Hemels Brood 4558 t/m 4588

Hemels Brood 4558

Terwijl de geest van de mens kans krijgt uit te groeien tot volwassenheid, doorloopt de mens de verschillende fasen van zijn leven op aarde, met alle bijbehorende mooie een minder mooie momenten. Zo doorloopt de mens alle stadia van het ouder worden. In het begin kan hij niets zelfstandig en is zich daar ook niet direct van bewust. Met de groei naar het steeds meer en meer zelf kunnen doen, groeit het bewust zijn van bestaan en maakt hij meer en meer zijn eigen keus. Dan wordt hij ouder en verliest aan mogelijkheden om te kunnen blijven doen, wat hij gewend is en neemt het vermogen om zelfstandig te blijven handelen af, tot hij nog weinig geheel zelfstandig kan doen, terwijl hij zich daar wel bewust van is.

De geest is tot volle bewustheid uitgegroeid, maar het lichaam komt tot een eind. Hoewel de geest dan nog veel kan en wil, het lichaam houdt dat niet meer bij. Het ligt aan de instelling van ieder mens persoonlijk, hoe hij daar mee omgaat. Want ook dit proces van geestelijke groei en lichamelijk verval, is een belangrijk onderdeel van het leven op aarde.  Ik zou gemakkelijk een lichaam aan de mens gegeven kunnen hebben, waarmee hij zonder enig verval oud kon worden. Maar zo heb Ik het niet gemaakt. Ook dat heeft een wijze reden, uit Mijn liefde voortgekomen. Ook dat heeft een betekenis voor de mens op aarde. Wie aan het eind van zijn leven niet tot een zekere bewustheid van het belang van het geestelijke zijn is gekomen, maar vooral belang gehecht heeft aan zijn lichamelijke bestaan, zal meer hinder ondervinden van zijn lichamelijk verval, dan degene die zich ervan bewust is, dat leven geestelijk bewust zijn is. Dat elk handelen uit geestelijk zijn is, dat elk voelen uit geestelijk zijn is, dat verval van het lichaam geen verval van het geestelijke ware leven is.

Daarom heeft het ook geen zin om het lichaam te beëindigen, als het verval niet meer gewenst is. Want daar waar de geest is, daar blijft de geest, ook na de beëindiging van het lichaam. De ontwikkeling die de geest in het lichaam op aarde nog te gaan zou hebben, blijft ook na het lichamelijk verblijf op aarde nodig om te gaan en zal dan ook zijn vervolg toch nog krijgen. Want het blijft de geest die van belang is om tot werkelijk leven te komen. En het blijft Mijn liefde om elke geest, om ieder mens, tot waar leven te brengen, tot zelfstandig waar leven in eenheid met Mij en al zijn medemensen.

Op aarde en na het verblijf op aarde, wordt het te doorlopen proces tot waar leven niet afgebroken, door de beëindiging van het lichaam op aarde, het levensproces van ieder mens gebeurt in de geest en blijft doorgaan in de geest, tot het volmaakte leven, volmaakte liefde bereikt is en eeuwig dan nog!

Hemels Brood 4559

Mensen zijn nieuwsgierig naar wat er in het heelal te vinden is. Is er leven op andere planeten, zoals op de aarde? En hoe meer mogelijkheden, des te verder onderzoeken mensen de ruimte. Sturen allerlei apparatuur de ruimte in om van alles en nog wat te meten. Met als belangrijkste doel leven te vinden op andere planeten in de oneindige ruimte.

Om dat te vinden gaan zij steeds verder en ontwikkelen zij steeds geavanceerdere technieken en apparatuur en reizen zij steeds verder de ruimte in. Liefst gingen zij ook nog terug in de tijd. Zoals zij op aarde als zij van de ene kant van de aarde naar de andere kant vliegen, waar de zon later op komt en de nieuwe dag dus ook later begint. Maar is dat werkelijk terug in de tijd gaan? Want op het moment dat aan de ene kant van de aarde op klaarlichte dag iets gebeurt, is het op de andere kant van de aarde in de nacht toch het zelfde moment, ook al heet het een ander tijdstip te zijn. Welk verschil in tijd geeft ook verschil in moment? Als iemand op een zonnige dag een vriend belt aan de andere kant van de aarde, terwijl het daar nog nacht is, heeft hij diegene dan uit het verleden aan de telefoon, of is het het heden? Het is in elk geval voor beiden precies hetzelfde moment. En zo is er ook in de ruimte het zelfde moment, altijd. Leven is moment van altijd, overal tegelijk.

Maar de mensen die leven zoeken op andere planeten, kennen hun eigen leven nog niet. Beseffen niet dat ieder mens leven in zich heeft en met dit leven het hele universum in zich heeft. Beseffen niet dat elk leven, Mijn leven is, dat Ik alles Ben. Dat Ik oneindig leven Ben, dat niets is, zonder Mij, Mijn Leven. De oneindigheid is in de mens oneindig leven, Mijn leven. Wie in zichzelf kijkt ziet de oneindigheid en al wat daar is, Mijn leven. Het hele universum is vol leven. Maar ziet de mens dat? Hij ziet nog nauwelijks zijn eigen leven, nog nauwelijks Mijn leven in hem, in het universum in hem. Wat hij in zichzelf niet ziet, is buiten hem voor zijn natuurlijk materiële ogen ook niet te zien.

Kijk in je hart, lief mens, en aanschouw het werkelijke leven, Mijn leven in jou, Mijn liefde in jou. Dan ga je het universum vol leven zien, zonder enige apparatuur, zonder allerlei technieken, zuiver en rein, werkelijk leven zien en de gelukzaligheid van Mijn ware liefde voelen. Want leven Ben Ik: liefde.

Hemels Brood 4560

Voor wie de vraag stelt: “Wat is de zin van het leven?” is het antwoord eenvoudig: het leven! Het leven is de zin van het leven, het leven! Wat anders dan juist het leven! Maar zovelen leven niet, bestaan, maar leven niet. Want leven is liefhebben in volmaakte wijsheid. Leven is onbaatzuchtig liefhebben, leven is geven en ontvangen van liefde. Niets anders dan dat! Leven, werkelijk leven is gelukzaligheid, pure reine gelukzaligheid! Hoe kan gelukzaligheid niet de zin van het leven zijn? Want alleen gelukzaligheid kan door het leven in ware liefde bereikt worden, zodat de zin van het leven liefde in totale gelukzaligheid is.

Maar, welk antwoord is er, voor wie de vraag stelt: “Wat is de zin van leven op aarde in een materiële vorm?” Dan zeg Ik: dat is iets heel belangrijks en dan ook belangrijk, om een juist antwoord op te krijgen. Maar nu juist het antwoord op die vraag, wordt aan iedereen, door zijn eigen vrije leven op aarde, persoonlijk in zijn hart gegeven. De eerste vraag: “wat is de zin van het leven?” is gemakkelijk te geven: het leven. Maar een antwoord op de vraag: “wat is de zin van leven in materie op de materiële aarde?” ligt toch niet zo eenvoudig. Leven in materie is op zich al niet zo eenvoudig, en voor velen helemaal niet zo gelukzalig. Het is op aarde dan ook meer een bestaan en het besef van bestaan, dan werkelijk leven. Want zou iedereen op aarde in de materie werkelijk leven, dan zou iedereen volkomen gelukzalig zijn, en niet naar de zin van het leven vragen.

Het bestaan op aarde in de materie is er, om aan den lijve, dat is, ieder persoonlijk, het verschil te ervaren tussen leven en niet leven. Maar om dat te kunnen ervaren, is het nodig te bestaan, en als eigen persoon van zijn bestaan bewust te zijn. De materie geeft iedere geest, als mens in materie, die gelegenheid. Door die gelegenheid kan ieder persoonlijk tot het besef komen, wat werkelijk leven is en wat niet, en wanneer ieder zelf leven is en wanneer niet. Op aarde in de materie is de enige plaats waar dit mogelijk is. Met het belang, dat wie het leven als bestaan in materie heeft meegemaakt, ervan doordrongen wordt, dat zonder Mij geen leven is, dat zonder Mij geen bestaan is, dat zonder Mij geen liefde is, dat zonder Mij geen gelukzaligheid is.

Dat is de zin van het bestaan in materie op aarde: het is de redding van de eeuwige dood, zodat iedereen eeuwig leeft, eeuwig liefde leeft, eeuwig gelukzalig leeft.

Hemels Brood 4561

Als de werking van Mijn wijze liefde opgemerkt wordt door mensen, raken zij verwonderd en ontroerd. Want het zijn momenten van ongewone gebeurtenissen in vergelijking tot het dagelijkse verloop en het logische besef. Grote wonderen zoals Ik in Jezus Christus op aarde deed, gebeuren nu niet meer zichtbaar voor het natuurlijke materiële oog, maar in de geest van mensen doet Mijn wijze liefde nog steeds wonderen. En in de geest gebeuren ook nog wonderen door alle mensen, die in hun hart met Mij verbonden zijn en de wijze liefde die zij daar van Mij voelen en de uitleg van Mijn Woord welke zij daar begrijpen, doorgeven aan hun medemensen.

Wonderen gebeuren nog elke dag, door iedereen die naar liefde leeft en door alle keuzen die vrijwillig naar onbaatzuchtige wijze liefde gemaakt worden. Maar het zijn wonderen in vergelijking met alles wat geen liefde is en in vergelijking met alle gebeurtenissen die los staan van Mijn liefde en de keus zijn van mensen, door verstandelijke overwegingen, los van het hart, los van contact met Mij in het hart. Verwondering voor de werking van Mijn wijze liefdewerking komt, omdat er in het dagelijks leven weinig mensen handelen naar Mijn wijze liefde, zodat het opvalt wanneer de werking van Mijn wijze liefde iets merkbaar teweegbrengt. Zouden veel mensen naar wijze liefde handelen, dan zou er veel meer merkbaar wonderlijk goed gebeuren en zou het geen uitzondering meer zijn. Al wat dan niet wonderlijk zou zijn, zou dan opvallen, zoals nu een wonder opvalt. Dan zou je begrijpen, dat wat nu als wonder en wonderlijk ervaren wordt, geen wonder, maar waar werkelijk liefdevol zuiver leven is.

