Hemels Brood 4744 t/m 4774

Hemels Brood 4744

Elke bezigheid van mensen die eerlijk is, met een eerlijk te bereiken doel, ondersteun Ik met liefde, zolang het ook de groei van die mens tot ware liefde ten goede komt. Want het is vele malen beter dat iemand een bezigheid heeft, waar hij met zijn hele hart in alle eerlijkheid in op gaat, dan dat hij tot allerlei duistere bezigheden vervalt, uit gebrek aan een goed en eerlijk doel. Ook al is dat doel niet direct een geestelijk verrijkend doel, in de oprechtheid van het hart om dat doel te bereiken, in de werkzaamheden die voor het bereiken van het doel nodig zijn, liggen genoeg mogelijkheden voor die mens om evengoed geestelijke groei door te maken.

Daarom steun Ik met Mijn liefde ook veel mensen die niet specifiek in Mij geloven en denken alles zonder Mij te kunnen, toch in hun doen en laten, als zij vanuit een eerlijk en oprecht hart werkzaam zijn. Want alle goede werken, ook zonder geloof in Mij, houden de weg open, om Mij te gaan herkennen en Mij te gaan erkennen in Mijn liefde voor alle mensen. Want al gelooft iemand niet in Mijn bestaan en in Mijn aanwezigheid in zijn leven, al gelooft iemand niet, dat Ik leven Ben en hij alleen door Mij leeft en kan leven, het blijft Mijn liefde, wat hij uit de goedheid van zijn hart doet en bewerkt, het blijft Mijn kracht, wat hem laat volhouden, het blijft Mijn intelligentie die hij gebruikt, ook zonder dat hij dat gelooft, beseft, aanneemt. Het is altijd beter, dat de mens al wat hij van Mij in zich heeft, gebruikt voor goede werken, ook al gelooft hij niet in Mij, dan dat iemand vervalt in het kwade, om zijn genoegens te verkrijgen en zijn behoeften te bevredigen.

Dus ja, Ik help en steun in grote liefde iedereen die oprecht en eerlijk werkzaam is om een eigen doel te bereiken, zodat diegene in zijn werkzaamheden toch van Mij leert en ergens op zijn weg Mijn aanwezigheid bemerkt, Mij in zich herkent en Mijn liefde als zijn werkzaamheid gaat aannemen. En vroeg of laat zal hij Mij in zich herkennen en weten dat Ik in hem ben en hem steeds geholpen heb, elke stap op zijn weg!

Hemels Brood 4745

Monniken besteedden veel tijd aan het verfraaien van letters en het overschrijven van teksten, terwijl zij met de rijkdom en macht die de kerk in die tijd had, veel arme mensen hadden kunnen helpen. Van al die mooie letters en geschreven teksten, die ook nog eens in kasten voor de mensen verborgen gehouden werden, werden geen mensen gevoed of aan inkomen en kleding geholpen. De rijke kerk liet arme mensen aan hun lot over of onderdrukte hen, om de kerkelijke macht en rijkdom te vergroten. En die kerk verkondigde Mijn Woord, waarvan ze bijna geen letter in hun leven waarmaakte, alleen opschreven. Woorden opschreven, zinnen opschreven, waarvan zij niets begrepen en niet in geloofden.

Zo vreemd is het dan ook niet, dat veel mensen niet in Mij geloven, dat veel mensen hun eigen leven in de hand willen houden, geen aandacht willen geven aan de Bijbel en de betekenis van wat er in de Bijbel staat. Tot zover allemaal heel begrijpelijk. De kerk heeft Mijn Woord niet uitgedragen zoals bedoeld, geen beeld gegeven van Wie Ik werkelijk ben, geen liefde uitgestraald naar Mijn schepselen, hun medemensen. Jij schrijft en zoveel je kunt, leef je naar wat je uit dit schrijven als Mijn Woord begrijpt. Je zoekt er naar te leven naar Mijn waarheid en Mijn liefde en de woorden, de zinnen die je schrijft, zijn getrouw naar wat je in je hart voelt. Je houdt Mijn Woord niet voor jezelf, verborgen in een kast, maar maakt het wereldkundig, voor alle mensen te lezen en te begrijpen, door de eenvoudige manier waarop je Mijn Woord opschrijft, waarbij ook de diepere betekenis begrepen kan worden.

Je zoekt geen macht en geen aanzien, je geeft aan je medemensen wat je in je hart voelt dat Mijn Woord en Mijn liefde is. Niet zoals de monniken deden, maar zoals ook zij het hadden kunnen doen, maar niet gedaan hebben. Het maakt jou niet meer dan het eenvoudige mens dat je bent. Het laat zien, dat Mijn Woord er voor iedereen is en door iedereen begrepen kan worden. Omdat het zonder versiering, heel eenvoudig alleen maar zegt: Heb elkaar lief, heb elkaar zonder ophouden lief, zoals Ik jullie zonder ophouden lief heb.

Hemels Brood 4746

Sommige mensen vragen Mij om raad, maar kunnen daarbij hun eigen ideeën, hun eigen invullingen niet loslaten, of kunnen hun angsten over hoe het verloop uit de hand kan lopen, niet loslaten. Daardoor horen zij Mijn raad wel, maar vermengen dat met hun eigen ideeën en denken dan, dat zij Mijn raad opvolgen. Alleen, het resultaat is niet naar verwachting en vertwijfeld gaan zij dan handelen naar geheel eigen inzicht.

Bij het vragen om Mijn raad is het altijd belangrijk om dat zonder eigen ideeën en invullingen te doen. Angst is misschien niet zo gemakkelijk los te laten en vaak juist de inzet om Mij te vragen, maar dan is er vertrouwen op Mijn raad en de goede werking ervan nodig, als Mijn raad wordt opgevolgd. Uit angst vertrouwen veel mensen meer op hun eigen oordeel en ideeën, dan op Mijn altijd beste raad om op te volgen. Terwijl Ik zoveel meer kan overzien en Mijn helpende Handen vele malen verder reiken, dan een mens zich kan bedenken. Als je Mij om raad vraagt, en dat mag altijd en je kunt er van op aan, dat Ik je dan op de één of andere manier ook de beste raad geef, is het wel nodig, dat je puur en zuiver, geheel onbevooroordeeld naar Mijn raad in je hart luistert en dat je bereid bent om, geheel zonder eigen invullingen, Mijn raad op te volgen, zoals Ik die geef.

Want Mijn raad heeft geen enkele uitwerking als je haar niet opvolgt. Elke uitwerking van je handelen gaat van jou uit. Van jouw mening, jouw ideeën, jouw voorstelling van zaken, jouw opvattingen, jouw invullingen, jouw oordelen. Een uitwerking van je handelen gaat pas uit van Mijn raad, als je Mijn raad opvolgt uit de overtuiging dat handelen naar Mijn raad het enige juiste is, als je het zonder eigen oordeel opvolgt, zonder twijfels, zonder eigen invullingen, zonder eigen afwijkende mening. Mijn raad vindt zijn uitwerking in het er naar handelen in de volle overtuiging dat die het beste resultaat mogelijk gaat geven, ook zonder dat je weet wat dat resultaat precies gaat zijn. Dat is nodig: vertrouwen. Vertrouwen in Mijn raad, dat is vertrouwen in Mijn liefde voor jou en iedereen.

Hemels Brood 4747

Laat eens aan de wereld iets moois zien. Iets wat de ziel beroert doordat het zo mooi is. Dan zal het door de wereld niet als mooi gezien worden, niet als mooi bemerkt worden, want het wint niet bij een wedstrijd, het levert niets op bij verkoop, het past niet bij wat de wereld mooi vindt, bij wat de wereld graag ziet, bij wat de wereld graag heeft.

Ik pas niet in het wereldse zicht van de mens. Mijn waarheid past niet bij alle wereldse onwaarheden, Mijn boodschap past niet bij de wereldse verlangens. Zo iets goeds heeft in de wereld geen plaats, alles is opgevuld, er is geen ruimte voor Mij. Niet in de wereld. Want wat de wereld goed vindt, ben Ik niet. In vergelijking met wat de wereld mooi vindt, ben Ik lelijk. In vergelijking met wat de wereld aantrekt, ben Ik afstotelijk. Wie geen deel wil uitmaken van die wereld, wie Mijn goedheid ziet en in zijn leven ervaart, wie Mijn waarheid herkent, wie ziet hoe mooi Ik alles geschapen heb en wie voelt hoeveel liefde Ik voor iedereen heb en hoe liefdevol Mijn werken voor iedereen zijn, die wordt niet gezien door de wereld, die wint geen wedstrijd, die levert de wereld niets op, die past niet. Die staat in de wereld als een vreemdeling, die nooit geaccepteerd zal worden, als hij zich niet gelijk aan de wereld gaat gedragen.

Maar het is niet de bedoeling dat jij en Ik ons aan de wereld aanpassen, dat wij ons gelijk aan de wereld gaan gedragen. Het is de wereld die zich beter maar zou aanpassen, zich meer en meer naar Mij en jou zou moeten gedragen. Die het beste zou leren wat mooi en werkelijk goed is. Die het beste zou leren wat waarheid werkelijk is. Want de wereld denkt dat zij leven, maar ze zijn dood. De wereld denkt dat zij macht hebben, maar ze zitten gevangen. De wereld denkt dat zij rijk zijn, maar ze kunnen niet armer worden dan ze al zijn. De wereld begrijpt er niets van, maar ze gedragen zich als kenners met grote wijsheid. De wereld denkt oneindig te zijn, maar niets is meer eindig dan de wereld.

De wereld, je staat er midden in, maar maakt er geen deel van uit. Treur er niet om, dat je niet geaccepteerd wordt, verheug je in Mij, met Mij. Want de wereld is het leven niet, Ik ben het leven, jouw leven, Ik ben de waarheid, jouw waarheid, Ik ben het goede voor jou, zoals jij goed bent voor Mij. Ik ben ware liefde voor jou, in jou, zoals jij liefde voor Mij bent, in Mij. Je staat in de wereld, maar je bent bij Mij in de hemel en niemand in de wereld ziet het, maar jij, jij weet het. Jij bent Mijn leven, Mijn liefde in de wereld.

Hemels Brood 4748

Als mensen nadenken over Satan, dan denken zij meestal aan een persoonlijke wezenlijkheid in de geestelijke zin. Maar net zomin als de hemel een materiële plaats is, is Satan een persoonlijke wezenlijkheid. Satan is verleiding, verleiding met een zekere macht. Als je je weleens laat verleiden tot iets te doen voor jezelf, zonder de liefde, ben je dan verleid door een persoon? In je was een verlangen tot iets, wat je heel graag zou willen, wat alleen te verkrijgen was door een kleine leugen. En je maakte die kleine leugen om te krijgen wat je zo graag hebben wilde. Je hebt daarbij dan toegegeven aan verleiding. Was die verleiding een persoonlijke wezenlijkheid? Nee, het was een toegeven aan een verlangen op een manier die geen liefde is.

