Hemels Brood 5023 t/m 5053

Hemels Brood 5023

De conclusies die door de eeuwen heen uit de Bijbelse teksten getrokken zijn, zijn voornamelijk met het verstand gedaan. Het verstand heeft de Bijbelse teksten vooral letterlijk genomen en vanuit dit letterlijke een uitleg gegeven, in de trant van: een stoel is om te zitten, dus als het over een stoel gaat, dan heeft dat te maken met gaan zitten.

Ik wil niet zeggen dat deze manier van uitleg geen nut heeft gehad in al die tijd, maar het is niet de uiteindelijk meest belangrijke en ware betekenis van de teksten in de Bijbel. Het belangrijkste is de geestelijke betekenis, die in de letterlijke teksten verborgen is en alleen door diegenen ontdekt kan worden, die Mij werkelijk in hun hart zoeken, die oprecht in Mij geloven en naar Mijn liefde zoeken te leven. Voor hen zal het duidelijk worden dat de Bijbelse teksten niet alleen om de letterlijke betekenis waarde hebben, maar dat zij veel meer en veel belangrijker, door hun geestelijke betekenis een ware levenswaarde hebben, die voor iedereen belangrijk is om te gaan zien en begrijpen, niet met het verstand, maar met het hart.

Alleen, doordat er al zo veel jaren voornamelijk een letterlijke betekenis aan de teksten gegeven is, wordt nog steeds door de meerderheid van de gelovigen daar aan vastgehouden, alsof het een zonde zou zijn om wat hen geleerd is over de Bijbelteksten los te laten en de geheel nieuwe, maar even oud als de Bijbel zelf, geestelijke betekenis aan te nemen, die door degenen die deze geestelijke betekenis zijn gaan zien, worden aangedragen. De verstandelijke letterlijke uitleg van de Bijbelteksten is een belemmering geworden, om de geestelijke betekenis te kunnen aannemen. Rituelen en gewenning houden mensen vast, het afstand doen van rituelen en gewenning geeft het idee te verzaken aan de tradities van een aloud geloof. Het maakt de indruk alsof niets van de teksten en de beschreven gebeurtenissen in de Bijbel waar zijn. Als de betekenis geestelijk genomen moet worden, dan lijkt het voor hen, dat er van alle gebeurtenissen die beschreven staan, niets over blijft.

Maar Ik zeg daarop tegen jullie allemaal, wat in de Bijbel staat, in Mijn opdracht opgeschreven is, is net zo waar als jij zelf letterlijk waar bestaat en alle mensen om jou heen letterlijk bestaan en alle gebeurtenissen die jij en je medemensen overkomen, letterlijk gebeuren. Maar hoe letterlijk dat allemaal ook is en gebeurt, het is allemaal toch de spiegel van wat het geestelijk betekent, van wat leven geestelijk daadwerkelijk is. Jouw leven en dat van alle mensen is geestelijk en al wat letterlijk is, heeft een geestelijke betekenis van het werkelijke zijn, Mijn werkelijk Persoonlijk Zijn. Iedereen maakt in zijn materiële letterlijke bestaan het ware geestelijke bestaan mee, om het onderscheid te leren maken tussen werkelijk leven en het tegenovergestelde, zonder het werkelijk geestelijk ware leven te kunnen verliezen in het tegenovergestelde. Daardoor ervaren velen het letterlijk materiële als het leven, terwijl het slechts de spiegel is, waarin het leven bekeken kan worden en de betekenis gezien kan worden. Zo is het met de Bijbel, met het letterlijke laat hij het ware geestelijke zien aan allen die in en met hun hart kijken, aan allen die met Mij samen kijken.

Hemels Brood 5024

Ook vanmorgen vraag je Mij in je hart wat je vandaag van Mij mag opschrijven. En Ik zeg je, als over de wereld alle mensen in vrede met elkaar zouden zijn, als er nergens oorlog zou zijn, als alle mensen steeds in hun hart naar Mijn raad zouden luisteren, Mij zouden vragen hoe te leven, als alle mensen in liefde met elkaar zouden omgaan, zodat er geen honger, geen zorgen, geen ziekte, geen verdriet, enzovoorts zou zijn, dan zou er niets meer te schrijven zijn, omdat alles wat er nu nog te schrijven is, direct in ieders eigen hart gegeven en gehoord zou worden en schrijven overbodig zou zijn. Maar zo is het nog niet, dus er is nog veel, heel veel te schrijven.

En wat is belangrijk om vandaag te schrijven? Vandaag is even belangrijk als morgen en alle dagen daarna. Want vandaag is morgen en is alle dagen daarna. Wat je vandaag doet, doe je voor morgen, doe je voor alle dagen daarna. Wat je voor jezelf doet of wat je voor anderen doet, dat maakt verschil, maar altijd zowel voor morgen als voor alle dagen daarna. Vandaag is een moment in tijd. Maar dat moment gaat voorbij, zoals tijd voorbij gaat. Wat blijft is wat gedaan is, als het met liefde gedaan is. Want alleen liefde is werkelijk tijdloos eeuwig, alles wat geen liefde is, is niet werkelijk en alleen tijdelijk, maar gaat voorbij. Let er daarom op dat je wat je doet uit liefde doet, of met liefde doet, als je wilt dat het blijvend is. Maar besef daarbij, dat van alles wat je doet, de liefde waarmee je het doet bewaard blijft, niet het materiële, maar de liefde. En besef daarbij, dat alles wat je uit of met liefde doet, je werkelijke leven opbouwt, voor morgen en alle dagen daarna, dat is tot in het oneindige.

Niet wat je doet, maar waaruit of waarmee je het doet, dat blijft wel of niet bestaan. Want iets doen met boosheid, of uit nijd, doe je wel ook voor morgen en alle dagen daarna, maar het bouwt niet op, het breekt af of legt de bouw stil van wat je met liefde had kunnen opbouwen. Tijd houdt op in het oneindige en wat dan overblijft, is al wat je met en uit liefde gedaan hebt, niet het wat, maar de liefde ervan. Want alle materie valt weg en alleen liefde blijft. Alleen liefde is eeuwig, Mijn liefde, jouw leven. Voor vandaag, morgen en alle dagen daarna.

Hemels Brood 5025

Als iemand iets wil gaan beginnen, een bedrijf bijvoorbeeld, dan maakt hij een plan. Een plan met alle stappen die nodig zijn om te bereiken wat hij bereiken wil. Hij moet daarbij op alles letten wat nodig is om zijn doel te bereiken en hij heeft daar allerlei informatie voor nodig. Als hij het hele plan gemaakt heeft, zet hij het in werking. Maar gedurende de uitvoering van zijn plan, gebeuren er allerlei onverwachte dingen, levering van goederen gebeurt niet op de afgesproken dag, een steiger stort in, hij krijgt een vergunning niet op tijd, enzovoorts. Het gaat nooit helemaal volgens plan, er zijn altijd wel factoren die onbekend zijn gebleven en het verloop van het plan verstoren. De mens denkt niet overal aan, hij weet niet alles, heeft allerlei beperkingen en mist daardoor een vlekkeloos verloop van zijn plan.

Ik heb met alle mensen op aarde één groot Plan. Maar bij Mij gaat dit Plan niet zoals bij jullie mensen op aarde. Ik weet altijd alles, er zijn geen factoren die Ik niet meegerekend heb, geen onverwachte omstandigheden die het verloop kunnen verstoren, Ik heb geen beperkingen, alles in Mijn Plan gaat helemaal zoals Ik het tevoren heb opgesteld. En toch heeft ieder mens de vrije keus, toch is ieder mens volkomen vrij in wat hij doet of laat, zegt of zwijgt, waar hij gaat of staat, het is geheel zijn vrije keus. Nu zul je je wellicht afvragen, hoe het dan mogelijk is, dat Mijn Plan evengoed perfect verloopt zoals bedoeld. Ja, daar zit precies het verschil. Bij mensen wordt van alles over het hoofd gezien, vergeten, tekort of te lang ingeschat en bij mensen zijn altijd ook onbekende factoren zoals: houdt iemand zich wel aan zijn afspraak, gaat er niets mis door weersomstandigheden, enzovoorts. Omdat Ik alles ben, alles weet, iedereen ken, is er bij Mij geen factor onbekend, weet Ik precies tijd en maat, Mijn Plan is perfect, helemaal volmaakt.

Nu zul je misschien opmerken, dat ook ten aanzien van Mijn Plan mensen zich niet aan hun afspraken houden en plotseling heel andere keuzen maken dan ze even tevoren beloofden. En als ieder vrij is in zijn keus, hoe weet Ik dan ieders keus? Dat hoef Ik niet te weten, want Ik weet elke keus die gemaakt kan worden en in elke keus die maar gemaakt kan worden, heb Ik zodanig voorzien, dat het in Mijn Plan is opgenomen. Jullie vrijheid is tot op het volmaakt zuivere in Mijn Plan opgenomen. Welke keus iemand ook maakt, het heeft plaats in Mijn plan. Er is niets dat onverwachts kan gebeuren of gekozen kan worden, elke keus is in Mijn Plan voorzien, elke afdwaling van liefde, elke leugen, elke verdraaiing, alles wat een mens zich maar kan bedenken, alles, tot in het oneindige heb Ik in voorzien, want Ik Ben Alles.

Ik ben het werkelijke Leven wat jullie zijn, er is niets wat Ik niet weet, niet ken, niet kan, niet opgenomen heb in Mijn Plan. Tot in de eeuwigheid reikt Mijn Plan voor jullie zaligheid, jullie werkelijk bestaan. Mijn Plan is het, om ieder van jullie tot werkelijk gelukzalig leven te brengen, Mijn Leven, wat jullie allen in Mijn liefde eeuwig werkelijk zijn. Mijn Plan komt eeuwig goed.

Hemels Brood 5026

Een meningsverschil tussen twee of meer mensen kan alleen naar ieders tevredenheid worden opgelost, als ieder bereid is om oprecht de waarheid te zoeken en die onder ogen te zien. De waarheid voor elk geschil is in het hart bij Mij te vinden, als ieder in zichzelf Mij daar oprecht om vraagt. Ik zal dan in elk hart de waarheid kenbaar maken. Maar dat kan Ik alleen doen, als de bereidheid er voor de volle 100 procent is en er geen eigen invulling meer is, waar op een of andere manier nog aan vastgehouden wordt.

Dat is voor heel veel mensen nog heel moeilijk. De eerste stap is elke overtuiging van het eigen gelijk helemaal kunnen loslaten, al is die overtuiging nog zo sterk als waarheid aanwezig. De tweede stap is in het hart in alle oprechtheid bij Mij komen en Mij om de waarheid vragen. De derde stap is je gemoed openstellen om van Mij te kunnen verstaan, wat de waarheid is en daarbij ook bereid zijn om je eigen misvattingen te zien en te erkennen. Bereid zijn te zien wat waar is van de ander en dat kunnen erkennen. De vierde stap is oprechte dankbaarheid voor Mijn hulp. De vijfde stap is luisteren naar elkaar zonder eigen invullingen, vanuit hetgeen Ik in het hart heb aangegeven en naar waarheid uitwisselen wat ieder voor zich begrepen heeft. Als dat in alle rust en eerlijkheid gebeurt, kan ieder meningsverschil in rust en vrede tot een goed resultaat gebracht worden, waarbij het wederzijds begrip voor elkaars standpunten, de vrede zal bewaren.

