Hemels Brood 497 t/m 527

Hemels Brood 497

Voor alle mensen ben Ik een liefdevolle God en Vader. Maar dat wordt niet voor alle mensen op dezelfde manier zichtbaar. Niet omdat Ik niet steeds dezelfde ben, want Ik verander eeuwig nooit, blijf altijd ware liefde in diepste nederigheid, maar de mens is niet steeds dezelfde. De ene keer is hij vol liefde, een volgende keer vol eigenliefde. Of de ene mens kan veel van zich geven terwijl de andere mens veel voor zich neemt. En daar tussenin zijn nog veel facetten van geven of nemen, van liefde of eigenliefde. Datgene wat van Mijn liefde zichtbaar wordt, hangt nauw samen met de mate van liefde of niet-liefde, dan wel eigenliefde, bij een mens. Zo kan de ene mens ook meer van Mijn liefde zien dan de andere mens. En dat heeft te maken met nederigheid.

Hoe nederiger een mens kan zijn, is, des te beter kan hij Mijn liefde zien en onderkennen. Daarbij is nederigheid in een situatie waar het iemand goed gaat misschien gemakkelijker dan nederigheid in een moeilijke situatie. Toch kan het in beide situaties moeilijk zijn. Wie het goed gaat, kan met zichzelf ingenomen zijn en nederigheid is dan ver te zoeken. Daar tegenover kan een ander juist heel dankbaar en nederig worden als het hem goed gaat, omdat hij beseft dat het genade van Mij is. Bij een moeilijke situatie kan iemand verontwaardigd en boos worden, dat hem dat aangedaan wordt. Daar is nederigheid ook ver te zoeken. Terwijl weer iemand anders in nederigheid beseft dat het buiten zijn macht ligt om de moeilijke situatie te veranderen en hij legt het in Mijn hand, laat het in nederigheid aan Mij over. Zo zijn dat al vier verschillende mogelijkheden en al naargelang het een andere situatie en andere mensen aangaat, verandert ook de belering van die

mens naar gelang zijn eigen kunnen, inzicht, liefde en nederigheid. Mijn liefde is het voor allen daar te zijn, allen te helpen en allen terug te brengen in volle ware liefde en nederigheid.

Hemels Brood 498

Als een mens vragen heeft, kan hij ze heel eenvoudig in zijn hart aan Mij stellen en Ik geef hem heel eenvoudig in zijn hart antwoord. Maar de meeste mensen zien Mij als een hoog verheven heilige God, die te groot is om zomaar met hun vragen en moeilijkheden lastig te vallen of kunnen zich, doordat zij Mij als hoog verheven zien, niet voorstellen, zij kunnen niet aannemen, dat Ik heel eenvoudig bij hen ben, in hen ben en heel dicht bij hen ben en dat Ik graag met hen spreek in henzelf. Omdat Ik het heelal en alles wat daar in is geschapen heb en omdat dit door de mens gezien een enorme omvang heeft, oneindig groot is, wil dat nog niet zeggen, dat Ik daarmee onbereikbaar groot en oneindig ver weg ben. Ik ben weliswaar oneindig volmaakt, wat de mens in oorsprong trouwens ook is, maar nog niet zelf leeft, wat wel de bedoeling is, maar Ik ben evengoed in alles en iedereen. En hoe kan Ik ver weg zijn of hoog verheven als Ik alles ben en in alles ben. Ik ben alles en alles is Mij dus dan kan er geen afstand tussen Mij en wie dan ook zijn. Wel heeft de mens de vrijheid van keus en kan daarmee een schijnbare afstand oproepen, die in werkelijkheid niet is maar voor het moment in schijn er wel degelijk is. Zodra de mens dan tot het besef komt, dat hij afgedwaald is en weer terug wil komen, help Ik hem weer terug in de ware verhoudingen, die nooit weg zijn. En zo ben Ik nooit weg of ver boven jullie verheven. Zo kun je Mij altijd in jezelf vinden en zo kun je altijd met Mij in jezelf spreken. Heel eenvoudig, je hoeft geen hoogdravende taal te gebruiken of uiterst beleefd te zijn of allerlei kniebuigingen en rituelen te maken. Kom, spreek met Mij in je hart, zoals je met een geliefde vriend spreekt en waarlijk, heel eenvoudig zul je van Mij in je hart antwoord krijgen. Als je Mij hoog verheven verwacht, ga je gemakkelijk voorbij aan het eenvoudige antwoord wat Ik je in jezelf geef. Verwacht Mij niet hoog verheven, maar eenvoudig gelijk jezelf, gelijk een liefdevolle vriend, gelijk een Vader.

Hemels Brood 499

Ik ben geen bestraffende God, maar ook is Mijn ordening een zachtmoedige. Hoewel Mijn ordening wel standvastig is, zij verandert niet en is niet te veranderen, is zij toch voor alles zachtmoedig. Dat zij niet te veranderen is, heeft een duidelijke en goede reden. Jammergenoeg zien veel mensen deze onveranderlijkheid als iets onaangenaams, iets afdwingends en niet vrijlatend. En daardoor ervaren zij de zachtmoedigheid, die in Mijn ordening gelegd is, niet. Dat zij de standvastigheid van Mijn ordening als onprettig ervaren, heeft te maken met hun eigen onbuigzaamheid. Zij willen het zoals zij willen en willen tegelijkertijd in de hemel zijn. En dat is nou net door Mijn ordening niet mogelijk.

Dat is niet mogelijk, niet omdat Ik hen  buiten Mijn hemel wil houden, maar omdat Mijn hemel niet anders dan liefde is, belangeloze ware wijze liefde. En zodra een mens geen belangeloze liefde is, kan hij niet in de ware hemel zijn of komen, omdat daarmee de hemel geen hemel meer zou zijn. Mijn zachtmoedigheid is het om toch iedereen steeds opnieuw, ondanks de ergste afdwaling, de kans en de mogelijkheden te geven om toch in de hemel te komen, net zolang tot hij werkelijk in de hemel is en kan blijven.  Het is niet zo dat Ik na 10 maal afdwaling of na 100 maal afdwaling of na nog veel meer afdwalingen zeg: zo, nou kom je er gewoon niet meer in. Want Mijn ware wijze liefde-hemel blijft er altijd voor iedereen en in grote liefde blijf Ik altijd iedereen helpen daar te komen.

En zo is dan ook Mijn ordening, dat iedereen steeds opnieuw de kans en de mogelijkheden krijgt om toch in Mijn hemel te komen, om in de volle ware zuivere belangeloze wijze liefde te komen, zonder aanzien des persoons, zonder af te wijzen op afdwaling of zonde of wat ook. Is dat dan geen zachtmoedige ordening? En wat de vrijheid van de mens daarin betreft, je hebt altijd de keus om wel of niet naar de liefde te handelen, daar ben je volkomen vrij in. En in die vrijheid creëer je als het ware je eigen leven, door de keuzes die je maakt. Juist door Mijn barmhartige ordening kun je op die manier vrij zijn zonder het enige ware leven te verliezen en dan bedoel Ik zonder in werkelijkheid voor altijd te verliezen, daarmee kun je vrij zijn en toch leven! Terwijl de eigenlijke vrijheid eerst in de volkomen belangeloze liefde tot uitdrukking komt, tot leven komt, leef je door Mijn ordening nu toch al! Is dat geen barmhartigheid?!

Hemels Brood 500

Of je verre reizen maakt of dicht bij Mij blijft, het maakt geen verschil, als je in jezelf altijd weet dat je dicht bij Mij bent, waar je ook gaat of staat. Als je verre reizen wilt maken, is het goed, als je geen reizen maakt en dicht bij Mij blijft is het ook goed. Maak je verre reizen en je vergeet Mij mee te nemen, dan ben Ik er toch wel, maar je zult dan wel bemerken dat jij Mij niet meegenomen hebt. Niet omdat Ik je daarvoor terecht wil wijzen of wil bestraffen, als je geen verre reizen maakt en Mij vergeet, dan zul je dat net zo goed merken.

Kijk, wie met Mij leeft en gaat, die bemerkt Mij steeds in goede zin, ook al gebeuren er minder prettige dingen, hij voelt en weet zich toch gedragen en de begeleid door Mij, waardoor geen angst of vertwijfeling hem benauwd. Wie Mij vergeet hier of op reis, zal bij moeilijke situaties angst en twijfel voelen en niet weten hoe met een situatie om te gaan. Kijk, dat herinnert hem dan weer aan Mij. Want Ik ben wel eeuwig en altijd liefdevol aanwezig, maar het is de vrije keus van de mens om dat aan te nemen, om Mij aan te nemen, om met Mij om te gaan. Niet Ik maak dan de afstand tussen hem en Mij, dat doet hij dan door Mij even te vergeten of niet aan te nemen.

Je kunt hier zijn of ver weg op reis, Ik ben er altijd, maar of jij ook met Mij bent, dat is jouw keus en daarin laat Ik je dan ook helemaal vrij. Ik sta er, je kunt Mij vastpakken, als je wankelt omdat je Mij niet vast hebt, denk dan niet dat Ik jou losgelaten heb, dan heb jij Mij losgelaten. En soms wil je Mij dan wel weer vastpakken, maar je vindt Mij even niet. Dan nog ben Ik niet weg, maar de mist waardoor je Mij even niet ziet, je eigengerichtheid die je even blind maakt, moet eerst nog wat meer weg trekken en je verlangen naar Mij nog wat groter worden om Mij weer te kunnen zien, voelen en vastpakken

Maar, heb geen angst, want wat je ook overkomt, waar je ook bent, ver weg of dicht bij, Ik ben altijd in je, bij je, met je, altijd. Vergeet Mij alleen liever niet, voor je eigen welzijn. Niet op reis en niet thuis of op je werk. Want Mijn ordening gaat altijd door, waar je ook bent en wat je ook doet. Als het in liefde gebeurt, uit Mijn naam, dan is het door Mij gezegend en dan heb je zeker Mijn steun. Blijf dan in alles Mij en wees dan voor altijd gezegend.

