Hemels Brood 4527 t/m 4557

Hemels Brood 4527

Als je alles hebt, is er van belang ergens in hebben geen sprake meer. Ik heb en Ik Ben alles, Ik heb geen belang ergens in, want er is geen belang voor Mij. Begrijp dat en je begrijpt hoe liefde in geen enkel opzicht enig belang ergens in heeft, maar wel de wijsheid om volmaakt in alles te zijn. Belang kun je alleen ergens in hebben, als je het niet hebt maar wel wilt hebben. Als je alles hebt en alles bent, is er niets meer om belang in te hebben. Maar nu juist alles hebben en alles zijn, kun je alleen bereiken door het niet te hebben en niet te zijn en het niet te willen hebben en zijn.

Het overgrote deel van de mensen op aarde streeft er naar te hebben en te zijn wat ze willen hebben en willen zijn, of willen behouden en willen blijven. De aarde is door Mij ingesteld als basis waarop de mens zijn keuze vrijuit maakt. Die basis is het bestaan. De aarde is de grond van het bestaan van de mens. Vanuit de grond van zijn bestaan bouwt de mens in zijn vrijheid zijn leven op. Bouwt hij op de basis van zijn bestaan aan zijn belangen te hebben en te zijn of juist niet te willen hebben, niet te willen zijn, zodat hij zonder belang alles heeft en alles is. Voor de meeste mensen is de aarde alleen de ronde bol waarop zij leven. Maar de ware aarde is de basis van bestaan, de basis waarop de mens zijn leven vormgeeft, de levensprincipes die de mens als basis gegeven zijn, uit Mijn waarheid, liefde en wijsheid. De grondbeginselen van waar leven: waarheid, liefde, wijsheid. Niet de materiële ronde bol, maar de levensbeginselen zijn de aarde voor de mens, voor zijn bestaan.

Het is nodig om de haak om te keren, om er los van te kunnen komen. De haak van het belang blijft vastzitten, als niet tegen de richting van de haak in gegaan wordt om los te komen. De haak van de verleiding, de haak van belang. Ik heb geen belang, in Mij is geen enkel belang. Ik heb en Ben alles, zonder enig belang en houd en blijf alles zonder enig belang. Dat is er voor jullie allen, zonder enig belang. De waarheid, liefde en wijsheid, totale gelukzaligheid van het ware leven, alles hebben en zijn, zonder belang!

Hemels Brood 4528

Materie is niet zomaar, zonder betekenis, alleen een  middel om een doel te bereiken. Van het allerkleinste deeltje materie tot het grootste deel wat er van gevormd is, heeft het betekenis, geeft het iets weer van het geestelijke leven voor het materiële oog. Door de opbouw van alle materiële vormen, is het geestelijke wat het weerspiegelt, te zien. Eerst als een letterlijke betekenis van bestaan, tastbaar en zichtbaar bestaan.

Materie, die op zichzelf dood en bewegingloos is, komt samengevoegd door de trilling van Mijn liefde in beweging. Elke beweging van moleculen in het meest harde gesteente is nog Mijn liefde. De mens neemt daarin op aarde een heel bijzondere plaats in. Want steen en hout en al die soorten van materie hebben alleen een beweging in de kleine onderdelen van hun samengevoegd geheel. Maar de mens heeft in de beweging van zijn materiële lichaam, niet alleen de trilling van Mijn liefde in zijn moleculen en zijn cellen, hij heeft vanuit de trilling beweging van Mijn liefde de mogelijkheid zichzelf te bewegen en vanuit Mijn liefdetrilling zijn eigen vrije keuzen te maken. En tegelijkertijd heeft hij ook de mogelijkheid om datgene wat hij met zijn materiële oog materieel ziet, geestelijk te gaan begrijpen en met het geestelijke oog te gaan zien Wie Ik Ben. Zodat van de letterlijke betekenis, de geestelijke weerspiegeling gezien gaat worden en begrepen gaat worden.

Als dat begrijpen een wat duidelijkere vorm gekregen heeft voor het geestelijke oog, begint een dieper inzicht te groeien, wat steeds meer los van de materie en de materiële betekenis komt te staan. Het ware geestelijk leven, wat geheel zonder materie haar vorm als sfeer heeft, begint dan zichtbaar te worden voor de levensgeest van de mens en die te wekken. In dat begrip van waar leven is geen materie meer aanwezig. Zo lost de materie meer en meer op tot alleen Mijn liefdestrilling de mens als eigen geestelijk bewust bestaan is, zonder materie. Zoals nu de mens in materie Mijn liefdestrilling is, is hij dan, evengoed nog persoonlijk, Mijn liefdestrilling, alleen dan zonder materie.

Dit is het hele proces van het aards bestaan, het hele proces van de materie, de gang door het vlees, wat de afdwaling van liefde is naar het terugkomen door de materie, tot de liefdestrilling gelijk Mijn liefdestrilling, welke de materie volledig oplost tot het niets waaruit het is, niets. Want ook het materiële oog staat in verbinding met het geestelijke oog, zodat de betekenis van het materieel zichtbare tot het geestelijke zicht gebracht kan worden en vervolgens uit vrije keus, los van de materie, ieder persoonlijk, alleen waar leven, Mijn eeuwig gelukzalige liefdestrilling, zal zijn.

Hemels Brood 4529

Intelligentie is iets anders dan wijsheid. Iemand kan een heel hoge intelligentie hebben, maar in wijsheid minder dan iemand met nog geen derde van die intelligentie. Intelligentie heeft vooral te maken met de materiële verhoudingen, met de wereldse verhoudingen, terwijl wijsheid voortkomt uit liefde en te maken heeft met het geestelijk begrijpen van het ware leven, de zin van het leven en hoe met het leven om te gaan.

Voor ware wijze liefde, voor het elkaar gunnen, is niet veel intelligentie nodig, wel wijsheid. Toch heeft iemand die wijs is, veel aan zijn hoge intelligentie, als hij die intelligentie niet inzet uit intelligentie, maar uit liefde, uit wijsheid uit liefde. In het hart zetelt wijsheid, in de hersenen de intelligentie. Het hart is zachtmoedig, de hersenen zijn berekenend. De mens heeft steeds de keuze om naar zijn verstand wat in de hersenen zetelt te handelen, of naar zijn hart, waar ware liefde zetelt. Een werkelijk wijs mens zet zijn hart vooraan en gebruikt zijn intelligentie daarbij in wijsheid door liefde aangestuurd. Want Ik Ben liefde en haar wijsheid, maar zeker niet zonder de hoogste intelligentie, Mijn wijsheid uit ware liefde tezamen is Mijn liefde, volmaakt intelligent. Want wijsheid en liefde als eenheid is de hoogste intelligentie die door het verstand niet overtroffen kan worden, in geen enkel opzicht.

Voor de mens is vooral het vermogen van het verstand, voortkomend uit de werking van de hersenen, de graadmeter van intelligentie. Maar het werkelijke leven heeft haar intelligentie door de eenheid van liefde, waarheid en wijsheid, waarbij liefde in haar wezenlijkheid zonder enig eigenbelang is, evenals waarheid en evenals wijsheid in die eenheid met liefde zonder enig belang is, tezamen alleen dienstbaar werkelijk leven. Intelligentie in wetenschappelijk opzicht staat hoog aangeschreven op aarde. Ten aanzien van werkelijk leven heeft het geen omvang van waarde op die manier. De deuren die opengaan voor wetenschappelijke intelligentie zijn aards wereldse deuren. De deuren die opengaan voor liefde, waarheid en wijsheid zijn hemelse deuren. Dat is een groot verschil!

Hemels Brood 4530

Mijn Woord is geen preek over hel en verdoemenis zoals in kerken vaak gepredikt is. Mijn Woord gaat over liefde, over waarheid en over wijsheid. Mijn Woord gaat er over wat met ware liefde, die waarheid en wijsheid in zich heeft, aan goeds en weldadigs bereikt kan worden. Daarmee bedoel Ik niet aards welzijn en bezit van geld en goederen, met macht en roem op aarde. Maar daarmee bedoel Ik vrede en het ware levensgeluk, innerlijke vreugde van leven, Mijn leven.

Door de preken over hel en verdoemenis als Mijn Woord is een beeld over Mij ontstaan, dat mensen tot weerstand over Mij gebracht heeft, waardoor mensen Mij als een wrede God zijn gaan zien, of als een machthebber die willekeurig straffen uitdeelt en het mensen moeilijk maakt met zijn wetten en eisen. Door dit beeld van hel en verdoemenis hebben veel mensen Mij de rug toegekeerd, willen veel mensen niets met Mij te maken hebben, zo’n God willen zij niet en dus besta Ik voor hen niet. Als zo’n God besta Ik ook niet. Het is jammer dat bij al die mensen nog niet de gedachte is opgekomen, dat het beeld wat in de kerken over Mij nogal eens gepredikt is, helemaal niet overeenkomt met hoe en wie Ik werkelijk ben.

Daarom is het belangrijk, dat mensen die een meer werkelijk beeld van Mij in zichzelf ontdekt hebben, dit met hun medemensen delen, dat jij zoals jij Mij innerlijk begint te zien, zoals Ik meer naar waarheid en ware liefde ben, met je medemensen deelt, zonder hen iets op te dringen. Niet voor Mij, maar voor al die mensen die door hun vertekende beeld over Mij niet tot die innerlijke vrede en het innerlijke besef van waar leven en de vreugde die dat geeft, kunnen komen, zolang zij niet het juiste beeld over Mij hebben. Want voor iedereen is het belangrijk Mij in zichzelf te vinden zoals Ik werkelijk ben en de liefde die Ik geef, zodat zij leven en door Mijn liefde in waarheid gelukkig kunnen zijn.

Ik ben niet een God van hel en verdoemenis, van straf. Ik ben jullie Schepper, vol liefde voor jullie allemaal, Ik vergeef en in Mijn zachtmoedige liefde, heb Ik jullie allen gered. Juist gered van hel en verdoemenis. Zodat jullie allen in waar leven tot ware gelukzaligheid kunnen komen. Breng daarom zoveel mogelijk mensen tot Mijn liefdevolle hart, welke in ieders eigen hart te bereiken is, zoals jij in je hart weet. Dring niemand iets op, maar maak de weg vrij, zodat Ik in ieders hart gevonden wordt en herkend wordt zoals Ik ben: ware wijze zachtmoedige belangeloze liefde, die volkomen gelukzaligheid geeft aan ieder die het in zijn hart wil aannemen.