Over wat waar is kan geen verschil van mening bestaan, want er is altijd maar één waarheid. Over wat iemand wel of niet prettig vindt, wat iemand wel of niet mooi vindt, wel of niet graag heeft, graag ziet, graag hoort, daarover kan van mening verschild worden, maar daarover hoeft geen onmin te ontstaan, dat kan wederzijds van elkaar geaccepteerd worden. En mocht er bij verschil van mening een keuze gemaakt moeten worden tussen wat de één mooi vind en wat de ander mooi vindt, of prettig, of wat ook, dan siert het degene die kan zeggen, wat ik mooi vind is van geen belang, doe maar wat jij mooi vindt, als hij dat uit liefde voor Mij en zijn medemens zegt.

Zo is het bedoeld dat jullie met elkaar omgaan. Maar vaak gaat het anders. En dan kan Ik jullie alleen nog aanraden, wat een ander misschien nog niet kan of niet zo doet, doe het zelf dan wel, zover je het kunt, zoals Ik je hierbij aangeraden heb en verdraag in liefde de ander. Dan komt het toch altijd goed.

Hemels Brood 5027

Toen Ik jou vanmorgen in je hart vroeg, waarover zou jij vandaag willen dat het stukje gaat, antwoordde je dat je graag zou willen schrijven over welk gebed Mij ertoe kan brengen om de strijd, de oorlogen, die in verschillende landen heel ernstig zijn, te laten stoppen, om alle oorlogsmoorden, de pijn en het verdriet dat dit mensen doet, te stoppen en vrede te geven onder de mensen. Een gebed, niet het ‘Onze Vader’, maar een gebed dat Mij bereikt om alle oorlogsellende en alle terrorisme te stoppen en overal vrede te geven.

Mijn kind, die vrede is aan de mens gegeven. Maar de uitwerking is nog niet bereikt. Zou Ik die vrede de mens opleggen, want dat zou het zijn, dan zou Ik niet alleen de vrije wil van de mensen belemmeren, maar hen ook de mogelijkheid ontnemen om uit eigen vrije keus in het eigen vrije bewustzijn tot volkomen levensgelukzaligheid te komen. Voor echte vrede is het nodig, dat het tegenovergestelde doorleefd wordt door al diegenen, die die ervaring nodig hebben, om tot werkelijk leven te komen en in hun hart Mij en Mijn liefde te kunnen bereiken. In de ogen van veel mensen lijkt het wreed van Mij, dat Ik zoveel leed laat gebeuren, want voor velen zou een God Die beweert liefde te zijn, toch alle leed wegnemen of zelfs helemaal niet toelaten, dus wat voor een wrede God ben Ik? Jij beseft in je hart dat Ik geen wrede God ben, jij beseft in je hart dat mensen door hun keus oorlogen en leed teweegbrengen. Jij kent Mijn liefde, toch zou je zo graag zien dat alle leed verdwijnt.

Lief kind, dat gaat ook gebeuren, op de bestemde tijd gaat dat gebeuren. Maar wel zodanig, dat alle mensen behouden blijven, dat niet één verloren gaat, niet één. Want het is Mijn liefde om alle mensen te behouden. En Ik zeg je, alle leed zal gewist worden en de gelukzaligheid waarin alle mensen komen, is het dan iedereen waard, ook al wordt dat nu niet zo gezien en gevoeld. Jouw liefde voor je medemensen, jouw liefde voor Mij, jouw wens uit liefde om vrede voor alle mensen, is al het beste gebed en bereikt Mij, heeft Mij bereikt. En van reeds lang tevoren is de heling van alle mensen door Mijn liefde in werking. Namelijk van het begin af aan. Jouw liefde en ieders liefde is het juiste gebed en bereikt Mij. Vrede zal komen voor alle mensen.

Hemels Brood 5028

Ik, jullie Schepper, heb overal in voorzien. Je kunt bedenken wat je wilt, Ik heb overal in voorzien. Ik heb in alle liefde en haar wijsheid voorzien, Ik heb in alle afdwaling van liefde en haar wijsheid voorzien. Ik heb overal zodanig in voorzien, dat alles wat uit liefde voor Mij en de medemens gebeurt, door Mij rijkelijk gezegend is. Maar ook dat al wat afgedwaald is van liefde en haar wijsheid, dusdanig tot uitwerking komt, dat het dienstbaar aan Mijn Schepping is en mensen tot besef van hun afdwaling brengt en tot het besef, dat alleen onbaatzuchtige liefde voor Mij en hun medemensen in alle opzichten waarde heeft voor alle mensen.

Degenen die Mij liefhebben zal veel onthuld worden, terwijl er voor degenen die denken zonder Mij te leven, weinig zicht zal zijn. Maar buiten hun gezichtsveld voorziet Mijn liefde ook in hun leven, zodat ook de wegen die zij gaan, uiteindelijk bij Mij uitkomen. Zij zullen vroeger of later voor Mij komen te staan en Mij herkennen als hun ware en Enige Schepper en zij zullen dan weten dat Ik Alleen hun werkelijke leven ben, in alle opzichten: eeuwig ware onbaatzuchtige liefde.

Gezegend degenen die zich de moeite getroosten om Mij in Jezus Christus te volgen en er steeds naar zoeken naar Mijn leer van waarheid en liefde te leven. Gezegend de mensen die zich de moeite doen om hun medemensen te helpen, niet alleen in materieel opzicht, eten, drinken, kleding, geld, maar hen ook helpen om Mij te gaan herkennen als Degene Die hen leven geeft. Die hen helpen om Mij en Mijn liefde in hun hart te ontdekken en de mogelijkheid om Mij in het hart te ontmoeten en te kunnen spreken. Gezegend degene die dat doet in nauw contact met Mij, wat heel belangrijk is, want juist bij diegenen zal Satan zich roeren en proberen tussen die mens en Mij te komen. Hij zal daar de wereld en haar hebzucht voor gebruiken. Maar wie standvastig in Mijn waarheid en Mijn liefde blijft, Die zal bergen kunnen verzetten, omdat Ik hem daarvoor kracht, mogelijkheid en het nodige inzicht geef.

Maar aan diegenen zeg Ik ook, houd je opties open, verval niet in verstandelijke invullingen, houd alles voor mogelijk, laat los wat je hart je als onmogelijk toont en houd vast aan wat je hart zegt dat goed is om te doen. Want in je hart ben Ik en daar laat Ik je altijd weten welke weg de beste is om te gaan en te bereiken wat zinvol is en in te zien en los te laten wat niet zinvol is. Ware liefde zonder eigenbelang zal Ik zegenen. Maar onthoud daarbij dat alleen waarheid en ware liefde Mijn zegen draagt.

Hemels Brood 5029

Ik zie jullie liever blij en vrolijk, dan bedrukt en terneer geslagen. Want wie op Mij vertrouwt, die weet dat Ik alle zorgen en moeilijkheden draag, dat er een reden voor is die tot iets goeds zal leiden, wat anders niet zou gebeuren. Laat je doen en laten niet ongemerkt vermengd worden met allerlei wereldse aangelegenheden, die tijd van je in beslag nemen, waardoor je niet toekomt aan belangrijke geestelijke groei en hulp. Want zo is het werk van de verleider, die probeert je bereik groter voor te stellen, dan voor jou mogelijk is. Ik vraag van niemand meer dan zijn vermogen. En ieders vermogen is precies zoveel, als diegene in Mijn waarheid en liefde kan blijven. Want bij Mij zijn wel alle dingen mogelijk, maar bij de mens nog niet. Omdat het geloof, het vertrouwen in Mij en Mijn liefde nog bij niemand al helemaal volmaakt is, nog niet tot in het oneindige reikt. Omdat de ware liefde voor Mij nog bij niemand zo groot is, dat het de kracht vergaart om bergen te verzetten.

Wie erge trek in een heerlijke maaltijd heeft, die zal veel meer op zijn bord scheppen, dan hij daadwerkelijk op kan. Zijn oog is groter dan zijn maag. Zo kan het oog ook groter zijn, dan het vermogen om tot een gewenst doel te komen. De verleider probeert het oog altijd meer te laten zien, dan in werkelijkheid mogelijk is, wat ten koste gaat van tijd, die beter anders besteed had kunnen worden. Pas onderweg bemerken mensen, dat er meer kuilen in hun weg op te vullen zijn, dan zij aan vulmiddel bij zich hebben. Het doel heiligt niet altijd de middelen. Een goed en edel doel ligt soms dichterbij om te bereiken, dan gezien wordt. Maar het is vaak moeilijk om het juiste onderscheid te maken ten aanzien van wat een goed en edel doel is, wat men heel graag zou willen bereiken, en de ware aanwezige mogelijkheden om het te bereiken.

Daarom, blijf altijd eerlijk in je hart Mij vragen of de wegen die nodig zijn om het goede en edele doel te bereiken, voor jou wel begaanbaar zijn, zonder dat het je krachten te boven gaat, door allerlei bijkomende zaken, die de wereld van je eist en niets te maken hebben met je goede en edele doel. Want de wereld verandert niet voor jouw liefde, voor het goede en ware. De wereld ziet jouw liefde niet, ziet jouw liefde voor Mij en je medemensen niet. Laat je niet verleiden je goede en edele doel te bereiken via wereldse wegen. Volg Mijn wegen, die heel anders gaan en je toch bij je goede en edele doel brengen, omdat het liefde voor Mij en je medemensen is wat je drijft, en dat zegen Ik.

Hemels Brood 5030

Er zijn veel mensen die genadeloos met hun medemensen omgaan. Die hen kwaad doen om zichzelf te verrijken, die hun medemensen kwaad doen om macht te behouden. Bij een deel van hen blijft het bij leugens en bedrog, maar bij anderen gaat het veel verder en wordt ook moord en doodslag niet geschuwd. Je vraagt je af, hoe kunnen mensen hun medemensen toch zo kwetsen en pijn doen, zo vernederen en bevechten. Het is de blindheid door hebzucht. Hebzucht naar rijkdom, geld en goederen, lichamelijke genoegens en macht, macht om zich alles waarnaar verlangd wordt te kunnen toe-eigenen.

Al het kwaad wat in die mensen aanwezig is, verdooft hun geweten tot bijna niets. Maar er komt een dag, een moment, waarop Ik de verdoving van hun geweten ophef en zij tot het volle besef van hun gewetenloze handelen komen. Dat zal hen een haast ondraaglijke pijn geven. Deze haast ondraaglijke pijn zal hun hart reinigen van alle kwaad, zal hun daden vergoeden aan allen die door hen ook maar in enige mate geleden hebben. En zij zullen kermen en schreeuwen, maar Ik zal hen in die pijn laten, zolang als nodig is, om hun hart van alle kwaad te zuiveren. Niet uit boosheid, maar uit liefde. Niet als straf, maar om hen te redden en tot werkelijk leven te brengen, zodat hun ziel niet verloren gaat in de eeuwige dood, waar het eeuwige geschreeuw om hulp niet stopt.