Zo heeft Lucifer toegegeven aan verleiding om wat hij zelf graag dacht te kunnen zijn, te zijn, maar niet kon worden. Zo zijn alle mensen op aarde steeds in de verleiding toe te geven aan wat zij graag willen, maar niet te krijgen is, zonder ware liefde niet te krijgen is en met ware liefde geen belang meer heeft. Lucifer is Satan niet, de mens is Satan niet, de verleiding is Satan. De verleiding heeft macht, heeft intelligentie, maar niet zonder de mens, niet zonder Lucifer, niet zonder de behoefte aan die dingen, die het tegenovergestelde zijn van werkelijk leven, van waarheid, van liefde, van Mij. Het tegenovergestelde is Satan, de verleiding tot het tegenovergestelde is zijn macht, de verlangens tot het tegenovergestelde geeft Satan gelegenheid zijn verleidende macht in te zetten. Als tegenovergestelde kent hij alles van iedereen met grote precisie en heeft de beschikking over een grote intelligentie, niet als persoonlijke wezenlijkheid, maar als tegenovergestelde van werkelijk leven, van Mij.

Satan is de gedachte van Lucifer Mij te kunnen zijn, terwijl dat niet bestaat. En op aarde is de gelegenheid om tot inzicht te komen, dat het een gedachte is, die niet kan bestaan en geen waarheid is. Een loosheid zonder inhoud. Satan is verleiding, die de gedachten belemmert om tot het ware juiste levensinzicht te komen. Op aarde is de mogelijkheid om tot inzicht te komen van wat werkelijk leven is, om Mij persoonlijk te leren kennen en te ontmoeten, zelf te ontmoeten. Want op de aarde ben Ik gekomen in Jezus Christus, om Mijzelf aan de mens te tonen. En Ik zal nogmaals komen en gezien worden, Jezus Christus, God en Vader, Schepper en Redder, zodat alle mensen verlost worden van elke verleiding, van al wat geen waarheid, geen liefde, geen werkelijkheid is. Zodat alle mensen tot zicht op wat werkelijk is gebracht worden en verleiding geen vat meer op hen heeft, omdat iedereen dan weet, dat werkelijk leven liefde is en dat liefde altijd iedereen alles geeft wat hij nodig heeft, dat ware liefde volledige gelukzaligheid geeft, dat Ik liefde Ben, Persoonlijk in allen, terwijl allen persoonlijk in Mij zijn.

Want verleiding is niet meer dan een loze gedachte, maar Ik ben werkelijkheid. En juist alleen op de aarde is alles zo ingericht, dat iedereen van die loze gedachte verlost wordt door Mijn liefde. Want werkelijk Persoonlijk Leven ben Ik in iedereen tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 4749

Het ene zaadje groeit schitterend op en tussen de rotsen, met weinig voedsel en weinig water, terwijl een ander zaadje er niet eens tot ontkieming komt. Het ene zaadje groeit mooi op in aarde, een ander zaadje juist niet, maar wel in zand. Er is een groot verschil tussen wat het ene zaadje nodig heeft om tot een mooi en gezond gewas uit te groeien en het andere zaadje. Ook groeit er uit het ene zaadje een heel ander gewas, dan uit een ander zaadje en al die verschillen zijn niet zomaar willekeurig, maar juist heel precies zoals het voor Mijn Schepping, voor leven op aarde, voor alle mensen het beste is.

Zoals het ene zaadje beter gedijt op de rotsen en uitgroeit tot een mooi en nuttig gewas en een ander zaadje daar tot niets komt, zo is het ook met de mens en zijn omgeving. Want waar de ene mens precies past en zich goed kan ontplooien, daar verkommert een ander. En toch is er op de wereld een verdeling ontstaan, die daar helemaal geen rekening mee houdt. Niet met de talenten van mensen, niet met de mate van interesse, niet met de verschillen in intelligentie, zelfs niet met smaak en voeding. In de onderlinge verhoudingen tussen mensen berust veel op macht, op rijkdom of op het verkrijgen daarvan. Ook op aanzien en roem, in een bepaald opzicht, want de ene keer levert iets roem op, wat een andere keer juist geen roem oplevert. Zoveel verschillen als er tussen zaden zijn, nog meer verschillen zijn er tussen mensen. Maar dat komt lang niet tot zijn recht. Want bij mensen doet het er toe, er bij te horen, of het past of niet. Als groen mode is, trekt iedereen groen aan, of het nu past of niet. Want dan pas je, ook al pas je niet. En dat is het voor een kleine groep mensen: die passen niet. Omdat zij andere keuzen maken, die niet passen.

Ben jij zo iemand, die keuzen maakt die niet passen, bij wat de meeste mensen kiezen. Ben jij iemand die voor Mij kiest, dan ben je bijzonder. Ook al wordt dat niet gewaardeerd, maar je bent bijzonder. Je bent bijzonder als je kiest voor Mij, omdat je bij Mij past. En Ik zal je zeggen, al die mensen die van alles kiezen wat niet bij hen past, ze passen allemaal bij Mij, alleen is het hun keuze niet. Ze kunnen allen zo verschillend als ze zijn tot één geheel komen, bij Mij, en toch allen verschillend blijven en uitgroeien tot het hele mooie leven wat ze ieder voor zich zijn. Met Mij in eenheid en toch ieder in een omgeving die precies past. Ieder zijn eigen passende omgeving. Zoals het ene zaadje op de rotsen floreert en het andere juist in het zand of in de vette klei. Zo kan ieder mens in zijn eigen passende omgeving floreren, en met elkaar in Mij het geheel zijn, waarbij iedereen er bij hoort, zoals hij het beste floreert, het mooist is. Wees jij maar bijzonder, hoor er niet bij, maar hoor bij Mij, want daar pas jij het beste, bij Mij!

Hemels Brood 4750

Bij jullie mensen moet eigenlijk overal voor betaald worden. Voor producten moet betaald worden, voor allerlei diensten moet betaald worden, voor de werkzaamheden die gedaan worden, alles moet betaald worden. Bij Mij hoeft niets betaalt te worden. Van Mij krijgt iedereen alles, het volkomen leven, Mijn ware liefde, alles. Maar nu zeg je, dat je daar dan wel iets voor moet doen, het is dan nodig dat je er aan werkt om zelf in al je handelen Mijn liefde te zijn. En je vindt dat eigenlijk toch ook een vorm van betalen.

Toch is dat niet zo. Want Ik geef Mijn leven, Mijn liefde aan alle mensen, altijd al, of zij nu wel of niet naar Mijn liefde handelen, wel of niet in Mij geloven, wel of niet beseffen dat zij Mijn liefde in zich hebben. Niemand betaalt daar op enigerlei wijze voor. Maar veel mensen doen er niks mee. Dan is het alsof zij een kapitaal aan geld hebben gekregen, maar het ligt in de kast onder een dikke laag stof en er gebeurt niks mee. Heel veel mensen weten daarbij niet eens, dat ze zo’n kapitaal onder het stof hebben liggen. Zo is het met alles wat Ik de mens, zonder er iets voor terug te hoeven, geef en gegeven heb. Niemand hoeft er iets voor te doen, maar het is ook zo, dat heel veel mensen er niets mee doen. Dat is het euvel, niet dat Ik er iets voor terug wil hebben, wat je zou denken, bijvoorbeeld eerlijkheid, geduld, zorg voor elkaar, vergeving aan elkaar, belangeloosheid e.d. Want dat zijn wel voor iedereen goede eigenschappen om naar te leven, maar wie daar niet naar leeft, krijgt evengoed toch Mijn liefde, Mijn leven.

Ik hoef daar niks voor terug. Alleen, net zoals een enorm kapitaal, wat onder een dikke laag stof op een plank in de kast ligt, je niets brengt, als je het onder het stof laat liggen, zo brengt alles wat Ik je geef, Mijn leven, Mijn liefde je ook niks, als je er niks mee doet. Dat, er iets mee doen om er profijt van te hebben, is geen betaling aan Mij, maar is eenvoudig het in gebruik nemen van wat je van Mij voor niets krijgt en altijd al gekregen hebt. Als jij iemand iets geeft, dan doet het je plezier, als diegene wat hij van je krijgt met plezier gebruikt en je ziet, dat het diegene goed doet. Zo is het ook met Mij, Ik zie graag dat mensen wat Ik ze geef, gebruiken en dat het ze goed doet. Want Ik zie graag mensen gelukkig en blij. Daarom blijf Ik leven geven, liefde geven, zonder er iets voor terug te vragen, want Ik weet, de tijd komt dat iedereen daar heel gelukkig en blij mee zal zijn!

Hemels Brood 4751

In ons gesprekje van vanmorgen, zei je tegen Mij: It’s You Who blows the whistle; U bent het, die op de fluit blaast. Maar zo is het niet. Ik zorg juist voor de fluit, en alle mensen blazen er op. Alleen, er zijn er heel veel die valse tonen blazen, die er een niet aan te horen geluid op blazen. De fluit is de vrijheid die Ik jullie allen geef, de toon is wat mensen met hun vrijheid doen en dat is vaak niet fraai. Maar wat je daarmee werkelijk bedoelde te zeggen, is dat je weet dat alles in Mijn Hand ligt, wat mensen ook kiezen, het geeft gevolgen al naargelang hun keuze, maar het blijft in Mijn Hand.

En daar heb je gelijk in, alles, de hele Schepping ligt in Mijn Hand en daarmee ieders levensloop, terwijl toch altijd alle mensen vrij zijn, de vrije keus behouden. Maar hoe verhoudt zich dat dan? Want Ik zie wel, dat je daar toch zo nu en dan nog een beetje over puzzelt. Ben je wel echt vrij in je keuze, als Ik toch altijd alles in Mijn Hand heb en alles, de hele Schepping, alles in de hele oneindigheid bestuur? Ja, want het “enige” wat Ik doe, is er voor zorgen, dat iedereen het leven behoudt, zorgen voor het kader wat het ware leven is. Zorgen voor het kunnen blijven zijn, blijven bestaan, zorgen dat jij, jij kunt zijn in alle vrijheid, in werkelijke vrijheid. Want al hebben mensen regelmatig het idee, dat zij in allerlei situaties geen volkomen vrije keus hebben, daarin bevindt zich dan ook hun vrijheid niet.

Ieders vrijheid is ieders eigen zijn. Dat jij je als een eigen zijn ervaart, alleen jij bent, persoonlijk jij, dat is je vrijheid. Niemand kan jouw bewustheid van je eigen zijn, overnemen, of zijn. Je kunt beïnvloed worden in je denken, je voelen, je doen en laten, je kunt zelfs in je vrije keuze beïnvloed worden of zelfs belemmerd worden. Maar in alle omstandigheden blijf jij vrij jij. Blijft iedereen vrij zichzelf. Dat is wat Ik in Mijn oneindige Hand houd, dat jij jij kunt zijn, dat jij jezelf kunt blijven ervaren, in vrijheid van zelf zijn en niet ineens ook de buurvrouw bent, of de buurvrouw jou.

Want al met al zijn jullie allemaal Mij en lijken jullie in veel opzichten op elkaar. Maar het jezelf ervaren als je eigen unieke persoonlijke zelf, is je vrijheid van zijn en daar zorg Ik voor, dat dat zo is en zo blijft. Dat jij leeft, met alle mensen tezamen Mij leeft, en toch vrij jezelf bent. Dat is Mijn Hand van liefde, die dat voor jou en alle mensen vasthoudt: jouw zijn in vrijheid, jullie eigen vrije zelf bewuste zijn.