Hemels Brood 4531

Ieder mens zou vloeiend in zichzelf Mijn wil kunnen voelen en aannemen in zijn handelen, als zijn eigen vrije keus. Maar meestal worden situaties met het eigen zicht, met het verstand overwogen. Daarbij wordt door de gelovige mens wel zijn handelen zoveel mogelijk naar liefde gericht, waarbij hij uitgaat van wat volgens hem liefdevol handelen is. Het meeste handelen naar liefde is dan ook niet Mijn die mens invloeiende wil van ware liefde, maar de interpretatie welke die mens zelf geeft aan wat liefde is. En nu juist dat blokkeert het besef van het invloeien van Mijn wil van liefde in het hart. Terwijl de mens ernstig de wil heeft om naar liefde te handelen en dat, naar zijn idee over wat liefde is, ook doet, mist hij toch de invloeiende wil van Mijn liefde, omdat hij zijn eigen mening over wat liefde is, volgt.

Er is in ieder mensenhart een voelbaar invloeien van Mijn wil van liefde, die zodanig is, dat het die mens vrij laat om zijn eigen keuzen te maken, zijn eigen mening te volgen. Wie sterk is in zijn eigen overtuigingen, overstemt daarmee gemakkelijk dit invloeien van Mijn wil van liefde in zijn hart, door zijn eigen mening over wat naar liefde handelen is. Maar dat wordt merkbaar in de resultaten van zijn handelen, doordat zijn handelen toch niet de resultaten van ware liefde geeft. In elk hart vloeit Mijn wil van liefde en iedereen kan dat vloeiend in zijn handelen opnemen, zonder erbij na te denken, als een natuurlijk besef dat wat zijn hart binnen vloeit, Mijn wil van liefde is, zonder dat daar over nagedacht hoeft te worden. Voor dit invloeien van Mijn wil van liefde kan ieder zijn hart in verbinding met zijn handelen openzetten, zodat zijn handelen als van zichzelf naar Mijn wil van ware liefde gebeurt.

De ware liefde wordt niet bedacht hoe die is, ware liefde wordt in het hart gevoeld, hoe die uit Mij is. En dan is er geen innerlijke redenering meer nodig, of dit nu het juiste handelen is of dat. Of dit nu wel naar liefde is, of dat. Dan vloeit Mijn wil van liefde via het hart rechtstreeks door in het handelen op de meest ware en zuivere wijze. Dan is er geen twijfel, maar vreugde. Omdat liefde in je altijd vreugde geeft. Voel de wil van Mijn liefde je hart binnen vloeien en laat het vloeiend overgaan in je handelen, dan is er geen overdenking nodig en zul je vreugde ervaren!

Hemels Brood 4532

Mensen die niet in hun hart het besef van Mij hebben, niet in Mijn bestaan geloven, hun leven naar eigen inzichten inrichten en dat doen naar een zekere liefde voor hun medemensen, zou je van kunnen zeggen, zij leven in dat opzicht naar Uw liefde, dat is toch goed? Ja, het is goed. Maar dat wil nog niet zeggen, dat zij zelf uit eigen keus naar Mijn liefde leven. Zij leven naar liefde wat zij in zichzelf voelen dat goed is. Maar zij beseffen niet, dat Ik het ben, Die ze dat besef in hun hart aanreikt. Zij hebben dan ook geen directe verbinding met Mij en herkennen Mij in hun hart ook niet als de Bron waaruit zij hun liefde putten.

Ik laat hen toe, zonder dat besef en zonder de herkenning dat Ik die Bron ben, dat zij uit Mijn ware liefde putten. Zou Ik hen niet toelaten, dan zouden zij geen besef van de waarde van liefde hebben. Maar Ik ben liefde en het zou geen liefde zijn hen niet toe te laten. Iedereen is toegestaan uit Mijn Bron van liefde in zijn hart te putten en daarnaar te leven, of hij nu wel of niet beseft, dat Ik die Bron in zijn hart ben en dat het Mijn liefde is. Maar er zijn ook nog veel mensen, die Mij niet kennen, niet in Mij geloven en uit Mijn Bron van liefde mogen putten, maar dat niet doen en tot misdaad vervallen. Evengoed blijf Ik ook in hen Bron van liefde en houden zij altijd de mogelijkheid uit Mijn Bron te komen putten.

Diegenen die uit Mijn Bron van liefde putten, maar niet in Mij geloven, staan in een andere verhouding tot Mij, dan al diegenen die Mij kennen en in hun hart beseffen dat Ik de Bron van hun liefde tot hun medemensen ben en in Mij geloven en vertrouwen hebben in Mij als hun God en Schepper, Die hen allen lief heeft. Want wie in Mij gelooft en Mij erkent als de Bron van zijn leven en de Bron van ware liefde in zijn hart, maakt direct deel uit van Mijn aanwezigheid in hem. Terwijl al degenen die wel liefde putten, maar niet zien en beseffen dat Ik hun liefde en hun leven ben, alleen een indirect eenzijdig contact met Mij hebben. Hun liefde uit Mij is goed, maar het is nog niet hun uit Mij eigengemaakte liefde. Dat kan het alleen worden, als zij Mij als hun God en Schepper gaan herkennen en erkennen en in Mijn liefde gaan geloven. Als zij gaan beseffen, dat al hun liefde alleen Mijn liefde is, dat hun leven Mijn leven is. Pas dan gaan ook zij direct deel hebben aan al wat Ik Ben in hun wezenlijkheid.

Zij doen goed, door Mij, maar zijn nog geen kind van Mij, omdat zij nog denken zelf die liefde te zijn, welke Ik Ben. Al degenen, die Mij in hun hart beseffen, Mij herkennen als God en Schepper in Jezus Christus, als Bron van liefde, die Mij als hun hemelse Vader beseffen en vertrouwen, en uit Mij als Bron liefde putten, in het besef dat het Mijn liefde is, dat hun leven Mijn leven is en daarnaar leven, zijn Mijn kinderen. Evengoed heb Ik alle mensen lief en geef Ik alle mensen leven, Mijn leven.

Hemels Brood 4533

Elk afwijken van liefde zal strijd tot gevolg hebben. Openlijke strijd, waarbij doden en gewonden vallen, maar ook verborgen strijd, waarbij mensen gekwetst worden en tot wraak aangezet worden. Zo’n strijd “achter de schermen” doodt niet fysiek, maar doodt veel meer nog. Doodt de nog aanwezige liefde, wat op zich een ernstige misdaad is. Het gebod “gij zult niet doden” heeft dan ook veel meer betekenis, dan alleen het fysieke doden van een tegenstander of een medemens. Het doden van liefde in iemand, is vele malen ernstiger.

De meeste mensen hebben er geen idee van hoe ernstig dit doden is en hoe vaak het gebeurt. Het is een heel ernstige afdwaling van liefde. Ernstig, omdat elk afwijken van liefde strijd aanwakkert en mensen pijn en verdriet bezorgt; maar ook, omdat het de afstand tot Mijn koninkrijk en de gelukzaligheid van leven vergroot. En vooral dit laatste zouden mensen ondertussen toch moeten gaan inzien, want wanneer heeft strijd en vernietiging tot enige vorm van geluk geleid voor alle betrokkenen? Alleen liefde leidt tot geluk voor alle betrokkenen en voorkomt elke pijn en elk verdriet. Voorkomt moord op Mijn ware liefde.

Voorlopig zal in de vrijheid van de mens oorlog en strijd zijn, omdat hebberigheid sterker is dan de meeste mensen aan ware liefde in zich kunnen wekken. Hun wil is er te zwak voor en hun begrip van werkelijk leven nog te beperkt. Hun hebberigheid neemt al hun aandacht en hun wilskracht in beslag en vaak infecteren zij veel mensen om zich heen met hun hebberigheid. Zo zijn er veel mensen geïnfecteerd met hebberigheid, waar nog geen serum voor bedacht is. Terwijl er al lang een mogelijkheid is, om tot vrede en vreugdevol leven met elkaar te komen: Mijn liefde in ieders hart.

Ik roep jullie allen op in je hart, kom tot liefde, laat alle hebberigheid los, voer geen strijd meer, houd op met moorden van wat goed en vol liefde is, roof geen goedheid meer van mensen met leugen en bedrog. Want geen steen zal op de andere blijven, als niet vastgehouden wordt aan liefde. Wie oren heeft, die hore. Wie wil, komt in zijn hart bij Mij en Ik geef hem vrede en een vreugdevol leven.

Hemels Brood 4534

Luisteren. Een woord met meerdere betekenissen: luisteren als horen van geluiden, luisteren in de zin van in acht nemen wat er gezegd wordt. Maar er is ook luisteren naar Mijn stem. En dat luisteren is niet een luisteren naar geluid, maar de ingeving van Mijn Woord in je hart en daar acht op slaan. Daar gevolg aan geven. Dat luisteren begint met willen. Wil je luisteren, wil je je oren openstellen voor wat er gezegd wordt in je hart door Mij. Wil je leren Mijn stem in je hart waar te nemen, wil je leren niet met je oren en niet naar geluid te luisteren, maar naar Mijn Woord in je hart. Wil je leren met je hart te luisteren en wat je daar leert verstaan, ook opvolgen in al je doen en laten, wil je dat?

Er zijn zo veel mensen die alleen met hun oren luisteren en dan nog veel niet horen, of niet willen horen. Er zijn nog maar weinig mensen die met hun hart luisteren, naar hun medemensen en naar Mij. Terwijl iedereen de mogelijkheid heeft om in zijn hart Mij te horen en Mij te verstaan. Alleen, het komt velen niet goed uit om in hun hart naar Mij te luisteren, want wat Ik hen te zeggen heb, is niet wat zij willen horen, omdat het niet in hun plannen past, in hun verlangens tot wereldse genoegens. Maar er zijn ook velen die niet beseffen hoe zij Mij in hun hart kunnen ontmoeten en naar Mijn Woord in hun hart kunnen luisteren. Als jij het wilt en als jij het kunt, laat het dan ook je medemensen weten, als zij belangstelling hebben. Je zult gauw genoeg weten of iemand belangstelling heeft voor Mijn Woord in zijn hart. Want Ik laat je dat in je hart weten en zodra diegene zelf Mij in zijn hart wil horen, zal hij van Mij leren wat Mijn stem in zijn hart hem zegt en hij zal het dan ook gaan begrijpen.

