Hemels Brood 5024 t/m 5084

Hemels Brood 5054

Het leven op aarde gaat van gebeurtenis naar gebeurtenis, kleine en grote gebeurtenissen, op het werk, op school, thuis, bij familie, bij vrienden, bij buren, overal gebeurt van alles en de ene gebeurtenis komt dichterbij dan de andere, maar elke gebeurtenis doet iets met alle betrokkenen en doet iets in de samenhang van alles in de kosmos. Elke gebeurtenis vraagt om een reactie, een manier om er mee om te gaan. Elke gebeurtenis is anders en al naargelang de ernst van een gebeurtenis en de mate van betrokkenheid vraagt een gebeurtenis om keuzen te maken.

Ik zie bij elk mens altijd precies welke keus iemand om welke redenen maakt. Ik zie alle overwegingen die iemand maakt ten aanzien van al zijn handelen. Of iemand oprecht en helemaal naar waarheid handelt, of maar gedeeltelijk, of zelfs helemaal niet. Niemand kan voor Mij iets verborgen houden, niet het kleinste. Ik ken jullie allemaal door en door, Ik weet en ken alles, helemaal alles van jou en alle mensen. Ik ken je precies zoals je bent, zoals je reageert, zoals je denkt, zoals je voelt, zoals je wilt of niet wilt, je genoegens, je ongenoegens, je talenten, je gebreken, je onvermogen. Ik weet wat je voor jezelf verborgen houdt, wat je voor jezelf niet wilt weten, wat je ontkent, niet wilt zijn maar toch bent, toch doet. Wat er ook gebeurt, Ik weet en zie precies in alle opzichten hoe je met een gebeurtenis omgaat en waarom. Alles en alles weet, zie en ken Ik van jou. En Ik vraag je, heb je je dat wel eens gerealiseerd? Besef je dat ten diepste? Want dat zie Ik ook, dat je dat besef afhoudt. Want beseffen dat Ik je in alles ken en precies weet hoe je doet, denkt, handelt, voelt, bent, zou je beschamen, want je doet het immers nog niet altijd goed, je bent immers nog niet in alles liefde.

Mijn kind, laat Ik je zeggen, dat het voor jou het allerbeste is dat Ik je zo door en door ken. Want Ik neem je niets kwalijk, Ik houd daarom evengoed nog oneindig veel van jou en juist omdat Ik je in alles zo goed en door en door ken, kan Ik jou het beste helpen. Er is niemand beter dan Ik, je Scherper en hemelse Vader, om jou door en door te kennen, want Ik ben volmaakt in alles, volmaakt leven en volmaakte liefde. Volmaakt als Ik Ben, kan Ik alleen jou volmaakt helpen tot volmaakte liefde, tot volmaakt leven te komen, omdat alleen Ik jou volmaakt helemaal ken!

Hemels Brood 5055

Waar veel mensen zich tegen verzetten, is de onwaarheid in het geloof, in kerkelijk of religieus geloof en de opgelegde regels uit allerlei religieuze opvattingen van religieuze leiders. De onwaarheid die verspreid is in de loop der eeuwen, het verzet is daartegen gericht. De onwaarheid zal eerst gezien moeten worden, voordat de waarheid gezien kan worden. Want zolang onwaarheid als waarheid gezien blijft, is er geen ruimte voor de waarheid. Maar de waarheid dringt zich op en de onwaarheid moest daardoor wel ontdekt worden.

Het heeft veel mensen in verwarring gebracht. Als onwaarheid zolang bij zoveel mensen als waarheid gezien en aangenomen is, dan kun je niets meer als waarheid vertrouwen, dus niets wordt aangenomen als waarheid en ieder bepaalt voor zich wat hij wel en niet wil aannemen. Vrijheid in alles, maar dan ook alles. Dat heeft extreme uitwassen die overal op de aarde de kop opsteken. Maar wat voor een vrijheid is dat, als zulke extreme uitwassen zich de vrijheid van oordeel toe-eigenen, om hun medemensen wreed om het leven te brengen en zich daarop ook nog beroemen? Van het ene uiterste tot het andere uiterste van de aarde is de verwarring over wat wel of niet waar is groot.

Begrijp wat er gaande is. Het verlies van de bakens, het verlies van houvast, omdat waarheid geen waarheid meer blijkt te zijn. Begrijp wat er gaande is, de zogenaamde vrijheid, die geen werkelijke vrijheid is, laat zich zien in het extremisme. Geeft het vrijheid elkaar te kwetsen, geeft kritiek vrijheid, geeft moorden vrijheid, geeft macht vrijheid, geeft bezit vrijheid, geeft je iets toe-eigenen vrijheid? Niets van dat alles. Alleen ware liefde geeft ware vrijheid. Alleen volkomen waarheid, ware wijze liefde geeft werkelijk vrijheid, vrijheid van werkelijk leven. Alleen in ieder mens zelf is waarheid, en ieder mens weet in zichzelf, precies wat waarheid, liefde en haar wijsheid is, niemand uitgezonderd. Want Ikzelf ben in ieder mens waarheid, liefde en wijsheid.

In de chaos van het besef van onwaarheid, ontstaat het besef van ware vrijheid uit Mij. Dat proces is gaande en vraagt tijd. Tijd die Ik zal bekorten, voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Houd moed, hoe ruw het ook tekeergaat, alles ligt vast in Mijn Hand. Vertrouw daar op. Wees gerust, want wat er ook gebeurt, het dient de ware liefde, de ware vrijheid voor jullie allemaal.

Hemels Brood 5056

Onderzoek de dingen en behoud het goede. Maar laat je daarbij niet van de wijs brengen door wat goed lijkt, maar niet is. Om dat te voorkomen is het nodig dat je geheel en volkomen onbevooroordeeld zoekt, dat je volkomen eerlijk zoekt, dat je met alle mogelijkheden en onmogelijkheden rekening houdt. Ook is het daarbij nodig, dat je volkomen oprecht met je hart luistert, en naar Mij in je hart luistert. Voor wie Mij nog niet in zijn hart kan horen, is het belangrijk dat hij met zijn hart en volle aandacht oprecht zoekt en luistert, oprecht met zijn hart overwegingen maakt, zonder vooroordelen, zonder oordelen. Voor wie het goede wil vinden tussen al wat niet goed is, is het nodig dat hij voor waarheid gaat, volkomen waarheid en onbaatzuchtigheid. Het goede behouden wil zeggen, het goede wat je gevonden hebt deel maken van je handelen, van je doen en laten, het goede dat je gevonden hebt zichtbaar maken in je leven, zodat anderen het ook kunnen vinden.

Want eigenlijk zou iedereen er mee bezig moeten zijn de dingen te onderzoeken op het goede en steeds alleen het goede te behouden. Veel mensen zoeken er vooral naar hun eigen welzijn te verbeteren, hun bezit te vermeerderen, hun macht te vergroten. Daarbij wordt wat goed is nog al eens losgelaten voor wat niet goed is en niet naar waarheid is. Voor wie de dingen onderzoekt om het goede te vinden en te behouden, is het belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen wat goed is en wat niet. Dat onderscheid is niet door iedereen al even duidelijk te maken. Een juist onderscheid kan alleen met het hart gevonden worden, niet met het verstand. Een hart dat in nederigheid met Mij in verbinding staat, zal al in heel korte tijd het goede tussen al wat niet het goede is of dient, vinden en behouden. Zo iemand voelt, beseft en weet in heel korte tijd of een tekst naar waarheid geschreven is of niet en hij zal de moeite niet nemen een tekst te lezen, die niet of nauwelijks enige waarheid bevat. Want met: onderzoek de dingen en behoud het goede wordt niet bedoeld dat iedereen alles zou moeten onderzoeken, om tot het goede te kunnen komen. Want wie een innig contact met Mij in zijn hart heeft, die leert rechtstreeks van Mij wat goed is en hij behoudt dat meer en beter dan welke tekst ook te lezen of welk gesprek met wie dan ook te voeren, of wetenschappelijke ontdekkingen te bezien.

Wie onzeker is of hij Mij wel in zijn hart verstaat, laat die alles wat op zijn pad komt naar waarheid onderzoeken, in het vertrouwen op Mij, dat hij het goede zal vinden en zal beseffen wat goed is. Dan zal Mijn grote liefde voor hem ervoor zorgen, dat hij tussen alles wat op hem afkomt het goede en juiste zal vinden en behouden in zijn hart. En jij die twijfelt: Ik heb jou lief!

Hemels Brood 5057

Het verblijf van de mens in het Paradijs op aarde was de situatie waarbij de mens in de volmaaktheid van Mijn volmaakt ware wijze liefde verbleef, waarin hij van al het nodige voorzien werd zonder enige inspanning. De hoogst Goddelijke levenssfeer op aarde. Waarbij de aarde als basis van verblijf ook het tegenovergestelde van die volmaakt Goddelijke sfeer droeg. De mens was daarvoor gewaarschuwd, zich niet buiten de Goddelijke sfeer te begeven. Maar in de mens kwam een zekere eigendunk op, die de nieuwsgierigheid prikkelde en, de vrouw als eerste en de man als volgende, verleidde om toch stappen te zetten buiten de hoogst Goddelijke levenssfeer.

Op het moment van toegeven aan die verleiding werd de mens zich bewust van zowel de Goddelijke levenssfeer als het tegenovergestelde daarvan, waardoor het Paradijs, ofwel de Goddelijke levenssfeer, voor hem geen verblijfplaats meer kon zijn. Vandaar dat zij onmiddellijk door de Geest Gods uit het Paradijs verdreven werden, omdat het tegenovergestelde van de hoogst Goddelijke levenssfeer in het Paradijs niet kan bestaan, omdat het geen bestaan is. Terwijl in het Paradijs geen inspanning nodig was om in de Goddelijke hoogste levenssfeer te verblijven, was door het eenmaal toegeven aan de verleiding van het tegenovergestelde daarvan en daardoor ook het besef daarvan, buiten het Paradijs wel inspanning nodig om de verleiding te weerstaan. Vandaar dat de mens niet alleen uit het Paradijs verdreven werd, maar ook tot werken voor zijn brood genoodzaakt werd.

