Hemels Brood 5519 t/m 5549

Hemels Brood 5519

Soms hebben mensen een duwtje hier en een duwtje daar nodig, om tot een beter inzicht te komen, om los te komen van lang vastgehouden misvattingen. Soms zijn er wat stevigere duwtjes nodig om iemand te helpen los te komen van wrok, van verwijten, van verkeerde conclusies. En als Ik die mens niet rechtstreeks in zijn hart kan bereiken, dan gaat dat via zijn medemensen, of via gebeurtenissen. Soms krijgt iemand het hard gezegd en dat is niet fijn, maar het kan wel net dat zetje zijn, dat nodig is om tot een beter inzicht te komen.

Dat wil niet zeggen dat het goed is om iemand eens hard en duidelijk je mening te zeggen. Want alleen Ik kan zien of dat voor deze of gene nodig is en sommige mensen denken dat zij dat zelf kunnen zien en bepalen of dat nodig is. Maar kijk, als Ik iemand inzet om een duidelijk signaal af te geven, dan heeft dat het gewenste effect. Maar als iemand zelf vindt dat hij eens duidelijk moet zeggen hoe het er voorstaat, dan heeft dat een averechts effect en hoe goed bedoeld ook, hij zal daar de wrange vruchten van plukken, want hij zal een niet mis te verstane reactie terugkrijgen. En wellicht zijn het zijn eigen misvattingen, zijn eigen verkeerde conclusies, die hem deed denken er goed aan te doen, de ander eens duidelijk zijn mening te geven. En vervolgens kan die heftige reactie die hij terugkrijgt, net wel Mijn toedoen zijn, om juist hem tot inzicht te brengen.

Vaak denken mensen met goede bedoelingen, dat hun mening de ander goed zal doen, dat goede bedoelingen niet anders dan goed zijn. Maar het goed bedoelen, wil nog niet zeggen het ook goed te doen. Daar zit nogal een verschil. Breng daarom eerst je goede bedoelingen in je hart bij Mij en als je nog niet zo’n contact met Mij in je hart hebt, dat je Mij al duidelijk kunt verstaan en begrijpen, wees dan heel voorzichtig met het uiten van je mening, met het geven van je raad. Want dan is het nog zeer de vraag, of je mening en raad wel op zijn plaats zijn. Beter is het dan om de ander te bevragen, hoe hij over dit of dat denkt en wat zijn beweegredenen zijn om zo of zo te handelen. Dan zou je vervolgens kunnen vragen, wat hij ervan vindt om er eens anders naar te kijken en wat hij van jouw beweegredenen vindt. Dan laat je de ander in zijn waarde en kan hij zelf tot een keus komen om wel of niet iets in zijn doen of laten te veranderen. Dan is het een gelijkwaardig gesprek, zonder dat jij het beter weet.

Want je weet het niet beter. Alleen Ik in jouw hart weet alles voor iedereen in Mijn liefde beter. En zou Ik het je hard zeggen, dan zou Ik zeggen, loop Mij niet voor de voeten. Maar zo zeg Ik het niet, Ik zeg tegen jou: Ik heb jou innig lief, zoals je bent!

Hemels Brood 5520

Mijn liefde verzacht, heelt en bemoedigt. Mijn liefde is er altijd, overal en bij iedereen. Iedereen kan Mijn liefde in zijn hart voelen, maar niet iedereen voelt daadwerkelijk in zijn hart Mijn liefde. Niet omdat Mijn liefde in het ene hart minder sterk te voelen is dan in het andere, maar de ene mens richt zijn doen en laten meer op liefde dan de andere. Al naargelang iemand naar liefde handelt, kan hij Mijn liefde in zijn hart voelen.

Op aarde maakt iedereen het leven mee, maar ook het tegenovergestelde daarvan, de dood. De dood is op aarde materieel gezien voor veel mensen moeilijk om mee om te gaan. Toch zijn er op aarde veel mensen levend dood. D.w.z., dat zij geestelijk geen idee van leven hebben. In al hun vrijheid geen idee van werkelijk leven en Mijn alomtegenwoordige liefde hebben. Het gaat er op aarde niet om, om met de dood om te gaan, maar met het werkelijke leven om te gaan, zoals door Mij, jullie Schepper bedoeld is. En dat is naar ware liefde te leven, samen met Mijn liefde in je hart.

Elke dag krijgt iedereen opnieuw de kans om zijn leven in Mijn liefde te zetten, door liefdevol om te gaan met zijn medemensen. Ook al gaan zij niet liefdevol met jou om. Want veel mensen gaan niet liefdevol met hun medemensen om, maar dat doet niets af aan Mijn liefde en Mijn liefdevolle werken voor jullie allemaal. Houd dat steeds voor ogen, vooral in moeilijke tijden. Want die zijn er op aarde voor alle mensen, zoals ook voor alle mensen elke nieuwe dag de zon opkomt en licht geeft om te kunnen zien. Want iedereen mag zien, Mij zien, Mijn liefde zien. Maar al schijnt Mijn zon elke dag in ieders hart, niet iedereen bemerkt Mijn licht en blijft in de duisternis hangen, terwijl hij de dag in zijn hart heeft. Dat is de duisternis van de wereld die wel elke nieuwe dag licht krijgt van Mijn Zon, maar de ogen die nodig zijn om het te zien, gesloten houdt.

Maar jullie, die zoveel mogelijk naar Mijn liefde handelen, laat je door de duisternis en het gebrek aan zicht van de wereld en al het wereldse handelen, niet verwarren. Denk er steeds aan dat Ik de werkelijke dag in je hart ben, het werkelijke licht waardoor je zuiver kunt zien, de ware liefde waarop je altijd kunt vertrouwen. Want Ik laat geen van jullie in de steek. Kijk niet naar de duisternis van de wereld, kijk naar Mij, en zie door Mijn licht Mijn ware liefde die jou altijd draagt, helpt, heelt en bemoedigt, onthoud dat heel je leven. Mijn kind, Ik heb jou oneindig lief!

Hemels Brood 5521

Als Ik zeg, Ik ben het licht in de wereld, maar niemand ziet Mijn licht, dan kun je je afvragen, wat Mijn licht dan voor zin heeft in de wereld. Maar kijk, niet iedereen in de wereld ziet Mij niet. En niet iedereen in de wereld blijft blind voor Mij. Want er zijn velen slechts met één oog blind. En met het andere oog zoeken zij Mijn licht. Mijn licht in de wereld is voor hen als de opkomende zon, waarmee de dag begint, en voor iedereen die Mijn licht begint te zien, begint de eeuwige dag, die eeuwig Mijn licht is.

Mijn licht is de volmaakt zuivere waarheid, de volmaakt zuivere liefde en haar volmaakt zuivere wijsheid. Iedereen heeft Mijn licht nodig om te ontwaken uit de wereldse duisternis. Zou Mijn licht niet in de wereld zijn, wie zou dan ooit Mijn licht kunnen vinden? Ik ben het licht in de wereld en Ik wek daarmee mensen tot Mijn zuivere waarheid, liefde en wijsheid, dat is, Ik wek daarmee mensen tot werkelijk leven, Mijn leven. Wie Mijn licht gevonden heeft, al is het maar gedeeltelijk, die straalt Mijn licht ook uit en daarmee rijst Mijn licht verder omhoog. Totdat alle mensen Mijn licht zien en Mijn liefde zijn, dan staat Mijn licht, Mijn Zon, eeuwig op haar hoogste punt voor alle mensen. Nu zijn er nog mensen blind met beide ogen, nu zijn er nog mensen die Mij met één oog zoeken, maar het is het materiële oog dat alles nog materieel letterlijk opvat, nu zijn er mensen die met één oog zoeken en dat is het geestelijke oog, wat nog verward is door de wereldse duisternis, zij worden nog meegezogen door illusies als het mystieke.

Toch zijn er nu ook die beide ogen open hebben en Mijn licht steeds duidelijker zien. Want met beide ogen ga je het totaal zien, het onderscheid zien tussen wat werkelijk Mijn licht is en wat in de duisternis van de wereld zich voordoet als werkelijk licht, maar vals is. Maar al die stromingen van vals licht zullen doorzien worden en uiteindelijk zal de wereldse duisternis geheel door Mijn licht oplossen in het niets. Al het wereldse zal teniet gedaan worden door Mijn licht, want Ik zal alle ogen openen en in Mijn licht zullen alle ogen gaan zien. Dan zal aan alle mensen duidelijk worden, dat Ik hun ware leven Ben, in de waarheid, de liefde en de wijsheid van Mijn Wezenlijkheid die jullie allemaal tezamen met Mij zijn, levend zijn.

Want in ieder van jullie persoonlijk is Mijn Persoonlijkheid, ben Ik Persoonlijk aanwezig en in Mijn eeuwig werkelijk levende Persoonlijkheid zijn jullie allemaal tezamen één in Mij. Wie zijn beide ogen open heeft in zijn hart, die begrijpt dit. En hij is op weg om Mijn licht in de wereld ook te zijn voor al zijn medemensen. Zegen aan jullie allen die dit beginnen te zien!

Hemels Brood 5522

Over de waarheid valt niet te twisten. Wat waar is, is waar en kan niet door redenatie ineens niet meer waar zijn. Wat niet waar is kan betwist worden, maar wat niet waar is kan niet tot waarheid beredeneerd worden. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen elkaar op waarheid betwisten. En het moeilijke daarbij is, dat de werkelijke waarheid niet te bewijzen valt met zichtbaar materiële feiten, niet te berekenen is met getallen. Daardoor is het juist ook moeilijk om een goed onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet waar is, gebaseerd op feiten. Er zijn wel feiten in het materiële die bewijzen wat materieel gezien waar is, maar al wat geestelijk waar is, kent zulke feiten niet. Als een deur groen is, kun je zien dat hij groen is, als iemand zegt dat hij eerlijk is, kun je niet zien of hij werkelijk eerlijk is. Of die mens eerlijk is, kan hij vooral zelf weten, niemand anders dan hijzelf en Ik, Zijn Schepper, Die werkelijk leven is.

