Hemels Brood 5364 t/m 5394

Hemels Brood 5364

De duivel heeft veel verschillende gezichten. Met duivel bedoel Ik niet een specifiek persoon, een wezen. Met duivel bedoel Ik een soort van hoedanigheid die zijn kracht heeft in alles wat het tegenovergestelde is van ware wijze liefde. Deze tegenover liefde gestelde soort van hoedanigheid kun je zien in leugen en bedrog, in hebzucht en eigen gewin, in hoogmoed en gewetenloosheid. Dat zijn soorten van krachten die mensen verleiden tot misdadig handelen, verborgen in allerlei zogenaamde deugdzaamheid en charme. In het klein is de duivel te zien in bijvoorbeeld ongeduld en afgunstigheid, tot in het groot, in bijvoorbeeld machtsmisbruik. Maar altijd te zien als een bepaalde mate van kwaad, bewust kwaad of onbewust kwaad.

Juist het bewuste kwaad wordt door mensen zoveel mogelijk verborgen gehouden. Met het onbewuste kwaad bedoel Ik iemand die ongeduldig is, wat te maken heeft met zijn aard, iemand die zich snel tekort gedaan voelt, wat te maken heeft met zijn aard. Ook al weet iemand dat hij gemakkelijk ongeduldig is, het is een verleiding die als het ware aan zijn aard kleeft en hij in zijn leven met moeite te overwinnen heeft, wat door zijn aard, die hij van Mij gekregen heeft, niet zo makkelijk te doen is. Diegene heeft voor het overwinnen van zijn ongeduld van Mij tijd en ruimte gekregen, wat hij van zijn medemensen ook zou moeten krijgen.

Anders ligt het met degenen die bewust tot het doen van kwaad komen, om zichzelf op wat voor manier dan ook te verrijken. Voor dat kwaad wil Ik iedereen waarschuwen. Laat je om te beginnen niet door dat kwaad verleiden. Want die verleiding vindt vaak in het verborgene plaats. In het klein, als iemand een leugentje geëigend vindt om iets voor elkaar te krijgen, waarbij het niet zo ernstig lijkt om een leugentje te gebruiken. Het is de verleiding van het kwaad, wat doet voorkomen dat zo’n klein leugentje niet ernstig is. De verleiding tot leugen is mogelijk, zodra er een zekere behoefte aan iets is dat moeilijk of niet zonder leugen te bereiken is. Dan zet het kwaad een gezicht op, waarmee hij het leugentje verbergt voor het slachtoffer en voor de dader zet het kwaad een gezicht op, dat zegt, dat zo’n leugentje niet erg is. Zo worden mensen verleid tot kleine vergrijpen, uitgroeiend tot hele ernstige boze gemene vergrijpen.

En steeds zet de verleiding tot het kwaad, genoemd de duivel, een ander gezicht op, zodat hij niet herkend wordt. Daarom, let er vervolgens op, dat je de duivel en zijn verleiding in het handelen van jezelf en in het handelen van je medemensen herkent. Laat je niet door braafheid van mensen, door hun charme, hun rustige uiterlijk, hun prettige stem, enzovoorts, bedriegen. Let op je verlangens, dat ze niet te sterk worden, zodat de duivel met zijn verleiding er grip op kan krijgen. Let op door steeds, ook als iets goed lijkt, toch even in je hart bij Mij te komen en Mij te vragen of wat goed lijkt, wel werkelijk goed is. Want de duivel heeft veel verschillende gezichten, die jij niet doorziet, veel verschillende manieren om te misleiden, die jij niet doorziet, kan heel charmant en aardig zijn, wat jouw vertrouwen ten onrechte wekt en jij niet doorziet.

Maar Ik doorzie dat allemaal en in je hart kan Ik je dat tonen. Daarom, kom steeds in je hart bij Mij, ook als het allemaal in orde lijkt, juist ook als het in orde lijkt en Ik laat je zien wat werkelijk wel en niet in orde is. In je hart laat Ik je alles zien en weten. In je hart ben Ik. In je hart.

Hemels Brood 5365

Lieve mensen, je kunt denken, waar ben Ik, als op aarde zoveel narigheid gebeurt. Waar ben Ik  als ergens oorlog is, als ergens hongersnood is, als ergens mensen onderdrukt worden, als grof geweld tegen mensen gebruikt wordt? Waar ben Ik, als mensen ernstig mishandeld worden, kinderen misbruikt worden, waar ben Ik bij alle misdaden, alle pijn en alle verdriet? In je hart ben Ik. In ieders hart ben Ik. Overal bij iedereen ben Ik in zijn hart. Overal over de hele aarde ben Ik. Ik ben overal bij, zonder uitzondering.

Dat je Mij niet ziet zoals jullie elkaar zien, wil niet zeggen dat Ik er niet ben en niets doe. Hoe ellendig het er dan eens hier, dan eens daar, dan eens bij deze en dan eens bij gene mens ook aan toegaat, Ik ben er. Ongezien ben Ik er, ongezien werkt Mijn liefde voor iedereen. Maar waarom gebeurt er dan nog zoveel onaangenaams verspreid over de aarde? Omdat het niet alleen Mijn Wil is wat op aarde gebeurt, maar veelal de wil van mensen. Wil van mensen die niet overeenkomt met Mijn wil. Juist op aarde heeft ieder mens zijn eigen vrije wil. Zoals de mens zijn wil inzet, zo werkt dat uit. Zet hij zijn wil in om zelf te heersen over zijn leven, dan verlopen de gebeurtenissen anders, dan wanneer hij zijn wil gelijk aan Mijn Wil inzet.

Omdat ieders wil vrij is, heeft ook iedereen met elkaars wil te maken en met de uitwerking ervan. Vanwege de vrijheid kan Ik niemand Mijn Wil opleggen, zonder het besef te leven weg te nemen. Wat kan Ik doen, om al die onaangename gebeurtenissen te verhelpen? Alle mensen liefhebben, in ieder hart liefde leggen, zoveel een hart daar ruimte voor heeft. In ieder hart aanwezig zijn met waarheid en liefde. Dat neemt alle onaangename gebeurtenissen niet weg, maar wie wil, kan wel in zijn hart bij Mij alles putten dat nodig is, om met die gebeurtenissen het beste om te gaan. Heb je pijn of heb je verdriet, je kunt altijd in je hart bij Mij komen, in je hart Mijn liefde voelen, door Mijn liefde kracht vinden om te dragen wat je overkomt, inzicht krijgen waardoor dingen gebeuren zoals ze gebeuren, troost vinden en moed om door te gaan en niet op te geven.

En vind je het niet eerlijk wat jou overkomt, het is ook niet eerlijk. Je hebt gelijk, het is ook niet eerlijk. Maar de wil van veel mensen houdt geen rekening met eerlijk, ze beseffen vaak nauwelijks of niet hoe oneerlijk hun handelen is en welk een ongemak zij anderen bezorgen. Maar hun wil is vrij, net zoals jouw wil vrij is. En met jouw vrije wil kun je kiezen om er boos over te worden, bedrukt of verdrietig, of bij Mij in je hart te komen en Mijn liefde te voelen, Mijn steun en Mijn kracht te krijgen om te dragen, wat Ik dan voor je draag. Bij Mij in je hart kun je troost vinden en bemoediging. Ik heb jou lief, dat is Mijn vrije Wil en die werkt ook in de wereld, vergeet dat niet. Ik heb jullie allemaal lief!

Hemels Brood 5366

Het verschil tussen leven in de materie en zonder materie werkelijk leven is voor de mens moeilijk te bevatten, moeilijk om zich voor te stellen. Voor de steeds meer verstandelijk redenerende mens is een leven zonder een materieel lichaam zo goed als niet te geloven. Hoe meer de mens in het algemeen verstandelijk is gaan denken en onderzoeken, des te meer heeft hij zich gedistantieerd van het geestelijk werkelijke leven, wat geen materieel lichaam nodig heeft.

Dat het leven op aarde gebonden is in een materieel lichaam en de omgeving, de aarde zelf, ook materie is, heeft te maken met het doel van de Schepping en met het doel van de mens en zijn verblijf op aarde. Want binnen een materieel lichaam gebonden is de mens vrij zijn keuzen te maken. Zou hij niet binnen een materieel lichaam gebonden zijn, dan zou hij in zijn vrijheid in de oneindigheid van de dood terecht komen, zonder mogelijkheid om daarvan terug tot leven te komen. Via de weg van het vlees is dat nu wel mogelijk. De materie geeft de mens zijn mogelijkheden, om in het Goddelijke van zijn oorsprong als vrije geest te leven. Maar het besef van zijn geestelijk bestaan zonder materieel lichaam is veelal overwoekerd door zijn verstandelijke denken, zijn wetenschappelijk onderzoek, wat voornamelijk op het materiële, de materiële processen en de zichtbare en meetbare elementen gericht is.

Daardoor hebben steeds meer mensen zich afgekeerd van een geloof in Mijn bestaan, het lijkt voor hen meer een fantasie van een aantal van hun medemensen, die niet beter weten en derhalve ook vaak niet serieus genomen worden. Meer en meer hebben mensen hun leven in eigen hand genomen, in de vrijheid van hun zijn hebben zij keuzen gemaakt, die zij zelf het beste vinden en elk contact met Mij losgelaten, als een fantasie waar je je niet meer mee bezighoudt, als je geen kind meer bent. Maar heb Ik niet gezegd, dat het ware levensbesef voor de kinderen is? En zo is het dat jullie, die nog wel in Mij geloven, omdat je in je hart voelt dat Ik besta, weet dat Ik besta, weet dat jouw leven Mijn leven in jou is en weet dat jouw vrijheid je door Mij gegeven is, Mijn kinderen zijn, die al Mijn Goddelijkheid erven in de gelukzaligheid van waar leven.

Maar nu op aarde is het moeilijk om tussen al het materieel wereldse denken en alle wetenschappelijke onderzoeken met allerlei bewijzen, die morgen toch anders blijken te zijn, je weg te vinden en bij Mij in je hart te blijven. Ik weet het. Blijf toch bij Mij komen, blijf bij elkaar Mijn kinderen, blijf onder Mijn hoede, in Mijn liefde zijn jullie geborgen. En allen die van Mij afgedwaald zijn, zal Ik terughalen en ook tot Mijn kinderen maken en zij zullen versteld staan hoe innig Ik hen, net als jullie, lief heb. Houd moed, ook in deze roerige tijden en weet, Mijn liefde overwint.

Hemels Brood 5367

Wat is waarheid in een wereld waar zoveel onwaarheid is? Hoe kun je het onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet en hoe kun je weten of iemand in waarheid Mijn Woord spreekt of vermengd met eigen invullingen van wat diegene zelf denkt of vindt dat waar is, of wat hem aanzien geeft als spreker van Mijn Woord, terwijl het Mijn Woord maar gedeeltelijk of helemaal niet is?

De enige plaats waar je daar duidelijkheid over kunt krijgen, is in de zuivere eerlijkheid in je hart, daar waar je geen eigen invullingen meer hebt, je al je eigen denken en redeneren hebt losgelaten en je zonder eigen invullingen naar Mij luistert. En kun je in je hart zover niet komen om Mij daar te ontmoeten, dan is er nog de mogelijkheid om in je hart, zonder verstandelijk denken, te voelen. Hoe meer je voelen los is van eigen verstandelijk denken en eigen invullingen, des te zuiverder kun je voelen of iets waar is of niet. Als mensen dingen zeggen die je in je hart niet als waar ervaart, ga dan op je hart af. Maar overdenk wat mensen zeggen met je hart, niet met je verstand. Want al heb je niet direct contact met Mij in je hart, in de zuivere waarheid, in Mijn ware liefde, ben Ik altijd in je hart aanwezig en in je gevoel geef Ik altijd hoe dan ook de zuivere waarheid.

Ik ben in ieders hart en op die manier laat Ik iedereen altijd de zuivere waarheid voelen. Maar niet iedereen kan al helemaal zijn eigen invullingen loslaten, en vaak verwarren mensen hun verstandelijke denken met het denken met het hart en dan raakt het voelen van de door Mij gegeven zuivere waarheid vermengd met eigen invullingen en overwegingen uit het verstand. Veel mensen beseffen van zichzelf niet dat wat zij als waarheid zien, vermengd is met onwaarheid uit eigen verstandelijke overwegingen en zij kunnen te goeder trouw zeggen Mijn Woord te spreken.