Ik spreek altijd in ieders hart, Mijn Woord van liefde geef Ik in ieders hart. Maar niet ieder hart luistert, niet iedereen weet hoe met zijn hart te luisteren en Mijn stem te verstaan met zijn hart. Niet als geluid, zoals oren geluid horen, maar als een ingeving van liefde met een betekenis voor het leven, om naar te handelen. Wie naar Mijn Woord in het hart handelt, die luistert naar Mijn Woord in zijn hart en het zal hem vreugde geven, het besef van Mijn liefde als Mijn Woord in zijn hart.

Hemels Brood 4535

Mijn liefde zal nooit enige dwang opleggen. In dat opzicht kunnen de geboden die Ik de mens gegeven heb, gezien worden als adviezen hoe het best met het leven op aarde om te gaan. Toch staat er: “Gij zult …”. En dit “Gij zult …” heeft een meer diepere betekenis, dan alleen een advies.

Want een advies geeft aan, wat het beste is om te doen om het beste te bereiken, als je dat wilt bereiken. Maar het “Gij zult” gaat veel verder dan dat. Met “Gij zult” wordt de kern van het leven bedoeld. Daarmee wordt aangegeven wat het ware leven is. “Gij zult” is een onveranderlijk eeuwig werkelijke noodzaak van leven. “Gij zult” zegt: dat is leven, alleen dát is leven. Het zegt niet, zoals een advies vrijblijvend doet: als je zo en zo doet of niet doet dan bereik je het beste. Nee, “Gij zult” gaat veel verder dan dat. Het zegt: leven, werkelijk leven, is alleen zo en zo doen en dat en dat laten.

“Gij zult” omschrijft wat werkelijk leven, werkelijke liefde is en doet. Het zegt: dat is de bedoeling, zo is het de bedoeling dat je handelt, zo is het de bedoeling dat je bent. Gij zult dat zijn, dat doen en dat laten. Dat is leven. Het zegt: Gij zult leven! Het is Mijn stem, Mijn Woord, Mijn Leven, wat Ik jullie geef in de uitspraak “Gij zult”. Dit “Gij zult” is Mijn liefde die jullie omvat, die jullie doordringt, die jullie helpt en geeft wat goed is en wat nodig is. “Gij zult” is te zien als een advies, omdat iedereen vrij is in zijn keuze. Maar het is niet een advies zoals mensen op aarde elkaar een advies geven. Het is veel meer dan dat, het geeft zicht op wat werkelijk leven is, op wat jullie allen werkelijk zijn. Volg het op en je bent het. Volg het op en je bent je eigen werkelijke leven, wat je bedoeld bent te zijn en wat je alvorens uit Mijn liefde eeuwig bent. “Gij zult” is uit Mijn liefde, genade aan alle mensen te mogen zij:, al wat na het “Gij zult” volgt, dat is wezenlijk werkelijk zijn, leven, werkelijk leven. Al wat “Gij zult” zegt te doen of te laten toont aan iedereen werkelijk leven, ieder zijn eigen werkelijke leven.

Wie dit begrijpt, zal in zijn vrijheid de enorme waarde zien van de geboden die Ik uit liefde de mens op aarde gegeven heb, zicht op zijn werkelijke leven, zijn werkelijke zijn. Geen dwang te moeten, maar zicht op het onveranderlijke ware werkelijke Zijn.

Hemels Brood 4536

Soms zoek je en je kunt het niet vinden. Toch is het vlak bij je en je ziet het niet. Je struikelt er bijna over, maar je ziet het niet. Als je het dan aan iemand vraagt en hij toont het je, dicht bij je, waar je het gemakkelijk kon zien, dan verbaas je je dat je het zelf niet zag, niet kon vinden.

Heel veel mensen hebben Mij dicht bij zich, ze kunnen Mij gemakkelijk vinden, gemakkelijk zien, maar ze gaan aan Mij voorbij, bemerken Mij niet. Pas als zij over Mij struikelen, kijken zij op, wat was het dat hen deed struikelen? Wat is het dat iemand doet struikelen? Meestal struikelt iemand als hij niet goed oplet, niet goed kijkt, zijn aandacht er niet bij heeft, in beslag genomen wordt door belangrijke bezigheden. Dat zijn dan ook vaak de situaties waarbij mensen over Mij struikelen. Niet opletten, geen aandacht hebben, in beslag genomen zijn en niet zien wat werkelijk belangrijk is in het leven. Dan struikel je over Mij, of eigenlijk over Mijn werkzaamheid, die liefde en wijsheid is. Dan struikel je, doordat je plannen niet opleveren wat je wilde, wat je bedoelde. Dan struikel je over de ordening die Ik op aarde heb ingesteld. Over je eigen voeten, die een andere kant opgaan dan bedoeld is, over een andere weg gaan dan je voeten aan kunnen, een weg met stenen en obstakels, die Ik er uit liefde voor jou heb neergelegd.

Maar wie struikelt, gaat om zich heen kijken, wat hem deed struikelen, hij gaat beter opletten en zich afvragen, hoe ben ik zo terecht gekomen? Met dit beter kijken, meer opletten, kan hij Mij bemerken, Mij gaan zien. Want Ik ben heel dicht bij iedereen, zo dichtbij dat het wel heel vreemd is, dat zoveel mensen Mij niet bemerken, niet zien, zelfs als zij Mij zoeken nog niet vinden. Maar als je ook maar iets naast Mij kijkt, dan kijk je al langs Mij heen en zie en bemerk je Mij niet. Dat is, als je belangstelling ook maar iets afwijkt van waarheid, van ware liefde, dan sluiten je ogen zich voor Mij, dan zie je Mijn licht niet meer, al sta je in Mijn licht. In onwaarheid, in leugen of gebrek aan liefde, ben Ik niet meer te zien of te bemerken.

Maar Ik ben er wel, heel dicht bij je, altijd. En Mijn liefde en haar wijsheid werken evengoed nog altijd. Als je weer beter kijkt en oplet, zie en bemerk je Mij weer in waarheid en liefde, zoals Ik altijd in jou Ben!

Hemels Brood 4537

Soms zie je, dat iets mis kan gaan. En je waarschuwt er voor. Maar er wordt niet naar je geluisterd en dan gaat het mis. Dan krijg je zo’n gevoel, dat je meer had moeten zeggen, misschien duidelijker had moeten waarschuwen, misschien iets had moeten doen en er bekruipt je een gevoel dat je niet meteen thuis kunnen brengen, alsof je iets niet goed hebt gedaan, maar wat eigenlijk?

Het ligt niet aan jou. Het is alleen jammer dat het misging, want je weet dat het goed had kunnen gaan. En dat is je gevoel: het had goed kunnen gaan. En omdat jij dat weet, voel je je medeverantwoordelijk ervoor dat het misging. Maar iedereen is in eerste instantie vrij en daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Het is dan ook niet omdat jij niet genoeg gezegd of gedaan hebt, dat het misging, maar omdat er niet naar je geluisterd is. Ik zie heel veel dat mis kan gaan en Ik waarschuw heel veel mensen in hun hart, via hun omgeving en via hun medemensen. Maar de meeste mensen luisteren niet.

Voor veel mensen zijn hun eigen ideeën de beste en zij hebben geen oor en geen aandacht voor andere ideeën. Mijn waarschuwingen blijf Ik geven, maar Ik treed er niet mee op de voorgrond. Ik zeg ook niet na afloop, als er iets mis is gegaan, Ik heb het nog zó gezegd. Ik laat iedereen vrij en Ik laat gebeuren wat gebeurt, ook al gaat het dan mis. Maar het gaat nooit zodanig mis, dat Mijn liefde het niet opvangt. Ook als er door jou voor iets gewaarschuwd is en er niet geluisterd is en er iets is misgegaan, ook dan wordt het door Mijn liefde opgevangen. Al had jij het anders, duidelijker gezegd, of al had je ingegrepen, dat had niets geholpen, omdat de keuze niet bij jou lag, maar bij die ander en dan ligt ook de verantwoordelijkheid bij die ander.

Niet dat je dan nooit meer iets hoeft te zeggen of te doen, maar als je gezegd heb wat je weet dat belangrijk is en gedaan hebt wat je zonder problemen kon doen, dan is het goed. Ik geef Mijn liefdevolle wijze raad aan duizenden en duizenden en er zijn er maar een paar die zo nu en dan luisteren. De rest doet zijn eigen zin en alleen door Mijn liefde en wijsheid komt het toch goed. Vertrouw jij daar maar op, op Mijn wijze liefde!

Hemels Brood 4538

Als je de aarde vergelijkt met een zandkorrel, is de aarde enorm groot. Maar als je de aarde vergelijkt met het heelal, het universum, dan is zij kleiner dan een zandkorrel. Diezelfde aarde kan heel groot zijn en tegelijk heel klein.

Stel je eens voor dat je precies kunt weten en beseffen wat de mensen die je kent, denken en weten, wat hun drijfveren zijn, hun besef, hun motivaties, hun diepste gevoelens, kortom alles. Dat zou enorm verwarrend voor je zijn. Zeker als je in hun denken en doen een aandeel zou hebben. Stel je dan eens voor dat je van iedereen over de hele wereld alles zou kennen en weten, van alles wat er in iedereen zich afspeelt, alle gedachten, alle besef, alle emoties, alle verlangens, alle motivaties, enz. Daar kun je je geen voorstelling van maken. Toch, Ik ken en weet alles van iedereen, tot in het diepst van zijn hart, tot in de uiterste hoeken van zijn denken, beseffen, verlangen, alles. En Ik heb daar een aandeel in. Maar Mijn aandeel daarin is zodanig, dat iedereen evengoed in de vrijheid van keus blijft. Kun je je daar ook maar een klein beetje een voorstelling van maken, hoe dat is? Ik denk het niet.

