Hemels Brood 4031 t/m 4061

Hemels Brood 4031

De verleiding komt het krachtigst, op momenten dat je iets heel dringend nodig hebt. Bijvoorbeeld als iemand heel dringend geld nodig heeft en geen uitweg ziet. Dan komt de verleiding in de vorm van een situatie die geld biedt, maar niet eerlijk is. Als de nood op zo’n moment heel hoog is, is de verleiding ook heel sterk en dan zijn er sterke benen nodig, om niet aan die verleiding toe te geven en iets te doen, wat in normale omstandigheden niet gedaan zou zijn. Er zijn veel mensen die op zo’n moment toegeven aan de verleiding en dat niet alleen voor geld.

Ook voor het behoud van de goede naam, of voor beter werk of voor meer macht, aanzien, roem. Daarbij hoeft het niet altijd om een noodsituatie te gaan, het intense verlangen naar iets, kan al een sterke verleidingssituatie teweeg brengen. Want de verleiding slaapt nooit en ziet elk beetje verlangen, om direct op toe te slaan en met hele mooie, maar niet eerlijke voorstellen te komen. Met beloften die zo schitterend zijn, dat ze het besef van oneerlijkheid overstemmen en menig mens in blindheid meetrekken, om in te gaan op wat de verleiding voorstelt.

Wees daarom altijd op je hoede. Want een kleine oneerlijkheid of ongerechtigheid van iemand in je omgeving kan je al tot een zeker verwijt brengen. Zo’n situatie zal de verleiding direct aangrijpen, om je op te stoken en het pad van de eerlijke ware liefde te verlaten en je te laten leiden, door je verontwaardiging en je wens om die ander terecht te wijzen, te verwijten en voor jezelf dat op te eisen, waar je vindt, dat je recht op hebt. Wees juist op zulke momenten heel voorzichtig, want juist dan herken je niet meer zo gemakkelijk waar de verleiding je toe kan aanzetten.

Overal schuilt de verleiding en op de meest onverwachte momenten springt hij te voorschijn. Wees op je hoede, wees gewaarschuwd, blijf oprecht en eerlijk, zodat je Mijn innerlijke waarschuwing niet mist en je de verleiding kunt weerstaan.

Hemels Brood 4032

Wanneer is het hart zuiver? Als in het hart geen enkele behoefte meer is aan voordeel, aan eigengewin. Als in het hart geen enkele beraadslaging meer is, om voordeel te behalen voor zichzelf en geen plannen meer zijn, waarbij iemand benadeeld wordt. Als het hart volledig gevuld is met waarheid en ware liefde en geen enkele behoefte meer is, om daar van af te wijken. Als het hart nederig steeds Mij volgt, uit ware liefde voor Mij en zijn naaste. Als er geen enkele boosheid, geen verwijt, geen teleurstelling meer in het hart is of nog kan komen, als steeds en in elke situatie aan waarheid en liefde wordt vastgehouden.

Voor velen een utopie. Maar het is mogelijk. Mogelijk voor diegenen die Ik daarvoor heb uitgekozen. Want het is geen verdienste, het is een genade. En het hangt van ieders vrije wil af, of het hart ook daadwerkelijk tot die nederigheid en zuiverheid komt. Voor alle benodigde voorwaarden zorg Ik, het is aan de mens om in zijn vrijheid er voor te kiezen, zijn hart te zuiveren en in die zuiverheid van hart te blijven, de tijd die daarvoor gesteld is. Want Ik kan overal voor zorgen, alle voorwaarden beschikbaar stellen, maar het blijft aan de mens, om in vrijheid, uit zijn hart oprecht te kiezen voor die ware zuiverheid. Zonder die eigen vrije keus, is er geen reiniging van het hart door Mij mogelijk. Alles ligt in Mijn hand, de hele Schepping en haar totale ordening, het hele universum tot in de oneindigheid, maar de mens heeft de vrije keus op aarde en daar kan Ik geen verandering in brengen.

Het is aan de mens, om in nederigheid te kiezen voor al wat Ik voor hem bereid heb. Het is aan hem om te gaan beseffen wat werkelijk leven is en daar dan voor te kiezen. Alleen als hij vrijelijk en oprecht, dus nooit uit dwang, voor waarheid en liefde kiest, voor Mijn liefde, voor Mijn hulp, erft hij al wat Ik voor hem bereid heb. In de hemel, in het hemelse. Dan zal hij ervaren welk een grootse schatten Ik voor hem bereid heb. Velen heb Ik geroepen, velen roep Ik nog, maar of zij komen, is aan hen. Zo roep Ik ook jou, maar of je komt, in liefde komt, dat is aan jou, dat is jouw vrije keus.

Hemels Brood 4033

Kunnen mensen ten goede veranderen? Ja, mensen kunnen ten goede veranderen. Maar daarvoor is het wel nodig, dat zij inzien waar zij verandering bij zichzelf nodig hebben. Iemand die gewend is te liegen en niet beseft hoeveel nadeel hij daar anderen en zichzelf mee aandoet, zal dat niet gauw veranderen. Ook al wordt er nog zoveel op hem ingepraat. Zolang hij zelf denkt, er goed mee uit te komen en het hem geen zorg is, dat hij daar anderen ernstig nadeel mee bezorgt, zal hij aan zijn liegen niets veranderen. Eerder zal hij het beter gaan verbergen, zodat het lijkt of hij zich verbeterd heeft, maar in werkelijkheid liegt hij nog evenveel.

Verandering komt bij mensen pas als hun inzicht verandert. En verandering van inzicht komt meestal door gebeurtenissen in hun leven. Bij de ene mens zijn ingrijpender gebeurtenissen nodig om tot verandering van inzicht te komen, dan bij de andere mens en ook komt de ene mens eerder tot inzicht dan een andere. Want alles in het leven heeft invloed op het inzicht op leven, maar ook het persoonlijk karakter is daar een belangrijke factor bij. Mensen onder elkaar hebben invloed op elkaar, opvoeding is van invloed, intelligentie is van invloed en behoeften, verlangens zijn van invloed. Er is zoveel wat van invloed is op iemands inzichten, op iemands levensbesef. Toch, ieder mens kan veranderen. Als hij door omstandigheden daarvoor de motivatie krijgt. Want elke verandering heeft motivatie nodig. Iemand die van een gewenning wil afkomen, heeft motivatie nodig, om dat te doen. Inzicht en motivatie zijn beiden nodig om de wilskracht op te brengen, om het werk te doen, wat nodig is voor verandering.

Want verandering tot stand brengen is niet makkelijk en meestal niet snel gedaan. Maar bedenk hierbij, dat een verandering niet altijd een verbetering is. Er zijn ook veranderingen bij mensen, die niet ten goede zijn. Ook die mogelijkheid bestaat. Toch, ieder mens kan ook daarvan weer ten goede veranderen. Jullie kunnen in en met liefde tot veranderingen ten goede bijdragen. In het geheel kan liefde eraan bijdragen, mensen te helpen de motivatie vinden om te veranderen en tot betere levens inzichten te komen. In het totale grote geheel is het Mijn liefde, die met allerlei situaties mensen tot inzicht brengt en hen aanzet tot verandering, aanzet tot onderzoek in zichzelf en om zich heen. Omdat Ik daarbij iedereen altijd de vrije wil laat, zijn er vaak veel tijd en veel gebeurtenissen voor nodig, met maar hele kleine stapjes resultaat. Maar ja, het is mogelijk dat mensen ten goede veranderen, in Mijn liefde is dat allemaal mogelijk.

Hemels Brood 4034

Met hoeveel ankers teveel zit jij vast? Waarbij een anker een beweegreden is om ergens aan vast te blijven houden. Je bent bijvoorbeeld boos op iemand die je iets heeft aangedaan. Je komt er niet van los, omdat je vindt, dat diegene je eerst zijn excuus moet aanbieden. Je anker is hier, dat je vindt dat diegene je zijn excuus moet aanbieden. Hoe sterker je beweegreden is om ergens aan vast te houden, des te groter is het anker en des te dieper steekt het vast in de grond, in jouw grond. Hoe meer zo’n beweegreden een algemene overtuiging is, des te vaster is jouw grond en des te meer blijft dat anker in die vaste grond steken. Hoeveel ankers heb je op die manier vast in de grond steken?

Veel mensen hebben op die manier heel veel ankers in de grond vastzitten. En daarbij verbazen zij zich, dat zij niet loskomen en verder kunnen varen. Ook niet meer van hun plaats komen, als zij Mij erom vragen hen verder te leiden met hun leven. Want dat kan Ik pas doen, als zij de ankers omhoog trekken, los uit de grond. Dat wil zeggen, als zij van beweegredenen voor allerlei handelen gaan inzien, dat het geen liefde is en die loslaten voor liefde. Dan komt hun scheepje los en kunnen zij varen. Als ze dan met hun scheepje varen in de richting waarnaar Ik hen adviseer, dan komen zij in de veilige haven bij Mij en mogen zij het enige juiste anker neerlaten in de vaste bodem van vertrouwen in Mij. Dat anker en die grond zijn samen de liefde en het vertrouwen in Mij.

De liefde is het enige ware anker en de grond is het vaste vertrouwen op Mij. De haven is Mijn zorg en liefde die er altijd is en blijft. Het varen is de levensweg door Mij geleid. Dit kun je nu als een vergelijking begrijpen, zo heb Ik altijd alles aan de mens uitgelegd, in vergelijkingen. Onthoud dan nu, dat niets letterlijk bedoeld is, maar dat Mijn uitleg altijd in vergelijkingen gegeven is. Begrijp dat en je begrijpt Mijn levende Woord, in liefde gegeven.

Hemels Brood 4035

Het recht zal zijn beloop hebben. Maar in de praktijk heeft het recht heel vaak zijn beloop niet. Althans, voor slachtoffers heeft het dat naar hun idee niet. Er is een verschil in wat het recht is voor het slachtoffer, de dader en de rechter. Het slachtoffer is gekwetst en redeneert vanuit de kwetsing. De dader probeert zich vrij te pleiten, om zo min mogelijke straf te krijgen en de rechter wil neutraal blijven en de dader voor mogelijke woede van mensen over zijn daden, beschermen. Dat zijn drie heel verschillende uitgangspunten en geen daarvan is zuiver. Dat is het kromme recht bij mensen.

