Hemels Brood 3690 t/m 3720

Hemels Brood 3690

Waar is het land van melk en honing? Het is in je hart! Er is geen land van melk en honing anders dan in je hart. Het is de hoedanigheid van je hart. Zo heb Ik de Israëlieten door de woestijn geleid naar het land van melk en honing in hun hart! Maar wie heeft dat zonder uitleg al begrepen? De woestijn staat voor al hun misvattingen en hun afdwalingen van liefde. Dat maakte hun leven onaangenaam. Dat was de kwelling van de slavernij. Maar in hun hart was ook de intense wens om verlost te worden van die slavernij, van alle misvattingen en gevolgen van hun afdwalingen.

Israël is ieder mens die Mij liefheeft en zoekt naar verlossing uit de slavernij van zijn verkeerde handelen. Die zal Ik leiden door de woestijn tot in zijn hart, tot hij daar in zijn hart het land van melk en honing bereikt. Tot hij zich in zijn hart volledig bekeerd heeft tot niets anders dan waarheid en oprechte nederige liefde zonder enig eigenbelang. Want dat is het land van melk en honing. De waarheid en liefde in je hart. Het is er en het is voor iedereen te bereiken. Niet alleen de Israëlieten hebben Mijn begeleiding, maar iedereen die wil en het heidendom de rug toe keert, neem Ik op in Mijn leiding, in Mijn liefde, door de woestijn tot in het land van melk en honing.

Zoek dat land niet letterlijk, niet buiten jezelf, maar zoek het in je hart en vraag Mijn leiding om door de woestijn van al je misvattingen, van de gevolgen van al je verkeerde handelen, werkelijk in je hart de waarheid en de ware liefde te bereiken. Want zo zoet als melk en honing is het daar, verzadigd van geluk en blijdschap, het ware leven!

Hemels Brood 3691

In het leven van een mens op aarde zijn zoveel verschillende aspecten die van invloed zijn op zijn ontwikkeling. Er is op die manier geen neutrale situatie, er is altijd een zekere invloed van het één of het ander. Geen mens ontwikkelt zich puur alleen vanuit zichzelf. Toch is het de bedoeling, dat ieder mens puur zichzelf wordt. En ondanks alle invloeden is dat toch mogelijk.

Het is aan de mens om zich alle invloeden bewust te worden en in zichzelf zijn eigen wezenlijkheid te ontdekken. Zich dan los te maken van alle invloeden die niets met zijn ware wezenlijkheid van doen hebben en meer en meer keuzen te maken, die hem tot zijn wezenlijke Goddelijke eigenheid brengen. Zo komt hij dan toch, ondanks alle invloeden, tot zijn eigen puurheid. Zoals zoveel verschillende aspecten, het leven van de mens beïnvloeden, zo is er ook voortdurend Mijn liefde, als tegenhanger van alle wereldse verleidende invloeden.

In alles wat de mens kan beïnvloeden, heeft hij evengoed ook altijd de vrije keus. Zo heeft hij ook de vrije keus van Mijn liefde. De vrije keus in waarheid. Door de verschillende invloeden, maakt de mens omwegen. Maar geen omweg is een verloren weg. Want op die omweg wordt hem wel iets van het ware wezenlijke zijn duidelijk en verliezen factoren die er niet toedoen hun invloed. Zodat hij steeds dichter en dichter bij de Ene hoofdweg komt en die kan gaan, zonder nog op omwegen te raken.

Ook al raakt een mens verdwaald, door alle invloeden op zijn leven, ook daarbij wordt het ware leven steeds een beetje duidelijker en vervallen invloeden die geen nut hebben. Hoeveel wegen de mens ook te gaan heeft, op elke weg is ook Mijn liefde hem nabij, draagt hem en beschermt hem. Zodat hij uiteindelijk tot zijn ware wezenlijkheid komt, de ware liefde, zijn waar leven.

Hemels Brood 3692

Met Mijn sterven en opstanding, heb Ik alle zonden op Mij genomen. Niet dat daarna niemand meer gezondigd heeft. Maar daarmee heb Ik de gevolgen een einde gegeven. Een beperkte werking. Daarmee heb Ik de mens verlost van eeuwigdurende gevolgen van zijn niet naar volkomen ware liefde handelen. Had Ik dat niet gedaan, dan zou al het tegenovergestelde van liefde, onuitwisbaar blijven.

Door Mijn sterven en opstanding heb Ik de dood overwonnen. Wat wil zeggen, dat daarmee geen dood in werkelijkheid is. Nu is het mogelijk voor iedereen, om uit de dood op te staan. Nu hoeft niemand in de eeuwige dood gevangen te blijven. Iedereen is gered. Iedereen kan uit de niet liefde opstaan en tot ware liefde komen. Als hij wil, want de vrijheid van keus heb Ik met Mijn sterven en opstaan niet weggenomen. Alleen de dood als gevolg van alle afdwalingen van liefde is niet meer blijvend.

Wie berouw heeft van zijn afdwalingen en terugkomt tot liefde, die staat op uit de dood. Al is hij 100 keer doodgegaan, hij kan even zoveel keer opstaan uit de dood. De dood door het kwaad is geen eeuwige dood meer. Zo kan het gebeuren dat mensen doodgaan en opstaan uit die dood. Door hun dwalingen te bekennen, er berouw over te tonen en voor liefde te kiezen! Want Mijn dood was geen dood, omdat Ik op geen enkele manier in Mijn aardse leven van ware liefde ben afgedwaald. Toch gaf Ik Mij over aan de dood en vernietigde die met Mijn liefde. Zo heb Ik met Mijn sterven om niet, voor alle mensen de dood vernietigd. De dood kan nooit en te nimmer de liefde overwinnen, dat heb Ik veiliggesteld, met Mijn sterven en opstanding.

Gedenk daarom altijd Mijn overwinning in liefde en keer weer tot liefde in alles. Dan zul je de dood nooit meemaken en terwijl je sterft, toch eeuwig leven, eeuwig opstaan, daar waar geen dood is of komt, eeuwig waarlijk leven!

Hemels Brood 3693

Een vogel is er op toegerust om zonder hulpmiddel te vliegen. Een mens niet. Toch fabriekt de mens iets om te kunnen vliegen. Dat kan een vogel niet. Toch vliegt hij. En toch vliegt een mens met een hulpmiddel ook. Wat een mens kan bedenken, kan geen dier. Maar dieren worden rechtstreeks door Mij geleid en al wat ze nodig hebben, wordt door Mij verzorgd. Zonder daar van af te wijken volgen zij Mij.

De mens, die veel meer bedenken kan en veel meer besef van bestaan heeft, volgt vooral zichzelf en richt zich vooral op al wat hij zelf wil toevoegen aan zijn bestaan. Waar dieren tevreden zijn en zich volkomen aan Mij toevertrouwen, daar gaat de mens zijn eigen gang. Wat Ik de mens meer heb gegeven aan besef van leven, besef van zichzelf, besef te kunnen denken, dat heeft hij voor op alle dieren. Dan zou die mens toch ver boven het bestaan van de dieren moeten uitkomen. Maar in de praktijk gaat dat heel anders. In de praktijk doe Ik helemaal niet mee, kiest de mens ervoor, om al zijn vermogen in te zetten voor eigenbelang, eigen genoegen, zonder de leiding aan Mij over te laten.

Hoeveel meer weet en beseft de mens dan een dier en hoeveel minder volgt hij Mij, zijn Schepper en Beschermer, die hem alles wil geven wat hij nodig heeft, op elk moment van de dag, als hij Mij zou toestaan. Als hij zijn eigenbelang niet zou nastreven. Als de mens bewust Mijn leiding aannam, hoe ver zou hij komen in het Rijk van vreugde. Veel verder dan alle dieren bij elkaar, die zich op aarde nooit tot meer dan Mijn wezenlijkheid ontwikkelen. Terwijl de mens tot zijn eigen Goddelijke wezenlijkheid bewust zich kan ontwikkelen, maar dat niet verkiest en eerder zijn materiële bezit en welzijn vergroot dan zijn geestelijke ware leven tot werkelijkheid brengt.

Mens, kijk naar de dieren, de planten, de natuur en kom terug tot je oorsprong, kom terug tot Mij in ware liefde, in een van waar leven bewust eigen bestaan, je Goddelijke bestaan uit Mij en wees volmaakt. Volmaakt leven, volmaakte liefde, volmaakt Mens!

Hemels Brood 3694

Toen de eerste mensen in zonde vervielen, beseften zij daarbij dat zij naakt waren. En zij gingen zich bedekken, kleding zoeken. Zo werd kleding een deel van hun behoeften. Maar waren zij voorheen dan niet gekleed of was dan voorheen geen kleding nodig?

