Hemels Brood 4093 t/m 4123

Hemels Brood 4093

Alle gedachtegangen die jou pijn doen en kwetsen, zijn niet van Mij, want Ik ben ware pure liefde. Toch wil Mijn liefde niet zeggen, dat alles wat je doet, goed is, dat elke overtuiging die je hebt, goed is. Want liefde is niet, al wat geen liefde is, goed vinden. Als het je kwetst, dat iets in je je zegt, hier of daar heb je niet naar liefde gehandeld, of hier of daar is je mening niet juist, dan heeft dat gevoel van kwetsing niet met Mijn liefde die jou iets zegt te maken, maar met het tegenovergestelde in jou, die wat waar is, niet waar wil hebben, niet wil bekennen, niet wil erkennen.

Mijn liefde is altijd zachtmoedig, maar het verweer in jou voor wat je niet waar wilt of kunt hebben, haalt de zachtheid uit Mijn liefde. Dat doen heel veel mensen en geven dan Mij de schuld, zien Mij als strenge bestraffer, terwijl Ik alleen liefdevol waarschuw. Het zou geen liefde zijn, als Ik dat niet zou doen. Wie waarschuwt iemand niet, als hij ziet, dat diegene bijna in een kuil valt, maar zich daar niet van bewust is. En als je dan waarschuwt en diegene schrikt van de kuil, ben jij dan schuldig, omdat diegene schrikt? Als diegene in zijn schrik op een distel trapt en zich bezeert, ben jij dan schuldig aan de pijn die dat doet? In liefde sla je een arm om en verzorg je de wond die door de distel ontstaan is. Zo sla Ik een arm om jullie heen, als je toch valt, ondanks Mijn waarschuwing en Ik verzacht met Mijn liefde de pijn. Maar velen voelen in hun verweer Mijn verzachtende liefde niet en blijven liever mopperen, over hetgeen hen overkomt, alhoewel het hun eigen keuze was.

Evengoed neem Ik niemand iets kwalijk en blijf Ik allen in grote liefde omarmen en bijstaan. Want Mijn liefde gaat eeuwig door voor alle mensen!

Hemels Brood 4094

Als Noach van de ark een duif uitlaat en die komt terug zonder een teken van land, dan zal hij niet teleurgesteld zijn, hij zal alleen weten, wat de precieze situatie is. Zo is het ook voor jou. Als mensen niet beseffen wat Mijn Woord hen precies wil vertellen, ten diepste betekent, dan is er nog geen land, nog geen vaste grond voor bij die mens aanwezig. Wees dan niet teleurgesteld, maar zie het als een indicatie van de ware situatie. Net als de duif alleen de ware situatie liet zien. Alles heeft zijn tijd, laat je daardoor niet terneer slaan. Het besef komt in verschillende stappen op verschillende tijden, bij verschillende mensen. Dat is de vrijheid voor iedereen.

Ik zie in je hart, dat je graag mensen ontmoet, waar hetzelfde besef gegroeid is, als bij jou gegroeid is. Die zul je ook ontmoeten, die zijn er ook, maar er zijn er vele malen meer, die zo’n innerlijk besef nog niet hebben, of maar gedeeltelijk. Er worden ook nog heel veel omwegen gemaakt. Verbaas je er niet over, het ligt allemaal in Mijn Plan, waarin de mens vrij is in zijn doen en laten en in die vrijheid toch gaat beseffen. De een eerder dan de ander, de een meer en dieper dan de ander. Laat dat maar zo zijn en geef het in Mijn Hand, waar het eigenlijk altijd al ligt. Doe zoals je hart je ingeeft en twijfel er niet aan, of dat wel goed is, omdat je bij jezelf ervaart, dat je wel veel beseft, maar ook nog veel niet in praktijk brengt. Laat dat maar aan Mijn liefde over.

Zo lang je het bij jezelf beseft en Mij laat weten en in nederigheid zoekt jezelf te beteren, is het voor Mij genoeg en Ik geef je tijd, neem die tijd aan en doe vooral wat je hart je ingeeft. Want Ik ben het die jou in je hart dat ingeeft. Twijfel niet, maar ga verder met wat Ik je in je hart gelegd heb en nog zal leggen. Bij jou is vaste grond, daarop zal Ik bouwen, dat is Mijn zegen aan jou en Mijn liefde voor alle mensen. En allen die de moeite doen, om te komen en te luisteren, zegen ook aan hen.

Hemels Brood 4095

Ik breng Mijn vijanden niet ten val, zij brengen zichzelf ten val, door Mij niet te zijn. Want alles en iedereen die Mij niet is, is niets. Niets is Mijn vijand en niets is jouw vijand. Maar waar je Mij niet bent, heb je een vijand. Bestrijd die vijand niet, zoals Ik geen vijand bestrijd, maar wees Mij en je vijand is verdwenen.

De wereld is vol vijanden die elkaar bestrijden, ga niet mee in die strijd, want het is strijd tussen al wat Mij niet is en zodra je je daar in mengt, meng je je in wat Mij niet is en ben je zelf wat Ik niet ben. Mij niet zijnde, zul je geen enkele strijd winnen. Mij zijnde, zal de strijd onmiddellijk voorbij zijn. Dit geldt voor alles en iedereen. Strijd is een uiting van onvermogen om Mij te zijn. Strijd is geen enkele oplossing voor wat dan ook. Wil je waar dan ook, hoe dan ook, tot een afdoende oplossing komen, wees Mij. Wees Mij in liefde, in waarheid, in geduld, in ijver, in verdraagzaamheid en met vergeving en zachtmoedigheid en je vindt de beste oplossing, die alle strijd onnodig maakt, omdat je daarmee Mij bent. Maar wees het in oprechtheid, uit je hart, zonder enig eigenbelang, in nederigheid, zonder winstbejag op welke manier dan ook. En vertrouw op Mijn Woord wat eeuwig en altijd getrouw is en waar.

Genade zij met jou en vrede in je hart, de rust van het weten, het vertrouwen, Mijn ware eeuwige liefde, die oneindig groot is en alles tot in de oneindigheid eeuwig omvat. Die totale oneindigheid is Mijn hemel vol vreugde en blijdschap, totale liefde en eeuwige gelukzaligheid. Daar is alleen wat werkelijk is, daar is geen vijand, omdat er geen vijand werkelijk is. Hetgeen niet is, kan daar nooit en te nimmer zijn. Trek niet ten strijde tegen wat niet werkelijk is. Bevrijd je van elke vijand door Mij te zijn, dan zie je al wat je vijand leek te zijn verdwijnen als sneeuw voor de zon en besef je, dat ze er nooit echt waren, jij was alleen zelf niet in alles echt. Zoals zoveel mensen niet in alles echt zijn. Maar stoor je niet aan wat niet echt is, aan wat geen liefde is, aan wat het tegenovergestelde van liefde is. Laat het gaan en zoek er alleen naar Mij te zijn in alles en voor iedereen.

Dan draag je de werkelijkheid, die altijd al in jou aanwezig is, en daarmee draag je mee aan het kruis, zonder het gewicht te voelen. Wees Mij en je draagt niet de wereld, maar Mij in je hart, zo licht als een veertje. Want de wereld, de afdwaling van liefde, weegt zwaar, alhoewel het niets werkelijk is, maar Mij draag je licht, terwijl Ik alles Ben. Zo anders is het, dan de mensen denken, zo heel anders.

Hemels Brood 4096

Ik ben er als het kleinste van het kleinste, als het minste van het minste en de mensen verwachten Mij groot en machtig, duidelijk zichtbaar en heersend. Maar, hoewel Ik alles ben, ben Ik op aarde het kleinste speldenprikje gelijk, het onzichtbaarste van allen, het minst machtige en toch overal en alles. Wie Mij zoekt als machtig heerser, als grote macht, als belangrijke aanwezige, groot en omvangrijk, zal Mij niet vinden. Maar wie beseft dat Ik klein en onzichtbaar, onbelangrijk en zonder vertoon ben, die zal Mij vinden, zelfs al zoekt hij niet.

Want Mijn omvang, Mijn macht, Mijn vertoon is niet van de wereld, niet zoals mensen onderling macht hebben, belangrijk zijn, groot zijn en zichtbaar, bekend en bejubeld. Ik ben geen rockstar, geen koning of premier, geen oliemagnaat of wereldbekende zakenman, geen diplomaat of oorlogsheld, Ik draag geen decoraties van verdienste voor wat voor bijzonders dan ook, Ik word niet vereerd, omdat Ik zo iemand zou zijn, wat Ik niet ben, omdat Ik dat allemaal niet ben. Ik geef geen krant uit met nieuws, ook niet met Mijn leer. Ik adverteer niet en roep niet op markten en braderieën. Ik ben nergens en toch ben Ik overal. Maar wie Mij overal zoekt, vindt Mij daar toch niet.

Ik ben niet in haast, maar in ijver. Ik ben niet in oordeel, maar in vergeving. Ik ben niet in macht, maar in verdraagzaamheid. Ik ben niet de held, maar de gevangene. Ik ben niet de rijke gevierde zakenman, maar de eenvoudige werkman. Ik ben juist niet daar, waar Ik het meest verwacht word, maar juist daar, waar Ik het minst verwacht word. Maar waar Ik altijd ben, en voor iedereen te vinden ben, is in ieders hart, daar ben Ik bij iedereen altijd. Wie Mij daar oprecht zoekt, die zal Mij daar ook vinden. Niet als oppermachtige, maar als eenvoudige raadgever in ware liefde, in waar leven. Zachtmoedig. Waar. Zonder vertoon.

Hemels Brood 4097

Je kunt beter beseffen, wat je niet kunt, waar je niet goed in bent en dat in nederigheid dragen, dan naast je schoenen lopen van verwaandheid, om hetgeen je heel goed kunt, heel goed in bent. Want in de nederigheid om datgene want je niet kunt, ben je vele malen dichter bij Mij, dan je in de blijdschap om wat je goed kunt, bent. Daarom is het voor ieder mens het beste, om meerdere dingen niet te kunnen en dat ook te beseffen en dat in nederigheid te dragen.

Probeer niet dat wat je niet goed kunt te verbeteren, om daar een prettig gevoel over te krijgen, want zolang je door hetgeen je niet kunt, in nederigheid dichter bij Mij blijft, is dat het beste waarin Ik je laat. Maar word daardoor niet depressief of treurig, want zo’n treurigheid kan alleen maar hoogmoed zijn, om die nederigheid van het niet kunnen, niet te hoeven dragen. Depressiviteit of treurigheid omdat je iets niet kunt, zoals jij denkt dat het zou moeten, meer in liefde zou moeten, is de afwijzing van de nederigheid, om der wille van de blijdschap, iets wel goed te kunnen. Ik heb je liever in de nederigheid van het besef niet volmaakt te zijn. Want het ware volmaakte zijn heeft geen enkele trots in zich en geen enkele blijdschap over het kunnen. De ware blijdschap is alleen de ware hemelse liefde, die volkomen nederig is, zonder iets niet te kunnen. De ware liefde is zelf blijdschap, niet om iets te kunnen, terwijl zij alles kan.