Overweeg steeds al wat als Mijn Woord gesproken wordt in het gevoel in je hart. Kom bij Mij in je hart, zoveel je kunt, zonder eigen invullingen en gedachten, wees innerlijk heel oprecht en neem aan wat jouw gevoel in je hart je zegt. Ook al is dat wellicht nog niet helemaal zonder eigen invullingen, het is beter om jezelf te zijn, dan wat anderen zeggen te zijn, omdat Ik naar jouw hart kijk, naar wat jij in je hart van Mij aanneemt, niet naar wat je van anderen aanneemt. Woorden van anderen kunnen je op weg helpen, maar laat wat je zelf als waar voelt, als Mijn Woord voelt, jouw leiding zijn. Dan laat je zoveel je kunt Mij jouw leiding zijn.

Hemels Brood 5368

Hoeveel mensen dromen er van, dat al hun moeilijkheden zijn opgelost, dat alle mensen in vrede en liefde met elkaar leven, dat er geen misdadigers meer zijn, dat er geen ziekte meer voorkomt, dat iedereen naar waarheid te vertrouwen is, dat iedereen evenveel bezit, iedereen aan elkaar gelijk is, dat niemand een ander onder druk zet, dat er geen vijanden meer zijn, geen gevaren meer zijn, dat iedereen in vreugde met elkaar samenwerkt, dat er nergens meer ruzie is, nergens meer oorlog, nergens meer pijn of verdriet, dat alles goed is en fijn voor iedereen?

Veel. Veel mensen dromen daarvan, wensen dat. Maar zo is het op aarde niet, integendeel. Er is juist veel kommer en kwel, maar er is ook goeds en liefs. En dat goeds en liefs is in jou. Binnen in jou is goed en lief, binnen in jou ben Ik. Als je binnen in jou naar Mij komt, laat Ik je het goede en ware liefde voelen, zoals werkelijk leven goed en ware liefde is, ware liefde die Ik Ben in jou, in alles, in iedereen. Maar op aarde is zowel het een als het ander, zodat iedereen het verschil bemerkt, uit eigen ervaring het verschil bemerkt. Want hoe kun je anders wit zien, als je er geen zwart is? Daarom is er donker, zodat je ook licht kunt zien, daarom is er verdriet, zodat je ook vreugde kunt ervaren, daarom is er verkeerd, zodat je ook wat goed is kunt ervaren, daarom is er ziekte, zodat je ook gezondheid kunt ervaren, enzovoorts. Maar het meest belangrijke van al die tegenstellingen om te ervaren is, dat je gaat beseffen hoeveel prettiger en fijner het goede, de waarheid, liefde is, dan het tegenovergestelde daarvan.

Hoeveel te meer waardeer je je gezondheid na een ziekte, hoeveel prettiger voel je je als pijn weg is, als oorlog voorbij is, enzovoorts. En dat is belangrijk, want door al die verschillen leert een mens wat werkelijk leven is en krijgt hij motivatie om tot het ware werkelijke leven te komen. Want tot het werkelijke leven, als zelfstandig van zichzelf bewust persoonlijk zijn, kan niemand komen, zonder eerst het ware en het niet ware leven op aarde te hebben meegemaakt en daar zelf deel van te zijn geweest. Hoeveel kommer en kwel er op aarde ook is, het is de weg naar werkelijke leven, de Enige weg, die Ik in Jezus Christus en in jullie allemaal Ben. Want die Enige weg ga je niet in werkelijkheid over de natuurlijke aarde, maar over de geestelijke aarde die in jou is, die in jou alles wat je innerlijk meemaakt als basis is. Ik, je Schepper, ben in jou de basis van werkelijk leven.

Hoe ga jij innerlijk met Mij als basis om, want dat is in jou het verschil tussen goed, liefde en waarheid en het tegenovergestelde daarvan. Welke weg ga je over de aarde in jezelf? Het gaat om de weg over de aarde in jou zelf, want alleen via je verblijf op aarde en alle ervaringen, zowel in materieel als in geestelijk opzicht, kun je het eeuwig werkelijke leven als eigen bewust bestaan bereiken. Het werkelijke leven, waarin alles helemaal goed is, geen ziekte, geen pijn, geen dood is, alleen vreugde en gelukzaligheid.

Hemels Brood 5369

Er zijn door de eeuwen heen veel voorspellingen gedaan. Maar de belangrijkste voorspellingen voor de mensheid in deze tijd, zijn wel de voorspellingen die als gezichten getoond zijn aan Johannes op het eiland Patmos en in de Bijbel staan opgetekend. Wat hem getoond is en wat hij daarvan opgeschreven heeft, is een duidelijk beeld van gebeurtenissen die hun vervulling deels gekregen hebben, deels in vervulling aan het gaan zijn en deels nog staan te gebeuren.

Er zijn maar weinig mensen die het getoonde in deze tijd aandacht geven. Er zijn maar weinig mensen die van al deze getoonde gezichten de betekenis begrijpen. Er is door meerdere mensen geprobeerd er een uitleg aan te geven, maar het merendeel van hen betrok bij hun uitleg teveel het letterlijke van de beelden die gegeven zijn en zochten vooral met hun verstand naar de juiste uitleg. De juiste uitleg kan alleen gevonden worden door diegenen, die niet naar een letterlijke of eerste of zelfs tweede laag van de betekenis zoeken, maar ten diepste geestelijk hebben leren zien en niet met hun verstand de betekenis beredeneren, maar met hun hart de betekenis aanvoelen, omdat zij Mij in hun hart kennen en beseffen dat de ware betekenis alleen door Mij gegeven kan worden in hun hart, omdat die betekenis tot in het diepst van het ware geestelijke leven gaat. Wie op zichzelf probeert om betekenis te geven aan hetgeen Ik op Patmos getoond heb, zal wellicht denken dat de aarde in brand komt, door de olievelden. Maar de betekenis van de brandende aarde gaat veel verder dan dat en zal, wie zal het zeggen, ook letterlijk gebeuren, maar het gaat toch om de geestelijk veel diepere betekenis, die door alle afdwalingen van liefde door de meeste mensen totaal niet begrepen zal worden, al wordt het hen nog zo helder en duidelijk uitgelegd.

Alles, de hele voorspelling, gebeurt in alle lagen van het aardse bestaan van de mens, in deze tijden, zowel letterlijk, als figuurlijk, als geestelijk, als ten diepste ten aanzien van de goddelijke oorsprong van de mens. En juist in deze diepste goddelijke oorsprong van de mens ligt de ware betekenis van hetgeen Ik op Patmos getoond heb aan hem die, door zijn liefde voor Mij, al met die diepste goddelijke oorsprong bekend was. Als je meer wilt gaan begrijpen, meer zicht wilt op deze voorspellingen, lees dan eerst nogmaals de beschrijvingen van Johannes met je hart en kom daarbij in je hart bij Mij, dan zul je meer van de werkelijkheid in het huidige gaan begrijpen, niet zo diep als de goddelijke oorsprong, maar wel veel verder dan het letterlijke en het figuurlijke.

Laat de voorspellingen en hun betekenissen je niet afschrikken, want Ik bescherm de Mijnen ook nu in de huidige tijd. Houd vast aan het belangrijkste, Mijn liefde voor jullie allemaal. Want dat is jullie leven, Mijn liefde die nooit vergaat.

Hemels Brood 5370

Hoeveel van wat je dagelijks doet, doe je vanuit je verstand en hoeveel vanuit je gevoel? Het grootste deel doe je vanuit overwegingen met je verstand. Dat ben je het meest gewend te doen. Vanuit je kinderjaren is je geleerd je verstand te gebruiken en vanuit je verstand uit te leggen waarom je dit zo en dat zo gedaan hebt. Handel je uit gevoel, dan werd dat afgewezen. Toch, met elk handelen uit je gevoel bereik je betere resultaten dan uiteindelijk met je verstand. Alleen is iedereen ten aanzien het volgen van zijn gevoel zo onzeker gemaakt, dat het verstand bijna altijd het gevoel overwoekert.

Dat is heel jammer. Want al wat Ik mensen leer, is gebaseerd op liefde, ware liefde. En nu juist ware liefde zetelt in het hart, in het gevoel, niet in het verstand. Terwijl mensen denken tot het wijste handelen te komen door hun verstand te gebruiken, geeft liefde juist meer wijsheid. Wijsheid uit liefde geeft de beste resultaten, die zijn met het verstand niet te bereiken, hoe goed er met het verstand ook naar het beste om te doen gezocht wordt. Liefde in het hart kan in veel kortere tijd heel zuiver aangeven wat het beste is om naar te handelen, wat werkelijk waar is en wat niet, enzovoorts. Het verstand is er om het hart te dienen, maar het verstand is los komen te staan van het hart. Hoewel van tijd tot tijd ook wel naar het hart, het gevoel, geluisterd wordt, wordt het verstand op zich toch boven het gevoel gesteld, terwijl dat beter andersom kan zijn. Voor al diegenen is het nu moeilijk om verstand en gevoel om te draaien en het gevoel als het belangrijkst te gebruiken en het verstand dienstbaar aan het hart te laten zijn. Want het is een heel vastgeroest gebruik om het verstand op de eerste plaats te zetten.

Met het volgen van zijn verstand zet de mens zichzelf op de eerste plaats, met het volgen van zijn ware zuivere gevoel zet hij Mij, zijn Schepper, Die in ieder hart aanwezig is, op de eerste plaats. Want zo is het, met je verstand ontstaat afstand tussen jou en Mij, met je hart ontstaat contact tussen jou en Mij. Daarom zou het beter zijn als meer waardering gegeven wordt aan het zuivere gevoel, want dan zouden mensen die niet in Mijn bestaan geloven, toch met Mij in contact zijn en door dit contact Mij kunnen leren kennen. Maar het tegenovergestelde heeft dat goed voor elkaar, laat zoveel mogelijk mensen vooral hun verstand gebruiken, dan heeft hij meer macht over hen. Want in het verstand kan hij de mens manipuleren, in het hart, waar Ik Ben, niet.

Aan jullie die Mij kennen, in Mij en Mijn liefde geloven, zeg Ik, oefen je erin om je gevoel te volgen, kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart en leer van Mij je gevoel te volgen, want uit Mij in je hart vind je werkelijk leven, ware liefde, het beste om te doen met de beste resultaten naar ware liefde.

Hemels Brood 5371

Als je het moeilijk hebt, kom dan vooral met Mij praten. Wie het moeilijk heeft, wil daarover meestal met iemand praten, iemand die hem nastaat, die hem begrijpt, die hem kan troosten en bemoedigen. Praten over zijn moeilijkheden helpt hem om te relativeren, te accepteren en te verbeteren wat verbeterd kan worden. De meeste mensen praten dan met een dierbaar familielid, of met een fijne vriend, of soms met iemand die zich bekommert om hem die het moeilijk heeft. Maar Ik zeg jullie, als jullie het moeilijk hebben, als jij het moeilijk hebt, praat dan met Mij, innerlijk in je hart, kom bij Mij en praat met Mij.

Van Mij kun je in Mijn liefde tot rust komen, je moeilijkheden aan Mij overdragen. Ik kan je laten zien hoe je het beste met je moeilijkheden kunt omgaan. Mijn liefdevolle troost vult je hart en geeft je bemoediging en inzicht om je moeilijkheden te begrijpen in de wereldse verhoudingen. Want het is op aarde niet een gelukkig droomleven, het is op aarde een gecompliceerde mengeling van goed en kwaad, en alle moeilijkheden die mensen ondervinden, hebben daar mee te maken. Heeft iemand ergens schuld aan als hij in moeilijkheden terechtkomt? Soms wel, soms niet. Of dat wel of niet zo is, kan Ik je vertellen, als je bij Mij komt en met Mij over je moeilijkheden praat. Want het hoeft je schuld niet te zijn. Het was niet Mijn schuld dat Ik opgepakt werd en gekruisigd, alle beschuldigingen waren vals en de veroordeling was volkomen ongegrond. Maar Ik heb met Mijn opstanding uit de dood laten zien, dat werkelijk leven, dat waarheid, dat ware liefde niet gedood kan worden, altijd overwint.

Toch ben Ik eerst slachtoffer geworden van het kwade, onschuldig. Iedereen op aarde kan onschuldig in moeilijke, onaangename situaties terechtkomen, voor kortere of langere tijd. Maar in iedereen ben Ik, waar leven, ware liefde, aanwezig en in ieder mens ben Ik zijn overwinning van al het kwade. Kom daarom vooral met Mij in je innerlijk, in je hart praten, want wie onschuldig lijdt, is bij Mij juist het beste af om te begrijpen hoe het komt dat hij moeilijkheden te dragen heeft. En als je begrijpt dat je niets verkeerd hebt gedaan, maar dat het kwaad op aarde naast het goede, invloed heeft en ongemak geeft, zonder onderscheid te maken, dan wordt het in je lichter om te dragen en zonniger om te dragen.

