Hemels Brood 3845 t/m 3875

Hemels Brood 3845

Als mensen ergens iets gratis kunnen halen, stromen ze toe. Als het niets kost, willen ze hebben. Gaat het ze kosten, dan druipen ze af. En alleen voor iets heel belangrijks willen ze betalen of werk voor verrichten.

Ik geef aan alle mensen Mijn liefde. Niemand hoeft er voor te komen of er iets voor te doen. En er is meer dan genoeg voor iedereen. Iedereen zou die liefde in zijn leven kunnen oppakken en er de beste resultaten mee bereiken. De beste levensresultaten mee bereiken. Maar gek genoeg pakken de meeste mensen liever geld en goederen aan voor hun welzijn, voor hun leven. Ook pakken zij liever macht en roem voor eigen gewin. Mijn liefde is niet interessant. En velen werken en werken om maar te kunnen hebben. Om geld, om status, om macht, om roem. En het dringt maar niet tot hen door, dat ze er ten opzichte van het ware leven niets werkelijk mee bereiken.

Hoe is het met jou? Kun jij alle aardse rijkdommen zoals geld, goederen, macht, roem, positie, loslaten voor ware liefde? Kun je luisteren in je hart, los van alle aardse behoeften, naar Mijn gratis liefde? Want Ik ben in je hart met Mijn liefde en haar wijsheid, een wijsheid die jouw verstandelijke vermogens verre te boven gaat. Die jouw besef van wijsheid ook verre te boven gaat. En dat is vaak de moeilijkheid, mensen kunnen moeilijk geloven in, moeilijk vertrouwen op datgene wat Ik in hun hart leg en hun eigen vermogen verre te boven gaat. En zo besluiten zij vaak geen gehoor te geven aan ware liefde, ware wijsheid en hun eigen wijsheid te volgen.

Hoe is dat met jou? Want ook in jou ben Ik die liefde, die wijsheid, die jouw vermogen verre te boven gaat. Durf Mijn liefde en wijsheid te leven en zie de genade die jou dat geeft, pak het op en leef het!

Hemels Brood 3846

In al mijn liefde zal Ik de mens genadig zijn. Al wijkt hij ver af van wat hij bedoeld is te zijn. Door de eeuwen heen is Mijn leer van liefde verdraaid, vertroebeld, vermengd met onwaarheid en voor velen niet meer te herkennen. En hoewel ieder mens Mij in zich aanwezig heeft, dat kan voelen, kan weten, in waarheid, is hij toch verward door het uiterlijke en door de verleiding van het tegenovergestelde van Mij.

Door alle verdraaiing, vertroebeling, onwaarheid is de mens blind geworden voor Mijn werkelijkheid, Mijn wezenlijkheid in hem. Het is niet alleen door die verdraaiingen en vertroebelingen dat de mens is afgeweken, blind is geworden, hij heeft daar zelf ook schuld aan. Want ondanks alles buiten hem wat afwijkt, heeft hij Mij toch altijd nog in hem, voelbaar in hem. En in hem geef Ik signalen en om hem heen geef Ik gebeurtenissen. Ook is er genoeg van Mijn ware leer geschreven in boeken, waarbij de Bijbel toonaangevend is. Maar Ik ben niet een strenge onwrikbare God. Ik heb begrip, in Mijn liefde heb Ik begrip en daarom zal Ik de mens genadig zijn.

Maar Mijn genade zal niet in alles zoet en gemakkelijk zijn. Mijn genade zal soms ook bitter en moeilijk zijn. Niet als straf, maar om het beste resultaat voor die mens te bereiken, in het ware werkelijke leven. Om de blindheid die bij sommigen heel hardnekkig is te doorbreken en hun ogen te openen tot het ware zicht, innerlijk en uiterlijk. Maar Ik zal zeker ook heel mild zijn aan allen waarvan Ik zie dat hun afdwalingen niet ernstig zijn en zij in zich toch van goede wil zijn. Wie ernstig zijn wil zet op Mij te ontmoeten, zal in zijn hart Mij kunnen vinden. Daar waar Ik altijd ben in iedereen, in waarheid, oprechtheid, zuiverheid, zachtmoedigheid, daar in ware onbaatzuchtige liefde ben Ik altijd bereikbaar. En zo zal het zijn, dat geen mens om zijn zonde verloren gaat, maar allen zullen in Mijn liefde genade vinden en tot waar nieuw leven gebracht worden. In ware liefde.

Hemels Brood 3847

Als je doof, stom en blind bent, kun je niet horen, niet spreken en niet zien. Niet weten wat er om je heen gebeurt, niet kiezen hoe ergens mee om te gaan. Maar, als je niet doof, stom en blind bent, kun je dat allemaal wel. Wie dat niet kan, heeft toch wel altijd, zoals iedereen, Mij in zich. En hoewel de wereld dit niet ziet, niet hoort en niet begrijpt, hoort, ziet en begrijpt deze doof, stomme, blinde Mij in zijn hart wel. Hoeveel te meer kun jij dan, terwijl je hoort, ziet en kunt begrijpen, als je wilt?

Zo kunnen veel mensen, zoveel meer dan ze doen, dan ze willen. Zij zijn in hun hart doof, in hun hart stom, in hun hart blind, terwijl de wereld dat niet ziet, niet hoort en doet alsof dat normaal is. Zo draait de wereld alles om en gelooft niet, weet niet, ziet niet, hoort niets dan alleen wat ze wil horen, wil zien, wil weten, wil geloven. Wie overwint de wereld? Ik heb met Mijn liefde en wijsheid de wereld overwonnen en zo kan nu iedereen met Mij de wereld overwinnen, met Mij. Zo roep Ik allen tot Mij die moe en beladen zijn door de doofheid, de blindheid, de eigenzinnigheid van de wereld, om van Mij kracht te krijgen, om van Mij zicht te krijgen en met Mij, met Mijn liefde en wijsheid de wereld te overwinnen.

Zeg niet, dat de wereld geen vat op je heeft, want daarmee bevestig je alleen je blindheid, je doofheid. Want de wereld heeft wel degelijk op iedereen zijn invloed. Dat ontkennen brengt je nergens, dat bekennen en met Mij overwinnen brengt je over die wereldse invloeden heen tot het ware leven, de ware liefde. Als je bereid bent los te laten wat je zo krampachtig vasthoudt, maar slechts een strohalm is, die tot nu toe niet knakte, omdat Ik dat voorkomen heb. Laat die strohalm maar gaan en ontdek hoeveel sterker je staat zonder strohalm, maar met Mijn ware liefde. Herkennen en loslaten is het enige wat voor jou van belang is. En Mijn liefde doet alles wat nodig is voor jou. Als je durft!

Hemels Brood 3848

Lief mens, jouw leven is Mijn leven. Ik leef in jou. Jij hebt van Mij de vrijheid gekregen om Mijn leven naar eigen keus te leven. Daarbij heb je de keus het te leven zoals het is, of te leven zoals het niet is. Dat is: je hebt de keus Mij te leven, dat is onvoorwaardelijke liefde, of het tegenovergestelde daarvan.

Ik leef en wat Mijn leven is, onvoorwaardelijke liefde, heb Ik aan jullie mensen beschikbaar gesteld, zonder voorwaarden gegeven. Maar daarbij blijf Ik altijd ook Mijzelf, onveranderlijk eeuwig dezelfde. In ieder mens ben Ik onveranderlijk eeuwig dezelfde aanwezig. Zonder Mijn aanwezigheid in jou is geen leven, kun je niet leven, heb je geen leven. Geen lichaam, geen ziel, geen wezenlijkheid. In jou ben Ik, Ik ben jouw bestaan. Jij bent degene die jouw bestaan invult, die met jouw bestaan omgaat, vorm geeft. Alsof Ik een stuk klei ben, dat je kunt vormen, maar de klei zelf verandert nooit, de basis blijft gelijk. Met dat verschil, dat Ik leef en daarmee leef jij. Met dat verschil, dat juist leven altijd leven blijft en het leven zelf, wat Ik ben, niet te vervormen is, altijd dezelfde blijft: onvoorwaardelijke liefde, waaruit de grootste wijsheid voortkomt en de mens dienstbaar is.