Maar bij de meeste mensen is nog trots om iets te kunnen, is nog streven naar iets goed te doen, dat gaat niet samen met de ware nederigheid. Daarom laat Ik mensen in het niet kunnen van verschillende vaardigheden. Wie dat begrijpt en in dankbaarheid aanvaardt en de nederigheid draagt, die zal in liefde groeien en steeds wat meer kunnen, zonder daar trots op te zijn en hij zal de ware blijdschap van liefde voelen, niet om wat hij kan, want dat kan hij niet uit zichzelf, maar door Mijn liefde. Want al wat iemand werkelijk goed doet, is uit Mij, daarom kan eigenlijk niemand zich voorstaan op wat hij goed kan, op waar hij goed in is. Maar velen die werelds gericht zijn, zijn trots op wat zij goed doen en teleurgesteld op wat zij niet goed doen. En zij vechten voor aanzien voor wat zij goed doen. Ik laat hen, hun tijd is nog niet gekomen.

Maar wie Mij zoekt en verlangt dicht bij Mij te zijn, die zeg Ik, verdraag in nederigheid al wat je nog niet kunt en al waar je afgeweken bent van liefde, dan ben je veel dichter bij Mij, dan wanneer je alles zou kunnen, maar nauwelijks in nederigheid zou leren zijn. Staar je daarom niet blind op willen kunnen, je willen verbeteren, wees in nederigheid dicht bij Mij en kom in je hart bij Mij, dan mag je de vreugde van Mijn blijdschap voelen, Mijn liefde, niet omdat je het zo goed doet, maar omdat je in nederigheid dat wat je niet goed doet, draagt en in Mijn liefde blijft geloven en op Mij in de nederigheid van het niets zijn, blijft vertrouwen!

Hemels Brood 4098

De mens is de vrijheid om te zijn gegeven en daarmee het besef te zijn. Die vrijheid geeft hem ook de verantwoordelijkheid te zijn. Zijn is leven. Leven is liefde. Liefde is werkelijkheid, is zijn. Als liefde losgelaten wordt, wordt het leven losgelaten, wordt werkelijkheid losgelaten. In de vrijheid die de mens op aarde heeft, kan hij het ware leven loslaten en veel mensen doen dat op aarde, zij laten het ware leven los, zien hun verantwoordelijkheid niet meer. Vullen andere verantwoordelijkheden in, dan die van waarheid, van werkelijkheid, van leven, van liefde.

Maar in hen allen ben Ik, het ware leven en hoewel velen het ware leven hebben losgelaten in hun doen en laten, leven zij toch, omdat Ik leef en doordat Ik in hen leef. Zo komt het dat de mens in zijn vrijheid het leven kan loslaten en toch in leven blijft. Daarmee leeft hij niet werkelijk, maar Ik. De mens leeft pas werkelijk, als hij in zijn vrijheid ervoor kiest Mij te leven. Zolang hij dat niet doet of maar gedeeltelijk doet, leeft hij door Mij en is zijn eigen leven in die vrijheid een schijnleven. Niemand zou in leven kunnen blijven, zonder Mij. Alleen in de vrijheid van leven is de mens zich meer en meer als een alleen eigen zijn gaan ervaren, als eigen macht, eigen leven. Zijn handelen is het enige wat hijzelf te werk stelt, maar handelen op zich is het leven niet.

De kern waaruit gehandeld wordt, is wel of geen leven. Als uit liefde gehandeld wordt, is het leven, als dat niet zo is, is het geen leven, maar schijn. Ook te benoemen als dood. Zo zijn er heel veel mensen levend dood. Levend, omdat Ik altijd in hen levend ben, dood omdat zij Mij in hun vrijheid niet leven, niet naar liefde handelen. Toch, elk handelen dat niet naar liefde is, krijgt juist die gevolgen, die de weg naar liefde zichtbaar maken en geven juist die lering, die de mens uiteindelijk tot ware liefde brengt. Dat is de werking van Mijn liefde, Mijn leven, wat in ieder mens altijd en eeuwig aanwezig is.

Hemels Brood 4099

Door de geestelijke afdwaling van de mens is hij nog het meest bezig met bedenken van mechanische oplossingen en zet hij zijn intelligentie vooral in voor de ontwikkeling van industrie, mechanisatie en elektronica. In dat opzicht doet de mens in een snel tempo allerlei ontdekkingen, maar in geestelijk opzicht blijft zijn ontwikkeling achter. Door het gebrek aan geestelijke ontwikkeling zullen uiteindelijk de industriële, mechanische en elektronische ontwikkelingen over de kop gaan. Want zonder de geestelijke ontwikkeling is het alsof alles wat zo materieel door mensen opgebouwd is, op los zand staat, op moerasgrond gebouwd is, en op een gegeven moment zal het instorten en in het moeras verdwijnen.

Op die manier zijn al enorme beschavingen in het niets verdwenen. Daarvan zijn nog stille getuigen aanwezig. Dat zou de huidige mens toch minstens aan het denken moeten zetten. Maar knappe koppen weten er wel een gemeende uitleg aan te geven, alleen de ware reden wordt door hen niet gezien. En degenen die wel begrijpen en beseffen, hoe belangrijk de geestelijke ontwikkeling voor mensen is, hebben geen enkele invloed op de algemene gang van zaken, omdat de wetenschap het belang van de geestelijke ontwikkeling niet ziet. Net als bij alle beschavingen, die zonder het geestelijke ook te ontwikkelen zoals het van oorsprong bedoeld is, teloorgegaan zijn, zal ook de beschaving van nu in mechaniek, industrie en elektronica teloorgaan, bij gebrek aan ware liefde. Bij gebrek aan geestelijke waarheid, bij gebrek aan geestelijk inzicht en waar sociaal vermogen.

Door leugen en verdraaiing, door machtsstrijd en eervertoon, zal niets van het opgebouwde, enige waarde behouden. Want als het erop aankomt, op het moment dat er crisis ontstaat, is een heel andere samenleving dan de huidige, heel hard nodig. Dan is er een samenleving van belangeloze liefde nodig, die velen dan nog moeten leren. Zalig degenen die nu al in liefde en waarheid leren leven, want zij zullen in die tijd degenen zijn om met Mij de mensen van de wereld in liefde en waarheid te redden.

Hemels Brood 4100

Alle tegenstellingen die er te bedenken zijn, zijn allen terug te voeren naar werkelijk en niet werkelijk. Nu is het aan de mens om te kiezen tussen werkelijk en onwerkelijk, tussen alle tegenstellingen. Maar zo gemakkelijk als het hier staat, is het niet. Want wat is altijd werkelijk en wat niet. Dat is nodig om te weten, voordat duidelijk is wat in een tegenstelling de werkelijke kant is en wat de niet werkelijke. Liefde is altijd werkelijk. Alles wat het tegenovergestelde van liefde is, is niet werkelijk. Bij de tegenstelling goed en kwaad begrijpen mensen al gauw, dat goed aan de werkelijke kant staat en kwaad juist niet.

Maar wat bij bijvoorbeeld bij “onder” en “boven”, bij “voor” en “achter”, en ga zo maar door. Want dat zijn tegenstellingen, die zo gemakkelijk niet als werkelijk of niet-werkelijk te zien zijn. Dan is het belangrijk, om te zien of het om liefde gaat of om het tegenovergestelde van liefde. Liefde is geheel zonder enig eigenbelang, terwijl het tegenovergestelde niet vrij is van eigenbelang. Het kleinste beetje eigenbelang maakt al onwerkelijk. Dat geeft een volgende moeilijkheid, want eigenbelang is vaak heel verstopt aanwezig, waardoor mensen van zichzelf nauwelijks of niet, het toch nog wel aanwezige eigenbelang, herkennen. Ook zijn mensen nog vaak op een verstandelijke manier met liefde bezig. Verstandsmatig doen zij, wat zij denken als liefde te moeten doen. Als zij bijvoorbeeld begrijpen, dat het liefde is, om iets wat je zelf graag hebt, af te staan, dan doen zij dat, om liefdewil, maar of hun hart dat ook ten volle onderschrijft, is een heel ander verhaal, wat daarbij vaak niet beseft wordt.

Het is voor veel mensen makkelijker, om uit verstandelijke overwegingen het goede te doen, dan uit de ware werkelijke liefde uit het hart. Zo gebeurt er wel veel goeds, maar nog niet geheel uit het hart, zoals de bedoeling is en zoals het werkelijk is. Onderzoek daarom niet met het verstand, maar onderzoek je doen en laten met je hart. En onderzoek je doen en laten dan niet alleen uit het verstandelijk besef, dat je er zelf verantwoordelijk voor bent, om het goede te doen en het verkeerde te laten, maar onderzoek met je hart en met Mij in je hart, al je doen en laten. Wie dat op die manier doet, die zal zeker ontdekken waar hij nog in onwerkelijkheid is met zijn handelen en hoe hij dat tot werkelijkheid kan brengen, tot ware liefde, niet uit verstandelijke overwegingen, maar uit het besef van liefde in zijn hart, Mijn liefde, die hem dan voedt tot het zelf liefde zijn in al zijn handelen.

Want dat is heel belangrijk, dat je leert, niet verstandsmatig tot liefde te komen, maar met je hart. En dat leer je alleen van Mij, van Mijn liefde in jouw hart. Kom daarom bij al je doen en laten in je hart bij Mij, leer steeds meer Mijn oneindige liefde in je hart te voelen en om je heen te zien in alles, in de hele Schepping, zo leer je het snelst Mijn liefde zelf in al je handelen te worden. Dat kan het meest intelligente verstand niet, wat Mijn liefde in jouw hart, jouw aan ware liefde, in al jouw handelen kan leren te zijn. Leg je er daarom op toe, Mijn liefde meer en meer te voelen in je hart en te zien in alles om je heen, in elke situatie, in elke gebeurtenis, in de hele Schepping, de totale kosmos, de eeuwige oneindigheid, want dat is werkelijkheid, Mijn liefde. Uit je hart kun jij die werkelijkheid Zijn! Zonder tegenstellingen Zijn! In totale gelukzaligheid Zijn!

Hemels Brood 4101

Je leven aan Mij geven, is je leven aan liefde geven, in al je handelen Mijn liefde zijn, vrijwillig en zonder dwang. Je leven geven is niet lichamelijk voor Mij sterven, maar al wat geen liefde in je is, laten sterven, teniet doen, verliezen en puur en alleen nog Mijn ware liefde zijn. Daarbij niet je persoonlijk besef van bestaan verliezen, maar in dat persoonlijk besef van bestaan er vrijwillig en zonder enige dwang voor kiezen, gelijk aan Mijn liefde te zijn.

