Hemels Brood 5488 t/m 5518

Hemels Brood 5488

In de Bijbel staat: oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar veel mensen staan onmiddellijk met hun oordeel klaar als ergens iets gebeurt, als dingen anders gaan dan zij willen, als iets buiten de patronen van de algemene samenleving gaat. En vaak wordt dan een oordeel gevormd op een minimum aan kennis van feiten. Je kunt zeggen dat voor het eigen handelen en het maken van keuzen het toch wel nodig is om situaties in te schatten, om de te maken keuzen ergens op te baseren.

En dat is waar. Er is alleen bij veel mensen een hele dunne scheidslijn tussen het inschatten van een situatie om een keus te kunnen maken en een oordeel vormen over het handelen van een medemens. Veel mensen denken een goed en zuiver oordeel te kunnen geven, zonder dat zij alle feiten kennen. En zo luidde het oordeel over Mij destijds: schuldig. Behalve een kleine groep mensen, vonden alle mensen Mij schuldig. Maar waaraan? Aan het helpen en genezen van mensen, aan het uitleggen van Mijn leer, die mensen helpt om in vrede met elkaar samen te leven, aan het geven van liefde? Want dat is wat Ik gedaan heb, maar dat valt niet buiten de wet, niet buiten Gods wet en niet buiten de door mensen opgestelde wet. Geen mens kan een volkomen zuiver oordeel geven over zijn medemensen of over Mij, zonder alle feiten, zonder alles te weten over Mij, zijn medemensen, de hele Schepping, over alles. En niemand kent alles, alleen Ik, jullie God, jullie Schepper, jullie Redder Jezus Christus. Want Ik ben Alles, Ik ken Alles, zodat Ik een waarachtig oordeel kan geven over jullie allemaal.

Maar Ik geef geen oordeel, Ik maak geen inschatting, Ik weet en Ik heb lief. Ik heb jullie allemaal oneindig lief en vanuit Mijn liefde gebeurt alles ten goede voor alle mensen. Wat een mens ook doet, welk oordeel een mens ook heeft, over zijn medemensen, over Mij, Ik oordeel niet, de mens oordeelt met elke oordeel zichzelf. En uit Mijn liefde komt voor iedereen de beste hulp voort om hem te leiden naar het doel van zijn bestaan, het ware leven in volle gelukzaligheid zelf te zijn. Daarom heeft het ook geen enkele zin om iemand hoe dan ook te oordelen, niet door mensen en niet door Mij. Want iedereen wordt door Mijn liefde geleid. Daarom konden zoveel mensen Mij schuldig verklaren, zonder enige uitwerking, omdat er geen sprake van schuld is, er is leven, werkelijke leven, onvoorwaardelijke liefde. De materie kan veroordeeld worden, maar het is niets. Zie het Leven, zie Mij, Mens, gekruisigd, gestorven en opgestaan. Want het ware leven Is. De ware Mens leeft, Ik, Jezus Christus leef. Kom allemaal bij Mij, want Ik leef en jij leeft in Mij, zoals Ik in jou leef. Want Ik ben jullie allemaal en jullie zijn allemaal Mij. Jij bent. Mijn liefde ben jij. Voel Mij in jou persoonlijk, Mens. Ik ben in jou Jezus Christus, levend Mens.

Want alles is Eén en zichzelf, werkelijke leven, werkelijk zijn. Volmaakt. Geoordeeld, veroordeeld, schuldig bevonden. Mens te zijn, zoals alle mensen mens zouden moeten zijn. Maar niets moet, iedereen heeft de vrije keus. En zo kan het gebeuren, dat het leven bevochten wordt, terwijl het bedoeld is geleefd te worden. Blijf niet staan bij het kruis, het is leeg. Kom naar Mij in je hart en Ik laat je zien hoe Mijn liefde alles overwint ten goede voor alle mensen. Want boven alles, boven elk oordeel, boven alle kwaad verheven, staat en regeert Mijn liefde, sta en regeer Ik, jullie God, jullie Schepper, jullie Redder Jezus Christus, De Mens.

Hemels Brood 5489

Zowel hemel als hel zijn in ieder mens zelf aanwezig. Het liefst wil iedereen in de hemel zijn, maar het is op aarde niet makkelijk om daar komen. Nu vraag je aan Mij of iedereen dan ook het Paradijs in zich heeft. En wat het verschil is tussen hemel en Paradijs. Want je weet uit de verhalen in de Bijbel, dat de mens uit het Paradijs verdreven is, dat engelen met vlammende zwaarden de toegang tot het Paradijs voor mensen gesloten houden en toch kunnen mensen op aarde wel in hemelse sferen komen, maar het Paradijs is verborgen en niet meer toegankelijk.

Zowel de hemel als het Paradijs staan niet voor een letterlijke plaats, een gebied waar je naartoe kunt, zoals je op aarde naar een plaats toe kunt gaan. De hemel staat voor een hoedanigheid, een levenssfeer en het Paradijs op een iets andere manier ook. Het verschil is, dat de mens in het Paradijselijke verblijvend, daarvoor geen werk hoefde te doen. Zolang hij aan die situatie niets veranderde met zijn vrije keus, kon hij in het Paradijs verblijven. Maar de mens veranderde daar uit vrije keus wel iets aan en kon daardoor niet in het Paradijs blijven. Hij moest nu gaan werken om in zijn levensbehoeften te voorzien. En dat is niet alleen letterlijk, zijn eten, drinken, kleren en onderdak, maar vooral ook geestelijk moest hij voorzien in zijn behoeften aan liefde, vrede, geluk. Hij moest er aan werken om lief te hebben, eerlijk te zijn, al zijn keuzen werd hij zich bewust in positieve en negatieve uitwerking en de verantwoordelijkheid over zijn doen en laten kreeg een heel ander perspectief.

En nu de hemel en de hel in vergelijking tot het Paradijs. Op aarde is er, zowel letterlijk als geestelijk, geen ingang meer tot het Paradijs, de mens is tot werken genoodzaakt. Hij kan zijn werken naar waarheid en liefde doen, of naar het tegenovergestelde daarvan. Hij kan zich tot Mij keren, tot Mijn liefde, of zich van Mij afwenden. Al naargelang hij kiest, kan hij in zichzelf de hemel gewaarworden, de sfeer van de hemel in zich ervaren of de hel, het tegenovergestelde van de hemelse sferen. Waarbij in de hemelse sferen Mijn liefde gevoeld wordt, terwijl in de helse sferen de afdwalingen van liefde, het tegenovergestelde gevoeld wordt. Het Paradijs is op aarde niet meer, de mens kan er wel tot de hemelse sferen komen. Al is hij in de meest onprettige omstandigheden op aarde, maar hij komt in zijn hart bij Mij en Mijn liefde, dan kan hij op dat moment even in hemelse sferen verkeren. Het hemelse geeft Mijn liefde weer, de sfeer van gelukzaligheid en eeuwige vrede voor alle mensen.

Hemels Brood 5490

De zwaartekracht houdt de mens gebonden aan de aarde, aan de materie. En hoewel de mens zich vanaf de aarde de ruimte in schiet, kan hij toch niet overleven in die ruimte, zonder allerlei aanpassingen en dan nog heeft het lichaam te lijden van een verblijf in de ruimte. In de loop der jaren is er veel ontdekt over de ruimte, de aantrekkingskracht van de aarde, over gewichtsloosheid. Tenminste, wetenschappers denken al heel veel te weten en nog heel veel te zullen ontdekken. In werkelijkheid is hetgeen ze weten of te weten kunnen komen, nauwelijks te benoemen, zo weinig is dat in verhouding tot de oneindigheid van de ruimte en wat daar allemaal is. Toch laat Ik al die ruimtelijke ontdekkingsreizen gebeuren, want daarmee kan de mens zijn nietigheid meer en meer gaan beseffen.

Het is juist die nietigheid die de mens niet wil zien, hij wil zich graag meer en groter voordoen dan hij is en dat brengt met zich mee, dat hij van Mijn liefde nauwelijks iets beseft. En jullie, die in hun hart Mijn liefde al wel beseffen, Mijn liefde in je hart voelen, jullie zeg Ik dat wat jullie van Mijn liefde voor jullie en alle mensen voelen, nog net zo weinig is als de wetenschappers over de ruimte ontdekt hebben. Niet omdat jullie niet goed genoeg zijn om meer van Mijn liefde te voelen, maar het zou emotioneel niet te verdragen zijn. Nu ontroert het jullie al diep als je Mijn liefde voelt, als je beseft hoeveel Mijn liefde doet en bewerkt en dat is, in verhouding tot de hele oneindige omvang van Mijn ware liefde, heel weinig. Maar dat je het voelt, lief mens, dat is voor jou en voor Mij van zoveel waarde. Hoe weinig het ook is wat je van Mijn liefde in je hart voelt, het is meer dan genoeg om je tot meer besef van Mijn liefde te leiden en tot groei en bloei in Mijn liefde verder te helpen, zodat je zelf Mijn liefde wordt.

Voor wetenschappers ligt in hun ontdekkingen de weg naar besef van de nietigheid van de mens, maar wie de liefde ontdekt, heeft de weg naar werkelijk leven ontdekt, Mijn weg, Mijn leven. Voor iedereen geldt, dat er eerst nederigheid nodig is. De een vindt die nederigheid door wetenschappelijk onderzoek, waardoor hij zicht krijgt op zijn nietigheid. De ander vindt nederigheid in het besef van en geloof in Mijn bestaan. En Mijn liefde in zijn hart bevestigt in hem het werkelijke eeuwige leven. Iedereen mag zijn weg zelf kiezen en er zijn heel veel wegen. Maar de ware gelukzaligheid ligt er in, Mij en Mijn liefde te kennen, Mij en Mijn liefde te voelen en zelf liefde te worden. En al voel je maar een heel klein beetje van Mijn liefde in je hart, lief mens, in verhouding tot jouw nietigheid voel je dan al heel veel en ben je al heel dicht bij Mij.

Hemels Brood 5491

Ik ben voor iedereen ware liefde en Mijn liefde bewerkt voor iedereen het beste. Dat wil niet zeggen, dat dat altijd zonder pijn, zonder moeite gaat. Want wat Mijn liefde bewerkt, kan soms onvriendelijk aanvoelen, als iets niet gebeurt, zoals iemand graag zou willen. Als je iemand die onder een auto dreigt te lopen bij de haren grijpt en wegtrekt van het gevaar overreden te worden, kan dat pijnlijk voor hem zijn. Letterlijk, maar ook geestelijk. Hij kan zich beledigd voelen, gekwetst. Was het dan beter om hem niet bij de haren te grijpen?

Zeker niet. Ik grijp bij de haren, als dat nodig is, en of dat nu wel of niet gewaardeerd wordt, Mijn doel is alle mensen tot het ware leven te brengen en hen over de beste wegen daarheen te leiden. Maar mensen dwalen af en dan is het nodig om hen weer terug op de juiste weg te helpen. Niet alle mensen hebben dezelfde weg om tot hun doel te komen. De juiste weg voor de één is niet de juiste weg voor de ander. Tussen die juiste wegen kunnen kleine verschillen zijn, maar ook hele grote. En soms trekken mensen aan elkaar, om de ander op dezelfde weg te krijgen, terwijl hun ware weg niet dezelfde is. Voor de één kan bijvoorbeeld de weg van waarheid de beste zijn, terwijl voor de ander de weg van deemoed de beste is. Maar er zijn meer wegen, zoals die van geduld, van verdraagzaamheid, van zachtmoedigheid, van zorg voor elkaar, van bemoediging.

Elke weg die Ik iemand te gaan geef, heeft te maken met zijn inzichten, zijn besef van Mij en Mijn leer en met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden om Mij en Mijn leer te volgen. Wie kan beter zien hoe iemand innerlijk zicht en besef heeft, dan Ik, jullie Schepper? Met de beste bedoelingen ziet toch niemand wat Ik zie, wat Ik weet over jullie allemaal. En zelfs heeft niemand nog het vermogen om in zijn hart van Mij al helemaal zuiver zicht te kunnen hebben op zijn naasten. Want er is altijd nog het eigen denken, het eigen oordelen. De één kan in zichzelf Mij al beter en zuiverder verstaan en begrijpen, dan de ander, maar helemaal zuiver lukt het nog niemand.

