Hemels Brood 5178 t/m 5208

Hemels Brood 5178

In het wereldse gebeuren ontstaan steeds opnieuw allerlei problemen, dan eens hier en dan eens daar. Die problemen hebben te maken met de verschillende keuzen die mensen maken, maar vooral ook met de intenties waarmee mensen hun keuzen maken. De problemen staan daarbij in een zekere verhouding tot de mate van waarheid, liefde en wijsheid van de mensen en hun mate van nederigheid. Alle problemen vragen om oplossingen, maar het vinden van oplossingen is nauw verbonden aan de intenties waarmee mensen naar oplossingen zoeken en de intenties waarmee besluiten door hen genomen worden. Waarbij de resultaten ook weer nauw verbonden zijn aan de intenties waarop die besluiten gebaseerd zijn.

Alle mensen over de hele wereld staan op een bepaalde, maar wel verschillende, manier met elke gebeurtenis, en de daaruit voortkomende problemen, in verband en hebben een effect, wat tot in de uiterste hoeken van de aarde doordringt. Mensen maken met elkaar alles wel of niet goed. Alles is op aarde mogelijk, precies naar hoe de mens zich gedraagt. Alle meningen die tot een bepaald handelen leiden, hebben aandeel in het grote wereldgebeuren. Iedereen heeft daarbij persoonlijk de gelegenheid om te gaan beseffen, hoe en waarmee iedereen overal in het totale wereldgebeuren het best gebaat is, en iedereen heeft de gelegenheid om te gaan beseffen, dat alles wat hij voor zichzelf wil bereiken, alle welzijn, bezit, macht en dergelijke, niet bereikt wordt vanuit eigenbelang, en niet bereikt wordt als hij dat niet onbaatzuchtig aan zijn medemensen gunt. Niet bereikt wordt, als hij er niet naar zoekt om alle problemen tot een voor iedereen beste situatie te brengen, zonder daarbij aan zichzelf te denken.

Helaas, wat dat aangaat zijn er maar weinig mensen, die het belang van onbaatzuchtig handelen voor het grote wereldgebeuren beseffen. Maar jij, die het belang daarvan beseft, blijf moedig aan vasthouden aan onbaatzuchtigheid, want het effect van jouw onbaatzuchtige keuzen voor het goede, komt, ook al zie je dat niet zo duidelijk, in een heel belangrijke mate ten goede aan al je medemensen, over de hele wereld. Houd daarom moed en ga zo door!

Hemels Brood 5179

Het ware gebed aan Mij is alleen waar, als het in volledige nederigheid gebeden wordt, in het zuivere deel van het hart. Oprecht en zonder verwachting, zonder invulling hoe de mens het verhoord wil hebben. Het is alleen waar als het zonder voorwaarden of beloften gedaan wordt en volledig aan Mij gelaten wordt of Ik het verhoor en hoe Ik het verhoor. Veel gebeden van mensen aan Mij zijn door hen al ingevuld en zij zijn daarbij in de verwachting dat Ik het op de door hen ingevulde manier zal verhoren. Er zijn mensen met schulden, die Mij om geld bidden en daarbij ook aangeven om hoeveel geld het gaat. Er zijn mensen die Mij om een betere baan bidden, waarbij ook hun positie en het gewenste salaris door hen is ingevuld. Er zijn mensen die om genezing bidden en dat per direct verwachten, want Ik kan immers wonderen doen, en zij hebben zo’n wonder nodig.

Iedereen mag Mij bidden om hulp, om gerechtigheid, om genezing, om liefde en waarheid. Maar laat elk gebed zonder eigen invullingen en verwachtingen zijn. Bid in volledige nederigheid, in het besef dat je zelf niet kunt bedenken of overzien wat voor jou en je medemensen het beste is om te gebeuren. Laat het in grote nederigheid aan Mij om te bepalen of Ik je gebed verhoor en hoe en wanneer Ik je gebed verhoor. Vertrouw er daarbij op dat als Ik je gebed niet verhoor, Ik dat om goede en alleen liefdevolle redenen niet doe. Want Ik heb te maken met alle mensen, met alles wat er op aarde gebeurt en met alles wat het beste is voor alle mensen tezamen over de hele wereld, in de totale oneindigheid. Niet alleen vandaag, maar in eeuwigheid. Wat voor Mij volledig en volmaakt te overzien is, is voor een mens niet te overzien. Ik verhoor jullie gebeden, maar altijd zo, dat het ten goede komt aan iedereen en aan het doel van ieders leven op aarde, wat zowel met jullie allen tezamen als met ieder persoonlijk te maken heeft. Daarom vertrouw bij elk gebed wat je doet op Mij. Vertrouw er op dat je gebed verhoord wordt, op de juiste tijd, op de voor alles en iedereen beste manier, in Mijn liefde voor jullie allemaal. Wees volkomen oprecht als je zegt: “Uw wil geschiede”. Dan wordt je gebed in Mijn liefde het beste verhoord.

Hemels Brood 5180

Voor alle mensen op de hele wereld komt het uiteindelijk op hetzelfde neer: hoe gaat iemand met zijn leven om, hoe gaat iemand met zijn medemensen om, hoe gaat iemand met alle gebeurtenissen in zijn leven om. Met als belangrijkste: vanuit welke intentie. Waarbij iedereen de keuze heeft tussen onbaatzuchtigheid of eigengewin, waarheid of onwaarheid, liefde of het tegenovergestelde van liefde. Waarbij voor iedereen geldt, dat elke keuze een uitwerking heeft, al naar gelang de intentie van de keuze en al naar gelang de mate van eigengewin en onbaatzuchtigheid, de mate van waarheid en onwaarheid en de mate van liefde en het tegenovergestelde van liefde. Tot zover komt het allemaal op het zelfde neer, maar vervolgens is het voor iedereen verschillend. Want het is voor iedereen verschillend hoeveel vermogen, hoeveel talenten Ik iemand gegeven heb.

Nu kun je zeggen, dat is dan toch niet eerlijk geregeld. Want als de een meer vermogen heeft dan de ander, kan hij ook meer presteren dan die ander en kan hij daar ook meer voordeel van hebben. In zekere zin zou je dat kunnen zeggen. Toch is het niet zo, want er staat tegenover dat Ik van degenen met meer vermogen ook meer verwacht, of eigenlijk niet meer, maar wel precies zoveel als diegene aan vermogen heeft. Maar, omdat iedereen ook de vrijheid van keus heeft, kan iemand met veel vermogen dat gemakkelijk voor zichzelf inzetten. Wat dan wel een andere uitwerking heeft, dan wanneer hij zijn vermogen voor zijn medemensen zou inzetten en niet voor zichzelf. Het verschil tussen de ene en de andere keus laat zich zien in het grote wereldgebeuren tot in het kleine persoonlijke levensgebeuren en heeft uitwerking op alle mensen. Want al jullie doen en laten hangt met elkaar samen.

Juist omdat iedereen vrij is in het maken van zijn keuzen en juist omdat niet iedereen hetzelfde vermogen en dezelfde talenten heeft, kan er tussen jullie mensen onderling geen enkel vergelijk gemaakt worden. Want wie kan zien in welke verhouding de keuzen die mensen maken, staan, tot hun vermogen en hun talenten? Alleen Ik, jullie Schepper en hemelse Vader. Wees daarom allemaal blij dat Ik alle doen en laten van alle mensen altijd vanuit Mijn grote liefde voor jullie allemaal bezie, in een voor iedereen juiste verhouding.

Hemels Brood 5181

Hoeveel mensen vieren Pinksteren en weten wat de originele gedachtenis van Pinksteren is en gedenken dat in hun hart? Bijzonder weinig mensen. Toch is Pinksteren een van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van de mensheid, want het is hun directe verbinding met Mijn Geestelijke Wezenlijkheid in hun hart, welke eerst mogelijk werd nadat Ik Mijn heilige Geest over Mijn discipelen had uitgestort. Daarmee heb Ik het ware zuivere besef van Mijn Leven in de mens mogelijk gemaakt en aan al Mijn discipelen gegeven. Niet alleen Mijn discipelen toen, maar ook Mijn discipelen nu. Dat zijn al diegenen die Mijn liefde, Mijn leer van liefde en wijsheid in eeuwige waarheid navolgen en uitdragen vanuit hun contact met- en hun besef van Mij in hun hart.

Ja, jij bent een discipel, een leerling en een leraar van Mij en Mijn leer. Over jou heb Ik Mijn heilige Geest uitgestort om uit te dragen, bewust van Mijn werkelijke Leven in jou. Nog elke dag stort Ik Mijn heilige Geest over de mensen uit, maar aan velen gaat dat voorbij. Velen leven hun leven alsof zij de aarde geschapen hebben en het daarom hun bezit is. De mens heeft alles in bezit genomen en vaak ten koste van zijn medemensen. Dat is helemaal niet in de geest van Mijn liefde en niet in de geest van Mijn leer. Bezit is zo belangrijk geworden voor zoveel mensen, terwijl niemand ook maar iets werkelijk bezit, niets kan bezitten, omdat alles altijd alleen van Mij is en eeuwig blijft. Niemand heeft ooit iets toegevoegd aan Mijn Schepping, anders dan door gebruik te maken van wat al aanwezig was, of samen te voegen, of om te smelten, van wat al aanwezig was. Aan al wat Ik geschapen heb heeft geen mens iets bijgedragen, nog niet het minste. En toch lopen velen rond op aarde, alsof het hun verdienste is, hun bezit is, door hun toedoen er is.

Maar jullie, die Mijn discipelen zijn, jullie weten beter, over jullie heb Ik Mijn heilige Geest uitgestort en daarmee jullie hart geestelijk verlicht, met Mijn ware liefde verlicht. Gedenk dat in liefde voor Mij.

Hemels Brood 5182

Er zijn veel mensen onzeker over hun toekomst. Om meer te weten over hun toekomst gaan ze naar mensen die beweren de toekomst te kunnen voorspellen en ze betalen daarvoor, soms veel geld. Dan krijgen zij hun toekomst voorspeld. Maar is dat ook werkelijk hun toekomst? Hoe kan iemand daar zeker van zijn? Vaak begint de toekomstvoorspeller eerst dingen te vertellen over zijn klant, die hij eigenlijk niet kan weten. Zodat de klant in zijn bijzondere gave gaat geloven. Vervolgens wordt de toekomst belicht. Dat lijkt waar te zijn en de klant is er blij mee.

