Hemels Brood 5643 t/m 5673

Hemels Brood 5643

Vandaag gaat het over vertrouwen. Vertrouwen zoals je op mensen kunt vertrouwen en zoals je op Mij, je hemelse Vader kunt vertrouwen. Want er is wel een verschil tussen vertrouwen op Mij en vertrouwen op je medemensen. Want hoewel er zeker mensen zijn, die zoveel mogelijk alles naar waarheid doen en zeggen, is er nog niemand volmaakt in alles en daarom is ook nog niemand helemaal ten volle te vertrouwen. En eigenlijk weet je dat wel.

Dus wanneer de ene mens de ander vraagt hem te vertrouwen, is het wel zo goed om er rekening mee te houden dat dit gevraagde vertrouwen weleens beschaamd kan worden. Soms omdat diegene die om vertrouwen vraagt dat vertrouwen niet zo nauw neemt om aan te voldoen, maar vaak ook omdat niet alle omstandigheden vooruit te overzien zijn en door onverwachte situaties het weleens niet meer mogelijk is om het gevraagde vertrouwen niet te beschamen. Wie daarmee ervaring heeft opgedaan, zal altijd wel een zekere terughoudendheid betrachten als hem om zijn vertrouwen gevraagd wordt door zijn medemensen. En die terughoudendheid is goed te begrijpen, als het om mensen op aarde gaat. Maar door deze terughoudendheid om iemand te vertrouwen, is er bij veel gelovige mensen ook een terughoudendheid in het vertrouwen stellen in Mij en Mijn altijd goed doende, ware wijze liefde voor alles en iedereen.

En nu juist die terughoudendheid is, als het om Mij, jullie hemelse Vader gaat, hoewel begrijpelijk ten aanzien van medemensen, helemaal niet op zijn plaats. Te vaak word Ik gezien zoals mensen elkaar zien met gebreken, alsof Ik gebreken zou hebben, zoals mensen onder elkaar gebreken hebben. En ook dat is begrijpelijk, want in een wereld waar zoveel afdwaling van waarheid en liefde is, is nauwelijks of niet voor te stellen dat het werkelijke leven volmaakt is, dat Ik in alles volmaakt ben, volmaakt waarheid, volmaakt liefde met haar volmaakte wijsheid, totaal volmaakt Leven in alle opzichten Ben. In Mijn totale volmaaktheid ben Ik jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader met niets dan alleen het volmaakte leven om aan jullie allemaal te geven. In Mijn volmaaktheid ben Ik volmaakt en volledig te vertrouwen in waarheid, liefde en wijsheid.

Een puur en volledig vertrouwen op Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn wijsheid, die tezamen Eén zijn zoals Ik, God, Eén Ben, geeft volmaakt werkelijk leven, geeft waarheid, liefde en wijsheid en maakt alles goed, meer dan goed. Daarom, leer totaal en volledig op Mij te vertrouwen, op Mijn volmaakte waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Want daarin ligt jouw ware volmaakt eeuwige leven, de ware gelukzaligheid, in een volledig volkomen vertrouwen op Mij.

Hemels Brood 5644

Alles op aarde, alles in de kosmos, alles in het hele universum staat met elkaar in verband, volkomen gesloten zoals een cirkel gesloten is. Elke werking heeft zijn wederwerking en het één staat niet los van het ander. Maar zoals alles wat Ik iemand geestelijk in zijn hart laat weten niet volledig in aardse taal weergegeven kan worden zoals het werkelijk is, als er geen wederzijds innerlijk contact met Mij in het hart is, zo is dat verband ook nog niet helemaal te begrijpen door mensen op aarde, zolang er nog afdwaling van liefde en waarheid is. Daarom, al zou Ik deze volkomen gesloten cirkel van verbanden in de geestelijke betekenis in welke taal dan ook gaan uitleggen, dan nog zou het grote verband tussen alles wat leeft en de hele kosmos en het hele universum niet begrepen kunnen worden.

De enige mogelijkheid om te gaan begrijpen, te gaan inzien, is stapsgewijze ervaring. Deze stapsgewijze ervaring gebeurt op aarde bij alle mensen, maar houdt geen gelijke tred bij alle mensen. De vorderingen die iemand maakt, hangen samen met zijn wezenlijkheid, welke te maken heeft met alles wat wel en alles wat niet naar ware liefde is in al zijn handelen en vanuit welke basis, vanuit welke overtuigingen, vanuit welk vermogen, vanuit de wil tot stand komt. En ook dat is onderdeel van de grote gesloten levenscirkel in het grote verband met alles wat leven is, de hele kosmos, het hele universum. De mens heeft daarin een centrale plaats, maar is in zichzelf daar blind voor en hij is zich niet bewust van zijn werking in het grote geheel, wat ook als een gesloten cirkel past in het volkomen leven, de hele kosmos en het totale universum, niet materieel maar geheel buiten het materiële, in het volledig geestelijke.

Al naar gelang de mate van ontwikkeling van ware liefde in het hart van een mens, wordt zijn ziel verrijkt tot de menselijkheid van zijn wezenlijkheid, wat zich ook als een gesloten cirkel verhoudt met het ware leven, de kosmos en het hele universum. En terwijl alles als een gesloten cirkel het volledige Alles Is, is die hele verhouding in werkelijkheid de eeuwige spiraal van eeuwig leven, zonder opening voor iets anders dan werkelijk leven in eeuwigheid. En zoals dit een raadsel lijkt voor wie dit leest, is het de globale uitleg van zijn geestelijke plaats in de werking van alles, in de waarheid van geestelijk eeuwig waar leven.

Wie dit niet begrijpt, die zeg Ik, belangrijker dan het begrijpen van deze uitleg is het je er op te richten vast te houden aan waarheid en ware liefde. Beide hebben alleen waarde als zij geput worden uit Mij in je hart. Wie dit naar vermogen doet, die zal stapsgewijs alles gaan begrijpen. Hoe meer liefde en waarheid wordt ontwikkeld, des te meer inzicht in alles wordt ontwikkeld. Want in de volle waarheid weet liefde alles van het ware leven, in de kosmos en het hele universum. Ware liefde Ben Ik. 

Hemels Brood 5645

Op aarde is goed en kwaad. Goede mensen en kwaadwillende mensen. Goede mensen zoeken er steeds naar goed te doen, goed te zijn en zij hebben al spijt van het kleinste beetje dat zij niet goed deden. De kwaadwillende mensen bekommeren zich helemaal niet om al het leed dat zij met hun kwade daden veroorzaken en hebben alleen spijt, als iets niet gelukt is en zij met hun kwalijke handelen niet verkregen hebben, wat ze ermee bedoelden te krijgen.

Er is een scheiding aan het ontstaan tussen goed en kwaad. Want er komt, door al wat ernstig kwaad is, veel leed en dit leed brengt mensen tot zicht op wat kwaadheid aanricht. Maar er ontstaat ook een verzameling van mensen die het kwaad bevechten vanuit hun kwaadheid over het kwaad dat mensen aanrichten. En zij hebben zich door het kwade handelen laten voeden tot eenzelfde soort van handelen. Zodat het kwaad zichzelf bestrijdt. De goede mensen staan aan de kant en weten niet wat te doen. Als zij Mij in hun hart zouden kennen, zouden zij weten wat te doen. Ik weet wat te doen. En samen met de weinige goede mensen, die in hun hart Mij wel kennen, laat Ik weten wat er gedaan kan worden om tot vrede te komen. Maar het is de tijd nog niet, dat er naar Mijn stem geluisterd wordt door de goede mensen die zich hebben laten verleiden om kwaad met kwaad te vergelden.

Daarom, al weten jullie in je hart van Mij hoe de vrede bewaard kan blijven en het kwaad overwonnen kan worden, en al passen jullie dat zoveel mogelijk toe, daarvan wordt niet veel zichtbaar, omdat veel goede mensen, die Mij in hun hart niet kennen, er blind voor zijn en deze blindheid leidt hen tot het bestrijden van kwaad met kwaad. Het is begrijpelijk dat het kwaad boosheid in het hart oproept. Maar elke boosheid, al is die nog zo terecht ten aanzien van wat het kwaad heeft aangericht, neemt plaats in ten koste van liefde, van werkelijk leven. En al is er geen boosheid in het hart, maar ware liefde, dan nog kan het kwaad pas tenietgedaan worden, als de maat vol is. En alleen Ik, jullie God, weet wanneer de maat vol is.

Zorg er zolang voor dat de lamp van liefde in je hart blijft branden en denk niet dat je tegen het kwaad ten strijde moet trekken. Blijf net als de maagden die olie spaarden, liefde sparen, zodat je aandeel hebt aan de overwinning van het kwaad, wanneer de maat vol is en Ikzelf kom om de overwinning met ware liefde te vieren. Trek niet ten strijde, maar bid, door liefde verbonden voor al je medemensen. Opdat de goede mensen die Mij in hun hart niet kennen, niet meegetrokken worden om kwaad met kwaad te vergelden. Steun elkaar om in liefde te blijven tot Ik kom en het kwaad oplost in Mijn liefde.

Hemels Brood 5646

Het bestaan is nu. Altijd nu. Mijn leven, Mijn liefde, is bestaan, altijd nu. Zijn is nu, altijd nu. Wat is dan het verleden? Want het nu gaat eeuwig door, nu te zijn. Niemand is in het verleden of kan teruggaan in het verleden, iedereen is altijd in het nu. Ook alle mensen die ooit op aarde waren, zijn in het nu, alhoewel niet op aarde, maar toch zijn zij en bestaan zij nog evengoed in het nu, waar ze ook maar zijn. In het nu gebeurt alles, maar waar blijven alle gebeurtenissen, want zij hebben een verloop en verdwijnen uit het nu. Maar jij, jullie blijven in het nu, hoe gebeurtenissen ook verlopen.

Het nu is leven, liefde, Mijn Leven, Mijn liefde en alles leeft Mij en Mijn liefde. Mijn leven, Mijn liefde is nu en altijd. En omdat nu altijd is, is nu altijd het heden, het verleden en de toekomst, eeuwig leven, eeuwig liefde, eeuwig Zijn. Niet alleen ben Ik altijd eeuwig nu, maar ook eeuwig alles en iedereen, nu. Kun je dat begrijpen? Niet zoals het werkelijk Is, want jullie zijn beperkt in de materie, in de tijd en jullie zicht is bekort door het tegenovergestelde van leven, van liefde, nu, maar niet altijd. Stel je het nu voor als eeuwig. Maar je hebt herinneringen aan wat eerder was en bewijzen van mensen, dieren, planten die eerder op aarde waren en je weet dat er een gisteren is en een morgen en overmorgen en zo verder komt, waardoor het nu verandert en steeds verandert. Maar nu blijft evengoed nu. Wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook terechtkomt, hoe de dingen om je heen ook veranderen, hoe je zelf ook verandert, nu blijft nu en leven blijft leven, liefde blijft liefde, waarheid blijft waarheid.

Wat je doet of laat, je doet of laat het altijd in het nu, waar je maar gaat of staat, het nu gaat met je mee, altijd, overal. Ik ben altijd nu, Ik ga altijd met je mee, Ik ben altijd bij jou. Liefde is altijd nu en gaat altijd met je mee. Jouw leven, jouw liefde, jouw bestaan, jouw zijn op ieder moment, is nu. Dat laat je niet in het verleden, dat schuif je niet door naar de toekomst, dat stop je niet, dat versnel of vertraag je niet, nu niet en altijd niet. Want Ik ben nu jouw leven in alle opzichten en daarmee altijd geweest en altijd in de toekomst, altijd nu. Ik ben nu, liefde, wijsheid, waarheid, altijd bij jou, altijd bij iedereen en Ik ga altijd met je mee waar je gaat of staat, wat je doet of laat, nu, eeuwig nu.

Als je dit nu, dit nu zijn, enigszins doorvoelt, dan voel je hoe klein jij bent in Mijn grootheid en hoe groot Ik ben in jouw kleinheid. Dan voel je hoe wij samen Eén zijn, nu. Want waar je ook bent, ben Ik, wat je ook doet, je doet het niet zonder Mij, zonder Mijn ware wijze liefde, zonder Mijn trouw aan jou, zonder Mijn zorg voor jou. Want wat nu is, was en zal zijn, ben Ik, eeuwig leven, eeuwig liefde, nu. Want nu is eeuwig leven, nu ben Ik, nu ben jij, en nu heb Ik jou lief, innig lief, voor altijd, nu.

Hemels Brood 5647

Mijn Hand geleidt alle mensen, alle leven, zonder enige dwang, zonder de vrijheid van keus van mensen af te nemen. Mijn Hand is wijze liefde en zoals Ik alle mensen leid, komt alles voor iedereen tot het beste. Maar dat is niet altijd het fijnst, het prettigst. Veel mensen gaan over moeilijke lange wegen, want Mijn Hand van liefde leidt wel altijd iedereen ten beste, maar dat gaat altijd via wegen die te maken hebben met ieders vrije keuzen. Mijn Hand van liefde maakt de wegen niet moeilijk en lang, maar de vrije keuzen van alle mensen maken lange moeilijke wegen. Waar mogelijk, zonder de vrijheid te belemmeren, verzacht en verkort Ik de moeite en de lengte van een weg.