Zoveel verlichting kunnen mensen elkaar niet geven, zonder Mij. Dus kom bij Mij, Ik maak je last minder in gewicht en je hart lichter, zonniger, zodat je, door Mijn liefde gesteund, kunt overwinnen. Omdat Ik overwonnen heb, elk lijden, elk verdriet, alle pijn, voor eeuwig voor alle mensen. Want het ware leven, Mijn ware liefde is eeuwig, is onoverwinnelijk Zijn.

Hemels Brood 5372

Je kunt iemand op allerlei manieren nog zo luid en duidelijk uitleg geven over Mijn Schepping, Mijn bestaan, Mijn liefde, Mijn levensleer, het ware leven, over alles, maar als iemand het vermogen niet heeft om te begrijpen, zal hij het ook niet begrijpen. Nu kun je je afvragen, hoe komt het, dat de ene mens nog niet kan begrijpen en een ander al wel? Heeft die ene mens dan minder naar liefde geleefd dan die ander? In meerdere opzichten kan de ene mens meer en sneller iets begrijpen, dan een ander. Op school heb je dat al kunnen zien, niet iedereen kon evengoed leren. Was de een, die wel goed kon leren, een beter mens dan die ander? Vast niet. Misschien soms, maar meestal niet. Waar heeft dat verschil dan mee te maken?

Er zijn op aarde veel verschillen tussen mensen, in intelligentie, in smaken, in behoeften, in liefde, enzovoorts. Al die verschillen zijn er om het doel van de mens op aarde te kunnen bereiken, groeien tot ware liefde. Want groei tot liefde heeft oefening nodig. Niemand zou kunnen groeien in liefde, als er geen gelegenheid was om liefde te oefenen. Maar de groei tot ware onvoorwaardelijke liefde heeft heel veel verschillende facetten en al die facetten moeten dan wel op aarde aanwezig zijn. Al die verschillende facetten zijn terug te vinden in de verschillen tussen mensen. Al die verschillen zijn nodig, om in alle verschillende facetten van liefde te kunnen oefenen en tot de ware onbaatzuchtige liefde te kunnen komen. Alles op aarde is lering, toetsing, groei, met het doel dat alle mensen de kans krijgen om tot onvoorwaardelijke liefde, wat het ware werkelijke leven is, te komen. Alle verschillen tussen mensen, arm en rijk, eerlijk en oneerlijk, intelligent en dom, aardig en vriendelijk of onaardig en onvriendelijk, bazig en gemoedelijk, dat is op aarde allemaal nodig en door Mij, in een juiste verhouding tot het doel, verdeeld.

Bij al die verschillen heb Ik iedereen een marge gegeven, die hij naar goede of kwade wil, en alle nuances daartussen, kan invullen. Want Ik heb ook iedereen talenten en mogelijkheden gegeven en het meest belangrijke, Ik heb iedereen Mijzelf gegeven, bij iedereen ben Ik bereikbaar in zijn hart aanwezig. En naar verhouding vul Ik aan wat ieder persoonlijk en allen tezamen nodig hebben. Hoe oneerlijk de verdeling voor mensen ook lijkt, de balans ligt in Mijn Hand, in alle eerlijkheid van Mijn volmaakte liefde en haar oneindige wijsheid. Ik ben Degene die iemand zijn vermogens om iets te kunnen begrijpen, te kunnen beseffen, te kunnen weten, geef.

Oordeel daarom niet, want alles heeft zijn doel, zijn tijd, zijn plaats. Alleen Ik ken ieders vermogen, omdat Ik ieder zijn vermogen gegeven heb, veel of weinig besef, het ligt allemaal in Mijn Hand, het is allemaal Mijn liefde.

Hemels Brood 5373

Niemand kent liefde uit zichzelf. Iedereen die liefde kent, kent dat uit Mij. Iedereen die liefde voor iemand voelt, voelt dat uit Mij. In iedereen is Mijn liefde voor gebruik aanwezig. Mijn liefde gaat aan elk gevoel van liefde vooraf. Zou Mijn liefde niet aanwezig zijn in het hart, dan zou diegene niet leven. Jij kunt iemand liefhebben, omdat je Mijn liefde in je hebt en daarvan gebruiken kunt. Naar eigen keus kun je uit Mijn liefde in jou, liefhebben, medemensen liefhebben. Het is dan jouw liefde, die je eerst van Mij gekregen hebt, die opgeslagen ligt in je hart.

Het is Mijn liefde waarmee Ik jou liefheb. En van tijd tot tijd voel je in je hart Mijn liefde voor jou en dat doet jouw hart ontvlammen in liefde voor Mij. Maar zoals jij Mijn liefde voelt en zoals jij liefde voor Mij voelt, zo voelen veel mensen dat nog niet. In hun hart zijn zij zich van Mij en Mijn liefde niet bewust. Leven is voor hen een algemeen gegeven. En je vraagt je nu af, hoe het komt dat mensen niet voelen wat jij voelt dat leven is, hoe het komt dat zij Mij in zichzelf niet voelen, zoals jij Mij in jou voelt en hoe het kan, dat zij de grootsheid van het werkelijke Zijn Die Ik Ben in alles en iedereen niet voelen, niet bewust voelen. Terwijl het goede mensen zijn, die hun naasten helpen en er voor hun medemensen in goedheid zijn.

Het is niet aan iedereen gegeven Mij en Mijn liefde te voelen en te beseffen. Dat is om wijze redenen uit Mijn liefde zodanig verdeeld, dat het goede en het kwade in een bepaalde verhouding zich uitwerken tot alleen nog in alles het goede. Dat is dus niet zomaar. Hoewel mensen regelmatig een en ander aan het toeval toeschrijven, is niets toevallig, maar altijd met een reden, altijd uit Mijn wijze liefde ontstaan. Daarom, je mag je verbazen, want wat Ik ontvouw aan hen die Ik met geestelijk inzicht bedeeld heb, die Mijn liefde in zich voelen, is voor jullie ook verbazend. Elk nieuw geestelijk inzicht, elke keer dat je Mijn liefde in je voelt, is dat verbazend, omdat het zo verschilt van de wereldse gebeurtenissen op aarde. Maar evengoed is alles wat op aarde gebeurt de uitwerking van Mijn liefde, zodat alles en iedereen gereinigd wordt van al wat geen liefde is.

Daarin past het, dat sommige mensen Mijn liefde in zich voelen en besef hebben van wat werkelijk leven is, die voelen dat Ik in hen aanwezig ben, dat Ik in alles en iedereen liefde ben, dat is werkelijk Leven Ben, die voelen hoe groots de Schepping is, terwijl anderen daar geen weet, geen besef van hebben. Daarin past het dat mensen van hun geboorte af aan, zich van Mij en het leven uit Mij bewust zijn, dat andere mensen zich dat gaandeweg hun leven bewust worden, terwijl weer anderen dat pas aan het eind van hun leven inzien en nog anderen dat nog veel later gaan beseffen. Dat past in wat Mijn wijze liefde op aarde voor alle mensen uitwerkt, om alle mensen tot werkelijk leven te brengen, tot Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5374

Voor veel mensen is het materiële een zekere houvast in hun leven. Materie geeft stevigheid, is tastbaar, is zichtbaar, is meetbaar. Maar het materiële is tijdelijk, na verloop van tijd sterft het lichaam en verteert tot niets en daarmee is het bestaan op aarde voor diegene beëindigd. Voor veel mensen is er dan niets meer, houdt het lichaam op te bestaan, dan houdt diegene zelf ook op te bestaan. Dat is voor veel mensen een logische gevolgtrekking. Maar is er iets materieel te zien van het denken, van het voelen, van het beseffen, wat in een mens plaatsvindt? Soms kan wat iemand voelt of denkt gezien worden aan iemands gelaatsuitdrukking, maar het gevoel op zich, gedachtegangen die iemand heeft, zijn niet als zodanig materieel te zien.

In diezelfde soort van strekking is leven niet te zien. Leven gaat eeuwig door, besef van leven is niet materieel te zien en houdt niet op als het materiële lichaam sterft. Doordat veel mensen vooral het materiële lichaam als houvast van bestaan hebben, als houvast van hun leven, is het voor hen niet voor te stellen, hoe het leven zonder materieel lichaam verder kan gaan. Voor hen is het logisch, dat wanneer het materiële lichaam sterft, het besef van bestaan sterft en het leven voor diegene beëindigd is. Het is beëindigd op aarde, in het materiële, maar het is los daarvan niet beëindigd. Leven is eeuwig, leven eindigt daarom nooit. Het besef van bestaan blijft. Maar na het beëindigen van het lichamelijk bestaan op aarde, zijn er wel verschillende sferen van besef voor degenen die de aarde verlaten hebben.

Deze sferen hebben te maken met de wegen die iemand over de aarde gegaan is, hoe hij gehandeld heeft, wat voor diegene belangrijk en onbelangrijk was, of hij Mij in zijn hart kende, naar Mij luisterde, in Mijn liefde geloofde of juist niet. Ook heeft het vervolg van zijn leven te maken met zijn houvast aan het materiële tijdens zijn verblijf op aarde, hoe sterk hield hij vast aan het materiële en hoe sterk geloofde iemand, dat leven eindigt op het moment dat zijn bestaan op aarde in materie eindigt. Hoeveel heeft iemand naar waarheid en naar liefde geleefd, of juist niet. Door alle keuzen die iemand tijdens zijn leven op aarde gemaakt heeft, ontstaat de sfeer van iemands levensbesef na zijn verblijf op aarde. Het besef van zijn eigen zijn blijft, maar het kan soms wel heel vaag blijven, met weinig begrip over waar hij zich bevindt.

En Mijn zorg, Mijn liefde, hoe is het daarmee gesteld na iemands verblijf op aarde? Mijn zorg en Mijn liefde gaan eeuwig door, voor iedereen op aarde en ook na ieders verblijf op aarde. Net zo voelbaar, of zelfs meer, als op aarde. Wie Mij op aarde in zijn hart kent, kent Mij daarmee ook na zijn verblijf op aarde en voelt Mij eens te meer in waarheid en liefde. Ziet en voelt Mij eens te meer hoe en Wie Ik Ben: eeuwig Leven, eeuwig gelukzalig ware liefde.

Hemels Brood 5375

Vanmorgen zei je tegen Mij, dat in de stukjes regelmatig herhaald wordt, wat in eerdere stukjes al eens op een wat andere manier geschreven staat. En dat klopt. Dat doe Ik niet voor niets. Want zou Ik niet regelmatig daarvan herhalen, dan zou het wegzakken in het geheugen, dan zou het toch wat vergeten worden. Maar juist voor jullie die Mij in jullie hart kennen, in Mij en Mijn wijze ware liefde geloven, is het belangrijk om niet in slaap te vallen, zoals Mijn discipelen eens in slaap vielen.

Er zijn zoveel mensen die zich niet om Mij bekommeren, die niet in Mijn bestaan geloven, er is zoveel afdwaling van liefde, zoveel onmin, misdaad, de wereld is in zo’n chaos aan het veranderen, ook bij goede en goed bedoelende mensen, dat het heel belangrijk is dat jullie, die Mij in je hart kennen, in Mijn Woord van liefde geloven, op Mij vertrouwen en zoveel mogelijk naar Mijn liefde in waarheid handelen, wakker blijven, paraat blijven in Mijn leer van liefde en waarheid. Dat jullie niet afzakken in gewoonten, maar steeds opnieuw herinnerd worden aan het belang van liefde en waarheid om naar te leven. Want als jullie zouden afdwalen, en de verleiding doet zijn uiterste best om ook jullie tot afdwaling te brengen, wie blijft er dan nog over om met Mij samen te overwinnen, wat het kwaad probeert teweeg te brengen? Maar het zal niet gebeuren dat jullie, die Mij zo goed je kunt navolgen, in de wereldse chaos worden meegetrokken.

Mijn liefde houdt jullie vast, zonder jullie vrijheid te beperken of te belemmeren. De verleiding weet dat, daarom gaat hij in jullie omgeving, zoveel hij kan, flink tekeer, neemt voor zichzelf wat hij nog kan. Maar Ik kan hem aan met Mijn liefde. Wel is het van belang dat jullie wakker en waakzaam blijven, zodat je in je onschuld niet toch verleid wordt. Want jullie zijn in sommige opzichten te goed van vertrouwen en ook hebben jullie nog wensen en verlangens, die de verleiding kan uitbuiten. Daarom blijf Ik altijd weer een en ander herhalen en nog eens herhalen, zodat jullie wakker en waakzaam blijven. Dus denk niet te gemakkelijk, o ja, dat weet ik nu wel, want geloof Mij, snel genoeg ben je het toch even vergeten, juist als de verleiding in alle vriendelijkheid een beroep op je doet en je even wat onoplettende bent en vergeet Mij in je hart te raadplegen.

