Hemels Brood 5147 t/m 5177

Hemels Brood 5147

De Bijbel. De Bijbel is voor christenen het belangrijkste boek van alle boeken, omdat daarin alle aanwijzingen staan die voor de mens van belang zijn voor zijn bestaan op aarde als schepsel van God. Maar vooral ook omdat de inhoud ervan gezien mag worden als het Woord van God Zelf aan de mens. Mijn Woord.

Het is goed dat mensen de Bijbel als Mijn Woord zien, want dat is waar. Maar het is niet zo goed dat Mijn Woord nauwelijks tot niet begrepen wordt. En nog minder goed is het, dat de uitleg van Mijn Woord, gegeven door mensen die zich een machtspositie over anderen hadden toegeëigend, grotendeels niet waar is en vooral hun eigen voordeel diende en hun macht in stand hield. Nu zijn er veel mensen die de onware uitleg van datgene wat in de Bijbel staat doorzien hebben en afwijzen. Maar het gevolg daarvan is, dat ook veel mensen geen waarde meer hechten aan de inhoud van de Bijbel en het geloof in God loslaten, want God was alleen voor de machtigen een middel om zichzelf te verrijken en om hun macht vast te kunnen houden. Zie daar de reden waarom veel gelovigen tot halve heidenen verworden zijn. Het zijn Mijn verloren schapen.

Maar Ik laat Mijn schapen niet verloren gaan, hoever velen ook al afgedwaald zijn. Daarom zullen juist in deze tijd meerdere mensen geroepen zijn, om in alle zuiverheid vanuit Mij in hun hart, de juiste en ware uitleg te geven over Mijn Woord en steun te geven aan allen in deze tijd, waar bijna geen geestelijk houvast meer te vinden is, staande te blijven in het beetje besef wat zij in hun hart over Mij nog hebben. Om mensen te bemoedigen Mijn bestaan te zoeken en Mij niet af te wijzen, omdat Mijn Woord misbruikt is. Want onder alle onwaarheid is en blijft de waarheid altijd bestaan. Wie door onwaarheid niet meer in waarheid gelooft, doet zichzelf enorm tekort.

Als iets niet waar is, kun je zeggen, okay, ‘t is niet waar, weg ermee. Je kunt ook zeggen, ‘t is niet waar, maar wat is dan wel waar? En de waarheid gaan zoeken. Zoek de waarheid in jezelf, in je eigen binnenste. Wie dat oprecht en heel eerlijk doet, die vindt Mij. Want Ik besta in ieder mens, niemand uitgezonderd. Zoek Mij naar waarheid, oprecht en je vindt Mij in ware eeuwige liefde!

Hemels Brood 5148

Er zijn mensen die in Mijn bestaan geloven, die Mijn bestaan beseffen, die zeker weten dat Ik er ben en alles wat is, geschapen heb. En er zijn veel meer mensen, die niet geloven, niet beseffen, niet weten wie Ik ben. Nu denk jij, hoe komt dat toch, want voor jou ben Ik in alles duidelijk aanwezig, jij ziet in heel veel Mijn Hand, jij ziet hoeveel mensen gebruik maken van leugens en verdraaiingen, vooral naar eigenbelang handelen en geen idee ervan hebben, hoe dat uitwerkt en welke gevolgen dat heeft.

Hoe komt het dat zoveel mensen blind zijn voor Mijn bestaan? En hoe komt het dat andere mensen Mijn bestaan wel zien en beseffen? Dat zijn twee vragen die Ik in je hart zie. Het heeft te maken met de vrijheid van de mens. Maar vooral ook met de vrijheid die Ik op de aarde, in materie gebonden, aan Satan gegeven heb. Want alleen gebonden in de materie in vrijheid is het voor Satan mogelijk om terug te komen tot zijn goddelijke oorsprong. Alleen dan, in die vrijheid, kan er een wisselwerking zijn tussen hem en Mij, tussen goed en kwaad. Die wisselwerking vindt plaats in de op aarde in de materie ook geheel vrije mens. De mens als belangrijkste onderdeel van Mijn Schepping, krijgt op aarde de kans om, als zelfstandig van zichzelf bewust bestaan, de vrije keus te maken tussen het goede en het kwade. Waarbij Satan veel van zijn kwade invloed heeft op de menselijke zwakten. Maar waarbij het de mens ook gegeven is persoonlijk Mij te leren kennen en zijn goddelijke oorsprong volkomen aan te nemen en te zijn.

Het is voor de in de materie op aarde levende mens moeilijker om voor het goede te kiezen dan voor het kwade, omdat de macht van Satan nog zo groot is. Maar aanstonds zal zijn macht afnemen en verbruikt zijn en zal hij ter verantwoording geroepen worden. Dan zullen de ogen van velen die aan het goede voorbij gingen, geopend worden en zij zullen zien welke uitwerking en gevolgen hun keuzen hebben veroorzaakt. Maar Ik ben Schepper, God van liefde en barmhartigheid, en Mijn Macht is de Enige ware Macht die werkelijk Leven is. Daarom zal iedereen leven, eeuwig leven in waarheid en liefde en zal iedereen in zijn eigen wezenlijkheid helemaal gelukkig zijn.

Hemels Brood 5149

Het materiële lichaam van de mens kan in allerlei opzichten een belasting zijn. Voor de ene mens functioneert alles van het hele lichaam naar behoren, terwijl dat bij anderen in meer of mindere mate verstoord kan zijn. Maar of het nu goed of heel gebrekkig functioneert, het geeft de mens een bepaalde belemmering. Toch, op de aarde is het de mens gegeven om zijn bestaan als goddelijk wezen te leren zijn en Mij, zijn God en Schepper persoonlijk te leren kennen, in de eenheid die de mens van oorsprong met Mij is.

Zonder zijn materiële lichaam zou de mens op aarde niet kunnen verblijven. Net zoals hij onder water niet zonder aanpassingen zou kunnen verblijven en in de ruimte om de aarde heen niet zonder aanpassingen zou kunnen verblijven. Maar die aanpassingen zijn door mensen bedacht en voldoen min of meer, maar laten hier of daar wel te wensen over. Het lichaam van de mens om op aarde te kunnen verblijven, heb Ik daarentegen uit Mijn oneindige liefde voor de mens, helemaal volkomen volmaakt geschapen, volmaakt passend voor zijn verblijf op de aarde. Natuurlijk komt nu de vraag bij je op of Ik al die ziekten die in lichamen kunnen voorkomen en voorkomen ook volmaakt vind. Nee, dat vind Ik niet. Maar het materiële lichaam zoals Ik het voor de mens op aarde geschapen heb, is volmaakt. Mijn wedervraag is dan ook, gedragen alle mensen zich in alle eeuwen volmaakt? Nee, en veel mensen hebben zelfs geen enkel idee wat werkelijk volmaakt zijn is.

Alles wat mensen doen en laten heeft invloed op hun verblijf op aarde, ook op al het materiële. Maar nu het belangrijkste. Dat de mens op aarde de geheel vrije keus heeft, is juist mogelijk omdat de mens gebonden is in een materieel lichaam op de materiële aarde. Het maakt dat wat niet is, mogelijk om te ervaren, wat zonder materie niet te ervaren zou zijn. En deze ervaring is nodig en daarom ook heel belangrijk, om het verschil te kunnen leren en het onderscheid te kunnen gaan maken, tussen goed en kwaad, om Mij te kunnen leren kennen en om Mij persoonlijk te kunnen ontmoeten in eenheid van zijn en toch het eigen persoonlijk van zichzelf bewuste menselijke bestaan te blijven. Het materiële lichaam is daarom gelijk een tempel waarin de ontmoeting met Mij, jullie God, Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus mogelijk is.

Het lichaam is de heilige tempel, die in het zuiverste kamertje Mij met zich meedraagt. In het lichaam kunnen op aarde mens en God in eenheid tot elkaar komen, zonder dat het individuele persoonlijke van de mens in het Goddelijke opgenomen, zichzelf niet meer kent. Het materiële lichaam van de mens op de materiële aarde is uit de zuiverste liefde van God voor de mens geschapen, en alles op en om de hele aarde is uit de zuiverste liefde van God voor de mens geschapen. Draag daarom in alle nederigheid het materiële lichaam en al wat er aan gebreken aan mag zijn. Want elk lichaam is als een heilige tempel waar de Geest Gods Persoonlijk aanwezig is en door de mens in de Geest herkend en geliefd kan worden. Zalig de mens die in zijn tempel in het zuiverste binnenste Mij ontmoet in ware liefde.

Hemels Brood 5150

Wat is jouw zwakte? Ieder mens heeft een zwakte. Een min of meer verborgen zwakte. Maar de meeste mensen kennen hun zwakte niet of erkennen hun zwakte niet. Ken jij je zwakte? Ik bedoel niet die voor de hand liggende, waar je je bij jezelf wel eens aan stoort, wat je zelf een zwakte vindt, wat je niet zo goed aan jezelf vindt, maar Ik bedoel die diepere geestelijke zwakte ten aanzien van Mij en werkelijk leven. De meeste mensen hebben daarvan geen idee. Maar de meeste mensen hebben ook geen idee van Mijn werkelijke bestaan, van Mijn liefde en zorg voor hen. Terwijl jij dat wel hebt.

En juist daarom is het belangrijk dat je je zwakte gaat ontdekken en erkennen. Juist om je contact met Mij te verdiepen in werkelijkheid. Want geloven in Mij is een ding, maar innerlijk contact met Mij hebben en zeker weten dat je contact met Mij hebt, dat je Mij in jezelf goed en naar waarheid hebt verstaan, is nog iets heel anders. En de zwakte die je hebt, kan daar tussen komen te staan, als je die niet bij jezelf herkend en erkend hebt. Daarbij is het van belang om je zwakte onder ogen te zien en eerlijk toe te geven, omdat Ik je anders niet kan helpen je zwakte te overwinnen en tot een sterkte te brengen. Want zelf zul je niet in staat zijn om je zwakte te overwinnen. Om te beginnen zul je iets wat je niet beseft, niet erkend hebt, niet eens aanpakken om te overwinnen. Maar al zou je dat proberen, zonder Mijn hulp lukt het je niet.

Jij erkent je zwakte en Ik zorg ervoor dat het je sterkte wordt. Niet direct, maar na verloop van tijd. Want een zwakte erkennen vraagt ook om een zwakte een tijdlang in nederigheid te dragen, vertrouwend op Mijn liefde. Ik weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Toch, het is de beste en enige doeltreffende weg. Ga je zwakte aan, vind die, kom bij Mij om je zwakte te vinden, want alleen zal ook dat je niet lukken. Besef het, je kunt niets alleen, niets. Alleen samen met Mij en alleen door Mij lukt het je. Samen met Mij.