Verwissel liefde niet met perfectie, met het streven naar perfectie, want dat is iets heel anders dan ware liefde. De wereld is niet perfect en zul je ook niet perfect krijgen. Vasthouden aan liefde, juist in een wereld die helemaal niet perfect is, dat is de kunst. Maar veel mensen streven in goedheid perfect te worden, streven ernaar alles perfect te doen en vaak eisen zij ook perfectie van mensen om hen heen. Maar dat is niet wat liefde doet, want liefde op zichzelf is perfect. Maar streven naar perfectie is niet hetzelfde als streven naar liefde. Want perfectie is geen liefde, maar liefde is wel perfect. Daarom, verwissel die twee niet, streef niet naar perfectie, maar naar ware liefde. Niets is meer perfect dan ware liefde.

Je leven aan Mij geven, is in al je doen en laten ernaar streven naar ware liefde te leven. Dan geef je je leven aan Mij. En al denken velen, dat je leven geven, betekent voor Mij willen sterven in de letterlijke zin, zo is dat niet bedoeld. Maar mocht het zo zijn, dat ware liefde een daad vraagt, die levensbedreigend is, laat je dan door je hart leiden. Het werkelijke leven sterft niet. Maar alles wat in je geen ware liefde is, sterft en moet uiteindelijk sterven, zodat in jou alleen waar leven, ware liefde overblijft. Dat is het sterven voor Mij, al wat geen liefde is niet meer zijn en alleen nog liefde zijn. Dan ben jij tot volkomen leven gekomen, dan heb je je eigen zin en willen gegeven, om vrijwillig Mij te zijn, terwijl je dan toch ook nog je eigen persoonlijk zijn blijft, in ware liefde.

Hemels Brood 4102

Als iemand met cijfers en letters geheime versleutelingen wil maken, codes, dan zijn er miljoenen mogelijkheden en voor de doorsnee mens is het vinden van de ontcijfering van zo’n code onbegonnen werk. In Mijn Schepping zijn er op aarde, ten aanzien van het ware leven, miljoenen codes aangebracht. Ik heb daarmee het ware leven veilig gesteld voor de afdwalingen van de mens. Ik heb dat zodanig in Mijn ordening gezet, dat het voor elk mens mogelijk is, om die codes te vinden en te ontcijferen. Maar dat lukt alleen door ware liefde en stap voor stap.

Het zijn enorm veel codes, zodat de mens veel stappen kan maken. In waarheid en liefde laat Ik de mens de codes ontcijferen en Ik laat hem elkaar daarmee helpen. Als dat in liefde gebeurt. Al zijn het nog zoveel codes, ze zijn allen te doorbreken met waarheid en liefde en met Mijn hulp. Maar er is geen enkele code te doorbreken, als er geen waarheid en geen liefde aan te pas komt. Als iemand een geheimenis door het oplossen van een code doorziet en dat aan zijn medemens wil tonen, zal dat niet lukken, als die medemens niet in dezelfde mate van waarheid en liefde is. Dat kan degene die een geheimenis doorziet, aan het twijfelen brengen over zijn ontdekking, die hij met zijn medemens wilde delen. Als jij iets van het Levensgeheimenis ontdekt, laat je dan niet in twijfel brengen, door mensen die dat geheimenis nog niet doorzien. Want altijd zal eerst de bijbehorende code gekend moeten worden en die is altijd gebaseerd op waarheid en liefde voor Mij en je medemensen.

Op die manier zijn er miljoenen codes te doorzien. Dat zijn er veel. Maar met Mijn hulp zeg Ik je, zijn ze allen te doorzien in waarheid en met ware liefde. Ieder op zijn tijd, die in Mijn hand ligt. Blijf je leven ontwikkelen naar waarheid en ware liefde en al die miljoenen codes ontvouwen zich als vanzelf en je ontdekt als vanzelf de ware betekenis van leven en alle geheimenissen van zijn, van Mijn ware zijn.

Hemels Brood 4103

Stel dat de leeuw zou denken, ik zal maar geen prooi meer vangen, het is geen liefde, hij zou van honger omkomen, want zijn hele lichaam is er op gebouwd, om prooi te vangen. Stel dat de havik zou denken, ik moet geen muizen meer vangen, het is geen liefde, hij zou van honger omkomen, want hij is bedoeld om muizen te vangen. Leeuwen, haviken en dieren in het algemeen denken niet op die manier, zij zijn door Mij geschapen om te zijn zoals ze zijn, omdat Ik hen bedoeld heb om zo te zijn in Mijn Schepping.

Mensen denken zo wel, zij vullen in wat zij denken dat wel of geen liefde is, daarmee wijken zij vaak af van wat Ik hen bedoeld heb te zijn en wat Ik als ware liefde bedoel. De leeuw en de havik bedenken zich niet, zij zijn wat zij zijn. Alle dieren, al het gewas, zij zijn wat zij zijn, door Mij in Mijn ordening gezet, om de mens te dienen en daarmee om Mij te dienen. Ook de mens is als taak  gegeven Mij te dienen, Leven te zijn. Maar de dieren en al het gewas hebben in Mijn ordening een vaste plaats gekregen, terwijl de mens in Mijn ordening de vrijheid van keus heeft gekregen. Waar de dieren en al het gewas zonder eigen vrije keus Mijn liefde zijn, is de mens bedoeld om in zijn vrijheid van keus tot Mijn liefde uit te groeien, als een zelfstandig, van zichzelf bewust wezen.

De ware liefde, die Ik in alles Ben, geeft in het bewuste zijn, eeuwige gelukzaligheid. Toch kiest de mens veelvuldig iets anders, dan Mijn liefde. Daarbij gebeurt het, dat veel mensen, die  zich van Mij en Mijn leer van ware liefde bewust zijn geworden, in hun vrijheid en goede bedoelingen, gaan invullen wat zij denken dat liefde is of moet zijn. Vergelijk je hun invullingen met de leeuw en de havik, dan zou de leeuw geen prooi meer vangen en de havik geen muis meer aanraken. Want dat lijkt wreed voor de welwillende mens. Toch, in Mijn Schepping is dat Mijn liefde, omdat Ik het ware doel van Mijn Schepping ken en het nodige verloop van alles. Daarom, vul niet zelf in wat liefde is of volgens jou zou moeten zijn, maar kom steeds in je hart bij Mij en verneem van Mij wat op elk moment in elke situatie liefde is. Steeds opnieuw, want per situatie kan liefde anders liefde zijn, dan jij denkt.

Wat een mens niet overziet, overzie Ik en daarom vraag Ik aan jullie allen, vul niet zelf in wat liefde is, maar volg in liefde op wat Ik je in je hart leg. Want naar ware liefde leven is het belangrijkste, omdat liefde waar leven is. Juist omdat het zo belangrijk is, is het evenzo belangrijk, dat je opvolgt wat Mijn liefde je aangeeft en niet wat jezelf als liefde invult. Luister naar Mij in je hart en laat eigen invullingen los. Weet daarbij: Mijn liefde is niet wreed, maar in alles zachtmoedig en vrede brengend, tussen allen die waar en waarachtig uit eigen vrije keus Mijn liefde willen zijn en Mijn liefde oprecht willen uitdragen.

Hemels Brood 4104

Fouten erkennen, opent de weg naar het leren, die fouten niet meer te maken. Niet de fouten bestrijden, maar ze ten diepste bekennen. Veel mensen kunnen hun fouten nauwelijks herkennen, laat staan erkennen en het moeilijkste is het, ze openlijk te bekennen. Toch begint genezing pas, als fouten herkend worden, erkend worden in de kern waarmee ze te maken hebben en vervolgens openlijk bekend worden aan degenen, die erbij betrokken zijn en aan Mij.

Heling begint, als er spijt aanwezig is in het hart van die mens. Dat moet dan geen spijt zijn, omdat degenen die fouten gemaakt heeft, last heeft van de nadelige gevolgen van zijn fouten, maar spijt om de nadelige gevolgen voor zijn medemensen en uit liefde voor Mij, zijn Schepper, die in alles voor hem zorgt. Spijt van je handelen, waardoor je bijvoorbeeld een gratis treinkaartje mist, is niet het soort spijt dat Ik bedoel. Spijt om iets, dat je ten eigen nadelen overkomt, door verkeerd handelen, is niet het soort spijt, dat Ik bedoel. Met fouten, verkeerd handelen, bedoel Ik, leugen en bedrog, verdraaiing, maar ook verzwijgen wat een situatie ten goede kan doen keren, misverstanden laten bestaan, terwijl je duidelijkheid kunnen geven, een vergissing niet rechtzetten, weglopen als het je te moeilijk wordt, maar je hulp had kunnen geven, je iets toe-eigenen wat niet van jou is, negatief praten over je medemens, jaloersheid, wraak, verzet tegen iets waar je geen zin in hebt, manipulatie om eigen winst, al wat uit eigenbelang is, terwijl daardoor een ander tekort gedaan wordt, en zo meer.

Fout is misschien een zwaar woord, maar goed is het beslist ook niet. En veel mensen die niet letterlijk liegen of bedriegen, doen even goed wel andere dingen, die ook niet geheel naar liefde zijn, maar bemerken dat niet of nauwelijks. Toch is het belangrijk, ook voor hen, om te gaan herkennen, erkennen en bekennen, om tot de beste lering van liefde te komen, die dan als vanzelf die mens tot liefde doet uitgroeien. Die lering is Mijn liefde, die overal en altijd de mens helpt en leert, tot de voleinding der wereld, het volkomen gelukzalige ware leven!

Hemels Brood 4105

Geef nooit op! Blijf altijd het ware leven zoeken in al je handelen en geef dat nooit op! Er zijn situaties in het wereldse gebeuren, die je krachten en mogelijkheden te boven gaan. Geef die in Mijn Hand, maar geef het zoeken naar het ware leven in al je handelen nooit op! Al wat je in liefde wilt bereiken en maar niet lijkt te lukken, geef het niet op. Blijf ermee bezig en blijf Mij om hulp er bij vragen, maar geef het niet op. Verander er aan, wijziging je koers, neem iets erbij of sta er van af, maar geef niet op! Want Ik geef nooit op, wat Mijn Hand ooit is begonnen, over triljoenen en triljoenen jaren, oneindig lang, geef Ik niet op.

Jij, kind van Mij, geef niet op. Word niet moedeloos, als het in de door jou bedachte tijd maar niet lijkt te lukken, neem dan meer tijd, maar geef het niet op. Geef niet op, wat in liefde goed is en goed kan komen, omdat liefde altijd goed is. Iets in wording, in liefde, komt tot een goed volledig resultaat, op de daarvoor bestemde tijd, dus geef niet op. Ook al lijkt iets zinloos, geef er nieuwe zin aan, maar geef niet op. Want zolang het uit ware liefde is, is het waar leven en waar leven is eeuwig. Dus geef niet op, wat leven is en leven blijft. Deel van jouw leven, deel van ieders leven, deel van Mijn leven. Wat je uit je hart, uit ware liefde door Mij geïnspireerd bent begonnen, is ook Mijn Hand in jouw leven en bedoeld om tot goed resultaat gebracht te worden, samen met Mij en samen met allen, die er met jouw aan willen meewerken en ook bereid zijn, om niet op te geven.

