Hemels Brood 4713 t/m 4743

Hemels Brood 4713

Wie niet alert is op zijn hart, kan heen en weer geslingerd worden door alles en iedereen. Door wat allerlei mensen beweren, door gebeurtenissen, door eigen verlangens, door wat dan ook. Maar wie steeds alert is op zijn hart, de oprechtheid van zijn hart, op wat zijn hart hem vertelt, die zal altijd zijn koers stabiel vast weten te houden en zal niet in verwarring gebracht kunnen worden over wat ware liefde is en over wat goed is, wat Mijn liefde is. Alleen, zelfs de bestwillende mens vergeet wel eens om in alle oprechtheid en eerlijkheid zijn innerlijk te raadplegen, onbevooroordeeld zijn innerlijk te raadplegen. Dan kan hij haast ongemerkt uit koers raken en bemerken dat zijn vaste overtuigingen van Mijn liefde op een lossere bodem zijn komen te staan. Dan kan hij bemerken, dat waar hij van overtuigd was, ineens ook wel eens anders zou kunnen zijn.

Wie dat bij zichzelf bemerkt, die raad Ik aan terug te gaan naar zijn innerlijk en zijn hart in alle oprechtheid te raadplegen. Want daar kan hij precies vinden hoe en wat de waarheid is en altijd blijft. Maar vaak gaat iemand die uit balans is gebracht, onzeker is geworden, om zich heen zoeken en naar medemensen luisteren en boeken lezen, die allemaal ergens wel verschillen in hun verhalen en beweringen. Daardoor wordt de verwarring eerder groter dan kleiner en raakt diegene alleen verder van de juiste weg vervreemd. Alleen in het oprechte hart is dan nog de raad te vinden, die diegene terug kan leiden naar de juiste weg en de juiste koers om te gaan. Want ieder mens heb Ik een innerlijk kompas gegeven, wat rechtstreeks verbonden is met Mij. Dat kompas is Mijn liefde, uit die liefde kan waarheid, wijsheid en liefde geput worden. Wie oprecht in zijn hart, in zijn eerlijke innerlijk komt, kan in zijn innerlijk altijd uit Mijn liefde putten, ook als hij Mij nog niet kent of in Mij gelooft.

De enige voorwaarde om er zeker van te zijn dat het waarheid is en uit Mijn liefde geput wordt, is oprechtheid, eerlijkheid en onbaatzuchtigheid. Zonder die voorwaarden kan wel geput worden, maar kan iemand er niet zeker van zijn, dat wat hij put ook werkelijk waarheid is. Maar wie eerlijk en oprecht komt, zonder eigenbelang, die kan er zeker van zijn dat wat zijn innerlijk, zijn hart hem zegt dat waar is, waar is en uit Mijn liefde hem gegeven is. Nu weet je hoe je zeker kunt weten of je Mij in je hart raadpleegt of er met eigen invullingen tussen bent gekomen. En, heb je dit nu opgeschreven uit de oprechtheid in je hart, of uit eigen idee? Ik zeg je, maak je geen zorg, want jij hebt met de beste bedoelingen naar Mij in je hart geluisterd en zojuist opgeschreven wat goed is om te weten voor alle mensen. Dat is toch wat je wilde? En dat is nu uit Mijn liefde werkelijk gebeurd.

Hemels Brood 4714

Ja, het is de bedoeling dat je volmaakt gaat zijn. En nee, dat ben je nog niet. Je wilt wel volmaakt zijn en je doet er ook je best voor, maar je bent het nog niet. En dan zeg Ik, je bent goed zoals je bent. Want je kunt nog niet volmaakt zijn, zoals je bedoeld bent volmaakt te gaan zijn. Hoe zou iemand zichzelf tot volmaakt zijn kunnen brengen, als hij het inzicht en het zicht tot wat precies volmaakt zijn is, nog niet heeft?

Voordat iemand zichzelf tot volmaaktheid kan brengen, heeft hij daarvoor nodig precies te weten wat volmaakt zijn is en hoe hij dat voor elkaar kan brengen. En daarover zeg Ik je, dat zicht en het inzicht krijg je beetje bij beetje van Mij gedurende je leven en gekoppeld aan de keuzen die je tijdens je leven op aarde maakt. Terwijl het inzicht en het zicht op wat volmaakt zijn is, groeit, groei je ook tot volmaaktheid van zijn. Dat is inherent aan elkaar. En hoe graag iemand zichzelf ook tot volmaakt zijn in al zijn handelen wil brengen, daarvoor blijft het nodig zicht te hebben en weet te hebben van wat volmaakt zijn precies is.

De Enige die jou dat zicht kan geven ben Ik en alleen direct daaraan verbonden kun je tot volmaakt zijn komen. Aan jou en jouw keuzen ligt het wel, in welke mate Ik jou zicht geef en hoeveel zicht Ik je kan geven, zonder je vrijheid te belemmeren. Dus jouw groei van zicht en inzicht, heeft niet alleen met Mij te maken, maar ook met jou, met jouw keuzen. Toch is het niet zo, de jij met goede keuzen het van Mij te verkrijgen zicht bepalen kunt. Het is een samenwerking tussen jou en Mij en hoe beter die samenwerking, des te meer zicht kan Ik je geven. Dat zicht zul je altijd in je hart van Mij krijgen. Dus ook, hoe vaker je Mij raadpleegt in je hart en met liefde geheel naar eigen keus naar Mijn raad handelt, des te meer zicht zul je ontvangen en zul je groeien in volmaaktheid.

Als je je soms schuldig voelt, om iets wat je vindt dat je beter anders had kunnen doen, aanvaard dat dan als het nog niet volmaakte, waarin je nog te groeien hebt en laat het dan los, als een vrije keus die voorbij is en die je een volgende keer misschien anders zult doen, misschien beter. Volmaaktheid bereik je niet met dwang, maar met zachtmoedigheid. Ga daarom ook met jezelf zachtmoedig om, maar niet onverschillig. Want in onverschilligheid ben Ik niet, maar in zachtmoedigheid ben Ik wel en in zachtmoedigheid geef Ik je licht en daarmee zicht en daarmee groei tot volmaakt zijn.

Hemels Brood 4715

Is het niet zo, dat je in al die jaren steeds een beetje meer begrepen hebt, steeds een beetje dieper besef van werkelijk leven gekregen hebt, terwijl je daar voor het besef niet had, dat er nog iets dieper te begrijpen, dieper te beseffen zou zijn? Zelfs al heb je dat al vaker meegemaakt, dat er ineens een nieuw zicht ontstond in je hart, door het licht wat Ik in je hart liet schijnen, heb je er geen idee van, hoeveel meer er nog is om dieper te begrijpen, dieper te gaan beseffen.

Zo moet het ook zijn, want je zou de diepten van alles begrijpen en alles beseffen niet in één keer tegelijk kunnen verwerken, het zou je als het ware verpletteren. Zie hoe het kind leert, stap voor stap en zie hoe een volwassene leert, hij maakt grotere stappen en meer in kortere tijd, maar ook hij gaat stap voor stap en kan niet in één keer de kennis van honderd boeken in zich opnemen en begrijpen. Ook kan hij niet de volgorde van leren veranderen, het begin is nodig voor het vervolg. Als er niet eerst een fundament gelegd wordt, heeft een gebouw geen stevigheid en niemand begint met het dak, eerst zijn toch echt de muren nodig om het dak op te zetten.

Er is nog zoveel te begrijpen en te beseffen, het is niet in boeken weer te geven, zoveel. Maar het hart is ruim en in het hart kan heel veel geleerd worden en opgeslagen worden. Het hart is in werkelijkheid de oneindige ruimte waar alles in aanwezig is, waar alles te begrijpen en te beseffen is. Daarom, boeken zijn tijdelijk, zoals het lichaam tijdelijk is, totdat alles in het hart helder en duidelijk zichtbaar is en begrepen is in het volle besef van werkelijk leven, zichtbaar door Mijn heldere zuiverste licht. Licht dat je zou verblinden, als Ik het ten volle in één keer in je hart zou laten schijnen. Ja, er is verschil, de één kan grotere stappen maken, meer stappen in kortere tijd, meer licht van Mij in zijn hart al verdragen en meer tegelijk begrijpen en al dieper beseffen, dan een ander.

In ieders hart is zoveel aanwezig en wordt zoveel aangereikt en zoveel licht gegeven, als het hart van diegene aankan. Maar vooruit gaat iedereen en aankomen in de volkomen waarheid van werkelijk leven, in volledige vrijheid van zijn, is voor iedereen zeker gesteld door Mijn oneindig grote liefde. Wat Mijn Hand eens begon zal zeker tot volmaakt resultaat gebracht worden voor iedereen. Dat is de werkelijke waarheid.

Hemels Brood 4716

Wat op aarde gebeurt, kan ook het beste op aarde worden opgelost. Wat op aarde ontspoort, kan het beste op aarde weer op het spoor worden gezet. Want zolang dat op aarde niet gebeurd is, kan het in het hiernamaals als een steen om de nek gaan aanvoelen, en moeilijker tot zijn recht gebracht kunnen worden. Daarom, laat geen ontspoorde situatie bestaan, als er ook maar enigszins zicht is op een mogelijkheid om het terug in de juiste verhoudingen te brengen. Zelfs al gaat het om hele moeilijke situaties, als er maar een klein beetje kans lijkt te zijn, dan ben Ik er bij om te helpen een ontspoorde situatie tot de juiste verhoudingen terug te brengen in de werkelijke waarheid.

Vooral als het gaat om situaties waarbij mensen betrokken zijn, die allen geloof hebben in Mij en vertrouwen hebben op Mijn liefde. Want juist dan is het belangrijk dat in Mijn licht het ware zicht verkregen wordt voor alle betrokkenen, zodat ieder voor zich kan zien wat precies zijn aandeel in de situatie is en in het zicht van Mijn licht erkennen, wat daaraan niet juist was. Is zijn aandeel volkomen juist geweest, dan kunnen anderen dat zien en hoeft hij zich geen zorg te maken. Maar wie in Mijn licht ziet dat zijn aandeel toch op zijn minst dubieus geweest is, laat die dit bekennen en zijn spijt daarover oprecht en eerlijk betuigen. Laat ieder dat doen en vergeef vervolgens elkaar, zodat allen weer in vriendschap tezamen in Mijn liefde verder kunnen en niemand hoeft te worden buitengesloten.

Maar mocht een ontspoorde situatie niet op deze manier tot de juiste en ware verhoudingen gebracht kunnen worden, laat het dan na een gedane poging rusten. Dan is het aan Mij om te zien of op aarde nog mogelijkheden zijn om een en ander tot een juiste oplossing te brengen. En zo niet op aarde, dan zal het toch in het hiernamaals zijn beslag krijgen. Maar wie de moeite neemt om in alle eerlijkheid en oprechtheid een problematische situatie tot een goed einde te brengen, die zal zeker de zegen van zijn werk ervaren. Met liefde en geduld is veel mogelijk, omdat het altijd Mijn zegen heeft. En als liefde en geduld niet genoeg blijkt te zijn, dan geef Ik het tijd. Tijd om wonden die geslagen zijn te helen. Maar als een wond niet gezuiverd wordt, zal het gaat etteren, ook al wordt de wond gesloten, wat dan van binnen woedt, is erger en pijnlijker dan het zuiveren van een wond die daarna volledig genezen kan.

Zo is het altijd goed om onenigheid uit te praten en onaangename situaties te bespreken en op te lossen en steeds met elkaar terug te komen in vriendschap, elkaar vergevend in Mijn liefde. Want hoe dan ook, leven is Mijn liefde en niemand staat buiten Mijn liefde, niemand.

Hemels Brood 4717

Er zijn veel mensen, die niet in de diepte achter een gebeurtenis kijken, die zonder de achtergrond van een gebeurtenis, van wat iemand zegt en doet, te weten, zich een mening vormen. Op dezelfde manier zijn er maar weinig mensen, die iemand toegang geven tot hun diepere beweegredenen, waar hun doen en laten uit voortkomt.

Daardoor ontstaan vaak misverstanden, die al gauw opgelost konden worden, als rustig met elkaar gesproken zou worden over de wederzijdse diepere achtergronden en meningen van de betrokkenen. Als niet met anderen over elkaar gesproken zou worden, maar met elkaar. Niet om elkaar te verwijten, maar om elkaar te begrijpen. Om te begrijpen waarom iemand juist dat doet, juist dat zegt, juist die mening heeft. Dan zou er veel meer inzicht ontstaan over elkaars doen en laten en daarmee ook meer begrip. Maar meestal wordt de ander niet toegelaten in dat wat de diepere achtergronden en beweegredenen zijn. En meestal zijn die diepere achtergronden zo verstopt, dat zelfs degene zelf niet altijd beseft van waaruit hij handelt, van waaruit hij spreekt en van waaruit zijn mening zich in de loop der jaren gevormd heeft.

