Hemels Brood 435 – 465

Hemels Brood 435

Verderf, gif en verderf, dat is wat de tegenkant rondstrooit met het propageren van allerlei het ego-strelende zaken, zoals die bijvoorbeeld volop in zo goed als alle reclame verborgen zitten. Hoe alert is de mens hiervoor? Zelfs de meest Mij toegewijde mens doorziet het vernuft van de tegenkant nog niet, hoe het zich zo goed als overal in genesteld heeft. Ja, en als geen mens dat zo door heeft, de sluwheid van de  tegenkant niet werkelijk  bemerkt doordat het ego nog een te belangrijke plaats inneemt, hoe kan de mens zich dan voor de gevolgen van gif en verderf behoeden? Op zich lukt het nu ook nog niet om van dat alles vrij te blijven. Waar het ego nog een belangrijke plaats inneemt, is de tegenkant ook aanwezig. Want daar ligt zijn verborgen kracht, in het ego van de mens, in het ik, het eigen willen, de eigenliefde. Daarom is de enige juiste weg om je te behoeden voor het gif, het verderf van de tegenkant, je ego los te laten. Te gaan ontdekken waar je ego de boventoon voert en dat veranderen, vooral daar los te laten.

Al weet je niet waar om je heen het vernuft van de tegenkant zich bevindt, door je ego, je eigenliefde steunende ik te zoeken en los te laten, bescherm je je zelf al voor de vernuftige trucs van de tegenkant. Want zijn mogelijkheden om je te benutten, zijn alléén verbonden met je eigenliefde, je ego, met alles wat uit eigenliefde, eigenwijsheid, eigengerichtheid voortkomt, zijn mogelijkheden zijn nooit verbonden met deemoed, nederigheid, waarheid en liefde. Dus behoed je je het best voor de tegenkant, zonder dat je weet waar hij zich schuilhoudt, door je eigengerichte ego los te laten en zoveel mogelijk aan waarheid en liefde vast te houden. Als je dat wilt, kun je Mij vragen je te bemoedigen en je te sterken, zodat je kracht hebt om dat ook werkelijk te doen. Want Ik ben hoe dan ook altijd bij je en ben met al Mijn liefde tot je beschikking.

 Hemels Brood 436

Ga heen en verkondig de blijde boodschap. Dat is: laat de mens weten dat hij leeft, dat Hij leeft, dat Ik leef! Dat alle zonden vergeven zijn, dat allen in liefde kunnen samenkomen. Dat alles in Mijn Naam volmaakt is. Dat niets meer het ware leven verstoren kan. Dat niets meer de verbinding tussen Mij en Mijn kinderen verstoren kan, dat de waarheid en de liefde overwonnen hebben, dat liefde overwonnen heeft, dat liefde overwint. Ga heen en verkondig, straal het uit, wees Mijn liefde, deel Mijn liefde uit aan allen die het aannemen willen, die het horen willen. De blijde boodschap is dat niemand verloren gaat, dat iedereen een plaats heeft in Mijn hemelen, dat Mijn plan tot volmaaktheid gekomen is en volmaaktheid in volle liefde brengt. Mijn genade is met jullie allemaal.

Niemand doe Ik naar zijn afdwaling, allen help Ik terug te komen van de afdwaling, allen laat Ik vrij en in die vrijheid biedt Ik Mijn hulp, die alleen liefde is, ware liefde. Zodra je in je vrijheid ergens over struikelt, zorg Ik dat je in Mijn armen valt en niets je werkelijk deert. Dat je in Mijn armen valt wil zeggen dat Ik dat wat gebeurt, zo laat zijn, dat het je tot waar inzicht brengt, zodat je een volgende keer niet nog eens struikelt. En ook al struikel je nog eens, dan vang Ik je weer op in Mijn armen, dat wil zeggen, dat zich dan de gebeurtenissen weer zo vormen dat het je groei naar geestelijk besef, naar het besef van ware liefde, steeds verder bevordert, zodat niets van wat je gebeurt in het niets verloren gaat, maar je op je weg naar ware liefde verder helpt en zo gaat nooit ook maar iets van Mijn liefde voor jou verloren. Zo gaat niets van Mijn liefde voor wie dan ook verloren, verkondig de blijde boodschap!

 Hemels Brood 437

Alles wat drukt en bedrukt maakt, zal wijken, wijken voor liefde. Maar liefde kan men zich niet toe-eigenen met druk, met dwang, dan gaat het je deur voorbij. Zo gaat alles wat je je met dwang of ongeëigende niet-liefdevolle middelen wilt toe-eigenen je deur voorbij, wijkt van je, zover als je dwang strekt en zolang als je dwang duurt. Pas als je loslaat, komt dat wat goed voor je is naar je toe, als het werkelijk goed voor je is, goed voor de groei van je ziel is. Dwing niemand tot iets wat hij niet kan of wil, maar laat je ook door niemand dwingen de liefde los te laten. Laat alles los, behalve de liefde, behalve het vertrouwen op Mij, behalve de waarheid. Liefde en waarheid zijn verbonden met vrijheid en deemoed. Waar een deemoedig mens in alle vrijheid voor waarheid en liefde kiest, wordt het ware leven zichtbaar. Waar onwaarheid en eigenliefde gekozen wordt, verbergt het ware leven zich. In zo’n situatie kun je zoeken naar het ware leven en het niet vinden. Pas als dan de eigenliefde en onwaarheid worden losgelaten en voor liefde en waarheid gekozen wordt, wordt het ware leven weer zichtbaar.

Dwang is eigenliefde waarmee het ware leven onzichtbaar wordt, wat niet wil zeggen dat Mijn ware liefde er dan niet meer is. Want altijd ben Ik met Mijn liefde in alle waarheid aanwezig. Maar zonder dwang, in alle vrijheid, in de grootste deemoed. Alleen de ogen van deemoed zien deemoed, de ogen van liefde zien liefde, de ogen van waarheid zien waarheid. Maar hoogmoed, leugen en bedrog, dwang en eigenliefde maken blind voor dat alles, blind voor deemoed, blind voor liefde, blind voor waarheid. Kom bij Mij om zeker te weten dat je niet blind bent, kom bij Mij voor open ogen, voor deemoed, liefde en waarheid.

Hemels Brood 438

Voor alle mensen. Mijn liefde is voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Mijn liefde is ook voor die mens, die zich onwaardig denkt of onwaardig voelt, omdat hij ziet dat hij nog niet in alles liefde kan zijn, kan geven. Maar niemand is onwaardig voor Mijn liefde, niemand. Of je Mijn liefde aanneemt of niet, Mijn liefde is er toch, ook voor jou. Mijn liefde is niet de ene keer meer en de andere keer minder of voor de één meer en voor de ander minder. Dat het de één soms beter lijkt te gaan dan de ander, wil helemaal niet zeggen dat de één daarmee meer liefde heeft dan de ander. Mijn liefde uit zich voor de één anders dan voor de ander, maar de één neemt Mijn liefde gemakkelijker aan dan de ander, daar zit wel een verschil, in aannemen, niet in liefde, die is er altijd voor iedereen.