De meeste mensen hebben al geen zicht op hun eigen innerlijk, hun eigen denken, verlangens, emoties, enz. Vanuit hun eigen gebrekkige zicht, hebben zij ook geen zicht op anderen, op hun innerlijk en wat bij hen zich innerlijk afspeelt. In vergelijk tot ieder ander mens, heeft ieder een zeker zicht op zichzelf en op zijn omgeving en de mensen om hem heen. In vergelijk met Mij heeft iedereen nog niet het zicht van een zandkorrel of een mosterdzaadje. Toch voelt de mens zich met dat beperkte zicht heer en meester, wat op aarde nog wat lijkt, maar gezien vanuit het universum, niets voorstelt. Terwijl de mens werkelijk heer en meester kan zijn, alles kan weten en zien, alles van elkaar tot in de oneindigheid van het universum kennen, weten, voelen, beseffen, als hij zich innerlijk in ware liefde helemaal met Mij zou verbinden.

Zonder enige verwarring zou ieder mens in die verbinding met Mij alles in ieder mens, in het totale universum, tot in de oneindigheid kunnen zien, weten, begrijpen, voelen, beseffen, enz. Zoals Ik het totaal, het alles Ben en ken, weet, voel en geef. In totale gelukzaligheid geef, aan wie in liefde met Mij samenkomt.

Hemels Brood 4539

Ieder mens heeft bewustheid van zijn. Jij hebt bewustheid van zijn. Daarmee besef je dat je bestaat, dat je leeft. Maar planten en dieren leven ook, hebben die eenzelfde eigen bewustheid van zijn? Planten en dieren hebben wel degelijk een bewustheid van zijn, dat is direct verbonden met Mijn bewustheid van Zijn, wat wil zeggen, dat hun levensgevoel er wel is, maar niet als een eigen bezit met een vrije keus, zoals de mens dat heeft. Bij de mens is een eigen bewustheid van zijn door Mijn bewustheid van Zijn, Mijn Zijn. Bij de plant en het dier is alleen Mijn Zijn waaruit de plant en het dier bestaan is. Zij zijn Mijn Zijn op aarde, zonder een los daarvan eigen bewustheid daarvan, terwijl de mens los daarvan, wel een eigen bewustheid van bestaan heeft, waardoor hij zijn eigen vrije keuzen kan maken.

Behalve de mens, heeft al het andere leven geen eigen vrije keus in een van zichzelf bewust bestaan, anders dan door en uit Mij. Zowel mens, als dier, als plant leven door Mijn Levensgeest, Die de kern van alle leven is en onderhoudt. Planten en dieren en al wat leeft, leeft door Mijn Levensgeest, alleen de mens heeft daarbij een eigen besef van Mijn Levensgeest in hem. Dit besef daarvan geeft hem tegelijk zijn eigenheid en zijn eigen besef van bestaan als een eigen bezit. Geen plant of dier of ander leven dan de mens heeft die zelf bezittende eigenheid. In werkelijkheid heeft de mens zijn leven ook niet zelf in bezit vanuit een eigen ontstaan, alsof hij volkomen op zichzelf leven is. Maar door zijn vrijheid van keus lijkt het hem toe dat zijn leven zijn volkomen eigen op zichzelf staande leven is. Van daaruit neigt de mens naar eigen bezit en eigen macht, alsof dat gerechtvaardigd is. En juist die neiging is de verleiding om zich superieur op te stellen ten opzichte van de natuur, de dieren, maar ook ten opzichten van elkaar en van Mij.

Maar juist die verleiding en het toegeven daaraan, maakt de mens in werkelijk leven machteloos en bezitloos. Juist het afstaan van de beheersing over zijn eigen leven, juist het afstaan van macht en bezit, geeft hem werkelijk wat hij denkt te bezitten, maar niet bezit. Daar is anders denken, anders kijken, anders voelen voor nodig. En voor dat anders gaan denken, kijken en voelen, heeft ieder mens persoonlijk Mij nodig. Mijn ware wijsheid uit volmaakte liefde. Want alleen dan kun je gaan begrijpen, kun je je bestaan, je leven, je zijn, begrijpen en in vrijheid en gelukzaligheid werkelijk zijn. Door en met Mij.

Hemels Brood 4540

Je kunt met blinde ogen niet zien. Hoe je ook probeert te zien, het zal je met blinde ogen niet lukken. En van tijd tot tijd verblind Ik je ogen. Niet als straf, of omdat je iets niet goed gedaan hebt, of om je iets te leren, maar om je af te remmen, je tot bezinning te brengen, omdat je te snel gaat, te snel conclusies trekt, niet bij de diepere betekenis nog gekomen bent, die nodig is, om verder te komen in het besef en het begrip van werkelijk leven. Je kunt met blinde ogen niet zien, alleen doorleven wat je tot dat moment gezien hebt.

Op zijn tijd gaan je ogen weer open en is je blindheid weg. Dan is het tijd voor verder begrip, voor nieuwe ontwikkelingen. Als je niet af en toe blind zou zijn, zou je sporen volgen die je enorme omwegen zouden opleveren. Zonder je vrije keus te belemmeren, houdt blindheid je op de plaats waar je het meeste inzicht voor het vervolg van je leven kunt krijgen. Dus eigenlijk ben je helemaal niet blind. Alleen heb je een ander zicht dan wat je wilde zien, dan wat jij als belangrijk om te zien vindt, maar niet is. Het voelt ongemakkelijk, blind zijn, daarom probeer je zicht te krijgen. Houdt daar maar mee op en kijk naar al wat je voor je blindheid gezien hebt. Dan zul je ervaren dat je ogen heel andere dingen gaan zien, dat je nieuw zicht krijgt en je ogen helemaal niet blind zijn.

Hiermee bedoel Ik niet je gebruikelijke ogen, maar je levensogen, dat zijn je levensinzichten, je besef van de betekenis van Mijn Woord, Mijn Schepping, Mijn Leven en de betekenis van jouw en ieders leven, van Mijn liefde voor jou en alle mensen en de bedoeling van al wat jullie met elkaar zijn en mogen zijn. Dan geef Ik jouw ogen licht uit Mijn liefde, dat is niet het licht van de materiële zon en jouw gebruikelijke ogen, dat is inzicht, helder en zuiver inzicht, nieuw fris en duidelijk inzicht in leven, in ware liefde, werkelijk Zijn. Met blinde ogen kun je niet zien en jij kunt je blindheid niet opheffen. Maar Ik, Mijn ware liefde, Ik hef jouw blindheid helemaal op!

Hemels Brood 4541

Iedereen mag Mij in alle oprechtheid in zijn hart alles vragen. Vergeet daarbij niet om elke vraag af te sluiten met een in het hart volkomen gemeend “Uw wil geschiede”. Dat is niet belangrijk voor Mij, maar voor ieder persoonlijk zelf. Want wat iemand zich ook wenst of bedenkt, Ik kan voor hem veel meer doen, veel meer  geven, zoveel meer dan hij zich in 100 jaar kan wensen of bedenken. Ik kan dat alleen voor hem doen, als hij in zijn vrije wil dat oprecht kiest, Mij ook zegt: Uw wil geschiede. Waarbij het niet gaat om specifiek die woorden, maar wel om de intentie van het hart.

Belangrijk is het, dat het hart ervan overtuigd is, dat Mijn wil altijd betere resultaten geeft in de grootste liefde voor iedereen. Die werkelijk oprechte overtuiging in het hart is daarbij nodig. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, om in hun hart te bereiken. Omdat het verlangen tot iets vaak zo groot en sterk in het hart aanwezig is, dat de woorden wel uitgesproken worden, maar de volkomen oprechte overtuiging er nog niet is. Daarbij verblindt het verlangen diegene, waardoor niet beseft wordt, dat het verlangen de werkelijke overtuiging belemmert. Dan kan Ik geen zegen geven aan het verlangen. Pas als het verlangen naar iets losgelaten wordt, in de vaste overtuiging dat Mijn liefde, ook al laat zij het verlangen niet uitkomen, wel zorgt voor alleen het allerbeste, al komt dat niet tegemoet aan het verlangen. Dan kan Ik Mijn zegen vol van genade voluit geven.

Niet dat Ik anders in Mijn liefde geen zorg zou geven, want Ik geef in grote liefde altijd de beste zorg aan iedereen persoonlijk en aan allen tezamen. Alleen zal Mijn liefde een andere uitwerking hebben en andere wegen geven om te gaan. Door het verlangen dat iemand in zich vasthoudt, begrijpt hij meestal niet, waarom hij die wegen te gaan krijgt. Maar Mijn liefde houdt altijd stand en houdt altijd vol en blijft altijd in werking voor iedereen persoonlijk en allen tezamen. En op zijn tijd, op Mijn tijd, wordt de werking van Mijn liefde je toch wel duidelijk. Wat je nu niet begrijpt en ziet, ga je dan zien en begrijpen, Mijn innige liefde voor jou!

Hemels Brood 4542

Een ontmoeting met Mij is niet zomaar een ontmoeting, zoals je een ontmoeting hebt met een medemens, een vriend of een bekende. Een ontmoeting met Mij gebeurt in de grootste zuiverheid en oprechtheid. Kun je bij de ontmoeting met een medemens nog gedachten hebben over die mens en zijn tekortkomingen, bij Mij zijn geen tekortkomingen. Kun je bij de ontmoeting met een medemens twijfels hebben over zijn eerlijkheid, zijn bedoelingen, zijn opvattingen, zijn handelen, of dat wel zo juist en waar is, daar is bij een ontmoeting met Mij geen sprake van.

Een ontmoeting met Mij gebeurt in het zuiverste, het reinste helderste licht, waarbij geen schaduw valt. In dat licht is alles te zien, tot in het kleinste detail. Een ontmoeting met Mij geeft altijd vreugde over Mijn liefde en nederigheid over al wat Mijn licht toont. Berouw over wat Mijn licht aan afdwaling van liefde toont. Dankbaarheid over wat Mijn licht aan lering en oplossingen geeft. Er zijn mensen die een ontmoeting met Mij zoeken, maar dit heldere zuivere licht nog niet aan kunnen met hun ogen. Waarbij sommigen hun ogen deels afschermen en anderen hun ogen sluiten of de ontmoeting uit de weg gaan.

