Hemels Brood 3938 t/m 3968

Hemels Brood 3938

Ja, Ik sta boven alles. Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, Ik sta er boven. Dat betekent, dat Ik het laatste woord heb. Dat alles vrij te kiezen is, door de mens, maar dat Ik bepaal hoe dat in Mijn ordening uitwerkt.

Want Ik Ben het Leven en Ik Ben eeuwig. Ik geef het ware Leven aan de mens, maar Ik Ben het ware Leven, dus begrijp daarmee, dat Ik Mijzelf aan de mens geef. Ik Ben eeuwig Die Ik Ben en daar kan nooit verandering in komen, dus wat Ik geef aan de mens, kan ook nooit verandering in komen. Zo sta Ik boven de mens terwijl Ik alles wat Ik Ben aan de mens geef in zijn vrijheid van zijn. Doordat Ik altijd Dezelfde Ben en blijf, daar kan geen mens verandering in brengen, zal ook alles zo gaan als in Mijn ordening door Mij in Leven is vastgelegd. Want Ik ben onveranderlijk.

Ja, de mens kan een beeld van Mij bedenken, wat Ik niet ben en doen alsof Ik dat wel ben en hij kan daar in geloven, maar daarmee kan hij nooit Mijn werkelijkheid veranderen. Er zijn veel mensen die een beeld over Mij hebben wat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Ik laat hen. Want het moment is voor hen nog niet gekomen om Mij in Mijn werkelijkheid te laten kennen. Mijn tijd komt nog en dan zullen al diegenen verbaasd zijn en Mij toeroepen. Maar wie zich dan niet tot Mij wendt, zal Ik niet kennen, want zij kennen Mij niet en in hun vrijheid laat Ik hen. Niet als straf maar uit liefde.

Want niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus en Die Ben Ik, jullie Schepper. Nu heb Ik Mij bekend gemaakt aan allen die geloven in Mij, hun Schepper en hemelse Vader. Kom dan allen bij Mij en leer Mij kennen zoals Ik werkelijk Ben, vol van liefde, vol van genade, vol van zegen voor jullie allemaal. Kom in je hart bij Mij!

Hemels Brood 3939

Het vuur van de liefde maakt alles goed. Maar hoeveel mensen hebben dat vuur? Heel weinig. En van degenen die dat vuur wel hebben, wordt het vaak een heel ander vuur, als hen iets aangedaan wordt. In werelds opzicht helemaal te begrijpen, maar in hemels opzicht een belemmering, want de liefde is dan verstoord en juist het vuur van de liefde maakt alles goed.

Daarom is het belangrijk om te leren in elke situatie het vuur van de liefde goed brandende te houden en je niet te laten verstoren door kleine of grote tegenslagen. Steeds opnieuw is het werken, om het vuur van de liefde brandend te houden. Alleen, dat gebeurt bij veel mensen niet. Wel proberen zij bij anderen liefde voor zichzelf te bewerken en zo zijn zij meer bezig liefde van hun medemensen te krijgen, dan het te geven. Terwijl dat niet nodig is. Want Ik geef Mijn liefde altijd al aan jullie allemaal en die liefde is oneindig groot en eeuwig lang voor jullie allemaal.

Zorg er daarom niet voor, dat mensen jou liefhebben, maar zorg er voor dat jij je medemensen liefhebt, bij alles. Dat wil niet zeggen, dat je al hun doen en laten moet liefhebben, zeker niet als het van liefde afwijkend gedrag is, maar de mens zelf met al zijn nukken en tekortkomingen. Zo wil Ik graag dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik. Let daarom in je hart op Mij en voel wat Ik je aan liefde geef. Geef die liefde door aan wie Ik je op je pad breng. Zo kun je het vuur van liefde brandend houden!

Hemels Brood 3940

Ja, het zijn weinig mensen die Mij kennen. Maar daar gaat verandering in komen. Want het is niet goed dat zo weinigen Mij kennen. Daarom ga Ik Mij meer bekend maken onder de mensen. Daarbij laat Ik wel de vrije keus aan de mens en het kan zijn, dat de keus van de mens niet verandert. Velen zullen Mij leren kennen en toch voor hun oude eigen leventje kiezen. Want Mij kennen is nog niet Mij leven. Mij leven is in de wereldse situatie niet gemakkelijk. De verleiding tot allerlei genoegens en eigen welzijn is in de vrijheid van de mens heel groot. Zo zullen velen Mij leren kennen en toch Mij niet leven. Omdat hun zucht naar welzijn, naar rijkdom, naar eigengewin te groot is. Hoe zullen zij gered worden van alle verleiding en hun zwakte om daar aan toe te geven?

Het is daarom niet genoeg dat mensen Mij leren kennen, er zal ook iets moeten gebeuren wat de situatie in de wereld verandert en het denken en handelen van de mens verandert. Hij zal Mij niet alleen moeten leren kennen, maar hij zal ook moeten gaan begrijpen. Het ware leven gaan begrijpen. Pas als de mens Mij gaat kennen en het ware leven gaat begrijpen en er situaties komen, die hem tot anders handelen aanzetten, zal hij zijn keuzen te gunste van het ware leven uit eigen vrije wil gaan veranderen.

Daarom is het belangrijk dat al die mensen die Mij kennen en Mij en het ware leven al enigszins begrijpen, dat uitdragen, dat laten zien in hun handelen, zonder dwang, zonder anderen te willen overtuigen. Eenvoudigweg dat leven Wie Ik Ben en wat het ware leven is: liefde en waarheid in alles. Want zolang Ik niet terug op aarde ben, zijn jullie het die in Mij geloven, die op Mij vertrouwen, die Mijn liefde kennen, die het ware leven beginnen te begrijpen, die Mij kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van de wereld en de wereldse verleidingen. Doe dat uit liefde voor Mij en uit liefde voor al je medemensen, die Mij nog niet zo kennen als jullie Mij kennen, die Mij en het ware leven nog niet zo kunnen begrijpen als jullie, als jij Mij al hebt leren kennen en begrijpen.

Wees Mijn liefde en wees Mijn waarheid zo veel je kunt. Dat is dan geen verdienste, maar in nederigheid, Mijn genade en Mijn zegen op je liefde en waarheid zal met je zijn.

Dank U voor deze woorden, Amen.

Hemels Brood 3941

Alle dagen zijn geteld. Alles is voorbereid. Niets is aan het toeval overgelaten. Ook al gebeuren er dingen die mensen aan het toeval toeschrijven, er is geen toeval zonder dat het door Mij tot stand is gekomen of toegelaten is. En al wat Ik toelaat, is ook in Mijn voorbereidingen en Mijn totale levensplan voorzien. Maar alles ook wel zodanig, dat de mens de vrije keus heeft tijdens zijn leven op aarde en daarna.

Terwijl dat zo is, staat toch ook alles met elkaar in verband. En zo zijn alle mensen individueel vrij en tegelijk tezamen één geheel in samenhang. Zodanig, dat alles wat iemand vrij kan kiezen, toch ook deel uit blijft maken van het grote gezamenlijke geheel. Wie dat in de juiste verhouding gaat inzien, die gaat ook inzien dat elke keus die de mens in vrijheid maakt, niet alleen voor hemzelf een effect heeft, maar ook voor het grote gezamenlijke geheel. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je ook inzien, dat vrijheid voor de mens wel heel mooi is, maar niet zonder een algemeen effect, wat altijd ook nog als een boemerang op de mens terugkomt.

Is die keuze liefde en waarheid, dan komt die keuze ook als liefde en waarheid terug, omdat het in het geheel alleen ten goede effect heeft en als liefde en waarheid in het geheel werkt voor alle mensen, dus ook voor de mens die liefde en waarheid koos. Is het een keuze zonder liefde, naar eigenliefde, dan zal het ook als zodanig op die mens terugkomen, verandert door Mijn liefde, maar evengoed als een mindere situatie, omdat de keuze niet naar liefde was. Het is dan Mijn liefde, die het zo terug laat keren, dat het de mens leert en tot inzicht van waar Leven helpt. Ja, alles is voorzien, elke keuze van de mens is in Mijn plan voorzien.

Hemels Brood 3942

Het leven op aarde is door Mij in een volmaakte ordening geplaatst. Deze volmaakte ordening zorgt er voor, dat alle mensen, hoe dan ook, door Mijn liefde geleid worden. Wat zij in hun vrijheid van zijn ook kiezen en of zij in Mij geloven of niet, zich wel of niet van Mij en Mijn liefde bewust zijn, zij worden door Mijn liefde geleid bij alles wat zij doen of laten.