Toch is het belangrijk om te bespreken wat er gebeurt vanuit die diepere achtergronden. Want juist ook bij het met elkaar bespreken van ieders aandeel in een gebeurtenis, kan ieder niet alleen de handelwijze van de ander beter gaan begrijpen, maar vaak ook bij zichzelf, dat wat dieper in hem verborgen is en hij zich niet meer bewust was, beseffen. Door allerlei gebeurtenissen met elkaar te bespreken, leren mensen niet alleen de ander dieper kennen, maar ook zichzelf dieper kennen, de herkomst van hun meningen en overtuigingen zien, waaruit zij zonder direct besef handelen. En dat zicht kan helpen om tot verandering van mening te komen, waar dat nodig is voor het ware werkelijke leven. In feite zijn alle gebeurtenissen juist daarvoor bedoeld. Elke gebeurtenis geeft gelegenheid om de ander dieper te leren kennen, maar vooral ook jezelf. Hoe ernstiger een situatie, des te belangrijker om met elkaar in vrede te praten en de diepere achtergronden te ontdekken, bij de ander, maar vooral ook bij jezelf.

Het beste zicht op elkaar en op jezelf krijg je, door te kijken door Mijn ogen. Dat is, eerlijk en oprecht naar jezelf en de ander kijken. Want elke gebeurtenis is een wisselwerking tussen mensen, tussen wat ze denken, wat ze weten, wat ze verlangen, wat ze willen. En elke wisselwerking heeft te maken met ieders overtuiging, voortgekomen uit ervaringen, opgedaan tijdens de groei vanuit de jeugd tot aan de volwassenheid, tot aan dat moment. En wie bereid is om af te dalen in zijn diepere achtergronden, en te erkennen wat daar verborgen hem tot handelen en reageren brengt op een beschadigende manier voor zijn naaste, en daarmee ook voor zichzelf, die zal daarvan verlost worden in Mijn liefde en zegen ervaren van zijn moed om de pijn daarvan te dragen. Want daarna zal hij er geen hinder meer van ondervinden, zolang hij in Mijn liefde blijft.

Hemels Brood 4718

Waarheid. Laten we het nog een keer over waarheid hebben. Er wordt zoveel gesproken over liefde en de gelovige mensen zoeken er steeds naar, om naar liefde te leven en te handelen. Maar hoe is het gesteld met waarheid? Want waarheid is een heel belangrijk aspect van liefde. Liefde kan geen liefde zijn zonder volkomen waarheid. Toch wordt waarheid door heel veel mensen als ondergeschikt aan liefde gezien. Het komt er niet zo op aan.

Niemand is al volmaakt in ware liefde en meestal heeft dat met verminderde waarheid te maken. Zonder waarheid kan iets niet volmaakt zijn, liefde kan alleen liefde zijn, als het volkomen ware liefde is. Daarom is waarheid zo belangrijk. Maar door allerlei overwegingen stapt de mens nogal eens over waarheid heen en laat onwaarheid bestaan. Daar zijn duizenden redenen voor, die alle op zijn tijd belangrijker gevonden worden, dan de waarheid zelf. En daarbij zijn er ook allerlei verborgen onwaarheden, simpel omdat iemand zijn missers verborgen wil houden voor de buitenwereld. Er zijn overtuigingen die bijvoorbeeld veroordelend zijn, zonder dat iemand zichzelf daarvan bewust is. En vaak wordt dat dan ontkend, als een medemens hem op zijn veroordeling aanspreekt. Veel mensen hebben wel een smoes om hun onvermogen te verbergen. Liever onwaarheid dan gezien worden als iemand die iets niet goed doet, of iets niet kan. Vaak zijn mensen er op getraind om onwaarheid te verdoezelen en vaak is dit dan zo vastgeroest, dat er zelfs geen besef over is.

Er zijn ook mensen die denken met onwaarheid iemand te sparen, iemand iets te besparen. Die denken dat onwaarheid in die specifieke situatie geëigend is voor het algemeen welzijn of voor iemands welzijn. Aan al diegenen zeg Ik, in al Mijn liefde, die Ik voor alle mensen heb, komt geen enkele onwaarheid voor. Ik Ben Waarheid, eeuwig niet anders dan waarheid tot in de oneindigheid van werkelijk waar leven. Werkelijke liefde kan altijd alleen werkelijk waar zijn. Veel situaties, veel mensen kunnen de waarheid niet aan. De waarheid die het tegenovergestelde van liefde zichtbaar maakt, doet pijn. En de meeste mensen kunnen die pijn niet aan, willen die pijn niet voelen en maken zichzelf iets wijs, waardoor onwaarheid blijft bestaan. Maar Mijn liefde komt om al die onwaarheid te zuiveren en de pijn te verzachten, bij al die mensen, die uit zichzelf tot waarheid willen komen.

Waarheid is de basis voor ware liefde. Wie dat inziet en in al zijn doen en laten tot waarheid wil komen, zodat ook zijn liefde tot waarheid kan komen, die kan rekenen op Mijn hulp, op Mijn liefde en hij zal merken, dat de waarheid hem geen pijn doet, maar dat de pijn juist kwam door de onwaarheid. Dat hij met de onwaarheid niet de pijn van de waarheid uit de weg ging, maar juist de pijn van de onwaarheid aantrok. In waarheid lost alle pijn van onwaarheid op en kan de zegen van Mijn liefde alles helemaal goedmaken. Zo belangrijk is waarheid voor ware liefde.

Hemels Brood 4719

Veel komt in de samenleving neer op het elkaar vergeven. Ik heb het hierbij niet over de ernstige misdaden die begaan worden, maar over de minder ernstige ongerechtigheden tussen mensen onderling. Het elkaar onjuist en onaangenaam behandelen, het elkaar verwijten maken over gebeurtenissen, het handelen naar eigen voordeel ten koste van medemensen, enzovoorts. Daarbij is vergeving voor veel mensen moeilijk. Vaak staat verontwaardiging en boosheid in de weg om tot vergeving te kunnen komen.

Ik heb het hierbij niet over de gebeurtenissen, waarbij ernstig lichamelijk geweld met ernstige schade gebruikt is en een traumatische ervaring tot gevolg heeft, want daarvoor is eerst een verwerking nodig. Ik heb het over de alledaagse meningsverschillen, over de onaangename dingen die mensen tegen elkaar zeggen, de onderlinge verdraaiingen van feiten, het verzwijgen van belangrijke gegevens waardoor iemand in de problemen kan komen, enzovoorts. Ik heb het over het vergeven van elkaar in zulke situaties. Want Ik zie hoe moeilijk veel mensen dat vinden en hoe weinig mensen tot werkelijke vergeving komen. En dat, terwijl er eigenlijk aan vergeven iets vooraf al zou moeten zijn. Want aan vergeving zou eigenlijk het niet kwalijk nemen vooraf moeten gaan. Want wie al vooraf iemand niets kwalijk neemt, die zal geen moeite met vergeving hebben, die zal in alle rust de ander tot inzicht kunnen brengen, waardoor diegene zijn misstappen zal betreuren en spijt betuigen.

De ernstige misdadiger niet, maar de gewone medemensen wel. Al die onderlinge strubbelingen hoeven niet uit te groeien tot onoverkomelijke afstand tussen mensen, als niemand elkaar zijn tekorten in ware liefde kwalijk neemt. Want ieder is op weg en op die weg maakt ieder wel omwegen, struikelt ieder wel eens een keer, niet op hetzelfde moment, niet over dezelfde hobbel. Geef elkaar die ruimte om te struikelen en vang elkaar op of help elkaar overeind. Maar laat geen afstand ontstaan tussen elkaar door afwijzing. Houd elkaar in liefde vast, want dat is mogelijk met de liefde die Ik jullie allen zonder uitzondering geef.

Hemels Brood 4720

Ik vraag je niet om op de hoeken van de straten Mijn Naam te roepen. Ik vraag je niet om mensen te confronteren met hun afdwalingen. Ik vraag je niet om alles overal in Mijn Naam recht te zetten. Het is genoeg als je eenvoudig doet, wat je van Mij in je hart voelt, als je dat wat je van Mij in je hart voelt, zegt, en niets zegt of doet, wanneer Ik je dat in je hart laat weten.

Want wie zomaar overal Mijn Naam roept, roept dat ook tegen mensen die daar nog niet rijp voor zijn en dat doet hen geen goed. En wie iedereen confronteert met zijn afdwalingen, zal daarmee mensen, die het nodige inzicht nog niet hebben, in verweer brengen. Hetzelfde geldt voor het rechtzetten van wat krom is, want wie niet ziet wat krom is, zal verontwaardigd het kromme, wat volgens hem recht is, verdedigen. Spreek daarom alleen in Mijn Naam als Ik je dat in je hart aangeef en confronteer alleen diegene met zijn afdwalingen, die Ik je in je hart aangeef. Bekommer je alleen om recht, als je dat van Mij in je hart voelt, dat dat nodig is.

Want alleen Ik weet precies wie wel en wie niet tot inzicht en recht te brengen is. Ik weet ook precies op welke manier en met welke woorden. Ik weet precies wanneer het beter is om te zwijgen, om niets te doen, om niet te reageren. Ik weet wanneer het beter is om naast iemand te gaan staan, terwijl je daar liever niet naast zou gaan staan. Ik weet wanneer het beter is om iemand in zijn gelijk te laten, terwijl hij ongelijk heeft. Niet dat je het dan met hem eens hoeft te zijn, maar dan is het de tijd nog niet, waarop hij zijn ongelijk kan inzien en dan zal hij zich alleen verzetten en sterker vasthouden aan zijn ongelijk als gelijk. Een snelle reactie kun je beter niet geven. Voel eerst in je hart wat Ik je daar aangeef. Dat is niet altijd gemakkelijk, want ieder van jullie heeft nog zijn eigen invullingen die tot een snelle reactie kunnen leiden, nog voor je Mij in je hart gevoeld hebt. Ik raad je aan, oefen je in het eerst luisteren naar Mij in je hart, dan zul je meer en meer zicht en inzicht krijgen, en zodra je in je hart Mijn raad voelt, er ook snel naar kunnen handelen.

Want Ik kan oneindig veel sneller jou raad geven, dan jij kunt reageren. Alleen, dan is het wel nodig dat je er in je hart voor komt en niet al reageert, zonder in je hart te luisteren. Als snelheid van reactie geboden is, dan is Mijn raad al lang in je hart. Maar het is aan jou om de moeite te doen te leren eerst naar Mij in je hart te komen en niet pas daarna. Dan weet je altijd waar en wanneer Mijn Naam te roepen of juist in Mijn Naam te zwijgen, dan weet je wie je wel en wie je niet kunt confronteren met zijn afdwalingen en wanneer het wel of niet goed is om het kromme onware recht te zetten. Daarmee help je mee Mijn liefde op de juiste manier en op de juiste momenten, bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen, met de best mogelijke resultaten!

Hemels Brood 4721

Vanmorgen heb je Mij in je gebed een paar vragen gesteld. Het is goed om die vragen en Mijn antwoorden hier op te schrijven. De eerste vraag was: ‘U heeft mij zojuist iets uitgelegd wat ik goed begrepen heb. Ik kan dat toch alleen met mijn verstand begrepen hebben, dan is het toch mijn verstand waarmee ik in contact met U ben?’ Mijn antwoord is: ‘Wat Ik je uitgelegd heb, was alleen mogelijk door het contact van jou met Mij in je gevoel, in je hart, het centrum van je zuivere gevoel. Het is je verstand waarmee je Mijn uitleg hebt begrepen. Maar voordat je het met je verstand kunt bezien, moet het eerst in je hart, in je gevoel, zijn binnengekomen en het is ook eerst daar dat je het begrijpt. Het is je verstand, die dat begrijpen omzet in de verwoording er van. Meer niet. Daardoor lijkt het als of het je verstand is, maar contact met Mij kun je alleen in je hart maken. Als dat niet gebeurt is er met het verstand niets te begrijpen in verwoording.’

Daarna stelde je nog een paar vragen. Eén daarvan was: ‘Als ik eenmaal bij alles volkomen en alleen Uw wil kies en niets anders meer dan Uw wil, ben ik dan niet geworden als een Engel, die wel van zichzelf bewust is, maar altijd Uw wil doet en naar Uw wil handelt?’ Mijn antwoord daarop is: ‘Zeker niet. Er is dan een heel groot verschil, een heel belangrijk verschil. Want jij houdt de vrije wil, die geen Engel heeft.’ Daarop kwam jouw vraag: ‘Maar als ik met mijn vrije wil alleen nog Uw wil kies en geen enkele afdwaling van Uw wil meer maak, dan is wat ik kies gelijk aan Uw wil, dus ook gelijk aan een Engel, dus wat is dan het verschil? Alleen dat ik anders kan kiezen, maar dat niet meer doe?’

