Hemels Brood 4961 t/m 4991

Hemels Brood 4961

Als iemand geen zicht heeft op wat Ik met ware liefde bedoel en op wijsheid uit ware liefde, op wat Ik met onbaatzuchtigheid bedoel, met volledige waarheid, dan kan diegene ook zijn handelen daarop niet baseren, dan kan diegene ook in zijn handelen niet herkennen wat nog afwijkt van liefde, van wijsheid uit liefde, van onbaatzuchtigheid, van volledige waarheid. Voor iedereen die een waar zicht op zichzelf wil, is het van belang om steeds tijd te nemen om zichzelf en zijn doen en laten te beschouwen, samen met Mij. Want zonder Mij is het ware zuivere zicht niet te bereiken, hoe iemand zichzelf ook beschouwt, hoe lang en uitgebreid hij dat ook doet, hij zal het volledig ware zicht op zichzelf niet krijgen zonder Mij.

Alleen met Mij samen is het mogelijk om blinde vlekken op te lossen, om nevel op te lossen, om meer licht te krijgen. Zonder Mij kan de mens het proberen zicht op zichzelf te krijgen en hij kan aan zichzelf verbeteren, maar dat zal altijd binnen het gebrekkige zicht zijn wat hij zonder Mij heeft, met zijn verstand. Als iemand weet dat het belangrijkste in Mijn leer het handelen naar ware liefde is, dan kan hij daar naar streven in zijn handelen. Maar dat zal dan altijd zijn volgens het idee wat hij heeft dat liefde is en in de verhouding met de mate die hij denkt dat genoeg is. Daar zal altijd een eigen invulling aan gegeven worden, zoals iemand denkt dat juist is, zoals iemand denkt dat Ik bedoel. Alleen met Mij samen kan het zicht helemaal zuiver worden.

Zicht op zichzelf is belangrijk als iemand een ander tekort gedaan heeft. Want iemand zal wat hij misdaan heeft pas goedmaken, als hij inziet dat hij iets misdaan heeft en inziet wat dat betekent. Het zelfde geldt voor iemand die tekort gedaan is, want hij kan pas vergeven, als hij zicht heeft op wat vergeven is en beseft wat vergeven betekent en waarvoor dat belangrijk is. Als hij de maat kent voor vergeving en de liefde kent om daar toe te komen. Beschouw jezelf regelmatig, ook datgene waarvan je denkt het goed gedaan te hebben, maar doe dat met Mij in je hart, altijd met Mij. En lukt je dat nog niet, doe het dan samen met iemand die je vertrouwt en waarvan je weet dat diegene in zijn hart samen met Mij tot oprechte beschouwing kan komen. Luister naar diegene, maar laat je keuze daar niet van afhangen, blijf je eigen keuze maken, doorzoek je hart met wat je gezegd is en handel er alleen naar, als het in je hart, niet in je verstand, op zijn plaats valt.

Valt wat iemand je zegt niet op zijn plaats, maak dan je eigen keuze. Dat is de keuze die jij het beste vindt of het liefste maakt. Al dan niet met je hart of met je verstand. Want voor jou is het beter een niet helemaal juiste keuze te maken, dan een keuze te maken die niet de jouwe is. Want kies je voor wat een ander zegt, zonder dat je het daar mee eens bent, alleen omdat je denkt dat Ik het ben Die door de ander spreekt, dan zal dat je uiteindelijk alleen in verwarring brengen en je niet dichter bij Mij brengen. Kies je voor je eigen idee, misschien afwijkend van liefde, van waarheid of uit eigenbelang, maar het is dan wel je eigen keus en je zult door het vervolg direct meer leren, dan wanneer je iets opvolgt wat je keus niet is. Het gaat erom dat het jouw keus is. Niet Mijn keus, of die van welk goed bedoelend medemens ook.

Komt jouw in vrijheid gemaakte keus, met Mijn keus overeen, dan zal het ook zijn vervolg daar vanuit krijgen. Komt jouw in vrijheid gemaakte keus niet met Mijn keus overeen, dan zal het vervolg je dat laten zien. Wil je werkelijk en oprecht zicht hebben op je doen en laten, om zonder omzwervingen tot zicht te komen, kom dan heel regelmatig bij Mij. Dan verhelder Ik je innerlijk zicht en kun jij, naargelang je zicht, zelf in alle vrijheid je keuze maken. En stap voor stap kom je dan dichter bij Mij, bij liefde, bij wijsheid uit liefde, bij waarheid, bij onbaatzuchtigheid, bij zachtmoedigheid. Als jij dat oprecht wilt.

Hemels Brood 4962

Stel je voor dat de roofvogel geen roofvogel meer is. Dat de hyena geen jacht meer maakt op zijn prooi. Dat de keten van eten en gegeten worden stopt en iedereen en alles in vrede elkaar het leven gunt. Het leven gunt.

Want dat is het geval op aarde, er zijn veel mensen die anderen het leven niet gunnen. Het werkelijke leven. Maar Ik gun jullie allemaal het leven, Mijn leven, werkelijk goed liefdevol leven. Terwijl op aarde een hiërarchie

leert, waardoor je oefent, waardoor je groeit en steeds dichter bij Mij komt en kunt blijven. Net zo lang tot je heel, heel dicht bij Mij bent en blijft, voor eeuwig blijven wilt.

Met alles wat je overkomt ben je in Mijn genade. Maar je hebt nog niet het volle besef van wat het precies is om  in Mijn genade te zijn. Mijn genade is als een bescherming om je heen, ondoordringbaar voor alles wat wereldse verleiding met zich meebrengt, ondoordringbaar voor al wat iemand naar de afgrond kan meetrekken. Mijn genade is een bescherming voor gevolgen van ernstige misdaden die op de wereld gebeuren, in de geestelijke betekenis. Het zal je besef van Mijn liefde geen schade kunnen brengen, omdat Mijn beschermende armen vol van genade om je heen zijn.

Want als een klein mens, zoals jij, eenmaal Mijn liefde in zijn hart heeft gevoeld, en beseft dat het Mijn liefde is die zijn hart ontroert, dan heeft die kleine mens Mijn genade als een beschermend pantser om zich heen getrokken voor alles wat een gevaar voor hem kan zijn. Maar door dat pantser heen straalt diegene toch Mijn liefde en zachtmoedigheid uit, naar al zijn goede medemensen, naar al degenen die zoekende zijn, naar al degenen die nog niet wakker zijn, nog niet tot het volle besef van Mijn liefde in alles gekomen zijn. Mijn genade is sterk als een pantser en zo zacht als de zachtste wol van een lammetje.

Lief klein mens, het is niet even, vandaag wel, morgen niet, maar blijvend, Mijn genade is blijvend voor jou en voor alle kleine mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en beseffen. Ook al ben je niet steeds klein, al maak je jezelf soms groter, al vergeet je wel eens hoe in liefde te blijven, al voel je Mij niet elk moment, al raak je soms nog verward, in Mijn liefdevolle genade ben je blijvend, elke dag, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 4963

Klein mens, die dit leest en in je hart ontroerd bent door Mijn liefde, die waarheid nastreeft en zo veel je kunt Mijn liefde uit je hart in praktijk brengt, je bent in Mijn genade. Ook al gaat nog niet alles helemaal naar Mijn liefde, je bent in Mijn genade. In Mijn genade neem Ik dingen voor je weg, maar ook in Mijn genade leg Ik dingen op je pad, waardoor je leert, waardoor je oefent, waardoor je groeit en steeds dichter bij Mij komt en kunt blijven. Net zo lang tot je heel, heel dicht bij Mij bent en blijft, voor eeuwig blijven wilt.

Met alles wat je overkomt ben je in Mijn genade. Maar je hebt nog niet het volle besef van wat het precies is om in Mijn genade te zijn. Mijn genade is als een bescherming om je heen, ondoordringbaar voor alles wat wereldse verleiding met zich meebrengt, ondoordringbaar voor al wat iemand naar de afgrond kan meetrekken. Mijn genade is een bescherming voor gevolgen van ernstige misdaden die op de wereld gebeuren, in de geestelijke betekenis. Het zal je besef van Mijn liefde geen schade kunnen brengen, omdat Mijn beschermende armen vol van genade om je heen zijn.

Want als een klein mens, zoals jij, eenmaal Mijn liefde in zijn hart heeft gevoeld, en beseft dat het Mijn liefde is die zijn hart ontroert, dan heeft die kleine mens Mijn genade als een beschermend pantser om zich heen getrokken voor alles wat een gevaar voor hem kan zijn. Maar door dat pantser heen straalt diegene toch Mijn liefde en zachtmoedigheid uit, naar al zijn goede medemensen, naar al degenen die zoekende zijn, naar al degenen die nog niet wakker zijn, nog niet tot het volle besef van Mijn liefde in alles gekomen zijn. Mijn genade is sterk als een pantser en zo zacht als de zachtste wol van een lammetje.

Lief klein mens, het is niet even, vandaag wel, morgen niet, maar blijvend, Mijn genade is blijvend voor jou en voor alle kleine mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en beseffen. Ook al ben je niet steeds klein, al maak je jezelf soms groter, al vergeet je wel eens hoe in liefde te blijven, al voel je Mij niet elk moment, al raak je soms nog verward, in Mijn liefdevolle genade ben je blijvend, elke dag, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 4964

Ook al zijn mensen vol van geloof in Mij als hun hemelse Vader, zijn zij van goede wil om naar Mijn liefde te leven, handelen zij met de beste bedoelingen, dat wil nog niet zeggen dat zij Mijn Woord ook in alle zuiverheid verstaan, dat zij een zuiver zicht hebben op het ware leven, of op wat waar of niet waar is, wat juist of niet juist is. Iemand kan heel belezen zijn, veel met zijn medemensen begaan zijn, in Mij en Mijn leer geloven, en toch nog niet helder zien, nog niet helder voelen wat wel en niet belangrijk is om te doen of te laten. En het kan zijn dat iemand Mijn Woord en Mijn leer heel serieus neemt, maar het toch door eigen interpretaties niet in de juiste verhoudingen kan zien en begrijpen, terwijl hij er voor zichzelf van overtuigd is het wel juist te zien en te begrijpen en ook juist in zijn doen en laten toe te passen.

Omdat diegenen vanuit de beste bedoelingen handelen en met overtuiging hun inzichten en opvattingen kenbaar maken, kunnen zij anderen die zoekende zijn, in hun misvattingen en hun eigen geformuleerde interpretaties meetrekken, of in verwarring brengen. Zelfs mensen die op weg zijn Mij in hun hart beter te leren kennen, kunnen zij op een dwaalspoor brengen. Dit heeft niets met misdaad of zonden te maken, want zoveel als die mens weet en denkt dat goed is, handelt hij naar. Vaak naar een te letterlijke betekenis van wat er in de Bijbel staat. Als je dat bij iemand ervaart, voelt, dan weet je niet goed hoe daarmee om te gaan. Soms vraag je jezelf zelfs af, of je het zelf misschien niet goed van Mij verstaan hebt, want je ziet hoe goed diegene het bedoelt.