Ik was tot dan degene die hen kleedde. En die kleding was zuivere ware liefde. Was zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, waarheid. Die kleding was ijver en onbaatzuchtigheid. Maar met het afwijken van liefde, met het kiezen voor eigen belang, met het volgen van al wat het tegenovergestelde van Mij is, verloor de mens de van Mij gekregen kleding en werd naakt. En hij bemerkte die naaktheid, maar besefte niet dat hij met zijn zondig gedrag dat zelf bewerkt had. En hij zocht zich kleding. Hij zocht allerlei smoesjes om zijn afdwalingen te rechtvaardigen. Maar geen kleding paste zo goed bij hem als Mijn kleding. En zo werd zijn kleding leugen en bedrog, egoïsme en zelfzucht, eigenbelang en ontevredenheid. Ook werd zijn kleding pronkend en uitdagend, zinnen prikkelend.

Nu zeg Ik tegen alle mensen, doe die kleding weg en vraag Mij om nieuwe kleren. Kleren die niet pronkend zijn, maar eenvoudig, die niet verbergen wat niet waar is, maar vraag kleren die waarheid zijn, die zachtmoedigheid zijn, die nederig en onbaatzuchtig zijn. Die ware liefde zijn, verdraagzaam, geduldig, troostend. Want dat zijn de ware goede kleren, waarmee Ik al Mijn schepselen wil kleden. Niemand hoeft naakt te zijn of er als een onverzorgde zwerver uit te zien. Want alle kleren waarmee Ik je kleed, stralen Mijn ware liefde uit en geven licht aan je leven, geven licht aan ieders leven. Toon Mij je naaktheid en Ik zal je kleden, schoner en mooier dan je ooit zelf kunt bedenken!

Hemels Brood 3695

Hoe eerlijker een mens is, des te meer kan Ik hem laten zien van Mijn hemelse waarheid van leven. Want alleen in waarheid kan waarheid gezien en begrepen worden. Iemand die nog zoekt naar rechtvaardiging, rechtvaardiging van zijn van liefde afgeweken handelen, kan Ik nog niet veel van Mijn ware hemelse werkelijkheid tonen. Of eigenlijk, Ik kan het wel tonen, maar hij zal het niet zien en mocht hij het zien, niet begrijpen.

Hoe diep gaat eerlijk zijn. Hoe diep gaat aan de volle waarheid vasthouden. Bij de meeste mensen ligt dat slechts aan de oppervlakte. Maar bij moeilijkheden of ongenoegens blijkt waarheid maar een dun laagje en wordt eerlijkheid ook niet meer zo nauw genomen. Ik zie in ieder hart de mate van waarheid, de mate van eerlijkheid en Ik pas Mijn ingevingen daar op aan. Het heeft geen zin om waarheid te geven aan een met onwaarheid gevuld hart. Daarom zeg Ik altijd, ga heen en reinig je en kom dan terug. Gereinigd van ongenoegens, gereinigd van onwaarheid, gereinigd van zucht naar bezit, gereinigd van allerlei neigingen, kan ieder bij Mij komen en in eerlijkheid de waarheid gaan zien, die Ik hem dan toon. Ja, als jouw hart eerlijk is, oprecht en nederig, geen eigen invullingen heeft en er in jouw hart liefde voor Mij leeft, kan Ik je in je hart veel aanreiken van Mijn Rijk, van het ware leven, van al wat Ik Ben en geef. En je zult het begrijpen, wonderen doorgronden en verbaasd en verheugd zijn om wat je ziet en begrijpt. Maar denk dan niet, dat ieder die in Mij gelooft ook ziet en begrijpt wat jij ziet en begrijpt. Want ieder heeft zijn tijd en deze tijden liggen niet allen gelijk.

Jij eerlijk mens, kan Ik veel tonen en je zult ook veel begrijpen. Leef ernaar zo veel je kunt. Ook al begrijp jij, velen om je heen begrijpen nog niet wat jij al begrijpt. Draag dat in vrede. Ook al voel je dat als een belemmering, draag dat in liefde. Want jou is gegeven de hemel geopend te zien en in Mijn heerlijkheid deel te nemen aan Mijn tafel en Mijn voeding van liefde in te nemen, in Mijn genade aan jou.

Hemels Brood 3696

Als het lange tijd droog is geweest, en alles verdroogd is en dor, dan zijn mensen blij met regen. De regen frist alles op en de kleuren veranderen in helder en vrolijk, al het stof wordt afgespoeld en de bloemen zien er al gauw weer fris uit. Dan is het heerlijk als het zonnetje weer verschijnt. Maar als het dagen, weken blijft regenen, wordt alles weer triest en mistig. De vreugde over de regen verdwijnt en er wordt halsreikend uitgekeken naar de zon, naar droogte! Ja, zo heeft alles zijn maat en kun je niets uitsluiten.

Op zijn tijd is er een hoeveelheid van alles nodig. Maar liefst niet te veel en liefst niet te weinig, liefst precies genoeg. Maar wie weet de juiste maat, de juiste hoeveelheid van iets? De één vindt dit genoeg, de ander dat. En zo zijn de meningen nogal verdeeld. Ik heb geen verdeelde mening. Ik weet precies hoeveel van het één en hoeveel van het ander nodig is. Hoeveel hier beter is en hoeveel daar. Hoeveel voor deze mens het beste is en hoeveel voor die andere mens het beste is. En dat stem Ik allemaal op elkaar af, voor alles en iedereen over de hele wereld, in het hele universum. Maar daar tussendoor lopen alle vrije keuzen van alle mensen. En ook daar houd Ik rekening mee.

Zonder die vrijheid van keus weg te nemen of te schaden, stem Ik alles over de hele wereld en in het hele universum op elkaar af. Zodat altijd, overal en eeuwig de liefde het geheel draagt en zodat de liefde ook altijd de weg blijft waarlangs ieder tot het beste en prettigste bestaan kan komen. Daarom is overal en in alles, tot in het kleinste van het kleinste, Mijn liefde de draagkracht voor alles. Voor alles wat is en blijft. Vergeet daarom nooit dat jullie allen liefde zijn en de maat van liefde oneindig is. Oneindig in het hele universum, oneindig in jullie allen!

Hemels Brood 3697

Vader, als U in Uw genade aan mij deze morgen Uw Woord niet in mijn hart legt, dan zal ik niets schrijven. Want alleen wat ik voel in mijn hart dat Uw Woord is, schrijf ik.

Mijn kind, Ik zie af en toe in je hart, dat je er soms aan denkt, met je bezigheden te stoppen. Omdat je merkt dat mensen Mijn aan jou gegeven Woord niet ten diepste begrijpen. Dat zij veel naast zich neer leggen, anders uitleggen en soms ook overtuigingen hebben, waarvan jij in je hart weet, dat ze niet met Mijn Woord, met Mijn gedachten, overeenkomen.

In je hart voelt het dan even zinloos, om al wat Ik je laat weten, op te schrijven en de mensen aan te reiken. Zelfs gelovigen zie je allerlei misvattingen uiten. Daarom liet Ik je eerst vanmorgen niets in je hart voelen. Je zocht naar Mij en Mijn Woord en het bleef leeg in je hart. Tot je Mij vroeg of je soms niets meer zou opschrijven. Ik heb je lief en je mag altijd Mijn Woord opschrijven. Mijn genade aan jullie is eindeloos. Mijn geduld voor jullie is overdadig. Mijn liefde werkt stimulerend in alles. En jij mag, zo lang je wilt, werktuig voor Mij zijn. Dienend en nederig. Daar hoort bij, dat je je niet afvraagt, of het allemaal nog wel zin heeft. Want het is niet aan jou om dat te weten.

Al wat verborgen is, heeft voeding nodig. De wortels van de plant zitten onder de aarde, daar zit de voeding. Maar het is niet zichtbaar, hoe en wanneer de plant voeding tot zich neemt. Zo is het ook niet zichtbaar hoe en wanneer Mijn Woord begrepen wordt. Soms duurt dat lange tijd. Maar, onthoud niemand Mijn Woord. Al wat je in je hart voelt als Mijn Woord, Mijn liefde, Mijn genade, geef dat in de openbaarheid. Laat de kinderen tot Mij komen! Ook al diegenen die nog niet begrijpen zijn Mijn kinderen. Openbaar Mijn Woorden die Ik je in je hart leg, zoals je tot nu toe met liefde gedaan hebt en twijfel niet meer! Wat goed is blijft goed! Eeuwig.

