Hemels Brood 4930 t/m 4960

Hemels Brood 4930

Liefde is pas ware liefde als je in liefdevolle nederigheid ondergeschikt wilt en kunt zijn aan je medemensen, voor het beste voor hun werkelijke leven. Om dat te kunnen, is het nodig om één te worden met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en je te laten leiden door Mijn wijze liefde, zonder daarbij nog iets voor jezelf te willen of nog enige zorg te hebben voor je eigen welzijn of voor het welzijn van een medemens, omdat je volkomen weet dat alleen het allerbeste voor iedereen gedaan wordt en daaraan niets toegevoegd hoeft te worden, omdat het beste al gebeurt. De volmaakte nederige ondergeschiktheid voor het goede van iedereen, zonder voorbehoud, in eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, is de ware hemelse levenssfeer waar geen enkele afdwaling van liefde is.

Er zijn geesten die zover gekomen zijn. Maar geloof Mij, dat zijn geen hoge geesten om naar op te zien. Het is voor een mens verblijvend op aarde heel moeilijk om alle verleiding die er op aarde is, tot in de volmaaktheid te negeren en nooit, ook niet in het minst, aan toe te geven. Je kunt er naar streven in alles Mijn liefde te zijn, in nederigheid ondergeschikt te zijn aan je medemensen voor het beste voor hun werkelijke leven, maar je merkt keer op keer, hoe op aarde de wereldse omstandigheden je het heel, heel moeilijk maken om niet aan verleiding toe te geven. Juist omdat het op aarde zo moeilijk is, worden geesten als de aartsvaders als hoge geesten gezien. Maar zouden zij in dat opzicht, zoals dat op aarde verschil maakt, hoog zijn, dan zouden zij niet nederig en ondergeschikt zijn, maar boven de mensheid uittornen en zo is het niet.

Hoog en laag wordt op aarde nog veelvuldig omgewisseld. En er wordt nog vaak gestreefd naar hoog. Maar, als je over Mij leest, waar Ik Mij werkelijk toon, stelde Ik Mij daar hoog op? Liep Ik daar altijd vooraan? Er is geen hoog of laag, er is ZIJN. Zijn zoals Ik Ben verheft niemand tot hoog en anderen tot laag, maar is een feit, meer niet. Op aarde komen de zwaarste beproevingen voor, altijd ten dienste aan de mens en het doel van zijn verblijf op aarde, het werkelijke leven, dat bereikt kan worden door in nederigheid uit liefde ondergeschikt te zijn in alle handelen, aan alle mensen.

En dat lukt alleen door je volkomen met Mij en Mijn liefde te verenigen. Hoe zou je je met Mij en Mijn liefde kunnen verenigen, als je jezelf daarvoor te minderwaardig vindt? Als je Mij te hoog vindt om te benaderen? Om één te zijn met Mij is het nodig om je net zo ondergeschikt te maken als Ik, om de minste te zijn, zoals Ik de minste ben. Want van alles en iedereen ben Ik de minste. Jouw liefhebbende Schepper.

Hemels Brood 4931

Wat is de waarde van geld of van goederen? De waarde daarvan is precies dat wat je er mee bereiken kunt. Wat is vervolgens de waarde van wat je er mee bereiken kunt? Dat is precies de waarde die je er zelf aan geeft. Maar hoe bepaal je welke waarde iets heeft?

Laten we zeggen, dat je de waarde van iets bepaalt al naar gelang datgene van belang voor je is. Het belang van iets bepaalt de waarde ervan. Op aarde bepalen heel veel mensen het belang ergens van, door te kijken in hoeverre het hun leven op aarde gemakkelijker, prettiger maakt, het hun welzijn op aarde vergroot, hun mogelijkheden vergroot en hun wensen op aarde doet uitkomen. Het gaat er daarbij vooral om, om hun verblijf op aarde zo aangenaam mogelijk te maken, dat bepaalt voor heel veel mensen de waarde van iets, waarde uitgedrukt in hoeveel geld ze ergens voor over hebben, hoeveel moeite ze ergens voor willen doen en hoeveel ze van anderen accepteren. Ja, want ook iets accepteren heeft een waarde, precies naar het belang ervan. Als je alles wat een zeker belang heeft in geld zou uitdrukken, dan zou je voor een vriendelijk gezicht al geld kunnen vragen en krijgen. Want om een zakelijke deal rond te krijgen, is soms een vriendelijk gezicht nodig. Ja, alles wat maar van belang is op aarde, is in geld of goederen als waarde om te zetten.

Maar hoe is het gesteld met het ware levensbelang? Hoeveel waarde heeft dat? Ik kan jullie zeggen, dat de waarde daarvan in aardse termen gezien, niet te betalen is. Nog niet met al het geld wat er op aarde is en ooit was. Omdat het hoe dan ook niet met geld of goederen te verkrijgen is. Het ware levensbelang is een inzicht en heeft alleen waarde voor ieders persoonlijk bestaan en het bestaan van allen tezamen ten aanzien van werkelijk welzijn en gelukzaligheid. Dat kan niet gekocht worden, het kan wel bereikt worden. Het kan niet met geld of goederen bereikt worden, alleen met liefde en verdraagzaamheid, met helpen en zorgen, met geduld en goede werken, met vergeven en vergeten, met bemoedigen en ondersteunen, met loslaten van eigenbelang en opgeven van bezit als je daar een ander mee kunt helpen, met delen en verantwoordelijkheid nemen, met waarheid en eerlijk zijn, met … vul zelf maar verder in. Want een goed verstaander begrijpt het al. Alleen liefde heeft echte waarde, levenswaarde.

Hemels Brood 4932

Door afdwaling van liefde is bij de mens op aarde een heel gebrekkig beeld ontstaan van de werkelijkheid, over het werkelijke leven en over wat er wel en niet toe doet. Die gebrekkige beeldvorming is heel verschillend en zo zijn groeperingen ontstaan die min of meer dezelfde beeldvorming aanhangen. Daarvan zijn er, die meer en minder gebrekkig zijn. Maar onder die verschillende groeperingen, met hun verschillende beeldvormingen, is strijd ontstaan over wie de juiste beeldvorming heeft. Terwijl geen van allen al helemaal een juiste beeldvorming hebben.

Daarom is zulk een strijd volkomen uit den boze. Want het belemmert de groei naar het juiste zicht, naar het juiste inzicht. Bij de ene groep is al meer besef van werkelijk leven dan bij de andere groep en het zou beter zijn als mensen met verschillende beeldvorming over werkelijk leven, met belangstelling voor elkaar, naar elkaar zouden luisteren en aan elkaar zouden vertellen, hoe zij tot zo’n beeldvorming gekomen zijn. Het beste daarbij zou het zijn, als ieder Mij in het hart zou vragen, wat wel en wat niet juist is van alles wat zij over werkelijke leven denken. Sommige misvattingen zou Ik dan direct kunnen uitleggen, voor andere misvattingen is meer tijd nodig en zijn gebeurtenissen nodig om de mens te helpen tot waar zicht te komen en in te zien wat er aan zijn beeldvorming niet en wel juist is.

Het leven leert de mens, maar Mijn hulp erbij geeft meer zicht in kortere tijd, alleen is het daarvoor nodig dat de mens Mij vraagt hem te helpen en bereid is te luisteren en Mijn adviezen op te volgen. Het leven leert de mens, dat is Mijn ordening, het gericht wat Ik heb ingesteld. Maar wie oprecht en in nederigheid, geheel op Mijn liefde vertrouwend, Mij in zijn hart vraagt hem de waarheid van leven te tonen en hem inzicht te geven in zijn leven, alles wat goed is en wat niet, die zal zeker door Mij geholpen worden en in kortere tijd tot nieuwe inzichten komen, die heel verhelderend zullen zijn. Maar wie het zelf wil ontdekken en zijn eigen weg wil gaan, die krijgt daar alle ruimte voor in Mijn ordening en die zal door het leven leren wat waar en goed is, en wie Ik Ben: zijn Schepper.

Hemels Brood 4933

Misschien denk je wel eens, hoe kan de hemelse Vader toch alles ook al van tevoren weten, hoe iets zal gaan verlopen, als wij de vrije wil hebben en zelf kunnen kiezen wat wel en wat niet te doen. Voor Mij is dat heel eenvoudig. Zoals iedereen wel weet dat 1 en 1 samen 2 is en nooit anders dan dat, zo ben Ik altijd en eeuwig Dezelfde en nooit anders dan dat. Daarbij ben Ik alles en iedereen en is alles en iedereen binnen Mijn Zijn.

Wat een mens ook vrij kiest, het is altijd binnen Mijn Zijn, of het nu werkelijk is of niet werkelijk, want alleen binnen Mijn Zijn kan wat niet werkelijk is in een niet werkelijk beeld gezet door Mij, gebonden aan de aarde en gevat in een door Mij ingestelde orde, in een volmaakte samenhang tegenover wat werkelijk is, door de mens ervaren worden. Wat er in die samenhang door welk mens dan ook gekozen wordt, het heeft net zo’n vast gevolg als 1 en 1 samen 2 is. Alleen, 1 en 1 is 2 is voor de mens heel gemakkelijk te volgen en te begrijpen, maar de samenhang van alles wat er op aarde door mensen vrij gekozen wordt, gaat veel en veel verder dan 1 en 1 is 2 en is veel complexer, veel ingewikkelder en door de mens niet te overzien, omdat het de hele Schepping behelst en het zicht van geen mens verder reikt, dan zijn eigen bestaan en niet verder reikt dan zijn eigen zicht, welke zo beperkt is als het zicht van een zandkorrel in de woestijn.

Wie in alle eenvoud en oprechtheid bij Mij komt en Mij om meer zicht vraagt, diens zicht kan Ik verruimen.  Het zicht van de goede en naar liefde strevende mens verruim Ik van tijd tot tijd, zodat hij in zijn goedheid meer zicht krijgt. Verbaas je daarom niet, als je soms ineens zomaar iets weet of een nieuw inzicht zomaar in je opkomt, want dat is je dan door Mij gegeven en heeft een bestemming. Maar zoek daar niet naar, neem het eenvoudig aan, want de bestemming is Mijn zaak en de uitwerking heeft het toch, ook zonder dat je de bestemming kent. Want Ik Ben alles en weet alles. Jij, jullie, kennen en weten alleen door Mij. En Ik heb in alles voorzien.

