Hemels Brood 4000 t/m 4030

Hemels Brood 4000

Ieder mens heeft een stukje van Mijn liefde voelbaar in hem gekregen, bewust voelbaar. Laat niemand zeggen, dat hij het niet heeft, want hij heeft het wel. Niemand zou zonder dat stukje liefde kunnen leven. Maar dat stukje liefde kan wel genegeerd worden. In de vrijheid van keus kan iedereen het negeren. Dat negeren is voorbij gaan aan de grootste en belangrijkste levensschat, die een oneindig grote levenswaarde heeft. Want zonder liefde is geen leven.

Op aarde lijkt het alsof er zonder liefde leven is, maar in werkelijkheid is alleen liefde leven. Jij voelt dat en jij kiest er voor, naar die liefde je handelen te richten. Maar het lukt je nog niet in alles. Lief mens, door je handelen naar liefde te willen richten, heb je voor Mijn liefde gekozen, bewust gekozen. En het gaat Mij om die oprechte vrije keus en de inzet om dat waar te maken. Het gaat Mij er niet om, dat je al volmaakt in alles naar die ware liefde handelt. Want naast het stukje liefde wat iedereen van Mij in zich gekregen heeft, is er ook verleiding op de aarde geplaatst. Verleiding aan de mens om van het handelen naar liefde af te wijken. Dat maakt de vrije keus voor de mens mogelijk. Dat maakt het maken van onderscheid tussen liefde en de verleiding om er van af te wijken mogelijk. Wie ondanks die verleiding er voor kiest, naar liefde te willen handelen en er de moeite voor doet dat waar te maken, uit liefde voor Mij en de medemensen, uit liefde voor zichzelf, dat is zichzelf als geschapen wezen uit Mij, waarmee hij Mij dank zegt, die is Mijn liefde. Ook al is hij nog niet volmaakt in liefde in al zijn handelen.

Want als iemand besluit te leren lezen en hij besluit zich daar volkomen voor in te zetten en hij doet dat, dan zal het hem evengoed nog tijd kosten om het te leren. Hij zal met zijn besluit en zijn inzet niet onmiddellijk kunnen lezen, maar tijd nodig hebben, om het lezen te leren. En zo krijgt iedereen van Mij op aarde tijd om liefde te leren leven. Maar het is wel nodig, daar zelf voor te kiezen. Dat heb jij gedaan. Geef jezelf nu tijd om te leren, om beproevingen te doorstaan en uiteindelijk volmaakte liefde uit Mij te Zijn!

Hemels Brood 4001

Mensen tellen in jaren en zij hebben zelf bepaald wat een jaar is. In dat jaar zijn maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden en ook daarvan heeft de mens de duur bepaald. De mens heeft zich een eigen tijdsindeling bedacht en een eigen gebruik van tijd. Maar stel dat bijvoorbeeld een bladzijden tekst een jaar is. Of de lengte van een boom. Dan zou iedereen zeggen, dat kan niet, want de ene bladzijden is langer dan de andere en de ene boom is hoger dan de andere.

Tijd moet altijd dezelfde lengte hebben. Dan zeg Ik, als je jullie tijdsberekening neemt en die vergelijkt met Mijn tijdsberekening, dan is jullie tijdsberekening hetzelfde, als zouden jullie die bladzijde of die boomlengte nemen als tijdsberekening. En eigenlijk wijkt jullie tijdsberekening nog veel verder af, dan de werkelijke, die Ik ben. Zo staat ook in de Bijbel, dat een dag voor Mij jaren zijn en jaren als een dag. Maar neem dat niet letterlijk, want het verschil tussen jullie tijd en Mijn tijd is niet te ervaren op aarde. Jullie tijd is een aardsgebonden tijd, waar bij gekeken wordt naar de zon en de omwentelingen van de aarde.

Mijn tijd is de eeuwigheid. Mijn tijd is volmaakte liefde! Mijn tijd is bestaan. Mijn tijd is leven. Mijn tijd is werkelijkheid. Mijn tijd is nu. Mijn tijd is licht. Jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden zijn voor Mij geen tijd. Begrijp dan nu, dat jullie tijd op aarde slechts een tijdelijke is, die met jullie aards bestaan te maken heeft, maar niets met het geestelijke zijn, met het ware leven te maken heeft, omdat het werkelijke leven eeuwig is. Hoe zou je het eeuwige zijn ook maar in jaren willen uitdrukken?

Denk daarom niet meer in jaren, maar in leven, in ware liefde en laat de tijd op aarde voor wat zij is. Een tijdelijk hulpmiddel om onderling de verhoudingen van doen en laten bij te houden, om afspraken te kunnen maken, om structuur te kunnen vastleggen. Laat het verdere belang van tijd los en leef, wees liefde voor elkaar, tijdloos, eeuwige liefde!

Hemels Brood 4002

Wees geduldig. Als meer mensen geduldig op Mij zouden wachten, dan zou er veel meer op een betere manier opgelost worden. Maar velen zijn te ongeduldig om op Mij te wachten. Het moet allemaal direct voor elkaar komen. En dat kan niet altijd. Tenminste, niet als je Mijn geleidende hand daarbij wilt. Want alles wat er gebeurt, gebeurt vanuit de vrije keus van de mensen. Dat moet Ik zo laten. Daarom moet ook Mijn hulp altijd zo zijn, dat Ik de vrijheid van keus niet belemmer.

Nu kan Ik wel alles zien en vooruit al weten. Hoe, dat is aan Mij. Zo kan Ik zien wanneer de beste momenten zich voordoen, om tot de beste oplossingen te komen. Het is als bij een schaakspel, de verschillende stukken moeten eerst op de juiste plaatsen staan, om een goed resultaat te kunnen behalen. Een goede schaakmeester heeft het geduld om zijn stukken tot de beste verhouding opgesteld te krijgen. Zie Mij als zo’n schaakmeester en wacht tot Ik je tot handelen op de juiste momenten inspireer. Voel steeds in je zelf Mijn leiding en wacht als je Mijn leiding niet voelt. Neem geen overhaaste beslissingen, tenzij het echt niet anders kan. Wacht dan niet. Maar kom dan wel in je hart bij Mij en kies op zo’n moment dat wat je het beste voorkomt. Heb dan weer geduld. Want de beste resultaten behaal je met Mijn leiding. Alleen, dat vraagt niet alleen geduld, maar ook vertrouwen.

Geduld hangt samen met vertrouwen. Zodra je denkt, nu moet ik handelen, omdat je Mijn leiding niet voelt en je verder wilt, wacht dan toch op Mij, heb dan toch het vertrouwen dat Ik je een nog beter moment zal geven, met een nog betere resultaat. Ja, Ik weet dat het moeilijk is om onderscheid te maken, tussen wat jij ervaart als tijd om te handelen en Mijn leiding om je de juiste tijd aan te geven. Juist dat onderscheid leren maken, is niet gemakkelijk. Maar als je vaak in je hart bij Mij komt en het wilt leren, dan zal het je ook lukken. Heb geduld en vertrouw Mij, dan zul je het beste resultaat in liefde bereiken.

Hemels Brood 4003

Het is moeilijk om vals of onterecht beschuldigd te worden, van iets wat je niet gedaan hebt, of voor leugenaar gehouden te worden, terwijl je volkomen eerlijk gehandeld hebt en niet in wrok te vervallen. Vooral als de situatie niet opgelost wordt en vastgehouden wordt aan de beschuldiging en vastgehouden wordt aan het liegen, terwijl je niet gelogen hebt. Om dan niet in een zekere boosheid te vervallen of in teleurstelling, maar aan liefde en vergeving vast te houden, dat is heel moeilijk.

Want liefst zag je dat gezien werd, dat de beschuldiging vals en niet terecht is, of dat je geen leugenaar bent. En het liefst zie je dan het recht zijn beloop krijgen. Maar zo gaat het vaak niet. Soms beschuldigen mensen iemand anders, om zelf niet als schuldige gezien te worden. Soms lijken de feiten aan te wijzen dat iemand schuldig is, terwijl hij dat niet is. Als er aan vastgehouden wordt, is het moeilijk de onschuld te bewijzen en geloofd te worden. Dat is onprettig en het doet de eerlijke niet schuldige mens tekort. Maar als dat jou overkomt, raak dan niet verbitterd, neem het diegenen met hun misvattingen niet kwalijk, vergeef hen nog voordat zij beseffen, hoezeer ze je tekort gedaan hebben. Raak niet vertwijfeld, blijf in je onschuld en in je eerlijkheid. Want zij mogen je dan onheus bejegenen, maar Ik zie je onschuld, Ik zie je eerlijkheid, Ik zie hoe het werkelijk is. En het is niet alleen aan jouw adres, dat zij zich vergissen, maar ook aan Mijn adres.

Want wie eerlijk wil zien en eerlijk tot een mening wil komen, kan in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem de waarheid tonen of naar de waarheid leiden. Maar dat hebben zij niet gedaan. Zo hebben zij niet naar Mijn advies van liefde gehandeld en daarmee Mij eerder tekort gedaan dan jou. Laten wij, jij en Ik, hen vergeven en er rekening mee houden, dat hun zicht nog te beperkt is om hun dwalingen te zien en te beseffen. De tijd zal komen, dat zij leren zien en leren beseffen. Dan zullen zij zeker spijt ervaren. Wacht net als Ik tot die tijd komt en blijf net als Ik in waarheid en liefde en vergeving.

Hemels Brood 4004

Het basisleven, wat Ik jullie allemaal gegeven heb, is goed, is volmaakt, is ware liefde. Dat is de basis van ieder en elk levend wezen op aarde en in het bijzonder van de mens. Ieder mens is gevraagd zich met zijn basisleven te verenigen. Die vraag is in ieders wezenlijkheid gelegd en aan het geweten verbonden. Ook de aarde is in haar oorsprong door Mij volmaakt geschapen. Het kan op aarde en bij de mens dan ook volmaakt zijn. Totaal goed zijn. Zonder enig ongemak zijn.

