Hemels Brood 5085 t/m 5115

Hemels Brood 5085

Als onfatsoenlijke zaken aan het licht komen, komt er veel weerstand van degenen die daar bij betrokken zijn. Geen van hen zal gedwee zijn gekonkel en verdraaiingen toegeven, allen zullen zoeken naar uitwegen om hun aandeel te verdoezelen of tot het minimale terug te brengen. Zij zullen daarvoor niet schromen om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Kijk daarbij uit, dat je niet te veel bezig gaat met de schuldigen van wanpraktijken berecht te krijgen, maar besteed liever je tijd en energie er aan om de situatie tot goed functioneren te brengen. Want alle gedupeerde mensen hebben er meer aan, dat een situatie in zijn rechtmatige orde waarvoor het bedoeld is, terugkomt en mensen daarmee geholpen zijn, dan dat schuldigen berecht worden.

Zoek er naar om dat wat door wanpraktijken niet meer naar behoren functioneert, tot een goed en juist functioneren te brengen en laat het berechten van de schuldigen aan Mij over. Want dat zou je te veel tijd en energie kosten en dat zou ten koste gaan van je tijd en energie voor de mensen die een goed functionerende situatie nodig hebben. Gebruik je tijd en energie voor de mensen in nood, verspil die niet aan degenen die mensen in nood gebracht hebben. Want voor diegenen strekt Mijn Hand veel verder dan jouw kleine hand. Luister naar Mij in je hart en je zult steeds weten welke stappen te nemen. In de wereldse samenleving maken heel veel mensen zich schuldig aan het ontstaan van allerlei wantoestanden. Ik roep de Mijnen op om al die wantoestanden aan het licht te brengen. Niet om de schuldigen tot berechting te brengen, maar om de misstanden in allerlei organisaties en hulpverleningsinstanties in de bedoelde orden te herstellen.

De schuldigen zullen door Mijn Hand geleid worden en hun lering niet ontlopen. Laat dat aan Mij over, geef je zorg en tijd aan het herstellen van situaties, zodat alles weer naar behoren kan functioneren. Ik zal je de weg wijzen, volg jij die getrouw, dan komt alles voor veel mensen goed, meer dan goed. Zo zul je vaker taken op je pad vinden, en zo zul je steeds het goede herstellen, in Mijn liefde gezegend.

Hemels Brood 5086

Hoe intenser iemand in zijn hart, in alle oprechtheid bij Mij betrokken is, des te zuiverder kan diegene Mijn Woord, Mijn advies, in zich verstaan en begrijpen en zuiver aan zijn medemensen overbrengen. Maar vervolgens ligt het aan het vermogen van die medemensen of en in hoeverre diegene door zijn medemensen verstaan en begrepen kan worden. Dat vermogen hangt nauw samen met wat iemand wel of niet gelooft van Mijn bestaan, van Mijn liefde en van Mijn Evangelie. Iemand die weinig op heeft met Mij, niet zoveel vertrouwen heeft in Mij, zal niet zo veel verstaan en begrijpen. Wellicht het geduld ook niet hebben om over Mijn Woord en adviezen te horen en met moeite of niet blijven luisteren.

Verwacht niet dat wat jij zuiver en naar waarheid van Mij verstaan hebt, aangenomen wordt door je medemensen. Want zelfs voor je naaste familie en vrienden is het niet altijd mogelijk je te verstaan en te begrijpen. Dring hen Mijn boodschap niet op, blijf er niet over praten, want elk praten over wat je van Mij in je hart verstaan hebt, is hen vreemd en komt hen dwangmatig over, waardoor zij zich gaan verweren en tegen je in verzet kunnen komen. Wat Ik je in je hart aangeef, kun je niet onbeperkt met iedereen delen, zeker niet met hen die geen levend geloof in Mij hebben. In hen ben Ik wel, maar niet zoals jij Mij in jouw hart beseft en al direct kunt verstaan en begrijpen. Praat daarom met hen in hun taal, binnen hun bereik en niet zoals jij Mij in je hart verstaat. Houd dat voor jezelf, of deel dat alleen met die mensen waarvan je weet, dat zij vanuit hun eigen contact met Mij in hun hart je kunnen verstaan en begrijpen. Zodat je bij je medemensen, je familie en vrienden, geen weerstand, geen verzet oproept, waar niemand iets aan heeft.

Er zijn niet veel mensen die in alle oprechtheid al zo’n intens contact in hun hart met Mij hebben. Evengoed kunnen velen er voordeel aan hebben, als jij wat je van Mij weet, stilzwijgend inzet voor je medemensen en alleen nadere uitleg geeft, als daar om gevraagd wordt, of als Ik je dat in je hart aangeef. Laat jouw liefde uit Mij, ook tot ware wijsheid uit Mij komen. Dan trek je Mijn hoogste zegen naar je toe.

Hemels Brood 5087

In de denkwijze die iemand heeft, kan Satan zich vestigen. In een klein hoekje kan hij al geheel verborgen zich ophouden en vanuit dit kleine hoekje veel schade aanrichten. En iedereen heeft in zijn denkwijze wel een mate van blindheid voor de waarheid, voor wat geen liefde is, dat is meteen een schuilplaats voor Satan. En vanuit zo’n schuilplaats neemt Satan deel aan elke discussie, zonder ontdekt te worden, want wat hij in een discussie naar voren brengt, past precies bij dat deel van de denkwijze die iemand heeft. Daardoor is diegene zich er niet van bewust dat het woord niet door hemzelf, maar door Satan gevoerd wordt.

 Bij mensen met misdadige gedachten, voert Satan de discussie aan op een hele geraffineerde manier, want hij heeft de beschikking over een grote intelligentie, welke hij geheel voor zichzelf inzet, met het doel: totale macht. Satan is als het ware verslaafd aan macht. En de mens die door zijn denkwijze, ook al is dat onwetend, Satan ruimte in zich gegeven heeft, zal dezelfde drang naar macht voelen en naar macht streven. Dat gebeurt in het groot en in het klein en in alle gradaties daartussen. Als Satan door een bepaalde denkwijze eenmaal plaats heeft genomen in iemand en zijn macht doet gelden, is het moeilijk om de denkwijze van die persoon tot andere gedachten te brengen en Satan te verdrijven. Wanneer het om een kleine ruimte in de denkwijze gaat, kan dat nog vrij eenvoudig verholpen worden, maar wanneer het om veel verkregen macht van Satan gaat, wordt het heel moeilijk.

 Als Satan in een denkwijze macht heeft verkregen, is het heel belangrijk dat mensen die daarvan schade ondervinden, bij Mij komen om hulp. Want ieder mens heeft van Mij vrijheid gekregen en zonder gerichte vraag aan Mij, moet Ik die vrijheid laten. Toch, ook zonder dat Ik de vrijheid van mensen belemmer heb Ik de mogelijkheid om te stoppen wat schade toebrengt aan Mijn kinderen. En stoppen zal Ik het. Op de daarvoor bestemde tijd, als de maat vol is. Want Mijn liefde en haar wijsheid staat boven elk vergrijp en Satan weet dat. Daarom roert hij zich zoveel hij nog ruimte krijgt. Maar Ik zal ervoor zorgen dat hij al zijn ruimte bij mensen totaal verliest. De vrije wil laat Ik mensen, maar evengoed blijven er voor Mij veel wegen over, om mensen bij hun hart te brengen en vanuit hun hart tot ware goede denkwijzen te brengen, waar geen plaats meer is voor Satan.

 Elke denkwijze die waar en goed is, die uitgaat van Mijn zuivere liefde in het hart, haar waarheid en haar wijsheid, geeft geen enkele ruimte aan Satan. En dat is waar Satan zich nu in grote mate tegen probeert te verzetten, tegen de ommekeer van denkwijzen. Daarom versterkt hij bij veel mensen het liefst de denkwijze dat Ik niet besta en dat alles geoorloofd is voor het eigen welzijn en voor de eigen behoeften. Maar de gevolgen daarvan zullen de mens juist tot het besef brengen, dat alleen samenwerking in waarheid, liefde en wijsheid hem uit de ellende kan halen. Met die denkwijze belemmeren zij Satan en raakt hij zijn ruimte en aandeel in de discussie kwijt. En juist door het besef dat alleen samenwerking in waarheid, liefde en wijsheid tot ware vrede en welzijn leidt, komt er ook ruimte voor Mij in het besef van de mens en komt de herkenning, dat Ik die waarheid, liefde en wijsheid ben en altijd geweest ben: hun ware leven.

 Hiermee heb Ik nu enig zicht gegeven op alles wat is en komen gaat. Let vooral op je denkwijzen, je opvattingen en kom vaak in je hart bij Mij, zodat Ik je alle valkuilen kan tonen en je niet onwetend ruimte geeft aan Satan. Want hij ziet het aankomen en is heel alert om elk beetje ruimte in een fractie van een seconde in te nemen en zolang hij kan, bezet te houden voordat de waarheid hem uitdrijft. Dat is nu gaande. Houd daarom zoveel mogelijk vast aan waarheid, liefde en haar wijsheid, houd vast aan Mij in je hart, dan komt alles helemaal goed. In Mijn liefde goed.

Hemels Brood 5088

Er zijn voor de mens op aarde zoveel situaties waarbij het moeilijk is om de goede keuzen te maken. Er gebeurt zoveel tegelijk en alles heeft een oorsprong en gevolg. Elke keus die gemaakt wordt heeft onherroepelijk gevolgen. Vaak zijn die gevolgen maar gedeeltelijk te overzien. Daardoor gaat het leven ook niet altijd zoals met de verschillende keuzen die mensen maken door hen bedoeld is.