Hemels Brood 4934

Voor mensen die zich afvragen wat het beste gebed is om te bidden, heb Ik een advies gebed gegeven in de Bijbel, bij veel mensen bekend als het ‘Onze Vader’. Veel mensen hebben ondertussen met de woorden van het ‘Onze Vader’ gebeden. Althans, zij hebben de woorden ervan naar Mij uitgesproken.

Maar de woorden van een gebed en ook de woorden van dit gebed zijn niet het gebed. Woorden hebben geen betekenis, alleen wat het hart beseft heeft betekenis. Een woord of zin, uitgesproken door de mond of in gedachten gezegd, heeft alleen betekenis als het voortkomt uit het besef van werkelijkheid en oprecht uit het hart komt, uit de overtuiging in het hart, in het besef van werkelijkheid. Want als de mond of de gedachten woorden van het ‘Onze Vader’ spreken, zonder dat het hart ten diepste de betekenis in het hart doorgrondt en oprecht meent, is het geen werkelijk gebed. Maar als iemand uit de grond van zijn hart, werkelijk en volkomen oprecht Mij eert en Mij dankt, met heel andere woorden, of zelfs helemaal zonder woorden, uit overtuigd gevoel van eer en dank aan Mij, dan is dat het beste en mooiste gebed voor Mij.

Want het gaat Mij niet om woorden, het gaat Mij om wat iemand oprecht meent, oprecht beseft, oprecht voelt in zijn hart en Mij aanbiedt, zonder voorwaarden Mij aanbiedt. Woorden kunnen dat niet beter weergeven dan het hart Mij dat rechtstreeks kan laten zien. Want Ik luister naar het hart, niet naar woorden, maar naar het hart. Het ‘Onze Vader’ is dan ook niet een voorbeeld voor het gebed in woorden, maar een voorbeeld van hoe het er het beste in het hart kan uitzien ten aanzien van Mij en het besef van wat voor Mij van belang is: ware liefde voor Mij, ware dank voor Mij, juist besef van Wie Ik Ben en van de liefde die Ik aan jullie allen geef. Daarmee kun je Mij in je hart ontmoeten, in het vaste vertrouwen dat Ik jou leven geef en er altijd voor je ben.

Met de liefde in je hart, met de eer voor Mij in je hart, met dank voor Mij in je hart trek je Mij naar je toe, in je hart, en de uitwisseling met Mij in je hart in die liefde, die eer en dank, dat is het mooiste gebed wat bedoeld wordt met het ‘Onze Vader’ zoals het in de Bijbel gegeven is. Het gaat niet om de woorden maar om je hart, om de ontmoeting in je hart van jou met Mij.

Hemels Brood 4935

Het hele aardse gebeuren, het hele scheppingsgebeuren, alles gaat via een bepaalde volgorde, in een bepaald tempo, in een vastgestelde verhouding. Ieder mens heeft het volkomen volmaakte werkelijke leven in zich en kan de totale samenhang in zich vinden en de werkelijkheid van zijn gaan begrijpen. Maar als iemand al niet begrijpt wat in de Schepping het scheiden van water en vast land betekent, hoe zal hij dan enig vervolg van de Schepping begrijpen en de Schepping zien zoals die werkelijk is, diegene zal de Schepping als een soort sprookjesverhaal zien. Terwijl de hele Schepping erop aanstuurt iedereen tot het werkelijke leven te brengen.

Ieder mens heeft het werkelijke leven, de totale oneindigheid in zich en de mogelijkheid om zijn werkelijke bestaan te ontdekken in Mijn Zijn. Maar zoals de totale Schepping een volgorde van opbouw heeft, zo heeft ieder mens een volgorde van ontdekken en een tempo van groei en werkelijkheidsbesef. Iedereen krijgt daarbij hulp die helemaal passend is bij zijn eigen tempo van groei en werkelijkheidsbesef. Dat gebeurt door Mij, door mensen die Ik daartoe roep en door allerlei gebeurtenissen. Het heeft daarbij geen nut om iemand meer te vertellen, dan hij begrijpen kan. Een kind in de eerste klas kan geen sommen maken van de vierde klas zonder eerst de opbouw van rekenen tussen de eerste en de vierde klas te leren begrijpen. De groei van mensen in werkelijk besef van leven gaat niet via klassen, want de ene mens groeit en begrijpt sneller al meer dan de ander. Maar ook die verschillen zijn niet zomaar min of meer toeval, ook dat verschil heeft een reden en is volmaakt afgestemd op het doel, alle mensen tot het werkelijke leven te brengen.

Als je iemand met een goed resultaat hebt geholpen, dan doet dat je genoegen. Maar als je hulp niet aangenomen wordt en daardoor geen goed resultaat bereikt wordt, dan vind je dat jammer en soms verstoort dat je goede humeur. Ik blijf altijd met grote liefde iedereen helpen, of door Mijn hulp nu wel of niet het goede resultaat te zien komt, want Ik weet dat uiteindelijk het goede resultaat toch bereikt wordt. Elke hulp die je iemand geeft, is door Mij in je hart gelegd en past binnen de totale Schepping, of het nu wel of niet het door jou beoogde resultaat geeft, want uiteindelijk wordt het goede resultaat evengoed wel bereikt. Daarom, blijf bij de vreugde van het helpen zoals Ik je daartoe inspireer in je hart, ook als het geen resultaat laat zien, want uiteindelijk zal er toch een eeuwig goed resultaat zijn.

Wie het Scheppingsverhaal gaat begrijpen naar de werkelijkheid, die zal de betekenis van het leven op aarde zoals het verloopt, gaan zien, de Schepping waardoor iedereen tot werkelijke leven komt, tot van zichzelf bewust werkelijk Zijn.

Hemels Brood 4936

Jij, lief mens, die van goede wil is, jullie allen bedoel Ik, die van goede wil zijn en willen leren in alles naar ware liefde te handelen vanuit je geloof en vertrouwen in Mij, doen het goed en Ik zeg je, heb geduld met jezelf. Want je wilt wel graag inzien wat je nog niet naar liefde doet en wat je nog te leren hebt, maar het zou je veel te veel worden, als Ik je alles wat je nog te leren hebt in één keer zou laten zien. Daarom gaat het stap voor stap. Niet dat je het niet goed doet, maar de Schepping is veel meer dan jij je kunt voorstellen, er zijn zoveel verschillende factoren, dat is voor jou nog niet te overzien.

Zoals het gaat, gaat het goed. Kijk maar eens naar wat je tot nu toe al juist begrepen hebt en wat je al juist ingezien hebt. Maar kijk ook eens naar wat je over jezelf wel weet dat nog verbeterd kan worden, maar je nog niet lukt. Dat is al moeite genoeg voor jou. Daar hoeft niet meer bij te komen. Je zou het niet kunnen verwerken en geheel uit balans raken. Laat alles weten en alles zien maar aan Mij over en Ik laat jou weten en zien wat voor jou en je groei naar volmaakt leven van belang is. Wees alert op je doen en laten voor zover je beseft wat goed is en wat niet, help anderen daarbij ook alert te blijven op hun doen en laten, maar forceer niets, niet voor jezelf en niet voor anderen. Kom steeds in je hart bij Mij en gaandeweg leer Ik je al wat voor jou op dat moment goed is en van belang is. Niet alles zul je zo gemakkelijk leren, van tijd tot tijd zal het weleens heftig er aan toe gaan, om daarna in meer rust te kunnen begrijpen wat het gebeurde betekende voor je leven. Want op aarde is het bedoeld, dat je zelf gaat leren werkelijk zelf te zijn, als eigen persoon je Goddelijke deel van Mij, werkelijk leven.

Over jou, over jullie gaat Mijn liefde, want wat zou Mijn liefde zijn, als er niemand zou zijn om lief te hebben? Jullie zijn, jij bent Mijn liefde. Voor eeuwig en altijd zijn jullie, ben jij Mijn liefde. Dat leer je je op aarde bewust te zijn, Mijn liefde. Er is niets anders om volmaakt lief te hebben dan jullie, dan jou! Dat kun je pas werkelijk begrijpen als je via je verblijf op aarde Mijn liefde geleerd hebt volmaakt zelf persoonlijk te zijn. En, lief mens, dat heeft tijd. Heb daarom geduld met jezelf en je medemensen. Want alles zal op tijd goed komen. En jullie, Mijn liefde, jij Mijn liefde, leeft werkelijk in eeuwigheid.

Hemels Brood 4937

Alles wat je kunt, kun je door Mij. Er is niets mogelijk buiten Mij. Alles wat je zegt, wat je doet, is alleen mogelijk door Mij. Maar jij bent degene die de keuzen maakt. Omdat jij degene bent die de keuzen maakt, heb je het gevoel dat jij het bent die zegt, die doet, die handelt, dat je door jezelf kunt wat je kunt. Maar jij weet in je hart wel, dat dat alleen door Mij mogelijk is. Maar veel mensen die niet met Mij in hun hart in contact zijn gekomen, zien Mij niet als Degene waardoor zij alles kunnen doen en zeggen, kunnen handelen.

Want door de eigen keus lijkt het ook voor hen dat zij het allemaal door zichzelf kunnen. Die mensen kun je nog zoveel over Mij vertellen, het raakt hen niet, omdat zij het met hun verstand beredeneren en in hun hart geen contact met Mij hebben. Daarom is het belangrijk om mensen te leren van hun verstandelijke redeneringen naar hun hart te gaan en te leren in hun hart Mij te vinden. Hen te leren in hun hart te voelen en hun keuzen niet uit het verstand, maar uit het hart te maken. Uit de oprechtheid van hun hart. Als mensen niet eerst leren met hun hart te voelen en te denken in plaats van met hun verstand, dan zal er altijd een afstand zijn tussen hen en Mij, want Ik ben alleen in het hart rechtstreeks te ontmoeten, niet in het verstand.

Dat wil niet zeggen dat het verstand geen waarde heeft, want dat heeft het zeker wel. Maar het verstand heeft de juiste waarde pas als het hart eerst in contact is met Mij, dan kan het meest optimale begrepen worden, dat wat het beste is om te doen en te zeggen, om naar te handelen. En alhoewel je je handelen als eigen doen en laten ervaart, wat het ook is, wordt je in je hart ervan bewust, dat alles alleen mogelijk is door Mij. Dat jij jij kunt zijn, krijg je van Mij. En in je hart, in contact met Mij in je hart kun je dat precies begrijpen zoals het is. Help degenen die nog met het verstand proberen te begrijpen, wat alleen in het hart te begrijpen is, alleen in contact met Mij in het hart, omdat Ik daar voor iedereen altijd ben!