Ik breng op jouw pad alles wat nodig is, om wat je uit liefde begonnen bent, tot een goed volmaakt geheel te brengen, Ik laat de juiste mensen voor hulp op je pad komen, wanneer nodig. Denk niet, nu duurt het te lang, of, nu is het niet meer mogelijk, houd de liefde van het eerste begin vast, blijf daar uit putten, dat is Mijn Bron van liefde en geef niet op, geef het niet op. Jouw liefde zal Ik zegenen.

Hemels Brood 4106

Ik ben niet uit op eer, op roem, mensen hoeven Mij niet te kennen, om Mijn waarde gevoel te vergroten, Mijn waarde te bevestigen. Het gaat Mij alleen om het welzijn van jullie mensen, om het geluk en de vrede die Ik jullie allen kan geven. Het gaat Mij er om, dat ieder mens Mijn eeuwige liefde voor hem gaat bemerken, het gaat Mij er om, dat ieder mens naar Mijn eeuwige liefde gaat leven, niet voor Mijzelf, maar voor het welzijn van jullie allemaal.

Want Ik heb jullie allen lief, Ik heb jou lief, oneindig lief, daar is niets voor Mijzelf bij, maar alles voor jullie, voor jou! Ik roep jullie allen in Mijn liefde te komen, niet voor Mijzelf, maar voor jullie welzijn, voor jouw welzijn, alleen voor jullie welzijn. Steeds kom Ik naar jullie toe en roep je met Mijn liefde, maar in vrijheid zijn velen van jullie doof voor Mijn roep en te blind om Mij te herkennen. In die doofheid en blindheid, horen en zien velen wel het egoïsme en valse van hun medemensen, maar Mijn roep horen zij niet en Mijn liefde zien zij niet. Omdat zij zichzelf niet zien, zichzelf niet horen, omdat zij hun eigen egoïsme en bedrog niet zien, niet bemerken. Toch heb Ik jullie allen ten diepste lief, zonder uitzondering.

Het zou ieder heel goed doen, Mijn liefde te bemerken, Mijn liefde aan te nemen en Mijn liefde te leven. Daarom roep Ik, kom, wees in Mijn liefde. Want Ik zie zoveel leed, zoveel verdriet, zoveel pijn bij zoveel mensen, terwijl die opgelost kan worden, weggenomen kan worden, met liefde, Mijn ware liefde. Het is niet, dat Ik jullie liefde voor Mijzelf nodig heb, het is voor jullie allen zelf, het geneest en lost pijn en verdriet op, waarvoor jullie liefde voor Mij nodig is. Waarbij liefde voor Mij vooral is, Mijn liefde aannemen en zelf die liefde zijn in je doen en laten. Niet uit dwang of omdat Ik het je zeg, maar uit eigen vrije keus.

Begrijp, dat juist omdat het niet voor Mij is, Ik het jullie op geen enkele manier kan opleggen, afdwingen, want dan zou het wel voor Mij zijn. Juist omdat het voor jullie zelf is, kan het alleen jullie eigen vrije keus zijn. Maar die eigen vrije keus kan alleen ware liefde zijn, als jullie niet voor jezelf Mijn liefde kiezen, maar uit liefde voor Mij. Daarom roep Ik jullie toe, heb Mij lief, leef Mijn liefde, niet voor Mij, maar juist voor jullie, juist voor jou!

Hemels Brood 4107

Wanneer je met je verstand je hart gaat beoordelen, kom je heel verkeerd uit. Het is goed om van tijd tot tijd jezelf te beschouwen, maar beoordeel je hart niet met je verstand. Beoordeel je daden in stilte met je hart en vraag Mij oprecht je daar bij te helpen. Begrijp wat je hart je zegt met je verstand, maar beoordeel wat je hart je zegt niet met je verstand, want het oprechte hart dat met Mij in verbinding staat, gaat boven het verstand.

Beoordeel daarom ook je medemensen niet met je verstand. Wel mag je een inschatting maken met je hart en dit met je verstand begrijpen, inzien als waarheid. Want het zou geen wijsheid zijn, niet te zien of je medemens te goeder trouw is of misschien niet te goeder trouw is. Mocht je zien dat een medemens niet te goeder trouw is, veroordeel hem dan niet, maar ga er met  de liefde uit je hart mee om, volg de wijsheid die je uit liefde in je hart gegeven wordt op en handel naar die wijsheid, die je met je verstand begrijpen kunt. Beoordeel de wijsheid die uit de liefde in je hart komt niet met je verstand, maar neem die wijsheid met je verstand aan. Want soms wil het verstand Mijn liefde vervormen, omdat het verstand andere maatstaven hanteert dan Ik in Mijn liefde doe. Soms is het wijsheid uit liefde, om iemand iets te weigeren, terwijl het verstand dat als geen liefde kan ervaren en zich tegen die handelwijze verzet. Wie dan zijn verstand het oordeel over zijn hart geeft, die zal niet naar Mijn ingeving in het hart handelen en aan Mijn wijsheid voorbij gaan.

Zo wordt het handelen van een medemens vaak met het verstand be- of veroordeelt, terwijl diegene enkel en alleen Mijn wijsheid uit de liefde in het hart opvolgde. Het verstand kan Mijn wijsheid uit liefde niet zien en begrijpen zonder het hart als leidinggevende. Houd daarom altijd vast aan je hart, aan Mijn liefde, aan Mijn wijsheid en begrijp dat met je verstand!

Hemels Brood 4108

Er zijn veel mensen die helemaal niet slecht zijn. Die zich naar de normale standaard waarden van hun cultuur gedragen en doen wat goed gevonden wordt in die cultuur. Maar wat in een samenlevingscultuur normaal en goed gevonden wordt, is niet in alle opzichten Mijn leer van onbaatzuchtige liefde. Vaak is het ook wat in een cultuur al eeuwen traditie en gewenning is. En alhoewel dat niet naar Mijn leer van waar leven is, menen zij het goed, zij gehoorzamen aan de heersende leiding en daarin ligt hun goede handelen. Des te moeilijker is het, om daar de nodige veranderingen op aan te brengen. Om tussen al die verschillende gewoonten en culturen, die mensen te goede trouw naleven, eenheid te brengen.

Daarom is het goed dat grenzen vervagen, landen zich samenvoegen, verkeer mogelijk is geworden over de hele wereld, zodat mensen vooral de andere culturen gaan leren kennen, de verschillen in gewoonten gaan zien en zich bewust worden, dat leven niet aan een cultuur, aan gewoonten, aan menselijk opgestelde wetten gebonden is, maar los staat van al die culturen en gewoonten, al die verschillend ingestelde wetten. Daarom is het goed, dat er media zijn over de hele wereld, zicht over de hele wereld door de televisie, waardoor mensen die niet kunnen of willen reizen, toch zien wat er zoal aan culturen, gewoonten en wetten over de wereld verspreid zijn. Iedereen kan gaan weten, gaan zien, beluisteren, hoe het er overal aan toegaat en langzaam maar zeker gaan mensen daarover nadenken, van elkaar overnemen wat hen aanspreekt en hoewel dat nog niet zal leiden tot een wereldse eenheid van Godsdienst, zal het wel de culturen losser maken, de wetten meer op elkaar afstemmen, de behoeften meer uitwisselen, zodat er toch meer rekening gehouden gaat worden met elkaar, omdat gezien gaat worden, dat er samenhang is over de hele wereld met elkaar.

Omdat gezien gaat worden dat wat aan de ene kant van de aarde gebeurt, al lijkt dat ver weg, toch een effect heeft op de mensen aan de andere kant van de aarde. Zo is Mijn plan verweven met alles wat de mens zich in zijn vrijheid bedenkt en voor kiest, terwijl het in zijn vrijheid toch ook Mijn plan dient zonder dat het de vrije keus van de mens belemmert. Maar dat wordt nu nog door veel mensen niet gezien. En nu zijn er nog wereldleiders, die hun eigen heerschappij over een deel van de wereld angstvallig en met terreur vasthouden. Maar in een één wordende wereld kunnen zij dat op een gegeven moment niet meer, omdat ook zij gaan inzien, dat hun eigen heerschappij, hen niets meer oplevert en ook zij deel moeten nemen aan het geheel of door het volk worden afgezet.

Zo ontstaat er een groeiende wereld-eenheid, wat alleen goed kan gaan, als mensen naar elkaar luisteren, als mensen rekening met elkaar houden, als het gezamenlijk belang telt boven het eigen individuele en ga zo maar door. Dat, lief mens, is gaande in de vrijheid van keus en dat brengt op zeker moment Mijn liefde zichtbaar in de wereld, wat dan uitgroeit tot vernieuwing in waarheid en liefde en geregeerd gaat worden, niet door eisende egoïstische zelfdenkers, maar door Mij liefhebbende en waarheidsgetrouwe onbaatzuchtige leiders, die in Mijn naam goed doen aan alle mensen, omdat zij Mij als hun enige ware leider volgen in Jezus Christus. Dat is de weg, weet dat nu en wees in al wat je nu al kunt Mijn ware liefde, dan zul je weinig voelen van de pijn die in de wereld geleden wordt, door de weg die zij gaat. Dan zul je aandeel hebben aan de groei van de wereld naar Eenheid, Waarheid en Liefde, gezegend door Mij, in al je liefde.

Hemels Brood 4109

Alles op aarde is er door Mij op gericht, om al wat afgedwaald is van liefde, terug te brengen in zuivere liefde. Alles. Maar, wat Ik eens vrij gemaakt heb, zal Ik zeker zijn vrijheid laten. Toch heb Ik Mijn Schepping zo geordend, dat de mens in die Schepping door Mijn liefde teruggebracht wordt naar zuivere liefde, zonder zijn vrijheid van zijn te verliezen. Zo breng Ik het begin terug tot het begin. Want Ik ben de Alfa en de Omega, eeuwig zonder begin of eind. Wie denkt op aarde een beperkt leven te hebben, vergist zich, want allen komen uit de diepten van Mijn eeuwige liefde en allen zijn daarmee eeuwig, zoals Ik eeuwig Ben. Maar Mijn eeuwigheid is in liefde en alleen in die liefde, die Ik Ben, is eeuwigheid. Daarom is op aarde alles er door Mij op gericht jullie allen in die eeuwigheid van zuivere liefde terug te brengen. Wat Ik op aarde begon, is eeuwigheid en daarmee geen begin en geen eind, zoals jullie dat materieel meemaken. De materie is eindig, maar jullie zelf zijn in Mijn Geest eeuwig, altijd eeuwig geweest en na het bestaan op aarde, in Mijn Geest eeuwig nog.