Er zijn heel veel verschillende wegen, maar het doel blijft altijd hetzelfde, voorop staat het ware levensgeluk voor alle mensen. Alleen niet het levensgeluk zoals mensen zichzelf toewensen en naar streven op aarde, maar het levensgeluk bij Mij in Mijn hemelen. Want daarvoor zijn jullie mensen op aarde, niet om het op aarde naar genoegen en welzijn te hebben, maar om tot het ware gelukzalige leven in werkelijkheid, in volle vrijheid te komen. Alles is genade, voor alle mensen, want zonder Mijn genade zou geen mens het ware doel van zijn bestaan bereiken, niet op aarde en niet daarna. Alles is Mijn genade en Mijn genade komt voort uit Mijn ware wijze liefde waarin alle mensen voor eeuwig gevat zijn. O, zouden jullie maar beseffen in hoeveel liefde jullie gevat zijn, hoeveel liefde Ik voor jullie heb. Niet voor Mij, maar voor jezelf, want het besef en het voelen van Mijn liefde in je hart, geeft je ware vrede, ware gelukzaligheid en zou je doen inzien hoe ver je nog afgedwaald bent van het werkelijke leven. Maar de schok die dat teweeg zou brengen is te groot, daarom is het ook Mijn genade dat elk inzicht stap voor stap verkregen wordt, naar ieders vermogen om te kunnen bevatten wat waar en werkelijk leven, wat liefde is.

Want het brengt niemand iets goeds, als Ik Mijzelf en Mijn liefde voor jullie allemaal in de volle glorie van Mijn Goddelijkheid zou tonen, het zou jullie terneer doen vallen in machteloosheid, zodat jullie tot niets meer in staat zouden zijn. Probeer daarom niet sneller te ontdekken wat nog voor je verborgen is, want sneller dan goed voor je is, zul je niet groeien, niet ontdekken. Denk ook niet, had ik dat maar eerder van U geweten, want dat zou niet het beste voor je geweest zijn. Daarom is het ook Mijn genade dat alles voor iedereen naar vermogen stap voor stap gaat, zoals het voor ieder persoonlijk het beste is. Dat is Mijn genade, Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5648

Zeggen mensen niet: als er hier een deur dicht gaat, gaat er daar een raam open? En daarmee bedoelen zij te zeggen, als er iets gebeurt wat een einde brengt aan iets goeds, dan komt er iets nieuws dat goed is voor terug. En veel mensen hebben dat in hun leven ook zo ervaren. Want er zijn gebeurtenissen die pijnlijk zijn voor mensen, maar om liefdevolle wijze redenen nodig zijn en niet omdat die mensen iets verkeerd gedaan hebben. Daarom zal er daarna iets anders gebeuren, wat die mensen tot vernieuwde moed brengt.

Soms kunnen gebeurtenissen bij mensen het zicht op hun mogelijkheden belemmeren en dan zijn er nieuwe, andere gebeurtenissen nodig om die belemmering op te heffen, zodat nieuw zicht nieuwe horizonten toont. Want Ik geef altijd alle mogelijkheden om tot een goed en liefdevol leven te komen, maar de vrije wil van de mens verstoort, met zijn van liefde afdwalende keuzen, het zicht op die mogelijkheden dan eens hier en dan eens daar. Dat brengt mensen van tijd tot tijd tot een zekere wanhoop en een blindheid voor andere mogelijkheden, dan die, die verstoord zijn. En ja, dan zorg Ik ervoor dat die mens, die in zijn wanhoop geen uitweg meer ziet, tot zicht komt op nieuwe mogelijkheden. Dat doe Ik niet alleen voor degenen die in Mij geloven, maar ook voor hen die niet in Mij geloven. Want ieder mens heeft van Mij, uit liefde voor die mens, zijn weg op aarde gekregen en of die mens nu wel of niet in Mij gelooft, Mijn liefde is daar niet minder om en zorgt evengoed voor hen die niet in Mij geloven.

Want Ik heb ieder mens Mijn liefde toegezegd en Mijn liefde is zonder eigenbelang, zonder voorwaarden, onbaatzuchtig voor iedereen, mild voor de zachtmoedige, duidelijk voor degene die naar recht zoekt, altijd ten dienste van alle mensen en het goede gevend ten aanzien van het verkrijgen van het werkelijke leven. Wanneer iemand zijn mogelijkheden in het leven niet ziet, open Ik door gebeurtenissen zijn ogen voor nieuwe mogelijkheden. Maar altijd met het doel zicht te geven op werkelijk leven, zicht te geven op waarheid, zicht te geven op Mij en Mijn liefde en om de mens tot het doel van zijn bestaan op aarde te brengen, om in vrijheid, uit eigen vrije keus tot het werkelijke leven te komen, door het ware besef van Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Met dat doel zal Ik steeds opnieuw deuren sluiten en ramen openen, keer op keer, totdat iedereen door de geopende deur in Mijn hemelen komt en daar, in Mijn hemelen gekomen, iedereen in de volle waarheid beseft, welk een gelukzaligheid het ware werkelijke leven is en geeft.

Zo leid Ik alle mensen via dichte deuren en open ramen, zonder de vrije wil en de vrije keus te belemmeren, tot in de oneindigheid van werkelijk volledig waar liefdevol leven, omdat Ik alle mensen, wel of niet gelovig, wel of niet gezond, wel of niet naar liefde levend, kreupel, gebrekkig, oud of jong, innig liefheb, werkelijk alleen volmaakt liefheb.

Hemels Brood 5649

Ieder mens krijgt in zijn leven tijdens zijn verblijf op aarde te maken met verleiding. Verleiding om van waarheid af te wijken en verleiding om van liefde af te wijken. Verleiding heeft vaak een ander gezicht dan de werkelijkheid en vaak lijkt het afwijken van waarheid of van liefde op dat moment niet verkeerd, of wordt niet beseft dat afgeweken wordt van waarheid of liefde. Dat komt omdat er een verlangen aanwezig is en om aan dat verlangen te voldoen, wordt onwaarheid als waarheid voorgespiegeld en wordt het afwijken van liefde niet ernstig genomen, want het verlangen is sterker dan het besef af te wijken van liefde.

Verlangen is een grond waarop verleiding kan toeslaan, maar er is meer nog dan dat, wat aan het besef, aan de aandacht van veel mensen voorbijgaat en waardoor verleiding hen meetrekt. En dat is eer en bewondering. Want mensen die eer krijgen, bewonderd worden en op een meer dan gemiddelde manier gewaardeerd worden, door veel mensen toegejuicht worden om wat zij doen, vervallen zo goed als allemaal in een zekere mate van ijdelheid. Door eer en roem gaan mensen zich boven hun medemensen verheven voelen. Maar dat niet alleen, zij gaan zich naar die eer ook gedragen om aan die eer te blijven voldoen, om die eer te blijven krijgen. En daarvoor zijn mensen bereid om waarheid en liefde op te geven. Dat gebeurt in het klein en dat gebeurt in het groot. IJdelheid wordt gevoed door eer, door bewondering, door roem, in allerlei vormen en maten, zodat eer voor iets krijgen een grote valkuil is en verleiding moeilijk te weerstaan wordt.

Want wanneer mensen geëerd worden, krijgen zij ook allerlei privileges. Eer gaat vaak samen met bewondering en bewondering roept verlangen op tot meer en blijvend. Want bewondering beantwoordt aan een verlangen, dat in veel mensen aanwezig is, om gezien te worden, erbij te horen, erkend te worden, geaccepteerd te worden en wie geëerd en bewonderd wordt, die wordt erkend, die is geaccepteerd, die staat ineens boven iedereen. En dat wil degene die dat overkomt, behouden. En dan is de kracht van de verleiding zo groot, dat er alles aan gedaan wordt om de eer en de bewondering te behouden, dan hoeft waarheid niet meer zo waar te zijn en liefde is dan een heel rekbaar begrip geworden. Want eer en bewondering en de vaak daaruit voortkomende roem, welke geld en macht oplevert, wil niemand verliezen.

Maar zie je, ook de eenvoudige mens is gevoelig voor eer, voor bewondering, en als dat meer wordt dan een schouderklopje van deze of gene, kan dat al gevolgen hebben, dan kan ijdelheid al gevoed worden en te groot worden voor waarheid en liefde. Daarom, wees op je hoede voor eer, voor bewondering, laat het niet ongemerkt je ijdelheid voeden, want dat kan je tot de verleiding brengen om waarheid en liefde even te vergeten, Mij even te vergeten. Wees blij met een schouderklopje, maar niet meer dan dat en weet dat je al je talenten, al wat je goed kunt, van Mij gekregen hebt, zodat je niet tot ijdelheid verleid wordt, maar in waarheid en liefde bij Mij blijft, in Mijn waarheid en Mijn liefde.

Hemels Brood 5650

De wijsheid die uit liefde voortkomt, maakt alles volmaakt goed. Maar de wijsheid alleen kan dat niet zonder de liefde waaruit wijsheid voortkomt. De liefde is zachtmoedig en mild, maar zonder wijsheid zou zij geen oog hebben voor het volmaakte, voor waarheid, zij zou alleen tot genoegens komen, zonder de opbouwende werkzaamheid van de wijsheid. Zij zou als een stuurloos schip ronddobberen in de oceaan van eeuwigheid. Maar de wijsheid zonder de liefde zou overal grenzen aan stellen en zwaarwegend zijn, zou de ruimte van de eeuwigheid niet ten volle openstellen en mogelijkheden beperken en in een wiskundige formule omzetten die niet te doorzien is. Maar juist de liefde en de wijsheid samen, met ieder zijn inbreng, aanvullend aan elkaar, geeft de volmaaktheid die het leven in eeuwigheid goed maakt en waardoor het leven volmaakt gelukzalig is.

Want liefde geeft vrede, verdraagzaamheid en vergeving, is onbaatzuchtig, zonder eigenmachtigheid en de wijsheid combineert alles wat liefde is tezamen tot een gelukzalig makend geheel, zodat altijd het beste voor iedereen tot stand komt en aan iedereen en alles dienstbaar is, zonder iets of iemand ooit te benadelen en geeft iedereen en alles het meest ideale en meest optimale. Maar bij mensen op aarde zijn liefde en wijsheid twee begrippen, waarbij liefde uit het hart komt en wijsheid uit het verstand. Waarbij vaak vanuit het verstand ingevuld wordt, wat liefde is. Waarbij het verstand de ene keer opgevolgd wordt als wijsheid en een andere keer het hart als liefde. Zo komt het dat liefde en wijsheid bij mensen vaak nog niet samengaan en de volmaaktheid die voortkomt uit liefde en wijsheid tezamen, niet bereikt wordt.

Veel mensen denken te weten wat liefde en wijsheid is en draaien het ook nog eens om, want voor hen is wijsheid liefde. En voor anderen is liefde wijsheid. Maar wat zij invullen dat liefde is, is niet altijd werkelijk liefde, want werkelijke liefde is Mijn liefde, die tezamen met wijsheid een onlosmakelijke eenheid vormt. Deze wijze liefde kent geen mens uit zichzelf, maar alleen uit Mij. Zoals geen mensenleven uit zichzelf is, maar alleen uit Mij. Daarom is het zo belangrijk, dat jullie alle invullingen zoals je denkt dat het is, loslaten en je zo vaak mogelijk in je innerlijk besefscentrum, wat Ik je hart noem, bij Mij komt en Mij daar ontmoet. Dan kun je van Mij gaan voelen, wat ware wijze liefde als eenheid werkelijk is en dan kan Ik je uit ware wijze liefde laten weten hoe, bij alles wat op je pad komt, naar Mijn liefde te handelen.

Want alleen uit Mijn liefde komt het eeuwig volmaakte leven voort, dat jullie van oorsprong aan allemaal zijn. Want in Mijn eeuwig leven zijn jullie eeuwig leven, uit Mijn liefde voortgekomen, uit de eenheid van liefde en haar wijsheid. Wees daarom niet alleen liefde, of alleen wijsheid, of combineer dat niet zelf, maar kom in je hart bij Mij en leer zelf Mijn liefde te zijn, voor eeuwig.

Hemels Brood 5651

Hoe eerlijker iemand is, des te meer zal hij in zijn hart kunnen zien en begrijpen van Mij en Mijn Schepping, van werkelijk leven, van liefde en haar wijsheid tot ver in de oneindigheid. En des te meer zal hij kunnen begrijpen wat eeuwigheid is. Want oneindigheid en eeuwigheid hebben een verschillende betekenis, terwijl ze toch ook hand in hand gaan. Want oneindig is een afstandsmaat en eeuwig is een tijdsmaat, maar beide geven aan, dat er geen eind aan is en beide geven ook aan, dat zij overal hetzelfde zijn, dat oneindig overal oneindig is en dat eeuwig overal eeuwig is.