Hemels Brood 4938

Als je in de grootste vernedering Mij nog steeds liefhebt, zoals Job Mij in zijn diepste ellende in alle nederigheid nog steeds liefhad, heb je de hoogste wezenlijkheid bereikt, gelijk Mij, maar niet Mij. Het is niet ieder mens gegeven die hoogste wezenlijkheid te bereiken, wel is ieder mens het eeuwig ware werkelijke leven gegeven. De volle gelukzaligheid van zijn.

Hoe diep ongelukkig was Job in zijn grootste ellende, alles verloren, maar het ergste nog, zijn zo geliefde vrouw en kinderen, zijn meest geliefden, allen van hem weggenomen. Maar hoe ten diepste ongelukkig hij ook was, in zijn hart bleef bij Mij trouw, in zijn liefde bleef hij Mij trouw. Tot in het diepst van zijn ellende bleef hij op Mij vertrouwen, terwijl hij niets meer had en ook geen uitzicht had op ooit nog iets terug te krijgen van wat hij verloren had. In al zijn ellendige kleinheid aanbad hij nog Mijn grootheid en gaf Mij toch alle eer zijn God te zijn, zijn bestaan te zijn, zijn liefde te zijn. Hoe ver verwijderd daarvan is de wereld, die zich op aarde de gevestigde orde noemt en strijdt om macht en bezit, om respect en aanzien, zonder zich ook maar in het minst om Mijn liefde te bekommeren, of Mijn leven te erkennen en aan te nemen. Mij in hun daden, in hun uitlatingen, in hun denken vernederend en aanklagend voor de gevolgen van hun eigen doen en laten. Niets verdragen zij en waar Mijn naam genoemd wordt, beschuldigen zij Mij van alles wat zij als onrechtvaardig zien.

Dieper dan alle ellende van Job vernedert de wereld Mij. Maar Mijn liefde blijft eeuwig voor alle mensen. En niets van wat de wereld aan ellende teweegbrengt, zal aan Mijn liefde voor alle mensen, al dan niet van de wereld, ooit iets kunnen veranderen. Daar mogen jullie allemaal zeker van zijn, van Mijn eeuwig onveranderlijke oneindig grote liefde en haar wijsheid voor jullie allemaal. En het is niet zo, dat ieder mens via dezelfde ellende moet gaan als Job om de hoogste wezenlijkheid, gelijk Mij, maar niet Mij, te bereiken. In Mijn wijze liefde geef Ik en bepaal Ik. In grote nederigheid verdraag Ik en breng Ik tot liefde. Mijn liefde. Dus ook jij kunt van Mij de hoogste wezenlijkheid krijgen, ook jij.

Hemels Brood 4939

Niet een mens bepaalt of iemand in Mijn Naam Mijn Woord aan zijn medemensen mag doorgeven, mondeling of schriftelijk, maar Ik bepaal dat. Wie een medemens verhindert Mijn Woord te spreken of te schrijven, heeft Mij belet te spreken. Niet een mens bepaalt of iemand goed genoeg is om Mijn Woord door te mogen geven, dat bepaal Ik. En wie wil weten of iemand door Mij goed genoeg bevonden is om Mijn Woord te spreken, kan daarvoor in alle eerlijkheid en oprechtheid in zijn hart bij Mij komen en in de zuiverheid van zijn hart zal Ik hem laten weten of iemand in alle zuiverheid Mijn Woord doorgeeft en of diegene daartoe door Mij gerechtigd is.

Niemand heeft het recht om te oordelen of iemand Mijn Woord doorgeeft en daartoe gerechtigd is, zonder dat in alle zuiverheid eerst in het hart aan Mij gevraagd te hebben en Mijn antwoord onweerlegbaar in het hart gekregen te hebben. Want diegenen die oprecht en naar volkomen waarheid, uit hun hart in Mijn genade Mijn Woord aan hun medemensen doorgeven, zijn kwetsbaar in de wereld, die Mijn Woord nauwelijks of niet verdragen kan. Mijn zegen is met hen die Mijn Woord verspreiden en voor degenen die verspreiders van Mijn Woord in Mijn Naam helpen en steunen. Wie denkt een spreker van Mijn Woord te kunnen berispen, maakt een grote vergissing. Het uitspreken van Mijn Woord kan spanning geven, vooral als Mijn Woord niet als zodanig herkend wordt. Maar dan nog is het aan Mij en aan Mij alleen, om daarover te oordelen.

Wie in zijn hart in contact met Mij zeker weet dat het Mijn Woord is dat Ik hem gegeven heb om te spreken, laat die in de waarheid van Mijn Woord blijven vertrouwen, want alleen Mijn ware Woord, oprecht uit het hart, uit waar contact met Mij, geeft altijd zegen. Ook als in twijfel getrokken wordt, of het Mijn Woord wel is. Maar houd niet vast aan woorden waarvan je niet zeker bent dat het Mijn Woorden zijn, want je zult er pijnlijk over struikelen, als het niet Mijn Woorden zijn. Zegen aan degenen die in alle zuiverheid uit hun hart in contact met Mij, Mijn ware Woord spreken en hun medemensen daarmee bemoedigen.

Hemels Brood 4940

Elke strijd die in de Bijbel, in heilige geschriften, genoemd wordt, is bedoeld de strijd in jezelf te zijn, is bedoeld om in jezelf alles wat niet rein en zuiver is, wat niet waar en oprecht is, wat geen liefde en wijsheid is, te bestrijden in jezelf, tot de dood aan toe, wat betekent, tot het helemaal overwonnen en weg is, tot het je niet meer afleidt van wat goed, juist, eerlijk en waar liefdevol leven is. Door de eeuwen heen is al wat in de Bijbel, in de heilige geschriften staat, gruwelijk verkeerd uitgelegd en opgevat, waardoor zoveel leed aan mensen berokkend is. Ook is vaak misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van mensen en is met opzet de verkeerde uitleg gegeven aan wat met strijd bedoeld wordt in de Bijbel en zijn mensen op valse Bijbelse gronden opgezweept tot onderlinge strijd, om macht en bezit van enkelingen, die voor eigen doel anderen tot strijd met hun medemensen aanzetten.

En nog wordt er zogenaamde heilige strijd gevoerd met de meest gruwelijke moorden en plunderingen, waarbij velen op volkomen valse gronden geroepen zijn de heilige strijd te voeren als een juiste strijd voor een waar geloof. Maar waar er staat hele volksstammen uit te roeien, wordt bedoeld de veelheden van neigingen om niet naar waarheid, niet naar liefde te handelen in jezelf uit te roeien. Want veel in de Bijbel, in heilige geschriften, is in beeldspraak gegeven, zoals in die tijd gebruikelijk was. Maar het komt velen goed uit om een verkeerde uitleg te geven aan de boodschap van Bijbelse en heilige geschriften en daarmee hun moordzucht te rechtvaardigen en hun vrijheid te misbruiken om hun misdadige neigingen niet bij zichzelf te bestrijden, maar er anderen voor te vermoorden. Roepend dat ze daarmee in de hemel komen.

Maar het zal hen zwaar vallen, waar zij in werkelijkheid komen en het zal voor hen een lange moeilijke weg worden om te gaan, want ze zullen niet eerder tot enige hemel komen, dan dat zij al het boze en gruwelijke in zichzelf bestreden en overwonnen hebben. En dat zal hen duizenden malen dood te sterven geven in zichzelf. Maar juist allen die zij in hun valse strijd gedood hebben, zullen rechtstreeks opgenomen zijn in de volledige liefdevolle vrede van Mijn hemelen. Al hun leed zal direct van hen afgenomen zijn en zij zullen direct de vreugde van ware liefde mogen ervaren. Want wat zij op aarde moesten ontberen door het misbruik van hun misdadige medemensen, zal hen in Mijn hemelen direct honderdvoudig vergoed worden. En diegene die zijn valse strijd op aarde staakt, omdat hij inziet dat zo’n zogenaamde heilige oorlog tegen zijn medemensen niet juist en niet goed is en zijn daden naar liefde omzet, die zal een minder zware weg te gaan hebben, voordat hij tot het werkelijke leven kan komen.

Zalig degenen die hun leven geven voor Mij zonder strijd te voeren met hun medemensen, uit ware liefde voor Mij en hun medemensen. Zij zijn gezegend op aarde alsook in Mijn hemelen.

Hemels Brood 4941

Waarom zijn Adam en Eva uit het Paradijs verdreven en waarom is er een vurige bewaking voor het Paradijs gekomen? Want de uitleg is voor velen, uit boosheid over hun afvalligheid, terwijl het in werkelijkheid uit ware liefde is. Want de verdrijving uit het Paradijs is niet meer, dan de onmogelijkheid om in een sfeer van gelukzaligheid te vertoeven, als niet aan de alleen die sfeer gevende waarheid van liefde gehouden is. Het gebeurt ook nu nog keer op keer, dat ieder mens door zijn van liefde afwijkend handelen, zichzelf uit het Paradijs verdrijft als het ware. De vurige bewaking van het Paradijs is daarvoor, om de mens duidelijk te maken, dat er geen enkele andere toegang tot het Paradijs is, dan in de volkomen rechtschapenheid van ware oprechte wijze liefde. De eeuwig ware onvoorwaardelijke liefde.

Op aarde kan naar het Paradijs gezocht worden, maar het wordt niet gevonden, omdat het in geen enkel land te vinden is. Want het Paradijs is geen grondgebied letterlijk op aarde, het Paradijs is een hemelse zuivere onvoorwaardelijke liefdesfeer van geluk, waarbij geen enkele afdwaling in eigenliefde of onwaarheid plaats heeft. Het is Mijn liefde die de mens behoed heeft het Paradijs te verwoesten. Zodat het bewaard blijft voor de mens, als hij rijp genoeg is om terug te keren naar het Paradijs en daar in de gelukkigste omstandigheden eeuwig te verblijven, zonder enige afdwaling. Door Adam en Eva uit het Paradijs te verdrijven is een eeuwigheidsramp voorkomen en is de mens behouden voor het eeuwige geluk, wat nu altijd nog door alle mensen bereikt kan worden.