Het verblijf op aarde, wat een paradijselijk verblijf kon zijn, met het volmaakt Goddelijke zelfstandig vrije zijn als mens, als evenbeeld van God, als einddoel, is met de kennis van goed en kwaad door het toegeven aan de verleiding, tot een heel andere sfeer gekomen. En nog altijd is de mens niet vrij van de noodzaak te werken, alleen wordt dat werken door de meeste mensen gezien als letterlijk werken voor zijn eten en drinken, voor bezit en macht. Maar het werken dat bedoeld wordt, is de inspanning die nodig is om de eens niet weerstane verleiding, buiten het Paradijs te weerstaan. Dat is bedoeld, toen Ik de mens uit het Paradijs moest sturen en hem oplegde voor zijn brood te moeten werken. Omdat Ik uit ware liefde de mens toch nog tot het doel van zijn bestaan wil brengen. Daarvoor ben Ik Zelf op aarde gekomen in Jezus Christus. Door Mijn lijden, sterven en opstanding heb Ik jullie allen gered van de verleiding tot de eeuwige dood, daarmee heb Ik jullie allen gered voor het eeuwig ware gelukzalige leven. Aanvaard daarom alle inspanningen die nodig zijn om je leven waar te maken, zoals Ik jullie leven waargemaakt heb, zodat je hier op aarde al tot werkelijk leven komt en je niet na je verblijf op aarde nog meer inspanningen moet leveren dan het aardse verblijf van je vraagt.

Gedenk bij al je werken, dat het niet voor jezelf is, maar voor Mij en voor je medemensen. Want voor jou ben Ik op aarde gekomen, heb Ik geleden, ben Ik gestorven en na drie dagen weer opgestaan. Uit liefde voor jou, zodat al jouw werk voor Mij en voor je medemensen kan zijn. Gezegend zijn allen die begrijpen wat het werkelijke werk is: in liefde blijven, zoveel je kunt.

Hemels Brood 5058

Soms is het nodig om iemand een handje te helpen. Soms is het beter om iemand juist niet te helpen en het hem zelf te laten uitzoeken. Maar hoe weet je nu of het goed is iemand een handje te helpen of juist beter om dat niet te doen? De meeste mensen die het goede nastreven, in Mij en Mijn liefde geloven, willen altijd iedereen helpen die hulp nodig heeft. Liefde is helpen en voor iedereen klaarstaan. Maar het kan ook liefde zijn om iemand juist niet te helpen en hem zelf te laten modderen. Zelf te laten proberen zijn situatie in orde te krijgen.

Dat is wat Ik van tijd tot tijd doe, Mij terugtrekken en iemand in zijn situatie laten. Dan kan het zijn dat diegene hulp zoekt en niet vindt. Dan kan het zijn dat hij vertwijfeld raakt en zich afvraagt, waar is de hemelse Vader, waarom helpt Hij mij nu niet, juist nu. Dan kan het zijn dat diegene bidt en Mij vraagt om hulp en Mijn hulp niet bemerkt. Dat kan. Want het is niet altijd het beste voor iemand dat Ik direct klaar sta en alle moeilijkheden overneem. Want als iemand vastgeroeste ideeën heeft, vaste patronen van denken, vaste overtuigingen, dan is het voor diegene beter, dat hij dat bij zichzelf ontdekt en verandert. Sommige mensen doen er heel lang over om te ontdekken dat een onaangename situatie door hen niet te veranderen is, wat ze ook bedenken. Omdat wat ze bedenken steeds gebaseerd is op dezelfde ideeën en overtuigingen en diegene komt maar niet tot het inzicht, dat het wel eens aan zijn ideeën en zijn overtuigingen kan liggen dat de onaangename situatie maar niet te veranderen is.

Ik houd Mij terug, want het is eerst nodig dat beseft wordt dat ideeën en overtuigingen losgelaten moeten worden om ruimte te krijgen voor juiste en ware overtuigingen. Pas als dat inzicht er is, zal Ik er weer zijn en merkbaar helpen. Maar vrees niet dat Ik Mij werkelijk heb teruggetrokken, want Ik ben er altijd, alleen dan even niet in jouw besef. Aan degenen die denken dat iemand hulp nodig heeft, zeg Ik, kom in je hart bij Mij en Ik laat je weten of hulp gegeven kan worden of nog even niet. Voor iedereen geldt: ware liefde in je hart geeft altijd de waarheid en het beste voor iedereen!

Hemels Brood 5059

Iemand die in waarheid en liefde gelooft en daar in zijn doen en laten zoveel hij kan aan vasthoudt, die zal daarvoor niet veel aanhang krijgen of beroemd worden in de wereld. Het zal een uitzondering zijn als iemand door zijn levenshouding van waarheid en liefde bekend wordt over de wereld en dan nog, hoe bekend diegene ook wordt, toch zullen maar heel weinig mensen daarmee tot dezelfde wijze van leven gebracht worden.

Ook Mij is dat zo gegaan in Jezus Christus. Want Ik ben al vele jaren over de wereld bekend, maar dat heeft er nog steeds niet toe geleid dat veel mensen Mijn levensleer hebben aangenomen en er naar leven. Bekend zijn met een levenshouding van waarheid en liefde heeft weinig waarde. Het begrijpen waarom Mijn levensleer, Mijn ware liefdevolle levenshouding, de beste is voor alle mensen, is van waarde en het in praktijk brengen van Mijn levensleer in dezelfde levenshouding als Ik heb laten zien, heeft veel waarde. Je hoeft daarmee niet bekend te zijn om dat aan anderen over te brengen. In kleine kring, zonder veel nadruk, wordt meer overgebracht dan door bekend te zijn en voor grote groepen mensen te spreken. Ik hoef niet een idool te zijn, waar mensen joelend achteraan komen en Mij plots vergeten voor een ander idool. Liever word Ik werkelijk gekend door een paar mensen, dan op handen gedragen te worden door duizenden en vervolgens plots vergeten te zijn en alleen te staan.

De meeste mensen vinden waarheid niet interessant, vinden sensatie, ophef, glitter en genoegens de aandacht waard. Waarheid verstoort genoegens, waarheid gaat niet mee met fantasie, met valse voorstellingen van zaken, met gemakzucht, met een door drank en drugs beneveld brein. Waarheid verstoort allerlei wegen die plezier geven, dus waarheid wordt vooral liefst gemeden. Zelfs goedwillende mensen hebben van tijd tot tijd moeite met de zuivere waarheid en daarmee met liefde, want ware liefde is geen ware liefde zonder zuivere waarheid. Zo komt het dat in de wereld, waar waarheid niet of nauwelijks als van belang wordt gezien, ook veel liefde ontbreekt. Zo komt het dat ook goedwillende mensen niet tot volkomen liefde in al hun doen en laten komen, als zij niet in alles eerst tot zuivere waarheid zijn gekomen.

Ik ben waarheid, Ik ben liefde, Ik ben bekend op aarde, ook nu nog, toch is Mijn leer van waarheid en liefde maar door weinig mensen werkelijk aangenomen, is alleen aangenomen door mensen die werkelijk in al hun doen en laten er naar zoeken tot waarheid en tot liefde te komen. Gezegend zijn zij, gezegend ben jij!

Hemels Brood 5060

Lief mens, Ik ben je Schepper, Ik ben je Vriend, Ik ben als goede familie, Ik ben er in volmaakte liefde voor jou. Ik geef je altijd alles wat je nodig hebt. Dat is niet altijd wat jij wilt, wat jij vindt dat je nodig hebt, maar het is wel altijd wat het beste voor jou is.

Ik sta altijd naast je, maar dat merk je vaak niet. Zonder woorden ben Ik altijd in contact met je, in je hart geef Ik je heel vaak de beste raad. En al volg je regelmatig Mijn beste raad niet op, Ik begrijp dat, Ik verwijt het je niet, maar Ik help je uit de moeilijkheden te komen, die van tijd tot tijd ontstaan als je Mijn goede raad niet hebt opgevolgd. Als je Mij zoekt, maak Ik Mij kenbaar, laat Ik Mij zien of in jou voelen. Maar je ziet Mij vaker niet, kijkt net niet Mijn kant op, je bent te boos of te verdrietig om Mij te kunnen voelen. Als je Mij zoekt om iemand de baas te kunnen worden, vind je Mij niet. Als je Mij zoekt om iemand te vergeven, vind je Mij wel. Zoeken kun je Mij zoveel je wilt, maar vinden kun je Mij alleen in waarheid, in liefde, in vrede en geduld.

Lief mens, als moeilijkheden je overkomen, hoeft dat niet jouw schuld te zijn. Moeilijkheden maken deel uit van het leven op aarde. Hoe je er mee omgaat maakt verschil. Of je het vanuit teleurstelling, vanuit boosheid aanpakt, of vanuit begrip en liefde, maakt wel verschil. Of je er aan denkt bij Mij te komen, Mij om hulp te vragen of zonder Mij je moeilijkheden wilt lossen, maakt wel verschil. Zoek je Mij om je met moeilijkheden te helpen, dan vind je Mij als je de moeilijkheden verdraagt en er niet boos om bent, of teleurgesteld. Want dat maakt blind voor Mij en Mijn hulp, die Ik je evengoed wel geef, alleen door jou dan niet wordt opgemerkt.

Lief mens, Ik ben je Schepper, je beste Vriend, Ik zorg voor jou, zodat het je aan niets ontbreekt. Ik laat je nooit alleen, Ik ben er altijd, in je, naast je, bij je. Altijd in waarheid, altijd in liefde. Dat is zo vanaf het begin en dat zal eeuwig niet veranderen. Ik heb jou lief vanaf het eerste begin en dat zal eeuwig niet veranderen. Ik heb jou lief.

Hemels Brood 5061

Kijk naar jezelf, kijk vooral naar jezelf. En als je naar een medemens kijkt, kijk dan met begrip en mededogen als diegene afgedwaald is van waarheid, van liefde. In de wereld kijken veel mensen naar elkaar, zien elkaars fouten en spreken elkaar daarop aan. Maar niemand van hen wordt graag door anderen op zijn fouten gewezen. Vooral niet omdat het nogal eens met verwijten over en weer gepaard gaat. Begrip en mededogen is in de wereld niet veel in gebruik. Het verwijt aan de een roept vaak een verwijt terug op bij de ander. Dan gaat het niet meer om wie gelijk heeft, dan gaat het er om wie bereid is naar zichzelf te kijken en zijn eigen missers te zien en te bekennen, voor zover die er zijn. En die zijn er wel bij iedereen.