Maar goede bedoelingen zijn geen garantie voor goed en zuiver zicht, voor het goed en zuiver verstaan van Mijn Woord, van Mijn leer, van Mijn liefde. Bij alle gelovigen in Mij zijn nog veel misvattingen, eigen invullingen, is nog veel onzuiver zicht en wordt er nog veel van Mijn Woord letterlijk genomen en in een verkeerde context geplaatst. De vraag komt bij je op, hoe zuiver is je eigen zicht, in hoeverre versta je Mijn Woord en Mijn leer juist, en in hoeverre heb je eigen interpretaties. Zover als je van jezelf bewust bent, is het goed. Alleen in je hart kun je Mij zuiver en naar volle waarheid horen, voelen, verstaan, als je volkomen oprecht Mij in je hart wilt horen, wilt voelen en wilt verstaan.

Meer dan het oprecht gevraagde kan Ik je in je hart niet geven en jij mag op Mijn Woord in je hart vertrouwen en erop vertrouwen dat je Mijn Woord en Mijn leer in je hart juist verstaat. In alle oprechtheid mag je er in je hart op vertrouwen, dat je Mij in alle liefde juist en naar waarheid verstaat.

Hemels Brood 4965

Het verschil tussen begeerte en liefde is bij veel mensen een grijs gebied en wordt nauwelijks beseft. De begeerte kan aanvoelen alsof het uit het hart komt, maar het heeft met verlangen en lichamelijke behoeften te maken. Echte liefde komt werkelijk uit het hart. Maar er is een verschil met begeerte. Begeerte zoekt naar verzadiging van een behoefte, vaak een lichamelijke behoefte, maar dat kan ook een niet lichamelijke behoefte zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand behoefte heeft aan erkenning. Begeerte kan een mens aanzetten tot het toegeven aan verleiding. Liefde kan verleiding heel goed weerstaan, liefde laat zich niet verleiden. Begeerte maakt blind voor het eigenbelang en nestelt zich in het verstand, alsof het aan liefde voldoet. Liefde verruimt het zicht, opent het oog voor de zwakkeren en versterkt de moed om te helpen, geeft kracht om te helpen en inzicht hoe het beste te helpen. Liefde openbaart, begeerte maakt kortzichtig.

Er zijn dus grote verschillen tussen begeerte en liefde. Toch worden die verschillen door veel mensen niet of nauwelijks gezien of bemerkt. Veel heeft te maken met waarheid, als mensen waarheid niet zo nauw nemen, dan raakt daarmee hun zicht vertekend. Wie niet aan waarheid vast houdt, kan ook het verschil tussen waar en niet waar niet meer zuiver zien. Al naar gelang iemand zich niet aan waarheid houdt, vermindert de zuiverheid van zijn zicht, zonder dat hij dat in die mate beseft. Bij zo’n verminderd zicht, kan hij ook het verschil tussen begeerte en liefde veel minder goed zien. Het verschil tussen hart en verstand vervaagt in het troebele zicht. Juist door onwaarheid en leugen, verdraaiing en vervorming van waarheid, vermindert het ware zuivere zicht, het vervormt in dezelfde mate als waarin de waarheid vervormd is. Maar verlangens en begeerten blijven verleiden en deze verleiding wordt niet meer als verleiding gezien, het lijkt terecht en juist, om daar aan toe te geven. Het lijkt uit het hart te komen.

Mijn leer is de leer om tot ware liefde te komen in en uit het hart. Maar de basis van Mijn leer berust op volkomen waarheid. Daarom is het van groot belang dat vastgehouden wordt aan waarheid. Wie waarheid loslaat, laat liefde los en wie liefde loslaat, wordt tot prooi van allerlei verleidingen, die door gebrek aan zuiver zicht pas beseft worden, als de gevolgen zich pijnlijk laten voelen. Onderschat daarom nooit de verblinding die door onwaarheid ontstaat en besef ten diepste dat onwaarheid, leugen, bedrog, verdraaiing en vervorming van waarheid, ernstige gevolgen geven en niet de verwachte gewenste resultaten zullen opleveren. Zo is waarheid direct verbonden aan liefde en haar wijsheid, besef en onthoud dat heel goed.

Hemels Brood 4966

Wat met de lippen gezegd wordt, is niet altijd de ware gedachte. Aan de bochten die iemand maakt, is te zien hoe recht zijn weg is. Aan de richting waarin de ogen kijken, is te zien waarnaar de interesse uitgaat. Maar als je werkelijk wilt weten of de lippen de ware gedachte spreken, de weg recht is, de interesse edel is, kom dan in je hart en hoor wat Ik spreek dat recht en edel is, wat waar en naar liefde is, zodat je zelf weet of je spreekt wat je gedachten zijn, of je de rechte weg gaat en of je edele interesses hebt. Want als je niet eerst rechtschapen uit Mij bent, kun je ook niet inschatten hoe rechtschapen een medemens is. En alleen een rechtschapen mens is gerechtigd te oordelen, om tot het beste handelen te komen voor iedereen. Want iemand die nog niet uit Mij zuiver en rechtschapen in zichzelf is, kan niet tot een zuiver oordeel om naar te  handelen komen, zonder eigen ingevulde conclusies, waardoor zijn keuze van handelen zal afwijken van Mijn keuze van handelen. Daarom staat er ook geschreven oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt.

Oordeelt iemand gelijk aan Mijn oordeel, dan is het zijn oordeel niet, maar Mijn oordeel, welke geheel waar en gerechtvaardigd is. Diegene zal dan ook zelf, zonder oordeel, naar Mijn oordeel kunnen handelen. In alle andere gevallen is het beter geen oordeel te vellen, want elk onjuist oordeel, al lijkt het naar waarheid en al lijkt het terecht, zal anders uitkomen dan verwacht en dat kan degene die oordeelt pijnlijk tegenvallen. Wie moeite heeft met de handelwijze van een medemens, schade ondervindt van hoe een medemens hem behandelt, laat die zich niet door ergernis, door verontwaardiging, door boosheid uit ongenoegen laten leiden, maar Mij vragen, uit Mij te mogen spreken wat Ik hem aanreik en, door Mij geleid, de rechte weg gaan en vanuit edelmoedigheid handelen, naar wat Ik hem in zijn hart aangeef. Wees er van bewust dat elk oordeel wat niet Mijn oordeel is, geen verbetering gaat geven. Let in je hart steeds op Mijn Woord, Mijn oordeel, Mijn waarheid, Mijn liefde.

Hemels Brood 4967

Leven is besef hebben, in alle opzichten, in alle eeuwigheid, alles beseffen, is overal zijn. De mens heeft besef te zijn, besef van bestaan. De plant leeft, de mens leeft, het dier leeft. Zowel voor de plant als voor de mens als voor het dier geldt dat zij besef hebben van leven. Toch is er een verschil tussen het besef van leven van de mens en het besef van leven van planten en dieren. Dit verschil heeft te maken met de omvang. Het besef van de plant en het dier gaat niet verder dan de omvang van de plant en de omvang van het dier. Terwijl het besef van de mens niet alleen de omvang van de mens omvat, maar zover reikt als zijn ogen kunnen zien, zijn verstand kan bevatten en hij in zijn hart kan begrijpen.

Zijn besef reikt verder dan het natuurlijk materiële om hem heen, tot in het werkelijk geestelijke leven, zover als zijn hart kan bevatten. De mens heeft in een grotere mate van bewustheid besef van leven, dan planten en dieren. Het besef van leven gaat bij plant en dier niet verder dan de beperking van het plant en het dier zijn. Het besef van de mens omvat niet alleen zichzelf als levend in materie op de materiële aarde, omgeven door in materie gevat leven, maar gaat veel verder dan het materiële, tot in het geestelijk werkelijke leven, waarbij geen grenzen zijn, als de mens zich geen eigen grenzen oplegt. Want de mens kan zich geestelijk steeds verder ontwikkelen, het bereik tot volkomen leven staat voor hem open, hij kan onbegrensd geestelijk verder groeien, in het besef van leven.

Het eeuwig, volkomen oneindige, allesomvattende volmaakte leven en het totale volmaakte allesomvattende besef van leven Ben Ik, Leven Zelf. Uit Mij heeft alles, in de van Mij gekregen eigen vorm, besef gekregen van Mij. Voor de mens met het specifieke doel, levend te zijn met Mij, zoals Ik Leven Ben, als eigen besef te leven, zonder zelf het leven te zijn, omdat alleen Ik Leven Ben en er geen ander leven is dan Leven en Ik het Enig ware Leven eeuwig alleen Ben. Maar door het besef van Mijn leven aan de mens te geven, kan de mens met Mij samen zijn, in de gelukzaligheid van werkelijk leven, Die Ik alleen Ben. Maar door zijn besef kan de mens in Mij alleen met Mij samen zijn, werkelijk gelukzalig leven, met Mij alleen samen werkelijk zijn.

Hemels Brood 4968

Een plant heeft het in zich om zich vanuit het zaadje te ontwikkelen tot volwaardige plant, waarbij de plant weet welke stoffen zij uit de aarde nodig heeft, hoe zij dat in zich kan opnemen, hoeveel water zij nodig heeft, hoe dat water in zich op te nemen, hoe het licht in zich om te zetten en te gebruiken. Dat heeft de plant vanuit Mij in zich en hij gedraagt zich daarnaar, tenzij dat door omstandigheden niet mogelijk is.

Ook de mens heeft van Mij alles in zich gekregen wat nodig is, om zich tot volwaardig leven te ontwikkelen in zijn mens zijn. Maar de mens heeft daarbij de eigen vrije wil gekregen en het besef van verschil tussen goed en kwaad, juist en onjuist, waar en niet waar, zinvol en zinloos, nuttig en onnuttig. Met de vrije wil heeft hij de keus hoe zich wel of niet te ontwikkelen. Hij heeft daarbij ook de mogelijkheid om te beseffen wat zijn keuzen betekenen en hem zullen brengen, maar met zijn vrije wil kan hij ervoor kiezen, zijn besef daarvan te negeren. In principe is de mens net zo toegerust als de plant. Net als voor de plant alles wat nodig is om zich tot volwaardige plant te kunnen ontwikkelen, door de plant uit de aarde geput kan worden en zij het licht heeft om haar daarbij te helpen, heeft de mens dat ook.

De aarde is de mens gegeven om zijn juiste principes uit op de halen, het licht is hem gegeven om te kunnen zien welke kant hij het beste kan opgaan, het verstand om te kunnen begrijpen. Maar dan is er een verschil met de plant, waardoor de plant is wat ze is en de mens meer zelfstandigheid heeft. De plant heeft Mijn Geest in een voorgeprogrammeerde orde in zich aanwezig. De mens kent Mijn orde, maar kan zich daar aan onttrekken. Hij kent Mijn orde omdat Mijn Geest ook in de mens aanwezig is. Zonder Mijn Geest is geen leven aanwezig, Mijn Geest is in alles aanwezig: leven. De aarde, de grond van het geestelijk bestaan, geeft de mens alle voorwaarden om uit te putten voor zijn ontwikkeling, het licht om zijn weg te kunnen zien, maar anders dan de plant heeft de mens een hart, waar Ik voortdurend Persoonlijk aanwezig ben en waar de mens Mij Persoonlijk bereiken kan. Zodat hij in alle vrijheid altijd kan weten, wat het beste is uit de grond van zijn bestaan, wat voor hem juist is, welk licht zuiver de juiste weg wijst en tot slot, wat werkelijk leven is, zodat hij zelf ervoor kan kiezen tot werkelijk leven te komen.