Wees maar vrij en maak in je vrijheid al wat je kiest daadwerkelijk mee, want het zal allemaal helpen, om je terug in de heerlijkheid van waar bestaan te brengen, in de gelukzaligheid en de vrede van zuivere liefde. Wat je ook maar in vrijheid kiest, het zal niemand afbrengen van de weg terug tot zuivere liefde. Het zal alleen, al wat je meemaakt op je weg, vormen en dat kan pijnlijk zijn, of juist aangenaam, dat hangt helemaal af van jouw keuzen en van de keuzen van je medemensen. Want in Mijn Schepping hangt alles wat er op aarde gebeurt, met elkaar samen. Het kan pas alleen aangenaam gaan, als mensen in vrijheid besluiten tot verdraagzaamheid jegens elkaars afdwalingen, als mensen zonder eigenbelang elkaar helpen en steunen, als mensen al hun bezit met elkaar delen en niet naar meer, meer, meer blijven streven, als mensen elkaar geen verwijten meer maken, geen wraak meer wensen, elkaar niet meer onderdrukken, bestelen, beliegen en bedriegen, geen kwaad meer over elkaar spreken, niet meer van elkaar willen winnen.

Als dat en nog veel meer voor elkaar zou komen, zou ieders weg al veel lichter worden. Maar helaas, op de aardse weg gebeurt voor heel veel mensen nog veel onaangenaams door alle van liefde afgedwaalde keuzen. Alleen dat stukje weg dat je zelf gaat, kun je reinigen, in nederigheid met Mij samen reinigen, als je dat oprecht wilt. Kijk daarvoor goed in jezelf, of je nergens in je keuzen vervallen bent in al wat Ik hiervoor als afdwaling van zuivere liefde heb aangegeven. Want ook jouw weg is er door Mij, door Mijn eeuwige liefde, op gericht om je terug te brengen in de zuiverheid van ware liefde, terug te brengen in de vrede en gelukzaligheid van eeuwige zuivere liefde. Maar ook jouw keuzen bepalen hoe die weg  voor jou en je medemensen verloopt. Dat is in nederigheid jouw verantwoordelijkheid in de vrijheid die Ik jou gegeven heb. Het beste advies hierin is, kijk niet naar je medemens, of hij het wel goed doet, kijk naar jezelf, of jij het wel in alles met Mij samen doet!

Hemels Brood 4110

Het is mens eigen, om zich gelukkig te willen voelen. Om gezond te willen zijn en vrij van zorgen. En dat kan. Iedereen kan gelukkig zijn. Alleen niet iedereen weet hoe. Dat is dan ook een van de moeilijkheden voor de mens, die vooral ook te maken heeft met zijn vrijheid van keus. Want Ik geef op allerlei manieren de weg naar gelukkig zijn aan, maar de verleiding stelt een heel andere weg voor, om tot geluk te komen.

Waar Mijn aanbeveling is, leven naar onbaatzuchtige liefde, is de aanbeveling van de verleiding, zorgen voor veel macht en materieel bezit. In de tastbaarheid van de materie kiezen de meeste mensen voor macht en bezit en zelfs degenen die geen macht en geen bezit hebben, blijven er mee bezig, dat eens toch te verkrijgen. Ook als duidelijk wordt, dat het hen nooit zal lukken om ooit iets van macht of bezit te verwerven, blijven zij daar het geluk zien en zijn ongelukkig alleen al, omdat zij geen macht of bezit hebben. Terwijl een kleine eenvoudige stap naar onbaatzuchtigheid, naar liefde, hen heel veel geluk zou kunnen brengen. Die stap kan iedereen, als hij wil, moeiteloos maken. Daar is al wat nodig is om macht en bezit te verkrijgen niet voor nodig.

Veel mensen kunnen geen macht en geen bezit voor zichzelf verkrijgen, dat is voor hen te moeilijk. Maar het verkrijgen van liefde, geef Ik aan ieder die dat wil helemaal gratis. En nu nog iets belangrijks. Al die mensen, die wel macht en wel bezit hebben weten te verkrijgen, zijn bijlange niet zo gelukkig, als zij zonder macht en zonder bezit in ware liefde levend, kunnen zijn en zij zien dat niet, beseffen dat niet. Terwijl zij voor de niets bezittende mens gelukkig lijken te zijn, zijn zij in hun hart lang niet zo gelukkig, als zij met ware liefde zouden zijn. Maar dat laten zij niet zien.

Zo blijft de fabel van de verleiding in het leven van veel mensen een belemmering, om werkelijk gelukkig te zijn. Want werkelijk gelukkig en blij, word je alleen door Mijn ware liefde te zijn, in je vrije keuzen ware liefde, te zijn!

Hemels Brood 4111

Ja, Ik zorg overal voor, voor alle mensen. Ik geef alle mensen liefde, voortdurend en hun hele leven lang. Eeuwig. Maar al wat Ik daarin kan doen, hangt toch ook in alles samen met de vrije keus van de mens, met zijn invulling van leven. Ik heb Mijn ordening ingesteld en Mijn ordening helpt ieder mens om tot waar leven te komen. Maar op de weg daarheen kan Ik alleen daadwerkelijk hulp geven, als daar oprecht om gevraagd wordt. En dan nog kan Ik alleen die hulp geven, die de vrijheid niet wegneemt en gericht is op het bereiken van het ware leven voor die mens.

Als bijvoorbeeld iemand Mij ervoor bidt, hem van een ziekte te genezen en hij vraagt daar oprecht en vol vertrouwen om, maar genezing zou hem in zijn groei naar het ware leven tekort doen, dan zal diegene zijn ziekte toch beter doormaken en zal Ik geen genezing geven, voor zijn eigen bestwil. Want de mens heeft de vrije keus en dat laat Ik zo. Maar de vrije keus wil niet zeggen, dat hem niets onaangenaams kan overkomen, want in de wereld is zoveel afdwaling van liefde, dat er aanverwant ook veel leed is. Ieder mens kan in zijn vrijheid daar naar eigen keus mee omgaan. Hoe daar het beste mee om te gaan, kan ieder Mij oprecht vragen en Ik zal daarop altijd op een of andere manier antwoorden en de beste manier om er mee om te gaan, aangeven. Het is aan de vrije keus van de mens om Mijn raad op te volgen. Maar als het gaat om iets aan gebeurtenissen te veranderen, dan moet Ik dat soms laten, om het bestwil van de mens.

Want wat heeft iemand eraan, als Ik een gebeurtenis die iemand onprettig vindt, van hem wegneem, terwijl hij dan daardoor zijn ware oorspronkelijk volmaakte leven niet bereikt? Mijn liefde zal er altijd voor kiezen het beste te doen voor iedereen! Wie oprecht voor ware onbaatzuchtige liefde kiest, die kan zeker weten, dat hij daarmee ook zijn medemensen het beste doet. Zo doe Ik voor jou uit Mijn liefde het beste, altijd.

Hemels Brood 4112

Het oordeel van mensen is vaak zonder mededogen. En als het een verkeerd oordeel is, doet dat pijn. Je probeert het recht te zetten, maar dan bemerk je, dat dat zo gemakkelijk niet gaat. Ik zeg je, Ik doe er al meerdere eeuwen over, om het oordeel van mensen over Mij recht te zetten en het is er bij velen nog steeds niet door veranderd. Nog steeds zijn er veel mensen die over Mij van oordeel zijn, dat Ik niet in alles ware liefde ben. Voor velen ben Ik in hun oordeel, een strenge bestraffende God, een God die niet altijd helpt en niet in alles liefde is. Een God die honger laat lijden, oorlog laat voeren, ziekten laat woekeren en zo meer.

Dat niet Ik, maar mensen zelf moeilijkheden over zich afroepen, omdat zij zelf geen ware liefde in hun handelen zijn, zien zij niet en geven zij ook niet toe. Maar Mij beschuldigen zij als oorzaak van alle leed. Mij doet het geen pijn en het hoeft jou voor jezelf ook geen pijn te doen, maar Ik vind het wel jammer voor al die mensen, die zulke misvattingen hebben, want zij doen zichzelf tekort, zonder dat zij dat beseffen. Ook als zij jou niet juist oordelen, doen zij zichzelf in waarheid en juist zicht tekort. Wie wil niet graag zuiver en waar zien? Dat wil iedereen wel. Maar wil ook iedereen de moeite nemen, die jij en Ik nemen, om elkaar in waarheid en liefde te treffen? Velen denken in al hun gedachten oprecht en eerlijk te zijn, omdat zij het goed willen doen.

Maar juist in die gedachten zijn nog veel eigen invullingen en juist door die in zichzelf niet herkende eigen invullingen, ontstaan misverstanden. Ga daar over met elkaar geen strijd aan, want de verleiding om van liefde af te dwalen weet precies, waar hij de eigen invullingen tegen elkaar kan uitspelen. Laat elkaar ruimte in Mijn liefde en wees niet streng voor elkaar, want Ik ben in Mijn liefde waarlijk niet streng, maar juist mild en goedmoedig, terwijl Ik als Schepper door zoveel mensen onheus geoordeeld wordt, ben Ik jegens allen mild en goedmoedig. Zo veel als jullie in je hart al beseffen, eis niet van elkaar, maar verdraag elkaar in zachtmoedigheid en wees mild jegens elkaars afdwalingen, want de verleiding heeft maar al te graag, dat je elkaar verwijten maakt en op gedrag aanspreekt.

Wie in ware liefde op Mij vertrouwt, zal de behoefte niet kennen om één van zijn naasten zijn afdwalingen, uit ongenoegen, voor te houden. Maar even jammer is het, dat dit ongenoegen bij zichzelf niet herkend wordt en één of meer opmerkingen over het gedrag van de naaste, gepast lijkt. Daarom zeg Ik aan jullie allen, houd in elke situatie vast aan Mijn milde en zachtmoedige liefde, dan krijgt verleiding geen kans en blijft jullie zicht op jezelf en op Mij altijd helder en zuiver en dan maakt Mijn liefde alles altijd weer helemaal goed. Meer dan goed!

Hemels Brood 4113

Als je vooraan loopt, heb je ook de verantwoordelijkheid van vooraan lopen. Als je meer dan een ander kunt, heb je ook de verantwoordelijkheid van dat meer kunnen. Wie beter is dan iemand anders, is voor dat beter ook verantwoordelijk. In alle gevallen is die verantwoordelijkheid gelijk aan het helpen van al die mensen die achterlopen, minder kunnen, minder goed zijn. In alle gevallen is de verantwoordelijkheid, niet trots te zijn op het vooraan lopen, op het meer kunnen, op het beter zijn. Is het verantwoordelijkheid, om in alles nederig en dankbaar te blijven en niet per se vooraan te willen lopen, per se meer te willen kunnen, beter te zijn en is het de verantwoordelijkheid, om al het vooraan lopen, het meer kunnen en het meer zijn aan alle medemensen ten dienste te stellen, alsof je niet vooraan loopt, niet meer kunt, niet beter bent.