Aan die volmaakte ordening kan geen mens iets toe of af doen. Die staat vast en is zeker door de mens niet te veranderen. Deze ordening ben Ik Zelf in grote liefde voor alle mensen. Daarom is deze ordening volmaakt, zoals Ik volmaakt ben, en onveranderlijk zoals Ik onveranderlijk ben. Deze ordening is Mijn volmaakte liefde voor alle mensen en juist door deze volmaakte ordening kunnen alle mensen tot eigen volmaakt waar leven komen. Dat is de genade en de zegening van Mijn volmaakte ordening voor de mens op aarde. Alles, maar dan ook alles, is in die ordening geplaatst. Elke mogelijke keuze die de mens maakt, heeft zijn plaats in die ordening. Dat heb Ik vanaf den beginne zo ingesteld.

Wees in Mijn ordening helemaal jezelf, maar dan je werkelijke zelf. Je hemelse zelf. Want in werkelijkheid heb je maar één werkelijk zelf en dat is niet je wereldse, je materiële zelf, maar dat is je hemelse zelf. Ontdek op aarde wie en wat je werkelijk bent en kom er tot je werkelijke zelf. Mijn ordening, Mijn ware liefde, zal je daarbij helpen. Wie zeker en oprecht tot zijn werkelijke zelf in eenheid met Mij wil komen, die zal Ik Zelf zeker helpen. Ook dat is in Mijn ordening gevat. Wees dan wie je bent en kom tot waarheid van Leven, waarheid van Zijn, waarheid van liefde. Kom tot je werkelijke Zijn!

Hemels Brood 3943

Het is Mijn liefde die jullie draagt. Die jullie in alles genadig is. Zonder Mijn liefde zou er ondertussen niets goeds overgebleven zijn. Maar gelukkig is er wel goeds onder de mensen. Ook al is dat niet zo direct zichtbaar altijd. Maar het is er. Er zijn fijne en goede mensen die oprecht proberen in hun doen en laten naar ware liefde te leven.

Ja, dat zie Ik. En Ik ben er blij mee. Ook al lukt het hen nog niet in alles, maar zij blijven het proberen die liefde te leven en daar ben Ik blij mee! Want in de vrijheid van keus heb Ik met al Mijn liefde daar geen aandeel in. Dat is de mens gegeven en hij kan daarmee vrij kiezen wel of niet in nederigheid naar de liefde in zijn doen en laten te zoeken. Wie dat oprecht doet, is al een kind van Mijn hart en of hem dat in alles al lukt, is voor Mij niet zo van belang, want hem kan Ik verder helpen en in tijd zal hij wel leren in alles ware liefde te leven.

Mijn zorg gaat dan ook vooral uit naar diegenen die nog niet zo beseffen hoe afdwaling van ware liefde het leven beïnvloedt. Wie al voor Mij en Mijn liefde kiest en dat blijvend zijn levensstreven heeft gemaakt, heeft ook blijvend Mijn liefde invloed voelbaar in zijn leven. Maar voor al die anderen is Mijn liefde nog niet voelbaar en zo zijn er velen zoekende, want ergens vaag voelen zij wel een gemis. Juist dat gemis proberen zij op te vullen met eigen genoegens, met zucht naar macht en roem. Toch blijft op de achtergrond ergens nog dat beetje gevoel aan gemis. En wie zich niet redt in geld, macht en roem, vervalt in gemok over het leven wat hem niet gunstig gezind is. Maar in werkelijkheid is hij zelf het leven niet gunstig gezind.

Blijf altijd ernaar streven Mijn liefde te leven in alle nederigheid en Mijn zegen zal je deel zijn bij alles wat je doet en laat en bij alles wat je overkomt.

Hemels Brood 3944

Bij mensen hebben degenen met een hoge positie veel aanzien en zij krijgen daarvoor ook veel eer. Bij Mij is dat anders. Bij Mij heeft niemand een hogere positie dan een ander en daarmee meer eer. Maar er is wel verschil tussen de ene mens  en de andere. Want in het ene hart is al meer ware liefde dan in het andere hart. En iemand met veel liefde in zijn hart neemt een andere plaats in, in Mijn ordening van de schepping, dan iemand met minder liefde.

Nu heb Ik niet meer eer voor diegene met meer liefde in zijn hart. Maar het is wel zo, dat diegene met meer liefde een plaats in de schepping heeft, waar een andere invloed van uitgaat op het geheel, een liefdevollere invloed, dan degene met minder liefde. Die liefdevollere invloed brengt goede gevolgen voor alle mensen, terwijl van liefde afdwalende mensen een heel andere invloed op het geheel hebben. Dat is toch zeker wel te begrijpen. Daarom staat iemand met meer liefde in zijn hart toch anders in het leven en op een plaats die dichter bij Mij is en waar ook meer van Mijn liefde te voelen en te begrijpen is.

Maar nog is er geen sprake van meer eer voor diegene met meer liefde. Omdat het uiteindelijk allemaal en alleen Mijn liefde is en Mijn leven is. Zo kan niemand zich beroepen op eer voor zijn hart vol liefde. En iemand met de ware liefde zal dat ook nooit doen. In zijn vrijheid van zijn zal hij met zijn hart vol liefde voor Mij en zijn naasten nooit enige eer daarvoor willen.

Wie in wat voor opzicht nog ergens eer voor wil hebben, heeft nog niet het inzicht tot ware liefde. Maar in de vrijheid van zijn mag dat zo wezen, dat iemand aardse eer op prijs stelt. Bij Mij is geen eer, maar wel plaats, al dan niet dicht bij Mij, Mijn liefde.

Hemels Brood 3945

Veel mensen zijn vergeetachtig. Wanneer het er op aan komt vergeten zij ook aan Mij te denken en op Mij te vertrouwen. Vooral als plotseling een gebeurtenis zich voordoet. Dan wordt er vaak niet stil gestaan bij wat Ik zou kunnen helpen.

Zoveel Ik kan, help Ik de mens dan toch, maar daarbij moet Ik wel de vrije wil van de mens respecteren. En nu juist op zo’n moment dat hij Mij vergeet, maakt hij zijn eigen vrije keus, zonder Mij te vragen of zonder naar de fluistering die Ik in het hart leg te luisteren. Dan kan Mijn hulp alleen nog dat zijn, wat zijn eigen vrije keus niet overneemt of belemmert. Terwijl Ik meer zou kunnen doen, als hij in zijn hart zou luisteren en Mij in zijn hart zou vragen. In elk hart geef Ik altijd voor elke situatie Mijn advies. Maar vaak is dat een zo zacht gefluister, omdat er maar weinig geluid in veel harten van Mij mogelijk is. En doordat er al zoveel eigenzin en eigenwil in het hart aanwezig is, dat Mijn gefluister niet bemerkt wordt. Dan komt het er op aan, dat diegene zich uit eigen vrije keus tot Mij wendt. Wat nauwelijks ooit gebeurt bij iemand die veel eigenzin en eigenwil in zijn hart heeft. Dan moet er veel gebeuren en het kost dan ook veel tijd om de mens tot vrijwillig minder eigenzin en eigenwil in zijn hart te brengen.

Maar ook mensen die Mij meer in hun hart al hebben en Mijn liefde voor hen en alle mensen kennen, vergeten op belangrijke momenten wel eens bij Mij te komen. Ook hen geef Ik signalen in het hart. Soms worden ze opgevangen, maar niet altijd. Let altijd op je hart. Kom er vaak naar toe en luister vrijwillig in je hart naar Mij, zodat je Mij op belangrijke momenten niet vergeet en Ik je steeds ten beste kan helpen.

Hemels Brood 3946

Verheug je mensenkind, want de liefde van je Schepper is met je! Mijn liefde is met jullie allemaal en het is juist door Mijn liefde dat alles goed komt. Kom dan zelf ook zo veel mogelijk tot ware wijze liefde, zodat je meedraagt in Mijn liefde voor alle mensen en het goede zich meer en meer onder de mensen verspreidt. Want er zijn veel mensen die nog weinig of geen besef hebben van Mijn liefde voor hen en hoe die voor hen uitwerkt.

