Hemels Brood 4651 t/m 4681

Hemels Brood 4651

Er is een eeuwige onverbrekelijke samenhang tussen jou en Mij. Tussen alle mensen en Mij. Die samenhang is: leven. Het eeuwig onverbrekelijke leven, wat Ik Ben en jij uit Mij bent, kan nooit verbroken worden, in eeuwigheid niet. Zo is dat met alle mensen, ook al geloven zij niet in Mijn bestaan, hun bestaan is en blijft eeuwig Mijn leven, wat Ik hen geef, uit ware liefde geef.

In jouw hart besef je Mijn aanwezigheid in alles en iedereen, besef je Mijn liefde voor jou en alle mensen. En je beseft, dat het ertoe doet hoe je met je leven omgaat. Dat besef is door Mij in je hart gelegd. Ik heb het jou laten ontdekken. Het is Mijn wil dat jij Mij in je hart ging ontdekken, dat jij je van Mijn bestaan bewust werd en dat jij je ervan bewust werd, dat het ertoe doet hoe je met jouw leven omgaat. Daarmee ben jij niet meer dan al die mensen, die dat besef niet hebben. Want zij hebben het niet, omdat Ik het hen nog niet gegeven heb. Dat heeft zijn redenen, die veel verder gaan dan voor jou nu te begrijpen is.

Ik geef en ontneem, en toch is het voor iedereen van belang wat hij doet of laat. Daar zit namelijk de samenhang: leven. Leven is niet alleen Mijn leven en jouw leven, maar is Mijn leven, jouw leven en het leven van iedereen, samen Eén leven. Daarmee wil Ik zeggen, jij hebt niet alleen jouw leven wat je weet dat in Mijn hand ligt, maar je hebt ook het leven wat iedereen heeft en wat Ik Ben. Kun jij jouw leven in die samenhang zo vormgeven, dat het ten goede komt aan alle mensen die geleefd hebben, nu leven en nog in leven komen? Met de beste, meest eerlijke, oprechte en alleen goed bedoelde wil niet!

Zie je, dat kan Ik wel en dat doe Ik dan ook, uit oneindige liefde voor jullie allemaal. Voor jou lijkt het een tegenstrijdigheid, het doet ertoe hoe je met je leven omgaat, maar Ik doe het, daar kom jij niet aan te pas. Als jij nu doet wat je in je hart voelt dat goed is om te doen, dan doe Ik wat Ik doe en geef Ik jou al wat je nodig hebt. Het doet ertoe, hoe je met je leven omgaat, want Ik ben jouw leven en Ik doe ertoe! Mijn liefde doet ertoe. Jouw liefde doet ertoe! En dat is precies en alleen wat er toe doet: ware eeuwige liefde voor Mij, je medemensen en tot slot voor jezelf. Dat doet ertoe!

Hemels Brood 4652

Hoe oprechter en eerlijker iemand in waarheid is, des te meer kan hij de waarheid van Mijn Woord aanvoelen, begrijpen en aannemen. Hoe minder waarheid voor iemand telt, des te minder zal hij Mijn Woord geloven en begrijpen en laat staan aannemen. Diep in zijn hart zal hij de waarheid ervan wel kennen, maar door al zijn onwaarheid is er een dichte mist ontstaan rondom dat kennen, waardoor het niet meer in zijn besef komt en hij zich er ook niet aan stoort. Hoe meer waarheid, des te meer gelijkheid aan Mijn Woord. Want de betekenis van Mijn Woord wordt gedragen door volkomen waarheid en de betekenis van waarheid kan niet anders dan overeenkomen met werkelijkheid. Zo is alles alleen werkelijk als het volkomen waar is. En waar is alleen het werkelijke leven. Het werkelijke leven Ben Ik, ware onvoorwaardelijke wijze eeuwige liefde. Maar stel nu dat 2 mensen oprecht en volkomen eerlijk naar waarheid dezelfde gebeurtenis beschrijven. Hoe kan dan waarheid voor de één anders zijn, dan voor de ander?

Een mens ziet nooit alles. Een mens ziet een deel van wat er te zien is en ervaart een deel van wat er niet te zien is. Bijvoorbeeld, iemand doet iets wat gezien wordt en heeft daar een reden voor, die niet gezien wordt. Maar niemand ziet precies elke seconde van wat er gebeurt en gedacht wordt terwijl het gebeurt. Terug naar de 2 mensen die beide waarheid spreken en toch een verschillend verhaal vertellen. Beiden zien een deel, maar niet precies hetzelfde deel. Wat ieder voor zich ziet, overlapt wel voor een gedeelte, maar niet helemaal. Want de aandacht van een mens kan maar op een deel van het geheel gevestigd worden. Zo kan de één in alle eerlijkheid zeggen, het was een rode auto, terwijl de ander zegt, het was een blauwe auto. Kijk, op het moment van de gebeurtenis was het bv. inderdaad een rode auto, maar in de buurt was ook een blauwe auto, die wel door de één terzijde opgemerkt is, terwijl de rode, waar het omging, aan zijn aandacht ontsnapte. Daardoor werd een eerlijk verslag verschillend en niet gelijk.

Wie oprecht naar Mij luistert in zijn hart, eerlijk en in volkomen waarheid Mijn Woord naar waarheid wil horen en verstaan, die zal het naar volkomen waarheid horen en verstaan, in zoverre hij in zijn doen en laten naar waarheid en eerlijkheid handelt. De waarheid in je hart kan Mijn waarheid zien en voelen en daarmee ook begrijpen en zeker van zijn dat het zo werkelijk is. Want het mensenoog en het mensenoor ziet en hoort niet alles, ziet en hoort altijd maar een deel, hoe dan ook. Maar het eerlijke oprechte hart, in volkomen waarheid, ziet en hoort met Mijn ogen en Mijn oren en kan daarmee alles zien en horen wat Ik hem te zien en te horen geef, naar volkomen werkelijke waarheid. En dan is er geen verschil meer tussen wat de een ziet en hoort en wat de ander ziet en hoort, want waarheid is altijd dezelfde waarheid, zoals Ik altijd en eeuwig Dezelfde Ben, eeuwig ware onbaatzuchtig wijze gelukzaligmakende liefde, werkelijk Leven.

Hemels Brood 4653

Wie een beetje ervaring heeft opgedaan met communicatie, die weet hoeveel er bij misgaat, hoeveel misverstanden er bij ontstaan, hoe vaak er iets anders gehoord wordt, dan er bedoeld is. Heel veel van wat er in communicatie misgaat, heeft te maken met de interpretatie van wat er gezegd wordt, met de voorstelling die iemand maakt van wat er gezegd wordt. Hierdoor ontstaat vaak onenigheid, onderlinge verwijten, en gaat samenwerking nog al eens over in tegenwerking.

Ja, ook Ik, ook Mijn Woord wordt veelvuldig verkeerd begrepen en verkeerd uitgelegd, wat al heel veel misverstanden teweeg heeft gebracht met allerlei onaangename situaties. Communicatie is iets zeggen en iets beluisteren. Dit één zegt, de ander luistert. Wat gebeurt er, als hetgeen gezegd wordt, niet juist beluisterd wordt? Dan kan het zijn dat degene die luistert, iets heel anders gaat doen, dan degene die iets zei bedoelde, en vervolgens gaat het mis. Zodra dat bemerkt wordt, zal de één vasthouden aan: “ik heb het je juist gezegd” en de ander zal vasthouden aan: “zo heb je het niet gezegd”. Wie heeft dan gelijk en wie niet?

Als iemand eerlijk is, dan zal wat hij zegt een bedoeling hebben, die waar is. Maar het hangt van de luisteraar af, of het bedoelde gehoord en begrepen wordt. Als de luisteraar zegt dat hij het begrijpt, dan hangt het van de luisteraar af, of hij het werkelijk begrijpt en juist naar handelt. Een goede communicatie is dan ook vooral afhankelijk van de luisteraar, niet van de spreker. Want als de spreker eerlijk is, en daar gaan we hierbij van uit, dan staat zijn bedoeling vast en dan kiest hij woorden die zijn bedoeling naar zijn idee duidelijk maken. Of dat zo is, ligt aan de luisteraar en het ligt dan ook aan de luisteraar, of de communicatie goed gaat. Denkt de luisteraar dat hij het begrepen heeft, maar blijkt dat later niet zo te zijn, dan treft daarbij in elk geval de spreker geen schuld. Toch, vaak vindt de luisteraar dat van wel, volgens de luisteraar had het anders, duidelijker gezegd moeten worden. Alleen, dat kon de spreker niet weten, de luisteraar gaf immers aan het begrepen te hebben.

Dat de luisteraar het niet begrepen heeft, ligt aan de interpretatie van de luisteraar, ook al is het een logische interpretatie, doordat woorden bijvoorbeeld meerdere betekenissen hebben, of anders begrepen kunnen worden in bepaalde omstandigheden. Veel geruzie zou eigenlijk  helemaal niet nodig zijn, als de luisteraar zou begrijpen, dat de spreker niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat hij gezegd heeft, omdat de bedoeling vaststond, hoe hij het ook onder woorden gebracht heeft, er was maar één bedoeling. Dat er meerdere mogelijkheden beluisterd zijn, ligt daarom altijd aan de luisteraar. Maar ook de luisteraar is daarbij niets aan te rekenen, omdat ook zijn bedoeling goed was, alleen niet juist. Daarom zou Ik de luisteraar willen aanraden, steeds goed te luisteren en in eigen woorden de spreker te herhalen en te vragen, is dit wat je bedoelt? Mocht het dan toch nog misgaan, dan is niemand iets te verwijten en zou het het beste eenvoudig samen opgelost kunnen worden.

Hoe is de communicatie tussen Mij en jullie? Ik ben vaak de Spreker en Ik word vaak misverstaan. Ik zie en weet dat onmiddellijk en Ik kies dan vaak andere woorden om beter verstaan te worden. Ook spreek Ik vaak door gebeurtenissen, die ook misverstaan worden en steeds zie en weet Ik dat en pas Ik Mijn woorden en gebeurtenissen aan, om juist begrepen te worden. Lieve mensen, jullie zijn de luisteraars. Aan jullie ligt het hoe goed je luistert, hoe goed je wat je denkt te begrijpen, met Mij terugkoppelt. Ik kan het allemaal nog zo duidelijk zeggen, laten gebeuren, zelfs voor je neus zetten, maar het werkelijke luisteren, het juiste kijken, dat is aan jullie, dat is aan jou. Goed luisteren naar elkaar is belangrijk, goed luisteren naar Mij is het allerbelangrijkst!

Hemels Brood 4654

Als er onder de mensen iemand is die bijzondere werken verricht en daarmee de aandacht van heel veel mensen krijgt en bovendien met zijn daden de harten van al die mensen raakt, dan gaan al die mensen die persoon eren, dan gaan mensen die persoon roemen, dan wordt die mens tot een uitzonderlijk belangrijk persoon verheven. Overal hoor je zijn naam, zie je zijn beeltenis, worden zijn goede daden verteld. En het is goed dat goede werken door zoveel mensen gezien worden en dat massaal beseft wordt, hoe belangrijk goede werken zijn voor een gelukkige samenleving. Het is goed, heel goed dat zoveel mensen dat in zich gaan beseffen en bij zichzelf ook proberen goede werken te doen. Het is goed, dat het goede zo massaal herkend en gezamenlijk beleefd wordt.