Maar het is moeilijk te begrijpen voor de meeste mensen. Wijsheid wordt vooral gekoppeld aan het verstand. Maar de wijsheid die voortkomt uit onvoorwaardelijke liefde, gaat alle menselijke verstand ver te boven. Die liefde komt uit het hart, uit Mijn wezenlijkheid in het hart van de mens. Want Ik ben die onvoorwaardelijke liefde in het hart van ieder mens. Wie naar die onvoorwaardelijke liefde handelt in alles, komt tot die grootste wijsheid, komt tot het ware leven, komt tot Mij, is zelf Mij gelijk, in zijn wezenlijkheid.

Hemels Brood 3849

Omdat je je bewust bent van je bestaan, wil dat nog niet zeggen, dat je je van alles wat er bestaat bewust bent en van alles wat er gebeurt. Zo ben je ook niet van alles op de hoogte wat allemaal met elkaar in verband staat. Er gebeuren dingen die op zichzelf lijken te staan, maar in werkelijkheid een verband hebben met een andere gebeurtenis, die al lang daarvoor kan hebben plaats gevonden, of op een grote afstand gebeurt kan zijn.

Al die verbanden, die jullie mensen niet zien, soms een beetje raden, maar meestal helemaal niet beseffen, ken Ik, weet Ik en overzie Ik totaal. Toch denken veel mensen dat zij ook veel overzien en weten. Misschien in verhouding tot andere mensen om hen heen, want de één ziet en beseft meer dan de ander, maar een groot deel van al wat is, wordt alleen door Mij werkelijk in zijn totaal gezien, Ik zie en weet alles in zijn totaal. Op jezelf is het onmogelijk dat ook te zien en te beseffen, al zou je dat willen. Maar via Mijn zien en weten, via Mijn beseffen, kan de mens ook zien en beseffen. Weten wat alle verbanden zijn, wat in de totale Schepping is, wat het bestaan is. Via Mij.

Maar tot die ontdekking komen maar heel weinig mensen. En als zij al tot die ontdekking komen, is het voor hen toch nog heel moeilijk, om hun eigen bestaansbesef niet als enig besef, als eigen besef voor alles vast te houden en zich één te maken met Mij in hen. Want daarvoor is het nodig in totale nederigheid alle eigenbelang, alle eigen invullingen los te laten, alle onwaarheid in jezelf te beseffen en tot waarheid te brengen. Want één worden met Mij is in alles zuivere ware onvoorwaardelijke belangeloze liefde zijn. In alles, zoals Ik dat in werkelijkheid in alles ben. Dat is het, de Enige weg tot volkomen waar leven, Mij in alles Zijn!

Hemels Brood 3850

Ik ben de Bron. Wie uit Mijn Bron drinkt, drinkt eeuwig leven. Mijn Bron is in jou en daar kun je altijd putten, nu en altijd. Uit die Bron in jou komt het ware zuivere water, wat waar zuiver leven is en precies aan jou leven geeft. Het welt omhoog, maar het is aan jou om het te drinken. De keus is steeds aan jou. En kies je ervoor om uit Mijn Bron te drinken, het opwellende water te drinken, het zuivere leven van Mij wat in je opborrelt in je doen en laten op te nemen, dan kun je er zeker van zijn dat Ik het zegen. Dat Ik het al gezegend heb, nog voor je het kiest. Maar jij blijft degene die uit die Bron zelf moet putten.

Wie bij de Bron blijft wachten, ziet hooguit anderen putten, maar drinkt zelf niet. Zo verspeelt hij de zegen die het drinken uit Mijn Bron hem kan geven. Maar Ik wacht, Mijn Bron blijft altijd nog in ieder aanwezig, of er nu uit geput wordt of niet. Maar wie uit Mijn Bron put, zal bemerken dat er steeds meer zuiver water in die Bron opborrelt, terwijl bij iemand die niet put uit zijn innerlijke Bron, die Ik Ben, het zuivere water steeds lager en lager komt te staan en daardoor ook moeilijker te bereiken wordt. Diegene moet dan diep in de Bron afdalen, als hij bij het zuivere water, het ware leven, wil komen en daarvan wil drinken. Maar wie uit Mijn Bron in hem regelmatig put, bij die zal het zuivere water hoog staan en in hem omhoog borrelen en hem tot ideeën brengen die Ik zeker zal zegenen, als hij ze ten uitvoer brengt voor Mij en voor zijn naasten.

Want al wat uit Mijn Bron in jou opborrelt is zuiver en blijft zuiver als jij er zonder eigenbelang, uit liefde voor Mij en je naasten, gehoor aan geeft. Put uit Mijn Bron en leef!

Hemels Brood 3851

Als je een heel ingewikkeld verhaal gaat vertellen, moet je toch ergens beginnen. Maar waar te beginnen, vooral als het een ingewikkelde situatie betreft. Waar je ook begint, op het moment dat je gaat vertellen, gaat de mens aan wie je het vertelt voorstellingen maken over wat je vertelt, invulling geven aan begrippen die je eigenlijk niet op die manier bedoelde en zo wordt het steeds moeilijker om precies die ingewikkelde situatie duidelijk te maken. Want vaak weet je ook niet welke invulling iemand in zijn gedachten aan je verhaal geeft en dat maakt het er niet gemakkelijker op.

Zo is het met Mijn levensverhaal, met Mijn ware totale Scheppingsverhaal. Het is een ingewikkeld en complex verhaal wat Ik naar alle waarheid aan de mens vertel, al eeuwen lang en steeds komt het neer op hetzelfde, maar tot nog toe is er door de mens op zoveel verschillende manieren zijn eigen uitleg aan gegeven. Nu zie Ik wel bij de mens waar zijn invullingen van het werkelijk bedoelde afwijken. En steeds opnieuw probeer Ik die mens te bereiken met het ware werkelijk levensverhaal. Maar veranderen kan Ik die gedachte niet zomaar, want dan zou Ik de vrije wil van de mens aantasten. Dat zal Ik niet doen, want dan is de mens niet meer een zelfstandig eigen bewustzijn, wat Ik hem nu juist uit liefde gegeven heb te zijn.

Als jij niet altijd begrepen wordt, bedenk dan dat eigenlijk Ik niet begrepen wordt. Kom in je hart bij Mij en samen begrijpen we wat waar is en samen wachten we tot het moment waarop we die waarheid nog eens naar voren kunnen brengen. We hebben samen geduld en we werken samen ijverig om alle afdwalingen van mensen tegemoet te komen, net zolang tot alle mensen het ware licht zien, werkelijk tot leven komen. Jij en Ik, samen met allen die ook werkelijk willen luisteren en al hun eigen invullingen kunnen loslaten, zodat ook zij gaan begrijpen wat Mijn levensverhaal is, wat hun werkelijke leven is.

Hemels Brood 3852

Water holt steen uit. Het water is zachter, beweeglijker, soepeler dan de steen, die hard en onbuigzaam is. Toch holt het water de steen uit. Als het steeds bij de steen komt.

Zo is het ook met liefde. Het hart zonder liefde is hard en onbuigzaam, maar wie volhoudt dat hart liefde te geven, die verzacht het hart, het wordt week en de hardheid lost op. Ook Mijn liefde blijf Ik op die manier geven aan allen en aan alle verharde harten zal het verzachting brengen. Niet meteen in een kort moment, maar over langere tijd, zoals water er langere tijd over doet, om de harde steen uit te hollen. Maar na verloop van tijd vindt toch verzachting plaats, bij de één wat eerder dan bij de ander.