Er zijn in verhouding maar weinig mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en beseffen wat dat voor hen doet. Hoe weinig het er ook zijn, Ik Ben er en Mijn liefde is meer dan groot genoeg om al die mensen die Mijn liefde nog niet beseffen en nog niet voelen, toch te omarmen en lief te hebben. Laat je daarom niet ontmoedigen. Niet door al diegenen die niets beseffen van Mijn liefde en de wereld prefereren en de genoegens van de wereld, maar ook niet doordat er maar zo weinig mensen zijn, die Mijn liefde al wel beseffen en in hun hart voelen. Want hoewel het bijdraagt aan het grote geheel, dat jij Mijn liefde beseft en in je hart voelt, is er toch in eerst plaats Mijn liefde die alles en iedereen draagt. Dus wees niet bezorgd om wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar weet dat Ik meer dan en oneindig genoeg liefde heb voor alle mensen en al hun afdwalingen van liefde.

Dat jij Mijn liefde voelt en beseft wat dat betekent, verheugt Mijn hart en door Mijn liefde krijgt jouw liefde een extra kracht aan alle mensen. Zo voegt Mijn liefde zich bij jouw liefde en omgekeerd. En zo is elke liefde van ieder mens van belang in het grote geheel. Al is het nog zo weinig, Mijn liefde vergroot het.

Hemels Brood 3947

Wie weet dat hij Mij om hulp kan vragen bij alle situaties waarbij hij een oplossing moet vinden, die moet daarbij onderscheid maken tussen Mij vragen met het verstand en Mij vragen uit het hart. Want wie Mij vraagt met het verstand, omdat hij weet dat hij Mij mag vragen, maar niet met zijn hart, die bereikt Mij niet.

De vraag om hulp met het verstand raakt Mijn hart niet en voor hulp bij alles is het nodig dat je Mijn hart raakt. Mijn hart raak je alleen met je eigen hart, in oprechtheid van zijn. Want Ik ben in je hart, niet in je verstand. Het verstand is een hulpmiddel om je hart te begrijpen, om omstandigheden te begrijpen, maar in het verstand zetelt niet het leven, in je hart zetelt het leven, in je hart zetel Ik. Daarom kun je alleen in je hart en met je hart met Mij werkelijk contact leggen. In het hart kun je oprecht en naar waarheid Mij voelen, Mij beseffen, Mij horen, Mijn advies ervaren. Dat gaat niet met het verstand. Met het verstand maken mensen overwegingen die te maken hebben met eigen willen. Het verstand is als het ware zakelijk verbonden met het eigen besef van bestaan.

Het hart is het centrum van bestaan, waar Ik Ben en waar je Mij altijd kunt bereiken. Maar dan wel in oprechtheid, in waarheid, zonder eigenbelang en met de bereidheid je aan Mijn hulp over te geven, zonder eigen wensen en verlangens. Dat wil niet zeggen dat je geen verlangens mag hebben, dat wil zeggen, dat je bereid bent die verlangens, nadat je die aan Mij getoond hebt, los te laten voor wat Ik het beste voor jou vind. Want Ik ben zachtmoedig en als het voor je ziel op haar weg naar volmaaktheid geen belemmering vormt, zal Ik je tegemoet komen in je verlangens. Vertrouw op Mij, dat Mijn liefde je tot het beste resultaat brengt, als je Mij uit je hart oprecht vraagt.

Hemels Brood 3948

Het is niet zo mystiek als het allemaal lijkt. Het leven is werkelijkheid. Mensen maken er iets mystieks van, dat is interessant, sensatie. Maar het echte leven is niet mystiek, niet geheimzinnig en zo ben Ik, jullie Schepper, ook niet mystiek of geheimzinnig. Ik ben alleen niet te zien, zoals jullie elkaar materieel zien.

Maar er is zoveel wat bestaat en niet materieel te zien is. Elk mens zijn gedachtegangen zijn niet te zien. Toch weet je zelf wel, dat je gedachten bestaan en daar is niets mystieks aan. Voor jezelf ook geen geheimenis. Ook gevoelens zijn niet te zien en ook daarvan weet je dat ze bestaan. Soms zelfs te zien zijn in gezichtsuitdrukkingen, maar dat is dan niet een rechtstreeks zien van een gevoel of emotie, maar een indirect zien door de uitdrukking op iemands gezicht. Zo ben Ik indirect te zien in alles wat- en iedereen die op aarde is. Zonder geheim, zonder mystiek. Maar Ik ben nog niet door iedereen begrepen en ook het leven in haar werkelijkheid wordt nog niet door iedereen begrepen. En dat gedeelte wat iemand niet begrijpt, niet ziet, maar wel een zeker besef van heeft dat het bestaat, noemt de mens al gauw het mystieke van het leven.

Maar uiteindelijk is al wat bestaat door de mens te kennen en te begrijpen. Zodat er eigenlijk niets mystieks is, wel nog verborgen voor het materiële oog en voor velen ook nog verborgen voor het geestelijke oog, omdat hun geestelijke oog nog niet geschikt is om alles te zien, alles te begrijpen, alles te doorgronden. Laat je door wat mensen mystiek noemen niet van de wijs brengen, in je hart zal alles zich openbaren, wat het leven nu en altijd is, door Mijzelf.

Hemels Brood 3949

Wat Ik je te schrijven geef, ja, het draait altijd om hetzelfde thema. Maar kijk eens om je heen, draait het in de wereld ook niet altijd om hetzelfde thema? Hoe te leven. Wel of niet naar liefde. Daar draait het altijd bij alles om. En voor Mij en voor jullie allemaal is het belangrijk, dat jullie gaan begrijpen hoe het beste te leven.

Want velen maken nog keuzen die niet goed uitpakken. En nog zo velen beseffen niet, dat dat aan hun keuzen van leven ligt. Daarom kan Ik het niet vaak genoeg uitleggen, op allerlei verschillende manieren, hoe het best te leven en hoe tot de beste keuzen te komen. En wat daarbij dan ook heel belangrijk is, het zicht op de verleiding en hoe die zich verborgen houdt, zodat de argeloze mens haar niet bemerkt en naïef zijn eigen gerichte verlangens volgt. Juist dat besef van eigen gerichte verlangens is dan ook belangrijk om de verleiding, die dat met zich meebrengt, te herkennen en in te zien. Dan heb je Mij nodig, om je kracht te geven de verleiding te weerstaan. Maar ook is het nodig, dat je daarbij weet, dat je Mij om die kracht moet vragen, want je hebt de vrije keus gekregen en daaraan kan Ik, zonder jouw verzoek aan Mij, niets veranderen.

O ja, Ik heb dat al veel vaker gezegd en eigenlijk zou iedereen het nu zo ongeveer ten diepste moeten beseffen. Alleen, in de praktijk is dat helaas nog niet zo. Daarom blijf Ik komen, steeds opnieuw, met Mijn goede raad aan jullie allen. Die komt steeds weer op hetzelfde neer: kom bij Mij in je hart, onderzoek met Mij samen al wat in je is. Zodat je je eigen afdwalingen gaat zien en de verleidingen gaat herkennen. Vraag Mij dan om kracht en hulp om tot ware liefde te komen. Dan help Ik je, steeds opnieuw!

Hemels Brood 3950

Goedheid alleen is niet genoeg. Er is ook wijsheid bij nodig. Die wijsheid komt van Mij. Want wijsheid is niet wat de mens verstandelijk als beste aanmerkt, maar wat Ik in grote liefde aanmerk. Niemand heeft op enig moment meer wijsheid dan Ik in liefde heb. Altijd heb. Daarom is het belangrijk dat de mens zijn goedheid, zijn liefde koppelt aan Mijn wijsheid, die uit Mijn liefde voortkomt en het allerbeste is.

Alleen, Mijn wijsheid is niet met het verstand te vinden. Veel mensen zijn in hun goedheid ook met hun verstand aan het kijken wat voor iemand het beste kan zijn. Doe dat liever niet, maar kom naar je hart en ontmoet daar Mijn liefde en daaruit Mijn wijsheid. Voel in je hart wat wijs is en pas dat toe in liefde. Dan doe je het beste goed. Probeer niet in alle opzichten Mijn wijsheid met je verstand te doorgronden, want dat zal je niet lukken. Met je hart kun je voelen en begrijpen wat de reden is om te doen, zoals Mijn wijsheid je aanraadt. Maar weet daarbij dat dat niet altijd kan. Want Ik zie alles, in ieder mens, wat leeft in hem, zijn beweegredenen, tot in de kleinste details en al wat hij heeft meegemaakt, wat hij kan en aan talenten heeft en wat hij niet kan en geen talenten voor heeft. Dat zie Ik van alle mensen, met daarbij alle verbindingen die in het grote geheel met iedereen te maken hebben.

