Hemels Brood 4403 t/m 4433

Hemels Brood 4403

Op aarde wisselen licht en duisternis zich met elkaar af. Mijn licht wisselt nooit, is altijd aanwezig, helder en zonder enige schaduw. Wie in Mijn licht wandelt, zal geen obstakel en geen duisternis tegenkomen en voortdurend aan Mijn zijde gaan en aan Mijn hand geleid worden.

Maar ook op aarde kan iedereen in Mijn licht wandelen, aan Mijn zijde, geleid door Mijn hand. Want Mijn licht is volop aanwezig, zonder schaduw, zonder afwisseling met duisternis. Toch is het voor velen nog heel duister. Die duisternis is hun blindheid, hun zelfzucht en hoogmoed, die de ogen van hun geest verduistert met blindheid. De meesten zijn zo gewend aan die duisternis dat zij, met het kleine beetje licht dat nog wel tot hun geest doordringt, denken volledig te zien. Omdat zij niet beseffen, hoe weinig licht tot hun geest doordringt, zoeken zij ook niet naar meer licht en blijven voortdurend in dat kleine beetje licht rond draaien.

In Mijn liefde voor alle mensen wil Ik ook hen barmhartig zijn en hen licht geven, ook al zoeken zij dat niet. Maar Ik weet, hoe hun leven met Mijn verhelderende licht kan verbeteren. Toch kan Ik hen niet zomaar zonder meer, in het volle licht van Mijn liefde zetten. In hun vrijheid van zijn zou dat alleen een totale verblinding geven, wat hen zeker geen goed zou doen. Elk beetje meer licht op hun omstandigheden, dan met hun geestelijk verduisterde zicht door hen te begrijpen is, zou hen alleen in verwarring brengen en het zou hen ertoe kunnen brengen, het licht uit Mij te gaan vermijden. Daarom kan Ik hen niet zomaar ineens met Mijn licht omstralen, zonder hen eerder schade dan goed te doen.

Dat geldt voor een ieder die Mijn licht al helder stralend in zich heeft. Wees terughoudend met het laten schijnen van Mijn licht uit je hart, zodat het geen medemensen verblindt en ze zich eerder van het licht afkeren, dan zich aangetrokken voelen. Overweldig niemand met Mijn licht en Mijn liefde, met teveel goede daden, waar zij geen antwoord op weten en niets voor terug kunnen doen. Houd je licht en je liefde afgestemd op Mijn advies in je hart, zodat Mijn licht en Mijn liefde voor ieder persoonlijk in de juiste verhouding tot iemand komt en hen tot groei in zicht op waar leven brengt, zicht op Mij en Mijn liefde voor hem persoonlijk, zoals voor iedereen.

Hemels Brood 4404

Voor alles wat een mens doet, staan Mijn gedachten waaruit zijn doen mogelijk is. Het is Mijn leven en de mens is Mijn leven vrij in zijn doen en laten gegeven. Vrij ter eigen ondervinding wat het leven in liefde is en wat het tegenovergestelde daarvan is. Als hij in zijn vrijheid tot leven in liefde komt, in al zijn doen en laten, wint hij daarmee Mijn leven zoals het werkelijk in liefde is, als zijn eigen leven, dat is een verdienste uit Mij en kan daarom nooit een verdienste van een mens zijn. Zolang die mens in zijn doen en laten, in zijn vrijheid in enigerlei opzicht niet in alles tot leven in liefde komt, heeft hij redding nodig om Mijn leven als zijn leven niet te verliezen in de eeuwige dood. En wel zeker zal Ik hem in Mijn liefde redden, wat ook dan een verdienste van Mij is en nooit van de mens kan zijn.

Maar de mens zou geen eigenheid kunnen zijn, als er niet iets zou zijn, wat alleen hem aangaat en alleen een verdienste van zijn eigenheid zou zijn. Die verdienste ligt in zijn vrijheid van keuze, die Ik niet voor hem kan maken, die volledig in vrijheid alleen door hem gemaakt kan worden en daarom ook zijn eigen verdienste is. In zijn vrijheid van keus is het aan hem gelaten, hoogmoedig te zijn en zich boven Mij, zijn Schepper te stellen, of nederig te zijn en zich onderdanig aan Mij te stellen. Het hangt daarbij af van de keuze van de mens, of hij in Mijn liefde tot waar leven komt, of in het tegenovergestelde daarvan voor langere tijd blijft hangen. Want in de mens is dit een tegengesteld verlangen, met tegengestelde belangen en alleen de ware nederigheid geeft het juiste zicht op zowel het een als het ander.

Steeds als de mens zichzelf tot nederigheid brengt, is dit een overwinning op de aantrekkingskracht van de hoogmoed en deze overwinning is in elk opzicht een verdienste van die mens, waarbij zijn winst is, het zicht op waar leven en Mijn liefde en dat hij in zijn vrijheid door Mij tot Mijn ware leven in liefde komt. Van al wat de mens in zijn vrijheid doet en laat, is het zijn verdienste, als hij dat in alle nederigheid aan Mij kiest te doen. Daarmee erft hij het ware eeuwige gelukzalige leven, Mijn zachtmoedige liefde, die hem van oorsprong aan uit Mij gegeven is.

Hemels Brood 4405

Elke verbinding, elk contact dat iemand bewust met Mij in zijn hart heeft, is een zegen voor zijn medemensen. Want in de verbondenheid met alle mensen heeft iedereen daar deel aan. En wanneer degene die in zijn hart bewust contact heeft met Mij, vervolgens handelt naar Mijn advies, is die zegen voor alle medemensen nog krachtiger in uitwerking op hun leven en hun besef van leven. Daarom is het niet alleen belangrijk voor jezelf om in je hart steeds contact met Mij op te nemen en naar Mijn adviezen te luisteren en uit vrije keus naar te handelen, maar vooral ook voor al je medemensen.

Iedereen die in zijn hart contact onderhoudt met Mij, met Mij in gesprek gaat over de dingen in het leven die hem bezighouden, naar Mijn raad in liefde luistert en zijn handelen vrij kiest daarmee in overeenstemming te brengen, helpt er aan mee zijn medemensen tot inzicht te brengen, tot zicht te brengen op het ware leven, zoals het werkelijk is en helpt daarmee de blindheid van de mensen op te heffen, die zij door hun afdwaling van liefde hebben opgelopen. Het contact wat je hebt in je hart met Mij is een contact in de verbondenheid met alle mensen en bereikt in Mijn liefde op de één of andere manier je medemensen in Mijn liefde en wekt hun hart tot liefde. Wie het dichtst bij het vuur zit, vangt de meeste warmte op. Daarmee bedoel Ik te zeggen, dat degenen die niet ver afgedwaald zijn van liefde, eerder tot zicht te brengen zijn, dan diegenen die ver afgedwaald zijn. Evengoed zullen zij, hoever afgedwaald zij ook zijn, iets van die warmte van Mijn liefde via jouw contact met Mij in je hart daarvan iets voelen en elk beetje helpt om op termijn, met alle volgende beetjes hen terug te brengen tot het ware zicht op werkelijk leven.

Jouw vrijwillige contact met Mij in je hart is meer dan een contact tussen jou en Mij, is een contact in het grote geheel van alle mensen tezamen. Want in werkelijkheid leven jullie allen Mijn Hart, en elk contact in jouw hart met Mijn Hart, versterkt die werkelijkheid in het bewustzijn van al je medemensen. Ook al zie jij dat niet, al bemerk jij dat niet, nu niet, maar later zul je het zien, werkelijk zien.

Hemels Brood 4406

Wie in zijn hart zuiver naar Mij luistert, weet door Mij precies wat waar en wat niet waar is. Die heeft niemand nodig voor bevestiging, maar weet zelf heel zeker waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Mensen vertellen onwaarheid, mensen houden vast aan onwaarheid, omdat het hen winst lijkt op te leveren. Misschien levert het winst ten aanzien van geld, ten aanzien van macht en positie, maar het zal nooit winst opleveren ten aanzien van werkelijk leven.

In de wereld is veel leugen en bedrog verpakt in schijnbare waarheid, in schijnbare goedheid, zelfs in schijnbare liefde en mensen die in hun hart niet gewend zijn contact met Mij op te nemen en in alle zuiverheid bij Mij te komen, om door Mij precies te weten wat wel en wat niet waar is, zijn gemakkelijk te misleiden en vaak ook te misbruiken. Want goedbedoelende mensen die misleid worden en de leugens en bedrog niet doorzien, onwaarheid niet herkennen, geven die onwaarheid als waarheid door aan hun medemensen, die daarmee ook misleid worden. Maar omdat het hen verteld wordt door iemand, die zelf misleid is en niet beseft dat hij de onwaarheid niet doorziet, te goeder trouw onwaarheid als waarheid doorgeeft in zijn goedgelovigheid, wordt zijn woord als waar aangenomen en als waar doorgegeven. Zo ontstaat er een waarheid, die van oorsprong nooit waarheid geweest is, maar door velen wel geloofd wordt waarheid te zijn.

Deze zogenaamde waarheden, die van oorsprong geen waarheden zijn, kunnen als zodanig generaties op generaties worden doorgegeven, soms zijn ze als culturele gewoonten uitgegroeid, soms zijn ze als wetten vastgelegd, of vastgeroest in een samenleving als een gedragscode. En waag het dan niet om de oorspronkelijke onwaarheid er van aan te tonen, want dat zou een heel volk tot domheid in aanzien brengen en niemand geeft graag toe, onwaarheid niet te zien als onwaarheid. Bovendien zijn er bij zulke lang ingeburgerde onwaarheden vaak voordelen gecreëerd voor machthebbers, zodat er alles aan gedaan wordt, om de situatie te houden zoals die is. Liever wordt vastgehouden aan onwaarheid, ook al wordt bewezen, dat het om een onwaarheid gaat, dan de voordelen van de onwaarheid op te geven en de waarheid aan te nemen.

Houd dat in gedachten als je onwaarheid wilt ontmaskeren. Houd er rekening mee, dat door Mij voor alles een tijd gesteld is en dat een te vroeg ontmaskeren van onwaarheid, niet door Mij gezegend kan worden. De tijd moet rijp zijn. Vooral de grote wereldwijde leugens en verdraaiingen kunnen niet zomaar ineens ontmaskerd worden. Het zou zijn, alsof je van een goed bouwwerk, wat voor leugen en bedrog gebruikt wordt, het fundament weghaalt, waardoor het hele gebouw instort. Dan is het misbruik wel gestopt, maar ook het goede bouwwerk is daarmee verloren gegaan. Het goede bouwwerk is Mijn liefde die in alles en overal, in iedereen aanwezig is. En het is Mijn liefde die ervoor zorgt, dat alle leugen en bedrog, alle onwaarheid ontmaskerd wordt. Maar altijd wel zodanig, dat het goede en ware niet mee ten onder gaat.