Maar wat voor waarde heeft het eigenlijk, om je toekomst te kennen? Ik kan iedereen zijn toekomst tot in de kleinste details vertellen, alles, zonder mankeren, tot ver in de toekomst laten weten. Maar het heeft geen waarde. Want geen enkele toekomstvoorspelling ontslaat een mens van zijn verantwoordelijkheid voor zijn van Mij gekregen leven en de keuzen die hij vrij te maken heeft. Hoe kan een mens in zijn aardse beperking de toekomst overzien? Hij kan het hooguit, in het beste geval, heel beperkt. Hoe kan Ik ieders toekomst totaal tot in de oneindigheid overzien? Omdat Ik iedereen ken, Ik weet in alle maten hoe iemand denkt, wat hij beseft, wat hij weet, wat hij wil, welke behoeften hij heeft, welke noden er zijn, welke omstandigheden een effect op hem hebben en wat dat teweegbrengt in zijn emoties, enzovoorts. Daardoor kan Ik ook zien welke keuzen diegene in zijn vrijheid gaat maken en wat dat teweeg gaat brengen, omdat alles in Mijn ordening gevat is en Ik dat allemaal van iedereen weet, ken, zie.

Ik zie elke wisselwerking tussen keuzen die mensen maken, Ik weet hoe alles in elkaar grijpt, omdat Ik Alles Ben, omdat alles en iedereen in Mijn ordening van werkelijk leven geplaatst is. Ik kan je je toekomst haarfijn vertellen, tot in het kleinste detail, maar wat geeft dat jou? Het ontneemt je de vrijheid zelf te kiezen, te leren en zelf het werkelijke leven je eigen te maken. Leef zonder je toekomst te weten, want jij bent zelf je toekomst. Jouw keuzen zijn jouw toekomst en aan de hand van jouw keuzen, weet je je toekomst. Daar heb je niemand voor nodig.

Wil je je toekomst weten, kijk dan naar je keuzen en vergelijk die met Mijn liefde, dat wijst je je toekomst: de mate van overeenkomst met Mijn liefde.

Hemels Brood 5183

Een zuiver besef. Het ware leven vraagt om een volkomen zuiver hart, om begrepen te worden. Want alleen uit een zuiver hart kan een zuiver besef over wat waar leven is, groeien. En alleen dan kan uit het verkregen zuivere besef de innige wil ontstaan om het ware leven, Die Ik Ben, in alles te zijn.

Alles wat volkomen waar is, alles wat volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid is, is zuiver. Maar nog heel veel mensen hebben nauwelijks enig besef van wat in werkelijkheid volmaakt waar is en wat in werkelijkheid volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid is. In ieder hart ben Ik, waarheid, liefde en haar wijsheid, Persoonlijk aanwezig, volkomen zuiver, waar werkelijk Leven. Iedereen kan Mij in zijn hart vinden en daarmee kan hij volmaakte waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid vinden in volmaakte zuiverheid. Maar het hele hart van de mens kan er pas volkomen mee vervuld raken, als de mens zich in alles met Mijn zuiverheid in waarheid, liefde en haar wijsheid blijvend in overeenstemming brengt.

Hoe meer de mens van Mijn zuivere waarheid, liefde en haar wijsheid gaat beseffen en hoe meer hij van de waarde daarvan voor zijn leven en vooral voor het leven van alle mensen tezamen, dus voor al zijn medemensen gaat beseffen, des te meer zal ook zijn wil ernaar getrokken worden zijn hart en zijn leven volledig in overeenstemming te brengen met Mijn zuivere waarheid, Mijn zuivere liefde en haar zuivere wijsheid. Omdat vanuit dit besef het belang er van begrepen wordt voor een samenleving in vrede en saamhorigheid en dit belang steeds duidelijker wordt. Maar meer nog, omdat die mens dan uit het zuivere besef ook begint te begrijpen, dat het niet het belangrijkste is voor de samenleving op aarde, maar veel meer voor het oneindig eeuwige leven, wat niet ophoudt als het bestaan op aarde beëindigd is. Juist en vooral voor na het bestaan op aarde van heel groot belang is.

Dan gaat die mens nog meer begrijpen, dat het veel verder gaat dan op aarde het belang van zijn eigen welzijn, maar dat het gaat om ieders welzijn, dat het niet gaat om het eigen welzijn te dienen, voorop te stellen, maar dat het gaat om het welzijn van zijn medemensen, zodat zij ook tot zuiver besef komen van het ware werkelijke leven, zodat ook bij hen de wil ontstaat het ware leven, Die Ik Ben, zuivere volmaakte liefde en haar wijsheid in zuivere waarheid te zijn. Zodat alle mensen tot gelukzalig leven komen, niet zozeer op aarde, maar juist in de eeuwigheid, Mijn zuivere liefde voor eeuwig zijn.

Hemels Brood 5184

Wanneer komen mensen in de problemen? Als ze verplichtingen aangaan die ze niet kunnen volbrengen, als ze beloften aangaan die ze niet kunnen waarmaken, als ze in nood komen door misstappen, als leugens dreigen uit te komen, enzovoorts. In al die situaties staat Satan klaar om voorstellen te doen die lijken te helpen, maar hem alleen maar macht geven over die mens. Want wie zijn voorstellen aanneemt, komt haast direct in problemen die ook om een oplossing vragen en direct staat Satan weer klaar om zich voor te doen als de goede helper, die hij beslist niet is.

Zijn voorstellen lijken altijd zodanig te zijn, dat het niet kan schaden om een leugen te gebruiken, of iemand iets af te nemen, of iets belangrijks voor iemand te verzwijgen, regels en afspraken niet na te komen. In werkelijkheid brengen zijn voorstellen voor wie ze aanneemt wel degelijk schade en vaak wel zoveel, dat er beslist iets aan gedaan moet worden. En op zo’n moment kunnen mensen in hun wanhoop keuzen maken, die Satan heel goed uitkomen en hem nieuwe macht geven, maar voor die mens niet goed zijn. Dat zijn de momenten waarop Mijn liefde voor die mens in actie komt en datgene bewerkt, wat Satan zijn macht ontneemt, maar voor die mens niet het makkelijkst is om mee te maken. Voor die mens wel het beste is om mee te maken, zodat hij van zijn schuld aan Satan verlost is.

En dat lieve mensen, is wat Ik gedaan heb, Ik heb alle schuld van ieder mens aan Satan op Mij genomen, waarmee Ik alle macht van Satan verschuldigd heb aan hem, zodat hij in werkelijkheid  geen enkele macht heeft. Maar dat kan de mens pas helemaal begrijpen en duidelijk worden, als hij in zichzelf Mij gevonden en herkend heeft als zijn Schepper, zijn ware leven, ware liefde en haar wijsheid. Mij, Jezus Christus, in zijn hart herkend heeft als zijn hemelse Vader, die er voor hem en voor al zijn zorgen en moeilijkheden altijd in grote liefde is en hem de enige ware goede weg om te gaan wijst, zodat geen schade ontstaat en alles ten goede opgelost wordt. Dan zal hij merken dat hij niets aan de voorstellen van Satan heeft, alleen aan Mij in zijn hart.

Hemels Brood 5185

Laat je niet van de wijs brengen als dingen anders lopen dan je verwachtte. Blijf je hart volgen. Houd je hart aan en ga de situatie niet verstandelijk beredeneren. Op aarde is zowel het goede als het kwade en van tijd tot tijd speelt het kwaad op en bewerkt dingen. Maar dat zijn tegelijkertijd gelegenheden om standvastig te tonen, dat je Mij niet loslaat, dat je in Mijn liefde gelooft en op Mij blijft vertrouwen. Gelegenheden om te tonen dat tegenslagen je niet afbrengen van hetgeen je op je genomen hebt om te doen vanuit Mij in je hart. Want het kwade probeert altijd het goede tot staan te brengen. En allerlei situaties brengen dat soms met zich mee. Maar geef het toch niet op en vertrouw op Mij, vertrouw er op dat de situaties zich ook weer ten goede keren en je verder kunt gaan met je bezigheden die Ik je in je hart heb gelegd.

Tegenslagen zijn er, maar blijf er niet in hangen, pak, zodra het mogelijk is, de draad van het goede weer op. Na regen komt op een gegeven moment toch ook altijd weer zonneschijn. Vertrouw daarop en ga niet bij de pakken neerzitten. Al wat er gebeurt en het goede wat te gebeuren stond dwarsboomt, blokkeert, dwarsboomt Mij, Mijn liefde, blokkeert wat goed is uit Mij voor zijn medemensen. Maar weet en besef dat Mijn liefde eeuwig sterker is dan elk kwaad en dat Mijn liefde alle mensen met al hun wel en wee, met al hun doen en laten, met hun goeds en hun kwaads, draagt en hen tot volmaaktheid brengt, waar geen kwaad meer is of ooit kan komen.

Dus, overkomt je een of ander wat het goede dat je voorhanden hebt, tot staan brengt, pak het terug op zodra je weer kunt, laat tegenslagen je daar niet van weerhouden. En vertrouw erop, dat Ik je steun en kracht geef om, ondanks tegenslagen, het werk dat Ik je in je hart leg, tot uitvoering te brengen. Volg Mij in je hart, vertrouw op Mijn liefde, hoe vaak het kwaad ook de kop opsteekt, Mijn liefde overwint in eeuwigheid, voor altijd.

Hemels Brood 5186

Hoeveel mensen beseffen, dat in het materiële het geestelijke zichtbaar gemaakt is voor de blinde ogen van de afdwaling van werkelijk leven? En hoeveel mensen beseffen, dat alle afdwaling van werkelijk leven in het materiële bestaan zijn werking heeft, zodat het verschil tussen goed en kwaad bemerkt wordt zonder dat degenen die afdwalen in de eeuwige dood eeuwig hoeven te blijven?

Via de materie is door iedereen de weg tot Mij te vinden, het ware geestelijke leven, wat volkomen waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid is. Materie houdt afdwaling vast. Materie houdt niet het werkelijke leven vast. Het werkelijke leven is vrij van materie. Het doel op aarde is niet te leren omgaan met materie, het doel is vrij te komen van materie. Los te komen van afdwaling van liefde, los te komen van al wat geen liefde is, uit eigen vrije keus. Zodra dit uit eigen vrije keus gebeurt, ontstaat bevrijding van materie en besef van het werkelijk vrije leven zonder materie. Toch zal daarbij wel de betekenis van materie begrepen moeten worden om het los te kunnen laten. Die betekenis kan alleen gezien worden, als de mens vanuit zijn vrijheid van keus ertoe komt, om materie niet letterlijk te bekijken, maar datgene wat zij tot zicht brengt te bekijken, en dat is de afdwaling van liefde, dat is alles wat geen liefde is, dat is alles wat het tegenovergestelde van liefde is.

