Hemels Brood 3473 t/m 3503

Hemels Brood 3473

Je bent nog steeds op deze wereld, de aarde. Om je heen is ongeloof en eigenzin. Volop verleiding tot van alles wat zo aantrekkelijk is, omdat het iets lijkt te brengen wat waarde heeft. Maar de ware ogen zien dat het geen waarde heeft en die mens kan de verleiding weerstaan.

Maar als jij degene bent die de verleiding kan weerstaan, dan zijn er altijd wel mensen, die de verleiding niet kunnen weerstaan, die met hun ogen niet zien en beseffen dat er geen waarde in is. Juist zij gaan het je moeilijk maken, juist zij begrijpen je gedrag niet en voelen zich ongemakkelijk bij je. Dat uit zich in allerlei onaangenaam gedrag naar jou, als je niet met hen meegaat in de verleiding. Neem daar geen aanstoot aan en trek het je niet persoonlijk aan. Want het is hun blindheid die op die momenten toch ook door hen een beetje te bemerken is. Alleen niet zoveel nog, dat zij er voor zichzelf aan willen of kunnen toegeven. En het lijkt dan voor hen, dat diegene die de verleiding wel ziet, schuld heeft aan hun blindheid. Want zij zijn nog niet zover om hun zelf gekozen blindheid als zodanig te zien en al helemaal niet, om het te begrijpen en, wat ook belangrijk voor hen is, toe te geven.

Zo kun je ziende zijn en het goede nastreven en toch niet het goede ervoor terugkrijgen. Maar Ik, je hemelse Vader, zie dat en in alles geef Ik met grote liefde steun aan al diegenen die de verleiding weerstaan en ook de ongemakken van hun afwijzende medemensen verdragen. Zodat zij zich niet toch nog door de niets ziende mens tot verweer laten verleiden, maar in Mijn liefde ziende blijven en hen alleen zegenen in Mijn naam.

Hemels Brood 3474

Als mensen eens echt helemaal zouden weten hoe goed zij het zouden hebben in Mijn rijk, wie zou daar dan niet willen zijn. Maar velen hebben er totaal geen besef van, in hun vrijheid van zijn en hun bewustheid van bestaan. Want juist die bewustheid van bestaan geeft hen het idee, dat zij alles wat ze beseffen zelfstandig te zijn, ook helemaal aan zichzelf te danken hebben. En in zekere zin is dat ook zo.

Want hoe en waar ieder mens is, heeft zeker ook te maken met waar hij persoonlijk voor kiest. Maar alles heeft ook te maken met Mij en het doel van het menselijk bestaan. Want Ik ben Degene die de mens leven gebracht heeft en bewustheid van bestaan gegeven heeft. Met het doel hen allen tot Mijn hemelse gelukzaligheid te brengen in Mijn eeuwig ware rijk van liefde. En zo is het niet alleen de mens die  vrij kiest, maar ook Mijn orde, waarbinnen de mens vrij kiest, die richting geeft aan het verloop van het verblijf van de mensen op aarde. Zo komt het, dat niet alles altijd verloopt naar wat de mens zich bedacht heeft en nastreeft.

Maar Ik weet, wat de meeste mensen niet beseffen, dat alle mensen het meest gelukkig en verzorgd zullen zijn in Mijn hemels rijk. Alleen, het is aan de mens om dat te ontdekken en dan alleen daar nog voor te kiezen en te blijven kiezen, in alle voorkomende omstandigheden. Wie dat volhoudt, bereikt Mijn hemelse rijk voor eeuwig en altijd en zal geen leed of onprettigs meer ervaren. Kom, lief mens, en ontdek de ware hemel, de ware gelukzaligheid en kies daar in alles blijvend voor, dan zul je de eeuwig oneindige liefde en wijsheid ervaren in je eigen Goddelijkheid.

