Hemels Brood 3504 t/m 3534

Hemels Brood 3504

Ieder mens heeft het zelfhelende vermogen, wat Mijn Goddelijke liefde is. Dit zelfhelende vermogen wordt echter vaker door de mens geblokkeerd. Dan moet eerst de blokkade weggenomen worden, voordat Mijn helende liefde haar werk kan doen. Er zijn veel manieren waarop de heling geblokkeerd raakt en evenzoveel mogelijkheden om de blokkade op te heffen. Maar waar het bij alles op neerkomt, is dat er geen schade, waar heling voor nodig is, hoeft te ontstaan en geen blokkade blijvend hoeft te zijn. Want wat er ook gebeurt, wie zich keert naar Mijn liefde, ontvangt ook Mijn liefde en heelt!

Maar zo gemakkelijk als het hier staat, is het voor de meeste mensen niet in de praktijk. Daarom is het te gemakkelijk tegen iemand gezegd, dat hij zijn ziekte aan zichzelf te wijten heeft. Want, de liefdeloosheid van mensen onderling kan ziekte veroorzaken en kan heling blokkeren. Let op: Jullie zijn allen in liefde door Mij met elkaar verbonden. Als in die verbinding iemand door liefdeloosheid de verbinding blokkeert, heeft dat een effect op allen in die verbinding. Zo is het ook met de mogelijkheden tot heling, dan kan iemand juist door liefdeloosheid de heling voor zijn medemens blokkeren. Zo is het dus niet goed, om aan iemand zijn schuld te zeggen bij ziekte of leed. Want elk leed, elke ziekte, is een gezamenlijke ziekte, een gezamenlijk leed. Waarbij iedereen de eigen verantwoordelijkheid houdt, om met liefde schade te voorkomen en heling te bewerken.

Let er daarom op, dat ook al ben je zelf niet ziek en heb je geen leed, dat het niet je eigen verdienste is en dat het ook niet specifiek de schuld van de zieke is, dat hij ziek is. Laat het duidelijk zijn, dat in de wereld ziekte is, die deze en gene treft en vasthoudt, terwijl anderen, zonder eigen verdiensten, vrij uit gaan. Leef dan hoe dan ook naar liefde, zodat in alles heling kan plaatsvinden.

Hemels Brood 3505

Ik heb jullie het beheer gegeven over Mijn Schatten. Maar alleen degenen die zich bewust zijn van Mijn Schatten, kunnen ze werkelijk beheren. Al die mensen die niet overtuigd zijn van Mijn bestaan en van het bestaan van Mijn Schatten, doen ook geen moeite ze te beheren. Mijn Schatten zijn niet van de wereld, het zijn geen wereldse materiële schatten, maar het zijn geestelijke hemelse Schatten.

Het zijn Schatten van liefde en zachtmoedigheid, van geduld en verdraagzaamheid, van waarheid en oprechtheid, van vergeving en begrip. Die heb Ik jullie allen gegeven om te beheren en het beste beheer je die door ze ook te beheersen, tot uitdrukking te brengen in al je doen en laten. Dat gebeurt bij heel veel mensen niet. Wat Ik gegeven heb aan de mens om te beheren, beheert hij gewoon niet. Veelal beseft hij niet dat het hem gegeven is om te beheren. Beseft ook niet, dat wie Mijn Schatten juist, goed, naar waarheid, eerlijkheid en oprecht beheert, de hele Schepping beheert.

Maar juist dat gebeurt met degenen die het niet zo nauw nemen, die raken het besef van wat Ik hen in beheer gegeven heb, kwijt. Die raken als het ware in slaap. Zo wordt het beheer overgelaten aan een kleine groep mensen die geloven in Mij, in Mijn liefde, in Mijn Schatten en nog wel beseffen wat het betekent om op de aarde te mogen zijn en Mijn Schatten te mogen beheren. Omdat het nog maar een kleine groep is, ben Ik ook als beheerder een steun voor al die mensen van die kleine groep.

Als jij een beheerder bent, in je hart Mij kent en in Mijn Schatten gelooft, dan is het soms wel moeilijk om beheerder te zijn tegenover zo’n grote groep die het laat afweten. Weet je dan extra gesteund door Mij, in je hart, je besef, in heel je handelen. Weet dat dan al Mijn Schatten jouw Schatten zijn, met een enorme zegen als rente voor jouw inzet om Mijn Schatten te beheren. Ook al is niets daaraan jouw verdienste, toch krijg je er zegen voor. Omdat Mijn Schatten ook Mijn zegen is en jij ze beheert, zonder verdienste beheert. Daarvoor is Mijn zegen enorm!

Hemels Brood 3506

Ik ben niet alleen de ware liefde en wijsheid. Ik ben Schepper van al wat is, van alle mensen, alle dieren, bomen, struiken, planten, van alles wat er is en komt. Daarbij ben Ik Zelf Alles, alles wat in werkelijkheid is, ben Ik. Dat betekent, dat alles wat bestaat ook Mij is.

Nu heb Ik het zo gemaakt, dat de mens niet alleen Mij is, maar ook zichzelf. Dat ieder mens niet alleen zich van Mij bewust kan zijn, maar ook van zichzelf. En nu juist om zich van zichzelf bewust te kunnen zijn, heb Ik Mij als bewustheid teruggetrokken, zodat de mens zichzelf kan zijn, zonder Mijn directe invloed. Omdat Ik hem in zijn mens zijn vrijheid wil geven, vrijheid wil laten ervaren. Maar in die vrijheid vergeet hij zijn herkomst en nu is het nodig, dat ieder mens persoonlijk in zijn vrijheid vrijwillig terugkomt bij Mij, bij Mijn liefde en wijsheid. Omdat hij dan het Goddelijke zijn, die Ik in hem ben, tot zich trekt, zonder zijn eigen vrije persoonlijkheid te verliezen.

Deze weg om te gaan is de aarde en het verblijf van de mens over de aarde. Er is in de hele Schepping geen plaats waar Ik het zo heb ingericht als op de aarde. Daar is het zo ingericht, dat de mens, al is hij Mij, toch ook zichzelf kan zijn en ervaren en Mij kan ervaren als een eigen persoonlijkheid die hij zelf is. Als hij zich in zijn vrijheid gelijk aan Mij vormt, uit eigen vrije keus, dan is hij Mijn Goddelijkheid en zichzelf in een voor hem vrij bestaan. Kijk naar de Schepping, hoe volmaakt die is, kijk naar de mens hoe onvolmaakt hij zich gedraagt in zijn vrijheid.

Ik laat hem. Want op deze aarde heb Ik dat mogelijk gemaakt, dat de afdwalingen van ieder mens, door Mijn liefde en wijsheid gedragen, geen blijvende schade doet. Wel tijdelijk. Het levert voor ieder mens wel tijdelijk ongemakken op. Dat is de afdwaling van de mens, welke zich allen tot liefde gaan keren, in tijd en in Mijn liefde en wijsheid.

Hemels Brood 3507

Je gaat alleen over de aarde en toch niet. Je bent alleen en toch samen met velen. Je bent één persoon en toch ook velen. Want je bent samen met alle mensen alleen en samen met alle mensen een deel van Mij. Elk deel van Mij bestaat uit meer delen, die tezamen één deel zijn.

In je zelfstandigheid ben je alleen. In ware liefde ben je samen met Mij. In je verblijf op aarde ben je samen met alle anderen die op aarde verblijven. Maar dat “samen met anderen”, kan ook alleen zijn met anderen. Omdat ieder in vrijheid zijn eigen keus maakt. Die keus hoeft niet aan elkaar gelijk te zijn en dat maakt dat ieder zich alleen kan voelen, terwijl hij toch samen is met anderen.

Wie wil, kan in zijn hart altijd samen met Mij zijn. In ware liefde is iedereen samen met Mij. In wederzijdse liefde ben je niet alleen samen met Mij, maar ook Eén met Mij en toch ook jezelf. Alleen zijn is een gevoel, een belevingservaring, die maar gedeeltelijk werkelijkheid heeft. Alleen je persoonlijk zijn is alleen, als je niet in Mij gelooft, niet op Mijn liefde vertrouwt, dan ben je alleen. En toch ook dan zelfs niet werkelijk helemaal, omdat Ik er toch altijd Ben en naast je sta, altijd. Zodra je dat beseft, gelooft, in je voelt, ben je ook niet  meer zelf in je zijn alleen.

Je hoeft geen eenheid te voelen met je naasten, je hoeft je eigen persoonlijke overtuigingen niet in overeenstemming te brengen met je naasten. Je hoeft alleen je doen en laten, je wil en verlangens in overeenstemming te brengen met Mij. Als dat dan niet in overeenstemming met je medemensen is, dan hoef jij niet te veranderen om goed te zijn. Maak je keuzen voor Mij en Mijn liefde, voor Mijn waarheid en het ware leven, zonder op de keuzen of het commentaar van anderen te letten. Maar weet dan wel heel zeker, dat je kiest voor Mij, je Schepper, God en Vader in Jezus Christus en niets of niemand anders. Laat niet mensen je zeggen: wij laten je Hem zien, dit zegt Hij. Maar volg alleen je hart waar Ik Ben en altijd met jou zelf kan communiceren. Dan zijn wij altijd samen in jou! En dan weet je alles uit jezelf van Mij!

Hemels Brood 3508

Wie kan lopen, weet nog niet welke weg te gaan. Wie kan praten, weet nog niet de betekenis van alle woorden die bestaan. Als je appels kunt eten, weet je nog niet hoe die groeien. Wie Mij leert kennen, kan niet in korte tijd alles van Mij weten en kennen. Zo kan Ik veel voorbeelden geven waar Ik zie dat mensen misvattingen hebben uit een zekere logica, die niet klopt. En vooral in het kennen van Mij.