Elk wonder is zicht op waar leven, zicht op Mijn hemel vol zuivere liefde en haar wijze werking voor alle mensen. Mijn hemel is vol wonderen, omvat alleen wonderen, als de gewoonste zaak, als het meest normale. Mijn wijze liefde, de werking van Mijn wijze liefde en al wat zij teweegbrengt is als zodanig geen wonder. Het is een wonder, als iemand het opmerkt, het is een wonder als iemand Mijn liefde uit Mij put en tot wijze werking in zijn leven brengt, het is een wonder als je Mij in je hart aanneemt en Mijn licht uitstraalt, zonder enig eigenbelang. Jij bent wonder, als je vrijwillig ervoor kiest om Mijn wijze liefde te zijn. En wonder ben je dan, omdat het zijn van Mijn liefde, het aannemen van Mijn liefde uit eigen vrije wil, zeldzaam is. Maar uit Mij ben jij leven, liefde, wijsheid, waarheid, geen wonder, maar Mijn altijd, eeuwige, oorspronkelijke evenbeeld, jij.

Hemels Brood 4562

Alles moet naar zijn maat zijn, de bijbehorende maat. Die bijbehorende maat is Mijn maat. Wie de juiste maat wil aanhouden, moet Mijn maat aanhouden, dan weet hij precies wanneer de maat vol is, wanneer de voleinding van iets volbracht is. Alles en iedereen heeft zijn eigen passende maat van Mij gekregen. De maat hoelang iets duurt, de maat hoe groot iets wordt, de maat hoeveel er is, de maat van begrip, de maat van geven, de maat van nemen, er is een maat voor alles. En alle maat is in Mijn liefde gevat, door de wijsheid van Mijn liefde bepaald. Niets gaat boven de door Mijn wijze liefde bepaalde maat en alles gaat door tot de door Mijn wijze liefde bepaalde maat vol is. Dat wil zeggen, tot het zijn nut bewezen heeft, tot voldaan is aan de bedoelingen, zoals zij door Mij bedoeld zijn.

Alles heeft een bedoeling om tot een bereik te komen, een reden, een werking. Die werking houdt niet eerder op, dan dat bereikt is, wat bedoeld is er mee te bereiken, Mijn hand laat niet varen wat zij begonnen is. Dat geldt voor alles en iedereen. Als het doel bereikt is, is de maat vol. Ik zal niet halverwege opgeven het doel te bereiken en Mijn wijze liefde zal er altijd voor zorgen, dat elke maat, voor alles afzonderlijk passend en bedoeld, vol komt. Wanneer de maat vol is, wanneer het doel bereikt is, dat bepaalt Mijn wijze liefde en zij, haar werking in alles, brengt alles tot volheid, tot waarheid, tot voleinding. Ieder kan proberen zijn eigen maat te bepalen, zijn eigen maat voor tijd, voor zijn grootte, zijn macht, zijn bereik, maar als de door hem bepaalde maat niet overeen komt met Mijn maat, zal zijn maat niet tot waarheid komen, zijn doel niet bereikt worden, zijn bepalingen heel anders uitkomen.

Ik bepaal de maat voor alles, het bereik voor alles en de maat is vol, wanneer zij in werkelijkheid vol is, van Mijn liefde. Elke maat is pas vol als zij vol van Mijn liefde is, vol door de wijsheid van Mijn liefde. Als meer niet nodig is, om tot ware liefde te komen. Want een maat wordt niet gemeten naar geld en goederen, naar macht en eer, maar naar eenvoud en ware liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 4563

Kan Ik boos worden? Je zou kunnen zeggen, dat de gevolgen van afdwaling van liefde, Mijn boosheid is. En zo wordt het in de Bijbel wel eens omschreven, dat Mijn boosheid tot actie kwam, daar heet het dan: “de toorn des Heren”. Maar in werkelijkheid wordt Ik niet boos en is er geen toorn. In werkelijkheid is het de werking van Mijn liefde, zoals de gevolgen van afdwaling van liefde uitwerken. Geen bestraffing, geen toorn, maar wijze liefde. Want elk gevolg is zodanig, dat het de mens ten dienste staat, om tot het ware doel van zijn leven op aarde te komen: het uit eigen keus, in volledige vrijheid, komen tot volkomen liefde en de gelukzaligheid die dat geeft.

De werking van Mijn liefde is zodanig, dat het in de ervaring ervan gelijk is aan de ernst van de afdwaling. Hoe boosaardiger de afdwaling, des te meer wordt de ervaring van het gevolg ervan, als straf uit boosheid ervaren, terwijl het volledig Mijn liefde werking is. Maar zoals mensen in boosheid kunnen vervallen, zo is het niet, want de menselijke boosheid om iets, heeft niet dezelfde intentie als Mijn liefde werking, ook niet als Mijn liefde werking de gevolgen van afdwaling van liefde teweegbrengt. Bij Mijn liefde werking is nooit enige sprake van boosheid of straf, ook niet als het als boosheid of straf ervaren wordt. Dan heeft dat met de eigen gesteldheid van geest en de afwezigheid van volledige liefde te maken, maar niet met Mij.

Alle gebeurtenissen op aarde hebben met Mijn liefde te maken, maar niet alle onprettige gebeurtenissen overkomen mensen, omdat zij van liefde zijn afgedwaald. Er gebeuren ook dingen, omdat ze gebeuren moeten voor ieders heil, en niet omdat iemand van liefde is afgedwaald. Zo zijn er onschuldigen die te lijden hebben, om het heil van hun medemensen. Om het heil van alle mensen, zodat alle mensen een stap dichter bij Mijn koninkrijk komen, bij volledige gelukzaligheid.

Wie door omstandigheden te lijden krijgt, en toch in liefde blijft en vertrouwen blijft houden in Mijn liefde, zal daar geestelijk rijker door worden, aan gelukzaligheid winnen in Mijn Rijk. Daar is geen pijn, geen verdriet, geen boosheid, alleen ware wijze belangeloze liefde, waar geluk.

Hemels Brood 4564

Bij Mij is het niet, achter aansluiten, wachten op je beurt, wie het eerst komt, is het eerst geholpen en op is op. Bij Mij zijn geen rijen wachtenden. Ik ben tegelijk bij iedereen. Ik hoor alle vragen van alle mensen op het moment dat ze gesteld worden, al zijn het er een miljoen, Ik hoor ze van ieder persoonlijk en Ik ben er voor ieder persoonlijk. Er is niemand die moet wachten, omdat er zoveel voor hem zijn.

Maar het is wel zo, dat Ik niet altijd aan alle wensen en verlangens meteen voor ieder persoonlijk voldoe. Iedereen mag alles altijd aan Mij vragen, maar het antwoord zal altijd ten beste voor die persoon en al zijn medemensen zijn. Ook is het zo, dat de tijd rijp moet zijn, om een antwoord te geven, wat tot het goede voor diegene leidt. Dan is het soms wel nodig, dat iemand een tijdje wacht. Niet omdat Ik het druk zou hebben met andere vragen, wensen en verlangens, maar omdat de tijd nog niet rijp is, het de mens niet ten goede komt, of niet naar ware liefde te brengen is. Ik aanhoor alle mensen tegelijk, Ik ben bij alle mensen tegelijk, in alle mensen altijd aanwezig en Ik ken iedereen persoonlijk, Ik weet alles van ieder mens, zonder onderbreking.

Ik Ben Alles en in Alles, werkelijk leven, bewust beseffend leven, niet zomaar kracht van leven, maar LEVEN, dat is: Alles, Alles tegelijk. De mens kan naar links of naar rechts, naar voren of naar achteren, Ik Ben links, rechts, voor, achter, boven, beneden, in, uit, op, onder, Alles en overal altijd tegelijk! Ik Ben, volledig volmaakt, volmaakt vrij, bewust, intelligent, totale liefde, totale wijsheid in en uit liefde, totale eeuwige bewuste gelukzaligheid. Zie Mij niet binnen jouw grenzen, zoals ze voor jou op aarde in de materie zijn, zie Mij in en buiten jouw grenzen, in en buiten alle grenzen, want Ik Ben Alles onbegrensd, oneindig, eeuwig, volmaakt grenzeloos onbaatzuchtige wijze liefde, in volmaakte bewustheid van Zijn en het volmaakte vermogen tot Alles!

Alles wat werkelijk IS, Ben Ik. Daar, in werkelijk leven, ben jij evenbeeld van Mij. In werkelijk leven. Kom tot werkelijk leven en je overkomt alle aardse materiële begrenzing, in de volkomen vrijheid van zijn, Mijn Zijn. Kom tot volkomen onbaatzuchtige liefde in alles, in de wijsheid van Mijn liefde en bevrijd je van alle grenzen. Laat Mij in jou leven Zijn, zodat jij werkelijk leeft. Want het kan, allen tegelijk Mij Zijn, zoals Ik jullie allen tegelijk Ben. Volmaakt Leven.

Hemels Brood 4565

Het oog van de mens kan bedrogen worden. De geest van de mens kan bedrogen worden, zijn interpretatie van wat is, kan bedrogen worden. Maar Ik niet. Ik kan door niets en door niemand ooit bedrogen worden. Ik doorzie alles, elk bedrog doorzie Ik van alles en iedereen. En nog zijn er mensen die denken Mij te kunnen bedriegen, te kunnen misleiden. Maar wat zij doen is zichzelf bedriegen, zichzelf verleiden.

Op aarde, in de wereldse manier van omgaan, kunnen mensen het idee krijgen dat bedrog en verleiding, oplevert, wat zij willen dat het oplevert. En werelds gezien lijkt het ook op te leveren. Geld, roem, macht, lijkt het op te leveren. Maar werkelijk leven, ware gelukzaligheid, levert het nooit op. Elk bedrog, elke verleiding, elk eigengewin ten koste van het welzijn van medemensen en sterker nog, ten koste van onschuldige zachtmoedige eerlijke medemensen, ontneemt uiteindelijk elk voordeel van dat geld, die roem, die macht en daarna blijft er niets over dan leegte, verwarring, pijn.

Ik wordt niet bedrogen, maar de mens die probeert Mij te bedriegen, komt zelf bedrogen uit. Dit is geen bedreiging, geen straf, maar eenvoudig de waarheid. Elke afdwaling van liefde, elk bedrog, elke verleiding, elk misbruik van macht, waardoor medemensen benadeeld worden, is bedrog van het ware leven, is een poging om Mij te bedriegen, Mij te verleiden, Mijn macht te misbruiken. Dat zal niemand lukken, maar de gevolgen zullen er wel komen. Gevolgen moeten er komen, om die mens te redden van de eeuwige dood. Want al wat afgedwaald is van liefde, stevent af op de eeuwige dood, de leegte, het niets, als Ik het niet een halt zou toeroepen.

