Hemels Brood 466 t/m 496

Hemels Brood 466

Het lijkt misschien alle dagen hetzelfde, dezelfde boodschap: de liefde doen is pas werkelijk leven, maar als niet elke dag, elk moment van de dag die boodschap in je geheugen zou zijn, dan zou je ook nog veel verder afdwalen en veel moeilijker weer terug komen. Zie de mensen die in hun ongeloof over Mijn ware bestaan, in hun onwetendheid over Mijn bestaan, leven naar eigen maatstaven en wereldse genoegens. Bij hen is geen motivatie om voortdurend acht te slaan op het ware doel van hun bestaan en een beetje besef van Mijn ware bestaan is hen daardoor maar moeilijk of niet duidelijk te maken. Zo is het dan ook voor hen moeilijker op de weg van ware liefde te komen.

Maar als je eenmaal in het besef van Mijn bestaan bent en eenmaal in het besef van het ware doel van het leven bent, in het besef van liefdeals het ware leven dan kun je dat ook maar het beste steeds goed in je geheugen houden, anders zou je maar al te gauw toch ook weer los van dit besef kunnen komen en afdwalen in wereldse neigingen, want ook in het besef van Mijn bestaan en met het besef over wat het ware leven eigenlijk is, de liefde doen, blijf je wereldse neigingen hebben. De wereldse verleiding hier op aarde is dan namelijk niet weg.

Met het besef van ware liefde begint pas de overwinning van al het wereldse. Dan is het wereldse nog niet in zijn geheel overwonnen. Elke wereldse neiging moet dan nog door jou persoonlijk overwonnen worden en dat kan nog met allerlei gebeurtenissen gepaard gaan, die dan van jou de juiste liefdevolle houding en handelen vragen, om zo boven elke wereldse neiging uit te komen. Daarom herinner ik je er steeds aan om de  ware liefde te doen en daarom herinner Ik je aan Mijn liefde als grote steun voor de weg die je op aarde gaat!

Hemels Brood 467

Wat vinden andere mensen ervan? Veel mensen richten zich erop wat andere mensen zeggen, wat andere mensen beweren dat waar of niet waar is. Maar die andere mensen hebben zelf ook weer naar andere mensen geluisterd en waar hebben die dan weer naar geluisterd? Ik kan je zeggen, meestal niet naar Mij. Meestal luistert de mens naar hetgeen hem het beste uitkomt, naar hetgeen hem het beste in zijn wensen en verlangens te pas komt. En zolang er sterke wensen en verlangens bij die mens aanwezig zijn, zolang die mens zijn eigen gerichte willen en wensen niet los kan laten, kan hij ook nauwelijks of niet naar Mij luisteren, kan hij Mij ook nauwelijks of niet horen. Dan kun je iemand nog zo goed bedoeld aanraden om eens in zijn hart naar Mij te gaan als hij door allerlei gebeurtenissen in de knel is gekomen, maar het zal hem moeilijk zijn om dat te doen zolang hij niet zijn eigenliefde loslaat en zonder eigen invulling en eigen wensen bereid is naar Mij te komen.

Pas als die mens zijn eigen gerichte willen, eigenliefde, los kan laten, kan hij zich innerlijk voor Mij openstellen en naar Mij luisteren. Zo helpt het dus niet bij iedereen als je iemand het advies geeft innerlijk naar Mij te gaan omdat Ik bij alle mensen innerlijk aanwezig ben. Dat ben Ik wel, maar verbaas je niet als Ik evenzogoed door diegene niet gevonden en niet gehoord wordt. Dan is het eerst nodig dat diegene het onderscheid gaat leren tussen eigenliefde, eigen invulling en eigenbelang, eigenliefde loslaten, eigen invulling loslaten en werkelijk bereid zijn zonder oordelen of wat ook naar Mij te luisteren. Toch ben Ik in iedereen altijd bereikbaar aanwezig, maar wel moet de mens er zijn eigen ego wat voor opzij zetten om Mij te vinden en te kunnen horen. Een beetje opzij zetten, een bereidheid zonder eigen invulling te luisteren is al genoeg om Mij te kunnen vinden en beluisteren!

Hemels Brood 468

Niet de pen waarmee dit geschreven is heeft enige waarde, niet het papier waarop dit geschreven is, heeft waarde, niet de woorden op zich hebben waarde, maar het doen van wat hier staat, uit eigen vrije wil en uit vrije overtuiging heeft waarde: het doen van zuivere liefde, het handelen naar pure liefde uit eigen vrije wil, vrijelijk uit het hart, dat heeft waarde. Daarmee wordt de wet vervult tot het ware leven. De pen is nuttig om de woorden mee op te schrijven, het papier is nuttig om de woorden te dragen, de woorden zijn nuttig om de ware levensbetekenis duidelijk te maken, maar daarmee is nog niet het ware leven geleefd en dat is de bedoeling, dat de mensen uit vrije wil tot het ware leven komen. Alles wat de mens tot het ware leven brengt of brengen kan, is daartoe nuttig maar is niet het ware leven zelf en zo heeft alleen het handelen naar zuivere ware liefde uit het hart de enige ware levenswaarde.

Kijk dan goed waar je je waarden denkt te hebben, kijk goed waar je mee bezig bent, met de weliswaar nuttige maar toch op zich nog dode werken zoals de pen en het papier of met het daadwerkelijk ware leven: het handelen naar liefde. Er is nog zoveel wat door jullie nog als waarde voor het leven gezien wordt terwijl het gelijk is aan de pen en het papier, wel nuttig als het voor de overbrenging van Mijn woord gebruikt wordt, maar niet het ware leven zelf. Zo is er nog veel in jezelf te onderzoeken en zo hangen nog veel gebeurtenissen ermee samen je inzicht in jezelf te geven, zodat je opzoek gaat naar de ware levensvormen in jezelf. Al het andere is je tot nut gegeven, om tot het ware leven te komen. Gebruik het ook tot nut en kom tot het ware leven. Ik ben er altijd om je daarmee te helpen, altijd.

Hemels Brood 469

Langzaam maar zeker komt de mens los van het wereldse. Langzaam maar zeker gaat de mens inzien wat de ware bedoeling van het leven is. Nu lijkt het erop dat het ware levensdoel niet bereikt gaat worden. Dat lijkt zo, omdat er nog zo weinig mensen zijn die hun eigenliefde kunnen loslaten voor naastenliefde. Er zijn ook nog maar zo weinig mensen die inzien dat zij veelal uit eigenliefde handelen in de plaats van naastenliefde. Als nog zoveel mensen niet eens bij zichzelf de eigenliefde herkennen en inzien dat eigenliefde hen uiteindelijk niets brengt, hoe zal dan het ware levensdoel, de ware zuivere liefde voor elkaar, ooit bereikt worden?

Toch, ga je eerst door de diepste dalen, dan brengt dat de hoogste toppen, dat is, het beste inzicht. En wanneer eenmaal van de hoogste toppen de totale omgeving overzien wordt, zal die top ook niet meer verlaten worden voor de diepte. Wat wil zeggen, dat als het inzicht om het totaal te overzien bereikt is, dit inzicht ook niet meer verloren gaat. En juist door de diepte van de eigenliefde, de situaties waar de eigenliefde de mens brengt, kan de mens tot de ware inzichten komen die hem dan uit de eigenliefde naar de naastenliefde leiden. En dat alles is nog altijd gaande.

Waar het lijkt dat er geen einde aan de misère komt, kun je er van uitgaan dat het diepste punt bereikt is of bijna bereikt is. Als het diepste punt bereikt is,  kun je er welhaast zeker van zijn dat over niet al te lange tijd de mens uit die diepte omhoog gaat. Dat er zoveel mensen in die diepte zijn, betekent dan alleen dat er zo meteen ook zoveel mensen uit die diepte omhoog komen, betekent dus niet, dat er geen verbetering aan komt, want die komt er wel degelijk aan!

Langzaam maar zeker gaat de mens uit het dal komen. Maar niet zonder inzet. Waar velen zijn kunnen velen elkaar helpen en met die velen ben Ik ook. Ik ben onder jullie allen, ook in het dal en ga met jullie mee omhoog!

Hemels Brood 470

Zachtmoedig ben Ik voor alle mensen. Iedereen tegemoetkomend in zijn afdwaling van het ware leven. Ik neem niemand zijn afdwaling kwalijk. Toch denken nog veel mensen dat Ik hen straf voor hun afdwaling. Vaak ook denken mensen dat Ik hen straf voor iets wat zij niet goed gedaan zouden hebben en zelfs straf terwijl zij eigenlijk niet goed weten waarvoor Ik hen straf. Maar nee, Ik straf niet, Ik ben zachtmoedig. En wat Ik doe of laat gebeuren in Mijn zachtmoedigheid is de mens helpen, helpen om niet nog verder af te dwalen van het ware leven, omdat Ik weet dat afdwaling van het ware leven tot pijn en narigheid leidt. In Mijn zachtmoedigheid help Ik de mens om tot inzicht te komen, zodat hij innerlijk gaat verstaan wat het ware leven is en wat de eigenlijke dood. En daarvoor laat Ik de gebeurtenissen gaan of komen zodat de pijn verzacht word en de afdwaling gestopt en iedereen weer terugkomt van zijn afdwaling naar het ware leven uit Mij, het enige gelukzaligmakende leven naar liefde.