Mijn antwoord daarop is: ‘Oh nee, dat is zeker niet het enige verschil! Want wat jij dan kunt doen, is veel meer dan een Engel kan. Wat jij dan kunt, is met Mijn liefde kracht helemaal zelf leven ontwikkelen, vanuit geheel eigen ideeën met Mijn liefde kracht nieuw leven, nieuwe werelden, nieuwe vormen van gelukzaligheid wekken in het leven, niet te omschrijven wat je dan kunt met Mijn liefde kracht, maar wat nu voor jou nog niet te begrijpen is, in je nu nog heel beperkte levensvorm als mens in de materie op aarde. Jij gaat dan zelf Mij zijn als het ware, in de vrije keuzen, die dan alleen werkelijk leven zullen zijn. Dat is nu niet voor te stellen, wat je dan zult zijn en kunt doen, wat geen Engel ooit kan of ooit kan bevatten. Dat kun jij dan doen met Mijn ware liefde kracht, zelf scheppen, zelf vormen van leven scheppen. Dat is dan werkelijk leven, Mijn liefde werkelijk zelf leven, uit jouw eigen vrije keus. Dat is het enorm oneindig grote verschil met de Engelen, jij bent in geheel eigen vrije keus, in Mijn liefde en met Mijn liefde, dan zelf schepper in liefde. Mijn liefde, jouw keuzen!’

Hemels Brood 4722

Is er iemand die precies begrijpt waarom Ik Mij liet slaan en kruisigen zonder verweer? Omdat liefde zich niet verweert. Dat is misschien met het verstand te aanvaarden als een uitleg, maar is het ook te begrijpen in het gevoel, is het te doorvoelen hoe dat is, dat liefde zich niet verweert, wat er ook gebeurt? Ik neem het niemand kwalijk, want niemand is zover in liefde gegroeid, dat het voor iemand mogelijk is om zich dat precies zo voor te stellen, als het is met ware liefde. Wel kan iedereen bij Mij komen en uit Mij de nodige liefde putten, om alles wat moeilijk is te doorstaan. Maar de meeste mensen kennen Mij niet als Bron van ware liefde waaruit iedereen alle nodige liefde mag putten. De meeste mensen ontwijken moeilijke situaties liever, of vluchten liever uit moeilijke situaties weg, dan ze te doorstaan en de moeilijkheden op hun pad met liefde aan te gaan. En juist met liefde kan iedereen elke moeilijke situatie doorstaan.

Wie in zijn leven al eens een moeilijke situatie doorstaan heeft met liefde, geput uit Mij als Bron van liefde in zijn hart, die weet een klein, klein beetje wat Ik bedoel. Die heeft het wonderlijke meegemaakt, dat hij niet boos werd, niet verdrietig, niet verontwaardigd, niet teleurgesteld, maar liefde bleef voelen en diegene bleef bij die liefde en zag gebeuren wat niet mogelijk leek, de leugenaar kwam tot waarheid, de dief gaf de gestolen waar terug, de moeilijkste situatie keerde zich ten goede. Er zijn veel moeilijke situaties voor veel mensen, en het lijkt alleen moeilijker te worden, met ziekte en honger, met rampen en oorlog, met leugens en bedrog, het lijkt niet op te houden en het lijkt allemaal niet te verbeteren. Zo lijkt het. Maar Mijn liefde is niet weg. Ik ben nog altijd in ieders hart de zuivere Bron van alle liefde en iedereen kan altijd en overal putten uit Mijn Bron van liefde, die nooit opdroogt, nooit minder wordt, altijd bereikbaar is en altijd de kracht geeft om de grootste moeilijkheden te doorstaan.

Want Ik heb uit ware liefde alles zonder verweer doorstaan, Ik ben Zelf de ware eeuwige liefde en daarmee kunnen jullie ook alles doorstaan wat op je pad komt. Put steeds opnieuw uit Mijn Bron van liefde in je hart, dan heb je de kracht om alles te doorstaan en door je uit Mij geputte liefde zul je op wonderlijke wijze moeilijkheden zien veranderen in een goede, aangename, eerlijke situatie. Dat doet Mijn liefde, als je uit de Bron van liefde Die Ik Ben in je hart, Mijn liefde put.

Hemels Brood 4723

Niets van de werkzaamheden die op aarde door mensen gebeuren, is zonder nut voor zijn geestelijke groei voor het verdere leven, na het verblijf op de aarde. Wel kan de intentie waarmee mensen hun werk doen, zonder nut zijn. Wat mensen doen en laten heeft altijd gevolgen en met welke intentie iets gedaan wordt, heeft direct betrekking op de gevolgen. Zoals het materiële de spiegel voor de mens is om zijn werkelijke geestelijke leven te kunnen gaan begrijpen en beseffen, zo staat elke werkzaamheid in verband met geestelijke werkzaamheid na het verblijf op aarde.

Alles staat met elkaar in verband en alles heeft te maken met het werkelijke leven en de groei van de mens tot volmaaktheid van werkelijk leven. Er is ten aanzien van het leren en groeien van de mens niets zinloos op aarde. Zelfs wat niets is, wat het tegenovergestelde van werkelijk leven is, heeft van Mij een dienstbaarheid gekregen ten aanzien van de groei van de mens tot volmaakt werkelijk leven in eeuwigheid. Alles heeft zin, maar niet alles in dezelfde mate en op dezelfde manier. Zo kan er op aarde iets zinloos lijken, wat voor de groei tot werkelijk leven voor veel mensen juist van groot belang is. En omgekeerd kan iets heel belangrijk lijken en in werkelijkheid maar een klein aandeel hebben aan die groei. Maar juist die onbelangrijk lijkende werkzaamheden zijn vaak moeilijk en daardoor zijn mensen geneigd te denken, dat ze niet belangrijk zijn. De meeste mensen zijn uit op snel en gemakkelijk. En hoewel ook dat een zekere dienstbaarheid aan het werkelijke leven heeft, is het vaak ondergeschikt aan heel andere, veel moeilijkere werkzaamheden. Wat voor elke werkzaamheid geldt, is dat de intenties waarmee mensen hun werk doen of laten, van groot belang zijn en veel of juist weinig waarde geven aan de dienstbaarheid van de werkzaamheid.

Je zou kunnen denken, dat bepaalde werkzaamheden na het bestaan op aarde, niet meer van belang zijn, in het verder geestelijke leven. Bijvoorbeeld gras maaien. Op aarde is het hier en daar nodig, maar met geestelijk leven heeft het toch niets te maken. En daarin vergis je je dan. Want zelfs dat is een dienstbare werkzaamheid voor het werkelijke leven. Maar hoe dat zo is, dat zal ieder in het hiernamaals ondervinden. Begrijp alleen nu, dat alle werkzaamheden een dienstbaarheid hebben voor je werkelijke leven, maar wel altijd gekoppeld aan je intenties waarmee je de werkzaamheden uitvoert. Altijd in direct verband met liefde of het gebrek aan liefde. Altijd ook in direct verband met waarheid of onwaarheid. De werkzaamheden op aarde zijn oefeningen die in direct verband staan met de werkzaamheid van werkelijk leven, welke meer zichtbaar wordt na het verblijf op aarde, in de verhouding tot de keuzen die op aarde gemaakt zijn, uit liefde of het tegenovergestelde daarvan.

Want denk niet dat er iets is, wat Ik in Mijn oneindige liefde geen dienstbaarheid gegeven heb, ten  aanzien van het doel van jullie bestaan, wat volmaakt gelukzalig leven voor alle mensen in eeuwigheid is: Mijn volmaakte liefde eeuwig zijn.

Hemels Brood 4724

Ik kan alles. Alles is bij Mij mogelijk. Maar Ik doe niet alles. Ik doe alleen wat het beste is voor alle mensen en het doel van hun bestaan op aarde, en voor de totale Schepping en alles in de hele oneindigheid, voor alle leven in eeuwigheid. Ook Ik kies. Maar elke keuze die Ik maak is volmaakt liefde, volmaakt wijsheid, volmaakt waarheid, volmaakt werkelijk Leven.

Niet voor Mij, maar voor alles en iedereen, in een volkomen volmaakte samenhang met alles en iedereen. Zelfs al jullie afdwalingen van liefde, van werkelijk waar leven, zijn op een volmaakte manier dienstbaar gemaakt door Mij aan alles en iedereen, ten gunste van het doel van jullie bestaan op aarde, ten gunste aan de totale Schepping, aan alles en iedereen in het eeuwig oneindige leven, het volkomen volmaakte Zijn. Want Ik ben Zelf volmaakt, zonder einde, zonder begin, eeuwig oneindig volmaakt. Ik ben de Enige. Enig werkelijk Leven. Alles Ben Ik. Alles kan Ik. Alles is Mij mogelijk in volmaakte liefde, wijsheid en waarheid, wat Ik ten volle volkomen volmaakt Ben in de oneindige eeuwigheid. Dat Ben Ik en dat ben Ik ook in jou en in alle mensen. Dat ben Ik in alles en iedereen overal en altijd. In je kun je dat voelen, weten, beseffen. In je zuivere centrum van je zijn, wat je geestelijke innerlijke hart is.

Als je naar je geestelijke innerlijke hart gaat, kun je je leven gaan voelen zoals het werkelijk is, zoals je werkelijk leven bent, zoals liefde, wijsheid en waarheid is. Er is geen verschil tussen jouw zijn en Mijn Zijn, alleen is er verschil in doen, in keuzen. Maar Ik heb al lang voor jou en voor iedereen Mijn keuzen gemaakt, keuzen die jou en iedereen voor eeuwig en altijd ten goede zullen komen, die je vrijheid geven, zonder dat je Mijn volmaakte Zijn in jou en je gelijkheid aan Mijn Zijn kunt verliezen, dat geldt voor iedereen. Want Ik ben eeuwig volmaakt Leven, en in jou en in iedereen ben Ik eeuwig volmaakt Leven. Jij en iedereen, is Leven, Die Ik Ben. Voel het in je hart, want het verstand kan het niet bevatten, woorden kunnen niet weergeven, zoals het volmaakt is. Leven is niet in woorden weer te geven, leven is zijn wat leven is, zonder verstandelijk begrijpen, en toch begrijpen, zoals het is.

De wereldse taal heeft geen woorden waarmee werkelijk Leven ook maar in het minste van het minste kan worden uitgelegd. Maar het hart verstaat elk Woord dat Ik spreek ten diepste. Wil je begrijpen, wil je verstaan, wil je zien, wil je zijn, kom in je hart, daar waar alles zuiver waar en oprecht is en luister naar Mijn hemels ware Woord. In de taal die Ik alleen spreek en die alleen te verstaan is in het eerlijke oprechte ware hart van ieder mens en versta, begrijp en doorvoel Mijn Woord van liefde, wijsheid en waarheid, Mijn Woord van eeuwig gelukzalig waar werkelijk Leven!

Hemels Brood 4725

Sommige mensen hebben na drie of vier maal uitleg het nog niet begrepen en anderen hebben aan een half woord genoeg om te begrijpen. Je vraagt je af of Mijn Woord verstaan en begrijpen, dan toch niet ook met het verstand te maken heeft, met intelligentie, met verstandelijk inschattingsvermogen.

Ik heb nooit beweerd dat het verstand geen aandeel heeft, alleen begint het begrijpen van Mijn Woord toch niet in het verstand, maar in het hart. Het kan om te beginnen alleen in het hart ontvangen worden en het kan alleen in het hart onderscheiden worden als Mijn zuivere Woord. Voor dat het in het hart ontvangen en als Mijn Woord onderscheiden is, komt het verstand er niet aan te pas. Dus ook mensen met het minste verstand kunnen Mijn Woord in hun hart ontvangen en als Mijn Woord onderscheiden. Vervolgens komt Mijn Woord in de bewustheid van de mens, ook daar komt het verstand er niet aan te pas. Maar dan is het nodig dat de mens het in zijn leven inzet, om de kracht van Mijn Woord tot werking te brengen. Daarvoor is het nodig, dat de mens de keus maakt, om dat wel of niet te doen.