Bij Mij is recht werkelijk recht. Bij Mij is de maatstaf niet hoeveel iemand verkeerd gedaan heeft, maar hoe weinig iemand naar liefde heeft gedaan. Iemand met weinig liefde begaat makkelijk misdaden, iemand met veel liefde begaat weinig of geen misdaden. Bij mensen is een strafsysteem. Dit systeem is geprobeerd op elke misdaad passend te maken. Maar geen misdaad is hetzelfde, omdat geen mens hetzelfde is en geen slachtoffer heeft dezelfde kwetsing, omdat ieder mens anders is, anders reageert. Wie veel kan hebben, eet veel, wie zal hem daarom veroordelen? Maar eet hij hetgeen de armen behoort, dan is hij een misdadiger en moet bestraft worden. Maar eet hij van de rijken, zonder hun toestemming, dan wordt hij pas echt gestraft.

Zo is het niet bij Mij. Of het nu om arme of rijke mensen gaat, dat maakt geen verschil. Maar in liefde maakt het wel verschil. Het rechtssysteem op aarde, wat door mensen is opgesteld en door mensen beheerd wordt, vertoont krommingen die het systeem onevenwichtig, oneerlijk maken en mensen die te goeder trouw zijn, tekort doet, in ware liefde tekort doet. Dat mag op aarde zo zijn, maar in Mijn hemelen is dat niet zo. Mijn hemelen omspannen de aarde en van daaruit berecht Mijn liefde al wat krom is in het aardse rechtssysteem, zodat niemand teveel lijdt, niemand teveel straf krijgt, maar ook niemand te weinig straf krijgt, waarbij straf in Mijn liefde alleen lering is, lering om tot ware liefde te komen. Want het gaat bij Mij in werkelijkheid om liefde, alleen om liefde.

Hemels Brood 4036

Ieder mens heeft zijn eigen talenten en interesses. Die zijn onderling heel verschillend. De één heeft veel interesse in sport, terwijl een ander veel interesse heeft in lezen. Daarmee heeft de één ook heel andere vragen dan de ander. En dat geldt ook voor de levensvragen die mensen hebben. Die zijn ook onderling heel verschillend. Met al die verschillen houd Ik rekening bij het geven van uitleg over Mijn woord, Mijn Evangelie. Zodat ieder op zijn manier en bij zijn interesse passende antwoorden krijgt op al zijn levensvragen.

Want over de wereld verspreidt, zijn er ook veel verschillende gewoonten. Al die gewoonten hebben een eigen achtergrond, waarbij aan verschillende misvattingen wordt vastgehouden. Daardoor zijn er ook zoveel verschillende religies ontstaan, met allen hun eigen uitleg en hun eigen verhaal. Bij allen is een deel van de werkelijkheid gebleven en een deel is gebaseerd op misvattingen en heeft daardoor geen enkele levenswaarde. Bij allen zijn de misvattingen anders. Om bij al die verschillende religies het juiste besef en het juiste zicht te krijgen op die misvattingen, is een verschillende aanpak nodig. Want het zicht bij de aanhangers van de ene religie en het zicht bij de aanhangers van een andere regie is verschillend, zowel bij het gedeelte wat wel als ook bij het gedeelte wat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Daarom heeft het geen zin om elkaar te betrekken bij de eigen religie of om de ander te proberen over te halen.

Laat ieder via zijn eigen religie tot inzicht van de waarheid komen, dat is de beste weg. Ik overzie alle religies en weet precies wat de juiste inzichten zijn en wat de misvattingen zijn. Ik begeleid al deze mensen vanuit ieders eigen religie tot zicht op de enige juiste religie, Mijn Evangelie. Alleen diegene die zich vanuit zijn hart en vanuit ware liefde door Mij laat leiden, en niet vanuit een eigen religie, die kan hier een aandeel ten goede in hebben. Want Ik bestrijd niet de verschillende misvattingen, Ik leer allen de waarheid, de ware liefde in alles, het ware leven.

Hemels Brood 4037

Leven is: in vrijheid van keus je bewust zijn van je eigen persoonlijk bestaan en in die vrijheid van keus en die bewustheid van jezelf, je keuze van handelen bij alles, uit ware onbaatzuchtige liefde doen. Leven is niet alleen bewustheid van jezelf, leven is liefde, volkomen naar liefde handelen.

Op aarde voelt ieder mens zijn bestaan als een eigen zijn, afgebakend binnen een lichaam van vlees en bloed. Die afbakening is als een spiegel voor de ziel, zoals de geest begrensd is, door de keuze van handelen van de mens. Want binnen die keuze is de geest vastgelegd. Alleen liefde, het zonder enig eigenbelang naar liefde handelen, bevrijdt de geest uit zijn begrenzing. De geest in de mens is deel van Mijn Geest. Met Mijn Geest heb Ik ieder mens bezield om tot leven te komen. Het ware leven is Eén, ben Ik, ware liefde. Zolang een mens, uit eigen vrije wil, die ware liefde, in al zijn handelen en in elke voorkomende situatie, zonder eigenbelang, niet is, niet doet, blijft hij in zijn begrenzing. Zou die begrenzing er niet zijn, dan zou hij het bewustzijn van zijn eigen persoonlijk bestaan verliezen.

De begrenzing van het lichaam is materieel gezien, de spiegel van de geestelijke begrenzing, namelijk, de keuze van handelen. Tot zolang de mens niet volkomen liefde in alles is, kan de mens met zijn geest juist door die begrenzing persoonlijk verbonden blijven met Mijn Geest, zonder zijn persoonlijk eigen bestaansbesef in Mijn Geest te verliezen. Zou die begrenzing er niet zijn, dan zou het eigen persoonlijk zijn, als die mens nog niet de totale ware liefde is, oplossen in Mijn Geest, omdat zijn geest  onderdeel is van Mijn Geest. Pas als een mens uit eigen vrije keus die totale ware liefde is, bij alle keuzen die hij maakt, zal hij zonder begrenzing in direct contact met Mij, met Mijn Geest, zijn persoonlijke bewustzijn behouden, in Mijn Geest.

Alhoewel de mens op aarde, tot zolang als nodig, begrensd is en zichzelf als een eigen bestaan ervaart, is en blijft hij altijd toch verbonden met Mijn Geest, waarvan hij altijd deel blijft uitmaken.

Aangezien alle mensen op die manier met Mij verbonden zijn, zijn ook alle mensen met elkaar verbonden, ook al ervaren mensen zich als een eigen persoonlijk zijn. Elk doen en laten is dan ook met elkaar verbonden. Hoe meer mensen in liefde met elkaar samenwerken, des te meer zullen de resultaten gezegend zijn. Maar als mensen voor eigen gewin samenwerken, zal die zegen uitblijven.

Wie de verbondenheid in liefde geestelijk begrijpt, die zal er ook naar streven zich in liefde met Mij en zijn naaste te verbinden. Wie tot ware onbaatzuchtige liefde in al zijn handelen komt, uit eigen vrije keus, die doorbreekt alle wetten en alle grenzen en wordt één met Mij en heel de Schepping, zonder het bewustzijn van zijn eigen persoonlijk bestaan te verliezen, één in de volkomen gelukzaligheid. Dan ben je een eigen persoonlijk zijn in Mijn Zijn. Zonder begrenzing, volkomen vrij levend, in ware liefde, in volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 4038

Ik heb scheiding aangebracht op de aarde tussen water en land, tussen zon, maan en sterren, tussen mens en dier. Ik heb de mens het vermogen gegeven tot onderscheid en het geweten om het verschil te kunnen ervaren tussen goed en de tegenovergestelde daarvan. Ik heb de mens met het geweten het besef gegeven, dat liefde goed is, goed doet en dat het tegenovergestelde van liefde niet goed is en geen goed doet. Ik heb de mens zicht gegeven en het besef van leven, met daarbij de vrije keus van handelen. Zodat hij, met alle vermogens die Ik hem gegeven heb, in liefde en wijsheid zou samenleven en na zijn verblijf op aarde tot Mij, zijn Schepper, in het hemelse zou terugkeren, als een zelfstandig persoonlijk levend wezen uit Mij, in Mij, in grote vreugde voor hem en Mij en alle mensen.

Ik moest hem op aarde niet alleen het zicht op alles en het vermogen tot onderscheid geven, maar ook de mogelijkheid om, in zijn vrijheid, voor het niet-goede, de niet-liefde te kiezen. Daarbij heb Ik een even sterke verleidingskracht als de ware liefdekracht, moeten toelaten. Dat maakt de weg over de aarde voor de mens moeilijk en zwaar. En er gebeurt veel onprettigs en onaangenaams doordat velen niet de wilskracht opbrengen, om niet aan de verleiding toe te geven. Veel mensen  maken keuzen die niet naar het goede zijn, niet naar ware liefde zijn. Met alle gevolgen van dien.

Nu is de tijd gekomen om het allen heel duidelijk te maken, wat het grote verschil is. Om heel de mensheid duidelijk te maken, dat alleen ware liefde, waar werkelijk leven is. Nu is het de tijd om de mens en hernieuwde bewustheid te geven, van het verschil tussen goed en kwaad en het verschil tussen de resultaten van goed en de gevolgen van kwaad. Het verschil tussen de gevolgen van leugen en bedrog en de goede resultaten van eerlijkheid, oprechtheid en waarheid. Nu is het de tijd om nog eens opnieuw aan allen duidelijk te maken, dat het wel degelijk uitmaakt, of je handelt naar eigen gewin of zonder enig eigenbelang, voor je naaste. Nu is het tijd geworden, om al wat niet goed is, niet waar is, niet oprecht is, los te laten voor waar, voor eerlijk, voor oprechtheid.