En dat deel, dat iemand nog niet ziet, nog niet beseft, neem Ik voor Mijn rekening, omdat Ik iedereen volmaakt ken en alles weet en zie. Laat dat deel daarom helemaal aan Mij over, want wat de één van de ander denkt te zien, kan onzuiver en niet naar waarheid zijn. Onnodig pijn doen. En Ik zeg jullie, Mijn liefde doet niemand onnodig pijn en in je hart weet je dat, ook als iets pijn doet. Want die pijn van Mij zuivert het gemoed en als die pijn over is, komt er blijdschap. Zoals er bij iemand, die bij de haren weggetrokken is om niet overreden te worden, blijdschap komt zodra hij begrepen heeft, dat hij van een gevaar gered is. En dat is de sleutel om te onthouden, het onbegrijpelijke te begrijpen geeft verlichting. En nergens anders dan in je hart bij Mij is het onbegrijpelijke te begrijpen. In Mijn liefde te begrijpen.

Hemels Brood 5492

Lief mens, Ik zie in je hart dat je het soms moeilijk hebt met je minder goede kanten, om die te verbeteren. En het lukt je maar niet, tot die verbeteringen te komen. Wanhoop niet, want heel je leven leid Ik je en op zijn tijd kom je heus tot de nodige verbeteringen, kom je heus tot de ware liefde. Maar nu laat Ik je af en toe kopje onder gaan. Ik laat je niet verdrinken, maar soms is het goed dat je even kopje onder gaat. Want er is een deel van leven dat je zelf moet gaan doen, zelf moet gaan begrijpen, zelf moet willen om het leven, het ware leven te kunnen verwerven. Zou Ik je voor alles behoeden, de weg heel glad voor je maken, dan zou je niet tot het ware eigen zelfstandige leven, wat je van oorsprong aan bent, komen. Ook Adam en Eva liet Ik los in het Paradijs en zij lieten zich verleiden. Ja, had Ik dat kunnen voorkomen? Beter voor hun ware leven gingen zij de weg van hun eigen keus, hoe beroerd dat ook is uitgepakt.

Je begrijpt dat het leven pas werkelijk prettig kan zijn, als iedereen bij alles naar waarheid en liefde handelt, en daarom probeer je dat voor jezelf ook waar te maken in je eigen doen en laten. Maar vaker merk je wel, dat je afgeweken bent van bepaalde voornemens, die goed waren, maar niet goed uitpakten. Liefst ben je nu al die ware volmaakte liefde en voel je de pijn niet van het onvolmaakte leven op aarde. Toch is het de Enige weg om tot waar leven te komen, die weg vol hobbels en kuilen, vol doornen en distels, vol met pijnen. Maar van tijd tot tijd ook met de vreugde van de herkenning, als Ik je Mijn liefde laat voelen en je zeg: lief mens, Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk, werkelijk onvoorwaardelijk. Weet je wel wat dat betekent?

Je weet het, maar je vergeet het regelmatig, vooral als je jezelf verwijten maakt, omdat je toegegeven hebt aan wat je vervolgens denkt dat niet goed was. En ja, niet alles wat je doet en hoe je het doet is goed, je bent nog niet volmaakte liefde. Je wordt het. En terwijl jij het wordt, heb Ik je onvoorwaardelijk lief. Jou en alle mensen, je medemensen. En soms ga je dan toch kopje onder, maar je komt weer boven, heus. En dan weet je het weer, Mijn liefde draagt je, soms heel duidelijk en soms zonder dat je het merkt. En dan wordt het weleens heel duidelijk, dat je nog niet volmaakt bent. Maar het is beter dat je dat van tijd tot tijd merkt, dan dat je denkt al een goed mens te zijn, terwijl je dat nog niet bent. Want een onwetend mens, die zijn eigen tekortkomingen niet kent, die leert niet, terwijl iemand die zijn tekortkomingen kent, zijn best doet om die te verbeteren. En al lukt dat niet meteen, op termijn lukt dat heus wel. Alleen, vul jij niet in op welke termijn, want dat is niet aan jou.

Op de voor jou en al je medemensen beste tijd, zul je alles leren wat goed is en uiteindelijk tot ware liefde komen. En in de tussentijd is het nederigheid om je tekortkomingen te kennen, te accepteren en te leren, hoe moeilijk dat ook is. Weet daarbij steeds, dat Ik je onvoorwaardelijk liefheb. Onvoorwaardelijk!

Hemels Brood 5493

Is er op aarde nog enig zuiver voedsel te vinden? Alles is in meer of mindere mate aangetast door de mens en zijn zogenaamde vernieuwende ideeën, waardoor in korte tijd meer gif in de natuur terecht is gekomen, dan in eeuwen daarvoor. Toch is er nog zuiver voedsel en dat is Mijn zuivere voedsel, dat is Mijn geestelijk zuivere voedsel. Alleen, dat wordt nog maar zelden door mensen gegeten. Er zijn goeroes en therapeuten die allerlei gezonde diëten samenstellen en aanbevelen als het beste voor de mens om te eten, maar Mijn zuiver geestelijke voeding eten ze niet.

Er zijn in korte tijd overmatig veel verschillende gerechten op de markt gekomen, voedsel uit allerlei landen wordt verspreid over de wereld en de keus wordt steeds uitgebreider voor de wereldse mens. En de mens die niet aan het wereldse wil deelnemen, beperkt zich en zoekt naar voedsel zoals de oermensen dat aten en men denkt daar gezond mee te eten, maar Mijn zuiver geestelijke voeding eten zij niet of nauwelijks. En daarbij, wat toen voor de oermens zijn maal was, is nu niet eens meer in die mate en zuiverheid op aarde aanwezig, omdat alles aangetast is door het gif van de mens. Maar ook het verteringssysteem van mensen nu en mensen toen is zo anders geworden. Het is niet meer te vergelijken. Wat is dan nu belangrijk om te weten over welke voeding het beste is om te nuttigen? Er is niet een lijstje met voeding dat voor iedereen het beste is om te nuttigen, er is maar één voeding het beste om door iedereen te worden gegeten en dat is Mijn voeding, die volkomen zuiver geestelijk is en niet voor de maag is, maar voor het hart.

En al die voedseladviezen dan, die Ik gegeven heb en in de Bijbel staan weergegeven? Dat zijn de verschillende geestelijke stappen van Mijn geestelijke voeding en die zijn niet bedoeld om letterlijk te nemen voor het materiële lichaam, maar om geestelijk te verstaan en van Mij geestelijk gevoed te krijgen. Want, staat er in de Bijbel ook niet, dat het niet belangrijk is wat de mond ingaat, maar juist wat de mond uitgaat? Mijn voeding en voedingsadviezen zijn niet voor de maag, maar voor het hart. En natuurlijk heeft het lichaam ook voeding nodig. En natuurlijk is het ene voedsel daarvoor beter, dan het andere. Maar net als ieder hart verschillend is en door Mij geestelijk verschillend gevoed wordt, zo zijn ook magen en spijsverteringen verschillend en hebben mensen niet per definitie dezelfde voeding nodig.

Let er op dat niet de voeding voor het lichaam belangrijk is, maar Mijn zuivere voeding voor het hart. Mijn geestelijke voeding voor je hart, dat is Mijn liefde. Alleen die voeding is belangrijk.

Hemels Brood 5494

Elk dier en elke plant vertegenwoordigt iets van het geestelijke in de mens. Hoe iemand denkt, gelooft, wil, is, doet, enzovoorts. En dan niet van één, maar van alle mensen. De verleiding is de slang. In werkelijkheid is het wat de mens afwijkend van liefde wil, nastreeft, gelooft, doet, enzovoorts, wat hem verleidt. En materieel is de slang gewoon een dier, die voor verleiding staat, als spiegelbeeld voor de geestelijke verleiding die in ieder mens aanwezig is en eigenlijk zijn eigen verleiding is, ontstaan door verlangens en wensen, behoeften en genoegens, die afwijkend zijn van wat liefde werkelijk is.

Satan is de naam voor die verleiding in ieder mens. Zodra iemand volkomen naar liefde handelt, is er geen Satan meer. Maar pas op, want hij komt terug, zolang er, in de mens verborgen, nog mogelijkheid tot afdwalen van liefde is, zolang de mens nog niet volledig en helemaal vrijwillig volmaakte liefde zelf is, blijft die verleiding, genaamd Satan, de kop op steken. En in die hoedanigheid is hij net zo intelligent, als de mens van oorsprong uit Mij is, alleen verandert die intelligentie van die mens in sluw en slim, in bedrieglijk. Om Satan te verslaan is het nodig dat de mens zichzelf verslaat, zijn wensen en verlangens verslaat, zijn eigen ik verslaat en dat is een vreemd gevecht in de mens. Want de mens is zelf heel intelligent en vernuftig als het gaat om wat hij wil, wat hij verlangt, wat hij denkt nodig te hebben en hij weet zichzelf vaak vrij te pleiten van zijn eigen van liefde afwijkende gedrag.

Zolang de mens op enigerlei wijze geen ware werkelijke onbaatzuchtige liefde is, blijft hij in zichzelf ook Satan, de verleider, om te doen wat hij wil. Weet daarbij, dat hoe meer iemand het goede, het ware en de ware liefde nastreeft, des te meer de Satan zich in hem roert. Want de macht afgeven is voor ieder mens het moeilijkste en steeds zal Satan dan ook heel heftig die macht willen vasthouden en zich verdedigen met alle middelen. Hij komt opzetten waar het goed gaat. Maar vergis je niet, want dat is het beste wat een mens kan overkomen, omdat daardoor niets in de ziel verborgen blijft, wat de toegang tot de hemel in de weg kan staan. Zelfs het kleinste beetje afdwaling wordt daarmee omhoog gehaald en juist dat kleine beetje is moeilijk om uit te bannen, juist daarom gaat het er dan ook heftiger aan toe.

Ja, Satan in de mens roert zich, want het is tijd dat alles wat diep verborgen zit bij veel mensen, naar boven komt en dat Mijn liefde in jullie allemaal Satan verslaat. En dat kan alleen met jullie samen. Want aan jullie is de vrijheid van keus gegeven en daarmee ook de vrijheid aan Satan. Gebonden in materie kunnen jullie allemaal tot ware liefde komen en Satan verslaan, door Mij Jezus Christus, jullie God en Schepper. Want Ik heb jullie gered van de eeuwige verdwaling in de duisternis. Ik ben het Licht. Wie Mijn Licht volgt, komt bij de ware liefde uit. De Vader en de Zoon zijn Eén, de ware wijze liefde, God en Schepper, het Licht van de liefde, de Zoon, volg dat en je verslaat met Mij samen Satan, die in werkelijkheid niets is, dan je eigen wensen en verlangens, je eigen afdwalingen van waarheid en liefde. Hoe klein je afdwalingen ook zijn, des te groter maakt dat kleine beetje macht zich in jou.

Zo is het nu in de wereld, de macht van Satan bundelt zich, om zich tot enorme grootte op te blazen en zie, dat is letterlijk wat mensen doen. Het zaait onrust en verbijstering. Maar Ik ben er bij en geloof Mij, Mijn liefde en wijsheid zorgt voor alle mensen, hoe groot Satan zich ook voordoet, in werkelijkheid van leven is hij niets. Blijf op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, streef ware liefde na, want Satan is opgeblazen niets, wat voorbijgaat. Laat je niet ontmoedigen door alles wat nu op aarde gebeurt, houd vast aan Mij en vertrouw erop dat alles zo gebeurt, als in Mijn liefde het beste is voor alle mensen.

Hemels Brood 5495

Mensen vragen Mijn zegen voor van alles en nog wat. Maar het zijn soms zegen vragen over volkomen wereldse zaken die puur op die mens zelf gericht zijn, op zijn voordeel en soms zelfs nog ten koste van zijn medemensen. Mijn zegen kan Ik niet geven aan eigen voordeel, aan gewin voor eigen welzijn, aan macht over anderen. Mijn zegen kan Ik geven aan alles wat zonder eigenbelang ten goede komt aan de naasten, voor hun geestelijke groei en het doel van jullie verblijf op de aarde. Wie op de juiste wijze uit Mijn Naam goed doet aan zijn naasten, die heeft daarmee Mijn zegen al naar zich toegetrokken, ook al heeft hij Mij daar niet om gevraagd.

Zegen kun je vragen over een nieuwe situatie waarbij voorop staat, er anderen mee te helpen, zonder eigenbelang, maar ook zonder er voor bedankt te willen worden of aanzien door te verwerven. Sommige mensen zijn trots op wat zij aan goeds gedaan hebben voor hun medemensen. Maar ook trots kan Ik niet zegenen. Wat de naaste goed doet, zal Ik voor hem zegenen, maar degene die trots is op wat hij goed gedaan heeft, kan daarvoor van Mij geen zegen krijgen. Let er daarom op, waarvoor je een zegen vraagt. Is het werkelijk zonder eigenbelang, is het werkelijk zonder trots, is het werkelijk zonder dat je bedankt hoeft te worden, verwacht je er werkelijk geen aanzien door?