Hemels Brood 3698

Heer, ik ben u dankbaar dat ik uw woord weer mag opschrijven deze morgen. Uw liefde is balsem voor mijn soms onwillige hart, terwijl ik u graag dienstbaar wil zijn.

Kom tot Mijn hart en heel jouw hart wordt Mijn hart, vult zich met Mijn liefde en vervult je leven tot volmaakt geluk. Laat het wereldse voor wat het is en wees gezegend in alles, zelfs in de nachten van je leven. Want nu is alles nog aards van grond, maar eens zal alles alleen hemels van grond zijn. Waar je ook gaat of staat, wat je ook doet of laat, het is door Mij gezegend en de genade van Mijn liefde rust op jou. Niet dat je Mij meer waard bent dan andere mensen, want alle mensen zijn Mij lief, alle mensen kunnen Mijn zegen in genade krijgen. Maar niet allen willen hun leven in dienstbaarheid aan Mij leiden. Maar in jouw hart zie Ik je wens om tot Mijn hart te komen en Ik zeg je, dat is de juiste wens. Zal Ik dan die juiste wens niet tegemoetkomen?

Bij jullie allen, Mijn kinderen, zal Ik met zegen en genade jullie tegemoetkomen, als Ik in je hart die wens in ware oprechtheid zie. In ware oprechtheid in het hart, niet als een verstandelijke overweging van het verstand, wat begrijpt, maar niet voelt. Het hart voelt en dat voelt ook Mijn hart. Dat maakt de verbinding tussen jouw hart en Mijn hart, tussen jullie hart en Mijn hart. Dat oprechte gevoel van liefde, die oprechte wens tot dienstbaarheid, aan Mij en aan elkaar. Dienstbaar is niet het invullen wat je wilt dat een ander voor je doet en je in tegemoetkomt.

Dienstbaarheid is voelen wat Ik graag van je wil en wat je voor de ander het beste kunt zijn. Mij steeds vragen, hoe je Mij en de ander het beste tegemoetkomt. En, in alle eerlijkheid, jezelf zijn. In die dienstbaarheid ligt Mijn hart en vloeit jouw hart met Mijn hart tezamen. Zo is dat bij jou en bij allen die Mij in hun hart toelaten en dankbaar zijn met het kleinste, met Mij. 

Hemels Brood 3699

Ook al zie je iemand van liefde afdwalen, verwijt het hem niet. Help diegene terug in liefde, voor zover dat mogelijk is, door geen verwijten te maken, maar verdraagzaam te zijn. In verdraagzaamheid ligt ook Mijn liefde. Wie het gedrag van zijn naaste wil ombuigen naar meer liefde, omdat hij zichzelf tekortgedaan voelt, wijkt daarmee zelf af van liefde. Als hij iemand op zijn afdwaling wijst, om hem te helpen en te behoeden voor de gevolgen van zijn afdwaling, blijft hij zelf bij liefde.

Maar hoe vaak speelt daarbij toch een weinig irritatie, ongenoegen, afwijzing. Dat lijkt dan geëigend. Als iets niet goed loopt, niet naar wens gaat, onaangenaam is, dan mag je geïrriteerd zijn, geërgerd, zelfs boos als het heel ernstig is. Volgens de wereld is dat een logische menselijke reactie, en met mens zijn is toch niks mis? Met werkelijk mens zijn niet. Maar de werkelijk mens blijft in alle omstandigheden in liefde. Maakt geen verwijten, ergert zich niet in het minst aan de afdwalingen van zijn medemensen uit eigenbelang, maar zoekt er steeds naar in liefde te blijven en de ander te helpen in liefde terug te komen. Toch is er een grote gewenning onder de hele samenleving die ergernis, irritatie, verwijten, toestaat als menselijk geaccepteerde reactie op van liefde afwijkend gedrag.

Bij Mij is die acceptatie niet, omdat Ik weet dat zulk gedrag de hemel verspert. Op zo’n gedrag sluit zich de hemel en blijft de mens op aardse gronden. Wie dat genoeg vindt, is vrij daar voor te kiezen. Maar wie wil doorgroeien tot in de volmaaktheid van de hemel, die raad Ik aan, erger je niet, irriteer je niet aan je medemens, wees verdraagzaam en bemerk dat in liefde alles toch goed komt. Hemels goed komt, voor alle betrokkenen.

Hemels Brood 3700

Elkaar verstaan. Soms is het moeilijk om elkaar goed te verstaan. In de wereld zijn veel mensen die elkaar nauwelijks of niet verstaan. Ook al spreken zij dezelfde taal, dan nog ontstaan er veel misverstanden, doordat mensen elkaar niet goed verstaan.

Ik spreek alle talen en ook de geestelijke taal. Toch zijn er zoveel mensen die Mij niet verstaan. Ook al spreek Ik luid en duidelijk, Ik word niet verstaan. Het ligt er dan ook niet alleen aan of je elkaars taal spreekt, het ligt er ook aan of je naar elkaar luistert. Sommige mensen kunnen heel goed luisteren. Maar de meesten luisteren nauwelijks of niet. Zij laten iemand in het beste geval wel uitspreken, waardoor het lijkt of zij luisteren, maar in werkelijkheid luisteren zij niet. Dat heeft dan vaak te maken met hun eigen gedachten en ideeën, die in hun hoofd elk luisteren beletten. Zij hebben al een invulling aan de situatie gegeven en luisteren past daar niet bij. Voor sommigen is luisteren ook te vermoeiend. Zij moeten er teveel van zichzelf voor loslaten en het kost hen te veel, om zich te verplaatsen in hetgeen voor de ander belangrijk is. Vooral als het voor hen helemaal niet belangrijk is, of als het van hen iets vraagt, waar zij eigenlijk geen gehoor aan willen geven. Dan sluit diegene zich af voor het werkelijk luisteren, het werkelijk begrijpen wat de ander bedoelt, wat de ander nodig heeft. Zo wordt er veel gepraat en weinig geluisterd.

Ook naar Mij wordt weinig geluisterd. Voor degenen die niet luisteren willen, praat Ik dan ook weinig of niet direct. Mijn Woord is allen gegeven, allen die het verstaan en naar luisteren en dat in hun handelen laten zien, maar het is ook gegeven aan degenen die niet verstaan, niet luisteren. Zodat, als ze eindelijk tot horen komen, tot begrijpen komen, ze niet verweesd staan, maar direct ook weten dat zij in elke situatie in Mijn liefde gedragen zijn. Kom, hoor, luister, begrijp, versta je naasten en Mij in ware liefde!

Hemels Brood 3701

Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Dat zei Ik tegen degene die naast Mij aan het kruis geslagen was. Maar de ander, die aan de andere kant naast Mij aan het kruis geslagen was, zei Ik dat niet.

Er is onderscheid. Onderscheid tussen mensen en hun doen en laten. Onderscheid tussen hun levensbesef. Wie het ware levensbesef heeft, zal met Mij in het Paradijs zijn. Dat wil niet zeggen, dat diegene wel en die andere geen liefde van Mij krijgt. Want Mijn ware liefde gaat naar jullie allen. Maar alleen diegenen, die Mijn liefde in hun hart zuiver voelen en beseffen, bevinden zich op dat moment in het Paradijs.

Want ook het Paradijs is geen letterlijke materiële plaats, maar een hoedanigheid, een besef van hoedanigheid. En juist die ene mens naast Mij aan het kruis, had op dat moment dat besef, voelde op dat moment precies Mijn liefde diep in zijn hart als waar en zuiver. Terwijl degene aan Mijn andere kant dat in zijn hart niet voelde en ook niet besefte wie Ik Ben, het ware levensbesef niet had. Natuurlijk heb Ik ook hem lief, maar op dat moment besefte hij dat niet. Dat is het onderscheid, hoe iemand zich ook in criminaliteit verliest of niet verliest, wie Mijn liefde niet in zijn hart voelt, niet beseft wie Ik ben, geen waar levensbesef heeft, heb Ik wel lief, maar is niet met Mij in het Paradijs.

Voel jij in je hart Mijn ware liefde, besef je in je hart wat het ware leven is, wie Ik Ben, dan vloeit er ook blijdschap door je hart en dan zeg Ik: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Ja, jij ook. Jij, die in je hart Mij zoekt en zoveel je kunt, de liefde voor Mij en je naaste leeft, ook al lukt het je nog niet in al je handelen, Ik zie je, Ik ken je en jij voelt Mij, kent Mij. Dat is de goede richting, de groei naar volkomen waar levensbesef, volmaakte liefde. En omdat je dat oprecht met heel je hart nastreeft, zeg Ik tegen jou: “Heden zul je met Mij in het Paradijs zijn”.