Daarom, laat je niet verleiden om zonder overleg met Mij ten strijde te trekken tegen al wat leugen en bedrog is, maar wacht tot het Mijn tijd is en doe alleen dat wat Ik je in je hart aangeef dat goed is om te doen en wacht, als het beter is om te wachten. Want het gaat niet alleen om zuiver zien, maar ook om de juiste tijd en het juiste handelen. Dan komt het helemaal goed.

Hemels Brood 4407

Onvoorwaardelijk. Liefde is alleen en kan alleen liefde zijn, als het onvoorwaardelijk is. Dat is ook te zien als onverbiddelijk. Wat geen strengheid is, maar het enig ware. Liefde is in alles nooit anders dan onvoorwaardelijk zachtmoedig en verdraagzaam, onvoorwaardelijk zonder enig eigenbelang en zonder enige hoogmoed. Liefde is onvoorwaardelijk de diepste nederigheid en dienstbaarheid aan Mij en alle mensen, aan al wat van Mij de mens gegeven is. Liefde is het volmaakt zuivere Ik Ben, Die Ik Ben. En Die Ben Ik in alle mensen Zelf en Die heb Ik gegeven aan alle mensen zelf, Leven, Zijn, Bestaan. Onvoorwaardelijk onverbiddelijk, omdat Die Ik Ben, eeuwig is Die Ik Ben, onveranderlijk eeuwig Dezelfde.

Wat een mens tijdens zijn verblijf op aarde ook verandert, Die Ik Ben is niet te veranderen, eeuwig nooit. Zijn werkelijke bestaan ben Ik, onvoorwaardelijk onveranderlijk, onverbiddelijk, ware liefde zonder enig eigenbelang. De zachtmoedigheid van Mijn liefde wordt door veel mensen verdaan door eigenbelang en door hoogmoed. Dit eigenbelang en deze hoogmoed zijn de veranderingen die mensen op aarde bij zichzelf aanbrengen en dat brengt verandering teweeg op de aarde, die tot omstandigheden leiden die onaangenaam zijn en zelfs kunnen uitgroeien tot de meest onaangename gruwelijkheden. Daarmee verandert de mens niet Mij in zichzelf, maar zijn omstandigheden. Ik Ben Die Ik Ben in ieder mens onveranderlijk zachtmoedige belangeloze liefde, dienstbaar aan het gelukzalige welzijn van de mens in werkelijk Leven. Maar zodra de mens zichzelf niet is, zoals Ik in hem, hem Ben, is ook alles om hem heen niet, zoals alles om Mij heen is.

Ik verander niet tot wat hij aan zichzelf veranderd heeft, om hem weer tot gelukzalig welzijn te brengen. De mens zal zelf moeten terugkomen tot Mijn onveranderlijke Zijn, om in zijn oorspronkelijk gelukzalig welzijn terug te komen. Ik doe er wel alles aan, om hem terug te brengen, zoals een goede herder zijn schapen veilig terugbrengt in zijn stal, waar het warm en vol liefde is en veilig voor allemaal. Alleen Ik Ben waar Leven, zachtmoedige liefde, volmaakt nederig dienstbaar, gelukzalig welzijn, eeuwig onveranderlijk Zijn. Laat het tot je doordringen dat liefde onvoorwaardelijk eeuwig onveranderlijk liefde is, het werkelijke Leven, jouw werkelijke Zijn, jullie gezamenlijke Bestaan.

Hemels Brood 4408

Voor veel mensen zijn de verschillen in uitleg over Mijn Woord heel verwarrend. De ene uitleg lijkt net zo goed mogelijk, als een heel andere uitleg, zodat het haast niet te doen is, om daar een keuze in te maken. Toch hebben mensen behoefte aan uitleg over hun bestaan, uitleg over het leven en al naargelang er een uitleg past in hun levensomstandigheden, tegemoetkomt aan hun wensen en verlangens, aan hetgeen zij van jongs af aan cultureel en traditioneel geleerd hebben, kiezen zij voor deze of gene uitleg. Maar ondertussen zijn er zoveel verschillen in omloop, die allemaal net weer iets anders lijken duidelijk te maken, dat de ene uitleg gemakkelijk verruild wordt voor een andere en voor weer een andere, totdat de verwarring het maken van een keus zo verstoort, dat die mens geen houvast meer heeft aan enige uitleg over de betekenis van zijn bestaan en het doel van zijn leven. Waar kan hij waarheid vinden? Hoe kan hij van welke waarheid zeker zijn, dat het waarheid is? Het ene kan waar zijn, maar het andere eigenlijk net zo goed.

Voor diegenen die in verwarring gebracht zijn, wordt het nog moeilijker, als mensen met grote stelligheid en overtuiging gaan beweren, zo is het, zo moet je dat zien, zo moet je het doen, dit is de waarheid. Waarbij het nog moeilijker wordt, als zij dat wel willen aannemen, maar het niet overeenkomt met hun eigen gedachten. Terwijl zij de beweringen als een waarheid niet kunnen weerleggen, voelen zij zich klem gezet, iets te moeten aannemen, wat hen toch niet kan overtuigen als waar. Maar hoe komt dat? Waar zit de fout in hun denken? En dan wordt het piekeren en zorgen maken over hun kennelijke gebrek aan inzicht en daarmee wordt de verwarring alleen groter en moeilijker. Aan al die lieve mensen zeg Ik: stop maar met piekeren over je eigen opvattingen, er is niks mis mee. Het is de zuiverheid in jou, die je waarschuwt niets aan te nemen van anderen van wat zij je als waar opdringen, als jij het niet als waar met je eigen opvattingen, je eigen gedachten, je eigen gevoel van wat waar is, in overeenstemming kunt brengen. Dat komt, omdat het niet klopt, met wat jij in jezelf van oorsprong af aan als waarheid weet en diep in je zuivere zijn, kent.

Houd vast aan wat in jou zelf is, wat je in jezelf weet, kent, voelt. Wat in jouw zuiverheid Mijn waarheid toont, die universeel is en altijd de enige waarheid voor iedereen is, maar nog niet door iedereen gezien wordt. Die voor velen nog verborgen is door hoogmoed, of door eigenwaan, of door eigenzucht naar meer te zijn, belangrijk te zijn, of eenvoudig, om de eigen tekorten niet te zien, niet te laten zien, of om nog zoveel kleinere en grotere redenen. Laat je niet imponeren door al die beweringen die je van alles opleggen. Blijf eenvoudig bij dat wat je in jezelf ervaart als goed en als waar, bestrijd die ander en zijn uitspraken niet, blijf eenvoudig jezelf in al je doen en laten. Want je bent een kind van Mij en van Mij mag je leren in de zuiverheid van zijn te zien wat waar is. Al het andere, hoe sterk opgedrongen het ook beweerd wordt, mag je naast je neerleggen. Houd vast aan je eigen zuivere innerlijk, want daar ben Ikzelf, jouw Raadgever in alle werkelijke waarheid, Mijn liefde.

Hemels Brood 4409

Als je iets te verkopen hebt, kunnen mensen er een bod op doen. Of je bepaalt zelf wat je ervoor wilt hebben. Als het een prijs is die mensen willen betalen, verkoop je het voor jouw prijs. Als mensen de prijs te hoog vinden, verkoop je het niet, tenzij je de prijs verlaagt tot een prijs die mensen wel betalen willen. Mensen onderhandelen over de prijs die zij voor hetgeen zij aanbieden willen hebben. En wat zij overeenkomen, wordt betaald.

Ik heb mensen ook iets te bieden. Maar Ik onderhandel niet over de prijs, omdat wat Ik te bieden hebt, geen prijs heeft. Ik bied Mijn waar zonder kosten, gratis aan. Gratis voor iedereen. En ook nog genoeg voor iedereen. Het vreemde is, dat zoveel mensen het beste willen voor de laagste prijs en nu bied Ik hen allen het beste aan voor helemaal geen prijs, lager kan het niet, en velen willen het niet, nemen het niet aan. Het is te vergelijken met een hele goede bakker, die het best voedende brood aanbiedt, maar mensen willen het gratis nog niet hebben. Waarom dan niet? Omdat zij dat uitstekende goed voedende brood niet lusten. En zo is het met al wat Ik gratis aanbied, veel mensen “lusten” het niet. Het is hun smaak niet. Het is hun stijl niet. Zij betalen liever heel veel voor een beetje modder, wat nauwelijks iets voorstelt aan voeding, wat hen problemen geeft en niet verzadigt. Maar dat is de mode, dat geeft status, dan hoor je erbij, dat is de gezamenlijke gewoonte, dat doet iedereen. En wil je het anders dan iedereen, dan hoor je er niet bij, ben je vreemd, word je gemeden, ben je niet populair, enzovoorts. Toch blijf Ik Mijn waar gratis aanbieden en iedereen blijft het gratis mogen aannemen. Toch blijf Ik uitleggen welk groot voordeel Mijn waar voor iedereen heeft en hoe Mijn waar het beste te gebruiken.

Een paar mensen hebben Mijn waar aangenomen, gratis en voor niets. Die weinigen zien dat Mijn waar het allerbeste voor hen is en zij zetten zich ervoor in, om die op de beste manier te gebruiken. Zij accepteren daarmee niet gevierd te zijn, geen aanzien en macht te hebben, geen kapitalen en grote rijkdom aan geld en bezit te hebben. Voor hen is Mijn waar genoeg. Voor hen is Mijn leven genoeg. Want dat is wat Ik iedereen gratis geef, Mijn leven, dat is wat Ik iedereen gratis geef, Mijn liefde. En dat is waarom het het allerbeste is wat iemand maar kan krijgen, het is het Enige ware Leven, de Enige ware Liefde en het Enige waardoor en waarmee totale gelukzaligheid bereikt kan worden en de mens behouden blijft.

Het geeft waarlijk Alles wat de mens nodig heeft en wat de meeste mensen in bezit, in rijkdom, in macht, in aanzien, e.d. denken te vinden, maar nooit werkelijk zullen vinden, hoe veel ze er ook voor betalen, dat zal altijd te veel betaald zijn. Terwijl al wat zij daarmee aan geluk denken te vinden, Ik hen met Mijn ware leven, Mijn ware liefde gratis aanbied, gratis de ware gelukzaligheid van het ware leven!

Hemels Brood 4410

Het leren en het werken op aarde gaat altijd door en dat zal ook zo zijn na je bestaan op aarde. Dat heeft met leven te maken. Op aarde gaat het er vooral om, dat de mens tot het volmaakt ware en gelukzalige leven komt, in de vrijheid van het van zichzelf bewuste bestaan. Het werken en leren op aarde gaat moeizaam, omdat daar de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde zwaar drukt en trekt. Voor veel mensen is het doel van hun leven er op gericht, om die druk en dat trekken zoveel mogelijk te verminderen, om daar zo weinig mogelijk last van te hebben. Doel voor hen is hun leven zo aangenaam mogelijk te maken en zo min mogelijk werk daarvoor te hoeven doen, zodat tijd overblijft, om te doen wat ze leuk vinden. De meesten denken daarbij, dit is mijn leven,  en daar moet ik het beste van maken. En het beste is voor hen, gemak, genoegens, plezier, genoeg bezit en geen ongemak en dergelijke. Want als het afgelopen is, dan is het ook afgelopen.