Iedereen leeft, maar voel je daarmee zeker dat Ik leven Ben? Want Ik Ben leven. In ieder mens ben Ik leven, maar veel mensen geloven dat niet en van de mensen die wel geloven dat Ik werkelijk leven ben, zijn er nog veel die zich afvragen hoe Ik leven in hem en in iedereen kan zijn. Het besef te leven is een bewijs te leven, maar er is in materieel opzicht geen bewijs, dat Ik in ieder mens leven ben, Degene ben waardoor iedereen zijn leven ervaart als zijn leven. Veel mensen kunnen Mijn bestaan niet zonder bewijs aanvaarden als waar. En toch kan iedereen vroeg of laat ontdekken dat het waar is, dat Ik besta en dat ieder mens bestaat uit Mijn leven, Mijn liefde, Mijn werkelijk bestaan. Niet door bewijzen, maar door innerlijk weten, door innerlijk beseffen. Precies zoals je zonder bewijs van jezelf weet of je wel of niet eerlijk bent, of je wel of niet blij bent, wat je niet bewijzen kunt, maar in jezelf wel zeker weet, omdat je het weet. Zoals je zonder bewijs alles weet van jezelf, zo weet je ook vroeg of laat, zonder bewijs, dat je Mijn leven bent, dat Ik besta en jouw leven Ben.

Als je alles van jezelf weet, hoe je bent, wie je bent, dan weet je dat zonder dat je het kunt bewijzen, maar je weet het. En zo kan iedereen tot weten komen, want Ik ben deel van jou en jij van Mij en door wat je van jezelf weet, kun en zul je innerlijk ook Mijn bestaan weten, zonder bewijzen. Want jij bent zelf voor jou en voor Mij het bewijs van leven. En je ziet andere mensen leven, dat kun je zien als bewijs, als je eenmaal in jezelf zeker weet. Want Ik ben materieel, zoals mensen tastbaar dingen bewijzen, niet te bewijzen. Maar in jouw hart kun je Mij voelen, Mijn leven voelen, Mijn liefde voelen en zeker weten dat jij met Mij levend bent. Mijn ware liefde bent. Want dat ben je, werkelijk waar!

Hemels Brood 5523

Sommige mensen zijn heel gedreven in hun geloof in Mij en Mijn liefde. Zij zijn als een zonnestraal in een donker bos, die opvalt door haar schoonheid tegenover het duister van het donkere bos. En de wandelaar die haar ziet, raakt geboeid door de mooie heldere straal, die het groen van de bomen en struiken raakt en de grond toont waarop het bos zijn fundament heeft.

De zonnestraal is de liefde van die mens voor Mij, die zij doorgeeft aan het woud van mensen, om hen hun goede daden te herinneren en hen hun ware basis uit Mij te tonen. Wie die zonnestraal ziet, die ziet de liefde van deze mens en zijn wens om anderen tot hetzelfde licht te brengen, want het licht dat diegene van Mij uitstraalt, is Mijn Woord dat alle leven verduidelijkt en begrijpbaar maakt. Maar men moet wel juist daar zijn waar deze straal van zuiver zonlicht tussen de bomen door schijnt, om te voelen welke boodschap dit licht in zich draagt. Er zijn mensen die deze zonnestraal zien en even in hun hart het bijzondere er van voelen, maar zodra de straal weg is, is het ook uit hun hart verdwenen. Er zijn mensen die in het bos wandelen, maar er schijnt geen licht op hun pad, omdat hun hart net zo donker is als het bos. Maar te meer komt het licht als zuivere stralen op het pad voor hen, die een licht hart hebben en weten waar dit zuivere licht tussen de bomen door te zien is. Zij genieten van de zuiverheid die een mens uit Mij aan hen geeft en weten dat het licht wat deze mens hen doorgeeft, Mijn licht is, en zij zijn Mij daar dankbaar voor.

Hen zeg Ik, weldra zullen jullie uit het bos in het open veld wandelen, in het volle zuivere licht van Mijn liefde en meer en meer begrijpen van Mij, Mijn Woord en Mijn liefde voor jullie allemaal, en de blijdschap voelen van waar werkelijk leven! Want wat in het bos de mooie zuivere stralen van licht vormt, is deel van Mijn grote allesomvattende zuivere licht, zuivere liefde, zuiver leven. Waar leven, bestemd voor jullie allemaal, Mijn liefde voor jullie allemaal. Komt in Mijn armen en leef!

Hemels Brood 5524

De minste zijn. Het is al vaker besproken en de meesten van jullie weten wel, dat het belangrijk is om de minste te kunnen zijn. Alleen, hoe belangrijk het ook is, het is even zo moeilijk om het te zijn. Want al gauw komt er weerstand bij iemand op, als hij zich onheus behandeld voelt, gekwetst voelt, tekortgedaan vindt. En hoewel diegene dan kan denken, laat gaan, wees de minste, in het gevoel is het niet direct weg en ben je niet zo gemakkelijk werkelijk de minste.

Vaak zit de kern van dat gevoel diep verborgen in je innerlijk en heeft het te maken met eigenwaarde die aangetast wordt. Om te voorkomen dat je eigenwaarde aangetast wordt, is het nodig dat je goed weet wat je eigenwaarde is en even belangrijk, wie jouw eigenwaarde bepaalt. Het vinden van je eigenwaarde kun je alleen in jezelf, in de diepste en zuiverste oprechtheid en eerlijkheid. Met die diepste oprechte eerlijkheid in je hart bereik je Mij en uit Mij kun je precies jouw eigenwaarde te weten komen. Als je van Mij in jou weet wat jouw eigenwaarde is, weet je ook wie jouw eigenwaarde bepaalt. In jou is jouw eigenwaarde, als deel van Mij, gelijk aan Mijn Eigenwaarde, Mijn liefde. Maar of jij je naar die waarde gedraagt, is jouw keus. Dus uiteindelijk bepaal jij wat jouw eigenwaarde is en navenant zul je die eigenwaarde verdedigen, als anderen je niet behandelen naar de waarde die jij voor jezelf bepaald hebt.

Alleen, de vraag daarbij is, is wat jij voor jezelf als jouw eigenwaarde bepaald hebt, wel je werkelijke waarde? Want Ik zeg je, als de waarde die jij voor jezelf bepaald hebt, je werkelijke waarde is, die overeenkomt met Mijn waarde, die Ik aan jou gegeven heb, dan zul je geen enkele aandrang voelen om je waarde te verdedigen. Want niemand kan met zijn doen of laten, met wat hij van jou vindt of niet vindt, met wat hij over jou zegt of zwijgt, met hoe hij je ook kwetst of neerbuigend behandelt, daar iets aan veranderen. Het enige is, dat hij jouw waarde niet kent en daarbij ook zijn eigen waarde niet kent, anders zou hij zich zo niet gedragen. En juist als jij hem, vanuit jouw werkelijke waarde, behandelt naar zijn werkelijke waarde, ben jij de minste en kan hij zijn onechte waarde gaan voelen. Daarmee help je diegene om zijn gedrag te onderkennen. Het zal diegene niet meteen tot zijn echte waarde brengen, maar mogelijk wel een stap in de goede richting geven.

Maar let op, want het kan ook zijn dat diegene zich vernederd voelt en zal proberen om je onderuit te halen. Blijf in je hart standvastig bij Mij, want je ware waarde kennen, is nog niet je daaraan vasthouden. De minste zijn blijft steeds moeilijk en je zult daarop keer op keer beproefd worden. Maar je werkelijke waarde houd je altijd. Je werkelijke waarde is Mijn liefde.

Hemels Brood 5525

Liefdevolle hemelse Vader, veel mensen begrijpen niet dat U in Jezus Christus Uw Persoonlijk Goddelijke kracht getoond heeft. Veel mensen met een goed hart herkennen U niet in de Mens, Jezus Christus.

 

Toch ben Ik in de Mens, Jezus Christus, Persoonlijk op aarde gekomen, om de mensen van hun zonden te redden. En zo is dat gegaan, als in de Bijbel beschreven is. Maar de teksten in de Bijbel zijn door de eeuwen heen niet steeds juist vertaald en niet juist geïnterpreteerd. Daardoor is veel van de werkelijke betekenis verloren gegaan. Als iemand in de natuur is opgegroeid en hij komt in de huidige samenleving en iemand beschrijft hem een tafel, en hij zegt dat een tafel bestaat uit een blad met daaronder vier poten, dan begrijpt diegene dat niet, want voor hem is een blad het blad van een boom of plant, hij kent geen benaming blad voor een tafel.

Zo is het met de Bijbelteksten, met de ware betekenis daarvan zijn de mensen door de eeuwen heen niet opgegroeid. En in deze tijd groeien mensen nog minder op met de ware betekenis van de teksten in de Bijbel. Maar dat neemt niet weg dat Ik toch in de harten van veel mensen merkbaar aanwezig ben en zij zijn die mensen waarvan je nu zegt, dat zij een goed hart hebben, maar Mij niet herkennen. Ik ken hen wel en hun hart is goed, omdat zij Mij toegelaten hebben in hun hart zonder Mij Persoonlijk te kennen. Want zijn voelen wel, dat het beste om naar te leven liefde voor elkaar is, en daarmee doen zij goed, ook al hebben zij Mij nog niet herkend. Maar het verschil tussen hun goede hart en de wereldsgerichte harten wordt steeds groter, zodat het hen toch ook aan het denken zet.

Want een goed en liefdevol hart wil graag het goede voor alle mensen en als de tijd daarvoor rijp is, kom Ik in al die harten tot zicht, en dan zullen zij allemaal Mij in hun hart herkennen, niet door wat er in de Bijbel staat, niet door wat mensen zeggen dat er in de Bijbel staat, maar door van Mijzelf in hun hart te begrijpen, dat Ik hun leven ben, hun Schepper, hun God. In Jezus Christus ben Ik door geboorte op aarde gekomen, maar dan kom Ik terug op de wolken van hun liefde, in hun hart, duidelijk herkenbaar voor alle mensen. Velen zal dat tot een grote schrik zijn, maar veel anderen zullen vol vreugde Mij ontvangen en Mijn ware liefde zal de aarde en al haar bewoners in het volle zuivere licht zetten van Mijn ware liefde, werkelijk gelukzalig leven.

Hemels Brood 5526

Je bent een eigen bestaan, je hebt het besef te bestaan. Mensen noemen dat het ego. Het ik. Iedereen heeft een ego, het eigen besef te bestaan. Veel mensen zetten dit ego in de wereld centraal en veel mensen stellen hun ego voor dat van anderen. Dat komt vooral tot uitdrukking in hun doen en laten. Dit centraal stellen van het eigen ego leidt nog al eens tot problemen, omdat het ene ego de strijd aangaat met het andere ego om zijn centrale positie erkend te krijgen. Zo’n strijd kan er heftig aan toegaan, vooral als het om meerdere ego’s gaat. Je kunt dit zien als een strijd om macht voor het ego.