Hemels Brood 3475

Als er in de Bijbel staat, “dat alle knie zich voor Mij buige”, dan bedoel Ik niet het letterlijk de knieën buigen. Ik bedoel daarmee de wil. Dat ieder zijn wil aan Mijn wil gelijk brengt. Zich in zijn wil naar Mij buigt. Ook bedoel Ik dan niet, dat dat voor Mij persoonlijk is, maar voor het beste en zuiverste bereik. Omdat uit Mijn wil het beste wat er is, bereikt kan worden en zal worden, als de mens zijn wil buigt naar Mijn wil.

Om dat te doen is het nodig dat ieder voor zich weet wat Mijn wil is. Mijn wil is in alles altijd ware zuivere onbaatzuchtige liefde voor iedereen. Heel eenvoudig hier gezegd, maar door de mens helemaal zo eenvoudig niet uit te voeren, blijkt steeds opnieuw. Dat komt, omdat de mens een heel ander idee over liefde vaak heeft, vooral het onbaatzuchtige is daar dan een moeilijk aspect bij. Onbaatzuchtig. Nooit iets voor jezelf nemen, willen. Dat gaat niet. Want ieder mens heeft voedsel nodig en wie eet, neemt. Dus hoe moet dat onbaatzuchtige dan gezien worden.

Ga er eens vanuit dat al wat je doet en zegt, neemt of geeft, niet ten nadele mag zijn voor je medemens. Dan ben je er nog niet, want ieder mens is verschillend en van ieder mens zijn ook de behoeften verschillend. Doe de een goed en je doet de ander tekort. Het altijd goed doen voor je medemensen is niet, het iedereen altijd naar de zin maken, allen in alles gelijk geven, ook waar zij geen gelijk hebben. Maar hoe dan? Heb elkander zonder voorbehoud lief, heel eenvoudig, heb elkaar lief. Kijk daarbij niet naar al de missers van iemand. Dan zal de liefde je, in al haar wijsheid, laten weten hoe met ieder mens op zich om te gaan. Want die ware liefde, die geen onderscheid maakt tussen mensen om hun daden, ben Ik. Uit die liefde vloeit Mijn wijsheid, die dan in liefde wel degelijk onderscheid maakt. Maar niet uit verontwaardiging voor de slechte daden van een mens, maar uit ware liefde.

Die wijsheid toont de weg, de beste manier om met alle mensen, per persoon zo om te gaan, dat ieder mens persoonlijk geleid wordt tot waarheid en al wat voor die mens het beste is. Dat is dan geheel onbaatzuchtig. Zet je wil gelijk aan Mijn wil, buig je knie, wees Mijn liefde en je hoeft je niet meer af te vragen hoe voor ieder het beste te doen. Mijn wijsheid uit ware liefde laat het je weten.

Hemels Brood 3476

Waarheid. Mensen kunnen waarheid spreken of onwaarheid. Als ze onwaarheid spreken, kan dat met opzet gebeuren of omdat ze de waarheid niet kennen en dan niet beseffen dat zij onwaarheid spreken. Onwaarheid kan ook gezegd worden als onwaarheid, dan weet iedereen dat het onwaar is en daarmee kan het dan toch waarheid zijn, als onwaarheid. Maar veel mensen gebruiken onwaarheid als waar, om er in een of ander opzicht beter van te worden. Allen zullen ze er in werkelijkheid nooit echt beter van worden.  Onwaarheid als waarheid zal op die manier nooit iets goeds teweeg brengen. Maar de mens is vrij in zijn keuze voor waar of onwaar.

Voor Mij is alleen waarheid van belang. Wat Ik zeg, is altijd waar. Mijn woord is altijd en eeuwig waarheid. Nooit iets anders dan waarheid. Mijn woord van waarheid brengt het allerbeste voor de mens. Niemand hoeft ooit te twijfelen of wat Ik zeg wel waar is. Het is waar. Altijd. Toch wordt Mijn woord niet altijd naar waarheid begrepen en ook wordt Mijn woord nog al eens verdraaid weergegeven of verkeerd uitgelegd. Dan is Mijn ware woord niet meer waar. Maar, dan is het ook Mijn woord niet meer.  Verzeker je er daarom altijd van, dat het Mijn woord is wat je hoort en niet een door mensen verdraaide uitleg ervan, of een verkeerde vertaling.