Hemels Brood 501

Doorvors toch steeds opnieuw je hart, opdat je toch steeds dat wat er binnensluipt en er niet thuishoort, ontdekt. Laat niet de tijd lang vergaan waarmee veel binnengeslopen is, niet ontdekt is en zijn valse werk ruimschoots kan doen en je stiekemweg beïnvloed naar een levenswijze die je niet bedoelt en die ook niet met Mij overeenkomt. Doorvors daarom met grote regelmaat wat er in je hart leeft, wat je hart beheerst, is dat liefde en waarheid, goedmoedigheid, verdraagzaamheid, geduld, eenvoud, belangeloos alles doen in liefde of is er misschien wat ergernis, verontwaardiging, ongeduld, irritatie, boosheid, teleurstelling, afgunst, jaloezie, eigenliefde, eigenbelang binnengeslopen. Dan kom zo snel mogelijk ermee bij Mij en laten we het samen opruimen en samen zorgen dat je de schade die het eventueel al heeft gedaan wegwerken in liefde en vertrouwen. Want als je dat niet doet, dan gaat het een eigen leven leiden en op een zeker moment je beheersen zodat je haast niet anders meer kunt dan je steeds opnieuw ergens aan ergeren of steeds opnieuw over hetzelfde ongeduldig te worden. En dat lijkt dan heel terecht en logisch.

Ja, er kan heus genoeg gebeuren waarbij ergernis terecht lijkt te zijn, of ongeduld of wat ook, door oneerlijkheid of onterechte boosheid of wat ook van anderen, terwijl jezelf hen niets kwaads gedaan of  bedoeld hebt. Kijk, juist dat zijn de momenten waarop datgene wat niet in je hart thuishoort er stiekem snel binnensluipt en juist dat zijn de momenten waarop je het ook nog nauwelijks of niet merkt. Wees daarom dubbel op je hoede als zich zo ergens iets voordoet wat je onaangenaam treft, wees daarop verdacht en komt onmiddellijk naar Mij, voordat je de deur naar Mij met ergernis, boosheid en dergelijke sluit. Laat Mij je helpen de deur naar Mij, de deur naar liefde open te houden en toon Mij je oprechte wil om het goed te doen, je erkenning dat je Mij daarbij nodig hebt en je hebt Mijn hulp!

Hemels Brood 502

Verbaas je niet als er dingen gebeuren en gegeven worden die je nodig hebt en waarover je nog aan het nadenken bent hoe één en ander aan te pakken of mee om te gaan, nog voordat je tot een keuze gekomen bent. Want Ik, je hemelse Vader, zie alles lang vooruit en weet lang vooruit wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt en wat je behoeften zijn. Maar verbaas je dan toch ook niet, wanneer je een oplossing van Mij verwacht, omdat je denkt Hij weet en kent mijn behoeften en dus zal Hij mij nu dat en dat wel zo en zo in orde brengen en het gebeurt niet. Dan heb Ik niet ineens opgehouden voor jou te zorgen, dan weet Ik niet ineens niet meer wat je behoeften zijn en wanneer en wat Ik daar allang geleden voor gepland heb, maar dan heb jij een invulling gemaakt van de oplossing, dan heb jij een verwachting over Mijn aanpak die niet overeenkomt met Mijn werkelijke aanpak, Mijn werkelijke plan van liefde voor jou. Kijk, en dan  moet Ik eerst wachten tot jij je dat realiseert, tot je inziet dat je Mij als het ware voor de voeten loopt met je eigen invulling, je eigengerichte verwachtingen. Want wat je behoeften en noden ook zijn, Mijn hulp, Mijn oplossingen zullen nooit eigengerichtheid steunen. Mijn hulp, Mijn oplossingen zullen er altijd opgericht zijn je ziel dichter bij Mijn ware wijze liefde te brengen en niet alleen zo ten aanzien van jouw ziel, maar ook die van allen om je heen en alle mensen verder. Dan wacht Ik tot je je eigen invulling en verwachting loslaat en Mijn plan verder kan gaan. Ik heb geduld en hoef niet Mijn plannen af te dwingen. Sterker nog, Ik laat jou volkomen vrij en alleen als jij het wilt, help Ik je en laat Ik Mijn oplossingen zijn werk doen.

Alleen, we kunnen niet tegelijk werken, hier samenwerken, als ons doel niet gemeenschappelijk is. Daarbij komt dat Ik eeuwig niet afwijk van liefde. Dus als je met Mij samen wilt, Mijn hulp en oplossingen wilt, dan is het wel nodig dat je je op ware liefde richt en Mij vertrouwt, zodat we hetzelfde doel hebben en niet een aan elkaar tegengesteld doel : jij eigengericht en Ik om het ware leven door te geven aan alle mensen, dus ook aan jou. Nee, dat gaat niet. Verbaas je je dat Ik niet met de voor jou nodige hulp en oplossingen kom, kijk dan welke  verwachtingen je van Mij hebt en mochten die eigengericht zijn, laat ze dan los, als je wilt, want je bent en blijft een vrij mens. Heb je geen eigengerichte verwachtingen en laat de oplossing op zich wachten, weet dan dat Ik, je hemelse liefdevolle Vader, toch voor jou bezig ben en dat er zeker een heel goede oplossing komt, maar dat de tijd een andere is dan jij verwacht. Zie je, zo komt het altijd goed.

Hemels Brood 503

Het is niet gemakkelijk om op deze aarde totale liefde te worden. Toch is het de bedoeling en toch kan het. Het is makkelijk om liefde voor jezelf te willen, maar om het te geven, terwijl je het idee hebt dat je het zelf niet krijgt, dat is veel moeilijker. In een wereld waar de meeste mensen wel een zekere tolerantie hebben maar toch het meeste eigengericht zijn, eigenliefde na streven, kun je dan ook gemakkelijk het gevoel, het idee krijgen, dat je geen liefde of bijna geen liefde krijgt. En moet je het dan zelf wel geven? Dat is moeilijk.

Ja, zo gezien is dat zeker moeilijk, omdat je dan het wel of niet krijgen van liefde afhankelijk maakt van mensen. En aangezien mensen tegenwoordig uit zichzelf moeilijk of bijna geen belangeloze liefde geven, klopt je idee van geen liefde te krijgen daarmee. Maar als je misschien één keer gaat inzien dat alle liefde Mijn is en dat het krijgen van liefde ook Mijn is, dan ga je het misschien ook eens niet meer van de mens verlangen maar dan kom je ervoor bij Mij. En zodra je bij Mij komt, kan Ik je duidelijk maken dat je van Mij al sinds eeuwigheid alle liefde krijgt! Je hebt dat alleen niet, nog niet, opgemerkt. Als je in de verte kijkt, zie je niet alles zo duidelijk. Pas als je dichterbij komt, ga je meer en meer onderscheiden. En zo is het ook met Mij, als je dichter en dichter bij Mij komt, ga je meer en meer van Mij zien, inzien, begrijpen. Nu kun je je afvragen, hoe kom ik dan dichter bij U. En hoezo ben ik dan zover weg dat ik niet duidelijk zie en onder-scheiden kan wie en hoe U bent.

Dan zeg Ik je, lief kind, je hebt veelal naar het wereldse gekeken, gewild wat jij het liefste hebt, gezocht naar geluk uit eigen gewin, Mij geprobeerd te vinden in wereldse zaken, werelds genoegen en daar heb jij Mij niet gevonden, niet kunnen vinden, om dat Ik daar nu eenmaal niet ben. Dat heeft de afstand gemaakt: je eigengerichtheid, je verstandsmatig denken, je zoeken naar het krijgen van liefde van medemensen, je eisen en willen hoe jij het het beste denkt, je ongeduld, ongenoegen, ergernissen, boosheden, enzovoorts. Maar dit maakt de afstand tussen ons kleiner: je begrip voor je medemens, je geduld, je verdraagzaamheid, je betrokkenheid, je hulp aan anderen zonder eigenbelang, je liefde voor anderen zonder eigenbelang. En vooral dat laatste, je liefde voor anderen zonder eigenbelang, maakt de afstand tussen ons met reuzensprongen veel kleiner en daarmee het zicht ineens ook veel duidelijker. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk, als je de juiste kant uitkijkt en niet in het wereldse blijft hangen. Dan is het niet moeilijk meer, omdat je dan klaar en duidelijk alles kunt zien en begrijpen en Mijn liefde kunt voelen en waarlijk gelukkig kunt zijn.

Hemels Brood 504

Wordt niet treurig over iets wat je niet lijkt te kunnen veranderen, wat je niet lijkt te kunnen verbeteren. Dan denk je nog teveel in menselijk-wereldse termen en blijf je hangen in menselijk bedachte oplossingen. Mijn hulp en Mijn oplossingen zijn niet van deze wereld, Mijn hulp en oplossingen zijn genade uit liefde, volkomen liefde. En daar mag je op vertrouwen. Als je blijft hangen in eigen bedachte oplossingen of werelds denken, verstandsmatig blijft kijken, dan kun je het geestelijke gebeuren niet zien, niet bemerken, dan is het ook moeilijk om te vertrouwen, het lijkt immers uitzichtloos? Ja, het lijkt uitzichtloos, maar niets is werkelijk uitzichtloos en ieder die Mij recht vanuit zijn hart vraagt om hulp, om steun, om een oplossing, die zal dan ook hulp, steun, een oplossing krijgen. Maar wel, zo als Ik al eerder heb gezegd, op Mijn tijd, wijze en plaats en zoals voor die mens goed is, voor zijn ziel goed is.

Wat kun jij er dan aan bijdragen, vraag je Mij. Zodra je iets kunt bijdragen, laat Ik het je weten, maar het kan ook zijn dat je zijn de bijdrage is of dat Ik je niet zo specifiek nodig heb. Ook kan het zijn dat je niet bemerkt wat en wanneer je iets bijdraagt. Weet dat alles toch uiteindelijk Mijn bijdrage is en dat Ik heus alles overzie en het beste weet. Daarom kun je hoe dan ook het beste loslaten en vertrouwen. Voor bemoediging kun je toch ook altijd in jezelf naar Mij komen. Je wil om te helpen, om het beter te maken of laten worden voor iemand, uit liefde, is goed en heeft zeker zijn uitwerking, want daarmee ben je ook Mij. Vooral liefde ben Ik, ben je liefde dan ben Ik in jou. Dan kun je zeker zijn dat uit die liefde goeds voortkomt. Uit Mij komt alleen goeds voor. Ga zo door, blijf je weg van liefde en vertrouwen gaan, ook al is het je niet altijd direct duidelijk wat de uitwerking zal zijn. Mijn liefde staat borg voor alle mensen en daar kunnen dan ook alle mensen op terugvallen, ook jij! Vergeet dat nooit. En al is het je niet altijd gegeven de uitwerking van Mijn liefde te bemerken, Ik laat je niet staan, Ik vergeet jou niet, Ik vergeet ook je vraag om hulp niet, wees daar zeker van!