Waar vind je Mij? Achteraan lopend, vind je Mij. Niets wijst er op, dat Ik meer kan of beter ben. Helemaal achteraan loop Ik en het is Mijn verantwoordelijkheid, heel goed voor jullie allemaal te zorgen, niet meer en beter te zijn, maar dienstbaar en gevend, liefde gevend. Kun jij ervoor kiezen achteraan te lopen en toch de verantwoordelijkheid te dragen, alsof je vooraan loopt? Kun jij de minste zijn en zonder dat het gezien wordt, de verantwoordelijkheid dragen van het kunnen en weten, het zijn? Want daar begint waar leven, achteraan, niets kunnen, niets zijn en toch zoveel zijn alsof je vooraan loopt, alles kunt, alles bent, maar niet voor jezelf maar voor je medemensen, voor Mij. Dat is achteraan lopen en toch vooraan, niets kunnen en toch alles kunnen, niets méér zijn en toch alles zijn. En dat alleen, omdat Ik het je geef, niet omdat je dat zelf hebt volbracht, maar omdat Ik het heb volbracht en omdat Ik je dat geef.

Wees daarom in al wat je hebt, alleen in nederigheid dankbaar omdat Ik het je geef. Niet als beloning, maar uit liefde. Hoe zou Ik uit liefde kunnen geven, als je het zelf verdiende? Ik ben liefde, liefde geeft aan wie het niet verdient en zo kun jij alleen zijn, die het niet verdient, anders zou Ik die onbaatzuchtige liefde niet zijn, die Ik eeuwig Ben en waaruit jij ook bent. Wees daarom vrij, nederig, zonder verdienste wie je bent, Mijn onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 4114

Als je een vriend ontmoet, waar je een goede band mee hebt, ben je blij om elkaar te zien. In vreugde omarm je elkaar. Zo ben Ik blij met de ontmoeting met mensen die vriend met Mij zijn en een band met Mij hebben. In vreugde omarmen wij elkaar. Denk nu niet, dat Ik niet blij ben met alle mensen en niet allen omarm. Want Ik ben wel blij met alle mensen en Ik heb allen even lief. Maar stel, jij bent blij met meerdere mensen, maar zij zijn niet blij met jou, zou je hen dan ook in vreugde met elkaar kunnen omarmen? Al zou je dat willen en doen, jouw vreugde zal dan toch niet ook hun vreugde zijn en dat verschil ligt dan niet aan jou, maar aan hen.

Zo is het met Mij, dat Ik vreugde en blijdschap heb voor alle mensen, maar niet alle mensen hebben dat voor Mij. Dat maakt Mijn vreugde en Mijn liefde er niet minder om, maar voor hen is het wel een zeker gemis, dat zij die vreugde, die ware liefde, voor Mij niet voelen, voor het ware leven niet voelen. Dat gemis zit er dan vooral ook in, dat het voor hen veel moeilijker is, om alle smart en ongemakken van het aardse verblijf te dragen, want zij delen het niet in vreugde met Mij, maar houden het helemaal op hun eigen schouders. Terwijl het met een vriend, zoals Ik die graag voor iedereen ben, je smart en ongemakken delen, de moeite van het dragen aanzienlijk wordt verlicht, zelfs helemaal! Want contact in vriendschap en liefde met Mij, is contact en vriendschap met waar leven, dat brengt het eigen ware leven dat je uit Mij bent sterker in het bewustzijn. En Ik kan je zeggen, dat besef, dat voelen in je hart van waar leven, is vreugde, is blijdschap, is gezondheid, is liefde, is waarheid en is gelukzaligheid!

Hoe meer je in ware vriendschap contact houdt met Mij, des te meer ga je die levensvreugde in jezelf voelen als een grote vreugde Mij te ontmoeten. Want Mij werkelijk ontmoeten, is meer dan een lieve vriend ontmoeten, geeft meer vreugde dan een lieve vriend ontmoeten, omdat Ik meer dan een lieve vriend ben, omdat Ik jouw ware leven ben. Daarom, als je in vreugde en blijdschap Mij in je hart ontmoet, ontmoet je niet alleen een liefhebbende vriend, maar alles, de hele volmaakte schepping, alle liefde in Mij voor alle mensen, alle liefde voor jou, ontmoet je het volmaakte ware eeuwige leven, ontmoet je jou zelf in Mij, Mijzelf in jou, kortom, je ontmoet in Mij de ware totale levensgelukzaligheid die jullie allemaal van oorsprong zijn, die jij in volmaaktheid oorspronkelijk zelf ook bent.

Daarom geeft een ontmoeting met Mij niet alleen de blijdschap van de ontmoeting met een liefdevolle vriend, maar de blijdschap, de gelukzaligheid van alle liefdevolle vriendschap, alle liefde van alle mensen en Mijn eeuwige liefde tezamen! Dát voel je, als je Mij in jezelf ontmoet. En wat jij aan gelukzaligheid voelt, voel Ik en Ben Ik! Eeuwig.

Hemels Brood 4115

Voor de mens lijkt de schepping een ingewikkeld geheel met heel veel verschillende aspecten. En vanuit de mens in het materiele gezien, is dat ook wel zo. Maar in werkelijkheid is alles in de hele schepping gebaseerd op een heel eenvoudig principe, namelijk op ware liefde. Alles in de hele schepping is gebaseerd op liefde. Wat het ingewikkeld maakt, is de mens met zijn afdwalingen van liefde. Maar zelfs al die afdwalingen zijn in Mijn ordening in het basisprincipe dienstbaar aan het basisprincipe, namelijk liefde. Waar je gaat of staat, wat je doet of laat, hoe je denkt of niet denkt, wat je verzint of niet verzint, alles heeft als basis van bestaan liefde en is dienstbaar aan het basisprincipe liefde.

Wat maakt het nu zo ingewikkeld. Dat doet de mens, want de mens wil de gang van zaken liefst allemaal zelf sturen. Maar lieve mensen, Mijn ordening, die Ik op aarde heb ingesteld en die gebaseerd is op het basisprincipe liefde, stuurt alles al. Aan die sturing kan geen mens iets veranderen. En toch probeert de mens keer op keer daar aan te veranderen en is hij er steeds maar mee bezig om het stuur in handen te krijgen, zonder enig resultaat; wat hij dan weer gaat onderzoeken, omdat hij maar niet begrijpt, hoe hij het stuur in handen kan krijgen. Zo lijkt alles heel gecompliceerd en ingewikkeld, terwijl het toch zo eenvoudig is. Alleen, voor die eenvoud zijn veruit de meeste mensen blind, door hun wil om de sturing van hun leven en liefst ook de sturing over andermans leven, in eigen hand te krijgen, zijn zij blind ervoor, dat alles in hun hand kan liggen, als zij al hun doen en laten, al hun voelen en denken, al hun geven en laten, al hun verlangens tot ware liefde zouden terugbrengen, beseffen zij niet.

Toch is het zo eenvoudig voor iedereen te begrijpen. Wat zou het Mij baten, een ingewikkeld geheel aan de mens over te laten in zijn vrijheid van doen en laten, zodat  het te moeilijk voor hem zou zijn, om tot waar leven te komen. Het is juist de bedoeling, dat alle mensen als eigen bestaan tot waar leven komen en de weg daar naar toe heb Ik zo eenvoudig mogelijk gehouden, heb Ik ook nog in Jezus Christus Zelf voorgeleefd en tot een goed einde volbracht, zodat in werkelijkheid de weg tot het eeuwige oneindige leven in ware liefde zichtbaar werd en nog begrijpelijker voor alle mensen.

Om het de mens mogelijk te maken in vrijheid te kunnen kiezen, om zijn bestaan in vrijheid bewust te kunnen zijn, heb Ik de aarde en al wat daarop en omheen is, geschapen. Dat op zich is veelomvattend en voor het menselijk denken niet eenvoudig te doorzien, vooral de samenhang van alles, tot in het kleinste detail gezet in Mijn ordening, is voor de mens ingewikkeld en gecompliceerd. Maar de weg over de aarde kan voor ieder mens heel eenvoudig zijn en zijn leven kan heel eenvoudig zijn, als hij zich oprecht en in waarheid steeds zou houden aan onbaatzuchtige liefde. Zo eenvoudig is het voor alle mensen. Zo eenvoudig!

Hemels Brood 4116

Het is altijd al zo geweest, dat de mens in de materie Mij ook wil zien in de materie. Mij ook tastbaar aanwezig wil zien en het moeilijk vindt, om Mij niet materieel tastbaar te kunnen zien. Alles is voor de mens tastbaar aanwezig en Ik niet. Voor de meeste mensen is het daarom moeilijk om in Mijn bestaan te geloven. Want bestaan, is in materie bestaan en zien in materie, is geloven. Dat alle leven, maar dan ook alle leven, tot in het allerkleinste detail, in de materie, Mijn leven is, dat Ik dat Ben, is voor velen niet te geloven, op de manier zoals het werkelijk is.

Een mysterie ben Ik en velen denken dat Ik een door mensen verzonnen fenomeen ben, die niet werkelijk bestaat. Zelfs jij, die Mij in jezelf bewust bent, die Mij in alles beseft, die Mijn liefde voor jou en alle mensen voelt en niet twijfelt aan Mijn ware bestaan, zelfs jij kunt Mij niet helemaal precies buiten de materie houden, zou Mij graag eens in “werkelijkheid”, dat is in materie, ontmoeten en spreken. Alsof dat een meerwaarde zou geven aan je contact met Mij. Ik ben op aarde in de menselijke vorm van de materie geweest in Jezus Christus, niet om Mij in de materie aan de mens te tonen, omdat zij Mij op die manier wilden ontmoeten of eerder in Mij zouden geloven, maar om de materie, de verleiding, voor altijd, voor alle mensen, voor al Mijn schepselen te overwinnen, voor eeuwig en altijd te overwinnen.

Dat heb Ik volbracht en vervolgens ben Ik teruggekeerd tot de Vader, dat is, tot Mijn ware Goddelijkheid, welke volmaakt leven is, volmaakte onbaatzuchtige liefde, leven in alles, zonder enige materie, zoals jullie oorspronkelijk zonder materie werkelijk zijn. Want het leven dat je voelt te zijn, je bewustheid van bestaan, dat is je leven, niet je materiële lichaam, maar je bewustheid van bestaan. En zo keer je terug tot de Vader, als je zonder je materiële lichaam de aarde verlaat. Maar de Vader heeft vele woningen, wat wil zeggen, dat ieder daar terechtkomt, waar hij met zijn geestelijke ontwikkeling is aangekomen, nadat hij de materie verlaten heeft. Omdat lang niet iedereen de materie, dat is alle verleiding, in zichzelf overwonnen heeft, is er plaats bereid voor iedereen naar de mate van zijn vorderingen ten aanzien van waar leven.

Zo heb Ik in Jezus Christus iedereen gered voor het eeuwige leven, voor ware onbaatzuchtige liefde, of zij nu wel of niet al in Mijn ware bestaan kunnen geloven. En om precies te zijn, Mijn bestaan hangt er niet van af, of en hoeveel mensen in Mij geloven, Mijn bestaan is eeuwig hetzelfde, eeuwig onbaatzuchtige liefde, eeuwig onveranderbaar waar Leven. En jouw bestaan is, net als het bestaan van al Mijn schepselen, gelijk aan Mijn bestaan, eeuwig onbaatzuchtige liefde. Dat kun je in jezelf voelen, in jezelf bewust zijn, dat kun je in al je handelen zijn. De keus is aan jou. En die keus maakt, dat je soms die vraag hebt, Mij in de materie te willen ontmoeten. Maar Ik zeg je, dat heeft voor jou geen enkele meerwaarde, want in je geest, je innerlijk waar levensgevoel, ben je vele malen dichter bij Mij en kun je Mij vele malen dieper verstaan, dan je ooit kunt, als je Mij in de materie zou ontmoeten.

