Hemels Brood 4155 t/m 4185

Hemels Brood 4155

De kracht waarmee ware liefde werkt, is enorm. Maar de kracht die de mens uit liefde weet voort te brengen, is miniem. Dat op zich laat zien, hoe weinig ware liefde de mens opbrengt. Zelfs de meest liefdevolle mens weet nog maar heel weinig kracht met zijn beetje liefde op te wekken. En dan is de kracht van de tegenkant al gauw sterker en overheersender. Zodat er dan eens hier, dan eens daar, allerlei rampen gebeuren.

Om deze rampen zo goed mogelijk te boven te komen, is ware liefde nodig. En zouden de betrokkenen in ware liefde samenwerken, evenals de hulpverleners, in geloof en vertrouwen op Mijn liefde, dan zou er snel zoveel kracht tot ontwikkeling komen, dat de gevolgen van de ramp in korte tijd weggeruimd zouden zijn en goede oplossingen gevonden worden. Zouden slachtoffers zich geen slachtoffers meer voelen, maar overwinnaars van een ramp, met ware liefde om op te bouwen, wat door de ramp teniet gedaan werd, genoegen nemend met minder dan ze hadden, maar blij met het leven, dan zou er na een ramp al snel een heel andere situatie ontstaan en een jammerlijk gebeuren zou snel omgevormd worden tot een geestelijk verrijkende samenwerking met voor ieder de meest gunstige resultaten.

Hemels Brood 4156

Er zijn nog veel mensen die denken dat zij voor Mij van alles verborgen kunnen houden. Die denken dat Ik niet alles zie en weet. Die denken dat, als hun leugens en bedrog voor mensen onzichtbaar zijn en niet opgemerkt worden, Ik ze ook niet zie en opmerk. Maar Ik zie en weet altijd alles van iedereen. Niets ontgaat Mij. Het is niet zo, dat omdat Ik geen merkbare reactie geef, Mij iets ontgaat of ontgaan is. De mens is vrij en in die vrijheid kan hij liegen en bedriegen. Ik zal hem in zijn vrijheid daar niet van afhouden.

Maar laat niemand denken dat leugen en bedrog dezelfde resultaten geven als waarheid en oprechtheid. Want daar zit een levensgroot verschil tussen. Daar is bij veel mensen een enorm misverstand. Wat zij in hun vrijheid zonder onaangename gevolgen denken te kunnen doen aan leugen en bedrog, om iets van hun gading te bemachtigen of om iets wat ongewenst is te voorkomen, heeft wel degelijk toch onaangename gevolgen. Ook al zijn die niet direct zichtbaar of merkbaar. Want in hun vrijheid zal het er eerst wel op lijken, dat leugen en bedrog hen helpen om te bemachtigen wat zij voor zichzelf willen. Maar dat is vooral voor eigen genoegen, macht, aanzien, geld en goederen, allemaal aards, werelds materieel. Dat verkrijgen zij dan ook. Niet altijd in de gewenste mate en altijd met veel strijd en stress, om te behouden wat met leugen en bedrog vergaard is. Met angst om het weer te verliezen. En verliezen gaan zij het, vroeg of laat. Is het niet tijdens hun leven op aarde, dan wel direct daarna.

Dan blijkt in alle ernst wel hoezeer zij zich in hun vrijheid vergist hebben. Welk een misvatting het is, om vrijheid te zien als een situatie waarin alles mag om in eigen welzijn te voorzien, waarbij alles is toegestaan om te doen, zonder dat er gevolgen aan verbonden zijn. Terwijl de hele Schepping laat zien dat er oorzaak en gevolg is, dat het één onherroepelijk tot het ander leidt. Zo is de hele natuur opgebouwd, zo is het hele leven in alles zichtbaar gemaakt in de natuur. Alles geheel naar waarheid. En de mens, die van alles de enige is die van zichzelf bewust in vrijheid leeft en eigen keuzen kan maken, de intelligentie heeft om te begrijpen en te voelen, ogen en oren heeft om te zien en te horen, een innerlijk besef heeft van goed en kwaad, van waar en niet waar, van leven en dood, die alles kan zijn en hebben, kiest voor leugen en bedrog en denkt daarmee weg te komen!

Maar zo zal het niet zijn. Voor al die mensen komt er een moment van inzicht, een moment waarop er besef komt, ogen opengaan en zien, oren opengaan en horen en in het hart het geweten gewekt wordt en het gevoel bij kennis komt en de pijn ervaart van elke afdwaling in leugen en bedrog. Maar op dat moment ben Ik er en in Mijn barmhartigheid verzorg Ik die mens, verzacht zijn pijn, draag zijn leed van al zijn afdwalingen, verzorg hem tot hij geheel hersteld in liefde met Mij samen voor eeuwig verder leeft.

En ieder liefdevol mens roep Ik hier toe: ja, er is veel leugen en bedrog, ja, er is veel wat in vrijheid ernstige gevolgen heeft voor veel onschuldige mensen. Maar niemand is werkelijk helemaal zonder schuld en Ik ben aan jullie allen barmhartig, want niemand heeft zijn liefdevolle eigenheid aan eigen verdienste te danken, maar aan Mij, aan Mijn barmhartigheid voor jullie allen, dat is jullie leven. Aanvaard daarom al wat op je pad komt, want het is Mijn barmhartigheid, niets anders dan dat.

Hemels Brood 4157

Bij God zijn alle dingen mogelijk! Bij mensen zijn allerlei grenzen en onmogelijkheden. Maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk, is alles mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat alles zinvol is, het is mogelijk. Dat is meer dan bij mensen. Wat bij hen veel voorkomt, is de gedachte dat iets niet mogelijk is. Bij de gedachte alleen al heeft de mens een grens gesteld aan zijn mogelijkheden. Terwijl bij Mij alles mogelijk is, beperkt de mens zich en bepaalt dat iets onmogelijk is. Daarmee sluit hij zijn zicht op wat bij Mij mogelijk is en laat zijn eigen gedachten boven Mij gaan.

Alles is mogelijk, maar wat de mens graag mogelijk zou willen hebben, is niet altijd het beste voor die mens. Daarom zijn er dan ook allerlei wensen die mensen hebben, die niet altijd uitkomen. Niet omdat ze onmogelijk zijn, zoals dan wel gedacht wordt, maar omdat ze niet het beste voor diegene zijn. Zonder de vrije keus van de mens te belemmeren, komen die wensen niet uit, als ze niet het beste voor die mens zijn. Alles is mogelijk, maar niet alles is goed voor de mens. Maar wat in Mijn liefde gezet is, heeft Mijn zegen en zal tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Nu zijn er gelovige mensen, die in liefde voor iemand iets teweeg zouden willen brengen, maar om de een of andere reden denken, dat het onmogelijk is. Ik zeg jullie nu, laat niet in je gedachten komen dat iets onmogelijk is. Laat in je gedachten, in je hart, altijd de overtuiging zijn, dat met Mij, je hemelse Vader, God in Jezus Christus, alles mogelijk is. En laat het dan aan Mij, of wat mogelijk is, ook tot werkelijkheid komt. Vertrouw daarbij op de zegen van ware liefde en wijsheid. Dan zal van alles wat mogelijk is, en dat is alles, juist dat gebeuren, wat goed is en het beste voor alle betrokkenen. Bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Dus zeg of denk nooit dat iets onmogelijk is, maar kom bij Mij en in liefde met Mij wordt alles wat je in liefde wilt, werkelijkheid. Want alles is mogelijk in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 4158

Ik zal Mijn liefde verdiepen in allen die Mij vanuit hun hart oprecht en met aandacht zoeken. Zij zullen Mij steeds meer in hun hart gaan ervaren en beseffen hoe enorm, oneindig en dienstbaar Mijn liefde voor alle mensen is. Hoeveel liefde de Schepping in zich draagt, hoeveel redding de Schepping is voor al wat geen liefde is. En Ik zal hen allen zegenen in al hun doen en laten, als zij getrouw aan Mij behulpzaam en mild met hun medemensen omgaan. Ieder naar zijn talenten, niet naar plicht, maar naar liefde, niet met het verstand, maar uit het hart.

Met Mijn liefde in het hart zijn grote dingen mogelijk. Geen wereldse dingen die te maken hebben met bezit, met macht, met roem en gewin, maar onbaatzuchtig met het geestelijke, het werkelijke leven. Ik zal hen die Mij oprecht zoeken in hun hart, doen groeien in alle goede geestelijke eigenschappen die met elkaar Mijn totale liefde vertegenwoordigen en met elkaar het totale volmaakte leven zijn. Want Eén is allen en allen zijn Eén. Ook al is ieder mens een zelfstandig van zichzelf bewust wezen, tezamen zijn alle mensen Eén, omdat Ik Eén Ben en ze allen tezamen en ieder voor zich Mij zijn.

Voor de mens die op zichzelf staand, vanuit zijn eigen centrum, als eigen bewust wezen kijkt, is dat niet te begrijpen. Hij kan in zichzelf niet verder komen, dan een beeld van zichzelf, eigen en alleen. Maar de mens die Mij oprecht zoekt in zijn hart, zonder eigenbelang, die zal groeien in geestelijk besef en meer en meer gaan inzien, hoe dat wel degelijk waar is, jezelf zijn en allen tezamen Eén Zijn. Zo is er nog scheiding tussen het geestelijk besef en het werelds besef, tussen het hart en het verstand, maar als het wereldse heeft afgedaan, blijft ware liefde, het werkelijke leven, met het ware diepste inzicht van werkelijk bestaan, van Mij.

Hemels Brood 4159

De betekenis van woorden kunnen verschillend zijn. Hetzelfde woord heeft meerdere betekenissen. Dat komt in elke taal wel voor. In Mijn taal niet. In Mijn taal heeft ieder Woord afzonderlijk maar één betekenis, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. En toch zijn er zoveel misverstanden onder de mensen over Mijn Woord, over Mijn leer, hoe is dat dan mogelijk?

Om te beginnen is Mijn taal van een volkome andere samenstelling dan welke taal op aarde er maar in gebruik is, is geweest of nog komt. Daarbij is Mijn taal een taal uit Mijn hart, in het hart van ieder mens persoonlijk. Mijn taal kan alleen door het oprechte gevoel in het hart verstaan worden. Vanuit het hart hebben mensen, hetgeen zij in het hart van Mij verstonden, in hun eigen taal onder woorden gebracht. Daarbij zijn woorden gebruikt, met meerdere betekenissen, daarbij zijn zinnen gebruikt, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en daarbij zijn eigen invullingen neergeschreven, als van Mij komend. Daardoor zijn er veel misverstanden ontstaan. Misverstanden die alleen door ware woorden hersteld kunnen worden. Ware woorden die door mensen gezegd of geschreven worden in de eigen taal en in betekenis zo dicht mogelijk bij de betekenis van Mijn harten-taal liggen.