Dat kan geen mens, of Ik zou het hem moeten toestaan te kunnen zien en dan nog kan hij Mij niet in totaal overzien. Daarom kan Ik de reden van Mijn wijze adviezen nooit helemaal en niet altijd geven. Vertrouw er op, zoals je weet dat Mijn liefde en Mijn wijsheid volmaakt zijn en alleen het allerbeste met alle mensen voor heeft. Wees goedheid in liefde en wijs naar Mijn advies in je hart, dan komt je goedheid tot de beste resultaten voor alle betrokkenen.

Hemels Brood 3951

Elke ontdekking die de mens doet, is hem van Mij gegeven. Uit zichzelf kan de mens tot geen enkele ontdekking komen. Het is Mijn Geest in hem Die hem op ideeën brengt. Bij elke ontdekking is het aan de mens, om daar mee om te gaan. Hij kan zijn ontdekking voor algemeen nut inzetten of voor winst en eigengewin. Ik laat ontdekkingen toe in verhouding tot de gebeurtenissen op aarde en de vrije wil van de mens. Als de mens een bepaalde kant op wil, heeft hij daar de vrijheid voor.

Maar vrijheid is geen garantie voor een gemakkelijk en vrij leven. Want aan elke keus die de mens maakt, zit een gevolg en niet elk gevolg wordt door de mens vooraf al gezien of beseft. Zo gaat het met het gebruik van ontdekkingen nog al eens een kant op, die de mens niet voorzien heeft. Vooral in de huidige tijd worden veel ontdekkingen gedaan waar de mens zich aan tegoed doet en er is veel geld mee gemoeid. Alles kost geld en de eenvoudige mens zal dat betalen. En die betaalt. Maar er is ook een ander betalen dan met geld. Want zolang de mens betaling wil, vraagt alles wat er gebeurt ook om betaling in geestelijk opzicht. Want het geestelijke, de geestelijke ontwikkeling van de mens, gaat parallel aan het materiële, de materiële ontwikkelingen. Wat materieel gevraagd wordt, wordt ook geestelijk gevraagd. Ook dat heeft te maken met elke ontdekking die de mens doet en niet voor het goede van alle mensen inzet.

Maar er is verschil. Want de ene mens ontdekt iets en houdt het voor zichzelf, om er rijk mee te worden, maar een ander mens ontdekt iets en bedriegt er zijn medemensen mee, om er rijk mee te worden en voordeel van te hebben. Dat kost diegene meer dan hij kan overzien. Niet in aards materiële zin, maar hemels geestelijk gezien. Gelukkig voor al diegenen ben Ik een milde Vader en zorg voor al Mijn schepselen. Daarom ben Ik Zelf in Jezus Christus, Mijn Zoon, op aarde gekomen. Daar ben Ik gekruisigd en opgestaan uit de dood. Daarmee heb Ik alle schuld betaald voor allen, zodat eens allen die afgedwaald zijn, uit die dood zullen opstaan en eeuwig tot ware liefde komen en met Mij gelukkig Zijn!

Hemels Brood 3952

Heb vertrouwen in Mij, hoe de wereld ook is. Met alle afdwalingen van liefde en alle onprettige gevolgen daarvan. Want het gebeurt allemaal zo, als het voor het heil van de mens het beste is. Of denk je, dat Ik niet in alles ware liefde ben? Dan heb je het mis, want Ik ben welzeker in alles ware liefde. Zo is het juist, dat de mens overleeft. Zou Ik niet in alles ware liefde zijn, dan zou geen mens de zonde van de wereld overleven.

Je zult overleven. In Mij zul je overleven en zo zullen allen in Mij overleven. Maar de wereld is nodig, om in vrijheid te kunnen overleven, om als een eigen zelfstandig zijn in Mij te kunnen overleven. Want zonder Mij is geen leven. Het ware leven is ware liefde, in grote gelukzaligheid. Maar juist vooral in die vrijheid van zijn, als een eigen van jezelf bewust zijn, kun je dat ervaren, kun je Mij ervaren, kun je Mij ontmoeten, kun je Mijn liefde voelen en zelf die liefde zijn. In je wezenlijkheid Mijn liefde zelfstandig zijn en tegelijk als eigen bestaan beseffen. Daarvoor heb Ik de wereld geschapen, nietig en tegelijk heel groot. De mens nietig en tegelijk heel groot. Maar niet groot in aanzien, niet groot in de wereldse betekenis van groot, in die betekenis is hij klein en heel nietig en zonder enige kracht. Al denken velen in de wereld groot en belangrijk te zijn, zij zijn het niet.

Het grote zit niet in het werelds zijn, maar juist in het niet wereldse zijn, in het tegenovergestelde, in waarheid, eenvoud, nederigheid, in ware liefde. En het is nodig dat het zo is, om, als een zelfstandig wezen, bewust van zijn eigen bestaan, Mij te leren kennen. Het is nodig dat het zo is, om Mij te leren zijn, om liefde te leren zijn in de ware betekenis. Niet in de wereldse betekenis, die veelal het eigen welzijn nastreeft, het eigen voordeel nastreeft. Maar de keus is aan de mens, tussen het één en het ander, zodat ook de gevolgen van het één en het ander ervaren worden. Maar Ik zeg je, niets is zonder Mijn liefde en alles is voor het beste van alle mensen, al Mijn schepselen, in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 3953

Alle mensen zijn verschillend van aard en alle mensen hebben verschillende gewoonten. Daardoor gaan zij ook verschillende wegen en geen van die wegen is hetzelfde. Zo zijn er miljoenen mensen en miljoenen wegen. Sommige wegen lijken wel op elkaar en gaan min of meer parallel aan elkaar. Soms overlappen ze elkaar voor een deel. Maar dat wil niet zeggen, dat die wegen gelijk aan elkaar zijn of dat de mens die over die weg gaat gelijk aan elkaar is.

Al die miljoenen mensen en hun wegen ken Ik en Ik weet waaruit die wegen voortkomen, uit welke  intenties die wegen opgebouwd zijn, wat eigenlijk de opbouw van ieders persoonlijke leven is. Want ieder mens heeft een persoonlijk leven, wat precies zo gaat, als die mens in zijn wezenlijkheid is en in zijn vrijheid uit die wezenlijkheid en zijn geaardheid kiest. Steeds is daar een afwisseling tussen zijn geaardheid, waar eigen verlangens een rol spelen en zijn wezenlijkheid, die van oorsprong aan zuivere liefde en zuivere waarheid is. Tussen die twee ligt dan ook steeds de keuze van de mens. Kiest hij voor zijn oorspronkelijke wezenlijkheid, dan vervult hij daarmee zichzelf tot volmaaktheid in liefde en waarheid, of kiest hij voor eigen verlangens. Want uit zijn innerlijk wordt hij op zijn wezenlijkheid gewezen, maar vanuit de uiterlijke wereld wordt hij beïnvloed om voor zijn verlangens te kiezen.

Nu zijn door de eeuwen heen de invloeden van de wereld steeds groter en indringender geworden en de meeste mensen geven daar steeds sneller aan toe. De herrie van de wereld en de aanspraak die vanuit de wereld op de mens gedaan wordt, overstemt voor een heel groot deel de innerlijke signalen van zijn wezenlijkheid. In zijn wezenlijkheid ben Ik, ware liefde, wijsheid en volkomen waarheid. Ik wacht tot de wegen die de mensen gaan hen tot inzicht brengen en zij gaan beseffen dat zij uiteindelijk beter terecht komen met de keuze voor hun innerlijke wezenlijkheid dan die van de uiterlijke wereld. Daarvoor is de mens tijd gegeven. De ene mens zal eerder begrijpen waar zijn werkelijke heil ligt, dan de ander. Dat heeft ook te maken met de verschillen tussen mensen en hun verschillende wegen.

Elke weg brengt inzicht aan de mens, bij de een wat eerder, dan bij de ander. Elke weg is Mijn liefde, hoe die ook gaat. Weet dat en onthoud dat, elke weg is Mijn liefde.

Hemels Brood 3954

Er zijn nog veel mensen bang, bang voor van alles en nog wat. Bang voor hun welzijn, bang voor hun baan, bang voor ziekte, bang voor hoe anderen over hen denken, bang voor de dood, enz. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de angsten die zij hebben. Terwijl juist angsten veel invloed ook hebben, op het verloop van hun leven, op hun doen en laten.