Maar Ik heb de mens geen ego, geen eigen besef te bestaan gegeven om macht te veroveren. Ieder mens heeft zijn ego, zijn besef te bestaan gekregen, om zelfstandig te leven, niet om strijd te voeren om macht, maar om zelf te leven, zelf bewust van zijn leven te zijn. Het ego in ieder mens is nodig, het is je besef te bestaan, en de bedoeling daarvan is, dat iedereen de gelukzaligheid van werkelijk leven zelf persoonlijk kan ervaren, dat niet Ik alleen gelukzalig leven ben, met al wat in Mij is, maar dat jullie mensen met Mij samen gelukzalig leven zijn en daarbij ieder persoonlijk deze gelukzaligheid van werkelijk leven voelen. Vanuit Mij zijn jullie geschapen, wezenlijk uit Mij en hebben jullie allemaal jullie eigen ego gekregen uit Mij, dit ego is van oorsprong goed, maar wat het ego zich toe-eigent, is niet altijd goed.

Want het ego heeft de mogelijkheid gekregen om vrije keuzen te maken, en die keuzen leiden nog al eens af van wat werkelijk gelukzalig leven is. Dat is mogelijk omdat het ego de vrijheid van keus heeft, om zich zelf in het centrum van zijn bestaan te stellen, of Mij. Het ware levensgeluk is verbonden aan Mij als centrum van bestaan, omdat Ik Bestaan Ben. Alles is uit Mij, niemand kan zelf het centrum van bestaan zijn, omdat niemand uit zichzelf is. Pas als iemand dat tot in het diepst van zijn ego begrijpt en aanneemt in al zijn handelen en alleen Mij, Mijn ware bestaan, Mijn ware liefde en haar wijsheid erkent en centraal stelt, leeft hij. Dan is zijn ego gelijk aan Mijn aan hem gegeven ego. Want het ego is uit Mij volmaakt, maar het kent haar plaats niet altijd.

Jullie zijn wezenlijk uit Mij, wezens die in Mij leefden, zonder het eigen besef te bestaan. Ik heb jullie mensen geschapen met het vrije besef te bestaan, omdat Ik Mijn gelukzaligheid met jullie wil delen. Nu leven jullie met het eigen besef te bestaan, kom tot je ware oorspronkelijk gelukzalige bestaan, wat je van eeuwigheid aan reeds bent, kom tot Mij, tot Mijn liefde en wees werkelijk gelukkig met Mij. Weet, Ik heb jou geschapen om Mijn gelukzaligheid mee te delen en Ik heb jou oneindig lief. In Mijn oneindige liefde voor jou zal Ik niet rusten voor jij en jullie allemaal als eigen besef van bestaan tot die gelukzaligheid gekomen zijn, Die Ik Ben.

Hemels Brood 5527

In het begin dat iemand in zijn hart bij Mij komt, zijn er nog veel eigen gedachten die bij diegene opkomen. Ook al weet hij dat hij zijn gedachten moet loslaten om Mijn stem als gedachten in hem te kunnen vernemen, dat zal niet meteen lukken. Het vraagt oefening om de eigen gedachten helemaal tot stilstand te brengen, zodat Mijn stem als gedachten in je kan opkomen. En dan zullen in het begin ook nog de eigen gedachten en datgene wat als Mijn stem aan gedachten in je hart komt, met elkaar verweven zijn. Daarom is het nodig om je te oefenen in het maken van onderscheid tussen wat nog je eigen gedachten zijn, en wat je als Mijn stem mag aannemen.

Maar wie het ernstig meent om Mij in zijn hart te gaan verstaan, die open Ik langzaam het vermogen om het verschil te gaan voelen tussen wat nog zijn eigen gedachten zijn en wat Mijn stem als gedachte is. Gaandeweg zal diegene meer en meer het verschil voelen en gaandeweg zal hij zijn eigen gedachten tot stilte brengen. Maar het vraagt oefening en vooral ook doorzettingsvermogen. Want wie het opgeeft, omdat hij denkt dat het voor hem niet is weggelegd, of omdat hij denkt dat hij voor een contact met Mij te zondig is, die doet niet alleen zichzelf tekort, maar beseft ook nog niet hoe lief Ik hem heb, en hij wijst daarmee Mijn liefde af. Kom en wijs Mijn liefde voor jou niet af maar vertrouw Mij, Ik wil jouw vriend, jouw familie, jouw liefdevolle Vader zijn en Ik wil heel graag contact met jou in je hart. Hoe meer jij dat zelf ook wilt en hoe ernstiger jij daarin bent, des te eerder vind je de innerlijke stilte waarin je Mijn stem als gedachte in je hart gaat herkennen. Het lijkt wellicht moeilijk, maar als je eenmaal het contact met Mij gevoeld hebt, kun je dat keer op keer weer voelen en met Mij van gedachten wisselen, in je hart.

Alles kun je met Mij bespreken. Misschien kan Ik niet altijd op alles meteen een antwoord geven, omdat sommige dingen tijd nodig hebben en het je geen goed zou doen, als Ik je daarover voortijdig antwoord zou geven. Vertrouw er dan op dat Ik je gehoord heb en dat Ik weet waar je moeite mee hebt. Vertrouw er dan op, dat wat voor jou en alle mensen het beste is, voor elkaar komt. Weet dat Ik altijd in grote liefde voor jou en alle mensen zorg. Ook al is dat niet altijd meteen wat iedereen graag heeft. Ik geef en herstel altijd wat het beste is, uit liefde voor jullie allemaal. Kom in je hart en ontmoet Mij, hoor Mijn stem in je hart, die als gedachten in je opkomt. In de stilte van je hart kun je Mij verstaan en Mijn ware liefde voor jou altijd voelen. Ik heb jou lief.

Hemels Brood  5528

Aarzel niet om je hart te volgen. Om het gevoel in je hart te volgen. Want een spontaan in je hart gegeven idee is Mijn idee voor jou en voor anderen om je heen. Overdenk zo’n gevoel in je hart niet met je verstand, want dan gaat de tegenkant, de verleider, er van alles tegenin brengen, zodat je gaat denken dat je maar beter je hart niet volgt en dan zie je ergens van af wat goed is en voor medemensen goed kan zijn. Er zijn zoveel mensen die Ik spontaan in hun hart goede raad geef en die dat vervolgens met hun verstand gaan overdenken en daarbij de normen en waarden van de wereld betrekken, of liever gezegd, het gebrek aan goede en waardevolle normen en waarden erbij betrekken. En door dat denken wordt het spontaan ingegeven goede idee geheel vervormd en van het goede ervan blijft weinig of niets over. Dus als bij jou een goed idee spontaan in je hart opkomt, bespreek het dan met Mij in je hart, maar niet met je verstand, zonder Mij. Want hoogstwaarschijnlijk komt dat goede idee van Mij en doe je er goed aan het ten uitvoer te brengen.

Maar let op, want het verstand komt ook weleens met een idee en dan is er wel een verschil. Het onderscheid is meestal moeilijk te maken, daarom is het altijd het beste om ermee bij Mij in je hart te komen. Lukt dat je niet, doe dan wat je in je hart voelt dat goed is. En lukt het je ook niet om je hart los van je verstand te voelen, doe dan wat je als het beste wilt. Dan komt wel uit of het ook het juiste is. En mocht het niet uitpakken als het beste om te doen, dan heb je je best gedaan, om het naar beste weten voor elkaar te brengen en dan zal Mijn lering aan jou mild en vriendelijk zijn. Want Ik ben jouw liefdevolle hemelse Vader, Die jou in liefde opvoedt zoals voor jou en al je medemensen het beste is.

Zo ben Ik ook jouw leraar, Die jou leert tot werkelijk gelukzalig leven te komen. En Mijn leer is zacht en licht voor al degenen die zich ervoor inzetten Mijn liefde te leren zijn. Maar de beproevingen zijn soms wel heftig en niet gemakkelijk. Weet dat ook dat Mijn liefde voor jou is. Want van al deze beproevingen, die je als zwakte van jezelf ziet, word je juist heel sterk in ware liefde en in het weerstaan van de verleider die er altijd op loert om de goede mens ten val te brengen. Maar juist al jouw moeite maakt jou sterk in Mijn liefde, waarmee jij beschermd, waarmee jullie allemaal beschermd zijn. Alles zal goed komen in Mijn liefde voor jou en voor jullie allemaal. Mijn liefde doet iedereen altijd goed, vertrouw daarop!

Hemels Brood 5529

Als je ergens naar binnen wilt, moet er wel een deur open zijn of opengaan. Of je moet een sleutel hebben om de deur open te maken. Met een sleutel kom je altijd binnen, maar dan moet je die sleutel wel hebben. Ik heb jullie medemensen allemaal de sleutel van Mijn woning gegeven en als je die kwijtgeraakt bent, heb Ik je steeds weer opnieuw de sleutel van Mijn woning gegeven. Veel mensen hebben de sleutel van Mijn woning verloren en zij hebben er geen interesse in weer een sleutel van Mij te krijgen. Ik heb ook meerdere sleutels aan mensen gegeven, zodat zij daarvan konden uitdelen, maar veel mensen nemen die sleutel niet eens aan. Terwijl ze dakloos zijn en een sleutel kunnen krijgen van Mijn woning, waar alles is wat voor hen nodig is, nemen zij die niet aan. Liever zijn zij berooid en dakloos.

Maar nu begrijpen jullie die dit lezen ook wel, dat Ik het hier niet heb over een metalen sleutel en een materiële woning, maar over Mijn woord, over Mijn leer, over Mijn liefde om aan te nemen en je naar te gedragen om in Mijn woning, dat is het werkelijk gelukzalige leven te komen. Dat is een heel ander soort sleutel dan de meeste mensen kennen en graag geef Ik alle mensen Mijn sleutel van ware liefde, maar het heeft hun belangstelling over het algemeen niet. Jullie die Mij liefhebben, jullie hebben Mijn sleutel inmiddels leren kennen en je weet wel, dat deze sleutel niet zo gemakkelijk als een materiële sleutel in zijn slot omdraait, gebruikt kan worden. Want de vorm van de sleutel tot Mijn woning hangt samen met het gedrag van de mens. Het gedrag van de mens moet gelijk aan de vorm van de sleutel zijn, dat is, gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid om Mijn woning binnen te komen.

Maar wees niet teleurgesteld als je gedrag nog niet zo volmaakt als Mijn liefde is. Want om Mijn woning heen staan veel goede woningen die in zich ook veel hebben om aan de menselijke noden te voldoen. En op ieder gedrag past wel een sleutel om in zo’n woning binnen te komen. Niet alleen is zo’n woning bij Mij in de hemel, maar ook op aarde zijn die woningen. Daar zijn ze als scholen waar mensen besef geleerd krijgen van Mij en Mijn liefde. Waar het gedrag tot een passende sleutel gebracht wordt om uiteindelijk Mijn woning binnen te komen tot grote vreugde van allen die daar al zijn. Wees Mijn liefde en vind de sleutel van Mijn woning.