Maar de werkelijkheid is anders. Want leren en werken, leven, houdt niet op na het bestaan op aarde. En het doel van het verblijf van de mens op aarde is niet zijn persoonlijk welzijn naar eigen behoefte zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Het doel voor alle mensen is tot het ware werkelijke gelukzalige leven in eeuwigheid te komen, in een vrij en van zichzelf bewust bestaan, gelijkend op Mij, zijn Schepper, die Zelf het ware gelukzalige eeuwige leven IS. Leven wat niet ophoudt, als het verblijf op aarde ophoudt. Leven, waarbij leren en werken eeuwig en altijd doorgaat, ook als dit ware werkelijke leven in volle gelukzaligheid, in het van zichzelf bewuste bestaan, bereikt is. Want dan is er geen stil eeuwig zijn bereikt, dan is het ware Leven bereikt. En leven is werkend leven, is niet stil niks doen.

Leven gaat altijd door en is altijd vernieuwend, is werkend vernieuwend, is in volle gelukzaligheid van ware liefde eeuwig doorgaande werken van zijn, van beleven, is eeuwig beweging! Leven is bezigheid, is activiteit, eeuwig doorgaande activiteit!

Hemels Brood 4411

Hoelang duurt het, voordat je het opgeeft? Hoe lang duurt het voor ieder mens, voordat hij het opgeeft? Bij de ene mens duurt dat langer, dan bij de andere. En het ligt er ook aan, waar het over gaat en welke belangen ermee gemoeid zijn. Iemand die veel belang heeft bij het vasthouden aan iets, zal het ook langer volhouden, voordat hij opgeeft. Maar ergens geeft iedereen op en betaalt de prijs die opgeven kost.

In het begin zijn Adam en Eva gevraagd op Mij te wachten, op Mijn Zegen te wachten en niets te nemen van de twee bomen in het Paradijs. Zij hebben eerst een tijd gewacht, maar het duurde en het duurde. Toen kwam de verleiding om niet meer te wachten en er kwamen argumenten om het wachten op te geven. Want het kon toch net zo goed zijn, dat Ik niet terug zou komen en waarom zouden zij op Mijn zegen moeten wachten. De vruchten van die ene boom zagen er zo aantrekkelijk uit en vooral Eva zag er het nut niet van in om op Mij te wachten en gaf het op, Adam meetrekkend om het ook op te geven.

Zij hebben het niet volgehouden en niet gewacht op Mijn Zegen. Zij moesten daarvoor de prijs betalen: verdrijving uit het Paradijs en ondergeschikt aan de verleiding bij alles wat zij tegenkomen. Werken voor hun welzijn. Terwijl, als zij op Mijn zegen gewacht hadden, die verleiding overwonnen was en zij in het Paradijs hadden kunnen blijven. De kosten: werken om te leven. Met de dreiging van de dood. Maar uit liefde voor hen en alle mensen heb Ik die kosten op Mij genomen en de dood voor alle mensen overwonnen en aan alle mensen getoond, hoe zij de verleiding, welke tot de dood leidt, zelf ook kunnen overwinnen. Alleen, die weg die daarvoor nodig is, is moeilijk en lang en veel mensen houden het niet vol en geven op. Zij zien er het nut niet van om vol te houden, net als Eva het nut niet zag om vol te houden.

Maar Ik heb volgehouden, Ik Ben liefde en in grote wijsheid uit Mijn liefde, heb Ik volgehouden. Het enige wat Ik nu van jou vraag, is vol te houden en Mijn opstanding uit de dood voor jou en voor alle mensen, in waar geloof aan te nemen, als prijs die Ik voor jullie allen betaald heb, om jullie vrij te kopen van eeuwig vast blijven in de verleiding. Ik heb de kosten betaald. Jullie zijn vrijgekocht. Wie dat in alle nederigheid aanneemt, Mij in zijn hart aanneemt, zal langzaam maar zeker gaan begrijpen, wat dat betekent. Dat uiteindelijk iedereen vrij van verleiding daarmee tot het grootste geluk kan komen en geen dood ooit iemand eeuwig kan vasthouden. Want al wordt er gezegd dat de dood eeuwig is, het betekent niets anders dan dat het eeuwig het tegenovergestelde van eeuwig leven is.

En zo zal het zijn, dat jullie allen door Mij tot eeuwig leven gekocht zijn en daarmee nooit voor eeuwig in de dood getrokken kunnen worden, maar allen tot eeuwig gelukzalig leven gebracht worden, in de volle vrijheid van zelfbewust bestaan, over Mijn weg, in Mijn waarheid, door Mijn leven!

Hemels Brood 4412

Kennen. Elkaar leren kennen. Ken je Mij? Ik ken jou, Ik ken jou volkomen, Ik ken jou totaal en in alles. Zo totaal, volkomen in alles als Ik jou ken, ken je Mij niet. Zo totaal en volkomen ken je ook zelfs jezelf niet. En echt iemand kennen, al is het de meest geliefde mens voor jou, ook nog niet.

Elkaar kennen is leren kennen en op aarde gaat dit leren kennen altijd door, dat stopt niet. Soms wil je iemand leren kennen, diegene spreekt je op een of andere manier aan, soms heb je geen belangstelling om iemand te leren kennen, maar gebeurt het toch. Het zou voor iedereen goed zijn, om Mij te leren kennen, echt en naar waarheid te leren kennen. Wie Mij leert kennen, werkelijk en naar waarheid, die leert het ware leven kennen, die leert ware liefde en haar wijsheid kennen en die leert daarbij zijn eigen ware zelf kennen. En dat is voor alle mensen nodig. Omdat, alleen als je dat leert, je het zicht krijgt op de werkelijkheid van leven en de gelukzaligheid daarvan.

Als je iemand niet kent, is er meestal een zekere afstand. Hoe meer je iemand leert kennen, des te meer wordt die afstand kleiner of soms ook groter. Kleiner, als je diegene prettig in omgang vindt en groter, als diegene je in omgang tegenvalt. Je handelt, naar wat je over iemand leert kennen. Als je Mij naar werkelijkheid leert kennen, zal de afstand zeker kleiner worden tussen jou en Mij. Omdat wie Mij werkelijk leert kennen, leert ook meer over zichzelf, leert ook zichzelf werkelijk kennen, gaat meer leren over het ware werkelijke leven op aarde en het werkelijke leven in eeuwigheid. Al wat iemand in waarheid en werkelijkheid over Mij leert kennen en daarmee over zichzelf, zal in zijn handelen tot uiting komen. Omdat diegene met het Mij en zichzelf leren kennen, inzicht krijgt in de beste levenswijze om echt gelukkig te worden. Want als je altijd iets gebrekkig doet en je leert dan de beste manier om het volmaakt te doen kennen, zul je toch niet terugvallen op die eerdere gebrekkige manier van doen?

Alleen, dan is het wel nodig om die volmaakte manier van doen te leren kennen. En daarvoor kun je het beste Mij echt en werkelijk leren kennen. Dan leer je gelijk ook echt en werkelijk jezelf kennen en daarbij ook je medemensen. Kom, leer Mij in jou echt en naar werkelijkheid kennen, dan leer je ware liefde en haar wijsheid werkelijk kennen. En wel zo, dat die kennis je verder op weg helpt naar volmaakt gelukkig leven. Gebruik je tijd op aarde, je leven op aarde, om Mij te leren kennen en daarmee alles wat bestaat te leren kennen en tot waar werkelijk leven te komen, tot ware onbaatzuchtige werkelijke liefde te komen, omdat dat je werkelijk alles geeft, wat je in alle werkelijkheid nodig hebt. Dat is: je eigen ware liefdevolle eeuwig ware gelukzalige, van je zelfbewuste ZIJN.

Hemels Brood 4413

Als de leraar op school uitlegt, hoe de sommen berekend moeten worden, en de leerlingen hebben er geen aandacht voor, kan hij het nog zo duidelijk uitleggen, de sommen zullen niet goed gemaakt worden. Ik kan aan alle mensen nog zo duidelijk uitleggen wat hun leven werkelijk is, wat het doel van hun verblijf op aarde is, wie Ik Ben en hoe zij Mij zijn, als daar geen aandacht voor is, zal het tot geen van hen doordringen en niet begrepen worden. Toch blijf Ik Mijn uitleg geven en houd Ik Mijn uitleg levendig en ook zijn er mensen die wel aandacht hebben voor Mijn uitleg, die wel beginnen te begrijpen en die de sommen uiteindelijk wel kunnen maken.

Heb jij belangstelling voor Mijn uitleg, aandacht voor wat Ik te vertellen heb, dan ben jij een van die mensen, die gaat begrijpen, wellicht al begrijpt. Dan kun jij straks de sommen maken. Daarmee zeg Ik, dan kun jij straks, of nu al, in je doen en laten tot werkelijk leven komen. Want dat is de kern van al Mijn uitleg, hoe kom je tot werkelijk leven en tot de ware gelukzaligheid van zijn, tijdens je bestaan op aarde. Veel mensen missen Mijn uitleg, doordat allerlei andere dingen hun aandacht in beslag neemt, door dat zij hun aandacht aan andere dingen geven, omdat zij dat belangrijker vinden. Zij zijn niet veel anders dan de tieners op school, die ook zoveel anders belangrijk vinden, dan de uitleg van de leerkracht. Zij beseffen ook het belang niet van wat dat heeft voor hun toekomst. Zo is het met alle mensen die zich de moeite niet nemen, toch eens met aandacht naar Mijn uitleg te luisteren. Want al Mijn uitleg heeft met de toekomst van ieders leven te maken, met het werkelijke leven en hoe dat tijdens het verblijf op aarde in vrijheid te kunnen bereiken.

Jij weet dat, jij luistert, jij geeft Mij je aandacht en jij wilt het liefst je medemensen oproepen om ook met aandacht naar Mijn uitleg te luisteren. Maar je bereikt, net als Ik, maar zo weinig mensen en je vraagt je af of het zin heeft, te roepen in de woestijn. Ik zeg je, ja, dat heeft zin, ja, blijf roepen en blijf uitleg geven. Want jouw uitleg is Mijn uitleg en Ik geef niet op. Geef jij daarom ook niet op en blijf Mijn uitleg verspreiden, want Ik ben die uitleg en Ik blijf die uitleg tot aan de voleinding geven.

Hemels Brood 4414

Stel je voor, je reist door je dag. Heb je dan haast om bij het eind van je dag te komen? Of kun je rustig aan je dag doormaken en die samen met Mij beleven? Want Ik ga naast je, Ik ben in je, de hele reis, van het begin van je dag tot aan het eind. Bij alles wat er op een dag gebeurt en bij al het werk, bij alles wat je op de dag doet en laat, sta Ik naast je en ben Ik in je, voor raad en ondersteuning. Maar als je je door de dag haast, naar het einde van je dag, ga je gemakkelijk voorbij aan Mijn aanwezigheid, aan Mijn steun en aan Mijn goede raad.