Heb je twijfels over Mijn liefde, omdat het niet iedereen even goed gaat? De maten waarmee jij meet zijn van wereldse materiële aard. Dat zijn niet de maten waarmee Ik meet. Voor Mij gaat het om het welzijn van de ziel van de mens, gezien in het licht van het ware leven, gezien in de ware liefde, wat ieder mens bedoeld is te zijn. En Mijn liefde zet zich in voor alle mensen, zodat zij hun ware zijn in liefde, bereiken. En de weg waarlangs een ziel dat kan bereiken, zie Ik heel goed. Soms of vaker, lijkt dat voor mensen een liefdeloze weg, maar in werkelijkheid, gezien in het licht van ware liefde en ten aanzien van het te bereiken doel, is het de enige weg die voor het bereiken van de opperste gelukzaligheid voor die mens open staat. Is het dan geen liefde, dat Ik die mens dan juist die weg laat gaan, die weliswaar werelds gezien niet aangenaam is, maar waarmee geestelijk gezien wel het ware gelukzaligmakende leven bereikt kan worden?! Ja, het zou geen liefde zijn als Ik die mens die weg niet zou laten gaan en hem daarna voor de eeuwige ware liefde verloren zou laten gaan. Maar bij Mij gaat niemand verloren, ook al zie je Mijn liefde niet, ook al doe je Mijn liefde niet, toch ga je niet verloren, toch komt iedereen eens in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 439

Verwacht het beste. Je mag van Mij het beste verwachten. Maar verwacht niet dat het beste van Mij wereldse genoegens of materiële hebbedingetjes zijn, dat het beste van Mij een leven vol weelde en genoegens is, zoals de doorsnee mens denkt dat het leven zou moeten zijn, louter persoonlijk genoegen, eigen plezier en alles kunnen kopen wat naar believen is. Want dat is beslist niet wat Ik als het beste zie. Dat is wel wat veel mensen als het beste zoeken, wat veel mensen denken dat het beste is. En voor hen is het dan ook volkomen onbegrijpelijk dat er een heel ander geluk is, een heel ander levensgeluk is, dan hetgeen zij nastreven maar nooit helemaal lijken te bereiken. Een fatamorgana, een luchtspiegeling is ook niet te bereiken en zodra het lijkt dat je het bereikt, spat het als een zeepbel uit elkaar. Wat niet het ware leven is, zal ook nooit het ware leven worden, een luchtspiegeling blijft een luchtspiegeling.

Je mag van Mij het beste verwachten, omdat Ik je ook altijd het beste zal geven. Het allerbeste voor jou en iedereen. Het allerbeste om tot het ware gelukzalige leven te komen. Want dat is het enige leven wat zin heeft om na te streven en dus ook het beste om jou te geven. Een onwaar leven heeft geen zin om na te streven en kan dus ook niet het beste zijn om je te geven. Roem en macht, het is als een fatamorgana en klapt als een zeepbel uit elkaar, materieel gewin, het is als droog zand, het glipt je tussen de vingers weg. Maar het ware leven, liefde met elkaar, brengt innerlijke rust en gelukzaligheid die voor eeuwig is en standvastig, de rots van het ware bestaan. En van Mij mag je liefde verwachten, van Mij krijg je het beste: liefde, al je hele leven lang en nog je hele leven lang!

Hemels Brood 440

Volmaakt, nog geen mens op aarde is volmaakt. De aarde is gegeven om de mens tot volmaaktheid te brengen. Op de aarde, de basis opvattingen die een mens heeft, leeft hij. De aarde, de basis gedachten, begrippen en inzichten. Op die “aarde” groeit het gewas, dat zijn de daden en de resultaten van de daden. Eerst zal de aarde bewerkt moeten worden, de gedachten, de inzichten, begrippen, bewerkt moeten worden door ploegen en zaaien, door gebeurtenissen en mogelijkheden van inzicht en oplossingen. Door dit ploegen en zaaien wordt de aarde vernieuwd, de gedachten, begrippen en inzichten worden vernieuwd. Pas als de aarde op die manier geheel vernieuwd is, naar inzicht en begrip, naar alleen nog liefde en waarheid in alle wijsheid, dan pas kan de mens tot volmaaktheid komen, de volmaaktheid die hij bedoeld is te zijn en die hij uit zijn oorsprong al kan zijn, is.

Op aarde, je bent op aarde, dat wil zeggen, je bent een geheel van gedachten, ideeën, begrippen, opvattingen, inzichten, die zijn als basis in jou aanwezig. Het is aan jou om op die aarde te leven, om met die gedachten, inzichten, opvattingen te leven en tot waar leven te komen. De aarde is dan eigenlijk de mogelijkheid gedachten, ideeën, inzichten en dergelijke zelf te hebben en mee om te gaan, te leven. Pas als je ideeën, gedachten, inzichten en dergelijke uit vrije wil volkomen zijn opgegaan in Mijn gedachten, inzichten en dergelijke, is een nieuwe aarde ontstaan, waarop je naar volle waarheid, in volle liefde, volmaakt leeft. Ik ben de juiste aarde, de ware liefde en wijsheid, Ik ben de grond van je bestaan. Het is aan jou om de grond van je bestaan te vernieuwen, zodat ook in ware vrijheid Ik de grond van je bestaan ben. Want pas op die grond is een waar bestaan mogelijk, voor iedereen.

Hemels Brood 441

Je eigen wil uitschakelen en Mijn wil aannemen, is dat dan ook je eigen gevoel, je eigen besef, je eigen bewustzijn uitschakelen? Nee, dat is het zeker niet. Je eigen wil uitschakelen en Mijn wil aannemen wil zeggen, jouw wil met Mijn wil overeenbrengen. Maar dat wel uit vrije wil en dat kan niet als je helemaal geen besef van bestaan meer zou hebben. Bij het uitschakelen van je eigen wil, ligt de nadruk op eigen, niet op wil. Het gaat er dan om dat je je wil, die overigens vrij is en blijft, niet op eigen verlangens en behoeften blijft richten, maar inzet voor hetzelfde als Mijn wil zich inzet. En Mijn wil zet zich volkomen in voor ware liefde.

Daarom, op het moment dat jij jouw wil vrijwillig inzet voor ware liefde, ben je bezig je wil in overeenstemming te brengen met Mijn wil. Je hoeft daarbij dus niet je persoonlijk bewust zijn, je besef te bestaan, af te leggen. Maar wat wel gebeurt, als je vrijwillig je wil inzet voor ware liefde, is dat dan je bewustzijn van bestaan verruimd wordt. Je beseft dan niet alleen jouw bestaan maar ook Mijn bestaan in jou en in alles. Je bewustzijn van bestaan wordt al naargelang je je wil vrijwillig en in ware deemoed voor ware liefde inzet meer en meer verruimd tot ook Mijn bewustzijn. En dat omvat zoveel meer als alleen je eigen kleine bewuste bestaan, wat je daarmee dus helemaal niet verliest maar waar een oneindig veel ruimer levensbewustzijn bijkomt. Want Mijn bewustzijn omvat de oneindigheid, is de oneindigheid, is alles in alles en alles is in Mij.

Wat is dan je eigen gerichte wil? Niets meer dan een beperkt houden van je eigen kleine zijn, wat op zich niets voorstelt, wat pas iets voorstelt in het ware grote geheel, wat op je wacht, wat er op wacht dat je je blik verruimt door uit eigen vrije wil niet eigen gericht maar Mij gericht te gaan leven. Mij gericht te gaan leven is ware liefde leven en daarmee je persoonlijk zijn te verruimen met Mijn Zijn, waarmee je de totale schepping, de oneindigheid doorkruist in het volle bewust zijn van bestaan. Je hoeft er alleen je eigen gerichte willen vrijwillig voor op te geven, moeilijk he?! Maar wel mogelijk en….. zeker de moeite waard!!

Hemels Brood 442

Een teleurstelling kan niet van Mij komen. De liefde kan niet teleurstellen. Ik ben liefde, alles pure liefde. Waardoor kun je dan teleurgesteld worden? Kijk dan eens naar je verwachtingen, welke voorstellingen heb jij van het leven, welke verwachtingen? Hoe reëel zijn je verwachtingen en hoe werkelijk je voorstellingen. Hebben je voorstellingen merendeels te maken met wat werelds gezien gebruikelijk is, komen je verwachtingen dan ook voort uit die meer werelds getinte voorstellingen, kijk, dan kan Ik je in je verwachtingen niet tegemoetkomen. Waar Ik liefde ben en pure waarheid en niets wat maar enigszins met wereldse ideeën en voorstellingen te maken heeft, heeft het geen zin dat je van Mij ook maar iets werelds verwacht, het zal nooit uitkomen en je zult dan steeds teleurgesteld zijn als wat je verwachtte niet uitkomt.

Het wereldse brengt het wereldse voort, het hemelse brengt het hemelse voort. Ik ben die Ik ben en dat breng Ik voort zoals Ik in waarheid ben. Als je dat kunt gaan begrijpen, als je Mij in alle liefde en waarheid leert kennen en tot het ware levens inzicht komt, tot de juiste levens voorstellingen komt, dan zal je ook weten wat je wel en niet van Mij kunt verwachten en dan zul je ook niet meer teleurgesteld zijn of worden. Stel jij iemand wel eens teleur of heeft dan de ander eigenlijk de verkeerde voorstelling van zaken en daarmee ook verkeerde verwachtingen? Wat doe je dan? Misschien word je dan wel eens boos, je kunt er niets aan doen, als de ander verkeerde voorstellingen heeft en verwachtingen waaraan je niet kunt of wilt voldoen. Ik leg dan liever de ander uit waar zijn voorstellingen niet kloppen en zijn verwachtingen ook niet. Dat is wat in liefde steeds voor iedereen het beste is, proberen de verkeerde voorstellingen te laten inzien en de daarop gebaseerde verwachtingen die niet waar kunnen worden daarmee ook te laten inzien. Dat lukt niet altijd bij iedereen.

