Hemels Brood 5457 t/m 5487

Hemels Brood 5457

Alles wat iemand overkomt, is afgepast naar zijn vermogen, naar zijn mogelijkheden om te leren van wat hem overkomt, naar zijn vermogen om het te kunnen dragen en daarbij krijgt iedereen altijd, zonder de vrije wil te belemmeren, Mijn liefdevolle hulp ter ondersteuning. En wanneer iemand ten onrechte ergens mee belast wordt, zorg Ik altijd voor een liefdevolle compensatie. Dat kan een nieuw dieper geestelijk inzicht zijn, maar dat kan ook de omstandigheden verzachtend zijn.

Iemand kan bijvoorbeeld zonder zijn schuld aangereden worden en daardoor een operatie moeten ondergaan. Dan kan Mijn compensatie bijvoorbeeld zijn, dat het beste team chirurgen met een buitengewoon goed resultaat hun werk doen. Of iemand wordt ten onrechte ergens van beschuldigd en komt in het gevang, dan kan het zijn dat hem ter compensatie een dieper geestelijk levensinzicht gegeven wordt. Maar wat Ik iemand ter compensatie geef, om wat hij onterecht te dragen gekregen heeft, blijft doorgaans verhuld. Soms kan het bemerkt worden, doordat iemand iets wonderlijks overkomt, waarvan hij niet begrijpt, dat het hem overkomt.

Zoek er niet naar om te ontdekken wat wel en niet terecht is en wat gezien kan worden van wat Ik ter compensatie geef. Want iedereen draagt de gevolgen van slechte keuzen van anderen, en iedereen geeft anderen te dragen van eigen slechte keuzen. Dat is op aarde de situatie, daardoor kan iedereen vrij kiezen. Daarom is een goede samenwerking ook van groot belang. Want wie samen, uit liefde voor elkaar en voor Mij, zoekt naar de beste keuzen, zal elkaar minder belasten, en zo’n samenleving heeft harmonie en minder problemen. Het blijft van belang, dat iedereen zich persoonlijk zo veel mogelijk inzet om in liefde te groeien, maar daarbij is het ook van groot belang dat mensen zich voor elkaar inzetten, om gezamenlijk tot liefde voor elkaar te komen.

Want alleen zelf liefde willen zijn, is maar de helft. Met iedereen zoveel je kunt gezamenlijk liefde willen zijn, vormt het geheel. Alles wat je doet, om tot het in liefde samenleven te komen, wordt door Mij gezegend. En voor zover dat door anderen niet tot stand kan komen, wordt iedereen die zijn inzet ervoor geeft, gecompenseerd en wel zodanig, dat het hem tot zegen is, altijd met het doel van ieders bestaan op aarde voor ogen. Dat doel is, te groeien tot volkomen vrij menselijk wezen, in ware onbaatzuchtige wijze liefde, zelf persoonlijk en met allen tezamen. En zolang dat door anderen nog belemmerd wordt, herstel Ik in Mijn overgrote liefde de gevolgen, zodat niemand schade ondervindt, maar iedereen in liefde groeit.

Hemels Brood 5458

Mensen kunnen nog zo ver van Mij afgedwaald zijn, maar zij zijn nooit zonder Mijn liefde, Ik houd hen altijd vast. De verbinding met Mij is eeuwig blijvend. Want iedereen is een deel van Mij, hoe klein en ver af ook, die verbinding met Mij blijft er altijd. Stel je voor dat iemand heel, heel ver van Mij wegrent en hij heeft mijlen afgelegd, is mijlen ver van Mij verwijderd en hij kijkt op, en ziet Mij naast zich staan. Hij kan van Mij weggelopen zijn, maar Ik ben nooit ver weg van hem, dus waar je gaat of staat, in de verste uithoeken, Ik sta naast je, Ik ben in je hart. Grote groepen mensen zijn ver weg van Mij gelopen en Ik sta naast hen allemaal en Ik ben bij allemaal in hun hart. Niemand kan zo ver weglopen, of Ik sta naast hem. Hoe snel iemand ook rent, Ik ben sneller. Er zijn veel mensen enorm afgedwaald van Mij, maar Ik niet van hen. Er zijn veel mensen die weinig of niets van Mij weten, Mij niet kennen, Ik weet alles van hen, Ik ken hen allemaal.

Jij, die Mij kent, je denkt soms alleen te gaan, maar dat is nooit zo. Dat je Mijn aanwezigheid zo nu en dan niet bemerkt, wil niet zeggen dat Ik niet naast je ga, in je hart ben. Je bent nooit zonder Mij. Maar in je denken zijn nog misvattingen, die zo af en toe je zicht op wat werkelijk is, belemmeren. Op die momenten bemerkt je Mijn aanwezigheid niet zo duidelijk, soms helemaal niet. Vooral als je obstakels op je weg tegenkomt, minder prettige situaties, verlies je weleens het contact met Mij en dan lijkt het voor jou alsof Ik mijlen ver weg ben. In werkelijkheid sta Ik nog steeds naast je en ben Ik nog steeds in je hart aanwezig. Jij bent van Mij weggelopen uit een zekere angst voor de situatie, maar als je weer wat rustiger wordt, zie je Mij wel weer staan, vlak naast je en zul je Mij ook wel weer voelen in je hart, waar Ik hoe dan ook altijd aanwezig ben. Je neemt Mij altijd mee, waar je ook gaat of staat, je neemt Mij altijd mee, zoals je ook altijd jezelf meeneemt, waar je ook gaat of staat.

Jij en Ik zijn samen verbonden, vast aan elkaar, altijd. Je kunt niet zonder Mij, Ik ben jouw leven, leven dat eeuwig is. Mijn leven is liefde, en dat ben jij, waar je ook gaat of staat. Ook als je niet naar liefde handelt, heb jij zelf toch in je hart Mijn liefde. Als iemand niet naar liefde handelt, is hij mijlen ver weg van Mij, maar Ik niet van hem. Maar zover als veel mensen van Mij weg zijn, en sommigen zijn enorm ver afgedwaald, ben jij, lief mens, echt niet. Je bent vlak bij Mij, maar je kijkt even niet Mijn kant op. Want je doet niets verkeerd, je bent alleen verdwaald in je verstandelijk denken. Kom naar je hart, daar ben Ik, kijk om je heen, dan zie je Mij staan. Dan voel je Mijn liefde weer en dan laat Ik je zien hoe dicht jij bij Mij bent, en hoe dicht Ik bij jou ben. Samen, in jouw hart in Mijn hart, Mijn ware liefde, met alle mensen tezamen. Eén.

Hemels Brood 5459

Ieder mens heeft een bewustheid te bestaan. Maar deze bewustheid van bestaan kan op sommige tijden weleens beangstigend zijn. Dat komt omdat er met deze bewustheid te bestaan ook een zekere eenzaamheid gepaard gaat. De bewustheid van bestaan is in werkelijkheid de bewustheid van werkelijk leven en deze bewustheid gaat met ware vreugde gepaard. Alleen, om die vreugde te kunnen voelen, is het nodig om Mij te voelen, zoals Ik ware liefde Ben. Want leven ben Ik, jullie Schepper.

Iedereen heeft het in zich om Mij te voelen, om de vreugde te voelen te leven. En in een bepaalde mate voelt iedereen dat, of diegene Mij nu wel of niet kent en of diegene nu wel of niet in Mijn bestaan en Mijn liefde gelooft. Want iedereen leeft in werkelijkheid leven dat Mijn leven is en hem gegeven is om te gebruiken. Maar op aarde is ook het tegenovergestelde van leven en iedereen heeft met dit tegenovergestelde te maken. Daardoor kan het besef te bestaan een vreugde zijn, maar het kan ook als een eenzaamheid ervaren worden, een verantwoordelijkheid, die niet begrepen wordt en daardoor angst oproept. Ook de omstandigheden waarin iemand verkeerd hebben invloed op hoe hij zijn bestaan ervaart, in vreugde of angst of eenzaamheid. Zolang op aarde de keuzen die mensen maken nog niet uit totale liefde gemaakt worden, zullen mensen dan eens vreugde ervaren in hun besef te bestaan, te leven, en dan eens niet.

Voor wie het overkomt dat hij zijn bestaan, door omstandigheden, eens niet als een vreugde ervaart, is het goed om te weten dat dit ook te maken heeft met alles wat er op aarde gebeurt en met de groei van zijn ziel naar werkelijk vreugdevol zelfbewust leven. Want in deze momenten, waarbij iemand zichzelf ervaart zonder die vreugde, is hij op zichzelf aangewezen en ontstaat de drang om te zoeken naar verbinding met anderen, met Mij. Ik heb het hier niet over verdwaling van zielen in wanen en angsten door psychische verstoringen, die ook mede voorkomen door de afdwalingen van liefde van mensen door de eeuwen heen. Het gaat hier om de doorsnee mens in zijn dagelijkse doen en laten. En zelfs degenen die in Mij geloven en Mij en Mijn liefde kennen en regelmatig Mij en Mijn liefde in hun hart voelen, met de vreugde te bestaan, te leven, zullen van tijd tot tijd weleens even alleen staan, het gevoel hebben alleen te staan. En ja, dat is ook Mijn liefde, voor jou die dat overkomt. En al snel zul je Mij zoeken en op de voor jou juiste tijd Mij vinden, Mijn liefde in en om je heen weer voelen en dan zul je een beetje gegroeid zijn en weer blij zijn te leven en Mijn liefde te voelen!

Hemels Brood 5460

Vanmorgen deed zich bij jou een situatie voor, die je, zonder er bij na te denken, direct wist op te lossen, met de beste oplossing. Daarna kwam de vraag bij jou op, kwam deze oplossing door mijn verstand of gaf U hemelse Vader die in mijn hart? En je gerealiseerde je dat je Mij er in je hart niet om gevraagd hebt. Dat het vaker voorkomt, dat je je verstand gebruikt om ergens een oplossing voor te vinden en dat de oplossing die je vindt ook wel juist blijkt te zijn. Is dit denken met het verstand dan toch zinvol op zijn tijd, zonder dat je in je hart eerst Mij raadpleegt? Het verwarde je enigszins. Je bent hiermee bij Mij in je hart gekomen en dit is wat Ik je geantwoord heb:

Wanneer je Mij in je hart om het beste om te doen vraagt, is het Mijn hart dat uit oneindig onveranderlijke liefde je het beste antwoord wil geven. Met de wijsheid die gelijk Mijn volkomen volmaakte intelligentie is, geef Ik je de beste oplossing. Mijn liefde en Mijn intelligentie zijn altijd met elkaar verbonden, waarbij Mijn liefde volmaakt is in alle opzichten en Mijn verstand, welke Mijn intelligentie is, ook volkomen volmaakt is, omdat Ik volkomen onveranderlijk volkomen volmaakt Ben. Al wat Ik bedenk en bedacht heb, komt uit ware volmaakte liefde en is als zodanig dat ook volmaakte wijsheid. Waarom zeg Ik dan, dat jullie je verstand moeten loslaten voor je hart, om in je hart de beste oplossing aan Mij te vragen? Omdat jullie liefde nog niet volmaakt en zonder enige afdwaling is. Daarom is jullie verstand ook nog niet volmaakt. En juist in het verstand kan alles wat geen liefde is, de verleiding, het doen en laten, als je niet van liefde uitgaat, beïnvloeden. Maar in je hart ben Ik altijd met Mijn volmaakte liefde aanwezig en daarmee ook met Mijn volmaakte intelligentie, wat bij jullie ook wel het verstand genoemd wordt, maar in geen vergelijk staat met Mijn intelligentie, omdat jullie liefde nog niet gelijk is aan Mijn liefde, die volmaakt is. In jullie hart hebben jullie het vermogen Mij te voelen, Mijn liefde aan te nemen en contact met Mij te hebben, niet in je verstand.