Want Ik zal ook de kwaden van hart, de leugenaars en bedriegers, de niets ontziende misdadigers tot hun volle bewustzijn van geweten brengen, om ook hen uit de eeuwige ellende van de dood te redden. Want Mijn oneindige liefde reikt tot in de uiterste hoeken van de hel en ook daar haal Ik Mijn schepselen weg, om ook hen terug te brengen tot werkelijk leven, werkelijke gelukzaligheid. Maar de vrije wil van de mens zal Ik altijd vrij laten. Met die vrijheid is ook tijd vrij. En zolang als de vrije wil zich tegen Mijn wil verzet, zal het duren voor allen tezamen en ieder persoonlijk. Want de wil zal vrij zijn en vrij blijven. Maar al het overige is aan Mij en Mijn ware liefde, waarmee Ik uiteindelijk alle mensen tot werkelijk leven zal leiden, tot ware gelukzaligheid. Ieder in de vrijheid van zijn, die in liefde gelijk aan Mijn wil, werkelijk vrij zijn is.

Hemels Brood 5031

Het bewijs is geleverd, dat in vroeger eeuwen mammoeten, grote sterke mammoeten, geleefd hebben. Toch, zo groot en sterk als zij waren, ze zijn uitgestorven. Net als andere heel grote en heel sterke dieren uitgestorven zijn. Er is nu veel gaande op de wereld, veel ellende, ongelijkheid, oorlogen, enzovoorts. Het kwaad lijkt groot en sterk. Het lijkt niet te overwinnen. Toch, zoals de grootste, sterkste dieren uitgestorven zijn, zo zal ook het kwaad uitsterven. Het is niet om de aarde dat het kwaad er is, de aarde is er om het kwaad uit te bannen, op een voor alle mensen veilige manier.

Moet je altijd doen wat Ik zeg? Dan zou je geen vrije wil hebben. Dus nee, je hoeft niet altijd te doen wat Ik wil. Maar als je in je vrijheid ervoor kiest Mij om raad te vragen, dan zal Ik je raad geven. Vervolgens is het aan jouw vrije keus, om Mijn raad wel of niet op te volgen. Maar kijk eens om je heen, geef jij wel eens aan iemand raad, waarvan jij vindt dat het voor diegene goed zou zijn als hij je raad zou opvolgen? En hoe vaak volgen mensen goede raad daadwerkelijk op, van jou of van iemand die het goed met ze meent? Ik geef altijd de beste raad, maar net als mensen onderling niet naar goed gegeven raad luisteren, zo luisteren velen ook niet naar Mijn raad.

Als je naar Mijn raad vraagt, dan kun je die alleen goed verstaan, als je bereid bent om ook dat deel van Mijn raad tot je te laten doordringen, dat niet overeenkomt met wat je eigenlijk graag zou willen of wat je eigenlijk graag zou horen, en belangrijker nog, wat je niet wilt horen. En dat laatste is nu juist bij heel veel mensen het geval, wat ze niet willen horen, luisteren ze niet naar, wat ze niet waar willen hebben, sluiten ze zich voor af. Hoe goed en waar de raad van een medemens ook is, als iemand hetgeen aangeraden wordt niet waar wil hebben, hoort hij het niet, laat hij het niet tot zich doordringen. Welke moeite je ook doet om, goed bedoeld, een ware boodschap van Mij in je hart gekregen, aan een medemens en naar waarheid over te brengen, er zullen maar heel, heel weinig mensen werkelijk bereid zijn om naar je te luisteren en daarmee naar Mij te luisteren. Dus je zult nooit een grote groep mensen om je heen verzameld zien, die je met Mijn Woord van waarheid en liefde tot in hun hart bereikt.

Maar houd moed, want elk mens die wel luistert, is er één die in Mijn ware levensvreugde deelt. Dus blijf, zoals je in je hart voelt, Mijn Woord uitdragen. Want voor Mij zijn ook weinigen heel veel!

Hemels Brood 5032

De aarde, de wereld is een moeilijke plaats voor veel mensen om te verblijven. Toch komt een groot deel van dat moeilijke verblijf door de mens zelf. Door hebzucht en wellust van mensen is het moeilijker dan nodig. Terwijl er een weg is die rust en vrede geeft, kiezen mensen er vaker voor hun eigen weg te gaan, vanwege het hoogmoedige denken, dat zij het zelf moeten kunnen, zelf willen doen, hun macht willen behouden over een situatie, niets willen afstaan en hetzelfde willen hebben dan anderen of meer.

Maar als je besluit om wel voor die weg van rust en vrede te kiezen, geen belang hecht aan rijkdom, geld en goederen, aan macht en aanzien, als je veel zonder eigenbelang doet en beseft dat onbaatzuchtige liefde, zoals Ik je die aanraad, veel meer rust en vrede geeft, dan gaat je weg toch nog door moeilijke gebieden. Want het wereldse is er dan toch ook nog op aarde, overal om je heen, en soms kun je er niet omheen om mee te gaan in de eisen van de wereld. De wereld blijft wel moeilijk, maar als je de weg gaat die rust en vrede geeft, dat is Mijn weg van ware onbaatzuchtigheid, van ware liefde, dan wordt de wereld niet rustiger en vrediger, maar in je hart word je rustiger en vrediger, in je hart voel je meer en meer Mijn liefde. Met die rust en vrede in je hart, met Mijn liefde in je hart, zul je weinig te maken hebben met alle schermutselingen die over de aarde verspreid, dan eens hier, dan eens daar, narigheid en ellende geven. Want je kunt steeds weer in je hart de ware rust en vrede van Mijn liefde voelen en daaruit kun je steeds opnieuw kracht putten om de wereld te weerstaan, om staande te blijven en de vrede in je hart in Mijn liefde te bewaren.

Ook al gaan zoveel mensen moeilijke wegen en lijden veel mensen door al die nare wereldse gebeurtenissen, ze kunnen er ook voor kiezen bij Mij in hun hart te komen en Mijn weg te gaan. Mijn weg staat altijd open voor iedereen. Wie dat nog niet beseft, en dat zijn er nog heel veel, die help Ik elke dag, elk moment van de dag, maar Ik laat allen de vrije wil. Als je het voelt in je hart, kun je Mijn liefde doorgeven, maar wees niet teleurgesteld als de wereld niet verbetert. Want de wereld zal niet verbeteren, maar de mens, de mens wel. Wees geduldig en blijf bij Mij in je hart in rust en vrede, dan kun je de wereld aan en mettertijd komen alle mensen door Mijn liefde in vrijheid ook tot die rust en vrede bij Mij in hun hart.

Hemels Brood 5033 (1e kerstdag)

Wat gedenken mensen vandaag precies, Mijn geboorte of Mijn komst op aarde? Want er is nogal een verschil tussen Mijn geboorte in de letterlijke zin van het woord en Mijn komst op aarde en de betekenis daarvan. Gedenken mensen Mijn geboorte of Mijn komst als Redder van alle mensen, om hen allemaal te behouden voor het ware leven? Want uit de wereld is niets goeds voort gekomen en komt niets goeds voort. Maar uit ware liefde komt alle leven op aarde voort.

Waarom heeft Mijn geboorte zoveel rumoer gegeven? Niet om dat kleine jongetje wat in een stal geboren is en in een kribbe gelegd is. Maar om wat dat kleine jongetje, God Zelf, vertegenwoordigt, op aarde kwam doen. Namelijk, het kwaad een halt toeroepen en er voor zorgen dat het kwaad nooit zou kunnen overwinnen. Ik was dat kleine jongetje, in Jezus Christus kwam Ik op aarde als Mens. Het kwaad voelde in alles de vernietigende dreiging door Mijn komst op aarde. Niet de keizer, niet de farizeeën, niet de misdadige mensen verzetten zich tegen Mij als klein onschuldig jongetje wat daar in die kribbe lag, maar het kwaad wist wat er precies aan het gebeuren was. Maar ook de ware liefde in mensen voelde precies aan wat Ik op aarde kwam doen en zij verzamelden zich om Mijn kribbe, innerlijk aangetrokken en geleid naar de plaats Bethlehem, waar zij Mij vonden in doeken gewikkeld, onschuldig en zonder enig kwaad.

Niet dat de plaats letterlijk van belang was, maar de plaats in het hart, waar het zuiver is, daar werden zij naar toe geleid en daar beseften zij allemaal Wie in dat kleine onschuldige jongetje geboren was. De Koning van alle Leven. Hij Zelf is op de aarde gekomen, dat beseften zij in hun hart, dat Ik  kwam om alle mensen van alle kwaad te verlossen en tot werkelijk leven te wekken. Ik was geen bedreiging voor de koning of voor de farizeeën, maar voor het kwaad, dat besefte dat met Mijn komst op aarde, dat is, Mijn komst in het besef van de mens, het kwaad overwonnen ging worden.

En dat is gebeurd, dat is volbracht. Gedenk daarom Mijn komst op aarde, dat is Mij in het besef van je hart, als de Redder van alle mensen van het kwaad. Gedenk Mijn geboorte in je hart, als het eerste besef in de zuiverheid van je hart van Mijn bestaan, van Mijn liefde op aarde, in jullie allemaal.

Hemels Brood 5034

Wat goed is voor jou, komt naar je toe. Wat goed is voor iedereen, komt naar hen toe. Juist als je er niet geforceerd aan trekt. Juist als je het naar je toe laat komen. Dan komt het zoals het goed voor je is, niet zoals je denkt of verwacht dat het goed voor je is, maar zoals het werkelijk goed is, voor jou en voor iedereen. Iemand kan zich een heleboel goeds bedenken om voor elkaar te krijgen voor zijn medemensen, maar hij heeft daarvoor van alles nodig en hij doet zijn uiterste best om het allemaal voor elkaar te krijgen. Vreemd genoeg, hoe goed bedoeld ook, echt lukken wil het maar niet. Dan laat hij het gaan zoals het gaat en vreemd genoeg komt het naar hem toe. En wel zodanig, dat het veel beter past bij alle omstandigheden, die eerder juist zo moeilijk in te passen waren.