Eerst is het dan wel nodig, dat mensen met misverstanden en verkeerde opvattingen over Mijn leer, bereid zijn om opnieuw te luisteren naar de juiste gesproken of geschreven woorden. Of, beter nog, eerlijk en oprecht naar Mijn zuivere Woord in hun eigen hart te gaan luisteren. Want de taal van Mijn Woorden is door iedereen in zijn hart te verstaan, als hij zonder eigen invullingen, oprecht naar Mijn Woord in Mijn taal luistert. Toch leggen nog veel mensen de gesproken en geschreven zuivere woorden verkeerd uit en gaan niet in hun eigen hart bij Mij te rade. Ik kan hier alleen maar aan iedereen die dit leest zeggen, hoor en lees wat je wilt, maar kom dan vervolgens altijd eerlijk en oprecht in je hart bij Mij en hoor van Mij in je hart, in Mijn taal, of wat je gehoord of gelezen hebt helemaal overeenkomt met Mijn Woord en leer en of je het helemaal goed begrepen hebt. Dan zal Ik je dat in je hart laten weten. Ook al versta je nog niet in alles Mijn Woorden in Mijn taal in je hart, je gevoel zal je dan wel zeggen of het klopt. Misschien niet ten diepste, maar dan toch wel het betrouwbaarste.

Want ook Mijn Woord in het hart kan door eigen misvattingen en invullingen naar een eigen idee misvormd worden. Let er daarom altijd op, dat je oprecht en zonder eigen invullingen, zonder eigen wensen en verlangens, bereid bent om te leren, en wat mis is onder ogen te zien in liefde bij Mij. Dan zul je Mijn Woord in Mijn taal in je hart het beste verstaan, het zuiverste begrijpen!

Hemels Brood 4160

Soms moet iets wat niet goed is, uitgeleefd worden. Soms is het verlangen tot iets zo sterk, dat het niet al overwonnen kan worden uit eigen vrije wil. Dan is het nodig om het te doorleven en aan den lijve te ondervinden en te leren zien in welke verhouding tot ware liefde werkelijk leven staat. Dan is het nodig, dat de pijnlijke gevolgen ervaren worden, alvorens de vrije wil krachtig genoeg is om het verlangen los te laten en de geest niet meer door het verlangen vertroebelt wordt, maar heel helder weer het onderscheid kan maken tussen wat werkelijk is, wat belangrijk is en wat niet werkelijk is, een fictie.

Liever zou Ik die mens de pijnlijke gevolgen besparen. Maar meestal is het hart van die mens al zo vertroebelt,  door een zeker verlangen, dat Mijn fluisterende raad niet tot hem doordringt en hoe vrienden om hem heen ook proberen hem van een misstap tegen te houden, als het niet de eigen vrije wil is, als het verlangen tot iets te groot is, als het juiste inzicht er niet is, dan heeft geen enkel waar woord enig effect. En zou diegene wel naar dat ware woord luisteren, zonder het zelf als waar en juist te zien, dan zou het geen werkzaamheid hebben en het verlangen zou blijven knagen tot diegene op een andere manier toch aan zijn verlangen gehoor geeft. Zo gaat het in de wereld, in het aardse. Allerlei verleidingen testen de mens. Maar al dit testen is niet zomaar. Want steeds leert de mens van al zijn beproevingen. Leert wat waar en goed is en wat niet waar en niet goed is. Leert onderscheid te maken in zichzelf, wat zijn verlangen is en wat Mijn liefde en wat uit Mijn liefde voor hem het beste is om te doen. Leert wat Ik in hem openbaar uit Mijn liefde en leert dat in zijn handelen op te nemen.

Niet omdat Ik hem dat aanraad, maar omdat hij inziet en ervan overtuigd is, dat dat het beste voor iedereen is en omdat hij zich ware liefde heeft eigen gemaakt. Dat is het juist, waarom Ik jullie van tijd tot tijd de pijn van de gevolgen laat doormaken, om het je eigen te maken wat ware liefde is, om je het werkelijke leven eigen te laten maken. Want dat is het allerbelangrijkste, dat je Mijn ware liefde in alles, uit vrije wil en uit de volle overtuiging, in al je handelen eigen maakt. Dat is daarom zo belangrijk, omdat je dan pas ook in de werkelijke gelukzaligheid  bent van het werkelijke leven. Een gelukzaligheid die de mens op aarde zoekt, maar alleen in de hemel te vinden is. Werkelijke gelukzaligheid voor alle mensen, Mijn ware liefde in alle mensen, in ieder persoonlijk, ook in jou!

Hemels Brood 4161

Op de aarde, onder de mensen, is niemand al volkomen liefde. Ieder mens heeft te maken met de partikelen van het tegenovergestelde van liefde en de verleiding die daar van uitgaat. Maar, is het de schuld van de mens, dat hij met die partikelen te maken heeft?

Als er van schuld gesproken kan worden, dan zeg Ik jullie allen: In Jezus Christus heb Ik alle schuld op Mij genomen. In Jezus Christus heb Ik alle verleiding weerstaan. In Jezus Christus ben Ik gekruisigd en gestorven aan het kruis. In Jezus Christus ben Ik opgestaan uit de dood. Daarmee heb Ik alle schuld die er mogelijk zou zijn, op Mij genomen en laten zien, dat er geen werkelijke dood is, alleen werkelijk Leven. In Jezus Christus is jullie leven, jullie eeuwige gelukzaligheid. In Hem ben Ik in jullie. In Hem is met Mijn kruisiging en opstanding en in jullie het nieuwe leven, het werkelijke leven, de ware schuldenloze liefde aanwezig. Voor iedereen bereikbaar, zonder voorwaarden.

Die mag en kan iedereen zich eigen maken en daarmee afrekenen met elke partikel van het tegenovergestelde van liefde. Daar is geen sprake meer van schuld, want Ik heb alle schuld afbetaald. Daar is alleen nog sprake van werkzaamheid, eigen werkzaamheid, om de ware werkelijke liefde je eigen te maken, om het ware werkelijke leven je eigen te maken. Zodat je in vrijheid, geheel in die werkelijke liefde, alleen nog eeuwig gelukzalig bent.

Hemels Brood 4162

De mens is geneigd om al wat goed en mooi is, voor eeuwig vast te houden. In de eeuwige werkelijkheid is alles goed en mooi. Maar op aarde is het tegenovergestelde van goed en mooi ook aanwezig en wel zodanig, dat daar, door het willen vasthouden van al wat als goed en mooi ervaren wordt, toch niet aan voorbijgegaan kan worden. Niet dat het egoïsme is om dat wat werkelijk goed en mooi is te willen vasthouden, maar omdat al het tegenovergestelde pas niet meer van invloed is, als al het goede en mooie persoonlijk eigen gemaakt is. En iets eigen maken is heel iets anders dan iets willen vasthouden.

Want het werkelijk goede en mooie ontstaat door ware liefde, ware liefde voor Mij en ware liefde voor elkaar, ware dienstbare liefde. Dan ontwikkelt zich als vanzelf het werkelijk goede en mooie, wat aan iedereen vreugde geeft in het hart en hoewel ieder een eigen persoonlijke bewustheid heeft, voelt dan toch ook ieder van de ander die vreugde door liefde, door het werkelijk goede en mooie. Zodra dat eigengemaakt is, is er geen verlangen meer om het vast te houden, omdat het in de ziel, in het hart van de mens verankerd is en eeuwige vreugde geeft. Wat wil je nu vasthouden, in je nog zo kleine handen? Mijn grote Hand houdt alles vast, al het goede, al het mooie, alle vreugde. Mijn grote Hand is Mijn Hart vol liefde en Mijn Hart staat garant voor al het goede en al het mooie uit ware liefde.

Blijf in je hart in die ware liefde en al het goede, al het mooie, al het vreugdevolle blijft eeuwig je deel, zonder dat je daarbij egoïstisch bent. Want het is niet egoïstisch om naar Mijn liefde te verlangen, naar het werkelijk goede, naar het werkelijk werkelijk mooie. Het is niet egoïstisch te verlangen naar die vreugdevolle saamhorigheid met medemensen in Mijn Naam. Het is niet egoïstisch om Mij te willen ontmoeten, samen met mensen die hetzelfde verlangen hebben. Want wie naar Mij verlangt, met heel zijn hart bij Mij wil zijn, die mag bij Mij zijn met ieder die hij meebrengt! En als je dat verlangen bij medemensen herkent, dan is het geen egoïsme om liever met die mens samen te zijn, dan met iemand die zo’n sterk verlangen nog niet heeft, omdat je met de mens met hetzelfde verlangen dichter bij Mij bent, dan met die andere mens, wat daarom heel begrijpelijk is.

Alleen, Ik zeg je hierbij wel, dat Mijn Hart niet alleen uitgaat naar diegenen, die door hun sterke verlangen al dicht bij Mij zijn, maar juist ook naar al diegenen die de vreugde, die jullie al in je hart over Mij ervaren, nog niet voelen, nog niet kennen. Daarom zeg Ik aan jullie, ga met Mij samen en blijf niet alleen in het verlangen dicht bij Mij te zijn, maar draag je liefde voor Mij ook uit aan anderen, die nog niet zo’n sterk verlangen hebben. Dan blijf je evengoed dicht bij Mij en kun je anderen de weg wijzen om ook dichter bij Mij te komen en de hemelse vreugde van het goede en mooie te gaan ervaren. En zie, daarmee zal de vreugde in jullie hart nog groter worden, daardoor zal je hart nog groter worden en steeds zul je ook elkaar in Mijn Naam ontmoeten en vreugde ervaren aan samenkomsten in Mijn Naam.

Doe zoals je hart je ingeeft en bekommer je er niet om, of je in je verlangen egoïstisch bent. Want zonder dat intense verlangen, kon je niet zo dicht bij Mij zijn als je nu in dat verlangen bent en Mij zo duidelijk in je hart herkennen, verstaan en begrijpen! Ik heb je lief zoals je bent.

Hemels Brood 4163

Onbaatzuchtige liefde heeft meerdere gradaties. De opperste gradatie is de volkomen barmhartigheid, welke in het hart als de grootste gelukzaligheid gevoeld wordt en boven alles in de oneindigheid eeuwig uitsteekt. Welke graad van liefde iemand ook heeft, al is het de minste, het zal hem altijd een zekere mate van gelukzaligheid geven en wel in zo’n mate, als op aarde vooralsnog niet gekend is. Want wie de laagste graad van ware liefde bereikt, diens hart wordt al geheel gevuld met een op aarde ongekende graad van gelukzaligheid en vrede. Want bij de laagste graad van ware liefde is al totaal geen sprake meer van enige afdwaling van liefde in het tegenovergestelde, zoals nu nog bij allen het geval is.