De plant komt niet verder dan zijn ontwikkeling te ontvouwen naargelang Mijn orde. De mens heeft de vrijheid om wel of niet zijn ontwikkeling naar Mijn orde te ontvouwen. Maar, in het grote geheel kan het nooit anders zijn, dan dat Mijn Geest alles leidt. Wie dit begrijpt, met hart en ziel begrijpt, die begrijpt ook welke keuzen hij met zijn vrije wil het beste maakt. Van Mij gaat daartoe geen enkele dwang uit, alleen eeuwige volmaakte liefde.

Hemels Brood 4969

Wat is je meer waard, goud en edelstenen of Mijn liefde in je hart? Daar hoef je niet over na te denken, voor jou is dat Mijn liefde. Maar veel mensen kennen Mijn liefde niet of nauwelijks en in hun keuzen kom Ik als ware liefde niet of nauwelijks voor. Dat maakt hen nog niet tot slechte mensen. Er zijn veel mensen die, ondanks dat ze Mijn liefde niet of nauwelijks kennen, toch heel sociaal en betrokken met hun medemensen omgaan. Maar hun doen en laten wordt veelal vanuit verstandelijke overwegingen genomen. Ook al laat Ik het hen in hun hart wel eens anders voelen, vaak overstemt de redenatie hun gevoel in het hart. Daardoor wordt het beste handelen niet gevonden en lopen de meningen vaak ver uiteen.

Iedereen overdenkt een situatie anders en zo ontstaan steeds weer allerlei verschillende meningen, waarvan ieder voor zichzelf overtuigd is, dat zijn mening de beste is. In een samenleving die niet vooral gezamenlijk gedragen wordt uit een regelmatig contact met Mij, ontstaan allerlei koerswijzigingen, die maar niet tot een eenduidige oplossing voor ontstane problemen leiden. Het ene moment lijkt rechtsom het beste, maar als de resultaten niet naar verwachting zijn, lijkt ineens linksom beter. Maar steeds blijven er nieuwe problemen komen en moeten er weer nieuwe koerswijzigingen bedacht worden. In je hart weet je dat er maar Eén is, Die altijd de beste koers in je hart kan aanreiken, maar die koers wordt door anderen vaak niet als de beste gezien. Hoe daar mee om te gaan? Het enige wat je kunt doen, is steeds in je hart bij Mij komen en aan datgene vasthouden wat je van Mij in je hart als beste om te doen, voelt dat waar is.

Ook al word je gedwongen om mee te gaan in een koers van anderen of die de overheid stelt, in je hart zie Ik dat je het liefst Mijn koers zou gaan en dat ook het liefst zou duidelijk maken aan anderen, aan de overheid. Neem van Mij aan dat de tijd daarvoor nog niet gekomen is. En hoewel je bemerkt dat om je heen geen of weinig contact met Mij is, zoals zou kunnen en zoals jij hebt, toch gebeurt alles in Mijn liefde en Mijn liefdevolle zorg is er niet minder om. Wees daarom niet ontmoedigd maar blijf in je hart in contact met Mij, zodat jouw koers voor jou en allen om je heen Mijn koers blijft, de beste koers, ondanks alle meningen van ieder ander. Want wat mensen ook bedenken, Mijn liefde blijft altijd voor iedereen het beste bewerken.

Hemels Brood 4970

De warmte die je in je hart voelt als je bij Mij komt, is Mijn warmte, de warmte van Mijn liefde. Hoe dichter je bij Mij komt, des te sterker ervaar je Mijn warmte in je hart. Maar dichter bij Mij komen heeft een andere betekenis dan dichter bij iemand komen bij jullie betekent. Bij jullie betekent dichter bij iemand komen, de letterlijke plaatselijke afstand tussen elkaar verkleinen. Dat betekent het bij Mij niet. Met dichter bij Mij komen bedoel Ik geestelijk dichter bij Mij komen. Maar om dat goed te kunnen begrijpen is het nodig om te begrijpen wat Ik met geestelijk dichterbij komen bedoel.

Want de meeste mensen zullen denken dat geestelijk gelijk staat aan niet materieel, wat in het hart gevoeld wordt. Maar wat Ik met dichter bij Mij komen op geestelijk gebied bedoel, gaat veel verder dan dat. Want als het zo eenvoudig zou zijn, zou iedereen die in zijn hart bij Mij komt, daarmee al dicht bij Mij zijn, terwijl er nog grote verschillen in afstand tot Mij zijn tussen Mij en mensen. Dichter bij Mij komen heeft dan ook niet alleen met in het hart bij Mij komen te maken, maar vooral ook met het inzicht verkrijgen van het eigen vermogen en het eigen onvermogen. Heeft te maken met het verstaan van Mijn Woord in het hart, heeft te maken met het besef in hoeverre Mijn Woord in het doen en laten opgenomen of niet opgenomen is, heeft te maken met hoe nederig iemand wel of niet is en daar besef van heeft, heeft te maken met iemands besef van waarheid en onwaarheid in zijn handelen. En dan is het van belang of iemand dat allemaal in nederigheid aan Mij kan erkennen, uit eigen vrije keus, niet omdat Ik het hem voorhoud.

Dat is dichter bij Mij komen: je inzichten met Mij delen, naar Mij luisteren uit eigen verlangen om tot meer zuiverheid te komen. Niet om de hemel te bereiken, niet om tot wedergeboorte te komen, of om gezond te willen worden van lichaam en geest, niet omdat het je geleerd is of omdat je je zelf wilt verbeteren, maar uit ware zuivere liefde voor Mij en je naasten. Wie in alle vrijheid volkomen belangeloos voor Mij liefde wil zijn, puur en zuiver voor Mij en zijn naasten, die trekt de hemel naar zich toe, die trekt Mijn liefde naar zich toe, Mijn warmte in zijn hart.

Hemels Brood 4971

Bid Mij om altijd de juiste weg te mogen vinden. Want jullie ogen zijn nog vaak blind voor de keuzen die jullie maken, blind voor jullie reacties op wat er om je heen gebeurt en door anderen gedaan en gezegd wordt. Onmacht en frustratie over van alles en nog wat leidt nog al eens tot afweer en het uiten van ongenoegens. In jullie beleving heel logisch en terecht, maar het is toch nog al eens niet de juiste weg om te gaan. Als je bemerkt zo’n weg van onmacht en frustratie te gaan, bid Mij dan onmiddellijk, opdat Ik je terug kan helpen op de juiste weg, waardoor je weer weet en ziet wat belangrijk is om voor te kiezen en zodat je niet in verweer en ongenoegens terechtkomt, maar in Mijn ware liefde, die je zal ingeven hoe met onrecht en onwaarheid, met luiheid en eigengewin van mensen om je heen om te gaan zonder boosheid, zonder frustratie en toch effectief.

Want denk niet dat Mijn liefde betekent onwaarheid, leugen, eigengewin en dat alles te gedogen, want zo is het niet. Maar in Mijn liefde raak Ik niet in onmacht en gefrustreerd, word Ik niet boos en geërgerd, verweer Ik Mij niet, maar in Mijn liefde pak Ik die mens wel aan. Ik raak daarbij Mijn geduld niet kwijt, verval niet in verwijten, geef geen weerwoord, en toch gaat die mens niet vrijuit voor wat hij gedaan heeft buiten Mijn liefde om. Alleen Ik weet hoe, daarom is het heel belangrijk dat jullie steeds opnieuw, in al dat soort oneerlijke, onterechte, onaangename situaties, die door anderen ontstaan, bij Mij komen, voordat je ook maar de kleinste reactie geeft.

Want elke reactie die je geeft waaraan maar een klein beetje ongenoegen, verwijt, frustratie, boosheid of iets dergelijks kleeft, sleurt je mee in de uitwerking van de situatie en houdt je niet los van vervolg. Terwijl je er wel los van blijft, als je eerst bij Mij komt en alleen datgene zegt en doet wat Ik je uit Mijn liefde in je hart laat weten. Dan blijf je vrij van gevolgen en zal de ander, los van jou, door Mij wel aangepakt worden. Want iedereen krijgt van Mij steeds weer de kans om tot Mijn liefde te komen. Maar ieder via een andere weg. Allemaal wegen van Mijn liefde.

Hemels Brood 4972

Soms ontmoet je mensen, en al bij de eerste ontmoeting lijkt het alsof je die mens al jaren kent. Terwijl het bij andere eerste ontmoetingen meestal een tijdje duurt, voordat er meer herkenning komt en een vriendschap ontstaat. Voor een vriendschap is er meestal meer nodig dan alleen een eerste ontmoeting, er zijn daarvoor meerdere ontmoetingen nodig. En toch, bij die ene ontmoeting met die ene mens heb je al bijna gelijk het gevoel van een vriendschap die al bestond van voor je elkaar ontmoette. Wat maakt een vriendschap? Het gevoel eigen te zijn met iemand is daarbij belangrijk, het gevoel jezelf te kunnen zijn bij die persoon, het gevoel van vertrouwen, je kunt diegene vertrouwen, hij is oprecht zichzelf, laat zichzelf zien op een eerlijke manier en dat maakt dat je jezelf ook kunt laten zien op een eerlijke manier. Er is onderling vertrouwen, onderling begrip en dat is er bijna onmiddellijk na de eerste kennismaking.

Dat kan ook bij Mij. Bij een eerste innerlijke kennismaking met Mij kan iemand ook voelen dat wij al lang geleden met elkaar verbonden zijn. Ook bij Mij kan iemand zich eigen voelen met Mij, en dat is wat jij ondertussen in je hart voelt, iedere keer dat je in je hart bij Mij komt, voel je je eigen met Mij. Voel je dat Ik te vertrouwen ben, dat Ik oprecht ben en dat jij oprecht jezelf kunt zijn bij Mij, meer nog dan bij de beste vriend op aarde, dat Ik zuiver en oprecht tegen jou ben, meer nog dan je beste en vertrouwdste vriend op aarde. En hoewel je dat altijd van jongs af aan al gevoeld hebt, groeit je vertrouwen in Mij meer en meer, groeit de vriendschap tussen jou en Mij meer en meer en ben je je er steeds meer van bewust, dat er geen mens eerlijker en vertrouwder is, dan Ik ben.