Ik laat Mij kennen. Niet de mens bepaalt Mij te kennen, Ik bepaal wanneer Ik gekend wordt. Laat niemand beweren, dat hij Mij kent, want alleen Ik ken Mijzelf ten volle en alleen Ik geef kennis over Mijzelf aan diegenen die Ik kies. Geen mens kiest zelf Mij te kennen als Ik hem dat niet toesta. Daarom kan niemand zeggen: ik ken hem. Want ieder die Mij kent, kent Mij door Mij en nooit door zichzelf. Kent Mij door Jezus Christus en nooit door zichzelf of door iemand anders, maar alleen door Mij.

Wat Ik aan de één over Mij te kennen geef, kan niet anders zijn dan wat Ik aan de ander te kennen geef, omdat Ik altijd en eeuwig dezelfde ben. Iedereen kan alles wat Ik te kennen geef in zijn hart aanvoelen als waar en waarachtig. Daarom zal ook iedereen wat Ikzelf te kennen geef in zijn hart als waar herkennen en als gronddeel van het ware bestaan herkennen. Dat is dan ook de enige basis om je ware leven op te bouwen. Niet wat mensen zeggen, wat Ik je zeg, wat Ik je laat weten, laat voelen als waar en waarachtig in je hart.

Ik laat Mij aan jou kennen, op de juiste tijd, op de juiste wijze. Leer Mij steeds meer kennen door wat Ik je laat kennen. En die weg is waarheid en liefde. Die weg ben Ik in Jezus Christus en via die weg laat Ik Mij kennen, alleen via die weg. In alle nederigheid laat Ik Mij kennen, wat de ware basis voor onbaatzuchtige liefde is.

Hemels Brood 3509

Je kunt nog zoveel woorden horen die Mijn evangelie betreffen, als je wat je hoort niet omzet in de praktijk, is het weggegooid luisteren. Hoe vaak je ook hoort en begrijpt, het gaat er om dat je het doet, dat je het opneemt in je handelen. Dat geldt voor iedereen. Als je ziet dat een ander Mijn Woord hoort, maar niet toepast, dan brengt het je niets, als je die ander daar op wijst en het zelf niet doet. Ook al help je de ander tot zicht te komen, het gaat er om dat je zelf tot zicht komt en naar Mijn Woord leeft en handelt. Anders is het, de lamme helpt de blinde en beide komen nergens.

Het meeste help je iemand anders tot zicht te komen, door zelf zo veel je kunt naar Mijn Woord te leven. Dus niet door over Mijn Woord te praten, maar Mijn Woord te doen. Laat Mijn Woord zien in al je handelen en je brengt daarmee Mijn Woord het best in beeld, het best onder de aandacht. Wie dan niet luistert, die heeft het nog niet begrepen of is nog teveel op zichzelf gericht. Doe Mijn Evangelie, leef het en leg het uit aan wie er naar vraagt, maar dring het niemand op, leef het eenvoudig zichtbaar. Ook al zien mensen niet dat je Mijn Woord naleeft, dan nog is het altijd beter eerst te doen, dan er over te praten. Laat toch vooral zien wat je gelooft, wat je van Mijn Woord begrepen hebt, in je handelen. Discussie is dan niet nodig.

Want Ik zal altijd zelf de leidsman zijn voor al diegenen die eerlijk en oprecht naar Mijn Woord willen luisteren door het te doen. Die mogen er over praten en wat zij doen uitleggen aan wie daarom vraagt. Dan is er geen discussie, maar uitleg. Uitleg waarom je naar Mijn Woord in je hart handelt. Als dat niet genoeg is, laat het dan los tot de tijd er rijp voor is, dat je handelen naar Mijn Woord in je hart gezien wordt en herkend wordt als handelen naar Mijn Woord, handelen naar Mijn wil, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3510

Oordeel niet, zodat je niet zelf geoordeeld wordt. Want wie willens en wetens fouten begaat, laadt meer op zich dan wie onwetend, niet begrijpend fouten begaat. Wie weet en kent hoe het beste te leven en het niet doet, uit eigen vrije keus, die is verder afgedwaald van het ware leven, dan degenen die geen waar besef van wat juist is, hebben. Zo zullen dan ook de gevolgen zijn.

Een kind heeft nog de corrigerende hand van de volwassene nodig. Maar een volwassene zal zijn eigen weg kiezen, zonder de beschermende corrigerende hand van een volwassene. Hij is zelf de volwassene. Maar een kind mag kind zijn en fouten maken. Wie een kind beoordeeld als een volwassene, oordeelt niet juist. Wie een volwassene oordeelt als een kind, oordeelt niet juist. Zo is het oordeel moeilijk bij een mens. Want wie ziet het verschil bij de mens. Is het kinderlijk onbegrip of is het volwassen gekozen afdwaling? Dat is alleen te zien in het hart. Alleen Ik heb het ware zicht op ieders hart. Niemand kan van zichzelf zeggen, dat hij dat zelfde zicht heeft. Daarom, laat het oordeel aan Mij over.

Wil je een inschatting maken, niet om te veroordelen of te oordelen, maar om te weten hoe met het doen en laten van je medemensen om te gaan, kom dan bij Mij. Dan kan Ik je in je hart de juiste situatie laten zien. Dan kun je van Mij weten of iemand eerlijk is of niet, of iemand kind is of een volwassene, begrijpend of onwetend. En mocht Ik je tonen, dat iemand niet eerlijk is, weet dat dan in je omgang, maar neem erover geen aanstoot, geen soort van wraak. Laat de veroordeling aan Mij over. Want Ik weet hoe en wat nodig is om diegene zijn misstap te tonen, te doen beseffen en als de tijd daarvoor gekomen is, zich van zijn fouten in vrijheid van keus te herstellen. Ik weet hoe de ware liefde bij iedere afwijkende keuze te herstellen is, laat dat aan Mij.

Hemels Brood 3511

Berouw komt na de zonde en voelt niet prettig. Maar beter voelt iemand berouw over zijn tekortkomingen, dan dat hij prettig verder leeft en niet wil inzien dat hij tekortkomingen heeft. Want elke tekortkoming veroorzaakt een verstoring in de voortgaande liefde. Is als een trilling in het rustige water, wat zich in de wijdste verte laat zien en bemerken. Niet alleen diegene die tekortschiet bemerkt die trilling, maar juist de onschuldige omstanders. Wie het vuur aansteekt en wegloopt, zet zijn medemens in de rook en geeft de verantwoording van zijn daden aan die medemens om op te lossen.

Beter realiseert een ieder zijn tekortkomingen en doet zijn best ze te herstellen. Zodat de gevolgen zijn naaste zo min mogelijk treffen. Want ieder kan fouten maken, in de wereld is het moeilijk om geen fouten te maken. Maar loop er dan niet voor weg, toe te geven en te herstellen wat mis gegaan is. Laat dan niet je medemens achter met de problemen om op te lossen. Hulde en zegen aan alle mensen die met liefde de oplossingen in werking zetten, voor wat misgegaan is door hun medemens, zonder er moeilijk over te doen. Want daarmee beperken zij de schade die de trillingen teweeg kunnen brengen. Voel berouw, al doet dat innerlijk pijn, over al je daden die anderen belasten en maak het goed, zodat niemand achterblijft met de gevolgen waar hijzelf geen deel aan had.

Alles is gratis op deze aarde van Mij gekregen. Alleen de mens vraagt voor wat hij geeft en doet beloning. Maar Ik geef Mijn liefde, die alles inhoudt, gratis, voor niets. Niemand heeft daar verdiensten aan. Verkoop dan ook niet wat Ik in liefde gratis geef, maar geef zelf door, wat een ander helpt. Bij dat alles kun je altijd op Mijn hulp rekenen. Wie het goede nastreeft, krijgt daarvoor gratis al wat in  liefde nodig is.

Hemels Brood 3512

Een hoogmoedig mens kan veel minder van de waarheid in zich voelen en bekennen, dan een nederig mens. Alleen in waarheid ben Ik te herkennen. Wie de hele waarheid niet onder ogen kan zien, kan Mij niet zien. Kan Mij niet begrijpen. Voor de zuivere en enige werkelijke waarheid is nederigheid nodig, om die te herkennen en te beseffen, om te voelen, wat die enige werkelijke waarheid is. Om zelf die waarheid te zijn, is de oprechte wil en de oprechte nederigheid nodig. En wie dan in die waarheid, in die nederigheid is, die zal ook ten diepste de liefde kunnen ervaren, kunnen voelen en zich eigen maken.

Alles wat een mens nodig heeft om tot ware liefde te komen, is eerst de diepste nederigheid. Het diepste besef dat alles wat hij is en kan niet zijn verdienste is, maar van Mij gekregen, om niet van Mij gekregen. Daar, in die nederigheid, ligt de sleutel tot het zelf worden, het zelf zijn van ware onbaatzuchtige wijze liefde. Wie zich in nederigheid oefent, oefent zich in ware liefde. Maar, laat niemand denken dat dat zo eenvoudig is. Want was dat zo, dan zou de wereld er al lang heel anders uitzien. Juist is dat niet zo, juist is dat in de werkelijkheid van ware liefde komen, door nederigheid, helemaal niet zo gemakkelijk. Want in de mens op aarde is veel eigengewin, veel strijd om de beste te zijn, het meeste te kunnen, de mooiste, begeerlijkste te zijn, is veel neiging om graag gewaardeerd te worden, niet afgewezen te worden, belangrijk te zijn. Zelfs het graag goed willen doen, is niet geheel uit nederigheid, maar uit een zekere ijdelheid. Er is zoveel nog, wat de mens zich nog niet eens bedenkt als geen nederigheid. Daar is Mijn hemels licht nog niet doorgekomen.