Nu is er nog bij iedereen behalve een groei in liefde, af en toe, of zelfs vaker, een afdwaling in het tegenovergestelde. De verleiding heeft nog vat op mensen. Pas als de verleiding geen enkel vat meer heeft op een mens, die mens elke vorm van verleiding onderkent en in alle omstandigheden kan weerstaan, bereikt diegene de laagste graad van ware liefde en daarmee al zoveel gelukzaligheid, welke op aarde niet gekend is. Al is het wel zo, dat iemand die in zijn handelen van tijd tot tijd tot ware liefde komt, al wel ook een zekere gelukzaligheid en vrede zal voelen. Maar dit is dan nog geen standvastig gevoel, wat blijvend is en het heeft ook nog lang niet die omvang, die de laagste graad van gelukzaligheid heeft. Zodra er in het handelen weer even van liefde wordt afgedwaald, is die gelukzaligheid al gauw door andere gevoelens verdreven. Kijk, het goede wordt verdreven, heeft het dat verdiend?

Maar zo gaat het er aan toe op aarde. Soms hier en soms daar wordt het goede verdreven, omdat het in de mens zelf nog vaak verdreven wordt. Dat wordt zichtbaar in de wereldse samenleving, in het natuurlijk materiële. Laat het daarom altijd je streven zijn om bij liefde te blijven in alles. Dan bereik je niet alleen in jezelf steeds meer gelukzaligheid en vrede, maar je helpt er ook aan mee, dat het goede in de wereld minder verdreven wordt en alle mensen steeds meer tot liefde komen en tot de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4164

Elk woord van liefde, door een mens uitgesproken en vanuit zijn hart tot daden gebracht, werkt uit tot in de oneindigheid voor alle levende wezens in het hele universum. Die uitwerking groeit met elk door een mens uitgesproken woord van ware liefde en in zijn daden tot werkelijkheid gebracht. Die werkelijkheid wordt door Mijn licht zichtbaar gemaakt. Mijn licht is er helder en klaar, de liefde is groeiend in Mijn licht en wordt in zijn groei krachtiger zichtbaar. Alle deeltjes van liefde verzamelen zich in Mijn licht en schitteren met Mijn licht uit als stralen van licht vanuit de zuiverste en helderste kristallen diamant. Hoe meer deeltjes zich in Mijn licht verzamelen, des te meer wordt Mijn licht in die liefde uitgestraald en die liefde zichtbaar gemaakt.

In jouw hart is Mijn licht en in jouw hart wordt Mijn liefde zichtbaar gemaakt, zodra je Mijn liefde in woord en daad je eigen maakt. Elk woord van liefde wat jij in je daden van liefde uitspreekt, vermeerdert Mijn liefde tot in de oneindigheid voor alles en iedereen. Zo is dat voor ieder mens die een woord van liefde spreekt in zijn daden, ook die liefde vermeerdert Mijn liefde tot in de oneindigheid. Zo belangrijk is het om woorden van liefde uit te spreken in je daden. Want al wat jij in liefde doet, is het uitspreken van Mijn Naam en elk uitspreken van Mijn Naam zet alles in de totale oneindigheid aan tot grotere werkzaamheid voor Mij en voor al Mijn schepselen, voor alle mensen.

Alleen de mens kan Mijn Naam zodanig uitspreken, dat alles in de oneindigheid in werking vermeerdert. Want alleen de mens is geschapen naar Mijn evenbeeld en heeft in Mijn Naam, Jezus Christus, gelijk Mij alle macht en kracht van ware en onbaatzuchtige liefde gekregen in vrijheid van zijn. Maar het is alleen de ware onbaatzuchtige liefde doen in alles, wat hem die macht en kracht geeft en het is alleen het uitspreken van Mijn Naam, als ware liefde door de mens geleefd wordt. Want in Jezus Christus ben Ik de ware mens als God Zelf.

Hemels Brood 4165

Als een gezond mens zijn spieren sterker wil maken of sterk wil houden, doet hij dat door ze te gebruiken, door ze tot aan de top van inspanning te gebruiken. Maar gaat hij boven die top uit, dan versterkt hij ze niet, maar verzwakt ze, beschadigt ze zelfs. Zo is het ook met de groei in het geestelijke. Als je sterker wilt worden in geestelijk begrip, in ware liefde, doe je dat door werkzaam te blijven, je steeds in te zetten om werkzaam te blijven. Maar als je daarbij teveel van jezelf vraagt, teveel al wilt begrijpen, teveel al goed wilt doen, lukt het niet en word je ontmoedigd. Je beschadigt daarmee wat je al opgebouwd hebt, want in je ontmoediging ga je daaraan twijfelen.

Zoals iedereen een verschillend grenspunt heeft aan de belasting van zijn spieren, waarboven geen versterking meer plaatsvindt, maar juist verzwakking en beschadiging, zo is dat ook voor het geestelijk vermogen, ook daar hebben mensen een verschillend grenspunt, de één heeft een veel groter vermogen dan de ander. Het beste is het niet boven je grens te gaan en je daarbij niet met anderen mensen te vergelijken. Niet naar de ene kant en niet naar de andere kant. Want in vergelijk met de ene mens heb je een groter vermogen, terwijl je in vergelijk met een ander mens een kleiner of gelijk vermogen hebt. Welke maatstaf is dan de beste? Enkel en alleen je eigen. Doe zoveel je kunt, niet meer en niet minder, om je geestelijke vermogen te sterken en sterk te houden. Let op dat je niet boven je grenzen uit gaat, om niet juist in zwakte te raken en vermogen kwijt te raken. Houd rekening met je medemensen, dat hun grens een andere is dan de jouwe. Laat diegenen die minder vermogen hebben op jou steunen en neem de steun aan, van degenen die meer vermogen hebben en bereid zijn die met jou te delen.

Natuurlijk kun je ook altijd voor steun bij Mij terecht. Maar het is ook belangrijk dat jullie onderling elkaar helpen en steunen. Want zo heb Ik jullie geplaatst, dat je niet alleen Mijn hulp, steun en liefde nodig hebt en krijgt, maar dat je ook elkaar in liefde nodig hebt. Want hoewel Mijn liefde alles is en omvat, werkt zij vooral ook in de samenhang tussen mensen het sterkste uit. Zo zal de zwakke en de sterke schakel, met alle tussenschakels, door Mijn liefde één sterk geheel vormen, als mensen samenwerken in ware liefde en verdraagzaamheid. Anders zou het genoeg zijn om Mij in je hart te kennen en na te leven. Maar juist het naleven is pas werkelijke liefde, als het in dienstbaarheid aan elkaar gebeurt.

Daarom heeft de één meer vermogen dan de ander. Niet voor zichzelf, maar voor elkaar, in liefde dienstbaar voor elkaar. Ken je kracht, maar sta je er niet op voor, als je sterker bent dan anderen en voel je niet minderwaardig, als je zwakker bent dan anderen, want het heeft met waarde niets te maken, omdat het Mijn genade is, puur Mijn genade. Zowel het meer als het minder is beide Mijn genade, Mijn oneindige liefde en barmhartigheid voor alle mensen.

Hemels Brood 4166

Stel, je hebt nog wat mankementen, afdwalingen van liefde, bijvoorbeeld ongeduld. Dan geef Ik je tijd om geduldiger te leren worden. Want al bemerk je wel, dat je nogal eens in ongeduld vervalt, daarmee ben je niet meteen in alles geduldig. Je zult nog regelmatig in ongeduld vervallen, voor je het je eigengemaakt hebt bij alles geduldig te blijven. Maar Ik heb je daar tijd voor gegeven.

Zolang je nog lerende bent, verval je nog af en toe in ongeduld. Ik gebruik jouw ongeduld. Want Ik breng juist die mensen op je pad, die nog te leren hebben om met ongeduld om te gaan. Want hoe kan iemand leren met ongeduld om te gaan, als hij er niet mee in aanraking komt! Tegelijkertijd heeft diegene ook een lerend effect op degene met het ongeduld, want hij zal daar steeds op een prikkelende manier op reageren. Degene met het ongeduld wordt eraan herinnerd geduldiger te willen worden en degene die nog niet met ongeduld kan omgaan, leert ermee omgaan. Dit is nog een heel eenvoudig voorbeeld. In werkelijkheid lopen er heel veel van dit soort leren en afleren door elkaar. Steeds zet Ik hetgeen de één nog niet kan, in voor een ander om te leren, zodat in alle opzichten alles een aan elkaar leren wordt, ook al zijn mensen zich dat niet zo direct bewust.

Ook vergeving en verdraagzaamheid kan alleen geleerd worden als iemand onaangenaam of oneerlijk bejegend wordt. Daarom is het ook niet goed om slachtoffer te blijven als je iets aangedaan wordt. Leer er van, zie het als mogelijkheid om te leren verdragen, vergeven, om te leren liefhebben in elke situatie. Want het één kan niet zonder het ander en elk leren vraagt oefening. Zonder dat iemand je iets aandoet, kun je niet leren verdraagzaam te zijn. Zonder iemand met ongeduld kun je niet leren met ongeduld om te gaan. Zo is alles nodig en Ik zorg ervoor, dat het voor iedereen juist ingericht is. Dat ieder juist dat tegenkomt, wat misschien niet leuk is, maar wel mogelijkheid tot leren biedt, mogelijkheid tot oefening geeft! Alles zodanig, dat het volkomen door Mijn liefde gedragen wordt.

Hemels Brood 4167

In ieder mens is kracht en zwakte aanwezig. Bij ieder verschillend. Waar de één krachtig is, is iemand anders zwak. In de ene situatie wordt kracht opgeroepen, een andere situatie is verzwakkend. Juist die verschillen kunnen onbegrip tussen mensen teweegbrengen. Want waar iemand kracht ervaart, daar verwacht hij die kracht ook bij anderen. En waar iemand zwak is, verwacht hij begrip en hulp.

Ook al weet je van jezelf wat jouw kracht en je zwakte zijn, je moet iemand leren kennen om te ontdekken wat zijn krachten en zwakten lzijn. En zo moet je ook zelf eerst gekend worden. De doorsnee mens gaat in eerste instantie van zijn eigen situatie uit en benadert vanuit zijn eigen situatie zijn medemensen. Leert iemand een ander kennen in zijn zwakte, dan blijft dat lange tijd het beeld over die mens, namelijk hij is zwak. Is diegene sterk op het moment van eerste ontmoeting, dan blijft dit sterke als beeld bestaan. Maar de zwakke heeft ook zijn krachten en omgekeerd heeft de krachtige zijn zwakte. Het is de kunst om iemand in zijn geheel te leren kennen, zijn geheel te leren zien en niet bij de eerste indruk te blijven stilstaan. Pas als je iemand in een groter geheel gaat zien, kun je kracht en zwakte in de juiste verhoudingen gaan zien.