Want weten dat Mijn zegen alleen verkregen wordt voor alles wat in ware liefde gedaan wordt, is nog niet handelen in ware liefde. En Ik zie in je hart alles. Ik verwijt je niet als je nog niet in alles al helemaal naar liefde handelt, want je bent lerende. Daarom, als je in je hart Mij eerlijk zegt wat er in je omgaat en Mij om een zegen vraagt voor het een of ander, waarbij je nog niet helemaal zonder trots of eigenbelang handelt, dan kan Ik het precies zo zegenen, als voor alle betrokkenen het beste is. Dus blijf Mij om Mijn zegen vragen, maar wees daarbij eerlijk in je hart, open het voor Mij, ook al weet je dat Ik in je hart toch wel zie hoe het er voorstaat. Maar juist de eerlijkheid trekt dan toch Mijn zegen aan. Want Mijn liefde vergeeft wat je nog te leren hebt, want Mijn liefde is onvoorwaardelijk, Mijn liefde.

Hemels Brood 5496

Lief en leed. Op aarde is lief en leed. En het lijkt allemaal random door elkaar, dan bij de één dan bij de ander afwisselend lief en leed te zijn. Maar Mijn Schepping is niet random of toevallig. Mijn Schepping is precies zoals bedoeld en zoals het het beste is voor alle mensen om tot het ware gelukzalige leven te komen. Het ware gelukzalige leven dat Ik Ben en waarvan jullie allemaal een deel zijn. Een oneindig deel, omdat Ik oneindig Ben. Een eeuwig levend deel, omdat Ik eeuwig leven Ben. Jullie zijn leven uit Mij, volmaakt eeuwig leven en jullie mogen dat zelf zijn, zelfstandig zelf zijn. Dat kunnen jullie alleen zelfstandig zelf zijn als je uit eigen vrije keus, zelf Mij wilt zijn, als je geheel uit vrije keus Mij, Mijn liefde en haar wijsheid wilt zijn, dan kun je Mij zelfstandig zelf zijn.

Maar de meeste mensen denken al zelf te zijn, zonder Mij te zijn, terwijl er geen zijn is, zonder Mij. En wat ben je dan? Je leeft dan als het ware op Mijn kosten, en doet alsof je jezelf bekostigt. Je leeft uit Mijn levenskracht en doet alsof het je eigen levenskracht is. Ook al doe je alsof het je eigen levenskracht is, het blijft hoe dan ook eeuwig Mijn levenskracht. En daarbij is het ook nog eens zo, dat je Mijn levenskracht niet zelf beheerst, zolang je je niet gedraagt naar Mijn liefde die in zich ook Mijn wijsheid is. Alle mensen die niet in Mijn bestaan geloven, denken hun levenskracht zelf te beheersen, maar in werkelijkheid beheers Ik hun levenskracht. Pas als iemand uit vrije keus zijn doen en laten uit ware liefde in overeenstemming brengt met Mijn ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, krijgt hij het beheer over zijn levenskracht uit Mij zelf en kan hij daarmee zelfstandig omgaan. De verbinding met Mij is daarmee niet weg, maar hij beheerst zijn ware leven dan zelfstandig en is daarmee gelukkig, zonder leed. Tot dan ben Ik niet alleen jullie Schepper, God, jullie Gever van leven, van jullie levenskrachten, maar ook Beheerder van jullie leven.

Op aarde krijgen alle mensen de gelegenheid om tot zelfstandig eigen beheer te komen over de levenskracht uit Mij, die Ik jullie van oorsprong aan gegeven heb. Want kijk, jullie levenskracht uit Mij is volmaakt eeuwig leven, volmaakt liefde en haar wijsheid. Maar jullie beheersing daarvan is nog niet volmaakt. Om tot de volmaakte beheersing te komen zijn jullie ieder een tijd op aarde en hebben jullie de eeuwigheid om tot volmaakte beheersing te komen. Om uit eigen vrije wil helemaal tot volkomen ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid te komen.

Hemels Brood 5497

Net zo onschuldig als Ik was toen Ik gekruisigd werd, zo ben Ik nog onschuldig aan alles waarvan mensen Mij beschuldigen. Sterker nog, mensen beschuldigen Mij van dingen waaraan zij zelf schuld hebben, maar dat van zichzelf niet willen zien. De zonden van de mens zijn wereldwijd verspreid en wereldwijd komen ze steeds meer in het zicht, maar in plaats van dat de mens bij zichzelf te rade gaat, geeft hij liefst Mij de schuld, met als eindconclusie dat er geen God van liefde kan zijn, als al die onaangename nare situaties zoals oorlogen, ziekten en dood door God toegelaten worden. Zouden de mensen met die mening zich dan niet eens moeten afvragen, wie er dan schuld is aan al die narigheid op aarde, want zou Ik niet bestaan, wie is er dan schuldig?

Evengoed besta Ik wel en evengoed ben Ik ware liefde en wijsheid en evengoed heb Ik geen schuld aan alles wat er op aarde aan narigheid gebeurt. Er zijn veel mensen slachtoffer van het brute geweld op aarde, slachtoffer van ziekten en pijn, omdat niet naar liefde geleefd wordt door hun medemensen. Ik wil niet zeggen dat deze slachtoffers zelf volmaakt in liefde zijn en daarmee onschuldig, maar zij zijn onschuldig genoeg en krijgen toch onverdiend leed te dragen door het onnadenkende of zelfs liefdeloze gedrag van medemensen. Het lijkt op aarde voor veel mensen een chaos van goed en kwaad door elkaar. Toch heb Ik alles wat er op aarde gebeurt in Mijn grote Hand van liefde en wijsheid, zodat iedereen krijgt wat goed is of anders gezegd, wie onschuldig genoeg is, krijgt van Mij alles wat hij te verdragen krijgt meervoudig vergoed, en wie zichzelf misdraagt krijgt daarvoor wat hem toekomt, zodat hij toch zijn ware leven niet verliest. Want daarvoor heb Ik alle schuld op Mij genomen, dat niemand het ware leven verliest.

Elk lijden zal Ik dragen, niet overnemen, maar dragen, zodat niemand er zijn ware leven door verliest. En de goede mensen gaan wellicht een moeilijke weg, maar komen in kortere tijd dichter bij Mij uit. En zo krijgt ieder het zijne. Niet zoals de mens zich bedenkt, maar zoals het uit Mijn liefde voor iedereen het beste is. Zalig de in Mij gelovende en op Mij vertrouwende mensen, die ernaar streven om in alles Mijn ware liefde te worden. Want zij komen dicht bij Mij, dicht bij Mijn liefde en zullen op de bestemde tijd zelf Mijn volmaakt ware liefde zijn.

Hemels Brood 5498

Als mensen in de geest, in Mijn Geest, met elkaar omgaan, dan begrijpen ze elkaar feilloos, zonder woorden zelfs. Dan voelen ze elkaar aan, zonder uitleg, zonder discussie. Maar zodra het verstand er bij komt, zijn er woorden nodig, is er uitleg nodig, kan er discussie ontstaan. Zodra er een mening gevormd is door wat iemand denkt te zien, denkt te weten, wordt het elkaar aanvoelen zonder uitleg verstoord. Dat gebeurt heel vaak tussen veel mensen. Want in de wereld is het gebruikelijk om vooral het verstand te gebruiken als voertaal en niet het hart, niet de geest, Mijn Geest, Die in iedereen aanwezig is en iedereen de waarheid van alles kan tonen, in het hart, in het gevoel, als een besef, een weten, zonder dat het met het verstand ontdekt en overdacht is.

Door gewenning neemt het verstand het nogal eens, haast ongemerkt, over. Ook bij mensen die de bedoeling hebben om Mij in hun hart, in hun gevoel, te volgen, komt het vaak voor dat zij dat gedeeltelijk wel doen, maar dat gedeeltelijk toch ook het verstand er een aandeel aan heeft. En dan wordt het moeilijk om nog zonder woorden, zonder uitleg, elkaar te verstaan, te begrijpen, aan te voelen. Want het verstand voelt niets aan, niets. Het verstand beredeneert en luistert niet naar het gevoel. Het verstand stelt zich ook nogal eens op als de wijste, met de meest logische uitleg van bemerkte feiten. Terwijl de wijsheid van ware liefde oneindig keer wijzer is dan de wijsheid van het verstand, wordt er vele malen meer naar de zogenaamde wijsheid van het verstand gehandeld, dan naar de wijsheid van het gevoel in het hart, welke de wijsheid van liefde is, om precies te zijn, Mijn liefde met Mijn wijsheid.

Nu vraag Ik aan degenen die met hun uitleg niet gehoord zijn, die in een discussie terechtgekomen zijn, die het beste bedoelden, maar die beste bedoelingen zagen stranden, was het je verstand dat het overnam van je gevoel misschien? Kun je volmondig zeggen, nee, het was 100% mijn gevoel, dan is het de ander die zijn verstand verwisseld heeft met het gevoel. Maar kijk goed bij jezelf, want er zijn maar heel, heel weinig mensen die niet in allerlei situaties deels of helemaal in verstandelijk denken vervallen. Want het eigen willen is bij heel veel mensen nog heel sterk verbonden met het verstand. Dus kijk goed bij jezelf en kom daarvoor steeds opnieuw in je hart bij Mij, dan laat Ik je zien wanneer je het verstand gebruikte, in plaats van je hart, zonder het te bemerken en dan help Ik je dat herkennen, zodat je meer en meer je verstand loslaat en je hart volgt, Mijn ware liefde en haar wijsheid volgt.

Hemels Brood 5499

Soms kan iemand niet vermijden om ongeduldig over iets te zijn, of boos over iets te worden. Soms kun je niet vermijden dat je iets niet helemaal naar waarheid en liefde doet. En hoewel je in Mij gelooft, op Mij vertrouwt en je uiterste best doet om Mij te volgen in liefde en waarheid, bemerk je regelmatig dat je daar bij allerlei situaties niet aan vastgehouden hebt en wat overblijft is spijt en een onprettig gevoel, omdat het je niet gelukt is je voornemen om bijvoorbeeld niet meer ongeduldig te zijn, niet meer boos te worden, waar te maken. Terwijl je Mijn leer van liefde begrepen hebt en ook in je handelen tot uiting wilt brengen, bemerk je regelmatig dat het je niet gelukt is.

Hoe komt dat toch, vraag je je af, want je hebt het je toch echt ernstig voorgenomen. En je vraagt je af, hoe je het beter kunt gaan doen. Ik zeg jou, en alle mensen die zich dat afvragen, het komt door je verstand. Je wil heb je afgestemd op je verstand. Met je verstand heb je Mijn leer goed begrepen en nu wil je Mijn leer ook in de praktijk brengen. En met je verstand probeer je nu onderscheid te maken hoe in deze situatie en hoe in die situatie naar Mijn leer te handelen. En je moet het van jezelf goed doen. Maar dat ‘goed doen’ vindt invulling in je verstand en nog niet in je hart. En dat is het, je kunt leven naar liefde en waarheid je niet eigen maken met je verstand, met dwang. Je kunt je Mijn liefde in je handelen alleen goed eigen maken in je hart, door steeds opnieuw bij Mij te komen. Je zelf te oefenen om naar Mij te luisteren in je hart. Want je verstand kan het wel met Mijn leer eens zijn, maar daarmee is je hart nog niet vervuld van Mijn liefde in al je handelen.

Het is nodig dat je hart, dat is Mijn liefde, de leiding krijgt, dat je Mijn liefde in je hart je eigen maakt. En dat vraagt tijd en oefening. En dat je steeds opnieuw toch nog in ongeduld of boosheid of iets anders wat nog geen liefde is, vervalt, dat voel je. En het is nodig om dat te voelen, te beseffen, zodat je motivatie gevoed blijft om tot ware liefde te willen komen. Want juist dat willen van je is nodig om in werkelijkheid Mijn liefde in je hart eigen te maken. In je hart. En daarvoor is het nodig om zo vaak mogelijk in je hart bij Mij te komen en aan Mij te laten zien, dat je het weer wel wilde, maar dat het toch niet lukte om helemaal naar Mijn liefde te handelen. Dan troost Ik je met Mijn liefde.

