Hemels Brood 5426 t/m 5456

Hemels Brood 5426

Dankbaarheid in het hart voor wat Ik iemand gegeven heb, komt dicht bij ware nederigheid. Want dankbaarheid draagt de erkenning in zich, dat er geen eigen verdienste aan het verkregene verbonden is. En juist dat is nederigheid, te beseffen dat alles wat ten goede teweeggebracht wordt, alleen van Mij komt. Maar ware nederigheid gaat verder dan dankbaarheid. Want ware nederigheid is ook de minste kunnen zijn ten aanzien van je medemensen. Dat je bijvoorbeeld geen gelijk om iets, waarvan je weet dat je gelijk hebt, hoeft te krijgen, om naar waarheid gezien en erkend te worden, tot eigen eer, maar alleen om de ander te helpen om meer zicht op waarheid te krijgen.

Daarbij is ware nederigheid nodig, om te kunnen aanvoelen wat wel en wat beter niet gezegd kan worden. Want de minste ijdelheid blokkeert Mijn stroom van adviezen al. En elk gelijk willen hebben, is ijdelheid. Daarbij, de mens heeft niet uit zichzelf ergens gelijk in, maar Ik heb altijd het ware gelijk en de mens heeft zijn gelijk van Mij gekregen, niet om met de eer te kunnen strijken, maar om anderen te helpen tot inzicht te komen. Degenen die dat naar waarheid beseffen en naar waarheid aanvoelen, zullen daarmee ook steeds goed weten hoe zij de ander kunnen helpen om meer zuiver zicht te krijgen, waarover nog geen zuiver en juist zicht is. Zij weten wat wel en niet aan te dragen. En soms is het beter de ander in zijn veronderstelde gelijk te laten, omdat de voorwaarden om tot ander waar zicht te komen, nog niet volledig aanwezig zijn. Maar aan iedereen die gelijk denkt te hebben, raad Ik aan dit vermeende gelijk in het hart bij Mij te controleren en naar Mijn daarover in het hart te luisteren. Want al wat gezegd wordt, al wat geschreven staat, kan allemaal verkeerd opgevat worden, verkeerd verstaan worden, verkeerd geïnterpreteerd worden. Maar wie in zijn hart oprecht naar Mij wil luisteren voor wat werkelijk waar is, die zal Ik uitleg geven, zodat hij verstaat wat hij kan verstaan.

Maar laat niemand met zijn gelijk, dat hij uit Mij verkregen heeft, pochen. Want alle gelijk is Mijn gelijk en alleen de nederige van hart kunnen Mijn gelijk ontvangen en aan hun naasten verder uitleggen, om te helpen, niet om zichzelf te bewijzen. Ik laat dan eens hier en dan eens daar gedachten opkomen en dan eens bij deze, dan eens bij gene mens vragen opkomen, zodat uitleg gegeven kan worden en nieuw inzicht mensen verder helpt in het begrijpen van hun leven en Mijn liefde. Als je gelijk hebt, heb je Mijn gelijk en daar mag je aan vasthouden. Niet als eer, maar in alle nederigheid, in het besef dat het Mijn gelijk is, Mijn volmaakte liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5427

Het leven op aarde stelt mensen regelmatig voor allerlei vragen en allerlei problemen. Er zijn veel mensen die hun eigen antwoorden en oplossingen bedenken, waardoor zij steeds opnieuw voor nieuwe vragen en nieuwe problemen gesteld worden. Dat is precies waardoor het op aarde allemaal niet zo gemakkelijk is. Voor sommige mensen lijkt het of zij met geld en macht al die vragen beantwoord kunnen krijgen en alle problemen kunnen oplossen. Maar niets daarvan is waar.

Want er is een direct contact met Mij in het hart voor nodig, om vragen naar volle waarheid beantwoord te krijgen en problemen naar volle tevredenheid opgelost te krijgen. Het aantal mensen dat bij Mij komt in zijn hart voor antwoorden en oplossingen, is klein, zodat door de keuzen en eigen bedachte oplossingen van medemensen die niet naar Mij toekomen, er steeds nieuwe problemen ontstaan. Om de vrijheid van mensen niet te belemmeren en de lering die hun verblijf op de aarde hen geeft, niet te verstoren, neem Ik de problemen niet weg. Maar wie in zijn hart bij Mij komt, die help Ik wel om er mee om te gaan, die help Ik te dragen wat moeilijk is, die geef Ik zicht op waar leven en Mijn ware liefde. Dat maakt het verblijf op aarde niet gemakkelijker, maar geeft moed en vertrouwen voor de toekomst en geeft bruikbare bagage voor het leven na het verblijf op aarde.

Daarom, lieve mensen die in hun hart Mij kennen en Mijn liefde voelen, houd moed op je weg over de aarde, want op de aarde is het niet allemaal even gemakkelijk. Het gaat er over bergen en door dalen en noch de bergen, noch de dalen zijn zonder hindernissen te gaan. Want er zijn altijd medemensen die zich aan Mij, hun Schepper, niet storen, die Mijn Woord in de wind slaan, Mij negeren of Mij ontkennen en hun eigen weg gaan, waarbij zij denken eigenmachtig te zijn en wel te weten, hoe het best met alles op aarde om te gaan. Maar met hun doen en laten verstoren zij wat werkelijk juist en goed zou kunnen zijn en aangezien ieder mens de vrijheid van keus heeft, heeft ook iedere keus die zonder Mij gemaakt wordt, invloed op ieders leven op aarde, zelfs op de hele kosmos om de aarde, het gezamenlijk geestelijk besef, voor dat deel wat niet naar Mijn liefde is.

Maar jullie, kleine groep mensen, die in je hart bij Mij komen met vragen en met problemen die zich in je leven voordoen, jullie geef Ik aan hoe met alles wat op aarde gebeurt om te gaan. Maar dat niet alleen, jullie zijn het die met jullie geloof in Mij, met jullie vertrouwen in Mij, jullie liefde voor Mij en elkaar, invloed hebben op al die mensen die Mij niet willen kennen. Jullie hebben ten goede invloed op het geestelijk besef van al die mensen die afgedwaald zijn. Daarom is jullie vertrouwen op Mij, jullie liefde voor Mij en elkaar zo belangrijk om vol te houden. Want al zijn jullie met weinigen, door jullie wordt Mijn liefde versterkt voor alles en iedereen op aarde tot in de oneindigheid van de kosmos. Blijf bij Mij en alles komt goed.

Hemels Brood 5428

Er zijn mensen die het ware licht goed kunnen verdragen. Maar er zijn ook mensen die het ware licht, door hun duistere innerlijk, nauwelijks of niet kunnen verdragen. En er zijn mensen die zich afsluiten voor het ware licht, omdat het hen zicht geeft op hun innerlijk, waar zij dingen verborgen houden. En zolang zij het uit het licht houden, kunnen ze het negeren. Maar schijnt er zuiver licht op, dan raakt het aan hun geweten. En soms is het goed om hen met rust te laten, want voor hen is de tijd om te erkennen wat zij verborgen houden, nog niet aangebroken. En soms is het goed om hen wel zuiver licht te geven, om hen te verlossen van wat zij verborgen houden, omdat hun tijd om tot inzicht te komen wel is aangebroken.

Doe dan zoals Ik je in je hart aangeef en geef Mijn zuivere licht door aan diegene, waarvoor Ik je laat zien dat Mijn zuivere licht nodig is. Ik zal in diegene aanwezig zijn en klankbord zijn, zodat diegene tot inzicht kan komen, op een zachte maar doordringende wijze. Want hij heeft niets verkeerd gedaan, alleen een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, wat hij vastgezet heeft als een waarheid, maar niet is. En in zijn hart weet hij dat, maar daaraan toegeven lukt hem niet, omdat hij daar dan gevolg aan moet geven en liever geen gezichtsverlies lijdt. Maar voor hem is het beter zijn verborgen gehouden misvatting in te zien, omdat het hem belemmert om tot het ware zicht te komen waarnaar hij verlangen heeft. Juist dat verlangen maakt de tijd rijp om, wat hij verborgen houdt voor zichzelf en voor zijn medemensen, uit het verborgene tevoorschijn te halen en te verwerken. Want zodra hij dat gedaan heeft, is de weg vrij voor nieuw inzicht, waarnaar hij verlangen heeft om te gaan begrijpen, voor nieuw waar levensinzicht.

Elk verlangen tot het begrijpen van het ware, het juiste, werkelijke leven, Mijn Woord en Mijn liefde, roept Mijn kracht van liefde op, roept Mijn hulp op om aan dat verlangen te voldoen. Door dit verlangen, dat goed is, worden door Mijn liefde en haar wijsheid alle stappen in werking gezet die nodig zijn om aan het goede verlangen te voldoen. Daarbij is het wel belangrijk, dat alle stappen, ook al zijn die moeilijk, gezet worden, terwijl het verlangen even krachtig aanwezig blijft. En daar ontbreekt het deze en gene weleens aan. Door moeilijke momenten kan het verlangen tot nieuw juist zicht verslappen, en daardoor kan het proces dat nodig is, vertraagd worden.

Maar vroeg of laat zal het verlangen terugkomen en wel sterk genoeg zijn om ook de moeilijke stappen te doorstaan en vast in het verlangen te blijven. Dan geef Ik nieuw inzicht van leven, tot vreugde en blijdschap van hem die Mij vraagt zijn zicht te verruimen. Want hij voelt Mijn liefde waarmee Ik zijn verlangen beantwoord heb.

Hemels Brood 5429

Soms kun je de indruk hebben dat iemand niet helemaal eerlijk is, iets verdraait, of iets verborgen houdt, wat niet verborgen gehouden zou moeten worden. Je zou diegene er over willen spreken, maar je aarzelt. Want je weet niet hoe dat gaat aflopen, als je diegene over je vermoeden aanspreekt. Er zou een onprettige situatie kunnen ontstaan en dat wil je liever niet. Maar vertrouwen doe je diegene ook niet meer en dat is geen goede basis voor omgang met elkaar. Hoe maak je daarover je keus?

In je hart kun je Mij altijd vragen. Maar je bent eigenlijk ook een beetje geërgerd en ergernis is een belemmering om Mij in je hart zuiver te kunnen verstaan. Dat weet je ook. Dan maar niet bij Mij komen en dingen op zijn beloop laten? Of zelf maar aanpakken en zien wat er gebeurt? En er dan maar op vertrouwen, dat het wel goed komt en Ik daar wel voor zorg? Je vertrouwen is te loven, maar in alle gevallen kun je toch veel beter wel bij Mij komen. Want alles wat je kiest om te doen en te zeggen en niet overeenkomt met wat Ik je zou adviseren, werkt uit naar wat het is, niet Mijn advies, en daar verander Ik niets aan, omdat het je vrije keus is. Daarom is het altijd belangrijk om bij Mij te komen, al ben je geërgerd, al ben je boos, al ben je verontwaardigd, het blijft altijd beter om voor raad bij Mij te komen.

Leg Mij je ergernis of je boosheid of je verontwaardiging maar voor en vraag Mij evengoed om Mijn hulp en Mijn advies. Dan geef Ik je die en met het deel dat je ondanks je ergernis verstaat, kun je al meer bereiken, dan met datgene wat je anders zelf bedacht zou hebben om te doen. En wellicht kan Ik je helpen om je ergernis, of je boosheid, of je verontwaardiging los te laten en geheel neutraal, dat is zonder oordeel, diegene die je niet vertrouwt te benaderen, zoals je van Mij begrepen hebt. Dan doe je het beste wat je kunt doen, de rest is aan degene die je op zijn gedrag aanspreekt. En als je in je hart tijdens het gesprek bij Mij blijft, dan zal Ik je steeds helpen, zodat je innerlijk steeds weet wat te zeggen of te zwijgen. Misschien lost het de situatie niet op, laat het dan gaan, trek je dan terug of accepteer diegene met zijn tekorten. Gedenk daarbij dat Ik jullie allemaal in Mijn liefde draag en jullie in Mijn grote liefde accepteer, ondanks jullie tekorten.

Voel je van Mij in je hart om je van diegene terug te trekken, doe dat dan, voel je in je hart om diegene te accepteren zoals hij is, dan is dat goed. Maar maak daarover je eigen vrije keus en wat jij kiest is goed, als het zonder oordeel gebeurt. Maar het beste om te kiezen is altijd Mijn advies. Daarom, als je denkt door ergernis, boosheid, verontwaardiging of wat nog meer, Mij niet te kunnen verstaan, kom dan toch bij Mij en leg Mij alles voor en vraag Mijn raad en hulp, dan zul je altijd wel genoeg van Mijn raad verstaan en genoeg van Mijn hulp krijgen. En als je dat opvolgt, zal het altijd beter gaan, dan zoals je het zelf bedacht zou hebben. Wees daar zeker van.

