle sfeer, heb Ik erin gelegd. Maar die vredevolle sfeer kun je ook in je hart vinden. Als je je gedachten loslaat en in je hart tot stilte komt en alleen luistert naar de geluiden die in je hart thuishoren, dat zijn de geluiden die van Mij komen, die Ik in jouw hart leg. Dat zijn geen geluiden zoals je in de wereld om je heen hoort. Dat zijn geluiden van besef, sfeer, gevoel, dat is het geluid van liefde, van vreugde en dat geeft een sfeer van rust en vrede, dat geeft verbinding met Mij, je Schepper en hemelse Vader.

Het is mooi als je de gelegenheid hebt om eens een poosje in een mooie rustgevende natuur te zijn, het is verkwikkend om in die sfeer van rust te zijn, met alleen de daar behorende geluiden. Maar het is niet nodig om voor die sfeer in de natuur te zijn, want waar je ook bent, overal kun je in je hart in diezelfde sfeer zijn. Bij Mij in je hart. In de natuur, voor zover die nog oorspronkelijk is, of zo goed als oorspronkelijk, kun je Mijn sfeer van liefde, van rust en vrede voelen, zodat iedereen het kan herkennen, maar ondertussen is er door mensen zoveel natuur zodanig veranderd, dat het meer het onvolmaakte van mensen die de dingen naar hun hand willen zetten heeft, dan de oorspronkelijke sfeer zoals Mijn Hand van liefde erin gelegd heeft. En al is er daardoor nog maar weinig mooie onaangetaste natuur, met die oorspronkelijk fijne rustgevende sfeer, in ieders hart is de mogelijkheid, om in die fijne liefdevolle sfeer te komen, voor altijd aanwezig, dat kan door geen mensenhand ooit tenietgedaan worden.

Wel kan het verborgen zijn, door afdwaling in de natuur van de wereld, door alle wijzigingen die door mensen op aarde zijn aangebracht, door eigengewin en hebzucht. Want wie eropuit is om het beste voor zich te krijgen, die krijgt dat wel, maar zal er daarbij vroeg of laat achterkomen, dat het beste iets heel anders is voor hem, dan hij wilde. De natuur kan door mensen verwoest worden, maar waar Ik verblijf in het hart van alle mensen, daar kan niemand iets aan bederven. Het kan onvindbaar zijn, zoals een stukje mooie ongerepte natuur onvindbaar kan zijn. Maar wie uit ware liefde wil, die vindt de liefde en vrede, de rust van mooie natuur, wel in zijn hart, waar Ik Ben en waar iedereen altijd die sfeer van rust en vrede, van ware liefde kan voelen. Al is het in de woestijn, dan nog kan in het hart de woestijn vruchtbaar zijn, met de mooiste natuur en de fijnste sfeer van rust en vrede, van ware liefde, van Mij, jouw hemelse Vader.

Hemels Brood 5703

De waarde van het leven op aarde is in zijn oorsprong voor iedereen hetzelfde: Mijn ware liefde kunnen zijn, zelfstandig als een van jezelf bewust bestaan. Maar veel mensen geven een heel andere waarde aan hun leven, namelijk het eigen op zichzelf staande bestaan als heerser over het leven, wat zij zien als hun bezit en veel mensen zien het ook als een zelf verworven recht van bestaan. Daardoor komen veel mensen nog op geen mijl afstand in de buurt van de enorme werkelijke waarde van hun leven op aarde.

Maar jullie zijn met elkaar op weg. Want voor jullie heeft het wel waarde om Mijn liefde zelf te gaan zijn. Jullie doen er zoveel je kunt aan, om tot Mijn liefde te komen en dat is niet gemakkelijk. Want het is niet zo, dat je, zodra je graag gelijk aan Mijn liefde wilt zijn, dat ook meteen bent. Want op aarde is veel tegenwind door al die mensen die hun eigen heerser willen zijn en niets willen weten van Mij en Mijn liefde als Heerser over alle mensen. Veel mensen willen hun eigen macht en zij doen er alles aan om hun macht zo groot mogelijk te maken, ook ten koste van de macht van hun medemensen. Dat maakt het voor jullie, die juist Mijn macht van liefde je willen eigenmaken, moeilijk. Jullie, die alleen de enige zuivere macht van liefde nastreven, die niemand kwaad doet, maar juist iedereen goed doet en helpt om ook bij Mijn gelukkig makende liefde te komen, wordt het moeilijk gemaakt.