En Ik roep het een halt toe. Want het is Mijn, het leven is Mijn, Ik behoud al het Mijne, want het is Mijn Leven, eeuwig oneindig Mijn Leven. Met Mijn wijze liefde roep Ik een halt toe aan alle bedrog, alle leugens, alle misbruik van macht. Mijn kracht van liefde en wijsheid zal terugbrengen wat eeuwig Mijn is. Zodat allen leven, eeuwig leven, werkelijk in liefde, in gelukzaligheid.

Hemels Brood 4566

Ik blijf niet eeuwig achter de schermen. Ik kom en zal zichtbaar zijn. Ik kom en zal gezien worden en ieder zal Mij herkennen. De waarheid in alles zien en herkennen. Allen die nu al zien, zullen zich verheugen, de blinden zullen in vreugde zien. Maar velen zullen schrikken, door al het leed wat zij hun medemensen hebben aangedaan, schrikken van het plotselinge licht van waarheid, Mijn licht, wat bij Mijn verschijnen alles tot zicht brengt, alle liefde en waarheid, maar ook alle liefdeloosheid en onwaarheid.

Velen zullen vol vreugde zijn, maar ook velen zullen schrikken van zichzelf en al wat zij gedaan hebben. Maar in Mijn licht is dan geen verbergen meer mogelijk en alleen berouw kan hen tot rust brengen, oprecht berouw. Al degenen die pijn leden door de liefdeloosheid van hun medemensen, zullen van al hun ellende verlost zijn, maar wie liefdeloos en bedrieglijk gehandeld hebben, zullen precies weten welke pijnen dat gegeven heeft en zij zullen dat doormaken om te beseffen, dat Ik Leven Ben, dat alleen liefde leven is in volkomen wijsheid en waarheid. Wie dan oprecht berouw toont en zich oprecht inzet om zich te bekeren tot het ware lichtende leven, Die Ik Ben, die zal al gauw de vreugde om Mij te zien ook ervaren en hem zal in liefde vergeven worden, wat hij in zijn leven teweeg gebracht heeft.

Maar degenen die blijven kleven aan hun liefdeloze leven en waarde vasthouden aan hun leugen en bedrog, zullen een tijd lang in pijn en ontreddering blijven en hun liefdeloosheid met hun leugens en bedrog zal hen tot pijn zijn zonder enig gewin, tot hen ook helemaal duidelijk is, wie Ik Ben en tot zij volkomen tot inzicht van het ware leven gekomen zijn, oprecht berouw tonen uit een eerlijk hart en in alle vrijheid oprecht en eerlijk tot ware liefde en wijsheid gekomen zijn. Voortdurend zullen zij Mij zien, maar Mij pas bereiken als hun tijd vol is en zij vervuld zijn van waar leven, ware liefde.

Ik kom en zal zichtbaar zijn, gezien worden, herkend worden. En allen die Mijn licht kennen en verdragen kunnen, zullen zingen van vreugde en over gelukkig zijn!

Hemels Brood 4567

Ik ben geen andere God, als Ik bij een ander mens ben. Ik ben bij iedereen dezelfde God en Vader. Maar met de ene mens ga Ik wel anders om, dan met de andere. Toch ben Ik daarmee bij die ene mens geen andere God en Vader dan bij die andere. De ene mens is wel anders dan de andere, daarom is het van belang dat Ik met ieder van hen anders omga. Evengoed is het doel van Mijn omgang met alle mensen tezamen en ieder persoonlijk wel altijd hetzelfde: allen tezamen en ieder persoonlijk tot waar leven brengen, tot ware vrede, tot ware liefde, tot eeuwige gelukzaligheid.

Om dat doel te bereiken ga Ik met iedereen zo om, dat het doel het beste bereikt kan worden. Ik Zelf blijf daarbij altijd onveranderlijk Dezelfde. Maar het beeld wat mensen van Mij hebben, is niet bij iedereen hetzelfde. Er zijn grote verschillen in beeldvorming over Mij bij mensen. Daardoor lijkt het alsof Ik niet altijd Dezelfde ben, grillig ben, soms wel en soms niet help, de een meer liefde geef dan een ander, dat hulp nogal eens toevallig gebeurt of dat iemand toevallig pech heeft. Of iemand wel of geen hulp krijgt, wel of geen pech heeft, niets gebeurt toevallig. Maar zoek daarbij niet naar de reden, want redenen zijn in Mijn liefde verborgen en alleen dan zichtbaar, als het voor iemands heil het beste is. Zoek daarom niet naar de redenen van gebeurtenissen, want vaker zijn die niet te kennen, en dan gaan mensen er een eigen invulling aan geven, met soms onaangename gevolgen.

Alles ligt in Mijn Hand. Mijn Hand is volmaakte liefde. Liefde is alleen volmaakt, als zij volkomen wijs en onbaatzuchtig is, in volledige waarheid Mijn liefde is. In Mijn Hand is alles veilig, is iedereen veilig. Ieders leven, elke gebeurtenis ligt in Mijn Hand. Jouw leven, alle gebeurtenissen in jouw leven liggen in Mijn Hand. Ook de moeilijke gebeurtenissen, juist ook de moeilijke gebeurtenissen. Maar als je je vasthoudt aan Mijn Hand, ben Ik voor jou geen andere God en liefhebbende Vader dan voor jouw medemensen. Alleen zal Mijn steun en hulp voor jou anders zijn dan voor je medemens. En juist dat houdt jouw leven stabiel, Mijn Hand, Mijn wijze van omgaan met jou. Anders dan met anderen, maar jij bent ook anders dan anderen. Toch is Mijn Hand dezelfde voor jou en alle mensen, toch is Mijn liefde voor iedereen Dezelfde!

Hemels Brood 4568

Ieder mens heeft zijn beperkingen in het aardse bestaan. Materie begrenst, maar behalve dat, heeft ook ieder beperkingen in mogelijkheden. Zo heeft niet ieder dezelfde talenten en wat de één heel goed kan, lukt een ander niet, of zelfs helemaal niet. Talenten zijn een gave en worden niet aangeleerd. Toch zijn er mensen die denken dat zij wat een ander goed kan, zelf ook wel kunnen aanleren tot ze het goed kunnen. Maar de teleurstelling is groot als dat niet lukt. En in de meeste gevallen heeft die teleurstelling te maken met de waarde die gegeven wordt, aan hetgeen iemand door zijn talenten zo heel goed kan. Dan willen mensen dat leren, alleen om die waarde, de status, de verdienste en de betaling.

Elk talent is een gave en wat iemand er mee kan, is een gave en geen eigen verdienste, bij niemand. Dat het in het wereldse een waarde gekregen heeft, komt omdat mensen Mij niet kennen en niet beseffen, dat elk talent een van Mij gekregen talent is, niet uit eigen verdienste of ten eigen voordele, maar om in te zetten voor het heil van zijn medemensen. Helaas gebeurt dat maar al te vaak niet. En helaas zijn veel mensen er in hun leven mee bezig zich iets aan te leren, waarvoor zij het talent niet hebben. En Ik zeg jullie allen, je bent zoals je bent, met of zonder talenten, en hoe je je ook oefent en uitslooft om meer te zijn, ook al lijkt dat in wereldse opzicht iets te hebben opgeleverd, dan zul je nog werkelijk teleurgesteld raken, want meer dan je van Mij uit bent, word je niet, kun je niet worden. Wat je ook voor waarden aan talenten en status nastreeft in het wereldse.

Maar waar je wel beter in kunt worden, is het wereldse loslaten en worden wie en zoals je van oorsprong eeuwig bent: Mijn ware wijze onbaatzuchtige eeuwig gelukzalige liefde!

Hemels Brood 4569

Het dier handelt zoals het door Mijn wil geprogrammeerd is. De mens heeft zijn eigen wil waarnaar hij handelt, zijn vrije keus. Hij kan zelf beslissen wat te doen of te laten. Dat is anders bij dieren. Zij kiezen naar hun instelling als dier. Ieder soort naar zijn eigen instelling, welke een volmaakt passende is voor wat het nodig heeft om op aarde te bestaan. Daar wijkt het dier niet vanaf. Elk dier heeft een aan elkaar aanvullende instelling van Mij gekregen, zodat tussen alle dieren die er zijn een sluitend geheel bestaat, waar alle dieren door in stand gehouden worden. Zijzelf kunnen en zullen dat sluitende geheel niet verstoren.

Maar de mens met zijn vrije wil kan dit sluitende geheel wel verstoren en heeft dat ook al vaker verstoord. Toch blijven alle dieren zich naar hun door Mij gegeven instelling gedragen en zal hun gedrag steeds zo zijn, dat hun aanvulling aan elkaar hersteld wordt en het sluitend geheel hersteld wordt, als het verstoord is. De mens kan met zijn vrije wil los van elkaar keuzen maken die de samenhang van de dieren verstoort. Maar ook de mens staat in een samenhang met elkaar en kan met zijn vrije wil die samenhang verstoren. Dat is dan ook wat veelvuldig gebeurt. Hoewel de menselijke eigen wil vrij is en in het geheel niet door Mij geprogrammeerd is, wat bij dieren wel zo is, zijn de gevolgen van elke vrije keus van ieder mens wel verbonden met Mijn liefde.

Op een wijze liefdevolle manier zijn alle gevolgen van de uit eigen vrije wil gemaakte keuzen van mensen wel door Mij geprogrammeerd en wel zodanig, dat welke keus ieder mens ook maakt, hij wel zijn eigen deelneming aan de samenhang van alles en iedereen kan verstoren, maar niet verloren kan gaan voor het enige doel van zijn leven en zijn bestaan op aarde. Juist doordat alle gevolgen van de vrije keus van de mens door Mij vastgelegd zijn in Mijn wil, die volmaakte liefde is, kan ieder mens vrijuit zijn gang gaan, zonder het eeuwige gelukzalige leven in vrijheid van zijn te verliezen, zonder de bewustheid daarvan te verliezen. Ook al ziet de mens zijn samenhang met Mij en elkaar niet zoals dat in werkelijkheid is, en ook al ziet de mens het belang van die samenhang niet.

