Hemels Brood 3783 t/m 3813

Hemels Brood 3783

Welke weg een mens ook gaat, Ik maak het goed. Maar dat wil niet zeggen, dat de weg die hij gaat goed is. Wie steelt, doet iets wat niet goed is. Ik maak het goed. Maar dat wil niet zeggen, dat stelen goed is. En het wil ook niet zeggen, dat een dief een dief kan blijven, want Ik maak het toch wel goed. Ik maak het zodanig goed, dat de dief tot inzicht komt en het aflegt dief te zijn.

In ieder mens schuilt iets van een dief. Het is aan de mens of hij daar aan toegeeft. Een mens is niet alleen dief als hij materieel steelt, maar ook als hij waarheid verdraait, onwaarheid verkondigt. Dan is hij een dief van de waarheid. En er zijn veel mensen dief van de waarheid. Dief van geestelijk begrip, dief in velerlei geestelijk opzicht. Ik maak het goed, maar het is niet goed. Zo zijn er ook mensen dief van Mijn wezenlijkheid. Zij geven een voorstelling van Mijn wezenlijkheid, zoals die niet is, alsof het wel zo is. Dit doet schade aan het besef van hun medemensen over Mijn wezenlijkheid, zoals die waarlijk is. Zij stelen Mijn ware wezenlijkheid. Ook dat maak Ik goed, maar het is niet goed. Ik houd die mens, die toegeeft en dief wordt, niet vrij van zijn daden, die niet goed zijn. Ik maak het wel goed, in het grote geheel maak Ik het goed. Als een genade aan de wereld, die onwetend steelt en onwetend de grootste dief is.

Houd je niet op met de wereld, zodat je niet ongemerkt ook steelt en tot dief vervalt. Want Ik maak het wel goed, maar het is niet goed. En, het voelt ook niet goed, het geeft dan ook wel degelijk problemen en onaangename situaties. Om het goed te maken, geef Ik die onaangename situaties. Want het is niet goed, af te dwalen van liefde, het is niet goed in onwaarheid te vervallen, het is niet goed niet onbaatzuchtig te handelen. En al maak Ik het goed, het is niet goed en elke dief zal weten en voelen dat het niet goed is, op welke wijze dan ook te stelen, bewust of onbewust. Ik maak het goed, maar elke dief zal dat voelen, een dief te zijn, tot hij geen dief meer is. Tot hij in alles bekeerd is. Want al wat afwijkt van ware onbaatzuchtige wijze liefde, maak Ik goed, maar het is niet goed. Alleen ware liefde is goed!

Hemels Brood 3784

Mijn liefde is kosteloos. Maar alles buiten Mijn liefde is niet kosteloos. Kost vaak heel veel. Niet in geld uitgedrukt, maar in moeite. In werelds opzicht kijkt de mens veelal wat het hem kost, vooral ook hoeveel hij er mee winnen kan, hoeveel geld het hem gaat opleveren. Wat hem te veel kost of te weinig oplevert, doet hij niet.

Dat is buiten Mijn liefde, want liefde kijkt er niet naar wat iets kost of oplevert. Liefde heeft zijn eigen top-waarde, waar niets bovenuit gaat. Zo denkt de mens te besparen, maar in werkelijkheid kost het hem. Kost het hem aan ware liefde. Gek genoeg letten veel mensen daar niet op. Zij zijn gewend om geld, macht, roem, bezit, als waarde te zien, veel daarvan geeft naar hun idee veel waarde. In de werkelijkheid van waar leven, heeft alleen liefde waarde, die van groot belang is. Terwijl liefde kosteloos is, heeft zij toch de grootste eeuwig blijvende waarde. Toch zijn er maar heel weinig mensen die in liefde investeren. In onbaatzuchtigheid. In verdraagzaamheid.

Veel mensen doen een gooi naar rijkdom door beleggingen te doen, investeringen op de kapitaalmarkt. Zij bekijken dagelijks de index om te zien of hun winst gestegen is. Veel mensen kopen loten, wagen een gokje, in de hoop veel geld binnen te halen. Niet het geld, niet de winst, niet de macht die bezit geeft, heeft iets te doen met werkelijk leven, met werkelijke liefde. Met werkelijk onbaatzuchtig leven. En als iemand al zover is, dat hij inziet dat geld en macht en bezit niets aan waarde heeft voor het ware werkelijke eeuwige leven, dan heeft hij toch nog een weg te gaan en ware liefde te oefenen in elke voorkomende situatie. Want het kost veel om van al wat geen liefde is af te komen en vrij te worden voor de kosteloze onbetaalbare  ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3785

Aan het eind van de regenboog staat een pot met goud. Dat wordt over de regenboog vertelt. En als kind vraag je je af of dat waar is en hoe iemand bij het eind van de regenboog komt. Maar als je ouder wordt, begrijp je dat het bij wijze van spreken is. Het is een belofte, die regenboog, maar er staat geen pot met goud aan het eind.

Het is een belofte van Mij, die regenboog, een belofte aan alle mensen dat het goed komt. En de pot met goud symboliseert wat je in liefde kunt vinden, grote waarde aan liefde. Symboliek kun je niet vasthouden, is niet tastbaar, is er om te begrijpen. Dit begrijpen van wat ware liefde is, is de pot goud aan het eind van de regenboog. Wie die regenboog begrijpt, begrijpt Mijn ware onbaatzuchtige liefde en vindt daarmee de symbolische pot goud. Zo is het met al hetgeen Ik de mens symbolisch aanreik, het begrijpen daarvan levert schatten aan levenswaarden, niet in goud of goederen uit te drukken.

Maar al die symbolisch gegeven uitleg van Mij is vooral niet met het verstand te begrijpen, die is enkel en alleen met het gevoel te begrijpen. Het verstand weet er wel allerlei uitleg aan te geven wat heel plausibel klinkt, maar alleen het gevoel kan precies alle bedoelde nuances erbij begrijpen, nuances die voor het verstand verborgen blijven en alleen door het gevoel zichtbaar kunnen worden. Zo kan het verstand nog een tijd naar de pot met goud zoeken, maar het gevoel zal er geen moeite mee hebben daarin liefde te zien en te begrijpen.

Zo staan er aan het eind van de regenboog allerlei mensen, die de regenboog prachtig vinden en daarover helemaal met elkaar in overeenstemming zijn. Maar daarvan zullen er zijn die rond blijven kijken naar de pot met goud. En er zullen er zijn, die zeggen de pot met goud gevonden te hebben. Er zullen er ook zijn, die weten dat er geen pot met goud is en blij zijn met de regenboog. Tot slot zijn er ook die enorme blijdschap ervaren en licht uitstralen, want zij hebben met hun gevoel de hele regenboog begrepen en dat verblijdt hun hart enorm.

Dat is precies wat er met Mijn Woord gebeurt. Sommigen verwachten er goud door te vinden, sommigen zullen er eenvoudig blij mee zijn en zeggen het goud gevonden te hebben, anderen zullen het gewoon letterlijk als Mijn Woord nemen en tenslotte zullen er nog zijn, die Mijn Woord horen en verstaan en het zal hun hart met liefde voor Mij vullen tot grote innerlijke blijdschap. En al die mensen leven met elkaar tezamen op de aarde, op de basis van Mijn liefde.

Hemels Brood 3786

Je wilt volmaakt zijn, maar je bent het op eigen kracht nog niet. Je wil is er, maar je wil alleen is niet genoeg. Je hebt er ook Mijn liefde bij nodig. Je wil is nog jouw wil en nog niet ten volle Mijn wil. Dat kan ook nog niet, want je begrijpt nog lang niet in alle opzichten wat Mijn wil eigenlijk is.

Liefde. Ja Mijn wil is liefde. Dat is je wel duidelijk. Maar de diepte van Mijn liefde in elke situatie is je nog niet in alle opzichten bekend. Doorvoel je nog niet. Met je wil, het goed te willen doen, is dat nog niet het begrijpen van wat goed doen precies is, hoe je precies kunt handelen naar Mijn liefde en hoe je daar in elke voorkomende situatie aan vast kunt houden. Je bent op weg dat te leren en je zult het ook leren, omdat je het wilt leren. Daarin is je wil wel van groot belang, je wilt het leren. Maar leren is nog niet het zijn. Leren kost tijd. En hoe meer je wilt leren, des te meer tijd kost dat.