Want ondertussen weet jij dat Ik altijd volkomen zuiver en eerlijk tegen jou ben, altijd alleen volkomen liefde voor jou ben, je nooit tekort zal doen, dat Ik volkomen betrouwbaar ben in alles, nooit iets ook maar in het minst zal verdraaien of anders doen lijken dan het is. Maar je weet ook dat Ik omgekeerd tot in het diepst van je ziel kijk en alles van jou weet en zie, alles. En kijk, jij laat Mij ook open in je kijken en je laat Mij jezelf zien in alle eerlijkheid. Dat maakt ons eigen met elkaar, jouw openheid naar Mij en Mijn openheid naar jou. Maar er zijn nog veel mensen die die openheid met Mij nog niet hebben, die nog denken voor Mij hun innerlijk, hun doen en laten, verborgen te kunnen houden en denken dat Ik nog verborgen voor hen ben. In werkelijkheid ken Ik ook hen door en door. En als ze willen mogen ze Mij ook leren kennen. Maar voor veel mensen is het de tijd nog niet, veel mensen zijn nog niet zo eigen met Mij in hun hart.

Zalig degenen die Mij in hun hart herkennen en beseffen dat Ik altijd volkomen zuiver waarheid ben, Mij voor niemand verberg, iedereen liefheb, en beseffen dat iedereen bij Mij kan komen in zijn hart en met Mij tot eigenheid in de meest zuivere vriendschap kan komen. Zalig degenen die Mij volkomen vertrouwen, omdat Ik alleen helemaal rein en zuiver volmaakte ware wijze liefde ben voor jullie allemaal.

Hemels Brood 4973

Soms wil je iets weten wat je begripsvermogen te boven gaat. Dan wil je zwaarder tillen dan je kunt en dan nodig is. Dan stel je vragen in jezelf waarvan de antwoorden nog buiten je geestelijk bereik liggen. Om die antwoorden te kunnen verstaan, is nog groei nodig, is nog geestelijk verdere ontwikkeling nodig. Maar geef het niet op, want hoe meer je aan die vragen vasthoudt, des te meer inzet geef je aan je groei, aan je ontwikkeling en des te eerder heb je het vermogen om de antwoorden wel te kunnen verstaan. Want er zijn veel mensen die vragen zouden moeten stellen, vragen waarvoor ze het begripsvermogen voor de antwoorden wel hebben, maar die zich de moeite niet doen, niet geïnteresseerd zijn in de geestelijke betekenis van hun leven op aarde en zich liever bezig houden met hun eigen, niet noemenswaardige, meestal materiële, interesses.

Stel jij je vragen en wees dan bereid om te leren, tot je het vermogen hebt om de antwoorden op je vragen te begrijpen en stel dan nieuwe vragen, zodat je meer en meer te weten komt over Mij en werkelijk leven, wat jij uit Mij bent. Zodat je meer en meer van Mijn eeuwige liefde gaat begrijpen en je meer en meer begrijpt, hoe belangrijk het voor jou is, om meer en meer gelijk aan Mijn liefde te worden, tot je uiteindelijk helemaal gelijk aan Mijn liefde in alle opzichten bent. Maar neem het je medemensen niet kwalijk, als zij niet geïnteresseerd zijn en zie hen hun domheid van keuzen niet aan. Want ieder heeft van Mij op aarde zijn plaats en zijn vermogen gekregen, met de vrijheid om daar naar eigen keus meer om te gaan. Ieders talenten zijn anders, ieders plaats is anders, en al die verschillen die er zijn, hebben wijze redenen, waar jouw zicht nog te beperkt voor is om ten volle te doorzien.

Blijf je vragen maar stellen, maar wordt niet ongeduldig en geef het niet op als het antwoord niet direct in je opkomt, of door jou gezien wordt. Je krijgt je antwoorden, daar kun je zeker van zijn. Van Mij krijg je alle antwoorden op al je vragen, soms duurt het een tijdje en soms krijg je ze direct, zoals nu misschien?

Hemels Brood 4974

Een vogel pakt met zijn snavel nog wel eens iets, wat hij denkt te kunnen eten, maar niet eetbaar is en hem niet goed bekomt. Ook mensen denken nogal eens iets te kunnen eten, wat hen niet goed bekomt. Ik heb het hierbij niet over eten wat de mond letterlijk in gaat, maar over wat beweerd wordt waar te zijn en mensen van geloven, dat het waar is.

Dat soort eten bedoel Ik, het aannemen, van iets als waar, wat niet waar is. Dat gaat vroeg of laat problemen geven. Vooral in deze tijd zijn er veel mensen die zoeken naar een houvast. Nadat voor velen gebleken is, dat een deel van het verhaal van de door mensen ingestelde kerken, geen grond om op te staan meer geeft en derhalve geen houvast meer kan bieden, zoeken mensen naar een houvast, naar ander voedsel. Want het voedsel van de kerk is hen niet goed bekomen. Maar waar zoeken mensen? Om hen heen is het woestijn, er groeit bijna niets en er zijn bijna geen mensen die iets goeds te eten kunnen bieden. Maar als er honger is, dan wordt alles wat maar op goede voeding lijkt gegeten.

Dat is nu de situatie. Alle mooie en goed klinkende verhalen die mensen verteld krijgen als juist, maar het niet of slechts gedeeltelijk zijn, worden geslikt om de honger te stillen. Velen zijn blij met het voedsel dat geboden wordt door medemensen, die met hun verstand tot allerlei conclusies gekomen zijn, waarvan zij denken dat het een goede uitleg is voor de zin van het leven, en voeding is voor hun medemensen. Daardoor is er in de huidige tijd zo’n verscheiden aanbod van zogeheten geestelijke stromingen ontstaan, die allen zo ongeveer één ding gemeen hebben: het lijkt waar, maar het is het niet of deels niet. De ene mens herkent wel iets in het ene verhaal, een ander wel iets in een ander verhaal. Ondertussen zijn er allerlei soorten verhalen waar mensen hun heil bij zoeken, maar niet werkelijk zullen vinden.

Maar wie in zijn hart bij Mij komt, die zal van Mij te eten en te drinken krijgen, het werkelijke verhaal, de juiste voeding, niet voor de maag, maar voor het hart, voor het bereiken van het ware leven. Die zal met Mijn voeding tot werkelijk gelukzalig leven komen: de eeuwige waarheid van Mijn liefde.

Hemels Brood 4975

Iedereen doet wat hij denkt dat het beste is, of wat hij het liefste wil. Iedereen maakt zijn keus en denkt te weten wat die keus hem gaat brengen. Toch brengt lang niet elke keus datgene wat iemand er mee bedoelde. Ook een keuze waarvan iemand denkt dat het een goede keus is, kan heel andere gevolgen hebben, dan diegene verwachtte. Iemand kan een keuze maken in de veronderstelling dat de keus overeenkomt met Mijn wil en daarmee een bepaald resultaat verwachten, maar toch kan het verwachte resultaat uitblijven en kan er een heel ander resultaat uit die keuze voortkomen.

Het inschatten van Mijn wil gebeurt bij gelovige mensen toch nog vaak met het verstand. Vaak worden er met het verstand conclusies getrokken uit Mijn Woord zoals het geschreven staat, of zoals iemand Mijn Woord in zijn hart aangereikt heeft gekregen. Want ook het Woord wat van Mij in het hart aangereikt wordt, wordt nog vaak met het verstand overdacht, waardoor interpretaties plaatsvinden, die de werkelijke betekenis in een ander verband zetten. Zo kan iemand ervan overtuigd zijn dat zijn handelen aan Mijn wil gelijk is, terwijl het dat niet is. En zo’n overtuiging kan heel sterk aan vastgehouden worden, omdat bij diegene vaak ook de overtuiging is, dat het heel belangrijk is om zich aan Mijn wil over te geven. Dat tezamen maakt het heel moeilijk om die heel gelovige mens, tot andere inzichten te brengen.

Mijn liefde voor die mens blijft even groot en intens. De werking van Mijn liefde zal er voor zorgen dat al datgene gebeurt, wat diegene tot de juiste inzichten brengt. Zowel hier op aarde, als na het verblijf op aarde. Alleen, op aarde zijn er andere mogelijkheden beschikbaar dan in het hiernamaals en dat maakt, dat wanneer diegene in het hiernamaals komt, het daar anders zal zijn, dan diegene verwachtte. Ook dan zal Mijn liefde even groot en intens die mens ontvangen, maar wel altijd zo als voor die mens het beste is, om tot de ware, de juiste inzichten te komen. En dat lijkt misschien gemakkelijk, zoals diegene het zich voorgesteld heeft, maar dat zal meestal toch in al Mijn liefde ten beste van diegene, nog wat anders kunnen uitpakken.

Mijn Woord geschiede, in de hemel zoals ook op de aarde, altijd naar Mijn liefde, voor iedereen. Maar wees er niet te snel van overtuigd, dat je Mijn wil kent en dat je daden gelijk aan Mijn wil zijn. Niemand heeft zo’n volmaakt besef al, om daar al helemaal zeker van te zijn. Wees op je hoede voor conclusies die je op een dwaalspoor kunnen brengen, want dat ziet de tegenkant en hij is er snel bij, om zich in het ego vast te zetten en de ogen te verblinden, door wat het hart zegt met het verstand te verbuigen, tot iets anders dan Ik in het hart liet weten. Ook dat draag Ik in liefde, maar er was een andere weg om te gaan.

Welke weg een mens ook kiest, hij is vrij. Maar niet elke weg is een directe weg. Er zijn ook omwegen. Toch, elke weg is goed en op elke weg ben Ik aanwezig, zichtbaar voor ieder die Mij zien wil. Ga, Mijn kind, wees vrij, Mijn liefde zal je dragen en je brengen waar je het beste thuis bent.

Hemels Brood 4976

Vaak kunnen mensen die iets meegemaakt hebben zich beter verplaatsen in de omstandigheden en emoties van iemand die hetzelfde meemaakt, dan degenen die zoiets nog nooit meegemaakt hebben. Als je eenmaal weet hoe iets voelt, weet je hoe die ander zich voelt, begrijp je wat diegene doormaakt en juist dat begrip kan helpen. Het geeft diegene steun en hij voelt zich niet meer alleen.

Alles wat iedereen meemaakt, maak Ik mee en Ik ken elke belasting, elke emotie, elke pijn, elk verdriet, Ik begrijp alles en Ik steun vanuit Mijn begrijpende liefde iedereen. Aan degenen die geen begrip ervaren van hun medemensen, voor de situatie waarin zij terecht zijn gekomen, voor de emoties, de pijn, het verdriet dat zij voelen, wil Ik zeggen, al voel je je alleen staan, je bent niet alleen, Ik sta naast je, Ik ben in je hart, Ik begrijp je, je mag op Mijn liefde voor jou steunen. Als er niemand is die zich in jouw situatie kan verplaatsen, als je je hopeloos alleen voelt, weet dan dat je altijd bij Mij mag komen, al je zorgen met Mij mag delen, al je teleurstelling, je verdriet. Zoek dan niet om steun bij mensen, zoek steun bij Mij.

Als Ik je mag helpen, dan zorg Ik ervoor dat er begrip komt, dat mensen je gaan begrijpen, dat je niet alleen blijft staan, maar dat je mensen vindt, die Mij in hun hart kennen en zonder dat zij hetzelfde hebben meegemaakt, door Mij in hun hart je toch zullen begrijpen, zich toch in jouw situatie kunnen verplaatsen en je tot steun zijn, zodat je ook mensen om je heen vindt, die je niet alleen laten staan. En nadat alles wat je doormaakt, is opgelost, komt de vreugde van het herstel van de situatie en de blijdschap en ook dat ken Ik en maak Ik met je mee. Ook in vreugde en blijdschap wil je niet alleen staan, want delen geeft dubbele vreugde, dubbele blijdschap, als mensen je begrijpen.