Zoek er daarom niet naar wat de letterlijke betekenis van materie is, want het is een loos omhulsel, waarin het tegenovergestelde van werkelijk leven geketend is, zolang het zich naar het tegenovergestelde van liefde gedraagt. Het is een cirkelende spiraal, die steeds op hetzelfde punt, dat is oneindigheid, uitkomt. In alle materie is die spiraalcirkel terug te vinden, omdat die overeenkomt met de ware geestelijke spiraal die alle afdwaling leidt naar geestelijk werkelijk leven, en uitkomt in oneindigheid. Al wat materieel gevormd is, is precies berekend naar de vorm van geestelijk werkelijk leven, Mijn ware oneindige onvoorwaardelijke liefde. Zodat geen  materiële vorm op enige manier los staat van Mijn liefde, die iedereen op aarde in alles wat daar bestaat, kan zien en voelen.

En zo is het bedoeld de blinde ogen van afdwaling door de materie, welke hun eigen afdwaling weerspiegelt, tot zicht te brengen. Zicht op zijn werkelijke geestelijke bestaan uit Mij, tot besef te brengen van zijn werkelijke geestelijke leven in vrijheid, zonder materie, dat is zonder enige afdwaling van liefde, dat is werkelijk levend zijn. Dat is naar Mijn beeld en gelijkenis zijn, volmaakt zelf vrij levend zijn. Dat is volmaakt gelukkig zijn.

Hemels Brood 5187

Hoe belangrijk is het voor jou wat anderen van je denken, over je zeggen, van je vinden? Veel mensen beweren dat het hen niet uitmaakt wat een ander van ze vindt, hoe een ander over ze denkt, wat een ander over hen zegt, ze leggen het naast zich neer.

Ja, dat beweren ze, maar bij de meeste van hen zie Ik in hun hart, dat ze het zo gemakkelijk als ze beweren toch niet naast zich neerleggen. Integendeel, van binnen is hun aandacht er toch op gericht en wisselen bepaalde emoties zich af, als ze merken dat anderen een voor hen negatieve mening over hen hebben. Iedereen is in een bepaalde mate wel degelijk gevoelig voor wat anderen over hem denken, vinden, zeggen. En hoewel de meesten dat niet toegeven, het doet hen van binnen toch pijn. Vooral als wat anderen denken, niet openlijk en eerlijk is, doet het van binnen pijn. Pijn die verborgen gehouden wordt.

Maar Ik zie het en Ik zeg tegen jullie allemaal, kom met die pijn, met dat innerlijk gekwetste gevoel, bij Mij, je liefdevolle hemelse Vader. In je hart kun je altijd bij Mij komen en Ik kan je helpen de pijn los te laten en te accepteren dat niet alles op aarde naar liefde gebeurt. Ik kan je helpen te zien, dat de mening van medemensen met hen te maken heeft, niet met jou. Ik kan je helpen te zien, of wat anderen denken, vinden, zeggen, wel of geen waarheid in zich draagt. Dan kun je er lering uit trekken. Maar meet jezelf niet af aan wat anderen van je vinden, meet je alleen af aan wat Ik van je vind. En wat Ik van je vind, laat Ik je in je hart weten, als je bij Mij komt, als je het weten wilt. Dan kan Ik je precies laten zien hoe je bent, waar je het goed doet, en waar misschien nog niet.

Maar Ik beloof je, dat Mijn mening over jou je nooit zal kwetsen, nooit enige pijn zal geven, ook niet bij wat Ik je laat weten, dat je nog niet zo goed gedaan hebt. Wat Ik je laat weten, laat Ik je uit ware liefde voor jou weten, en ware liefde kwetst nooit, doet niemand pijn, stelt niemand teleur. Ware liefde geeft liefde, wekt tot liefde, waardoor elk inzicht in jezelf heel makkelijk wordt, ook het inzicht in dat wat nog verbetering behoeft. En dat is wat bij veel mensen mankeert, zij vormen een mening over hun medemensen, maar missen daarbij ware liefde en dat is wat je voelt, het mankeren van liefde. Ik heb die liefde die nodig is om in jezelf, naar waarheid te kunnen zien, wat goed en wat niet goed was, zonder pijn.

Richt je daarom niet op wat anderen over je denken, vinden, zeggen. Of het nu grond van waarheid heeft of niet, kom bij Mij en in ware liefde help Ik je om zonder pijn jezelf te zijn, wat anderen ook vinden. Wat zij wel of niet vinden, doet er helemaal niet toe, maar wat Ik in ware liefde vind, dat alleen doet er toe en dat, lief mens, kwetst nooit en doet nooit pijn.

Hemels Brood 5188

Als je een rechte lijn trekt met een stift op papier, dan zie je die lijn als haarscherp recht. Maar bekijk je de lijn door een vergrootglas, dan zie je dat de lijn toch niet zo scherp recht is als je zonder vergrootglas zag. Er zijn onregelmatigheden te zien. En bekijk je de lijn nog meer vergroot, dan zie je nog meer onregelmatigheden. Hoe meer vergroot, des te meer onregelmatigheden zie je, de lijn is helemaal niet zo scherp recht.

Alles wat je ziet, wordt anders als je het vergroot of verkleint. Al wat er is, wordt anders als je het vergroot of verkleint. Waar ga je van uit, van het gemiddelde, van het kleinste, of van het grootste zicht? En wat is het werkelijke zicht, is dat groot, gemiddeld, of klein? Hoe meer je iets vergroot, des te meer zie je. Maar wanneer is iets zo uitvergroot dat je alles ziet wat er te zien is? Ik zeg je, er is altijd meer te vergroten en meer te zien van wat er is. Dat gaat door tot in de oneindigheid. En dat kun je overal op toepassen. Op voorwerpen, op gevoelens, op kennis, op besef. Op besef van leven, besef van werkelijk leven, besef van oneindig eeuwig leven. Wat je nu weet, kent, ziet, voelt, beseft, heeft zijn maat.

Op aarde heeft alles zijn maat. Maar niet iedereen ziet, beseft, weet, kent, voelt in dezelfde mate van vergroting of verkleining. Je kunt zeggen, de gemiddelde lengte van alle mensen op aarde is dit getal. En je weet, dan zijn er mensen korter en mensen langer dan dat getal. Zo is het met ieders zicht op werkelijkheid, de een ziet meer, de ander ziet minder dan het gemiddelde, maar er zijn daarbij altijd mensen die het minste zien en die het meeste zien, er is altijd een langste en een kortste mens. Anders is er geen gemiddelde. En nu zeg Ik over werkelijk leven, er is geen gemiddelde, geen gemiddeld leven! Er is geen begin, geen eind, alleen eeuwigheid, eeuwig leven, oneindig. Hoe verkleind of vergroot je kunt zien, leven blijft altijd leven. Niet te zien, alleen te zijn. Te beseffen. Te kennen. Te weten. Te voelen. Net zoveel als je vergrootglas vergroot.

En wat is nu jouw vergrootglas? Jouw vergrootglas is je mate van wil om Mijn leven, wat het Enige werkelijke Leven eeuwig is, zelf te zijn. De mate waarmee je jouw wil overeen brengt met Mijn wil, met Mijn werkelijke waarheid, met Mijn onvoorwaardelijke liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Jouw vergrootglas is de mate van overgave aan Mijn liefde en waarheid in je doen en laten. Houd er rekening mee, dat alle mensen hun eigen vergrootglas hebben en dat die allemaal verschillend zijn. Maar wie bij Mij komt, die toon Ik, als hij wil, precies de maat van zijn vergrootglas en die mag zonder vergrootglas door Mijn liefde verder zien en begrijpen, dan zijn vergrootglas reikt, zien en begrijpen wat Mijn liefde in waarheid voor alle mensen is en doet.

Hemels Brood 5189

Kom bij Mij als je moe en belast bent. Kom bij Mij en Ik geef je rust. Ik neem je last en je zorgen van je over. Of wil je het liever alleen doen, zelf oplossen, zonder Mijn hulp, zonder eerst even tot rust te komen? Want je bent vrij, dus de keus is aan jou. Als je in Mij gelooft, in Mijn liefde en trouw, wat weerhoudt je dan om bij Mij te komen, in je hart bij Mij te komen en de rust aan te nemen die Ik je in je hart kan geven? Misschien denk je dat jij het alleen moet klaren, dat dat de bedoeling is, dat jij verantwoordelijk bent voor je doen en laten en in je handelen zelf tot oplossingen uit liefde moet komen. Maar waar haal je de kracht en de liefde vandaan?

Ik kan je zeggen, er is maar Eén Bron voor alle mensen waaruit zij waarheid, liefde en wijsheid kunnen putten, waaruit zij kracht om tot het juiste handelen te komen kunnen putten. Die Bron ben Ik, jullie Schepper, die jullie leven geeft. Als je denkt dat je zelf liefde kunt zijn, uit eigen vrije keus, dan begrijp je niet goed, waar jouw liefde die je wilt zijn, vandaan komt. Want hoe je het ook wendt of keert, ware liefde komt altijd uit Mij, niet anders dan uit Mij, je Schepper, Degene Die jou je leven in vrijheid geeft. In vrijheid, ja. Maar als je van iemand iets krijgt, is het dan eerlijk, is het dan juist om te doen alsof dat van oorsprong al van jou is, alsof je het niet gekregen hebt, alsof het je eigen verdienste is? Zou het dan niet juist zijn om de Gever te noemen?

Ja, Ik geef je leven en Ik ben eeuwig de Bron van Leven, de Bron van je liefde, de Bron van waarheid in alles. Als je iets op jezelf wilt doen, dan mag dat, maar alles wat je uit liefde doet, komt uit Mijn Bron, niet anders dan uit Mij, de Bron van jouw leven. En kijk, als je bij Mij komt, Mij jou laat helpen, dan kun je nog veel meer uit Mijn Bron van waar leven putten dan je ooit dacht dat mogelijk is. Dan kun je ook de rust ervaren die Mijn liefde je geeft. De keus is aan jou, doe je het met moeite zelf of in alle rust samen met Mij?