Daar schuilt het gevaar van het verstand. Want al wat door Satan ingegeven wordt, heeft wel met het verstand, met redenatie te maken. Satan heeft ook zijn intelligentie, die hij welzeker ook gebruikt om de mens te verleiden om al wat Ik het hart ingeef, met het verstand te beredeneren. Daar kan Satan zijn logica inzetten, in het verstand. In het zuivere hart niet, maar in het redenerende verstand wel. En ja, de ene mens heeft aan een half woord genoeg, terwijl een ander na zes keer uitleg nog niet begrijpt waar het over gaat. Alleen, dat maakt voor het hart niet uit. Een zuiver hart is een zuiver hart, of iemand nu wel of niet een hoge intelligentie heeft. Daarom kan het voorkomen, dat mensen met een lage intelligentie toch de goedheid zelf zijn uit hun zuivere hart. Daarom kan het zijn, dat iemand met een hoge intelligentie toch van Mij in zijn hart niets begrijpt. Want waar luistert de mens naar, naar zijn hart of naar zijn verstand? Daar gaat het om, in alle opzichten.

Wie Mij liefheeft, die luistert het liefst naar Mij in zijn hart. Diegene is, ook al heeft hij nauwelijks enig verstand, wijzer dan de meest intelligente mens die alleen uitgaat van zijn verstand. Daarom, zalig degenen die liefhebben met hun hart en daarvan de meest wijze vruchten plukken!

Hemels Brood 4726

Leven Ben Ik. Daar kan niemand iets aan veranderen. Ik ben en blijf eeuwig onveranderlijk Dezelfde. Ik geef aan iedereen leven, Mijn Leven, wat ook eeuwig onveranderlijk Leven blijft. Maar hoe iedereen met zijn van Mij gekregen leven omgaat, is heel verschillend. Velen maken keuzen waarvan zij denken, dat zij daarmee hun leven veranderen. Maar wat zij veranderen, kunnen alleen de omstandigheden waarin zij leven zijn. Want leven Zelf, Ik, is niet te veranderen, eeuwig niet.

Velen denken dat leven onpersoonlijk is, dat zij alleen zelf de persoon zijn. Maar de mens is alleen in zijn menselijke vorm als een eigen persoon, terwijl Ik altijd nog onveranderlijk leven Ben en blijf, Persoonlijk, Ik. Maar het leven wat Ik in ieder mens ben, blijft ook in ieder mens Dezelfde, Ik. Alleen heb Ik Mij in de mens Persoonlijk ondergeschikt gesteld aan de persoonlijkheid van de mens, dienstbaar aan de persoon mens. Zo lijkt het de mens toe, dat het zijn persoonlijk leven is, wat hij in zich ervaart. Dat leven alleen is, bestaan is, bewust zijn is. Dat is een vergissing. Want leven Ben Ik Persoonlijk, onveranderlijk eeuwig en altijd. Ook in de mens.

Maar de mens mag Mijn Persoonlijk Zijn, leven als zijn eigen. Zodat hij door de juiste eigen vrije keuzen te maken, gelijk aan Mijn Persoonlijk Zijn dezelfde levensgelukzaligheid kan bereiken, die Ik Ben. Hij kan dat vanuit Mijn Persoonlijk Zijn in hem leren zijn, door zich vrijwillig aan Mij Persoonlijk aan te passen. Zijn eigen persoonlijk willen, in overeenstemming te brengen met Mijn eeuwig onveranderlijk Persoonlijk Willen, welke niet anders dan volmaakt onveranderlijk gelukzalig levengevende liefde is. Liefde is daarmee niet onpersoonlijk, maar wel volledig onbaatzuchtig. En vooral dat is een groot struikelblok voor de mens, hij kan heel moeilijk onbaatzuchtig zijn. Heel moeilijk.

Persoonlijk onbaatzuchtig zijn, is nodig om in overeenstemming te kunnen komen met Mij Persoonlijk en gelijk aan Mijn ware eeuwig onveranderlijke liefde te kunnen leven Die Ik Ben. Verander alles, word onbaatzuchtig in alles, word Die Ik Ben, onveranderlijk gelukzalig.

Hemels Brood 4727

Bij elke situatie, bij alles wat mensen doen, is het nodig om inschattingen te maken. Een inschatting maken is nodig over hoe iemand ergens op kan gaan reageren, over hoelang iemand ergens over gaat doen, over een afstand, over van alles en nog wat is het nodig dat iemand een inschatting maakt. En steeds is zo’n inschatting ergens op gebaseerd. Sommige inschattingen zijn gebaseerd op een zelfde uitgangspunt. Daarvoor zijn basisgegevens vastgesteld. Zo’n basisgegeven is bijvoorbeeld tijd, daarvoor is de dag in eenheden verdeeld van 24 uur per dag, die ook weer verdeeld zijn in minuten en seconden. Ook voor het meten van afstand is een basisgegeven vastgesteld, de meter, verdeeld in centimeters, die ook weer verder verdeeld zijn.

Het vastzetten van zo’n basisgegeven in een bepaalde eenheid wordt ijken genoemd. Dat ijken gebeurt regelmatig opnieuw, omdat de mens voor zijn basisgegevens nog steeds niet een volledig zuivere en altijd dezelfde blijvende basis eenheid gevonden heeft. Dat is vooral met tijd het geval, want gebleken is, dat de tijd niet precies met 24 uur een dag vormt en een jaar niet precies 365 dagen is, enzovoorts. Dus moet er regelmatig een nieuw ijkpunt gezet worden. Ook bij het inschatten van elkaar is er geen onveranderlijk meetpunt om elkaar op af te meten en in te kunnen schatten voorhanden. Er is geen pijnmeter, waarmee de pijn die iemand lijdt, gemeten kan worden en vergeleken kan worden met de pijn van iemand anders. Er is geen onveranderlijk ijkpunt voor een heleboel dingen. Wat voor de één erg veel is, valt voor de ander nog mee. Ook is niet te meten, waardoor dat komt. Bij zo goed als alles maken mensen inschattingen, maar waarop gebaseerd?

 Bij Mij zijn geen inschattingen, bij Mij zijn alleen vaststaande zekerheden, met altijd een en hetzelfde ijkpunt: Mijn ware eeuwig gelijkblijvende vaste onveranderlijke liefde, wijsheid en waarheid. Vanuit Mijn vaste liefde, wijsheid en waarheid schat Ik niks in, maar ken en weet Ik alles precies, zonder enige afwijking, volkomen zuiver, alles tot in het kleinste detail. Ik Zelf ben het ijkpunt voor alles, onveranderlijk Dezelfde. En wie Mij, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid aanneemt tot zijn ijkpunt, hoeft nooit meer iets bij te stellen, tot in de eeuwigheid niet. Zalig de mens die in Mij zijn ijkpunt gevonden heeft voor alles wat is en leeft, voor al zijn doen en laten. Want die heeft werkelijk leven aangenomen als ijkpunt en maakt geen inschattingen meer, die weet en kent elke maat, elke verhouding, feilloos zonder afwijking, zonder enige noodzaak van opnieuw ijken. Voor alles en iedereen Ben Ik het eeuwige onveranderlijke altijd volkomen zuivere standvastige ijkpunt voor alles, in het bijzonder voor ware werkelijke gelukzaligheid!

Hemels Brood 4728

Er zijn momenten waarop je gewoon weet wat het beste is om te doen of te zeggen. Maar als iemand je vraagt om dat te verklaren, om uit te leggen waarom dat het beste is, dan kom je tot de ontdekking, dat je dat niet precies weet. Je weet wat te doen, en je beseft dat het werkelijk het beste is, maar je kunt geen uitleg geven waarom. Dan kan het zijn dat de ander zijn eigen ideeën aan de situatie oplegt, met zijn eigen redenen en na een tijdje blijkt, dat jouw ingeving, om het zomaar even te noemen, toch het beste zou zijn geweest.

Ben je in een situatie waar de keuze geheel aan jou is, dan blijkt dat jouw aanpak inderdaad de beste resultaten geeft. Alleen, zonder de uitleg waarom, zijn mensen vaak geneigd je niet te geloven. Iedereen krijgt ideeën en ingevingen die nauw in verband staan met hun levensvisie. Zo zal iemand die een leugentje hier en daar geen punt vindt, andere ideeën en ingevingen hebben, dan iemand die waarheid serieus neemt. Vaak zullen de ideeën en ingevingen van de eerste heel andere resultaten geven, dan van degene die liefst aan waarheid vasthoudt. Want leugen regeert anders dan waarheid. Leugen brengt heel andere situaties teweeg dan waarheid. Als je vasthoudt aan waarheid en aan dienstbaarheid, als je vasthoudt aan zachtmoedigheid en betrokkenheid, en je bekijkt dan je ingevingen en de bijbehorende resultaten, zul je zien, dat elke ingeving waarvan je weet dat die het beste is, in waarheid en dienstbaarheid, in zachtmoedigheid en betrokkenheid uitwerkt, met een goed resultaat voor alle betrokkenen. Maar dat degene die waarheid niet zo nauw neemt, meer op winst en eigengemak uit is, ook precies daaraan verwante resultaten bereikt, meer voordeel voor zichzelf dan voor anderen.

Bij alles wat je op een zeker moment weet dat het het beste is, kun je vaak na verloop van tijd wel uitleggen hoezo dat het beste was, want door het verloop van de gebeurtenissen ga je de verbanden zien. En zo ga je steeds meer vertrouwen op de ingeving, die je als beste ervaart. Maar je gaat ook meer en meer zien en begrijpen, waarom dat de beste is en je kunt het ook meer en meer uitleggen. Alleen, veel verschil zal het niet maken. Want al weet je nog zo goed uit te leggen waarom jouw idee, jouw ingeving het beste is om op te volgen, degene met het eigenbelang, met zijn eigen visie op leugens en verdraaiing, gaat het er niet mee eens zijn. Want zijn zicht is nog beperkt door zijn eigengerichtheid. Maar treur daarom niet, want alles gaat zoals voor iedereen het beste is. En je weet, dat komt goed, omdat Ik in Mijn oneindig grote liefde er voor zorg dat het goed komt, voor iedereen!

Hemels Brood 4729

Misschien, denk je, dat Ik je minder lief heb als je in liefde te kort schiet, als je in sommige opzichten voor je eigen genoegen kiest, maar Ik zeg je, Mijn liefde wordt nooit minder, wat er door mensen ook misdaan wordt, hoeveel mensen ook in liefde te kort schieten, voor eigen genoegen kiezen, Mijn liefde voor alle mensen wordt er niet minder en niet anders door. Hoe Mijn liefde ervaren wordt, verschilt wel in vergelijk met de inzet van de mens ten aanzien van zijn liefde. Iets ten genoegen van jezelf kiezen op zijn tijd, zonder dat het iemand te kort doet, zal daarbij niet veel verschil maken.

Ik ben geen strenge rechter over al je daden, als je doorgaans je inzet geeft in dienstbaarheid voor Mij en je naaste. Je hoeft jezelf niet te dwingen te handelen naar liefde, liefde is ook opgaan in iets wat zich voordoet, zolang het niemand schade berokkent. Iets met genoegen doen, is niet per definitie egoïstisch. Egoïstisch is het, als je daarmee iemand anders iets afneemt, wat diegene schade doet in zijn welzijn, niet werelds materieel gezien, maar naar waarheid en eerlijkheid gezien. Egoïstisch is het, als je iemand iets afneemt voor eigen genoegen, wat hem redelijkerwijs, geestelijk of werelds materieel, toebehoort. Het hoeft niet egoïstisch te zijn, zo nu en dan voor eigen genoegen te kiezen en plezier daarvan te ervaren. Die vrijheid heb je, die momenten zijn er. Zolang je niet alleen op zoek bent om zoveel mogelijk fijne momenten voor jezelf te hebben, mag er best eens zo’n moment zijn, dat je geniet van iets, voor jezelf. En Ik zeg je, Ik geef je die momenten, die je niet zoekt of gezocht hebt en die fijn zijn om mee te maken, voor jezelf.

Het zijn momenten van zuiver ongedwongenheid, even voor jou. Zoek ze niet voor jezelf, maar neem ze blijmoedig aan als ze zich voordoen. Mijn liefde voor jou vermindert niet als je even alleen voor jezelf gekozen hebt. En al zou je eens egoïstisch handelen, ook dan lief mens, blijf Ik je trouw en blijft Mijn liefde even oneindig groot en onveranderlijk Dezelfde voor jou, zoals zij altijd en eeuwig onveranderlijk Dezelfde blijft voor iedereen, voor alle mensen.

Hemels Brood 4730

Het hemelrijk vertellen, zou de mens niet verder helpen. Het hemelrijk zelf ervaren doet meer. Maar tegenover het hemelrijk ervaren staat ook het tegenovergestelde daarvan ervaren. En veel mensen blijven er liever tussen in hangen, in het wereldse. Geen aandacht voor het hemelse, geen aandacht voor het tegenovergestelde van het hemelse. Maar juist in het wereldse ervaren veel mensen meer van het tegenovergestelde van het hemelse, dan van het hemelse. En al zou Ik hen van het hemelse vertellen, dan zou het voor hen toch vooral een onmogelijk te bereiken plaats zijn.