Maar Ik heb ook een verbinding met alle mensen zonder dat Mij daarom gevraagd wordt en vanuit Mijn liefde in het hart van iemand weet Ik hoeveel liefde bij diegene aanwezig is en daardoor staat iemands intelligentie in een bepaalde mate met Mijn intelligentie in verband. Zodat in een oogwenk die mens kan weten wat het beste is om te doen, zonder dat hij Mij bewust gevraagd heeft. Maar omdat jullie nog niet volmaakt zijn in liefde, blijft het altijd het beste om eerst Mij in je hart te vragen. En op sommige momenten weet je, zonder te vragen, wat het beste is, maar ook dat is met Mij in het hart verbonden. En op het moment dat jij volmaakte liefde in alles bent, volkomen gelijk aan Mijn liefde, is ook je intelligentie volmaakt en volkomen gelijk aan Mijn intelligentie. Tezamen Mijn liefde in alles.

Hemels Brood 5461

Het waarom is niet een vraag die mensen beantwoorden kunnen. Alles wat er gebeurt op aarde heeft te maken met alles en iedereen die op aarde is en was en het doel van jullie bestaan op aarde. Als iemand op aarde het waarom zou willen weten, dan zou Ik hem eerst alles wat Ik geschapen heb en de totale werking daarvan, met de wijze werking van Mijn liefde moeten uitleggen. Alleen al de natuur laat aan mensen zien hoe complex en ingewikkeld dat zou zijn, alleen dat is al zo wonderbaarlijk onbegrijpelijk voor de mens. Van de opbouw is wel iets te zien en te begrijpen, maar van de totale aansturing nog zeker niet. Hoe zouden jullie mensen dan het waarom kunnen begrijpen, van iets dat gebeurt en onderdeel is van het oneindig grote van Mijn Schepping, van Mijn liefde, van Mijn wijsheid? Dat kan niet eerder dan dat je totaal en blijvend in eenheid, gelijk aan Mij in beeld en gelijkenis, bent. En zover is het nog niet.

Toch zijn er zoveel mensen die zich afvragen waarom iets gebeurt, waarom hen dat overkomt, waarom zij iets meemaken dat niet prettig is en er worden allerlei antwoorden gezocht en bedacht voor allerlei gebeurtenissen. En steeds zijn er mensen die denken te weten waarom dit en waarom dat gebeurt. Alleen Ik weet precies waarom en alleen Ik kan je daarover uitleg geven. Maar die uitleg zal net zoveel zijn als iemand kan begrijpen en niet meer dan goed voor hem is. Want het waarom van alles heeft in de totale Schepping te maken met het doen en laten van alle mensen en de wijze werking van Mijn liefde die ervoor zorgt, dat het doel van de mens op aarde bereikbaar blijft, ondanks de vele afdwalingen van liefde. De vraag waarom kun je stellen, maar een totaal antwoord is niet mogelijk zolang je niet alles, zonder voorwaarden en blijvend in al je doen en laten, in overeenstemming hebt gebracht met Mijn liefde.

Denk nu niet, dat wat jou of iemand aan onprettigs overkomt er mee te maken heeft, dat je nog niet altijd blijvend in eenheid met Mij, Mijn wil, Mijn onbaatzuchtige wijze ware liefde bent. Want dat is nog zo goed als niemand en al wat er gebeurt en iemand overkomt, heeft te maken met het geheel aan afdwalingen. Iedereen kan daar zijn lering uit trekken, maar de vraag waarom zal voor het grootste gedeelte en voor de meeste mensen voorlopig niet beantwoord worden. Maar iedereen kan bij elke gebeurtenis bij Mij komen en Mij vragen hoe of wat en Ik kan hem soms deels uitleggen waar een gebeurtenis mee te maken heeft en ook laten weten hoe met gebeurtenissen het beste om te gaan. Maar de vraag waarom zal voorlopig vooral een vraag blijven.

De beste raad die Ik er over kan geven is: vertrouw op Mij, want wie zal beter weten dan Ik wat goed is voor iedereen? Want Ik ben jouw Schepper, door Mij ben je leven, door Mij ben je je bewust van je bestaan, uit Mijn volmaakt wijze liefde ben jij op aarde geplaatst, om deel te kunnen krijgen aan Mijn hemels Paradijs. Ik heb jou oneindig innig lief, zoals niemand jou liefheeft. Vertrouw daarom op Mij, want jou zal nooit iets gebeuren wat niet vast geborgen is in Mijn Hand, in Mijn liefde en jou uiteindelijk tot Mijn liefde brengt, die jij van eeuwigheid aan al bent.

Hemels Brood 5462

Alles wat in de Bijbel staat, doen mensen. Ze verkopen hun eerst geboorte recht, bedriegen hun oude vader, verkopen hun broer als slaaf, slaan met hun staf op de rotsen om water, gooien de stenen tafelen aan stukken, verloochenen hun levensbroeder, Mij, enz. enz. Het zijn niet alleen de Bijbelse figuren die dat allemaal gedaan hebben, het is niet alleen Jonas die Mij weigerde te gehoorzamen en in de walvis terecht kwam, al wat in de Bijbel staat, gebeurt ook nu, heden ten dage door zoveel mensen. En zoals het in de Bijbel te lezen staat, dat alles zo zijn gevolgen heeft, zo heeft het ook nu zijn gevolgen. Maar, zoals al het gebeurde wat in de Bijbel beschreven staat door Mij vergeven wordt, omdat berouw getoond is, zo vergeef Ik ook nu iedereen die berouw toont.

Want denk niet dat de Bijbel een oud verhaal van eeuwen geleden vertelt, het vertelt het verhaal van alle mensen door de eeuwen heen, tot en met nu, vandaag en morgen. Tot en met volgende maand en volgend jaar. Tot en met alle dagen die geteld zijn om de mens tot het ware werkelijke leven te brengen. En zo is ook nu Mijn geboorte, Mijn lijden, Mijn sterven en Mijn opstanding onder de mensen. Zie dat en beleef dat door alles wat er nu op aarde gebeurt. Jullie zijn allemaal getuigen, want alles gebeurt ook nu. Zie hoe blij mensen zijn, met Mij in hun hart, in leven, op aarde gekomen, en zie hoe mensen niet in Mij geloven, Mij veroordelen, Mij kruisigen. Maar zie ook hoe het leven doorgaat, Mijn leven, jullie leven. Zie ook de liefde die er is onder mensen in hun hart en besef dat Ik gezegd heb, Ik kom terug! Want ook dat is voor nu en altijd. Voor vandaag en morgen. In jouw leven ben Ik en wie Mij en Mijn liefde in zijn hart kent, weet dit en zal het meemaken.

De Bijbel is niet een oud vergaan verhaal over hoe het was, maar het is het verhaal over hoe het was, nu is en tot in de verre toekomst reikt. Het leven, en hoe ieder mens er mee omgaat. Is dat bedrieglijk, zoals Jacob en Esau? Is dat om profijt, zoals de broers van Josef, uit jaloezie? Is dat zoals Mozes, die kwaad werd en Mijn stenen tafelen kapot gooide? Is dat zoals Mozes op de rots sloeg, terwijl Ik gezegd had de rots alleen even aan te raken? Is dat zoals Petrus, die zijn vertrouwen in Mij even verloor en Mij verloochende? Of ben je trouw, zoals Johannes in liefde Mij trouw bleef? Hoe dan ook, alles wat in de Bijbel staat, gebeurt ook nu.

Neem het niet letterlijk en besef dat Ik in je leven gekomen ben, geboren in je hart toen je je van Mij bewust werd. Misschien al als jong kind of pas later op oudere leeftijd, het maakt niet uit, in hem die Mij en Mijn liefde kent, ben Ik geboren, in hem ben Ik opgestaan uit de dood, in hem ben Ik eeuwig leven, ware onvoorwaardelijke wijze liefde, in hem ben Ik wedergekomen en hem breng Ik tot wedergeboorte. Dat is: hem breng Ik tot eeuwig volmaakt leven, zoals Ik volmaakt eeuwig leven ben, hem breng Ik in de eeuwig ware oneindige gelukzaligheid van eeuwig leven.

Hemels Brood 5463

De ene mens verstaat Mij minder goed in zijn hart, dan de andere mens, terwijl zij beide denken Mij heel goed te verstaan. En hoewel Mijn Woord altijd voor iedereen hezelfde is, hoort de een toch iets anders, dan de ander. Dat verschil wordt bemerkt, als beide hun ingevingen aan elkaar laten weten, of als de een hoort wat de ander van Mij verstaan zegt te hebben. Nu is het zo, dat degene die minder goed verstaat, wat hij verstaat tot een sluitend geheel brengt, met wat hij zelf denkt dat juist is, of met wat hij uit de Bijbel denkt juist begrepen te hebben. Zijn verstaan is dus vermengd met eigen invullingen, maar evengoed is hij daarmee te goeder trouw.

Meestal komt het niet tot een diepere uitwisseling over het verschil, omdat degene die het juist verstaan heeft van Mij weet, dat de ander Mij nog niet ten volle kan verstaan, daarin nog groeiende is. Maar degene die Mij minder goed verstaat, gaat ook niet dieper op het verschil in, omdat hij juist het omgekeerde denkt, namelijk dat hij het goed verstaan heeft, maar die ander nog niet. Dit is een situatie waarbij geen van beiden iets tegen de ander zegt over het verschil. Toch raad Ik iedereen aan, om als er zo’n verschil is met een van zijn medemensen, die ook zegt Mij te verstaan, opnieuw in zijn hart bij Mij te komen. Want het kan zijn, dat hij zelf degene is die Mij deels verstaat en deels zelf invult, wat hij ervaart dat hij van Mij goed verstaan heeft.

Voor iedereen die met zo’n situatie bij Mij komt, geldt dat het heel belangrijk is, dat hij bereid is om het verschil te leren zien tussen wat van Mij komt en wat zijn eigen invullingen zijn. Dat is meestal heel moeilijk. Want wie van zijn eigen gelijk overtuigd is, zal heel moeilijk datgene van zichzelf kunnen zien en bekennen, waarvan hij ten diepste overtuigd is, dat het helemaal goed is. Daarom zijn die hele vaste overtuigingen niet altijd de beste. Wie zulke vaste overtuigingen heeft, dat hij er met geen man of macht vanaf te brengen is, zou er goed aan doen eens helemaal zonder die hele vaste overtuigingen bij Mij in zijn hart te komen en opnieuw, geheel vrij van overtuigingen, naar Mij te luisteren. Dan kan Ik hem wat juist is bevestigen en wat zijn eigen invullingen zijn, tonen.

Dat is niet gemakkelijk, maar wie zichzelf durft bloot te geven, kan door Mij opnieuw gekleed worden, met betere nieuwe inzichten. Zegen aan degenen die dit verstaan en in nederigheid, zonder hun overtuigingen, bij Mij komen, en zich door Mij nieuw laten kleden, met juiste inzichten.