Hemels Brood 5430

Geduld en ijver lijken tegenstellingen, maar beiden zijn even belangrijk. Want zou Ik alleen geduld hebben, dan zou er in de Schepping nauwelijks of geen vorderingen gemaakt worden. Zou Ik voortdurend ijverig geweest zijn, dan zouden bepaalde ontwikkelingen geen kans gekregen hebben. Daarom kan er niet gezegd worden, heb geduld, leer geduld, of gezegd worden, wees ijverig, leer ijverig te zijn. Het beste is het om te leren wanneer en waarvoor geduld nodig is en wanneer en waarvoor ijver nodig is. Daar is inzicht voor nodig. Daarvoor is het nodig om feiten van groei te weten, om verhoudingen te begrijpen tussen gebeurtenissen en zicht te hebben op gevolgen van de keuzen die mensen maken. En steeds is het daarbij nodig om te beseffen of geduld op zijn plaats is, of juist ijver. Het heeft geen nut om bijvoorbeeld geduld als een goede eigenschap te zien boven bijvoorbeeld ijver, waarbij ijver regelmatig gezien wordt als overhaast handelen. Want als op momenten voor geduld gekozen wordt, omdat geduld als een goede eigenschap gezien wordt, terwijl juist ijver nodig is, dan kan de situatie moeilijker worden, dan nodig.

En Ik zeg je, mensen kiezen vaak juist datgene waar een zekere waarde aan toegekend is in de samenleving, terwijl juist een andere keuze, die gezien wordt als van een mindere waarde, veel meer op zijn plaats zou zijn geweest. Hetzelfde geldt voor vasthouden en toegeven. Vasthouden wordt vaak als sterke eigenschap gezien, terwijl toegeven nogal eens als slap en geen ruggengraat gezien wordt. Zodat mensen langer aan iets vasthouden dan goed voor ze is. Soms is vasthouden beter, soms is toegeven beter, het gaat daarbij om goed te kunnen inschatten wanneer is het een en wanneer het ander van belang voor het beste resultaat en niet om of het aanzien geeft, hoe het gewaardeerd wordt. Toch heeft waarde, die in de samenleving door mensen aan iets gegeven wordt, een grote invloed op de keuzen die mensen maken, waardoor het verloop van een gebeurtenis nog al eens niet tot het beste resultaat komt.

Bekijk het eens bij jezelf, stel je geduld ook boven wat je ziet als overhaast handelen, terwijl het ijver is? En stel je vasthoudendheid ook boven toegeven als slapheid, terwijl het zachtmoedigheid is of beter is voor het behoud van nuttige kracht? Want dat beïnvloedt je eigen keuzen en je oordeel over je medemensen, met als gevolg minder goede resultaten, dan zou kunnen. Ook hiervoor is het de beste oplossing om in je hart bij Mij te komen. Want zelf zie je nogal eens een en ander over het hoofd, omdat je er aangewend bent en daardoor een zekere blindheid hebt opgelopen. Maar in je hart ben Ik en Ik kan je blinde vlekken opheffen, zodat je dat wat normaal en juist leek, kunt gaan zien zoals het werkelijk is. Geduld is goed, ijver is goed, vasthouden is goed, loslaten en toegeven is goed, maar alles op zijn tijd. En in Mijn liefde weet Ik altijd wanneer het een en wanneer het ander beter is. Kom in je hart bij Mij en Ik laat het jou ook zien, ook weten.

Hemels Brood 5431

Het doel is niet op aarde te leven, het doel is op aarde te leren wat werkelijk leven is en te leren in alle vrijheid zelf het werkelijke leven te zijn, liefde te zijn zoals Ik liefde Ben. Niet voor de tijd dat je op aarde bent, maar voor altijd, voor eeuwig. Veel mensen zien hun leven op aarde als een tijdelijk leven, waar ze voor zichzelf het beste van moeten of willen maken. Zoeken ernaar hoe zij zoveel mogelijk van het leven op aarde kunnen genieten, liefst ook zo zorgeloos mogelijk. Het gaat hen om hun bestaan op aarde, wat er daarna is, is voor hen onbekend en dus kunnen ze daar niets zinnigs voor doen, leven is nu.

Er zijn religies die mensen allerlei valse voorstellingen geven over het verdere leven na hun verblijf op aarde en daar zijn grote misvattingen bij, die mensen aanzetten tot daden die hen een heel ander vervolg van leven gaan geven, dan hen op aarde wordt voorgehouden of zelfs wordt beloofd. Maar wat op aarde niet geleerd wordt, blijft nodig en zal dus na het verblijf op aarde een vervolg hebben. Dat vervolg zal veel moeizamer zijn dan op aarde. De aarde is juist de plaats om het ware leven eigen te maken, de aarde is juist geheel volmaakt voor dat doel ingericht. Wie Mij op aarde leert kennen, leert Mij voor de eeuwigheid kennen. Ik ben het Licht, in de wereld gekomen om mensen te redden. Wie Mij op aarde kent, ziet Mijn licht en hij zal Mijn licht tot in de eeuwigheid zien. Ook al is het voor iemand een klein licht, een minimaal besef van Mijn bestaan, hij zal dat kleine licht van Mij zien, ook na zijn verblijf op aarde.

Maar wie Mij op aarde niet heeft leren kennen, tast na zijn verblijf op aarde in het duister. Het kleinste licht dat iemand van Mij ziet, kan groeien na het verblijf op aarde. Maar wie Mijn licht op aarde niet ziet, ziet het na zijn verblijf op aarde ook niet en zal in de duisternis Mij eerst moeten vinden. Dat is veel moeilijker dan het op aarde is. Omdat op aarde veel mogelijkheden zijn om Mij te leren kennen, terwijl die allemaal vervallen na het verblijf op aarde. Maar denk nu niet, dat Ik die blinde, in de duisternis zoekende mens aan zijn lot overlaat. Want al ziet iemand op aarde Mijn licht niet, omdat hij niet in Mijn bestaan gelooft, dat neemt in geen geval Mijn liefde voor diegene weg. Wie op aarde Mij niet heeft leren kennen, niet in Mijn bestaan gelooft, maar een goed hart heeft, zorg heeft voor zijn medemensen, voornamelijk eerlijk is, die kent Mij zonder te beseffen dat hij Mij kent.

En kijk, dat geeft een klein licht aan hem na zijn bestaan op aarde. En dat kleine licht trekt zijn aandacht, het geeft hem houvast en hij zal zich er naartoe wenden, zoals bloemen zich naar de zon richten. Voor diegene wordt dat licht steeds belangrijker, daardoor groeit het licht en hij gaat er naar toe. En hoe dichter hij het licht nadert, des te meer begint hij te beseffen wat werkelijk leven is en langzaam gaat hij begrijpen Wie Ik Ben, gaat hij Mijn liefde voelen en zo mag hij Mij leren kennen en tot werkelijk waar leven komen, tot de vreugde van het ware werkelijke leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 5432

Lieve hemelse Vader, U kent de oneindigheid, omdat u de oneindigheid bent. En omdat u de oneindigheid kent, kent U van alles en iedereen ook wat er tot in de verre toekomst te gebeuren staat. Wat wij zelf niet kunnen overzien, weet U. Toch hebben wij de vrije keus. Dat alleen al is zo onbegrijpelijk.

Jullie hebben allemaal de vrije keus van handelen en al naargelang jullie handelen, volgen de situaties, veranderen de omstandigheden. Maar niet alleen al naargelang je eigen keuzen veranderen je omstandigheden, al naargelang ieders vrije keuzen veranderen situaties tot in de verre toekomst, voor iedereen en door iedereen. Alle keuzen die mensen maken hebben invloed op omstandigheden, situaties, gebeurtenissen, voor alles en iedereen. Wat iemand vandaag overkomt, heeft te maken met alles wat eerder door deze of gene, of door die persoon zelf, of alles bij elkaar gekozen is om naar te handelen of om niet naar te handelen.

Alles verandert door alle vrije keuzen, maar werkelijk Leven, Ik, jullie Schepper, God, verander niet, nooit. Ik blijf eeuwig Dezelfde. Daarom kan Ik precies zien wat tot het oneindige te gebeuren staat. Vergeet daarbij niet dat Ik Alles Ben. Maar het is voor mensen al niet te begrijpen hoe Ik alles ben, zoals ook oneindig voor mensen niet te begrijpen is in hun aards materiële bestaan. Ook het verschil tussen wat veranderen kan en het ware leven dat eeuwig niet verandert, is moeilijk te begrijpen, terwijl op aarde dingen voortdurend veranderen. Toch verandert jullie leven niet. Wat je ook ziet veranderen, je omstandigheden, je lichaam, je medemensen, je gedachten, je opvattingen, je meningen, wat dan ook, verandert, maar je leven is werkelijk en verandert niet. Vanuit Leven, Die Ik Ben en eeuwig blijf, komt voort, ontstaat, vormt zich door Mijn wil nieuw bestaan, dat van Mij Mijn onveranderlijk leven in zich krijgt en naar Mijn wil zich gedraagt.

Maar nu gedraagt op aarde de mens zich niet naar Mijn wil, want hij heeft in de van Mij gekregen vrijheid van keus, ervoor gekozen zijn eigen wil te volgen. Dat heeft voor het werkelijke Leven, Die Ik Ben, geen gevolgen, want werkelijk leven blijft eeuwig onveranderlijk werkelijk leven. Maar het heeft voor de mens in zijn bestaansvorm wel gevolgen, omdat Mijn wil gelijk is aan leven en leven gelijk is aan liefde en de wil van mensen gelijk is aan niets, zolang de wil van de mens niet gelijk is aan Mijn wil, aan liefde. Zolang dat zo is, voelt de mens in zijn vrijheid zijn leven wel als een eigen bestaan, maar hij kan zijn leven pas werkelijk zijn, als in zijn vrijheid van keus zijn wil gelijk is aan Mijn wil, aan liefde.

Om de mens in zijn vrijheid tot werkelijk leven te brengen, met behoud van zijn eigen persoonlijke bewustheid van bestaan, heb Ik voor hem de aarde met alles er op en er omheen geschapen en hem, de mens, op de aarde in de materie geplaatst. Opdat hij niet in het niets van zijn wil, dat is de dood, blijft, maar zijn erfenis, Mijn eeuwig Leven, tot vervulling brengt en eeuwig gelukzalig met Mij leeft. Dat is wat Ik voor de mens bereid heb en tot in de oneindigheid zijn deel blijft. Mijn leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 5433

Wie in Mij gelooft en meer en meer Mijn leer in zijn leven, in zijn handelen, zijn doen en laten, toepast, zal steeds meer gaan begrijpen van wat werkelijk leven is en Wie Ik Ben. En hoe meer hij daarvan gaat begrijpen, des te meer zal hij Mijn liefde in zijn hart gaan voelen. Maar daarbij zal hij ook meer en meer het verschil gaan ervaren tussen zijn besef van leven en Mijn liefde en het ontbreken daarvan bij de werelds gerichte mensen. En in allerlei opzichten zal het niet gemakkelijk zijn om daar mee om te gaan.

Hoeveel hij daarbij al begrijpt van Mij en geestelijk leven, er blijven altijd nog vragen en er blijft nog veel wat nauwelijks of niet te begrijpen valt. Dat komt steeds in zijn gedachten op en het kan iemand intensief bezighouden om antwoorden te vinden en te gaan begrijpen, wat nog niet door hem begrepen wordt. Aan degenen die al veel begrijpen, maar veel ook nog niet, wil Ik zeggen, van al wat je nog niet begrijpt en je steeds opnieuw bezighoudt, is niet alles door jou al te begrijpen. Maar Ik zeg je, wat je nu op aarde nog niet begrijpt, omdat het daarvoor de tijd nog niet is, zul je direct na je verblijf op aarde uitgelegd krijgen, zodat je het dan ook meteen wel zult begrijpen.

Ik ken al je vragen, Ik weet wat je allemaal bezighoudt en op dat wat voor jou goed is, zul je ook antwoorden vinden en gaan begrijpen. Maar er blijft een en ander dat Ik voor je verborgen houdt, omdat het je op aarde geen goed zou doen alles te weten en te begrijpen van wat er te weten en te begrijpen is. Als je dat kunt accepteren, zal je gemoed rustiger zijn. Dat wil niet zeggen, dat je maar moet ophouden met het zoeken naar uitleg over dingen die je bezighouden, ga daar gerust mee door. Maar besef daarbij, dat je over sommige dingen geen uitleg zult krijgen, voordat je bent overgegaan naar je verdere leven na je verblijf op aarde. Wees daar tevreden mee en je bemerkt vanzelf wel waar je wel uitleg over krijgt, antwoorden op krijgt. Bedenk steeds dat Ik jou liefheb en dat Ik jou in Mijn grote liefde nooit tekort zal doen. Dat Mijn liefde voor jou en alle mensen je juist altijd alles wat goed voor jou en je medemensen is, zal geven. Dat is niet steeds wat jij graag wilt, vraagt, of verwacht, maar meer dan genoeg voor je reis over de aarde in geestelijk opzicht.