Je kunt weloverwogen je keuze maken met de beste bedoelingen en met een vastomlijnd plan om iets specifieks te bereiken en daarop al je keuzen richten. Maar er is altijd een zekere mate van onbekendheid bij elke keus, waardoor de verwachte resultaten uitblijven, of je keuzen tot hele andere resultaten leiden dan bedoeld. De mens kan niet alles overzien, niet alles overzien van wat er inwerking gezet is door keuzen die medemensen in hun vrijheid gemaakt hebben. Niemand kan met zijn keuzen, al zijn die nog zo goed bedoeld, de keuzen van anderen te niet doen, de resultaten daarvan ombuigen, veranderen. Want in Mijn ordening is het grote geheel vastgelegd volgens de wil van Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn uit Mijn liefde komende wijsheid. Alles en iedereen heeft binnen die ordening zijn eigen persoonlijke vrijheid, om te kiezen wat hij maar wil.

Mijn ordening is voor iedereen dezelfde. Dus wie Mijn ordening kent en precies doorziet, die kan ook elke keuze verbinden met de bijbehorende gevolgen. Maar het is daarbij wel nodig om de keuzen van alle medemensen te kennen om het eindresultaat van alle persoonlijke keuzen tezamen te kunnen doorzien. En daarbij gaat het niet alleen om de keuzen van die paar mensen in je omgeving, die je in meer of mindere mate kent, maar om alle mensen op de hele aardbol en ook om de keuzen van mensen die er in het verleden waren. Iedereen maakt keuzen in zijn leven, al dan niet te goeder trouw en het geheel is een mix van al die keuzen.

Ik zeg je, Ik ben de Enige in Wie alles tot Eén geheel tezamen komt. Ik ben de Enige die het geheel van al wat is en niet is kent, doorziet, IS. Ik ben het waardoor ieder mens persoonlijk het hele ware Enige Zijn kan wezen. Wat voor de mens alleen onbegrijpelijk complex is, wordt voor iedereen kinderlijk eenvoudig, zodra hij zich vrijwillig met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus, in waarheid, liefde en wijsheid verEnigt.

Hemels Brood 5089

Het zuivere hart maak Ik zachtmoedig in alle opzichten. Alleen het zuivere hart, waarin geen enkel eigenbelang meer is, waarin alleen volkomen waarheid is en de volledige overgave aan Mijn Woord en Mijn adviezen. Het zuivere hart, waar geen eigen invullingen, bedenkingen en twijfels aan Mijn liefde en wijsheid zijn, maak Ik totaal zachtmoedig. Maar let op, want Ik ben zachtmoedig. Maar het woord ‘zachtmoedig’ heeft bij mensen een andere betekenis dan het in werkelijkheid heeft. Want in Mijn ware zachtmoedigheid kan Ik streng zijn, zelfs zo streng, dat het heel pijnlijk voor iemand kan zijn. Toch is die strengheid nog steeds deel van Mijn zachtmoedigheid. Terwijl bij mensen strengheid niet samen kan gaan met zachtmoedigheid. Ik laat Mij door de pijn van mensen door Mijn strengheid niet van de wijs brengen. Want Mijn strengheid en de pijn die dat wellicht geeft, helpen die mens werkelijk, wat op een meegaande manier zeker niet zou lukken.

Zachtmoedigheid is niet alles wat pijn doet wegnemen, alles wat onprettig is verzachten, goedpraten, toestaan wat verkeerd is, uitwegen geven die niets brengen. Dat is wat de meeste mensen als zachtmoedig zien. Ik zeg hiermee niet dat zachtmoedigheid altijd met strengheid gepaard gaat, maar wel dat strengheid, waar nodig, ook zachtmoedigheid is. Dat zien veel mensen niet. Pijn moet volgens de meeste mensen altijd zo veel mogelijk vermeden of weggenomen worden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Maar pijn kan helend werken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik zeg hiermee niet dat pijn altijd gelaten moet worden, alleen kan het een tijd lang nodig zijn, heil brengen. Maar wat in alle opzichten altijd van groot belang hierbij is, dat is het directe contact met Mij in het hart, zodat Mijn barmhartigheid je hart vult.

Wie in alle oprechtheid, in alle onbaatzuchtigheid, in volkomen waarheid, zuiver in zijn hart bij Mij komt, diens hart vul Ik met Mijn barmhartigheid, welke soms strengheid is, als dat het beste is. Dus schrik niet als Ik je in je hart een strenge weg aanraad, want dat zal dan zeker toch ook de beste en evengoed de zachtmoedigste weg zijn. Denk je dat je zachtmoediger kunt zijn dan Ik?

Hemels Brood 5090

Als de verbinding met Mij weggevallen is, valt ook de onderlinge verbinding met elkaar weg. Want hoe kan er een onderlinge verbinding in stand blijven, als mensen voornamelijk hun eigenbelang dienen? Dan kan het niet anders dan dat het ieder voor zich en niemand met elkaar wordt en dat iedere samenwerking gedoemd is te mislukken. Want er is geen gezamenlijk doel, alleen nog het eigen individuele doel. Maar zodra iemand merkt dat zijn individuele doel niet gehaald kan worden zonder medewerking van zijn medemensen, klaagt hij de samenleving aan, of probeert hij een samenwerking aan te gaan, om toch zijn eigen doel te kunnen bereiken. Zo’n samenwerking valt na verloop van tijd uit elkaar, omdat het in werkelijkheid geen samenwerking is, want ieders doel is nog steeds zijn eigenbelang. Levert de samenwerking niet genoeg op ten voordele van het eigenbelang, dan begint de samenwerking te scheuren en na een tijdje valt het geheel uit elkaar.

In alle wereldse situaties is de grootste valkuil het eigenbelang, voortkomend uit de behoefte aan welzijn en genoegens. Daarbij komt de behoefte aan meer, meer, nog meer en beter, beter, nog beter. Hoe meer mensen gericht zijn op hun eigenbelang, des te groter wordt de onderlinge afstand tussen mensen en des te minder verbinding is er onderling en al helemaal niet meer met Mij. Maar hoe weinig verbinding mensen ook met Mij hebben, vergeet niet dat Ik altijd in verbinding blijf met alle mensen, met jullie allemaal. En al zie je nog zoveel misgaan, blijf vertrouwen op de verbinding die Ik met jullie allemaal heb. Vanuit heel veel mensen is de verbinding met Mij weggevallen, maar Mijn verbinding met alle mensen blijft altijd. En alhoewel het maar een kleine groep mensen is die nog wel vanuit zichzelf met Mij verbinding houden, voor Mij is dat genoeg om grote werken gedaan te krijgen.

Blijf jij in verbinding met Mij, want jij, jullie, kunnen in het klein veel betekenen voor alle mensen zonder verbinding met Mij. Neem niemand zijn afdwalingen kwalijk, maar help wat niet goed is te herstellen, vanuit je verbinding met Mij. Het gaat nu om herstellen, niet om bestraffen, maar om herstellen. Blijf daarvoor steeds in verbinding met Mij, zodat geen frustratie, geen wanhoop, geen ergernis, geen verwijten, e.d. het herstel vertraagt en de verbinding met Mij vertroebelt. Want juist nu is het belangrijk dat jullie, die met weinigen zijn, je op geen enkele manier laten afleiden van het herstellen wat gebroken is, maar geheeld kan worden vanuit Mij.

Mijn ware liefde en haar wijsheid, die streng en rechtvaardig is, vol ijver en ernst, niet bestraffend, maar doelmatig alles aanpakt wat mis is en tot orde terugbrengt, bewerkt het beste voor alle mensen. Alleen in je hart, in verbinding met Mij, blijf je vrij van elke twijfel en vertroebeling van besef. Want de wereld brengt iedereen in grote verwarring, maar wie in zijn hart bij Mij blijft, zal niet ten prooi vallen aan die enorme wereldse verwarring en steeds weten wat het beste is om te doen of te laten, aan Mij te laten.

Hemels Brood 5091

Wanneer ben je Mijn kind? Je bent Mijn kind. Maar veel mensen denken dat zij volmaakt moeten zijn, in waarheid, in liefde en in wijsheid, volmaakt zonder enig eigenbelang en zij denken, dat zij hun wil volkomen met Mijn wil in overeenstemming gebracht moeten hebben, voor zij Mijn kind mogen en kunnen zijn. Nu vraag Ik jou, is jouw kind precies zoals jij wilt? Is jouw kind niet jouw kind omdat het uit jou geboren is? Ja, jouw kind is jouw kind omdat het uit jou geboren is, niet omdat het aan jouw wil voldoet of aan jouw gelijk is, geheel aan jou gehoorzaamt, het is jouw kind omdat het uit jou geboren is, of hij het nu goed doet of niet, het is jouw kind. Zo ben jij Mijn kind. En, zoals iedere normale ouder zijn kinderen liefheeft, nog meer heb Ik Mijn kinderen lief, goed of niet goed in hun handelen, Ik heb al Mijn kinderen lief.

