Hemels Brood 373 t/m 403

Hemels Brood 373

Woorden schieten tekort, maar daden bekrachtigen de woorden met liefde en waarheid, als je wilt. Weet je even niet wat te geloven, wat te doen, hoe met allerlei dingen om te gaan, dan laat het rusten. Houd je eens even bezig met iets heel anders, zodat je er ook niet over kunt denken. Als je een poosje afstand hebt genomen, kun je hetgeen je moeilijk kunt doorzien en mee omgaan in een ander licht zien. Als je je als het ware steeds meer op één punt concentreert, verkokert je zicht op alleen dat wat je bezig houdt en ander licht laat je daarmee niet meer toe, komt niet meer door je verkokert kijken heen. Dan zet je jezelf als het ware vast en ziet niet genoeg om de hulp die er is, aan te nemen.

Niets lijkt te kunnen, alles is donker. Hoe keer je je dan om naar het licht? Laat het los, neem het aan zoals het is. Vertrouw erop dat het goed komt en doe alleen datgene wat je voelt te kunnen. Laat al het andere los en forceer je niet tot iets wat je vindt te moeten kunnen, terwijl je het gevoel hebt dat je het niet kunt. Zolang je dat gevoel hebt, laat het maar gaan, want jezelf forceren tot iets wat je niet ziet zitten, helpt je niet ontspannen. En je hebt het eerst nodig om  te ontspannen. Als je ontspannen bent, kun je de situatie in een veel ruimer perspectief zien en tot een afdoende oplossing komen.

Je zou het zo kunnen zien, zolang je door de  situatie in een gespannen sfeer verkeert, kun je maar 10 tot 30 % van de gehele situatie overzien met alle mogelijk- en onmogelijkheden. Als je ontspannen bent en rustig misschien wel 70 tot 100 %. Dat het niet makkelijk ontspannen is bij ernstige mistoestanden weet Ik, dat vraagt oefening. Ik help je bij die oefening, zodat je steeds beter met van allerlei van dergelijke situaties overweg kunt en steeds beter in alle rust en liefde kunt blijven en je door niets of niemand in de war laat brengen. Oefening baart kunst. Weet dat Ik je steeds terzijde sta en je in alle liefde help!

Hemels Brood 374

Bij Mij ben je veilig, Ik veroordeel je niet. Ik zie je niet naar je zonden, Ik zie je naar je liefde. Geef je liefde zonder eigenbelang, dan ben je rechtstreeks in Mijn hart, dan leef je Mijn hart. Dan vervolmaak je mee het deel van de schepping wat in haar vrijheid van het ware bestaan is afgedwaald, daarmee vervolmaak je ook jezelf. Vooral het in liefde blijven in onprettige, onware situaties en geen verwijten maken uit eigen misnoegen, helpt mee aan die vervolmaking van al het afgedwaalde. Want iedereen die je tegenover je vindt die niet in liefde en waarheid blijft, is iemand die afgedwaald is van zijn ware bestaan en daardoor blind is voor zijn eigen daden. Behandel diegene toch als je broeder en neem hem zijn blindheid niet kwalijk. Ware liefde neemt nooit iemand iets kwalijk. Als je in ware liefde blijft, kun je helpen het zicht van de ander te verbeteren. Als het je niet lukt om in liefde te blijven, raak jezelf verblind en kun je niemand helpen, sterker nog, je zult dan zelf hulp nodig hebben om van je blindheid te genezen.

 Als je weet hoe moeilijk het is om bij onaangename situaties de liefde vast te houden, dan kun je ook begrijpen dat als je zelf in blindheid terecht komt, hulp aan jou ook niet zo gemakkelijk te geven is. Hoed je er daarom voor geen verwijten uit eigen ongenoegen te maken, maar probeer begrip te hebben voor de afdwaling bij de ander, wat door zwakte ontstaat. Maar niet alleen deze zwakte is oorzaak aan zijn blindheid, ook het niet willen erkennen zwak te zijn en Mijn hulp te aanvaarden brengt blindheid. Zo kun je je blindheid ook verhelpen door Mij in alle oprechtheid je zwakheid te bekennen en te erkennen dat Mijn liefde je draagt. Want je zwakte kan Ik voor je dragen tot je sterk bent geworden, maar dat kan Ik pas als je ze Mij oprecht bekent en Mijn liefde uit eigen vrije wil aanneemt. Zo mag je dan met Mijn liefde je broeder meehelpen.

Hemels Brood 375

Met welke kleren ga je vandaag de dag door? Laat je je door mij kleden of ga je jezelf kleden? Ik bedoel daarmee niet welke jurk trek je vandaag aan of welke broek of trui of blouse. Weet je wat ik dan wel bedoel? Ik bedoel ermee, waarmee kleed je je zijn, kleed je je zijn vandaag met alles wat voor jou van belang is of met dat wat voor het ware leven van belang is, voor mij en je naaste. Omkleed je je met oprechte ware belangstelling voor je naaste of omkleed je je vandaag alleen met belangstelling voor jezelf. Is je kleed vandaag eigengewin of belangeloze liefde. Al naar gelang het kleed dat je aantrekt, al naar gelang de keuze die je maakt van waaruit je je handelen richting geeft, krijg je een uitstraling. Wil je iets aantrekken wat je een mooie uitstraling geeft? En moet dat dan een uitstraling zijn die jij mooi vindt of die Ik mooi vind? Want jij kunt iets voor jezelf heel mooi vinden omdat het bijvoorbeeld je zinnen streelt, je genoegen geeft, maar als dat iets is wat alleen voor jou is, dan denk Ik niet dat het in het ware leven zo’n mooie uitstraling zal hebben als jij wel denkt. Kijk, en zo kun jij wel een hele mooie materiële jurk aantrekken en denken dat je er daarmee heel mooi uitziet, maar tegelijkertijd in werkelijkheid een heel eigengerichte instelling hebben met weinig ruimte, weinig begrip voor anderen. Degenen die daar oog voor hebben, zien je materiële mooie jurk niet, maar wel je eigen-gerichtheid. Dat is namelijk wat in het ware leven gezien wordt: je aard, je motivatie van handelen, je intentie, je geestelijke kleed, je vriendelijkheid of onvriendelijkheid, je geduld of ongeduld, je rust of onrust, je liefde of niet-liefde. Dus als ik vraag, hoe kleed je je vandaag, bedoel Ik, met ergernis, verachting, ongenoegen, hebzucht, eigenliefde of met geduld, vrede, welwillendheid, vriendelijkheid, met liefde, barmhartig naar de medemens? Aan jou is de keus welk kleed je het mooist vindt. Maar vergis je niet met de werkelijkheid!

Hemels Brood 376

Kun je wachten, tot dat wat het beste voor je is kan gebeuren zonder iemand te kort te doen of wil je persé nu hebben wat je denkt dat je toekomt? Kijk, als je kunt wachten tot Ik alles voor je in orde breng, tot Ik ervoor zorg dat het in alle opzichten goed gaat, geestelijk gezien, dan wordt het ook goed. Maar als je niet kunt wachten, als je nu alles naar jouw zin veranderd wilt hebben, terwijl dat niet ook het beste voor anderen is, dan kan Ik je niet helpen en ben je op jezelf aangewezen. Denk je dat jij het dan beter voor elkaar brengt? Misschien kun je je wel een situatie herinneren waarbij je de situatie geforceerd hebt, omdat je dacht daar goed aan te doen. Heeft dat forceren de zaak goed gedaan? Als anderen bij jou iets forceren, heeft dat je dan goed gedaan? Kijk, zo zou Ik je willen aanraden niets te forceren. Het is niet nodig en het verbetert de zaak ook niet werkelijk. Materieel gezien misschien, maar geestelijk gezien niet.

Zo zou Ik je willen voorstellen geduld te hebben en Mij de kans te geven alles zo te ordenen dat het jou en ieder ander die het aangaat het beste doet en brengt, maar dan wel in geestelijk opzicht. Heb je er moeite mee je geduld te bewaren of denk je dat je de situatie zo niet meer aankunt, niet meer wilt, denk er dan eens aan of jij wel alles in alle werkelijkheid kunt overzien zoals Ik het alles kan overzien. En denk er eens aan of jij alleen bent met de situatie of dat Ik er ook nog ben om je bij te staan en je te helpen dragen of zelfs de situatie voor je draag, tot een oplossing de situatie ten goede kan keren. Werkelijk, je bent niet alleen, Ik ben er en Ik help je. Maar, zoals Ik het het beste weet en op de tijd, op het moment dat daarvoor het beste geschikt is, voor jou en allemaal.