Alle niet-ware leven brengt pijn en narigheid, maar heus, dat is geen straf van Mij. Het is het gevolg van de keuzes die de mens maakt. Of liever gezegd, het is de keus van de mens die hem brengt waar hij is. Als de mens een hobbelige weg kiest om te lopen, dan kiest hij voor het ongemak van de hobbelige weg, dat is dan het gevolg van zijn keuze, niet een straf, die weg is gewoon hobbelig en dat is dan een feit, niet een straf. Maar het kan zijn dat men door een verblindheid niet direct de hobbels en kuilen in een weg die men kiest ziet. En wanneer men dan die hobbels en kuilen na een tijdje ervaart, lijkt het een straf van Mij te zijn.

Toch help Ik steeds waar Ik kan, zonder de vrije wil van de mens te beperken, in Mijn zachtmoedigheid de mens al tot inzicht te brengen vóór hij zo’n hobbelige weg inslaat of wanneer hij dat toch doet en hij de hobbels bemerkt, een andere betere weg aan te reiken of Ik help die mens op te staan als hij door de hobbels of kuilen gevallen is. Nee, Ik geef geen straf. Ik help, in Mijn zachtmoedigheid help Ik met alle liefde iedereen, maar Ik laat toch ieder zijn vrije wil, zijn vrije keus want het ware leven kan alleen in alle vrijheid door ware liefde bereikt worden.

Hemels Brood 471

Echt waar, alle mensen zijn Mij even lief. Dat heb Ik eerder gezegd en dat blijf Ik zeggen tot het tot alle mensen is doorgedrongen. En zo lief als Ik jullie allemaal heb, zo lief moeten jullie elkaar hebben om met elkaar volkomen gelukkig te kunnen zijn. Maar zo vaak als Ik zeg dat het ware levensgeluk ligt in het elkaar zonder voorbehoud liefhebben, net zo vaak wordt gedacht dat dat niet mogelijk is, omdat er zoveel kwaad is en onaangename dingen gebeuren, dat de mens te zwak is om de verleiding te weerstaan en vervalt in irritatie en boosheid over het kwaad en het ongemak.

En toch zeg Ik dat het mogelijk is om het kwaad te weerstaan, om de irritatie te weerstaan, om jezelf te overwinnen tot volkomen liefde, zonder eigenbelang, in alle nederigheid. Ja, met Mij is dat mogelijk, in Jezus Christus, die gekomen is om jullie allen te verlossen van liefdeloosheid, om jullie allen tot liefde op te wekken uit de dood. Niet zozeer de lichamelijke dood, materieel gezien, maar de geestelijke dood, geestelijk gezien. En daar Jezus Christus de volle Goddelijkheid heeft en is, is hem ook die macht en kracht gegeven om jullie allen uit de eigenliefde, de hoogmoed, de eigenwaan te tillen naar ware gelukzalige liefde. Daarom keer je naar hem, keer je naar Mij, want Ik ben Hem en Hij is Mij. Zo ook zijn jullie deel van Mij dus deel van Hem en wij zijn allen één. Die ene die wij allen tezamen zijn ben je ook in jezelf. Die ben je dan zelf als je ware belangeloze liefde bent. En als jij die ware belangeloze liefde bent en alle anderen zijn dat ook, dan is de eenheid compleet, volmaakt. Met dat doel ben je in alle vrijheid, tezamen met andere mensen hier op aarde op weg. Met allen op weg. Maar er zijn vele wegen en ieder heeft de vrije keus welke weg hij gaat. En al lijkt het nooit tot het ware levensdoel te komen, toch zal ieder daar komen. Zolang je op weg bent lijkt het of je er niet komt omdat je op weg bent. Maar heus je komt er! Net als alle mensen!

Hemels Brood 472

Gaan en staan waar jezelf wilt. Jij kunt gaan en staan waar jezelf wilt. Maar niet alle mensen kunnen gaan en staan waar ze zelf willen. Zij die in de gevangenis zitten, die niet kunnen lopen, die niet hun bestaan beseffen door een of ander gebrek. En toch kan iedereen gaan of staan waar hij wil als je het geestelijk bekijkt. Want in jezelf kun je overal gaan of staan. En daarmee bedoel Ik, dat je in jezelf elke gedachte kunt hebben die je maar wilt, dat je in je gedachten overal kunt zijn waar je maar wilt, dat je elke opvatting kunt hebben, die je maar wilt. Daar in jezelf ligt zodoende geen begrenzing. En geen ander kan daar een begrenzing leggen. Daar, in jezelf, ben jij het die stuurt en regelt, die gaat en staat. Jij hebt  daar de keuze hoe te denken, te voelen en inzichten aan te nemen of niet aan te nemen.

Wel kun je je laten beïnvloeden maar ook dat is de eigen vrije keus. Of mensen je opsluiten, slaan, vast binden of wat dan ook, in jezelf blijf je je eigen gedachten en inzichten kunnen houden. Je kunt verdoofd worden, zodat je jezelf niet meer bewust bent, maar ook daarmee kan toch uiteindelijk je eigen innerlijk denken, voelen en verstaan niet weggenomen of beperkt worden. Jij blijft in jezelf toch altijd jij met de eigen vrije keuze van denken en voelen. Je kunt je gedwongen voelen tot bepaald handelen, maar de oorspronkelijk eigen gedachte, eigen opvatting, hoef je daarvoor niet los te laten. Zo kunnen er situaties ontstaan waarbij mensen tot handelen gedwongen worden waar ze zelf niet achterstaan, wat hun eigen innerlijke keus niet is.

Kijk, wat je in jezelf in alle vrijheid denkt, voelt en van overtuigd bent, dat is je eigen ware zijn, daar is het centrum van je zijn en daar kan liefde groeien of dat nu uiterlijk gesteund wordt of niet. Maar daar kan ook haat groeien, dat ligt aan de eigen vrije keus. En zij die er haat laten groeien oogsten ook de vruchten van haat, want daar is ieders keuze vrij van dwang. Wie er liefde laat groeien oogst de vruchten van liefde. Snap je wat Ik bedoel? Wat laat jij er groeien?

 Hemels Brood 473

Geen mens is al volmaakt, omdat het totale nog niet volmaakt is. Alle mensen zijn zelf één bestaan,  maar, allen zijn ook tezamen één bestaan. En zoals de mens volmaakt kan zijn in zijn bestaan, dat is volmaakt in ware liefde, zo kan ook het bestaan tezamen volmaakt zijn, in ware liefde. Waar het grote tezamen nog niet één in ware liefde is, daar zijn ook de mensen als zodanig nog niet zelf één in ware liefde en daar heeft ieder nog zijn taak in dienstbaarheid in het totale één zijn, vanuit zijn eigen vrije zijn. Zoals bijvoorbeeld een vinger ontstoken is, daarmee is de vinger op zich, maar tegelijkertijd is de vinger een deel van de hand en een deel van het totale lichaam. Zo is het bloed op zich bloed, maar daarnaast ook deel van het hele lichaam. Om de ontsteking van de vinger weg te nemen is onder andere het bloed nodig. En dat zal in dienstbaarheid ook zorgen voor de afbraak van de ontsteking als deze niet te ernstig is en er ook andere onderdelen van het lichaam nodig zijn.

Soms zijn er aanvullingen nodig om de verschillende onderdelen van het lichaam hun dienstbaarheid te kunnen laten uitvoeren. Zo is de mens ook deel van één lichaam, hoewel ook zelfstandig. En zo heeft ook de mens een dienstbare taak aan dat lichaam. Zo kan de mens ook hulp nodig hebben om de taak die hij als zodanig heeft aan het totale lichaam uit te voeren. Maar evenals bij een ontsteking verschillende andere delen van het lichaam een taak hebben om de ontsteking te verhelpen, net zo heeft de mens een taak aan het grote geheel. En net zoals het bloed op zich geen schuld heeft aan de ontsteking zo heeft de mens op zich ook geen schuld aan de onvolmaaktheid van het geheel. Toch, pas als het gehele lichaam volmaakt is, is elk onderdeel volmaakt, zo is de mens pas volmaakt als allen tezamen in één liefde volmaakt zijn.

Zo is het hier op deze aarde de bedoeling om tot volmaakt leven te komen. Voor ieder op zich in het totale tezamen één zijn. En hoewel de ontsteking bijvoorbeeld in de vinger zich uit, heeft toch het bloed de taak om een bijdrage te leveren in het genezingsproces. Als het bloed dan zijn dienstbaarheid weigert, dan heeft de vinger een zwaarder probleem, vanwaar zal zijn hulp komen? Als de mens zijn dienst-baarheid weigert, hoe zal het totaal dan volmaakt worden? Als het bloed zijn dienstbaarheid weigert, is het zelf ziek en zal geholpen moeten worden om te genezen. Daar zijn dan weer andere lichaamsdelen voor of hulp van buiten. De mens die zijn dienstbaarheid weigert wijkt dan af van het ware leven en heeft genezing nodig. Van anderen die wel hun dienstbaarheid nog geven. Maar ook dan kan hulp van buiten nodig zijn. Die hulp van buiten is dan de hulp die Ik geef, die Ik uit Mij in die mens leg of door uiterlijke situaties in die mens laat plaats vinden.

