Hemels Brood 5550 t/m 5580

Hemels Brood 5550

De eeuwige dag is een dag vol blijdschap, een dag vol liefde, een dag vol wonderen, vol vreugde en herkenning van werkelijk leven. Want de eeuwige dag heeft geen eind, want de eeuwige dag is eeuwig leven. Werkelijk leven, werkelijke liefde en haar eeuwig ware wijsheid. Alle tranen zijn gewist op de eeuwige dag, alle leed is voorbij om nooit meer terug te komen, ziekte is niet meer, van dood is geen sprake meer, alles is goed, iedereen is gezond en iedereen staat in het volle licht van waarheid, liefde en haar wijsheid, Mijn ware liefde.

De eeuwige dag is leven voor iedereen, zonder pijn of verdriet, want dat is niet meer, alleen werkelijk leven en werkelijk leven is eeuwige gelukzaligheid voor iedereen die ontwaakt is tot de eeuwige dag, tot werkelijk leven, tot volle bewustheid van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, in het volle licht van wat werkelijk leven is, volmaakt in waarheid, volmaakt in liefde en volmaakt in wijsheid, die voortkomt uit Mijn ware liefde en niet anders dan gelukzaligheid geeft. Kom, Mijn kinderen, tot de ware bewustheid van werkelijk leven, wees volkomen Mijn leven, zie het eeuwige licht dat zonder enige schaduw is, omdat het volkomen volmaakt Mijn en jouw ware leven is, ware liefde zonder enige afdwaling en waar geen verleiding meer is of kan zijn, waar alles en iedereen verlost is van alle verleiding, van elke tekortkoming, van alle kwaad, zodat in dit zuivere licht alleen het goede heerst, alleen ware liefde heerst, alleen Ik, jullie God en Schepper, met jullie allen in grote vreugde samenleef.

Verdraag nu op aarde nog de schaduwen die op aarde zijn, want de dag die eeuwig is, komt, vertrouw en verdraag en vergeet niet dat Ik er altijd ben, voor jullie allemaal. Want Ik ben gekomen om jullie allemaal te verlossen en Ik heb jullie allemaal verlost voor de eeuwige nieuwe dag, waarop jullie allen tot werkelijk leven komen in de volle gelukzaligheid van eeuwig waar leven, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Want al jullie moed wordt beloond, die Dag, die eeuwige Dag, die vol eeuwige vreugde komt!

Hemels Brood 5551

Volhouden, zegen aan de mensen die volhouden, die onder moeilijke omstandigheden niet opgeven, blijven vertrouwen, moed blijven houden en blijven geloven in Mijn liefde en Mijn trouw, blijven ijveren voor het beste in Mijn Naam. Zegen aan de mensen die degenen die het moeilijk hebben steunen, voor hen er zijn, hen liefhebben en dat in goede daden tonen. Want degenen in moeilijkheden, degenen die zwak zijn, ziek zijn, pijn hebben, zijn dat, opdat de naastenliefde geoefend en beoefend kan worden, opdat in praktijk gebracht kan worden, wat Mijn leer jullie allemaal aangeeft om naar te leven.

Want wie de zieken, de mensen in nood, de hongerigen en dorstigen niet naar vermogen helpt en steunt, zowel letterlijk als geestelijk, omdat hij het niet als zijn taak ziet, omdat hij denkt dat diegenen hun lot wel verdiend zullen hebben, vanwege de lering die zij nodig hebben, die vergist zich deerlijk en mist volkomen de essentie van Mijn leer. Zegen degenen die in hun misère weinig hulp van hun medemensen krijgen en toch volhouden, niet opgeven, al duurt het lang voor er verbetering kan optreden. Hun oefening is het niet op te geven, maar te blijven vertrouwen op Mijn hulp en liefde. De nederigen van hart zullen Mijn boodschap verstaan en hun misvattingen over medemensen inzien. Want er zijn veel misvattingen die mensen over hun medemensen hebben. Want veel mensen denken mensenkennis te hebben en wel te weten waarom dit of dat een medemens overkomt. Maar Ik zeg daarover, niemand heeft werkelijk enige ware mensenkennis, zolang hij zelf niet volkomen volmaakt ware liefde en haar wijsheid uit Mij is en naar handelt in ware nederigheid. Het is ijdel om te denken dat je mensenkennis volledig juist is.

Maar wie als de barmhartige Samaritaan zijn mensenkennis overboord gooit, zonder oordeel of mening uit liefde de zieke nooddruftige mens helpt, die krijgt van Mij inzicht en kracht om op de beste manier te helpen. Zie je medemensen gelijk jezelf en voel in je hart van Mij wat nodig is om te doen voor diegene die zwak is, ziek is, pijn heeft, nood heeft en wees gezegend diegene tegemoet te komen en te steunen. Zegen ook aan degene die zich door zijn medemensen laat helpen, want alle hulp is Mijn hulp, zodat het afwijzen van hulp van medemensen het afwijzen van Mijn hulp is. Maar wees evengoed voorzichtig, want de hulp die iemand met zijn verstand bedacht heeft, uit overtuiging dat hij het weet, mensenkennis heeft en jou kan vertellen wat het beste is om te doen, zonder dat het Mijn raad is, die hulp mag je afslaan. En dat voel je wel in je hart, als je Mij daarom vraagt.

Want in je hart laat Ik je weten welke hulp door mensen Mijn hulp is. Daarom zeg Ik opnieuw aan jullie allemaal, blijf in je hart steeds met Mij verbonden, kom steeds bij Mij in je hart, dan voel je steeds wat wel en wat geen waarheid is. Zegen aan alle mensen die Mijn liefde aannemen in al hun doen en laten, zoveel zij kunnen.

Hemels Brood 5552

Bouw een innige band met Mij op. Niet een contact tussen een hoog verhevene en een onderdaan, maar een innige band met Mij in je hart. Als een levenslange vriend met een levenslange vriend, als liefhebbende broeders, familie. Maar wees altijd eerlijk, oprecht en open voor Mijn ware liefde, zodat het contact tussen jou en Mij in je hart ook werkelijk innig kan zijn. Want Ik sta graag naast je, voelbaar in ware liefde, want alleen in wederzijdse liefde kan een contact tussen jou en Mij innig zijn. En alleen in wederzijdse liefde kan Mijn Woord zuiver verstaan worden. Wie vragen heeft, antwoorden zoekt, laat hij in zijn hart bij Mij gekomen, een innige band met Mij in zijn hart opbouwen, zuiver en oprecht, in wederzijdse liefde, zodat hij zelf in zijn hart van Mij de waarheid leert kennen, zijn antwoorden krijgt en weet dat het de enige ware antwoorden zijn.

Want veel mensen gaan nog voor antwoorden naar iemand toe, die gezien wordt als iemand die Mijn Woord spreekt en Mijn antwoorden kan geven. Maar Ik zeg je, zo zuiver als je Mijn antwoorden in je eigen hart kunt krijgen, kun je het van niemand krijgen. Want Ik weet al jouw vragen, al jouw zoeken naar antwoorden vele malen zuiverder dan jij aan wie dan ook onder woorden kunt brengen. En al lijken de antwoorden die iemand je geeft juist te zijn, je kunt er niet van op aan, zoals je van Mijn antwoorden rechtstreeks in je hart op aan kunt. Want Ik zie altijd de ware achtergrond van je vragen, altijd de verhoudingen tot je levenservaringen, altijd je gedachtegangen, je wensen en verlangens en Ik weet precies hoe dat meespeelt en invloed heeft op je vermogen te kunnen onderscheiden wat wel of niet een juist antwoord is. Maar in een innig contact met Mij, zie je meer van jezelf. En de zuiverheid van Mijn antwoorden aan jou laten geen ruimte voor die invloed. Bouw daarom aan een innige band, een innig contact met Mij. Zie Mij niet alleen als hoog verheven God, als machtig Heerser, maar zie Mij ook als Jezus Christus, Mens, broeder, familie, levensvriend. Want in Mijn liefde voor jullie allemaal, ben Ik je medemens, je broer, je familie, je vriend in ware liefde, altijd aanwezig in je hart, altijd aanwezig om je te helpen, om de beste weg te wijzen, om ware antwoorden te geven, die je kunt begrijpen en waarvan je in alle zuiverheid weet: dat is waar.

Ik heb jou innig lief en je bent welkom om een innig contact met Mij te hebben. In je hart, in ware liefde, broeders, vrienden, familie. Jij en Ik, jouw Schepper. Mensen hebben het vaak erover, dat zij na het leven op aarde in de hemel komen en daar voor Mij, hun Schepper, hun levengever komen te staan en het daar goed zal zijn. Maar Ik zeg jullie, nu kun je al voor Mij komen te staan, nu kun je al met Mij in direct contact zijn, want de hemel is geen plaats waar je pas na je verblijf op aarde komt, het is de ware, eeuwige liefdessfeer waarin je Mij ontmoet en dat kan net zo goed op de aarde zijn, tijdens je verblijf op de aarde, als daarna.

Voor wie dit begrijpt, kom in Mijn hemel, in Mijn liefde in je hart, neem Mijn liefde aan als jouw liefde voor Mij en ontmoet Mij nu al, op aarde. Maar kijk, er is op aarde nog wel een verschil, want daar is de wereld, het tegenovergestelde van liefde, de materie. En daar mag de wereld over de materie beschikken, over je materiële lichaam, maar Ik beschik over jouw ziel, jouw geest. Wie in Mij gelooft, op Mij vertrouwt, Mij liefheeft, die zal zijn materiële lichaam afstaan, maar geestelijk eeuwig werkelijk leven, en met Mij in het eeuwig Paradijs zijn.

Hemels Brood 5553

Veel mensen leven op aarde alsof ze nooit zullen sterven. Zij doen hun werk of hebben hun bezigheden, zijn vooral bezig met hun welzijn, maken plannen, hebben doelen om te bereiken, kortom zij leven alsof hun leven op aarde eeuwig is, maar geloven niet in een verder leven dan hun leven op aarde. Ze weten wel, dat het leven op aarde tijdelijk is, maar gaan met hun leven om alsof het eeuwig is. En dat is nu eigenlijk wel opmerkelijk, want hun werkelijke leven is eeuwig, maar dat geloven ze nu weer niet.

Er is een tijd geweest waarin het motto voor de mensen was: gedenk te sterven. Daarmee wilde de toen heersende kerk de kerkgangers in haar macht houden, zodat zij mensen kon dicteren, hoe zij zich tijdens hun verblijf op aarde moesten gedragen. Maar dat motto gaat nu niet meer op, mensen hebben zich eraan ontworsteld en in deze tijd zijn mensen zich steeds meer aan de greep van de kerk, die zij lange tijd op mensen had, aan het ontworstelen. Maar deze ontworsteling gaat bij veel mensen gepaard met een soort ontworteling, waardoor velen zich vooral met hun verblijf op aarde bezighouden en geen bekommering hebben om wat hun leven op aarde eigenlijk betekent en waar het verblijf op aarde, ten aanzien van hun leven, voor dient. De meeste mensen hebben dan ook geen aandacht meer voor Mij, hun Schepper en Levengever. Zij leven als vanzelfsprekend.

Maar jullie, een kleine groep, beseffen wel dat Ik, jullie Schepper, je Levengever ben en dat het ware, werkelijke leven eeuwig is en niet alleen op aarde je deel is, maar ook na je verblijf op aarde verdergaat. En velen van jullie zijn er intens bij betrokken om hun verblijf op aarde zoveel mogelijk af te stemmen op de leer die Ik jullie tijdens Mijn verblijf op aarde in Jezus Christus gegeven heb, op waarheid en liefde. Maar er zijn op aarde veel belemmeringen, waardoor het regelmatig moeilijk is om het roer van je leven recht te houden en koers te houden. Veelvuldig wordt de vergissing gemaakt, dat je die koers helemaal zelf moet houden. En wanneer dat niet lukt, komt het idee gefaald te hebben, niet waardig genoeg te zijn.

Maar lieve mensen, dat roer ben Ik, Ik ben het roer van je leven en als je dat roer niet alleen zelf wilt besturen, dan kun je voelen, dat de richting die jij denkt te moeten inzetten, weleens net beter anders is. Houd het roer niet te stijf, te stug vast, houd er rekening mee, dat Ik het roer ben en jij het roer het beste samen met Mij bestuurt. Leef op aarde, want je bent bedoeld op aarde te leven, met Mij samen, niet alleen, maar met Mij samen. Dan leef je ook na je verblijf op aarde met Mij samen.

Hemels Brood 5554

 

De meeste mensen hebben er geen idee van hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn, oprecht en altijd aan waarheid vast te houden. Mensen maken zo vaak gebruik van allerlei leugens en verdraaiingen, doen vaak de waarheid geweld aan en vaak ook zo geraffineerd, dat hun leugens en verdraaiingen niet bemerkt worden.