Het is de mens, die met zijn vrijheid van zijn, zijn bewustheid van zijn en zijn intelligentie van zijn, het stuur over de aarde en zijn leven in handen heeft, gegeven om op aarde tot gelukkig leven te komen. De manier waarop dat mogelijk is, kent hij in zich, is in zijn kern gelegd, is blijvend aanwezig in zijn kern. Hij heeft daar een zelfstandig beheer over gekregen. Dat beheer is gelijk ook het beheer over de aarde, met al wat daar groeit, bloeit en leeft. Een beheer dat bedoeld is in liefde te worden uitgevoerd. In nederigheid te worden uitgevoerd. In betrokkenheid met al wat op aarde groeit, bloeit en op aarde is. De mens heeft daarvoor van Mij al het mogelijke gekregen. Hij krijgt daarvoor van Mij nog steeds al het mogelijke.

Maar het innerlijk besef van de mens, dat hij het beheer heeft over de aarde en al wat daarop is, heeft hem hoogmoedig gemaakt. Heeft hem verblind voor de werkelijkheid. Zodat de mens zich als bezitter is gaan gedragen, als eigenmachtig heerser, als degene die alles mogelijk maakt, als degene aan wie gehoorzaamd moet worden, niet voor de aarde en al wat daar groeit, bloeit en is, maar voor zichzelf, voor zijn eigen welzijn. Daarbij is hij zijn medemensen van het kleinste tot het grootste gaan bevechten of onderdrukken, om macht en aanzien, om eigenwaarde.

Slechts een kleine groep mensen is uit zichzelf  nog een weinig bij zijn innerlijk aanwezige liefde gebleven. Die kleine groep is het besef van waar leven niet kwijtgeraakt. Het is voor hen moeilijk om zich in de overheersende samenleving staande te houden en vast te blijven houden aan hun innerlijke kern van waarheid en liefde. Ja, jij, jullie, die het zijn, die beseffen wat de oorspronkelijke bedoeling van je leven op aarde is, nl. de vereniging met je kern, met je basis van leven, met het volmaakte Zijn, wat je van oorsprong aan bent en in je draagt, jij die beseft dat Ik dat ben in jou, die volmaakte basis van ware liefde in jou, laat je niet verwarren! Je bent heerser over de aarde. Maar niet met de macht van bezit, niet met de macht voor jezelf, maar juist met de macht van onbaatzuchtige liefde, in nederigheid, in betrokkenheid, gevend en dienend. Niet bevechtend en dodend, maar gevend en helpend.

Luister in jezelf naar die kern van liefde, naar waarheid en goedheid. Luister in jezelf naar zuiverheid en je luistert naar Mij. Want Ik ben jouw leven, Ik ben jouw Zijn, jouw vrijheid, jouw liefde. Ik heb jou lief, oneindig lief. En zoals Ik jou liefheb, zo heb Ik allen lief. Het zal zo zijn, dat de weinigen die zoeken naar de ware basis van leven en ernaar zoeken die ware basis van onbaatzuchtige liefde en waarheid te zijn en daarmee ernaar zoeken om hun van oorsprong bedoelde taak om sturing te geven aan de aarde en al wat daarop is en leeft uit ware liefde te vervullen, die sturing ook gegeven zal worden. Zij zullen de ware juiste macht terugkrijgen over de aarde met al wat daarop is en leeft, als ook over al degenen die nu naar eigen macht en eerzucht leven. Want Mijn gelofte zal Ik gestand doen, door die weinigen, die dan in kracht oneindig veel meer zullen kunnen dan die velen die nu hun eigen gang gaan en zichzelf verrijken met materie en macht. Zalig de zachtmoedigen, want hun ware liefde is Mijn liefde, die altijd overwint!

Hemels Brood 4005

Wat is een wild dier? Een wild dier is een verleiding die jou de baas is. Hoe meer die verleiding jou de baas is, des te wilder het dier. Aan jou is het om dat wilde dier te temmen. De leeuw terug te brengen tot een lam. Dat is, de verleiding de baas te worden tot het geen vat meer op je heeft.

Hoe kun je dat het beste doen? Met Mij. Want het is daarvoor van belang, dat je in jezelf gaat herkennen door welke verlangens, door welke behoeften de verleiding vat op je heeft. Bij moeilijk te overwinnen verleidingen, is het moeilijk om de onderliggende oorzaak van je verlangens, van je behoeften, te vinden. Als je werkelijk wilt, als je het er voor over hebt werk te verzetten, tot erkenning wilt komen en de pijn en de moeite die het erkennen met zich meebrengt, wilt aanvaarden, oprecht en zonder voorbehoud, dan kan Ik je helpen, dat wat diep in jezelf verborgen is, te vinden, te aanschouwen, te erkennen en los te laten. Maar Ik zeg je daarbij, dat het niet gemakkelijk is en dat wat je in jezelf vindt, ook niet van het ene op het andere moment opgeruimd is, losgelaten kan worden.

Je zoekt met Mij, je vindt, je erkent en dan begint er een proces van loslaten en volhouden. Een proces van ontwenning. Want je bent gewend om aan die verborgen verlangens gehoor te geven. Het kleeft aan je en het is nauwelijks in je bewuste besef van handelen dat je dat doet. Steeds opnieuw moet je herkennen en erkennen en de nederigheid vasthouden het te willen loslaten. Dat kan lang duren. Een wild dier is niet van het ene op het andere moment getemd. Het geeft zich ook niet zo snel gewonnen. Dat is, de verleiding blijft proberen zijn macht over jou te behouden en alleen in oprechte eerlijkheid en met een vasthoudende inzet om de verleiding te overwinnen en je verlangens los te laten en de door Mij aangegeven weg te blijven volgen, kun je het overwinnen.

Elk wild dier is door jullie te temmen. Die mogelijkheid heb Ik jullie allen gegeven. Die mogelijkheid ligt in oprechte eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, nederigheid, waarheid, liefde en zachtmoedigheid. Kom voor advies bij Mij en Ik laat je weten hoe elk wild dier te temmen en los te komen van elke verleiding. Want dat lukt je, in ware liefde lukt het je!

Hemels Brood 4006

Een ketting is zo zwak als de zwakste schakel. Dat is bij de samenhang van jullie mensen ook. De samenhang die jullie met elkaar hebben, hangt af van de zwakste mens. Je vraagt je af, hoe rijk mag je zijn, hoe groot mag iemands fortuin, iemands huis, zijn totale bezit zijn in verhouding tot degenen die nauwelijks iets hebben. De marge is de zwakte.

Want de maatstaf is niet bezit, rijkdom van materiële zaken, veel geld en grote huizen, de maatstaf is ware liefde. Hoewel iemand die weinig of gaan materieel bezit heeft, meer ware liefde kan hebben, dan iemand die het meeste bezit, is toch degene die het minste bezit voor die rijke de zwakste schakel. Want degene die veel materieel bezit heeft, wordt gemeten naar wat hij in liefde doet voor zijn in materieel opzicht arme medemens. Is dat weinig of niets, dan zal hij daarop ten val komen, vanwege die arme medemens, die hij nog geen blik waardig keurt. Je zou zeggen, die rijkdom en het gebrek aan liefde is de zwakke schakel. Maar als alle mensen even rijk zouden zijn, dan was daar geen vergelijk meer.

Het is juist het niet omkijken naar die zwakke schakel die de samenhang verbreekt en de onrust teweeg brengt. Want die mens, die weinig of niets heeft, wordt daardoor vaak opstandig. Ook van de materieel armen zijn de meesten ook niet zo liefdevol. Ook bij hen zijn de meesten van liefde afgedwaald. Juist daardoor zijn zij een gevaar voor de rijke mensen, die denken dat zij met hun rijkdom altijd de macht in handen zullen houden. Maar als de armen in opstand komen, omdat ze er genoeg van hebben onder de druk van de rijken te leven, zijn de rijken hun leven niet meer zeker. Dan breekt hun macht, omdat zij niet gedacht hebben aan de zwakke schakels.

In ware liefde gaat het niet om bezit en rijkdom, om macht, maar om delen met elkaar, in gelijkheid van alles, gelijkheid van bezit, van macht, van waarde en vooral ook in besef van waar leven, van ware liefde onder elkaar. Zolang de rijke zoekt naar meer rijkdom en zich niet bekommert om de armen, zijn de armen voor hem de zwakke schakel, waar het hem zal opbreken, die onbeschaamd alleen voor zijn eigen welzijn kiest. Dat is niet Mijn straf, maar zijn eigen dwaasheid. Er is geen maat voor rijkdom, de werkelijke maat is liefde, waarheid en liefde. Wie in liefde leeft, ziet om naar de zwakste schakel en maakt niet zichzelf sterker, waardoor de zwakke schakel zwakker wordt, maar zorgt er voor dat de zwakke schakels sterker worden. Niet voor zichzelf, maar voor zijn medemensen, voor Mij.

Hemels Brood 4007

Op aarde veranderen de omstandigheden voortdurend. Dan verandert er hier iets, dan daar. Soms zijn het grote veranderingen, soms kleine. Soms zijn het prettige veranderingen, maar vaak zijn het geen prettige veranderingen. En steeds moet de mens ermee omgaan. Steeds moet de mens daardoor keuzen maken. In het maken van die keuzen, verandert de mens zelf ook nog al eens. De ene keer kiest hij anders, dan de andere keer in vergelijkbare situaties. Dat komt, omdat nog veel mensen ernaar kijken, welk voordeel of nadeel hun keus voor hen heeft in die verschillende situaties. In de vrijheid van keus kan hij dat doen. Zijn het de veranderde omstandigheden, die de mens veranderlijk maakt in zijn keuzen, of zijn het de veranderlijke keuzen van de mens, die de omstandigheden veranderlijk maken?