Dit hele proces van leven, wat in alles met elkaar samenhangt, gaat altijd door en zal zich door de inzet van degenen die hun taak van dienstbaarheid aanvaarden en uitvoeren tot oneindigheid en oneindige liefde vervolmaken. Voor alle niet-dienstbaarheid, voor alle afwijking van het ware volmaakte leven, waar de dienstbaarheid van de mens tekortschiet door degenen die hun taak van dienstbaarheid nog niet op zich nemen, zorg Ik. Bedenk dan dat je één bent in jezelf maar ook één tezamen met je medemensen. En daar hebben jullie allen op zich een taak in dienstbaarheid. Zoals in het lichaam alle organen, ledematen, alle onderdelen op zich zijn, maar ook een taak in dienstbaarheid aan elkaar hebben. Als alle onderdelen die taak in dienstbaarheid naar behoren vervullen, is het totaal gezond en volmaakt, als één van de delen zijn taak van dienstbaarheid niet naar behoren vervult, wordt er toch nog een beroep gedaan op de dienstbaarheid van de andere delen. Als die delen dan ook hun dienstbaarheid niet geven, dan raakt het lichaam en daarmee haar onderdelen, steeds verder in verval.

Dat is zo ongeveer ook bij het ware gezamenlijk één zijn van bestaan. Kijk niet of de ander wel goed is of niet. Neem je taak van dienstbaarheid aan en leef er naar, zodat allen de volkomen volmaaktheid bereiken.

Hemels Brood 474

Weet je wel, dat elk onderdeel, elk detail van het natuurlijke, het materiële staat voor iets uit het geestelijke leven, correspondeert met het geestelijke leven, het geestelijke leven weerspiegelt, zichtbaar maakt?! Hier is het uiterlijke natuurlijke leven waar je in geplaatst bent, alle materie, een verschijningsvorm van het geestelijke. Als je het verband ziet in het natuurlijke leven, versta je ook pas het ware geestelijke leven. Nu ben je in het natuurlijk leven geplaatst terwijl het ware leven in jezelf is en het natuurlijke leven dit innerlijk ware leven weerspiegelt, maar niet alleen jouw geestelijk zijn, het totale zijn van alle wezens. Na het afleggen van het natuurlijke zijn, leef je voort in je geestelijke zijn. En dat wat nu in een natuurlijk materieel leven wordt weergegeven en waar je hier een plaats in hebt, is dan niet meer zo, je leeft dan je innerlijk en het als het ware zichtbaar uiterlijke is alleen geestelijk, maar dan is dit geestelijk leven in alles je ware zijn en er is geen spiegeling meer met natuurlijk materieel leven, alleen geestelijk leven, waarlijk zijn.

Omdat het ware zijn liefde is, zuivere ware liefde is, zal zich de vorm van je leven eerst opbouwen uit je ware leven, dat is, ware liefde. Wanneer dan iemand hier uit het natuurlijk materiële leven overgegaan is en weinig of geen liefde kent, bij die zal dan de levensvorm in het zuiver geestelijke heel anders zijn dan bij iemand die al veel liefde leeft en geeft. Toch, de armoe in liefde van die eerste persoon wordt eerst aangevuld met Mijn liefde en zijn plaats zal dan toch zo zijn, dat hij geestelijk een levensvorm krijgt die hem verder ontwikkelt in alle liefde tot hij zelf een liefde bereikt heeft die een eigen ware levensvorm geeft die genoeg licht en vreugde geeft om tot het volmaakte geestelijke leven te komen.

Hemels Brood 475

Zo “eigen” als jij jezelf bent, zo “eigen” wil Ik je ook graag zijn. D.w.z., dat Ik net zo vertrouwd met je wil zijn als jij met jezelf bent of zoals je met je beste vrienden bent of met je familie bent. Want als je vertrouwd met elkaar bent, vertrouw je elkaar ook helemaal en vertel je elkaar ook alles wat je ten diepste bezig houdt. Zo zou Ik met je om willen gaan, elkaar ten diepste vertrouwend en alles aan elkaar laten weten, met elkaar overleggen. Geen geheimen meer voor elkaar hebben of iets voor de ander verborgen houden. Alleen kan Ik slechts zo open tegen jou zijn als jij open tegen Mij bent. Niet omdat Ik Mijn openheid naar jou af wil meten naar jouw openheid als een soort sanctie als jezelf niet open bent, maar omdat Ik je vrijheid moet respecteren om je tot een vrij en zelfstandig eigen bestaan in liefde te kunnen laten uitgroeien. Zie je, om dezelfde reden moet Ik wachten tot jij Mij je vertrouwen geeft, tot jij bereid bent met Mij volkomen “eigen” te worden.

Zoals het hier staat kun je zeggen, ja dat begrijp ik en weet ik wel, dat is niet zoveel nieuws. Maar weet je, als je iets al langer weet en misschien ook al als belangrijk voor het ware leven inziet, hoe komt het dan dat we nog steeds niet tot in de volle diepte elkaar “eigen” zijn? Ja, dat “eigen” worden ligt aan jou, aan jouw bereidheid. En vaak genoeg vergeet je er aan te werken. Dat is je vrije keus en die wil Ik je ook laten, moet Ik je ook laten, als Ik je het ware leven in alle vrijheid wil zien bereiken. Daar kan Ik dan ook verder geen aandeel in hebben als zodanig. Wel kan Ik je van tijd tot tijd aan het een en ander wat voor je ware levensdoel belangrijk is herinneren. En dat doe Ik dan ook zo nu en dan. Want Ik zie wel vaker, dat mensen genoeg weten en prachtig vinden, maar daarmee toch nog niet tot de volle uitvoering in hun handelen komen van wat ze weten en beseffen. Een herinnering van Mij zo nu en dan helpt je dan misschien wel tot handelen te komen!

Hemels Brood 476

In welke hoedanigheid ben Ik in je leven? Als een strenge God op afstand? Als een bestraffende God zonder genade? Als een controle op je doen en laten? Als een Vader die boven je staat, een autoriteit waarnaar je je moet richten of alleen aan kunt ontworstelen door oneerlijk te zijn, door je ware beweegredenen voor je handelen te verbergen? Of kan Ik in jouw ogen ook een liefhebbende Vader zijn, die alleen het allerbeste met je voorheeft? Kijk, zoals jij Mij in gedachten hebt, zoals jij Mij beleeft, zo zul je ook met Mij omgaan en zo zul je dan ook je handelen richting geven, wat een aanverwant effect heeft op je leven. Als je Mij ziet als een strenge genadeloze God op afstand, dan heeft dat op je gemoedsrust, je motivatie van handelen een heel andere uitwerking dan wanneer je Mij ziet als een werkelijk liefhebbende Vader, die met zijn armen om je heen vlak naast je staat en je met alle zorg omringt. Dat kun je je toch wel voorstellen. Ja, dat laatste ben Ik, voor alle mensen.

Maar jammergenoeg zien nog lang niet alle mensen dat Ik alleen liefde voor allen ben, dat Ik alle liefde ben, als een ware liefhebbende Vader naast jullie allen sta, met Mijn armen om jullie heen. Dit heb Ik jullie vaker gezegd en bij een aantal van jullie begint het wel enigszins door te dringen dat Ik alleen de volle liefde voor jullie ben en wil. Toch, als er bepaalde situaties ontstaan, die niet gemakkelijk zijn of niet zo prettig of ronduit onprettig, dan is het ook voor die mens, die Mij al veel in liefde als ware liefde aanneemt, moeilijk om in Mij de ware liefdevolle Vader te zien, in plaats van een bestraffende genadeloze God, die het hem erg moeilijk maakt. Heel snel ben Ik als liefdevolleVader vergeten bij het minste ongemak of wat moeilijkere situaties. En dan wordt de situatie nog moeilijker te dragen, want Ik ben niet gevraagd om mee te dragen. Die oorzaak aan de narigheid heeft, vraag je niet meer, daar ga je niet meer heen. Zie je wat zo’n onjuiste gedachte dan aanricht? Terwijl, als je in volle liefde blijft vertrouwen op Mijn liefde dan zul je al snel weer Mijn aanwezigheid voelen en gesterkt en getroost worden!

Hemels Brood 477

Welke betekenis heeft iets en hoe kom je achter de ware betekenis van de dingen die gebeuren? Aan veel  wordt een betekenis gegeven die het in werkelijkheid niet heeft en de betekenis die het wel heeft, wordt niet gezien. Veel wordt verkeerd geinterpreteerd, ook zijn er vaak verschillende interpretaties mogelijk waardoor mensen nog al eens ongemakkelijk tegenover elkaar komen te staan. Hoe kom je dan achter de ware betekenis?

Een van de belangrijkste mogelijkheden om de ware betekenis van iets te achterhalen is waarheid, blijf in elk geval bij waarheid, blijf eerlijk en oprecht. Dus, zoek de waarheid. Een ander belangrijk gegeven is het uitschakelen, het loslaten van eigenbelang. Laat elk eigenbelang gaan,  want het werkt verblindend en het beneemt je het zicht op werkelijkheid. En dan nederigheid, sta  je in elk geval niet voor op wat je weet en kunt, want ook dat belemmert het zicht op werkelijkheid, op het zien van ware betekenissen. En dan nog heel belangrijk is liefde, ware liefde. Wie met ware liefde in alle nederigheid en geduld, zonder eigenbelang, oprecht en volkomen eerlijk in alle waarheid zoekt om de ware betekenis van iets te ontdekken, zal die ook zeker vinden! Want in ware liefde, met het ware geduld, de ware eenvoud, onzelfzuchtigheid en oprechtheid wordt het zicht verhelderd en het begrip verruimd. Zoals al het tegenovergestelde hiervan het zicht juist belemmert, het begrip versmalt, zo verruimt ware liefde, waar geduld, ware eenvoud, ware onzelfzuchtigheid en ware oprechtheid tot een verheffing van het gemoed en het ware leven.