Al Mijn kinderen erven van Mij. Ik bedoel niet erven na overlijden, Ik bedoel bij leven, eeuwig leven. Al Mijn kinderen erven van Mij, zoals kinderen bij geboorte specifieke kenmerken van hun ouders erven. Alleen, die specifieke kenmerken die kinderen van hun ouders op aarde erven kunnen iets goeds zijn, maar ook iets minder goeds. Zo kunnen grote talenten geërfd worden, maar ook bepaalde ziekten. Dat is op aarde. Maar Mijn kinderen erven allemaal alleen wat goed is, al Mijn goddelijk volmaakte kenmerken, welke allemaal alleen goed zijn, omdat Ik volmaakt alleen goed ben. Al Mijn kinderen erven van Mij leven, werkelijk leven. Maar wat Mijn kinderen met hun van Mij geërfde leven doen, is heel verschillend, waardoor veel van Mijn kinderen uit hun ouderlijk huis weggetrokken zijn en in de wereld verdwaald zijn.

Er zijn maar weinig kinderen van Mij bij Mij gebleven en van die kinderen stuur Ik sommigen uit om hun broeders en zusters te helpen die verdwaald zijn en bij Mij in hun ouderlijk huis willen terugkomen. Zo ben jij een van Mijn kinderen die bij Mij gebleven is en Ik stuur je, samen met meer van Mijn kinderen die bij Mij gebleven zijn, uit om je broeders en zusters te helpen de weg terug naar Mij te vinden. En weet je wat nu zo bijzonder is, als je eenmaal uit liefde voor Mij ervoor gekozen hebt om bij Mij te blijven, dan ben je ook altijd bij Mij, waar je ook gaat of staat, je bent altijd bij Mij en Ik ben altijd bij jou.

En als je helpend je weg door de wereld gaat en misschien ook niet alles naar Mijn liefde, naar Mijn wil doet, soms ook een beetje afdwaalt, dan blijf je eeuwig toch Mijn kind bij Mij in Mijn huis en dan zul je toch onveranderlijk altijd in werkelijk leven bij Mij zijn en Mijn liefde steeds in je hart in grote vreugde voelen. Samen met al Mijn kinderen die bij Mij gebleven zijn en samen met Mijn kinderen die, tot onze grote vreugde, bij Mij terug thuisgekomen zijn.

Hemels Brood 5092

Het gaat er niet om hoe je in het verleden geweest bent, het gaat er om hoe je nu bent. Welke weg ga je nu? Ben je nu een eerlijk mens, heb je nu zorg voor je medemensen, kun je nu mensen die je tekort doen, vergeven, zelfs helpen als dat nodig is? Wat je mogelijk in je verleden verkeerd hebt gedaan, dat is niet meer van belang, als je ingezien hebt dat het verkeerd was en als je er spijt over hebt, het goed hebt gemaakt, als dat mogelijk was.

Het gaat erom hoe je nu met je medemensen omgaat, hoe je nu met allerlei situaties omgaat, of je daarbij kunt geven, zonder eigenbelang kunt handelen. Het maakt niet uit of je Mij niet zag staan, geen interesse in Mij had, niet geloofde dat Ik je kon helpen. Het maakt uit of je Mij nu wel ziet staan of je nu wel interesse in Mij hebt en nu wel gelooft dat Ik je kan helpen. En het belangrijkste: of je nu ook in je hart bij Mij komt om naar Mij te luisteren, om met Mij te spreken over alles wat je bezighoudt. Over hoe het best te handelen in allerlei situaties. Het maakt niet uit dat je dat vroeger niet deed, niet bij Mij kwam, niet eerder met Mij gesproken hebt, dat maakt allemaal niet uit. Het maakt uit of je het nu wel doet, wel met Mij spreekt in je hart en of je nu ook wel naar Mij luistert en Mijn woorden ter harte neemt in al je doen en laten. Je hoeft dan nog niet meteen in alles perfect te zijn, het is genoeg als het je intentie is om te luisteren, om met Mij te spreken, Mijn adviezen op te volgen en op de voor jou best mogelijke manier doet wat je kunt doen, bereid bent te geven, te vergeven, te helpen, te luisteren, zonder eigenbelang.

Je groeit, door de jaren heen groei je en het gaat erom tot wie je nu gegroeid bent. Het gaat erom dat je bereid bent om in het goede, het ware, verder te groeien. Dan is het in de toekomst niet belangrijk, wat je nu misschien nog niet goed doet, omdat je het dan, in de toekomst, geleerd hebt wel goed te doen. Wat je nu nog verkeerd doet, is voor de toekomst dan niet van belang, als je blijft groeien, als je je blijft interesseren voor Mij, naar Mij in je hart blijft luisteren, met Mij in je hart blijft spreken en Mijn adviezen zoveel mogelijk blijft opvolgen. Dan is hoe je nu bent, in de toekomst je verleden en in die toekomst telt alleen het nu van dan!

Hemels Brood 5093

Denk niet dat Ik de verschillende talenten van mensen zomaar verdeeld heb, de verdeling van talenten heeft een reden ten aanzien van het doel van Mijn Schepping. Elk talent heeft een zekere dienstbaarheid aan Mijn plan, aan alle mensen en hun welzijn. Ook al gebruiken mensen hun talenten voor hun eigen goed, het heeft altijd ook een dienstbaarheid aan Mij en alle mensen, hoe het ook wordt ingezet. Maar als mensen ervoor kiezen hun talenten in te zetten voor het belang van Mijn Plan tot welzijn van alle mensen, dan heeft dat zeker Mijn zegen en geeft dat bijzondere resultaten, waar veel mensen wat aan hebben.

Mensen die hun talenten voor zichzelf houden, voor eigengewin, zijn als mensen die hun licht niet laten schijnen, hun licht onder de tafel zetten, die hun mogelijkheden voor hun werkelijke welzijn en dat van hun naasten verspillen. Degenen die hun talenten, hun creativiteit, hun intelligentie, met liefde en ijver voor hun medemensen inzetten, laten hun licht helder en sprankelend schijnen, zodat veel van hun medemensen daar baat bij hebben. Dat is tot Mijn genoegen. Want in de wereld zou Mijn directe licht de mensen alleen verblinden. Daarom is het voor de wereld beter dat Mijn licht via goede mensen schijnt, verzacht voor de ogen van de wereldse mensen, ogen die gewend zijn aan het duister.

Goede, lieve mensen, die je talenten, je creativiteit, je intelligentie, je kennis van Mij en Mijn Woord, wilt inzetten voor je wereldse onwetende, niet begrijpende medemensen, gezegend zijn jullie. Maar let op dat je Mijn licht niet te rechtstreeks laat schijnen, want het zal de ogen eerder verblinden, dan openen. Zoek naar wegen om de ogen te openen op een manier die indirect Mijn leer toont, zodat het niet afschrikt, maar nieuwsgierig maakt, aandacht krijgt, vragen oproept, mensen bij jullie brengt. Zodat die mens niet gezegd krijgt, maar zelf ontdekt, zelf Mij ontdekt, waarheid, werkelijk leven, ware liefde.

Hemels Brood 5094

Er is zoveel te zeggen, zoveel te weten, zoveel te doen, zo ver te gaan. Komt er ooit ergens een einde aan? Blijft de cirkel van leven op aarde altijd doorgaan, generatie na generatie, met steeds nieuwe ontwikkelingen en, zoals het er in deze tijd naar uitziet, zonder een direct besef van Mij, Degene waaruit alle mensen op aarde hun bestaan hebben, Leven?

Als iemand dat denkt, weet hij niet wat het doel van de aarde en het verblijf van de mensen op aarde is. Wat het doel is, waarom het boze als keuze op aarde voor de mens mogelijk is. Waarom op aarde door het boze zoveel narigheid op aarde is. Waarom er tijd gegeven is aan het boze. Dan begrijpt diegene niet, dat het boze geen straf van Mij is, maar de grote lering en dat de aarde de enige leerplaats is in het hele universum. De enige plaats via welke elke mensenziel Mij Persoonlijk kan leren kennen, direct, van aangezicht tot aangezicht.

Wie denkt dat Ik niet Persoonlijk besta, begrijpt zijn eigen persoonlijke bestaan uit Mij niet. Begrijpt de belangrijke lering uit het boze niet. En hoe meer diegene het met zijn verstand probeert te begrijpen, des te minder zal hij het begrijpen. Want het verstand is de mens niet gegeven om het leven uit Mij te begrijpen, het hart is de mens gegeven om het leven uit Mij te begrijpen en te beseffen wat werkelijk bestaan is. Het verstand is de mens gegeven om dienstbaar te zijn aan het hart en al wat in het hart van Mij in alle zuiverheid aanwezig is. Pijn en woede kunnen voor het ware besef in het hart komen te staan, kunnen het zicht op Mij geheel blokkeren, het zuivere besef van leven vertroebelen, zodat het lijkt of er niets is, Ik niet Ben, Ik niet Persoonlijk besta.

Of Ik nu wel of niet beseft word, gezien word, herkend word, Ik Ben, Ik besta, Persoonlijk, werkelijk Leven. Jouw eigen persoonlijk zijn blijf je hoe dan ook altijd en eeuwig uit Mij, door Mij, in Mij, met Mij. Wat je ook denkt te weten als zekerheid, het is geen enkele zekerheid als je niet Mij Persoonlijk in je hart, in jezelf ervaart, beseft, zoals Ik werkelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid Ben, jouw eeuwig liefhebbende Persoonlijk in jou aanwezige hemelse Vader, God in Jezus Christus.

Hemels Brood 5095

Tot hoe groot en tot hoe klein kunnen je ogen zien en je hersenen die beelden verwerken tot wat in werkelijkheid te zien is? Er is voor de ogen een marge tussen het grootste en het kleinste wat ze kunnen zien en evenzo wat de hersenen, van wat het oog ziet, naar werkelijkheid tot beelden kunnen vormen. Alles wat groter is dan die marge ziet het oog voor een deel, maar daarvan kunnen de hersenen geen beeld maken en wat kleiner is, wordt niet opgemerkt door het oog of niet tot beeld gevormd door de hersenen.