Hemels Brood 505

Mijn stroom van liefde is één die nooit opdroogt. Wat je ook doet, wat je ook zegt, waar je ook bent, Mijn stroom van liefde is er altijd. Van die stroom van liefde kun je altijd gevoed worden, gevoed worden in liefde. Ook als je denkt alles verloren te hebben dan nog is Mijn liefde er en kun je deel hebben aan Mijn liefde. Waar jij misschien het idee hebt tekort te schieten, niet meer te kunnen, daar toch is nog altijd Mijn liefde voorradig en kun je uit de Bron in jezelf putten van Mijn liefde, Mijn zachtmoedigheid. Al is er nog zoveel ongeloof, nog zoveel afdwaling, nog zoveel boosheid, oorlog, ziekte, ellende, toch is Mijn liefde voor jullie er nog steeds en stroomt met kracht om alles wat geen liefde is te reinigen en tot liefde te brengen.

Het is een misvatting te denken dat bij zoveel ongeloof, boosheid, oorlog en wat voor narigheid ook, Mijn liefde weg zou zijn. Juist niet, want veel krachtiger is dan Mijn liefde nodig, ook al wordt zij juist in zulke momenten niet direct bemerkt. Weet toch dat, zoals de mens zich in deze wereld gedraagt, zo werkt alles zich uit. En toch is dan alles nog gevat in Mijn liefde. Ik laat niemand vallen, maar Ik laat wel gebeuren wat heil brengt voor de mensen-ziel, ook al is dat iets onaangenaams, ernstig of minder ernstig. En iets onaangenaams wat iemand geheel onterecht treft, wordt hem meer dan goedgemaakt in Mijn hemel, in Mijn liefde. En waar dat wat de mens treft in verband staat met zijn handelen, zal het hem de mogelijkheid tot lering geven  ter verbetering van zijn handelen, waarmee hij dan ook voordeel krijgt in Mijn hemel, in Mijn liefde.

Zo is alles zodanig georganiseerd door Mijn liefde, dat geen mens ook maar ergens werkelijk tekort komt. Wie dat denkt en gelooft, verblindt zichzelf voor het ware zicht en het zal hem een tijdlang moeilijker zijn op Mijn liefde te vertrouwen. Daar is hij vrij in, maar toch zal Ik ook hem met Mijn liefde heel nabij zijn. Zo komt hij in werkelijkheid ook helemaal niets tekort. En zodra zijn blindheid weer in Mijn liefde is opgelost, zal hij zicht hebben op Mijn liefde en zich verheugen, wetend dat Mijn liefde er altijd was, is en blijft!

Hemels Brood 506

Alle mensen ben Ik genadig, werkelijk geen mens hoeft te zeggen, ik ben verstoten door de Vader in de hemel. Toch blijft ook voor alle mensen het doel hetzelfde, dat verandert niet. Maar juist dat is dan ook Mijn genade, dat Ik ieder mens op weg naar zijn doel help. Nu zijn er genoeg mensen die het doel van hun leven niet onderzoeken en puur vanuit zichzelf, voor zichzelf leven of mensen die het steeds uitstellen om het doel van hun leven te onderzoeken. Daar lijkt het of Mijn aanwezigheid, wel of niet, helemaal niet uitmaakt, ze leven er lustig op los en het lijkt hen nog in alles goed te gaan ook, alsof Ik hun losbandige leven ondersteun. Terwijl andere mensen, diep gelovig als zij zijn, hun best doen om te leven naar Mijn woord van liefde en evengoed allerlei moeilijkheden te verwerken krijgen. Wees gerust, want hen is toch het Koninkrijk der hemelen gegeven. Voor hen is de weg bereid die zij weliswaar met de nodige moeite gaan, maar daarmee zullen zij die volhouden toch werkelijk op niet al te lange termijn in Mijn hemelen van liefde worden opgenomen, waar geen traan van angst of verdriet meer vloeit, waar alleen geluk dan nog met hen is.

Van daaruit kunnen zij dan hun medemensen waarnemen die zich overgegeven hebben aan brasserie, werelds genoegen en zien hoe weinig zij daarmee aan waar leven bereikt hebben. Ieder mens is vrij en die vrijheid is de waarborg voor het bewuste bestaan. Als Ik ook maar iemand zou kwalijk nemen dat hij zijn vrijheid gebruikt voor werelds genoegen, zou dat de vrijheid wegnemen. Je bent op weg, met veel andere mensen ben je op weg. Toch zijn er veel meer niet op weg of nauwelijks op weg. Het is genade dat Ik hen laat en toch help, het is genade dat Ik jou op weg help, ook al kom je dan toch moeilijkheden op je pad tegen. Oh, daarin zit vaak nog het meest Mijn liefde voor jou! Daarmee krijg je nog de meeste kans om in liefde te groeien. Op z’n tijd zal dat ook bij die andere mensen gebeuren, ook zij zullen op zeker moment het wereldse de rug toe keren, wees daar zeker van. Want alhoewel het lijkt of zij met alles geheel vrijuit gaan, ben Ik onzichtbaar toch ook op hun pad en begeleid hen toch ook op hun weg. Alleen een beetje anders dan bij jou.

Hemels Brood 507

Waar vind Ik werkelijk getrouwe mensen, die zich helemaal tenvolle op Mij verlaten? Zonder dat zij Mij zien zoals de natuurlijke mens in het materiële gewend is te zien? Het zijn er maar heel weinig zeg Ik je. Maar met de wil om Mij te volgen, het ware verlangen om naar Mijn Woord van liefde te leven, ben Ik al heel blij. Want daarmee kan Ik je verder helpen. Zonder de vrije keuze voor Mij zou Ik je niet kunnen helpen zonder je vrijheid te belemmeren. Ik ben er dan wel voor je, maar jouw keuze – jouw wil is bepalend voor de uitwerking van Mijn liefde en hulp. En zodra het je wil is in volle vrije overtuiging om Mijn liefde te leven, ook al lukt het je nog niet in zijn volheid, zodra kan Ik je verder helpen. Niet dat Ik je anders niet help, maar dan kan Ik je groei in liefde vergroten zonder je vrijheid te belemmeren. Bij iemand wiens keuze nog niet zo overtuigend voor Mijn Woord van liefde is, kan Mijn hulp alleen een voorhouden en tot inzicht brengen zijn, daarbij goed rekening houdend met zijn vrijheid. Maar bij iemand die voor de liefde zoals door Mij bedoeld is gekozen heeft, kan Ik de groei in liefde bevorderen en daarmee zijn weg naar het eeuwige leven korter maken. Ja, je keuzes volgen je na. Daarmee laat je Mij toe in je leven, daarmee geef je Mij gelegenheid in je leven werkzaam te zijn of aan de zijkant toe te laten kijken. En je kunt je wel voorstellen, dat Ik het liefst in je leven werkzaam ben. Niet voor Mij, maar voor jou, voor een waar en gelukkig leven voor jou. En dat geldt voor alle mensen: wie Mij toelaat in zijn leven, laat de zuivere werking van Mijn pure liefde toe in zijn leven en dat zal zeker hele goede vruchten voortbrengen!

Vergeet niet, dat het altijd je vrije overtuiging moet zijn en niet een verstandsmatige keuze kan zijn. Want Ik kan alleen de vrije wil beantwoorden, vanuit het hart, de verstandsmatige keuze is niet de vrije met het hart gemaakte keuze die Ik bedoel. De verstandsmatige keuze heeft altijd nog met overwegingen uit het ego te maken, wat niet de belangeloze liefde nastreeft. En dat steun Ik: het nastreven van belangeloze liefde, in alle vrijheid gekozen.

Hemels Brood 508

Gelukkig zijn. Zijn. Eenvoudig Zijn. Alleen dat al gaat de mens hier moeilijk af. Maar Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn, hoe eenvoudig Mijn leer ook is. Jezelf verloochenen en Mijn Zijn zijn, eenvoudig gezegd, maar moeilijk om te doen. Want het eigen ego trekt en duwt zich steeds weer naar boven, via allerlei slinkse wegen en redenaties. En juist dat ego moet zich dan stil houden, moet afgebroken worden, voor het enig ware zijn. Het lijkt of alleen dat ego in je bestaat, maar dat is niet zo. Je hebt aan je zijn verbonden een vermogen om jezelf bewust te zijn. Dat vermogen is zo gezegd neutraal. Vanuit dat neutrale jezelf bewust zijn, kun je twee kanten uit: als een eigen zijn jezelf het belangrijkste vinden of als een eigen zijn jezelf het minst belangrijk vinden. Daartussen kan een mengeling van beiden ontstaan, doordat het elkaar kan afwisselen. Het is aan jou neutrale jezelf bewuste zijn, om te kiezen tussen die twee kanten. Kies je voor jezelf als belangrijkste, dan maak je daarmee je ego als het ware los van zijn ware zijn, een groter ego is verder los van zijn ware zijn als een kleiner ego. Overigens kun je met een groter ego nog net zo goed in Mijn bestaan geloven als met een kleiner ego of zonder ego. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan hetzelfde bereik hebt als een gelovig iemand met een kleiner ego.

Kies je voor jezelf als minst belangrijkste, dan maak je je ego klein of geheel weg en dan verbindt je je neutrale zelfbewuste zijn met Mij. Daarmee wordt dan je neutrale zelfbewuste zijn een eigen zelfstandig zijn uit Mij, gelijk aan Mij. Het is hier op aarde de bedoeling, dat ieder mens tot het besef en het inzicht  komt om in alle vrijheid ervoor te kiezen geen eigen groot ego op te bouwen, maar de mogelijkheid om een eigen groot ego te zijn, los te laten en zijn neutrale zelfbewuste zijn in overeenstemming te brengen met Mijn Zijn. Het lijkt dat hij zijn eigen zijn daarmee afstaat, maar in werkelijkheid staat hij niet zijn eigen zijn af, maar alleen de mogelijkheid om een eigen zijn te zijn. De keuze zal dan pas hemels worden, als de keuze totaal en definitief in alle vrijheid gemaakt is. Als die keuze defenitief gemaakt is, dan is het tegenovergestelde niet meer nodig. Als je de keuze hebt tussen een bord pap en een stapel boterhammen en je kiest voor de boterhammen, dan heb je de pap niet meer nodig. Alleen als je nog van gedachten wilt veranderen, dan wellicht wel.