Een dag is altijd even lang, de reis door je dag is altijd even lang, maar de aanpak van je dag kan heel verschillend zijn en hoe je aankomt aan het eind van de dag kan ook heel verschillend zijn. Dat ligt er vooral ook aan, of je je reis door de dag in haast heb afgelegd of rustig, jezelf de tijd gevend om Mijn steun en raad te benutten. Goed beseffend wat er zoal gebeurt en welke betekenissen de gebeurtenissen tijdens je reis door de dag hebben. Waar al die gebeurtenissen mee te maken hebben en wat ze je brengen. Daarbij kun je Mijn steun en vooral ook goed zicht en Mijn raad goed gebruiken. Want wie zijn reis door de dag te gehaast maakt, heeft minder oog en minder zicht op de betekenissen van alles wat tijdens de reis passeert en zal sneller voor minder goede oplossingen kiezen, dan wanneer hij niet gehaast is en even de tijd neemt, om bij een situaties stil te staan en met Mij de beste aanpak te overleggen.

Zo kun je meer aan je reis door de dag hebben en ben je aan het eind van je reis door de dag niet uitgeput en heb je weinig of geen belangrijke inzichten gemist. Misschien heb je wat minder plaatsen aangedaan, Ik bedoel daarmee, wat minder werelds voordeel behaald, dan je in grote haast had kunnen meepakken, maar daarentegen heb je wel meer waar levensinzicht gekregen, wat je weer een stapje dichter bij het volmaakte leven brengt, dat je in werkelijkheid bent en kunt zijn. De keuze is aan jou. Hoe dan ook, Ik ga naast je, Ik ben in je, de hele reis, van het begin van de dag tot aan het eind en eeuwig nog daarna.

Hemels Brood 4415

Iedereen, werkelijk alle mensen, hebben de zuivere volmaaktheid van waar leven in zich. En iedereen, werkelijk alle mensen kunnen zich tot dit zuiver volmaakte leven in zich keren. Iedereen, alle mensen hebben de vrijheid om dit wel of niet te doen. Er is niemand die kan zeggen, in mij is die zuiverheid niet, want die zuivere volmaaktheid is in iedereen, niemand uitgezonderd. Ook kan niemand zeggen, ik ken die zuiverheid niet, want diep in iedereen is het besef van die zuiverheid en weet iedereen dat die zuiverheid er werkelijk is.

Maar lang niet iedereen wil aan die zuiverheid toegeven. Veel mensen zien het belang van zuiverheid voor hun doen en laten niet, willen die zuiverheid in hun doen en laten niet, omdat zij daar hun eigen belang helemaal en in alle opzichten voor moeten opgeven. Niet een beetje, maar helemaal en in alles. Het is niet mogelijk om tot die volkomen zuiverheid te komen, als niet alles, maar dan ook alles van eigenbelang, wordt opgegeven, anders is het geen zuiverheid. Zuiverheid is namelijk alleen datgene wat het is, zonder ook maar het kleinste deeltje van iets, wat het niet is. Want al is iets vermengd met het allerkleinste deeltje van iets anders, dan is het al niet zuiver meer. En zuiver volmaakt leven is zuivere volmaakte liefde. Liefde is geheel zonder eigenbelang en altijd helemaal volkomen waarheid. Die zuiverheid van leven is in ieder mens aanwezig en is in ieder mens te bereiken. In ieder mens. Ook kan ieder mens dat zijn. Niet worden, maar zijn.

Op het moment dat iemand zijn eigenbelang volkomen, helemaal en in alles opgeeft, in al zijn doen en laten en daarbij de volle waarheid in al zijn doen en laten aanneemt, zich in nederigheid verenigt met die zuiverheid in hem, is hij wat hij van oorsprong is en altijd al in zich heeft te zijn. Op aarde kan ieder mens leren zijn eigenbelang op te geven, waarheid aan te nemen in al zijn handelen en spreken, tot volkomen nederigheid te komen en leren zijn innerlijk zuiver volkomen leven te zijn. De ware zuivere liefde, Die Ik Ben, in waarheid volmaakt te zijn.

Hemels Brood 4416

De verleiding gebruikt vaak schoonheid om zijn verdorvenheid onder te verbergen. Gebruikt vriendelijkheid en zorgzaamheid, om zijn verdorvenheid te verbergen. En door de naïeve goedheid van goedwillende mensen, worden zij daarmee gemakkelijk bedrogen. Wie kan tussen honderden schapen, dat ene schaap ontdekken, dat in werkelijkheid geen schaap is, maar een roofdier, in de gedaante van een schaap? De meeste mensen niet. Voor de meeste mensen zijn alle schapen gelijk, zijn alle vriendelijke en nette mensen gelijk.

Vooral de behulpzame en aantrekkelijk uitziende mensen worden niet snel doorzien in hun leugenachtige aard. En dan kan degene die te goeder trouw is en van het goede van zijn aardige en nette medemens uitgaat, heel wat schade oplopen. Zijn vertrouwen in de mens in het algemeen loopt daarbij een enorme deuk op. Hoe kan hij nu nog iemand vertrouwen? De schuld van de opgelopen schade legt hij daarbij niet alleen bij die nette mens, die helemaal niet zo netjes blijkt te zijn, maar ook bij Mij, want Ik heb hem niet behoed voor de gevolgen van zijn onterechte vertrouwen in zijn medemens. Moet hij nu maar iedereen wantrouwen? En Mij begint hij daarbij ook te wantrouwen. Een ware God en Vader die laat zijn in Hem gelovende kind toch niet in de val lopen? Die zorgt er voor, dat zoiets niet gebeurt. Ook Ik ben dus niet echt te vertrouwen.

Maar de waarheid ligt toch wel een beetje anders. Want Ik heb al op allerlei manieren en heel vaak gewaarschuwd, dat de vijand niet in alle opzichten zo duidelijk te zien en te bemerken is. Dat hij zich graag verbergt in onschuld, in vriendelijke voorkomendheid, in allerlei leugens en bedrog, verpakt in een mooi uiterlijk en verpakt in een heel logisch klinkend verhaal. Daarbij zeg Ik ook altijd, dat iedereen contact kan onderhouden met Mij en in dat contact zou Ik zeker een signaal afgeven, zodat een bedrieger onder de schapen bemerkt kan worden.

Maar wie is zelf altijd helemaal eerlijk en altijd zonder eigenbelang, zonder misvattingen en zonder verlangens om iets te zijn, iets te kunnen? Ik geef altijd waarschuwingssignalen, maar je hoort en bemerkt ze vaak niet. Dat ligt niet aan Mij, dat ligt aan jou. Wees jij meer in contact met Mij, dan zie je wel welk schaap, geen schaap is. Dan zie je wel, hoe iemand werkelijk is. Dan komt alles helemaal goed.

Hemels Brood 4417

Er zijn altijd mensen die ernaar zoeken het leven te verlengen. Het liefst zouden zij een manier of een middel vinden, waarmee de mens eeuwig kan leven. Dat geeft aan, dat zij niet begrijpen dat werkelijk leven al eeuwig is. Het werkelijke leven kent geen einde. En waar die mensen naar op zoek zijn, is hun materiële lichaam in een zodanige staat te krijgen, dat het lichaam eeuwig blijft bestaan. Omdat zij nog steeds niet begrijpen dat het leven zonder materieel lichaam nog steeds leven blijft. Omdat zij denken dat het leven alleen mogelijk is in het materiële lichaam en in de omstandigheden zoals die op aarde aanwezig zijn.

Daarom richten zij hun zoektocht voor een eeuwig bestaan op de aarde ernaar, het materiële lichaam tot eeuwig bestaan te brengen, de aardse omstandigheden voor eeuwig vast te leggen. Daarmee begrijpen zij ook niet, welke betekenis de materie en hun verblijf op aarde heeft voor hun werkelijke leven, voor hun persoonlijk besef van bestaan. Alle materie, het materiële lichaam, de aarde en alle omstandigheden op en rond de aarde, zijn middel om tot een bepaald doel te kunnen komen. Een middel bedoeld om gebruikt te worden en het doel mee te bereiken. Dat doel is werkelijk waar leven, als persoonlijk van zichzelf bewust bestaan, in alle vrijheid zelf gekozen, te zijn. Zelf eeuwig werkelijk leven zijn, zelf zijn wat leven al eeuwig is en blijft. Dat heeft geen materie nodig. Voor eeuwig waar leven hoeft de mens dan ook niet ernaar te zoeken, materie in stand te houden, hij hoeft alleen het werkelijke leven, wat in hem aanwezig is, aan te nemen en in zijn vrijheid voor te kiezen, daar één mee te worden.

Zou de mens het materiële in een staat weten te krijgen, waardoor hij langer op aarde in zijn materiële lichaam zou kunnen verblijven, dan heeft hij daar ten aanzien van het werkelijk geestelijke leven, nauwelijks iets mee bereikt. Onderhoudt hij zijn materiële lichaam, teneinde het werkelijk geestelijke leven in hem te laten groeien, welke het is, in nederigheid de ware liefde die Ik in hem Ben, te laten groeien, dan zal hij daarmee veel bereiken en rap dichter bij werkelijk eeuwig persoonlijk bestaan als eigen zijn komen. Want niet materie is leven of geeft en behoudt leven, maar Ik, je Schepper Ben leven, Ben leven in jou, eeuwig leven, waardoor jij eeuwig leven al eeuwig bent en eeuwig mag blijven. Alle materie is middel om tot het ware besef van bestaan te komen, het ware leven, ware eeuwige liefde.

Mensen mogen in hun vrijheid zoeken, naar wat ze maar willen. Maar materie zal vergaan en alleen werkelijk leven blijft eeuwig. Materie geeft de mens het bestaan en de mogelijkheid om te leven niet, Ik geef jullie het bestaan, Ik in jullie, Mijn eeuwige ware liefde zijn jullie. Zoek dat zelf te zijn, zoek in de diepste nederigheid Mij toe te laten jou te zijn, zoek zelf te zijn die Ik Ben. Want dan bereik je werkelijk eeuwig leven, persoonlijk van jezelf en van Mij in eenheid bewust leven.

Hemels Brood 4418

Er zijn grote tegenstellingen op aarde. Er is het goede, wat verheugt en het tegenovergestelde daarvan wat verdriet doet en teleurstelt. Er is het kleine kind, dat vertedert en de schurk die verontrust en verstoort wat goed en mooi is. Ook Ik verheug Mij over het  goede en mooie op de aarde en ook Mij doet het verdriet het  tegenovergestelde daarvan te zien. Maar hoe mensen zich ook gedragen en hoe onaangenaam dat ook is om aan te zien, het doet evengoed niets af aan Mijn liefde voor alle mensen en het vermindert de werking van Mijn liefde voor alle mensen niet.