Geen boosheid dus, maar liefde. En zo blijft de mens nog steeds verdreven uit het Paradijs en zo staan nog steeds Mijn Engelen met vurige zwaarden ter bewaking van het Paradijs, waar geen mens toegang heeft. Maar Ik ben op aarde gekomen om de mens te tonen welke weg hij kan gaan om tot aan het Paradijs te komen en Ik heb Mijzelf tot in het diepst van de leugen laten vernederen tot stervens toe, om de doorgang tot het Paradijs voor de mens mogelijk te maken. Wie Mij volgt zal het Paradijs vinden en door Mij alleen ook ingang vinden voor het Paradijs, het gelukkigmakende werkelijke leven, ware, wijze volmaakt onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4942

Schuld bekennen is voor veel mensen heel moeilijk. Toegeven iets niet goed gedaan of gezegd te hebben is heel moeilijk en veel mensen verdraaien een situatie of ontkennen de waarheid om geen schuld te hoeven bekennen. Meestal heeft het te maken met de reacties van hun medemensen, die doorgaans op fouten en missers reageren met boosheid en afwijzing, met verwijten en terechtwijzingen. Er zijn maar heel weinig mensen die dat in nederigheid kunnen verdragen, de meeste mensen komen ertegen in verweer en meestal ontstaat er dan een onprettige sfeer, die er toe bijdraagt dat iemand de volgende keer een gemaakte fout of vergissing liever verzwijgt en niet toegeeft.

Zolang mensen op fouten, vergissingen en misvattingen reageren met boosheid en afwijzing, met verwijten en allerlei terechtwijzingen, zal waarheid verdraaid worden, fouten ontkend worden en vergissingen verzwegen worden. De waarheid wordt geweld aangedaan. Ik ben de waarheid en Mij wordt in allerlei opzichten geweld aangedaan. Allereerst in de ontkenning van Mijn bestaan en van Mijn ware liefde voor alle mensen, maar ook door alle onwaarheid, alle leugens en verdraaiingen. Daarbij blijf Ik toch voor alle mensen ware liefde en verwijt Ik niemand, wijs Ik niemand af en wordt Ik niet boos. Dat is wat mensen onder elkaar ook zouden moeten doen, het best zouden zij om fouten en vergissingen van hun medemensen ook niet boos worden, hen geen verwijten maken, niemand afwijzen en geen terechtwijzingen geven. Maar wie heeft er al zoveel liefde en geduld om in alle situaties niet boos te worden, geen verwijten te maken, niemand af te wijzen, maar te aanvaarden, te verdragen, te helpen, zodat iemand zijn fouten, zijn misvattingen, zijn vergissingen, zonder gevaar voor boosheid, verwijten, afwijzing en dergelijke kan toegeven en de gevolgen ervan kan goedmaken? De meeste mensen kunnen dat nog niet en terwijl ze zelf nog net zo zwak zijn en fouten maken, verwijten zij hun medemensen wat ze zelf ook niet kunnen. Dat is de machtsdrang van de mens waarmee iedereen op aarde nog te maken heeft. De ene mens wat meer dan de andere, maar het is er als een grote verleiding voor iedereen en velen geven er aan toe. Dat maakt het moeilijk om fouten toe te geven.

Zegen aan alle mensen die toch zo sterk zijn om, ondanks de onaangename afwijzende en boze reacties van medemensen, bij de waarheid te blijven en hun fouten openlijk te bekennen en goed te maken. En zegen aan de mensen die hun medemensen zonder verwijten, zonder boosheid, zonder afwijzing, helpen om hun vergissingen, hun fouten toe te geven en hen in liefde te helpen de gevolgen goed te maken. Want het is Mijn liefde die in wijsheid niemand iets verwijt, niemand afwijst, op niemand boos wordt, maar verdraagt en vergeeft, helpt en ondersteunt, omdat een fout toegeven de ziel reinigt en het belangrijk is voor de ziel om de gevolgen van fouten goed te maken. Dus maakt iemand een fout, laat hij bij Mij komen voor kracht en voor moed om ondanks boosheid, verwijten, afwijzing en terechtwijzingen van medemensen, toch zijn fouten te bekennen. En wordt iemand tekort gedaan door fouten van zijn medemensen, laat hij bij Mij komen voor liefde en kracht om niet boos te worden, geen verwijten te maken, niemand af te wijzen en geen terechtwijzingen te geven, maar met geduld te verdragen en te vergeven en in Mijn wijze liefde met de situatie om te gaan. Dan zal er vast een beter klimaat ontstaan waarin het voor mensen makkelijker wordt hun fouten toe te geven en hun misvattingen in te zien.

Maar grote veranderingen zijn daarin niet te verwachten in de wereld die vol eigengewin en verleiding is.  Alleen voor de weinigen die Mij willen volgen maakt dit wel veel uit. En dat maakt in Mijn liefde ook voor de wereldse mens uiteindelijk toch ook veel uit. Genade aan allen die ondanks de wereld en ondanks hun zwakte in elk geval er naar streven Mijn Woord in hun leven toe te passen en steeds in hun hart bij Mij komen om Mij te volgen. Aan hen is de overwinning in ware liefde.

Hemels Brood 4943

De mens kopieert. Hij kopieert wat hij van anderen ziet. Hij kopieert wat anderen maken. Hij kopieert de natuur in eigen maaksel. Zelfs kopieert de creatieve mens wat hij in zichzelf als beeld en ideeën ziet. Er is geen origineel eigen uitvinding, alles wordt of is door de mens gekopieerd. En hoe de mens ook denkt zelf iets te hebben ontwikkeld, te hebben bedacht, te hebben verzonnen, het is altijd in hem aanwezig geweest en hij kopieert dat.

Alles is gekopieerd, vanuit de allereerste cel op aarde is het volgende gekopieerd en gekopieerd en gekopieerd. Elke cel op aarde vermeerdert zich door kopie op kopie van de eerste oorspronkelijke cel die Ik geplant heb op aarde. Hoeveel de mens ook denkt zelf verzonnen te hebben, zelf ontwikkeld te hebben, het is allemaal gekopieerd. Gekopieerd van anderen, gekopieerd uit de natuur of gekopieerd uit zijn innerlijk, uit al wat altijd al aanwezig was, maar niet ontdekt was. Ook gedrag kopieert de mens van elkaar en als het niet van elkaar gekopieerd wordt, dan wordt het van de dieren of van de natuur gekopieerd en als het daar niet van gekopieerd wordt, wordt het uit hemzelf gekopieerd, waar het altijd al aanwezig was. De allereerste cel waaruit de aarde ontstaan is en waarop leven gekomen is, eerst die allereerste cel, die heeft zich gedeeld tot een volkomen kopie. In die allereerste cel is alles wat er uit gegroeid is en uit had kunnen groeien, aanwezig geweest, zodat in elke kopie ook alles van de eerste cel aanwezig is.

Het hele universum is aanwezig in die eerste cel en dat is het in elke kopie van die eerste cel. Maar niet alles is zichtbaar voor de mens en de mens weet niet alles van wat in elke cel aanwezig is. Toch kopieert de mens en delen de cellen van de mens zich, kopiërend van de voorgaande cel, die al naargelang wat van die cel gevraagd wordt, datgene uit zich benut, wat op die vraag van toepassing is. Dat vermogen is in elke cel mee gekopieerd. Die eerste cel is uit Mij, kopie van Mijn cel, waarin Mijn volmaakt wezenlijke Zijn als kopie aanwezig is. Wil je dit met je verstand begrijpen? Dat kun je net zo min als dat je als kopie van kopie van kopie ooit het origineel kunt zijn. Omdat Ik alleen origineel Ben. Werkelijk Leven.

Hemels Brood 4944

Alles wordt nieuw. Het leven vernieuwt. Voortdurend vernieuwt het leven uit Mij alles in het hele universum. Vernieuwing is leven. Niets van wat niet is, zal na alle vernieuwing nog zijn. De werkelijkheid vernieuwt en vernieuwt, tot alles werkelijkheid is en dan vernieuwt het nieuwe al het nieuwe. Want leven blijft doorgaan en wie niet mee gaat, blijft achter. Maar Ik zorg ervoor dat wie achter raakt, opgehaald wordt om toch ook mee te gaan en vernieuwd te worden.

Vernieuwen is niet veranderen, want leven is leven, Ik Ben Die Ik Ben. Zie de natuur: is de boom dood, als het, voor de winter komt, zijn dode bladeren laat vallen? Nee, in de boom blijft het leven en na de winter komen de nieuwe bladeren. De boom leeft. En mocht de boom op leeftijd sterven, dan groeit een nieuwe boom en een nieuwe en een nieuwe. En als alle bomen weg zijn, gestorven zijn, is er dan geen leven meer? O zeker wel, de boom is slechts teken van leven geweest, Ik Ben Leven. De boom op zich is geen leven, maar een uiting van leven. Die uiting van leven vernieuw Ik oneindig. Ook jullie uiting van leven vernieuw Ik oneindig. Want in de geest uit Mij leeft ieder mens. In het natuurlijke lichaam op aarde, uit ieder mens Mijn leven, oneindig vernieuwend. Door de materie beperkt maar vrij in de geest, leeft de mens op de materiële aarde. Telkens vernieuwend gaat leven op aarde door. Mensen sterven, kinderen worden geboren, steeds nieuw in leven op aarde.

En in ieder mens wordt Ik steeds opnieuw geboren, opnieuw en opnieuw. En in de mens wordt Ik steeds gekruisigd en gedood. Opnieuw sta Ik op uit de dood. Dat is de aarde. Maar in de hemel is alles altijd eeuwig nieuw. Daar veroudert niets. Daar is geen leeftijd. Alleen materie veroudert en wordt door Mij vernieuwd en vernieuwd, met Mijn leven, niet anders dan met Mijn leven. Alles wordt nieuw. Alles wordt werkelijk leven, altijd en eeuwig nieuw tot in het oneindige. Laat dat jou een troost zijn, jij die treurt om je gebrekkigheid, die treurt om je tekortkomingen, jij wordt helemaal nieuw tot in het oneindige, voor eeuwig in Mijn liefde, helemaal zelf als eigen persoon, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4945

Elk onrecht is onrecht aan Mij. De mens kan onrecht voelen als onrecht aan hem, maar elk onrecht is onrecht aan Mij. Verzet je daarom niet tegen het onrecht, maar kom in je hart bij Mij en leg het onrecht aan Mijn voeten. Dan zul je direct in je hart van Mij weten hoe het onrecht te verdragen en hoe met de situatie zodanig om te gaan, dat het voor alle betrokkenen het beste is. Waarbij het beste niet altijd het prettigste is, of zoals je het graag zou willen. Alle onrecht heeft zijn oorsprong. De aanpak van het onrecht heeft alleen zin, als de oorsprong wordt aangepakt. Vaak is die oorsprong voor de mens niet meer te bereiken, of in de grond terug te vinden. Maar Ik ken alle oorsprong van alle ongerechtigheid. Daarom weet Ik ook het beste welke weg het best bewandeld kan worden, om tot een oplossing te komen.

