Hemels Brood 3566 t/m 3596

Hemels Brood 3566

Ik heb je lief. Jij mens, Ik heb je lief. Als je Schepper, als je hemelse Vader, als Jezus Christus, Ik heb je lief, oneindig lief. Mijn liefde draagt je, vandaag, morgen, overmorgen en alle dagen daarna. Mijn liefde heeft je altijd gedragen, vandaag, gisteren, eergisteren en alle dagen daarvoor, tot in het allereerste wezenlijke zijn wat je eeuwig uit Mij bent en altijd zult zijn.

Ja, Ik heb je innig lief en als je wilt, kun je dat in je hart voelen, een zoete warmte, die je doorstroomt en al je zorgen wegneemt. Een zoete warmte die je een heel ander besef geeft van de werkelijkheid, die je laat zien dat er niets zo mooi en hemels is, als ware warme onbaatzuchtige liefde. Want in ware liefde is geen enkel leed te ervaren, is geen ziekte te voelen, is geen zorg voor het onbekende, voor het ongemakkelijke en is ook geen angst voor wat dan ook. Als je de warme liefde van Mij in je hart voelt, voel je de hemel, voel je Mijn hart, voel je de gelukzaligheid van wat ware liefde is en brengt. Durf eens in je hart toe te geven aan Mijn liefde.

Durf eens toe te geven dat Ik je intens liefheb! Ook al denk je dat misschien niet waard te zijn, voor Mij ben je alles waard, voor Mij ben je Mijn leven waard. Want dat is wat jij bent, Mijn leven. Je bent Mijn leven, je bent Mijn liefde en Ik heb je lief, oneindig lief. Geef het je vertrouwen, geef Mijn liefde jouw vertrouwen en voel het, voel het in je hart. Laat de zoete warmte van Mijn liefde je helemaal doorstralen, vanuit je hart, je helemaal doorstralen. Wat je in je aan Mijn liefde laat stralen, straal je dan ook uit naar je naasten, naar je medemensen. Daarmee nodig je hen uit ook in zich Mijn ware warme liefde te voelen, in hun hart te voelen.

Kom in je hart bij Mij en open je hart voor Mijn liefde, door jezelf en al je eigenbelang opzij te zetten en Mij te erkennen als je Schepper en Mij lief te hebben in jezelf. Want juist jouw liefde is Mijn liefde en dat zul je dan ook direct zo ervaren. Er is geen andere ware liefde dan Mijn liefde. Door Mij in je hart te erkennen en lief te hebben, open je je hart en zul je daadwerkelijk Mijn warme zoete liefde in je hart voelen!

Hemels Brood 3567

Als je wilt dat het goed gaat, werkelijk goed gaat, dan doe je er het beste aan, niet zelf te bedenken hoe ergens het beste mee om te gaan, of mensen te vragen hoe ergens het beste mee om te gaan, maar Mij te vragen je te laten zien, te laten beseffen, hoe daar het beste mee om te gaan. Daarvoor is het nodig dat je je vrij maakt van eigen invulling, van eigen denken en in jezelf luistert, voelt in jezelf, wat Mijn boodschap daarover aan jou is. Weet daarbij dat wat mensen veelal goed vinden, wat jij denkt dat goed is, niet altijd overeenkomt, met wat volgens Mij goed is.

Want soms (of vaker) is het goed als iemand pijn heeft, als iets niet gemakkelijk gaat, als ziekte zich voordoet. Dan kan het zijn, dat je Mij vraagt om het beste en dat je dat vraagt, met de bedoeling ziekte op te heffen of pijn weg te nemen. Als dat dan niet gebeurt, denk je Mijn advies niet gehoord of niet gevoeld te hebben. Je idee van wat jij dacht dat het beste zou zijn, heeft de signalen die Ik je zeker gegeven heb vertroebelt, je gehoor en je gevoel waren niet werkelijk zonder een eigen invulling van wat jij denkt dat goed zou zijn. Het goede, het juiste, is niet altijd de weg zonder moeilijkheden, zonder pijn, zonder ziekte, zonder onprettige voorvallen. Werkelijk goed gaat het, als wat er gebeurt in Mijn liefde gedragen is en de mens helpt om in zijn vrijheid van keus tot waar leven te komen, in ware onbaatzuchtige liefde. Maar ook gaat het goed, als mensen ziekte en pijn verdragen, als onderdeel van het leven op aarde, waar ziekte en pijn en onprettige voorvallen voorkomen door de afdwalingen van liefde. Dan is het nodig dat goede mensen, die zelf niets misdaan hebben, dragen wat anderen gedaan hebben, misdaan hebben. Dit dragen door mensen zal hen dan geestelijk voordeel geven en is daardoor ook goed voor hen.

Uiteindelijk wordt alle leed en ongemak door Mij gedragen, door Mijn liefde. Zo is alles goed, want alles heeft en is Mijn liefde. Ook al dwaalt de mens van liefde af, dan nog zorgt Mijn liefde ervoor dat niemand daar werkelijk schade van ondervindt. Wil je het werkelijk goed doen, luister dan in jezelf naar Mijn liefdevolle advies en volg dat op. Dan voorkom je niet altijd pijn, ziekte, leed, maar je kunt het dan wel in liefde aan en dat verzacht alle ongemak tot een heel draagbare situatie. Omdat liefde in werkelijkheid altijd alles verzacht. Niet altijd verandert, maar wel altijd verzacht.

Hemels Brood 3568

Er is onder de mensen nog veel bijgeloof. Ook onder diegenen, die in Mij geloven en tot Mij bidden. Sommigen hebben zelfs beelden die hen moeten ondersteunen in allerlei zaken. Of tot geheugen zijn voor iets. Ook worden er krachten toegeschreven aan stenen, aan zulke beelden en aan van alles en nog wat. Terwijl er maar Eén ware levenskracht is, Mijn levenskracht.

Er gaat alleen ware levengevende kracht van Mij uit. Van niets en niemand anders. Elke kracht is Mijn kracht. Elke ware kracht is liefde. Alle andere bedachte krachten zijn illusies, wanen, fata morgana’s, niet echt. Zo is het bij veel mensen gesteld, dat zij een hang hebben naar het mystieke en daarbij ook een hang hebben naar het sensationele. De combinatie van beiden richt de mens naar bijgeloof, naar het bedenken van kracht uit steen, uit voorwerpen, uit beelden, uit situaties, enzovoorts. Maar geen van die bedachte krachten zijn werkelijk, geven de waarheid weer. En al die bedachte krachten staan een waar besef van Mijn Enige ware, juiste, oneindige onbaatzuchtige liefdekracht in waarheid en wijsheid, in de weg. Ja, er zijn zelfs mensen, die krachten toebedeeld krijgen en wijze woorden spreken, uit een zekere liefde ook nog. Maar ook zij geven niet precies aan wie Ik ben, wat Ik van Mijn schepselen graag zie en het belangrijkste, hoe de ware liefde bereikt kan worden.

Want er is Eén weg om dat, wat de wijzen uit liefde verkondigen, te bereiken. En nu juist over die weg zwijgen zij. Alsof Ik niet besta. Alsof Mijn kracht er niet toe doet. Maar Ik besta en juist alleen door Mij bestaan jullie allen, juist alleen door en uit Mij. En alleen Mijn kracht is de Enige ware zuivere levenskracht in alles en iedereen. Die ware weg ben Ik in Jezus Christus. De mens die Jezus Christus volgt, bereikt door Hem het ware leven, bereikt Mij, God en hemelse Vader, Schepper van al wat is, bestaat en leeft. Het hele universum bestaat door Mij. Ik ben zonder enig bijgeloof door Jezus Christus te bereiken in ieder hart wat Mij erkent en binnenlaat. Niet via een omweg, maar rechtstreeks in je hart kun je met Mij contact hebben. Kun je de waarheid ervaren. Kun je Mijn krachten bemerken, want alle waarheid ben Ik en alle kracht ben Ik. Alle liefde ben Ik.

Wie dit voort zegt, die zegt de waarheid voort. Wie Mij niet noemt in al zijn wijze woorden uit liefde, die zegt niets en zijn liefde is vertroebelt, onzuiver. Want de ware liefde ben Ik. Wie kan over liefde en wijsheid in waarheid spreken, zonder Mij in Jezus Christus te noemen? Zonder Hem als de waarheid in liefde en wijsheid te noemen? Het is dan alles onvolmaakt, niet zuiver en in waarheid heel gebrekkig. Wie werkelijk leeft, wie werkelijk Mij kent en Mijn ware liefde waarlijk gevoeld heeft, die kan zijn hart in liefde voor Mij niet stil houden en zijn mond niet gesloten houden. Die zal Mij roemen in ware liefde en Mij niet verzwijgen.

Wie de durf niet heeft om Mij openlijk te bekennen, laat die zwijgen met al zijn zogenaamde wijsheid. Opdat hijzelf niet meemaakt dat hij verzwegen wordt. Maar ook al diegenen heb Ik opgenomen in Mijn liefde en zorg. Want Mijn liefde is barmhartig, te goeder trouw, volmaakt en zonder voorwaarden, onbaatzuchtig voor jullie allemaal!

Hemels Brood 3569

Niets is Mij meer waard dan een hart dat overstroomt van liefde. Een hart dat zich verbindt met Mijn liefde en steeds doorgaand gevuld is met Mijn liefde. Want alle liefde is Mijn liefde. En Mijn liefde heelt, geneest, doet wonderen, is leven. Een hart dat overstroomt van liefde, leeft werkelijk. Te midden van de wereldse afdwalingen, te midden van de droogte in de wereldse woestijn, is het als de stroom helder en zuiver water wat de dorstige laaft.

Maar helaas laten velen dit kostbare zuivere water wegvloeien zonder er van te drinken, terwijl zij in de droogte van de wereldse woestijn toch een enorme dorst lijden. Wie het stromende water onder de oppervlakte niet bemerkt, of afslaat, kan met niets anders zijn dorst lessen. Alleen het ware woord van zuivere liefde kan de dorst bij de mens lessen. Dorst die het verlangen is naar waar en goed leven, zonder zorgen, zonder leed. Daarom is het niet alleen voor Mij van grote waarde als een hart overstroomt van ware liefde, maar voor heel de mensheid, voor die mens zelf ook.