Ik ben altijd dezelfde en Mijn keuzen zijn altijd dezelfde. Mijn omstandigheden veranderen niet, zij zijn voor eeuwig vastgelegd. Ik ben eeuwig dezelfde, dat is, Ik ben eeuwig waarheid en Ik ben eeuwig dienstbare onbaatzuchtige liefde. Als de mens dat in zijn vrijheid ook zou kiezen te zijn, zou ook hij met zijn omstandigheden, altijd dezelfde zijn. Maar de mens kiest de ene keer wat meer voor liefde en waarheid dan de andere keer. En vaker maakt de mens keuzen, die vooral hemzelf ten goede komen, waarbij hij nogal eens in onwaarheid vervalt, om te krijgen wat hij wil. Die veranderlijke keuzen maken al die veranderlijke omstandigheden. Zouden alle mensen zich houden aan alleen keuzen maken naar liefde en waarheid, zonder enig eigenbelang, dienstbaar aan elkaar, dan zou er al gauw een stabiele samenleving, gebaseerd op waarheid en liefde, ontstaan. En zou de mens zich daar onveranderlijk aan vasthouden, dan zouden die omstandigheden ook onveranderlijk dezelfde blijven.

Niet dat dat geen werk met zich zou meebrengen, want vasthouden aan liefde en waarheid in alles is werken, in liefde voor elkaar werken. Doe dat nu, ook al doen anderen dat nog niet, dan ben je al nu in de onveranderlijke liefde. Ook al zijn de omstandigheden nog veranderlijk, je liefde blijft onveranderlijk, je liefde!

Hemels Brood 4008

Wat zou je goed doen? Ieder mens die werkt, heeft van tijd tot tijd zijn rust nodig. Heb Ik niet ook gerust op de zevende dag en juist ook die dag geheiligd? Luiheid is niet goed, maar na gedane arbeid rusten, is iets heel anders. Het is niet goed om altijd maar door te gaan en eisen aan jezelf te stellen, die boven je macht liggen en geen rust te nemen. Het put je uit en ondergraaft je krachten. Je hoeft voor Mij geen supermens te zijn met superkrachten, die altijd maar doorgaat en werkt tot hij erbij neervalt. Dat verwacht Ik van niemand. Vergelijk je ook niet met je medemensen, want de één kan meer dan de ander.

Luister naar je lichaam, dan voel je wanneer het rust nodig heeft. Luister ook naar je geest, dan voel je ook, wanneer je geestelijk rust nodig hebt. Want niet alleen het lichamelijke werk op aarde kan vermoeien, ook het geestelijke, ook je weg tussen alle wereldse gebeurtenissen door en het vasthouden aan waar leven, aan ware liefde, aan nederigheid en eenvoud, geduldig en vergevend, vraagt één en ander van je krachten en ook daar heb je van tijd tot tijd rust nodig, stilte in jezelf en overdenking met Mij. Neem die rust. Als die rust nu nodig is, neem die rust dan nu. Geef jezelf de gelegenheid, om in die rust de werkelijkheid te ervaren. Want de tegenkant heeft graag dat je je overwerkt en vermoeid raakt. Zijn invloed wordt dan gemakkelijker, je wordt dan minder alert en kunt veel minder onderscheiden van wat werkelijk leven is en van wat dat niet is. Neem daarom op tijd je rust, zodat je niet vervalt in afdwalingen van waar leven. Maar let op jij, die nauwelijks enig werk verzet en liever veel rust, want teveel rust en te weinig werk geeft hetzelfde effect. Luiheid heeft satan graag, want met luiheid boek je geen vooruitgang, zodat hij zijn invloed kan behouden.

Doe allen je werk met plezier, zolang tot je voelt dat je rust nodig hebt. En weet je dat niet precies, kom dan bij Mij en in liefde laat Ik je weten of het tijd is voor rust. Neem dan die rust en daarna kun je met frisse moed weer verder!

Hemels Brood 4009

Winnen. Mensen willen altijd winnen. Hoeveel draait er bij mensen niet om winnen. Maar bij winnen is ook altijd verliezen. Wat zou de wereld er anders uitzien, als het er niet meer om winnen zou gaan en ook niet om verliezen, maar om met elkaar te delen. Al het goede met elkaar te delen.

Veel mensen zijn het zich niet eens bewust, hoeveel ze bezig zijn met winnen. En altijd moet er meer nog gewonnen worden. In de omgang met elkaar wordt er zelfs verwacht, dat ieder uit is op winst en zo wordt ook het meeste afgemeten aan winst. In elk bedrijf gaat het om winnen, in de sport gaat het om winnen, bij spelletjes gaat het om winnen en vaak gaat het bij mensen onderling ook om winnen. Als de één een grotere auto heeft dan de ander, staat hij op winst. En zo is alles verweven met winnen en winst maken. Maar bij Mij is dat niet zo. Bij Mij is het winst, als je niet wint. Bij Mij is er geen winnen zoals dat in het wereldse telt. Bij Mij is verdelen, liefde verdelen. Bij Mij is gelijkheid, niemand meer dan de ander. En dat zou voor iedereen op aarde het beste zijn, om met elkaar te delen, elkaar in gelijkheid te behandelen en niet per se winst te willen maken, maar dienstbaar te zijn aan elkaar, zonder er iets voor terug te willen. Ja, vooral dat, zonder er iets voor terug te willen, is moeilijk om waar te maken, voor de meeste mensen. Het zit er zo in gebakken, dat het één iets opleveren moet, voor het ander. Dat lijkt gelijkheid, maar werkelijke gelijkheid is het niet. Want gelijkheid is elkaar allemaal in gelijke waarde zien en die waarde is niet te betalen.

Wie bepaalt nu de waarde van iets of iemand? De mens zelf. En de één vindt iets veel waardevoller dan de ander. Zo is waarde iets heel willekeurigs. Waar mensen veel belangstelling voor hebben, is veel waard, maar is het werkelijk veel waard? In werkelijkheid is veel van wat de mens waarde gegeven heeft, in werkelijkheid niets waard. Werkelijk waard is liefde in dienstbaarheid voor elkaar. Gedenk dat, geef je winst op en houd vast aan liefde, dan hoef je geen winst meer te maken, je hebt dan alles al!

Hemels Brood 4010

Soms moeten dingen op een pijnlijke manier duidelijk worden, voordat de wereldse mens wil luisteren. En soms is de gelovige mens het slachtoffer van die niet luisterende wereldse mens. Wie Mij niet kent, kent ook Mijn volmaaktheid in alles niet en vraagt Mij niet naar Mijn mening. Als dan iemand die Mij wel kent en Mijn mening wel vraagt en daarnaar wil handelen, maar daarbij afhankelijk ook is van die nog wereldse denkende mens, Mijn advies aan diegenen vertelt, dan zal daar hooguit om gelachen worden, maar niet naar geluisterd worden. Wie volg je dan?

In verschillende situaties kun je niet anders handelen, dan de wereldse wet voorschrijft, ook al is het Mijn advies niet, Mijn wet niet. Dat je daar gevolgen van ondervindt, is heel jammer en soms ook heel onprettig. Maar in de vrijheid van zijn komt dat voor, dat de goedwillende, naar Mij luisterende mens, het onrecht van zijn medemens te dragen krijgt. Weet dan, dat je het in Mijn naam te dragen krijgt, in Mijn liefde verdraagt en dat Ik je daarvoor compensatie geef in Mijn hemelen.

Het is zo, dat bij allen die in Mij geloven en Mij vertrouwen, die Mijn liefde en waarheid verkiezen te leven, ook nog een zekere afdwaling voorkomt. Zolang satan vrij is, om daar gebruik van te maken, zullen al die goede lieve mensen toch ook met de trucs van satan te maken krijgen. Hoelang gaat dat nog duren? Net zolang als het duurt. Maar het zal niet eeuwig duren, alleen liefde en waarheid zijn eeuwig, al het andere vergaat, op zijn tijd. Die tijd duurt niet lang meer. Laat je niet in verwarring brengen en blijf moed houden, want de wereld met al haar afdwaling is eindig, maar Mijn ware liefde blijft eeuwig. En dat zal jullie allen ten goede komen.

Hemels Brood 4011

Ieder mens heeft op zijn tijd hobbels te nemen. Hobbels die gepaard gaan met onzekerheid. Maar wie de hobbels doorstaan heeft, zal daarna bemerken, dat hij er toch ook beter van geworden is. Elke hobbel is een situatie, waarbij het geestelijk vermogen wordt aangesproken. En het is juist een hobbel met onzekerheid, omdat het het geestelijke vermogen overvraagt. Het is hetzelfde als bij een schooltest, waarbij bijvoorbeeld de helft van het alfabet geleerd is en naar meer dan de helft gevraagd wordt van wat er geleerd is. Dan ontstaat er onzekerheid over dat gedeelte, wat niet geleerd nog is. Zo is het ook bij alle hobbels, juist de aanspraak op dat deel van het geestelijk vermogen, wat nog niet geleerd is, geeft die onzekerheid.

Dat is in eerste instantie het toedoen van satan, die nu nog de vrije hand heeft en ervan geniet de mens in onzekerheid te brengen. Maar Mijn liefde staat ver boven die vrijheid van satan en waar hij denkt de mens verward te hebben, heeft Mijn liefde ervoor gezorgd, dat het de mens juist ten goede komt. Want door die hobbels leert de mens te zien, waar hij nog te leren heeft en juist die onzekerheid geeft hem de prikkel, om dat ontbrekende te gaan leren en Mij te zoeken om hem daarbij te helpen. Dan vindt hij Mij en Ik help hem in zijn geestelijk vermogen te groeien en weer in de zekerheid van Mijn ware liefde te komen.