Nu je weet dat niet alles wat je vraagt en wilt begrijpen tijdens je bestaan op aarde beantwoordt en uitgelegd zal worden, kun je eenvoudig je vragen stellen en rustig afwachten welke je beantwoordt krijgt en waarover je uitleg krijgt. Dan zul je vinden en begrijpen wat goed voor je is en al het overige zul je op zijn tijd ook vinden en begrijpen. Maar of dat nog op aarde is, dat kan Ik je niet zeggen, voor je bestwil. In alle rust zul je wel merken wat wel beantwoord wordt. Laat dat genoeg voor je zijn. Dan blijft je hart rustig en zul je Mijn liefde nog beter voelen en verstaan!

Hemels Brood 5434

Op aarde kunnen mensen zich geen andere werkelijkheid voorstellen, dan zoals het leven op aarde is. Dat is werkelijkheid, wat zij op aarde zien, voelen en meemaken. Dat is werkelijkheid, wat zij kunnen aanraken, wat er daadwerkelijk om hen heen is, de vaste grond van de aarde onder hun voeten, alle medemensen, alle dieren, alle planten, alles wat er om de aarde heen is, de zon, de maan, de planeten, sterren, ruimte, dat is voor mensen realiteit, werkelijkheid. Daar leven mensen.

Als leven verdergaat, als het leven van mensen na hun verblijf op aarde doorgaat, zonder de aarde, zonder het materiële lichaam, hoe is dat dan? Hoe ziet dat er uit? Wat kun je je daarbij voorstellen? O ja, er is over geschreven. In allerlei boeken staat wel een voorstelling over het verdere leven beschreven, maar niemand is ooit op aarde teruggekomen, om te vertellen hoe het verdere leven na zijn verblijf op aarde er precies uitziet. Alleen Ikzelf, in Jezus Christus, ben na Mijn dood en opstanding aan verschillende mensen verschenen en daarover is melding gemaakt in de Bijbel, door hen die Mij daadwerkelijk gezien en gesproken hebben. Er zijn ook mensen na hun dood op aarde aan bekenden of aan familie verschenen, niet in een materieel lichaam teruggekomen, maar in de vorm van hun materiële lichaam zijn zij gezien en is er met hen gesproken. En hoewel zij geen beschrijvingen gegeven hebben van hun nieuwe omstandigheden, is wel steeds duidelijk gemaakt, dat het goed met hen gaat, dat zij nog steeds bestaan, leven.

Leven gaat door na het verblijf op aarde, ieders bestaan en zijn bewustheid te bestaan gaat door na het verblijf op aarde, dat kun je voelen, in je beseffen. Moeilijker is het, om je daar een voorstelling van te maken. Maar als je op aarde ergens naar toegaat, naar een voor jou volkomen onbekende omgeving gaat, kun je je daar dan gemakkelijk een voorstelling van maken, als je er nooit iets over gezien hebt, geen foto of plaatje, niets? Zelfs als iemand je er een beschrijving van zou geven, blijkt, als je er uiteindelijk aangekomen bent, dat de voorstelling die je je ervan gemaakt hebt, helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt. Een beschrijving is niet genoeg, zelf zien, zelf meemaken is nodig om de werkelijkheid te ervaren. Op aarde is nu de werkelijkheid, want ieders leven, jouw leven is werkelijkheid, en dat blijft altijd werkelijkheid. Wat er om je heen is, dat verandert, maar nooit zo drastisch dat je het niet meer begrijpen kunt.

Al neem je materieel gezien niets mee, als je bestaan op aarde beëindigd is, je neemt wel jezelf mee en zo bekend als je op aarde met jezelf bent, zul je ook na je leven op aarde met jezelf zijn. En om je heen zal het zijn, zoals jezelf bent, even werkelijk als je zelf werkelijk bent. En ook daar zul je niet alleen zijn, wie en wat nu om je heen is, zie je zoals je zelf bent, zo zul je na je verblijf op aarde ook alles zien, zoals je zelf bent, passend in het geheel met mensen die ook zien zoals zij zelf zijn en tezamen zien jullie met elkaar alles, zoals jullie uit Mijn Zelf zijn, werkelijk leven. Want alles en iedereen Ben Ik, zoals jullie op aarde zijn en zoals jullie na je verblijf op aarde zijn.

Jullie blijven allemaal je eigen bestaan, zoals je dat op aarde bent. Maak je geen voorstelling van je leven na je bestaan op aarde, maar leef en vertrouw erop dat leven werkelijk is, zowel op aarde als na het verblijf op aarde. Zoals jouw en ieders leven op aarde in Mijn Hand van liefde geborgen is, zo is het altijd en eeuwig geborgen in Mijn Hand van liefde, ook na het verblijf op aarde. Dat geldt voor jullie allemaal. Want jij bent Mijn liefde, jullie zijn Mijn liefde, nu en altijd. Dat is eeuwig leven, Mijn liefde. Dat is jullie leven werkelijk, Mijn liefde.

Hemels Brood 5435

Regelmatig zijn er mensen die Mij verantwoordelijk houden voor de mistoestanden die er op aarde zijn. Die zeggen dat Ik foutjes gemaakt heb bij de Schepping. Dat Mijn Schepping niet volmaakt is. Mijn vraag aan al die mensen is, of zij iemand op aarde kunnen aanwijzen die nooit iets misdaan heeft, die nooit iets verdraaid heeft, nooit gelogen heeft, nooit egoïstisch geweest is, nooit gemeen, nooit boos geweest is, nooit wraak genomen heeft op een medemens, kortom in al zijn doen en laten volmaakt en zonder enig eigenbelang naar liefde leeft of leefde?

De Enige die aangewezen kan worden ben Ik in Jezus Christus, jullie Schepper, God en hemelse Vader, maar verder is er niemand. Er is verschil in goedheid tussen mensen, verschil in liefde bij mensen, de één handelt liefdevoller en eerlijker uit zijn hart dan een ander, maar helemaal volmaakt is niemand, zoals Ik, jullie Schepper volmaakt Ben, volmaakt waarheid, volmaakt Leven, volmaakt liefde. Als nu zoveel mensen op aarde niet volmaakt zijn en niet volkomen goed met Mijn Schepping omgaan, en er zijn er veel die heel slecht met elkaar en met Mijn Schepping omgaan, en de vrijheid hebben om dat te doen, wie heeft dan zijn verantwoordelijkheid niet genomen en de volmaaktheid van de Schepping zo ontzettend verstoord? Zelfs een klein kind kan het antwoord wel geven. Daar is geen geleerde voor nodig. En toch geven nog altijd veel mensen Mij de schuld van alle gevolgen van hun misdaden.

Maar als je beseft dat niet Ik, maar jullie mensen verantwoordelijk zijn voor alle mistoestanden op aarde, dan kun je toch niet meer veranderen dan zelf je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen doen en laten, en zoveel je kunt naar waarheid en liefde te leven. En dan merk je, dat je daarmee weinig verandert aan het grote geheel van afdwaling van al wat waar en goed is. Laat dat je niet ontmoedigen. Want als degenen die hun verantwoordelijkheid nemen om naar waarheid en liefde te leven zoveel zij kunnen, het ook opgeven, omdat zij geen of nauwelijks resultaat zien, dan zijn zij net als al die andere mensen, die waarheid en liefde overboord gegooid hebben.

Neem je verantwoordelijkheid niet om resultaat te zien, maar omdat je het zonder meer, zonder beloning, goed wilt doen. Omdat je werkelijk het ware en goede wilt, met of zonder resultaat in de wereld. Dat je je verantwoordelijkheid neemt, eenvoudig omdat je uit liefde wilt handelen, daarvoor wilt kiezen, omdat je inziet dat dat het beste is, omdat je Mij en Mijn Schepping wilt eren, liefhebt. Omdat je, ook zonder resultaat, niet wilt afwijken van waarheid en liefde, en bereid bent alles wat de wereld aan gemak en vernuft geeft, af te staan, voor niets. Omdat je in Mij gelooft, en in Mijn waarheid en liefde gelooft. Dan verander je de wereld niet, maar laat je het werkelijke leven zien, zoals Ik werkelijk leven Ben. Besef dat het nemen van je verantwoordelijkheid geen garantie is voor succes. Dat verantwoordelijkheid niet ophoudt, omdat je geen resultaat ziet. Dat er gevolgen zijn, als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Ieder mens heeft in Mijn Schepping, in zijn leven, zijn eigen verantwoordelijkheid voor wat Ik hem gegeven heb. Ieder mens heeft de vrijheid om zijn verantwoordelijkheid voor wat Ik hem gegeven heb en eeuwig geef, te nemen of te laten. Ik zal Mijn verantwoordelijkheid tot in de eeuwige oneindigheid volmaakt volbrengen. Zalig degene die om niet, in de wereldse ellende aan zijn verantwoordelijkheid voldoet, in waarheid en liefde. Want voor zodanige is het Koninkrijk Gods.

Hemels Brood 5436

Als je alles wat je goed kunt, ook goed doet, is het tijd om te leren, wat je nog niet goed kunt, goed te doen. Want elk leren is gebaseerd op een voorgaand leren. Wie een kind wil leren rekenen, zal het kind eerst de getallen en het tellen leren. Pas als het de getallen kent en kan tellen, kan het leren rekenen.

Ieder mens heeft van Mij talenten gekregen, iedereen is wel ergens goed in. Sommige mensen hebben dezelfde talenten, maar dat wil niet zeggen, dat ze evenveel van dat talent hebben. Er is altijd wel een verschil. Belangrijk met talenten is, of iemand er iets mee doet en wat hij er mee doet. Zet iemand zijn talenten in voor eigenbelang, eigen gewin, of voor zijn medemensen? Neemt iemand de moeite om zijn talenten te ontwikkelen, of neemt hij er genoegen mee het talent te hebben, maar er niet meer van te maken, dan het van nature al is. Ik heb mensen niet voor niets talenten gegeven en ze ook niet bedoeld om in te zetten uit eigenbelang. Toch is dat wat veel mensen doen, met allerlei soorten van resultaat. Zo zijn er mensen met een talent om leiding te geven. Maar vaak wordt dat talent ingezet voor eigenbelang, om macht en geld te verkrijgen, en weinig of niet om medemensen die sturing nodig hebben, te ondersteunen op hun weg over de aarde.

Een belangrijk talent dat Ik aan alle mensen gegeven heb, is het vermogen om te kunnen leren. Iedereen leert op aarde. Leren is een natuurlijk proces in alle mensen. Niet alle mensen hebben hetzelfde vermogen om te leren, maar iedereen leert. Alleen, wat leert de één en wat leert iemand anders? Een deel van het leren van mensen op aarde gaat als het groeien van zijn haren, zonder zijn directe bemoeienis. Een ander deel heeft met zijn wil te maken, wat wil iemand leren en in hoeverre is hij bereid om daarvoor iets te doen? En van wie wil iemand leren? Want leren vraagt om voorbeelden, om informatie, om iets wat er is en geleerd kan worden, om mogelijkheden. Wat wil jij leren? Wil je werelds materieel leren, of geestelijk levensbesef? Want als je geestelijk levensbesef wilt leren, dan ben Ik voor jou de beste leraar. En je bent van harte welkom om van Mij, je Schepper en hemelse Vader, alles wat met werkelijk leven te maken heeft, te leren.

In de loop der jaren heb je al een en ander van Mij geleerd, gemakkelijk, omdat het bij je talenten paste. Maar nu is de tijd gekomen om te leren, waar je nog niet zo goed in bent. Datgene te leren, wat moeite gaat kosten, wat kracht vraagt om vol te houden, juist ook als het onaangenaam wordt. Het is aan jou om dat te doen, om bij Mij te komen en ook het moeilijke te leren, om vol te houden tot je er goed in bent, waar je nu nog niet goed in bent. De keus is aan jou, Ik sta voor je klaar. Wil je doorleren, wil je meer van het ware leven leren, wil je meer liefde leren zijn? Dat kan allemaal, maar niet zonder moeite, niet zonder af te staan, wat de meeste mensen niet willen afstaan. Dat is, het eigen verstandelijke denken afstaan, voor Mij in het hart, voor Mijn adviezen in het hart. Voor het voelen in het hart van waarheid en liefde en dat leren te zijn. En als je oprecht voor leren van Mij kiest, dan zul je bemerken dat de keus alleen moeilijk is, maar het leren zelf gemakkelijker gaat dan gedacht. Die keus, iedere keer die keus, daar gaat het om!