Kijk, en daar ligt dan de tijd aan ten grondslag. Want zolang de mens heen en weer gaat met zijn keuzes en nog niet standvastig voor de enige ware juiste richting van leven kiest, krijgt hij tijd om tot bezinning te komen. Hoeveel geduld is van Mij wel nodig, om aan te zien hoe de mens zijn juiste keus even later verwisselt voor de tegenovergestelde keus. En toch laat Ik allen die vrijheid, omdat alleen in die vrijheid het ware leven in een jezelf bewust zijn bereikt kan worden. Vandaar ook, dat je het zelf moet doen, zelf moet bereiken, anders zou je niet vrij zijn, zou je jezelf niet bewust kunnen zijn.

Maar, lief mens, maak je vooral geen zorgen. Want alles, werkelijk alles is heel vast genomen in Mijn oneindig grote liefde en zo geordend dat niemand in dit vrije leven geheel los van Mij is, los van Mijn liefde is en zo geordend dat allen geholpen worden om het ware levensdoel te bereiken en niemand zal in waarheid ook maar iets te kort komen, werkelijk niet. Jullie hebt allen bij voorbaat Mijn overgrote oneindige zorg en liefde, voor eeuwig, ook jij!

Hemels Brood 509

Wat wil je met Mij bespreken? Aarzel toch niet, je kunt, je mag alles met Mij bespreken. Leg het Mij rustig en eerlijk in je hart voor en je zult in je hart een antwoord van Mij ontvangen. Wees dan wel vrij van eigen invulling, zodat je Mijn antwoord kunt bemerken. Want Mijn antwoord komt zacht gefluisterd in je hart en is gemakkelijk met eigen gedachten en wensen overstemt. Dan mis je Mijn antwoord en denkt wellicht dat Ik je niet gehoord heb en je geen antwoord gegeven heb. Maar heus, een eerlijke oprechte vraag in je hart zie Ik altijd en beantwoord Ik ook.

Kun je je misschien voorstellen, dat als je de buurman vraagt je de weg te wijzen en terwijl hij je de weg wijst, schieten je allerlei gedachten te binnen of denk je ineens aan dingen die je nog moet doen, zodat je als de buurman klaar is met zijn uitleg, helemaal niet werkelijk gehoord hebt wat hij gezegd heeft. Dan heeft de buurman nog luid en hardop met je gesproken, maar Mijn spreken is een zacht invloeien van Mijn gedachten in jouw hart en als je dan even niet oplet, als er dan even andere gedachten langs gaan, dan heb je Mijn antwoord gemakkelijk gemist. Begrijp je? Daarom, als je Mij wilt vragen, je bent heel welkom, met alles wat je maar wilt en je hoeft je ook nergens voor te schamen, werkelijk niet. Wat wel nodig is, is oprechtheid en bereidheid om dan ook werkelijk zonder eigen invulling, in stilte naar Mij te luisteren. Met in stilte bedoel Ik dan niet krampachtig alle gedachten tegenhouden want daarmee houd je namelijk ook Mijn invloeien tegen, Ik bedoel dat je even je eigen mening helemaal loslaat, je eigen wensen, je eigen verlangen en dergelijke, kortom, dat je je even losmaakt van eigen invulling en je hart vrij houdt om Mijn invloeiende antwoord te vernemen. Als je dat oprecht doet, zal Ik wat krachtiger Mijn antwoord geven, zodat je het zeker opmerkt!

Hemels Brood 510

Goede gaven. Elke dag schenk Ik jullie goede gaven. En deze goede gaven zijn jullie vrij om naar eigen inzicht te gebruiken. Je kunt ze gebruiken voor eigengewin of om een ander te helpen. Heb je inmiddels ontdekt, dat als je ze voor anderen gebruikt uit liefde, zonder eigenbelang, zij zich dan vermeerderen en dat, wanneer je ze voor eigenbelang gebruikt, het je altijd net niet genoeg is? Ik hoop dat je dat intussen bemerkt hebt, want als je dat bemerkt hebt, zal je keuze in alle vrijheid misschien wat makkelijker loskomen van eigenbelang. Alhoewel, als je om je gaven te vermeerderen ervoor kiest de naaste te helpen, zul je bemerken dat het je gaven toch niet vermeerdert.

Ieder mens is vrij om zijn keuzes te maken en van Mij krijgt iedereen een ruime dosis liefde en kracht. Wat doe jij ermee? In welke situatie je ook bent, je krijgt Mijn liefde en kracht. Die kun je omzetten in ware zegen voor je naaste en daarmee ook voor jezelf. Maar hoe kun je de drang om voor jezelf te kiezen loslaten en uit vrije wil voor de ander kiezen? Dat lukt je alleen als je eerst in jezelf deemoedig wordt, in jezelf toegeeft, dat je het liefst voor jezelf kiest en in jezelf dat ook Mij voorlegt. Dat lukt je dan alleen als je in jezelf deemoedig wordt en Mij laat zien dat je beseft dat je het voor jezelf willen kiezen moeilijk of niet kunt loslaten. Als je dan, in zulk een deemoed, Mij vraagt om je wil om voor jezelf te kiezen los te maken en de kracht te krijgen om voor de ander te kiezen, dan voel je de bevrijding van je zelfgerichte ego veranderen in liefde voor de ander en weet je ineens dat je om jezelf ook geen zorgen hoeft te hebben, omdat Ik de volle zorg voor jou heb en je in alles nabij ben, zodat je je zonder zorgen om jezelf in liefde naar je naaste kunt keren, uit vrije wil. Alles kan Ik je geven, alles geef Ik je, maar er is één ding wat Ik je niet kan geven, wat je alleen zelf kunt doen, omdat je anders niet vrij en zelfstandig zou kunnen zijn, en dat is deemoed, in deemoed je ware zijn erkennen, erkennen dat je alles van Mij hebt en door Mij. Want alleen dan kun je loskomen van zelfgericht zijn, dan kun je Mijn liefde zijn en ook zelf vrij zijn!

Hemels Brood 511

Waarom willen veel mensen het liefst hun eigen weg gaan en niet Mijn weg? Omdat zij denken dat zij met het gaan van Mijn weg hun vrijheid inleveren. Maar Ik vraag niemand om Mijn weg gedwongen te gaan. Ik bied alleen iedereen Mijn weg aan en laat alleen iedereen zien wat Mijn weg gaan betekent en brengt. Dan is het ieders eigen vrije keus om die weg te gaan. Op het moment dat iemand Mijn weg kiest te gaan om er zelf beter van te worden, om redenen voor zichzelf, gaat Mijn weg hem eerder benauwen dan dat het hem baat. En wie krijgt de schuld? Ik. Ineens heb Ik dan niet de juiste weg geboden. Maar weet je, Ik heb wel de juiste weg geboden, alleen diegene gaat die weg niet uit de juiste intenties, niet werkelijk vrij uit het hart gekozen. En dat is deel van Mijn weg gaan, dat je hem vrij gekozen uit je hart gaat. Kijk, en dan lever je dus helemaal je vrijheid niet in. En kijk, dan krijg je in alle vrijheid alles wat met het gaan van die weg samenhangt.

In het begin is datgene wat op die wegkomt misschien niet zo aangenaam, omdat er eerst vaak nog veel onreinheid aan degene die voor Mijn weg gekozen heeft kleeft. Het begin van die weg is dan zeker zuiverend. En kijk, alweer kan iemand dat benauwen. En alweer, wie krijgt de schuld? Ik. Terwijl het van Mij uit juist liefde is om diegene te reinigen zodat hij ook de rest van de weg in alle vrijheid blijmoedig kan gaan. Ook zou diegene niet ver op Mijn weg komen als hij niet van zijn onreinheid gezuiverd zou worden. Met die onreinheid bedoelde Ik dan, misvattingen, nog eigengerichtheden, nog eigenbelang, nog ongeduld, e.d. Want iemand kan wel diep Mijn bestaan voelen en geloven, Mij bidden en vertrouwen en daarmee vrijwillig ervoor kiezen Mijn weg te willen gaan, maar dat wil nog niet zeggen, dat hij in alles al volkomen liefde en barmhartigheid is, zoals die weg gaan uiteindelijk betekent en zoals om die weg te gaan belangrijk en nodig is. Daarom, met Mijn weg gaan verlies je niet je vrijheid, maar als het goed gaat wel je onreinheid, je wordt gezuiverd en kunt dan uiteindelijk steeds reiner Mijn weg werkelijk gaan.

Hemels Brood 512

Goede daden volgen je na. De keuzes die je in je leven maakt hebben hun betekenis voor je leven. Hoe jij met het leven omgaat, zo gaat het leven met jou om. Niet om je te beleren, maar om je te leren, om je verder te brengen op je pad van liefde. Je bent vrij om te kiezen en in die vrijheid zul je ook leven, zonder straf voor je vrije keuzen, anders zou je niet waarlijk vrij zijn. Begrijp dat verschil goed, nooit is het de bedoeling je ergens te dwingen tot deze of gene keus. Als Ik zeg dat je vrij bent, dan ben je ook vrij. Je hart, je verstand, in alles ben je vrij! Als je wilt kiezen voor liefde, dan wil Ik je wel laten weten, wat wel en wat geen liefde is. Hoe kan Ik je laten weten wat de aard van je weg op aarde is. Wat die ook is, je kunt hem niet met het verstand gaan, alleen met het hart. Met het verstand kom je hoe dan ook op een andere weg uit. Je kunt de weg, die je met het hart zou moeten gaan, met het verstand proberen te gaan, maar het zou niet het hart zijn wat je leidt. Daarom kun je nog beter het zelfgerichte hart volgen dan te denken dat je met het verstand dezelfde weg als met het hart kunt volgen, want als je dat doet kom je helemaal ergens anders uit. Ook jijzelf kunt met je verstand je hart niet dwingen. Wees daarom liever vrij en geniet.