Want de weg over de aarde gaat ooit zijn eind krijgen. En juist op de aarde is het onderscheid tussen goed en kwaad heel duidelijk en heel goed zichtbaar en voelbaar. Omdat het op de aarde is gescheiden in materie en geest. Maar buiten die materiële aarde is alles alleen in geest en niets is daar meer tastbaar, zoals het materiële op aarde tastbaar is. Niets is daar meer zo duidelijk materie en geest, alles is daar geest. Daarom is het nu op aarde van belang, dat de mens zich niet specifiek ontwikkelt in wetenschap en natuurkundig materiële kennis, maar zich ontwikkelt in verder geestelijk besef van waar leven, van ware liefde, van eigen persoonlijk vermogen in geestelijk waar leven. Deze tijd zal Ik meer duidelijkheid geven en veel zichtbaar maken. Maar ook de verleiding zal groot zijn en zich in al haar kracht verzetten tegen de geestelijke ontwikkeling van de mens in liefde.

Toch, wie bij Mij komt voor kracht om die verleiding te weerstaan en zich bewust verder in het geestelijke wil ontwikkelen, in ware liefde, die krijgt van Mij overdadig kracht om alle verleiding te weerstaan in duidelijk onderscheid, zodat hij blijvend kan kiezen voor goed, voor waar, voor liefde. Kom allen bij Mij en verzamel bij Mij alle kracht om de verleiding te weerstaan en in ware liefde tot het ware geestelijke leven te komen en te blijven. Gezegend zijn jullie allen, die zich tot Mij wenden voor kracht in liefde, het zal jullie lukken. Met Mijn liefde komen jullie tot de volmaakte hemelse gelukzaligheid!

Hemels Brood 4039

Mens, Ik heb je lief! Laat dat toch diep tot je doordringen, Ik heb je lief! In alle opzichten heb Ik je lief. Ik ben je Schepper en uit liefde ben je uit Mij tot bestaan gekomen. Van Mij heb je de bewustheid van bestaan gekregen, je hele leven heb je uit liefde van Mij gekregen. Uit Mijn liefde zal voor jou altijd alleen goeds voortkomen, nooit iets anders dan het allerbeste voor jou. Wat er op aarde ook gebeurt, hoe het er ook aan toegaat, je bent en blijft toch altijd in Mijn liefde geborgen, zodat nooit echt iets buiten Mijn liefde jou kan gebeuren. Ook al lijkt het soms dat Mijn liefde je niet draagt, dan had je even je ogen dicht, dan besefte je het even niet, want Ik draag je altijd in Mijn liefde. Ook als jij het niet ziet, niet bemerkt, houd Ik je vast in Mijn liefde en zorg Ik ervoor dat jou niets werkelijk enig kwaad kan berokkenen.

Mens, jouw bestaan is Mijn bestaan, is liefde. Jouw zorg is Mijn zorg in liefde. Ook al vul Ik de beste zorg voor jou weleens heel anders in, dan jij zou willen, of dan jij van Mij verwacht. Verlaat je in alles toch op Mijn liefde. Ook al zie of bemerk je Mijn zorg en Mijn liefde niet, Ik ben toch bij je en draag je hoe dan ook. Ik heb jou altijd zonder ophouden innig lief, alleen lief, nooit anders dan dat. Want Ik Zelf ben liefde, alleen en eeuwig oneindige liefde. Ik leef en leven is liefde. Ik ben eeuwig leven, dat is eeuwige liefde. Zoek ernaar Mijn eeuwige liefde voor jou diep in jezelf te doorgronden, te doorvoelen, op te nemen in heel je wezen, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand, in heel je hart. Zodat je in waarheid komt, in waarheid van leven. Zodat je in vrede komt, in vrede van leven, in rust, bij het werk dat je op aarde als taak hebt gekregen. Zodat je jezelf wordt in liefde en werkelijk leeft, werkelijk ook kunt genieten van je leven, hoe het er ook uitziet.

Want mens, Ik heb je lief. Ik, je Schepper, heb je innig lief en in die liefde nodig Ik je uit te komen. Zelf, vrijwillig. Want Mijn liefde is jouw liefde, is jouw ware zelf, jouw ware leven!

Hemels Brood 4040

Blijf jezelf. Blijf steeds in alle oprechtheid jezelf. Probeer je niet aan te passen aan hoe je denkt dat een ander je graag heeft, maar blijf in alles jezelf. Zodat je niet op een gegeven moment jezelf kwijt bent en een vreemde in eigen land geworden bent. Verdwaald en in verwarring, niet begrijpend hoe je zo verdwaald bent. Want dan is het moeilijk om jezelf terug te vinden.

Het lijkt soms verstandig, om je in je gedrag aan te passen aan verwachtingen van mensen in je omgeving. Het lijkt je iets op te leveren, of het lijkt te voorkomen dat je iets verliest wat belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld, als je niet aan de verwachtingen van je baas voldoet, krijg je die opslag of die promotie niet. En zo zijn er veel situaties waarin het lijkt dat je maar beter even niet jezelf kunt zijn. Soms om heel eenvoudige redenen, om bijvoorbeeld aardig gevonden te worden, of om toch maar mee te mogen doen. Maar Ik zeg je, doe dat niet, raak liever al je voordelen kwijt dan dat je jezelf kwijtraakt. Want alle weelde van de wereld helpt je niet om jezelf terug te vinden, als je jezelf kwijt bent. Verlies liever je promotie, word liever niet aardig gevonden, maar blijf jezelf.

Want alleen jij zelf kunt contact maken met Mij en alleen jij zelf kunt Mij voelen en beseffen in je hart. Zodra je niet meer jezelf bent, heb je ook geen besef meer van wat Ik je in jezelf aanraad als het beste om te doen. Je wijkt dus niet alleen af van jezelf, maar je wijkt ook af van Mij en al wat Ik je ten beste voor jou aanraad. Verlies liever alles, maar verlies niet jezelf en verlies daarmee niet Mij. Dan verlies je in werkelijkheid niets, maar je wint juist alles. Je wint wat het beste voor jou is, niet wat jij denkt dat het beste voor jou is, maar alles wat werkelijk het beste voor jou is, waar leven, ware liefde, Mijn zegen aan jou. Niet werelds, maar hemels!

Hemels Brood 4041

Stel dat Ik jullie geen huid gegeven had. Dan hadden je spieren, bloedvaten en bloed geen bescherming gehad, het had als los zand om je heen gehangen en je was heel kwetsbaar geweest voor bloedingen en het binnendringen van vuil en ziekten door bacteriën. De huid beschermt het lichaam zodat het niet zo gemakkelijk gekwetst kan worden. De huid is als Mijn liefde, die jullie beschermt en bloed en bloedvaten en spieren bij elkaar houdt. Mijn liefde beschermt jullie als een huid en houdt jullie geheel bij elkaar, zodat je niet oplost in het grote geheel, maar een eigen zijn kunt blijven, zonder kwetsingen.

Maar net als de huid niet geheel ondoordringbaar afsluit en doorlaat wat nodig is voor het lichaam, zo laat Mijn liefde ruimte aan jullie, om eigen keuzen te maken, zonder dat het je helemaal uit elkaar doet vallen. Maar net als de huid beschadigd kan worden, zo kun je ook de bescherming van Mijn liefde door je handelen doorbreken. Niet Mijn liefde, die kun je niet veranderen, maar de bescherming wel. Zo kun je je huid openschaven, je snijden, je kunt je huid verwonden. Maar je huid heeft ook het vermogen om zich van wonden te herstellen, als het niet te diep en te ernstig is. Maar dan is het niet meer alleen de huid die verwond is, dan is het ook het vlees en soms zelfs de organen. Evengoed, ook die kunnen zich herstellen.

Zo kun je ook door keuzen te maken de bescherming van Mijn liefde doorbreken, geestelijke wonden maken, maar Mijn liefde zal steeds elke wond herstellen. Zelfs de diepste en ernstigste wonden, zal Mijn liefde herstellen. Alleen, dat zal niet altijd in korte tijd gebeuren. Want wie zich steeds opnieuw op hetzelfde stukje verwondt, die doorbreekt steeds opnieuw het genezingsproces. Dus, als je verwond bent, geestelijk verwond bent, en dat blijft maar duren, probeer dan eens in je hart met Mij te spreken en zoek er eens naar wat jou steeds verwondt. Samen kunnen we die wond dan eens helemaal genezen. Jij laat los en laat Mij je genezen. Want dat kan met Mijn liefde altijd. Als jij wilt!

Hemels Brood 4042

Mensen kunnen nog zoveel manschappen laten aanrukken om elkaar te bestrijden, maar de beste resultaten worden alleen bereikt met samenwerking, in harmonie en verdraagzaamheid. De grootste strijd kan gevoerd worden en nog zal zelfs de winnaar verloren hebben. Want geen oorlog zal ooit werkelijk gewonnen worden, nog niet met het grootste leger, als niet met liefde, ware onbaatzuchtige liefde.

Wel zal zo’n grote oorlog heel veel leed onder de mensen brengen. Dan vraag Ik, is dat winnen? Dat is vernietigen, dat is verliezen, dat is sterven, zonder enige ware winst. Maar de tegenkant van liefde doet voorkomen, alsof dat winnen is en zo verleidt hij mensen, leiders, legers. Hoe velen gaan mee in die verleiding? In het groot, maar ook in het klein. Met wapenen van metaal, maar ook met wapenen die uit woorden bestaan. Leugenachtige en bedrieglijke woorden. Want wie in de verleiding valt, gebruikt ook de trucjes van de verleiding, omdat de verleiding net doet alsof je al die trucjes, leugens en bedrog nodig hebt om de strijd te winnen.