Wie kan toch zo’n dorst hebben, naast het klare zuivere water staan en toch niet drinken? Dat is de situatie bij zoveel mensen. Hun ogen zien het water niet, omdat zij hun ogen gericht houden op de materie en op wereldse behoeften, wereldse genoegens. Zo stroomt er kostbaar en zuiver water langs hen heen, zonder dat zij het in hun grote dorst opmerken. Het is Mijn zuivere water, Mijn ware liefde wat langs hen stroomt. Zolang Ik wil, zal dit zuivere water stromen en kan iedereen ervan drinken. Dit zuivere water is Mijn Woord. Wie het opneemt, neemt Mijn liefde op, neemt Mijn leven op. Die zal geen dorst meer hebben, geen verlangen meer naar iets werelds, naar iets materieels. Die heeft alleen nog verlangen zijn hart gevuld te houden met ware liefde en te leven naar die ware liefde. Die heeft alleen nog verlangen naar meer zuiver water, naar meer van Mijn liefde. Die heeft met zijn hart gevuld met liefde, het ware leven bereikt, Mijn ware leven!

Hemels Brood 3570

Veel mensen raken in verwarring door het wereldse leven en wat zij in zich voelen van het werkelijke leven. Het wereldse leven is vol van gewoonten, veel aangeleerde rituelen, die het werkelijke leven niet heeft. Er zijn geen rituelen, er zijn geen algemene gewoonten in het werkelijke leven, zoals dat in het wereldse leven is. Naar het werkelijke leven richt ieder zich persoonlijk, vanuit zijn eigen zuivere gevoel uit liefde. Terwijl het wereldse leven prestatie verwacht en de mensen drijft naar allerlei behoeften, allerlei wensen en verlangens, die er in het werkelijke leven helemaal niet toe doen.

Maar de druk in het wereldse is zo groot, dat het door velen niet te weerstaan is. Als Ik niet Mijn waarheid in liefde zou inzetten, zou er alleen nog een wereld zonder liefde uitgroeien. Maar wees gerust, hoe sterk de wereld ook trekt, Mijn liefde trekt vele malen sterker. Als Ik haar volledig zou inzetten, zou er onmiddellijk geen wereld meer zijn. Maar hoeveel mensen zouden er dan overblijven in het werkelijke leven? Niet veel. En Ik wil graag allen uit het wereldse redden. Dat kan alleen goed gaan, als de mens zelf tot inzicht komt. Als de mens zelf zich daarvoor wil inzetten. Dat is dan nu wat Ik doe, Ik zet Mijn liefde in, niet om het wereldse van de mens weg te nemen, maar om hem er toe te brengen uit eigen vrije keus, weg te lopen van het wereldse en vrij te kiezen voor het ware werkelijke leven, voor waarheid in volkomen liefde. Waar zijn krachten niet toereikend zijn, maar de wil wel aanwezig is, daar geef Ik Mijn kracht, Mijn liefde, zodat diegene inzicht krijgt en kracht genoeg om zich ondanks alle druk en afwijzing, terug te trekken uit het wereldse, los te komen van allerlei verlangens en wensen, van alle zucht naar genoegens in wereldse zin.

Want wie de waarheid van leven gaat zien en gaat inzien, hoe weinig de wereld te bieden heeft ten opzichte van het ware werkelijke leven, die zal daardoor krachtiger worden voor liefde te kiezen en al het wereldse achter zich te laten, zonder omkijken, zonder er nog maar het kleinste verlangen naar terug te hebben. Die gaat het ware geluk in zijn hart voelen, waardoor de kracht voor werkelijk leven sterker en sterker wordt, tot hij het werkelijke leven leeft en totale zuivere liefde is en blijft, als vrij hemels mens!

Hemels Brood 3571

Genade voor recht, uit liefde. Maar dan wel voor degene die berouw heeft, oprecht berouw heeft. Geen genade voor het misbruik van goede mensen, zonder enig berouw. Want dat doet schade aan de mens, aan het vertrouwen van de mens. Zo lijkt het van tijd tot tijd, dat iemand met zijn kwade bedoelingen en misbruik van de goedaardige mens, winst behaalt en niet berecht wordt.

In het werelds aardse misschien niet, maar in het hemelse zal diegene zonder oprecht berouw en herstel van wat hij misdaan heeft naar ware liefde, niet kunnen komen. De gevolgen van iemands van liefde afwijkende handelen zijn niet altijd direct te zien, te bemerken. Maar wie op aarde zijn weg vooral met leugen en bedrog gaat en daar zijn voordeel mee haalt, ten koste van zijn goede medemensen, die zal toch eerst zijn leven moeten beteren, alvorens hij ook maar in de verste verten bij de hemel kan komen, laat staan er in.

Voor allen die oprecht berouw hebben, gaat een weg open waarlangs zij dan toch tot de hemel kunnen komen. Een weg die zij zonder berouw niet te zien krijgen. Maar na oprecht berouw toon Ik hen die weg. Wel zullen zij dan niet meer in leugen en onwaarheid mogen vervallen. Want op moment dat dat wel weer gebeurt, is het zicht op de weg naar de hemel hen ontnomen. Toch, alle wegen zijn wegen die naar de hemel leiden. Er is alleen één volkomen ware zuivere weg, die gelijk ook de kortste weg is. Die weg wordt alleen begaanbaar voor de werkelijk alleen goedwillende mens die geen leugens of bedrog gebruikt om een doel te bereiken. Die streeft naar ware liefde en zorg heeft voor zijn medemens. Hoe meer iemand afdwaalt van liefde, hoe meer iemand gebruik maakt van leugen en bedrog, verdraaiing en onwaarheden, des te onprettiger wordt uiteindelijk zijn weg, die hij met al zijn afdwalingen zelf zo vorm gegeven heeft. Hij heeft dan ook niemand iets te verwijten als mensen zich tegen hem keren.

Zijn zelf gevormde weg, vol van onaangename situaties, kan hij alleen ten goede keren, door terug te keren naar waarheid en liefde en door berouw, oprecht berouw. Genade voor recht voor al diegenen die waar berouw hebben en terugkeren naar waarheid en liefde voor Mij en hun medemensen, blijvend terugkeren.

Hemels Brood 3572

Al het licht wordt jullie gegeven. Al het leven wordt jullie gegeven. Alle liefde wordt jullie gegeven, het wordt jullie allemaal gegeven. Neem het aan, in de diepte van je hart. Waar niets anders is dan waarheid, waar niets anders past dan liefde. Want zo ben Ik gekomen, uit reine zuivere ware liefde. Om de wereld te redden. Om de weg te wijzen. Om al wat Ik heb en ben aan jullie te geven en van dichtbij, van heel dichtbij jullie te helpen om dat alles aan te nemen, in het diepst van je hart aan te nemen.

Toen als Kind op aarde, nu als ware liefde in je hart. Wat is dichterbij? Kan het nog dichterbij als in je hart? Zo dichtbij ben Ik voor jullie allemaal. Durf jij dan ook zo dicht bij Mij te komen? Kom jij dan ook in Mijn hart, wat overstroomt van ware liefde voor jou. Laat Mij niet alleen in jouw hart geboren zijn, maar wees jij ook geboren in Mijn hart. Want Ik ben jouw leven, geboren in jouw hart. Wees jij dan ook Mijn leven, geboren in Mijn hart. Ik heb je lief, oneindig lief. Kom tot Leven, kom tot waarheid, kom tot onbaatzuchtige liefde. Laat alle wereldse verlangens en bezigheden los en kom tot ware liefde uit jouw hart in Mijn hart. Laat Mijn hart dan de zuivere Bron zijn voor jouw hele leven, zodat Ik geboren ben en in jou verder leef en zodat jij geboren bent en in Mij verder leeft.

Waarheid. Ja, die wederzijdse geboorte kan alleen in waarheid plaatsvinden. In de waarheid van het werkelijke Leven. Het werkelijke leven wat gevormd wordt door jou en Mij samen. Door jullie allemaal met Mij samen. Door alle mensen met Mij samen. Maar het begint bij de geboorte, bij jou en Mij samen. Ik in jouw hart en jij in Mijn hart. Denk daarbij niet aan het natuurlijk materiële hart, want dat is vergankelijk. Maar jouw en Mijn werkelijke hart is oneindig waar en waarachtig, is de kern van het levensbesef, het werkelijke oneindige levensbesef, het ware werkelijke Leven, het ware werkelijke Bestaan. Voel dat, voel dat diep in jezelf, die waarheid, die liefde, het ware werkelijke Leven. Jij en Ik, jullie allen en Ik, alle mensen en Ik. Dat maakt de geboorte compleet. Dat maakt het leven in iedereen, de waarheid, het leven, jij en Ik en allen tezamen in Mij, met Mij, door Mij, jullie eeuwig leven, jouw eeuwig Leven.

Hemels Brood 3573

Wat is waarheid? Soms is het moeilijk om precies te zeggen wat waarheid is. Want als je precies de waarheid wilt weten, heb je alle gegevens die ergens mee te maken hebben nodig. Als er ergens iets gebeurt en je wilt precies de waarheid van het gebeurde weten, dan moet wel iedereen die er bij betrokken is, alles vertellen wat er maar mee te maken heeft en dan ook nog eens naar waarheid. En hoe vaak is het niet, dat iemand iets vergeet, of niet gezien heeft. Of dat er een situatie aan vooraf ging, die niemand weet. Van welke situatie kun je zeker zeggen, dat het helemaal de waarheid is? Alleen van dat deel wat je zelf gezien hebt, kun je zeggen dat het waar is. Maar dat is dan ook nog waar, zoals jij denkt dat waarheid is. Zo is er op de wereld veel wat gezien wordt als waar, maar het niet is. Waar lang niet alle gegevens van bekend zijn. Op grond van wat wel bekend is, wordt dan waarheid bepaald. Maar er kan veel onwaarheid bij zijn, als het mensen beter uitkomt om de waarheid te verdraaien, of gegevens achter te houden.