Maar de werking ervan blijft niet uit en er wordt in de samenleving heel veel verstoord door al die leugens en verdraaiingen en wel zodanig, dat iedereen daar de gevolgen van ondervindt. Een enkele kleine leugen verstoort direct al de samenloop van omstandigheden, zoals die zou zijn, als er van geen leugen gebruik was gemaakt. Maar ook degene die van een leugen gebruikmaakt, verstoort daarmee de loop van zijn leven, zoals die zou zijn als hij geen gebruik gemaakt zou hebben van een leugen. Alleen lijkt het er op, dat met een leugen bereikt is, wat die mens wilde bereiken. Maar dat hij daarmee iets werkelijk goeds verspilt, aan voorbijgaat, dat ziet en bemerkt hij niet.

Veel mensen stapelen leugen op leugen, verdraaiing op verdraaiing, want de ene leugen vraagt om een nieuwe leugen en nog een nieuwe en zo door. En wanneer mensen onderling leugens ontdekken, zijn ze bereid elkaar de hand boven het hoofd te houden, zodat hun eigen leugens niet bekend gemaakt worden. Op die manier is een samenleving ontstaan, die leugens en verdraaiingen min of meer genormaliseerd heeft. Op die manier is ook een zekere hypocrisie ontstaan, want van tijd tot tijd worden leugens ineens niet getolereerd en worden mensen voor hun leugen toch voor het gerecht gebracht. De totale balans in de samenleving is verstoord door leugen en bedrog.

Besef met elkaar, jullie, die in Mij geloven, hoe belangrijk het is om eerlijk te blijven en altijd aan waarheid vast te houden, dan zul je Mij ook steeds in je hart kunnen vinden, en laat Ik je weten, wanneer mensen niet eerlijk zijn. Besef hoe belangrijk eerlijkheid en waarheid zijn, voor jouw contact met Mij, voor jouw leven op aarde, voor alle mensen om je heen, voor de hele samenleving en zelfs voor de hele wereld. Wie Mijn liefde wil leren zijn, Mijn liefde wil zijn, van die vraag Ik eerlijkheid, oprechtheid, waarheid in nederigheid, ook al zijn anderen dat niet. Want Mijn liefde gedijt alleen in een eerlijk, oprecht en zuiver hart. In zo’n hart is Mijn liefde altijd voelbaar aanwezig. Zo’n hart is heilzaam voor alle mensen!

Hemels Brood 5555

Jezelf vernederigen of vernederd worden, dat is een groot verschil. Want wie nederig is, kan niet vernederd worden. Maar mensen kunnen wel misvattingen over diegene hebben. Als diegene deze misvattingen als vernederend ervaart, is hij nog niet werkelijk nederig. Werkelijke nederigheid is voor heel veel mensen en ook voor de meest gelovige mensen, heel moeilijk om te bereiken.

Hoever gaat werkelijke nederigheid? Is dat gelijk aan alles tolereren, alles in liefde laten geworden, dragen en verdragen? Nederigheid is de minste kunnen zijn, niet gedwongen, maar vrij van dwang de minste kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld, als iemand je ergens van beschuldigt wat niet waar is, daar geen aanstoot aan nemen, niet boos over worden, want wat niet waar is, wordt niet ineens waar, omdat iemand beweert dat het waar is. Daarom, iemand die werkelijk nederig is, raakt zo’n beschuldiging niet, wordt door zo’n beschuldiging niet gekwetst.

Dat neemt niet weg dat de beschuldiging niet terecht is en nadelige gevolgen kan hebben. Moeten die dan gedoogd worden? Beter worden die niet gedoogd. Maar iemand die werkelijk nederig is, zal ook de liefde en de daaruit voortkomende wijsheid hebben, waarmee hij de beschuldiging en de beschuldiger tegemoet kan komen, zodat de onterechtheid van de beschuldiging aan het licht komt. Niet om zichzelf van blaam te zuiveren, maar om de beschuldiger zijn misvatting te doen inzien, niet uit ongenoegen, maar uit liefde voor die mens, die zichzelf tekort doet met de onterechte beschuldiging en zodat diegene tot berouw kan komen, waardoor de gevolgen voor hem opgelost worden. Mocht de beschuldiger niet tot inzicht en tot berouw komen, dan zullen er wel gevolgen zijn en soms ook voor degene die onterecht beschuldigd is. Toch, degene die in nederigheid de minste blijft, zal de gevolgen kunnen dragen zonder verwijten, zonder ongenoegen, in vrede.

Maar dit is zeldzaam. Kijk maar eens naar de kleine dingen die vaak al irritatie, ongenoegen, e.d. teweegbrengen. Niemand is daar al vrij van. En kijk, hoe graag je het wellicht wel zou willen zijn, nederig, de minste, je kunt jezelf daartoe niet dwingen. Begin er maar eens mee te accepteren dat je die nederigheid nog niet hebt, de minste nog niet in alle opzichten kunt zijn en houd dat eerst eens vast. Dat is dan een eerste kleine stap, die door Mij ondersteund wordt en van waaruit je kunt groeien tot meer en meer nederigheid en je daadwerkelijk de minste kunt leren zijn, zoals ware liefde werkelijk altijd de minste is.

Hemels Brood 5556

Je leeft vandaag, je leeft nu. Maar kijk vandaag eens naar je handelen en daarbij naar morgen. Want wat je vandaag doet, komt morgen op je pad en wat je daar morgen mee doet, komt de dagen daarna ook weer op je pad. Het is een mooi gezegde: gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, leven doe je vandaag. Maar kijk uit, want tegelijk is dat gezegde een instinker. Alsof gisteren er vandaag niet meer toe doet en morgen ver weg is en er vandaag nog niet toe doet. Maar zo is het niet.

Wat je gisteren gedaan hebt, goed of niet, kun je vandaag niet meer wijzigen. Maar je kunt wel het goede ervan behouden en wat niet goed was, zoveel mogelijk ten beste mee omgaan, zodat de schade beperkt blijft. Hoe het morgen zal zijn, weet je vandaag nog niet, maar je kunt wel wat je vandaag doet, zodanig doen, dat je er morgen geen schade van hebt, en daarmee bedoel Ik ook, dat het je medemensen geen schade doet. Vandaag is dus in alle opzichten een belangrijke dag. Elk nu is een belangrijk moment. Elk nu vandaag. Want vandaag heeft de verantwoordelijkheid om wat gisteren mis ging, zoveel mogelijk ten goede te brengen en heeft de verantwoordelijkheid voor morgen en alle dagen daarna, omdat al wat je vandaag doet of nalaat, morgen, overmorgen en alle dagen daarna nog zijn werking heeft. En met zo’n gezegde: gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, leef vandaag, kunnen mensen gaan denken, vandaag is om te feesten, te genieten van het leven en niet te denken aan gisteren en niet te denken aan morgen, want dat doet er vandaag helemaal niet toe. Terwijl het er wel degelijk toe doet!

Want alles wat je wel of niet doet, doet ertoe. Of dat nu gisteren was of vandaag is of morgen gaat zijn. Het doet ertoe! Elke vandaag wordt een gisteren, en na elke vandaag, komt een morgen, een volgende dag en een volgende dag, enzovoorts. Natuurlijk mag je genieten van het fijne, het mooie wat er is, vreugde hebben te leven, blij zijn en genieten van al wat er om je heen aan moois is en aan moois in je leven gebeurt, genieten van Mijn liefde in je hart, blij zijn, vrolijk zijn, zeker mag dat! Maar houd toch daarbij ook altijd je ogen open voor gisteren en voor morgen, voor je naaste, je medemensen. En bedenk je vandaag, dat gisteren niet voorbij is en morgen er vandaag al is. Omdat vandaag eigenlijk niet alleen vandaag is, maar ook gisteren en ook morgen.

Wie dit begrijpt, die begrijpt hoe belangrijk vandaag is. Die begrijpt hoe belangrijk het is om juist vandaag zoveel mogelijk naar Mijn liefde in zijn hart te leven, te handelen. Die zal vandaag vooral bij Mij komen in zijn hart en de vreugde ervaren van Mijn liefde in zijn hart. En dat zal dan niet alleen voor vandaag zijn, maar ook voor gisteren en voor morgen! 

Hemels Brood 5557

Kinderen kunnen het hun ouders heel moeilijk maken. Ook Mijn kinderen maken het weleens heel moeilijk om hen tot het goede te brengen. In de huidige samenleving zijn veel ouders snel geneigd om hun kinderen veel toe te geven en vaak hoeft een kind maar even te schreeuwen om al zijn zin te krijgen, terwijl het beter voor hem zou zijn, als hij zijn zin niet kreeg. En kijk, Mijn kinderen protesteren ook vaak tegen de moeilijkheden die zij op hun pad tegenkomen. Maar als het voor hen of hun medemensen beter is, dat de moeilijkheden niet weggenomen worden, maar gedragen worden zolang dat nodig is, dan neem Ik die moeilijkheden niet weg. Want alles wat er gebeurt, heeft altijd een plaats in Mijn oneindig grote liefde en het zou geen liefde zijn, als Ik dat wat goed is voor iemand, of voor zijn medemensen, zou wegnemen, omdat hij protesteert, zelfs niet als hij Mij smeekt.

Hoe anders gaan ouders in deze tijd met hun kinderen om. Het is een tijd waarin veel ouders beiden werken, beiden niet onder de stress van het werk uitkomen, altijd druk bezet zijn en dan geen energie meer over hebben om hun kinderen op de juiste manier op te voeden en hun schreeuwende protesten en eisen te weerstaan. En het kind krijgt daardoor steeds meer macht over zijn ouders, terwijl het de nodige levensrijpheid om ten goede met macht om te gaan, nog niet heeft. Daarbij raakt het kind eraan gewend, dat aan zijn schreeuwen en eisen gehoor gegeven wordt en dat zal hij dan ook in de samenleving gebruiken, als hij de volwassenen leeftijd bereikt heeft. Maar de samenleving bestaat dan uit veel mensen die gewend zijn te schreeuwen en te eisen. Dus wellicht kun je je voorstellen, wat dat gaat geven.

Mijn opvoeding gaat heel anders, voor Mijn kinderen soms heel moeilijk in Mijn liefde te begrijpen en voor anderen, degenen die niet in Mij geloven, Mijn bestaan in hun hart niet beseffen, is het nog moeilijker te begrijpen. Voor velen lijkt het dat Ik de één harder aanpak dan de ander en dat het toch niet terecht kan zijn, dat die goede mens zoveel te verdragen krijgt, terwijl die boef zijn gang maar kan gaan. Daarop zeg Ik, jullie zicht is beperkt, jullie begrip van leven is nog beperkt, zoals het voor jullie lijkt te zijn, is het niet. Al kunnen jullie het niet zien, in Mijn liefde gaat alles precies zo, als voor iedereen het beste is, zowel voor de goede lieve mens, als voor de boef. Alleen niet zoals jullie denken dat het gerechtigd is, maar zoals het uit Mijn grote ware liefde voor alle mensen het ware beste is.

Hemels Brood 5558

Op aarde hebben dingen, processen, ontwikkelingen, tijd nodig. Het één heeft meer tijd nodig dan het ander, maar zo goed als alles heeft tijd nodig. Gedachten kunnen in een flits, in een deel van een seconde, veranderen, maar veranderingen in het dagelijks leven hebben tijd nodig. Een mens kan in gedachten snel van alles bedenken, maar de uitvoering ervan heeft tijd nodig. In gedachten kun je in een paar seconden aan de andere kant van de aarde zijn, maar daadwerkelijk naar de andere kant reizen, is niet in een paar seconden gedaan. En hoewel ieder mens toch ondertussen in zijn leven de ervaring heeft, dat alles tijd nodig heeft, is hij toch regelmatig ongeduldig en zou hij het liefst de tijd die iets nodig heeft, bekorten.

Stel dat het mogelijk zou zijn, dat iedereen wat hij maar wilde, zou kunnen bekorten, hoe zou het er dan op aarde uitzien? Ik denk dat je je daar nauwelijks een voorstelling van kunt maken, maar Ik kan je wel zeggen, dat het een enorme chaos zou zijn. Want wat de één wil en wat de ander wil, geeft nu al moeilijkheden, als ieder zijn eigen zin doet. Maar dat gebeurt dan allemaal nog binnen de marge van Mijn ordening. Maar zou iedereen wat hij maar wil, kunnen bekorten, dan zou Mijn ordening geen stand kunnen houden. Tijd heeft zijn plaats binnen Mijn ordening en hoewel de mens wel van alles kan uitvinden, zodat hij zich bijvoorbeeld sneller kan verplaatsen van de ene plaats naar de andere, hij kan dat niet met een knip van de vingers voor elkaar krijgen. En hoewel hij gewassen sneller kan laten groeien, uit een zaadje staat daar niet met een knip van de vingers ineens een volgroeide plant. Op aarde is er altijd de factor vertraging, wat de mens ook bedenkt.