Want angsten beheersen veel mensen zonder dat zij dat zo direct bij zichzelf ervaren als angst. Vooral bij beslissingen die over meerdere mogelijkheden gaan en waarbij dan een keuze gemaakt moet worden. Vaak zijn mensen dan bang, om iets te verliezen, of om een verkeerde keus te maken. Zij willen vaak met hun keuze iets bereiken, maar overzien niet altijd, met welke keuze zij datgene bereiken kunnen. Meestal wordt dan met het verstand beredeneerd, wat het één en wat het ander met zich mee brengt. Dat in die verstandelijke beredenering hun angst om het verkeerde te kiezen een hoofdmotivatie in hun verstandelijke overwegingen is, beseffen zij niet of nauwelijks. Angst is geen goede raadgever als het er om gaat, om voor jezelf het beste te willen bereiken.

En nu juist angst bepaalt veel in de keuzen die mensen maken. Angst overstemt ook vaak de ware gevoelens van het hart en Mijn signalen, Mijn adviezen. Als je ergens angst voor hebt en je weet dat, Kom daarmee dan in je hart bij Mij. Laat Mij oprecht en eerlijk je angst zien. Sta je zelf toe angst te hebben en sta je zelf toe dat onder ogen te zien en Mij je angst eerlijk te tonen. Dan kan Ik in je hart laten zien, hoe je met die angst het beste kunt omgaan. Onderzoek jezelf regelmatig op angst, wat is je motivatie, wie heeft de leiding, angst, jijzelf, of Ik in je hart? Aan jou de keus.

Hemels Brood 3955

Alles is Mijn liefde. Wat de mens ook gebeurt, het is nooit zonder Mijn liefde. Ik geef in ieder hart zoveel als Ik zie dat in dat hart past. Nooit teveel en nooit te weinig. Geen mens kan zijn afmetingen zo precies passend maken als Ik. Zo heeft ieder mens een verschillende hoeveelheid in zijn hart. Verschillend in vertrouwen, verschillend in geloof, verschillend in geduld, verschillend in liefde en wijsheid. Maar hoe verschillend ook en hoeveel ieder heeft, het is volkomen en alleen Mijn genade.

Geen mens heeft daarin enige verdienste, het is allemaal puur Mijn genade. Mijn genade geeft geloof, Mijn genade geeft vertrouwen, Mijn genade geeft geduld, Mijn genade geeft liefde en wijsheid, aan iedereen passend bij zijn hart, zijn wezenlijkheid. Het is aan de mens om dat in zijn leven in te zetten. Ook daar is verschil. Want de één zet weinig in van het vele wat hij heeft en de ander zet veel in van het weinige wat hij heeft. Zo is ieder mens anders, maar allen zijn vrij om vorm te geven aan wat zij van Mij in genade krijgen en zelf geen verdiensten aan hebben. Daarom is ook een vergelijk onderling op geen enkele manier zinvol. Want alleen Ik weet precies hoeveel iemand van Mij krijgt en hoeveel hij daarvan inzet in zijn leven. En dan nog geef Ik geen oordeel, maar help daar waar nodig en daar waar iemand Mij vraagt. Alleen niet altijd zoals diegene zou willen, maar vooral zoals voor zijn ziel en voor zijn groei naar volmaakte liefde het beste is. Kijk er daarom niet vreemd van op als de één veel meer te verduren krijgt als een ander, maar zie het als Mijn liefde. Maar vul niet in hoe iets Mijn liefde is.

Want de werking van Mijn liefde gaat veel verder en gaat over veel meer schijven dan de mens ook maar enigszins kan bevatten en overzien. Vul liever niets in, maar blijf in alles op Mij vertrouwen, zoveel je kunt. In grote genade vul Ik je hart, zoveel als kan en voor jou van belang is, met alles wat je nodig hebt.

Hemels Brood 3956

Wat zou het leven op aarde er anders uitzien, als de mens vanuit zijn grondslag, vanuit Mij, zijn Schepper, ware liefde zou leven. Heel anders. Daar is door de goedwillende mens zelfs geen voorstelling van te maken. Wel is er een zeker verlangen. Een verlangen naar de situatie op aarde waar alleen uit liefde geleefd wordt. Dat verlangen is er niet alleen bij de goedwillende mens, maar bij alle mensen. Alleen herkennen veel mensen het niet als een verlangen naar het ware liefdevolle leven.

Bij velen blijft het hangen in een verlangen naar welzijn voor zichzelf. Een verlangen te krijgen, zonder te hoeven geven. Hoe meer die mens krijgt waarnaar hij verlangt, des te gieriger wordt hij en des te minder wil hij geven. Toch wordt zijn verlangen naar het ware leven niet vervuld, hoe rijk hij op aarde ook wordt en hoeveel hij ook aan zijn welzijn kan doen, hij blijft altijd meer willen, beter willen. Steeds denkend dat hij daarmee zijn verlangen kan vervullen. Maar het is als een bodemloze put en het verzadigingspunt wordt nooit bereikt. Pas als de mens gaat beseffen, dat het aardse leven alleen tot vrede en welvaart kan leiden, door te geven en af te staan, door te delen en voor elkaar te zorgen, zonder daar iets voor terug te hoeven, pas dan zal het op aarde beter gaan. Want het verlangen naar waar leven zal alleen vervult worden door dat ware leven zelf te zijn.

En het ware leven ben Ik, jullie Schepper in Jezus Christus. Daarom zeg Ik jullie, volg Hem en je volgt Mij, wees Hem en je bent zoals Ik, ware liefde en wijsheid, waar leven. Onbaatzuchtig in alles. Laat je niet verleiden, want de verleiding is groot, omdat velen aan de verleiding toegeven en naar eigen genoegens hun leven invullen. Dat maakt de kracht van de verleiding groter. Maar met Mij kun je de verleiding toch weerstaan. Kom daarom steeds in je hart bij Mij, als je voelt dat de verleiding te groot wordt. Vertrouw op Mij en volg Mij in je hart, volg Mijn adviezen in je hart op. Je verandert er niet de wereld mee, maar wel je eigen leven. Kom en wees werkelijk leven, ware liefde.

Hemels Brood 3957

De misvattingen over Mijn leer zijn velen. En er zijn er bij, die Mijn leer zodanig verdraaien, dat het een ware leer lijkt, maar evengoed Mijn leer in alle zuiverheid niet is. Wie op enigerlei wijze moedwillig de goedgelovige mens met een eigen gevormde leer van Mijn leer wegtrekt, zal daaraan niet onschuldig gehouden worden. Het zal voor die mens een moeilijke weg terug naar Mijn ware zuivere leer worden. En hij zal er veel werk aan krijgen, om al diegenen die hij op zijn valse leer heeft meegetrokken, terug te brengen bij Mij en Mijn zuivere leer.

Aan de argeloze mens, die zich laat verleiden tot zo’n goed lijkende leer, die toch in zuiverheid niet overeenkomt met Mijn ware leer, zeg Ik dit: het zicht op waarheid zetelt in eigen waarheid. Wie in alles oprecht zelf waarheid is en alleen zuivere waarheid kent, in die zuivere waarheid oprecht Mij en Mijn leer zoekt, die zal niet op een dwaalspoor terechtkomen, omdat hij steeds precies herkent wat waar is en met Mijn zuivere leer overeenkomt en wat niet. Aan hen zeg Ik ook: zoek geen meerwaarde in je doen en laten, zoek geen meerwaarde in je zijn, zoek alleen Mij in Jezus Christus in je hart en nergens anders. Want er zijn allerlei meesters, die zich voordoen als leraren van goede werken en velen zetten Mij, als Jezus Christus gelijk aan die meesters. Maar Ik zeg, geen van die meesters hebben het ware woord, geen van die meesters kunnen leven geven, geen van die meesters hebben alle zonden op zich genomen en de weg vrijgemaakt voor alle mensen, om van hun zonden bevrijd te worden. Geen van die meesters ben Ik.

Maar in Jezus Christus ben Ik, jullie Schepper, naar jullie toegekomen op aarde en in Hem ben Ik gestorven en opgestaan. Daarmee heb Ik jullie bevrijd van zonden en daarmee heb Ik een persoonlijk contact met jullie en Mij mogelijk gemaakt. Dat contact heb Ik in de Geest, in het hart van jullie allen vastgelegd, toen Ik de aarde verlaten heb. Zo ben Ik, jullie Schepper, in Jezus Christus, de Enige die jullie te volgen hebben, om tot het ware leven te komen en in jullie hart kun je in contact met Mij alles te weten komen, wat voor een goed en waar en liefdevol leven op aarde nodig is.

Zalig diegenen die Mij in Jezus Christus getrouw blijven volgen en niet afdwalen in een andere leer, die niet Mijn leer is. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En toch heb Ik jullie allen gered in Jezus Christus. Blijft daaraan getrouw tot in eeuwigheid. Amen.