Hemels Brood 5151

Als iemand denkt dat hij veel, zo niet alles al goed doet, doet hij nog niets goed. Niemand doet goed zonder dat Ik dat doe. Maar zolang iemand dat niet begrijpt, Mijn aandeel in wat hij doet niet begrijpt, zal hij altijd vinden dat hij goed gedaan heeft, wat goed gegaan is. Maar nu juist dat het goed gegaan is, is Mijn aandeel. Ik heb er voor gezorgd dat wat hij goed deed, goed ging. Dat is Mijn aandeel bij alle mensen, bij alles wat ze doen of laten.

Nu vraag je, maar wat dan bij alles wat door mensen niet goed gedaan wordt, of Ik daar ook een aandeel in heb en wat daarbij Mijn aandeel dan is. Zeker heb Ik daarin ook een aandeel. Ik heb bij alles en iedereen in alle tijden het enige aandeel en wel zodanig dat alles Mijn is, niets uitgezonderd. Mijn aandeel in alles wat door mensen niet goed gedaan wordt, is het een zodanige plaats te geven, een zodanige uitwerking te geven, dat het zonder mankeren toch ten goede komt aan alle mensen en het doel van hun bestaan op aarde.

Wie zich beroemt op enigerlei macht, zal op zeker moment ervaren dat zijn macht totaal niets voorstelde en ook helemaal niet zijn macht was, maar Mijn macht. Wie zich beroemt op goede daden en hulp aan zijn naasten, zal op zeker moment ervaren dat hij nog nooit één goede daad gedaan heeft en nooit één van zijn naasten geholpen heeft. Maar wie goed doet aan zijn naasten en zich daar niet op beroemt, in nederigheid daarvoor alle eer aan Mij geeft, omdat hij weet dat niet hij maar Ik die goede daden mogelijk maak, dat alleen Ik het ben Die goed doet, die doet werkelijk goed aan Mij en daarmee aan zijn naasten, zonder zelf iets te hebben gedaan. Dat zijn de mensen die Mij liefhebben in hun hart en door hun liefde voor Mij ook begrijpen, hoe het kan zijn dat zij de vrije keus maken, maar dat Ik Degene ben die alles doet.

Aan iedereen die goed wil doen, zeg Ik, leer Mij meer en meer in je hart liefhebben, dan doe je meer en meer goed aan Mij en daarmee aan je naasten. Het goede ben Ik, het ware ben Ik, leven ben Ik, alles ben Ik. En jij mag Mij zijn, zonder dat je werkelijk zelf iets kunt doen. Want in al je goede werkzaamheid ben je Mij, Mijn goedheid, Mijn liefde. En daarom is alles wat je doet altijd goed, in Mij.

Hemels Brood 5152

Van tijd tot tijd zit je verblijf in het materiële bestaan je wat in de weg en ben Ik in je wat moeilijker te verstaan. Maar je bent niet de enige. Mensen denken en doen veelvuldig vanuit materiële begrippen, wat hen het beste lijkt. Ja, de materiële omgeving, het materiële lichaam heeft een grote invloed op ieders denken en doen en dat maakt het geestelijke levensbesef moeilijker om te verstaan. Het loskomen van alle uit het materiële bestaan komende begrippen, om tot het volledig begrijpen van het geestelijk werkelijke bestaan te komen, heeft tijd nodig. Leeftijd.

Daarvoor is groei, lering, ontwikkeling nodig. Dat is de weg die mensen over de aarde te gaan hebben. De weg om vanuit het materiële bestaan tot het ware geestelijke eigen bestaan uit Mij, jullie Schepper, te komen. Het materiële heeft op aarde een bezittende werking en voor veel mensen is het heel moeilijk om dat bezit los te laten. Zij kunnen zich niet voorstellen hoe het mogelijk is om te zijn, zonder het materiële, zonder bezit. Zelfs degenen die nauwelijks iets materieels bezitten, hechten waarde aan het minimale wat zij bezitten. Maar in het geestelijk ware leven is in het geheel geen enkele sprake van enig bezit. Zeker geen materieel bezit, zoals op aarde mensen door materieel bezit rijk heten ze zijn. In het geestelijk werkelijke bestaan ben je rijk, als je helemaal niets bezit en ook geen enkele drang tot bezit hebt. Hoe anders is dat nog op de aarde en hoe weinig mensen kunnen zich daar een voorstelling van maken.

Ga nu niet denken, dat Ik hier bedoel dat je van al je materiële bezit afstand moet doen, het weg moet geven, tot je niets meer bezit, want op aarde is nu eenmaal materie voor materie nodig. Alleen al je materiële lichaam heeft materiële voeding nodig en heeft een materieel huis, enzovoorts nodig. Laat dat zo zijn. Want daar gaat het niet om. Maar kun je bezitten en toch niet bezitten? Kun je de waarde loslaten, en alle materie aan de materie laten? Het alleen zien als een middel om op aarde te kunnen verblijven? Want in de materie ben je, en materie is overal om je heen. Zie je, dat maakt het moeilijk om alleen van het geestelijke leven uit te gaan. Vooral voor al die mensen die Mij niet kennen willen, Mij niet zoeken. Maar Ik heb geduld. Hebben jullie dat dan ook. Met al degenen die nog helemaal vastzitten in materie en het geestelijke leven daardoor maar niet begrijpen, ook niet in zichzelf kunnen vinden.

Heb ook geduld met jezelf. Want Ik weet welke invloeden materie op mensen heeft. Ik houd daar rekening mee. En iedereen die zoekt om tot het geestelijk werkelijke leven te komen, tot Mij te komen in volkomen waarheid en ware liefde, die zal Ik tot Mij trekken en tot het geestelijk ware leven brengen. Op zijn tijd breng Ik alle mensen tot het ware leven, dan zal alle materie voorbij zijn in de waarheid van Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5153

Op aarde ontstaat en vergaat. Maar wat ontstaat en wat vergaat? Leven ontstaat en wat geen leven is, vergaat. Leven op aarde ontstaat in materie en materie vergaat op zeker moment. Veel mensen denken dat met het vergaan van materie, ook leven vergaat. Maar leven vergaat nooit. Heeft iemand ooit het leven Zelf gezien, zonder materie leven gezien? Hoe kan iemand dan beweren dat bij het vergaan van materie ook leven vergaat? Omdat na het vergaan van materie geen leven meer gezien wordt? Maar dat werd daarvoor ook niet gezien. De uiting van leven in materie wordt gezien, maar het leven Zelf niet.

Leven is het innerlijk gevoel en besef te bestaan, ongezien, wel bewust. Op aarde begint leven in materie en eindigt in geest. Alleen verblijft dit dan geestelijke leven, na het vergaan van de materie, niet meer op aarde, niet meer zichtbaar in de materiële uitwerking van leven in materie op aarde. Hetzelfde leven dat op aarde in de materie zich tot persoonlijk zijn ontwikkelt, is voor zijn ontstaan in de materie op aarde, ook al lang leven. Levensdeel van Mij. Maar met een ander bestaansbesef, welke op aarde in de materie niet herinnerd wordt, omdat de eigenheid van bestaan als zelfstandig leven juist pas gedurende het verblijf op aarde persoonlijk ontwikkeld wordt. Voorheen was die persoonlijkheid volmaakt gelijk aan Mijn Persoonlijkheid, zonder eigen zelfstandigheid, welke juist bedoeld is op aarde, als zelfstandig eigen bestaan, uit vrije wil, eigengemaakt te worden, zodat ieder persoonlijk levend mens op aarde, tot eigen goddelijk persoonlijk leven, verenigd met Mij en al zijn medemensen komt en daarmee als eigen zelfstandig persoon volkomen zelf de gelukzaligheid daarvan kan beleven, kan voelen, kan zijn.

De weg over de aarde in de materie is daarvoor nodig. Maar na een verblijf op aarde is geen materie meer nodig. Een verblijf op aarde is niet gemakkelijk, maar wat er mee bereikt kan worden, is onvergelijkbaar groot en belangrijk. Te zijner tijd zal iedereen dat inzien. Neem voor nu genoegen met deze uitleg en houd er aan vast, dat jij eeuwig jij bent en blijft. Ook na je verblijf op aarde. Eeuwig direct verbonden met Mij, je Schepper, in Mijn eeuwig oneindig alomtegenwoordige grote liefde.

Hemels Brood 5154

Als je Mijn leer de beste vindt, omdat je inziet dat Mijn leer voor iedereen goed is en iedereen het beste geeft, en je wilt meehelpen Mijn leer te verbreiden, doe dat dan zonder aandrang. Doe dat dan als een inzicht van jezelf, wat de ander niet hoeft aan te nemen, als hij dat niet wil of zo niet kan zien. Dwing niemand om naar je te luisteren, maar als iemand naar je wil luisteren, leer hem dan vooral in zijn hart Mij te zoeken en te vinden.

Leer hem dat hij alle vragen die hij heeft, ook Mij persoonlijk kan stellen in zijn hart en dat hij in zijn hart ook altijd het beste zal weten wat te doen. Leer hem om zijn verstand meer en meer los te laten voor Mijn ingevingen in zijn hart, wat het beste te bemerken is, als hij zijn verstandelijke redeneringen er niet voor zet. Leer hem geduld te hebben, als hij de antwoorden niet direct in zijn hart vindt, want dan kan het nodig zijn, dat er eerst nog een en ander te gebeuren staat, om het hart te rijpen en Mijn ingevingen te kunnen gaan begrijpen. Leer hem altijd in het zuivere, oprechte eerlijke deel van zijn hart te beproeven of iets waar is of niet. Want daar kan het verschil gevoeld worden, dat kan niet met het verstand gevonden worden, alleen gevoeld worden met het hart. Leer hem zich niet van de wijs te laten brengen als anderen om hem heen hem vanuit hun verstand en onwetendheid bestoken om zijn waarheid los te laten, voor hun logica. Want zij kunnen met hun verstand niet zien en niet begrijpen, waarom wat zijn hart hem zegt, het beste is.

Leer hem er geen ruzie om te maken, want zolang hij ervan overtuigd is, dat het waar is wat zijn hart hem zegt, kan hij, om ruzie en onenigheid te voorkomen, zijn medemensen hun verstandelijke keuzen laten maken, zonder er zelf werkelijk nadeel van te ondervinden. Leer hem Mij altijd de eer te geven voor zijn leven en het goede wat hem overkomt en leer hem in Mijn liefde alles te dragen wat ongemakkelijk en onaangenaam is, er op vertrouwend dat Mijn liefde hem altijd draagt. Leer dit zelf en alleen aan degenen die het willen leren en laat alle anderen aan Mijn liefde over. Dan doe je iedereen goed.