Het is jammer, dat er maar zo’n kleine groep mensen verspreid over de aarde zien dat, hoewel die mens in zijn werken veel goeds voor zijn naasten bereikt heeft, dit niet het werk van die goede mens is, maar van Mij, van Mijn liefde. Het is niet voor Mij, dat dat jammer is, maar voor de mensen. Want het is een gelegenheid om, door die mens zijn goede daden en zijn goede levensovertuigingen, Mij en Mijn liefde in het hart te leren kennen en zelf vorderingen te maken in liefde. Want het eren en roemen van een mens om zijn werken op aarde, brengt geen eer en roem aan Degene die in werkelijkheid daarvoor geëerd zou moeten worden. En alweer, niet voor Mij, maar voor alle mensen. Want Ik hoef voor Mijn liefde, voor alles wat uit Mij is, voor wie Ik Ben, voor wat Ik geef, geen eer, geen roem voor Mijzelf.

Toch, voor de mens is het nodig, voor zijn werkelijke leven is het nodig dat hij Mij eert, Mij roemt. Omdat alleen dan zijn werkelijke leven in hem tot zijn besef is gekomen en hij tot ware nederigheid is gekomen, als hij niet zichzelf of een medemens eer en roem geeft, maar Degene Die hem geschapen heeft, Degene waardoor hij leeft en hem het bewustzijn van bestaan geeft, Degene die hem alles geeft, alles, behalve die nederigheid. Die nederigheid die voor ieder mens nodig is om alles te zijn, wat hij als Goddelijk evenbeeld van Mij kan zijn en is.

Die nederigheid openbaart zich zodra hij in zich Mij herkent als Degene waaraan hij alles te danken heeft wat hij werkelijk Goddelijk is en op dat moment zal hij Mij oprecht en vanuit zijn hart eren en roemen en dat zal hem verheffen, niet Mij maar hem, die mens. Dat is het belang van Mij eren en Mij roemen.

Hemels Brood 4655

De kracht van de verleiding is vaak groter dan de wilskracht van de mens. Hij vecht ertegen maar gaat regelmatig ten onder, door de kracht van de verleiding en zijn innerlijk aanwezige verlangens, die steeds opnieuw zich aandienen en waarop de verleiding steeds heel sterk inspeelt. En juist de verborgenheid van de verleiding maakt dat veel mensen zo gemakkelijk verleid worden, zonder precies te weten hoe zo’n verleiding in zijn werk gaat. Want de verleiding heeft een heel groot vernuft, is enorm slim in haar wegen en methoden.

Een goed voorbeeld zijn de reclames. Want iedereen denkt dat de reclame de verleiding is. Maar de verleiding begint al ver daarvoor: iemand wil graag zijn bezit vergroten, zijn inkomen, zijn winst vergroten. Daar komt de verleiding direct op af en geeft hem ideeën om tot winst, tot meer bezit te komen. De verleiding let niet op eerlijk, op mededogen, op goed zijn voor elkaar. Hij legt de verlangens van andere mensen bloot en toont manieren om daar gebruik van te maken op een manier, die misbruik is, maar geen misbruik lijkt. Zo ontstaat er een reclame die iets toont, wat iets lijkt te zijn, maar niet is en wel zodanig toont, dat het net geen leugen is, maar toch niet bemerkt wordt dat het niet is wat het lijkt te zeggen dat het is. Maar juist wat het lijkt te zijn doet een beroep op het verlangen van potentiële kopers, die het massaal aanschaffen, zonder eigenlijk te beseffen dat het veel meer beloofde te zijn, dan het is en zonder te beseffen, dat ze hadden kunnen weten dat het niet is wat ze verlangden. Want verleiding zegt wat het is, zonder te zeggen wat het is en dat is vaak sterker dan de wilskracht van de mens, die door verlangens verzwakt is geraakt.

Het is Mijn liefde om jullie wilskracht te versterken. Maar altijd zo, dat het jullie vrijheid van keus niet belemmert en dat je keus door eigen besef sterker wordt, door inzicht in de praktijken van de verleiding in verhouding tot je eigen, vaak niet volkomen besefte verlangens. Mijn liefde helpt inzicht te vergroten, waardoor de verleiding in zijn verborgenheid doorzien wordt en de vrije keus los komt van de verleiding. En hoe meer die vrije keus los komt van de verleiding, des te groter wordt de wilskracht om de verleidingskracht te kunnen verslaan. Tot de wilskracht door inzicht en ware liefde zo groot is geworden, dat er geen sprake meer is van enige kans op verleiding en dan zal er ook geen verleiding meer zijn. Zo zullen alle zwakten door Mijn liefde tot inzicht gebracht worden, tot alle verleiding overwonnen is en er geen verleiding meer is.

Maar dat is niet van de ene op de andere dag. Dus, heb veel geduld met jezelf en met je medemensen. Kom steeds in je hart bij Mij, zodat Ik je de verborgen krachten en methoden van de verleiding kan tonen, je inzichten kan geven en je kan helpen alle verlangens in jezelf te vinden en op te ruimen, zodat verleiding geen vat meer op je heeft en je wilskracht groter en sterker wordt dan de verleidende krachten. Zodat je los komt van elke verleiding en er geen verleiding meer is, alleen nog waarheid, liefde en haar wijsheid: werkelijk leven.

Hemels Brood 4656

Bestaan is licht, in alle opzichten licht. Licht in gewicht, licht om te zien, licht in de betekenis van gemakkelijk. Maar juist dat laatste lijkt op aarde een utopie. Want bestaan op aarde wordt door de meeste mensen helemaal niet licht, niet gemakkelijk ervaren. In tegendeel en vaak is het bestaan voor hen ook niet zo gemakkelijk te overzien, dus licht om te zien is het voor hen ook nog niet zo. Daarbij is het bestaan in een lichaam ook niet zo licht, eerder zwaar te noemen, voor de meeste mensen is hun bestaan op aarde in generlei opzicht licht.

Toch is bestaan, leven, licht, in alle opzichten. Dat het door veel mensen zo niet ervaren wordt, heeft met henzelf te maken. Om te beginnen staan zij in hun doen en laten niet open voor het licht wat waar leven hen kan geven. Over het algemeen bedenken zij hun handel en wandel zelf, zonder van hun innerlijk levenslicht gebruik te maken. Vervolgens gebruiken zij hun materiële ogen, in plaats van hun geestelijk oog, zodat zij het ware levenslicht niet zien. Doordat zij hun eigen handel en wandel bedenken, vallen veel situaties zwaarder uit dan nodig en in hun materiële lichaam gebonden, lijkt het allemaal zwaar te wegen. Op die manier weegt het ook zwaar, want materie is een heel gewicht en maakt het bestaan op aarde niet gemakkelijk. En zo is dat dan ook.

Alleen, op die manier is het geen werkelijk bestaan. Want bestaan is leven, is niet het materiële lichaam, is niet te zien met het materiële oog en is niet te dragen door het allemaal zelf te bedenken. Dat maakt bestaan zonder licht zwaar en niet gemakkelijk, terwijl het werkelijk licht is in alle opzichten. En er komt een tijd dat iedereen dat gaat meemaken, het ware bestaan, het werkelijke leven en het volkomen licht, zelf zal ervaren. Licht als de stralen van de zon, zonder enige schaduw, licht zonder enig gewicht, licht zonder iets dat drukt en ongemakkelijk is. Want zo is het nu al en zo kan het nu al voor iedereen zijn. Doe je geestelijk oog maar open, bedenk maar eens niet zelf je handel en wandel, voel het leven in je hart, zonder materie is het licht, helemaal zonder gewicht. Dat is werkelijk, nu al werkelijk. Dat Ben Ik, jouw leven, waarheid, liefde: licht in alle opzichten.

Kom naar Mij voor alles, naar Mijn Licht in alle opzichten, lichtzicht, lichtgewicht, lichtgemakkelijk, werkelijk Leven. Nu, morgen, altijd.

Hemels Brood 4657

Er zijn veel mensen die denken dat geld gelukkig maakt. Maar met geld kun je geen liefde kopen en liefde is het enige, dat werkelijk gelukkig maakt. Vaak bidden mensen Mij om geld om uit hun problemen te komen en weer gelukkig te kunnen verder leven. Misschien zou je denken, dat Ik zulke gebeden verhoor, omdat Ik graag alle mensen gelukkig zie. En dat laatste, daar heb je gelijk in, Ik zie graag alle mensen gelukkig, maar niet door geld. Ik zie mensen heel graag gelukkig, maar dan wel alleen door liefde, werkelijke liefde voor Mij en voor elkaar.

Daarom is alles vanuit Mij er op gericht iedereen tot de ware eeuwige levensgelukzaligheid te brengen in de vrijheid en de bewustheid van het eigen persoonlijke bestaan. Daarvoor geef Ik geen geld en daarvoor neem Ik geen geld. Zelfs de gebeurtenissen ontstaan niet door Mij, maar door de mens zelf, door de keuzen die hij maakt of juist niet maakt. Ik richt Mij alleen op het innerlijk van de mens, het geestelijk besef over leven. Daar doe Ik Mijn werk, en altijd uit ware liefde. En daar kan het soms heftig toegaan.

Want wat Ik in de tempel in Jeruzalem deed, staat wel beschreven als een letterlijke gebeurtenis, maar deze daad is veel meer dan het uiterlijk toonde. Want het was de innerlijke tempel bij de mensen die het aanging, waar Ik  alles omvergooide, waar Ik  reinigend alles door elkaar sloeg, zodat die mensen innerlijk verstoord werden in hun egoïstische denkpatronen en zelfzucht. Het ging Mij niet om het materiële, het ging Mij juist om hun innerlijk besef, omdat zij zo gewend waren aan hun eigen gewin en hun valsheid en egoïsme, dat zij er het slechte totaal niet meer van bewust waren. Dat heb Ik omvergeworpen, hun innerlijke zelfgenoegzaamheid, hun blindheid voor hun daden, hun denken en hun enorme gebrek aan liefde.

Daarom gaat het Mij altijd, om de mens tot werkelijk leven te brengen, tot ware liefde voor Mij en voor elkaar, tot ware levensvreugde te brengen en werkelijke gelukzaligheid. Daarvoor zet Ik alles in, uit grote liefde voor alle mensen. En verhoring van alle gebeden hebben altijd daar mee te maken: het tot werkelijke gelukzaligheid brengen van alle mensen!

Hemels Brood 4658

Sommige mensen zijn meer vlees en bloed, sommige mensen zijn meer ziel en geest. Vlees en bloed wil zeggen: de wereld en haar aangelegenheden, ziel en geest: bestaan in het besef van werkelijk leven. Beide levensstijlen verschillen nogal, wat tot behoorlijk grote tegenstellingen kan oplopen. Het verschil wordt vaak zichtbaar bij het oplossen van problemen. Want de meer wereldse mens neemt het niet zo nauw met waarheid, terwijl de meer geestelijke mens juist aan waarheid hecht. Deze tegenstelling leidt nogal eens tot onenigheid. Wat natuurlijk een werkelijk goede oplossing bij een gezamenlijk probleem ernstig in de weg staat.

Ben jij meer ziel en geest, dan vlees en bloed, dan valt het je vast zo nu en dan moeilijk om goed om te gaan met iemand die meer vlees en bloed is. Je wilt geen ruzie, maar de eisen die de ander stelt zijn heel oneerlijk en de methoden die gebruikt worden, zijn vals en egoïstisch. Je wilt het niet bestrijden, maar diegene voert strijd tegen jou. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan in alle eerlijkheid en ware liefde? Je weet wel dat Ik je help, maar evengoed zijn er van die momenten waarop je toch zelf keuzen te maken krijgt. Want Ik help je wel, maar Ik neem het niet helemaal van je over. Je zult echt ook zelf tot keuzen van aanpak moeten komen, anders word je niet meer dan een marionet aan Mijn touwtjes en dat is niet de bedoeling. Er zullen altijd situaties zijn waarbij je denkt, Vader, waar bent U met Uw steun, want ik weet het even niet meer hoe in waarheid en liefde te blijven. Dan zeg Ik je: ja, dat weet je wel, want in je hart liggen alle antwoorden en daaruit kun je weten hoe te handelen en hoe te spreken in Mijn Naam, ook als je Mijn hulp even niet direct ervaart.