In elk oprecht hart ligt Mijn ware woord geborgen. Wie Mijn ware woord zoekt, die kan het in zijn hart vinden. Als dan iemand zegt Mijn woord te spreken, toets het dan aan je hart, komt het overeen met wat je in je hart voelt, in oprechtheid van hart, dan is het goed. Maar komt het niet overeen met je oprechte hart, laat het dan liever gaan en houd je aan je hart, aan de waarheid in je hart. Onthoud dat Mijn woord altijd waar en goed is. Wie zelf ook altijd in waarheid blijft en spreekt, die zal in zijn hart ook gemakkelijk weten of iemand waarheid spreekt en of het Mijn woord is, wat gesproken wordt.

Hemels Brood 3477

Als iemand je goedgezind is, is het gemakkelijk om diegene lief te hebben. Dan komt ook gemakkelijk de wijsheid uit de liefde, die je op een goede manier met elkaar wijst om te gaan. Maar het gebeurt nog al eens, dat degene die je lief hebt, niet zo goedgezind blijft. Het moeilijke is dan, dat de liefde ook niet blijft. Soms is dat maar heel even, maar het kan ook langer aanhouden. Het ligt er ook aan, hoe bont diegene het maakt. In elk geval, waar eerst gemakkelijk de liefde is, is die liefde even gemakkelijk plots ver weg en is er verontwaardiging, boosheid, voor teruggekomen.

Die verontwaardiging, die boosheid, blokkeert dan alle wijsheid die liefde je zou geven, als je in liefde zou zijn gebleven. Wat er dan meestal gebeurt, is dat mensen met hun verstand gaan bepalen wat te doen, hoe te handelen. Daarbij denken zij met het verstand de wijsheid toch wel te hebben. Want met dat verstand proberen ze dan toch ook eerlijk te zijn en goede besluiten te nemen. Dat vinden zij dan toch ook wijs. Maar Ik zeg je, waar de liefde niet optimaal meer liefde uit het hart is, waar er verontwaardiging is, boosheid, teleurstelling, e.d., daar is de ware wijsheid niet meer, ook niet meer te verkrijgen met het verstand. Alleen de ware liefde brengt de ware wijsheid voort. Alleen liefde in het hart is ware liefde, de ware wijsheid.

Daarom zeg Ik ook altijd, “heb uw vijanden lief”. Want wie ook voor zijn vijanden, dat zijn dan degenen die niet in liefde blijven en het je ongemakkelijk maken, liefde in zijn hart weet vast te houden, die krijgt ook de wijsheid om met al zijn vijanden op de beste manier om te gaan. De beste manier voor zijn vijanden en de beste manier voor zichzelf. Wees daarom ook nooit bang, want ook angst blokkeert de ware wijsheid en geloof Me, dat geeft een veel minder goed resultaat, dan de ware wijsheid je kan geven.

Mocht je het toch van tijd tot tijd moeilijk vinden, om in alle omstandigheden en bij iedereen in liefde te blijven, dan heb Ik daar begrip voor, als je het aan Mij toegeeft en Mij vraagt je te helpen. Vertrouw dan op Mijn hulp en je zult ze zien, dat alles goed komt.

Hemels Brood 3478

Soms is het nodig om in een diepe put terecht te komen. Helemaal tot op de bodem en het idee te hebben, dat je daar nooit meer uitkomt. Pas dan ben je bereid om alles op te geven, alles wat je wilt hebben en naar streefde, op te geven. Dat voelt wel heel onaangenaam, maar voor sommige mensen is dat juist het moment waarop zij in zichzelf een ommekeer maken. Juist dat diepste gevoel van wanhoop doet hen alles loslaten.