Hemels Brood 3702

Ik ben het licht voor de wereld. Maar de wereld verkiest haar eigen licht. Daardoor zien mensen alleen wat in het licht van de wereld te zien is. Al diegenen die zich in het wereldse bevinden, zien het wereldse licht en willen Mijn licht niet aannemen.

Let er op dat je niet het valse licht van de wereld aanneemt en Mijn licht afwijst. Want in Mijn licht kun je vanuit het aards werelds materiële, het ware geestelijke hemelse te zien krijgen. Verlaat je niet op werelds licht, want je mist dan al wat werkelijk is en alleen door Mijn licht te zien is. Vergis je niet in wat logisch lijkt in het wereldse licht, want Mijn licht doet de wereldse logica in haar ware hoedanigheid zien en dan is er van alle logica niets meer over. Logica op zichzelf is geen licht uit Mij, maar uit het wereldse. Besef dat en laat de logica los.

Want elke logica gaat mank als je beseft dat er veel en veel meer gegevens zijn dan je als mens kunt bevatten. Al die gegevens zijn Mij bekend, maar zijn de wereld lang niet bekend. In het wereldse licht zullen die gegevens ook nooit bekend worden. En de gegevens die de wereld wel kent, zijn nog niet het miljoenste deel, van wat er te kennen is. Dus elke logica met de in de wereld bekende gegevens, kan nooit tot een vaststaande conclusie leiden. Daar gaat ook de logica van de wetenschap helemaal mank. In die zin is er onder de beste wetenschappelijke onderzoekers, geen wetenschap werkelijk en volkomen.

Kom als je het ware wilt zien, in Mijn licht. Laat Mij je weg op aarde verlichten zonder logica, in je hart. En besef dan, dat je zelfs in Mijn licht niet alles kunt zien, omdat je ogen daar nog niet geschikt voor zijn, omdat je besef nog niet groot genoeg is. Toch, kom liever steeds in Mijn licht en ontdoe je van elk werelds licht. Want alleen wat je in Mijn licht ziet, is zuiver, waar en waarachtig. Ook al zie je nog niet alles, wat je in Mijn licht ziet, is alleen en het enige ware werkelijke leven.

Hemels Brood 3703

Het leven, jullie leven, is vol van mogelijkheden. Maar veel mogelijkheden worden niet gezien. Dan blijft iemand bidden en bidden en denkt dat zijn gebed niet verhoord wordt. Maar wat er aan de hand is, hij ziet de mogelijkheden niet. En wat nog meer aan de hand is, velen durven de kansen die zij krijgen, maar niet altijd helemaal overzien, niet te gebruiken, terwijl juist die kansen alle mogelijkheden in zich hebben.

Dan komt het neer op vertrouwen. Want Ik kan veel mogelijkheden geven in allerlei kansen, maar wie daarbij niet op Mij vertrouwt, dat hij gerust zijn kansen kan oppakken en daarmee de nodige mogelijkheden naar zich toetrekt, die mag niet denken, dat Ik hem niet help. Hij blokkeert Mijn hulp met zijn gebrek aan vertrouwen, met zijn angst om nieuwe kansen aan te gaan, met zijn angst om de controle te verliezen en het gebeuren niet meer te kunnen overzien. Terwijl in werkelijkheid hij toch al niet alles kan overzien wat er te overzien is, ook van hetgeen hij gewend is. En juist die mens, die niet van veranderen houdt, aan zijn gewenning vasthoudt, laat mooie kansen en daarmee mogelijkheden aan zich voorbijgaan. Bidt voor veel en ziet weinig gebeuren. Laat angst voor het nieuwe liever los en neem Mijn kansen met beide handen aan. Het zijn nieuwe mogelijkheden. En Ik overzie ze allen, Ik breng ze op je pad, Ik breng ze in je leven. Neem ze aan in het vaste vertrouwen dat Ik ze je geef, uit Mijn liefde en genade je geef.

Wees niet bang voor het nieuwe, het uitdagende, want Ik ben met je, heel je leven, tot in het einde der tijden, eeuwig, en dan nog. Mijn liefde draagt jou, altijd en eeuwig. Doe Mij dan niet tekort, door niet aan te nemen wat Ik je in liefde geef. Ook al is het niet direct te overzien, geloof in Mij, geloof in Mijn liefde voor jou, vertrouw Mij oprecht en durf je kansen te zien en ze op te pakken. Het zijn je mogelijkheden, waar je mee verder komt in ware liefde, ware liefde.

Hemels Brood 3704

Mensen hebben een hang naar het mysterieuze, het magische van het leven, het verborgene. Het prikkelt het gevoel voor sensatie en veel mensen zijn belust op sensatie, al dan niet bewust. Ook prikkelt het de fantasie. Want dat wat je weet dat er is, maar niet ziet, daar kan gemakkelijk iets op gefantaseerd worden. De ontbrekende schakel vult de mens in zijn levendige fantasie gemakkelijk zelf in. En wel het liefst zodanig, dat het lijkt alsof het niet anders kan zijn, dan zoals hij het invult.

Hoe passender het lijkt, des te meer mensen nemen die uit fantasie geboren invulling voor waar aan en dan doet het de ronde als een vaststaande waarheid, wat het in werkelijkheid niet is. Maar in de mysterieuze achtergrond is niks te bewijzen en dus is ook niet aan te tonen, dat het niet waar is. Het mysterie is zogenaamd opgelost en niemand kan het met harde bewijzen ontkennen. Zo is er veel door de mens ingevuld, wat door velen als waar gezien wordt, maar het niet is.

Al wat Ik in het verborgene houd, houd Ik niet voor niets in het verborgene. De mens zou zich daar niet mee bezig moeten houden. Zou Ik ook maar iets verborgen houden, als het goed was voor de mens, om het te weten, te kennen? Het is uit liefde en wijsheid dat Ik één en ander verborgen houd. De mens mag al wat mysterieus is, al wat verborgen is op zijn tijd ontdekken. Maar niet zelf invullen, uit zijn fantasie. Dat belemmert het ware zelf ontdekken, wat voortkomt uit de eigen groei in waar leven, in werkelijk zijn.

Het is niet nodig om de mystiek van het leven, het verborgene eerder te kennen dan de tijd rijp is om het ook werkelijk te kennen en te begrijpen. Dus, handen af van alle mysterie, van het onbekende. Zoek eerst het ware leven te zijn, de ware liefde te zijn, dan komt al het andere daarmee vanzelf op zijn plaats en leer je al het verborgene kennen en begrijpen.

Hemels Brood 3705

De hemel is alleen liefde. Onbaatzuchtige liefde. Het tegenovergestelde is niet in de hemel, het tegenovergestelde van liefde is de hemel niet en kan de hemel ook nooit zijn, omdat het de liefde niet is. Al wat geen liefde is, belemmert dan ook de weg om in de hemel te komen. Daarom is het zo belangrijk om al wat geen liefde is, kwijt te raken en te vervangen door ware onbaatzuchtige liefde.

Nog zoveel mensen hebben een beeld van de hemel als een plaats, waar het fijn is om te zijn en waar je heen kunt na overlijden. Maar de hemel is geen plaats waar je door goed gedrag naar toe mag gaan, de hemel ben je zelf en in de hemel ben je zelf, zodra je in alles onbaatzuchtige liefde bent. Dat kan nu op aarde zijn, of later, of na je overlijden. In die eigen hemel kun je mensen treffen, die ook in al hun handelen, in alles onbaatzuchtige liefde zijn. De herkenning maakt het gezamenlijk in de hemel zijn. Niet als plaats, maar als toestand van zijn.

Mijn toestand is eeuwig en altijd die onbaatzuchtige ware liefde en wijsheid. Daarmee ben Ik altijd en eeuwig in de hemel. Wie ook helemaal in alles de ware onbaatzuchtige liefde is, die is daarmee met Mij in de hemel. Samen zijn wij de hemel. Daar is iedereen welkom. Zonder uitzondering is iedereen daar welkom. Maar niet iedereen kiest al voor volkomen onbaatzuchtige liefde in alles. En dan kan iedereen wel welkom zijn, maar toch nog niet in de hemel binnenkomen. Want hemel is onbaatzuchtige liefde en wijsheid en nooit is hemel iets anders dan dat. Dus zonder volkomen onbaatzuchtige ware liefde ben je geen hemel, ben je niet in de hemel, alhoewel je daar wel welkom bent!

Iedereen is uitgenodigd, maar dat wil niet zeggen, dat iedereen ook komt. Er is nog tijd om te kiezen. Er is nog plaats om te zijn. De keus blijft aan ieder persoonlijk, om wel of niet naar de hemel te komen, in de hemel te komen. Om wel of niet volkomen onbaatzuchtige liefde en wijsheid te leven in alles. Wie wil, die help Ik groeien, van de aarde tot hoog in de hemel, waar alles alleen ware onbaatzuchtige liefde is, waar de volle gelukzaligheid van eeuwig leven is.