Maar welke strijd wil je eigenlijk winnen? Welke strijd wil een mens eigenlijk ooit winnen? De strijd om bezit, om macht, om het eigen gelijk, om welzijn en gezondheid? Al dat is met strijd, met materiële wapens, met leugens en bedrog, in alle werkelijkheid niet te winnen. Alleen schijnbaar, maar niet werkelijk. Maar met liefde, eerlijke oprechte, onbaatzuchtige ware liefde, is alles wat voor iedereen goed is te winnen. Met liefde ben Ik te winnen, Mijn liefde, Mijn zegen, al wat Ik ben, het ware eeuwige leven, de volle eeuwige gelukzaligheid. En is nu juist niet dat waar mensen, leiders, altijd strijd om voeren, met soms enorme legers, met wapentuig? Of enkelingen, zoals jezelf enkeling bent, met woorden, met leugens en bedrog, met boosheid en verwijten?

Ik zeg jullie allen, alleen met liefde en samenwerking in liefde, met en voor elkaar, is de ware levenswinst te behalen, de ware rijkdom, het ware welzijn, de ware geestelijke gezondheid, de ware vrede en de ware eeuwige levensgelukzaligheid.

Hemels Brood 4043

Lieve Vader in de Hemel, ik kan niet meer zien, dan dat ik met Mijn ogen kan zien en niet meer horen, dan dat ik met Mijn oren kan horen. En soms zijn er situaties, dan zou ik U meer willen zien, meer willen horen, zodat ik meer hulp aan mensen kan geven.

Ik zie in je hart de wens om te helpen, in liefde te helpen, daar waar mensen verdriet gedaan wordt, waar ze machteloos staan in een situatie, waar ze de weg kwijt zijn en verward raken in de onzin van de wereld. Jouw ogen zijn precies goed om te zien en jouw oren zijn precies goed om te horen, daar is niks mis mee. Maar jij zou graag veranderen kunnen, wat je ziet dat niet naar liefde is en graag veranderen, wat je hoort dat niet naar liefde is. Veranderen naar meer ware liefde. Het ligt niet aan je ogen en niet aan je oren, het ligt aan wat er gebeurt en jij voelt je daar machteloos over.

Jij mag dan wel machteloos zijn, maar Ik ben dat niet. En jouw oprechte gebed aan Mij is bij Mij niet aan dovemansoren gericht. Ik zie het verlangen in je hart om goed te doen en recht te doen. En als je Mij om hulp vraagt, laat Ik je niet in de kou staan, maar met de warmte van Mijn liefde neem Ik jouw gebed op en help. Je ziet juist, je hoort juist, vind nu nog de juiste manier om daarmee om te gaan. Daarvoor is het nodig om van Mij te leren, wat precies handelen naar liefde is, vooral voor degene, die de oorzaak is van de narigheid van zijn naaste. Jij hebt al het besef dat boosheid en verwijten geen liefde zijn en geen oplossing brengen. Maar je gevoel zegt je ook, dat tolereren ook geen oplossing is.

Kom in je hart bij Mij. Wie zal een straat oversteken om iemand aan de andere kant van de straat te helpen, als je daarbij zelf door een vrachtwagen overreden wordt? Heeft diegenen dan schuld, dat hij is blijven staan, om de vrachtwagen voorbij te laten gaan, waardoor zijn hulp te laat komt? Jij kunt het onvermijdelijke niet tegenhouden. Maar met gebed en goed luisteren in je hart kun je in liefde weten, wat te doen en wat te laten en daarbij in liefde te vertrouwen op Mij. Bid en je zal gegeven worden, klop en je wordt opengedaan, roep en je wordt gehoord. Je ziet goed, je hoort goed, twijfel daar niet aan. Bid en Ik geef je Mijn liefde, Mijn kracht en het juiste om te doen!

Hemels Brood 4044

In het dagelijks leven doen zich steeds uitdagingen voor. Oefeningen om te groeien in liefde. Op de meest onverwachte momenten en juist dan, als je ze het minst verwacht. Maar ze zijn nodig. Want zouden er geen oefeningen zijn, dan zou niemand in liefde vooruitkomen. Want velen denken er zonder liefde ook wel te komen en nemen het in hun doen en laten niet zo nauw. Een leugentje om bestwil hier en een verdraaiinkje om bestwil daar en het komt allemaal wel goed.

Maar zo zit het in Mijn hemelen niet. Daar is alleen liefde, alleen waar leven. Voor al die mensen die denken, dat het niet zo ernstig is om af te dwalen van liefde, is het nodig om ze te laten inzien, dat het wel degelijk uitmaakt. Voor hen is het nodig, om hen via allerlei gebeurtenissen en oefeningen zicht te geven op het verschil tussen wel en geen liefde, tussen leven en dood. Want de werkelijke dood is niet de dood van het lichaam, de werkelijke dood is geen liefde, het tegenovergestelde van liefde. Want liefde is werkelijk leven, het tegenovergestelde van werkelijk leven is werkelijk dood. Juist wil Ik alle mensen redden van die dood en degenen die in die dood zijn, redden en tot leven wekken. Want Ik heb de kracht en de macht om tot waar leven te wekken, om uit de dood tot leven te wekken.

Tijdens het aardse leven is voor de mens alleen de lichamelijke dood zichtbaar, maar de werkelijke dood is ernstiger. Met allerlei gebeurtenissen en oefeningen wek Ik mensen tot leven, terwijl Ik allen in de vrijheid van eigen keus laat. Zodat zijzelf een eigen van zichzelf bewuste persoon kunnen blijven en als zodanig het ware leven bereiken en de dood overwinnen, zoals Ik de dood overwonnen heb. Want met die overwinning heb Ik Mijn kracht van leven en Mijn macht om uit de dood tot leven te wekken, beschikbaar gesteld aan de mens, zonder hem zijn vrijheid af te nemen. Niets en niemand kunnen daar nog tussenkomen. Zo is de mens gered van de eeuwige dood en is het voor alle mensen mogelijk om tot opstanding uit de dood te komen en het eeuwige leven te erven, voor nu en altijd in liefde en gelukzaligheid.

Hemels Brood 4045

Mensen denken dat in oorlogstijd andere maatstaven kunnen gelden. Vooral de leiders van legers. Maar oorlog is hoe dan ook uit den boze. Niemand zou om wat voor reden dan ook een oorlog moeten beginnen. Er zijn geen redenen voor een oorlog, anders dan de verkeerde. Daarbij heb Ik het niet over verdediging. Maar diegenen die een oorlog op wat voor manier dan ook ontketent, is niet te benijden.

Alle strijd die ontstaat, zou met liefde tot een eind moeten worden gebracht. Maar wie kent die liefde, wie heeft zoveel liefde? Want alleen met ware krachtige liefde, aanhoudend, niet opgevend, kan strijd overwonnen worden. Gaat oorlog niet altijd over macht, over bezit, over onderdrukking, over prestige, over alles wat uit hoogmoed voortkomt? Want liefde geeft geen strijd, liefde strijd niet, maar verzoent, zorgt voor vrede, is genadig en trekt Mijn zegen naar zich toe. Oorlog is afdwaling van liefde en de leiders van oorlog wijken daarbij nog het meest af van liefde, met de gewijzigde maatstaven tijdens die oorlog.

Denk niet dat bij Mij ooit Mijn maatstaven wijzigen. Die blijven altijd dezelfde in het hemelse, maar ook tijdens aardse oorlogen. Er geldt bij Mij geen andere regels, dan die van liefde en waarheid, zoals Ik ze jullie allen gegeven heb: “heb Mij lief en je naasten als jezelf”. Die regels gelden voor altijd, in welke situatie dan ook, voor iedereen. Ik verander niet, Mijn ordening verandert niet, Mijn liefde en haar uitwerking veranderen niet, Mijn eeuwige waarheid verandert niet. In vrijheid van zijn kan de mens denken op aarde de regels en wetten te kunnen veranderen, het is maar schijn, want in werkelijkheid verandert niemand iets aan alles wat Ik heb vastgelegd. Geen enkele oorlog, strijd, gevecht, kan ooit meer opleveren dan Mijn liefde aannemen en doen, in alles doen.

Hoeveel strijd er ook gevoerd wordt, het zal zonder liefde niemand iets baten. Roep op tot vrede, zoals Ik oproep tot vrede aan jullie allen. Staakt alle zinloze oorlogen, al het zinloze geweld en kom terug in waarheid, in liefde, in Mijn zegen gevende vrede!

Hemels Brood 4046

Toen je klein was, leerde je praten. Maar je wist niet meteen van elk woord dat je leerde, precies de betekenis. Zo leerde je woorden, zonder dat je er de juiste betekenis van kende. Gedurende je groei leerde je steeds wat meer de betekenis van de geleerde woorden. Zo is het ook met het leven, met je bewustheid van zijn en de betekenis van leven. In je groei leer je steeds meer de betekenis van leven, van al wat op aarde gebeurt, van al wat in jouw leven gebeurt en van wat jouw leven in het grote geheel betekent. Steeds een beetje meer.

En dan lijkt het, of je al veel weet en beseft. Veel mensen denken al veel te weten en veel te begrijpen. Kijk daarbij eens naar de wetenschap. Wetenschappers hebben door de jaren heen veel van de natuurkundige samenhang in de Schepping ontdekt. Vooral de laatste jaren volgen de ontdekkingen elkaar in snel tempo op. Het lijkt als of zij in het geheel al heel veel ontdekt hebben.  Maar Ik zeg je, ze hebben nog nauwelijks iets ontdekt. Er is veel meer, oneindig veel meer te ontdekken. Het is slechts het topje van de ijsberg. Veel is niet zichtbaar en voor de mens in zijn natuurlijke materiële bestaan, nauwelijks meetbaar. Daarbij komt, dat het weinig zin heeft om ontdekkingen te doen in het natuurlijk materiële, als daarbij gelijk niet een zicht is op het geestelijke, als niet gelijk ook geestelijke ontdekkingen worden gedaan en het verband tussen het natuurlijk materiële  met het geestelijke niet of nauwelijks gezien wordt. Al is dat wel zo, dan nog is er zoveel meer dan nu door de mens gezien en ontdekt is.