Want Ik weet hoe slim verleiding toeslaat en geloof Mij, hij is juist ook op jullie lieve goede mensen uit, om zijn opstand tegen Mij te versterken. Dus neem alle herhaling aan als liefde van Mij, om jullie te behoeden voor al het sluimerende kwaad en wees eenvoudig Mijn kinderen. In grote liefde behoed Ik jullie voor de chaos van de wereld, blijven jullie wakker en waakzaam, zodat we samen in Mijn liefde overwinnen!

Hemels Brood 5376

Om alles in en om je heen in volkomen zuiver licht, Mijn zuivere licht, te kunnen zien, is het nodig om zelf innerlijk helemaal eerlijk en zonder enig eigenbelang te zijn. Om innerlijk geen enkel ongenoegen te voelen, om volkomen zonder verlangens en wensen te zijn, geen enkel verwijt ten aanzien van iemand te hebben. Maar dat is, zelfs door mensen die dat allemaal nastreven, nog niet bereikt. Maar wie dat in ware nederigheid geheel oprecht aan Mij kan erkennen, die heeft daarmee een stap vooruit gemaakt en zijn zicht verheldert door meer van Mijn licht.

Want Mijn zuivere licht heb je nodig om goed en zuiver te kunnen gaan zien en zou dat alleen afhangen van een zuiver hart, belangeloos en zonder verlangens en eigen wensen, zonder verwijten en ongenoegens, dan zou het wel heel moeilijk worden om het zicht verbeterd te krijgen. Maar juist het in nederigheid erkennen van alles wat nog niet naar volkomen waarheid is, nog niet belangeloos is, nog niet zonder verwijten, zonder ongenoegens etc. is, geeft meer van Mijn licht, zodat stap voor stap in iemand meer van Mijn zuivere licht zijn zicht verbetert. Met Mijn licht groei je in je hart ook dichter naar Mij toe, groei je naar meer liefde in je handelen, groei je naar meer begrip voor je medemensen en hun moeilijkheden. Met Mijn licht ga je meer van je zelf zien en dat laat ook datgene zien, wat je niet zo mooi van jezelf zult vinden. Maar verstop dat niet, ga daar niet aan voorbij, bekijk het en besef dat het niet mooi is. Als je dat kunt, dan kun je aan Mij erkennen, dat het niet mooi is. Want daarmee krijg je direct ook weer meer van Mijn zuivere licht en krijg je van Mij de kracht en het zicht om de weg te vinden, waarmee je al wat niet mooi is kunt gaan overwinnen.

Door steeds wat nog niet mooi is aan je handelen oprecht aan Mij te erkennen, krijg je meer en meer licht, tot je al Mijn zuivere licht in je hart verdragen kunt en je met Mij samen je hart helemaal kunt zuiveren. Op die manier kan iedereen stap voor stap meer van Mijn zuivere licht krijgen en kan zijn hart steeds lichter en zuiverder worden. Maar dat gaat niet bij iedereen met dezelfde stappen en bij de een verloopt dat proces sneller dan bij een ander. Hoe meer iemand tot ware nederigheid komt, des te meer zal Mijn licht in zijn hart schijnen en des te meer zal hij zuiver kunnen zien.

Belangrijk om daarbij te weten is het, dat ware nederigheid als basis heeft, ware liefde voor Mij, die voortkomt uit erkenning van Mij als je Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus. Want ware liefde voor Mij kan alleen voortkomen uit Mijn ware liefde voor jou. Daarom is het eerst nodig om Mijn ware liefde voor jou in je hart te voelen en volkomen oprecht, als Mijn liefde te erkennen en daaruit volgt dan stap voor stap alles wat nodig is, om tot Mijn zuivere licht te komen, om zelf tot Mijn zuivere liefde te komen, tot waar gelukzalig eeuwig leven te komen.

Hemels Brood 5377

Kun je je voorstellen dat Ik alles van je weet? Want Ik weet werkelijk alles van je. Tot aan je diepst verborgen geheimen weet Ik. Ik weet meer van jou, dan je zelf weet. Ik weet hoeveel haren er op je hoofd groeien, al is dat niet het belangrijkste voor jou om te weten. Ik weet hoe je denkt, wat je voelt, al je beweegredenen voor de keuzen die je maakt, Ik ken je in alles wat je doet en niet doet, wat je zegt en niet zegt, waar je gaat of staat, Ik weet alles van je en Ik ken je door en door. Maar niet alleen jou. Ik ken en weet alles van alle mensen, alle mensen die op aarde waren, zijn en nog komen. Ik ken en weet alles over alle dieren, elk leven, planten, hemellichamen, Ik weet en ken alles en iedereen tot in het kleinste detail, want Ik ben Alles en iedereen. Kun je je dat voorstellen?

De meeste mensen kennen zichzelf nog nauwelijks, denken zichzelf te kennen, maar in verhouding tot wat er over hen te kennen is, te weten is, kennen en weten zij van zichzelf maar een fractie van wat Ik over hen weet. En toch denken heel veel mensen een eigen macht te zijn. Ieder mens denkt in meer of mindere mate een eigen macht te zijn. Of die eigen macht door hun medemensen gerespecteerd wordt, is daarbij de vraag, maar iedereen ervaart zijn bewustheid van bestaan wel in een bepaalde mate als een eigen macht. Vanuit dat gevoel een eigen macht te zijn, willen mensen macht over hun medemensen en het willen hebben van macht over medemensen gaat van vrij eenvoudig in het dagelijks leven tot aan heel extreem, als dictator of misdadiger.

In werkelijkheid is het gevoel een eigen macht te zijn, bedrog. Want in werkelijkheid is dat het besef als eigen persoon te bestaan, waarbij het persoonlijke van dit besef, de eigenheid van iedereen is. Door het persoonlijke besef te bestaan, kan dat gemakkelijk gevoeld worden als het uit eigen macht te bestaan, wat vervolgens gemakkelijk kan leiden tot eigenmachtig handelen. Dit is een valkuil van verleiding waar veel mensen in allerlei situaties intuimelen. En het is voor Satan een gemakkelijke basis om zijn eigen valse macht te vergroten. Wie maar enigszins eigenmachtig handelt, geeft Satan al kans om zijn invloed te doen gelden en de behoefte aan meer macht te vergroten. Want macht geeft mensen het valse gevoel meer te zijn dan hij is en daardoor wordt de behoefte gewekt om nog meer te willen zijn, wat vervolgens de behoefte aan meer macht vergroot. Het is zoals je van iets dat je lekker vindt, daar steeds meer van wilt eten. Op die manier worden er door Satan allerlei verschillende behoeften gewekt en in de beleving eigenmachtig te zijn, al is dat nog zo weinig, wordt de mens door Satan gevoed en wordt het steeds moeilijker om niet in hoogmoed te vervallen en heel moeilijk om nederig te zijn en aan Mijn kracht van liefde vast te houden.

Dat is de situatie op aarde, die bij heel veel mensen is ontstaan. Hun besef van persoonlijk bestaan is in een vals gevoel van eigenmachtig zijn omgeslagen. En zij beseffen dat van zichzelf niet. Maar Ik zie het, Ik weet het en Ik ken hen allemaal. De wortel van het kwaad is hier en daar diep ingegroeid. Maar als de tijd rijp is, vindt het kwaad geen voedingsbodem meer en zal het verdorren tot er niets meer van over is. Want Ik ben alles en van Mij krijgt iedereen zuivere voeding voor eeuwig. Zodat op zijn tijd er totaal geen voedingsbodem meer is voor Satan, want ieder mens zal inzien, dat zijn eigenmachtigheid hem niets werkelijk oplevert. Net zoals je van iets dat lekker smaakt, teveel eet en het je gaat tegenstaan. Net zo zal uiteindelijk iedereen dat verzadigingspunt bereiken en zijn eigenmachtigheid en wat daaruit voortkwam, gaat hem tegenstaan en dan keren mensen terug tot wat hun ware grond van bestaan is, Mijn liefde, die eeuwig niemand ooit zal tegenstaan, maar wel iedereen voor altijd werkelijk gelukkig maakt.

Hemels Brood 5378

In alle landen over de aarde verspreid zijn van elkaar verschillende wetten opgesteld, waar mensen van het betreffende land zich aan moeten houden. Ook mensen die daar uit een ander land op bezoek zijn, moeten zich aan de wet die in dat land geldt, houden. Wie zich niet aan die wet houdt, wordt bestraft. Welke straf iemand krijgt, hangt af van wat hij misdaan heeft, en ook dat is per land verschillend.

Ik heb de mens één Wet in twee delen gegeven om zich aan te houden en deze wet is de volgende: “Gij zult de Here Uw God liefhebben en gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf”. Elk handelen, elk doen of laten, hangt samen met Mijn Wet, die Ik de mens gegeven heb. Mijn wet is niet bedoeld voor één land of voor een paar landen of alleen voor mensen die in Mijn bestaan geloven, Mijn wet geldt voor alle mensen. Ik heb deze wet uit ware liefde aan de mens gegeven. Want zou Ik dat niet gedaan hebben, dan zou niemand op aarde de ware weg kunnen vinden. Mijn wet heb Ik gegeven als baken voor de mens om zich aan vast te kunnen houden, zolang hij zijn werkelijke leven nog niet heeft aangenomen. Want het werkelijke leven is Mijn ware werkelijk onbaatzuchtige wijze liefde, vrij gekozen, zelf persoonlijk zijn. Alleen, dat is voor de meeste mensen nog lang niet het geval. En zolang het dat nog niet is, kunnen mensen zich het beste aan Mijn wet houden en de geboden die Ik daarbij als advies gegeven heb.

Hoewel er heel veel wetten in landen door mensen verzonnen zijn, met allerlei straffen voor mensen die zich niet aan die eigen verzonnen wetten houden, blijft Mijn wet altijd nog daarboven geldig voor alle mensen, in welk land dan ook. Mijn Wet wordt pas opgeheven voor iemand, als diegene in alle opzichten in al zijn handelen, helemaal zuiver Mijn onbaatzuchtige wijze liefde geheel uit eigen vrije keus in alles blijvend is. Zolang dat niet het geval is, geldt Mijn Wet. Maar Mijn Wet kent geen straf als iemand zich er niet aanhoudt, wel gevolgen die onaangenaam kunnen zijn. Gevolgen die iemand leren, iets leren over waar werkelijk leven. En al wordt dat door mensen nogal eens als een straf ervaren, het is Mijn liefde om door deze wellicht onaangename gevolgen de mens er aan te herinneren zich aan Mijn wet te houden, voor zijn eigen bestwil.

Maar wie tot Mijn ware onbaatzuchtige wijze liefde komt en blijft, voor diegene vervalt Mijn Wet, want liefde staat boven elke wet. Ware liefde, Mijn liefde. Mijn Wet is een houvast voor iedereen in zijn leven op aarde, die oplost in ware wijze onbaatzuchtige liefde, het werkelijke eeuwig gelukzalige leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 5379

Omdat er op aarde nog veel narigheid en duisternis onder de mensen is, wil dat niet zeggen dat dat blijvend is. Er zijn al veel mensen na hun verblijf op aarde in hemels gelukkige sferen gekomen, wat op aarde niet voor te stellen is. Er zijn in de loop van de voorbije eeuwen veel mensen na hun verblijf op aarde in het geestelijke verder gegroeid en navenant in gelukkiger sferen terechtgekomen, dan dat iemand op aarde zich kan voorstellen of op aarde ooit door iemand gevoeld is.

Dat wil niet zeggen dat iedereen al snel in gelukkiger sferen terecht komt, na zijn verblijf op aarde, maar veel mensen zijn na hun verblijf op aarde wel zodanig gegroeid, dat de levenssfeer waarin zij zich bevinden op geen enkele manier meer te vergelijken is met de beste sfeer ooit op aarde. Het werkelijk goede in een mens groeit na zijn verblijf op aarde meestal al in korte tijd zoveel, dat de sfeer waarin hij zich bevindt even snel meegroeit tot een aangename gelukkiger sfeer dan hij ooit op aarde gekend heeft. Want het goede trekt het goede aan en veel goede geesten staan klaar met hun licht en liefde iedereen te helpen groeien. Veel mensen treuren om het gemis van hun dierbaren die de aarde verlaten hebben. Op zich is dat in de aardse verhoudingen goed te begrijpen, maar hoe anders zou het voor hen zijn, als zij wisten hoe fijn hun dierbaren na hun verblijf op aarde in liefde zijn opgevangen en begeleid worden.