Hemels Brood 377

Met al het geschapene is in Mijn plan rekening gehouden. Alles en iedereen heeft zijn eigen bij hem passende plaats in het geheel gekregen. Nog niet het kleinste micro-deeltje uitgezonderd. En alles heeft een functie gekregen, daarmee heeft ook alles zijn waarde. Niets is zonder waarde en alles is uit Mijn liefde voortgekomen en leeft door Mijn liefde. Hoe micrologisch klein ook, het mag er zijn en het is er niet zomaar, zonder functie, zonder doel. Geen vogel in de lucht heeft één cel of minder dan dat, die niet een functie heeft voor de vogel en het grote geheel van de schepping. Geen bloem heeft haar schoonheid zomaar zonder een bestemde waarde voor de hele schepping. Geen boom, geen berg, geen dier is zonder dat het een deel van de schepping uitmaakt, waardoor de schepping is wat hij is voor alle geschapen wezens, voor het ware leven. En voor alles wat in de schepping aanwezig is, zorg Ik. Met alles wat aanwezig is, groei Ik samen naar een nieuwe schepping die dan alleen nog liefde leeft, zuivere pure liefde.

Al het geschapene zal zich dan alle liefde ten volle bewust zijn en alle niet-liefde zal dan geen kans meer hebben, omdat ten volle ingezien is door allen, dat alleen liefde tot leven leidt en leven is. Iedereen zal inzien wat het ware leven is en daar vrijwillig voor kiezen, zodat alle kommer en kwel verdwenen is. Iedereen zal begrijpen, dat eigenliefde nergens toe leidt, tot onaangename situaties leidt en nooit rust of vrede brengt.

Ja, de vogel zal werkelijk vrij fluiten en zingen en vluchten in vrijheid maken, de schoonheid van de bloem zal dieper gezien en ervaren worden en de mens zal in haar ware vrije bestaan van liefde dan de werkelijke kroon op de schepping zijn. Vrees niet, want Ik verkondig u grote blijdschap voor alle mensen, niemand uitgezonderd.

Hemels Brood 378

Luisteren kun je op 2 manieren uitleggen, je kunt het opvatten als “horen wat er gezegd wordt” in de letterlijke zin en als “begrijpen wat er bedoeld wordt, wat er van je gevraagd wordt”. Als iemand zegt dat hij Mijn stem hoort, dan kan dat ook op 2 manieren zijn: of hij hoort in zich letterlijk Mijn stem of hij begrijpt wat Ik hem inzichzelf laat weten, het kan ook beide zijn. Maar het belangrijkste luisteren is het begrijpen en aannemen. Horen is daarmee nog geen luisteren als je je niets van wat Ik zeg, aantrekt.Te allen tijde houd je de vrije keus, ook in het luisteren. Je mag zelf kiezen of je wilt luisteren of niet. Maar als je besluit om te luisteren, dan is het wel belangrijk, dat je weet wat met luisteren bedoeld wordt. En luisteren is dus niet alleen horen of horen en dat wat je uitkomt doen en wat je niet uitkomt laten, het ware  luisteren is in jezelf Mijn woord doorvoelen, in je hart overleggen en naar eigen vrije keus aannemen of laten.

Het ware luisteren is in jezelf onderzoeken hoe het in jezelf gesteld is ten aanzien van Mijn woord, in jezelf onderzoeken hoe zich jouw handelen verhoudt tot Mijn ingegeven woord. Natuurlijk ervan uitgaande, dat je wat je doet en in jezelf ervaart als Mijn woord, getoetst hebt op waarheid en liefde in je hart. Als het voor jou zeker is dat het Mijn woord is en je kunt het er mee eens zijn,  dan is luisteren ook nog het doen, ernaar handelen, uit oprechte overtuiging in het hart ernaar handelen. En dat laatste is niet altijd gemakkelijk, want er zijn vaak nog zoveel eigen wensen en eigenbelang waardoor het helder en oprecht luisteren vertroebeld wordt. Het ware luisteren is dan ook alleen mogelijk als er oprecht en zonder eigen belang geluisterd wordt en hetgeen gezegd wordt ook oprecht in het hart naar waarheid wordt opgenomen en er vervolgens uit vrije wil naar wordt gehandeld.

Hemels Brood 379

Je kunt mij alles vragen en het is al aanwezig, er is al voor gezorgd. Bedenk wat je wilt en zie in jezelf dat Ik daar al voor gezorgd heb. Nu kun je denken, ik vraag om een nieuwe auto, is daar dan al voor gezorgd? Kijk, dan heb je Mijn wezen, mijn liefde nog niet helemaal begrepen. Want Mijn zorg is alleen liefde, gaat alleen van liefde uit en brengt alleen liefde. Als ik zeg, alles wat je maar nodig hebt, daar is reeds tot in het kleinste detail voor gezorgd dan bedoel Ik met “nodig hebben” alles wat te maken heeft met het ware eeuwige leven en alles wat tot het ware eeuwige leven leidt. Er zijn hier op aarde tijdelijke en eeuwige zaken. Al het natuurlijke, materiële  zijn tijdelijke zaken, nodig om op deze aarde te verblijven en ook daar is voor zover nodig voor gezorgd. Het geestelijke, liefde, is een eeuwige zaak, nodig voor het ware geestelijke leven in Mijn hemel. En ook alles wat nodig is om tot dat ware leven te komen is aanwezig, is voor gezorgd. Maar er is precies zo voor jou gezorgd, dat het jou alleen het allerbeste brengt.

Als het je niet het allerbeste zou brengen, zou het geen goede zorg voor jou zijn. Kijk, en als jij dan vraagt om een nieuwe auto, dan is er al wel in dat opzicht voor jou gezorgd, maar dat wil nog niet zeggen, dat die zorg voor jou dan ook in materiële zin je gegeven is. Want zo kan Mijn zorg niet zijn, als Ik optimaal voor je wil zorgen en het beste voor jou is het, om de ware liefde te leren leven uit eigen vrije wil. Daarom is alle zorg ook daarop afgestemd en zo kun je alles vragen om tot  dat enige ware leven te komen en het is je reeds gegeven. Als Ik zeg, alles wat je vraagt wordt je gegeven, is je al gegeven, dan bedoel Ik, alles wat je in ware, oprechte liefde vraagt, dat is je reeds gegeven. En dat vragen in ware oprechte liefde vergeten veel mensen en dan zijn zij verbaasd of worden ongelovig omdat wat hun beloofd is volgens hen niet uitkomt, maar dat komt het wel, als het in ware liefde gevraagd wordt.

Hemels Brood 380

Zeker weten, wat is zeker weten? Dat je zwart op wit geschreven Mijn bestaan bewezen hebt met Mijn handtekening eronder? Kijk in de natuur en je hebt als het ware Mijn handtekening. De zekerheid van Mijn bestaan, de zekerheid van Mijn liefde, vind je in jezelf. Die zekerheid voel je in jezelf, kun je in jezelf voelen. Zoals je voelt dat je leeft, terwijl je dat ook niet zwart op wit geschreven bewezen hebt. Net als je wind voelt waaien, wat een bewijs voor je is, terwijl je de wind toch ook niet ziet. Zo heb ik Mijn bestaan steeds via vergelijkingen geprobeerd duidelijk te maken, omdat het in letterlijke zin, materieel gezien niet te vatten is. Zoals wind ook niet letterlijk  gezien kan worden maar wel omschreven, zo heb Ik veel over Mijzelf in vergelijkingen omschreven. Zo is het gemakkelijk om iemand duidelijk te maken wat een stoel is, als je die letterlijk kunt laten zien. Maar wat niet op die manier zichtbaar aanwezig is, daarvan is het niet zo gemakkelijk om te bewijzen dat het er is.