Want Ik ben Degene die kracht en zwakte aan de mens heeft gegeven en zodanig onder de mensen heeft verdeeld, dat zowel het een als het ander ten dienste staat aan elkaar en aan het bereiken van het volkomen ware leven. In een verhouding die aanvullend aan elkaar is. Overwin je kracht in zwakte, om met een zwakke medemens om te gaan en overwin je zwakte met kracht om met een krachtiger medemens om te gaan. Laat je in je zwakte bijstaan, durf je zwakte te zijn naast iemand die krachtiger is, dan wordt je zwakte kracht. Zet je kracht niet in ten aanzien van een zwakker medemens, dan blijft kracht jouw kracht. Want gebruik van kracht of je voorstaan op je kracht tegenover een zwakkere medemens verandert je kracht onmiddellijk tot zwakte. Zo is de verdeling altijd eerlijk, omdat deze regels aan kracht en zwakte verbonden zijn.

Maar veel mensen voelen het als oneerlijk, wanneer zij ergens zwak in zijn, terwijl een medemens daarin sterk is en veel mensen tonen graag hun krachten ten koste van een zwakkere, die zich dan oneerlijk bedeeld voelt. Maar Ik heb ieder in de juiste verhoudingen alles gegeven zodat niemand meer is of kan zijn. Wie dit begrijpt, die kan zien dat alles wel degelijk eerlijk en goed is, maar dat het aan de mens ligt, hoe hij met al wat hij van Mij gekregen heeft, omgaat. En hij kan altijd weten hoe dat precies het beste is, want hij kan daarvoor Mijn raad altijd vragen. Dus kracht of zwakte, ieder mens heeft ermee te maken, zij staan ten dienste aan groei naar volmaakt leven, naar ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4168

Er zijn verschillende houdingen waarop de ene mens de andere tegemoet treedt, benadert. Zo zal de benadering naar een kind anders zijn dan naar een volwassene. Omdat een kind minder groei heeft doorgemaakt, minder weet, minder levenservaring heeft. Maar er zijn nog andere houdingen die volwassenen ten aanzien van elkaar hebben. Die houdingen kunnen variëren van vriendelijk, begrijpend, belangstellend tot onvriendelijk , vernederend, aanmatigend, arrogant, etc. De houding van iemand zegt veel over welke positie hij wil innemen ten aanzien van de ander. Er zijn houdingen waarbij iemand opziet tegen een medemens,  hem als heel belangrijk tegemoet komt. Bijvoorbeeld bij iemand die in de wereld heel bekend is, om wat hij op het een of andere gebied gepresteerd heeft.

Maar er zijn ook protocollen, afspraken over houding en omgang. Bijvoorbeeld voor een koning of koningin, bij hooggeplaatste personen. Voor hen zijn afgesproken houdingen, aanspreektitels en dergelijke, die beslist opgevolgd moeten worden. Maar voor mensen die niet belangrijk gevonden worden, zijn geen protocollen en voorschriften, daar wordt meestal naar eigen inzicht mee omgegaan, wat nogal eens minimaal is. Alsof zij veel minder waarde hebben en niet belangrijk zijn in het leven. Maar in werkelijkheid is niemand van minder waarde in Mijn Koninkrijk, in Mijn Hemelen. Ook heb Ik op aarde niemand meer waarde gegeven dan een ander. Ik heb mensen onderling verschillende talenten gegeven, verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden, niet als een grotere of mindere waarde, maar om, in waarde gelijk, elkaar in liefde bij te staan, elkaar in liefde aan te vullen, met elkaar samen tot één geheel in liefde te komen. Om te oefenen aan elkaar tot volmaakt werkelijk leven te komen en met elkaar de eeuwige gelukzaligheid te bereiken, die werkelijk leven is. Daarom zou iedereen op dezelfde manier benaderd moeten worden, niet de een als een hoger iemand dan de ander. Er zou voor iedereen evenveel respect in de houding moeten zijn en er zouden geen protocollen en voorschriften over houding en omgaan, over benadering moeten zijn, maar iedereen zou vrij uit zijn hart met de ander in liefde moeten kunnen omgaan.

Wat zit er in de benadering: “Hooggeachte …” als er in het hart geen achting is, maar minachting. Het zou veel beter zijn als geen hoogdravende titels en houdingen voor een zogenaamd hooggeplaatste zou zijn voorgeschreven. Beter zou het zijn om iemand te benaderen zoals het hart het in werkelijkheid voelt. Mocht het zo zijn, dat iemand wel hooggeplaatst is, maar niet bepaald vanuit liefde met zijn medemens omgaat, dan zou vanuit liefde het beter zijn, om diegene niet met hoog dravende protocollen te benaderen, maar gewoon zoals hij is, een van liefde afgedwaald mens, die zichzelf kwijt is in het werkelijke bestaan en in het niet werkelijke bestaan zichzelf iets doet geloven, wat hem geen heil kan brengen. Maar helaas, zo gaat het op de aarde nog niet. Daarom geef Ik meer zegen aan het kleine, aan de eenvoudig levende mens, die niet gezien wordt, maar wel in liefde leeft. Niet omdat diegene voor Mij meer waarde heeft, maar omdat liefde alleen werkelijk is en Ik alleen kan zegenen, wat werkelijk is. Laat je houding altijd voortkomen uit de liefde in je hart, liefde Die Ik Ben en voor alle mensen in waarde hetzelfde is.

Hemels Brood 4169

Soms fluister Ik in je hart een waarschuwing of een advies. Maar als je niet bewust op Mij afgestemd bent, kan Mijn fluisteren je gemakkelijk ontgaan. Als je zeker wilt zijn van Mijn waarschuwing of advies, voordat je aan iets begint, is het nodig dat je je in je hart bewust en oprecht tot Mij richt. Anders kunnen het je eigen verstandelijke gedachten of je verlangens tot iets zijn, die je tot een bepaald handelen aanzetten. Dan kun je het idee hebben, dat je naar Mijn wil handelt, terwijl het dat toch niet zo is.

Vooral het eigen verlangen of de eigen redenering neemt nogal eens de plaats in, als zou het Mijn ingeving zijn. Maar wees voorzichtig met ingevingen waarbij je zelf niet vooraf heel bewust en oprecht voor bij Mij bent gekomen in je hart. Want er zijn vaak allerlei eigen ideeën, eigen invullingen, eigen interpretaties van wat gedacht wordt de waarheid van Mijn Woord te zijn, maar vertroebeld is, door eigen denken en verlangen. Ongemerkt wordt het verstand geraadpleegd hoe iets bedoeld is, hoe iets in het dagelijks leven past, wat de ware betekenis van iets kan zijn, terwijl niet het verstand maar het hart de plaats is waar gevoeld kan worden wat bedoeld wordt, wat de betekenis is, hoe iets in het dagelijks leven past, enz.

Gevoeld kan worden zonder bewijs, zonder verstandelijk bewijs. Voor het oprechte eerlijke hart is er geen verstandelijk bewijs nodig om zeker te weten. In oprechte verbinding met Mij weet het hart helemaal zeker dat wat het van Mij uit voelt en beseft, voor de volle honderd procent waar is, zonder verstandelijk logisch bewijs. Probeer daarom niet met het verstand dat wat je voelt dat waar is, logisch te bewijzen, want al wat je doet is of jezelf op een verkeerd been zetten, of je medemensen op een verkeerd been zetten en de werkelijke boodschap vertroebelen, zowel voor jezelf als voor je medemensen. Dat is wat de wetenschap doet, die bewijst en bewijst. Maar het werkelijke bewijzen zij niet, want met het verstand is de werkelijkheid niet te bewijzen. Steeds zal er bij elk bewijs door de wetenschap iets missen en dat is juist dat belangrijkste, het werkelijke, het werkelijke leven.

Want hoe dat in elkaar zit, weet alleen Ik en kan Ik alleen uitleggen. Niet in het verstand, maar in het hart. Als jij er bewust in je hart voor bij Mij komt en het geduld hebt om er tijd voor te nemen, want je kunt in je hart veel tegelijk van Mij in werkelijkheid voelen, beseffen, maar bij lange na niet alles. Als je eenmaal van Mij in je hart de werkelijke uitleg krijgt, zul je over zoveel dingen verwonderd zijn, dat je tijd nodig hebt om te verwerken en al je misvattingen los te laten. Laat om te beginnen al je verstandelijk inzicht en begrijpen, willen bewijzen los, open je hart voor Mij, bewust, eerlijk en oprecht en voel Mijn ingevingen! Dan weet je voor de volle honderd procent!

Hemels Brood 4170

De ontwikkeling van de geest gaat door. Het besef van bestaan gaat door. Wat in deze tijd groeit en bloeit gaat in volgende tijden door. Elk individueel leven gaat door in het grote geheel. Elk kind dat nu geboren wordt, maakt kennis met al wat uit het verleden is doorgegaan en geeft dat zelf weer door met al wat het zelf meemaakt en verzamelt. Zo is ieder mens persoonlijk een schakel in de ketting van doorgaand leven. Heb je het zo wel eens bewust gezien, dat jij zelf niet alleen een schakel bent in je eigen leven en in de levens van alle mensen die in dezelfde tijd leven als waarin  jij leeft, maar dat je ook een schakel bent tussen al wat voor je op aarde was en na je op aarde komt?

Daarom zijn nu geboren kinderen anders, dan toen jij geboren werd. Want al wat tussen jouw geboorte en nu gebeurt is aan ontwikkeling en groei, is voor hen al gebeurd, terwijl het bij jouw geboorte nog gebeuren moest. Dat telt voor het leven van nu geboren kinderen heel anders, dan wat er telde bij jouw geboorte. Zo zijn alle mensen op het moment van geboorte nieuwe schakels in de doorgaande keten van leven, schakels verdwijnen van de aarde, maar zijn uit het ware leven niet weg, nieuwe schakels komen op de aarde en nemen hun plaats in, in de ontwikkeling van waar leven, die door mensen die op aarde verblijven, gevormd worden. De keten gaat door en zowel oud als jong heeft daar een groeiende ontwikkelende rol in. Daarmee heeft het te maken, dat kinderen van nu een andere aanleg en ontwikkeling al hebben, dan jij bij jouw komst op aarde had. Daarmee heeft het te maken, dat hun kinderen en de kinderen van hun kinderen ook anders ontwikkeld op aarde gaan komen. Ieder als individueel mens en allen ook als schakel in de keten van groei en ontwikkeling.

Schommelend tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde, schommelend tussen gelukkig en niet gelukkig, schommelend tussen waar en niet waar, werkelijk en niet werkelijk. Steeds zijn er schakels met hoge intelligentie en nauwelijks intelligentie, met groot geestelijk waar besef van Mij en waar leven en nauwelijks enig besef van waar leven. Maar elke schakel is er in de lijn van ontwikkeling met hetzelfde doel: de totale ware gelukzaligheid van waar leven, te bereiken voor alle mensen. En dat is waar de ketting met al haar mensen-schakels zich naar ontwikkelt, zich vernieuwend met elk mens dat geboren wordt en is wat tot dan toe ontwikkeld is.