Hoe harder een mens werkt, des te meer neemt hij Mij uit handen, waardoor hij veel meer te werken heeft dan wanneer hij het Mij in handen zou geven. Daarmee bedoel Ik niet dat iedereen zijn wensen maar aan Mij kenbaar moet maken en in de luie stoel kan wachten, tot Ik het voor elkaar gebracht heb. Daarmee bedoel Ik, dat hij eens goed om zich heen kijkt in zijn hart en rustig tot zich laat komen, wat hij nodig heeft en daarmee zijn werk doet. Laat Mij beschikbaar stellen en neem op wat Ik beschikbaar stel, juist op de momenten dat het nodig is. Alles heeft een tijd en een plaats, een moment. De mens is geneigd alles van te voren precies in te vullen, een plan vast te stellen, alle voorwaarden in kaart te brengen. Als het om een zakelijk te bereiken doel gaat, is dat ook nodig in de gegeven wereldse situaties. Maar als het om geestelijk te bereiken doelen gaat, kan de mens plannen maken zoveel hij wil en kan, en zoveel hij denkt dat goed is, maar daarboven staat altijd Mijn Plan. En Mijn Plan wijkt voor geen mensenplan, al is het nog zo goed bedoeld. Ieder zou dat kunnen begrijpen, die geestelijk enig levensbesef heeft. Want zou Mijn Plan ook maar in het minst door een mensenplan kunnen worden overgenomen, hoe zou Mijn Plan dan nog volmaakt tot voleinding gebracht kunnen worden?

Begrijp daarom dat alles altijd plaats heeft in Mijn Plan. Weet dan nu, dat al wat in je hart in liefde opkomt plaats heeft in Mijn Plan en zodanig naar je toe zal komen, zoals het in Mijn Plan past. Wees gerust, want al wat in liefde in je hart opborrelt, is deel van Mijn Plan en zal als zodanig plaats hebben op de bestemde tijd, op de bedoelde wijze. Dus zie wat er naar je toekomt, neem het op zoals je hart je zegt en laat zoveel je kunt je verstandelijke overwegingen los, dan zie je meer van wat er mogelijk is en met Mij samen komt het voor iedereen het beste op zijn plaats. In ware liefde Ben Ik, Schepper.

Hemels Brood 5035

Ieder mens voelt zichzelf, ervaart zijn bestaan op aarde als een eigen persoonlijk bestaan. Ieder mens heeft met de bewustheid van het eigen persoonlijk bestaan, ook een eigen persoonlijk vrije wil, waarmee ieder persoonlijk vrij kan kiezen. Voor iedereen geldt daarbij dat het eigen persoonlijk besef te zijn, deel uitmaakt van Mijn Leven, Mijn Zijn. Werkelijk zijn is werkelijk leven, is werkelijk liefde, geheel onbaatzuchtig en volmaakt in wijsheid. Mijn werkelijke Leven is volmaakte gelukzaligheid. Het is ieder mens op aarde gegeven om als eigen zijn tot dit werkelijk gelukzalige leven te komen, persoonlijk bewust van zichzelf.

Kun je je voorstellen dat je, door je eigen wil uit eigen vrije keus volkomen in overeenstemming te brengen met Mijn vrije wil, tot dat volkomen gelukzalige leven komt en je in volkomen vrijheid, geheel bewust van je eigen persoonlijk bewuste bestaan, je helemaal volkomen gelukzalig levend zult voelen, kun je je dat ook maar enigszins voorstellen? Tot je het zelf persoonlijk ervaart, kun je je dat niet voorstellen. Maar die gelukzaligheid zul je persoonlijk bewust ervaren, zodra je er toe gekomen bent om, uit eigen vrije keus, je vrije wil volkomen en in alles overeen te brengen met Mijn vrije wil van volmaakte liefde, Mijn volmaakte gelukzaligheid. In die volmaakte gelukzaligheid blijf jij jij, zoals jij nu jij persoonlijk zelf bent. Geen verleiding of kwaad verstoort die gelukzaligheid van jouw werkelijk leven meer in de eenheid met Mij, terwijl jij toch nog altijd je eigen persoonlijk van jezelf bewuste mens bent.

Niemand verliest zijn eigen persoonlijk besef van bestaan door zijn wil uit vrije keus met Mijn wil in overeenstemming te brengen, iedereen krijgt daardoor de volle eeuwige gelukzaligheid, in de volle bewustheid van bestaan. Als je door je verblijf op aarde die ware hemelse gelukzaligheid kunt bereiken, wat doet dan alle rijkdom en macht op aarde er toe, wat doet dan al het wereldse er toe, het is niets. In werkelijkheid niets. Maar jouw werkelijke leven uit Mij, de volmaakt ware gelukzaligheid, dat is alles, dat is jouw werkelijke leven. Jou door Mij Persoonlijk gegeven!

Hemels Brood 5036

Stel je bekijkt een druppel water uit de oceaan. Je bestudeert die, ziet wat er allemaal in die ene druppel aanwezig is. Tot in het kleinste deeltje van die druppel zie je, wat er allemaal in zo’n druppel aanwezig is. Dood materiaal, maar ook leven, klein leven. Je ziet in die druppel alles en die druppel is deel van die oceaan. Als je die druppel weer terug doet in de oceaan, is het direct weer oceaan.

Die druppel is oceaan, maar met alles wat je in die druppel hebt gezien, heb je toch niet alles gezien wat in de oceaan is. Dit kun je vergelijken met je leven op aarde. Jouw leven als druppel van die oceaan. En de oceaan is alle leven op aarde. De druppel als jouw leven, deel van de oceaan, deel van alle leven op aarde. In die druppel, jouw leven, zie je alles, maak je alles mee als deel van de oceaan, van leven. Maar hoe goed je je leven ook kent, daarmee ken en weet je niet die hele oceaan van leven op aarde. Daarmee weet je niet, wat er allemaal in die grote oceaan, alle leven op aarde, is en gebeurt. Ook al ga je op in die oceaan, dan ben je deel van die oceaan van leven, maar al wat je bestudeerd en gezien hebt als levensdruppel, is niet de hele oceaan van leven, is niet al wat op aarde is en gebeurt.

Ik ben die hele oceaan en veel en veel meer dan dat, Ik ben Alles en jij bent niet alleen deel van die oceaan van leven op aarde, een druppel daarvan, maar deel van Mij, dus deel van Alles. Je kunt je leven als druppel bekijken en bestuderen, maar dan zie en weet je slechts dat beetje, dat in de druppel van je leven te zien en te weten is. Kom je bij Mij en kom je tot eenheid met Mij, dan kom je tot één met Alles, dan ben je niet meer die druppel leven, dan ben je totaal leven, dan zie en weet je alles, Mijn hele oneindige Leven, tot in de volle volmaakte werkelijkheid.

Als je dat wilt, kom dan bij Mij, dat is, kom in ware onbaatzuchtige liefde en verenig je met Mij, word met Mij Alles, volmaakt liefde, onbaatzuchtig, volmaakt wijze liefde en wees totaal leven, eeuwig gelukzalig totaal leven, Ik, onbaatzuchtig Mijn ware Leven.

Hemels Brood 5037

Het onverwachte, daarvan leer je het meeste. Hoe ga je daar mee om. Gebruik je wat je van Mij geleerd hebt, of raak je in verwarring? Want juist het onverwachte doet een beroep op je inschattingsvermogen, op wat je in je hart weet en voelt. Let je daar op, of wordt het je verstand waarmee je reageert op het onverwachte? Want juist bij onverwachte situaties is het belangrijk dat je blijft luisteren naar je hart, dat je je verstand richt op wat je hart je laat weten, laat voelen.

In je hart krijg je de werkelijkheid van Mij aangereikt, waarmee je je verstand kunnen voeden. Zodat er een juiste samenwerking ontstaat tussen je hart en je verstand, waarbij je hart en wat je in je hart kunt beluisteren en voelt, de leiding heeft en je verstand zich aan je hart aanpast. Ga daarom bij elke onverwachte situatie direct naar je hart, niet naar je verstand, maar naar je hart en pas dan je verstand aan je hart aan. Want Ik adviseer je in je hart, niet in je verstand, maar in je hart. Altijd, bij elke gebeurtenis, in je hart. Laat je verstand niet ongebruikt, maar stem het af op wat Ik je adviseer in je hart, dan zal je verstand je vanzelf de juiste impulsen geven. Want wat Ik je in je hart laat weten, laat voelen, is Mijn liefde, die je in ware wijsheid al wat je nodig hebt aangeeft en als je dat in liefde onbaatzuchtig aanneemt, zal je verstand zich vormen naar de wijsheid van Mijn liefde.

Mijn wijsheid komt voort uit de hoogste volmaakte liefde, welke dan ook de hoogste intelligentie is. Richt je daarom in elke situatie, ook de meest onverwachte, eerst in je hart op Mij en Mijn liefdevolle raad, dan zal je verstand zich vormen naar Mijn ware wijsheid en zul je tot het beste resultaat komen. Want in ware liefde is de hoogste wijsheid, kom daarom altijd eerst tot ware liefde, om er zeker van te zijn dat je verstand zich vormt naar de ware wijsheid uit ware liefde en je tot de beste oplossingen komt. Ware liefde is altijd volkomen onbaatzuchtig en altijd in je hart aanwezig, omdat Ik, je Schepper in Jezus Christus, altijd in je hart aanwezig ben, ware wijze onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 5038

Ik behoed en beschut wat Mijn is. Al het goede, het ware leven, Ik behoed en beschut het. Wat er in de wereld ook aan kwaad beraamd wordt, het zal het goede, het ware, het werkelijke leven geen schade doen, het kan geen schade doen aan al wat Ik behoed en beschut. Het kwaad kan het mensen moeilijk maken, maar het kan nooit aan het goede wat in ieder mens aanwezig is, raken. Het kan nooit raken aan wat in ieder mens werkelijk leven is, want Ik Zelf ben in ieder mens aanwezig en geen enkel kwaad kan Mij ooit iets doen.

Daarom, wie in benauwing raakt door kwade zaken, door kwaad om hem heen, door kwaad hem aangedaan, laat hij bij Mij komen, want hoewel iedereen, in de vrijheid van zijn, tot kwaad kan overgaan, zonder dat Ik dat in diens vrijheid belemmeren zal, is iedereen die bij Mij komt behoed en beschut en zal het kwaad het goede in die mens nooit schaden. Ook zal geen schade aan het goede gedaan worden bij degenen die niet bij Mij komen en niet in Mij geloven, maar hen zal het moeilijker gaan, omdat zij het besef van de beschutting van Mijn liefde voor het kwaad niet hebben en meer angstige momenten door het kwaad meemaken, dan zij zouden hebben als zij wel in Mij geloven en wel bij Mij komen.

Ik zal niet het kwaad wegnemen, want het heeft een zekere vrijheid, die ten dienste staat aan de groei van alle mensen tot werkelijk gelukzalig leven, wat het hoogste op aarde is om door mensen te worden bereikt. Wie dat beseft en zich steeds bij alles innerlijk tot Mij wendt, die zal bij alle moeite die het kwaad hem kost, toch ook steeds Mijn beschermende Hand zien, die er steeds voor zorgt dat het kwaad geen werkelijke schade kan aanrichten aan het goede en ware in zijn hart en die zal steeds zien, hoe Mijn beschermende Handen elke moeilijke situatie toch ten goede doen keren. Het kwaad tiert welig, nog wel, maar niet meer lang, want de maat raakt vol en Ik zal Mijn gelofte gestand doen, werkelijk leven voor alle mensen in ware vrede.