Terwijl het geen plaats is, maar een hoedanigheid die voortkomt uit de keuzen die een mens maakt voor waarheid en naastenliefde. Ook het tegenovergestelde is geen plaats, maar een hoedanigheid, die voortkomt uit keuzen naar eigenliefde en onwaarheden. Juist daarom heeft het weinig nut om het hemelrijk of het tegenovergestelde daarvan te vertellen, omdat het een hoedanigheid is waar een mens zich in kan bevinden, zoals hij zich in blijdschap kan bevinden of in boosheid, in tevredenheid of in ontevredenheid. Hemel of het tegenovergestelde: hel, is het verschil tussen de ervaring van gelukkig zijn of ongelukkig zijn. En dat is niet te vertellen, geluk is niet te vertellen, dat ervaar je of niet. Ervaar je geluk, dan ervaar je een beetje hemel, ervaar je het tegenovergestelde van geluk, dan ervaar je een beetje hel.

Maar hel of hemel is alleen te ervaren, niet te vertellen. Hemel of hel is geen plaats, het is wat je ervaart. En je ervaart net zoveel hemel als je keuzen maakt die je hart in werkelijkheid en zuiverheid verblijden, door de keuzen die je naar waarheid en naastenliefde maakt, niet om in de hemel te zijn of te komen, maar omdat je voor je naaste het goede wilt en wilt doen, omdat je Mij liefhebt en je naasten liefhebt. Dat brengt je in de hemel, in de hoedanigheid die hemel is, de gelukzaligheid van werkelijk zijn, werkelijk leven. Wat Ik je wel kan zeggen, de ware hemel is oneindig mooi en geeft de grootste gelukzaligheid waarin alles in de prachtigste vormen zichtbaar wordt. Want hemel is dan toch ook de plaats waar je verblijft.

Alleen, op die hemelse plaats kom je niet eerder, dan wanneer je tot de hemelse hoedanigheid bent uitgegroeid. Want plaats en hoedanigheid zijn dan een en hetzelfde. Omdat alles wat hoedanigheid is, voor het geestelijk oog ook in vormen gezien kan worden. Wat op aarde nu niet kan, daar zijn alle zichtbare vormen materieel, door de van liefde afwijkende keuzemogelijkheden. Maar zo is het in de hemel niet, daar is eerst hoedanigheid die vervolgens alleen voor het geestelijk oog zichtbaar wordt in de mooiste kleuren, de mooiste landschappen en de mooiste werken van ware liefde. Nu weet je toch wat meer over de hemel!

Hemels Brood 4731

Gekwetst. Veel mensen voelen zich makkelijk gekwetst door wat iemand tegen hen of over hen zegt. Dat komt niet alleen door degene die iets kwetsends zegt, maar er is ook bij degene die gekwetst wordt een reden. Als je gekwetst wordt, is er bij jou ook iets waardoor je gekwetst kunt worden. Er is dan in jezelf nog iets wat niet in het bewuste besef uitgezuiverd is. Dit klinkt vaag en ver weg, maar daar gaat het ook juist om. Het gaat bij gekwetst kunnen worden juist ook om iets in je opvattingen, iets in je doen en laten, wat ver in het onderbewuste, weg uit het dagelijks besef is gezakt. En het is zelden dat iemand de pijn van een kwetsing in eigen innerlijke opvattingen zoekt als oorzaak, het is altijd de ander, die maakt de kwetsende opmerkingen, die is fout.

Ja, dat is waar, het is altijd fout om te kwetsen. Maar dat kwetsen pijn bij iemand teweegbrengt, dat heeft ook een oorzaak bij degene die zich gekwetst voelt. Want op zich zou niets kwetsends de gevoelens moeten kunnen verstoren, als alles in orde is. Kwetsen heeft meestal te maken met iemand ten onrechte iets zeggen. En juist dat ten onrechte geeft vaak de pijn. Maar alles wat ten onrechte gezegd of gedaan wordt, doet geen pijn als er in diegene die onrecht gedaan wordt het volle besef van zuiverheid is. En dat is nu juist niet altijd zo. De kleinste innerlijke onzuiverheid is al genoeg om pijn te ervaren bij een opmerking, die aan die onderbewuste onzuiverheid raakt.

Daarom, aan wie zich wel eens gekwetst voelt en daardoor pijn ervaart en zich daarbij tot verdediging gedwongen ziet, is Mijn advies: kom bij Mij en laten we samen onderzoeken waardoor de kwetsing je pijn doet, wat er precies de pijn veroorzaakt en als je helemaal oprecht wilt, kan Ik je ook laten zien wat er diep in jou nog verborgen is, waardoor je pijn ervaart. Dan kun je daarvan leren, zodat je bij een volgende keer niet meer die pijn bij de kwetsing zult voelen. En de volgende stap is, dat je de ander helpt tot inzicht te komen. Niet om zelf niet meer gekwetst te worden, maar om de ander te laten zien, dat wanner hij iemand kwetst, dit hem schade kan brengen. Door anderen te kwetsen maakt hij zich zelf gevoelig voor de pijn van kwetsingen, die anderen hem aandoen. De enige weg om dat te voorkomen, is Mijn weg!

Hemels Brood 4732

Soms komt iets slecht uit. Want dan te kiezen? Wat dan voorrang te geven? Je wilt iets, maar iemand vraagt je hulp en je bent die hulp aan het geven, als ook iemand anders je hulp vraagt en je hebt maar twee handen, je tijd is ook niet onbeperkt en je voelt je tekortschieten, als je de één wel helpt, maar de ander niet.

Denk je dat het zo bij Mij gaat? Dat Ik van tijd tot tijd handen tekort kom? Als een tornado rond reis om overal hulp te bieden? Nee, Ik ben voortdurend werkzaam, overal tegelijk en overal precies zo als nodig is. Zonder enige stress. Is hier haast geboden, dan gebeurt het in de snelheid die nodig is, moet het daar trager, dan past snelheid zich aan, alles precies zoals het beste is en nodig is. Nergens ooit in enige stress. Nergens in tweestrijd, moet dit eerder, of dat? Moet hier meer dan daar? Overal werk Ik precies zoals nodig is, geef Ik precies zoveel als genoeg is, ben Ik precies zo bij als belangrijk is, altijd zonder mankeren, zonder uitzondering, rustig en volkomen juist.

Dat kan, omdat Ik werkelijk leven ben, werkelijk liefde, werkelijk waarheid. Dat kan, omdat Mijn werkzaamheid eeuwig volmaakt werkelijk leven is, werkelijk volmaakt liefde is, werkelijk volmaakt wijsheid is. Zowel Ik als Mijn werkzaamheid is liefde, werkelijk wezenlijk leven, waarheid in alles. In Mij en Mijn werkzaamheid is alles volkomen volmaakt, in alle rust en eenvoud, zonder enige stress of tegenstrijdigheid. Wie stress voelt of gehaast is, zich aangesproken voelt op te veel werk, op keuzen die teveel zijn, aanspraak wat te veel is, handen en tijd tekort komt, laat die eens in alle rust bij Mij komen. Dan kan Ik die laten zien hoe hij het beste in alle eenvoud en in alle rust al zijn werkzaamheden met niet meer dan zijn twee handen en zijn beperkte tijd, toch tot tevredenheid kan uitvoeren, zonder stress en zonder het gevoel tekort te schieten.

Maar wel rekening houdend met de feiten: dat een dag voor jullie niet meer dan ongeveer 24 uur heeft en jullie vermogen een grens heeft en twee handen er niet zomaar vier zijn. En daarbij beseffend, dat waar jullie dag 24 uur heeft, Mijn dag oneindig is, waar jullie beperkt zijn met twee handen, Ik ontelbaar veel handen heb, waar jullie vermogen begrensd is, Mijn vermogen oneindig is. En dan het allerbelangrijkste: dat jullie beseffen, dat Ik jullie Bron ben en dat jij en jullie allemaal altijd alles mogen putten uit Mijn Bron, zodat jullie voor al jullie werk toch altijd voorzien zijn van al het nodige!

Hemels Brood 4733

Een kind van de wereld is iemand, die zijn leven invult naar eigen genoegens en eigen behoeften, zonder zich te bekommeren om zijn geestelijk werkelijke leven en zijn verdere leven na zijn verblijf op aarde. Zo iemand is gevoelig voor alle verlokkingen die er op aarde zijn en die valse beloften doen. De verlokkingen om mooier te worden, meer te gaan betekenen, naam te maken, rijk te worden, vrienden te maken, status te krijgen, bekend te worden, roem en macht te verwerven en aanzien. Die verlokkingen zijn er talrijk en in allerlei vormen en maten, precies zo inspelend op te behoeften en wensen van de mensen.

Elke vorm van ijdelheid wordt door verlokkingen bediend. Elke vorm van hoogmoed wordt door verlokkingen bediend. En de grote behoeften van veel mensen maken het heel moeilijk om al die verlokkingen te weerstaan. Juist ook omdat er een grote samenhang onder de mensen is, waardoor de onderlinge beïnvloeding heel groot is. Want al is ieder mens een uniek eigen zelf en al voelt ieder mens zich ook als een eigen zelf, alle mensen vormen tezamen wel één geheel en in dat geheel heeft elk doen of laten van ieder mens een uitwerking op ieders leven, omdat leven één en hetzelfde is, ook al is ieder mens een uniek zelf. Er zijn veel kinderen van de wereld en weinig mensen die tot het ware leven doordringen. Want het vraagt grote inzet om los te komen van alle verlokkingen en Mijn weg te vinden, die over de aarde gaat en voor iedereen beschikbaar is.

Jullie, die Mijn weg gevonden hebben en Mijn weg willen gaan, je hebt Mijn weg dan wel gevonden en gekozen die weg te gaan, maar vergis je niet, want die weg voert dwars door al het wereldse, langs alle wereldse verlokkingen, alle wereldse wegen. Weerstaan van alle verlokkingen gaat alleen, als je op Mijn weg blijft. Want al ga je op Mijn weg, jullie zijn nog niet vrij van behoeften, aardse behoeften en links en rechts van Mijn weg zie je zoveel en zijn zoveel verlokkingen. Maar blijf op Mijn weg, blijf in je hart bij Mij, blijf in contact met Mij, houdt elkaar vast op Mijn weg, met liefde en waarheid. Dan zul je geheel vrijkomen van alle verlokkingen en tot eeuwig gelukzalig leven komen. Voor altijd veilig in Mijn hemelen.

Hemels Brood 4734

Voor niets in het leven zou je je moeten haasten, dan voor Mij en Mijn liefde. Dat wil niet zeggen, dat je je voor Mij en Mijn liefde moet haasten, dat wil alleen zeggen, dat je je eigenlijk nergens voor hoeft te haasten, als het te maken heeft met wereldse aangelegenheden. En er is veel waarvoor mensen zich haasten. Omdat ze denken dat het uitmaakt. Ja, werelds gezien maakt het uit, maar hemels gezien, weinig of niets.

Toch is haast in de samenleving gemeen goed. Het een moet nog sneller gebeuren dan het ander en ongeduld is aan de orde van de dag. Want, tijd is geld, is een veelgebruikte uitspraak en geld is iets wat niemand graag laat liggen. Het ware levensgeluk laten daarentegen veel mensen in hun haast wel liggen. Zelfs zonder er besef van te hebben, dat zij er in hun haast aan voorbijgaan. Daaraan wordt geen gedachte en geen tijd gegeven. Voor al die mensen is het maar goed, dat Ik hen tijd geef. Mijn tijd. Mijn tijd is eeuwig en zolang kan ieder mens er dus over doen, om tot de ontdekking te komen, dat al wat hij werelds materieel gezien in grote haast nastreeft, al zijn genoegens, al zijn geld en aanzien, geen enkele ware levenswaarde heeft en hem voorbij laat gaan, aan wat wel levenswaarde heeft en hem werkelijk tot voldoening kan brengen. Maar uit grote liefde voor jullie allemaal zal Ik er alles aan doen, om er voor te zorgen dat, in vrijheid van keus, door steeds meer mensen het ware levensgeluk eerder ontdekt wordt. Want eeuwig kan erg lang duren en Ik gun in Mijn liefde alle mensen eeuwig geluk, eeuwig verblijf in Mijn hemel.

