Hemels Brood 5302 t/m 5332

Hemels Brood 5302

Er zijn mensen die in Mij geloven, maar daar niet openlijk over willen praten. Er zijn mensen die niet in Mij geloven, en daar ook niet openlijk over willen praten. Er is een kleine groep mensen die in Mij geloven en daar graag met elkaar en liefst ook met anderen, over willen praten. Onderling met elkaar over het geloof praten gaat meestal goed, maar met anderen lukt niet altijd zo goed. De meeste mensen laten zich er liever niet over uit of ze wel of niet in Mijn bestaan geloven.

Maar stel je eens voor dat iedereen er wel openlijk over zou gaan praten. Algauw zouden dan allerlei groepen tegenover elkaar komen te staan en de ongelovigen zouden willen bewijzen dat Ik niet besta, terwijl de gelovigen op allerlei manieren zouden willen aantonen dat Ik wel besta. En op een gegeven moment zou er een onderlinge strijd ontstaan, zoals nu al hier en daar gebeurt over verschillende religieuze overtuigingen. Drijf de rover niet eerder uit zijn hol, dan wanneer je er zeker van bent, dat je zijn krachten aankunt. Daarmee bedoel Ik, ontketen geen discussie over Mijn wel of niet bestaan, terwijl dat tot grote onrust onder de mensen kan leiden. Want zoals het nu is, kan de gelovige en de niet gelovige naast elkaar leven in respect voor elkaar. Er niet over praten voorkomt dat tegenstellingen dit respect te niet doen. Daarom zeg Ik, praat alleen als iemand belangstelling toont om te praten. En praat dan zonder iets van je geloof in Mij op te dringen.

Het is niet zo, dat je Mij bewijst te geloven door voor je geloof uit te komen, door er met iedereen over te praten en mensen ertoe te bewegen ook te gaan geloven in Mijn bestaan. Mij hoef je niet te overtuigen, Ik zie in je hart dat je gelooft en precies wat je gelooft. En Ik zie of je geloof al helemaal naar waarheid is of hier en daar nog te letterlijk, of teveel eigen invullingen heeft. En Ik help iedereen die gelooft op zijn weg om op een zinvolle manier voor zijn medemensen iets van zijn geloof uit te dragen, zonder iemand iets op te dringen, zonder iemand erover aan te spreken die er niet over aangesproken wil worden.

Ik ben het Licht en als iemand, als jij, Mijn Licht wilt uitstralen, doe dat dan daar waar Ik je plaats en waar Ik je in je hart laat weten Mijn licht uit te stralen. Laat de rover in zijn hol, want het is zijn tijd om aangepakt worden nog niet. Luister naar Mij in je hart en je zult Mijn licht op het juiste moment uitstralen, tot zegen van alle mensen.

Hemels Brood 5303

Van tijd tot tijd is het nodig dat mensen elkaar ondersteunen in hun geloof in Mij, hun Schepper. En Ik zegen bijeenkomsten die met dat doel in Mijn Naam gehouden worden. Ik ben er Zelf aanwezig en geef Mijn liefde voelbaar in het hart van allen die aanwezig zijn, tot vreugde en geestelijke voeding. Want het is voor alle gelovigen niet gemakkelijk om zich staande te houden in een wereld waar zoveel goddeloosheid groeit en zoveel mensen de weg kwijt zijn en niet eens beseffen dat ze de weg kwijt zijn.

Zoveel mensen dolen rond en denken op hun plaats te zijn, zoveel mensen verlaten hun plaats omdat ze zich er niet meer thuis voelen, maar waar zij hun thuis kunnen vinden, hebben zij geen enkel besef van. De verwarring onder de mensen groeit, goede en minder goed bedoelende mensen lopen door elkaar allerlei richtingen uit en hier en daar ontstaat chaos en grote onduidelijkheid hoe te gaan, hoe te leven, wat wel en wat niet te geloven. Want de wereld beweert van alles, maar veel is niet waar en zij beseft niet welk een uitwerking tot chaos dat geeft, alles wat niet waar is maar wel als waar beweerd wordt. Hoe zou het ook anders kunnen, dan dat onwaarheid mensen in verwarring brengt, zodat chaos ontstaat. Wie links zegt, terwijl het rechts is en dat met overtuiging brengt, zet mensen aan links gaan, terwijl het rechts zou moeten zijn. Dan komen zij niet op de bedoelde plaats, bereiken niet wat zij verwachten te bereiken.

Voor jullie die in Mij geloven is het van het grootste belang bij Mij te blijven, steeds in je hart bij Mij te komen, zo vaak je kunt Mijn raad te vragen en goed in je hart te luisteren, te voelen wat Ik je aanraad, welke weg Ik je wijs. En als je Mij verstaan hebt, wijk daar dan niet vanaf, want elke afwijking heeft gevolgen voor het bereiken van wat het beste voor je is. Laat de wereld in chaos gaan, maar blijf zelf op de door Mij aangegeven weg en vertrouw alleen Mij in je hart. Want in de wereld is niemand te vertrouwen, niet omdat daar geen goede mensen zijn, want die zijn er zeker, maar zij zijn door het wereldse gebeuren in verwarring gebracht en de juiste weg kwijt. Zij kunnen geholpen worden, als jij in je hart bij Mij blijft en precies Mijn aanwijzingen in je hart volgt. Daarom zegen Ik jullie bijeenkomsten in Mijn Naam, omdat het jullie steunt, elkaar steunt op de door Mij aangegeven weg te blijven en in je hart bij Mij te blijven komen, ook zonder de groep Mij te blijven volgen, zodat je steeds gezegend bent in Mijn liefde, bij alles wat je doet!

Hemels Brood 5304

In je hart zie Ik, dat je je zo nu en dan afvraagt, of Ik, Die een liefdevolle God is, toch ook boos kan zijn. Dat vraag je je af, omdat hier en daar in de Bijbel gesproken wordt over “God die toornig is”. Ben Ik soms werkelijk boos op mensen, toornig om wat zij verkeerd doen? Laat Ik je dan direct duidelijk maken, in Mij komt geen boosheid voor, zoals mensen wel eens boos op elkaar zijn en elkaar in boosheid van alles verwijten. In Mij komen geen verwijten voor, boosheid en verwijten bestaan bij Mij niet.

Maar wat wordt er dan bedoeld met toornig zoals het in de Bijbel staat, want het staat er toch echt niet voor niets. Ik ben de Enige ware God van alle mensen en Ik ben volledig volmaakt Leven, ware almachtige wijze onbaatzuchtige liefde, jullie Schepper. Ik heb jullie allemaal oneindig lief. Uit Mijn liefde voor jullie wil Ik jullie allemaal tot werkelijk gelukzalig leven brengen, dat is ook waarom Ik jullie allen geschapen heb. Mijn liefde is de werkende levenskracht uit Mij die in grote wijsheid jullie allemaal leidt. Maar zoals jullie op aarde wel weten, niet iedereen is gelukkig en hoewel jullie leven, leven jullie nog niet zoals werkelijk leven is. Ik heb nu en altijd Mijn liefdewerking zo ingesteld, dat precies gebeurt wat nodig is om jullie allemaal tot werkelijk gelukzalig leven te brengen. Maar wel zodanig, dat jullie je eigen bestaan in vrijheid beseffen. Hoe zou je anders de gelukzaligheid kunnen ervaren van werkelijk leven, Mijn ware liefde?

Maar om liefde, als eigen vrij van je bestaan bewust wezen te kunnen ervaren, is het nodig om ook te kunnen ervaren wat geen werkelijk leven is, geen liefde. En hoewel Ik altijd liefde ben en jullie in de grootste liefde leid, kan Mijn liefde in haar uitwerking om mensen te behoeden voor afdwaling en om mensen tot zicht te brengen op de juiste weg om te gaan, aanvoelen als straf uit toorn, uit boosheid, maar in werkelijkheid is het Mijn liefde die behoedt en beschut en voorkomt. Ik ben dan niet boos, niet toornig, Ik maak geen verwijten, maar uit grote liefde voor jullie, grijp Ik wel in, als dat voor het bereiken van het ware leven en de gelukzaligheid daarvan nodig is. Zo grijp Ik soms in op iemands persoonlijke leven, maar ook op al het gezamenlijke leven, wat zijn weerslag kan hebben op zowel goede als minder goede mensen. Maar steeds laat Ik jullie vrij in je doen en laten. Daarom is het niet van het ene op het andere moment klaar, daarom is er lange tijd nodig om het grote eeuwige gelukzalige levensproces voor iedereen in orde te brengen. Omdat jullie vrije wezens zijn in het besef van het eigen bestaan, en dat brengt met zich mee, dat jullie tot nog meer besef behoeven te komen van Wie Ik Ben en wie jullie zijn.

Ik ben jullie liefdevolle Schepper en in Mijn liefde mogen jullie geheel vrij en zelfstandig groeien tot zelf Mijn liefde te zijn en de gelukzaligheid daarvan te gaan voelen, te gaan zijn. Ik ben nooit boos, nooit toornig, zoals jullie boos op elkaar kunnen zijn, omdat je ontevreden bent en jezelf tekortgedaan voelt, bij jullie gaat boosheid grotendeels om jezelf, om wat je voor jezelf wilt, voor jezelf vindt, recht op hebt, enz. Bij Mij gaat het alleen om het goede voor jullie, niet voor Mijzelf maar voor jullie welzijn. Ik doe wat uit liefde het beste is voor iedereen. Ook weleens datgene wat jij niet fijn vindt of niet begrijpt of liever anders zou zien gebeuren. En al lijkt iets soms straf, al lijkt het of Ik toornig ben, het is liefde, werkelijk alleen liefde, volmaakt in alle opzichten, ten gunste van jullie allemaal, voor jullie eeuwige werkelijke gelukzaligheid in vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 5305

Het hart heeft de centrale functie in het lichaam, het hart staat daarom ook centraal voor het gevoel. Het hart reageert op allerlei situaties door sneller te gaan kloppen, bij elk gevoel doet het hart mee. Als je blij bent, voel je dan je hersens?

Nee, maar de verandering van je hart voel je wel. Je voelt niet je nieren of je longen, maar je hart voel je wel. Je hart is het enige “orgaan” wat je bij elke emotie, bij elke stemmingswisseling voelt veranderen. Terwijl er in je lichaam, bijvoorbeeld bij boosheid, stoffen vrijkomen die organen en hersenen beïnvloeden, voel je dat niet bij de verschillende organen of in je hersenen, maar in je hart voel je het wel. Daarom zeg Ik, ontmoet Mij in je hart. Ontmoet Mij in je gevoel, daar waar alles wat je voelt bij alles wat je denkt en bij alles wat er gebeurt, samenkomt en dat is in je hart. Je hart staat niet symbool voor liefde, je hart is liefde, is je gevoel en in je hart, in je gevoel, kun je Mij ontmoeten. Je geestelijk ware hart is liefde, en in liefde kun je Mij ontmoeten.