Mijn zon gaat op voor zowel de goede als voor de niet goede mensen, Mijn liefde doet haar werk, zowel voor de goede als niet goede mensen. Maar al is Mijn liefde even groot en oneindig zowel voor de goeden als niet goeden, niet iedereen zal Mijn liefde op dezelfde manier ervaren. Want het werk dat Mijn liefde doet, is op ieders persoonlijke handelswijze afgestemd. Zoals de zon met dezelfde stralen het ene plantje tot grote hoogte brengt, terwijl diezelfde stralen het andere plantje verdroogt. Zo wordt het goede door de werking van Mijn liefde versterkt, terwijl diezelfde liefde het tegenovergestelde van het goede teniet doet, waardoor het goede kans krijgt uit het niet goede op te schieten en te groeien. Zo wordt met dezelfde liefde de mens in het goede bevestigd en bemoedigd, terwijl het de mens in het niet goede afremt en ontmoedigt.

Niet als bestraffing, maar om diegenen te redden voor het werkelijke leven, om diegenen te behoeden voor de pijn en desolatie, wat het tegenovergestelde van al wat goed is teweegbrengt. Juist omdat Mijn liefde voor hen ook het beste wil bewerken, hen ook tot het ware gelukzalige leven wil brengen, waar alleen goedheid, tevredenheid, zachtmoedigheid en ware gelukzaligheid is. Zodat er voor niemand ooit nog pijn of verdriet is, alleen nog waar gelukkig leven.

Hemels Brood 4419

Treur niet, maar verheug je, want Ik ben er voor je! Je hoeft niets op deze aarde alleen te doen. Verheug je, want met Mij samen kun je alles aan en is er niets wat niet opgelost en tot een goed einde gebracht kan worden. Met Mij samen kun je het leven steeds dieper doorgronden, steeds meer in ware liefde groeien en tot waarheid van leven komen. Kom bij Mij, verenig je in jezelf met Mij en besef bij alles, bij elk situatie, bij elke gebeurtenis, bij alles wat er op je pad komt, hoe daar het beste mee om te gaan, hoe ware liefde je altijd de wijsheid geeft, waarmee je alles tot de beste resultaten voor iedereen kunt brengen, waarbij niemand verliest en iedereen wint.

Niet werelds wint, geen aanzien, macht of materieel bezit wint, maar aan geestelijk waar leven wint. Want winst is nooit en voor niemand werkelijk winst, als het om macht, roem, aanzien, materieel bezit gaat, dat is eerder verlies. De werkelijke winst is altijd en alleen winst, als het dichter bij werkelijk leven brengt, als iemand daarmee meer en meer het werkelijke leven in al haar volmaaktheid en gelukzaligheid is. Daarbij is er ook altijd alleen winst te maken in groei naar werkelijk leven, als het niet gaat om winst maken. Want het werkelijk ware leven is in alle waarheid en oprechtheid niet te bereiken, als het gaat om winst. Juist als het niet om winst gaat, juist als het niet gaat om eerder, beter, sneller, is werkelijk leven het snelst en best te bereiken. De gebruikelijke wereldse handelwijzen, het sneller willen, het beste willen, het meeste willen, de competitie met elkaar om winst op de ander te behalen, juist al dat streven naar roem en macht, naar erkenning en respect, juist dat remt de groei naar het werkelijke leven af. Alleen dat weerstaan kan winst leveren ten aanzien van het ware leven.

Dat allemaal weerstaan, hoef je niet alleen te doen, Ik zeg je, kun je niet alleen doen. Daarom ben Ik er, dag en nacht, altijd en eeuwig, hier en overal, als vriend en liefhebbende Vader, in je hart en om je heen, om je te helpen. Om je op zo’n manier te helpen, dat je steeds in nederigheid beseft, wat te doen en hoe met alles in je leven op aarde om te gaan. En steeds als je je tot Mij wendt en met Mij samengaat, vul Ik je hart met vreugde en dankbaarheid, vul Ik je hart met het ware besef van werkelijk leven, vul Ik je hart met Mijn liefde en ervaar jij meer en meer wie Ik werkelijk Ben en hoe jij zelf werkelijk door Mij en met Mij een eigen persoonlijk van jezelf en van Mij bewust bestaan bent. Tot je eindelijk volkomen zelf alleen nog in Mijn volkomen volmaakte eeuwige liefde zelf kunt zijn, zoals Ik Ben.

Hemels Brood 4420

Het heeft miljarden jaren geduurd, voordat de aarde geschikt was voor de mens, om op te verblijven. Niet de aarde als zodanig, de materie als zodanig, is het doel van ontstaan, maar de mens. De aarde moest zodanig uitgroeien, dat de mens er kon ontstaan en bestaan. Nu zijn er mensen die denken, de aarde heeft zoveel miljarden jaren zonder de mens bestaan, die kan dus net zo goed zonder de mens.

Het is goed om te beseffen dat de mens, ten aanzien van de leeftijd van de aarde, nog niet een duizendste deel van het kleinste zandkorreltje is. Toch draait alles wat de aarde is, om het  bestaan van de mens mogelijk te maken, om die kleine nietige mens kans van leven te geven. Maar de mens leeft op aarde, alsof hij de baas is over alles, alsof hij de macht heeft over alles wat de aarde is en omgeeft. Hij ziet zijn plaats niet. Heeft er geen besef van, hoe belangrijk zijn bestaan, als minder dan een duizendste deel van het kleinste zandkorreltje, is. Ja, hij, de mens, is het waar alles om draait. Maar niet om hem tot macht, tot hebzucht en eigenbelang te verheffen, niet om hem tot overwinnaar op al wat bestaat en overheerser over zijn medemensen te verheffen. Maar om hem als het kleinste en nederigste tot werkelijk leven te brengen, om hem tot de ware Goddelijke dienstbaarheid aan elkaar te brengen, om hem tot Mijn levend evenbeeld te brengen, in het besef van zijn kleinheid en daarmee in het besef van zijn werkelijke wezenlijkheid, zijn eigenlijke nietigheid en daarmee zijn Goddelijke afstamming, gelijkend op Mij, zonder Mij te zijn en daarmee toch samen met Mij, gelijk Mij te zijn.

De aarde bestond miljarden jaren zonder dat de mens op aarde aanwezig was, al die jaren is de aarde gevormd, juist voor ontvangst van de mens, juist voor die kleine nietige mens. Zo heb Ik voor de mens een enorm werk gedaan en de mens begrijpt zijn waarde niet. De een vindt, dat de aarde wel zonder de mens kan en dan beter af is, de ander vindt, dat de aarde zijn rijk is en hij er de koning over is. Er zijn maar heel weinig mensen, die hun werkelijke nietigheid zien en daarvan zien ook nog maar heel weinig mensen, welke waarde de mens juist in zijn nietigheid heeft. Juist in zijn nietigheid. Dankzij Mijn werk heeft de mens een plek gekregen, waar hij zich kan verzoenen met Degene aan Wie hij zijn bestaan te danken heeft. Dankzij de aarde hebben alle zielen uit de grootste geest uit Mij, in de wezenlijkheid van het mens-zijn, de gelegenheid om als mens terug te komen tot hun oorspronkelijke werkelijke bestaan, welke gelijkend op Mij, in waarheid Goddelijk is. Zodat ook deze grote geest, tot mens gebracht in de materie van zijn afdwaling, zichzelf, in zijn oorspronkelijke wezenlijkheid uit Mij, terugvindt en zich daarmee tevreden stelt, zonder voorbehoud aanneemt en terug tot werkelijk gelukzalig leven komt.

Dat is de weg van Mij aan het kruis, Mijn sterven en Mijn opstanding en daarna de uitstorting van de Heilige Geest, wat voor eeuwig de weg terug heeft veiliggesteld voor alle mensenzielen. Ook voor de grootste geest uit Mij, die heel Mijn waarheid van werkelijk leven in zich draagt, en dat in de grootste gelukzaligheid kan zijn, als hij Mij als zijn Heer en Meester, als zijn liefhebbende Schepper aanvaart, boven hem aanvaart. Zo belangrijk zijn jullie nietige mensen, in Mijn grote werk. Hoe schoon en mooi Mijn aardse schepping ook is, het gaat om jullie mensen, om jullie leven, om jullie welzijn, om jullie eeuwige gelukzaligheid!

Hemels Brood 4421

Het leven op aarde is nogal eens als een ontspoorde trein, die maar door blijft rijden en maar moeilijk het juiste spoor terugvindt. Of als radiogolven, die zich kriskras door de ether verspreiden, waardoor veel van de geluidsgolven ongehoord verloren gaan. Mensen merken veel niet op, doordat hun zintuigen om richting te ervaren, om golven op te vangen, om trillingen te verstaan, zijn afgestompt, nog maar heel matig hun werk kunnen doen. Wat niet met een zekere training in orde gehouden wordt, verzwakt en verliest aan kracht en zo is in de loop der jaren het ware levensbesef verzwakt en soms bijna helemaal weg.

Bijna, want het kan nooit helemaal weg zijn, omdat Ik het Ben en omdat Ik nooit weg ben. En hoe afgestompt de zintuigen van mensen ook kunnen zijn, net als het botste mes weer tot het scherpste mes geslepen kan worden, zo kunnen alle zintuigen van de mens weer tot de beste werking gebracht worden, zodat er geen sprake meer is van ontsporing, zodat al wat ontspoord was, weer terug op het juiste spoor komt en zodat er geen signalen meer verloren gaan en het ware levensbesef in haar volmaakte volheid terugkomt en niets meer vaag en onduidelijk is, maar alles helder en zuiver gezien zal worden. De mens kan afdwalen, maar Ik zal als een glazen wand zijn, waar hij tegen aanloopt, waarvan hij niet begrijpt, waar hij tegen aanloopt en waarvan hij niet begrijpt, waardoor die glazen wand hem tegenhoudt. Maar door die glazen wand gaat hij zien, wat er aan waar leven is. Alleen, die glazen wand staat tussen wat hij ziet en waar hij is.

Die glazen wand is zijn besef, waardoor hij gaat zien waar hij is en waar het mooier en fijner, prettiger is om te zijn. Door dat besef begint een verlangen te ontstaan, om door het glas heen aan die andere kant te komen. Dan gaat hij zoeken, hoe door die glazen wand te komen, dan begint hij besef te krijgen, van het verschil tussen zijn leven, hoe hij dat geleid heeft en het ware leven, zoals Ik dat leid. Vanuit dat besef gaat hij verder zoeken en als hij in alles helemaal bereid is om zijn leven te leiden, zoals het ware leven door Mij geleid wordt, kom Ik door die glazen wand heen en help hem, tot er in het geheel geen glazen wand meer is, alleen nog het volkomen besef van waar leven en de volkomen overgave aan Mijn levensleiding aan hem persoonlijk.

Dan is er van ontsporing geen sprake meer en niets verstoort meer de ontvangst van Mijn liefde, waaruit Ik het werkelijke leven geef en Ben. Dan is het geen leven op aarde meer, maar het ware leven in Mijn hemelen!