Ga door met je zoeken, ga door met je ontdekken, ga door en besef dat je nog steeds groeit en dat er nog steeds veel te ontdekken valt, heel veel. Want het is zoals toen je klein was en woorden leerde spreken, maar de betekenis er van nog niet kende, je leert zien, inzien, maar van veel moet je de juiste betekenis nog leren. Met jou moeten heel veel mensen de juiste betekenis nog leren, van al wat zij beginnen te zien, maar nog niet ten volle begrijpen. Want kennen is nog niet begrijpen, al denken veel mensen dat wel. Maak die vergissing niet en leer verder en dieper begrijpen! Want er is nog veel, heel veel in Mijn liefde voor jullie allen verborgen. Je kent nu Mijn liefde, leer dan nu ook alles wat daarin verborgen is ten diepste begrijpen. Ik heb je lief, in Mijn liefde help Ik je om niet alleen te kennen, maar ook ten diepste te begrijpen!

Hemels Brood 4047

Als je niet goed ziet, is er een bril als hulpmiddel. Als je niet goed hoort, kun je met een gehoorapparaat meer horen. Je hoeft niet alles alleen te doen, je mag hulp aannemen, hulp vragen. Het is geen zwakte, om hulp vragen en hulp aannemen. Het is juist sterk! Want het is nederigheid om toe te geven dat je niet altijd alles alleen kunt. Dat is samenleven, als je elkaar de kans geeft om  te helpen. Ik heb jullie allen tezamen geplaatst, om met elkaar in liefde samen te leven. Om elkaar in liefde en dienstbaarheid te helpen, te steunen.

Want jullie zijn allen met elkaar verbonden in het leven. Niemand staat op zich, alsof hij alleen op aarde is. Dus, gedraag je dan ook niet alsof je alleen op aarde bent. Het is niet, ieder voor zich en onze Schepper zorgt wel voor de rest. Het is allen met elkaar en voor elkaar. Net zo verkeerd als het is om iemand geen hulp te willen geven, zo is het ook verkeerd om geen hulp te vragen en geen hulp te willen aannemen, als je die eigenlijk nodig hebt. Als je het werkelijk zelf kunt, is het ook bedoeld dat je het zelf doet, zeker als de omstandigheden het vragen. Weet dat je dan ook Mijn steun, kracht en liefde krijgt. Maar als het je krachten, je vermogen, te boven gaat, of als je onzeker bent, wees dan bereid om toe te geven, dat je hulp kunt gebruiken.

Want het baat je niet om zelf te blijven aanmodderen en in de problemen te raken, door je eigenwijsheid en je gebrek aan nederigheid om toe te geven, dat je iets niet kunt, nog niet kunt. Want je kunt het misschien nog leren. Maar het kan ook zijn, dat het bedoeld is, dat je dat niet zelf kunt. Voor die ene keer, of voor alle keren. Dat het bedoeld is juist voor die ander, om de kans te krijgen in liefde zijn medemens te helpen, te steunen. Juist die onvolmaaktheid is liefde van Mij voor jou en voor je medemensen. Draag dat in nederigheid, laat je helpen. Wees in nederigheid op zijn tijd de mindere, die hulp nodig heeft. Dat siert je meer dan vol te houden het zelf te kunnen. Wees liefde, neem hulp aan, dat is dan ook Mijn hulp!

Hemels Brood 4048

Van een oude boom schil je zo gemakkelijk de bast niet af. Van een jonge boom wel, omdat de bast daarvan nog soepel is, het is dunner en houdt meer vocht vast. Zo is het met mensen wat betreft hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn als de bast van een boom. Het omhult hun kern. Hoe langer de overtuiging om hun kern is vastgehouden, des te moeilijker is het om aan die overtuiging nog iets te veranderen. Ook hoe ouder die mens, des te moeilijker om te veranderen, om door de overtuiging heen de kern van waarheid te bereiken.

Iedereen heeft waarheid in zich. Maar vaak zijn om die waarheid heen, allerlei overtuigingen die niet met waarheid overeenkomen, als een bast opgetrokken, als een omhulsel, wat nauwelijks te doordringen is. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Net als het bij de bast van een boom moeilijker is, om de harde dikke bast te verwijderen en er daarbij ook meer geduld nodig is, zo is het tot de kern komen, tot de waarheid komen bij mensen met sterke misvattingen in hun overtuiging, ook alleen mogelijk door stevig, maar voorzichtig te werk te gaan, met heel veel geduld. Want wordt er bij het weghalen van de bast van een boom ruw te werk gegaan, dan wordt de onderliggende stam beschadigd en dat is vaak niet meer te herstellen. Dan blijft er nog maar weinig bruikbaars van de boom over.

Zo ook bij de mens. Wordt de moeilijk te doordringen overtuiging te ruw en ongeduldig aangepakt, dan kan die mens zo verontrust raken in zijn kern, dat meer schade dan goed gedaan wordt en het nog moeilijker wordt, om die mens tot de waarheid te brengen. Tot de kern van waarheid. Want die kern van waarheid is voor ieder mens belangrijk om te gaan beseffen. Die kern van waarheid bevat voor ieder mens het ware leven, de ware gelukzaligheid. Daarom is het voor ieder mens belangrijk om de kern, het ware leven te bereiken. Wees met elkaar geduldig. Niet iedereen heeft een gemakkelijk doordringbare bast. Tref elkaar niet te hard in misvattingen in de overtuiging, maar wees zachtmoedig en hulpvaardig, eerlijk en oprecht, dan blijft je eigen bast soepel en doordringbaar.

Hemels Brood 4049

Steeds opnieuw vergeef Ik. Waar Ik zie dat het je streven is om goed te doen, Mijn wil te doen, Mij te volgen in liefde, vergeef Ik je, als je misstappen maakt. Ga niet lichtzinnig met Mijn vergeving om, maar wees ook niet bang om iets onvergeeflijks gedaan te hebben. Want die angst verlamt je en maakt je blind voor Mijn liefde.

Steeds als je beseft dat je afgedwaald bent en dat aan Mij bekent, heb Ik het je al vergeven. Vergeef jij dan ook jezelf en vergeef ook steeds de mensen om je heen. Want als jij niet de mensen om je heen vergeeft, hoe kun je dan jezelf vergeven en door anderen vergeven worden. Inzien wat niet naar Mijn wil, naar ware liefde, gedaan is, is voor veel mensen moeilijk. Vooral als er een algemeen afwijzend oordeel over heerst en je weet, dat je afgewezen zult worden, als je bekent iets misdaan te hebben. Maar door Mij wordt je niet afgewezen. Door Mij wordt je juist opnieuw en opnieuw aangenomen, als je je missers bekent en inziet dat het niet naar Mijn wil en liefde was. Het vergt moed om toe te geven en de afwijzing van je medemensen te dragen, zonder jezelf op enige manier te verdedigen en met allerlei redenen jezelf te rechtvaardigen. Een enkel eenvoudig bekennen van de misstap is het beste, het eerlijkst. Kun je dat?

Elke reactie van afwijzing is ter verantwoording van degene die hem geeft. Jouw verantwoording is eenvoudig bekennen, wat je beseft niet goed gedaan te hebben en begrip te tonen, voor al wat anderen niet goed doen, maar wel goed bedoelde. Vergeven waar vergeving gevraagd wordt. Want Ik vergeef nog voor je bekent en nog voor je er om vraagt. Steeds opnieuw veeg Ik je lei schoon en maak Ik je schuldenvrij, in Mijn liefde voor jou. Reinig jij steeds je hart van verwijten en irritaties en neem vergeving op in je hart. Dan zul je ook meer en meer zelf vergeven zijn en Mijn vergeving al bij voorbaat voelen en steeds dichter in al wat je doet, bij Mij blijven, in liefde!

Hemels Brood 4050

Als je Mij oprecht vraagt, geef Ik altijd een antwoord. Maar dat antwoord is niet altijd direct in je hart waar te nemen. Mijn antwoord komt ook via gebeurtenissen. In allerlei gebeurtenissen kun je Mijn antwoorden vinden. Want er zijn vragen, die Ik voor je eigen bestwil niet direct in je hart beantwoord. Het is dan beter, dat je de antwoorden zelf ontdekt. En mocht je het ware antwoord niet in de gebeurtenissen vinden, of verkeerde conclusies trekken, dan stuur Ik je nieuwe gebeurtenissen, tot je Mijn antwoorden gevonden hebt.

Want juist datgene wat je zelf ontdekt, van uit een eigen zoeken vindt, zul je ten diepste beter begrijpen en makkelijker in je geheugen in waarheid vasthouden en naar gaan handelen. Het zal je groei in geestelijk besef bevorderen, als je zelf de antwoorden op je vragen gaat ontdekken. Want vaak zijn er misvattingen, die het je moeilijk maken om Mijn antwoorden rechtstreeks in je hart te kunnen ervaren en te kunnen aannemen. Het is dan nodig, om eerst de misvattingen op te ruimen voordat er in je hart de juiste vrijheid is, om Mijn antwoord te verstaan en te begrijpen en in je handelen op te nemen. Daarom zijn veel van de gebeurtenissen in je leven er eerst op gericht om misvattingen op te ruimen en plaats te maken voor antwoorden en nieuw begrip.

Vaak geef Ik al veel langer allerlei gebeurtenissen op je pad, omdat Ik je vragen al voorzie, nog voor je ze zelf gesteld hebt. Of juist door de gebeurtenissen ga je je afvragen en zo je bewust worden van al wat je nog niet weet, nog niet begrijpt. Steeds leer je door de gebeurtenissen en krijg je antwoorden op je vragen. En wel zo, dat ze jou en allen om je heen, in ware liefde goed doen!

Hemels Brood 4051

Op aarde ben je met velen om je heen op een relatief klein gebied. Kijk van de aarde weg en je ziet ruimte, veel ruimte, oneindige ruimte. Dat is de ruimte waarin je leeft, op die kleine aarde en toch ook in die oneindige ruimte. Zo weinig ruimte als je op aarde hebt, zoveel ruimte is er daar omheen. Je kunt het zien, maar kun je je er een voorstelling van maken, daar in te leven? En toch leef je daar al in, in die oneindige ruimte.