Veel van wat mensen in de Bijbel lezen zien zij als een symbool, voor hen staan allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld dieren, bomen, gebeurtenissen, symbool voor iets dat geestelijk is, voor een geestelijke betekenis. Maar doe je geestelijke ogen eens open en begrijp dat alles wat in de Bijbel beschreven staat veel verder gaat dan een symbool voor het geestelijke. Het symbool staan voor iets is een laag van de schil van de bast, die om de kern van de boodschap de werkelijke betekenis voor de geestelijk nog onrijpe mensen verborgen houdt. Maar voor degenen die in hun hart bij Mij komen en hun hart door Mijn liefde in volle waarheid laten zuiveren, wordt de bast doorzichtig en hoe zuiverder het hart, des te meer lost die bast op en wordt de ware kern van leven zichtbaar voor het geestelijk oog, wordt de ware betekenis van Mijn Woord in al haar waarheid duidelijk te verstaan en te begrijpen.

Maar ook hierbij gaat het om het hart, de centrale geestelijke plaats of liever geestelijke sfeer, waar je alleen zuiver Mijn ware liefde bent. En hoe meer jij je in je hart, dat is in je gevoel, met Mijn liefde in al haar aspecten verenigen laat, des te meer ga je zijn wie je bent, Mijn liefde, uiting van Mijn liefde, zuiver deel van Mijn liefde in al haar aspecten. Dan leef je werkelijk zoals je door Mij geschapen bent, vrij en zonder enige afdwaling, zonder enig voorbehoud, zelf onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 5306

In Mij geloven als alles goed gaat, op Mij vertrouwen als het rustig is en er niets bijzonders gebeurt, geeft mensen het idee dat hun geloof solide is en hun vertrouwen sterk. Maar zodra er ernstige dingen gebeuren, worden mensen onzeker en duurt het een tijdje voort, dan slaat de twijfel toe, het geloof blijft nog wel aanwezig, maar het vertrouwen loopt steeds meer terug. En als Ik niet direct en zoals gevraagd op het gebed om verbetering reageer, dan raken mensen meer en meer uit hun doen en het eens zo overtuigde vertrouwen blijkt niet zo sterk meer te zijn.

Juist op die moeilijke momenten is het zo belangrijk om bij je geloof in Mij te blijven, om sterk te blijven in je vertrouwen op Mij. Want alles is altijd gemakkelijk als je niets in de weg gelegd wordt en alles soepel verloopt. Maar zo is de situatie op aarde niet. Op aarde vindt de uitwerking plaats van wat geen liefde is tegenover wat wel liefde is. En die uitwerking moet gebeuren om tot totale volmaakte liefde te kunnen komen, zonder dat al wat geen liefde is nog enige invloed kan hebben op iemand. Iedereen heeft daar een aandeel in en iedereen heeft al wat nodig is van Mij gekregen om zijn aandeel te kunnen leveren. Iedereen. En al zijn er nog heel veel mensen op aarde die daarvan geen enkel besef hebben, toch hebben zij hun aandeel en toch werkt al wat geen liefde is zich uit tegenover wat wel liefde is, Mijn liefde.

Voor jou, die in Mij, je Schepper, gelooft als een liefdevolle Schepper en als een liefdevolle Vader en op Mij vertrouwt, Mijn steun en zorg verwacht, ook in moeilijke tijden, is het belangrijk om juist in moeilijke tijden in Mij en Mijn liefde te blijven geloven en in alle situaties op Mij te blijven vertrouwen. Want alleen dan heeft geloof in Mij en vertrouwen op Mij werkelijk waarde. Hoe iemand gelooft of vertrouwt maakt voor de wereld geen verschil, de wereld draait toch door, dingen gebeuren toch zoals dat nodig is, om Mijn liefde tot zegen te brengen voor alle mensen. Niet alleen tijdens jullie verblijf op aarde, maar al lang daarvoor en zo lang als nodig is, ook daarna. In de Bijbel staat de omschrijving van eeuwigheid. Want de Bijbel is van alle tijden, de beschrijving van wel en geen leven.

Zou ieder mens voortdurend in zijn hart in contact met Mij zijn en blijven, dan zou het voor hem niet nodig zijn om de materiële Bijbel te lezen, hij zou in zich de hele betekenis van de Bijbel uit Mij leren kennen, beter dan wie ook die wel de materiële Bijbel leest. Zegen die bij Mij komt in zijn hart en vasthoudt aan zijn geloof en zijn vertrouwen, ook op moeilijke momenten, ook in moeilijke tijden.

Hemels Brood 5307

Met het begrijpen van Mijn liefde zijn jullie niet veel verder dan baby’s. Maar jullie weten dat baby’s nog niets zelfstandig kunnen en verzorgd moeten worden, door wie al wel zelfstandig zich verzorgen kan. Als eerste ben Ik het Die jullie verzorgt en Mijn zorg gaat heel veel verder dan jullie zorg voor je baby’s en kinderen. Maar vervolgens zijn jullie het, die zorg dragen voor elkaar en vooral ook voor jullie medemensen, waarmee vergeleken jullie al jong volwassenen zijn in het geloof en het verstaan en begrijpen van Mijn Woord. Ik verzorg jullie en met Mijn zorg kunnen jullie dan weer je medemensen, die van Mijn liefde veel minder beseffen dan jullie, verzorgen.

Want zoveel begrijpen en voelen jullie van Mijn liefde al wel, dat jullie ten opzichte van veel medemensen lang geen baby’s meer zijn. Zie alles in het juiste perspectief. Vergelijk je een steen zo groot als een vuist met een rots van meters breed en hoog, dan is die steen klein. Maar vergelijk je diezelfde steen met een zandkorrel, dan is die steen groot. Ongeveer zo is het met jullie en Mij en jullie medemensen, als je het in verschil van geestelijk besef bekijkt. Zie hoe klein je bent als je naar Mij kijkt en luistert, maar zie ook dat je daardoor meer weet en begrijpt en in dat opzicht groter bent dan je medemensen. Zorg voor hen, zoals Ik voor jullie zorg. Laat je zorg voor hen zuiver en alleen voortkomen uit wat Ik je leer en wat je zuiver van Mij verstaan en begrepen hebt. Want al wat je zelf nog niet begrijpt, al wat je zelf invult wanneer je Mijn Woord nog niet verstaat, helpt je medemensen niet. Wees daarom kritisch op wat je je medemensen geeft aan geestelijke voeding, laat het altijd zo zuiver zijn als Ik jou zuiver gegeven heb en voer niemand met veronderstellingen of verwachtingen en eigen invullingen, zonder dat je zeker weet dat het overeenkomt met Mijn waarheid, die je uit Mij in je hart krijgen kunt.

Want niemand is geholpen met halve waarheden, met loze veronderstellingen, met eigen invullingen die niet met de waarheid overeenkomen. En het is ook niet nodig om gaten in je begrip te dichten met eigen invullingen, want je kunt nog niet alles al weten. Laat liever in nederigheid zien dat je zelf ook nog groeiend bent en deel alleen wat zuiver van Mij jou gegeven is. Dan deel je precies dat wat je medemensen nodig hebben en Ik deel met jou wat jij nodig hebt, meer van Mijn liefde.

Hemels Brood 5308

Als Ik aan iemand op aarde vraag, weet jij vanaf welk moment jouw eigen bewustheid van bestaan begonnen is, dan zal niemand dat precies kunnen zeggen. Was dat op het moment dat hij uit het moederlichaam geboren werd, of lang daarvoor of enige tijd daarna? Het moment van geboorte kan eigenlijk niemand zich meer herinneren, zoals iemand zich gebruikelijk iets herinnert.

Wanneer is de levensgeest in iemand gekomen, wanneer is iemand tot bewustheid van zichzelf gekomen. Je zal het niet weten, niemand zal het precies en duidelijk weten. Je was er op een gegeven moment en je bent je dat gaan beseffen, ergens nadat je uit het moederlichaam geboren op aarde gekomen bent. Daarom geven mensen, als je hen naar het ontstaan van de aarde en het aardse leven vraagt, vaak als antwoord, het was er, het ontstond, zomaar bom, daar was het. Ook al heb je, al hebben jullie, het innerlijk besef gekregen dat Ik, jullie Schepper, jullie tot leven op aarde gebracht heb en dat Ik jullie ware leven Ben, dat Ik, werkelijk leven, werkelijk liefde, in jullie allemaal aanwezig ben en jullie deel van Mij zijn, toch ook jullie kunnen niet zeggen op welk moment je besef van bestaan precies begonnen is.

Nu is Mijn vraag, is dat belangrijk? Belangrijk is, dat je leeft, dat je je bewust bent van je bestaan en bewust bent van Mijn bestaan. Belangrijk is, hoe je met je bestaan omgaat, wat je doet of niet doet. Belangrijk is, dat je in contact met Mij komt, dat je Mij in jezelf steeds beter gaat leren kennen. Want je stamt van Mij af en juist hoe meer je Mij leert kennen, des te meer ga je begrijpen, hoe je vanuit Mij leeft, tot leven op aarde in een van jezelf bewust bestaan gekomen bent. Des te meer ga je je levensprocessen uit Mij, die volkomen zuiver naar ware liefde zijn, begrijpen en daarmee ga je meer en meer je eigen bewustheid van bestaan begrijpen, de weg waarlangs jij, jullie, tot bewustheid van bestaan gekomen zijn en jouw eerste begin, wat eeuwig in Mij al aanwezig was, want alles is altijd eeuwig al in Mijn oneindigheid aanwezig.

De uiting van Mijn liefde brengt alles tot vorm, door Mijn wijsheid groeiend tot wat het is en van eeuwigheid aan al was en tot in de eeuwigheid zal zijn. Mijn volmaakt Zijn. Leven, Liefde, Zijn.

Hemels Brood 5309

Er is een scala aan situaties en gebeurtenissen over de aarde verspreid. Sommigen zijn fijn, prettig, aangenaam, andere zijn niet fijn, onprettig, onaangenaam. En het lijkt alsof een en ander random gebeurt en de mens niet veel keus heeft om gebeurtenissen te voorkomen of situaties te veranderen. Maar de mens heeft in zijn vrijheid alle keus, kan alles veranderen, alleen, hij doet het niet, omdat hij het niet ziet en omdat hij het niet wil.