En jij wilt alles leren wat er te leren is, tot je die volkomen liefde bent, die Ik Ben en jullie allen geef, om niet aan jullie geef. Daar is nog vaak het grote verschil, Ik geef om niet, maar bij jullie, bij jou, zijn er verwachtingen. Verwachtingen dat iets goed doen, ook iets goeds oplevert. Het is nog niet geheel om niet, jouw wil, jouw leren, jouw geven. Is het niet, dat je er iets specifieks voor terug wilt, dan zijn er vaak wel verwachtingen. Verwachtingen over hoe je gedrag zal uitwerken, wat het zal teruggeven, wat je er mee zult bereiken, enz. Ook al zijn het verwachtingen ten goede, het is dan toch al niet meer, om niet. Invullingen hoe iets zou moeten verlopen is al niet, om niet.

Je wilt volmaakt zijn en je zult die volmaaktheid bereiken. Maar niet over jouw weg, wel over Mijn weg. En steeds opnieuw trek Ik je naar Mijn weg, begrijp je? Omdat je wilt en Ik je liefheb!

Hemels Brood 3787

Geef Mijn Woord door zoals je het ontvangt en beseft dat het waar is, meer vraag Ik je niet. Want er zijn nog veel mensen die in het duister tasten en niet begrijpen wat in de Bijbel staat. De tijd is gekomen, om al diegenen die er om vragen, de juiste uitleg te geven. De juiste uitleg. Mijn uitleg. Jou geef Ik in je hart Mijn uitleg en jij mag het opschrijven en doorgeven aan allen die er om vragen. Nooit met dwang, wel vasthoudend aan wat Ik je in je hart aangegeven heb.

Er zullen velen zijn, die beweren Mij te begrijpen, Mijn Woorden te begrijpen, maar ze begrijpen nog niet, zoals Ik jou in je hart laat begrijpen en laat zien. Zij zullen met je in discussie gaan. Maar weet dan, dat zij in werkelijkheid niet met jou, maar met Mij in discussie gaan. Besef dat dat niet werkelijk met jou te maken heeft. Het kan je in verzet brengen, vanuit je weten hoe het werkelijk is, maar Ik vraag je, laat je verzet maar los, want verzet heeft geen enkele zin. Je hoeft niet in discussie te gaan, dat is niet wat Ik van je verwacht. Daar waar je voelt, dat je iemand kunt helpen beter te begrijpen, is het goed om dat te doen en Ik zal je er zeker innerlijk mee helpen. Maar daar waar je voelt dat je er niet mee overweg kunt, mag je je terugtrekken en Ikzelf zal het op Mij nemen.

Want al weet en begrijp je veel en laat Ik je in je hart veel zien, van wat Mijn Woord aan de mens in diepe waarheid betekent, je mag en moet ook mens zijn op aarde en de beperkingen die dat geeft, gelden ook voor jou. Zo is het goed. Wees gezegend in al wat je doet, blijf vasthouden aan al wat Ik je in je hart aanreik, geef het door aan allen die ervoor openstaan en wees mens, zoals Ik mens geweest ben. Want werkelijk mens zijn, is nog door niemand begrepen. Werkelijk mens zijn is werkelijk zelf zijn en tegelijk dat Goddelijk wezen wat Ik als mens geschapen heb en op aarde geplaatst heb, om werkelijk mens te zijn. Daarom ben Ik gekomen, om als Eerste op aarde werkelijk mens te zijn en zo de weg vrij te maken voor jullie allen, om werkelijk mens-zijn op aarde te worden. Ik heb dat volbracht, om als God werkelijk mens te zijn. Dat betekent werkelijk mens zijn. Daarom, blijf zoals je bent, geef Mijn Woord door aan iedereen die het horen wil, leg het uit aan iedereen die werkelijk uitleg wil en blijf in het volle besef van Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3788

Leg elk wetenschappelijk bewijs maar naast je neer. Want Ik zal nooit om enig wetenschappelijk bewijs vragen. Ik niet. Maar als je zelf wetenschappelijk bewijs nodig hebt, dan zeg Ik, ga je gang. Het wetenschappelijke bewijs houdt niets anders in, dan het materiële en zegt niets over het geestelijke. Elk wetenschappelijk bewijs is Mij bekend en ook alles wat nog niet wetenschappelijk door één of meerdere mensen bewezen is. Maar brengt het ook maar iets dichter bij werkelijk leven?

Niemand is nog in die zin door wetenschappelijke bewijzen dichter bij Mij gekomen, dichter bij contact met Mij gekomen en bij meer werkelijk begrip van waar leven, ook niet. Ik, Mijn Zijn, Mijn Wezenlijkheid in alles is niet wetenschappelijk te bewijzen. Steeds zullen er wel aanwijzingen zijn, maar bewijzen in materiële zin is er van Mij niet. Het bewijs van Mijn Zijn, Mijn bestaan, Mijn Wezenlijkheid is in de mens. In de mens. Niet in het materiële vergankelijke van de mens, maar in de Mens. Ik ben onvergankelijk en kan daarom nooit het vergankelijke zijn, de materie, de wetenschappelijke beweringen.

Ik ben alles en alles ben Ik. En wat Ik uit stof samengevoegd heb, zal ook weer tot stof uiteenvallen. Dan blijft er van elk wetenschappelijk bewijs niets over dan stof. Maar Ikzelf en die Mens die Ik ben, innerlijk ben, blijft met Mij eeuwig en altijd, waar leven. Leg daarom elk wetenschappelijk bewijs maar naast je neer, bekommer je niet om het stoffelijke. Bekommer je om je wording tot mens. Werkelijk mens. Mens, zoals Ik, God en Schepper, Mens geworden ben op aarde. Mens, in de grootste liefde, de grootste onbaatzuchtigheid, vol van waar leven. Want mens zijn is niet stoffelijk zijn, maar Mens zijn is Goddelijk zuiver zijn in liefde, wijsheid en eeuwige waarheid. Mens zijn is zuiver Goddelijk deel van God zijn, van Mij, door Jezus Christus, Mens.

Hemels Brood 3789

Een gewond dier likt zijn wonden, omdat het weet dat het speeksel uit zijn mond zuiverend en genezend werkt op de wond. Hij weet dat, maar heeft iemand hem dat vertelt? Ik heb het hem verteld en hij luistert feilloos maar Mij.

Ook aan de mens vertel Ik. Maar helaas, de mens luistert niet feilloos maar Mij. Daardoor verliest hij in allerlei opzichten vermogens die hem ten beste dienstbaar kunnen zijn, op momenten dat hij die nodig heeft. Het eigen denken van de mens, de redenering, blokkeert zijn feilloos luisteren naar Mij en zo hoort hij maar brokstukken van wat Ik hem vertel en vult de rest met eigen overdenkingen aan. Niet het gevoel, maar het verstand voert daarbij de boventoon. Terwijl Ik juist vertel aan het gevoel en niet aan het verstand. Het dier heeft een beperkt verstand, maar zijn gevoel is heel goed ontwikkeld en zo hoort het dier heel goed wat Ik hem vertel en hij doet dan ook, naar wat hij in zich van Mij voelt.

Maar de mens heeft een veel werkzamer verstand en heeft het verstand verheven boven zijn gevoel. Zo gebruikt hij meer zijn verstand, dan zijn gevoel en vindt dat verstandiger. De mens die meer zijn gevoel gebruikt en daarmee ook meer van wat Ik hem vertel beseft en in zijn handelen mee opneemt, zal in conflict gekomen met de verstandelijke overwegingen van verstandsmensen in zijn omgeving. Die situatie is een volkomen ongelijke en het conflict kan beter losgelaten worden, want harmonie tussen een verstandsmens en een gevoelsmens is een utopie.

Ik ben in het gevoel, Ik uit Mij in het gevoel, Mij kun je in je voelen. Ik ben niet in het verstand, niet in de beredenering, niet in de veronderstelling, nooit in het bewijs. Ik ben in de mens. Niet in de redenatie. In het gevoel, het niet te beredeneren oprechte gevoel.

Hemels Brood 3790

Ik heb geen oordeel. Ik zie alles zuiver zoals het is. Want Ikzelf Ben volkomen zuiver en al wat Ik doe, zeg, geef, is zuiver in alle opzichten. Alleen in Mij is die zuiverheid, alleen Ik Ben die zuiverheid. Alleen in Mij kan ieder mens zuiver zijn en in ieder mens ben Ik alleen die zuiverheid. Zoek dan nergens anders de ware zuiverheid dan bij Mij, in Mij, in Mij in jezelf. Want je zult haar nergens anders vinden en je zoeken zal tevergeefs zijn. Zonder werkelijk resultaat.