Als je het hart vrij wilt maken van zelfgerichtheid, kom dan in deemoed naar Mij toe en Ik zal je helpen. Maar alweer, doe dat niet uit verstandelijke overwegingen, want dat zal je niet baten. Alleen in het hart kan het leven groeien, daar ontstaat het ware leven en daar kan het ware leven groeien. Ik ga niet zeggen dat zelfgerichtheid goed is, maar in de groei gezien kan het ook niet altijd als slecht betracht worden. Ieder maakt zijn stappen en niemand hoeft ineens volmaakt te zijn. Stuit je op een stukje onvolmaaktheid, in de groei gezien wordt het toch wel meegenomen naar volmaaktheid. Alles op z’n tijd, alles op zijn plaats, alles naar zijn aard. Ga je weg in vrijheid en heb zoveel mogelijk mensen lief, heb Mij lief.

Hemels Brood 513

Wie niet waagt, die niet wint. Je komt niet in Mijn rijk door stil op een stoel te blijven zitten en op Mij te vertrouwen, dat het alles wel goed komt. Ja, op Mij vertrouwen is heel belangrijk, maar daarbij wel werkzaam zijn. Wat bedoel Ik daar dan precies mee? Kijk, als je daadwerkelijk op Mij vertrouwt, dan handel je zoveel je kunt naar het doen van liefde en alles wat je doet wordt dan door Mij zo gestuurd dat het goed komt. Anders gezegd, al je handelen uit liefde wordt door Mij gezegend. En voor al het overige krijg je Mijn hulp om tot inzicht te komen en ook dat stukje bij beetje om te zetten in handelen uit ware liefde. Daar vraag Ik dan je vertrouwen in Mij. Mijn hemel bereik je namelijk niet anders dan door te handelen uit liefde, ware belangeloze liefde en als je op een stoel gaat zitten wachten om op Mij te vertrouwen, komt het niet tot handelen. Niet tot een verkeerd handelen, dat is waar, maar ook niet tot goed handelen.

Zie je, dan is het maar beter om hoe dan ook te handelen. Is het het juiste handelen, dan wordt het door Mij ruimschoots gezegend, is het niet het juiste handelen naar ware liefde, dan word je door Mij geholpen om tot inzicht te komen en tot het juiste handelen uit ware liefde te komen. Maar als je gaat zitten wachten, dan gebeurt er niets. Wees niet bang om fouten te maken. Wees niet bang om een vrij mens te zijn. Ik heb je hoe dan ook lief, vergeet dat toch nooit. En Ik zie je niet naar je zonden, naar je boosheden, je ongeduld. Schrik er niet van en val jezelf niet te hard. Want daar heb je meer last van dan ooit van Mijn liefdevolle lering. Begrijp je, dat in beweging blijven, ook al is het nog (lang) niet allemaal naar ware liefde, beter is dan stil te gaan afwachten en vertrouwen en verder niets te doen, opdat je maar niets fout doet en opdat je Mij het volle vertrouwen geeft?

Geef Mij je volle vertrouwen, maar blijf bezig, blijf voortgaan op je weg. Probeer Mij niet te vergeten in je handelen, daarmee houd je Mij levend in jezelf en wordt je handelen meer en meer ware liefde, zodat je weg naar het hemelse korter en korter wordt tot je helemaal hemels bent en volkomen werkzaam in liefde en geluk. Blijf werkzaam en heb vertrouwen!

Hemels Brood 514

Goede zin, een goed humeur is nodig voor je welzijn. Zodra je goede zin wegzakt, je humeur niet goed meer is, is er iets mis met je vertrouwen op Mij. Dan zijn er dingen die je niet aanstaan en dat heeft er dan meestal mee te maken dat je of niet genoeg liefde hebt om het onvermogen van de ander te dragen of je hebt andere verwachtingen gehad die je ego beter vond of je kunt niet accepteren de minste te zijn en af te wachten wat Mijn liefde je brengt. Dat laatste vraagt ook geduld, dus kan het ook nog gebrek aan geduld zijn. Ja, het leven zit complex in elkaar, althans als de mens zich niet aan Mijn eenvoudige levensleer houd: elkaar zonder voorbehoud en zonder eigenbelang liefhebben.

Ja, dat is een eenvoudige levensbasis, maar het uitvoeren van deze levensbasis wordt heel moeilijk ervaren zodra er een sterke eigen behoefte, eigen verlangen is ontstaan, dan is het allemaal zo eenvoudig niet meer. En zolang er in volle vrijheid voor het eigenbelang wordt gekozen, staat de heilende werking van belangeloos kiezen voor liefde, stil. Want je kunt niet en voor jezelf kiezen en de werking van belangeloze liefde krijgen. Zwart is niet ineens wit en links is niet ineens rechts. Dat zijn allemaal vaststaande gegevens. Kijk, en dat is nou materie: de zo vaststaande gegevens. En dat is geest: de levensgegevens die je niet ziet. Misschien nog een verduidelijking: het materiële is niet het leven zelf, de vaststaande gegevens verander je niet. Je intentie is het leven en je intentie, je motivatie, kun je veranderen tot het ware leven. Leven is niet het materiële, het vaststaande. Leven is hoe je ermee omgaat en tot leven komen is tot de juiste manier van ermee omgaan komen, tot belangeloze liefde komen, alles in de volle vrijheid van keuze. Niet onder dwang, vrijheid is zonder dwang, ook zonder eigen opgelegde dwang. Laat eerst de dwang eens weg en kijk dan wat overblijft uit het hart en doe dat!

Hemels Brood 515

Luisteren, werkelijk luisteren is voor de meeste mensen nog een moeilijke opgave. Werkelijk goed luisteren, vraagt namelijk een zelf volkomen stil zijn, eigen denken loslaten, eigen willen, eigen verlangens loslaten en vrij zijn om op te nemen wat de ander zegt. Sommige mensen kunnen wel eventjes luisteren, maar al gauw worden de gedachten weer gevuld met eigen behoeften of herinneringen aan iets wat zij zelf belangrijk vinden of meegemaakt hebben. De aandacht verslapt en het ware luisteren vervaagd. Zo gaat het ook met het luisteren naar Mij. Hoe kan Ik je bereiken als je niet kunt luisteren? Ik kan je in alle vrijheid niet dwingen te luisteren en toch zou het je in een heleboel opzichten helpen als je kon luisteren. De vogels fluisteren hun verhaal, de bloemen en planten, de aarde, de dieren, de mensen, allen hebben je iets te zeggen, allen hebben elkaar iets te zeggen. Allen spreken, maar niemand hoort als hij niet luistert

Ik heb jullie veel te zeggen, het komt niet over, als je niet luistert. Voor luisteren is het nodig je aandacht actief te richten op degene die spreekt en de aandacht voor jezelf los te laten. Dat het luisteren werkelijk zo moeilijk gaat bij mensen heeft er dan ook mee te maken dat de meeste mensen volkomen in zichzelf opgaan en geen ruimte hebben voor de noden en behoeften van een ander. Voel je je zelf niet beluisterd? Luister je zelf wel? Want zelf beluisterd worden, hangt nauw samen met luisteren naar de ander. Sterker nog, je luistert helemaal niet naar jezelf als je niet eerst naar de ander luistert. Dat klinkt misschien vreemd, maar de ander maakt deel uit van het kader waarin je leeft, de mogelijkheden, de wensen, de behoeften van de ander bepalen mee wat voor jou van belang is.

Zonder de ander ben je niet, kun je niet volledig zijn. Jullie zijn samen, om samen te leven. Daarom is het belangrijk om naar elkaar te luisteren, als je ook jezelf wilt horen. En tot slot, als je de ander goed wilt verstaan, heb je Mij nodig om je te vertellen hoe alles bedoeld is en met elkaar in verband staat. Genoeg reden om eens werkelijk te gaan luisteren?!

Hemels Brood 516

Ik ben het leven. Niets leeft zonder Mij. In jou ben Ik, in Mij ben jij. Dit beseffen in jezelf, het besef van Mij in jezelf en jou in Mij, wordt belemmerd door eigenbelang, door eigengerichte liefde en eigengericht willen. Dit beseffen in jezelf wie je bent, wie Ik ben, hoe wij samen zijn, is bij veel mensen wel heel ver weggezakt, in hun waan om zelf te zijn en zelf te leven, ook omdat zij geen of nauwelijks meer liefde voor de ander hebben. Hoe kun je Mij bemerken, voelen, als je alleen oog hebt voor van alles wat Ik niet ben. Daar pas Ik niet in en daar kan een mens dan ook niet in geloven. Het besef van Mijn bestaan en het bestaan van jezelf, komt met de liefde, met het handelen naar liefde, belangeloze liefde. Het besef van Mijn bestaan, van het ware bestaan, komt het helderst in de deemoedige liefde voor anderen, in de eenvoud van het hart stroomt het zuiverste water en wordt Mijn bestaan, het ware bestaan van allen het helderst beseft en bemerkt.

Maar, de mens is bedoeld dit als een zelfstandig zelfbewust mens te zijn en te beseffen en dat brengt met zich mee, dat er eerst een weg moet worden afgelegd om uit eigen groei tot waar leven te komen, uit eigen werken. En iedereen is vrij om daarin te kiezen. Werken van liefde en deemoed bespoedigen de groei naar volkomen waar leven, bespoedigen de groei naar Mij. Werken voor eigen genoegen, eigen verlangen, eigen welzijn, roem macht en geld, vertragen de groei naar waarlijk leven, vertragen de groei naar Mij. Toch blijft iedereen vrij om zijn keuze te maken en toch blijf Ik in liefde alle mensen nabij, Kijk Ik BEN alle mensen, alle mensen zijn Mij. Hoe kan Ik dan ergens anders zijn, dan in en bij jullie?! Het is alleen je idee een eigen zijn te zijn, wat je van Mij scheidt, maar in werkelijkheid is dat fictief, je bent altijd toch Mijn Zijn en niet werkelijk van Mij gescheiden. Het is aan jou de keus om vrij en zelfstandig Mij te zijn. Zodra je dat waarlijk standvastig kiest, zul je ook steeds meer van Mij beseffen en begrijpen.