Als je dus de betekenis van het leven wilt gaan zien, dan is daar dus zeker de mogelijkheid toe. Alhoewel het voor velen onoverkomelijk verborgen lijkt, is het dat niet als je weet welke weg je daarvoor bewandelen moet. Dan kun je zeggen, hoe komt de mens er dan achter welke weg hij te bewandelen heeft? Kijk, dan zeg Ik, die heb Ik net uitgelegd, maar niet alleen hier staat daarover geschreven, op veel andere plaatsen heb Ik daar ook over laten schrijven, maar wat nog meer, wie werkelijk wil en oprecht daar naar vraagt, kan de weg ook in zichzelf vinden en in zichzelf gaan begrijpen, want Ik ben in ieder mens aanwezig en ieder mens kan in zich kontakt met Mij maken en Mij alles vragen. In oprechtheid geef Ik altijd antwoord.

Hemels Brood 478

Eensgezindheid. In ware liefde zijn mensen eensgezind en in alles één met elkaar. Niet dat zij dan volkomen identiek aan elkaar zijn en doen, maar in gedachtenis, in besef van waarheid en liefde zijn zij één en dit één zijn verheft hen tezamen in waar geluk en tevredenheid. Daarom, saamhorigheid is belangrijk voor het welzijn van jullie mensen. Jammergenoeg is deze eensgezindheid, deze saamhorigheid nog al eens ver te zoeken en houdt ieder er zijn eigen mening op na die dan tegenover elkaar met de nodige standvastigheid verdedigd wordt.

Eensgezindheid, ja, maar dat moet dan wel van de ander komen, want die heeft het volkomen mis en die moet dus tot inzicht komen en ja, komt die niet tot inzicht, ja, dan is er niets aan te doen dat er geen saamhorigheid is. Wat kun je daar dan aan doen?! Saamhorigheid, eensgezindheid bereik je in elk geval niet door de schuld voor het verschil bij de ander te leggen en daarmee de verantwoordelijkheid voor eensgezindheid ook bij de ander te leggen. Je kunt de ander niets opdringen, van de ander niets eisen, want daarmee bereik je in elk geval geen eensgezindheid.

Eensgezindheid hoeft niet te betekenen dat je op dat moment in alles hetzelfde denkt, voelt en handelt. Wel is het van belang dat je je in de ander verplaatst, dat je begrip opbrengt om de andere opvattingen dan jezelf hebt te accepteren en dat je eensgezind in een positieve gemoedsstemming blijft. Dat je ondanks het verschil van mening, verschil van opvatting elkaar geen verwijten maakt, ruimte hebt voor verschillende opvattingen, toch waardering houdt voor elkaar, toch liefde houdt voor elkaar. Kijk, daar waar dan nog niet in alles al hetzelfde levensbesef is, hetzelfde besef van ware liefde en waarheid is, daar kan dan wel een zelfde gemoedsrust zijn, een zelfde innerlijke vrede waarin ieder zijn eigen weg mag gaan, ook al is het misschien een wat kromme weg of een omweg. De eensgezindheid zit hem dan in het besef dat je beide toch kind van Mij bent, dat je beide van Mij de vrijheid gekregen hebt te zijn, dat je elkaar die vrijheid ook laat en in de ware gemoedsrust blijft ondanks een verschil van mening. In die gemoedsrust ben je dan eensgezind.

Als je beiden of allen in de ware gemoedsrust blijft, ben je, ondanks verschillende opvattingen, ondanks verschillende meningen, toch eensgezind! En in de ware gemoedsrust kom of blijf je door alle eigenbelang, eigenliefde, ongeduld, verwijt, boosheid, e.d. los te laten of niet op te pakken maar in je hart naar Mij te komen en Mij te vragen voor kracht en liefde, voor de ware gemoedsrust, voor de ander en voor jezelf. Dan zal de zo verkregen eensgezindheid ware vruchten leveren tot een waar en gelukkig levensbesef voor alle betrokkenen in het klein en alle mensen in het groot!

Hemels Brood 479

Als je om je heen kijkt zie je de dingen die er zijn. Die kun je zien omdat zij belicht worden. Diepte en grootte, vorm en oppervlak zie je door dat het licht delen lichter maakt en door schaduw delen donkerder laat. Door de verschillende lichtval wordt alles niet één verlicht vlak, waardoor je geen verschillende vormen meer zou zien, maar zie je diepte en 3-dimensionaal. Als je nu wat je ziet zou willen weergeven op papier, wat op zich een plat vlak is, dan kun je de ruimtelijkheid van wat je ziet toch zichtbaar maken door de juiste stukken lichter te maken en wat donkerder is ook donkerder weer te geven. Zou je dat niet doen en stukken die donker zijn licht maken en delen die lichter zijn donker maken, dan krijg je, ook al heb je de omtrek van de voorwerpen die je ziet precies zoals ze zijn, toch bijlange na niet hetzelfde beeld op papier als je in werkelijkheid ziet. Voor een goede weergave van wat je ziet op papier is het dus nodig dat je goed ziet waar het lichter en waar het donkerder is. En als je dan bezig gaat met datgene wat je ziet op papier te zetten, dan bemerk je, dat het lang en lang niet zo gemakkelijk is om wat je ziet precies zo weer te geven op papier. Ook al weet je dat je goed op de lichte en donkere stukken moet letten om een goede weergave te verkrijgen.

Kijk, en zo is het ook met het ware leven. Zo is het ook met de waarneming van het leven. Het heeft zijn lichte en donkere delen. Maar als je dan bij het op papier zetten van wat je ziet bemerkt dat het nog helemaal niet zo goed overeenkomt met wat je werkelijk ziet, omdat je toch niet precies de verhouding licht-donker hebt weergegeven, omdat het moeilijk is omdat precies goed te zien en op papier over te brengen, dan kun je ook misschien begrijpen dat je bij het inschatten van het ware leven ook niet altijd precies ziet waar het licht en waar het donkerder is. Dan kun je misschien ook gaan beseffen, dat het zien en weergeven van wat je ziet, een oefening vraagt, net als wat je van het ware leven ziet en in werkelijkheid beseft, een oefening vraagt om tot het juiste zicht te komen en een juiste weergave ervan. Denk daarom niet te snel dat je al tot het ware inzicht gekomen bent en je weergave ervan dus ook al perfect is. Want heus, dat is veel moeilijker dan je denkt en juist diegenen die denken dat zij al een aardig volkomen inzicht hebben, bemerken daarmee een stuk blindheid, wat zij toch ook nog hebben, niet op, vooringenomen als zij met de door hen bereikte resultaten al zijn.

Wees voorzichtig met de gedachte dat je veel weet en inziet want niets is ongemerkt remmender voor je vooruitgang dan dat. Luister gerust eens naar wat anderen voor beeld, voor inzichten hebben en toets dan je eigen inzichten eens opnieuw, bij Mij, in je hart. Maar wees dan wel bereid om tot nieuwe inzichten te komen en de oude inzichten los te laten. Het geheel is nog steeds in beweging en jij bent deel van het geheel, blijf dan zelf ook in beweging, in beweging naar de liefde in haar volle waarheid. En hoewel je in liefde standvastig kunt zijn, is zij op zichzelf toch evengoed in beweging.

Hemels Brood 480

De tijden zijn werkelijk niet gemakkelijk. Door heel veel mensen wordt beweerd dat Ik helemaal niet meer aanwezig ben of helemaal nooit aanwezig geweest ben. Zij beseffen zelf helemaal niet dat Ik wel degelijk aanwezig ben en altijd aanwezig geweest ben en eeuwig aanwezig zal zijn. Zij beseffen niet dat hun leven eeuwig uit Mij is of ze zouden er niet zijn. Dit gebrek aan besef heeft met blindheid door eigenliefde en daarmee samenhangende misvattingen te maken. Doordat zij Mij niet ervaren zijn zij van mening dat Ik er dus ook niet ben. En daar ontstaan dan allerlei situaties waardoor zij nog meer overtuigd raken van Mijn afwezigheid. Voor degenen die Mijn bestaan wel beseffen en ook voelen dat Ik in alles en allen aanwezig ben, is deze Mij ontkennende houding van zoveel mensen, niet gemakkelijk om mee om te gaan. Want waar zij ook in alle oprechtheid Mijn wegen willen volgen, stuiten zij nog al eens op afwijzing en weerstanden die nog al eens tot heel onaangename situaties leiden voor degene die Mijn weg wil gaan. Heb jij daar ook moeite mee? Dan wil Ik je zeggen, je kunt er niets aandoen, het is de vrijheid van de mens waarin nog de eigenliefde centraal staat. Maar Ik beloof je dat dat niet voor eeuwig zo blijft. Toch is het voor het welzijn van de mens nodig dat hij een tijd in de gelegenheid is vrijelijk zijn eigen keus te maken.

Ook jij hebt die gelegenheid. En daar waar je in alle op rechtheid vrijelijk voor Mij kiest, ben je ook Mij en heb je in alles Mijn volledige bescherming, wat er ook om je heen gebeurt. Laat je daarom  niet ontmoedigen of angstig maken, want de leeuw brult wel, maar als Ik het niet toesta bijt hij zeker niet. Nog altijd ben Ik het die alle leven stuurt maar in de vrijheid die Ik de mens gegeven heb moet eenieder een tijdlang ver-blijven. Al ziet dat er nog zo onaangenaam uit, al lijkt het nog zo verkeerd te gaan, blijf op je gekozen weg, blijf Mij volgen, houdt vertrouwen in Mij en het zal je allemaal geen haar krenken. Liefde behoedt je voor alle kwaad.