Maar wie zich van die samenhang bewust geworden is, die begrijpt wel welk belang er op het leven op aarde rust en in zijn vrijheid zal hij zijn wil steeds meer tot werkelijk leven brengen. Wat iedereen ten goede komt en de eeuwige samenhang die er altijd blijft, versterkt en terug tot volkomen liefde brengt. Daarbij blijft ieders wil zijn eigen, in volkomen vrijheid van zijn. Maar de samenhang blijft dan ook en wel zodanig, dat allen uit eigen vrije wil ware liefde voor elkaar zijn en daarmee het enig ware leven, de ware gelukzaligheid van het VRIJ ZIJN!

Hemels Brood 4570

Jullie zijn Mijn levende liefde. Jij bent Mijn levende liefde. Niet hetgeen jullie doen en laten is in alles al Mijn levende liefde, maar waaruit jullie bestaan, waaruit jij bestaat, dat waaruit jij je bestaan bewust bent, dat innerlijke besef van het eigen bestaan, dat is Mijn levende liefde. Alleen, nog niet iedereen brengt Mijn levende liefde tot uitdrukking in zijn doen en laten. Maar hoe een mens zich ook uitdrukt in zijn doen en laten, of dat nu wel of niet naar ware liefde is, hij blijft toch in zichzelf alleen zichzelf, door Mijn levende liefde, doordat hij Mijn levende liefde is.

Jij bent Mijn levende liefde, alleen dat maakt jou levend en alleen uit Mijn levende liefde is het voor jou mogelijk te bestaan en je eigen bestaan als een zelf zijn te ervaren. Wat iemand ook doet of laat en daarmee afwijkt van liefde, hij blijft levend, omdat hij onveranderlijk Mijn levende liefde is en blijft. Het zijn dan ook twee verschillende dingen, wat je bent en hoe je handelt. Je bent Mijn levende liefde, maar je handelt nog niet in alles alleen naar liefde. Dat geldt voor alle mensen. Bij allen is er dat verschil. Maar voor allen is er ook de mogelijkheid dat verschil in een gelijk te brengen. De mogelijkheid om niet alleen uit Mij Mijn levende liefde te zijn, maar ook uit zichzelf. Dat is, uit eigen vrije keus in al je doen en laten gelijk aan Mijn levende liefde te zijn, in eenheid met dat wat je van oorsprong aan bent: Mijn levende liefde!

Jouw bestaan is Mijn levende liefde en dat verandert niet, maar jij kunt in je vrijheid wel tot gelijkenis aan Mijn levende liefde, zoals je dat bent, komen en dat kunnen alle mensen. Wat je bent, Mijn levende liefde, is onveranderlijk, maar hoe je handelt, waar je in je vrijheid voor kiest om naar te handelen, kun je wel veranderen. Als je wilt, oprecht en eerlijk wilt, en als je Mijn liefdevolle hulp daarbij aanneemt en accepteert, dan kun je zelf worden wat je bent, helemaal in alles en in alle vrijheid, Mijn levende liefde, innerlijk en uiterlijk, altijd. Jouw ware leven is niet veraf, het is heel dichtbij, het is in jou, jij bent het zelf, jij bent Mijn levende liefde. Kom en ben dat ook zelf uit eigen vrije keus, Mijn levende liefde, ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4571

Ieder mens kan weten wat waar is, in zijn hart. Ieder mens kan voelen wat liefde is, in zijn hart. Ieder mens kan weten en voelen wie Ik Ben, in zijn hart. Maar niet ieder mens weet wat waar is, voelt wat liefde is, weet en voelt wie Ik Ben, in zijn hart. Omdat niet ieder mens zijn hart raadpleegt over waar, over liefde, over Mij, op een eerlijke, oprechte wijze.

Daardoor kan het gebeuren dat iemand waarheid zegt te spreken, terwijl het niet waar is, of zegt liefde te voelen, terwijl het geen liefde is, of Mij zegt te kennen, terwijl hij Mij niet werkelijk kent. Daardoor kan het zijn, dat mensen het met waarheid niet zo nauw nemen, met liefde niet zo nauw nemen, aan het Mij kennen, niet veel of geen belang hechten. Dan kan het er op lijken, dat mensen waarheid spreken, terwijl dat niet zo is, dan kan het er op lijken, dat zij vol liefde zijn, terwijl het eigenliefde is, dan kan het zelfs lijken, dat zij Mij niet nodig hebben en daarmee bewijzen, dat Mij kennen, geen belang heeft. En als jij niet steeds je hart raadpleegt, eerlijk en oprecht, om waarheid te beseffen, om liefde te voelen, om Mij te kennen en te voelen, Mijn ware liefde, kun je op een dwaalspoor gebracht worden, iets wat gezegd wordt geloven en niet zien, dat het geen waarheid is, niet zien, dat het geen liefde is, vergeten, dat Ik in je hart ben en alles weet en zie, dat je in je hart altijd kunt weten wat waar is, weten wat werkelijk liefde is, wie Ik Ben en Mijn liefde voelen.

Ik vraag je niet om naar mensen te luisteren, om aan te nemen wat mensen naar waarheid beweren te zeggen, om in hun liefde te geloven. Ik vraag je, om naar Mij te luisteren, naar wat Ik je in je hart in waarheid laat weten, naar wat Ik je in je hart in liefde laat voelen, naar Mij toe te komen, zoals je weet wie Ik Ben, in jouw hart. Want geen mens kan jou zo zuiver waarheid tonen, liefde tonen, Mij tonen, als Ik dat kan, in jouw hart. Hoor mensen aan, luister naar wat ze zeggen, maar toets het in alle eerlijkheid en oprechtheid allemaal bij Mij, in je hart. En handel alleen naar dat wat Ik je in je hart aanraad. Geen mens staat boven Mijn waarheid, die in jouw hart te vinden is. Geen mens heeft meer liefde dan Ik je in je hart kan laten voelen. Geen mens geeft jou leven, omdat Ik Leven Ben, omdat alleen Ik Leven geef, aan alle mensen, aan jou. Blijf daarom in je hart altijd in contact met Mij.

Hemels Brood 4572

Je leeft op aarde niet in het paradijs. Het is er een mengeling van liefde en het tegenovergestelde van liefde. Een mengeling van waarheid en onwaarheid met bewuste leugens en bedrog. En je zou het zo graag allemaal tot liefde brengen, tot waarheid zonder leugens en zonder bedrog. Maar het ligt niet in jouw hand om alles tot zuiverheid te brengen. Het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid en zelfs neem Ik het je niet kwalijk, als je zelf eens van liefde en waarheid bent afgedwaald, als je je eens verzet tegen al wat je niet wilt, maar je wel overkomt.

In een wereld waar zo’n mengeling van goed en kwaad, waarheid en leugen, liefde en haat is, heb je daar altijd mee te maken, hoe goed en liefdevol je zelf ook wilt zijn. En als iemand iets kiest wat hij beter niet had gekozen, kun jij hem niet op andere gedachten brengen, kun jij zijn ogen voor het verschil in uitwerking van het één of ander niet openen, als de tijd er niet rijp voor is, als zijn begrip er nog niet rijp voor is. Hoe liefdevol en duidelijk je uitleg ook maar kan zijn, voor het blinde oog wordt het evengoed niet zichtbaar en voor het beperkte begripsvermogen niet inzichtelijk, niet te begrijpen. Zo is het op aarde in de wereld. Geen paradijs en ook niet ergens een verborgen paradijs, waar je je kunt terugtrekken en in weelde kunt leven.

Maar in je hart ben Ik en Ik kan je door al dat wereldse, al die mengelingen van goed en kwaad, liefde en haat, waarheid en bedrog leiden, zodat je in jezelf wel het paradijs, de ware hemel kunt bereiken, de volledige innerlijke vrede, hoe het er op aarde in het wereldse ook aan toegaat. Ik kan je de weg tonen, de wijze van omgaan met die mengeling, hoe te leven met alle ongemakken en uiteindelijk toch in het paradijs, de ware hemel uit te komen. Want die weg is er en die weg kun je gaan, als je alles helemaal in Mijn Hand legt.

Mijn Hand is liefde, zonder enige haat, is waarheid zonder enige leugen of bedrog, Mijn Hand geeft alleen het volkomen goede en neemt al het kwade voor je weg. Mijn Hand geeft leven, werkelijk leven, de gelukzaligheid van het eeuwig Paradijs.

Hemels Brood 4573

Ik heb Mijn Woord niet gegeven om over mensen te heersen, om macht over hen te hebben, Ik geef Mijn Woord als een advies voor het leven. Om mensen te helpen hun leven op de beste manier te leven, om het leven als bestaan te begrijpen, om tot het ware leven in vrijheid van zijn te komen. Mijn Woord laat in alle opzichten zien, wat leven werkelijk is, wat de waarheid in het leven is en hoe ieder mens zelf en met elkaar in vrijheid en in vrede kan leven, kunnen samenleven. Mijn Woord laat zien wat belangrijk is en wat niet, waaraan ten goede het beste aan wordt vastgehouden en wat beter losgelaten kan worden of wat het beste afgestaan kan worden, waardoor de situatie zich zal verbeteren.

Mijn Woord geeft, als het nagevolgd wordt en ieder die het navolgt, alles aan wat tot werkelijk aangenaam leven leidt. Omdat het leven werkelijk alleen gelukzaligheid van ware liefde in volle wijsheid is. Omdat het werkelijke leven niemand ooit iets tekort doet, iedereen altijd geeft wat hij nodig heeft, volkomen gezondheid is, altijd de werkelijke waarheid toont, omdat het werkelijke leven eeuwig in vrede is, en iedereen met het werkelijke leven altijd tevreden kan zijn, zelfs heel gelukkig en blij mee zal zijn. Ik geef Mijn Woord niet om Mij op te dringen, om macht of roem, of als een koning geëerd te worden. Ik geef Mijn Woord om jou te geven wat jou gelukkig kan maken, om jou tot vrede te brengen. Geen werelds geluk, geen wereldse vrede, geen geld, macht, roem, aanzien, maar werkelijk vrij vredevol leven, zonder zorgen, zonder pijn, zonder verdriet. Ik geef jou en alle mensen Mijn Woord om je de weg te wijzen die je werkelijk bij de beste levenssituatie brengt, die je bij ware vrijheid brengt, die je werkelijk geluk en blijdschap brengt. Met het geven van Mijn Woord geef Ik jullie allemaal werkelijk leven, werkelijke rijkdom, eeuwige rijkdom, eeuwige vrede, eeuwige waarheid, eeuwige liefde.