Hemels Brood 5437

Ieder mens heeft blinde vlekken. Dat is, dat iedereen van tijd tot tijd niet inziet wat voor hem op een bepaald moment het beste is om te doen. Maar als hij er later op terug kijkt, dan begrijpt hij hoe hij het beter had kunnen doen. Terugkijken en zien wat beter anders gedaan zou zijn, is makkelijk, maar wat gedaan is, is niet meer te wijzigen. Er is van te leren, maar als je, terugkijkend, ziet wat met een andere manier van handelen beter was geweest, dan betekent dat, dat je al geleerd hebt, anders zou je het niet inzien.

Moeilijker is het om naar je handelen, zoals je het nu doet, te kijken en nu te ontdekken, wat nog verbeterd kan worden. Want toen wist je nog niet, wat je nu weet en nu weet je nog niet, wat je over een tijdje weet, ingezien hebt. In ieders leven zijn voortdurend situaties waarbij keuzen gemaakt worden en al die keuzen zijn gebaseerd op ieders inzicht, meningen en overtuigingen. Al probeer je het nog zo goed te doen, je hebt blinde vlekken, je weet niet alles, je beseft nog niet alles wat goed is, je inzichten zijn nog niet volmaakt, dus doe je ook nog niet alles al helemaal goed. Nu kun je denken, ja, als ik voor alles bij U kom en U altijd bij alles om raad vraag, dan kan ik toch van U altijd weten, wat het beste om naar te handelen is en als ik dat dan altijd doe, dan kan het niet anders dan dat al mijn handelen alleen nog goed is.

Maar zo is het niet precies. Kom altijd voor alles bij Mij in je hart en doe zoals je denkt dat het goed is, maar besef daarbij, dat je dan toch nog niet alles goed zult doen. Want je zult Mijn advies op momenten ook weleens niet verstaan, maar denken dat je het verstaan hebt. Want al kom je voor alles bij Mij, en dat is zeker het beste om te doen, dan is het nog niet zo dat het consequent opvolgen van Mijn raad je tot volmaaktheid brengt. Want dat zou je hooguit als een mechanisme, tot een volmaakt handelen brengen, maar het zou je niet tot ware liefde in je eigen hart brengen. Je zou alles mechanisch vanwege Mijn raad doen, niet uit de liefde in je hart. En het is niet de bedoeling dat iedereen tot perfect handelen komt, door consequent Mijn raad op te volgen, het is de bedoeling dat je tot volkomen volmaakte liefde komt, als een van jezelf bewust eigen zelfstandig mens, in de volle gelukzaligheid van werkelijk leven.

Daarbij is het zeker heel belangrijk dat je steeds in je hart voor raad bij Mij komt, en dat je ook steeds Mijn raad opvolgt. Want op die manier krijg je wel Mijn beste hulp en leiding, om je tot de volmaakte liefde te brengen, waar vanuit je als zelfstandig wezen, tot volmaakt handelen komt. Maar zover is het nog niet. Blijf bij Mij komen en groei in liefde, dan zul je in je hart steeds meer van Mijn raad verstaan en naar handelen. Niet omdat Ik het je aanraad, maar omdat de liefde in je hart het herkent en verstaat, dat het het beste is om te doen. Tot je je Mijn liefde in je hart helemaal eigen hebt gemaakt en tot je het in je hart blijvend verstaat, omdat je zelf volmaakte liefde bent, zoals je bedoeld bent om Mijn liefde zelf te zijn.

Hemels Brood 5438

Voor mensen die gevoelig zijn voor Mijn liefde en beseffen hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk naar waarheid en liefde te leven, is het moeilijker om te zien hoeveel mensen zich niet aan waarheid houden, oneerlijk zijn, gemeen zijn jegens hun medemensen en is het moeilijker om aan te zien wat oorlog en strijd met mensen doet, dan het is voor mensen die het allemaal niet zo nauw nemen, voor wie waarheid niet of nauwelijks telt en niet of nauwelijks beseffen hoe belangrijk waarheid en liefde is. Aan alle gevoelige mensen wil Ik zeggen, dat Ik weet hoeveel moeilijker het voor hen is op aarde, dat Ik daarom hen meer besef van Mijn bestaan heb gegeven in hun hart, zodat zij bij Mij troost en kracht kunnen vinden.

Ik kan de wereld niet beter maken dan zij is, omdat zij onderdeel is van de keuzen die mensen over de hele aarde verspreid maken. Maar Ik kan er wel zijn en Ik ben er ook voor de verdrukte, voor de hongerige, voor de zieke, voor de arme, voor alle mensen die gebrek leiden op wat voor manier dan ook. Dat wil niet zeggen dat Ik er voor de mensen die minder gevoelig zijn, waarheid niet belangrijk vinden, weinig besef van Mijn liefde hebben, niet ben. Maar er zit wel verschil in hoe Ik er voor hen ben. Ik ben er voor iedereen zoals voor ieder persoonlijk het beste is en zoals het voor allemaal tezamen het beste is. Maar vanwege de vrijheid die iedereen op aarde heeft, is er dan eens hier, dan eens daar, dan eens voor deze en dan eens voor gene mens narigheid, pijn, verdriet, ziekte, en wat zo meer. Dat brengt een verblijf op aarde met zich mee. Maar het is niet een eeuwig verblijf, het is niet het eeuwige leven, het verblijf op aarde is eindig en het eeuwige leven is volkomen gelukzalig.

En al naargelang je verblijf op aarde is verlopen, vind je na je verblijf op aarde je eeuwige leven in de ware volle gelukzaligheid, bij Mij, je Schepper, Die hoe dan ook voor jou en alle mensen zorgt, uit grote oneindige liefde voor jullie allemaal. Ik neem geen moeilijkheden die zinvol zijn, weg. Ik neem geen moeilijkheden weg als dat iemands vrije wil belemmert. Ik help dragen en verdragen en voor degenen die onschuldig te dragen krijgen wat anderen misdaan hebben, staat een overdadige vergoeding klaar. Jullie gevoelige mensen, je kunt niet alles overzien, nu niet, op aarde niet, maar eens zul je het beter begrijpen, eens zal het voorbij zijn.

Kom zo vaak je kunt in je hart bij Mij, want Ik ken je moeite en in je hart, in Mijn liefde, kan Ik je helpen dragen en verdragen. Je weer moed geven om door te gaan, je Mijn liefde voor jou laten voelen, zodat je even licht en zonder zorg begrijpt, dat het tijdelijk is, ook al duurt het voor jou lang. Het is de wereld, maar de wereld gaat voorbij, maar Mijn liefde voor jou en alle mensen gaat niet voorbij, Mijn liefde is jouw eeuwig leven.

Hemels Brood 5439

Verspilling. Er is op aarde een enorme verspilling. Niet alleen van voedsel en water en van een heleboel andere dingen, maar vooral van Mijn Woord en van de waarheid daarvan. En de meeste mensen hebben geen idee van de enorme hoeveelheid die zij met elkaar verspillen. Als het om verspilling van materiële dingen gaat, dan zou de aarde scheef hangen, als Ik haar niet in balans zou houden, door wat mensen aan de ene kant verspillen en mensen aan de andere kant tekort komen. En hoe vernuftig de mensen die hebben, ook zijn, nog steeds hebben mensen hier overdadig veel, en anderen daar veel te weinig, en nog steeds komt het teveel niet bij het te weinig.

Dat is precies ook de verspilling van Mijn Woord. Want zou Mijn Woord niet verspild worden, dan zou er zeker geen berg aan overschot hier en veel te weinig daar zijn. Daarom is als basis de grootste verspilling het niet luisteren naar Mijn Woord, het niet leven naar Mijn Evangelie. Deze verspilling is gelijk Mijn gericht wat mensen met hun van liefde afwijkende gedrag inwerking zetten en wat zich over de hele aarde aan het verspreiden is. Maar hoe erg dit gericht ook tot uiting komt, en hoeveel narigheid het voor mensen ook teweegbrengt, het zal altijd de mens een stimulans zijn om zijn handelen, zijn gedrag te verbeteren, waardoor het gericht voorbijgaat en betere tijden aanbreken. Hoe meer de meeste mensen van Mijn liefde zijn afgedwaald, des te sterker is het gericht, maar ook des te sterker de stimulans om tot liefdevoller gedrag jegens elkaar te komen, zodat na zo’n ernstig gericht een veel liefdevollere tijd aanbreekt. Hoe eerder de mens zijn gedrag naar het goede bijstelt, des te minder sterk zal het gericht zijn. Maar soms is de mens hardnekkig en houdt hij lang vast aan zijn eigengerichtheid, zijn egoïstisch handelen, voordat hij inziet dat hem dat geen goeds brengt. Hoelang zal het deze keer duren? Want veel mensen zijn afgedwaald, denken hun eigen baas te zijn en recht te hebben op alles wat zij voor zichzelf willen, zonder rekening te houden met hun medemensen, zonder begrip te hebben voor hun medemensen.

Wat nu met jullie lieve mensen, die Mijn Woord wel hebben aangenomen als leidraad voor jullie leven, wel naar waarheid handelen, wel ernaar streven om Mijn liefde te zijn en je naar Mijn Evangelie te gedragen? Ook jullie maken het gericht mee, maar niet zonder Mijn troost en Mijn zorg. Houd moed, want alle leed zal jullie met overlopende maat vergoed worden, hemels vergoed worden. De weg over de aarde is niet gezegd een makkelijke te zijn. Maar het doel is alle moeite meer dan waard, dat heb Ik jullie altijd al beloofd en dat zal ook zo zijn. Ik laat geen van Mijn schapen en lammeren verloren gaan. Al is de tijd nog zo moeilijk, blijf op Mij vertrouwen, houd moed, wat er om je heen ook gebeurt.

De nacht is gevallen, de ochtend is nabij. De heerlijke dag, die eeuwig leven is voor iedereen en gelukzaligheid brengt voor allen die de nieuwe dag bereiken. In de zon van haar licht kan iedereen zich warmen, want dat is Mijn liefde, Die Ik eeuwig Ben.

Hemels Brood 5440

Je hoeft geen held te zijn, om in de hemel te komen. Je hoeft niets opzienbarends te doen, om in Mijn hemel te komen, niets imposants teweeg gebracht te hebben. Je hoeft alleen klein te zijn, gewoon, vriendelijk en eerlijk voor je naasten. Je hoeft je eerlijkheid niet te bewijzen, wie niet ziet dat je eerlijk bent, ziet zelf niet wat eerlijk is. Je goedheid hoeft niet gezien te worden, Ik zie het en dat mag genoeg zijn. Je mag in alle rust en eenvoud jezelf zijn, zonder dat je in waarheid gezien wordt, want Ik zie je, en wat Ik zie in jou is goed, omdat je goed wilt zijn, goed wilt doen, Mijn liefde wilt uitdragen.

Doe dat op de manier die je voelt te kunnen, meer hoeft niet. Denk daarbij niet dat je te weinig goed doet, meer goed zou willen doen, meer mensen zou willen helpen, want meer dan je doet, kun je niet en is dan ook niet wat Ik van je verwacht. Veel mensen die in Mij geloven en naar Mijn liefde en waarheid willen handelen, verplichten zich tot veel meer dan zij kunnen, met de gedachte dat Ik dat van hen verwacht. Maar Ik kan zien wat iemand kan, sterker nog, Ik heb iedereen zijn mogelijkheden gegeven. Omdat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft en niet in dezelfde mate, is er nu eenmaal verschil. Om goede redenen is dat verschil er. En het is nederigheid om dat verschil te accepteren en niet ook zoveel goed te willen doen, als je ziet dat een ander doet. Want diegene kan dat, omdat hij van Mij de mogelijkheden gekregen heeft.

Niet iedereen kan hetzelfde, maar dat hoeft ook niet. Daarbij komt, dat van degenen die als beroemdheid veel goeds doen, wat uitgebreid belicht wordt door de media, zij dat soms uit een heel ander motief doen, dan jij aan kleins goed doet, maar uit een veel zuiverder motief gebeurt. Op aarde is zowel goed als niet goed en iedereen heeft daarmee te maken. Moeilijk en makkelijk en iedereen heeft daarmee te maken. Probeer het moeilijke niet makkelijk te maken, want als Ik het moeilijk bedoeld heb, kan geen mens het makkelijk maken. Al bedoel je daarmee iemand te helpen, voel eerst in je hart of Ik het met Mijn zegen zal ondersteunen, als je iemand wilt helpen. Voel steeds in je hart of jouw goed doen door Mijn zegen ondersteund zal worden. Dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn, als je hulp niet baat. Want de ene keer zal Ik je hulp zegenen, maar een andere keer niet, omdat je hulp niet bedoeld is gegeven te worden, omdat iemand zijn moeilijkheden nog nodig heeft, voor de groei van zijn ziel, of voor de werkzaamheid van mensen in zijn omgeving, of om nog andere wijze redenen, die aan de mens niet bekend zijn.