Hemels Brood 5464

Er zijn mensen die denken in zichzelf hun eigen schepper te zijn. Die denken dat zij in zichzelf de bron van hun ideeën zelf zijn. Dat het leven ontstaan is door een samenloop van omstandigheden met hen als zodanig tot gevolg. Met alles op en om de aarde tot gevolg. Tegen al die mensen zeg Ik: je bent niet in jezelf je eigen schepper, je hebt in jezelf je eigen Schepper. Dat is een heel belangrijk verschil, een wezenlijk verschil. Ik ben in iedereen zijn Schepper, Bron om uit te putten, werkelijk leven. En dat is niet ontstaan door zomaar een samenloop van omstandigheden, dat is ontstaan door het samenbrengen van omstandigheden door Mij, jullie Schepper. Niet zomaar, maar uit oneindig grote liefde voor jullie allemaal.

Ik heb jou geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, zodat je net zo machtig en krachtig kunt zijn als Ik, jullie God en Schepper, werkelijk leven. Ik heb alle mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, uit ware liefde voor allemaal, zodat jullie allemaal, gelijk aan elkaar, net zo machtig en krachtig kunnen zijn als Ik. Maar helaas ontgaat het nog steeds heel veel mensen, dat Mijn macht en kracht voortkomt uit ware onbaatzuchtige liefde en haar onbaatzuchtige wijsheid, die tezamen het beste bewerken voor alles en iedereen. En helaas ontgaat het nog heel veel mensen wat het betekent, dat zij geschapen zijn naar Mijn beeld en gelijkenis. Want veel mensen denken zelf Mij te zijn, zelf god te zijn, denken dat macht en kracht hen toekomt, alsof zij daar het onbetwiste recht op hebben. Veel mensen denken dat zij recht hebben op respect en liefde van hun medemensen en behandelen zelf hun medemensen niet met respect en zonder liefde.

Daarmee gedragen zij zich totaal niet naar Mijn beeld en gelijkenis, zoals Ik hen geschapen heb en daarmee verliezen zij juist de macht en kracht die zij van oorsprong kunnen hebben, als zij zouden handelen vanuit waarheid en ware onbaatzuchtige liefde en haar onbaatzuchtige wijsheid. Voor mensen die dit begrijpen en naar handelen, is het moeilijk om om te gaan met degenen die eisen en verwachten, omdat zij de ware liefde niet kennen, Mijn ware liefde niet kennen. Wat kun je voor diegenen doen, zijn, hoe kun je hen helpen? Blijf om te beginnen steeds zelf bij Mij in je hart, bij Mijn liefde. Handel oprecht en eerlijk uit liefde, maar forceer je niet om die ander tevreden te stellen. Want diegene heeft eigen werk te doen. Vertel diegene in zijn hart naar Mij te vragen, Mijn hulp te vragen, naar Mijn liefde te vragen.

En laat het dan los, laat het in Mijn Hand. Want wie niet bij Mij wil komen, zal zijn eigen weg te gaan hebben om tot het inzicht te komen, dat hij Mij nodig heeft, dat Ik zijn Schepper ben, liefde en wijsheid ben. En dat Ik zijn Bron ben, om ware liefde uit te putten en zelf ware liefde uit te leren zijn. Want wat geen mens kan, kan Ik! Vertrouw daarop, dan maak Ik het goed, hemels goed!

Hemels Brood 5465

Er is geen mens die zonder Mijn Hand van liefde zijn leven op aarde gaat. In alle eeuwen niet. Het kan een moeilijk leven voor iemand zijn, het kan een misdadig leven zijn, Mijn Hand van liefde mist nooit. Of iemand Mij kent, in Mij gelooft, of Mij niet kent en niet in Mij gelooft, of iemand goed doet, vol liefde is, of weinig of niets goed doet en nauwelijks liefde geeft, of iemand zich wel of niet om zijn medemensen bekommert, in het leven van iedereen is Mijn Hand van liefde. Ook in jouw leven. Wat er in jouw leven ook gebeurd is, of gebeurt, welke wegen je ook gegaan bent, Ik zeg je, het was en is nooit zonder Mijn Hand van liefde. En als je met je hart terugkijkt op je leven, zul je ervaren dat je steeds geleid bent door Mijn Hand van liefde.

Misschien niet steeds zoals jij dat gewild zou hebben en ook niet alle leed voorkomend en wegnemend, maar wel steeds jou leidend over wegen, die voor jou en je geestelijke groei tot waar levensbesef het beste zijn. Nooit heeft Mijn liefdevolle Hand je losgelaten, ook als je het niet bemerkt hebt, als je alleen was, heb Ik je vastgehouden in Mijn liefdevolle Hand. Ook nu ben je geborgen in Mijn liefdevolle Hand, die oneindig groot is en jou, zo klein als je bent, draagt, elke dag, ieder uur, elk moment, onophoudelijk draagt in Mijn liefde. Ik geef jou onophoudelijk liefde, alleen ware liefde, werkelijk leven. Ik neem de gebeurtenissen niet weg, die zijn als voeding voor je ziel, maar Ik draag je met liefde door alle gebeurtenissen heen, ook al bemerk je dat niet, doordat je in beslag genomen bent door allerlei bezigheden, die je aandacht opeisen. Al kunnen de golven van het leven op aarde nog zo hoog opspatten, zij stellen in werkelijkheid weinig voor tegenover Mijn liefde en de groei die het je ziel geeft.

Zou je nu ten diepste kunnen zien hoeveel je in je leven, door alles wat je gebeurd is, aan voordeel voor de groei van je ziel hebt opgedaan, dan zou je Mij alleen nog dankbaar zijn om de liefde die Ik je steeds gegeven heb en je nog altijd geef, maar jij niet bemerkt hebt en nu zelfs nog niet bemerkt zoals het is. Moeilijkheden kunnen mensen zo verblinden, dat zij alleen nog die moeilijkheden zien. Ook als die moeilijkheden al voorbij zijn, blijven zij alleen die moeilijkheden zien en daardoor blijft ook die pijn, dat verdriet. Maar wie in zijn hart bij Mij komt, die laat Ik de vreugde van werkelijk leven zien, die leid Ik zachtjes naar rust, naar het zicht op leven zonder de moeilijkheden die voorbij zijn, zodat ook de pijn voorbij kan gaan. Diegene help Ik tot zichzelf in het nu te komen en vrij te komen van zijn focus op de moeilijkheden, die er niet meer zijn.

Ja, lieve mensen, wat jou ook overkomen is, hoe pijnlijk ook, als het voorbij is, is het voorbij. Ook de pijn. Laat het los, kom bij Mij in je hart, dan open Ik je ogen voor het nu en zegen je met Mijn liefde, zoals Ik je steeds heb gezegend en in Mijn liefde gedragen heb. Ik draag je altijd in Mijn liefde, altijd.

Hemels Brood 5466

Mijn ware Woord van liefde geeft iedereen wat hij nodig heeft. En Ik zorg er op Mijn tijd voor, dat degenen die Mijn Woord van liefde nodig hebben, het ook krijgen. Mijn tijd is altijd de goede tijd, is de tijd waarop iemand rijp is om Mijn liefdevolle Woord te verstaan. Of dat nu gelezen, gehoord of in het hart gegeven is, op de juiste tijd wordt het verstaan en begrepen als Mijn Woord van liefde en als aan hem gegeven, herkend. Want zo staat het ook in de Bijbel: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, handelde ik als een kind, nu ik een man, (een volwassene) geworden ben, spreek ik als een man, handel ik als een man. Dit zullen mensen wel herkennen, als zij zich herinneren hoeveel zij vroeger niet wisten en niet begrepen, maar nu wel weten, nu wel begrijpen.

In de loop der jaren groeit het inzicht in allerlei omstandigheden, inzichten die hele andere verhoudingen laten zien, die eerder niet gezien werden. Wie denkt er nu niet heel anders dan jaren geleden? Wie heeft niet nog eens die film gezien, die hij zoveel jaren geleden zo leuk vond, en bemerkt dat hij die film nu zo leuk niet meer vindt. Dingen veranderen, soms is het een verbetering, maar niet altijd. Toch, iedereen groeit, krijgt nieuwe inzichten, soms duidelijk, soms zo geleidelijk dat het nauwelijks of niet bemerkt wordt. Nieuwe inzichten worden niet altijd ten goede ingezet, maar groeien doet iedereen, bewust of onbewust. En tijdens dat groeiproces geef Ik voortdurend Mijn ware liefde en Mijn Woord, steeds op de daarvoor beste tijd, precies zoals iemand het nodig heeft. Voor de één wat eerder dan voor de ander. En als iemand tegen Mij zegt: dat had ik graag eerder geweten, dan zeg Ik, Ik heb het je eerder wel gezegd, maar je had het vermogen nog niet, om Mij te verstaan. Maar nu je het kunt verstaan, heb Ik het je opnieuw gezegd, wees er blij mee en gebruik het ten goede.

Lees Mijn Woord, hoor Mijn Woord, kom in je hart om Mijn Woord daar meer en meer direct te verstaan, want al versta en begrijp je Mijn Woord nog niet in alles, het doet je toch goed en het bouwt toch liefde op in je hart. Ook al gaat dat ongemerkt, op zeker moment zul je wel merken, dat je gegroeid bent en Mijn Woord al beter kunt verstaan. Mijn Woord is altijd liefde, altijd genade, altijd vol vergeving, zachtmoedig toont het je je goede, maar ook je minder goede eigenschappen. Niet als verwijt, maar om je te helpen tot beter inzicht te komen, om je te helpen de weg te vinden, die je tot het ware leven leidt, tot Mijn ware liefde in jouw hart. Want Mijn liefde geeft iedereen altijd wat hij nodig heeft. Alles op de voor iedereen beste tijd, die door Mij bestemd is. Want Ik ben liefde, eeuwig ware liefde, voor jou en voor alle mensen. In jou ben Ik liefde. Vind Mij in je hart en je vindt ware liefde, de ware vreugde van Mijn ware liefde!

Hemels Brood 5467

Bij Mij zijn geen rangen of standen, bij Mij is geen voordeel te behalen, geen meer of beter zijn dan anderen. Voor Mij zijn alle mensen gelijk: mens. Toch handelen niet alle mensen hetzelfde en daarin zijn mensen dan ook niet gelijk. En hoewel Ik alle mensen even liefheb, is de uitwerking van Mijn liefde niet voor alle mensen gelijk. Dat heeft met de mens te maken, niet met Mijn liefde. Mijn liefde verandert niet, alleen de werking kan voor de ene mens anders zijn, dan voor de andere. Dat ligt aan het gedrag van de mens. Elk gedrag, elk handelen van ieder mens, bepaalt de werking van Mijn liefde. En die werking is er altijd op gericht om iedereen, ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen, tot het ware gelukzalige leven te brengen. Juist omdat Ik iedereen, ieder mens, even liefheb.

Zou er verschil zijn in Mijn liefde, dan zou Ik wellicht meer moeite doen voor de ene mens dan voor de ander, maar zo is dat niet. Het verschil in uitwerking van Mijn liefde bewijst juist dat Ik iedereen naar de juiste maat help en steun, in verhouding tot zijn doen en laten, zijn denken en geloven, zijn mate van eerlijkheid en oprechtheid, maar ook in verhouding tot alle mensen tezamen, omdat elk handelen van een mens invloed heeft op al zijn medemensen. Wat iemand wel of niet goed doet, beroert niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van zijn medemensen. Ook dat heeft invloed op de werking van Mijn liefde. Alle mensen hebben met hun handelen invloed op elkaar en dat vraagt offers, verdragen, vergeven. Zelfs al zou iemand op aarde in al zijn handelen volkomen naar Mijn ware liefde leven, nederig, verdragend en vergevend, dan nog zal hij te maken hebben met het al dan niet goede handelen van zijn medemensen. Dan nog zal dat hem offers vragen, pijnlijke offers.