Ook het oog van de geest, het geestelijk oog van de mens, kan niet meer zien dan zijn geest kan begrijpen. Dit begrijpen gebeurt in het hart en dit begrijpen hangt samen met de intenties van de mens en zijn innerlijk contact met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus. Veel mensen die in deze tijd leven en in Mij geloven, zouden Mij graag daadwerkelijk zien als mens, zoals Ik als materieel mens op aarde geweest ben. Maar dat zien is niet het ware geestelijke zien en het materiële oog van de mensen toen heeft van Mij als mens op aarde, niet meer gezien dan hun hersenen er van maakten, wat een hersenbeeld was en geen werkelijk beeld. Daarom heb Ik ervoor gezorgd dat er geen beeltenis van Mij is overgebleven.

Want het ware beeld is alleen geestelijk te zien en alleen dan wanneer de geest van de mens tot zijn goddelijk evenbeeld is uitgegroeid. Tot dan is de geest net zo beperkt in zijn zicht als het materiële oog in verbinding met de materiële hersenen. Maar in het hart kan een steeds helderder zicht ontstaan. Het hart maakt de verbinding met Mij, met werkelijk leven, mogelijk. Het hart is in de materie de verbinding tussen wat in de materie geestelijk leven in werkelijkheid is, Wie Ik Ben. In het geestelijke hart past het hele universum, past Alles tot in eeuwigheid. Maar het geestelijk oog van de mens zal eerst tot wasdom moeten uitgroeien voor het Mij ten volle kan zien, niet materieel, maar geestelijk. Mijn wezenlijkheid is net als jullie wezenlijkheid niet materieel maar geestelijk en daarmee materieel niet zichtbaar, zoals innerlijke gevoelens van liefde als zodanig niet zichtbaar zijn, maar wel herkenbaar zijn voor mensen die diezelfde gevoelens kennen en hebben.

Als iemand blij is, kan iemand anders zich daardoor ook blij gaan voelen. Hij heeft dan de blijdschap bij de ander gezien, niet materieel, maar geestelijk en zijn eigen blijdschap is het zien van blijdschap in zichzelf. Zo kan iedereen binnen een bepaalde marge Mij innerlijk zien, al naargelang zijn geest tot werkelijk leven, dat is tot ware onbaatzuchtige liefde, gegroeid is en Mij innerlijk oprecht zoekt, om Mij naar waarheid te leren kennen. Ik zal Mij niet verstoppen voor al diegenen die Mij zuiver, oprecht en naar waarheid zoeken, zij zullen Mij leren zien, zoals Ik werkelijk Ben. Ieder naar zijn eigen vermogen tot ware liefde, tot Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5096

Zou je het eeuwig gelukzalige leven willen verliezen? Als je niet weet welk een gelukzaligheid dat is, als je niet weet hoe fijn dat is, kun je gemakkelijk zeggen, Heer, wat mis ik daar aan? Wat ik nu heb, is mij goed en wat ik ervoor moet laten is veel, de inspanning die het vraagt, kost mij heel veel zonder dat ik het resultaat ken.

Maar hoever zou Mijn liefde gaan, als Ik je los zou laten, omdat het kennelijk voor jou, ongezien en niet wetend wat werkelijke gelukzaligheid is, de moeite niet waard is? Mijn liefde zou niets waard zijn en niet eeuwig oneindig groot zijn voor jou, als Ik dat deed. Maar Mijn liefde voor jou en alle mensen is wel alles waard en eeuwig oneindig groot. Daarom laat Ik je niet los, jou niet en alle mensen niet. Voor Mij is het feit dat jij en je medemensen niet weten, niet beseffen, wat precies de ware levensgelukzaligheid is, geen reden om je niet met al je medemensen bij de hand vast te houden en mee te nemen, om jullie allemaal tot werkelijk gelukzalig leven te brengen, wat dat ook mag kosten. Het is voor Mij geen reden, omdat wat jullie niet kennen, nauwelijks een voorstelling van kunnen maken, Ik wel ken en Ik weet dat wie dat bereikt, nooit anders meer zal willen en in zijn hart daarvoor de diepste dankbaarheid zal voelen.

Ik dwing jullie niet tot gelukzaligheid van werkelijk leven te komen. Het is niet voor Mij, Ik neem jullie bij de hand en neem jullie in Mijn oneindige liefde mee, over moeilijke wegen, door droge woestijnen, langs diepe ravijnen, door oerwouden met de wildste dieren, langs kabbelende riviertjes, door allerlei verschillende landschappen, soms ruw en haast onbegaanbaar, soms mooi en idyllisch. Ik neem je mee met al je medemensen, zonder dwang, maar beslist. Omdat Ik weet wat jij niet weet, dat je anders zou verdwalen, in de woestijn door droogte zou sterven, in het diepste ravijn te pletter zou vallen, door wilde dieren verslonden zou worden, en je zou nooit die kabbelende riviertjes bereiken, die mooie landschappen doorkruisen, als Ik je niet bij de hand vast zou houden. Ik houd je bij de hand vast, zonder dat je dat merkt. Zonder enige dwang leid Ik je door alle moeilijkheden, geef je rust op zijn tijd en neem je mee, tot je met al je medemensen het ware werkelijke leven bereikt, de eeuwige gelukzaligheid, waar je je nu op aarde nauwelijks iets van kunt voorstellen.

Maar waarvan je dan ten diepste weet, ja, hier hoor ik thuis, hier ben ik, waar ik altijd wilde zijn, zonder precies te weten dat ik dat wilde. En de gelukzaligheid waarin je dan werkelijk leven bent, wist alle tranen, alle verdriet, alle moeite, alle pijn, wist alle dood en je weet dan ten diepste, ja hemelse Vader, dit was het allemaal meer dan helemaal waard! Lief mens, in Mijn eeuwig oneindig grote te liefde laat Ik je nooit los, laat Ik jullie nooit los, Ik houd je altijd aan Mijn Hand, jou en al je medemensen, omdat Ik jullie allemaal oneindig werkelijk liefheb!

Hemels Brood 5097

Alleen het zuivere hart kan Mijn Woord zuiver ontvangen en zo zuiver als in de onderling gebruikelijke taal mogelijk is, doorgeven. Omdat Mijn Woord in iemands hart in een heel andere taal gegeven is dan door mensen onderling gesproken wordt, is er vaker een discrepantie tussen wat in het hart aangereikt is en in de gesproken taal wordt weergegeven. Daardoor komt het regelmatig voor, dat wat in het hart zuiver ontvangen is en vervolgens in de gesproken taal wordt weergegeven, verkeerd geïnterpreteerd wordt, waardoor de werkelijke betekenis verdraaid wordt en verloren kan gaan.

Maar wie wat hij hoort of leest in zijn eigen hart in alle zuiverheid en oprechtheid in contact met Mij op waarheid en zuiverheid beproeft op de ware en juiste betekenis, die zal Ik de werkelijke betekenis in zijn hart tonen en hij zal het in zijn hart persoonlijk begrijpen. Dit is aan iedereen Mijn raad: meet de waarheid en de betekenis van wat als Mijn Woord gezegd of geschreven is niet aan wat door andere mensen gezegd of geschreven is, maar kom voor de waarheid van alles wat door mensen gezegd of geschreven is in alle eerlijkheid en oprechtheid bij Mij, in het zuiverste van je hart en je zult van Mij te weten krijgen wat waar is en welke betekenis het heeft.

Alles wat uitgesproken en opgeschreven is als Mijn Woord, dient ervoor om de mens in zijn hart aan Mijn Woord te herinneren, te herkennen wat eeuwig Mijn Woord in hem al zegt. Het gaat er niet om wat gezegd wordt, of in duizend boeken geschreven staat, het gaat er om, om Mij in je hart naar waarheid te vinden en vanuit Mijn ware Woord in je hart tot werkelijk leven, tot werkelijke liefde te komen. Want niet een woord door een mens gesproken of geschreven voldoet aan waarheid, maar Mijn Woord in het hart persoonlijk gegeven is waarheid. Want Ik Ben het ware Woord, werkelijk Leven, werkelijk onbaatzuchtige liefde.

Zegen aan de mensen die uit hun hart Mijn zuivere Woord zo zuiver als zij kunnen in waarheid spreken of schrijven. Want zij bieden daarmee mogelijkheid tot herkenning van Mij persoonlijk in ieders hart. Zegen aan hen die dit verstaan.

Hemels Brood 5098

Vandaag wil Ik jou een vraag stellen en wel de volgende: als Ik het heb over het zuivere centrum van je hart, waar staat dat dan voor jou voor? Je antwoordt Mij dat zuiver voor jou het volgende is: volkomen eerlijk, volkomen naar waarheid, volkomen zonder eigenbelang, geheel onbaatzuchtig dus, helemaal oprecht, zonder enig verlangen tot aanzien om wie je bent, wat je kunt en doet of niet doet, los van elke hoogmoed, zonder enig vooroordeel, zonder enige eigen mening of invulling vooraf, zonder verwachting, volledig overtuigd van Mijn Goddelijk bestaan, Mijn liefde in alles en iedereen in leven. Voor jou is daar allemaal aan voldoen tezamen zuiver. Zuiver is ook te benoemen als smetteloos, zoals sneeuw smetteloos wit is als het ontstaat.