Naar Mijn liefde leven, is niet zelf invullen wat naar Mijn liefde leven is, maar in je hart voelen wat Mijn liefde je laat weten en daar naar handelen, niet uit plicht, maar uit liefde voor Mij en je naasten. Leer bij jezelf het verschil te beseffen tussen, wat je goed doet uit aangeleerd gedrag, of uit eigen invullingen, uit plicht, enz. en wat je uit liefde uit je hart goed doet. Want werkelijk goed doen hoeft niet veel en niet opzienbarend te zijn. Als het maar uit liefde uit je hart gebeurt, dan is het kleinste wat je goed doet, al heel veel.

Hemels Brood 5441

Het goede is altijd makkelijk om aan te nemen. Maar als het moeilijker wordt, is het ook moeilijker om tevreden te blijven, om te blijven vertrouwen op een goede afloop. Niet alles kan altijd even gemakkelijk gaan, omdat de aarde geschapen is om er te ervaren wat het één en het ander is. Zodat uiteindelijk alleen het goede overblijft en iedereen alleen nog daar voor kiest. Maar zolang mensen nog niet voor het goede kiezen, blijven er moeilijke situaties, die iemand door te maken krijgt.

In ieders hart ben Ik aanwezig en daar kan iedereen Mij ontmoeten. Daar kan Ik ondersteuning geven en helpen hoe het best met moeilijkheden om te gaan. Soms los Ik een deel van de moeilijkheden op, soms zelfs helemaal. Maar in allerlei situaties zal de mens toch ook zelf een aandeel in het oplossen moeten hebben. Want alles wat er gebeurt, heeft een reden en ondersteunt het doel van het verblijf op aarde, dat is: geheel en al uit eigen vrije keus tot ware liefde komen. Want ware liefde geeft vrede en vreugde, geeft uiteindelijk volkomen gelukzaligheid.

Ieder mens heeft de drang in zich om tot geluk te komen, maar veel mensen begrijpen nog niet, dat zij het geluk niet naar zich toe trekken, als zij het najagen. Juist wie zich voor het geluk van zijn medemensen inzet, vergaart geluk voor zichzelf, als hij dat uit liefde en zonder eigenbelang voor zijn medemensen doet. En dan niet het geluk zoals veel mensen dat invullen, met bijvoorbeeld het winnen van de loterij of het verkrijgen van allerlei goederen, macht en winst. Ook is het niet zo, dat het vergaarde geluk meteen gevoeld zal worden. Alles wat iemand op aarde, door het belangeloos geven van liefde, vergaart, komt hem vooral ten goede, na zijn verblijf op aarde, maar ook zal het hem in allerlei situaties op aarde helpen, om Mij in zijn hart beter te verstaan en beter te begrijpen, hoe met allerlei situaties het beste om te gaan.

Liefde is de basis voor alles en dat zal het altijd zijn, nu op aarde en later na het verblijf op aarde. Want liefde leven is werkelijk leven. Werkelijk leven Ben Ik, voor eeuwig en altijd voor alle mensen. Ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 5442

De schatten van de aarde zijn heel andere schatten dan de schatten van de hemel. De meeste mensen zoeken naar schatten op aarde. Er is maar een kleine groep mensen die naar de ware hemelse schatten zoeken. Het zoeken naar schatten op aarde is een bezigheid die alleen tijdelijk gewin geeft, niet meer of langer dan het verblijf op aarde is. Het zoeken naar iets, zit in de mens. Maar de aard van de mens bepaalt de richting waarnaar iemands zoeken uitgaat. Is die aard hebberig, machtslustig, egoïstisch, dan is de richting van diens zoeken gericht op aardse schatten. Is die aard gevend, geduldig, betrokken bij medemensen, dan is de richting van diens zoeken meer hemels gericht. Toch is het zoeken van degenen die naar aardse schatten zoeken, niet minder waard voor hen. Want de aardse ordening is zodanig ingericht, dat degenen die aardse schatten zoeken evengoed lering ondergaan.

Niets op aarde is zonder dat Ik er voor gezorgd heb, dat het nut heeft voor het doel van het verblijf op aarde van alle mensen. Daarom staat er in de Bijbel ook dat de zon opgaat voor alle mensen, niet alleen voor degenen die in Mijn bestaan en Mijn liefde geloven. Overal liggen wegen naar werkelijk leven, al zijn het voor mensen met een liefdevolle aard andere wegen, dan voor mensen met een hebberige aard. En niet alle mensen zijn vooral liefdevol of vooral hebberig. Er is een gradatie van het één tot aan het ander en in Mijn Schepping heeft alles zijn plaats gekregen, zodat iedereen over één van de oneindig vele wegen, vroeg of laat, bij Mij en Mijn liefde uitkomt. Niets is toevallig, alles ligt in Mijn Hand, het makkelijke en fijne zowel als het moeilijke en onprettige. Maar zelfs bij het moeilijke en onprettige is het Mijn Hand van liefde die steeds ervoor zorgt, dat alles ten beste terecht komt. Evengoed is daar ook van de mens moeite bij nodig, maar daaraan is wel de grootste schat verbonden, die is Mijn liefde.

Steeds zullen er momenten zijn waarop iemand denkt, waar is Uw hulp? En steeds zal diegene later zien, dat Mijn hulp er wel degelijk was, maar anders dan verwacht. En wie Mijn hulp dan herkent als Mijn Hand van liefde, die voelt in zijn hart dankbaarheid voor Mijn hulp en kan daarmee leren een volgende keer meer los te laten, meer aan Mij over te laten, meer vertrouwen in Mij te hebben. Want al wat moeilijk is, neem Ik niet weg, maar Ik leid het zo, dat het altijd iets ten goede doet keren. Zo is Mijn liefde altijd werkzaam voor de goede en de slechte, zo gaat Mijn zon op voor alle mensen!

Hemels Brood 5443

Wanneer ben Ik Jezus Christus en wanneer ben Ik God, Schepper van hemel en aarde? In Jezus Christus ben Ik bereikbaar voor alle mensen. Veel mensen zien Jezus Christus als een profeet of een verlichte meester, maar Ik zeg je, Ik ben in Jezus Christus op aarde gekomen en heb Mij in Hem voor jullie geofferd als Mens. Zodat Mijn offer de mens gered heeft van de eeuwige dood en alle mensen vrij tot het eeuwige leven kunnen komen. Mijn komst op aarde is van het begin van de Schepping bedoeld te gebeuren, op het daarvoor juiste tijdstip, en alle gebeurtenissen evenzo. Veel mensen kunnen de verbintenis van het letterlijke gebeuren met de geestelijke betekenis niet zien en begrijpen. Toch gaat het om de geestelijke betekenis, die uiteindelijk de werkelijkheid van alle gebeurtenissen is. Maar er is veel geestelijke groei voor nodig, om dat ten diepste te kunnen gaan begrijpen.

Geestelijke groei wordt gevoed door liefde en haar wijsheid, als de mens dit vrijelijk in zijn handelen tot uitdrukking brengt en dan altijd in samenwerking met Mij, Bron van alle leven, Bron van alle waarheid, Bron van alle liefde en haar wijsheid. Voor de doorsnee mens is het genoeg om te weten, dat liefde de werkelijke basis van waar werkelijk leven is en dat werkelijk leven pure liefde is, handelen naar pure liefde uit eigen vrije keus is. Maar wie in alle nederigheid meer van het geestelijke leven, Mijn bestaan, de Schepping wil weten en begrijpen, die zal daarvoor in liefde in de stilte van zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem leiden over wegen, die hem meer en meer inzicht zullen geven in de werkelijkheid van leven en alles wat daarmee samenhangt. Het is geen vereiste om meer geestelijk te weten en te begrijpen om in de hemel te komen, want daarvoor is eenvoudig naar ware liefde leven, uit liefde voor Mij en de medemensen, genoeg.

Want het baat niemand om veel geestelijke kennis te vergaren, alles te begrijpen en te doorzien en nauwelijks of niet naar liefde te leven, want hij zou de hemel niet bereiken. Toch zullen er altijd mensen zijn met de drang of de behoefte om meer te leren over Mij, de Schepping, waar geestelijk leven en alles wat daarmee samenhangt. En dat is goed, want het is niet voor niets dat zij die drang, die behoefte hebben. Maar laten zij daarbij nooit vergeten, dat leven liefde is en dat het voor alle mensen in alle nederigheid belangrijk is, om uit eigen vrije wil naar liefde te leven, liefde voor Mij en voor hun medemensen. Dan zal hun groei in geestelijk besef voor iedereen waarde hebben.

Hemels Brood 5444

Onder mensen komen verschillende vormen voor van wat door hen liefde genoemd wordt. Zo is er de liefde tussen man en vrouw, tussen levenspartners, die deels te maken heeft met seksuele behoeften. Er is de liefde tussen ouders en kinderen, de liefde tussen mensen in het algemeen, tussen vrienden en bekenden. Al die vormen van liefde hebben gradaties. De liefde voor de ene mens kan sterker zijn dan voor een ander mens. Hoe sterker de liefde voor iemand is, des te meer heeft diegene die hem liefheeft voor hem over. De gradaties van liefde hangen samen met allerlei factoren, zoals gedrag, karakter, eigenliefde, eerlijkheid, enzovoorts. Maar de ene mens kan meer liefde voelen voor een medemens, dan iemand anders voor diezelfde medemens voelt. Kortom, er is veel liefde op aarde, maar die liefde wisselt op alle mogelijke manieren, per situatie, per mens, per van alles.

Maar nu Mijn liefde. Mijn liefde wijzigt niet van het ene moment op het andere, zoals bij mensen kan gebeuren. Mijn liefde is niet anders voor de ene of de andere mens. Mijn liefde is altijd voor iedereen even sterk en ongewijzigd dezelfde. Mijn liefde heeft niets te maken met seksualiteit, met gevoelens die verstoord kunnen worden door gebeurtenissen, door karakter, door gedrag, door leugens en bedrog. Mijn liefde is liefde zoals liefde werkelijk liefde is. De meeste mensen kunnen zich daar geen voorstelling van maken. Maar sommigen onder jullie beginnen daar een beetje zicht op te krijgen. Al is het voor jullie die daar een beetje zicht op beginnen te krijgen nog niet mogelijk, om zelf al in al je handelen tot die liefde te komen, daarvoor is de tijd nog niet gekomen, jullie beginnen het te begrijpen, te voelen in je hart. En van tijd tot tijd kunnen jullie Mijn liefde in je hart zodanig voelen, dat je zo’n werkelijke liefde ook een beetje terug voor Mij voelt.

Dat is de groei die jullie op aarde mogen doormaken, die alle mensen in Mijn oneindig sterke liefde voor iedereen, mogen doormaken. Groeien tot Mijn werkelijke liefde, die voor iedereen gelijk is, voor iedereen even sterk is, die geen onderscheid maakt, niet kijkt naar karakter, gedrag, eerlijkheid, enzovoorts. Die Enige ware werkelijke liefde, Die Ik Ben, heeft in zich de Enige ware werkelijke wijsheid, Die Ik Ben. Deze Enige ware werkelijke en eeuwig onveranderlijke, voor iedereen dezelfde liefdevolle wijsheid, Die Ik Ben, bewerkt via allerlei verschillende wijze wegen, voor alle mensen het eeuwig zelfde, eeuwig onveranderlijk ware werkelijk volmaakt gelukzalige leven, zoals Ik Die Ben.

Zalig degenen die op de aarde, tijdens hun verblijf daar, al een beetje meer van de werkelijkheid en de wijsheid van Mijn liefde gaan begrijpen, van haar wijze werking voor alle mensen. Zalig degenen die van tijd tot tijd in hun hart, tot volle vreugde Mijn werkelijke liefde al enigszins kunnen voelen!

Hemels Brood 5445

Lieve hemelse Vader, in de afgelopen dagen heb ik zo’n diepe bewustheid mogen ervaren van Uw grote zorgzame liefde voor mij, voor ons, dat ontroert mij enorm in mijn hart. Ik voel daarvoor zo’n dankbaarheid. Dat iedereen toch in zijn hart Uw liefde en zorg voor hem, voor ons zo zou ervaren, dat bid ik U.

Jouw gebed is zuiver en heeft daarom betekenis. Maar je weet ook, dat er veel aan voorafgegaan is, voordat je tot dit wat diepere besef bent gekomen. Daarom, ja, meer en meer mensen zullen Mijn liefde in hun hart dieper gaan ervaren, maar voor velen is er nog een lange weg te gaan. Jouw gebed zal meer en meer werkelijkheid worden, eerst voor een relatief kleine groep mensen, dat is voor sommigen nu al zover en voor anderen zal het niet zolang meer duren. Maar voor de grote groepen wereldgerichte mensen zal het langer duren.