Op allerlei momenten trek Ik Mij terug en laat Ik jou je keuzen maken. En als je goed hebt opgelet bij alle contacten met Mij, dan weet je heel goed hoe het beste te handelen en wat het beste te zeggen of niet te doen en niet te zeggen. Want vanuit alle eerdere contacten met Mij heb je een schat aan besef van waar leven verzameld. Gebruik die! Pot die schat niet op, maar gebruik die, voor het welzijn van je naaste, voor het ware levensbesef van je naaste, uit ware liefde voor Mij en je naaste, dan weet je heel goed wat en hoe het beste is, ook al heb Ik Mij even teruggetrokken. En zodra je dat beseft en je keuzen maakt, ben Ik er weer, voel je Mij weer en weet je of het de goede keus was of misschien een minder goede keus. Maar dat geeft dan niet, want je hebt het goed willen doen en dan maak Ik het goed, hoe dan ook. En jij leert ervan, tot je ook zonder Mij heel goed weet wat het beste is en altijd alleen nog de beste keuzen maakt, die naar waarheid, liefde en wijsheid!

Hemels Brood 4659

Ik sta graag dicht naast je, Ik ben liever niet hoog verheven. Ik ben een liefhebbende Vader voor alle mensen, Mijn liefde is niet van een grote afstand, maar juist heel dicht bij voor iedereen. Ik wil graag dat je Mijn liefde voelt in je hart, dat je beseft hoe belangrijk Mijn liefde voor jouw leven is. Niet omdat Ik wil dat je Mijn liefde belangrijk vindt, maar omdat het voor jou belangrijk is, voor het verloop van jouw leven, voor al je doen en laten. Omdat het voor jou belangrijk is om in te zien, dat naar ware liefde leven, je tot werkelijk leven brengt, leven dat ware gelukzaligheid is. En dat wil Ik je graag leren inzien.

Hoe zou Ik dat jou kunnen leren, als Ik hoog verheven was, als Ik te heilig zou zijn om contact mee te hebben, als Ik ver weg bleef en je op afstand zou houden. Dan zou het vooral lijken, dat Ik er niet ben en niemand zou contact met Mij zoeken. Ja, heilig ben Ik wel, maar heilig in de betekenis van volmaakt, God, Schepper, alles wat bestaat, werkelijk leven, volkomen waarheid, volkomen liefde, volkomen wijsheid. De Enige. Heilig, niet in de betekenis van ongenaakbaar, onbereikbaar, want in Jezus Christus ben Ik voor alle mensen bereikbaar, sta Ik naast jullie allemaal, ben Ik het leven, ware liefde in ieders hart en heb Ik graag contact, direct contact als vrienden, als broeders en zusters, met iedereen in ieders hart. Ik ben gewoon, eenvoudig, bescheiden en vol liefde en genade voor alle mensen. Ook al is in veel kerken beweerd dat Ik streng en bestraffend ben, neem van Mij nu aan, dat Ik liefde ben en mededogen heb met jullie allemaal. Maar het kwam veel kerkelijke leiders goed uit om via hun beweringen over Mij, macht in handen te krijgen over mensen en geld en rijkdom te verwerven. Daarvoor hebben zij een vertekend beeld over Mij gegeven.

Maar Ik zal dat neerhalen en laten zien Wie Ik werkelijk ben, genadevol, vergevend, liefhebbend. En ook zij zullen tot hun schaamte bekennen, dat eigen gewin geleid heeft tot leugens en bedrog, tot misbruik van macht en aanzien. Hun eigen leugens en bedrog is hen tot pijn en verdriet, waarmee zij zichzelf straffen, geen straf van Mij, maar het effect van hun eigen egoïstisch handelen. Van Mij komt alleen liefde, alleen genade, vergeving en nieuwe kansen. Want Ik ben een ware liefdevolle Vader voor alle mensen, groot en klein, hoe ze ook leven. Ik zorg in liefde voor jullie allen en Ik ben heel dicht bij jullie allen, Ik ben in ieders hart en heb graag direct contact met ieder persoonlijk in zijn hart.

Zo dichtbij ben Ik voor jou, en voor jou, en voor jou, voor iedereen. Schroom niet en spreek Mij aan in je hart en luister wat Ik je als antwoord in de gedachten van je hart geef. Dat is altijd zachtmoedig. Is het niet zachtmoedig, vriendelijk, helpend, waar, dan is het niet Mijn antwoord. Want alle contact met Mij in het hart zal altijd vriendelijk zijn. Bestraffen doet de mens zichzelf, Ik geef liefde, waarheid, wijsheid, Ik geef nieuwe kansen om het werkelijke leven, ware liefde aan te nemen in al je handelen. Want Ik heb jou lief, Ik heb jullie allen lief!

Hemels Brood 4660

Mensen oordelen. En er zijn veel mensen die zich zo’n oordeel aantrekken. Die waarde hechten aan het oordeel van hun medemensen. Omdat zo’n oordeel vaak gegeven wordt als onomstootbaar waar. Maar dat lang niet is, vaker de waarheid niet eens benadert. Vreemd genoeg worden de meeste oordelen wel als waar aangenomen en meestal ook nog zonder enige controle of ze wel waar zijn. Al die oordelen doen schade aan de mens waar over geoordeeld wordt. En veel mensen gaan gebukt onder wat anderen over hen zeggen.

Ga jij gebukt onder wat anderen over je zeggen? Heb jij er pijn en verdriet van, dat er mensen zijn die hun oordeel over jou uitspreken en je daarmee tekort doen? Bedenk je dan, dat geen enkel oordeel van een mens ook maar het allerkleinste beetje aan Mijn oordeel over jou kan veranderen, omdat Ik niet oordeel. Ik weet hoe je bent, Ik weet wat je kunt, Ik weet al het goede van je en Ik weet wat je nog aan goedheid te groeien hebt. Ik ken jou volkomen. Dat is geen oordeel, dat is eenvoudig de waarheid. Maar jouw medemensen kennen jou maar voor een heel klein deel en kunnen ook maar een klein deel van je weten. Jij bent nog niet in alles volmaakt, maar zij ook nog niet. Ook al denken zij dat hun oordeel er mag zijn, het heeft geen waarde en is hun misvatting. Welk oordeel er ook over jou gegeven wordt, het is nooit Mijn oordeel en het heeft daarom geen enkele waarde. Al wat iemand over je zegt, heeft voor jou pas betekenis, als je in jezelf voelt en beseft dat het waar is. Maar dan nog is het geen oordeel van Mij en is het aan jou, om hetgeen in waarheid gezegd is, in dankbaarheid aan te nemen, zonder er door verontwaardigd en gekwetst te zijn, op welke onaangename toon het misschien ook gezegd is, zelfs al is het rondverteld. Doe er je voordeel mee.

Maar is het niet waar wat er over je gezegd wordt en weet je dat zeker in je hart, wordt dan ook niet boos, laat je daar dan ook niet door kwetsen, want je geeft het kracht als je er boos over wordt. Laat het gaan, kom bij Mij in je hart en Ik help je er mee om te gaan op een manier die aantoont dat het niet waar is en de spreker beschaamt. Zonder woorden zorg Ik er voor dat het goed komt. Blijf jij in vrede onverstoorbaar jezelf, met Mijn liefde lukt jou dat zeker!

Hemels Brood 4661

De zuiverheid van je hart, de zuiverheid van je hart Die Ik Ben, is nooit te vergiftigen, is nooit te veranderen, omdat Ik altijd onveranderlijk zuiver in je ben en blijf. In ieder hart ben en blijf Ik altijd onveranderlijk zuiver. Maar gedachten kunnen wel vergiftigd worden en daarmee ook het doen en laten. Wanneer gedachten niet gevoed worden door de zuiverheid in het hart, kunnen ze verworden tot onzuiverheid en dat kan heel ver gaan. In een wereld waar op dit moment de afdwaling van het hart steeds groter wordt, laten veel mensen zich meer voeden door hun eigen denken en al wat er om hen heen is en gebeurt, dan door de zuiverheid in hun hart Die Ik Ben.

Toch, in ieder hart is de volmaakte zuiverheid van werkelijk Leven onveranderlijk aanwezig, zelfs bij de grootste egoïstische moordenaar. Al lijkt het dat die mens totaal verdorven is, zijn eigen denken is verdorven, maar in zijn hart is altijd nog de volmaakte zuiverheid, Die Ik Ben, aanwezig. In ieder hart blijf Ik altijd in volmaakte zuiverheid van werkelijk leven aanwezig, bereikbaar aanwezig. Wie zich laat voeden door de zuiverheid in zijn hart, die laat zich door Mij voeden en zijn voedsel zal rijk zijn aan alle levenscomponenten die samen het beste voedsel vormen. Diens voedsel zal waarheid zijn, oprechtheid, geduld, ijver, kennis, licht, wijsheid en vooral ook onbaatzuchtige liefde, tezamen het werkelijk levengevende voedsel wat altijd tot de groei van de ware geest zorgt. Alleen met die ware zuivere voeding uit de zuiverheid in het hart, Die Ik Ben in het hart, groeit de geest van de mensenziel uit tot volmaakt wezenlijk zijn in zijn goddelijke oorsprong, evenbeeld van Mij, de zuiverheid in zijn hart, Die Ik Ben.

Let daarom goed op of je je laat voeden door de zuiverheid in je hart of door je eigen gedachten en opvattingen, je aangeleerde patronen van denken, beïnvloed door je omgeving en gebeurtenissen in je leven en om je heen. Want het maakt verschil, het maakt een levensgroot verschil ten aanzien van de groei van je geestelijk besef en je werkelijk geestelijke leven. De keus is aan de mens, aan jou. Ik gun je de beste keus: voeding uit de zuiverheid in je hart Die Ik Ben. Voeding uit Mij. Want Ik heb je lief.

Hemels Brood 4662

In alles is voorzien. In alle grillen en keuzen van de mens is voorzien. Geen mens kan iets verzinnen zonder dat er in is voorzien. En in die voorzienigheid heeft alles zijn tijd en zijn plaats. Welke keus er ook gemaakt wordt door mensen, er is in voorzien, zonder de vrijheid van de mensen te belemmeren. Dat in alles, werkelijk in alles voorzien is en alles in die voorzienigheid zijn tijd en zijn plaats heeft, terwijl toch ook alle mensen onbelemmerd de vrije keus hebben, kunnen de meeste mensen niet begrijpen en velen zeggen daarom, als alles al voorbestemd en in tijd en op plaats vastgelegd is, dan is er geen werkelijk vrije keus meer, dan is elke keus al voorbestemd, dan maakt onze keus dus niks uit.

Maar zo is het niet. Alle mensen hebben wel degelijk de eigen vrije keus, weliswaar in de gezamenlijkheid van alle keuzen, die anderen om hen heen maken, maar evengoed de eigen vrije keus. Hoe dat kan, terwijl door Mij, jullie Schepper, toch in alles voorzien is en alles gezet is in tijd en plaats, is alleen te begrijpen door degenen die de juiste sleutel vinden, om de poort naar dat begrip te openen. Die sleutel is volkomen nederigheid, volkomen onbaatzuchtigheid, volkomen eenvoud, in alles zonder verweer de minste kunnen zijn in alle opzichten. Wie tot die nederigheid komt, in alle eenvoud en zonder enig eigenbelang, zonder enig verweer, die opent daarmee de deur tot alles in ware liefde te begrijpen. Die kan door die geopende deur binnengaan en met eigen ogen zien en beseffen wat werkelijk vrij en gelukzalig leven is en dat helemaal zelf ook zijn.