Niets gebeurt random. Alles wat er gebeurt, komt voort uit de vrije keuzen van de mens en staat in verband met het doel van zijn bestaan en zijn verblijf op aarde. Zolang veel mensen niet omkijken naar de reden van hun verblijf op aarde, het doel daarvan, en zich er vooral op richten het goed te hebben en hun eigen wil te doen, blijven de situaties en gebeurtenissen afwisselend prettig en aangenaam en onprettig en onaangenaam. Soms heel onaangenaam. Toch zijn alle onaangename situaties of gebeurtenissen niet zonder waarde. Want wat er ook gebeurt of niet gebeurt, het heeft altijd een betekenis, het helpt altijd mee om te gaan zien, en de gevolgen van de eigen gerichte wil te gaan onderkennen. Het helpt mee om op zeker moment te beseffen dat het niet gaat om het eigen welzijn, maar om het gezamenlijke welzijn en dat iedereen in het gezamenlijke welzijn zijn eigen vrije welzijn heeft. Als allen tezamen het goed hebben, heeft ook iedereen het persoonlijk individueel goed. Dat is recht evenredig met elkaar verbonden. Maar nog steeds zien veel mensen dat anders. Als ze het zelf goed hebben, dan willen ze wel kijken wat ze eventueel voor anderen, die het minder goed hebben, kunnen doen.

Dat is niet de weg die jullie mensen bedoeld zijn te gaan. En gelukkig zijn er onder jullie ook die dat begrijpen, die dat beseffen en zich er voor inzetten anderen te helpen. Toch, hoeveel er ook al geholpen wordt, het aantal is weinig in vergelijking met al diegenen die zonder te zien hun weg kiezen en denken te zien, maar niet werkelijk zien, wat werkelijk is. En soms denk je misschien, hoe kan dat goed gaan, goed komen, want de grote massa begrijpt het niet, de machthebbers zijn uit op eigen gewin in allerlei opzichten, en jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, zijn maar een klein en, in het geheel van de wereld gezien, onbeduidend groepje.

Vergis je niet, want Ik ben oneindig veel meer dan alle wereldse mensen van alle eeuwen tezamen en Mijn kracht en macht is onvoorstelbaar en oneindig groot. En jullie kleine mensen hebben met je liefde voor Mij, Mijn kracht en macht in je en al zijn jullie in de ogen van de wereld een onbeduidend klein groepje mensen met een te verwaarlozen geloof, zij hebben geen idee hoeveel meer kracht en macht jullie uit Mij in je hebben dan zij denken. Die kracht en macht is geen eigengewin, is geen hebberigheid, geen wellust en strijd om bezit en macht, maar jullie kracht en macht is Mijn wijze liefde. En al zou er maar één mens zijn, met zoveel van Mijn ware zuivere liefde dat zijn hart er helemaal volmaakt mee gevuld is, dan zou hij al meer kracht en macht hebben dan alle wereldse mensen van alle eeuwen denken te hebben.

En nu zeg Ik je, in Jezus Christus ben Ik Die Ene Mens, en door Mij in Jezus Christus is volbracht wat nodig is, om alle kracht en macht van de liefdeloze eigen gerichte wereldse machthebbers tot de grootte van minder dan niets terug te brengen. En daarom zijn jullie als kleine groep, die onbeduidend lijken voor al die mensen en machthebbers, veel en veel krachtiger en machtiger dan zij ook maar in het minst kunnen vermoeden, dan wel begrijpen. Want jullie zijn met Mij in Jezus Christus Die Ene, met alle kracht en macht van Mij, Mijn wijze liefde!

Hemels Brood 5310

Ongedierte houdt zich verborgen onder stenen. Wil je er niet mee te maken hebben, til dan geen stenen op, kijk er niet onder. Maar mocht je toch stenen optillen, dan zie je wat daar onder kruipt en wegrent omdat ze hun beschutting kwijt zijn en het licht niet kunnen verdragen. Als je iemand wilt zijn die stenen optilt, om het ongedierte eens aan te pakken, dan zeg Ik je, je verstoort hooguit korte tijd hun comfortabele verblijf in het duister, en dan zijn ze weg en zoeken weer het duister op, hergroeperen ze zich en verbergen zich onder andere stenen.

Zo gaat het met mensen die zich het liefst bezighouden met duistere zaken en zich zoveel mogelijk verborgen houden, zodat hun duistere bezigheden niet aan het licht komen. Maar zo gaat het ook met de gewone wereldse mens, die verblijft ook liever in het duister van de wereld en doet mee met de algemene wereldse behoeften, want dan hoort hij er bij. Denk niet dat je diegenen, door hen wat licht te geven, uit het duister van de wereldse manieren van met elkaar omgaan kunt bevrijden met Mijn Woord, met Mijn licht. Wat je wel kunt doen, is degenen die er om vragen gesteund te worden, te steunen. Je kunt Mijn Woord aanreiken, zodat het door belangstellenden gevonden kan worden en Ik zal hen op je pad brengen.

De wereld zal niet iedereen in haar duister houden, maar het kost tijd om al degenen die in het duister zijn, langzaam met kleine beetjes licht uit het duister te bevrijden. Want velen hebben er geen idee van hoe duister de wereld waarin zij verblijven werkelijk is. Maar veel licht zal hen dat niet tonen, eerder verblinden en dan zien ze het helemaal niet meer. Gedenk dit, als je de neiging ervaart om stenen op te tillen en licht te brengen aan mensen in hun duister. Wees erop voorbereid dat de meesten willen vasthouden aan het duister waaraan hun ogen gewend zijn. De meesten zullen hun ogen afschermen voor het licht dat je hen brengt en terug het duister weer opzoeken.

Wees daarom niet teleurgesteld, wees eenvoudig Mijn licht, beschikbaar voor wie daar belangstelling voor heeft. Want er zijn evengoed wel mensen die hongeren naar wat licht, het zijn er alleen maar weinig. Wees er voor hen die Ik op je pad breng, ook al zijn het er weinig, je doet er goed aan voor hen een licht te zijn door Mijn Woord en Mijn liefde aan te reiken. Meer hoef je niet te doen, dan dat. En Ik zet je overvloedig in Mijn licht.

Hemels Brood 5311

Lief kind, uit welke beweegredenen schrijf jij elke morgen het stukje tekst op, wat Ik je in je hart aangeef om te schrijven? Dat is uit liefde voor Mij en voor je medemensen. Alle stukjes die je schrijft verzin jij niet, maar krijg je van Mij in je hart aangereikt. Vaak weet je van tevoren niet wat je gaat opschrijven. Maar wat je van Mij krijgt om te schrijven, is altijd doordrongen van liefde en iedereen die de stukjes leest, voelt er Mijn liefde in.

Maar nu zeg Ik je, ook jouw liefde voor Mij en je medemensen zijn voelbaar in de stukjes tekst, ook al denk je dat het Mijn liefde is. Want jij bent vrij om wel of geen stukjes te schrijven, jij kunt dat geheel vrij kiezen wel of niet te doen. En Ik zie in je hart dat er één reden is waarom je elke morgen trouw bij Mij komt en schrijft wat Ik je in je hart leg, en dat is uit liefde voor Mij en je medemensen. Je denkt, net als veel van je gelovige medemensen, dat Ik het ben die de liefde is en geeft en jullie daarmee voed, en zo is het ook. Maar zouden jullie daarbij Mij niet liefhebben, uit je eigen vrijheid, dan zou Mijn liefde de uitstraling missen die het nu wel krijgt, in jullie daden. Daarom is het mede door jouw liefde voor Mij, dat die stukjes die liefde kunnen uitstralen, zoals dat is.

Wil Ik jou hiermee op een voetstuk zetten? In het geheel niet, want in alle opzichten is nederigheid van groot belang voor jou en iedereen. Wat Ik hiermee wil laten zien, dat is dat het wel degelijk uitmaakt of iemand Mij uit zichzelf, uit zijn hart, oprecht liefheeft. Want Mijn liefde draagt wel alles en iedereen, maar wie Mij liefheeft, geheel vrij en ongedwongen uit zijn hart, die openbaart in al zijn handelen Mijn liefde, ook al spreekt hij met geen woord ooit over de liefde die hij in zijn hart voor Mij voelt, toch spreekt uit hem Mijn liefde, en daarmee doet hij goed aan al zijn medemensen. Wie Mij liefheeft, heeft plaats in Mijn hemelen. Maar stel je dat niet voor als een hooggeplaatst zijn, zoals belangrijke mensen op aarde hooggeplaatst zijn. Want in Mijn hemelen zijn allen gelijk en eenvoudig, vrij en gelukkig zonder bijzonder te zijn.

Wie Mij liefheeft, doet Mijn liefde, is Mijn liefde, brengt Mijn liefde tot uiting, zonder daar iets van belang in te hebben. Zo schrijf jij, zonder daar iets van belang in te hebben, uit liefde, wat Ik je in je hart te schrijven geef, uit liefde voor Mij en je medemensen. Daarmee ben jij niet meer dan je medemensen. Daarmee zeg Ik alleen aan al degenen die dit lezen, ja, aan jou die dit leest,  jouw liefde voor Mij in jouw vrijheid is echt van jou voor Mij, dat is wat jullie Mij geven, wat jij die dit leest en Mij liefheeft, Mij geeft. Dat is Mijn leven, in jouw vrijheid van zijn, zelf aannemen.

Hemels Brood 5312

Er is een verschil tussen egoïsme en niet willen doen waar anderen je toe willen dwingen. Dit verschil wordt vaak niet gezien. Mensen hebben veelal niet door, dat wat ze van een ander verwachten dat diegene wel zal doen, een zekere mate van dwang is, en vaak verwijten ze diegene dat hij niet aan de verwachting voldoet. Egoïsme is een zwaar woord en wordt nogal eens onterecht gebruikt voor iemand die zijn eigen wil doet, op momenten dat het anderen beter uitkomt, als hij niet zijn eigen wil doet, maar wat van hem in de samenleving verwacht wordt, maar vaak betrekking heeft op ongeschreven gewoonten in de samenleving .

Of van iemand wordt gezegd dat hij eigenwijs is, omdat hij andere keuzen maakt dan gewenst is of verwacht wordt. Meestal heeft dat te maken met het eigen gewin en eigen welzijn, waarbij medemensen nodig zijn om dat in stand te houden, en dan is het goed dat iemand eigenwijs is en zijn eigen keuzen maakt. Want liefde is niet, het altijd anderen naar de zin maken, en afwijken van liefde is niet, als iemand zegt dat je hem onprettig behandelt, dat hij je gedrag niet fijn vindt. Juist zo’n reactie duidt nogal eens op het willen behouden van eigen welzijn, eigen gewin en gemak, wat verloren dreigt te gaan door de andere keuzen en niet om de ander tot beter inzicht te brengen. Bij Mij mag iemand “egoïstisch” zijn, als het gaat om dwang van anderen in hun eigen voordeel, bij Mij mag iemand “eigenwijs” zijn, als het gaat om het opvolgen van Mijn advies in het hart, terwijl dat niet is wat anderen willen.