In elk hart zijn nog plekken waar het duister nog niet verdwenen is, waar Mijn licht nog moet doorkomen. En het zal daar doorkomen. Ieder hart zal door Mijn liefde verlicht worden. Maar het zal volgens Mijn orde gaan, in volgorde van Mijn plan, wat ieder mens ten goede komt. Want vergeet het niet, Ik ben de volmaakte nederigheid, de volmaakte liefde, de volmaakte wijsheid, het oneindige ware leven en met dat al, ben Ik jullie Schepper. Zodat jullie die volmaaktheid in alles ook zijn. In vrijheid van keus nu zelf kunnen kiezen te zijn: volmaakt nederig, volmaakt liefde, volmaakte wijsheid, oneindig waar leven.

Hemels Brood 3513

Je hebt licht nodig om te leven. Licht. Voor elke groei van planten, bomen, struiken, dieren is licht nodig. Voor de mensen, voor hun groei, voor hun bestaan, is licht nodig. Licht. En altijd is er licht. Overdag is er licht en in de nacht is er licht. Het licht is er altijd. En het licht is niet tegen te houden. Het is moeilijk om alle licht uit te sluiten. En wie totaal het licht uit sluit, die sluit het leven uit. Want voor alle leven is licht nodig, is licht van levensbelang. En nu, wat is het licht?

Het licht maakt zichtbaar, licht geeft zicht, toont al wat is. Toont al wat is en zorgt dat al wat is, te zien is. Maar licht is meer dan dat. Licht is overal. Niet alleen is er het natuurlijke licht van de zon, de maan en de sterren. Er is ook het geestelijke licht. Dit licht laat alles zien wat met het natuurlijke oog niet te zien is. Niet bij het natuurlijke licht van de zon, de maan en de sterren. Niet bij het gecultiveerde licht wat de mens gemaakt heeft. Ook niet bij het licht van vuur, hoe groot en hoeveel er ook is, het laat al het geestelijke, wat levend leven is, niet zien. Maar Mijn licht laat al wat werkelijk is, al wat materiaal niet is, zien, heel duidelijk zien. De mens kan zijn ogen sluiten. Zijn natuurlijke ogen kan hij sluiten. Ook kan hij zijn geestelijk oog sluiten, hij heeft de vrije keus, de vrije wil. Maar hoe hij zijn oog ook sluit, Mijn licht blijft altijd tussen alles doorschijnen en kan niet afgezet worden. Kan door niemand afgezet worden.

Door het duister dringt nog Mijn licht bij de mens in zijn hart binnen. Hoe verduisterd de mens zijn hart ook heeft, Mijn licht schijnt ook daar. Schijnt ook daar waar alle licht geweigerd wordt. Want Mijn licht is niet te weigeren. Mijn licht is leven. Eeuwig leven. Mijn leven. Hoe donker je leven ook lijkt, er is ook voor jou Licht. Ook voor jou is eeuwig Leven. Ook in jouw hart schijnt van Mijn licht naar binnen. Al houd je je ogen nog zo stijf gesloten, al heb je nog zo’n duister hart, ergens in dat duister piept toch wat stralen van Mijn licht door. Richt je daar eens naar, en weet je wat er dan gebeurt? Dan stroomt er ineens veel meer licht van Mij je hart binnen en verlicht ineens veel meer en geeft ineens een veel groter zicht op waar leven.

Kom en zie die kleine straal licht in je hart, die van Mij komt, Mijn leven is en jou leven kan zijn. Als jij kijkt naar Mijn licht, zie je jezelf en bemerk je jouw ware leven, wat Ik Ben en aan jou geef! Zie dat straaltje licht en zie dan steeds meer Mijn licht in jouw hart heel je ware leven in zicht brengen. Schrik niet, want je leeft!

Hemels Brood 3514

Als de basis waarop iets gebeurt geen ware liefde is, heeft het geen eeuwigheidswaarde. Als de basis van handelen geen ware liefde is, levert het alleen tijdelijk iets op, wat in werkelijkheid niet is. Bij alles waar niet de volledige liefde het geheel vormt, blijft de onwerkelijkheid van het tijdelijke. Al is iets gedeeltelijk uit de ware liefde, elk deel wat het niet is vertroebelt de uitkomst tot een deels onwerkelijkheid. Er is zoveel wat geen ware liefde is, daardoor is er ook heel veel wat geen werkelijkheid is, maar door de mens wel als werkelijkheid gezien wordt. Kan de mens dan niet beter zien? Alleen ware liefde geeft het ware zicht. Zolang niet alles in ware liefde gebeurt, is het menselijk zicht vertroebeld.

Maar Mijn zicht is niet vertroebeld en zal ook nooit vertroebeld raken. In de volkomen liefde die Ik Ben, is er alleen waarheid, werkelijkheid, eeuwigheid, volmaakt leven. Alles wat in de Schepping, op de aarde gebeurt, komt tot Mij en in Mijn Zijn. Mijn oneindige onbaatzuchtige ware wijze liefde verwerkt het tot het beste voor alle mensen. Mijn wezen is de grond van alle leven van de hele Schepping, van alle bestaan. In Mij komt alles tezamen en in Mij komt alles tot waar leven, ware liefde, eeuwig zijn. Dat wordt dan in alle nederigheid de mens teruggegeven. In ware liefde teruggegeven. Zodat jullie allen na jullie tijd, in de eeuwigheid zelf en van je eigen bestaan bewust, alleen nog die ware wijze onbaatzuchtige liefde vrij kiezen te willen Zijn.

Ik Ben het, Die jullie dat geeft. In niets kun je dat zelf verdienen. Alleen de nederigheid dat te erkennen, ligt bij jullie zelf. Die nederigheid is jullie zelf. In die nederigheid ben je gelijk aan Mijn nederigheid, die juist het allerbelangrijkste is, om in eeuwigheid waar levend te zijn. Leven als een zelf. Juist niet dat gevoel van verhevenheid geeft het bewustheidsgevoel te leven, maar juist het besef van nederigheid, van erkenning niets uit jezelf te kunnen, te zijn, als niet Ik het je zou geven. En Ik geef het je. Altijd.

Eeuwig geef Ik je leven. Eeuwig geef Ik je liefde, wijsheid, waarheid. Ik geef het je zonder iets van je terug te verwachten. Alleen nederigheid maakt het werkzaam in je, in je hart. Ik ben als het ware de centrale, waar alles samenkomt en zodanig verwerkt wordt, dat het de liefde voedt en al het tegenovergestelde oplost. Vanuit Mij keert alles in liefde terug tot de mens die daardoor gevoed wordt en uitgroeit tot zelfstandig Zijn in ware liefde, in ware wijsheid, in volkomen waarheid. Dat is de aarde, het werk op aarde, jullie leven wat eeuwig is.

Hemels Brood 3515

Ben je je er van bewust, dat je nog niet in alles naar volkomen liefde leeft, dan heb je gelijk. Maar, hoe verander je dat? Want al weet je dat, vaak weet je niet altijd waar je precies van liefde afdwaalt. Hoe word je dan die volkomen liefde die je wilt zijn? Je kunt het met je verstand zoeken in al je handelen, alles beredeneren in een bewust kijken naar al je handelen. Want de kenmerken van ware liefde ken je en als je die maar toepast, dan moet dat je toch uiteindelijk tot de volkomen liefde brengen. Zo proberen veel mensen die begrijpen dat het leven bedoeld is liefde te zijn, tot die volkomen liefde te komen. Tot nu toe is er nog geen volmaakt resultaat geboekt. Hoe bewust je daar ook mee omgaat, hoe graag je de volkomen liefde ook wilt bereiken en hoe bewust je ook steeds naar al je handelen kijkt, veel en een snelle vooruitgang wordt er niet behaald.

Waar heeft dat dan mee te maken? Je moet je wel ergens van bewust zijn om het aan te pakken. Je hebt er je verstand toch ook wel bij nodig. Maar, je hebt er nog iets heel belangrijks bij nodig. Je hebt er Mij bij nodig! En wat Ik zie, is, zelfs bij de meest welwillende mens, dat hij veelal op zichzelf blijft zoeken en proberen. Terwijl Ik naast iedereen sta, in ieders hart bereikbaar ben en de Enige ben die alles weet, alles overziet, iedereen kent en de volkomen ware volmaakte liefde ben. Bij Mij kun je alle liefde krijgen die je nodig hebt, door Mij kun je zelf de ware liefde zijn, alleen door Mij. Niet door je bewust te zijn van, niet door met je verstand te beredeneren hoe en wat, maar door Mij. Door Mij in je hart helemaal toe te laten. Niet met je verstand, maar in je gevoel.

Laat Mij toe in je gevoel, besef Mij in je gevoel, vertrouw Mij in je gevoel en leer eerst Mij steeds opnieuw in je gevoel, in je hart, kennen. Leer eerst al Mijn liefde voor jou kennen in alles wat jouw leven is en in alles wat je beseft. Laat dat groeien in jezelf, in je hart. Voel, voel, voel Mij steeds opnieuw, elk moment van de dag, tot je Mij in je hart voelt als een deel van jezelf, als ware liefde in jezelf. Dan ga je ware liefde begrijpen in heel je zijn, in heel je wezen en zo ga je die ware liefde dan ook helemaal zelf zijn. Je hoeft niet alleen ervoor te zorgen liefde te worden, dat gaat niet. Je hebt Mij er bij nodig. Zonder Mij lukt het niet.

Kom bij Mij in je hart, in je gevoel, in je besef en met je verstand, maar kom in je gevoel bij Mij en leer Mij in ware liefde ten diepste kennen, dat is de Enige weg om tot de ware liefde te komen en zelf die ware liefde te leren Zijn.