Als je toch heel graag waarheid wilt, kom dan bij Mij. Ik ben de waarheid. In alles en iedereen ben Ik de volkomen waarheid, eeuwig en altijd. Ik zie ook precies van alles wat wel en geen waarheid is. Bij Mij is alles bekend. Alle gegevens, tot en met de allerkleinste, de meest verborgen gegevens, ken Ik en weet Ik wat waar is en wat niet. Daarbij ben en blijf Ik zelf altijd en eeuwig waar, altijd Dezelfde, altijd volkomen waar, volkomen waarheid. Waarheid is een hele belangrijke, omdat iedereen dan precies weet waar hij aan toe is. Wie in zijn leven aan waarheid vasthoudt, komt nooit bedrogen uit en weet altijd hoe het een en ander past. Zie het als een soort van levenspuzzel. Om die compleet te maken, moeten alle stukjes passen. Stukjes die niet waar zijn, passen niet. En daardoor raakt de puzzel nooit compleet. Door onwaarheid raakt je leven niet compleet. En liefde is geen liefde meer in leugen en bedrog, in onwaarheid. Vergooi je liefde niet in onwaarheid, vergooi je leven op aarde niet in onwaarheid.

Wees zelf altijd in waarheid, dan zie je ook beter bij je medemensen wat wel en niet waar is. Dan houd je ook makkelijker vast aan ware liefde in allerlei situaties. En mocht je eens in verwarring raken en niet meer weten wat wel en wat niet waar is, vergeet dan niet bij Mij te komen, in je hart en Mij te vragen. Ik zal je dan antwoorden in waarheid, want Ik ben zelf eeuwig en altijd de volkomen waarheid in totale liefde!

Hemels Brood 3574

De basis waarop je iemand helpt, zal altijd die moeten zijn, die diegene dichter bij Mij brengt. Altijd zo, dat diegene meer en meer zicht krijgt op waar leven en meer en meer gaat handelen naar waarheid, naar geduld, naar betrokkenheid met zijn medemensen, meer en meer naar ware liefde. Echte hulp is hulp waar diegene zijn afdwalingen van inziet en zich meer en meer inzet, om zijn leven te beteren ten opzichte van Mij, zijn Schepper en hemelse Vader.

Dan geef je echte hulp. En wat daarbij belangrijk is, dat je je niet ergert, dat je je niet stoort aan van liefde afwijkend gedrag. Dat je geen verwijten maakt en genoegdoening eist. Als je wilt helpen, is dat belangrijk. Maar als je dat alles steeds opnieuw in acht hebt genomen en steeds op die basis met iemand bent omgegaan en ook steeds Mij gevraagd hebt, hoe het best met de hulpvragende om te gaan en diegene blijft je hulp afwijzen, er zelf niets aan doen, zich niet voor verbetering echt inzetten, dan is het goed je terug te trekken. Niet uit eigenbelang, omdat je er genoeg van hebt je in te zetten zonder resultaat te zien, maar voor diegene, zodat hij met zichzelf te maken krijgt en daardoor tot zoeken naar oplossingen wordt aangezet. Want het is goed om diegenen die in de wereld vastgelopen zijn te helpen, maar het is niet helpend hun verantwoordelijkheden helemaal over te nemen. Dan kan er een zekere luiheid optreden, waar diegenen juist niet mee geholpen is.

Als je de indruk krijgt dat dat aan de hand is, kom dan in je hart eerst bij Mij om zeker te weten dat je het niet zelf bent, die er genoeg van heeft. Om zeker te weten dat je inschatting juist is en dat er bij diegene geen verbetering te bereiken is met alle juiste hulp. Dan laat Ik je weten of je diegene kunt loslaten. Schrik dan niet, als diegene erg terugvalt. Want de prikkel voor diegene om hem uit zijn lethargie te halen, moet dan eerst nog sterker worden, zijn wanhoop groter, alvorens hij de draad zelf gaat oppakken. Zoals hij zal moeten, om zijn leven weer op orde te krijgen. Want hij zal ten diepste moeten begrijpen, dat hijzelf ervoor moet gaan, zich ten volle moet inzetten, dat steun van anderen zonder eigen inzet niets brengt. Verliest hij alle steun, dan komt hij in een diepe put. Maar op de bodem van die put liggen alle mogelijkheden om er helemaal uit te komen.

Heel belangrijk is dan of hij wil! En die wil is aan hem. Die kan niemand voor hem zijn, daar heeft hij zijn wil nodig, zijn eigen wil. En op het moment dat hij zijn eigen wil sterk genoeg inzet, zijn lethargie zelf besluit los te laten en zijn wil heel sterk inzet, ben Ik er en til hem als een veertje uit de put en alles regelt zich als vanzelf. Ik ben er altijd voor hem. Is hij er voor Mij? Dat is het belangrijkste, zijn eigen inzet, zijn eigen wil. Daarmee kan hij met Mijn steun alles bereiken, werkelijk alles. Lief mens wil!

Hemels Brood 3575

Als je de ene keer wel Mijn advies opvolgt, maar een andere keer niet, dan kun je niet verwachten dat het altijd toch goed komt. En dat is nu net wat vaak gebeurt. Dan volgt iemand Mijn advies gedeeltelijk op en verwacht het beste resultaat. Maar wanneer dat dan heel anders uitpakt, is diegene teleurgesteld en vertrouwt minder op Mijn advies.

Het is zo belangrijk dat je eerlijk bent, dat je niet je ogen dicht houdt voor je eigen invullingen, die Mijn advies teniet doen. Want je zult nooit de beste resultaten krijgen, als je deels je eigen invullingen voor Mijn advies zet. Denk niet dat dat geen invloed heeft op het resultaat, want dat heeft het wel. Zo komt het, dat veel mensen geen werkelijk vertrouwen in Mij hebben. Zij hebben allerlei wensen en verlangens, die in veel situaties meespelen. Als dan om Mijn hulp, om Mijn raad gevraagd wordt, laten zij die wensen of verlangens niet of maar gedeeltelijk los. Het resultaat wordt beoordeeld naar uitkomst van verlangens. Als de uitkomst hun verlangens niet minstens tegemoet komt, is de uitkomst voor hen geen goede en nemen zij dat Mij kwalijk. Wat hebben zij dan aan Mijn advies? Volgens hen, niet veel. Toch, als zij hun eigen wensen en verlangens hadden losgelaten en helemaal zouden zijn afgegaan op Mijn advies, maar daarbij ook in alle eerlijkheid zouden erkennen, dat zij verlangens hebben, dan zou een heel ander situatie ontstaan, een volkomen eerlijke.

Zolang Mijn hulp, Mijn advies gevraagd wordt en er ook eigen verlangens meespelen, die niet losgelaten worden, of op zijn minst tegenover Mij erkend worden, zal het resultaat niet het optimale kunnen zijn, maar altijd verstoord worden door de eigen invullingen. Wie dat dan in alle eerlijkheid helemaal aan Mij erkent, Mij zijn berouw daarover toont en Mij oprecht vraagt hem te helpen, die krijgt hernieuwd Mijn hulp, Mijn advies. Maar wees gewaarschuwd, alleen het volkomen eerlijk en naar waarheid opvolgen van Mijn advies helpt werkelijk en geeft het beste resultaat. Een resultaat voor waar leven, voor ware liefde. Niet voor eigen vermaak of genoegdoening in werelds opzicht. Want Mijn hulp, Mijn hulp is Goddelijk, niet menselijk, maar Goddelijk.

Hemels Brood 3576

De kracht van Mijn liefde is in al haar zuiverheid niet te verdragen voor de op aarde levende mens in zijn onvolkomenheid. Daarom houd Ik Mijn liefde nog afgeschermd, zodat haar volheid de mens niet overweldigt. De mate waarin Ik Mijn liefde toon, is helemaal afgestemd op de mens en de hoeveelheid die hij verdragen kan.

Niet dat Mijn liefde dan voor de één minder werkt dan voor de ander. Want Mijn liefde is voor allen even sterk in werking. Alleen niet voor allen even sterk te voelen, te beseffen. De één kan meer van Mijn liefdekracht aan, dan een ander. Zo blijft voor de één Mijn liefde meer afgeschermd dan voor een ander, hoewel de werking evengoed en even sterk voor beiden doorgaat. Wie zelf veel liefde in zijn hart al heeft, voor Mij en zijn medemensen, kan meer al van Mijn liefde in zijn hart voelen als van Mij, dan iemand die nog weinig of geen ware liefde heeft voor Mij en zijn medemensen. Alle liefde die iemand voor Mij en zijn medemensen voelt, is hoe dan ook Mijn liefde. Ik ben alle liefde. Voor jullie, door jullie, in jullie. Bij alles wat je aan liefde voelt, voel je in werkelijkheid Mij. Als het onbaatzuchtige liefde is.

Alleen onbaatzuchtige liefde is de enige ware liefde, die een enorme wijsheid in zich draagt en uit voort komt. Juist die wijsheid die uit de ware liefde voorkomt, maakt alles helemaal goed. Uit het verstand komt die ware volkomen wijsheid niet, maar uit de onbaatzuchtige liefde wel. Alleen uit de onbaatzuchtige liefde. Daarom is niets zo belangrijk, dan in volkomen waarheid te leven, te handelen, uit volkomen onbaatzuchtige liefde voor Mij in de eerste plaats en voor je medemensen daarbij. Wacht daar niet mee tot morgen, of tot volgende week, of volgend jaar, omdat je nog hier en daar wat te doen hebt, of nog hier of daar mee bezig bent.

Laat alles wat geen ware liefde in waarheid en onbaatzuchtig is los en doe het nu, leef en handel nu naar waarheid, naar ware liefde en de wijsheid die daaruit voortkomt. Niet dat het de wereld verandert, maar wel je leven. Het maakt je leven werkelijk waar. Niet alleen voor nu, maar voor altijd, als je het volhoudt. Leef altijd nu naar ware liefde en je leeft werkelijk, nu.