Ik laat je niet alleen modderen. Ik geef je Mijn liefde steeds opnieuw in je hart en beetje bij beetje groei je in je hart tot ware liefde, die dan ook steeds meer in je handelen tot uiting komt. Want ware liefde kun je niet afdwingen met je verstand, kun je niet leren uit je verstand, maar leer je van Mij in je hart, maak je je eigen uit Mij in je hart, door Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 5500

Er gebeuren op aarde veel dingen waar je boos over kunt zijn, boos over kunt worden, maar bedenk je dan, dat het kansen zijn die Ik mensen geef, dat het een plaats heeft in Mijn Plan van ware liefde voor de mens. Eigenlijk ben je iedere keer dat je boos bent op iemand, om iets dat diegene niet naar waarheid of ware liefde gedaan heeft, boos op Mij, op Mijn toelating bent, welke Ik om goede en liefdevolle redenen toelaat. En in zekere zin ben je dan ook hypocriet, want je bent zelf ook nog niet in al je doen en laten volmaakt waarheid en liefde. Ook al is de ernst van wat de één afwijkend van liefde doet en wat de ander afwijkend van liefde doet, nog zo verschillend en onevenredig, het is Mijn toelating, uit ware liefde, en daarover past geen boosheid.

Ik begrijp wel dat het niet altijd makkelijk is om niet boos te worden, maar Ik zou je niet helpen, als Ik je dit niet zou zeggen. En denk niet dat alles wat Ik toesta, door Mij niet wordt aangepakt, dat het Mijn goedkeuring heeft. Want dat is niet zo. Alleen word Ik niet boos, maar Ik corrigeer op een manier, die past bij wat er afwijkend van liefde gedaan is en diegene helpt om tot inzicht in de gevolgen van zijn daden te komen. Bedenk daarbij eens dat wat de ene mens boos maakt, de ander koud laat. Niemand kan naar volkomen waarheid bepalen in hoeverre iemand afwijkt van waarheid en van Mijn liefde. Veel mensen denken dat te kunnen, maar zo goed als altijd speelt mee wat iemand wel of niet prettig vindt, hoe iemand behandeld wil worden, en speelt er een mate van eigenbelang mee. Bedenk je bij boosheid daarom steeds, dat je daarmee Mijn liefde voor alle mensen geen recht doet. Want ook jou geef Ik ruimte voor al wat je nog afwijkend van liefde doet, ook al is het veel minder dan wat er allemaal aan misdadigheid door mensen gedaan wordt.

Dat wil niet zeggen, dat je niet in actie zou mogen komen, als mensen verkeerd of beschadigend handelen, oneerlijk zijn en je tekort doen. Maar handel niet uit boosheid, handel oplossend, verbeter zoveel je kunt de gevolgen van het verkeerde handelen en vraag daar Mijn hulp bij. Dan geef Ik je innerlijk raad hoe zo iets het beste aan te pakken. Er wordt wel gezegd: brutale mensen hebben de halve wereld, en dan hebben de andere mensen de andere helft, maar Ik zeg: brutale mensen mogen dan de wereld wel hebben, maar de goede en naar liefde strevende mensen krijgen de hemel. En dat is een groot verschil. Probeer boosheid los te laten, dan kan Mijn liefde je innerlijk bereiken en kun je Mijn raad verstaan en tot de beste oplossing komen voor iedereen.

Hemels Brood 5501

De macht van God is in Mij, Jezus Christus. Wie gelooft in Mij, gelooft in God, wie gelooft in God, gelooft in Mij, in God Almachtig, Schepper van hemel en aarde. Want de Vader en de Zoon zijn Eén en Dezelfde. Dit is de getuigenis die Ik jullie geef en niet te begrijpen is met alleen het verstand, maar te voelen is in het hart, in het zuivere centrum van het hart, in ieder mens, en van daaruit is dat te begrijpen in de oneindig eeuwige waarheid van werkelijk leven, werkelijke liefde. Duidelijker kan Ik dit jullie mensen op aarde niet zeggen.

Veel mensen proberen met hun verstand de mystiek van het leven te begrijpen, veel mensen hebben vragen over Mijn bestaan, over leven en het ontstaan van leven. Maar met het verstand is niet te begrijpen dat Ik niet ontstaan ben, maar eeuwig leven Ben en de mens uit Mij ontstaan is, omdat Ik dat wilde. De mens heeft Mijn leven als een deel van Mij in zich gekregen en de zelfstandigheid van het besef te bestaan, te zijn. De aspecten van Mijn Geest zijn daartoe vrij uit Mij, in de oneindigheid gebracht, gelijkend op Mijn Geest, één voor één en de grootste met allen tezamen. In het besef van de werkelijkheid van bestaan is hij, die ene grootste geest uit Mij, zich gaan gedragen als eigen bestaan, denkend zelf Mij te zijn. Maar zonder besef dat zijn bestaan van oorsprong Mijn bestaan is, kan hij niet anders dan in de eeuwige dood vervallen. Voor hem heb Ik Mijzelf in de Mens gegeven, zodat de eeuwige dood overwonnen is en het eeuwige leven voor al Mijn schepselen veiliggesteld is.

De weg op aarde is de weg van de mens, terug naar het besef van zijn oorsprong, in de vrijheid van het eigen persoonlijke zijn. Op aarde is daartoe alles aanwezig wat nodig is , maar het gaan van die weg is aan de mens, deel van Mij in de zelfstandigheid van het eigen zijn, om te overwinnen wat Ikzelf op aarde in Jezus Christus uit ware liefde voor de mens overwonnen heb. Alle vragen die mensen hebben, hebben te maken met hun afdwalingen, met hun gebrek aan besef alleen uit Mij zelf te zijn, door het leven wat ze van Mij in zich gekregen hebben en eeuwig krijgen. Maar Ik heb hen allemaal, hun geest, voor het ware leven veiliggesteld. Daarom sterft wel het materiële lichaam van de mens, maar niet zijn geest. Want zijn geest is deel van Mijn Geest, zuiver eeuwig Leven, eeuwig ware liefde en haar wijsheid. En hoe meer een mens innerlijk zijn leven uit Mij beseft, des te meer zal hij begrijpen dat hij niet zijn leven zelf is, maar dat Ik Leven Ben, dat hij Mijn leven zelf mag zijn, eeuwig met Mij verbonden in ware liefde en wijsheid, persoonlijk bewust zelf mag zijn. En in het besef dat hij dat alleen in Mijn Geest is en daarnaar handelt, is hij dan ook werkelijk eeuwig leven, eeuwig liefde en wijsheid, eeuwig Mij.

Hemels Brood 5502

Je zegt in je hart, dat geloven in Mij, in Mijn bestaan en in Mijn liefde je niets meer geeft, dan mensen die niet in Mij geloven. Dat zowel degenen die in Mij geloven, als degenen die niet in Mij geloven, goede en minder goede of zelfs slechte situaties meemaken. En daarin heb je gelijk.

Want zou het degenen die in Mij geloven zichtbaar en merkbaar beter gaan dan anderen, die niet in Mij geloven, dan zouden veel meer mensen in Mij gaan geloven, om het ook beter te krijgen. En dat zou geen werkelijk geloof zijn. Maar jouw geloof is daarom een werkelijk geloof, omdat je het gelooft zonder dat het je in die zin en in vergelijk met anderen op aarde, beter gaat. Het baat niemand om in Mij en Mijn liefde te geloven, opdat het hem dan beter gaat. Maar wie in Mij gelooft, gaat wel meer van Mijn liefde voor alle mensen zien, en begrijpen wat werkelijk leven is. Begrijpen dat alleen ware liefde tot het ware leven en de ware gelukzaligheid leidt. En dat besef in het hart geeft al een mate van blijdschap die meer is dan goud en zilver, dan aardse voordelen, die weg zijn zodra iemands leven op aarde beëindigd is. En dat voelen van Mijn liefde in je hart is al oneindig veel meer dan medemensen hebben, die niet geloven in Mij en Mijn liefde.

Maar hoe je hen dat ook voorhoudt, zij kunnen zich dat zonder contact met Mij niet voorstellen en daarom is het voor hen ook geen reden, om in Mij te gaan geloven. En zo moet het ook zijn. Pas als hun hart er rijp voor is, geef Ik hen wegen te gaan, die hen tot besef van Mijn bestaan brengen, die hen tot het innerlijk voelen van Mijn liefde gaan brengen en tot een werkelijk geloof in Mij en Mijn liefde. Het hart van de ene mens is eerder rijp dan dat van een ander, maar al die verschillen zijn ook niet zomaar, al die verschillen zijn bedoeld in Mijn grote Plan voor alle mensen. Daarom is niemand meer en beter dan een ander, omdat hij Mij eerder in zijn hart herkend heeft en eerder in Mij en Mijn liefde gelooft. Want voor alles en iedereen is een tijd en een plaats om Mij te herkennen en Mijn liefde te gaan voelen. Een tijd en een plaats die Ik in Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal verschillend bepaald heb. Dus ja, je ziet het goed, op aarde geeft het geloof in Mij en Mijn liefde geen voordelen op je medemensen, niet anders dan Mijn innerlijke steun en bemoediging en de innerlijke blijdschap Mijn liefde in je hart te voelen en te weten dat je altijd in Mijn liefde gedragen bent en wordt. Maar dat zien je medemensen, die niet in Mij geloven, niet, totdat hun hart er rijp voor is.

En zolang ondergaat iedereen wat zich op aarde in Mijn Plan voordoet, of iemands hart Mij nu wel of niet kent. Want met een schijnbaar geloof voor eigen gewin is niemand gebaat. Blijf in je hart bij Mij komen, dan kun je dienstbaar aan je medemensen Mijn liefde uitdragen, zoals dat voor iedereen het beste is en kun je zelf in je hart blij zijn met Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 5503

Nederigheid is voor de meeste mensen heel moeilijk om te leren, om zich eigen te maken. Terwijl nederigheid de basis is voor ware onbaatzuchtige liefde bij alles. Zonder de juiste mate van nederigheid kan liefde zonder eigenbelang niet geleerd worden. Zonder de juiste mate van nederigheid is het onmogelijk om geheel onbaatzuchtig liefde te zijn en vanuit liefde tot de ware wijsheid te komen. De ware mate van nederigheid opent wegen om tot onbaatzuchtige liefde te komen, die anders niet gezien worden, niet bemerkt worden, alsof ze er niet zijn.

Een groot struikelblok voor mensen om tot ware nederigheid te komen, is de eigenliefde, die zich in veel meer manifesteert dan mensen zich bewust zijn. Want eigenliefde verblindt. In de wereldse verhoudingen wordt eigenliefde vaak ook aangemoedigd: kies voor jezelf, denk ook eens aan jezelf, zorg voor jezelf. Beter zou het zijn om te zeggen: neem de verantwoordelijkheid voor je leven op je, laat de verantwoording over je leven niet aan anderen over, die vooral naar eigenliefde leven, maar dat niet herkennen in een wereld die eigenliefde steunt en bevordert. Zorg voor jezelf is de verantwoording nemen voor je doen en laten en die verantwoording leg je af aan Mij, aan niemand anders dan aan Mij. Maar ook dat is voor veel mensen heel moeilijk, omdat zij nog niet die mate van nederigheid kennen, die hen tot bij Mij in hun hart brengt. Ik heb het hierbij over de gewone goedbedoelende mensen, nog niet eens over de hoogmoedige mensen, die alles wat hen goed doet naar zich toetrekken, zonder dat het hen uitmaakt dat zij daarmee medemensen tekort doen. Vaak zijn dat mensen die veel van zich laten horen, die hoge posities met veel macht bekleden en een enorme rijkdom aan aardse goederen en geld voor zichzelf houden, waarmee ze hun macht zeker stellen. Bij diegenen is nauwelijks enige nederigheid te vinden.

Maar jullie kleine goedbedoelende mensen, jullie wil Ik zeggen: als je tot ware liefde wilt komen, kom dan tot nederigheid en kom bij Mij in je hart, dan laat Ik je steeds opnieuw Mijn liefde in je hart voelen en dan kun jij van daaruit meer en meer leren Mijn liefde te zijn. Niet om het op aarde beter te krijgen, om een betere baan, betere gezondheid, meer geld en aanzien, om bij de wereld aan te haken, maar om het ware werkelijke leven, om ware liefde voor elkaar, om gelukkig te kunnen zijn in je hart met Mij, met Mijn liefde, zonder de wereldse genoegens en zogenaamde voordelen. Want het verblijf op aarde is eindig en alle genoegens, voordelen, macht, etc. zijn eindig en wat er overblijft is niets. Pijnlijk niets voor mensen die op aarde genoegen hadden aan al die wereldse weelde, macht en geld, want er blijft voor hen geen vreugde na hun verblijf op aarde, omdat weg is waar zij vreugde aan hadden, genoegens aan hadden, en daar komt voor hen niets voor in de plaats wat hen op die manier nog plezieren kan. De moeite die het hen dan kost, om uit de leegte van het niets tot de vreugde van hetgeen waar leven, Mijn ware liefde geeft, is enorm en vele malen meer dan de moeite die het voor jullie goedbedoelende mensen op aarde kost, om op aarde al tot de nodige nederigheid en de ware onbaatzuchtige liefde te komen.