Eeuwig is niet alleen vandaag eeuwig, maar ook gisteren en morgen en oneindig is ook niet alleen vandaag oneindig, maar ook gisteren en morgen. Want altijd is altijd en eeuwig is altijd eeuwig en oneindig is altijd oneindig. En dat is werkelijk leven, Mijn leven. Jullie leven, wat je van Mij gekregen hebt, is eeuwig oneindig. Dit van Mij gekregen leven is ware liefde, is Mijn eeuwig oneindige liefde, welke niet ophoudt als iemand niet naar liefde handelt, als iemand niet eerlijk is, als iemand de oneindigheid en eeuwigheid van leven ontkent, want hij zal er wel achterkomen dat zijn leven wel degelijk oneindig eeuwig is. Maar wie eerlijk is, ten diepste in zijn hart, die gaat al op de aarde, voordat hij bewijs heeft van zijn oneindig eeuwig leven, voelen wat het verschil is tussen tijdelijk en eeuwig oneindig en die zal ook Mij om hem heen en in zijn hart, in die oneindige eeuwigheid, gaan kennen en gaan zien.

Want Ik ben in alles en iedereen, Ik ben in het hele universum overal eeuwig en altijd aanwezig. Maar voor degenen die Mij, Mijn aanwezigheid in alles en iedereen, Mijn liefde en haar wijsheid ontkennen, ben Ik in de hele oneindigheid van het universum niet te vinden, terwijl Ik overal ben. Maar wie eerlijk en oprecht is, ook in een tijd dat Ik voor hem verborgen ben, die zal Mij vinden in alles overal, die zal Mijn liefde voelen en beseffen hoe hij Mijn leven voor eeuwig oneindig is. En dat zeg Ik aan jullie allemaal, wees eerlijk, wees ten diepste in je hart bij alles eerlijk, voor je medemensen, voor Mij, maar vooral ook voor jezelf. Want wie niet ten diepste voor zichzelf eerlijk is, die is voor niemand eerlijk en verblindt zichzelf voor alles wat goed is voor hem. Die verblindt zich voor Mijn liefde. Wie niet eerlijk is tegenover zichzelf, ziet niet wat werkelijk is en hem kan veel wijsgemaakt worden wat niet waar is, wat niet goed is, alsof het waar is en alsof het goed is.

Maar wie ten diepste eerlijk is tegenover zichzelf, die zal er wellicht moeite mee hebben om zijn afdwalingen van liefde te erkennen, maar zodra hij dat in alle eerlijkheid doet, wordt zijn gemoed verlicht en zijn hart verblijd en zijn zicht op Mij en Mijn liefde verruimd tot ver in de eeuwige oneindigheid en hij zal Mij in werkelijkheid levend zien.

Hemels Brood 5652

Lieve in Mij gelovende en op Mij vertrouwende mensen. Jullie zoeken ernaar zo veel je kunt naar Mijn Woord van liefde te leven. Maar op aarde is zoveel misleiding, dat er niet te ontkomen valt aan allerlei misverstanden, aan allerlei verkeerde conclusies, aan oneerlijkheid, aan ongeschikte wetgeving, aan allerlei gebreken, aan ongelijke verdeling van geld, goederen en macht, zodat er op aarde in jullie leven altijd wel iets daardoor belast wordt en hoe groot je vertrouwen op Mij en Mijn liefde en jouw liefde voor Mij ook is, toch neemt dat alle mistoestanden op aarde niet weg en toch komen de gevolgen van alle afdwalingen van liefde op je pad.

Sommigen onder jullie raken daardoor vertwijfeld, soms over zichzelf, of zij het wel goed doen, wel genoeg naar liefde leven, en sommigen onder jullie twijfelen aan Mij, of Ik wel naar hun gebeden luister, of Ik Mijn beloften wel gestand doe en zo meer. Ik zeg jullie, twijfel niet aan jezelf, want je leeft op aarde te midden van de wereld, dat is te midden van wat de gevolgen zijn van keuzen door mensen gemaakt, die niet naar liefde handelen, niet op Mij vertrouwen, niet in Mij geloven en naar eigen welzijn en genoegens streven en zich daarbij regelmatig laten verleiden tot leugens en bedrog. De gevolgen van die wereldse leefstijl is om jullie heen en is over de aarde verspreid, een verstoring van wat goed en liefdevol kan zijn. Daar kan niemand op aarde omheen. En daar kunnen jullie ook niets aan veranderen, zoals je dat graag zou willen, niet in het grote geheel, want dat is aan Mij en Mijn liefde, daarom, laat dat in alle vertrouwen aan Mij en Mijn liefde over, want de wereld zal op zeker moment vergaan, maar pas als het daarvoor tijd is. Want de wereld, of wel de wereldse leefwijze, zal zichzelf ten onder doen gaan, door haar liefdeloosheid, door haar leugens en haar bedrog. Maar wat goed is en waar, wat naar liefde en haar wijsheid is, zal overblijven en zich ten volle ontwikkelen.

Veel mensen denken dat het vergaan van de wereld betekent dat de aarde vergaat en er geen aarde in het heelal meer zal zijn. Maar de aarde is de grond waarop werkelijk leven gebaseerd is en dat is waarheid, liefde en haar wijsheid. Wat vergaan zal, is de wereld die zich onder de mensen ontwikkeld heeft door al hun afdwalingen van waarheid, van liefde en haar wijsheid, door al hun leugens en bedrog, door al hun eigenbelang en hebberigheid. Dus twijfel niet, blijf op Mij vertrouwen, blijf je vasthouden aan Mijn liefde, want de kleine afdwalingen van jullie worden in Mijn liefde opgelost, zodra je die inziet en aan Mij bekent. Van belang is het, om met het wereldse om te gaan zoals Ik je in je hart laat weten. Luister daarom zoveel mogelijk elke dag naar Mij in je hart, dan weet je hoe om te gaan met alles wat in de wereld omgaat, zonder erin verloren te raken. Maar niemand die in Mij gelooft en op Mijn liefde vertrouwt gaat werkelijk verloren, want in Mijn liefde zijn jullie allemaal gered, ook al lijkt de wereldse leefstijl al het ware en goede te overwoekeren.

Blijf standvastig aan Mijn liefde vasthouden, want de wereld heeft haar langste tijd gehad en al vergaat de wereld, het ware leven vergaat nooit en Mijn liefde zal voor alle mensen zegevieren. Twijfel niet meer, leef Mij te midden van de wereld op aarde en daarna bij Mij in Mijn hemelen, waar alleen ware wijze liefde de basis is, omdat Ik in ware wijze liefde jullie allemaal Mijn liefde als basis geef, in de volle gelukzaligheid van werkelijk leven.

Hemels Brood 5653

De keus is de sleutel tot vrijheid en gelukkig zijn. En iedereen heeft de mogelijkheid om de passende sleutel te vinden. Alles draait om de keus die mensen maken. En er zijn heel veel verschillende keuzen die mensen maken en elke keus is een sleutel die opent of sluit, die mogelijk maakt of beperkt. Maar veel mensen herkennen van hun keus niet of het een sleutel is die opent of een sleutel is die sluit en naar eigen willekeur worden veel keuzen gemaakt die sluiten, terwijl mensen denken dat het openende keuzen zijn.

Maar de enige keus die opent, is de keus die gebaseerd is op waarheid en liefde, die belangeloos is, die het goede voorheeft met alle mensen. Want de ware sleutel tot werkelijke vrijheid en werkelijk geluk is liefde, zoals Ik liefde Ben. Welke keus iemand ook maakt, het is altijd een sleutel en elke keus werkt ook als een sleutel, het draait een slot open of dicht. Het gaat hierbij wel om heel veel verschillende sleutels en maar één slot. Want er zijn miljoenen verschillende keuzen die mensen persoonlijk of gezamenlijk kunnen maken, terwijl het om één slot gaat. Is dat slot open, dan ligt de weg naar het geluk open, is dat slot dicht, dan is de weg naar het geluk dicht. Voor alle mensen zijn er miljoenen keuzen als sleutels beschikbaar en verschillende wegen om te gaan, maar de enige weg naar geluk is alleen met de juiste sleutel, met de juiste keus, te openen. En zie hoeveel mensen keuzen maken waarvan zij denken, dat het hen geluk zal brengen, maar wat zij ermee bereiken is meestal niet naar verwachting.

Overal zijn mensen bezig om hun leven tot welzijn en zekerheid van welzijn te brengen en zij maken daarvoor keuzen waarvan zij denken dat het hen zekerheid en welzijn zal brengen. Maar er is in de wereld geen plaats waar welzijn zekergesteld kan worden, want die plaats is niet in de wereld, die plaats is alleen in het hart. Ieder mens heeft de keus om naar die plaats in zijn hart te gaan en daar Mij te ontmoeten. Wie dat doet en naar Mij luistert in zijn hart en zijn keuzen maakt zoals Ik hem aanraad, die heeft daarmee de sleutel in handen die de weg voor hem opent naar werkelijk geluk, dat begint in zijn hart. En wie steeds zijn keuzen afstemt op Mij en Mijn liefde in zijn hart, die houdt daarmee de weg naar geluk open en gaande die weg met Mij, zal die weg uitkomen in Mijn hemelen, het eeuwige geluk. Maar tussentijdse andere keuzen dan gebaseerd op Mij en Mijn liefde, sluiten de weg af en zolang dat nog gebeurt, duurt het nog voordat de deur door de juiste keuzen openblijft en het ware geluk bereikt wordt. En hoelang dat is, ligt aan ieder mens zelf. Alleen God weet tijd en ruimte en plaats, omdat iedereen vrij is om de enige sleutel te vinden, die voor altijd de hemel opent.

Want die sleutel ben Ik, Jezus Christus, waarheid, liefde en wijsheid en elke keus die in Mijn Naam gemaakt is opent de deur naar de hemel, maar alleen diegene die blijvend in Mijn Naam zijn keus maakt, komt door de geopende deur tot het eeuwige geluk van het Enig werkelijke leven uit God, voor altijd.

Hemels Brood 5654

Je kunt aan het eind van je gebed zeggen: “Wat U het beste vindt, laat dat gebeuren, laat het Uw wil zijn en niet mijn wil”. Maar daarbij is het dan wel nodig, dat je het daar met je hele hart mee eens bent. En dat je dat niet alleen met je mond zegt, maar met de volle overtuiging dat het dan goed komt. Want er zijn zoveel mensen die Mij voor iets bidden en na hun gebed zeggen: “Uw wil geschiede” maar hun hoop is er daarbij toch op gevestigd, te krijgen wat zij als beste of meest gewenste zien. En zo werkt het niet.

Want Mijn liefde zorgt altijd voor de beste oplossing, maar die oplossing is ook altijd verbonden met de keuzen die iemand maakt en de mate waarop hij zich in vertrouwen op Mij aan Mijn liefde overgeeft. Want is er bijvoorbeeld nog een beetje eigengewin in het hart terwijl iemand Mij bidt, dan zal er een andere uitkomst zijn, die voor die situatie wel het beste is, maar anders dan wanneer er geen eigengewin in het hart aanwezig is. Want het beetje eigengewin heeft al invloed op de werking van Mijn liefde, terwijl zij evengoed doet, wat het beste is. Dus als je werkelijk met heel je hart het beste wilt, dan is het belangrijk om je hart helemaal vrij te maken van eigen invullingen en verwachtingen en met je hele hart op Mij en Mijn liefde te vertrouwen. En in de praktijk is dat moeilijker dan het lijkt. Want je voornemens zijn goed, maar om het ook ten uitvoer te brengen, dat is toch nog iets heel anders.

Daarom blijft het belangrijk om voor ieder gebed je hart te doorzoeken op eigen invullingen, op wensen en verlangens, op verwachtingen en op blindheid voor de werkelijkheid. Want juist dit laatste, blindheid voor de werkelijkheid, is enorm misleidend en komt heel vaak voor. Wie zeker wil weten dat hij in zijn hart niet verblind is voor de werkelijkheid, die doet er goed aan om Mij te vragen hem zicht te geven op datgene waar hij blind voor is, want je eigen blindheid zelf opheffen, is ondoenlijk, want je weet in je blindheid immers niet waarvoor je blind bent. Maar wie in alle eerlijkheid bereid is om datgene waarvoor hij blind is, onder ogen te zien, die zal Ik de ogen daarvoor openen, maar dat is niet altijd gemakkelijk, want dat vraagt ook nederigheid om tot erkenning te komen. En nederigheid is nodig om niet weer in blindheid te vervallen.

Veel mensen zeggen na hun gebed wel: “Uw wil geschiede”, maar weinigen zeggen dat helemaal oprecht, met een zuiver hart, dat er helemaal van overtuigd is dat Mijn liefde de beste oplossing zal geven. En zij zijn dan ook bereid om te doorstaan, wat uit Mijn liefde als het beste gebeurt en niet per definitie het fijnste is om door te maken, maar wel het beste is, voor iedereen.

Hemels Brood 5655

Wie uit liefde iets goeds voor iemand wil doen, diens wil is als een gebed en diens wil is Mijn wil. Want Mijn wil is altijd en eeuwig liefde, zuivere ware liefde. Daarom is iedere zuivere ware liefde van iemand op aarde voor zijn medemensen ook Mijn wil, Mijn ware zuivere liefde gelijk. En zo’n liefde is gelijk een gebed, dat door Mij verhoord wordt. Zodanig verhoord wordt, als het beste is ten aanzien van het op aarde te bereiken doel voor alle mensen, welke is, het bereiken van het eeuwig volmaakt gelukzalige leven. En juist ook door de ware liefde van mensen voor elkaar kan veel goeds tot stand komen, waardoor veel ellende op aarde opgelost kan worden.