Die deur ben Ik in Jezus Christus. Want Ik heb in alle eenvoud, in alle nederigheid, zonder enig verweer, zonder enig eigenbelang, als de minste van allen, de smaad van de veroordeling en de kruisiging over Mij laten komen, onschuldig aan elke beschuldiging. In grote liefde heb Ik als minste gedaan, wat voor jullie mensen te moeilijk is om te begrijpen. Mijn opstanding is het bewijs dat jullie allen door die deur kunnen gaan, de deur die Ik in Jezus Christus voor alle mensen geopend heb, door Mijn lijden en opstanding. Daarom staat er geschreven en dat is Mijn heilig Woord, volg Jezus Christus, volg Mij en je zult zien en begrijpen en tot de ware gelukzaligheid komen.

Ik ben altijd in je hart, daar kun je altijd in contact met Mij komen en geholpen worden om in nederigheid steeds de minste te zijn, zonder verweer en zonder eigenbelang de minste te zijn. Want dan kun je gaan zien, gaan beseffen en gaan begrijpen wat ware vrijheid is en dan zul je ervaren hoe gelukzalig werkelijk leven is. Ik, je Schepper, Jezus Christus, ben de open deur naar de hemel. Voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 4663

Ieder mens op aarde heeft alleen de bewustheid van zijn verblijf op aarde, van wat er op aarde is, van wat hij op aarde meemaakt, van wat hij op aarde kan zien, horen en doen, van alle andere mensen, die op aarde verblijven, van de mogelijkheden en onmogelijkheden op aarde en van een klein deel van de ruimte en wat daar in is om de aarde heen, zoals zon, maan, sterren en dergelijke. Maar er is veel, oneindig veel meer dan dat beetje bewustzijn op aarde, waarvan de mens geen weet heeft, wat afgeschermd is voor het bewuste bestaan op de aarde.

Met reden afgeschermd is. En hoewel dat afgeschermd is, kan de mens toch weten, begrijpen, ontdekken, dat er meer is dan hij op aarde verblijvend zich bewust is en kan zijn. Veel meer, oneindig veel meer. Er is een begin en een eind aan zijn bestaan op de aarde, maar er is eeuwig leven, wat ieder mens heeft. De mens noemt zijn bewustheid van bestaan op aarde zijn leven en omdat hij geen geheugen heeft van voor zijn bestaan op aarde en geen duidelijk besef van wat na zijn verblijf op aarde is, is voor de meeste mensen de periode die hij op aarde doorbrengt het leven, zijn leven. Daarop zeg Ik: weet jij wat er de volgende dag allemaal precies zal gebeuren? Je weet dat er een volgende dag komt en wat er allemaal zal gebeuren dat zie je dan wel. Deels heb je plannen, maar of het ook naar die plannen verlopen zal, is nooit zeker. Maar die onzekerheid stoort niemand, zo is het nu eenmaal. Iedereen weet ook, dat wanneer het verblijf op aarde ten einde is, het evengoed voor anderen nog doorgaat. Dus terwijl de één er niet meer verblijft, hebben de anderen evengoed een volgende dag en meer dagen nog daarna.

Denk niet dat je bewustheid van bestaan alleen in een materieel lichaam op aarde mogelijk is. Leven is bewustheid van bestaan, maar is niet afhankelijk van een materieel lichaam. Leven is geestelijk eeuwig. Het bestaan op aarde met een begin en een einde heeft een reden, heeft voor alle mensen een doel. Iedereen die op aarde verblijf heeft gehad, neemt daar iets van op wat belangrijk is voor het verloop van zijn eeuwig leven. Ook al is hij zich daar totaal niet van bewust. Maar iedereen die op aarde verblijf heeft gehad, heeft persoonlijk in Mijn liefde verbleven. En dat vindt alleen plaats op de aarde. Nergens anders dan op de aarde. Tijdens het verblijf in een materieel lichaam op aarde ben je voortdurend in Mijn liefde. Bewust van jezelf en toch ook in Mijn liefde.

Alleen op aarde is dat zo mogelijk, alleen op aarde is het besef een zelf te zijn en in Mijn liefde te zijn mogelijk. Dat kan alleen als datgene wat voor het verblijf op de aarde was, niet in het besef aanwezig is. Wat na het verblijf op aarde is, kan niet in zicht komen, omdat het mede gevormd wordt tijdens het verblijf op aarde en de invulling die ieder er persoonlijk aan geeft in de periode dat hij op aarde verblijft. Niemand is zomaar op aarde. Je bent niet zomaar op aarde. Je verblijft op aarde volkomen van jezelf bewust in Mijn eeuwig volmaakte liefde. Om je in genade kans te geven zelf tot volmaakte liefde te komen. Dat neemt iedereen mee voor het vervolg van zijn eeuwige leven, Mijn liefde te zijn. Eeuwig gelukzalig te zijn.

Hemels Brood 4664

Alle kleuren zijn jullie. In elkaar overgaand of tegenover elkaar gesteld, passend of juist niet passend, maar altijd een kleurig geheel als een bonte puzzel die steeds andere schakeringen van levendigheid laat zien, in het witte licht van Mijn liefde en wijsheid. Want geen kleur zou gezien worden zonder Mijn witte zuivere licht en geen nuance zou zich kunnen vormen zonder Mijn witte zuivere licht. Zonder Mijn witte zuivere licht van liefde en wijsheid zou zelfs niemand enige kleur hebben, want het is juist Mijn licht wat jou kleur geeft.

Zoals ieder alle kleuren van de regenboog in Mijn witte licht is, in een steeds wisselende samenstelling, zo vormen alle mensen met elkaar in Mijn witte licht een steeds wisselend kleurenpatroon, wat het wisselende leven van ieder persoonlijk en allen tezamen toont. Wat alle verschillende keuzen van ieder mens persoonlijk en de uitwerking die dat heeft op allen tezamen toont. Zichtbaar van bovenaf, zoals een bewegende mensenmenigte zich toont van bovenaf. Maar wie van bovenaf zo’n bewegende mensenmassa bekijkt, ziet niet de persoonlijke bewegingen, ziet alleen het door elkaar lopende patroon van bewegende mensen. Maar Ik zie precies elke beweging van ieder persoonlijk en weet precies waarmee elke beweging, tot op de kleinste beweging, verband houdt en van waaruit en waartoe die beweging is ingezet. Zelfs van elke bewegende haar van iedereen in de bewegende mensenmassa.

Stel je de bewegende massa van triljoenen mensen voor, en Ik zie elke afzonderlijke beweging, elke afzonderlijke kleur nuance en overzie het totale geheel en ken de verhouding waarin al die bewegingen met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden. Zo weinig kun je als mens op aarde, bewegend in die mensenmassa, overzien. Zo weinig zie je van de kleuren die door Mijn licht beschenen zich tonen, waarvan verschillende kleuren hier en daar totaal niet bij elkaar passen en in de gemaakte bewegingen aan elkaar tegengesteld zijn, terwijl die kleuren in Mijn witte zuivere licht toch tezamen verworden tot de mooiste patronen. Omdat Mijn licht de belofte is en Mijn licht al die kleuren tezamen brengt tot het witte licht waaruit zij oorspronkelijk bestaan.

Het is Mijn witte zuivere licht dat al die kleuren van al die mensen tot eenheid brengt op zo’n manier, dat het al die kleuren zodanig rangschikt, dat zij tot eenheid gebracht, wit licht worden, één wit licht zijn. Want al die kleuren is het uiteen gevallen witte licht en al die kleuren tezamen inEen, is het witte zuivere licht. Mijn licht.

Hemels Brood 4665

Als je de waarheid kent van een situatie, is het verloop ervan beter te begrijpen. Als mensen een situatie verdraaien, gegevens er over weglaten of iets toevoegen wat niet waar is, dan is het moeilijk om te begrijpen, waardoor iemand in die situatie terechtgekomen is. Als iemand hulp nodig heeft, dan is het moeilijk om te zien welke hulp het beste resultaat geeft, als niet alle gegevens naar waarheid bekend zijn. Als je iemand kent, kun je zijn handelen begrijpen.

Als je Mij kent, kun je Mijn handelen begrijpen. Zoveel mensen begrijpen niets of maar heel weinig van wat er op aarde allemaal gebeurt. Vooral omdat zij Mij niet kennen, zichzelf nauwelijks kennen, hun medemensen nauwelijks of niet kennen. Daarbij vooral ook heel veel gegevens niet kennen. Gegevens die nodig zijn om te kunnen begrijpen. Begrijpen is nodig om de juiste keuze te kunnen maken. En juiste keuzen zijn nodig om tot de beste resultaten voor je leven te komen. Dat alles begint bij Mij te leren kennen. Maar dan niet met het verstand, niet in Mijn wijsheid, maar met het gevoel in het hart, in Mijn ware onbaatzuchtige liefde. Mij leren kennen is niet even in een dag klaar. Mijn liefde gaat over eeuwigheid en is oneindig groot in alles. Om Mij daarin te leren kennen, is een voortdurend contact met Mij in het hart nodig bij alles en iedereen. Want geen mens kan een ander mens leren kennen, als hij niet met diegene in contact komt en hoe vaker hij contact heeft, des te meer leert hij diegene kennen en begrijpen.

Daarom, hoe meer je met Mij in contact bent in je hart, des te meer en beter leer je Mij kennen. Door Mij leer je jezelf kennen en alle mensen om je heen, alle gebeurtenissen krijgen hun plaats in een logisch verband met de mensen die erbij betrokken zijn. Altijd is waarheid nodig om te kunnen zien, te kunnen begrijpen. Begrijpen is nodig om te kunnen kiezen voor al datgene, wat het allerbeste resultaat geeft en tot de ware vrede en het ware geluk leidt. Vrede en geluk is wat iedereen graag heeft. En dat is wat iedereen kan hebben, door Mij te kennen in zijn hart. Want wie Mij leert kennen, leert ware liefde kennen en leert begrijpen, dat alleen ware liefde in haar wijsheid iedereen tot vrede en geluk brengt.

Hemels Brood 4666

Het leven begrijpen, is niet iets wat je een één keer als totaal kunt. Het is meer als een puzzel van een onbekend vergezicht. Steeds leg je een stukje aan dat past en hoe meer stukjes je hebt aangelegd, des te meer ga je zien van het geheel. Die stukjes moet je zelf vinden en daar leggen waar ze passen. Ik help je om ze te vinden, want het gaat hierbij niet om een materiële puzzel, maar om de levenspuzzel, de levende levenspuzzel. De stukjes zijn geen kartonnen stukjes, maar levende levensdeeltjes die al naar gelang je ontwikkeling in je buurt komen en als vanzelf in je geest verschijnen, zodra je innerlijk daar rijp voor bent.