Hemels Brood  5530

Als dankbaarheid in het hart opwelt, juichen de Engelen van vreugde, omdat zij dan de zegen van de hemelse Vader aan zijn mensenkind voelen en weten dat Mijn liefde weer gezegend heeft, wie hem liefhebben en op zijn liefde vertrouwd hebben. De op aarde verblijvende mensen zijn zich van die grote hemelse vreugde niet bewust, maar wie dankbaarheid in zijn hart voelt, die weet dat Ik hem goed gedaan heb en de Engelen in de hemel juichen.

Wees verblijd kind op aarde, wees verblijd kinderen op aarde, want Mijn genade is met jullie allemaal in Mijn grote liefde voor jullie allemaal. Want Ik ben bij jullie, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde, er is geen moment dat Ik niet bij jullie ben en jullie altijd in Mijn liefde omarm, help, steun, leid, voed, te drinken geef, kleed en woning geef. Alles heb je aan Mij te danken, alles. Zegen aan degenen die dat in hun hart weten, voelen, aannemen, en die dat tot ware levensovertuiging is. Want zij beërven alles wat Ik bezit, bij leven en welzijn, in grote vreugde met Mij samen. Want Ik heb eeuwig levensbezit en zij hebben met Mij Mijn eeuwig levensbezit, de volkomen zaligheid te leven zoals Ik leef, te zijn zoals Ik Ben. Weet dat op aarde deze gelukzaligheid, die werkelijk leven is en waar door veel mensen aan voorbijgegaan wordt, toch in het hart kan zijn, de hemel op aarde kan in je hart zijn, zodra je je met Mij verbindt.

Want in het geestelijke zijn hemel en aarde geen materieel begrip, geen letterlijke plaats, maar een hoedanigheid die werkelijk is, waar je ook bent, op aarde of in de hemel. In je hart kun je dat allemaal precies begrijpen, als je dat wilt. Want in je hart is de aarde, de hemel en in je hart ben Ik, je Schepper, God en liefdevolle hemelse Vader. Wie oren heeft die hore! En wie hoort en verstaat, laat die, zoveel hij kan, daarnaar handelen. Dan zal hij op aarde evengoed in de hemel zijn en op aarde met Mij wandelen, zoals Henoch wandelde met God, met Mij. Wees gezegend, alle dagen tot in de eeuwigheid. Alles komt goed en in je hart zul je dankbaar zijn met al Mijn goede zorgen en weten, dat Ik altijd bij je ben tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid.

Dank U hemelse Vader voor Uw heling, Uw genezing, voor Uw liefde, zegen mij en alle mensen om tot Uw ware liefde te komen, zowel op aarde als in de hemel. Uw wil geschiede voor ons allemaal zoals in Uw liefde het beste is.

Hemels Brood  5531

Er zijn op de wereld zowel lieve mensen als niet lieve mensen. Maar alle mensen heb Ik lief, of ze nu wel of niet lief zijn. En zoals Ik alle mensen liefheb, zo is het bedoeld dat alle mensen elkaar liefhebben, zonder voorwaarden liefhebben. Als alle mensen elkaar zouden liefhebben en Mij als eerste, dan zou dat heel gemakkelijk zijn. Maar niet iedereen is even lief voor elkaar en dat maakt het al veel moeilijker. Evengoed blijft het nodig om lief te hebben, ook diegenen die jou niet liefhebben, je onheus behandelen. Want het ware leven is werkelijk zonder voorwaarden lief te hebben en niet alleen diegenen die je gemakkelijk kunt liefhebben, maar vooral ook diegenen die je moeilijk kunt liefhebben. Want voor veel mensen is het al moeilijk om iemand lief te hebben die hen om de ene of andere reden niet aanstaat. Dus wanneer diegenen zich tekortgedaan voelen, zullen zij zelfs boos worden en wellicht zelfs wraak willen nemen. En boos worden is het tegenovergestelde van ware liefde.

Maar al denken mensen van wel, Ik word niet boos. Hoe zou Ik volmaakte liefde kunnen zijn en ook boos kunnen zijn? Want dat is het totaal tegenovergestelde van ware liefde. Nu zijn er mensen die zich afvragen, maar de straf die door U soms gegeven wordt, is dat dan niet uit boosheid? Diegenen zeg Ik, nee, want Ik bestraf niet, Ik leer. En dat leren gaat soms met moeilijkheden gepaard. Omdat het met moeilijkheden gepaard gaat, denken mensen dat Ik hen straf, maar in werkelijkheid is het Mijn grote liefde voor die mens en is Mijn lering aan diegene alleen in zijn voordeel en het komt hem altijd ten goede. Maar veel mensen kunnen dat niet als Mijn liefde zien en houden vast aan Mij als bestraffende God. Daardoor denken zij dat het bestraffen van hun medemensen die hen kwaad gedaan hebben hetzelfde is. Maar de mens kan de maat niet kennen en zijn bestraffen is doorgaans niet uit liefde, maar uit verontwaardiging, uit boosheid over wat hem is aangedaan. Dat is bij Mij nooit zo.

Daarom, als je iets aangedaan is en je vindt de liefde niet in je om diegene die je tekortdeed met liefde te helpen, tot inzicht te komen over zijn onterechte handelwijze, kom dan bij Mij en vraag Mij om de liefde die daarvoor nodig is. En lukt je dat niet, laat het dan aan Mij over, want Ik weet en zie alles en Ik zal dan diegene op Mijn wijze tot inzicht brengen. Niet omdat hij jou tekortdeed, maar omdat hij zichzelf tekortdeed en daarmee niet dichter bij zijn ware werkelijke leven komt. Dan zal hij op zijn tijd van Mij lering krijgen in ware warme liefde. Bedenk dat steeds, want liefde is het beste voor iedereen.

Hemels Brood  5532

Planten, bomen, struiken, alles gaat bloeien op zijn tijd. Maar een bloem komt eerst tot ontwikkeling uit een knop en de knop komt eerst tot ontwikkeling aan de tak of de steel en dat komt ook eerst tot ontwikkeling. Elke ontwikkeling kost tijd, sommige ontwikkelingen gaan sneller, andere duren langer. En zo gaat het ook met de ontwikkelingen van de mensen in allerlei opzichten. Het één gaat sneller dan het ander en dat verschilt ook per mens, per karakter, naargelang de talenten die mensen hebben, waarbij het hebben van een makkelijk karakter wel meer voordeel geeft, maar diegene daarmee niet een beter mens is dan een ander met een moeilijker karakter. Want zo wordt daar vaak wel over gedacht.

Iemand die veel geduld heeft neigt ertoe een ander met minder geduld aan te sporen om meer geduld te hebben. Vaak uit een soort van onbegrip voor het weinige geduld. Dit soort aansporingen zet dan ook geen zoden aan de dijk, want wat voor de één gemakkelijk op te brengen is, is dat voor een ander niet. Dan komt het erop aan dat degene met weinig geduld dit accepteert en er niet om in de strijd gaat en dat degene met veel geduld zijn geduld niet hoger stelt dan dat van de ander. En juist dat laatste gebeurt gemakkelijk wel en gezegd wordt, dat men er de moeite niet voor doet. Wat weet iemand van de moeite, wanneer hij vanuit zichzelf geduldig is zonder daar moeite voor te hoeven doen? Niet veel of niets. En toch staan sommigen zich erop voor, als was het een eigen inspanning, die op zich zijn eigen inspanning niet of nauwelijks is.

Wie ergens meer van heeft, laat die het dan aan degene die er minder van heeft geven, in liefde voor elkaar en vanuit het besef dat elke gave een gave van Mij is, van Mijn liefde. Niet anders dan Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood  5533

Soms kun je gemakkelijk op Mij vertrouwen, soms is dat moeilijker. Ik weet waarom het dan moeilijker is. Het ligt niet alleen aan jou, of je wel genoeg vertrouwen in Mij hebt, maar ook aan de omstandigheden en aan de mensen om je heen. Want niet alles gebeurt zoals dat het beste, het eerlijkste, het vriendelijkste is en dan ontstaan er situaties die doorgemaakt moeten worden, terwijl het niet nodig geweest zou zijn, als vastgehouden was aan wat het beste is, het eerlijkste, het vriendelijkste. En dan is het moeilijk om te vertrouwen dat alles gebeurt zoals het vanuit Mij bepaald is. Maar sommige dingen gebeuren niet omdat Ik dat zo bepaald heb, maar doordat anderen keuzen gemaakt hebben in hun vrijheid, die niet zo goed, liefdevol, eerlijk en steunend zijn.

Iedereen komt dat in zijn leven tegen, dat de ene mens hem vriendelijk bejegent, terwijl een ander in dezelfde omstandigheden het tegendeel van vriendelijk is. Ik heb dat zo niet bepaald. Dat ligt aan die mens. Wat Ik wel doe, is de gevolgen voor alle betrokkenen de beste uitwerking te laten hebben. En dan kan het moeilijk zijn om op Mij te blijven vertrouwen als mensen onaangename keuzen maken. Denk dan niet dat het Mijn toedoen is dat zulke keuzen gemaakt worden, maar houd er wel aan vast, dat Ik je help om de gevolgen te dragen en je zoveel als nodig zelf compenseer voor de tekorten die je door de keuzen van anderen te verdragen krijgt. Weet daarbij ook, dat je niet de enige op aarde bent die door de keuzen van medemensen in ongemakkelijke situaties terechtkomt. Want de aarde is overbevolkt met mensen die keuzen maken zonder te beseffen hoe ze daarmee anderen tekort doen en het moeilijk maken.

Zo is het op aarde. Toch is het juist die aarde waarop je verblijft, die jou de weg biedt naar Mij, je Schepper en hemelse Vader, naar een zelfstandig en van jezelf bewust bestaan in de volle gelukzaligheid van werkelijk leven, wat Mijn waar, gelukzaligmakend leven is. Mijn liefde voor jullie allemaal geeft jullie werkelijk leven, voor altijd. Maar de weg over de aarde met die ups en downs blijft daarvoor nodig. Jouw ware levensweg over de aarde brengt je bij Mij, je ware, gelukzalige leven, Mijn liefde.