Als je zuiver wilt zijn, zuiver wilt voelen, zuiver wilt denken, zuiver wilt spreken, zuiver wilt handelen, zuiver wilt liefhebben en zuiver onbaatzuchtig wilt zijn in zuivere nederigheid, dan kun je dat alleen bereiken in Mij, in Mij in jezelf en in jezelf in Mij, maar nooit anders dan Mij. In alle zuiverheid ben Ik het ware werkelijke zuivere Leven en alleen Mijn zuivere Leven is werkelijk het leven voor jou en alle mensen. Maar ieder zal het zelf, geheel persoonlijk tot in het diepst van de kern van Mij moeten aannemen, zuiver, zonder omwegen moeten aannemen, om het zelf in alle werkelijkheid te zijn, in alle zuiverheid te zijn.

Hoe een ander ook leeft, wat een ander ook zegt, hoe mooi mensen zich ook voordoen en het beste bedoelen, het werkelijk zuivere leven kun je alleen verkrijgen door het van Mij aan te nemen en zelf te leven. Ik Ben altijd de Enige voor alle mensen, de Enige zuivere weg, de zuivere waarheid en het zuivere ware Leven. Niemand komt tot waar werkelijk zuiver Goddelijk Zijn, dan door Mij, Jezus Christus, die God in eeuwigheid voor u bereikbaar maakt. Zo komt niemand tot de Vader dan door de Zoon en de Vader is gelijk de Zoon. Zie het lam Gods en begrijp al wat Ik u zeg.

Hemels Brood 3791

Het leven dat Ik jullie op aarde geef, wordt door de mens vaak zwaarder gemaakt dan Ik het geef. Mijn juk is zacht, Mijn last is licht. Dus al wat zwaar weegt, is niet mijn juk, is niet Mijn last. Hoe heb je toch je last zo zwaar gemaakt?

Je hebt naar je toegetrokken, wat Ik niet bedoeld heb, dat je naar je toe trok. En nu kun je het moeilijk loslaten. Toch is het de enige mogelijkheid om je last lichter te maken, loslaten. Aan Mij laten. Ik heb je deze last niet te dragen gegeven, je hebt het zelf op je schouders genomen. Nu wordt het te zwaar. En nog denk je het vast te moeten houden, kun je het niet naast je neerleggen. Maar, hoe meer je er aan vasthoudt, hoe meer je het naar eigen verantwoordelijkheid wilt dragen, tot een goed einde wilt brengen, des te zwaarder wordt het. En wie heeft daar schuld aan? Jijzelf. Ik heb je niet gevraagd deze last op je te nemen, dat was je vrije keus, jij vond het nodig, dacht er goed aan te doen. Maar, heb je tot nu toe iets bereikt? Zonder Mijn zegen wordt niets bereikt. Wordt elke last zwaar. Heel zwaar.

Kom eens in je hart bij Mij, in het diepste, eerlijkste, oprechtste van je hart bij Mij, dan kan Ik je tonen, hoe je last zo zwaar is geworden. Dan kan Ik je tonen, hoe je die last lichter en lichter kunt maken. Want hoe een ander doet en leeft, heeft ook zijn verbinding met Mij. Ik plaats. Ik laat toe. Vrijheid is aan Mij. Elke gebeurtenis is aan Mij. Ik ben rechter, Ik ben vredevorst, Ik ben bemiddelaar, Ik ben alles wat iemand op aarde maar nodig kan hebben. Als hij het niet zelf naar zich toe trekt, zichzelf als rechter opstelt, zelf vredestichter wil zijn, zelf bemiddelaar wil zijn. Want wie dat zelf wil zijn, is het niet en bereikt er ook zijn doel niet mee, hoe goed bedoeld ook.

Maar wie Mij als rechter, vredestichter, bemiddelaar of als wat hij maar nodig heeft, vraagt, die heeft zelf geen last te dragen, maar Ik draag het en Ik los het op, ten goede van alle partijen. Dus nu, maak je last lichter en laat Mij rechter zijn, of vredestichter of bemiddelaar, of wat maar nodig is. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Voor ieder die niet zelf op zich neemt, wat Ik hem niet zou vragen.

Hemels Brood 3792

Een deel van de mensen op aarde baadt zich in weelde, terwijl een ander deel van de mensen om komt van ellende. Dat weerhoudt de in weelde badende mens er niet van, daar mee door te gaan. Sommigen staan wat van hun weelde af, maar het is een druppel op een gloeiende plaat, voor degenen die in ellende leven. En geen van de in weelde levende mensen geeft toe, dat het mede aan zijn levensstijl en zijn hebberigheid te danken is, dat anderen in ellende leven.

Ja, zo is over het algemeen de situatie op aarde door de eeuwen heen. En steeds wordt daarbij geroepen, God help ons, sta ons bij. En natuurlijk wil Ik daarbij helpen. Maar het vreemde is, dat maar heel weinig mensen vervolgens naar Mij luisteren. De meeste mensen roepen wel, maar luisteren niet. Doen toch wat zijzelf het beste denken te zijn. En dat houdt vaak nog veel goeds voor zichzelf in en behouden wat men heeft.

Ik ben liefde, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid, geduld, ijver, vergevingsgezind, barmhartig. Dat ben Ik en dat geef Ik, aan ieder die dat in alle waarheid en oprechtheid hebben wil en naar leven wil. Meer heb Ik niet om te helpen. Maar het is de meesten niet naar genoegen. En het grootste struikelblok is toch vooral die onbaatzuchtigheid, wat je doet, geheel belangeloos, zonder enig eigenbelang te doen. Door de meeste mensen wordt nog lang niet begrepen en beseft, hoeveel eigenbelang in van alles bij zoveel mensen meespeelt. Dan roepen mensen om Mijn hulp, maar in de vrijheid van zijn, grijp Ik niet in.

Toch, op de achtergrond, ben Ik, liefde, onbaatzuchtig, verdraagzaam, vergevend, geduldig en ijverig en barmhartig help Ik toch zoveel Ik kan, zonder de vrije wil van de mensen te belemmeren. Juist zoals Ik dat doe, komt het goed. Voor alle mensen komt het goed.

Hemels Brood 3793

Wie Mij vindt in liefde, die vindt Mij echt, werkelijk. Die leert Mij werkelijk kennen. Alleen in liefde leer je Mij kennen en alleen in liefde leer je je medemens werkelijk kennen. Wie kijkt uit een zeker ongenoegen, zal niet goed zien. Wie kijkt uit verontwaardiging, zal niet goed zien. Zo ook bij boosheid, verwijten, teleurstelling, jaloezie, onbegrip, onverdraagzaamheid, daarbij kan niet goed gezien worden.

Het ware zicht is er alleen in ware liefde. Voor Mij in de eerste plaats en voor de naaste daarbij. Voor Mij in de eerste plaats. Omdat het voor werkelijk zicht op je medemensen nodig is Mij te kennen, zoals Ik ben en te weten wat het ware leven, wat Ik jullie allen gegeven heb, precies is. Hoe zou je het ware leven kunnen leven, als je niet precies zou weten hoe dat is? Ik ben het ware leven. Dus hoe zou je het ware leven kennen, als je Mij niet kent? En hoe zou je je medemensen willen kennen, als zij allen deel van Mij zijn en je Mij niet kent? Je kent Mij alleen in ware ondoorzichtige liefde. In al wat dat niet is, ben Ik niet te kennen. Daarom zeg Ik aan ieder mens die Mij echt en werkelijk wil vinden, leer Mij in je hart ten diepste kennen.

In je hart, niet buiten je hart, niet met het verstand, maar in je hart. Leer daar Mijn liefde kennen, de werkelijke warmte van Mijn liefde, die altijd in wijsheid uitwerkt, wat een mens zich niet bedenken kan. Tenzij in Mijn liefde werkt de mens niets uit. Leer Mij kennen en je leert de ware onbaatzuchtige liefde kennen, die werkelijk is en werkelijk wijs uitwerkt, ten goede aan alle mensen. Want de ijver van de mens om het goede te doen, leidt tot niets, als het niet uit werkelijke totale onbaatzuchtige liefde is, als het niet Mijn liefde uit het hart als basis heeft. Ken voor alles Mij, Mijn liefde, het ware leven, en je kent alles.