De meeste mensen bewandelen wegen die hen bekend zijn, die zij in de loop der jaren geleerd hebben te gaan. Het is voor iedereen moeilijk om die zo bekende wegen, dat zijn de geëigende omgangsvormen, te verlaten en nieuwe wegen, dat zijn Mijn adviezen, te gaan volgen. Als Mijn adviezen al gehoord worden, in het eigen hart of door een medemens gegeven, dan is het meestal nog heel moeilijk om de vertrouwde eigen koers te wijzigen in een geheel nieuwe koers, die helemaal niet vertrouwd voelt en waarvan de resultaten niet bekend zijn. Om dan toch van koers te veranderen en een nieuwe aanpak aan te nemen, dat vraagt moed en vertrouwen in Mij op een heel andere manier dan gewend was. Probeer maar eens een slordig handschrift naar een net handschrift te brengen of een net handschrift naar een slordig. Zo’n omzetting vertraagt het schrijven en voelt onwennig en al gauw zal ervoor gekozen worden, het handschrift dat men gewend is weer op te pakken. Dat is veel gemakkelijker.

Maar wie onrecht werkelijk wil aanpakken, heeft een koers nodig die de oorsprong aanpakt. Die oorsprong ken Ik alleen en de juiste weg, de juiste koers, ken Ik alleen. Wil je onrecht aanpakken, kom bij Mij en volg Mijn advies, volg Mijn koers, ook al is dat niet wat je gewend bent, hoe jij het gewend bent op te lossen. Vertrouw op Mij en neem de moed om de onbekende weg die Ik aanraad te gaan. En je zult het wonder van Mijn liefde meemaken.

Hemels Brood 4946

Leer zelf en leer anderen. Leer begrijpen en doen en leer anderen begrijpen en doen. Elke leerkracht kan alleen datgene aan anderen leren, wat hij zelf goed geleerd heeft. Wees daarom een ijverige leerling van Mij en leer, wat je van Mij leert, op jouw beurt aan ijverige leerlingen. Verspil geen moeite aan degenen die geen ijver tot leren hebben. Het is hun tijd nog niet. Want zonder ijver gaat iemand de moeilijkheden die met het juiste leren gepaard gaan niet aan en diegene mist daardoor juist datgene wat van belang is.

Als je bij het leren iets niet begrijpt, neem dan de moeite het zolang te onderzoeken totdat je het begrijpt. Al duurt het jaren, blijf het bij Mij brengen en op de bestemde tijd zul je het begrijpen. Als iets vandaag niet te begrijpen is, dan wellicht morgen of overmorgen of volgende week of over langere tijd. Maar blijf erbij het te onderzoeken, zonder dat het een verdere leer van Mij in de weg hoeft te staan. Net als op scholen lessen in taal en lessen in rekenen elkaar afwisselen met nog andere lessen, zo geef Ik je verschillende lessen, die makkelijk te begrijpen zijn en andere die moeilijker te begrijpen zijn. Neem ook de moeilijk te begrijpen lessen ijverig aan, want ook die en juist die, zijn belangrijk voor jou en belangrijk om door te geven aan degenen die met ijver van jou kunnen leren.

Wat je van Mij leert doen, leren anderen van jou te doen en zo gaat Mijn leer door de wereld. Sommigen leren rechtstreeks van Mij, anderen leren via hun medemensen van Mij. Maar steeds is daar de eigen wil bij nodig, de wil om te leren, de wil om van Mij te leren. De keus om te willen leren wat leven werkelijk is. Leer jij van Mij rechtstreeks in je hart en leer Mij begrijpen, Mijn liefde begrijpen in alles wat er gebeurt, dan leer je meer en meer werkelijke liefde en wijsheid kennen en met de juiste ijver en geduld leer je die liefde en wijsheid zelf te zijn en door te geven aan je medemensen. Velen zijn door Mij geroepen, weinigen zijn gekomen. Kom en leer!

Hemels Brood 4947

Soms lijkt iets een kleinigheid, je reikt iemand iets aan en hij zegt: dank je wel, en daarmee is het af. Maar sommige heel kleine dingen die je doet, kunnen iets teweegbrengen wat jij niet ziet, maar wat doorgaat en een kettingreactie teweegbrengt en iemand in geestelijk opzicht verheldering geeft en liefde in zijn hart vergroot. Het zijn juist vaak die kleine dingen, een glimlach uit het hart aan iemand gegeven op een moment dat voor diegene de wereld donker was, maar door die glimlach lichtte zijn hart op. Of een hartelijk woord, een warme handdruk, kleine gebaren, allemaal kleine tekenen van liefde, die iemand juist op dat moment moed geeft om te dragen wat op zijn weg ligt.

Het zijn allemaal momenten die je niet als zo belangrijk beseft, maar het wel zijn. En er zijn meer van zulke momenten dan je denkt. Momenten van Mij, van Mijn liefde in het hart, die een impuls geeft precies op de juiste tijd voor de juiste persoon. Een kleinigheid kan de wereld veranderen.

Een beetje liefde doet een boom tot de hemel groeien. O, jullie beseffen zo minimaal hoeveel het kleinste beetje ware liefde uit een geheel oprecht hart teweeg kan brengen. Terwijl het gebeurt, onder je neus. Maar vaak wordt gekeken naar het grote, het indrukwekkende, naar het sensationele, het verbazende, terwijl het kleine niet interessant is. Het grote beneemt velen het zicht op het kleine en de enorme reikwijdte, welke het kleine juist bewerken kan. Juist het minste geeft het meeste.

Zou een boom plotseling op een plaats te voorschijn komen waar niet eerder een boom stond, dan is dat wereldnieuws en van heinde en verre stromen mensen toe om dat wonder te zien en te beleven. Maar wie kijkt er nog op van die enorme boom, die langzaam gegroeid is, uit dat piepkleine zaadje? Zo is het met de kleine dingen die je doet, die langzaam uitgroeien tot iets groots, veel groter en belangrijker dan de boom. Wees blij met al het kleine wat je uit oprechtheid uit de liefde in je hart doet, want dat reikt uiteindelijk tot in de hemel. 

Hemels Brood 4948

Als twijfels komen, doordat er over de wereld verspreid zoveel onaangenaams gebeurt en je jezelf volkomen onmachtig voelt om daar iets aan te helpen, laat Ik je niet los, juist dan niet. Ik geef je dan tijd om weer bij Mij te komen, in het besef dat het er op de wereld nog zo ruw en onaangenaam voor velen aan toe kan gaan, maar dat Mijn liefde nooit wijkt, voor geen enkel kwaad. Ik geef je dan aanwijzingen en laat dingen op je pad komen, die je geest voor Mij verhelderen en je twijfels oplossen in waar besef van werkelijk goed leven.

Ook al lijkt er over de wereld verspreid meer niet goed dan wel goed te zijn, laat het je niet tot vertwijfeling brengen, alsof Ik de wereld heb losgelaten. Zij heeft Mij losgelaten, maar Ik heb niemand losgelaten en Ik zal ook niemand loslaten, want Ik Ben alles en iedereen, in de werkelijkheid. Wat geen werkelijkheid is, verdwijnt nadat het besef van werkelijkheid is doorgedrongen in de ware levende bewustheid van zijn. De aarde is een middel in een langdurig proces van reiniging en tot volkomen werkelijkheid brengen, van ieder afgedwaald mens. Want wat je ziet, dat met hele groepen mensen gebeurt, dat gebeurt met ieder mens persoonlijk van elke groep die er maar is. Als meerdere mensen tezamen hetzelfde overkomt, dan overkomt dat ook ieder apart persoonlijk. En dan is Mijn aandacht vanuit ware liefde ook bij en in ieder apart. Maar veel hangt er mee samen of de aandacht van ieder van zo’n groep er ook voor Mij is. Want is die er niet, dan ontstaan er heel andere situaties, dan wanneer die er wel is.

Dat kun jij in jezelf, in je hart ook persoonlijk ervaren. Is je aandacht bij Mij, dan voel je veel meer van Mijn liefde voor jou, dan wanneer je aandacht bij iets of iemand anders is. En dan kan er twijfel bij je opkomen, dan ga je je afvragen, waarom toch zoveel ellende. Dan komt alles op je af, want je zou willen helpen, maar er is zoveel, het lijkt onbegonnen werk. Maar lieve mensen, die van tijd tot tijd twijfels voelen, Ik ben de aarde begonnen voor jullie, zodat jullie allen tot de volle gelukzaligheid van werkelijk leven kunnen komen. En wat Ik begonnen ben, zal Ik tot een goed resultaat brengen. Want Ik Zelf ben dat resultaat en Ik Ben eeuwig Die Ik Ben, eeuwig werkelijk gelukzalig leven!

Hemels Brood 4949

Werken voor Mij is werken voor jezelf, zonder te bedoelen te werken voor jezelf. Veel mensen werken voor zichzelf en niet voor Mij, maar het resultaat is een heel andere dan zij voor ogen hebben, dan dat zij bedoelen te bereiken. Bij werken voor Mij staat onbaatzuchtige liefde centraal, bij werken voor jezelf staat eigenliefde centraal. Het verschil is levensgroot, maar wordt vaak maar minimaal of niet beseft.