Hemels Brood 4752

Er gebeuren veel dingen in de wereld die bij mensen angst wekken. Angst over mogelijk onaangename gevolgen van gebeurtenissen. En al zijn er ook mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, en op Mij willen vertrouwen, toch ook zij hebben van tijd tot tijd wel angst over mogelijk onaangename gevolgen van bepaalde gebeurtenissen. Want al weet je dat Ik altijd alles ten goede zal doen keren, je weet toch vaak niet, hoe en wanneer en ook niet wat daar eerst nog aan vooraf zal gaan, wat toch ook niet aangenaam kan zijn. Puur en alleen op Mij vertrouwen als het er niet zo best uitziet, is ook voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, zonder je toch enige zorg te maken over zekere gebeurtenissen, niet gemakkelijk.

Ik begrijp dat. Want er is al zoveel op aarde gebeurd wat voor veel mensen hele onaangename gevolgen heeft gehad, dat je je bij ernstig onaangenaam uitziende situaties toch wat vertwijfeld afvraagt, hemelse Vader, welke kant gaat dat op, gaat U er iets aan doen, zodat het niet verder escaleert? Ik zeg je, wat op aarde in de wereld gebeurt, heeft altijd Mijn liefde, Mijn zorg, en geloof Mij, die zorg reikt in Mijn liefde vele malen, dat is oneindig maal verder, dan de beste zorg uit liefde van jullie, maar aan de vrije wil kom Ik daarbij niet. Door de vrije wil van de mens kunnen dan ook heel onaangename situaties ontstaan, die Ik als zodanig niet zomaar tot stoppen breng. Maar de ware gebeden van mensen, die in alle zuiverheid Mij vragen de macht van het kwade te stoppen, op een wijze die het doel van jullie bestaan op aarde dient, kan Ik met Mijn liefde wel verhoren, als daarom gevraagd wordt met genoeg ware liefde en nederigheid.

Nu zeg je in je hart: lieve hemelse Vader, hoe kan ik in ware nederigheid die ware liefde voor U zijn, om zo’n zuiver gebed aan U te kunnen doen, terwijl ik als mens nog zoveel niet naar Uw liefde doe, nog lang niet volmaakt ben. Daarop zeg Ik jou: lief mens, Ik heb het er niet over, dat je voor zo’n gebed al volmaakt moet zijn, Ik heb het over je hart op het moment van je gebed. En Ik zie in je hart, dat jouw gebed aan Mij eerlijk en oprecht is, nederig en zonder eigenbelang, uit zorg voor je medemensen. En zo’n gebed wat gemeend uit een zuiver hart komt, zet Mijn liefde in werking om dat te bereiken wat je hart Mij vraagt. Dat geldt voor iedereen die uit zijn hart Mij in liefde bidt. Ik zal het verhoren, maar wel op Mijn wijze en op Mijn tijd.

Hemels Brood 4753

Zo nu en dan komt de gedachte bij je op, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin. Er blijven mensen goed doen, er blijven mensen verkeerd doen en er blijven mensen daartussen in. En het gebeurt maar weinig, dat mensen die verkeerd doen tot goed doen komen. Wat gebeurt, gebeurt en het maakt je mistroostig, omdat je zo graag zou zien, dat er een duidelijke verbetering komt en mensen steeds meer tot goed doen zouden komen.

Op zulke mistroostige momenten zie je niet, wat er toch wel degelijk aan verbeteringen gebeurt. Want wat ten goede gebeurt, is nu eenmaal niet groots en overduidelijk te zien. Wat aan goeds en aan verbeteringen gebeurt, gebeurt vaak achter de schermen, omdat ook vaak het boze achter de schermen gebeurt, dus wordt er achter de schermen aan het boze gewerkt. Maar al zie je het niet, het gebeurt wel. Het is beter dat Mijn werk in stilte en zonder grote ruchtbaarheid gebeurt, om de beste resultaten te bereiken. Want zoals het boze de onvoorbereide mens overvalt, zo overval Ik met Mijn liefde het boze. En een beter wapen dan Mijn liefde is er niet. En dat wapen, liefde, heeft de boze niet. Dus is de strijd altijd ongelijk en altijd in Mijn voordeel. Wie als wapen liefde heeft, is altijd in het voordeel. Maar daar hapert het nog al eens, ook bij de goed willende mens. Soms kijk je alleen naar wat niet goed gaat of niet goed dreigt te gaan en heb je geen oog voor alles wat Mijn liefde aan goeds bewerkt. Ik neem het je niet kwalijk, als je Mijn liefdewerking even niet ziet, maar voor jezelf zou je beter meer Mijn kant uitkijken, dan zie je onmiddellijk weer, hoeveel er uit Mijn liefde aan goeds gebeurt.

Steeds opnieuw zijn er mensen die voor kwade zaken kiezen, of zijn er mensen die het kwade niet doorzien en het kwade ongemerkt tot steun zijn, zonder dat zij dat beseffen. Jij ziet dat en betreurt dat. Maar wees gerust, want Ik zie dat ook, Ik zie ook dat goed bedoelende mensen bedrogen worden en daardoor kant kiezen voor dat wat niet werkelijk het goede beoogt te zijn. Daar komt je mistroostige gedachte vandaan, je ziet dat zelfs goedwillende mensen niet zien hoe zij bedrogen worden. Onthoud van Mij, dat hoe mistroostig het er soms ook uitziet, achter alle misère gebeurt heus al het nodige en werkt Mijn liefde tot groot geluk van alle mensen. Kijk daar naar, dan zie en voel je al snel weer, dat niets verloren is, dat Mijn liefde nog steeds alles draagt en de tijd zeker komt dat alles goed is, dat mensen blij en gelukkig zijn. Ook nu al.

Hemels Brood 4754

Kijk eens naar de vlinder. Die van rups zich inpopt en ontpopt, zich als vlinder ontplooit, met fluwelen vleugels op de wind dartelt. Het hele proces gebeurt uit Mijn liefde, zonder dat aan deze wonderlijke groei op enige manier een bewuste bijdrage door de vlinder geleverd is. Zo is het met de hele natuur. Maar met de mens is het anders. Ook de mens groeit uit Mijn liefde in een zeker proces uit tot zijn eigenlijke vorm, zoals de rups tot vlinder groeit als zijn eigenlijke vorm. Maar de rups heeft tot het de vlinder geworden is en ook daarna, geen eigen bewust aandeel daarin, terwijl de mens dat wel heeft.

Ik heb uit liefde de mens helemaal uitgerust met alles wat hij nodig heeft om tot zijn eigenlijke vorm uit te groeien, bewust van zichzelf, bewust van zijn bestaan, bewust van Mij, zijn Schepper, bewust van wat goed en wat niet goed is, bewust van zijn keuzen en bewust van Mijn liefde. En Ik heb de mens geplaatst in de voor hem beste omgeving, waardoor met elke vrije keus het voor hem beste resultaat behaald kan worden. Er is alleen één ding wat Ik hem niet kan geven, wat aan de mens zelf gelaten is. Dat ene ding is nederigheid. Want om met alles wat Ik de mens tot in de oneindige perfectie gegeven heb, het hoogst mogelijke Goddelijke geluk en eeuwige ware gelukzalige leven te kunnen bereiken, is nederigheid nodig. Werkelijk diepe oprechte nederigheid.

Nederigheid werkt als een hefboom, die al het onmogelijke mogelijk maakt, die de ware liefde tot alles doet stromen en al wat Ik de mens gegeven heb en nog altijd geef tot de grootste rijkdom brengt, een gelukzalig leven vol werkzaamheid en vreugde, die de mens zich zonder die nederigheid op geen enkele manier kan voorstellen. Zie, alles is in de natuur ingesteld ten dienste aan de mens, uit Mijn liefde voor de mens, het is gegeven aan de mens in nederigheid, het kan alleen aangenomen worden door de mens in nederigheid. Maar velen hebben geen besef van wat ware nederigheid is. Het enige wat Ik daaraan kan doen in grote liefde, is alles op aarde zodanig zijn plaats geven, dat de mens tot inzicht van ware nederigheid komt en nederigheid leert. Niet om Mij, maar uit liefde voor jullie. Om jullie allen tot het ware gelukzalige leven te brengen. Het werkelijk vreugdevolle ware leven, ware liefde.

Hemels Brood 4755

Verantwoordelijkheid. Waar ben je verantwoordelijk voor? Dat is soms een indringende gewetensvraag. Je ziet dingen gebeuren, je zou er iets aan willen doen, maar je ziet ook moeilijkheden als je je ermee zou gaan bemoeien. Moet je die moeilijkheden dan maar aangaan, is het jouw verantwoordelijkheid om ondanks die moeilijkheden je mond open te doen en te zeggen wat je op je hart hebt? Krijg je er spijt van als je dat niet doet? Spijt, omdat je misschien had kunnen helpen, maar het niet gedaan hebt?

Ik vraag je niet om te handelen uit een gevoel van verantwoordelijkheid. Want vanuit zo’n gevoel ontstaat het idee van plicht, verantwoordelijk zijn voor wat anderen doen of zeggen, wordt dan een plicht. Ik heb je geen enkele plicht opgelegd. Ik geef je liefde en Ik toon je dat alleen liefde tot oplossingen brengt. Verantwoordelijkheid nemen is iets wat je uit liefde doet, als je het kunt, niet uit plicht, maar uit besef van liefde, jouw liefde of Mijn liefde. Verplicht je zelf niet tot liefde, wees zoveel je kunt uit vrije keus liefde, of accepteer de momenten dat je niet tot ware liefde kunt komen. Zeg het Mij en Ik neem het van je over of Ik geef je de kracht om in liefde te doen wat je zou willen doen ten goede van je medemensen. Je kunt begaan zijn met alles wat er gebeurt en zien dat iemand voor iets inzicht mist. Lukt het je om zicht te geven, om Mijn licht op een situatie te laten schijnen, dan is dat goed, ook al heeft het niet het effect wat je bedoelt. Maar mensen die hun ogen nog niet open hebben, kun je wel in Mijn licht zetten, alleen zal dat niet veel of zelfs geen resultaat geven.

Nee, het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid, om wat je ziet dat mis gaat, recht te zetten. Als je er in jezelf strijd over hebt, laat het dan los, want strijd is de oppositie die je graag in de war brengt en je dan zover wil krijgen, dat je je schuldig voelt en jezelf forceert en tot ongenoegens brengt. Ontevredenheid over jezelf doet niemand goed en al helemaal niet jezelf. Wil je iets goed doen, maar is dat moeilijk voor je? Kom bij Mij, leg het bij Mij neer. Dan neem Ik het over, of Ik geef je kracht om tot uitvoering te brengen, wat je aan goeds wilt doen. En voor nu: vertrouw maar op Mijn liefde.

Hemels Brood 4756

Hoe komt het, dat een land besturen altijd moeilijker blijkt te zijn, dan het in eerste instantie lijkt? Want begint een president aan zijn taak om een land te besturen, dan is hij vol goede moed en ervan overtuigd, dat hij een goede bestuurder is en veel voor zijn land kan doen. Maar gaandeweg moet hij constateren, dat het veel moeilijker is dan gedacht. Maar ook de mensen die voor die persoon als president gekozen hebben, zien gaandeweg dat hij niet voor elkaar krijgt, wat zij dachten dat hij voor elkaar zou krijgen. En dan zijn er allerlei schermutselingen over en weer, en tevreden is eigenlijk niemand. Bij een volgende verkiezingstermijn wordt een andere keus gemaakt, waarbij weer gedacht wordt, dat dat een goede keus is. De nieuwe president begint weer met vertrouwen aan zijn functie, om ook na verloop van korte of misschien wat langere tijd te bemerken dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt. Wat maakt nu het besturen van groepen mensen zo moeilijk?