Hemels Brood 3516

De mens kan in zijn onvolmaaktheid Mijn volmaaktheid niet zien als volmaaktheid en denkt daardoor dat al wat in zijn wereld niet volmaakt is, door Mijn onvolmaaktheid komt. Maar in werkelijkheid is de mens van oorsprong net zo volmaakt als Ik Ben. Al het onvolmaakte is de keus van de mens buiten de werkelijkheid. In de werkelijkheid is alles volmaakt. Ik ben in de onwerkelijkheid niet. Ik ben in het onvolmaakte niet. Ik ben het volmaakte ware leven in alle wekelijkheid. Dat de mens dat in zijn onwerkelijkheid van keuzen niet kan zien, komt door zijn onvolmaakte keuzen. Alle keuzen die de mens maakt die niet naar volkomen liefde zijn, zijn die onwerkelijkheid, vormen de onwerkelijkheid in het bestaan van de mens op aarde. In die onwerkelijkheid ben Ik niet. Daardoor kan geen mens Mij daar ooit zien. Wie zegt Mij daar te zien, denkt Mij te zien, maar ziet Mij niet. Ik ben alleen in de werkelijkheid te zien. In waarheid, in ware liefde.

Veel mensen zeggen dat Ik niet besta. Maar Ik besta wel degelijk en Ik ben ook wel degelijk jullie bestaan. Zou Ik niet bestaan, dan zou niemand bestaan. Ik besta in werkelijkheid. Maar veel mensen leven voor een groot deel in onwerkelijkheid en daar besta Ik niet. Want de onwerkelijkheid is niet. Alleen de werkelijkheid is en daar ben Ik. Dat is het ware leven, de waarheid, de ware liefde, zuiver en ongeschonden. Ik kan Me niet in de onwerkelijkheid tonen, want daar ben Ik niet, maar Ik kan je wel tonen wat onwerkelijk is en in het werkelijke kan Ik Mij wel tonen.

Zonder de vrije wil van de mens te belemmeren, doe Ik er alles aan om hem de onwerkelijkheid van zijn zelf gekozen levensvormen te laten beseffen en hem terug te brengen in zijn werkelijke volmaakte bestaan. Maar, in zijn vrije keus blijft hij vaker in de onwerkelijkheid, denkend dat het werkelijkheid is. Er is maar Eén werkelijkheid, die ben Ik, dat is Mijn liefde, Mijn Leven. Neem in alles Mijn liefde aan. Neem Mijn Leven aan en je bent in de werkelijkheid. In de volmaakte werkelijkheid, de volle gelukzaligheid van het ware eeuwige bestaan, als een eigen zelfstandig Zijn.

Hemels Brood 3517

De mens heeft het in zijn kijk op de geschiedenis over de verschillende beschavingen die er geweest zijn en weer vergaan zijn. Maar wat ziet die mens als een beschaving? Voor de meeste onderzoekers is een hoge beschaving dat, als er een goede organisatie van onderlinge verbanden in de dagelijks noodzakelijke bezigheden en behoeften is. Zoals bijvoorbeeld een riolering, een watertoevoer, allerlei verdeelsystemen, bloeiende handel met veel materiële rijkdom en veel kennis.

In de huidige tijd is er, als er zo naar een beschaving gekeken wordt, een top-beschaving gaande. Waar meer kennis is dan ooit, waar in veel landen een betere riolering is dan ooit, plus nog een elektriciteitsysteem wat er niet eerder zo geweest is, een enorm aantal digitale mogelijkheden, waar nooit zelfs maar aan gedacht is, een wereldhandel die zeer uitgebreid is, vervoersmiddelen die nooit eerder geweest zijn, kortom, er is nu in veel landen een enorme vooruitstrevende beschaving aan de gang, als dat beschaving genoemd kan worden. En dan worden er in heel korte tijd ook nog steeds nieuwe, de beschaving als zodanig vergrotende, uitvindingen gedaan en in werking gesteld. Wat een beschaving heeft de mens bereikt!

Ja, in zijn idee. In zijn beleving. Maar voor Mij niet. Want voor Mij heeft dat niets met ware beschaving te maken. Voor Mij is een ware beschaving een samenleving gebaseerd op waarheid, op eenvoud, op onbaatzuchtigheid, op ware liefde. Kijk wat er in de zogenaamde beschaving van nu het meest van belang is: de eigen welvaart, het eigen gemak, het bezit van macht en roem, het bezit van veel geld. En daarbij is alles zo’n beetje geëigend. In het belang van de vooruitgang mag er gewoekerd worden, gehamsterd, is zogenaamde zelfzorg geen egoïsme maar slim zijn. Mag er verdraaid worden en gelogen. Want winst is belangrijk. Alles moet kunnen. Maar dat is geen beschaving. Dat is de ondergang van de ware beschaving, de ondergang van al wat goed en waarachtig is.

Mens, ga niet mee in die zogenaamde beschaving, zoek de ware beschaving van eenvoud, oprechtheid, waarheid, onbaatzuchtigheid, liefde en kom tot de ware gelukzaligheid!

Hemels Brood 3518

De mens kent hoogten en diepten in zijn leven. Hij ervaart Mij of hij ervaart Mij niet. Want alhoewel Ik er altijd ben, ervaart de mens dat niet altijd. Bij velen niet, omdat zij Mij niet willen, bij anderen niet, omdat Ik Mij niet laat ervaren. Soms is het het gedrag van die mens, wat een belemmering vormt om Mij te ervaren. Soms is het Mijn wil dat die mens Mij niet ervaart. Maar altijd is het gezet in Mijn liefde voor de mens en zijn vrije wil. Wie niet wil, hoeft niet. Wie wel wil, mag. Maar altijd vul Ik het zo in, dat het wel of niet Mij ervaren iets goed en waar Leven beseffend teweeg brengt.

Zo gaat het voor de ene mens anders dan voor de andere mens en vaak vraagt de mens zich af, waarom het zo verschillend kan gaan. Waarom het juist die ene mens zo moeilijk gemaakt is, terwijl de andere het zo gemakkelijk en goed heeft. Het gaat er Mij dan niet om dat de ene mens Mij liever is dan de ander. Oh nee, het is veel complexer dan dat en het heeft alles alleen met Mijn liefde te maken, Mijn liefde voor jullie allen, voor alle mensen. Maar daarbij komt ook de vrije keus van alle mensen en die is voor allen anders, zoals ook voor iedereen zijn levenssituatie vanaf zijn geboorte anders is. Ieder mens is uniek en al zijn combinaties van handelen zijn uniek. Ook al zijn er overeenkomsten te zien tussen mensen, tussen hun behoeften, tussen hun oplossingen voor de verschillende problemen. Toch is ieder mens anders.

Het doel op aarde is voor alle mensen gelijk: uit eigen vrije keus tot ware volkomen liefde, tot het ware gelukzalige leven te komen, in Eenheid met Mij en toch ook als een van zichzelf bewust wezen. Mijn liefde begeleid alle mensen daarin. Maar, hoewel dat voor iedereen wel dezelfde innige liefde is, met voor allen hetzelfde doel, geeft de uitwerking van Mijn begeleiding bij ieder mens een andere weg en andere situaties, op heel verschillende tijden. Alles in de juiste verhoudingen. Dat geeft aan mensen hoogten en diepten op verschillende momenten, met altijd hetzelfde uitgangspunt, Mijn liefde en altijd hetzelfde doel, de volledige gelukzaligheid van waar leven voor alle mensen.

Als je dit een beetje kunt begrijpen, dan vraag je niet meer waarom. Want Ik overzie het grote geheel en neem dat mee in Mijn begeleiding aan de mens. Ik overzie alles, terwijl de mens maar een heel klein stukje van het geheel kan overzien. Dat is de korte tijd van zijn verblijf op aarde en zijn eigen omgeving, meer niet. En dat is zo heel, heel weinig van al wat er is en Ik weet en zie en kan betekenen voor alle mensen. Laat dus de vraag waarom maar weg en vraag Mij alleen nog hoe. Dan laat Ik je zien hoe door alle moeilijkheden staande te blijven of hoe degenen om je heen die het moeilijk hebben te helpen. Dan laat Ik je weten hoe met alles wat op je weg komt om te gaan, hoe met de hoogten en hoe met de diepten. Dan laat Ik Mij ervaren, steeds als dat goed is voor allen!

Hemels Brood 3519

Het gaat op aarde en in de hemel, in het hiernamaals niet alleen om je zelfbewuste zijn, maar juist ook om je keuzen, die je vanuit je zelfbewuste zijn maakt. Zoals je in het natuurlijke, licht nodig hebt om te kunnen zien waar je je voeten neerzet, om te zien welke weg je volgt, zo heb je in het geestelijke ook licht nodig om te zien welke weg je gaat. Het enige ware licht, wat de situatie zuiver en waar laat zien en de weg die je gaat, is Mijn licht. Maar vaak krijgt de mens licht aangereikt van zijn naasten, wat lang niet het ware belicht, maar daar wel op lijkt. Met dat licht wordt lang niet alles zichtbaar gemaakt en ook geeft dat licht op een aantal zaken een heel vertekend beeld.

Wie niet in alles volkomen eerlijk en oprecht is, de ware liefde heel nederig en oprecht nastreeft, voor die is Mijn licht er nog heel weinig. Ook al denkt hij goed te kunnen zien. Zo zijn er velen die Mijn bestaan niet in de volle waarheid aannemen, die maar heel weinig licht van Mij kunnen ervaren. Die vooral gebruik maken van het wereldse licht, wat zij al heel veel vinden. Maar op het moment dat zij de aarde verlaten en in het hiernamaals komen, is het wereldse licht weg en blijft alleen Mijn licht, waarvan zij dan maar weinig hebben. In die nieuwe omgeving is het voor hen dan eerst moeilijk om zonder Mijn licht de ware weg te vinden en zo kan het dan wel een tijdje duren, voordat zij Mijn licht kunnen ervaren en gaan zien wat hun weg op aarde was en hoe hun weg nu verder het beste kan gaan.