Maar in de hemel, in Mijn liefde, is die vertraging er niet. En op het moment dat iemand geheel en in alles volkomen en blijvend Mijn liefde zelf is, zal hij ervaren dat er dan ook voor hem geen vertraging meer is. Want het goede in liefde is er direct, zonder enige vertraging. Maar op aarde is niet alleen het goede, ware liefde, daar is ook het tegenovergestelde, wat in alle opzichten de vertraging teweegbrengt. Op aarde heeft alles tijd nodig en het beste geeft de mens die tijd zoals nodig is en wacht hij geduldig af, tot tijd zijn werk gedaan heeft. En in zijn hart kan de mens altijd weten, hoeveel tijd ergens voor nodig is en wat hijzelf misschien kan doen om die tijd niet langer te maken dan nodig is.

En mocht het erop aankomen, weet dan dat Ik, jullie Schepper, elke tijd kan bekorten en dat Ik dat zeker zal doen, als dat in Mijn oneindige liefde gezien nodig is of jullie ten goede komt. Want tijd is niets voor Mij, maar Mijn liefde is alles voor jullie allemaal!

Hemels Brood 5559

Waar een wil is, is een weg. Maar met gesloten ogen is een weg moeilijk te vinden. Hoe sterk de wil ook is, de ogen openhouden is net zo belangrijk. Want om de goede weg te vinden, is zicht nodig, inzicht. Want er zijn veel wegen, maar het zijn lang niet allemaal goede wegen en als iemand een weg zoekt die uitkomst brengt voor een onaangename situatie, dan is er doorgaans maar één goede weg.

Diegene heeft om te beginnen de wil nodig om die weg te vinden, maar ook zijn ogen om te zien en om in te zien welke van de vele wegen, de juiste weg voor hem is om te gaan. Wie wil en zijn ogen openhoudt, die beseft daarbij dat een innig contact met Mij ook nodig is om het zicht zo helder mogelijk te krijgen. Want al heeft iemand de wil en al heeft hij daarbij zijn ogen open, om goed te kunnen zien is licht nodig, Mijn licht. Mijn licht is het zuiverste en verhelderendste licht voor iedereen en het is ook beschikbaar voor iedereen. Maar naast Mijn licht en het daaruit voortkomende heldere zicht, is er ook moed en kracht nodig, om de weg die door Mijn licht zichtbaar geworden is als de enige goede weg te gaan. En alweer, ook daarvoor is het nodig bij Mij te komen en Mijn kracht te vragen en moed te vragen, want de goede weg is beslist niet altijd de makkelijkste weg en de kracht die Ik geef, maakt de weg niet makkelijker of korter. Daarom is er niet alleen moed en kracht nodig, maar ook geduld. En al is aan alle andere voorwaarden voldaan, maar ontbreekt het geduld, dan wordt de weg in de eigen beleving langer en moeilijker.

En dat is vaak het euvel bij mensen. Soms ontbreekt het zicht, soms ontbreekt de moed, soms ontbreekt het geduld en als de wil er niet is, dan ontbreekt vaak al het andere nodige ook en vervalt die mens in moedeloosheid, of wanhoop. Maar Ik zeg jullie, Mijn kinderen, wanhoop niet, blijf sterk in gebed, ook al brengt de tijd moeilijke situaties, blijf in je hart bij Mij komen en blijf op Mijn hulp vertrouwen. Denk niet dat Mijn liefde je verlaten heeft, als de situatie moeilijk blijft. Want alles heeft zijn plaats en zijn tijd in het grote geheel van Mijn Schepping, tot voldaan is aan datgene waaraan het bedoeld is te voldoen, tot het ware werkelijke leven in al haar liefde en gelukzaligheid bereikt is en alles alleen goed is en eeuwig goed blijft.

Want Mijn liefde voor jullie allemaal laat nooit af en helpt, ook zonder aan alle voorwaarden te voldoen, je om de beste weg te gaan, zodat ook de moeilijkste situatie ten goede gekeerd wordt, tot heil en zegen van iedereen.

Hemels Brood 5560

Iedere ervaring die je op aarde opdoet, brengt iets teweeg in je besef van leven. Maar lang niet altijd weet je wat het teweegbrengt. En veel van wat er in je leven gebeurt, wordt vergeten. Vooral de kleinere dagelijkse dingen vervagen in het geheugen, tot er totaal geen weet meer van is. Grotere gebeurtenissen blijven vaak wel in het geheugen en komen van tijd tot tijd in de herinnering terug. Soms door een woord of een gebaar, soms door een nieuwe gebeurtenis.

Bij iedereen is de herinnering aan gebeurtenissen in meer of mindere mate vertekend, doordat de hersenen haast automatisch de gaten in een herinnering passend aanvullen, zodat het lijkt dat het precies zo gebeurd is, terwijl het in werkelijkheid anders was. Daardoor komt het ook, dat mensen van dezelfde gebeurtenis verschillend verslag doen. En hoe langer geleden het is, des te minder kun je ervan op aan dat de herinnering helemaal juist is. En op latere leeftijd is veel aan herinnering vervaagd of verdwenen, en de flarden die nog wel in het geheugen aanwezig zijn, zijn niet te vertrouwen, omdat ze door de hersenen naar eigen inzicht passend gemaakt zijn. Bij sommige mensen is het geheugen heel goed en hun herinneringen zijn heel betrouwbaar, maar wie kan met zekerheid zeggen of iemand een waar en goed geheugen heeft?

Ik kan je zeggen, dat je altijd de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van Mijn geheugen. Mijn geheugen is Universeel en volkomen zuiver, naar volle waarheid. In Mijn geheugen is elke gebeurtenis, elke handeling, elke gedachte, alles en alles van alle mensen bewaard naar de volledige waarheid. Mijn geheugen is niet opgeslagen in hersenen, zoals jullie die hebben en kennen, Mijn geheugen is opgeslagen in waarheid van werkelijk leven, Mijn leven. Alles tot op het allerkleinste ooit gebeurd, is er in opgeslagen en kan door ieder mens gevonden worden, als hij zich met Mij, met Mijn leven, in alle zuiverheid verbindt, in de ware liefde van zijn. Maar Mijn geheugen kan alleen met het hart bereikt worden, niet met de hersenen, maar met het zuivere hart. Want de hersenen wijzigen wat hen niet aanstaat, maar het zuivere hart houdt zich in ware liefde aan de volkomen werkelijkheid.

Kom daarom in je hart bij Mij, met je hart tot Mijn geheugen, wat vrij toegankelijk is in alle liefde en haar wijsheid, als je tot ware herinnering wilt komen. En je zult verbaasd zijn, in Mijn geheugen meer te vinden dan je eigen leven. Want in Mijn geheugen is alles te vinden wat ooit gebeurd is, niets uitgezonderd. Alles over iedereen en over alle tijden, zuiver naar volledige waarheid. Eeuwige werkelijkheid.

Hemels Brood 5561

Vallen en opstaan. De wegen op aarde gaan met vallen en opstaan. Soms loop je in de zon en soms in de schaduw of in de regen. Want op aarde is regen en zonneschijn. Iedereen heeft daar mee te maken. En in de regen zie je de kuilen en hobbels minder goed dan in de zon. Spring je er in de zon gemakkelijk overheen, in de regen struikel je gemakkelijk. Maar houd daarom niet alleen van de zon, want ook regen is nodig voor iedereen, voor het gewas om voeding te kunnen opnemen en goede voeding voor de mens te zijn. Daarom is zowel zon als regen nuttig voor het leven op aarde. Daarom zijn moeilijke tijden evengoed gevende tijden, als goede tijden.

Moeilijke tijden zijn altijd gevende tijden, alhoewel dat niet altijd direct op die manier ervaren wordt. En dat is te begrijpen, want de aandacht wordt vooral vastgehouden voor herstel en pas later komt het besef wat er met de moeilijke tijden verkregen is. En soms is dat voor veel later dan iemand kan overzien, zelfs verder dan de duur van een verblijf op aarde. Tijden met zon zijn een gunning, maar tijden met regen zijn ook een gunning. En al hebben de meeste mensen het liefst tijden van zon, er is meer te verkrijgen in tijden van regen, dat wil zeggen, prettige tijden wil iedereen wel graag, maar moeilijke tijden geven meer aan levenswijsheid en aan waar levensbesef.

Veel mensen kunnen dat bevestigen, als zij na moeilijke tijden, die voorbij zijn, in prettiger dagen terugkijken op die moeilijke tijden, want dan beseffen zij wat het hen aan geestelijke groei gegeven heeft en hoeveel waarde dat voor hen heeft. Dat wil niet zeggen dat moeilijke tijden met deze kennis er makkelijker op worden, want het blijft vallen en opstaan. Vallen doet nu eenmaal pijn en opstaan kost moeite, dat verandert niet. Maar de rijkdom die je ermee opdoet, heeft veel waarde die altijd persoonlijk van jou is. Kijk daarom niet naar degenen die vooral makkelijke tijden gaan, kijk naar de waarde die Ik jou gun, ook al ervaar je dat nu nog niet als zodanig.

Laat niemand een oordeel hebben over degenen die een moeilijke weg te gaan hebben, want degenen die God liefheeft, stelt Hij op de proef, zodat zij tot Zijn volledige liefde komen in Zijn rijk, welke niet van deze wereld is, maar welke de nieuwe dag is, in eeuwig volmaakte liefde en haar wijsheid, totale gelukzaligheid.

 Hemels Brood 5562

 Vandaag kwam de gedachte bij je op, hoeveel van het wereldse toch nog met je leven verweven is, ondanks je geloof in Mij en Mijn leer van liefde en waarheid. En zo is dat voor heel veel mensen, wel of niet gelovig, wie op aarde verblijft, heeft met de wereldse verhoudingen te maken, dat is onderdeel van het leven op aarde en zelfs degenen die zich van elk contact met medemensen terugtrekken, hebben ermee te maken.

Want het wereldse is niet alleen wat er om je heen gebeurt, het is ook wat er in je gebeurt. Het is in wat je denkt, wat je wilt, wat je verlangt, hoe je bent, in iedereen heeft een deel daarvan met het wereldse te maken. Het gaat er dan ook niet om, om je van al wat werelds is te ontdoen, het gaat erom hoe je je geloof in Mij en Mijn liefde en je vertrouwen op Mij, een plaats in je leven geeft, naar handelt en het gaat om het besef van waarheid en het belang te leven naar Mijn leer. Het gaat om je inzet midden in de wereld, juist midden in de wereld. Het gaat erom dat je het wereldse niet zoekt, niet bestrijdt, maar leeft naar je geloof in Mij, Mijn liefde en Mijn leer van waarheid en liefde.

En ja, daarvoor is iedereen op aarde geplaatst in de wereld zoals die is. En overal is die wereld, overal is hebzucht, overal is leugen en bedrog, overal is haat, nijd, jaloezie. En het is niet alleen om de mens heen, maar ook in de verleiding in ieder mens. Zelfs in diegenen die alleen op een eiland wonen, want die mens zoekt daar voor zichzelf te leven, zonder zijn medemensen. Hoe kan hij Mij dienen zonder medemensen om hem heen? Zelfs in het klooster, waar de bewoners niet met elkaar mogen spreken, is de wereld. Want zwijgen naar buiten, is geen zwijgen van binnen. En hoe kunnen zij Mijn liefde tot uiting brengen, zwijgend en in afzondering?

Denk niet dat je je hier op aarde van de wereld kunt ontdoen, want ook de wereld heeft haar dienst aan Mij te vervullen. Iedereen heeft in de wereld zijn dienst aan Mij te vervullen. In het geheel van Mijn Schepping leef je, leeft iedereen. Op aarde, waar ook het wereldse is, heb je met alles en iedereen te maken. Maar Ik ben daar ook en Ik ben niet alleen om je heen, naast je, maar Ik ben ook in je, in je hart ben Ik Zelf en kun je contact met Mij hebben, in je hart ben Ik liefde en wijsheid en volmaakte waarheid. Iedereen heeft Mij in zijn hart en iedereen heeft met de wereld te maken. Het gaat erom, hoe iedereen met Mij omgaat in die wereld. Met Mijn liefde en wijsheid in volkomen waarheid omgaat, in die wereld.

Want Ik heb de wereld overwonnen en het gaat erom, dat je begrijpt wat dat betekent. Niet dat jij de wereld ook overwint, door de wereld te ontvluchten, of te bestrijden, je ervan te distantiëren, want de wereld is er en iedereen bevindt zich op aarde er midden in. Het gaat erom dat je Mijn overwinning aanneemt, want dan heb jij de wereld door Mij overwonnen. Kom in je hart steeds weer bij Mij en Ik laat je zien en begrijpen wat Ik bedoel. De wereld is er, jij bent er, iedereen is er en Ik ben overal, Ik heb de wereld overwonnen. Ook voor jou. En voor jou. En voor jou.