Want alles heeft zijn werking in de hele oneindigheid vanuit ware liefde, maar op aarde heeft ook het tegenovergestelde van liefde zijn werking. En die werking wordt tenietgedaan door ware liefde van mensen voor elkaar. En al heeft iemand ware liefde voor maar één medemens, dan heft dat al veel werking van het tegenovergestelde van liefde op. Maar net zoals van de werking van het tegenovergestelde van liefde het effect niet ten volle gezien wordt, zo wordt de werking van ware liefde ook niet ten volle gezien, omdat zo goed als iedereen wel in meer of mindere mate nog blind is, of zijn zicht reikt niet zover als de werkingen gaan. Want wie iemand goed doet uit ware liefde, ziet dat het diegene goed doet, maar dat het nog veel meer goed doet, wordt maar ten dele gezien. Net als de rimpels in het water, die ontstaan als er iets in gegooid is, zich als cirkels uitbreiden, maar waarvan de buitenste cirkels minder goed tot niet meer te zien zijn, zo is het bereik van liefde ook niet tot het uiterste te zien.

Altijd reikt liefde verder dan het tegenovergestelde ervan. In werkelijkheid reikt de ware liefde van een mens net zover als Mijn liefde, en dat is tot in de oneindigheid, want ware liefde van een mens op aarde is gelijk Mijn liefde, die oneindig is en oneindig ver reikt. Maar Ik heb het niet over liefde voor iemand die goed en aardig is, die naar genoegen is, sympathiek en voorkomend, Ik heb het over liefde die geen onderscheid maakt, die niet voor de goede mens meer is, dan voor de gebrekkige mens. Van die ware liefde is er maar weinig, bij heel weinig mensen. Toch, des te meer doet de mens die tot die ware liefde komt, want al zijn het maar weinig mensen die tot ware liefde komen, hun liefde heeft de werking van Mijn liefde en die werking is oneindig krachtig en reikt tot in de eeuwigheid, want die liefde is gelijk Mijn wil, welke leven is en geeft aan alles en iedereen in het hele universum. Deze liefde wordt opgevangen door alles en iedereen waaraan Ik leven geef, zuivere ware gelukzalig makende liefde.

Dus als je uit liefde je medemens goed doet, dan doe je uit Mijn liefde goed, in de volle vrijheid van je bestaan. Dan doe je niet alleen die medemens goed, maar tot in de oneindigheid doe je alle leven goed en bovendien ben je dan in jouw ware liefde één met Mij, jouw Schepper, waaruit jij leeft en bent zoals je bent. Als jouw liefde al zoveel teweegbrengt, dan weet je een beetje wat Mijn liefde voor alle mensen teweegbrengt. En mens, Ik heb jou lief, oneindig lief.

Hemels Brood 5656

Lieve mensen die dit lezen, zoals jij persoonlijk bent, zo ben jij mens, uniek. Zoals jij bent, is er geen ander, in de hele oneindigheid niet. En zoals Ik jouw Schepper ben, zo is er geen ander, want Ik heb alle mensen geschapen, elk mens Mijn leven gegeven. Want Ik ben leven en er is geen ander leven dan Mijn leven, in de eeuwige oneindigheid niet. Zoals jij alleen jezelf bent, zo ben je deel van Mij en toch ook het geheel van Mijn leven, net als iedereen alleen zichzelf is, terwijl ook iedereen deel van Mij is en ook het geheel van Mijn leven is.

Maar wat je daarvan kunt ervaren, is beperkt, om wijze liefdevolle redenen beperkt. Dat zal niet voor altijd beperkt blijven, maar voor nu is dat nog beperkt, zoals dat voor iedereen nog beperkt is. Maar deze beperking is ook voor iedereen uniek, dat wil zeggen, dat het besef van alle mensen van leven, van Mij en Mijn liefde bij iedereen anders is over hetzelfde, leven, Mij, jullie Schepper en Mijn liefde. En hoe kan dat ook anders, als ieder mens uniek is, dan is wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij wel of niet beseft, even uniek als hijzelf. En toch zijn alle mensen in Mij werkelijk leven, ware liefde, volkomen wijsheid, één met Mij Die eeuwig Dezelfde Is. Al lijken jullie op elkaar en weten, voelen, zien en beseffen jullie dezelfde dingen, dat komt omdat jullie allemaal naar Mijn beeld en gelijkenis door Mij geschapen zijn en Ik altijd en eeuwig Dezelfde Ben, tot in de eeuwige oneindigheid.

Toch is er tussen ieder mens een verschil, zodat ieder mens toch uniek is. Jij, mens, bent uniek Godsbeeld van Mij en Ik heb jou lief. Hoe jij bent, heb Ik jou lief. Denk niet dat Ik je minder zal liefhebben als jij Mij niet liefhebt, of als jij niet naar Mijn liefde handelt. Denk niet dat Ik je minder liefheb, als je je niet aan Mijn geboden houdt, als je niet altijd de waarheid spreekt of naar handelt, als je oneerlijk bent, medemensen te kort doet, op eigengewin uit bent, want ook dan heb Ik je oneindig lief. Mijn liefde voor jou blijft altijd oneindig sterk dezelfde liefde, zoals jij bent, uniek. Maar het zou geen ware liefde zijn als Ik je niet bij de hand zou nemen en je zou leren wat werkelijk leven is en wat het tegenovergestelde, de dood, is. Als Ik je niet zou leren hoe het beste te leven, om tot gelukzaligheid te komen. En het zou vooral geen liefde zijn, als Ik je niet weg zou trekken van alles wat geen leven, geen liefde, geen waarheid is, als Ik je niet in Mijn liefde tot inzicht zou brengen, zodat je nooit meer van liefde afdwaalt en in alle werkelijkheid, in alle vreugde van het gelukzalige leven, Mijn leven, jou unieke jezelf kunt zijn, zoals je werkelijk bent. Dat leren kost moeite, doet nogal eens pijn, maar Ik heb jou lief zoals je bent, daarom.

Hemels Brood 5657

De tijd van waarheid is aangebroken. De tijd van duidelijkheid is aangebroken. De tijd van onomwonden uitleggen Wie Ik Ben en onomwonden uitleggen wat de bedoeling is voor jullie mensen, om op aarde te bereiken. De tijd is aangebroken om meer en meer de verborgen schatten van Mijn hemelrijk te tonen, om klare taal te gebruiken en de vergelijkingen die in Mijn Woord gebruikt zijn, te verklaren. En wel zodanig, dat iedereen Mijn Woord van liefde steeds beter kan gaan begrijpen.

Want Mijn waarheid van liefde, Mijn ware leven, de hele Schepping is niet alleen in Mijn Woord, zoals het in de Bijbel staat, voor ingewijden, alleen voor priesters en discipelen, maar voor alle mensen die het willen horen en er naar zoeken het naar waarheid te gaan begrijpen. De tijd is aangebroken dat alles wat voor de mens van belang is om tot gelukzalig leven te komen, voor iedereen duidelijk gaat worden en niet alleen voor intellectuelen, maar voor iedereen, dat het ook door de eenvoudige mensen begrepen kan worden. De tijd is aangebroken dat niet meer alleen de priesters, de pastors, de dominees, of wie dan ook, niet meer de kerk bepaalt wat Mijn Woord zegt, hoe de Bijbel begrepen moet worden, hoe Mijn tien geboden bedoeld zijn, maar dat iedereen in zijn hart de waarheid van Mijn Woord gaat herkennen en dat het iedereen duidelijk gaat worden hoe belangrijk Mijn liefde voor jullie allemaal is.

Maar dat zal niet rustig en vredevol verlopen. Want er zijn veel mensen die eigenlijk wel weten dat zij niet naar Mijn liefde en waarheid handelen, door hun behoefte aan eigengewin en macht en zij zullen zich nog geruime tijd verzetten en met hun leugens Mijn waarheid blijven vertroebelen. Er zullen mensen zijn die met leugens en bedrog hun voordeel blijven halen, die daaraan blijven vasthouden, overheden die nog oorlog blijven voeren en zich verzetten te verstaan wat steeds duidelijker wordt, dat hun macht voorbijgaat, dat leugen niet meer loont. Al dit verzet geeft eerst nog storm, dan eens hier, dan eens daar, maar Ik doe mijn Woord en Mijn beloften gestand. Bij de kleine eenvoudige mens en bij de grote machtige mens, waarbij de kleine eenvoudige mens het eerst tot begrip komt, daar waar dat het minst verwacht wordt en juist daar geef Ik de macht van Mijn ware liefde. Al denken de machtigen voor de kleinen onaantastbaar te zijn, maar voor de kracht van Mijn ware liefde is niemand onaantastbaar en Ik geef Mijn liefde aan hen die verdrukt zijn, miskend zijn, te dragen kregen, gebrek leden, pijn leden, ziek waren, aan de machteloze, want Ik geef hen allemaal een goed hart en velen van hen hebben altijd een goed hart gehad.

Maar het wereldse, de machtigen, hebben er niet naar omgezien, uit eigenbelang, winstbejag, uit machtswellust. Maar het zal duidelijk worden wat zij gedaan hebben en Mijn liefde zal zegevieren. Want op aarde zijn mensen door de hel gegaan, en zij krijgen van Mij de gelukzaligheid van de hemel. En de bedriegers, degenen die dat allemaal lieten gebeuren, zij zullen het weten hoe de hel is. Maar let op, dat zal niet als wraak gebeuren, maar uit Mijn liefde. En het zal niet ter eeuwige verdoemenis zijn, voor hen die de ellende op hun geweten hebben, maar om hun hart te zuiveren en al hun misdaden weg te wassen. Zodat ook zij uiteindelijk bij Mij in Mijn hemelen, naar waarheid, in liefde, tot het eeuwig gelukzalige leven komen. Want Ik heb eeuwig alle mensen lief en Mijn liefde zal, zoals Ik beloofd heb, alles goedmaken, op de beste manier voor iedereen.

Hemels Brood 5658

Onderzoek alles en behoud het goede.

Met welk doel onderzoeken mensen de verschillende dingen die onderzocht worden? Wetenschappers onderzoeken alles wat materieel is, hoe de Schepping in elkaar zit, hoe de materialen werken ten opzichte van elkaar en wat er zoal mogelijk mee is. Archeologen zoeken naar oudheden om een beeld te krijgen van wat lang voor hun bestaan op aarde leefde en hoe de aarde er lang geleden uitzag. Om kennis op te doen over hoe de mens geëvolueerd is en tot de huidige mens gekomen is. Zij doen opgravingen die een beeld geven over mensen die lang geleden leefden en hoe zij handelden en met elkaar omgingen. Maar wat er ook onderzocht wordt, het zijn allemaal stukjes en beetjes en er blijft veel over, wat niet ingevuld kan worden. Er worden conclusies getrokken die van de ene generatie op de volgende generatie worden overgedragen en door nieuwe kennis worden nieuwe conclusies getrokken, die deels aanvullend zijn, maar die ook eerdere conclusies als niet waar ontrafelen. Maar wanneer is het zeker dat een conclusie waar is en niet herzien hoeft te worden?

Zie, veel mensen onderzoeken Mij en Mijn Woord op waarheid en deels wordt Mijn Woord op letterlijk materiële waarheid onderzocht. En dan blijkt dat er waarheid en ook onwaarheid bij is. Want veel is letterlijk genomen en door alles wat er in de loop der tijden materieel onderzocht is, niet mogelijk gebleken. Vervolgens worden er verschillende conclusies getrokken. Een deel van de onderzoekers en mensen die de uitkomsten van onderzoekers gevolgd hebben, vinden dat wat als Mijn Woord in de Bijbel geschreven staat, niet waar kan zijn. Zij zeggen dat de Bijbel daarom onzin is, fantasie. Maar daarnaast zijn er andere onderzoekers en hun volgers, die wat er in de Bijbel geschreven staat, zien als gelijkenissen, die aangeven hoe het beste te leven in de letterlijke zin van Mijn geschreven Woord. Maar zowel de ene mening als de andere mening vertoont gaten in het betoog, waardoor noch het één noch het ander sluitend waar is. Is onderzoek naar wat dan ook wel zinvol dan? Zullen er niet altijd hiaten blijven tussen het één en het ander, wat door mensen ontdekt is?

Of mensen nu het letterlijk materiële, of Mijn Woord letterlijk, of geestelijk onderzoeken, het is in het geheel genomen zeker zinvol. Maar de conclusies die uit onderzoek door onderzoekers getrokken worden zijn dat niet, omdat er vaak te veel en te lang aan vastgehouden wordt en dat belemmert in verschillende opzichten vernieuwing van inzicht. Terwijl juist elk onderzoek nuttig is, om vernieuwing van inzicht te krijgen. Want in al het materiële is de ware geestelijke betekenis van Mijn Woord verborgen en in Mijn Woord in de Bijbel is de geestelijke betekenis van alle leven verborgen, waardoor onderzoek zeker zinvol is. Want zowel onderzoek naar het materiële, als onderzoek naar de betekenis van Mijn Bijbels Woord, als naar het ware geestelijke leven is zinvol, omdat al wat verborgen is van de werkelijke waarheid, daarmee in zicht gebracht kan worden, ook al gaat dat langzaam en beetje bij beetje, met allerlei hiaten.