En zo is het ook, zuiver is smetteloos ten aanzien van alles wat je hebt opgenoemd. Zuiver is volmaakt waarheid, volmaakt oprechtheid, volmaakt onbaatzuchtig, volmaakt in nederigheid, volmaakt vertrouwen op Mij, jullie Schepper, God, God de Vader en de Zoon in Jezus Christus, volmaakt Leven, volmaakt liefde, volledige gelukzaligheid. Ik ben in ieders hart de volkomen zuiverheid van Zijn, smetteloos. Wie in zijn hart bij Mij komt, bereikt Mij alleen naar volle waarheid in die volkomen zuiverheid in zijn hart. Wie wil weten of hij in volkomen zuiverheid bij Mij komt, laat hij bij zichzelf onderzoeken of hij in ware zuiverheid bij Mij komt. Laat hij bij zichzelf onderzoeken met welke intenties hij bij Mij komt, wat zijn motivatie is, of hij verwachtingen heeft, vooroordeel, eigenbelang, eigen invullingen of zelfs voorwaarden stelt. Want als iets van dat zo is, komt hij niet in ware zuiverheid en alleen in alle zuiverheid kan hij Mij werkelijk bereiken.

Maar wat Ik nu ga zeggen is van groot belang voor alle mensen. Want zou het zo zijn, dat Ik alleen met diegene die zuiver in hun hart bij Mij komen contact zou kunnen hebben, dan zou dat maar heel weinig, zelfs sporadisch voorkomen. Voor ieders welzijn is het zo, dat Ik in Mijn zuiverheid iedereen toch te woord kan staan, ook buiten de zuiverheid van het hart. Daarom zeg Ik aan alle mensen, kom bij Mij al jullie die belast en beladen zijn, want Mijn hart is oneindig groot en er is plaats voor jullie allemaal! Kom bij Mij, zodat Ik je last kan dragen en jou help tot werkelijk leven te komen, tot ware liefde in alle zuiverheid!

Hemels Brood 5099

“Heb uw vijanden lief”, wil niet zeggen, laat ze hun kwaad maar bedrijven, klaag ze niet aan voor hun misdaden, begrijp dat ze niet beter weten en vergeef zonder ze te berechten. Want ze zullen in hun kwaad volharden en dat zal hen geen goed doen, bovendien zullen onschuldige mensen slachtoffer worden van hun kwaad. Begrijp daarom eerst wat ware liefde is en begrijp dan wat “uw vijanden liefhebben” inhoudt.

Want Ik heb alle mensen lief, Ik laat voor alle mensen Mijn zon opgaan. Maar het kwaad roei Ik uit, niet zonder pijn en moeite. Want zou Ik dat niet doen, welk een blijvende ellende zou dat geven. Liefde is meer dan een aai over de bol van de goede eerlijke mensen. En een misdadiger wordt niet tot liefde gebracht, door een aai over de bol, die heeft het nodig dat hij tot besef van zijn misdaden en tot inzicht gebracht wordt, over hoe hij zichzelf tekort doet met zijn misdaden, waarvan hij denkt dat het hem voordeel geeft en waarvan hij denkt, dat hij er ongeschonden mee wegkomt. Maar het geeft hem ten aanzien van het ware leven geen voordeel, alleen nadeel en hij komt er bij Mij in Mijn liefde voor alle mensen dan ook niet mee weg.

Maar wat is dan ware liefde voor je vijanden en wie zijn in dat opzicht je vijanden? Want ieder mens kan zich een keer als een vijand gedragen, zonder een misdadiger te zijn. En gemakkelijk nemen mensen onderling, elkaar afwisselend, iets kwalijk. Ware liefde neemt niet kwalijk. Dat is de sleutel tot besef van hoe om te gaan met je vijanden op de momenten waarop iemand zich als vijand gedraagt: door zonder iemand iets kwalijk te nemen, te verwijten, hem zijn gedrag voor te houden, hem tot inzicht te brengen. Niet om genoegdoening voor de geleden schade, maar om die mens te helpen tot waar inzicht te komen.

Wil je op die manier je vijanden liefhebben, kom dan voor de juiste maat van handelen bij Mij, zodat Ik je kan laten weten, hoe het beste met de situatie en diegene, die veroorzaker van ellende is, om te gaan. Laat het los, als Ik zeg het los te laten. Want niet iedereen is meteen te helpen. Maar in Mijn liefde zal iedereen toch tot werkelijk leven geholpen worden.

Hemels Brood 5100

In niets is een mens zo kwetsbaar als in zijn waarde, als iemand hem afkraakt, nare onware beschuldigingen tegen hem uit, hem uitscheldt en belachelijk maakt. In geen ander opzicht is een mens zo kwetsbaar dan wanneer iemand hem onderuit haalt, hem al zijn macht ontneemt en hem publiekelijk te kijk zet als iemand zonder enige waarde. Want dat huist in ieder mens, hij heeft graag wat waarde. En dat is dan ook de zwakste plek bij heel veel mensen, hun behoefte aan een zekere waarde, aan een zekere erkenning van hun waarde.

Juist mensen die onzeker zijn over hun waarde, worden gemakkelijk in hun waarde gekwetst en er zijn altijd mensen die hun eigen waarde denken te kunnen verhogen, door de waarde van die onzekere mensen onderuit te halen en af te nemen. Onzekere mensen worden in hun onzekerheid herkend door diegenen die behoefte hebben om hun eigen waarde te verhogen. Meedogenloos wordt de in zijn waarde onzekere mens aangepakt, om ook het kleine beetje waarde wat hij denkt te hebben, van hem af te nemen, ter meerdere glorie van de dief. Als je niet die onzekere mens, wiens waarde hem kwetsend wordt afgenomen, wilt zijn, en ook niet die mens, die misbruik maakt van onzekere mensen, door hen hun waarde af te pakken, wees dan eenvoudig mens zonder waarde en wees daar tevreden mee.

Want geen mens heeft ten aanzien van elkaar echte waarde. Bravoure en een grote mond wellicht, maar dat is geen echte waarde. Veel macht misschien, maar ook dat is geen echte waarde. De meeste echte waarde heeft diegene voor wie waarde niet belangrijk is in de wereldse verhoudingen tussen mensen onderling. De meeste echte waarde heeft ieder mens in Mij, voor Mij, in Mijn liefde. Niet anders dan dat. En wie genoegen neemt met de waarde die hij voor Mij in Mijn liefde heeft, zonder dat iemand dat ziet of weet, die heeft meer waarde dan de grootste mond, de machtigste wereldmens, die kan niet gekwetst worden. Die is zeker van zijn waarde, zijn waarde voor Mij!

Hemels Brood 5101

Wie in Mij gelooft, geeft niet op. Wordt geduwd en aan getrokken, maar geeft niet op. Doet niet mee aan het duwen en trekken, maar geeft niet op in Mij en Mijn liefde te geloven en op Mij te vertrouwen bij alles wat niet goed lijkt te gaan, hem tussen de vingers als los zand lijkt weg te glijden en al zijn inspanningen lijken niets uit te halen. Toch geeft hij niet op om bij Mij te komen en naar Mij in zijn hart te luisteren.

Want diegene weet dat niets tot enig resultaat komt zonder Mij, zonder dat Ik het wil. Maar diegene weet ook, dat Mijn wegen vaak niet de wegen zijn die een mens zich bedenkt, dat Mijn tijden vaak niet de tijden zijn die een mens zich bedenkt en zelfs niet de inspanningen zijn, die een mens denkt te moeten leveren. En daarom is het zo heel belangrijk dat de in Mij gelovende mens bij Mij blijft komen in zijn hart, om van Mij precies te weten wat, wanneer te doen of te laten. Want Rome is niet op één dag gebouwd en de wereld, de mensheid, gaat al over miljoenen jaren, die voor Mij als een minuut zijn. En hoe kostbaar kan een minuut zijn in een bepaalde situatie, of een dag of een week op een maand? Zonder direct contact met Mij in het hart, zonder Mijn voortdurende raad, zonder Mijn liefde, is een eeuwigheid nog niet genoeg. En zo kan tijd een belemmering of een voordeel zijn.

Want wie anders weet wanneer het voor iemand of voor een situatie tijd is, dan Ik, jullie Schepper en behoeder. Wie in Mij gelooft, geeft niet op, maar heeft geduld als geduld nodig is, neemt de tijd, wanneer dat nodig is, weet los te laten, wanneer dat nodig is, maar geeft niet op bij Mij te komen voor raad en inzicht, voor Mijn liefde. Diegene geeft niet op in Mij te geloven, blijft Mij vertrouwen, blijft staan waar Ik hem neerzet, ook al wordt er aan hem geduwd en getrokken, hij geeft niet op. En als het moeilijker wordt en geen resultaten geboekt worden, weet hij het los te laten tot het Mijn tijd is. Want hij weet, hoeveel inspanningen hij ook geeft, alles komt alleen goed op Mijn tijd, op Mijn manier, door Mijn liefde.

Hemels Brood 5102

Vanmorgen vroeg Ik je in je hart, wat zou je het liefst willen? Je antwoordde het volgende:

Je zou het liefst zijn zoals Ik je bedoeld heb evenbeeld van Mij te zijn, zodat je steeds op de enige goede en ware manier je naasten kunt helpen zoals Mijn liefde je aangeeft, zodat je geen tijd en moeite zou verspillen aan geharrewar over wat wel of niet waar is, over wat wel of niet goed is, zodat je geen energie verliest aan verontwaardiging over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en elkaar niet helpen, maar te kort doen. Zodat je geen energie verdoet aan verontwaardiging over hoe organisaties niet functioneren zoals het het beste zou zijn en leiders geen echte menslievende leiders zijn. Zodat je je niet zou ergeren aan alles wat goed kan gaan, maar niet goed gaat, omdat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Je zou het liefst zijn zoals Ik in liefde ben, niet bestraffend, maar toch aanpakkend, precies zoals het tot de beste resultaten leidt.