Hemels Brood 3794

Hemelse Vader, ik ben nog zo onvolmaakt in Uw liefde. Voor U zou ik het graag beter doen, en voor mijn medemens die ik wellicht tekort doe in mijn onvolmaaktheid. Maar hoe ik ook mijn best doe, ik val steeds weer.

Lief kind op aarde. Op de hele aarde is nog geen volmaakte liefde, zoals Ik liefde ben en geef. Het is een weg om te gaan, groeiende in waarheid, groeiende in liefde. Vanaf den beginne tot aan den beginne. Als Ik je volmaakt wilde hebben op aarde, had Ik je daar wel volmaakt geplaatst. Maar Ik wilde je vrij hebben op aarde. Zo heb Ik je vrij op aarde geplaatst. Ja, vrij!

En die vrijheid houdt in, keuze. Keuze tussen waar en niet waar, liefde en geen liefde, onbaatzuchtig en eigenbelang. Maar wat zou vrijheid zijn, als je keuze door Mij voor waarheid, voor liefde, voor onbaatzuchtigheid zou zijn vastgelegd? Daarom heb Ik jou en al je medemensen, in den beginne vanuit Mijn volmaakte liefde in vrijheid van zijn, op aarde geplaatst, volmaakt in Mijn liefde, maar in de vrijheid van keus. Met de sterke verleiding het tegendeel van het volmaakte te kiezen.

Tot in den beginne hebben jullie allen de tijd in die vrijheid tot waar leven te komen, uit eigen vrije keus, eigen vrije groei. En zo ben je nog niet volmaakt. Jij niet en je medemensen ook niet. Maar juist uit die onvolmaaktheid zul je groeien tot ware eigen opgebouwde volmaaktheid, die je dan altijd in grote vreugde zult blijven! Maak je fouten, groei daarvan en vind je weg over de aarde, vind Mij in je hart, vind Mijn liefde en vind in alles de juiste keus, door in je hart alleen naar Mijn raad te luisteren en uit eigen vrije keus daar oprecht naar te handelen. Dan ben je nu nog niet volmaakt, maar je wordt het wel!

Hemels Brood 3795

Water stroomt naar het laagste punt. Het kruipt overal tussendoor, de kleinste kiertjes, altijd naar het laagste punt. Soms vanaf grote hoogte stort het zich neer, naar het laagste punt. Zo heb Ik het water haar aard gegeven, altijd zoekend naar het laagste punt. Altijd reikend naar het laagste punt. Altijd stromend naar het  laagste punt.

Water is een levenselement. Niemand kan zonder water in leven blijven. Heeft iemand van jullie mensen ervoor gezorgd dat er water op aarde is? Niemand. Daar heb Ik voor gezorgd. Ik jullie Schepper. Het is van oorsprong zuiver water wat door de eeuwen heen door de mens verontreinigd is. Het water is als Mijn Woord. Mijn Woord van liefde, wat in alles altijd de nederigste nederigheid voorstaat. Wat net als het water door zijn stroming het nederigste punt laat zien, maar net als het water is ook Mijn Woord van liefde verontreinigd. En net als de mens zuiver water nodig heeft, om in leven te kunnen blijven, zo heeft de mens ook Mijn zuivere Woord van liefde nodig. Mijn liefde. Zo komt het, dat de geestelijke groei maar langzaam gaat bij de meeste mensen.

Toch, steeds opnieuw zuiver Ik het water en zuiver Ik Mijn Woord van liefde. Zuiver Ik het begrip wat mensen over Mijn liefde hebben. Maar de mens verzet zich en net als het water dat bij belemmeringen in haar stroom naar het laagste punt dit kolkend toch bereikt, zo zal Mijn Woord van liefde ook kolkend het nederigste begrip van de mens bereiken, ondanks verzet en afwijzing. Zo zal Mijn liefde de diepste diepten van de mens innerlijk bereiken, waar nodig kolkend en bruisend. Want net als water stroomt Mijn liefde blijvend naar het nederigste in de mens en zij zal het nederigste in de mens bereiken. Mijn liefde.

Hemels Brood 3796

Over de bergen ligt het land van rust en eenvoud. Van zachtmoedigheid en geduld. Van vrede en verdraagzaamheid en onderlinge vergeving van alle onbegrip. Maar, wie die bergen niet kan verzetten en denkt ze te moeten beklimmen, die zal bemerken dat de berg niet te beklimmen is. En moedeloos zakt hij te neer, denkend dat hij niet over de berg kan komen.

Maar wie wil en in Mijn naam de berg verzet, die komt gemakkelijk in het land achter de bergen. Want land wat over de bergen ligt, ligt er dus ook achter. Wie dan de berg verzet, die komt in het land over de berg wat daarachter ligt. Maar wat bedoel Ik met bergen verzetten? Niet dat je met een of andere toverspreuk de berg gebiedt opzij te gaan. Want wat bedoel Ik met die bergen. Ik bedoel daarmee niets anders dan de moeilijkheden die je op je pad tegenkomt, de situaties die niet aangenaam zijn, die inzet, werken, aanpakken van je vragen, die je moeite kosten. Dat zijn de bergen.

Je verzet die bergen, die moeilijkheden, veel makkelijker door ze in alle eerlijkheid en oprechtheid aan te gaan en met Mijn hulp zul je zien, dat deze bergen, de moeilijkheden, ineens oplossen en het land van vrede en rust, van eenvoud en zachtmoedigheid, van geduld en verdraagzaamheid, van onderlinge vergeving, zichtbaar wordt. Aan Mijn Hand mag je dan dat land, dat is, die ware levenssfeer, in jezelf vinden en naar leven. Je hebt dan bergen verzet! Maar let op, geen berg is te verzetten zonder Mijn liefdevolle hulp, die jij van Mij krijgt zodra je die oprecht wilt en in liefde aanneemt. Doe je dat niet en probeer je toch zelf de moeilijkheden op te lossen, dan ben je de berg aan het beklimmen en zul je al gauw uitgeput te neer zitten. Kom bij Mij en samen met Mij kun je bergen verzetten en in het vredevolle land er achter komen!

Hemels Brood 3797

Sommige mensen doen iets met getallen om toekomst en gebeurtenissen te weten te komen, andere mensen leggen kaarten, weer anderen pendelen. Zo doen mensen er van alles aan, om te weten te komen wat in het verborgene op hen wacht. En het lijkt allemaal wonderbaarlijk. Toch, niets van dat al heeft zin, heeft werkelijk levenszin. Want, wat er ook in het verborgene op de mens wacht, Ik ben degene die alles in de Hand heeft.

Niet de kaarten, niet de pendel, niet de getallen, zelfs niet een overgenomen stem, ben Ik werkelijk. Want de enige plaats om in alle werkelijkheid op een zinvolle manier iets te weten te komen, over hetgeen in het verborgene ligt, is in je hart. Daar kun je Mij ontmoeten en daar kun je van Mij persoonlijk te weten komen, al wat in het verborgene ligt en Ik zal je eerlijk en oprecht laten weten, laten voelen, laten zien, het zuivere, ware, goede om te doen en het kromme om te laten. Want alleen Ik kan dat, alleen Ik geef je alles helemaal zuiver,  naar volkomen waarheid en liefde aan in je hart. Dat kan geen stem, geen kaart, geen getal, geen pendel, dat kan alleen Ik, je Schepper in Jezus Christus.

Geloof en vertrouw alleen op Mij en laat je handen niet boeien door dat wat gezegd wordt, maar niet van Mij is. Al is het nog zo wonderbaarlijk. Want niet het wonder getuigt van Mij, maar de liefde in je eigen hart getuigt van Mij! Laat daarom in alles altijd de liefde in je hart je leidraad zijn, laat Mij in je hart je leiden. Dan kun je er zeker van zijn, dat het waarheid is, wat je aan liefde in je hart voelt. Ik ben in jou, niet buiten je, maar in jou. In jou leef Ik ware zuivere eeuwige oneindig grote liefde!

Hemels Brood 3798

Houd vrede in je hart. Want er gaat steeds meer gebeuren, wat afwijkt van waarheid en liefde en het aantal mensen wat in het hart vasthoudt aan Mij en Mijn liefde, zal klein zijn in verhouding tot al diegenen die de koers kwijt zijn.

Er zal steeds geprobeerd worden, ook diegenen die wel op koers blijven, door te blijven vasthouden aan Mijn waarheid en liefde, ook uit koers te brengen en te verwarren. Zelfs onderling gaat het tegenovergestelde van Mij, Mijn waarheid en Mijn liefde onrust stoken, zodat de eendracht verstoord raakt en zelfs gelovige goede mensen in een zekere verwarring tegenover elkaar komen te staan. En satan lacht daarmee.