Hemels Brood 5039

Ik ben Degene Die zicht en inzicht geeft. Ik geef zicht aan degenen die Ik zicht wil geven, inzicht aan degenen die Ik inzicht wil geven en dat gebeurt altijd op het juiste moment aan de juiste persoon, tot heil van alle mensen.

Het is niet zo, dat Ik de ene mens meer zicht en inzicht geef ten voordele van diegene, het is altijd ten voordele van alle mensen en het doel van jullie bestaan voor jullie allemaal. Het is wel zo, dat de ene mens meer zicht en inzicht van Mij krijgt dan de andere mens, maar dat is niet omdat die ene mens meer verdient dan een ander. Het is omdat dat past in Mijn grote Plan voor alle mensen. Het is ook niet zo, dat degene die Mijn Woord zuiver verstaat en goed onder woorden kan brengen, dat uit eigen verdienste zuiver verstaat en goed onder woorden kan brengen. Ik heb diegene daarvoor uitgerust, het is Mijn liefde en haar wijsheid die dat tot uiting brengt.

Daarom is niemand meer dan iemand anders, omdat hij Mijn Woord verstaat, Mijn Woord uitdraagt en er zoveel mogelijk naar leeft. Daarom is niemand heilig, omdat hij zijn leven aan Mij wijdt, want zonder Mij in zijn hart zou hij niet leven, Mij niet kennen, van geen bestaan weten. Maar wie in zich voelt en in zijn hart herkent, dat iemand Mijn Woord verstaat en juist uitlegt, die is zelf door Mij geroepen te verstaan en te begrijpen Wie Ik Ben en wat Mijn Woord hem zegt. Die is op weg om in zijn eigen hart in contact met Mij, Mijn Woord zuiver te gaan verstaan en uit te dragen. Denk niet te licht over die weg, want die weg is volkomen nederigheid. Alleen in volkomen nederigheid kan Mijn Woord zuiver begrepen worden en in de juiste betekenis doorgegeven worden.

In de wereld is nauwelijks enige nederigheid. Daardoor zijn er in de wereldse verhoudingen nauwelijks mensen die de zuivere uitleg van Mijn Woord als zodanig herkennen en hen laat Ik hun eigen weg gaan, tot zij zover gegroeid zijn in het wereldse, dat zij de omslag kunnen maken om tot een zeker geestelijk inzicht te komen. Maar zolang die omslag er niet is, hebben ook zij met al hun handelen, al is het nog zo afwijkend van liefde en haar wijsheid, plaats in Mijn Plan en zijn zij in al hun handelen even dienstbaar aan alle mensen, als degenen die Mijn Woord juist en goed verstaan en aan hun medemensen doorgeven, omdat Ik ook het van liefde afwijkende handelen van mensen in Mijn Plan plaats gegeven heb. Want, zou Ik dat niet gedaan hebben, dan zou het kwaad dat in het wereldse regeert, ook over het ware leven macht kunnen krijgen, wat in werkelijkheid niet kan, omdat Ik het in Mijn Plan een plaats van dienstbaarheid aan alle mensen, ten goede aan alle mensen, gegeven heb.

In ware nederigheid geef Ik zicht en inzicht, geef Ik besef van de ware betekenis van Mijn Woord, geef Ik uitleg en besef van Mijn liefde voor alle mensen, laat Ik Mijn liefde voor ieder persoonlijk voelen in zijn hart. In ware nederigheid begint in het hart de vrije eenheid met Mij te groeien. De vrije persoonlijke eenheid met Mij, die persoonlijk werkelijk gelukzalig leven is.

Hemels Brood 5040

Gewone eenvoudige mensen zullen eerder Mijn ware Koninkrijk in zich ervaren, dan de financieel rijke en daardoor heel machtige mensen. Niet waar de macht is en waar het geld is, maar waar mensen net genoeg hebben en gelukkig met elkaar zijn, daar begint onderlinge wereldvrede meer en meer te ontwaken. Daar wordt de behoefte aan wereldvrede groter en groter en aan al diegenen tezamen toon Ik wegen om te gaan, waarmee wereldvrede bereikt kan worden. En zij zullen gaan beseffen, dat alleen een belangeloos met elkaar omgaan werkelijk vrede geeft en dat liefde voor elkaar nodig is, om tot belangeloos met elkaar omgaan te kunnen komen.

Want waar liefde nog niet in alles onbaatzuchtig is, kan ook nog geen volledige vrede zijn. Het begint bij de eenvoudige mens, die niet meer hoeft te hebben, dan voldoende is om te leven. En met voldoende bedoel Ik, niet meer eten, dan voor het lichaam nodig is, niet meer kleren, dan bijvoorbeeld voor de temperatuur en om schoon te kunnen houden, nodig zijn. Want wat werelds gezien voor de één voldoende is, is dat voor iemand anders helemaal niet. Maar wie Mij begrijpt, die begrijpt ook wat Ik met voldoende bedoel. Iedereen kan in zijn hart aanvoelen wat voldoende is, zoals Ik voldoende bedoel. Dat zal voor de één en voor de ander wel verschillend zijn, omdat situaties van mensen onderling verschillen. Maar voldoende heeft nooit te maken met behoud van geld en goederen, met behoud van macht en aanzien. Voldoende staat daar helemaal los van.

Als iemand in een koud gebied woont, heeft hij meer en andere kleding nodig, dan iemand in een warm land. Zulke verschillen bedoel Ik wel. Ook wat er in het ene of andere land aan grondstoffen is, maakt verschil. Daarom zeg Ik niet, dit is voldoende of dat, laat iedereen zelf in zijn hart voelen wat Ik hem aanreik dat voldoende is. Dan mag dat verschillend zijn. Maar wat Ik aanreik als voldoende, zal nooit te maken hebben met macht en aanzien, zal altijd gewin ten koste van anderen uitsluiten. En de beste kleren die Ik iedereen zal aanraden, zijn die van geduld, vergeving, ijver, waarheid, onbaatzuchtigheid, liefde en zachtmoedigheid. Wie dat draagt, draagt bij aan ware vrede, aan wereldvrede. Eenvoud in liefde voor Mij trekt Mijn kracht aan, die iedereen tot ware vrede zal brengen.

Hemels Brood 5041

Als een moeder haar kind roept, wil het niet altijd direct komen. Zo roep Ik Mijn kinderen en daarvan willen ook niet allen direct komen. Velen moet Ik heel vaak roepen. Hoe vaak moet Ik jou roepen voor je komt? Veel van Mijn kinderen zijn verdwaald en horen Mijn stem niet, herkennen in het lawaai van de wereld Mijn stem niet. Jij kunt ze helpen Mijn stem weer te gaan herkennen, als je wilt. Jou roep Ik, hoor je Mij?

Je hoort Mij, maar je hebt moeite om te komen, omdat je niet begrijpt waartoe Ik je roep. Ik roep Mijn kinderen alleen tot waartoe ze bestemd zijn, Ik roep Mijn kinderen nooit tot iets waartoe zij door Mij niet zijn uitgerust. Je kunt je verbergen achter allerlei bezwaren en je hoeft niet te komen op Mijn roep. Ik zal je blijven omarmen met Mijn liefde. Maar voel je het niet in je hart, die wens om mensen te helpen Mijn stem te horen, Mijn stem te herkennen, Mijn Woord van liefde te gaan verstaan en begrijpen? Je hoeft Mij in je hart alleen te zeggen: ‘ik ben bereid’, dat is genoeg. Dan zal alles zodanig op je pad komen, dat je steeds weet wat te doen en wat te laten, wat te zeggen en wat te zwijgen. En als je steeds in je hart naar Mij luistert, zul je precies dat tot ontwikkeling kunnen brengen, wat bedoeld is.

Je zult met anderen samen, in eenheid met Mij, opening van Mijn Woord geven aan al degenen die nu verdwaald Mijn roep niet horen door het werelds lawaai. Je zult het werelds lawaai tot stilte brengen, zodat Mijn Stem gehoord kan worden en Mijn Woord verstaan en begrepen kan worden. Ik roep jullie, hoor je Mij? Voel je de wens in je hart? Kom, en het enige wat je hoeft te zeggen in je hart is: ‘ik ben bereid’. Niet om Mij een plezier te doen, want dat heeft geen grond. Alleen als je het zelf uit eigen vrije wil wilt, als je werkelijk overtuigd bent in je hart, als je werkelijk bereid bent. Vul dan niets in, laat Mij alles wat nodig is in orde maken, zeg jij alleen in je hart: ‘Ik ben bereid’.

Kijk wat er dan gebeurt, wat Mijn liefde kan bewerken, ook op aarde. Maar aarzel niet, wees werkelijk bereid, of blijf eenvoudig zoals je bent. Dan ben je Mij even lief!

Hemels Brood 5042

Als je in moeilijkheden bent zonder schuld, staan er meer mensen om je heen dan je kunt zien, dan je beseft. Want behalve Mijn liefdevolle armen, zijn ook je dierbaren die overgegaan zijn dicht bij je met hun liefde en zij steunen je. Zij proberen je zo veel mogelijk te helpen tot de juiste inzichten te komen. Zij worden daartoe gevoed door Mij. Want hun liefde voor jou is ook Mijn liefde voor jou. In die liefde voor jou mogen zij zien waar hulp nodig is en mogen zij weten hoe zij jou het best kunnen helpen, zonder je vrije wil te belemmeren. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kan Ik je niet nader uitleggen. Deels omdat je nog een bewoner van de aarde bent, deels omdat je het nog niet kunt begrijpen en deels om je niet te belemmeren in je vrije wil.

Maar waar het in jouw wil zuiver bedoeld is, kun je geholpen worden met versterking in die kracht van zuiverheid. Zodat je sterker wordt om in die zuiverheid te blijven en niet af te dwalen in boosheid, verontwaardiging, teleurstelling en dergelijke. Maar deze hulp mag nooit in een sterkere verhouding staan tot je eigen vrije zuivere wil en de kracht daarvan. Anders zou het je eigen vrije wil te boven gaan en je in je vrijheid beperken. Maar als je de goede weg kiest, zijn zij blij met jou en soms voel je dat zonder precies te weten, wat dat gevoel betekent. Sommige mensen zeggen dan: ‘er is meer tussen hemel en aarde’. En ja, in zekere zin hebben zij gelijk, er is een verband tussen hemel en aarde. Engelen uit de hemel dalen af en aan neer op de aarde, dat is op de geestelijke aarde. Zij doen veel goed werk aan alle mensen, evenals overleden dierbaren van mensen doen, voor de op aarde achtergeblevenen. Want in ware liefde wordt Mijn kracht aangetrokken en vermeerderd, waardoor op aarde nog veel meer gebeuren kan, dan ook maar enigszins beseft wordt.

Jij voelde even die hemelse hulpsfeer van een van jouw dierbaren die overgegaan is. Dat is de kracht van Mijn liefde die jou draagt als het moeilijk is en jij het graag goed blijft doen. Dat is Mijn zegen aan jou en allen in ware zuiverheid.