Want zeg je, als je bent zoals Ik je bedoeld heb naar Mijn evenbeeld te zijn, dan zou je je niet meer gekwetst voelen over onwaarheid, je niet meer verweren tegen al wat niet goed is, oneerlijk is, gemeen is, opzettelijk verstoord wordt. Je zou het kwaad wel zien, maar het zou je niet van je stuk brengen, geen ergernis geven, en je zou precies weten wat Ik je het liefst zie doen. Je zou niet meer zelf naar oplossingen zoeken voor allerlei problemen van mensen die je graag wilt helpen, maar je zou weten hoe het beste te handelen in elk opzicht en je zou precies weten wanneer niets te doen en het kwaad tot zijn volle uitwerking te laten komen, omdat je zou weten, dat dat Mijn liefde is. Je zou weten dat kwaad zich soms als het ware moet doodlopen om ten einde te komen. Dat is allemaal wat je het liefste wilt, Mijn evenbeeld in waarheid, liefde en wijsheid zijn.

Niet voor jezelf, maar juist voor je medemensen. Zodat je geen twijfel meer hebt, of je Mij wel goed hebt verstaan in je hart, of je geen eigen invullingen verweven hebt met Mijn woord in je hart, geen twijfel meer hebt of je wel echt helemaal zonder eigenbelang gehandeld hebt en wat je als waarheid ziet, wel echt waar is. En of je ergernis, je verontwaardiging over wat in de wereld mis gaat, je niet nadelig zal zijn. Want je wilt wel al je ergernis voorbij zijn, je verontwaardiging, je boosheid over onwaarheid, oneerlijkheid voorbij zijn, maar steeds steekt het nog hier of daar de kop op.

Nu vraag je aan Mij in je hart, wat Ik daarop te zeggen heb. Wat Ik daar op te zeggen heb:

Lief mens, Ik heb jou lief!

Hemels Brood 5103

Hoe dicht kun je bij Mij komen? Hoe dicht ben je al bij Mij gekomen? Is er nog afstand tussen jou en Mij of ben je Mij al heel kort genaderd? Ik zeg je, soms ben je Mij al heel dicht genaderd, maar andere keren ben je wat verder van Mij verwijderd. Niet heel ver. Niet zo ver als heel veel werelds gerichte mensen, voor hen ben Ik nog niet een stip aan de horizon. Voor veel mensen ben Ik zelfs helemaal niet in zicht.

Wat zijn dan de momenten dat je dicht bij Mij bent en wanneer ben je verder weg? Als je klein bent en bij Mij komt om raad, als je blij bent met kleine dingen die je opmerkt als Mijn liefde, als je hart vol vreugde is, omdat je Mijn liefde voor jou en alle mensen persoonlijk in je hart voelt, dan ben je dicht bij Mij. Als je twijfelt aan jezelf, niet zeker bent of je het wel goed doet, met je verstand de dingen beredeneert, dan is er wat afstand tussen jou en Mij. Maar dat is niet erg. Want in je basis ben je goed, zoek je er evengoed nog naar, het goede te doen. Je bent niet bedoeld om een kloon van Mij te zijn, je bent bedoeld om zelf te zijn, gelijk aan Mij, als een eigen vrije keuze. En als je even wat verder van Mij weg bent, dan ervaar je wat meer, hoe je zelf bent, zonder dat je Mij verliest.

Soms trek Ik Mij wat verder terug van jou, maak Ik de afstand tussen ons wat groter, zodat je even wat meer op jezelf alleen bent aangewezen. En weet je, dan zie Ik je toch bij liefde blijven, dan zie Ik dat je Mij naarstig zoekt, dan zie Ik dat je het verschil in afstand voelt en bij Mij terug wilt komen. Dat is zo bij al Mijn kinderen die Mij eenmaal kennen en als hun Schepper en God in Jezus Christus hebben aangenomen. Terwijl de op zichzelf gerichte wereldse mens het gemis van Mijn nabijheid alleen als een vaag gevoel iets te missen ervaart, wat door het werelds gekrakeel ver op de achtergrond blijft. Hij heeft zelfs geen besef, dat het goede wat zich in zijn hart roert en wat hij van tijd tot tijd opvolgt, toch zijn contact met Mij is. Want hoe ver de afstand tussen mensen en Mij ook is, Ik sta altijd direct naast iedereen en ben altijd in ieders hart aanwezig.

Jij kunt heel dicht bij Mij komen, jij bent heel dicht bij Mij gekomen. Jij die dit leest, jij bent heel dicht bij Mij, want Ik ben heel dicht bij jou, altijd. Voel Mijn liefde in je hart en je bent heel dicht bij Mij.

Hemels Brood 5104

Verenig je met elkaar in Mij. Dan kunnen jullie met elkaar tot een grotere werkende kracht onder de mensen komen, dan ieder voor zich. Laat geen verschillen door verstandelijke overwegingen jullie eenheid in Mij verstoren. Want dat is wat het tegenovergestelde van Mij graag teweeg brengt. En dat kan al gebeuren in het kleinste beetje verstandelijke denken, wat bij ieder mens aanwezig is en voor hem die graag verstoort een opening is, om te verstoren wat goed gaat.

Want vanaf de vroegste jeugd wordt het verstandelijke denken aangeleerd, wordt het kunnen bewijzen aangeleerd, wordt alles wat niet te bewijzen is voor onmogelijk gehouden, tot het tegendeel bewezen is, wetenschappelijk bewezen is, naar de maatstaven die mensen met elkaar verstandelijk bedacht hebben. Mijn bestaan, Mijn verblijf in Jezus Christus op aarde, Mijn kruisiging en opstanding en de enorme betekenis daarvan voor alle mensen, wordt een mythe genoemd. Maar Ik zeg jullie, alle wetenschappelijke verstandelijke bepalingen om een bewijs ergens van te kunnen leveren, dat is een mythe.

Maar probeer dat niet met elkaar te bewijzen, want werkelijk leven, Mijn bestaan, ware liefde is niet bedoeld om te worden bewezen, is bedoeld om in het hart te worden begrepen. Daarom, help de mens zijn leven te begrijpen. Zonder bewijzen zijn ware leven en de bedoeling van zijn bestaan in zijn hart te begrijpen. Gebruik daarvoor alles wat Ik jullie in je hart aanreik. Jullie hoeven niets te bewijzen en gebruik het verstand bij je hart, niet andersom. Laat het hart je dienen. Want in je hart dien je Mij. En wie Mij dient, dient zijn naasten. Overweldig mensen niet, wees behoedzaam. Want jullie dienen gezamenlijk Mij, maar daarmee zijn jullie nog niet volmaakt, dus wees er op verdacht, dat die tegen Mij is, gebruik zal proberen te maken van ieders zwakte, die ieder van jullie nog heeft.

Maar, als jullie ieder voor zich alert zijn, om jullie zwakte steeds toe te geven aan elkaar en aan Mij, dan zal Ik jullie, ieder voor zich, sterken in je zwakte, zodat juist dat, ieders grootste kracht wordt. Jij die traag bent, zal het geduld zijn. Jij die veel verstandelijk denkt, zal Ik Mijn hart te begrijpen geven en jij die te snel reageert, zal de ijver van de liefde zijn. Zo zal ieder in de samenwerking dienstbaar zijn en jullie werken Mijn zegen dragen voor alle mensen.

Hemels Brood 5105

Eenheid maakt macht. Maar vergeet daarbij niet, dat dat in meerdere opzichten geldt. Mensen die zich verenigen in het kwaad, vermeerderen daarmee de macht van het kwaad. Wees daarom waakzaam voor het kwaad. Toch, al hebben nog zoveel mensen zich verenigd in het kwaad, de macht van een kleine groep mensen die zich in het goede, in Mij verenigd hebben, is altijd groter. Want hoe groot een groep mensen die zich in het kwaad verenigd hebben ook is, zij hebben Mij er nooit bij. Maar mensen die zich in het goede verenigd hebben, hebben Mij er altijd bij. En Ik heb hoe dan ook alle macht over hemel en aarde, over leven en dood, over al wat leeft, is en niet is. Zodat in werkelijkheid de kleinste groep mensen die zich in het goede verenigd hebben, zich in Mij verenigd heeft, zelfs al hebben zij daarvan geen besef, zij maken  deel uit van Mijn macht die altijd groter is dan de macht van nog zo’n grote groep mensen die zich in het kwaad verenigd hebben.

Dat neemt niet weg, dat de goedbedoelende mens toch waakzaam moet blijven ten aanzien van het kwaad en de verleidingen die het kwaad steeds zal gebruiken om het goede te verstoren, wat zijn macht vergroot en de macht van het goede vermindert. Blijf daarom met elkaar waakzaam, want het kwade heeft nog tijd en juist in de tijd die hem nog gegeven is, zal hij zich roeren, om zoveel mogelijk goeds te verstoren en verwarring te brengen onder de mensen. Let er vooral ook op, dat het kwaad verborgen manieren heeft om goede mensen te gebruiken om het kwaad te dienen. Want goede mensen geven soms ongewild, door aan een medemens goed te doen, voordeel aan die medemens, terwijl die medemens daarmee zijn kwaad kan blijven doen. En achter de rug van de goede mens lacht hij om die goede mens, die met zijn goedheid hem juist bij het kwaad doen geholpen heeft. Wees op je hoede goede mensen, want het goede hoeft niet gegeven te worden aan de kwade mens. Het goede mag de kwade mens onthouden worden. Veel goede en goedbedoelende mensen menen dat het verkeerd is om iemand die zelf niet eerlijk en goed handelt, hun goede doen te onthouden. Maar het kwaad weet dat en maakt daar lachend en vriendelijk gebruik van.