Natuurlijk help Ik al diegenen die in een zeker duister in het hiernamaals aankomen tot Mijn ware licht te komen. Dat doe Ik ook voor allen die nog op aarde zijn en komen. Maar altijd moet Ik rekening houden met de vrije keus van alle mensen. Daardoor kan Ik niet zomaar het wereldse licht uitzetten en  Mijn licht vol op de mens richten. Het zou hen alleen verblinden en ook geen goed doen. Ieder zal in zijn vrijheid zelf dat ware zuivere licht moeten zoeken en aannemen. Wel kan Ik steeds opnieuw zeggen, waar Mijn licht in alle zuiverheid te vinden is. In je hart, in de totale waarheid van je hart, in de nederigheid van je hart, de zachtmoedigheid in je hart, de oprechtheid van je hart, kun je Mijn licht wekken en daarmee zuiver zien welke weg je gaat. Wie dat licht in zijn leven tot schijnen brengt, die neemt dat licht mee naar het hiernamaals en zal ook daar in Mijn volle licht zijn weg goed kunnen vinden.

Daarom is het zo belangrijk niet op het licht van de wereld af te gaan, niet op het licht wat mensen je geven af te gaan, al is dat nog zo goed bedoeld, maar altijd in de liefde, in je hart alleen op Mijn licht af te gaan. Dan zul je nooit in het duister staan, maar altijd in het volste zuiverste licht, wat nergens enige schaduw geeft!

Hemels Brood 3520

Geen mens kan iets toe of af doen aan Mijn bestaan. Wat iemand ook denkt of invult over Mij, over Mijn bestaan, Ik ben en blijf altijd dezelfde, dat verandert door de opvattingen, meningen, ideeën van mensen niet.

Al beweert iemand iets over Mij met nog zo’n grote overtuiging, als Ik dat niet ben, dan blijft dat zo, Ik verander niet omdat een mens Mij in zijn beeldvorming verandert. Omdat een mens denkt dat Ik zo of zo ben, ben Ik dat nog niet, want Ik ben en blijf altijd dezelfde. Maar er zijn bij de mensen heel veel verschillende beeldvormingen over Mij. En al die mensen denken zeker te weten dat zij de juiste beeldvorming van Mij hebben, terwijl dat in de meeste gevallen niet zo is, helemaal niet zo is. Toch houden velen krampachtig vast aan die door hen misvormde beeldvorming. Daardoor handelen zij naar een idee over Mij, wat Ik niet ben. En alhoewel Ik altijd dezelfde ben en blijf, heeft de beeldvorming die iemand over Mij heeft, toch ook een effect op zijn leven. Want hoe je denkt over het leven, zo sta je in het leven. Daarnaar handel je. Daardoor handelt niet iedereen gelijk, daardoor ontstaat er discussie over hoe juist te doen, over wat juist is, over Mij en Mijn bestaan en vooral ook heel veel over Mijn boodschap aan de mensen, Mijn advies hoe het best te leven met elkaar.

Als iedereen Mij zou zien in Mijn ware onveranderlijke bestaan en Mijn boodschap zou begrijpen, zoals Ik die in waarheid bedoeld heb, dan zou er onder de mensen veel minder discussie zijn en veel meer liefde en harmonie onder elkaar. Daarom, ieder mag in vrijheid wel een ander beeld van Mij hebben, maar Ik ben en blijf toch altijd dezelfde en dat is dan het beste om te zien, zodat er geen misverstanden hoeven te zijn bij jullie mensen onderling. Er is maar Eén waarheid, die ben Ik. Maar veel mensen denken dat er meer waarheden zijn en kunnen zijn. In werkelijkheid ben Ik Die Ik Ben, altijd onveranderlijk alle waarheid in Eén waarheid, zodat er geen andere waarheid is.

Zoek die waarheid alleen in jezelf, zoek Mij in jezelf en leer Mij te zien in de Enige waarheid die Ik altijd ben en blijf. Zie Mij zoals Ik werkelijk BEN en je ziet de Enige waarheid in alles!

Hemels Brood 3521

Gezegend zijn alle mensen die Mij in hun hart gevonden hebben en Mij als het ware leven, de ware liefde, de waarheid herkennen. Niet omdat dat nodig is om zegen te krijgen en niet omdat het om het verkrijgen van Mijn zegen gaat, maar omdat Mijn liefde, Mijn leven herkennen en aannemen op zich Mijn zegen aan de mensen is.

Dus wie Mijn liefde in zijn leven uit vrije keus tot uitdrukking brengt in al zijn handelen, in al zijn doen en laten, in al wat in zijn leven gebeurt, die heeft daarmee Mijn zegen, omdat dat altijd Mijn zegen heeft, Mijn zegen is. Niemand kan daarom Mijn zegen verdienen. Want het heeft met herkennen en aannemen te maken. Wie Mij niet herkent, Mij en Mijn liefde niet aanneemt, die houdt Mijn zegen op afstand. Maar niet Mijn liefde. Want Mijn liefde geef Ik aan alle mensen. Ook dat, het verkrijgen van Mijn liefde, is daarom geen verdienste of juist alleen door verdienste te verkrijgen. Zo is er niets dat de mens kan doen als verdienste voor Mijn liefde, voor het ware leven, anders dan Mij toe te laten in zijn leven, zijn keuzen in vrijheid af te stemmen op Mijn liefde. Want dat kan Ik niet van de mens overnemen. En zo trekt hij Mijn liefde naar zich toe, door die toe te laten in zijn leven, door al het tegenovergestelde los te laten en alleen die ware liefde van Mij toe te laten in zijn leven.

Om dat te kunnen is besef nodig, besef van Mij, van Mijn liefde en van Mijn ware bestaan en het Leven wat Ik aan alle mensen geef. Zonder verdienste geef. Zodra iemand zijn eigen willen loslaat en zonder enige eigen begeerte Mij zoekt, zal hij Mij vinden, in zijn hart, in zijn besef weten dat Ik er ben en Mij over hem ontferm. De nederigheid die daarvoor nodig is, dat is het enige wat aan de mens is, in zijn vrijheid en zelfstandigheid. In die nederigheid kan hij Mij vinden en Mijn liefde aannemen, wat dan direct in zegen voor hem uitwerkt. Geen verdienste, maar zegen door Mijn liefde in de vrije keus van de mens. In alles kan Ik helpen zonder de vrije wil te belemmeren, maar de nederigheid is aan de mens om zich toe te wenden. Ook niet als een verdienste, maar als een weg om te gaan en tot Mij te komen.

Hemels Brood 3522

Ik heb een, voor jullie mensen ongekend, oneindig grote liefde voor alle mensen, voor heel Mijn Schepping. Ja, ook voor jou, ook voor jou. Laat het toch eens en vooral diep tot je doordringen dat Ik van je hou, dat Mijn liefde voor jou oneindig groot en eeuwig is. Ook al ken je zelf zo’n liefde niet, je kunt het leren kennen. Begin er mee te geloven in Mijn liefde, begin er mee te vertrouwen op Mijn liefde. Langzaamaan zul je Mijn ware liefde dan in jezelf gaan beseffen en de warmte ervan in je hart voelen.

Ook al kun je nog niet die enorme omvang van Mijn liefde ervaren, al is je eigen gevoel van liefde nog heel beperkt, toch kun je in Mijn liefde geloven en op Mijn liefde vertrouwen. Het besef van Mijn liefde is verbonden met je hart. In een eerlijk en oprecht hart kun je langzaam maar zeker Mijn liefde voor jou en alle mensen meer en meer gaan voelen, ook al is dat maar een klein deel van de enorme liefde die Ik ben en geef, het zal je verblijden in je hart. Want liefde verblijdt, brengt tot leven, doet groeien en vervolmaken, al wat het aanraakt. Mijn liefde raakt jou aan, elke dag en elk moment van de dag in alles wat gebeurt, in alles wat je overkomt.

Niets is zonder Mijn liefde. Ook al heeft de mens de vrije keus en ook al kiest hij veelvuldig voor het tegenovergestelde van liefde, daarmee is Mijn liefde niet weg en niet minder. Want Mijn liefde is niet aan het doen en laten van de mens gebonden. Mijn liefde is vrij, voor jullie allen in eeuwigheid beschikbaar en oneindig groot. Waar je ook kijkt, wat je ook onderzoekt, niets is zonder Mijn liefde, niets is buiten Mijn liefde, want buiten Mijn liefde is niets. Daarom ben jij ook altijd in Mijn liefde, in heel je vrijheid van zijn ben je in Mijn liefde, of je dat ook zo al ervaart of nog niet. Of je er in je doen en laten al in vrijheid voor kiest of nog niet. Of je het ook maar enigszins beseft of niet.

Je bent Mijn liefde, je hebt Mijn liefde. Tot in het diepst van je wezen. Tot in het oneindige diepste zijn reikt Mijn liefde in jou, in alle mensen, in de hele Schepping. Ik heb jouw lief, oneindig lief!

Hemels Brood 3523

Er zijn veel mensen die zeggen boodschappen van Mij te krijgen en zij verwerken er hun eigen aangeleerde angst en opvattingen in. Deels verstaan zij Mijn woord, maar deels ook nog niet. Daardoor brengen zij Mijn woord anders dan hen door Mij aangereikt wordt. Want Ik reik aan iedereen Mijn woord. Maar lang niet iedereen geeft het op de gekregen manier door.

Door de eeuwen heen is er veel door de mens verdraaid en in een andere waarde gezet. Er is veel dreiging bij. Als de mens het niet goed doet, dan volgt straf. Die straf komt dan volgens die mensen van Mij. Maar zo is het niet. Elke keus die de mens in vrijheid maakt, heeft een uitwerking. De keuzen die uit liefde gemaakt worden, hebben de beste, de mooiste uitwerkingen, die doen de mens goed. Keuzen die niet uit naastenliefde zijn, werken heel anders uit. Niet als straf, maar als gevolg.