In doorsnee wordt de aandacht meer gericht op afdwalingen van een ander, dan op eigen afdwalingen. Ook worden er al te gemakkelijk conclusies getrokken uit het gedrag van anderen, waardoor scheve verhoudingen ontstaan. Een situatie in alle details onderkennen is voor niemand te doen, zelfs niet in contact met Mij, als de invullingen al gemaakt zijn. En dat is vaak het geval. Dan is er al een conclusie getrokken en dan komt iemand in zijn hart bij Mij om de problemen die met iemand ontstaan zijn, op te lossen. Maar doordat er al conclusies getrokken zijn, al invulling aan de oorzaak gegeven is, blijft er weinig ruimte over om naar Mij te luisteren en Mijn adviezen goed te verstaan.

Het is voor velen zo gebruikelijk om op eigen conclusies en ideeën af te gaan, dat er niet aan gedacht wordt om eens helemaal alleen naar jezelf te kijken en niet naar de ander. Om eens met Mij samen alleen het eigen aandeel te beschouwen. Is het bij jezelf helemaal in orde, dan kun je vervolgens Mij vragen hoe het best met de situatie om te gaan. Dan kan Ik je laten weten wat het beste is voor alle betrokkenen. Dat zal altijd zonder verwijten, zonder conclusies vooraf, zonder boosheid zijn. Dat zal altijd in waarheid zijn. In Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 5062

Leef bij de dag. Als Ik dat zeg, bedoel Ik niet, zoals veel mensen denken dat daarmee bedoeld is, je hoeft niet naar de toekomst te kijken, zorg maar dat je deze dag goed doet en daarna volgt wel de volgende dag. Ik bedoel daarmee niet de letterlijke dag, Ik bedoel daarmee de geestelijke dag. De dag is Mijn licht zoals het bij je opkomt, Mijn Woord zoals het bij je opkomt, Mijn liefde zoals het bij je opkomt. De nacht is dan ook niet de letterlijke nacht, maar het zijn de momenten dat, om wat voor reden dan ook, Mijn licht verduisterd is, door afdwaling, door wereldse zaken, door boosheid, verwijten, e.d.

Leef bij de dag wil vooral zeggen, leef bij Mijn licht en de inzichten die je door Mijn licht gekregen hebt, leef bij de waarheid, leef bij oprechte nederigheid, bij ware liefde, leef bij al wat Ik je geef, leef bij Mij. Leef bij de dag heeft altijd ook te maken met de toekomst, elke keus die je maakt heeft te maken met de toekomst, dus een houding waarbij je denkt alleen te maken te hebben met de letterlijke dag is jezelf onnodig beperken. De letterlijke dag vormt zich ernaar, hoe je bij de door Mij geestelijk bedoelde dag leeft, want al je keuzen hebben direct daar mee te maken. Leef je bij Mijn dag, dan leef je in Mijn licht, Mijn waarheid, Mijn liefde en maak je elke keuze vanuit de inzichten die Mijn licht, Mijn waarheid, welke de Enige waarheid is, en Mijn wijze liefde je geven.

Leef bij de dag is dus niet een beperkende regel die slechts voor die ene letterlijke dag voor de andere letterlijke dag bedoeld is, maar voor het eeuwige leven, de eeuwige dag. Leef bij die dag, leef Mijn licht, leef waarheid, leef liefde, alle dagen! Want Mijn dag is de eeuwige levensdag die niet aan de letterlijke zon en maan gehouden is, maar aan Mij, aan werkelijk leven, eeuwig werkelijk licht, eeuwig werkelijke waarheid, liefde en haar wijsheid. Die dag Ben Ik.

Hemels Brood 5063

Er is je bestaan van voor je verblijf op aarde, je verblijf op aarde en je bestaan na je verblijf op aarde. Je zicht reikt niet verder dan je verblijf op aarde. Er is geen geheugen over je bestaan voor je verblijf op aarde en geen zicht op je bestaan er na. Je bestaan is je leven, eeuwig leven. Dat is niet begonnen op aarde en het eindigt ook niet op aarde.

Al is je verblijf op aarde niet eeuwig, het is daarom niet minder belangrijk voor je hele bestaan. Juist op aarde krijgt je leven je eigen persoonlijke levenswaarden die van invloed zijn op je eeuwige leven en het vervolg van je bestaan na je, relatief gezien onooglijk korte verblijf op de aarde, zoals je daar nu bent. Dit geldt voor alle mensen en hun verblijf op aarde. Een verblijf op aarde is niet zomaar een periode in de eeuwigheid van leven, al is het nog zo kort ten aanzien van de eeuwigheid en de oneindigheid, het is van groot belang. Het is de tijd waarin de mens persoonlijk ontwaakt in het besef van zijn oorspronkelijk Goddelijk bestaan als eigen individu, in verbondenheid met elkaar en zijn Schepper, met Mij. Het is de tijd waarin de mens de gelegenheid krijgt om te kiezen wat hij met dit besef doet. Het komt er op aan wat hij kiest. Kiest hij voor wat werkelijk is, voor wie en wat hij werkelijk is, of kiest hij voor wie en wat hij wil zijn. De keuze die hij maakt, bewerkt zijn verdere levensloop. Deels al op aarde, maar vooral ook daarna.

De eeuwigheid houdt niet op, het verblijf op aarde wel. Al het materiële houdt op. Wat doet de mens zonder het materiële, als hij zich alleen daarop gericht heeft, als dat er na zijn verblijf op aarde niet meer blijkt te zijn, maar hij zelf, in het besef daarvan, wel? Het verblijf op aarde geeft iedereen de gelegenheid tot onderscheid te komen tussen waar en niet waar, werkelijk en niet werkelijk, liefde en geen liefde, leven en dood. Het verblijf op aarde is heel belangrijk, want het geeft iedereen de gelegenheid om Mij Persoonlijk te leren kennen, werkelijk Leven, ware Liefde, hoogste Intelligentie, Alles.

Aan alle mensen zeg Ik: wie Mij op aarde Persoonlijk leert kennen, heeft veel voor op allen die Mij daar niet leren kennen. Toch, ook zij zullen Mij leren kennen, alleen na hun verblijf op aarde. Dat zal wel moeilijker zijn voor hen. Maar in Mijn liefde is niets onmogelijk.

Hemels Brood 5064

Bij wie wil je in de belangstelling staan? Dat vraag Ik aan iedereen die dit leest. Bij wie vind je het belangrijk om gezien te worden, gekend te worden? Vind je het belangrijk dat er gezien wordt hoeveel werk je verzet hebt, hoeveel moeite je ergens voor gedaan hebt, hoe mooi je iets gemaakt hebt?

In de wereld is het voor heel veel mensen van belang, dat zij door hun medemensen gerespecteerd worden, dat hun inspanningen naar waarde geschat worden, dat er rekening met hun noden en behoeften gehouden wordt. Het is een soort van natuurlijke verwachting dat mensen uit je omgeving belangstelling tonen voor wie je bent, wat je doet, wat je kunt, enz. Het is sociaal met elkaar omgaan. En dat is goed, zolang het op een natuurlijke manier uit het hart gebeurt. Dan is het een zekere vorm van liefde naar elkaar. Maar dat wordt anders als er een soort van eer, een soort van aanzien aan gekoppeld is. Als iemand heel bewust er op uit is om in de belangstelling te staan bij medemensen, er op uit is om complimenten te krijgen over zijn werk, zijn inspanningen en wat hij daarmee bereikt heeft. Dan komt Mijn vraag, bij wie wil je in de belangstelling staan, bij Mij, je liefhebbende Schepper, of bij je medemensen?

Zeg nu niet te snel: bij U natuurlijk. Want Ik zeg je, dan vergeet je een heleboel momenten waarop je het toch echt heel belangrijk vond om gezien en erkend te worden door medemensen, door vrienden, door familie. Ja, natuurlijk wil je ook en vooral bij Mij in de belangstelling staan. Maar weet je wel hoe je bij Mij in de belangstelling kunt komen? Eigenlijk sta je altijd al in Mijn belangstelling. Eigenlijk ligt het er helemaal niet aan of jij er voor kunt zorgen dat je bij Mij in de belangstelling staat of komt te staan, want dat is altijd al het geval. Alleen, is jou dat genoeg, of is het zo nu en dan toch ook belangrijk voor je, dat je gezien wordt door je medemensen en status bij hen hebt? Want er is een verschil tussen sociaal met elkaar om gaan en belangstelling voor elkaar hebben en het er op aanleggen dat anderen je belangrijk vinden, dat ze wat je doet en kunt, prijzen en je opwaarderen tot meer dan zij zelf. In Mijn belangstelling sta je hoe dan ook, maar op welke wijze ligt er aan, hoe belangrijk jij dat vindt. Heb je genoeg aan alleen Mijn waardering?

Hemels Brood 5065

Liefde is verbindend. Al het andere is het tegenovergestelde, drijft uit elkaar. Wie met elkaar vrede wil hebben, heeft daar liefde voor nodig. Wie met elkaar verbonden wil zijn, heeft liefde nodig. Wie met elkaar samen wil leven, heeft liefde nodig. Zonder liefde valt alles uit elkaar, blijven moleculen niet bij elkaar, blijft geen gebouw overeind. Liefde komt van Mij, alleen van Mij. Ik geef het jullie, zodat samenhang mogelijk is, zodat moleculen bij elkaar blijven, zodat leven op aarde mogelijk is. Elke samenhang is mogelijk door Mijn liefde. Wat de mens ook bouwt en samenbrengt, het is alleen mogelijk door Mijn liefde. Zou Ik Mijn liefde terugtrekken, wat zou jullie in de materie nog behouden?

Maar de wereld heeft daar geen idee van. Zij gedraagt zich zonder rekening te houden met Mijn liefde, zonder er rekening mee te houden dat zij zonder Mijn liefde als los zand uit elkaar valt. De weg die werelds gerichte mensen gaan uit eigenbelang en eigenliefde leidt tot vernietiging, als Ik hen daar met Mijn liefde niet voor zou behoeden. Mijn liefde, die jij in je voelt, die meer mensen net als jij in zich voelen, werkt voor jullie allemaal, brengt jullie samen en werkt voor jullie en ook voor de in de wereld verdwaalde mensen. Zonder woorden zijn jullie Mijn roep tot de wereld. Maar zij is doof. Toch, hoe klein in aantal jullie ook zijn, die in Mij geloven, die Mijn liefde kennen en in het hart voelen, zonder woorden zijn jullie de uitstraling van Mijn liefde die groot genoeg is om de samenhang van alles te behouden, ondanks de enorme afdwaling van al die werelds gerichte mensen, die zich weinig of niets aantrekken van Mij en Mijn liefde, omdat ze de gevolgen van hun afdwalingen niet zien en Mij de schuld geven van alles wat er op aarde misgaat.