Het doorgeven van Mijn Woord aan mensen die Mijn Woord nog niet of nauwelijks begrijpen, het uitleggen van wat werkelijk leven is, het bemoedigen van mensen die op weg zijn Mij en Mijn Woord te leren kennen en hen te ondersteunen in contact met Mij, is net zo goed voor Mij werken, als het zorgen voor behoeftigen en zieken, het eten geven aan hongerigen, drinken geven aan dorstigen, kleren geven aan hen die slechts lompen dragen en onderdak geven aan daklozen. Want het is beide hetzelfde! Alleen het eerste is vooral voor het geestelijke leven van mensen van groot belang, voor hun leven na hun verblijf op aarde. Het tweede is voor het natuurlijke leven van belang, voor het verblijf op aarde. Het tweede is Mijn Woord op aarde in het natuurlijke tot uiting brengen, waarmee de geestelijke betekenis van Mijn Woord zichtbaar wordt. Maar die geestelijke betekenis in het natuurlijke doen, heeft eerst uitleg nodig van Mijn Woord om beseft te kunnen worden.

Daarom is het verspreiden van Mijn Woord, met de betekenis van Mij en Mijn Woord, van het werkelijke leven en van werkelijk onbaatzuchtige liefde in alle eeuwigheid van zijn, heel belangrijk. Daarmee is iemand die uitleg geeft aan Mijn Woord, aan allen die dat willen en nodig hebben, van cruciaal belang voor alle mensen, ook al komt diegene er nauwelijks aan toe, om Mijn Woord in het natuurlijke in praktijk te brengen.  Omdat ieder zijn daden baseert op het inzicht wat hij in het leven heeft, is het belangrijk dat degenen die van Mij veel inzicht krijgen over Mij, over werkelijk leven, over Mijn Woord, over het hier en het hiernamaals, dat delen met hun medemensen en hen helpen om in hun hart bij Mij te komen, zodat ieder in zijn hart rechtstreeks van Mijzelf alle nodige inzichten krijgt.

Zo is het dan, dat ieder die uit belangeloze liefde, naar Mijn Woord handelt in het natuurlijke, en ieder die zijn van Mij verkregen inzichten over Mij, over Mijn Woord, het werkelijke leven en ware liefde, met zijn medemensen deelt, voor Mij werkt. Het een is aanvullend op het ander. Doe zonder eigen belang, zoals je van Mij in je hart voelt te doen. Natuurlijk of geestelijk, dan doe je precies het bedoelde werk, voor Mij.

Hemels Brood 4950

Een kopie van een voorwerp is een nieuw voorwerp, wat er hetzelfde uitziet als het voorwerp waarvan het gekopieerd is, zonder dat voorwerp te zijn. Een kopie is dus nooit gelijk aan hetgeen waar het een kopie van is, maar wel gelijkend op hetgeen waar het een kopie van is. Dat is een logische redenering.

Voor een werkelijk logische redenering zijn alle aspecten die er zijn nodig en is alle informatie die er over is, met alle kenmerken, nodig. En dat is nu juist voor mensen niet het geval. Het oneindige heelal, het universum, heeft oneindig veel meer aspecten, informatie, kenmerken beschikbaar, dan aan de mens bekend zijn. Voor de mens op aarde is het niet mogelijk om met zijn verstand tot volkomen logische verbanden te komen. Hij denkt met de informatie die hij heeft, al het nodige te hebben voor een juiste conclusie. Vergelijk het eens met het spreken van een buitenlandse taal, iemand kan die heel goed leren spreken en verstaan, zodat het er naar uitziet, dat diegene die taal in alle opzichten kent. Maar er zijn altijd nog woorden die hij niet kent, maar waarvan hij ook niet weet, dat hij ze niet kent. Hij gebruikt om te spreken de woorden die hij kent en maakt zich daarmee heel goed verstaanbaar, daarmee lijkt het voor hem of hij alle woorden kent.

Als iemand niet weet, dat er meer informatie ergens over is, dan denkt hij alles te kennen en dan maakt hij, met wat hij weet, logische gevolgtrekkingen. Zou hij van wat hij niet weet dat er is, iets te weten komen, dan klopt zijn logische redenering niet meer. En dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is de mens geneigd om met zijn verstand logische verklaringen voor gebeurtenissen te geven en gevolgtrekkingen te maken, zonder de volkomen kennis, die Ik heb, maar die Ik alleen in het hart kan geven, niet in het verstand. Natuurlijk zie ik de met het verstand gemaakte logische verklaringen wel en juist dan geef Ik een paar nieuwe feiten, waardoor dat wat met het verstand bedacht is, door de war raakt.

Kom maar bij Mij in je hart en laat de verstandelijke logica maar los. Want de werkelijkheid gaat oneindig veel verder dan het verstand kan bevatten. Maar in het hart is de oneindige ruimte van Mijn liefde. Begrijp je?

Hemels Brood 4951

Wie in zijn hart bij Mij komt, om te weten hoe het er met hem voorstaat, om te weten wat goed ging en wat minder goed ging, of helemaal niet goed ging, die krijgt van Mij in zijn hart antwoord en zal zicht op zijn doen en laten krijgen, via Mijn liefde en zachtmoedigheid. Want iemand die bereid is met al zijn doen en laten bij Mij te komen, om zich te kunnen beteren, is moedig en geeft Mij de kans om hem rechtstreeks in zijn hart te helpen tot helder zicht te komen, vooral over al datgene waarvoor zijn zicht vertroebeld is.

In ieder hart geef Ik wel signalen die zicht kunnen geven, maar met de vrijheid van keus hebben veel mensen geen aandacht voor die signalen van Mij en blijft hun zicht veelal vertroebeld en houden zij vast aan allerlei misvattingen. Om in liefde die mensen toch te helpen tot beter zicht op zichzelf en hun doen en laten te komen, laat Ik allerlei situaties ontstaan, dat is, dat zij in het gericht zijn. Rechtstreekse hulp in het hart gaat dan niet, in hun vrijheid komen zij niet bij Mij en luisteren zij niet naar Mijn signalen. Voor hen is er Mijn gericht, waardoor ze toch via allerlei gebeurtenissen tot het ware zicht en een juist besef daarvan kunnen komen. En hoewel dat niet de gemakkelijkste weg is, is het evengoed wel Mijn liefde. Maar degene die Mijn liefde in zijn hart beseft, die beseft veel meer Mijn liefde in alles, ook in de minder prettige dingen die hem overkomen.

Wie Mijn liefde in zijn hart niet beseft, voor hem kunnen dingen als een straf aanvoelen, terwijl het altijd Mijn liefde is die hem leidt, maar het is zijn vrije keus die zijn weg bepaalt, een weg die zich naargelang zijn vrije keus, vanuit Mijn liefde zodanig vormt, dat het hem ten goede komt ten aanzien van zijn groei naar het werkelijke leven. Want daarvoor zijn jullie allen op aarde, om tot waar leven te komen uit je eigen vrije wil. Leven dat eeuwige gelukzaligheid is, maar pas als dat wat geen liefde is, maar geluk lijkt te geven, vrijwillig wordt afgestaan. Zalig degenen die dit begrijpen, en in hun hart uit Mij tot zicht komen en Mijn liefde aannemen in hun doen en laten.

Hemels Brood 4952

Ieder mens kiest in het leven zijn leermeester, kiest diegene waar hij van leren wil of van wie hij denkt te kunnen leren. Er zijn mensen die van de Paus denken te kunnen leren of van Boeddha of van Mohammed, maar ook mensen die van Mij, Jezus Christus, willen leren. Er zijn veel verschillende leerscholen met allerlei meesters die door mensen gevolgd worden en allerlei gedachtegangen die door groepen mensen gedeeld worden.

De keuze van ieder mens is al naargelang zijn zuiverheid in onbaatzuchtige liefde en in waarheid. Hoe zuiverder in liefde en waarheid iemand in zijn hart is, des te zuiverder is de leermeester die hij kiest. Maar ook wordt door diegene de leermeester aangetrokken, die het meest past bij wat hij aan opvattingen heeft en die het meest overeenkomt met zijn doen en laten. Ik ben de Waarheid en het Leven, de volkomen onbaatzuchtige Liefde, Zoon van God op aarde, God in Wezen, Schepper van hemel en aarde, leraar in Jezus Christus voor allen die ware liefde in alle zuiverheid en waarheid willen leren. En allen die ernaar streven tot ware liefde te komen in al hun doen en laten, in alle oprechtheid van hun hart, die trekken Mij aan als hun leermeester en ze kunnen Mij in hun hart ontmoeten en rechtstreeks van Mij het meest zuivere leren, van wat werkelijk leven is, wat ware liefde is en hoe dat voor hen te bereiken is.

Maar ieder heeft zijn weg te gaan in de vrijheid van de eigen keus. Daarom is niemand voor Mijn liefde minder waard, omdat hij een ander als leermeester kiest boven Mij. Ik ben in alle eenvoud leermeester voor hen die Mij willen. Alle anderen mogen tevreden zijn met hun keuze. Maar met een valse of een gebrekkige leer kan nooit het meest optimale bereikt worden en vroeg of laat zal de leerling dat inzien en zich een andere leermeester kiezen. Tot aan Mij toe zullen mensen van leermeester tot leermeester gaan. Maar wie gelijk tot Mij komt, krijgt direct al de zuiverste levensleer in ware liefde en werkelijk zijn. Zoals het hart kiest, zo zal ieders leermeester zijn.

Maar Ik ben meer, veel meer dan leermeester. Ik ben Leven, werkelijk Leven. En wanneer een hart Mij niet kiest, Ik heb jullie allen gekozen en Ik ben en blijf in ieder hart ware liefde, zodat in ieder hart, welke leermeester ook gekozen wordt, Mijn liefde kan groeien, tot iedereen zich in zijn hart tot Mij keert, zoals elke bloem zich als vanzelf naar het licht, naar Mij keert.

Hemel Brood 4953

Je vraagt Mij in je hart om deze keer een stukje te mogen schrijven uit Mijn hemel. Ik zeg je, alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat uit liefde gebeurt, is uit Mijn hemel. De schoonheid die zichtbaar is in de natuur is uit Mijn hemel. Het vriendelijke woord van iemand aan een medemens is uit Mijn hemel, een welgemeende bemoediging in een moeilijke situatie is uit Mijn hemel, vergeving voor een tekortkoming is uit Mijn hemel, herstel van de leugen in waarheid is uit Mijn hemel. Er is op aarde toch ook veel uit Mijn hemel. Samenkomsten in Mijn Naam, waar Ik uitgenodigd ben om ook te zijn, is uit Mijn hemel. Overal waar mensen vredig samenleven, is dat uit Mijn hemel. Rustgevende zuivere muziek is uit Mijn hemel, zang uit het hart vol liefde is uit Mijn hemel. Alles wat geschreven is uit het hart en Mijn Woord is, is uit Mijn hemel en is zegen voor allen die het lezen en ter harte nemen.