Hemels Brood  5534

Zouden mensen alles hebben wat hun hartje begeert, genoeg te eten en te drinken, een fijn huis om in te wonen, fijne familie en fijne vrienden, Mij en Mijn liefde kennen, over alles tevreden zijn en niets te doen hebben, zouden ze dan daarmee gelukkig zijn? Ik zeg je, uiteindelijk niet. Je kunt alles hebben, maar geen werk om te doen, wat kun je dan met al die fijne mensen, met alle bezit, met Mij en Mijn liefde? Je kunt het dan niet tot uiting brengen. Het is alsof je met alle vriendelijke mensen bij elkaar zit en zit. Hoe lijkt je dat? Toch zijn er veel mensen die denken, dat het werkelijk gelukzalige leven hen alles wat ze nodig hebben zal geven, zonder er iets voor te hoeven doen en dat ze daar dan voortdurend heel blij mee zijn.

Stel het je eens voor, dat je niets hoeft te doen en alles wordt je nagebracht, je bedenkt het en hup, het is er. Kijk, zo gaat dat niet. Want daarmee zou niemand echt blij zijn en blijven. Wellicht zal het voor diegene die het moeilijk gehad heeft op aarde eerst wel een verademing zijn, maar op de langere termijn wordt het saai en slaat de verveling toe. Dan is het ineens niet meer leuk, om alles zonder er iets voor te hoeven doen, te krijgen. Op aarde hebben mensen vrije tijd. Dat is tijd waarmee ze kunnen doen wat ze leuk vinden. En veel mensen hebben een of meerdere hobby’s waar die vrije tijd voor gebruikt wordt. En nu kun je vragen, dan kan dat in de gelukzaligheid van leven toch ook? En Ik zeg je, hoe dan? Wil je hobby’s hebben na je leven op aarde of wil je tot werkelijk gelukzalig leven komen?

Vergeet niet dat de tijdopvulling op aarde veelal een lege is, als je het geestelijk bekijkt. In het materiële is nog het materiële en dat is goed. Dus op aarde is elke hobby passend bij het aardse bestaan. Maar bij het geestelijke past alleen het geestelijke, het ware werkelijke leven, dat gelukzaligheid geeft, juist in werkzaamheid. Want gelukzaligheid verwerft niemand zonder beweging, zonder werkzaamheid. Net zoals je je blij kunt voelen met het doen van bepaalde werkzaamheden, zo is blijdschap een onderdeel van ware gelukzaligheid van werkelijk leven. Dat is niet het doen van een hobby, maar dat is werkelijk leven en werkelijk leven is Mijn liefde leven, dat is geen niets doen, maar werkzaamheid en juist die werkzaamheid van volledig handelen naar Mijn liefde, geeft in het hiernamaals die ware blijvende gelukzaligheid, hemelse gelukzaligheid uit volmaakte vreugdevolle werkzaamheid, Mijn liefde alom doen en zijn!

Hemels Brood  5535

Met twee maten meten. Veel mensen meten met twee maten en zelfs met veel meer dan twee. Vaak hebben mensen voor zichzelf een heel andere maat dan voor hun medemensen. Veelal heeft het ermee te maken, dat zij denken de situaties van hun medemensen goed te kunnen inschatten. Maar zij gebruiken daarbij hun eigen perspectief en daarmee lijkt het dat hun inschattingen goed zijn. Het zich kunnen verplaatsen in de situatie van een medemens is veel moeilijker dan de meeste mensen beseffen. Daardoor kunnen onaangename situaties ontstaan. Een goede communicatie tussen mensen onderling, waarbij goed naar elkaar geluisterd wordt, is eigenlijk nog heel zeldzaam. Wat gezegd wordt en hoe iets opgevat wordt verschilt vaak, terwijl gedacht wordt, dat verstaan is wat gezegd is. Maar ook dat is gebaseerd op het meten met verschillende maten. Wie zich werkelijk goed in de situatie van een medemens wil kunnen verplaatsen, die zal daarvoor in direct contact met Mij moeten zijn. Mijn maat is een zuivere enkele maat, die iedereen volkomen recht doet.

Niemand heeft al het vermogen om zuiver te meten. Alleen degenen die dat bij zichzelf erkennen, zullen Mijn maat kunnen aanvoelen en zullen beseffen dat ieder mens zulke unieke situaties doormaakt, die met niets van wat een ander meemaakt te vergelijken zijn. Want ieder mens is uniek en al kunnen mensen veel op elkaar lijken, ze zijn toch nooit gelijk. Het verschil tussen de ene en de andere mens kan heel groot zijn. Het deel wat verschillend is, is dan ook steeds het struikelblok om elkaar goed en naar waarheid te kunnen inschatten en je te kunnen verplaatsen in wat een medemens meemaakt en wat dat voor hem betekent. Zo is er op aarde veel wat langs elkaar heen gaat en misverstanden geeft. Maar wie zich in zijn hart tot Mij wendt, die zal al veel meer begrijpen van wat iemand meemaakt en wat dat voor hem betekent, dan mensen die denken goede mensenkenners te zijn, maar van hun eigen perspectief uitgaan.

Hoe het ook gaat, of mensen nu wel of niet bij Mij komen om een juiste inschatting te kunnen maken, Ik zorg evengoed voor iedereen. Want in Mijn liefde is iedereen gelijk en in Mijn liefde ligt de enige ware maat voor alle mensen.

Hemels Brood  5536

Vroeger was het voor veel mensen van belang om naar de kerk te gaan op zondag. Dat had een bepaalde betekenis en was een bewijs te geloven. Wie naar de kerk ging zou meer te vertrouwen zijn dan wie niet ging, kerkgangers werden gezien als de brave, gelovige mensen. Maar zij waren niet braver dan de doorsnee mensen, al gaf het hen toch wel het voordeel, eerder geloofd te worden. Nu is de kerk ver teruggedrongen in de samenleving, een soort overblijfsel, wat langzaam in een nieuwe vorm van de samenleving oplost. Hoewel de kerk als zodanig een instituut is, dat de mens niet altijd eerlijk en juist geïnformeerd heeft over de waarheid van Mijn Woord, heeft zij toch haar waarde gehad, want in een zekere mate van geloof in Mij en Mijn Woord hield zij de mensen bij elkaar.

Maar nu is het tijd dat de mensen het ware geloof in Mij en Mijn Woord vinden met de ware betekenis ervan en nu is het tijd dat de mensen Mijn liefde direct in hun hart gaan leren kennen en gaan inzien dat Ik geen dwingende en geen straffende God ben, maar een liefdevolle God, Die iedereen het beste gunt. Daarbij is het nu ook de tijd dat mensen Mijn liefde gaan begrijpen, gaan begrijpen dat iedereen het beste gunnen niet is wat mensen voor zichzelf als het beste, aards materieel gezien, willen. Maar het is niet de tijd dat mensen van het ene op het andere moment Mij in hun hart herkennen en Mijn liefde plotseling helemaal begrijpen. Het is een proces dat gaande is en de ene mens voelt en herkent Mij al wel in zijn hart, maar veel anderen nog niet.

Want uiteindelijk is de kerk ieders hart en is naar de kerk gaan, naar je hart gaan om Mij daar te ontmoeten en met Mij te spreken. Dat is nu nog door veel mensen niet begrepen, zij hebben de kerk als instituut verlaten en zoeken nu naar hun eigen invulling van leven. Daarmee zetten zij het proces in werking, waardoor zij op een zeker moment tot waarheid van leven gaan komen. Want wat vandaag niet is, kan morgen of volgende week of volgend jaar zo zijn. En dat is ook Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood  5537

Lieve mensen, met jullie gebrekkige liefde voor elkaar en daadwerkelijk voor Mij, kunnen jullie je slechts voor een deel iets voorstellen van de enorme omvang van Mijn liefde voor jullie, voor alle mensen. Vooral ook omdat er op aarde veel leed is. Want liefde, zoals jullie daar invulling aan geven, zou alle leed weghalen of zelfs voorkomen. Dat Mijn liefde ook op een andere manier tot uiting komt en juist leed met zich meebrengt, is voor veel mensen heel moeilijk te plaatsen als liefde. Op aarde zijn mensen vrij in hun keuzen, of zij daarmee nu goed doen of geen goed doen, zij zijn er vrij in te doen en te laten wat ze zelf willen. Dat betekent dat er op aarde veel verschillende handelwijzen zijn, die het goede of het tegenovergestelde daarvan bewerkstelligen. Goed en kwaad wisselen elkaar op aarde af, met het gevolg dat iedereen daarmee te maken heeft. Zou Ik een keus blokkeren of ombuigen, dan zou Ik daarmee diegene de vrijheid van keus benemen. Dus is de aarde een soort vrijplaats voor mensen om te doen en te laten wat ze willen, met goede of nare gevolgen voor medemensen.

Wat kan Mijn liefde daaraan doen, zonder die vrijheid van keus te belemmeren en toch de onschuldigen niet tot lijden te brengen door alle vrije keuzen die het tegenovergestelde van goed en liefdevol zijn? Ik zal het je zeggen: de kracht geven om te dragen. Te dragen wat je kwetst, wat je tekortdoet, wat je pijn doet, je liefde vertraagt, zodat het je geen ware schade doet, aan je besef van Mijn liefde voor jullie, voor jou. Daarvoor heb Ik je talenten gegeven, zodat je, door Mij gedragen, steeds zodanig met de goede en niet goede keuzen van je medemensen kunt omgaan, dat het je dichter bij Mij brengt. Zelfs de karaktereigenschappen die je hebt, heb je precies zo gekregen als voor jou, gedurende de tijd die je op aarde bent, nodig is om aandeel te hebben aan de verbetering van de mensheid tot ware, zuivere, onvoorwaardelijke liefde.

Mijn liefde heeft vooraf aan de Schepping al alles en iedereen zo in vorm gezet, zo uitgebalanceerd, talenten gegeven en karakters bepaald, dat ieder mens, in Mijn liefde gevat, tot waar leven kan uitgroeien in dienst van elkaar. En die dienst voor elkaar kan zijn, te lijden zodat anderen leren. Maar dat lijden zal altijd door Mij gecompenseerd worden, het zal altijd vorderingen geven ten aanzien van het verwerven van het ware, gelukzalige leven. En wie zijn lijden en moeite kan zien als een dienstbaarheid aan Mij voor zijn medemensen, als liefde van Mij om de zwakkere mens door de sterkere mens te helpen ook tot waar leven te komen, die zal meer van Mijn liefde leren kennen en meer van Mijn liefde zelf gaan zijn. Dienstbaar aan Mij en aan zijn medemensen. Zalig degenen die verdragen, want dat is Mijn liefde zijn.