Want na het verblijf op aarde wordt vooral gelet op het goede in de mens en in hoeverre hij daar naar geleefd heeft. Van daaruit wordt diegene geholpen om in dat goede verder te groeien. Als iemand maar weinig goeds gedaan heeft, dan zal het wel langer duren en zal er meer hulp nodig zijn, voordat hij in beduidend gelukkiger sferen komt, dan op aarde te vinden is. Maar degenen die wat meer naar het goede geleefd hebben, zullen al vrij snel in veel prettiger sferen komen dan er op aarde is. Als de treurende achterblijvers op aarde dat maar enigszins zouden beseffen, dan zouden zij zeker niet zo lang en intens treurig zijn. Maar het besef van werkelijk leven, het geloof in Mijn bestaan, is bij de meeste mensen zo minimaal of zelfs helemaal weg, dat er bij de meeste mensen al helemaal geen geloof meer is aan een verder leven na het overlijden van hun dierbaren. En dan voelen zij het gemis van hun dierbaren nog dieper en ellendiger.

Maar aan jullie, die in Mijn bestaan geloven, Mijn liefde kennen, op Mij vertrouwen, zeg Ik, weet dat jullie dierbare overledenen in hun verdere leven met liefde opgevangen en geholpen worden. Dat al het goede wat zij gedaan hebben hen tot prettige sferen van leven brengt, sferen die jullie je op aarde niet kunnen voorstellen, maar geloof het van Mij. Laat dat een troost zijn voor het gemis van je dierbaren. Zij zijn in Mijn liefde, in Mijn zorg, in de beste Handen!

Hemels Brood 5380

In het leven van ieder mens gebeuren afwisselend goede en fijne dingen en minder fijne dingen, zelfs onaangename dingen. De ene keer voel je je direct door Mij geholpen en een andere keer denk je, waar blijft Zijn hulp? Situaties wisselen zich af zoals ze voor iedereen het beste zijn, soms kan dat op een fijne manier, soms is het op een andere minder fijne manier beter. Het kan niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, waarom het de ene keer prettig kan zijn en een andere keer niet. Want er is nog zoveel wat mensen niet weten, niet beseffen over het werkelijke leven en hoe hun eigen leven op aarde bedoeld is. Zelfs degenen die meer dan gemiddeld beseffen wie Ik ben, wat werkelijk leven is, dat Ik alle mensen liefheb en iets over de bedoeling van hun bestaan op aarde begrijpen, weten en beseffen nog te weinig, om te kunnen bevatten waarom het fijne en het onprettige afwisselend bij iedereen voorkomt.

Maar het verschil tussen hen en andere mensen is wel, dat zij zonder precies te weten waarom, zoveel geloof in Mij hebben en zoveel vertrouwen op Mijn liefde hebben, dat zij weten dat alles wat hen overkomt, door Mijn liefde gedragen wordt en gegeven is, zowel het prettige als het onprettige. En alhoewel zij soms hun moeilijkheden teveel om te dragen vinden, blijven zij toch trouw aan hun geloof in Mij en blijven zij op Mijn liefde vertrouwen. Probeer maar niet om alles te begrijpen. Want daarvoor zou je in de hoogste hemelen moeten zijn en daar zijn de meesten van jullie nog niet. Wees blij met alles wat goed gaat en met de keren dat je voelt: hiermee heeft de hemelse Vader mij werkelijk geholpen. Wees blij met de signaaltjes die Ik je in je hart geef, zodat je je iets belangrijks op tijd herinnert, of, zodat je op het juiste moment iets belangrijks opmerkt wat anders aan je aandacht ontsnapt zou zijn.

En als het echt moeilijk wordt, onthoud dan, dat Ik je ook daarmee help en je van het nodige zal voorzien om je moeilijkheden aan te kunnen. Weet dan, dat Ik in je hart altijd bereikbaar ben. En lukt het je niet om Mij in je hart te beluisteren, omdat je niet meer weet of het je eigen gedachten zijn of Mijn advies, als je het onderscheid daarvoor niet voelt, onthoud dan ook dat Ik je help. Hoe, dat hoef jij dan niet precies te weten. Uiteindelijk ga je Mij in je hart wel weer voelen en dan kun je ook weer naar Mij luisteren. En dan is het fijn, dat je Mij weer herkent in je hart en weer weet: zo is het goed, want Zijn liefde draagt mij altijd. Ja, Ik draag jou in Mijn liefde altijd!

Hemels Brood 5381

Er zijn mensen die de mooiste en duurste kleding dragen, geheel naar de laatste mode, creaties van de meest bekende en gewaardeerde modeontwerpers en er altijd tip top uitzien. En er zijn mensen die de afgedragen kleding van anderen dragen, omdat ze het geld en de mogelijkheden niet hebben om betere, mooiere kleding aan te schaffen. Daartussenin zijn er mensen die gewone, in het algemeen beschikbaar kleding dragen, zoals de gemiddelde mens draagt.

Kleding zegt veel over mensen in de wereldse verhoudingen. Maar hoe is iemand geestelijk gekleed? Want hoe mooi en duur iemand in het dagelijks leven ook gekleed gaat, hij kan geestelijk wel zo goed als naakt zijn, of in lompen lopen. Zou je een groep mensen, die gevarieerd gekleed zijn, van heel duur en mooi en volgens de laatste mode, tot in het goedkoopste en meest versleten goed, bekijken hoe zij geestelijk gekleed zijn, dan zou je je nog weleens heel erg kunnen verbazen. Want dan zouden degenen die de minst mooie kleding dragen, wel eens heel mooi gekleed kunnen zijn, terwijl diegene in uiterst modieuze kleding er in lompen bij loopt. Iedereen kan op aarde de mooiste kleding dragen en er daarmee als een goed mens uitzien, gerespecteerd door zijn medemensen, terwijl hij geestelijk nauwelijks iets om het lijf heeft.

Maar in het wereldse maakt het uiterlijk de dienst uit. Het uiterlijk is belangrijk, zoals gezegd wordt: kleding maakt de man. Maar op Mij maakt de mooiste, duurste en meest modieuze kleding geen enkele indruk. Want voor Mij is de stoffelijke kleding van geen enkele waarde. Iedereen mag dragen wat hij fijn vindt, wat hij mooi vindt, en dat mag volgens de laatste mode zijn, het maakt voor Mij geen verschil. Voor Mij geldt wel, hoe iemand geestelijk gekleed gaat tijdens zijn leven op aarde. Daarmee bedoel Ik, hoeveel geduld heeft iemand, is hij oprecht, is hij eerlijk, hoeveel leeft iemand naar belangeloze liefde, enzovoorts. Want daarmee kleed iemand zich geestelijk. Mensen die het belangrijk vinden om dure en mooie kleding te dragen, zijn meestal meer met zichzelf bezig, dan met anderen en zijn daardoor geestelijk juist nauwelijks gekleed.

Als je geestelijk goed gekleed wilt zijn, kom dan bij Mij en vraag Mij je te kleden. Dan kleed Ik je zoals het beste bij jou past. Dat is dan precies zoals je geestelijk bent. Dan laat Ik je zien hoe je geestelijk gekleed bent. En als je geestelijk mooier gekleed wil zijn, dan help Ik je om te groeien en al naargelang je geestelijk groeit, wordt je kleding mooier, lichter en stralender. Want geestelijke kleding bestaat niet uit stof maar uit licht en liefde, Mijn liefde!

Hemels Brood 5382

Zoals de dieren en alle wasdom Mij verstaan, zo kan ieder mens Mij innerlijk verstaan. Maar het verschil daarbij is, dat dieren en alle wasdom geen vrije keus hebben en alle mensen dat wel hebben. Omdat mensen de vrije keus hebben, kunnen zij de mogelijkheid om Mij innerlijk te verstaan, negeren. Maar vaker komt het voor, dat Ik innerlijk niet meer bemerkt wordt, dat de mogelijkheid om Mij te verstaan verborgen is onder de aandacht die mensen voornamelijk voor zichzelf hebben en voor wereldse genoegens of wereldse problemen. Ook heeft het eigen willen mensen gevoelloos gemaakt voor Mij, waardoor zij nauwelijks of geen besef meer hebben van de mogelijkheid om Mij innerlijk zonder woorden te kunnen verstaan.

En juist het Mij innerlijk zonder woorden kunnen verstaan, helpt de ziel om zijn geestelijk besef te vergroten. Wie zich innerlijk tot Mij richt, Mij innerlijk aanspreekt en daarmee met Mij in contact komt, kan Mij in zichzelf voelen, zonder woorden Mij voelen. Op zo’n moment kan er tussen Mij en diegene een uitwisseling plaatsvinden, die zonder woorden begrepen wordt door diegene, in zijn ziel begrepen wordt, zonder dat het in de gesproken taal onder woorden gebracht kan worden. Toch weet diegene in zijn ziel wat het betekent. Want in de sfeer waarin zo’n contact met Mij plaatsvindt, is het voor diegene heel duidelijk, dat hij volkomen op Mij kan vertrouwen, op dat moment beseft diegene onweerlegbaar dat Ik Alles Ben, zijn Schepper en Almachtig in ware liefde. Het is een moment waarop diegene voelt in waarheid en liefde deel van Mij te zijn. Ook voelt hij, dat wat er ook gebeurt, hij altijd op Mijn liefde kan vertrouwen, dat Ik hem nooit zal loslaten, dat zijn verbinding met Mij eeuwig onverbrekelijk is.

Iedereen kan dit in zichzelf ervaren, kan Mij woordeloos innerlijk op die manier verstaan. Maar bij veel mensen is het besef daarvan overwoekerd door al het wereldse denken en bezigheden, door al het van liefde afgedwaalde handelen en door al het eigenbelang. Maar wie dit besef wil terugvinden, die zeg Ik, herstel eerst je contact met Mij door innerlijk bij Mij te komen. Dat zal misschien niet direct lukken. Maar wie oprecht is en blijft volhouden, die zal het op een gegeven moment wel lukken. Dan kunnen we in gesprek gaan over alles wat voor jou belangrijk is om te weten. Wie volhoudt met Mij innerlijk te spreken, zal op termijn weer gaan verstaan, in zijn ziel innerlijk woordeloos gaan verstaan. Mijn liefde gaan verstaan en woordeloos gaan beseffen Wie Ik Ben, Wie Ik werkelijk Ben.

Hemels Brood 5383

Denk je dat er ook maar iets van de Schepping, van de mens overeind zou blijven, als Ik niet altijd en eeuwig zonder onderbreking barmhartig zou zijn, volledig wijze onveranderlijke belangeloze liefde zou zijn? Alleen omdat Ik altijd en eeuwig ware liefde ben en blijf, kunnen mensen Mij in ware liefde vinden. Al doen sommigen daar heel lang over, maar zij zullen Mij in Mijn liefde vinden. Juist door Mijn liefde zal iedereen Mij ooit vinden. Zou Ik niet altijd en eeuwig Dezelfde Zijn, oneindig barmhartig wijze liefde, dan zou niemand tot een vast vertrouwen, tot een vast geloof in Mij komen.

Het zou zijn, zoals het op aarde tussen mensen nogal eens gaat. Iemand vertrouwt op de vriendschap die hij met iemand heeft, maar dan bedriegt die vriend hem. Hij zal die vriend dan lange tijd niet meer vertrouwen, wellicht nooit meer vriend met hem willen zijn. Stel dat Ik een keer boos zou worden, wat eeuwig nooit zo zal zijn, dan zou Ik jullie afschrikken en dan zou het heel lang duren, voordat iemand zich weer naar Mij zou wenden. Toch zijn er veel mensen, waarbij het in jullie begrippen heel logisch zou zijn, als Ik boos op hen zou worden, omdat zij Mij ontkennen, negeren, bedriegen, enz. Maar zelfs dan word Ik niet boos, omdat Ik volmaakte ware liefde ben en blijf, zonder dat iemand of iets daar verandering in kan brengen. Als jij iemand liefhebt, maar diegene doet iets wat jij niet eerlijk vindt, wat je kwetst, pijn doet, je verdriet doet, dan wekt dat een emotie bij je op, die niet meer geheel naar liefde is. Het kan je tot het maken van verwijten brengen, tot boosheid, tot teleurstelling, enz. en dat wijkt af van ware liefde op dat moment. Je komt op zeker moment wel weer terug in liefde, maar er zijn eerst wel emoties los van ware liefde die, voor korte of langere tijd, bij je opkomen.