Als je iets laat vallen, is het vallen geen straf maar een gevolg van het loslaten. Wie de liefde loslaat, laat als het ware iets vallen, dat heeft een gevolg, wat dan ook geen straf is. In veel doorgevingen is de dreiging van de straf. Liever zie Ik dat Mijn liefde voor de mens in al die boodschappen wordt uitgedragen. Zodat de mensen niet bang worden en gefrustreerd raken over hun gedrag, zodat de mens zich niet gaat dwingen tot goede daden en liefdevol handelen, wat dan niet meer in de ware vrijheid gebeurt. Liever zie Ik bemoediging in Mijn woord doorgegeven worden, zodat de mensen vertrouwen krijgen in Mijn liefde, besef krijgen van Mijn liefde en vrij beseffen, dat ware liefde de beste basis is voor alle handelen. Geen dwang, geen dreiging, maar zicht op de waarheid, zicht op de werkelijkheid, ontspannen en zonder enige dreiging.

Liefde geeft geen dreiging. Liefde geeft waarheid en besef van waarheid. Liefde geeft wijsheid en besef van wijsheid. Liefde geeft zicht op alles en laat zien wat wel en geen liefde is. Ik ben liefde en jullie mogen uit vrije keus liefde zijn. Ware liefde is waar leven. Wie waarlijk wil leven, die doet dat alleen in ware liefde. Dat is geen dreiging, maar een feit, een waarheid. Kom dan het liefst voor Mijn ware woord bij Mij in je hart. Of, als een boodschap je gegeven wordt, kom en onderzoek die met Mij in je hart, daar kun je dan voelen of de boodschap overeenkomt met wat Ik je in je hart laat weten of dat de boodschap vermengd is met angst of lering die niet van Mij maar van die mens is. Want velen zeggen Mijn woord door te geven, maar weinigen geven in zuiverheid Mijn woord door, heel weinigen.

Alleen je hart kan in nederigheid en waarheid door Mijn liefde het juiste onderscheid maken. En dreiging, veroordeling, beangstiging is niet Mijn woord. Maar bemoediging, uitleggend, gevend, de weg wijzend, zicht gevend, is Mijn woord wel. Hoed je daarbij voor al diegenen die trots zijn, die verdienste aan Mijn woord hebben, die zich belangrijk opstellen, al klinkt hun woord nog zo juist, ga in je eigen hart en leer rechtstreeks in je hart al het ware, al het goede, al het juiste, de volkomen liefde, van Mij!

Hemels Brood 3524

Niet alles van het wereldse is verkeerd, is fout, is afwijking en daarmee zonde. Maar het is wel onnodig, brengt niets, heeft niets van het hemelse, geeft niets voor de groei van de mens. Je kunt het dus net zo goed laten, je tijd niet aan geven. Als je dat wel verkiest, dan is het hooguit jammer van je tijd en een vertraging van je groei in geestelijke opzicht. Zo is er veel wat geen specifiek kwaad is, maar ook geen waar goed doet. Verzamel je iets, als een hobby, dan is daar geen kwaad mee gemoeid, als je het in alle eerlijkheid doet. Maar het geeft op zich geen vooruitgang in geestelijke opzicht. Het is niet het één en niet het ander, het is inert en zonder bereik in het geestelijke. Zo is er veel werelds vermaak en veel bezigheid onder de mensen wat geen specifiek kwaad is, maar als zodanig ook niets hoogstaands geestelijks met zich meebrengt.

Toch is het niet geheel zonder enige waarde. Want vooral daar waar de mens in die bezigheden zijn medemensen ontmoet, is er toch ook een onderlinge uitwisseling, waarbij wel situaties kunnen ontstaan, die de geestelijke groei bevorderen. Daarom hoeft al datgene wat noch het één, noch het ander is, niet gemeden te worden of als onzin afgedaan te worden. Al is het noch het goede, noch het kwade, het kan toch gepaard gaan met iets goeds, wat zinvol is. Laat daarom al datgene gaan zoals het gaat en de mens vrij kiezen voor allerlei bezigheden die op zich genomen weinig of niets van de geestelijke waarden bieden. Want er kunnen daarbij toch situaties ontstaan, die wel die waarde hebben en lering bieden aan de mens.

Niemand hoeft zich te schamen voor zijn oprechte keuzen voor die bezigheden die op zich niets voorstellen in geestelijke opzicht, want ook al dat is gedragen in Mijn liefde en gezet in Mijn wijsheid. Vaak voorkomen die bezigheden, die noch het één, noch het ander zijn, dat de mens in kwalijk handelen vervalt, wat hem schade zou berokkenen. Zo heeft alles zijn plaats toch ten goede van de mens en Mijn liefde blijft daarbij een eeuwige steun aan allen, tot in de gelukzalige oneindigheid.

Hemels Brood 3525

Soms is er extra lef nodig, een beetje meer durf, een beetje meer doorzettingsvermogen, om je doel te bereiken. Als je dat in je leven, in je dagelijkse dingen, in je natuurlijke levensomstandigheden niet hebt, hoe zul je dat dan voor Mij hebben? Want al wat je op aarde nodig hebt, nodig is, werk, voedsel, huis, kortom je dagelijks bestaan, komt je niet aanwaaien, maar moet je iets voor doen.

Soms heb je net wat meer lef nodig, net wat meer durf en net wat meer inzet, een stevigere aanpak, om tot het juiste bereik te komen. Dan zul je net wat meer moeten doen om niet met lege handen te blijven staan. Zo leer je om door te zetten, in vertrouwen op Mij toch zelf ook flink door te zetten. Laat niet gaan wat op je pad komt omdat je denkt dat het niet haalbaar is. Bepaal jij dat niet vanwege mogelijke moeilijkheden. Zet door, ondanks de moeilijkheden, zet door. Want wie hier op aarde in zijn natuurlijke leven niet van aanpakken weet, niet kan doorzetten, hoe zal die in het hemelse doorbreken, als hij niet tot doorzetten kan komen?

Hoe je je zaken op aarde regelt en je voor inzet, is de spiegel voor hoe je bent, ook in geestelijk opzicht. Als je op aarde maar wat aanmoddert, zal dat in het geestelijke niet veel anders zijn. Je bereik ligt veel verder dan jij je voor inzet. Kom, vertrouw op Mij, op Mijn kracht van liefde en zet je steviger in voor hetgeen je nodig hebt en graag bereiken wilt. Laat moeilijkheden geen barrière vormen voor je doorzetten. Want wie met Mij zich inzet, die komt voorbij elke moeilijkheid, doe daar je voordeel mee. Trek je niet verloren terug, maar ga ervoor!

Ga voor een goede zaak en neem Mijn zegen aan, dan komt het goed. Misschien niet zonder moeilijkheden, maar het komt goed! Met Mij samen, Ik doe Mijn deel, maar doe jij jouw deel, met lef, met durf, met krachtige inzet, niet even, maar zolang als nodig is. Dan kom je veel verder dan ooit gedacht. Niet alleen ten aanzien van het aards natuurlijke, maar ook ten aanzien van het hemels geestelijke.

Hemels Brood 3526

Het is niet zo, dat mensen overgehaald moeten worden tot geloof in Mij en Mijn bestaan. Informeer diegenen die dat willen, maar probeer iemand niet over te halen tot zicht op Mij. Want als iemand ergens toe overgehaald wordt, is dat niet geheel zijn eigen keus, zijn eigen zicht wat ontstaan is door een eigen verlangen. Dan blijft er altijd een soort van hiaat in het zich eigen maken van zijn besef over Mij en Mijn bestaan.

Het heeft geen zin om iemand met praten en praten tot Mij te bekeren. Het heeft alleen zin, als uit die mens een verlangen komt om Mij kennen, Mij te ontmoeten, tot meer inzicht over waar leven te komen. Anders blijft er altijd een hang naar eigen ideeën, eigen invullingen bestaan, die een werkelijk diepgaand besef in de weg staan. Je kunt naar iemands beweegredenen vragen, daar over praten, hem aan het denken zetten, maar ompraten, overhalen, doe dat niet. Laat ieder zelf ontdekken, zelf bewust worden dat er heel andere verhoudingen in het ware leven zijn, dan hij eerst dacht en kon zien. Wie zelf tot de ontdekking komt, houdt niet vast aan voorgaande misvattingen, maar staat die af voor zijn nieuw ontdekte inzichten. Wie nieuwe opvattingen krijgt opgedrongen, neemt die misschien op zeker moment aan, omdat het in de gegeven logica niet te ontkennen is, maar daarbij is hij zijn oude misvattingen niet kwijt. Op momenten van belang spelen die mee in het geheel en daarmee is dan geen zuiver waar inzicht bereikt.

Ieder heeft zelfstandig een weg over de aarde te gaan, om tot volmaakte liefde te komen. Niemand hoeft overgehaald te worden. Iedereen mag geïnformeerd worden, tot denkend voelen aangezet worden. Maar laat al het andere aan Mij over. Zodat ieder uit eigen vrije wil tot zicht komt en uit eigen interesse Mij zoekt en uit eigen verlangen Mijn liefde aanneemt en groeit in liefde en volmaakt leven, volmaakte gelukzaligheid.

Hemels Brood 3527

Help de mensen Mijn liefde te zien. Geef ze lering in Mijn woord van liefde en waarheid. Help ze te genezen en te helen. Heel te worden met hun oorspronkelijk volmaakte zijn en met Mij. Zet je in om, voor al diegenen, in Mijn naam te werken aan hun genezing en aan hun heling. Breng hen allen bij Mij. Verzamel ze in Mijn naam en bied hen onderdak in Mijn naam. Voed hen met Mijn brood en met Mijn wijn, zodat hun ziel tot waar geestelijk leven komt, in waarheid en in liefde.