Hemels Brood 5563

De Toren van Babylon. Dat is geen gebouw, maar de overtuiging van die mensen, dat zij oppermachtig waren en eigenmachtig. Dat hun macht Mijn macht te boven ging en dat zouden ze bewijzen. En zij wilden Mij bereiken en Mij daarmee hun macht aantonen en daarmee eigenlijk ook, dat Ik geen werkelijke God ben. Maar Ik heb hun zelfbedachte macht verstrooid door verwarring. Het spreken in verschillende talen, duidt op de verschillen in hun overtuigingen, die hen, ten opzichte van elkaar, in verwarring brachten. Want algauw bleken niet allen dezelfde overtuiging toegedaan. En er ontstonden grote meningsverschillen, waardoor de zogenaamde eenheid verbrokkelde en er uiteindelijk van al hun poeha niets terechtkwam.

Maar ook nu, in deze tijd, denken mensen met elkaar torens te kunnen bouwen tot in de hemel, dat wil zeggen, tot de ultieme macht en/of rijkdom bereikt is. En ook die mensen hebben hun ideeën, hun overtuigingen waarop zij hun plannen baseren. Maar als het erop aankomt, wordt met geen van die plannen de ware hemel bereikt, het ware leven, de ware gelukzaligheid. En steeds weer denken mensen dat macht en rijkdom hen de weelde van het geluk zal geven. Om uiteindelijk alleen nog daar mee bezig te zijn. Hoelang en intens zij daar ook mee bezig zijn, er is geen enkele weg of geen enkel bouwwerk gebaseerd op eigenmachtige overtuigingen die zonder Mij, zonder Mijn liefde en haar wijsheid, zonder volkomen waarheid, tot in de hemel reikt of tot in de hemel kan komen.

Steeds zullen mensen met allerlei overtuigingen het met elkaar proberen, en werelds gezien zullen zij wellicht, met al hun materiële mogelijkheden, iets bereiken wat bij mensen heel wat lijkt te zijn. Maar het zal toch niet de ware vreugde van het hemels ware geluk geven, als Ik er niet bij betrokken ben met Mijn liefde en haar ware wijsheid. En zo zullen mensen van tijd tot tijd met elkaar samenwerken en iets opbouwen, wat na korte of lange tijd uiteenvalt en geen stand houdt, omdat hun overtuigingen toch niet dezelfde blijken te zijn.

Maar wie zijn overtuigingen baseert op Mij, op Mijn liefde en haar ware wijsheid, met Mij samen zijn weg gaat met zijn medemensen, die ook hun weg met Mij samen gaan, diens weg zal zeker bij Mij in Mijn hemel uitkomen. Al naargelang zijn groei in liefde zal dat een lange of korte weg zijn, maar hij zal zeker in Mijn hemel uitkomen en blijvend ervaren, wat ware liefde aan ware gelukzaligheid is en geeft!

Hemels Brood 5564

Soms denken mensen dat iets geen zin heeft om nog tijd of inspanning aan te geven. Maar Ik zeg jullie, in ware liefde heeft wat je doet altijd zin. Met het goede voor ogen heeft alles zin. Dat wil niet zeggen dat alle inspanningen die je doet, meteen tot een goed en positief resultaat leiden. Alles wat Ik doe voor alle mensen, doe Ik uit ware liefde en Ik geef niet op, want al geeft het geen direct resultaat, Ik weet dat het goed is en op de bestemde tijd resultaat geeft, een goed resultaat. Maar in jullie ogen is inspanning al nutteloos, als het geen direct positief resultaat heeft, of als je al meerdere keren geduld hebt gehad en er toch niets aan een situatie veranderd is. Nogal eens is iemand die het goed bedoelt, na een aantal vruchteloze pogingen om tot een goed resultaat te komen, teleurgesteld en van mening dat het wel genoeg geweest is.

Ieder mens heeft zijn goede en minder goede kanten. Het is gemakkelijk om de mens ten aanzien van zijn goede kanten lief te hebben en daar een vriendschap op te bouwen. Maar vaak komt op een zeker moment die minder goede kant ook naar voren en dat kan na verloop van tijd een vriendschap beschadigen. Zelfs bij jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, en er veel aan doen om naar Mijn liefde te leven, zie Ik vriendschappen beschadigd raken, door minder goede kanten. En het vreemde is, dat eenieder van jullie van tijd tot tijd zijn eigen tekortkomingen wel beseft, daar zich zelfs nogal eens bedroefd over voelt, omdat het hem maar niet lukt zijn minpunten tot verbetering te brengen, terwijl hij aan zijn medemens en medegelovige blijft sjorren, om die medegelovige zijn minpunten te doen beseffen, en hem er maar toe blijft aanzetten, die minpunten te verbeteren. En als dat diegene binnen een bepaalde tijd niet merkbaar lukt, dan wordt elke inspanning als nutteloos gezien en loopt de vriendschap een deuk op, of zelfs zo’n schade, dat de basis van de vriendschap aan liefde verliest. En kijk, omgekeerd worden de minpunten ook wel gezien en vaak naar voren gebracht. Maar dat wil die mens niet gezien hebben.

Zou het zo zijn, dat Ik Mijn inzet uit liefde voor jullie, zou opgeven, omdat Mijn liefde weinig of geen verbetering teweegbrengt, binnen een zekere termijn, dan zouden toch heel veel mensen in de meest ellendige toestanden terechtkomen, zonder enig zicht op verbetering. En wat nu voor jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, het moeilijkste is, je denkt in liefde, maar je handelt niet uit liefde. Je vult in wat je ziet dat volgens jou geen liefde is en denkt dat het geëigend is om, wat volgens jou geen liefde is, aan het licht te brengen, of er juist afstand van te nemen, want het heeft toch geen zin om er iets aan te doen.

Zolang je dit niet ten volle inziet en bij Mij komt, om in je hart door Mij met ware liefde vervuld te worden, zul je steeds je eigen tekortkomingen voelen en de weg tot verbetering niet vinden. Heb eerst je broeder in alle opzichten werkelijk lief met Mijn liefde, dan volgt de rest vanzelf. Zet daar geen tijd of voorwaarden voor. Want tijd en voorwaarden zijn geen liefde. Tijd en voorwaarden zijn aan Mij, aan Mijn liefde. En dit geldt voor jullie allemaal. Want geen van jullie is meester over de ander. Heb elkaar lief, zoals Ik jullie liefheb!

Hemels Brood 5565

Vanmorgen vroeg je aan Mij, zou ik U ooit kunnen vergeten, U die altijd in mij is? En Ik zeg je, je hebt Mij eenmaal gevonden, dan heb je Mij altijd gevonden. Vervolgens vroeg je Mij, hoe het eigenlijk kan, dat iedereen, alle mensen, Mij net als jij in zich hebben en hoe het dan komt, dat zij Mij niet, net als jij, zo duidelijk voelen. Daarop zeg Ik je, ja, Ik ben in alle mensen aanwezig, voelbaar aanwezig. Maar dit voelbaar aanwezig zijn, staat in een zekere verhouding tot het besef van ieder mens persoonlijk. Want het is de bedoeling dat iedereen uit eigen vrije keus bij Mij komt, uit eigen vrije keus tot besef komt Wie Ik in hem Ben en Mij als zijn Schepper gaat herkennen en erkennen.

Ieder mens kan op aarde, vanaf zijn geboorte, in een bepaalde mate Mijn aanwezigheid in hem voelen. En dat is voor iedereen anders. Vanuit die bepaalde mate is het ieders persoonlijke keus, om zich tot het innerlijk voelen van Mijn aanwezigheid te wenden en de grond daarvan te onderzoeken, of er aan voorbij te gaan. Veel van iemands keus hangt samen met de wezenlijkheid van die mens, maar ook met waar hij op de wereld plaats heeft gekregen, met zijn opvoeding. Alles wat in en om iemand heen is, hangt nauw samen met zijn keus. De invloeden van buitenaf kunnen een enorme belemmering voor iemand zijn, om Mij in zich op de juiste manier te kunnen voelen. Ook hoe iemand innerlijk is, rustig en bedaard, of onevenwichtig en snel geïrriteerd, telt mee. Er zijn per mens allerlei factoren die van invloed zijn op het al dan niet herkennen en erkennen van Mijn bestaan in die mens. Omdat ieder mens bedoeld is Mij, in zijn vrijheid van keus, als zijn Schepper aan te nemen, is Mijn aanwezigheid en de voelbaarheid daarvan zodanig aan al die factoren aangepast, dat het geen belemmering of enige dwang vormt, voor een vrije eigen herkenning en erkenning van Mij, in en om diegene. Voor een vrije herkenning en erkenning van Mij, als zijn God en Schepper, als zijn werkelijke leven en hij ongedwongen Mijn ware oneindig grote zuivere liefde en haar wijsheid kan gaan beseffen in alles en voor alle mensen in alle tijden.

Jij voelt Mijn aanwezigheid in jou en in alles al van jongs af aan, omdat de factoren daarvoor gunstig waren en eeuwig zijn. Dat heeft niets met enige verdienste van jou te maken, maar met het grote wereldse gebeuren en het doel van Mijn Schepping. Vraag je daarom niet af hoe het komt dat jij Mij zo duidelijk in je voelt en Mijn liefde zo duidelijk voelt. Dat is voor de wereld in Mijn Plan opgenomen, zoals allen die Mij en Mijn liefde in zich voelen en herkend en erkend hebben, in Mijn Plan zijn opgenomen. Want alles is Mijn genade, de hele uit Mijn ware oneindige liefde voortgekomen Schepping is Mijn genade. Wees dienstbaar aan Mij en je medemensen, opdat zij in hun vrijheid Mij en Mijn liefde ook in zich gaan herkennen en erkennen. Wees dienstbaar naar vermogen, zonder jezelf te forceren. Want ook dienstbaarheid is niet bedoeld om jezelf toe te dwingen, maar het in vrijheid, uit eigen vrije keus, te zijn. En ook dan is het Mijn genade, zoals alles Mijn genade is, welke in haar werkelijkheid Mijn liefde en haar wijsheid is.

Wees uit Mijn genade, uit Mijn ware liefde, Mijn kind, Mijn liefde, voor Mij en voor je medemensen. Niet omdat Ik dat wil, maar omdat jij dat uit ware liefde, gelijk aan Mijn liefde, geheel vrijwillig en in alle vrijheid wilt. Werkelijk geheel vrij zelf wilt. Want zodra jij, uit eigen vrije wil, in alles voor Mijn ware liefde en haar wijsheid waarlijk kiest, is jouw wil gelijk aan Mijn wil. En zolang dat duurt, ben je Mijn geliefd kind, maar dan ben je werkelijk, in volkomen liefde, mens naar Mijn evenbeeld, zoals jullie allemaal, alle mensen, bedoeld zijn: werkelijk waar gelukzalig leven, totale liefde.  

Hemels Brood 5566

Vandaag is de vraag over vrijheid van keus in je opgekomen. En je gedachten gingen naar de verschillende mensen in de Bijbel die van Mij een opdracht kregen. En zo bracht je Jonathan naar voren, die in een walvis terechtkwam, zoals het verhaal in de Bijbel vertelt, omdat hij Mijn opdracht niet wilde uitvoeren. En je vraagt je af, hoezo hij dan in zijn vrijheid van keus geen ‘nee’ mocht zeggen. Had hij dan geen vrijheid van keus?

Ik zeg je, iedereen heeft de vrijheid van keus, ook hij had die. En hij maakte daar gebruik van. Alleen, een vrije keus is niet altijd een goede keus, en zo’n vrije, maar niet goede keus, heeft andere gevolgen dan een goede vrije keus, dat is, een keus naar Mijn liefde. De opdracht die Ik aan Jonathan gaf, was niet alleen Mijn liefde voor veel mensen, om hen tot bezinning te brengen en hun vrije, maar beslist geen goede keuzen, tot waarlijk wel goede keuzen te brengen, zodat zij niet in een voor hen heel onprettig gericht zouden komen, maar ook een vertrouwen in Jonathan, die als profeet in een bijzondere verhouding tot Mij stond. Dat betekent, dat Jonathan veel verder ingewijd was in het ware werkelijke leven, Mijn bestaan, Mijn liefde en de waarheid van zijn.

Iedereen heeft de vrije keus om af te dwalen van Mijn liefde, maar elke keus heeft een vervolg, al naargelang die keus verwijdert van liefde, tot liefde brengt of ware liefde is. Maar ook al naargelang iemand besef en kennis heeft van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, van de Schepping en haar betekenis, van het geestelijk ware zijn, Mijn hemel, enzovoorts. En vooral weet en besef heeft, van het belang van Mijn liefde en haar wijsheid voor alle mensen. En nu gaf Ik Jonathan, die toch zeker van veel daarvan op de hoogte was, uit liefde de opdracht om Mijn boodschap, een waarschuwing, aan mensen die een zekere hel tegemoet gingen, over te brengen. Om hen van die hel te redden. En, met al zijn kennis, besef en inwijding, weigerde hij, maakte hij gebruik van zijn vrije keus om tegen Mij ‘nee’ te zeggen. Dat was, in zijn geval, een keus die zwaar van liefde afweek en ook nog eens Mijn liefde afwees.