Mijn liefde is niet aan tijd gebonden, zij is eeuwig. Jullie verblijf op aarde is wel aan tijd gebonden en zo is het met alles wat jullie doen of laten. Daarom is het ook van belang, dat je in de tijd die je gegeven is, je mogelijkheden benut en niet aan onmogelijkheden je tijd verdoet. Dat je je talenten gebruikt en met je talenten werk kiest, dat bij je past. Zonder daarbij te kijken naar wat je ermee kunt verdienen en welke status het je geeft. Want al die eigen verlangens naar geld, roem, macht, verharden het hart en daarmee duurt het langer voor alle verharding uit je hart is opgelost door Mijn liefde.

Hoe harder de steen, des te langer heeft het water nodig om de steen op te lossen en zo is het ook met het verharde hart. Terwijl een verhard hart veel waar leven en vreugde mist, is het zachtmoedige hart blij en steeds optimistisch gestemd. Waarbij de mens zich tevreden voelt met wat hij heeft, al is het nog zo weinig. Want niet het vele maakt blij en gelukkig, maar waar leven maakt blij en gelukkig, ware liefde, Mijn ware liefde!

Hemels Brood 3853

Vertrouwen op Mij is soms wegen gaan waarvan je niet weet waar die precies uitkomen. Vertrouwen is dan, dat je wel weet dat Ik je verder help, dat het niet nodig is om dat al precies te weten. Mij vertrouwen is er op vertrouwen dat Ik het je zal laten weten, waar jij het niet weet, precies dan als het voor jou nodig is.

Voor de meeste mensen is dat heel moeilijk. Het is vaak al moeilijk om een nabije vriend te vertrouwen, ook al ken je hem al jaren en weet je dat hij te vertrouwen is. Toch, als die een onbekende route aanbeveelt, ben je evengoed geneigd, de vertrouwde weg te nemen, die je goed kent en waarvan je zeker weet dat je goed uitkomt. En Mijn weg volgen is dan nog veel moeilijker, want al ken je Mij in je hart, toch heb je Mij nog nooit in een lichaam gezien, zoals je je medemensen kunt zien en kennen. Daarbij komt, dat je vertrouwen in mensen nogal eens een deuk heeft opgelopen, waardoor je al heel voorzichtig geworden bent, met iemand blind te vertrouwen. En nu juist vraag Ik je, Mij blind te vertrouwen.

Lief mens, Ik begrijp wel dat dat moeilijk voor je is en Ik zeg je, dat maakt Mijn liefde voor jou er niet minder om! Jouw vertrouwen in Mij mag groeien. Zoals dat bij jou past, mag je groeien. Het hoeft niet allemaal in één keer volmaakt te zijn. Kom zo vaak je wilt en kunt in je hart bij Mij en Ik help je stap voor stap Mij meer en meer te vertrouwen. In liefde, in ware liefde te vertrouwen. En zelf ook meer en meer liefde te zijn, zodat je ook meer vertrouwen in jezelf krijgt, in wat liefde werkelijk is en doet. Streef geen perfectie na, maar groei in ware liefde. Laat die groei gaan en alles komt goed!

Hemels Brood 3854

Wie Mijn woord verstaat, heeft sterke benen nodig om staande te blijven in de wereld en wat hij verstaat ook toe te passen in zijn doen en laten, wat er door de wereld ook van gedacht of gezegd wordt en hoeveel onbegrip hij daar bij dan ook krijgt.

Want de wereld verfoeit Mijn woord en weigert er naar te luisteren. Wie zo in de wereld staat, kan Mijn Woord ook maar beter niet horen of begrijpen, want het zou te gronde gaan. Daarom houd Ik veel mensen die in het wereldse gevangen zitten door eigen wens voor welzijn, goederen en macht, doof voor de betekenis van Mijn woord. Zij zijn beter af doof en blind, zolang hun ziel nog niet rijp genoeg is, om het wereldse los te laten en voor al wat Mijn woord hen biedt te kiezen. Want het vraagt kracht en inzet van ware liefde om in het wereldse naar het hemelse te leven en dat in alle omstandigheden en bij elke verleiding vast te houden. Daarom kies Ik juist mensen, die aanleg hebben die kracht van Mij te ontvangen en met die kracht gehoor te geven aan Mijn Woord en vooral naar onbaatzuchtige liefde te leven, ondanks alle wereldse verleidingen, onwaarheden, wereldse verwijten en onterechte beschuldigingen.

Want de wereld is jaloers op al het goede, op ware liefde, de leugen is jaloers, omdat het nooit hetzelfde resultaat kan bereiken als de liefde en zo keert zij, de wereld, de leugen, zich zoveel zij kan juist tegen ware liefde. Maar leugenachtig als zij is, doet zij dat in het verborgene. Wees daarom op je hoede voor de valse tong, die van zichzelf de valsheid niet bewust is, voor de wereldse onwil, verleiding, hebberigheid, en houd oren en ogen steeds open. Wees je hart getrouw, waar Ik altijd in waarheid ben. Dan blijf je sterk staan in de liefde, in een wereld met weinig of geen liefde. Dan is Mijn kracht jouw kracht in waarheid en liefde!

Hemels Brood 3855

De zon komt op bij de mens die Mij in zich herkennen gaat. Het licht van de stralende zon verlicht in hem de donkerste hoeken. Maar hij heeft niets te vrezen, want al wat zich nog in die donkere hoeken bevindt, zal door het licht verdreven worden en het zal hem in zijn hart volkomen zuiveren. Ja, wie Mij in zichzelf herkent, opent heel zijn hart voor Mijn licht en dit licht straalt uit en reinigt alles in en om hem heen.

Want Mij herkennen in je zelf, is Mij aannemen in je zelf en Mij leven in al je doen en laten. En juist Mijn licht in jou laat je zien hoe het beste te handelen in alle situaties die zich voordoen. Mijn licht is jouw zicht. In Mijn licht kun je werkelijk zien. Want het opent je ogen, het verstevigt je begrip van wat je ziet en al wat ermee te maken heeft. Velen denken te zien, maar missen Mijn licht en zo zien zij lang niet alles en van wat zij zien is veel voor hen onduidelijk of niet naar werkelijkheid te begrijpen. Alleen Mijn licht schijnt zodanig, dat het de werkelijkheid heel duidelijk laat zien, maar dat is alleen aan de ogen die Ik geopend heb bij de mens die Mij in zijn hart, in zichzelf, heeft herkend en daarmee heeft aangenomen.

In ieder mens ben Ik, maar niet ieder mens heeft Mij in zichzelf al herkent. Nog niet ieder mens heeft Mijn stralende zon, Mijn ware licht al zichtbaar. Straal, jij lief mens, die Mij in jouw hart heeft herkend en aangenomen, Mijn licht is in jou en verrijkt je met het beste en mooiste zicht op het werkelijke ware leven, wat volmaakte liefde en opperste wijsheid is. Straal in alles wat je doet Mijn licht uit en verlicht daarmee ook je naasten in ware liefde! Zodat ook zij Mij gaan herkennen in hun hart!

Hemels Brood 3856

De meeste mensen denken met het gezonde verstand en de redenering zicht te kunnen krijgen op alle aspecten van een situatie. Maar in werkelijkheid geeft alleen ware liefde het zuivere totale zicht op alles wat er maar mee te maken heeft. Daar waar mensen op hun verstand en verstandelijke overwegingen afgaan, vooral ook daar waar mensen professioneel zijn, wordt vaak juist veel zicht gemist, omdat er nauwelijks liefde aan te pas komt.

Het verstandelijke oog, het professionele oog, zijn tot op zekere hoogte getraind, maar het volle ware zicht wordt pas echt totaal verkregen door liefde. Als nu iemand met liefde kijkt en de werkelijkheid ziet en dit aan zijn professionele medemens laat weten, is er veel kans dat niet naar hem geluisterd wordt. Want in de wereldse samenleving telt professionaliteit en verstand meer dan elk zicht uit liefde. En zo wordt er in het zoeken naar oplossingen, steeds meer rekening gehouden met het verstand, de redenering en professionaliteit. En in de opleiding tot professional zit weinig liefde. Juist wordt er een strikte scheiding van (emotionele) betrokkenheid en de situatie aanbevolen en het gezonde verstand gestimuleerd boven gevoel en liefde.