Hemels Brood 5190

Goed doen of niet goed doen, dat is de keus. Wie kiest voor goed doen, kiest voor Mijn goed doen. Want goed doen is altijd Mijn goed doen. Alleen de keus is aan de mens. Als iemand ervoor kiest om zijn medemensen goed te doen en niet beseft dat het goed doen Mijn goed doen is, maar denkt dat het zijn goed doen is, is het toch goed doen. Dus goed.

Maar degenen die denken dat het hun eigen goed doen is, ontkennen Mij. Mijn goed doen brengt zegen. Maar voor wie denkt zelf goed te doen, blijft het nodig om in te zien, om tot het inzicht bij zichzelf te komen, dat goed doen altijd Mijn goed doen is. Om mensen tot dat inzicht te brengen, inspireer Ik mensen om duidelijk te maken dat Ik de Bron Ben, zegen geef, goed  doe, niet zij. Wie uit Mijn Naam Mijn leer, Mijn Evangelie, verkondigt, om zijn medemensen tot het juiste zicht te brengen, tot besef en kennis van Wie Ik Ben, kan geen steun geven aan het goed doen van mensen die denken dit uit zichzelf te doen en niet beseffen dat het alleen hun keus is, maar Mijn goed doen. Want zou hij dat wel doen, dan zou hij enerzijds Mij bekennen en anderzijds Mij ontkennen. Dat gaat niet samen.

Degene die Ik inspireer om van het goede doen uit Mij besef te geven aan zijn medemensen, die dat besef niet hebben, heeft een moeilijke taak. Want Satan heeft het graag dat mensen Mij ontkennen en doet er alles aan om het goede wat mensen denken uit zichzelf te doen, tot een grote waarde voor de samenleving te verheffen en daarmee Mijn aandeel zo veel mogelijk te verloochenen. Degenen die er aan vast blijven houden het goede in Mijn Naam te brengen, worden daarbij als ongemakkelijk en onnodig kritisch beschouwd. Maar juist is het van tijd tot tijd heel nodig om kritisch te zijn. Juist in dit soort situaties. Want al is goed doen altijd Mijn goed doen en dus goed, het blijft niet goed om Mij te verzwijgen en daarmee Mij te ontkennen als Degene Die goed doet.

Wie Mij kent en weet dat alle goed doen, alle liefde, alle waarheid, Mijn waarheid, Mijn goed doen, Mijn liefde is, die begrijpt heel goed wat Ik bedoel en houdt vast aan Mijn Naam.

Hemels Brood 5191

Waarnemingen die een mens op aarde doet zijn altijd beperkt, blijven altijd binnen de grenzen van zijn vermogen. En in het geheel genomen, weet hij niet hoeveel vermogen hij heeft. Als er een enorm grote hoeveelheid van iets is en iemand heeft zicht op een deel daarvan, maar weet niet hoe groot de hoeveelheid is, weet hij ook niet in welke verhouding zijn deel staat tot het grote geheel.

Zo is het met de mens op aarde. Iedereen beseft een deel, maar niemand kent het grote geheel, zodat ook niemand de verhouding van zijn besef tot het grote geheel kent. En Ik zeg jullie, het grote geheel is oneindig, zodat van geen enkel deel de verhouding tot het grote geheel ooit gezien kan worden. Maar er kan wel een eenheid ontstaan met het grote geheel, iedereen kan in eenheid komen met het grote geheel. Ik Ben Alles, Ik Ben het Grote Geheel en in eenheid met Mij heeft iedereen in de oneindigheid van het grote geheel totaal zicht op zijn leven, wat hij uit Mij leeft. Hoe meer iemand in eenheid met Mij leeft, dat is, zijn keuze van handelen gelijk maakt aan Mijn liefde en haar wijsheid, des te meer zicht zal hij hebben op Mij, Wie Ik Ben, en zijn eigen werkelijke leven uit Mij. Waarbij tegelijk zijn besef van beperking groeit, wat een zekere benauwing kan geven, als hij de nederigheid nog niet gevonden heeft, te aanvaarden dat hij zelf niets is, niets heeft, niets kan. Als een mens de nederigheid nog niet gevonden heeft, waarin hij kan beseffen dat hij nooit zelf zal zijn, nooit iets zal hebben, nooit iets zal kunnen, nooit iets zal kennen, zonder Mij, zonder Mijn leven, zonder zijn vrijwillig één zijn met Mij, in volkomen waarheid, volkomen liefde en haar volkomen wijsheid, die geheel en alleen uit werkelijk onvoorwaardelijke geheel onbaatzuchtige liefde voortkomt, zal hem dat besef van beperking van tijd tot tijd benauwen.

Wie kan weten in welke mate hij al in eenheid met Mijn liefde en haar wijsheid is, als hij Mij in Mijn oneindige omvang, zoals Ik in eeuwigheid Ben, niet kent? Alleen diegene die uit eigen vrije wil in volledige eenheid met Mij is. Aan degene die dat niet is, zeg Ik, wees in nederigheid zoals je bent, aanvaard in nederigheid je beperkingen, zoek Mij in liefde zoveel je kunt en vertrouw eenvoudig op Mij en Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 5192

Leven op aarde is altijd een samenwerking tussen de mens en Mij. Tussen jou en Mij. Het is aan de mens hoe onze samenwerking verloopt. Het is aan jou hoe onze samenwerking verloopt. Nu vraag je je wellicht af, maar al die mensen dan, die niet in Uw bestaan geloven, die hebben toch geen samenwerking met U? Daarop zeg Ik je, zij hebben misschien geen besef van onze samenwerking, maar hun leven verloopt, net als dat van iedereen, evengoed in samenwerking met Mij. Hun bewuste aandeel aan die samenwerking is minimaal, dat wel, maar ieder mens op aarde leeft in samenwerking met Mij, met Mijn liefde en haar wijsheid.

Het gaat er daarbij niet om of iemand met Mij samenwerkt, maar hoe bewust hij van die samenwerking tussen hem en Mij is en hoe bewust hij voor samenwerking met Mij kiest. Welke werkzaamheden een mens ook doet, hij heeft er altijd Mijn kracht voor nodig, of hij dat nu wel of niet beseft. En dat is al samenwerking. Maar tussen alle mensen over de hele aarde is ook altijd samenwerking, ook al zijn mensen zich daar niet van bewust en denken ze, dat wat ze doen of laten, geen effect heeft op alles en iedereen, dat heeft het wel. Het één duidelijker merkbaar dan het ander, maar alles heeft effect op alles. Zou Ik daar geen aandeel in hebben, dan zou er geen leven zijn, dan zou alles steen en onbeweeglijk zijn. Maar Ik heb de mens in de materie tot leven gewekt, hem het leven met Mijn adem ingeblazen. Zodat in het dode, in materie, leven gekomen is, beweging, besef van bestaan, besef van leven, Mijn leven.

Iedereen is in Mijn leven wat hem gegeven is altijd in samenwerking met Mij, met Mijn kracht, Mijn liefde en haar volmaakte wijsheid. Wil je in samenwerking met Mij je werken doen, dan versterk je onze samenwerking. Komt er samenwerking tussen twee of meer mensen en Mij tot stand, dan versterkt dat de samenwerking nog meer en dan zal dit ten goede komen aan alle mensen. Vergelijk het met een steen die in het water gegooid wordt en uitdijende cirkelende rimpelingen in het water teweegbrengt. Als een persoon met Mij samenwerkt voor het goed van zijn medemensen, geeft dat rimpelingen als van een kleine steen. Als meer mensen met elkaar in Mijn Naam met Mij samenwerken, geeft dat rimpelingen als van een grotere steen. Zo geeft alles wat uit het hart gedaan wordt, uit ware liefde samen met Mij en je naaste, veel goeds aan alle mensen. Ook al gebeurt dat onzichtbaar, het komt alle mensen ten goede.

Hemels Brood 5193

Als je met je hart, vanuit je hart, naar je verstand gaat, is het goed, dan houdt je hart de leiding. Maar als je met je verstand, uit verstandelijke overwegingen, redeneringen, naar je hart gaat, zal het verstand de leiding over het hart nemen en wat het hart zegt, laat weten, overstemmen. Dat is minder goed, want in het hart kun je Mijn adviezen vernemen, in het verstand kun je die begrijpen, maar in het verstand zelf verneem je Mijn adviezen niet.

Wanneer het verstand vanuit redenering eenmaal een standpunt heeft ingenomen en daarmee naar het hart gaat, dan blijft het standpunt wat ingenomen is het belangrijkste om vanuit te gaan, dat lijkt meer zekerheid te geven dan wat het hart aangeeft. Omgekeerd, wanneer eerst naar het hart gegaan wordt en geluisterd wordt naar wat het hart aangeeft, dan kan het verstand dit wel of niet begrijpen, maar dan blijft hetgeen het hart zegt het belangrijkste uitgangspunt. Dit verstand of hart is te vergelijken met jij of Ik, is het eerst jij en dan Ik of eerst Ik en dan jij? Redeneer je eerst zelf en kom je daarna bij Mij, of kom je eerst bij Mij en laat je Mij aan het woord? Want vaak komt het bij mensen voor, dat zij eerst zelf redeneren en tot conclusies komen. Maar vaak kunnen zij het met hun verstand niet helemaal sluitend krijgen. Soms verzinnen mensen dan zelf iets om het sluitend te krijgen, of ze komen bij Mij en verwachten dan van Mij dat Ik hen het nodige aanreik om het sluitend te krijgen. Maar doorgaans klopt de redenering niet en is die niet sluitend te krijgen.

Daarom is het belangrijk om altijd eerst naar je hart te komen, zonder eerst zelf te redeneren, zonder dat je al standpunten hebt ingenomen. Want in je hart is Mijn stem, is Mijn raad, is Mijn advies zachter dan de redenering van het verstand. Zonder de redenering van het verstand is dat wat Ik je in je hart aanreik beter, duidelijker te verstaan. Daarom raad Ik iedereen aan, oefen je er in om altijd bij alles eerst naar je hart te gaan en naar Mijn zachte stem, Mijn zachte raad, Mijn advies in je hart te luisteren. Oefen elke dag, elk moment van de dag, om met alles altijd eerst naar je hart te komen en naar Mij te luisteren. Dat is het beste voor alles en iedereen.

Hemels Brood 5194

Alles komt ergens uit voort. Het Eerste is eeuwig uit Mij. Dat is alle Leven. Omdat Ik Alleen Leven Ben en leven geef aan alle mensen, aan al wat leeft. Waarbij alleen de mens zich er van bewust is te leven en zich er van bewust is dat hij kan kiezen wat te doen met zijn leven, dat hij zelfstandig vrij kan kiezen.