Maar hun wegen zullen door Mijn liefde omgebogen worden. Zij zullen de afgrond van hun eigen handelen gaan zien, maar er niet in terecht komen, door Mijn liefde. Want Ik heb alle mensen lief, ook degenen die Mijn liefde niet kennen en Mijn liefde versmaden voor werelds genoegen. Wees gezegend die de weg van Mijn liefde gaat, die Mijn liefde voelt, want jouw weg, jullie weg komt uit in Mijn hemelen.

Hemels Brood 5066

Het gevoel zegt de mens de zuivere waarheid. Maar in heel veel situaties wordt om een argumentatie van een keus gevraagd. Daarbij wordt geen genoegen genomen met de uitspraak: ik kies dat, omdat mijn gevoel mij dat zegt. “Op gevoel” is geen algemeen erkend argument van handelen. Iedereen kan zeggen: mijn gevoel. De waarheid daarvan is niet na te gaan. Zeker niet door mensen die zelf alleen op verstandelijke overwegingen afgaan.

Vaak komt het voor dat je gevoel direct de goede weg wijst, maar de omgeving daarvoor bewijzen wil hebben en niet akkoord gaat met de weg die je gevoel je wijst. Dan worden er tegenargumenten genoemd, waar je zo snel geen antwoord op weet, want het gevoel beredeneert niet, dat weet. Maar kijk, als je dan later de argumenten, de tegenwerpingen van anderen nog eens rustig beschouwt, dan ga je het verschil toch wel zien en beseffen, waarom datgene, wat je gevoel je aangaf, het beste was. Door dit besef kun je nu wel aantonen waarom je gevoel het beste was, maar het moment is voorbij. Soms kun je vasthouden aan je gevoel en handelen naar je gevoel, waarvan je weet dat het het beste is, maar soms kan dat niet, dan houden anderen zich aan wat zij met elkaar bedenken dat goed lijkt te zijn en wordt wat je voelt als het beste, afgewezen.

Uit verstandelijke overwegingen word Ik door veel mensen afgewezen. Verstandelijke overwegingen passen niet op jouw weten door je gevoel dat Ik Ben, dat alle mensen uit Mij bestaan. Verstandelijk gezien kan dat voor veel mensen niet mogelijk zijn. Aan jullie, die uit het gevoel in je hart weten dat Ik Ben, dat jullie mensen allemaal alleen uit Mij bestaan, zeg Ik: beschouw eens rustig met welke verstandelijke overwegingen mensen Mijn Zijn en jullie bestaan uit Mij ontkennen. Dan ga je het verschil zien en beseffen waarom hun argumenten niet passen op de waarheid, die jij uit je gevoel beseft. En dat kun je hen laten weten. Maar doe dat rustig, in liefde, zonder iemand iets op te leggen of om erkenning te eisen.

Spreek om hen te helpen beetje bij beetje dichter bij Mij te komen, dichter bij Mijn liefde te komen. Wees bereid om daarbij de minste te zijn, wees bereid om geen erkenning te krijgen. Spreek je niet uit om hun ongelijk aan te tonen of om gelijk te krijgen. Spreek je uit zonder iets voor je zelf te willen, laat zien wat je beseft als waarheid, zonder de ander zijn waarheid af te nemen of te kleineren. En wil diegene er niet met je over spreken, laat het rusten, anders kan al het goede wat je zou willen en kunnen zeggen, in de modder van de overtuigingen van de ander verloren gaan.

Want elk zaadje groeit alleen in de juiste grond, met de juiste voorwaarden. Zo ook Mijn liefde. In jouw hart kun je voelen of bij anderen de juiste grond en de juiste voorwaarden aanwezig zijn voor Mijn liefde. Dan weet je ook wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Uit liefde.

Hemels Brood 5067

Leven is niet alleen “er zijn”. Leven is ook bezig zijn, werk doen, leven is nooit stilstaan, nooit zonder beweging, leven is doorlopend beweging. Alles is leven, alles is in beweging. Het hele universum is voortdurend in beweging, beweging die eeuwig doorgaat.

Als een mens iets in beweging zet, is daar een impuls voor nodig en steeds opnieuw is die impuls nodig om iets in beweging te zetten. Leven is zelf impuls, Ik Ben Leven, Impuls. Ik geef aan het dode, aan materie, levensimpuls uit de eeuwige Impuls Die Ik Ben. De eeuwige beweging is Alles, werkelijk Leven. Je gedachten, je gevoelens, je besef, je vermogen in allerlei opzichten, het is allemaal beweging. Maar het is niet zomaar beweging, zoals jullie op aarde een wiel in beweging zetten, door een motor te starten die de wielen tot draaiende beweging brengt en daarmee een auto tot de rijdende beweging brengt. Dat is te noemen als dode beweging, een auto beweegt dan wel, maar denkt en handelt niet uit eigen besef van bestaan.

In beweging van leven is alles gevat, is het besef van bestaan gevat, voelen, denken, weten, kunnen, intelligentie, creativiteit, elk vermogen, alles volledig en volkomen volmaakt. In die volkomen volmaakte levensbeweging is de mens geplaatst op aarde. En hoewel hij daar de eigen van zich zelf bewuste wil heeft, blijft hij evengoed onderdeel van die volkomen volmaakte levensbeweging die Ik Ben en die eeuwig volkomen volmaakte Levensbeweging in alles is en blijft. In de beweging van jouw levensbewuste zijn is alles aanwezig, zoals het volkomen volmaakt Is en niet anders ooit kan Zijn. Dat is de verbondenheid, eeuwig in het Enig volmaakt eeuwig Zijn in de eeuwig volmaakt voortdurende Levensbeweging, Die Ik Ben.

Beweging die nooit anders kan gaan dan Ik Ben, Impuls, Levend Impuls. Elke beweging is onderdeel van de eeuwig levende Impuls die Ik Ben. Begrijp dat daarin alles zijn beweging uit Mij heeft, nooit zonder beweging in de Impuls Die Ik Ben, kan zijn. Eén beweging is alle beweging, is Leven, Ben Ik, werkelijk volmaakt onbaatzuchtig Waarheid Liefde Wijsheid.

Hemels Brood 5068

Lief klein mens, het is niet altijd allemaal jouw verantwoordelijkheid de wereld tot het goede te brengen, mensen om je heen te helpen waar ze afgedwaald zijn en niet meer weten wat zij in een situatie het beste kunnen doen. Je vraagt Mij in je hart wat voor diegene het beste is om te doen, en dan laat Ik je weten wat het beste is. Maar wat jij in je hart van Mij weet, dat weet die ander niet. Hij heeft Mij in zijn hart nog niet zo zuiver gevonden, is nog niet zo in zijn hart bij Mij betrokken als jij. Hij zoekt nog veelal met het verstand en met de eigen ervaringen naar de beste oplossingen.

Als jij raad geeft, zoals jij het in je hart van Mij verstaan hebt, herkent de ander niet hoe goed en zinvol die raad is. Het is dan niet jouw verantwoordelijkheid diegene tot inzicht te brengen, omdat jij van Mij de juiste raad kreeg. Er gebeurt heel veel op aarde wat niet gebeuren hoefde, als meer mensen in ware oprechtheid en zuiverheid zonder eigen invullingen Mij in hun hart om raad zouden vragen. Dat dat niet gebeurt, kun jij niet voorkomen, al bedoel je het nog zo goed. En juist als het heel dichtbij komt, als het om diegenen gaat, die jou na aan het hart liggen, wordt het moeilijker om aan te zien, dat het ene na het andere niet gaat zoals het voor hen wenselijk is.

Maar staak je inspanningen om alles voor hen ten goede te brengen. Want wat op hun pad ligt om op te lossen, heeft betekenis voor hen en is hen door Mij niet zomaar op hun pad gegeven. Jij weet de weg uit je innerlijk contact met Mij in je hart wel te gaan, maar zij nog niet. En zou het zo eenvoudig zijn, dat het met Mijn raad in jouw hart verholpen kon worden, dan was dat al wel gebeurd. Maar juist gebeurt dat niet, omdat het bedoeld is dat zij zelf de weg vinden. Vertrouw op Mij, want hoe moeilijk een weg voor iemand ook kan zijn, Ik ben er altijd bij, Ik draag hen toch altijd in Mijn liefde. Ik laat die dingen toe om goede redenen. En als Ik die dingen toelaat om goede redenen, denk dan niet dat jij wat er gebeurt, eerder tot verandering kunt brengen dan Ik het daarvoor tijd acht.

Maak je daarom geen zorgen, want beter heeft iemand nu moeite, maar bereikt daarmee nieuw hemels inzicht, dan dat hij meegezogen wordt in nog grotere afdwaling van wat werkelijk goed is voor hem. Bedenk daarbij, dat hoe goed je het ook bedoelt in je liefde voor hen die je na aan het hart gaan, Mijn liefde is oneindig veel groter en jouw liefde is uit Mijn liefde als een miljoenste deel van een zandkorrel. Maar op het moment dat jij het loslaat als jouw verantwoordelijkheid en je geheel op Mij en Mijn liefde vertrouwt, is dat miljoenste deel van die zandkorrel even groot als Mijn oneindig grote liefde!

Hemels Brood 5069

Als je reist over de wereld maak je van alles mee. Onderweg gebeurt van alles en niets daarvan heb je kunnen voorzien. Elke gebeurtenis is anders, net als elke omgeving steeds weer anders is. Al naar gelang waar je op de wereld bent, is het landschap plat en weids of hoog met bergen, bebost of juist niet, met veel water of juist niet en onderweg kom je, als je ver of lang genoeg reist, allerlei verschillende weersomstandigheden en natuurverschijnselen tegen. Dat is allemaal verbonden aan alles wat er materieel letterlijk op de aarde aanwezig is en gebeuren kan.