Ik begrijp het allemaal, altijd. Iedereen is welkom om bij Mij in zijn hart te komen voor begrip, zowel bij moeite, bij pijn en verdriet, als bij geluk, bij vreugde, bij blijdschap. Niemand hoeft ooit alleen te staan, Ik ben er, bij jou en bij iedereen. Ik sta naast je en Ik ben in je hart begripvolle ware liefde.

Hemels Brood 4977

In de loop der jaren heb je veel stukjes van Mij uit je hart opgeschreven. Om met je medemensen te delen, omdat jij het als waardevol in je hart voelt en je die waarde ook aan je medemensen gunt. Als Ik je vraag, hoe weet je zo zeker dat het Mijn Woord is, want veel mensen beweren Mijn Woord te ontvangen en te schrijven, maar dat is lang niet altijd waar of zuiver, dan antwoord jij eenvoudig: “ik voel het in mijn hart en ik voel U in mijn hart met zo’n grote liefde, dat maakt dat ik zo zeker ben”. En als Ik je vraag, hoe kun je dat aan je medemensen bewijzen, dan antwoord je: “Dat kan ik niet. Dat laat ik ieder voor zich om te beseffen, ik schrijf het op, ieder mag het lezen en ieder mag voor zichzelf bezien, welke waarde het voor hem heeft”.

Je laat het ieders vrije keus, je zegt niet: “dit is wat de hemelse Vader aan iedereen zegt”, je zegt: “dit is wat ik van de hemelse Vader als Zijn Woord in mijn hart versta”. En je laat het aan ieder zelf om in zijn hart te voelen, of het dat voor hem ook is. Zo is Mijn Woord bedoeld, om voor iedereen tot steun te zijn, om Mij te leren kennen, om het ware leven te gaan begrijpen, om besef te krijgen van het doel van zijn bestaan, zonder enige dwang. Het is in alle vrijheid aan ieders eigen verantwoordelijkheid gelaten, om Mij te zoeken, om Mijn Woord te lezen, te horen en aan te nemen. Degenen die Mijn Woord in hun hart krijgen, zullen het niet aan hun medemens opdringen als Mijn Woord, zij zullen het aanreiken onder vermelding dat zij het als Mijn uitleg in hun hart ervaren hebben en iedereen vrijlaten om dat wel of niet zelf ook als Mijn uitleg aan te nemen.

Want Mijn Woord en Mijn uitleg is bedoeld om door de mens in vrijheid in zijn hart als waar en waarachtig, als zuiver en van groot belang voor het ware leven, te worden aangenomen, zonder enige dwang en vooral niet omdat het moet of omdat Ik het wil. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid gekregen, laat ieder dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar laat niemand voor Mij staan en zeggen: “hoe had ik U nu kunnen leren kennen, hoe had ik Uw Woord nu kunnen verstaan, er is zoveel beweerd waarheid te zijn, wat geen waarheid bleek te zijn”. Want daarop zeg Ik: “ja, er was veel onzuiver, half waar, vals en niet waar, maar Ik heb er ook voor gezorgd dat er genoeg waar, oprecht en zuiver gezegd en geschreven is, wat je herkennen kon in je hart, als je het oprecht in je hart beproefd had, door ermee bij Mij te komen in je hart. Zalig degenen die alles in hun hart bij Mij beproeven en zeker voelen wat Mijn Woord aan allen in liefde zegt!

Hemels Brood 4978

Als je werkelijk wilt doen wat Ik je in je hart aangeef, werkelijk vanuit Mijn liefde in je hart wilt handelen, Mijn aanwijzingen wilt opvolgen, zo goed als je dat kunt, dan kom je in conflict met alles en iedereen die dat niet doet, die niet Mijn wil en Mijn liefde voor ogen heeft, maar zijn eigen wil, zijn eigen voorkeur en zijn eigenliefde volgt. Als je werkelijk in volkomen waarheid blijft en zuiver aan waarheid vasthoudt, dan kom je in conflict met alles en iedereen die waarheid niet zo nauw neemt, makkelijk iets verdraait, van leugens gebruik maakt en de waarheid niet goed uitkomt.

Je ziet dat, je weet dat, je bemerkt dat, maar dat neemt het conflict niet weg. En dat is dan ook precies het moeilijkste. Hoe ga je daar mee om. Want je kunt niet aan Mijn liefde, die Ik je in je hart aanreik, voorbijgaan en je kunt ook niet afwijken van volkomen waarheid, maar die ander laat niet los. Je wilt het niet op de spits drijven, want liefde is vrede met ieder om je heen en als het aan jou ligt, is dat wat je het liefste behoudt: vrede. Het duurt maar even en het conflict wordt heftiger, zonder dat je het gevoel hebt, dat je het in de hand kunt houden. En dat is nu juist het punt, houd het niet in jouw hand, maar geef het in Mijn Hand. Kom in je hart en vraag Mij het van je over te nemen. En luister dan opnieuw in je hart naar wat Ik je aanraad om te zeggen en/of te doen. Zeg en/of doe dat rustig, in de zekerheid dat het daarmee goed komt. Niet dat je er de ander mee kalmeert, maar je kunt er zelf kalm bij blijven. Dan heb je het in Mijn Hand gelegd.

Want in Mijn Hand leggen wil niet zeggen, dat je zelf niks meer hoeft te doen of te zeggen en op een stoel kunt wachten tot Ik het, in Mijn Hand genomen, opgelost heb. In Mijn Hand leggen wil vooral zeggen, doen en/of zeggen wat Ik je aanreik als het beste en er dan op vertrouwen, dat het goed komt, ook al draait die ander niet bij. En als Ik in je hart zeg, laat het los, geef er geen aandacht meer aan, doe dat dan en ook dan leg je het in Mijn Hand. Mijn Hand toon Ik je altijd in je hart: ware liefde in volkomen waarheid.

Hemels Brood 4979

Hemelse Vader, als U in het uurtje dat ik ‘s morgens innerlijk met U in contact ben weer een stukje van de sluier, die voor Uw hemelse zaligheid hangt, voor mij optilt, dan zou ik, wat ik dan mag zien en begrijpen van U, heel graag delen met gelovige zusters en broeders. Maar soms gaat dat zicht op uw heerlijkheid zo diep, en is het zo intens, dan kan ik het niet onder woorden brengen. Maar ik gun het mijn medemensen zo.

Lief kind, vanmorgen vroeg je Mij om je uit te leggen, hoe het in verhouding staat, dat je Mij in jezelf kunt spreken, zonder dat je Mij ziet zoals je je medemensen ziet, terwijl je op die manier niet met je medemensen in jezelf kunt spreken. Met hen spreek je uiterlijk, met Mij innerlijk. En je voegde daar aan toe, dat het dan toch wel begrijpelijk is, dat veel mensen niet beseffen dat ze innerlijk met Mij kunnen spreken, omdat zij gewend zijn alleen uiterlijk met hun medemensen te kunnen spreken, die ze zien, terwijl ze Mij op die manier niet zien. En nu zou je de uitleg die Ik je gegeven heb graag met je medemensen willen delen, maar je vindt er de woorden niet voor. Hoe je ook zoekt, je kunt de diepte van Mijn uitleg in je hart niet verwoorden.

Iedereen die die diepte wil gaan verstaan, zal in zijn hart Mijn taal moeten leren kennen, Mijn liefde in zijn hart leren voelen, zal in zijn hart zelf met Mij in gesprek moeten gaan, niet af en toe, niet oppervlakkig, niet om allerlei zorgen en problemen, maar uit liefde voor Mij, uit belangstelling voor Mij en Mijn Woord, voor werkelijk leven, voor waarheid en zuiverheid. Voor jou is het je natuur, je eigenheid van bestaan af aan, wat je van Mij gekregen hebt. Maar wat je ook een verantwoordelijkheid geeft, die je lang niet altijd gevolgd hebt. Maar je liefde voor Mij heeft je toch steeds vaker in je hart bij Mij gebracht en zo heb je steeds meer Mijn taal in je hart leren verstaan en geleerd hoe dat het best in aardse taal onder woorden te brengen. En dat is iets dat aan iedereen zelf is om te doen, in zijn hart bij Mij komen, zo vaak als mogelijk, om Mij meer en meer te leren kennen, om Mijn taal meer en meer te leren verstaan, om wat achter de sluier van onwetendheid is, te kunnen begrijpen, als Ik die een beetje oplicht.

Al doe je nog zo je best, niet alles wat jij al mag zien en begrijpen kun je onder woorden brengen. Maar iedereen die, zonder eigenbelang, vaak genoeg bij Mij komt en met Mij spreekt, Mij beter en beter leert kennen, Mijn taal leert, zal, als Ik de sluier oplicht, dieper zien, dieper begrijpen, wat daar achter van Mijn heerlijkheid verborgen is.

Hemels Brood 4980

Ieder mens zal Mij ervaren in de mate zoals het innerlijk met hem gesteld is. In nederigheid en waarheid zal Ik meer naar waarheid ervaren worden, dan in hoogmoed en leugenachtigheid. Het beeld wat een mens over Mij heeft, is nauw verbonden met de levensstijl van die mens. Iemand die het in het leven met waarheid en liefde niet zo nauw neemt, zal niet verder komen dan een vaag beeld of zelfs helemaal niets, omdat bij diegene vaker geen aandacht aan Mij gegeven wordt. Iemand die goed is en goede dingen doet, maar niet in Mijn bestaan gelooft, zal ook geen beeld van Mij hebben, want ook diegene heeft geen gedachten of besef van Mij. Zou zo iemand tot geloof komen, dan zou diegene al snel veel van Mij ervaren.

Maar ook bij mensen die in Mijn bestaan geloven, is er veel verschil tussen hoe zij Mij ervaren. Zo zullen mensen die in strengheid over Mij geleerd hebben, Mij ervaren als streng. En degenen die Mijn leer als plicht geleerd hebben, zullen plichtmatig naar Mijn leer handelen. Een eigenzinnige persoon zal Mij niet zo diep in zich ervaren, hij zal Mij slechts oppervlakkig in zich ervaren. Een autoritaire persoon zal Mij meest als een autoriteit ervaren, maar er zijn eigen autoriteit voor in de plaats zetten, alsof het Mijn boodschap is. Hij zal dat zo niet benoemen, maar in zijn handelen wel zo uitvoeren. Zo vormen veel mensen een beeld over Mij naar zichzelf toe, in plaats van zichzelf meer te vormen naar hoe en Wie Ik werkelijk ben. Dat komt omdat vaak met het verstand het handelen bepaald wordt en met het verstand overdacht wordt, wie Ik zou kunnen zijn. Vaak wordt daarbij met het verstand beredeneerd, hoe Mijn leer bedoeld is verstaan te worden. Vanuit het verstand wordt al wat er gebeurt afgemeten op Mij en zien mensen Mij als de oorzaak van al wat er gebeurt. Ik heb de macht, dus ben Ik degene die alles goed moet maken. Geen leed of ziekte zou ooit moeten bestaan, maar het bestaat, dus ben Ik volgens hen geen liefdevolle God, maar een wrede God, die toestaat dat mensen elkaar leed aandoen.