Hemels Brood 481

Alles is aanwezig in je hart, in jezelf. Het ware leven is helemaal aanwezig in jezelf. Daarom, alles wat verteld wordt en met het ware leven overeenkomt, weet je eigenlijk al en zul je daarom, als je er voor open staat in alle oprechtheid, gemakkelijk herkennen. Ook die er naar zoekt het ware leven te begrijpen, zal wat hem in alle waarheid daarover verteld wordt herkennen en zo’n herkenning kan het gevoel geven dat alles allang te weten. Ja, dat weten is dan al lang aanwezig, maar dat wil nog niet zeggen, dat het bewust is en dat er ook al volkomen naar gehandeld wordt. Ook wil het nog niet zeggen, dat er niet nog veel meer te weten valt, wat ook allemaal in jezelf aanwezig is maar niet bewust nog door je ervaren wordt.

Want hoewel alles van het begin af aan in ieder mens aanwezig is, de kennis van alles, het totale ware leven in ieder mens aanwezig is, heeft vanaf het begin iedereen een afscherming ervoor, als een soort vlies, als een soort sluier. Want, net zoals bij de net geboren mens in principe alles aanwezig is om die mens tot volwassenheid te laten uitgroeien, moet hij van baby tot peuter toch eerst leren lopen en dan praten en zo langzaamaan een zelfstandig functionerend mens worden. Zo is het ook ten aanzien van het ware leven: alles daarvoor is in de mens aanwezig, maar het is de bedoeling dat hij zelf leert en groeit tot hij een volkomen zijn is in waar leven. En dit ware leven is onvoor-waardelijke ware liefde.

Ieder mens heeft het in zich om uit te groeien tot zo’n waarlijk liefdevol leven. Maar het is aan ieder zelf om dat te bereiken in volle vrijheid. Zoals het zaad van de eikenboom het in zich heeft om uit te groeien tot een eikeboom zo heeft de mens Mijn leven in zich en kan uitgroeien tot Mijn ware zijn in alle liefde. Zo kun jij uitgroeien tot Mijn ware zijn in alle liefde.

Hemels Brood 482

Heb je er schuld aan als je ziek bent, is het een straf, omdat je iets niet goed gedaan hebt en wat heb je dan niet goed gedaan om die straf te krijgen? Heeft iemand al iets verkeerds gedaan als hij geboren wordt met een afwijking of in een gebied met honger en grote armoede? Nee, zo is het niet. Het is de bedoeling dat hier op aarde het enige ware leven bereikt wordt door iedereen. En dat iedereen tot het ware inzicht over dit enige ware leven komt. En alles wat er maar gebeurt zijn middelen om de mens te helpen het enige ware leven te bereiken.

Ik ben het enige ware leven in Jezus Christus, volkomen ware belangeloze liefde. En niet opdat Ik verheven wordt op de werelds uitgelegde betekenis van verheven zijn, maar in de ware zin van het woord, opdat alleen nog ware belangeloze liefde geleefd wordt, dat is Mijn Zijn in alle mensen. Ik ben niet uit op iets voor Mijzelf. Juist wil Ik Mijzelf aan jullie allen geven, juist heb Ik Mij zelf aan jullie allen gegeven. Alles gebeurt daarom wel tot Mijn eer, maar niet eer zoals jullie iemand op een voetstuk zetten, die er vroeg of laat toch weer van afvalt, omdat hij uiteindelijk toch niet blijkt te zijn wat er van hem gedacht werd dat hij is. De eer die Ik bedoel is, tot het inzicht komen dat Ik waarlijk leven ben en tot het inzicht komen wat het ware leven uit Mij werkelijk is en dan is de eer die Ik bedoel: het ware leven aannemen en volkomen naar handelen. Zo heeft elke gebeurtenis zijn plaats om dat te bereiken voor iedereen en is het niet een straf wat gebeurt voor deze of gene maar een hulp. Zo is de eer die Ik bedoel niet voor Mij persoonlijk, maar voor jullie, opdat jullie allen in Mij het ware levensgeluk, het ware leven vinden. Dat bedoel Ik als er in de bijbel gevraagd wordt: wiens schuld is het dat hij blind is? Geen schuld maar liefde. De vraag zou eerder moeten zijn wiens liefde is het dat hij blind is.

Hemels Brood 483

Kom in Mijn armen, laat Mij je troosten, laat Mij je helpen, Ik ben er voor jou, altijd. Als het je allemaal teveel wordt, dan draag je teveel zelf, terwijl Ik er ben om het van je over te nemen. Werkelijk, jij hoeft het allemaal niet te dragen. Maar je maakt het allemaal wel mee, zeg je en dat is waar. Maar dat wil nog niet zeggen, dat jij het allemaal hoeft op te lossen, dat jij het bent die alle zorg heeft. Ik heb alle zorg en die zorg kun je Mij dan ook laten. Je vindt het niet fijn wat er gebeurt, voor die ander niet fijn en je zou het die ander willen besparen.

Ja, Ik ook en toch weer niet. Want alles wat gebeurt, is hoe dan ook toch Mijn liefde en dient alles het doel waarom jullie op aarde zijn: te leven naar ware belangeloze liefde als een eigen volwaardig zelfstandig zijn. Daarvoor hebben jullie de vrije keus en juist in die vrije keus zit het moeilijkste: de overwinning van het niet-ware leven, dat is, de dood. En alles wat gebeurt staat in verband met dat doel. Niets gebeurt dus zomaar, zonder Mijn liefde voor jullie. En daarom, als Ik gebeurtenissen van iemand weg zou nemen, voordat het zijn verdienste voor die persoon heeft gehad,  zou Ik Mijn liefde onderbreken en die persoon juist niet geven of laten meemaken wat voor hem verbetering brengt voor zijn ziel. Dat het die mens onaangenaam is, kan Ik daarmee niet veranderen zonder de vrije wil te belemmeren. Die mens kan, net als jij, zijn zorg en pijn aan Mij geven en op Mij vertrouwen en loslaten wat bij Mij veilig is. En zo hoeft niemand werkelijk pijn en verdriet te hebben, Ik kan het van allen dragen. Maar, het moet Mij wel gelaten worden anders belemmer Ik je vrijheid. Zo heb Ik alles in liefde geregeld, maar er zijn slechts heel heel weinig mensen die dat al beseffen en liefde doen. Kom in Mijn armen, laat Mijn liefde je troosten en beschermen voor alle verdriet, voor alle pijn. Ik ben er voor jou en voor allemaal, om het verdriet te verzachten en de pijn te verlichten of helemaal weg te nemen. Kom toch jullie allemaal!

Hemels Brood 484

Groeien, elke dag groeien is het werk dat voor iedereen op aarde is. Ook de planten, struiken, bomen, de dieren, alles groeit zoals ook jullie mensen groeien. Groeien in liefde, deze aarde biedt groeien in liefde. Maar dan wel als een eigen vrij wezen. Daarom is het groeien van de mens nog iets anders dan de groei van planten en dieren. Want, waar de groei van alles zichtbaar wordt in het natuurlijke en noch de planten noch de dieren zich bewust zijn zoals een mens zich bewust is, is de groei van de mens niet alleen natuurlijk lichamelijk maar vooral ook geestelijk. Dat wil zeggen dat zijn groei hier groei naar het ware bestaan is. En hoewel die groei begint in het eerst geschapene zoals planten en dieren, is de bewustwording van het eigen bestaan pas in de voortgang van leven de mens gegeven.

Toch is ook die geestelijke groei terug te vinden in de natuur, maar dan als een spiegel voor de mens, om zichzelf te kunnen zien, om zijn groei te kunnen ervaren. Want vraagt niet de mens zich wel eens af, wie ben ik, hoe zie ik eruit? Dan kijkt hij in de spiegel en luistert naar wat mensen over hem zeggen. Wat hem bevalt neemt hij aan, wat hem niet bevalt gaat hij bestrijden, passief of actief. Maar deze strijd wordt dan nog maar al te vaak verloren of wordt als niet te winnen ervaren. Zij is ook niet te winnen, als de strijd gevoerd wordt op het natuurlijke vlak, om zichzelf te bewijzen. Wat waar is van hetgeen gezegd wordt, kan goed of niet goed zijn. Is het niet goed dan kan alleen liefde het omzetten naar goed. Wat niet waar is van hetgeen gezegd wordt, kun je voor jezelf naast je neerleggen. Wie iets wil bestrijden,  heeft voor de overwinning één ding nodig: liefde. Met elk ander wapen zal de overwinning niet te behalen zijn of het zal slechts een schijnbare overwinning zijn. Zie je, Ik heb de wereld overwonnen, met liefde. Jij en iedereen kan ook de wereld overwinnen, met liefde, Mijn liefde, met Mij.

Hemels Brood 485

Denk je dat Ik je laat staan, omdat het allemaal niet zo prettig verloopt en je je best doet om het goed te doen terwijl niets lijkt te helpen? Waar ben Ik, vraag je je dan vertwijfeld af? Ik laat je niet staan. Maar het is niet altijd de beste weg, de weg die jij zou willen kiezen. Om je te helpen wel de juiste weg te kiezen en je toch in alle vrijheid van keuze te laten, gebeuren de dingen wel eens anders dan jij je voorstelt dat ze het beste zouden moeten gaan.