Blijf daarom liever bij de ontmoeting met Mij in je hart en houd contact met Mij in je ware besef van leven, dan ben je vele malen dichter bij Mij, dan wanneer Ik materieel naast je zou staan. En dat beetje vreemde gevoel, dat het “vreemd” is dat Ik niet in de materie te zien ben, zoals jij je medemensen in de materie ziet, neem dat maar als een onderdeeltje van je bestaan op aarde en als niet belangrijk. Mij ontmoeten in jezelf en Mijn liefde ontvangen in je innerlijk besef en daarnaar leven, dat is het belangrijkste. Ware liefde in alles, dat is het belangrijkste. Die ware levensvreugde in jezelf, dat ben Ik heel zeker, daar ben Ik heel zeker!

Hemels Brood 4117

Elke kloof die er tussen mensen is, is te overbruggen met liefde. Liefde is  altijd de brug. Maar een brug rust normaal op twee kanten en zo is het ook met liefde als brug. Zij heeft twee kanten nodig, voordat zij zo stevig is, dat je er overheen kunt. Ik heb jullie allen lief en Mijn liefde draagt jullie allen. Ook de mensen die Mij niet kennen en de mensen die Mij niet liefhebben. Ik ben, zou je kunnen zeggen, een eenzijdige brug. Een levende brug, die aansluiting zoekt bij ieder mens persoonlijk. En bij een aantal mensen vindt Mijn liefde aansluiting en is de brug van liefde in gebruik, maar bij velen blijft de brug half af en maar aan één kant ondersteund, aan Mijn kant.  Wat nu zo bijzonder is aan Mijn brug, dat is Mijn liefde, die hoeft aan de andere kant niet ondersteund te zijn om gebruikt te kunnen worden. Iedereen kan er overheen komen. Iedereen die de brug, dat is Mijn liefde, ziet, kan er over naar Mij komen.

Maar, er is niet altijd een kloof, die overbrugd moet worden. Als Mijn liefde door de mens onbaatzuchtig beantwoord wordt en het zijn streven is, naar Mijn liefde te handelen, dan is er geen kloof, dan is er alleen de weg. Die weg is ware liefde en op die weg gaan wij dan samen. Wie Mijn liefde met liefde beantwoordt, gaat zijn weg met Mij samen en wij lopen naast elkaar in ware liefde de hele weg, tot de voleinding van het wereldse en de aankomst in het hemels Paradijs, waar Ik altijd en eeuwig met alle aanwezigen samen ben. Kloven ontstaan alleen door afdwaling van liefde, maar elke kloof is met liefde te overbruggen. Ook de kloven die tussen mensen zijn ontstaan. Ook die kun je met Mijn liefde overbruggen. En daarbij, als je voor alle overbrugging Mijn liefde in nederigheid bent, is er aan de andere kant geen ondersteuning nodig, dan kun je zonder gevaar die brug overgaan. Maar, of je aan de andere kant welkom bent, dat is lang niet zeker.

Ik heb Mijn bruggen van liefde naar alle mensen liggen, over enorme kloven. Ik kan daarover bij die mens komen, maar Ik ben nog heel vaak niet welkom. Dat aanvaard Ik en Ik laat Mijn brug van liefde bij alle mensen liggen en wacht in liefde tot Ik welkom ben. Doe jij dat ook. Leg over alle kloven met mensen bruggen van Mijn liefde en wacht tot je welkom bent. Onderhoud je bruggen, zodat het altijd in liefde een verbinding vormt met je medemensen en zorg dat je je weg van liefde altijd met Mij naast je blijft gaan, dan heb je ook altijd Mijn liefde paraat, om elke kloof met je medemensen te overbruggen, tot zegen en genade voor jou en voor allemaal.

Hemels Brood 4118

Als er geen Bijbel was en Ik zou nergens ooit een uitleg gegeven hebben of nog geven, over waar leven en dood, over de Schepping en het doel van jullie aardse bestaan, als Ik Mijzelf nooit aan iemand kenbaar zou maken en in jullie voelbaar aanwezig zou zijn en jullie in jullie vrijheid helemaal zonder contact met Mij zou laten, hoe denk je, dat het er op aarde dan zou uitzien? Hoe denk je, dat de mensen dan voornamelijk met elkaar zouden omgaan? Welke machten zouden er dan op aarde regeren?

Ik kan je zeggen, hebzucht, wellust, overheersing en onderdrukking, machtsmisbruik en leugen en bedrog. Want, ook al is er de Bijbel, ook al zijn er geschriften met uitleg over Mijn Woord, Mijn Evangelie van liefde, Mijn raadgevingen en Mijn innerlijk contact met mensen, desondanks zijn al die genoemde situaties nu ook al in ruime mate aanwezig. Daarom blijf Ik steeds weer Mijn Woord geven, in geschriften, in de harten van mensen en toon Ik Mij in gebeurtenissen waar Ik het de mens ten goede komt en zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, help Ik om de mens zoveel mogelijk de juiste weg te laten gaan. Vooral met uitleg in de harten die daarvoor ontvankelijk zijn en welwillend om met Mij de juiste weg te gaan. Ook diegenen, die Mij in liefde zoeken en welwillend zijn om Mijn Woord en uitleg te horen, laat Ik hun vrijheid, want ook voor hen is dat van groot belang. Maar het is voor Mij een vreugde om te zien, dat die welwillende mens de moeite neemt, om Mijn ingevingen uit te dragen in een wereld, die slecht of niet luistert en elke uitleg bij voorbaat afwijst.

Jij, die Mij in je hart voelt en Mijn uitleg uitdraagt, jullie met elkaar, houd vol ondanks alle afwijzingen en ook al wordt er nauwelijks naar je geluisterd, houd vol in je vrijheid, voel je niet gedwongen, maar voel Mijn liefde en Mijn vreugde om jou, om jullie. Want al ben je nog niet in al je handelen ware liefde, het uitdragen van Mijn Woord, Mijn uitleg aan jou in je hart, is evengoed liefde, zolang je het uit eigen vrije keus doet. Daarom kan Ik het zegenen en zal het zeker vrucht dragen! Zegen aan allen die uit eigen vrije keus Mijn uitleg in hun hart uitdragen aan hun medemensen en zich niet laten afschrikken door afwijzingen en tegenwerpingen. Mijn genade aan hen is groot.

En jij, die uitleg krijgt van zo iemand, weet dat je vrij bent om het wel of niet aan te nemen en naar te handelen. Maar wie van zijn naaste uitleg krijgt en die niet tegenspreekt, maar in zijn hart bij Mij komt en Mij om bevestiging vraagt, oprecht en zonder eigenbelang of afgunst, die zal Mijn bevestiging in zijn hart voelen en weten dat diegene, die Mijn Woord sprak een ware profeet van Mij is. Zo kan iedereen weten, of hij met een ware profeet te doen heeft en hoeft niemand bedrogen te worden door een valse profeet. Tot slot zeg Ik, de ware profeet heeft Mijn zegen en hem ben Ik genadig. Degene die naar Mijn ware profeet luistert en bij Mij in zijn hart bevestiging vraagt, heeft Mijn zegen en ook hem ben Ik genadig. Dit is Mijn Woord, Amen.

Hemels Brood 4119

Het is goed om blij te zijn met je leven op aarde. Je bent bedoeld om blij te zijn met leven. Je hoeft niet blij te zijn met onprettige gebeurtenissen, maar weet wel, dat die er zijn, om de mens te helpen tot het ware leven, dat is, uit eigen vrije keus, in al het handelen tot ware liefde te komen. Je hoeft niet blij te zijn met de gebeurtenissen, maar als je beseft dat het altijd Mijn liefdewerkingen zijn, kun je blij zijn met Mijn liefde en dankbaar voor de gebeurtenissen, die dan wel niet zo prettig zijn, maar je wel verder helpen om tot ware liefde te komen en daarmee de volkomen gelukzaligheid te bereiken.

Blijdschap en dankbaarheid zijn al een vorm van die uiteindelijke gelukzaligheid, die met totale onvoorwaardelijke liefde samenhangt. Die innerlijke blijdschap is het besef van het ware leven, ware liefde, want ware liefde geeft blijdschap, is blijdschap en overstemt al wat geen blijdschap is. Daarom kun je blij zijn, terwijl je een onprettige gebeurtenis meemaakt, doordat het ware leven tijdens die gebeurtenis, niet weg is. Het ware leven, de onbaatzuchtige liefde, die leven is en die Ik in jou ben, is niet weg en kun je blijven voelen in jezelf, in elke situatie. Mij kun je altijd in jezelf voelen, Mijn liefde is altijd in jou en elke gebeurtenis wordt door Mijn liefde gedragen.

Verheug je en wees blij, want er is en er gebeurt niets zonder de werking van Mijn liefde voor jou en alle mensen. Al is de aarde nog zo’n onaangenaam oord, met oorlogen, verdrukking, hongersnood en ziekten, leugens en bedrog, in jou is altijd ook Mijn ware liefde, die in jou de ware levensvreugde, de ware levensblijdschap geeft. Wees blij, want je mag blij zijn met je ware leven, voel het in je, Mijn liefde, die altijd in jou is en blij maakt, wat er ook gebeurt. Ook al dwaal je wel eens af, je mag nog altijd blijdschap voelen om het ware leven, wat je van oorsprong bent.

Wees blij, het mag!

Hemels Brood 4120

Bij veel mensen is iets heel graag willen, een slechte raadgever. Toch is het zo, dat zij er alles, zo niet heel veel, voor overhebben om wat zij zo graag willen, voor elkaar te krijgen. En het graag willen, is dan een enorm krachtige drijfveer tot hun handelen, wat volkomen op het eigen belang gericht is. En wel zo sterk, dat het geweten vervaagt en het ook van geen belang lijkt, om in waarheid te blijven. Goede, juiste normen en waarden zoals oprechtheid, eerlijkheid, geduld, zachtmoedigheid e.d., worden met het grootste gemak losgelaten en leugen, bedrog, verdraaiing, ongeduld en hardheid komen er voor in de plaats. Alleen om het zo begeerde doel te bereiken.

Niets en niemand ontziend, gaat zo iemand te werk. Al naar gelang de positie van diegene in de samenleving, heeft zijn niets ontziende streven grote of minder grote gevolgen voor zijn medemensen. Zo zijn er veel grotere gevolgen, als diegene een machtige positie heeft, zoals bijvoorbeeld een regeringsleider, dan wanneer diegene nauwelijks enige macht in de samenleving heeft. Een regeringsleider kan door sterke eigenbelangen uitgroeien tot een dictator en een directeur van een groot bedrijf kan zijn werknemers onder druk zetten op een voor hen onaangename manier. Maar bij allen is het iets heel graag willen de raadgever van hun gedrag en de drijfveer van hun handelen. Hoe sterker dit graag willen hebben is, des te onaangenamer en eigen gerichter het handelen. En hoe meer tegenwerking diegene in zijn streven krijgt, des te onaangenamer gaat hij handelen. Met alle gevolgen van dien.