Veel mensen denken dat Ik zulke zelfde schommelingen in liefde heb, maar daarin vergissen zij zich enorm. Want Mijn liefde in grote wijsheid, verandert nooit, wat mensen ook doen of laten. Maar dat wil niet zeggen dat het handelen van mensen geen gevolgen heeft, want dat heeft het heel zeker wel. En ja, daar heb Ik wel degelijk de Hand in. Alleen altijd uit liefde, nooit anders dan uit ware volmaakte liefde. Dat is wat iedereen uiteindelijk ook zal beseffen. Op het moment dat iemand na al zijn handelen, goed of niet goed handelen, voor Mij staat, zal hij op een zekere manier inzien, dat Ik nooit anders dan naar liefde gehandeld heb. Dat Ik ook op momenten dat hij dacht dat Ik boos was, niet anders dan naar liefde gehandeld heb. En dat zal hem zijn vergissing doen inzien, te denken dat Ik boos zou kunnen zijn. En hij zal begrijpen hoe verkeerd hij over Mij gedacht heeft.

Hoe zou het zijn, als diegenen die jou tekort gedaan hebben, nadat zij inzien dat ze jou tekort gedaan hebben, beseffen dat jij hen dat niet aangerekend hebt, maar volkomen in liefde gebleven bent? Of omgekeerd, jij gaat op een gegeven moment inzien, dat jij iemand tekort gedaan hebt en diegene heeft jou totaal niets kwalijk genomen, je alleen nog meer liefgehad? Je zou je schamen. Iedereen zou zich schamen. En iedereen zal zich schamen, zodra zij voor Mij staan en beseffen hoeveel zij Mij tekort gedaan hebben, terwijl Ik hen niet anders dan liefde gegeven heb, blijvend, eeuwig. Probeer jij nu eens blijvend, eeuwig lief te hebben, zoals Ik jullie nu heb uitgelegd. Dan zul je merken hoe moeilijk dat is voor jou, voor jullie. En dan weet je meteen, dat lukt je niet alleen, daar heb je Mijn liefde voor nodig. En dat zou je nooit lukken, als Mijn liefde niet eeuwig onveranderlijk belangeloos en barmhartig wijs zou zijn, voor iedereen!

Hemels Brood 5384

Je zou willen dat iedereen Mij kent, Mijn liefde in zich bewust zou voelen, zou begrijpen wat de bedoeling van zijn bestaan op aarde is en dat iedereen uit pure liefde met elkaar zou samenleven. Al schrijf je de rest van deze bladzijde vol met het woord liefde, al zet je een hele pagina in alle kranten vol met het woord liefde, het zou er niet toe leiden dat het iedereen tot alleen liefde voor elkaar zou samenbrengen. En regelmatig doet het je verdriet, als je ziet hoe mensen lijden onder de gebrekkige manier van samenleven en je beseft hoe weinig je daar aan kunt doen.

Je ziet hoe kortzichtig mensen denken, hoe krampachtig mensen aan hun voordelen, hun bezit, hun welzijn vasthouden, bang om er iets van kwijt te raken. En je ziet hoe de wereld golft, als een zee die dan eens ruw en dan eens minder ruw beweegt. Je ziet hoe het één bestraft wordt, terwijl het ander in de doofpot gestopt wordt. Je ziet hoe de ene mens een ander bestraft, terwijl hij zelf ook niet vrijuit gaat. Je hoort hoe mensen de waarheid verdraaien, schaamteloos liegen, en hoe ze zichzelf nog weten te redden, zelfs als bekend is geworden hoe ze gelogen hebben. En er is nog zoveel meer wat je ziet, hoort, weet, maar waar je niets daadwerkelijk aan kunt doen. Zo nu en dan grijpt het je aan. Want meer en meer worden misstanden blootgelegd voor het oog van alle mensen. En zij roepen ach en wee. Maar het moet bloot gelegd worden en zij moeten tot ach en wee gebracht worden. Omdat het nodig is dat iedereen zelf gaat beseffen, hoe het allemaal zo uit de hand kon lopen, gaat beseffen dat alles met elkaar te maken heeft, dat elke keus die een mens maakt in verband staat met alles wat op aarde gebeurt, dat alle keuzen, zowel goed als niet goed, een aandeel hebben in alles wat er op aarde gebeurt. Alleen door het zien van ellende en het beseffen dat die ellende niet tot die ene  groep beperkt blijft, maar dat het iedereen kan overkomen, daarvan moeten mensen doordrongen worden, anders zouden zij niet tot enig ander gedrag komen.

Dus ja, laat alle ellende, alle narigheid zien op televisie, zet het in alle kranten, het kwaad slaat om zich heen en er is niemand die het werkelijk kan stoppen dan Ik, jullie Schepper, als mensen dat willen. Dus ja, dit is de tijd dat alles wat niet goed is, alle ellende zichtbaar gaat worden en mensen gaat wakker schudden en laat zien, dit is jullie wereld, dit brengt het voort. Iedereen ziet het of maakt het mee. En het doet jou verdriet. Maar laat het aan je voorbijgaan, want het is nodig om alle mensen tot bezinning te brengen en ze te motiveren om hun leven anders te gaan invullen, om te zoeken naar het beste om te doen met elkaar. Want meer en meer zullen mogendheden begrijpen, dat ze het tegenover elkaar staande niet gaan redden, dat het nodig is om naast elkaar te gaan staan en samen te werken, om alle ellende en narigheid te boven te komen. En meer en meer zal hun oog op Mij vallen, zullen zij begrijpen dat alleen liefde voor elkaar de wereld verbeteren kan en meer en meer zullen zij begrijpen dat Ik de Enige ware Liefde ben en Mijn liefde aan hen geef om te gebruiken met elkaar en voor elkaar.

Nu komt alles bloot te liggen en dat is niet fraai. Maar daarna komt het inzicht, de ware liefde, een nieuw besef van Mijn bestaan, van Mijn liefde en Mijn barmhartigheid. Daarna komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, zoals Ik gezegd heb. Een nieuw besef van leven en een nieuw besef van geluk!

Hemels Brood 5385

Vergeet niet om elke dag even bij Mij te komen. Om elke dag even in je hart aandacht voor Mij te hebben. Want met al het rumoer van de wereld zou je Mij gemakkelijk kunnen vergeten en meegetrokken worden in de drukte van elke dag. Je zou Mijn bestaan en je geloof in Mij wellicht niet vergeten, maar wel Mijn adviezen. Je zou terugvallen op je verstand en met je verstand al wat nodig is meer en meer gaan oplossen. Want mensen om je heen verwachten verstandelijke oplossingen, verwachten een aanpak van alles wat zich voordoet met het verstand en als je weinig of niet bij Mij zou komen, raak je verzeild in vooral verstandelijke overwegingen, die een innerlijk verstaan van Mijn adviezen in de weg staan.

Want Ik blijf in je hart wel aanwezig en Ik blijf daar Mijn adviezen wel geven, maar zonder jouw aandacht voor Mijn adviezen, versta je ze niet en merk je ze niet op. Door de wereldse drukte van elke dag kan het zijn, dat je er niet steeds tijd voor neemt om bij Mij te komen. Een keertje overslaan lijkt dan niet zo erg, morgen luister je wel weer. Maar morgen is er onverwachts iets anders wat je aandacht direct al vraagt en ‘s avonds, ja dan ben je te moe van alle werk, van alle gebeurtenissen, van alle situaties die om een oplossing vroegen. De wereld weet hoe zij de aandacht van veel mensen kan vasthouden, weet hoe zij de aandacht van veel mensen bij Mij kan wegtrekken, de wereld doet voortdurend een beroep op je verstand en houd je voor, dat je verstand nodig is om tot oplossingen te komen. Omdat veel mensen voornamelijk met hun verstand werken, met hun verstand het nodige bedenken, hun leven en alles wat daarmee gemoeid is, verstandelijk beredeneren, word je daar gemakkelijk in meegetrokken, zodra je minder en minder vaak innerlijk bij Mij komt.

Je denkt wellicht, dat je Mij zo snel niet vergeet, dat Ik altijd wel in je gedachten ben, dat je geloof in Mij blijvend is, en zo is dat ook wel, want als je Mij eenmaal naar waarheid kent, dan is dat blijvend. Maar dat wil niet zeggen, dat het niet nodig is om minstens elke dag even contact met Mij te hebben en liefst zelfs vaker dan dat, want zonder dat minstens dagelijkse contact verval je gemakkelijk tot verstandelijke overwegingen bij alles wat je doet, zonder dat je je daar zo bewust van bent. Juist door dagelijks contact met Mij kan Ik je er steeds aan herinneren, dat je hart de beste oplossingen biedt voor alles wat zich voordoet. Omdat Ik daar je de beste oplossingen geef. Vergeet daarom niet om elke dag minstens één keer even in je hart bij Mij te komen.

Hemels Brood 5386

Langzamerhand verdwijnt bij veel mensen het geloof in Mijn bestaan. Maar daarmee is het goede in mensen niet weg, want daarmee ben Ik niet weg. Mensen kunnen wel denken dat de aarde met alles erop en er omheen bij toeval ontstaan is, maar als dat de waarheid niet is, dan wordt dat ook geen waarheid, omdat veel mensen dat denken. Mensen kunnen zoveel denken, maar daarmee is wat zij denken nog niet waar en daarmee verandert wat waar is niet naar wat gedacht wordt dat waar is.

Wat een mens zich kan bedenken, is niet een fractie van wat er allemaal door Mij geschapen is in de werkelijkheid van Mijn ware eeuwige Leven, waarvan hij deel uitmaakt. En zolang iemand geen geloof heeft in Mijn bestaan, is hij zo blind als iemand zonder ogen in een hel verlichte ruimte. En toch vindt iemand die blind is zijn weg. In het duister. Omdat Ik hem leid. Al gelooft hij daar totaal niet in, hij wordt door Mij geleid. Niemand is zonder Mijn leiding. Je kunt denken wat je wilt, geloven wat je wilt, maar wat waar is, blijft eeuwig waar en verandert niet door wat je denkt, wilt, zegt, doet, gelooft of niet gelooft. De aarde en al wat er op en er omheen is, is Mijn Schepping, de mens is Mijn Schepping, en al wat leeft, is Mijn Leven, onveranderlijke onbaatzuchtige eeuwige ware wijze liefde. Mijn liefde.

Het goede in ieder mens ben Ik, of die mens dat gelooft of niet gelooft, dat maakt voor de waarheid daarvan niets uit, want wat waar is, blijft eeuwig waar. Wat goed is, blijft eeuwig goed. Maar wie gaat beseffen dat Ik besta, wie gaat geloven, dat Ik besta, degene die wil gaan zien, werkelijk wil gaan zien, die geef Ik ogen, die geef Ik de beste ogen om te zien, die geef Ik licht, Mijn ware zuivere heldere licht en hij zal zien, wat hij niet besefte, wat hij niet geloofde, wat hij ontkende, zal hij zien. En dan zal hij weten, dan zal hij kennen, wie hij is en Wie Ik Ben. Dan zal hij zijn plaats vinden, in alle nederigheid zijn werkelijke plaats van werkelijk leven, Mijn liefde, vinden. En hij zal weten dat Ik hem altijd in Mijn liefde gedragen en begeleid heb, en niet een dag, niet een uur, niet een minuut, niet een seconde, nooit, zonder Mijn liefde, zonder Mijn leiding geweest is.

Je kunt denken wat je wilt, geloven hoe jij denkt dat het is, en zo is het deels niet en deels wel. Maar of je het nu wel of niet naar waarheid gelooft, Ik leid je in Mijn liefde naar waarheid zoals het werkelijk is. En als jij dat werkelijk wilt, werkelijk wilt zien wat waar is, Mij, Mijn liefde, Leven, dan geef Ik je de beste ogen en Mijn zuivere licht, en dan zul je zien, het ongelooflijke in volle werkelijkheid zien en geloven.

Hemels Brood 5387

Er zijn bij de in Mij gelovende mensen nog veel mensen die Mijn Menswording in Jezus Christus niet helemaal juist verstaan. Toen de eerste mens gegeten had van de boom der kennis van goed en kwaad moest Ik, zijn Schepper, God, hem uit het Paradijs verdrijven, opdat hij niet ook nog voortijdig zou eten van de boom des Levens. Ik kan hier niet uitleggen wat er gebeurd zou zijn, als hij ook voortijdig van die boom gegeten had, maar duidelijk mag zijn, dat dat een grote ramp zou zijn geweest voor het leven van de mens.