Zo stijgt die mens in Mijn liefde ver uit, boven al de verstoringen die satan teweegbrengt. Dat is, al de wereldse handelwijzen, die vol van eigen gewin en eigenwijsheid zijn en in veel mensen de belangrijkste drijfveer. Na onzekerheid komt door Mijn liefde de zekerheid weer, een blijvende zekerheid voor het geleerde. Tot satan, dat is tot leugen en bedrog, tot eigen gewin en eigenwijsheid, geen vat meer hebben op de geestelijk volmaakt geworden mensen. Want in Mijn liefde is alles vervat, elke hobbel, ieder mens, de hele Schepping.

Hemels Brood 4012

Gaande weg krijgt de mens die dat wil, een beetje meer besef. Beetje bij beetje meer besef van waar leven, van ware liefde, van Mij. Als hij zijn aandacht daar aan wil geven. Want veel mensen geven hun aandacht aan van alles en nog wat, aan wat ze willen hebben, wat ze willen doen, hoe ze zich zullen kleden, hoe ze hun huis willen inrichten, welke vakantie ze willen, hoe ze hun werk willen doen, enz. enz. Vervolgens is er weinig aandacht over voor Mij, voor wat het leven werkelijk is en voor dat wat Mijn ware liefde doet.

Steeds opnieuw probeer Ik hun aandacht te krijgen, maar het besef dat Ik dat doe, hen roep, hen van het ware leven vertel, is er niet of nauwelijks. Maar ook van degenen die wel aandacht voor Mij hebben, is het besef van waar leven, van Mijn liefde en wat Mijn liefde allemaal doet, nog beperkt. Zij zouden meer kunnen beseffen, als zij Mij meer aandacht zouden geven. Maar in de wereldse verhoudingen is er zoveel wat aandacht opeist, dat het zelfs voor de welwillende mens, die ook voor Mij aandacht wil hebben, moeilijk om meer van zijn aandacht aan Mij te geven, dan een beetje. Maar Ik geef niet op. En al zijn het dan maar kleine beetjes groei in besef, Ik heb geduld en Ik blijf volhouden.

Want Mijn liefde is eeuwig, Mijn geduld is eeuwig, Mijn ijver is eeuwig, Mijn vergeving is eeuwig, Mijn aandacht is volkomen en eeuwig. Hoe de mens ook dwaalt, hoe beperkt zijn besef ook is, hoelang het ook duurt voor Ik zijn aandacht krijg en zijn besef kan groeien, alles blijft altijd in Mijn grote liefde voor alle mensen gevat. Juist omdat hij niet beseft, omdat wat hij beseft nog zo beperkt is, omdat hij Mijn liefde in al zijn afdwalingen zo nodig heeft. Zou Ik dan de mens in zijn armoede in de steek laten? Nee, eeuwig niet. Want hoe klein het besef van de mens ook is, Mijn liefde is oneindig groot en zal voor alle mensen eeuwig zijn!

Hemels Brood 4013

In het vlees zijn, is die dingen meemaken, die niet naar liefde zijn. In het vlees zijn, is de aanwezigheid van de verleiding om niet naar liefde te handelen en daar zelf een keuze in te maken. Het vlees is al wat niet naar liefde is, omgezet in het materiële. Maar het materiële is slechts de spiegel van het geestelijke. Want een keus maken is niet materieel, maar geestelijk. Iedereen op aarde gaat door het vlees. Iedereen op aarde heeft de verantwoordelijkheid van zijn keuze van handelen. Is die keuze naar liefde of naar het tegenovergestelde van liefde.

Ik heb als Jezus Christus, als mens op aarde, in het vlees, het vlees overwonnen en daarmee veilig gesteld, dat ook voor jullie mensen het vlees overwonnen is. Zodat niemand van jullie in het vlees gevangen hoeft te blijven. Volg Mij in Jezus Christus en overwin met Mij het vlees, dat is alle verleiding die je wegtrekt van ware liefde. Wie denkt dat in het vlees zijn betekent, in het materiële lichaam zijn, maakt een vergissing, door dat letterlijk te nemen. Niets is alleen letterlijk bedoeld begrepen te worden, maar juist en vooral geestelijk. Al wat materieel letterlijk is, is de spiegel voor al wat geestelijk is, maar in het vlees, dat is in de verleiding, niet gezien kan worden. Via deze spiegel kan de mens gaan begrijpen wat er geestelijk bedoeld wordt en door dit begrijpen, kan hij geestelijk gaan zien en vervolgens kan hij achter de materie, achter deze spiegel, nog veel meer van het geestelijk ware Goddelijke gaan zien.

Zo is de spiegel niet alleen een mogelijkheid om zicht te krijgen, maar ook een bescherming voor het geestelijk Goddelijke, zodat daar geen schade aan gedaan kan worden, door onbegrip, egoïsme, eigengewin en al wat geen ware liefde is. Achter die spiegel wordt bewaard wat de grootste levensrijkdom is, voor al diegenen die Mij waarlijk liefhebben, die naar Mijn liefde kiezen te leven, die niet naar eigengewin zoeken, maar vasthoudend er naar zoeken, naar waarheid en liefde te leven. En al kunnen zij dat nog niet in al hun handelen, omdat het vlees hun zwaar valt, al diegenen die volhouden te streven naar waarheid en liefde, zullen in hun oprechtheid door Mij geholpen worden en langzaam maar zeker meer en meer door de spiegel heen kunnen zien met hun geestelijke ogen, wat werkelijk waar leven is en hoe Goddelijke rijkdom hen omringt en het vlees oplost, tot alleen nog waar leven voor hen overblijft.

Zo zal het zijn, dat zij uit het vlees omhoog getild zullen worden, wat is, dat zij vrij zullen worden van verleiding en puur geestelijk al het Goddelijke mogen gaan ervaren als het ware leven, hun ware leven, vrij in Mij, vrij met Mij, vrij in Mijn hemelen.

Hemels Brood 4014

Niet op de tijden dat je het verwacht, maar juist op de tijden dat je het niet verwacht, word je op de proef gesteld, word je verleid van waarheid, van liefde af te dwalen en is het aan jou om die verleiding te herkennen en er niet op in te gaan. Maar veel mensen herkennen de verleiding op die onverwachte momenten niet en doorstaan de proef niet. Dan is het nodig dat de proef op andere momenten herhaald wordt, net zoveel keer als nodig is om de proef te doorstaan. Het zal dan wel steeds een beetje andere proef zijn, een andersoortige verleiding, onvoorbereid. Zodat geleerd wordt hoe en wanneer de verleiding te weerstaan en vast te houden aan waarheid en liefde in alle voorkomende situaties.

Voor veel mensen is dat geen gemakkelijke opgave. Er is zoveel gaande en er wordt zo vaak wereldse druk op mensen gelegd. Er is ook zoveel haast, zodat er weinig rust is om na te denken of een situatie rustig te beschouwen. Zodat ook de signalen die Ik toch wel geef om een komende verleiding onder de aandacht te brengen, niet worden opgemerkt. Juist in haast en door het onverwachte moment, handelt de mens naar eigen idee, zonder even in contact met Mij te komen en tijd te nemen naar Mijn advies te luisteren. Zo gaat de tijd steeds sneller en de gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op. Als je dat wilt doorbreken, neem dan je rust, sta werkzaamheden af, verlang minder van jezelf, accepteer minder streven naar welzijn, neem ruimte om situaties met Mij te overzien.

Laat je niet meer haasten, zodat het ware leven en hoe daarmee om te gaan je steeds duidelijker kan worden en je de proeven goed leert doorstaan. Want met het doorstaan van de proeven, kom je steeds dichter bij het volmaakte leven, bij ware liefde, bij Mij, in Mijn liefde, volmaakt als eigen persoonlijk wezen en verbonden in liefde met Mij en je medemensen. Dat geeft dan ook de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 4015

Als je Mij goed wilt verstaan, laat dan al je gedachten aan het wereldse los, zie daar vrijwillig vanaf. Sluit je aandacht af voor het wereldse en al het geluid, de herrie en beweeglijkheid van de wereld, zodat je geestelijk oor overblijft en je Mij duidelijker kunt verstaan. Want Mij kun je alleen verstaan met het geestelijke oor en ook kun je Mij alleen begrijpen in de geestelijke betekenis van Mijn Woord. Wie niet geestelijk gaat leren begrijpen, wat er door Mij in allerlei vergelijkingen gezegd is, zal niet verder komen dan het letterlijk geschrevene, wat vóór het geestelijke staat, als een spiegel, maar waar de geestelijke betekenis in verborgen is.

Iedereen die dat oprecht wil, zonder eigenbelang en in nederigheid, kan de geestelijke betekenis van al het letterlijke gaan begrijpen. Maar wie ermee spot, wie uit eigenbelang wil begrijpen, wie vereerd wil worden, omdat hij zegt te begrijpen, die begrijpt nog niets en kan ook nog niets begrijpen. Aan allen die zich te min voelen, te zondig, te onheilig voor Mij, die zeg Ik, niemand van de mensen is heilig, alleen Ik ben waarlijk heilig. Iedereen zou dan te min en te zondig zijn om Mijn Woord geestelijk te leren begrijpen. Maar het is juist Mijn wil, Mijn liefde, dat allen die oprecht zijn in hun geloof en in hun vertrouwen op Mij, oprecht in hun zoeken naar alleen in liefde te handelen, Mijn woord geestelijk gaan leren begrijpen. Zodat zij de juiste voeding krijgen om gezond te worden in hun geloof en hun liefde voor Mij en hun haasten.

Dus jij en jij, jullie allen, die belast en beladen zijn, je te min acht, te klein, te zondig, maar wel oprecht zijn in het zoeken naar liefde te leven, kom en leer Mijn Woord geestelijk begrijpen. Ja, juist ook jullie nodig Ik uit bij Mij te komen, in je hart bij Mij te komen en Mijn Woord in je te gaan horen en te gaan verstaan. Aarzel niet, kom en deel in Mijn blijdschap samen te zijn, in Mijn waarheid en liefde. Ga Mij geestelijk verstaan en je zult ook steeds meer geestelijk leven. Want Mij geestelijk verstaan geeft lering om ook zo te gaan handelen. Daarom is het voor jullie allen zo belangrijk dat je komt! Dat je gaat verstaan! Je bent niet te min, kom bij Mij en versta!