Als je de algemene gang van zaken op aarde bekijkt, dan kun je vast wel begrijpen, dat voor veel mensen nog allerlei bewustwordingsprocessen van belang zijn, om in hun hart ruimte te maken voor een besef van Mijn bestaan, van Mijn liefde en van de mogelijkheid om Mij in hun hart Persoonlijk te ontmoeten en met Mij te spreken. Om te gaan beseffen, dat zij voor alles wat hen overkomt, van Mij in hun hart raad kunnen krijgen en hulp om Mijn raad te kunnen opvolgen. Om te gaan beseffen dat Ik hen altijd al met liefde bijsta en help, ook op de momenten dat zijn nog geen enkel besef van Mijn bestaan en Mijn liefde hadden. En, dat begrijp jij ondertussen heel goed, dat gaat niet van de ene op de andere dag.

Toch heeft jouw gebed kracht en werking, waardoor er voor al die mensen een sterkere werking van Mijn liefde uitgaat. En dat wil Ik jullie, die in Mij geloven en Mijn liefde in je hart voelen, zeggen: al jullie oprechte zuivere gebeden geven sterkere kracht aan de werking van Mijn liefde. Niet dat een zuiver gebed invloed heeft op wat de werking van Mijn liefde bewerkstelligt, want dat blijft altijd verbonden aan de wijsheid van Mijn liefde, maar wel kan het bespoediging van iets teweegbrengen. Elk zuiver belangeloos gebed, uit liefde uitgesproken, stil in het hart, heeft invloed op de werking van Mijn liefde ten gunste van het bereiken van het doel van jullie bestaan op aarde voor iedereen en speciaal voor degene voor wie gebeden wordt. Maar let op, want alles hangt samen met de zuiverheid van het gebed, de zuiverheid van het hart dat het gebed uitspreekt en de mate van liefde waarmee het gebed tot stand komt.

Bidden is daarom niet iets wat je zomaar even snel doet, zonder dat het uit ware liefde voortkomt. Toch kan een zuiver gebed wel in één seconde gedaan zijn, als het pure liefde is waaruit het ontstaat. Lieve mensen, bid zo vaak je wilt en nodig vindt, maar bid altijd uit de liefde in je hart, dan bid je uit Mijn liefde in je hart, dan bid je zuiver, met Mijn ware zegen tot resultaat.

Hemels Brood 5446

De grootste onzekerheid die mensen hebben over Mij en Mijn bestaan heeft te maken met het beeld dat zij van Mij hebben en de verwachtingen die zij daarbij hebben. Het beeld dat mensen over Mij hebben is over het algemeen nogal afwijkend van de werkelijkheid en de verwachtingen die mensen van Mij hebben zijn vooral hun eigen wensen en invullingen van hoe zij denken dat Ik, als liefdevolle God en hemelse Vader, aan hun wensen en verlangens zal voldoen.

Maar al die wensen en verlangens zijn meestal ten gunste van zichzelf en niet zinvol om aan te voldoen ten aanzien van het doel van ieders verblijf op aarde, dat is: te komen tot vrij en werkelijk leven, wat het grootste geluk voor ieder mens is. Daarom blijven hun invullingen en verwachtingen onvervuld en voldoe Ik niet aan hun beeld van Mij. Dat geeft aan veel mensen twijfel. Als Ik niet doe zoals zij verwachten, niet ben zoals zij verwachten, dan kan het zomaar zijn, dat Ik niet besta, niet werkelijk ben. En zij begrijpen niet, dat Ik, zoals zij Mij verwachten te zijn en van Mij verwachten te zullen handelen ook inderdaad niet werkelijk ben. Maar Ik ben wel degelijk werkelijk eeuwig Leven, God en Schepper van hemel en aarde met alles erop en eromheen, Schepper en leven Gever aan al wat leeft, aan alle mensen, alle wezens in de hele oneindigheid.

Ik ben Alleen God, vol liefde voor al wat Ik geschapen heb en alles wat Ik geschapen heb, komt puur en alleen uit Mijn liefde voort, nooit anders dan uit ware onbaatzuchtige wijze onveranderlijke liefde. Maar als je over Mij geen juist beeld hebt, of verwachtingen hebt, die Ik niet waarmaak, omdat ze je geen goed zullen doen, betekent dat niet, dat Ik niet besta, of dat Ik jou niet liefheb, of dat je niet belangrijk voor Mij bent. Probeer je beeld over Mij eens los te laten, probeer je verwachtingen die je hebt eens los te laten, want ze verstoren de mogelijkheid om Mij werkelijk te gaan zien en werkelijk in je te gaan voelen. Nu denk je Mij te kennen en in je te voelen, maar het is nog vertroebeld door eigen invullingen, die je niet herkent als eigen invullingen.

Dit geldt voor meer mensen, die denken namens Mij te spreken, maar nog veel uit zichzelf spreken, zonder hun vergissing in te zien. Kom heel stil en leeg bij Mij in je hart en wees bereid jezelf te zien, dan schrik je misschien even, maar daarna ben je blij dat Ik je ogen en je voelen verhelderd heb. Daar heb je meer aan, dan al je eigen invullingen te zien alsof ze van Mij zijn, maar dat niet zijn. Kom en voel Mijn liefde in je hart, dan geef Ik je werkelijk licht, zodat je Mijn Woord innerlijk beter gaat verstaan en Mijn liefde beter gaat begrijpen en je hart niet meer vertroebeld raakt door een beeld van Mij dat niet klopt en door invullingen uit eigen denken. Laat dat allemaal los, hoe moeilijk dat ook is en kom voor werkelijkheid oprecht en stil in je hart bij Mij, voor de waarheid van Mijn liefde en voor de waarheid die jij nog even niet zag. Dan kun je vol vreugde alles van Mijn werkelijke liefde doorgeven aan je medemensen, wat Ik dan ook steeds zal zegenen.

Zalig degenen die dit begrijpen en bij zichzelf herkennen, want zij zullen de ware hemel vinden in hun hart!

Hemels Brood 5447

Het kost moeite om een gewoonte af te leren. Het kost moeite om van een vaste overtuiging in te zien, dat hij niet juist is en die los te laten. Het kost moeite om dat waaraan je gewend bent, anders te gaan doen. Als je even niet oplet, verval je in je oude patroon. Tot een vernieuwd inzicht komen, is niet genoeg om gewoonten te kunnen loslaten. Het vraagt voortdurende oplettendheid om te voorkomen dat je, haast ongemerkt, weer in een gewoonte die je wilde veranderen, vervalt.

Alles vraagt aandacht, maar je kunt niet overal tegelijk je aandacht bij houden. Er is teveel wat tegelijk gebeurt en dan is het nodig om een keus te maken. Wat je kunt doen, is Mij in je hart te vragen je te helpen om die gewoonten, die overtuigingen, waarvan je bent gaan inzien dat ze beter losgelaten worden, niet meer op terug te vallen, vooral als je je aandacht nodig hebt bij andere dingen. Dan kunnen we afspreken dat Ik je in je hart een signaaltje geef, als die gewoonten aan je aandacht voorbij dreigt te gaan. Zodat je niet terugvalt. Maar het is wel aan jou om op Mijn signaaltje te reageren en niet aan voorbij te gaan. Ook dat is moeilijk. Want je hebt je aandacht bij iets anders en dat zul je toch heel even moeten onderbreken voor Mijn signaaltje. En vaak lijkt het, dat dat nu juist niet kan. Maar met Mijn hulp, kan dat wel, alleen blijft het aan jou om het te doen.

Ik doe veel, maar niet alles. En als op momenten dat naar Mij geluisterd kan worden, niet naar Mij geluisterd wordt, valt Mijn hulp grotendeels stil. En dan is het nodig dat opnieuw contact met Mij gezocht wordt om Mijn hulp te krijgen. Want Ik ben wel een liefdevolle Vader voor alle mensen, maar het zou niemand enig goed doen, als Ik, ook als er niet naar Mij geluisterd wordt, alles zou verhelpen, zonder dat iemand er zelf een bijdrage aan levert. Het is niet zo, dat Ik Mij dan tekortgedaan vind, Ik word in die zin nooit tekortgedaan. Het is uit liefde voor die mens, om hem tot inzicht van zijn gebrekkig handelen te brengen, zodat hij altijd nog het doel van zijn bestaan en verblijf op aarde kan bereiken, toch het ware leven blijvend kan bereiken. Op aarde kost het moeite om tot het ware en goede te komen, die moeite is nodig voor iedereen. Voor iedereen in de juiste passende maat. Voor de één meer dan voor de ander, maar alle moeite staat altijd in direct verband met Mijn ware liefde, het is Mijn liefde.

Let goed op de signalen die Ik je in je hart geef en handel ernaar, dan zul je merken dat alles toch net wat minder moeite kost, dan zonder Mijn hulp. Ik ben er altijd en altijd bereid om je te helpen. Ik Mijn deel, jij jouw deel. Dan komt het helemaal goed.

Hemels Brood 5448

Leven is Zijn. Eenvoudigweg zijn en vanuit dat zijn, invulling geven aan je handelen, aan al je doen en laten. Leven Ben Ik, eeuwig volmaakte onbaatzuchtige wijze liefde. Iedereen en alles dat leeft, leeft Mij. Maar de mens heb Ik de vrijheid gegeven om Mijn leven als zijn leven te ervaren en in die vrijheid zelf zijn invulling van handelen, van doen en laten te kiezen. Het maakt verschil wat hij kiest, want in zijn vrijheid kan hij voor werkelijk leven of voor het tegenovergestelde daarvan kiezen, om naar te handelen. In die vrijheid is het aan de mens gegeven, om zelfstandig te ontdekken, wat in alle gevallen de beste keus is om te maken. Ik heb hem daarvoor alles wat nodig is gegeven, waardoor hij het kan ontdekken. Maar er zijn ook factoren die dit ontdekken moeilijker maken, waardoor het langer duurt voordat ontdekt wordt, welke keuzen het beste zijn.

Leven is Zijn en elk mens is levend uit het Zijn, Die Ik Ben en heeft daarom altijd Mij in zijn innerlijk aanwezig. Zonder Mij in zijn innerlijk zou hij niet leven, want Ik Ben Leven. Omdat Ik in iedereen aanwezig ben, is het voor iedereen de kortste weg om bij Mij zijn werkelijke Leven te vinden en van Mij de beste keus in alles uitgelegd te krijgen. Maar het besef van Mij in de mens en bij Mij te kunnen komen, is bij veel mensen vervaagd, doordat zij Mijn leven, wat zij zijn, alleen nog als hun eigen leven ervaren. Door alles wat Ik in de Schepping vastgelegd heb, kan Mijn aanwezigheid toch niet helemaal overwoekerd worden door de misvatting dat de mens zijn eigen leven is, maar daardoor zijn er wel allerlei soorten van geloofsovertuigingen ontstaan. Sommigen zijn ernstig vertroebeld en ver af van de werkelijkheid. Enkelen hebben veel waarheid, maar dat wordt slechts door weinig mensen gedragen.

En dan zijn er nog mensen, dat zijn jullie, die wel tot de ontdekking gekomen zijn dat Ik, jullie Schepper, jullie werkelijke Leven ben en dat Ik in jullie, in ieder persoonlijk, Levend aanwezig ben. Dat Ik in iedereen Leven ben en Leven geef, zodat jij leeft, zodat jij bent wie je bent en jij zelf kunt zijn, en bewust van jezelf kunt zijn, terwijl je je ook van Mij in je bewust bent en weet dat je voor alles bij Mij kunt komen. En al wordt zo nu en dan je besef van Mij als jouw Leven Gever wat vertroebeld doordat je jezelf toch even als een eigen leven ervaart, voor het merendeel zoek je er naar Mijn liefde uit Mij te zijn, zodat jouw zijn gelijk wordt aan Mijn Zijn.

Ik zeg jullie, Ik zeg jou: jouw zijn is van oorsprong altijd al Mijn Zijn, jij hoeft het alleen maar uit eigen vrije keus aan te nemen. Aan jullie, aan jou zeg Ik ook: verheug je, want jullie zijn, jij bent op weg in vrijheid werkelijk Leven te zijn!

Hemels Brood 5449

Nood breekt wet, is een uitdrukking die veel mensen toepassen, als zij dat terecht vinden. Daarbij gaat het vooral om door overheden vastgestelde wetten waarop straffen staan, als mensen die overtreden. Door mensen opgestelde wetten hebben wel raakvlakken met Mijn Wet, maar zijn niet heilig zoals Mijn Wet, die Ik de mens gegeven heb, heilig is. Er is nog een groot verschil tussen de door overheden opgestelde wetten en Mijn Wet. Elke wet die door overheden ingesteld is, kan in het geheim, zonder dat het door de overheid bemerkt wordt, door mensen overtreden worden en zelfs kunnen de overheden hun eigen wetten zonder gevolgen overtreden, omdat het niet bemerkt wordt.