Dat heeft vooral te maken met de mogelijkheden, of beter gezegd, met de onmogelijkheden van de mens en wat er precies nodig is om tot goed bestuur te komen. Om te beginnen heeft een bestuurder te maken met allerlei verschillende meningen van verschillende groepen mensen, die allemaal hun mening de enige ware vinden, en er vooral naar streven dat hun mening gevolgd wordt. Daarbij verwachten al die verschillende mensen, dat op al hun wensen wordt ingegaan. Terwijl het voor de bestuurder nodig is, om alle meningen tot een geheel te krijgen, wordt er van alle kanten aan hem getrokken, want iedereen heeft zijn eigen gelijk en iedereen wil dat de president in hun gelijk deelt.

Om een goed bestuurder te zijn is het nodig om alle meningen, alle wensen, alle gedachtegangen, alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden van alle mensen precies te kennen. Daarbij is het voor een goed bestuurder nodig, om zelf geen wensen en mening te hebben om voor zichzelf na te streven. Een goed bestuurder moet onbevooroordeeld en onpartijdig het beste met iedereen voor hebben, ongeacht hun aard en afkomst, ongeacht hun positie. En een goed bestuurder moet van alles en iedereen volkomen op de hoogte zijn, iedereen persoonlijk kennen en met iedereen persoonlijk contact onderhouden. En dan is het nodig dat de bestuurder de mensen tot samenwerking brengt, op een manier die aan allen juist dat geeft, waar die mens tevreden mee kan zijn.

Daarvoor en voor nog wel wat meer, heeft een mens de mogelijkheden niet. Die heb Ik wel. Ik heb alle kenmerken om een goed bestuurder te zijn, in alle opzichten, voor alle mensen over de hele wereld. Ik ken iedereen, Ik weet en zie alles, Ik heb contact in het hart met iedereen, ook al beseffen mensen dat niet, Ik doorgrond alle meningen, alle wensen, alle verlangens, alle gedachten, alles. Er is geen mens die een betere bestuurder zou kunnen zijn, dan Ik en Ik ben daarvoor altijd beschikbaar. Maar de mens heeft Mij niet als bestuurder gekozen, niet gewild. Het moet steeds een op aarde verblijvend mens zijn, gekozen op aarde. Ondanks alle mogelijkheden die Ik als bestuurder heb. Toch, als jij Mij als bestuurder van jouw leven wilt, dan ben Ik dat, met al Mijn liefde en mogelijkheden. En weet je, Mijn bestuur van jouw leven staat dan altijd boven alle door mensen gekozen bestuurders op aarde.

Want wat mensen ook aan mensen als bestuurders kiezen, Ik blijf de Enige ware Bestuurder van alle leven, van alles. Want Ik ben je Schepper, jullie liefhebbende Schepper. Laat mensen maar mensen kiezen. Kies jij voor Mij, dan zie je dat Ik niet alleen jouw leven bestuur naar wat voor jou het beste is, maar alles bestuur naar wat voor alle mensen het beste is. Ik bestuur het, met alle door mensen gekozen bestuurders erbij, tot het allerbeste voor iedereen!

Hemels Brood 4757

Beheersen. Kun je je doen en laten beheersen? Daarvoor is het eerst nodig, om de betekenis van het woord beheersen goed te begrijpen. Wat is jezelf, je doen en laten beheersen zoals dat het beste is? Want voor velen is zich beheersen in doen en laten het onderdrukken van neigingen als ongeduld, driftigheid, heftigheid, ongenoegens, e.d. De betekenis van het woord beheersen is voor velen onderdrukken ofwel, niet aan toegeven.

Maar de door Mij bedoelde betekenis van beheersen is: in goede banen leiden. Want bij de eerste betekenis, het onderdrukken van neigingen als drift en ongeduld, worden de neigingen ook zoveel mogelijk genegeerd en ontkent. Alsof ze er niet zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze er nog steeds en worden ze alleen onderdrukt en verzwegen. De neiging is niet in goede banen geleid en daardoor kan het onverwachts toch de kop opsteken. Er kunnen situaties ontstaan, waarbij de onderdrukkende kracht niet sterk genoeg blijkt te zijn en dan schiet de neiging als een pijl uit een boog omhoog en doet vernietigend werk. De onderdrukking werkt dan als een kracht die plots loslaat en de neiging breekt met een opgebouwde tegenkracht door de onderdrukking heen met een onevenredig resultaat aan schade.

Beheersen is niet onderdrukken, is niet macht over iets hebben. Beheersen is niet ontkennen, maar kennen en weten hoe het beste met allerlei neigingen, die schade kunnen brengen aan het welzijn van jezelf en medemensen, om te gaan. Beheersen is in kaart brengen welke neigingen dat zijn, beheersen is weten wanneer die neigingen opspelen. Beheersen is leren met die neigingen om te gaan, leren ze te laten zien, ze niet te verbergen en te negeren, maar ze te benoemen. Beheersen is  ze laten zien en mensen de gelegenheid geven, ze te accepteren en je te steunen, om ze te leren omvormen tot zinvolle nuttige neigingen, die geen schade brengen aan jezelf en je medemensen. Beheersen is je niet schamen voor neigingen die niet gewaardeerd worden, maar jezelf tonen en om hulp kunnen vragen en die ook aannemen.

Beheersen is in nederigheid je neigingen in het daglicht stellen en hulp aannemen van wie je die krijgt of het accepteren, als je geen hulp krijgt. Beheersen is weten dat Ik je niets kwalijk neem en je altijd met Mijn liefde zal helpen en, als het de tijd ervoor is, het van je weg zal nemen. Maar tot dan zul je er met liefde voor Mij mee moeten omgaan, in nederigheid. Dat is beheersen.

Hemels Brood 4758

Niemand leert van zijn medemensen, niemand leert door zijn medemensen, iedereen, alle mensen, leren van Mij, leren door Mij. Mensen nemen van elkaar over, doen elkaar na, willen wat een ander wil, willen hebben wat een ander heeft of wil hebben, maar het ware leren, het leren leven, het leren van inzicht, het leren kennen, leren weten, leren voelen wat echt is, wat waarheid is, wat leven is, wat belangrijk is, wat nederigheid is, wat ware onbaatzuchtige liefde is, leert iedereen alleen van Mij.

Veel mensen denken van elkaar te leren en elkaar iets te kunnen leren. In de praktijk kan de ene mens de andere iets voordoen, iets voorhouden, iets uitleggen, kennis aanvullen, et cetera. Maar leren doet de mens van en door Mij. En dat is ook het beste, want zou een mens van een ander mens leren, dan zou hij nooit iets helemaal zuiver en volkomen volmaakt kunnen leren. Mensen nemen van elkaar over en dat kan goed zijn, maar ook minder goed of zelfs verkeerd. Als dat leren zou zijn, zou het met hun geestelijk ware innerlijk niet best kunnen aflopen. Maar dat is niet het geval, want de zuivere ware levenskern, die ieder mens in zich heeft, is volmaakt beschermd in haar zuiverheid en kan door geen mens bij een ander mens bereikt worden. Het leren zijn van die ware zuivere levenskern gebeurt alleen door en vanuit Mij.

In het aards materiële zijn kunnen mensen elkaar nadoen, elkaar uitleg geven, kunnen mensen handelwijzen, gebruiken van elkaar overnemen, kennis hoe iets te maken, hoe iets te berekenen, hoe met iets om te gaan, overnemen, kopiëren, en dat noemen mensen in bepaalde opzichten leren, maar het werkelijke leren van ieder mens komt alleen door en van Mij. Anders zou de zuiverheid van ieder mens groot gevaar lopen. Want alleen Ik ben in alles werkelijk zuiver volmaakt waarheid, liefde, leven. In de zuivere kern van ieder mens ben en blijf Ik werkelijk zuiver volmaakt waarheid, liefde, leven, wat eeuwig onveranderlijk zo is en blijft en, volmaakt beschermd, nooit teniet gedaan kan worden. Alle leren van werkelijk volmaakt gelukzalig leven van de mens, gebeurt dan ook alleen door Mij, waarbij Mijn leren aan de mens ook ten diepste beschermd is voor alle onzuiverheid van wat mensen denken elkaar te moeten of te kunnen leren.

Zou dat niet zo zijn, dan zou de ware zuiverheid van het werkelijke zijn voor mensen al eeuwen geleden volkomen verontreinigd zijn en het ware leven van de mens vernietigd zijn en zou er geen mens meer geleefd hebben. Laat het tot je doordringen, dat geen mens een ander mens werkelijk iets leert. Wie dat toch denkt, mist nog veel inzicht in Wie Ik Ben en wat Mijn zuivere leer is. Mijn leer is voor iedereen persoonlijk. Wie een ander wil helpen, laat die naar Mijn leer leven, dan leert hij niemand, maar mensen kunnen hem wel nadoen, wat ze dichter bij Mij in hun hart kan brengen. Laat het leren aan Mij over en doe wat je kunt in Mijn liefde, dan doe je goed en ben je Mij dienstbaar. Wees geen leraar, maar wees dienstbaar aan Mij, Mijn liefde en daarmee aan je medemensen. Dan kan Mijn leer ook via jou door Mij en van Mij je medemensen goed doen.

Hemels Brood 4759

Houd je niet steeds maar weer bezig met de dingen die je niet begrijpt. Op zijn tijd zul je gaan begrijpen. Je kunt nu niet alles wat je wilt begrijpen, al begrijpen. Daar zijn allerlei stappen en gebeurtenissen voor nodig. Heb je niet al veel meegemaakt, waardoor je steeds wat nieuw en verbeterd inzicht kreeg, ging begrijpen wat je eerder nog niet kon begrijpen? Zo blijft het doorgaan, er blijven situaties ontstaan, je blijft stappen maken en steeds zul je weer wat meer begrijpen en zal er nog veel overblijven, wat je nog niet begrijpt. Kijk maar eens naar al wat er op aarde is en over hoeveel miljoenen jaren zich dat ontwikkeld heeft. Die ontwikkeling gaat nog steeds door en zo gaat de ontwikkeling van de mens ook nog steeds door. Zo gaat jouw ontwikkeling nog steeds door.

Het aardse leven is een voortdurende onophoudelijke stroom van ontwikkelingen bij alle mensen. Bij allen tezamen, en bij ieder persoonlijk. Alles in een precies juiste verhouding, wat door de meeste mensen niet eens beseft wordt. Sommige dingen die mensen doen, lijken je zo zinloos, verspilling van mogelijkheden die wel zinvol kunnen zijn. Los van Mijn liefde zijn al die dingen die mensen doen ook zinloos, maar in Mijn liefde geplaatst, zorg Ik ervoor dat het zin krijgt. Voor die mens en voor de hele samenleving. Voor jou en voor veel mensen is het niet te begrijpen, hoe die naar jouw indruk zinloze bezigheden van mensen, toch tot iets zinvols gebracht kunnen worden. Omdat jouw zicht nog niet zo ver reikt, als daar voor nodig is. Maar je groeit en je zicht wordt ruimer en je zult daarmee meer gaan begrijpen, in Mijn liefde meer gaan zien.