Hemels Brood 4016

Als Ik om een offer vraag, bedoel Ik niet letterlijk het dier op de brandstapel. Dan bedoel Ik dat je iets afstaat in jezelf, wat je graag hebt en niet naar liefde is. Bijvoorbeeld, dat je er mee ophoudt om dingen te verdraaien, als dat je beter uitkomt. Of te stoppen met het maken van verwijten aan iemand en te vergeven wat iemand je tekort heeft gedaan. Het aannemen van zo’n offer door Mij, heeft niet er niet mee te maken of het naar Mijn believen is, maar of je het meent, of je oprecht er voor kiest, dat wat je niet naar waarheid en ware liefde deed, voor goed los te laten. Dat is het juiste offeren, in oprechtheid en met eerlijke bedoelingen.

Denk niet, dat er dan niet veel te offeren is. Want in ieder mens is nog zoveel in zijn gewoonten en onderbewustheid verborgen aanwezig, dat een dagelijkse offering nog nauwelijks genoeg zou zijn. Maar hoeveel mensen begrijpen in deze tijd werkelijk, wat het brengen van een offer is. In sommige godsdiensten komt het slachten van dieren als een offering wel voor en de symboliek daarvan wijst wel op de ware werkelijke offering, die Ik oorspronkelijk bedoel, maar in de praktijk blijft het vaak bij velen meer het letterlijke ritueel, dan een werkelijke offering uit hun binnenste, uit hun hart, uit liefde voor waarheid en uit liefde voor Mij en hun naasten. Toch is bij hen al meer respect voor hetgeen zij geloven, maar nog niet helemaal naar de werkelijkheid doorgronden, dan bij degenen die niet geloven en tot geen offer komen, omdat zij het nut er niet van zien en niet beseffen, dat Ik hun Schepper ben, hun God en Hemelse Vader, dat het Mijn liefde is waardoor zij leven en op aarde zijn.

Doorzoek jezelf innerlijk elke dag. Als je wilt, help Ik je daarbij. Offer Mij met een oprecht hart alles wat je graag hebt, wat je haast ongemerkt doet, zegt, aanhangt en geen ware liefde is. Dan neem Ik je offer aan en reinig je ervan, vul je met liefde, zodat je weer blij kunt zijn!

Hemels Brood 4017

Als je natuurlijke ogen niet goed zien, kun je daarvoor een bril nemen, waardoor je weer goed of in elk geval beter kunt zien, normaal gesproken. Maar wat kun je doen om geestelijk beter te kunnen zien? Want voor geestelijke ogen is geen bril te verkrijgen. Geestelijke ogen zien altijd helder, duidelijk en juist, daarvoor is geen bril of ander hulpmiddel nodig. Het is er ook niet.

Toch zien maar weinig mensen met hun geestelijk oog. Hebben al die mensen dan geen geestelijk oog of zien ze toch niet goed? Ik zeg je, de meeste mensen kijken alleen met hun natuurlijke oog, kijken niet met hun geestelijke oog. Velen hebben geen besef van een geestelijk oog, zodat ze al helemaal niet op het idee kunnen komen om het te gebruiken. En degenen die wel enigszins besef hebben van hun geestelijk oog, zijn niet gewend het te gebruiken, hebben geen idee hoe daar mee om te gaan en wat te verwachten. Iedereen heeft een geestelijk oog en iedereen kan leren zien met het geestelijk oog. Iedereen die leert met het geestelijk oog te zien, zal met oefening steeds meer en duidelijker gaan zien. Maar zuiver zien met het geestelijk oog vraagt wel oefening en volhouden.

Oefening in waarheid, eerlijkheid, oprechtheid, nederigheid, geduld, zachtmoedigheid, ware liefde. Want met leugen en bedrog, met zucht naar macht en roem, bezit en eigengewin, blijft het geestelijk oog gesloten en onvindbaar. Daardoor zijn er zo velen die hun geestelijk oog niet kennen, niet bewust zijn, niet ontwikkeld hebben. Want het geestelijk oog moet bij ieder door eigen keus ontwikkeld worden tot een zuiver, helder en duidelijk ziend oog in het geestelijke. Het geestelijke is de betekenis van leven, van bestaan, van zijn in wezenlijkheid. Niet het doorgronden van materie, van het natuurlijke, maar het doorgronden van leven, van bestaan, van ware liefde is het geestelijke zien. En hoewel dat niet te zien is door de mens zoals het materiële, natuurlijke te zien is, is het toch goed en duidelijk te zien met het geestelijke oog. Geen mysterie, maar de eigenlijke werkelijkheid, het ware leven, Ik, jullie Schepper in Jezus Christus.

Hemels Brood 4018

Er is een verschil tussen wat jij jezelf bedenkt en wat Ik van je vraag. Dat verschil bemerk je niet altijd en dan denk je, dat Ik het ben die je tot iets aan spoort, terwijl jij het zelf bent. Dat heeft meestal te maken met een invulling die jij aan een situatie geeft, een schuldgevoel over iets wat je van jezelf ziet dat je niet goed hebt gedaan of kunt doen. Waar de verleiding te sterk voor je is. Dan heb je het idee dat Ik je dat kwalijk zal nemen en van je verwacht, dat je met allerlei handelen het bij Mij goedmaakt, om Mijn gunst weer terug te winnen.

Maar Ik neem je niets kwalijk en het zijn je eigen invullingen die niet met Mijn liefde overeenkomen. Ik zie wel dat je een zekere verleiding nog niet kunt weerstaan, maar Ik ben daar niet boos over en Ik maak je er geen verwijten over. Wel zal Mijn liefde je helpen om krachtiger te worden en te leren hoe die verleiding te weerstaan en je niet te laten meetrekken met verlangens en genoegens voor eigen plezier en eigengewin. Het is zoals een leraar ziet dat een leerling de leerstof nog niet beheerst. Zal de leraar daarover boos zijn? Nee, hij zal de leerling helpen de leerstof te gaan beheersen. Maar als de leerling niet wil leren, zal de leraar hem een tijdje aan zijn lot overlaten. Tot de leerling inziet, dat hij lering nodig heeft en dan zal hij gemotiveerd bij de leraar komen en hem vragen zijn wijze liefdevolle lessen te hervatten.

Zo is het bij Mij alleen liefde wat jou in alles begeleidt. Vul dus niet meer in, dat Ik wel boos zal zijn, of teleurgesteld, of je verwijten maak. Want dat zijn jouw ideeën, maar niet die van Mij. Wil je leren, dan mag je leren. Wil je niet leren, dan geef Ik je ruimte. Maar let op, hoe één en ander in je leven verloopt, heeft vooral ook te maken, met de keuzen die jij maakt. Niets staat los van liefde en het tegenovergestelde van liefde en alles wat jij doet of laat staat daarmee in verband. Zoals alles wat alle mensen doen, met elkaar in verband staat. Kies of je wilt leren van Mij en Ik zal een wijze en liefdevolle leraar voor je zijn.

Hemels Brood 4019

Als je Mijn ware Woord leest, herken je het in je hart. Die herkenning is een bevestiging van Mijn ware Woord. Maar alleen het herkennen van Mijn Woord, is niet genoeg. Ook het doen van Mijn Woord is nodig, om het levendig te maken. Want de herkenning is passief, maar het doen maakt Mijn Woord actief. En leven is actie. Actie van de mens. De juiste actie. Je kunt veel doen, zelfs heel veel, maar hoeveel van wat je doet, is naar Mijn Woord en daardoor levend?

Want alleen wat gedaan wordt naar Mijn ware Woord maakt leven, is leven. Al het andere is dood, al doet het zich vaak voor als leven. Maar het is een schijnleven, wat niets met Mijn Woord te maken heeft. Veel mensen leven een schijnleven. Zij herkennen weinig of niets van Mijn ware Woord in hun hart, omdat in hun hart veel verstopt geraakt is achter wereldse en materiële verlangens en behoeften. Maar jij wilt Mijn Woord horen, jij voelt er in je hart het ware leven door, je herkent het in je hart en je voedt je ermee, je voelt de herkenning in je hart. Nu is het belangrijk dat je er ook zoveel je kunt, naar handelt. Want dan wordt de belofte, die je in Mijn Woord herkent, waarheid, werkelijkheid, waar leven. En dat is wat je vanuit je hart ook graag wilt.

Ja, je bent op de goede weg. Volg het spoor wat in je hart begint en wat tot het ware leven leidt. Volg het door Mijn Woord, dat je in je herkent, in je handelen op te nemen en te doen. Al wat je in liefde herkent, al wat je als liefde herkent, al wat je naar liefde voelt en doet, is leven, waar leven, Mijn leven en daarmee ook jouw werkelijke leven! Volgt dat getrouw en geef niet op. Want het is je gegeven en het heeft de hoogste waarde. Laat het daarom niet liggen, maar neem het op en leef het, Mijn Woord.

Mijn Woord is liefde. Mijn Woord is waarheid. Leef naar liefde en waarheid en je leeft naar Mijn Woord. Wie naar Mijn Woord leeft, die leeft werkelijk. Niet alleen het erkennen, maar het doen is leven! Werkelijk leven!

Hemels Brood 4020

Bij sommige dingen die je wilt doen, heb je hulpmiddelen nodig. Als je bijvoorbeeld ergens hoog bij moet, pak je een trap als hulpmiddel. Dat is heel gebruikelijk en je zult er niet over aarzelen zo’n hulpmiddel te gebruiken. Toch zijn er ook hulpmiddelen waarbij mensen wel aarzelen om ze te gebruiken. Vaak alleen maar omdat mensen over die hulpmiddelen een oordeel hebben, vooral een negatief oordeel. Daardoor kunnen mensen zich minderwaardig voelen, als zij zo’n hulpmiddel gebruiken en om dat te voorkomen, zien ze maar liever van het hulpmiddel af en sukkelen zonder hulpmiddel door het leven.