En al geeft al die moeite op aarde geen enkel werelds voordeel, zelfs treft jullie ook onaangename situaties, het geeft jullie des te meer na jullie verblijf op aarde. Maar wees alert en veins geen nederigheid, veins geen waarheid, veins geen berouw, veins geen liefde aan je medemensen of aan Mij, want dat is erger dan de verdwaling van de wereldse mens, omdat zij niet weten, wat jij weet. Aan al degenen die eerlijk en oprecht de nodige moeite doen om naar Mijn liefde en wijsheid te leven, ook al lukt het hen nog niet, zeg Ik: wees welkom bij Mij en wees gelukkig bij Mij, kom in Mijn hemelen waar je moeite op aarde zich uitbetaalt. Want Ik zie en weet alles naar volkomen waarheid, zoals het werkelijk is.

Hemels Brood 5504

Mensen hebben wilskracht in zich en ze kunnen die wilskracht sterker en minder sterk inzetten. Er zijn mensen die hun wilskracht zo sterk inzetten, dat zij enorme werken tot stand brengen. Meestal wordt wilskracht door mensen ingezet voor zichzelf, om iets te bereiken voor zichzelf. Dat iemand met een sterke wilskracht tot grote daden kan komen, is door de eeuwen heen aan enorme bouwwerken wel te zien. De wil van de mens is een opmerkelijke levensuiting die puur voor de mens zelf, of puur voor de medemensen, of voor alles daartussenin kan worden ingezet. Al naargelang luistert de wil naar de wensen van de mens.

Ieder mens bepaalt zelf de kracht van zijn wil en het doel van zijn wil. Beide zijn vrij aan de mens gegeven. Maar het maakt wel verschil waarvoor hij zijn wil inzet. Want de ware levenskracht is voor iedereen Mijn wil en Mijn wil is oneindig krachtig liefde en wijsheid, en heeft ten doel dat alle mensen de eeuwig ware levensgelukzaligheid bereiken, waarbij het aan de mens gegeven is om vrijwillig zijn wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil. Wanneer iemand zijn wil daarmee niet in overeenstemming brengt en zijn wil voor zichzelf en voor eigen welzijn inzet, verwijdert hij zich van Mijn wil en van de weg die tot Mijn liefde en haar wijsheid leidt en tot eeuwig gelukzalig leven leidt. Mijn wil blijft eeuwig onveranderlijk Dezelfde, maar de wil van de mens kan hij veranderen, dat is zijn vrijheid. Deze vrijheid is niet zonder verschillende uitkomsten bij verschillende keuzen. Want zoals iemand zijn wil kiest in te zetten, zo heeft zijn wil uitwerking.

Die uitwerking kan zijn zoals die mens wil en voor ogen heeft, terwijl dat toch niet het beste voor diegene hoeft te zijn. Want iemand kan met veel wilskracht heel rijk willen worden en alles op alles zetten om daadwerkelijk heel rijk worden, daar zelfs blij mee zijn. Maar uiteindelijk komt dat niet overeen met het ware leven en voor diegene komt er een moment van inzicht en van besef, dat hij zijn wil ingezet heeft voor niets van werkelijke waarde, komt hij tot het inzicht, dat alleen waar leven, ware liefde en haar wijsheid werkelijke waarde heeft, dat hij alleen in ware liefde de ware gelukzaligheid kan vinden, in Mij, zijn Schepper. Wie dat begrijpt zal zijn wil meer en meer gaan inzetten gelijk Mijn wil om alle mensen tot werkelijk gelukzalige leven, tot ware liefde te brengen. Daarbij wordt dan zijn eigen wilskracht met Mijn kracht aangevuld.

Aan alle mensen zeg Ik, zet je wil krachtig in voor het ware leven, gelijk aan Mijn wil. Want alleen daarin vind je de ware waarde om werkelijk blij te worden en blij te blijven. De grootste en meest bijzondere werken zijn niets in vergelijk met het ware leven. Daarom, zet je wil er niet voor in om opzienbarende werken tot stand te brengen, zet je wil krachtig in overeenkomstig Mijn wil, Mijn ware liefde in, dan bereik je wat de wereld niet ziet maar eeuwig zijn waarde houdt: werkelijk gelukzalig leven.

Hemels Brood 5505

Als in een boomgaard de vruchten rijp zijn, is het nodig dat de rijpe vruchten verzameld worden. Voor de eigenaar van de boomgaard zijn er teveel vruchten tegelijk rijp, zodat hij mensen nodig heeft om hem te helpen zijn rijpe vruchten te verzamelen. Zo is het met jullie, Ik heb jullie gevraagd om Mij te helpen mensen te verzamelen die eraan toe zijn om Mijn Woord te gaan begrijpen, er aan toe zijn om Mijn liefde in hun hart te gaan voelen, er aan toe zijn om het onderscheid te gaan maken tussen wat werelds eigengericht handelen waard is en wat onbaatzuchtig naar Mijn liefde handelen voor waarde heeft.

Als er in een boomgaard knechten zijn die ook onrijpe vruchten binnenhalen, dan is de eigenaar daarmee niet geholpen. De onrijpe tussen de rijpe vruchten moeten eruit gesorteerd worden, want ze smaken niet, maar ook verliezen deze vruchten de kans om nog te rijpen. Zo is het ook als jullie mensen tot Mijn Woord en tot Mijn liefde willen brengen, die er nog niet aan toe zijn om Mij en Mijn Woord te leren kennen, om Mijn liefde in hun hart te gaan voelen en de waarde nog niet kunnen zien van het handelen naar liefde. Het doet hen geen goed en het verlengt eerder de tijd dat zij er niet aan toe zijn om Mij te leren kennen, dan dat het hen op enigerlei wijze helpt.

Jullie zijn als de helpers in de boomgaard, met dit verschil, dat het om mensen gaat en er veel minder mensen al aan Mij en Mijn liefde toe zijn, dan er vruchten in een boomgaard rijp zijn. Er zijn veel mensen, maar er zijn maar heel weinig mensen toe aan Mij en Mijn liefde. Toch komen er druppelsgewijs mensen bij die Mij en Mijn liefde zoeken. Geef je krachten en inzichten niet aan degenen die er nog niet aan toe zijn om Mij en Mijn leer te leren kennen, maar ondersteun degenen die Mij zoeken, help hen op hun weg om Mij te vinden in hun hart. Geef hen al je inzet vanuit je hart, vanuit Mij in je hart. Want Ik breng degenen die eraan toe zijn wel op je pad. Laat al degenen die nog allerlei dwaalwegen gaan, hun wegen maar gaan, laat hen hun vertekende beelden, hun misvattingen maar houden. Want aan hen is elke moeite, elke uitleg vooralsnog verspild. En al wordt het groepje mensen om je heen dan kleiner, je helpt diegenen die overblijven meer in zuiverheid te komen, dan met de misvattingen van anderen erbij, omdat zij met hun zienswijze de zuiverheid voor degenen die er werkelijk aan toe zijn, vertroebelen.

Want Ik heb velen geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren, en daaraan kun jij geen verandering brengen. Dus blijf bij die paar die Mij oprecht zoeken, dan kun je hen in zuivere waarheid bij Mij en Mijn liefde in hun hart brengen, zoals dat het beste is. Daar krijg je Mijn zegen in liefde voor.

Hemels Brood 5506

Je eigen gevoel van ‘zo is het het beste’ loslaten, voor wat iemand anders ervaart als het beste, is heel moeilijk. Ook al is het het beste, dan nog is het moeilijk om ruimte te geven aan wat de ander als beste ziet. Toch is dat pas werkelijk jezelf wegcijferen. Maar het is heel moeilijk om wat je zeker weet, dat het beste is, af te staan en de mindere te zijn, ook al gaan dingen daardoor niet zo goed als wel mogelijk zou zijn, maar niet gezien wordt. Dat het moeilijk is om wat het beste is af te staan voor het mindere, heeft te maken met het ego wat zich moeilijk ondergeschikt stelt aan het ego van de naasten, vooral als er een belang mee gemoeid is. Meestal is dat belang, dat niemand minder wil dan wat hij als het beste ziet en daarom wil.

Ik heb aan het kruis afgestaan wat voor iedereen het beste is. Niet voor Mij, maar voor jullie allemaal. Daarmee heb Ik voor jullie allemaal gewonnen, wat voor alle mensen, voor jullie allemaal, het beste is. De diepste vernedering heb Ik zonder enige schuld ondergaan, zonder Mij te verweren of op te eisen wat Mijn is. En daarmee heb Ik behouden wat Mijn is, het werkelijke leven voor jullie allemaal. Afstand doen van je gelijk, van wat je toekomt, van wie je bent, is moeilijk en de juiste verhoudingen vinden tussen wat waar en niet waar is, wat werkelijk en niet werkelijk is, is moeilijk. Het juiste evenwicht vinden tussen wat te doen en wat te laten, is moeilijk, steeds opnieuw tot de juiste keuzen komen, is moeilijk. Vooral als je Mijn leer van liefde en waarheid begrijpt, maar nog niet in alles Mijn leer kunt toepassen. Ik verwacht niet dat je volmaakt alles al volgens Mijn leer van waarheid en liefde kunt, wel dat je je inzet om te leren en accepteert, dat dat met vallen en opstaan gaat, gedragen in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hoe dichter je bij Mij bent en hoe meer je van Mij en Mijn leer begrijpt, van Mijn liefde in je hart voelt, des te groter wordt het verschil met de wereldsgerichte mensen, die niet in Mij geloven en je op de proef stellen met hun wereldse behoeften en verdraaiingen van waarheid. Want daar gaat een zuiging vanuit, die soms niet te weerstaan is, al zou je willen. Het is de pijn van het liefdeloze dat onder de mensen uitwerkt. Maar ook dat wordt door Mijn liefde en haar wijsheid gedragen. Evengoed kun je verward raken door alles wat er op aarde gebeurt, door het goede en liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan, want het gebeurt allemaal door elkaar, goed en niet goed, waar en niet waar, wel en geen liefde. En soms weet je het wel, maar soms ook niet, want soms lijkt iets waar en blijkt het niet waar te zijn, en soms lijkt iets niet waar en blijkt het waar te zijn. Wat en wie is te vertrouwen?

Zo schudt de wereld je door elkaar. En dat is moeilijk, en soms is het ineens niet moeilijk. Laat het aan je voorbij gaan. Accepteer wat moeilijk is, geef het Mij in je hart en vertrouw zoveel je kunt op Mij en Mijn liefde. Want al lijkt op aarde de wereld te heersen, Ik ben het Die over alles heerst met Mijn liefde, Mijn grote oneindig ware liefde voor jullie allemaal. Onthoud dat!

Hemels Brood 5507

Leren is niet opgeven. Zodra je opgeeft, leer je niet meer. Iets goed leren vraagt doorzettingsvermogen, vasthoudendheid, vastberadenheid, wilskracht. Om iets goed te leren is er altijd een moeilijkheid te overwinnen, dat moment waarop je denkt het niet te kunnen leren, het moment waarop je constateert dat er geen verbetering te bemerken is en het er op lijkt, dat er ook geen verbetering meer te verwachten is. Geef het dan toch niet op, maar neem de moeite om door te gaan. Maar begrijp hierbij, dat Ik het nu niet over werelds leren heb, over sport of anders wat, maar over geestelijk leren, over leren te leven naar waarheid en liefde in alles.

Toch is er wel een verband tussen het leren van sport of het leren op school en het leren naar waarheid en liefde te leven. Want het is beide leren en leren gaat niet altijd even gemakkelijk. Als je bijvoorbeeld wiskunde moeilijk kunt begrijpen, dan is het ook moeilijk te leren. En al gauw komt de neiging om het op te geven. Maar wat je moeilijk te leren vindt, kun je ook anders aanpakken. Je kunt iemand vragen je datgene wat je moeilijk vindt in meer en kleinere stappen uit te leggen en daarmee vaker te oefenen, dan duurt het leren wel langer, maar je komt er wel verder mee. Zo is het ook met het geestelijk leren. Neem de tijd en vraag meer uitleg aan Mij in je hart. Want Ik ben altijd bereid je te helpen, maar het leren zal altijd een zekere moeite kosten. Dat weet je intussen wel. Het één is makkelijker te leren, dan het ander en het ligt er vaak ook aan, hoe graag je iets leert. Als je graag wilde leren fietsen, heb je dat vast sneller geleerd, dan degene die er geen belangstelling voor had, maar het leren moest om zich te kunnen verplaatsen.