Maar niemand krijgt het voor elkaar om Mijn Wet te overtreden, zonder dat Ik dat zie en bemerk. In de hele oneindigheid niet. Veel mensen die gemakkelijk de door overheden vastgestelde wetten zonder gevolgen overtreden, denken ook Mijn Wet eenvoudig zonder gevolgen te kunnen overtreden, maar in werkelijkheid gaat niemand van hen vrij uit, Ik zie en bemerk het, Ik weet het nog voor dat Mijn Wet overtreden is. Het overtreden van Mijn Wet kan niet zonder gevolgen blijven. Omdat Ik liefde ben en het zou geen liefde zijn als iedereen te pas en te onpas Mijn Wet zou kunnen overtreden. Want Ik heb Mijn Wet juist uit liefde aan de mens gegeven, om alle mensen te behoeden voor de eeuwige dood, om hun ware leven in volkomen gelukzaligheid voor hen beschikbaar te houden, veilig te stellen voor altijd, voor iedereen. Zodat iedereen in Mijn hemelen kan komen, waarbij in de hoogste hemel geen Wet meer is, alleen nog ware wijze liefde, ware gelukzaligheid, eeuwig werkelijk leven.

Daarom heeft het overtreden van Mijn Wet hoe dan ook gevolgen. Gevolgen die als een straf ervaren kunnen worden, maar uit liefde komen en alleen helpen om tot de ware weg te komen, de weg die Ik in Jezus Christus op aarde de mens getoond heb. Denk niet dat een leugentje om bestwil niet uitmaakt, dat een klein eenvoudig vergrijp door Mij onopgemerkt blijft. Ik zie en weet alles, vergeet dat niet. En hoewel Ik Mijn Wet streng handhaaf, is er toch één manier om Mijn Wet op te heffen en dat is, te handelen naar volkomen zuivere wijze ware onbaatzuchtige liefde. Ware wijze liefde heft Mijn Wet op. Denk niet te licht over Mijn Wet, want het is jullie levensleiding uit Mij, voor zover je Mij nog niet volkomen naleeft en Mijn raad in je hart opvolgt. Wees daarom blij met Mijn wet, houd je eraan of wees volkomen liefde, dan komt alles helemaal goed, hemels goed.

Hemels Brood 5450

Vader, elke morgen als ik in mijn hart naar U kom, dan word ik zo blij en dankbaar dat U zich aan mij in mijn hart bekendgemaakt heeft en dat ik weer mag voelen dat U er bent, dat ik Uw liefde mag voelen, dank U!

Mij in het hart voelen, Mijn aanwezigheid voelen, Mijn liefde voelen is iedereen gegund. Maar niet ieder hart is er even gevoelig voor. Niet ieder hart heeft eenzelfde verlangen naar Mij, naar Mijn liefde. Ieder hart dat Mijn aanwezigheid voelt, Mijn liefde voelt, straalt dat op de één of andere wijze uit en doet daarmee zijn naasten goed in Mijn Naam. Niet dat het een verdienste van diegene is, want het is door Mijn toedoen, dat een hart Mij voelt en herkent, Ik heb dat in het daarvoor beschikbare hart mogelijk gemaakt en Ik heb het hart daarvoor beschikbaar gemaakt. Het heeft wel met nederigheid te maken. Hoe nederiger iemand in zijn hart kan zijn, des te sterker en des te zuiverder kan het hart Mij voelen en beseffen Wie Ik Ben. Die nederigheid is nog niet veel mensen gegeven en heeft vooral te maken met de aantrekkingskracht van het tegenovergestelde van liefde en haar wijsheid.

Want dit tegenovergestelde doet zich voor als iets dat de mens nodig heeft, als iets dat waarheid is, als iets waar de mens iets aan heeft, hem welzijn kan geven op aarde, macht en kracht, een prettig bestaan. Doordat veel mensen hun bestaan ervaren als hun eigen bezit van leven, zien zij het bedrog van het tegenovergestelde van liefde niet en zolang zij dat niet zien, is hun hart zodanig vertroebeld, dat zij Mij en Mijn liefde in hun hart niet beseffen. Maar als die mens, die vastgehouden wordt door de aantrekkingskracht van het tegenovergestelde van liefde, op enig moment zonder eigenbelang tot liefde voor zijn naasten komt, dan komt hij een beetje los van die aantrekkingskracht en ook al beseft hij Mijn bestaan nog niet en voelt hij Mijn liefde nog niet, omdat hij die liefde die hij voelt als zijn eigen ervaart, in zijn hart groeit toch het kleine vlammetje dat besef heeft van Mij.

Het is heel mooi als mensen Mij in hun hart voelen en herkennen en dat al van jongs af aan in zich hebben en hen veel rijkdom geeft. Wie dat in zich heeft, kan wel begrijpen hoe groot het feest in Mijn hemelen is, als iemand die dat niet van jongs af aan heeft en afgedwaald was in het tegenovergestelde van liefde, loskomt van die aantrekkingskracht en in zijn hart Mij vindt en herkent en Mijn liefde in hem en in alles begint te voelen. Dat geeft vreugde in alle harten die Mij kennen, dat geeft vreugde in Mijn hemelen. En jullie, die van jongs af aan de rijkdom van Mijn liefde kennen, jullie hebben aandeel in dat feest, door de uitstraling van Mijn liefde, omdat je Mij kent in je hart en Mijn liefde in je voelt en daar blij en dankbaar voor bent!

Hemels Brood 5451

Met je hart kun je zien. Veel mensen denken met hun verstand te kunnen zien, maar Ik benadruk het nog eens, met je hart kun je zien. Zien en verstaan, horen en begrijpen. Met je hart kun je inzien en overzien, weten wat waar en goed is en wat niet waar en niet goed is. Maar wat je allemaal te zien krijgt als je met je hart kijkt, is niet allemaal even fraai en kan nogal afschrikwekkend zijn. Dat is de wereld, dat zijn de gevolgen van alle mensen die denken met het verstand tot de beste oplossingen te kunnen komen. Zelfs al menen ze het goed, de uitgangspunten die met het verstand bedacht zijn, hebben altijd deels, of zelfs helemaal, een doel dat met gewin te maken heeft, met aanzien, met welzijn, gemak, genoegens.

Als deels met het verstand en deels met het hart gekeken en gedacht wordt, dan wordt het verstandelijke deel toch meestal als het belangrijkste aangemerkt. Het verstand neemt dan ook de grootste plaats in, in de samenleving. Juist daardoor is het voor mensen die inzien, dat hun hart het beste is als centrum van hun denken, moeilijk om zich in de wereld van het verstand staande te houden. Het hart, het gevoel, het besef in het hart te weten wat het beste is om te doen, wordt door de verstandelijk aangelegde mens niet geaccepteerd. Zelfs tegengewerkt, ook als met het verstand gezien kan worden, dat wat iemand uit zijn hart, zijn innerlijk weten, naar voren brengt, juist is en wijs zou zijn om op te volgen, dan nog wordt het tegengewerkt, van tafel geveegd. Want de grote verleider wil zijn macht niet afstaan en zijn macht zetelt in het verstand. Ik, ware liefde en haar wijsheid, ben altijd aanwezig in het hart en de verleider wil zoveel mogelijk voorkomen dat Mijn Stem gehoord en opgevolgd wordt.

Hij is er heel goed in, om te doen voorkomen dat wat met het verstand bedacht is, beter is dan Mijn aanbevelingen in het hart. Dat lukt hem het best bij mensen die allerlei verlangens voor eigen welzijn hebben, mensen die naar macht hongeren, geld en goederen willen bezitten, want al die verlangens geven hem juist ingang in het beïnvloeden van het verstandelijke denken. In de zuiverheid van het hart kan hij niet komen, daar heeft hij geen enkele macht of invloed. Juist daarom is het zo belangrijk dat jij, die in Mij gelooft, ondanks de wereld en de druk die de wereld mensen oplegt om verstandelijk te denken en te kijken, toch bij het zien en denken met en vanuit je hart blijft. Want alleen daar, in je hart, kun je uit Mij alles zien, alles weten, alles voelen en beseffen hoe het werkelijk is, hoe alles werkelijk leven is, Mijn ware eeuwige leven, Mijn oneindig wijze zachtmoedige liefde.

Hemels Brood 5452

Als je iets onprettig vindt, wees dan op je hoede, want ook dat is een ingang voor de verleider en vooral een, die hij heel slim weet uit te buiten. Want direct weet hij je wel iets voor te spiegelen waardoor je je prettiger zal gaan voelen en dat zal hij ook altijd verbergen in de bewering, dat het niet verkeerd is, om dat aan te grijpen. Zo spiegelt hij je voor, dat er een onschuldige manier is om uit de onprettige situatie te komen en geloof Mij, zelfs de helemaal goedwillende mens ziet de valkuil van de verleiding niet.

Een klein voorbeeld: je voelt je gespannen en dan wil je tot ontspanning komen. En ja, wat kan er verkeerd zijn aan het roken van één sigaretje? Je hebt het nodig om te ontspannen. Dus je rookt een sigaret. Wat het op de lange termijn teweegbrengt, daar merk je op dat moment niets van, dus lijkt het geen kwaad te kunnen. Of de televisie. Je kijkt ter ontspanning die heftige bloederige serie, wat voor kwaad kan dat doen? Hoe het in de psyche doorwerkt, dat merk je op dat moment niet. En zo is er nog veel meer waarvan je, in de dagelijkse gewoonten verborgen, niet beseft dat het toch wel kwaad kan, op de lange duur. Dit zijn twee duidelijk te volgen voorbeelden, maar er zijn heel veel meer situaties die lijken geen schade te geven, maar toch niet passen in Mijn leer van waarheid en liefde, die je niet herkent als voorspiegelingen van de verleiding.

Het is heel natuurlijk en begrijpelijk, dat ieder mens die zich om wat voor reden dan ook onprettig voelt, daar vanaf wil en manieren zoekt om daar vanaf te komen. Maar vergeet niet, dat dat vervolgens een verlangen is en verlangens trekken als het ware de verleiding aan. Wees daarom op je hoede als je een situatie niet prettig vindt, als je je niet prettig voelt, want de verleider zal proberen zijn kans te grijpen, om je in zijn macht te krijgen. Daarom, kom voor het kleinste, waarvan jij misschien denkt dat het niets voorstelt en denkt dat je dat gemakkelijk kunt oplossen, toch even in je hart bij Mij en luister toch eerst even naar Mijn raad, zodat verleiding geen vat op je heeft, als je Mijn raad opvolgt, als je bij hetgeen je in je hart voelt dat goed is, blijft.

Dan nog zul je niet alles herkennen waartoe je verleid wordt in je dagelijkse doen en laten. Maar dat draag Ik in Mijn liefde voor jou, omdat Ik zie dat je het meent, dat je Mij zoveel je kunt, wilt volgen. Je bent lerende en Ik neem niemand die lerende is, kwalijk wat hij nog niet geleerd heeft. Hoe dan ook neem Ik niemand iets kwalijk, maar wel laat Ik zien wat er nog te leren is en dat kan soms wel eens pijnlijk zijn. Neem dat ongemak aan van Mij, dan zal de verleiding geen vat op je kunnen krijgen. Weet dat Ik altijd in je hart er voor je ben.

Hemels Brood 5453

Er is altijd een andere kant. Je kunt ziek zijn om te leren of om anderen de gelegenheid te geven een zieke te helpen genezen of te helpen verzorgen. Je kunt arm zijn om te leren, of om anderen de gelegenheid te geven, om van hun rijkdom af te staan. Er is altijd een andere kant en meestal zien mensen maar één kant, de kant die ze geleerd hebben te zien, of die door de meeste mensen gezien wordt, of die het meest logisch lijkt, maar het nogal eens helemaal niet is.

Mensen denken heel vaak wel te weten waarom iemand dit of dat meemaakt. Maar Ik zeg jullie, dat is wel een beetje arrogant, want het zou betekenen, dat ze weten, wat Ik met iets of iemand voorheb, en dat is zelden het geval. Want Mijn zicht gaat oneindig veel verder dan het zicht van de mens op aarde en hoe dingen verlopen, is door Mij afgemeten op alles en iedereen tot in de oneindigheid, wat voor een mens, zonder Mij te raadplegen in zijn hart, niet mogelijk is om te overzien. Hoe vaak trekken mensen hun conclusies, zonder er wat dieper in hun hart over na te denken, zonder Mij te vragen en naar Mij te luisteren? Heel vaak. Op die manier zijn er zoveel verkeerde conclusies getrokken, dat de waarheid al haast niet meer zichtbaar is in de woelige wereld.