Zo zijn er ook mensen die Mijn hulp nodig hebben, maar die niet vragen, niet aannemen. Zij hebben daar het idee bij, dat het hen niet past om Mijn hulp te vragen. Soms ook omdat er een bepaald oordeel is bij mensen om hen heen, over Mijn bestaan en over in Mijn bestaan geloven. Wetenschappelijk is Mijn bestaan nog steeds niet bewezen en dan ben je toch eigenlijk dom, als je wel in Mijn bestaan gelooft. In iets geloven wat je niet kunt zien, wat niet tastbaar is, dat is toch niet van deze tijd. Aan al diegenen vraag Ik dan, is liefde te zien? Is blijdschap te zien, vast te pakken, tastbaar? Zijn gevoelens tastbaar op een tafel neer te zetten en te zien? Er is zoveel wat niet tastbaar en zichtbaar is. Het is te zien dat een plant groeit, knoppen krijgt, gaat bloeien, zaad vormt en dit zaad uitspreidt. Maar is de kracht, het groeiplan, ook te zien en tastbaar aanwezig? Toch ligt er aan elke groei van elke plant, boom en struik, als ook van de dieren en de mens, een kracht ten grondslag, een plan, wat niet tastbaar en niet zichtbaar is.

Die kracht, dat plan ben Ik, is Mijn liefde, is Mijn Wezenlijkheid. Ik ben voor jullie allen voor alles het beste hulpmiddel. Wie dat durft te erkennen en los van wat anderen als mening hebben, ondanks de minderwaardigheid die dat heeft, voor Mijn hulp, in vertrouwen op Mij, kiest, die krijgt van Mij de bij hem in zijn situatie best passende hulp. Niet materieel-natuurlijk gezien, maar geestelijk. Want materiële hulpmiddelen zijn er genoeg, maar geestelijk is er veel nood onder de mensen, zijn er veel misverstanden. Laat daarom geen twijfel in je hart zijn en neem Mijn hulp aan. Want net als je wel eens een trap als hulpmiddel nodig hebt, zo heb je ook weleens geestelijke hulp nodig. Dat aannemen zou net zo gebruikelijk moeten zijn, als het aannemen van de hulp van die trap.

Ben Ik dan niet veel en veel meer dan die trap? Zoals jij voor Mij veel en veel meer bent, dan die minderwaardige mens, die jij denkt te zijn. Kom en neem Mijn hulp aan, je bent Mijn kind!

Hemels Brood 4021

Zeg alleen de dingen die je meent. Doe alleen de dingen die je kunt. Leer datgene wat je nodig hebt. Help daar waar je gevraagd wordt en dat in je vermogen ligt. Zet je talenten in ten gunste van je medemensen in alle oprechtheid. Spreek altijd waarheid en wees duidelijk. Dan hoef je jezelf nooit iets te verwijten. Als je zelf zo handelt, mag je dat ook van je medemensen verwachten. Maar niet eisen. Wees erop bedacht, dat niet al je medemensen dat inzicht al hebben, om zo te handelen en daarmee ook niet het vermogen. Wees dan mild en begrijpend en blijf zelf wel op die zojuist aangegeven wijze handelen. Want alleen dan doe je het beste voor Mij en je medemensen en draag je bij aan de groei van waar leven voor alle mensen.

Wie in zich beseft hoe het beste te leven en de aanwijzingen die Ik geef, begrijpt, van die verwacht Ik, dat hij zoveel hij kan, daar ook naar handelt. Want wie is zo dom, dat hij, als hem een gezond en voedzaam maal wordt aangeboden in alle oprechtheid en liefde, te kiezen voor bedorven pap? Toch zijn er nog zoveel mensen die het verschil niet zien, tussen die gezonde en voedzame maaltijd en die bedorven pap. Maar wie het verschil wel ziet, laat die ook begrijpen dat hij bedoeld is die goede voedzame maaltijd te nemen. Niet dat Ik dat eis, maar wel dat Ik dat verwacht. In liefde verwacht. Want Ik wil graag iedereen behoeden voor die bedorven pap, die er voor velen heel smakelijk uitziet, maar evengoed bedorven is en de maag en de ingewanden geen goed doet. Laat die pap staan en neem van de goede gezonde maaltijd, die Ik jullie bied. Handel oprecht en naar waarheid, zonder eigenbelang, al wat het beste is voor je medemensen.

Want wat voor hen het beste is, is voor Mij gedaan en daarmee ook voor jou het beste. Niet dat je je medemens moet bevoorrechten of toegeven in al zijn behoeften en verlangens, want dat is niet wat Ik bedoel met het beste. Voel in je hart wat Ik je aangeef, dat het beste is. Dat kun je het duidelijkst voelen, als je je eigenbelang weet los te laten en oprecht naar Mij luistert, wat het beste is voor Mij en je medemensen. Want het beste is niet altijd het leukste. Maar leidt wel tot het ware gelukzalige leven voor alle mensen. Mijn liefde.

Hemels Brood 4022

Bestaan is altijd bestaan geweest. Oneindig, eeuwig. Zoals bij een cirkel geen begin en geen eind is. Moeilijk voor te stellen voor de mens. Omdat voor de mens in het materiële een begin en een einde is. Maar dit begin en dit einde is fictief, is ontstaan in eeuwigheid en bestaat ook eeuwig. Want dit komen op aarde wordt als een begin ervaren, omdat er van voor de komst op aarde geen herinnering is en het vertrek van de aarde wordt als een einde ervaren, omdat op na de aarde geen zicht is. Het is een bewustheidsperiode in een oneindig eeuwig bestaan.

Ik heb nooit gezegd, dat er geen perioden zijn, dat er geen onderscheid tussen dit en dat, tussen hier en daar zal zijn. Maar Ik ben eeuwig en oneindig. Leven, waar leven, is eeuwig oneindig. Liefde is eeuwig oneindig. Bestaan, Mijn bestaan, is eeuwig oneindig. Jullie zijn Mijn bestaan, uit Mijn bestaan, in Mijn bestaan. Maar er is onderscheid tussen mensen, tussen dieren, tussen al wat groeit en bloeit. En al hetgeen niet werkelijk is, vergaat, al wat geen ware liefde is, vergaat, al wat Ik niet ben, vergaat en is niet. Alleen Ik besta en jullie met Mij. Maar leugen en bedrog en al wat zij bewerkt hebben, vergaat, is niet. Haat en nijd en wat zij bewerkt hebben, is niet en vergaat. Dat is wat het voor de mens moeilijk maakt, om de eeuwigheid te kunnen begrijpen en niet in begin en einde te denken. Er is onderscheid in al wat er is, maar dat is ook in de eeuwigheid opgenomen.

Onderscheid tussen het één en het ander is niet hetzelfde als begin en eind. Al wat niet werkelijk is, heeft een begin en eind. Maar al wat werkelijk is, ben Ik en Ik ben eeuwig en oneindig, evenals waar leven eeuwig en oneindig is. Ik ben waar leven, jouw ware leven, jouw ware liefde. Want in oorsprong, jouw eeuwige oorsprong, die eeuwig blijft, ben jij Mij in waar eeuwig leven, zoals jullie allen Mij zijn. En al wat jullie uit Mij niet zijn, dat is alles wat geen liefde is, niet uit liefde uit je hart voortkomt, alle leugen en bedrog, alle verwijten en boosheid, alle teleurstelling en pijn, is niet werkelijk, is niet eeuwig maar tijdelijk, met een niet bestaand begin en een niet bestaand eind. Aan jullie in tijdelijkheid gegeven, om totaal en eeuwig als een zelfstandig wezen de eeuwige gelukzaligheid te bereiken en eeuwig met Mij te blijven, wat jullie altijd al Zijn!

Hemels Brood 4023

Lieve Hemelse Vader, ik zou willen dat alle mensen zich blij voelen met U, zoals ik me regelmatig blij voel met U, met leven!

Mijn kind, dat is ook Mijn wens voor alle mensen. En het zal ook komen, voor alle mensen. Het zal ook komen, dat alle mensen zich in Mij verheugen en de blijdschap van waar leven in zich voelen. Alleen, nu is het nog niet zo ver. Nu is het nog nodig, dat mensen in verschillende situaties terecht komen. Nu is er in hun vrijheid nog zoveel wat zij kiezen en niet naar waarheid is, niet naar liefde is, wat verwijtend is en naar eigenbelang. Ieder mens heeft tijd op aarde gekregen, om in vrijheid te kiezen en van dat kiezen te leren, wat wel en wat geen waar, werkelijk leven is. Dat leren gaat bij de een moeizamer dan bij de ander en gaat bij de een sneller dan bij de ander. Maar voor iedereen is het nodig om de ervaring van het vrije kiezen op aarde mee te maken.

Ik zou willen, dat iedereen in zijn vrijheid direct en zonder aarzeling voor het handelen naar ware liefde in alles zou kiezen. Maar in de praktijk gebeurt dat nog lang niet. Daar kan Ik niet op ingrijpen, anders dan Ik met het instellen van Mijn ordening en geboden al gedaan heb. Het is nu aan de mens om zijn keuzen te maken, zijn lessen te leren en zijn vooruitgang te maken. Alles heb Ik in Mijn ordening zodanig plaats gegeven, dat ieder mens tot het volkomen handelen uit ware liefde kan komen, als eigen vrije keus. Je mag er op vertrouwen, dat daarmee de gelukzaligheid van het ware leven voor ieder mens persoonlijk in Mijn liefde bewaard wordt. Ook dat is in de vrijheid van de mens geborgen en vastgelegd. Zodat ieder mens tot waar leven gebracht wordt. Wel via een verblijf op aarde en via de leerweg die het leven op aarde biedt. Zo zal ieder mens voor het verkrijgen van zijn heil, zowel liefde als het tegenovergestelde van liefde moeten meemaken.