Wie uit liefde en in contact met Mij zuiver ziet, zal niet geloofd worden door de werelds verstandelijk kijkende mensen. Laat een vergelijk daarom maar achterwege en houd vast aan ware liefde en het zicht wat Ik je in je hart geef. Dan zal het vaak toch niet gaan zoals het het beste zou zijn, maar daarover hoef je jezelf geen verwijten te maken. Dat is nu eenmaal de vrijheid van mensen. In die vrijheid mag jij vasthouden aan liefde en het zicht wat jou dat geeft.

Hemels Brood 3857

Het is voor mensen moeilijk voor te stellen, op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Of om zowel in het verleden, het heden en de toekomst te zijn. Dat is fantasie voor sommige mensen, maar geen werkelijkheid. En op meerder plaatsen tegelijk zijn, is fictie voor mensen. Maar in werkelijkheid ben Ik overal en ben Ik verleden, heden en toekomst. Ik ben alles. Het universum en al wat daar in is, de oneindigheid, je kunt niets noemen wat en waar Ik niet ben. Ik ben alles, Ik ben overal, Ik ben de oneindigheid, Leven.

Je kunt het je niet voorstellen en dat hoeft ook niet. Maar je kunt het wel geloven, van Mij aannemen, in jezelf voelen, dat het waar is. Ook al lijkt het voor jou als mens niet voor te stellen, dat wil nog niet zeggen dat het niet zo is. En het is zo. Altijd al is dat zo. Jij bent een onderdeel van Mijn totale Zijn, Mijn oneindigheid, Mijn alles en Mijn overal aanwezigheid. En met jou alle mensen. Alle mensen die op aarde waren, er nu zijn en er nog zullen komen. Alle tijden die er waren, nu zijn en nog komen. Dat gaat vele malen verder dan het vermogen tot bewust zijn van de mens. Want op de aarde is het bewustzijn aan materie gebonden, vrij in het materiële. Maar los van de aarde is het bewustzijn totale vrijheid in de geestelijkheid, in het ware levensbesef.

Nu op aarde is daar, door de materie, een zekere belemmering aan gegeven, zodat de ziel niet voortijdig loskomt van het materiële omhulsel, wat nodig is om de mens tot eigen zelfstandig van zichzelf bewust  werkelijk leven te brengen. Door de vastheid van materie is ook het voorstellingsvermogen van de mens daaraan gekoppeld. Maar Ik ben los van alle materie alles zelf, totaal in liefde, totaal in wijsheid, totaal in werkelijk Leven, het Enige ware vrije bestaan van alles. Geloof dat. Neem dat van Mij aan. Ik ben je Schepper. Ik heb je lief. Werkelijk, Ik heb je lief. Oneindig lief.

Hemels Brood 3858

Als je iets goeds doet uit liefde of uit betrokkenheid, om te helpen en je hoeft daar met heel je hart geen enkele eer voor te hebben, geen bevestiging als alleen dat het goede goed uitwerkt, dan voel je in je hart wiens eer je bent. Dan voel je in je hart dat je met het goede te doen, zelf niet een haar beter bent dan iemand die het goede niet doet. Dan weet je in je hart hoe dat komt, hoe dat in werkelijkheid is. Maar al waar iemand, al is het maar voor een minimaal klein beetje, nog op eniger wijze iets van eer of bevestiging verwacht, daar zal het hart de werkelijkheid van zijn nog niet kunnen zien. Al wordt het hem gezegd. Maar steeds zal Ik in ieder hart zijn en daaraan Mijn liefde tonen. Zodat in dat hart, al is dat nog zo traag, liefde gaat groeien, begrip gaat groeien, betrokkenheid met gaat groeien.

Want mens, je staat er niet alleen voor. Het is altijd samen met Mij, altijd. En al zijn jullie me telkaar nog niet voortdurend het ware leven levend, Ik ben het ware leven en Ik ben in jullie allemaal. Altijd. Eeuwig. Doe wat je doet niet om eer. Niet om plicht. Niet voor genade. Niet om door Mij goed gevonden te worden. Niet omdat Ik het wil, omdat het in de bijbel zo staat. Doe het omdat je het zelf in je hart zo voelt. Dan doe je het om alle goede redenen, omdat het zo goed is. Gewoon, eenvoudig, omdat goed doen goed is en eeuwig goed blijft. Dat behoeft geen eer, geen bevestiging, geen erkenning, dat hoeft ook niet gezien te worden. Maar het wordt gezien. Ik zie het, Ik ben het. Maar Ik geef geen eer aan Mijzelf. Zo geeft niemand eer dan zelf eer te zijn. Dat is, goed te zijn en goed te doen. Zo ben Ik heilig in alles, zuiver en waar, vol van eer in Mijn liefde, liefde die jullie in werkelijkheid uit Mij zijn.

Hemels Brood 3859

Wat laat je je hart bezwaard zijn, als je weet van Mijn liefde, als je Mijn liefde voor alles en iedereen kent. Waar maar leed en droefenis is, daar ben Ik toch evengoed met Mijn enorme liefde. En hoe de wereld ook struikelt, Ik ben er om iedereen te helpen opstaan. Ik strek Mijn Hand uit en maak goed wat de wereld met haar onwil bedorven heeft.

Want in de vrijheid die de mens op aarde heeft, kan ik niet alle gebeurtenissen voor zijn, dat zou de vrije wil belemmeren, maar wel ben Ik er altijd bij in grote liefde en zo zet Ik Mijn liefde ook in, om al die onprettige gebeurtenissen in alle opzichten tot genade en verrijking van de ziel te brengen. Zodat niets van wat de wereld aan onheil teweeg brengt, aan de ziel schade brengt, maar juist de ziel verrijkt en tot dieper besef van Mijn ware liefde brengt. Want Mijn Hand van liefde heeft toch de overhand en daar mag je te allen tijde op vertrouwen. Hoe onmogelijk een situatie er ook uit ziet.

Wie kan doorgronden wat Mijn liefde aan goeds doet in de meest onmogelijk lijkende situatie? Want het menselijk oog ziet slechts beperkt, de menselijke geest bemerkt slechts beperkt. Maar Mijn Geest, Die liefde is in alle zuiverheid en volkomen wijsheid, weet, kent en ziet alles zoals het werkelijk is en Mijn Geest heeft het vermogen tot alles. Laat je dan in je hart bemoedigen door Mijn ware intense liefde en vertrouw op de beste afloop voor alle betrokkenen in elke situatie, al lijkt die nog zo onmogelijk. Want wat door de mens voor onmogelijk wordt gehouden, is in Mijn ware wijze liefde toch altijd nog mogelijk. En zo zal alles gaan in vrijheid voor de mens, naar Mijn ware eeuwige oneindige wijze onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3860

Een man een man, een woord een woord. Houd je altijd aan je woord. Maar bedenk dat, voor je je woord geeft. Want alles is snel genoeg gezegd, maar niet altijd zo snel ook werkelijk gedaan. Zo is het in het wereldse, dat mensen gemakkelijk een belofte doen, maar even gemakkelijk die belofte niet nakomen. Daarbij zijn zij dan ook verbaasd, als iemand hen daarover verwijten maakt. Daar hoeft toch niemand zich druk over te maken, want zoveel mensen doen beloften en komen die niet na.

Ik kom Mijn beloften na. In alle opzichten en zonder uitzondering. Mijn beloften staan en worden niet meer gewijzigd. Zodat je daar altijd op kunt vertrouwen. Mijn belofte is eeuwig leven, Mijn belofte is volkomen waarheid, Mijn belofte is ware belangeloze liefde, Mijn belofte is zachtmoedigheid. Maar Mijn belofte is ook zuiverheid, oprechtheid, heiligheid. Kan jouw belofte dat ook allemaal zijn? Als het de tijd nog niet is, als dat jouw belofte nog niet kan zijn, wees daar dan eerlijk over. Laat Mij dan weten dat je die beloften nog niet kunt maken. Laat dat zo nodig ook aan je medemensen weten. Dan kun je die beloften nog wel niet maken, maar je bent dan wel eerlijk en mensen weten dan wel wat ze aan je hebben.