Maar wie uiteindelijk Mij in zijn hart gevonden heeft en weet dat Ik de Bron van Alles Ben en hij weet dat hij van Mij in zijn hart alles zoals het werkelijk is, geleerd kan krijgen, en ook weet dat het belangrijkste van het  leven Mijn ware wijze liefde is, waaruit alles voortkomt, voortgekomen is en eeuwig zal voortkomen, die hoeft niet meer in de grond te graven, niet in de materiële grond en niet in de geestelijke grond. Die kan bij Mij komen en van Mij uitleg krijgen over alles wat hij wil weten, wat hij wil inzien. Want Ik ben de Bron van alle leven, waaruit iedereen alles kan putten. Maar wil je nog onderzoeken, doe het dan, want dan is dat voor jou nog nodig en zinvol. En als je uiteindelijk ontdekt dat in Mij alles aanwezig is, omdat Ik Alles Ben en alles ken, kom dan alleen nog in je hart naar Mij, dan vul Ik stap voor stap in je hart, naar waarheid en wijze liefde alle hiaten in. Want Ik ben jouw Bron in jouw hart waar je zonder onderzoek alles wat van belang is voor jou te weten kunt komen. Het belangrijkste om te weten is, dat je daar, in je hart, door Mij gebracht wordt tot waar werkelijk leven en daar, in je hart, gevoed wordt door Mijn wijze liefde!

Hemels Brood 5659

Alles kost iets. Alles heeft zijn prijs en niet altijd is die prijs in geld uit te drukken. Sommige dingen zijn onbetaalbaar als je het met geld zou moeten betalen. Zo is het met Mijn liefde, die is onbetaalbaar. Toch heeft iedereen Mijn liefde gekregen en krijgt iedereen Mijn liefde. Het ware leven is onbetaalbaar en toch heeft iedereen zijn leven van Mij gekregen, niet voor een tijdje, maar voor eeuwig. Maar Mijn liefde, Mijn leven is niet onbetaalbaar omdat het zoveel geld waard is, wat niemand heeft, niet omdat het zo zeldzaam is en er geen tweede van is en iedereen het daarom graag wil hebben, waardoor de prijs tot onbetaalbaar opgedreven is, nee, het is onbetaalbaar omdat Ik er geen betaling voor vraag. Het is onbetaalbaar omdat Ik geen geld wil, geen geld nodig heb, zelfs nog niet een cent.

In materieel opzicht en werelds gezien heeft alles zijn prijs, kost alles geld of een dienst. Voor alles moet gewerkt worden, letterlijk en figuurlijk. Maar de armste mens, de mens die niets kan, niet kan werken, geen diensten kan verlenen, heeft toch wat onbetaalbaar is: Mijn liefde, Mijn leven. Iedereen heeft wat door niemand te betalen is: Mijn liefde, Mijn leven. Maar de meeste mensen beseffen niet wat zij hebben. De wereldse mensen zijn er voortdurend mee bezig om de prijzen te kunnen betalen van al wat zij voor zichzelf willen hebben. En dat is vaak niet wat zij nodig hebben, maar wat zij zien dat anderen hebben, zodat zij dat ook willen hebben. De gelovige mensen zijn er vaak mee bezig een goed en liefdevol mens te zijn, daar gaan hun werken naar uit. Zij proberen voortdurend Mijn liefde en Mijn leven waard te zijn. Alsof zij op enigerlei wijze Mijn liefde, Mijn leven waard moeten zijn. Maar de waarde van Mijn liefde, Mijn leven, ligt in hun hart, is in hun hart altijd al aanwezig. Die waarde kunnen zij in al hun doen en laten, met al hun ijver, nog niet voor het kleinste beetje benaderen, laat staan zelf zijn, terwijl zij voor Mij al eeuwig die waarde hebben, want zij krijgen altijd al Mijn liefde, Mijn leven.

Laat de wereld maar betalen en elkaar prijzen berekenen, kosten maken of kosten besparen, laat ze maar hun hebberigheid leven, zolang dat nog gaat, want dat is hun aard. Maar jullie goede in Mij gelovende mensen, volgen jullie zoveel je kunt Mijn liefde in je hart, in de wetenschap dat je niets kunt betalen en toch Mijn liefde, Mijn leven hebt gekregen. Want Ik heb voor jullie betaald, voor eeuwig en altijd, het onbetaalbare betaald. Dat ga je ten diepste beseffen, in de volkomen nederigheid. In de ware liefde van Mij in je hart ga je beseffen, dat met het in ware deemoed eenvoudig aannemen van Mijn liefde, al het onbetaalbare het jouwe is. Want je kunt er nog zo hard voor werken, geen werk van jou is genoeg. Maar in ware nederigheid besef je, dat Ik het onbetaalbare, Mijn liefde, Mijn leven, al aan jou gegeven heb.

Hemels Brood 5660

Soms maak je wel eens een verkeerde keus. Dan was er even teveel tegelijk wat je aandacht vroeg en kwam je onder druk te staan om snel een keus te maken. Op zulke momenten lijkt het dat het doel de middelen heiligt en maak je een keus die, als je er later over nadenkt, niet de beste was. Dat betreur je dan. Vaak komt dat omdat wat je wilde bereiken belangrijker leek, dan hoe het te bereiken en onder druk overzie je de uitkomst van je keus niet, daar is geen ruimte en geen tijd voor. Later denk je, had ik toch maar even de tijd genomen om stil te staan bij het maken van mijn keus, had ik maar even tijd genomen om na te denken, om in mijn hart te voelen wat het beste zou zijn. Maar je hebt dat niet gedaan, het leek alsof dat niet mogelijk was, het leek alsof daar geen tijd voor was, het moest allemaal tegelijk aangepakt worden en ook nog snel, of het zou mis gaan. Dus heb je snel je keus gemaakt en is het juist mis gegaan.

Je had geen verkeerde intenties en toch heb je een keus gemaakt, die je betreurt. Je bent verleid tot die keus, door de druk, de haast, heeft de verleiding je ingefluisterd, dat er geen moment te verliezen was, dat die keus de enige mogelijkheid was, en het gaf je geen ruimte om de onwaarheid daarvan te doorzien. Dat gebeurt in de wereld waarin je leeft, je wordt onder druk gezet, er zijn momenten waarop alles tegelijk lijkt te moeten gebeuren, waarbij je van de betrokkenen geen ruimte krijgt, want dat is de wereld waar je op aarde mee te maken hebt. En je kunt jezelf zo’n verkeerde keus kwalijk nemen, je kunt jezelf of anderen verwijten maken, je ongemakkelijk voelen en boos worden. Maar je kunt er ook in berusten, toegeven dat je op een moment waarop alles tezamen kwam, je onder druk stond, weinig tijd had, niet de beste, de eerlijkste keus gemaakt hebt en dit aan Mij in je hart bekennen. Dan kun je in je hart, met Mij samen, een weg vinden waarlangs je kunt gaan en de schade van je keus zo goed mogelijk hersteld wordt, of een weg vinden om zo goed mogelijk met de gevolgen om te gaan, in rust en vrede met jezelf en degenen die er bij betrokken waren.

Want je bent niet de enige die op zulke momenten verleid wordt en niet de beste keus maakt. Wat belangrijk is, is dat je het inziet, dat je jezelf en anderen geen verwijten maakt, niet boos wordt, maar beseft dat je verleid werd door eigen onachtzaamheid. En gaandeweg leer je zulke momenten herkennen, zie je die momenten aankomen en leer je, voordat die momenten je beheersen, bij Mij in je hart te komen, zodat je je niet laat opjagen, ruimte houdt om in je hart na te denken met Mij. Mocht er dan eens in heel korte tijd een keus gemaakt moeten worden, dan maak je toch de juiste keus, omdat je in je hart, in verbinding met Mij, in een seconde weet wat de juist keus is. Van elke keus die je onder druk verkeerd maakt, leer je meer en meer hoe belangrijk je contact met Mij in je hart is. Tot je voortdurend alleen nog in contact met Mij in je hart, altijd de juiste keus maakt, die gesteund wordt door Mij, door Mijn liefde.

Hemels Brood 5661

Wanneer mensen moeilijke tijden doormaken, wanneer mensen ziekte doormaken, wordt er vaak gezegd, die heeft nog wat te leren. Het kind gaat naar school om te leren, leert het kind vooral wanneer het kind het moeilijk heeft, ziek is, of wordt op school het leren juist vriendelijk en voor het kind te begrijpen gemaakt? Op school wordt het leren niet moeilijk gemaakt, waar mogelijk juist makkelijker.

Ieder mens krijgt op aarde te leren, maar van Mij is dat altijd op een milde en te begrijpen manier. Dat het op aarde ook heel moeilijk kan zijn voor mensen, heeft te maken met alle afdwalingen van liefde, alle leugens en bedrog, alle egoïsme wat op aarde is en waar niet alleen de leugenaars en bedriegers de gevolgen van ondervinden, maar iedereen mee te maken heeft, zowel de goede van hart, als degenen die vooral voor zichzelf leven. Ja, alle mensen mogen leren tijdens hun verblijf op aarde, maar dat hoeft niet op een moeilijke onaangename manier te gebeuren, integendeel. Iedereen komt onwetend als baby op aarde en leert. De baby leert als vanzelf, de baby groeit als vanzelf, die denkt niet bij zichzelf, ik wil groeien, ik wil leren. Zo gebeurt het leren op aarde hoe dan ook.

Maar op aarde komt ook narigheid en ellende voor, dat treft niet alleen de schuldigen, maar juist vaak ook de onschuldige. En ja, ook in moeilijke tijden, juist in moeilijke tijden, leren mensen veel. Want dat is Mijn genade en dat is ook Mijn vergoeding voor het onschuldig lijden van mensen, door de keuzen van hun medemensen. Maar Mijn vergoedingen zijn niet geld en goederen, zijn niet een mooi en probleemloos leven op aarde, Mijn vergoedingen zijn geestelijk inzicht, vermeerdering van geestelijk besef van wat werkelijk leven is, meer besef van Mijn liefde en wat zij bewerkt. Mijn vergoeding is kracht om te dragen en te verdragen, kracht en liefde om te vergeven. Mijn lering is zacht en mild, maar de wereld is hard en zij verdrukt. Ellende, oorlog, ziekte, het komt uit de wereld voort en het is Mijn liefde die de onschuldige die te dragen krijgt, helpt dragen en hemelse vergoedingen geeft, wat niet steeds op aarde zichtbaar wordt, maar des te meer in Mijn hemelen.

Op aarde worden goede mensen niet ontzien, want het kwaad heeft daar geen boodschap aan, maar zeg niet dat ellende, ziekte, enzovoorts lering van Mij is, want dat is het niet. Ik zet het allemaal in Mijn liefde wel om tot lering, zodat het kwaad op aarde ten dienste staat aan de mens en de mens er voordeel van kan hebben, niet materieel gezien, maar vooral geestelijk, voor Mijn hemelen. Want dat het kwade naast het goede zoveel ellende bezorgt aan mensen, blijft in Mijn ordening haar plaats hebben, dat onschuldige mensen door het kwaad te dragen krijgen heeft in Mijn ordening plaats, maar desondanks is alles in Mijn ware liefde en haar wijsheid gevat en is het kwaad niet Mijn lering, maar elke lering is Mijn liefde, mild en zacht voor alle mensen.

Hemels Brood 5662

Er is op aarde geen beloning, er is op aarde geen verdienste, er is op aarde Mijn liefde en de blindheid voor Mijn liefde. Er is op aarde de mogelijkheid om van die blindheid te genezen en dat is mogelijk door Mijn liefde. Mensen die blind zijn voor Mijn liefde, zijn blind voor de werkelijkheid, zijn blind voor hun werkelijke leven uit Mij, zijn blind voor de gevolgen van hun in vrijheid gemaakte keuzen, zijn blind voor het goede dat Mijn liefde voor hen betekent.

Veel mensen zijn blind, de wereld is blind, veel mensen zijn slechtziend, een klein deel van de mensen ziet, maar ziet onscherp en heel weinig mensen zien het best van allemaal, want zij beginnen te zien, wat Ik hen te zien geef, niet als beloning, niet om hun verdienste, maar om Mijn liefde voor alle mensen tot alle mensen te laten doordringen, om alle mensen tot zicht te brengen op Mijn liefde. Want wie Mij en Mijn liefde werkelijk ziet, wie zijn werkelijke leven ziet, ziet ook de Enige ware weg om tot werkelijke gelukzaligheid te komen en hij zal alleen nog voor die weg kiezen. Want dat is wat alle mensen in zich hebben: de drang om gelukkig te worden, gelukkig te zijn. Maar blindheid belemmert mensen om de ware weg naar het ware werkelijke geluk te vinden en al zoekend nemen zij in hun blindheid juist wegen waardoor zij verdwalen, ver weg van de Enige weg die hen tot het werkelijke geluk brengt. Maar op al die wegen die door elkaar lopen, stoten mensen zich aan elkaar en aan van alles en nog wat en elke stoot brengt een klein beetje zicht in de blindheid van mensen.