Hemels Brood 3958

Bij veel mensen is de waarheid ver te zoeken. Waarheid is bij hen nog al eens van geen belang. Het belang wat zij wel hebben, denken zij met verdraaiing of onwaarheid te bereiken. Voor hun eigen belang moet waarheid wijken. De leugen is voor velen de weg om hun belangen veilig te stellen en leugens zijn in de wereld als de normaalste zaak gemeengoed geworden. Er wordt zelfs rekening gehouden met een percentage aan leugens, bij het vaststellen van gebeurtenissen. Iedereen weet van zijn leugens, iedereen weet van zichzelf wanneer hij onwaarheid spreekt of naar onwaarheid handelt en iedereen kan weten, dat onwaarheid spreken of naar onwaarheid handelen, niet goed is. Iedereen weet dat. En toch willen al diegenen geen afstand doen van hun leugens en bedrog, van hun gebruik van onwaarheid. Het is als een verslaving, het is iets wat hen dient en daarmee kunnen zij voor zichzelf hun wensen en verlangens bewerkstelligen.

Ja, voor een zekere tijd heeft dat resultaat, maar voor hun ware leven heeft het wel degelijk gevolgen. Voor hen, door hun onwaarheid, onzichtbare gevolgen. Want elke leugen, elke onwaarheid, geeft een zekere blindheid voor de echte waarheid. Die wordt niet meer als waarheid gezien en zo missen zij gegevens die voor hun werkelijke leven van belang zijn. Zo komen zij terecht, in een situatie die niet naar werkelijkheid is en zij bemerken dat niet. Hoe meer de mens gebruik maakt van onwaarheid, om wat voor reden dan ook, des te meer maakt onwaarheid gebruik van hem en des te minder wordt waarheid door hem als zodanig herkend.

Onwaarheid gebracht als waarheid, roept onwaarheid als waarheid op en het onderscheidingsvermogen van die mens vermindert, gelang hij zelf onwaarheid spreekt en naar handelt. Wees daarom in alles altijd waarheid en laat je, door wat dan ook, niet verleiden tot onwaarheid. Waarheid brengt je waarheid en geeft je waar leven, ware liefde, geeft je Mij.

Hemels Brood 3959

Dankbaarheid. Als mensen iets goeds en prettigs overkomt, is het voor hen gemakkelijk om dankbaarheid te voelen. Dat gaat als vanzelf. Maar, als er minder prettige gebeurtenissen plaatsvinden, is er meestal geen sprake van dankbaarheid. Terwijl veel van de gebeurtenissen die niet prettig zijn, voor de mens wel van belang zijn voor zijn groei en ontwikkeling naar een gelukzalig waar leven. De meeste mensen zien zulke gebeurtenissen alleen als onaangenaam en iets wat hen wordt aangedaan. Waaraan hebben zij dat verdient, is daarbij nogal eens de gedachte.

Maar het is geen kwestie van verdiend hebben. Het is een kwestie van groei voor de ziel. Voor een aantal mensen is het na afloop van zulke gebeurtenissen wel duidelijk, dat zij van de situatie iets geleerd hebben, iets belangrijks voor de rest van hun leven en in hun hart welt dan alsnog dankbaarheid op. Het zou voor velen beter zijn, als zij bij elke gebeurtenis zouden kunnen beseffen, dat elke gebeurtenis, ook de meest onaangename, hen iets belangrijks leert, een belangrijke ervaring geeft voor de rest van hun leven en voor de groei van hun ziel naar het eeuwig ware leven. Dan zou ook eerder dankbaarheid in hun hart de moeilijkheden verzachten. Want in dankbaarheid komt de mens dichter bij Mij en ervaart hij in zijn hart Mijn liefde voor hem meer en meer.

Zou Ik iemand alleen prettige gebeurtenissen geven, terwijl daarmee zijn ziel niet tot volwassenheid komt in het ware leven, dan zou Ik hem iets heel belangrijks onthouden. In Mijn liefde voor jullie allen weet Ik precies wat nodig is, om de groei van jullie ziel naar waar leven te bevorderen en al zijn het niet altijd de aangename gebeurtenissen, de minder prettige gebeurtenissen leveren wel veel meer op voor de ziel en het doel van de mens op aarde. Daarom, als je iets onaangenaams overkomt, verzet je niet direct, maar kom in je hart bij Mij en vraag Mij om hulp, om inzicht, om liefde en kracht om te dragen en te leren. Want Ik ben er altijd voor je en help je om al wat nodig is door te maken en van te leren, tot heil en zegen van je ziel in waar leven.

Hemels Brood 3960

Klachten. Als een mens klachten heeft, gaat hij tekeer, verweert hij zich en uit zijn klachten. Meestal gaat dat alles op boze toon en degene die hij verantwoordelijk houdt, krijgt er flink van langs. Meestal ook zonder eerst eens te vragen, hoe het komt, dat iets hem tot klachten heeft gebracht. Degene die hij verantwoordelijk houdt en tegen tekeer gaat, voelt zich aangevallen en het eerste wat diegene doet, is zich verdedigen en meestal ook ontkennen, dat hij op enige manier schuld heeft aan de klacht. Dat maakt de klager nog bozer en een ernstig conflict is ontstaan. Is dit liefde, zoals Ik dit omschreven heb? Maar, is liefde dan alles goed vinden en accepteren?

Als je zo denkt, maak je een situatie als omschreven wel heel zwart-wit. Zo te handelen als Ik hier omschreef, is niet het handelen naar liefde, zoals Ik dat bedoel. Maar het is ook niet nodig, om alles goed te vinden en te accepteren. Er is ook nog een andere manier, om met zulke situaties om te gaan. Zonder verwijten, zonder boosheid. Door eerst eens te vragen of te kijken, hoe een situatie zoals je meemaakt, ontstaan is. Door de situatie met de verantwoordelijke te bespreken en uit te leggen waarom je die niet goed vindt. Door te vragen om er iets aan te veranderen en te zeggen, wat jij denkt dat er het beste aan veranderd kan worden. Doe daarbij een voorstel wat de situatie naar jouw mening zou verbeteren. Op die manier zal de verantwoordelijke zich niet bedreigd voelen en waarschijnlijk openstaan voor een verbetering van de situatie.

Mocht het zo zijn, dat de verantwoordelijke, om wat voor reden dan ook, je niet tegemoet wil komen of niet kan komen, vanwege zijn situatie, wordt dan ook niet boos, maar neem een besluit hoe er mee verder te gaan, zodat de situatie toch verbeterd wordt. Bid Mij in jezelf om hulp, om ingevingen voor de beste manier om met de situatie om te gaan en de beste manier om een oplossing te vinden. Als je heel stevig in liefde kunt blijven, kun je de verantwoordelijke aangeven, dat zijn manier van handelen niet het beste voor hem is, al lijkt dat voor hem wel zo. Maar doe dat alleen uit liefde voor die persoon, die je het beste in waar leven gunt. Niet om je eigen welzijn. Laat jouw welzijn aan Mij over en luister naar je hart. Doe Mijn advies en het komt goed.

Hemels Brood 3961

De gierigheid van de rijken doet geen goed aan de armen. Maar Ik ben niet gierig, Ik geef altijd. De rijken zijn bang om te geven wat zij zuur verdiend hebben, het zou eens kunnen opraken. Ja, hun rijkdom is tijdelijk en kan opraken. Mijn rijkdom is eeuwig en kan eeuwig niet opraken. Mijn rijkdom is onbaatzuchtige liefde. Hun rijkdom is geld, macht en roem.

Er zijn maar weinig rijken, die gemakkelijk van hun aardse rijkdom aan armen geven. Met geven zijn zij dan ook niet rijk geworden. Mijn rijkdom geef Ik elke dag, elk moment, aan al Mijn schepselen. En hoe meer Ik geef, des te meer wordt het. En al degenen die Mijn rijkdom ontvangen en die delen met hun medemensen, vermeerderen daarmee hun van Mij gekregen rijkdom. Geen geld of goederen, maar onbaatzuchtige liefde. En wat daarbij ook heel belangrijk is, Mijn rijkdom blijft eeuwig gegeven, zowel op aarde als daarna. Wie dus op aarde in Mijn rijkdom deelt, die deelt daarin ook na zijn leven op aarde. Maar de aardse rijkdom, geld en goederen, macht en roem, blijft achter op aarde en is na het verblijf op aarde voor de bezitter verloren. Wie veel aardse rijkdom bezit, zal naar gelang veel te verantwoorden hebben ten aanzien van onbaatzuchtige liefde, in die verhouding tot zijn grote bezit en zijn gegeven onbaatzuchtige liefde.