Want groot is de ellende op aarde en er is veel pijn, die in liefde weggenomen kan worden door Mijn woord van liefde, door genezing in Mijn naam en heling door Mijn liefde. Maak bekend al wat je in zuiverheid van Mij geleerd hebt, aan alle mensen die Ik op je pad breng. Laat ze binnen bij Mij, open de deur voor hen en laat ze binnenkomen bij Mij. Dan zullen ze zien en beseffen welke afdwalingen zij gegaan zijn en die wegen verlaten, die geen ware liefde zijn. Dan zullen zij nieuwe wegen gaan met Mijn liefde en tot genezing komen, tot heling van lichaam en ziel, tot geestelijke waar bestaan. Niets kan hen weerhouden, tenzij zij niet eerlijk en oprecht willen. Want wie niet wil, voor die gaat Mijn deur niet open. Wie niet wil, voor die is Mijn brood en Mijn wijn niet te verteren. Wie niet wil, zal geen nieuwe wegen vinden, maar langs de oude wegen blijven gaan.

Maar wie wil, ontvang die in Mijn naam, voed die met Mijn brood en wijn, heel die met Mijn liefde, want Ikzelf geef je daar de kracht voor en alle mogelijkheden. Help en genees, heel in liefde al diegenen die Ik op je pad breng. Nooit als een eigen verdienste, maar altijd als een nutteloos knecht, die om niet werkt en zich geen zorgen maakt om zijn eigen welzijn. Want Ik ben de Gever van alle leven, in de hele oneindigheid. Ik ben de Gever van alle genade, alle zegen, alle liefde. En Ik geef aan allen die willen ontvangen. Want er zijn handen nodig om te geven, om te dragen. Laat jouw handen dan in liefde, in Mijn naam, Mijn handen zijn en genees en heel in Mijn naam.

Hemels Brood 3528

De keus van de mens is veel. En kan ook heel verschillend zijn. Maar wat er is, is. Dat verandert niet, met welke keus van de mens ook. Zijn keus is dan ook: hoe er mee om te gaan. Want wat is, is altijd hetzelfde. Liefde is liefde. Leugen is leugen. Waarheid is waarheid. Dat is niet aan de keus van de mens. Het goede is goed, of de mens dit nu wel of niet waar vindt. Wat goed is, is goed en kan door de keus van de mens niet ineens niet goed zijn. Wel kan de manier van handelen van de mens goed of niet goed zijn. Maar wat eens door Mij goed gemaakt is, kan nooit, door wie dan ook, niet goed worden.

Liefde in de ware zin zoals Ik liefde heb ingesteld, blijft altijd liefde. De mens heeft vrijheid van keuze, maar hij kan er niet opeens zomaar voor kiezen, dat wat Ik als ware liefde heb ingesteld, geen liefde meer is. Het blijft wel zijn keus hoe hij met liefde omgaat. En met leugen. En met waarheid. Maar veranderen is niet mogelijk. Veranderen van de grond van alle bestaan, is niet mogelijk. Kiezen hoe je met het onveranderlijke omgaat, dat is de vrijheid van de mens. Overal waar de mens er tegenaan loopt, dat de basis niet te veranderen is, hoor je hem roepen: waar is dan mijn vrijheid! Omdat hij niet ziet dat Ik eeuwig dezelfde ben en niet ziet dat wat Ik ingesteld heb, altijd zo ingesteld blijft en met geen menselijk vrije keus ooit te veranderen is.

Het is de vaste grond van jullie bestaan, waarop jullie vrij zijn je keus te maken, maar de grond zelf verandert niet. Hoe je ook graaft en spit, welke keuzen mensen ook maken, de basis die Ik ingesteld heb, blijft eeuwig dezelfde, omdat Ik eeuwig dezelfde ben en blijf en alles op Mij rust. Want Ik ben het leven en Ik draag het leven. Ik geef het leven in een vaste waarde die altijd dezelfde is en blijft. Wees vrij in al je keuzen en weet daarbij dat je met welke keuze dan ook, niets van wat Ik heb ingesteld kunt veranderen. Maar met je vrije keuzen kun je wel de mogelijkheden van je leven veranderen. Ten goede of ten kwade. De keus is aan jou. Jij maakt je eigen weg over al het onveranderlijke.

Hemels Brood 3529

Ieder mens is altijd onderdeel van zijn eigen keuzen en van de keuzen van andere mensen. Het is op de aarde niet mogelijk, om geen onderdeel te zijn van wat andere mensen kiezen. Niemand is alleen zichzelf en niemand draagt alleen zijn eigen keuzen. Het vraagt liefde om onderdeel te zijn van iemand anders keuzen. Zeker als die andere mens zijn keuzen niet uit liefde maakt.

In de volmaaktheid kan alles, maar die volmaaktheid hebben de meeste mensen nog lang niet. Iedere keuze die de mens maakt, is vrij en kan daarom niet vooraf op gerekend worden. Iemand kan eerlijk en betrouwbaar lijken, maar op zeker moment niet eerlijk meer zijn. Dat kan gevolgen hebben, waar je niet op gerekend hebt. Zo heeft elke keuze van elk mens gevolgen die over de wereld gaan en rimpelingen over het water geven. Rimpelingen die zo zijn toegenomen onder de mensen, dat het water borrelt en golft in het wilde weg. Zo is de omgang tussen de mensen, het borrelt en golft en zo gaan mensen onderling wild tekeer.

Maar denk niet dat het geen effect zal hebben op jouw leven, omdat je zelf je keuzen zoveel mogelijk naar liefde maakt, want alle leven is met elkaar verbonden in Mij. In Mijn liefde, dat wel. Maar dat vrijwaart niemand op aarde van de keuzen die mensen maken. Ieder zit daar midden in. En ieder heeft daar dan de vrije keus, hoe met alle gevolgen van de keuzen van hun medemensen om te gaan. Alles is met elkaar verweven. Alles. Maar Ik heb een orde ingesteld die luistert naar ware liefde, naar waarheid. Waar je ook bent, wat de keuzen van je medemensen ook zijn, je staat er altijd middenin, als een onderdeel van al je medemensen, zoals zij er op hun plaats ook middenin staan.

In die chaos van keuzen, die soms naar liefde zijn, maar veel meer niet naar liefde zijn, staat iedereen, sta jij ook. Maar niets van dat al hoeft je te bedrukken, niets kan je werkelijk schaden, al komt het je nog zo na, als je je aan Mijn ordening houdt en altijd vasthoudt aan waarheid, vergeving, verdraagzaamheid, aan ware liefde, die Ik je toon in je hart. Volg dan Mij in Mijn liefde, want ook Ik sta er midden in!

Hemels Brood 3530

Het is voldoende als je van Mij getuigt. Je hoeft de strijd over waar of niet waar niet aan te gaan. Want waar blijft altijd waar, hoe iemand daar ook over denkt, wat iemands opvattingen ook zijn. Alles is gerelateerd aan zijn vermogen tot liefde. Liefde voor Mij en liefde voor zijn medemensen. In alle opzichten is de getuigenis in je hart al voldoende en die getuigenis komt in je daden dan tot uitdrukking. Zodat elke getuigenis welke zuiver is, ook gezien kan worden door alle mensen.

Maar niet iedereen kan zuiver zien, zuiver voelen en de waarheid in zich al bevatten. Daarom heeft het geen enkele zin om onderling strijd te voeren over waarheid, over Mijn woord en hoe dat uit te leggen. Alleen je diepste ware overtuiging heeft zin om te tonen. In vrede te tonen. Niet om te overtuigen. Niet om strijd mee aan te gaan. Maar in alle nederigheid om je geloof in Mij duidelijk te maken. Want Ik heb gezegd, zet Mijn licht niet onder de tafel, berg het niet weg, maar breng Mijn licht in de openbaarheid, laat het stralen, zodat het zichtbaar maakt wat mensen in het donker willen weghouden. En juist dat willen de mensen niet zichtbaar hebben, licht brengt hen tot weerstand, omdat zij daarin niets verborgen kunnen houden, waar zij hun voordeel meedoen ten koste van waarheid en ware liefde.

Maar Ik wil het zichtbaar hebben. Hoe mensen zich daar ook tegen verweren. Ik wil het allemaal zichtbaar hebben. Wees daarom niet bang voor hun verweer, laat het licht wat Ik je in je hart geef schijnen, want al wat ten boze is, wil Ik zichtbaar hebben, zodat de schande gezien wordt en, wat heel belangrijk is, beseft gaat worden. Ten diepste beseft gaat worden. Dan kan de aarde gereinigd worden van de diepste neigingen die geen ware liefde zijn. Dan kunnen de harten van de mensen gereinigd worden van al wat geen liefde is.

Ga geen strijd aan, maar laat het licht wat Ik je in je hart geef schijnen. Laat het zichtbaar maken en zuiveren. Want al wat geen liefde is, wordt door het zuivere ware licht verlost en opgelost, tegen alle weerstand in. Wie niet verliezen wil, die verliest. In het licht van Mijn liefde wordt alles gezuiverd wat geen liefde is. Straal Mijn licht uit in de volle overtuiging van Mijn woord.

Hemels Brood 3531

Het staat ook in de bijbel, dat sommige gedragingen van mensen een gruwel voor Mijn aangezicht zijn. En dat is ook zo. De goedwillende mens verafschuwt diezelfde gedragingen. Toch staat er ook in de bijbel, heb uw vijanden lief. Dat lijkt dan nogal met elkaar in tegenspraak te zijn. Ik heb alle mensen lief. Maar dat wil niet zeggen, dat Ik al wat zij doen en laten liefheb. Zinloos geweld heb Ik niet lief. Maar in Mijn liefde zal Ik de mens, die tot zinloos geweld is overgegaan, op allerlei manieren tot zicht brengen. Tot herstel van volkomen liefde brengen. Daarbij blijft diegene de vrije wil behouden. Zodat het vaak veel tijd vraagt, om tot verbetering te komen.