Dan word Ik toch niet boos, want Ik begrijp dat diegene Mij dan nog niet kent en nog niet beseft dat Ik volkomen pure liefde ben. Daarom kan Ik ook niet boos worden, Ik ben liefde! Maar een teleurstelling is niet fijn en daarom help Ik het liefst mee de teleurstelling te voorkomen of te verhelpen door inzicht en begrip te geven. Doe jij dat ook?!

Hemels Brood 443

Liefde, liefde, liefde. Alles zou louter liefde, wijze ware liefde moeten zijn, kunnen zijn. Alles is bedoeld ware wijze liefde te zijn. Maar die bedoeling is nog lang geen waarheid. Toch wordt het eens waarheid. Zoals je nu ook waar bestaat en begint te beseffen wat het ware doel van je bestaan is, zo zul je werkelijk ook je ware doel bereiken en dat wat je bent, ware liefde, ook werkelijk leven! Alles is er op deze aarde op ingericht, alles is op liefde ingericht. Maar de bewoners maken geen gebruik van die inrichting. En dan krijg je hele andere situaties dan bedoeld. Als je een trein inricht om mensen te vervoeren en je zet er koeien in dan blijft er van de inrichting, het doel, niet veel over. Zo benut de mens de inrichting ook niet zoals zij bedoeld is. Dat is jammer van de inrichting en jammer voor de mens.

Maar, gelukkig kunnen beide hersteld worden. Ik kan de inrichting van de aarde weer in orde brengen en de mens kan de inrichting van de aarde gaan gebruiken zoals die bedoeld is, voor liefde, uit liefde. Ja, zo sta Ik steeds klaar alles weer voor de liefde in orde te maken. Jammergenoeg laten de meeste mensen op zich wachten, want de meesten gebruiken hun bestaan op aarde en de inrichting ervan niet voor het leven van liefde en dan bedoel Ik beslist geen seksueel gerichte liefde, maar ware onbaatzuchtige liefde. Kijk, als je een zaak inricht als gebakswinkel en je komt daar om je haar te laten knippen, dan zal dat of niet lukken of je komt er met een wel heel vreemd geknipt kapsel vandaan. Zo goed als iedereen weet wel, dat hij zich bij de bakker de haren niet moet laten knippen. Hoe komt het dan dat mensen niet weten dat het op Mijn aarde bedoeld is om liefde te leven, terwijl Ik dat toch vaak genoeg op allerlei manieren steeds opnieuw aangeef? En dat niet voor Mijzelf, maar voor het heil van de mensen. Tja, dat is de hardnekkigheid van het eigen ik, maar in alle vrijheid zal men toch eens de liefde begrijpen en doen!

Hemels brood 444

Wisselende stemmingen hebben te maken met de grillen van het ego, zonder dat het zo direct ervaren wordt dat dit van het ego komt. Alles is rustig zolang het ego krijgt wat het hebben wil, maar zodra er iets is wat het ego niet zint, roert het zich. Als het ego rustig is, lijkt het te zijn overwonnen maar, in werkelijkheid sluimert er nog veel onder het oppervlak, wat het ego nog koste wat het kost wil hebben. Zolang dit onder het oppervlak verborgen is, dat wil zeggen, dat er geen bedreiging is voor het ego dat wat het prettig vindt het afgenomen zou kunnen gaan worden, is er niets aan de hand of liever gezegd, lijkt er niets aan de hand. Maar op het moment, dat er een situatie ontstaat, die dat wat het ego prettig vindt weg dreigt te nemen, komt het ego in actie. Er komen weerstanden en boosheid, geïrriteerdheid omhoog. Als je weerstand, boosheid, geïrriteerdheid voelt opkomen, verontwaardiging, dan weet je dat je ego zich nog roert en dat je voor dat deel nog je ego te verwisselen hebt met liefde.

Nu kan het ego zich roeren, omdat het zichzelf tekort gedaan voelt in wereldse genoegens en materiële zaken of ten aanzien van roem en macht, maar het kan ook zijn dat het ego zich roert ten aanzien van oneerlijkheid, weerstanden, onwaarheid, dwang, e.d. van andere mensen naar jou of naar anderen. Ook dan kan het ego zich roeren omdat het die oneerlijkheid niet wil, de misverstanden niet wil, geen onwaarheid, geen dwang wil. Dat is dan een wat ander verweer dan voor eigen genoegen en dit verweer heeft een andere inborst, een andere motivatie en is zo ook heel goed te begrijpen. Evengoed is boosheid, weerstand, irritatie, verontwaardiging een uiting van het ego-willen en niet een uiting van liefde. Daarmee moet niet verward worden, dat liefde alles maar toestaat en accepteert. Nee zeker niet. Een weigering, iets rechtzetten, iets stopzetten en dergelijke kan zeker liefde zijn. Kan, want het komt er dan wel op aan, dat de motivatie juist is en de juiste motivatie is uit liefde voor de ander, om de ander te helpen tot inzicht te komen, niet om de ander terecht te wijzen omdat je geen onwaarheid of oneerlijkheid kunt dulden, maar uit liefde om de ander te helpen om tot inzicht te komen.

Hemels Brood 445

Mismoedig, wordt niet mismoedig als even iets niet lukt. Het gaat er niet om dat alles perfect verloopt, het gaat erom dat je leeft en tot inzicht komt over je ware bestaan en de wijze van leven die voor alle mensen het beste is. Als niet eerst het inzicht verkregen wordt in wat het ware leven is en betekent, is het toch niet mogelijk om perfect te zijn of perfect te handelen. En met welke motivatie wil je al perfect zijn? Nee, het gaat niet om perfectie, het gaat om liefde en pas dan maakt liefde iets perfect. Dus, laat je streven niet perfectie zijn, maar liefde. En de ware zuivere liefde die is perfect en maakt perfect. Draai het niet om, perfectie brengt geen liefde voort en om liefde gaat het, alleen ware zuivere wijze liefde.

Hoeveel mensen proberen niet hun leven goed te doen, perfect te handelen in de normen en waarden die gelden, wat bij alle volken weer verschillend is, terwijl het gaat om liefde en zij in hun streven naar perfectie, aan de zegen brengende liefde voorbijgaan. Sterker nog, vaak ook nog denken dat zij met het streven naar perfectie ook de liefde nastreven in de vorm van perfectie. Elk volk heeft zijn eigen normen en waarden, zijn eigen perfectie, maar liefde, de ware zuivere wijze liefde die Ik bedoel, is universeel, overal en voor iedereen hetzelfde! Als dan een volk zijn perfectie, zijn waarden en normen zou loslaten en het streven bij alle volken zou liefde worden, dan zou daarmee de ware eenheid in liefde ontstaan.

Ook al is het streven over het algemeen nog lang niet overal liefde, wie begrijpt wat bedoeld is met liefde leven, laat die het ook doen en daarmee in elk geval zegen brengend leven. Leef jij dan liefde, laat perfectie maar los en wees een zegen voor alle mensen.

Hemels Brood 446

Als Ik je in jezelf iets laten weten, neem het dan aan. Neem het aan als het beste, ook al lijkt het vreemd. Weet je nog steeds niet waar Ik in jou ben? In waarheid, oprechtheid, in liefde. Dat wat in jou zegt: doe het zo of zo en zonder eigenbelang is, zonder berekening is of het wel goed uitkomt, daar ben Ik. Als je dan op mij vertrouwt en doet wat Ik je in je laat weten, kun je er zeker van zijn dat het goed komt, meer dan goed komt. Vast heb je al vaker meegemaakt dat je om wat voor reden ook anders koos te handelen dan Ik je innerlijk aangaf. En vast is het dan vaker gebleken, dat wat Ik je aan had gegeven eigenlijk heel goed zou zijn geweest, als je dat gedaan had. Maar je koos voor een eigen weg. Dat mag, natuurlijk mag dat. Je bent vrij en Ik neem je heus niet kwalijk als je niet doet wat Ik je in alle liefde aanraad. Alleen, heb jezelf ook niet het idee, dat je met het opvolgen van Mijn raad veel beter uit zou zijn gekomen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen?