Hemels Brood 517

Elke ziel heeft zijn eigen oorsprong. Mijn Zijn is omvangrijk en elke ziel heeft zijn oorsprong in Mij, maar ieder een eigen, daarmee ook een eigen karakter, eigen specifieke talenten. En daarmee samen-hangend is het voor iedereen weer anders om hier op aarde te zijn. Want samenhangend met eenieders oorsprong en talenten heeft ieder hier een bepaalde taak en daarmee een bepaalde levensweg te gaan, waarmee ieder zelf dat te bereiken heeft wat hier op aarde het doel van zijn bestaan is. En zo heeft ieder daarvoor dan ook weer andere mogelijkheden gekregen die ook weer nauw samenhangen met zijn ziele-oorsprong en talenten. Maar ook heeft ieder een verschillend karakter en daarmee samenhangend een aantal karaktertrekken te overwinnen om tot een volmaakt leven te komen, waarbij dan die bepaalde karaktertrekken tot volmaaktheid in ware liefde zijn uitgegroeid.

Zo kan iemand van oorsprong gemoedelijk zijn en in zijn karakter lui, wat in zekere zin daarmee correspondeert. Hier is het dan deels zijn talent om niet zo snel boos te worden, maar hij zal zijn luie karakter moeten overwinnen om tot de ware liefde en daarmee de bereidheid tot dienstverlening aan zijn medemens te komen voor zijn vervolmaking in ware liefde. De weg die hij hier op aarde gaat, heeft dan veel te maken met het behalen van die overwinning. Dit is maar één aspect, één voorbeeld. In werkelijkheid heeft een ziel meer verschillende karaktertrekken die, in verband met zijn oorsprong staande, hier overwonnen moeten worden. Daarvoor is inzicht en zelfkennis nodig, die allen, op hun weg hier op aarde, zelf kunnen verwerven. Voor iedere ziel is een passende levensweg hier mogelijk, zodat hij passende inzichten voor zijn levenstaak en levensdoel kan verwerven. Daarom is geen mens gelijk, geen levensweg is gelijk en geen karakter is gelijk. Wel zijn er groepen mensen die een ongeveer gelijke oorsprong hebben. En er zijn groepen mensen die een ongeveer gelijke taak hebben. Het totale levensdoel is voor allen gelijk: leven uit eigen vrije wil in totale vrije ware liefde, belangeloos dienstbaar aan elkaar. En daarin heeft dan ieder zijn eigen taak, zijn eigen plaats. Je met elkaar  vergelijken gaat dan ook niet op! Want ieder vormt als het ware apart van elkaar een schakel waarmee allen tesamen                één zijn: Mij!

Hemels Brood 518

Net zoals de dagelijkse dingen gewoon doorgaan, zo gaat Mijn liefde voor jullie allen gewoon door. Alhoewel, gewoon, wat is gewoon. Dat je leeft is gewoon, de dagelijkse dingen zijn gewoon, maar ben Ik ook gewoon? Omdat Ik niet steeds letterlijk gezien wordt zoals al het natuurlijke, ben Ik voor veel mensen niet gewoon, maar een uitzondering. En zo, als uitzondering, is niet iedereen, of lang niet iedereen, van Mijn bestaan overtuigd en ook weet of beseft lang niet iedereen hoe en wat Ik ben. Het moeilijkste is het dan, om in het natuurlijke leven, het geestelijke op te merken en te begrijpen. Moeilijk is het dan, om juist dat onzichtbare geestelijke leven, als het ware leven aan te nemen, tegenover het zichtbaar natuurlijke schijnleven. Toch, wie in alle eerlijkheid kijkt en voelt, die zal zeker in zichzelf wel beseffen en begrijpen hoe en wat het ware leven is en hoe en waar Ik ben. Daarbij is de volle waarheid heel belangrijk, een totale eerlijkheid is de grondslag van het besef van het ware bestaan.

Ook al heeft de ander die waarheid in zich nog niet, als jezelf in volkomen waarheid blijft, kun je toch eerder het geestelijke leven en zijn ware grond gaan beseffen en begrijpen. Het blijft dan altijd nog de eigen keuze om het ware leven ook te leven zoals het bedoeld is: uit belangeloze liefde handelen voor het welzijn van de naaste. En daarbij is ieder ander je naaste. Verwar alleen naastenliefde niet, met het de ander naar zijn zin maken. Want dat zou betekenen, dat je iedereen zou moeten steunen in welke wereldse gril dan ook en dat wordt hiermee echt niet bedoeld. Om dat goed te begrijpen, wat die ware liefde dan werkelijk is, is het belangrijk dat je in waarheid tot jezelf komt en in alle waarheid leeft, in contact met Mij in jezelf. Als je zo belangeloos het welzijn van de naaste nastreeft, wordt je geest verlicht en weet je innerlijk precies hoe te handelen, zonder het wereldse te steunen en toch de ander te helpen.

Hemels Brood 519

Hoe bevrijd jij je uit de gevangenis van je misvattingen? Dat is niet zo gemakkelijk, want de muren van je gevangenis zijn heel dik. Dat wil zeggen, de overtuiging dat je de juiste opvattingen hebt, is heel groot. En zolang je zo’n sterke overtuiging hebt, dat je opvattingen juist zijn, ben je niet bereid om ze nog eens heel kritisch te bekijken en zonodig te veranderen. Het lijkt  dan of de benauwende situaties om je heen niets met jou te maken hebben en ontstaan door anderen, door hun fouten en misvattingen, die jij dan maar moet accepteren en dragen. Maar, in werkelijkheid zijn die gebeurtenissen de mogelijk-heden voor jou om uit je gevangenis te komen, de mogelijkheden om tot inzicht te komen. Door de situaties om je heen kun je tot besef komen.

Terwijl je zoekt naar oplossingen om je situatie te verbeteren en uit de benauwing ervan te komen, kun je tot inzicht en besef komen over jezelf, je motivaties van handelen en daarmee tot andere, betere opvattingen. Daarmee breek je dan de muren van je gevangenis af en zo komt er licht door de afgebroken muren. Een goede methode om deze dikke muren af te breken is de waarheid in jezelf te volgen. Niet de waarheid die je altijd geleerd gekregen hebt en vast van overtuiging aangenomen hebt, uit boekjes of van mensen in de naaste omgeving, maar de waarheid in jezelf, die je kunt vinden door al het eerder als waarheid geleerde los te laten. Zo kun je je bevrijden uit je gevangenis.

En geloof Me, ieder mens zit voor een zeker deel van zijn bestaan nog in één of andere gevangenis. Dat ligt er aan, welke vaste overtuigingen je hebt die niets met Mijn ware boodschap van liefde en waarheid te maken hebben.

Durf jij het aan die dikke muren te slopen? Het zal misschien niet eenvoudig zijn, want de meeste dikke muren zijn al zo oud en men is er zo aan gewend, dat het een bescherming lijkt te geven voor allerlei onaangenaams erbuiten. Maar buiten die muren van je gevangenis is vrijheid! En die vrijheid heb je nodig om tot ware liefde te komen uit eigen vrije wil. Ja, juist die vrije wil heb je nodig om zelf te kiezen. Elke keuze die je maakt en niet uit eigen vrije wil is, die brengt je niet dichter bij Mijn Rijk. Want in Mijn Rijk is iedereen vrij, niemand is er gevangen of wordt er gevangen gezet. Het gaat daar dan ook niet om allerlei opvattingen over van alles en nog wat, het gaat er daarom, dat de mens uit vrije wil naar belangeloze liefde leeft. De ander in zijn vrijheid latend en helpend naar diezelfde vrije belangeloze liefde.

Wil je daar heen en heb je hulp nodig om de dikke muren van je gevangenis af te breken, ben je bereid om al je aangeleerde opvattingen los te laten, al je vooroordelen los te laten, ook al heb je het idee dat je weinig vooroordelen hebt, niet echt in de gevangenis zit, kom bij Mij en laten we samen kijken of je in een gevangenis zit, of je vooroordelen hebt. Met Mij kijk je in jezelf naar waarheid en liefde, Ik laat binnen die gevangenismuren van je een helder licht schijnen zodat je gaat ontdekken, waar je werkelijk bent en hoe je daar waarlijk uit kunt komen. Als je wilt. Want je bent ook in die gevangenis vrij om er te blijven. Ik zal je nooit dwingen, Ik sta alleen klaar om je te helpen, als je wilt.

Hemels Brood 520

Erkennen, als je in jezelf kunt erkennen, dat jezelf, uit jezelf, niets kunt, dan zeg Ik je, dat je alles kunt. Alles kun je, alleen niet uit jezelf, maar uit Mij. Zolang je nog ergens denkt te leven uit eigen bestaan, uit eigen verdienste, is de ware levensstroom uit Mij nog niet volledig door jou aangenomen. Zolang die ware levensstroom uit Mij nog niet door jou in nederigheid volledig is aangenomen, bestaan er nog onvolledigheden in je bestaan en in je kunnen. Maar wees niet bang dat Ik je daarom afwijs of dat je je mogelijkheden om tot het ware bestaan te komen daarmee verspeelt. Want Ik ben en blijf een liefhebbende God en Vader die de mogelijkheid om tot het ware leven te komen voor iedereen open houdt. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook voor zichzelf die weg open houdt.

De afdwalingen van de juiste weg zijn meer dan talrijk en gaan zover, dat, hoewel van Mijn kant de mogelijkheid er altijd nog wel is, het vanuit de mens gezien welhaast niet meer te verwachten is dat hij zich ooit nog bewust wordt van zijn afdwaling of Mij ooit nog in waarheid gaat zoeken. Kortom, zijn weg blijft, als het alleen aan die mens ligt, hem van Mij verwijderen en daarmee van het ware leven. Hoe kan Ik dan die mens nog redden van een totale afdwaling? Voor de mens lijkt dat onmogelijk, vanuit de mens gezien is dat ook onmogelijk, maar voor Mij zijn alle dingen mogelijk.