Hemels Brood 3706

Ik heb buiten Mij gesteld, wat in Mij is. Zo heb Ik ook buiten jullie gesteld, wat in jullie is. Zo kunnen we elkaar zien en liefhebben. Want zo heb Ik Mijzelf in jullie buiten Mij gesteld, terwijl jullie in Mij zijn. Zo heb Ik Mijzelf buiten jullie gesteld, terwijl Ik in jullie ben. Alles is zo alles en toch op zichzelf. Zo kent ieder zichzelf, zo kent ieder Mij en zo kennen jullie elkaar.

Al wat er in de natuur buiten jullie is, is ook binnen in jullie, zoals alles ook binnen in Mij is. De kijk naar buiten is dan tegelijk ook de kijk naar binnen. En de kijk naar binnen is gelijk de kijk naar Mij, als de kijk zuiver en in ware liefde is. Elk zicht met eigenbelang ziet niet zuiver. Niet zuiver in zich en niet zuiver buiten zich. Elk onzuiver kijken is zonder licht, Mijn licht. Alleen Mijn licht toont alles overal, binnen in en buiten om. Maar velen zijn blind voor Mijn licht, door gebrek aan liefde, ware onbaatzuchtige liefde.

Alles ben Ik, maar niet alles wat Ik ben, wordt gezien. Zuiver je oog, zuiver je gehoor, zuiver je leven, om in jezelf en buiten jezelf alles in Mijn licht goed en naar waarheid te kunnen zien. Zuiver je oog van eigenbelang, zuiver je oor van eigenbelang, zuiver je leven van eigenbelang. Want eigenbelang geeft in alles een vertekend beeld. Een vertekend beeld van waarheid, van goedheid, van al wat zich voordoet. Door eigenbelang kun je geen goede inschattingen meer maken, het hart is onzuiver. Als het hart onzuiver is, is het zicht, het gehoor, je leven onzuiver, hoe kun je dan nog de juiste inschattingen maken? Niet in je, niet buiten je, niet in Mij, niet buiten Mij. Maar Ik, Ik blijf altijd dezelfde, in jou, in Mij, buiten jou, buiten Mij, Ik ben altijd dezelfde.

Anker jezelf in waarheid, in onbaatzuchtigheid, in ware liefde aan Mij, zodat je altijd weer de weg vindt, als je even afgedwaald bent. Laat Mij je baken zijn in het donker, dan dringt Mijn licht door het duister heen, dan klinkt Mijn stem door je doofheid heen, dan bereikt Mijn liefde toch nog je hart en dan opeens, springt je hart op, springen je oren open, springen je ogen open en het heerlijke licht van Mijn ware liefde doorstroomt je, je hoort Mijn stem, ziet Mijn licht en voelt Mijn liefde als nooit tevoren. Zo groei je in alles naar zuiver waar leven en volkomen ware onbaatzuchtige liefde voor Mij en alle mensen. Wat een vreugde!

Hemels Brood 3707

Juist moest er een zekere mogelijkheid zijn om anders te kiezen dan ware liefde. Juist dat, om de mens zijn zelfstandig bewustzijn te kunnen laten ervaren. Juist dat hij niet Mij, maar meer zichzelf bewust is. Zo is het gekomen dat de mens op aarde terecht is gekomen en niet alleen en in alles voor ware liefde kiest, maar vaak voor het tegenovergestelde. Door zijn eigen bewustheid lijkt het voor hem  of het niet uitmaakt, hij is heer en meester over zichzelf.

Ja, maar juist dan is het belangrijk om bewust van jezelf, ook bewust van Mij te zijn en de mogelijkheden die Ik jullie geef. Toch, door het bewuste eigenbesef is het bewuste besef van Mij naar de achtergrond geraakt en wordt ware liefde niet meer als het belangrijkste ware leven vastgehouden. Wel een soort van surrogaat liefde, die mensen bij elkaar brengt op een zelf gerichte basis, op een soort van vrienden basis, waarbij beiden hun eigen bewustheid vorm geven, met en zonder daarbij rekening met de ander te houden, met en zonder ware liefde. Zo is er soms wel en vaker geen ware liefde in het samengaan van mensen.

De ware onbaatzuchtige liefde kunnen maar weinig mensen gedeeltelijk opbrengen. De prikkel tot eigenbelang is vaak te sterk en vervlochten met het hele geaccepteerde denken en zo wordt ware onbaatzuchtige liefde nauwelijks nog herkend. En wie dan eens een daad van werkelijk onbaatzuchtige liefde doet, die is een held en wordt bijna heilig verklaard. Maar heilig ben alleen Ik, jullie Schepper. En ware belangeloze liefde is de Enige weg om tot Mij in jezelf te komen en los te komen van het tegenovergestelde. Voel jezelf en voel daarbij ook Mij, wees jezelf en Mij bewust.

Hemels Brood 3708

Al wat niet waar is, levert strijd met wat waar is. Al wat niet goed is, levert strijd met wat goed is. En mensen komen om in die strijd. Mensen worden ziek van die strijd. Het maakt mensen ongelukkig, die strijd. En toch gaat het door.

Toch blijven mensen vasthouden aan onwaarheid, toch gaan mensen in onwaarheid strijd aan met waarheid. En wat kan de waarheid anders doen, dan waarheid blijven, eeuwig en altijd waarheid blijven. Zij kan niet anders. Maar de onwaarheid kan een andere onwaarheid worden en zo steeds plots ergens anders verschijnen. In elke situatie blijft waarheid waar zij is, standvastig. Maar onwaarheid springt heen en weer, toont zich dan eens zus en dan eens zo. En als je net denkt de onwaarheid ontdekt te hebben, vormt het zich tot een andere onwaarheid. Hoe ga je daar mee om zonder in strijd te belanden, in ziekte en onbehaaglijk voelen terecht te komen.

Houdt vast aan wat werkelijk waar is. Blijf in de standvastigheid van het werkelijk ware. Blijf in het onveranderlijke van de waarheid. Want in die standvastigheid mag onwaarheid strijd voeren, je hebt er geen deel aan. Waarheid neemt geen deel aan strijd, zij heeft niets misdaan, niets wat bevochten moet worden. Net als liefde. Liefde heeft ook niets misdaan en toch wordt liefde aangevallen, met strijd van de niet-liefde. De strijd die in de wereld woedt, dan eens hier, dan eens daar, is de strijd van onwaarheid en de strijd van alles wat geen liefde is. Die strijd is eenzijdig. Want noch waarheid noch liefde voeren strijd. Omdat zij geen strijd nodig hebben om te zijn zoals ze zijn, goed, werkelijk, waarachtig.

Maar onwaarheid en al wat geen liefde is, brengen wel nood en ziekte en ongemakken met zich mee, wat ook de goede mensen treft. Omdat de ziel van de mens nog niet volledig in de geest tot volmaaktheid gekomen is. Zolang duurt de strijd voor alle mensen, met ziekte, nood en allerlei ongemakken tot gevolg. Dat raakt iedereen. Tot alles en iedereen teruggebracht is tot ware onbaatzuchtige liefde, tot volmaakt waar leven in volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 3709

Iedereen krijgt wel iets te dragen. Soms zichtbaar voor mensen om hem heen, soms niet zichtbaar. Soms iets moeilijks, soms iets wat gemakkelijk te dragen is. Voor de één is dat vandaag, voor de ander is dat morgen. En wat het is, weet de mens vaak niet te plaatsen in het grote geheel. Waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat, is vaak de vraag.

Ik weet het allemaal. Maar het is niet goed om alles wat Ik weet ook de mens te laten weten. Het zou hem zijn vrijheid afnemen. En het is juist de vrijheid die hij nodig heeft om zelfstandig te leven. Alleen, die vrijheid is ook de reden van al wat er te dragen is. Het één staat in verband met het ander en door het één, is het ander. Was er geen vrijheid, dan zou de mens zichzelf niet in zijn eigen zijn bewust kunnen zijn. Zou hij in die vrijheid alles van Mij te weten komen, zonder er zelf iets voor te doen, dan zou hij die vrijheid verliezen, zichzelf niet meer als eigen zijn bewust kunnen zijn. Dan zou hij weten, zonder te weten dat hij bestaat. In de wereldse situatie van de schepping, heeft de mens te dragen, al wat in vrijheid niet naar ware liefde is gekozen. Dat treft ieder mens, de één meer dan de ander. Zo is ook niet alles eerlijk, want ook dat is een van liefde afwijkende factor op aarde in de wereldse setting.