Dit soort situaties komen veel vaker voor dan de doorsnee mensen bemerken en dan de doorsnee mensen van zichzelf bewust zijn dat zij doen: gemakkelijk een ander betichten van egoïsme, terwijl het dat niet is, en van eigenwijsheid, terwijl het dat niet is. Er is bij jullie allemaal nog veel wat niet beseft wordt, waaraan voorbij geleefd wordt, zodat situaties ontstaan die je niet begrijpt. Dan is het belangrijk om in alle rust met elkaar te praten, om ieder voor zich uit te spreken hoe hij de situatie ziet. Daarbij is het van belang dat beiden volkomen eerlijk zijn. Maar het is ook heel belangrijk om naar elkaar te luisteren, niet met de eigen oren en de eigen gedachten, maar met Mijn oren en wat Ik in het hart aangeef. Als beiden eerlijk zijn en met Mijn oren luisteren, dan zal ieder voor zich de waarheid gaan zien en zijn verkeerde zicht of zijn verkeerde handelen toegeven en ieder kan, mocht er verkeerd gehandeld of gedacht zijn, de ander vergeven. Zo zou het op aarde tussen mensen het beste zijn. Zegen aan alle mensen die dit in praktijk brengen. Het voorkomt oorlog en brengt vrede.

Hemels Brood 5313

Hoe weet jij? Van waar weet jij? Want je weet. Iedereen weet. Het echte weten komt van binnen. Het echte weten ben Ik in jou, ben Ik. Iedereen weet het leven. Alles kun je horen, lezen, leren, maar leven weet je, in je. Dat geldt voor alle mensen. Maar de meesten zijn zich van hun echte innerlijke weten nauwelijks of niet bewust. En toch weet iedereen wat leven is.

Maar kun jij wat je innerlijk weet dat leven is, met woorden omschrijven, beschrijven, zodanig dat het alles wat je weet dat leven is omvat? Dan lukt je niet, want Ik ben leven, oneindig leven, eeuwig leven en Ik ben meer en groter dan alle woorden die alle mensen ter beschikking hebben kunnen beschrijven. Ik ben onbeschrijflijk in jou, in alle mensen, weten. Alles weten. Iedereen weet alles, maar wat mensen daar van beseffen, is verschillend. Dit een is zich meer bewust van wat hij innerlijk weet, dan de ander en hoeveel meer iemand beseft dat hij weet, des te meer innerlijk contact heeft hij met Mij en des te meer verstaat hij innerlijk Mijn taal, die geen grammatica kent.

Zelfs dat is moeilijk uit te leggen in woorden, hoe Mijn taal is zonder grammatica, eigenlijk ook zonder woorden. Toch weten mensen wat Ik hen in het hart aanreik net genoeg in woorden uit te leggen, dat het grotendeels begrepen kan worden. Maar dan wel, door mensen die al wat meer besef hebben van hun innerlijk weten. Omdat woorden wel het innerlijk weten kunnen wekken. Bij de woordelijke uitleg gaat het dan ook niet om de letterlijke betekenis van de woorden, van de zinnen, maar om het besef te wekken van het innerlijke weten. Bij de ene mens kan al meer van zijn innerlijk weten tot zijn besef gewekt worden, dan bij een ander. Maar iedereen weet, en bij iedereen zal vroeg of laat meer en meer weten tot besef gewekt worden.

Jij weet, en jij weet, en jij weet, jullie weten allemaal. Als je wilt, kun je verder gewekt worden, innerlijk tot meer weten gewekt worden, langzaam, beetje bij beetje. En zover als jij gewekt bent, kun je je medemensen wekken, maar nooit meer dan zij aankunnen en toe bereid zijn. Misschien denk jij die dit leest nu, wat weet ik dan? Wees dan eens stil en voel in jezelf. Wat voel je? Wat besef je? Wat weet je? Want echt, je weet. Innerlijk, in je hart, weet je, ken je Mij, je leven. Zoveel je innerlijk weet, zoveel ken je Mij en ken je Mij in je medemensen. Iedereen weet, maar niet iedereen beseft dat. Maar op aarde wordt iedereen tot besef te weten gewekt, ieder op zijn tijd en ieder op de manier die voor hem het beste is. Iedereen wordt gewekt, door Mijn wijze liefde!

Hemels Brood 5314

Tijd staat niet stil. Aardse tijd. In het geestelijke is geen tijd zoals op aarde, maar wel opeenvolging. Het een volgt op het ander, ontstaat en daaruit ontstaat en vervolgens ontstaat daaruit en zo verder. Op aarde is tijd gegeven om geestelijk verder te komen. Daarvoor zijn middelen en mogelijkheden gegeven om te benutten. Mogelijkheden in tijd, tijd die voorbijgaat en daarmee ook de mogelijkheden. Zo gaat tijd voorbij en zo gaan mogelijkheden voorbij. Tijd gaat door en nieuwe mogelijkheden doen zich voor, zie je ze? Of laat je ze voorbijgaan in tijd? Dan, opeens, bemerk je dat het later is dan je besefte, dat er meer gebeurd is dan je gedacht had en waar ben je dan ineens in tijd?

Tijd staat niet stil. Mensen staan stil. Blijven in hun gewoonten hangen, het bekende houdt hen tegen om tijd te gebruiken voor vernieuwing, geestelijke vernieuwing. Want het is eng om het bekende los te laten voor vernieuwing en niet te weten of die vernieuwing net zo comfortabel is als het bestaande waaraan men gewend is. Ik geef tijd en mogelijkheden, maar wie niet meegaat met Mijn tijd, komt niet tot gebruik van die mogelijkheden die Ik hem voor de voeten leg. In het wereldse is ‘meegaan met de tijd’ meegaan met de meute. Maar die tijd bedoel Ik niet, want dat is meedrijven op al wat het gemak dient en genoegens geeft ten aanzien van het eigen welzijn en is uit eigenbelang. Dat is een valse tijd met valse mogelijkheden die met het vlees (het letterlijke) te maken heeft en niet met de geestelijke ontwikkeling.

Ontdek wat Ik met Mijn tijd en mogelijkheden bedoel en je zult het verschil begrijpen. De waarde van leven ligt niet in het zoeken naar zoveel mogelijk welzijn, voor jezelf of voor anderen. De waarde van leven ben Ik, is Mijn liefde en haar onverbrekelijke wijsheid, is waarheid, pure zuivere waarheid. Daar geef Ik tijd voor en mogelijkheden, om dat te bereiken, je ware wezenlijkheid uit Mij, gelijk Mijn liefde en gelijk haar wijsheid in volkomen zuivere waarheid. Dat en dat alleen. Al het andere verdwijnt in tijd die in werkelijkheid niet is, in de wereldse waan verspild wordt. Die tijd bekort Ik voor ieders bestwil. Ik zet de tijd niet stil, Ik bekort tijd. Want jullie, Mijn geliefde kinderen, wil Ik redden van de waan van de wereld, die afloopt, in tijd afloopt, terwijl zij probeert vast te houden en zich te bewijzen. Maar wat niet werkelijk is, kan zich niet bewijzen. Wie dit begrijpt volge Mij, werkelijk leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 5315

Lief kind, vanmorgen overdacht je de dingen die je in je leven verkeerd hebt gedaan en je kwam ermee bij Mij om vergeving. Je vroeg daarbij of je er genoeg “straf” voor gehad hebt. Je bedoelde daarmee, genoeg pijn van al wat je in je leven overkomen is, want je weet toch dat Ik geen straf geef? Daarom zeg Ik hier, en dat geldt voor iedereen, als antwoord op jouw vraag: wat in het verleden gebeurd is en je oprecht spijt over hebt, is je vergeven.

Maar er is wel iets belangrijks, en ook dat geldt voor iedereen, wat Ik je terugvraag: heb je van al die gebeurtenissen geleerd? Want wat in het verleden gebeurd is, zand er over. Maar heb je er genoeg van geleerd, zodat je niet in dezelfde soort valkuilen terechtkomt? Want als Ik terugkijk naar je leven, en naar ieders leven, dan hebben die verkeerde dingen vaak te maken met anderen die ook fouten maakten, waarmee je niet wist om te gaan. Je dacht dat het terecht was, zoals je daar mee om ging, maar nu weet je beter. Daarom vraag je vergeving. Daarom krijg je vergeving, vergeving die er al was, die Ik je al gegeven had.

Van belang is nu je toekomst, vandaag, morgen. Van belang is, dat je er op verdacht bent, dat er nieuwe situaties ontstaan, situaties waarbij mensen niet eerlijk zijn, situaties die mensen naar hun hand zetten, situaties waarbij mensen niet naar je luisteren, je negeren, je niet geloven terwijl je de waarheid spreekt, je uitdagen, je dwarszitten, je boos maken of verdrietig, je teleurstellen of eenvoudigweg dom handelen, egoïstisch zijn, enz. enz. Denk je, dat je dat nu allemaal aan kunt, geleerd hebt? Ik weet dat je je best doet en Ik zeg jou en iedereen die zijn best doet, je hebt daarbij altijd Mijn steun en Mijn vergeving. En zolang je je best in alle oprechtheid doet, zal Mijn lering een milde zijn, met weinig pijn en goed te verdragen. Maak het jezelf niet moeilijker dan je van Mij opgelegd krijgt, door jezelf, wat nog niet goed was, ernstig aan te rekenen, maar kom er mee bij Mij in je hart en voel Mijn liefde die jou steeds weer vergeeft en je draagt door dit leven op aarde.

Want Ik weet welke krachten op aarde Mijn kinderen van Mij weg proberen te houden. Maar je bent Mijn kind, jullie zijn allemaal Mijn kinderen en het zal niemand lukken om jullie bij Mij weg te krijgen, omdat Ik altijd en eeuwig bij jullie blijf en niemand, niets in de hele oneindigheid en geen enkele wereldse kracht kan Mij bij jullie weg krijgen. Onthoud dat goed, want jullie zijn Mijn levende liefde en wat is, blijft eeuwig wat het is, maar wat niet is, zal eeuwig niet zijn, omdat het niets is. Mijn kinderen zijn jullie en Mijn kinderen blijven jullie eeuwig en altijd, Mijn levende liefde!

Hemels Brood 5316

Jullie mensen, jullie willen van alles kunnen, zelf kunnen. Je wilt het goed kunnen doen, je wilt alles kunnen, zoals je denkt dat goed doen is, en je zoekt er voortdurend naar dat te kunnen, wat je nog niet kunt. Wees Mij, wees eenvoudig Mij en je kunt het. Zo eenvoudig is het, wees Mij en je kunt het. Ik kan alles, jij alleen, op jezelf, kunt niets. Maar geef je je aan Mij over, dan kun jij wat Ik kan, en dat is alles.