De vraag is, waarom wil de mens bewijzen zien, om niet bedrogen te worden? Maar hoe kun je dan bedrog voorkomen? Over het algemeen wordt gedacht dat wat je letterlijk ziet, ook letterlijk waar is. Ondertussen weet iedereen haast wel, dat wat je letterlijk ziet ook niet altijd waar hoeft te zijn. Met allerlei trucs kan heel wat vals voorgesteld worden. Hoe kun je dan bewijzen krijgen over dat wat je al niet letterlijk kunt zien? Kijk, daarom heb Ik in ieder mens de mogelijkheid gelegd om aan te voelen wat wel en wat niet waar is. Maar dit vermogen om aan te voelen wat wel of niet waar is, werkt het beste in een zuiver gemoed, wat vrij is van eigenbelang, wat vol is van naastenliefde en alleen uit is op waarheid en geen enkele onwaarheid nastreeft. En dit vermogen werkt naar gelang van de mate van zuiverheid van het gemoed: hoe zuiverder het gemoed, des te beter werkt dit vermogen en des te minder letterlijk bewijs zal degene met een zuiver gemoed zich zoeken. Zeker weten is verbonden met dit vermogen en hoe zuiverder je gemoed, hoe zekerder je weet zonder letterlijk bewijs.

Hemels Brood 381

Van binnenuit. Liefde komt van binnenuit, van binnen naar buiten. Zij straalt uit als de zon en reikt met haar stralen naar de harten van alle mensen, wekt met haar stralen de liefde in alle harten, dringt door in het binnenste van ieder mens en straalt dan opnieuw van binnenuit naar alle mensen.

Nieuw, de nieuwe dag breekt aan, de liefde ontwaakt, het licht schijnt overal en heeft de nacht verdreven, voor alle mensen. Ja, Ik heb met Mijn opstanding de nacht voorgoed verdreven. Kom daarom in Mijn licht van liefde en de nacht is voorgoed verdreven. Nu is het mogelijk om in Mijn volle licht te komen, om in Mijn volle liefde te zijn! Waarlijk vrij en gelukkig te zijn! Neem in je hart Mijn liefde aan en laat je hart verwarmen voor alle mensen zoals uit Mijn hart liefde straalt voor alle mensen. Neem in je hart Mijn liefde aan, sta op uit de dood en leef! Leef Mijn liefde voor iedereen, ben Mijn liefde en straal! Want jij bent deel van Mij, van Mijn liefde, van Mijn opstanding. Ook voor jou straalt Mijn liefde uit tot licht en warmte voor eeuwig.

De steen is weg, de nacht van niet-liefde is weg, de ware dag ten leven is aangebroken, voor jou, voor jullie, voor iedereen. Verheug je, want in het licht van Mijn liefde zal al het schijnbare, alle niet-liefde, alle leed en pijn verdwijnen en nooit meer zijn. De belofte van waar en eeuwig gelukzalig leven is heerlijk vervuld en jullie allen, die Mijn liefde in hun hart aannemen en van binnenuit stralen naar alle mensen, zullen leven. Ook jij, laat Mijn liefde opborrelen in je hart en straal het uit, verheug je, wees blij, want de nacht verdwijnt en het eeuwige licht, de eeuwige liefde neemt haar plaats in, voor jou en voor iedereen! Voor altijd!

Hemels Brood 382

Waar kun je heen, is er ergens een toevluchtsoord waar je terecht kunt als het je benauwt, is er een plaats op aarde waar je vrij bent van welke narigheid ook? Misschien, op een onbewoond eiland, maar wie zal niet zeggen, dat dáár op een zeker moment de rust verstoord wordt, doordat er mensen komen die niets goeds in de zin hebben en zo met hun kwade bedoelingen je weer benauwen. Kun je dan nergens zeker zijn van rust en vrede?

Jawel, maar dan niet op een bepaalde plaats maar in een bepaalde situatie. Zo kan Ik je zeggen, daar is rust en vrede, met daar bedoel Ik dan niet een letterlijke plaats op de natuurlijke aarde, maar een situatie. Daar is rust en vrede, waar vastgehouden wordt aan liefde, belangeloze liefde. En dat is niet gebonden aan een plaats in natuurlijke zin, maar aan de situatie in je zelf. Waar jij in jezelf vast kunt houden aan Mij, aan Mijn liefde, in het volle vertrouwen dat het dan goed komt, goed is, daar heb je in jezelf Mij en daarmee rust en vrede die door geen mens verstoord kan worden.

In welke situaties je dan aards gezien ook komt, op welke plaats je dan aards gezien ook bent, er blijft rust en vrede in je hart.

Waar kun je heen als iets in het leven je benauwt? Niet naar een bepaalde plaats of een bepaald persoon in je omgeving. Wel naar liefde in jezelf, naar vertrouwen in Mij, waar je ook bent. Daar in jezelf, in je hart, in liefde, vind je Mij en in Mij vind je vrede en rust.

Vluchten heeft dan ook geen zin op momenten dat je je benauwd voelt, want wat in jezelf is, neem je overal mee naar toe. Belangrijker is het daarom, dat je in jezelf kijkt en onderzoekt wat in je is. Is dat liefde, dan blijf waar je bent! En dat bedoel Ik dan niet alleen letterlijk maar veel meer geestelijk: blijf bij liefde als dat je drijfveer is en laat je niet van die “plaats” verdrijven!

Hemels Brood 383

Verdeel Mijn Brood. Verdeel Mijn Woord van liefde onder de mensen, want de honger is groot. Maar er is ook brood wat niet van Mij komt en toch maar al te gretig gegeten wordt. Wie alleen zijn buik wil vullen, die eet dan maar van dat brood, maar wie zijn geest wil voeden, zodat zijn ziel in liefde kan groeien, laat die dan van Mijn brood eten en Mijn Woord horen. Want de buik wordt gevuld met brood dat van de mensen komt. Dat wil zeggen, dat degenen die op hun eigen welzijn uit zijn, op eigen genoegen, zelfgericht zijn, ook dat te eten nemen wat hen goed uitkomt en wat hen goed smaakt. Het gaat hen alleen om de smaak, het blijft voor hen ondenkbaar, dat er ook ander brood is, Mijn Woord blijft voor hen ondenkbaar. Het ware levensverrijkende brood is Mijn Woord, wat met de wijn, dat is het handelen naar Mijn Woord van liefde, tot het ware leven brengt.

Verdeel daarom Mijn brood onder de mensen opdat zij leven. Hoe meer mensen van Mijn brood eten, des te meer brood kan er verdeeld worden, het brood vermeerdert zich naar behoefte. Dit kan, daar het niet het natuurlijke, de mens naar genoegen smakende brood is, maar het levende brood, Mijn levende Woord. Niet iedereen kan reeds dat leven-gevende brood verteren, dat is begrijpen en aannemen. Maar diegenen die honger hebben naar het ware brood en de ware wijn, zullen ook naar de verdeling van het brood geleid worden. Zij zullen dan ook zeker het ware leven-gevende brood deelachtig worden. Begrijp dan, dat met het ware brood des levens Mijn Woord van liefde bedoeld is en met de wijn, het handelen naar Mijn Woord. Begrijp dan, dat allen die genoegens voor zichzelf nastreven, geld, roem en macht nastreven, alleen bezig zijn hun buik te vullen met het natuurlijk gegeven brood en zij hebben nog geen weet van het ware brood en de ware wijn. Voor hen is het ware brood en de ware wijn er pas, als zij door “pijn in de buik” naar goede ware voeding gaan zoeken, wat ook zij dan zeker krijgen.

Hemels Brood 384

Langs de ene weg of langs de andere, leid Ik jullie mensen naar Mijn eeuwige rijk van liefde. Wat niet een plaats is, maar een zijn. Tijd en plaats is niet in Mijn eeuwige Rijk van liefde. Dat is jullie hier op aarde gegeven, om zicht te krijgen op jullie ware bestaan. Tijd en plaats beeldt als het ware, net als al het materieel natuurlijke, het ware geestelijke leven uit. Alles wat je letterlijk ziet, staat voor een facet van het geestelijk ware leven en is zó tezamen geordend, dat het met elkaar in verbandstaande, het schouwtoneel is van het geestelijke leven, de coulissen, die nodig zijn om zichtbaar te maken wat anders niet begrepen zou worden. Verkijk je niet op dit zichtbare, op tijd en plaats, geef daar geen andere betekenis aan dan dat het heeft en bedenk niet zelf een betekenis voor hetgeen je om je heen ziet en meemaakt. Laat dan liever wat je niet begrijpt onbegrepen en vraag Mij in je hart je duidelijk te maken hoe je wat om je heen is en gebeurt, kunt gaan begrijpen.