Hemels Brood 5043

Het ijzer moet je smeden als het heet is, maar het resultaat kun je pas goed zien, als het afgekoeld is. Zo is het met veel situaties. Op het moment dat zich iets voordoet, moet je reageren, maar pas later zie je hoe je reactie heeft uitgepakt, wat het resultaat is. En zoals het bij het smeden van ijzer erop aankomt de hitte goed af te stemmen op wat het moet worden, zo komt het er bij het geven van een reactie op een situatie op aan, de juiste reactie te geven, voor het beste resultaat.

Vaak wordt daar niet genoeg bij stilgestaan en vooral als het gaat om snelle reacties, wordt nog wel eens niet de best passende reactie gegeven. Toch, ook als de situatie er om vraagt snel te reageren, kun je Mij in je hart om hulp vragen, zodat Ik je in je hart snel kan aangeven, hoe het beste te reageren. Zo snel kan een situatie niet om een reactie vragen, of Ik ben sneller. Maar hoe snel Ik ook jou advies kan geven, als je Mij er niet om vraagt, uit haast om te reageren of omdat je op zo’n moment vergeet Mij te vragen, kan Ik niet veel voor je doen, zonder je vrije wil te belemmeren. Mijn hulp is dan beperkt tot een snel signaal in je hart. Maar vaak wordt in de haast dit signaal van Mij niet direct beseft.

Laat je niet opjagen door welke situatie ook, blijf steeds in je hart met Mij in verbinding en let op de signalen die Ik je in je hart geef. Geen enkele situatie behoeft een snellere reactie dan Ik je in je hart kan geven. De reactie die Ik je aanraad, is altijd precies de juiste en de enige die het beste resultaat geeft. Vervolgens is het belangrijk dat je de situatie gelegenheid geeft zich uit te werken. Net zoals het verhitte ijzer tijd nodig heeft om af te koelen voordat het resultaat zichtbaar wordt, zo heeft elke situatie waarop gereageerd is, ook tijd nodig om af te koelen en tot resultaat te komen. Soms kan dit “afkoelen” lang duren. In je hart kun je van Mij aanvoelen hoeveel tijd nodig is.

Wie geduld heeft, als geduld nodig is, en ijver heeft, als ijver nodig is, wat in het hart van Mij aan te voelen is, die zal met elke situatie goed weten om te gaan en steeds in Mijn liefde de beste resultaten bereiken.

Hemels Brood 5044

In je hart kun je door Mij alles zuiver en naar waarheid weten. Maar of je nu naar je hart luistert of met je verstand redeneert, laat het altijd zonder eigenbelang zijn, laat het altijd zijn om anderen te helpen tot het goede en ware te komen. Het gaat erom je voor het ware en goede in te zetten. Want op het moment dat je vervalt in verstandelijk redeneren vanuit belangeloosheid, omdat je uit liefde voor die ander hem wilt helpen, is je hart al de basis van je denken. Daarom is het niet zo dat je altijd je verstand op non-actief hoeft te zetten om bij je hart te komen en naar Mij in je hart te luisteren.

Direct uit liefde onbaatzuchtig handelen heeft het hart als basis, ook bij verstandelijke overwegingen. Want op die manier worden alle verstandelijke overwegingen gevoed en richting gegeven door Mijn liefde in je hart. Dus dwing jezelf niet verstandelijke overwegingen stop te zetten, als je uit ware naastenliefde en zonder eigenbelang verstandelijke overwegingen maakt, want die staan dan altijd met je hart en met Mij en Mijn liefde in je hart in directe verbinding. Mensen die beginnen te begrijpen dat het om het hart gaat, om wat het hart in liefde zegt, gaan vaak met hun verstand naar hun hart, terwijl dan het verstand toch nog vaak de leiding heeft. Beter is het omgedraaide, geef wat je van Mij in je hart voelt de leiding, maar sluit je verstand daarbij niet af. Dan kom je tot de beste innerlijke samenwerking tussen je hart en je verstand, met je hart als centrum van Mijn liefde en haar wijsheid, wijsheid die door alleen je verstand te gebruiken in eeuwigheid niet te overtreffen is.

In ware nederigheid, in ware volkomen onbaatzuchtigheid, is Mijn liefde de leidende kracht, die je naar je toe trekt in al je doen en laten, ook in je verstandelijke vermogen. Het verstand staat nooit alleen in ware onbaatzuchtige liefde, het keert zich door liefde geheel naar Mijn ware wijsheid en bewerkt het beste voor alle betrokkenen.

Hemels Brood 5045

Barmhartigheid heeft alles in zich. Barmhartigheid heeft geduld om te wachten op het juiste moment, het heeft ijver om op dat juiste moment het nodige werk te verzetten. Het heeft vergeving als iemand het nodige werk verstoort. Het blijft altijd bij waarheid, ook al geven medemensen de waarheid niet toe. Het geeft onbaatzuchtige liefde aan mensen, ook al zijn hun daden niet naar liefde en het verdraagt al wat geen liefde is, in liefde. Dat alles tezamen is barmhartigheid.

Maar barmhartigheid is niet de mens in zijn van liefde afwijkend gedrag laten en wat verkeerd is goed praten. Het is ook niet, leugens laten bestaan. Het geeft vergeving op berouw. Geduld is geen traagheid en ijver is geen onafgebroken doorwerken. Barmhartigheid is een precies volmaakt op elkaar afgestemde verhouding tussen geduld, ijver, waarheid, vergeving, verdraagzaamheid en onbaatzuchtige liefde. Barmhartigheid is ook iemand, zonder hem iets te verwijten, in ware liefde tot inzicht brengen over de gevolgen die zijn afdwalingen van ware liefde voor hem kunnen hebben. Barmhartigheid is niet iemand zomaar vergeven, maar hem, zonder verwijten, tot inzicht en berouw brengen en hem tegelijkertijd vergeven. Barmhartigheid is verdragen dat iemand zijn eigen afdwalingen van liefde niet ziet en niet beseft wat hij anderen daarmee aandoet, zolang dat nodig is. Het is een inzicht niet forceren. Barmhartigheid is de ander in zijn waarde laten als mens, ook al gedraagt hij zich niet als mens.

Barmhartigheid is in liefde zichtbaar maken wat geen liefde is, wat geen waarheid is, wat geen verdraagzaamheid is, niet om het eigen welzijn, maar om het welzijn van de medemens die van zichzelf nog niet ziet hoe hij zich afwijkend van waarheid en liefde gedraagt en dat het hem schade en schande kan geven. Want Mijn barmhartigheid voor alle mensen is groot, maar het zou geen ware barmhartigheid zijn, als Ik mensen niet tot barmhartigheid zou roepen. Als Ik mensen niet zou redden van de ondergang, door hun van liefde afwijkend gedrag. En ja, dat kan pijn doen, onaangenaam zijn, moeilijk zijn. Maar als het nodig is om mensen te redden, dan is moeite, verdriet, pijn, honger, ziekte, ellende, toch ook Mijn barmhartigheid. En wie door van liefde afdwalende mensen onrecht, pijn en verdriet wordt aangedaan, die zeg Ik: wees barmhartig zoals Ik barmhartig ben!

Hemels Brood 5046

Hemelse Vader, U bent de zuivere stem in mij, die ik mij al van heel jong kind af aan in mij herinner en versta. Altijd vol van liefde wijst U mij de beste weg, geeft U mij antwoord op mijn vragen, bent U er met raad en troost, maar ook wijst U mij met Uw liefde op mijn misvattingen en mijn verkeerd gedrag. En als ik te druk bezig ben en geen aandacht heb voor Uw zuivere stem in mij, dan geeft u soms een signaal of anders kom ik in een situatie terecht, waarbij ik mij weer bewust ben van U in mij, van uw raad en Uw zo goede adviezen. En altijd, altijd mag ik bij U komen. En als ik in mij naar U vraag, bent U er en geeft mij raad of troost mij. Ook mijn missers laat U mij zien, zodat ik er van leer. Ik kan niet beschrijven hoe dat mij ontroert. Dank U hemelse Vader. Dank U.

Lief kind, je hebt hiermee getuigenis gegeven van je innerlijk besef van Mijn aanwezigheid in je innerlijk mens zijn, je zuivere levensbesef, je geestelijk hart. Dit was wat je Mij vanmorgen in je hart zei en Ik heb je gevraagd dat op te schrijven en dat heb je gedaan. Want zo is het bij jou waarlijk, al vanaf het vroegste wat jij je kunt herinneren, heb je Mijn zuivere stem in je beseft. Hoewel je in je jongste jaren niet besefte wiens stem je in je hoorde, voelde, wist en besefte je zonder enige twijfel de volmaakte betekenis en waarheid van alles wat Ik je liet weten. In jouw hart was van jongs af aan geen twijfel over de waarheid van alles wat in jou door Mij gezegd werd, vaak niet als een letterlijke stem, maar als een direct weten, een direct besef van waarheid.

Niet veel mensen kunnen Mij op die manier in zich vinden en ervaren, toch ben Ik in ieder mens. Werkelijk leven, ware liefde, volkomen waarheid ben Ik in ieder mens. Ja, jij voelt Mij al van geboorte af aan bewust in je, die gave heb jij. Ik heb jou plaats gegeven met deze gave, ten gunste van iedereen die Mij in zich werkelijk wil ontmoeten en werkelijk wil leren kennen. Want dat is voor iedereen mogelijk, maar niet iedereen heeft dit al van kind af aan, zoals jij. Door jou kan iedereen zien en beseffen dat het mogelijk is Mij in zich te ontmoeten, Mij te spreken, Mijn raad en troost rechtstreeks te ervaren, maar ook te vernemen, wat nog niet zuiver is, wat nog niet naar waarheid is, wat nog niet zonder eigenbelang is, wat nog niet goed begrepen is en waar nog misvattingen zijn. Het is voor veel mensen een belemmering om Mij in zich net zo te ervaren en in zich net zo’n contact met Mij te hebben als jij al van jongs af aan hebt, omdat het voor hen vaak heel moeilijk is, om al wat bij hen nog gebrekkig is, onder ogen te zien. En juist de bereidheid om van Mij alles wat bij hen nog geen waarheid is, nog geen nederigheid is, nog eigenbelang heeft, nog misvattingen zijn, te horen, ontbreekt bij veel mensen voor een groot deel. Dat die bereidheid er bij jou is, heb je in de loop der jaren van Mij geleerd, door Mijn genade aan jou en je medemensen. Zodat iedereen kan leren, wat Ik jou geleerd heb.

Want een zuiver contact met Mij, zoals jij van jongs af aan kent, is alleen werkelijk zuiver als je bereid bent om in alle oprechtheid bij jezelf te zien, wat nog niet naar ware liefde is. Dan hoef je die ware liefde nog niet te zijn, alleen de bereidheid om je gebreken te zien, is genoeg. Want pas dan kan Ik je leren, iemand innerlijk het ware werkelijke leven leren, de ware onbaatzuchtige liefde leren. Dat heb jij mogen leren en Ik zeg hier aan allen die dit lezen en ook zo’n contact met Mij in hun hart willen, kom en wees bereid met Mij naar al je gebreken te kijken, dan mag ook jij leren in jezelf met Mij te spreken, Mij te voelen, en te beseffen dat Ik in jou waarheid ben en waarheid spreek. Dan zal jij ook Mijn raad en Mijn troost rechtstreeks in je hart voelen en verstaan wat Mijn stem in jou is en jou zegt. Want Ik ben altijd al in jullie allemaal, waarheid, ware liefde, werkelijk Leven.