Hemels Brood  5538

Op aarde is er voor iedereen wel een handicap om te overwinnen. Niet de handicap zelf, maar datgene waar de handicap voor staat. Want elke handicap, of dat nu een lichamelijke zwakte, een gebrek aan eten of drinken, een mentale afwijking of wat dan ook is, het staat voor iets dat op aarde te overwinnen is. Maar het is altijd verbonden aan het universele geheel van alle mensen tezamen. Dus wie een lichamelijke zwakte te overwinnen heeft, heeft aandeel in de lichamelijke zwakte in het algemeen om overwonnen te worden. Het is dus niet zo dat de zwakte van die mens alleen gerelateerd is aan zijn eigen doen en laten, maar aan de zwakte die in de mensheid aanwezig is en met het doen en laten van de hele mensheid te maken heeft. Daarom is het niet alleen aan de mens die de handicap heeft om de overwinning te behalen, maar ook aan alle medemensen. Niemand is alleen verantwoordelijk voor een handicap, ook al komt het bij de één wel en bij een ander helemaal niet voor.

En alweer is dit een onderdeel van Mijn Schepping, die Ik ten gunste van alle mensen in Mijn ordening zodanig geplaatst heb, dat steeds alle mensen daarin een verantwoordelijkheid hebben. Temeer ook, omdat ware liefde geen onderscheid maakt en geheel onbaatzuchtig is. Zodat in degenen die naar ware liefde streven te handelen, de liefde ook naar volkomen onbaatzuchtigheid haar werk kan doen voor iedereen. Zodat de sterken zich kunnen inzetten voor de zwakken, want in het universele liefdevolle leven zijn alle mensen tezamen één lichaam, één geest en zo is het dan ook nodig voor iedereen, geen onderscheid te maken tussen zwak of sterk, want wanneer de sterke zijn verantwoordelijkheid in liefde niet neemt voor zijn zwakke medemens, dan is hij net zo zwak. Doet hij dat wel, dan zijn de sterken en de zwakke even sterk.

Denk hier maar eens over na, want meestal zijn de sterke mensen toch minstens ietwat arrogant ten opzichte van de zwakkeren. Alsof het hun verdienste is dat ze die handicap niet hebben. Weet bij dit alles, dat Ik jullie leven ben, volmaakt, zonder enige handicap. En dat jullie allemaal tezamen mens zijn in Mijn liefde, pas volmaakt tezamen persoonlijk mens zijn in Mijn liefde, één met Mij.

Hemels Brood  5539

Er zijn open plekken op de aarde, waar je niet beschut bent tegen gevaar. Er zijn open plekken in je geestelijk denkgoed, de basis waarop je handelt heeft open plekken, waar je niet beschut bent tegen verleiding. Wie op avontuur naar die open plekken op aarde reist, die neemt voorzorgsmaatregelen, zodat hij toch beschut is. Voor de open plekken in je basis, voor de verleiding waarvoor je daar vatbaar bent, zijn ook voorzorgsmaatregelen nodig. Maar soms kun je er terechtkomen, zonder dat je je erop hebt voorbereid en dan is het veel moeilijker om de verleiding tot iets wat je beter kunt laten, te weerstaan. Als er geen beschutting is, heb je hulp nodig om de gevaren te overleven, als je onverwacht in een situatie komt met een sterke verleiding tot iets dat niet goed is, heb je hulp nodig.

En of je nu letterlijk en materieel gezien, op aarde in het open veld niet beschut bent tegen gevaar of in je geestelijk besef door verleiding aangevallen wordt, Ik ben jouw hulp, altijd. Kijk om je heen en zie Mij, Ik ben jouw hulp. Roep Mij en Ik kom, want Ik ben jouw hulp. Voel je je verlaten en angstig, dan is het tijd om naar Mij toe te komen in je hart, want Ik ben jouw hulp. Ik ben altijd in alle omstandigheden jouw hulp en Ik ben altijd direct bij jou in de buurt. Ik ben jouw hulp en de kracht van Mijn hulp is Mijn oneindig grote, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, waardoor je nooit iets werkelijk hoeft te vrezen. Ik ben jouw hulp als je Mij roept, maar ook als je Mij niet roept. Want Ik ben jouw Schepper, God, jouw Redder, Jezus Christus, Ik heb jou lief en Mijn liefde zal jou altijd goed doen, nu op aarde en later na je verblijf op aarde.

Als eenvoudig mens op aarde kun je niet voorbereid genoeg zijn op alle gevaren die er schuilgaan, op alle verleiding die er meer is dan jij kunt zien en je bewust bent. Maar Ik zie wel meer, Ik zie alles en Mijn liefde voor jou zal jou altijd beschermen. Want Ik ben Heerser over alles en iedereen, over de aarde en al wat erop en eromheen is, over het hele universum, over materie en geest, over elkeen en alle leven, over al wat is en wat niet is. Ik weet en zie alles, want Ik Ben Alles. En Ik heb jou oneindig lief, ja jou, jou! Ik ben jouw hulp, volkomen volmaakt leven, liefde, wijsheid. Nu en altijd. Ik heb jou lief!

Hemels Brood  5540

Zonder aan jezelf te denken, aan wat je nodig hebt, aan wat je graag zou willen, zonder aan je eerste levensbehoeften te denken, dat is waar ware liefde voor staat. Er is voor heel veel mensen altijd wel een goede reden om ook aan zichzelf te denken. En in het besef van de eigen verantwoordelijkheid is dat dan ook heel begrijpelijk. En heel vaak wordt het helemaal niet opgemerkt, dat het eigenbelang meespeelt in het handelen. Of soms wordt het pas na een tijdje bemerkt. Altijd heeft het bij het maken van een keuze te maken met het afstaan. Het afstaan van wat een behoefte is, of een gemak, of een wens. Het afstaan van iets wat je met veel moeite hebt bereikt, wat je kunt bereiken als je iets anders niet doet of niet zegt. Sommige mensen denken dat ze goed kunnen afstaan en in zekere zin kunnen zij dat ook, maar Ik zeg je, er blijft nog veel over waarvan zij niet beseffen dat ze het niet afstaan. Vaak omdat gedacht wordt, dat het niet nodig is om het af te staan. En dat is op zich al aan jezelf denken: wat niet nodig lijkt om af te staan, niet afstaan.

Maar wanneer is het wel en wanneer is het niet nodig om iets af te staan? Want wordt er door mensen niet altijd een afweging gemaakt over hoe ernstig de situatie voor een ander is? En aan de hand van die afweging wordt de ander wel of niet geholpen, wordt iets van zichzelf wel of niet afgestaan. Let eens een tijdje op de beslissingen die je neemt, waar anderen bij betrokken zijn. Is het allemaal geheel belangeloos, heb je daarbij het nodige kunnen afstaan? En hoe heb je je afwegingen gemaakt? Ik bedoel nu hiermee niet, je voor het blok te zetten en Ik verwacht ook niet dat je hierdoor volmaakt belangeloos liefde gaat zijn. Het is al genoeg als je je een beetje meer bewust wordt van je onvolkomenheid, zodat het je niet beter maakt, maar nederiger, bewuster.

Je kunt nog niet alles zo volmaakt naar onbaatzuchtige liefde, maar wees jezelf daar iets meer van bewust, dan doe je stapjes vooruit, naar ware liefde, naar werkelijk leven. Dan komt er wat van je denken naar je hart, naar je voelen en daar gebeurt de werkelijke verandering met Mij samen. Niet omdat jij je van de eigenbelangen bewust bent, maar omdat je in je hart dichter bij Mij bent gekomen, dichter bij Mijn liefde. Het gaat er niet om, nu ineens tot volmaakte liefde te komen, je bent op weg, maar om in je hart dichter bij Mij te komen, in meer nederigheid kom je dichter bij Mij en groei je vanzelf tot ware liefde. Dat is Mijn zegen aan jou!

Hemels Brood  5541

Veel mensen proberen Mijn Totaal volmaakte Zijn onder één noemer te brengen. Mijn Totaal volmaakte Zijn is niet in de aardse talen onder woorden te brengen. Begin ermee te zeggen, God is kracht, levenskracht. Vervolgens kan gezegd worden, God is volmaakte intelligentie en vervolgens, God is volmaakte liefde. Of in een andere volgorde, God is liefde, wijsheid, kracht.

Is dat alles? Bekijk de Schepping, de aarde en haar bewoners, komt dat overeen met alleen dat wat het mensenoog ziet en het mensenbrein kan begrijpen, of is er meer, wat het mensenoog niet ziet en het brein niet begrijpt? Ik zeg jullie, Ik ben meer dan een mens op aarde met zijn natuurlijke ogen kan zien, meer dan het menselijk brein kan begrijpen in zijn aards natuurlijke vorm en Ik ben meer dan mensen onder woorden kunnen brengen. Toch zoeken mensen ernaar Mijn bestaan te definiëren, om tot een afgerond geheel te komen over Mijn bestaan en Mijn leven gevende kracht van liefde en wijsheid. Vooral omdat de mens zijn plaats bevestigd wil zien. Zijn plaats als heerser over zijn eigen leven en het liefst ook over zijn medemensen. Maar hoe meer hij zijn heerschappij wil zekerstellen, des te minder kan hij Mijn ware wezenlijkheid ervaren of begrijpen wie Ik Ben en des te meer verblijft hij in de onwetende hoogmoed over zijn bestaan.

Lieve mensen, probeer Mijn bestaan, Mijn Wezenlijkheid, Mijn Goddelijkheid niet onder woorden te brengen, want het biedt je geen uitkomst in alle vragen die jullie nog hebben. Het zijn de vragen die logischerwijze in je opkomen tijdens je verblijf op aarde en de groei naar het besef van de waarheid van Mijn bestaan en je eigen bestaan, van werkelijk leven. Richt je erop in Mij te blijven geloven, zoek Mij steeds weer in je hart en er zullen in je hart steeds vragen opkomen, die in je groeiende besef van de waarheid van werkelijk leven, stap voor stap beantwoord worden.

Maak je geen zorgen als vragen niet beantwoord worden. Op de bestemde tijd zul je weten, voelen, beseffen Wie Ik Ben, leven, liefde, wijsheid, Alles. Stel je vragen in je hart en Ik zal ze beantwoorden, op de juiste tijd, op de juiste wijze. Zij zijn het teken van je groei. Ook vragen die je al langer hebt, zal Ik beantwoorden tijdens je groei, op de beste tijd. Want Ik heb jou lief, jullie allemaal.