Buiten het aardse Paradijs werd het leven voor de mens zwaar en de materie drukkend. De kennis van goed en kwaad heeft de mens uit zijn eenvoudige gelukkige situatie in een grote eigen verantwoordelijkheid gebracht, die hem kwetsbaar in allerlei opzichten maakte. Want hij had niet meer alleen het besef te kiezen uit hetgeen uit Mijn liefdevolle adviezen voor hem beschikbaar was, maar kreeg daarbij te maken met de kracht van de verleiding om toe te geven aan het tegenovergestelde van Mijn liefdevolle adviezen, tegen het ware leven in, wat Ik hem in alle volmaaktheid gegeven had. Eenmaal toegegeven aan die verleiding heeft hij zichzelf blijvend blootgesteld aan die verleiding, welke de eeuwige dood tot gevolg heeft, als daaraan toegegeven zou worden, wat in der eeuwigheid niet meer ongedaan gemaakt kon worden, als hij ook voortijdig van de boom des Levens gegeten zou hebben. Dit is voor nu nog niet precies te begrijpen door jullie.

Mijn liefde voor de mens is, wat zijn daden ook zijn, nog even oneindig groot en uit Mijn liefde voor hem heb Ik de mens uit het Paradijs verdreven, zodat hij niet ook van de boom des Levens kon eten. Maar in Mijn grote liefde voor de mens heb Ik Zelf de boom des Levens voor de mens plaats gegeven, zodat de vrucht van de boom des Levens in reinheid de mens uiteindelijk tot voeding kan zijn. Daarvoor ben Ik Zelf in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen, als Mijn Zoon, in de materie van het aardse bestaan. Daar heb Ik in Jezus Christus volbracht wat nodig was om de mens te behoeden en te redden van de gevolgen van zijn daden, met als eerste het eten van de boom der kennis van goed en kwaad. In Jezus Christus heb Ik voor eeuwig de boom des Levens voor alle mensen veiliggesteld, want in Hem ben Ik, Vader en Zoon, de boom des Levens en Zijn vrucht die alle Leven is, voor ieder mens die van de vrucht des Levens eet.

Dat is gelijk ook de betekenis van de woorden die Jezus Christus sprak, als Hij zei: de Vader en de Zoon zijn Eén, wie Mij kent, kent de Vader en alleen door Mij kun je tot de Vader komen. Dat is, door Mijn Menswording in Jezus Christus. De boom des Levens en zijn Vrucht Ben Ik, God en Schepper, waar Leven. Eeuwig waar Leven voor alle mensen, in Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 5388

Ieder mens heeft het van tijd tot tijd nodig om zijn mening te kunnen toetsen. Vooral als er in een situatie meerdere verschillende meningen zijn en er een keus gemaakt moet worden. Veel mensen toetsen hun mening aan de mening van andere mensen. Vooral als veel mensen dezelfde mening hebben, terwijl je zelf een andere mening hebt, kun je je onzeker gaan voelen over de van al die andere mensen afwijkende mening. Moet je je mening herzien? Als je naar al die anderen luistert, kun je gaan twijfelen of jouw mening wel juist is. Hoe kun je het zeker weten?

Wie bewust met zijn leven wil omgaan en zoveel mogelijk naar Mijn leer van liefde en waarheid wil handelen, zal regelmatig wegen tegenkomen die elkaar kruisen en hij zal regelmatig heel bewust moeten kiezen welke weg hij zal gaan. Veel mensen denken daar niet over na en gaan de weg die de meeste mensen gaan, dat zal dan wel de beste weg zijn. Maar degenen die naar Mijn leer van liefde en waarheid willen handelen, gaan niet zomaar de weg die de meeste mensen gaan. Zij denken met hun hart na over welke weg het beste past in het handelen naar Mijn leer. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want sommige wegen lijken nogal op elkaar en dan is het moeilijk kiezen. Juist diegenen die met hun hart denken en met hun hart kiezen, kunnen heel onzeker worden, als zij innerlijk over hun keus in tweestrijd raken. Want al willen zij naar Mijn leer handelen, dat wil nog niet zeggen dat zij niet te maken hebben met de verleider, die hun keus probeert te beïnvloeden. En er zijn altijd openingen bij iedereen waardoor de verleider kan binnenkomen en hij kan daarvoor mensen gebruiken, die een andere mening hebben, om twijfel te zaaien bij degene die Mijn weg wil kiezen, maar niet zeker van zichzelf is.

Iedereen kan het beste bij Mij komen om zijn keus te toetsen. Maar bij twijfel lijkt het vaak, dat Ik er niet ben om te toetsen en dan wordt het heel moeilijk om niet af te gaan op wat anderen als heel logisch zeggen dat het beste is om te kiezen. Iedereen heeft het van tijd tot tijd nodig om zijn mening, zijn keus te kunnen toetsen en dat is het beste bij Mij. Maar als je er niet zeker van kunt zijn of je wel bij Mij kunt komen, Mij wel juist verstaat, kies dan zelf en de gebeurtenissen zullen je toets zijn of je wel of niet naar Mijn leer gehandeld hebt. Soms kun je je eigen willen niet weerstaan, laat dat dan zo zijn en vraag Mij om vergeving en genade voor recht. Weet dat Ik je liefheb en je in liefde draag.

Hemels Brood 5389

Als je pad heel smal is, zul je er heel behoedzaam over moeten lopen om er niet links of recht naast te stappen. Als je pad door doornen en distels gaat, zul je voorzichtig moeten zijn dat je je kleren niet scheurt of je huid openhaalt. Daarmee bedoel Ik, dat als je vanuit Mijn liefde in je hart wilt leven, terwijl bijna niemand om je heen dat doet en je op je pad, dat is de manier waarop je wilt leven, veel mensen tegenkomt die je manier van leven verstoren met hun gedrag zonder liefde, het moeilijk is om op je pad te blijven. Maar dat pad, die manier van leven, wordt nog moeilijker, als mensen je tekort doen, je uitdagen met hun gedrag, hun leugens en bedrog en hun verdraaiingen en je verleiden om je geduld te verliezen, boos te worden, verwijten te maken of op zijn minst teleurgesteld te zijn. Dan scheur je je kleren aan hun scherpe woorden, aan hun aantijgingen en soms haal je zelfs je huid open, als je niet rustig blijft en hen onaangename dingen toewenst, hen vernedert met woorden en daden.

Met heel behoedzaam bedoel Ik, steeds blijven opletten wat de dingen om je heen, wat de mensen om je heen voor invloed hebben op je gemoed. Blijf steeds opletten op je emoties, of je nog innerlijk rustig kunt blijven en je niet laat verleiden tot afdwaling van liefde. Hoe meer je naar Mijn liefde wilt leven, dat werkelijk wilt leren, des te smaller wordt je pad en des te meer doornen en distels groeien er langs je pad. Dat zijn niet alleen de mensen om je heen met hun leugens en bedrog, maar dat zijn ook je verlangens, die je nog niet hebt kunnen loslaten, dat zijn ook je misvattingen, die je je nog niet bewust bent, dat is ook je vatbaarheid voor de verleiding om af te dwalen van waarheid en liefde. Tel dat bij elkaar op en zo smal is je pad, zoveel doornen en distels staan er langs je pad. Niet dat het pad van andere mensen, die niet naar liefde streven te handelen, breder en gemakkelijker is, want hun pad gaat een totaal andere kant op en zij zijn zich daarvan nauwelijks bewust, zoals zij zich ook niet bewust zijn van Mij en Mijn liefde, van de rijkdom die zij zouden kunnen bereiken, als zij net als jij het lef hadden, om zo’n smal pad met doornen en distels te gaan, als waar jij voor kiest.

Met al jouw moed om voor die smalle weg met doornen en distels, met kuilen en oneffenheden te kiezen, trek je Mij en Mijn liefde naar je toe. Niet dat Ik je weg dan zal effenen en de doornen en distels voor je zal weghalen, het pad breder maak, maar wel dat Ik je kleren repareer, je opengehaalde huid herstel, je zelfs nieuwe kleren geef als ze te veel aan flarden gescheurd zijn. Daarmee bedoel Ik, dat steeds als je je aan het handelen van je naasten stoort, boos wordt, ongeduldig, enz. je van Mij kleding krijgt, steeds als je verleid wordt, je van Mij kracht krijgt om de verleiding te weerstaan en steeds als je in misvattingen vervalt, Ik je zicht geef en je help om je misvattingen los te laten. Zodat je pad niet breder wordt, je toch wel met doornen en distels te maken krijgt, maar als je volhoudt met Mijn hulp en niet opgeeft, bereik je het mooiste en beste: Mijn liefde zelf te zijn, het ware eeuwige leven zelf te zijn en, verlost van de doornen en distels, helemaal gelukkig te zijn.

Hemels Brood 5390

De oneindigheid is bevolkt met leven, wezens uit Mij en wezens uit wezens uit Mij, maar er is geen wereld zoals de aarde. De aardse mens is van oorsprong ook leven, wezen uit Mij en hij zoekt in de ruimte naar leven, leven zoals hij zelf denkt te zijn. En er is leven, veel leven om hem heen, maar niet zoals hij zoekt. De aarde is in de hele oneindigheid uniek met al haar leven, alle wezens die de aarde bevolken, de mens.

Alle mensen op aarde zijn uniek in hun bewustheid van zijn, van leven, ten aanzien van elkaar, maar ook ten aanzien van alle leven, alle wezens in de oneindigheid. Omdat mensen op aarde  als een zelfstandig persoonlijk eigen bestaan besef hebben van leven, van zijn, op een unieke manier die alleen daar op aarde te verkrijgen is. Het bijzondere daaraan is, dat zij in hun persoonlijk eigen wezenlijkheid Mij persoonlijk bewust kunnen zijn, hun werkelijke leven, hun Schepper, uit Wie zij leven, zonder Wie geen leven is, Die Ik Ben. Zo dichtbij staat de mens op aarde bij Mij als geen ander wezen in de hele oneindigheid, en toch ook zo ver weg, als geen ander wezen in de hele oneindigheid. Want in al hun besef van leven ontkennen veel mensen hun leven. Maar hun leven is niet hun persoonlijke bewustheid te bestaan, dat is slechts hun besef, maar het werkelijke leven Ben Ik, in hen. En dat werkelijke leven zijn zij niet door hun persoonlijk besef te bestaan, maar door Mij, uit Mij en door Mij in hen.

Jij bent je je eigen persoonlijk bestaan bewust, maar jouw bestaan ben Ik. Leven ben Ik. De aarde en al wat daar op en om heen is, heb Ik geschapen, om jou daar, uniek van jezelf bewust mens, tot werkelijk leven te brengen. Jou en ieder persoonlijk. Alle leven in de hele oneindigheid is Mijn liefde, Mijn totale werkelijke liefde die in zich alles heeft, Die Ik Ben. Maar op de aarde is de mens Mijn unieke evenbeeld, geplaatst om Mijn Leven als eigen persoonlijk bestaan te zijn. Ik heb de mens, om dat als eigen persoonlijk bestaan te kunnen zijn, de eigen vrije keus gegeven. Jij hebt je eigen vrije keus hoe te handelen, wat te doen en wat te laten. Jij bent mens op de door Mij geschapen aarde, jij bent Mijn liefde, je van jezelf bewust, uniek mens, op de unieke aarde.

Er is geen tweede aarde in de hele oneindigheid. Jij bent die ene unieke mens op de unieke aarde in de oneindigheid Mijn leven, Mijn liefde. En bij jou op aarde zijn veel unieke mensen Mijn leven. Maar zo uniek als jij bent met alle unieke mensen om je heen, ben jij met hen in Mij Eén Leven, Mijn Leven. Mijn oneindig unieke Leven, Mijn oneindig ware liefde.

Hemels Brood 5391

Wie benader Ik om in zijn hart naar Mij te luisteren? Iedereen benader Ik om in zijn hart naar Mij te luisteren, maar niet iedereen geeft daar gehoor aan, niet iedereen merkt Mij op. Er zijn mensen die Mij totaal niet opmerken, er zijn mensen die Mij voor een deel opmerken en er zijn mensen die Mij helemaal opmerken. Degenen die Mij voor een deel opmerken, geven ook maar voor een deel Mijn innerlijk aan hen gegeven uitleg over Mijn Woord weer. Maar degenen die Mij helemaal opmerken en veel van wat Ik hen innerlijk uitleg begrijpen, geven het zuiverste Mijn uitleg over Mijn Woord, over waar leven en het doel van jullie bestaan, weer.