Verbaas je dus niet over de kinderen van nu, want zij zijn de logische nieuwe schakels, voortkomend uit die voorgaande schakels, om al het nieuwe uit hun leven door te geven voor alle mensen die na hen op aarde komen. Tot allen de volkomen gelukzaligheid bereiken. Op aarde zowel als in de hemel.

Hemels Brood 4171

De ontwikkeling die plaatsvindt op aarde bij ieder mens persoonlijk en bij alle mensen tezamen, staat zodanig met elkaar in verband, dat degene met de snelste ontwikkeling nooit verder ontwikkelt, dan een door de samenhang bepaalde afstand met degene die zich het minst snel ontwikkelt. Zo zal degene die zich het minst snel ontwikkelt een rem zijn op degene die zich snel kan ontwikkelen en zo zal degene die zich snel kan ontwikkelen, degene die zich het minst snel kan ontwikkelen en allen daartussen, meetrekken vooruit. In de samenhang van ontwikkeling zal dus niemand verder vooruit komen dan die samenhang en zal ook niemand verder achterblijven dan die samenhang. Daardoor ontwikkelen allen zich vooruit, in een blijvend gestaag tempo, bepaald door het gemiddelde van de samenhang.

Degene die zich snel kan ontwikkelen, zal zich door degene die zich niet snel kan ontwikkelen geremd voelen, belemmerd voelen in wat hij ziet dat mogelijk is, maar door de samenhang van alles wat op aarde gebeurt en de opstelling van mensen om hem heen, in zijn tempo niet bereikt.  Zo zal iemand die in een groep mensen een goede uitwerking voor een probleem naar voren brengt, altijd wel een of meer mensen in die groep treffen die zijn ideeën niet begrijpen en zijn goede uitwerking niet steunen. Daardoor gaat deze goede uitwerking verloren in discussie en wijzigingen door mensen uit de groep, die met minder begrip maar een grotere mond een juist verloop belemmeren.

Ja, zo gaat het op aarde. Voor degene met een goede geestelijke ontwikkeling, net zo goed. Want ook dat wordt door velen niet begrepen, bediscussieerd en in zijn volheid belemmerd. Maar wanhoop niet als het jou overkomt. Want je bent de trekker en die heeft het altijd wat moeilijker. Maar ook degenen die getrokken worden hebben het moeilijk. Toch, de hele samenhang gaat vooruit, daar kun je je op verheugen, ook al zie en bemerk je dat niet, juist omdat je je persoonlijk belemmerd voelt. Maar bedenk je dan, je bent persoonlijk een deel van het grote geheel, Die Ik Ben, een deel van de samenhang van alle mensen. Je bent een deel van de groei en ontwikkeling van alle mensen tezamen en je mag dat als een eigen individueel bewust zijn meemaken en ervaren.

Jij bent geen doel op zich, jullie samen zijn het die samen met elkaar, met Mij verbonden, bedoeld zijn tot volkomen gelukzalig waar leven te komen, ieder persoonlijk bewust daarvan. Verbonden in Mij in ware liefde en zelfstandig persoonlijk bewust in een gezamenlijk geheel, in ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4172

Soms sluit Ik een weg die iemand gewend is te gaan, af. Omdat die weg voor diegene niet tot zijn voordeel is. Dat geeft bij diegene verwarring. Hij probeert de door hem gewende weg te gaan en doet er alles aan om op zijn vertrouwde route te komen, maar het lukt hem niet. Het zal hem tijd kosten om in te zien, dat die gebruikelijke weg voor hem niet meer beschikbaar is. Het zal moeilijk voor diegene zijn, om te accepteren dat zijn oude vertrouwde weg voor hem niet meer beschikbaar is. En het zal hem tijd en inspanning kosten om na de acceptatie een andere weg te vinden.

Nu ligt het helemaal aan die mens, hoe die nieuwe weg er voor hem gaat uitzien. Kan hij geheel accepteren dat een nieuwe weg nodig is, of blijft hij gedeeltelijk hangen in de wens tot zijn bekende vertrouwde weg toch nog terug te kunnen keren? En, werkt hij er met de volle inzet aan, om zijn nieuwe weg de moeite waard te maken, neemt hij de uitdaging aan, accepteert hij de moeite die het hem kost, of blijft hij hangen in het zoeken waarom en wat het te betekenen heeft? Dat speelt allemaal mee met de vorming van zijn nieuwe weg. De nieuwe weg die Ik hem geef, uit Mijn ware liefde voor hem. Nooit als straf, maar altijd ter verbetering van zijn geestelijke groei naar waar leven, het eeuwige gelukzalige bestaan. Want wat heeft iemand er aan, op een mooie vertrouwde weg te blijven, denkend dat hij de goede kant op gaat, terwijl Ik zie dat hij scheef gaat uitkomen. Zou het dan liefde zijn, als Ik hem moeilijkheden zou besparen, of is het juist liefde als Ik hem door zijn moeilijkheden heen op een voor hem veel zinvollere weg breng?

Dat laatste is Mijn grote liefde voor hem, omdat Ik zie dat hij het waard is, omdat Ik zie dat hij het kan, maar boven alles, omdat Ik hem innig lief heb en hem graag de ware hemelse gelukzaligheid gun, het ware leven! Belangrijker dan de hele wereld en oneindig veel belangrijker dan wat in de wereld is en aangeboden of weggenomen wordt. Maar Ik neem nooit iets weg, Ik geef. Ik geef Mijn liefde, nooit anders dan liefde, Mijn leven, het ware eeuwige gelukzalige leven, geef Ik jou! Neem je bed op en wandel!

Hemels Brood 4173

Als je iets wilt leren wat je fijn vindt om te kunnen, zet je je er helemaal voor in. Luister en kijk je heel goed naar degene die het je leert en oefen je met plezier tot je het geleerd hebt en zelfstandig kunt. Maar als het gaat om iets te leren waar je eigenlijk geen belangstelling voor hebt, luister en kijk je helemaal niet goed en geef je alleen inzet onder dwang en oefenen doe je met tegenzin.

Maar zie, nu ben je op aarde om tot waar leven te komen, om tot volkomen zuivere ware liefde te komen. Om dat zelfstandig te zijn. En het is de bedoeling, dat je dat op aarde leert te bereiken, met veel oefening. Alleen, nu is het zo, dat veel mensen het nut daarvan niet zien en daarmee ook geen interesse hebben om te luisteren en te kijken en om te oefenen. Toch is het voor hen nodig om te leren en te oefenen. Ik kan niemand dwingen, omdat Ik daarmee de vrije wil zou belemmeren. Maar Ik heb wel een orde ingesteld, die de mens zelf laat ondervinden, wat hij doet en daarmee bereikt. Zo laat ieder mens zichzelf met zijn eigen keuzen zien, welk resultaat dat bewerkt. Sommigen zijn zover gekomen, dat zij inzien wat voor hen het beste is om te leven. Zij zijn gaan luisteren naar Mij als leraar en zij kijken naar hun leven vanuit hetgeen Ik, ware liefde, hen zeg. Maar zelfs zij hebben soms ook nog zo’n verlangen naar het tegenovergestelde van wat goed voor hen is, dat zij het horen en kijken overslaan en hun eigen gang nog even weer gaan. Als zij dan de gevolgen bemerken komen zij bij Mij terug. En dan is het even heel pijnlijk voor hen om in zich een verkeerde keus te ervaren en te beseffen waar het is misgegaan.

Dat moment gaat voorbij en dan is vergeven wat misging. Het leren gaat daarna verder en de inzet van diegene zal nog sterker zijn, zijn wil om te oefenen en vol te houden wordt krachtiger en hij zal vreugde voelen over elke verbetering naar ware liefde in zijn leven. Wat hem voorheen niet interesseerde, gaat hem steeds meer interesseren en hij gaat in zich steeds beter luisteren en kijken en meer en meer plezier krijgen in zijn oefenen, omdat de resultaten hem veel vreugde geven. Daarom is het niet zo erg als iemand tijdens zijn leren van Mij eens even afdwaalt. Dan bemerkt hij eens te meer hoeveel het leren van Mij hem geeft en hoeveel hij daarmee te winnen heeft. En bij zijn terugkeer is hij nog sterker gemotiveerd om door te gaan en van Mij zoveel mogelijk te leren. Afdwalen zal hij steeds minder vaak en uiteindelijk zal hij volledig geleerd hebben wat waar leven is, zal hij het ware leven bereiken en in de grootste gelukzaligheid oneindig veel kunnen.

Want het ware leven is niet saai en eentonig, het is oneindig gevarieerd en heeft oneindig veel mogelijkheden. Kom, luister, kijk, leer en kom tot het ware oneindige leven met haar oneindige mogelijkheden in volledige gelukzaligheid!

Hemels Brood 4174

Ja, Ik kan alles. En zo is er niets wat iemand kan bedenken, dat Ik niet kan. Maar Ik doe niet alles wat iemand bedenkt en graag zou willen dat Ik doe. Want alles wat Ik doe vanuit alles wat Ik kan, is altijd met het doel de mens tot het ware leven terug te brengen, alles wat Ik doe, zal altijd uit ware liefde zijn, met altijd datgene voor ogen, wat het beste is voor de hele mensheid en de hele Schepping, de hele kosmos, al wat Ik Ben.

Daarom, wie graag iets wil dat Ik voor hem doe, laat dat vrij zijn van eigen gewin, vrij van afgunst, boosheid, verwijten, wraak, ongenoegen, ongeduld, onwaarheid, enzovoorts. Laat het vanuit volkomen zuivere onbaatzuchtige liefde zijn en ten goede aan alle betrokkenen, dan zal Ik, als het werkelijk zuiver en juist is, werkelijk uit ware liefde is, zeker zegenen wat diegene graag wil, omdat het dan gelijk is aan Mijn wil. Daarom, vraag niet iets wat niet overeenkomt met Mijn wil, want al is alles bij Mij mogelijk, al het mogelijke is alleen al het werkelijke en al het werkelijke is alleen het werkelijke leven, onbaatzuchtige liefde.

Iedereen die uit ware liefde Mij iets vraagt wat naar zijn idee niet mogelijk is, maar wel overeenkomt met Mijn wil van liefde voor alles en iedereen, zal verbaasd staan over Mijn doen om zijn vraag te beantwoorden met daden. Maar let op, wie in ware liefde om iets vraagt wat overeenkomt met Mijn wil van ware liefde, laat diegene geen invulling geven hoe Mijn doen het beste zou zijn, laat die geen verwachtingen hebben over de uitkomst van Mijn antwoord. Want de mens kan niet bedenken hoever Mijn handelen kan gaan en wat het beste voor iedere betrokkene is. En bedenkt daarbij, dat bij elke handeling van ieder mens alle andere mensen over de hele aarde betrokkenen zijn. Hoe minimaal ook. Want jullie zijn allen met elkaar in Mijn liefde verbonden, dus al wat uit Mijn liefde gebeurt, gebeurt voor alle mensen.