Hemels Brood  5542

Lieve hemelse Vader, door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd ben ik gaan beseffen hoe gemakkelijk wij aan Uw helpende stem in ons voorbijgaan. Zodat we niet opvolgen wat U ons aangeeft als het beste om te doen. En nu besef ik, dat U ons vaak vooraf aan bepaalde gebeurtenissen laat weten, hoe ons erop voor te bereiden, of hoe bijkomende omstandigheden aan te pakken. En ik besef dat ik aan Uw raad voorbij ben gegaan, waardoor ik meer te verwerken kreeg, dan wanneer ik naar Uw raad geluisterd had. Maar U bent een liefdevolle en helende Vader, Die zo’n situatie toch in een voordeel voor mij aanwendt. Ik dank U daarvoor uit de grond van mijn hart! Dank U voor Uw oneindige liefde voor mij, ik besef hoe klein ik nog ben en hoe liefdevol U voor mij toch altijd blijft. Dank U!

Veel van Mijn kinderen beseffen nog niet hoe vaak Ik hen van tevoren de nodige raad geef, om de gebeurtenissen die staan te gebeuren op de beste manier aan te pakken, zodat zij er het minste nadeel van ondervinden. Maar de meeste mensen gebruiken toch meer hun verstand om bij te rade te gaan, dan hun hart en vaak weten mensen niet welke gebeurtenissen hen te wachten staan. Dan voelen zij in hun hart Mijn raad wel, maar met hun verstand begrijpen zij niet waarom het nodig is om naar die raad in het hart te luisteren. Ook omdat zij het verschil in resultaat van handelen niet beseffen. Dus wordt Mijn raad vaak terzijde geschoven en zelfs als de voor Mij al bekende gebeurtenissen plaatsvinden, denken zij niet meer aan de raad die Ik hen vooraf in hun hart gaf.

Maar jij hebt je nu Mijn raad in je hart herinnerd, omdat je Mijn liefdevolle Hand ziet in de hulp die je evengoed gekregen hebt. Nu heb je je in je hart herinnerd, welke raad Ik je gaf en jij niet opgevolgd hebt. Maar Ik neem je dat niet kwalijk, Ik heb alleen de gevolgen niet weggenomen, maar de gevolgen wel ingezet om je voor ander onheil te behoeden. En jij beseft dat nu. Ik raad iedereen die dit leest en in Mij gelooft aan om wat beter op zijn hart te letten. Want dit gebeurt bij heel veel mensen, maar ook bij Mijn kinderen, die eigenlijk meer nog naar hun hart en Mijn raad in hun hart zouden kunnen luisteren.

Ik geef niet alleen raad in je hart als een gebeurtenis bezig is, maar ook daarvoor, als je nog niets van een gebeurtenis weet. Weet dat nu, zodat wanneer een raad in je hart je niet toepasselijk lijkt, je je weleens kon vergissen. Want Ik geef altijd alleen raad die nodig is. In je hart, uit ware liefde.

Hemels Brood  5543

Veel mensen denken dat hun lot vooraf bepaald is. Ik ken wel ieders lot, maar Ik heb het niet vooraf bepaald. Ik ken ieder mens en daarmee elke keus die die mens maakt, gaat maken, gemaakt heeft. Ik ben leven en leven verandert niet. Keuzen veranderen maar het werkelijke leven niet. En dat is precies wat het lot van ieder mens bepaalt, zijn vrije keuzen binnen de werkelijkheid van waar leven. Juist omdat Ik het ware werkelijke leven Ben en dus volkomen ken en daarbij ieder mens volkomen ken, weet Ik alles van iedereen van het begin tot in de oneindigheid. En dat lijkt voor mensen alsof hun lot reeds vooraf bepaald is, wat op die manier niet zo is.

Maar het is ook niet zo, dat wat iemand overkomt, hem alleen door zijn keuzen overkomt. Want op aarde heeft iedereen niet alleen met zijn eigen keuzen te maken, maar ook met de keuzen van zijn medemensen, zoals zijn medemensen met zijn keuzen te maken hebben. Daarbij heeft ook iedereen te maken met de keuzen die mensen die eerder geleefd hebben, gemaakt hebben. Het is dus op aarde als het ware een grote brij van keuzen die door mensen gemaakt zijn. Maar geen enkele keus van wie dan ook staat los van Mij, zijn ware werkelijke leven, los van Mijn liefde. En Mijn leven, Mijn liefde, is onveranderlijk Dezelfde, Die Ik Ben. Daarin heeft elke vrij gemaakte keus zijn plaats, zodanig, dat elke keus die mens tot zijn werkelijke leven uit Mij leidt, alsook alle mensen tezamen. Maar niet altijd is dat via een korte directe weg en er zijn veel keuzen die met enorme omwegen gepaard gaan, met allerlei dwaalwegen. Ik ken al die wegen, en het zijn er ontelbaar veel.

Nu kun je heel strak op al je keuzen gaan letten, of ze wel goed zijn, of je wel goede keuzen al gemaakt hebt. Maar Ik zeg je, het ligt allemaal niet alleen aan jouw keuzen, het ligt aan ieders vrije keuzen, hoe dit en dat verloopt. Wat wel belangrijk is, is dat je eraan vasthoudt op Mij te vertrouwen, op Mijn liefde voor jou en alle mensen. Want Ik ben jouw leven, volmaakte liefde en Ik ken alles en iedereen en Ik weet welke keuzen tot welke situaties leiden, omdat het nodig is, voor alle mensen. Daardoor krijgt de één dit en de ander dat te verdragen, maar dat is voor elkaar, voor het ware werkelijke leven voor alle mensen. Het is Mijn liefde. En in Mijn liefde ben jij en zijn alle mensen geborgen.

Hemels Brood  5544

Op aarde beleeft ieder mens de fase van zijn bewustwording te bestaan, te leven. Want aan de aarde vooraf was er geen persoonlijke bewustheid van bestaan, zoals dat er op aarde voor iedereen wezenlijk wel is. Niet iedereen komt uit eenzelfde levenssfeer. Daardoor is er op aarde ook een groot verschil tussen de belevingssfeer van het eigen bewuste bestaan van de ene mens en van de andere mens. Dat verschil komt er vooral op neer, dat de ene mens het leven door en uit Mij verkregen eerder in zijn hart herkent en aanneemt, dan andere mensen. In dat opzicht zijn er meer mensen die vanuit een zeker toeval denken tot leven gekomen te zijn, dan er zijn die in hun hart Mij als hun Schepper en leven gevende God zien en voelen.

Dat neemt niet weg, dat de kracht van Mijn liefde, van waaruit de Schepping met wijsheid is ontstaan, in ieder mens aanwezig is. En niet zomaar aanwezig is, maar voor iedereen bruikbaar aanwezig is. Toch kan nog lang niet iedereen daarmee omgaan, zoals het bedoeld is om daarmee om te gaan. Op aarde kan, na de bewustwording persoonlijk te bestaan, geleerd worden tot Mijn kracht van liefde en wijsheid te komen en geleerd worden die kracht van Mijn liefde en haar wijsheid in te zetten in al het handelen. Maar het verschil in herkomst van de ene mens en de andere mens en daardoor de verschillen in werkelijk levensbesef tussen mensen, heeft op de aarde gezorgd voor uiteenlopende levensopvattingen, die nogal eens haaks op elkaar staan en mensen tot vijandigheid jegens elkaar aanzetten. Veel mensen hebben door de eigen bewustheid van bestaan het idee een eigen macht te zijn en recht te hebben op macht, om te overleven. Vanuit dat idee gaan zij met hun medemensen om, zonder te beseffen dat zij zelf geen werkelijke macht hebben. En zonder te beseffen dat overleven alleen lukt door met elkaar samen te werken.

Maar zoals Ik al zei, er zijn ook mensen die Mij in hun hart hebben leren kennen en hun leven, hun handelen richten op Mijn wijze liefde. Zalig zijn jullie, want al is het voor jullie, die in de minderheid zijn, geen makkelijke tijd op aarde, jullie is het gegeven tot het ware besef van werkelijk leven te komen, jullie is het gegeven Mij te ontmoeten, jullie is het gegeven in Mijn hemel vol liefde het geluk daarvan persoonlijk mee te maken. En jullie is het gegeven mee te helpen om allen die in het ongewisse zijn, te helpen hun weg over de aarde te gaan en bij Mij te brengen in hun hart. Dat is niet gemakkelijk, maar in Mijn liefde komt alles goed.

Hemels Brood  5545

Ik ben in U dezelfde geweest die ik nu ben zelfstandig.

Ja, ieder mens is in Mij dezelfde die hij nu is zelfstandig. Je voelt het precies zoals het is. Juist door je zelfstandigheid nu, is er geen herinnering aan die situatie, omdat de zelfstandigheid die je nu hebt, nieuw is vanaf je geboorte op aarde. Maar wie dichter en dichter in zijn hart bij Mij komt en meer en meer Mijn liefde in zijn hart voelt, gaat dat daarmee toch voelen als een herkenning, omdat Mijn liefde er altijd is en dus ook geweest is voor je geboorte op aarde.

Want Mijn liefde, waarin je voor je komst op aarde verbleef, is nog steeds en voor altijd dezelfde liefde waarin je nu op aarde ook voor altijd verblijft. Daaraan is niets veranderd en dat kun je je dan ook gaan herinneren. Maar pas als je besef van Mij zover gegroeid is als nodig is om je dat te kunnen herinneren. Want een herinnering is altijd verbonden met besef en besef is verbonden met de mate van groei in besef van waar werkelijk leven, van Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde, jouw Schepper, God in Jezus Christus. Hoe meer je de verbanden in het leven uit Mij en Mijn liefde gaat zien, en Mijn liefde in je hart gaat voelen als het enig ware, des te meer ga je in je hart herkennen, van waaruit je op aarde gekomen bent. Maar het zullen andere herinneringen zijn dan je van je leven op aarde hebt en van de gebeurtenissen die je op aarde hebt meegemaakt. Want die gebeurtenissen hebben met je zelfstandigheid te maken en met de zelfstandigheid van al je medemensen, met alle keuzen die mensen, in hun pas op aarde verkregen zelfstandigheid, maakten en maken. Zelfstandigheid die er voor de komst op aarde voor niemand was. En aan iets dat er niet was, kun je geen herinnering hebben.

Aan Mij, Die altijd Is, kan iedereen herinnering hebben, maar velen zijn zover afgedwaald van hun werkelijke leven uit Mij, dat bij hen ook daaraan geen herinnering te vinden is. Toch, als een klein smeulend niet te doven vuurtje, ben Ik in hen aanwezig en hun wegen zullen toch ook op een zeker moment wat zuurstof aan dat kleine smeulende vuurtje geven, zodat ook bij hen, heel langzaam maar toch, de herkenning van Mij en Mijn liefde opkomt. Hoe meer het vuur van Mijn liefde in het hart gevoeld wordt, des te meer vreugde geeft het en des te meer herkenning zal het geven van je werkelijke leven uit Mij, Mijn ware liefde, waarin je altijd al leefde en nu zelfstandig vrij mag zijn wie je bent: Mijn leven, Mijn liefde, jij, mens.