Ik heb het hier over de wereld, over de wereldse mens, die blind, slechtziend, onscherp ziend of een beetje ziend is. Want er zijn ook mensen, die Ik de ogen geopend heb, zodat zij zien wat er loos is in de wereld. Maar jullie, die Ik van je blindheid ontdaan heb, het is niet een verdienste of een beloning. Ik roep jou om die ware weg te gaan, die jij kunt zien, omdat Ik je ogen geopend heb. Sluit je ogen niet voor wat je ziet, want het is niet aangenaam, dat weet Ik. Kijk daarom Mijn kant uit, dan zie je Mij en Mijn liefde, dan zie je geluk en de weg ernaartoe. Die weg gaat dwars door de wereld en kruist heel veel wereldse wegen waar blinde mensen over gaan, waar blinde mensen hulp nodig hebben. Soms van jou, soms van iemand anders.

Steeds door Mij gestuurd, weet jij welke hulp aan wie te geven. Maar houd altijd je ogen open, want Ik heb jou zicht gegeven uit liefde voor alle mensen, om alle mensen tot zicht te brengen. Want al jouw goed zijn, jouw liefde, jouw hulp, is Mijn liefde aan jou gegeven. Niet omdat je het verdiende, niet als beloning. Er is op aarde en in Mijn hemelen alleen liefde. Alleen op aarde zijn mensen blind voor Mij en Mijn liefde en juist op aarde kunnen alle mensen tot zicht komen, door Mijn liefde.

Hemels Brood 5663

Zo nu en dan lees of hoor je uitleg over Mij en Mijn Woord waarvan je voelt, zo is het niet, die uitleg klopt niet, dat is niet de juiste interpretatie. Maar tegelijkertijd kun je er ook niet precies de vinger op leggen wat dan niet klopt en wat dan wel de juiste uitleg is.

Als mensen denken dat ze Mijn Woord verstaan en denken dat hun uitleg de ware betekenis van Mijn Woord weergeeft, dan brengen zij dat ook als een stellige waarheid onder woorden, daardoor is het moeilijk om te onderscheiden wat er wel en wat er niet juist aan is. Zo’n uitleg geeft een bepaalde sluitende logica weer die, door het samenvoegen van delen van Mijn Woord, in die logica waar lijkt te zijn, maar het niet is. Iedereen die Mijn Woord in zijn hart kent, die Mijn liefde in zijn hart kent en voelt, die voelt wanneer een uitleg juist is of niet. Want alles wat door mensen beweerd wordt, valt alleen op zijn plaats wanneer het overeenkomt met het besef van Mijn liefde in het hart en met het besef van Mijn Woord en de betekenis ervan in het hart. Hoe sterker iemand in zijn hart een zuiver gevoel van waarheid heeft, des te meer zal hij de waarheid en de onwaarheid van alle uitleg over Mijn Woord herkennen. Alleen kan het door de logica die gebruikt wordt en de combinatie van delen van Mijn Woord, moeilijk zijn om precies datgene wat er niet aan klopt te benoemen. Vaak heeft het er ook mee te maken, dat toch nog veel letterlijk genomen wordt. En daarom staat er ook geschreven: “als iemand zegt, zie Hij is hier, of zie Hij is daar, ga er niet heen, want alleen God Zelf weet waar en wanneer Hij komt” .

Toch blijven mensen zoeken naar het waar en wanneer en het hoe, en vaak nog heel letterlijk. Maar Ik kom als een dief in de nacht, onverwachts dus. En hoe stellen mensen zich dat voor? Dat Ik op een nacht plotseling in hun kamer sta? Hoe moeilijk is het voor veel mensen om door Mijn Woord heen de waarheid te zien, die niet een letterlijke betekenis heeft, maar een geestelijke. En deze geestelijke betekenis kan iedereen zelf vinden in zijn hart, in contact met Mij. Want wanneer Ik kom, ben Ik al in jouw hart en daardoor herken je Mij, ook als Ik plotseling voor je zou staan. Maar zo is het niet, want voor de één kom Ik in de nacht, maar voor de ander kom Ik in het volle licht. En dat is het onderscheid tussen hen die Mij in hun hart kennen en hen die Mij niet willen kennen.

Wie kan naar volkomen waarheid uitleg geven over Mij en Mijn Woord? Alleen hij die Ik daartoe roep en die in zijn hart in contact met Mij van Mij de ware uitleg krijgt. Maar wat geheim is, blijft ook voor diegene geheim tot het moment dat Ik werkelijk kom, en waar en wanneer en hoe weet Ik alleen.

Hemels Brood 5664

Ben je onzeker? Ik zeg je, zolang je niet geheel zelfstandig het volmaakte leven, Mijn leven, in vrijheid bent zoals je bedoeld bent op aarde te bereiken, zul je van tijd tot tijd onzeker zijn. Het is de prikkel die aanzet tot het zoeken naar de waarheid van werkelijk leven. Veel mensen kennen onzekerheden over van alles en nog wat. Het zet hen aan tot het zoeken naar zekerheden. Maar er wordt vaak niet op de juiste plaats gezocht en vaak creëren mensen hun eigen zekerheden, die doorgaans geen stand houden. Wie zekerheid over zijn leven wil, over zijn doen en laten en wat daarvan welk resultaat gaat geven, die doet er het beste aan om bij Mij in zijn hart te komen en Mij te laten weten waarover hij onzeker is. Voordat iemand dat doet, weet Ik zijn onzekerheid al, maar het is evengoed nodig dat iedereen er zelf mee bij Mij komt en niet zijn benodigde zekerheden zelf gaat bewerken. Want hoe dan ook kan Ik alleen de ware zekerheden, de ware zekerheid van liefde en waarheid tonen, zoals die er voor iedereen is.

Maar het vraagt opoffering van eigen willen, van eigen bedachte zekerheden, opoffering van het zoeken naar zekerheid buiten Mij om, om Mijn zekerheid te kunnen zien. Opoffering is niet de sterkste kant van veel mensen. Al snel vinden mensen dat zij beter verdienen dan hetgeen hen overkomt. En vaak wordt vastgehouden aan het recht om eerlijk en goed behandeld te worden en het recht om boos te worden, als dat niet gebeurt. Veel mensen verwachten meer dan voor hen op aarde mogelijk is. Niet omdat zij iets niet goed gedaan hebben, maar het is op aarde de hemel niet, zolang niet alle mensen uit eigen vrije wil en blijvend volkomen volmaakt naar waarheid en liefde handelen bij alles. Er is opoffering nodig van het recht op welzijn, het recht op respect, het recht op gelijkheid, het recht op erkenning, om tot Mijn ware liefde te komen en Mijn ware liefde te kunnen zijn. En er wordt op aarde niet alleen gevochten om rijkdom en macht, maar ook om rechten. Recht op van alles en nog wat. Maar vanuit welk recht heeft een mens op aarde enig recht?

Ik zeg jullie: vanuit Mijn ware liefde heeft ieder mens op aarde recht op een waar gelukkig leven. Maar recht hebben en recht krijgen zijn wel twee verschillende dingen. Recht heb je, maar het vraagt opoffering van al je rechten om het te krijgen. Want het enige recht dat je hebt en dat iedereen heeft, is Mijn waarachtige wijze eeuwige liefde. Die krijg je van Mij in eeuwigheid. Wil je daar zekerheid over? Offer al wat je bezit op en kom in je hart bij Mij, voel er Mijn liefde voor jou in de volle zekerheid tot in de eeuwigheid. Maar begrijp hierbij heel goed, dat Ik met opofferen van alles wat je bezit, niets materieels bedoel, maar juist alles wat jij denkt te weten, al je meningen, al je overtuigingen, al wat je geleerd is, al je rituelen, al je tradities, al je wensen, al je verlangens, al je invullingen, alles. En ja, Ik weet dat dat nog heel moeilijk is. Daarom heb je van tijd tot tijd allerlei onzekerheden. Zie ze als uitingen van Mijn liefde voor jou, die jou helpen om verder te komen in je groei naar het ware gelukzalige leven in vrijheid en eenheid met Mij.

Het materiële, dat is nu eenmaal verbonden aan een verblijf op aarde. En al zou je al het materiële opofferen tot er zo goed als niets overblijft, maar niet alles wat Ik zojuist aangaf, dan staat dat gelijk aan niets, dan heb je niets opgeofferd. Want wie alles heeft, maar de liefde niet, die is als een leeg vat zonder leven. Hecht daarom geen waarde aan materieel bezit om te houden, te krijgen of te verliezen, want het heeft geen betekenis. Het enige dat werkelijk telt, is ware liefde, Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 5665

Ik weet wat iemand kan en wat hij niet kan. Ik ken ieders vermogen en onvermogen. Ik ken jouw vermogen en jouw onvermogen. En Ik houd daar rekening mee. Dat wil zeggen, dat Ik je niet meer te dragen geef, dan je dragen kunt, dat Ik je niet meer vraag, dan je aan vermogen hebt, dat Ik je niet oordeel naar je onvermogen. Maar Ik zie ook wanneer je iets wel kunt, maar niet naar vermogen doet. En uit liefde zal Ik je daar dan wel op wijzen. Ik ken je onvermogen precies en Ik zal je uit liefde wegen geven, om wat je niet kunt, te leren, zodat je onvermogen groeit tot vermogen. En mocht je eens meer te dragen krijgen dan je kunt, dan krijg je van Mij extra kracht, extra inzicht en zo nodig neem Ik het van je over en draag Ik, wat Ik in werkelijkheid eigenlijk altijd al voor je draag.

Kijk uit dat je niet meer doet dan je kunt, maar kijk ook uit, dat je niet minder doet dan je kunt, want zowel het één als het ander zal je niet goed bekomen. Want het eerste is ijdelheid en het tweede is luiheid. Maar als je niet goed weet wat je wel of niet kunt, dan is dat onvermogen en dan zal Ik je helpen dat om te zetten naar het vermogen om te zien wat je wel en wat je nog niet kunt. Dit bedoel Ik zowel letterlijk als geestelijk. Want als er iets zwaars verzet moet worden, waarvan je weet dat het te zwaar voor je is, dan doe je jezelf iets aan, als je het toch verzet. Maar datzelfde geldt voor als je op geestelijk gebied iets gevraagd wordt, bijvoorbeeld iemand geestelijk te ondersteunen bij ziekte of sterven, en het is eigenlijk te moeilijk voor je, maar je doet het toch, ook dan doe je jezelf iets aan. Met het één noch het ander doe je goed, want het gaat je krachten te boven, ook al wilde je er iemand mee helpen.

Ga je eigen vermogen niet te boven, want het is ijdelheid, alsof jouw krachten meer nodig zijn, dan Mijn krachten. Ik roep niemand om iets te doen dat zijn vermogen te boven gaat, want Ik heb zelf genoeg kracht om de nodige hulp te geven, zonder dat Ik het nodig heb, dat jij je vermogen te boven gaat. En als je gedacht hebt, dat Ik je het vermogen wel zou geven, dan is dat niet met Mij in je hart beseft, maar je eigen invulling. Evengoed is het luiheid als je hulp nodig is, maar je hebt er de inspanning die het je kost niet voor over en je denkt dat die inspanning teveel voor je is. Heb je Mij in je hart gevraagd of die inspanning teveel voor je is? Vergeet het niet om ook als je denkt dat iets teveel voor je is, even bij Mij in je hart te komen en Mij ernaar te vragen. Want misschien is het wel Mijn roep aan jou, wat iemand je vraagt.

Mocht je nu niet goed meer weten wat te doen of te laten, mocht je nu niet goed meer weten wat je vermogen wel of niet aankan, kom dan eenvoudig in je hart bij Mij en vraag het Mij. En ja, Ik laat je voelen, Ik laat je beseffen, wat je vermogen is. Ik laat je in je hart voelen of het Mijn roep is. Wees bereid om op te volgen wat je van Mij in Mijn liefde voor jou in je hart voelt, om te doen of te laten. Want Ik weet wat jouw vermogen en jouw onvermogen is. En als Ik dat uit liefde wil, dan wijzig Ik jouw onvermogen in vermogen en kijk dan maar eens wat jij met wat inspanning en liefde wel zeker kunt!

Hemels Brood 5666

Vrijheid. Sommige mensen kunnen zich zonder geld in vrijheid gelukkiger voelen, dan een miljardair die het meeste geld van de hele wereld bezit. Ik heb de mens op aarde deze vrijheid gegeven, maar de mens verkwanselt het voor geld, voor macht, voor roem, voor bezit, enzovoorts. Als hij dan daardoor geen vrijheid meer ervaart, dan beklaagt hij zich. Ondertussen hebben door de eeuwen heen veel mensen in allerlei situaties hun vrijheid verloren. Maar, wat is vrijheid eigenlijk precies? Voor de meeste mensen is vrijheid hun eigen wil doen, hun eigen weg gaan, zonder bemoeienis van anderen kunnen doen waar ze zin in hebben en laten waar ze geen zin in hebben, gaan waar ze willen gaan en blijven waar ze willen blijven. Vrijheid is voor veel mensen geen rekening houden met anderen.