Er is geen Paradijs meer op aarde. Alleen nog in je hart, waar Ik Ben, is vrede en rust, is alles wat je nodig hebt om te dragen, te vergeven. In je hart is Mijn liefde, die je te allen tijde van Mij mag inzetten waar het nodig is. Je bent niet zonder liefde, maar je hebt wel te maken met een wereld die een enorm gebrek heeft aan liefde. Gebrek om te geven en om te ontvangen. Net als jij hebben ook al je medemensen daar mee te maken en iedereen gaat daar anders mee om. Maar degenen die Mij gevonden hebben in hun hart, kunnen uit Mij ware vrede en rust putten, kunnen van Mijn liefde putten. Dat maakt de wereld geen Paradijs, maar dat doet je wel goed en geeft je kracht om te dragen en te vergeven. Jullie zijn allemaal voor Mij gelijk: mens. Maar de werking van Mijn liefde is niet voor iedereen gelijk, want jullie hebben allemaal de vrije keus hoe te handelen. De werking van Mijn liefde is al naargelang jij kiest, in je hart bij Mij komt, en uit Mijn liefde put.

Hemels Brood 5468

Ook mensen die weten dat ze altijd op Mij en Mijn liefde kunnen vertrouwen, kunnen in situaties komen waarbij het moeilijk is om de eigen invullingen los te laten en zonder meer op Mij te vertrouwen. Onzekerheid in een situatie maakt het vaak moeilijk om te blijven vertrouwen. Onzekerheid over wat wel te doen en wat niet. Onzekerheid over wat Ik zal doen of toelaten. Onzekerheid verstoort ook het contact met Mij in het hart, en daardoor wordt het nog moeilijker om in vertrouwen te blijven.

Door een moeilijke situatie kan iemand die een diep en vast geloof in Mij heeft, Mij in zijn hart al heel lang kent, toch angstig maken en uit balans brengen, terwijl Ik nog steeds in zijn hart ben, nog steeds naast hem sta, hem nog steeds vasthoudt en Mijn liefde hem wel zeker helpt. Als iemand uit balans is ten aanzien van zijn vertrouwen op Mij, denk dan niet dat zijn geloof in Mij verminderd is, denk dan niet dat zijn liefde voor Mij verminderd is, want daaraan is niets veranderd. Maar zijn hart is deels overgenomen door zijn verstand en zijn onzekerheid vertroebelt wat Ik hem in zijn hart evengoed nog laat weten. Denk niet dat het voor diegene toch makkelijk zou moeten zijn, om het vertrouwen op Mij vast te houden, als hij al zoveel contact met Mij in zijn leven heeft, want ieder mens wordt naar de mate van zijn geloof en zijn besef van Mijn bestaan en Mijn liefde op zijn tijd op de proef gesteld en zo’n proef zou niets voorstellen, als die gemakkelijk zou zijn.

Vergis je dus niet in de moeite die het van iemand vraagt, om op Mij te blijven vertrouwen, als aan een situatie geen einde lijkt te komen. Veel mensen kunnen dat niet verdragen en zoeken hun eigen oplossingen om een eind aan een situatie te maken. Maar niet deze mens, die dan wel in grote onzekerheid verkeert, maar toch blijft zoeken naar Mij in zijn hart, over de grens van zijn onzekerheid heen. Omdat hij Mij kent, omdat hij Mij liefheeft en al verdwijnt daarmee zijn onzekerheid niet, Ik blijf zijn anker om aan vast te houden. Zegen aan degene die ondanks grote onzekerheid bij Mij blijft komen, ook al lijkt dat niet of nauwelijks te helpen, want Ik zeg hem, Mijn hulp is Mijn liefde die voor jou het allerbeste bewerkt, zowel op aarde als in de hemel. Het vertrouwen in Mij zal terugkomen en je tot zegen zijn. Want Ik heb jou lief, onvoorwaardelijk lief.

Hemels Brood 5469

Hemelse zaken liggen heel anders dan aardse zaken. Voor de meeste mensen is een leven op aarde zo gewoon dat ze zich geen voorstelling kunnen maken van een ander bestaan dan op aarde. Toch is er een groot verschil. Want alles wat op aarde materieel is, is in het hemelse geestelijk. Dat wil niet zeggen dat in het hemelse geen vormen zijn, want die zijn er wel. Het is het beetje te vergelijken met een droom. Daarin komen voorwerpen voor, die net zo tastbaar lijken te zijn, als buiten de droom, maar het in de werkelijkheid van het aardse niet zijn.

Toch is het hemelse niet zoals een droom, dus verder vergelijk is er niet. Want een droom vindt plaats in de slaap, terwijl het bewustzijn niet in de werkelijke hoedanigheid van bestaan is. Maar in het hemelse is iedereen wel in de hoedanigheid van bewust besef van bestaan, zoals iedereen zich buiten de slaap bewust is van zijn aardse bestaan en de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Op aarde is iedereen zich bewust van al het materiële als vaste letterlijke voorwerpen, tastbaar. Maar zo tastbaar als ze zijn, zijn ze toch de spiegel van al wat geestelijk is. Daarom zijn ze, hoe tastbaar ook, niet werkelijk. En alleen op de materiële aarde zijn ze als zodanig een leidraad voor de mens en de samenhang van alles in de hele Schepping. Ook die samenhang is op het aardse heel anders dan in het hemelse. Want in het hemelse is het werkelijke leven, terwijl op aarde ook het tegenovergestelde van werkelijk leven is.

Op aarde is alles in een ordening gezet, waarbij alles en iedereen invloed op elkaar heeft, maar in het hemelse is een andere verdeling, waarbij de sfeer van ieder mens naar zijn eigen mate van liefde is ingedeeld. Daarom is het voor iedereen belangrijk om op aarde zoveel mogelijk naar ware liefde te leven, zodat hij in het hemelse ook in die sfeer terechtkomt. Want wie op aarde weinig naar liefde geleefd heeft, komt in het hemelse tot nauwelijks een sfeer van liefde en voor diegenen is het moeilijk om vooruit te komen en te groeien tot liefde, omdat de impulsen die er op aarde zijn, doordat alles op elkaar van invloed is, er in het hemelse niet meer zo zijn. De aarde is dus de kans voor de mens om in het hemelse in een liefdevolle sfeer te komen. Maar ook in de minder liefdevolle sferen zullen mensen geholpen worden, om toch verder te komen. Al zal dat heel langzaam gaan en moeilijk zijn. Daarom, wees zoveel je kunt ware liefde.

Hemels Brood 5470

Aan alles komt een eind. Maar de ene mens wil dat eind weleens eerder en een ander juist liever later. Als iedereen het zelf voor het zeggen had, zou het leven op aarde er heel anders uitzien. Want nu is iedereen wel vrij in zijn keus, maar elke keus die een mens maar kan maken, is wel vastgelegd in Mijn ordening en is vooraf in voorzien. Zou dat niet het geval zijn, probeer je er dan maar eens een voorstelling van te maken, hoe het er tussen mensen onderling zou uitzien, als er hoe dan ook nog mensen op aarde zouden voorkomen.

Want veel mensen vergeten dat de aarde eerst miljoenen jaren voor hun komst op aarde voorbereid is op hun komst. Sterker nog, de aarde is voor de mens zodanig tot haar vorm gekomen, dat de mens erop geplaatst kon worden. Als wetenschappers helemaal op de juiste manier het ontstaan van de aarde zouden onderzoeken, tot aan het eerste begin, dan zouden zij ontdekken dat van het begin af aan alles juist voor de mens zo tot ontwikkeling is gebracht, juist zodanig dat de mens er plaats op kon krijgen. En als zij dat ontdekken, wat altijd nog mogelijk is, dan hebben zij daadwerkelijk bewijs in handen, dat het ontstaan van de aarde en alles er op en er omheen, volgens een vooruit ontwikkeld plan tot stand gebracht is en niet zomaar uit het niets kan zijn ontstaan. Het is dan nog maar een kleine stap om te gaan beseffen, dat daarvoor een Schepper nodig is en vervolgens kan duidelijk worden, dat Ik, Schepper van hemel en aarde, ook hun Schepper ben.

En dan is er nog een hele belangrijke ontdekking die wetenschappers kunnen doen, dat is dat zij gaan zien hoe precies en sluitend, hoe mooi en goed alles gemaakt is, puur voor het welzijn van de mens op aarde, waarmee zij tot het belangrijkste om te ontdekken kunnen komen en dat is, dat de hele Schepping niet anders dan uit grote liefde voor de mens tot stand gebracht is. Door Mij jullie Schepper. En jij lief mens, jij weet dat, jij gelooft dat zonder bewijs. Dat is Mijn grote zegen aan jou, lief mens, en voor Mij ware vreugde. Want wie zonder bewijs gelooft, zit met Mij aan tafel, wordt door Mij gevoed en aan zijn leven komt geen einde, niet op aarde en niet in de hemel. Al is op aarde alles eindig, bij Mij is leven, eeuwig oneindig!

Hemels Brood 5471

Niemand kan in de schoenen van iemand anders staan. Wat iemand meemaakt, wat iemand waarom wel of niet besluit, niemand kan dat volkomen hetzelfde ervaren. Er zijn overeenkomsten te vinden tussen gevoelens en ervaringen over vergelijkbare gebeurtenissen en omstandigheden, maar niemand kan precies ervaren wat de ander ervaart en daarom ook niet de besluiten die iemand over wat dan ook neemt volkomen inschatten en met zijn eigen besluiten in vergelijkbare situaties vergelijken, want het zal nooit volledig overeenkomen.

De levenscyclus van iedereen is als een spiraal, het zijn allemaal aan elkaar verbonden cirkels die naar groter en naar kleiner hun weg hebben maar niet precies even groot zijn en zo is het met de levenscyclus van alle mensen, de cirkels van hun spiraal zijn nooit even groot. Vergelijk heeft dan ook geen zin, geen uitkomst. Wie dit weet en begrijpt, en naar Mijn liefde met zijn medemensen wil omgaan, begrijpt ook dat een zekere mate van inleving in een situatie van anderen min of meer mogelijk is, maar dat er altijd een rest is, een getal achter de komma. En dat deel kan het beste ingevuld worden met onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, dat betekent de ander zijn verschil van handelen, zijn verschil in keus, zijn besluiten laten, zoals hij dat wil. Daarom mag iedereen elkaar wel suggesties geven, voorstellen doen, adviezen geven, maar daarbij is het belangrijk elkaar de ruimte van het eigen besluit te gunnen, de eigen identiteit te gunnen. Want ieder mens is uniek, is anders, dat kan iedereen begrijpen, maar waardoor en met wat iemand precies uniek is, wat precies iemands identiteit is en wat precies die identiteit maakt, dat weet Ik alleen. Daarom kan niemand een oordeel geven over een medemens. En dat is precies ook niet de bedoeling. En wie dit begrijpt, die zal ook wel begrijpen, dat enig oordeel door een mens gegeven, nooit geheel zuiver kan zijn en dat alleen Mijn oordeel over iedereen geheel zuiver kan zijn.

En Mijn oordeel is liefde, volkomen zuivere wijze liefde. Mijn oordeel is geen verwijzende vinger, maar een zuiver weten wat voor diegene, voor ieder persoonlijk, het beste is, en diegene tot waar gelukzalig leven brengt, als hij dat wil. Want daar wacht Mijn liefde op, dat zij alles kan geven, zodra iemand dat wil. Tot zolang geeft zij alles om de mens tot die wil te brengen. Want ieder mens houdt de vrije wil, gekoppeld aan zijn identiteit, die ook in het eeuwige gelukzalige leven, zijn identiteit blijft.