Alleen met het verstaan, aannemen en handelen naar Mijn Woord kom je tot werkelijk leven, kom je tot die eeuwige vredige, liefdevolle ware rijkdom. En Ik geef jullie, Ik geef jou, Mijn Woord zonder enig belang, puur uit liefde voor jou, voor alle mensen, voor ieders eeuwig welzijn. Voor jullie ware eeuwig welzijn. Bestudeer Mijn Woord en wat het je zegt in je hart. Want daar geef Ik je in alle zuiverheid Mijn Woord tot eeuwig leven, eeuwig geluk, eeuwige vrede.

Hemels Brood 4574

Ik ben overal, altijd met Mijn liefde aanwezig. Maar het is niet Mijn liefde, die oorlog voert. Het is de vrije keus van de mens, of hij Mijn liefde tot werking brengt of niet. Natuurlijk is Mijn liefde in wijsheid altijd in werking voor alle mensen, anders zou er geen mens in leven blijven. Maar altijd zo, dat de mens de vrije wil behoudt, dat de eigen vrije keus niet belemmerd wordt.

Veel mensen zien en begrijpen de kracht van ware liefde niet en hebben geen idee hoe die liefdekracht in te zetten voor ware vrede en welzijn. Veel onenigheid mondt dan ook nog al eens uit in een strijd die allerlei vormen kan aannemen, zelfs tot en gewapende strijd kan uitgroeien. Terwijl er geen strijd, of zelfs geen onenigheid zou ontstaan, als bij de kracht van wijze liefde gebleven was. Het is aan de vrije mens om dat te ontdekken, om zichzelf in waarheid en liefde te ontdekken, om zijn ware kracht te ontdekken en dat uit eigen vrije keus te zijn. Ik ben overal altijd en Mijn wijze liefde is altijd in werking, om alle mensen de optimale gelegenheid te geven, Mijn liefde in hem te ontdekken en al zijn mogelijkheden met de kracht van wijze liefde uit Mij te ontdekken.

Want ieder mens hoeft Mij maar te vragen, in alle oprechtheid, in volkomen waarheid en met het volle vertrouwen op Mijn liefde, om hem te helpen, om de kracht van Mijn wijze liefde in te zetten voor vrede, voor recht, voor het welzijn van zijn medemensen, uit ware liefde voor Mij en zijn medemensen en hij zal zien waartoe wijze liefde hem leidt en hoe het de situatie verbetert. Hoe zuiverder de vraag om Mijn liefdewerking, hoe oprechter en eerlijker, hoe minder het eigenbelang, des te krachtiger zal Mijn liefdewerking zijn. Dat geldt voor iedereen.

Er zijn nog niet zoveel mensen in die zuiverheid, die oprechtheid, zo onbaatzuchtig en liefdevol, maar al degenen die wel al in die richting gaan, hun liefde vormt samengevoegd een sterke liefdekracht uit Mij. Waardoor de goedwillende mens meer inzicht krijgt in het vermogen van ware liefde, waardoor zij verder gezuiverd worden en zelf tot meer zicht en begrip komen. Wat eerst in hun strijd voor vrede niet mogelijk leek, wordt mogelijk en gebeurt. Door de kracht van ware wijze liefde, zonder ruzie, zonder wapens, ware vrede!

Hemels Brood 4575

In de wildernis overleven lukt alleen, als je weet welke gevaren er zijn en hoe je die gevaren de baas kunt zijn. Nieuw in de wildernis loop je heel veel risico. Maar hoe kun je te weten komen welke gevaren er zoal zijn? Eén manier is, door ervaring. Door er te zijn en te ervaren wat de gevaren zijn. Al doende leert men. Dus doe je ervaring op in de wildernis, dan weet je welke gevaren er zijn. Met het risico dat de gevaren je eerder opbreken, dan je ervaring opbouwt. Daarom kun je beter eerst een ervaren gids meenemen voor je de wildernis instapt.

Het leven op aarde kun je min of meer ook zien als leven in een wildernis. Een wildernis met steeds weer nieuwe verrassingen, die plots op je weg verschijnen en waar je geen ervaring in hebt. Levenservaring, levenswijsheid is nodig om de wildernis op aarde door te komen. Ik kan je die geven. Als je wilt. Ik kan dat aan alle mensen geven, aan ieder die wil. Maar de meeste mensen denken zelf de aardse wildernis door te kunnen komen en velen geloven niet dat Ik hen kan helpen, kan leiden, in wijsheid kan leiden. In de wildernis zonder kennis van zaken wordt iemand al snel verscheurd door wilde dieren en hetzelfde kan iemand overkomen in de wildernis van het aardse leven. Niet dat iemand letterlijk door wilde dieren verscheurd wordt, maar wel dat hij zo onaangenaam behandeld wordt, dat hij zijn levenslust verliest en volkomen terneergeslagen tot niets meer komt.

Zo gebeurt het op veel plaatsen op aarde, dat mensen ontnomen wordt waarvoor ze leven, dat mensen hun mogelijkheden ontnomen worden, waardoor hun levenslust verloren gaat. En nu zeg Ik jullie allemaal, die in de wildernis van de aardse samenleving zijn toegetakeld, kom bij Mij in je hart en Ik laat je zien hoe je in de aardse wildernis, de aardse samenleving, kunt overleven, hoe je weer tot je ware levenslust kunt komen en hoe je kunt voorkomen, dat het je in de aardse wildernis nog eens overkomt. Kom bij Mij en volg Mijn liefdevolle raad precies op en je zult alles te bovenkomen en geen schade meer ondervinden, maar juist ook anderen helpen in de wildernis van de aarde te overleven. Kom en voel je levenslust terugkomen door Mijn liefde voor jou en allen!

Hemels Brood 4576

De gelovige mens die op Mij vertrouwt en Mijn liefde kent, krijgt andere wegen te gaan dan zijn medemensen, die minder of niet in Mij geloven, minder of niet op Mij vertrouwen en de ware diepte van Mijn liefde nog niet zo duidelijk, of niet beseffen. Maar daarmee zijn de wegen van de Mij gelovende en op Mij vertrouwende mensen niet glad en zonder enige moeite te gaan. Van hen vraag Ik een andere inzet, waarmee zij tot een nog dieper vertrouwen in en besef van Mijn onbaatzuchtige liefde kunnen komen.

Juist ZIJ krijgen situaties om mee om te gaan, waarbij hen gevraagd wordt tot volle overgave aan Mij te komen. Want in Mij en Mijn liefde geloven,vraagt ook je in alle situaties ten volle aan Mij en Mijn liefde over te geven. Zonder dat Ik het letterlijk vraag, want dan zou Ik de vrije wil belemmeren, juist van die mens die in Mij en Mijn liefde gelooft, omdat diegene dan uit een zeker plichtsgevoel gaat doen, wat Ik vraag. Maar het gaat er juist om, dat de gelovige mens aan een situatie herkent, wat hem in vertrouwen op Mij en Mijn liefde te doen staat. Ik neem het niemand kwalijk, als dat niet gezien en niet begrepen wordt. Als niet begrepen wordt, wat met een situatie bereikt kan worden ten aanzien van het verkrijgen van het volledig gelukzalige leven. Dan krijgt diegene nieuwe situaties, met nieuwe kansen om zijn geloof en vertrouwen op Mij tot in het uiterste waar te maken, in de volle overgave aan Mij, aan Mijn onbaatzuchtige liefde.

De weg van een gelovig en op Mij en Mijn liefde vertrouwend mens is daarmee niet makkelijker geworden, wel anders, maar niet gemakkelijker. Want op zijn weg zal hij moeten tonen dat hij gelooft, dat hij vertrouwt, dat hij Mijn ware liefde kent. Dat kan hij doen, door zo met de op zijn weg voorkomende situaties om te gaan, als past in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde, in de volle overgave aan Mij. Ook al staat hij aan de rand van een afgrond die dieper en gevaarlijker is, dan zijn vermogen gaat. Juist dan. Maar Ik weet hoe moeilijk dat is en geloof Mij, ook al lukt het niet en kan iemand niet vasthouden aan Mijn liefde in alle opzichten, dan ben Ik er toch en help toch, zoals het voor iedereen in Mijn liefde het beste is.

Hemels Brood 4577

Tijden wisselen elkaar af. Dat zijn bijvoorbeeld de jaargetijden. Maar ook geestelijk wisselen tijden zich af. Soms is er veel behoefte aan contact met medemensen en soms is iemand liever een poosje alleen, op zichzelf. Zo is het ook met het geestelijk besef. Soms is het tijd om te onderzoeken wat geestelijk leven is en soms is het tijd om dat los te laten en van het leven te genieten zoals het is. Om geestelijk te leren en daarvan profijt te hebben. Soms is het besef van leven en liefde dieper, dan op andere momenten en al die momenten wisselen elkaar af.

Het blijft niet altijd dit of altijd dat, alles is in beweging, niets blijft staan, er is steeds verandering, al is het nog zo weinig, maar verandering is er ieder moment. Er is groei en bloei en er is verwelken en afsterven. Er  zijn ideeën die levensvatbaar zijn en ideeën die daarna weer verdwijnen. Maar al is alles in beweging, al wisselen tijden elkaar af, al verandert er nog zo veel, wat altijd hetzelfde blijft is ware liefde.  Maar nu op aarde wisselt de ware liefde nogal eens met het tegenovergestelde en wisselt de vreugde van liefde nogal eens met verdriet en pijn. In de wisseling van tijden, van besef van geestelijke groei, van besef van waar leven zit beweging. Dat is niet zomaar een beweging, zomaar een wisselen van het een op het ander, zomaar verandering, het is in alles een beweging die bij elke wisseling alleen maar richting het ware licht gaat, richting het ware leven, richting de ware liefde, richting het eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen.

Wisseling van tijden, wisseling van wat dan ook, is nodig, de voortgang is nodig, alle beweging is nodig om vooruit te komen tot het ware leven. En in die beweging van alles en iedereen, Ben Ik, Schepper en waar leven, Enig waar leven. Altijd Dezelfde, onveranderlijk en onveranderlijk in beweging, ware liefde, volledige gelukzaligheid in iedereen. Want leven is bewegen, afwisselend van het een naar het ander, eeuwig voortgaan in ware liefde, die vol van wijsheid in elke beweging gelukzaligheid geeft, in het volledige besef van bestaan, Mijn bestaan, waarheid, liefde, wijsheid, voor ieder mens.