Maar Ik niet. Ik zal redden, wat door satan ten onder dreigt te gaan. Want al wat is, is Mijn en alleen wat niet is, heet nu nog van satan te zijn. Elk woord wat geen liefde is, elke gedachte wat geen liefde is, elk gebaar wat geen liefde is, geeft een verwarrende uitwerking die niets goed maakt, maar wel de harmonie, de vrede verstoort. En als nu de vrede tussen mensen verstoord is, hoe zullen zij dan toch weer in vrede komen? Alleen door vergeving, alleen door verdraagzaamheid, alleen door geduld, alleen door liefde en openheid, als zij dat in alle oprechtheid willen. Wie in zijn hart terug wil komen in liefde, als de vrede verstoort is, oprecht en eerlijk, die zal Ik zeker helpen de negativiteit van de onvrede te overwinnen en tot gezamenlijke vrede te komen.

Maar let op, want het is de tijd dat satan tekeer gaat en juist ook en vooral, genoegen schept in het verstoren van vrede tussen Mijn kinderen, die het goede nastreven. Want het is niet hen zelf die hij daarmee denkt te treffen, maar juist Mij en de werking van Mijn liefde in jullie kinderen van Mij. Geef satan geen kans en stop met het maken van verwijten. Als je Mij werkelijk lief hebt, heb je ook elkaar lief.

Want Ik heb jullie allen werkelijk lief. Met al je tekortkomingen, al jullie afdwalingen, al jullie misvattingen, al jullie zelfgenoegzaamheid, al jullie belangen, wensen, voorstellingen van zaken, heb Ik jullie evengoed oneindig lief. Het heeft geen belang, om je naar elkaar uit te spreken over wat je wel of niet goed aan elkaar vindt. Het heeft belang samen in liefde te zijn, voor Mij en je naasten. En elkaar te laten zijn, zoals jullie zijn. Want Ik ben jullie opvoeder in Jezus Christus, alleen Ik en geen van jullie. Daarom laat alles maar aan Mij over en zorg dat je met elkaar in Mijn ware liefde en vrede blijft. Wie Mij liefheeft volge Mij, alleen Mij.

Hemels Brood 3799

De winter heeft met sneeuw het witte van de zuiverheid. Maar het is koud. De zomer heeft de zon van ware liefde. En dan is het warm. In de liefde van de zon smelt het ijs van de zuiverheid en de tere kopjes van planten en bloemen komen te voorschijn. De saaie witheid verandert in levendige kleurigheid en maakt het hart vrolijk en blij.

De winter zuivert, verfrist, de zomer doet de liefde opbloeien. En beiden zijn nodig, zolang de mens zijn volmaaktheid nog niet aangenomen heeft. Steeds afwisselend het zuiveren en de liefde, met elkaar verbonden en toch zo heel verschillend. Elkaar aanvullend, maar niet samengaand. Want waar de winterkou de aarde bedekt blijven de kleuren ondergronds en pas als de liefde van de zon de kou verdrijft, komen de levendige kleuren terug. Zo kan het hart soms in koude gezuiverd worden en verfrist, om dan weer in haar geheel de zon van Mijn liefde ten diepste te voelen en tot vreugde zich te keren.

Niet altijd wisselen winter en zomer elkaar zo sterk af. Er zijn ook gebieden waar nooit het ijs van de winter verschijnt. Maar zie, daar is de reiniging onder de mensen ook lang niet zo groot, als in de gebieden waar wel een duidelijk verschil is tussen de winters ijzige kou en de warme zomerse zon. Daar kan een overdadige hitte zijn, die de onzuiverheid tempert en inactief maakt. Zowel te heet als te koud zuivert. Maar het matige doet noch het één noch het ander. Daarom, wees ijzig koud of gloeiend heet, maar niets daar tussenin, als het om waarheid en liefde gaat, als het om Mij gaat. Zeg ten volle “nee” tegen Mij of ten volle “ja”, maar hang er niet zonder keuze tussen in. Dan zal de winter je zuiveren als je “nee” zegt en de zomer je tot vreugde en blijdschap in je hart verwarmen als je “ja” zegt!

Hemels Brood 3800

Denk niet dat er ergens iets is, wat buiten Mijn Hand van liefde om gaat. Alles is vooraf door Mij in een zekere wetmatigheid gezet. Met als basis Mijn liefde, met als basis waarheid. Daarmee heb Ik de Hand in zowel wat waar leven is, als het niet bestaande leven daar tegenover, wat geen werkelijkheid heeft en alleen als het tegenovergestelde door Mij toegelaten is, om de mens de vrijheid van keus te kunnen geven. Zo heeft de mens vrijheid van keus, terwijl toch alles in Mijn Hand ligt.

Hoe de mens ook denkt zijn eigen wetten te kunnen schrijven, elke uitwerking daarvan gaat op basis van Mijn wetten, die door de mens, door geen enkele eigen gevormde wet, veranderd kan worden. Want alle levenspatronen die maar kunnen bestaan en kunnen bedacht worden, heb Ik in Mijn wetmatigheden opgenomen en er is niets wat de mens zich kan bedenken wat Ik niet eerder als mogelijkheid om te bedenken, bedacht heb. Want de mens kan alleen bedenken, wat in Mij aanwezig is al voor zijn bestaan, omdat zijn bestaan alleen uit Mij is, uit Mijn wezenlijkheid. Daarom kan hij in alles alleen uit Mij, Mijn wezenlijkheid, zichzelf zijn. Zelfs al wat Ik niet ben kan hij zijn in zijn vrijheid, omdat Ik dat toesta in een niet werkelijkheid van zijn. Maar ook dat heb Ik van tevoren in Mijn wetmatigheid vast opgenomen. Zodat alles, hoe dan ook in Mijn Hand ligt. Waarbij de wetmatigheid van alles tot waar volmaakt leven komt in ware onbaatzuchtige wijze liefde uit eigen vrije keus.

Zo eenvoudig ligt dat. En kijk hoe ingewikkeld de mens het zich maakt. Overal wil hij zijn zegje doen, overal wil hij bijsturen, overal weet hij het het beste, zijn woord alleen zegt hoe het is of niet. Maar Ik zeg je, alleen Mijn Woord doet leven, werkelijk Leven. Zalig degenen die Mijn Woord begrijpen, naar leven en Mij met hart en ziel liefhebben en hun naasten evenzo. Want aan hen is het Koninkrijk, Mijn Koninkrijk van eeuwige ware liefde in opperste gelukzaligheid!

Hemels Brood 3801

Er is een collectieve schuld onder de mensen. Wat niet door een mens kan worden rechtgezet. Maar Ik heb het rechtgezet in Jezus Christus door Mijn kruisiging en opstanding. Daarmee hebben Ik voor de mens de brug geslagen naar een volkomen oplossen van alle schuld die in de wereld is. Naar een volkomen schuld vrijheid. Wat geen mens vanuit het wereldse bestaan kan doen.

Maar nog steeds begrijpt de mens het niet. Begrijpt hij niet, dat het Mijn liefde is, die Mij op aarde bracht in Jezus Christus, Mijn liefde. Uit die liefde ben Ik in Jezus Christus op aarde geboren, de zuiverheid. In volkomenheid heb Ik als mens geleefd en ben door de mens veroordeeld, onschuldig aan al wat Mij ten laste werd gelegd. Onschuldig gekruisigd. Dan ben Ik opgestaan. Want waar leven is nooit dood en zo ben Ik uit de menselijke dood opgestaan en heb getoond wat het ware leven is. Om alle mensen van schuld vrij te maken. Om het ware leven voor allen zichtbaar te maken. Om de weg die leidt tot waar leven in eeuwigheid voor alle mensen vrij te maken.

Maar jullie zien het niet. Ziende zien jullie het nog niet. Het is alsof je in de winkel staat en vraagt waar de suiker staat, terwijl je er recht voor staat en het toch niet ziet. Ja, zo zien jullie niet, wat allang te zien is en zo vraag je nog, waar hemelse Vader, waar? En Ik zeg jullie, je kijkt er naar, maar je ziet het niet. Kijk beter, en je zult het zien. Je zult Mij zien. Want Ik ben er en jij kunt Mij zien.