Maar ga nu eens geestelijk op reis. Blijf waar je bent en ga eens geestelijke op reis. Ga eens in jezelf op reis, want in jezelf zijn ook allerlei verschillende gebeurtenissen gaande en in je zijn ook allerlei landschappen, hoogtepunten als bergen en dieptepunten als dalen. In jezelf vind je allerlei weersomstandigheden en natuurverschijnselen. En als je nu denkt, hoe moet ik dat nu begrijpen, denk er dan eens aan dat er in jezelf allerlei reacties op gebeurtenissen en situaties waarin je min of meer betrokken bent, plaatsvinden. Je registreert die in je denken en voelen. Daarop vorm je in jezelf een mening, die je diep kan raken, dat zijn de dalen of die je plezier doen, dat zijn de hoogten. Vanuit allerlei emoties, die te zien zijn als weersomstandigheden, ga je je uiten, en van tijd de tijd herken je bijzondere ingevingen die je helpen om een en ander beter te begrijpen, dat zijn de natuurverschijnselen.

Kortom, alle processen die in jouw geestelijk innerlijk besef gebeuren, zijn te vergelijken met alles wat op aarde letterlijk aanwezig is en je hoeft niet over de wereld te reizen om allerlei landschappen te zien en gebeurtenissen mee te maken, want iedereen heeft het allemaal in zich. Toch heb Ik jullie de aarde gegeven, de wereld, met alles erop en eraan. Opdat jullie in het letterlijk materieel zichtbare je weg vinden vanuit je innerlijke wereld en dan tot het ware levensbesef komen, wat in iedereen als volmaakte wereld, met alles erop en eraan, aanwezig is. Zodat op zeker moment die uiterlijke wereld in jouw geestelijk ware levenswereld oplost en er niet meer is en jij, jullie, het ware leven zijn, dat je van eeuwigheid aan in Mijn ware liefde geestelijk volmaakt bent, werkelijk Zijn.

Hemels Brood 5070

Een bewust contact tussen jou en Mij kan alleen zijn, als we dat beide willen. Ik wil altijd wel contact met jou, dus het belangrijkste daarvoor is of jij het wilt. Toch is het niet zo, dat een contact tussen jou en Mij meteen gemaakt is, zodra jij het wilt. Want een contact met Mij is niet zomaar een contact zoals mensen dat onderling kunnen hebben. Mensen kunnen in contact met elkaar bijvoorbeeld leugens vertellen, of zich anders voordoen dan ze zijn, iets wat belangrijk is voor de ander verzwijgen of de waarheid verdraaien. Mensen kunnen boos met elkaar omgaan en goedheid van de ander misbruiken. Maar zo is een contact met Mij niet mogelijk.

Voor een werkelijk contact met Mij is de ware wil nodig, de wil om in alle oprechtheid en eerlijkheid contact met Mij te hebben. Want een contact met Mij is alleen contact met Mij, als het volkomen eerlijk, zuiver en oprecht is, als niets verborgen gehouden wordt. Want Ik ben volkomen waarheid en zuivere liefde, zodat onwaarheid geen contact kan zijn, want daarvoor is geen overeenkomend contactpunt, als je begrijpt wat Ik bedoel. En daarbij, niemand kan iets voor Mij verborgen houden, Ik weet en Ik zie alles van iedereen. Als je boos bent, zelfs als je boos bent op Mij, weet Ik dat en je kunt dat aan Mij zeggen, maar contact tussen jou en Mij daarover lukt pas, als je bereid bent om oprecht en eerlijk, zonder je boosheid voorop te zetten, naar Mij wilt luisteren.

Als je dat wilt en doet, dan kunnen we contact hebben. Maar zolang je vol bent met allerlei overtuigingen, boosheid, verwijten, misschien verongelijkt bent, is de mogelijkheid van een contact met Mij verstoord door alles wat er voor staat. Dus iemand kan wel intens contact met Mij willen, maar zijn intenties zijn niet zonder eigenbelang, of hij is vol van eigen invullingen, of hij heeft allerlei verwachtingen, die soms zelfs eisen zijn, dan is zijn willen nog geen echt willen, dan is zijn willen dwang. Contact met Mij is nooit onder dwang, omdat een werkelijk contact met Mij alleen contact is, als het in ware liefde en volkomen waarheid is. Daarom, werkelijk contact met Mij is contact met volkomen waarheid en ware liefde.

Hemels Brood 5071

De kern van alle leven is Mijn wil. Toch heeft ieder mens op aarde zijn eigen vrije wil, waarmee hij zijn keuzen maakt. Mijn wil is volmaakt wijze liefde in volkomen waarheid, in volledige vrijheid, de volmaakte levensimpuls waar alles aan ondergeschikt is. Ook de vrije wil van ieder mens ten aanzien van werkelijk leven. Wil een mens zelfstandig en vrij werkelijk leven, dan is het daarvoor nodig dat hij zijn vrije wil volkomen in overeenstemming brengt met Mijn wil. Want alleen uit Mijn wil kan hij werkelijk leven zijn. De vrijheid van wil van ieder mens is dus eenvoudig gezegd de wil om zijn wil gelijk aan Mijn wil te stellen of niet.

In welke situatie een mens zich ook bevindt, al wordt hij tegen zijn wil gevangen gezet en tot wat dan ook door medemensen gedwongen, zijn individuele vrije wil blijft vrij in zijn keus zijn wil met Mijn wil in overeenstemming te brengen of niet. Alles wat op aarde gebeurt, in welke situatie iemand ook terechtkomt, hij houdt de vrije wil te leven naar Mijn wil of niet. Het is dan ook voor iedereen persoonlijk individueel belangrijk hoe hij zijn wil inzet, voor zijn eigen persoonlijke ideeën, noden, behoeften, of kan hij zijn wil voor zichzelf loslaten voor Mijn wil. Mijn wil is voor alle mensen in eenheid en harmonie waar leven, ware wijze liefde, volmaakte gelukzaligheid, welke door Mijn liefde Mijn gelukzaligheid is, die Ik aan alle mensen in eenheid met Mij gun. Maar kijk naar de mensen van de wereld hoe zij hun vrije wil inzetten tegen elkaar en daarmee tegen Mijn wil. Want hun eigen besef te zijn, wil bevestiging.

Dat is in ieder mens aanwezig, de drang van het zelf zijn. Dat is vaak de belemmering tussen mensen, de dwang van het eigen zijn. Juist staat Mijn wil daar boven, omdat Ik Mij aan jullie mensen gegeven heb uit ware wijze liefde. En pas als je jouw eigen vrije wil aan Mij geeft, ben je werkelijk vrij, werkelijk leven, werkelijk ware wijze liefde, werkelijk volmaakt.

Hemels Brood 5072

Liefde is niet ijskoud, is niet koud, is niet lauw, liefde is warm, is betrokken, is hartverwarmend. Als mensen je koud laten, waar is dan de warmte van je liefde? Als het doen en laten van mensen je niet interesseert, als je hetgeen mensen doen of laten, wel of niet zeggen, langs je heen laat gaan, als je lauw bent om hen aan te horen, waar is dan de warmte van je liefde? Ik bedoel hierbij niet de verterende hitte van boosheid, Ik bedoel de aangename warmte die het hart tot vreugde brengt, de aangename warmte die vergeving uit ware liefde is. Ware warmte van ware liefde, die in de wereld nauwelijks gevoeld wordt, omdat de wereld koud is, ijskoud kan zijn.

Als je niet naar behoren behandeld wordt, door omstandigheden waar je zelf geen bewust aandeel aan hebt, blijf dan toch warm van hart, laat je hart niet verkillen, want een koud hart verliest aan warmte van Mijn liefde. Laat je hart ook niet door boosheid oververhit raken, want dat overstemt de warmte van Mijn liefde, zodat een verkoold restje over blijft. Alleen gelijkmoedigheid kan de vreugde gevende warmte van ware liefde in het hart stabiel houden. Maar als gebeurtenissen uit een koud hart ontstaan, let dan heel goed op om in je hart bij de warmte van Mijn liefde te blijven. Want ieder mens is meer geneigd om warmte aan het koude hart af te staan, zonder het met de warmte van Mijn liefde te laten aanvullen. Ik bedoel hiermee, als iemand voor zichzelf neemt, dan is zijn hart koud. Als degene waarvan genomen wordt zich ertegen verweert, staat hij warmte af en koelt zijn hart af.

Soms kan er ook boosheid ontstaan, dan overweldigen de vlammen van boosheid de warmte van Mijn liefde en blijft er geen warmte over. Na de boosheid is alles verbrand en blijft een kil hart over, wat de warmte weer moet zoeken. Wat de ware liefde weer moet zoeken. De wereld is ijskoud, hoed je voor de wereld. Kleed je hart naar de kou van de wereld met verdraagzaamheid, vergeving, betrokkenheid, belangeloosheid en vecht de wereld niet aan, zodat je hart ook in de winterse kou van de wereld en van liefde afwijkende gebeurtenissen, tot ieders vreugde vol van Mijn hartverwarmende liefde blijft.

Hemels Brood 5073

In het hart van ieder mens is alles van het ware leven, de totale waarheid in alle opzichten aanwezig. Van alles wat in het hart van iedereen aanwezig is, beseft de mens nog maar weinig. De één al wat meer dan de ander, maar veel is de mens zich van al wat in zijn hart aanwezig is, niet bewust.

Van tijd tot tijd breidt het besef van een mens, van wat er in zijn hart aanwezig is, uit. En nu zijn in  jouw hart nieuwe dingen duidelijk geworden. En je wilde dat aan Mij vertellen, maar al gauw bedacht je je dat Ik alles al van je weet, dus leek het je niet nodig om Mij dat te vertellen. En nu zeg Ik jou, en iedereen die denkt dat het niet nodig is om wat je in je hart nieuw ontdekt hebt aan Mij te vertellen, omdat Ik het toch al weet, dat het wel degelijk van belang is om daar met Mij over te praten. Ook al weet Ik alles van je en zie Ik wat je wel en nog niet beseft en begrijpt, spreek er toch in je hart met Mij over, want in gesprek met Mij kan je nog meer duidelijk worden en kan dat besef en begrip nog uitgebreid worden.