Je hoeft niet alles te doen en te beloven wat iemand van je wil. Maar als je iets belooft, ga daar dan niet lichtvaardig mee om. Houd je aan je beloften, tenzij het werkelijk helemaal niet kan, omdat de situatie zonder jouw toedoen zo veranderd is, dat je in alle redelijkheid je belofte niet meer kunt nakomen. Want alle lichtvaardigheden worden lessen en die kunnen wel eens niet zo gemakkelijk zijn. Kom voor al wat je nog niet kunt bij Mij en geef het tijd. Want leren en eigen maken kost tijd. Gun jezelf die tijd, wees er altijd eerlijk over en weet dat Ik Mijn beloften altijd in liefde nakom.

Hemels Brood 3861

Wees zoveel je kunt blij van gemoed. Positief over de afloop van alle gebeurtenissen. Kijk steeds naar het licht en laat al het donkere achter je. Verbaas je niet over het gebrek aan licht bij je medemensen, maar deel je licht met hen. Overstraal ze niet, zodat hun ogen niet door teveel licht eerder verblind raken dan ook het licht te zien. Blijdschap maakt blij, maar dwing niemand in je blijdschap te delen. Laat je daarentegen zelf niet meetrekken in hun duisternis, maar blijf bij het licht wat Ik je in je hart geef.

Aanbid alleen Mij, je Schepper, in Jezus Christus. Want geen ander heeft enige macht dan Ik in Jezus Christus. Al doet iemand het voorkomen macht te hebben over de wereld, over de zeeën, over de winden, niemand heeft werkelijk die macht die Ik heb en die alleen Ik kan geven aan wie Ik wil. Mijn macht is onbaatzuchtige liefde en daaruit voortkomende wijsheid, Mijn macht is volkomen waarheid in alles. Dat is Mijn enige ware en werkelijke licht wat alles duidelijk maakt, wat alles laat zien en alle duisternis verdrijft. Wees blij, oprecht in vreugde, want al lijkt het tegenovergestelde van liefde macht te hebben, het is nooit werkelijke macht en het zal altijd vergaan. Nooit zal die onwerkelijke macht, al is het nog zo minimaal, iets werkelijks kunnen maken of iets werkelijks teniet kunnen doen.

Zo is alles Mijn macht, Mijn liefde, Mijn wijsheid in alle waarheid en volkomen werkelijkheid. Verheug je daarover, wees blij in je hart en dankbaar dat liefde is, dat je werkelijk leeft, dat Ik ben, dat jij Ik ben in jezelf kunt vinden en kunt zijn, uit Mij kunt zijn. Dat is werkelijk eeuwig waar. Mijn licht is waar. Mijn liefde is waar. En jij, jullie allemaal, zijn waar, in liefde waar!

Hemels Brood 3862

Het ongelooflijke is waar. Het ongelooflijke is mogelijk. Als de mens maar zou geloven dat het kan, dat het gebeurt. Geloven in vertrouwen op Mij. Geloven zonder eigenbelang. Geloven terwijl niets te zien is, maar in het hart wel te voelen is. Geloof wat je in je hart oprecht en zonder eigenbelang, onbaatzuchtig voor jezelf voelt als het beste.

Dan wordt het ongelooflijke waar. Dan wordt wat je het moeilijkste toe lijkt, makkelijk. Dan wordt elke last die zwaar woog, licht te dragen. Geloof niet dat je morgen in een kasteel woont en bergen geld hebt, maar geloof dat je vandaag in liefde kunt doen wat voor iedereen het beste is. Geloof vandaag dat Ik bij je ben en je in alles ondersteun wat je in liefde wilt doen. Geloof vandaag dat je krijgt wat voor jou en allen om je heen het beste is, voor je ziel, voor je leven, voor je bestaan. Geloof vandaag, dat vandaag alles goed komt en geloof vandaag, dat wat vandaag goed komt, ook voor morgen en daarna goed is. Want al wat je positief en vol liefde zonder enig eigenbelang gelooft, zal je een ware schat geven.

Geen kasteel, geen bergen geld, maar wel ware liefde, waarheid, geduld, begrip, zachtmoedigheid, inzicht, ijver en al wat je nodig hebt om je ware leven werkelijk te maken en je gelukkig en blij te voelen. Geloof dat dat mogelijk is, vandaag. Dan is het niet alleen vandaag mogelijk, maar alle dagen, alle weken, alle maanden, alle jaren. Vandaag. Wees blij en vol vreugde, geloof het vandaag!

Hemels Brood 3863

Alles heeft een reden. Alles komt ergens uit voort. Maar het is lang niet altijd zichtbaar waaruit iets voortkomt, of uit welke situatie iets gebeurt, of met welke motivatie iemand iets doet. Daarmee zeg Ik niet, dat alles goed kan zijn, als maar begrepen wordt waar de oorsprong van het gebeuren of van een keuze ligt. Want wat geen liefde is, wordt door begrip niet ineens wel liefde. Maar het maakt het wel makkelijker om een weg te vinden om met wat er gebeurt of met wat iemand doet, op de beste manier om te gaan.

Vaak wordt door onbegrip of door niet te weten waaruit een situatie of een keuze is ontstaan, conclusies getrokken die niet juist zijn, of niet terecht. Veel mensen hebben de neiging om naar eigen inzichten, die niet overeenkomen met de oorspronkelijke aanleiding, iemand afwijzend te gaan behandelen, of iemand te beschuldigen. Terwijl ze dat niet zouden doen, als zij de hele toedracht kenden. Houd er daarom altijd rekening mee, dat mensen niet altijd de waarheid spreken, zelfs als zij zelf wel denken de waarheid te spreken, want ook zij kennen vaak de ware toedracht niet. Houd er ook rekening mee, dat iemand die ergens van beschuldigd wordt, ook al is hij schuldig, dat toch niet zo gemakkelijk zal toegeven en een andere voorstelling van zaken zal geven dan werkelijk is, omdat hem dat beter uitkomt. Zo is er bijna niets wat is zoals het lijkt of wat is zoals het verteld wordt.

Wie zelf in waarheid blijft bij alles en in alle oprechtheid, zonder zelfzucht, zonder eigenbelang, zonder verdraaiingen, wil beseffen wat een situatie werkelijk voorstelt en uit voortkomt, die kan dat in zijn hart bij Mij vinden. Daar laat Ik in alle liefde zien, dat is ook voelen, wat werkelijk is. Alleen in de zuiverheid van het hart.

Hemels Brood 3864

Geld. Het is onderdeel van de wereld. De wereld heeft het zo gemaakt, dat je er niet zonder kunt. Zo heeft de wereld geld tot een afhankelijkheid gemaakt. Een middel om mensen te manipuleren. Want de wereld weet bij de mens de neiging tot hebzucht op te wekken, juist met geld.

Geld. Je hebt het nodig in de wereld. Maar vergis je niet, want voor Mij en bij Mij en in Mijn hemel heb je het helemaal niet nodig. Bij Mij kost niets geld. Wel inspanning, wel moeite. Wel inzet en vasthoudendheid. Maar geen geld. Het belangrijkste wat bij Mij nodig is, is liefde, ware liefde en wijsheid in waarheid. Weet je wat daar nu zo bijzonder aan is? Dat is, dat al dat wat bij Mij geen geld kost, je in de wereld kan helpen om met die wereld om te gaan en niet in de verleiding van de wereld mee te gaan. Ook om met dat verleidelijke geld om te gaan zonder hebzucht. Want als je in die wereld met het afhankelijk makende geld en alle andere verleidingen goed en zonder dat het je meetrekt wilt omgaan, dan heb je al wat Ik net aangegeven heb dat belangrijk is, nodig. Dat is waarheid, ijver, geduld, vertrouwen, begrip, ware liefde, ware wijsheid, barmhartigheid, en zo meer.