Ik heb alle mensen lief, de kwade evengoed als de goede. Maar Mijn liefde werkt bij alle mensen anders uit en denk niet dat er iets van Mijn liefde door het kwade misbruikt kan worden. Leer in je hart Mijn liefde in mensen te herkennen, leer onderscheid te maken tussen wat je goedheid verdient en wat niet. Leer onderscheid te maken tussen de mens die door jouw goedheid zelf tot meer goedheid komt en de mens die jouw goedheid aanneemt als zijn voordeel en in zijn kwaad blijft volharden, geholpen door jouw goedheid. Want zo is het in de wereld en het is nodig dat jullie dit goed gaan beseffen, om geen goedheid te verspillen aan het kwaad, wat zich in vriendelijkheid verbergt. Het terughouden van je goedheid is geen zonde, zolang je het doet omdat je het in je hart voelt om terug te houden en niet uit wraak of ongenoegen. Luister naar het gevoel in je hart, want daar laat Ik je weten of je goedheid wel of niet nodig is. Niet het verstand wat zegt iedereen goed te moeten doen, maar het hart, wat Ik zeg wel of niet goed te doen, dat is de maatstaf, Mijn liefde.

Hemels Brood 5106

Hoe eerlijker je met elkaar bent, des te meer voel je de eenheid met Mij, voel je Mijn aanwezigheid onder jullie. Ik ben overal bij iedereen, maar niet iedereen beseft en voelt dat, niet iedereen heeft daar weet van. In het zuivere eerlijke oprechte hart ben Ik het beste te voelen en is Mijn Woord het beste te verstaan en te begrijpen. In het hart roep Ik mensen. Maar veel mensen maken gebruik van leugens en onwaarheid in hun leven, waardoor Ik nauwelijks of helemaal niet in hun hart gevoeld wordt, Mijn roep niet gehoord wordt, Mijn Woord niet verstaan wordt en helemaal niet begrepen wordt. Leugens, onwaarheid, verdraaiingen e.d. belemmeren op allerlei manieren het besef van Mijn aanwezigheid, het verstaan van Mijn Woord. Ook van het gesproken woord door degenen die Mijn Woord wel in hun hart horen, verstaan en begrijpen.

Hoe meer iemand gebruikmaakt van leugens en bedrog, des te minder kan diegene tot besef van Mijn bestaan en Mijn Woord van ware liefde komen. Het zal veel tijd en moeite kosten om die mens met Mijn Woord te bereiken en vaak is het beter om hem over langere tijd geen aandacht te geven, omdat Ik zijn wegen al lang van tevoren voorzien heb. Elk woord of elke daad is daaraan verspilde moeite. Maar wie al wel besef heeft van Mijn bestaan in alles, al heeft hij nog niet zo’n concreet besef van Mij als Schepper, maar meer als een kracht en als liefde, help die tot meer zicht op Mij te komen. Help diegene te beseffen, dat waarheid, dat is eerlijkheid en oprechtheid, belangrijk is voor het verloop van zijn leven, zodat in hem beetje bij beetje zicht komt op Wie Ik werkelijk Ben, niet zomaar een kracht van liefde, een energie van leven, maar oneindig veel meer.

Maar wees daarbij bedachtzaam, geef niet ineens teveel van Mijn licht, want wie veel van Mijn licht in zich heeft, is in zijn enthousiasme vaak te gedreven tot het vrijgeven van veel van Mijn licht. Wees steeds oplettend in je hart, want het zuivere licht van Mij in het zuivere hart kan enorm verblindend zijn voor de zoekende mens, die nog in krachten van liefde, nog in levensenergie denkt en nog niet beseft dat Ik, jullie Schepper, Persoonlijk God Ben, Alles Persoonlijk Ben en dat niemand bestaat anders dan Persoonlijk uit Mij. Niet beseft dat Mijn Persoonlijke Wezenlijkheid ware volmaakte eeuwige liefde is, werkelijk Leven.

Hemels Brood 5107

Als je wilt weten welk ongedierte zich onder een steen bevindt, heb je er weinig aan als een ander je vertelt wat hij daar ziet. Beter kijk je zelf onder die steen, zodat je precies weet wat daar zoal krioelt. Als iemand je zegt, wees in dat bos op je hoede voor slangen, heb je daar niet veel aan als je niet weet hoe een slang er uit ziet en niet weet waar slangen zich doorgaans bevinden. Hiermee bedoel Ik te zeggen, hetgeen anderen je vertellen is nooit genoeg om een juiste conclusie te kunnen trekken, het eigen zicht geeft altijd meer informatie en laat wat er is duidelijker zien.

Kijk, voel, ontdek zelf. Dan kan het ook niet gebeuren dat mensen je iets wijsmaken wat niet waar is, of slechts gedeeltelijk waar is. Want veel van wat mensen als waar beweren te zijn, hebben ze niet zelf ontdekt of uitgezocht, maar van anderen als waar overgenomen, die het ook weer van anderen hebben overgenomen. En hoewel ze geen van allen de waarheid ervan gecontroleerd hebben, verzekeren ze iedereen dat wat ze zeggen waar is. En op grond van hun overtuigende woorden, worden ze geloofd. Zo komen veel onwaarheden onder de mensen. Ook Mijn leer, Mijn bestaan is op een dergelijke manier verbasterd in allerlei beweringen en zogenaamde overtuigingen van waarheid, zonder werkelijk waar te zijn. Hoe gemakkelijk neem je zelf niet iets van een medemens aan als waar, omdat hij met overtuiging zegt dat het waar is. Maar elke welgemeende overtuiging kan toch een onwaarheid zijn, overgenomen als waarheid van een medemens.

Ga voor waarheid altijd naar de bron, kijk zelf wat zich onder een steen bevindt, kijk van tijd tot tijd zelf achter je, om je heen, onderzoek zelf of iets waar of misschien niet waar is. En kun je niet precies nagaan of iemand wel of niet de waarheid spreekt, kom dan naar de Enige ware Bron in je hart, de Bron in je hart Die Ik Ben en waar Ik je altijd de waarheid kan tonen, je ogen kan openen, je het juiste licht kan geven en je kan leiden, zodat de nodige feiten tot je beschikking komen. Want geen mens is in zijn overtuiging te vertrouwen. Al is hij nog zo zeker en oprecht, alleen jouw eigen zicht, jouw eigen onderzoek, jouw eigen contact met Mij, daar mag en kun je in alle eerlijkheid en oprechtheid op vertrouwen.

Hemels Brood 5108

Voor steeds meer mensen is het moeilijk te geloven geworden, dat Ik Persoonlijk besta, zonder dat zij Mij Persoonlijk kunnen zien, zoals zij gewend zijn om hun medemensen te zien en met hen kunnen praten. Het contact met Mij in het hart is voor hen een onzekere factor. Want, zijn het niet hun eigen gedachten, waar ze mee uitwisselen, of is het hun contact met Mij? Zij vragen zich af, hoe kan Ik nu in hun hart met hen spreken, er is geen mens op aarde die met een ander mens in hun hart contact met elkaar onderhouden, alles gaat via het gesproken of geschreven woord. En dan zou het contact met Mij juist in het hart plaatsvinden? Hoe ongebruikelijk is dat!

In jezelf vinden je eigen overwegingen, je eigen overdenkingen plaats. Daar weten andere mensen weinig of niets over. Dat kun je verborgen houden, hoeft niemand te weten. Maar kijk, juist in je innerlijk ben je levend, besef je dat je leeft, in je innerlijk besef je te bestaan. Zo is dat voor iedereen. Niemand beseft buiten zichzelf te bestaan, iedereen beseft van binnen te bestaan, te leven. Nu juist dat bestaan, leven, dat ben Ik, je Schepper. Ik geef jou dat persoonlijk besef te bestaan in jezelf. Tegelijkertijd ben Ik Persoonlijk bestaan in alles en in alle mensen. Als je contact kunt maken met je besef te bestaan, te leven, dan maak je contact met Mij, omdat Ik bestaan, leven, Ben. En logischer wijze kan dat contact dan ook alleen in jezelf, wat daarmee ook anders is dan je contact met je medemensen. Want contact met hen gaat buiten jezelf, door in woord of schrift kenbaar te maken wat er in je om gaat aan gedachten, aan overtuigingen, aan besef van bestaan.

Zou er een zuivere betrokkenheid met Mij, jullie innerlijk bestaan, bij alle mensen zijn, dan zou je via je innerlijke contact met Mij, ook in een innerlijk contact met je medemensen kunnen zijn. Maar de afstand met het zuivere ware zijn uit Mij is daarvoor onder de mensen te groot geworden, zodat nu de uitwisseling tussen mensen alleen nog gaat via gesproken of geschreven tekst. Zo was het oorspronkelijk niet. Nu is het oorspronkelijke innerlijke contact alleen met Mij nog altijd mogelijk. Omdat Ik nog steeds en altijd jullie leven ben, jullie Persoonlijk leven. Want mensen kunnen van Mij vervreemd geraakt zijn, maar dat neemt niet weg dat Ik eeuwig nog altijd het bestaan, het ware werkelijk Persoonlijke Leven in iedereen ben en blijf.