Al die mensen, die in haastige spoed hun welzijn op aarde nastreven, roep Ik toe: Kom hier, kom bij Mij in je hart, kom in de stilte en rust van je innerlijk centrum en luister eens naar wat Ik je daar laat weten. Neem eens rustig de tijd voor iets heel anders, namelijk voor het ware leven en wat het ware leven je aan werkelijke waarde kan geven. Neem je tijd daarvoor, want weet je, tijd is eeuwig, en eeuwig houdt nooit op. Leven is eeuwig en leven houdt nooit op. Waarheid is eeuwig en houdt nooit op. En nog het meest belangrijke: ware levengevende gelukzaligheid is eeuwige liefde. Mijn liefde, liefde houdt nooit op!

Hemels Brood 4735

De keuze die iemand maakt, heeft direct te maken met de opvattingen die hij heeft, met de overtuigingen die hij heeft en met zijn geloof daarin. Als zijn opvattingen en zijn overtuigingen niet naar de werkelijkheid zijn, maar hij gelooft er wel sterk in, dat het werkelijk zo is als hij van overtuigd is, creëert hij daarmee een schijnwerkelijkheid die er lijkt te zijn, zoals hij zich dat voorstelt. Zijn er meer mensen met vergelijkbare overtuigingen en een vergelijkbaar geloof, dan kan die schijnwerkelijkheid nog echter lijken en er uitzien als een waarheid. Dat kan mensen aantrekken en zo kunnen bewegingen ontstaan die groot en belangrijk lijken in hun zogenaamde waarheid, maar dat in werkelijkheid niet zijn.

Geloof creëert, maar niet altijd het werkelijke. Al wat door overtuigingen en geloof in onwerkelijkheid tot iets dat werkelijk lijkt, gebracht is, zal op zeker moment uiteenvallen als los zand, door de werkelijkheid. Maar dat zijn langdurige processen, vooral als het gaat om grote groepen mensen die allen een overeenkomende overtuiging en geloof hebben in iets wat geen enkele binding heeft met de werkelijkheid, maar door hen wel wordt gezien als werkelijkheid. Het onwerkelijke van hun overtuigingen en geloof maakt hen blind, waardoor zij de onwerkelijkheid niet als onwerkelijk herkennen en de werkelijkheid niet zien. In de vrijheid van zijn kan Ik niet zomaar hun ogen van hun blindheid ontdoen, omdat dit te ingrijpend zou zijn en hen hun vrijheid zou belemmeren.

Het openen van hun ogen kan niet anders dan langs de weg van geleidelijkheid gaan, door steeds een beetje van de werkelijkheid naast de onwerkelijkheid te zetten en de ogen een klein beetje licht op de werkelijkheid te geven. Net zoveel, dat de aandacht getrokken wordt om te vergelijken. Om een beetje van de onwerkelijkheid te zien naast wat werkelijk is. Zo kan die mens langzaam tot werkelijkheid gewekt worden, zonder schade te doen aan zijn vrijheid en zonder dwang, geleidelijk aan. Schrik niet van al die bewegingen waar mensen deel van uitmaken. Uiteindelijk zullen allen de onwerkelijkheid van hun overtuigingen en geloof inzien en ze zullen daar dan voor altijd van verlost zijn. Alles heeft zijn weg en alles komt uit op Mijn weg, die is de waarheid, het werkelijke leven, ware liefde!

Hemels Brood 4736

Zoveel ziekten als er onder de mensen zijn, zoveel ziekte is er in de samenleving, zo ziek is de samenleving. Het is dan ook niet de mens zelf die ziek is, maar het is de samenleving die ziek is, waardoor de mens ziek wordt. Elke ziekte van een mens is een gevolg van de van liefde verstoken samenleving, van de van liefde afwijkende handelwijze in de samenleving. Iedere individuele zieke is ziek door wat in de samenleving ziek is. Er zijn veel mensen die denken dat ziekte vooral met de mens persoonlijk te maken heeft, dat er iets door diegene geleerd moet worden uit het ziek zijn, dat er een reden voor is, dat diegene ziek is.

Ja, de reden is de heling van de samenleving, want ziekte komt uit de ontsporing van de samenleving. Zou de samenleving volkomen naar ware liefde zijn, dan zouden ziekten al snel genezen en niet meer voorkomen. Want zo nauw met elkaar verbonden is de mens in de samenleving. Hoe individueel ieder mens ook zijn keuzen maakt, elke van liefde afwijkende keus is een verzieking van de samenleving. Dat geldt voor een plaatselijke samenleving, in grote of kleinere gebieden, dat geldt voor verschillende volkeren, dat geldt voor de hele samenleving op de hele aarde. Daarom zijn er ziekten die in bepaalde gebieden meer of zelfs alleen daar voorkomen en ziekten die overal voorkomen.

Steeds wordt er naar de oorzaken gezocht en naar middelen om te genezen. Maar naar oorzaken in de samenleving en de mogelijkheden tot genezing van de samenleving wordt nauwelijks gekeken. Ziekten worden vooral als een menselijk individuele situatie gezien. Maar alle mensen over de hele wereld staan in één gezamenlijk verband, waar alles een werking heeft vanuit alle mensen. Elk handelen van ieder mens maakt niet alleen deel uit van het grote geheel, maar heeft ook een directe werking op het geheel, wat invloed heeft op iedereen. En alle van liefde afwijkend handelen geeft samenlevingsziekten. Die tot effect hebben, dat mensen persoonlijk ziek worden. Want de samenleving is de mens, dus krijgt de mens te verduren, wat de samenleving is. Zoals er hier en daar genezing in de samenleving is, zo is er hier en daar genezing onder de mensen. Maar ziekte is nooit de schuld van één mens zelf, het zijn de gebreken in de samenleving, ziek is gebrek, ziek is verstoring van de stroom van Mijn liefde in de samenleving.

Verwijt daarom niemand dat hij ziekte aan zichzelf te danken heeft, of dat iemand uit zijn ziekte iets te leren heeft, want ieder mens persoonlijk heeft op aarde te leren en het is de samenleving die ziek is, waardoor mensen ziek worden of zijn. Ziekte en zwakte komt onder de mensen voor, omdat ziekte en zwakte in de samenleving voorkomt. Ziekte in de samenleving is leugen en bedrog, is machtsmisbruik, is stelen, is geweld gebruiken, is haat en nijd, is boosheid, is misdaad, enzovoorts. En zolang dat allemaal voorkomt in de samenleving, en dat is op vrij grote schaal het geval, is de samenleving behept met die ziekten die zich vertalen in allerlei ziekten in het lichaam van mensen, die daar niet persoonlijk verantwoordelijk voor zijn, maar alle mensen tezamen en iedereen voor zich, niemand uitgezonderd.

Wie genezing wil, liefde is genezing. Niet altijd voor het lichaam, maar wel voor de geest. En het is altijd beter een gezonde geest in een ziek lichaam te hebben, dan een zieke geest in een gezond lichaam. En zoals het er voor staat in de samenleving, komt beide voor. Maar wie zal zeggen wie wel of niet een zieke geest heeft? Dat is aan Mij en alleen Mijn liefde voor alle mensen, ziek of niet, kan ieders redding zijn, alle genezing komt alleen voort uit jullie ware LevensBron, Mijn ware liefde, waaruit iedereen kan putten. Aan al degenen die met enige ziekte te kampen hebben, zeg Ik: In Mijn hemel is jouw ziekte door Mijn liefde genezen! Draag wat je te dragen krijgt op aarde met de kracht, die je kunt putten uit Mijn Bron van liefde in je hart en weet, dat het niet door jou komt dat je ziek bent, maar dat het onderdeel is van de wereld en zolang duurt, als nodig is voor alle mensen, voor het ware leven van alle mensen. In Mijn hemel zul je nooit meer ziek zijn!

Hemels Brood 4737

Soms is het nodig, dat een mens het verschil voelt tussen zijn gezapige leventje en een leven met allerlei moeilijkheden, om hem tot een meer levensgerichte houding te brengen. Om hem wakker te schudden en tot meer werkzaamheid voor het werkelijk leven te brengen. Zoals dat nodig is voor een mens, zo is dat ook van tijd tot tijd nodig voor een volk, voor een land, voor een gebied waar mensen een bepaalde samenleving vormen, die hun werkzaamheid ten aanzien van het werkelijke leven vertraagt. Dan laat Ik situaties ontstaan, die mensen tot daden brengt, waartoe zij anders niet gekomen zouden zijn. Soms ernstige situaties, met ernstige gevolgen, als niet op de juiste manier met zulke situaties wordt omgegaan. Dat is om de mens wakker te schudden uit zijn houding, die hem voor het werkelijke leven niet verder brengt.

Zoals sommige mensen traag van begrip zijn, zo zijn sommige groepen mensen, volkeren, ook traag van begrip met elkaar. Zoals sommige mensen blind zijn voor de werkelijkheid, zo zijn groepen mensen, volken, ook blind voor de werkelijkheid en alleen vrij ernstige gebeurtenissen kunnen die blindheid doorbreken. Want wat mensen gewend zijn, laten zij niet snel los, ook al zijn hun omstandigheden onaangenaam, dan is er toch een nog onaangenamere situatie nodig om hen in actie te krijgen. En dan hangt alles af, van welke actie genomen wordt. Komen zij daar voor bij Mij of gaan zij vanuit hun eigen wensen tot actie over. Ik wacht en laat hen vrij om te kiezen. Maar elk gebed om hulp aan Mij gericht, zal kracht en macht geven om de situatie tot een goed einde te brengen.

Het is niet zo, dat Ik de situatie in de eerste plaats heb doen ontstaan, het is ontstaan door de mensen zelf, door hun wijze van samenleving, door hun laksheid, door hun onverschilligheid, hun gezapigheid, hun gewenning aan hun situatie, waar ze de moeite niet voor namen om die aan de pakken, toen het nog zonder problemen kon. Ja, dan ontstaan er situaties die niet meer zo gemakkelijk aan te pakken zijn. Maar, al heb Ik Mij er van teruggetrokken, vanwege de vrije keus van de mens, Ik ben er evengoed wel en zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, help Ik evengoed altijd met Mijn oneindige liefde. En al naargelang de vrije keuzen die gemaakt worden, zal Mijn liefde een uitwerking hebben, die hoe dan ook goed doet aan alle betrokkenen. Zodat er hoe dan ook een oplossing, passend bij de inzet van de betrokkenen, komt. Niet zoals de mens zich wenst, maar zoals Ik zie, dat het in Mijn grote liefde voor alle mensen goed is.

Hemels Brood 4738

Het grootste gevaar om van waarheid en liefde af te dwalen, is de behoefte aan genot. Voor een beetje genot laat de mens zich al verleiden tot allerlei afdwalingen. En daarbij is bij veel mensen het misverstand, dat gelukzaligheid hetzelfde is als genot. Maar er is een groot verschil tussen genot hebben en gelukzaligheid. Want genot is wat de mens voor zichzelf wil, is een bevredigingsgevoel waaraan voor die mens voldaan wordt. Maar gelukzaligheid heeft niets met genot te maken, omdat gelukzaligheid niet gericht is op het hebben van eigen genot, eigen genoegen. Gelukzaligheid komt voort uit de blijdschap voor het welzijn van anderen, uit blijdschap voor het kunnen werken aan het blijvende welzijn van medemensen, uit de liefde voor anderen en de grootste gelukzaligheid komt voort uit het liefhebben van Mij en het in alle vrijheid handelen naar Mijn liefde.

Die gelukzaligheid wordt door het eigen zijn gevoeld, maar niet voor het eigen zijn bewerkstelligd. En dat is het grote verschil, wat maar door heel weinig mensen beseft wordt. Genot is eigengewin, gelukzaligheid komt door bewerkstelligen en geven van ware liefde aan anderen. Veel mensen hangen aan het verkrijgen van genot. En er is een enorme handel in het leveren van genot over de hele wereld. Zo ontzettend veel mensen zoeken hun welzijn, hun geluk in het verkrijgen van genot. Drank, seks, drugs, zijn allemaal handelswaren van genot. Maar ook macht en geld, aanzien en status zijn handelswaren van genot. Overal in elke samenleving terug te vinden en altijd verwisseld met gelukzaligheid. Werkelijke gelukzaligheid heeft helemaal niets met enig genot als zodanig te maken. Is zelfs niet te bereiken, zolang de mens zich vooral inzet voor het verkrijgen van genot.

De afdwaling van al die mensen, die zoeken om gelukkig te worden of te zijn, door het verkrijgen van genot, is heel groot. En bij hen is het heel moeilijk om de misvatting dat genot gelijk is aan gelukzaligheid, te doen inzien als misvatting. Want voor hen is het belangrijk zelf gelukkig te zijn, terwijl dat pas zo zal zijn, als ze het belangrijk gaan vinden om anderen te helpen tot werkelijk levensgeluk te komen. Want wie zich uit ware liefde inzet om medemensen te helpen tot ware liefde te komen, voor het heil van alle mensen en niet speciaal voor zichzelf, die opent daarmee de weg tot ware gelukzaligheid. Mijn weg, die tot de hemels ware enig werkelijke gelukzaligheid leidt!