Er is altijd een motivatie nodig om te willen leren en het ligt daarbij ook aan je motivatie en hoe sterk je wil is om te leren, hoe sterk je eraan vasthoudt om te leren, en doorzet, ook al is het moeilijk. En leren liefhebben, leren vergeven, is heel moeilijk. Vooral als het om situaties gaat waarbij je ernstig schade hebt opgelopen, schade aan je ziel, aan je welzijn, die nog pijn doet. Maar je bent er niet bij gebaat om op te geven. Neem de moeite om door te gaan en kom bij Mij in je hart. Want Ik heb jou lief en Ik wil je graag helpen om stap voor stap te leren lief te hebben en te vergeven wie jou iets misdaan hebben en daarmee je ziel te helen en tot welzijn en blijheid van werkelijk leven te komen. Mijn leven, Mijn liefde in jou te voelen en zelf te gaan zijn. Leven is leren, is doorzetten en niet opgeven, totdat je werkelijk leeft in Mijn liefde en eeuwig zelf Mijn liefde bent.

Hemels Brood 5508

Overwegingen. Mensen maken voortdurend overwegingen. De beste overwegingen maak je met je hart, maar meestal doet al snel het verstand mee en worden de overwegingen complexer. Want het verstand haalt er van alles bij en dat maakt het steeds moeilijker om tot een goed voelende overweging te komen. Bij veel mensen blijven de overwegingen maar doorgaan en doorgaan, tot ze er helemaal verward van raken en in hun hart niet meer kunnen voelen, wat nu wel en wat niet zinvol is. Te veel en te lang overwegen wat het beste is om te doen of te laten maakt het zicht op de realiteit er niet beter op. Steeds maar weer afwegingen maken tussen het een en het ander, steeds maar weer de mogelijke uitkomsten van de verschillende keuzen afwegen, maakt het eindresultaat niet duidelijker.

Want je kunt niet alles van tevoren weten, je kunt niet alles precies zo uitkienen dat het helemaal gaat, zoals je je bedacht hebt. Je hebt het stuur van alle mensen niet in je hand en er zijn veel mensen die het stuur van hun leven zo grillig ronddraaien, dat er geen peil op te trekken is, maar het heeft wel invloed op hun medemensen. En je weet niet of zo iemand in jouw buurt is en al jouw overwegingen teniet doet, met zijn onbezonnen daden. Hiermee bedoel Ik niet, dat je net zo goed geen overwegingen kunt maken. Want het is goed om stil te staan bij je handelen, om in je hart overwegingen te maken over wat en hoe. Maar doe dat met Mij, met Mijn liefde, samen met Mij, zodat je overwegingen zinvol zijn en goede inzichten geven die te gebruiken zijn om goed te doen aan je medemensen. Probeer in je overwegingen zo min mogelijk je eigenbelang te betrekken, maar houd daarbij wel rekening met je mogelijkheden en je onmogelijkheden. Want daarmee rekening houden is geen eigenbelang, maar is je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Fiets geen 20 km als je er maar 10 kunt. En al vraagt iemand je hem te helpen en 20 km te fietsen, het is geen eigenbelang als je dat niet doet, omdat je weet dat je dat niet kunt, het is je eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar soms is de grens tussen eigenbelang en de eigen verantwoordelijkheid niet duidelijk. In je hart kun je altijd duidelijkheid krijgen van Mij. Kom met je overwegingen steeds weer bij Mij, want regelmatig is eigenbelang verweven met eigen verantwoordelijkheid en dan kan Ik je de nodige duidelijkheid geven, als je dat eerlijk en oprecht wilt. En soms lukt het je niet om Mijn raad te verstaan. Doe dan zoals je wilt en Mijn liefde maakt je de uitkomst wel duidelijk. En daar leer je van. Ook dat is Mijn liefde voor jou!

Hemels brood 5509

Lieve mensen, jullie zijn je nog maar zo kort bewust van je bestaan, nog maar zo heel, heel kort bewust ervan dat je leeft, zelf persoonlijk leeft. Op de eeuwigheid afgemeten heb je nog nauwelijks besef te bestaan, te zijn, te leven. En van het werkelijke leven uit Mij besef je nog maar net een begin, een klein begin in je hart, waar je iets begint te voelen van Mijn aanwezigheid, van Mijn liefde. En dat kleine beetje ontroert je al zo nu en dan tot tranen.

Want het is op aarde, waar je tot dat eerste besef van bestaan gekomen bent, geen vetpot vol liefde, integendeel, wat er allemaal op aarde gebeurt en niets met liefde te maken heeft, is triest en het kleine beetje liefde dat je van Mij voelt, is daarbij vergeleken heel veel. Maar zoveel als het in werkelijkheid is, is het nog niet, want Mijn liefde is oneindig groot, alleen kun je dat in het eerste besef van je bestaan, nog niet in die omvang bevatten. In vergelijk heb je nog maar net begrepen dat één en één samen twee is. Het minimale dus. En al zijn er miljoenen mensen op aarde zich persoonlijk bewust van hun eigen persoonlijk bestaan, ze beseffen eigenlijk nog nauwelijks iets, maar gedragen zich als koningen over hun eigen leven, met nog niet het ware besef in de mate van een baby.

Maar jullie beginnen te begrijpen, zoals de knoppen van de bloemen die in het voorjaar beginnen te zwellen, waardoor je ziet dat de bloem opengaat en haar prachtige schoonheid en kleur laat zien, tot vreugde van ieder die haar ziet. Want jullie beginnen besef van Mij, jullie schepper, God en hemelse Vader en van Mijn onvoorwaardelijke liefde te krijgen, van werkelijk leven, en al is het nog maar een klein begin, nog maar heel, heel kort op de eeuwigheid afgemeten, het is verheugend, het geeft blijdschap in je hart, maar ook bij Mij en in Mijn hemelen. O ja, het kleinste beetje besef van Mijn liefde van weinig mensen is het grootste voor dit moment, want het is echt, het is werkelijk!

Je hebt Mij gevonden. Terwijl je er nog maar zo heel kort bent en je besef nog zo beperkt is, heb je toch al Mij en Mijn liefde gevonden in je hart. En al ben je nog aan het leren wat werkelijk leven voor jou persoonlijk is en Wie Ik in werkelijkheid Ben, al maak je nog fouten, al dwaal je nog af van liefde in je handelen, al besef je er nog maar zo weinig van, wie je zelf werkelijk bent, Ik heb jou lief, oneindig lief. En Mijn liefde, die oneindig eeuwig is en blijft, zorgt voor jou, zorgt voor jullie allemaal, zoals voor jou en alle mensen het beste is en zodat je meer en meer gaat beseffen, wie jij bent en Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Want Ik heb jou lief, werkelijk eeuwig oneindig lief!

Hemels Brood 5510

Mensen spelen als het ware hun leven tegen elkaar uit. En sommigen zijn daarbij elkaars tegenspelers, anderen zijn elkaars medespelers. Een beetje te vergelijken met een schaakspel, afhankelijk van de ene zet, doet de ander zijn zet en zo gaat het om en om, tot iemand gewonnen heeft. Zo gaat het leven om en om, zo worden er keuzen gemaakt, om en om, al naargelang wat iemand wil bereiken, wil winnen. Van twee schaakspelers ben Ik de derde speler. Verborgen voor beiden. Maar Ik speel het spel niet om te winnen, want Ik ben bij voorbaat winnaar. Welke zet de beide spelers ook doen, Ik pas Mijn zet daar op aan. Het verschil is, dat zij niet zeker zijn van winst, terwijl Mijn winst al vast ligt.

Ik bedoel hiermee te zeggen, dat iedereen de vrije keus heeft in zijn doen en laten. Wat iemand in zijn vrijheid ook kiest, het maakt niet uit, hij kan alles kiezen, Mijn winst staat vast. Maar hoe Mijn winst tot stand komt, dat ligt aan de vrije keus van ieder mens persoonlijk en van allen tezamen. Mijn winst staat vast, welke keus mensen in hun vrijheid ook maken, met het grote verschil tussen mensen en Mij, dat mensen uit zijn op voordeel, op winst, terwijl Ik het welzijn van alle mensen als winst voor ogen heb, het ware vreugdevolle leven, werkelijke liefde en de werkelijke vrijheid vol van gelukzaligheid. En die winst staat vast. Die winst kan een eeuwigheid duren voor ze bereikt wordt, maar staat vast. Ieder mens kan winnaar zijn, zoals Ik winnaar ben. Hij hoeft daarvoor alleen, uit liefde voor Mij, zijn doel gelijk te stellen aan Mijn doel.

Dat is, zijn handelen gelijk te stellen aan Mijn onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Want iedereen die zijn doen en laten op Mijn ware liefde afstemt, is daarmee winnaar met Mij. Al kan het lang duren voordat anderen dat inzien, maar met Mij samen is hij dan ook winnaar. Alleen, niet voor zijn eigen welzijn, want niemand kan werkelijk in alles winnaar zijn, als hij nog iets voor zichzelf kiest. Ik ben als de derde speler, verborgen, maar met Mijn eigen keuzen, want de ware vrijheid ben Ik, eeuwig en altijd. Daarom kan iedereen op aarde vrij kiezen wat hij wil, maar hij is er zonder Mij nooit zeker van hoe zijn keuzen zullen uitpakken. Want Ik ben de hoofdspeler van werkelijk leven en Mijn winst staat vast, omdat Ik Zelf de ware werkelijke winst voor ieder mens ben.

Maar het leven is geen spel, het is ernst. En alle mensen die keuzen maken, zijn Mij ernst. Want Ik zie de grote verschillen in ieders hart en de grote verschillen tussen de keuzen die mensen maken en de enorme verschillen tussen de omstandigheden waarin mensen op aarde verblijven. En Ik weet hoe dat van invloed is op de keuzen die mensen maken, hoe moeilijk het voor deze en gene is en hoe veel makkelijker het voor anderen is. Wees daarom blij dat Ik al eeuwig winnaar ben en blijf, zodat je zeker weet dat het goed komt, dat alles goed komt in Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal. Vergeet niet, Ik ben de winnaar en dat geeft jullie ergens in de eeuwigheid de volle gelukzaligheid van werkelijk leven, van ware liefde, Mijn leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 5511

Soms is iemand met zoveel dingen tegelijk bezig, dat hij Mijn raad, als een kort signaal in zijn hart, niet opmerkt. Soms is iemand volkomen gefixeerd op een bepaald probleem, waardoor hij Mijn raad, dat kleine signaaltje in zijn hart, niet opmerkt en dan kan het zijn dat hij na een tijdje, als dingen niet gaan zoals hij bedoelde of verwachtte, zich alsnog dat signaaltje herinnert, wat vaag aanwezig was, maar niet van belang leek te zijn. Maar al Mijn signaaltjes zijn van belang, want zij zijn altijd de waarheid en wijzen altijd in de juiste richting om tot het beste resultaat te komen.

Hoe druk heb jij het? Of is er iets dat voortdurend je aandacht in beslag neemt? Want dat zijn de momenten waarop je te weinig aandacht hebt, voor die oh zo belangrijke signaaltjes van Mij in je hart, die je beter niet mist. Neem regelmatig rust, vooral in drukke tijden, op dagen waarop er veel van je gevraagd wordt, of bij situaties die voortdurend je aandacht vasthouden. Ook, en juist wanneer het lijkt dat daar geen tijd voor is. Want doe je dat niet en mis je Mijn signaaltje, dan mis je net datgene wat in kortere tijd een betere oplossing biedt. Het is altijd de moeite waard om rust te nemen, om een pas op de plaats te maken voor die signaaltjes van Mij, omdat ze je altijd helpen om tot de beste oplossing van wat dan ook te komen, ook nog in de kortste tijd. In haast worden de meeste missers gemaakt, die pas later gezien worden. Dan kan dat of veel tijd kosten om de schade te herstellen, of een niet meer te herstellen ongewenste situatie teweegbrengen.

Blijf daarom bij alles altijd op Mijn signaaltjes in je hart letten, signaaltjes die niet in je verstandelijke beredeneren te voorschijn komen, maar in je hart. En hoe meer je op je hart blijft letten bij alles wat je doet, des te duidelijker zul je Mijn signaal opmerken en verstaan wat Ik je ermee aanraad. En dan zijn er ook nog van die momenten, waarop mensen je iets vragen, wat je eigenlijk niet goed uitkomt, maar het lijkt geen liefde te zijn om ‘nee’ te zeggen, dus zeg je ‘ja’. En dan pakt het niet goed uit, zodat je bemerkt dat je beter ‘nee’ had kunnen zeggen. Weet je, je maakte die beslissing niet met je hart, maar met je verstand. Je overwoog wat liefde is, met je verstand. Maar eigenlijk zei Mijn signaaltje in je hart: nee. Alleen, dat merkte je niet op, want je verstand had de overhand, je liet je verstand bepalen wat liefde is, niet je hart, waar Ik altijd aanwezig ben met Mijn ware klare liefde.