Hemels Brood 3577

Als er ergens op aarde een schat begraven ligt, zijn er altijd mensen die daar op afstormen. Om die schat te bemachtigen. Als er voor hele lage prijzen iets, wat veel mensen graag hebben, te koop wordt aangeboden, zijn er altijd mensen die daar heel snel op afstormen en zelfs op straat bivakkeren om de eerste te zijn. Maar als Ik aan de mens het ware bestaan aanbied, dan komt er haast niemand en dan is er hooguit een klein groepje wat, als het ware, aangeslenterd komt. Ja, er zijn er dan een paar enthousiast en vastberaden, maar de meesten zijn nog aarzelend en terughoudend, nog om zich heen kijkend, of er toch nog niet ergens iets beters, meer van hun gading wordt aangeboden.

Er zijn zoveel mensen die geen besef hebben van het ware goede gelukzalige wat Ik hen te bieden heb. Niet voor even, tot het op is, maar voor altijd. Maar Ik geef het niet op. Zelfs met het kleinste weet Ik er nog het grootste van te maken. Maar ook dat begrijpen de meeste mensen niet. Juist daar waar veel mensen op afstormen, daar stormen zij achteraan. Want daar is iets te halen. Wat, dat weten ze vaak niet eens precies. En zo rennen ze allen voorbij aan hetgeen er werkelijk iets toe doet voor hun ware leven. De tendens in de wereld is, rennen voor wat je te pakken kunt krijgen. En als je niet rennen kunt, jammer voor je.

Niet iedereen rent voor hetzelfde, want niet iedereen heeft dezelfde belangstelling. Maar voor datgene wat hun belangstelling heeft, rennen ze allemaal. En Mijn schat voor jullie mensen, welke een Levensschat is, van levensbelang, daaraan wordt veelal voorbij gerend. Omdat het in de ogen van de werelds natuurlijk materieel gerichte mens geen waarde lijkt te hebben. En van degenen die de waarde er wel van zien, zijn er nog veel die eerder het mystieke zoeken, de magie, zelfs sensatie, dan de eenvoudige eerlijke open waarheid. Toch, Ik blijf het zeggen, Ik blijf het schrijven, Ik blijf het mensen geven. Het is geen geheim meer. Ik ben jullie Schepper, God en hemelse Vader en Ik geef jullie het ware Leven: ware onbaatzuchtige Liefde.

Juist dat wat Ik jullie geef, daar hoef je niet voor te rennen uit angst dat er niet genoeg is en je te laat bent om nog iets ervan te bemachtigen. Juist dat wat Ik jullie geef is onbetaalbaar en krijg je gratis zonder betaling van geld of aardse goederen. Je hoeft er niet naar te graven, niet voor in de rij te staan, een ander voor te zijn. Je hoeft het maar daar waar je bent aan te nemen. Eenvoudig aan te nemen en als basis van al je doen en laten in je leven op te nemen. Meer niet.

Maar ja, dat is te eenvoudig. Dat geeft geen status, geen roem, geen macht als zodanig. Het geeft werelds gezien niets of nauwelijks iets. Maar voor de eeuwigheid geeft het alles. En let wel, of je het gelooft of niet, je leeft voor eeuwig. Na je bestaan op aarde, leef je eeuwig nog. Kun jij, die dat niet gelooft, bewijzen dat je niet eeuwig leeft? Kun jij, die dat niet gelooft, precies zeggen waar je vandaan komt en hoe je zomaar op aarde beland bent? Dat kun je weten, omdat Ik het weet. Maar weet je het? Als het voor jou niet belangrijk is: Mijn liefde voor jou is eeuwig en oneindig en in Mijn liefde zullen alle mensen die Mij nu niet geloven, eens tot het ware zicht komen. We zullen dan zien wie wat gelooft.

Wie nu kan geloven wat Ik hem zeg, of dat nu via woorden op schrift, of via medemensen, of via zijn eigen hart is, die zal ook nu al daar de vrede en vreugde van beleven. Daarmee zal de aarde niet veranderen, de algemene mens niet, maar in zijn hart zal het wel veranderen en in zijn hart zal Ik dan altijd voelbaar aanwezig zijn, als de grootste en belangrijkste Levensschat.

Hemels Brood 3578

Soms heeft zelfs de meest in Mij gelovige mens het even nodig weer naar Mij dichterbij getrokken te worden. Want de kracht van verleiding is op aarde voor engelen in het vlees nog te veel om te weerstaan. Mijn liefde is altijd sterker, zodat niemand in de kracht van de verleiding verloren hoeft te gaan. Maar het is de bedoeling niet, dat alleen Mijn liefde die kracht teniet doet, het is juist de bedoeling dat de mens tot zijn liefdekracht komt en zo zelf de verleidingen weerstaat.

Zo is er altijd een wisselwerking op aarde tussen de groei van liefdekracht in de mens uit Mij en de verleidingskracht in de wereld, die het tegenovergestelde is van Mijn liefdekracht, maar nooit sterker. Alleen, de sterktekracht van Mijn liefde houd Ik beperkt, zodat de mens zelf tot genoeg liefdekracht kan komen en zelf al het tegenovergestelde van liefde kan overwinnen. Blijvend overwinnen. Zo is de liefde van de mens eerst nietig en te weinig om de verleidingskracht van niet-liefde te weerstaan. Maar uit die situatie kan ieder mens groeien en in ware liefde sterker en sterker worden. Mijn voeding aan de mens is die kracht van liefde. De verwerking van die kracht van liefde ligt aan de mens. Aan zijn inzichten, aan zijn inzet om tot de juiste inzichten van leven te komen.

Iedereen komt op aarde in die verleidingskracht en aan iedereen is het gegeven die te weerstaan, die te leren weerstaan. Wie op aarde komt, die zal Ik daar niet van vrijhouden, wat zijn taak, zijn missie daar ook is. Ook de best willende en goed doende mens heeft te maken met de wereldse verleidingskrachten en de gevolgen daarvan. Dat is de aarde. Dat is het aardse leven. Dat is de opgave voor ieder op aarde, om die verleidingen die geen liefde zijn, in alles te weerstaan, te weerstaan door ware liefde. Want dat is de enige manier om de verleiding te weerstaan, met liefde, onbaatzuchtige liefde. En dat geldt voor iedereen, mens of engel.

Hemels Brood 3579

Mijn bemoeienis met jullie mensen houdt nooit op. Omdat jullie Mij zijn. Omdat Ik jullie ben. Omdat wij tezamen waar Leven zijn. Het ware leven houdt nooit op. Dus Mijn bemoeienis met jullie houdt nooit op. Elke dag opnieuw heb je met Mij te maken. Elk moment van je bestaan heb je met Mij te maken. Daar is geen begin en geen einde aan. Omdat Ik eeuwig Ben. Omdat jullie eeuwig zijn. Leven, waar leven, is eeuwig.

Waar je ook bent, wat je ook doet, vandaag of gisteren, morgen of volgende week, Ik ben er eeuwig en altijd en jij met Mij, jullie allen met Mij. Wat Ik jullie te vertellen heb, duurt eeuwig. Stopt nooit. Ik heb jullie alles te vertellen. Hier op aarde en later als je bestaan niet meer op aarde is. Of je luistert naar wat Ik te vertellen heb, ligt aan jou. Hoe belangrijk vind je het, om naar Mij te luisteren. Sommige mensen luisteren heel goed. Maar veel mensen luisteren maar heel weinig of helemaal niet. Toch blijf Ik vertellen. Al zijn er maar een paar mensen die luisteren, al luisteren de meesten niet, of maar een beetje, Ik blijf toch vertellen, vertellen over waar leven, over het ware bestaan, over ware onbaatzuchtige liefde, over alles wat voor de mens goed is en hem tot gelukzaligheid kan brengen.

Ik vertel. En dat al is een zegen voor de mensheid. Wie luistert en naar wat Ik vertel handelt, tot in het kleinste toe naar handelt, die zet Mijn zegen in werking voor heel zijn leven, zijn leven op aarde en de eeuwigheid daarna. De kern van Mijn verhaal is altijd onbaatzuchtige liefde. Alles is eeuwig in onbaatzuchtige liefde. Liefde is alles, in de kern. Dat zal Ik dan ook altijd, keer op keer blijven vertellen. In allerlei vormen. Het vreemde is, hoe vaak en hoe duidelijk Ik daar ook over vertel aan jullie mensen, toch verstaan de meesten het nog niet. Toch is het door de meesten nog niet totaal in hun handelen opgenomen.

Zou Ik er niet meer over vertellen, hoe zouden dan al die mensen ooit gaan begrijpen wat hun leven is, hoe met hun leven om te gaan en hoe Mij te vinden, in hun hart, in hun medemensen, in de natuur, in alles? Ik blijf vertellen, wie Ik ben, wie jullie zijn, hoe het best te leven. Ik blijf vertellen. Altijd en eeuwig over ware liefde, omdat jullie ware liefde zijn, omdat Ik ware liefde ben, omdat Ik alles ben, jullie en alles!

Hemels Brood 3580

Er is geen plaats om naar toe te vluchten. Want overal ben je te zien, overal ben je te vinden. Maar waar je ook bent, als je met Mij bent, ben je veilig. Overal ben je met Mij veilig. Je kunt de wereld afreizen, je kunt voor alles weglopen, je kunt je uit angst voor wat dan ook willen verstoppen, het is allemaal niet nodig, als je met Mij samen gaat.

Streef er daarom niet naar mensen te ontlopen, situaties te ontlopen, je weg te houden, verantwoordelijkheden niet aan te gaan, enz. Want het heeft allemaal geen zin. Mensen zullen je toch vinden, situaties zullen toch blijven ontstaan, verantwoordelijkheid heb je hoe dan ook over je eigene leven en dat van je medemensen. Kortom, vluchten heeft geen zin, je verbergen schiet elk doel voorbij. Maar met Mij samen kun je alles aan. Elke situatie, elk ongemak en deel je je verantwoordelijkheid met Mij, dan krijg je van Mij kracht en inzicht om je verantwoordelijkheid en allegemak te dragen, voor jezelf en voor je medemensen.