Als je Mij dankbaar bent, dan reikt dat tot in Mijn hemel. Wie de minste kan zijn bij een verschil van mening, put uit Mijn liefde, uit Mijn hemel en is in Mijn hemel. Want Mijn hemel is Mijn liefde en iedereen die Mijn liefde zonder eigenbelang uitdraagt, die laat een stukje van Mijn hemel zien aan zijn medemensen. Geniet van vriendschap, het is uit Mijn hemel, geniet van wat mooi is en het oog weldadig is, want het is uit Mijn hemel, geniet van de schoonheid van de natuur, want het is uit Mijn hemel. Maar neem het mooie, het goede, het ware, de vrede, neem dat allemaal niet als vanzelfsprekend, want soms is het zicht op Mijn hemel gesloten, soms is er weinig of niets te zien uit Mijn hemel. Dan is daar een goede reden voor, die nodig is om meer mensen Mijn liefde uit Mijn hemel zichtbaar te kunnen maken. En dat is dan ook uit Mijn hemel.

Ik gun jullie alles uit Mijn hemel, alle goeds, alle waarheid, alle liefde, Mijn volmaakte zachtmoedigheid. Kijk om je heen, want al wat je ziet dat goed is, waar is, mooi is, fijn is op een eenvoudige manier, aangenaam zonder enig belang, dat is uit Mijn hemel, uit Mijn liefde voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 4954

Er is geen heden, geen verleden, geen toekomst, er is het eeuwig nu. In dit eeuwig nu komt heden, verleden en toekomst tot één geheel samen. Want alles wat er gebeurt in de aardse omstandigheid, heeft in Eén punt zijn samenhang, dat is in Mij, in Mijn liefde. Dat is werkelijk Leven. Werkelijk Leven is eeuwig nu. Niets van wat in het verleden is gebeurd, staat los van wat er in het heden gebeurt. Niets van wat er in het heden gebeurt, staat los van wat er in de toekomst gebeurt. Alles tezamen verwijst naar Eén Leven wat eeuwig nu is. Want er is maar Eén Kern van Leven, Die Ik Ben, eeuwig Dezelfde, nu.

Er is daarom niets in het verleden, wat geen verbinding heeft met het nu, er is niets in het heden wat geen verbinding heeft met nu, er is niets in de toekomst wat geen verbinding heeft met nu. Er is niets, totaal niets wat geen verbinding heeft met Mij, werkelijk Leven, eeuwig Zijn, God. De deur tot werkelijk Leven, tot eeuwig gelukzalig Zijn, is Jezus Christus, Zoon op aarde, Die Ik Ben. Want niets is zonder Mij werkelijk Leven. De Eenheid is waarheid, is liefde, is wijsheid, die drie tezamen nooit anders dan nu. Alles van het heden, van het verleden, van de toekomst, heeft altijd en eeuwig hetzelfde ten grondslag: Mij, werkelijk Leven. Dat is onverbrekelijk eeuwig.

Nu zie Ik de vraag in je hart, hoe dat te begrijpen. Want voor ieder op aarde is er heden, verleden en toekomst, en dat is ook zo. Hoezo kan Ik dan zeggen, dat er geen van die drie is. Voor het aardse leven is de verdeling van verloop van vervorming van waarheid, van liefde, van wijsheid, de ervaring van heden, verleden en toekomst. Maar in werkelijkheid vindt het plaats in Eén verband, nu. Het verband is Leven, Ben Ik, is waarheid, liefde, wijsheid in Eén. Maar wil je dat echt begrijpen, kijk dan met je hart dwars door de letterlijke betekenis van woorden, naar wat geestelijk waar Leven is, kijk naar de geestelijke betekenis van de woorden van Mij in Jezus Christus, toen Ik op aarde zichtbaar in de materie tot jullie allen sprak, en voel in je hart wat geestelijk eeuwig nu is en eeuwig blijft: werkelijk gelukzalig eeuwig Zijn.

Want dat alleen is eeuwig waarheid, liefde, wijsheid, dat alleen Ben Ik, jullie Schepper, God, Leven. Welke betekenis er door mensen ook aan het woord “God” gegeven is, er is maar Eén ware God, Die Ben Ik in de enig ware betekenis, niet uit te spreken. Mijn Naam is Jezus Christus.

Hemels Brood 4955

Er zijn mensen die een ander het licht in de ogen niet gunnen. Die zelf altijd beter willen zijn dan een ander, die zich minder waard voelen, als iemand anders ergens goed in is en als iemand anders daarvoor complimenten krijgt, of zelfs geroemd wordt. Er zijn mensen die een haatdragende jaloezie hebben, die ziekelijk is en veel ongemak teweegbrengt, waarvan zij altijd een ander de schuld geven. Alsof die ander iets van hen afgenomen heeft, alsof die ander hen hun waarde afgenomen heeft, ja zelfs vindt diegene, dat de roem van de ander hem toebehoort.

Vanuit deze misvormende jaloezie komt een behoefte aan wraak naar boven en kwaadheid ontstaat, uit de onmacht om daadwerkelijk wraak te kunnen nemen. Want degene waarop de jaloezie betrekking heeft, lijkt onaantastbaar, en het gemeenste is voor diegene nog niet gemeen genoeg. Maar dat alles speelt zich af in de gedachten van die jaloerse mens, en vaak blijft het meer bij gedachten en met woorden geuite kwaadheid, dan dat het tot daden komt. Zo’n haatvolle jaloezie kan heel lang innerlijk broeden, tot het op een zeker moment tot uitbarsting komt. Zo’n uitbarsting kan veroorzaakt worden door een kleinigheid, maar als de emmer vol is, doet een druppel de emmer overlopen, door een kleinigheid komt jaloezie tot uitbarsting.

Jaloezie beschadigt. De jaloerse mens beschadigt daarmee vooral zichzelf, beschadigt zijn besef van rechtvaardigheid, zijn besef van waarheid, zijn besef van liefde. Vaak kan diegene ook geen liefde meer voelen, of zich enige vorm van liefde herinneren. Ook kan hij zich niet voorstellen wat liefde is en wat nog het moeilijkst is, hij kan niet geloven dat iemand hem liefde kan geven, of liefde voor hem heeft. Het aller-moeilijkste: hij kan niet geloven dat Ik hem liefheb. Want jaloezie neemt alle besef van liefde weg. Alleen de diepste put heeft op de bodem, in het volkomen donker, een effect op jaloezie. Omdat het de mens leeg maakt. In die leegte kan Ik een klein beetje binnenkomen, een klein beetje licht geven, een klein beetje van Mijn liefde laten voelen. En als diegene zich daar aan vastgrijpt, kan Ik hem voorzichtig meer licht geven, meer liefde van Mij laten voelen en heel langzaam kan Ik diegene, stapje voor stapje, uit die put omhoog halen.

Sta jij klaar, boven aan de put, om diegene op te vangen en met Mij samen te helpen tot genezing van jaloezie te komen. Maar ga jij zelf niet die put in om diegene te redden, laat dat aan Mij over. Laat niemand mee een put ingaan, want daarin zijn de gevaren te groot voor de geringe krachten van liefde die jullie hebben. De put is alleen Mijn werk, maar sta jij klaar als diegene uit de put te voorschijn komt en met Mij samen kun je een aandeel hebben in de verdere genezing en de wondere heling meemaken, tot vreugde van de hele Schepping! Wat onkruid lijkt, kan zegen zijn!

Hemels Brood 4956

In de diepte van het leven is de volkomen waarheid verborgen. Niet in het omhulsel, het uiterlijk zichtbare, maar diep van binnen, waar je alleen in de geest kunt komen en met de geest kunt zien. Maar de geest komt niet dieper dan de mate van eigenbelang die iemand nog heeft. Veel ogen blijven gericht op het omhulsel, op het uiterlijk zichtbare, vanuit eigenbelang en zorg om zichzelf. De meeste antwoorden op de vele vragen van mensen worden gezocht in het direct waarneembare, het omhulsel, de uiterlijke omstandigheden. En wie enigszins dieper kijkt, gunt zich de tijd niet om dat vol te houden, de dagelijkse bezigheden die zich vooral in het uiterlijke, het zichtbare, het direct waarneembare voordoen, nemen al snel diens aandacht in beslag.

Het is maar een enkeling die verder kijkt dan zijn neus lang is. Wat diegene dan ontdekt, wil hij delen met zijn medemensen, omdat het voor hem zo wonderbaarlijk openbarend is en hem antwoorden geeft op vragen die hij ook bij zijn medemensen ziet of vermoedt. Maar als hij bij zijn medemensen komt met wat hij ontdekt heeft, dan zijn er maar heel weinig mensen die begrijpen wat hij vertelt, dan zijn er maar heel weinig mensen die belangstelling hebben voor wat hij ontdekt heeft. En gaat hij op de hoeken van de straten staan, of, in deze moderne tijd, zet hij zijn ontdekkingen op internet, mensen gaan er aan voorbij en een enkeling reageert en raakt geboeid. Omdat diegene iets herkend van een verlangen naar waarheid, naar zuivere ware antwoorden.

Jij, die steeds dieper in het ware leven en de betekenis ervan bent doorgedrongen, omdat je zonder eigenbelang bent gaan zoeken, je wilt zo graag delen wat je gevonden hebt en het blijft zo stil om je heen. Met zo weinig respons overdenk je, hoeveel zin heeft het, om bekend te blijven maken, wat zo’n grote waarde heeft voor alle mensen. Toch blijf je doorgaan op de hoek van de straat, in deze tijd het internet, want je weet, voor die enkeling doe je het, je weet, juist die enkeling is van belang, die zoekende in de woestijn kun je helpen, zijn dorst lessen en voeding geven met alles wat je weet en geleerd hebt. Want de mensheid zal niet ineens met velen tegelijk bij Mij komen. Dat gaat met enkelingen over langere tijd. Maar elk schaap is er één, elk lammetje is er één. En dat weet je. Dus ga door, geef de moed niet op, ga door in de zegen van Mijn liefde!