Zo zal het vaker zijn dat een arme, iemand die op aarde weinig geld en goederen bezit, met meer rijkdom in het leven na het leven op aarde komt, dan iemand die veel geld en goederen op aarde bezit. Tenzij diegene veel in onbaatzuchtige liefde voor zijn medemensen gedaan heeft. Maar wees voorzichtig en oordeel niet. Want alleen Ik zie in ieders hart hoeveel ware liefde daar is. Laat je dan nooit verleiden tot een oordeel, zodat je zelf niet geoordeeld wordt. Zoek in je hart naar Mijn liefde en leef daarnaar. Al het andere wat nodig is voor jou, zal je daarbij gegeven zijn. Want aan Mij is alle oordeel en in grote wijze liefde is Mijn oordeel altijd zachtmoedig en goed voor jullie allemaal.

Hemels Brood 3962

Ik ben altijd aardig voor iedereen. Maar is het aardig, als je ziet dat iemand bijna in het ravijn stort en je kunt hem redden, maar je doet het niet? Ik denk niet dat je dat aardig vindt. Maar, als je diegene net voor hij in het ravijn stort, wegtrekt en je doet hem daarmee pijn, terwijl hij niet beseft, dat je hem voor een val in het ravijn behoedde, dan zal hij je niet aardig vinden.

Zo ben Ik voor veel mensen niet aardig, omdat ze niet beseffen waarom iets hen gebeurt, maar in werkelijkheid ben Ik juist altijd heel aardig, Ik red veel mensen van een val in het ravijn, zonder dat zij dat beseffen. Dat doet wel eens pijn en dat is wel eens heel onaangenaam. Daarom begrijp Ik wel dat velen Mij niet aardig vinden en Ik neem het hen niet kwalijk. Maar voor hun eigen bestwil is het beter, dat zij wel beseffen, dat Ik hen een dienst bewezen heb, hoe onprettig dat ook aanvoelde. Niet omdat Ik graag wil, dat zij gaan zien hoe aardig Ik wel ben en hoe Ik hen juist gered heb, maar omdat zij er baat bij hebben Mij als redder te beseffen en hun daden, die naar de afgrond leidde, te beseffen. Zodat zij daar van kunnen leren en meer inzicht krijgen in hun leven en hoe zij dat beter kunnen doen. Zodat zij niet meer op voor hen onaangename en pijnlijke manieren gered hoeven te worden. Want als zij eerder beseffen dat zij met hun handelen in gevaar komen, kunnen zij hun handelen wijzigen of Mij om hulp vragen, om een andere weg te kiezen, die geen gevaar oplevert.

Want Ik ben wel altijd aardig, maar het ligt vooral aan de mens, hoe Mijn aardig zijn voor hem uitpakt. Want Ik laat niemand werkelijk in gevaar komen, Ik laat niemand in de afgrond storten, Ik red altijd. Soms duurt Mijn redding lang of is Mijn redding heel pijnlijk of onaangenaam. Hoe dan ook, Ik ben en blijf altijd aardig voor iedereen, uit ware wijze onbaatzuchtige liefde voor jullie allen.

Hemels Brood 3963

Mijn vergeving aan jullie allen is groot en dagelijks. Van moment tot moment. Want, al wordt het een kleine groep steeds meer duidelijk, hoe belangrijk het is om naar Mijn leer van onbaatzuchtige liefde te leven, toch is het ook voor diegenen nog moeilijk, om dat volkomen in alle handelen op te nemen. Maar Ik zie hoe jullie het steeds opnieuw proberen en regelmatig in je hart bij Mij komen. Ook als je Mij daar niet zo duidelijk ervaart. Daarom heb Ik geduld met jullie en ben bereid om te vergeven. Ik weet dat het op aarde niet makkelijk is, om in alles volkomen naar ware onbaatzuchtige liefde te leven en de enorme verleidingen, die daar zo veelvuldig zijn, te weerstaan.

Blijf er naar streven tot de volmaakte liefde te komen, ook al lukt het je nog niet in alles en ook al blijft het moeilijk om de verleidingen te weerstaan. Ik vergeef velen en Mijn liefde voor jullie allen is nooit weg. Blijf bij Mij komen in je hart, ook al vind je Mij soms niet direct of ook al kun je Mij niet duidelijk in je hart ervaren. Ik ben er wel en Ik hoor je altijd. Heb geduld met je zelf, want Ik heb geduld met jou. En zolang je oprecht er naar streeft, je tekortkomingen in je handelen te zien en te bekennen, leer je en kom je verder. Langzaam, maar je komt verder. Je wil om verder te groeien in liefde zal je verder doen groeien en Ik zal je daar bij helpen.

Vergeef jezelf als je tekortkomingen ontdekt en aan Mij bekend hebt. Het leven gaat door en wie vergeving van Mij heeft ontvangen, hoeft niet meer te treuren over zijn tekortkomingen. Ik ben een zachtmoedige Vader, die ziet hoe oprecht jij het meent en daar houd Ik rekening mee. Hou jij daar dan voor jezelf ook rekening mee. Want het geeft je geen meerwaarde om te blijven treuren of je schuldig te blijven voelen over alles wat je inziet dat niet naar ware liefde was. Geef het in nederigheid aan Mij, nadat je je daden bekend hebt en neem Mijn vergeving aan, laat je hart weer vullen met Mijn liefde en wees weer blij!

Hemels Brood 3964

In de Bijbel staan veel gebeurtenissen, die door de mens vooral letterlijk genomen zijn. Terwijl al die gebeurtenissen een vooral geestelijke betekenis hebben. Die geestelijke betekenis heeft verschillende diepten, in verschillende lagen. Dat wil zeggen, dat ze een vrij oppervlakkige betekenis hebben, maar daarnaast ook nog veel diepere geestelijke betekenissen hebben. In het hart van de mens kan hij elke in de bijbel beschreven gebeurtenis begrijpen, als hij in alle oprechtheid wil en vrij is van eigen invullingen en open staat voor Mijn uitleg.

Het zijn niet alleen de bijbels beschreven gebeurtenissen, die een geestelijke betekenis hebben. Alles wat nu gebeurt, heeft ook een geestelijke betekenis en probeert de mens iets te zeggen op geestelijk gebied. Maar de meeste mensen zien een gebeurtenis nu alleen nog als een letterlijke gebeurtenis. Wel zijn er mensen, die wat er gebeurt, zien ter lering, maar er wordt weinig of geen geestelijke betekenis aan gegeven. Toch heeft elke gebeurtenis ook een geestelijke betekenis, net als alles wat in de bijbel beschreven staat. Net als hetgeen in de Bijbel verteld wordt, heeft alles wat in de huidige tijd gebeurt ook oppervlakkige en daarbij nog veel diepere betekenissen. Maar het vermogen van de mens om dat in het hart te beseffen, is geheel overwoekert en daardoor zijn er bijna geen mensen meer, die zelfs maar de oppervlakkige geestelijke betekenis van een gebeurtenis beseffen, laat staan begrijpen. Alles wordt in de huidige tijd vooral als een letterlijke gebeurtenis gezien. Mede daardoor kunnen velen ook van de bijbelse verhalen, zelfs de eenvoudige geestelijke betekenis niet meer zien. Dat is een grote collectieve verarming.

Vooral het mystieke en het sensationele houdt de mens tegenwoordig bezig. Dat laat Ik zo bestaan, zodat de mens niet helemaal afdrijft in alleen het letterlijke materiële. Het houdt hem tenminste nog los van dat materiële en op zijn tijd kan die mens de overstap maken, naar een meer geestelijk besef en het mystieke loslaten. Zo heeft alles zijn nut in Mijn liefde. Wie wil, die zoekt ook in het nu naar de geestelijke betekenis van wat er gebeurt en Ik help hem in liefde dat geestelijk te begrijpen.

Hemels Brood 3965

Veel mensen zijn hun anker in Mij kwijt. Door de vele leerstellingen in allerlei kerken, die in de tegenwoordige tijd geen resultaat en geen waarheid blijken te hebben. En dan alle leugens en bedrog die zichtbaar zijn geworden, dat heeft de mens van het geloof afgebracht. Maar daarmee zijn zij ook hun anker kwijt geraakt, hun vaste standpunt over het leven, over waarheid.