Zo eenvoudig als Ik het hier voorstel, is het voor jullie niet en dat weet Ik. Toch is het waarheid en Ik blijf het jullie voorhouden. Zoek er niet naar alles zelf te kunnen, zoek er naar gelijk Mij te zijn, zoek er naar hoe je jezelf tot eenheid met Mij kunt brengen en alweer, doe dat niet alleen, maar doe dat met Mij. Laat Mij je ook daarbij leiden. Want eigenlijk is het enige wat jij hoeft te doen, je aan Mij ondergeschikt te stellen, aan Mij dienstbaar te zijn, je door Mij alles gezeggen te laten. Dat is ook dienstbaar zijn aan je medemensen, maar niet zoals jij denkt dat dienstbaar zijn aan je medemensen is, maar zoals Ik je laat weten dat dienstbaar zijn aan je medemensen is. En dat is de ene keer heel anders, dan de andere keer. Want de ene mens heeft je directe hulp nodig, terwijl diezelfde hulp aan een ander mens verspilde moeite is. Maar zolang jij zelf denkt te weten, wanneer je iemand moet helpen, omdat dat menslievend is volgens jou, ga je door met je moeite aan die mens te verspillen.

Veel van jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, vullen vaak zelf in wat zij zien als Mijn liefde. Maar als het voor iemand beter is om een poosje zijn nare ongemakkelijke situatie te dragen, blijven jullie toch hulp geven, die geen vooruitgang brengt. En je kunt dan bidden om Mijn steun en verbetering, maar er komt geen verbetering, want het is de tijd er nog niet voor. Ja, Ik weet hoe moeilijk het is, om je terug te trekken van hulp aan iemand, waarvan je weet dat hij het moeilijk heeft. Maar het ligt niet aan jou, of diegene geholpen worden kan, het ligt aan hem en aan Mij. Vooral aan Mij.

Kom in je hart bij Mij en luister ook, naar wat voor jou moeilijk is om te horen. Laat je eigen invullingen los en vertrouw erop dat Ik niemand onnodig laat lijden of zonder geestelijke beloning. Luister in je hart naar Mij en vereniging je in je hart met Mij, dan plaats Ik je, en herplaats Ik je, steeds daar waar Ik vind dat het nodig is. Leef niet je eigen bedachte liefde, maar leef Mijn liefde!

Hemels Brood 5317

Aan Mijn discipelen heb Ik indertijd gezegd dat er nog veel meer te zeggen en uit te leggen is, maar dat het voor hen toen nog niet mogelijk was om alles te begrijpen. Maar nu is de tijd gekomen, dat jullie die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, wel meer kunnen begrijpen en Ik jullie wel meer kan uitleggen. Er is al een en ander wat Ik uitgelegd heb, verteld heb, waar jullie veel baat bij hebben.

Er zijn om jullie heen goedwillende mensen, die je graag over Mij wilt vertellen en dezelfde uitleg wilt geven als Ik jullie geef. Maar het is nog niet voor alle oren geschikt, veel goede mensen kunnen Mijn uitleg nog niet begrijpen, zoals jullie Mij en Mijn liefde begrijpen. Wees daarom terughoudend met het doorgeven van Mijn leer en Mijn uitleg. Voel in je hart of iemand Mijn Woord kan begrijpen, of het zinvol is om het uit te spreken. Want er zijn om je heen maar heel weinig mensen die Mijn Woord kunnen herkennen als Mijn Woord en kunnen begrijpen wat Mijn Woord zegt en van hen verwacht. Enthousiasme over Mijn liefde en Mijn Woord is goed, maar wees er voorzichtig mee naar je medemensen, want je kunt hen ook afschrikken in plaats van hen erbij te betrekken. En dan wordt het moeilijk om nog gehoor te krijgen voor Mijn liefde, Mijn Woord.

Veel goede mensen staan vaak nog met één been in de wereld, met al haar genoegens en geneugten en vaak is juist dat ene been vastgezogen in de voorspiegelingen van gemak en het welzijn van de wereld. Het andere been hangt als het ware boven de ware grond van bestaan, maar is nog niet vast neergezet. Schrik die mens niet af met het voor hem nog onbegrijpelijke, want de kans is groot dat hij zijn zwevende been terugtrekt naar het wereldse en zo gauw geen tweede poging doet. Luister goed in je hart naar Mij om te weten wanneer iemand er oren naar heeft om over Mij te horen en luister goed naar Mij om te weten hoe en wat je dan het beste doet en zegt. Zodat je die mens laat zien op welke vaste grond hij zijn voet kan neerzetten, zodat hij inziet wat waar is van Mijn leer en inziet hoe bedrieglijk de wereld is.

Mijn Woord is altijd waar, maar zo wordt het niet door iedereen aangenomen en begrepen. Wees op je hoede voor de zuiging van de wereld en doe en zeg alleen datgene wat Ik je in je hart laat weten. Dan komt het in ware liefde steeds goed.

Hemels Brood 5318

Ieder mens maakt miljarden en miljarden keuzen in zijn leven, tijdens zijn bestaan op aarde. Heb je er wel eens bij stil gestaan, dat het allemaal alleen keuzen zijn tussen goed en kwaad? Tussen liefde en geen liefde? Er is geen andere keuze dan die tussen wat goed en liefde is en wat niet goed en geen liefde is. Sta daar maar eens even bij stil.

Want van de meeste keuzen die je maakt denk je misschien, wat maakt het uit? Wat maakt het uit of je een groene of blauwe trui aantrekt, is dat een keuze tussen goed of niet goed? Als je het tot in het kleinste detail doortrekt wel. Want zo’n keuze kan met ijdelheid te maken hebben, of met indruk maken op anderen. Maar er zijn meer keuzen, zoals of je met een vork of met een lepel kiest te eten. Wat maakt dat uit? Dat is eenvoudig een keus ten goede, een keus voor wat het beste bij je past. En als we het hebben over keuzen die het beste bij je passen, kan Ik je zeggen, dat er veel meer keuzen zijn dan je denkt, die je kunt maken omdat ze het beste bij je passen. Dat zijn alle keuzen die uit Mijn ware liefde in jouw hart voorkomen. Die zijn altijd het best passend voor jou en voor je medemensen.

Maar nu gaat het Mij natuurlijk niet om keuzen als eten met een vork of met een lepel, maar om keuzen die duidelijker zijn voor liefde of het tegenovergestelde van liefde en daarbij gaat het Mij om het besef dat vaak nog mist bij keuzen die niet naar liefde zijn. Want er worden nog veel keuzen gemaakt zonder dat beseft wordt dat ze niet helemaal goed zijn, omdat daarover een zekere gewenning ontstaan is. Om steeds de goede keuzen te maken, van de miljarden keuzen die je maakt, is het nodig om goed doordrongen te zijn van Mijn liefde en alles wat goed is. Toch is het ondoenlijk om bij al die miljarden keuzen na te denken of het wel de goede keuze is. En Ik zie dat mensen die het goed willen doen, en proberen het goed te doen, vaak daarover nadenken en dan toch moeilijk tot de juiste keuze komen.

Ik raad iedereen die het goed wil doen aan, om niet na te denken, maar in het hart te voelen, zonder eigen invulling te voelen, dan voel je uit Mij in je hart wat de beste keuze is en daar mag je dan op vertrouwen. In je hart kun je Mijn zuivere liefde voelen en de volkomen waarheid beseffen en elke keuze die je zonder eigenbelang uit je hart maakt, is een goede keuze. Leer Mij te voelen in je hart en je hoeft er niet meer bij na te denken, je weet dan steeds wat de goede keus is!

Hemels Brood 5319

Wijs en lief. Lief en wijs. Een combinatie die altijd één is. Wijsheid is geen wijsheid als het niet ook liefde is en liefde is geen liefde als het niet ook wijsheid is. Voor veel mensen is wijsheid het verstand en liefde het hart. Maar het hart is ook wijsheid als het de juiste liefde heeft. Met het verstand kan de mens de wijsheid van liefde begrijpen en omzetten in taal. Maar de werkelijke wijsheid vormt zich in liefde in het hart, het gevoel, uit Mij, Gever van werkelijk leven en het besef van werkelijk leven.

Wie Mij eert, buigt voor Mij. Wie Mij eert, is degene die beseft hoe belangrijk Mijn wijze liefde is om aan te nemen. Wie voor Mij buigt, is degene die naar Mijn wijze liefde handelt. Maar er zijn nog veel mensen die Mij met de mond eren, in aanzien eren, als hoog verhevene eren en er zijn veel mensen die voor Mij buigen met de knieën, die nog letterlijk op hun knieën gaan en dat zien als het buigen voor Mij. Noch het één, noch het ander doet recht aan wat werkelijk Mij eren is en werkelijk voor Mij buigen is. Laat Mij je hart vullen met Mijn wijze liefde en je eert Mij, handel vervolgens uit eigen vrije keus naar Mijn wijze liefde en je buigt voor Mij. Want buigen voor Mij is niet je eigen verstandelijke weg volgen, maar Mijn wijze liefde in je hart volgen, doen. En je geeft Mij eer, door bij Mij te komen en Mijn wijze liefde boven al je eigen wensen en ideeën aan te nemen. Je buigt voor Mij door nederig te zijn voor Mij, maar ook voor je medemensen. Dienstbaar aan wat je van Mij in je hart voelt dat goed is en dat in eenheid met Mij te doen.

Met woorden kunnen de meest mooie lyrische teksten gesproken of geschreven worden, maar het geeft Mij geen eer, als het hart niet in eenheid is met Mijn wijze liefde. Mensen kunnen onder de indruk raken van zulke mooie teksten, maar voor Mij heeft alleen het aannemen van Mijn wijze liefde in het hart waarde en het uitvoeren van Mijn raad. En dat kan in stilte zonder mooie woorden, maar met vreugde gebeuren. Die vreugde straalt uit en zegt meer dan de mooiste woorden. Soms kunnen woorden die vreugde versterken, maar zonder ware wijze liefde zijn woorden zonder waarde. Mij eren is niet, zoals de wereld eert en mensen daarmee verhoogt, want Ik hoef niet verhoogd te worden door mensen. En buigen zoals mensen voor elkaar buigen om hun verhogende eer de laten blijken, vraag Ik niet, want Ik zie wel in je hart of je Mij in werkelijkheid eert.

Ik Ben Die Ik Ben en daar doet geen mens iets toe of af door Mij wel of niet te eren en wel of niet te buigen. Het is voor ieders bestwil, dat begrepen wordt wat Ik met Mij eren en voor Mij buigen bedoel. Het is uit ware wijze liefde dat Ik dit aan jullie uitleg. Gezegend degene die Mij eert en voor Mij buigt omdat hij Mij liefheeft, werkelijk liefheeft.