Hemels Brood 4175

In de mens zelf zit het vermogen om juist te interpreteren. Dit juiste interpreteren staat in verhouding tot de intenties van die persoon. Zijn die intenties voortkomend uit het tegenovergestelde van werkelijkheid, waarheid en liefde, dan neemt de interpretatie dezelfde waarde aan en wordt het vermogen om juist te interpreteren navenant verminderd. Dat wil zeggen, dat iemand die uit is op eigengewin en daarbij gebruik maakt van onwaarheid, geen juiste en zuivere interpretaties meer maakt, maar wel denkt nog zuivere interpretaties te maken. Wie een ander bedriegt, bedriegt in zijn interpretaties zichzelf, zonder dat te beseffen op dat moment. Dit zal dan ook altijd tot conflicten, ruzies en zelfs oorlogen leiden.

Dit kan schade geven aan heel veel mensen, als het gaat om regeringsleiders die hun eigenwil de beste vinden en met leugen en bedrog kiezers werven. Vaak om het verkrijgen van macht, van geld, van aanzien. Maar in het klein gaat het net zo goed om macht, geld en aanzien. Want ieder mens, groot of klein, arm of rijk, heeft te maken met het eigen willen en de neiging om iets te zijn in de ogen van anderen, om waarde te hebben als eigen zijn, om gezien te worden en om rekening mee gehouden te worden. Om eigen macht te hebben, minimaal over zichzelf, maar liefst ook over anderen, vooral als anderen macht over hen uitoefenen. Dit begint al bij het kleine kind en zijn ouders. En kan enorme proporties aannemen op volwassen leeftijd, als niet het besef in het hart gezien wordt, onderdeel te zijn van Mijn Schepping, als niet in het hart Mijn liefde herkend wordt, Mijn aanwezigheid gevoeld wordt in het hart en in alles.

Maar Ik laat de mens niet zonder dat besef en maak Mij regelmatig kenbaar, zend regelmatig Mijn Engelen naar de mensen en laat situaties ontstaan, die leugen en bedrog zichtbaar maken en die herkenbaar maken, dat leugen en bedrog uiteindelijk niet lonen. Toch zal er altijd een wisselwerking zijn tussen het een en het ander. Maar wie Mij, als Jezus Christus, in zijn hart wil volgen en er naar streeft naar waarheid te leven en Mijn leer van ware liefde voor elkaar, als leidraad voor zijn leven neemt, die zal steeds voordeel hebben aan zijn vermogen juist te kunnen interpreteren. Want wie werkelijk oprecht en naar waarheid zijn naasten tegemoet komt, die zal ook altijd juist en naar waarheid kunnen interpreteren.

Hemels Brood 4176

Satan kan in het tegenovergestelde van liefde overal bij, maar niet bij Mijn leven, niet bij Mijn hart, niet bij werkelijkheid, zonder zelf liefde te zijn, zelf leven te zijn, zonder zelf waarheid en werkelijkheid te zijn. Daarom, wil je beschermd zijn, kom tot liefde, kom tot werkelijk leven, kom tot waarheid en houd dat vast in alles. Want Satan heeft een bepaalde verleidingskracht en krijgt macht over alles wat afwijkt van liefde. Hij is vrij om die macht over al wat afwijkt van liefde in te zetten, om de mens in zijn macht aan hem te binden. Hij weet heel goed hoe dat met allerlei verleidingen voor elkaar te krijgen. Maar over Mij heeft hij geen enkele macht, noch over Mijn liefde, noch over waarheid, oprechtheid, noch over alles wat werkelijk leven is.

Ook dat weet hij maar al te goed. Dus hij zal er veel aan doen, om mensen ervan te weerhouden eerlijk te blijven, oprecht in liefde te blijven, bij werkelijk leven te blijven. Want hij weet dat hij geen vat heeft op waarheid, op eerlijke liefhebbende mensen en hij weet dat eerlijke liefhebbende mensen anderen kunnen helpen om van de verstrikking van Satan los te komen, door hen tot oprechte liefde en eerlijkheid te brengen, door hen in hun hart kennis te laten maken met Mij, met Mijn liefde en met het werkelijke leven uit Mij. Hij weet dat hij in het eerlijke oprechte deel van ieders hart niet kan komen en daar ook geen zicht op heeft. Daarom zal hij er alles aan doen de helpende mens dwars te zitten, niet via die helpende mens, maar juist via anderen, die nog niet in waarheid en liefde zijn. Ook zal hij er alles aan doen, om te voorkomen dat mensen in hun hart bij Mij komen. Hij spiegelt ze voor dat ze niet goed genoeg zijn, te veel zonden hebben, niet genoeg liefde zijn, om in hun hart bij Mij te mogen komen. En veel mensen geloven dat. Want hij kan hen bereiken via alle afdwalingen van liefde en de daarmee verkregen macht over die mens, daarvoor inzetten.

In werkelijkheid mag iedereen in zijn hart bij Mij komen. De grootste misdadiger mag in zijn hart bij Mij komen; als hij Mij oprecht en naar waarheid zoekt voor het ware levensinzicht, is ook diegene welkom.

Wees waakzaam, want Satan rust niet en slaat onverwachts toe. Maar bij al diegenen die oprecht in hun hart in ware liefde voor Mij, bij Mij willen komen, verliest Satan onmiddellijk al zijn macht over diegene en staat de weg vrij om in liefde Mij te volgen, zonder dat Satan daar ook maar in het minst iets aan kan doen. Want zijn macht gaat in zijn vrijheid niet verder dan al wat niet werkelijk is, geen waar leven is, geen ware liefde is. Al met al wil dat zeggen, dat Satans macht in zijn vrijheid niet werkelijk is. Wees zoveel je kunt in al je doen en laten werkelijk, dan heeft Satan geen macht over je en zul je in Mijn zegen veel liefde kunnen geven en veel medemensen kunnen helpen ook tot werkelijk leven te komen.

Hemels Brood 4177

Alles wat je met liefde doet, is goed. Als liefde de drijfveer is, is het goed. Dan hoef je je niet af te vragen wat Mijn wil is, want alles wat uit liefde gebeurt, wat gedreven door liefde gebeurt, komt overeen met Mijn wil. Wees in vrijheid ware liefde, doe je werk met liefde, doe een sport met liefde, ga met mensen op stap met liefde, laat steeds bij alles wat je doet je hart gevuld zijn met liefde en je hebt steeds, bij alles wat je doet, Mij in je hart.

Want bij alles is er het verschil, doe je het met liefde, uit liefde of doe je het om te winnen, om aanzien, om er beter van te worden in enig opzicht, macht te krijgen over iets of iemand. Doe je iets met en uit liefde, of om te laten zien hoe goed je ergens in bent, om beloond te worden, eer te krijgen, bewonderd te worden. Je kunt er nog zo naar zoeken Mijn wil te doen, maar vinden zul je Mijn wil alleen in de liefde van je hart en Mijn wil doen, zal je alleen lukken, als je jezelf de vrijheid gunt om de liefde die je in je hart voelt om te zetten in daden uit liefde. Wees eerst die vrijheid en dan die liefde, dan doe je met liefde, in vrijheid, Mijn wil.

Ik schrijf je niet Mijn wil voor als een recept om ten uitvoer te brengen, Ik geef je in je hart Mijn liefde om ten uitvoer te brengen in al je doen en laten. Dan doe je Mijn wil in je eigen vrijheid van zijn. Zoek daarom niet wat Mijn wil is, maar zoek bij jezelf of je je hart gevuld hebt met liefde, of je niet ergens toch naar eigenbelang handelt, of op bewondering uit bent, of op beloning. Controleer steeds je motivatie tot je handelen, is dat liefde, dan is het goed, dan komt het overeen met Mijn wil, die altijd voor alles en iedereen onbaatzuchtige liefde is.

Hemels Brood 4178

Ik ben gekomen om licht te geven, om zicht te geven. Niet om strijd te beslechten, maar om licht te geven, zodat mensen gaan begrijpen wat waar leven is en gaan inzien, dat alleen het leven naar waarheid en liefde werkelijk zin heeft. In Mijn licht is geen strijd meer nodig. Maar er zijn nog veel mensen, die niet in het licht willen komen en niet willen zien. Ik kan hen niet dwingen in Mijn licht te komen, zonder dat Ik hun vrijheid zou belemmeren. Ik kan alleen Mijn licht geven en ieder staat het vrij in Mijn licht te komen en zicht te krijgen over waarheid en liefde, over waar leven.

Ik kan wel veel licht geven, maar de ogen van veel mensen verdragen het licht maar nauwelijks of zelfs helemaal niet. Hun ogen raken verblind door Mijn licht, omdat zij aan nauwelijks of geen licht gewend zijn. Zij zijn in duisternis gehouden, door kerk en staat, door leugen en bedrog, door al wat geen ware liefde is. Toch gaat het licht, Mijn licht, ook tot die verduisterde ogen doordringen, zodat zij leren het licht te verdragen en gaan zien, waar ze eerder in duisternis verbleven. En zij die geen besef van Mijn licht hebben, doordat zij vanaf geboorte in duisternis gehouden zijn, zullen besef krijgen en uit die duisternis bevrijd worden. Ogen gaan open en het licht, Mijn licht, gaat gezien worden en waar leven gaat begrepen worden. Daar waar nu maar weinigen in Mijn licht samenkomen, zullen velen zich verzamelen in Mijn licht, vreugde en blijdschap zal hen vervullen en hun hart zal gevuld zijn met Mijn liefde.

Dit is geen hoop, maar werkelijk, Mijn werkelijke boodschap aan jullie mensen, die Mijn licht nu al zien, die nu al in Mijn licht staan, Mijn licht verdragen en begrijpen. Er zullen zich nog velen in Mijn licht verzamelen en zien, werkelijk zien. Maar allen die in de duisternis blijven, kunnen dat licht van Mij en allen die in Mijn licht staan, niet zien. Als je hen aanspreekt over Mijn licht zullen zij niet begrijpen over welk licht je het hebt en hun antwoord zal zijn, uit hun duisternis, wat voor hen het licht is, maar geen waarheid, geen liefde en dus ook geen werkelijk licht is. Eerst zullen hun ogen door Mij geschikt gemaakt moeten worden om kleine straaltjes licht te kunnen zien en langzaam zullen hun ogen wennen aan meer van Mijn licht. Want Ik ben gekomen om licht te geven aan alle mensen, omdat Ik jullie liefheb, Mijn liefde is licht voor alle mensen.