Maar alles op zijn tijd en breek je hoofd er niet over als je de dingen die je ziet gebeuren, niet kunt plaatsen in Mijn liefde. Want op de aarde gebeuren de dingen heel anders dan in de hemel. En ook dat is nog moeilijk te begrijpen voor je. Je hebt wel zo nu en dan zicht op Mijn hemel, maar je zicht op de samenhang met wat op aarde gebeurt is nog niet genoeg, om het al allemaal te begrijpen. En dat hoeft ook nog niet. Houd vast aan wat je al wel begrijpt en groei rustig in Mijn liefde verder, dan wordt het je heus allemaal helemaal duidelijk, Mijn liefde.

Hemels Brood 4760

Ik spreek altijd in ieders hart persoonlijk. Omdat ieder een uniek persoonlijk eigen zijn is en daarom ook met Mij een uniek persoonlijk contact heeft. Mensen zijn gelijkend op elkaar, maar nooit helemaal gelijk aan elkaar, omdat wel iedereen gelijkend op elkaar, een op Mij gelijkend deel van Mij is, maar allen toch ook een uniek deel van Mij zijn. Daarom spreek Ik in ieders hart iedereen persoonlijk aan. Maar niet iedereen is zich daar van bewust en reageert op het contact van Mij in zijn hart. Bezigheden en verlangens kunnen redenen zijn waarom Mijn aanspreken in het hart niet opgemerkt wordt. Maar ook eigen invullingen, eigen opvattingen en wat iemand geleerd is, kunnen het bewuste besef van wat Ik in het hart aanreik belemmeren. Emoties als verontwaardiging en boosheid, belemmeren het bewuste besef altijd.

Maar er is altijd een onbewust besef bij iedereen, er is onbewust altijd een waarheidsbesef bij iedereen aanwezig. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat je ergens gezien hebt, maar vergeten bent. Als er dan iets over ter sprake komt, herinner je je het ineens weer. Maar sommige dingen komen gemakkelijker terug in de herinnering en andere dingen zijn dieper weggezakt in het geheugen, maar zijn er wel. Zo is het ongeveer met alles wat Ik in het hart van mensen leg en gelegd heb. Het is er in alle zuiverheid en waarheid, maar veel onbewust. Van tijd tot tijd neem Ik contact op, om, wat de mens zich in zijn hart niet zo bewust is van zuivere waarheid over Mij, Mijn bestaan en de betekenis van alles in Mijn Schepping, van werkelijke leven, van Mijn leer en van Mijn liefde voor ieder persoonlijk en alle mensen tezamen, in hun besef terug te brengen. Dat wekken van besef kan in die mens zelf gebeuren, maar ook door een situatie, door wat iemand leest, of door wat iemand tegen diegene zegt.

Soms is het moeilijk om in het hart aanwezige uitleg van Mijn Woord bij mensen tot bewust besef  te brengen, omdat hun overtuigingen zo dik zijn, zo vastgeroest, zo verweven met eigen behoeften, dat er veel voor nodig is, om ze tot bewust besef van Mijn ware Woord in hun hart te brengen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Omdat moeilijk te doorbreken misvattingen anderen kunnen meetrekken en ook zij dan moeilijker tot het ware bewuste besef te wekken zijn. Maar Mijn liefde gaat altijd wegen, die tot diep in ieders hart reiken, om de diepst verborgen waarheid in iemands hart in zijn bewuste besef te brengen. En daarbij, iedereen heeft altijd de mogelijkheid om zelf te kiezen om bij Mij te komen in zijn hart, dan breng Ik hem in zijn eigen hart tot het volkomen besef van wat werkelijk waar is. Van wat werkelijk Mijn liefde is.

Hemels brood 4761.

In de wetenschap hebben geleerden het over materie en antimaterie. Deze antimaterie is niet te zien, omdat het geen licht weerkaatst. Dit wordt door hen zwarte materie genoemd, omdat het geen licht weerkaatst. Het zelfde is wat de geleerden zien als zwarte gaten in de ruimte. Dat heeft allemaal te maken met de materiële schepping.

De materiële schepping is als een spiegel voor de mens van zijn geestelijke houding en bezigheden. Want wat is licht en waardoor is er materie die geen licht weerkaatst? Licht in de materiële schepping komt van de zon, het vuur dat licht uitstraalt op lichtweerkaatsend materiaal, waardoor het voor het materiële oog zichtbaar wordt. Alles wat geen licht weerkaatst, wordt niet zichtbaar, wordt niet gezien. Toch heeft de wetenschap ontdekt, dat er materie is, waarvan geen licht weerkaatst wordt en daardoor niet gezien wordt, maar er wel is. Als de materiële schepping een soort van spiegel is voor de mens, om zijn leven een zekere zichtbaarheid te geven, welke betekenis heeft dan al die onzichtbare materie?

Om dat te begrijpen, is het nodig om te weten wat het ware geestelijke licht is en betekent. Het geestelijke licht is Mijn licht, Mijn vuur van liefde dat uitstraalt op de ziel en de geest van alle mensen, op alles wat leeft. Het is Mijn ware leven. In het geestelijke wordt zichtbaar wat Mijn licht van waarheid, liefde en wijsheid weerkaatst, dat is alles wat iedereen doet naar Mijn liefde, waarheid en wijsheid. Alles wat het hart van Mijn licht, Mijn waarheid, liefde en wijsheid opneemt en naar handelt, is en geeft weerkaatsing van Mijn licht. Maar al wat niet naar liefde, waarheid en wijsheid is, weerkaatst geen licht, nog geen minuscuul straaltje. Geestelijk gezien is het er wel, maar zonder weerkaatsing van Mijn licht wordt het niet tot werkelijkheid, het bestaat niet, het is in de materie doordat het geen licht weerkaatst, onzichtbaar. Het is in de materiële zin de antimaterie, ofwel de antiliefde.

Nu zoeken geleerden ernaar om de aanwezigheid van antimaterie, van zwarte gaten, te begrijpen, te doorzien in hun materiële betekenis. Maar wie de aanwezigheid van materie, licht en antimaterie begrijpen wil, die zal dat alleen kunnen, als hij gaat begrijpen wat werkelijk leven is, wat Mijn ware licht is, wat Mijn liefde is met haar wijsheid en haar eeuwig onveranderlijke waarheid. In Mijn licht wordt zichtbaar wat werkelijk is, al het andere lijkt er in de materie te zijn, maar is er niet. Niet in de materiële schepping, noch in het geestelijk ware bestaan. Zo zuiver heb Ik dat gemaakt, dat het niet bestaande, niet zichtbare, zolang de mens niet volmaakt is in zijn geestelijk ware bestaan, toch daarmee geconfronteerd wordt, doordat wat niet is, er voor de mens wel lijkt te zijn, zolang hij in zijn handelen nog niet is, wat hij werkelijk is en kan zijn: Mijn leven, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar volmaakte wijsheid. Maar het belangrijkste daarvan: Mijn ware onbaatzuchtige eeuwig werkelijke liefde.

Hemels Brood 4762

Het meest optimale wat er voor de mens gebeuren kan, om hem tot het geestelijk ware leven te laten uitgroeien, zonder daarbij zijn vrijheid te belemmeren, gebeurt. Je hebt Mijn liefde voor de mensen in je hart ontdekt en door Mijn liefde de waarde van jullie werkelijke leven, je hebt de vreugde ervan gevoeld en je gunt het al je medemensen dat ook te gaan voelen, te gaan beseffen, te gaan zien. Daarom beijver je je om aan je medemensen al wat je bent gaan beseffen over Mij, over Mijn liefde, over werkelijk leven, aan je medemensen door te geven. En dat is goed. Maar geloof Mij, al het mogelijke wat nodig is voor het besef van de mens in wie Ik Ben, en wat het ware leven in werkelijkheid is, gebeurt. Gebeurt vanuit Mijn liefde, waar jij deel van bent.

Ik heb jou geplaatst op aarde vanuit Mijn liefde en juist door wie jij bent en door wie Ik jou laat zijn, help je mee. Maar jij bent het niet die de wereld ook maar enigszins draagt, dat ben Ik in jou. De liefde die jij hebt en van Mij wilt uitdragen, is jouw liefde, omdat jij daarvoor kiest. En dat is precies wat Ik in jou gezien heb, als deel van Mij, en waarom Ik jou daar op aarde geplaatst heb. Want is het niet zo, dat een tuinman juist die gewassen bij elkaar zet, die hem goed uitkomen, bijvoorbeeld bij het bestrijden van ongedierte. Als hij vrucht wil hebben van een plant, die gevoelig is voor een bepaalde vrucht etend insect, zou hij er dan niet een plant naast zetten, waar die insect juist niet in de buurt wil komen? Zo heb Ik Mijn kinderen in hun vrijheid, maar hun liefde voor Mij goed kennende, juist daar geplaatst waar hun rijkdom aan liefde voor Mij, betekenis kan hebben voor Mijn armere kinderen, die de vreugde van Mijn liefde nog ontberen.

Dus al wat uit liefde voor Mij uit je hart opborrelt, is goed. Ik ken je in je vrijheid en Ik weet hoe je bent in Mijn liefde. Niets meer dan een ander, maar wel bewuster van Mijn liefde en van werkelijk leven. Als een groep arbeiders gaat staken, omdat zij een hoger loon willen, denk je dan dat ze allemaal altijd even hard gewerkt hebben? Oh nee, er zijn er bij, die veel minder werk verzetten dan hun collega’s, maar ze roepen net zo hard om meer geld, soms nog wel harder. En is dat eerlijk? Maar wie kijkt dan naar wat eerlijk is en wie meer verdient, omdat hij meer gewerkt heeft?

Ik ken Mijn arbeiders en Ik geef het zelfde loon aan het begin van de dag als Ik geef aan degene die aan het eind van de dag komt werken. Omdat het er niet om gaat hoe lang iemand al voor Mij werkt, maar om welk werk hij voor Mij doet. Liefde werk betaalt aan iedereen het zelfde, op het moment dat iemand tot liefdewerk komt: de volle rijkdom van Mijn Goddelijke kracht. Dus verbaas je er niet over dat jij Mij wel in je hart herkent en zoveel van Mijn liefde in je hart al begrijpt, terwijl je om je heen nog zoveel mensen ziet, die Mij niet in hun hart herkennen en niet beseffen wie Ik ben. Wees jij maar degene die je bent, want zo heb Ik je in liefde geplaatst. Niet meer en niet minder. Mijn kind.

Hemels Brood 4763

Ieder mens heeft een specifiek talent met een daaraan verbonden werkzaamheid die ten goede komt aan alle mensen en het doel van het bestaan op aarde. Maar ieder mens heeft daarbij ook zijn zwakheden, die op zich ook een betekenis hebben in het grote geheel. Ter ondersteuning van die zwakheden heeft iedereen medemensen in zijn omgeving, die de nodige invloed hebben ter verbetering van die zwakheden. Maar zo nu en dan wordt die ondersteuning wat teruggetrokken en wordt de mens op de proef gesteld, om zijn zwakheden te bemerken en te versterken. Op zulke momenten kan iemand zich kwetsbaar voelen, zonder te beseffen dat het hier om minder steun gaat, om een oefening om de zwakke kant sterker te maken.