Er is geen plaats op aarde waar Ik niet ben en alles zie en weet. Er is geen situatie in je leven, waar Ik niet van weet en naast je sta. Er is geen moment in je leven, dat Ik niet in jou ben en je met raad en daad bij sta. Het ligt wel aan jou, of je dit van Mij gelooft, aanneemt en op Mij vertrouwt. Want Ik kan er wel altijd zijn en Ik heb je ook altijd innig lief, maar als jij niet helemaal Mij vertrouwt en op Mij vertrouwt, Mijn liefdevolle steun en advies in alles aanneemt, Mij serieus neemt in je leven, dan ben je niet met Mij samen. Dan blijf je in kringetjes ronddraaien, dan blijf je uit angst voor falen niks doen, je verstoppen, enz. Houd daar maar mee op, want het brengt je niets. Recht je rug en neem de verantwoordelijkheid voor je leven nu eens met kracht op. Samen met Mij, in het volste vertrouwen dat Ik je help. Op de beste manier help.

Vul niet zelf in hoe dat dan zou moeten zijn. Maar ga ervoor. En Ik zal je laten zien wat je weg het beste is. Als jij begint te stappen, regel Ik de rest. Maar begin jij eerst krachtdadig, vol overtuiging en zonder twijfel te stappen. Sta op en wandel! Met Mij samen komt alles werkelijk goed….

Hemels Brood 3581

Alle dagen is het feest in Mijn hemelen. Geen onvertogen woord zal daar vallen. In Mijn hemelen is altijd blijdschap en vreugde. Kom in Mijn hemelen. Laat al je zorgen los, geef al je zorgen aan Mij en kom in Mijn hemelen!

Daar is het eeuwig goed voor ieder die daar is. En ieder kan daar zijn, want er is ruimte genoeg voor iedereen. Daar is niet een plaats, maar daar is vooral een toestand, een wezenlijkheid in liefde. Onbaatzuchtige liefde. Die liefde is oneindig en daar is ook oneindig veel ruimte. Het is de deur naar waar geluk. Maar dan alweer niet een aardse materiële deur, maar een opening in wezenlijkheid om tot de ware wezenlijkheid in liefde te komen. Zo heb Ik al veel aan jullie mensen uitgelegd en daarbij woorden gebruikt die in het aards natuurlijke een letterlijke betekenis hebben en in het geestelijke besef juist niet die letterlijke betekenis hebben. Jammer is het, dat veel mensen dat wat Ik in natuurlijke woorden zeg, maar geestelijk bedoel, toch een letterlijke betekenis geven, in menselijk begrip. Probeer nu eens al wat Ik zeg los te zien van het letterlijk natuurlijke en de geestelijke betekenis te bevatten.

Want jullie spreken Mijn hemelse taal nog niet en hoe zou Ik dan met jullie kunnen spreken, als Ik niet jullie taal zou gebruiken? Ja, Ik gebruik jullie taal om Mijn taal duidelijk te maken, om Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn leven, wat jullie leven is, aan jullie duidelijk te maken. Begrijp dan veel meer nog, dat de hemel geen plaats als zodanig is, maar een toestand van beleven. Dat samen met Mij gaan, geen letterlijke wandeling met Mij over de aarde is, maar in liefde leven, naar waarheid leven, in geduld, vergeving, barmhartig naar je naasten, je medemensen. Begrijp het allemaal niet aards letterlijk, maar precies naar de ware betekenis in Mijn ware liefde!

Hemels Brood 3582

De juiste woorden zijn vaak moeilijk te vinden. De juiste toon is vaak moeilijk te treffen, als je voor jezelf kiest en niet naar Mij luistert. Niets is moeilijker dan het goed willen doen, als jezelf niet de minste wilt en kunt zijn. Als je niets wilt verliezen, niets wilt afstaan, geen ruimte kunt geven aan anderen. Hoe je ook streeft en verlangt naar welzijn voor jezelf, het lijkt niet dichterbij te komen en hoe je ook je best doet, niets lijkt te vlotten.

De minste zijn. Kun jij de minste zijn? Gelijk geven, waar jezelf gelijk hebt? Liefde geven, waar jezelf geen liefde krijgt? Geduld hebben, ook al lijkt dat uitzichtloos? Vergeving schenken, ook al lijkt dat niet op zijn plaats? Kun je de minste zijn, degene die niet gezien wordt, niet belangrijk, niet interessant is? Kun je vriendelijk blijven tegen degenen die onvriendelijk zijn en je afwijzen? Kun je deemoedig blijven, als mensen boos op je zijn en je verwijten maken? Als je dat allemaal kunt, in alle eerlijkheid en oprechtheid kunt, dan vind je de juiste woorden, dan tref je de juiste toon. Alleen dan.

Maar helaas, er zijn maar weinig mensen die de juiste woorden vinden en de juiste toon treffen. Als iemand je aanspreekt, maar de juiste woorden niet gebruikt en de juiste toon niet treft, raad Ik je aan diegene dat niet kwalijk te nemen. Want het vinden van de juiste woorden en het treffen van de juiste toon, begint al bij de ander zijn woorden en toon niet kwalijk te nemen. Hem zijn onjuiste woorden en onaangename toon te vergeven. Geduld met diegene te hebben en zijn woorden en toon te verdragen. Hoe jij met je medemensen om gaat, hoe jij over hen denkt, hoe jij in vrede blijft, in liefde, maakt het al dan niet makkelijker, om zelf de juiste woorden te vinden en de juiste toon te treffen. Niet hoe die ander doet, of hij wel de juiste woorden vindt en de juiste toon treft. Maar jij, hoe jij je woorden kiest en welke toon jij aanslaat, daar gaat het om!

Hemels Brood 3583

Je gevoel, je bewuste gevoel te leven, te bestaan, er te zijn, dat ben Ik, je Schepper. Dat besef dat je een zelf bent, in je, die herkenning van jezelf in je, dat ben Ik, je Schepper. Je leven ben Ik. Als jezelf ben Ik. Jouw ik ben Ik. Mijn Ik heb Ik aan jou gegeven, als een eigen ik, een eigen beleving, een eigen zijn. Een eigen bewustzijn.

In dat eigen bewustzijn, wordt je, niets beseffend, als baby geboren. Je groeit en wordt groter en je bewustheid van leven als een eigen persoon groeit. Dat ben Ik in jou. Dat groeiend besef te zijn wie je bent, dat zou ook het besef moeten geven van Mijn bestaan in jou. Maar door liefde voor de eigenheid bij mensen, blijft het besef van Mijn Zijn in ieder mens achter op de werkelijkheid. Toch, ook al besef je lang niet hoe jouw ik Mijn Ik is, hoe jouw leven Mijn leven is, hoe jouw eigenheid een afleiding is van Mijn eigenheid, het is wel zo. Het is zo, in ware onbaatzuchtige liefde. In ware onbaatzuchtige liefde zou je het wel voelen, wel weten, wel beseffen. Iedereen zou het voelen, weten, beseffen, als hij in ware onbaatzuchtige liefde zou leven.

Maar al is Mijn Ik jouw ik, je hebt van Mij in je eigenheid van zijn, de vrijheid van keus gekregen. Juist om een eigen persoonlijk besef te kunnen hebben, was dat nodig. Anders kon je niet dat eigen persoonlijk besef van bestaan ervaren en zelf persoonlijk iemand als mens zijn. Zo is iedereen apart mens met een eigen bewustheid van bestaan en ben Ik velen, jullie allen. Ik ben volmaakt, volmaakt liefde, wijsheid, goedheid, waarheid. Dat zijn jullie ook. Maar, eerst pas in werkelijkheid, als je er zelf, vanuit je eigen persoonlijk zijn, voor kiest. Pas dan zul je jezelf ook als diezelfde volmaaktheid ervaren en de gelukzaligheid daarvan meemaken. Besef dat en leef werkelijk, besta werkelijk, wees in werkelijkheid je eigen ware volmaakte gelukzalige Ik…..

Hemels Brood 3584

Als je gedachten zich vastzetten op een diep verlangen, dan zie je niks meer om je heen. Dan beperkt je zicht zich alleen op dat verlangen en niets is meer belangrijk, je ziet niets meer, prikkels om je heen bereiken je niet meer.

Als dit verlangen een diep verlangen naar Mij is, dan trek je Mij naar je toe en open Ik je zicht op veel meer dan je normaal gesproken in natuurlijke zin, zou zien. Zo’n verlangen verrijkt dan je leven, verrijkt je besef van leven en heeft een verrijkend effect op al je doen en laten, op heel je wezen en dat werkt door in positieve zin op al je medemensen. Maar als dat verlangen voor jezelf is, een volkomen eigengericht verlangen, een genoegdoening voor jezelf, dan kan Ik je zicht niet openen. Dan loop je vast in de beperkingen van je zicht. Dan blijven de prikkels uit je omgeving je niet bereiken, dan blijft ook je handelen beperkt, alleen gericht op dat verlangen voor eigen genoegdoening. En wat er dan maar om je heen gebeurt, je ziet het niet, bemerkt de betekenis niet, beseft het effect niet.

Als je bij jezelf ook maar enigszins zo’n verlangen bemerkt, wat je diep bezighoudt en steeds in je gedachten is, niet weg lijkt te willen gaan en voor jouw genoegen is, wees er dan heel voorzichtig mee en kom steeds opnieuw bij Mij. Niet om te vragen je verlangens te doen uitkomen, maar om te vragen je te helpen je verlangens los te laten en je weer bereikbaar te maken voor de prikkels die je zouden moeten bereiken en voor het zicht wat je zou moeten hebben. Zodat je niet aan juist dat wat voor jou van belang is, voorbij gaat en net datgene mist, wat je goed zou doen.  Zodat je Mijn raad in je kunt voelen. Raad in waarheid en niet raad die jouw verlangens tegemoet komt. Zodat je weer ontvankelijk wordt voor de waarheid in je leven en niet gevangen blijft in de waan van het verlangen.  Kom naar Mij en samen lossen we je verlangen op, in waarheid en ware liefde. En besef dat niets zo zaligmakend is, als Mijn liefde voor Jou!

Hemels Brood 3585

In ieder mens is de waarheid aanwezig. Maar niet bij ieder mens komt de waarheid tot uitdrukking. Bij de ene mens komt er al meer waarheid tot uitdrukking dan bij de andere. Het ligt aan de mens zelf, of hij de waarheid die in hem is tot uitdrukking brengt of niet. Het is zijn eigen keus.