Hemels Brood 5472

Er zijn dieren die overdag actief zijn en er zijn dieren die vooral ‘s nachts actief zijn. Voor de mens is de dag met haar licht het beste om actief te zijn en de nacht om rust te nemen van de werkzaamheden overdag. Zoals de dieren verschillend uitgerust zijn met het vermogen om ‘s nachts of overdag actief te zijn, is dat bij de mens niet, ten aanzien van de geestelijke betekenis van de dag. Bij dieren is geen geestelijk bewustzijn, zoals dat bij mensen wel is. Dieren hebben een andere betekenis in de Schepping dan de mens en als zodanig hebben zij geen eigen vrije keus. Zij leven naar hun vermogen

‘s nachts actief, of overdag actief.

Hoewel de mens de dag heeft gekregen om actief te zijn, heeft hij wel de keus en deze keus is er ook wat het geestelijke betreft. De dag is het licht om te zien, het leven zoals het geestelijk werkelijk is, te kunnen zien. De nacht is niet alleen de tijd om te rusten, maar ook de afwezigheid van zicht op geestelijk werkelijk leven. De dieren hebben daar een plaats in gekregen, dienstbaar aan de mens. Deze dienstbaarheid is gekoppeld aan de keuzen die mensen maken, voor het licht of voor het duister. De dieren die ‘s nachts actief zijn, hebben een betekenis ten aanzien van geestelijk duister en dieren die overdag actief zijn hebben een betekenis ten aanzien van het geestelijk licht, zicht op leven. Of het dier nu ‘s nachts of overdag actief is, het is de mens dienstbaar ten aanzien van de keuzen die mensen maken en het doel van het bestaan van de mens op aarde, zijn groei naar werkelijk leven, totale onvoorwaardelijke wijze liefde. Daarom zijn alle dieren zoals ze zijn, met van nature die impulsen, die tezamen zorgdragen voor het voortbestaan van de mens op aarde.

Daarmee in verband staat ook het uitsterven van bepaalde diersoorten, wat mensen nogal eens proberen te voorkomen. Maar alle keuzen van alle mensen bepalen het uitsterven. Niet dat er teveel jacht op een soort gemaakt wordt, is de sleutel tot het uitsterven, maar het denken en doen van de mens. Want als er geld te verdienen valt, zijn er altijd mensen die voor de nacht kiezen. En dat zijn niet alleen de jagers, maar alle mensen die voor de nacht kiezen. Waar ligt de schuld? is geen vraag voor de mens om te beantwoorden. Belangrijker is de vraag, waar ligt de oplossing? Ik zeg jullie, bij Mij, Schepper van hemel en aarde, bij ware liefde. Alleen bij Mij, Die dier en mens geschapen heeft, uit liefde voor de mens, kan iedereen komen om wat dan ook tot oplossing te brengen. Maar zoals de ene mens dat doet, maar de ander niet, zo zijn er dieren voor de dag en dieren voor de nacht, met elk een eigen taak en dienstbaarheid. En zo sterven er diersoorten uit, om andere diersoorten terrein te geven. Niet zomaar, maar altijd volgens Mijn plan, Mijn volkomen liefde.

Hemels Brood 5473

Wat is voor veel mensen het belangrijkste in hun leven? Dat degenen die zij liefhebben in leven blijven en in hun buurt blijven. En dat is voor Mij ook het belangrijkste, dat jullie in Mijn buurt blijven, dat jullie in leven blijven. Het enige verschil is dat Ik alle mensen liefheb en graag alle mensen in werkelijk leven zie, terwijl jullie nog niet alle mensen even liefhebben.

Want veel mensen hebben naast een aantal van hun medemensen, die zij oprecht liefhebben, vooral zichzelf lief en dat staat vaak tussen hen en hun medemensen. Behalve voor een paar medemensen en familie die mensen liefhebben, hebben zij vooral aandacht voor alles wat zij voor zichzelf graag willen. En dat lijkt heel normaal, want dit geldt voor de meeste mensen, iedereen vindt familie en vrienden die zij liefhebben belangrijk, maar daarnaast zijn zij zelf het belangrijkste en als aan hun behoeften voldaan is, dan is het genoeg, maar eigenlijk is het voor de meesten niet genoeg.

Lieve mensen, wat voor jullie nu wel of niet van belang is, jullie zijn allemaal altijd voor Mij van belang en Ik wil jullie voorhouden, dat Ik omgekeerd voor jullie van belang ben. Maar ben Ik dat ook werkelijk voor jou en voor jou? Want bij nog zo’n gelovige mensen wisselt het nogal. De wereld en alle verleidingen die de wereld ten toon spreidt, als normaal om gebruik van te maken, trekt van tijd tot tijd toch de aandacht, je kunt er bijna niet omheen. Dat is niet alleen buiten je, maar door eigen verlangens, door behoeften, kruipt het soms ook naar binnen. En dan wordt het nog moeilijker om er niet op in te gaan. Juist wanneer er ook nood bij komt, is de verleiding nog een keer zo sterk en alleen is dat moeilijk te weerstaan. Daarom zeg Ik, Ik ben ook voor jullie van belang, meer nog dan al degenen die je oprecht liefhebt van je medemensen. Want met Mij samen kun je elke verleiding weerstaan.

Mij kun je vinden in het zuivere binnenkamertje van je hart. Daar ben Ik en daar waak Ik ervoor dat daar geen enkele verleiding kan binnendringen. Maar daar laat Ik jou ook alleen maar binnen, als je oprecht en eerlijk bent en Mij in alle eerlijkheid wilt ontmoeten en Mijn hulp vraagt. Als je bereid bent Mijn liefde voor jou te volgen, dan verslaan we samen elke verleiding met Mijn liefde!

Hemels Brood 5474

Veel mensen vragen zich af hoe het precies te verstaan is, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Eén en Dezelfde is, Die Ik Ben. Zij vragen zich ook af hoe het volgen van de Zoon de weg tot de Vader is en of de Heilige Geest iets als het bindmiddel tussen die twee is. Het is voor veel mensen heel moeilijk om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als Eén te kunnen zien. En dat wordt er niet makkelijker op, als hierover voornamelijk met het verstand wordt nagedacht, wat zo goed als iedereen, die dit nog niet naar waarheid verstaat, doet.

Dat de liefde, de wijsheid en de volmaaktheid in Eén is, God is, nemen mensen wel aan, maar hoe is dat te verstaan, omdat als uit de liefde de wijsheid voortkomt, dan zou het logischer zijn om de liefde te volgen, om bij de Vader te komen en niet de Zoon, Die volgens de uitleg die mensen aan de Bijbel geven, de wijsheid is. Toch is het de wijsheid die je terug herleid tot de liefde, want zou de liefde er niet eerst zijn, dan zou de wijsheid er niet zijn, want zonder liefde geen wijsheid. En in welk verband daarmee staat dan de Heilige Geest? De Heilige Geest is de oorsprong en het eeuwig volmaakt Zijn, zou de liefde niet volmaakt Zijn, dan zou de wijsheid ook niet volmaakt Zijn, daarom is de Heilige Geest zowel volmaakt liefde als volmaakt wijsheid. Zou de Heilige Geest apart van de liefde en de wijsheid volmaakt zijn, wat zou dat dan zijn, zonder liefde en wijsheid? Daarom is de liefde, de wijsheid en de Heilige Geest Eén, onlosmakelijk Eén, eeuwig Eén, God, Schepper.

Nu zie Ik de vraag, is de Zoon in zijn Mens-zijn op aarde dan de wijsheid op aarde geweest voor de mensen? Daarop zeg Ik, God Zelf heeft zich in de Mens Jezus Christus aan alle mensen op aarde geopenbaard, dat is de wijsheid, uit zijn liefde voortgekomen, dus niet de Mens Jezus Christus is de wijsheid, maar de liefde is de wijsheid in haar volmaaktheid: in de Mens Jezus Christus. Wie Hem volgt, volgt Mij, God en Schepper, en komt tot Mij, in de volle waarheid van volmaakt leven. Wie dit met zijn verstand probeert te begrijpen, zal het niet in haar volle omvang kunnen begrijpen. En veel mensen proberen het met het verstand te begrijpen. Vaak omdat zij daarin haast automatisch vervallen, door de gewenning van het verstandelijke denken.

Ga in je hart naar Mij en je zult, met je hart denkend, in contact met Mij, naar waarheid gaan begrijpen, dat Ik, Jezus Christus, God ben, Vader, Zoon en Heilige Geest, Eén volmaakt Leven, in waarheid van Zijn. Eeuwig Zijn. Voel het in je hart!

Hemels Brood 5475

Vanmorgen zei je tegen Mij, dat wel niemand op aarde helemaal tot onvoorwaardelijke liefde zal kunnen komen. Want je probeert het zelf al een hele tijd, omdat je begrijpt hoe belangrijk dat is, maar steeds ontdek je weer, dat je eigenbelang meegespeeld heeft. Dat het haast niet te voorkomen is. En Ik zeg je, voor alle mensen is dat het allermoeilijkste, om in alle nederigheid bij alles onvoorwaardelijk liefde te blijven. Ik weet dat.

Daarom ben Ik Zelf in Jezus Christus Mens geworden op aarde, om alle mensen van hun onvolkomenheid te redden en terug te brengen in Mijn Huis, in Mijn onvoorwaardelijke liefde. Daarom is het niet het belangrijkste om onvoorwaardelijke liefde te zijn, zoals Ik in alles en voor alle mensen onvoorwaardelijke liefde ben, het belangrijkste is, dat de mens zich helemaal toevertrouwt aan Mijn onvoorwaardelijke liefde. Dat hij in alles wat er in zijn leven tijdens zijn bestaan op aarde gebeurt, zich helemaal aan Mij toevertrouwt, dat hij niet zelf invult wat goed is of wat nodig is, maar er volkomen op vertrouwt dat Ik weet wat goed voor hem is en hem ook alleen alles wat goed is, zal geven uit onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde. Dat het tot iedereen doordringt wat Mijn liefde betekent, wat onvoorwaardelijk betekent, wat onveranderlijk betekent, dat is belangrijk. Want wie zich geheel aan Mij toevertrouwt, komt innerlijk in de werkelijke rust van Mijn liefde, in de ware hemelse rust en hij is daarmee al in Mijn hemelen.

Maar Ik weet ook, dat zelfs dat moeilijk is voor mensen om te doen: zich voor Mij neerbuigen. En Ik bedoel niet het neerbuigen zoals mensen zich voor een aardse koning buigen, omdat het een protocol is, maar Ik bedoel je eigen invullingen loslaten voor Mijn liefde die alles voor iedereen ten goede kan brengen. Ook al buigen mensen niet voor Mij, dat verandert niets aan Mijn liefde voor alle mensen, dat verandert hooguit de weg die zij gaan, hun weg wordt kronkelig en met zijwegen die zij gaan en eerst van moeten terugkomen, om tot het goede te komen. Want het doel van jullie verblijf op aarde verandert net zo min als Mijn liefde, omdat het doel Mijn liefde is. In alle eenvoud Mijn liefde is. Want Mijn liefde is jullie ware leven, is de grootste schat, welke het Enige is dat werkelijk waarde heeft voor jullie allemaal. Dat heeft de meeste waarde en is te bereiken door iedereen die zich helemaal aan Mij en Mijn liefde toevertrouwt.