Hemels Brood 4739

Het begrip van eenheid van lichaam, ziel en geest heeft overeenkomst met het begrip van eenheid van vuur, warmte en licht. Lichaam, ziel en geest is een eenheid, vuur, warmte en licht is een eenheid. Toch worden beide weergegeven met drie woorden, alsof het toch ook drie aan elkaar verschillende onderdelen bij elkaar genomen zijn. En in zekere zin is dat ook zo, maar los van elkaar zijn ze nooit. Wat is dan hun verband in die eenheid?

Als we het vuur, de warmte en het licht nemen, dan is het vuur de drager, dan is de warmte het gevoel, dan is het licht het besef, de mogelijkheid om te zien. Zonder drager geen warmte, geen licht. De drager, het vuur, is ook de werkzaamheid. Zonder werkzaamheid geen warmte, geen licht. Daarom is het vuur zelf de warmte en het licht, ook al is de warmte een andere ervaring dan het licht. Toch is er zonder de warmte geen licht. Het vuur blijft altijd de eenheid vuur, warmte, licht zoals ook lichaam, ziel en geest eeuwig eenheid blijft. Waarbij het lichaam de drager is, de ziel het gevoel en de geest het besef. Het lichaam, de drager van leven, welke de ziel is, terwijl de geest het besef van leven is, in het begrip van wat bestaan is. De geest weet, kent, besluit, bepaalt, de vorming van het leven, wat de ziel is. Het lichaam is de samenhang van lichaam, ziel en geest.

Ik ben vuur, warmte, licht, lichaam, ziel en Geest. De mens is naar Mijn evenbeeld geschapen. Hij is Mijn Schepping. Daarmee kan hij niet zichzelf bepalen, in zijn ziel kan hij niet zichzelf bepalen, noch kan hij het leven bepalen, maar in zijn geest kan hij zijn vorm bepalen, in zijn geest kan hij zich anders gedragen, dan aan Mijn Geest gelijk is. Het vuur kan meer en minder warmte geven, meer en minder licht, maar het vuur blijft de kern, zoals leven altijd dezelfde kern blijft, eeuwig onveranderlijk leven. Vuur is warmte en licht, leven is ziel en geest. Maar wat elk deel van Mij is, terwijl Ik alles eeuwig Ben, is in de oneindigheid door de mens in zijn eindigheid van zijn aardse bestaan niet te bevatten.

Dat is hierbij belangrijk om te beseffen: dat Ik alles Ben in oneindigheid, dat de mens op aarde is, in eindigheid. Terwijl leven, ieder leven wat ieder mens in zich heeft, oneindig van Mij gegeven is aan de mens. Daarin ligt zijn werkelijkheid, zijn geest in overeenstemming te brengen met Mijn Geest. Niet de ziel, maar de geest. Want het vuur past bij het vuur, de warmte past bij de warmte en het licht past bij het licht. Maar tezamen is het één. Zoals in werkelijkheid de mens tezamen met Mij Eenheid van werkelijk Leven is en eeuwig blijft. Liefde, warmte, licht.

Hemels Brood 4740

Om de zien hoe het werkelijk is, is het nodig om het onderscheid te kunnen maken tussen werkelijk en niet werkelijk. Dat is alleen mogelijk, als al het niet werkelijke en het werkelijke gekend is. Zolang iemand niet in alle werkelijkheid is, niet alles in waarheid kent en doet, nog afdwaling van waarheid en liefde heeft, zal zijn vermogen tot onderscheid slechts gedeeltelijk zijn en zal hij nog regelmatig wat niet werkelijk is als werkelijk aannemen, zonder besef daarvan te hebben. En dat is in meer of mindere mate bij zo goed als alle mensen nog het geval.

De enige manier voor een mens om toch tot onderscheid te komen, is via direct contact met Mij in het hart. Alleen daar kan Ik, aan wie dat oprecht wil en dit oprecht aan Mij vraagt, precies laten weten wat werkelijk is. Maar zo’n contact met Mij moet opgebouwd worden. Dat is niet zomaar het directe contact met Mij wat daarvoor nodig is. Het vraagt aanhoudend oefening om in jezelf contact met Mij op te bouwen. Ik ben altijd in ieder mens in zijn hart aanwezig en ieder mens kan in zijn hart direct met Mij in contact komen. Alleen, het vraagt oefening om dit contact in alle zuiverheid op te bouwen. Want het eigen zijn, de eigen mening moet daarvoor wel wijken, ook moet er geen eigen invulling meer aanwezig zijn en het contact moet volkomen zonder eigenbelang gemaakt worden. Vervolgens zal het verschil tussen gedachten van de mens zelf en door Mij ingegeven gedachten gevoeld moeten gaan worden.

Ook dat vraagt oefening. Daarvoor is het nodig, dat de mens leert zelf innerlijk stil te zijn, zonder zijn gedachten te blokkeren. Want zelf stil zijn, is niet alle gedachten blokkeren. Dat verschil moet ook eerst heel duidelijk zijn. Ook dat vraagt oefening. En wat daarbij heel belangrijk is en voor veel mensen heel moeilijk, is de bereidheid om in te willen zien wat verkeerd was in het handelen, wat een misvatting is in de opvattingen en overtuigingen, wat niet naar waarheid was, waar diegene iemand onheus bejegend heeft, of tekortgeschoten is, enzovoorts. Want in een contact met Mij breng Ik dat aan de orde, omdat een contact met Mij alleen in zuiverheid mogelijk is. Wie bereid is om die moeite te doen, in alle nederigheid, die zal na enige tijd Mij in hem bemerken als Vriend, als goede Vader, als een hem liefhebbende Broeder. Wie bereid is zelf stil te zijn en Mij gelegenheid te geven in hem te spreken, die zal de vreugde ervaren van wat werkelijk is en het onderscheid leren maken tussen wat werkelijk is en wat niet. En hij zal ook beseffen, hoe belangrijk de waarheid van liefde in alles is. Omdat liefde in alles de ware werkelijkheid is, werkelijk leven!

Want dat zijn Mijn kinderen, die bij Mij komen voor Mijn liefde en de moeite nemen om in hun hart naar Mijn raad te luisteren en die op te volgen. Dat zijn Mijn kinderen, die Mijn Vaderliefde in hun levenshouding uitstralen, door hun doen en laten zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met Mijn liefde, die zij in contact met Mij in hun hart voelen en als zodanig van Mij ten volle beseffen, als werkelijk waar. Zegen aan jullie allen van Mij in je hart, waar Ik altijd BEN.

Hemels Brood 4741

Zachtmoedigheid. Liefde is voor veel mensen zachtmoedigheid. Maar zachtmoedigheid wordt door de gewetenloze mens door zijn gewetenloos handelen volkomen verzwolgen. Zachtmoedigheid geeft aan de gewetenloze geen geweten, hij blijft er even onverschillig onder als altijd. Eerder geeft het hem gelegenheid, om zijn dubieuze plannen onder het dek van de zachtmoedigheid gemakkelijker ten uitvoer te brengen. Omdat de zachtmoedige mens in zijn zachtmoedigheid aanneemt, dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, er is een vriendelijkheid door ontstaan, het zal dan zeker wel goed komen. Maar dat is juist wat de gewetenloze doet, hij neemt vriendelijk de zachtmoedigheid aan. Natuurlijk neemt hij die in vriendelijkheid aan, want juist dat geeft hem dekking bij de uitvoering van zijn heel snode plannen, waarbij hij echt geen enkele vorm van mededogen heeft met iedereen die door zijn plannen in het ongeluk gestort wordt. Die argeloze zachtmoedigheid komt hem juist goed uit.

Van tijd tot tijd is liefde geen zachtmoedigheid. Van tijd tot tijd is het nodig dat liefde zegt: halt, geen millimeter verder. Niet dat liefde boos moet worden, maar wel grenzen geeft aan wat boos is. Liefde doet aan boosheid niet mee. Liefde doet aan onwaarheid niet mee. Liefde doet aan macht niet mee. Geef dan ook geen liefde in zachtmoedigheid aan de gewetenloze mens, maar geef liefde aan een blokkade van de gewetenloze mens. Verzamel liefde, zodat er een leger van liefde gevormd wordt, waartegen de gewetenloze niet bestand is. Waardoor hij zonder enig gevecht zijn gewetenloze plannen niet ten uitvoer kan brengen. Breng met het leger van ware liefde de plannen van de gewetenloze in het zicht, maak ze openbaar. Hoe groter je leger van liefde is, des te meer zul je de gewetenloze aan plannen doorzien. Niet de zachtmoedigheid voor de gewetenloze geeft je zicht, maar Mijn ware liefde in je hart geeft je zicht en besef, dat daar geen zachtmoedigheid past, maar openbaarheid van al het gewetenloze. Want dat doet de gewetenloze, hij verzamelt om zich heen meer gewetenlozen en vormt een gewetenloos leger, zich verschuilend achter zachtmoedigheid. Verzamel daarom zelf met Mij in je hart een leger van liefde en waarheid en strijd niet tegen het gewetenloze kwaad, maar maak het zichtbaar voor de argeloze mens, die denkt dat zachtmoedigheid de enige ware liefde is.

Ik ben de Enige ware liefde en Ik ben streng, waar dat nodig is, Ik ben waarheid, die onwaarheid zichtbaar maakt, Ik ben rechtvaardig voor de rechtvaardige, Ik breng ten onder, wat geen waarheid en geen liefde is. Ik ben zachtmoedig voor de zwakken, die zelf nauwelijks iets kunnen en te goeder trouw zijn. Ik ben liefde voor alle mensen, de Enige ware liefde. Maar de uitwerking van Mijn liefde wordt door Mij bepaald, al naar gelang van het doen en laten van ieder mens apart en alle mensen tezamen. Wees daarom altijd Mijn liefde, in elke situatie tegenover ieder mens apart en tegenover alle mensen tezamen. Streng tegenover de gewetenlozen en zachtmoedig voor de arme zwakke mens die te goeder trouw is. Want liefde is werkzaam, precies passend op ieder persoonlijk en allen tezamen. Dat is Mijn liefde, eeuwig voor iedereen het beste.

Hemels Brood 4742

Lief mens, Ik help je altijd. Ik ben altijd bij je, in je, om je heen en Ik zie en weet alles, alles wat met jou te maken heeft, alles wat met mensen en gebeurtenissen om je heen te maken heeft, alles wat met alle mensen te maken heeft en met alle gebeurtenissen op de hele aarde. En als Ik je help, wat Ik altijd doe, dan is het Mijn hulp, zoals Ik zie en weet dat het het beste is voor iedereen en voor alle gebeurtenissen.

Ik heb totaal kennis en totaal liefde, waaruit totale wijsheid voorkomt. En die wijsheid, die uit Mijn liefde voortkomt, kan geen mens zich voorstellen, omdat die tot in het oneindige doorgaat, zonder ophouden. Vanuit die wijsheid uit Mijn oneindig grote eeuwige liefde voor jullie allemaal help Ik jou altijd. Help Ik alle mensen. Er zou geen leven zijn zonder Mijn leven en er zou geen overleven zijn zonder Mijn liefde en haar wijsheid. Toch zijn er nog zo heel veel mensen, die hun eigen wijsheid uit het verstand voor Mijn wijsheid uit liefde zetten. En daarbij, als diegenen Mij om hulp vragen, hebben zij met hun verstandelijke wijsheid al van alles bedacht, waarvan zij denken dat dat de beste oplossing is en dat Mijn hulp wel op die manier gegeven zal gaan worden. Groot is dan de teleurstelling, als nu net niet gebeurt wat de wijsheid van de mens bedacht heeft. En meestal wordt dan gedacht, dat er geen hulp door Mij gegeven is.

Toch, Ik geef altijd hulp. Alleen niet op de wijze van de mens, of op de tijd waarop de mens Mijn hulp verwacht. Mijn hulp is onverwachts, op een onverwachte manier, op een onverwachte tijd, met onverwachte resultaten. Maar Ik verzeker je, Mijn hulp is de beste hulp die een mens kan krijgen. Niet alleen voor de situatie waar het die mens om gaat, maar vooral ook en juist, om zijn groei tot werkelijk leven en het verkrijgen van de eeuwige gelukzaligheid uit volkomen liefde. Want dat is werkelijk leven, en Mijn hulp zal ook altijd er op gericht zijn, om de mens tot werkelijk leven te brengen. En dat, lief mens, weet Ik alleen, hoe Ik iedereen persoonlijk en allen tezamen, zonder de vrijheid te belemmeren, tot werkelijk leven kan brengen. Dat is dan ook Mijn hulp, elk moment van je leven, altijd: Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 4743

Stel je voor, je loopt in een enorm bos, en je weet er de weg niet en er is niemand waaraan je kunt vragen, hoe je dat bos uitkomt, terug op de weg naar huis. Dan ga je dwalen en zelf zoeken, je maakt wat herkenningspunten, je kijkt naar de zon of in elk geval de lichtval, zodat je weet dat je in één en dezelfde richting loopt en niet in kringetjes. Maar het is een groot bos en het lijkt eindeloos te zijn.