Veel mensen komt het vaak niet uit, om die eigen innerlijke waarheid te leven. Zij houden hun medemensen steeds weer voor de gek. Wat zij daarbij helaas niet beseffen, is dat zij daarmee vooral zichzelf voor de gek houden. Vaak zo, dat zij in hun eigen afdwalingen van de waarheid geloven, alsof die waar zijn. Zo kan iemand iets wat niet waar is, met een overtuiging als zou het waar zijn, naar voren brengen. En wie dan niet op waarheid let, die neemt zo’n met overtuiging uitgesproken onwaarheid, ook nog voor waar aan. Vertelt dat ook als waarheid door. Zo zijn er zoveel misverstanden in de samenleving tussen mensen onderling en die blijven hun uitwerking hebben, zonder dat iemand begrijpt dat dat de uitwerking van alle onwaarheden is. Dan verbazen mensen zich dat er weer zo’n onverwachte dingen gebeuren, onaangename dingen. Dan verbazen mensen zich over natuurrampen, alsof dat helemaal buiten hun schuld om gebeurt.

Nu wil Ik niet van schuld spreken, maar liever van toedoen. Want hoe de mens met waarheid om gaat, aan onwaarheid vaker de voorkeur geeft, is reden voor al wat er zoal op aarde om jullie heen in je leven gebeurt. Wie zich op liefde wil richten, die heeft daarbij de volle waarheid nodig. Want liefde is gelijk aan waarheid. Onwaarheid heeft doorgaans te maken met een zeker eigenbelang. Ware liefde is geheel en al zonder eigenbelang, anders is het geen ware liefde. Zo belangrijk als ware liefde is, zo belangrijk is daarmee ook waarheid. Ieder mens heeft de waarheid in zich. Ieder kan de waarheid in zich vinden. Als hij wil en bereid is zichzelf in waarheid te bekennen. Als hij bereid is zichzelf in Mij te bekennen, zichzelf in ware liefde te bekennen.

Hemels Brood 3586

In alle stilte ben Ik als het zachte ruisen van de wind. Alleen in alle stilte te horen, te voelen. Maar de wereld is vol bombarie en lawaai, daar is het moeilijk om die stilte te bereiken. Toch, alleen in de stilte ben Ik als zacht geruis te horen. Zoek, als je Mij wilt vernemen, die stilte, die rust, zonder al de bombarie en herrie van de wereld en luister naar dat zachte ruisen.

In dit zachte ruisen kun je dan Mijn Stem horen die je raad geeft en helpt met alle mogelijke problemen. Al wat je dan van Mij bemerkt, is liefde, ware zachtmoedige liefde. Maar liefde kun je niet horen, liefde kun je voelen. Je kunt dat alleen voelen, als je stil bent van alle invloeden op je gevoel van om je heen. Alweer, alleen in de stilte, in jezelf, kun je Mijn liefde voelen. En Mijn liefde is als Mijn stem, zachtmoedige raad en hulp voor alle mogelijke problemen. Kom daarom altijd in de stilte om Mij te horen, om Mij te voelen, om Mij te begrijpen.

Luister goed in die stilte. Sluit je daarbij af van alle invloeden van de wereld, van wereldse gedachten, van het lawaai wat de wereld om je heen maakt. Je kunt dat lawaai niet af zetten, je kunt wel jezelf in stilte terugtrekken, stilte in jezelf. Als dat moeilijk is, om je af te sluiten voor het kabaal om je heen, geef dan de moed niet op, maar blijf jezelf oefenen in de ware stilte van je hart te komen en de herrie om je heen langs je heen te laten gaan, als was het er niet. Dan, in werkelijkheid, is het er ook niet, voor jou is het er dan niet meer. Misschien is het moeilijk voor je, om in ware stilte te komen en geen acht meer te slaan op de geluiden, de invloeden om je heen. Oefen het net zolang als nodig is, om tot de ware stilte te komen en Mijn zachte ruisen te horen, Mijn zachtmoedige ware liefde te voelen.

Want je kunt Mij niet horen in al die herrie, Mijn stem van zachtmoedige liefde komt daar niet bovenuit. Niet omdat Ik dat niet zou kunnen, maar omdat het zo beter is voor jullie allemaal. In de stilte ben Ik als het zachte ruisen van de wind. Daar kun je Mij ontmoeten, Mij horen, Mij voelen. En als je Mij wilt zien, dan ben Ik achter al die mensen op aarde, die hele kleine mens, die helemaal achteraan loopt….

Hemels Brood 3587

Dat alle mensen zich naar Mijn liefde gaan gedragen, dat is de bedoeling. Maar kijk naar jezelf, gedraag jij je al in alles naar Mijn onbaatzuchtige liefde? Zoals jij dat nog niet in alles kunt, zo kunnen velen dat nog niet. En net zoals jij er een verlangen naar hebt, dat iedereen volkomen liefde leeft en er geen afdwalingen meer zijn, geen niet-liefde meer is, net zo goed verlangen al die andere mensen daar op hun manier ook naar.

Waar jij graag hebt dat mensen je begrijpen, geduld met je hebben, je tekortkomingen vergeven, je helpen waar je in nood bent gekomen, waarheid tegen je spreken, je respecteren en goed met je omgaan, daar willen alle andere mensen dat voor zichzelf ook heel graag. Daarbij wordt juist omgekeerd, heel vaak wel gezien wat allemaal niet aan dat verlangen voldoet, maar heel weinig door iedereen zelf in de praktijk gebracht wat zij van anderen verlangen. Zo wijkt ieder mens wel af van wat hij de ander graag ziet goed doen, maar herkent bij zichzelf niet, wat hijzelf niet naar het verlangen van zijn medemens doet.

En nu zeg Ik jullie allen dit:

Het gaat er niet om naar elkaars verlangen te leven, zodat er ook naar jouw verlangens geleefd wordt. Het gaat er om te leven zoals je bedoeld bent te leven. Het gaat er niet om, dat je de ander probeert er toe te brengen naar al dat goede verlangen te leven. Het gaat er om, dat je zelf naar dat wat goed is leeft, naar wat je bedoeld bent te leven. Eerst zelf. Eerst zelf goed beseffen hoe jij door Mij, je Schepper, bedoeld bent te leven. Laat dat eerst je doel zijn. Dan kun je altijd nog in Mijn Naam je naasten, je medemensen helpen. Op Mijn manier helpen. Want iedereen wil wel dat zijn naasten, zijn medemensen, naar ware liefde leven, het volkomen goed doen. Maar laat iedereen het eerst eens zelf goed doen, zelf naar ware onbaatzuchtige liefde leven. Dan zul je merken, dat je het niet nodig hebt, dat anderen naar jouw verlangen in goedheid leven. Dan kun je ook zonder dat anderen al in ware liefde leven, zelf toch heel blij en gelukkig zijn. Want niet anderen, maar ware liefde, Mijn ware liefde leven, maakt blij en gelukkig!

Hemels Brood 3588

Sommige mensen hebben bij een ernstige ziekte een bijzondere ervaring meegemaakt. In doorsnee wordt dat een “bijna dood ervaring” genoemd. Veel mensen zouden wel eens een kijkje willen nemen in Mijn hemelen. Alsof het een plaats is. Maar het is geen plaats als zodanig, het is een hoedanigheid, die ontstaat in volmaaktheid. Daar nog niemand die volmaaktheid al bereikt heeft, kan ook niemand nog Mijn hemel “inkijken”. Maar voor Mij is het wel mogelijk, om iemand die hemel te laten voelen. Wat alle mensen wel vertellen over hun bijzondere ervaring, is het uitzonderlijke gevoel van geluk, van liefde.

Geen van hen is werkelijk dood, want niemand gaat ooit werkelijk dood. Maar zij hebben van Mij even het buitengewone gevoel van ware onbaatzuchtige liefde mogen ervaren. Wat hen een buitengewoon gevoel van geluk heeft gegeven. Eigenlijk hebben zij daarmee in Mijn hemelen gekeken. Niet met hun natuurlijke ogen, maar met hun geestelijke ogen. In de natuurlijke wereld is dat onvoorstelbaar. Artsen hebben op zo’n moment vaak geen lichamelijke activiteit waargenomen. Daarom wordt zo’n ervaring vaak een bijna dood ervaring genoemd. Liever zou Ik het een “kort zicht op werkelijk leven” willen noemen. Want dat is het. Het is een kort zicht op werkelijk waar leven, een korte ervaring van het ware levensgeluk, waarbij daar tegelijk ook vaak Mijn levenslicht gezien wordt. Mijn licht wat helderder straalt, dan een mens zich op aarde kan bedenken.

De dood geeft geen licht, de dood is niets. Zij is niet werkelijk. Het leven is werkelijk, is eeuwig, is volkomen, volmaakt, de opperste gelukzaligheid. Dood is wat de mens aflegt als hij in de hemel komt. Op aarde is dat zijn lichaam. In de hemel is dat al wat geen liefde is, afgelegd. Bij zo’n ervaring als zojuist omschreven, neem Ik even al wat geen liefde is weg en daardoor opent zich korte tijd de hemelpoort. Maar kort daarna valt al wat geen liefde is weer terug op zijn plaats, als een zwaartekracht. De zwaartekracht van de aarde. Dan wordt een groot verschil ervaren tussen wat hemelse gelukzaligheid is en wat wereldse verleiding is.

Voor wie zo’n ervaring niet gehad heeft, luister naar hen die er over vertellen. Want wie niet meemaakt wat zij meemaakten, kan er toch zijn voordeel mee doen, door zich te sterken in zijn geloof in waar leven, in ware liefde, in Mijn ware aanwezigheid in alles en iedereen. Luister naar degenen die een kort zicht op werkelijk waar leven kregen en de intense gelukzaligheid van ware liefde hebben mogen ervaren. Want dat is waarheid. Waarheid van leven. Waarheid van Mij, jullie Schepper in volkomen ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3589

Roep allen bijeen die Mijn schapen zijn. Want de tijd komt, dat zij verzameld in de stal, alleen beschermd zijn tegen de wilde dieren. Die nu niet alleen ‘s nachts op hun prooi loeren, maar de brutaliteit hebben om ook overdag hun prooi te bespringen. Daarom, verzamel al Mijn schapen en breng ze onder in de bescherming van Mijn liefde. Laat hen weten dat Mijn liefde de stal is waar zij alle bescherming hebben tegen alle afdwaling van liefde, tegen alle boosheden, die steeds meer schaamteloos worden bedreven.