Zo gemakkelijk gaat dat, dat je verstand, al bedoel je het nog zo goed, het overneemt. Wees alert en blijf bij alles luisteren naar je hart, naar Mijn signaaltjes, naar Mijn raad. Want die wijzen je altijd de beste richting om te gaan en het beste in ware liefde om te bereiken.

Hemels Brood 5512

‘Uw geloof heeft u behouden’. Het vertrouwen in Mij, je Schepper, is je behoud. Je vertrouwen in Mijn liefde. Dat houdt je hart open voor Mijn liefde en je besef van Mijn zorg voor jou. En al wankel je zo nu en dan over wat wel en wat niet te doen, over hoe het met je gesteld is, je geloof heb je daarbij hoe dan ook steeds behouden en dat heeft je altijd in het besef van Mij in je hart gehouden. Dat besef houd je ook nu, want jouw geloof is sterk, daarmee heb je al veel gedragen. En als Ik tegen iemand zeg, uw geloof heeft u behouden, dan bedoel Ik niet voor het werelds aards materiële leven, ten aanzien van het lichamelijke, maar daarmee bedoel Ik, voor het ware werkelijke leven, voor Mijn leven, het geestelijke leven uit Mij.

Voor dat werkelijke leven is iedereen behouden die standvastig in Mij en Mijn liefde voor hem en alle mensen gelooft. Behoud je geloof en je behoudt Mij en je besef van Mij in je hart, en Mijn liefde zal je steeds weer voelen tot steun, tot troost en tot vreugde, de ware levensvreugde. ‘Uw geloof heeft u behouden’ is dan ook niet zomaar een opmerking van Mij in de bijbel, gezegd tegen één persoon, maar is een uitspraak voor alle mensen in alle tijden en heeft een ware diepere betekenis, dan de meeste mensen er aan geven. Want de kern van de boodschap wordt vaak gezien in het woord ‘geloof’, als je maar gelooft. Die betekenis is zeker ook waar, maar de diepte zit ook in het woord ‘behouden’. Je bent behouden voor het werkelijk gelukzalige leven, het allerbeste wat je kunt verwerven op aarde, dat behouden. Je hebt Mij, je Schepper, Mijn liefdevolle zorgen voor jou en het besef daarvan, in je hart behouden, je hebt je eigen persoonlijk besef te leven uit Mij en Mijn liefde, behouden. Wat je ook gebeurt, het ware leven heb je behouden.

Besef je wat je behouden hebt? Want het is meer dan een mens op aarde begrijpen kan, in de oneindige omvang die het ware werkelijke leven is, die Ik Ben. Op de aarde, de basis van alle keuzen, van waaruit een mens zijn keuze maakt, is de mogelijkheid om je geloof tot inhoud te brengen en te behouden, wat er ook aan gebeurtenissen plaatsvinden, welke situaties zich ook voordoen. Dat behouden is jouw behoud van werkelijk leven, werkelijke liefde, werkelijk persoonlijk bestaan, gelijkend op Mij, je Schepper, God en liefdevolle hemelse Vader. Want mensen hebben veel verschillende namen voor Mij, maar Ik ben eeuwig Eén en Dezelfde, Alles, Leven, meer dan een mens op aarde kan bevatten. Toch ben Ik in ieder mens tot in het diepst van zijn ziel aanwezig, liefde, waarheid, volmaakt Zijn. Jouw geloof heeft je behouden voor het eeuwige leven, omdat Ik jou behouden heb voor het eeuwig gelukzalige leven. Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5513

Alles gaat volgens de liefde van Mijn hart en toch hebben alle mensen de vrije keus in al hun handelen. Maar de uitkomst van elk handelen ligt vast in Mijn liefde, zodat de uiteindelijke uitkomst altijd Mijn liefde is. Zelfs de tijd ligt in Mijn liefde vastgelegd in eeuwigheid, zodat de mens in al zijn handelen zijn vrije keus kan maken.

Ieder mens roept met zijn handelen Mijn liefde tot werking en omgekeerd roept Mijn liefde de mens om zijn handelen tot liefde te brengen. Er is niet alleen een oneindige verbinding tussen Mij en ieder mens, maar er is ook een oneindige verbinding tussen de mens en Mijn liefde, tussen elke keus die een mens maar maakt en Mijn liefde en elk handelen van een mens en Mijn liefde. Niets gaat buiten Mij om en niets gaat buiten Mijn liefde om. Dat kan iedereen in zijn hart voelen. En nu je gelooft in Mij en Mijn liefde, nu kun je ook in je hart bij Mij komen en je toevertrouwen aan Mij, aan Mijn liefde, zonder je zorgen te maken over van alles en nog wat. Want Ik ben in je hart en daar kun je met Mij in contact zijn, Mij vragen, Mij je pijn, je moeite, je problemen voorleggen. Van Mij en Mijn liefde mag je hulp verwachten, maar die hulp zal altijd zijn wat voor jou het beste is en niet wat jij het beste vindt of graag wilt. En dat is voor veel mensen de grootste moeilijkheid, om dat te accepteren en te geloven dat Ik het goed maak, op Mijn manier, op de ware juiste tijd.

Vooral als een situatie die onprettig is, wat langer aanhoudt, beginnen mensen te twijfelen of het wel goed komt. Daarom maakten Mijn discipelen, toen we met onze boot op een groot meer in een ernstig storm terecht kwamen, Mij wakker, bang dat het schip zou vergaan. Ik weet dat het allemaal niet makkelijk is, maar dat wil niet zeggen dat Ik niet help, dat het niet goed komt. En wie rustig blijft en in alle rust naar Mij in zijn hart blijft luisteren, die kan in elk geval van Mij voelen dat het goed komt, ook al weet hij niet hoe of wat, het komt goed. Aan degenen die die rust nog niet kunnen vinden, zeg Ik, Ik ben er voor je en het komt goed, ook al ben je bang, ook al ben je onrustig. En als het eenmaal goed is, weet je dat je angst niet nodig was, dat je in rust had kunnen afwachten. Ik neem het je niet kwalijk, want Ik heb je hoe dan ook lief en Ik zorg hoe dan ook voor je, ook als je angstig bent, onrustig bent.

Met de tijd zul je leren je angsten los te laten en in rust af te wachten tot Mijn liefde haar goede werken voor jou ten uitvoer gebracht heeft. Ik ben er voor jou, en voor jou, en voor jou, Ik ben er voor jullie allemaal, in je hart. Kom en praat met Mij in je hart, voel Mij, soms als liefde, soms als stem, soms als een opkomende gedachte, als een plots besef, zodat je weet, het komt goed.

Hemels Brood 5514

Er zijn veel boeken geschreven waarin op verschillende wijze uitleg gegeven wordt aan Mijn Woord, zoals dat in de Bijbel vastgelegd is. Waardevolle boeken die zinvolle uitleg geven, waardoor de diepere betekenis van wat er in de Bijbel staat, door belangstellenden begrepen kan worden. Er zijn ook regelmatig mensen die tekst en uitleg geven over Mijn Woord en medemensen helpen om te begrijpen Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is, wat de bedoeling van hun aardse leven is. En zo zijn er mensen die groepen mensen om zich verzameld hebben om hen naar Mij te leiden.

Soms ontstaan daarbij situaties waarbij die mens, als een belangrijke bron van Mijn geestelijk Woord, alle aandacht krijgt. En zeker heeft diegene een belangrijk werk te doen, wat ook als zodanig herkend mag worden. Maar de ware werkelijke Bron van waarheid en van Mijn Geestelijk Woord, ben Ik Zelf en niemand anders. En ieder die er door Mij toe geroepen is, om Mijn Woord aan zijn medemensen aan te reiken en uit te leggen, zal dat doen in de bedoeling zijn medemensen bij Mij te brengen. Niet om zelf als bron geliefd te worden, maar om mensen tot zicht op Mij en Mijn liefde te brengen. Toch raken mensen die zich in geestelijk opzicht gevoed voelen door een medemens, nogal eens zo betrokken bij diegene die Mijn Woord uitlegt, dat zij die mens op een voetstuk zetten en op een bepaalde manier eren voor zijn werk. Niet dat diegenen die Ik daarvoor roep en van de juiste uitleg van Mijn Woord voorzie, dat begeren, integendeel, maar dat gebeurt door mensen om hen heen.

Tegen alle mensen die een medemens voor zijn liefdevolle uitleg op een voetstuk zetten, zeg Ik, verkijk je niet op de mens die in al zijn goedheid en liefde Mij en Mijn Woord vertegenwoordigt en uitleg geeft over Mijn Woord zoals hij dat van Mij in zijn hart ontvangt. Want jullie die naar zijn uitleg luisteren, omdat het jullie belangstelling heeft, zeg Ik, Ik ben de Bron in zijn hart waaruit hij put en jullie hebben ook allemaal Mij in je hart en jullie kunnen allemaal ook in je hart uit Mij, Bron van Leven, van liefde en wijsheid, zelf putten. Kom in je hart bij Mij, want alleen in je eigen hart kun je direct het meest zuiver Mijn Woord door Mijzelf uitgelegd krijgen. Maar ook kun je Mij in je hart alles voorleggen wat je bezighoudt, vragen stellen en met Mij in gesprek gaan. Begin daarmee, al lijkt dat eerst vreemd, kom toch, want je zult al gauw voelen, dat Ik in je hart ben en je daar rechtstreeks uitleg kan geven. Dat zal je niet meteen de eerste keer herkennen, het vraagt tijd om wat Ik je laat weten in je hart te herkennen als van Mij, maar blijf komen, blijf voelen in je hart en na verloop van tijd zul je leren herkennen, hoe Ik je wat nodig is, in je laat weten.

Want bij de ene mens komt Mijn stem anders over, dan bij de ander. Soms is het een gedachte, soms daadwerkelijk een stem. Maar hoe je het ook herkent, het is alleen Mijn Stem, Mijn Woord, als je hart er de onbaatzuchtige liefde in voelt. En dat kun je alleen in de oprechtheid van je hart voelen. Oefen je er in om Mij in je hart te vinden en contact met Mij in je hart te krijgen, dan zul je heel zuiver Mijn Woord en Mijn liefde gaan verstaan en leren dat in al je handelen ook zelf te zijn. Ik ben in jouw hart, jouw Bron van werkelijk Leven, ware liefde, kom en put uit Mijn Bron!

Hemels Brood 5515

Er is een verschil tussen mensen die fouten maken en mensen die fouten maken. En dat verschil is niet altijd zo duidelijk te onderscheiden. Daardoor worden mensen die fouten maken allemaal gezien, als mensen die fouten maken. Maar het zou goed zijn, om het onderscheid te leren maken. Want willens en wetens is iets anders dan niet beseffen. En daar zit precies het verschil. Maar met dat verschil wordt weinig of geen rekening gehouden, want het is moeilijk te onderscheiden. Toch is het in de omgang met elkaar wel heel belangrijk om het onderscheid te maken, want de benadering van het ene of het andere, kan beter niet hetzelfde zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen zijn fouten gaat inzien, maar de willens en wetens groep, om het zomaar even te benoemen, heeft een andere benadering nodig, dan de groep die niet beseft. En voor beide groepen geldt, dat de benadering altijd als basis Mijn liefde nodig heeft, om zinvol te zijn en enig doel te kunnen bereiken. Helaas gebeurt het nog veel te vaak, dat mensen elkaar op hun fouten wijzen vanuit ongenoegen, beschuldigend, verwijtend, dwingend, eisend, enzovoorts. Terwijl dat geen luisterend oor opent, maar verweer oproept en daarmee weinig goeds bereikt wordt.

Mensen die willens en wetens fouten maken, hebben een houding die aangeeft dat het hen niet kan schelen of een ander ongemak ondervindt door hun wijze van handelen. Zij doen wat zij voor zichzelf willen en hun geweten is daarmee min of meer overwoekerd. Andere mensen maken fouten terwijl ze het besef niet hebben, van wat zij met hun wijze van handelen of reageren, aan ongemak teweegbrengen bij hun medemensen. Vaak hebben zij misvattingen die makkelijk recht te zetten zijn, maar vaker hebben zij misvattingen die als diepe overtuigingen vastgehouden worden. Om mensen die willens en wetens fouten maken te bereiken en tot inzichten te brengen, waardoor zij hun handelen gaan verbeteren, is een heel andere benadering nodig, dan voor mensen die door gebrek aan besef, door misvattingen en verkeerde overtuigingen, fouten maken. Waarbij het noch voor de ene groep, noch voor de andere groep zinvol is om boze verwijten te maken.