In de zuiverheid van werkelijk leven is het voor iedereen nog altijd mogelijk om innerlijk met Mij contact te hebben, in gesprek te gaan. Aan iedereen zeg Ik dan ook, kom in je zelf bij Mij, want dat is in oorsprong veel meer gebruikelijk, dan jullie uitwendige contact met elkaar, wat door afdwaling van het werkelijke leven zoals het in Mijn liefde is bedoeld, is ontstaan. Wees blij dat je Mij innerlijk kunt bereiken, in je hart, in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 5109

Als je denkt dat je Mij kent, ken je Mij nog lang niet. Als je weet dat je Mij nog niet kent, maar wel graag wilt leren kennen, ben je al een eind op weg Mij beter te leren kennen. Want denk je dat je Mij al voor een groot deel kent, dan heb je geen prikkel om Mij beter te leren kennen en Ik zeg je, zelfs degene op aarde die Mij het meest in waarheid kent, kent Mij nog nauwelijks. Maar Ik ben in alle goede en liefdevolle daden van mensen ten volle aanwezig. Ook zonder dat diegenen Mij kennen. Neem eens aan dat jij je medemens uit ware liefde en haar wijsheid helpt en dat dat een heel goed resultaat geeft. Weet jij dan wat jouw aandeel aan dat resultaat is en wat Mijn aandeel daaraan is? Ik zal je zeggen, jouw aandeel is niets, Mijn aandeel is alles. Alle hulp die jij gegeven denkt te hebben, is Mijn hulp. Want wat je ook gedaan hebt, zonder Mijn levenskracht in jou zou je daar nooit toe in staat geweest zijn.

Maar nu komt er iets belangrijks. Want vervolgens is er wel iets wat nu juist alleen jij kunt doen en Ik nu juist niet. Zelfs het enige wat jij alleen kunt. Dat is in nederigheid je aan Mijn liefde en haar wijsheid ondergeschikt maken en in nederigheid accepteren dat jij zonder Mij niets kunt. En waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat, als je in alle nederigheid Mij al het nodige werk tot het volledig beste resultaat laat brengen, zonder daarvan zelf iets te claimen, er geen kracht van Mij misbruikt kan worden door Satan om daarmee zijn kwaad te kunnen uitvoeren.

En nu nog het belangrijkste om te beseffen, dat nu is precies wat de Mens Jezus Christus als Mijn Zoon op aarde gedaan heeft. Hij heeft zich in alle nederigheid voor alle schuld van alle mensen laten beschuldigen en veroordelen, zonder zich daartegen te verweren, om Mij in Hem de overwinning op Satan te kunnen laten voltrekken, zodat met Zijn opstanding uit de dood door Zijn kruisiging, niet Hij maar Satan al zijn macht verloor en alle mensen bewaard zijn gebleven voor het eeuwige leven, welke geheel zonder zonde de eeuwige wijze liefde is. Doe daarom zoals Hij Die Ik Ben, en wees Mijn ware liefde in volle nederigheid, als nutteloze knecht, zonder aanspraak te maken op je goede werken, wetende dat jij niets kunt dan alleen volkomen nederig mens in dienst van Mijn liefde te zijn. Dan volg je Jezus Christus zoals Hij sprak: volg Mij, want wie tot de Zoon komt, komt tot de Vader, komt tot eeuwig werkelijk Leven. Wie tot de volkomen nederigheid komt, komt tot God.

Hemels Brood 5110

Het is de tijd geworden, dat ook de goede mensen niet meer in Mij als Persoonlijk God geloven. Dat mensen steeds individueler met hun leven omgaan, steeds meer zichzelf voorop stellen om te kunnen overleven, gedwongen doordat er van overheidswege steeds meer bezuinigd wordt en ieder meer en meer op zichzelf is aangewezen. Samenwerking komt meer voort uit noodzaak, dan uit zorg voor elkaar, maar die noodzaak brengt mensen tenminste nog wel dichter bij elkaar. Vooral de gewone burgers die geen topfuncties hebben, worden steeds minder geholpen in de samenleving door de regelgeving en wetsveranderingen van de overheid. En alles heeft altijd nog met geld en macht te maken.

Hoe hoger het inkomen, des te minder zorgbesef voor de minderbedeelden. Hoe meer macht, des te meer inzet om die macht te vergroten of tenminste te behouden. Maar hoe ver de mens in haar individualisering ook afdwaalt, hoe groter de afstand van de rijken en machtigen en zelfs de gewone burgers tot Mij ook is geworden, Ik blijf er toch altijd bij, al word Ik niet gezien, niet geloofd, niet beseft. Ik ben er en tussen Mij en jullie mensen is van Mij uit gezien geen enkele afstand. En al zie jij, die in Mij gelooft, Mij in je hart kent, besef heeft van Mijn liefde, hoe steeds meer mensen zich niet meer om enig geloof in Mij en Mijn liefde bekommeren, denkend dat Ik niet Persoonlijk besta, Ik bekommer Mij hoe dan ook altijd om alle mensen, Ik besta Persoonlijk en dat zal nooit veranderen.

Al zijn er nog zoveel blinde mensen, Ik neem het hen niet kwalijk, Ik zal hen allen leiden, zolang ze blind zijn. En al komen er dagelijks nog blinden bij, bij Mij zijn alle blinden veilig, Ik zal hen blijven leiden en op de juiste tijd zullen hun ogen open gaan en zullen ze Mij allemaal in de volle glorie van de werkelijkheid zien. Maar wie nu al ziet, die zal Ik inzetten om hun blinde medemensen te helpen, te leiden zoals Ik hen in hun hart aangeef, in de vrijheid van zijn. Want jij die Mij in je beseft, je bent vrij in Mijn liefde en jou roep Ik. Leid je blinde medemensen in Mijn Naam, ziende door Mijn ogen, met Mijn ware liefde.

Hemels Brood 5111

Soms is het nodig dat het een aantal dagen flink stormt. Dan deint het levensschip op de hoge golven heen en weer. Maar wie zich aan Mij vasthoudt, slaat niet overboord. En dan wordt het rustig, de storm luwt. De haven komt in zicht en het schip meert aan wal. Alle opvarenden kunnen van boord en veilig naar hun huis. Als het even moeilijk is, houd dan toch goede moed en als dat ook moeilijk is, kind, Ik draag je toch in Mijn armen, tot je het zelf weer kunt.

Hemels Brood 5112

Hoeveel zegeningen gaan er aan jouw oog voorbij, hoe vaak sta Ik naast je, terwijl jij Mij roept. Kind, Ik ben nooit ver van je vandaan, en je weet dat, maar voelde dat even niet aan. Toch heb je Mij gebeden om hulp en om steun, dat gaf Ik jou al voor je Mij er om vroeg. Maar jouw ogen kunnen nog niet alles zien, onthoud dat voor een volgende keer. Ik ben in verborgen hoeken, juist waar Ik nodig ben, voor jou en voor alle mensen. Al kun je dat niet zien, wat niemand kan zien, Mijn zegeningen krijg je toch evengoed, Mijn hulp en Mijn steun. Niets gebeurt zomaar, ook dat weet je, maar soms gebeurt het zonder dat jij het voelt. Dat is de weg voor ieder mensenkind, veel kunnen jullie weten, maar voelen is nog in ontwikkeling. Dat geeft niet, want jullie weten wel allemaal dat Ik jullie liefheb en dat voel je vaak wel. En voel je het soms niet in moeilijke momenten, dan is weten genoeg.

Hemels Brood 5113

In elke dag is voorzien. Elk gebed wordt gehoord. Alle liefde komt bij Mij omhoog. Dat zijn de offers in liefde gebracht, maar ook de liefde voor elkaar, het gebed en de zorg om de vriend of vriendin, alles komt bij Mij in Mijn hart en vormt zich zodanig als het ‘t beste is voor iedereen. Ik zie jullie dankbare hart en dat met jullie liefde is voor Mij ware vreugde. Kinderen Ik heb jullie lief!

Hemels Brood 5114

Al is de nacht nog zo lang, de dag is vele malen langer, de dag is eeuwig, de dag ben Ik.

Hemels Brood 5115

Ik kan je ziel blootleggen, als je dat wilt. Je weet toch dat je ziel je menselijke deel van je bestaan op aarde is, wat je bedoeld bent tot goddelijkheid om te vormen. Het is je menselijke noden, verlangens, tekorten, eigenbelang, ongeduld en al zo meer, wat Ik dan in je mensenziel aan jou blootleg. Aan jou alleen, aan niemand anders.

Maar Ik zeg je er bij, dat lijkt makkelijker dan het is. En al wil je het toch wel, om sneller en dichter bij Mij te kunnen komen, Ik zal nooit in één keer je hele ziel aan je blootleggen, dat zou je geen goed doen. Maar in Mijn liefde kan Ik je wel al zoveel blootleggen, dat je je voordeel er mee kunt doen. Als je wilt. Let op, denk daar goed over na, want gaande je bestaan op aarde leg je hoe dan ook je ziel aan Mij en jezelf bloot, door al je doen en laten.

Want zo heb Ik het ingericht, om iedereen zijn ziel tot zaligheid te kunnen laten komen. Dus er is niets mis mee, als je de weg van je leven volgt, dat legt hoe dan ook je ziel bloot en daarmee breng je je ziel in alle rust ook tot het goddelijke zoals bedoeld is. Aan jou de keus. Ik heb je lief.