Je kunt je afvragen of zij dan ook meer verheven zijn dan andere mensen, die Mij innerlijk maar voor een deel of helemaal niet verstaan. Ik zeg je, nee, zij zijn aan dezelfde, en soms zelfs meer, onaangenaamheden die er op aarde zijn, blootgesteld als ieder ander. Maar zoals zij Mijn Woord in alle zuiverheid in zich verstaan en aan hun naasten doorgeven, is dat wel van groot belang voor hun medemensen. Niet omdat zij zelf daarmee verheven zijn, maar omdat zij de uitleg van Mijn Woord zuiver aanreiken. Dat is belangrijk voor alle mensen die Mijn uitleg over Mijn Woord niet zelf innerlijk kunnen verstaan. Nu kun je je afvragen of dat enige zin heeft voor degenen die Mij innerlijk niet of maar deels kunnen verstaan, en daarop zeg Ik, jazeker heeft dat zin. Want iedereen, alle mensen, hebben van Mij in hun hart een zuiver innerlijk besef gekregen en daarmee kan iedereen, of hij Mij wel of niet innerlijk kan verstaan, Mij innerlijk kan opmerken, precies aanvoelen of de uitleg die iemand geeft over Mijn Woord en het ware leven, zuiver waar is. Of iemand Mijn Woord zuiver spreekt of schrijft. Met dat innerlijk zuivere vermogen kan gevoeld worden of iets maar gedeeltelijk waar is of helemaal.

Maar, zoals Ik al vaker gezegd heb, dat is niet met het verstand te beredeneren, het is een innerlijk besef in het gevoel in het hart. Wie wil, oprecht wil, en Mij niet rechtstreeks in zijn innerlijk kan horen, kan verstaan, die kan met dat vermogen in zijn hart elk waar Woord van Mij dat gesproken of geschreven is door zijn naaste, die Mij wel in zijn hart helemaal kan verstaan, als zuiver waar beseffen en daar veel aan hebben. Nu kun je je ook nog afvragen, is het Mijn keus wie Mijn Woord zuiver kan verstaan? Daarop zeg Ik je, Ik herken en zie welk hart Mijn Woord, Mijn uitleg innerlijk kan verstaan, welk hart nederig en zuiver genoeg is. En Ik heb diegenen geplaatst tussen de mensen, vaak al van heel jong af aan.

Eer hen niet, maar luister met je hart naar hen en eer Mij, Die jullie door hen toch uitleg geeft. Maar besef daarbij, dat diegenen die Mijn Woord zuiver verstaan en aan hun medemensen doorgeven, extra belaagd worden door minder prettige situaties, omdat juist zij die Mijn Woord naar waarheid doorgeven, door Mijn tegenstander niet gewenst zijn. Maar zij hebben ook meer verantwoordelijkheid om, wat zij innerlijk geestelijk beseffen en verstaan, in de praktijk te brengen, terwijl zij juist meer belaagd worden door Mijn tegenstander. Gedenk dat bij iedereen waarvan je voelt dat zijn woorden, Mijn Woorden zijn. Eer Mij in liefde en wees een ware broeder voor degene die je Mijn Woord zuiver aanreikt. Mijn liefde zegent jullie allemaal.

Hemels Brood 5392

Als je eenmaal weet hoe het is, zul je steeds meer vreugde in je hart voelen als je geeft wat anderen nodig hebben en er niet bij nadenkt wat jezelf nodig hebt. En hoe minder je eraan denkt wat je zelf nodig hebt, des te meer word je voorzien in wat je nodig hebt. Maar ga je daarom geven, dan zul je merken dat je niet voorzien wordt in wat je zelf nodig hebt. Want dan is je geven niet meer zonder eigenbelang.

In Mijn Schepping is een ordening en een wet werkzaam. Maar die wet wordt opgeheven door ware onbaatzuchtige liefde, want onbaatzuchtige liefde is de vervulling van de wet. Dat is de zuivere waarheid en klinkt heel eenvoudig. Maar ondertussen is voor jullie wel duidelijk, dat het in de praktijk niet zo eenvoudig is en dat het helemaal niet zo gemakkelijk is om niet te denken aan wat je nodig hebt, om helemaal onbaatzuchtig te zijn. Daarvoor is ook nog nederigheid nodig, en blijf maar eens nederig, blijf maar eens de minste, als anderen oneerlijk zijn en ze je met hun oneerlijkheid flink te kort doen, misbruik van je maken, je te kijk zetten, je belachelijk maken, je je waardigheid afnemen, enzovoorts. Dan is het gemakkelijk gezegd: denk niet aan jezelf, terwijl je innerlijk tot een kookpunt gebracht wordt van verontwaardiging, of je innerlijk heel verdrietig gaat voelen door zoveel onrecht, zoveel oneerlijkheid.

Ik zal nooit zeggen dat het op aarde makkelijk is, want dat is het niet en dat weet Ik. Ik weet het. Maar het is zo op aarde om hele liefdevolle en hele wijze redenen, die te maken hebben met het bereiken van het eeuwige volmaakte gelukzalige leven voor iedereen. Want wie dat bereikt, zal geen moeite, zoals op aarde is, meer meemaken. In der eeuwigheid niet meer. Alleen, de enige mogelijkheid om tot het ware volmaakte gelukzalige leven te komen, is via een verblijf op aarde, een verblijf in een materieel lichaam op aarde. Vanuit Mijn oneindig grote liefde heb Ik daarvoor de aarde en al wat er op en omheen is geschapen zoals het is, en mensen op aarde geplaatst, om tot werkelijke vrijheid in waar gelukzalig leven te kunnen komen.

Jullie, die op aarde zijn, zijn helemaal in Mijn oneindige liefde. Alles, de hele aarde met alles er op en er omheen is Mijn oneindig ware liefde voor jullie allemaal. Op aarde leef jij in Mijn liefde, niet anders dan in Mijn liefde. Elke stap die je zet, zet je in Mijn liefde, alles wat je doet of niet doet is in Mijn liefde, alles wat je kunt, kun je in Mijn liefde, alle lucht die je inademt, is Mijn liefde, alles en overal op aarde en er omheen, tot in de oneindige eeuwigheid, is Mijn liefde en ben je in Mijn liefde, en daarbij ben je in alle vrijheid, ook nog eens helemaal zelf Mijn liefde. Dat is voor veel mensen nog het moeilijkst om goed en naar waarheid te begrijpen. Hoe moeilijk het op aarde ook is, hoeveel narigheid er ook is, het is allemaal werkelijk Mijn liefde. Mijn eeuwig gelukzalig makende ware wijze liefde!

Hemels Brood 5393

Vanmorgen vroeg Ik je: als jij nu eens het stukje van vandaag zou schrijven, wat zou jij dan willen schrijven? En je antwoord was: niks.

Niks, want mensen die U kennen, kennen U toch wel en mensen die U niet kennen, hebben geen belangstelling en alles gaat zoals het gaat, dus niks.

Ik begrijp wel dat dat jouw antwoord is. De afstand tussen veel mensen en Mij lijkt alleen groter te worden, en je ziet zoveel narigheid in de wereld, wat maar niet of nauwelijks opgelost wordt en je hebt daar verdriet om en je hebt er weinig vertrouwen er in, dat die situaties op korte termijn ten goede zullen keren. En je hebt gelijk, degenen die Mij niet kennen en er ook geen belangstelling voor hebben om Mij te leren kennen, zullen deze stukjes niet eens lezen en mocht iemand van hen een of meer stukjes lezen, dan zullen ze er niets van opnemen, de waarde ervan niet zien en het weer terzijde leggen. Maar wat denk je van de mensen die Mij wel kennen en in Mijn liefde geloven, net als jij toch ook doet?

Ik denk dat zij net als jij te midden van het wereldse geweld en al hetgeen hen overkomt, zich ook weleens verloren voelen en verdrietig zijn om alles wat er aan onaangenaams gebeurt en om de moeilijke momenten in hun eigen leven. En dan kan juist zo’n stukje wat jij uit je hart van Mij opschrijft heel bemoedigend zijn. Al bereik je maar een paar mensen, al bemoedigen de stukjes maar een paar mensen, al is het maar één persoon die erdoor bemoedigd wordt, dan is het al zo veel waard!

Ja, nu voel je het in je hart en nu ontroert Mijn liefde je. Je keek even de verkeerde kant op en dat doe jij niet alleen, dat doen meer mensen. Kijk niet naar wat er allemaal mis is, naar wat pijn en verdriet doet, maar kijk vooruit, naar Mijn liefde voor jullie allemaal, kijk naar wat wel goed gaat, kijk er naar dat Ik beloofd heb dat alles goed komt, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop mensen blij kunnen samenleven. En ook al is dat nu niet zo, geloof er toch in, want daar heb je meer aan dan de wereld te willen veranderen en te merken dat je dat niet lukt.

Lieve mensen, het gaat er in de wereld nu heel onrustig en onaangenaam aan toe, het gaat in het leven van sommigen van jullie er niet gemakkelijk aan toe. Hoe moeilijk dat ook is, Ik ben bij je, Mijn liefde is om jullie heen, blijf bij Mij, bij Mijn liefde, kijk niet naar je onvermogen, kijk naar Mij en blijf vertrouwen op Mijn liefde, wat er ook gebeurt. En wat zeg jij nu, als Ik je nu opnieuw vraag wat je nu zou schrijven?

Lieve hemelse Vader ik zeg dan nu ook: niks, omdat U veel beter weet wat goed en wat nodig is om te schrijven dan ik. En ik dank U voor alle liefde waarmee U er altijd voor ons bent.

Zegen aan jullie allemaal, genade en vrede zij met jullie en het innerlijk besef van Mij en Mijn liefde, waarmee alles goed komt.

Hemels Brood 5394

De aarde bestaat al miljoenen jaren en steeds weer ontdekken mensen nieuwe gegevens over het ontstaan van de aarde en ontdekken zij meer van de verschillende levensvormen van dieren en mensen zoals zij op aarde geleefd hebben. En wat voornamelijk ontdekt is, zijn de verschillende omstandigheden waaronder mens en dier leefden, wat zij aten en hoe zij met elkaar omgingen. In de loop der jaren hebben mensen steeds meer geavanceerde werktuigen ontwikkeld, waardoor allerlei ontdekkingen gedaan konden worden en er verder onderzoek gedaan kon worden, zodat er nog meer kennis opgedaan kon worden over het ontstaan van de aarde en alles er op en er omheen.

Maar wat is nu eigenlijk het doel van al die wetenschappelijke onderzoekingen? Want Ik kan over de aarde, haar ontstaan en haar bewoners meer vertellen dan duizenden mensen in honderd jaar te weten kunnen komen. Ik kan zoveel meer vertellen, dat kan een mens in een lang leven op aarde niet bevatten, al is hij nog zo geleerd. Want Ik vertel dan niet alleen het materiële ontstaan van de aarde, en alles er op en er omheen, zo men wil per molecuul of nog kleinere deeltjes, maar ook de geestelijke betekenis van alles en het doel van de aarde, wat er op en er omheen is, vanaf het eerste ontstaan. En dat kan Ik oneindig lang doen, omdat het ware leven waaruit alle levende wezens, de planten, dieren, mensen ontstaan zijn, in leven oneindig is en zij een oneindige levensspiraal hebben. Toch is de materie eindig. Het kan boeiend zijn om terug te zoeken hoe mensen in lang vervlogen tijden leefden, daar kan iets van geleerd worden. Maar de meeste geleerde onderzoekers gaan zo op in hun onderzoekingen in het verleden, dat zij aan de toekomst, aan hun toekomst niet toekomen. Voor hen is het misschien een toekomst ideaal om zoveel mogelijk uit het verleden te ontrafelen, maar ergens in hun toekomst komt wel hun leven op aarde tot een einde en hebben zij dan ook geestelijks iets opgebouwd?

Het zijn uiteindelijk niet alleen de wetenschappelijke onderzoekers die met geestelijk lege of bijna lege handen staan na hun verblijf op aarde, maar veel meer mensen hebben op aarde geen aandacht gehad voor enige geestelijke ontwikkeling. Ik bedoel daarmee, dat weinig mensen onderzoek doen naar het doel van hun bestaan op aarde en hun verblijf op aarde is relatief gezien, in vergelijking met de leeftijd van de aarde, nog geen seconde en op de eeuwigheid afgemeten is het verblijf van de mens op aarde een hele snelle korte flits.

Lieve mensen, jullie zijn maar zo kort op aarde, zoek ernaar het leven te gaan verstaan, zoek Mij, je Schepper, zoek ernaar Mij te vinden in je hart, Mijn liefde, zoek ernaar Mijn liefde te leven, zodat als jouw flits voorbij is, je weet wie Ik Ben en jij in Mijn liefde weet, wie jij bent!