Mensen doen elkaar leed aan, dat zegt al, dat mensen het doen, niet Ik. Als al die mensen niet met hun verstand zouden kijken, maar met hun hart en daardoor zouden gaan begrijpen dat de vrijheid die zij hebben, hen het vermogen tot eigen handelen geeft, dan zouden zij tot een ander besef komen over de gevolgen van hun eigen handelen. Maar juist diegenen die veel eigenliefde en hoogmoed in zich hebben, gebruiken liever hun verstand dan hun hart, omdat hun hart hen doet beseffen hoeveel eigenliefde en hoogmoed zij hebben en dat zou aan hun geweten gaan knagen. Zo is het gesteld met veel mensen, zij geven liever Mij de schuld en ontkennen Mij in Mijn liefdevolle bestaan, dan dat zij in hun hart gaan voelen wie en hoe Ik werkelijk ben en te bemerken, hoe zij zelf afgedwaald zijn van waarheid en liefde.

Wie zijn verstand loslaat, in nederigheid naar zijn hart gaat en oprecht en in waarheid in zijn hart naar Mij vraagt, die zal Mij naar waarheid leren kennen en ervaren Wie Ik werkelijk Ben. Want te meer iemand uit zijn hart tot ware liefde komt, te meer zal hij Mij naar waarheid gaan ervaren en leren wat goed en liefdevol leven in alle werkelijkheid is en geeft. Te meer zal hij beseffen Wie Ik in werkelijkheid Ben en wat Mijn liefde alle mensen geeft: het ware eeuwig gelukzalige leven, Ik Zelf.

Hemels Brood 4981

Als iemand in paniek op je toe komt en in een voor jou vreemde taal begint te spreken, versta je diegene niet, maar je begrijpt wel dat diegene iets meegemaakt heeft waardoor hij in paniek geraakt is. Zonder de taal te verstaan, versta je dat diegene in paniek is. Als iemand vrolijk lachend op je toe komt en in een voor jou vreemde taal begint te praten, versta je diegene niet, maar je verstaat wel dat diegene ergens blij mee is. Je verstaat niet letterlijk de taal, maar je verstaat de hoedanigheid.

Toen Ik op aarde was in Jezus Christus, sprak Ik in een voor jou in je huidige tijd onverstaanbare taal. Noem het Sanskriet. Maar in werkelijkheid sprak Ik Mijn eigen taal, welke niet een taal van woorden en zinnen is, zoals dat op aarde het geval is. De mensen hoorden Mij in hun taal spreken, maar de betekenis van Mijn werkelijk spreken werd maar door een kleine groep mensen verstaan en begrepen. Velen hoorden Mij in hun eigen taal spreken en verstonden daarmee hun eigen aardse taal, maar Mijn hemelse spreken werd door hen niet gehoord en niet begrepen. In ieder hart spreek Ik Mijn eigen hemelse taal, welke geen taal is, zoals jullie die in woorden en zinnen hebben. Toch hoort ieder die in zijn hart bij Mij komt, Mij in zijn eigen aardse bekende taal spreken. Mijn spreken in iemands hart wordt vrijwel direct omgezet in de voor die mens gangbare taal.

Er zijn maar weinig mensen die Mijn spreken direct verstaan, zonder omzetting in de voor hen gangbare taal. Voor hen is het vaak heel moeilijk om de juiste woorden en zinnen in hun gangbare taal te vinden, om hun medemensen te vertellen, wat zij van Mij rechtstreeks begrepen hebben. Daarom, bij mensen die Mij in hun hart in hun eigen taal verstaan, is meestal al een deel van wat Ik aangereikt heb, verloren gegaan in de vertaling naar hun eigen bekende taal. Vergelijk het met degenen die door de geest geïnspireerd in tongen spraken en ieder verstond hen in hun eigen taal. Ik spreek niet in woorden en zinnen, ook al word Ik verstaan in woorden en zinnen, door ieder in zijn eigen taal. Ik spreek besef.

Mijn spreken is inzicht geven zonder woorden, in het besef. Dieper geestelijk, waar geen taal gesproken wordt. Niet door het verstand te verstaan, maar in het hart te verstaan, te begrijpen, in waarheid te beseffen. Met dit stukje heb Ik gesproken, maar wat Ik hiermee gesproken heb, is niet de taal waarin dit stukje geschreven is, het is het besef van de geestelijke betekenis wat hier geschreven in Mijn taal staat. Niet te verstaan in de hier gebruikte taal, maar in het hart te verstaan als besef van wat Ik je hiermee in je hart laat beseffen. Zicht in werkelijkheid, dat spreek Ik.

Hemels Brood 4982

Veel mensen die lichamelijk ziek zijn, bidden Mij om genezing van hun lichamelijke kwalen. Zelfs mensen die in hun dagelijkse doen en laten nauwelijks of geen aandacht voor Mij hebben, nauwelijks ooit bidden, bidden bij ziekte om genezing, liefst om direct genezen te worden. Toch gebeurt het maar uiterst zelden dat Ik na gebed een zieke in heel korte tijd genees. In heel, heel weinige situaties wordt iemand direct na gebed door Mij genezen. Dat wil niet zeggen, dat Ik alle andere mensen die Mij om genezing bidden, maar aan hun lot overlaat. In veel gevallen vindt toch wel genezing plaats, alleen niet direct en niet op een manier die niet wetenschappelijk te verklaren is.

Stel je voor dat Ik iedereen die ziek is en om genezing bidt, en Ik kan je verzekeren, dat zijn er over de hele wereld heel veel, onmiddellijk zou genezen, wat zou dat tot gevolg hebben? Of stel je voor dat Ik verspreid over de hele wereld regelmatig dan eens hier, dan eens daar, wonderbaarlijke genezingen zou doen, die direct zouden opvallen, omdat ze door de gevestigde wetenschap niet te verklaren zouden zijn. Wat voor een effect zou dat hebben op de onwetendheid van de meeste mensen over Mij en het werkelijk ware leven? Het zou alleen het ongemak van de lichamelijke ziekte wegnemen, maar het veel belangrijkere geestelijke besef zou er niets aan hebben, het besef van waar leven en Wie Ik werkelijk ben, zou eerder achteruit gaan, dan dat het dichter bij Mij zou komen. En denk niet, dat een genezing liefde voor Mij zou doen ontstaan. Kijk maar eens naar rijke mensen, die hebben een leger van mensen om zich heen, de meesten om van die rijkdom mee te profiteren. Maar houdt die rijkdom op, dan dunt dat leger van mensen daar omheen heel snel uit tot bijna niemand.

Met genezingen zou Ik als het ware mensen kopen, maar niet tot ware liefde brengen. Daarbij, zou Ik jou bijvoorbeeld genezen van je lichamelijke ongemakken, jij die Mij lief hebt en naar Mijn liefde probeert te leven, met oprecht geloof in Mij, dan zou je geest dat nog niet aankunnen, je geest is nog niet zover gegroeid, dat je genoeg besef hebt van het effect op je zielenleven van zo’n genezing. Daarom gebeurt er wel genezing, maar voornamelijk op de voor de mens natuurlijk begrijpelijke manier, die ook wetenschappelijk gevolgd kan worden. En zo hier en daar is Mijn Hand wat duidelijker aanwezig, zo hier en daar regelt Mijn Hand toch wel kleine wat onopvallende wondertjes en bespoedig Ik genezing evengoed wel. Maar het allerbelangrijkste voor alle mensen is de geestelijke heling van hun ziel en zaligheid en dat gebeurt hoe dan ook, hoe ziek iemand ook lichamelijk kan zijn.

En de kleine ongemakken, dat heb je juist gezien, die horen er gewoon af en toe bij. Aanvaard die, want niemand zal er minder van worden, even een ongemak te dragen. In Mijn liefde komt alles goed, en in Mijn liefde wordt uiteindelijk iedereen tot ware hemelse genezing gebracht in de ware hemelse gelukzaligheid.

Hemels Brood 4983

Een zeldzame plant of een zeldzaam dier wordt gekoesterd en verzorgd om zijn bestaan te beschermen, natuurlijke vijanden worden van hem weggehouden, zodat niets zijn bestaan te niet kan doen en de zeldzame plant of dier kan uitsterven. Maar zonder de natuurlijke vijanden vermeerdert de plant en het dier zich zodanig, dat de plant buiten proporties alles begint te overwoekeren, of het dier vermeerdert zich zodanig, dat het veel schade aan zijn omgeving brengt en plotseling is noch de plant, noch het dier meer zeldzaam, beiden zijn meer dan overdadig aanwezig en hun groei moet gestuit worden.

Dan worden de natuurlijke vijanden er bij gehaald, maar die zijn lang niet zo krachtig dat zij de overdaad van de eerst zo zeldzame plant of dier kunnen terugbrengen tot de normale verhoudingen. Het zeldzame plantje, het zeldzame dier heeft de macht overgenomen. En waarom heeft de mens het die kans gegeven? Het enkele, waar weinig van is, heeft bij de mens waarde. Maar zodra het er in grote getale is, heeft het zijn waarde verloren. De waarde is dus niet het plantje, of het dier, of wat dan ook, de waarde is weinig. Terwijl gedaan wordt alsof dat het plantje of dat  het dier de waarde is. Wat de mens waarde geeft, is doorgaans niet van blijvende waarde en is doorgaans niet een te meten waarde, of het moet in geld zijn. Want dat is een waarde die voor alles wordt ingezet. Zelfs macht heeft een waarde door het te meten met geld.

En nu Mijn waarde. Niet te meten in geld of te vergelijken met weinig of veel. Alleen te meten met liefde. En nu juist is Mijn liefde niet weinig maar veel, heel veel. En niet voor een paar mensen, maar voor alle mensen. Niet op een paar plaatsen op aarde, maar in het totale universum. Niet voor een beperkte tijd, maar eeuwig. Dus, helemaal niet zeldzaam. Is het daarom misschien dat zo weinig mensen de waarde van Mijn liefde zien, de waarde van Mijn liefde begrijpen? Die weinige mensen die in Mij en Mijn liefde wel waarde zien, hebben dan grote waarde. Alleen, ook die waarde wordt niet gezien, zoals Mijn waarde voor iedereen niet gezien wordt. Maar voor die weinigen is de waarde die zij van Mij en Mijn liefde zien, heel groot.

Zou iedereen de waarde van Mij en Mijn liefde gaan zien, dan zou dat de waarde oneindig vergroten, terwijl Mijn waarde in ware liefde al oneindig groot is. Zeldzaam dat maar weinigen dat beseffen. Zeldzaam dat Ik met Mijn liefde, voor zovelen nauwelijks waarde heb. Dat is wat je noemen kan, de omgekeerde wereld.