Hemels Brood 4957

De aarde is de grond voor je bestaan. De aarde is de grond voor bestaan. Alles heeft een grond van ontstaan tot bestaan. Alles wat je zegt, wat je doet, wat je wilt heeft een grond van ontstaan op een grond van bestaan. De aarde is voor de mens de grond waarop hij bestaat. Waarop hij gaat en staat. Waarop hij wandelt.

Uit die grond ontstaat en bestaat. Maar net zoals het natuurlijk materiële het leven niet is, het leven is geestelijk, zo is de aarde in zijn natuurlijk materiële vorm niet als grond bedoeld, maar het geestelijke ervan. In het geestelijke is de grond de overtuiging waar vanuit iemand gaat of staat, de mening waarop iemand zijn doen en laten baseert. De grond waaruit de wil tot iets ontstaat, is het verlangen tot iets te komen, een doel te bereiken. Daar is de aarde in haar natuurlijk materiële vorm het spiegelbeeld van. Door de zondeval zal de mens de grond zelf moeten bewerken, in de moeite van het eigen besef van goed en kwaad. In die grond zal hij steeds met moeite het goede moeten ontginnen om het kwade te overkomen. Als het goede niet steeds volkomen gezuiverd blijft, steekt het kwade de kop op. Als de grond van de beweegredenen niet steeds van onkruid ontdaan wordt, van eigenbelang, dan overwoekert het de goede beweegredenen. En zoals in het natuurlijke het onkruid sneller groeit dan de gewenste planten, en water, voeding en licht wegneemt van de gewenste planten, zo overwoekeren eigenbelangen en liefdeloosheid heel gemakkelijk wat goed en waarachtig is.

Er zijn veel verschillende soorten onkruid die de groei van waardevolle planten belemmeren, zoals bijvoorbeeld de leugen, de verdraaiing. In eerste instantie lijkt het een klein onnozel plantje, niet de moeite waard om het uit te trekken. Maar als je een poosje later kijkt, gaat het toch de goede daden overwoekeren. Dan wil je het uittrekken, maar de wortels hebben zich al zo vertakt, dat je daarmee de goede planten beschadigt en teniet doet. Dat is, dat je de leugen niet meer goed kunt maken zonder dat de goede daden hun waarde verliezen. Je bent hier op de aarde van je bestaan, de aarde is je tot grond voor al je handelen. Bewerk jij de grond waarop je staat, waarop je je doen en laten baseert, met Mij samen. Altijd met Mij samen. Dan zal dat nog niet zonder moeite zijn, maar wel heel goede resultaten geven, zolang je niet uit eigenbelang je grond bewerkt, maar voor ieders belang, uit liefde, met Mij.

Hemels Brood 4958

In het meest eenvoudige vind je de diepste waarheid van leven. Wie eenvoudig naar de dingen kijkt, ziet de eenvoud van leven in alles. De eenvoudige mens kan gemakkelijk de eenvoud van Mijn leer begrijpen en toepassen. De eenvoudige mens doorziet de eenvoud van leven, al is die nog zo gecompliceerd voor wetenschappers.

Als je kijkt naar de Schepping, naar het allereerste ontstaan van leven op de aarde, het eencellige wezenlijke levensdeel van Mij, waaruit alles vervolgens zijn vorm in bestaan gekregen heeft uit die eenvoudige eerste cel, of je kijkt in de richting waar het naar toe gaat, de oneindigheid, doorgaand leven in al haar verschillende vormen en mogelijkheden, niet te begrijpen in haar oneindige complexe waarheid, die de grootste eenvoud in ontstaan heeft, die ene cel uit Mij. Dat ene kleine vonkje in je hart. Zo eenvoudig en toch ook zo complex en veelomvattend, allesomvattend. Hoe hoogmoediger, hoe arroganter, hoe wijzer, hoe belangrijker iemand zich gedraagt, des te moeilijker, des te ingewikkelder, des te gecompliceerder wordt het voor diegene om de grootste eenvoud van werkelijk leven, van de aardse Schepping te zien en te begrijpen. Het is die ene cel van ontstaan, of die oneindige verte van wording, wat in één woord samengevat is: zijn. Eenvoudig zijn.

Maar als iemand gewend is in één en dezelfde richting te kijken, lukt het hem niet zo gemakkelijk om naar een andere richting te gaan kijken, dan waar allen naar kijken. Want het gezamenlijke kijken heeft effect op ieder afzonderlijk en er is moed en inzet voor nodig om zelf je richting van kijken te bepalen. Ook daarbij geldt, dat het voor degenen met hoogmoed, arrogantie, wijsheid en eigenbelang veel en veel moeilijker is om zich naar een andere richting te draaien, dan voor de eenvoudige gemakkelijk tevreden mens. Het grote verschil tussen eenvoud en complex is de richting waarheen gekeken wordt. De eerste cel of de oneindigheid. De eerste cel heeft de hele oneindigheid in zich, Mijn vonkje in je hart, in alle eenvoud helemaal te doorvoelen en daarmee te begrijpen. De oneindigheid verspreidt de eenvoud van bestaan in een enorme complexiteit, niet te begrijpen, als los zand glijdt het door de vingers heen.

De cel is de Bron van verstaan. Ik Ben de Bron, in Mij is eenvoudig alles te begrijpen, omdat Ik Alles Ben.

Hemels Brood 4959

Het gaat er in sommige landen van de wereld nogal ernstig aan toe. Dat is wereldwijd te zien en te merken. De kwade geest, die zich eerst nog veelal verborgen hield en vooral in het geniep zijn kwaad bedreef, grotendeels buiten zicht, geeft zich meer en meer bloot en laat meer en meer zien dat het zich de grote macht wil toe-eigenen. Het heeft zich daarvoor in het verborgene vertakt onder de mensen in allerlei landen.

Ook daar waar besloten is geen oorlog meer te willen voeren en men dacht daarmee van kwade oorlogszuchtige mensen verlost te zijn. Maar daarbij is geen rekening gehouden met Mijn orde en Mijn Woord. De banden met Mijn leer zijn verslapt en velen hebben in de loop der tijd hun leven vooral ten gunste van zichzelf ingevuld. Vanuit een situatie met een beperkt zicht op wat er in andere landen gebeurde, is er nu een situatie waarbij iedereen in elk land zicht heeft op wat daar allemaal gebeurt. Via satellieten kan in ieders keuken gekeken worden en dat is precies wat er gebeurt. Nu, juist nu, steekt het gruwelijkste kwaad de kop op, het wordt gezien over de hele wereld en toch ziet niemand hoe daar het beste mee om te gaan. Iedereen wil wel dat het stopt, maar wie weet het te stoppen? Want elk ingrijpen lijkt de situatie juist ernstiger en gecompliceerder te maken.

Dit is de tijd waarop afgerekend wordt met de vele misvattingen, met de schijnbare rust, waarbij men denkt dat er geen God, geen Schepper is en ieder zelf zijn leven bepaalt. Dit is de tijd zonder Mij, omdat mensen los van Mij hun besluiten nemen en genomen hebben. Dit is niet Mijn straf of wraak, dit is Mijn liefde om de mens tot zicht te brengen. Om de mens tot besef te brengen van zijn eigenlijke onmacht, zonder Mij. Maar het grote wonder moet nog haar aanvang nemen, de diepste diepte is nog niet bereikt voor de zelfgerichte hebzuchtige machtigen van de wereld.

Voor jullie kleinen aan de zijlijn, die wel met Mij verbonden gebleven zijn, wel in de vreugde van je hart steeds bij Mij komen en je hart voor Mij openstellen, naar Mijn Woord horen en je best doen naar Mijn liefde te leven, wees getroost, wees niet bevreesd, want aan jullie is het gegeven de eersten te zijn om, van kwaad verlost, tot waar leven, tot ware liefde te komen, in alle werkelijkheid!

Hemels Brood 4960

Als je een deur van de zijkant bekijkt, is het een smalle streep. Bekijk je de deur van de voorkant, dan is het een breed vlak. Het is dezelfde deur gezien vanaf een verschillend gezichtspunt. Heel veel mensen zien hetzelfde maar van een verschillend gezichtspunt en herkennen dan van elkaar niet, dat het om hetzelfde gaat wat ze, ieder vanuit hun gezichtspunt, zien. De één heeft het over de smalle streep, de ander over het brede vlak en ze begrijpen van elkaar niet, dat het om dezelfde deur gaat. Als mensen niet eerst aan elkaar duidelijk maken vanuit welk gezichtspunt zij welk voorwerp beschrijven, is het moeilijk om elkaar te begrijpen.

Vanuit welk gezichtspunt beziet iemand het leven? En vanuit welk gezichtspunt beziet de ander het leven? Vanuit welk geloof, vanuit welke ervaringen, vanuit welk belang, vanuit welke behoeften, vanuit wat? En dan, waar komt het licht vandaan, waarmee hij kan zien wat hij ziet? Want een verschillende lichtinval geeft aan ieder voorwerp een andere vorm en ook de hoeveelheid licht is van belang, want meer licht laat ook meer details zien. Komt het licht van Mij of van een mens? Vanuit het hart of vanuit het verstand? En hoe scherp kan iemand zien? Want de ene mens heeft scherper zicht, dan een ander. De ene mens heeft meer innerlijk contact met Mij, dan een ander. Dat is allemaal van belang als mensen met elkaar spreken over leven, over Mij, over Mijn Woord, over Mijn Leer, over ware liefde. Zonder elkaars gezichtspunten te kennen, de hoeveelheid licht, waar het licht vandaan komt, welke ervaringen in het leven zijn opgedaan, welke belangen en behoeften iemand heeft en welke beweegredenen er aan het gesprek ten grondslag liggen, is de kans groot dat mensen elkaar niet begrijpen en in een mate van onmin terechtkomen. Want iedereen wil tot op zekere hoogte begrepen worden, gehoord worden, bevestiging krijgen.

Als je zo’n gesprekspartner wilt, die je begrijpt, kom dan bij Mij. Ik ken je gezichtspunten allemaal, waar ze mee te maken hebben, waar je licht vandaan komt, hoeveel licht er in je is, hoe scherp je kunt zien, alles ken en weet Ik precies van je. En Ik kan met je over leven spreken, want Ik ben Leven, Ik kan je licht geven, want Ik ben Licht, Ik kan je waarheid geven, want Ik ben Waarheid, Ik kan je liefde geven, want Ik ben Liefde. Ik spreek je graag, als jij wilt.