Hemels Brood 5047

Wat brengt een mens tot welk handelen? Er zijn altijd verschillende factoren die iemand tot een bepaald handelen brengen. Kan iedereen er toe komen een medemens te doden? Dat ligt aan al die verschillende factoren. Iemand die vooral naar waarheid en liefde leeft, ook al is hij daarin nog niet perfect, zal geen medemens ombrengen, om er zelf beter van te worden. Hij zal zich niet onverwijld in een oorlog storten, zal niet snel een misdadiger ombrengen. Toch kunnen ook voor een goed mens omstandigheden ontstaan die hem er toe brengen een medemens te doden. Over het algemeen zal dat zelden ook daadwerkelijk gebeuren.

Elk handelen hangt o.a. samen met de opvattingen die iemand heeft, met de omstandigheden waarin iemand zich bevindt, met al wat diegene geleerd is als waarheid, ook al is het geen waarheid, maar hij gelooft het als waarheid, met het karakter van diegene, met de voorwaarden die er zijn en de mogelijkheden om tot bepaald handelen te komen. Je kunt bijvoorbeeld geen jas aan iemand geven, als je geen jas hebt. Of iemand met een mes verwonden, als je geen mes hebt. En dan is er ook verschil in het soort van handelen. Is het een impuls van het moment of is het voorbereid, is er veel voor nodig of heel weinig, is boosheid de grondslag of liefde, heeft iemand veel kracht of weinig, veel intelligentie of juist niet, sociaal besef of weinig geweten. Het is allemaal van invloed op iemands handelen.

Als iemand ergens van overtuigd is, diep en ten stelligste overtuigd is dat hij gelijk heeft, ook al heeft hij geen gelijk, zal hij het zo krachtig als hij maar kan, verdedigen. En hoe meer tegenwerpingen en tegenwerkingen hij krijgt, des te heftiger zal hij zich willen bewijzen, zijn gelijk willen krijgen, zich verzetten en zich om zijn gelijk te krijgen inzetten. Tegenwerkingen zal diegene tot heftige reacties drijven en juist diegene met weinig geweten, tot dwingend en eisend gedrag brengen. Vooral mensen met weinig geweten komen tot kwaadaardige en gewelddadige acties, waarbij zij anderen aantrekken die ook weinig of geen geweten hebben en zich graag aansluiten bij zo’n actie. Het gebeurt overal in de hele wereld, dat tegenwerking ten aanzien van diepgaande overtuigingen die op misvattingen berusten, tot geweld en doodslag leiden. Omdat niet meer eerst innerlijk om Mijn raad gevraagd wordt, omdat de signalen die Ik innerlijk geef niet meer opgepakt worden. Omdat Ik voor velen niet meer besta en gedacht wordt, dat men weet hoe met terreur om te gaan om het tot stilstand te brengen.

Maar wie beseft dat terreur aangewakkerd wordt door het de kop in te drukken? Toch zal Ik niet toestaan dat alle liefde teniet gedaan wordt, dat teveel macht bij terreurgroepen opgebouwd wordt, dat leugen zich op leugen stapelt en het beetje geloof in- en vertrouwen op Mij overweldigd wordt. Al zijn jullie met weinigen, zwak nog in daadkracht uit liefde, zwak nog in waar levensbesef, zwak in het onderhouden van contact met Mij, toch zal Ik jullie sterken in Mijn liefde, in Mijn kracht. Blijf op Mij vertrouwen, want daarmee helpen jullie alle mensen die van goede wil zijn, maar Mij in hun hart nog niet kennen. En dat zal Mijn genade aan al diegenen zijn, dat zij Mij gaan leren kennen in hun hart, Mijn ware liefde en haar wijsheid, Mijn ware Levenskracht. Dat zij de volle waarheid van werkelijk gelukzalig Zijn, ten volle in zich leren kennen en hun handelen daarop zullen gaan gronden.

Dan zal niet de kracht van terreur, moord en doodslag de overhand meer kunnen nemen, want dat zal volkomen teniet gedaan worden door ware liefde, die alle goedwillende mensen in hun hart van Mij krijgen. Want er zijn vele malen meer goedwillende mensen dan er boosaardige zijn. En Ik zal al die goedwillende mensen genadig zijn en Mijn kracht van liefde en het besef van Mijn bestaan in hun hart geven tot ware vrede en ware vreugde!

Hemels Brood 5048

Hoe onbeduidend en onooglijk klein zijn jullie op de piepkleine aarde, in vergelijking tot Wie Ik Ben en alle wezens die met Mij in Mijn oneindig grote hemelen bij Mij wonen. Wezens die met Mij verblijven in de grootste gelukzaligheid, in de mooiste omgeving het ware leven uit Mij met Mij genieten. En jullie onnozele onbeduidende onooglijk kleine mensen verbeelden je het centrum van bestaan te zijn, het enige bestaan te zijn, beschaving te hebben, controle over leven te hebben, macht te hebben. Jullie verbeelden je, dat alles om jullie draait en jullie uit jezelf kracht en macht van bestaan hebben. Zelfs de beste goed bedoelenden onder jullie zijn, in vergelijk met de gelukzalige wezens die met Mij in Mijn hemelen verblijven, verschrikkelijk onbeduidend klein.

In je zelf zijn jullie helemaal niets, terwijl veel mensen denken groot en machtig te zijn. Ongelooflijk arrogant en hoogmoedig zijn jullie, denkende dat bestaan toevallig ontstaan is. Terwijl alles er toch heel duidelijk op wijst, dat noch de aarde met alles er op en er om heen, op toeval kan berusten, noch jullie bestaan op toeval kan berusten. In jullie onnozele domheid bedenken jullie allerlei wetenschappelijke bewijzen, die zo gebrekkig zijn en nog niet de samenhang hebben van twee zandkorrels. Jullie zoeken geluk in macht en bezit, in doodslag, jullie beliegen en bedriegen elkaar daarvoor en het is niet te beschrijven hoe veel leed jullie elkaar aandoen.

En dan te bedenken dat Ik jullie liefheb, dat jullie in Mijn liefde, in de ware gelukzaligheid van Mijn liefde, tot de grootste vreugde van bestaan kunnen komen, in vrede met elkaar kunnen komen. Het enige wat daarvoor nodig is, is je naar Mij te keren, Mij aan te nemen als je Schepper, je Verlosser, je ware Leven. Het enige wat je hoeft te doen, is je over te geven aan Mij, te erkennen dat je niet uit toeval bestaat, dat je niet uit jezelf bestaat, maar uit Mij, uit Mijn liefde. Dat je niet het centrum van leven bent, dat niet alles om jullie draait, maar dat Ik het centrum van jullie leven ben, dat Ik Degene ben waarom alles draait. Het enige wat voor jullie van belang is, is dat je gaat beseffen dat geluk niet door bezit, door kracht, door macht, door leugen en bedrog, door hebzucht, door moord en plundering te bereiken is, maar door liefde, door ware onbaatzuchtige liefde.

Jullie onooglijk kleine goed willende mensjes, die er naar streven liefde te doen en te zijn, ga zo door, want jullie zijn op weg naar werkelijk waar leven, in Mijn liefde, werkelijk gelukzalig leven!

Hemels Brood 5049

Er is liefde en liefde. Liefde zoals mensen liefde zien en liefde zoals liefde werkelijk is. Mensen geven vaak met hun verstand invulling aan liefde, of doen zoals beschreven staat dat liefde is. Als beschreven staat dat liefde behulpzaamheid is, zijn ze behulpzaam. Omdat dat liefde is. Maar zij zijn niet behulpzaam uit werkelijke liefde, zoals werkelijke liefde doet, want bij werkelijke liefde bedenk je niet behulpzaam te willen zijn, uit werkelijke liefde ben je eenvoudig behulpzaam.

Er zijn zeker wel mensen behulpzaam uit werkelijke liefde, maar de meesten zijn behulpzaam uit de wil om liefde te zijn, niet uit het innerlijk gevoel van liefde. Want het is het gevoel van liefde wat bedoeld wordt. Het gevoel van liefde wat alle eigengewin als vanzelf loslaat en meteen de grootste wijsheid geeft en meteen laat weten wat te doen als beste voor de medemens. Liefde is niet te bedenken, liefde is er of is er niet. Maar als het er nog niet is zoals Ik het hier bedoel, dan is het het beste om zo veel mogelijk te handelen zonder eigenbelang, behulpzaam, verdraagzaam en vriendelijk en steeds aan waarheid vast te houden. Daarvoor heb Ik de mens de wet gegeven. Omdat Ik weet dat ware liefde nog niet door iedereen eigengemaakt is. Zodat wie zich aan de wet houdt, niet in het gericht terecht komt, maar juist gaandeweg leert ware liefde zelf onvoorwaardelijk te zijn. Wie afwijkt van de wet, krijgt wel te maken met het gericht, wat niet zo prettig is om te ondergaan, maar het helpt om terug te komen tot de wet en verder te leren wat ware werkelijke liefde is.

Wie uit werkelijke liefde uit het hart handelt, dat zie Ik in het hart, die is vrij van de wet en zal niet in het gericht komen. De wet is gegeven om de richting naar ware liefde aan te geven. Het verstand mag ondersteuning geven aan het volgen van de wet, zo mag geleerd worden om tot werkelijke liefde te komen. Liefde voor Mij en voor alle medemensen vanuit het hart, vanuit het besef van Mijn liefde in het hart, waaruit liefde eigengemaakt kan worden. Totdat het eigen zijn helemaal Mijn liefde zelf is, volmaakt werkelijk wijze onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 5050

In de wereld is een wetgeving tot stand gekomen met een menselijk verstandelijke opbouw. Ieder land heeft zijn wetgeving opgebouwd naar eigen verstandelijke overwegingen en de eigen culturele gewoonten. Maar overal staat de wet boven individuele opvattingen en moet iedereen zich aan de wet houden. Wie zich niet aan de wet houdt, wordt beoordeeld naar in de wet vastgelegde waarden, die door rechters gebruikt worden om een strafmaat te bepalen en op te leggen. Omdat de wet overal gezien wordt als onvoorwaardelijke macht en regelgeving voor het gedrag van alle mensen die onder de wet van een land vallen, wordt de wet gezien als de hoogste macht, die door mensen tot uitvoer gebracht wordt.