Kijk met je hart, alleen met je hart en je blik zal zich verscherpen en je zult zien! Maar alleen met je hart zul je zien, alleen met je hart! Dat is de opstanding tot waar eeuwig leven, leven vanuit je hart in elke situatie. Je hart is je beste oog om te zien!

Hemels Brood 3802

Al wat onzichtbaar is, kan alleen tevoorschijn komen door het woord. Al wat in de mens onzichtbaar en daardoor ook verborgen is, kan alleen zichtbaar worden door het gesproken woord. Pas als de mens zegt, wat zich in zijn innerlijk afspeelt, wat zijn overwegingen zijn, kan een medemens erover te weten komen. Maar, als het woord van spreken van iemand niet precies het onzichtbare weergeeft, dan blijft datgene wat niet precies verwoord is, onzichtbaar. En als de luisteraar naar het spreken er een andere betekenis aan geeft dan de spreker bedoelt, blijft het ware innerlijk ook onzichtbaar.

Zo is veel van Mij onzichtbaar. Alhoewel Ik Mijn Woord spreek. Maar velen geven een andere betekenis aan Mijn Woord, waardoor toch niet werkelijk het onzichtbare in Mij zichtbaar wordt. De materie blijft bedekken wat het woord van spreken zichtbaar kan maken. Nu komt het belangrijkste:

Mijn Woord maakt alles zichtbaar. Omdat het zuiver en waar is. Omdat het puur en volmaakte onbaatzuchtige liefde is. Maar, voor de mens maakt het pas alles zichtbaar, als hij zelf in alle zuiverheid en waarheid is, in ware liefde zonder eigenbelang is. Zolang de mens aan Mijn Woord nog een eigen passende uitleg geeft, zonder die volkomen ware zuiverheid en liefde, zolang maakt hij met Mijn Woord toch ook niets zichtbaar.

Het ware leven is onzichtbaar zonder het ware levendige Woord. Hoe je je voelt, blijft verborgen, als je je daarover niet uit. Maar Ik kan uit de verborgenheid alles zichtbaar maken met Mijn Woord. Wie Mijn Woord verstaat, aan die zal zichtbaar worden, al wat waar leven is, al wat ware liefde is, al wat uit liefde ware wijsheid is. En hij zal zien dat het goed is, heel goed!

Hemels Brood 3803

Wat is het precies, jouw wil met Mijn wil overeenstemmen? Want Ik zeg wel, dat de mens zijn wil met Mijn wil overeen moet stemmen om tot waar Goddelijk leven te komen, maar de betekenis daarvan is voor velen nog onduidelijk. Mijn wil is Mijn wezenlijkheid.

Mijn wezenlijkheid is onbaatzuchtig, zonder eigenbelang. Ook is Mijn wezenlijkheid zuivere pure liefde en daarbij is Mijn wezenlijkheid uit die pure liefde onbaatzuchtige zuivere wijsheid. Dat tezamen is dan ook Mijn wil in alles. In alles wat Ik geschapen heb, in alles wat leeft, in alles wat bestaat. De mens is bedoeld in vrijheid diezelfde wezenlijkheid aan te nemen, uit eigen vrije keus en daarmee zelfstandig Mijn Goddelijke wezenlijkheid te zijn, in een gezamenlijk verband met elkaar en met Mij. In iedere cel ben Ik en in iedere cel is Mijn wezenlijkheid, maar ook in iedere cel is de keus voor de mens vrij aanwezig. En zo vormt ook ieder mens een cel van de totale scheppingsmens, die Ik met jullie allen ben. In Mijn Goddelijke wezenlijkheid.

Van elke kern is liefde de basis van het ware leven wat Ik Ben en jullie geef als delen van Mij. Want al staan jullie allen los op jezelf, zoals elke cel van je lichamen los op zichzelf staat, tezamen vormen zij je bestaan. En tezamen vormen jullie met Mij, Mijn bestaan tot volkomenheid. Zodra in jullie de keus gemaakt is naar Mijn wezenlijkheid te leven en daaraan in alle vrijheid van zijn vasthoudt, uit eigen bewuste overtuiging, zodra ken je dan ook Mijn wezenlijkheid in alles en zodra ken je ook hoe die wezenlijkheid als zelfstandig bestaan toch ook samenhangt met Mij en alle mensen in al het door Mij geschapene.

Onthoud daarbij goed, dat Mijn wil Mijn wezenlijkheid is: onbaatzuchtig, ware liefde, zuivere wijsheid, onlosmakelijk als Eén met elkaar verbonden en de basis van elk levend wezen in de hele schepping, maar in het bijzonder de mens, die de vrijheid gekregen heeft Mij te zijn in allen Mijn wezenlijkheid. Besef dat en maak je wil aan Mij gelijk, neem in vrijheid Mijn wezenlijkheid aan, zoals je wezenlijkheid van oorsprong is en leef! Leef met het gelukkige besef jezelf te mogen zijn, als waar en waarachtig mens, Mijn onbaatzuchtige ware liefde in werkelijke wijsheid. Leef en ervaar de gelukzaligheid van onbaatzuchtige liefde in grote wijsheid van Zijn, Mijn Wil.

Hemels Brood 3804

Een mens kan zich vergissen. En Ik zeg je, heel veel mensen vergissen zich, heel vaak. Maar Ik vergis Mij niet, in niets. En zelfs daarin vergissen mensen zich. Als er ergens een ziekte is, een gehandicapte, een afwijking van het normale, dan wordt er wel gezegd, dat is een vergissing van God. Maar Ik maak geen vergissingen en Ik heb nooit vergissingen gemaakt. In het volmaakte is alles volmaakt en daar is geen vergissing van Mij bij mogelijk.

Maar de mens is buiten dat volmaakte geraakt, in het onvolmaakte, het niet werkelijke. Dat is een vergissing van de mens. Het heeft een onwerkelijke onvolmaaktheid voor het ware volkomen leven gezet en een mist opgetrokken voor het ware zuivere zicht. Het toedoen van de mens heeft dat teweeg gebracht. Het zou de mens veel helpen, als hij dat bij zichzelf zou inzien en zou toegeven. Maar daarvoor in de plaats wordt gemakkelijke gezegd, een vergissing van de Schepper. Ik, jullie Schepper, vergis Mij niet. Nu niet en nooit. Wie in nederigheid kan toegeven niet die ware liefde nog in alles te zijn, kan toegeven nog niet in alles zonder enig eigenbelang te zijn en in volle waarheid van Mijn Zijn, die is er dichter bij dan wie ook. Want zonder de nederigheid ten diepste in het hart, is er geen binnenkomen in Mijn Rijk. En dit binnenkomen in Mijn Rijk begint juist als het ware leven door de mens is aangenomen als liefde, waarheid, onbaatzuchtigheid. Eerder begint het ware leven niet, omdat al het andere het ware leven niet is.

Vergis je niet met te denken, dat een vergissing niet erg is, of dat Ik als Schepper vergissingen zou maken. Want elke vergissing is de mens toe te rekenen, nooit aan Mij. En elke nederige erkenning van de mens die zijn vergissing toegeeft, is een stapje meer in Mijn Rijk. Is een stap dichter bij Mij, je liefdevolle Schepper.

Hemels Brood 3805

Tranen van ontroering zijn tranen van liefde. Het is het overlopen van het hart wat voelt dat Mijn liefde veel verder gaat, dan het hart kan bevatten, veel verder gaat dan de mens kan begrijpen in zijn nog in de materie beperkte wezenlijkheid op de aarde.

Maar eens komt het moment dat de materie de geest loslaat en in zijn wezenlijkheid vrij komt in Mijn liefde. In die vrijheid openbaart de Geest van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid zich ten volle en wie in zijn hart steeds al Mijn liefde gevoeld heeft, zal dan gemakkelijker ook zelf die liefde kunnen opnemen en zijn, dan degenen die vooral het stoffelijk materiële aanhangen en nog geen besef van Mijn het hart overvloeiende liefde hebben. Zoals het hart bekend is met Mijn liefde, zo zal het zich gedragen. Eerst in de materie op de aarde, zodat het eigen willen de mens niet tot verlorenheid brengt. Daarna in de vrijheid, zonder de materie, in de geestelijke wezenlijkheid, die dan precies dat is, wat het hart in de materie voelde en kende, wat het hart aan liefde leefde.