Dat kost allemaal geen geld, het helpt je staande te blijven in de verleidelijke wereld met haar geld en macht. Maar het kost wel inzet, volhouden, geloven, vertrouwen en naar Mij in je hart luisteren. Oprecht. Wie die moeite doet, die leert hoe het beste om te gaan met al het wereldse, hoe om te gaan met geld en macht. Zodat wat de wereld tot verleiding heeft ingesteld, diegene niet in verleiding brengt. Want al wat de wereld inzet ter verleiding is allemaal te weerstaan met de juiste instelling van ware liefde en ware wijsheid. Dan kan zelfs geld ten goede komen, zoals alles, als het uit de wereldse context gehaald wordt. Zo ligt het aan je inzet, je motivatie, hoe iets wat de wereld ter verleiding heeft ingezet, uiteindelijk toch zijn uitwerking in liefde kan hebben. Dat is de keus die ieder mens zelf kan maken. Let er daarom op, of je de keus van de wereld maakt, of de keus van Mijn hemelrijk. Die keus, daar gaat het om. Die keus maakt de wereld niet, die keus maak Ik niet, die keus maak jij. De wereld biedt aan, Ik bied aan, jij maakt de keus!

Hemels Brood 3865

Als een schip geen stuurman heeft, welke kant vaart het dan uit? Als een orkest geen dirigent heeft, hoe zal de dan muziek klinken? Als mensen geen leider hebben, hoe zullen zij dan met elkaar omgaan? Er is sturing nodig voor een schip, er is een dirigent nodig voor een orkest en er is leiding nodig voor de mensen. Maar welke leiding willen mensen en welke leiding is het beste?

Wie weet er meer van een schip, dan degene die het gemaakt heeft? Wie weet er meer van muziek, dan degene die het geschreven heeft? Wie weet er meer van de mens, dan Degene die de mens geschapen heeft! Is dan Diegenen niet de beste om ook aan de mens leiding te geven? Als het orkest niet luistert naar de dirigent, kan de dirigent doen wat goed is, maar de muziek zal er toch niet naar zijn. Zo is het ook met mensen. Als zij niet luisteren en niet omzien naar hun beste Leider, zal er van een goede samenhang en een goede manier om met elkaar om te gaan, niet veel terecht komen.

Ik ben jullie Schepper in volkomen liefde, wijsheid en waarheid. Welke leiding je ook kiest, Ik ben en blijf eeuwig jullie beste leiding. Zoals de muziek intuïtief goed komt bij een goede dirigent, zo zal jullie samenleving goed komen onder Mijn leiding, omdat intuïtief door jullie gevoeld kan worden, dat Mijn leiding de Enige en Beste is. Maar net als bij een orkest de orkestleden zich afwenden van de dirigent, zo wenden mensen zich af van Mijn leiding, die toch altijd de allerbeste blijft. Omdat Ik geen onderscheid maak, omdat voor Mij iedereen even belangrijk is, omdat Ik geen winst zoek, ook geen macht hoef, maar jullie allen in grote wijsheid liefheb, oneindig liefheb.

Hemels Brood 3866

Ik doe geen voorspellingen. Dat doet de mens zelf, met zijn gedrag. Want met wat iemand vandaag kiest wel of niet te doen, bepaalt hij zijn toekomst. Zo heeft ieder mens een deel van zijn toekomst in eigen hand. En zou hij beseffen wat het één en het ander teweeg brengt, dan zou hij gemakkelijk zijn eigen toekomst kunnen voorspellen en aan de hand van het doen en laten van zijn medemens, ook diens toekomst kunnen voorspellen.

Maar zo gaat het in de praktijk niet. In de praktijk weten veel mensen nauwelijks wat het eigenlijke vervolg is van hun handelen. Beseffen de meesten niet, hoeveel eigenbelang in hun handelen is, hoeveel nog uit eigen verstandelijk denken gebeurt en hoe weinig er gehandeld wordt naar wat Ik in liefde in het hart adviseer. Vaak wordt het hart ook niet geraadpleegd, of wat er gevoeld wordt, wordt met het verstand weggeredeneerd. Toch zijn er mensen die menen de toekomst te kunnen voorspellen en hen wordt een bijzondere gave toegedicht. Alleen, wat voor zin heeft het om de toekomst gezegd te krijgen, als je niet beseft uit welk handelen die voortkomt?

Want het gaat er bij Mij niet om, hoe je toekomst er uitziet, Ik ken die beter dan wie ook. Bij Mij gaat het er om, hoe je nu, in het heden, je keuzen maakt. Is dat naar eigenbelang, vooral met het verstandelijke denken, of is dat nederig, eenvoudig, zonder eigenbelang en afgaande op Mijn adviezen in je hart? Wat kan de toekomst veranderen aan het nu, het heden? Niets. Maar in het nu, het heden, kun je wel je toekomst zelf mee bepalen. Dan heb je niemand nodig om je iets te voorspellen. Niet over je zelf en niet over iemand anders. Kijk naar je handelen nu, in het heden, kijk in je hart naar Mijn advies en dan weet je zelf wel hoe je toekomst zal zijn.

Hemels Brood 3867

Steeds opnieuw komt het er op aan, wat was de motivatie. Met welk doel doet iemand iets wel of juist niet. Meestal zijn er nog zoveel eigen gestelde doelen, die een mens probeert te bereiken en vaak verlaat hij daarbij het pad van onbaatzuchtigheid. Elke uitwerking van wat mensen op aarde doen of laten, heeft te maken met hun motivatie. Als je die oprecht en eerlijk kunt achterhalen, kun je ook beter begrijpen hoe de uitwerking zo gekomen is. Motivatie is de motor van elke gebeurtenis, de richting die het handelen krijgt. Steeds opnieuw.

Sommige mensen kunnen hun motivaties heel goed verborgen houden. Zelfs net doen alsof zij hele goede motivaties hebben, terwijl zij in werkelijkheid puur hun eigen belang nastreven. En hoe edeler hun motivatie klinkt en past in het beeld, des te meer wordt die vals gegeven motivatie geloofd. Alweer wordt de wolf in schaapskleren niet herkend. Maar wie in waarheid naar zichzelf kan kijken, zijn werkelijke motivaties eerlijk en oprecht toont en in werkelijkheid waar maakt en onbaatzuchtig het ware goede nastreeft, die gaat het verschil tussen waarheid en onwaarheid van motivatie wel zien. Die gaat de wolf in schaapskleren wel herkennen. En hij zal daarnaar ook in goedheid handelen, zodat de wolf zijn slechte werken niet kan volbrengen.

Maar aan diegene zeg Ik ook, verwacht geen bijval van medemensen die de wolf in schaapskleren niet herkennen en je mening niet zullen delen. Want zij kunnen nog niet in zuivere waarheid zien, wat jij wel ziet. Gebruik dan al je liefde en geduld om daar mee om te gaan. Al is het voor jou nog zo duidelijk, dat is het voor die ander nog niet. En die wolf die jij als wolf herkend hebt, die zal misbruik maken van de goedgelovigheid van je medemensen en zich tegen jou keren. Let op dat je ook dan in waarheid en liefde blijft, dan zal op zeker moment zijn ware aard wel zichtbaar worden, ook voor je medemensen. Heb geduld in waarheid en liefde!

Hemels Brood 3868

De wereld is hard. Maar de mens ziet het niet. De mens gelooft het niet. En gaat mee in de tendens van de wereld. Ik ben zachtmoedig, vol liefde en wijsheid, maar de mens ziet het niet, bemerkt het niet, zo meegesleurd is het hij met het geweld en de bombarie van de wereld. En in die wereld denkt hij Mij te kunnen vinden. In die wereld zoekt hij Mij. Maar hij vindt Mij niet en denkt dat Ik er niet ben. Dat Ik hem in de steek heb gelaten.