De wetten die mensen gemaakt hebben en nog maken, zijn vooral uit verstandelijke overwegingen opgebouwd. De wet die Ik jullie gegeven heb, is uit liefde voor jullie allemaal opgebouwd. Wie zich niet aan de door mensen verstandelijk opgebouwde wet houdt, krijgt een straf opgelegd die vanuit verstandelijke overwegingen haar maat krijgt. Wie zich niet aan Mijn wet houdt, krijgt geen straf, maar een uit liefde opgebouwde situatie, die tot besef brengt, waarbij het niet gaat om betaling voor wat niet naar Mijn wet was, maar om lering. Lering die waarde heeft voor de mens en het verkrijgen van het ware eeuwige leven. Bij de door mensen vastgestelde wetten en de bij passende straffen voor wie zich niet aan die wetten houdt, heeft de wet de hoogste macht en hebben rechters het laatste woord. Ten opzichte van Mijn wet heeft ware liefde de hoogste macht en heb Ik het laatste Woord. Dat is een levensgroot verschil.

Aan welke wet zal een mens zich houden? Aan de wet van mensen, opgebouwd uit verstandelijke overwegingen, of aan Mijn wet uit ware liefde? Ik zeg je, houd je aan ware liefde, dan houd je je aan elke wet, en daarmee vervalt de wet. Want ware liefde staat boven elke wet. En als het er op aankomt, is geen enkele wet rechtmatiger, dan Mijn liefde, dan Mijn liefde oprecht en in ware deemoed zijn.

Hemels Brood 5051

Er is een taal die je met de mond spreekt en er is een taal die je met je hart spreekt. De taal van het hart is Mijn taal. Weinig mensen verstaan Mijn taal. Sommigen verstaan en spreken het gebrekkig en dat is al heel wat. Mijn taal verstaan en spreken is al heel lang geleden voor het grootste deel verloren gegaan, mensen zijn er niet meer aan gewend. Toch is de kennis ervan in het hart van ieder mens bewaard gebleven en met de goede wil en intentie is Mijn taal verstaan en spreken wel weer te leren. Wie Mijn taal geleerd heeft te spreken, kan alleen spreken met- en verstaan worden door degenen die het ook geleerd hebben, maar daarvan zijn er maar weinig.

Blijf toch steeds in Mijn taal spreken, blijf steeds oefenen en luister vaak naar Mijn taal in je hart. Want door zelf steeds Mijn taal te blijven spreken, gaan mensen langzaam maar zeker in hun hart ook weer Mijn taal herkennen. Mijn taal is zonder woorden. Woorden zijn pas na verloop van tijd gekomen, toen Mijn taal in onbruik raakte, zijn letterlijk woorden en zinnen ontstaan. Nu komt Mijn taal in de harten van sommige goedwillende mensen terug in herkenning. Sommige mensen zoeken naar woorden van Mij in hun hart. Maar Mijn taal is zonder woorden, woorden hebben mensen er aan gegeven, om elkaar te kunnen begrijpen, toen Mijn woordeloze taal steeds meer in onbruik raakte, door hoogmoed en eigengewin.

Want Mijn taal kent geen enkele hoogmoed, geen enkele leugen, geen enkele verdraaiing, geen eigengewin, geen na-ijver, geen wraak, geen verwijten, enzovoorts. Dus toen dat onder de mensen kwam, voldeed Mijn taal niet meer. Mijn taal is de enige taal zonder woorden, Mijn taal is onvoorwaardelijke liefde en haar hoogste wijsheid en alleen het zuivere eerlijke oprechte hart verstaat dat. Mijn taal is door de zuiveren van hart wel om te zetten in de gesproken taal van het woord, maar er zijn maar heel weinig mensen die door dat gesproken woord, herkennen wat Ik daarmee, zonder woorden, zeg. Wie in zijn hart bij Mij komt, voor Mijn Woord, laat die niet het letterlijke woord van zijn taal verwachten, maar laat hij Mij zonder woorden verwachten, in het besef van de geestelijke sferen die Mijn Woorden zijn en altijd alleen de sfeer van liefde en haar wijsheid hebben. In de mens kunnen die sferen omgevormd worden tot de gebruikelijke door de mens gesproken taal. Wie Mijn taal kent, die verstaat dan toch wel, wat Ik daarmee bedoel en wie Mijn taal niet kent, maar van goede wil is, die voelt in zijn hart toch ook wel wat geestelijk bedoeld wordt.

Daarom, wie Mijn taal zonder woorden in zijn hart verstaat, zet het om in de gebruikelijke taal, zodat mensen in hun hart Mijn stem er in herkennen en de betekenis in hun hart voelen, doordat Mijn woordeloze taal in ieder hart behouden is. Want Ik spreek zonder woorden in ieder mensenhart waarheid, liefde, wijsheid. Wie dit begrijpt, spreekt Mijn taal zonder woorden! Ook in de gebruikelijke taal.

Hemels Brood 5052

Sommige dingen die op aarde gebeuren zijn beangstigend, andere dingen zijn verblijdend en dat lijkt zo tegenstrijdig. Treuren om het een gaat bijna hand in hand met de vreugde om iets anders. Alles is met elkaar verweven, zichtbaar of onzichtbaar, niets staat op zichzelf en geen mens staat alleen op zichzelf. De ene mens gedraagt zich meer op zichzelf dan een ander, maar dit gedrag wijzigt niets aan zijn verbinding met alles en iedereen.

In Mij, jullie Schepper en jullie liefhebbende hemelse Vader, komt alles tot Eén. Is alles Eén. Niemand staat los van Mij in zijn leven, hoe eenzaam en alleen iemand zich ook kan voelen. In de werkelijkheid van waar leven is niemand ooit werkelijk alleen en aan zichzelf overgelaten. Aan de eenzame mens vraag Ik: van wat ben je overtuigd, wat zijn zoal je overtuigingen waar je in je doen en laten aan vasthoudt als waar en waar je van uitgaat dat ze waar zijn? Bekijk eens al je overtuigingen, al je meningen, zijn ze allemaal wel waar en is het echt nodig om je daar aan vast te houden? Voel je je eenzaam omdat je je niet gesteund voelt door medemensen in je overtuigingen, in je meningen? Heb je het nodig dat anderen je overtuigingen bevestigen, herken je je niet in hun overtuigingen, in hun meningen? Of voel je je alleen, omdat je keuzen te maken hebt die botsen met overtuigingen, met meningen die je hebt?

Misschien zou je iets graag willen, maar als je daar voor kiest, doe je iemand tekort, of kwets je iemand en het is je overtuiging, je mening, dat dat niet goed is en je wilt goed zijn, bij het goede blijven, dat is, wat jij vindt dat goed doen is. Wie kan jou dan nog raad geven, je staat er alleen voor. En waar ben Ik, je hemelse Vader? Ik ben in jou. Maar Ik laat je vrij. Ik vul niet in wat je mening moet zijn en wat je moet doen. Dan zou je niet vrij zijn. Maar laat je mening eens los, laat je overtuigingen eens los, doe eens wat je voelt, wat je wilt, bevrijd jezelf eens van al je verstokte ideeën! Verwacht geen bevrijding door medemensen, neem de vrijheid die je van Mij gekregen hebt aan en wees wat je in je hart voelt te willen doen en te willen zijn.

Waar het op aankomt, is dat je accepteert wat er dan gebeurt, dat je alles accepteert wat volgt, als Mijn liefde. Als Mijn Hand van liefde, Die pas in werking komt als jij vrij je keuzen maakt, goed of niet, maakt niet uit, maak je keus en vertrouw erop dat Mijn Hand van liefde dan voor iedereen het beste geeft. Zul je dan nog eenzaam en alleen zijn? Je bent nu al niet alleen, je beseft alleen niet dat Ik er ben, je raad geef, je help, je innig liefheb, werkelijk innig liefheb!

Hemels Brood 5053

Meet je niet met andere mensen. Het is de tijd dat Ik iedereen persoonlijk aankijk. Het is de tijd dat iedereen op zichzelf gevraagd wordt zich tot Mij te wenden. Niet meer tot een groep of tot een religieus of kerkelijk genootschap, maar persoonlijk zelf tot Mij.

Want alle menselijke regels, alle menselijke interpretaties, alle menselijke uitleg over Mij en Mijn Woord zijn niet meer van belang. Alleen Mijn liefde, Mijn uitleg die Ik persoonlijk ieder mens in zijn hart geef, is van belang. Alleen wat ieder mens persoonlijk van Mijn Woord begrijpt, van Mijn liefde begrijpt, van wat werkelijk leven uit Mij is, begrijpt, dat is alleen nog van belang. Het eigen besef van Mijn liefde en de eigen persoonlijke invulling van iedereen voor zijn leven, tijdens zijn verblijf op aarde is van belang. Niet meer de overeenkomsten van mensen in een groep, maar het eigen persoonlijk besef van bestaan uit Mijn liefde, het besef van wat goed en naar liefde is en het handelen naar wat liefde is, uit eigen besef uit het hart, waar Ik ieder mens uit Mijn liefde persoonlijk voed, te eten en te drinken geef van Mijn rijk gevulde tafel, dat is van belang, daar kijk Ik naar in het innerlijk van ieder mens persoonlijk.

Niemand kan meer zeggen, ik heb het verkeerd geleerd, ik heb gedaan wat de kerk mij als waar voorhield, wat een groepering mij leerde, wat mensen mij deden geloven, of iets van dien aard, want Ik ben in iedereen waarheid, liefde en wijsheid, in ieder mens en ieder mens roep Ik in zijn hart persoonlijk, Ik vraag ieder mens persoonlijk wat voor hem belangrijk is. Ben Ik dat, is Mijn liefde dat, is Mijn ware leven dat, of blijft hij liever bij de wereld, bij bezit, bij macht, zonder Mij naar waarheid te erkennen. Kijk niet naar wat anderen vinden, doen, willen, zeggen, want bij hen vind je de waarheid niet. Bij Mij vind je waarheid, liefde en wijsheid in je hart, het centrum van je bestaan, je besef te bestaan, eenvoudig onbaatzuchtig, zuiver.

Alle gelovigen zijn over de wereld verspreid. Ik verzamel ze niet op aarde, maar in Mijn hemelen. Tijdens hun verblijf op aarde zijn zij Mijn licht en verspreiden zij Mijn licht om zich heen. Precies zo over de aarde verdeeld, als Ik zie dat het beste is. Omdat Ik alleen weet waar Mijn licht nodig is, waar Mijn licht opgemerkt wordt, waar Mijn licht niet voor niets schijnt. Wie het goede voor zijn medemensen nastreeft, ook al lukt hem dat niet steeds, wie Mijn liefde in zijn handelen zoveel mogelijk nastreeft, ook al lukt hem dat niet steeds, omdat hij in Mijn bestaan gelooft, ook al voelt hij Mij niet steeds, wie in Mij gelooft zonder bewijs, die is Mijn licht, ook als hij dat van zichzelf niet beseft.

Al Mijn licht op aarde in mensen is van belang, niet alleen bij elkaar op één plaats, maar nu juist verspreid, op veel plaatsen, zodat veel mensen van hun dwaling in het duister tot hun eigen innerlijk licht uit Mij kunnen komen. Tot Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid kunnen komen. Ieder persoonlijk, daar komt het nu en in de komende tijd op aan. Persoonlijk eigen besef van ware liefde uit Mij. Besef dat Ik Leven ben. Persoonlijk besef dat Ik in jou leven Ben.