Hemels Brood 5320

Wie goed wil doen aan zijn naasten, die toon Ik de weg om daadwerkelijk goed te kunnen doen. Die leg Ik de inzichten die nodig zijn in zijn hart om tot een goed resultaat te komen. Maar altijd in verhouding tot de mogelijkheden van die mens en zijn talenten. In die verhouding geef Ik kracht en doorzettingsvermogen. Dat wil niet zeggen dat alles dan alleen maar gladjes en soepel verloopt. Want de vrije wil van iedereen blijft daarbij altijd gerespecteerd en zo kunnen er weleens weerstanden zijn, die overwonnen moeten worden. In al wat daarvoor nodig is, zal Ik voorzien, maar het is daarbij wel nodig dat het hart er voor open blijft en Mijn innerlijke raad beluisterd wordt en naar gehandeld wordt.

De vrije keus blijft altijd en als er niet naar Mij geluisterd wordt of Mijn raad in het hart niet opgevolgd wordt, dan zal Ik dat niemand kwalijk nemen. Toch zal het verloop van de situatie dan wel anders zijn, dan wanneer er wel geluisterd was en Mijn raad wel opgevolgd was. Dat kan ook niet anders. Want als er verschillende manieren zijn om iets op te lossen en Ik geef altijd de beste aan, die het beste resultaat geeft, en er wordt voor iets anders gekozen, dan kan dat al niet meer het beste resultaat geven, hoe goed bedoeld ook. Dat ligt in het geheel niet aan Mij, maar aan de feiten, en dat is dan nooit door Mij, of een straf van Mij, maar eenvoudig door de keus van de mens. Ik geef iedereen in zijn hart de beste wegen om te gaan, de beste oplossingen om te doen, de beste manieren om situaties aan te pakken en alles met de best mogelijke resultaten, maar alle mensen zijn vrij om iets anders te kiezen. En veel mensen redeneren met hun verstand en kiezen voor hun zelf bedachte oplossingen, manieren, aanpak, wat meestal niet overeenkomt met hetgeen Ik in het hart aanraad. Dat mag allemaal, maar verwacht daarvan dan niet het beste of snelste resultaat.

Wil je goed doen, doe het vanuit je hart, vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn liefde en vanuit Mijn raad. En als het Mijn raad is je terug te trekken, trek je dan terug, want ook dat kan liefde zijn en het beste voor iemand zijn. Als je daar moeite mee hebt, kijk er dan eens naar hoeveel resultaat je intensieve bemoeienis heeft opgeleverd. Ik zeg niet, laat die mens in de steek, Ik zeg, laat die mens aan Mij over. Jij kunt niets beter doen dan Ik je aangeef, ook kun je het nooit beter doen dan Ik, of denk je van wel? Blijf in liefde groeien, niet uit je verstand, maar uit Mij in je hart, dan kun je Mijn zegen verwachten in een overlopende maat!

Lieve mensen, die Hemels Brood lezen.

Toen ik vanmorgen het HB van vandaag ging opschrijven, gaf onze hemelse Vader mij overweldigende geestelijke inzichten, zodat het mij duizelde en ik heb moeite gehad om het in redelijk Nederlands op te schrijven. Dat is dan ook maar ten dele gelukt. Maar wie het leest en daarbij zijn hart openstelt voor de geestelijke inhoud, die zal vast meer inzicht ervaren door alles wat “tussen de regels” staat.

Hemels Brood 5321

Net zoals eeuwig voor de mens, in zijn aards materiële bestaan, niet ten volle te begrijpen is, is alomvattend, alom aanwezig, voor hem ook niet ten volle te begrijpen. Eeuwig houdt nooit op. Alom aanwezig is overal, is in alles tegenwoordig. Eeuwig is oneindig en alom aanwezig is in alles dat Is, in de hele oneindigheid, aanwezig Zijn. Ik, jullie Schepper, ben oneindig eeuwig overal aanwezig, overal alom tegenwoordig. Dat is in haar volkomen waarheid voor jullie op aarde niet te overzien, niet te bevatten, maar zo is het naar volle waarheid eeuwig wel.

Probeer het niet te begrijpen, neem het eenvoudig aan en houd er rekening mee. Want Ik ben aanwezig, waar je maar gaat of staat, bij wat je doet of laat, Ik weet wat je denkt en voelt, Ik ken je door en door. Ik ben de volledig volmaakte Eigenheid van Zijn, de volledig volmaakte Geestelijke Wezenlijkheid van ware en volmaakt intelligente Liefde. Ik ben Leven in al haar waarheid van Zijn, in alle opzichten en heb het volle vermogen te scheppen wat Ik Wil in Mijn volmaakte Liefde. Ik Ben Die Ik Ben, niet in mensentaal te omschrijven en niet door mensen, zonder zich met Mij in hun hart te verenigen, te begrijpen.

Hoewel ieder mens altijd met Mij verenigd is, heeft hij ook de vrije keus om met Mij verenigd te zijn. Zodat ieder mens zich van zichzelf bewust is te leven. Maar juist leeft hij en kan ieder mens zich daarvan bewust zijn, doordat hij in werkelijkheid, van den beginne aan, al één met Mij is, omdat hij hoe dan ook deel van Mij is. Zodra iemand dat inziet, en zich, uit eigen vrije keus, begint te verenigen met Mij, begint hij Mij ook meer en meer te kennen zoals Ik werkelijk Ben, zoals Ik in alles en iedereen voor eeuwig alomtegenwoordig Ben, Leven.

Er zijn miljoenen woorden, in zoveel verschillende talen, door de eeuwen heen over de hele wereld verspreidt, waarmee mensen over van alles en nog wat uitleg aan elkaar geven, terwijl dat ene woord: Leven, eigenlijk alles in zich bergt en wie van dat woord de ware betekenis kent, heeft geen aardse woorden ooit genoeg om die betekenis uit te leggen. Dat is, wie Mij kent, zal nooit genoeg woorden vinden om uit te leggen Wie Ik Ben, hoe Ik in alles en iedereen overal eeuwig en in de hele oneindigheid Ben. Maar in het hart kan iedereen Mij Persoonlijk leren kennen en leren begrijpen Wie Ik Ben. In het hart kan iedereen Mij ontmoeten en met Mij overal zijn, tot in eeuwigheid, in de oneindigheid zijn, zoals Ik Ben, Leven.

Want zoals Ik Ben, ben jij uit Mij, Leven, tot in de eeuwige oneindigheid Leven. Maar pas als jij werkelijk zelf, door eigen vrije keus blijvend verenigd bent met Mij, zul je het ten volle kunnen begrijpen, voelen, weten, zonder aardse woorden, maar in je oorspronkelijke geestelijke taal, die Mijn taal is. Dan zul je zijn zoals Ik Ben in oneindige liefde en haar wijsheid, in volle gelukzaligheid. Werkelijk Leven in eeuwigheid, Alomtegenwoordig.

Hemels Brood 5322

De mens zet zijn leven in dienst van alles wat hij belangrijk vindt, voornamelijk voor zichzelf, voor zijn eigen ideeën. Zo zetten mensen hun leven in dienst van de wetenschap, of in dienst van hun welzijn, of in dienst van een beroep, werk, genoegens. Een kleine groep mensen zet zijn leven in dienst van zijn medemensen, in dienst van zorg en hulp aan medemensen.

Ik zet Mijn leven in dienst van het werkelijke leven voor alle mensen. En alles waar de mens zijn leven voor in dienst zet, wordt door Mij vervolgens in dienst van het ware werkelijke leven voor alle mensen gezet. Dat betekent, dat alles tot in detail in alle werkelijkheid in dienst staat van het verkrijgen van werkelijk leven voor alle mensen. Wat een mens ook wil, doet, laat, waar hij gaat of staat, iedereen maakt deel uit van Mijn Schepping en Mijn Schepping staat geheel in dienst van het bereiken van werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen. Elke vrije keus heeft daarin een plaats en in elke vrije keus is van den beginne aan dusdanig voorzien, dat het past in Mijn dienstbaarheid aan alle mensen, zodat zij allemaal het werkelijke leven kunnen bereiken. Elke vrije keus past volmaakt in Mijn dienstbaarheid aan alle mensen.

Wie dit niet begrijpt, zou kunnen denken, dat de vrije keus dan geen vrije keus is. Maar dan heeft diegene ook niet begrepen wat dienstbaarheid is, wat Mijn dienstbaarheid aan alle mensen is. Ik pas Mij aan, aan de vrije keus van alle mensen, maar altijd zodanig, dat de vrijheid van keus behouden blijft en het gevolg ervan toch tot het uiteindelijke doel van Mijn Schepping leidt, dat is het bereiken van eeuwig werkelijk gelukzalig leven door alle mensen. Mensen maken zich druk om dit en om dat, mensen hebben zorg om dit en om dat, spannen zich in voor dit en voor dat, maar als ze zouden begrijpen hoe alles dienstbaar is aan het doel van de Schepping vanuit Mijn dienstbaarheid aan jullie allemaal, zouden zij zich veel minder zorg hoeven te maken.

Niet dat de mens onverschilliger zou moeten zijn, maar hij zou zelf meer dienstbaar kunnen zijn aan zijn medemensen met alles wat er werkelijk toe doet. Vanuit oprechte dienstbaarheid aan elkaar groeit werkelijk levensbesef, groeit kennis en besef van werkelijk leven, groeit ware liefde, groeit bewust contact in het hart met Mij en Mijn liefde. De hele Schepping is volkomen Mijn dienstbare liefde, waar jullie met elkaar deel van uitmaken. Begrijp hoe alles daar in past, volmaakt past in Mijn volmaakte dienstbaarheid aan jullie, en jullie tot werkelijk leven brengt, tot Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 5323

Er zijn in ieders leven gebeurtenissen geweest, waarbij later gedacht is, had ik maar iets gezegd of iets gedaan, dan was het misschien beter afgelopen. Daarbij voelt iemand zich vervolgens schuldig, omdat hij niets gezegd of gedaan heeft. En ja, wellicht had het de situatie meer ten goede gekeerd, als hij iets gezegd of gedaan had. Maar betekent dat, dat iemand die niets doet of zegt aan wat hij ziet dat niet goed gaat, daar medeschuldig aan is? De intentie tot iets maakt iemand wel of niet schuldig, niet wat een ander kiest om niet naar liefde te doen.

Als je iets dat niet goed is, kunt voorkomen en dat ook doet, doe je goed, zonder verdienste. Voorkom je het niet, dan ben je niet schuldig aan de misdaad, jij hebt dan alleen mogelijk een kans om goed te doen voorbij laten gaan. Maar dat op zich is geen misdaad en daar kunnen goede redenen voor zijn. Als het echt zo moest zijn, zou Ik je de moed en de inzichten zeker wel in je hart gegeven hebben, om tot spreken of handelen te komen. En ja, soms kun je er spijt van  hebben, dat je een situatie niet verholpen hebt, maar schuld is iets heel anders. In het grote geheel hebben alle mensen wel een zekere mate van schuld aan de totale wereldse situatie, met alle ruzies en onenigheden, met al haar oorlogen en machtstrijd, niemand staat daar helemaal los van.