Om hem niet in een bijzonder zwaar gericht te laten komen, werd hij opgeslokt door een walvis. Maar nu is het belangrijk om het beeld van een materieel letterlijke walvis die hem opgeslokte, los te laten en alleen naar de geestelijke betekenis daarvan te kijken. Want de walvis staat voor een enorm van ware liefde verstoken keus en het opslokken van Jonathan staat ervoor, dat hij bleef vastzitten in het besef van de omvang van de gevolgen van zijn keus. Vanaf dat moment zat hij vast in zijn innerlijke overwegingen, het innerlijk van de walvis, dat is zijn volkomen van liefde afwijkende keus. Wat hem ook nog eens los zette van zijn contact met Mij, want hij was innerlijk op zichzelf teruggeworpen, in de maag van de walvis, figuurlijk gesproken. En zolang het duurde dat hij tot bezinning kwam, bleef hij in zichzelf, als een gevangene in de maag van de walvis. Zie, hij had zoals iedereen de vrije keus, maar ook voor hem gold, zoals dat voor iedereen geldt, elke vrije keus is daarmee nog niet een goede keus en de gevolgen zijn navenant.

Wat hierbij nu heel belangrijk is, is dat wat de gevolgen ook zijn van keuzen die niet goed zijn, van liefde afdwalend zijn, Ik jullie allemaal evengoed oneindig liefheb en al jullie keuzen die van liefde afdwalen, krijgen in Mijn liefde alleen zulke gevolgen, dat ze je terugbrengen tot het goede. En zo werd Jonathan dan ook uit de maag van de walvis, zijn innerlijke strijd, bevrijd om zijn eerdere keus uit eigen vrije wil, door inzicht en moed, om te zetten naar de enige ware goede keus en Mijn opdracht aan te nemen en uit te voeren. Zegen aan alle mensen die dit begrijpen en hun vrije keus, voordat zij in de maag van een walvis terechtgekomen, ten goede en naar Mijn liefde maken!

Hemels Brood 5567

Denken zoals Ik denk, is te voelen in je hart, willen zoals Ik wil, is te voelen in je hart, alles weten wat Ik weet, is te voelen in je hart. Alles komt neer op voelen in je hart, want daar ben Ik en daar kun je, in contact met Mij, van Mij voelen en weten en beseffen wat het beste is om te doen of te laten, te zeggen of te zwijgen, waarheen te gaan of waar te blijven. Maar het ligt aan jou of je het voelt, te weten komt, beseffen gaat. Ik ben er en van Mij kun je steeds alles over alles te weten komen.

Maar het is niet gemakkelijk om je steeds en helemaal zonder eigen denken, zonder eigen invullingen, zonder eigen meningen, eigen opvattingen en misvattingen, eigen interpretaties, kortom, in volkomen eigen stilte, Mij te verstaan in je hart. Want zolang je vastzit aan meningen, aan opgedane ervaringen, waaruit je conclusies getrokken hebt, misvattingen hebt over wat wel of niet goed is, enzovoorts, is er een soort van mechanisme in je, en dat is er in iedereen, dat bijna alles wat je ziet en hoort, passend maakt aan je meningen, je ervaringen, je eerder getrokken conclusies, je opvattingen over goed en fout, enzovoorts. Ook bij alles wat Ik je in je hart aanreik. Alleen als je zelf helemaal stil bent, kun je Mij zuiver verstaan. Maar als jouw besef van waarheid zuiverder wordt, dan worden je meningen, je opvattingen, je interpretaties, je conclusies, ook zuiverder naar waarheid en dan ga je Mij steeds beter verstaan, zoals Ik het je in je hart aanreik. Dan vormen zich je eigen meningen, gedachten, interpretaties en dergelijke, meer en meer naar waarheid, dat is, naar wat werkelijk is, zoals je van Mij aangereikt krijgt dat het is. Daarom is waarheid in alles van heel groot belang.

Maar het is niet zo gemakkelijk om tot volkomen waarheid te komen, want daarvoor is het nodig om elk eigenbelang, elke zucht naar erkenning, naar gezien willen worden, gehoord willen worden, te overwinnen met nederigheid, volledige nederigheid. Zolang dat nog niet zo is, kun je in het zuiverste deel van je hart, dat is, waar je zelf stil bent, of zo stil mogelijk bent, toch in contact met Mij zijn en naar Mij luisteren. En daar zal Ik steeds een beetje van de sluier van je eigen meningen, je eigen invullen, je eigen interpretaties oplichten, zodat je ze leert zien en leert los te laten voor het ware werkelijke, de juiste invullingen, opvattingen, het juiste besef en het steeds beter begrijpen van Mijn liefde en haar werking voor alle mensen.

Want de sluier die bij ieder mens voor het heilige der heiligen hangt, is niet een materiële sluier, maar zijn de meningen, de opvattingen, de interpretaties en dergelijke, die ieder mens heeft en een belemmering vormen om Mij goed en zuiver in het hart naar volledige waarheid en liefde te verstaan. Vanuit Mijn grote liefde licht Ik steeds wat meer van die sluier op, zodat je meer en meer zuiver inzicht krijgt van wat waar en werkelijk is, Mijn leven is, Mijn liefde is.

Hemels Brood 5568

In Mijn liefde voor alle mensen ben Ik ook blij met alle mensen. Want liefde gaat voorbij aan alles wat mensen niet naar liefde doen. Toch is de werking van Mijn liefde voor iedereen verschillend, omdat mensen verschillend zijn en ieders handelen verschillend is. Door Mijn liefde voor alle mensen ben Ik ook blij met alle mensen, want liefde en blijdschap zijn één met elkaar. Dat wil niet zeggen dat iedereen Mijn blijdschap voor hem voelt. Veel mensen voelen Mijn liefde voor hen al helemaal niet en daarmee voelen zij dan ook Mijn blijdschap niet.

De uitwerking van Mijn liefde kan heel streng zijn en kan overkomen als boosheid. En veel mensen denken dat Ik om allerlei handelen wat niet naar liefde is, niet blij ben, teleurgesteld zou zijn en zelfs boos. Maar die invullingen over Mij zijn niet juist. Want ware liefde is nooit boos of verdrietig en verandert niet in boosheid of teleurstelling. Ik zie in Mijn liefde wat nodig is om iemand te helpen tot werkelijk leven te komen, en dat kan overkomen als boosheid, zoals mensen boos op elkaar kunnen zijn, maar zo is het niet bij Mij. Want als een mens boos is, is er ook verwijt om wat de ander misdaan heeft, terwijl liefde meteen ziet, hoe de ander geholpen kan worden om zijn misstappen in te zien. Ware liefde kijkt daarbij niet alleen naar het moment, ware liefde ziet het geheel, vanaf het verleden en het heden, tot in de verre toekomst. Want sommige misstappen zijn in korte tijd als misstap duidelijk te maken, maar voor andere misstappen, misdaden, is langer tijd nodig en zijn meer gebeurtenissen nodig, om die mens tot inzicht te brengen, tot berouw en tot meer liefde in zijn handelen.

Mijn liefde is in alle opzichten zonder verwijten, zonder boosheid, zonder teleurstelling en dergelijke, zoals dat bij jullie mensen voorkomt, omdat er bij jullie altijd wel wat eigenbelang meespeelt, of eigen invullingen over wat goed en wat niet goed is. Want wie staat helemaal zuiver, zonder enig van liefde en waarheid afwijkend handelen, voortdurend, dat is zonder enige onderbreking, in alles, met Mij in verbinding? Zolang dat niet zo is, is er nog geen sprake van ware liefde en blijft iedereen van tijd tot tijd in de menselijk wereldse boosheid en teleurstelling vervallen. Maar denk nooit dat Ik daartoe kan vervallen, want dat is in de hele eeuwige oneindigheid niet mogelijk. Ik heb jullie eeuwig oneindig lief en in Mijn liefde ben Ik met jullie allemaal blij!

Die blijdschap, die uit Mijn liefde voortkomt, kan iedereen in zijn hart voelen. En juist degenen die in hun handelen al meer en meer tot Mijn liefde gekomen zijn, zullen ook meer en meer in hun hart niet alleen Mijn liefde voor hen voelen, maar ook Mijn blijdschap. Zij zullen in hun hart ook voelen hoe blij Ik met hen ben. Zij zullen, ondanks hun tekortkomingen, in hun hart van Mij voelen: Ik heb jou lief en Ik ben heel blij met jou!

Hemels Brood 5569

Van tijd tot tijd zijn er situaties die opgelost moeten worden, omdat het ten koste van iemand gaat. Maar als degene die verantwoordelijk is voor het oplossen van zo’n situatie, weigert om het op te lossen, hoe ga je daar dan in liefde mee om?

Zulke situaties zijn altijd moeilijk, omdat het een enorm beroep doet op degene die door de situatie tekortgedaan wordt. En hoe groot of klein de schade van een situatie voor iemand ook is, het weigeren om het op te lossen door degene die verantwoordelijk is om het op te lossen, roept hoe dan ook weerstand, boosheid, verwijten op, bij degene die door de situatie tekortgedaan wordt. En dat is voor geen van de betrokkenen goed. Want als je in liefde iets kunt oplossen, maar je doet het niet, schiet je tekort in het handelen naar Mijn liefde. Maar als je daarmee iemand verleidt tot ongenoegen, ontevredenheid, weerstand, boosheid, dan heb je met je weigering ook nog die ander verleid om zijn liefde los te laten, dan heb je diegene liefde ontnomen.

Natuurlijk blijft iedereen evengoed verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Dat betekent, dat het aan ieder zelf is om, ook al wordt hij tekortgedaan, in liefde te blijven. Maar wie een medemens aanzet tot het loslaten van liefde, vooral als het anders kan, heeft daar dan ook wel zijn aandeel in, wat hem ook aangerekend wordt. Veel mensen die tekortgedaan worden, vervallen in verweer, boosheid, verwijten, enzovoorts. En dat doet hen geen goed. Maar hoe blijf je in ware liefde, als anderen om je heen niet in liefde blijven en je benadelen, voor hun eigen goed?

Het belangrijkste daarbij is het, om direct in je hart bij Mij te komen en Mij je situatie voor te leggen, Mij te laten zien hoe het er met je hart voorstaat en Mij te vragen, hoe in liefde met de situatie om te gaan en hoe de verantwoordelijke daarover te benaderen. En steeds zal dan Mijn antwoord in elk geval zijn, laat je niet verleiden tot enige vorm van boosheid, van verwijten, blijf diegene liefhebben. Niet om hoe hij handelt, maar als mens, zoals hij door Mij geschapen is. Verdraag de situatie. En als je het in liefde kunt, leg diegene dan uit, dat zijn handelen jou in ongemak, in moeilijkheden brengt. Maar eis niets en dwing niet. Want voor het heil van diegene is het belangrijk dat diegene in vrijheid gaat beseffen dat zijn handelen iemand schade doet en dat hij in vrijheid er voor kiest om dat goed te maken en voortaan meer naar liefde te handelen. Het zal dan nog wel tijd vragen voor hij dat voornemen helemaal tot daden heeft gebracht.

Maar wat nu, als iemand, na de juiste aanpak, niet tot inzicht komt en zijn handelen niet ten goede wijzigt? Dan blijft alleen over, het in Mijn liefde te verdragen en aan Mij over te laten, in het volste vertrouwen dat Ik het goed maak, de schade vergoed, hemels vergoed. Maar voor iedereen geldt ook, dat Ik weet hoe moeilijk het is om in liefde te blijven als iemand tekortgedaan wordt, vooral als dezelfde onaangename situatie keer op keer terugkomt. Weet dan, dat Ik het in liefde draag, als degene die tekortgedaan wordt toch in verweer gaat, toch verwijten maakt, toch boos wordt. Want ook hij hoeft niet gedwongen tot het goede te komen, maar in vrijheid mag ook hij leren volkomen liefde te worden. Gedenk daarom dat iedereen nog te leren heeft, zowel de dader als het slachtoffer, iedereen krijgt zijn kans om Mijn liefde te worden, vergeet dat niet.

Hemels Brood 5570

Een mens heeft verschillende motivaties om iets te doen. Omdat hij er zin in heeft, omdat hij er een probleem mee oplost, omdat hij gedwongen wordt, omdat hij er beter van wordt, rijker, machtiger, enzovoorts.

Al naargelang de situatie is er een motivatie die iemand tot zijn handelen brengt. En van al die motivaties is het zelden uit volkomen belangeloze, onbaatzuchtige liefde. Er is zo goed als altijd wel iets bij, wat met eigenbelang te maken heeft. Er is geen mens, die zonder enige motivatie handelt. Al dan niet ongemerkt, heeft iedereen wel een of zelfs meerdere motivaties voor zijn handelen en is er geen motivatie, dan doet de mens ook niets. Een motivatie drijft ook de wil tot actie, iemand wil een oplossing, wil meer macht, wil meer rijkdom en wat iemand wil, staat in direct verband met zijn motivatie, waarom hij dat of dat wil en zich er voor inzet, om wat hij wil, te bereiken.