Hemels Brood 4578

Ben je aardig tegen een dief, dat verandert diegene niet tot geen dief meer te zijn. Ben je aardig tegen een leugenaar, daarmee verandert hij niet tot geen leugenaar meer te zijn. Hooguit en in het gunstigste geval zal zo iemand je mijden. Maar meest waarschijnlijk is het, dat zowel de een als de ander misbruik van je goedheid zal maken. Hoe zal dan de dief of de leugenaar of de misdadiger zich tot het goede bekeren? Alleen als hij Mij en Mijn liefde leert kennen en de waarde van Mijn liefde in zijn en ieders leven gaat beseffen. Alleen als hij het verschil gaat zien, tussen zijn misdadig handelen en ware liefde. En dat kan alleen in hem zelf gebeuren. Dat kan alleen uit Mijn liefde in hem gebeuren.

Toch is het nu niet zo, dat je dan ook niet aardig of vriendelijk tegen diegene hoeft te zijn. Vaak weet je niet wie liegt of steelt of beide. Het kunnen mensen zijn, die je lange tijd kent en vertrouwt. Maar hoe dan ook, het is goed om steeds je hart te volgen. Want in je hart geef Ik je precies aan hoe met iemand om te gaan en als je goed luistert naar Mij in je hart, kun je ook weten of iemand wel of niet te vertrouwen is. Dan kan het zijn dat Ik je wegen om te gaan geef, die je anders niet gegaan zou zijn. Niet altijd om jou voor de leugenaar of de dief te behoeden, maar wel altijd zodat er lering uit voortkomt, op een wijze die voor alle betrokkenen zinvol is of zoals het, voor wie het past, een oefening is. Met alleen maar goed gedrag ben je dus niet verzekerd van een ongeschonden gemakkelijk bestaan, al meen je het voor iedereen nog zo goed.

Er blijft altijd werk te doen, oefeningen te doen, nieuw inzicht te verkrijgen, iets te leren wat je verder helpt. En dat geldt voor iedereen. Een dief of een leugenaar krijgt ook een weg te gaan. Die weg houdt niet op, op het moment dat jij als aardig mens aardig voor hen bent. Beter kun je in je hart naar Mij luisteren en handelen naar wat Ik je daar aanraad. En soms lijkt dat niet aardig te zijn, maar niet aardig zijn, kan voor hen op hun weg op zo’n moment juist het beste zijn en hen een stapje dichter bij geen dief en geen leugenaar meer zijn brengen. Want Mijn wegen die Ik mensen geef, gaan ook via hun medemensen. Dan lijkt het de mens die iets zegt of doet, maar de aanzet komt altijd van Mij, niet anders dan van Mij. Daarom, luister naar je hart, want wat van Mij in je hart komt, geeft de beste weg. Al het andere wordt even goed uit Mij geleid maar leidt dan wel tot een omweg.

Een omweg die vaak veel moeilijker te gaan is, dan wanneer in het hart naar Mij geluisterd was. En zo gaan mensen vele wegen, maar het zijn allemaal Mijn wegen, het is allemaal Mijn leiding, ook al is de mens vrij in zijn keuze. Ook al verandert de dief noch de leugenaar als iemand aardig tegen hen is. Maar onder Mijn leiding, die pure wijze liefde is, zullen zij toch tot inzicht komen. En juist dat inzicht zal hen helpen om in vrijheid te kiezen voor Mij en Mijn liefde. De mens blijft vrij in zijn keuze, maar Mijn leiding zorgt voor inzicht. Dat is Mijn licht voor alle mensen, Jezus Christus in ieders hart, Ik Zelf.

Hemels Brood 4579

De keuze die mensen maken kun je zien als wegen die zij kiezen om te gaan. Zoveel keuzen als de mensen maken, zoveel wegen zijn er te gaan. Met elke keuze wordt een weg gemaakt of gewijzigd. En er zijn daarbij oneindig veel mogelijkheden die de mens kan kiezen. Maar even zo veel als de mens kan kiezen, zijn het toch allemaal wegen, die Ik voorbereid heb voor de mens om te gaan. Niet dat Ik de mens ieder voor zich voorbestemd heb om deze of gene weg te gaan, maar wel is elke weg door Mij voorbereid.

De mens is alleszins vrij zijn keuze te maken en daarmee zelf zijn weg te kiezen, waarbij hij in alle vrijheid elke keuze kan maken, dat zijn er oneindig veel. Toch is er geen weg, geen gebeurtenis, geen situatie, die Ik niet eeuwig heb voorzien en voorbereid heb, waarbij Ik iedereen vrijlaat zijn keuzen te maken. Maar tot in de oneindigheid heb Ik wel alles voor iedereen zodanig voorbereid, dat niemand verloren gaat en iedereen tot de grootste gelukzaligheid van het ware zuivere volmaakte leven kan komen. Waarbij iedereen tijd en gelegenheid gegeven is op de aarde, om zijn vrije wil te beproeven en tot waar leven in eeuwigheid te komen. En hoewel mensen denken, dat hun lot bepaald is, zeg Ik hen, niet hun lot is bepaald, maar het ware leven is voor iedereen bepaald. Het ware leven wat voor iedereen de totale eeuwige gelukzaligheid inhoudt. Niet de wegen die ieder mens gaat, zijn bepaald, maar de uitkomst van elke weg en alle wegen is ten eeuwige leven door Mij bepaald. Alle oneindig vele keuzen en oneindig vele wegen, die door die keuzen ontstaan, heb Ik voorbereid om de mens tot eeuwig leven, ware onbaatzuchtige liefde te brengen.

Daarom, met de vrije wil, de vrije keus bepaalt ieder zijn weg, ieder zijn lot, welke, doordat iedereen de vrije keus heeft, zeer nauw met elkaar verbonden is. En waar wegen zich kruisen, ontstaan situaties, die alle betrokkenen raken. Aangezien veel mensen, veel verschillende keuzen maken, kun je je voorstellen hoe die  wirwar van wegen ieders leven beïnvloedt. Maar ook juist dat heb Ik zodanig voorbereid ten eeuwige leven, dat het toch iedereen, al ontstaat er nog zo’n onaangename situatie door ieders vrije keus, tot het ware enige gelukzalige leven brengt. Alles in verhouding tot ieders vrije keus en zijn liefde voor Mij en zijn medemensen. Ik Ben Alles.

Hemels Brood 4580

Niemand is gelijk, bijna gelijk soms, maar ieder is anders, ieder is uniek. Daarom heb Ik ook met ieder mens een andere betrokkenheid, de verbinding met ieder mens is hetzelfde, Ik sta met iedereen in verbinding, ook al beseffen veel mensen dat niet. Maar Mijn betrokkenheid is met ieder persoonlijk helemaal passend bij die mens, bij ieders persoonlijke unieke wezenlijkheid en geheel in de verhouding tot de vrijheid en de keuze die ieder persoonlijk maakt. Mijn betrokkenheid met ieder persoonlijk is daarbij altijd erop afgestemd, om diegene op de voor hem beste wijze tot waar gelukzalig leven te brengen tijdens zijn verblijf op aarde.

Ook al is iemand, tijdens zijn verblijf op aarde, aan het einde van dat verblijf niet tot het volkomen ware leven  gekomen, dan gaat zijn weg verder in het daarna volgende bestaan, met als basis datgene wat hij op aarde gedaan en geleerd heeft. Ook tijdens het leven na het bestaan op aarde wordt ieder door Mij persoonlijk leiding gegeven, waarbij ook dan ieder in vrijheid zijn keuzen maakt en de daarbij behorende gevolgen zal ervaren. Alleen zal de situatie dan anders zijn dan op de aarde, waar de onderlinge verhoudingen in de traagheid van de materie gevat zijn, terwijl dat geheel anders is, als van materie geen sprake meer is, zoals dat op aarde het geval is. Ervaringen zoals mensen die op de materiële aarde in de materie gewoon waren, zullen na het verblijf op aarde niet meer zo zijn en het houvast wat iemand op de materiële aarde kan hebben aan materiële dingen, is er dan niet meer. Het enige houvast wat er dan nog is, is de hoeveelheid liefde en goedheid die men op de materiële aarde uit vrije wil geleefd heeft.

Wanneer er weinig naar liefde en goedheid geleefd is, dan zal er weinig houvast zijn, wat als het ware in het luchtledige moeilijk te krijgen is. Evengoed ben Ik daar met liefde voor ieder mens ook weer bij ieder persoonlijk en blijft Mijn betrokkenheid even groot, even persoonlijk, om ieder verder te helpen en zijn houvast in ware liefde te vinden, altijd ten gunste van het ware gelukzalige leven voor ieder persoonlijk en allen tezamen, in de eenheid van waar gelukzalig leven, Die Ik Ben. Zonder je persoonlijk zijn te verliezen samen Eén met Mij, jullie Schepper en liefdevolle hemelse Vader.

Hemels Brood 4581

Het leren van de mens op aarde is niet altijd zodanig, dat hij zich daarvan bewust is. Alhoewel er niets is wat niet zijn vooruitgang minstens ondersteunt, is toch lang niet iedereen zich bewust van hetgeen hij leert en wat hem verder brengt naar zijn uiteindelijke bestemming. Dat hoeft ook niet. Want dat zou het een vrijwillige keuze in de weg kunnen staan. Juist ook voor de gelovige mens, die toch nog niet van Mijn Woord zoveel weet en begrijpt, dat veel van Mijn geschreven Woord niet letterlijk bedoeld is, maar vooral bedoeld is, om geestelijk te begrijpen.

Toch nemen velen het juist vooral letterlijk en stellen hun handelen af op de naar hun mening letterlijke betekenis. In bepaalde opzichten kan het letterlijk opgevatte een goede werking hebben in het handelen, maar veel van wat letterlijk wordt opgevat en naar de gedachte letterlijke betekenis gehandeld wordt, kan kwalijke gevolgen hebben, waardoor mensen elkaar niet begrijpen en elkaar zelfs kunnen schaden. Ook ontstaat er nogal eens ruzie over de betekenissen van Mijn Woord, wat hen zeker geen goed doet en wat Ik nooit zo bedoeld heb te zijn. Dit geruzie heeft er ook vaak mee te maken, dat de ene mens de andere mens van zijn gelijk wil overtuigen. Dat heeft weer te maken met het eigen zelf, wat zich wil laten gelden. Liefde overtuigt niemand op zo’n manier. Liefde wordt als waarheid herkend en de betekenis van Mijn Woord wordt in liefde herkend, als het in liefde aangehoord wordt en in liefde verklaard wordt. Niet om te overtuigen, maar om iemand de gelegenheid te geven Mijn Woord te gaan verstaan en begrijpen. Dan kan iemand ook tot de bereidheid komen om naar de betekenis van Mijn geschreven Woord te handelen in al zijn doen en laten.