Hemels Brood 5155

In alles zal Ik, je hemelse Vader, voorzien. Maar dat betekent niet, jij vraagt en Ik geef en maak in orde. Ik voorzie in alles wat nodig is. Maar er is een groot verschil tussen wat mensen denken dat nodig is en wat Ik zie dat nodig is. Daarbij is het ook nog zo, dat Ik, wat Ik zie dat nodig is, voorzie op het moment dat Ik zie dat het beste is. Dat is vaak niet op het zelfde moment als de mens vindt dat het beste is.

De betekenis van Mijn Woord wordt door heel veel mensen naar eigen idee en eigen behoeften uitgelegd. Met als basis dat wat zij denken nodig te hebben, zoals een goede gezondheid, genoeg eten en drinken, een mooie woning, kleren en andere toebehoren en liefst meer dan genoeg geld. O ja, en aanzien en macht. Als het hen in hun beleving aan iets van die dingen mankeert, dan wordt van Mij verwacht dat Ik Mijn uitspraak gestand doe en hen in het volgens hen missende, voorzie. Maar zo gebeurt het niet, want zo is Mijn uitspraak niet bedoeld om te worden uitgelegd. De mens bepaalt zijn noden niet, Ik zie zijn noden en die liggen over het algemeen op een heel ander vlak, dan de mens vindt. Alles waarin Ik de mens voorzie, en dat is veel, heeft altijd te maken met het doel van zijn bestaan op aarde, met de weg die hij daarvoor te gaan heeft, zowel individueel als allen tezamen.

Dan kan het zijn dat iemand zonder geld komt te zitten en denkt dat hij zijn nood aan geld door Mij wel aangevuld zal gaan krijgen, vanwege Mijn uitspraak, maar niet krijgt. Dan vindt hij dat Ik Mij niet aan Mijn Woord houd. Maar hij krijgt zijn nood aan geld nu juist, omdat dat voor zijn heil, of het heil van zijn medemensen, nodig is. Want alles, elke gebeurtenis en elke situatie, roept een zekere actie op en die acties plaats Ik zodanig, dat die de mens persoonlijk en alle mensen tezamen ten goede komen, ten aanzien van het doel van de mens op aarde. Welke is, te komen tot volmaakt gelukzalig leven, uit de eigen vrije keus, als zelfstandig van zichzelf bewust bestaan, in het besef dat Ik, Zijn Schepper, God en hemelse Vader in Jezus Christus het Enige gelukzalige Leven Ben en het de mens in Mijn grote liefde gegeven is, Mijn ware gelukzalige leven te zijn.

Hemels Brood 5156

Bij veel gelovige mensen zie Ik, dat zij het goed willen doen. Dat zij hun uiterste best doen om het goed te doen. Maar veelal is hun motivatie het navolgen van Mijn leer. Op zich is het goed om Mijn leer te willen volgen, maar vaak genoeg bemerken mensen, dat hun goed doen niet altijd goed uitpakt en niet altijd lukt. Uiteindelijk gaat het er dan ook niet om, het goed te doen, goed te zijn, uiteindelijk gaat het er om, de eigen vrije wil, uit eigen vrije keus, in alles geheel met Mijn wil overeen te brengen. Alleen dan kan de mens precies weten wat in welke situatie werkelijk goed is om te doen of te laten.

Als iemand goed wil doen, is het nodig dat hij weet wat in welke situatie goed doen is en dat kan de mens niet zelf bedenken. Dat denken veel gelovige mensen wel. Veel mensen trekken conclusies uit Mijn Evangelie zoals het in de Bijbel staat, over wat liefde is en wat goed is om te doen. Vreemd is dan wel, dat de meningen daarover nog al eens uiteen lopen. De één legt het op een strenge manier uit, terwijl een ander Mijn Woord juist wat ruimer uitlegt. Dat alleen al laat zien, dat direct contact met Mij in het hart nodig is, om te kunnen inzien wat werkelijk goed is. Want geen mens heeft, zonder direct contact met Mij, het vermogen om alle factoren die tot een situatie leiden te kennen en te overzien. Er zijn altijd veel meer factoren die er toe doen, dan gedacht wordt. Die factoren hebben vaak ook te maken met andere gebeurtenissen, waar de mens geen weet van heeft, maar Ik wel, omdat Ik alles en iedereen ken en doorzie.

Dus als iemand werkelijk goed wil doen, dan is het het beste om in zijn hart Mij te vragen, wat Ik vind dat goed is om te doen of te laten. Aan degenen die goed willen doen, maar Mij nog niet zo direct kunnen vinden in hun hart, zeg Ik, dat wat je in je hart voelt als goed om te doen, dus niet wat je met je verstand bedacht hebt dat goed is om te doen, maar dat besef in je hart, doe dat, want dat is Mijn advies. Leer te ontdekken wat je hart je laat weten, dan leer je herkennen wat Ik je in je hart laat weten. Want in de ernst en oprechtheid van je hart voel je wat goed is en dat goede komt van Mij, dat ben Ik, dat is Mijn liefde.

Hemels Brood 5157

Als jij naar Mij luistert, luister Ik naar jou. Dat wil niet zeggen, dat wanneer jij niet naar Mij luistert, Ik ook niet naar jou luister, want Ik luister altijd naar jou, alleen in een andere betekenis van luisteren. Want luisteren in de betekenis van doen wat er gezegd wordt, is een andere betekenis dan horen wat er gezegd wordt. Dat is een belangrijk verschil. Want met naar Mij luisteren bedoel Ik, wat Ik je zeg opvolgen, dus luisteren in de betekenis van doen wat er gezegd wordt. Luister jij naar Mij, dan luister Ik naar jou betekent: als jij doet wat Ik je aanraad, dan krijg je het beste resultaat. Dat beste resultaat is de betekenis van Mijn luisteren naar jou, als jij naar Mij luistert.

Maar kijk, als jij Mij wel hoort, maar niet doet wat Ik je aanraad, dan is Mijn luisteren ook alleen horen. En horen doe Ik altijd bij alle mensen, geen moment uitgezonderd. Nu is het niet zo, dat als jij niet luistert, het van Mij een soort van wraak is, zo van: jij niet, dan Ik ook niet. O nee, zo ligt het helemaal niet. Het liefst zou Ik je geven wat je zou krijgen, als je Mijn raad zou opvolgen. Maar nu juist omdat je de geheel vrije keus hebt, en Ik je voor je bestwil die vrije keus moet laten, kan Ik dat niet doen. Het is ieders vrije keus om wel of niet naar Mij te luisteren in de betekenis van op te volgen wat Ik adviseer. Kies je ervoor niet te luisteren, alleen te horen, dan heb je niet gekozen voor het beste en daar kan Ik, door je vrijheid van keus, niets aan veranderen.

Maar wees er niet treurig om, als je van tijd tot tijd niet luistert, alleen maar hoort, want Ik hoor jou dan ook en in Mijn grote liefde voor jou weet Ik wel hoe Ik jou toch goed kan doen. Via andere wegen, dat wel, en met andere resultaten, maar je kunt ervan op aan, dat Ik je altijd goed zal doen. En lukt het je wel naar Mij te luisteren, dat is, gevolg te geven aan Mijn advies, dan ontdek je wel hoeveel extra’s je dat geeft! Want Mijn adviezen opvolgen, geeft altijd iets extra goeds!

Hemels Brood 5158

Trek je regelmatig terug in jezelf om een zuiver contact met Mij te kunnen hebben. Laat je niet door de hectiek van elke dag zodanig in beslag nemen, dat je alleen nog maar heel af en toe tot een rustig innerlijk gesprek met Mij kunt komen. Want, wil je verder komen in je leven in geestelijk opzicht, zoals bedoeld is voor iedereen, dan is het niet belangrijk of je verder komt in je baan, je bezigheden, de alledaagse werkzaamheden, maar dan is het heel belangrijk om vaak in jezelf bij Mij te komen.

Voor geestelijke groei heb je Mij nodig en geestelijke groei heb jij nodig om tot het doel van je bestaan op aarde te komen. Groei naar geestelijke volwassenheid in ware liefde en haar wijsheid. Groei en oefening om je groeiend geestelijk besef van werkelijk waar leven in de praktijk te brengen, de praktijk van elke dag. Want het schouwspel van het wereldse materiële leven daagt je uit om, hoe anderen hun leven ook invulling geven, je eigen leven, waar mogelijk, alleen in te vullen in overeenstemming met wat je geestelijk beseft dat volkomen naar ware liefde en haar wijsheid is. En dat zal zonder regelmatig contact met Mij nauwelijks of niet gaan. O, de wereld trekt aan je: dit moet geregeld en dat, dit heeft de aandacht nodig en dat, hier moet je zijn en daar, die vraagt iets aan je en die en die en die, en je wilt het iedereen naar de zin maken, waardoor je tussen van alles en nog wat klem komt te zitten, in je tijd, in al wat te doen is. Dan komt het er maar niet van om regelmatig contact met Mij te onderhouden. Als de drukte voorbij is, dan.

Maar die drukte gaat niet voorbij, als jij het geen halt toeroept, als jij geen grenzen stelt. Begin eens vijf minuutjes stil te zijn en bedenk dan eens hoe belangrijk al die drukte is in verhouding tot Mij, je Schepper, Degene die jou leven geeft, niet alleen op aarde, maar altijd. Voel eens in je hart, wat is voor jou werkelijk nuttig voor heel je leven, ook na je bestaan op aarde? Is dat al dat werk, al die drukte, al die mensen? Mijn raad: vergeet niet te leven. Kom en leer van Mij werkelijk te leven. Werkelijk lief te hebben, met Mijn liefde.

Hemels Brood 5159

Er zijn veel lieve gelovige mensen, die zo heel graag Mij, zoals Ik in Jezus Christus na Mijn opstanding in het materiële lichaam aan verschillende mensen verscheen, willen zien, daadwerkelijk willen zien met hun materiële ogen. Niet omdat zij bewijs willen, maar om Mij “in levende lijve” te ontmoeten. Om met Mij van alles te bespreken en te vragen.