Daar in die vrijheid komt bij elkaar wat aan elkaar gekend is. Liefde met liefde. Minder liefde met minder liefde. Elkaar vasthoudend in de op aarde opgebouwde wezenlijkheid in veel of weinig liefde. De keuze op aarde wordt na het verblijf op aarde de situatie waaruit een verder leven vorm krijgt. Een vorm die dan wel niet zo vast is als in het materiële, maar daardoor wel moeilijker is om tot ware liefde te wijzigen, als op aarde weinig naar de liefde uit het hart geleefd is. Daarom, wie in de vastheid van de materie veel van Mijn liefde in zijn hart voelt, in overlopende mate, en wiens streven het is om naar die liefde te leven, zal daar in de materie wel zijn beperkingen bij voelen, maar eenmaal vrij van de materie, makkelijker in de wezenlijkheid  van Mijn liefde, zelf tot liefde worden.

Steun elkaar in liefde, Mijn liefde. Keer je hart vaak naar Mij zodat Ik het steeds overvloedig vul met Mijn liefde en je in vrijheid steeds meer zelf ook Mijn liefde bent. Hier en hierna. Nu en altijd!

Hemels Brood 3806

Weet je wel wat ware liefde is? Weet iemand wel wat ware liefde is. Want daarover wordt veel verteld, veel gezongen, maar… weinig wordt in ware liefde gedaan.

Liefde is geheel onbaatzuchtig. Liefde heelt. Liefde geeft. Liefde heeft geduld. Liefde vergeeft. Liefde is ijverig het goede te bewerken voor alle betrokkenen en daarbij niet om zichzelf te denken. Liefde is niet met het verstand te beredeneren, niet met menselijke woorden te omschrijven. Liefde is niet het verstand, maar liefde is het hart. Liefde verweert zich niet, geeft geen weerstand, maar is ook niet om te werpen. Liefde staat en niets kan haar krenken, niets kan haar ontmoedigen, niets kan haar teleurstellen.

Liefde is een gevoel waarbij warmte ervaren wordt, waarbij geluk ervaren wordt, waarbij blijdschap, vreugde ervaren wordt. Bij liefde licht alles op, verdwijnt de kou, de nacht, al wat onaangenaam is. Liefde verplaatst bergen en maakt alles mooi, goed, prettig, aangenaam. Liefde is waarheid in alles, wijsheid in alles, het beste in alles voor iedereen. Niets ontgaat liefde, zij ziet alles, zij kent alles, weet alles. Liefde is onoverwinnelijk, zij verslaat legers. Liefde is vol van genade en barmhartig jegens allen die haar tegemoet komen.

Liefde geeft ruimte, liefde is ruimte. Liefde is vrijheid, liefde geeft vrijheid. Liefde brengt tezamen zonder dwang, liefde verzamelt zonder dwang maar in vreugde wat tezamen in liefde wil zijn. Liefde is het Enige ware Leven in eeuwigheid en bergt in zich de heelheid van de Schepping, de wijsheid van de Schepping, de waarheid van werkelijk Zijn. Liefde Ben Ik, jullie Schepper en Ik geef jullie die liefde die Ik Zelf Ben in alles. Neem die liefde, Mijn liefde, aan en leef, Leef Werkelijk!

Hemels Brood 3807

Ga naar de bergen, klim in de hoogste boom en zie uit over de wereld om Mij te zien en je ziet Mij niet. Trek naar de dalen, in de vlakten, om Mij te zien en je ziet Mij niet. Waar je ook gaat en rondkijkt om Mij te zien, je ziet Mij niet. Maar kijk eens in je eigen hart, daar waar je zelf niet bent met je eigen willen, je eigen invullingen, je verlangens en je wensen. Kijk daar eens in je hart, waar het stil is, licht is, eerlijk is, oprecht is, zuiver is, kijk daar eens en je zult Mij zien.

In je voelen in je hart, daar zul je Mij zien. Want al ben Ik overal, in alles en iedereen, echt te zien ben Ik alleen in het hart met de eerlijke ogen van het hart, met de eerlijke ogen van stilte, van nederigheid, van oprechtheid. Want in de wereld is verdraaiing, onoprechtheid, onwaarheid, ongenoegen, hoogmoed, hebberigheid en veel eigenbelang en daar zul je Mij daarom niet zien. Maar, al zie je Mij niet in die wereld, je bent zelf wel in de wereld geplaatst en daar waar je bent, kun je Mij zijn. Zodat bij jou de wereld ophoudt en het ware leven begint, zoals bij Mij het ware leven zijn begin heeft. Want, wie in de wereld ophoudt als de wereld te zijn, die wordt met Mij het begin van het nieuwe ware leven, welke de wereld doet ophouden te bestaan.

Kom en sluit met elkaar de wereld af en maak met Mij een nieuw begin van waar leven in ware liefde. Dat ken met Mij. Zo kan de wereld door jou met Mij overwonnen worden en ophouden te bestaan, waarbij dan nieuw leven zich over de aarde zal verspreiden, goed en waar.

Hemels Brood 3808

Hoe kun je weten, wat goed is en wat niet? Je kunt het niet weten, als je de ware liefde niet kent. Je kunt het niet weten, als je Mij niet kent. Als je Mij wilt kennen, is er maar één plaats waar je Mij werkelijk kunt kennen en dat is in je hart.

Alleen in je hart kun je Mij leren kennen. Niet buiten je, niet door andere mensen, niet door wonderen, niet door visioenen, niet door beelden, door plaatjes, door discussies, alleen in je eigen hart kun je Mij werkelijk leren kennen en alleen door Mij kun je werkelijk weten wat goed is en wat niet goed is. Niemand anders kan je dat vertellen. Wie het ook probeert, luister alleen naar je hart, naar Mij in je hart. Steeds zullen mensen proberen je hun beeld over Mij op te dringen, op allerlei manieren je op een dwaalspoor willen brengen, geloof ze niet. Blijf in je hart bij Mij en ken Mij in je hart. Daar openbaar Ik Mij aan jou. Daar mag je helemaal op Mij vertrouwen. Daar mag je Mijn liefde voor jou voelen en door die liefde leer je Mij meer en meer kennen.

In deze tijd wordt het steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet van Mij komt. Welke boodschap is waar, welke niet. Ik ben de Enige waarheid in je hart, zodat je niet in moeilijkheden hoeft te komen door wat anderen zeggen te weten, te zien, te voelen. Want al wat Ik niet ben roert zich en probeert verdeling te zaaien, probeert uit elkaar te drijven, wat zich in Mijn naam verzamelt. Probeert te voorkomen, dat Mijn liefde krachtiger wordt in je hart en trekt je uit je hart met woorden, gebeurtenissen, situaties, die niet van Mij zijn, maar die zij valselijk doen voorkomen van Mij te zijn.

Laat je door niets uit je hart trekken, blijf bij Mij in je hart en hoor alleen naar Mij in je hart waar Ik in zuivere waarheid en liefde je steeds laat weten wat waar en goed is, wat Mijn liefde is, Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3809

Waar is de deur naar de hemel? Veel mensen zoeken die en vinden hem niet. Er zijn er die denken de deur gevonden te hebben en zij roepen andere zoekenden toe: hier, kom hier is de deur. Zij denken dan dat wonderen de deur naar de hemel is en verzamelen zich om de wonderen die soms gebeuren. Maar de werkelijke deur naar de hemel hebben zij daarmee niet gevonden. En zo wachten ze tot er weer een wonder gebeurt en daarmee de deur naar de nemen open gaat.

De ware deur naar de hemel is in je hart. En iedereen heeft toegang tot die deur in zijn hart. Maar velen zoeken niet in hun hart en herkennen die deur in hun hart niet. Die deur is reinheid, eerlijkheid, oprechtheid, waarheid, zachtmoedigheid, betrokkenheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, nederigheid, onbaatzuchtigheid, is ware liefde. Alleen door die deur is de hemel te bereiken. Maar van al wat Ik hier opnoem, is het voor de meeste mensen al heel moeilijk om zich aan één van die kenmerken van de deur naar de hemel te houden, laat staan aan meerdere of zelfs aan alle van die kenmerken. Toch, dat is en blijft de deur naar Mijn hemelen. En, hoe moeilijk dat voor velen ook is, met Mijn hulp is die deur wel degelijk te openen.

Laat je daarom niet ontmoedigen als je de deur gevonden hebt, maar nog niet aan alle kenmerken kunt voldoen. Want met Mij samen, leer je al die kenmerken zelf te zijn en daarmee de deur te openen. Ja, je kunt die deur door. Als je wilt, als je bereid bent Mij te volgen in alles wat Ik je zojuist als kenmerken van de deur genoemd heb. Als je volhoudt, moed houdt, bij Mij blijft en blijft vertrouwen, dan zal het je zeker lukken, met Mijn liefde zal het je lukken.