Ik weet wel dat het soms moeilijk is om dat wat Ik je innerlijk aanraad ook aan te nemen en te herkennen dat het van Mij komt. Voor jou ben Ik dan te ver weg en jij denkt dat je er te onbelangrijk voor bent dat  Ik Mij in jou kenbaar maak. Maar jij bent belangrijk voor Mij, zoals alle mensen belangrijk voor Mij zijn. En zo ben Ik in alle mensen heel gewoon aanwezig, dus ook in jou. Zo kunnen alle mensen Mij in waarheid, oprechtheid, in liefde in zichzelf waarnemen, dus ook jij. Mocht je weer eens in jezelf een advies van Mij krijgen en je bent niet zeker, wend je dan innerlijk tot Mij en vraag om bevestiging van Mij, maar doe dat in vertrouwen en in alle vrijheid, dan kun je altijd nog kiezen of je Mijn advies opvolgt. Volg je Mijn advies op in het volste vertrouwen van Mijn liefde voor jou en iedereen, dan kom je zeker heel goed uit!

Hemels Brood 447

Een getuigenis, hoe en wanneer geef je een getuigenis van Mij? Door Mijn Woord op te schrijven? In zekere zin is dat een getuigenis van Mij, maar eigenlijk is die dan door Mij gegeven. Wanneer en hoe geef je dan een waar getuigenis van Mij? Door over Mij te praten, door Mij in je hart te erkennen als ware God en Vader, Schepper van al het leven of door in jezelf te bidden voor goede zaken? Het beste getuigenis dat je Mij kunt geven is naar Mijn Woord van liefde in alle oprechtheid en uit vrije keus te leven. Dat is de ware getuigenis van Mij: de ware zuivere liefde leven, doen. Zo hebben de discipelen getuigenis van Mij afgelegd, door de ware liefde zoveel als in hun vermogen lag, te leven. En vele mensen werden daardoor geraakt en zij zijn ook zelf een getuigenis voor Mij geworden door ook zelf uit ware liefde te gaan leven. Een aldus waar gegeven getuigenis heeft veel kracht.

Maar evengoed houdt ieder mens de vrije wil en zo zijn er ook vele mensen die zich hoegenaamd niet storen aan welk getuigenis ook, die blijven hangen in het vervullen van eigen behoeften waardoor zij blind zijn voor de betekenis van welk getuigenis ook. Maar deze blindheid is niet voor eeuwig. En mochten zij niet uit eigen vrije wil tot bezinning komen, dan zal Ik, in het belang van hun zielenheil, hun blindheid opheffen. Jammer genoeg kan Ik hen dan, ook alweer voor hun zielenheil, de smart niet besparen die zij voelen wanneer zij op die manier ziende geworden, inzien hoe ver zij van het ware leven zijn afgedwaald. Maar die smart en het volgende berouw zal hen wel helpen tot het ware inzicht te komen en ook zij zullen dan als geen ander in de volle liefde een waar getuigenis voor Mij zijn en ook zij zullen het volle geluk van de liefde in waarheid dan beleven!

Hemels Brood 448

Heb je genoeg liefde in je hart om je eigen behoeften los te laten en een ander te helpen? Want iedereen het beste gunnen doe je pas werkelijk als je je eigen wensen en verlangens opzij zet, als je je eigen behoeften los laat en alleen nog in daden het welzijn van je medemens voor ogen hebt. Nu zijn er genoeg situaties waarin je hulp aan anderen biedt, waarbij het niet zo moeilijk is om de hulp aan de ander voor te laten gaan. Maar van tijd tot tijd zijn er ook situaties waarbij je de keuze moet maken tussen hulp aan die ander en los laten wat op dat moment voor jou van groot belang is of de hulp opschorten en eerst dat, wat in jou beleving niet wachten kan, voor jezelf in orde brengen. En het lijkt dan vaak zo logisch om dat voor jezelf ook werkelijk eerst te doen.

Het kan toch ook anders, je kunt toch ook eerst de ander helpen en daarbij zelf niets verliezen. Want weet je, als jij er vanuit de liefde in je hart voor kiest toch eerst de ander te helpen en je eigen belang los te laten, dan zul je merken dat jullie beiden gezegend worden. Je hulp aan de ander wordt volop gezegend, maar ook de situatie die voor jezelf belangrijk was, maar die je hebt los gelaten uit liefde voor de ander, wordt ruim gezegend door Mij. Want Ik ben liefde en Ik ben degene die voor iedereen zorgt, iedereen helpt, er voor iedereen is. Zou Ik dan jou niet helpen, terwijl jij in Mijn liefde anderen helpt? O, ja zeker doe Ik dat en Ik maak dan ook alles wat je los hebt moeten laten en waar je ook maar het minste nadeel van zou kunnen ondervinden meer dan goed!! Maar vul Mijn hulp niet zelf in, verwacht niet dit of dat, verwacht eenvoudig Mijn hulp, Mijn steun, Mijn zegen en kijk rustig vanwaar Mijn hulp en zegen komt, neem ze aan en het zal je werkelijk goed gaan, evenals allen die met je zijn. Ik ben waar en getrouw in liefde, wees jij ook waar en getrouw in liefde en grote dingen zullen eenvoudig gebeuren.

Hemels Brood 449

Is de bloem de liefde, is haar schoonheid de liefde? Op zichzelf niet, maar zij is uiting van liefde, zij geeft uiting aan liefde. Haar lieflijke uitstraling roept het gevoel van liefde op, van genegenheid met al het mooie, het wonderbaarlijk schone. Maar zo op zichzelf genomen is de bloem de liefde niet. Is de bloem dan wijsheid in haar schoonheid? Zij is wijs gemaakt, maar op zichzelf geen wijsheid. Zo is zij noch liefde, noch wijsheid en toch wekt zij liefde op, toch bestaat zij uit liefde en wijsheid.

Zo enigszins kun je ook de mens zien. Hij is niet zelf liefde maar kan tot liefde gewekt worden, hij is niet zelf wijsheid maar kan tot wijsheid gewekt worden. Uit zichzelf is de mens dan ook niets, net als de bloem op zichzelf niets is. In de bloem is de schoonheid gelegd waarmee de liefde gewekt wordt. Bij de mens is veel meer dan dat, in de mens is de mogelijkheid gelegd zelf tot liefde te komen, zelf tot wijsheid te komen, tot wijze liefde te komen. En hoewel de mens uit zichzelf niets is net als de bloem op zichzelf niets is, heeft de mens het vermogen gekregen zichzelf te ervaren en tot eigen zelfstandig waar leven te komen, waar de bloem een vaste plaats in de ordening heeft en zichzelf niet in een vrije keuzemogelijkheid bewust is, is de mens dit wel.

Is de mens dan de liefde? Als zij haar ware bestaan leeft, is zij liefde. En aangezien de mens het vermogen heeft om zichzelf bewust te zijn, kan de mens zich ook die liefde bewust zijn. Ik ben liefde. Als de mens liefde leeft, leeft hij Mij, is de mens dan zichzelf bewust, dan is hij Mij bewust. De bloem kan niet kiezen, wekt met haar schoonheid de liefde. Maar jij mens kunt de liefde leven, Mij leven en daarmee de liefde volledig bewust worden, Mij volledig bewust zijn, in opperste gelukzaligheid. Is dat niet alle moeite waard om te bereiken?!

Hemels Brood 450

Er zij licht. En het was licht. Zo gaat dat hede ten dage nog steeds. De mens verkeert in het donker van zijn niet-beseffende bestaan. In dit donker komt het moment dat Ik zeg: er zij licht en dan is het licht er al. Wat bedoel Ik dan daarmee en welk moment is dat? Ik bedoel daarmee, dat de mens inzicht krijgt in de ware verhoudingen van de situatie waar het eerst donker en onbegrijpelijk leek, dat de mens inzicht krijgt in zijn handelen en de ware motieven van zijn handelen, dat de mens inzicht krijgt in de ware wel of niet liefde van zijn handelen. Niet om die mens te verwijten of terecht te wijzen, maar om die mens te helpen zijn weg op deze aarde weer met de nodige moed verder te gaan. Want geen mens heeft op deze aarde een weg zonder obstakels, zonder gebeurtenissen die hem onaangenaam zijn, omdat nog geen mens al in alle ware liefde is.