Het is belangrijk voor jullie, lieve mensen, dat jullie gaan begrijpen dat het jullie niets meer, eerder minder, zicht geeft op het werkelijk geestelijke leven en op Mijn ware Bestaan. Ja, Ik ben na Mijn opstanding aan meerdere mensen verschenen, dat was toen nodig in het geheel van de gebeurtenissen. Dat was dan ook vóór de uitstorting van de Heilige Geest. Met de uitstorting van de Heilige Geest veranderde het geheel van de gebeurtenissen in een heel andere samenhang. Want kijk, Ik ben God van Alles, van alle leven, van alles in de hele oneindigheid, van al wat is en eeuwig blijft. Het materiële lichaam is voor de mens op aarde een begrenzing voor zijn ziel en geest, welke als geheel deel van het Goddelijk Bestaan is.

Zonder deze begrenzing zou de menselijke geest, met de zwakte van zijn ziel, direct opgaan in de Geest van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, zodra hij contact met Mij zou hebben, en zijn menselijk eigen besef van bestaan in Mij verliezen. Om dat te voorkomen is de menselijke ziel met zijn geestelijk deel samen gebonden in het materiële lichaam.  Dat geeft de mens de mogelijkheid om op de aarde te verblijven en Mij te leren kennen, in contact met Mij te komen, zonder in Mij op te gaan en daarmee zijn eigen persoonlijk besef van bestaan te verliezen.

Met Mijn opstanding heb Ik het leven van alle mensen in eeuwigheid vastgelegd, zodat het eigen besef te bestaan niet meer verloren kan gaan. En met de uitstorting van de Heilige Geest is het voor ieder mens die in Mij gelooft, op Mij vertrouwt en van Mijn bestaan als Schepper en God overtuigd is, mogelijk geworden om, hoewel in het materiële lichaam gebonden, toch alles buiten het materiële om te kunnen gaan zien en begrijpen. Dat kan in ieders hart, in het geestelijk contact met Mij in het hart.

Wie denkt dat een contact met Mij zichtbaar in een materieel lichaam hem meer gelegenheid geeft om meer met Mij te kunnen bespreken, meer te kunnen vragen en meer te kunnen begrijpen, vergist zich enorm. Want die beperkt zich tot de begrenzing van het materiële, wat enkel en alleen een hulpmiddel voor de mens is, om in de omstandigheden zoals die op de aarde zijn, te kunnen verblijven, voor zolang Ik voor ieder mens nodig vind. Aardse omstandigheden die Ik uit de wijsheid van Mijn liefde juist zo geschapen heb, dat het de mens dient om tot zijn bestemming te kunnen komen. Juist in het geestelijk centrum van ieder mens, wat Ik het geestelijke hart in ieder mens noem, dat is zijn innerlijk besef te bestaan, zijn innerlijk besef te leven, kan iedereen in contact met Mij leren zien en leren begrijpen wat werkelijk Leven is, Wie Ik Ben en kennismaken met Mijn alom tegenwoordige onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid.

Niemand is er dan ook méér bij gebaat om Mij in het materiële lichaam te ontmoeten, dan Mij persoonlijk in zijn geestelijk innerlijk zuivere levensbesef te ontmoeten en daar, in contact met Mij, vele malen verder te leren zien en begrijpen, dan in de beperking van het materiële lichaam mogelijk is. Als je dit begrijpt, zul je ook meer gaan begrijpen van Mijn wederkomst, zoals die bedoeld is begrepen te worden. Deel met elkaar Mijn Brood en Mijn Wijn, zoals dat bedoeld is en wees allen gezegend in Mijn oneindige ware liefde.

Hemels Brood 5160

Alle materiële gebeurtenissen, alle daadwerkelijke gebeurtenissen, alle gebeurtenissen op aarde hebben een geestelijke betekenis. Het is aan de mens om de geestelijke betekenissen te ontdekken en te gaan begrijpen.

Een voorbeeld is de geschiedenis die in de Bijbel beschreven staat over Noach en de Ark, die hij gezegd kreeg te bouwen om de grote overstroming die op komst was, te kunnen overleven. Ondertussen is ontdekt, dat er inderdaad in het gebied waar hij leefde in die tijd overstromingen geweest zijn. Maar soortgelijke verhalen zijn in de oudheid opgeschreven, met allerlei overeenkomsten en verschillen. Gaat het dan om het verhaal zoals het in de Bijbel beschreven staat, over de gebeurtenis zoals die zich letterlijk zou hebben voorgedaan? Nee, het gaat er om te ontdekken en te begrijpen wat de geestelijke betekenis is van al wat als een gebeurtenis beschreven staat. En dat niet alleen. Want alles wat in deze tijd nu gebeurt, gebeurt ook nooit zomaar, omdat het nu eenmaal gebeurt.

Elke gebeurtenis, hoe klein ook, is een logisch gevolg van het doen en laten van de mens op aarde en staat in direct verband met alle afdwalingen van alle mensen van hun werkelijke leven, van Mij en Mijn ware volmaakte werkelijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Elke gebeurtenis, hoe klein ook, is een aanwijzing voor de mens om zijn geestelijke afdwaling van zijn werkelijke leven te kunnen zien, in de samenhang met elke keus van alle mensen op de hele aarde, die er nu verblijven en er verblijf hebben gehad. Want Ik heb Mijn ordening in Mijn schepping zodanig gemaakt, dat alles terug te leiden is tot Mijn ordening, tot werkelijk leven, tot Mijn liefde en haar wijsheid, tot Mij.

Daarom is het niet belangrijk om te bewijzen of een in de Bijbel beschreven gebeurtenis wel of niet zoals beschreven heeft plaatsgevonden, maar om de geestelijke aanwijzingen, die in elke gebeurtenis aan de mens gegeven worden, te gaan begrijpen en om de betekenis van een gebeurtenis te gaan zien en begrijpen. Niet met het verstand, maar met het hart. Het werkelijke leven bewijst zichzelf in elke gebeurtenis, in elk verloop van gebeurtenissen. Al het letterlijke verbergt in zich het geestelijke, zoek er daarom niet naar het letterlijke te begrijpen, zoek ernaar welke geestelijke betekenis er in verborgen is. Dan wordt de Bijbel een heel ander boek, met een heel andere betekenis dan het verstand doet denken. Maar in het hart kan alles uit Mij begrepen worden.

Hemels Brood 5161

Als je Mijn weg wilt gaan, blijf dan zoeken naar het volmaakte. Blijf dan zoeken naar de volledige waarheid. Blijf dan zoeken naar volkomen onvoorwaardelijke liefde. Blijf dan zoeken naar Mijn zuivere Woord in jouw hart. Als je Mijn weg wilt gaan, laat Mij je dan Mijn weg wijzen en span je in om Mijn aanwijzingen te blijven volgen. Blijf niet staan, als Ik je aanraad door te gaan. Ga niet door, als Ik je aanraad te blijven staan.

Als je iets doet, maar je bent niet tevreden, zoek dan uit waardoor je niet tevreden bent. Stap er niet over heen, want het kan een aanwijzing van Mij zijn, die je over het hoofd zag. Het kan een afdwaling van Mijn weg zijn, het kan onwaarheid zijn, wat je niet opgemerkt hebt. Als je twijfelt, raak dan niet in paniek, zoek Mij in je hart en vertrouw erop dat Ik je laat zien waardoor je twijfelt. Zoek wat jij wilt en zoek wat Ik wil, is dat hetzelfde? Vaak komt daar de twijfel vandaan, als je niet ziet dat wat jij wilt, niet overeenkomt met wat Ik wil. Waarbij je even vergeet, dat Mijn wil altijd het beste voor jou wil, terwijl jouw wil, het prettigste of wat je het liefste hebt, wil. Als je dat verschil vindt, vind je ook waar je twijfel vandaan komt.

Als je tot waar werkelijk volledig liefdevol leven wilt komen, wat het doel voor alle mensen op aarde is, houd dan ernstig vol en blijf steeds zoeken naar Mijn ware weg in jou. Want de weg om tot werkelijk leven te komen ligt in jou, in je hart, in je doen en laten, in je besef van waarheid, van zuiverheid, van volmaakt onbaatzuchtige liefde, van Mijn zachtmoedigheid. Denk nu niet dat Ik bedoel, dat je altijd een ernstig gezicht moet hebben, want al wat Ik je hiermee zeg, is: vind de vreugde, de blijdschap, de gelukzaligheid van werkelijk leven. En op het moment dat jij ernstig Mijn weg wilt gaan, zul je al vreugde en blijdschap voelen. Straal dat uit tot inspiratie van je medemensen, zodat ook zij Mij ernstig gaan zoeken en zij uiteindelijk, net als jij, Mij vinden!

Hemels Brood 5162

Sommige mensen maken een invulling van wat ze denken dat Ik van hen verwacht dat zij moeten kunnen. Daarmee dwingen zij zich tot van alles en forceren zich om toch maar te voldoen aan wat Ik van hen zou verwachten. Maar Ik verwacht van niemand ooit meer, dan hij werkelijk kan. Dus niemand hoeft zich voor Mij tot iets te forceren, wat eigenlijk te moeilijk voor hem is.

Als iets moeilijker blijkt te zijn, dan in eerste instantie te overzien was, forceer jezelf dan niet om het toch voor elkaar te brengen. Het is ook nederigheid om toe te geven, dat je tot datgene nog niet in staat bent en dat te accepteren. Ieders vermogen heeft een grens, die grens kun je niet alleen, op eigen houtje verleggen. Ook daar heb je hulp van Mij bij nodig. Hulp die Ik je met alle liefde wil geven. Maar wel op Mijn tijd en op Mijn manier. Alles heeft een maat en voor de ene mens is die maat ruimer, dan voor een ander. Ben je net diegene met een kleinere maat, dan is het nederigheid om dat te accepteren en niet te proberen je maat tot meer op te rekken. Want dat zal je hoe dan ook opbreken. Ik zal het je niet kwalijk nemen, als je een keer niet op Mij kunt vertrouwen en je eigen weg kiest. Ik zal je helpen om tot dat vertrouwen te groeien. Maar jezelf dwingen Mij te vertrouwen helpt je niet, want alleen het oprechte vertrouwen geeft de ware rust te weten dat het goed komt.

Bij dwang om te vertrouwen blijft altijd op de achtergrond die onrust, zou je het niet zus of zo moeten doen, komt het wel werkelijk goed? Beter geef je toe dat je twijfelt over een goede afloop, dat je niet weet wat het beste is om te doen, dat je niet weet wat Ik wel of niet voor je zal doen. En heb je een werk aangenomen in Mijn dienst, maar het valt veel zwaarder uit, dan je eigenlijk aan kan, of dan in verhouding staat met het beoogde resultaat, wees dan liever eerlijk en stop er mee, dan dat je je forceert om niet op te geven, wat je aangenomen hebt om te doen. Wees wie je bent, zoals je bent, met je mogelijkheden, maar ook met je onmogelijkheden. Dan kom je met Mijn liefdevolle leiding precies goed uit. In alle rust en vrede!