Hemels Brood 4984

Er zijn momenten in het leven waarop het nodig is om een specifieke keuze te maken. Je staat dan als het ware op een tweesprong, ga je links of ga je rechts? En dan merk je, dat je het niet weet. Is het beter om naar links te gaan of doe je er beter aan om naar rechts te gaan? Je weet niet wat het een gaat geven en ook niet wat het ander gaat geven. Hoe kom je dan tot de beste keus? Je zoekt in jezelf met je verstand en met je gevoel, maar je weet het niet.

Het is dan ook niet zomaar een tweesprong, het is een tweesprong tussen je verstand en je gevoel. Het is een moment waarop je even het onderscheid tussen wat je verstand zegt en wat je gevoel zegt, kwijt bent. Gevoel en verstand lopen als twee kleuren verf door elkaar en het is moeilijk te volgen waar het verstand op aanstuurt en waar het gevoel op aanstuurt. Het zijn ook momenten dat Ik je even op jezelf aangewezen laat zijn. Natuurlijk ben je welkom om Mij te vragen je te helpen, maar Ik zal niet meer doen, dan je aanraden bij jezelf te onderzoeken, wat precies je gevoel zegt en wat precies je verstand zegt. Want veel vaker dan mensen zich bewust zijn, wordt automatisch meer het verstand gevolgd, dan het gevoel en dat geeft heel andere uitkomsten. Het gevoel wordt vaak genegeerd, totdat de verstandelijk gekozen situatie ergens in uitmondt, wat niet de bedoeling was.

Het is belangrijk om te leren onderscheiden wat gevoel zegt en wat verstand zegt en dan een keuze te maken. Want wil je Mij in je hart horen en volgen wat Ik je aanraad, dan is het nodig dat je onderscheid kunt maken tussen verstand en hart, om het verstand helemaal los te kunnen laten. Want dat is nodig om Mij naar volle zuiverheid te kunnen ervaren in je hart. Zulke keuzemomenten waarop je het even niet weet, zijn goede oefeningen om tot meer besef van het verschil tussen verstand en gevoel, dat is wat je hart je ingeeft, te komen. Want in het hart kan Ik je adviseren. Niet dat daarmee je verstand geen nut heeft, alleen het zou niet de boventoon moeten voeren en wat Ik je in je hart laat weten, overstemmen. Het een gaat samen met het ander, maar het is belangrijk, dat je het onderscheid kunt maken tussen wat je verstand overweegt en wat Ik je in je hart in liefde aanraad.

Hemels Brood 4985

Het overbrengen van gedachten in woorden is gemakkelijker dan het overbrengen van gevoelens in woorden. Een aantal gevoelens zijn gemakkelijk over te brengen in woorden, omdat iedereen die gevoelens wel kent. Zoals blijdschap, vreugde, verdriet, boosheid, allemaal woorden die aan iedereen wel bekende gevoelens duidelijk maken. Maar als het er op aankomt in woorden duidelijk te maken hoe groot de blijdschap is of hoe groot het verdriet is, dan schieten woorden vaak tekort.

Zo is er een scala van nuances in het voelen van iets dat niet onder woorden te brengen is, althans niet zodanig, dat je er zeker van kunt zijn dat het gevoel wat je wilt overbrengen ook overgekomen is. Want ook daarvoor zijn geen woorden om dat precies aan te geven. Leven is voelen, voelen dat je er bent, dat je bestaat. Leven is niet denken, leven is beseffen, beseffen te zijn, bestaan is jezelf voelen als zelf, eigen, jij. Probeer dat eens in woorden aan iemand over te dragen, daar zullen veel woorden voor nodig zijn en dan nog weet je niet hoe de ander je woorden in gevoelens verstaat. Maar iedereen voelt zijn leven, zijn bestaan, zijn zelf als een eigen zijn. Dus als iemand het over het voelen te leven heeft, weet toch iedereen wel wat daar mee bedoeld wordt. Toch, als iedereen hetzelfde leven voelt, hoe komt het dan dat iedereen anders leeft, andere keuzen maakt in zijn leven? Als leven een en hetzelfde is voor alle mensen, hoe komt het dan dat er zoveel verschillen tussen mensen zijn?

Zie, Ik Ben Leven. Altijd onveranderlijk Een en hetzelfde Leven. Dat Leven Die Ik Ben, voelt iedereen in zichzelf, is zijn gevoel van bestaan, zijn eigen bestaan. Dat bestaan is het gevoel te bestaan uit Mij, dat is in ieder mens aanwezig, maar het wordt niet door ieder mens op die manier hetzelfde begrepen. En dat verschil ligt aan de verstandelijke overwegingen die mensen hebben. Het gevoel te bestaan als eigen zijn is door het verstand los gezet van het bestaan uit Mij. Daardoor is een splitsing gekomen tussen gevoel en verstand en het verstand is woorden gaan vormen, omdat het gevoel niet meer herkend werd in haar zuiverheid, in ware liefde. In het verstand is een wereld ontstaan, het uiterlijke verschijnen, de materiële vormen, het denken.

Maar bestaan, leven, zijn, is onveranderlijk Mijn, waar en werkelijk liefde. In woorden niet te beschrijven, is ieder leven het voelen te bestaan, te zijn. Niet het denken, maar het voelen, zonder woorden te beseffen door Mij in je hart, het centrum van werkelijk liefde Zijn.

Hemels Brood 4986

God schiep de mens. De Mens. God schiep alles, de aarde, de planten, de dieren. En dat alles schiep Hij voor het allerbelangrijkste: De Mens. En de Mens kende God en kende zichzelf uit God. En God gaf de Mens het beheer over Zijn aardse Schepping met alles erop en eraan. De Mens, de wezenlijke vervolmaking van God, in een eigen persoonlijk zijn, als volmaakt evenbeeld van God, maar niet God, toch met alle goddelijke mogelijkheden: de Mens.

Jullie zijn die mens, of liever, jullie zouden die mens behoren te zijn. In het eigen besef te zijn, is het goddelijke vermogen op de achtergrond geraakt en op de daarvoor juiste tijd ben Ik op aarde gekomen als Mens, zoals de mens in zijn goddelijkheid bedoeld is te zijn. In Jezus Christus heb Ik Mijzelf getoond om de mens in haar goddelijkheid terug te brengen. En in Jezus Christus heb Ik de Mens gered. Maar de mens heeft Mij in zichzelf en daarmee zichzelf niet herkend. En nu vraag Ik je, als je in een ruimte met duizenden mensen bent, kun je dan aan al die mensen eenzelfde volmaakte aandacht geven? Je kunt nog niet aan twee mensen een miljoenste deel van volmaakte aandacht geven. Je kunt je zelfs nog niet voorstellen wat volmaakte aandacht precies is.

De mens is enorm afgedwaald van zijn goddelijke wezenlijkheid en zijn voorstellingsvermogen is minimaal. Zo minimaal als dat voorstellingsvermogen is, zo minimaal kent de mens Mij en kan hij zich Mij voorstellen. Want de mens ziet zichzelf in beperking, wat hij niet kan, niet goed doet, dat is voor hem het mens zijn. Dus is het logisch dat Jezus als mens gezien wordt, als even beperkt, met evengoed gebreken, die ook zijn geneugten nastreefde, weleens wat verdraaide en uit eigenbelang iets deed. Jezus was en is voor mensen dus net als iedereen.

Ik Zelf heb Mij in Jezus Christus tot de mens op aarde gericht, als Enige Mens, zoals Ik de Mens geschapen heb. Want de Mens die Ik geschapen heb, is volmaakt evenbeeld van Mij, God. Dat evenbeeld, de ware goddelijkheid in Jezus Christus, is in ieder mens zijn eigen goddelijke Mens zijn, volmaakt als alle zeven geesten in Een, de zevende geest, volmaakt zijn. Ik heb niet de mens zoals jullie jezelf als mens zien geschapen, Ik heb de ware volmaakte goddelijke Mens geschapen. Die zijn jullie, die is goddelijk in jullie, Jezus Christus. Door Hem kom je bij Mij, want Hij en Ik zijn Dezelfde!

Hemels Brood 4987

De aarde, met alles er op en er aan, is er om de eigenheid van zijn in de bewustheid van persoonlijk bestaan te laten zien en ondervinden, wat afdwaling van liefde, van werkelijk leven, teweeg brengt en te laten zien en te ondervinden, dat alleen werkelijk leven, dat is volmaakte liefde, ware gelukzaligheid geeft. In grote getale ondervinden mensen, verspreid over de aarde, vooral wat afdwaling van liefde teweeg brengt.

Terwijl er maar een kleine groep mensen is, die de moeite neemt om te onderzoeken hoe het leven bedoeld is en waarvoor het verblijf op aarde bedoeld is, blijft de grote meerderheid zich slechts verzetten tegen al wat door afdwaling van liefde hen onaangenaam treft. Die kleine groep mensen vindt, door Mij geholpen, in het hart Mij en Mijn liefde, en ontdekt welke vreugde het volgen van Mijn liefde, het werkelijke leven, in het hart geeft. Ook ontdekken zij, dat al het onaangename wat hen treft, door de afdwaling van liefde, die op aarde veelvuldig plaatsvindt, juist door Mijn liefde te dragen is en door Mijn liefde gedragen wordt, maar juist ook zodanig wordt toegelaten, dat het alle mensen op aarde, alle mensen die ooit op aarde waren en alle mensen die er nog zullen komen, volmaakt ten dienste staat en  iedereen ten goede komt, om het doel van ieders bestaan op aarde daadwerkelijk te bereiken.

En zo is het, dat midden in de wereld het werkelijke leven toch centraal staat voor iedereen, ook al wordt dat door velen niet beseft. Maar al wordt iets niet beseft, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Al wordt door velen de waarheid van leven ontkend, dat maakt de waarheid niet anders. Ook al wordt Mijn liefde niet ervaren, dat neemt niet weg dat Mijn liefde iedereen gegeven is en voor iedereen zorgt. Ook al ontkennen mensen Mijn bestaan, dat neemt niet weg dat Ik er eeuwig toch ben. Ook al gaan mensen op aarde dood, dat wil niet zeggen, dat zij geen eeuwig leven hebben en niet verder leven na hun verblijf op aarde. Want waarheid is eeuwig waarheid, liefde is eeuwig liefde, leven is eeuwig Leven, alles wat werkelijk is, is eeuwig werkelijk. Waarheid, liefde, leven, God, Ik Ben dat alles eeuwig.

En jij, van die kleine groep mensen, tussen al die mensen die het niet zien, niet voelen, niet begrijpen, jij beseft, jij voelt, jij kent Mij in je hart. Dat, Mijn lief kind, is de grootste schat die je op aarde kunt vinden. Maar ook dat is je bekend. Wees voor eeuwig gezegend in Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 4988

Mijn liefde zuivert. Maar elk zuiveringsproces heeft een eigen tijd totdat de zuivering volbracht is. Mijn liefde zuivert het hart van mensen. Maar bij het ene hart duurt het zuiveren langer dan bij het andere. Dat heeft ook te maken met hoe ver iemand in zijn doen en laten afgedwaald is van liefde. Sommige mensen hebben een hart dat bijna van steen is. Maar zoals water, zelfs bij het hardste steen, over langere tijd steen uitholt en oplost, zo zuivert Mijn liefde het hardste hart tot liefdevolle zachtmoedigheid, maar wel ook over lange tijd.