Geloof Mij, als je zou weten, wat dat aan jullie gaat geven, zou je onverschrokken alles accepteren wat je nu maar moeilijk vindt. Voor het bestwil van jullie allemaal, is dat verborgen, tot de tijd rijp is en jullie krachtig genoeg zijn om de weelde daarvan te dragen. Maar Ik weet en daarom is alles zoals het is. Jij mag blij zijn en vertrouwen hebben, ook al zijn er veel mensen niet blij door de omstandigheden waarin zij verkeren. Met Mij mag jij blij zijn in je Mij te voelen en waar leven in je te voelen. En waar je kunt, mag je helpen, als Ik het je in je hart aangeef. Dan geef Ik je ook wat daarvoor nodig is. Maar, blijf dicht bij Mij en wees in ware liefde blij!

Hemels Brood 4024

Ik zie in je hart, dat je je afvraagt, hoe je bij jezelf kunt weten, of dat wat je beseft wel het juiste besef is. Omdat er mensen om je heen zijn, die een andere uitleg geven aan Mijn Woord dan jij  in je hart daarover voelt. Is dan wat jij erover beseft waar, of wat die ander er over zegt?

Kom in je hart bij Mij en leg Mij voor hoe jij het in je hart ervaart. Als je oprecht naar Mij wilt luisteren, laat ik je in je hart de waarheid zien. Want er is en blijft altijd maar één waarheid, Mijn eeuwige waarheid. Ieder mens kan tot die enige waarheid van Mij komen, als die mens zelf dat oprecht wil. Maar net zoals mensen allen in een andere plaats wonen, en daarmee ook een ander punt van vertrek hebben, zo heeft ieder mens ook geestelijk een andere woonplaats en daarmee een ander vertrekpunt. Het doel om te bereiken kan hetzelfde zijn, maar de weg er naar toe kan heel verschillend zijn. Nu herkennen mensen aan elkaar wel vaak hetzelfde doel, maar zij denken dan meestal ook, dat daaraan een zelfde weg gekoppeld is. In de praktijk is dat lang niet zo. Vaak is de weg naar hetzelfde doel heel en heel verschillend. En vaak is daardoor het zicht op dat zelfde doel ook nog eens heel verschillend.

Laat daarover geen discussies ontstaan. Want ieder zal toch zijn eigen weg te gaan hebben. Let op dat je elkaar niet bekritiseerd over de weg die een ander gaat, of dat je de ene weg niet als belangrijker dan de andere ziet. Iedere weg heeft evenveel waarde ten aanzien van het te bereiken doel. Ook de snelheid waarmee de een het doel van leven benadert kan groter zijn, dan van de ander. Maar niets daarvan geeft die mens meer waarde in Mijn liefde. Wie zich wel als meer waarde opstelt, doet zichzelf tekort, want hij vermindert daarmee eerder zijn echte waarde. Je kunt niet altijd weten of je besef al het juiste is, of dat van de ander. Want alles heeft met jullie groei en de weg die je gaat te maken. Laat ieder zijn weg gaan, steun elkaar in geloof en vertrouwen, vind elkaar in hetzelfde doel en weet dat elke weg in Mijn liefde evenveel waard is!

Hemels Brood 4025

Er zijn verschillende geschriften, die Ik aan de wereld gegeven heb en geef. Daar zijn verstandelijke bij, die laten mensen vooral begrijpen en er zijn niet-verstandelijke bij, die laten mensen vooral voelen. Daarmee kom Ik tegemoet aan de verschillende interessen van mensen ten aanzien van hun geloof. Want de ene mens is meer verstandelijk aangelegd en zoekt ernaar het ware leven, Mijn bestaan, verstandelijk te begrijpen, terwijl anderen er vooral behoefte aan hebben Mijn liefde te voelen, in hun hart te voelen en met hun gevoel te begrijpen.

De verstandelijk aangelegde mens heeft weinig of geen binding met het gevoelsmatige, terwijl de gevoelsmatige mens geen of nauwelijks affectie heeft met het verstandsmatige. Daardoor blijven beiden op een verschillend spoor. Maar het diepste levensbesef is te verkrijgen door het gevoelsmatige verstand van het hart. Want in het geestelijke harte verstand zetelt Mijn Wezenlijkheid, waarin alle besef van waar leven, van waarheid en liefde, zich in het eeuwige licht bevindt. Het verstandelijke blijft altijd op een bepaalde manier nog met het letterlijk natuurlijke verbonden, terwijl het gevoelsmatige al meer verbonden is met het geestelijke werkelijke leven, de liefde.

Toch is voor degenen die de voorkeur geven aan de verstandsmatige weg, die verstandelijke uitleg heel nodig en niet te versmaden. Want zij zullen juist daardoor zodanig gevoed worden, dat ook zij het licht kunnen bereiken, wat in hen, in hun wezenlijkheid uit Mij aanwezig is. Daarom is de ene weg niet minder of beter dan de andere. Want beide zijn nodig en beiden zijn opgenomen in Mijn ordening van waar leven op aarde. Heb daarom respect voor elkaar en laat ieder zijn weg gaan. De één verstandsmatig, de ander gevoelsmatig, het is beiden goed, Ik ondersteun beiden en via beide wegen leid Ik mensen naar het licht toe, het ware licht, wat Ik Ben en wat jullie allen uiteindelijk in warme liefde zal opnemen, ieder naar zijn aard en talenten. Daar is de gelukzaligheid voor allen, de blijdschap, de vreugde van waar leven!

Hemels Brood 4026

Als alles bedoeld is geestelijk gezien te worden, hoe zit het dan met de heilige plaatsen die mensen als bedevaartsoorden bezoeken en waar wonderen gebeuren? Alle heilige plaatsen zijn in de mens, in zijn hart. Alle wonderen die gebeuren, hebben niet te maken met de plaats waar ze gebeuren, maar met de omstandigheid van die mens en wat in zijn hart gebeurt in samenhang met hetgeen hij gelooft. Dat mensen naar een specifieke plaats gaan, waarvan gezegd wordt dat die heilig is en dat daar wonderen gebeuren, is een natuurlijke bijkomstigheid.

Het natuurlijk materiële weerspiegelt het geestelijke, maar heeft als zodanig geen betekenis als alleen de natuurlijk materiële. Zou de mens niet op die plaats zijn, maar op een andere, niet specifieke, niet heilig verklaarde plaats en in zijn hart zouden dezelfde condities en geloof zijn, dan zou hem hetzelfde op die plaats gebeuren. Waarschijnlijk zou dan die plaats een bedevaartsoord worden en heilig verklaard worden.

Voor de mens is het natuurlijke, het letterlijke, nog vaak een brug naar het geestelijke. Alleen, veel mensen blijven op die weg heen en weer lopen en komen maar niet aan die andere kant, bij het volkomen geestelijke, bij het volkomen geestelijke begrip. Bij hen blijft het letterlijke, het natuurlijk materiële van belang als basis van hun begrip. Bij hen is een zekere gewenning om vast te houden aan materie, voor hen is dat stevig, omdat het tastbaar is. Bij hen is een zekere angst, dat tastbare los te laten voor het geestelijke, wat alleen in hen is en niet vast te pakken. Dat maakt hen onzeker. Daar heb Ik begrip voor. Het is door Mij juist daarom zo geordend, dat uit het tastbaar materiële de mens kan groeien naar het geestelijke ware werkelijke leven.

Zolang dat nodig is, krijgt de mens daar tijd voor. Stapje voor stapje mag hij de materie loslaten en leren tot het ware werkelijke geestelijke leven te komen en te ervaren, dat daar geen angst is, geen zorg, geen ziekte, geen strijd, maar liefde, ware warme liefde, Mijn eeuwige liefde, eeuwig waar leven!

Hemels Brood 4027

Liefde. Wat is liefde. In elk geval is liefde altijd zonder eigenbelang. Als er maar het kleinste beetje eigenbelang bij komt kijken, is het al geen liefde meer. Liefde is altijd volkomen waarheid. Als er maar een heel klein beetje onwaarheid of verdraaiing bij is, is het al geen liefde meer. Over liefde wordt heel veel gesproken en van liefde wordt heel veel verwacht, maar als het er op aankomt, wordt liefde nauwelijks gedaan. De meeste mensen verwachten liefde van hun medemensen en zijn teleurgesteld, als zij die niet krijgen. Zij weten zo goed wat liefde is en hoe die zou moeten zijn, dat zij ook goed beseffen wanneer zij geen liefde krijgen. En misschien is dat ook wel waar. Want er zijn maar heel weinig mensen, die in alle waarheid en oprechtheid liefde kunnen geven.

Alleen, het gaat er niet om of je liefde krijgt, het gaat er om of je liefde geeft, of je dat al kunt in alle omstandigheden. Daarbij gaat het er ook niet om, of je kunt zien dat mensen om je heen geen liefde geven, maar of je kunt zien, waar en wanneer je zelf geen liefde geeft. Helaas kunnen maar heel weinig mensen alleen naar zichzelf kijken. De meeste mensen kijken vooral naar wat hun medemensen zonder liefde doen, en spreken hen daarop aan. Als dat uit liefde zou zijn, om die mens te helpen tot waar inzicht te komen, dan zou dat liefde zijn. Maar dat wordt verreweg het meeste gedaan, omdat men zelf niet zo behandeld wil worden, omdat men liefde wil, omdat mensen van hun medemensen volmaakte liefde verwachten.