Dat maakt jouw zoektocht naar passende stukjes heel anders, dan het zoeken van stukjes zoals bij een materiële puzzel. Het is dan ook meer een groeiproces, waarbij je begrip van het aardse bestaan en het hemelse leven steeds een beetje groter wordt. Een groeiproces waarbij je steeds wat meer het verschil gaat zien tussen het leven in de materie op aarde en het werkelijk vrije leven, los van de materie en los van het verblijf op aarde. In dat groeiproces verander je van gedachten, van zicht, van besef en hoewel dat verandert, verandert je eigen innerlijke zelfbesef niet. Je groei gaat door tot je eigen oorspronkelijke innerlijke zelfbesef geheel vrij is gekomen van misvattingen in je gedachten, van vertekend onzuiver zicht en van gebrekkig besef van werkelijk leven. En al die stukjes om tot geheel te komen, zijn ware levensstukjes die je nodig hebt om tot een geheel vrij eigen oorspronkelijk innerlijk zelfbesef in Mijn liefde te komen, het werkelijk leven. Mijn leven, wat jij dan als eigen zelf mag zijn, in de volle gelukzaligheid van Mijn liefde.

Zo’n ware liefde is op aarde ongekend en de mensen hebben geen idee wat zij daaraan missen. Maar wie al enigszins een beeld heeft kunnen vormen van de waarheid van Mijn liefde, zal steeds meer gruwen van wat velen op aarde teweegbrengen in hun egoïsme, hun arrogantie, hun zelfzucht, hun streven naar macht en roem. Maar Ik zeg aan jullie allen, laat je daarin niet meetrekken en tot boosheid verleiden. Want dat veroorzaakt grote blindheid en in die blindheid kun je stukjes van je zicht op werkelijk leven verliezen. Blijf in Mijn liefde, blijf met Mij in contact en blijf je door Mij laten voeden, laat al die gruwelen aan Mij en de wijsheid van Mijn liefde. Want zoals Ik eerder gezegd heb, zij weten niet wat zij doen. Maar ook voor hen zullen de stukjes van de levenspuzzel in elkaar vallen en ook zij zullen een zicht op delen van het geheel krijgen. Alleen zal dat bij hen anders verlopen dan bij jullie, die Mij vanuit het hart zoeken en in hun hart vinden, die Mijn liefde in zich ervaren.

Sta je daar nooit op voor, op geen enkele manier. Want ook diegenen die tot gruwel zijn, zijn Mijn schepselen die Ik in liefde tot het werkelijke leven zal leiden. Wat Ik aan jullie gegeven heb om te ervaren van Mijn liefde, is geen enkele verdienste van jullie, maar een noodzaak in het geheel van de Schepping, zoals alle gruweldaden ook in de Schepping een noodzaak zijn. En weet daarbij, zonder dat je het ook maar in het minst begrijpt, dat in Mijn liefde niets ooit een noodzaak is, maar puur en alleen Mijn wijze allesomvattende eeuwig onbaatzuchtige oneindig gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 4667

Kun je je voorstellen, dat je voortdurend blij bent, dat je alleen maar in vreugde bent, volkomen tevreden en totaal gelukkig? Op aarde kun je je zelfs nauwelijks voorstellen hoeveel vreugde en blijdschap het leven kan zijn, laat staan dat je je die zonder enige terugval kunt voorstellen. Toch is het leven in werkelijkheid voortdurend en alleen blijdschap, vreugde, tevredenheid, zelfs volle gelukzaligheid. Op aarde getemperd tot iets minimaals, waarbij de ware omvang van die levensvreugde, die levensblijheid, dat levensgeluk, in de verste verte niet ervaren wordt. Op aarde getemperd door de materie en door alles wat mensen niet naar ware liefde doen.

Toch, die vreugde, die blijdschap, die gelukzaligheid is evengoed nog door alle mensen op aarde te bereiken. Want juist en alleen de aarde waar jullie op verblijven, is de enige plaats waar via jullie tot het werkelijk eeuwige leven kunnen komen, als een van jezelf en je bestaansmogelijkheden bewuste menselijke wezenlijkheid uit Mij, jullie Schepper. Al heb je nu nog geen idee hoe vreugdevol, hoe verblijdend, hoe gelukzalig werkelijk leven is, door je verblijf op aarde is het voor jou en voor alle mensen mogelijk om ten diepste in zich die zaligheid van leven, die zaligheid van Mijn liefde, zelf persoonlijk te ervaren. Ja, wanhoop niet als het allemaal onbegonnen lijkt, als er maar geen verandering lijkt te komen aan nood en honger, aan strijd en ziekten, aan oorlog en ellende. Want daarlangs en daar buitenom is de aarde de weg naar Mij Persoonlijk voor iedereen.

De weg naar eeuwige gelukzaligheid voor jou persoonlijk, voor alle mensen persoonlijk. Ik ben die weg Persoonlijk in Jezus Christus. En in je hart openbaar Ik je de ware weg, in je hart kun je Mijn liefde voelen, in je hart kun je persoonlijk beseffen welke weg het beste is om te gaan. In je hart kun je beetjes van het ware gelukzalige leven voelen, als je Mij en Mijn liefde voelt. Dan ervaar je een klein beetje vreugde, een beetje blijdschap, een beetje geluk van het werkelijke leven, van Mij. Dat zijn beetjes in vergelijking tot de oneindig grote gelukzaligheid die eeuwig werkelijk leven geeft. Houd vol, dan zul je eens tot oneindig zaligmakend leven komen, in nu nog onvoorstelbare vreugde en blijdschap!

Hemels Brood 4668

Mijn geboorte op aarde staat beschreven als de geboorte van Mij uit de maagd Maria. Voor veel mensen onbegrijpelijk dat het zo kon zijn, uit een maagd. Daarom wordt het door velen op die manier niet geloofd. Anderen zien Maria als een belangrijk persoon in de gebeurtenis, waarbij Maria als maagd wel heilig moet zijn en aanbeden moet worden. Maar daarmee is de betekenis van de gebeurtenis uit zijn verband gehaald en wordt zij niet naar de werkelijke betekenis begrepen.

De betekenis van Mijn geboorte wordt vooral letterlijk genomen, terwijl het, zoals bij elke verslaglegging in de Bijbel, gaat om de geestelijke betekenis er van voor het ware leven. En nu juist de betekenis van Mijn komst op aarde bij de mensen, via de geboorte uit de maagd Maria, is uiterst belangrijk om niet letterlijk, maar geestelijk te worden begrepen. Natuurlijk is alles gegaan zoals het gegaan is, zoals alles natuurlijk gaat, zoals het op de natuurlijke aarde gaat. Maar het gaat niet om het natuurlijke, net zoals het niet gaat om al wat op aarde natuurlijk gaat en is. Alles op aarde is er vanwege de ware geestelijke betekenis. En voor die geestelijke betekenis zijn heel veel mensen blind. Ook al is er ondertussen een groeiend aantal mensen, waarvan de geestelijke ogen open gaan en  zij gaan zien en begrijpen, dat vooral de geestelijke betekenis van de Bijbelse verhalen belangrijk is.

Ik ben op aarde gekomen om ogen te openen en licht te brengen, zodat door het natuurlijke heen, het geestelijke gezien gaat worden, om de geestelijk gesloten ogen te openen, zodat begrepen wordt, wat Mijn komst op aarde in al haar heiligheid betekent voor het welzijn van alle mensen. Niet Maria, maar Ikzelf ben daarom voor alle mensen belangrijk. Ik ben op aarde gekomen in volkomen onschuld, volkomen reinheid, volkomen liefde, welke helemaal niets met het materiële als zodanig te doen heeft. Het maagdelijke betekent het geheel volmaakte leven. Mijn geboorte is de komst van het werkelijk eeuwig volmaakte leven uit God, zonder enige zonde, pure liefde, licht, zuiver licht. Mijn geboorte is het contact van de mens met Mij in waarheid en zuivere liefde in zijn hart, in de zuiverheid van het hart. Met maagdelijkheid wordt de zuiverheid, de waarheid, het heilige in het hart bedoeld, de plaats in het hart waar geen zonde, geen afdwaling van liefde is.

Mijn geboorte is jouw mogelijkheid om direct met Mij in contact te zijn in je hart en direct van Mij in je hart te vernemen wat waarheid in ware liefde en haar wijsheid is. Mijn geboorte is het licht in je hart, waardoor jij kunt gaan zien wat het werkelijke leven is en hoe je het werkelijke leven in al haar gelukzaligheid kunt bereiken. Mijn geboorte is in jouw hart, is Mijn liefde voor jou, voor alle mensen. In ieders hart, daar waar je hart eerlijk en oprecht is, waar je werkelijk leven uit Mij kunt ervaren, daar is Mijn geboorte, daar is Mijn licht, in het directe contact met Mij. Niet Maria, niet het letterlijke verhaal, maar Ik ben het, Ik ben jouw Redder, jouw ware leven, jouw licht in de duisternis, Ik ben het die jou bijstaat in alles wat je in je leven meemaakt, Ik in Jezus Christus. Aarzel niet meer en kom in je hart rechtstreeks naar Mij, naar Mijn waarheid, Mijn liefde. Ik ben leven, eeuwig leven, ware gelukzaligheid in alle mensen, in jou. Het gaat om Mijn geboorte in jou!

Hemels Brood 4669

Er zijn mensen die Mij buitensluiten uit hun leven. Maar Mij kun je niet buitensluiten. Mij kun je vergeten of geen aandacht geven, maar Mij kun je niet buitensluiten. Want Ik ben altijd in iedereen aanwezig. Niemand zou er zijn als Ik niet in hem aanwezig zou zijn. Er zijn mensen die denken alles zonder Mij te kunnen doen. Die denken dat zij door niet in Mij te geloven gelijk hebben, dat Ik niet besta, dat zij zelf tot bestaan zijn gekomen. Hoe sterk hun overtuiging daarin ook is, Ik ben er wel en er is niets wat zij zonder Mij kunnen, helemaal niets. En het vreemde is, dat wanneer er iemand in hun omgeving is, die wel in Mij gelooft, die wel beseft dat hij Mij in zich heeft, zonder Mij niet zou bestaan en zonder Mij niets zou kunnen en met hen over Mij zou willen praten, bijna niemand van hen dat wil en zij diegene liefst gaan mijden, als hij over zijn geloof begint, of naar hun ongeloof vraagt.

Terwijl degenen die in Mijn bestaan geloven graag daarover vertellen, willen degenen die niet geloven niet graag met gelovigen daarover praten. Deels heeft dat te maken met de opdringerigheid die van de kerken uitging en de dwang van geloofsleiders. Maar deels heeft het ook een grond in de niet gelovige mens, het zou eens zo kunnen zijn dat hij ongelijk heeft, dat Ik wel degelijk besta en in hem aanwezig ben. Dat Ik alles zie en weet, en als dat waar is, dan voelt diegene zich over een en ander toch wel bezwaard. Daarbij is het ook een vrij algemene eigenschap van mensen, dat zij helemaal niet graag ongelijk bekennen. Dus waar dat ook maar een beetje kans maakt, houden zij het gesprek liever af. En waar een gesprek toch tegen hun zin aangegaan wordt, nemen zij hun toevlucht tot oneigenlijke argumenten.

Ben jij die gelooft, die Mij in zijn hart kent, die weet dat je zonder Mij niet zou bestaan, die beseft dat je alles kunt door Mij, dan raad Ik je aan om het gesprek met een ongelovige te laten gaan, toon wat je weet en gelooft in je daden en spreek alleen met degenen die niet geloven, als zij dat toestaan, als zij belangstelling hebben. Want dan is het niet een bekennen aan iemand dat ze ongelijk hebben, dan is het een eigen ontdekken. En iets ontdekken wil iedereen wel. En kijk, Ik ben degene die in iemands hart iets teweegbrengt waardoor diegene tot ontdekking komt. Dat gebeurt door Mij, op Mijn tijd. Daarom, forceer geen gesprekken met mensen om hen tot geloofsinzicht te brengen, want je doet daar geen goed aan als het de tijd voor diegene nog niet is. Wacht tot iemand naar jou toekomt en jou vraagt. Of tot je in je hart van Mij voelt dat je over Mij en Mijn liefde aan iemand kunt vertellen.