Licht wat ook gaat stralen voor allen die nu nog in duisternis zijn. Mijn liefde gaat stralen tot in de diepste duisternis en alles, tot in de diepste duisternis verlichten en alle ogen zullen het licht verdragen en zien welk een liefde Ik voor hen heb en ben en voelen hoe ware liefde gelukkig maakt. Dan zal alle duisternis verdreven zijn, dan zal iedereen in volle vrijheid, in Mijn licht, alleen nog liefde willen zijn en de eeuwige oneindige gelukzaligheid van waar leven in vrijheid Zijn!

Hemels Brood 4179

Als er vragen in je opkomen, is dat niet zomaar. Ik bedoel levensvragen, vragen ten aanzien van Mij in Jezus Christus, vragen ten aanzien van het ware leven, ware liefde en je bestaan op aarde. Die vragen moeten gesteld worden, want je hebt de ware antwoorden nodig om verder te komen in je geestelijke ontwikkeling en meer te gaan beseffen hoe het leven is en je bestaan op aarde bedoeld is. Hoe Ik waar leven ben en voor jullie allen in Jezus Christus redding gebracht heb.

Steeds laat Ik die vragen bij je opkomen, waarvan Ik zie dat je de antwoorden nodig hebt. Waarvan Ik zie, dat die antwoorden je geestelijke groei zullen bevorderen. Maar jij zult eerst die vragen in je bewust moeten worden en aan Mij moeten stellen. Dan kan Ik ervoor zorgen, dat je de benodigde antwoorden krijgt. Van Mij of van een van je naasten, die Mij daarin al oprecht en zuiver verstaat. Iedereen die in eigen vrijheid graag geestelijke groeit, zal vragen in zich ontdekken, die hij eerder niet gesteld zou hebben, omdat hij ze niet bewust was, omdat ze beantwoord leken, maar door nieuwe geestelijke ontwikkeling bleken toch nog niet helemaal beantwoord te zijn. Stel Mij die vragen, die Ik in je hart naar je besef laat komen, omdat je op dat gebied nog geen waar en helder besef hebt. Met die opkomende vragen help Ik je in jezelf te ontdekken, wat je nog niet juist beseft, weet, herkent. Help Ik je, je eigen invullingen die niet juist zijn te gaan zien als niet juist en los te laten voor Mijn waarheid. Dat gebeurt allemaal in een tempo dat bij jou past, niet te snel en niet te langzaam komen vraag na vraag in je op.

Weet dan, dat het om de ware antwoorden gaat en rust niet voor je hart je vertelt, dat je het ware antwoord uit Mij gevonden hebt. Want er zullen vragen bij je opkomen die je geloof op losse schroeven lijken te zetten. Maar de ware antwoorden zullen je geloof en besef van waar leven juist verstevigen. Blijf daarom niet bij de opkomende vragen hangen, maar ga voor de antwoorden en je zult zien dat die vragen je bij antwoorden brengen, die ineens veel helderheid en waar besef geven, kleine en grotere openbaringen voor je zijn. De vragen die bij je opkomen zijn een middel om tot verbeterd besef van wat waar is te komen. Laat je door die vragen niet in verwarring brengen, ga voor de juiste antwoorden en je zult weer dichter bij Mij zijn, dichter bij het ware leven in jou zelf, dichter bij ware gelukzaligheid in je hart!

Hemels Brood 4180

Ik ben volmaakt. Aan Mij is niets onvolmaakt, zoals bij mensen nog onvolmaaktheid is. Ik ben eeuwig en altijd waarheid, zuivere onbaatzuchtige liefde, volmaakt leven en volkomen volmaakt in Mijn volledig Goddelijk bestaan, wat in eeuwigheid Ik alleen ben. Daarom gebeurt vanuit Mijn Goddelijkheid alles altijd naar Mijn Goddelijkheid volkomen volmaakt. Vanuit Mij, Mijn Goddelijkheid komt alleen het volmaakte voort, zonder uitzondering, omdat niets in het volmaakte ooit het niet-volmaakte kan zijn.

Waar ook maar in de oneindigheid het menselijke gedachtegoed zou kunnen vermoeden dat er afdwaling van liefde zou zijn, dan is ook die afdwaling Mijn liefde, Mijn volmaakt Zijn, omdat geen afdwaling van liefde werkelijk is. Zo is alles Mijn volmaakte Goddelijkheid, alles en iedereen, tot in de oneindigheid en eeuwig. Maar dit wezenlijke eeuwige volmaakte Goddelijke Zijn van alles en iedereen is door de op aarde geschapen mens in zijn materiële begrenzing niet tot in de oneindigheid te begrijpen, te kennen, te doorgronden. Alleen al het volmaakte Zijn in volmaakte waarheid van het Goddelijke bestaan is door de mens nog niet te doorgronden, dan spreek Ik nog niet van de oneindigheid en de eeuwig ware Goddelijke gelukzaligheid.

O mens, zie je beperktheid in het materiële bestaan en besef je korte zicht vanuit je aards vermenselijkt bestaan, wat ver afstaat van het Goddelijk Zijn in volmaakte waarheid, liefde en wijsheid. Probeer niet die volmaakte Goddelijke wijsheid te overtreffen met je kleine onbeduidende menselijke redenering, die door gebrek aan volmaakte liefde niet verder gaat dan het miljoenste deel van een zandkorrel. Omdat je verbinding met Mij in je hart nog zo beperkt is, is je zicht nog vol spiegeling, waardoor je nog veel te weinig ziet om een mening van waarheid te vormen ten aanzien van Mijn Goddelijk handelen. Richt je daarom niet op uitleg van Mijn Goddelijk handelen, maar op de liefde. Want alleen via ware onbaatzuchtige liefde is enige wijsheid en zicht te verkrijgen, is contact met Mij te krijgen in het hart. Via dit contact ontvouwt zich uit Mij een steeds duidelijker wordend zicht op waarheid en de ware Goddelijkheid, die, als Ik het voor het miniemste deeltje zou tonen, je in je menselijke zijn volkomen zou verpletteren.

Alleen in een zuiver contact met Mij, in waarheid, oprechtheid en onbaatzuchtige liefde, kun je zicht krijgen op bestaan, op leven, op Mij in Jezus Christus. Maar niet op Mijn totale Goddelijke oneindige wijsheid uit liefde, dat eeuwig in je mens zijn niet. Pas daarom op voor invullingen die, vanuit het menselijk nog onvolmaakte begrip, lijken het Goddelijk handelen te tonen. Want dat is door niemand te tonen, omdat het door Mij aan geen mens getoond wordt, niet getoond kan worden. Even goed is er nog veel wat Ik wel zal tonen, uit Mijn liefde en ter ieders gelukzaligheid van waar leven. Neem daarmee genoegen en richt je vooral op Mijn liefde in contact met Mij in je hart, dan zul je veel waar zicht ontvangen, wat van belang is voor je leven, voor je groei naar volmaakt waar geestelijk Goddelijk leven uit Mij.

Hemels Brood 4181

Bij het terugkeren naar volmaakt werkelijk leven hoort het afstaan van alle aspecten, het hele scenario, alle facetten van afwijking van liefde en het aannemen van alle aspecten, het hele scenario, alle facetten, in al het handelen van alle mensen, van ware werkelijke oprechte onbaatzuchtige liefde. Het één kan niet zonder het ander, het aannemen kan niet zonder het afstaan totdat alles is afgestaan en alles is aangenomen. Totdat de maat vol is met liefde en er niets van het tegenovergestelde van liefde meer is. Als alle afstaan gebeurd is en alle aannemen van liefde gebeurd is, is volmaakt leven bereikt.

Dit proces van afstaan en aannemen gebeurt op aarde en is geheel gevat in Mijn liefde. Het hele proces is alleen mogelijk door Mijn liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid. Daarom is dat proces volledig Mijn liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid, die beide drager zijn van Mijn Schepping, de mens. Al het geschapene, waarvan de mens de kroon is, is uit Mijn vrijheid van Zijn voortgekomen en vanuit Mijn vrijheid zelf ook vrij. Maar vrijheid is alleen vrijheid in werkelijkheid. Alleen Mijn liefde, Mijn leven is die werkelijkheid, die werkelijke vrijheid. Daarom is al het geschapene Mijn leven in vrijheid. Daarom leven alle mensen op aarde in vrijheid Mijn leven. Maar Mijn leven is liefde en daaruit voortkomende wijsheid. Daarmee is elk leven van elk mens in de hele Schepping altijd Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid uit liefde en zo verloopt ieders vrije leven op aarde altijd binnen die liefde en wijsheid uit Mij.

Begrijp dat goed. Want hieraan is het ware besef van waar leven bewust te kennen. Want wie dit begrijpt, die kan ook begrijpen dat de menselijke afdwalingen en afwijkingen van ware liefde en hun misvattingen daardoor, in hun vrije verblijf op aarde, niet te vergelijken zijn met Mijn Mens Zijn op aarde in Jezus Christus. Want daar waar Mijn handelen op aarde in alle opzichten nergens tot enige afwijking van liefde is geweest en Ik daarmee de mens gered heb van de dood door schuld en daarmee Mijn handelen van enorme waarde voor de hele Schepping en de mens is, is het handelen van de mens veelvuldig wel afwijkend van liefde en daarmee zonder die waarde. Daarmee wil Ik niet zeggen, dat de mens in zijn bestaan op aarde geen waarde heeft, maar het is een heel andere waarde, niet met Mij te vergelijken.

Waar Ik Schepper, God in Jezus Christus BEN, is de mens schepsel, en kan de mens in het schepsel zijn alleen gelijk aan Mij zijn, door in alles ware liefde en daaruit de ware wijsheid te zijn, uit liefde voor Mij en eigen vrije keus. Zo is het hele werkelijke wezenlijke bestaan altijd en alleen een bestaan door, in en uit Mij, jullie oergrond en wezenlijk ware eeuwige Bron van werkelijk gelukzalig leven.

Hemels Brood 4182

Veel van Mijn lessen worden eerst langzaam eigen gemaakt. Vaak is daar herhaling bij nodig. En oefening. Na veel herhaling en veel oefening komt een keer de toetsing. Dan komt er een situatie of een gebeurtenis waarbij het geleerde en geoefende geheel uit eigen zelfstandig besef en verantwoordelijkheid in praktijk gebracht kan worden. Dan komt het er op aan, dat je doet wat je geleerd hebt zonder enige afdwaling, met vaste hand, zonder twijfel en precies het juiste wetend. Niet als gok, maar als wetend hoe het juiste, ware te doen. Dan kun je tonen, dat je het geleerde helemaal hebt eigengemaakt.