Hemels Brood 4422

Ik ken jou door en door. Ik weet alles van je, niets is Mij verborgen, alles zie en weet Ik van jou. Nu vraag je Mij in je hart, waarom Ik jou van tijd tot tijd nog toets, als Ik alles van je weet en zie en je door en door ken. Dan is dat toch niet nodig. Voor Mij niet, maar voor jou wel. Want Ik zie wel alles en weet wel alles over jou, maar jij weet en ziet nog lang niet alles over jezelf. En het is voor jou belangrijk, dat je alles over jezelf en je ware leven uit Mij helemaal gaat zien en begrijpen. En juist op de momenten dat Ik jou toets, leer je het meeste over jezelf en over het ware leven dat je van oorsprong bent. Mijn leven.

Door je oorspronkelijke ware leven ten diepste te leren kennen, leer je Mij ten diepste kennen en leer je Mij in jezelf kennen. Leer je hoe dat samengaat: jou persoonlijk van jezelf bewuste zijn en Mijn persoonlijk van Mijzelf bewuste Zijn in Eén werkelijk levend Zijn. Elke toetsing brengt jou zicht, zolang je dichter bij Mij wilt komen, zolang je zelf Mij meer wilt leren kennen en zolang je Mij in je hart vraagt je te helpen tot het ware leven in werkelijkheid te komen. Iedereen die in Mij gelooft en dichter bij Mij en bij het werkelijke leven wil komen, toets Ik, zodat diegenen de werkelijkheid over zichzelf, over Mij en over waar leven kunnen gaan zien en bevatten. Bij toetsing kun je zien wat je goed doet en goed weet, maar ook waar het nog mankeert. Maar Ik zal je nooit toetsen boven je macht, altijd naargelang het zinvol en lerend voor je kan zijn. Het heeft geen zin om iemand van de tweede klas een toets voor de derde of zesde klas te geven. Dat zal diegene alleen frustreren, of hij geeft het op en de lust om te groeien vergaat hem.

Alleen, Ik deel jullie niet in klassen in, Ik zie bij ieder persoonlijk wat specifiek voor ieder zelf de meest zinvolle toets is om diegene verder te helpen. En zoveel verschillende mensen als er zijn, zoveel verschillende toetsen zal Ik geven. Krijg jij van Mij een toets, dan kun jij, als je wilt, zien hoe ver je bent, want Ik weet dat, maar voor jou is het belangrijk, omdat jij veel nog niet weet en daarmee zicht kunt krijgen en kunt groeien. Elke toets is liefde van Mij voor jou!

Hemels Brood 4423

De kerk heeft eeuwen lang de mens voorgehouden hoe het in elkaar zit, hoe hij zich te gedragen heeft, wat te geloven om in de hemel te kunnen komen, en zo meer. Enerzijds heeft de kerk, of wel, het instituut “kerk”, er goed aan gedaan Mijn bestaan als God en Mens in het geheugen van de mens te houden, maar anderzijds heeft zij de mens er van weerhouden, om in zichzelf te ontdekken, hoe het leven werkelijk is en hoe ieder mens persoonlijk zelf met Mij in contact kan zijn. De kerk heeft de mens aan zich gebonden en daarmee de verbinding met Mij, zoals die voor ieder mens mogelijk is, doen vervagen. Ook heeft de kerk een beeld over Mij gegeven, wat grotendeels niet met de werkelijkheid overeenkomt.

Er is veel te zeggen tegen het instituut “kerk”, toch is het evengoed een zegen, dat zij er al die eeuwen was en de gedachte aan Mij bij de mens vastgehouden heeft. Alhoewel niet in alles zoals dat werkelijk had moeten zijn. Wat dat aangaat, weerspiegelt de verzameling van mensen die met elkaar het instituut “kerk” vorm geeft en leidt, de hele mensheid met haar goede daden en haar misdaden. Zoals dat in de samenleving toegaat, zo gaat het toe bij de kerkleiders en hun aanhang. Want ook zij zijn mensen, die dezelfde verleiding van satan ervaren net als iedereen en ook zij zijn gevoelig voor de macht, die zij naar zich toe konden trekken. Daarom is er met het instituut “kerk” net zoveel mis en goed, als er met de mens in het algemeen mis en goed is. Daarom zal niemand die kerk veroordelen, zonder daarmee zichzelf te veroordelen. Maar de ware Kerk is het niet.

De ware Kerk is in het hart van ieder mens, daar waar Ik in hem verblijf, waar hij altijd bij Mij kan komen en Mijn Woord in hem kan vernemen. Wie dagelijks naar de Kerk wil komen, laat die in zichzelf, in zijn hart, daar waar Ik in zijn hart Ben, dat is, in de ware zuivere nederigheid en volkomen waarheid, bij Mij komen. Laat die daar voor Mij zijn zonden, zijn vergissingen, zijn afdwalingen belijden en Mijn werkelijke vergeving en zegen ontvangen. Wie dat nog niet kan, laat die zich bij het instituut “kerk” houden, tot hij Mij in zichzelf gevonden heeft en daarmee de Kerk, die Ik met Kerk altijd bedoeld heb. Maar hoe ver het instituut “kerk” ook afgedwaald is van Mijn oorspronkelijke Kerk en de betekenis van Mijn werkelijke Kerk in ieders hart, wat in ieder mens Mijn werkelijke verblijfplaats is, zij, het instituut “kerk” heeft ondanks haar enorme misvattingen evengoed toch ook vrucht gedragen en Mijn Naam onder de onwetenden gebracht. Zij heeft al die eeuwen Mijn Naam, Mijn bestaan, voor allen bekend gehouden.

Dat is Mijn zegen aan de mensheid, daarom zal geen mens die kerk veroordelen, want in Mijn liefde is het altijd beter om te vergeven en te helpen tot het ware leven te komen, tot de ware Kerk te komen, tot de ware liefde in ieders hart, waar Ik eeuwig Ben.

Hemels Brood 4424

Hoe moeilijk is het om iemand trouw te blijven, als diegene jou niet trouw blijft. Als diegene niet te vertrouwen is en jou oneerlijk en onheus behandelt. Veel mensen keren zo iemand de rug toe en willen met diegene niets meer te maken hebben. Dat is heel begrijpelijk. Want hoe kun je trouw blijven aan iemand die liegt en bedriegt, word je dan niet zelf ook deel van dat liegen en bedriegen? Zoiets kun je niet goedkeuren, maar afkeuren mag ook niet, want je moet toch altijd iedereen trouw blijven? Trouw blijven aan vriendschap, aan familie, kortom, aan iedereen trouw blijven, dat is toch bedoeld met liefde?

Het werkelijke trouw blijven, is trouw blijven aan je hemelse Vader, aan je Schepper, Die jou het leven geeft. Trouw blijven aan Mij, aan ware liefde en haar wijsheid. Laat liefde jou in ware trouw voeden en niet je verstand. Want vaak willen goedbedoelende mensen trouw blijven uit plicht, uit een overtuiging dat alles accepteren trouw blijven is en daarmee liefde is. Maar liefde komt niet uit overtuiging, overtuiging komt uit liefde en die ware liefde wijst dan in haar wijsheid de ware weg om te gaan, de juiste manier om met iemand om te gaan, om met allerlei situaties om te gaan. Het gaat niet om trouw aan een persoon en wat hij doet, het gaat om trouw aan Mij, trouw aan ware liefde en haar wijsheid. Wie aan Mij trouw is en aan Mijn ware liefde en haar wijsheid, is daarmee trouw aan al zijn medemensen.

Die trouw brengt niemand in verwarring, als hij de leugens en het bedrog van zijn medemensen, van vrienden of familie ziet. Want die trouw laat altijd de juiste weg zien, de juiste manier van omgang, welke tot de beste resultaten leidt, voor zowel de een als de ander, ten aanzien van het ware gelukzalige leven. Trouw is niet een bepaald gedrag, trouw is vasthouden aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Trouw is handelen naar Mijn ingevingen in je hart. Trouw is weten dat Ik er altijd ben om te helpen, ook al zie, voel en hoor je Mij niet. Toch ben Ik er, trouw aan jou en help.

Hemels Brood 4425

Veel mensen vragen zich nog steeds af, hoe het mogelijk is, dat Ik enerzijds gezegd heb, de Vader en Ik zijn Eén en anderzijds gezegd heb, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Daardoor hebben velen het idee dat Ik daarmee toch zeg, dat de Vader en Ik niet Dezelfde zijn. Want hoe kan Ik de Zoon zijn en ook de Vader? Toch ben Ik Zoon van de Vader en de Vader.

Stel, je hebt een dochter die op haar school les krijgt van een leraar wiskunde. Deze leraar is ook jullie buurman. Dan is deze mens zowel het één, jullie buurman, als het ander, de leraar. Maar als hij voor de klas staat als leraar, gaat het om iets heel anders, dan als hij thuis is als jullie buurman. Zo ben Ik op aarde anders dan in de hemel. Zoon op aarde, Vader in de hemel. Nu heeft het zijn van leraar en het zijn van buurman geen connectie anders dan, dat het om één en dezelfde persoon gaat. Maar Mijn Zoon zijn op aarde en Mijn Vader zijn in de hemel heeft wel nog een andere connectie. Omdat het één kan opgaan in het ander. Wie van de leerlingen zich gelijk die leraar gaat gedragen, wordt niet in zijn wezenlijkheid gelijk die leraar. Maar wie zich gelijk Mij, zoals Ik op aarde de mens heb voorgeleefd en geleerd heb, gaat gedragen, vanuit ware vrije liefde, gaat wel in zijn wezenlijkheid gelijk aan het Goddelijke worden, zonder zijn eigen persoonlijk bewuste eigenheid te verliezen. Dat is, niemand komt tot de Vader dan door Mij, door Mijn leer aan te nemen en na te leven, Mij na te volgen.

Hoe komt het, dat het eigenlijk zo eenvoudig te begrijpen is, maar door zoveel mensen toch niet begrepen wordt? Dit heeft te maken met het feit dat de meeste mensen van zichzelf nog niet kunnen zien, dat ieder van hen in eenheid met Mij leeft. Diegene ervaart zijn leven als een eigen zelfstandig leven, wat hij ook bedoeld is te zijn, maar hij is dat alleen, door zijn eenheid met Mij. Pas als hij kan erkennen, dat hij met zijn eigen leven eigenlijk toch nog alleen Mijn leven is, en alleen een eigen bewustheid van bestaan heeft, maar niet een eigen leven uit zichzelf, maar uit Mij, dan pas kan hij begrijpen hoe de Vader en de Zoon Eén en Dezelfde Zijn. Daarom heb Ik het ware Zijn verhuld gegeven, zodat wie daar aan toe is, het begrijpen kan, en niemand het voor zijn tijd tekort kan doen. Dat is ook Mijn ware liefde.

Hemels Brood 4426

Dankbaarheid. Het is gemakkelijk om dankbaar te zijn over al het goede wat je overkomt, over alle verbeteringen in je leven, over al wat je krijgt ten gunste van je welzijn en over al je wensen die in vervulling zijn gegaan. En het is goed om daar dankbaar voor te zijn.