Maar zoals Ik de mens niets verwijt, zo zal de mens zichzelf niets verwijten, maar ook de ander niets verwijten. Waar allen fouten maken, kan niemand er aan ontkomen deze fouten te bemerken en er van tijd tot tijd mee om te moeten gaan. Dan is het juiste inzicht nodig, om je niet te ergeren. Want ergernis verblind. En in die blindheid is dan weer licht nodig, inzicht.

Welk moment gebied Ik dan Mijn licht, inzicht brengend licht? Dat moment is het moment waarop de mens rijp is, rijp is om tot inzicht te komen. En dit rijp zijn is niet anders dan bereid zijn om tot inzicht te komen. Bereid zijn. Ben je bereid voor Mijn licht, dan krijg je onmiddellijk in alle liefde Mijn helpende ondersteunende licht, Mijn geestverruimende licht. Maar zolang je in ergernis of boosheid, verwachtingen of eisen blijft hangen, kan Mijn licht je niet of nauwelijks bereiken. Toch heb Ik dan Mijn schare engelen om je heen, om je uit die ergernis te tillen in het licht en de liefde van Mijn genade. Want kind, Ik heb je lief!

Hemels Brood 451

Het ware geloven is niet een vermoeden. Niet een geloof in de zin van ik vermoed. Nee, het ware geloven is het innerlijk zeker weten en het innerlijke gevoel van vertrouwen, rotsvast vertrouwen. Het woord “geloven” is daarmee wat verwarrend. En toch weer niet. Want hoevelen zeggen te geloven, maar hoe waar is dat geloof, hoeveel waarde heeft hun geloof? Is het ware geloof het geloof zoals het in de kerk geleerd wordt? Dat ligt er aan, wat er in de kerk gezegd en geleerd wordt en het ligt er aan wat eronder “kerk” verstaan wordt. Kijk, als in de door mensen uiterlijk opgerichte kerk, het stenen gebouw, waar gelovigen samenkomen, hetzelfde gezegd wordt als Ik van eeuwen her tegen de mens zeg, als wat daar gezegd wordt precies Mijn evangelie is, dan kan de mens geloven, vertrouwen dat wat gezegd wordt waar is en geloofd kan worden. Maar jammer genoeg wordt in de zojuist omschreven kerk nog veel verdraaiing en onwaarheid verteld. Beter is het dan, te luisteren naar dat wat in de eigenlijke kerk verteld wordt, want dat is wat Ik vertel in alle liefde en waarheid.

Die kerk is in het hart van ieder mens, de plaats waar alles rein en zuiver is, waar niets de mens verontreinigt, waar de mens in alle oprechtheid, zonder eigen invulling of oordeel naar Mij kan luisteren. Van daaruit kun je geloven, dat is zeker weten, wat waar is en wat niet waar is.

Vind je daar dan bewijzen? Dat ligt er aan wat voor bewijzen je wilt. Wil je bewijzen zoals er materiële wereldse bewijzen over van alles en nog wat gegeven worden, dan vind je die daar niet. Maar wil je het besef van waarheid in alle liefde accepteren, dan is dat het beste bewijs. En daarin is weer het woord geloven toch goed, het is zeker weten, zonder een werelds bewijs, vertrouwen, zonder een werelds bewijs, de waarheid weten, zonder werelds bewijs en geloven dat Ik besta, zonder werelds bewijs, gewoon omdat je voelt dat Ik besta, zoals je voelt dat je zelf bestaat!

Hemels Brood 452

Kristalhelder, liefde is kristal helder. Als het klare water wat door een bergriviertje stroomt. Alles kun je er klaar en helder in zien. De liefde verbergt niets, zij heeft niets te verbergen, zo helder is zij, zo klaar. En met haar reine helderheid spoelt zij al het onreine, al het troebele weg. Maar eerst moet je de bron vinden waaruit het klare water ontspringt. En die bron ben Ik. Uit Mij ontspringt het klare water, uit Mij ontspringt de liefde. Hoe en waar vind je die bron van klaar water? Waar en hoe vind je Mij? Niet tussen de wereldse geneugten, niet tussen de materiële goederen, niet in leugen en bedrog, Mij vind je in de stilte, in jezelf.

Hoe laat je dan het klare water uit de bron stromen? Hoe laat je de liefde rijkelijk stromen? Oprechtheid en nederigheid openen de sluizen van de bron, waardoor de liefde kan stromen en met die liefdestroom komt dan waarheid en inzicht en daarmee worden alle onreine onware gedachten tenietgedaan, zij vervagen en ware liefdevolle gedachten nemen de overhand. Zo sloeg Mozes met zijn stok op de rots voor helder en klaar water. Maar hem was gevraagd de rots met zijn stok slechts aan te raken. Wat betekent dit eigenlijk? De rots is de hoogmoed van de mensen waardoor het zuivere reine water, Mijn liefde, niet kon stromen. Mozes was gevraagd met de stok de rots aan te raken, dat is de mens Mijn raad om hun hoogmoed te laten vallen voor te leggen. Omdat Ik zag dat zij bereid zouden zijn dit te doen. Maar Mozes legde het niet rustig voor, hij werd boos over hun hoogmoed en bleef daarmee niet rustig, hij sloeg op de rots. Evengoed kwam het reine water, evengoed opende Ik de harten van de mensen zodat Mijn liefde weer vrijelijk kon vloeien en de mensen daarmee verzadigd werden.

Als je van Mij net als Mozes de staf hebt gekregen, dan sla er niet mee op de rots, dat wil zeggen, verwijt de mens zijn hoogmoed niet, maar kom hem in zijn hoogmoed tegemoet, zodat in alle rust de bron zich weer opent en het ware reine water weer kan gaan vloeien. Zodat Mijn liefde weer kan vloeien.

Hemels Brood 453

Het ongelofelijke geloven, vast vertrouwen dat Ik alles goed maak, hoe ongelooflijk dat ook mag lijken, dan toch erop vertrouwen dat het helemaal goed komt, dat is het moeilijkste om te doen als je geen enkel bewijs hebt dat het goed kan komen. En zoals het er dan op een gegeven moment uitziet, lijkt het nooit goed te kunnen komen. Maar Ik zeg je, zelfs dan, als alles geprobeerd is, alles onderzocht is en er geen uitweg lijkt te zijn, zelfs dan kan Ik altijd nog zo helpen, dat het helemaal goed komt. Als je in een situatie, waar helemaal geen enkele mogelijkheid leek te zijn, om het alles weer goed te krijgen, mee hebt gemaakt dat het toch wel goed is gekomen, dan versterkt dat je vertrouwen in Mij voor een volgende keer en zo zul je stapje voor stapje meer vertrouwen opbouwen.

Zo laat ik je zien dat waar de mens het niet in zijn vermogen heeft om iets te bewerkstelligen, Ik dat wel heb, altijd nog heb en dat is nooit weg. Ik ben immers alles en alles is immers Mij?! Ja, vaker vergeet de mens dat Ik het Al in Mijn hand heb en alles weet en ook alles kan. Maar niet alles wat de mens wil is zinvol en door allerlei gebeurtenissen gaat de mens dat inzien. Als de gebeurtenis dan zo zijn heilzame werk gedaan heeft voor die mens, dan los Ik ook die gebeurtenis weer op en blijkt alles vaak veel eenvoudiger in elkaar te zitten dan de mens in eerste instantie ervaart. Dan kan het zijn, dat het voor die mens goed is om eens even vast te zitten in een gebeurtenis, alleen voor het heil van die mens. Denk nu niet dat Ik nu van alles willekeurig laat gebeuren voor je heil, want daar waar alles in de juiste ordening verloopt, hoeft geen gebeurtenis die ordening te verstoren, Gebeurt dat wel, voor het heil van iemand anders in je omgeving, dan komt het toch ook allemaal weer in orde en dan word je toch nog steeds in Mijn liefde gebed en beschermd.