Wat een mens kiest komt altijd ergens uit voort. Uit een gedachte, een conclusie, een besluit, een overtuiging, een gevoel, een ervaring, een emotie, een wil, en dat komt allemaal ook weer ergens uit voort. Uit gebeurtenissen, uit verlies, uit …, vul maar in. Maar ergens ligt een begin bij de mens. Een begin waaruit wat hij doet of niet doet voortkomt. Wat een mens doet of niet doet komt vaak niet voort uit iets van kort geleden, maar vaak uit lang daarvoor en lang daar nog voor. Waar iets uit voortkomt gaat vaak tot ver in het verleden terug. Tot het eerste begin van bijvoorbeeld een gedachte, die ergens in het verleden door een situatie ontstaan is. Maar die aanleiding is iemand zich al lang niet meer bewust, veel is niet meer bewust in het geheugen en hoewel de eerste aanleiding allang achterhaald is, wordt nog steeds dezelfde reactie gegeven. Daardoor zijn reacties van mensen vaak grillig en missen zij fundament, fundament in Mij.

Uit Mij is eeuwig geen begin en geen eind, maar werkelijk Leven. Mijn werkelijk Leven is Alles, volmaakt. Komt niet voort uit, is eeuwig onveranderlijk Zijn Die Ik Ben. Elk mens, iedereen, die uit vrije keus Mij is, reageert niet uit iets van daarvoor en daarvoor, niet uit een eerste iets, maar uit wat eeuwig werkelijk Is, het eeuwig werkelijk Zijn, Mij, de Bron van alle Leven. Wie uit Mij reageert, reageert uit het Eerste eeuwig onveranderlijke, direct uit wat werkelijk waar is, direct uit wat werkelijk onvoorwaardelijk liefde is, direct uit wat niet te overtreffen wijsheid is uit onvoorwaardelijke liefde, zonder invloed van zijn ervaringen die hij opgedaan heeft in zijn leven, zonder overwegingen, zonder te bedenken wat hem geleerd is, maar direct uit de Bron, van Alle Leven Die Ik Ben.

Alles komt ergens uit voort. Maar ben jij je bewust waaruit jouw reacties voortkomen? Want heel, heel veel mensen zijn zich dat niet bewust en nemen ook de moeite niet om dat te beschouwen. Maar kijk, dat hoef je ook niet te beschouwen. Want tot hoever terug kun je gaan, om tot het eerste begin van je reacties te komen? Dat heeft dus geen enkele zin. Maar wat wel zin heeft, is je reacties op wat dan ook eerst met Mij, de Enige Bron van jouw leven, te overleggen, om eerst in je hart bij Mij, je Schepper en hemelse Vader te komen. Dan kan jouw reactie steeds door Mij gevoed worden uit het eeuwig ware Zijn Die Ik Ben, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Dan is jouw reactie Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid en daarmee is jouw reactie in alle werkelijkheid de beste reactie voor iedereen. Als je dat wilt en er de moeite voor wilt doen.

Hemels Brood 5195

Voor de mensen die het goed willen doen, die naar waarheid en liefde willen handelen, zijn de keuzen waar zij van tijd tot tijd voor komen te staan, niet makkelijk. Vooral als het om situaties gaat waarbij de ene keus de ene mens goed doet, maar de ander niet en de andere keus de andere mens goed doet, maar die ene niet. Welke keus is dan de beste, als je niemand tekort wilt doen? Vaak zijn er dan allerlei overwegingen om tot de juiste keus te komen, maar steeds met het gevolg, dat de een geholpen is en de ander niet. In het hart lijkt een antwoord niet te vinden. Wat te doen, wie wel, wie niet, wat wel, wat niet? 

Bij al die moeilijke keuzen, is de aandacht er vaak vooral op gericht, goed te willen doen aan alle betrokkenen, het belang van alle betrokkenen. Maar wat is in het belang van alle betrokkenen? Daar draait het om. In de meeste gevallen wordt naar het belang vanuit het wereldse denken gekeken, naar het welbevinden van de betrokkenen, naar wat zij graag willen. Het werkelijke belang voor alle mensen wordt daarbij uit het oog verloren. Het werkelijke belang is ieders groei in geestelijk besef van waar leven en ieders groei in besef van wat Mijn liefde is en doet en de groei om zelf uit vrije keus naar Mijn liefde te handelen vanuit Mij in het hart. En daarbij is aards welzijn eigenlijk niet van belang, maar zo goed als alle mensen vinden aards welzijn wel van belang en dat is dan ook wat als goedheid gezien wordt, om daar met elkaar naar te streven en dat iedereen te gunnen.

Als dat de motivatie van goed doen aan de naaste is, dan trek Ik Mij terug, want dat ligt niet in Mijn lijn. Het gaat er op aarde niet om, dat iedereen tot welzijn komt, goed doorvoed, gezond en in harmonie met elkaar. Het gaat er om dat mensen tot werkelijk leven komen, de weg afleggen die hen tot werkelijk leven brengt. Als het werkelijke leven via een gezamenlijk welzijn, volle gezondheid en in gezamenlijke harmonie te bereiken was door alle mensen, dan zou Ik toch wel Degene zijn Die de situatie op aarde daarnaar zou hebben ingericht. En alle moeite en pijn zou Ik dan toch zeker niet toegelaten hebben. Maar nu juist heb Ik de situatie op aarde niet zo ingericht en moeite en pijn wel toegelaten. Daarom, zoek niet het gemak van het gezamenlijke welzijn in harmonie met elkaar, zoek Mijn koninkrijk in harmonie met Mij en je komt in harmonie met alles en tot hemels werkelijk welzijn.

Hemels Brood 5196

Voeding. Er is veel verschillend voedsel over de hele wereld verspreid aanwezig. Dat varieert van heel slecht en weinig voedend tot heel goed en zuiver. Sommige mensen zijn door armoede gedwongen tevreden te zijn met weinig voedend voedsel en anderen hebben de keus om het beste voedsel te nemen. Er zijn mensen die in allerlei opzichten uitzoeken welk voedsel het beste is en daarvoor kiezen. Alleen, hoe kan iemand zeker weten wat voor hem het beste voedsel is? Want ieder mens heeft een voedselvertering welke aan hem aangepast is en ieder mens is uniek, dus ook de voedselvertering is uniek voor ieder mens.

Als we het over geestelijke voeding hebben, hebben we het over een vergelijkbare situatie. Ieder mens heeft geestelijke voeding nodig en net zoveel verschillend lichamelijk voedsel er over de wereld verspreid is, is er ook geestelijk verschillend voedsel. En alweer, ook voor de een anders te verwerken, dan voor een ander. Ook de keuzen die mensen maken voor geestelijke voeding zijn heel verschillend. Bij het kiezen van voedsel voor het lichaam zijn sommige mensen heel precies, waar het gaat om wat het beste voor het lichaam is of wat zij het lekkerst vinden. Maar voor het ware leven is wat het beste is voor het lichaam, wat een mens kiest, eigenlijk niet zo van belang. Maar wat iemand aan geestelijke voeding kiest, is van groot belang.

Alhoewel er in de Bijbel allerlei aanwijzingen over het wel en niet nemen van bepaalde voeding staat, zijn deze aanwijzingen voor het lichaam helemaal niet van belang, maar als geestelijke voeding zijn die aanwijzingen juist van het grootste belang. Daarbij is het van het grootste belang om die aanwijzingen niet letterlijk te nemen, maar te begrijpen wat er geestelijk mee bedoeld wordt. En daar is het geestelijk contact met Mij voor nodig. Wil je bijvoorbeeld begrijpen wat het geestelijk betekent geen varkensvlees te eten, kom dan in je hart bij Mij en Ik laat je weten dat het er niet om gaat lichamelijk geen varkensvlees te eten, maar om de geestelijke betekenis, je afzijdig te houden van valse praktijken. Varkensvlees betekent valse praktijken, betekent houd je daar niet mee bezig, blijf daar vrij van in je doen en laten. Als er staat, eet honing, dan heeft dat de betekenis, wees mild voor je medemensen. En zo staat er veel in de Bijbel als geestelijk advies, maar verpakt in letterlijke begrippen. Zodat de mens bij Mij moet komen om te begrijpen en niemand het mooie van Mijn leer kan vertrappen. En al degenen die het letterlijk nemen, dus geen varkensvlees eten en vooral wel honing eten, zal hen dat geen schade doen.

Maar voor degene die begrijpt wat Ik geestelijk aangeef met Mijn voedsel adviezen, brengt het zegen, als hij Mijn adviezen opvolgt. Zo is de Bijbel voor iedereen het juiste voedsel.

Hemels Brood 5197

Op aarde voltrekt zich het langlopende drama van afvalligheid van Mijn liefde en tegelijkertijd het langlopende proces van Mijn redding van alle afvalligheid. Dat wil zeggen, dat op aarde enerzijds de afvalligheid van Mijn Geest door de aardse bewoners op aarde tot uitwerking komt, wat alle drama dat op aarde plaatsvindt tot gevolg heeft, terwijl tegelijkertijd deze uitwerking, met alle gevolgen, door Mij geleid tot de redding ervan komt. Tot redding van alle bewoners van de aarde, die allemaal onderdeel zijn van de gevolgen van de afvalligheid van de ene geest, die door Mij in de materie van de aarde gebonden is, terwijl hem, gebonden in materie, toegestaan is, zijn afvalligheid tot uitwerking te brengen.

Hoewel de uitwerking van zijn afvalligheid op de aarde groot drama teweegbrengt, welke in het hele universum alleen op de aarde plaatsheeft, wordt tegelijk daardoor alle afvalligheid tot het ware leven teruggebracht. Door die uitwerking wordt iedereen die op aarde verblijft, door Mij geleid, verlost van alle afvalligheid, welke ook genoemd wordt van alle zonden en de gevolgen daarvan. Daarbij heeft iedereen de vrije keus. Deze vrije keus staat niet op zichzelf, maar staat in verbinding met Mij en de in de aardse materie gebonden afvallige geest, die vanuit zijn gebondenheid toch een afgemeten macht heeft, over al wat op aarde van Mij plaats gekregen heeft. Die macht is zodanig, dat zij, in Mijn liefde gevat, hoewel met veel pijn en moeite, aan allen die op aarde verblijven, de weg biedt om tot Mij te komen, en tot eeuwig gelukzalig leven te komen, in het persoonlijke besef van Mijn bestaan in alles en iedereen.