Die schuld, die niet los te zien is van het grote wereldgebeuren, en vertakt is over de hele wereld, in ieders leven van invloed is, heb Ik op Mij genomen met Mijn kruisiging en opstanding. Dat is te zien als de ongewilde schuld, die niet te voorkomen is in het grote geheel, waarbij mensen in hun vrijheid afdwalen van liefde en zich ten eigen voordele misdragen. Als Ik niet alle schuld op Mij genomen had, zou er helemaal niets goeds meer over zijn. Maar ondanks alle kwaad, is er wel ook veel goeds over, doen mensen goed aan hun medemensen, zonder eigenbelang, uit liefde. Vaak verborgen onder alle herrie van de wereldse gebeurtenissen, soms zichtbaar in kleine gebaren. Mijn liefde is niet weg en ook als je eens niet helpt, is dat geen misdaad, of heb je schuld aan wat gebeurde.

Luister steeds naar Mij in je hart, je hoeft de wereld niet te redden, alles wat niet goed gaat te verhelpen, wees eenvoudig goed in je doen en laten, en laat de schuld bij degene die zich misdraagt, ook al had je het misschien kunnen voorkomen, het is gegaan zoals het gegaan is. En als Ik het niet verhelp, kun jij het dan wel? Ga je weg vanuit je goede hart en je hebt geen schuld aan wat niet jouw keus is of was. Blijf bij Mij in je hart, dan doe je goed.

Hemels Brood 5324

Lief mens, je doet je best om zoveel mogelijk naar Mijn Woord, naar Mijn leer, naar Mijn liefde te leven. Je denkt na over de keuzen die je te maken krijgt, je probeert in jezelf, in je hart, te voelen wat Mijn wil is, wat Mijn advies is en naar beste vermogen om goed te doen en je eigenbelang opzij te zetten, leef je zoveel mogelijk naar Mijn liefde. En met jou is er een kleine groep mensen die ook zo het beste proberen te doen. Maar al met al blijkt dat niet altijd even makkelijk en raak je weleens in verwarring.

Dat is heel begrijpelijk, want in de wereld gebeurt heel veel onaangenaams, door keuzen van mensen die geen enkele moeite doen om naar de waarheid van leven te zoeken, naar Mij te luisteren en het goede te zoeken. De grootste groep mensen verdiept zich niet in Mij, zoekt niet naar de basis van hun bestaan, van hun leven, hun herkomst. Maar jij bent je bewust van je verbinding met Mij, je Schepper en met elkaar. Jullie, die in Mij geloven, vormen als het ware een eiland met elkaar, of wel kleine eilandjes verspreid tussen alle wereldse mensen die jullie omringen. Ja, je bent in die verhouding een uitzondering, die niet of nauwelijks opvalt, omdat het oog van de wereld op zichzelf gericht is. Maar jullie ogen zijn voornamelijk op Mij gericht, op Mijn Woord en leer van liefde en meer en meer is je leven daarmee doordrenkt. En meer en meer lijken al die wereldse mogelijkheden waarmee mensen zich een plezier doen, zo weinig waarde te hebben, vooral als je beseft welke geestelijke waarde het werkelijke leven in zich draagt en welke waarde Mijn liefde ten eeuwige dagen voor jullie allemaal heeft. En als je om je heen kijkt, zie je hoe weinig mensen hun leven op Mijn Woord, Mijn leer van waarheid en liefde baseren, terwijl jouw dag er vol van is.

In jouw leven ben Ik duidelijk aanwezig, in hun leven nog niet. Jij bent Mij lief, maar evengoed ben je gelijk aan al degenen die Mij nog niet zo duidelijk in hun leven hebben opgenomen. Want ook hen heb Ik lief. Maar in verhouding heb jij, hebben jullie, meer dan zij hebben, want het besef van Mijn liefde in je hart is als goud en edelstenen in het gedachtegoed van wereldse mensen. In vergelijk zijn jullie dus allemaal even rijk, zij in hun bezigheden voor goud en edelstenen en jullie in je bezigheden voor Mijn liefde. Met dit verschil, dat niemand door goud en edelstenen in de hemel komt, maar wel door liefde. Want wie goud en edelstenen bezit, bezit daarmee de hemel niet, maar wie liefde bezit, bezit de hemel, metaforisch gesproken.

Hemels Brood 5325

Regelmatig is het voor jullie, die in Mijn bestaan geloven en op Mij en Mijn liefde voor jullie vertrouwen, toch moeilijk om onwaarheid van waarheid te onderscheiden. Over het algemeen zijn er op aarde heel veel mensen die het met de waarheid niet zo nauw nemen en, sterker nog, met het grootste gemak liegen en bedriegen om het eigen goed en welzijn. En omdat zij het zelf niet belangrijk vinden om aan waarheid vast te houden, gaan zij ervan uit, dat anderen dat ook niet doen en doorgaans geloven zij alleen wat hen uitkomt om te geloven. En vaak wordt op die manier de bedrieger bedrogen.

Maar nu heb Ik het niet over die onwaarheid om van waarheid te onderscheiden. Alhoewel vele gelovige mensen te goedgelovig en te goed van vertrouwen zijn in hun onbetrouwbare medemensen, omdat iemand niet vertrouwen door hen aanvoelt als afdwaling van liefde, wat het niet is. Want heb Ik niet gezegd, zo zachtmoedig als duiven, maar ook zo slim als de slang? Het gaat Mij er nu dan ook niet om de wereldse verhoudingen tussen waarheid en onwaarheid te kunnen onderscheiden, maar het gaat Mij om het onderscheid tussen de waarheid van Mijn Woord en wat mensen over Mijn Woord als waarheid zeggen of schrijven en het niet is. Vooral het onderscheid tussen wat wel of niet waar is over de uitleg van Mijn Woord, Mijn bestaan en het ware werkelijke geestelijke leven. Want er zijn mensen die daarover beslist vergissingen maken, soms zelfs moedwillig. Maar meestal, omdat zij zelf nog niet begrijpen, wat een en ander betekent of wat bedoeld wordt met Mijn Woord. Maar, als zij helemaal eerlijk zouden zijn, dan zouden zij weten dat zij het in verschillende opzichten mis kunnen hebben en eigen invullingen geven aan Mijn Woord, Mijn bestaan en werkelijk Leven. Zij zouden minstens bij hun uitleg moeten aangeven, dat het hun eigen bedachte invullingen zijn. Maar velen doen hun zegje met zo’n overtuiging de waarheid te spreken, dat het door de zachtmoedige gelovige mensen ook aangenomen wordt als waarheid.

Het onderscheidingsvermogen over waarheid of onwaarheid ten aanzien van uitleg over Mijn Woord, over Mij en Mijn liefde, en over het werkelijke leven, daar gaat het Mij om. Want het is voor alle mensen belangrijk dat Mijn Woord naar waarheid wordt uitgelegd en dat Mijn bestaan begrepen wordt en het is heel belangrijk dat Mijn liefde in alles beseft wordt. Denk er daarom niet te gemakkelijk over als je merkt dat de weergave van Mijn Woord niet helemaal juist is of uitleg over Mijn bestaan, Mijn liefde, het werkelijke leven niet helemaal juist is. De wereld mag liegen en bedriegen, maar Mijn Woord, Mijn bestaan, het werkelijke leven, Mijn ware liefde, blijf daarover altijd in waarheid. Want wie van waarheid afwijkt, wijkt van Mij af, omdat Ik Waarheid Ben!

Hemels Brood 5326

De leeuw verandert niet in een schaap. Hij kan zich voor doen als schaap, maar zich niet veranderen in een schaap. Dat beseft iedereen. Wil je niets meer met de leeuw te maken hebben, dan is het nodig hem te overwinnen, want veranderen zal hij niet.

En zo is het met veel. Veel zal niet veranderen, maar zal overwonnen moeten worden. Maar macht overwinnen met een grotere macht creëert een nieuwe leeuw. Dan is het oude overwonnen, maar er is erger voor in de plaats gekomen. Kan de leeuw dan alleen overwonnen worden door hem te doden? Dat zou betekenen dat moord en doodslag onder mensen een manier kan zijn om van je vijanden af te komen. Of is er ook nog een andere manier? Wat is die dan? Want lief zijn voor een leeuw heeft de leeuw er niet van weerhouden een prooi te zoeken en die te verslinden. Evenzo gaat het onder de mensen, wreedheden houden niet op bij het geven van liefde, dat deed het 2000 jaar geleden niet, en dat doet het nu niet.

Wie de leeuw uit zijn buurt wil hebben, doet er het beste aan een situatie te creëren waar een leeuw niet wil zijn. Waar het oninteressant is voor de leeuw. En dat is voor mensen hetzelfde, maak het oninteressant voor de machtsbeluste mensen, maakt het oninteressant voor degenen die bezitten willen, zoekt zelf geen macht, dan ben je niet interessant voor hen die macht willen, bezit niets, dan ben je niet interessant om van je bezit te worden beroofd. En mocht je dan toch geconfronteerd worden met de leeuw, verberg je dan. Want ook al heb je geen macht, geen bezit, geen status of iets dat interessant kan zijn, met je geloof in Mij, je vertrouwen in Mij, je besef van Mijn liefde, heb je toch iets, wat anderen niet begrijpen en je op willen aanvallen. Omdat gezien wordt dat jij iets hebt, wat zij niet hebben en ze begrijpen niet wat het is. Dan komt de leeuw in hen boven, je verscheuren lijkt de enige oplossing, want je kunt gevaarlijk zijn met wat je hebt en zij niet hebben. En als je dan denkt, dat je met liefde die leeuw wel verandert in een schaap, dan ziet het er moeilijk voor je uit, want geen leeuw verander je in een schaap. Beter zie je in, dat je met een leeuw te maken hebt.

En dan is het belangrijk dat je bij Mij blijft, naar Mij luistert en Mijn raad opvolgt. Want een leeuw wordt wel geen schaap, maar Ik kan de grootste leeuw wel temmen en doen vertrekken. En zo is het met de wereld gesteld, leeuwen worden opgehitst in plaats van getemd. Maar blijf je trouw aan Mij, dan zullen uiteindelijk alle leeuwen, dat zijn alle gemoederen, getemd worden. Omdat Ik het wil. En de leeuw zal geen schaap worden, maar zich wel koest houden en gedwee aan Mij gehoorzamen.

Hemels Brood 5327

Wie Mij nadert in liefde, mag altijd komen. Ik wijs niemand af die het werkelijk meent. Alle mensen zijn welkom om bij Mij te komen, niemand uitgezonderd. Niet iedereen wil komen, toch ben Ik er ook voor hen die Mij niet willen kennen. Iedereen op aarde is uit Mij geboren, ook degenen die dat niet weten, die Mij ontkennen, die denken zonder Mij te zijn. Ik ben Leven en iedereen is leven uit Mij. Dat is eeuwig onomstotelijk zo. Elke weg is een weg naar Mij toe, maar geen weg is gelijk en ene weg is langer en moeilijker dan de andere. Maar Ik ben er altijd bij. Iedereen mag op Mij vertrouwen. Mijn liefde draagt ook door moeilijke tijden.