Er zijn veel stenen en rotsen op aarde, maar er is ook veel water wat circuleert op aarde. De warmte van Mijn liefde doet het water tot waterdamp opstijgen en de kou van de wereld brengt het tot regen waardoor het water op de rotsen haar oplossende werk doet. Zo circuleert Mijn liefde over de aarde, opstijgend en afdalend, steeds oplossend en verzachtend. En zoals de golfstromen hun weg gaan, zodat juist op de bedoelde plaatsen warmte en kou zich afwisselen, zo gaat Mijn liefde over de mensen, precies zo, dat bij iedereen een optimale zuivering plaatsvindt. Niets gebeurt buiten Mijn plan om, en alles wat in het materiële gebeurt, gebeurt zodanig dat het de zuivering van alle harten verder helpt. Alles op zijn tijd, maar onophoudelijk gaan de aardse en geestelijke processen door.

Wie denkt de aardse en geestelijke processen te kunnen overzien, wat aards gezien al miljarden jaren zijn weg van zuivering gaat, terwijl elk mens slechts in verhouding daarmee een minuscule tijd op aarde is, uitgerekt in zijn besef, alsof een mensenleven van misschien 100 jaar lang is, die heeft het mis. Het langste leven van iemand op aarde is nog niet zo lang als een millimeter zich verhoudt tot miljarden kilometers. Als je daarbij kijkt naar hetgeen waarmee in doorsnee de mens zich bezighoudt tijdens die millimeter van zijn bestaan, dan kan iemand misschien wel een heel, heel klein beetje begrijpen, waarom de zuivering van harten zo lang duurt en liefde maar bij zo weinig mensen plaatsheeft in hun hart.

Toch zal Ik ineens daar zijn. Omdat Ik lang tevoren dat bereid heb met Mijn eerdere komst op aarde. Nogmaals zal Ik komen en tot zuivering en liefde brengen wat Mijn Hand eens begon. Tot volle zegen van al diegenen die Mij in hun hart herkennen en zich tot Mij keren in waarheid en liefde. Dan zal Ik komen tot vrede op aarde.

Hemels Brood 4989

Lief kind, je hebt Mij in je hart al aangegeven, dat je het onderwerp dat Ik je vanmorgen heb aangegeven om op te schrijven, moeilijk vindt om dat begrijpbaar voor je medemensen onder woorden te brengen. Maar je gaat het samen met Mij toch proberen. Het onderwerp is creativiteit. Wie iets bedenkt om te maken dat nieuw is, is creatief als hij dat maakt. Hij heeft iets nieuw geschapen.

Nu zeg Ik, Ik ben alles, er is niets dat Ik niet ben. Ik ben oneindig eeuwig alles en Ik ben onveranderlijk eeuwig Dezelfde. Maar alles wat Ik Ben, kan oneindig anders gecombineerd worden, zodat steeds iets nieuws kan ontstaan en dat kan oneindig doorgaan, met oneindig veel resultaten in oneindig veel combinaties. Hierop heb jij gezegd: als ik het zo opschrijf, zou dat in tegenspraak zijn met wat U eerder gezegd hebt, dat U onveranderlijk Dezelfde bent en eeuwig blijft. Daarop heb Ik je gezegd: neem een stuk hout, verander eraan wat je maar bedenken kunt, het blijft hout. Zelfs als je het verbrandt, verpulvert, of wat dan ook, het blijft van oorsprong hout. In je hart begrijp je wel wat Ik bedoel, maar dat onder woorden brengen zoals jij het in je hart begrijpt, dat is je moeilijkheid. Want als reactie daarop zou gezegd kunnen worden: dan kan het ‘zijn’ van een mens, gecombineerd met het ‘zijn’ van een ander mens tot een heel nieuw mens ‘zijn’ gevormd worden en daarmee zou het ‘zijn’ wie je bent, niet meer zijn.

Maar Ik kan je zeggen, zoals Ik altijd onveranderlijk eeuwig Dezelfde blijf, zo blijf jij eeuwig onveranderlijk altijd dezelfde. Maar wat Ik in Mij oneindig tot Mijn beschikking heb aan mogelijkheden, combineren kan en daarmee tot stand kan brengen, wat Ik in de oneindigheid van mogelijkheden tot stand kan brengen, dat kun jij en kan iedereen ook, zodra je het volmaakte evenbeeld wat je van Mij bent, in werkelijkheid aangenomen hebt. Jij bent wezenlijk oneindig dezelfde, zoals Ik, God en Schepper, eeuwig oneindig Dezelfde Ben. Ik Ben Leven, onveranderlijk ben Ik Leven. Leven is onveranderlijk Die Ik Ben, Alles. Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is in ieder mens onveranderlijk als eigen zijn, beeld en gelijkenis van Mij. Uit de Eenheid van Leven kan alles ontstaan wat in de Eenheid van Leven is en dat is eeuwig oneindig alles, Alles.

Alles wat uit Mij is, is te combineren tot van alles, maar niets van al wat mogelijk is tot in de eeuwigheid, en dat is oneindig veel, kan Mij, Die Ik Ben, veranderen, net zo min kan dat jouw wezenlijk eigen besef persoonlijk te zijn veranderen, of kan iemand anders ooit veranderen. Want leven is onveranderlijk eeuwig Mijn Leven en jouw leven, jullie leven, waar je oneindig veel mogelijkheden mee hebt. Zegen aan degenen die dit begrijpen en tot Mij komen in hun hart. Want in hun hart zal Ik hen Zelf verder onderwijzen in Mijn taal, die liefde en zachtmoedigheid is, want Ik Zelf ben onveranderlijk ware liefde en zachtmoedigheid, oneindig tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 4990

Wie weet hoe het in het hiernamaals is, hoe het er aan toegaat, wat daar gebeurt? Ik zeg je, elk vergelijk dat mensen maken, gaat mank. Pas als je daar bent, zul je ervaren hoe het in het hiernamaals is. Het is dan ook voor niemand van meer belang om te weten hoe het in het hiernamaals zal zijn, dan dat het voor hem is om te weten wat zijn leven op aarde is en bedoeld is te zijn. En hoe het op aarde is, op aarde er aan toe gaat en wat daar gebeurt, is inmiddels wel zo goed als voor iedereen bekend, door alle mediamogelijkheden wel te zien en te weten.

Hoe het in het hiernamaals zal zijn, is niet van belang. Zeker niet voordat duidelijk is wat het verblijf op aarde biedt, betekent, vraagt van allen die op aarde verblijven en voordat duidelijk is hoe het leven op aarde bedoeld is. Laat wat het hiernamaals is en biedt, voor later, en zie wat je nu daadwerkelijk meemaakt en kunt zien op aarde, ga daar eerst op de bedoelde manier mee om. Verdiep je in de bedoeling van het bestaan, van het verblijf op aarde, voordat je je bezighoudt met een plek die je niet kunt zien, waar je nog niet bent, terwijl je waar je bent, nog veel niet ten volle overziet en begrijpt. Het belang van het hiernamaals ligt in het belang van het nu op aarde zijn en het verblijf op aarde in het leven te begrijpen en naar te handelen. Want het handelen tijdens het verblijf op aarde staat in direct verband met hoe het in het hiernamaals zal zijn.

Als je het hier en nu niet ziet, kun je al zeker het hiernamaals niet zien. Als je het hier niet begrijpt, kun je zeker het hiernamaals niet begrijpen. Als je niet eerst een schip bouwt, kun je niet op zee varen. Je kunt je er een voorstelling van maken, je voorstellen hoe het varen op zee zou zijn, maar dat bouwt je geen schip en dat geeft je geen werkelijk beeld van hoe dat zou zijn. Begrijp dat wat je nu doet, dat bouwt voor jou het hiernamaals, daarmee bouw je aan het hiernamaals, voor jou en voor je medemensen, zoals zij met hun handelen ook voor jou aan het hiernamaals bouwen. Bouw eerst je schip, dan kun je daarmee varen.

Doe eerst wat je hier kunt doen, kijkend en horend en wetend en voelend wat in het nu op aarde is en gebeurt, met jou en met iedereen. En vertrouw er dan op, dat Mijn liefde voor jou en alle mensen er zeker voor zal zorgen, dat je in het hiernamaals precies en helemaal goed terecht zult komen. Ook al weet je nu nog niet hoe dat zal zijn. Maar je weet wel hoe het nu op aarde is. Wees daar waar je bent, in Mijn liefde, dat is nu voor jou en iedereen het beste.

Hemels Brood 4991

Het kleinste beetje afleiding kan al tot een andere weg leiden, dan bedoeld is. De aandacht kan even in beslag genomen worden door iets wat interessant lijkt en als er daarbij een behoefte ontstaat, kan de verleiding gemakkelijk toeslaan, zonder dat iemand zo direct beseft, dat hij aan iets toegeeft wat hem tot afdwaling van zijn oorspronkelijke pad van waarheid en liefde kan brengen.

Het zijn soms die kleine dingen, op momenten dat het niet verwacht wordt, dat iets zich voordoet en verleiding in zich heeft. Het gebeurt vaak zo slinks, sluipend, omdat de aandacht door iets in beslag genomen is, wat onschuldig lijkt en vaak ook onschuldig is, maar waardoor juist de verleiding niet bemerkt wordt. Die verleiding ligt vaak in een bijkomende situatie, waar geen aandacht voor is op dat moment, omdat de aandacht al in beslag genomen is, door dat interessante, wat op zich onschuldig zich voordoet. Dat heeft de volle aandacht en wat daarnaast gebeurt, ontsnapt aan de aandacht, waardoor er niet adequaat op gereageerd wordt. Maar het komt later terug en dan ontstaat de mogelijkheid in de val van de verleiding te lopen.

Wat bedoel Ik hiermee? Als je met je volle aandacht op iets dat goed is gericht bent, raak je haast vanzelf je aandacht voor iets anders kwijt, zo gaat dat en daarmee raken mensen ook vaak hun aandacht voor Mij kwijt, in die situatie die op zich zonder enig kwaad is. Maar Satan slaapt niet en laat iets gebeuren, waarbij je aandacht nodig was, alleen die was al volledig op iets anders gericht. Op een gegeven moment vraagt dat andere dringender je aandacht en zonder aandacht voor Mij, in je haast, maak je beslissingen, die de andere situatie plots van je vraagt. Op zo’n moment is het vaak dat toegegeven wordt aan sluimerende behoeften, die als zodanig niet herkend worden, omdat ook Mijn advies, Mijn signalen tot herkenning, niet bemerkt worden.

Wees altijd op je hoede, juist ook als het goed gaat, als je in prettige sferen je aandacht gericht hebt op wat je interesseert. Houd altijd aandacht over voor Mij in je hart, dan kun je niet overvallen worden en de weg kwijtraken. Mocht het toch gebeuren, komt dan snel in je hart bij Mij en Ik breng je terug op je weg van waarheid en liefde.