Mijn motivatie voor alles en iedereen is altijd en eeuwig onbaatzuchtige, belangeloze, zuiver ware liefde en haar wijsheid. En vanuit deze ware liefde gebeurt alles op aarde zodanig, dat mensen in allerlei situaties terechtkomen, die hen tot een motivatie om de handelen brengen. En elk handelen geeft een uitkomst, waardoor nieuwe motivaties tot handelen ontstaan. En juist die uitkomsten iedere keer zijn leringen of oefeningen, die de mens op zijn weg over de aarde helpen om tot het ware levensinzicht te komen. Want zouden er geen situaties, geen gebeurtenissen zijn, die motivatie geven om te handelen, dan zou de mens in zijn ontwikkeling stil komen te staan. En nu juist al die motivaties, die niet voortkomen uit onbaatzuchtige liefde, leveren nieuwe situaties op, die tot lering of oefening zijn en meer en meer inzicht over het ware leven geven.

Maar, zoals Ik al zei, er is nog weinig of geen motivatie uit volkomen onbaatzuchtige liefde onder de mensen, zodat het ware leven door de meeste mensen niet of nauwelijks gezien kan worden. En het lijkt erop, dat de mens steeds verder afdwaalt van wat goed, rein en zuiver is. Want steeds meer wordt, zonder Mij te vragen, zonder Mijn raad en Mijn liefde, die oneindig wijs en volkomen onbaatzuchtig is, door de mens bepaald. Het goede wordt door ondeskundigheid verwoest, terwijl men denkt dat men aan het veredelen is. Maar de motivatie is vooral rijkdom en macht. En jullie, die in elk geval ten beste proberen om naar Mijn liefde te leven, zijn in de minderheid, naar jullie wordt niet geluisterd. Met lede ogen zien jullie hoe de aarde haar rijkdommen verliest, het water onzuiver wordt, voeding zodanig gemanipuleerd wordt, dat het ongezond is geworden, enzovoorts. Het baart jullie zorgen.

Heb geen zorgen, want de hele Schepping is van Mij en het is uiteindelijk Mijn liefde, die over de hele Schepping heerst en Ik heb haar totaal in Mijn Hand van ware liefde. Wie ware liefde nastreeft, zal geen deel uitmaken van de wereld, en al wat hem ten nadele is, door de arrogantie van medemensen en hun arrogante bepalingen, zal vergoed worden, hemels vergoed worden. Hij zal in alles tot Mijn ware liefde komen en Mij zien in de ware glorie van werkelijk gelukzalig leven en met Mij gelukzalig zijn.

Hemels Brood 5571

Lieve, in Mij gelovende mensen, bij jullie in je hart zie Ik regelmatig dat je moeite doet om naar Mijn liefde te leven, en dat het niet steeds lukt zoals je zou willen. Het voelt als een gebrek, dat je nog niet alles goed doet, nog missers maakt, nog vergissingen maakt. Het voelt als jouw gebrek, als jouw schuld.

Maar zo is het niet. Elk gebrek van jullie allemaal heeft direct te maken met de wereld om je heen, met de mensen om je heen, met alles wat er vanaf je geboorte tot het heden allemaal gebeurd is, met wat je wel en wat je niet geleerd hebt gekregen, met je opvoeding, met wat je als waarheid voorgehouden werd en wordt, maar niet waar is, met verwachtingen die mensen van je hadden en hebben, met eisen die aan je gesteld zijn, waaraan je wel moest voldoen, enzovoorts enzovoorts. Tel dat allemaal maar eens bij elkaar op en dan blijft er maar weinig over, waar je jezelf verwijten over kunt maken.

Er is zoveel wat in de wereld door mensen, buiten Mijn ware liefde om, gebeurt en daar kunnen jullie met de beste wil niet los van blijven. Alleen al de wetten en regelgevingen zijn een onderdeel van die wereld met de gezagdragende mensen, die zich met hun wetten en regelgevingen niet aan Mij en Mijn geboden houden. Hoe kunnen jullie dan zuiver handelen, als je je aan geboden en regels moet houden, die niet naar Mijn leer van ware liefde zijn? Ieder gebrek heeft zijn basis in de wereld waar leugen en bedrog heerst, waar macht en rijkdom heerst en waar de spot gedreven wordt met Mij en Mijn liefde en met jou en jouw liefde. In die wereld hebben jullie plaats en die wereld is beperkend voor iedereen.

Wie in die van Mij en Mijn liefde afgedwaalde wereld er oprecht naar zoekt om in alles Mijn liefde te leven, die zal Ik thuisbrengen in Mijn hemel, waar hij Mijn liefde in alles zal zijn, volmaakt zal zijn. Maar in de wereld is gebrek aan liefde onder de mensen en dat heeft zijn weerslag op alles en iedereen, ook op jullie, die het liefst alles al naar Mijn liefde willen kunnen doen. Maar de afdwalingen van de wereld zijn daar een belemmering voor, die je zonder Mij niet kunt doorbreken. En juist omdat je dat niet zonder Mij kunt doorbreken, is er ook geen reden om dat jezelf aan te rekenen als een schuld van jou persoonlijk. Want wat je persoonlijk zonder Mij niet kunt, is jou dan ook niet persoonlijk aan te rekenen als schuld.

Begrijp dit goed, voor jezelf, maar ook voor je medemensen. Hetgeen je wel kunt, is steeds in nederigheid bij Mij komen en oprecht ernaar streven om met Mij samen tot ware liefde te komen. Dan draag Ik je door de wereld en help Ik je met alle ongemakken die je door de wereld te verduren krijgt, tot je in Mijn hemel van elk gebrek verlost bent en in vrede met Mij en al wie daar ook zijn, gelukkig bent.

Hemels Brood 5572

Alle mensen tezamen zijn de mens, zijn met elkaar de grote mens. Alle mensen zijn tezamen de ledematen, de organen, het skelet, de spieren, kortom zijn met elkaar tezamen alles wat een mens materieel is, maar dan geestelijk, niet materieel. Maar die mens is ziek en heeft genezing nodig. Voor genezing is die mens op aarde geplaatst en wordt die mens in al haar facetten weergegeven door jullie, met elkaar samen en het belangrijkste, met Mij samen. En daar huist de kern van de ziekte van de mens, die niet in alles met Mij samen die grote mens wil zijn en denkt eigen heerser over zichzelf te zijn.

De ledematen, de organen, de spieren, etc. werken niet allemaal met elkaar samen met Mij. Ieder mens is onderdeel van die grote mens, die jullie samen met Mij samen zijn. Gebaseerd op Mijn liefde en tot leven gebracht door Mijn liefde, zijn jullie geestelijk Mijn leven. Ieder mens heeft de keus om zijn plaats in de grote mens in te nemen en dat deel van de grote mens te zijn, die hij uit Mijn liefde bedoeld is te zijn, of zich als zelfstandig individu op te stellen, alsof hij geen deel uitmaakt van de grote mens en geen deel uitmaakt van Mij, Die hem leven geeft. Om te voorkomen dat de grote mens door al wat in hem ziek is, in de eeuwige dood terechtkomt, is het hem in Mijn genade gegeven, in jullie mensen uiteen te vallen en op aarde tezamen, door genezing, weer tot een te komen, dat is tot Mij, tot Mijn volmaakt geestelijk ware leven, tot Mijn volmaakt onbaatzuchtige liefde te komen.

Daarmee is iedereen persoonlijk individueel mens op aarde, maar evengoed nog voor altijd samen de grote mens, samen met Mij. Want ook in de grote mens is ieder mens persoonlijk zichzelf, uniek, zoals iedere cel in je lichaam uniek is en zoals ieders DNA uniek is. Daarom hoeft niemand zich zorgen te maken over zijn eigen bewustheid van bestaan, want dat zal, ook wanneer de grote mens na zijn genezing weer samengevoegd is, altijd je eigen bewustheid van bestaan blijven, zo uniek als je bent, blijf je altijd.

De aarde is ingericht om de mens te genezen van zijn afdwalingen en zolang die afdwalingen nog plaatsvinden, zal er op aarde veel moeite, pijn en narigheid zijn, die dan eens deze en dan eens gene mens treft. Want dat is onderdeel van het totale genezingsproces en dat voltrekt zich zowel in het gezamenlijke geheel, als voor iedereen persoonlijk. Maar vergeet niet dat alles altijd door Mijn liefde gedragen wordt, zodat iets pijn kan doen, onprettig kan zijn, heel moeilijk tot haast onverdraaglijk kan zijn, maar altijd genezend is, voor iedereen persoonlijk, voor iedereen tezamen en voor de grote mens, die in Mij zijn oorsprong heeft en alleen Is, omdat Ik Ben. Liefde. Leven.

Hemels Brood 5573

In de hele keten van dierlijk en plantaardig levende wezens, dient de een tot voedsel voor de ander, die op zijn beurt ook tot voedsel dient voor een ander. Maar de mens dient niet tot voedsel en er is boven de mens niets wat hem tot voedsel dient. De mens behoort niet tot de keten van dieren en planten, zoals die aaneengesloten een keten van voedsel voor elkaar vormen en dat is in de Schepping door Mij bedoeld zo te zijn.

Wie in de natuur het dieren- en plantenrijk enigszins bestudeert, zal zien dat hoewel het ene dier- of plantensoort tot voeding dient voor het andere, ze ook een bescherming van hun Schepper gekregen hebben, zodat altijd een deel van hen blijft voortbestaan, zolang dat in Mijn Schepping van belang is. Maar door de van Mijn liefde afgedwaalde keuzen van mensen, is er veel in de balans van de Schepping zodanig verstoord, dat planten- en diersoorten uitsterven, waardoor andere soorten geen voedsel meer vinden en ook uitsterven en waardoor sommige soorten overdadig tot vermeerdering komen, omdat zij niet meer gegeten worden. Dat houdt allemaal verband met de keuzen van de mensen op aarde. Want de mens, die boven de keten staat, geen voeding is en waarboven geen voeding staat, wordt door Mij gevoed. Maar wanneer de mens Mijn voeding niet aanneemt en zijn voeding elders haalt, heeft dat zijn weerslag op de hele keten van de Schepping. Dat is te zien in de natuurlijk materiële verhoudingen op de aarde, dieren die uitsterven, zeeën die vervuild raken, rivieren die geen schoon water meer vervoeren, gewassen die veranderen, ijskappen die smelten, enz. Er gebeurt veel in natuurlijk materieel opzicht, wat de mens op aarde geen goed doet, en hoewel hij het allemaal wel signaleert en probeert verder verval te stoppen om de situatie op aarde ten goede te doen keren, blijft het voortgaan en veel mensen zorgen baren.

Maar kijk, al wat materieel natuurlijk gezien gebeurt, is de spiegel van wat geestelijk de situatie is. Wie niet met zijn verstand dit alles beziet, maar met zijn hart, en niet materieel letterlijk, maar geestelijk, wat de werkelijkheid is, die zal al wat er op aarde gebeurt in haar geestelijke verband en betekenis gaan zien en begrijpen. De geestelijke kringloop is de keten die zichzelf voedt aan elkaar, als de daden van de mens. Maar als de mens geestelijk niet Mijn voeding, Mijn liefde, tot zich neemt, verandert die kringloop van voeding en dat doet niemand goed. Zolang de mens niet handelt naar waar geestelijk besef en Mijn geestelijke voeding niet tot zich neemt en Mijn liefde niet in zijn daden vormgeeft, blijft hij in het materieel natuurlijke blind voor zijn werkelijk geestelijke bestaan.

Aan jullie, die zich inzetten om tot Mijn liefde in woord en daad te komen, zeg Ik, neem al wat er gebeurt niet letterlijk, neem Mijn Woord niet letterlijk, sluit als het ware je natuurlijk materiële oog en kijk alleen met je hart, zie alles in de ware werkelijk geestelijke betekenis, want alleen dan kun je gaan begrijpen wat werkelijk leven is, Wie Ik, jouw Schepper, werkelijk ben. Alleen dan kun je Mijn liefde meer en meer naar haar werkelijkheid gaan voelen en haar werking in de hele Schepping zien. Want hoe ver mensen in het natuurlijk materiële ook letterlijk afdwalen van Mijn liefde, van hun werkelijke leven, dat puur en alleen volkomen geestelijk is, daar is door Mij uit grote liefde voor jullie allemaal in voorzien, zodat dat aan het geestelijk ware leven geen schade kan doen. Zolang er mensen zijn, en daar zijn er veel van, die in hun materieel natuurlijke lichaam hun bestaan vooral letterlijk materieel zien, blijft alleen het materiële natuurlijke voor hun natuurlijke oog zichtbaar. Zij kunnen op aarde in de materie doen en laten naar eigen keus. Maar het geestelijk ware werkelijke leven blijft evengoed volmaakt. Het natuurlijk materiële toont precies aan, hoever de mens afgedwaald is van zijn geestelijk volmaakte oorsprong.