Hemels Brood 454

Alle beloften die Ik maak, zullen zeker ingelost worden. Als Ik zeg, dat Ik op aarde gekomen ben om de mens te verlossen, dan is dat ook zo en zo heb Ik alle mensen verlost. Met de liefde heb Ik de mens verlost en die liefde verlost nu nog. Pak de liefde op en je bent verlost van alle kwaad en onwaarheid. Maar liefde is een groot woord voor veel mensen. Ook zijn er veel verschillende interpretaties over wat liefde wel of niet is. En nog veel mensen kunnen het onderscheid tussen liefde en eigenliefde maar moeilijk of helemaal niet maken. Waar is dan de belofte? De belofte zit in de mens zelf, Ikzelf ben in de mens en Ikzelf ben de belofte die op aarde in de mens gekomen is. De mens zelf kan die belofte waarmaken en alles is zo geordend dat de mens die belofte ook zal waarmaken, de belofte van eeuwige liefde voor iedereen zonder afdwaling in niet-liefde.

Ook jij hebt die belofte in je, ook jij kunt die belofte waarmaken, ook jij zult die belofte waarmaken. Alleen in je vrijheid bepaal jij of dat vroeg of laat zal zijn of dat moeilijk of makkelijk zal gaan of je traag of snel zult zijn. Want dat zit ook in Mijn belofte vervat: de vrijheid van de mens, jouw vrijheid. Alle beloften die Ik je doe, komen op hetzelfde neer: begeleiding tot het volkomen volmaakte leven in zuivere liefde en dat is de grote belofte waar alle andere beloften van Mij hun grondslag in hebben. Als je iets aan Mij vraagt en je voelt in jezelf dat Ik je zal geven wat je vraagt, wees is er dan van overtuigd, dat het je gegeven is en zo zal komen als je van Mij in jezelf gevoeld hebt. Maar vul niets zelf in, want beloftes die je jezelf maakt, zul je ook zelf moeten vervullen, wat zonder Mij moeilijk gaat. Overtuig je dan, dat het Mijn belofte is en vertrouw erop, dan komt het zeker goed.

Hemels Brood 455

Op weg, alle mensen zijn op weg. Maar, zijn zij met zichzelf op weg, naar een eigen gekozen doel of zijn zij met Mij op weg, naar het enige ware levensdoel? Daar zit een groot verschil tussen. Hoewel alle wegen uiteindelijk wel op Mijn weg uitkomen, maken veel mensen met hun eigen gekozen weg wel een enorme omweg. Maar evengoed zijn zij Mij daarom niet minder waard als degene die een korte rechtstreekse weg met Mij kiest. Wel maken zij andere dingen mee, want Ik wijk niet van Mijn weg af en Mijn weg is de zuivere ware liefde in wijsheid en waarheid en zo zal ook Mijn bemoeienis zijn met hen die een grotere of kleinere omweg kiezen. Allen laat Ik de vrijheid, maar in die vrijheid zal Ik allen toch ook steeds liefde en waarheid voorhouden en in die vrijheid zal ook het inzicht verkrijgen een rol spelen.

Want het ware leven is niet het eigengerichte leven en hoewel de mens vrij is om zelf te kiezen, zou het geen ware keuze zijn, als hem het ware inzicht zou ontbreken over hetgeen hij dan kiest en dit ware inzicht verkrijgt de mens al doende. Het leven leert al doende de mens en degene die snel van inzicht is en snel bereid is zijn eigenliefde op te geven, zal ook sneller de weg tot het ware leven vinden. Zo staat het eenieder vrij en zo heeft ieder in principe gelijke kansen. Maar hoe je die kansen benut, is aan ieder zelf. Diegene die zichzelf opzij kan zetten ten voordele van de ander, uit liefde voor de ander, verruimt daarmee zijn inzicht en zal sneller bij het ware leven zijn.

Zeg niet dat niet iedereen kan weten dat het zo werkt, want aan ieder mens wordt steeds opnieuw, op allerlei manieren, de ware liefde voorgehouden. Als daar in alle vrijheid niet voor gekozen wordt, is de weg langer, als er wel voor gekozen wordt is de weg veel korter.

Hemels Brood 456

De knieën buigen voor Mij. Dat is belangrijk voor jezelf, niet in Mijn belang. Het is ook niet bedoeld dat je letterlijk de knieën buigt of op de blote knieën op de grond valt voor Mij. Want met de knieën buigen, bedoel Ik, je zijn buigen naar Mijn Zijn, je verlangens en eigen wensen loslaten en buigen voor Mij, aannemen wat van Mij komt en het zelfgerichte willen loslaten, je mening ombuigen naar Mijn mening, er wordt hier een geestelijk buigen bedoeld, niet een letterlijk buigen. Dat wil niet zeggen dat het op de knieën neerzinken in een spontaan gevoel van deemoed, van overgave aan Mij, niet goed is, want dit gebaar in de letterlijke zin, uit het hart ingegeven, wordt door Mij ook wel in die waarde aangenomen, als het overeenkomt met een juiste geestelijke houding in het hart. Maar, het gaat dan toch nog niet zozeer om het letterlijk op de knieën gaan als wel om het geestelijk op de knieën gaan: je in deemoed uit eigen vrije wil schikken naar Mijn wil en Mijn wil aannemen, met alles wat dat met zich meebrengt.

De knieën voor Mij buigen, je aan Mijn wil ondergeschikt maken, uit eigen vrije liefde-wil, is een verdeemoediging naar het ware zijn, naar ware liefde. Die liefde ben en heb Ik altijd al, door zo’n verdeemoediging neem ook jij die ware zuivere liefde op en dat zal je altijd ten goede komen. Zo is het in geestelijk opzicht voor jou van belang de knieën voor Mij te buigen, niet dat Ik je minder lief heb als je niet je knieën buigt. In veel landen vallen mensen voortdurend op de knieën als een uiterlijk eerbetoon aan Mij, Allah of hoe Ik ook genoemd wordt. Maar waar dit buigen niet met de juiste houding en overtuiging in het hart gepaard gaat, heeft het weinig of geen enkele waarde. Als je innerlijk op de juiste manier voor Mij buigt, wordt je leven daarmee verrijkt en kun je het uiterlijke knieën buigen wel achterwege laten.

Hemels Brood 457

Voor alle liefde gevende mensen zou Ik willen zeggen, heb geen pijn aan het niet gezien worden van je liefde, want waar geen mens je liefde ziet of begrijpt, zie Ik je liefde en begrijp Ik je liefde en waar jouw liefde niet gezien en begrepen wordt, wordt eigenlijk Mijn liefde niet gezien en niet begrepen. Want jouw liefde is Mijn liefde en Mijn liefde is jouw liefde. Laat je niet ontmoedigen door de blindheid van je medemensen, laat je licht van liefde stralen zoals jij het voelt, maar geef hun in die liefde de ruimte om blind te zijn. Heb hen in hun blindheid evengoed lief! Zoals Ik hen en alle mensen in hun blindheid toch voor eeuwig liefheb. Ook jou, want ondanks je liefde ben jij ook voor deze of gene zaken nog blind en zoals ook jij hier of daar blindheid hebt zo heeft de ander in diens blindheid toch ook liefde en in die liefde kan ook die ander toch groeien en bloeien net als jij. Alleen niet op hetzelfde veld, d.w.z. dat niet alle mensen dezelfde basis hebben en over dezelfde zaken blindheid of liefde hebben.

Maar door dit verschil kunnen jullie elkaar helpen, elkaar liefhebben en helpen. Dan is het toch goed om met elkaar in gesprek te komen, als dat in alle rust door beide partijen gewenst is. Anders mag je elkaar ook zeker met rust laten en ieder je eigen kant gaan, tot alles toch uiteindelijk tezamen bij Mij uitkomt. Ga in vrede verder op het pad van liefde, wat je vrijwillig gekozen hebt en weet je geborgen in Mijn liefde, maar weet ook dat die ander in Mijn liefde geborgen is en net als jij in zijn leven door Mij begeleid wordt. Hoever zijn blindheid ook nog reikt, dat is voor Mij geen reden om Mijn liefde terug te trekken, laat het dan ook voor jou geen reden zijn, dan kun je in alle vrede je weg blij met Mij vervolgen.