Hemels Brood 5163

Er is een gezegde: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”. Maar niet altijd direct. Het kan geruime tijd duren voordat de waarheid de leugen achterhaald heeft. Dat is niet omdat de waarheid er moeite mee heeft om de leugen in te halen. Dat is om de leugen zo’n werking te geven, dat zij zichzelf tot de afgrond brengt en de waarheid het maar een klein zetje hoeft te geven, om voorgoed van de leugen verlost te zijn. Daarmee lijkt het, dat de leugen in vele gevallen de waarheid de baas is. Maar in werkelijkheid is de werking van de leugen nodig, om veel mensen tot de orde te roepen. Want de gevolgen van leugen en bedrog moeten goed tot de mens doordringen.

Er zijn zoveel mensen die zich de moeite niet geven om de leugen aan te pakken. Zolang zij er zelf weinig of geen daadwerkelijke last van hebben, gaan ze er het liefst aan voorbij. Vaker maken zij er zelfs gebruik van, als dat zo uitkomt. Veel mensen voelen zich niet verantwoordelijk voor de leugens van anderen en laten het gaan. Maar iedereen is met elkaar verantwoordelijk voor een eerlijke samenleving en iedereen is daarom geroepen de waarheid boven de leugen te stellen en de leugen openbaar te maken, zoveel hij redelijkerwijs kan. Maar er zijn ook mensen die vanuit hun geloofsovertuiging leugens vergeven en er vanuit die vergeving vrede mee te hebben. Als de dader van de leugen tot waarheid gekomen is, berouw getoond heeft en duidelijk is, dat diegene geen gebruik meer zal maken van leugens en bedrog, dan is vergeving op zijn plaats. Maar zolang dat niet het geval is en aangenomen kan worden, dat diegene in herhaling kan vervallen, is iedereen die daar ook maar enigszins de gelegenheid voor heeft, ervoor verantwoordelijk herhaling te voorkomen.

Wees op je hoede, want laat je leugen en bedrog bestaan, terwijl je er in alle redelijkheid iets tegen kunt doen, dan krijg je er zelf ook mee te maken. Weet dat je in alle gevallen bij Mij moet komen om de waarheid tot recht te brengen. Dan neem Ik het over en leid Ik alles naar waarheid en doe de leugen teniet.

Hemels Brood 5164

Wat ondergronds broedt, zal Ik bovengronds brengen, waar de omstandigheden anders zijn en het broedsel geen kans krijgt om ongemerkt zoveel kracht te verzamelen, dat het wat goed is, kan verstoren. Wat zich ondergronds verborgen houdt, zal Ik zichtbaar naar boven halen, zodat gezien wordt welk gevaar in het geniep gesmeed wordt. Ik zal het zijn ondergronds opgebouwde gemene krachten door het goede laten afnemen. En aan alle gelovige mensen zeg Ik, wees altijd open en eerlijk, opdat je ogen open blijven en je niet door Mij Zelf in het licht gezet wordt, om je minder goede overwegingen zichtbaar te maken.

Want iedereen kan zijn afgunstige gedachten over iemand anders in zichzelf verborgen houden, misschien delen met iemand die dezelfde afgunst in zich verborgen houdt, maar voor Mij houdt niemand iets verborgen, nog niet het kleinste van het kleinste. Al wat het daglicht niet kan verdragen zal Ik vroeg of laat in Mijn licht zetten, waar dan geen ontkomen aan is en de schande diep gevoeld zal worden. Het is bij veel mensen een groot misverstand, als zij denken dat hun innerlijke niet uitgesproken meningen en gedachten niet bemerkt kunnen worden. Want al diegenen die in een innerlijk oprecht contact met Mij staan, zullen die meningen en gedachten toch voelen. Elke negatieve gedachte, mening over iemand, al wordt die niet uitgesproken, al wordt die ondergronds gehouden, heeft toch gevolgen die op een of andere manier vroeg of laat tot uitwerking komen.

Beter is het om geen negatieve gedachten verborgen te houden, beter is het geen negatieve of oordelende meningen of gedachten te hebben. Want het is allemaal de wortel van het kwaad. En het kwaad heeft nooit gelijk, heeft geen recht van bestaan. Hoed je er voor om zelfs  de kleinste afgunstige gedachte verborgen te houden. Kom er mee bij Mij en Ik zal je laten zien wat er werkelijk is, wat jij niet kon zien, niet wist, niet goed begrepen hebt. Dan zul je zien hoe alles in Mijn liefde gevat is en jouw mening, jouw gedachten, jouw oordeel, niets goeds in zich droeg. Dan lost dat alles op in Mijn liefde en blijft het goede in Mijn liefde over. Het beste voor iedereen.

Hemels Brood 5165

Vanmorgen vraag je Mij in je hart, zoals je vaker ‘s morgens aan Mij vraagt: “Vader, wat mag ik vandaag van U uit mijn hart opschrijven?” En soms denk je, dat je al zoveel opgeschreven hebt, dat het lijkt of je alles al opgeschreven hebt. Maar nee, er is zoveel meer, zo oneindig veel meer te schrijven wat zinvol is voor mensen om te lezen. Maar echt zinvol is het eigenlijk pas, als mensen kunnen verdragen, als mensen tot zoveel geestelijk besef gegroeid zijn, dat zij wat Ik je aangeef om te schrijven kunnen begrijpen, in hun hart kunnen begrijpen. En al is er nog heel veel nieuws te schrijven, zo af en toe is het ook belangrijk om wat al eens eerder geschreven is, op een wat andere manier nog eens te herhalen.

Want de mens vergeet gemakkelijk, vermengt gemakkelijk, vervalt gemakkelijk in oude gewoonten, oude patronen. Hoe kun je daar het beste zicht op krijgen? Eenvoudig, door in je hart naar Mij toe te komen en Mij te vragen je zicht te geven. Maar je weet, dat lukt alleen als je al je eigen invullingen loslaat, je overtuigingen loslaat, eerlijk en oprecht in je hart naar Mij luistert en bereid bent om juist ook datgene onder ogen te zien, wat je liever niet onder ogen ziet, omdat het eigenlijk beschamend is. Maar in werkelijkheid is het niet onderogen willen zien veel beschamender. Nu juist dat is wat in de wereld zo heel vaak gebeurt. Mensen laten in hun doen en laten steekjes vallen, beseffen dat, maar komen er niet toe, dat te bekennen en te herstellen. Liever doen ze alsof er niets misgegaan is.

Maar Ik zeg je, doe dat niet, want vroeg of laat achterhaalt je gedrag je. Kom regelmatig bij Mij in je hart, oprecht en bereid om te zien wat misging. Dan kan het nooit uit de hand lopen. En waarom zou je niet bij Mij komen? Ik ben ware liefde, bij Mij ben je veilig, van Mij kun je liefde verwachten, niets anders dan liefde. Maar weet je, dat je niet zo gemakkelijk komt en hoort wat er mis was, heeft dan ook niet met Mij te maken, maar met jou. Stap over jezelf heen, dan ervaar je in Mijn liefde, dat liefde en haar wijsheid alles ten goede keert, ook jouw missers!

Hemels Brood 5166

Hoe komt het dat de ene mens zo lief en zorgzaam voor zijn medemensen is, terwijl een ander alleen aan zichzelf denkt en anderen kwaad berokkent? Dat is het verschil tussen goed en kwaad, wat op aarde tot uiting moet komen. Anders kan de mens in zijn vrijheid het onderscheid niet leren maken tussen goed en kwaad.

Nu vraag je je af, hoe kan een mens dat verschil leren zien, als hij het kwade wat hij doet, ziet als goed. Als hij het kwaad wat hij anderen doet, ziet als geëigend en daarom terecht en goed? Ja, dat is onderdeel van het kwaad, dat het zich voordoet als goed. En geruime tijd kan het kwaad daarmee mensen in zijn macht houden. Niet iedereen is in staat om in een korte tijd het verschil tussen goed en kwaad in te zien. Het kwaad heeft een zekere macht gekregen, voor een bepaalde tijd, ten overstaan van het goede. En zo is er een verdeling onder alle mensen op aarde, van mensen die nauwelijks enig kwaad in zich opnemen en voor het grootste deel uit liefde leven, tot aan mensen die weinig of niet uit liefde leven en veel kwaad in zich opnemen. Iedereen die zich daarover gedachten maakt, laat Ik weten, dat Ik het kwaad in de juiste verhouding toelaat. Een verhouding die zodanig is, dat het kwaad tot volkomen uitroeiing komt en alles totale liefde gaat zijn en eeuwig gaat blijven. Niets is aan het toeval overgelaten, alles is in precies die verhouding op aarde geplaatst, dat elk kwaad tot zijn eeuwig einde komt.

De aarde is nooit beloofd een prettig harmonieus oord om te verblijven te zijn. Op aarde vindt de meeste ellende plaats. Maar het uiteindelijke bereik is Mijn werkelijke Leven, dat in de volle gelukzaligheid dan voor iedereen eeuwig waar gaat zijn. De aarde is voor alle mensen bedoeld om tot eeuwig gelukzalig leven te komen. Daarvoor is het bedoeld, dat het kwaad tot een eeuwig einde gebracht wordt. Voor jou en voor alle mensen. Dit is in de hele oneindigheid het grootste gebeuren van Mijn oneindige liefde. En ieder die op aarde leeft, is daar getuige van. Daar ben jij in al Mijn liefde getuige van.

Hemels Brood 5167

Veel mensen kunnen wat hen niet aanstaat niet gemakkelijk loslaten en heel hun aandacht gaat ernaar uit, om dat wat hen niet aanstaat tot een verandering te brengen die hen wel aanstaat, die hen bevalt. Maar er zijn situaties die iemand misschien niet aanstaan, maar die hij toch ook niet zo gemakkelijk of helemaal niet veranderen kan. Toch ook dan kunnen veel mensen er niet mee stoppen en hun aandacht van die situatie lostrekken en zich niet storen aan hetgeen zij niet aangenaam vinden. Tegen beter weten in blijven zij zich verzetten en blijven zij proberen tot een voor hen aangenamere situatie te komen.