Zwakheden worden niet overwonnen door jezelf te dwingen er sterker in te worden. Als je in sommige situaties zwak bent in vertrouwen op Mij, dan helpt het niet om jezelf te dwingen Mij te vertrouwen. Beter is het om toe te geven, dat je in de gegeven omstandigheden niet volkomen zonder eigen invullingen op Mij kunt vertrouwen. Doe dan wat je zelf denkt dat nodig is, zonder op Mij te wachten. Als het goed gaat, zul je je realiseren dat het toch ook Mijn steun is geweest. Als het niet goed gaat, weet je dat jouw invullingen niet kunnen voorkomen, wat bedoeld is te gebeuren, vanwege alles wat er mee te maken heeft. Dan weet je, dat welke invulling jezelf ook ergens aan geeft, je Mijn werkzaamheid uit liefde daarmee niet kunt overnemen. Maar Ik weet wel waardoor je vertrouwen mist. Het is je onwetendheid over wat er eventueel zou kunnen gebeuren, want dan eens hier en dan eens daar gebeuren bij mensen onverwachte onaangename dingen. Dat kan dan jou ook overkomen en dus wil je op dat onverwachte voorbereid zijn.

Ja, dat is goed, het is goed om je voor te bereiden, maar doe dat dan op Mijn komst. Want dat zal zijn als een dief in de nacht, onverwachts. En daar kun je je op voorbereiden zoveel je maar denkt te kunnen en goed aan te doen, maar Mijn wederkomst is niet op enigerlei wijze te voorzien, omdat die samenhangt met de Wil van de Vader. En zelfs dat wordt door mensen die volop in Mij en Mijn liefde geloven, nog niet juist begrepen. Hoe dat zal zijn, is verborgen en pas op het juiste moment zullen jullie ogen geopend worden en zien, waar je nu met elkaar over kunt discussiëren, maar pas op de daarvoor bestemde tijd zult kunnen zien en begrijpen. Je weet niet alles. En of je nu wel of niet in alle opzichten op Mij kunt vertrouwen, blijf eerlijk, want Mijn liefde voor jou en alle mensen blijft altijd zijn werk doen, in volle waarheid ten goede, ten beste van jullie allemaal.

Hemels Brood 4764

Liefde is de drijvende kracht van leven. Liefde is de kern van leven. Liefde leven alle mensen, want leven is liefde. Maar heel veel mensen hebben nog nauwelijks ooit ware liefde ervaren, hebben geen of nauwelijks besef van hoe het krijgen van liefde voelt, welke innerlijke vreugde liefde geeft. En hoe gelukkig het maakt liefde te geven, eenvoudigweg liefde te geven, eenvoudigweg lief te hebben. Er zijn genoeg mensen die hun kinderen innig liefhebben en hun hart is vol vreugde over hun kinderen. Dat is een eerste basisliefde voor elkaar, de liefde tussen ouder en kind. Maar veel mensen hebben van die basisliefde weinig of te weinig gevoeld, te weinig ervaren als kind, om als volwassene nog die vreugde van het liefhebben te kunnen ervaren.

Hoeveel mensen hebben onderling elkaar werkelijk lief, niet als echtgenoten, als partners, maar onderling, als volwassenen mensen onder elkaar? Als vrienden, als broeders en zusters, als kinderen van Mij, hun hemelse Vader? Onder gelovige mensen is een besef van liefde, besef van Mijn liefde voor hen, en vanuit Mijn liefde een beginnend besef van liefde voor elkaar, liefde die niets met een onderlinge partner relatie of seksualiteit te maken heeft, maar puur en zuiver is. Beginnend bij een kleine groep mensen. Maar de meeste mensen hebben geen besef van wat werkelijke liefde is en hoe de liefde die Ik alle mensen geef, voelt. De meeste mensen hebben geen idee, geen besef van hoe vreugdevol het hart kan zijn, als het liefde geeft, als vanuit het hart een mens oprechte zuivere ware liefde onbaatzuchtig aan zijn medemensen geeft.

Ja, er wordt liefde gegeven, en ja, dat geeft hier en daar zeker vreugde in het hart, maar er is nog veel en veel meer liefde te geven en te ervaren. Elk mens heeft behoefte aan liefde, elk mens. Want leven is liefde en leven heeft voeding nodig. Ik voed alle mensen dagelijks met Mijn liefde. Voeden jullie dan elkaar dagelijks met de liefde waarmee Ik jullie voed. Dan kun je er meer en meer besef van krijgen hoe ware liefde, Mijn liefde, voelt en het hart verblijdt. Dan kan je hart vanuit het zijn en geven van liefde meer en meer tot de ware gelukzaligheid groeien. Er zijn zoveel mensen zo ontzettend arm aan liefde. Help hen met Mijn liefde tot liefde te komen, door zelf eerlijk en oprecht de liefde die jij in je voelt, te zijn. Heb elkaar lief zoals Ik jullie allen liefheb, vrij en ongedwongen!

Hemels Brood 4765

Hoe dicht durf je bij Mij te komen? Want toen Ik op aarde onder de mensen rond liep, kwamen velen dicht bij Mij. Durf jij nu ook zo dicht bij Mij te komen, nu Ik niet op aarde, zoals toen, onder de mensen rond ga?

Toch kun je nu dichter bij Mij komen, dan velen die toen om Mij te zien, zich om Mij heen verdrongen. Want zo dichtbij als zij toen letterlijk bij Mij stonden, zo dicht bij Mij stonden zij in werkelijkheid niet. Velen stonden heel dicht bij Mij, uit curiositeit, uit nieuwsgierigheid, uit sensatiezucht, om te zien over wie er toch zoveel geruchten gingen. Weinigen kwamen omdat zij in hun hart de behoefte voelden om naar Mij toe te komen, weinigen kwamen met een zekere verwachting in hun hart, een vermoeden over Mijn aanwezigheid en Mijn verrichtingen. Het waren niet de mensen die letterlijk bijna op Mijn tenen stonden, die dicht bij Mij waren, maar het waren diegenen, die op een afstandje bleven staan en in hun hart een zekere vrees voelden, tezamen met een verwachtingvolle vreugde.

Hoe dicht durf jij bij Mij te komen? Want je kunt ook nu heel dicht bij Mij komen, dichter dan de hele schare mensen die zich toen om Mij heen verzamelden. Om het fenomeen waar iedereen het over had te zien en mee te maken wat er zoal te gebeuren stond. Ook al loop Ik nu niet tussen de mensen zoals toen, je hoeft niet in een grote groep mensen om Mij heen een plekje te zoeken, kom maar eenvoudig in je hart, want daar ben Ik en daar kun je heel dicht bij Mij komen. Durf je dat? Durf je daar dicht bij Mij te komen? Want ja, als je in je hart bij Mij komt, kom je veel dichter bij Mij dan al die mensen toen, die om Mij heen zich verdrongen om Mij te zien. Maar in je hart zie je Mij veel beter.

Alleen, dan zie je ook jezelf veel beter. Want wie bij Mij komt, komt ook in Mijn licht en in Mijn licht blijft niets verborgen. Dat is het, waarom mensen vaak niet zo dicht bij Mij durven te komen, om alles wat er van hen dan te zien komt. Maar als je dat aandurft, jezelf in alle werkelijkheid te zien in Mijn licht, kom dan en zie Mij. Zie Mij heel dicht bij. Als jij durft jezelf te laten zien in Mijn licht, dan zie je niet alleen Mij in jouw hart, maar dan zuivert Mijn licht van liefde alles wat je Mij eigenlijk niet wilde laten zien, maar wat Ik altijd al gezien heb. Kom en durf bij Mij te komen in je hart, in Mijn licht, in Mijn liefde. Je kunt nergens beter zijn, dan bij Mij in je hart, in Mijn ware hemelse licht van liefde.

Hemels Brood 4766

Er zijn mensen die zich beledigd voelen als iemand op een onaangename manier over hen praat of over hen onwaarheid zegt. Waar komt dit zich beledigd voelen vandaan? Is onwaarheid ineens waarheid, omdat het als waarheid beweerd wordt? Als iemand tegen een ander zegt: jij bent een ongeduldig mens. Is dat dan onmiddellijk waar? Niet wat iemand over iemand zegt, is waar, maar hoe iemand werkelijk is, is waar. Dus als iemand gezegd krijgt dat hij ongeduldig is, maar dat is hij niet, dan heeft dat geen enkele betekenis over hoe hij werkelijk is. Waarom zou iemand zich dan door zo’n uitspraak beledigd voelen?

Dat heeft ermee te maken dat mensen het belangrijk vinden gezien te worden zoals ze gezien willen worden. En al zou iemand ongeduldig zijn, dan wil hij toch zo niet gezien worden, dan wil hij dat ook niet gezegd krijgen. Als iemand is wat gezegd wordt dat hij is, maar dat is niet fraai, dan is diegene beledigd, want hij wil zo niet gezien worden. Maar ook degene die ten onrechte van iets beticht wordt, is beledigd, omdat zijn eer hem als het ware wordt afgenomen. Zijn eer is aangetast, dat veroorzaakt het zich beledigd voelen. Wie zich beledigd voelt, om wat ten onrechte tegen of over hem gezegd wordt, wordt nog door eerzucht tot ongenoegen gebracht. Eerzucht belemmert liefde, eerzucht belemmert nederigheid. Maar heel veel mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust.

Als je je om een of andere reden om iets beledigd voelt, al is het nog zo onterecht wat gezegd of gedaan is, weet dan dat er in jou nog eerzucht is, dat je nog niet de minste kunt zijn. Daarmee bedoel Ik niet, dat je direct op dat moment niet meer beledigd moet zijn, want dat kun je niet afdwingen. Maar het kan wel het begin zijn van groei naar meer nederigheid en vermindering van de nog aanwezige eerzucht. Je hoeft jezelf dan niet streng aan te pakken of af te dwingen los te komen van je eerzucht. Als je het inziet en verbeteren wilt, dan zie Ik dat in je hart en dan gaat Mijn liefde voor jou zo werken, dat je als vanzelf tot verbetering komt. Dan zul je merken dat je je minder vaak dan voorheen beledigd voelt.

Je hoeft het alleen in te zien en toe te geven dat er nog een zekere mate van eerzucht is. Dat is genoeg. Dan doet Mijn liefde het werk. En zo is dat met alles. Ik laat het je zien, al wat nog te verbeteren is, op Mijn tijd, als Ik zie dat jij daar rijp voor bent, en jij hoeft het alleen in te zien en toe te geven en Mijn liefde doet het werk!

Hemels Brood 4767

Wat zal de wetenschap ontdekken, dat zinvol is voor alle mensen en het doel van Mijn Schepping? Zij zal ontdekken dat niets van Mijn Schepping zonder een impuls ontstaan is en bestaan blijft. Dat alles wat materieel en levend ontstaan is, ontstaan is vanuit en door een impuls. En verder zal de wetenschap ontdekken, dat deze impuls de ware levenskracht is voor alles en dat het niet anders kan zijn, dan dat deze impuls uit eeuwig bestaan komt, eeuwig al bestaan is. Vervolgens zal de wetenschap ontdekken, dat die impuls, die het leven in alles is, ook hun leven zelf is, uit wat zij dan weten dat Ik Ben.