Die oneindige ruimte ben Ik, jullie Schepper. Want Ik ben oneindig in alles, dus ook in ruimte. Die oneindige ruimte geef Ik jullie, daar kun je zijn en doen ontstaan, tot in het oneindige. Op de aarde kan dat niet. Daar is de begrenzing van materie. In die materie leer je eerst hoe met ruimte om te gaan. Want ruimte is geest, Mijn Geest, Mijn oneindige Geest. Mijn Geest is liefde, is waarheid, is volmaakt, in oneindigheid volmaakt. Op de aarde kun je leren in die oneindige ruimte volmaakt te zijn. In volmaaktheid ben je oneindig. Op aarde ben je in de materie als zodanig eindig. Maar in de geest ben je oneindig, als je je geestelijke zijn, overeen brengt met Mijn Geestelijke Zijn. Als je jouw eigen bewustheid van zijn overeenbrengt met Mijn Zijn, uit eigen vrije keus. Want je bent in de geest Mijn Geest gelijk. Alleen, in je eigen bewustheid van zijn, is het aan jou om jezelf, je bewuste ik, overeen te brengen met jouw oorspronkelijk aan Mij gelijke wezenlijke zijn. In je Mij te herkennen en jezelf daaraan gelijk te vormen. Dat is zolang je op aarde in de materie bent, een opgave. De materie geeft je daarvoor de stevigheid, om in vrijheid te kunnen kiezen. Dat is tijdelijk. De oneindige ruimte komt daarna. Op aarde krijgt de mens de gelegenheid zich voor te breiden op die oneindige ruimte en in die ruimte plaats te maken voor verblijf, voor het werkelijke Zijn.

Ieder mens is op aarde vast omgrensd door zijn natuurlijk materiële lichaam. Na de aarde blijft ieder mens vast in zijn eigen overtuigingen zweven, tot hij zijn ik helemaal overeen gebracht heeft met zijn ware geestelijke Zijn, die Ik in hem ben en die Ik in oneindige ruimte ben. Wie op aarde zijn ik al totaal met zijn ware geest, die Ik Ben, heeft overeengebracht, komt na de aarde direct als wezenlijk eigen leven in Mij, in de oneindige ruimte en kan daar oneindig scheppend Mij Zijn, als eigen bewust Zijn, in de volle gelukzaligheid van ware liefde. Eén in geest met Mijn Geest, één in wezenlijkheid met alle wezens, alle mensen, alle schepselen. Bewust van zichzelf, bewust van alle mensen, bewust van Mij, zijn Schepper, Jezus Christus, God.

Hemels Brood 4052

Je vraagt je af, of het voor Mij genoeg is, dat er maar zo weinig mensen nog naar Mijn Woord van liefde willen luisteren en dat zo weinigen het maar begrijpen. Het is niet genoeg, voor Mij nog niet zo zeer, als wel voor al die mensen, die niet willen luisteren en niet kunnen begrijpen. Daarom ijver Ik ervoor die mensen te bereiken, in liefde te bereiken. Maar allen hebben de vrije wil en daar moet Ik in Mijn ijver van afblijven.

Hoeveel ijver jij ook hebt, om met Mij Mijn Woord te verspreiden, de vrije wil van de mens kun je niet doorbreken, die blijft altijd zo vast gelegd in Mijn ordening. Maar dat wil niet zeggen, dat Mijn ijver, om mensen te bereiken in Mijn liefde, vermindert of dat jouw ijver minder zou moeten worden. Terwijl ieder de vrije wil behoudt, ijver Ik evengoed voor ieders behoud in liefde en ben Ik blij met ieder mens die met Mij ijvert. Maar laat in die ijver geen dwang zijn. Want in Mijn ordening past geen dwang, laat al je ijver alleen liefde in dienstbaarheid voor je medemensen zijn, zoals Mijn ijver vooral liefde in dienstbaarheid aan alle mensen is. En ijver nooit zonder Mij in je hart te raadplegen, want jouw liefde en kennis is minimaal en je hebt, om enigszins succesvol te zijn, Mijn ware liefde en kennis nodig. Laat je hart daarom steeds opnieuw met Mijn ware liefde en kennis vullen en laat los wat niet lukt, want dan is het de tijd daarvoor nog niet. Laat los wat je zelf nog niet begrijpt, dat is geen schande, daar is het de tijd dan nog niet voor. Want ook jij bent lerend en ook jij krijgt daarbij hulp, Mijn hulp.

Genoeg is het pas, als alle mensen horen, als alle mensen in hun vrijheid begrijpen, als alle mensen in hun vrijheid er voor kiezen naar liefde te handelen in alles. Want nu zijn er nog veel mensen, die denken dat het te moeilijk is, om in alles die ware liefde te zijn, het lijkt hen onmogelijk. Maar het is vooral hun eigen keuze, steeds opnieuw hun eigen keuze! Elke keuze kan naar waarheid en liefde zijn, nu al. Wie dat serieus wil, kan bij elke keuze, van Mij in zijn hart voelen, welke keuze gelijk is aan Mijn ware liefde. Maar dan nog is het nodig, dat die keuze in eigen vrijheid genomen wordt en niet slaafs, omdat het door Mij aangeraden wordt. Daarom trek Ik Mijn kracht soms terug, omdat Ik zie dat anders Mijn liefde uit een slaafs volgen gedaan wordt, wat niets brengt en waar iemand alleen vertwijfelt door raakt.

Want hij verwacht er goed aan gedaan te hebben, Mijn wil op te volgen, terwijl dat toch niet geheel uit vrije wil gekozen is. Dan kan diegenen altijd nog beter een eigen keus maken, die niet Mijn wil is, dan Mijn wil volgen, wat eigenlijk niet zijn vrije wil is. Alle ijver is goed, zolang het uit ware vrije liefde een eigen keus is. Jouw ijver is goed, maar laat je wens los, om meer mensen te bereiken en wees dat, wat je in liefde voelt te zijn. Dan ijver je met Mij genoeg.

Hemels Brood 4053

Bewustheid van liefde gaat niet zonder het tegenovergestelde van liefde, om vrij te kiezen. Daarom voelt de mens pijn bij al het tegenovergestelde van liefde, als een gemis aan liefde. Pijn zit voornamelijk in het natuurlijke lichaam, omdat het de begrenzing is tussen geestelijk Zijn en natuurlijk zijn. Het is als het stoten van je hoofd tegen een muur, als je geest zich stoot tegen het tegenovergestelde van liefde. Maar het is als een fantoompijn voelbaar in de geest, terwijl het in het natuurlijke lichaam gebeurt.

Op aarde is lelijk en is mooi. Zou je het besef van mooi zo diep kunnen ervaren zonder lelijk? Juist wordt mooi mooier naast lelijk. Zo wordt ook licht mooier, sterker, naast donker. Diep wordt dieper naast hoog en hoog wordt hoger naast diep. Veel wordt meer, naast minder en zo wordt alles in het besef sterker ervaren, als het naast het tegenovergestelde gezet wordt. Maar, is de berg in werkelijkheid hoger, als er diepte naast is? Is licht werkelijk sterker naast donker, of is mooi werkelijk mooier naast lelijk? Nee, de berg is zo hoog als hij is, met of zonder diepte ernaast. Licht is evenveel licht, met of zonder donker, mooi is niet anders zonder lelijk dan met lelijk. Het lijkt hoger, het lijkt lichter, het lijkt mooier en het geeft een sterker besef aan de mens, als het tegenovergestelde er naast gegeven wordt.

Zo is het ook met de bewustwording van de mens, bewustwording van het ware leven, de ware liefde. Met het tegenovergestelde er naast, er bij, wordt de mens zich bewuster, kan hij zich bewuster worden van zijn bestaan in werkelijkheid, van ware liefde en welke grote waarde liefde heeft en geeft. Wie kiest voor lelijk, als hij voor mooi kan kiezen? Wie kiest voor het tegenovergestelde van liefde, als hij voor liefde kan kiezen? Toch kiezen veel mensen voor lelijk, voor het tegenovergestelde van mooi, dat is toch niet te begrijpen! Dat heeft te maken met het tegenovergestelde van liefde. Want liefde is altijd waarheid, het tegenovergestelde is dus onwaarheid. In die onwaarheid toont het tegenovergestelde van liefde zich als waar, mooi, goed, enz. Terwijl het dat niet is. Dat maakt het moeilijk voor de mens om zijn keuze voor liefde, voor waarheid, voor het mooiste te maken. Hoe kan de mens dan doorzien, wat wel en geen liefde is, wat wel of niet waar is, wat werkelijk goed en mooi is en geen bedrog van het tegenovergestelde?

Door zelf waar te zijn, door zelf liefde te zijn, door zelf eerlijk en goed te zijn. Want het gelijke herkent het gelijke en doorziet al wat niet aan hem gelijk is. Maar wie niet eerlijk is, herkent het oneerlijke niet. Wie zelf niet goed is, herkent niet, wat niet goed is. Wie zelf geen liefde leeft, herkent het tegenovergestelde niet en ondergaat de pijn om hem zijn dwalingen bewust te maken. Pijn als ziekte, pijn als gemis, pijn als verdriet, want er zijn verschillende soorten pijn, zachte, harde en intense pijn. Nooit als straf zonder resultaat, altijd om die mens tot waar besef van liefde, van waarheid, van leven, waar leven, te brengen, in een van zichzelf bewust bestaan, wat hem in ware liefde de grootste gelukzaligheid geeft, het meest aangename bestaan. Want het ware leven is liefde, geheel en alleen liefde, zonder enige pijn, zonder ook maar het kleinste beetje niet-liefde. Leven is volkome ware liefde, Leven Ben Ik, jullie Enige ware Schepper.

Hemels Brood 4054

Als satan een mens wil verleiden, begint hij met waarheid het vertrouwen van die mens te winnen. Vervolgens prikkelt hij de hebzucht, of een verlangen wat in die mens sluimert, en geloof Mij, in ieder mens sluimeren nog verlangens. Dan vermengt hij waarheid langzaam met onwaarheid, welke goed past bij het verkrijgen van hetgeen die mens graag wil of graag heeft. dan is de situatie geboren, waarbij de mens in de verleiding meegaat, nauwelijks beseffend hoe hij verleid is.