Iedereen mag en kan Mij ontmoeten in zijn hart. Mijn licht is daarbij altijd zuiver en helder, zonder schaduw toont Mijn licht alles. Wie wil kan daarmee alles zien, maar werkelijk zien is voor de reinen van geest, die Mijn zuivere licht aan kunnen doordat zij zelf rein zijn in hun hart. Er zijn er maar weinigen zo rein, dat zij Mijn licht ten diepste in haar helderheid kunnen verdragen. Maar wie Mij wil ontmoeten, wil zien door Mijn zuivere heldere licht, hoe het met hem gesteld is en wat het beste voor hem om te doen of te laten is, die is welkom. In zijn hart kan hij in Mijn licht Mij ontmoeten, als vriend, als bekende, als zijn familie of als hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde, als ware wijze liefde barmhartig zuiver licht, zijn waarlijk eigen zijn.

Want in de ontmoeting met Mij heeft ieder ontmoeting met zichzelf, niet alleen met Mij, maar in Mijn licht ook met zichzelf, op de meest zuivere en eerlijke wijze met zichzelf. Een ontmoeting met Mij is daarom niet zomaar een ontmoeting, het is jezelf in Mij leren zijn, ware liefde.

Hemels Brood 4543

Hoewel iedereen een eigen persoonlijk zijn is, krijgt dit persoonlijk zijn pas waarde, in het gezamenlijk zijn van alle mensen tezamen, als ieder persoonlijk zijn doen en laten ten dienste stelt aan alle mensen, in een gezamenlijk geheel als eenheid. Als ieder zich niet als een eigen, op zichzelf staand individu gedraagt, met eigen rechten en plichten, maar als een onderdeel van de eenheid van alle mensen tezamen.

Die eenheid van alle mensen tezamen ben Ik, jullie Schepper. En zoals Ik in ieder mens Ben en ieder mens door Mij in hem alles heeft, kent en is, heeft, kent en is iedereen dat pas in alle opzichten werkelijk, als hij zich gedraagt als onderdeel van de eenheid van alle mensen tezamen, in pure dienstbaarheid aan die eenheid van mensen, dat is aan Mij, zijn Schepper. Want Ik ben niet alleen in hem, in het persoonlijk individu, aanwezig, Ik ben in alle mensen persoonlijk aanwezig in een volmaakte samenhang tussen Mij, ieder persoonlijk en allen tezamen. Zo is dat als het ware een drie-eenheid, zoals Ik Drie-Eenheid Ben, terwijl Ik Eén Ben. Zo is de mensheid één met elkaar, maar ieder deel, dat is ieder mens, gedraagt zich als op zichzelf, een eigen wezen zijnde. Vanuit het besef persoonlijk te bestaan, scheidt de mens zich af van het gezamenlijk zijn en klampt zich vast aan eigen wil, eigen bezit, eigen zijn, aan autonomiteit.

Stel dat iedere cel van een lichaam dat zou doen, dan zou er van een samenhangend functioneren van alle cellen tezamen, om het lichaam in stand te houden als  eenheid, niets meer terechtkomen. Maar er is ten aanzien van de cellen van het lichaam een aansturing, die zorgt dat zij toch in dat geheel blijven functioneren en de samenhang van het lichaam behouden blijft. Voor de eenheid van de mensheid ben Ik de aansturing, die zodanig is, dat ook al kan de mens ieder voor zich als persoonlijk individu zijn eigen vrije keuzen maken, de eenheid met Mij, ieder persoonlijk en allen tezamen, toch in Eenheid blijft. Maar de werkelijke waarde daarvan zal ieder pas vinden, in de vrij gekozen eenheid met elkaar, door vrij te kiezen alleen dienstbaar te zijn aan elkaar en aan Mij!

Hemels Brood 4544

Ieder mens groeit in liefde en wijsheid, naarmate hij zijn vrijheid in nederigheid ten dienste aan Mij en zijn medemensen inzet. Ieder mens groeit in besef van het ware leven, naarmate hij zonder eigenbelang ten behoeve van zijn medemensen handelt. Ieder mens krijgt van Mij de juiste inzichten, naarmate zijn handelen oprecht en eerlijk is, in het belang van alle betrokkenen, zonder voor zichzelf meer te nemen dan nodig is en nooit meer voor zichzelf, dan gelijk is in verhouding tot wat anderen krijgen. Maar wie daarbij afziet van hetgeen hijzelf nodig heeft, om het aan anderen die het nodig hebben te laten, diens geest wordt verhelderd en hem zal hemels zicht gegeven worden. Niet als een beloning, maar dat is de werkelijkheid van zijn, die ieder gegeven is, maar niet iedereen heeft aangenomen.

Iemand die zich nog niet in nederigheid ten dienste van Mij en zijn medemensen inzet, nog niet zonder eigenbelang ten behoeve van zijn medemensen handelt, nog niet afziet van hetgeen hij nodig heeft voor anderen die het nodig hebben, heeft daarmee de werkelijkheid van zijn nog niet aangenomen, in dezelfde mate als zijn handelen daarvan nog verwijderd is. Die mate is Mijn maat, waarmee Ik met Mijn liefde invulling geef aan de omstandigheden rondom ieder mens. Zo blijft iedereen altijd in vrijheid, terwijl het werkelijke leven voor iedereen toch volkomen behouden blijft. De aarde en al wat er op, in en omheen is, staat daarbij Mij en de mens ten dienste, zoals alles er op, in en omheen zich door het menselijk handelen gedraagt, waarbij de mens er heer en meester over is, wat wil zeggen, dat al zijn handelen in direct verband staat met alles wat in, op en om de aarde is en gebeurt.

Mocht die heer en meester, die de mens gezamenlijk is, niet op een goede manier zorg dragen voor al wat onder hem gesteld is, dan zullen de vruchten navenant zijn. Dit is het basisgegeven van de vrijheid van de mens als eenheid en allen persoonlijk. Deze basis is niet materieel, maar werkelijk, zoals leven niet materieel, maar werkelijk is. Want niet het tastbare is werkelijk, juist het niet tastbare is werkelijk. Niet jouw materiële lichaam is werkelijk, maar jijzelf in dat lichaam bent werkelijk, zodra je voor werkelijk kiest.

Hemels Brood 4545

Van tijd tot tijd hef Ik de blindheid van mensen op en geef hen een verhelderend zicht, zodat misvattingen worden weggenomen. Want er zijn veel misvattingen onder de mensen, die hun vooruitgang in het begrip van werkelijk leven belemmeren. Ik kan dat doen zonder de vrijheid van keus te belemmeren. Maar Ik geef dit verhelderend zicht in beperkte mate, zodat het de ontwikkeling tot het eigen maken van waarheid en ware liefde in al het doen en laten, niet in de weg staat of overneemt.

Sommige misvattingen zijn zo vastgeroest, dat Ik diegene geen verhelderend zicht kan geven, zonder zijn ontwikkeling tot het eigen maken van waarheid te belemmeren, hoe goed diegene het ook bedoelt. Dan gaat de nodige verheldering via een medemens, die de betreffende mens op zijn misvattingen aanspreekt. Maar dat zal niet zo gemakkelijk tot het loslaten van de misvattingen leiden. Toch zal een zekere twijfel de weg naar dit loslaten openen.

Het wegnemen van eeuwenlange misvattingen is heel moeilijk, zonder het proces van eigen maken van waarheid en liefde in al het handelen, te belemmeren. Toch is het voor alle mensen belangrijk dat al die misvattingen, die nogal eens heel diep geworteld zijn bij grote groepen mensen, tot waarheid zoals het werkelijk is te brengen. Want veel misvattingen hebben in hun oorsprong met macht en verleiding, met angst en dreiging te maken. Om macht zijn onwaarheden als waarheid aan mensen verteld, zijn mensen tot verleiding gebracht, met bangmakerij zijn mensen bedrogen en met dreiging tot het aannemen van onwaarheid.

Wie geen weg weet met de ontwikkeling van zijn eigen zijn op aarde, neemt gemakkelijk onwaarheden van medemensen aan, die beweren dat zij weten wat helpt en gedaan moet worden om het goed te hebben, of om ziekte te genezen. Maar vaak is de waarheid anders en wordt hij niet gezien, omdat niet in de juiste richting gekeken wordt. Maar Ik geef lichtflitsen aan mensen, om zicht te geven en misvattingen weg te nemen. Let op zo’n lichtflits, een verheldering van begrip, wat zomaar in je op kan komen. Juist als je er geen eigenbelang in hebt en er naar zoekt om iemand die lijdt, te helpen. Dan kan Ik je zomaar, zonder vragen, een flits geven. Kom dan bij Mij en laat Mij je innerlijk verder verhelderen. Zodat je meer mensen kunt helpen om hun misvattingen in te zien.

Want er zijn heel veel mensen met ernstige misvattingen. Misvattingen die door de eeuwen heen van de ene generatie op de andere generatie zijn overgedragen en daardoor diepgeworteld zijn en heel moeilijk weg te nemen. Maar ook misvattingen die in ieders leven zijn opgebouwd, door ouders, school en allerlei ervaringen. Door afdwalingen van waarheid en liefde, door eigen willen en willen hebben, door verlangens naar welzijn en bezit. En dat geldt zelfs voor mensen die ernaar streven, naar waarheid en liefde te leven. Wees daarom altijd op je hoede voor misvattingen en voor de heldere flitsen die Ik je in je hart geef. Kom steeds in Mijn licht in je hart, dan kun je meehelpen misvattingen weg te nemen. Maar kom eerst bij Mij, want zonder Mij gaat het niet, zonder Mijn licht zie je niet. Je hebt altijd Mijn licht nodig, om helder te kunnen zien. Altijd.