Dieper kan hun ongemak niet zijn. Dat duurt even. Al naargelang de aard van die mens. Maar dan gaat die mens anders denken. Hij komt tot andere oplossingen. Hij gaat dingen aannemen, die hij anders nooit zou hebben aangenomen. En, het belangrijkste, hij is klein geweest, heel klein, zo klein en zonder enige betekenis, voor zichzelf en voor wie dan ook. Al zijn waarde was weg. Want als je niks meer kunt op de bodem van de put, heb je geen enkele waarde meer. Je kunt niet eens jezelf redden. En dan, onder in die put, beseft die mens dat al wat hij dacht te kunnen en in de hand te hebben, weg is en nooit zijn verdienste was. Daar beseft hij, hoe klein eigenlijk zijn eigen rol in het leven is.

Maar juist als hij het opgeeft en denkt geen oplossing ooit meer te vinden, juist dan komen de oplossingen naar hem toe en langzaam komt hij uit de put omhoog. Met een beetje hulp van deze en een beetje hulp van gene en zo, met allemaal beetjes hulp, wordt hij weer omhoog gehesen en komt met beide beentjes weer op de grond. Daar ervaart hij dan weer de blijdschap te leven, die blijdschap, te mogen zijn. En met vernieuwde energie pakt hij dan de zaken in zijn leven aan. Hij wil toch nooit meer in die put terecht komen.

Als jij dat ook niet wilt, onthoud dan goed, dat jij er niet alleen bent, dat jij het leven beter niet naar jouw zinnen trekt, want daarmee stoot je het af. Laat het maar naar jou komen, dat brengt je meer dan genoeg goeds.

Hemels Brood 3479

Leef naar de mate van je gestel. Leef naar de mate van je karakter. Leef naar de mate van je talenten en mogelijkheden en je houdt daarmee lichaam en geest in de beste balans. Forceer je bij jezelf één van die maten, dan raakt je lichaamsbalans met je geestelijke balans verstoord. Dan vat je gemakkelijk een ziekte of ziekelijke verstoring. In het lichaam is dat meestal het eerste te bemerken.

Zie het leven naar de mate van je kunnen niet als belemmering, of als vernederend ten opzichte van anderen, die in dezelfde omstandigheden, nergens last van hebben. Zij hebben een andere constitutie, een ander gestel, een ander karakter, andere talenten en mogelijkheden. Daarom, en dat heb Ik al eerder gezegd, vergelijk je niet met elkaar. Maar accepteer elkaar zoals ieder is en zoals ieder met zijn eigen kunnen en niet kunnen omgaat. Wie naar een ander kijkt en van zichzelf moet kunnen wat een ander kan, of omdat van hem verwacht wordt te kunnen, wat een ander kan, die forceert zich, dat zal hem geen goed doen en verruimd ook zijn kunnen niet. Wie van een ander verwacht hetzelfde te kunnen als hij kan, die maakt een grote vergissing. Hij gunt de ander niet te zijn wie hij is en overvraagt zijn medemens. Als die medemens zich dan forceert, vanwege de druk die door de ander op hem wordt uitgeoefend, is dat geen liefde van die ander, maar eigenbelang, ten koste van zijn medemens.

Er is altijd een oplossing voor de verschillen die er zijn. Maak het elkaar dan ook niet moeilijk. Wie het ware zoekt, de juiste verhouding nastreeft, die kan Mij altijd vragen om hulp en Ik zal die geven. Op Mijn manier hemels geven. In het geloof van de mens ligt zijn heil verborgen, wordt het zichtbaar of blijft het verborgen. Dat is aan de vrije keus van de mens. Maar boven alles verheven is Mijn vrije keus eeuwig en altijd ware liefde met daaruit voortkomende ware wijsheid. Amen.