Maar denk niet, dat Ik je van tevoren laat weten, wanneer je zo’n toetsing krijgt. Juist niet. Want de tegenkant is altijd waakzaam en laat je ook niet weten wanneer hij toeslaat. Dus zo onverwachts als de tegenkant toeslaat, zo onverwachts is Mijn toetsing. Maar wees niet bevreesd, want mocht je die toetsing niet doorstaan, dan komt er opnieuw lering, opnieuw oefening en opnieuw de kans om de volgende toetsing te doorstaan. Want niet de toetsing halen is het doel, maar het je volkomen eigen maken van waar leven is het doel. En lering, oefening en toetsing zijn de middelen om tot het uiteindelijke doel te komen. Mocht je een toetsing halen, dan is daar geen eer aan behaald, zoals je op school, door een hoger cijfer, eer kon behalen. Sterker nog, bij een gevoel van eer over het behalen van een toetsing is die toetsing niet gehaald. Want elke toetsing is een toetsing los van het verkrijgen van roem, eer en macht. Elke toetsing zal altijd gericht zijn op ware nederigheid in al je doen en laten, ware liefde in je doen en laten en op volkomen waarheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Bij elke toetsing trek Ik Mij wat verder terug, maar je kunt Mij toch altijd vragen. Ik zal er niet meteen zijn. Want het is dan de bedoeling, dat je vrij en ongedwongen het enige ware juiste kiest, waarmee je laat zien, dat je je juist dat eigengemaakt hebt, waarvoor die toetsing bedoeld is. Dan mag er vreugde zijn, zonder eer maar in het besef dat weer meer liefde toegevoegd is aan al het van liefde afgedwaalde en dat de volkomen liefde, het ware leven voor alle mensen in Mij, dichter bijgekomen is. Want het doorstaan van zo’n toetsing is vervolmaking in liefde en waarheid voor alle mensen, is Mijn genade en zegen aan alle mensen en juist daarom ook zonder eer, maar wel met vreugde!

Hemels Brood 4183

Mensen die in het verder leven na het leven op aarde geloven, vragen zich van tijd tot tijd af: maar hoe zal dat zijn, wat kan ik verwachten, kom ik wel in de hemel en hoe is het daar dan. Het woord “hemel” heeft voor veel mensen een verschillende betekenis. De blauwe lucht boven de aarde is er één van. Een volkomen gelukzalige plaats om te zijn, is er een andere van. En alles wat daartussen ligt, zijn ook betekenissen.

Maar wat is de werkelijke situatie na het verblijf op aarde, hemel of hel? Geen van beide is een daadwerkelijke plaats. Zowel hemel als hel zijn hoedanigheden, die niet alleen bestaan na verblijf op aarde, maar ook al tijdens het verblijf op aarde. Wie zich blij en gelukkig voelt, is in een hemelse hoedanigheid, wie zich triest en ongelukkig voelt, is in een mate van meer helse hoedanigheid. Tussen hemel en hel zijn heel veel gradaties, al naargelang het met iemand in zijn gevoelsleven gaat. En al deze gradaties kunnen zich bij iemand afwisselen, al naargelang zijn gedrag en de gebeurtenissen in het leven van die persoon zich afwisselen. Dat is onderdeel van bestaan, zowel tijdens het verblijf op aarde als ook na het bestaan op aarde.

De algemene omstandigheden tijdens het bestaan op aarde zijn alleen wel heel anders, dan na het bestaan op aarde. De inzichten die op aarde verkregen kunnen worden, gebeuren in heel andere omstandigheden, dan de omstandigheden zijn na het verblijf op aarde. Op aarde is een aanbod van omstandigheden, die een groeiend besef van waarheid, liefde en wijsheid zoveel mogelijk bevorderen in een vrije keus van zijn, van handelen. Dit op aarde mogelijke groeiproces kan gezien worden als het verzamelen van licht. Licht wat nodig is om werkelijk leven te zien, om in het werkelijke leven te kunnen zien. Dit verzamelen van licht is van belang voor het verdere leven na het verblijf op aarde. Want na het verblijf op aarde is het leven precies zoals het verzamelde licht. Is er weinig licht verzameld, dan is het zicht ook weinig. Wat op de aarde niet als weinig licht beseft wordt, wordt na het verblijf op aarde wel bemerkt en hoe minder licht, des te minder van het verblijf na het verblijf op aarde begrepen wordt.

Het verzamelen van licht op aarde is het handelen naar waarheid en liefde tijdens het verblijf op aarde. Zoveel liefde, zoveel besef van liefde, zoveel licht. Zoveel licht, zoveel zicht. Zo zal het leven in de hemel zijn, iemand met veel licht zal er veel zien, iemand met weinig licht, zal er weinig zien. Maar er is nog een verschil van belang. Tijdens het verblijf op aarde wordt rekening gehouden met het groeiproces, daar is iedereen voorzien van een zekere mate van licht om te leren. Na het verblijf op aarde is het geen leren meer met dat licht, maar alleen handelen met het verzamelde licht, hoe weinig dat dan ook maar is. Zo is er op aarde een indirecte situatie, maar na het verblijf op aarde wordt dat een directe situatie. Het wordt een situatie van gezamenlijk naar individueel. Waar op aarde een beroep op de individu voor het gezamenlijke wordt gedaan, is de individuele mens na verblijf op aarde op zijn eigen verzamelde licht aangewezen. Lijkt weinig licht op de aarde nog te voldoen, daarna zal het als gebrek gevoeld worden. Dan is er veel meer inzet nodig om tot vermeerdering van licht te komen, dan op aarde mogelijk was.

Hoe is het in de hemel? De hemel is vol licht, vol vreugde, vol liefde, vol gelukzaligheid. Iedereen is welkom in de hemel, voor iedereen is plaats in de hemel en iedereen die er wil komen, wordt geholpen om er te komen, wordt geholpen om in de hemelse hoedanigheid te komen. Zowel op aarde als na het verblijf op aarde ben Ik er in Jezus Christus om iedereen die in de hemel wil komen te helpen. Tot in de hel haal Ik mensen naar de hemel als zij willen, als zij oprecht Mij vragen. Alleen gaat dat op aarde op een andere manier dan na het verblijf op aarde. Maar wie op aarde naar liefde streeft te leven, hoeft zich geen zorgen te maken, die zal zich op aarde al opgenomen weten in een zekere hemelse hoedanigheid, die na zijn verblijf op aarde, met zijn verzamelde licht, direct helder en vol vreugde voor hem zal zijn.

Hemels Brood 4184

Wie denk je dat heerst over de wereld? Is het Satan met het tegenovergestelde van liefde, zijn het de mensen met hun afdwalingen van liefde, hun eigen gewin, hun zichzelf toegeëigende macht en rijkdommen of ben Ik dat, met Mijn ware liefde? Het lijkt er op dat de wereld beheerst wordt door mensen met hun afdwalingen van liefde, hun eigengewin, hun leugens en bedrog, hun zelfingenomen macht en rijkdom, hun blindheid voor wat werkelijk is. Maar nee, zij zijn het niet en ook Satan is het niet.

De uiteindelijke Heerser over de wereld ben Ik, jullie Schepper in Jezus Christus, met Mijn volkomen liefde en waarheid. Hoe het ook anders lijkt, open je ogen, je oren, je hart, je besef, open je hele wezen en weet tot in je diepste innerlijk, dat Ik het ben, die met Mijn oneindige eeuwige volmaakte liefde uiteindelijk toch over de hele wereld heers, over alles wat er gebeurt en over het welzijn van alle mensen. Want over Mijn hele Schepping heers Ik en deze wereld is deel van Mijn Schepping. In die wereld kan de mens denken in zijn vrijheid de macht te hebben, denken het recht te hebben tot die macht, maar werkelijke macht heeft hij pas, als hij voor diezelfde oneindige eeuwige onbaatzuchtige volmaakte liefde die Ik Ben kiest met zijn hele wezen, in al zijn handelen en nooit meer gebruik maakt van enige leugen, bedrog of onwaarheid.

Nu lijkt het of de mens zonder die volmaakte liefde macht heeft, omdat Mijn macht niet gezien wordt, niet bemerkt wordt. Nu denkt de blinde, koning te zijn. Maar in werkelijkheid heeft die mens geen enkele macht, in de hele Schepping niet. Wie meer in liefde gaat leven, wie meer naar de waarheid in zijn hart gaat leven, diens ogen gaan steeds meer open, diens besef wordt steeds lichter en ruimer. Toch zal nog lange tijd niet gezien worden, dat niets is of gebeurt buiten Mijn heerschappij, nu niet, in het verleden niet en in de toekomst niet. Zou Ik niet altijd en eeuwig alle heerschappij hebben, dan zou niks zijn. Besef dat zoals het werkelijk is. Dan zul je de ware vreugde van waar leven in je hart voelen en op aarde al gelukkig zijn!

Hemels Brood 4185

Leren op aarde is van tijd tot tijd pijnlijk. Want leren is, onder andere, inzicht krijgen in dat wat je niet goed gedaan hebt en wat gezien wordt door medemensen. Juist wil iedereen alleen zijn goede kanten zichtbaar hebben en al wat hij niet goed doet, verborgen houden tot hij het wel goed doet.

Maar zo gaat dat niet. Inzicht krijgen met wat je niet goed gedaan hebt, is ook erkennen en openlijk kunnen toegeven dat je dit of dat niet juist hebt gedaan, niet juist hebt gezien, misvatting over had, verkeerd geïnterpreteerd hebt en niet naar waarde geschat hebt. Openlijk toegeven aan degenen die erbij betrokken zijn. Want ook dat is leren en ook dat is niet makkelijk en pijnlijk. Maar juist op die pijnlijke momenten eerlijk zijn, geeft verlichting, geeft vrede en het zuivert het innerlijk. Leren is gezien worden zoals je bent, ook al is dat nog gebrekkig, je bent nog niet volmaakt, dat ben je aan het leren en leren mag.

Waar komt het dan vandaan dat leren pijn kan doen, dat de fouten die iemand maakt tijdens zijn leren, pijn kunnen doen? Leren hoeft geen pijn te doen, het is dan ook niet het leren zelf wat pijn doet, maar het willen kunnen wat nog niet geleerd is, het niet willen toegeven wat nog niet geleerd is, het voordoen alsof iets al geleerd is, terwijl dat nog niet zo is, het niet gezien willen hebben van fouten, van missers, van de onvolmaaktheid. Het moment dat iets wat verborgen werd gehouden toch in het zicht komt, dat geeft die pijnlijke momenten. Niet het leren op zich. Want leren is vooruitgang en dat wil iedereen wel laten zien. Maar leren gaat niet alleen met vooruitgang, het gaat ook gepaard met het maken van fouten.

Wie zijn fouten accepteert als onderdeel van leren en daar geen vernedering inziet, zal minder pijn ervaren over die fouten en ze ook gemakkelijker toegeven en zich niet schamen voor zijn missers, die onderdeel zijn van het vallen en opstaan van leren. Als je dat kunt, je fouten in je leren accepteren en toegeven, zul je minder pijn ervaren, makkelijker leren en sneller vooruitkomen. Want leren gaat nu eenmaal met vallen en opstaan, met pijn en met vreugde!