Want beter kan iemand zelf tot ontdekking komen, dan door allerlei argumenten tot erkenning van zijn misvatting te worden gedwongen. Want zoals jij Mij kent in je hart, zo zal op zijn tijd iedereen Mij in zijn hart ontdekken, in vrijheid Mij als zijn leven en ware liefde gaan ontdekken!

Hemels Brood 4670

Als je eenmaal de innerlijke stap naar Mij gemaakt hebt, je innerlijk met Mij verbonden hebt, door alleen maar te beginnen te geloven dat Ik er ben, of alleen maar begint te beseffen dat je niet zomaar uit het niets op aarde bent gekomen, als je in jezelf begint te beseffen, dat leven uit Mij komt, dat Ik je Schepper ben en uit liefde jou en alle mensen geschapen heb, als je begint met Mij in jou als levengevende te ervaren, als Bron waar je leven uit voortkomt en waaruit je liefde kunt putten, als je eenmaal dat kleine stapje naar Mij toe gemaakt hebt, zul je het contact van jou met Mij niet meer verliezen. Je kunt het negeren, er niets meer meedoen, maar de opening is er en die blijft altijd.

Het contact van Mij met jou was er altijd al, maar het is aan jou om de eerste stap te zetten voor contact van jou met Mij. En al is dat nog zo’n kleine stap, die stap staat voor een eeuwig blijvend contact met Mij. Ook al maak je er over langere tijd geen gebruik van, maar in jezelf weet je voor altijd dat Ik er ben en je leven geef. Daarmee begrijp je niet meteen alles, weet je niet meteen alles, maar het begin is er en blijft er. Dat zal je diep in jezelf nooit meer verliezen, nooit meer kunnen vergeten. Het in jezelf kennen van Mij als Schepper in liefde, al is het nog zo’n klein beetje, geeft blijdschap, geeft vreugde. Al is het nog zo weinig, maar je voelt vreugde als je je er naar keert. En dat zal het altijd blijven, vreugde, blijdschap.

Wie van die kleinste stap een tweede grotere stap maakt, maakt van dat speldenprikje vreugde een groeiende vreugde en dat zal ook altijd in diegene zo blijven. Wat iemand zich in contact met Mij verwerft, dat zal altijd blijvend zijn, ook al geeft het niet meteen het volle zicht en inzicht van leven, van bestaan en van de betekenis van het verblijf op aarde. Al wat je in Mijn Naam verzameld hebt, dat is, uit Mijn liefde innerlijk beseft hebt in contact met Mij, is van jou en blijft eeuwig voor jou beschikbaar. En elke volgende stap die je in contact met Mij doet, geeft je nieuw zicht en nieuw inzicht, waardoor je besef van Mijn bestaan, van werkelijk leven, van ware liefde en het belang daarvan voor jouw verblijf op aarde, groeit en de vreugde in je hart toeneemt.

Vanuit het kleinste zaadje groeit de grootste boom. Vanuit een heel klein stapje naar Mij groeit het tot het grootste besef van Mijn liefde uit tot grote gelukzaligheid van waar leven, in vrijheid van werkelijk bestaan. Eén heel klein stapje is al genoeg!

Hemels Brood 4671

Je vraagt Mij, is het niet heel logisch dat mensen wat er in de Bijbel staat meestal naar een letterlijk natuurlijke betekenis nemen, omdat het vooral naar het materiële geschreven is, vooral in materiële termen gesproken wordt en nauwelijks iets aan geestelijke uitleg gegeven wordt?

Ja, als je het leest zoals de meeste mensen de Bijbel lezen, dan heb je gelijk, dan is dat logisch. Maar dan zie je toch ook een en ander over het hoofd. Zou de Bijbel niet materieel natuurlijk geschreven zijn, maar vooral in geestelijke termen, dan zou het te vergelijken zijn met het schrijven in een onbekende taal, die niemand kan ontcijferen, dus zou het helemaal niet te begrijpen zijn. Daarbij kan Ik je zeggen dat de Bijbel, ondanks het materieel natuurlijke, zodanig geschreven is, dat de geestelijke betekenis er wel degelijk uit te begrijpen is. Zodanig geschreven is, dat ieder mens het in haar geestelijke betekenis duidelijk kan gaan begrijpen.

Want er is een verschil in het lezen van de Bijbel. Je kunt de teksten in de Bijbel namelijk lezen met het verstand of met het hart. Wordt met het verstand gelezen, dan wordt alleen de letterlijke betekenis gezien, die verstandelijk genomen dan ook nog veel tegenstrijdigheden in zich heeft. Wordt daarentegen met het hart gelezen, dan komt de geestelijk aanwezige betekenis in zicht, die gelijk alle tegenstrijdigheid wegneemt. Tegenstrijdigheden die door verstandelijk lezende mensen vaak haar eigen uitleg krijgt, om  die tegenstrijdigheden weg te nemen of te verklaren. Dat daarmee juist de geestelijke betekenis weggenomen wordt, bemerken zij met hun verstand niet. Het lijkt voor hen of de Bijbel alleen duidt op natuurlijk materiële gebeurtenissen en een letterlijke richtlijn geeft voor het leven. Maar wie met zijn hart de Bijbel leest, die zal al snel bemerken welk een belangrijke geestelijke betekenis alles wat er instaat heeft.

Want degene die met zijn hart leest, krijgt van Mij in zijn hart de vertaling van de geestelijke taal die tussen de regels door gebruikt wordt. Het is juist die geestelijke taal die door de mens niet verstaan kan worden, zonder dat het door Mij in het hart vertaald wordt. Het is die geestelijke taal,  die de tegenstrijdigheid vormt voor al diegenen die de Bijbel met hun verstand lezen, of proberen met hun hart te lezen, zonder in contact met Mij te zijn. Want de geestelijke taal kan niemand leren begrijpen dan door Mij in zijn hart. En geloof Mij, de Bijbel is voornamelijk in geestelijke taal geschreven, alleen te verstaan door in het hart van Mij de vertaling te krijgen. En dat is zo, omdat ieder mens bedoeld is om uit de materie vrij te komen, geestelijk vrij te komen en in volkomen vrijheid geestelijk waar leven zelf te zijn, vrij en gelukkig!

Hemels Brood 4672

Het kwade is hier, het kwade is op aarde en het heeft een zekere vrijheid. Het gaat zijn gang, dan eens hier, dan eens daar. Iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken in zijn leven. Soms door zelf aan de verleiding van het kwade toe te geven, soms doordat anderen om hem heen aan het kwade toegeven. Maar het is er en iedereen geeft wel eens toe aan de verleiding van het kwaad, want die macht heeft het kwaad nog.

Iedereen wordt op momenten wel eens overvallen door het kwaad, omdat het die vrijheid, die macht nog heeft. Het enige wat de mens kan doen, is het kwaad in nederigheid te verdragen en er liefde tegenover te stellen, voor zover mogelijk. Ook als je bemerkt toch niet helemaal juist gehandeld te hebben en je daar spijt over hebt, neem het jezelf vervolgens niet kwalijk, want de macht van het kwaad is voor iedereen van tijd tot tijd nog te sterk om al helemaal te weerstaan. Hoe graag je dat ook wilt, de vrijheid die het kwaad nog heeft, is nog niet te weerstaan en dan is het nederigheid om te accepteren dat het er nu eenmaal is.

Maar veel langer zal het deze vrijheid niet meer gegeven zijn. Het zal niet lang meer duren tot de macht van het kwaad zal worden ingeperkt en het wel mogelijk wordt om de verleiding ervan te weerstaan. Dan zal het de tijd zijn waarop het kwade te maken krijgt met Mijn macht, die oneindig veel groter is dan het beetje macht dat het kwaad heeft, ook al lijkt het voor jullie veel. Maar in werkelijkheid is het niet meer dan het kleinste sneeuwvlokje dat op een roodgloeiend hete ijzeren plaat neerkomt. Want zo zal het kwaad verdwijnen, zodra Ik Mijn macht inzet. Maar daarvoor is het de tijd nog niet en zolang is Mijn advies: verdraag elkaar, verdraag en vergeef elkaar, want niemand kan in alles wat hij doet het kwaad al helemaal weerstaan.

Verdraag ook jezelf als je bemerkt afgedwaald te zijn en toegegeven te hebben aan irritatie, boosheid, verlangen, eigen gewin of iets dergelijks. Toon je spijt en blijf in nederigheid, meer kun je er niet aan doen. Vertrouw erop dat Ik je spijt zie en je in Mijn eeuwige liefde vergeef. In nederigheid zul je al snel de blijdschap van leven weer voelen!

Hemels Brood 4673

Wanneer is het genoeg? Wanneer kan een mens tevreden zijn met wat hij heeft en tevreden blijven met wat hij niet heeft? Voor zoveel mensen is het niet genoeg, moet het altijd meer worden. Meer geld, meer apparatuur, groter huis, nieuwere auto, nieuwe meubels, nieuwe kleren, nieuwe en meer spullen, meer van alles, beter, nieuwer, meer mogelijkheden, en dat gaat maar door en door. Wanneer is het genoeg en kunnen mensen tevreden zijn en hoeft er niets meer bij, niets meer vernieuwd te worden, niets meer verbeterd te worden, wanneer? Want in alles klinkt het door, in de uitvindingen om de werking van allerlei apparaten nog geavanceerder te maken, om aan van alles nog meer mogelijkheden toe te voegen en dat gaat in een razend tempo, is er iets vernieuwd en verbeterd, nog geen maand later is het alweer vernieuwd en verbeterd, met nog meer mogelijkheden en nog vriendelijker in gebruik.

Veel komt op de schroothoop, wat nog lang kon meegaan, maar niet meer naar wens is, omdat er vernieuwde en verbeterde exemplaren gekomen zijn. Daar gaat de aandacht van de meeste mensen naar toe. Maar dat wat werkelijk vernieuwing en verbetering behoeft, hun innerlijk besef van wat het leven is en waarvoor hun bestaan op aarde dient, daar is geen aandacht voor. En nu juist dat is veel meer nodig, want al die materiële verbeteringen, die soms zelfs na een week al achterhaald zijn, kunnen wel eindeloos verbeterd worden, maar niemand kan ze meenemen na zijn verblijf op aarde. Terwijl een innerlijk besef van wat leven is en de betekenis van het menselijk verblijf op aarde wel meegenomen wordt en alle verbeteringen die daaraan gemaakt zijn ook blijven na het verblijf op aarde. Terwijl alle verbeteringen van alle gebruiksartikelen, van alle spullen op aarde, ophouden op het moment dat iemands verblijf op aarde ophoudt, blijft de verbetering van het innerlijk besef altijd doorgaan, blijft de Bron van verbetering, Die Ik, jullie Schepper, ben, ook altijd beschikbaar tot in de oneindigheid.

Altijd ben Ik er, zowel op aarde als daarna, om jou en iedereen te helpen verbeteren, je innerlijk besef van waar leven, je besef van waarheid, je besef van ware liefde, van Mijn liefde in jou te helpen verbeteren en je zicht op de rijkdom die dat je geeft te verbeteren, zodat je gaat inzien dat alle verbeteringen die Ik je kan geven en mee kan helpen, oneindig keer meer waard zijn, dan al die materiële verbeteringen op aarde en oneindig doorgaan en je oneindig geluk geven. Geluk dat op aarde niet gekend is, niet met de beste aardse materiële verbeteringen ooit bereikt kan worden. Dus laat het eens genoeg zijn. Kom tot Mijn verbeteringen in jezelf, niet alleen voor je verblijf op aarde, maar voor eeuwig nog daarna, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4674

Mensen die zoeken naar genezing, zoeken niet naar Mij om Mij, maar om genezing, genezing van lichamelijke ziekten. Mensen die in Mijn Naam ziekten van het lichaam genezen, genezen alleen het lichamelijke, maar niet direct het geestelijke. Wel valt er een last af van degene die genezen is. Maar bij diegene komt er niet direct een waar geloof, eerst is het een geloof gebaseerd op de genezing en niet zo direct op een open contact met Mij.