Op zulke momenten lijkt het of Ik je maar wat laat aanmodderen, je helemaal niet help en Me heb teruggetrokken. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. En wanneer je in het vertrouwen blijft, in de zekerheid blijft, dat Ik hoe dan ook er ben voor jou en je ook help, al is het voor jou niet direct zichtbaar, niet direct merkbaar, dan hoef je je er in geen enkele situatie vertwijfeld over te voelen of Ik er wel of niet voor je ben en je help. Want Ik ben er en help je, daarvan kun je altijd zeker zijn.

Laat daarom je zorg niet zijn of Ik er wel ben en je help maar of jij er wel bent en leeft in liefde voor je medemens. En als dat eens even niet zo is, wees dan niet bang dat je nu alles verprutst hebt en je tot weet Ik welke straf veroordeeld bent, want dat is niet zo. Nee, in tegendeel, als je misschien eens afdwaalt, eens wat meer kiest voor jezelf als voor een ander, dan sluit Ik je zachtjes in Mijn armen, zodat je weer weet dat je je geen zorg over jezelf hoeft te hebben, dat je ook geen eigen gerichte keuzes hoeft te maken om het goed te hebben. Dan laat Ik je zacht en gemoedelijk weten dat jouw zorg om de ander Mijn zorg is en dat Ik er toch altijd ben als je dat alles even vergeet. En als je Mijn armen dan toch even niet merkt, dan wacht maar geduldig even tot de mist, die kennelijk je zicht op Mij beneemt, weer opgetrokken is. Maar raak niet vertwijfeld, blijf in liefde, vrede en vertrouwen, dat er alleen wat mist om je heen is en spoedig zul je Mijn armen om je heen al weer ervaren, zoals die er altijd zijn en waren!

Hemels Brood 486

Ongelukkig voelen, het komt niet van Mij. Ongelukkig voelen gebeurt zonder Mij, wanneer je ergens in het tegenovergestelde van Mij bent afgedwaald. Dan ga je dat ook ergens in jezelf voelen. Soms kun je het bij jezelf ook wel vinden, als je er naar zoekt, vinden waar dan je afdwaling zit. Maar vaker nog blijft het een vaag gevoel wat je niet kunt thuisbrengen omdat hetgeen met het tegenovergestelde te maken heeft te zeer verweven is met hetgeen wat met Mij te maken heeft, omdat het onderscheid tussen wat van Mij is en wat van het tegenovergestelde is, nog niet volkomen is. Dat gevoel wat je dan hebt, is een signaal en op zijn tijd zul je wel precies te weten komen waar dit signaal mee in verband staat. Tot die tijd is het als het ware ook een aansporing om alert te blijven op alles wat je doet. Maar het is niet de bedoeling dat je verkrampt in het doen van het goede om maar goed te zijn en maar goed te leven. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats en een verkramping helpt je echt niet sneller vooruit.

Loslaten en bij Mij komen en dat wat je al wel aan liefde kunt leven, ook leven, dat helpt je veel eerder vooruit. Niet het krampachtig vasthouden aan iets om het toch zeker goed te doen, maar loslaten in vertrouwen op Mij en dat wat je aan liefde hebt en van Mij krijgt, leven, dat bevordert je groei en je welzijn. Ook al gebeurt er daarnaast nog veel vanuit niet-liefde, omdat je daar nog te groeien hebt. Als je dat ook aan Mij geeft, in het volle vertrouwen dat Ik je daarbij help, help om ook dat wat nog geen volle liefde is in liefde om te zetten, dan groei je zo, dat je handelen naar eigenliefde steeds minder en minder wordt en je handelen naar liefde steeds meer wordt. Want Ik leid alle gebeurtenissen zo dat het het leren handelen uit liefde bevordert. Voor jou zoals voor iedereen. Geef je zorg over jezelf, over je tekortkomingen aan Mij en vertrouw op Mij, je tekortkomingen zijn je allen vergeven en de liefde zul je in volmaaktheid leren en leven!

Hemels Brood 487

Leef vooral nu. Neem dat wat je geleerd hebt in het verleden mee in het nu, maar laat het verleden verder los, neem het verleden niet mee in het nu. Wat geweest is, kun je in het nu niet veranderen. Wel kun je wat je geleerd hebt en wat goed is, toepassen in je handelen van nu. Hoe je toen, in het verleden, handelde, kun je nu wel anders doen of als het goed was, het in je handelen van nu ook toepassen. Het gaat er op deze aarde om, dat je tot het ware leven komt, tot het juiste handelen uit het juiste inzicht, de juiste motivatie. Als je dan beseft dat je handelen in het verleden niet zo best was, dan leer daarvan en wijzig je handelen in het nu, maar treur niet blijvend over je misvattingen en gemiste welzijn. Want het niet-welzijn in het verleden kun je niet wijzigen, je welzijn nu kun je wel nu leven. Kijk om je heen, geen mens is al volkomen volmaakt, al volkomen in liefde. Veel mensen weten veel van hun niet-liefde met van alles te camoufleren en voor de “buitenwacht” verborgen te houden.

Toch, allen zijn op weg, op weg naar volkomen liefde. En de één is er al dichter bij dan de ander, maar geen is al geheel volmaakt. Zo ben jij ook nog onderweg, nog niet volmaakt. Maar als je wilt groeien, dan zeg Ik je, groeien kun je alleen in het heden naar de toekomst, vanaf het nu groeien kun je niet in het verleden, waar geen nu meer is. Net zo min als er geen nu in het verleden is, net zo min telt je handelen uit het verleden als je het nu anders doet, beter doet. Maar ook al doe je het nog niet beter, dan nog telt niet je handelen uit het verleden, dan nog telt je handelen van nu. En is dat nu niet helemaal in orde, dan wordt je nu daar mee geholpen. Is het wel in orde dan kun je het verleden ook helemaal vergeten. Ik zie hoe je nu bent, dat telt en daar ben Ik ook, nu.

Hemels Brood 488

Elkaar begrijpen, elkaar verstaan, dat lukt niet steeds. Waar zijn alle belangen er alleen op gericht Mijn wil te doen, Mijn liefde te leven? Zo veel van wat men denkt en zegt is ook nog met eigenbelang verweven. En zolang dat zo is, lukt het ook niet om elkaar steeds in alles te begrijpen en te verstaan. Waar de één al Mijn wil in zich heeft opgenomen in een bepaalde situatie, maar de ander nog door eigenbelang geleid wordt of waar de één uit het hart handelt en de ander uit het verstand, daar is het niet gemakkelijk om met elkaar in overeenstemming te komen. Maar daar waar beide partijen zich door eigen belang laten leiden of door het verstand, daar is het nog veel moeilijker om met elkaar overeenstemming te bereiken. Als op zo’n moment niet één van beide partijen loslaat, terugkomt op de weg naar Mij, de minste kan zijn, dan kan een hoogoplopende ruzie ontstaan, met alle nare gevolgen van dien.

Maar ook zonder dat een ruzie ontstaat, kan het onprettig voelen als mensen elkaar niet begrijpen, niet verstaan en na allerlei moeite om elkaar toch te begrijpen, toch te verstaan, evengoed niet tot overeenstemming kunnen komen. Probeer dan, zonder elkaar volledig te kunnen begrijpen en verstaan, elkaar toch te accepteren, toch lief te hebben of in elk geval, probeer jij dan de ander te accepteren, te respecteren, toch lief te hebben, hem zijn mogelijke eigenbelang, eigenwil te vergeven en je te bedenken dat ook bij jou eigenbelang, eigenwil een rol speelt, ook al lijkt dat niet zo. Voor de ander lijkt het ook niet zo. Weet je, het zit vaak zo verstopt in je zijn, zo ingeslepen in je gewoonten, dat je het nog maar moeilijk als zodanig onderkent of nog helemaal niet onderkent. Het leven is hier leren, ontdekken wat wel en niet leven is. Stukje bij beetje. Daarom, neem elkaar niets kwalijk, wacht niet tot de ander jou begrijpt, laat los en wees de minste, voor Mij.

Hemels Brood 489

Ik ben er niet op uit het jullie moeilijk te maken, te bestraffen voor eigenliefde en afdwaling. Werkelijk niet. Ik ben werkelijk zachtmoedig en vol liefde voor jullie allemaal. Toch heb je het soms moeilijk en dan vraag je je vertwijfeld af wat je verkeerd doet, hoe het toch komt dat het je zo moeilijk afgaat en waar Mijn hulp dan blijft om je volkomen vrij te maken van die moeilijke situatie. Maar het is juist Mijn liefde die je in die situatie laat of die je die situatie geeft. En die situatie heb Ik je niet gegeven of gelaten om je te bestraffen of omdat Ik je niet lief heb, integendeel. Als je het moeilijk hebt, dan heb je het moeilijk doordat je Mijn hand van liefde er even niet in ziet, doordat je jezelf iets kwalijk neemt, bang bent, het vertrouwen in Mij mist of zelfs omdat je boos bent, op Mij of op je medemensen, omdat zij je iets heel onaangenaams of iets heel oneerlijks hebben aangedaan.

Dan ben je even vergeten wat je doel van je leven hier op aarde is, dan ben je even vergeten dat je hier mag zijn om tot het enige ware gelukzalige leven te komen. Dan ben je even vergeten, dat het leven op aarde niet het enige korte leven is, zoals het werelds gezien wordt, maar een weg is om tot waar leven te komen, in alle vrijheid en bewustheid van bestaan. En dan ben je even vergeten dat Mijn bemoeienis niet is, je een werelds aangenaam leven te bezorgen op een werelds gerichte aarde en dat Mijn bemoeienis niet kan zijn, je verder te laten afdwalen van het leven om aan je eigen genoegens te voldoen terwijl dat het heil van je ziel ernstig in gevaar brengt. Nee, dat kun je toch niet van Mij verwachten, dat Ik je alle genoegens van het wereldse laat en daarmee je ziel en zaligheid laat verliezen, wat het ware leven is. Mijn liefde is het, om dat wat nodig is of vanwege de vrijheid van je ziel, in alle goedheid toch niet te voorkomen is, te laten gebeuren tot heil van je ziel en je ware levensdoel.