Hemels Brood 5328

De morgengloed belooft dat het een mooie dag wordt. Want in de morgen is alles fris en vers. Naarmate de dag vordert en de dag ten einde komt, komt de nacht. Maar steeds opnieuw komt na de nacht weer de nieuwe dag. Totdat er geen nacht meer komt en het altijd dag blijft. En Ik heb beloofd dat de nieuwe dag komt. Dus neem de dag en de nacht en dan weer de dag tot het eeuwig dag blijft en alle mensen met elkaar blijvend gelukkig zijn. Want dat is de bedoeling voor alle mensen.

Ik heb alle mensen lief en Ik zie graag alle mensen met elkaar blij en gelukkig. Iedereen heeft daarvoor van Mij een weg om te gaan gekregen, een weg waarop alles wat nodig is voorbij komt, zodat iedereen uiteindelijk in Mijn liefde tot blijdschap komt, Mij kent en Mijn liefde wekt en zelf ook Mijn liefde doet. Op aarde is die weg de oefening van de een en van de ander, maar ook voor de een en voor de ander, voor elkaar. En al ziet niet iedereen zijn weg ten heil van het ware levensgeluk, toch is elke weg ten einde voor ieders ware levensgeluk en dat zal ook iedereen gaan inzien. Niet iedereen op de zelfde tijd of op dezelfde manier en even diep, maar evengoed Mijn liefde voelen. Houd allen moed, want Ik zeg jullie, alles komt goed.

Hemels Brood 5329

Je kunt iets uit plicht doen, dan zul je steeds moeten bedenken wat je hoe het beste doet. En over het algemeen gebruik je daar je verstand voor. Of je kunt iets uit liefde doen, dan zul je merken dat je steeds weet wat goed is en het beste om te doen. Want liefde komt uit je hart en in je hart ben Ik aanwezig. In je verstand ben Ik niet. Doe je iets uit liefde uit je hart, dan ben je automatisch met Mij verbonden.

Iedereen die iets uit liefde doet, is met Mij verbonden, ook al beseft diegene dat niet, zelfs al gelooft hij niet in Mijn bestaan en in zijn bestaan uit Mij, dan nog verbindt liefde hem met Mij en het beste om te doen of te laten. Wie uit liefde zijn werken doet, ook al is hij zich van Mij niet bewust, ook al kent hij Mij niet, die zal toch vreugde hebben om zijn liefdevolle werken en eens zal hij beseffen, dat zijn liefde gelijk Mijn liefde is en alle goeds wat hij deed, hem uit Mij is ingegeven. Ook van de vreugde die hij voelde, zal hij weten dat het Mijn vreugde om zijn liefde is, die hem met Mij verbonden heeft in zijn liefde.

Wie Mij niet kent en uit liefde zijn werken doet, die ken Ik wel en daaraan ga Ik zeker niet voorbij. Die zal Ik helpen Mij te leren kennen zoals Ik werkelijk ben, vol liefde voor hem en alle mensen. Want er wordt veel over Mij beweerd wat niet juist is, maar Ik zal dat recht zetten aan iedereen die uit liefde zijn werken doet en aan iedereen die Mij oprecht zoekt te leren kennen zoals Ik werkelijk Ben. En diegenen zullen ontdekken, dat zij van oorsprong gelijk aan Mij en Mijn liefde zijn. Gezegend allen die liefdewerken doen, niet uit plicht, maar uit liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 5330

Van alle mensen die de Bijbel lezen, zijn er maar weinig die de diepere betekenis er van enigszins kunnen begrijpen. De meeste mensen lezen de verhalen als gebeurtenissen, die soms wonderlijk zijn en soms niet geloofwaardig. Daardoor wordt het vaak moeilijk om uitleg over het belang van de Bijbel te geven aan medemensen. Vertellen dat je in Mij gelooft, is nog te doen, maar vooral de gruwelijke verhalen die in de Bijbel staan aan iemand uitleggen en tegelijker tijd over Mij vertellen dat Ik alleen pure liefde Ben, wordt al veel moeilijker. Want dat klinkt heel ongeloofwaardig.

Zouden degenen die in de Bijbel lezen beter begrijpen wat de ware betekenis van alle verhalen is, dan zouden zij ook beter Mijn liefde aan hun medemensen kunnen uitleggen. Want de Bijbel geeft heel duidelijk aan Wie Ik Ben, wat de bedoeling van jullie leven op aarde is, wat wel en wat geen leven is, wat wel en geen liefde is, wel en niet goed is en wat er gebeurt, als niet naar liefde geleefd wordt. Niet omdat Ik het niet naar liefde leven bestraf, maar omdat het zo is en om de mens van een blijvende ondergang in hetgeen geen liefde is te behoeden. Juist dat toont al Mijn enorme liefde, want alles wat geen liefde is, is eigenlijk tegen Mij gericht. Als iemand zich tegen een mens misdraagt, wordt hij gelijk aangepakt en bestraft, maar bij Mij niet. Ik geef iedereen de kans zich te herstellen, door Mijn Woord in de Bijbel, door gebeurtenissen, door waarschuwingen, door uitleg en door steeds Mijn hulp tot beter zicht te geven.

Alleen, veel mensen begrijpen dat niet, of willen het niet begrijpen. Zij doen liever hun eigen zin, dat vinden zij makkelijker dan naar Mij te luisteren en te doen wat Ik hen aanraad. Zelfs als Ik hen in het hart aanspreek, is luisteren voor hen nog moeilijk. Zelfs voor gelovigen die het beste willen doen, want zij bedenken veelal ook nog met hun verstand, in plaats van met hun hart. Luister met je hart, lees de Bijbel met je hart en herken Mijn Woord. Het zuivere oprechte hart herkent altijd Mijn liefde in Mijn Woord. Maar wie eigenwijs is, die denkt in zijn verstand Mijn Woord te horen en zegt dan met Mij te spreken. Maar Ik spreek niet in het verstand, alleen in het hart. Wie de Bijbel echt goed wil verstaan, die kan in zijn hart Mij aanspreken en van Mij heel goed te verstaan krijgen, wat het belang is van het begrijpen van Mijn Bijbelsgeschreven Woord. Ieder die in Mij geloven wil, is in zijn hart bij Mij welkom en zal Mijn liefde voelen.

Hemels Brood 5331

Wat is het ware zoete en het ware bittere in de mond? Zoet is wat mensen lekker vinden, maar wie voor het zoete in de mond gaat, proeft daaruit het bittere resultaat. Wie het mooie nastreeft, bemerkt dat het mooie niet het beste is. Wie voor het beste gaat, bemerkt dat hij het beste niet gevonden heeft. Want wie vindt op eigen kracht het zoetste, zonder dat het uiteindelijk bitter smaakt? Dat wil zeggen, wie zich inspant voor het mooiste en het beste, zonder Mij te vragen, zal ervaren dat wat hij zelf als juist en goed beoogt, in eerste instantie ook goed lijkt, totdat tijd voorbij gaat en blijkt dat het zo goed als het leek, niet werkelijk is. Dan zijn er situaties ontstaan, die niet de bedoeling waren en dat smaakt bitter.

Ik, jullie Schepper weet precies wat goed is en dat smaakt niet altijd zoet. Maar iedereen kan zich bedenken dat het er niet om gaat of iets zoet zal smaken, om tot het goede te kunnen komen. En nu is het van belang om te gaan begrijpen wanneer iets werkelijk zoet smaakt in de mond. Daarover zeg Ik: wat in de mond bitter smaakt, blijkt vervolgens toch zoet te smaken. Maar wie het uitspuugt voor dat de zoete smaak tevoorschijn gekomen is, die doet zichzelf tekort. Zo zijn er veel mensen die het bittere niet willen en daarmee het zoete verspelen. Wie hierover in zijn hart nadenkt, zal al gauw begrijpen wat Ik hiermee bedoel, als hij dat oprecht wil begrijpen.

Nog veel wordt door mensen zelf ingevuld, alsof het Mijn wil is. Hoed je daar voor, want daardoor ontstaan veel misverstanden, die blijvend een bittere smaak geven. Niemand doet goed, doordat hij zelf vindt dat hij goed doet. Heeft iemand bemoediging nodig, dan krijgt hij die van Mij, ook als hij er niet om vraagt. Want Ik ben een ware liefdevolle Vader voor alle mensen. Al wat Ik uitleg, aangeef, toelaat of niet toelaat, is uit liefde, werkelijk alleen uit liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 5332

Voor heel veel mensen zal het er na hun verblijf op aarde vervolgens heel anders uitzien en aan toe gaan, dan zij op aarde gewend zijn en belangrijker nog, dan zij verwachten en dan zij zich van de hemel voorstellen. Vooral degenen die Mij verwachten te zullen zien zitten op een grote troon, zullen zich verbazen. Voor velen is de hemel nog steeds een verblijfsplaats en in zekere zin is dat ook zo. Een aantal gelovige mensen begint te begrijpen, dat de hemel ook tegenwoordigheid is, een hoedanigheid. Maar ook hun voorstelling van de hemel komt nog niet overeen, met hoe zij het zullen gaan ervaren en dat zal dan ook voor ieder van hen verschillend zijn.

Want de hemel is zoals ieder zelf hemel is. Totdat iemand gelijk de werkelijk hoogste hemel is, dan is hij in Mijn hemel gelijk Mij. Die hoedanigheid is de hoogste gelukzaligheid. Maar wie op aarde goed om zich heen kijkt, die zal begrijpen dat niemand zo gemakkelijk na zijn verblijf op aarde ook maar op een miljoen mijlen afstand in de buurt van Mijn hemel komt. Veel, heel veel mensen zullen eerst in de laagste hemel terecht komen en veel in dat wat nog geen hemel te noemen is. Want de hoedanigheid van de laagste hemel heeft een kleinste hoeveelheid liefde, terwijl er nog mensen zijn zonder liefde, met alleen eigenliefde. En eigenliefde is een heel andere hoedanigheid. Wie in eigenliefde verkeert, zal eerst de ware liefde moeten leren kennen om in een hemel te komen. Niet dat er een examen moet worden afgelegd, want wie in zichzelf tot onbaatzuchtige liefde voor een medemens komt, is op dat moment al in de bijbehorende hemel, want hemel is hoedanigheid en het verblijf van geestelijk besef met bijbehorende sferen en werkzaamheden. Want werk is er in elke hoedanigheid, namelijk het leven zelf te worden of te zijn, ook als iedereen zelf geheel liefde is, zoals Ik volmaakt liefde Ben.