Om te kunnen begrijpen, is vaak een weg nodig om eerst te gaan. Daarmee bedoel Ik alweer niet een letterlijke weg, maar een innerlijk proces en een innerlijke verandering van motivatie en daarmee van inzicht. En zo, door de verschillende stukjes inzicht, kun je dan op zeker moment, wat om je heen is en gebeurt beter gaan begrijpen en hun verhouding zien in het licht van liefde en waarheid. Zoveel woorden die in Mijn evangelie gebruikt worden en in natuurlijk letterlijke zin zijn opgevat, zijn net als het “een weg gaan” niet letterlijk bedoeld, maar het geestelijke waar het op duidt is bedoeld. Houd daar rekening mee als je iets goed wilt begrijpen!

Hemels Brood 385

Als Ik volkomen liefde ben, wat Ik in alle werkelijkheid ook ben en liefde is verdraagzaam, geduldig, eerlijk, zonder verwijt, volkomen goed, zonder eigenbelang en volkomen barmhartig, dan kan Ik nooit boos zijn, dan kan Ik ook nooit boos zijn over datgene wat je doet en wat niet met Mijn wil van liefde overeenkomt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat datgene wat je buiten Mijn wil van liefde doet, geen gevolgen heeft. Want alles wat je doet, heeft vervolg. En dat vervolg gaat in de lijn waarin je het hebt ingezet door, tot je het met een anders geaard handelen, omkeert. Daarmee bedoel Ik, dat al het handelen wat je doet zonder liefde, in die lijn verder doorwerkt op je leven, totdat je daar handelen uit liefde  voor in de plaats zet en daarmee de gevolgen keert.

Denk nu niet, dat je daarmee overgeleverd bent aan willekeurig onprettige situaties, voortkomend uit handelen zonder de volkomen ware liefde. Want Mijn liefde is er dan altijd ook nog. Waarmee Ik je in je groei toch altijd omring, waarmee Ik jullie allen omring. En Mijn grote liefde voor jullie zorgt ervoor dat de gevolgen van je handelen, of ze nu al uit de juiste liefde voortkomen of nog niet, zo geordend zijn, dat ze jou en alle mensen helpen op je weg naar volkomen liefde. Dat betekent, dat in alle waarheid de gevolgen van het handelen met gebrek aan liefde, zodanig zijn, dat je erdoor aangezet wordt terug te komen op de ware levensweg naar het ware levensdoel. Maar daarbij wordt je de volle vrijheid gelaten en in die volle vrijheid ervaar je dan ook de verschillende levenssferen waarin je door allerlei handelen terecht komt. Als je dat niet zou ervaren zou je ook je bestaan als levend wezen niet kunnen beseffen! Kijk, zo zijn dan weer de verschillende levenssituaties, die eigenlijk toch te maken hebben met je eigen doen en laten en die dan ook wel eens niet prettig of heel onaangenaam kunnen voelen, toch grote liefde van Mij, omdat ze bedoeld zijn je tot volkomen inzicht te brengen, tot volkomen inzicht van liefde in alle vrijheid van leven!

Hemels Brood 386

Alle blindheid, alle vertwijfeling, zal Ik wegnemen bij eenieder die van goede wil is. Want niemand is al volkomen zuivere liefde, ieder handelt nog veelal in gebrek aan liefde. En dit gebrek aan liefde brengt blindheid en daardoor vertwijfeling met zich mee. Maar die van goede wil is, zal Ik niet in die blindheid, in die vertwijfeling laten. Door allerlei situaties en innerlijk licht, zal Ik hen de waarheid tonen en tot ware liefde brengen. Maar een wil tot het goede is daarbij wel nodig. Want de vrije wil moet Ik ook eenieder laten, anders zou niemand het volle ware leven kunnen bereiken. Daarom is de wil bepalend en daarbij de liefdewil voor Mijn hulp. Niet dat Ik diegenen die nog niet hun wil op liefde richten, niet help. Want ook hen ben Ik nabij, ook hen omring Ik met Mijn liefde. Maar voor hen zal Mijn liefde een andere weg brengen dan voor degenen die uit eigen wil al bereid zijn hun eigenstreven te laten en het goede voor anderen na te streven. Ook al lukt het hen nog niet in alle opzichten, veelal door de blindheid die zij opgedaan hebben door hun eerdere eigengerichte handelen, dat zie Ik hen niet aan en naar gelang hun wil zich er naar richt het goede te willen doen, zal Ik hen tot het ware inzicht brengen, zodat zij het goede ook kunnen doen.  Hun blindheid zal daarmee verder en verder verdwijnen en zij zullen meer en meer in Mijn licht wandelen.

Ook allen die zich niet zozeer op het goede richten, wat op zich genomen ook door hun blindheid uit eigengericht handelen komt, zal Ik helpen en leiden. Alleen, de weg die zij eerst te gaan hebben, zal hen eerst daar moeten brengen waar ook zij zover komen, dat zij uit vrije wil naar het goede willen handelen. En zodra dat voor hen door Mijn liefdevolle leiding ook zo is, wordt ook hun blindheid meer en meer weggenomen en zullen zij meer en meer het licht van Mijn volle liefde zien! Want niemand laat Ik zonder Mijn liefde gaan, Ik ben de goede Herder, die al Zijn schapen in liefde verzamelt, de liefdevolle Vader, die al Zijn kinderen bijeen brengt, in Mijn huis: in volle liefde en gelukzaligheid voor iedereen.

Hemels Brood 387

Hoe graag wil je bij Mij zijn? En hoeveel ben je bereid om daarvoor op te geven? Want het is gemakkelijk om graag bij Mij te willen zijn als je weet dat bij Mij liefde en vrede is. Ik zou haast zeggen, natuurlijk wil je dan bij Mij zijn. Maar ben je ook bereid om je gemakkelijke leventje of de dingen die jou aangenaam zijn daarvoor op te geven? Want beide kanten hebben, dat gaat niet. Je kunt wel zeggen, jawel, dat ben ik allemaal bereid om op te geven. Wat U maar wilt, ik geef het op. Ik weet echter dat dat opgeven niet zomaar een opgeven is. Kijk, als het zo’n simpel opgeven was en gelijk daarvoor in de plaats zou je bij Mij zijn, in Mijn rust en vrede, ja dan zou je ook snel genoeg alles wat nodig is opgeven. En veel meer mensen zouden dat dan kunnen.

Maar zo eenvoudig is het niet. Want alles wat je zou moeten opgeven om bij Mij te zijn kleeft aan jou, ofwel, jij kleeft daaraan. Je hebt ondanks je verlangen naar Mij, ook een hang naar het tegenover-gestelde van Mij. En  het moeilijke is nu juist, om los te komen van die hang naar het tegenovergestelde van Mij en dat losmaken, dat loslaten, is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ook al lijkt dat op het moment dat je je verlangen naar Mij voelt, nog zo gemakkelijk, op het moment dat je het werkelijk los moet laten om bij Mij te komen, is het heel wat moeilijker. En toch is het nodig dat je de aantrekking van dit aan Mij tegenovergestelde eerst overwint. Ja, zodra je dat overwint, ben je bij Mij! En elk stukje wat je overwint brengt je dichter bij Mij! Terwijl Ik hoe dan ook naast je sta en er ook altijd voor je ben, je help waar Ik kan zonder je de vrije keus te belemmeren. Want het moet niet alleen in woorden je keus zijn, ook in daden! Mijn Koninkrijk erf je niet in je woorden, maar in je daden.

Hemels Brood 388

Vóór alles ben je Mijn kind, of je nu dicht bij Mij bent of ver weg en verdwaald, of je nu verdwaald bent in het bos van werelds-genoegen of van eigenwaan, je bent nog steeds Mijn kind en Ik zorg nog steeds voor je. Toch, jij kunt wel ver weg van Mij zijn, met je eigengerichtheid, met het zoeken van werelds vertier, met verontwaardiging over wat je door wie dan ook wordt aangedaan, maar dat wil nog niet zeggen, dat Ik ook ver van jou weg ben. Want terwijl jij ver van Mij weg bent, ben Ik toch dicht bij jou. Jouw ver van Mij weg zijn, is dat je Mij nog maar mondjesmaat in je hart hebt, terwijl Ik jou nog voor altijd volop in Mijn hart heb en dat zal nooit veranderen! Zo kan het dus zijn, dat jij misschien ver van Mij verwijderd bent, door de situatie in je hart, door misvattingen en eigenwaan, terwijl Ik wel dicht bij jou ben!