Pas na enige tijd kan het zijn, dat die mens zich zijn afdwaling realiseert. Maar het kan ook zijn, dat hij het lange tijd niet beseft. Als hij het wel beseft, gebeurt het vaak dat diegene zich schaamt en zijn handelen verborgen houdt. Maar het kan ook zijn, dat hij beseft, zich niet schaamt en het voor eigen voordeel verborgen houdt. Hoe dan ook, wie bemerkt in de verleiding van satan te zijn gevangen, kan er alleen los van komen, door te bekennen en berouw te tonen. Door goed te maken wat anderen er aan nadeel door gehad hebben. Wees er op verdacht dat niet alles wat waarheid lijkt, ook waarheid is. En blijf altijd controleren of waarheid in alles waarheid blijft.

Want satan is sluw, heel sluw. Hij ziet meer dan jij beseft. Hij ziet je wensen en verlangens en weet daar heel sluw mee om te gaan, om je te verleiden en voor zichzelf kracht te verzamelen, om daarmee grotere werken van verraad aan Mij te bewerkstelligen. Maar wat hij ook doet, uiteindelijk komt het op hemzelf neer, uiteindelijk ondergraaft hij niet Mij, maar zichzelf. Want hij kan nog zoveel kracht op die manier verzamelen, maar het zal nooit werkelijke kracht zijn en eens zal hij al die verzamelde kracht verliezen in de werkelijkheid van bestaan. En geen enkele ware kracht hebben. Omdat werkelijke kracht alleen de kracht van ware liefde is.

Wees daarom zo veel je kunt steeds waarheid en liefde, dan heb je altijd meer kracht, dan satan in eeuwen kan verzamelen. Let op dat je verlangens en wensen, je niet blind maken voor de onwaarheden van satan. Blijf steeds vasthouden aan waarheid, die Ik je in je hart aangeef. Dan kun je vrij blijven van alle listen en bedrog van satan.

Hemels Brood 4055

Een crimineel is niet ineens van zijn zonden af als hij in het hiernamaals komt. Hij zal in een sfeer van zijn eigen zonden terecht komen. Die sfeer is bedoeld om hem duidelijk te maken wat hij aanhangt en wat dat doet. Om hem zichzelf te tonen. Bij velen duurt het lange tijd voor zij zichzelf beginnen te beseffen in hun criminaliteit en lang voor zij gaan beseffen wat dat is en hoe zij zijn. Zij verkeren in een moeilijk te bereiken hoedanigheid. Er zijn veel helpers om hen heen die met heel weinig effect heel veel voor hen doen.

Ieder mens komt in het hiernamaals in de sfeer van zijn doen en laten op aarde. Voor ieder mens staan engelen klaar om de overgegane mens in zijn sfeer te helpen. Deze engelen zijn allen liefde uit Mij en zij handelen allen naar volkomen liefde uit Mij. Zij doen alleen Mijn liefde aangepast aan de sfeer van de mensen die zij komen helpen. Maar voor ieder mens geldt ook in het hiernamaals zijn eigen vrije wil. Die eigen vrije wil wordt door de helpende engelen volledig zo gerespecteerd. Heel voorzichtig wordt ieder mens uit zijn nog aardse en gebrekkige sfeer geleid naar meer volmaakte hemelse sferen. Maar de vrije wil van elk mens blijft daarbij vrij en zijn eigen.

In het hiernamaals is geen tijd, alleen vooruitgang, beetje bij beetje vooruitgang. Bij de één gaat zijn sfeer en vermogen sneller vooruit dan bij een ander. En hoewel er geen tijd is, blijven velen daar wel in een gedachte aan tijd kleven, waardoor sommigen hun situatie ervaren als eeuwen durend. Bij hen is weinig of geen verandering van sfeer gaande en het steeds in  een zelfde situatie, sfeer verblijven, wordt ervaren als tijd. Dat is een nog aards ervaren. Hoe meer de hemelse sferen bereikt worden, des te minder wordt tijd ervaren en wordt meer het niet aanwezig zijn van tijd begrepen. Mensen met gelijke sferen, ervaren in die sferen elkaar. Maar als het iemand helpen kan om zichzelf in zijn sfeer meer te gaan zien, wordt hij ook wel in contact gebracht met mensen in andere sferen, meer hemelse sferen. Zodat hulp aan elkaar gegeven kan worden.

Zo zijn er veel verschillende sferen in het hiernamaals als verschillende oorden, plaatsen, waar mensen na hun verblijf op aarde terecht komen. Die plaatsen zijn zo geordend door Mij, dat het hen vroeger of later zichzelf laat zien en hen leert zien in welke verhouding hun sfeer staat tot waarheid en liefde. Die plaats leert hen ook de weg waarlangs zij naar meer waarheid en liefde kunnen komen en waarom dat voor hen beter en prettiger is. Alles begeleid door Mijn engelen, die hun begeleiding rechtstreeks van Mij krijgen. Ook op de aarde worden mensen geholpen om daar al in de sfeer van waarheid en liefde te komen en wordt met allerlei omstandigheden en gebeurtenissen het verschil tussen waarheid en liefde en het tegenovergestelde duidelijk gemaakt. Maar op aarde heeft het voor velen in hun arrogantie van zijn weinig belang.

Wie op aarde zich inspant om waarheid en liefde te leven, uit eigen vrije wil en besef, die komt in het hiernamaals in die sfeer van waarheid en liefde en zal gemakkelijker in de meer en meer hemelse sferen terecht komen en doorgroeien naar de volmaakte waarheid, volmaakte liefde en de volmaakte gelukzaligheid, het eeuwig volmaakte leven, samen met Mij en allen die het eeuwige leven volkomen Zijn.

Hemels Brood 4056

Je vijand zal altijd alles wat je zegt verdraaien en over liegen. Alles wat je doet in een verkeerd daglicht zetten en je onderuit halen waar hij maar kan en de kans krijgt. Zou hij dat niet doen, dan zou hij je vijand niet zijn. Daarom is het belangrijk dat je herkent wie je vijand is en dat je er dan rekening mee houdt, dat hij je vijand is en dat je hem niet kunt vertrouwen.

Want dat is zijn sluwheid, dat hij zich regelmatig zal voordoen, alsof je hem kunt vertrouwen. Op die momenten denk je ook dat je hem kunt vertrouwen, omdat er geschreven staat: “heb u vijanden lief”. Maar er staat niet geschreven: “vertrouw uw vijanden”. Want dat zijn twee verschillende hoedanigheden. Je vijand liefhebben is iets heel anders dan je vijand vertrouwen. Want het liefhebben heeft met jouw hart te maken. Maar of iemand te vertrouwen is, heeft met zijn hart te maken. Al heb je iemand nog zo lief, dat wil nog niet zeggen dat diegene dan meteen volmaakt is en volop te vertrouwen. Hoeveel mensen op aarde heb Ik lief?

Ik heb alle mensen lief, oneindig lief. Zijn er daardoor geen misdadigers meer, is er daardoor geen leugen en bedrog meer, zijn daardoor nu alle mensen volmaakt te vertrouwen en volmaakt in liefde? Geenszins! Wat doet jou dan denken dat jouw liefde iemand wel volmaakt maakt? Ik blijf alle mensen liefhebben, Ik veroordeel ze niet, Ik blijf eerlijk, waarheid, goedheid, maar Ik weet ook precies hoever Ik iemand kan vertrouwen, hoe het met iemands hart gesteld is.  Liefde verandert ten goede. Maar niet direct. Soms pas na hele lange tijd, na eeuwen en na eeuwigheden. Zoveel tijd als nodig is. “Hebt uw vijanden lief”, is voor je bestwil. Want liefde voor degenen die jou kwaad berokkenen, beschermt je tegen het boze, ook al lijkt dat niet zo. Beteugel daarom jezelf in liefde, zodat je vrij blijft en niet in de netten van je vijand terecht komt. Dan krijgt hij geen werkelijk vat op je en is het effect van zijn leugens en bedrog van korte duur. Liefde verandert je vijand niet direct, maar beschermt je en helpt je met je vijand juist om te gaan. Dan zet zich de situatie naar wat voor jou uiteindelijk het beste is.

Vertrouw op liefde. Maar vertrouw niet op je vijanden, al doen zij zich nog zo geschikt voor, in hun sluwheid. Kom bij Mij in liefde en Ik open je ogen, zodat je die sluwheid doorziet en, in liefde blijvend, je eigen weg kunt vervolgen, zonder prijs te geven waar je vijand op uit is. Je hoeft je vijand niet te vertrouwen, alleen lief te hebben, met Mij samen, lief te hebben.

Hemels Brood 4057

In alle woorden en geschriften, die mensen in hun hart van Mij hebben ontvangen en getrouw hebben neergeschreven, kun je Mij ontmoeten. Al kun je zelf Mij niet direct in je voelen, dan toch kun je Mij in die woorden en geschriften herkennen, met je hart herkennen. Dat zal je dan voor de tijd dat je Mij niet in jezelf ervaart, genoeg zijn. Want het hoeft niet steeds zo te zijn, dat je Mij in je bewust bent. Soms is het zelfs voor de ontwikkeling van je ziel beter, Mij niet direct in je te kunnen waarnemen. Raak daardoor niet vertwijfeld, denk niet, dat Ik je verlaten heb of dat Ik je niet belangrijk genoeg vind, of je ergens voor wil straffen. Want dat is het niet. Blijf geduldig en in vrede, want ook al voel je Mij niet, Ik ben er wel en Ik heb je even lief als allen, die Mij wel voelen.

Denk niet dat zij beter zijn dan jij, want ook dat is niet het geval. Laat het los, accepteer het en houd je hart vrij van afdwaling, houd vast aan waarheid, aan liefde en heb geduld. Jouw leven is het bewijs van Mijn bestaan, ook al voel je Mij in je niet zoals je wel zou willen. Maar het is Mijn wil die jou sterker op jezelf maakt, door Mij een tijd terug te trekken. Maar in jouw hart kun je Mijn Woord toch herkennen, als je het leest of als je het hoort. Laat dat je genoeg zijn en leef naar waarheid en liefde in nederigheid. Al bemerk je het niet, maar je wordt evengoed wel door Mijn armen van liefde gedragen, vastgehouden door Mijn ware liefde. En geloof Mij, Ik zal je nooit loslaten.