Zij dobberen rond, zoekend naar houvast en daar komen dan plots nieuwe leerstellingen, die zeggen dat houvast in alle waarheid te zijn. Mensen grijpen zich daaraan vast en het wordt al gauw hun nieuwe anker, een nieuw houvast. Want van hun eerdere anker losgeslagen, weten zij evengoed niet, wat dan wel een ware overtuiging is, zij hebben in de valse leer niet de waarheid leren zien. Daardoor zijn zij in hun onzekerheid een gemakkelijke prooi voor een nieuwe leer, die beweerd waarheid te zijn. Als het in hun vertwijfelde overdenkingen past, nemen zij die gemakkelijk aan als een juiste overtuiging waaraan zij kunnen vasthouden, het geeft hen weer vaste grond onder de voeten. Hoe zouden zij kunnen zien en beseffen, dat ook die leer niet geheel naar waarheid is.

Via welke weg de mens ook gaat, uiteindelijk zal altijd zichtbaar worden wat niet naar Mijn leer van waarheid en liefde is. Want elk mens mag in zijn vrijheid die weg kiezen, die hem het beste lijkt, ook al is die niet de beste. In zijn onwetendheid en zijn behoefte aan een duidelijk standpunt in zijn leven, zal Ik hem dat zeker niet kwalijk nemen. Hij mag die weg gaan en vanuit zijn eigen goede bedoelingen zal hij ook met die weg goed uitkomen. Omdat Ik met Mijn liefde voor hem toch altijd naast hem blijf gaan. Daardoor maak Ik elke weg een goede weg en een ankerpunt in Mij, hoewel het als leer toch niet Mijn leer is.

Maar wie dat beseft, laat die zijn anker uit die leer trekken en er vrij voor kiezen zijn anker in Mij en Mijn werkelijke leer vast te leggen. Want dat blijft nog altijd het beste, Mijn leer, Mijn waarheid, Mijn liefde voor jullie allen in eeuwigheid.

Hemels Brood 3966

Dat doet de tegenkant, die stookt en verziekt. Die speelt mensen en hun verschillende meningen tegen elkaar uit, maakt gebruik van zwakheden en misverstanden en rust nooit. Wees waakzaam. Want overal schuilt zijn werken, hij is altijd paraat om toe te slaan, waar hij maar de kleinste kans ziet.

Maar laat je daardoor niet ontmoedigen, want dat is voor hem juist ook weer een gelegenheid om gebruik van te maken en twijfel te zaaien. Blijf daarom in elke situatie op Mijn liefde vertrouwen. Ook al kun je die even in jezelf niet zo vinden. Mijn liefde houdt nooit op en helpt je altijd. Blijf daar op vertrouwen, dan geef je de tegenkant met zijn snode plannen geen kans. Laat hem geen gelegenheid om twijfel in je hart te zaaien, want daar is hij altijd op uit. Twijfel is voor hem grond van bestaan, mogelijkheid om macht te krijgen. Al is het altijd tijdelijke macht, het is geen prettige situatie, als hem dat lukt. Want het maakt situaties moeilijker en onprettiger. Het maakt angstig en bezorgd. Als dat het geval is, kom dan zo snel je kunt in je hart bij Mij, bij Mijn liefde en toon Mij je angst en je zorgen. Wees oprecht in je hart en Ik laat je Mijn liefde weer voelen, zodat je vertrouwen in Mij weer terugkomt en de tegenkant zijn macht verliest. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar het is de enige weg om los van zijn macht te komen, los van angst en zorgen.

Zo ernstig als een situatie in angst en met zorgen lijkt, is die lang niet in Mijn liefde. Kom daarom snel met je angst en zorgen in je hart bij Mij, kom er oprecht mee in Mijn liefde en ze zullen dan al snel verminderen, zodat je vertrouwen in Mij en Mijn liefde weer vaste grond in je krijgt. Mijn liefde is de sterkste kracht die voor jou werkt. Kom in je hart en Ik laat je die kracht van liefde voelen. Zodat je angst en zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zodat je zelf weer in Mijn liefde tot rust komt. Ook al zijn de moeilijkheden dan misschien nog niet voorbij, je kunt ze dan met Mijn kracht van liefde goed aan. Zo komt dan alles op zijn tijd helemaal goed!

Hemels Brood 3967

Met Mijn wil, met Mijn liefde samensmelten, is niet je eigen persoonlijk zijn, je bewustheid van bestaan verliezen. Als je iets met liefde uit je hart voor iemand doet, zonder enig eigen belang, ben je op dat moment met Mijn ware liefde samengesmolten. Was je je op dat moment niet meer van jezelf bewust? O, jawel, je was je ook op dat moment van jezelf bewust en het was fijn om uit liefde de ander goed te doen, te helpen. Zo is het de bedoeling, dat je uitgroeit tot altijd, in al je handelen, met Mijn liefde samen te smelten, zonder je eigen persoonlijk zijn en je bewustheid daarvan te verliezen.

Maar wel uit eigen vrije keus, niet op enigerlei manier gedwongen of vanuit je verstand jezelf opgelegd. Op de aarde heb Ik daarvoor alles zo ingericht, dat je daar tot een eigen vrije keus kunt komen. Daarmee is de aarde een unieke situatie, waar het ware leven uit vrije keus in een eigen besef van bestaan en een samensmelting met Mijn wil, Mijn liefde, mogelijk is, zonder het eigen besef van bestaan daarbij te verliezen. De aarde is uniek, zoals elk mens uniek is. De aarde is niet alleen een materiële plaats, waarop de materiële mens leeft, maar zij is vooral ook een hoedanigheid als grond waarop de geestelijke mens zijn bestaan in geestelijk opzicht vorm geeft. Een hoedanigheid als basis van waaruit de geest tot volmaaktheid kan uitgroeien.

Net zoals in de materiële grond van de aarde allerlei mineralen en voedingsstoffen aanwezig zijn, zo is ook de geestelijke hoedanigheid van de aarde gevuld met groeistoffen voor de mens. Maar hoe de mens met de aarde en wat zij te bieden heeft omgaat, is aan de mens, aan zijn vrije keus. Hoe hij de aarde bewerkt, vooral ook in de geestelijke hoedanigheid van de aarde, zo zal hij ook oogsten. Hoe meer hij de aarde in haar geestelijke hoedanigheid vanuit ware liefde bewerkt, des te rijker zal zijn oogst zijn en daarmee zal hij des te dichter bij Mij komen en bij een samensmelting met Mijn wil, Mijn liefde. En zie, dan zal de aarde in haar hoedanigheid veranderen en de hemel zal op aarde zijn. Dat is de eeuwige liefde en gelukzaligheid.

Hemels Brood 3968

Alles wordt anders, als je al je zorgen aan Mij geeft. Als je het helemaal aan Mij overlaat. Dan neem Ik de situatie niet van je over, maar dan geef Ik je innerlijke rust en Ik laat je innerlijk weten, hoe er het beste mee om te gaan. Ik weet dat dat moeilijker te doen is, dan dat Ik het je hier zeg. Maar als je eerlijk bent, weet je dat het waar is. En zelfs heb je het ook al vaker meegemaakt, dat Ik je innerlijk advies gaf, wat ook het juiste advies bleek te zijn. Laat Mij je dan altijd advies geven en vertrouw daarop. Ook al is dat moeilijk, maar door je zorgen zelf vast te houden, maak je het jezelf moeilijker, dan nodig is.

Ik heb je lief en alles, maar dan ook alles op de hele wereld, staat in het teken van Mijn liefde, altijd. Hoe mensen ook over de gebeurtenissen op aarde denken, alles is gevat in Mijn liefde. Want Ik ben liefde en Ik ben alles. Ik bedoel daarmee niet te zeggen, dat wat de mens niet naar liefde doet, toch wel liefde is, want leugen en bedrog, blijven leugen en bedrog en dat is geen liefde. Maar het is wel gevat in Mijn liefde. Dat betekent, dat de uitwerking ervan in Mijn liefde zo is, dat het de mens hoe dan ook ten goede komt of dat hij daarvoor compensatie krijgt. Hemels gezien, niet materieel gezien.

Zo is alles op de hele wereld door Mij in Mijn liefde gevat en het brengt Mijn liefde niet in gevaar. De uitwerking van al het tegenovergestelde van liefde is dan wel in Mijn liefde gevat, toch is het niet zo, dat degene die het tegenovergestelde van liefde kiest, daarvoor vrij uit gaat. Het zal hem gevolgen geven. Nu of in het hiernamaals. Alleen, die gevolgen kunnen heel onprettig zijn. Hoe onprettig ook, zij zijn allemaal in Mijn liefde gevat en geven die mens uiteindelijk ook Mijn liefde. Zo is alles altijd in Mijn liefde gevat.