Liever is het Mij dat je pijnen doorstaat en moeilijkheden te overwinnen krijgt en dat je daarbij Mijn ware liefde niet ziet,  boos op Mij bent of wat ook, maar dat je daarmee tenminste je ziel niet verliest, het ware leven niet verlies, dat je daarmee uiteindelijk in de ware gelukzaligheid komt van het ware leven, waar je ook Mijn ware reine liefde voor jou en alle mensen gaat zien en ervaren en je Mij dan toch in alle liefde dankbaar zult zijn, dan dat Ik je nu, in een heel kortstondig tijdsbestek, gezien in verhouding tot de eeuwigheid, de wereldse genoegens laat beleven, terwijl daarmee je ziel voor het ware leven verloren zou kunnen gaan. Ja, Mijn liefde waakt over jouw ziel en die liefde kan dan wel eens als onprettig ervaren worden, toch houd Ik vast aan liefde voor jou!

Hemels Brood 490

Door de vele donderpreken in kerken, door alle gruwelijkheden die zogenaamd in Mijn naam gebeurd zijn, en door alle misvattingen over Mij en Mijn leer, die luidkeels door mensen als waarheid de medemens zijn opgedrongen en door eigenliefde en afdwaling, is er bijna niemand meer die nog enigszins een waar beeld over Mij in alle werkelijkheid heeft. Toch ben Ik in ieder mens puur en zuiver aanwezig. Maar aangezien de mens meer uiterlijk gericht leeft dan innerlijk gericht, is het moeilijk om Mij daar dan ook te gaan ervaren. Want dit pure, ware, reine wat Ik innerlijk ben, staat in schril contrast met wat mensen uiterlijk leven. Dit uiterlijke leven staat dan ook als een muur tussen het wereldse en het ware innerlijke bewustzijn. Deze muur kan alleen afgebroken worden met waarheid, geduld en grote liefde, waarbij Ik eenieder die dat wil van ganser harte help.

Waar komen die donderpreken dan vandaan, als ze niet van Mij zijn, niet door Mij bedoeld zijn? Deze zijn en komen voort uit verdraaide of verkeerde opvattingen over de betekenis van Mijn leer en het letterlijk nemen van de teksten die goedwillende mensen hebben opgeschreven. Ik ben nooit een strenge bestraffende vernietigende God, Ik ben Schepper. Al het tegenovergestelde ben Ik niet, ook niet geweest. Door de vrije keus die de mens heeft om schepper of vernietiger te zijn wordt hij ook geconfronteerd met de keus die hij maakt in zijn handelen en hetgeen zijn keus bewerkstelligt of wat de keus van andere mensen bewerkstelligt. En zo is bij de mens de misvatting ontstaan dat al het onprettige, alle leugen en bedrog en dergelijke, alle ziekten en dood ook deel van Mij uitmaakt. Maar dat is niet zo. Om allerlei wijze en vooral ook liefdevolle redenen en om de vrije keus van de mens te waarborgen, laat Ik dat alles toe, maar het is niet Mijn keus, Mijn wil, alles wat geen liefde is, is niet Mijn maar is schijn. En uit die schijn komt niemand als alleen door liefde, Mijn liefde en grote genade.

Als Ik zoiets zeg, kan de mens het opvatten als strengheid, eisend, maar het tegendeel is waar. Want wie zijn keuze voor het tegenover-gestelde maakt, is daar van Mij uit geheel vrij in, Ik zal daar nooit een straf of wat ook opzetten. Wat Ik alleen wil zeggen, dat is, dat hetgeen tegenovergesteld is aan Mij, ook het tegenovergestelde bewerkstelligt en dat kan nooit anders zijn, omdat Ik eeuwig blijf en ben wie Ik ben en omdat iets niet het één en tegelijkertijd het tegenovergestelde kan zijn. Zo wil Ik de mens in grote liefde alleen maar duidelijk maken, wat het ware leven uit liefde is en wat het tegenovergestelde. Opdat de mens zich volkomen bewust wordt van de vrije keus die hij heeft en wat zijn vrije keus bewerkstelligt. Daarmee ben Ik dus niet streng en bestraffend maar liefdevol en helpend.

Genade en vrede is met de degene, die dit begrijpt en leeft, niet omdat Ik hem bevoorrecht, maar omdat hij daarmee de keus voor het ware leven gemaakt heeft. Kom met Mij innerlijk in gesprek, oprecht en zonder eigenbelang, bereid om zonder eigen mening naar Mij te luisteren en Ik laat je het onderscheid zien tussen Mijn ware waardevolle leven uit liefde en het tegenovergestelde niets, zodat je vrij kunt kiezen en de waarheid kunt beseffen. Genade en vrede zijn met jullie allen voor nu en eeuwig. Amen.

Hemels Brood 491

Geloof Mij, de enige manier om je vijanden te overwinnen is liefde, ware belangeloze liefde. Voor veel mensen een hele moeilijke, maar toch is het de enige werkelijk goed resultaat gevende weg. Je kunt hier toch wel voorstellen, dat iemand die je ware vriend is, je beter behandelt dan iemand die je vijandig gezind is. Daarom, zorg ervoor dat iemand die je vriend niet is, je vriend wordt. En dat kun je met ware liefde bereiken. Daarbij is het makkelijker, als je bedenkt dat degene die je vijandig gezind is, een achtergrond kan hebben, wat zijn gedrag kan verklaren. Als je die achtergronden weet, kun je het vijandige gedrag ook beter begrijpen en misschien de helpende hand reiken, waardoor de vijandigheid verdwijnt en een vriendschap kan ontstaan. Bij de ene mens is het gemakkelijker om zijn achtergronden te ontdekken, dan bij de ander. Laat je waar het moeilijker gaat niet ontmoedigen, laat je nooit ontmoedigen, als je tot de juiste resultaten wilt komen, blijft liefde werkelijk toch de enige weg.

Er zijn mensen waar je met nog zoveel liefde mee kunt omgaan, het lijkt allemaal niets te helpen, zij zijn zo te zien niet te bereiken, niet te vermurwen in hun eigenliefde en onaangename onaardige handelen. Dan is het wel heel moeilijk om te blijven geloven in liefde, om er op te blijven vertrouwen dat toch alleen liefde de enige ware weg blijft. Er komt immers geen enkel resultaat, ook na lange tijd niet? En de verleiding is dan groot om eens even goed boos te worden of de ander eens zijn streken thuis te bezorgen! Toch, blijf ook dan in liefde, ware liefde, want liefde is dan je bescherming tegen het kwaad wat de ander je zou kunnen aandoen als je niet in liefde blijft. In de totale oneindigheid blijft die liefde altijd voor die ander bestaan en ergens in die oneindigheid zal het hem helpen van zijn afdwaling van liefde terug te komen in liefde, zoals ook voor hem bedoeld is. En mocht je eens te zwak blijken om in liefde te blijven en de verleiding niet kunnen weerstaan hem eens goed de waarheid te zeggen, niet uit liefde, maar omdat je er genoeg van hebt, dan zij dat zo, je bent mens en ook jij mag leren!

Hemels Brood 492

Ik kan oneindig doorgaan, waar een mens allang denkt dat de grens bereikt is. En juist die momenten, waar je denkt dat het niet meer in orde komt, waar geen uitweg meer lijkt te zijn, is het belangrijk dat je je begrensde denken loslaat. Want die begrenzing, dat idee dat de grens van mogelijkheden bereikt is, ligt bij jou. En eigenlijk leg je daarmee je eigen begrenzing vast terwijl je een vrij wezen bent. Maar in werkelijkheid is er, bij Mij in elk geval, geen begrenzing, alleen oneindig veel mogelijkheden. Daarom is het probleem in zo’n uitzichtloos lijkende situatie niet een gebrek aan de nodige mogelijkheden als wel het ongeloof in een passende oplossing. Toch is het helemaal niet gemakkelijk om na langere tijd van allerlei moeilijkheden nog op een oplossing te vertrouwen. Of die oplossing er komt, kan Ik je niet zo hier beloven, want veel hangt samen met de weg die je ziel hier op aarde te gaan heeft en hetgeen voor jouw ziel en haar groei hier op aarde van belang is. Daarom kan Ik hierover nu ook niet zeggen, als je er maar op vertrouwt dat het goed komt, dan komt het goed. Want jouw idee van goed komen kan wel heel anders zijn dan Mijn idee en daarom kan dat ook heel anders zijn dan het in werkelijkheid gaat. Wel kan Ik je zeggen dat nooit iets hopeloos hoeft te zijn, want Ik ben oneindig en er zijn ook oneindig veel mogelijkheden om tot een verbetering van een situatie te komen.