Als je bij jezelf bemerkt dat een onaangename situatie is ontstaan, waar je je aan stoort en je hebt geprobeerd er verandering in aan te brengen, zonder resultaat en ondertussen blijft het je storen, kom dan in je hart bij Mij en laat Mij je helpen. Het kan zijn dat Ik je wegen kan tonen waarlangs je de onaangename situatie tot verbetering kunt brengen, of dat Ik je laat zien hoe je de onaangename situatie in nederigheid kunt verdragen. Dat laatste is vaak het moeilijkste. Ook daarbij kan Ik je helpen, als je Mijn raad opvolgt, als je Mijn uitleg aanneemt, als je je aan Mijn liefde overgeeft. Maar daarvoor is het wel nodig, dat je je aandacht niet meer richt op wat je niet aanstaat en je stoort, maar in je hart volledig op Mij richt en naar Mij luistert. Dat vraagt moeite, inspanning, werk. Veel mensen lukt dat niet.

Veel mensen blijven zelf zoeken en zich in allerlei bochten wringen, om tot een aangenamere situatie te komen. Zij leveren daar veel meer werk voor, zonder enig resultaat, dan het werk wat Ik van ze zou vragen en het beste resultaat zou geven. Maar dat is het verschil, het werk wat zij zelf doen is uit ongenoegen, uit ergernis, terwijl het werk dat Ik vraag, is bedoeld om uit liefde te gebeuren, anders heeft het geen effect. Dat is nu juist vaak de moeilijkheid, de omschakeling van ongenoegen, van ergernis, naar liefde en haar wijsheid. Toch, dat is wat Ik vraag en wat nodig is, alleen dan kun je in nederigheid verdragen, of de weg vinden om de situatie te verbeteren.

Hemels Brood 5168

Het is heel gemakkelijk om je over iemands handelen, over iemands gedrag, verongelijkt te voelen, als je je door zijn handelen, door zijn gedrag tekort gedaan voelt. Dat overkomt duizenden mensen, of misschien wel miljoenen mensen en zo goed als allemaal vervallen ze in verwijten naar degene waardoor zij zich tekort gedaan voelen. Op het moment dat iemand zich tekort gedaan voelt, verongelijkt voelt en vanuit die gevoelens verwijten maakt, is diegene vervallen in eigenbelang en het tegenovergestelde van liefde.

Als iemands handelen werkelijk niet juist is, is het belangrijk om hem in liefde zo goed als mogelijk dat duidelijk te maken, om diegene te helpen. Als dit in liefde gebeurt, is er de meeste kans, dat diegene tot inzicht over zijn handelen gebracht kan worden. Als het met verwijten en uit ongenoegen gebeurt, bestaat er een grote kans dat er ruzie ontstaat. En daarbij is er altijd de mogelijkheid, dat het handelen en gedrag van deze mens in het geheel te goeder trouw was en het idee of het gevoel tekort gedaan te zijn, niet terecht was. Als dan verwijten gemaakt worden over een geheel te goeder trouw handelen, kan dat de onderlinge verhoudingen ernstig schade toebrengen. Want wie is al zo sterk in ware liefde, dat hij onterechte beschuldigingen en verwijten in liefde verdraagt en zich niet gaat verweren, uit ongenoegen over de verwijten?

Elke nog zo goede vriendschappelijke relatie zal daaronder lijden en het zal noch de ene noch de andere betrokkene enig goed doen. Daarom, als je ongenoegen voelt over het gedrag, het handelen van een van je medemensen, kom daarmee naar Mij in je hart en laat Mij je helpen om in liefde eerst uit te zoeken, of je ongenoegen wel terecht is, of je geen beren ziet waar ze niet zijn. Als dan blijkt, dat je werkelijk tekort gedaan bent, laat Mij je dan in liefde helpen dat aan diegene duidelijk te maken. Niet om je in jouw gevoel gerust te stellen, niet voor jou, maar ten beste voor diegene die jou tekort deed.

Bedenk je daarbij, dat Ik je alleen kan helpen, als je bereid bent om je ongenoegen tot liefde te brengen. Als je bereid bent je verwijten los te laten, als je bereid bent om in alle eerlijkheid jouw eigen gedrag en jouw missers onder ogen te zien, omdat jouw handelen misschien hier of daar het handelen van de ander uitgelokt kan hebben. Want alles wat gebeurt, heeft met elkaar te maken. En alleen als je helemaal alle eigenbelang kunt loslaten en geheel onbaatzuchtige liefde aanneemt, kan Ik helpen en kan alles tot de geheel goede verstandhouding terugkeren, in ware liefde goed komen.

Hemels Brood 5169

Ben jij, die dit leest, iemand die in Mij als je Schepper, God in Jezus Christus, gelooft en op Mij en Mijn liefde vertrouwt? Hoe komt het dan, dat je je nog zorgen maakt, je nog afvraagt of dit of dat wel goed komt?

Ik zal het je zeggen. Je bent nog niet volmaakt. Je kunt nog niet geheel en al zonder uitzondering onvoorwaardelijke liefde zijn. Je blijft nog niet altijd helemaal bij de volkomen waarheid en je kunt nog niet bij alles al volkomen juist onderscheiden, of iets wat je leest of wat gezegd wordt in Mijn zuivere licht staat, of in het valse licht van de bedrieger en de verleider. Je kunt nog niet in alles de verleiding weerstaan en zonder enig eigenbelang handelen, zoals voor anderen het beste is en je kunt daarbij ook nog niet ten volle beseffen, wat voor die ander het beste is, zelfs kun je dat nog niet voor jezelf. Je geest raakt nog verward door alle tegenstrijdigheden van wat in de wereld gebeurt en je bent nog niet in staat, om de volle omvang van je bestaan op aarde in je hart te begrijpen. Je ontmoetingen met Mij in je hart hebben nog niet de volkomenheid bereikt en al kun je Mij al in je hart vinden en Mijn liefde voor jou van tijd tot tijd voelen, wat je tot tranen toe beroert, het is een begin van heel veel meer, waar je nog geen besef van hebt.

Daarom zijn er nog momenten dat je je zorgen om iets maakt, daarom lijkt het soms dat Ik je niet hoor, daardoor raak je soms vertwijfeld en daardoor denk je dat je voor Mij nog niet goed genoeg bent. Wees maar bezorgd zo nu en dan, wees soms wat verward, ervaar maar dat je Mij in je hart af en toe niet vindt, het is niet erg, laat dat maar zijn. Want ook dat is deel van je weg over de aarde en precies passend bij het doel van je bestaan. En dat is helemaal gevat in Mijn liefde. Want dat verandert nooit, Mijn liefde voor jou blijft eeuwig oneindig groot, ook al maak jij je soms nog zorgen.

Ik heb je lief en Mijn liefde brengt je over de weg die jij op aarde gaat in alle waarheid en liefde tot het doel van je bestaan, het werkelijke leven, Mijn leven, Mijn werkelijke waarheid van werkelijk leven, Mijn ware eeuwig oneindige, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 5170

Er zijn heel veel gelovige mensen die zich afvragen, als God Alles is, is Hij dan ook het kwaad dat in de wereld is? Nee, zo is dat niet. Dit zeg Ik tegen alle mensen die deze vraag in zich stellen:

In het begin, welke eeuwig is, is God en God is volmaakt Zijn, de volle eeuwige gelukzaligheid Zelf, Alleen. God gaf uit zijn Goddelijke Wezenlijkheid vrijheid aan delen uit zijn Goddelijke Wezenlijkheid, elk gelijk aan een van zijn Goddelijk volmaakte eigenschappen, 6 in getal. Dan gaf Hij vrijheid aan een zevende deel uit Hem, gelijk aan al zijn Goddelijke eigenschappen. Elk deel op zichzelf vrij in geest, maar tegelijkertijd toch in hun vrije zijn nog altijd Gods volmaaktheid in Zijn, dat is Leven. Want geen deel ofwel vrije geest is zonder leven en leven is alleen God Zelf in alles, eeuwig gelukzalig Leven, volmaakt.

In al de vreugde van vrijheid van alle geesten en hun werkzaamheid, leek het voor de zevende geest, die de naam “Lichtdrager” kreeg, omdat in hem alle eigenschappen van God tezamen Zijn grootste licht in een vrije geest is, dat hij zelfstandig God kon zijn. Maar als Lichtdrager heeft hij wel alle goddelijke eigenschappen, maar het leven wat hij is, is hij niet zelf, is eeuwig en altijd God. Dus wat gebeurt er, als deze vrije geest God denkt te overstijgen? Hij komt stil te staan, welke de eeuwige dood genoemd kan worden. Want zonder het Goddelijke Leven, is geen zijn, ook niet in vrijheid, omdat alles alleen Leven Is, als het God is, volmaakt gelukzalig.

Maar God wil zijn Lichtdrager, die Hem oneindig lief is, niet in de eeuwige dood stil laten en in de volmaaktheid van Gods Goddelijke Wezenlijkheid, welke in zijn geheel de volmaakte onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid is, die altijd en eeuwig het eeuwig volmaakte uitwerkt, is de Lichtdrager en alle geesten uit hem, met hem samen, in de materie van het tegenovergestelde van Zijn vastgezet. In Gods werkende liefde hebben allen de gelegenheid om, door de ervaring, tot het besef van werkelijk leven te komen. Er is voor de redding van de vrije Lichtdragende geest en de uit hem ontstane vrije geesten, een schijnwereld door God geschapen en hen gegeven. Daarin is de ervaring van pijn en moeite, van dood en verderf, tegenover liefde en waarheid van werkelijk Leven, om in vrijheid te ervaren, gesteld. In het geheel niet anders dan Gods liefde.

Want God is Alles, God is waar volmaakt Leven, eeuwige oneindige onbaatzuchtige liefde Die ook de hele Schepping bevat. Hieruit moet voor iedereen die zich afvraagt of God, Die Alles Is, ook het kwaad is, duidelijk begrepen kunnen worden: nee, God is Leven, is ware eeuwig onvoorwaardelijke liefde, alles wat werkelijk Is, werkelijk Leven Is. Meer dan dat is niet. Daarom is God nooit het kwaad. God is Alles, Leven, volmaakt eeuwig gelukzalig, liefde en haar wijsheid en eeuwig meer, dan een mens kan bevatten. Jouw leven Ben Ik. Ieders leven Ben Ik. Ook in jouw vrijheid!

Hemels Brood 5171

Het verblijf op aarde is niet, zoals veel mensen denken, om er het beste van te maken voor jezelf. Het is bedoeld om er het beste van te maken voor elkaar, met elkaar. Toch zijn de meeste mensen er meer mee bezig er het beste van te maken voor zichzelf, en bij hen moet niemand er mee aankomen, het beste voor zichzelf los te laten en een ander te gunnen. De doorsnee mentaliteit is bij de meeste mensen, zorg goed voor jezelf. Het besef dat Ik voor alle mensen goed zorg, is ver weg en voor velen zelfs geen waarheid, of erger nog, totale onzin.