Maar weet dat die totale afval van ware liefde alle leugen en bedrog, alle oneerlijkheid en kwetsing, in Mijn liefde gekeerd wordt. Zodat het geen werkelijke schade toebrengt aan de ziel. Zodat het de mens steunt om ondanks alles, ondanks pijn en verdriet, te overwinnen. Te overwinnen in ware liefde, te overwinnen in waar leven, van jezelf bewust in ware liefde. Al de pijn, al het verdriet, al wat er te dragen is, zal dan niet meer zijn. Want de werkelijkheid komt terug, Ik kom terug. Ik ben niet dood, Ik leef en in Jezus Christus kom Ik terug. Want Ik ben eeuwig Leven en Ik ben altijd jouw leven, jullie leven. Jullie zijn het bewijs, jullie allen zijn het bewijs van Mijn Leven, in jullie leef Ik eeuwig en jullie leven eeuwig in Mij!

Hemels Brood 3710

Wie Mij oprecht zoekt, die vindt Mij. Maar wie Mij oprecht zoekt met een ingevuld beeld over Mij, die vindt Mij niet. Want Ik kan Mij alleen tonen, zoals Ik ben. En wie nog zo oprecht Mij zoekt, maar daarbij een verwachting over Mij heeft, die kan Ik Mij niet tonen.

Ook zal Ik Mij niet tonen aan hen, die Mij willen zien met hun ogen, want het heeft geen belang om Mij met de ogen te zien. Het heeft belang om Mij geestelijk te zien. Naar werkelijkheid geestelijk te zien. En ja, degenen die in alle oprechtheid Mij zoeken, zonder verwachting van iets speciaals, zonder invulling van een of ander eigen gevormd idee over Mij, die zullen Mij in de geest zien en ontmoeten. In alle eenvoud zullen die Mij ontmoeten. Want Ik ben in eenvoud bij de mens, bij de mens die Mij oprecht lief heeft. Die Mij niet lief heeft om te krijgen, maar zonder iets van Mij te vragen, Mij lief heeft. Die zal in zijn hart ook regelmatig Mijn ware liefde voelen tot grote vreugde. En in Mijn liefde zal Ik die mens ook niets vragen. Maar hij zal veel krijgen en hij zal Mij veel geven. Zonder vooropgezette bedoelingen.

Pure liefde geeft grote dingen wederzijds. Wederkerende liefde tussen de mens en Mij geeft wonderbaarlijk zicht op de werkelijkheid, wat in het wereldse niet gezien kan worden en voor het wereldse niet beschreven, niet uitgelegd kan worden. Wie in die liefde tussen hem en Mij het wonderbaarlijk werkelijke zicht krijgt, kan proberen het aan de wereld te tonen, maar zal bemerken dat zij het met de meest eenvoudige uitleg nog niet begrijpt en al helemaal niet aanneemt. Maar laat de wereld. Want in de hemel van het ware geestelijk leven in pure liefde, is de wereld niet. Breng in liefde de hemel op aarde, maar niet voor de wereld, maar voor Mij en alle goedwillende mensen.

Hemels Brood 3711

Ik laat je vinden wat je nodig hebt, als je zoekt. Ik laat je je voeten neerzetten waar het het beste is, als jij loopt. Ik laat gebeuren wat juist en goed voor je is, als jij in beweging komt. De aanzet ben jij, de uitwerking ben Ik. Als jouw aanzet goed is, is Mijn uitwerking goed. Als jouw aanzet liefde is, werkt Mijn uitwerking liefde uit. Als je vertrouwen in Mij hebt, komt alles goed, zodra je in beweging komt.

Want Ik kan pas doen, als jij doet. Dat is de vrijheid van zijn. Vraag Mij om hulp en je krijgt hulp. Maar doende krijg je die hulp, niet stilzittend, wachtend tot Ik iets doe. In vrijheid kan het initiatief alleen van de mens komen en dan kan Ik helpen. Maar Mijn steun, Mijn hulp is wel in verhouding tot jouw motivatie. Hoe meer die onbaatzuchtig en uit liefde is, des te meer kan Ik voor je doen. Jij bent Mijn leven en het is dan ook aan jou om te leven, daadwerkelijk te leven. Welk werk je ook doet, Ik help je ermee zodra je er mee bezig bent. Het is aan jou om te beginnen en met dat jij begint, begin Ik ook. Doe dat in vertrouwen op Mij, dan zal je werk een gezegend werk zijn en tot goede resultaten uitgroeien.

Zo is het in vrijheid aan je gegeven, om je keuzen te maken. Zo is het in vrijheid te zijn, jij kiest en al naar gelang jouw keuze help Ik je tot goede resultaten, als je Mij vertrouwt. Zo werkt Mijn liefde voor alle mensen. In al het dagelijkse en in al het bijzondere. Zo is het bid en werk, zodat ook Mijn liefde voor jou werkt. Want op aarde kun je wel van de ene plaats naar de andere willen gaan, maar je zult er alleen komen, door ook daadwerkelijk te gaan. Zo is het met al Mijn hulp. Als je die wilt krijgen, zul je er voor moeten gaan. Zul je in beweging moeten komen. En dan komt alles goed.

Hemels Brood 3712

Dat Ik door veel mensen (nog) niet gezien word, wil niet zeggen, dat Ik niet gezien wil worden. Velen kunnen Mij niet zien, maar Ik zou willen dat allen Mij konden zien. Het ligt niet aan Mij, dat Ik niet gezien word. Want Ik kan door iedereen gezien worden in waarheid en ware liefde.

Alleen bij veel mensen is waarheid en ware liefde nauwelijks oprecht aanwezig. En bij veel mensen is ook geen verlangen om Mij te zien, om Mij te ontmoeten. Zelfs van de vele mensen die naar een kerk gaan, zijn er maar weinigen die Mij ontmoeten. De meesten gaan naar een stenen gebouw als kerk, maar in de werkelijke kerk voor een werkelijke ontmoeting met Mij, gaan zij niet. De werkelijke kerk is hun hart en in hun hart kunnen zij Mij ontmoeten. Altijd, ook als zij niet in een kerkgebouw zijn. Want Mijn kerk, Mijn levende kerk, de ware kerk, is je hart. In je hart kun je Mij zien, Mij ontmoeten.

Wie steun nodig heeft om in zijn hart Mij te ontmoeten, kan naar een kerkgemeenschap in een gebouw gaan. Bij sommige kerkgemeenschappen wordt werkelijk uit Mijn Woord gepredikt en daardoor kan de ware kerk in het hart gevonden worden. Daarom zeg Ik niet, dat niemand naar een kerkgemeenschap in een stenen gebouw hoeft te gaan. Want dat kan juist wel heel goed zijn en helpen om Mij in het hart te vinden. Maar wel zeg Ik, niet de regels van zo’n kerkgemeenschap zijn voor Mij belangrijk, niet de rituelen van een kerkgemeenschap zijn voor Mij belangrijk, maar de ontmoeting in je hart met Mij is voor Mij belangrijk. Hoe het met de ware liefde en de waarheid van leven in je hart gesteld is, dat is voor Mij belangrijk. Al wat je daarnaast aan steun krijgt en je helpt in je hart, in de ware kerk, Mij te ontmoeten, is belangrijk. Want jij bent voor Mij belangrijk en jou wil Ik graag ontmoeten in de kerk, in je hart.

Hemels Brood 3713

Hoeveel theorieën bestaan er niet onder de mensen. Maar Mijn Schepping, het hele Universum bestaat niet uit theorieën. Het is Mijn totale Plan, Mijn wezenlijke uitdrukking van Zijn, Mijn werkelijk Zijn in werkelijk Leven, geen theorie, maar werkelijkheid. In een samenhang die met geen enkele theorie te beschrijven is, omdat er geen theorie aan ten grondslag ligt, maar Mijn wezenlijke Zijn. Mijn wezenlijke Zijn is geen theorie, Mijn wezenlijke Zijn is volkomen, volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige wijze liefde. Dat is geen theorie, dat is werkelijkheid.

In die werkelijkheid zijn jullie mensen op de aarde geplaatst. In Mijn wezenlijkheid heb Ik jullie vrijheid gegeven. Geen theoretische vrijheid, maar werkelijke vrijheid. De aarde is in die totale werkelijkheid een situatie waarbij jullie niet alleen de werkelijkheid kunnen ervaren, maar ook het tegenovergestelde, zonder dat het tegenovergestelde er werkelijk is. En alweer, dat is geen theoretische situatie, maar een werkelijke aardse grond van waaruit de mens in vrijheid kan zijn en tot waar leven kan uitgroeien. Al Mijn liefde in wijsheid is er werkelijk en de mens kan kiezen voor die werkelijkheid. Alle theorieën over hoe het leven werkelijk is of niet is, alle theorieën over de Schepping, het Universum, Mijn Schepping, heeft voor Mij, en daarom ook voor jullie, geen belang.