Hemels Brood 3480

Het goud wat blinkt, schittert mooier in de ogen van de mens, dan het hemelse goed. Toch is voor het eeuwige ware leven het hemelse goed veel meer waard en voor veel langere tijd, het is voor de eeuwigheid, terwijl het blinkende goud slechts tijdelijk en dan ook meestal nog van heel korte duur is en voor het eeuwige leven helemaal geen waarde heeft.

Welke waarde wil een mens toch hebben? Juist die van het vergankelijke goud. En waarom? Omdat het hem macht geeft om die dingen te doen en te kopen die hij graag heeft en hij anders niet kan krijgen. Ja juist. Op aarde kun je met genoeg goud zo goed als alles wel kopen wat je hebben wilt. Maar in Mijn hemelen kun je er helemaal niets mee kopen, totaal niets. En voor wat betreft het voortgaande leven na het verblijf op aarde, daarvoor hoef je ook geen goud te bezitten, want behalve misschien een schitterend luxe begrafenis, blijft al dat goud wel op aarde, waar die bezitter niet meer is en er dan ook niets meer aan heeft.

Ook de opgebouwde macht gaat niet mee. Integendeel, alle uit bezit en hebberigheid opgebouwde macht is in het vervolgleven elders meer dan weg en het zijn dan anderen die zo’n zelfde macht over diegene hebben, zonder dat hij daar iets aan kan doen. Tot hij tot ware nederigheid komt en in een juiste verhouding staande periode in die nederigheid blijft. Maar Ik zeg daar nu wel bij, dat het heel wat makkelijker is om op de aarde nederig te zijn en zonder macht en aanzien te leven, dan het is om na dit leven macht en roem kwijt te zijn en dan nog tot nederigheid te moeten komen, om uit de vergelijkbare macht van anderen te komen.

Bedenk je dus wel heel goed of dat blinkende goud, in welke vorm dan ook, het wel waard is om na te streven op aarde en het hemelse goed te negeren. Kom in je hart en laten we het samen doen, dan kun je het goud laten en het toch heel goed hebben, hier en later na het hier.

Hemels Brood 3481

Mijn liefde is als een vangnet voor alle afdwalingen van liefde van de mens. Zodat die afdwalingen geen schade kunnen aanrichten in de Schepping en ten aanzien van het ware eeuwige leven. Een vangnet waardoor alle niet-liefde ten goede gekeerd wordt. Maar niet zonder dat het op een of andere manier de mens tot liefde roept.

Dit roepen is niet alleen Mijn stem, wat als een geweten in ieder mens aanwezig is, maar ook gebeurtenissen, gevolgen van het handelen van mensen, is dat roepen. Soms moet er hard en soms ook heel hard geroepen worden, om de mens tot besef van zijn van liefde afwijkende handelen te brengen. En meer dan roepen op welke manier ook, is niet mogelijk zonder de vrije wil van de mens te belemmeren. Het vangnet, wat Mijn liefde op aarde is, maakt mogelijk dat de mens in vrijheid kan zijn; maakt mogelijk dat de mens in zijn handelen het tegenovergestelde van liefde kan kiezen; maakt mogelijk dat al het tegen de liefde gekozen handelen, Mijn leven en dat van jullie mensen niet kan beschadigen. Wel de buitenlaag kan beschadigen, maar nooit de kern, nooit werkelijk het leven, nooit werkelijk de Schepping.

Maar het is al ernstig voor de mens, dat hij veelvuldig de buitenkant beschadigt. Mijn liefde heelt die buitenkant steeds opnieuw, zoals een wond in de huid van de mens ook steeds opnieuw heelt, ook dat gebeurt door Mijn liefde, al beseft de mens dat vaak niet. Maar net als een wond in de huid de mens toch ongemak en pijn kan geven, is dat ook zo met de beschadiging van de buitenkant. En net als de huid er soms heel lang over doet om te helen, zo heelt die buitenkant ook soms maar heel traag en brengt lange tijd verstoring, ongemak. Al is Mijn liefde dan nog zo’n goed vangnet voor de hele Schepping, waardoor er geen schade aan de kern van het ware leven en de ware gelukzaligheid gebracht kan worden, het maakt het aardse bestaan er toch ook niet gemakkelijker op, als het omhulsel, dat zijn alle voorwaarden voor een optimaal bestaan op aarde, door afdwaling van liefde toch wel beschadigt, verstoord wordt.