Daarom, lief mens, die Mijn liefde zoekt te zijn en op Mij je oog gericht hebt, maak je geen zorgen om wat natuurlijk materieel door mensen en hun keuzen verprutst wordt, want het is slechts het spiegelbeeld van hun eigen gebrek aan besef van hun werkelijk geestelijk bestaan. Het verandert niets aan jullie van Mij gekregen werkelijk volmaakt geestelijke bestaan, waarvan je alleen tot besef kunnen komen via je hart, via Mij in je hart. Want wie daar in oprechte liefde bij Mij komt, die open Ik het geestelijke zicht en dan zul je zien wat werkelijk leven in ware werkelijke liefde is. En juist al het natuurlijk materiële op aarde is de mens gegeven, om in alle vrijheid te verprutsen wat hij maar wil, zonder daarmee aan het ware werkelijke leven, wat jullie allemaal uit Mij naar waarheid zijn, enige schade toe te brengen.

Dat neemt niet weg dat wat op aarde gebeurt, wel pijn en verdriet geeft, wat voor niemand prettig is. Maar zou dat niet zo zijn, dan zou er geen lering of groei tot waarlijk geestelijk besef kunnen plaatsvinden. Kom bij Mij in je hart en leer van Mij meer en meer Mijn liefde te zijn, dan ga je het werkelijke leven meer en meer geestelijk leren zien en begrijpen, en uiteindelijk zonder enige materie in ware liefde gelukkig zijn.

Hemels Brood 5574

Hoeveel doen mensen voor elkaar om niet? Heel, heel weinig, bedroevend weinig, in jullie termen gesproken. Toch geef Ik alles aan alle mensen, om niet, toch heb Ik alle mensen lief, om niet, toch help Ik alle mensen, om niet. En zo zouden alle mensen elkaar beter ook liefhebben, om niet, elkaar helpen, om niet, elkaar geven, om niet, dat is, elkaar dienen en Mij dienen. Want dienen is altijd om niet. Zonder beloning, zonder verwachtingen, zonder voorwaarden, zonder betaling, zonder vergelijk en niet om de beste te zijn of beter dan iemand anders.

Dat ware dienen zou normaal moeten zijn, maar als nu iemand iets van waarde gratis geeft, valt het op. Als nu iemand aan veel mensen gratis hulp biedt, valt het op. Als je nu iemand uit een benarde situatie redt, ben je een held, dat valt op. Als nu iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook niet waar. En je moet steeds op je hoede zijn, om niet bedrogen te worden. Alles kost geld en winst die gemaakt is, wordt meestal niet eerlijk verdeeld. Dat is de situatie op aarde. De wereldse situatie. En daar willen jullie, die in Mijn bestaan, in Mijn liefde en haar wijsheid, in Mijn Woord geloven, niet aan meedoen.

Maar wees daar voorzichtig mee, want de wereld is hebberig en slokt het liefst alles op wat zij kan krijgen. En al wat jullie aan ware liefde uit Mij te geven hebben en graag uit ware liefde geven, is aan de wereld niet besteed, wordt opgeslokt, is als parels voor de zwijnen. Ik voorzie in Mijn liefde de wereld, voorzien jullie de arme mensen, die niet werkelijk deel uitmaken van de wereld, maar er door meegetrokken worden en te zwak zijn om zich van de wereld los te maken. Laat je in je hart door Mij leiden en Ik geef je die mens wel op je pad. Trek er niet zelf op uit, wees geen onbezonnen weldoener in de wereld, want de wereld heeft er geen enkele baat bij, bewaar je gaven voor die zwakkere mens, die Ik je in je hart aanwijs. Want voor veel van jullie goede doen is die wereldse mens blind en het vergaat, en voor veel van jullie goede woorden is die wereldse mens doof en gaat het verloren.

Leer van Mij in je hart te onderscheiden wanneer en voor wie dienstbaar te zijn, zoals Ik voor jullie allemaal dienstbaar ben. Want de wereldse mensen komen niets tekort van Mijn liefde, vergooi aan hen je goede gaven niet. Verwacht niets van hen, ze zijn als een kudde runderen die op hol geslagen zijn en alles vertrappen, of als een zwerm sprinkhanen die ergens neerstrijken en alles volkomen kaal vreten. Begeef je niet op hun pad. Doe je dat wel, dan is het alsof je denkt te kunnen vliegen, maar je valt te pletter als je het probeert. Laat Mij je leiden, zodat je niet onnodig je goede gaven verliest, maar ze spaart voor medemensen, voor wie het een hemelse schat is. Ik laat je weten wie dat zijn, in je hart.

Hemels Brood 5575

Ik ben streng maar rechtvaardig en al Mijn strengheid komt altijd uit liefde voort. Door mensen die Mij nog niet goed kennen, wordt Mijn strengheid nogal eens voor straf aangezien. Maar Mijn strengheid is nooit een straf, zoals de mensen elkaar straf geven. Want straf die door mensen gegeven wordt, is doorgaans een vergelding voor wat iemand misdaan heeft, nogal eens vergezeld van een zekere wraaklust en zelden uit ware liefde. Soms wel ter lering, maar dan ook nog met een zeker eigenbelang in die lering.

Mijn strengheid is van groot belang voor de mensen die het aangaat. Want het werkelijke leven is volkomen volmaakte liefde, volmaakte wijsheid in volkomen volmaakte waarheid, en niemand kan dit ware leven bereiken als hij niet volkomen in alles en volledig volmaakt die liefde, die wijsheid en die waarheid is. Daarom is Mijn strengheid ook ware liefde, omdat niemand dat werkelijke leven volledig bereikt als er nog iets is wat mankeert aan liefde, wijsheid en waarheid, al is het nog zo’n minuscuul beetje. Daarom is Mijn strengheid ook ware liefde, omdat Ik weet hoe gelukkig iedereen, die het ware leven bereikt, zal zijn en dat wil Ik graag aan jullie allemaal geven, die gelukzaligheid van het ware werkelijke leven, in de volkomen vrijheid van bestaan en in het volkomen volmaakte besef te bestaan.

Het besef te bestaan is er op aarde bij de mens wel, maar aan het besef van wat werkelijk leven is en Wie Ik Ben, mankeert nog veel bij de meeste mensen. En bij een deel van de mensen die in Mij als hun Schepper en God geloven, is er nog een grote afstand tussen hen en Mij, omdat zij Mij, als hoog verhevene, alleen in een woordelijk gebed, wat veelal als een standaard gebed is opgesteld, mogen benaderen, uit respect voor Mijn Goddelijkheid. Maar de verhouding met Mij mag zijn als met familie, als met je beste vriend, je geliefde broer of zus, je geliefde vader of moeder. Het contact met Mij mag direct in je hart zijn, waar Ik altijd ben. Het hoeft niet te zijn zoals de rangen en standen op aarde verdeeld zijn, zoals iemand met een lagere positie moet buigen voor iemand met een hogere positie.

Buig voor Mijn liefde. Maar daarmee bedoel Ik niet letterlijk buigen, zoals de mensen bijvoorbeeld voor een koning letterlijk buigen. Daarmee bedoel Ik, laat je iets gelegen liggen aan Mijn liefde, pas die zoveel mogelijk toe, kies voor Mijn liefde in je doen en laten, sta eigenbelang af voor Mijn liefde, sta voordeel af voor Mijn liefde, sta positie af voor Mijn liefde, wees nederig uit Mijn liefde. Dan buig je voor Mij, dan toon je respect voor Mij en dan kun je altijd direct in contact met Mij, in gesprek met Mij zijn, in je hart, waar Ik in grote liefde er altijd voor je ben, God en Schepper, je beste vriend, Jezus Christus.

Hemels Brood 5576

Hemelse Vader, ik mag vaak zoveel in mijn hart voelen en begrijpen van Uw Woord, maar het is ook vaak heel moeilijk om dat wat ik van U mag verstaan, in woorden, in gesproken taal, even begrijpelijk weer te geven.

Lief kind, dat komt omdat je in je hart Mijn Woord voelt in Mijn taal, die volkomen anders is dan de gangbaar gesproken taal. En steeds help Ik je dat zodanig onder woorden te brengen, dat degenen die de door jou van Mij opgeschreven teksten lezen, ze kunnen verstaan, als zij ze met hun hart, met hun gevoel lezen. Maar gaandeweg betrek je je verstand erbij en zoek je met je verstand naar de juiste schrijfwijze om datgene wat je van Mij verstaat, weer te geven. En op de momenten dat je dat doet, raak je Mijn hulp bijster. Want zodra het verstand erbij komt, wordt Mijn hulp wat naar de achtergrond gedrongen. Maar meestal heb jij dat wel door en stop je met schrijven, tot je Mij weer voelt en dat is vaak al heel snel. Want in de loop der jaren heb je dat wel geleerd.

De meeste mensen gebruiken meer hun verstand dan hun gevoel, omdat er in het algemeen meer waarheid gehecht wordt aan het verstand dan aan het gevoel. En zo is het, dat Mijn Woord nog door zoveel mensen niet of nauwelijks begrepen wordt. Ook mensen die in Mij en Mijn bestaan geloven, zijn zo opgevoed, dat het verstand een belangrijke plaats inneemt in hun doen en laten en nog veel betrokken wordt bij het verstaan van Mijn Woord, bij het verstaan van werkelijk geestelijk leven. Ook degenen die al meer en meer weten dat het verstaan van Mijn Woord in haar geestelijke betekenis alleen met het hart, in het gevoel volledig begrepen kan worden, betrekken nog regelmatig hun verstand erbij, waardoor er, naast hetgeen in het hart begrepen wordt, ook altijd nog het een en ander niet begrepen wordt, omdat het verstand erbij betrokken is. En nu juist betrekt die mens daar dan nog meer zijn verstand bij, om het toch te gaan verstaan, zonder te beseffen dat hij het met het verstand niet zal gaan verstaan.

Door de gewenning om met het verstand het doen en laten te overzien, overwoekeren mensen hun gevoel. Daarom zeg Ik nog eens tegen jullie allemaal die in Mij hun vertrouwen stellen en in Mijn liefde geloven, luister naar Mij in je hart, versta Mij in je gevoel, betrek daar je verstand niet bij. Het mag ook wel eens even duren voor het kwartje valt. Ga in die tijd niet puzzelen met je verstand, maar geef je gevoel de tijd. Want niet alles kan al meteen in je gevoel begrepen worden, dan zou je volmaakt zijn in liefde en waarheid, en dat is nog niet zo. Blijf in je hart luisteren en mettertijd ga je verstaan wat je zoekt te verstaan. Maar zoek het uit liefde, met je gevoel, zoek het niet wetenschappelijk. Want dan kom je wel de materiële natuurlijke werking te weten, maar het geestelijke blijft dan achter de schermen van de materie. Want het verstand kan wel de wetten van de natuur uitpluizen, maar niet de ware geestelijke betekenis, die kan alleen in het hart met het gevoel van Mij verstaan worden. Want noch in je verstand, noch in je hart kun je zonder Mij tot de kennis komen van het ware geestelijke leven en zonder Mij kan ook niemand zelf het werkelijke leven zijn.

Een mens kan zich het ware leven niet toe-eigenen, hij krijgt het van Mij. Geen mens kan zelf bedenken wat en hoe het werkelijke leven is, dat krijgt hij van Mij. Wie echt wil weten, wil verstaan hoe Mijn Schepping is opgebouwd en werkt, die mag in zijn hart bij Mij komen en in zijn gevoel naar Mij luisteren en hij zal datgene verstaan, wat in zijn ontwikkeling past, met zijn gevoel, niet met zijn verstand. Weet dan nu, dat wanneer je met je gevoel Mijn Woord niet direct verstaat, niet direct begrijpt, het zeker niet met je verstand wel begrepen zal worden. Geef het dan tijd en blijf Mij volgen in je hart, zodat je op de bestemde tijd zult verstaan en begrijpen hoe oneindig groot Mijn liefde voor jullie allemaal is en hoe jullie allemaal Mijn leven, Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 5577

Als mensen Mij danken, danken zij Mij meestal om goede gaven die zij gekregen hebben, om genezing, om voedsel, om een probleem dat naar tevredenheid opgelost is. En wat dan met de mensen die geen genezing ontvingen, weinig of geen voedsel hebben, voortdurend in de problemen zijn, zij hebben niet veel of zelfs in hun beleving niets om Mij dankbaar voor te zijn. Toch heb Ik alle mensen lief en toch geef Ik alle mensen leven, toch zorg Ik voor alle mensen, of ze nu wel of niet in Mij geloven, wel of niet waarheid spreken en naar handelen, wel of niet ernaar streven naar Mijn liefde te leven. Is alles wat goed gaat dan meer reden om dankbaar voor te zijn, dan wat niet goed gaat?