Hemels Brood 3810

Steeds opnieuw en in verschillende opzichten geef Ik jullie adviezen. Zo zeg Ik ook, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar daarmee bedoel Ik niet, dat je niet mag zien wat nog niet naar liefde is, wat iemand verkeerd doet, feitelijk niet juist is. Want inzicht in iemands handelen en wandelen kan nodig zijn om de juiste keuzen te maken. Ik bedoel daarmee, maak aan degene die van liefde afdwaalt geen verwijten daarover, heb er geen kritiek op. En, vergewis je ervan, dat wat je denkt te zien, ook zo is. Zodat je niet over iemand denkt dat hij oneerlijk is, terwijl hij in werkelijkheid wel eerlijk is, maar je de feiten niet allen kent. En al ben je van iemands afdwalingen overtuigd, laat je er niet door irriteren, waardoor verwijten nog harder aankomen.

De enige manier om met je medemens contact te hebben over zijn afdwalingen, is via Mij in ware liefde. Want elk contact wat maar het kleinste verwijt, het kleinste beetje kritiek in zich heeft, roept weerstand op en dood de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen. Verwacht daarom niet, dat een directe confrontatie enig resultaat in positieve zin teweeg zal brengen. Integendeel, je krijgt als een boemerang terug, wat niet aan jou is om over te oordelen, om mee te confronteren.

Vergeet daarom nooit eerst in je hart bij Mij toekomen. Vergeet ook nooit om eerst zeker in je van Mij te voelen of en hoe je mag omgaan met wat jij denkt dat niet goed is bij je naaste. En geef dan altijd eerst aan diegene gelegenheid zijn handelen toe te lichten. Bekijk dat met je hart, met Mij samen, zodat Ik je kan laten weten of diegene waarheid spreekt en in je hart zal Ik je dan laten weten, hoe met diegene om te gaan. Dan oordeel je niet, maar helpt met Mij in liefde je naaste. Zodat je niet je zelf tot ongenoegen brengt, maar in vreugde met Mij het goede kunt doen.

Hemels Brood 3811

Hoe krachtiger je bent, des te krachtiger zijn ook de levensproeven die je krijgt. En des te meer zul je daardoor nog groeien. Want het heeft geen zin kracht te hebben en die niet te gebruiken. Je zou er aan verliezen. Wat goed gaat zal sterker beproefd worden, want al het tegenovergestelde van Mij wil niet verliezen en zal alles op alles zetten om het goede te verstoren.

Niets is daarvoor heilig en zou Ik daar geen stop opzetten, dan zou het nog enorme winsten behalen. Maar een zekere macht heeft het nog wel en daartegen is ook een eigen inzet nodig. Dus span je goede krachten in en blijft op het ware goede levenspad zoals Ik je in je hart aanraad, in alle omstandigheden. Want wie talenten en vaardigheden heeft, die zal ze inzetten uit liefde voor Mij en zijn naaste, zoveel hij kan, tot het uiterste van zijn krachten. Dan zal Ik het overnemen wat boven zijn krachten gaat. Maar al wat Ik de mens geef, zal hij in de goedheid van zijn hart gebruiken en niets ongebruikt laten liggen. Want zoals Ik al gezegd heb, de lamp zet je niet onder de tafel, waar het zijn volle licht niet kan tonen, maar er op, zodat ook al het licht de ruimte kan verlichten.

Zo is het ook met talenten, met vermogens, benut die allen, laat ze niet, door ze niet te gebruiken, verloren gaan. Want juist het gebruik van je krachten vermeerdert je krachten. En zo is het ook met liefde. Juist liefde leven vermeerdert liefde. Al heb Ik gezegd dat jullie allen onnutte knechten zijn, wees daarom toch geen luie knechten, maar zet je in met heel je vermogen, want het is Mijn vermogen, versmaadt dat niet, maar gebruik wat Ik je in liefde geef totaal, dan maak je in liefde een optimale groei, ten goede aan alle mensen. Dat is ieders taak, te zijn zoals hij is en al zijn talenten en goede vermogens voor de volle 100 procent in te zetten bij alles. Dan ben je een goede onnutte knecht. Doe zo Ik je zeg en het zal je goed gaan, zoals het altijd al goed bedoeld is te zijn.

Hemels Brood 3812

In de hele kosmos zitten Mijn wetmatigheden. In de hele Schepping. De mens kan die wetmatigheden ontdekken en ze gebruiken. Zelfs misbruiken. Hij kan ze niet veranderen. Maar ook zijn er heel veel verbanden tussen de vele verschillende wetmatigheden. De meest belangrijke in alle wetmatigheden is ware liefde.

Er zijn wetmatigheden die met het puur materiële te maken hebben en er zijn wetmatigheden die met het geestelijke te maken hebben, maar die staan beiden ook altijd met elkaar in verband, als een soort spiegel. Waarbij de materiële wetmatigheden inzicht geven als een spiegel voor de geestelijke eigenlijk onzichtbare wetmatigheden. Liefde is de belangrijkste factor in het grote gezamenlijke geheel, omdat het de wetmatigheid van alles overneemt, zodat geen wetmatigheid meer nodig is. Alleen bij liefde gebeurt dat. Bij waren onbaatzuchtige zuivere liefde.

Maar wie zelf nog niet die liefde zo onbaatzuchtig en zuiver heeft, die kan Mij daarom vragen en Ik zal van Mijn liefde voor hem zodanig inzetten, dat de wetmatigheden waar diegene mee te maken heeft, zich ten gunste van hem en zijn medemensen zal uitwerken. Alleen, daarbij heb Ik zijn volle vertrouwen nodig. Wie daarbij niet zijn volle vertrouwen aan Mij geeft, maar zelf blijft invullen of bedenken, naar eigen ideeën handelt, die kan Ik dan ook niet in alle wetmatigheden tegemoetkomen. Het vertrouwen dat Ik voor de beste resultaten nodig heb, kan niet alleen het verstand zijn, maar zal vooral met het hart, het gevoel moeten zijn. De redenatie doorbreekt het vertrouwen. Daar is ieder vrij in en Ik verwijt daar niemand iets. Alleen geeft het een andere wending aan de betreffende wetmatigheden. Het beste is het tot volkomen liefde te komen, dan wordt alles hoe dan ook voor iedereen helemaal goed!

Hemels Brood 3813

Als Ik niet Davids hand stuurde, toen hij de reus Goliath moest overwinnen, was het niet zo goed afgelopen. Maar wat daarbij heel belangrijk was, is de houding van David. Hij luisterde naar Mij. Hij vroeg Mij hem te helpen. En hij vertrouwde vervolgens voor de volle 100 procent op Mij en al wat Ik hem aanraadde. Hij liet zich geheel en al vol vertrouwen door Mij leiden, met de vaste overtuiging dat het dan op de best mogelijke manier geleid zou worden en het beste resultaat voor allen bereikt zou worden.

Hoe groot de reus ook was en hoe moeilijke de situatie ook was, hoe het ook onmogelijk leek, om van de situaties nog iets goeds te maken, hij vertrouwde volkomen op Mij. Zo kon Ik zijn hand precies zo leiden, dat toch de hele moeilijke situatie ten gunste van het goede en ware keerde. En zo zal Ik altijd iedereen helpen, die Mij vraagt om hem te helpen het goede en ware te bewerkstelligen, als hij dan ook ten volle op Mijn hulp vertrouwt en Mijn advies ter harte neemt en de leiding ten volle aan Mij overlaat. Dan zal het onmogelijk lijkende, blijken toch mogelijk te zijn en het goede en ware zal zeker zegevieren ten gunste van allen die in liefde voor Mij, graag het beste voor hun naaste zien gebeuren en weten, dat zij zelf altijd in Mijn liefde geborgen zijn.

Want het belang ligt niet in of Ik jullie lief heb en wil helpen, het belang ligt er in, of jullie Mij lief hebben en Mij willen laten helpen, Mijn raad in alle overgave van je hart willen opvolgen en in nederigheid Mij de leiding willen en kunnen laten. Het draaipunt ligt bij jullie! Geef je je over aan Mij in alles, helemaal ten volle, daar ligt het aan. Ik heb jullie lief, heb jij Mij lief? Dan komt het altijd goed!