Kom je in zo’n vergelijkbare situatie in je leven, waarbij het lijkt of je de juiste koers kwijt bent, je van de weg afgedwaald bent, en er is niemand die je kan helpen, want allen lijken de weg kwijt, dan zeg Ik je, of je nu in zo’n bos bent, of in de wirwar van leven op aarde, en je bent de weg, de richting kwijt, dan kun je altijd bij Mij komen. Ik help je terug op het ware levenspad, Ik help je zelfs letterlijk uit het bos, als dat nodig is. Ik ben altijd je innerlijk kompas. Of je nu werkelijk in een bos verdwaald bent of in je leven de weg bent kwijtgeraakt, materieel of geestelijk, Ik ben je innerlijk kompas, altijd. Zie de kleine en grote vogels, als zij hun vluchten maken over de aarde, op weg naar hun winterse of zomerse verblijf. Ze vliegen met elkaar in grote zwermen of keurig in een V en weten, voelen precies de richting, zo zuiver en precies doet geen mens hen dat na. En dat is het, zij zijn geen mens en ze vliegen niet op zichzelf, ze vliegen op hun innerlijk kompas, wat Ik ook in hen ben. Bij hen is geen zoeken, bij hen is zekerheid, de zekerheid van hun kompas wat Ik in hen ben.

Maar ook jij, mens, hebt Mij in jou als je zuivere juiste kompas, waarmee je altijd precies op de juiste weg kunt blijven, of als je die even kwijt bent, even niet op je innerlijk kompas gelet hebt, dan kun je bij Mij terugkomen, dan ben Ik je zuivere kompas weer en met Mij als kompas vind je al snel de juiste richting weer. In het grote bos, letterlijk, maar ook ten aanzien van je leven, geestelijk. In jou, in alle mensen ben Ik het enig ware zuivere kompas, waarmee je altijd op de juiste weg kunt blijven of terugkomen, waarmee je altijd weer thuis kunt komen. Thuis bij Mij, thuis bij de ware liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 4744

Elke bezigheid van mensen die eerlijk is, met een eerlijk te bereiken doel, ondersteun Ik met liefde, zolang het ook de groei van die mens tot ware liefde ten goede komt. Want het is vele malen beter dat iemand een bezigheid heeft, waar hij met zijn hele hart in alle eerlijkheid in op gaat, dan dat hij tot allerlei duistere bezigheden vervalt, uit gebrek aan een goed en eerlijk doel. Ook al is dat doel niet direct een geestelijk verrijkend doel, in de oprechtheid van het hart om dat doel te bereiken, in de werkzaamheden die voor het bereiken van het doel nodig zijn, liggen genoeg mogelijkheden voor die mens om evengoed geestelijke groei door te maken.

Daarom steun Ik met Mijn liefde ook veel mensen die niet specifiek in Mij geloven en denken alles zonder Mij te kunnen, toch in hun doen en laten, als zij vanuit een eerlijk en oprecht hart werkzaam zijn. Want alle goede werken, ook zonder geloof in Mij, houden de weg open, om Mij te gaan herkennen en Mij te gaan erkennen in Mijn liefde voor alle mensen. Want al gelooft iemand niet in Mijn bestaan en in Mijn aanwezigheid in zijn leven, al gelooft iemand niet, dat Ik leven Ben en hij alleen door Mij leeft en kan leven, het blijft Mijn liefde, wat hij uit de goedheid van zijn hart doet en bewerkt, het blijft Mijn kracht, wat hem laat volhouden, het blijft Mijn intelligentie die hij gebruikt, ook zonder dat hij dat gelooft, beseft, aanneemt. Het is altijd beter, dat de mens al wat hij van Mij in zich heeft, gebruikt voor goede werken, ook al gelooft hij niet in Mij, dan dat iemand vervalt in het kwade, om zijn genoegens te verkrijgen en zijn behoeften te bevredigen.

Dus ja, Ik help en steun in grote liefde iedereen die oprecht en eerlijk werkzaam is om een eigen doel te bereiken, zodat diegene in zijn werkzaamheden toch van Mij leert en ergens op zijn weg Mijn aanwezigheid bemerkt, Mij in zich herkent en Mijn liefde als zijn werkzaamheid gaat aannemen. En vroeg of laat zal hij Mij in zich herkennen en weten dat Ik in hem ben en hem steeds geholpen heb, elke stap op zijn weg!

Hemels Brood 4745

Monniken besteedden veel tijd aan het verfraaien van letters en het overschrijven van teksten, terwijl zij met de rijkdom en macht die de kerk in die tijd had, veel arme mensen hadden kunnen helpen. Van al die mooie letters en geschreven teksten, die ook nog eens in kasten voor de mensen verborgen gehouden werden, werden geen mensen gevoed of aan inkomen en kleding geholpen. De rijke kerk liet arme mensen aan hun lot over of onderdrukte hen, om de kerkelijke macht en rijkdom te vergroten. En die kerk verkondigde Mijn Woord, waarvan ze bijna geen letter in hun leven waarmaakte, alleen opschreven. Woorden opschreven, zinnen opschreven, waarvan zij niets begrepen en niet in geloofden.

Zo vreemd is het dan ook niet, dat veel mensen niet in Mij geloven, dat veel mensen hun eigen leven in de hand willen houden, geen aandacht willen geven aan de Bijbel en de betekenis van wat er in de Bijbel staat. Tot zover allemaal heel begrijpelijk. De kerk heeft Mijn Woord niet uitgedragen zoals bedoeld, geen beeld gegeven van Wie Ik werkelijk ben, geen liefde uitgestraald naar Mijn schepselen, hun medemensen. Jij schrijft en zoveel je kunt, leef je naar wat je uit dit schrijven als Mijn Woord begrijpt. Je zoekt er naar te leven naar Mijn waarheid en Mijn liefde en de woorden, de zinnen die je schrijft, zijn getrouw naar wat je in je hart voelt. Je houdt Mijn Woord niet voor jezelf, verborgen in een kast, maar maakt het wereldkundig, voor alle mensen te lezen en te begrijpen, door de eenvoudige manier waarop je Mijn Woord opschrijft, waarbij ook de diepere betekenis begrepen kan worden.

Je zoekt geen macht en geen aanzien, je geeft aan je medemensen wat je in je hart voelt dat Mijn Woord en Mijn liefde is. Niet zoals de monniken deden, maar zoals ook zij het hadden kunnen doen, maar niet gedaan hebben. Het maakt jou niet meer dan het eenvoudige mens dat je bent. Het laat zien, dat Mijn Woord er voor iedereen is en door iedereen begrepen kan worden. Omdat het zonder versiering, heel eenvoudig alleen maar zegt: Heb elkaar lief, heb elkaar zonder ophouden lief, zoals Ik jullie zonder ophouden lief heb.

Hemels Brood 4746

Sommige mensen vragen Mij om raad, maar kunnen daarbij hun eigen ideeën, hun eigen invullingen niet loslaten, of kunnen hun angsten over hoe het verloop uit de hand kan lopen, niet loslaten. Daardoor horen zij Mijn raad wel, maar vermengen dat met hun eigen ideeën en denken dan, dat zij Mijn raad opvolgen. Alleen, het resultaat is niet naar verwachting en vertwijfeld gaan zij dan handelen naar geheel eigen inzicht.

Bij het vragen om Mijn raad is het altijd belangrijk om dat zonder eigen ideeën en invullingen te doen. Angst is misschien niet zo gemakkelijk los te laten en vaak juist de inzet om Mij te vragen, maar dan is er vertrouwen op Mijn raad en de goede werking ervan nodig, als Mijn raad wordt opgevolgd. Uit angst vertrouwen veel mensen meer op hun eigen oordeel en ideeën, dan op Mijn altijd beste raad om op te volgen. Terwijl Ik zoveel meer kan overzien en Mijn helpende Handen vele malen verder reiken, dan een mens zich kan bedenken. Als je Mij om raad vraagt, en dat mag altijd en je kunt er van op aan, dat Ik je dan op de één of andere manier ook de beste raad geef, is het wel nodig, dat je puur en zuiver, geheel onbevooroordeeld naar Mijn raad in je hart luistert en dat je bereid bent om, geheel zonder eigen invullingen, Mijn raad op te volgen, zoals Ik die geef.

Want Mijn raad heeft geen enkele uitwerking als je haar niet opvolgt. Elke uitwerking van je handelen gaat van jou uit. Van jouw mening, jouw ideeën, jouw voorstelling van zaken, jouw opvattingen, jouw invullingen, jouw oordelen. Een uitwerking van je handelen gaat pas uit van Mijn raad, als je Mijn raad opvolgt uit de overtuiging dat handelen naar Mijn raad het enige juiste is, als je het zonder eigen oordeel opvolgt, zonder twijfels, zonder eigen invullingen, zonder eigen afwijkende mening. Mijn raad vindt zijn uitwerking in het er naar handelen in de volle overtuiging dat die het beste resultaat mogelijk gaat geven, ook zonder dat je weet wat dat resultaat precies gaat zijn. Dat is nodig: vertrouwen. Vertrouwen in Mijn raad, dat is vertrouwen in Mijn liefde voor jou en iedereen.

Hemels Brood 4747

Laat eens aan de wereld iets moois zien. Iets wat de ziel beroert doordat het zo mooi is. Dan zal het door de wereld niet als mooi gezien worden, niet als mooi bemerkt worden, want het wint niet bij een wedstrijd, het levert niets op bij verkoop, het past niet bij wat de wereld mooi vindt, bij wat de wereld graag ziet, bij wat de wereld graag heeft.

Ik pas niet in het wereldse zicht van de mens. Mijn waarheid past niet bij alle wereldse onwaarheden, Mijn boodschap past niet bij de wereldse verlangens. Zo iets goeds heeft in de wereld geen plaats, alles is opgevuld, er is geen ruimte voor Mij. Niet in de wereld. Want wat de wereld goed vindt, ben Ik niet. In vergelijking met wat de wereld mooi vindt, ben Ik lelijk. In vergelijking met wat de wereld aantrekt, ben Ik afstotelijk. Wie geen deel wil uitmaken van die wereld, wie Mijn goedheid ziet en in zijn leven ervaart, wie Mijn waarheid herkent, wie ziet hoe mooi Ik alles geschapen heb en wie voelt hoeveel liefde Ik voor iedereen heb en hoe liefdevol Mijn werken voor iedereen zijn, die wordt niet gezien door de wereld, die wint geen wedstrijd, die levert de wereld niets op, die past niet. Die staat in de wereld als een vreemdeling, die nooit geaccepteerd zal worden, als hij zich niet gelijk aan de wereld gaat gedragen.

Maar het is niet de bedoeling dat jij en Ik ons aan de wereld aanpassen, dat wij ons gelijk aan de wereld gaan gedragen. Het is de wereld die zich beter maar zou aanpassen, zich meer en meer naar Mij en jou zou moeten gedragen. Die het beste zou leren wat mooi en werkelijk goed is. Die het beste zou leren wat waarheid werkelijk is. Want de wereld denkt dat zij leven, maar ze zijn dood. De wereld denkt dat zij macht hebben, maar ze zitten gevangen. De wereld denkt dat zij rijk zijn, maar ze kunnen niet armer worden dan ze al zijn. De wereld begrijpt er niets van, maar ze gedragen zich als kenners met grote wijsheid. De wereld denkt oneindig te zijn, maar niets is meer eindig dan de wereld.

De wereld, je staat er midden in, maar maakt er geen deel van uit. Treur er niet om, dat je niet geaccepteerd wordt, verheug je in Mij, met Mij. Want de wereld is het leven niet, Ik ben het leven, jouw leven, Ik ben de waarheid, jouw waarheid, Ik ben het goede voor jou, zoals jij goed bent voor Mij. Ik ben ware liefde voor jou, in jou, zoals jij liefde voor Mij bent, in Mij. Je staat in de wereld, maar je bent bij Mij in de hemel en niemand in de wereld ziet het, maar jij, jij weet het. Jij bent Mijn leven, Mijn liefde in de wereld.