Ik laat nooit iemand in de steek. Maar in de wereld ben Ik niet. In de drukte, het rumoer, de strijd, de hardheid, de onwaarheid, de leugen, de competitie van de wereld, ben Ik niet. Daarom kan de mens Mij daar niet vinden. En nu denken velen, dat die hardheid van de wereld, die oneerlijkheid, het onaangename wat er gebeurt, Mijn toedoen is. Het is de wereld. De wereld die mensen samen maken, die mensen samen teweegbrengen. Het is hun doen en laten wat de wereld laat zijn zoals die is. Die wereld ben Ik niet, in die wereld ben Ik niet. Zoek Mij daar niet.

Maar waar je ziet dat het goed gaat, waar je merkt dat het aangenaam is, waar je voelt dat liefde is, warmte, begrip voor elkaar, waar mensen zonder aan zichzelf te drinken elkaar helpen, vriendelijk en bereidwillig, moeilijkheden met elkaar dragen zonder te klagen, zonder te beschuldigen, daar ben Ik. Daar is Mijn liefde, Mijn zachtmoedigheid. Daar is Mijn genade, Mijn zegen. Kom daar naar toe en ontmoet Mij, voel Mij, ken Mij, in je hart. En steeds zul je weten, dat al waar het goed is, goed gaat, aangenaam is, geen leugen en geen bedrog is, geen verschil in status, ieder met elkaar in harmonie en vreugde is, daar ben Ik, daar zul je Mij herkennen, in je hart en de wereld heeft daar geen vat op al het goede, alle liefde die Ik daar de mensen geef. Daar ben Ik.

Hemels Brood 3869

Er is verschil tussen de ene mens en de andere. Ieder mens is uniek en in dit uniek zijn, onderscheidt de ene mens zich van de andere. Ik heb alle mensen even lief. Zo maakt Mijn liefde geen onderscheid tussen de verschillende mensen, maar de verschillen bij de mensen maken wel onderscheid, hoe Mijn liefde voor ieder persoonlijk uitwerkt. Zo kan dezelfde mate van liefde voor verschillende mensen verschillend uitwerken. Dat wordt door mensen vaak gezien alsof Ik wel onderscheid maak in Mijn liefde. Maar de mens maakt met zijn doen en laten het onderscheid, het verschil.

Daarom kan er nooit onderling met elkaar vergeleken worden, want er zullen tussen mensen altijd verschillen zijn en dan is er ook verschil in de uitwerking van Mijn liefde, al is Mijn liefde op zich voor iedereen gelijk. Stel dat iedereen dezelfde kleur zou dragen, dan zou toch ieders gezicht er anders bij passen, omdat het gezicht anders is, de kleur blijft hetzelfde. Zo is het met Mijn liefde, die blijft hetzelfde, maar belicht de mens anders, waar die mens anders is en in een andere omgeving leeft. In liefde is het volmaakte leven. Maar het doen en laten van de mens is het volmaakte leven nog niet. Mijn liefde werkt er voor iedereen aan, dat hij het volmaakte leven bereikt. Mijn liefde gunt iedereen evenveel dat volmaakte leven.

Maar door alle verschillen die er bij de mensen zijn, kan Mijn liefde niet voor iedereen dezelfde weg nemen. Daarom gaat zij met ieder een andere weg. Soms op elkaar lijkend, maar nooit dezelfde. Altijd precies aangepast aan die mens, zijn mogelijkheden en zijn daadwerkelijke situatie. Zo persoonlijk leid Ik met Mijn liefde jullie allemaal, allen die leefden op aarde, allen die nog komen te leven op aarde, allen die nu leven op aarde en alle wezens, schepselen in de hele oneindigheid. Voor allen verschillend, met voor allen dezelfde oneindige liefde.

Hemels Brood 3870

Ik verwen Mijn kinderen niet. Maar Ik geef hen wel al wat zij nodig hebben, om een goed leven te kunnen leiden. Met wat Ik geef, kunnen zij zelf hun keuzen maken. Met wat Ik hen geef, is het ook zelf werken om daarmee iets te bereiken. Ik voorzie in de benodigdheden, de mens werkt er mee en komt daarmee tot zijn eigen bestaan.

Zie wat Ik geef als bouwstenen. Daarmee kun je iets opbouwen. Ik bouw niet, dat doe je zelf. En wat je bouwt kies je ook zelf. Zo kiest de ene mens voor een gemakkelijk bouwwerk, waar weinig voor gedaan hoeft te worden, maar wat ook niet veel te bieden heeft. Terwijl iemand anders met de gekregen bouwstenen veel werk verzet en een groter en meer biedend bouwwerk maakt. Het werk loont hem. Maar wat zijn nu de bouwstenen die Ik de mens geef. Dat zijn bijvoorbeeld zekere talenten, dat is bijvoorbeeld waarheid, geduld, betrouwbaarheid, eenvoud, liefde, nederigheid. Dat zijn allemaal bouwstenen waarmee ieder mens zijn leven kan opbouwen. Met het krijgen daarvan is het bouwwerk niet klaar. Want er zijn krachten, die met die bouwstenen overwonnen moeten worden, alvorens er van een levensopbouw van enige waarde gesproken kan worden.

Zo is er de onwaarheid, de leugen, het ongeduld, het eigenbelang, het onbegrip en zelfs boosheid, wat het gebruik van de van Mij gekregen bouwstenen moeilijk maakt. Dan is het nodig om aan het werk te gaan. Wie veel inzet geeft en hard werkt, die zal met de verkregen bouwstenen een steviger bouwwerk neerzetten, dan iemand die weinig werk wil doen. Ik lever de bouwstenen. Maar Ik verwen Mijn kinderen niet. Ik neem het werk niet over. Dat blijft aan ieder zelf. Ieder kiest zelf veel of weinig te doen. Het resultaat laat zich zien. Voor ieder naar eigen keus en inzet.

Hemels Brood 3871

Leef met het moment en wees blij met elk moment in vrede, want je weet niet wat er het volgende moment kan gebeuren. De mensen van de wereld maken hun keuzen en de mensen die niet van de wereld zijn, maken heel andere keuzen. Dat kan botsingen geven. En je weet niet wanneer zo’n botsing tot uiting komt. Blijf daarom steeds op je hoede. Dat wil zeggen, dwaal niet af van het pad van vrede en zachtmoedigheid, maar wees ook niet argeloos, elk moment kan een vredig lijkende situatie omslaan en houd je dan vast aan je vertrouwen in Mij, in Mijn liefde, in Mijn wijsheid, in Mijn waarheid.

Twijfel niet, want twijfel is opening voor al wat het wereldse aangaat, is opening voor de verleiding om af te wijken van het ware, het goede, het liefdevolle en van het vertrouwen in Mij, in Mijn ware liefde voor jullie allemaal. Op momenten dat alles voorspoedig en vredig verloopt, is het gemakkelijk om in vrede en vertrouwen te blijven, maar komt er een verstoring in die vrede en loopt het niet meer zo soepel, dan komt het er op aan, blijf je stevig in je vertrouwen op Mij, op Mijn liefde, op Mijn wijsheid, op Mijn waarheid, of komt de twijfel, de verwarring en verlaat je je in verwijten, boosheid, beschuldigingen, protest. Want dat maakt de situatie er alleen erger op voor jou, terwijl je wellicht denkt met boosheid, met protest, met verwijten, de situatie te keren.

Op dat moment ben je één geworden met de wereld, die sleurt je onmiddellijk mee en verblind je. Laat dat niet gebeuren. Houd vast aan Mij, aan je vertrouwen op Mij. Aan Mijn liefde en wijsheid, aan Mijn waarheid. Dan zal de vrede van het goede in je hart blijven, al is het in de wereld om je heen nog zo’n spektakel en je zult steeds Mijn liefde blijven voelen in alles.