Veel van de daden van mensen zijn Mij een gruwel, maar dat neemt Mijn liefde niet weg. Zo is jullie liefde ook bedoeld te zijn. Niet de daden van de mens lief te hebben en te vergoelijken, maar de mens in liefde te blijven dragen. Alle gruwel die de mens bedrijft is zijn schande, is zijn zonde. En zal ook op die manier zijn effect hebben op zijn wezenlijkheid. Maar altijd zo, dat die mens uit eigen vrije wil tot inzicht en berouw kan komen en zijn daden naar ware liefde kan ombuigen. Tijd is daarbij ook Mijn liefde. Van niemand verwacht Ik dat hij het onjuiste tot het juiste vergoelijkt. Maar blijf wel in Mijn liefde. Mijn Schepping is geordend naar liefde. Wie in die ordening blijft, zal de gruwelen van de liefdeloosheid met Mij verdragen. Al het andere verwordt tot chaos. Maar ook die chaos zal door liefde tot de orde terug geroepen worden. En de gruwelen van deze aarde zullen hun greep volkomen verliezen.

Want Ik zal wel degelijk optreden tegen alle gruwelen op aarde. Ik zal die allen met ware liefde verslaan, totaal vernietigen. Maar de vernietiging zit niet, nooit en te nimmer, in Mijn liefde, begrijp dat heel goed. Het is de gruwel zelf, die aan zijn eigen onwerkelijkheid ten onder gaat. Laat je daarom niet verleiden gruwel met gruwel te bestrijden, want dat is ijdel en op zichzelf geen liefde. Maar vergoelijk het ook niet, want Ik vergoelijk niets wat afdwaalt van liefde. Ik heel en genees, breng tot liefde, maar vergoelijk het kwade niet. Houd daar in al je handelen rekening mee.

Ik heb jullie allen lief, maar Mijn ordening van ware volkomen liefde zal nooit ook maar het kleinste beetje afwijken van volkomen liefde. Omdat Ik altijd en eeuwig onveranderlijk volmaakt in liefde en wijsheid ben. Daarom, open je ogen en zie al wat geen liefde is, zodat je niet in de greep komt, van wat geen liefde is en daarmee ook geen leven is. Zie het onder ogen en leef naar waarheid ware liefde. Ook al ben je nog niet in alles in liefde volmaakt, dat lossen we dan samen met tijd in Mijn liefde op. Samen.

Hemels Brood 3532

De wereld kan de boeken niet bevatten die geschreven kunnen worden door Mij, over alles wat bestaat, hoe het bestaat en wat voor alles de betekenis is. Het is niet alleen teveel voor de aarde om te dragen of voor de mensen om te lezen en te bevatten, maar het is ook niet in boeken te vatten, te verwoorden.

Want er is geen gesproken aardse taal, die precies dat alles zodanig kan weergeven, dat het ten volle door mensen begrepen kan worden. Daarom heeft het doorgaande onderzoek wat mensen doen, om van alles in de Schepping te begrijpen en te doorgronden, geen zin. Want alles staat met elkaar in verband. Als er zoveel is, als Ik net gezegd heb, dan is er altijd een missing link. Dan zijn er altijd heel veel missing links. Hoe zou een mens ooit alle verhoudingen in het natuurlijke kunnen bevatten en hoe moeilijker nog kan hij de verhoudingen tussen het natuurlijke en het geestelijke verstaan. En de nog veel verdergaande verhouding met de ziel. Op de menselijke manier een werkelijk onbegonnen en zinloze onderneming, die geen werkelijk zuiver beeld kan opleveren.

Maar de liefde tot Mij en je medemensen, de onbaatzuchtige liefde, die kan wel de weg openen om zicht te krijgen ten diepste op alles in Mijn Schepping. Alleen die liefde. Zonder enig onderzoek. In liefde is het zicht, liefde geeft het zicht. Het zicht nu is het beginsel der wijsheid. Alleen liefde is de basis voor die wijsheid. Het licht van de liefde straalt uit in wijsheid. Alles wordt zichtbaar. Alles in elke verhouding tot in het diepst van het menselijk hart in Mijn hart, wat ten grondslag ligt aan de hele Schepping. Zoek niet langer.

In ware liefde die onbaatzuchtig is, heb je alles al gevonden. In het handelen naar liefde wordt alles zichtbaar wat met geen enkel onderzoek in zicht gebracht kan worden. Omdat het kleinste onderdeel nog te ingewikkeld verweven is met het grote geheel, om het in zijn werkelijkheid te begrijpen. Begrip komt daarom niet door onderzoek, maar door liefde. Zicht komt niet door onderzoek, maar door liefde. Onbaatzuchtige liefde. Hoeveel een mens ook door onderzoek te weten denkt te komen, of denkt ontdekt te hebben, het is nog niet een schijntje van wat werkelijk is en door liefde heel begrijpelijk zichtbaar wordt. Daarom, richt je op ware onbaatzuchtige liefde voor Mij en je medemensen en je hebt geen onderzoek nodig om werkelijk te zien en te begrijpen!

Hemels Brood 3533

Alles is altijd anders. Anders dan het lijkt. Anders dan ze zeggen. Anders dan je wilt. Anders dan de bedoeling is. Alles verandert gaande weg. Met tijd blijft niets hetzelfde en niemand die dat tegenhoudt.

Maar het moet ook veranderen. Het moet ook niet hetzelfde blijven. Want al wat niet gelijk is aan Mij, kan niet hetzelfde blijven, omdat Ik altijd dezelfde ben en nooit verander. Alles op aarde verandert en niets wat niet gelijk is aan Mij blijft. Want alleen Ik blijf. En met Mij blijven allen, die aan Mij gelijk zijn. Allen die nu veranderen, alles wat nu nog verandert, zal eens gelijk zijn aan Mij. Dan zal er geen verandering meer zijn. Dan is het een in stand houden van al wat is en blijft en niet anders lijkt, dan het is. Niet anders is, dan ze zeggen. Niet anders is, dan je wilt.  Niet anders is, dan de bedoeling. Niet anders dan je kunt zien.

Ja, dan is alles waarheid, werkelijkheid. Wat het nu nog niet is. Al lijkt iets nog zo waar, het is de volmaakte waarheid nog niet. Omdat geen mens al helemaal perfect de volmaakte waarheid in alle werkelijkheid is en omdat alle mensen met elkaar verbonden zijn, in alles wat er gebeurt en door mensen gekozen wordt. Net als je dacht, zo gaat het goed, gaat het scheef. Scheef naar links of naar rechts, maar ineens niet meer goed. Dan zijn er keuzen gemaakt, die je niet verwachtte, die je niet bedoelde, die je niet kon weten dat mensen om je heen zouden maken. En dan sta je verbluft. Ineens is alles anders. Anders dan je bedoelde, anders dan je verwachtte. Compleet anders.

Soms probeer je wat er gebeurt, bij te stellen. Maar meestal blijft het anders gaan, dan je dacht dat iets zou gaan. Je denkt, zo komt het goed, maar je merkt dan dat het zo toch niet goed komt, dat het toch weer anders gaat. Zo zal het op aarde, dan eens hier en dan eens daar, anders gaan. Want iedereen kiest. En velen kiezen buiten Mijn ordening van liefde om. Dat zal altijd iets anders geven, dan verwacht, dan gewild, dan te overzien is. Vertrouw met alles en bij elk verandering, op Mijn ware liefde.  Want die is altijd dezelfde, die verandert nooit en die geeft Mijn onveranderlijke orde aan, waar alles gelijk blijft en laat zien, hoe het in werkelijkheid is.

Hemels Brood 3534

Alle dagelijkse bezigheden, al het dagelijkse, het zijn allemaal situaties waar de mens oefening krijgt. Beproeving krijgt. Lering krijgt. Elke dag opnieuw. Al lijkt iets nog zo’n sleur in het dagelijks leven, niets is zonder reden zoals het is. Alles is geplaatst in een ordening, die de mens de gelegenheid geeft om in alle vrijheid tot het volkomen ware leven, wat onvoorwaardelijke liefde is, te komen.

Denk nergens te luchtig over, het heeft allemaal betekenis. Wees nergens te krampachtig mee, je bent vrij. Wees eenvoudig in die vrijheid de ware liefde en ervaar de vreugde, de blijdschap die dat dan geeft. Voortdurend is er voor jullie allen Mijn liefde, die aan iedereen die het maar wil aannemen diezelfde vreugde en blijdschap geeft. Want bij Mij is alleen die ware liefde. Kom dan allen bij Mij en ervaar wat liefde is, wat liefde brengt. Ervaar de vreugde en blijdschap ervan. Laat je dag leiden door die liefde, elk ogenblik, bij alle dagelijkse bezigheden, bij al het dagelijkse. Want Ik weet, dat al die bezigheden bij het leven horen. Maar houd ze allen eenvoudig, maak ze niet onnodig ingewikkeld. In het eenvoudige is het het makkelijkst om de liefde uit te dragen. Hoe complexer je het voor jezelf maakt, des te moeilijker is het is het om in ware liefde onbaatzuchtig te zijn. Want al wat je extra wilt, is ijdel en vraagt aandacht voor jezelf, wat voor onbaatzuchtige liefde moeilijk los te laten is. Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig is, houd het eenvoudig. Ook in de dagelijkse bezigheden.

Want Ik ben altijd in grote onbaatzuchtige liefde de eenvoud Zelf. In die eenvoud ben Ik jullie Schepper, God en hemelse Vader. Ook al lijkt Mijn Schepping zo enorm en ingewikkeld. Ik zeg je, het grondprincipe is heel eenvoudig en voor iedereen heel eenvoudig te begrijpen. Het grondprincipe is eenvoudig ware onbaatzuchtige liefde. De mens maakt het gecompliceerd en moeilijk. Maar in de grond is het allemaal heel, heel eenvoudig, namelijk: alles doen uit ware eenvoudige onbaatzuchtige liefde. Dat is het simpele levensprincipe voor de hele Schepping, die Ik ben, draag en voor zorg. In grote liefde voor zorg!