Ik blijf dicht bij jou en Ik blijf er op wachten dat jij ook weer dichter bij Mij wilt komen, zodat Ik je weer de hand kan reiken en je kan helpen bij alles wat je op je pad tegenkomt. Voel je je nu soms alleen, dán voel je je niet meer alleen, omdat je weet, voelt, dat Ik naast je ga. Jou vrijlatend en je toch steunend en helpend.

Voor alles blijf je Mijn kind, voor alles blijf je in Mijn hart, voor alles blijven allen Mijn kinderen en allen blijven ook voor eeuwig in Mijn hart. Ik sta niet alleen naast jou, maar naast iedereen. Wat zij ook doen of geloven, wat zij ook zeggen of denken, Ik sta naast allen. En diegene die zich naar Mij toewendt, al is die nog zo ver verwijderd van Mij, daar sta Ik onmiddellijk naast. Hij ervaart Mij dan ook onmiddellijk naast zich, waar Ik altijd al ben. Ja, wat je niet ziet, is er toch wel! Iedereen kan Mij naast zich ervaren zodra hij zijn hart daarvoor opent!

Hemels Brood 389

De kracht van Mijn liefde draagt je door het leven op aarde, draagt je over bergen en dalen. Dat zijn de bergen waar je tegen iets opziet en de dalen waar je het moeilijk hebt. Als je ergens tegenop ziet, dan heb je even je vertrouwen in Mij losgelaten. Als je het moeilijk hebt, is er iets wat je tot inzicht brengt, een misvatting die je mag gaan inzien. En steeds ben Ik er en kun je je naar Mij wenden om raad en steun, om hulp. Ik weet wanneer je Mij bent en wanneer niet. Maar zelf heb je nog niet het totale zicht op je ware zijn. Dat mag, Ik neem je niets kwalijk, Ik verwijt je daarin niets. Welke omweg je ook neemt, Ik ga met je. Je zou geen stap kunnen verzetten als Ik je niet van de nodige kracht zou voorzien. 

Al zijn er mensen die Mijn bestaan verloochenen, evenzogoed geef Ik hen Mijn kracht, zodat zij kunnen gaan en staan waar zij willen. Maar dat is het nou net, vaak overzien zij niet precies wat zij willen. Want met hetgeen zij willen hangt veel samen, wat zij dan ook naar zich toe trekken. En als dit willen niet uit liefde zonder eigenbelang voortkomt, als het niet overeenkomt met Mijn liefde, dan roept dit willen het tegenovergestelde van Mijn liefde op. En net zoals Ik in die zin onzichtbaar ben, gaat dat ook als het ware onzichtbaar. Zoals Ik er wel degelijk ben, is ook het tegenovergestelde er wel degelijk, maar wat wil de mens zien?

Kijk, de keus is te allen tijde bij de mens. Jij bent degene die kiest hoe je je leven gaat. Jij bepaalt welke richting je gaat: die van eigenliefde of die van belangeloze naastenliefde. Met welke motivatie bepaal jij je handelen, uit liefde of uit eigenliefde. Steeds opnieuw houd Ik jullie die vraag voor, omdat daar de richting van je leven ligt. Vraag je je af hoe te handelen in allerlei situaties, dan onderzoek je motivatie. Mijn kracht heb je te allen tijde, maar hoe zet je Mijn kracht van leven in? Links om of rechtsom, Ik ga wel met je mee, maar jij bepaalt de richting en Ik wacht tot je Mijn richting kiest.

Hemels Brood 390

Pluk de dag! Maak gebruik van je mogelijkheden, maak gebruik van je talenten! Niet voor jezelf maar voor je medemensen, voor anderen! Toch, doe dat niet omdat Ik je dat hier aanraad, maar uit eigen overtuiging, uit vrije wil! Wat je uit eigen vrije wil, uit liefde voor anderen doet, heeft zin, heeft kracht, geeft kracht. Ook al zie jij de uitwerking niet altijd zo specifiek of ook al komen de verwachtingen die je hebt niet uit. Bijvoorbeeld, uit de grond van je hart doe je iets voor iemand of leg je iemand iets uit, maar het wordt niet begrepen, je wordt niet bedankt maar krijgt eerder verwijten, op een manier die helemaal niet overeenkomt met de manier waarop jij het alles bedoeld hebt. Ja, de gedachtegangen van die mens zijn dan zo verwijderd van waarheid en liefde, dat het hem even niet lukt iets positief en in het ware perspectief te zien. Dat ligt niet aan jou. En dat maakt jouw liefde niet minder belangrijk. Integendeel: laat je niet uit het veld slaan door een onaangename reactie op dat wat je uit liefde, goed bedoeld hebt gezegd of gedaan. Houd vast aan de liefde en houd eraan vast, dat het goed is wat je zei of deed, houd vast aan de liefde waaruit je handelde. Daarmee houd je de liefde levend en dit zal de ander dan toch helpen, zo niet nu, op dit moment, dan toch later, op een ander moment. Laat niets reden zijn om je liefde te laten vervallen.

Dat wil niet zeggen dat je de niet-liefde van de ander niet mag zien als niet-liefde, wat waar is, is waar. Maar laat je niet tot hetzelfde verleiden. Ik weet hoe moeilijk dat vaak is. Vertrouw erop dat Ik je help, dat Ik bij je ben, dat Ik het ook zie en weet, in liefde weet. Want Mijn liefde wijkt niet, wijkt voor niets en niemand. Voor Mijn liefde wijkt alle niet-liefde, dat zul je zien en meemaken! Houd vol! Zoveel je kunt, laat je niet vertwijfelen, geen haar zal je gekrenkt worden, wees maar niet bang, draag in liefde en Ik draag het voor je!

Hemels Brood 391

Wat een vreugde zal het zijn als allen tezamen komen in liefde, waarheid, geduld, wijsheid, ernst, vasthoudendheid, deemoed; wat een vreugde als allen de totale volmaakte ware barmhartige liefde bereiken! Kijk, dat is namelijk Mijn Koninkrijk en daar verwacht Ik jullie allemaal, daar waar alleen de grootste gelukzaligheid heerst. Wees niet bang dat dit een utopie is, een wens van mensen die niet uitkomt, want Ik zeg je, Mijn Koninkrijk is! En zeker kan iedereen er zelfs nu al komen. Ook jij! Het enige wat je te doen staat, is de deur naar Mijn Rijk te vinden. En die deur is volkomen belangeloze liefde. Ja, dat heb Ik al vaker gezegd en je probeert het ook zo te leven. Maar juist dat in alle volkomenheid bereiken, lijkt je onoverkomelijk moeilijk.

Ja, het lijkt onoverkomelijk moeilijk. En dat zal het voor een tijd ook zijn, om allerlei voor jou en ieders bestwil goede redenen. Maar uiteindelijk zullen alle moeilijkheden toch werkelijk overwonnen worden. Want moeilijkheden, belemmeringen en dergelijke, zijn de Mij tegengestelde keuzes die mensen maken. Het kan dan ook niet anders of de mens ervaart van tijd tot tijd de situatie als onoverkomelijk moeilijk. Maar Ik zeg je, dat is tijdelijk. Mijn werk van barmhartige ware wijze liefde gaat heus waar nog altijd door en haar werking stopt nooit. Tot alle schapen bij die ene herder verzameld zijn, tot jullie allemaal in Mijn ware Koninkrijk van barmhartige liefde verzameld zijn en de enorme vreugde mogen beleven die daar is, die daar voor eeuwig is!

Begeeft jouw liefde het misschien eens hier of daar, Mijn liefde voor jullie allen houdt eeuwig stand en draagt jullie uiteindelijk toch overal doorheen, door elke smart en nood. Heb daarom vertrouwen, laat je zorgen los en neem Mijn liefde aan!

Hemels Brood 392

Engelen zijn de zuiverste gedachten uit Mij. Alles is gedachten uit Mij. Engelen hebben het intensiefste besef van Mij, van Mijn bestaan, van hun bestaan uit Mij. Dit besef is zo intensief, zo diep, dat zij geen andere keuze maken dan zuivere pure wijze liefde. Al het andere, al het tegenovergestelde, heeft voor hen geen enkele waarde of liever gezegd, zij zien haarscherp of loepzuiver dat al het Mij tegenover-gestelde geen enkele levenswaarde heeft, zij hebben daarmee geen enkel verlangen of wens daarnaar. Ook de mens kan tot dat inzicht komen.