Maar als je wel iemand bent die beseft dat Ik voor alle mensen heel goed zorg, dat het er om gaat om er het beste van te maken, juist niet alleen voor jezelf, maar voor elkaar en met elkaar, dan ben je “anders” en word je doorgaans niet goed begrepen. Een uitzondering in het goed doen tussen al diegenen die vooral met zichzelf bezig zijn. Vooral bezig zijn met hun eigen positie in het leven, met hun eigen levensbehoeften. Of ze nu rijk of arm zijn, het gaat hen vooral om hun eigen situatie. Het is moeilijk om ergens “bovenuit te steken”. Vooral als het in het goede is. En het verbaast mensen die in hun goede bedoelingen opvallen altijd, dat hun hoofd eraf gemaaid wordt, dat hun goede bedoelingen geen steun krijgen, maar tegenwerking. Maar zie, juist die goede bedoelingen doorkruisen meestal de plannen van eigengewin van meerdere mensen, die meestal ook al zich een bepaalde macht toegeëigend hebben en zij zien, door die goede bedoelingen, niet alleen hun eigengewin verloren gaan, maar ook hun macht verminderen. En logischerwijs zullen zij, gericht op hun eigen welzijn op de eerste plaats, zich gaan verweren. Meestal ook niet op een eerlijke manier.

Hoe houd je je dan staande, want door de doorsnee mens zul je niet geholpen worden, voor hem geldt namelijk ook de leus “zorg goed voor jezelf” en vaak zitten zij vast aan de macht van diegenen, die zich tegen de goede bedoelingen verweren. De enige manier om staande te blijven, is het opvolgen van Mijn advies in je hart en daarop te vertrouwen. Verval niet in ergernis, in boosheid en dergelijke. Maar kom bij Mij en volg Mijn raad op en accepteer in nederigheid hoe het gaat. Dan zal je goedheid misschien op dat moment niet tot zijn recht komen, maar zijn goede werking toch wel hebben. Vertrouw op Mij en blijf bezig met het goede, voor elkaar, met elkaar.

Hemels Brood 5172

Vanmorgen vroeg je Mij in je hart of Ik jullie gebreken, die zich keer op keer herhalen, niet eens zat ben, daar niet eens schoon genoeg van heb.

Kijk, dat is precies de menselijk beperkte gedachtegang, zoals het bij jullie onderling gaat, dat je op een gegeven moment het geduld niet meer hebt om de ongemakken van een medemens te verdragen en ook nog blij en behulpzaam te blijven. Ik ben volmaakt liefde en daaraan verandert nooit iets, dat blijft eeuwig. Ik Ben Die Ik Ben, onvoorstelbaar voor de mens, die, zolang hijzelf de volmaakte liefde uit eigen vrije keus niet kent, geen volkomen besef ook heeft van ware onbaatzuchtige liefde in eeuwigheid. Mijn liefde verdraagt tot in de oneindigheid en laat nooit af, voor niets en voor niemand. Maar het gedrag van de mens laat wel af en dat vraagt wel keer op keer een andere aanpak uit Mijn liefde, anders dan de uitwerking van Mijn liefde zou zijn, als het gedrag van de mens het niet zou laten afweten.

Jullie menselijke zwakheden hebben invloed op jullie geestelijk besef en zicht. Ik ben niet van liefde afgedwaald, begrijp dat verschil heel goed. Vergelijk jullie menselijke zwakheden daarom niet met Mijn oneindige macht en kracht, want daarvan kun je met geen mogelijkheid de omvang ook maar in het minst begrijpen. Het is als een verschil tussen iets en niets. Waarbij Ik Alles ben en jullie niets zijn. En toch heb Ik jullie, zoals je bent, oneindig lief, niet aflatend eeuwig lief, met een onvoorwaardelijke, geheel onbaatzuchtige volmaakte eeuwige liefde, die jullie je op geen enkele manier nog kunnen voorstellen. Misschien ben je het zelf weleens zat, dat je weer vervallen bent in dezelfde gebrekkigheid, misschien heb je zo nu en dan genoeg van je beperkingen, of van de gebrekkigheid van je medemensen, dat laat dan precies zien, hoe ver je nog af bent van ware liefde.

Maar Mijn eeuwig ware liefde voor jullie allemaal verandert daardoor niet, en met veel geduld werkt Mijn liefde er altijd aan om jullie allemaal tot Mijn liefde te brengen, om jullie allemaal tot Mijn eeuwige gelukzaligheid te brengen. Niet voor Mijzelf, maar voor jullie. En de tijd zal komen dat jullie allemaal in Mijn eeuwige liefde zelf persoonlijk ware liefde zijn, voor eeuwig totaal persoonlijk helemaal gelukzalig!

Hemels Brood 5173

Overal is wel wat. Haast niemand is zonder enige zorgen. Zoals de samenleving in elkaar zit, is er altijd wel iets dat niet vloeiend verloopt, altijd wel iemand die niet oplet, iemand die iets belangrijks vergeet, iemand die de boel bedriegt, en zo meer. Op ieder wordt wel eens een beroep gedaan om te verdragen, te doorzien, te helpen, te geven, en zo meer. En als dat niet lukt, ontstaat er al snel een probleem.

Was de wereld maar volmaakt! Zou iedereen maar zijn verantwoordelijkheid nemen, zich aangepast en sociaal gedragen, zou er maar niemand meer liegen en bedriegen, zou iedereen maar het beste voor elkaar willen doen, willen geven in plaats van te nemen, geduld willen hebben met de ander, niets eisen van een ander. Kortom, zou iedereen maar zijn best doen om naar waarheid en liefde met elkaar om te gaan en zou iedereen in zijn hart maar naar Mijn raad luisteren en handelen. Wat zou dat een verademing zijn!

Maar helaas, zo is het niet. De wereld is vol van verraad, van leugen en bedrog, van egoïsme en onverdraagzaamheid, van ongeduld en hebberigheid, van gevechten om eer en macht, tot in het meest extreme toe. Daartussen leven toch ook mensen die niet liegen en bedriegen, die er naar streven geduldig en verdraagzaam te zijn, behulpzaam en sociaal, die in hun hart naar Mij luisteren en zo goed  mogelijk Mijn raad opvolgen. Zij hebben geen behoefte aan eer en aan macht, vallen in het werelds gekrakeel nauwelijks op. Ze staan klaar als je ze nodig hebt, leven met je mee als je het moeilijk hebt, hoeven nooit een “dank je wel”.

Jullie, die zo zijn en in de wereld van vandaag met alle afdwalingen en met alles wat er mis is, moeten omgaan, jullie zijn Mijn zegen in de wereld, Mijn genade aan zovelen die volkomen blind geworden zijn en jullie hand nodig hebben. Jullie hand die Mijn Hand is, die Ik hen aanreik. Want Mij kunnen ze niet zien, maar door jullie wordt Mijn liefde voor hen tastbaar en bereikt Mijn liefde toch hun ziel, hun gevoel. Laat dat jullie sterken en bemoedigen om verder te groeien in liefde, ondanks de moeite te leven in een haast liefdeloze wereld. Want het zal jullie weinig of niets kunnen afnemen van al wat je bent, kunt en uit Mij mag zijn: Mijn ware liefde voor je medemensen, al begrijpen zij er weinig of niets van, dat jullie uitgestoken hand, Mijn Hand is, dat jullie hulp, Mijn hulp is, dat jullie waarheid, Mijn waarheid is, dat jullie liefde voor hen, Mijn liefde voor hen is.

Maar jullie weten het en beseffen heel goed, dat Ik het ben Die jullie goedheid en liefde geeft, om te delen met allen die in nood zijn. Gezegend zijn jullie allen in Mijn liefde, om zoveel je kunt, in waarheid, in een afvallige wereld, Mijn liefde daadwerkelijk te zijn.

Hemels Brood 5174

Er zijn mensen die het verloop van hun leven vergelijken met een rijdende trein waarin ze zitten en die al maar doorrijdt. Zo’n gekke vergelijking is dat niet. Want leven gaat altijd door, met allerlei gebeurtenissen gaat het altijd maar door. Soms gebeurt er weinig, dan rijdt de trein langzaam en is het landschap waar je aan voorbij komt goed te bekijken. Soms gebeurt er in korte tijd veel, dan gaat de trein ineens veel sneller en kun je het landschap wat aan je voorbijtrekt veel minder goed overzien.

Het landschap wat aan je voorbijtrekt, is te vergelijken met alles wat te maken heeft met de gebeurtenissen in je leven, alles wat zich om een gebeurtenis afspeelt en alles waardoor die ontstaan is. Als er weinig gebeurt, kun je gemakkelijker het landschap overzien, dat is, makkelijker zien wat er allemaal met die gebeurtenis te maken heeft en hoe die kon ontstaan. Dat heb je nodig, om tot een goede aanpak van de gebeurtenis te komen. Maar als er veel gebeurt, is het veel moeilijker om zicht te krijgen op alles wat er omheen mee te maken heeft en waardoor het ontstaan is. Toch, juist dan heb je ook een goed overzicht nodig, om de gebeurtenissen goed te kunnen aanpakken. Maar hoe sneller de trein rijdt, des te minder is er van het landschap te zien. Hoe meer gebeurtenissen in korte tijd, des te minder zicht op wat er allemaal mee te maken heeft.

Is dat de situatie, vergeet dan niet om in je hart bij Mij te komen. Vergeet dan niet, dat Ik niet in die rijdende trein zit, zoals jij. Ik zie alles, Ik weet alles, Ik ken alles en Ik ben overal. Wat voor jou veel en onoverzichtelijk is, is voor Mij helder en duidelijk. Die trein rijdt snel in jouw beleving, omdat jouw vermogen begrensd is. Mijn vermogen is onbegrensd volmaakt. Het mooie is, dat als je in je hart oprecht en eerlijk, nederig en onbaatzuchtig bij Mij komt, Ik jou, zo veel als goed voor jou is, over je begrenzing heen til en je zicht geef, verder dan jouw ogen kunnen zien. Zodat de snelheid van de trein lijkt af te nemen en het landschap, al wat met de stroom van gebeurtenissen te maken heeft, zichtbaar en te begrijpen wordt.

Dus gaat de trein van gebeurtenissen voor jou te snel, kom dan bij Mij en kijk met Mij mee. Dan zul je alles zien wat nodig is om de gebeurtenissen goed aan te pakken, door Mijn liefde.