Je bent Mijn leven, eeuwig en altijd ben je Mijn leven. Al merk je niet hoe Ik je in Mijn liefde vasthoud, blijf zelf wel vasthouden aan liefde en wees niet treurig, maar blij! Wetende dat Ik er voor je ben, ook al bemerk je Mij niet zoals je zou willen. Je mag zijn zoals je bent, in goedheid en waarheid ben je Mij, wees Mij en wees blij en weet dat alles goed is. Niet of je Mij bemerkt is maatstaf, maar hoe je vasthoudt aan waarheid en liefde, ook als je Mij niet ervaart, niet bemerkt. Ik heb jou lief, eeuwig en altijd!

Hemels Brood 4058

Als je besluit iets te willen leren, doe je het met meer inzet, dan wanneer je gedwongen wordt iets te leren. Onder dwang geeft niemand zijn beste inzet. In vrijheid en naar eigen goeddunken geven mensen eerder hun beste inzet. Zij moeten het nut van hun inzet zien. En daarin zit gelijk ook de verleiding. Want dat nut ergens in zien, is vaak het eigenbelang. Wat levert het diegene op. En dat wat het diegene oplevert, is dan de mate van inzet. Maar het belang dat iemand voor zichzelf ziet, is zelden liefde voor zijn medemens, is meestal werelds genoegen of aards bezit of zelfs macht en roem.

Vrijwillige optimale inzet om het goede te doen voor de medemens, komt maar bij een kleine groep mensen voor. Die kleine groep beseft welk een belang het heeft, om goed te doen aan elkaar en zoveel mogelijk naar liefde te streven. Liefde voor Mij is daarbij de motivatie, met begrip voor hetgeen het ware leven is, geven zij hun volle inzet. Het gaat hen niet om wat er voor henzelf aan werelds genoegen en bezit te verkrijgen is, het gaat hen erom, het ware leven te zijn, voor Mij en voor hun naasten. De ware juiste inzet om te leren in vrijheid, zonder dwang, is geen enkel eigenbelang na streven, dat maakt vrij.

Het geen enkel eigenbelang nastreven maakt vrij, helemaal vrij. In die vrijheid heeft geen enkele verleiding van satan of van wie dan ook enig vat op je. Want wie geen eigen verlangen heeft voor zichzelf, niets nastreeft voor zichzelf, kan daarop ook niet verleid worden, er is immers niets om verleiding op toe te passen. Zelfs het goed willen doen, liefde nastreven in alles, mag daarbij geen enkel eigenbelang hebben. Wie alles van eigenbelang los weet te laten, zal ervaren vrij te zijn, vrij van verleiding, dat heeft nergens houvast, vrij van dwang, er is geen reden om aan dwang toe te geven, want er is geen belang. Zo is Mijn leer die van vrijheid, werkelijke vrijheid. Zo is Mijn leer die van belangeloze liefde, werkelijke liefde. En zo leidt Mijn leer je tot waar leven in werkelijke gelukzaligheid!

Hemels Brood 4059

Deze aardse wereld is niet anders dan dat ze is. Zo is ook de mens op aarde wat ze is. De aarde heeft bewerking nodig, maar niet alle mensen bewerken de aarde op de zelfde manier. Sommigen bewerken haar met veel goede resultaten en anderen bewerken haar met nauwelijks of geen resultaten. Het is je eigen aarde wat jij te bewerken hebt. Je grond waarop je staat, je innerlijk besef van wat leven is en bedoeld is te zijn. Dat is je aarde. De wijze waarop je met je besef van leven en wat leven bedoeld is te zijn om gaat, is je bewerking van jouw stukje aarde. Dat is jouw verantwoordelijkheid, los van hoe anderen met hun aarde bewerken.

Op die manier ontstaan er stukjes aarde die wel verzorgd zijn naast stukjes woestijn. Als je eigen stukje aarde verzorgd is, is er gelegenheid om anderen, die hun stukje aarde niet zo goed kunnen verzorgen, te helpen. Als zij je daarom vragen en als Ik je dat in je hart aangeef. Neem daar dan Mijn hemelse hulpmiddelen voor. Die bestaan uit geduld, begrip, verdraagzaamheid, waarheid en zachtmoedigheid. Maar wie niet geholpen wil worden, laat die ploeteren in zijn eigen woestenij. Want ieder is vrij om zijn eigen stukje aarde te bewerken tot een vruchtbaar stukje land of te laten verworden tot een woestenij.

Zo is de hele aarde een lappendeken, met mooie goed verzorgde stukjes en met verschrikkelijke woestenijen en alles wat daar tussen ligt. En ja, degene met een woestenij zullen met afgunst kijken naar de fraai verzorgde stukjes aarde en daar de vruchten van willen hebben, ze soms ook stelen. Daar worden ze niet beter van. Want wat zij niet zelf tot wasdom gebracht hebben, zal hen niet ten goede komen. Hun maag kan het niet verdragen. Het brengt hen niets en het zal hen slecht bekomen. Maar help hen, als zij daar om vragen en je in je hart Mijn toestemming daarvoor voelt. De aarde blijft de aarde, maar de mens kan haar bewerken. Kan haar tezamen tot bloei brengen, zelfs het meest woeste deel, als met Mijn liefde gewerkt wordt!

Hemels Brood 4060

“…. en doe barmhartigheid aan allen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden”. Dat is waar en waarachtig. Wie er naar streeft om Mijn geboden, welke steeds als een advies in het hart gegeven worden, na te volgen, uit ware liefde voor Mij en zijn naasten, zal daar geen spijt van krijgen. Mijn verbond met de mens staat voor altijd. Maar ook hetgeen gebeurt, als de mensen Mijn geboden niet volgen, Mij en zijn naasten niet liefheeft, staat eeuwig vast. Want het één kan niet zonder het ander. Als het goed doen goed gevolg krijgt, kan het verkeerd doen niet ook een goed gevolg krijgen. Wie zou er dan nog goed doen, als het allemaal niets zou uitmaken?

Daarom zijn de gevolgen van het niet goed doen geen straf, maar sturing, bijsturing van Mij, uit liefde voor de mens. Want wie zou het verschil tussen goed en kwaad kunnen bemerken, als er geen verschil was in de gevolgen? Want het maakt wel degelijk verschil in het eindresultaat. Want ware liefde leidt tot gelukzaligheid, terwijl het tegenovergestelde de mens het tegenovergestelde van gelukzaligheid brengt. Maar, veel daarvan zou de mens niet beseffen, als het wel of niet goed doen dezelfde resultaten zouden geven. Dan zou hij zijn ongeluk pas ervaren, als er geen uitweg voor hem meer te vinden is. Daar wil Ik alle mensen voor behoeden en daarom is het nodig, dat de mens zowel het één, ware liefde, als het ander, het tegenovergestelde van ware liefde, beseft en ook de gevolgen van het één en het ander ervaart.

Dat is geen straf van Mij, maar liefde, ware behoedende en zorgende liefde. Daarom zeg Ik: “… en doe de barmhartigheid aan allen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden”, uit liefde voor alle mensen, als uitleg over hoe het is. Niet als dreigement voor diegenen die het met Mijn geboden niet zo nauw nemen en niet zoveel liefde, of geen liefde voor Mij hebben. Ik wil allen alleen zeggen, zo is het met Mijn Schepping, Mijn ordening, het ware leven, de ware liefde gesteld. Alleen zo is gelukzaligheid van leven te bereiken, alleen zo.

Hemels Brood 4061

Mijn woord is nee, waar het nee moet zijn. Mijn woord is ja, waar het ja moet zijn. Onwaarheid is bij Mij nee, waarheid is bij Mij ja. Zo zou het bij alle mensen moeten zijn. Maar veel mensen hebben een ja bij onwaarheid en een nee bij waarheid. En velen zijn daar heel stellig in. Zij brengen daarmee hun medemensen in verwarring.

Kun jij nee zeggen, wanneer het nee is en ja, alleen als het ja is? Kun jij vóór zijn, als het goed is en tegen zijn, als het niet goed is? Want velen zoeken er nog naar ja te zeggen bij alles, zodat ook alles goed lijkt, ook al is het niet goed. Maar ja zeggen tegen alles, maakt niet alles goed, maar verbergt wel. Want als een eerlijk mens ja zegt tegen iemand die niet goed doet of niet goed is, dan gaan anderen ervan uit dat diegene goed is, te vertrouwen is, want hij die ja zegt is goed, dan zal hij het wel weten en dan zal hun eigen inschatting wel verkeerd zijn. Zo ontstaat er verwarring en krijgt wat niet goed is vrij spel.

Ik moet van tijd tot tijd nee zeggen, anders zou Mijn ordening niet meer waar zijn. Volg je Mij, volg Mij dan ook in Mijn nee en zeg alleen ja, als het ook Mijn ja is. Want al wat niet werkelijk is, alle afdwaling van liefde, alle onzuiverheid, al is het nog zo weinig, is Mijn nee. Mijn nee is niet zonder liefde, Mijn nee is juist met liefde. Mijn nee is liefde en Mijn ja is liefde. Want nee helpt de mens om ja te vinden en los te komen van al wat geen waarheid, geen liefde is. Zeg daarom geen nee, uit wraak of boosheid, maar uit liefde. Zeg daarom geen ja, om de ander niet te kwetsen, maar alleen als het werkelijk ja kan zijn, als het ook Mijn ja kan zijn.

Zeg nee uit liefde en zeg ja uit liefde en wees in alles waarheid, oprecht, eerlijk en betrouwbaar. Want velen zeggen ja en bedoelen nee en velen zeggen nee, terwijl het ja zou moeten zijn. Maar Ik zeg nee, als het nee is en ja als het ja is, beide uit grote liefde.