Uit die wetenschap zal het besef in hun hart gewekt worden Wie Ik Ben en welke kracht van Mij uitgaat. Dan zal beseft worden, dat kennis van leven niet in de materie met het verstand te bereiken is, maar alleen in het hart, in contact met Mij, de kracht van hun leven, in hen zelf. Dan zal de wetenschap ontdekken, hoe zij zelf onderdeel zijn van Wie Ik Ben en niet in hun verstand, maar in hun hart zal hen geopenbaard worden, wat zij daar eigenlijk altijd geweten hebben, maar niet naar omkeken. Ja, via de eerlijke oprechte onderzoekingen van de wetenschap zal onomstotelijk vast komen te staan dat leven eeuwig Mijn Leven is, zal vast komen te staan welke kracht uit Mij de impuls is voor alles en voor ieders leven, ieders bewuste bestaan. Dan zal gezien worden dat Ik eeuwig en altijd zuivere volmaakte liefde Ben en alles en iedereen alleen door Mij, door Mijn liefde is en bestaat, leeft en zich van zijn leven bewust is.

Ieder die bewijzen wil, zal bewijzen krijgen, onomstotelijke bewijzen, onomkeerbare bewijzen. Maar dat zal gebeuren als de tijd en de mens daar rijp voor is, als gebeurd is wat daarvoor nodig is om te gebeuren. Maar de mens die nu in zijn hart bij Mij komt en niet met zijn verstand naar bewijzen zoekt, maar voor contact met Mij naar zijn hart komt, die zal nu al de onomstotelijke bewijzen in zijn hart vinden, in Mijn liefde vinden en die zal al die wetenschappelijke bewijzen helemaal niet nodig hebben. Nu niet en dan niet. Want die leert in zijn hart nu al Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Hij weet nu al, dat Ik werkelijk leven Ben, ware liefde, ware gelukzaligheid voor eeuwig.

Hemels Brood 4768

Lief mens, je hebt al heel wat besef in je hart over wie Ik Ben, welke kracht van liefde van Mij uit gaat en wie jij bent en wat jouw leven uit Mij is. Maar je hebt ook nog veel ‘blinde vlekken’. D.w.z., er is nog genoeg waar je geen besef over hebt, waar je nog misverstanden over hebt, wat je nog te leren krijgt. Je ligt met wat je al wel beseft voor op veel van je medemensen en het is goed, dat je hen deelgenoot maakt van al wat jij in jezelf al begrijpt en graag deelt. Je hart spoort je daartoe aan en je hart, je ware zuivere hart, ben Ik en het is dan ook Mijn liefde die je aanspoort om te delen wat je weet en begrijpt over Mij en waar leven.

Maar wees erop verdacht dat ook je verstand van tijd tot tijd zich roert en je haast ongemerkt overstapt op verstandelijke overwegingen. Dat heeft te maken met al datgene waarover je nog geen juist besef hebt, je ‘blinde vlekken’. Juist op zulke momenten neemt je verstand het over, met de invullingen die je zelf eerder eens bedacht hebt, als oplossing voor de gaten in je begrijpen. En dat heeft weer te maken met de keuzen die je ooit maakte, toen je nog veel minder wist en begreep, nog veel minder besefte dan je nu weet, beseft en begrijpt. Dus heel begrijpelijk. En Ik neem je niets kwalijk, het is alleen goed, als je gaat bemerken wanneer je overstapt op je verstandelijke overwegingen. Zodat je terug kunt komen naar je hart, naar Mij in je hart.

Ik zie dat je daartoe bereid bent en Ik zal je daar op allerlei manieren bij helpen. Want het is goedheid en liefde die jou drijft en dat trekt Mijn liefdewerking naar jou toe. Wees niet verbaasd over jezelf, want je gaat meer inzichten krijgen in je hart en je verstandelijke overwegingen zullen zich meer en meer naar je hart verplaatsen, naar contact met Mij in je hart. Daar zul je ook alle antwoorden vinden op de vragen die je nog steeds bezighouden. Juist door je nog verstandelijke overdenkingen. Maar in je hart, in contact met Mij zul je tot nieuwe ontdekkingen komen, die je tonen wat je verstand niet bedenken kan. Kom, want Ik heb jou lief en Ik heb jou graag dicht bij Mij. Voel dat in je hart, Mijn liefde voor jou, Mijn vreugde in jou, Mijn geliefd kind!

Hemels Brood 4769

Als Ik, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader, volmaakte liefde in alles ben, hoezo wordt er dan in de Bijbel gesproken van ‘de toorn Gods’? Ben Ik dan ook op momenten boos? Boos op wat mensen elkaar aandoen, boos om ongeloof, boos om bedrog, boos omdat mensen leugens over Mij vertellen, Mij negeren en doen wat hen zelf het beste uitkomt, boos als mensen niet naar liefde leven? Nee, dat zijn allemaal vormen van boosheid zoals de mens vaak boos op elkaar is. Zo’n boosheid is uit op wraak op de medemens, zo’n boosheid geeft een negatieve werking, zo’n boosheid maakt kapot, zo’n boosheid heeft totaal geen liefde meer in zich, heeft liefde zelfs buitengesloten, is het tegenovergestelde van liefde.

Ik ben en blijf altijd eeuwig liefde en waar in de Bijbel gesproken wordt over ‘de toorn Gods’ gaat het nog steeds over liefde. Ook al geven heel veel mensen daar de betekenis van boosheid aan die boosheid op aarde onder de mensen heeft. Maar die betekenis heeft het niet. Helaas is door de eeuwen heen die verkeerde betekenis van ‘Gods toorn’ intensief verbreid, waardoor er een vertekend beeld over Mij is ontstaan. Want voor velen werd Ik een God met twee gezichten. Een van liefde en een van geen liefde. Want hoe kan een God van liefde zo wreed zijn en dood en verderf toelaten? Dat wordt door velen gezien als geen liefde, maar als Mijn toorn, Mijn boosheid over al wat geen liefde is, in de betekenis die mensen op aarde aan boos zijn geven. Maar die betekenis heeft wat in de Bijbel aangegeven wordt als ‘Gods toorn’ niet.

Als in de Bijbel gesproken wordt over ‘Gods toorn’ betekent dat: ‘Gods liefde die het tegenovergestelde van liefde een halt toeroept’. Ja, kun je zeggen, en het schoon vegen van de tempel dan, dat staat in de Bijbel toch als een heftige gebeurtenis omschreven. Ook daar heeft de mens zijn eigen betekenis aan boos zijn ingevuld. Terwijl ook dat ‘Gods liefde die het tegenovergestelde van liefde een halt toeroept’ was. Dat was een krachtig halt. Maar hoe krachtig dat ook was, het was, is en blijft altijd nog Gods waarachtige liefde. Ik, jullie God en Schepper, jullie liefdevolle hemelse Vader, ben en blijf altijd liefde en alles wat Ik doe is liefde, komt uit liefde en brengt tot liefde in alle werkelijkheid en volle gelukzaligheid. Mijn krachtig optreden in de tempel was niet voor iedereen even krachtig. Lees het nog eens, want degenen die het ernstigst zondigden, kregen een hardere les, dan degenen die minder ernstig zondigden. Alles gebeurde in de juiste verhouding.

Toch vraag je je af, wat is dan het verschil tussen de betekenis van Mijn toorn, Gods toorn, zoals die in de Bijbel geschreven staat en de betekenis die jullie mensen daaraan geven en al eeuwen aan gegeven hebben. Dat verschil is het doel. Mijn doel is het altijd jullie tot liefde te brengen, tot inzicht, tot boete, tot besef van het gevolg van alle daden die niet naar liefde zijn. Mijn toorn, welke jullie als boos zijn zien, is geen boosheid op die manier, maar geeft ieder in de juiste mate, een onprettig gevoel tegenovergesteld aan het gevoel wat liefde geeft. Want alles wat liefde is, geeft fijne en prettige gevoelens. Alles wat het tegenovergestelde van liefde is, geeft het tegenovergestelde. Zodat de mens bemerken kan, dat hij bezig is met het tegenovergestelde van liefde. Dat is Mijn toorn: de mens laten voelen wat hij niet naar liefde doet, maar nooit om die mens uit boosheid de pijn van het tegenovergestelde te laten ondergaan, zoals veelvuldig bij de mens het geval is, maar uit liefde, om hem een halt toe te roepen, om hem tot besef te brengen: tot hier en niet verder, anders kom je in de meest onaangename pijn en dood terecht.

Als de mens boos is, is hij boos met een heel ander doel: die mens eens te laten voelen hoe onaangenaam hij is, die mens tot de orde roepen, omdat hij last bezorgt, bij de mens is boosheid straf. Mijn toorn is geen straf, heeft als enige doel: de afdwaling van liefde een halt toe te roepen, voor het welzijn van die mens en zijn medemensen, uit ware liefde. En dat doet vaak pijn, dat is de pijn van de afdwaling, niet van Mijn toorn, want Mijn toorn is ware liefde. Tucht is daarom in werkelijkheid ware liefde, als het Mijn tucht is. Als Ik zeg: tuchtig uw kinderen, weet dan nu wat Ik daarmee bedoel, want het heeft in niets te maken met tuchtiging, zoals mensen daaraan betekenis geven. Wees daarom nooit boos in de betekenis die mensen aan boos zijn geven, maar wees Mijn liefde en laat de misschien nodige ‘toorn en tuchtiging’ maar helemaal aan Mij over. Dan komt alles in Mijn ware liefde helemaal goed, hemels goed.

Hemels Brood 4770

Als je Mij hebt leren kennen in je hart, als je Mijn liefde gevoeld hebt in je hart, als je bent gaan beseffen hoe belangrijk het is om naar Mijn leer van ware liefde te leven, dan wil dat nog niet zeggen, dat je dat dan ook al meteen helemaal in alles ook kunt en doet. Veel mensen geloven in Mijn bestaan, in Mijn leer en Mijn liefde. Maar evenveel mensen wijken ondanks dat, in hun doen en laten nog af van ware liefde, de een wat meer dan de ander, maar geen van allen is al in liefde volmaakt.

Toch verbazen mensen zich over gedrag van anderen, vooral als bekend is dat iemand in Mij gelooft, maar dat in zijn daden lang niet in alles terug te zien is. Wees ook dan voorzichtig met je oordeel, want gemakkelijker zie je waar de ander nog van liefde afdwaalt, dan dat je je eigen afdwalingen ziet en beseft hoe het zou moeten zijn. Vooral als je zelf iets goed kunt, is er nog al eens de neiging om dat ook van je medemensen te verwachten. En juist dat doen zoveel mensen: van anderen verwachten te kunnen en te kunnen inzien, wat zij zelf kunnen en al inzien. Maar zo is het niet, juist niet. Want Ik heb talenten juist zo verdeeld, dat de een met zijn talenten in liefde een aanvulling kan zijn, aan zijn medemensen met gebrek aan die talenten. Zodat ieder de gelegenheid krijgt om met liefde elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Juist om met elkaar in liefde te kunnen omgaan en niet op een eilandje ieder voor zich je ding te doen.

Daarom zal de een ook meer van Mijn leer al begrijpen en ten uitvoer kunnen brengen, dan een ander en al meer Mijn liefde voor zijn medemensen zijn, dan een ander. En het is nederigheid om dan, wat diegene van Mij in zijn hart al meer weet en beseft dan je zelf weet en beseft, aan te nemen van de ander. In je hart kun je voelen of het waar is, dat iemand uit zijn hart Mijn Woord spreekt. Dan oefen je je ook om zelf in je hart bij Mij te komen en leer je steeds beter zelf in je hart Mijn Woord te verstaan. Met de woorden die Ik jou dan in de hart geef, kun jij ook weer medemensen helpen. Laat hen de woorden die jij van Mij uit je hart spreekt in hun eigen hart bij Mij brengen. Zodat zij daar van Mij in hun hart een bevestiging op krijgen en zelf leren in hun hart bij Mij te komen voor antwoorden op hun vragen, voor Mijn Woord van ware liefde.