Op aarde is aan alle mensen wilsvrijheid gegeven. Toch zijn er mensen in situaties beland waarin ze niet willen zijn. Toch zijn er mensen gevangen, zitten mensen in gevangenissen, toch zijn er mensen die gedwongen worden naar regels te leven die ze niet willen, toch is er zoveel dat er maar weinig mensen zich werkelijk een beetje vrij voelen. En dat zijn niet degenen die zich nergens iets van aantrekken, die doen en laten wat ze willen, die gaan en staan zoals het hun uitkomt. Het zijn die paar mensen die weten dat vrijheid niet op die manier ware vrijheid is. Hooguit een surrogaat ervan. Want zij beseffen dat ware liefde in het hart alleen de werkelijke vrijheid aan iedereen geeft. Dat zij zelf alleen in ware liefde werkelijk vrij zijn, als al hun doen en laten, al hun gaan en staan, al hun willen alleen ware wijze liefde is. En dan is het in hun hart vrijheid, al zijn ze gevangen, in regels of in een gevangenis of in allerlei situaties, al zijn ze beperkt in hun handelen, in hun gaan en staan, toch zijn zij vrij.

Zij begrijpen, dat op het moment dat iemand geen liefde is, niet naar liefde handelt, aan zijn eigen willen vasthoudt, hij daarmee zijn vrijheid opgeeft, verkwanselt. Zij begrijpen dat vrijheid niet is, in alle opzichten je eigen wil doen. Dat lijkt vrijheid, maar dat is het niet. En dat is zo duidelijk te zien in de wereld, want als de één, omdat hij dat in vrijheid zomaar wil, de ander gevangen zet, waar is dan de vrijheid van die ander gebleven? Toch zien mensen dat niet. Zij zien het als een vrijheidsberoving, maar zij zien niet dat liefde niemand zomaar uit vrije wil gevangen zou zetten. De ware werkelijke vrijheid voor alle mensen ligt in ware liefde, Mijn liefde, die Ik alle mensen voortdurend, onophoudelijk geef. Dat is jullie werkelijke vrijheid.

Hemels Brood 5667

Het leven is geen dwang, maar het is wel serieus. Het is wel serieus, maar niet zonder vreugde en blijdschap. Het leven is niet streng, met straffen, het is mogen leren en groeien. Dat leren is niet op één manier, maar op veel verschillende manieren. Niet iedereen leert op dezelfde tijd hetzelfde, alles is persoonlijk aangepast op wat iemand kan, op hoe iemand is, op wat iemand wil, denkt, voelt, beseft, enzovoorts. Iedereen heeft een marge en die marge is voor iedereen anders. Niemand is al volmaakt uitgeleerd. Ook daarbij zijn grote verschillen tussen wat de een geleerd heeft en wat de ander geleerd heeft. Maar alle lering van mensen is zodanig op elkaar afgestemd, dat het elkaars leerproces ondersteunt en aanvult, zonder dat dat zichtbaar, merkbaar is.

Er zijn mensen die denken dat hun uitleg nodig is en dat zij anderen kunnen voorhouden hoe naar de Bijbelse teksten te leven, maar zij nemen de teksten te serieus en zijn te streng en hebben het over straffen op een manier die door Mij niet bedoeld is. Vaak omdat zij de Bijbelteksten letterlijk nemen en daardoor de ware betekenis van Mijn Woord volkomen uit hun verband halen. Ook zijn er boeken geschreven, door Mij geïnspireerd, die mensen denken te kunnen uitleggen en nog andere mensen denken er samenvattingen van te kunnen schrijven, maar ook dat haalt vaak de tekst uit zijn verband. Daarom zeg Ik tegen alle mensen die belangstelling hebben voor Mijn Woord, niet uit curiositeit of nieuwsgierigheid, of om bewijzen te vinden, maar uit je hart, houd je aan het origineel geschrevene. Want Ik zeg jullie, al wat een mens uit het origineel bewerkt, is vervuild met eigen interpretaties en niet zuiver uit het hart door Mij ingegeven.

Mocht iemand het wel door Mij ingegeven geschrevene niet begrijpen, laat hij in zijn hart bij Mij komen, zodat Ik hem in zijn hart help te begrijpen. Als hem dat niet lukt, laat hij dan naar iemand toegaan, waarvan hij weet dat diegene in zijn hart een eerlijk en oprecht contact met Mij heeft. Want alleen in het hart van een oprecht en eerlijk mens is contact met Mij mogelijk, als diegene dat wil en in Mij en Mijn liefde gelooft. Wie nog niet zelf contact met Mij in zijn hart kan vinden en toch vragen heeft over Mijn Woord, Mijn liefde, over werkelijk leven en oprecht daarnaar zoekt, die zal Ik iemand voor hem aanwijzen, waaraan hij zijn vragen kan stellen. Laat hij niet zelf iemand zoeken maar op zijn gevoel afgaan, dan weet hij wel wie Ik hem gezonden heb om zijn vragen aan te stellen. Want er zijn goedbedoelende mensen die uitleg geven, maar niet geheel zuiver Mijn Woord verstaan en er zijn goede mensen die Ik geroepen heb en Mijn Woord naar waarheid verstaan.

Maar het beste is altijd Mijn uitleg, direct in je hart.

Hemels Brood 5668

De ene mens heeft de gave van het doorvoelen en daardoor het verstaan, de andere mens heeft de gave van het doordenken en daardoor het verstaan. Maar het verstaan van degene die doorvoelt, is een andere dan het verstaan van degene die doordenkt. Toch zijn er bij deze twee manieren van gaan verstaan raakvlakken en die bevinden zich in Mijn liefde. Daarom kan degene die doorvoelt wel enigszins begrijpen wat degene die doordenkt verstaat en omgekeerd, maar er blijft een open gebied wat door beiden niet hetzelfde verstaan wordt.

Want iemand die de gave heeft om Mijn Woord, Mijn liefde, Mijn leven te doorvoelen, heeft geen uitleg meer nodig over het geestelijk verloop van de dingen in de materie, terwijl iemand met de gave om Mijn Schepping te doordenken, zich juist het liefst bezighoudt met het geestelijk verloop der dingen via de materie in Mijn Schepping. Degene die doorvoelt, doorvoelt het geestelijk verloop der dingen in de Schepping stammend uit Mijn liefde, terwijl degene die doordenkt, dit doordenkt stammend uit de afdwaling van mensen van Mijn liefde, welke de materie is. Het bereik is wel ongeveer hetzelfde, maar het verloop van de resultaten is heel verschillend. Een en ander heeft ook te maken met de aard van die mens, die hij om wijze redenen van Mij gekregen heeft. Zonder dat een van beide daar enige verdienste aan heeft, komt bij het doorvoelen van Mij, Mijn liefde, Mijn leven, meer licht vrij en is verder te zien wat werkelijk is, dan bij het doordenken van het geestelijk verloop der dingen in Mijn Schepping.

Dat wil niet zeggen, dat degene die doorvoelt meer waarde heeft dan degene die doordenkt. Want welke gave iemand ook heeft, het komt voort uit Mijn Hand van liefde en heeft als zodanig Mijn wil van liefde ten grondslag, om ten goede te komen aan alle mensen en het doel van alle mensen op aarde, nu, in het verleden en in de toekomst. Ook wil het niet zeggen, dat degene die de gave van het doorvoelen heeft, niet zou kunnen doordenken en omgekeerd, dat degene met de gave om te doordenken, niet zou kunnen doorvoelen, want het is voor beiden zeker wel mogelijk, maar niet hun aard. Zo zijn er ook verschillende geschriften, geïnspireerd door Mij, geschreven door verschillend geaarde mensen ten aanzien van het doorvoelen en doordenken. Wie het bovenstaande begrijpt, die kan aan die teksten wel zien vanuit welke aard ze geschreven zijn. Meestal ook overeenkomstig de aard van de tijd waarin de teksten geschreven zijn. En zo past de ene tekst goed bij de mensen met de ene geaardheid, terwijl de andere tekst beter past bij de mensen met die andere geaardheid.

Maar welke aard iemand ook van Mij gekregen heeft, in zijn hart ben Ik altijd aanwezig en wie dit wil en oprecht bij Mij komt, die zal Ik in zijn hart de volle waarheid van Mijn bestaan, Mijn liefde, Mijn leven tonen. Zijn aard buiten beschouwing gelaten, krijgt hij in zijn hart het meeste licht mogelijk, maar niet in één keer, stapsgewijs zal hij alles gaan zien zoals het in Mijn liefde werkelijk is. In zijn hart bij Mij, want dat is deel van Mijn hart, waar alle licht vandaan komt.

Hemels Brood 5669

Tussen alles wat, materieel gezien, is en gebeurt, is een connectie met het geestelijk leerproces van mensen. Die connectie is niet tastbaar zichtbaar, zoals materie dat is, maar zoals gedachten en gevoelens niet tastbaar zichtbaar zijn. Zoals blijdschap en boosheid niet tastbaar zichtbaar zijn, alhoewel dat wel vaak in de gezichtsuitdrukking van iemand te zien is en ook voelbaar is. Zoals de connectie tussen wat materieel gebeurt en het geestelijke leerproces niet zichtbaar is, ook niet in een gezichtsuitdrukking, zo is dat voor mensen wiens geest Ik daarvoor in een bepaalde mate opengesteld heb, wel voelbaar.

Want het is voor alle mensen op aarde nodig om te gaan begrijpen wat het belang van hun bestaan op aarde is en waarom dat van belang is voor hen. Daarom is het op aarde zodanig ingericht, dat mensen kunnen ontdekken, kunnen gaan begrijpen Wie Ik ben, wie zij zelf zijn, wat het leven wel en niet is en hoe belangrijk het is om te onderzoeken en te vinden wat het doel van het bestaan als mens op aarde is. Maar de aarde is niet alleen op een speciaal daarvoor geordende wijze ingericht, maar tevens heb Ik mensen geroepen en die mensen bepaalde gaven en inzichten gegeven, waardoor zij hun medemensen kunnen gaan helpen te vinden en te gaan begrijpen waartoe hun bestaan op aarde, hun leven op aarde, bedoeld is. Mensen die Ik geroepen heb, hebben inzichten die verband houden met hun gaven, met hun roeping, die soms zichtbaar voor hun medemensen zijn, maar soms ook niet zichtbaar zijn, maar meer verborgen in het werk dat zij samen met Mij doen.

Er zijn heel veel mensen op aarde en er zijn voordat zij op aarde kwamen, ook heel veel mensen op aarde geweest en er zullen na hen nog veel mensen op aarde komen. Ieder mens laat zijn sporen na op de aarde en alle sporen van ieder mens bij elkaar opgeteld, geeft een voor mensen op aarde onuitspreekbaar getal, welke mede het getal is van alles wat in Mijn Schepping door Mij gevormd is tot de hele Schepping en de aarde daarbij. Dat is lang voordat er een mens voet op de aarde zette gebeurd. Kun jij, mens, dat begrijpen, dat Ik Mijn Schepping op voorhand zodanig heb ingericht, dat er voor al die sporen van alle mensen die op aarde zijn, geweest zijn en er nog gaan komen, een ordening is, die te allen tijde ten dienste staat aan alle mensen in al hun doen en laten, om hen tot eeuwig werkelijk leven te brengen? Terwijl je vrij bent, zoals iedereen is, om elk moment je eigen keuzen te maken en je eigen wil te doen? Een mens kan nog niet overzien hoe zijn volgende dag, uur, minuut, seconde er met zekerheid zal uitzien, als Ik hem dat niet innerlijk laat weten.

Wie wil weten, wie de connecties, de verbanden, tussen het materiële en het geestelijke in Mijn Schepping wil zien, wil leren kennen, die zeg Ik, als je dat uit een zekere mate van liefde voor Mij en voor je medemensen wilt, weet dan dat Ik je geroepen heb en kom in je hart bij Mij, dan zul je zicht krijgen, maar niet voor jezelf, maar voor je medemensen, om hen zicht en steun te geven, zodat zij kunnen gaan vinden en kunnen gaan begrijpen. Dan heb Ik jou geroepen om je gaven te herkennen, die Ik al lang geleden verborgen in jou gelegd heb. Niet om er trots op te zijn, maar om er, dienstbaar aan Mij en je medemensen, goede werken mee te doen. Maar besef daarbij, dat geen enkele gave die een mens van Mij gekregen heeft, hem ontslaat van zijn verantwoordelijkheid over zijn leven, over zijn doen en laten en hem eerder meer kwetsbaar maakt voor de verleiding, die juist hem, die door Mij geroepen is, bedriegt met wat een waar inzicht lijkt, maar het niet is.

Daarom is het voor jou, door Mij geroepene, uiterst belangrijk om je eerst heel goed te oefenen in een diepgaand contact met Mij in je hart, zodat het inzicht dat je van Mij krijgt niet vertroebeld raakt door valse inzichten van de verleider. Want hij heeft die macht en kent jouw denken en voelen en weet hoe en wanneer hij jou kan bedriegen. Maar Ik zeg jou ook, wie door Mij geroepen is, heeft ook van Mij de bescherming die nodig is en dat is Mijn door jou innerlijk duidelijk voelbare oneindige liefde.

Hemels Brood 5670

Mensen hebben invloed op elkaar, mensen prikkelen elkaar, mensen hebben macht over elkaar, op allerlei manieren hebben mensen elkaar nodig en willen mensen iets van elkaar. Kortom, mensen maken met elkaar de samenleving. In hun directe omgeving, in hun land, overal op aarde. Als Ik het dan over de verleider, over de verleiding heb, dan omvat dat eigenlijk alle invloed die mensen op elkaar hebben, alle prikkels die mensen elkaar geven, alle macht die mensen over elkaar hebben, die vooral ook te maken heeft met hetgeen mensen van elkaar nodig hebben en wat mensen van elkaar willen of verwachten. Want elke keus die iemand maakt, raakt op de een of andere manier andere mensen, soms heel direct, soms als een ketting van gebeurtenissen, soms heel ingrijpend, soms nauwelijks te merken.