Genezingen door gebed trekt mensen aan. De bijzonderheid daarvan trekt mensen aan. Genezing zonder medische behandeling kan logisch gezien niet en is daarom bijzonder en geeft sensatie. Sensatie trekt mensen aan. Het geloof van iemand die door een medemens in Mijn Naam genezen is van een lichamelijke ziekte, is niet een zelfde geloof als dat van iemand die zonder enige genezing Mij en Mijn liefde in zijn hart ontdekt heeft, die Mijn advies aan hem voor zijn doen en laten in zijn hart ontdekt heeft. Want dat geloof is een direct geloof aan Mij en aan de werking van Mijn liefde voor hem en voor alle mensen. Dat geloof geeft zicht op Mij en Mijn liefde, geeft zicht op de reden van bestaan op aarde, geeft zicht op en begrip voor de betekenis van Mijn Woord en verstaat met zijn hart wat in de Bijbel bedoeld wordt. Iemand met geloof in Mij en Mijn liefde, vanuit zijn hart, zonder enig wonder of bijzondere gebeurtenis, leert Mij werkelijk kennen en Mij liefhebben om Mij, en is in zijn hart al snel heel dicht bij Mij.

Geloof door genezing van lichamelijke ziekte of ongemak is vaak nog een wankel geloof. Toch is het voor diegenen die in Mijn Naam genezen zijn, een weg om te gaan en ook dichter bij Mij te komen. Alleen heeft dat voor diegene meer tijd nodig en vaak is er een grote afhankelijkheid van diegene die hem in Mijn Naam genezen heeft, wat een direct innerlijk contact met Mij nog al eens in de weg staat. Het is goed dat degene die genezen is meestal zijn oude, niet op Mij gerichte leven, loslaat en al wat hij misdaan heeft betreurt, zodat Ik  hem daar direct vergeving voor kan geven. En in zijn verbeterende levenshouding kan het contact met Mij langzaam maar zeker toch groeien. Want de werkelijke genezing komt altijd van Mij, de werkelijke genezing is Mijn liefde. Wie Mij niet uit zichzelf tegemoetkomt, die roep Ik door genezing tot Mij, om hem de kans te geven Mij te leren kennen.

Zalig diegenen die zonder genezing naar Mij toekomen, die hun ziekte dragen zonder genezing en toch bij Mij komen, omdat zij Mij liefhebben, zonder te worden genezen. Want zij zijn al genezen! Welke lichamelijke ziekte of ongemakken zij ook doormaken op aarde, zij zijn al lang geleden genezen! Want hun hart is genezen en dat is voor het werkelijke leven het meest belangrijke: Mijn liefde kennen en begrijpen in je hart.

Hemels Brood 4675

Ik zie dat je je afvraagt, waar het mee te maken heeft, dat de ene mens Mijn Woord eerder aanneemt dan een ander. Dat de ene mens Mijn Woord sneller begrijpt dan een ander en dat daar nogal eens een groot verschil tussen is.

Mijn Woord is Mijn licht. Licht waardoor mensen kunnen gaan zien. Maar daarvoor is het nodig dat zij Mijn licht in zich opnemen. Mijn licht is het zuivere witte licht, waarin alle kleuren tezamen in dit zuiver witte licht tot één wit licht verbonden zijn. Op aarde zijn al die kleuren apart te zien. Iedere kleur absorbeert licht en weerkaatst licht. Daardoor wordt de kleur zichtbaar. Er zijn zes kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, en paars en de zevende kleur is al die kleuren tezamen in wit licht. Elke kleur neemt in een bepaalde mate het witte licht in zich op en weerkaatst in een bepaalde mate het witte licht, waardoor de kleur gezien wordt die het heeft. Daarbij zijn er oneindig veel nuances.

Ieder mens kun je als het ware zien als een kleur, een deel van Mij, een deel van Mijn witte licht, een kleurdeel van Mijn licht. Iedereen heeft daarbij in zijn vrijheid van zijn, de nuances van zijn kleur in eigen hand, naar gelang de keuzen die hij maakt. En naar gelang zijn nuance van kleur kan hij Mijn licht opnemen en weerkaatst hij Mijn licht. Bij bepaalde kleuren wordt weinig licht geabsorbeerd en zo is het dat mensen door hun kleur meer of minder van Mijn licht kunnen opnemen. Maar vergeet daarbij niet, dat iedereen zijn kleur van Mij gekregen heeft en dat bij voorbaat de ene kleur, dat is het vermogen van de ene mens, minder licht kan opnemen dan de andere. Elke kleur is deel van Mijn licht, ieder mens is deel van Mij. De kleuren van Mijn licht zijn onder de mensen zo verdeeld, dat zij tezamen weer Mijn witte licht zijn. Ook al is op aarde Mijn witte licht in alle kleuren uiteen gevallen, toch, zodra al die kleuren weer tezamen gebracht worden, vormen zij weer Mijn zuiver witte licht.

Sommige mensen komen tezamen in de harmonie van Mijn liefde. Op zo’n moment worden hun kleuren lichter en naderen hun gezamenlijke kleuren Mijn witte licht en kunnen zij Mijn Woord wat makkelijker in zich opnemen en begrijpen. Want wie in Mijn Naam samenkomt, komt in Mijn liefde samen, dat is Mijn witte licht, Mijn zuivere Woord. Dat witte licht is ook in ieders hart en verlicht iedereen die in zijn Hart tot Mijn liefde komt. Want samen met Mij kan iedere kleur tot alle kleuren komen en daarmee zelf Mijn witte licht helemaal in zich opnemen en uitstralen. Maar hoeveel van Mijn witte licht iemand ook al kan uitstralen, ieder mens kan alleen al naar gelang zijn eigen kleur licht opnemen. Dus er zal altijd dat verschil zijn tussen de ene en de andere mens ten aanzien van het vermogen om licht in zich op te nemen, dat wil zeggen: om Mijn Woord in zich op te nemen, te verstaan en te begrijpen.

Zo komt het dat, als je Mijn Woord aan de ene mens geeft en aan een ander mens, de ene het aanneemt en de ander niet. Zo kan het, dat je licht de een weinig of geen zicht geeft, terwijl het een ander heel veel zicht geeft. Maar hoe dan ook, iedere kleur is en blijft deel van Mijn licht en ieder mens is en blijft deel van Mijn liefde!

Hemels Brood 4676

Alle kracht en macht ligt in Mijn Hand. Heel de Schepping ligt in Mijn Hand. Geen bloem bloeit uit zichzelf, niets groeit uit zichzelf, niets bestaat uit zichzelf, het is allemaal uit Mijn Hand, Mijn macht, Mijn kracht. De bloem bloeit omdat Ik het wil, zonder dat de bloem zich daar als een eigen bestaan van bewust is. Maar jij, in je mens zijn, jij bent je als een eigen zijn bewust van je bestaan. Dat betekent evengoed niet, dat jouw bestaan niet volledig in Mijn Hand ligt en het niet Mijn kracht en Mijn macht is waardoor jouw leven zich ontvouwt, zoals de knop van een bloem zich tot bloei ontvouwt. De bloem beseft daarbij de keuzen die nodig zijn om tot bloei te komen niet, maar jij in je mens zijn ervaart je leven in de eigen keuzen die je maakt.

Jij hebt dat van Mij gekregen, je bewustheid van bestaan, je bewustheid van keuzen, je bewustheid van leven. Toch, nergens in je hele leven, nergens in je hele bestaan op aarde ben je zonder Mijn macht en kracht, ben je zonder Mijn Hand die je vasthoudt, ook als jij je eigen keuzen maakt. Die voor jou wonderbaarlijke situatie, dat jij je eigen keuzen maakt in de vrijheid en de bewustheid van je eigen bestaan, kan alleen zo zijn, door Mijn oneindige innige liefde voor jou en voor alle mensen. En alleen in het zelf helemaal die liefde in vrijheid van de eigen keus zijn, is dat wonder door de mens te doorgronden. Dan kun je begrijpen hoe jouw leven zich ontvouwt, zoals de knop van de bloem zich door Mijn wil tot bloem ontvouwt, terwijl jij je daarvan als een eigen bestaan bewust van bent, maar de bloem niet. Wat jij in je mens zijn van Mij gekregen hebt is uniek. Dat geldt voor alle mensen. Mijn Schepping van de mens is uniek, ieder mens is in zijn mens zijn uniek van zijn bestaan als eigen zijn zichzelf bewust en vrij in zijn keus, waarmee zijn leven op aarde als eigen zijn zich ontvouwt, nooit los van Mijn macht en kracht, geplaatst door Mijn wil en in Mijn liefde vrij.

Alle mensen zijn op aarde geplaatst in een samenhang die, volkomen in Mijn Hand zich volledig naar Mijn wil ontvouwt, zoals een bloem zich door Mijn wil ontvouwt. Met dat verschil, dat de bloem slechts Mijn wil is zonder enig eigen besef en de mens Mijn wil is in een volledig eigen besef. Dat verschil is het mens zijn, is Mijn liefde zelf zijn en in Mijn liefde jezelf ontvouwen volgens Mijn wil, die je alleen vindt in ware volmaakte liefde. Liefde die Ik ben in jouw hart, waar je altijd met Mij in contact kunt zijn, waar je alles in ware liefde kunt weten en begrijpen. Jouw bestaan is Mijn bestaan als jouw eigen zijn.

*Noot van de schrijfster: Al onze vrije keuzen ontvouwen zich naar Zijn wil (= liefde)

Hemels Brood 4677

Wat is winst? Winst is meestal gericht op meer. Meer dan een ander, meer dan er al is, meer dan genoeg. Bij winst wordt doorgaans alleen gedacht aan meer en beter. Winst kan ook minder zijn. Als pijn minder wordt, is dat winst. Maar het is dan, meer gezondheid, betere gezondheid; alweer meer, beter. Winst is een relatief begrip, bij een wedstrijd is het winst als je meer kunt bereiken dan andere deelnemers. Maar in het ware leven is minder juist winst, omdat het er niet om gaat meer te kunnen bereiken dan anderen en niet om gaat om meer te bezitten dan anderen.

In het ware leven is ergens afstand van doen ten dienste van anderen, winst. En toch ook weer niet, als dat om winst gedaan wordt. Het hele bestaan op aarde draait bij de meeste mensen om winst, in allerlei opzichten. Maar winst telt helemaal niet ten aanzien van het ware eeuwige leven. Dan is winst alleen een taalkundige term, waarmee je iets duidelijk kunt maken. Want als het iemand om winst te doen is ten aanzien van het ware leven, komt hem dat op verlies te staan. Waarbij verlies van wat dan ook iemand ten aanzien van waar leven, veel winst kan opleveren. Daarbij zijn de woorden verlies en winst alleen gebruikt, als termen om iets duidelijk te maken, niet anders dan dat. Want het ware leven kent geen winst of verlies. Het ware leven is leven zoals leven is, voor iedereen hetzelfde: ware liefde, Mijn ware liefde. Liefde die iemand in meer of mindere mate kan ervaren, maar dat maakt de liefde die het leven is, niet meer of minder.