Wie uitleg wil geven aan Mijn Woord, zal dat met de grootste liefde moeten doen en nooit om iemand met kracht te overtuigen of iemand te beleren. En zeker niet uit een zekere verdienste of om gezien en gehoord te worden. Maar Ik zal het steeds in het hart van diegene leggen Mijn woord te schrijven en daarover uitleg te geven, die dat uit Liefde voor Mij en zijn medemens wil doen, zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden. Mijn zegen en genade is met al diegenen, die nederig en oprecht uit ware liefde Mijn Woord schrijven.

Hemels Brood 4582

De geboorte op aarde is een overgangsvorm van een niet-persoonlijk van zichzelf bewuste bestaanssfeer, in de ware Goddelijke liefdestoestand, naar een van zichzelf persoonlijk bewust bestaansbesef, in de ware Goddelijke liefde, groeiend in het vrijwillig overgaan tot de ware Goddelijke wezenlijkheid als een eigen vrij persoon, in de volkomen vrije gezamenlijkheid met Mij, God en Schepper, volmaakt Leven, volmaakt Liefde, volmaakt Wijsheid, volmaakt Eén met al het geschapene, met alle mensen. In dit eerste geboren worden, nog niet vrij zelf daarvoor gekozen hebbend en naar zijn oorsprong uit Mij bewust en volmaakt werkelijk levend, leeft de mens in een aardse sfeer, waar vanuit hij zijn ware levenssfeer zelf kan leren zijn, zoals hij uit Mij oorspronkelijk volmaakt, maar zonder zich toen van dit volmaakte zijn persoonlijk bewust te zijn, is.

Op aarde vindt, na zijn eerste geboorte, zijn groei plaats, zoals de mens vrij kiest en vormt hij zich al naar gelang zijn eigen vrije keus. Daarbij steeds gedragen door Mijn liefde, maar nooit belemmerd in zijn vrijheid. Op het moment dat de mens, uit volkomen eigen vrije wil, zich geheel keert naar Mijn liefde en wijsheid in al zijn handelen en zijn wil daarop zet, om in niets meer af te wijken van Mijn ware werkelijke leven, het ware volmaakte Goddelijke Zijn, zoals hij dat voor zijn geboorte al is, maar op aarde zijn eigen besef van bestaan daarover kreeg, is er sprake van zijn wedergeboorte, zijn nieuwe leven. Deze geboorte is niet een aardse geboorte, maar een geestelijke liefdegeboorte, waarbij de overgang van de mens plaatsvindt tot het ware werkelijk Goddelijke leven, als een van zichzelf persoonlijk bewust bestaan, in de volledige eenheid met Mij en daarmee met de hele schepping. Dit is dan ook niet meer een aardse geestelijke geboorte, zoals de geboorte bij de komst op de aarde een aardse geestelijke overgang is, maar een hemelse geboorte, waarbij het materiële bestaan van geen belang meer is.

Deze nieuwe geboorte of wedergeboorte is daarom moeilijk te begrijpen, omdat de volmaaktheid dit pas volkomen begrijpen kan. Maar hoe dichter de mens bij zijn wedergeboorte komt, des te meer zal hij deze wedergeboorte gaan begrijpen. Gezegend zijn allen die Mijn Woord niet alleen horen, maar ook de moeite doen om naar Mijn Woord te leven. Hen is de wedergeboorte nabij. Hen is het ware leven nabij: de ware levensgelukzaligheid.

Hemels Brood 4583

Van tijd tot tijd komt het logische denken met het gevoelsdenken in conflict. Het is goed dat dat gebeurt. Want juist uit zo’n innerlijk conflict tussen het logische denken en het gevoelsdenken kan een nieuw bewustheidsbesef van geestelijke waarheid groeien en kan Ik een inzicht geven wat eerder niet gezien kon worden. Ieder die weet dat het gevoelsdenken in het hart een contact met Mij is, zal er steeds voor gaan om zijn logische denken in harmonie te houden met het gevoelsdenken. Maar op momenten dat zich situaties voordoen waarbij het moeilijk is om het logische denken over de situatie in overeenstemming te houden met het gevoel over de situatie, zal diegene in zichzelf gaan zoeken waardoor dit komt. Wanneer dan hierover innerlijk contact met Mij gezocht wordt, kan Ik verheldering geven en inzicht, waardoor een nieuw besef tot stand kan komen en oude misvattingen weggenomen worden.

Want bij al wat iemand in zijn hart voelt, zoekt hij toch ook altijd nog naar het logische verband met wat er om hem heen gebeurt. En dat is juist, omdat alles wat innerlijk gevoeld wordt, ook altijd in verband staat met alles wat er om de mens heen gebeurt. Zelfs in verband staat met gebeurtenissen aan de andere kant van de aarde, waar men niet bij is. Als er innerlijk een disharmonie gevoeld wordt, is het altijd goed om uit te zoeken wat de oorzaak daarvan is. Want al is het gevoelsdenken in het hart de belangrijkste raadgever, omdat dat het centrum van Mijn aanwezigheid is, toch is er in de hele schepping niets, wat niet logisch in het grote geheel past. Mijn hele schepping, alles, Ikzelf, Mijn liefde, wijsheid in volkomen waarheid, is ook geheel en al, helemaal logisch, staat volmaakt logisch met elkaar in verband. Alle gebeurtenissen, elke situatie, alle mensen, alles wat zij doen en niet doen, het staat allemaal volstrekt logisch met elkaar in verband.

Daarom, als het logisch denken in conflict komt met het gevoelsdenken, kom dan innerlijk bij Mij, zodat we samen kunnen zien welke misvatting dit conflict teweeg brengt, of welk gebrek aan inzicht. Dan zul je tot een nieuw inzicht komen, waarmee alles weer precies en heel logisch past in je gevoelsdenken. Probeer het niet met je verstand op te lossen, maar blijf in je hart, blijf bij je gevoelsdenken en laat Mij je in je hart verheldering geven. Dan zal alles weer samenvallen zoals het werkelijk is en kun je in je hart weer blij zijn.

Hemels Brood 4584

Er gaat geen dag, geen moment voorbij, dat Ik niet iedereen help. Alleen is die hulp niet altijd zoals die mens zich wenst dat Mijn hulp zou zijn. En ook bemerken veel mensen de meeste hulp die Ik geef niet op. Daarbij komt, dat veel mensen Mijn hulp niet op de juiste manier over de juiste dingen vragen. Dan blijft het bij wensen die met veel eigenbelang en welzijn te doen hebben. Als die wensen niet vervuld worden, verzwakt hun vertrouwen in Mij en wat Ik voor hen zou kunnen doen. Teleurgesteld komen zij minder bij Mij met hun vragen en problemen.

Maar Ik zie het allemaal toch en wat Ik kan doen om de mens in zijn moeilijkheden tegemoet te komen, zonder zijn vrije wil te belemmeren, doe Ik. Maar Mijn hulp is er niet op gericht het de mens op aarde zoveel mogelijk naar de zin te maken, hem zoveel mogelijk naar zijn genoegen tegemoet te komen. Mijn hulp is op een veel belangrijker doel gericht. Mijn hulp en Mijn liefde en wijsheid is er op gericht om alle mensen tot het ware eeuwige leven, wat aan iedereen gelukzaligheid geeft, te brengen. Mijn hulp staat volkomen in dienst van dat doel voor alle mensen en zal daarvan niet afwijken. Elke hulpvraag die in dat doel en in Mijn daarop gerichte dienstbaarheid past, zal Ik zeker wel tegemoet aankomen. Maar vaak zijn mensen zich van de eenzijdig naar zichzelf gerichte hulpvraag als zodanig niet bewust.

Het is geen onwil van Mij, als Ik je ergens waar je Mij nodig denkt te hebben, niet bijsta. Het heeft te maken met alles op de hele aarde, voor het heil van alle mensen en hun vrije wil. Als Ik voor de één hulp zou geven, vanwege zijn wil en vraag om iets, terwijl dat juist niet is wat de ander wil, dan zou Ik de één tegemoetkomen in zijn vrije wil, maar de ander belemmeren in zijn vrije wil en daar zou niemand bij gebaat zijn. Vraag Mijn hulp daarom altijd ter zegening van alle mensen, ter zegening van het heil van alle betrokkenen en stel daarbij je eigen wensen op de laatste plaats. Want dan vraag je Mijn hulp niet meer voor jezelf voorop, en dan kan Ik met grote liefde helpen, zonder iemands vrije wil te belemmeren en ten gunste van alle betrokkenen, met het doel allen tot gelukzalig waar leven te brengen. Vraag Mij alles, maar houd er rekening mee, dat Ik waar leven Ben en dat alles wat Ik geef en doe, altijd waar leven is.

Ik houd er rekening mee, dat de verhoudingen op aarde, juist door de vrije wil van iedereen, tot ongewenste spanningen kunnen leiden, die het moeilijk maken om in nederigheid en liefde te blijven. En waar Ik kan, zonder de vrije wil van iemand te belemmeren, zal Ik in alle liefde en wijsheid Mijn raad en Mijn hulp geven om alle betrokkenen tot een spanningsvrije samenwerking te brengen. Omdat ook dat past in Mijn ware liefde en wijsheid ten dienste van het ware leven voor iedereen. Vraag daarom gerust met een open hart Mijn hulp en je kunt die verwachten, maar altijd alleen in naam van Jezus Christus.

Hemels Brood 4585

Er is een spreekwoord dat zegt: “Een gek kan meer vragen, dan tien wijzen kunnen beantwoorden”. Waarmee bedoeld wordt, dat een ondeskundige door zijn ondeskundigheid deskundigen, wetenschappers, in verwarring kan brengen. Omdat de ondeskundige er situaties bijhaalt, die de deskundigen deskundig buiten beschouwing gelaten hebben, terwijl ze eigenlijk niet goed kunnen uitleggen aan de ondeskundige vragensteller, waarom ze die situaties buiten beschouwing hebben gelaten. Maar ook laat het zien, dat er nog heel veel is, waar nog geen uitleg over te geven is, nog geen onderzoek naar gedaan is, nog zelfs geen besef van is.