Hemels Brood 3872

Als je iemand helpt, helpt hem dan helemaal puur voor die ander, maar nergens om van iets af te zijn wat je stoort, wat je irriteert. Want al is er maar het kleinste beetje irritatie, eigenbelang, dan verblindt dat je ware zicht, je ware besef, je vermogen om juiste inschattingen te maken. Want er is een voortdurende stroom van waarheid en besef van leven van Mij naar ieder mens persoonlijk. Dat is Mijn liefde en in die liefde is alles vervat wat goed is voor de mens, wat hem helpen kan bij alles.

Maar die stroom vertroebelt of blokkeert bij al wat afwijkt van liefde, van waarheid, bij alle irritatie en bij verontwaardiging. Niet dat die stroom uit Mij dan zou stoppen, want die gaat eeuwig en altijd door, maar dan stopt het besef ervan en de natuurlijke opname van die stroom in al je weten en begrijpen. Wat je anders meteen zou begrijpen, meteen zou doorzien, vertroebelt als het ware en je beseft het verschil niet, je besef je afdwaling van liefde en waarheid niet. Dan denk je iemand naar liefde te helpen, maar het eigenbelang speelt mee, zonder dat je dat beseft of omdat je denkt gelijk te hebben. Maar gelijk hebben is nog geen reden om boos of verontwaardigd te worden. Veel mensen vinden dat zij recht hebben boos te worden, verontwaardigd te worden, irritatie te uiten, omdat ze tekort gedaan zijn, belogen of bedrogen zijn.

Toch, Ik zeg je, het is geen reden en het doet je geen goed. Maar als je het belangrijker vindt om iemand uit die irritatie de waarheid te zeggen, dan Mijn raad op te volgen en in vriendelijke vergevingsgezindheid te blijven, dan ben je daar vrij in. Alleen, uit irritatie of verontwaardiging zul je nooit datgene weten te zeggen of te doen, wat werkelijk helpt, wat de situatie werkelijk ten goede voor allen verandert. Bedenk dat en kies dan opnieuw. Wil je het met elkaar goed hebben, blijft dan in Mijn stroom van liefde met al wat je doet en zegt en het komt goed!

Hemels Brood 3873

Waar heb je mee te maken tijdens je verblijf op aarde? Met het verbeteren van de wereld, met het helpen van alles en iedereen die problemen heeft, met alle moeilijkheden die er zijn, is het je taak om al wat van liefde is afgedwaald terug te brengen in liefde?

Mens, dat zal je niet lukken. Want er is zoveel moeilijk, zoveel onaangenaam, zoveel afdwaling van liefde, dat kun je nog niet eens overzien, beseffen. Ja, je ziet er wel wat van, Zeker in je omgeving en door alle media. Maar in welke verhouding alles wat er gebeurt staat, kun je niet overzien, er zijn te veel onware berichtgevingen, die je niet kunt controleren. Ook in je directe omgeving is de berichtgeving over iets wat gebeurd is, gebrekkig en deels niet waar.

Waar jij mee te maken hebt, is alleen datgene wat in je vermogen ligt. Wat je aan kunt zonder uit balans te raken. Wat je in liefde kunt helpen, daar heb je mee te maken. Maar nooit alleen. Altijd met Mij samen. Want Ik ken elke situatie, elke nood, elke onwaarheid. Ik ken de hele toedracht van alles wat er op de aarde gebeurt. Hoe de ene en hoe de andere situatie tot stand is gekomen, wie daar op welke manier mee te maken heeft en waardoor. Bij Mij is alles bekend.

Ja het is bedoeld dat je in liefde elkaar helpt en uit de nood helpt. Maar alleen daar waar je kunt, waar je het vermogen hebt, waar je talenten voor hebt. En dan altijd nog met Mij samen, luisterend naar Mijn advies in je hart. Want jij kunt niet de wereld redden. Ik red al wat Mijn is en daar mag je op vertrouwen en waar Ik het in je vermogen leg, daar mag je Mij helpen je naasten te helpen. In liefde en waarheid, Mijn liefde en waarheid. Vergeet dat niet.

Hemels Brood 3874

Laat Mij in je leven en je zult in je hart de blijdschap voelen van Mij te kennen. Want in je hart geeft Mijn aanwezigheid alleen blijdschap. Nooit zorg of verdriet, maar altijd blijdschap. Steeds als je Mij niet in je hart toelaat, kan zorg en verdriet haar intrek nemen. Want een hart is nooit leeg. Misschien lijkt het soms leeg, maar het is nooit leeg. Als het leeg lijkt, heb je Mij even niet paraat. Dan mis je die blijdschap van Mijn aanwezigheid en dan lijkt je hart leeg te zijn. Maar al gauw neemt zorg en verdriet er plaats in, wat je eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Hoe krijg je dat weg en Mij terug?

Dat lijkt niet zo eenvoudig, zelfs heel moeilijk. Maar Ik zal je nu vertellen, dat Ik altijd in je hart ben, altijd. Ik ben nooit weg, al lijkt het dat Ik weg ben, maar in werkelijkheid ben Ik nog steeds en altijd in je hart. Alleen heb je het besef van Mij in je hart losgelaten. Je bent even het besef van Mij in je hart kwijtgeraakt. Dat kan door een moment van boosheid over iets, of door een moment van jaloezie. Of door een kleine of grotere leugen, door onwaarheid. Zo zijn er allerlei situatie waardoor je het besef van Mij in je hart voor even of voor langere tijd kwijt kunt raken. Daar maken zorgen en verdriet gebruik van. Die komen opzetten en verdringen je besef van Mij in je hart nog een stukje verder. Hoe kom je terug in het besef van Mij in je hart en de blijdschap die Ik je dan geef?

Door eerst te zoeken naar de oorzaak waardoor je het besef van Mijn aanwezigheid kwijt raakte. Dit dan als een afdwaling te erkennen en er oprechte spijt over te betuigen en niet meer in dat wat de verstoring gaf mee te gaan. Dan voel je Mij direct weer in je hart met volle blijdschap!

Hemels Brood 3875

Wie altijd op Mij vertrouwt, zal niet altijd het gemakkelijkste leven hebben. Maar hij zal wel alle moeilijkheden in zijn leven te boven komen. Op Mij vertrouwen in elke situatie wil niet zeggen dat je nergens meer moeilijkheden of verdriet zult meemaken. Maar je zult wel altijd geholpen worden om het moeilijkste te doorstaan en inzicht krijgen om te begrijpen dat, hoe moeilijk en onaangenaam een situatie ook is, Mijn liefde je altijd nabij blijft en je overal doorheen draagt.

Ik weet wel dat het niet steeds zo gemakkelijk is, om in moeilijke en onaangename situaties ten volle op Mij te blijven vertrouwen. Zeker als zo’n situatie wat langer gaat duren en er veel gebeurt wat niet zo leuk is. Toch, in het volle vertrouwen op Mij, vind je de beste weg om te gaan in de grootste moeilijkheden, hoe lang die ook duren. Laat je niet in twijfel brengen, blijf op Mij vertrouwen, want uiteindelijk ben en blijf Ik Heer en Meester over alles, wat er ook gebeurt. Vraag je niet af waarom dit en dat gebeurt. Want Mijn liefde omvat alles, elke gebeurtenis, maar is niet altijd door het menselijk verstand te begrijpen of door het hart te doorvoelen.

Juist dan, als het zicht op het waarom ontbreekt, is het belangrijk niet in twijfel te vervallen, maar in vertrouwen te blijven. Vertrouwen dat Mijn liefde altijd zal zegevieren, hoe onoverkomelijk een situatie ook lijkt. Want de kracht van Mijn liefde is onnavolgbaar in de wereld, maar wie in alles altijd op Mij blijft vertrouwen, zal nooit teleurgesteld worden in Mijn liefde, omdat hij zal begrijpen en het goede van alles zal zien.