Hoewel iedereen op aarde in meer of mindere mate meegetrokken wordt door de macht van de afvallige geest, zijn er van al degenen die op aarde verblijven, geesten die van oorsprong zuiver uit Mij zijn, en geesten die in een zekere mate een oorsprong hebben uit de afvallige geest. De van oorsprong uit Mij zuivere geesten hebben de keus zelf gemaakt de weg over de aarde te gaan en, door Mij toegelaten, op aarde te komen, waarbij zij geen geheugen hebben aan hun voorgaande levenssfeer uit Mij en zelf moeten leren om te gaan met hun verblijf op aarde en het drama wat zich op aarde voltrekt. Alle andere op aarde verblijvende geesten hebben een andere achtergrond, die ook niet meer in hun geheugen terug te vinden is. Het gedrag van de uit Mij zuivere geesten is derhalve doorgaans anders en vaak meer in contact met Mij, omdat een zekere herkenning altijd in hen aanwezig is, dan de uit andere sferen aanwezige geesten.

Allen zijn hoe dan ook op een of andere manier onderdeel van het drama wat zich op aarde afspeelt en hoe dan ook onderdeel van het genezingsproces, wat zich tegelijkertijd, juist door alle drama op aarde, voltrekt. Dat is Mijn grote geheim dat zegen brengt aan alles en iedereen die ooit op aarde verblijf heeft gehad, verblijf heeft en verblijf nog krijgt. Daarom, ieder die op aarde verblijft, wees, hoewel in pijn en moeite, toch ook vol vreugde, want jullie, jou, is het gegeven opgenomen te worden in de heerlijkheid van Mijn hemelen, in Mijn Persoonlijke aanwezigheid, het eeuwige leven, de eeuwige gelukzaligheid van zelfbewust persoonlijk zijn, Mijn Zijn.

Hemels Brood 5198

Er zijn verschillende redenen om iets te leren. Leren omdat je het leuk vindt te leren, leren omdat het nodig is iets te leren, leren om er beter van te worden in een of ander opzicht, leren om van een moeilijke situatie verlost te zijn of te worden en er is leren waardoor inzicht verkregen wordt. Dat laatste leren is Mijn leren, dat wil zeggen, hoe en waarom Ik jullie tot leren breng. Mijn redenen om jullie verschillende dingen te leren, is om jullie tot inzicht te brengen. Tot inzicht van waar leven, tot inzicht van wat waarheid is, ware liefde is, inzicht tot de bedoeling van jullie verblijf op aarde.

Als Mijn leren aan jullie in een moeilijke situatie gevat is, is het toch alleen om je inzicht te geven, niet om van de moeilijke situatie af te leren komen of mee om te leren gaan, niet om er aards gezien beter van te worden in enig opzicht of om het leuker te maken. Elke lering heeft ten doel geestelijk tot meer inzicht van leven, waarheid, liefde en haar wijsheid te komen. Wie bij moeilijke situaties er naar gaat zoeken, wat hij ervan te leren heeft, zal dat niet vinden. Want wat er te leren is, gaat niet in het bewuste, om van de misschien moeilijke situatie af te komen, om te begrijpen wat er geleerd moet worden of om Mij tevreden te stellen, maar om inzicht te krijgen in werkelijk leven, om geleidelijk aan inzicht in werkelijk leven je eigen te maken, op een natuurlijk invloeiende wijze vanuit Mij, vanuit Mijn liefde.

Want met het groeien van het juiste levensinzicht als eigenheid, wordt het geen keus meer om iets wel of niet goed te doen, maar heb je het goed doen als eigenheid verworven, blijvend verworven, je eigengemaakt. Dat leren heeft de werkelijke levenswaarde, wat al het andere leren uit willen leren, om welke reden dan ook, niet heeft. Daarom, neem alles aan als Mijn leren en niet als eigen leren, leer wat werelds gezien te leren is, en laat Mij je leren om meer en meer tot werkelijk levensinzicht te komen, zacht en invloeiend uit Mijn liefde. Zodat je, wat voor jouw ware leven belangrijk is, voor jouw eigen zijn belangrijk is, door alle nodige inzichten van waar leven je eigen te maken, zonder keus, zonder meer zelf ware liefde gaat zijn.

Hemels Brood 5199

De grootste moeite voor de mens bestaat er in, zijn wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil, in de vrijheid van keus. De eigen wil van de mens geeft ruimte aan verleiding. Iemand die bijvoorbeeld veel geld wil vergaren, zal gemakkelijk gebruikmaken van leugens, om wat hij wil te bereiken. De verleiding om van leugens gebruik te maken is bij het specifiek iets willen moeilijk te weerstaan en de meeste mensen geven er dan ook aan toe.

De wil is een grote valkuil. Want al wil iemand iets goed doen, maar vindt hindernissen op zijn weg, dan komt diegene vaak ook in de verleiding om die hindernissen met oneigenlijk handelen te omzeilen. Hoe vaak wordt daarbij niet gezegd of gedacht, het doel heiligt de middelen? De eigen wil in overeenstemming met Mijn wil brengen, is zo ongeveer het moeilijkste voor alle mensen. Omdat het zo vaak veel gemakkelijker lijkt om het op de eigen manier op te lossen, de verleiding weet precies datgene voor te spiegelen, wat logisch lijkt, misschien niet helemaal eerlijk is, maar afdoende om te bereiken wat iemand wil. Het gaat vaak zo gemakkelijk, zonder er dieper over na te denken, iedereen doet het zo, verdraait weleens iets, zelfs degenen die te goeder trouw zijn.

Toch ligt daar de sleutel, in de wil, de wil om iets te bereiken en het kunnen loslaten van de eigen wil om iets te bereiken, voor Mijn wil. De sleutel is het weerstaan van de verleiding. De sleutel is de bereidheid het doel dan maar niet te bereiken, als geen oplossing zonder verdraaiing of zelfs leugen gevonden kan worden. Want op het moment dat de verleiding wordt weerstaan en afgezien wordt van het doel dat men wilde bereiken, wordt innerlijk Mijn wil herkend en wordt ingezien dat met het overeenbrengen van de eigen wil met Mijn wil, er wel degelijk een weg is om een goed doel zonder verdraaiing of leugen te bereiken.

Elk goed doel is in overeenstemming met Mijn wil te bereiken. Maar niet eerder dan dat de eigen wil de verleiding weerstaat en afziet van het doel dat zonder verdraaiing of leugen niet te bereiken lijkt. Dan kan de eigen wil in overeenstemming komen met Mijn wil en kan het goede doel met vreugde bereikt worden.

Hemels Brood 5200

Sommige mensen kunnen zich goed in hun medemensen verplaatsen. Dat wil zeggen, dat ze goed aanvoelen wat er in iemand omgaat, van waaruit iemand handelt, waardoor iemand reageert zoals hij reageert en zij begrijpen dat. Maar ook en juist daardoor, voelen zij heel goed aan, hoe zij het beste diegene benaderen en met diegene omgaan. Voor een goede samenwerking tussen mensen is het heel belangrijk om elkaar goed aan te voelen. Om elkaar goed aan te voelen is het nodig dat ieder zich in de ander en zijn omstandigheden verplaatst.

Voor een goede samenwerking met Mij is het nodig, dat je je, voor zover mogelijk, in Mij verplaatst, dat wil zeggen, dat je in jezelf aanvoelt wat Ik in voorkomende situaties het beste vind om te doen of te laten. De beste plaats om Mij aan te voelen is in je hart. Voel Mij voortdurend in je hart. Van Mijn kant voel Ik iedereen in al zijn doen en laten eeuwig volmaakt aan en aangezien Ik iedereen volledig en door en door ken, ook altijd al in iedereen eeuwig aanwezig ben en altijd alles wat iemand beroert of niet beroert doorvoel, is het voor Mij geen kwestie van Mij in jullie verplaatsen, Ik ben altijd en eeuwig in jullie allemaal aanwezig en geef jullie leven, Mijn leven.

Voor alle mensen is het van groot belang om zich naar Mij in hun hart te verplaatsen en voortdurend Mij aan te voelen, zodat tussen hen en Mij de beste samenwerking blijvend tot stand kan komen, met de altijd beste resultaten vanuit de enige juiste beweegreden: ware liefde. Wie Mij in zijn hart aanvoelt en begrijpt en daarnaar handelt en met Mij omgaat, die zal vanuit zijn contact met Mij in zijn hart zich ook veel beter in zijn naaste kunnen verplaatsen en zijn doen en laten goed aanvoelen en begrijpen, zodat de onderlinge samenwerking tussen mensen, ten gunste van iedereen, ook verbetert. Voor alles en iedereen is het van groot belang om je goed in elkaar te kunnen verplaatsen en elkaar aan te voelen, maar Mij aanvoelen in het hart is daarboven van het allergrootste belang, om elkaar goed en juist te kunnen aanvoelen en je in de beweegredenen van je naaste te kunnen verplaatsen.

Om Mij aan te voelen hoef je maar in je hart bij Mij te komen, je verstandelijke denken los te laten en in je hart Mij te voelen. Dan voel je elke situatie, ieders handelen precies aan in de juiste context. Maar Mij kun je alleen aanvoelen in liefde, vergeet dat niet, alleen in liefde.

Hemels Brood 5201

Ook voor jullie, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, is nog veel van Mijn geheimenis in nevelen gehuld. Een kind is niet direct volwassen, en zo zijn jullie nog als kinderen, die langzaam door Mijn heldere licht steeds zuiverder gaan zien en daardoor tot meer inzicht komen.

Er is bij mensen de uitdrukking: “Door de bomen het bos niet meer zien”. Wat zoveel betekent als: “Door de hoeveelheid verschillende gegevens het grote geheel niet meer overzien”. En zo is het, dat jullie op aarde als het ware in het grote bos van Mijn geheimenis lopen, veel bomen zien, dat is veel zicht op onderdelen van Mijn geheimenis hebben, maar het grote geheimenis in zijn geheel nog niet voor het kleinste deel overzien. Toch proberen jullie met wat je ondertussen ziet en beseft het geheel te gaan zien, wat door jullie nog niet gezien kan worden. Wat voor jullie ook nog niet nodig is.