De weidsheid van Mijn Schepping is oneindig en kan in die oneindigheid geen uitleg krijgen, die in een totaal zicht gegeven kan worden. Dus beperken de “wijzen” ofwel de wetenschappers zich tot door hen afgeperkte situaties, waarbij alles wat buiten de door hen gestelde kaders valt, als van geen belang, uitgesloten is. Maar nu juist de “gek” beseft dat het zo uitgeslotene juist wel van belang kan zijn, juist een werkelijk goed onderzoeksresultaat in de weg staat. En al met al is die zogenaamde “gek” daarom toch “wijzer” dan de “wijzen” in het spreekwoord. Onderzoek Mij, Mijn liefde, de Schepping, het leven, onderzoek het allemaal, maar doe het met een open hart, sluit niets uit, beperk je niet in een zogenaamd kader, maar houd er rekening mee dat Ik, Mijn liefde, de Schepping, werkelijk leven, oneindig ben in alles. Dat geen onderzoek daarvan, geen zicht daarop, enige zin heeft, als het geen betrekking heeft op alles, op oneindigheid, op eeuwig, als er iets buiten beschouwing gelaten wordt, als het hart niet volmondig voor Mij en Mijn liefde openstaat. Als het hart niet ten volle de volledige waarheid zoekt in liefde, in Mij.

De mens is beperkt in materie, maar Ik ben niet beperkt, Ik ben de oneindige eeuwigheid, volmaakt leven. In Mij ben jij mens, volledig ware liefde, ten volle bewust leven, oneindig in eeuwigheid, gelijk Mijn leven. En jij kunt je materiële beperking omzetten in onbeperkt zijn in oneindige eeuwigheid, door in nederigheid van Mij aan te nemen, wat je van oorsprong aan bent. Vraag als een gek en krijg Mijn liefdevolle wijze antwoord, welke jou tot de liefdevolle wijsheid van geest brengt, zodra je Mijn liefdevolle wijsheid in al je doen en laten aanneemt. Velen zullen je als een “gek” zien, maar je zult de ware liefdevolle wijsheid zijn.

Hemels Brood 4586

Laat Mij je leiden deze dag, dan wordt het in alle opzichten van waar leven een goede dag, een verdienstelijke dag, een zinvolle dag. Laat Mij je elke dag leiden en elke dag wordt zo’n goede dag. Laat Mij je je hele leven leiden, dan wordt je hele leven zoals deze dag kan worden met Mijn leiding. Het is niet zo, dat Ik het dan van je overneem, al je besluiten voor je neem, je van alles uit de weg neem wat onaangenaam voor je kan zijn, of je alleen aangename situaties zal bezorgen als je Mij deze dag, alle dagen of zelfs je hele leven laat leiden, maar het geeft je wel het juiste zicht op en de juiste manier om met alles wat op je pad komt, alles wat je meemaakt, alle situaties die zich voordoen, goed om te gaan. Met juist bedoel Ik dan, op de  voor jou en iedereen beste manier.

Je hoeft het maar innerlijk tegen Mij te zeggen en je eigen verstandelijke leiding aan Mij in je hart te geven. Je hoeft alleen maar in je hart steeds naar Mijn ingevingen te luisteren en, als je het er mee eens kunt zijn, dat precies te doen of te laten, wat Ik je aanraad. Maar Ik moet je daarbij waarschuwen, want soms lijkt Mijn raad vreemd en niet te passen binnen het zicht dat jij hebt. Dan zul je geneigd zijn, Mijn raad niet op te volgen, je denkt dat het Mijn raad niet kan zijn, want het past immers niet. Maar het past wel. Binnen jouw beperkte zicht past het misschien niet. Maar vergeet niet, dat Mijn zicht oneindig veel verder reikt dan dat van alle mensen bij elkaar. Vergeet niet, dat Ik alles van iedereen tot in de verste oneindige toekomst, heden  en verleden zie, ken en weet. Daarom lijkt Mijn raad niet te passen in jouw beperkte zicht, maar ook juist daarom is het voor jou van grote waarde, omdat je met Mijn raad veel verder kunt komen, dan je vanuit je eigen beperkte zicht in het gunstigste geval, zou kunnen komen.

Alleen, er is moed voor nodig om als Mijn raad niet lijkt te passen, toch op Mij te vertrouwen en naar Mijn raad te handelen. Als je Mij je dag, al je dagen, heel je leven wilt laten leiden, is daar moed en vertrouwen voor nodig. Op iemand waar je een sterke vriendschapsband mee hebt, kun je makkelijker vertrouwen, dan op iemand die je nauwelijks kent. Hoe is het, heb je zo’n sterke band met Mij, zodat je Mij wilt en kunt vertrouwen en Mijn raad in liefde kunt aannemen en naar handelen? Dan wordt je dag, worden alle dagen, je hele leven, goed, hemels goed.

Hemels Brood 4587

Er is goed en het tegenovergestelde daarvan. Er is waar en het tegenovergestelde van waar. Er is liefde en het tegenovergestelde van liefde. Er is wat er is en het tegenovergestelde daarvan, wat er niet is. Maar hoe kan iemand precies zuiver weten wat goed, wat waar, wat liefde is, wat werkelijk is en precies weten wat het tegenovergestelde van dat alles is. Is er iemand die van een ander zeker kan weten, of die ander helemaal goed, volkomen liefde en in alles altijd zuivere waarheid is en doet? Dan moet hij wel eerst zelf helemaal zuiver en in alles goed, volkomen liefde en in alles altijd zuivere waarheid zijn. Daarbij is het dan ook nodig dat hij precies weet, wat van dat alles het tegenovergestelde is. Ben jij diegene? Op aarde niet.

Maar zowel op aarde als in de hemel ben Ik dat wel. En Ik zeg je daarbij, dat zonder Mij niemand tot enige zuivere waarheid, liefde en het goede komt. Omdat Ik in Jezus Christus de Enige Ben, Die in Mijn Goddelijke Mensheid volmaakt goed, volmaakt liefde, volmaakt waarheid Ben, omdat Ik het Enig Eeuwig ware Leven Ben. Ik ben voor iedereen de weg die leidt tot het volkomen goede, volkomen liefde, volkomen waarheid, volmaakt eeuwig gelukzalig leven. De enige manier om op die weg te komen en te blijven, is Mij te volgen bij alles wat zich in je leven voordoet. Mij volgen is Mijn stem in je hart volgen, is in je hart naar Mijn raadgevingen luisteren en al je handelen daar naar richten. Dan kom je op die weg, waar jou duidelijk gaat worden, wat precies goed zijn is, wat liefde zijn is, wat in waarheid zijn is en tegelijkertijd ga je alles wat het tegenovergestelde daarvan is als zodanig herkennen.

Hoe meer jou duidelijk wordt wat goed, wat liefde en wat waarheid is en beseft wat het tegenovergestelde is en doet, hoe meer en meer je er voor zult kiezen om het goede te doen, de liefde te zijn en bij alles in waarheid te blijven. Dan ontwikkelt zich jouw ware leven in hemelse rijkdom, wat niets meer te maken heeft met de materiële aardse rijkdommen. Dan groeit bij jou een ware levensmacht, die niets te maken heeft met de overheersende aardse machten. Dan groei Ik in jou en jij in Mij. Dan ben jij Mij helemaal zelf, Mijn evenbeeld.

Hemels Brood 4588

Mijn Zelf aan jou geven, zodat jij zelf Mijn Zelf als evenbeeld van Mij kunt zijn. Dat is de bedoeling, daarvoor ben jij op aarde. Daarvoor zijn jullie allemaal op aarde. Dat is niet zo gemakkelijk gedaan, als gezegd. Omdat je alleen een eigen zelf kunt zijn,  door een eigen vrije wil. En jouw zelf kan alleen Mijn Zelf als evenbeeld zijn, als je daar vrijwillig voor kiest. Maar kiezen kan pas, als er iets te kiezen is. Op aarde is er heel veel te kiezen. Op aarde is er te kiezen voor alles wat Ik Ben of voor alles wat Ik niet ben. De moeilijkheid daarbij is, dat ieder zelf moet leren wat Ik wel Ben en wat Ik niet ben. Dat ieder zelf inzicht moet krijgen in het ware leven dat Ik Ben en het tegenovergestelde daarvan, wat Ik niet ben.

Daar heb je Mij bij nodig. Iedereen heeft Mij daar bij nodig. Maar in de vrijheid van jullie zijn, lijkt het er voor velen op, dat zij Mij niet nodig hebben. Omdat heel veel mensen nog niet begrepen hebben, waartoe hun leven op aarde dient. Het is een dienend leven, dienend aan Mijn Zelf, om Mijn Zelf als volmaakt evenbeeld zelf te kunnen zijn. Maar de meeste mensen zijn met hun vrije keuzen dienend aan zichzelf en zolang zij dienend aan zichzelf kiezen te zijn, kan er geen sprake zijn van dienend aan Mij. Zolang het hun keus niet is Mij te dienen, wordt de bedoeling van hun leven op aarde niet bereikt. Omdat Mijn Zelf dienstbaar aan jullie is en niet aan Mij Zelf, kan iemand die dienstbaar aan zichzelf is, Mijn Zelf als evenbeeld niet zijn, voordat hij er mee ophoudt met zijn keuzen vooral zichzelf te dienen en dienstbaar wordt aan Mij en zijn medemensen. Om die verandering te maken, is alles op aarde zo ingericht, dat iedereen kan gaan begrijpen waartoe hij op aarde is, zonder zijn vrije wil van het zelf zijn te verliezen of zonder in zijn vrije wil belemmerd te worden.

En ja, dan zijn er mensen die in hun vrijheid keuzen maken, die heel onaangenaam zijn voor hun medemensen. Mensen die ernstige misdaden begaan, vaak ook nog onschuldige mensen ernstig schaden. Maar daarmee is door Mij rekening gehouden en al wordt het niet direct bemerkt, niet direct zichtbaar, toch krijgt iedereen voor het daardoor ontstane onterechte leed loon, hemels loon, welke zicht en begrip is op het ware doel van zijn leven, zicht op Mijn ware Zelf, zicht op zijn ware zelf als evenbeeld van Mij, zoals hij dat van oorsprong af aan is en zicht op de hemelse gelukzaligheid van het zelf zijn van Mijn evenbeeld, zoals Ik alles Ben en eeuwig blijf. En uiteindelijk zelf te zijn: Mijn eeuwige ware wijze liefde, het alleen werkelijke Leven, de volkomen gelukzaligheid, eeuwig werkzaam zijn. Ieder zal uiteindelijk zelf eeuwig liefde zijn.