Wie nu enigszins het verschil begint te begrijpen, zal ook het onderscheid kunnen gaan maken, want dat kan Ik je bij voorkomende situaties in je hart laten voelen. En als jij kunt vasthouden aan Mijn liefde en vrij blijft van verwijten en dergelijke, dan kun je in jezelf ook tot het besef komen, hoe met de ene of de andere mens het beste om te gaan. Soms is dat, loslaten en laten gaan. Want soms is het de tijd er nog niet voor, omdat het eigen gewin nog te sterk is of de misvatting nog te sterk aanwezig is. Dan is het aan Mij om diegenen in situaties te brengen die hen wakker schudden, zowel degenen die willens en wetens, als degenen die niet beseffen, maar dat gebeurt bij de één anders, dan bij de ander. Besef daarbij, dat iedereen soms onder de ene groep en soms onder de andere groep valt, ook jullie. Maar wie Mij wil volgen in ware liefde, die zal Ik in zijn hart ook steeds leiden en daar inzetten, waar hij anderen helpt en zelf ook vooruitkomt, in Mijn liefde vooruitkomt.

Hemels Brood 5516

Niet iedereen kijkt je met zijn ware gezicht aan. Mensen doen het voorkomen, alsof zij je met hun ware gezicht aankijken, en je kunt dat geloven, terwijl het hun ware gezicht toch niet is. Hun ware gezicht zit er achter, is verborgen achter een zogenaamd waar gezicht. En vaak krijg je hun ware gezicht niet te zien. Maar Ik zie van iedereen zijn ware gezicht. Omdat het ware gezicht geestelijk is en niemand zijn geestelijk ware gezicht voor Mij kan verbergen. Het gezicht dat zij jou of andere mensen laten zien, maar hun ware gezicht niet is, daar kijk Ik dwars doorheen. Omdat het geen werkelijkheid is, is het doorzichtig.

Alleen, wie gelooft in het gezicht dat iemand als waar toont, maar niet is, die kijkt daar niet doorheen, die heeft zijn geestelijk oog laten verblinden. En dat gebeurt veelvuldig. Maar wie in zijn hart bewust met Mij verbonden is, die geef Ik wel een signaaltje, waardoor zijn geestelijk oog opengaat en hij ook dwars door het opgezette gezicht heen kijkt en het werkelijke gezicht ziet. Ik geef altijd iedereen zo’n signaaltje, maar niet iedereen is in zijn hart uit zichzelf bewust met Mij verbonden, waardoor Mijn signaaltje als zodanig niet bemerkt wordt. Er zijn heel veel mensen die om allerlei uiteenlopende redenen een ander gezicht opzetten, dan hun ware gezicht. Soms om een kleinigheidje, maar ook om mensen grof te bedriegen. En het beste kun je dat maar weten, om elk vals gezicht te doorzien, omdat het je behoorlijk wat schade kan doen, als je iemands valse gezicht, wat hij je toont, niet doorziet.

Wie in zijn hart in geestelijk contact met Mij is, zal elk vals opgezet gezicht wel doorzien en uit Mij als zijn Bron van liefde kunnen putten, hoe met dit vals getoonde gezicht op de beste manier om te gaan. Maar aan de mensen die te goed van geloof zijn, zeg Ik, wees op je hoede, want er zijn meer mensen met een gezicht dat hun ware gezicht verhult, dan je op enigerlei manier kunt bedenken of verwacht. Je zou ervan schrikken, als je de getallen zou weten. Een kleine leugen geeft iemand al een ander gezicht dan zijn ware. Dus ook als jij met iets kleins niet in waarheid bent, is je gezicht niet meer je ware. Bedenk je dat en dan kun je wel begrijpen, van hoeveel mensen hun ware gezicht verborgen is voor het menselijk oog.

Let er op dat je altijd in waarheid en liefde je ware gezicht behoudt voor Mij, want alleen dan kun je Mij in je hart naar volledige waarheid verstaan, geestelijk verstaan, en geestelijk zien, wat Ik je toon om geestelijk te zien. En dan kan iemand zijn ware gezicht nog zo goed verbergen achter een zogenaamd goed en eerlijk gezicht, jij kijkt er dan doorheen, zoals Ik er doorheen zie wat het werkelijke gezicht is. En in Mijn liefde weet je dan, hoe daar het beste mee om te gaan, zoals Ik je in ware liefde laat voelen, dat goed is.

Hemels Brood 5517

Zou je ‘t eens heel gemakkelijk willen? Veel geld, geen moeilijkheden, dat alles zonder veel nadenken en passen en meten soepel zou verlopen, zonder onverwachte storingen, zonder enig ongemak van welke aard dan ook? Veel mensen zouden dat wel willen, maar zo is het op aarde niet gesteld. Want zou het op aarde zo gesteld zijn, dan zou je Mij, je Schepper, God en liefhebbende hemelse Vader niet persoonlijk kunnen leren kennen. Want dan zou je geen vrij en van jezelf bewust mens zijn, die zijn eigen keuzen kan maken. Je zou wel het deel van Mij zijn, zoals je nu ook bent, maar alleen door Mij dat gewenste soepele onbezorgde leven kunnen zijn en daardoor Mij niet persoonlijk kunnen leren kennen. En juist op aarde heb Ik het voor alle mensen zo ingericht, dat ieder mens op aarde Mij, zijn Schepper, God, persoonlijk kan leren kennen. En juist doordat ieder mens de vrijheid van keuze heeft, kan iedereen Mij leren kennen, en dat niet alleen, maar ook Mij ontmoeten, persoonlijk ontmoeten.

En dat is wat in Mij gelovende mensen ook graag willen en wat uiteindelijk ook zal gebeuren. Want Ik ben zoveel jaren geleden niet alleen voor de mensen van toen op aarde gekomen, zodat mensen Mij persoonlijk konden ontmoeten, maar iedereen kan Mij ook nu persoonlijk ontmoeten, en dat zal ook gebeuren. Iedereen, alle mensen op aarde die er vroeger geweest zijn, er in de toekomst nog komen, er nu zijn, kunnen Mij allemaal persoonlijk ontmoeten. Dat is het doel voor alle mensen, de zin van hun leven ontdekken in Mijn liefde, en zelf volmaakt leven leren zijn, zoals Ik volmaakt leven Ben.

Veel mensen vragen zich daarbij af, moet dat dan op aarde, waar het zo’n enorm tranendal is? En daarop zeg Ik, dat heeft helemaal te maken met de vrije keuzen die mensen maken. En wie op aarde is, die heeft te maken met wat zijn medemensen kiezen om naar te handelen. Maar iedereen die op aarde verblijft, heeft in zijn ziel Mijn Geest, iedereen is met Mij verbonden, al lang voor zijn komst op aarde. En van daaruit heeft hij een moment gekregen waarop hij de keus kon maken, naar de aarde te komen, ook al is het daar in het algemeen geen prettige verblijfplaats. Maar iedereen heeft in dat moment beseft, dat hij alleen vrij leeft, en daarvan bewust kan zijn, door Mij en Mijn liefde, op aarde, waar hij Mij persoonlijk kan ontmoeten. En zijn verlangen naar Mij en Mijn liefde heeft ieder mens op aarde gebracht.

Maar dat wil niet zeggen dat ieder mens op aarde ook al direct in zijn vrijheid de daarvoor nodige keuzen maakt. Want op aarde heeft hij wel het bewustzijn van bestaan, maar van daaruit is het nog nodig om in die bewustheid naar waarheid en liefde te groeien door de eigen keuzen en Mij persoonlijk te leren kennen om tot ontmoeting met Mij te komen. Want de mens komt naakt op aarde, ongewis van zijn afkomst en bestemming, maar niet zonder Mij en Mijn liefde. En zo is het, dat mensen niet die keuzen maken, die ze dichter bij het besef van Mijn aanwezigheid en bij Mijn liefde brengen, zodat het op aarde niet bepaald allemaal zo gemakkelijk is. Maar voor iedereen is het de enige plaats, wat eigenlijk een hoedanigheid is, waar via hij bij Mij kan komen en tot zijn ware gelukzalige leven uit Mij kan komen.

Dus, ja, het is op aarde voor veel mensen, al dan niet onschuldig, moeilijk. Maar het ware hemelse geluk om te leven met Mij persoonlijk, is zo enorm oneindig groot, dat het aardse verblijf, hoe onaangenaam ook, volkomen in het niet valt voor iedereen die de gelukzaligheid van leven in Mijn liefde bereikt. Gezegend allen die dit begrijpen en het aardse ongemak als de beste lering van Mij en Mijn wijze liefde kunnen zien.

Hemels Brood 5518

Zo nu en dan zijn er mensen die een enorme eer krijgen toebedeeld van heel veel van hun medemensen. Zij worden alom geëerd als een god. En jij vraagt je wel eens af, wat daarvan te denken, want de grote mensenmassa vindt dat diegene deze eer verdiend heeft, om wat diegene gepresteerd heeft. Dat kan uiteenlopen van een ware heldendaad, als iemand met gevaar voor eigen leven anderen gered heeft, tot een popster die voor het oor van de massa fenomenale muziek ten gehore gebracht heeft. Dat zijn dingen die mensen aanspreken en tot het eren van een medemens brengen, vaak op wereldschaal. En op zich is dat werelds gezien te begrijpen. Maar al is het te begrijpen, het is niet die mens die tot een heldendaad gekomen is, of die popster met zijn indrukwekkende muziek, die eer toekomt.

In alle opzichten ben Ik Degene Die eer toekomt, zonder dat Ik dat voor Mijzelf wil. En wat die eer aangaat, alleen als mensen Mij vrijelijk uit zichzelf eren, is het werkelijk eer, die op zijn plaats is, en niet Mij, maar diegene die Mij de ware eer belijdt, ten goede komt. Mensen eren mensen om buitengewone prestaties, die zij zelf niet voor elkaar krijgen. Ik zie in je hart, dat jij denkt, dat zij beter niet hun medemensen om hun buitengewone gaven eren, maar Mij, jullie Schepper, die alle dingen mogelijk maakt en ieder zijn talenten gegeven heeft, ook de talenten die mensen instaat stellen tot heel bijzondere en heel buitengewone prestaties te komen. En zo is het ook. Maar wat het grootste aantal mensen voornamelijk ziet, zijn de bijzondere en de buitengewone prestaties, en aangezien veel mensen zich Mij niet, of hooguit vaag, bewust zijn in hun hart, is het voor hen de mens die de prestatie verricht heeft, die de eer toekomt.

Mensen die Mij in hun hart kennen, die in Mij en Mijn liefde geloven, die Mijn Woord in de Bijbel en in hun hart beginnen te verstaan, kunnen wel onder de indruk raken van iemands prestaties, maar zullen in hun hart vooral Mij de eer geven. Eer wil daarbij zeggen, dat zijn Mij zien als Degene Die het bijzondere, het uitzonderlijke, mogelijk maakt. Zij mogen blij zijn met degene die uit Mij tot buitengewone prestaties gekomen is, omdat door diegene Mijn liefde op een bijzondere wijze tot zicht gebracht is. Maar blij zijn met iemand is iets anders dan hem de eer geven, waarbij eer betekent, de oorsprong van het gedrag toekennen. Want eer is vooral de oorsprong toekennen aan degene die iets zichtbaar tot stand gebracht heeft. En het is alleen die eer, die Mij toekomt. Want Ik bedoel met eer niet het iemand op een voetstuk zetten, maar het erkennen ervan, dat Ik de oorsprong van alle Leven Ben en alles door Mij uit Mijn liefde tot stand gekomen is, en eeuwig nog alleen door en uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid tot stand komt.

Wie dat ten volle in zijn hart erkent en Mij daarom in alle vrijheid uit zijn hart liefheeft, die eert Mij op de ware wijze. Alle andere eer heeft niets te maken met wat werkelijk eer is. Dus laat de wereldse mens zijn wereldse eer geven aan zijn wereldse medemensen. Het heeft niets te maken met ware werkelijke eer, die Mij toekomt, omdat Ik uit ware liefde alles tot stand gebracht heb, en uit ware liefde tot stand breng, alles wat voor het heil van alle mensen het beste is. Ieder die dat vrij en ongedwongen erkent en Mij vrij en ongedwongen liefheeft, die eert Mij zoals eer Mij eenvoudig toekomt, en hem tot zegen is.