Laat Mij jullie eerst nog een tijdlang verder verlichten, je meer onthullen van Mijn geheimenis, zodat jullie besef groeit en jullie inzicht van werkelijk leven groeit. Want het grote geheel is oneindig en wie van jullie kan oneindig overzien? Wandel op aarde door het bos van Mijn geheimenis en verwonder je over al wat je nieuw van Mij te zien krijgt, pluk er de vruchten van, maar besef dat het slechts onderdelen zijn die je leert zien en beseffen van een oneindig veel groter geheel, dat op zichzelf oneindig is. Maar door jullie geloof en vertrouwen op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid, door jullie inzet om je leven zoveel mogelijk naar Mijn waarheid en liefde vorm te geven, neemt bij jullie de liefde uit eigen vrij zijn in je handelen toe en neemt de afdwaling van liefde af, tot jullie, in alle opzichten geheel vrij en naar eigen keus handelend, je Mijn waarheid en liefde met haar wijsheid helemaal hebben eigengemaakt.

En dan, lieve mensen, zullen jullie de enorme vreugde ervaren, Mijn geheimenissen te doorgronden en te begrijpen wat werkelijk leven is. Dan zul je Mijn liefde in overgrote gelukzaligheid zelf zijn, het eeuwige leven. Het eeuwige leven, wat eeuwig geen begin en geen eind heeft, zelf leven. Maar hoe dat kan, is Mijn geheimenis.

Hemels Brood 5202

Als Ik zeg dat Ik als zwerver kom, denk dan niet dat Ik letterlijk als zwerver kom. Bekijk dan niet elke zwerver om te zien of Ik dat ben. Want Ik ben niet specifiek een zwerver. Ik ben in alle mensen, je kunt Mij vinden in alle mensen. Maar vergis je niet, want Ik ben niet zomaar alle mensen, Ik ben waarheid, volkomen waarheid, ware liefde en haar wijsheid en daarin kun je Mij in ieder mens herkennen.

Ik kom plotseling, onverwachts. Denk dan niet, dat Ik letterlijk plotseling voor je sta en je verantwoordelijk houd voor wat je gedaan hebt, goed of niet. Maar Ik openbaar Mij in je hart op momenten dat je Mijn inbreng in een situatie niet verwacht, momenten dat je zelf oplossingen aan het bedenken bent, dan kom Ik met voorstellen en advies. Let daarop, op het onverwachte, want daar ben Ik bij betrokken. Ik kom onverwacht, als je niet aan Mij denkt en even afdwaalt, dan houd Ik je de juiste weg voor om te gaan, dan herinner Ik je even aan wat juist is en je even vergeten was.

Als Ik kom als zwerver, dan kom Ik zonder advies voor rijkdom of macht, zonder plannen om een vijand te verslaan, zonder wereldse genoegens of verlangens naar werelds bezit. Dan ben Ik arm aan werelds en politiek inzicht, arm aan wereldse macht e.d. Dan ben Ik werelds gezien niet interessant, niet bekend, geen wereldhervormer. Wel ben Ik eerlijk, oprecht, betrokken bij het welzijn van Mijn medemensen, en help Ik armen, niet aan geld, maar aan geestelijk besef van Mijn liefde en besef van werkelijk leven. Verwacht niet een zwerver die over straat gaat, maar verwacht Mij nederig, niet werelds, levend in je hart waar je arm bent aan na-ijver, arm bent aan macht, arm bent in aanzien, maar waar je moedig bent om te dragen, dat je geen aanzien hebt, niet interessant bent voor mensen, voor de machtige mensen met geld en bezit, dat mensen geen interesse hebben in jouw geestelijke rijkdom, omdat ze daar de waarde niet van inzien.

En weet je, dan ben jij die zwerver Die Ik ben, en dan kom jij op hun pad, onverwachts als zwerver Die Ik ben, en nog herkennen zij Mij niet als de zwerver die jij bent. Terwijl jij, zo arm als je bent aan geld, goederen en macht, rijker bent dan alle rijken bij elkaar, want je kent Mij, Mijn liefde, Mijn zorg, Mijn Leven. Je kent Mij als zwerver!

Hemels Brood 5203

“Zie de vogels in de lucht, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch worden zij door hun Schepper gevoed”.

Zo kunnen alle mensen door Mij, hun Schepper, gevoed worden en zo worden alle mensen door Mij gevoed, verzorgd, geleid. Maar veel mensen believen Mijn voeding niet, leiden liever zelf hun leven, kunnen of willen zich niet aan Mij overgeven in alles. Hoe kunnen zij zich overgeven aan een voor hen onzichtbare Schepper? Maar zo onzichtbaar als Ik voor mensen ben, zo onzichtbaar ben Ik ook voor de vogels, toch nemen zij Mijn voeding en Mijn leiding vanzelfsprekend als het beste aan. Ja, kun je zeggen, maar wat beseft een vogel daarvan? Vogels weten niet beter.

En precies dat is het. Weet de mens het dan wel beter? Ik zeg je, geen mens weet het beter dan Ik, zijn Schepper, zijn in alles liefdevolle hemelse Vader. En dat is nu net ook nog een belangrijk verschil met vogels, vogels zijn niet in het bewustzijn van wie hun weldoener is, maar de mensen daarentegen wel, hen is het volle bewustzijn te bestaan gegeven en dat volledig te beseffen, te weten Wie Ik ben en te weten, dat wat Ik geef en doe of niet doe altijd het beste is voor iedereen. En nu juist de mens, die beter zou kunnen weten, schuift Mijn goede gaven, Mijn liefde, al wat Ik te geven heb, Mijn leiding, terzijde, alsof hij het zelf beter kan, beter weet.

In hoeverre laat jij Mij de leiding over je leven, in hoeverre geef jij je over aan Mij, in hoeverre laat je je door Mij voeden, geestelijk voeden en vertrouw je op wat Ik je in je hart laat weten? In hoeverre denk je zelf oplossingen te vinden voor de uitdagingen in je leven en vergeet je op je gevoelens af te gaan en vergeet je in plaats van te denken, eenvoudig te doen wat je hart je uit Mij ingeeft? Veel mensen bedenken zich een strategie, een uitgebreid plan om tot een beste resultaat te komen en ja, een geordend plan geeft de beste kans van slagen. Maar denk je niet dat Mijn plan nog beter geordend is dan jij je in eeuwigheid kunt bedenken?

Durf eens enkel je hart te volgen, zodat je vanuit je hart tot een gesteld doel komt. Laat jouw plan eens los en volg eens je hart, Mij in je hart, dan zul je zien dat je stapje voor stapje via Mijn plan in je hart het beste resultaat bereikt!

Hemels Brood 5204

Ieder mens heeft in zichzelf het innerlijk Goddelijk zuiver besef. Vanuit dit innerlijk Goddelijk zuiver besef kan ieder mens alles wat voor hem van belang is naar volkomen waarheid weten. Dit innerlijk Goddelijk zuiver besef is Mijn directe contact met ieder mens. Het is Mijn directe verbinding met ieder mens persoonlijk. Ieder mens kan door dit innerlijk Goddelijk zuiver besef altijd Mijn raad, Mijn advies vernemen. Via dit innerlijk Goddelijk zuiver besef laat Ik ieder mens de juiste weg weten om te gaan en waarschuw Ik hem voor gevaar, voor misvattingen, voor keuzen die hem geen goed gaan doen, enzovoorts.

Veel mensen zijn zich van hun innerlijk Goddelijk zuiver besef niet bewust, soms is het voor hen alleen intuïtie, soms is het overwoekerd door het verstand of door allerlei eigen willen en eigenliefde. Maar voor sommigen is het als een stem in hun binnenste, of de plaats in hun hart waar ze Mij persoonlijk kunnen ontmoeten en met Mij kunnen communiceren over alles wat zij  maar willen, wat ze belangrijk vinden of wat Ik voor hen belangrijk vind. De meeste mensen gaan voorbij aan hun innerlijk Goddelijk zuiver besef. Soms bemerken ze een ingeving van Mij maar die wordt door hen gezien als intuïtie en niet met Mij, hun Schepper, in verband gebracht.

Toch, Ik ben in jou je innerlijk Goddelijk zuiver besef en geef je regelmatig inzicht, hulp, advies, soms waarschuw Ik je voor iets of iemand. Geloof maar dat wat jij als intuïtie ervaart, Ik in jou ben, Die jou laat weten wat het beste is om te doen of te laten. En als jij eens in jezelf naar dat, wat je als intuïtie beschouwt, komt, en in jezelf eens die intuïtie onderzoekt, kun je wellicht bemerken dat Ik het ben in jou, je innerlijk Goddelijk zuiver besef van wat werkelijk is, wat werkelijk goed en waar is, wat werkelijk leven is. Intuïtie is eenrichtingverkeer vanuit je innerlijk, maar Ik ben het en het kan ook tweerichtingsverkeer worden, als jij innerlijk op Mij reageert, contact met Mij maakt, door je tot Mij te richten.

Als jij je richt tot wat je denkt dat je intuïtie is, dan richt je je tot Mij, want in werkelijkheid ben Ik het, jouw Schepper, Die uit liefde voor jou, je het allerbeste gunt. Ik ben in jouw Goddelijk zuiver besef, Persoonlijk. Ik wacht op jou, tot je bij Mij komt, tot je met Mij in gesprek gaat!

Hemels Brood 5205

Voor veel mensen is het maken van een keus tussen het een en het ander niet zo moeilijk. De keus zal voornamelijk gemaakt worden voor datgene wat hen, voor hun welzijn, voor hun behoeften en wensen, het beste uitkomt. Veel mensen overwegen het maken van een keus met hun verstand, beredeneren wat hen het meeste zal opleveren. Daarbij wordt er ook wel naar het belang van medemensen gekeken, maar eigenlijk meer om in te schatten wat het meest haalbare is, dan om ook de medemens iets te gunnen. Het onderhandelen zit de mens als het ware in het bloed, of modern gezegd, in de genen.

Toch is het maken van keuzen niet voor iedereen zo gemakkelijk. Want wie in Mij gelooft, in Mijn leer van waarheid en liefde, die kan nog al eens in twijfel komen over de juiste keus. Want niemand is vrij van behoeften, van verlangens, van eigen overdenkingen, ook niet degenen die in Mij geloven en zich ervoor inzetten Mijn leer in hun leven toe te passen. En juist zij hebben allerlei overwegingen, die gaan tussen het verstand en het hart en omgekeerd heen en weer. Ze willen voldoen aan waarheid en liefde, maar is dit liefde of dat? Doen zij hier goed of juist daar? Het is vaak een vraag-en-antwoordspel tussen hart en verstand, waarbij verlangens, opvattingen, misvattingen, schoolse lering, allerlei ervaringen en ook eigenbelang een rol spelen.