Dit geldt voor allen die bescherming nodig hebben. Laat hen weten, dat Mijn liefde als een ondoordringbaar pantser om hen heen is, als zij eenvoudig Mijn liefde aannemen, op Mijn liefde vertrouwen. Niet de stenen muren van een gebouw bieden hen bescherming, niet het donker van de nacht, maar Mijn ware eeuwige liefde. Het heeft geen zin je te verstoppen, want er is geen plaats waar het kwaad niet is. Alleen in Mijn liefde is geen kwaad en daar kan en zal ook nooit, nog niet het minste beetje, kwaad komen. Waarlijk diegenen die dat aannemen, zijn gered van het boze.

Zorg voor Mijn schapen, help hen tot Mijn liefde te komen. Want de rovers gaan te keer en gooien alle remmen los. Wees daarom Mijn liefde, Mijn herders en hoed Mijn schapen. Leer aan allen Mijn liefde, zonder dwang. Wees zelf niet bang door het kwade bedreigd te worden. Want dan eens hier en dan eens daar gaat het kwade te keer. Maar wie vasthoudt aan Mijn liefde, is ten volle beschermd. De leeuw kan wel brullen, maar grijpen kan hij je niet. Heb geen angst, blijf in Mijn liefde, je bent Mijn kind, Mijn herder. Hoed Mijn schapen, breng ze in Mijn liefde bijeen.

Hemels Brood 3590

Het is in het leven niet zwart of wit. Niet of helemaal goed of helemaal kwaad. Tussen het goede komt ook het kwade tot uiting. Daardoor is het vaak moeilijk te zeggen of iets wel of niet helemaal goed is. Niemand kan dat voor de ander zeggen. Zelfs niet voor zichzelf. Want om te weten of iets helemaal goed is, heb je alle gegevens die er toe doen nodig. En van elke situatie zijn er gegevens voor de mens onbekend. Meestal denkt de mens met de gegevens die hij heeft, de juiste conclusies te kunnen trekken. Maar doorgaans kloppen die lang niet met de hele waarheid. Gedeeltelijk, maar nauwelijks ooit geheel.

Toch rekent de mens met zijn eigen zicht en bepaalt de mens zijn handelen uit zijn eigen zicht. Terwijl zijn zicht door gebrek aan gegevens, slechts gedeeltelijk waar kan zijn en Mijn zicht voor de volle 100% waar is, verzuimt hij toch bij Mij te komen voor een volkomen waar zicht. Dat zou niet zo erg zijn, als hij er zijn handelen niet op zou afstemmen. Maar nu juist stemmen alle mensen hun handelen af op wat zij zien, ook al is dat maar beperkt. Wees naar elkaar niet zo strikt, strikt naar wat je denkt te zien. Geef er geen direct oordeel over. Laat een situatie eerst eens even bezinken en vraag Mij om Mijn licht over het geheel. Dan ga je er kanten aan zien, die je eerder niet zag, of niet wilde zien. Dan kan het blijken, dat een situatie veel meer van waarheid afwijkt, dan jij kon zien. Of juist veel meer waarheid heeft, dan jij kon zien.

In dat nieuwe ware zicht, door Mijn licht, kun je dan je handelen beter afstemmen op hoe het werkelijk is. Blijf daarbij hoe dan ook altijd in Mijn liefde, Mijn rust, Mijn geduld. En waar het van toepassing is, ook in vergeving. Wie Mij oprecht vraagt om een helder zicht, om Mijn licht bij ontstane situaties, die zal meer zien dan hij zelf ooit zou kunnen zien. Maar nog nooit alles totaal volmaakt. Houd daar rekening mee, nooit zie je alles helemaal zuiver, zolang je zelf niet zuiver bent. Alleen in Mijn liefde kun je zuiver zijn. Kom dan in Mijn liefde voor altijd en wees zuiver.

Hemels Brood 3591

Wat verwacht je van iemand die de leiding heeft? Dat hij er voor zorgt dat hij al wat nodig is, weet. Dat hij weet wanneer iets nodig is, dat hij aan iedereen kan zeggen, wat nu te doen en wat later. Dat hij het beste kan zeggen hoe iets te doen en waarom. Dat hij weet wat de verschillende werkzaamheden zijn en wie ze uitvoeren. Hij zal iemand zijn, die alles overziet en waar je op kunt vertrouwen. Iemand die alles in elkaar weet te passen van wat er links en rechts moet gebeuren. Zodat elk onderdeel van het totaal precies op de juiste tijd, in de juiste volgorde, door de juiste persoon gebeurt en daarmee het beste resultaat bereikt wordt.

Zo zou het moeten zijn. Maar zo is het bij jullie mensen maar al te vaak niet. Van diegenen die een leidende functie hebben, zijn er velen die niet weten wat ze behoren te weten, die niet kunnen regelen wat ze behoren te regelen, die hun onkunde verdoezelen en hun handelen verdraaien. Die onwaarheid verkondigen en hun verantwoordelijkheden ontwijken. Zo is er in menig bedrijf een zeker wanorde en gebeurt er eigenlijk nauwelijks wat zou kunnen en het beste zou zijn.

Maar nu tussen jullie mensen en Ik. Ik zou graag jullie leider zijn. Niet omdat Ik dat voor Mijzelf wil, maar omdat Ik jullie het ware leiderschap te bieden heb, waarin Ik volmaakt ben. Ik heb al zo vaak uitgelegd waarom Ik die volmaakte leider ben en dat is waarheid, omdat Ik waarheid ben. En omdat Ik in liefde de beste volmaaktste leider ben. Jullie weten dat. En toch kiezen jullie mensen voor al die halve niet voldoende leiders, die je werkelijk nergens brengen, in plaats van Mij, jullie Schepper, die jullie het volmaakte leven in alle gelukzaligheid biedt. Ik ben niet als iemand die de leiding pakt, zich toe-eigent, zo als velen onder jullie. Mij moet je vragen, willen, toestaan om je leiding te geven in je leven. Dan kan Ik je leiding geven over alles in je hele leven. Over iedere menselijke leiding heen, ja, elke menselijke leiding valt dan weg, als je Mijn leiding in je leven vraagt en aanneemt en bewust naar handelt. Zie maar eens hoe goed het dan gaat. Maar let daarbij wel op, dat je niet gedeeltelijk Mijn leiding vraagt en aanneemt en voor een ander deel niet. Want dan kun je ook niet verwachten dat het allemaal goed gaat.

Het is dus Mijn leiding in alles, werkelijk in alles, als je het volmaakte wilt bereiken, als je het volkomen leven wilt bereiken, als je de volkomen gelukzaligheid wilt bereiken. Zolang het gedeeltelijk Mijn leiding is waarnaar je leeft, is de uitwerking ook gedeeltelijk. Leer en groei en wen er aan de leiding over je leven van Mij te krijgen, alleen van Mij. Dan zul je zien wat werkelijk volmaakte leiding is. Wat werkelijk volmaakt leven is, wat ware gelukzaligheid is!

Hemels Brood 3592

Diegenen die beslist willen weten, laat Ik niet in twijfel achter. Wie waarlijk gelooft, maar nog niet alles nog zo goed begrijpt, die zal Ik uitleg geven. Voor die zal Ik zorgen dat hij uitleg krijgt. Al wat diegene niet begrijpt, zal hem duidelijk worden. Maar niet alles tegelijk. Niet alles in één keer tegelijk. Want er is te veel wat door zo veel gelovigen niet begrepen wordt, om in één keer te begrijpen.

Wat niet begrepen wordt, zal aan wie dat oprecht wil, geleidelijk geopenbaard worden. Niet zomaar, plotseling, als een geheel begrepen worden, maar langzaamaan ontdekt worden, door diegenen zelf ontdekt worden. Zodanig, dat niet Ik het diegene zo maar geef, maar dat hij het door eigen onderzoek zelf vindt. Op de achtergrond door Mij geholpen te vinden en te begrijpen. Want het is de bedoeling, dat ieder mens zelf gaat begrijpen, zelf gaat zien en begrijpen. Uit eigen vrije keus. Wie vast in mij gelooft, Mijn liefde zoveel hij kan in zijn handelen aanneemt, maar nog niet alles van Mijn bestaan, van Mijn liefde en zijn bestaan en de wereld begrijpt, die zal Ik over wegen leiden, die hem de nodige inzichten geven, die zal Ik in contact brengen met mensen die hem uitleg kunnen geven, over al wat hij nodig heeft. En wie rechtstreeks in zijn hart naar Mij komt en Mij vraagt, die zal Ik zeker niet in twijfel laten. Die zal Ik rustig en zachtmoedig, steeds wat meer zicht geven op al wat waar leven is, op al wat Ik voor de mens op aarde bedoeld heb te zijn.

Zo kan diegene zich de waarheid van het eigen zijn verwerven en groeien tot een waar levend wezen in volle gelukzaligheid van ware liefde. Want velen die geloven, begrijpen toch nog niet wie Ik ben, begrijpen toch nog niet wat ware liefde precies is, begrijpen nog niet wie zij zelf bedoeld zijn te zijn. Dus al wie gelovig Mij wil volgen in waarheid en liefde, Ik zal je helpen, je leiden, als jij dat werkelijk wilt, naar inzicht en besef van waar leven, van ware liefde, naar het volle besef Mij te zijn.

Hemels Brood 3593

Liefde geneest. Liefde heelt. Vanuit de kracht van liefde kan heel veel tot stand gebracht worden. Onvoorstelbare wonderlijke zaken kunnen door liefde tot stand gebracht worden. Het is aan de mens zich die liefde, die heelt, die herstelt, die geneest, eigen te maken. In al zijn handelen op te nemen. Ik heb de mogelijkheid geschapen, dat de mens die liefdekracht zelf kan zijn, dat is door Mij bepaald.