Zo is het op aarde gesteld. Het is aan mensen, die de ware, goede en juiste normen en waarden niet loslaten en zich niet laten raden door “graag willen”, om met zulke mensen en de door hen ontstane gevolgen, om te gaan. Hoe moeilijk dat ook lijkt, wie dit omgaan in liefde met Mij doet, zich door Mij laat leiden, die vindt de juiste wijze van omgaan en helpt daarbij zijn medemensen hetzelfde te doen. Want hoe onaangenaam de gevolgen van iemands handelen naar eigenbelang ook zijn door zijn “graag willen”, liefde is altijd sterker dan welk eigenbelang ook. En wie zijn “graag willen” niet als raadgever kiest, maar Mij, die is uiteindelijk vele malen beter uit, dan wie aan zijn “graag willen” de voorkeur geeft.

Want Ik laat iedereen vrij in zijn keuzen van handelen en neem de gevolgen daarvan niet weg, maar Ik zorg er wel voor, dat wie bij Mij komt om raad en hulp, die ook krijgt, hemels krijgt en de weg vindt, om de gevolgen te dragen en mee om te gaan. Zo is iedereen vrij. Door het “graag willen” is er veel onaangenaam, maar met liefde en met Mijn raad is daar goed mee om te gaan. En de belangrijkste raad van Mij nu is: laat je niet door “graag willen” grijpen, neem dat niet als raadgever. Kom bij Mij, Ik geef je wat het allerbeste voor jou is.

Wat hemels het beste voor jou is.

Hemels Brood 4121

Iedereen heeft wel momenten, waarin hij zich gekwetst voelt. Dat zijn niet bij iedereen dezelfde momenten. Iemand kan zich gekwetst voelen, als hij niet gelijk krijgt, terwijl hij wel gelijk heeft, of iemand kan zich gekwetst voelen, doordat iemand tegen hem liegt of als iemand hem beschuldigt van iets, dat hij niet gedaan heeft, of hem niet gelooft, terwijl hij eerlijk de waarheid zegt. Iemand kan zich gekwetst voelen, als hij genegeerd wordt, of bij verwijten. Bij kritiek voelen veel mensen zich al gauw gekwetst. Kortom, er zijn heel veel momenten, waarop mensen zich gekwetst kunnen voelen.

Uit die gekwetstheid komt een handelen voort, welke meestal niet meer de liefde als basis heeft. Dat handelen heeft meestal het karakter van een zekere strijd. Iemand die zich door het een of ander gekwetst voelt, gaat de strijd aan, om zich te rehabiliteren, want wie gekwetst is, heeft verlies geleden aan waardigheid en wil dat verlies aan waardigheid terug hebben. De strijd die dan gevoerd gaat worden, heeft weinig of niets meer met liefde te maken, vaak wel met verbittering, vooral als iemand steeds opnieuw gekwetst wordt. Het komt ook voor, dat iemand zich ten onrechte gekwetst voelt, doordat hij bijvoorbeeld een opmerking verkeerd begrepen heeft. Sommige mensen voelen zich bij het minste of geringste al gekwetst en gaan al onmiddellijk de strijd aan, vaak in alle heftigheid.

Je gekwetst voelen, heeft met eigenwaarde te maken. Wat iemand ook zegt of doet en kwetsend is, als je er boos of verdrietig om wordt, heb je je eigenwaarde afhankelijk gemaakt van die anders doen en laten, terwijl Ik Degene ben, die jouw waarde bepaalt en je je waarde gegeven heeft. Wat iemand ook tegen je zegt of je aandoet, die waarde die je hebt, blijft altijd jouw echte waarde en die wordt niet meer of minder, door wat een medemens van je vindt of niet vindt, zegt of verzwijgt. Als je je ergens door gekwetst voelt, ga de strijd niet aan, maar kom bij Mij. Vraag Mij of er iets van waar is, wat je gezegd of gedaan is. Leer er van, als er waarheid in is, leg het naast je neer, laat het los, trek het je niet aan, als er geen waarheid in is. Verwijt niemand zijn kwetsingen aan jou, blijf in je eigenwaarde.

Gaat het om een kwetsende situatie, die niets aan waarheid in zich heeft, kijk dan of het op een liefdevolle manier te bespreken is, laat het rusten, als dat niet mogelijk is. Is er iets van waar, erken dat en leer ervan, maar raak er je gevoel van waarde niet door kwijt. Dan hoef je ook niet gekwetst te voelen, dan is er ook geen strijd nodig, om je waarde terug te krijgen, je hebt het zelf behouden, dus is er geen strijd nodig. Leer je zwakten kennen, waarop je vaker gekwetst bent en wees er op voorbereid, dat kwetsingen op die zwakheden gericht zijn. Weet, dat je met welke zwakheid dan ook bij Mij altijd dezelfde waarde hebt, namelijk, die waarde die je hebt, zoals je werkelijk bent. Niet zoals iemand anders je ziet, je omschrijft, je behandelt, maar zoals je werkelijk bent.

Alleen jij en Ik samen, weten heel goed hoe je werkelijk bent en wat jouw werkelijke waarde is. Kijk daarom altijd naar je werkelijke waarde en houd daar met Mij samen aan vast, dan hoef je je nooit meer gekwetst te voelen of strijd aan te gaan. Wat iemand ook zegt, doet, of hoe iemand je ook behandelt, jouw waarde staat eeuwig al vast in Mijn liefde!

Hemels Brood 4122

Wat is het ware leven je waard? Het zou je alles waard moeten zijn, want het heeft oneindige waarde. Maar die oneindige waarde wordt door heel veel mensen niet gezien. Hun leven op aarde heeft voor hen de waarde, die zij er zelf aan geven. En dat meten zij af aan bezit, aan macht en aan positie. Daar hebben zij veel, zo niet alles voor over. Van de meest arme onbeduidende positie tot de meest rijke en machtigste positie zijn mensen bezig zichzelf te bewijzen in aanzien, in macht en in bezit. Dat heeft voor verreweg de meeste mensen de meeste levenswaarde.

Maar dat is de waarde van het ware leven niet. De waarde van het ware leven heeft niets te maken met macht, aanzien of rijkdom. De waarde van leven is de werkelijkheid, de gelukzaligheid, de eigenheid zonder dat iemand daar een waarde over uitspreekt, omdat het ware leven Zelf de opperste waarde is, die van zichzelf niet als waarde gezien kan worden, omdat haar waarde zit in het geen waarde zijn. Zoals op aarde door mensen waarden worden afgemeten, zo kan het ware leven niet in waarde worden afgemeten. Want het ware leven geeft geen superioriteit, geeft geen bezit, geeft geen macht. Toch heeft het ware leven oneindige waarde in het ware bestaan. Bestaan. Bestaan in ware liefde, volkomen volmaakte liefde.

Mensen streven op aarde ernaar, waarde te geven aan hun leven. Maar hun ware leven op zich is de ultieme oneindige waarde van hun bestaan. Daarom zou iedereen er goed aan doen, naar het ware leven te streven, want alleen het ware leven heeft werkelijk waarde voor het bestaan van alle mensen. Daarvoor is het wel nodig, om elk idee van waarde, zoals dat door mensen op aarde gemeten wordt, los te laten, helemaal los te laten en geen enkele macht, aanzien of rijkdom meer na te streven, maar te zoeken naar de juiste verhoudingen in het leven, het bestaan met elkaar, streven naar ware liefde. Want alleen ware liefde heeft waarde voor het ware bestaan. Leven is liefde, pure liefde. Wees het ware leven, dan ben je zelf de opperste waarde, in werkelijk leven ben je zelf met al je medemensen de Enige waarde! Mijn waarde.

Hemels Brood 4123

Je hoeft het niet zelf te kunnen. Je kunt je met Mij in verbinding stellen om het te kunnen. Wie zich op de juiste manier met Mij in verbinding stelt, gaat dat kunnen, wat hij uit zichzelf alleen niet kan. Geen mens kan uit zichzelf alleen iets, als Ik het niet in hem leg. Veel mensen denken wel dat alles wat zij kunnen een eigen kunnen is, maar dat is het niet, het is een kunnen door Mij.

Ik geef aan jullie allen wat jullie kunnen. Maar er is een grens gesteld aan jullie kunnen, die jullie zelf in handen gegeven is. Die grens hangt samen met de afdwalingen van liefde en met de vooruitgangsmogelijkheden naar volmaakt waar leven. Ieders kunnen is daar op afgestemd. Iedereen kan de grens van zijn kunnen verleggen, als hij daarvoor op de juiste manier zich in verbinding stelt met Mij. In Mij is alles, Ik ben alles, Ik kan alles, Ik weet alles. Ik ben het volmaakte Zijn en uit Mijn volmaakte Zijn, Mijn kennis, Mijn weten, Mijn volkomen onbaatzuchtige liefde kan iedereen putten, als hij zich op de juiste manier met Mij in verbinding stelt.

De juiste verbinding is gebaseerd op waarheid, oprechtheid, nederigheid, onbaatzuchtigheid, erkenning van eigen afdwalingen, geduld, zachtmoedigheid en kan alleen zuiver zijn, als die mens geen eigen invulling zet voor het contact met Mij, geen eigen opvattingen vasthoudt en al zijn overtuigingen loslaat, zodat er een volkomen doorstroming kan zijn tussen Mij en hem en alleen en voluit de aandacht op Mij en Mijn woord gericht is. Want in een hart wat al vol is van eigen invullingen en overtuigingen kan weinig of niets binnenkomen van Mij. Daarom, voor wie zich met Mij in verbinding stelt, is het nodig dat hij zijn hart vrij heeft van eigen ideeën, invullingen en overtuigingen en vooral met zijn hart luistert en verstandelijke beredeneringen volkomen loslaat, maar vrij daarvan en met een ruim en liefdevol hart bij Mij komt. Dan vloeit al wat Ik weet, al wat Ik kan, al wat voor diegene van belang is in zijn hart over.

Maar weet daarbij, dat alles wat Ik ben, weet, kan en al Mijn volmaakte liefde, Mijn volmaakte Zijn, Mijn totale Alles, op geen enkele manier iets heeft uit te staan met het wereldse, met aardse genoegens, bezit, macht, aanzien of iets van dien aard. Wie ook maar in het minste nog iets van het wereldse in zich betrekt bij zijn contact met Mij, zal niet ten volle Mijn kennis, Mijn liefde, Mijn Woord kunnen ervaren of begrijpen. Wees daarom in je contact met Mij zo zuiver en oprecht mogelijk, dan is je contact met Mij en wat je er van verstaat evenzo en naar die mate van jouw zuiverheid, ook door Mij gezegend.