Hemels Brood 5175

Je kunt op alle mogelijke manieren door de tegenkant in verwarring gebracht worden. Elke mogelijkheid om verwarring bij je tot stand te brengen, zal hij benutten, onvermoeibaar benutten. En verwarring kan hij teweegbrengen door gebruik te maken van je verstandelijke overwegingen, je opvattingen over wat je denkt dat goed is of niet goed is, je ideeën over wat je denkt dat je plicht is en wat niet. Vaak lukt het hem ook, om je in verwarring te brengen door je verbazing over het doen en laten van je medemensen, over hun afdwalingen van waarheid in leugen en bedrog, hun eigengewin en eigenbelang.

Als je je afvraagt wat de beste houding is in allerlei situaties, dan ontstaat er al een mogelijkheid om je in verwarring te brengen. Als je je afvraagt, zal ik tegen diegene zeggen dat wat hij doet niet goed is, zal ik hem stoppen, zodat hij zijn handelen niet kan volhouden, zal ik anderen voor zijn leugens waarschuwen, of breng ik hem dan te veel in diskrediet? Al zulke verstandelijke overwegingen zijn mogelijkheden, zijn openingen om in verwarring te raken over wat wel of niet goed is om te doen of te laten. Nogal eens lukt het de tegenkant om daar nog een schepje bovenop te doen, zodat je de juiste weg even helemaal niet meer vindt en je in twijfel blijft hangen.

Met verstandelijke redeneringen zul je er niet uitkomen. Juist daar werkt de tegenkant, door in je verstand allerlei mogelijkheden aan te reiken om te doen of te laten en in die redeneringen kan hij invullingen naar voren brengen, die te maken hebben met overtuigingen die in je denkpatronen zijn vastgeroest, maar je geen stap verder helpen. Verstandelijke overwegingen zijn altijd gekoppeld aan overtuigingen van gedrag die aangeleerd zijn, overtuigingen die door traditie zijn overgedragen, uit de cultuur waarin je bent opgegroeid komen en door het verstand gezien worden als een noodzaak voor je leven om aan vast te houden en daardoor is het moeilijk om ze los te laten.

Je hart daarentegen staat vrij en los van alle verstandelijke overwegingen, los van al het verstandelijke denken, los van alle aangeleerde overtuigingen, los van culturele gewenning en overtuigingen. Je hart kan je heel zuiver en volkomen naar waarheid de juiste keus met het beste resultaat voor elke situatie aanreiken. Maar dan wel het beste resultaat ten aanzien van het doel van jullie verblijf op aarde en het bereiken daarvan. Het hart zal zich echter nooit opdringen, dus wanneer er waarde gehecht wordt aan cultureel erfgoed, aan overtuigingen stammend uit culturele gewenning en waarde gehecht wordt aan verstandelijk aangeleerde gedragingen, aan redeneringen over wat goed en wat niet goed is, blijft het hart met wat zij aan goede raad te geven heeft, op de achtergrond, met hooguit een zacht signaal, om je aan je hart te herinneren.

Mijn raad in deze is, zoek de beste handelwijze niet in verstandelijke overwegingen, in wat je over goed en niet goed geleerd is, zoek het niet in de culturele gewenning die je van huis uit hebt meegekregen, laat dat allemaal los, alsof het er helemaal niet is en er niet toe doet. Ga dan, zuiver en alleen met de beste bedoelingen, oprecht om het beste te bereiken voor iedereen, zonder eigenbelang, naar je hart. Dan vind je nieuwe wegen die je nieuwe mogelijkheden geven, totaal anders dan je verplicht dacht te zijn, dan je opvoeding je leerde, dan je met verstandelijke overwegingen kon bedenken, dan je cultuur van je vraagt en durf dan je hart te volgen, je gevoel wat het beste is voor iedereen, zonder aan je eigen welzijn te denken.

Want voor jouw welzijn zorg Ik, je Schepper, altijd al en dat houdt nooit op. Mijn zorg voor jou is Mijn ware, eeuwig oneindige liefde voor jou. Liefde die je in je hart kunt voelen en je de weg wijst, precies naar dat wat goed is om te doen, het beste voor iedereen, voor het doel van jullie bestaan op de aarde, om dat doel te bereiken. Dat doel is ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, van je zelf bewust, zijn. Dat is werkelijk levend zijn, dat doel is Mijn liefde in totale ware eeuwige gelukzaligheid zelf zijn!

Hemels Brood 5176

Er zijn veel mensen die zich van Mij en Mijn geboden niets aantrekken. Die van Mijn bestaan en van hun bestaan uit Mij niets begrijpen en Mijn geboden (adviezen) naast zich neerleggen. Hun eigen gang gaan, zonder besef van de gevolgen. Het zijn niet allemaal misdadigers, er zijn ook veel goedbedoelende mensen bij, maar ook hun besef van Mijn bestaan en hun besef van hun bestaan uit Mij is bijna gelijk aan nul.

Toch is er ook een veel kleiner aantal mensen die wel besef hebben van Mijn bestaan en hun bestaan uit Mij, die in Mijn liefde en waarheid geloven en Mijn geboden zoveel mogelijk in acht nemen. Aan hen heb Ik veel te zeggen. Want ook al geloven zij in Mijn bestaan en vertrouwen zij op Mijn liefde en haar wijsheid, zij hebben toch ook nog veel niet goed begrepen, er zijn onder hen ook nog veel misverstanden over Mijn leer. Zij doen hun uiterste best om hun leven vorm te geven naar Mijn liefde en haar wijsheid. Steeds verzetten zij veel werk om te zijn, zoals zij denken voor Mij te moeten zijn en het kost hen veel inzet.

Maar, al dat werk wat zij doen om een goed en liefdevol mens te zijn, gelijk aan Mijn leer van liefde en waarheid, hoeven zij eigenlijk niet zelf te doen, mogen zij aan Mij overlaten. Het enige wat zij hoeven te doen, is Mij in hun hart aan te nemen als hun ware leven en Mijn liefde aan te nemen als leiding om naar te leven, dan zorg Ik voor alles. Ik zorg er dan voor dat zij geen werk hebben, maar Ik doe alle werk. Ik zorg ervoor dat zij groeien in liefde, in besef van wat werkelijk leven is en Ik zorg ervoor dat zij Mij Zelf meer en meer leren kennen en zonder moeite zullen zijn.

Je hoeft alleen maar Mij in je hart aan te nemen, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn eeuwig ware Leven. Je hoeft alleen in je hart Mij de leiding over je leven te geven en vervolgens hoef je zelf niets te doen, want Ik doe het in jou, Ik laat je in je hart groeien tot Mijn ware liefde en haar wijsheid, tot werkelijk gelukzalig leven. Al het werk is Mijn werk, hoe hard je ook zelf werkt, laat het werk aan Mij over. Want dit zeg Ik jou en allemaal, al het werk wat jullie zo ijverig verzetten om goed te doen en goed te zijn, om Mijn liefde naar waarheid te leven, het is hoe dan ook Mijn werk. Neem Mij in je hart aan als Enige Leider voor je leven en groei, zonder eigen loze inspanningen, vanuit Mij. Want hoe hard je ook werkt en je inzet, het is en blijft Mijn werk. Geef je daarom aan Mijn liefde over en je juk is zacht en je last is licht. Dat wil zeggen, alle werk dat je dan doet, zal je licht afgaan. Dan doe je geen loos werk, want Ik doe altijd alle werk. Zalig degenen die dit op de juiste manier begrijpen.

Hemels Brood 5177

Als je Mij werkelijk in alle oprechtheid wilt ontmoeten, dan zul je Mij ontmoeten. Dan zul je Mij ontmoeten in elk mens, in de mens naast je, de mens op de hoek, de mens aan de andere kant van de wereld, de mens op tv, de mens die voorbijloopt, de mens op straat, in de winkel, overal in ieder mens zul je Mij ontmoeten. Maar let op, want daarvoor zul je Mij eerst in je hart ontmoeten, zul je Mij eerst in je hart leren kennen. Niemand zal Mij in een van zijn medemensen zien, voordat hij Mij in zichzelf naar waarheid heeft gezien en ontmoet.

Iemand kan roepen, hier is Hij, of, daar is Hij, en Ik ben daar niet, terwijl Ik overal ben. Daarom, ga er niet heen om Mij te zien, om Mij te ontmoeten. Iemand kan roepen, zo is Hij, of, zo ziet Hij er uit en Ik ben zo niet en zie er zo niet uit. Daarom, geloof dat niet. Want zodra je Mij werkelijk in je hart ontmoet hebt, weet je Mij overal te vinden, te herkennen, kun je Mij in alle mensen zien en ontmoeten, zonder dat er iemand nodig is om Mij aan te wijzen. Want in ieder hart heb Ik woning en in ware nederigheid en volledige oprechtheid is iedereen vrij om Mij in Mijn woning in het hart te ontmoeten. Want je kunt Mij zien en ontmoeten in ieder mens, overal ter wereld, maar je kunt alleen in je eigen hart heel dicht bij Mij komen en heel zuiver Mijn Woord van liefde en haar wijsheid het beste verstaan, in nederigheid en in het oprechte verlangen Mijn Woord van liefde en wijsheid verstaan en begrijpen. Ieder die beweert dat wat je van Mij in je hart, in ware nederigheid en werkelijke oprechtheid hebt verstaan en begrepen, niet waar is, heeft Mij nog niet zelf in zijn hart ontmoet, zoals Ik werkelijk ben. Maar wie Mij werkelijk ontmoet heeft in zijn hart, zal zeker weten, zonder enige twijfel.

De wereld is vol ontkenning, vol van tegenwerpingen, maar wie Mij in zijn hart naar liefde en wijsheid heeft ontmoet en naar waarheid heeft leren kennen, die blijft onverstoorbaar Mij in zijn hart ontmoeten. Want ware liefde in het hart is het ware leven, ben Ik. En dat beseffen, dat voelen, maakt blij en gelukkig, zelfs in de grootste narigheid. Wie dat eenmaal gevonden heeft, die heeft de grootste schat in de hele oneindigheid gevonden. En degene die Mij, die grootste schat, gevonden heeft, die laat Mij nooit meer los. Het enige wat diegene dan nog nastreeft, is Mij, zijn gevonden schat, te delen met zo veel mogelijk van zijn medemensen. Opdat zij ook in hun hart diezelfde schat zullen vinden: Mij, Mijn liefde en haar wijsheid naar volle waarheid, werkelijk eeuwig volmaakt vreugdevol Leven!