Het is veel moeilijker om dankbaar te zijn over al datgene, wat je overkomt en niet zo prettig is, al datgene waar je eigenlijk niet blij mee bent, wat je zo heel graag anders had willen hebben, al je wensen die niet in vervulling zijn gegaan en het gebrek wat je dan eens hier en dan eens daar bemerkt. Het is moeilijk om dankbaar te zijn als niemand je aandacht geeft, niet naar je omkijkt, je niet naar waarde schat en jouw mening niet belangrijk vindt. Het is moeilijk om dankbaar te zijn als je moe bent, ziek bent en pijn hebt, als je niet kunt, wat je wel zou willen kunnen, als je meer zou willen hebben, dan je hebt en steeds teleurgesteld wordt. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan lijkt het er op, dat er soms wel wat is om dankbaar voor te zijn, maar eigenlijk meer, wat het moeilijk maakt om dankbaar te blijven.

Lief mens, alles wat er in je leven gebeurt, al het goede en vreugdevolle, maar ook alles waar je misschien niet meteen blij mee bent, wordt door Mijn liefde gedragen, sterker nog, is Mijn liefde. Er is niets dat buiten Mijn liefde om gaat. Elke gebeurtenis, ook de minder prettige, de onaangename gebeurtenissen hebben een plaats in het geheel, om jou en alle mensen ten dienste te zijn. Ten dienste aan het doel om jou en alle mensen tot het eeuwig gelukzalige ware leven te brengen, waar geen pijn en verdriet meer is, waar geen enkele onaangename gebeurtenis meer is, waar alleen Mijn ware liefde en haar wijsheid iedereen tot grote vreugde is.

Het bestaan op aarde is jullie weg daarheen en elke gebeurtenis, wel of niet aangenaam, is Mijn liefde die jullie ten dienste staat, om het ware hemelse gelukzalige ware leven te bereiken. Wees daarom zoveel je kunt dankbaar voor alles in je leven, het onaangename zowel als het aangename. Want het is allemaal Mijn liefde die jou en alle mensen ten dienste staat, zodat jij en alle mensen in de volle gelukzaligheid van de ware hemel tot het ware leven kunnen komen.

Hemels Brood 4427

Ieder mens heeft de bewustheid van leven gekregen. In die bewustheid heeft ieder mens zijn eigen persoonlijkheid gekregen. Daarmee is ieder mens zijn eigen unieke zijn. Daarmee heeft ieder mens een uniek deel van Mij, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, zodat jij bent zoals jij bedoeld bent te zijn. Op aarde mag jij groeien en die unieke persoonlijkheid gelijk aan Mijn Goddelijke Wezenlijkheid door eigen vrije keus, in volkomen volmaakte liefde, je eigen maken.

Je hebt daarvoor bijpassende talenten en mogelijkheden gekregen. Ieder mens heeft daarvoor bijpassende talenten en mogelijkheden gekregen. Juist omdat ieder mens in zijn persoonlijkheid uniek is, zijn alle mensen verschillend en zijn hun talenten ook verschillend. Mijn Wezenlijkheid is volmaakte liefde, volmaakt Leven. Jullie bewustheid van bestaan is de bewustheid van Mijn Leven. Maar in jullie bewustheid is ook die van het tegenovergestelde, de verleiding tot het tegenovergestelde van ware liefde. Het is aan ieder mens zelf in zijn vrijheid te kiezen, hoe daar mee om te gaan. Maar de persoonlijkheid die je bent, ben je bedoeld te zijn. De verschillen die er tussen mensen zijn, zijn er bedoeld te zijn. Zo zijn er mensen die veel kunnen, veel op zich nemen, snel iets begrijpen en mensen die minder kunnen, weinig op zich nemen, trager van begrip zijn, enz. Of je nu snel en beweeglijk bent, of  traag en weinig beweeglijk, je bent bedoeld zoals je bent en je mag zijn zoals je bent.

In ieder mens ben Ik, het ware leven, aanwezig, de Bron waaruit ieder mens mag putten, liefde en haar wijsheid mag putten. In ieder mens straal Ik hoe dan ook Mijn liefde uit en in ieder mens heeft die straling van Mijn liefde een werking, al naar gelang de vrije keus van die mens. Mijn liefde heeft iedereen stralend in zichzelf, de werking van Mijn liefde staat in verhouding tot de vrije keuzen die je maakt. Want wat je ook kiest, je bent en blijft altijd uniek deel van Mij, van Mijn ware liefde en je bewustzijn van leven, van bestaan, is je bewustzijn van Mij in jou. Door Mijn eeuwige liefde in jou, ben jij eeuwig en ben jij goed zoals je bent. Mijn kind, Ik heb jou lief.

Hemels Brood 4428

De oorlogszuchtige mens begrijpt niet, dat hij met het doden van zijn vijand met wapens van vernietiging, wel het lichaam van die vijand doodt, maar niet het kwaad. Het kwaad wordt niet met wapens gedood, het kwaad kan alleen opgelost worden in en door liefde. Ook worden er veel mensen gedood om hun vermeende macht te doorbreken. Maar net als het kwaad niet met wapens gedood wordt, zo wordt, met het doden van onschuldige mensen, die het behouden of verkrijgen van macht in de weg staan, ook hun macht niet gedood.

De macht van het goede kan niet met wapens gedood worden. De macht van het goede kan nooit, op geen enkele manier gedood of krachteloos gemaakt worden. Het kan onzichtbaar zich terugtrekken, maar geen enkel wapengekletter kan het werkelijk teniet doen. Het kwade kan met liefde teniet gedaan worden, maar het goede kan door niets teniet gedaan worden. Het goede, dat is ware werkelijke liefde, overtreft altijd alles, zichtbaar of onzichtbaar. Wanneer het kwade in de mens die mens naar de wapens doet grijpen, kunnen veel mensen lichamelijk gedood worden, maar alle liefde die in die mensen aanwezig was, blijft haar kracht en werking behouden. Daar tegenover, als goede mensen denken het kwade met wapens te kunnen uitroeien, komen zij bedrogen uit. Want het lichaam van die kwade mensen kunnen zij doden, maar het kwaad is daarmee niet teniet gedaan.

Daarom, vergeldt geen kwaad met kwaad, want dat blijft een eeuwige strijd. Alleen met de ware wijsheid uit Mijn ware liefde is het kwaad tot staan te brengen en kan de weg en de kracht gevonden worden, om het kwaad teniet te doen en op te lossen. Met welke goede bedoelingen dan ook, het lichaam dodende wapens zijn niet de oplossing, om met elkaar tot vrede te komen. Maar daar waar het niet anders kan en Ik Zelf de strijd bezie, zal toch, al is het met wapens, het goede winnen, maar dan altijd zonder de werkelijke geestelijke winst. Want soms is de vijand in het lichaam zo hard, dat Ik Mijn liefde inzet en de strijd beslecht. Dan is er geen werkelijke geestelijke overwinnaar, dan is alleen het lichamelijke doden van elkaar gestopt. Niet door de mens, maar door Mijn liefde.

Hemels Brood 4429

Er zijn mensen die denken, dat het kwaad ook een kant van Mijn Goddelijke Levenswezenlijkheid is. Dat is het niet. Het is Mijn liefde, die gelegenheid geeft aan levende geesten, om te ervaren dat het kwaad, in tegenstelling tot ware liefde, geen enkele levenswaarde heeft. Hoe dan ook, geen enkele waarde heeft.

Uit Mijn eeuwige liefde heb Ik dat zodanig mogelijk gemaakt, dat geen enkel levend wezen door zijn kennismaking met het kwaad, het eeuwig ware leven verliest of kan verliezen. Maar, aangezien het kwade in alles het volkomen tegenovergestelde van waar leven, ware liefde, is, kan een kennismaking met het kwade niet anders zijn, dan een ervaring in beleving, van al wat dat tegenovergestelde, zou het waarlijk te ervaren zijn, zou geven. Dat zal daarom de ervaring van pijn, verdriet en dood, als tegenovergestelde van de blijdschap en vreugde van waar leven, wat wel degelijk een werkelijke wezenlijke ervaring is, geven. Waarbij het tegenovergestelde van waar leven, van ware liefde, slechts een schijnervaring is, als zou het zo zijn, maar in werkelijkheid niet is en nooit werkelijk zal zijn.

Evengoed lijkt die ervaring wel als zodanig een werkelijkheid. Dat moet het ook zijn, anders zou die ervaring geen doel hebben en zou van het ware leven, wat wel werkelijk is en werkelijk beleefd wordt, de oneindig grote waarde niet begrepen kunnen worden, door een van zichzelf bewuste ziel in haar ware Goddelijke bestaan, wat juist voor de van zichzelf bewuste ziel, in haar geestelijke bestaan nodig is, om als een zelfstandig bestaan, gelijkend op haar Schepper, de oneindige waarde van Mijn liefde volledig in zich op te kunnen nemen en in alle waarheid en werkelijkheid te kunnen zijn en daarmee het werkelijke gelukzalige leven uit Mij voor eeuwig en oneindig te zijn.

Laat je daarom niet wijsmaken dat het kwaad wat zich op aarde voordoet, op enigerlei wijze deel van Mij zou uitmaken. Want dat is geenszins het geval. Vertrouw op Mijn eeuwige ware liefde, die slechts dat mogelijk laat zijn, wat aan alle levende wezens ten dienste staat, om tot in de eeuwigheid het ware gelukzalige leven zelfstandig te zijn en eeuwig te blijven.

Hemels Brood 4430

Satan, de waan van waarheid die geen waarheid is, de leugen als waarheid, terwijl het geen waarheid is en nooit waarheid zal worden of kunnen zijn. Satan, de schaduw die het licht verduistert en het zicht beneemt op wat wel werkelijk waar is: het ware Leven, het zicht beneemt op Mij, jullie God en Vader. Ik ben jullie leven. Ik geef jullie leven, in en door Mij is jullie bestaan werkelijk, zijn jullie werkelijk. Ik geef jullie leven in vreugde en gelukzaligheid, het duister ontneemt jullie die vreugde, die gelukzaligheid.

Maar ook in het duister kun je het verschil weten, tussen wat waar en wat niet waar is. Ook al zie je niets, je kunt weten. Weten dat in het licht de waarheid te zien is. En vanuit het duister kun je het licht gaan zien en je kunt je naar het licht bewegen, naar het licht toe gaan, je kunt naar Mij toe komen en Ik geef je licht, het ware zuivere licht. Want Ik heb Mijn Zoon gezonden, om op de duistere aarde licht te brengen aan alle mensen. In Jezus Christus heb Ik Mijn licht naar de aarde gezonden. Het zuiverste helderste licht, zodat iedereen in dit ware licht helder en duidelijk kan zien, dat die waan van waarheid helemaal in geen enkel opzicht waar is. Zodat iedereen in het uit Mij gezonden licht, heel duidelijk kan zien wat er allemaal aan leugen en bedrog is en wat de werkelijke waarheid is, wat het ware werkelijke leven is en wie Ik Ben: jullie werkelijke leven, de ware eeuwig werkelijke gelukzaligheid.