Hemels Brood 4771

Ik zie je gaan, Mijn kind, soms zuiver en kaarsrecht op de goede weg en soms wankelend en balancerend als op een touw over een afgrond. Maar Ik zeg je, in de diepte zul je niet vallen, want waar jij wankelt op het smalle touw, heb Ik Mijn armen om je heen, op zo’n manier dat jij ze niet bemerkt, maar ze er wel zijn en jou stevig vasthouden. Soms is het goed om te wankelen, om vanuit dat wankelen een nieuw en steviger evenwicht te vinden. Want alles verandert, alles is in beweging, zelfs de wegen die mensen gaan, zijn in beweging. Die beweging is nodig, want er zou geen vooruitgang mogelijk zijn zonder beweging, zonder verandering.

Verandering vraagt aanpassing en soms is er zo’n sterke beweging, zo’n sterke verandering gaande dat je rechte weg ineens niet meer zo recht is en je een nieuwe balans moet vinden, tussen wat je altijd aangenomen hebt als waar, maar dat door nieuwe gegevens die je gekregen hebt, niet meer op die manier waar kan zijn. Dan is het nodig om een nieuwe balans te vinden, om met de nieuwe gegevens je handelen te bepalen, om je opvattingen te wijzigen. Wat is dan juist, welke weg ga je dan nemen? Je weg is in beweging en je zoekt houvast, je wilt weten hoe het precies zit. Maar in je hart weet je het al, je hebt alleen wat tijd nodig om wat je in je hart al weet, tot je hele besef te laten doordringen, tot je opvattingen te laten doordringen en daarmee wat je gewend was, los te laten en het nieuwe uit je hart plaats te geven en naar te handelen.

Als dat gebeurd is, stabiliseert je weg weer tot een rechte weg en heb je je balans weer gevonden. Zulke schommelingen zijn nodig, hoe kun je anders groeien tot de zuivere ware liefde die je van Mij uit bent? Maar al raak je van tijd tot tijd uit balans, al word je dooreen geschud door nieuwe bevindingen, door twijfels over wat nu wel en wat nu niet juist is om te doen of te laten, Ik heb altijd Mijn armen om je heen, Mijn liefde draagt je altijd, al voelt het of je over een touw wankelt, in werkelijkheid heb Ik je vast, heel stevig vast met Mijn liefde, zodat je niets gebeuren kan wat niet goed voor je is. Mijn liefde draagt jou al je hele leven en zal dat altijd blijven doen.

Hemels Brood 4772

‘Uw wil geschiede’ is wat Ik mensen aanraad om te bidden bij alles. Maar Mijn wil geschiedt altijd. Het ligt alleen aan de keus die mensen maken, hoe Mijn wil geschiedt. Want Mijn wil is Mijn liefde en al naargelang het beste is voor die mens en alle mensen, geschiedt Mijn wil. De mens kan zijn vrije keus maken, Mijn liefde reageert daar zodanig op, dat welke keus iemand ook maakt, alleen dat gebeurt, wat voor diegene en voor alle mensen het beste is, voor hun welzijn van werkelijk leven. Alleen, dat is niet wat de mens zich als beste voor zichzelf voorstelt en wenst. En dat is ook Mijn liefde, want Ik weet in Mijn grote liefde voor alle mensen persoonlijk, en voor allen tezamen, wanneer het werkelijke leven voor diegene en voor allen, de grootste gelukzaligheid geeft, terwijl dat door de mens zelf niet gezien en beseft wordt.

Zo werkt Mijn liefde, dat de onwetende mens, onwetend van wat hem alleen werkelijk blij en gelukkig maakt, toch dat ware werkelijke geluk kan blijven bereiken. Het blijft mogelijk door Mijn liefde voor alle mensen, om tot werkelijk gelukzalig leven te komen. Maar het blijft ook aan de keuzen van de mens liggen, of en wanneer die mens het ware gelukzalige leven bereikt. Dat is in de vrijheid van ieder mens besloten. Daarom, Mijn wil geschiedt anders, als de mens zich niet aan Mijn wil ondergeschikt maakt, dan wanneer de mens zich wel aan Mijn wil ondergeschikt maakt. Daar is ieder mens helemaal vrij in, maar het blijft Mijn wil die geschiedt, het blijft Mijn leven, zoals Mijn leven, leven is.

Maar Ik laat de mens daarover niet in het ongewisse. Ik adviseer, Ik verklaar, Ik help, Ik steun, maar Ik dwing niemand om te luisteren naar Mijn advies, of te luisteren naar Mijn verklaringen, Mijn uitleg, Ik dwing niemand om Mijn hulp aan te nemen, of Mijn steun te erkennen. Ik laat je vrij. En in Mijn liefde, alleen in Mijn liefde kun je vrij zijn, kunnen alle mensen vrij zijn. Dat is de zegen van het op aarde zijn, het is de plaats waar alle mensen in Mijn liefde, geheel vrij kunnen zijn en zich ook van zichzelf en van Mij bewust kunnen zijn. Overal elders is het Mijn wil die geschiedt, zonder de vrijheid en het eigen bewuste besef van leven. Daarom is het bestaan op aarde zo bijzonder en uniek. Daar geschiedt Mijn wil, terwijl toch iedereen er helemaal vrij zichzelf kan zijn en toch ook tot het ware gelukzalige leven in werkelijkheid kan komen: Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4773

Je hoort Mij van kinds af aan al in je hart, en het was voor jou heel normaal Mijn antwoorden op je vragen in jezelf te krijgen. Je wist Mij altijd direct te vinden en de waarheid van Mijn woorden aan jou zag je direct in. En je wist niet beter, of iedereen had Mij zo duidelijk in zich. Pas veel later ging je begrijpen, dat niet iedereen Mij op die manier in zichzelf kon ervaren, dat wat jij in je hebt een uitzondering is en pas toen besefte je, wie Ik in jou ben. Je hebt Mij altijd in je ervaren, en je ervaart Mij nog in je. Maar je bent ook meer jezelf gaan ervaren, met je goede en minder goede kanten.

Maar wat moeilijk voor je is, is te begrijpen, hoe mensen toch zo wreed jegens elkaar kunnen zijn, zo zonder liefde elkaar de ergste dingen kunnen aandoen. En daar word je soms erg treurig door. Ik heb je wel vaker gezegd, laat het los, laat het aan Mij, je weet toch dat Ik voor je zorg, dat Ik voor alle mensen zorg, dat Ik voor alles in het hele heelal zorg, dat Mijn ware liefde voor alles en iedereen, voor de hele Schepping zorgt? Ik heb overal ontelbaar veel van Mijn engelen, die volmaakt Mijn liefde uitvoeren en alles in de juiste orde houden. Ik weet hoe het er op aarde aan toegaat, dat is de situatie aarde. Hoeveel Ik je al in jezelf heb aangegeven, maar dat kan Ik je niet nader uitleggen, dan dat het gaat, zoals het gaat, ten dienste van jullie aller welzijn. Ook al is dat welzijn nu nog niet te zien en gebeuren er nog altijd heel onaangename dingen, zoals honger en oorlog, het is voor jullie, voor jou nog niet te zien, maar Ik zie het, Ik weet het, laat dat voor nu genoeg voor je zijn.

Als je bij een afgrond staat en je bent bang voor die afgrond, kijk dan niet in die afgrond, tot je er niet meer bang voor bent. Nu denk je, dat is vluchten voor de werkelijkheid, dat is laf. Maar Ik zeg je, dat is inzien tot waar je mogelijkheden reiken en jezelf niet tot meer dwingen dan je kunt. En Ik zeg je, je hoeft ook niet meer te kunnen, dan je kunt. Dat onder ogen zien, dat erkennen, is niet vluchten of laf, dat is zijn zoals je bent, niet meer en niet minder en accepteren dat je meer niet kunt dan je kunt. Daarbij, als je op een gegeven moment niet meer bang bent voor de afgrond en er zonder angst in kunt kijken, kun jij die afgrond dan veranderen? Jij niet, maar Ik wel, en op het moment dat jij er in kunt kijken, zul je zien dat de diepte verdwijnt en er geen afgrond meer is.

Mijn liefde draagt je, Mijn liefde keert ten goede alles wat geen liefde is. En in jou blijf Ik altijd, zoals je van kind af aan gewend bent, jouw liefdevolle Raadgever, jouw wijze Vriend, jouw contact met Mij, jouw Schepper, jou zo vertrouwd: Ik, Jezus Christus.

Hemels Brood 4774

Alles is genade. Dat mensen op aarde zijn is genade, dat op aarde mensen vrij zijn, is genade, dat mensen van liefde kunnen afdwalen op aarde is genade, dat mensen tot liefde kunnen komen op aarde is genade, dat er dood is, ziekte en ongemak, is genade, dat er vreugde en blijdschap is, is genade, alles is genade. Het hele leven op aarde van ieder mens is genade. Maar wie weet dat, wie beseft dat, wie begrijpt wat genade is, Mijn genade?

Zoals de oneindige omvang van Mijn liefde voor alle mensen niet te overzien is en Mijn ware liefde in haar grootheid, door mensen niet te beseffen, niet te begrijpen is, zo is Mijn genade in haar ware omvang niet te beseffen, niet te begrijpen voor de mens op aarde. Toch, ieder mens op aarde bevindt zich in Mijn genade, die van oorsprong af aan de mens het leven mogelijk maakt, door Mijn liefde. De Schepping is Mijn genade aan de mens, uit genade heeft de mens de gelegenheid gekregen tot waar leven te komen, maar dat dringt tot de meeste mensen niet door en hun gedrag is er naar, alsof zij zelf heer en meester zijn over de aarde en al wat er op en omheen is. Zij onderzoeken het heelal en ontdekken allerlei sterren en sterrenstelsels, alsof het daarmee van hen is en alsof het bewijzen zijn, dat alles ontstaan is, zoals zij in theorie denken. Zij vullen de wording van het heelal in vanuit hun eigen denken en direct als iets nieuws ontdekt is, passen zij het in hun theorie in of bouwen er een nieuwe theorie om heen, om het in hun logica te laten passen.

Maar zo zullen zij niet ontdekken wat werkelijk is, de oneindigheid. Toch, de eerlijke onderzoeker, de eerlijke wetenschapper, die niet een eigen logica heeft en niet wat hij ontdekt inpast in zijn eigen theorieën, die zal wel gaan begrijpen en vanuit zijn wetenschappelijke onderzoekingen de juiste inzichten krijgen, hoe de materiële schepping in verband staat met het ware geestelijke leven en Mijn aanwezigheid in alles. En ook dat is Mijn genade aan alle mensen, want uiteindelijk zal in Mijn genade het grootste en belangrijkste gebeuren, wat nu niet te beseffen is, maar wat werkelijk zal gebeuren. En dan zal geen materiële Schepping meer nodig zijn, want alles en iedereen zal dan gelukzalig leven zijn, Mijn ware leven in volkomen liefde. Dat is Mijn grootste oneindige genade aan jullie allen, Mijn leven.