Hemels Brood  5546

Ik zie in je hart dat je je afvraagt, hoe het zit met de meditatie waar veel mensen aan doen en hoog van opgeven. Het geeft hen rust in de woelige tijden van nu. En zo gezien is het een uitkomst voor veel mensen, die anders niet tot een zelfbeschouwing komen. Maar in veel van deze meditatiesessies blijft een daadwerkelijk contact met Mij uit. Een daadwerkelijk contact waarbij er een uitwisseling plaatsvindt tussen die mens en Mij. In veel meditaties blijft het bij een soort van innerlijke stilte, die goed doet in het rumoer van de wereld om jullie heen.

En op die manier is elke meditatie goed voor de drukbezette mens, die aan allerlei voorwaarden in de samenleving wil voldoen. Evengoed zou het meer waarde hebben, als de mens niet alleen een half uur of een uur per dag zou mediteren, maar Mij de hele dag bij al zijn doen en laten zou betrekken door steeds aan Mij in zijn hart te denken en regelmatig met zijn dagelijkse en verschillende situaties in zijn hart bij Mij zou komen, zijn eigen denken en mening tot stilte zou brengen en zou luisteren naar wat Ik hem in zijn hart te voelen geef om naar eigen vrije keus te doen of te laten. Wie dat doet, of probeert te doen voor het grootste deel van de dag, die leeft met Mij in een daadwerkelijk contact met Mij. En dat is en geeft meer waarde dan de zo geroemde meditaties, die voor bepaalde groepen mensen zelfs helemaal niets van enig contact met Mij hebben, omdat zij hun meditatie richten op een menselijke goeroe zoals bijvoorbeeld een Boeddha of een andere zogenaamde geestelijke leider.

Het is dus zoals je het in je hart al voelt, liever heb je je morgengesprekken met Mij, dan de zo aanbevolen meditaties, ook al zijn die bedoeld om Mij te eren en tot zich te roepen. Want velen blijven Mij in hun meditatie aanroepen, maar hun hart blijft Mij verwachten, terwijl Ik allang in hun hart aanwezig ben, en zij al die tijd al daadwerkelijk contact met Mij kunnen hebben. Meditatie kan een helende werking hebben, maar verwissel het niet met het directe contact met Mij in je hart, en met het contact met Mij dat je overdag ook hebt, want dat is meer waard dan de diepste meditatie. De ware wijsheid zit in Mijn liefde in je hart!

Hemels Brood  5547

Moeilijke momenten zijn onder andere wanneer je te doen hebt met iemand waarmee het niet “klikt” en waarmee je toch op een of andere manier moet samenwerken. Maar nu juist dat samenwerken lukt niet zoals je graag zou willen en je probeert diegene die je niet ligt te omzeilen. Maar de omstandigheden brengt jullie toch steeds op hetzelfde pad en op een gegeven moment kun je niet om elkaar heen. Hoe nu daarmee om te gaan?

Kom in je hart bij Mij en overleg met Mij hoe hiermee om te gaan en Ik laat je dat in je hart weten. En de kern daarvan is nederigheid. Vanuit die nederigheid is het belangrijk om diegene in vriendschap te benaderen en hem in zijn menselijke waarde te laten. Laat het gevoel van weerstand tegen diegene los en aanvaard hem zoals je ook degenen waarmee het wel klikt aanvaardt. Laat het aan diegene over om jou net zo tegemoet te komen. Want zoals je iemand benadert, zo ervaart diegene jou. En ook al heeft diegene jou niet vriendschappelijk benaderd, waardoor het tussen jullie niet klikte, want dat voelde jij, blijf zelf wel vriendelijk in jouw benadering.

Dit is een struikelblok voor heel veel mensen. Thuis, op het werk, op school, overal komen mensen in soortgelijke situaties en overal zijn er momenten waarop mensen tegenover elkaar komen te staan en zich vijandig jegens elkaar opstellen. Soms door misverstanden, soms door jaloezie, soms omdat mensen zich bedreigd voelen, er zijn veel redenen om aan te voeren waardoor het bij mensen onder elkaar niet klikt. En voor al die mensen geldt dat degene die zich als zwakste in nederigheid opstelt en de ander vriendelijk tegemoetkomt, de sterkste is. Maar let erop dat je vriendelijkheid niet geveinsd is, want dan werkt het zeker niet. Alleen als je je hart tot ware vriendelijkheid weet te brengen en van daaruit de ander tegemoetkomt, zul je meemaken dat diegene ook tot vriendelijkheid jegens jou komt en eventuele problemen snel opgelost zijn.

En ja, dat is niet makkelijk, je hart tot vriendschap brengen voor iemand waarmee het helemaal niet klikt. Kom daarvoor dan juist bij Mij en vraag Mij je hart te openen, zodat je tot de ware vriendschappelijke benadering kunt komen, niet geveinsd, maar werkelijk uit je hart. Dan zal het contact zich verbeteren tot zegen voor jullie allebei. Mijn zegen uit Mijn liefde voor jullie allebei. Want Mijn liefde is er voor iedereen.

Hemels Brood  5548

Ieder mens heeft een universeel contact met Mij, ieder mens is universeel met Mij verbonden, en ieder mens is persoonlijk met Mij verbonden en kan persoonlijk contact met Mij hebben. Dit persoonlijke contact kan intensief zijn, oppervlakkig of nauwelijks bemerkt worden. Veel mensen ontkennen Mijn bestaan en daarmee ontkennen ze ook hun verbinding en hun contact met Mij. Maar hoeveel mensen de waarheid ook ten stelligste ontkennen, wat waar is, kan niet door het te ontkennen veranderen in onwaarheid. Wat waar is blijft waar, of dat nu wel of niet geloofd en erkend wordt.

Dat wil niet zeggen, dat Mijn waarheid van bestaan, de waarheid van werkelijk leven, Die Ik Ben, de waarheid van het universele contact, de universele verbondenheid met Mij van ieder mens en de mogelijkheid tot persoonlijk contact met Mij al door ieder die daarin gelooft ook ten volle begrepen wordt. Ook Mijn liefde en haar wijze werking voor alle mensen, wordt door de meeste in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, alleen nog voor een deel begrepen. Door de ene mens is daarvan al meer begrepen dan door de andere mens, maar er is nog veel wat niet begrepen wordt. Niet omdat de gelovige mensen het niet zoeken om te begrijpen, of niet kunnen begrijpen, maar omdat elk begrijpen in fasen gaat. Er is heel veel voor de mens op aarde te begrijpen van werkelijk leven, van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, van de aarde, Mijn Schepping en van nog veel meer, zoals hetgeen na een verblijf op aarde, in alle werkelijkheid, leven voor ieder persoonlijk, leven zal zijn.

Wie zal Mijn geheimen doorgronden? Degenen die door zuivere liefde tot de wijsheid van Mijn liefde gekomen zijn. Want alleen de wijsheid uit ware liefde geeft kennis van Mijn geheimen. Dus niet de wijsheid op zich, niet wat de mens op aarde onder wijsheid verstaat en niet de wijsheid die uit het verstand tot werking gebracht wordt, maar de wijsheid uit ware, werkelijke, onbaatzuchtige liefde, Mijn liefde. In die levengevende liefde uit Mij en haar wijsheid zijn al Mijn geheimen geborgen met maar Eén toegang: Jezus Christus, de wijsheid uit Mijn liefde, Die Ik Zelf Ben. Duidelijker kan Ik het niet zeggen. Open je hart voor persoonlijk contact met Mij, met Mijn liefde, met Mijn wijsheid en leer het ware leven kennen, zoals Ik werkelijk Ben!

Hemels Brood  5549

Lachen is gezond! Maar lachen om anderen is niet zo gezond. Want vaak is dat, lachen om de stunteligheid of gebrekkigheid van anderen. Vaak is dat lachen een zekere spot over het gedrag van anderen en dat is het tegendeel van gezond. Toch wordt het door heel veel mensen gedaan en in de shows van entertainers, zoals bijvoorbeeld cabaretiers, zit vaak veel spottende humor verborgen, waar mensen om lachen, zonder erbij na te denken, hoe kwetsend dat vaak is. Met spottende humor worden ook vaak misstanden onder de aandacht gebracht, waar ook vaak smakelijk om gelachen wordt, zonder erbij na te denken, dat er mensen gedupeerd zijn door die zogenaamd lachwekkende misstanden. En er wordt zalen vol geld mee verdiend.

Maar een werkelijk in Mij, in waarheid en liefde gelovend mens, zal zulke grappen als onsmakelijk herkennen en zich daarvan distantiëren. Diegene zal voelen, dat zulke humor niet de gezonde lach oproept, maar de beschamende lach, die eigenlijk niet gehoord zou moeten worden. Toch, ook onder gelovige mensen zijn er die meegetrokken worden in zo’n beschamende lach. Wees op je hoede, want ook in allerlei onschuldig lijkende grappen en grollen zit kwetsende humor verborgen, die de lach opwekt van de onoplettende mensen.

Is dat dan zo erg? Voor degene die erom lacht lijkt het geen kwaad te kunnen en het geeft hem zelfs een gevoel van superioriteit ten aanzien van de gebreken die met de grap lachwekkend gemaakt worden, terwijl hij zelf die gebreken niet heeft. Kijk, en dat is al gauw ook kwetsend voor iedereen die wel te maken heeft met de belachelijk gemaakte gebreken. Lachen is vaak zo gemakkelijk en lijkt zo onschuldig, het is immers gezond! Maar het is geen liefde, het is geen hulp aan diegenen waarover de grap gaat. Het is eerder eigenbelang, vervulling van eigen behoeften, maar ook kortzichtigheid over wat woorden iemand kunnen aandoen.

Aan jullie allen zeg Ik, let op waarom je lacht, let op door welk soort humor je tot lachen gebracht wordt, want in veel grappen en grollen, in veel zogenaamde humor, zit de verleiding verborgen om je mee te trekken naar dat superieure gevoel waarmee je medemensen tekort doet. Blijf in liefde voor je medemensen en laat de lach om kwetsende humor weg, zonder die lach blijf je beter gezond en verlies je geen liefde. Want wat werkelijk echt gezond is en gezond maakt, is ware liefde, Mijn ware liefde.