Forceer je niet om tot onvoorwaardelijke liefde te komen, leg je erop toe om je helemaal aan Mijn liefde toe te vertrouwen en je komt zelf meer en meer tot onvoorwaardelijke liefde, tot Mij in ware liefde.

Hemels Brood 5476

Sommige mensen zijn heel precies en anderen eerder het tegenovergestelde. Degenen die heel precies zijn hebben de neiging om degenen die niet zo precies zijn te corrigeren, wat weerstand oproept, omdat de noodzaak om precies te zijn, niet als zodanig ervaren wordt. Is het overdreven om precies te zijn, of is het gemakzuchtig om niet precies te zijn? Soms is het overdreven om precies te zijn en soms is het gemakzuchtig om niet precies te zijn. Het beste is het om geen oordeel over elkaar te hebben. Wat niet wegneemt dat het bereik van iemand die precies is, verder gaat dan van iemand die niet precies is.

Zou Ik niet heel precies in alles zijn, dan zou er van de Schepping en het doel ervan nauwelijks iets terechtkomen. Ik ben in alles volkomen volmaakt precies. Niets is aan het toeval overgelaten, helemaal niets. Alles is tot in de oneindigheid berekend en voor gezorgd. Tot in de oneindigheid. Maar wie van jullie mensen kan iets berekenen tot in de oneindigheid? Kan ergens voor zorgen tot in de oneindigheid? Daarom, iemand kan nog zo precies zijn, de oneindigheid bereikt hij er niet mee. Iemand kan het tegenovergestelde van precies zijn, maar daarmee verstoort hij wat Ik precies in de Hand heb niet. Soms is het moeilijk voor iemand die precies is, om samen te werken met iemand die niet zo precies is en er kan wat ongemak aan beide kanten door ontstaan. Bedenk je dan dat Ik, Die volkomen volmaakt in alles ben, voortdurend met jullie die nog niet volmaakt zijn, ook al ben je uiterst precies, te maken heb.

Je mag zijn zoals je bent. Precies als je dat prettig vindt, want dat ligt, van Mij gekregen, in je aard. Of minder precies als je dat prettig vindt, want dat ligt, van Mij gekregen, in jouw aard en Ik draag in Mijn grote liefde het geheel volkomen volmaakt voor iedereen. Perfectie is goed, maar neem het degenen die niet naar perfectie streven niet kwalijk, want wanneer is perfectie werkelijk nodig? Alles wat Ik doe is perfect, omdat het nodig is. Maar soms willen mensen het perfect hebben, terwijl het niet nodig is. En soms is de perfect willende daar blind voor, terwijl de ander ziet, dat het ook met minder, goed komt. Ja, Ik ben perfect in alles, maar dat zijn jullie nog niet. Daarom, geef elkaar ruimte. Laat wat perfectie los, zeg Ik tegen de één en wees wat perfecter, zeg Ik tegen de ander, dan komen jullie elkaar in het midden tegen, en Ik maak alles in Mijn grote liefde volmaakt voor zowel de één, als de ander!

Hemels Brood 5477

Er zijn mensen die overal een perfect plan voor maken, zodat ze er zeker van zijn, dat zij hun doel bereiken. Er zijn ook mensen die geen plan maken, of hooguit een globaal plan en aan het werk gaan om hun doel te bereiken. Nu kun je denken, degene met het perfecte plan zal zijn doel eerder en beter bereiken, dan degene zonder een uitgewerkt plan. Maar daar kun je je wel eens behoorlijk in vergissen. Want, gaan we er even vanuit dat degene met weinig plan geen onverschillig iemand is, dan kan het goed zijn dat hij misschien niet eerder, maar wel perfecter zijn doel bereikt. En waardoor komt dat dan?

Degene met een uitgewerkt plan volgt elke stap, zoals hij die heeft uitgezet, nauwkeurig op. Maar onderweg ontstaan er onverwachte situaties, die opgelost moeten worden. Met het plan in de hand probeert hij zoveel mogelijk terug te komen op zijn uitgewerkte plan en dat levert opnieuw onverwachte situaties op. De ander, met bijna geen plan, gaat aan de gang zoals het hem op dat moment het beste voorkomt. Ook hij krijgt te maken met onverwachte omstandigheden, maar hij heeft geen plan en hoeft zich daarover dan ook niet te bekommeren, hij kijkt naar zijn doel, bekijkt de situatie en lost het op met wat hem daarvoor het beste lijkt. En vaak is dat ook het beste. Waar de plannenmaker er mee worstelt om, ondanks tegenslagen, zijn plan ten uitvoer te brengen en daarmee zijn doel te bereiken, kijkt de ander alleen naar zijn doel en neemt de ruimte om te doen wat hij op elk moment het beste acht. Denk nu niet, dat degene zonder plan niet op tijd de nodige maatregelen genomen heeft, want hij is niet dom, hij is gewend om op zijn intuïtieve intelligentie te vertrouwen. De planmaker daarentegen is niet gewend om los van een plan te werken en kan aardig van slag raken, als een en ander niet volgens plan kan gebeuren. Hij weet niet hoe, los van zijn plan, verder te komen, mist het vertrouwen in zichzelf en zijn intuïtie.

Dit is te vergelijken met mensen die veel met hun verstand bedenken en dat moeilijk kunnen loslaten, om op Mij te vertrouwen. Te vertrouwen dat Ik het grote Plan helemaal volmaakt in Mijn Hand heb en ook bij aardse klussen de mens via zijn hart Mijn intelligentie aanbied, te vinden in zijn intuïtie, los van een plan, waar het maar nodig of ten goede gewenst is. Wie gewend is om steeds met een uitgekiend plan te werk te gaan, mist Mijn advies en voor diegene is het ook moeilijker om zich aan Mij en Mijn intelligentie over te geven. Terwijl degene die gewend is te vertrouwen, dat hij de weg wel vindt om zijn doel op een of andere manier te bereiken, ook makkelijker in zijn hart op Mij en Mijn hulp vertrouwt om zijn doel te bereiken, of dat nu geestelijk is, of materieel. Want Ik maak geen onderscheid daartussen. Alles wat materieel aan mensen in liefde ten goede komt, heeft net zo goed Mijn zegen, als wat iemand geestelijk zijn medemensen ten goede doet komen. Daarom zeg Ik, laat Mij de plannen maken en vertrouwen jullie op Mij, dan komt alles wat je ten goede onderneemt ook zonder perfect plan helemaal goed.

Want het is voor de geestelijke groei altijd beter om op Mij te vertrouwen, dan met het verstand op een perfect uitgewerkt plan te vertrouwen. Zegen aan degenen die eerst op Mij vertrouwen om hun doel te bereiken. Want in Mijn liefde is elk plan reeds gemaakt!

Hemels Brood 5478

Niemand kan tegen Mij liegen, zonder dat Ik precies weet dat diegene liegt. Veel mensen liegen en verdraaien waarheid. Veel mensen denken dat te kunnen doen, zonder dat iemand het merkt. Door mensen wordt het wellicht niet bemerkt, maar door Mij wel. Ik weet altijd of iemand waarheid spreekt of niet, naar waarheid handelt of niet. En moeten mensen zich onderling wel eens voor elkaar bewijzen, voor Mij hoeft niemand zich te bewijzen, omdat Ik van iedereen precies weet wat hij kan of niet kan. Ik ken elke gedachte, elke beweegreden, elk verlangen, elke leugen en Ik weet wie goed doet en eerlijk is. Wie eerlijk is en, wat hij kan, goed doet, die hoeft zich bij Mij niet te verantwoorden, niet te bewijzen, want Ik weet dat hij goed doet en naar waarheid handelt, niemand bedriegt, niets van waarheid verdraait.

Alles van iedereen is Mij volkomen bekend. Als je dat weet en, zoveel je kunt, goed doet aan je naasten, eerlijk bent, niets verdraait of verzwijgt wat van belang is om niet te verzwijgen, dan kun je er zeker van zijn dat Ik dat zie en weet en dan hoef je je voor Mij niet te bewijzen en al helemaal niet voor je medemensen. Want iemand die zelf goed doet en volkomen eerlijk is, die beseft wel, dat jij ook eerlijk bent en goed doet wanneer je kunt en iemand die niet eerlijk is, waarheid verdraait en vooral zichzelf goed doet, die kun je niets bewijzen, want die zal altijd achterdochtig blijven. Want hoe kan hij jou geloven in waarheid, als hij zelf niet in waarheid gelooft, als hij zelf niet aan waarheid vasthoudt en geen belang hecht aan goed doen aan zijn medemensen? Hij maakt waar wat gezegd wordt: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten!

Maar omgekeerd geldt dat ook voor de goede mens, die eerlijk en oprecht is en naar waarheid handelt. Die gaat er vaak vanuit, dat iedereen goed doet en naar waarheid handelt, die ziet te weinig, dat er veel meer mensen eerst voor zichzelf kiezen en gemakkelijk waarheid verdraaien, liegen en bedriegen in allerlei omstandigheden. Tegen hen zeg Ik, behandel je medemensen als vrienden, maar ga niet, tot het tegendeel bewezen is, er vanuit dat iedereen net zo eerlijk is en goed doet als jij. Want vaak is het tegendeel niet te bewijzen of pas als het te laat is om schade te voorkomen. Ook al kom je in je hart bij Mij, toch kun je het niet altijd weten of iemand wel of niet eerlijk en goed is. Houd er daarom steeds rekening mee, dat zelfs de meest betrouwbaar uitziende mens, een bedrieger kan zijn.

Let op je hart, let op wat je in je hart voelt, dan weet je meestal wel hoe of wat. En mocht je het in je hart niet vinden, geef het dan aan Mij en vertrouw erop dat Ik je zal leiden zoals voor allemaal het beste is. Blijf zelf goed en eerlijk, dan keert zich ook wat niet eerlijk en goed is ten goede, zowel voor jou als voor de ander. Voor jou anders, dan voor hem, maar voor beiden goed. Dat doet Mijn liefde voor jou en voor hem, voor iedereen.

Hemels Brood 5479

De ziel is dat deeltje uit Mij, dat zelfstandig bedoeld is te ontdekken wat het geestelijk volmaakt uit Mij is. Dit zielendeeltje van Mij is daarvoor in de mens op aarde geplaatst, waar voor hem alle voorwaarden aanwezig zijn, om niet alleen zijn geestelijk volmaakte zijn uit Mij te ontdekken, maar dat ook zelfstandig en uit eigen vrije keus aan te nemen. De mens is daartoe door Mij geschapen, geplaatst in een materieel lichaam op aarde, waarmee de ziel, gebonden aan de geest van zijn bestaan, mens is. Om vanuit zijn eigen bestaan tot volmaakt zelfstandig leven te komen, is hij bij zijn komst op aarde naakt en onwetend als een baby. Zonder enige herinnering aan het deeltje dat hij van Mij van oorsprong eeuwig is.

Zou hij daarvan wel herinnering hebben, dan zou het niet meer zijn eigen ontdekking en ontwikkeling als zelfstandige ziel in zijn bestaan als mens, kunnen zijn. Hij kan alleen zelfstandig tot de eigen ontdekking van wie hij is komen, als hij schoon uit het niets, zonder enige herinnering als mens op aarde komt, wat zijn geboorte op aarde is. Maar verwissel de materiële geboorte van een kind niet met de geestelijke geboorte van een ziel in de geestelijke mens op de geestelijke aarde, waar geen materie is. Evengoed is het de materiële aarde, met alles er op en er omheen, die de geestelijke situatie weerspiegelt, om de mens te helpen tot de ontdekking van zijn ware geestelijke bestaan, zijn eigen zielendeeltje uit Mij te komen, zoals hij in werkelijkheid volmaakt leven is. Want als er iets ontdekt moet worden, dan moeten er ook aanwijzingen zijn, dan is het nodig dat juist datgene allemaal aanwezig is, wat tot die ontdekking kan leiden. En dat is op aarde, zowel op de materiële als op de geestelijke aarde, dan ook volop aanwezig.