In jouw leven heb jij je eigen levensrol te vervullen, d.w.z. dat jij, jouw handelen, het basis mechaniek als het ware, voor een groot deel je richting bepaalt. Dat kan Ik niet van je overnemen of Ik zou je bewuste zijn van je overnemen en dat is nou net je besef van leven. Je hebt dezelfde oneindige mogelijkheden als Ik, zodra je je zijn vrijwillig overeen brengt met Mijn Zijn. Dat is niet iets wat je ten aanzien van alle levensfacetten nu in één keer kunt. Dat is precies je lering, je weg hier op aarde, tot eenheid van zijn met Mij te komen in alles en geheel vrijwillig. Elke gebeurtenis helpt je op je weg, ook al heb je aan dat wat gebeurde niets kunnen doen, het overkomt je, juist dan levert het je veel vooruitgang van je ziel op, wat je vaak pas heel veel later werkelijk gaat beseffen. Mijn liefde voor jouw is er altijd!

Hemels Brood 493

Het volk koos voor Barabas, een grote misdadiger, die heel wat op zijn kerfstok had, boven Mij, terwijl Ik niet anders dan de liefde predikte, onrecht wegnam, zieken genas, waar Ik kon met liefde mensen hielp. Kun je dat begrijpen? En nog kiezen veel mensen voor “Barabas”, nog zien zij niet wat zij eigenlijk kiezen en versmaden. Nog zijn zij blind en verdragen het licht niet. Verbaas je er niet over en laat je er niet door misleiden, ga niet aan jezelf twijfelen, aan je besef van Mij, aan je geloof in Mij, aan Mij. Ook al zijn er zoveel mensen die Mij niet zien, die niet in Mij geloven of een heel ander beeld van Mij hebben dan ware belangeloze liefde, wat je in je hart voelt dat van Mij komt, dat Ik ben, dat liefde is, dat is het ook en dat mag je ook vast houden. Wacht dan rustig tot meer mensen tot besef komen. Weet dat dit er, zeker in deze tijd, niet veel zullen zijn. Een leerproces duurt vaak langer dan een aards mensenleven. Als Ik Zelf op aarde, bij de mensen levend, slechts weinigen heb kunnen wekken, niet omdat Ik niet meer mensen met Mijn almacht had kunnen wekken, maar omdat Ik allen de vrijheid wil laten, dan hoef je je toch niet te verbazen als er nu, terwijl Ik niet meer op aarde onder de mensen ben, maar alleen nog in het ware innerlijk van ieder mens ben, nog veel minder mensen nog uiterst moeizaam tot leven, tot waarlijk leven, te wekken zijn, terwijl ook nog nauwelijks beseft wordt dat Ik innerlijk onder jullie ben.

Ga je weg, verbaas je niet, erger je niet, zie, Ik ben met je, altijd, je hoeft het werkelijk niet alleen te doen. Ik ben met jou, Ik ben met allen. Alleen jij kunt het al wat meer beseffen dan veel andere mensen. Neem dat aan als een grote genade die er voor alle mensen is maar die nog niet alle mensen hebben aangenomen. Wees, zoveel je kunt, Mijn liefde of het nu herkend wordt of niet, want Ik word door de meeste mensen nog steeds niet herkend, dus als je meer en meer Mij leeft, wordt je eerst ook meer en meer door die mensen niet herkend.

Hemels Brood 494

Grote vooruitgang voor je ziel boek je alleen als je uit ware liefde handelt. Grote vooruitgang boek je niet als je naar liefde handelt om vooruitgang te boeken. Die liefde is daarmee al niet meer zonder eigenbelang en ware liefde is zuiver en zonder enig eigenbelang. Je bent trouwens helemaal niet op deze aarde met het doel grote (of minder grote) vooruitgang te boeken voor je ziel, het doel op aarde is om tot een vrij en zelfstandig leven in ware liefde te komen. En als je daar vooruitgang in wilt boeken, dan is het nodig dat je alle eigenliefde, alle eigenbelang helemaal loslaat. En dat proces, dat helemaal loslaten van welk eigenbelang dan ook, is het levensproces wat je hier meemaakt. Daar kun je positief vrijwillig aan meewerken, door je niet te verzetten tegen liefde, ware liefde, maar je kunt je ook verzetten tegen ware liefde door voor jezelf te kiezen.

Nu zeg je misschien, wie zal zich tegen de ware zoete liefde toch verzetten? Nou, zo goed als iedereen! Kijk om je heen en zie hoeveel mensen keuzes maken uit pure eigenliefde, eigen zorg, angst om tekort te komen, zucht naar roem en macht en ga zo maar door, dat is alles verzet tegen ware zoete liefde. Maar, kijk ook eens bij jezelf, wat is jouw motivatie van handelen, is dat ook niet regelmatig een zekere eigengerichtheid, hoe jij het wilt hebben, hoe jij denkt dat het het beste moet gaan.

De liefde is zoet, maar toch staat er nog veel vóór wat de weg naar ware liefde verspert en wat overwonnen moet worden. Daardoor weten veel mensen nog niet hoe zoet de ware liefde is. Bovendien wordt de liefde pas als zoet gezien als je die krijgt, terwijl zij haar zoetheid pas heeft, als je haar geeft. En juist die omslag maken mensen niet of heel moeilijk. Door hun eigen gerichtheid verwachten zij de zoete liefde eerst van de ander te krijgen, alvorens die zelf  te hoeven geven. Maar ja, het omgekeerde is het geval! Niet nemen, maar geven en van Mij alle liefde altijd krijgen. En dat bemerk je zodra je uit eigen vrije keus zelf gaat geven!

Hemels Brood 495

De slang in het Paradijs is de verleiding in de mens zelf. De verleiding om te doen wat de mens voor zichzelf wil. De slang is de stem die dat wat goed is, wegredeneert alsof het eigenbelang ook goed is, beter nog. En hoe groter de verleiding, hoe groter het eigen willen, de eigen behoefte, hoe vernuftiger wordt die redenatie. Vaak laat die slangenstem ook de eigen wil voor eigen welzijn lijken alsof het het makkelijkst is om te doen en voor allen geschikt is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is en daar kom je dan pas veel later achter. Maar omdat het dan moeilijk is om toe te geven dat het een eigen keus was om naar die stem van de slang te luisteren, wordt de schuld aan de slang gegeven en het liefst wordt het eigen aandeel verstopt, verzwegen, alsof het er niet is. En juist dat levert dan een blindheid op voor de juiste verhoudingen in het leven, waardoor het nog weer moeilijker is om op het rechte eerlijke juiste levensspoor terug te komen.

Wie dan, na te hebben geluisterd naar de stem van de slang, dat is de eigenliefde, bemerkt dat het alles niet waarlijk zo verloopt als de stem van de slang heeft beloofd, dat is zoals jezelf hebt gewild en gedacht voor jezelf, ga dan eens te rade bij jezelf en het beste wat je dan kunt doen is te bekennen dat je naar de stem van de slang geluisterd hebt, naar je eigenliefde geluisterd hebt. Doe dit eerst naar jezelf, in jezelf, voor je eigen besef van waarheid, laat het dan Mij zien en laat Mij je berouw erover zien, je inzicht. Als je Mij dan vraagt weer op het rechte spoor van liefde te mogen komen, dan ben je alweer op het rechte spoor en de werking van je eerdere eigen gerichte keus is geheel teniet gedaan. Maar, verstop je je en geef je de schuld aan de slang, terwijl die niet meer is dan je eigenliefde die je niet hebt kunnen weerstaan, dan blijf je in die werking van je eigen keus hangen, wat je steeds weer zult merken. Het Paradijs is niet voor eigenliefde.

De eigenliefde is uit het Paradijs verdreven. Maar als straks de eigenliefde buiten het Paradijs overwonnen is, dan is alles weer Paradijs en zijn allen met Mij in het Paradijs! En ook jij zult dan met Mij in het Paradijs zijn!

Hemels Brood  496

Bij Mij is alles veilig. Wat de mensen ook zeggen of denken, Ik zie hoe je werkelijk bent, wat je ware beweegredenen zijn en zijn die goed, dan zijn die goed voor Mij. Ik zie in alle waarheid, in alle zuiverheid, welk mens kan dat? Wie dat kan is Mij gelijk en wie Mij gelijk is die ziet je ware zijn en blijft in alles in liefde, die maakt geen verwijt, die geeft niet af op wat je misschien nog niet in liefde kunt, maar staat voor je klaar zoals Ik voor je klaar sta en door zo iemand sta Ik dan ook voor je. Maar wie bestraffend op je toe komt, je aangrijpt en verwerpt over de door hem vermeende liefdeloosheid terwijl jezelf weet dat het goed is wat je doet, die heeft in waarheid geen recht van spreken maar zelf het recht van spreken genomen. En ook al zou je in sommige opzichten vervallen zijn in eigenliefde, dan nog is het niet zo dat een mens in Mijn plaats je afwijst en bestraft daar Ik nooit iemand afwijs of bestraf maar opnieuw op weg help en steun om terug te komen op de weg van volkomen liefde. Zo kan, waar je maar in eigenliefde vervallen bent, dit je wel voorgehouden worden, maar dan niet in een sfeer van afwijzing en bestraffing maar dan altijd alleen in een sfeer van de liefde en geborgenheid, in een sfeer waarin je je veilig weet en daardoor ook gemakkelijker kunt inzien wat niet goed was, wat eigenliefde was.

Wie ook ten onrechte bij je komt en je beschuldigt van wat ook, waar of niet waar, laat hem gaan, reageer niet in dezelfde strekking terug, maar blijf vertrouwen op wat goed was en is in jezelf en help waar je kunt die ander toch in liefde, want jullie zijn allen op weg en allen verdwalen zo nu en dan nog. Dat geeft niet, want Mijn hand leidt jullie allen in ware liefde!