Ook de mens kan tot dit zuivere inzicht van ware pure wijze liefde komen. En vele engelen werken eraan mee om de mens tot die ware levensinzichten te brengen.  Dit gebeurt over het algemeen buiten het waarnemingsvermogen wat de mens hier op aarde heeft, omdat de vrije wil te allen tijde gerespecteerd moet worden. Alleen als het de mens geen schade doet in zijn vrije ontwikkeling naar het ware leven, bemerkt hij af en toe, naast Mijn hulp en liefde, ook de aanwezigheid van engelen.

Maar alweer, zoals alles het tegenovergestelde heeft, om de vrije keus voor de mens mogelijk te maken, zo is ook het tegenovergestelde van engelen aanwezig. Daarom waarschuw Ik iedereen niet te goed gelovig te zijn bij bijzondere gebeurtenissen, bij gebeurtenissen die buiten het voor de mens normaal denkbare vallen. Want het kan evengoed een truc van de tegengestelde kracht zijn, als van engelen. Wees daarom altijd op je hoede. De bijzondere gebeurtenissen die met het goede te maken hebben, helpen je altijd verder op weg in de ware liefde, let daar in elk geval op. Verder zijn de gebeurtenissen die buiten het normale vallen eigenlijk niet van belang, je handelen uit ware liefde is van belang, ook bij bijzondere gebeurtenissen. Het is, als het goed is,  een duwtje in de goede richting, meer is het niet. Leg er daarom niet meer in dan het is. Blijf je naar liefde richten, blijf je naar Mij richten.

Hemels Brood 393

Sorry zeggen, je excuus maken, wanneer gebeurt dat? Het Mij tegenovergestelde zegt geen sorry, omdat het niet zijn onwaarheid wil toegeven. Het Mij gelijke zegt geen sorry, omdat het volmaakt is in liefde en waarheid en er dus niets is om sorry te zeggen. Maar de mens kan op zijn tijd sorry zeggen, als hij zich bewust wordt van zijn Mij tegengestelde keuzes en bereid is die toe te geven, als hij tot inzicht gekomen is van wat waar is en wat niet waar is, van wat werkelijk liefde is en van wat geen liefde is. Maar niemand hoeft persé sorry te zeggen. Want het Mij tegengestelde is hoe dan ook aan allen dienstbaar en zo gesteld dat het de vrijheid van de mens en zijn bewust bestaan mogelijk maakt. Dat dit zo is, is niet zijn verdienste, maar is door Mij zo gemaakt.

Je kunt van elkaar een “sorry” verwachten bij Mij tegengestelde keuzes. Maar dit “sorry” heeft alleen dan zijn waarde, als de ander tot de juiste inzichten gekomen is. Tot inzicht over Mijn leer, over Mijn liefde. Is dat zo, dan mogen we ons allen verheugen dat er inzicht naar het ware leven gegroeid is, en voor wie is dan een “sorry” nodig? Voor Mij niet, Ik ben al heel blij met groei in liefde, groei in persoonlijk inzicht. Voor Mij geldt altijd nog het hart, de liefde in het hart. En zodra de mens zijn liefde vergroot, al is het nog zo weinig, verheugt zich de hemel, alle engelen en verheug Ik Mij. Verheug je dan met de hemelen, met de engelen, met Mij, op je broeder die gegroeid is in zijn liefde! En mocht het jezelf aangaan, mocht jij degene zijn die “sorry” te zeggen heeft, dan ben Ik al heel blij als je tot inzicht van meer ware liefde kunt komen. En dat is Mij dan vele malen belangrijker dan een “sorry”.

Hemels Brood 394

Vanuit het wereldse kun je het Hemelse niet zien. Vanuit het Hemelse is het wereldse wel te zien. Wel kun je in het wereldse het besef van het Hemelse krijgen. Maar als je vanuit het Hemelse de mens die volop in het wereldse staat benadert, zul je die moeilijk bereiken. Zolang de voorkeur gegeven wordt aan het wereldse, is het zicht op het Hemelse belemmerd. Maar zodra de behoefte aan het wereldse afneemt en losgelaten kan worden, groeit een meer Hemels besef. Dit Hemels besef is het besef van liefde als grond van het ware bestaan. Als je naar links kijkt zie je niet wat rechts is en omgekeerd. Als je om je heen kijkt, zie je alles. Een werelds gericht mens kijkt als het ware één richting uit, een geestelijk gericht mens kijkt veel meer om zich heen en ziet dan ook veel meer. Bij Mij is alles zichtbaar, bestaat geen enkele belemmering, daar is alles liefde en liefde verlicht zonder schaduw, zodat alles gezien wordt.

Bid dat de mens uit het wereldse komt en bevrijd wordt van de belemmering om ook deel te hebben aan het licht, deel te hebben aan Mijn liefde, die waarlijk en eeuwig het enig ware leven is. Want die wereld gaat voorbij, op zijn tijd gaat die voorbij, maar de liefde, Mijn liefde gaat nooit voorbij. De wereld gaat vroeg of laat haar glans verliezen en laat de mens met lege handen achter. Maar liefde verliest nooit haar glans, blijft eeuwig wie en wat zij is. Liefde kent geen beperkingen, liefde sluit niemand uit, liefde verheldert het zicht, verzacht en heelt alle wonden, liefde bemoedigt en versterkt de ziel, liefde neemt niet maar geeft, geeft volop haar warmte en licht, liefde geeft hoop en vertrouwen, is barmhartig, geeft geluk, geeft eeuwig leven aan ieder die het aannemen wil. Want liefde laat ook vrij, vrij om het leven als eigen bewust bestaan te ervaren. Nu, morgen en altijd. Liefde is eeuwig. Liefde is leven!

Hemels Brood 395

Wat is er bijzonder aan Mijn aanwezigheid, als Ik het leven gewoon Ben. Als Ik alles wat er is Ben. Dan kan het toch niet anders of Ik ben aanwezig, overal en bij iedereen aanwezig. Het bijzondere is dan ook niet dat Ik aanwezig ben, maar dat je ervaart, beseft dat Ik aanwezig ben, dat je Mij voelt. En eigenlijk zou dat ook niet eens zo bijzonder moeten zijn. Als jij jezelf voelt, dan is dat toch ook niet bijzonder? En jij bent ook Mij, is het dan zo bijzonder dat je Mij voelt? In een wereld waar zo weinig besef is van Mijn bestaan, zo weinig weet is van het ware leven, wordt het besef van Mijn aanwezigheid tot iets bijzonders gemaakt. En in die wereldse verhoudingen, waar eigenbelang, zucht naar roem en macht heerst, is het besef van Mijn bestaan en van Mijn aanwezigheid een zeldzaamheid, voorbehouden aan degenen die geen eigenbelang nastreven, geen roem of macht en geld nastreven, ook al is het besef in het ware leven ook bij diegenen nog groeiend. Als Ik hen niet het besef, het gevoel van Mijn bestaan zou geven, wie zou dan nog tot Mij komen? Waar mensen blind zijn en niet beseffen dat zij blind zijn, gaan zij ook niet naar het licht zoeken. Maar degenen die in schemering zijn, gaan wel naar het licht zoeken, omdat zij wel beseffen dat het licht er is. Zo hef Ik stukje bij beetje de duisternis op, waardoor ieder op weg kan gaan naar het licht, naar leven, naar liefde. Maar nooit zet Ik die mens direct in het volle licht, in Mijn volle liefde. Dat zou niet te verdragen zijn voor diegene die aan de duisternis gewend is. En er is in deze tijd veel duisternis. Toch schijnt Mijn licht overal en toch kan Mijn licht door iedereen gezien worden, iedereen kan licht worden want iedereen is licht, Mijn licht, Mijn liefde. Jij, jullie allen, mogen stralen, Mijn licht stralen, Mijn liefde stralen, als een bijzonderheid in het wereldse duister, wat in het volle licht geen bijzonderheid is. Voelen jullie Mijn licht, Mijn liefde, Mijn aanwezigheid, weet dan dat je op weg bent en al dichter en dichter Mijn koninkrijk nadert, waar je eigenlijk al heel lang bent!