Het is inderdaad voor Mij niet nodig om te vertellen wat er in je hart gaande is, maar voor jou zelf des te meer. Want in elk gesprek met Mij kun je je vooruitgang bekrachtigen en in jezelf versterken. Je kunt wat je nieuw beseft en begrepen hebt door het gesprek met Mij tot diepere gronden laten doordringen, waardoor het vaster in het besef behouden blijft. Maar ook kan het zijn dat je besef en je begrip van het nieuwe nog niet helemaal zonder aannames is, die niet geheel juist zijn en er kan nog aanvulling door Mij op gegeven worden, wat je zelf nog niet gezien hebt, maar ondertussen wel zou kunnen gaan zien. Daarom, denk niet dat je Mij iets hoeft te vertellen voor Mij, maar het is wel nodig en heel belangrijk met Mij al je besef te bespreken, zodat geen misvattingen bij het nieuwe besef kunnen ontstaan en Ik alles wat je nieuw ontdekte, kan bevestigen op waarheid.

Voel en denk niet alleen, maar voel en denk met Mij samen. Steeds opnieuw en zo vaak als je kunt. Ik weet alles, jij nog niet. Maar met Mij samen zul je steeds nieuwe waarheid en nieuwe liefde van Mij in je hart ontdekken. Ook dat is Mijn liefde voor jou!

Hemels Brood 5074

Loslaten. Betekent dat alles loslaten en aan Mij overlaten? Loslaten of aanpakken, wat is het beste? Want met loslaten en aan Mij overlaten bedoel Ik niet op een stoel gaan zitten wachten tot Ik alles geregeld heb wat voor jou van belang is. Met loslaten bedoel Ik je eigenbelang loslaten, want voor jou zorg Ik. Met aanpakken bedoel Ik, oppakken wat Ik je in je hart aangeef om op te pakken.

Niet wat je zelf zoekt om aan te pakken, maar wat je in je hart voelt dat Ik je op je pad breng om aan te pakken, wat Ik je laat weten dat van belang is voor jou om een aandeel in te hebben. Met loslaten bedoel Ik, bedenk het niet zelf, maar voel in je hart wat Ik je aangeef. En dan komt het er op aan dat je het aanpakt, zoals Ik je in je hart laat weten dat het beste is. In je hart, niet in je verstand, laat je verstand je hart volgen, niet andersom. Want volg je je hart, dan volg je Mij, als je het zonder eigenbelang volgt. In de wereld wordt door de werelds gerichte mens vooral het verstand gevolgd en vaak is daar veel eigenbelang mee gemoeid.

Zelfs de goedwillende mensen richten zich meestal op verstandelijke overwegingen in hun doen en laten, en al bemerken zij van tijd tot tijd Mijn signalen van liefde wel in hun hart, in het gewoel van al het wereldse eigenbelang lijkt hetgeen zij in hun hart voelen, niet te passen. Daardoor lijkt het mogelijke onmogelijk. In het verstandelijke denken van de werelds gerichte mens past wat het hart zegt ook niet. Maar dat maakt wat het hart zegt niet onmogelijk om te volgen. Want wie zijn hart zonder eigenbelang volgt, volgt Mij. En als je Mij een beetje kent, weet je dat Ik aan de wereld met al zijn eigenbelang geen boodschap heb. Hoe het er in de wereld ook aan toegaat, het is voor Mij van geen enkel belang, Mijn plan blijft eeuwig gelijk, leven blijft eeuwig leven, ware liefde en haar wijsheid blijft eeuwig ware wijze liefde.

Aan Mij, aan Wie Ik Ben, aan volmaakt Zijn, aan werkelijke waarheid, kan de wereld met al haar afdwalingen en misdadigheid nooit iets veranderen. Laat de wereld los, volg je hart en volg daarmee zonder eigenbelang Mij, ware liefde.

Hemels Brood 5075

Op het moment dat Ik zie dat je innerlijk gegroeid bent en je van Mijn bestaan en van Mijn Woord meer kunt gaan begrijpen dan tot dan voor jou mogelijk was, wek Ik in jou het besef, vragen over dat wat jij je eerder niet bewust was, zodat je op onderzoek uitgaat en bij Mij komt en Mij vraagt om aanvulling, om meer uitleg over dat wat in jou opborrelt, maar wat je in het geheel van wat je door Mij al weet en kent, geen plaats kunt geven.

Steeds opnieuw zijn er van die momenten waarop je, door situaties, door gebeurtenissen, enigszins in verwarring raakt en het ineens even niet meer zo logisch lijkt wat werkelijk is en wat niet. Die momenten zijn prikkels die Ik je geef om tot nieuw besef te komen. Want er is veel wat je nog niet weet over Mij en Mijn liefde, waartoe jullie allemaal behoren, over waar werkelijk leven, leven wat jullie allemaal uit Mij werkelijk zijn. Maar Ik kan je niet alles in één keer laten weten, dat kan alleen stap voor stap, groeiend in vermogen tot werkelijk besef van wat werkelijk Is, Wie Ik werkelijk Ben en wie jullie allemaal werkelijk zijn.

Ik zie en weet wie Ik roep. Want Ik zie en weet wie zover is, dat hij op Mijn roep zal antwoorden. Ik zie en weet wie Mijn Woord het best al kan verstaan. En wie dat kunnen, die roep Ik en geef Ik prikkels om van Mij innerlijk lessen te krijgen, licht te krijgen en verder te groeien.  Hen geef Ik taken te vervullen die nodig zijn om anderen, die door de wereld en haar egoïsme zijn afgedwaald in een te grote verwarring om Mij in hun hart nog te horen en te bemerken, te helpen. Ik ben de prikkel in je hart waardoor je vragen gaat. Ik laat die vragen in je opkomen, omdat Ik zie dat je de antwoorden kunt gaan begrijpen. En in je geef Ik je dan de juiste antwoorden op de vragen die jij stelt. Zo kom je steeds dichter bij Mij en Mijn ware liefde.

En steeds verhelder Ik in jouw hart meer en meer je besef van Wie Ik Ben en wat werkelijk leven, werkelijke liefde is. Want Ik zie jouw bereidheid om in ware liefde dienstbaar te zijn aan Mij en je medemensen. En in Mijn genade zul je dienstbaar zijn aan Mij en je medemensen, tot zegen van alle mensen en werkelijk leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 5076

Als je iets vandaag kunt doen, doe het dan niet morgen. Want tussen vandaag en morgen zit zoveel tijd, dat wat vandaag mogelijk is, morgen niet meer mogelijk kan zijn. Dan heb je wellicht spijt dat je niet direct gedaan hebt wat direct mogelijk was.

Ik wacht niet met Mijn Plan, Ik voer uit wat op de bestemde tijd bedoeld is uitgevoerd te worden. Ben je er niet zeker van of het de juiste tijd is, voel dan in je hart, want daar is altijd het juiste besluit te voelen van Mij, je Schepper en hemelse Vader. Als Ik je eenmaal heb laten voelen wat belangrijk is om te doen en als Ik eenmaal aangegeven heb, dat het ook de tijd is om in actie te komen, aarzel dan niet en kom in actie. Want hoe Ik de tijd kies kan een mens niet bedenken, alleen in zijn hart van Mij voelen. Alles in Mijn Plan heeft plaats en tijd en Ik aarzel niet om wat bedoeld is op de daarvoor bestemde tijd ten uitvoer te brengen. Aarzel jij dan ook niet om wat je in je hart van Mij voelt ten uitvoer te brengen. Wees niet bang voor wat mensen er van vinden, vrees eerder Mij, wat Ik er van zou vinden, als vrees zinvol zou zijn. Maar vrees is helemaal niet nodig. Want als Ik je in je hart iets te doen geef, dan zal Ik ook de weg daarvoor voorbereiden, zodat je die daadwerkelijk kunt gaan en zodat alle problemen die je tegenkomt ook altijd in Mijn Hand liggen en Ik zal je steeds helpen die op te lossen.

Doe daarom wat Ik je in je hart aangeef zo goed je kunt en al het andere neem Ik op Mij. Vertrouw Mij, Ik ben in alle opzichten volkomen te vertrouwen, dat kan van mensen niet gezegd worden. Ook al hebben mensen de beste bedoelingen in alle eerlijkheid, zij kunnen zich vergissen. Maar Ik, jouw Schepper en hemelse Vader, vergis Mij nooit. Ik ben in alles waarheid en volmaakt wijze liefde. Wat Ik je aanraad is goed om te doen. Werkelijk waar goed.

Hemels Brood 5077

Als regelgeving nauwlettend wordt opgevolgd, kan dat verstarrend werken en de nodige creativiteit teniet doen. Ik heb de aarde geschapen en alles er op en er om. Ik heb het allemaal gecreëerd, met ware creativiteit en toch ook volgens een nauwgezet plan, met vastgestelde regels waaraan de hele Schepping voldoet. Ik heb daarbij in alle opzichten, zonder uitzondering voldaan aan vaste regels, die neerkomen op volkomen waarheid, onvoorwaardelijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Wat Ik geschapen heb, voldoet in alles aan die gestelde regels en wel zodanig, dat alles daar aan ondergeschikt is en toch de gelegenheid tot creativiteit heeft. De hele Schepping laat zien dat, hoewel door Mij vastgehouden is aan volkomen waarheid, onvoorwaardelijke liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid, daarbij ook alles, de hele Schepping, de creativiteit van haar Schepper, Die Ik Ben, laat zien.

Hoewel mensen op aarde zich veelvuldig niet aan de regels van Mijn Schepping houden, blijven zij toch deel van Mijn volmaakte Schepping, door Mijn creativiteit. Het is dus niet nodig om te verstarren in de regels van de Schepping, de regels van het werkelijke leven. Zonder de waarheid los te laten, zonder onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid los te laten, is evengoed veel creativiteit van leven mogelijk, waardoor het niet nodig is om te verkrampen in het doen van het goede en ware, te verkrampen in het vasthouden aan waarheid. Ik dwing niet, Ik laat vrij. En juist via vrijheid komen mensen bij Mij, gaan zij Mij werkelijk ontdekken en in zichzelf herkennen. Maar in Mijn Schepping, waar alle mensen deel van zijn, is het wel regel, dat vrijheid niet verkregen wordt met leugen en bedrog, met eigenbelang en eigenliefde.

Vrijheid ligt in waarheid, in onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. In die regel is het hele werkelijke leven verankerd voor alle mensen. In die regel hoeft niemand te verstarren, want die regel geeft volmaakte vrijheid, die regel geeft ruimte aan creativiteit, aan muziek, aan kunst, aan dans, aan allerlei talenten die Ik aan mensen gegeven heb. Zodat ieder kan zijn, zoals hij werkelijk is.