Hemels Brood 4546

Ieder mens heeft liefde nodig, zoals ieder mens voeding nodig heeft. Dat is een basisbehoefte waarzonder hij niet in leven blijft. Ieder mens heeft licht nodig, zoals een plant licht nodig heeft, daarzonder sterft de plant af. De behoefte aan liefde is bij de mens een sterke basisbehoefte, net als eten en drinken. Maar als het eten of drinken niet geschikt is, gaat de maag zich verzetten. En net zo is het, als de mens van zijn medemensen niet de juiste liefde krijgt, dat zijn gemoed zich gaat verzetten. En zoals een hongerige om voedsel bedelt, zo bedelt een hongerig gemoed om liefde. Maar bij wie bedelt die mens dan om liefde? Meestal bij zijn medemensen, want het zijn toch zijn medemensen die de plicht hebben om liefde te geven. De teleurstelling is groot als blijkt dat medemensen vooral liefde geven aan zichzelf en weinig over hebben, voor hun behoeftige naasten. Dan wordt er armoe geleden en van alles gedaan, om medemensen tot het geven van liefde aan te zetten. De treurnis is groot, als die liefde niet gegeven wordt.

Aan al die mensen die tekort komen aan liefde van hun medemensen, zeg Ik dit: je bent nog nooit liefde tekort gekomen van Mij, je Schepper, je hemelse Vader in Jezus Christus. Jouw hele leven is gevat in Mijn eeuwige, onaflatende liefde, welke meer is dan jij je in een mensenleven op aarde kunt voorstellen. Als je je naar Mijn liefde zou keren, zou je overweldigd worden in je gemoed en bij mensen niet meer om liefde vragen, maar alleen nog liefde geven van de overweldigende liefde die je dan beseft, dat je van Mij altijd al krijgt. En aan de mensen die wel liefde van hun medemensen ontvangen, zeg Ik: elke liefde door een mens aan zijn medemens gegeven, is eerst altijd Mijn liefde, die Ik aan die mens geef. Want alle liefde is eeuwig altijd Mijn liefde. Daarom, bedel niet bij een mens om liefde, verplicht geen mens om je liefde te geven, maar kom bij Mij in je harte en voel Mijn eeuwige liefde voor jou en laat dat genoeg zijn voor jou.

Want Mijn liefde is genoeg, meer dan genoeg voor jou en ieder mens. Want Ik weet wat jullie basisbehoeften zijn en Ik zorg er voor dat daaraan voldaan wordt. Geen mens, maar Ik, Die jou geschapen heeft uit liefde. Liefde die Ik jou voortdurend geef. In je hart. Er is altijd genoeg voor jou, tot in de eeuwigheid.

Hemels Brood 4547

Soms trek Ik Mij terug, om jou zelf de beste keus te laten maken, zoals het jou de beste keus lijkt. Dan is het aan jou om die keus met je eigen wil waar te maken. Daarmee sterk je je wil. Ook al kies je misschien niet datgene, wat Ik als beste zou hebben aangegeven in je hart, als Ik Mij niet had teruggetrokken, maar juist dan komt het extra stevig op jouw eigen wil aan. En zo slecht zal jouw keus niet uitpakken, als je rekening houdt, met alles wat je van Mij geleerd hebt. Want juist dan, als Ik Mij heb teruggetrokken, kun je al wat je geleerd hebt eens zelfstandig in praktijk brengen en je wil sterken, om te bereiken, waar je voor gekozen hebt. Om vol te houden met je wil, waar je voor gekozen hebt, zonder de directe steun van Mij en je besef daarvan.

Terwijl Ik toch altijd aanwezig ben. Alleen heb Ik Mij uit je innerlijke besef daarvan zodanig teruggetrokken, dat je je eigen keus maakt, naar wat jij het beste vindt en het meest naar verlangt en je voor inzet met jouw wil, om tot het gewenste resultaat te komen. Want een krachtige wil is nodig, om vast te kunnen houden aan Mijn leer van waarheid en liefde, in alle voorkomende situaties. Ook als Ik Mij even, naar het lijkt, hebt teruggetrokken. Doe dan wat jij het beste vindt en het liefste bereikt. En gebruik je wil, om het voor elkaar te krijgen. Zo sterk je je wil en die kracht heb je nodig, als het om je heen moeilijker wordt, om je aan Mijn leer van waarheid en liefde te houden.

Want er zullen steeds meer tegenwerkende krachten komen, die invloed hebben op je leven en je keuzen. Dan heb je de sterke wil nodig, om op het juiste pad te blijven en naar Mij in je hart te blijven luisteren. Oefen je daarom in wilskracht voor datgene wat jij wilt en goed vindt vanuit Mijn leer van waarheid en liefde, ook als je Mij even niet in je hart kunt bereiken, ook dan. Maar weet dat Ik er evengoed toch altijd Ben!

Hemels Brood 4548

Al wat iemand uit liefde belangeloos voor zijn naaste doet, wordt door Mij gezegend. Dat wil niet zeggen, dat Ik geen andere zegeningen geef dan daarop, in zekere situaties. Want waar Ik het nodig vind, geef Ik Mijn zegen, zo het ten goede komt aan mensen, voor hun werkelijke leven. Maar alleen met belangeloze liefde in nederigheid wordt Mijn zegen afgedwongen, dat trekt Mijn zegen zeker. Alle andere zegeningen zijn Mijn keus, die direct uit Mijn liefde en wijsheid voortkomen en alleen het beste voor alle mensen geeft.

Op geen enkele manier kan een mens Mijn zegeningen afdwingen, anders dan in grote nederigheid met belangeloze ware liefde voor zijn medemens. Er wordt veel om zegeningen gevraagd en Ik geef regelmatig Mijn zegeningen, maar daarbij is het meestal Mijn keus en is Mijn zegening ten goede aan het besef van werkelijk leven en het besef van onderscheid tussen wat goed en juist is, wat werkelijk liefde is en wat niet. Maar Mijn bereidheid tot zegen heeft ook met de oprechtheid van de mens die er om vraagt te maken en vervolgens, hoe hij in zijn vrijheid van keus met Mijn zegeningen om gaat. Want wie Mijn zegening eerst in dankbaarheid aanneemt en vervolgens het pad van liefde en oprechtheid verlaat, die verzwakt daarmee de werking van Mijn zegen. Want alleen het goede en juiste, het oprechte en nederige houdt Mijn zegen optimaal in werking.

Geef Ik Mijn zegen aan het handelen in waarheid, dan gaat Mijn zegen verloren, als het handelen verandert in onwaarheid. Zo kan iemand zegen krijgen op zijn oprechte verzoek en de zegen teniet doen, door van oprecht handelen af te dwalen. Mijn zegen op het oprechte handelen blijft bestaan, maar zegen op het niet oprechte handelen is er nooit geweest. Begrijp hiermee dat liefde en waarheid zegen heeft, al het andere is aan Mij en aan Mij alleen, om ten goede van alle mensen en aan ieder persoonlijk te zegenen, zoals Mijn liefde in wijsheid dat het beste geeft.

Hemels Brood 4549

Kwaad is er in de wereld, zonder meer. Maar hemelse vrede en liefde is er ook. Het is waar dat het kwade kans ziet om vrede en liefde te verstoren op aarde. Maar in de hemel kan geen kwaad komen of zijn. Daarom, streef ernaar in de hemel te komen, als je verlost wilt worden van het kwaad.

Alleen in de wereld huist het kwaad. Veel mensen denken het kwaad met kwaad te kunnen verdrijven, anderen denken het kwaad met liefde te kunnen verdrijven. Maar het kwaad is er, in de wereld is er kwaad, het maakt deel uit van de wereld. Alleen in de hemel is geen kwaad. Dat is het grote verschil tussen wereld en hemel. Het kwaad proberen uit te roeien op aarde in het wereldse is zo ongeveer hetzelfde als water naar zee dragen of een bodemloze put willen vullen. Wees daarom op aarde niet betrokken bij het kwaad uitroeien, maar bij het vinden van de weg naar de hemel.

Want op aarde is die weg naar de hemel te vinden. Ik zeg niet dat het een makkelijke weg is om te gaan, als je hem gevonden hebt, als je Mij in Jezus Christus gevonden hebt. Want met het vinden en gaan van die weg heb je toch ook altijd nog te maken met het kwaad van de wereld, omdat de weg naar de hemel over de aarde, dwars door het wereldse gaat. Op die weg is het kwaad van het wereldse niet te vermijden. Wel is het met Mijn liefde te dragen. En allen die op aarde dwars door het wereldse, met al het kwaad wat daar is, over de ware weg naar de hemel gaan, gaan dat in Mijn liefde, met de bescherming van Mijn liefde, met de zegen en de genade van Mijn liefde.

Verlies je niet in boosheid over het kwaad in de wereld, wat je tegenkomt op je weg naar de hemel. Want met boosheid kom je algauw naast de weg terecht en op zijwegen, die je tot omwegen leiden en er uit zien, alsof je nog op de ware weg naar de hemel gaat. Maar als je het bemerkt afgedwaald te zijn, zoek dan zo snel mogelijk terug te komen op de ware weg naar de hemel. En steeds zul je bemerken, dat het kwaad niet weg is, maar dat Mijn liefde je beschermt en genadig is, heel de weg, tot in de hemel, Mijn hemel, het ware leven, ware liefde!

Hemels Brood 4550

Geloof en vertrouwen in Mij wil niet zeggen, dat je geen grenzen mag trekken, dat je geen eigen keuzen mag maken, dat je dat helemaal aan Mij moet overlaten. Zou Ik je zeggen de deur voor een woeste leeuw open te doen? Heb Ik niet de deur van Mijn hemel stevig vergrendeld voor al wat het tegenovergestelde van liefde is? In je vrijheid heb je keus en zul je keuzen moeten maken. Belangrijk daarbij is, uit welke beweegredenen maak je je keuzen.

Soms zie Ik je twijfelen, is dit goed of dat? Dan zoek je Mij voor het antwoord en je vindt Mijn antwoord niet. Het is de bedoeling dat je op Mij vertrouwt en in Mijn liefde gelooft, dat je naar Mijn ware liefde leeft, maar het is niet zo, dat Ik jouw leven overneem, dat Ik je keuzen maak, zorg dat alles voor je gedaan wordt. Het is de bedoeling dat jij jouw leven invult, vanuit wat jij als liefde voelt, als goed en waar ervaart, als nodig en rechtvaardig. Jij bent rentmeester over jouw leven, jouw werk zet vrucht en daarover krijg je Mijn zegen en Mijn genade. Wees niet bang om rentmeester te zijn over je eigen leven, maar vertrouw erop dat Ik je toch altijd terzijde sta, dat Ik het niet van je overneem, maar je wel bij alles help en je leer een goede eerlijke rentmeester te zijn, zodat jouw leven vrucht vraagt, hemelse vruchten draagt.