Voor hen is het vaak moeilijk om bij zichzelf zeker te weten, is dit wat ik van Hem voel in mijn hart of is dat wat ik graag wil dat Hij zegt in mijn hart? Want al geloof je in Mij, al begrijp je Mijn leer, al ben je bereid om Mijn leer in je leven toe te passen, dat maakt je nog geen heilige, dat maakt je nog niet volmaakt. Dat neemt al je eigenbelang, je eigen behoeften, je eigenliefde enzovoorts, niet weg. Dan begint het  leren om het onderscheid te gaan maken tussen wat Ik je in je hart laat weten en wat je zelf invult, tussen wat wel of niet te maken heeft met eigenbelang, eigen willen, eigenliefde, enzovoorts. Het is daarom niet alleen: kom in je hart bij Mij, maar ook: wees bereid jezelf ten diepste door Mij te leren kennen. Wees bereid de pijn van herkenning en de gevolgen van het eigen willen, te dragen, vernedering te accepteren, je machteloosheid, je onvermogen aan te nemen, zonder verzet, zonder uitvluchten, zonder ze goed te praten.

Want voor wie zou je uitvluchten bedenken, voor wie zou je het goed praten, voor Mij? Voor Mij kun je nooit iets goed praten, omdat Ik volmaakt zuiver zie hoe je bent en vanuit welke motivatie jij je keuzen maakt. Voor jezelf? Wat heb je daaraan, het verblindt je alleen en maakt het je heel moeilijk jezelf ten diepste naar waarheid te kunnen zien. Voor je medemensen? Wat maakt het voor verschil voor hen? Velen kennen zichzelf niet en zullen er vooral eigen voordeel uit trekken. Het beste voor iedereen, het beste voor jou is het, om in je hart naar Mij te komen en bereid te zijn open en eerlijk naar alle motivaties van je keuzen te kijken, met Mij samen. Dan ga je zien wat Mijn waarheid is, wat Mijn liefde precies is en hoe dat ook meteen Mijn wijsheid is. En als je dat gaat zien, leer je jezelf ten diepste kennen, als je bereid bent jezelf te leren kennen door Mij.

Maar wie in alle ernst daartoe bereid is, en dat zie Ik heus in je hart, die zal bemerken dat alle pijn zoet is en tot dankbaarheid leidt, dat alle vernedering en machteloosheid verandert in rust en innerlijke vrede, door Mij, door Mijn liefde voor jou!

Hemels Brood 5206

‘De waarheid zal u vrij maken’ staat er geschreven. De waarheid ben Ik. Mijn waarheid zal jullie vrij maken, niet jullie waarheid, alleen Mijn waarheid. En dat wordt regelmatig over het hoofd gezien. Zoveel mensen, zoveel verschillende waarheden, terwijl alleen Mijn waarheid de echte werkelijke waarheid is. Neem daarom niet met minder genoegen, dan met Mijn waarheid, om tot werkelijke vrijheid te komen.

Ik ben in iedereen zelf de toetssteen van waarheid. Kom in je hart bij Mij en uit Mij kun je altijd zeker weten wat wel of niet waar is. Wat iemand ook zegt dat waarheid is, en al klinkt dat nog zo overtuigend als waar, kom toch altijd in je hart bij Mij en laat Mij eerst in je hart bevestigen of het ook werkelijk waar is. Maar pas op dat je in alle oprechtheid komt, om daadwerkelijk van Mij de zuivere waarheid te horen. Want het kleinste beetje eigenbelang, het kleinste beetje eigen invulling, eigen gedachten en eigen overtuiging, vertroebelt al je oor om Mijn waarheid zuiver te kunnen verstaan. Als je al hoopt dat iets waar is, dan vertroebelt dat al je gehoor voor Mijn waarheid.

Bij alles wat je in je hart aan Mij vraagt, is het altijd belangrijk dat je, geheel zonder eigen denken, eigen overtuigingen, eigen waarden, eigen invullingen, kortom geheel zonder eigen wat dan ook, innerlijk naar Mij luistert in je gevoel. Dan kun je er zeker van zijn dat Ik je de waarheid laat weten. Wie zich aan die van Mij gekregen waarheid houdt, is vrij van elke invloed van al wat niet waar is, vrij van alle gevolgen van leugen en bedrog die om hem heen door anderen gebruikt worden. Die doorziet elke afdwaling van waarheid. Maar let op, maak daar geen misbruik van, geef de verleidende werking van wat in de wereld omgaat geen kans om je in verleiding te brengen, de kennis van Mij in je hart anders in te zetten, dan in Mijn Naam en uit Mijn liefde. Want al wat je uit Mij in oprechtheid weet en ziet, brengt alleen zegen, als je het zuiver en alleen voor- en vanuit liefde inzet voor je medemensen.

Wie dat doet, zal in zijn hart Mijn stem dagelijks vernemen en die hoeft Mij niet te vragen, die geef Ik zonder vragen steeds meer inzicht in Mijn Enige Waarheid, het werkelijke Leven, Mijn liefde en haar wijsheid en hij heeft van Mij de vrijheid dat allemaal in te zetten waar hij innerlijk voelt dat juist en goed is, en het zal hem tot grote zegen zijn, voor zijn medemensen.

Hemels Brood 5207

Voor het behoud van al je geestelijk verworven inzichten is het nodig dat je elke dag steeds opnieuw in je hart bij Mij komt en naar Mij luistert. Want zolang je op aarde bent en nog niet in alles volmaakt Mij leeft, je soms nog aan verleiding toegeeft, verflauwt je besef van je geestelijk verkregen inzichten, als ze niet door Mij in jou herhaald worden en jij niet keer op keer, liefst bij alles, bij Mij komt voor herhaling.

Als je vandaag een gebeurtenis meemaakt en je vertelt daar een half uur later over, zul je de gebeurtenis nog vrij gedetailleerd kunnen navertellen, al zul je toch ook al details gemist hebben en hier en daar al iets vergeten zijn. Vertel je de gebeurtenis een week later, dan ben je al veel meer vergeten, zelfs vul je dan details aan, die er niet eens waren en na verloop van tijd is de gebeurtenis zo ver in je geheugen weggezakt, dat je er nog maar heel weinig zeker van weet en het verhaal een heel ander verhaal is geworden. Zou je het iedere dag weer meemaken, dan blijft het duidelijker in je geheugen aanwezig. Zo is het ook met jouw geestelijk besef, met je in contact met Mij verkregen geestelijke inzichten, de innerlijk verkregen inzichten over het ware leven. Als dat niet herhaald wordt, zakt het weg en verflauwt je besef tot een wazig geheel, wat je wellicht zelfs tot een heel andere invulling van geestelijke waarheid kan brengen. Om dat te voorkomen, is het nodig dat je elke dag, zo vaak mogelijk, in je hart bij Mij komt en contact met Mij hebt of op een andere manieren herinnerd wordt aan Mijn leer, Mijn ware liefde en de betekenis van jullie leven op aarde.

Wie een schat gevonden heeft, die onthoudt wel waar hij hem gevonden heeft, maar als het een veelomvattende schat is, zal hij na verloop van tijd alleen nog weten waar de schat ligt, maar zich de verschillende onderdelen van de schat nauwelijks meer herinneren. Zo is het met Mijn levensschat voor jou, je weet hem nu te vinden, maar blijf steeds bij Mij komen, zodat je de vele onderdelen van Mijn levensschat voor jou niet vergeet en je het gebruik van de hele schat behoudt, tot je je het ware leven, Mijn ware liefde helemaal hebt eigengemaakt en zelf in liefde volmaakt bent.

Hemels Brood 5208

Veel van wat werkelijk is, kan een mens alleen maar vermoeden. Vermoeden dat hij al voor zijn komst op aarde deel van Mij was, vermoeden dat hij na zijn verblijf op aarde zijn bewuste besef te bestaan behoudt, vermoeden wat werkelijk leven in oneindigheid is. Maar Ik beloof jullie dat het niet bij een vermoeden blijft, Ik beloof jullie dat het een zekerheid zal worden, dat je zeker weet al eeuwig deel te zijn van Mij en eeuwig deel te blijven van Mij. Dat je bestaan, bewust van jezelf, niet alleen nu op aarde zo is, maar ook oneindig daarna.

Het werkelijke leven, Mijn leven, is eeuwig onveranderlijk, oneindig, Mijn leven aan jullie ieder persoonlijk gegeven. Hoewel Mijn leven altijd hetzelfde blijft, alsook jullie leven uit Mij, is de bewustheid van Mijn leven, dat is ook jullie levensbestaan uit Mij, voor ieder van jullie verschillend en verschillend is ook hoe jullie er mee omgaan, hoe ieder mens met zijn van Mij gekregen leven omgaat. Omdat de bewustheid van Mijn leven in ieder mens verschillend is en de manier waarop mensen met hun uit Mij gekregen leven omgaan, lijkt het voor veel mensen dat leven veranderlijk is, maar werkelijk leven, Die Ik Ben, is eeuwig onveranderlijk Dezelfde.

Nu zie Ik in jouw hart, in jou die dit schrijft, dat je wel begint te begrijpen wat Ik bedoel met eeuwig onveranderlijk leven, maar nog niet, hoe dat met jouw persoonlijk besef daarvan verder zal gaan. Dat heeft te maken met je nog aardse betrokkenheid, met je verblijf op aarde in de materie. Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor alle mensen die beginnen te begrijpen, die Mij innerlijk gaan voelen. En zoals je nu van tijd tot tijd in contact met Mij kunt zijn, zo zul je dat steeds kunnen. Wie Mij eenmaal in zijn hart gevonden heeft, heeft Mij voor eeuwig gevonden. Niet alleen voor zijn verblijf op aarde, maar eeuwig, want Ik Ben eeuwig. Wie Mij kent, kent Mij eeuwig. En wie Mij eeuwig kent, zal ook eeuwig zijn wie hij is, omdat hij in werkelijkheid Mij is, Mijn eeuwige liefde.

En nu zie Ik je gedachten gaan, en zeg je in jezelf: “maar ik ben nog zeker niet volmaakt”. Waarop Ik tegen jou zeg: “jij nog niet, maar Ik eeuwig wel”. En daarmee bedoel Ik, jij in je doen en laten nog niet, maar Ik, jouw eeuwig oneindige leven, wel! Dat is Mijn liefde voor jou en voor alle mensen. Dat is jouw leven, Mijn liefde. Dat geldt voor iedereen, ook voor jou die dit leest!