Maar de keuzen die je maakt, of je liefde kiest te leven, waarheid, werkelijkheid, dat is wel van belang, van het grootste belang. Want de werkelijkheid die Ik Ben, is jullie ware bestaan, niet theoretisch, maar werkelijk. Mijn bestaan is werkelijk. Niet theoretisch of filosofisch, maar werkelijk. Jullie bestaan is werkelijk. Werkelijk Zijn is ware liefde, is waarheid. Ben Mijn wezenlijke Zijn en leef werkelijk!

Hemels Brood 3714

Alle goede dingen ontstaan in verbondenheid met Mij. Alle goedheid komt van Mij. De goedheid van een mens komt voort uit zijn verbondenheid met Mij, zijn persoonlijke individuele verbondenheid met Mij.

Elke verbondenheid met Mij is gegrondvest in ware liefde, Mijn ware liefde. De nood bij mensen kan opgelost worden door die verbondenheid met Mij, doordat er goede mensen zijn in verbondenheid met Mij. Zo heb Ik Mijn Engelen naar de aarde gestuurd en in verbondenheid met Mij doen zij goed werk voor de mensen in nood, voor mensen die Mijn hulp op een andere manier nodig hebben dan in het wereldse is voorzien. Laat je hart in liefde spreken en je laat Mij spreken. Laat je hart in liefde werken en je laat Mij werken. Doe wat je doet in liefde en Ik ben het, die het doet. Zo kun je zelf in alles Mij zijn en daarvan de rijpe vruchten plukken. Die kun je dan ook weer met je medemensen delen, zodat zij net als jij, de Goddelijke voeding tot zich nemen en geheel door Mijn liefde gevoed worden.

Want alles ademt Mijn liefde, of de mens zich dat bewust is of niet. En zo hij zich daar niet bewust van is, laat hij er dan bewust van worden. Laat hij Mijn liefde in zich gaan voelen, zodat ook hij in verbondenheid met Mij komt en ook zijn doen tot liefde komt en ook hij de ware vrucht des levens kan plukken en delen met zijn medemensen. Laat al wat goed is tot iedereen komen en laat iedereen tot het goede komen, tot gelukzaligheid van hart. Want de blijdschap van het hart in dankbaarheid aan Mij, verlicht de wereld tot in haar duisterste hoeken. En al wat zich in die duisternis verstopt, wordt uitgenodigd in het licht te komen en zich tot liefde te bekeren. Zo zal het zijn, dat er geen duisternis meer is, maar alleen nog licht en waar Leven!

Hemels Brood 3715

In jou is een Bron. Niet zomaar een bron, maar een ware levens Bron. Uit die Bron kun jij het levende water putten. Het levende water heb je nodig om te kunnen leven, werkelijk te leven. Uit diezelfde Bron kun je licht putten. Niet zomaar licht, maar het levende licht. Dit levende licht heb je nodig om te leven, werkelijk te leven.

Zowel dat levende water, als dat levende licht, ben Ik, je Schepper. Het levende water is Mijn liefde in wijsheid, waarvan je dagelijks krijgt. Het licht is Mijn geest die je al het nodige  over waar leven laat zien en begrijpen. Zowel Mijn liefde als Mijn zicht op leven, heb je nodig om zelf te leven. Ook als je niet naar die Bron in jezelf komt, stroomt daaruit Mijn licht en Mijn liefde. Maar zodra je wel naar die Bron in jezelf komt, ga je deel uitmaken van die Bron en wordt je steeds meer één met die Bron. Die Bron ben Ik, je Schepper. En zo wordt je steeds meer één met Mij. Eén in ware liefde, één in waarlevens zicht, één in waar leven.

Kom tot de Bron in jezelf en je komt tot Mij, je Schepper, de waarheid, de ware liefde, waar leven. Die Bron in jou is bewust zijn van waarheid, bewust zijn van wat wel en wat geen liefde is. Bewust zijn van de processen van leven, eerlijkheid, oprechtheid, geduld, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid. Die kern in je, die Bron, is zuiver waar leven en geeft je het onderscheid tussen waar en niet waar, goed en niet goed, liefde en geen liefde, onbaatzuchtigheid en eigenbelang. Als je het niet meer weet, kom dan naar de Bron in jezelf. Want alles kun je duidelijk krijgen door uit die Bron te putten, het levende water, Mijn ware liefde en Mijn licht, het ware zicht op je leven, de situatie van jouw zijn.

Die Bron, die Ik Ben, is jou gegeven, zodat je altijd de waarheid kunt vinden, zodat je altijd de ware situatie kunt overzien, zodat je altijd je liefde kunt vergroten, zodra dat nodig is. Vergeet die Bron in je niet, het is de grootste schat die Ik je gegeven heb. Gebruik die Bron, die Ik Ben en wees gezegend in al je doen en laten, door Mij je Schepper, die je liefheeft!

Hemels Brood 3716

Al je daden van liefde zijn geteld. Al je daden van liefde staan in Mijn Hand geschreven. Mijn Hand van liefde die Ik in jouw leven heb. Want Ik heb de Hand in jouw leven, in je vrijheid laat Ik je gaan, maar in alle daden van liefde is Mijn Hand. Nooit laat Mijn Hand van liefde jou los, in je hele leven niet.

Ook jouw vrijheid ligt in Mijn Hand geborgen, als een verzekering dat jou niets zal overkomen wat ook maar de minste schade aan je ziel zou kunnen brengen. Daar waak Ik voor. Zo is het alle dagen van je leven op aarde en alle tijden daarna. Want al je daden van ware liefde zijn geteld en vermeerderd met Mijn liefde, vermeerderd door Mijn liefde. Voor het hele Universum van betekenis en doorwerkend in het hele Universum. Grote en kleine daden van liefde doen enorm goed aan alle wezens op aarde en in het hele Universum, tot diep in Mijn hemelen. Het is jouw hand in Mijn Hand en samen gaan we verder, oneindig verder dan de horizon van jouw zicht. Het is jouw vertrouwen in Mijn liefde, jouw hand in Mijn Hand. Houd je hand steeds in Mijn Hand en je zult geen benauwenis ervaren, in geen enkele situatie zul je benauwenis ervaren, want je ziel staat vast verbonden met Mijn liefde, vaster dan de sterkste rots op aarde.

Op die vaste grond van jouw liefde kan Ik Mijn ware kerk bouwen en duizenden mensen tot geloof brengen, tot besef van waar leven brengen. Zo belangrijk is het, dat je doorzet in liefde, doorzet in al je daden van liefde, doorzet in je vertrouwen op Mij, doorzet je beide handen in Mijn Hand te leggen, in ware liefde. Zo is het goed. En al wat bij jou misschien nog geen ware liefde is, zal uitgewist worden, in het zand weggeblazen worden door de wind, verstrooid worden tot niets. Alleen al je liefde staat in Mijn Hand geschreven en Mijn Hand zal je tot zegen zijn, alle dagen op aarde en eeuwig daarna.

Hemels Brood 3717

Alle goeds wat zich in je leven voordoet, is net zo goed een toets als al het moeilijke wat zich in je leven voordoet. Kun je bij al wat moeilijk is en op je pad komt, in liefde en vertrouwen op Mij blijven? Eerlijk blijven en de waarheid blijven aanhouden, ook als het lijkt dat onwaarheid je situatie kan verbeteren? Blijf je standvastig op Mij vertrouwen bij moeilijkheden, of geef je toe aan wereldse verleidingen? Dat is de vraag als je moeilijke situaties als proef krijgt.

Maar je kunt ook fijne, prettige situaties als proef krijgen. Dan gaat het er om, blijf je nederig of word je hoogmoedig? Ga je jezelf belangrijk vinden, bijzonder, meer waard dan anderen, omdat je goed gedaan wordt, of blijf je nederig, dankbaar aan Mij, je Schepper en besef je, dat het een genade van Mij is, niet om jou op een voetstuk te plaatsen, of omdat je Mij meer waard bent dan anderen, maar om Mijn liefde aan de mensheid zichtbaar te maken. Onderga je Mijn genade met trots of juist terughoudend, jezelf op de achtergrond houdend en Mij tonend in het bijzondere wat je overkomt.