Dat komt omdat al degenen die uit zijn op eigen macht, de macht van liefde vrezen, want door die macht wordt hun eigen macht tenietgedaan. Daarom verzetten zij zich, want zij willen hun macht niet kwijt en hun verzet kan heel heftig zijn. Maar laat je door hen en de situatie op aarde niet ontmoedigen. Want nu hebben mensen nog een vorm van eigenmacht die zonder liefde ingezet kan worden. Nu is het voor jullie niet gemakkelijk om staande te blijven in Mijn ware liefde. Maar jullie liefde groeit en daarmee ook jullie kracht en tezamen met Mij zullen jullie een grote zegen zijn voor elkaar en voor alle mensen. Alle eigenmacht zal gebroken worden en gezuiverd worden en de mensen zullen in Mijn liefde, die ook jullie liefde is, behouden worden voor het goede, voor de waarheid van Mijn en ook jullie liefde.

Daarom, houd vol, geef niet op, al wordt het moeilijker en moeilijker, bedenk je steeds dat Mijn macht van liefde groter is dan welke andere macht ook en dat Ik zonder strijd, zonder geweld, met grote oneindige liefde alles wat geen liefde is, overwin. Overwonnen heb, met Mijn sterven en opstanding al overwonnen heb. Dat zal tot een besluit komen bij Mijn wederkomst. Dat is de macht van ware liefde in eeuwigheid.

Hemels Brood 5704

Veel mensen die de Bijbel lezen, verbazen zich over de gewelddadigheid van gebeurtenissen die erin beschreven worden. Zij lezen de Bijbel als een boek waarin de geschiedenis verteld wordt van vele vele eeuwen geleden en het geloof in God van de mensen die erin voor komen. Met zoveel gewelddadigheid, terwijl de God, Die Ik Ben, toen Ik in Jezus Christus op aarde was, niet anders dan alleen ware liefde predikte. Wat dan te denken van al die gruwelijkheden die voor Mijn komst op aarde allemaal beschreven zijn?

Het eerste deel van de Bijbel lijkt totaal los te staan van het tweede deel, wat Mijn komst en verblijf op aarde beschrijft. Met juist heel andere verhalen, verhalen van verzoening, van genezing, van opwekkingen uit de dood, verhalen die ongeloofwaardig lijken in de huidige tijd en een enorme tegenstelling zijn tot het eerste deel van de Bijbel. En hoewel er ondertussen ook genoeg mensen zijn die begrepen hebben, dat alle verhalen, alles wat er in de Bijbel staat, een diepere geestelijke betekenis heeft, wordt die geestelijke betekenis nauwelijks begrepen en blijft het letterlijke van de verhalen een grote rol spelen bij het lezen van de Bijbel. Zo ook met het verhaal van Noach, die van Mij, zijn God, gezegd kreeg een ark te bouwen en daarop, per paar, dieren te verzamelen en met zijn familie in de ark te gaan, om de watervloed die komen ging te overleven.

En Noach bouwde de ark en deed wat hem gezegd werd, zoals Ik, zijn God, hem aangaf. En nu wordt dit verhaal als zodanig gezien als een gebeurtenis. Maar wat heeft het geloven in zo’n gebeurtenis voor een geestelijke waarde, als het eigenlijk alleen laat zien, dat Noach op Mij, op zijn God vertrouwde en daardoor zijn leven en dat van zijn familie, met al de dieren, behield? Het verhaal op zich geloven geeft slechts een oppervlakkig besef met weinig betekenis. Maar wie dieper op het verhaal ingaat en Mij innerlijk om de ware geestelijke betekenis vraagt, die kan hieruit veel meer leren en inzien. En ook inzien, dat het niet meenemen van al die mensen die verdronken, beslist geen liefdeloosheid was, zoals veel mensen toch wel enigszins denken.

Want kijk, al die mensen staan voor alles wat in een mens, die in deze situatie met de naam Noach aangeduid wordt, geen liefde is, maar allerlei vormen van afdwaling van liefde. Het water dat komen ging, staat voor de gevolgen van al die afdwalingen. Het schip, de ark, staat voor de vaste wil om alles wat niet overeenkomt met Mijn liefde helemaal los te laten. En de familie met de dieren, staan voor al het goede en de liefde die wel in die mens aanwezig is. Als dan, na het bouwen van de ark, dat is, de vaste wil om in liefde Mijn aanwijzingen te volgen, de gevolgen van afdwalingen komen, dan kan hij de gevolgen zonder werkelijke schade doormaken en als die uitgewoekerd zijn, blijft hij als een nieuw mens in liefde en is hij uit ware liefde door Mij gered.

Dit is een globaal voorbeeld van een geestelijke betekenis. Maar ook deze uitleg geeft nog lang niet alles weer van de diepere geestelijke betekenis van deze gebeurtenis. En ook nu is dit verhaal over Noach van belang. Ook nu zeg Ik jullie, bouw een ark, sterk je wil in Mijn liefde, luister naar Mij in je hart en word door Mijn liefde gered van het kwaad van de wereld, voor het eeuwige leven.