Hemels Brood 458

Door weer en wind je mannetje staan of anders gezegd, bij tegen-werking of weerstand toch vasthouden aan het vertrouwen op Mij, is, als alles gladjes verloopt, makkelijker gezegd dan gedaan als het er werkelijk op aankomt. De moed houden om door te gaan, bij tijden waar geen steun voorhanden lijkt te zijn, is niet zo gemakkelijk gedaan als gezegd. Toch is het juist op die momenten belangrijk om op koers te blijven, om te blijven vertrouwen op Mij en door te zetten, want dat heeft het grootste en beste bereik.

Aan hetgeen iemand voor je over heeft, bemerk je toch zijn betrokkenheid. Als je betrokkenheid verflauwt, verflauwt ook je kracht om vast te houden aan je koers. Als je je door tegenwind, door weerstanden laat ontmoedigen, neemt je betrokkenheid af en daarmee je kracht om vast te houden. Hoe kun je je ondanks de weerstanden dan toch goed houden? Waar een grote betrokkenheid is, zal niet zo gauw de moed worden weggenomen door tegenwind, maar zelfs grote betrokkenheid kan afnemen als de tegenwind te groot wordt. Kun je dan ook de storm maar laten waaien en de luwte afwachten, die na de storm zeker weer komt? Als je tijdens de storm alles probeert tegen te houden wat weg dreigt te waaien, kom je handen tekort. Laat de storm woeden en verzamel na afloop alles wat bruikbaar is of nog hersteld kan worden. En laat de rest voor wat het is.

Ik bedoel hiermee, als er weerstanden bij iets komen, probeer die niet met je volle gewicht te keren en daar veel tijd en energie aan te verdoen, laat gaan en wellicht komt er later een moment om wat uitleg te geven en wat opvattingen in alle rust uit te wisselen. Dat hier of daar weerstanden ontstaan is in de vrijheid van bestaan nu nog niet te voorkomen. Toch ben Ik bij je, toch ondersteun Ik je in al het goede met liefde. Je kunt gerust zijn en daarop vertrouwen.

Hemels Brood 459

Weet jij de diepere betekenis van je geboorte, de diepere betekenis van je sterven en wanneer je geboorte plaatsvond en wanneer je sterven? Je kunt het weten, maar dat het je nu in zijn volheid duidelijk is, dat nog niet. Pas als je je ware levensvorm in alle liefde en vrijheid meer en meer geworden bent, komt ook meer en meer de diepere betekenis van het zijn in de geboorte en het zijn in het sterven in je bewuste beleving. Het leven is een totaal, met daarin je verblijf hier op aarde. Maar het totale overzicht hangt samen met het totale besef. En het totale besef hangt weer samen met de totale liefde in volkomen waarheid en volkomen vrijheid. Maar, hoewel je nu dat totale overzicht, dat totale besef nog niet hebt, wil dat niet zeggen, dat je ergens tussen in, verloren in de ruimte hangt en maar moet zien hoe je alles tot een goede samenhang of tot een goed einde brengt. Want aan je leven op zich is geen einde en de samenhang is daar hoe dan ook.

Alleen, hoe ga je met de situatie waarin jij je dagelijks bevindt om, daar gaat het voor jou om, daarmee zet je je lering en je verruiming van besef van het totaal, het inzicht in alle levensverhoudingen. Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar zoals je niet zomaar los in de ruimte hangt, maar wel degelijk een onderdeel uitmaakt van het totale leven, van de totale samenhang, zo is er een groot raamwerk waarin jouw keuzes geplaatst worden. Dat raamwerk biedt de stevigheid zoals je skelet je de stevigheid voor je lichaam biedt. Dat raamwerk kun je ook zien als Mijn armen, die overal zijn en iedereen dragen. Onzichtbaar, zoals de totale levenssamenhang onzichtbaar is, om iedereen, dus ook jou de ruimte te geven tot volkomen ontwikkeling in liefde te komen en daarmee wordt dan ook de nog verborgen samenhang zichtbaar en daarmee worden dan ook Mijn armen, word Ik zichtbaar!

Hemels Brood 460

Gewonnen, geef je gewonnen, verzet je niet tegen de dingen die gebeuren alsof ze niet zo zouden moeten gebeuren, want in alles is voorzien en bij alles ben Ik aanwezig. Je verzet is je wil het anders te laten zijn dan het is, omdat de gebeurtenissen, de situaties, de omstandigheden je niet aanstaan. Maar het feit dat ze je niet aanstaan, wil nog niet zeggen dat het niet goed is, dat Mijn liefde je evengoed niet draagt. En dat de omstandigheden die je niet aanstaan zo zijn, wil nog niet zeggen dat dit aan jou ligt. Wel ligt het aan jou of je je gewonnen geeft, dat wil zeggen of je je aan Mij overgeeft in het volle vertrouwen dat het goed komt, omdat Ik nooit iets zomaar laat gebeuren of niet met Mijn liefde in orde breng.

Maar zodra je zelf de sturing overneemt, omdat je zelf denkt de enige verantwoording te hebben, alsof Ik niet besta of alsof Ik je alleen heb gelaten of alsof Ik je niet kan helpen of alsof Ik je vergeten ben, heb je Mijn bemoeienis zeg maar, stopgezet, op pauze gezet, tot je beseft dat je het het beste aan Mij kunt overlaten en je je aan Mij gewonnen geeft. Dan laat Ik je in je hart weten wat je het beste kunt doen. Misschien zeg je nu, maar dat heb ik gedaan en ik heb geen boodschap van U ervaren. Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat je wat geduld nog moet hebben, het kan zijn dat je je nog niet helemaal gewonnen hebt gegeven of nog eigen invullingen en verwachtingen tussen een contact met Mij hebt staan. Kijk dan goed in jezelf en heb je je werkelijk helemaal gewonnen gegeven heb dan geduld en vertrouw. Het kan ook zijn, dat Ik je geen advies geef, niet hoef te geven, omdat het eenvoudigweg goed komt!

Hemels Brood 461

Er zijn meerdere aspecten aan de ware volle zuivere liefde en geduld is daar één van. Geduld is voor veel mensen niet het gemakkelijkste om te oefenen. Het geduld hebben met elkaar is nog al eens ver te zoeken. Geduld is namelijk ook, de tijd nemen om met elkaar te praten over verschillen die zich voordoen, de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en niet plompverloren van elkaar te eisen dat de ander zich naar jouw maatstaven gedraagt. Ergernis is daarin een teken van ongeduld: de ander houdt niet op, doet niet zoals jij het het beste vindt, gedraagt zich niet naar jouw waarden en dat ïrriteert dan allemaal, omdat je het geduld niet hebt om de ander goed te beluisteren of de tijd niet neemt om de juiste uitleg te geven, zodat hetgeen de ander misschien niet begrepen of bemerkt heeft, toch begrepen of bemerkt wordt.

Ongeduld dwingt, eist, in een beleving alsof het helemaal terecht is en als de ander zich tegen die dwang, tegen het eisen verzet, dan is het verwijt en de ergernis gauw daar en de verbazing of het ongenoegen, dat het zo gegaan is en twee partijen tegenover elkaar zijn komen te staan. Terwijl geduld, iets meer tijd nemen om de ander te horen of de ander wat nadere uitleg te geven, veel had kunnen voorkomen. De ergernis bij jezelf wekt vertwijfeling bij de ander, die het allemaal lang niet zo moeilijk bedoeld heeft, maar niets met je ongeduld aan kan, waardoor hij misschien ook zelf niet helemaal geduldig kan blijven. Want ongeduld roept dan ongeduld op en als de ander dan niet genoeg liefde heeft, om zijn geduld te bewaren en te wachten tot een beter moment om alles weer in harmonie te herstellen, kan er een langdurig conflict blijven bestaan. Dat is voor beiden niet prettig, daarom blijf toch in liefde en heb geduld met elkaar, voor ieders bestwil!

Hemels Brood 462

Ik heb jullie allen lief. Kon je maar ten volle beseffen, dat Ik alleen liefde ben en geen enkele boosheid bij Mij is of dat Ik geen enkele boosheid ben, alleen en alleen liefde. Al het andere, wat in jullie beleving geen liefde is of als geen liefde ervaren wordt, is toch ook Mijn liefde, heeft toch ook Mijn liefde, maar is in de beleving geen liefde, omdat het te maken heeft met jullie eigen vrije keus in het leven. En jullie vrije keus is liefde of niet-liefde te leven. Waar het jullie keus is niet-liefde of eigenliefde te leven, wat ook geen ware liefde is, werkt zich die niet-liefde in de gebeurtenissen uit of anders gezegd, waar egoïsme, drang naar macht en roem, wereldse verlangens, streven naar veel geld en veel bezit, geleefd wordt, werkt ook dat zich in de gebeur-tenissen uit.