Hemels Brood 396

Laat de liefde verder groeien. Probeer niet de schaduw terug te dringen, het is vergeefse moeite. De schaduw wijkt pas terug als meer licht, dat is meer liefde, komt. Meer licht komt als de liefde groeit. En dit groeien van liefde vermeerdert het licht. En juist dit licht, die liefde dringt de schaduwen weg. Want de schaduw op zich is niets anders dan de plek waar het licht, waar de liefde nog niet volop is. Je kunt in de schaduw gaan staan en tegen de schaduw zeggen, roepen wat je wilt, zij zal zich daardoor niet verwijderen. Zij op zich zal ook wat je zegt niet vatten, omdat zij dood is, geen oren heeft, geen ogen heeft, geen gevoel heeft, geen besef van leven heeft of kan krijgen. Maar zet in de schaduw een licht neer en zij verdwijnt. Weet jij waar naar toe? Zij verdwijnt in het niets want zij is niets. Probeer haar met van alles en nog wat te verdrijven en het helpt je niets. Laat in jezelf de liefde groeien en daarmee je innerlijk licht, wat je dan ook aan alle kanten uitstraalt. En waar je ook bent, de schaduw verdwijnt in het licht van je liefde.

Maar wie heeft al zo’n liefde dat het genoeg licht uitstraalt om de schaduw te verdrijven? Nog niemand. Daarom, bekommer je er om de liefde in je zelf te vermeerderen, besteed al je tijd en energie er aan de liefde tot een waar en groot licht te vermeerderen, zodat je daarmee de schaduw verdrijft. Bij Mij is het volkomen eeuwige ware grote licht, wat zich zonder enige schaduw oneindig uitstrekt. Dit licht verdrijft onmiddellijk elke schaduw, je hoeft het maar in jezelf toe te laten, ervoor te kiezen.

In Mijn licht bestaat geen enkele schaduw, Ik hoef die dan ook niet te verdrijven. Denk je dat jij alleen of met anderen, hoe dan ook de schaduw kunt verdrijven zonder Mijn licht, zonder Mijn liefde? En is er ergens een plaats, een mogelijkheid om liefde vandaan te halen die niet van Mij is? Ik ben de enige, waarheid en liefde, het enige ware licht, de ware liefde. De schaduw die ontstaat in grote vormen van de menselijke gedaante, is de verzameling van alle schaduwen in de harten van de mensen. Zij wordt daarin zichtbaar, maar haar werkelijke zijn is niets. Toch kan zij, zal zij, pas dan verdwijnen in het niets, waar zij uit komt, als de mens zijn hart laat verlichten door Mijn liefde. En dat ligt volkomen in Mijn plan besloten. Daarom, vrees niet voor het kwade, voor de schaduw uit het niets, zie om naar het licht, naar de liefde, neem Mijn liefde aan in je hart en straal het zoveel mogelijk uit. Ga niet in “discussie” met de schaduw, maar straal Mijn licht uit. Dat zal de schaduw verdrijven.

Zoek Mijn liefde, neem haar aan, groei in liefde, groei als licht en help zo mee alle schaduw terug te drijven in haar niets – tot allen in Mijn volkomen liefde zijn. Weet, alleen op deze aarde is zoveel schaduw. Maar niets, ook de schaduw niet, is zonder Mijn liefde, al is zij op zich de liefde niet. Houd je dan niet bezig met het verdrijven van niet-liefde uit eigen goed bedoeld willen, maar leg je toe zo veel mogelijk licht te worden. Hoe meer mensen zo licht worden, des te meer zal de schaduw verdwijnen. Weet dat er ook altijd nog Mijn licht zonder enige schaduw is, Mijn licht, de volle ware liefde!

Hemels Brood 397

Wees zachtmoedig voor elkaar. Geef elkaar tijd en ruimte. Verwacht niet dat de ander net zoveel al moet kunnen als jij denkt te kunnen. Jullie zijn allen onderweg, onderweg met Mijn armen om je heen. En Mijn armen behoeden je voor te grote afdwaling. Maar Mijn armen behoeden ook je medemens voor te grote afdwaling en daarbij laat Ik jullie toch ook in grote vrijheid. Laat elkaar dan ook in vrijheid. Dat wil niet zeggen, dat je de ander niet mag helpen als je ziet dat de ander misvattingen heeft welke hem te kort doen, waardoor het voor hem moeilijk wordt. Als je de ander wilt helpen, doe dat dan niet omdat je zelf last van zijn misvattingen hebt, doe dat dan alleen om hem aan een beter licht te helpen, zodat het hem beter gaat. Kortom, doe het dan uit liefde voor de ander en niet uit eigenliefde.

Je mag de ander wel laten weten, dat het niet prettig is hoe hij zich door zijn misvatting gedraagt, maar alweer, om hem tot inzicht te brengen voor zijn heil, niet voor je eigen welzijn. Ja, Ik weet dat het als heel normaal gezien wordt, om voor jezelf op te komen en de ander ronduit de waarheid te zeggen. De waarheid zeggen, ja, maar let op de juiste toon en motivatie daarbij! Niet voor jezelf, maar voor de ander, voor de anderen. Want wat voor jou moeilijk te dragen is, is dat voor anderen ook. En die zijn misschien nog niet in staat om hem in zijn misvattingen te dragen, zodat hij in plaats van vrienden, vijanden maakt. Als je hem dat aanreikt, daarom helpt, dan help je iedereen en daarmee ook jezelf. Laat hetgeen je doet en zegt niet voor jezelf zijn, want in alles wordt voor je gezorgd, naar de mate van je liefde zul je dat ook bemerken. Doe goed aan allen, blijf steeds zachtmoedig.

Hemels Brood 398

Zelfs de stenen zullen spreken. Zelfs dat wat voor onmogelijk gehouden wordt, wordt mogelijk, is mogelijk. Denk je dat Ik een schepping kan maken zoals daar is en dat er dan iets in die schepping is wat niet in Mijn hand ligt, wat niet in Mijn vermogen ligt? Ik ben alles en alles is volmaakt. Ik ben volmaakt en heb geen deel aan het onvolmaakte, wat hier in schijnbaarheid is, als tegenovergestelde van wat Ik ben, maar wat Ik dus niet ben, Ik ben niet het tegenovergestelde van wat Ik ben, net zo min zijn jullie dat. Maar wel is dit tegenover-gestelde hier om jullie de vrije keus te laten. Ook dat is Mijn volmaakte liefde, dat het alles zo is.

Uit Mijn zijn kan Ik alles, is alles mogelijk. Maar wat er gebeurt hangt samen met het heil van alle mensen, dat gebeurt daarom niet zomaar, om eens iets uit te proberen of voor de lol. Nee, alles gebeurt in de juiste samenhang, om de totale liefde-wil, voor het heil van alle mensen. Daarom is wel alles mogelijk, maar dan nog zal al het mogelijke niet zomaar gebeuren. Daar waar nodig voor de totale liefde, voor het heil van één of meer of alle mensen, zal dat wat voor onmogelijk gehouden wordt, gebeuren en het zal dan de mens verder brengen op zijn weg naar de volle ware liefde. Jij kunt iets voor onmogelijk houden, maar het zou Mijn schepping niet zijn als bij Mij niet alles mogelijk is. Zo gebeurt dan niet het onmogelijke maar het nodige. Alleen het nodige. En sommig nodige wordt door de mens als onmogelijk gedacht, door zijn zicht vanuit het Mij tegenovergestelde. Maar het Mij tegenovergestelde is niet het ware. Als Ik het ware leven, de ware liefde, de ware wijsheid, het ware geduld, enz. ben, dan kan het Mij tegenovergestelde dat alles al niet zijn, maar het kan het wel lijken te zijn. Daar zit dan meestal de verwarring. Maar wie naar de ware liefde zoekt, zal die vinden, wie naar Mij zoekt, zal Mij vinden en de verwarring zal dan verdwijnen. Het onmogelijke zal dan mogelijk blijken te zijn.

Hemels Brood 399

Wat zijn sommige dingen toch belangrijk voor jullie. Maar zijn die dingen dat ook voor het werkelijke doel van je bestaan, voor je geestelijk leven, voor je ziel? Zijn die dingen die jij belangrijk vindt ook voor Mij zo belangrijk? Veel van wat jij belangrijk vindt of veel van wat mensen belangrijk vinden, vind Ik helemaal niet belangrijk en is ook helemaal niet belangrijk. Ik wil je, jullie, graag een welgemeend advies geven. Zo goed als alles wat voor jou, voor jullie persoonlijk belangrijk is, hangt samen, nauw samen met eigenbelang, zonder dat je dat zo direct bemerkt. Het voelt je zo beter, ja, voor jou voelt het zo beter, daar komt dan al je eigenbelang naar boven. Waarom voelt het dan zo belangrijk? Omdat je het voor jezelf niet kunt loslaten. Als iets zo belangrijk wordt, dat je je erin vastbijt, dat je niet meer los kunt laten, wees dan heel voorzichtig, controleer dan, juist dan, heel goed of de liefde nog op de juiste manier aanwezig is of liefde geen eigenliefde geworden is.