Zie je leven als een enorm uitgestrekt landgoed, met woningen, gronden, bewerkingen en jij bent de rentmeester, jij hebt het stuur daarover gekregen. Het is jouw beheer wat je naar Mijn liefde en naar waarheid, eerlijk en rechtvaardig, zachtmoedig en ijverig kunt beheren, of niet. Maar Ik neem het niet van je over, Ik ben er wel, want uit Mij ben jij rentmeester, uit Mij. En zo is het aan jou om rentmeester te zijn, zoals jij voelt en ervaart dat het het beste is. En dan zal er zo hier en daar eens een oogst mislukken, dat hoort er allemaal bij. Wees niet bang om je keuzen te maken, om invulling te geven aan je leven. Vertrouw op Mijn liefde, dat geeft jou handvaten om tot de juiste keuzen te komen, ook als je geen antwoord van Mij krijgt. Jij bent de rentmeester, doe jij maar je werk en dan kom je Mij vanzelf weer tegen. Juist op tijd, om jou te helpen en je Mijn liefde te laten zien. Mijn eeuwige hemelse liefde.

Hemels Brood 4551

Ik ben een investeerder. Maar investeren is bij jullie geld en tijd investeren, met de verwachting dat dat geld en macht oplevert. Bij jullie wordt alleen geïnvesteerd, als het vrijwel zeker is, dat je er rendement van krijgt. Het belangrijkste van investeren is bij jullie dat het oplevert, liefst heel veel oplevert aan geld en goederen en liefst ook macht. Ik investeer, alleen niet zoals investeerders bij jullie mensen investeren. Ik investeer geen geld en Ik investeer niet om geld of macht. Ik investeer liefde, pure ware liefde. Ik verwacht voor Mijn investeringen niets terug, Ik investeer zonder eigenbelang.

Ik investeer ten gunste van jullie mensen. Niet opdat het Mij iets oplevert, maar opdat het jullie oplevert. Ik investeer niet, zodat het jullie geld en wereldse macht oplevert. Ik investeer liefde en wel zo, dat het jullie liefde oplevert. Liefde waar iedereen voordeel van heeft. Zonder geld en macht, werkelijk voordeel van heeft. Bij jullie investeren mensen om er zelf voordeel van te hebben. Maar Ik hoef geen enkel voordeel, Ik ben hoe dan ook altijd al in het voordeel. Mijn voordeel is liefde, werkelijke liefde, Mijn voordeel is leven, waar en werkelijk gelukzalig leven. En dat voordeel ben Ik bereid in te zetten, te investeren in jullie leven, voor jullie welzijn, voor jullie levensgeluk.

Want daar gaat het toch bij jullie ook om! Om welzijn, geluk in het leven. Alleen, de meeste mensen denken met hun investeringen winst te boeken en daar hun welzijn en hun levensgeluk mee te vergaren, terwijl Ik weet dat het ware welzijn en het werkelijke levensgeluk niet met investeringen om geld en goederen, om macht, te vergaren zijn. Uit ware liefde investeer Ik voor jullie allemaal Mijn liefde en wijsheid, niet voor Mijn belang, maar voor het belang van alle mensen, voor het welzijn en het ware werkelijke levensgeluk van jullie allemaal. En Ik raad jullie allen aan, om dat ook te doen, liefde te investeren, niet voor jezelf, maar voor je naaste, je medemensen. Want dat is een investering die jullie allen ten goede komt, die allen welzijn en levensgeluk brengt.

Maar zolang dat bij veel mensen nog niet beseft wordt, blijft in elk geval altijd Mijn investering in liefde, uit liefde, jullie allen ten goede komen en welzijn en levensgeluk brengen, ook al wordt dat vaak niet gezien, niet beseft. Ik ben investeerder in liefde, zonder enig eigenbelang.

Hemels Brood 4552

De mens is in alle opzichten geestelijk. Maar wat dat precies betekent, is voor de meeste mensen moeilijk te begrijpen, vanwege hun materiële lichaam en alle materie waarin en waarmee zij leven. Als een mens extreme reacties geeft, wordt er wel gezegd: “hij is door een geest bezeten”. Maar wat dat precies inhoudt, is voor velen lang niet duidelijk. Dat kan het ook niet zijn, als het eigen geestelijke bestaan al niet echt duidelijk begrepen wordt. Beter kan dan ook gezegd worden, dat iemand zich door verlangen, of door woede, of door jaloezie, of door een andere van liefde afgedwaalde hoedanigheid, als bezeten gedraagt. Daarbij betekent het woord “bezeten” alleen, dat die woede, of dat verlangen, zo sterk is, dat het tot extreem gedrag leidt en dat diegene daar niet los van kan komen, tot geen andere keuze meer kan komen, dan die uit woede of uit verlangen, of uit jaloezie.

Het is een hoedanigheid die iemand vasthoudt in extreem gedrag of brengt tot extreem gedrag, als een obsessie. Het hele leven, al het leven, is Geest, sferen, hoedanigheden, besef. Ieder mens is samengevoegd uit Mijn Geest, Mijn zeven eigenheden, die in een zekere verhouding ieder mens uniek maken, ieder mens zijn unieke karakter geven. Het zijn Mijn zeven geesten en het tegenovergestelde daarvan die, op de aarde, aan het menselijk-zijn vormgeven, in de vrijheid van het eigen menselijk zijn. Menselijk eigen zijn, wat in de materie tot bestaan uit geest is samengevoegd om, gezuiverd, alleen door de samenvoeging van Mijn zeven zuivere geesten, tot het ware leven in gelukzaligheid te komen, in unieke eigenheden van zijn, De Mens.

Wanneer een mens in zijn sfeer eigengericht verlangen heeft tot iets, tot een van liefde afgedwaalde hoedanigheid, dan trekt dat deel van zijn sfeer gelijke sfeer van geest aan, en dat vergroot de kracht ervan, waardoor de keuze voor ander gedrag heel moeilijk wordt en hulp nodig is, om het extreme gedrag tot een normaal menselijk liefdevol gedrag terug te brengen. Daarbij is vaak Mijn zuivere liefdekracht nodig, die Ik dan ook geef. Maar altijd zodanig en op dat moment, dat eerst een zuivering in de geest plaatsvindt, zuivering van hetgeen oorzaak is van de bezetenheid. Die oorzaak ligt in het tegenovergestelde van Mijn liefde, wat op aarde door Mijn liefde weggezuiverd wordt.

Dat is dan ook de reden waarom op aarde gebeurt, wat op aarde gebeurt. In alle vrijheid van zijn gebeurt alles ter zuivering. Zodat alle geest, de mens, geheel vrij, het ware werkelijk gelukzalige leven terug wordt, nieuw en vrij, volkomen liefde in alle opzichten, wat hij van oorsprong is: volmaakt evenbeeld van Mij, werkelijk zuiver LEVEN.

Hemels Brood 4553

Op aarde is altijd wel geestelijke armoede geweest. Zo ook in deze tijd. Er is een geestelijke armoede en een grote geestelijke blindheid onder de mensen. Bij veel volkeren is geen eenheid en bij velen ook geen besef van waar leven. De verschillende godsdiensten zijn vooral een eigen interpretatie van de beste levensstijl, waarbij veel te maken heeft met eigen voordeel en macht. De meeste godsdiensten dwingen mensen een bepaald handelen af en de uitleg van de redenen om zo te handelen zijn uit cultuur voortgekomen, staan volkomen los van wat in werkelijkheid en vrijheid leven is.

Steeds vaker wordt dan ook de waarde van zo’n godsdienst in twijfel getrokken, wat strijd oplevert tussen gelovigen en niet gelovigen, maar ook tussen gelovigen en de leiders van hun godsdienst. Welke godsdiensten er ook zijn en hoe mensen die ook uitleggen, in ieder mensen hart ben Ik aanwezig met Mijn ware levensleer, met de waarheid van het werkelijke leven. En al is het contact met Mij in alle eeuwen overwoekerd geworden, door al die cultureel gegroeide godsdiensten en interpretaties van de mystiek van het leven, in ieder hart ben Ik altijd nog in alle waarheid en zuiverheid bereikbaar en voelbaar aanwezig. Hoeveel strijd er op aarde ook gevoerd wordt, om de eigen mening, om de macht, om het eigen welzijn, of om wat dan ook, Ik ben in ieder hart alle waarheid en zuiverheid, het werkelijke leven, werkelijke liefde.

Hoever de mens in zijn handelen, in zijn meningen, in zijn egoïsme, zijn verlangen naar macht ook afgedwaald is, Ik ben in zijn hart, leven, liefde, waarheid. En voor ieder mens komt het moment, dat hij Mij in zichzelf tegenkomt. Zonder mogelijkheid om te vluchten, Mij tegenkomt, in zichzelf. In zijn besef van leven, Mij tegenkomt en tegenover Mij komt te staan, in het volle besef dat hij in werkelijkheid, tegenover Mij staat. Want Ik ben en eeuwig blijf Ik, in ieder hart werkelijk aanwezig. Geen mens leeft zonder Mij in zijn hart. Hij kan Mij verloochenen met al zijn handelen en denken, maar eens komt hij voor Mij te staan, in zijn eigen hart. En dan zal hem duidelijk zijn Wie Ik Ben. Voor velen zal dat een grote schok zijn, want zij beseffen direct dat Ik daar altijd geweest ben en zij Mij niet geleefd hebben.

Maar er zijn nu mensen die Mij in hun hart kennen en de vreugde daarvan voelen en Mij in liefde in hun leven laten deelnemen, uit liefde voor Mij. Gezegend ben jij, want je kent Mij in je hart en je voelt Mij in je hart en je bent Mij al tegengekomen, in je hart. Jij bent niet blind en jij bent niet arm en je weet wat Ik daarmee bedoel. Maak je geen zorgen om al die anderen, ook zij hebben Mij in hun hart en de tijd komt, dat zijn Mij gaan tegenkomen. Blijf in je hart in contact met Mij, en wees door Mij in ware liefde gezegend.