Nu is het aan de mens, hij bepaalt nu zelf of hij die liefdekracht aanneemt en leeft of niet. In vrijheid kan hij zijn keus maken. In vrijheid van leven kan hij zijn en zelf kiezen. Daarbij is het wel zo, dat ieder mens liefde nodig heeft. Liefde nodig heeft om te zijn, om te leven. Ware liefde. Geen mens kan overleven zonder liefde. Ik ben die ware liefde en Ik geef die ware liefde. Maar niet iedereen voelt Mijn liefde. Daar zijn vele redenen toe. De belangrijkste is de eigenliefde of het eigenbelang. Dit eigenbelang belemmert het doorvoelen van ware liefde en daardoor kan er een gebrekkigheid van leven ontstaan. Bij veel mensen is door eigenbelang een gebrek aan liefde ontstaan. Zo’n gebrek uit zich in allerlei vormen. Bij de een sterker dan bij de ander. Het is ook vaak niet een persoonlijk gebrek, als wel een collectief gebrek. Want alle mensen zijn in ware liefde met elkaar verbonden.

In die verbinding voelen allen wat anderen voelen. Wie in die verbinding gebrek aan liefde ervaart, die zendt dit als het ware uit naar allen. Zo voelen meerderen dan dat gebrek aan liefde, in de totale verbinding van mensen met elkaar. Maar wie weinig eigenbelang heeft, die ervaart veel liefde en geeft dit ook door in de onderlinge verbinding, zodat dit het collectief in de verbinding ten goede komt. Liefde is een essentiële levensbehoefte, iedereen heeft liefde nodig. Want liefde is leven, leven is liefde. Ware liefde heeft dan ook de enige ware kracht tot herstel, tot heling, tot waar levensinzicht. Kom dan in vrijheid tot ware liefde, laat alle eigenbelang los en wordt helende, herstellende liefde, door Mij, voor Mij en voor alle mensen!

Hemels Brood 3594

Als je gezuiverd bent van al je misvattingen, van al je van liefde afwijkende handelen, als je helemaal zuiver van hart bent geworden, ben je Mijn oorspronkelijk deeltje mens. Ben je zoals Ik ben. Ben je heel, totaal in alles. Volmaakt in alles. Niet groots en hoog verheven, maar nietig en klein. Alles ben je, gelijk Ik dat ben, maar klein, heel klein. Alles besef je gelijk Ik dat besef, maar klein, heel klein. Gelijk Ik klein ben. Want, vergis je niet, niets is groot tenzij klein, heel klein.

Waarom willen mensen groot zijn, groots in hun doen en laten, gezien worden in groot zijn. Waarom eren zij de groten der aarde, die te groot zijn om klein te zijn. Wie heeft hen groot gemaakt? Wie maakt groot, wat klein is? In het besef klein te zijn, ligt het besef van waar zijn, van waar leven, van ware liefde. Alleen het hele, hele kleine kan een grote liefde zijn, kan oneindig groot in liefde zijn. Alleen het oneindig kleine. Weet wat klein is. Want je weet het niet. Is Mijn liefde klein? Mijn liefde is oneindig groot. Daarom ben Ik oneindig klein. Je ziet Mij niet, omdat je niet klein kunt kijken, niet klein kunt zien en geen bril zal je helpen klein te zien. Liefde kan je helpen klein te zien. Veel liefde. Heel veel liefde. Oneindig veel liefde.

Wordt dan kleiner en kleiner. Verzet je niet tegen het kleiner worden, onbelangrijker in de grote wereld. Onbelangrijker in de ogen van mensen. Want hoe kleiner je wordt, des te minder kunnen zij in hun grootheid je zien. Je bent te klein geworden, om gezien te worden door de wereld, door de groten, de grote mensen. Maar al wie klein is, verwelkomt je, gaat je zien en liefhebben. Hoe kleiner je wordt, des te meer kleinen ga je zelf zien en gaan jou zien. Hoe kleiner je wordt, des te meer ga je Mij zien, te midden van alle kleinen. Des te meer ga je de enorme liefde voelen van alle kleinen, van Mij. Zo is het en niet anders, dat wie klein is tot enorme liefde uitgroeit en een ongekend grote macht heeft in liefde en toch zelf heel, heel klein is…..

Hemels Brood 3595

Nooit sta je er alleen voor. Denk dat niet. Ook al neem je Mijn uitgestoken hand niet aan, omdat je Mij nog niet echt kent, Ik laat je niet alleen gaan, niet alleen staan. Maar hoe maak Ik je dat duidelijk, als je Mij niet zoekt, naar Mij niet luistert.

Al wat er in je leven gebeurt, is je weg van gaan over de aarde. Een tijdelijke weg, die je uiteindelijk bij Mij brengt. Maar je kunt ook nu direct bij Mij zijn. Open je ogen, open je oren, open je innerlijk vermogen en besef dat je niet alleen gaat, niet alleen staat. Ik ben altijd bij je, naast je en Mijn hand wijst je een weg, die je het beste kunt gaan. Neem Mijn uitgestoken hand aan en laat Mij je steunen, zodat de weg voor jou makkelijker te begaan wordt. Ik heb je lief en in Mijn liefde ben Ik bij je, in Mijn liefde omarm Ik je en draag Ik je. Maar jij bemerkt het niet en toch ploeg je voort, door al je doemdenken over al wat je overkomt. Hef je hoofd op, recht je rug, verman je en laat je niet ontmoedigen. Vraag naar Mij, je Schepper, roep Mij aan in je hart en laat Mij toe in je leven.

Want Ik wil je graag helpen. Maar jij bent vrij en in die vrijheid kan Ik je alleen merkbaar helpen, als je Mij vraagt, als je Mij toestaat. Zodra je Mij wilt, zul je Mij ook daadwerkelijk in je leven gaan ervaren. Zul je Mijn liefde voor jou daadwerkelijk gaan voelen. Zul je innerlijk tot rust en vrede komen. Kom, vraag Mij. Laat niets je weerhouden, vraag Mij en Ik kom! Met grote liefde zul je Mij voelen en weten dat je niet alleen gaat, niet alleen staat, maar dat je bij alles in grote liefde door Mij, je Schepper, gedragen wordt. Kom en vraag!

Hemels Brood 3596

Vraag eens aan degenen die niet in Mij geloven, hoe zij dan denken te bestaan. Want zij kunnen lopen, als zij willen lopen en ze kunnen praten, als zij willen praten, ze kunnen hun handen gebruiken, als zij hun handen willen gebruiken. Maar, leven zij omdat zij willen leven? Houden zij zelf uit eigen willen hun leven in stand? Zijn zij uit eigen willen geboren en tot leven gekomen? Houdt hun leven op alleen door te willen ophouden? Want niets van dat gebeurt door hetzelfde eigen willen, waardoor zij kunnen bepalen te lopen, te praten, te handelen. Wie doet hen dan leven? Of denken zij, dat zij uit het niets tot leven gekomen zijn?

Komt er bij hen iets tot stand, zomaar uit het niets? Is het niet zo, dat als zij lopen, dit niet zomaar uit het niets gebeurt, maar zij er zelf de wil voor hebben. Zoals alles wat zij doen of laten niet zomaar uit het niets gebeurt, maar uit een eigen keus? Hoe kan het zijn, dat wat buiten hun wil om toch gebeurt, zij denken dat dat uit het niets gebeurt. Laat hen dat eens uitleggen. Niet wat zij geloven, dat al het leven uit het niets voortkomt, maar hoe dat dan volgens hen kan. Laat hen dat eens heel precies uitleggen. Laat hen eens uitleggen hoe het kan, dat zij een zekere intelligentie hebben, dat de mens een zekere intelligentie heeft, maar uit het niets gekregen. Hebben zij zelf iets uit het niets in hun leven gekregen? Ontstond er ooit iets onbekends in hun tuin wat er de ene dag niet was en de volgende dag wel, zonder dat iemand daar mee te maken had? Laat het ze uitleggen. Ze kunnen het niet zonder verdraaiingen van waarheid. Want alles, ieder mens en al wat er is, is uit Mij ontstaan. Alles en ieder mens is een levend deel van Mij, van Mijn liefde, uit Mijn liefde in wijsheid ontstaan.

Al het leven is Mijn leven en Mijn wil tot leven, voor alle mensen. Is Mijn aansturing. Alles wat de mens niet aanstuurt, is Mijn aansturing, is Mijn wil. Lege het hen dan uit, dat zij uit Mij zijn, deel van Mij zijn. Ik ben het Leven, uit Mijn leven, leven zij. Dat is Mijn wil, die zij delen in hun eigen wil. Een eigen wil die verwant is aan Mijn wil en daarom in hetzelfde leven wil is. Mijn leven, Mijn wil, jullie leven, jullie wil. Leg het ze uit, dat geen enkele hartenklop uit het niets is, maar uit Mijn harteklop. Omdat Mijn hart klopt, klopt jouw hart en klopt het hart van iedereen. Leg hen uit dat er geen intelligentie uit het niets is, maar uit Mijn intelligentie. Want alle intelligentie bij alle mensen is uit Mijn intelligentie, is Mijn intelligentie. Leg hen uit dat er geen besef is uit het niets, dat al het besef van bestaan, besef is uit Mijn besef van bestaan, Mijn besef van eeuwig bestaan, besef van eeuwig leven. Leg hen uit dat zij een wil hebben als onderdeel van Mijn wil. Als Mijn wil niet zou zijn, kan er geen wil zijn, bij niemand. Mijn wil is alle wil en is de eeuwigheidswil, die eeuwigheid is, eeuwig blijft. Leg hen uit dat alle liefde Mijn liefde is, die Ik alle mensen geef. In oneindigheid geef. Want Mijn liefde is het totale ware leven, waaruit jullie allen leven. Eeuwig leven. En in eeuwige gelukzaligheid kunnen komen. Niet uit het niets, maar uit Mij, uit Mijn leven, Mijn hartenklop, Mijn intelligentie, Mijn wil, Mijn liefde, Mijn eeuwige waarheid. Dat is niet niets…