In aardse termen is in het dagelijks leven winst voor veel mensen het belangrijkste, terwijl voor het ware leven verlies belangrijker is. Maar ook dat is relatief en het ligt eraan wat iemand verliest. Want wat iemand in de materiële wereldse betekenis verliest en wat iemand in de geestelijke waarheid van leven verliest, is iets totaal verschillends. Werelds verlies is verlies, maar dat verlies is geestelijk winst, als je het in aardse termen weergeeft. Verwarrend? Laat dan winst en verlies maar helemaal los. Want geestelijk leven heeft geen winst of verlies. Werkelijk leven ben je. Zonder winst of verlies ben je werkelijk leven, Mijn leven, ware liefde. Werkelijk.

Hemels Brood 4678

Het begin is nooit het begin geweest. Oneindigheid heeft geen begin en geen eind. Toch, oneindigheid heeft oneindig keer begin en oneindig keer eind. Het is maar net welk moment in de oneindigheid als begin genomen wordt en wat daarbij als sluiting genomen wordt van een aantal momenten. Want in de oneindigheid is leven, maar is ook gebeuren, is ook beweging, en in beweging zijn momenten. Elke beweging, elk moment van een beweging heeft oneindig bewegingen er aan vooraf en heeft oneindig bewegingen erop volgend. Daarvan kan elk bewegingsmoment als een begin of als een eind gezien worden.

Als een begin van alle nakomende bewegingen of als een eind van alle voorgaande bewegingen. Maar in de oneindigheid en de eeuwigheid is alle beweging oneindig en eeuwig. Oneindig en eeuwig zijn begrippen die in het menselijk verstand in de eindigheid van het menselijk bestaan op aarde niet in de werkelijkheid begrepen kunnen worden. Maar voor het welzijn van de mens, voor zijn groei tot waar leven, werkelijke liefde, ook niet van belang zijn om te begrijpen. Ik kan zoveel meer uitleg geven over zoveel van Mijn Goddelijk Zijn, maar ieder mens kan alleen begrijpen wat hij als evenbeeld van Mij is, als hij zich ook als evenbeeld gedraagt. Als hij zichzelf als evenbeeld van Mij waarmaakt. En dat kan hij alleen voor elkaar krijgen door Mij, niet anders dan door Mij. Ook op aarde is het zo, dat als je iets precies hetzelfde wilt namaken, je dat eerst in alle opzichten moet kennen. Daarom maak Ik Mij keer op keer aan ieder mens persoonlijk kenbaar. Steeds opnieuw, zodat ieder mens steeds opnieuw de gelegenheid krijgt om tot zijn evenbeeld van Mij te kunnen komen.

Maar het is niet zo, dat de ene mens en de andere mens, zodra zij evenbeeld van Mij zijn, daarmee ook precies op elkaar lijken, er hetzelfde gaan uitzien. Het verschil tussen de ene en de andere mens blijft ook dan. En ook als alle mensen tot hun evenbeeld van Mij gekomen zijn, zijn ze nog verschillend aan elkaar. Ik ben oneindig eeuwig leven, in oneindig eeuwig verschillende delen Eén en Dezelfde. En jij? Jij bent Mijn schepsel. Jou heb Ik lief, eeuwig oneindig lief. Jou heb Ik, uit eeuwig ware liefde, leven gegeven, eeuwig leven. Bewust leven. Jou heb Ik lief.

Hemels Brood 4679

Als je het ware leven meer gaat begrijpen, ga je het ook meer naar waarheid leven. Dat is ook de bedoeling van het bestaan op aarde, dat je als mens het ware leven meer en meer gaat begrijpen, dat je meer en meer gaat begrijpen, dat het ware leven alleen volmaakte liefde is en kan zijn. Dat jouw leven alleen Mijn liefde is en kan zijn. Vooral dat is de sleutel om je in vrijheid tot liefde te brengen. De vrijheid van het besef van het eigen persoonlijk bestaan op aarde, de daartoe bestemde aarde. Datgene wat je van waar leven begrijpt in je hart, in je gevoel, is direct verbonden met je groei om, als persoonlijk van jezelf bewust bestaan, tot volmaakt waar leven te komen. En dat wat jij begrijpt in je hart, in je gevoel, in je bewustheid van persoonlijk bestaan, is direct verbonden met contact met Mij. De mate van groei staat in direct verband met begrijpen, wat weer in direct verband staat met de mate van contact met Mij en Mijn Woord in je hart, in hoeverre jij Mijn Woord hoort en aanneemt als waar.

Alles op de hele aarde, Mijn Schepping, staat in een door Mij vastgestelde orde, waar geen mens verandering in kan brengen. Alle vrijheid van ieder mens, in welke situatie dan ook, bevindt zich onveranderlijk binnen die door Mij vooraf ingestelde orde. Die orde is Mijn vaste onveranderlijke Wil. Mijn Wil is Mijn liefde, werkelijk leven. Niemand kan ooit buiten Mijn liefde, die eeuwig oneindig is. Hoe iemand zich ook gedraagt, ten goede of ten kwade, het verandert nooit iets aan Mijn liefde, het verandert nooit iets aan Mijn Wil. Het verandert ook niets aan iemands leven, aan zijn werkelijke leven. Het kan een schaduw vormen aan zijn leven op aarde, maar zijn leven blijft Mijn leven, Mijn liefde, onveranderlijk. In die schaduw kan voor diegene zijn leven als bestaan op aarde anders lijken, maar de schaduw is de werkelijkheid niet.

In werkelijkheid is alleen ware liefde. Alles wat dat niet is, is niet werkelijk, maar wordt op aarde door veel mensen ervaren als werkelijk. Evengoed blijft alleen leven werkelijk, blijf Ik onveranderlijk werkelijk, blijft Mijn liefde eeuwig oneindig onveranderlijk, blijft Mijn Wil eeuwig oneindig onveranderlijk en blijf jij eeuwig onveranderlijk in werkelijkheid Mijn leven, Mijn liefde. In Mijn liefde ben jij volmaakt. Werkelijk volmaakt.

Hemels Brood 4680

Lief mens, het leven op aarde is vaak zo verwarrend. De beste bedoelingen kunnen zo helemaal verkeerd opgevat worden. Het gaat allemaal zo gemakkelijk, bedrog, verdraaiing van woorden, er is zoveel onbegrip. En dan zijn er van die momenten waarop je denkt, hoe goed ik het ook bedoel, het maakt niets uit, het wordt niet gezien, ik geef het op, ik doe geen moeite meer.

Stel je eens voor, dat Ik dat zou zeggen. Dat Ik van al wat zoveel mensen op aarde van Mij niet geloven zou zeggen, Ik geef het op, Ik doe geen moeite meer. Wat heeft het allemaal nog voor zin, bijna niemand gedraagt zich naar Mijn liefde, bijna niemand houdt zich aan waarheid, bijna niemand beseft de betekenis van Mijn Woord, de betekenis van waar leven, er wordt gelogen en bedrogen en het allerergste, in Mijn Naam gemoord en geplunderd. Als er iemand is, die niet gehoord wordt, die vernederd en verguisd wordt door heel veel mensen, dan ben Ik dat wel. Terwijl van Mij alleen de grootste liefde in oneindige wijsheid naar alle mensen uitgaat. Maar nee, Ik geef niet op!

Ik heb ook geen enkele overweging om maar in het allerminst op te geven. In Mijn ware onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal zal Ik altijd eeuwig blijvend voor jullie zorgen, jullie leven geven, liefde in grote wijsheid geven, jullie leven uit Mij, uit Mijn liefde in stand houden, altijd jullie blijvend in grote gelukzaligheid brengen. Mij kun je niet beledigen, Mij kun je niet bedriegen, Mij kun je geen kwaad berokkenen. Want in Mijn eeuwige liefde voor jullie allemaal ben Ik het nederigste van jullie allemaal. En in die nederigheid kan niemand, nog niet met de grootste misdaad aan Mij, Mij kwetsen. En dat wil Ik jullie, die er genoeg van hebben niet beluisterd te worden, bedrogen te worden, gekwetst te worden, enzovoorts, aanraden: kom tot ware nederigheid in Mijn liefde. Want als je op een of andere manier nog tot de gedachte komt om het op te geven, om geen moeite meer te willen doen, dan is er nog hoogmoed, dan ben je nog niet in die nederigheid van Mijn liefde.

Kom dan bij Mij en Ik help je om je hoogmoed te vinden en tot nederigheid te komen. Dan vind je in Mij, in Mijn liefde, ook weer de kracht en de moed om door te gaan en vol te houden, Mijn leven als eigen bestaan te zijn en uit te dragen, wat je van Mij in je hart aangedragen krijgt om uit te dragen. In nederigheid maakt het niet uit wat anderen daarvan zeggen. In nederigheid kun je dat verdragen, in Mijn ware liefde verdragen.

Hemels Brood 4681

In gesprekken met Mij leer je veel. Maar ook in gesprekken met elkaar kun je veel leren. Want wanneer je gesprekken met elkaar voert en Mij erbij uitnodigt, spreek Ik mee in de woorden die gezegd worden. Ook al heeft diegene waarmee je spreekt er misschien geen weet van. Niet alleen leer je door gesprekken met Mij of met medemensen, maar ook door gebeurtenissen, door situaties die je meemaakt of die je ziet dat anderen meemaken. In alles klinkt Mijn Stem door en overal leer je. Maar door gesprekken met Mij leer je nog het meest. Het kunnen ook gesprekken met een medemens zijn, waardoor Ik met je spreek. Het hoeft niet altijd een gesprek met Mij in je hart te zijn, om Mijn Woord te horen. Ik kan via medemensen tot je spreken, zeker als Ik of Mijn leer besproken wordt. Dan spreek Ik niet rechtstreeks met je in je hart, maar het is dan wel heel belangrijk, dat je in je hart voelt of hetgeen er gezegd wordt, van Mij komt.

Ik verwacht van niemand dat hij zomaar aanneemt, wat een medemens zegt als Mijn Woord. Ik verwacht van iedereen die Mijn Woord wil verstaan, dat hij al wat er gezegd wordt, in zijn hart beproeft. Maar dan wel in zijn hart, niet met het verstand, niet met redenering, niet met wat er in boeken als waar geschreven staat. Ik verwacht gevoelscontrole op waarheid in het hart. Want daar kan Ik de waarheid van woorden bevestigen of de onwaarheid ervan aan het licht brengen. Dat doe Ik niet in het verstand, niet in de redenering, niet in de logica. Beproef altijd alles, al het geschrevene, al wat gezegd wordt, naar waarheid in je hart. En mocht je in je hart niet voelen of iets wel of niet naar Mijn Woord is, of het waar is, laat het dan zijn zoals je zelf denkt dat het is. Dan zijn er nog stappen nodig om in je hart te kunnen verstaan, hoe het werkelijk is. Je hoeft nooit iets aan te nemen waar je het niet mee eens kunt zijn.

Iedereen is tijd gegeven om te gaan verstaan en begrijpen. Iedereen zal op zijn tijd, welke dan ook Mijn tijd voor diegene is, verstaan en begrijpen wat waarlijk Mijn Woord is en wat waarlijk zijn leven uit Mij is. Dat is Mijn genade aan alle mensen. Want Ik heb jullie allen lief, oneindig innig lief. En in Mijn liefde voor jullie allemaal heeft alles zijn tijd en zijn plaats. In de volgorde die voor iedereen en voor het doel van jullie leven op aarde het allerbeste is. Let op je hart, want daar ligt het centrum van liefde, Mijn liefde, let op je hart, want daar ben Ik, je Schepper die jou in waarheid alles geeft, en op de juiste tijd alle antwoorden van waar leven laat weten, ware liefde, Mijn liefde.