Maar dan is het Mijn liefde, waardoor die gebeurtenissen altijd zo vorm krijgen, dat het inzicht in de eigen daden, in de ware levensverhoudingen geeft, dat het de mens toch helpt naar het ware leven te komen. Daarmee kunnen de gebeurtenissen op zich wel als geen liefde van Mij ervaren worden, omdat de mens zichzelf niet kent, zijn eigen keuzes niet doorziet en beseft, in de roes van het wereldse, maar toch is het dan Mijn liefde, die de gebeurtenissen zo in de hand houdt, dat alles goed komt voor het ware leven vol pure liefde. Zou Ik dat niet doen, dan de zou de mens zich volkomen verliezen in zijn keuzes van niet-liefde, van eigenliefde, van egoïsme, macht, hebzucht, enz.

Is dat dan geen liefde, dat Ik dan toch alles zo vorm en toesta dat het de mens uiteindelijk toch brengt tot het ware leven en verlost van de dood? Liever was dat niet nodig, maar de mens kiest zelf maar al te vaak voor het tegenovergestelde van liefde. Ik heb jullie allen innig lief en met die liefde is alles bedekt, wordt alles in volle vrijheid gelaten en toch komt juist met die liefde alles uiteindelijk helemaal goed!

Hemels Brood 463

Blij, blij met elkaar, blij met de bloemen, blij met de dieren, blij met het leven, het zou het beste voor de mens zijn als hij steeds blij kon zijn. Ja, kun je zeggen, maar dan moet alles ook steeds zo zijn dat je er blij mee kunt zijn en dat is niet zo. Nee, werelds gezien is dat niet zo. Terwijl het wel zo zou kunnen zijn, als al het wereldse losgelaten zou worden. Als alle eigenliefde losgelaten zou worden en als de mens alleen werkzaam was om de ander blij te maken. Je zou ook graag altijd blij zijn, maar door allerlei gebeurtenissen lukt dat gewoon niet. Terwijl toch alles altijd nog Mijn liefde is of door Mijn liefde gedragen wordt. Alleen daarmee zou je al blij kunnen zijn. Toch lukt dat nog niet.

Ik begrijp dat heel goed. En Ik blijf je helpen, Ik blijf iedereen helpen om de weg te vinden die voor iedereen blijheid brengt. Blijf jij die weg zoeken die je die blijheid brengt, want die is er en iedereen kan in die blijheid van ware liefde met elkaar komen. De weg naar blijdschap lijkt misschien lang en daardoor lijkt het wellicht een onbereikbaar doel, maar het is nu eenmaal zo, dat alle aspecten van niet-liefde afgelegd moeten worden om in volle liefde en de bijbehorende blijdschap te komen. Geen van die aspecten kun je overslaan, er kan niet één stukje ergernis, niet één stukje egoïsme, niet één stukje eigenliefde blijven bestaan als je in de juiste liefde en ware blijdschap wilt komen. En omdat de mens deze dingen zo moeilijk aflegt, zo moeilijk loslaat, maakt hijzelf de weg lang. Toch is de blijdschap van de volle liefde er en iedereen wordt door Mij geholpen om daar waarlijk te komen, in de blijdschap van de volle liefde, ook jij, daar mag je je op verheugen!

Hemels Brood 464

Niets is voor het ware leven zo belangrijk als naar ware liefde leven en je zo naar Mijn wil richten, Mijn wil leven en je eigen wil loslaten. Maar dan is het wel ook belangrijk dat je beseft dat Mijn wil niet die van macht is, van willen bezitten, van belangrijk willen zijn, het voor het zeggen willen hebben. Integendeel. Mijn wil van liefde is: eenvoud, afstaan, geven, dienstbaar willen zijn aan anderen, vergeven, accepteren, de minste willen zijn, kunnen zijn, niet voorop willen lopen voor eigen welzijn maar wel voorop durven lopen als het voor een anders welzijn is. Niet vluchten voor ongemak, maar blijven bestaan als het moeilijk wordt. Mijn wil aannemen is dan ook, weten dat het goed komt in alle liefde, dat Mijn wil dan ook volkomen liefde is. Wanneer Mijn wil de overhand heeft, heeft liefde de overhand, want Mijn wil is zuiver en alleen de ware pure liefde in alle vrijheid.

Daarom is je eigen wil opzij zetten voor Mijn wil geen slavernij, niet je zijn verliezen, niet je vrijheid verliezen, het is juist je vrijheid vergroten, je zijn vergroten, je leven vergroten tot oneindig. Oneindige vrijheid in oneindige liefde. Waarlijk dat is Mijn wil: in alle waarheid de zuivere liefde leven. Jij hebt daarin de keuze, want je bent een vrij mens. Hoe het soms ook anders lijkt, door allerlei regelgeving en gedragsnormen en eisen. Toch heb je in jezelf de vrijheid om je naar Mij te richten of naar jezelf. Wat je van buitenaf opgedrongen krijgt of welke regels en eisen er buiten je ook gesteld worden, binnen in je ben Ik en heb jij vrijheid van eigen gedachten en opvattingen. En zodra je in alle vrijheid van innerlijk zijn die ware liefde kiest, zul je merken dat daarmee pas de ware levensvrijheid in alles ontstaat.

Want Mijn wil is liefde en liefde is het ware leven, met alle aspecten van het ware leven, zoals wijsheid, geduld, oprechtheid, ernst, vasthoudendheid en zachtmoedigheid. Zo zou het toch eenvoudig moeten zijn om voor jouw wil Mijn wil in de plaats te nemen. En waar je liefde in al zijn zuiverheid leeft, daar heb je dan ook in alle waarheid Mijn wil aangenomen en daar leef je dan ook al Mijn wil, daar zijn wij dan ook al één!

Hemels Brood 465

Honger naar liefde. Heel veel mensen hebben honger naar liefde. Zij zoeken die liefde dan om zich heen bij mensen waarvan zij verwachten liefde te krijgen of waarvan zij vinden dat zij recht hebben op hun liefde. En zo vaak worden mensen dan teleurgesteld, omdat zij de liefde die zij verwachten te krijgen of de liefde waarop zij denken recht te hebben, niet krijgen. En vooral als zij denken recht te hebben en toch niet krijgen, ontstaat een grote teleurstelling en verontwaardiging met de nodige boosheid en ergernis. Waar zij dan volkomen aan voorbijgaan is het recht dat ieder mens in vrijheid heeft om zelf te kiezen wel of geen liefde te leven. Dus als iemand van de ander liefde verwacht te krijgen, terwijl die het hem niet geeft, dan kan hem niets verweten worden. Want eenieder is vrij, net als zijzelf en zijzelf geven ook nog niet altijd aan eenieder die het van hen verwacht de ware liefde. Ja, die voor de dood kiest, dat is niet-liefde of eigenliefde, die heeft die de vrijheid en die dat niet prettig vindt, kan zich wellicht eens zelf onder de loep nemen en zien of de ware liefde bij hemzelf al vorm begint te krijgen of misschien ook nog grotendeels niet aanwezig is.

Dan is er nog iets heel belangrijks waar die teleurgestelde mens aan voorbijgaat. Dé mens die in zijn honger naar liefde zoekt naar liefde bij zijn medemens, gaat voorbij aan Mijn liefde. Mijn liefde is er altijd voor iedereen. Ook en juist voor de hongerigen naar liefde. Maar als Mijn liefde er altijd is, wat maakt hen dan zo hongerig? Hun eigen gebrek aan liefde voor de ander, hun daardoor ontstane blindheid voor Mijn liefde. Want wie ware liefde leeft is daarmee altijd gevoed door Mijn liefde en die liefde is de ware levensvoeding en geeft de ware levenskracht. Heb je honger naar liefde, wendt je naar Mij, laat je door Mijn liefde verzadigingen en geef van Mijn liefde aan anderen en je hebt nooit meer honger!