Zelfs ben Ik Zelf op aarde gekomen, om de mensen te helpen tot de ontdekking van het ware leven, dat zij zijn, te komen. Daarbij heb Ik, zonder de vrije wil te belemmeren, aanwijzingen gegeven, zodat elke ontdekking een eigen ontdekking blijft. En er zijn mensen al grotendeels tot ontdekkingen gekomen, maar velen nog niet. Toch zijn er genoeg aanwijzingen, maar de ziel in de mens kent zichzelf nog niet. Er is nog tijd en de weg is er voor iedereen. Elke ziel kan Mij in zichzelf vinden en wie Mij in zichzelf vindt en erkent, herkent ook zijn verbinding met Mij en Mijn liefde voor jullie allemaal. Want jullie ziel is deel van Mijn liefde en zodra je die liefde vrijwillig kiest te zijn, en in al je handelen bent, ontdek je wie je zelf bent: deel van Mijn liefde, werkelijk leven als zelfstandig zijn, dan ben je werkelijk mens, werkelijk leven in ware liefde.

Hemels Brood 5480

Sommige mensen zijn door hun geloof en de manier waarop zij de teksten in de Bijbel uitleggen, heel streng voor zichzelf ten aanzien van wat mag en wat niet mag. Zij leggen zich erop toe niets verkeerd te doen. Maar van al de dingen waarvan zij denken dat ze verkeerd zijn, zijn er veel die eigenlijk niet echt verkeerd zijn en zo leggen zij zichzelf veel meer op, dan voor Mij nodig is. Daarentegen zijn er andere mensen, die niet in Mij en Mijn bestaan geloven, die zich met van alles en nog wat misdragen, soms binnen de algemeen opgelegde wetten en soms zelfs daarbuiten. Je kunt je afvragen, wanneer is iets wel of niet verkeerd?

Er is veel in de moderne wereld waarbij je vraagtekens kunt zetten of dat nu wel allemaal zo goed of verkeerd is. Ik vraag niemand om zichzelf dwang op te leggen om geen koffie te drinken, niet te roken, geen tv of films te kijken, geen auto te rijden, geen pretparken te bezoeken, geen onnodig voedsel te eten, geen dure kleding te dragen, enzovoorts, enzovoorts. Ik adviseer alleen datgene te doen, wat de medemensen geen schade doet. Ik adviseer om met elkaar in liefde en vriendschap om te gaan, elkaar niet te bedriegen, maar eerlijk tegen elkaar te zijn, behulpzaam, verdraagzaam, en dat niet uit dwang, maar uit de overtuiging dat dat het beste is voor iedereen. En wat nu als dat niet gebeurt?

Daarop zeg Ik jullie allemaal, Ik heb op alles een antwoord. Een antwoord dat steeds tot leven roept. Dat steeds tot een beetje meer zicht brengt op wat werkelijk leven is en hoe tot werkelijk leven te komen. Een antwoord dat innerlijk besef geeft, van wat werkelijk leven biedt aan alle mensen, besef van Wie Ik Ben. Op alles wat iemand doet, volgt een antwoord van Mij. Een bevestigend antwoord als wat iemand doet in overeenstemming is met Mijn advies, een waarschuwend antwoord als het dat niet is. Mijn antwoorden zijn verweven in alles wat er gebeurt, is dus niet Mijn stem in je oor of in je hart, maar ligt in het leven verankerd.

Wil je Mijn antwoorden duidelijk en klaar horen, dan kun je in je hart bij Mij komen en dan zal Ik je Mijn antwoord daar ook geven. En al naargelang je doen en laten, je vermogen Mij daar te horen, zul je Mijn antwoord verstaan. En wat je daar nog niet kunt verstaan, blijft in de gebeurtenissen verborgen en zal zijn weg naar je hart wel vinden. Zo help Ik iedereen die goed doet of geen goed doet. Want Ik heb alle mensen lief, oneindig lief en al Mijn antwoorden komen uit ware liefde en brengen tot ware liefde, nu of later, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 5481

Als mensen enigszins gaan begrijpen wat eeuwig leven is, kan de vraag ontstaan, wat dan het mens zijn precies is. Ik heb de mens geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis. Maar hij gedraagt zich niet naar Mijn beeld en gelijkenis. Hij maakt gebruik van zijn vrije wil om zich niet, of niet steeds, naar Mijn beeld en gelijkenis te gedragen. Toch is de mens de kroon op Mijn Schepping. De volmaakte wezenlijkheid van de mens is gelijk aan Mijn beeld en gelijkenis, aan Mij, zonder Mij te zijn. Maar voor Ik de mens geschapen heb, heb Ik uit Mij vrijheid gegeven aan de zeven geesten Gods. In de mens zijn deze geesten samengebracht, wat juist de wezenlijkheid van de mens vormt, zodat de mens in zijn wezenlijkheid gelijk aan Mij is, zonder Mij te zijn.

Nu is een van die zeven geesten Lucifer, de grote geest die alle geesten tezamen in zich verenigd heeft en daarbij in zich Mijn licht heeft, om alles tot in de oneindigheid te kunnen zien, weten en te kunnen begrijpen, zoals Ik alles zie en weet, omdat Ik Alles Ben. Maar Lucifer is uit zijn volmaakte besef van Alles, tot de hoogmoed vervallen, te denken dat hij zonder Mij zelf God kan zijn. Deze hoogmoed is tot materie geworden, waarmee Ik de mens vormgegeven heb op de aarde, zodat in de mens de geest van Lucifer, gebonden in de materie, maar met een zekere vrijheid, tot het inzicht kan komen, dat zonder Mij geen Leven is. De mens is daarom de kroon op Mijn Schepping, omdat het de vervulling van werkelijk leven als evenbeeld van Mij gelijk aan Mij is, zonder Mij te zijn. Elk mens is daartoe geroepen, om de afdwaling van Lucifer te herstellen en tot werkelijk volmaakt leven te komen, te beginnen bij Adam en Eva. Maar Adam en Eva gaven gehoor aan de slang, dat is aan de verleiding die uit de geest Lucifer voortkomt.

Zouden zij die verleiding weerstaan hebben, dan zou de mens in het Paradijs tot volmaakt leven verder gegroeid zijn. Tot de volmaaktheid die Lucifer, samen met alle andere geesten, uit Mij voortgekomen, van oorsprong is. Maar de keus van Adam en Eva is het tegenovergestelde geweest, met het tegenovergestelde als resultaat. Zoals nu op aarde steeds de keus voor het tegenovergestelde, het tegenovergestelde resultaat geeft. Toch in alles heb Ik voorzien en uit liefde voor de mens en om de mens te redden, ben Ik Zelf in Jezus Christus Mens geworden en heb Ik Zelf de verleiding verslagen en daarmee de eeuwig ware weg getoond, die ieder mens kan gaan om te worden wat hij is: mens, kroon op Mijn Schepping, evenbeeld van Mij, gelijk aan Mij, zonder Mij te zijn. En zodra hij die mens is, is hij boven alles verheven, is hij volmaakt leven, in eeuwige gelukzaligheid, is hij met Mij in het hemels Paradijs.

Hemels Brood 5482

Ieder mens krijgt van Mij beproevingen. Die beproevingen zijn heel uiteenlopend. Die lijken soms voor iemand heel zwaar te zijn en voor anderen juist heel licht. Zelfs zijn er mensen die lijken helemaal niet beproefd te worden. Maar alle beproevingen die Ik een mens geef, zijn niet zomaar lukraak, die zijn precies afgestemd op die mens en de mensen om hem heen. En met afgestemd bedoel Ik, dat de beproevingen in verhouding staan tot wat iemand kan, wat iemand van Mij en Mijn leer weet, hoeveel liefde iemand al leeft en hoe dicht hij tijdens zijn verblijf op aarde al bij Mij kan komen. Denk nu niet dat Ik met de mate van liefde waarnaar iemand leeft, de beproeving verzwaar, als iemand nog weinig naar liefde leeft, want zo is het niet. Juist iemand die al veel naar liefde kan leven, wordt daarmee gevraagd of hij dat nog steeds kan, als zijn situatie op aarde moeilijker is.

Tijdens zo’n beproeving wordt iemand altijd rijker aan liefde en besef van Mijn liefde. Ook al doorstaat diegene de proef niet geheel volmaakt. Want Ik geef altijd extra aan degenen die Ik zwaarder beproef. Omdat hij dat aan kan en daarmee dichter bij Mij komt, meer en meer zijn bestaan uit Mij beseft en begrijpt en dat met zijn medemensen kan delen, waardoor zij ook groeien in geestelijk waar besef van leven. Hoe oneerlijk sommige beproevingen ook lijken voor de op aarde verblijvende mensen, Ik ben volkomen volmaakte liefde en wijsheid en Ik doe ieder mens alleen goed, niet anders dan goed. Maar Ik ben in Mijn grote liefde voor alle  mensen ook genadig en verzacht beproevingen, als dat de groei naar waar leven niet belemmert. Want beter gaan iemand door een heel onaangename periode, dan dat hij minder dicht bij Mij en Mijn liefde voor hem komt, minder van Mijn liefde leert begrijpen, voelen en zelf leert zijn.

Wees daarom eerder dankbaar voor de beproevingen die Ik geef, want dat zijn ook wegen waarlangs je tot het ware gelukzalige leven komt, dichter bij Mij en Mijn liefde komt, in de werkelijkheid van gelukzalig eeuwig bestaan. Waar geen ziekte, pijn, honger, nood, oorlog of iets van dat is. Alleen nog liefde en haar wijsheid, volkomen gelukzalig waar leven.

Hemels Brood 5483

De poort waardoor mensen de hemel kunnen binnenkomen, is heel laag. De weg er naar toe is heel smal en moeilijk begaanbaar. Dat betekent niet, dat de poort naar de hemel letterlijk heel laag is en de weg er naar toe letterlijk heel smal is, want zowel het één als het ander is figuurlijk bedoeld te worden begrepen. De poort is laag, betekent dat degenen die er door willen gaan heel nederig moeten zijn om in de hemel te kunnen komen. De weg er naartoe is smal en moeilijk te gaan, betekent dat afdwaling van liefde iemand belemmert om de hemel te bereiken en dat de weg moeilijk is, heeft met de verleiding om af te dwalen van liefde en waarheid te maken.

Veel mensen gaan brede makkelijk begaanbare wegen. Dat is, zij nemen het niet zo nauw met waarheid en liefde. Die wegen zijn breed staat er voor, dat er weinig moeite gedaan wordt om in liefde te blijven en dat er voor afdwalingen van liefde veel begrip is en het als vrij normaal geaccepteerd is. Daarom gaan veel mensen die wegen. Velen hebben daarbij geen besef van de smalle weg, die naar de lage hemelpoort leidt. En wie daar wel over gehoord heeft, doet zich de moeite niet, want hij ziet er het nut niet van in. En ja, op aarde is het nut om de smalle weg te gaan, door de lage hemelpoort, voor veel mensen niet zichtbaar. Want er is veel nederigheid nodig om te zien en te begrijpen wat die smalle weg en die lage hemelpoort voorstellen en teneinde is er nog meer nederigheid nodig, om die poort te bereiken en door die poort in de hemel dicht bij Mij te komen.