Hemels Brood 5078

Doe jij altijd wat je zegt? Doen mensen altijd wat ze in alle eerlijkheid oprecht en met de beste bedoelingen zeggen? Ook al is het werkelijk je oprechte bedoeling om te doen wat je zegt, dan nog gebeurt het regelmatig niet. Dan nog kunnen er situaties ontstaan waardoor je niet eens kunt doen wat je gezegd hebt. Maar ook kunnen er nieuwe inzichten komen waardoor je beseft, dat je beter niet kunt doen wat je gezegd hebt, omdat het bijv. bij nader inzien iemand kan schaden.

Iets zeggen en dat werkelijk doen of kunnen doen, hangt vooral af van omstandigheden. Want zonder dat je dat van tevoren kunt weten, kunnen die zomaar veranderen. Zou je bemerken, dat wat je gezegd hebt te zullen doen, door veranderde omstandigheden gevaarlijk is voor een medemens, dan past het niet meer in je goede oprechte bedoelingen om te doen en kan het beter zijn, om er niet aan vast te houden. Dus, nee, je doet vast niet altijd alles zoals je dat met de beste en oprechtste bedoelingen gezegd hebt. En daarmee doe je niets verkeerd, eerder juist goed. Evengoed kunnen mensen die er belang bij hebben dat je wel doet wat je gezegd hebt, vanwege hun voordeel daarvan, het je moeilijk maken. Laat je daardoor niet in verwarring brengen. Want het gaat altijd om je intentie om naar het goede te handelen, niet om wat je woordelijk gezegd hebt.

Kijk naar Mij, mensen vangen Mij op Mijn woorden, vooral als zij ze niet begrijpen en meer nog, als Mijn woord hen niet bevalt, als zij er voordeel door verloren zien gaan. Dat jij weleens moet afwijken van het doen van wat je gezegd hebt, om bij je goede intenties te kunnen blijven, komt omdat je niet alles van tevoren kunt weten, omdat wijzigingen niet te voorzien waren door jou. Maar al wat Ik zeg, doe Ik, zonder uitzondering. Want Ik weet en ken alles en iedereen, voor Mij kan er geen onverwachte situatie ontstaan. Alles, elke mogelijke situatie weet en ken Ik tot in de eeuwigheid, omdat Ik eeuwig Alles Ben. Wat Ik zeg, doe Ik, zonder onverwachte wijzigingen. Daarom kun je altijd van Mij op aan, daarom kun je er ook op vertrouwen dat wat Ik je in je hart laat weten, goed is. Goed is voor alles en iedereen. Wat Ik je zeg te doen, is dan ook goed om te doen en Ik zegen het.

Hemels Brood 5079

Als mensen niet in Mijn bestaan als hun ware leven geloven, niet in Mij in Jezus Christus geloven, niet in Eén ware God, hun Schepper, geloven, mag je over van alles en nog wat met ze praten, maar niet over Mij, vooral niet over Mij. En mocht je toch proberen over Mij te praten, zonder jezelf daarmee op te dringen, dan weet diegene je wel binnen de kortste keren op andere onderwerpen te brengen, zonder te zeggen dat hij over Mij en geloof in Mijn bestaan niets wil horen en daar niet over wil praten.

Kundig brengt diegene het gesprek op iets anders, of hij weet je heel kundig tot zwijgen te brengen. Kundig, omdat je het wel uit je hoofd laat om er ooit nog eens over te beginnen. En terug gaat het over voetbal, het werk of de ellende van de wereld. Over liefde mag eventueel wel iets gezegd worden, want liefde is geheel aan de mens, is zijn eigen vermogen. Over het algemeen zijn er steeds meer mensen die het voor zichzelf genoeg vinden, zij zien hun leven als hun bezit en willen zelf bepalen wanneer zij hun tijd op aarde wel genoeg vinden. Ze willen wel toegeven dat liefde een goede basis is voor hun handelen, maar als mensen het hen moeilijk maken, hen proberen te bedriegen, e.d. is het geen punt om van liefde af te wijken en zo nodig wraak te nemen, of de ander eens een lesje te leren, of zelf te gaan liegen en bedriegen.

Waarom is dat zo, waarom mag je niet over Mij praten, waarom willen mensen niets over Mij horen? Omdat het voor hen ongeveer hetzelfde is, als wanneer je zou zeggen: er staat een pot met goud aan het einde van de regenboog. Het kan voor hen niet waar zijn, er staat geen pot goud aan het einde van de regenboog, er is geen God en dus is er geen Jezus Christus als zoon van God. Het is een sprookje, dus moet je er ook niet een serieus gesprek over beginnen. Volwassenen hebben het niet over sprookjes. In een serieus gesprek zijn sprookjes, zoals van moeder de gans, onzin, flauwekul, niet passend in welk gesprek dan ook. Maar hoe komt het, dat Mijn bestaan als een sprookje wordt gezien? Omdat Ik niet in de wereldse materie ben en omdat Mijn bestaan op de gebruikelijke wereldse manier niet te bewijzen is, niet met het verstand te begrijpen is.

Maar jij weet dat Ik overal ben, alles ben en voor iedereen te vinden ben in ieders hart, in het zuivere centrum van ieders hart. En al kun je dat niet bewijzen, blijf jij bij het echte verhaal over Mij. Want wat waar is, mag gezegd worden. Wie het niet wil horen, die luistert dan maar niet. Maar spreek, zodat niemand later kan zeggen, dat niemand over Mij sprak, dat niemand iets tegen hen gezegd heeft. Spreek, zonder je op te dringen, over wat je in je hart van Mij voelt en weet dat waar is. Mijn bestaan is werelds en materieel menselijk gezien misschien niet te bewijzen, maar dat is nooit bewijs dat Ik er niet ben of niet besta, want Ik Ben, Ik Besta en alles en iedereen is daar het levende bewijs van. Het Levende Bewijs!

Hemels Brood 5080

Zo slim als de slang en zo zachtmoedig als de duiven. Dat is de beste weg om te gaan. Want het tegenovergestelde van liefde is heel slim, maar op een gemene sluwe manier. Wezen jullie slim op een liefdevolle manier, maar doorzie steeds de plannen van het tegenovergestelde van liefde.

Want het tegenovergestelde van liefde is niet met dezelfde of met meer sluwheid of met liefde alleen te overwinnen. Wel als slimheid door ware liefde geleid wordt. Zorg er daarom voor dat je alle slimmigheid, alle sluwheid en onwaarheid doorziet vanuit Mij in je hart. Vind, door Mij begeleid, met Mijn waarheid, Mijn liefde en wijsheid en met Mijn zachtmoedigheid de weg om het tegenovergestelde van liefde de kracht van zijn sluwheid te ontnemen. Hoed je daarbij voor de zogenaamde goedheid, de zogenaamde goede bedoelingen, de halve waarheden en valse voorstellingen van zaken. Want wie dat niet doorziet, verspilt zijn liefde, zijn zachtmoedigheid aan de kracht van het tegenovergestelde van waarheid en ware liefde. En dat is waar het tegenovergestelde van waarheid en liefde op uit is en vaak hult hij zich in kleding die waar en oprecht lijkt, maar niet is.

Wie niet minstens zo slim is, die doorziet de trucs van de tegenkant niet of te laat en dan gaat er al kracht van liefde verloren. Kracht die de tegenkant onmiddellijk voor zichzelf en zijn sluwe streken zal gebruiken. Te vaak gaat de goede en liefdevolle mens meer uit van goede bedoelingen, van zachtmoedigheid van zijn medemensen en te vaak vergeet die liefdevolle goede mens om slim te zijn en eerst een en ander goed te onderzoeken. Gedrevenheid om Mijn Woord en Mijn liefde door te geven en medemensen mee te helpen, overstemt vaak het vermogen om slim te zijn. Toch, iedereen kan slim zijn, want Ik ben voor iedereen in het hart slimmer dan wie ook en iedereen kan in zijn hart bij Mij komen en uit Mij putten, zodat hij altijd slimmer en sluwer kan zijn, zonder gemeen of oneerlijk te zijn, dan wie ook en vervolgens alle trucken doorzien. Zo voorkom je zachtmoedigheid te verspillen. 

Wees slim, wees sluw, zodat al wat niet waar is in de schaduw komt van wat waar is. Wees daarom niet alleen gedreven door goedwillendheid, zachtmoedigheid en liefde, om de waarheid aan het licht te brengen, maar wees eerst vooral ook slim, dan zal de waarheid in Mijn licht voor iedereen zichtbaar worden en blijven.

Hemels Brood 5081

Denkbeeldig zou je het leven van de mens in twee delen kunnen zien: zijn aardse leven en zijn eeuwig leven. Dat is zijn tijdelijk levend bestaan als verblijf op aarde, en zijn werkelijk eeuwig levend bestaan. De meeste mensen zijn met hun doen en laten gericht op hun leven als bestaan gedurende de tijd van hun verblijf op aarde en niet op hun eeuwig leven. Dat is voor hen hun leven: de tijd van bestaan op aarde. Sommigen met in het achterhoofd de gedachte dat het leven door gaat na hun verblijf op aarde, maar dat maakt geen verschil, hun handel en wandel is gericht op hun verblijf op aarde.

Zelfs veel van de mensen die bewust geloven in een verder leven na hun verblijf op aarde, zijn met hun handel en wandel vooral gericht op hun verblijf op aarde. Er is maar een kleine groep mensen die zich er van bewust zijn, dat het leven eeuwig is. Die zich er van bewust zijn, dat hun doen en laten tijdens hun verblijf op aarde aan het eeuwig leven verbonden is en dat hun doen en laten daarbij richting geeft aan het vervolg van hun leven na hun verblijf op aarde. En hoewel hun doen en laten in een zekere mate ook getrokken wordt richting de tijd van hun verblijf op aarde, houden zij daarbij ook veel rekening met hun verdere leven na hun verblijf op aarde. Daarmee zijn zij beduidend anders, dan de vooral op hun verblijf op aarde gerichte  medemensen, wat ook opvalt bij hun medemensen. Ja, jij valt op. Niet alleen omdat je in Mij, je Schepper en hemelse Vader gelooft, niet omdat je in eeuwig leven gelooft, maar omdat je doen en laten meer gericht is op de verbinding die er is tussen hemel en aarde. Jouw belangen en die van geloofsgenoten liggen voor het grootste gedeelte niet bij je verblijf op aarde als zodanig, maar voor jou en je geloofsgenoten is het eeuwige leven van belang, voor jou is het van belang dat je tot werkelijk eeuwig leven in eeuwig ware gelukzaligheid komt.