Alleen degenen die Mij in hun hart hebben leren ontmoeten en Mij verstaan, kunnen tussen de wereldse misvattingen de waarheid nog vinden. Maar veel helpt dat niet, want naar hen wordt doorgaans niet geluisterd. Hoe logisch iets ook lijkt, houd er altijd rekening mee dat het weleens heel anders kan zijn dan je denkt, dan logisch waar lijkt te zijn. Want bij Mij is oneindig veel meer mogelijk dan een mens zich kan bedenken, zelfs dan een mens in zijn hart van Mij kan verstaan. Want in het hart kan Ik ieder mens wel tot in de oneindigheid alles wat daar is en uit Mijn wijze liefde werkt en ontstaan is, tonen, maar daarvoor is het wel nodig, dat die mens het vermogen heeft, om dat allemaal te kunnen bevatten. En daarvoor is het nodig, dat diegene in alles, in al zijn handelen, al zijn doen en laten zuiver en alleen volmaakte liefde is en zijn hart volkomen gelijk is aan Mijn hart, en dat is nog niemand op aarde. Daarom is het door een mens op aarde nog niet precies te weten waarom of waardoor iemand dit of dat overkomt, waarom dit of dat op aarde gebeurt. Zo nu en dan geef Ik een besef aan deze of gene, zodat door inzicht verbetering kan ontstaan en Mijn liefde meer wordt aangenomen in het doen en laten van mensen.

En dat is aan jullie, die op Mij vertrouwen, gegeven: meer zicht, meer besef. En al denk je niet gehoord te worden, op de bestemde tijd word je door de daarvoor bestemde mensen gehoord, word Ik gehoord in ware liefde. Dat geef Ik jullie, jou, in ware liefde, voor het heil van alle mensen.

Hemels Brood 5454

Wie Mij in zijn hart heeft leren kennen en Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid meer en meer begrijpt, die zal ook begrijpen, dat niemand verdienste heeft aan alles wat is en bestaat en dat alles wat hij goed en naar Mijn liefde doet of gedaan heeft, altijd Mijn liefde is, Mijn kracht is, waardoor alles goed gedaan kan worden, waardoor ieder mens leeft en kan handelen.

Op die manier kun je gaan denken, dat toch iedereen in zekere zin een soort mechanisme van Mij is, met de mogelijkheid om tegenovergesteld aan Mijn liefde te handelen, wat dan eigenlijk geen werkelijk levend handelen is. Wat in de werkelijkheid van Mijn leven ook dusdanig door Mij bestuurd wordt, dat het in dienst staat van Mijn Wil, en evengoed alleen mogelijk is, door Mijn toelating. Wie dit is gaan inzien, kan zich afvragen in hoeverre hij dan wel werkelijk het vrije zelfstandige menselijke wezen is, wat hij voelt te zijn en wat hem beloofd is te zijn, wat in de heilige Schrift staat dat hij is. Zelfs vraagt hij zich af, of hij niet helemaal, zonder werkelijk eigen vrij persoonlijk bestaan, een soort rader in het raderwerk van Mijn liefde is.

Maar dat is niet het geval. Alles wat is en gebeurt, ligt wel in Mijn Hand van ware liefde. Alles wat is en bestaat Ben Ik, dat is zeker waar. En ja, de mens is daar een aan Mij verbonden onderdeel van, en de Schepping van de aarde met alles er op, aan en er omheen, met de mens erbij, is in de door Mij opgestelde orde ondergebracht en onderhevig aan de door Mij ingestelde wet, in al zijn doen en laten. Binnen die ordening heeft de mens de vrije keus gekregen voor al zijn doen en laten, maar al wat hij kan kiezen, valt altijd binnen die door Mij ingestelde ordening en werkt altijd uit, via de door Mij ingestelde wet. Het is dan ook voor degenen die dat zijn gaan inzien, te begrijpen, dat gedacht kan worden, wat doe ik dan in mijn zogenaamde vrijheid echt zelf, als eigen zelfstandig menselijk bestaan? Is er wel iets dat ik als mens geheel zelf kan zijn, kan doen, zonder dat het in de ordening door Uw Hand gestuurd wordt, of in de wetmatigheid van de Schepping uitwerkt?

Ik zeg je, ja, dat is er. Ja, ieder mens kan tot eigen levenswerkelijkheid komen, op een manier die totaal zijn eigen keus is, waaraan Ik geen aandeel heb. Die keus is een moeilijke keus voor ieder mens. En alles, de hele Schepping, Mijn ordening en Mijn wet is er alleen daarom, om ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen, uit Mijn oneindige grote liefde voor alle mensen, te dienen, zodat hij tot die ene, maar heel belangrijke keus, in totale vrijheid kan komen. Dat is de keus, om in ware totale nederigheid geheel vrijwillig zijn eigen wezenlijke zijn, volkomen in dienst te stellen van Mijn Wezenlijke Zijn, en daarmee al zijn handelen, zijn wil, alles, in overeenstemming te brengen met Mijn Wil, met Mijn oneindige onbaatzuchtige liefde, het ware eeuwige Leven. Dat hij die nederigheid aanneemt, die daar voor nodig is, dat is helemaal alleen aan de mens, aan ieder mens persoonlijk en aan allen tezamen. Dat is aan jullie, aan jou, om zelf, persoonlijk, geheel zonder Mij, te beslissen.

Elke keer dat iemand, dat jij in alle nederigheid besluit om naar Mijn liefde te handelen, je wil gelijk te brengen aan Mijn Wil, is dat een eigen besluit, dat je geheel zelf maakt. Alles om je heen en je besef te leven, alles Ben Ik, maar op het moment dat jij voor ware nederigheid kiest en je wil, je liefde, in overeenstemming brengt met Mijn Wil, met Mijn liefde, ben jij zelf, werkelijk zelf. En zodra je in alles, altijd onveranderlijk nederig je wil, je liefde, blijvend met Mijn Wil, met Mijn liefde in overeenstemming gebracht hebt, ben je zelf, persoonlijk, werkelijk eeuwig leven, in totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 5455

Hoeveel woorden heb je nodig om iets dat je in je hart van Mij geestelijk begrijpt, zodanig uit te leggen, dat het precies weergeeft wat je ten diepste voelt en bent gaan begrijpen? Veel. De aardse taal heeft veel woorden nodig om ergens uitleg over te geven en nog meer om uitleg te geven over een dieper nieuw geestelijk besef dat in je hart zo ongeveer in één seconde duidelijk was. Daarom zou het voor iedereen veel beter zijn om in zijn hart Mijn Woord te ontvangen en de betekenis ervan te gaan inzien, dan Mijn Woord te lezen of te horen in de aardse taal. Want hoe uitgebreid en met hoeveel woorden ook uitleg gegeven wordt aan geestelijk besef, het geeft toch nooit helemaal alles wat ervan te begrijpen is weer, zonder dat er in het hart contact is met Mij en Ik help om in het hart meer te verstaan, dan het geschreven of gesproken woord kan aanreiken.

Daarom is het zeker wel goed dat mensen de moeite nemen om, zo zuiver mogelijk, alles wat zij van Mijn Woord in hun hart zijn gaan begrijpen, op te schrijven of uit te spreken. Want zonder dat zou er nog veel meer geestelijke armoede zijn, dan er is. Ik raad alle mensen, die geïnteresseerd zijn in geestelijke uitleg aan, om als zij daarover lezen of naar luisteren, dat met hun hart te doen, want daar ben Ik altijd aanwezig, of iemand zich dat nu wel of niet bewust is. Zodat Ik in het hart, wat niet in woorden uit te leggen is, hoe goed iemand dat ook probeert, tot een dieper verstaan kan brengen, in Mijn geestelijke taal. Want iedereen heeft Mij in zijn hart en door Mij kan iedereen Mijn geestelijke taal verstaan, als hij eerlijk en oprecht met zijn hart luistert bij het lezen van of luisteren naar Mijn Woord in zijn eigen aardse taal. Ik zorg er dan voor dat diepere uitleg, welke niet in een aardse taal gegeven kan worden, toch in het hart beseft wordt.

Het is niet zonder reden, dat in de aardse taal niet alles helemaal naar de geestelijke waarheid uitgelegd en verstaan kan worden. Het is ook een bescherming voor alles wat geestelijk waar is, zodat mensen die er niets mee op hebben, het niet kunnen beschadigen. Zodat mensen die er geen waarde aan hechten om Mij te kennen en Mijn Woord te verstaan, het ook niet kunnen verstaan. Zij kunnen alles wat er aan geestelijke uitleg juist en naar waarheid als Mijn Woord geschreven of gesproken is, lezen of beluisteren, maar in hun hart verstaan zij Mij niet en daardoor verstaan zij wat geschreven of gesproken is uit Mij, over Mij en Mijn wijze liefde, niet zoals het waarlijk en werkelijk is. Daarom kunnen veel mensen in de Bijbel lezen, en het toch niet verstaan. Daarom kunnen er boeken geschreven worden, om de betekenis van de Bijbel nader uit te leggen, kunnen woorden gesproken worden, maar zonder Mijn nadere uitleg in Mijn taal in het hart te verstaan, kan de ware geestelijke betekenis van al wat als Mijn Woord geschreven of verteld is, niet ten diepste verstaan en begrepen worden.

Maar ieder goed hart zal verstaan en begrijpen, wat in geen aardse taal volledig te begrijpen is zonder Mijn uitleg in het hart. Schrijf Mijn Woord zo zuiver je kunt, spreekt Mijn Woord zo zuiver je kunt en elk goed en liefdevol hart zal het ten diepste begrijpen, hemels begrijpen en er blij mee zijn!

Hemels Brood 5456

Medemenselijkheid is iets waar op aarde niet iedereen naar handelt. Tot op zekere hoogte gaat het nog, maar het moet de eigen welvaart niet in gevaar brengen. Dat geldt voor ieder individueel en voor allen tezamen. Als vluchtelingen een beroep doen op hulp in landen, die in hun ogen rijk zijn, veilig zijn, is er voor hen een bepaalde mate van medemenselijkheid, maar ook veel weerstand tegen de komst van hen die hulp nodig hebben en daarvoor huis en haard verlaten hebben.

Waar komt die weerstand om te helpen vandaan? Het is angst om zoveel te moeten afstaan van wat men heeft, dat er niet veel meer overblijft om zelf nog prettig te kunnen leven. Maar juist die angst om wat je hebt, te verliezen, geeft het meeste verlies. Want wie wil bezitten en van zijn bezit niets wil geven, verarmt zichzelf. Delen vermeerdert. Wie één deelt, heeft twee. Wie twee deelt heeft vier. Maar wie niet deelt, die verliest die ene die hij heeft, omdat het hem uit nood afgenomen wordt. Want iedereen heeft eten en drinken nodig om in leven te blijven en wie in uiterste nood verkeert en geen eten of drinken meer heeft, gaat nemen om te kunnen overleven. Zonder Mij of Mijn Woord te kennen, zouden mensen dat evengoed moeten kunnen begrijpen.

Maar de angst om te verliezen wat zij hebben, de drang om te bezitten en dat niet te willen delen, vertroebelt hun denken, hun zicht op werkelijkheid. Het vertroebelt hun besef van de nood van hun behoeftige medemensen en de mogelijkheid die zij hebben, om te helpen, door niet aan bezit vast te houden, maar te delen en daarvoor een grotere rijkdom terug te krijgen. Een rijkdom die niets met materieel bezit te maken heeft, niets met geld of goederen, maar met liefde, met werkelijk besef van leven. Want eigenlijk heeft degene die niet wil delen van wat hij heeft, niets, helemaal niets en dat zal hij op zeker moment wel beseffen. Dan blijkt zijn geld en zijn hele materiële bezit totaal niets waard te zijn en van geestelijk besef bezit hij ook helemaal niets. Dus is hij armer dat hij ooit geweest is. Dat staat al in de Bijbel beschreven: diegene zal wat hij bezit, ook nog afgenomen worden.

Maar Ik onthoud niemand Mijn liefde en ook degenen die, door te willen behouden wat zij bezitten, alles totaal verloren hebben, kom Ik met liefde tegemoet en verwelkom hen om te delen in Mijn rijkdom, in Mijn liefde. En als zij er vrede mee kunnen hebben, aards materieel niets meer te bezitten, zullen zij delen in Mijn rijkdom en alles wat goed is in liefde van Mij krijgen. Want Ik heb alles en dat zal eeuwig zo zijn. En daarvan geef Ik aan iedereen die het aanneemt. Daarmee wordt al wat Ik heb oneindig vermeerderd, zodat Ik oneindig kan geven. Wie dit begrijpt kan, net als Ik, altijd geven en eeuwig blijven geven, zonder ooit iets te verliezen, hij is daarmee blijvend eeuwig rijk.