Maar velen mijden het licht, het doet pijn aan hun ogen. Toch heeft die pijn niet met hun ogen als zodanig te maken, maar met hun daden en gedachten. Hun ogen zijn nog gericht op het voordeel wat de leugen, de onwaarheid, lijkt te geven. Daarom kunnen hun ogen Mijn licht niet verdragen en trekken zij zich liever terug in de duisternis. Maar jij die weet, die voelt, die beseft, kom jij in Mijn volle heldere licht en zie alles. Zie en herken de leugen en alle bedrog, maar zie ook Mijn oneindig grote liefde voor alle mensen, ook voor allen die in de duisternis verblijven en voor leugen en bedrog kiezen. Ja, Mijn liefde omvat alles en iedereen. En Mijn licht schijnt tot in de donkerste hoeken. Eens zullen al die in de duisternis verblinde ogen open gaan en zien hoe zij bedrogen zijn.

Dan tilt Mijn liefde hen allen op en brengt hen tot in Mijn waarheid, Mijn ware werkelijke hemelen, waar Ik plaats bereid heb voor iedereen, voor alle geschapenen, om werkelijk en gelukkig te zijn en werkelijk en gelukkig te leven naar Mijn ware werkelijke liefde en haar eeuwig ware wijsheid. Er zij licht!

Extra vandaag:

Voor ieder ben Ik een baken

om op af te gaan

je kunt ook nu al staken

wat je niet goed hebt gedaan

Voor ieder is Mijn licht

Die wijst jullie allen de weg

zodat je niet meer zwicht

maar luistert naar Mijn uitleg

Voor ieder mens is er de keus

om wel of niet vooruit te gaan

en weet je: Hij is het heus

dan blijf je niet in het duister staan

Mens, Ik heb je lief tot in de eeuwigheid

Dat is altijd zo geweest

en weet dat met de tijd

Mijn liefde iedereen geneest!

Kom, Ik sla Mijn armen om je heen

waar je gaat of staat

je staat nooit alleen

omdat Ik jou nooit verlaat!

Hemels Brood 4431

Als de dingen niet gaan, zoals jij zou willen, niet gaan, zoals jij bedenkt dat het het beste zou zijn, terwijl je Mij nog zo om hulp gevraagd hebt, wees dan niet ontmoedigd, denk dan niet dat Ik je niet helpen wil, maar besef dan, dat een ander verloop beter is, om redenen die jij niet kunt zien, maar Ik wel. Heb dan geduld, want met tijd zul je wel zien, dat het verloop van alle dingen, als je Mijn hulp gevraagd hebt, toch ten beste zal komen voor meerdere mensen.

Ik help niet altijd zoals jij het je voorstelt en toch help Ik, ook als jij dat niet bemerkt. Juist omdat je een andere voorstelling hebt van hoe en wat Mijn hulp zal zijn, dan Ik aan hulp geef, bemerk je Mijn hulp niet. Maar later, als het eindresultaat van Mijn hulp wel te zien is, dan besef je, hoe Ik je wel degelijk geholpen heb. Doe daarom nu eenvoudig de dingen zoals ze je voorhanden komen. Forceer niets, doe wat je in alle rust kunt doen en wat van je verwacht wordt dat je doet en laat het verder aan Mij over. Als je daartoe bereid bent, zul je al gauw Mijn hulp gaan zien en daar blij mee zijn. Het beste kun je nu op Mijn hulp vertrouwen, dan ga je vanzelf ook Mijn hulp zien en als goed ervaren. Want Mijn liefde doet niemand tekort en is altijd werkzaam, voor alle mensen. Ook als zij Mij niet om hulp vragen, is Mijn liefde werkzaam en geeft iedereen wat het beste voor hem is. Maar als iemand Mij om hulp vraagt, zal Ik Mijn hulp zeker geven en zal Ik Mijn hulp ook laten zien in het beste resultaat, wat niet altijd direct op dat moment is, maar vaak later en soms wel pas jaren later.

Niet zien of bemerken, betekent niet, dat het er niet is. Er is heel veel wat niet gezien wordt en er toch wel degelijk is. Het is niet altijd goed of nodig, dat alles wat Ik aan hulp geef, gezien of bemerkt wordt. Soms is het zelfs beter, dat Mijn hulp geheel achter de schermen blijft, dat de uitstraling van Mijn liefde niet ten volle te zien is, omdat het de mens zou verblinden en daarmee tot afvalligheid zou kunnen brengen, door die blindheid. Want alleen sterke benen kunnen Mijn licht, zonder om te vallen, doorstaan. Dat is: de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid verdragen. Zo sterk zijn de meeste benen nog niet. Maar jouw benen en jouw ogen maak Ik sterk, zodat je kunt dragen en kunt zien!

Hemels Brood 4432

Ik ben zachtmoedig, maar Mijn aanpak kan toch ook heel direct zijn. Want niemand is er bij gebaat, als de dokter het gezwel niet wegneemt. Dus behandel Ik in Mijn zachtmoedigheid de afdwaling van het goede toch heel direct en snijd het weg. Dan kan het er op lijken, dat Ik niet in alles zo zachtmoedig ben. Maar net als de patiënt de dokter ondanks de pijn en het ongemak dankbaar is, voor het weghalen van het gezwel, zo kan iedereen Mij dankbaar zijn, nadat Ik ingegrepen heb om iemand van zijn afdwaling terug te brengen in het juiste spoor. En al lijkt dat soms op een harde krachtige manier te gebeuren, het is evengoed Mijn zachtmoedigheid van waaruit dat gebeurt.

Veelal wordt zachtmoedigheid pas als zachtmoedigheid gezien, als het het verkeerde handelen vergoelijkt en gemakkelijk het verkeerde handelen accepteert, maar zachtmoedigheid is echter niet, alles toestaan en alles laten. Zachtmoedigheid is vergeven als er oprechte spijt is, zachtmoedigheid geeft na afdwaling nieuwe kansen, zachtmoedigheid helpt mensen tot inzicht over hun van liefde afdwalende gedrag en toont wat fout ging en wat daar de gevolgen van zijn. Maar zachtmoedigheid is ook de mens behoeden voor het boze en dat gaat niet altijd op een manier die geen pijn doet, vaker juist op een manier die ernstig gevoeld wordt. Want zonder te voelen dat je van het ware en goede afgedwaald bent, zul je niet beseffen dat je afgedwaald bent. Pijn en ongemak is dan nodig om tot het juiste besef te komen. Dat is de strengheid van Mijn liefde, van Mijn zachtmoedigheid.

Maar zodra je tot inzicht van je handelen bent gekomen, spijt hebt en je wilt inzetten om tot verbetering van je handelen te komen, omring Ik je weer voelbaar met de warmte van Mijn zachtmoedigheid en is de strengheid daarvan verdwenen. Strengheid, die soms nodig is om erger te voorkomen en je duidelijk te maken, dat er in de hemel geen plaats is voor iets anders dan waarheid en zuivere liefde en haar wijsheid. Ik ben zachtmoedigheid voor al Mijn kinderen en al hun handelen. Soms streng zachtmoedig, soms warm zachtmoedig, al naar gelang iemand nodig heeft, om tot zijn werkelijk doel te kunnen komen: gelukzalig waar eeuwig leven.

Hemels Brood 4433

Als een aardig, goed en vriendelijk mens niet in God gelooft, niet in Mij, jullie Schepper, is dat dan bewijs dat er geen God is, geen God nodig is om te bestaan, is dat dan bewijs dat Ik niet werkelijk Ben, het ware Leven Ben en geef? Het enige wat dat laat zien, is dat die mens van Mij, zijn Schepper, zijn levenskracht geen besef heeft. Maar ergens geen besef van hebben, is geen bewijs dat dat niet bestaat, is zelfs geen aanwijzing dat het niet bestaat. Geen besef van Mijn bestaan hebben en daarom geen geloof in Mijn bestaan hebben, is een conclusie die geen enkele logica heeft en op zich net zo’n grote misvatting is, als de conclusie in het verleden, toen mensen dachten dat de aarde plat zou zijn, tot men ontdekte dat de aarde rond is. Net zo vreemd is het, als iemand zou zeggen dat de zon niet bestaat, als het nacht is.

Net als de zon voor alle mensen schijnt, hen verwarmt en licht geeft, of zij nu wel of niet vriendelijk zijn, zo ben Ik er, God en Vader, Schepper van al wat bestaat, voor alle mensen. Ik geef leven aan alle mensen, zowel aan degenen die besef van Mijn bestaan hebben, als aan degenen die geen besef van Mijn bestaan hebben. Zowel aan de gelovigen, of ze nu wel of niet vriendelijk en goed zijn, als aan de niet gelovigen, of ze nu wel of niet vriendelijk en goed zijn. Iedereen heeft leven en dat leven ben Ik, eeuwig en altijd. Leven, werkelijk Leven, ben Ik. Mijn bestaan hangt niet af van de mens en wat hij wel of niet beseft, wel of niet gelooft. Maar zijn geluk, zijn levensloop, zijn uiteindelijke levensverloop, zijn oneindige bestaan, hangt er wel mee samen. Ik ben en blijf altijd en eeuwig Dezelfde: waar Leven, ware liefde, eeuwig Zijn, eeuwig bestaan, eeuwig volmaakt, eeuwig volmaakte gelukzaligheid. Of iemand dat wel of niet gelooft, wel of niet aanneemt, wel of niet beseft, verandert daar nooit en te nimmer iets aan. Want Ik verander niet.

Maar de mens kan veranderen. Jij kunt veranderen. Als je wilt. Als je Mij wilt leren kennen, werkelijk wilt leren kennen, dan zul je Mij leren kennen. Dan zal Ik Mij in werkelijkheid kenbaar aan je maken. Maar Mij kennen, is niet vrijblijvend. Want wie Mij kent, die houd Ik er aan, zijn leven ook voor Mij en het ware gelukzalige leven voor al zijn medemensen in te zetten. En daar wringt het bij veel mensen, want het is makkelijker om in het algemeen goed en vriendelijk te zijn en op je naaste medemensen goed en vriendelijk over te komen en daarbij fijn je eigen gang te gaan en je niet aan Mij en Mijn waarheid en liefde te storen, dan Mij als Schepper, Die jou het leven geeft, aan te nemen en naar Mijn Woord en liefde in alles te leven.

Juist daarom zijn er zoveel mensen die zeggen dat Ik niet besta. Dat geloven in Mij, in Mijn bestaan, alleen een idee is wat aan gelovige mensen steun geeft. Dat is een pure leugen. Want ieder mens, niemand uitgezonderd, kan in zijn hart, als hij dat eerlijk en oprecht wil, Mijn aanwezigheid als zijn leven voelen en daaruit beslist weten, dat Ik werkelijk zijn leven ben. Want het elven wat jij voelt te zijn, ben Ik. Nu weet je het en het is aan jou om dat in alle vrijheid aan te nemen en naar te leven, zoals Ik je dat in jou laat beseffen. Maar als je dat niet doet, in je vrijheid niet wilt, dan nog blijf je Mijn leven als van jouzelf, van Mij gekregen. En dan nog heb Ik jou lief, zoals Ik alle mensen werkelijk liefheb.