Ik ben het, jullie Schepper en hemelse Vader, die jullie liefde geeft, volmaakte, onbaatzuchtige liefde, in alle omstandigheden en nooit aflatend. Dat zou voor jullie allen overdadig genoeg moeten zijn. Al is er geen medemens op de hele wereld die jou liefde geeft, dan krijg je toch altijd nog Mijn oneindige, eeuwige, ware en onbaatzuchtige liefde, die eeuwig en oneindig veel meer is, dan de liefde van alle mensen over de hele wereld, die er geweest zijn, nu zijn en nog zullen komen. Kijk daarom niet naar de liefde van je medemensen, maar zorg ervoor dat je zelf leert Mijn ware onbaatzuchtige liefde te zijn in alles, in al je handelen, in alle omstandigheden, voor al je medemensen, of ze jou nu wel of geen liefde geven, of ze je wel of niet tekort doen, of ze nu wel of niet eerlijk tegen je zijn, je bedriegen en uitbuiten.

Want Ik, je hemelse Vader, heb je innig lief en uit die liefde ben jij geboren, Mijn kind. Uit die eeuwige liefde van Mij zorg Ik voor jou, alle dagen van je leven ben je in Mijn oneindige liefde geborgen. Ik laat niet af, als je zelf geen liefde bent. Maar uit grote liefde voor jou zeg Ik je, Mijn geliefd kind, het ware leven is liefde, onbaatzuchtige ware liefde en alleen door die onbaatzuchtige ware liefde in alles te zijn, in alle omstandigheden, voor alle mensen om je heen, zonder uitzondering, erf je het ware leven, wat jou tot de eeuwig oneindig ware levensgelukzaligheid brengt. Dus zoek er vanaf nu alleen nog naar, die ware liefde in heel je leven steeds meer te zijn.

Want Ik zie je graag in die gelukzaligheid komen en Ik weet, dat in de kern van jou bestaan, je oeroorsprong, jij dat ook graag wilt. Kijk niet meer naar anderen, kijk alleen nog maar bij jezelf. Neem Mijn hulp aan en groei in de wereld uit tot die ware liefde, die alles overstijgt en iedereen tot gelukzaligheid brengt. Gezegend zijn allen die horen, begrijpen en dan ook doen, ware liefde doen!

Hemels Brood 4028

Als Ik het heb over “Mijn koninkrijk is niet van deze aarde”, dan zeg Ik dat, omdat Mijn koninkrijk van de hemel is. Maar daarmee bedoel Ik niet, dat Mijn koninkrijk niet voor de mensen op aarde is of dat Mijn koninkrijk niet voor deze tijd is. Want Mijn koninkrijk is voor alle mensen en voor alle tijden. Het is alleen geen koninkrijk zoals jullie je een koninkrijk op aarde voorstellen in de letterlijke zin van het woord en zoals jullie verschillende koninkrijken in landen verspreid over de wereld hebben.

Mijn koninkrijk is volmaakte liefde en volkomen waarheid. Mijn koninkrijk is dus geen land of gebied waar mensen wonen, maar Mijn koninkrijk is een hoedanigheid, zoals mensen kunnen zijn. Wie in liefde en waarheid is, is in Mijn koninkrijk en daarmee heeft hij alle voordelen van Mijn koninkrijk. Ook is Mijn koninkrijk niet afhankelijk van menselijke maatstaven, die bij het ene koninkrijk heel anders zijn, dan bij een ander koninkrijk. Of menselijke maatstaven die bij het ene koninkrijk met meer macht en onderdrukking gepaard gaan, dan bij een ander koninkrijk. Ook gaat er nooit strijd van Mijn koninkrijk uit, het heeft geen hebzucht, voert geen oorlog en onderdrukt niemand. In Mijn koninkrijk mag iedereen die naar waarheid en liefde handelt, binnen komen. Zelfs is het zo, dat iedereen die naar waarheid en liefde handelt, daarmee in Mijn koninkrijk binnen is.

Waar je ook bent, op aarde of in het hiernamaals, je kunt in Mijn koninkrijk zijn, zodra je in alles naar waarheid en liefde handelt. Want de grens van Mijn koninkrijk is niet een door mensen gestelde grens tussen twee of meer grondgebieden, het is de overgang van de handelen naar waarheid en liefde, los van waar je bent en los van de tijd waarin je leeft. Iedereen is welkom in Mijn koninkrijk. Maar zonder een volkomen handelen naar waarheid en liefde bij alles, vind je Mijn koninkrijk niet. Want het houdt zich verborgen voor al wat geen liefde en geen waarheid is. Daarom zijn er nog zoveel mensen, die niet begrijpen wat Ik bedoel als Ik zeg “Mijn koninkrijk is niet van deze aarde” en daarom zijn er maar weinig mensen die Mijn koninkrijk daadwerkelijk binnen komen, omdat zij wel beseffen wat Mijn koninkrijk is en waar het zich bevindt.

Want voor hen die waarlijk ernaar streven al hun handelen, in alle omstandigheden, naar liefde en waarheid te doen, wordt Mijn koninkrijk zichtbaar, voor het geestelijk oog zichtbaar. Want wat geestelijk is, wordt alleen geestelijk zichtbaar en is niet te zien met het natuurlijk materiële oog. Zo blijft Mijn koninkrijk verborgen, voor allen die nog niet geestelijk zien en voor degenen die geestelijk zien, daalt uit de hemelen Mijn koninkrijk neer en zij zien de heerlijkheid van Mijn koninkrijk, tot vreugde en volle blijdschap!

Hemels Brood 4029

Lief mens, waar ben je naar op zoek? Waar ben je werkelijk diep in je zelf naar opzoek? Wees eens heel eerlijk tegen jezelf en kijk eens diep in je en zie dan in je eens waar je eigenlijk werkelijk naar opzoek bent. En als je diep in je zelf gevonden hebt wat je werkelijk zoekt, is dat dan iets, wat je zonder voorwaarden en zonder eigenbelang aan je medemensen kunt geven, als je het al zelf hebt of zelfs zonder dat je het zelf hebt?

Want Ik zeg je, al wat jezelf niet hebt, maar uit liefde en zonder eigenbelang aan je naaste wilt geven, heb je, krijg je van Mij. Maar kun je daarbij afstand doen van het eigen verlangen dat zelf te hebben wat je denkt niet te hebben? Want dan zeg Ik je iets heel belangrijks: je hebt alles! Alleen, je beseft niet dat je alles hebt, zoals zoveel mensen niet beseffen dat ze alles hebben. Ik heb iedereen alles gegeven. Alles wat werkelijk is. Alleen, dat alles is niet te zien als je ernaar verlangt, als je wilt hebben, als je niet zonder denkt te kunnen, als je het niet onvoorwaardelijk kunt afstaan. Daarom is het zo belangrijk, dat je goed en diep in je zelf kijkt welke verlangens je hebt, wat je voor jezelf wil behouden, wat je niet onvoorwaardelijk wilt geven, want dat maakt je er blind voor, te zien dat je alles al van Mij gekregen hebt. Alleen,de vrucht van alles wat je van Mij gekregen hebt kun je pas plukken als die rijp is, d.w.z., pas als jij zover bent dat je die rijpe vrucht niet meer zelf wilt, maar ten diepste bereid bent om die onvoorwaardelijk af te staan aan je naaste. Datgene wat je ten diepste heel graag hebt, onvoorwaardelijk kunt afstaan, niet uit verstandelijk besef en overweging, maar uit ware liefde voor Mij en je naaste.

Wie iets heel graag heeft, stoot het daarmee af en wie iets kan loslaten, trekt het naar zich toe. Want Ik weet het beste wat jullie nodig hebben en Ik geef dat aan jullie allen. Laat hebzucht of verlangens je zicht niet vertroebelen, maar vertrouw op Mijn zorg en genade, want Ik heb jullie al het nodige al lang gegeven. Open je geestelijk oog en zie!

Hemels Brood 4030

Tot alle uithoeken van de aarde roep Ik mensen toe: kom bij Mij! Ik kan roepen zoveel Ik wil, maar het is als een roep in de woestijn, een roep die in het niets verloren gaat. Toch houd Ik niet op met roepen, al komen er maar weinig mensen, al komen er maar een paar, al komt er maar één, Ik blijf roepen. Ik blijf redden. Ik blijf geven. Ik blijf Bron van leven. Ook al komen er maar weinigen naar Mij toe, Ik blijf zorgen, ook voor al die mensen die niet komen, die geen acht slaan op Mijn roepen, die doof zijn voor Mijn roepen, omdat zij met zichzelf en met eigenbelang druk zijn. Ik blijf voor allen zorgen en Mijn roep blijft uitgaan over de wereld, over alle landen, tot in de meest onherbergzame gebieden.

Ja, in ieder mens roep Ik, al is hij nog zo afgedwaald, al is hij nog zo verdorven, Ik blijf in zijn hart hem roepen, Ik blijf iedereen de kans geven om bij Mij terug te komen. Dat geldt ook voor de leugenaar, die roep Ik terug naar waarheid. En de boosaardige, die roep Ik terug naar goedmoedigheid. De wrekende roep Ik terug tot vergeving en de onrust stoker roep Ik terug tot vredestichter. De onderdrukker roep Ik terug tot weldoener, de tiran tot heelmeester. De dief tot iemand die geeft, de egoïst tot helper en zo roep Ik velen, heel velen, terug te komen van hun afdwaling, naar liefde, ware liefde. Omdat leugen, bedrog, boosheid, wraak, strijd, onderdrukking, tirannie en al dat, nooit werkelijk gelukkig maakt en Ik jullie allen graag het werkelijke levensgeluk gun, wat alleen ware liefde geeft.

Daarom roep Ik en blijf Ik roepen: kom bij Mij, kom terug van al je afdwaling, kom terug naar ware liefde, zodat je het ware levensgeluk kunt gaan ervaren. Want dat biedt aan iedereen vele malen meer dan leugen, bedrog, boosheid, onderdrukking, tirannie en al wat datgene nog niet als het minste kan geven. Kom tot waar geluk in Mijn liefde!