Iedereen is door Mij geroepen die smalle weg te gaan en onder die lage poort door te gaan en bij Mij te komen. Toch zijn er maar weinig mensen die de moeite die het kost om bij Mij in de hemel te komen, nemen, en de smalle weg gaan. Die de moeilijkheden aannemen en accepteren, die beseffen dat al die moeilijkheden geen straf zijn van Mij, maar Mijn liefde is, die ervoor zorgt, dat de mens die die smalle weg gaat, ook daadwerkelijk zo nederig wordt, dat hij onder de lage poort door in de hemel dicht bij Mij kan komen. Twijfel daarom niet meer als je het moeilijk hebt, goed mens, want goedheid is niet de maat voor de hemelpoort, maar nederigheid. Want nederigheid neemt Mijn ware liefde aan en wordt gelijk aan Mijn liefde.

Wie ernaar streeft Mijn liefde te zijn, die help Ik tot de ware nederigheid te komen om Mijn liefde daadwerkelijk zelf te zijn. Die weg is smal en moeilijk, maar wie onder de lage poort doorkomt, komt bij Mij in het hemels Paradijs.

Hemels Brood 5484

Soms voelt het alsof het moeilijk is om te overleven in een wereld waarin het ware geloof in Mijn bestaan steeds verder afbrokkelt en Mijn leer steeds meer verbasterd wordt naar wereldse normen en waarden. Moeilijk om te blijven vasthouden aan waarheid en trouw aan Mij en Mijn leer, die door de wereld steeds verder verdrongen wordt uit de samenleving. En dat is moeilijk. Moeilijk om Mijn Hand van liefde nog te zien, moeilijk om Mij in je hart steeds te blijven vinden, moeilijk om niet te oordelen over alles wat gemeen is en oneerlijk.

Maar ook in moeilijke tijden ben Ik er en heb Ik alles in Mijn Hand. Je kunt dat nog steeds zien en Mij in je hart nog steeds vinden, alleen kost het wat meer moeite, om je zicht niet door de wereldse gebeurtenissen te laten vertroebelen. Want alles wat zich in het wereldse voordoet, lijkt te beweren, zie je, er is geen God die alles in Zijn Hand heeft, er is geen Jezus Christus voor ons gekruisigd en opgestaan, en alle wereldse mensen roepen, net als toen, nog steeds dat Barabas mag vrijkomen. En dat is wat er gebeurt, het kwaad komt vrij. Maar Ik ben het ware leven en Ik heb gezorgd dat het kwaad niemand meer echt kwaad kan doen, Ik heb de geest van alle mensen voor het ware leven gered van het kwaad. Want het kwaad is het ware leven niet. Ik ben het ware leven en jullie zullen met Mij het ware leven zijn. Want dat heb Ik aan het kruis gezegd: heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Dat heeft een oneindig grote betekenis, want dat heb Ik niet alleen tegen degene die naast Mij aan het kruis hing gezegd, maar dat zeg Ik tegen jullie allemaal, tegen alle verdrukte mensen, tegen alle mensen die zoeken, die verdwaald zijn, die in nood zijn, tegen de hongerende, tegen de zieke, tegen allen die pijn hebben, tegen jullie allemaal.

Mijn liefde is jullie troost, die je in je hart kunt voelen. Het kwaad roert zich en lijkt de overhand te nemen. Mensen nemen besluiten met het verstand, berekenend, strategisch, maar Ik heb Mijn besluit al eeuwig genomen en Mijn Hand van ware liefde stuurt alle leven, en Mijn Hand is hoog verheven boven alle kwaad, boven dood en verderf. Al lijkt Mijn hand afwezig, zo is het niet. Blijf op Mij vertrouwen, zodat je uiteindelijk ook ziet hoe alles tot Mijn liefde gebracht wordt. En vergeet niet: Ik ben met je, alle dagen tot in de oneindigheid, Mijn liefde draagt je altijd.

Hemels Brood 5485

De situatie op aarde is een hele andere dan het voor mensen na hun verblijf op aarde is. Want na het verblijf op aarde is er geen materie meer, zoals dat er op aarde is. Dan zijn er wel vormen, die voortkomen uit de sfeer van ieder mens in de geestelijke verhoudingen. Op aarde zijn de materiële vormen vooraf plaats gegeven, omdat zij daar een spiegel zijn voor de mens en het doel van zijn verblijf op aarde in de materie. Tegelijkertijd zijn alle vormen en gebeurtenissen een uiting van de levenssferen van alle mensen. Terwijl na het bestaan op aarde de vormen per persoon hun sfeer en geestestoestand weergeven, zijn zij op aarde een weergave van de geestestoestand van alle mensen tezamen.

Dat geeft op aarde een dragen en verdragen van elkaar, terwijl na de aarde elke situatie individueel te dragen is, waarbij degenen die weinig naar liefde geleefd hebben in een armere natuur terechtkomen, welke hun eigen natuur is. Daar kunnen zij wel andere mensen treffen, die een soortgelijke natuur in zich hebben, maar het is er niet meer zoals op aarde, waar alle naturen met elkaar verband houden. Veel mensen die in een verder leven na de dood geloven, denken in een vergelijkbare situatie als er op aarde is, te zullen komen. Dat zal in eerste instantie dan ook zo lijken. Maar gaandeweg zal iemand in het hiernamaals zichzelf treffen in het landschap waarin hij zich bevindt en al naargelang zijn liefde op aarde en zijn geloof in Mij, Jezus Christus, zal er meer of minder licht bij hem zijn. In het licht van zijn liefde zal hij kunnen begrijpen wat waar leven is en meer en meer zal hij in zijn natuur komen.

Wie op aarde zijn vertrouwen op Mij gesteld heeft, zal, na zijn verblijf op aarde, in het ware licht zijn situatie goed doorzien en de vreugde ervaren van ware liefde en mogelijk ook Mij daar ontmoeten. Het leven op aarde is een voorbereiding op het ware geestelijke leven, waar wel vormen zichtbaar zijn, maar anders weergegeven dan de materie op de aarde weergeeft. Wie op aarde Mij in zijn geest, dat is, in zijn hart kent, zal Mij ook zeker daarna kennen, Mijn liefde ervaren en Mij waarlijk kunnen zien.

Hemels Brood 5486

Je kunt aan alles denken, alles plannen, tot in de kleinste details en toch zal niet alles gaan, zoals je gepland hebt. Want niemand kent alle details om een plan helemaal perfect op te stellen. Dat komt omdat iedereen de vrije keus heeft en al zou je van iedereen die op enigerlei wijze onderdeel van je plan is, precies beloofd krijgen dat hij zal doen wat nodig is, om het plan te laten slagen, en al zou iedereen zich daaraan ook houden, dan zijn er altijd nog mensen die geen deel uitmaken van je plan, maar in hun vrijheid van keus toch iets doen, wat je niet kon voorzien en je plan zodanig beïnvloeden, dat het niet slaagt, zoals je bedoelde. Geen mens kan iets volkomen volmaakt plannen en ook zoals gepland tot uitvoering brengen met een volmaakt resultaat.

Als je naar de aarde kijkt en alles wat daarop gebeurt, dan is het niet zo vreemd dat er mensen zijn die de Schepping helemaal niet volmaakt vinden. Toch is Mijn Schepping, Mijn Plan voor alle mensen, volkomen volmaakt en het zal ook tot zijn volmaakte uitvoering gebracht worden, met het geplande eeuwig volmaakte resultaat. Mijn Plan is tot in alle mogelijke details voorbereid en de uitvoering vindt nu plaats. Terwijl alle mensen de vrije keus hebben, is er toch geen enkele keus die niet in Mijn Plan voorzien is. Zowel nu in deze tijd, als in voorbije tijden, als in de tijden die nog komen. In alles is voorzien. Wat voor een mens niet te overzien is, niet voor te stellen is, niet mogelijk is, is voor Mij mogelijk. Omdat Ik Alles Ben, alles ken, van iedereen alles weet en zie, nu, wat was en wat komt. Hoe perfect een mens ook probeert te zijn, het zal hem zonder Mij niet lukken, omdat hij zonder Mij het verleden in alle volmaaktheid niet kent, het nu van alle mensen in alle volmaaktheid niet kent en de toekomst in alle volmaaktheid niet kent.

Wie volmaakt wil zijn, heeft daarbij Mij nodig. Wie volkomen liefde wil zijn, heeft daarvoor Mij nodig. Want alleen via Mij in Jezus Christus is het volmaakte leven in werkelijkheid te bereiken. Kom daarom steeds opnieuw in je hart bij Mij, als je wilt groeien in ware onbaatzuchtige liefde en laat je door Mij leiden. Dan opent zich de juiste weg voor jou. Want ook die weg heb Ik voor jou al lang geleden opgenomen in Mijn Plan. Want ook jij bent onderdeel van Mijn volmaakte Plan, van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5487

Mag een mens blij zijn? Zeker, ieder mens mag blij zijn. Blij zijn met het leven wat hij van Mij op aarde gekregen heeft. Maar het verblijf op aarde is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk en dan is het weleens moeilijk, om blij te zijn. Toch, hoe moeilijk situaties ook kunnen zijn, er is altijd nog vreugde mogelijk over Mijn liefde, die Ik iedereen in elke situatie geef en waarmee Ik mensen help om moeilijkheden te dragen. Maar wat is op aarde de situatie?

Mensen zijn niet meer blij met Mijn liefde, met hun leven wat zij van Mij gekregen hebben, maar zij zoeken vertier in allerlei wereldse aangelegenheden om blij te zijn, om vreugde te beleven. Aan ware levensvreugde gaan heel veel mensen voorbij en zij zoeken, om aan hun innerlijke drang naar vreugde te voldoen, vertier in drank en drugs, om de leegte niet te voelen, die de afwijzing van Mijn bestaan tot gevolg heeft. Maar de leukste theatershow, de mooiste en verste vakantie, of de meest verdovende drugs, of de meest ontspannende alcohol, kan die leegte niet vullen, omdat alleen Mijn ware liefde dat kan. Hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat Ik niet besta, hun Schepper niet ben, Jezus Christus Die hen gered heeft van de eeuwige dood niet ben, des te meer blijft de leegte knagen en des te meer zullen zij naar vertier zoeken. Des te meer blijven zij wat zij aan vertier en dergelijke hebben, met hand en tand verdedigen, als anderen hun vertier komen bederven. Maar des te meer ook blijft de leegte knagen zonder dat zij enig besef hebben, van wat hun werkelijke behoefte is. Want zij zoeken genoegens in de duisternis en zien daarom niet wat het licht hen te bieden heeft, wat Ik en wat Mijn liefde voor hen kan zijn.

Daartegenover zijn er mensen met moeilijkheden, die Mij in hun hart kennen en weten dat Ik hen liefheb en ondanks de moeilijkheden voor hen zorg, zoals het voor hen en voor alle mensen het beste is. Onder hen zijn er die zo’n sterk geloof en vertrouwen hebben in Mij en in Mijn liefde, dat zij, ondanks moeilijkheden, toch in hun hart regelmatig de vreugde ervaren van Mijn liefde en Mijn hulp. Het neemt hun moeilijkheden niet weg, maar het geeft hen meer vreugde dan alle theaters over de hele wereld, alle drugs, alle alcohol en welk vertier dan ook tezamen kan geven. Want in werkelijkheid geeft dat allemaal niets. Maar Mijn ware liefde geeft aan jullie allemaal onvoorwaardelijk alles, het allerbeste tot en met het ware gelukzalige leven.