Koopt iemand bijvoorbeeld een pak vla, dan moet dat eerst gemaakt zijn. Daarvoor moeten eerst de nodige ingrediënten verzameld of aangekocht worden en dan moeten die wel ergens voorradig zijn en daaraan vooraf moet er iemand een koe bezitten, die daaraan vooraf in zijn bezit gekomen moet zijn. Dit is een heel eenvoudige ketting van invloeden van mensen op elkaar, van besef elkaar nodig te hebben en van macht op elkaar. Want, bijvoorbeeld, de bezitter van de koe bepaalt de prijs van de melk en de maker van de vla bepaalt de prijs van de vla en daartussenin zitten nog verschillende mensen die ook een en ander bepalen. Ieder voor zich heeft in die ketting macht en ervaart macht en al die macht heeft mede te maken met de mate van eerlijkheid van iedere betrokkene in die ketting. Maar iemand die eenvoudigweg een pak vla koopt, staat daar niet bij stil. Toch is op die manier alles met elkaar verbonden, kleine gebeurtenissen zowel als grote gebeurtenissen. Iedereen is op zijn tijd degene die verleidt of degene die tot verleiding gebracht wordt, of zelfs zijn eigen verleider. Maar ook daar wordt door de meeste mensen niet bij stil gestaan. In de wereldse processen gaat veel macht, veel onderlinge verleiding om, wat met de keuzen van mensen te maken heeft en waar nauwelijks bij wordt stilgestaan.

Ik zeg jullie, lieve mensen, jullie zijn daar ook onderdeel van, want de wereld is de proeftuin op aarde waarin je leeft en leert. Dat kun je niet ontlopen, ook niet als je alleen op een berg zou gaan wonen, ook niet als je je van alles zou terugtrekken. Want Ik heb het juist zo gemaakt, dat jullie elkaar nodig hebben, op wat voor manier ook, omdat je alleen daar, in die wereld, het onderscheid kunt leren maken tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan, omdat je alleen daar kunt leren wat waarheid is en wat niet, omdat je alleen daar kunt leren de verleiding te weerstaan en kunt leren wanneer je zelf verleider bent of wanneer je verleidbaar bent. Leren wanneer je macht uitoefent of wanneer anderen macht op jou uitoefenen, wanneer je bedrogen wordt, of zelf de bedrieger bent. Daarvoor is de wereld en niemand ontkomt aan de ongemakken van de wereld.

Maar Ik ben er wel voor iedereen, om alle ongemakken van de wereld te helpen dragen, terwijl jij leert. De wereld blijft de wereld, maar het maakt wel verschil of je die wereld alleen doormaakt, of met Mij, jouw Schepper, en Mijn liefde. Want juist in contact met Mij en Mijn liefde krijg je in je hart licht tot inzicht, om de verleider in jezelf te ontdekken, om de machthebber in jezelf te ontdekken, om de bedrieger in jezelf te ontdekken. Want het is in zekere zin vrij makkelijk om dat van anderen te zien en dat onaangenaam te vinden. Dat zal niet veranderen, maar met Mij samen kun jij wel in jou de verleider, de machthebber, de leugenaar vinden en uitschakelen. Dat verandert de wereld niet, maar wel jouw leven. En ondanks die wereld leef jij dan met meer vrede en vreugde in je hart, Mijn liefde.

Hemels Brood 5671

Ook boosheid is niet zonder Mijn liefde. Dat klinkt misschien anders dan Ik het bedoel, want het is niet zo dat boosheid liefde is. Toch kunnen mensen boos worden zonder dat die boosheid schade berokkent. Want boosheid is een onderdeel van de keuzen die gemaakt kunnen worden op aarde als tegenovergestelde van liefde. Die mogelijkheid is door Mij toegestaan, om de mens zijn vrijheid te geven, om de mens ware liefde te leren, om de grote afgedwaalde geest tot liefde terug te brengen, zodat Mijn liefde tot zegen is voor al wat leeft. Als zodanig is dat liefde van Mij, niet de boosheid zelf, maar de plaatsing die het van Mij gekregen heeft. Dat wil niet zeggen, dat het goed is en goed doet om boos te zijn, maar van tijd tot tijd lucht het mensen op en zo nu en dan klaart het ook weleens de lucht tussen mensen op, verduidelijkt boosheid het gevoel dat iemand heeft en dat kan, omdat Ik die mogelijkheid gegeven heb.

Er is wel een verschil tussen de ene vorm van boosheid en de andere. Want boosheid die voortkomt uit gedrag van andere mensen, waarmee zij aanleiding tot boosheid geven, zoals bijvoorbeeld oneerlijkheid, is een andere boosheid dan boosheid die gevormd wordt door jaloezie, door verliezende macht, door afgunst e.d. Daarbij toont de eerste boosheid alleen aan, dat iemand nog niet in alles bij liefde kan blijven, wat bij bijna iedereen nog zo is, maar de tweede omschrijving van boosheid is kwalijker, omdat daar veel meer van het tegenovergestelde van liefde aan ten grondslag ligt en het daardoor wel heel schadelijk kan zijn. Het is alleen door Mijn liefde dat ook die schadelijke boosheid toch geen werkelijke schade aan mensen en aan Mijn Schepping toebrengen kan. Dat wil niet zeggen dat het mensen geen pijn doet, kwetst, tekortdoet, maar dat is allemaal in Mijn ordening zodanig geplaatst, dat het gecompenseerd wordt en dienstbaar wordt aan het doel van het bestaan van mensen op aarde, zodat de onschuldigen er uiteindelijk voordeel van hebben en de schuldigen tot lering en inzicht gebracht worden.

En al wordt er in de Bijbel gesproken over Gods toorn, zet daar gerust voor in de plaats, Gods liefde. Want wat de mens als boosheid van Mij ziet, is in werkelijkheid Mijn Hand van liefde die de mens een halt toeroept, juist wanneer de mens ten onder dreigt te gaan door zijn gebrek aan liefde, of zijn te grote afdwalingen van liefde, of wanneer hij zijn medemensen teveel meetrekt in zijn gebrek aan liefde. Dat Mijn halt niet zonder pijn is, wil nog niet zeggen dat Mijn halt geen liefde is, dat is het juist wel voor alle mensen. Daarom haal Ik als Herder altijd het verloren schaap terug, want liet Ik het gaan, dan zou dat de hele kudde schaden. En zie, Ik laat daarbij nooit de kudde alleen, want Ik ben altijd overal, dus wanneer Ik een schaap red, red Ik de hele kudde en ben Ik niet alleen bij het afgedwaalde schaap, maar ook nog steeds bij de hele kudde.

Hemels Brood 5672

Er zijn mensen die hebben één been in de wereld en één been buiten de wereld. Ik bedoel daarmee, dat zij geloven in Mij en Mijn Woord van liefde en tegelijkertijd meedoen met wereldse aangelegenheden, die hen voordeel lijken te geven. Het gemak van het één en het voordeel van het ander. Maar daarmee doen zij zich in geestelijk opzicht toch tekort, want meedoen met de wereld combineert in meerdere opzichten niet met Mijn Woord van liefde. Want wat in de wereld onderling door mensen als normaal en ‘moet kunnen’ gezien wordt, komt veelal in de verste verte niet overeen met wat Mijn Woord inhoudt. Wat daarbij moeilijk is voor diegenen, is het onderscheid te maken en het verschil te beseffen tussen het een en het ander.

Want de wereld verblindt, maar wie in de wereld verblijft, bemerkt die verblinding niet, want wat nog wel gezien wordt, lijkt het enige wat er te zien is. Als je drie bomen ziet, terwijl er zestig zijn die je niet ziet, denk je dat er maar drie bomen zijn. Maar die andere zevenenvijftig zijn er wel degelijk ook. En gaat iemand die er maar drie ziet, lopen, dan botst hij tegen bomen die er naar zijn idee niet zijn, niet kunnen zijn, daardoor begrijpt hij niet wat hem steeds overkomt. De bomen zijn de ongemakken die bij de wereld horen, maar niet gezien worden tot ze je overkomen en dan zijn het gebeurtenissen die je niet zag aankomen. Maar wie beide benen buiten de wereld heeft, dat wil zeggen, in alle opzichten in Mij en Mijn Woord van liefde gelooft, die heeft wel met de wereld te maken, maar hij ziet alle zestig bomen, hij ziet alle gebeurtenissen zoals ze zijn en op zijn pad komen en loopt er niet tegenaan, maar weet er mee om te gaan, wat hem het beste lukt met Mij samen. Want je kunt met de wereld omgaan zonder er in mee te gaan, alleen weten veel mensen niet hoe dat te doen, omdat zij Mij niet of nauwelijks kennen.

Ben jij iemand die denkt de voordelen van de wereld te kunnen combineren met het luisteren naar Mijn Woord en het geloven in Mijn Woord, dan zeg Ik je dat het wereldse je geen werkelijke voordelen geeft en je, door je aandeel in het wereldse, de waarde van Mijn Woord verliest. Want ernaar luisteren en er blij mee zijn, er in geloven, is allemaal nog niet er naar handelen. Want ernaar handelen past in geen enkel opzicht in de wereld en bij het wereldse handelen. Kom, haal dat ene been ook uit het wereldse, zodat je niet alleen hoort, maar ook doet zoals Mijn Woord zegt, niet vanuit je verstand, maar vanuit je hart. Dan open Ik je ogen, zodat je de werkelijkheid van de wereld gaat zien en er geen deel meer aan wilt hebben, omdat je beseft wat het verschil is met Mij, Mijn Woord en vooral, met Mijn ware liefde. Zodat je niet alleen vreugde hebt door het horen van Mijn Woord, maar ook door het doen van Mijn Woord, zoals je in je hart voelt dat doen naar Mijn liefde is. Want Ik heb jou lief, heb jij Mij ook daadwerkelijk lief!

Hemels Brood 5673

Geloof en liefde houden de verbinding voor de mens open met goede ondersteunende geesten. Want na het leven op aarde heeft ieder overgegaan mens ook werk te doen en dit werk staat in verband met de mensen op aarde. Wie een sterk geloof in Mij en Mijn liefde heeft en een liefdevol verdraagzaam hart, die trekt veel bescherming naar zich toe van mensen die overgegaan zijn en evengoed een liefdevol en verdraagzaam hart hebben. Daartegenover trekken mensen met een minder met liefde gevuld hart mensen van gelijke aard aan, die juist invloed uitoefenen op die mensen, om hun genoegens te versterken en de verleiding tot afdwalen van waarheid en liefde krachtiger te maken. Dat wil niet zeggen dat degenen met een minder met liefde gevuld hart alleen mensen om zich heen hebben, die hen steunen om aan de verleiding toe te geven, en dat mensen die een met liefde gevuld hart hebben, alleen liefde ondersteunende mensen om zich heen hebben, want bij geen van beide is dat het geval.

Want goede mensen hebben op aarde evengoed ook wel een aantal tot verleiding brengende mensen die overgegaan zijn, om zich heen. Vooral op momenten dat zij het moeilijk hebben om in ware liefde te blijven. En de minder goede mensen hebben op aarde evengoed ook goedhartige mensen die overgegaan zijn, om zich heen. Om hen te helpen los te komen van verleiding en tot een meer met liefde gevuld hart te komen. Bovendien zijn Mijn Engelen ook altijd bij alle mensen aanwezig en zij zorgen ervoor dat alles naar de juiste ordening verloopt en hebben een liefdevolle invloed op ieders hart, zoals dat voor alle mensen het beste is. Daarbij ben Ik Zelf in en om iedereen aanwezig en Mijn liefde geeft aan iedereen precies wat nodig is, zodat niemand aan steun, aan hulp en aan liefde tekortkomt en zodat niemand te sterk tot verleiding gebracht wordt en niemand door teveel liefde belemmerd wordt bij het zich eigenmaken van Mijn liefde. Want het is voor niemand goed als niet de juiste mate van invloed in het hart aangehouden wordt.

De aantrekking tussen mensen vindt ook op aarde plaats. Kijk maar om je heen, vaak verzamelen mensen zich naar interesse, naar hun aard, naar hun geloof, naar hun voorkeur en naar hun afkeur. En zoals mensen op aarde zich onderling groeperen, zo groeperen mensen die overgegaan zijn zich ook om mensen heen die op aarde zijn. Toch blijven alle mensen tezamen in één verband binnen Mijn liefde, Die ervoor zorgt dat ieder mens zich vroeg of laat tot Mijn liefde keert, want zonder de vrije wil te belemmeren ben Ik met Mijn wijze liefde in en bij iedereen en heb Ik met Mijn wijze liefde de alomvattende invloed op alle mensen. Voortdurend geef Ik met Mijn wijze liefde hulp en steun aan alle mensen en geef Ik het ware gelukzalige leven om zelfstandig te bereiken aan alle mensen, zowel op aarde als in de hemel. Dus ook aan jou.