Ja, ook al wat je ten goede overkomt, is een toets, blijf je wat je bedoeld bent te zijn, waar, eenvoudig, nederig, dankbaar, of neem je roem aan, wordt je grootmoedig, trots, en stel je je boven je medemensen. Want kijk, het zijn sterke benen die de weelde dragen en deemoedig in waarheid en liefde blijven. Heb jij sterke benen? Draag dan Mijn liefde in nederigheid bij al het wonderbaarlijke wat je overkomt en houd vast in vertrouwen op Mij, dat alles goed komt. Dankbaarheid in je hart is de genezende zalf op alle wonden.

Mijn liefde voor jou is eeuwig, maar is je niet gegeven tot roem en eer of tot meer waarde dan je medemensen. Juist tot kracht om in waarheid en liefde Mijn zorg te geven aan allen die dat om je heen nodig hebben. Dienend, gevend, begrijpend, eenvoudig in je wezen, deemoedig in je zijn. Dan heeft Mijn wonder aan jou de echte waarde, niet alleen voor jou, maar juist voor allen om je heen!

Hemels Brood 3718

Voor de mens die van Mij houdt, die Mij in alles liefheeft, zeg Ik, dat vrijwaart je niet van moeilijkheden op je weg over de aarde. Het helpt je wel om met die moeilijkheden om te gaan. Want steeds als je je in liefde met Mij verbindt, open Ik je zicht, open Ik je besef en geef je in je gedachten al wat je nodig hebt om op de beste manier met die moeilijkheden om te gaan. Wat je zelf niet kunt bedenken, leg Ik in je gedachten en daar kun jij gebruik van maken.

Elke moeilijkheid kun je met Mijn hulp tot een goed verloop brengen. Ook al krijg je meerdere moeilijkheden te verwerken, je liefde voor Mij houdt je sterk in vertrouwen op Mij en wat er ook gebeurt, Ik blijf er voor jou, sta naast je en help je waar Ik kan, zonder je vrijheid of de vrijheid van anderen te belemmeren. Want dat is het wat moeilijkheden veroorzaakt, de in vrijheid van mensen gekozen afdwaling van ware liefde. Die kan Ik niet stoppen, zonder hun vrijheid te belemmeren. Daar is ook de keuze die jij in vrijheid maakt van belang. Want als jij je keuze in vrijheid maakt, zonder Mij te raadplegen, ook al heb je Mij lief, dan kan Ik niet veel doen aan de gang van zaken. Pas als je Mij in jezelf om raad vraagt, kan Ik je die geven. Niet dat Ik eerder niet wil, maar zonder je vrijheid te belemmeren kan Ik niet anders. En hoewel Ik altijd in grote liefde voor je zorg, moet dat op de achtergrond blijven en passend bij de keuzen die jij in vrijheid maakt.

Ik heb jou lief. Jij hebt Mij lief. Dat is onze band, onze verbinding. Gebruik die om contact met Mij te houden en Ik open je zicht, Ik open je besef en zo weet je altijd, hoe het beste met alle moeilijkheden om te gaan.

Hemels Brood 3719

Wat zie je van alle dingen die er zijn en wat zie je niet van de dingen die er toch ook zijn. Want er is heel veel, oneindig veel, maar je kunt het als mens op aarde lang niet allemaal zien, lang niet allemaal beseffen, lang niet allemaal weten. Maar Ik je Schepper, Ik zie wel alles, in het ware besef zie en weet Ik alles, tot in het oneindige is alles Mij bekend. Maar jij op jezelf weet en kent daar nog geen fractie van. En de enige manier om meer dan nog geen fractie te leren kennen, in werkelijkheid te gaan beseffen, is door Mij, door je in verbinding te stellen met Mij. En al ben Ik niet zichtbaar voor jou aanwezig, toch is het voor jou mogelijk om je met Mij in verbinding te stellen.

Laat je niet van de wijs brengen door het idee, dat wat je niet ziet er ook niet is. Want al zie je Mij niet, Ik ben er wel. Kun jij jezelf, je eigen zelf zien in je lichaam? Je kunt je lichaam zien, maar het zelf die je bent, je besef van bestaan, je eigen zijn, kun je niet zien. En ook niemand om je heen. Je lichaam wordt gezien, maar je zijn in dat lichaam wordt niet gezien, maar beseft. Zo ben Ik er zonder lichaam, maar Ik ben er. Omdat jullie allen een zichtbaar lichaam hebben, wordt alom gedacht dat het lichaam de mens is, maar het lichaam is het omhulsel van de mens en kan niets zonder die mens in dat lichaam. Ik ben zonder lichaam en zonder lichaam Ben Ik, weet Ik, ken Ik alles en ben Ik alles. Denk je lichaam weg en je houdt jezelf over, niet zichtbaar, maar wel aanwezig.

Denk nu niet, zonder lichaam kan een mens niet leven, want Ik zeg je, zonder lichaam leef je. Het lichaam is de mens op aarde gegeven, om tot waar besef te komen, het onderscheid te leren maken tussen waar en niet waar, werkelijk en niet werkelijk, tijdelijk en eeuwig, liefde en het tegenovergestelde er van. Niet het lichaam is leven, jij, jouw besef van zijn, dat wezenlijke zijn, is leven. Zo ben Ik Wezenlijk Zijn, Zelf, Schepper van al wat leeft en vormgever van al wat is. Mijn besef van bestaan heb Ik jullie mensen gegeven, als deel van Mij, waarmee jullie ieder zelfstandig Zijn. Het lichaam als steun, tot je uit eigen vrije keus dat lichaam niet meer nodig hebt, omdat je zelf geworden bent, je zelf geworden is, zoals Ik Ben, zoals jullie allen van oorsprong Zijn, Leven, zelfstandig Leven, uit Mij, de ware onbaatzuchtige liefde, wijsheid, waarheid in alle werkelijkheid, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 3720

Ieder mens heeft de waarheid in zich. Op ieder moment kent de mens de waarheid van elke situatie. Maar niet altijd volgt de mens die waarheid. Vaker gebeurt het, dat de waarheid die mens niet goed uitkomt. Dan verkiest hij iets anders als waarheid. Datgene wat hem beter past is dan zijn waarheid. En zo zijn er heel wat verschillende waarheden die toch in werkelijkheid niet met Mijn waarheid overeenkomen.

Maar zo zien zij dat niet. Want het gaat hen niet om de enige werkelijke waarheid, het gaat hen om een voor hen en de situatie passende waarheid. Er zijn maar weinig mensen die in alles de werkelijke waarheid zoeken en als zij die vinden die dan ook volgen. Ik Ben Waarheid, wie Mij volgt, volgt de waarheid. In ieder mens is de werkelijke waarheid aanwezig, in ieder mens ben Ik aanwezig, herkenbaar aanwezig. Voor degenen die zelf zoveel mogelijk eerlijk zijn en naar waarheid willen leven, ben Ik in alles wat Mij verhaalt, duidelijk te herkennen. Voor de mens die liever zijn eigen waarheid heeft, ben Ik veel moeilijker te herkennen. Toch heeft ook diegene Mij, de waarheid, herkenbaar in zich aanwezig.

Wie er toe komt om over Mij te lezen of wie er toe komt om over Mij te horen, die zal steeds meer in zichzelf de waarheid van Mijn bestaan beseffen, van het werkelijke leven. Al wat in volkomen zuiverheid en volkomen waarheid over Mij en het ware leven geschreven is en verteld wordt, roept de herkenning op van Mij, van Mijn waarheid, van de betekenis van waar leven, hoe verborgen die bij een mens ook was. Maar die mens zal dan wel eerst de moeite moeten nemen, om zijn eigen waarheid los te laten en te gaan lezen over Mij, te gaan horen over Mij en in zich contact op te nemen met Mij. Doe je dat, dan ervaar je steeds meer dat wat je dacht dat waarheid is, geen waarheid is. Dan ontdek je steeds meer, wat werkelijk waarheid is, dan ontdek je steeds meer wie Ik Ben en wat werkelijk leven is, wie je zelf bent en wat jouw leven werkelijk is.

Jij lief mens, met je eigen specifieke waarheid, lees de waarheid over Mij, over waar leven, luister naar de waarheid over Mij, over waar leven, want in je heb je dat allemaal al als besef aanwezig. En al wat je naar zuivere waarheid leest of hoort, zal dat besef in je bewustheid brengen en dan weet je het zeker: Leven is liefde, waarheid, werkelijkheid. Dan weet je het zeker, zonder uiterlijk bewijs, want je innerlijk bewijs is je genoeg: Ik, jouw Schepper besta en ben Levend in jou, ben de Waarheid in jou, Ik ben de ware levende alles omvattende, onbaatzuchtige wijze Liefde in jou!