Maar dat wat dan nodig is, om een totale afdwaling te voorkomen, is niet bepaald aangenaam voor die mens en voor de doorsnee mens ook niet te begrijpen. Hoe verder een mens van zijn ware bestaan uit Mij is afgedwaald, des te minder begrijpt hij van het Goddelijk ware leven, des te minder begrijpt hij van wat in en om hem gebeurt. Toch wil Ik ook die mens redden en tot het ware leven wekken. En dat zal Ik ook zeker doen, op Mijn manier. Heb geen angst, want wat er ook voor diegene gebeurt, het is altijd nog Mijn liefde. En met die liefde omarm Ik jou en allen die niet zover zijn afgedwaald. Daarom kun je Mij ook al duidelijker in jezelf voelen en ervaren, als je wilt.

Hemels Brood 521

Elke dag is een bijzondere dag. Want elke dag brengt je dichter bij Mij. Hoe groot de omweg ook is die je maakt, je komt hoe dan ook dichter bij Mij. Niets kan uiteindelijk tussen jou en Mij blijven bestaan. Al het schijnbare, alles wat niet het ware leven is, lost uiteindelijk op in het niets en het enige ware leven uit Mij blijft dan over. Maar voor dat het zover is, zal er nog veel gebeuren waardoor het schijnbare materiële wereldse oplost in het niets en het enige ware geestelijke leven overblijft en volkomen zichtbaar en begrijpelijk wordt.

Wat is dan dat oplossen van het  materiële schijnbare leven? Dat is, dat je tot onderscheid komt en tot inzicht over het ware geestelijke leven. Als je bijvoorbeeld eerst denkt dat iets van plastic is en je komt tot besef dat het van glas is, dan was je eerste besef een schijnbare waarheid, het inzicht dat het van glas is, is dan het ware besef. Je zult, als je eenmaal zeker weet dat iets van glas is, nooit meer denken dat het van plastic is. Zo is dan het schijnbare opgelost in het niets, wat het ook was: het was niet van plastic, ook al dacht jij korte (of langere) tijd van wel. Kijk, en zo zijn er veel misvattingen bij mensen over wat zo of zo is, maar wat in alle werkelijkheid niet is zoals zij denken.

Pas als de mens ten volle de waarheid gaat beseffen, lost al het niet-ware op in het niets wat het eigenlijk al was, maar wat nog niet zo gezien werd. En als dat dan eenmaal ingezien wordt, wat wel en wat geen waarheid van leven is, dan komt het onware niet meer terug, net zoals wanneer je ontdekt hebt dat iets van glas is, je nooit meer zult denken dat het van plastic is. Met alles wat er gebeurt help Ik je tot steeds beter en dieper inzicht in waarlijk leven! Zo kom je steeds een stapje dichter bij Mij. De een wat sneller dan de ander, omdat hij al wat meer uit liefde kan handelen. Maar voor iedereen geldt, dat elke dag een bijzondere dag is, want elke dag brengt je dichter bij Mij!

Hemels Brood 522

Wil je met Mij samenzijn,  kom dan elke dag, kom elk moment van de dag bij Mij en voel Mij in jezelf. Zo kun je steeds met Mij samen zijn en Mijn liefde voor jou en iedereen voelen en uitdragen. Want Mijn liefde is er voor iedereen en iedereen kan die in zichzelf voelen, als hij wil. Dat laatste is heel belangrijk: als hij wil. Als de mens wil, werkelijk wil, kan hij Mij in zich voelen, in zich ontmoeten. Geen mens is daar te zondig voor! Alleen op het moment dat hij Mij wil ontmoeten, is het nodig dat hij ook oprecht en eerlijk Mij wil ontmoeten. Ik heb geen voorspraak nodig van wie dan ook om jou in jezelf te ontmoeten, voor niemand heb Ik voorspraak nodig. Ik kan zelf in ieder mens zien wanneer hij oprecht Mij zoekt en met Mij wil spreken. Dat hoef Ik werkelijk niet via een door mensen heilig verklaarde mens te vernemen.

Juist de eigen oprechte wens om Mij te ontmoeten, kan de deur tussen ons al open zetten en Ikzelf kom je tegemoet, zonder enig tussen-persoon. Waarom zou Ik een tussenpersoon nodig hebben? Om je zonden? Die heb Ik allen al lang gezien en vergeven. Mijn zacht-moedigheid hangt niet samen met welk persoon of tussenpersoon ook, Ik ben die Ik ben van eeuwigheid aan, de enige ware heilige en de enige ware zachtmoedige, uit Mijzelf, uit niemand anders. En Mijn zachtmoedigheid heeft geen voorspraak nodig.

Alleen eigen ware oprechtheid om Mij te willen ontmoeten, om met Mij te willen spreken is genoeg. Niemand hoeft bang te zijn voor Mij, niemand hoeft een gesprek met Mij te vrezen, zolang je eerlijk en oprecht naar Mij toe komt. Want Ik ben waarlijk volkomen zacht-moedig, barmhartig en Ik zie niemand naar zijn tekorten in liefde, wat de eigenlijke zonde is. Ik help de tekorten aan liefde aan te vullen. Ik help iedereen de juiste weg te vinden, zonder voorspraak, uit liefde. Kom, Ik wacht op je, om je te ontmoeten, als je wilt!

Hemels Brood 523

Ik wil jullie nogmaals Mijn liefde voor jullie allen duidelijk maken en de liefde die jullie zelf eigenlijk zijn. Het enige ware zijn is liefde, belangeloze wijze liefde. Het is zo belangrijk dat jullie tot dat besef komen om tot het ware leven te komen. Belangrijk, omdat al het andere geen waarlijk leven is en al dat andere draagt de mogelijkheid van kommer en kwel met zich mee. Want er zijn hier 2 mogelijkheden: leven of dood: liefde of geen liefde. Alles wat uit liefde voortkomt, liefde is, liefde geeft, is leven, al het tegenovergestelde van liefde is dood.

Van oorsprong aan hebben jullie het leven in je, maar tegelijkertijd ook de vrije keus om het tegenovergestelde te kiezen. Ik ben volledig liefde, wijsheid, zachtmoedigheid, nergens ben Ik het tegenovergestelde van Mijn ware Zijn, Mijn Zijn is Leven. Al het tegenovergestelde ben Ik niet, is er alleen schijnbaar voor jullie, om een eigen keus te maken. Begrijp je dan dat Ik alleen maar liefde kan zijn? Hoe je het ook bekijkt, wat er ook gebeurt, Mijn liefde wijkt niet van je zij, Mijn liefde wijkt van niemand. Maar nog zeggen mensen dat ongemak en onprettige gebeurtenissen van Mijn bestraffende hand komen. Toch niet, alles wat van Mij komt is liefde, ware zuivere wijze liefde. Is het moeilijk voor je, om dat als het enig ware aan te nemen? Ja, door de blindheid van het wereldse is het voor de meeste mensen moeilijk om aan te nemen dat Ik alleen liefde ben, ware wijze liefde, voor iedereen.

Alles heeft een oorzaak en die oorzaak ligt dan toch zeker bij de Schepper, die alles gemaakt heeft, dat is toch logisch? Dat zou het zijn, als de mens geen vrije wil, geen vrije keus van leven had. Maar dat heeft de mens wel en hij vergeet voor het gemak maar even dat hij die vrije keus heeft. Terwijl hij juist in die vrije keus zijn eigen weg en alles wat hij meemaakt, bepaalt, hoewel door Mij toch nog zo geleid, dat het hem alleen goed, waar leven, ware liefde brengt. Maar wie geeft dat toe, dat alles wat er is met zijn eigen levensinstelling te maken heeft, met zijn eigen vrije keuzes? Wie is al zo deemoedig, dat hij het verschil ziet tussen eigen gerichte keuzes en de keuze voor  belangeloze liefde, volkomen belangeloze liefde?

Toch, alles wat gebeurt is Mijn liefde, belangeloos en voor jullie allemaal en zo zal zij blijven en jullie allen redden voor het eeuwige leven, jullie allen tot inzicht brengen over het ware enige echte eeuwige leven. Door alles wat er op jullie pad komt en dat is dan tevens ook Mijn liefde. Soms door jullie als zachtmoedig ervaren, soms als hard en onaangenaam. Maar steeds is het toch Mijn eeuwige enige ware wijze liefde die jullie behoedt en je veilig thuis brengt in het enige ware leven wat je bent: belangeloze wijze liefde!

Hemels Brood 524

De goede gaven van de mens is hulp aan elkaar in liefde, zonder eigenbelang. Maar hoe moeilijk is het om in een wereld waar het streven naar eigen welzijn, geld, roem en macht als de normaalste zaak wordt beschouwd, ja, waar dat zelfs iedereen van jongsaf aan wordt voorgehouden als de beste waarborg voor een aangenaam leven. Dat wat de mens klein en onbelangrijk voorkomt, heeft geen waarde voor het leven, iets zijn, gezien worden, erkend worden, dat wordt gezien als een bestaansrecht waar je voor mag vechten. In die sferen is het moeilijk om zonder enig eigenbelang anderen te helpen en eenvoudig te zijn. Dat wordt door velen niet begrepen en overstemd door eigengewin en blindheid voor het ware leven.

Dan is het niet gemakkelijk om in ware eenvoud afstand te doen van een gewaardeerde plaats in de samenleving en zonder enige bekendheid of roem toch belangeloos in liefde voor anderen daar te zijn. En toch is dat de enige weg die tot het ware leven leidt. Toch is dat het enige ware leven. Daarmee win je geen macht, geen roem, geen geld, geen eigengericht welzijn, maar daarmee win je wel het enige ware leven. Maar wie beseft eigenlijk in zijn afdwaling wat het enige ware leven werkelijk is? Het streven is er om gelukkig te willen zijn, maar wie beseft er al dat alleen het ware leven dit alom gewenste ware geluk brengt?

Nog steeds zoeken de meeste mensen het geluk op de wereldse wegen van eigengewin en eigenliefde en nog steeds beseffen zij niet dat daar juist het tegenovergestelde van geluk loert, dat zij hun ware geluk inleveren voor surrogaat, wat nooit en te nimmer het ware geluk kan zijn. Maar jij, die dat al enigszins begint te beseffen, houd vol, zet door, blijf die enig ware weg gaan, want je helpt er zovelen mee, ook al merk je dat misschien niet direct, toch dringt jouw belangeloze liefde voor je naaste diep door in de oneindigheid en draagt zo velen van hen, die de weg naar belangeloze liefde nog niet zoeken, nog niet gevonden hebben. Ook al struikel je nog hier en daar, sta op, laat je niet ontmoedigen, Ik ga naast je, Mijn engelen gaan naast je, ga door, want de weg die je gekozen hebt is goed, is de enige ware weg ten leven, voor jou en voor allen met jou.