Hemels Brood 4554

Hoe bereik je mensen om iets uit te leggen over Mij en Mijn leer van liefde en wijsheid. Er zijn domme mensen, die bereik je niet, omdat zij het vermogen om je te begrijpen niet hebben. Er zijn intelligente mensen, die bereik je niet, omdat zij het niet nodig vinden naar je uitleg te luisteren. Er zijn eenvoudige mensen, die belangstelling hebben voor hun medemensen, naar je luisteren, maar wat je zegt niet serieus nemen voor hun eigen leven. En er zijn zoekers, die graag meer willen weten over hun leven, over het leven en de zin van het leven. Van die zoekers zijn er, die zich bij allerlei geloofsstromingen aansluiten, zonder naar het werkelijke te luisteren. Maar er zijn ook zoekers, die naar je zullen luisteren en begrijpen wat je hen uitlegt. Zo weinig mensen zijn er, die willen en kunnen luisteren.

Het heeft geen zin om aan domme mensen, of aan intelligente mensen, of aan eenvoudige mensen, of aan zoekende mensen tekst en uitleg te geven. Het heeft alleen zin om dat te doen aan mensen die zoeken en belangstelling hebben voor de werkelijkheid van het leven, voor de werkelijke basis van al het leven, voor de werkelijke samenhang van alles en ieders leven, die interesse hebben in Mij, hun Schepper. Al die andere mensen hoef je niet aan te spreken om van Mij te getuigen. Jouw getuigenis in je hart en je handelen is voor Mij genoeg. Het uitdragen van jouw getuigenis is voldoende, door zoveel mogelijk naar Mijn leer te leven, te handelen. En paraat te staan om tekst en uitleg te geven aan de voor Mijn leer, voor werkelijk leven, oprecht belangstellenden, die meer willen weten over de betekenis van Mijn Woord en de Bijbel, die Mij persoonlijk willen leren kennen en Mij willen ontmoeten. Diegenen komen wel op je pad en in je hart zul je weten wie dat zijn en vanuit in je hart zul je weten, wat diegene nodig heeft, wat te zeggen, te doen of te laten.

Maar let op, want al die belangstellenden kunnen wel degelijk iemand van die genoemde mensen zijn. Dus denk nooit bij jezelf: die is te dom, of die is te intelligent, of die is te eenvoudig, of die zoekt nog te veel elders. Want je zult je verwonderen, dat ook zij zullen komen en zullen vragen, met oprechte belangstelling, zodra hun tijd vol is. Blijf in je hart altijd in contact met Mij en je zult het precies weten, in ware liefde precies weten.

Hemels Brood 4555

In de winter zijn de bomen kaal, is de grond dor, is er alleen bruin en oud groen. Maar wanneer de lente aanbreekt, begint er overal jong en fris groen te komen. Overal schiet nieuw groen uit de grond, jonge blaadjes komen aan bomen en struiken en knoppen worden bloemen met vrolijke blije kleuren. In de winter lijkt het er niet meer van te komen, maar ineens, als de winter aan zijn eind is, komt er toch het nieuwe groen, de bloemen, de warmte van de zon.

Zo kunnen situaties eindeloos lijken, niet te veranderen lijken, zonder uitzicht op verbetering lijken, maar evenals de winter op zijn tijd tot een einde komt, zo komt op zijn tijd ook een situatie tot zijn einde en ontstaat er een nieuwe, betere situatie, een nieuwe betere wereld! Er komen nieuwe ideeën, verbeterde inzichten, nieuwe mogelijkheden en opeens kun je weer blij zijn met de situatie, met de gebeurtenissen, met je leven en al wat er nieuw aan toegevoegd is, de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe inzichten, het nieuwe besef. Zo wisselen tijden zich af, net als de winterse en de zomerse tijden. En steeds vragen situaties aanpassing en beleving, zoals winter aanpassing vraagt en zomer beleving geeft. Het kan wel, als je denkt dat het niet kan, het is er wel, als je denkt dat het er niet is, het mag zijn, als je denkt dat het niet mag zijn en achter elke horizon vind je nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuw besef, nieuw inzicht en de vreugde, zoals het nieuwe groen, de vrolijke bloemen, de warme zon vreugde geven na de winter.

Zo is het, als je even gedacht hebt, dat Ik niets doe, niet help, niet gevoeld wordt en je Mij dan weer ziet om je heen, Mijn hulp beseft, Mij in je hart weer voelt, die vreugde is het, die opluchting: ja, het kan, ja, het mag, ja, het is er toch! Ja, Ik ben liefde, liefde in jou en in alle mensen, liefde in alles, in heel Mijn Schepping. Ja, het komt goed, alles komt goed, in de hemel en op de aarde. Alles zal groeien en bloeien en de zon zal schijnen en vreugde, de ware levensvreugde zal door iedereen gevoeld worden. En voor nu, ook voor nu ben Ik er, is Mijn liefde er, ook nu komt het goed, komen er nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, ook voor jou nu. Want Ik ben altijd ware liefde, in de zomer en in de winter, Ik Ben er altijd.

Hemels Brood 4556

Er is verschil tussen wat een mens uit zichzelf bedenkt, of uit zijn innerlijk contact met Mij, Mijn liefde, beseft. Het eigen bedenken komt voort uit redenatie en verstandelijke overwegingen, en heeft betrekking op de feiten, zoals die bekend zijn. Maar het innerlijk contact met Mij onthult factoren, die niet als feit bekend zijn, maar wel als waar gevoeld worden. Omdat dat wat waar gevoeld wordt, niet feitelijk aangetoond kan worden, heeft het voor de in doorsnee uit zichzelf denkende mens, geen bruikbaarheid. Alleen wat feitelijk aantoonbaar en beredeneerd zo is, is bruikbaar om als waar aan te nemen. Al het andere kan waar zijn, maar kan net zo goed niet waar zijn.

Voor al diegenen, die alleen hun eigen verstandelijke overwegingen ten aanzien de feiten gebruiken, om waarheid te vinden, is het dan ook niet mogelijk om onderscheid te kunnen maken, tussen wat waar is en werkelijk uit innerlijk contact met Mij aan diegenen innerlijk gegeven is of wat niet waar is en door iemand verzonnen is, een leugen of verdraaiing is. Alleen degenen die zelf een innerlijk contact met Mij in hun hart hebben, kunnen vanuit dit contact met Mij voelen wat waar is en wat niet, wie dat wat hij zegt uit innerlijk contact met Mij weet en wie dat niet uit contact met Mij weet, maar het zelf verzonnen heeft. De keuze om wel of niet met Mij in contact te zijn in het hart, is voor iedereen vrij om zelf te kiezen.

Veel mensen beseffen nog niet, hoeveel waarde innerlijk contact met Mij voor hen kan hebben, heeft. Het is hen dan ook niet aan te rekenen, als mensen, die in hun innerlijk geen contact met Mij onderhouden, zich puur aan feiten willen houden, bij het nemen van beslissingen en bij de keuzen in die zij in hun leven maken. Aan hen die Mij in hun hart wel raadplegen, zeg Ik: wees zachtmoedig en verdraagzaam, heb begrip voor hen die Mij nog niet in hun hart herkend hebben. Blijf in contact met Mij in je hart en zoals altijd zal Ik je de weg om te gaan tonen en hoe met de aan feiten vasthoudende mensen het beste om te gaan. Dan zul je zien, dat het toch goed komt.

Hemels Brood 4557

Als je je ergste vijand vanuit je hart behandelt als je beste vriend, zul je geen nadeel van zijn handelen ondervinden. Maar, als je je ergste vijand als je beste vriend behandelt, uit verstandelijke overwegingen, omdat je weet dat het Mijn advies is, maar je doet dat niet met de overtuiging vanuit je hart, dan zul je daarvan geen voordeel hebben. Je zult je afvragen welke waarde dan zo’n advies heeft en geen advies meer geloven. Maar als je het met je hart kunt opvolgen, zul je merken welke waarde dit advies heeft.

Zo is het met alle adviezen die Ik aan jullie geef. Wie Mijn adviezen met de overtuiging uit zijn hart opvolgt, die geeft op de juiste wijze gehoor aan Mijn adviezen, wie ze uit zijn verstand opvolgt, omdat hij het verstandelijk wil doen, zoals Ik aanraad, die zal daarmee het toegezegde resultaat niet bereiken. Veel mensen kunnen Mijn adviezen niet met de overtuiging uit het hart voor elkaar krijgen, omdat zij een zekere weerstand nog tegen iets of iemand hebben, hun gevoelens zijn nog zo verstoord, dat zij het vanuit hun verstand doen, maar daarbij nog niet de juiste liefde in hun hart voelen, om werkelijk resultaat te boeken. Zij beseffen niet dat hun hart koud is en hun verstand op zichzelf draait. Zij willen het goed doen, Mijn raad opvolgen, en met het verstand begrijpen zij wat Ik aanraad, maar het hart kan het er nog niet mee eens zijn.

Als je Mijn raad voor iets wilt opvolgen, onderzoek dan je hart, onderzoek of je hart het er helemaal voor de volle 100 procent mee eens is en je het uit je hart, zoals Ik je aanraad, kunt doen. En mocht je ontdekken, dat je het wel met je verstand met Mij eens bent en zo wilt doen als Ik je aanraad, maar je hart heeft nog bezwaren, je gevoel is niet op dezelfde golflengte als je verstand, laat het dan en kom eerst nog eens ten diepste in je hart bij Mij. Dan kunnen we samen zien of we je hart op de juiste golflengte kunnen krijgen. En lukt dat niet, geef dan jezelf tijd. Want iets forceren, je hart forceren, geeft echt het beste resultaat niet. Maar met geduld en liefde die je uit Mij mag putten, kom je met je hart wel op de juiste golflengte en dan zul je zien, hoe dat de situatie kan veranderen, je ergste vijand voor jou ten goede kan veranderen.