En dit is het grootste verschil nog tussen jou en al degenen die vooral bezig zijn met hun aardse verblijf: jij wilt niet alleen voor jezelf het werkelijk eeuwig gelukzalig leven bereiken, maar je gunt dat al je medemensen en je wilt hen graag in de gelukzaligheid van werkelijk leven, werkelijke liefde meenemen. Dat is nu wat je in je hart voelt, waarvoor je je leven op aarde wilt inzetten: dat er in elk geval een aantal mensen die alleen gericht zijn op hun aards verblijf, iets gaan beseffen van het eeuwig gelukzalige leven, van Mij, hun Schepper, waaruit zij werkelijk leven en in Mijn liefde werkelijk gelukkig kunnen zijn. Samen met die weinig andere mensen wil je daarmee bezig zijn zo lang je op aarde verblijft en Ik zal zegenen wat jullie samen in Mijn Naam doen.

Want Ik ben het Die jullie roept, Ik ben het Die jullie het besef geeft van werkelijk eeuwig leven. Ik ben het Die alle mensen roept. Maar besef met elkaar, dat van alle mensen die Ik roep, er slechts weinigen zullen komen. Besef dat het nog lang zal duren voordat allen gekomen zijn. Ik blijf alle mensen roepen en Ik blijf jullie inspanningen voor je medemensen zegenen. Doe met elkaar wat je in je hart van Mij voelt en neem genoegen met het kleine, het minimale. Want niet jullie doen het, maar Ik. En Ik neem genoegen met het kleine, het minimale.

Hemels Brood 5082

Vandaag zie Ik in je hart een heel belangrijke vraag. Ik zie dat je je afvraagt wat de schuld van de mens is, dat hij regelmatig in allerlei toonaarden in hoogmoed vervalt en regelmatig afdwaalt van liefde en waarheid van leven. Je denkt dat die mogelijkheid door Mij in de Schepping gegeven is. Al bij het eerste ontstaan van de zeven geesten, die uit Mij een zelfstandig bestaan kregen, omdat Ik dat wilde. Dan is het in jouw idee toch Mijn toedoen, dat de mogelijkheid van hoogmoed en afdwalen van liefde er is, dan kan de zwakke mens in dat opzicht toch geen schuld aangerekend worden, als hij zich laat verleiden tot hoogmoed en van liefde afwijkend gedrag?

Dat is een gedachtegang die waar zou kunnen zijn, als het niet zo is, dat de eerste, dat is de zevende geest, niet precies ervan op de hoogte was en nog is, dat het zijn eigen vrije keuze is, wel of niet in hoogmoed te vervallen, wel of niet van liefde af te dwalen. Hij en allen na hem en uit hem, wisten en weten precies wat hun vrije keuzen teweeg kunnen brengen, zowel kiezende voor liefde als kiezende voor het tegenovergestelde van liefde. Er was in dat opzicht geen enkele sprake van enige zwakheid, de kracht van deze zevende geest was meer dan genoeg, om alle hoogmoed in ware nederigheid aan Mij te weerstaan. Hij wist heel goed wat hij koos, wat hij deed. Maar, eenmaal vervallen in hoogmoed, betekent dat ook verlies van de kracht om terug te kunnen komen in nederigheid. Want hoogmoed heeft nooit enige ware kracht, dat is onmogelijk.

Zonder hulp zou dat betekenen, dat alleen vernietiging een oplossing kon zijn. Maar Ik heb dat niet gewild, in Mijn oneindige liefde niet gewild. En de wijsheid van Mijn liefde wist de oplossing. In de grootste nederigheid heb Ik Mijn Zoon naar de aarde laten gaan, dat is, ben IkZelf in de Mens Jezus Christus naar de aarde gekomen, en ben IkZelf tot in het diepst vernederd, maar nergens in hoogmoed vervallen in Mijn Menselijke Wezenlijkheid op aarde. Daarmee heb Ik voor de mens de macht verworven die mensen de mogelijkheid geeft om uit hun hoogmoed tot nederigheid te kunnen komen. In dezelfde vrijheid die de zevende geest oorspronkelijk van Mij gekregen heeft. Dat is Mijn ware opstanding in de Mens: de kleine hoogmoedige mens is een reddingsboei toe geworpen door Mij in Jezus Christus.

Wie Mij, de Vader, in de Zoon, de Mens Jezus Christus volgt, komt bij de Vader uit, het werkelijke volmaakt liefdevolle ware leven. Die kan de nodige kracht putten uit Mij in Jezus Christus en vanuit hoogmoed tot nederigheid komen. Want alleen via ware nederigheid, zoals Jezus Christus als Mens op aarde, via ware nederigheid de overwinning op hoogmoed behaald heeft, kan ieder mens op aarde zijn hoogmoed overwinnen en tot ware nederigheid komen. Terugkomen naar het werkelijke leven, de volkomen ware onovertreffelijke gelukzaligheid, die Ik altijd voor iedereen bedoel te Zijn en Ben.

Hemels Brood 5083

Leren doe je door te oefenen. Als er genoeg geoefend is, ga je het toepassen in de praktijk. In de praktijk doe je ervaringen op en na verloop van tijd heb je zoveel ervaring opgedaan, dat je deskundig bent.

In direct contact met Mij ben je altijd deskundig, als je Mijn aanbevelingen opvolgt. Dus hoe meer je je oefent in contact met Mij, des te meer deskundigheid krijg je van Mij. Het enige wat daarvoor nodig is, is je eigen willen, je eigen overwegingen los te laten en naar Mij in je hart te luisteren, zonder eigen invullingen. Om je eigen willen, je eigen overwegingen te kunnen loslaten en zonder eigen invullingen naar Mij te kunnen luisteren, is het nodig dat je dat in alle nederigheid doet. Want zonder volkomen nederigheid lukt het je niet om je eigen willen, je eigen overwegingen werkelijk en helemaal los te laten en zonder eigen invullingen te luisteren. Van Mij kun je alles krijgen, kun je volmaakte deskundigheid krijgen op elk gebied waar maar nodig is, maar alleen jij kunt jezelf brengen tot de ware nederigheid, die nodig is om alles wat Ik je kan geven, en dat is oneindig veel, in ontvangst te kunnen nemen.

Elk beetje hoogmoed belemmert voor jou ontvangst van wat Ik je vrij kan geven. En Ik zeg je, dat het kleinste beetje ergernis al voortkomt uit een zekere hoogmoed. Dat boosheid om diezelfde reden het kunnen ontvangen van wat Ik je vrij kan geven, belemmert. Hoogmoed is een groot woord. Veel mensen herkennen de kleine beetjes hoogmoed bij zichzelf niet als hoogmoed, omdat het woord daarvoor te groot lijkt. Maar hoogmoed is er in alle maten en soorten bij alle mensen. En zelfs de kleinste beetjes belemmeren al een zuiver verstaan van Mijn Woord in het hart. Daarom, wie Mij in zichzelf werkelijk zuiver wil verstaan, die lukt dat alleen in ware nederigheid. En dat is nu juist het enige wat Ik niet kan geven zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Daarom zal iedereen zich zelf in nederigheid moeten oefenen.

Ik kan je wel laten weten waar er nog hoogmoed in je aanwezig is, maar je zult zelf tot nederigheid moeten komen. Ik zal iedereen daar zoveel als kan zonder de vrijheid te belemmeren bij helpen. En Ik zeg jullie, wie oprecht tot ware nederigheid wil komen en al zijn hoogmoed herkent en bekent, die zal met Mijn hulp tot nederigheid komen en Mijn deskundigheid in alles in ware liefde steeds kunnen ontvangen!

Hemels Brood 5084

Soms hebben situaties, opvattingen, het vermogen tot iets, een duidelijke begrenzing. Maar soms is een grens heel vaag en is nauwelijks aan te geven of het dit of dat is. Als bijvoorbeeld een blauw en een wit vlak tegen elkaar aanliggen, is er een duidelijke grens tussen wat blauw is en wat wit. Maar als op een vlak de blauwe kleur langzaam overgaat in de witte kleur, is het moeilijk te zien waar het wit ophoudt en het blauw zuiver blauw is en omgekeerd waar het blauw ophoudt en het wit zuiver wit is. Zo is het ook met waarheid en onwaarheid. Als die als een blauw en wit vlak naast elkaar liggen, is duidelijk te zien wat waar en wat niet waar is, of wat goed en wat niet goed is. Maar als het in elkaar overloopt, wanneer is goed dan helemaal goed en waar helemaal waar?

Dat is bij mensen onderling nog al eens het geval. Zelfs onbedoeld loopt vaak wat waar en goed is over in wat niet waar en niet goed is, of omgekeerd. Dat maakt het juiste onderscheid tussen het een en het ander vaak heel moeilijk om te kunnen maken. In zulke situaties kan veel verwarring tussen mensen ontstaan. Ieder bepaalt voor zichzelf wat hem waar en goed dunkt, maar daarbij bepaalt ook iedereen voor zichzelf wat hij aan onwaarheid en wat niet goed is, accepteert en genoegen meeneemt. Zo kunnen er allerlei misverstanden en onaangename situaties ontstaan, waaraan niemand zich schuldig voelt, of anders gezegd, de verantwoordelijkheid voor neemt. Dat kan mensen uit elkaar drijven. Onbedoeld uit elkaar drijven.

Om dat te voorkomen is het voor iedereen belangrijk te beseffen dat ieders kijk, ieders blikveld, ieders vermogen tot onderscheid, verschillend is. En mocht het zo zijn, dat niet iedereen het besef of vermogen heeft, om in zijn hart van Mij te ervaren wat waar en goed is, wat het beste is om te kiezen, kies dan met elkaar wat aanvullend aan elkaar is en laat alles wat tegenovergesteld aan elkaar is, los, hecht daar niet aan. Dan blijft de harmonie bewaard en daarmee ook Mijn zegen op jullie werk. Want onenigheid leidt tot niets, maar harmonie heeft in liefde steeds Mijn zegen.