Vind jij het fijn als je belemmerd wordt om invulling te geven aan iets zoals jij het gevoel hebt dat het het beste is voor iedereen? De ander heeft dat precies hetzelfde over de wijze hoe hij het zou invullen. Als dat gebeurt, wie trekt zich dan terug, wie laat dan los? Kijk naar elkaars noden. Zie elkaars noden, zie niet naar je eigen noden, laat die los. En als de ander toch alleen naar zijn eigenbelang, zijn eigen “beste” invulling blijft vasthouden? Laat dan toch de jouwe los, zodat jij tenminste niet in de tegenkracht blijft hangen. Het is toch altijd nog beter om dan wel niet in de beste situatie terecht te komen maar vrij van de tegenkracht te zijn, dan je vrijheid in te leveren aan de tegenkant, Zie je wat Ik bedoel? Niet het belang is belangrijk, liefde is belangrijk.

Hemels Brood 400

Ik ben er toch. Of je Mij voelt en ervaart of niet, Ik ben er toch. En Ik heb Mijn armen toch om je heen, Ik heb Mijn armen toch om jullie allemaal heen. Mijn liefde spreidt zich eeuwig lang over jullie allen uit en draagt jullie leven hoe dan ook, draagt jullie leven wat jullie vrij zijn om in te vullen zoals jullie dat zelf willen. Ook dat wat je zelf hebt ingevuld draag Ik, verdraag Ik. Je mag altijd bij Mij komen, maar je mag ook wegblijven, zo lang je maar wilt. Je mag je vrijheid aan liefde geven, maar je mag je vrijheid ook nemen voor wat je maar wilt. Je mag met Mij praten zo vaak en zo lang je maar wilt, maar je mag ook zwijgen en Mij niets zeggen, zolang je maar wilt. Je mag Mij van alles verwijten, niet naar Mij luisteren, je eigen weg gaan, zolang je maar wilt. Ik ga je niets verwijten, Ik verwijt je niets. Alleen, Ik houd wel altijd Mijn armen om je heen.

Misschien lijkt dat soms beklemmend, maar dan zeg Ik je, dat zijn niet Mijn armen, vergis je niet. Dat ben je zelf, dat is je wegblijven, je zwijgen, je niet luisteren, je eigen weg. Ik maak je hiermee geen verwijt, Ik vertel je alleen waar je onaangename gevoel vandaan komt. Mijn armen om je heen is je vrijheid, is je niets hoeven zeggen, je niet hoeven luisteren, je mogelijkheid Mij verwijten te maken, je mogelijkheid om je eigenzinnige weg te gaan, zonder daardoor voor Mijn liefde verloren te gaan. Dat zijn Mijn armen om je heen, dat is Mijn liefde, die je alle ruimte, alle vrijheid geeft en je toch niet verloren laat gaan voor Mijn enige eeuwige wijze liefde. Jou niet en niemand. Mijn armen zijn om jullie allemaal!

Hemels Brood 401

Waar en wanneer voltrekt zich het vonnis, wie voltrekt het vonnis, het vonnis over de mens die niet naar Mijn stem luistert, niet naar Mijn Woord luistert en handelt? Niet door Mij voltrekt zich het vonnis, door de mens zelf. Met zijn handelen bewerkstelligt de mens zijn eigen vonnis op het moment dat door zijn handelen bepaalt wordt en op de plaats die met zijn handelen samenhangt. Daarin heb Ik geen aandeel, niet anders dan dat Ik vrijheid laat voor alle mensen, waardoor de mens met zijn van Mijn liefde afwijkend handelen een vonnis over zichzelf afroept dat hij ook zelf teweeg brengt en ondergaat. Met Mijn liefde probeer Ik dat te voorkomen, door allerlei situaties en via allerlei mensen. Maar als de mens in zijn vrijheid in zijn misvattingen blijft, is het zijn vrije keus.

Heb je last van de misvattingen van andere mensen? Laat het gaan, laat het gaan zoals het gaat, zodat je niet ook onderdeel wordt van het vonnis wat met eigen handelen te maken heeft. Of de ander het wel of niet goed doet is een zaak tussen hem en Mij. Blijf zelf dan in waarheid en liefde en laat je niet van slag brengen. Alles veert toch altijd weer terug in liefde, zolang je daar aan vast blijft houden, zul je dat ook steeds opnieuw ervaren. In korte of langere tijd veert alles terug in liefde, ook voor jou, ook alles en iedereen in jouw omgeving. Ik heb je lief, Ik heb jullie allen lief. Vertrouw op Mijn liefde.

Hemels Brood 402

Vertrouwen en liefde zijn twee belangrijke aspecten bij het verkrijgen van innerlijke rust en vrede. Vertrouwen in Mijn liefde, dat zij toch altijd de ware weg is en blijft en uiteindelijk de overwinning behaalt. Deemoed, het accepteren mens te zijn in een nog onvolmaakt samenleven, het accepteren zelf nog niet volmaakt te zijn en dat te erkennen, te bekennen. Deemoed, niet met luide stem roepen, maar rustig afwachten tot het juiste moment zich aandient om tot een vergelijk te komen met allerlei misvattingen van mensen om je heen. Vertrouwen om zeker te weten dat zo’n moment van liefde komt, waarin alle verwarring kan oplossen en begrip en liefde voor elkaar de verwijten uit misvattingen wegvaagt. Kunnen wachten tot dat moment, heeft met geduld te maken, geduld wat gevat is in het vertrouwen. Wie vertrouwt kan ook in geduld het juiste moment afwachten, het van Mij gegeven moment afwachten en niet een eigen moment kiezen wat jezelf beter lijkt uit te komen. Dan is de deemoed het besef dat er geen beter eigen moment kan zijn dan het door Mij bepaalde moment. Als je zo geduldig blijft in vertrouwen en deemoed, dan ben je ook paraat voor dat enig juiste moment en de juiste weg van aanpak, dan weet je wanneer het Mijn tijd is en wat Mijn liefde is en doet. Zo komt, zo wordt dan de liefde werkelijk werkzaam in je leven en zo vervaagt alle kommer over alle situaties die er zijn, ten behoeve van het zieleheil van alle mensen, ten behoeve van jouw zieleheil of  het zieleheil van allemaal. Zo komt dan ook rust en vrede in je hart.

Hemels Brood 403

Oneindig. Welk mens kan al de oneindigheid doorzien, kan ook maar iets van oneindig begrijpen, in zich opnemen, beseffen? Oneindig overtreft alles oneindig, oneindig heeft geen eind. Dat is Mijn liefde, oneindig. Maar ook oneindig groot,  oneindig diep, oneindig. Ik ben oneindig en in die oneindigheid ben Ik alles en heb Ik alle tijd. In die oneindigheid kan Ik alles zijn weg laten nemen. Ik hoef niemand op te jagen, Ik hoef geen liefde voor Mij te forceren, af te dwingen, Ik ben alles en alles ligt in Mijn hand. Heb daarom geen vrees dat iets niet goed komt, uiteindelijk komt alles werkelijk goed, ook wat buiten Mijn licht van waarheid helemaal fout lijkt te gaan.

Zodra het in Mijn liefdelicht van waarheid komt, wordt alles wat er duister aan was door gebrek aan licht, gebrek aan liefde, zodanig verlicht, dat de duisternis al het verborgene prijs geeft en in het ware licht gezien lost alle onwaarheid, alle leugen en bedrog, alle misvattingen op. Het vervliegt en waarheid en liefde nemen haar plaats in, voor eeuwig. De leugen die eens was, zal nooit meer komen als het ware licht eenmaal bereikt is. Welke waarde zou leugen nog hebben, als ingezien is, dat waarheid  haar verre overtreft in waarde, daar onwaarheid geen enkele waarde heeft? En wie zal niet in liefde blijven, als hij eenmaal haar ware aard en werking ten volle heeft ingezien en aangenomen? Dat is Mijn werk, allen tot waarheid en liefde, de volkomen ware wijze liefde te brengen, in alle vrijheid van bestaan. En Mijn werk zal zeker slagen, zal zeker volbracht zijn!