Gezegend ben jij die de weg gaat van belangeloze liefde en daar geen roem, geen macht, geen geld voor verwacht. De hemelen zijn je gegeven, de engelen volgen je behulpzaam op je weg, Mijn armen zijn vast om je heen. Laat je niet verontrusten door wapengekletter van liefdeloos eigengewin om je heen. Er zijn er niet velen die de weg kiezen die jij kiest, die belangeloos uit liefde omzien naar de armen die meegezogen dreigen te raken in de woede van het wereldse eigengewin. Hen en vele anderen help je en breng je zo op weg naar het ware bestaan. Daarom, laat je nergens door ontmoedigen, houd vast aan je belangeloze liefde. Je bent gezegend en geliefd, al is het niet door de wereld. Maar wereld en eigenliefde vergaat en ware liefde zal toch eens voor allen het enige ware leven brengen, zoals het dat nu al voor jou doet. Mijn zegen is met je.

Hemels Brood 525

Van waar je aarzeling? Twijfel je aan je eigen goede bedoelingen of twijfel je aan Mijn goede bedoelingen? Als jij het misschien niet in alles nog volkomen eerlijk en oprecht goed bedoelt, Ik wel. Nergens is bij Mij iets anders dan goede bedoelingen die in alle liefde ook goed voor jullie uitwerken. Ook al zijn jouw bedoelingen misschien nog niet in alles zuivere ware liefde. Voel je je daarom misschien soms mistroostig? Je mag hier leren en terwijl je leert ben je nog niet volkomen, dat is dan nog niet anders. Maar je streven is toch ware liefde, dan zijn daar toch al je goede bedoelingen? Wellicht komt het nog niet in al je daden tot werkelijkheid, misschien erger jij je nog wel eens over ongemakken die op je pad komen, over mensen die nog geen ware liefde leven en er ook niet naar lijken te zoeken.

Of misschien erger jij je juist aan die mens, die de mondvol heeft van liefde, maar je ziet dat er in zijn daden nog weinig van terechtkomt. Toch, ook die mens is op weg en ook die mens mag een omweg maken, kan in zijn vrijheid van keus afdwalen. Erger je niet, wordt niet boos en verdrietig. Je ziet soms zo sterk overal de duisternis, maar laat je licht toch niet opslokken door die duisternis. Heus ieder mens krijgt steeds opnieuw de kans om Mijn liefde te leren kennen.

Ook al lijkt het in deze tijd haast niet meer zichtbaar te worden, Mijn licht is nog even sterk als altijd in Mijn volle ware wijze liefde aanwezig. Voor hen die afdwalen, een omweg maken, minder goed zichtbaar in hun duisternis, dat wel. En voor hen zal het licht niet in één keer fel kunnen schijnen, hun ogen zullen langzaam aan het licht moeten wennen, zodra zij er aan toe zijn licht in hun leven toe te laten. Toch, allen zullen uiteindelijk terugkomen in Mijn ware licht van liefde en vrijheid. Maak jij je daarover geen zorgen. Verlies alleen niets van je eigen licht en laat het liefdevol schijnen. Ik ben met je alle dagen, tot aan de voleinding.

Hemels Brood 526

Goed en kwaad, voor veel mensen ligt het heel dicht bij elkaar en een leugentje om bestwil is snel gemaakt, zonder dat daarvan de nare gevolgen die dit voor anderen kan hebben, beseft wordt in zijn ware omvang. Veel van wat de mens in werking zet, wordt door hem niet of nauwelijks nog in zijn volle omvang ervaren. Deels door de wereldse blindheid en deels omdat de liefde nog niet zo groot is dat het heelal al doorzien kan worden. Toch, Ik overzie en ben het alles, niets ontgaat Mijn aandacht en alles wordt door Mij zo geleid dat het, zonder de mens zijn vrijheid te benemen, toch allemaal terugkomt in de enige ware wijze liefde, die alles van oorsprong aan is, die alle mensen van oorsprong aan zijn. Mijn liefde doordringt als enige levenskracht nog steeds de oneindigheid en zal dat ook eeuwig blijven doen.

Het overgrote deel is die liefde, zonder uitzondering maar voor de mens is hier de mogelijkheid gemaakt, om zich die liefde als een zelfbewust bestaan eigen te maken. Daarmee heeft de mens in vergelijking tot al het andere geschapene, hoe volmaakt dat alles ook is, een uitzonderlijke positie in de totale schepping, omdat hij zichzelf bewust kan zijn van zijn volmaakte bestaan, als een eigen bestaan, zodra hij uit eigen vrije keus de liefde aanneemt en naar de ware wijze zuivere liefde handelt, in dienstbaarheid tot de naaste. Zo heeft de mens dan, als hij eenmaal uit eigen vrije keus weer volmaakte liefde is geworden, Mij vermeerderd, wat tot het oneindige, de mens en Mij een oneindig geluk brengt.

Maar niemand kan dat ware volkomen gelukzalige leven anders bereiken, dan uit ware vrije wil en door uit die vrije wil naar die volkomen ware wijze liefde te leven. Die tijd, die nodig is voor de mens, om uit eigen vrije wil tot het handelen naar volkomen ware wijze belangeloze liefde te komen, is de mens hier op deze aarde gegeven. En deze aarde is zowel natuurlijk als geestelijk voor de ziel zo ingericht, dat zij dit alles ook in werkelijkheid kan en zal bereiken. Maar tegelijkertijd is dit niet een waar gelukkig zijn op deze aarde, door de tegenstelling van geluk die hier voor de vrije wil van de mens wel moet zijn en de mogelijkheid voor de mens om beide tegenstellingen te kunnen leven als een ervaring die voor de vrije keus belangrijk is. Als daarmee ook dingen die niet gelukkig maken ervaren worden, dan is dat tevens de oefening om in ware liefde te groeien en uiteindelijk tot volkomen liefde te komen.

Daarom, heb met elkaar geduld, want jullie zijn allen hier als kinderen van Mij, om de moeilijke en toch van Mij ook liefdevolle weg door het vlees te gaan, dat is door het besef van het kwade heen te komen en zo, als eigen bewust bestaan, tot het volle ware leven, de ware liefde te komen. Help elkaar op die moeilijke weg en verdraag elkaar, ook als de ander nog niet in liefde is en blijft. Heb begrip voor elkaar want alleen dan kan liefde groeien. En alleen liefde is de oplossing om het kwade mee op te lossen. Weet daarbij altijd: jullie zijn nooit alleen, Mijn sterke armen van liefde zijn altijd om jullie heen, ook als er geen uitweg mogelijk lijkt, ook als liefde ver weg lijkt, toch zijn Mijn liefdevolle armen beschuttend om je heen!

Hemels brood 527

Wat is precies Mijn wil? Veel mensen bidden, “Uw wil geschiede”. Maar wat is dan op zo’n moment Mijn wil? Dat die mens dit precies zo doet of daar en daar heen gaat of dit en dat dan en dan zegt? En hoe laat Ik die mens dan Mijn wil weten? Gebeurt dan gewoon Mijn wil, nadat de mens gezegd heeft “Uw wil geschiede” of moet die mens dan Mijn wil nog in dit of dat zelf ten uitvoer brengen? Dat zijn zowat vragen die Ik bij mensen tegenkom. Daarover wil Ik graag het volgende zeggen: ten eerste geldt het “Uw wil geschiede” pas in alle werkelijkheid als het met de volle instemming uit het hart in alle oprechtheid gemeend is. Want nooit gaat van het alleen met de mond uitgesproken woord enige kracht uit, als niet het hart er volledig achterstaat en het uit het hart komt, pas dan kan de mens ook waarlijk ervan uitgaan, dat hij zijn wil met Mijn wil in overeenstemming brengt. Maar dan geldt ten tweede, dat het handelen van die mens uit volkomen belangeloze liefde gebeurt. Want dat is te allen tijde Mijn wil: te handelen uit ware wijze belangeloze liefde. Dus, als de mens zegt: “Uw wil geschiede” en hij handelt niet naar liefde, dan is er al geen sprake meer van dat Mijn wil geschiedt. Kijk, de mens is vrij en in alle vrijheid alleen kan hij zijn wil met Mijn wil in overeenstemming brengen door zijn handelen met ware belangeloze liefde in overeenstemming te brengen.

Kijk, omdat dit in alle vrijheid vanuit het hart zo moet zijn om zijn werkelijke waarde te hebben, zal Ik een mens nooit Mijn wil opleggen, nooit Mijn wil dicteren. Mijn inbreng kan alleen een advies zijn, een aanwijzing die je zacht in jezelf gewaar kunt worden. Maar als je die aanwijzingen uit Mij opvolgt met het verstand en niet vanuit het hart, vanuit de volle instemming met het hart, uit liefde, dan is het nog niet dat “Mijn wil geschiede”. Het “Uw wil geschiede” heeft alleen zijn volle werking, als het uit de volle instemming en overtuiging van het hart komt en als er ook in de volle liefde uit het hart naar gehandeld wordt.

Maar Ik zeg je, vaak wordt er wel gezegd ”Uw wil geschiede” maar in werkelijkheid kan men zich nog lang niet overgeven aan Mijn wil van liefde, mensen bidden wel “Uw wil geschiede ” maar hun hart kunnen zij nog niet met het Mijne overeenstemmen. Dan denken zij dat als ze precies doen wat ze denken dat Ik hun zeg, ze Mijn wil doen, maar het hart wil soms toch niet mee of wil iets heel anders. Ook kan het zijn dat wat zij denken dat Mijn wil is, uiteindelijk hun eigen wil is.

Het “Uw wil geschiede” is makkelijker gezegd dan werkelijk gedaan. Mijn wil is handelen uit de ware belangeloze liefde, uit je hart. Doe je dat, dan doe je Mijn wil. Je hoeft het niet te zeggen, doe het maar gewoon.

Ik heb je lief.