Als je Mijn liefde in je leven hebt erkend en Mij als je levengevende Schepper, dan kun je altijd dankbaar zijn dat Ik er ben, voor je zorg, of je nu ziek bent of gezond, problemen hebt of geen problemen hebt, voedsel en drinken hebt of niet, wel of geen dak boven je hoofd hebt, enzovoorts. Maar het is voor veel mensen een heel moeilijke opgave om ook dankbaar te zijn bij tegenslagen, wanneer het niet gaat zoals zij het het liefst hebben. Want ook dan ben Ik er met Mijn hulp en Mijn liefde. Niet alles kan voortdurend naar ieders zin zijn op aarde, want er is een doel te bereiken en daar is wel het een en ander bij nodig. En zo kan het zijn dat iemand moeilijkheden te verdragen krijgt. En ja, wanneer Ik die moeilijkheden wegneem, is dat reden tot dankbaarheid. Maar wanneer Ik die niet wegneem, is er meestal geen dankbaarheid, maar de vraag: waarom? Het antwoord is eenvoudig: om het goed van alle mensen, om het doel waar alle mensen baat bij hebben te bereiken, om Mijn liefde, om Mijn eer en heerlijkheid tot jullie mensen te brengen. En dat is evengoed om dankbaar voor te zijn.

Want het wegnemen van een probleem is evenveel waard als het niet wegnemen van een probleem, omdat beide in dienst staan van het doel, dat ten gunste van alle mensen daarmee bereikt gaat worden. Want Ik neem geen probleem bij de ene mens weg en laat het bij de ander bestaan, omdat de ene mens Mij liever zou zijn dan de andere. Alles wat Ik doe of laat, toelaat of wegneem, is altijd ten dienste aan het grote geheel, aan alle mensen. En het verschil tussen mensen staat op diezelfde wijze ten dienste van het behalen van het doel waarvoor de Schepping ontstaan is: het redden van alle mensen voor het ware werkelijke leven. En dat zal eeuwig zo zijn, tot aan de voleinding der dagen, de eeuwige dag is aangebroken. Die dag ben Ik in Jezus Christus, de deur naar eeuwig gelukzalig leven voor alle mensen. Want Hij heeft de wereld overwonnen voor alle mensen, waarvoor alleen Hij gemachtigd is. Het beste is het om ten diepste daarvoor dankbaar te zijn. 

Hemels Brood 5578

Er zijn in geen aardse taal woorden te vinden, die precies kunnen weergeven Wie Ik Ben, wat het werkelijke leven is, wie jullie mensen zijn, hoe het verband tussen het werkelijk geestelijke leven en het natuurlijk materiële zich verhoudt. Alleen uit de gesproken of geschreven taal is het grote Mysterie van werkelijk leven dan ook niet te begrijpen. Iedereen die het grote Mysterie wil gaan begrijpen, heeft Mij daarvoor nodig, zal Mijn taal moeten leren verstaan. Iedereen die dat wil, zal daarvoor in zijn hart bij Mij moeten komen, want alleen in het hart van iedereen ben Ik aanwezig en is Mijn taal te leren verstaan en begrijpen.

Wie zich in de op aarde gebruikelijke taal vastbijt op wat geschreven staat of gezegd wordt, zal steeds in kringetjes ronddraaien en niet tot een werkelijk verstaan en begrijpen komen. Dus zeg niet, in de Bijbel staat hoe het is, of in welk boek dan ook staat hoe het is, want daaruit is geen werkelijk verstaan mogelijk. Het is allemaal een deel van de sleutel, maar zonder Mij, zonder Mijn uitleg in Mijn taal in je hart, wordt die sleutel nooit passend en kun je nooit het slot van de deur naar het ware verstaan open krijgen. Voor een waar en juist verstaan en voor antwoorden op je vragen is het nodig om Mij in je hart rechtstreeks aan te spreken, Mij rechtstreeks te vragen en in je hart te blijven voor Mijn antwoord.

Wie niet rechtstreeks in zijn hart tot contact met Mij komt, zal steeds de dingen deels begrijpen en zeggen: zie, hier staat het, of: daar staat het. Maar uit geen enkele tekst of spreken, kan iemand zeggen: die tekst is de waarheid of: dat spreken is de waarheid. Maar wie rechtstreeks in zijn hart in contact met Mij Mijn taal verstaat en Mijn uitleg begrijpt, die kan zeggen: Hij heeft het mij in mijn hart laten weten hoe het is. Maar zodra diegene, wat hij van Mij in zich begrepen heeft, in aardse taal verwoordt, heeft iedereen toch Mij in zijn hart nodig om ook zuiver en waar te kunnen begrijpen, wat diegene in zijn hart zuiver en waar begrepen heeft. Want niet Mijn Woord in geschreven of gesproken taal is zaligmakend, maar Mijn ware Woord in je hart is zaligmakend. 

Ik weet dat het voor veel mensen moeilijk is om in hun hart in direct contact met Mij te komen en al wat op schrift staat of gesproken is, los te laten. Maar wie werkelijk wil, die zal Ik zo leiden, dat hij Mij direct in zijn hart leert verstaan en begrijpen, hij zal, tot zijn grote vreugde, van Mij al het geschrevene of gesprokene naar waarheid van leven gaan verstaan, in zijn hart!

Hemels Brood 5579

Je zou volmaakt kunnen zijn, als je in je hart alleen nog naar Mij zou luisteren, alleen nog Mijn raad zou opvolgen. Je zou nu al op aarde volmaakt kunnen zijn, als je al je eigen invullingen, al je verlangens, je wensen, je ideeën, je impulsen, je weerstanden, je meningen, je overtuigingen, als je alles wat het tegenovergestelde van liefde is of teweegbrengt, helemaal zou loslaten, voor Mij, voor Mijn liefde en haar wijsheid in je hart. Als je alle verleiding zou weerstaan op elk gebied, nu op aarde.

Want in al die verleidingen waardoor je afdwaalt van Mijn liefde, van waarheid, van werkelijk leven en van de erfenis waar je van Mij recht op hebt, ben je als de verloren zoon, is iedereen als de verloren zoon. Voor iedereen geldt dat hij op aarde ertoe komt om al zijn afdwalingen van Mijn liefde te overwinnen en uiteindelijk terug te komen bij Mij in Mijn Vaderhuis, Mijn liefde en haar wijsheid, in volkomen waarheid. Maar zie, Ik heb jullie de vrijheid van de eigen keus gegeven en in die vrijheid hebben jullie voor omzwervingen gekozen, zoals de verloren zoon voor zijn omzwervingen koos. Kan Ik dat één van jullie kwalijk nemen, als Ik jullie Zelf die vrijheid gegeven heb? Maar Ik heb die vrijheid niet zomaar gegeven. Want wat heb Ik aan een zoon, die het als zijn plicht voelt om bij zijn vader te blijven, zoals de broer van de verloren zoon bij zijn vader bleef en punctueel met ijver al het nodige werk deed?

En dan komt de verloren zoon thuis, in zijn vrijheid heeft hij alles meegemaakt, alles gezien, alles geleerd, kennisgemaakt met alles wat geen liefde is en hij is gaan begrijpen wat het verschil is tussen de wereld en de liefde van zijn vader, hij is gaan begrijpen wat het verschil is tussen plicht en liefde, wat het verschil is tussen alles wat rijkdom lijkt te geven en de waarheid, hij is de leugen en het bedrog gaan herkennen in al haar facetten, kortom, hij heeft het ware werkelijke leven leren onderscheiden van wat als een fata morgana de ogen bedriegt en de mens meesleept in het oneindige niets. En toen hij in dat niets alles kwijt was, toen kwam de werkelijke liefde in zijn hart, voor zijn vader, voor alles wat alleen zijn vader hem kon geven. En hij ging terug naar zijn vader, die direct zag, dat zijn verloren zoon niet meer verloren was in al wat het tegenovergestelde van liefde is, maar zelf de ware liefde in zijn hart gevonden had.

En zo is het voor jullie allemaal. Maak je omzwervingen, wees die verloren zoon en leer en ontdek alles wat die verloren zoon leerde en kom tot ware liefde, kom dan tot Mij en je krijgt van Mij het ware werkelijke leven. Maar wees eerst de verloren zoon, maak het allemaal mee, zodat je, als je terugkomt naar Mij in Mijn Vaderhuis, uit ware liefde daar voor eeuwig wilt blijven en nooit meer verlangt naar enige omzwerving of enig iets dat geen ware liefde is, zodat je nooit meer aan enige verleiding zult toegeven, omdat je volmaakte liefde bent en eeuwig blijft. Zie je hoe belangrijk het is, die verloren zoon en zijn vrijheid? Dat is Mijn ware liefde voor jullie allemaal, die vrijheid, waardoor je alles kunt leren zien en begrijpen en daarna eeuwig alleen bij Mij in Mijn liefde wilt zijn, uit ware liefde voor Mij!

Hemels Brood 5580

Het is voor iedereen belangrijk om uit eigen ervaring tot inzicht te komen. En daar zijn soms moeilijke situaties voor nodig. Niet dat een moeilijke situatie betekent dat diegene die daarin terecht is gekomen het niet goed doet, want het kan ook een oefening zijn, of te maken hebben met afdwalingen van liefde van medemensen waar diegene slachtoffer van is. En mocht het zo zijn dat iemand door de afdwalingen van medemensen in moeilijke situaties terechtkomt, dan zal het hem toch altijd in geestelijke zin veel geven aan nieuw inzicht. Daarom kan het jullie verbazen dat goede mensen toch in zulke moeilijke en onprettige situaties terechtkomen, terwijl anderen, die duidelijk niet zo’n goedheid zijn, nergens last van hebben en anderen tekortdoen zonder directe gevolgen.

In alle vrijheid, die alle mensen van Mij gekregen hebben, zijn er mensen die zich misdragen, waardoor er mensen nodig zijn om te dragen en te verdragen. Maar wie te dragen krijgt, om niet, die zal van Mij daarvoor compensatie ontvangen. Geestelijk nieuw inzicht, waardoor diegene dichter bij Mijn ware liefde komt en daarvan meer en meer de vruchten kan plukken voor zijn ware werkelijke leven. En dan kun je wellicht begrijpen, dat die goede mens, in al zijn moeilijkheden op aarde, toch beter af is dan diegene die zich niet bekommert om zijn naaste, medemensen tekortdoet en nergens last van lijkt te hebben. En wat nog het mooiste is, al wat Ik diegene aan goede geestelijk nieuwe inzichten geef, doet niet alleen hem die het krijgt goed, maar alle mensen. Want de werkelijk goede mens houdt het niet voor zichzelf, maar geeft van wat hij heeft aan zijn naasten, want Ik geef het niet alleen aan diegene, maar wat Ik aan één mens geef, geef Ik aan alle mensen. Alleen werkt het niet voor ieder mens hetzelfde uit. En dat is dan ook precies goed in het grote geheel van alles tezamen en ieder persoonlijk.

De ene mens heeft een moeilijkere weg te gaan dan de andere, maar Ik heb alle mensen toegerust met precies datgene wat voor zijn weg over de aarde niet alleen voor hem het nuttigst is, maar voor iedereen en voor alles het nuttigst is, zodat het ook het nuttigst is voor het doel van Mijn ware liefde voor alle mensen. En daarom is de mens altijd die nutteloze knecht, omdat al wat nuttig is van Mij komt, maar zonder de mens komt het werk niet tot zijn recht. Want Ik ben de mens en de mens is Mij, in de geestelijke betekenis van zijn, werkelijk zijn. Maar zonder Mij kan de mens niet zijn, zonder Mij is niets. Daarom is de mens zonder Mij niets dan een leeg omhulsel, in de geest van Mijn werkelijk Zijn in de materie geplaatst, om door eigen ervaringen persoonlijk tot het inzicht te komen dat hij leeft, omdat Ik hem Mijn leven geef, dat hij kan zijn omdat Ik Ben. Het inzicht dat hij alleen kan zijn als hij Mij is met Mij samen. En al deze woorden geven nog nauwelijks weer hoe het werkelijk is, omdat de grote oneindige waarheid van leven, Mijn Leven, Die Ik Ben, niet in woorden uit te leggen is, alleen door iedereen zelf persoonlijk door eigen ervaringen ontdekt kan worden, samen met Mij.

Uit grote liefde voor jullie allemaal zijn jullie op aarde, zodat jullie dat grote levensgeheim, Die Ik Ben, zelf zult ontdekken met Mij samen en ieder persoonlijk zal gaan begrijpen, wie je bent, werkelijk bent. Want ook dat is niet in woorden precies naar waarheid uit te leggen. Maar door ervaring kan iedereen gaan begrijpen, geestelijk gaan begrijpen en wat het belangrijkste is, zich als persoon Mijn ware liefde eigen maken en tot de ware vreugde van werkelijk leven komen. Mijn Leven, Mijn werkelijk Zijn.