Dat heeft toch wel zijn weerslag op jullie mensen. Maar hoe ongemakkelijk de mens het met zijn van liefde afwijkende handelen ook maakt, Mijn liefde blijft altijd en eeuwig zorgen voor herstel, voor heling van de “huid”, voor ware liefde bij jullie allen, in je hart!

Hemels Brood 3482

Waardoor komt het, dat de mens niet leeft in de volle glorie van de gelukzaligheid van ware eeuwige liefde. Door zijn eigen van waar leven afdwalende keuzen. Door toe te geven aan de verleidingen van hebben, kunnen, willen zijn, enzovoorts. Omdat hij het tegenovergestelde van Mij, Mijn Zijn in omgekeerde volgorde heeft gezet. Doordat hij een tegenwoordigheid heeft gemaakt van het in werkelijkheid niet bestaande tegenovergestelde van Mij. Dat het in werkelijkheid niet kan bestaan, wordt al bewezen door het feit dat Ik besta. Het tegenovergestelde van bestaan is niet bestaan, dus het tegenovergestelde bestaat niet. En nog denkt de mens dat het bestaat.

Pas als de mens tot waarheid van leven komt, kan hij tot de volle gelukzaligheid van ware liefde komen. Zolang hij op enige manier nog een gedachte er op nahoudt, als zou het tegenovergestelde van Mij bestaan, verloochent hij Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid en daarmee zijn eigen leven. Juist de mens zou dat duidelijk moeten zijn. Al wat het tegenovergestelde van Mij is, zal hij moeten leren herkennen en met wortel en zaad uitroeien. Totaal vernietigen tot het niet meer is. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar de mens begrijpt daar de symbiose niet, begrijpt niet dat er alleen vergelijkingen beschreven worden, om de vrijheid van de mens niet te schaden.

En zo noemt hij Mij een wrede God van uitroeiing en vernietiging en hij beseft niet hoe wreed juist hijzelf is. Want zou het kunnen met zijn hang naar het tegenovergestelde van Mij, dan zou hij Mij nog vernietigen en totaal niet beseffen dat hij daarmee zichzelf vernietigt. Maar niets van het tegenovergestelde kan iets van datgene teweegbrengen, wat Ik kan en wat Ik Ben, omdat het nooit en te nimmer enige werkelijkheid heeft, omdat Ik die werkelijkheid Ben, eeuwig en altijd, ook eeuwig en altijd blijf.

Ik heb jullie allen waarlijk lief, wat niets is in het tegenovergestelde. Laat het los, vernietig al dat tegenovergestelde en wordt wat je werkelijk bent: Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde en wijsheid, Mijn ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 3483

Welke dag je ook leeft, in de oudheid, nu of ver in de toekomst, het ware leven blijft altijd het ware leven, daar verandert nooit iets aan. Aan de wereld, aan de mens en zijn handelen kan van alles veranderen, maar aan het ware leven nooit. Aan Mij, Mijn bestaan, Mijn liefde en wijsheid verandert nooit iets, nog niet in het kleinste detail van Mijn bestaan.

Nog bidden de mensen van allerlei wat niets te maken heeft met de waarheid van bestaan. Hun bidden is dan nog al eens een wens voor wonderen in de vorm van tovenarij. Ik ben geen tovenaar. Ik ben jullie ware leven in ware liefde en wijsheid. Ik ben jullie Schepper en helper, jullie vriend en hemelse Vader, geen tovenaar op verzoek. Niet jullie wensen tot iets, zijn belangrijk, maar jullie ware leven in ware liefde is belangrijk. Jullie ware wezen in je is belangrijk. Jullie besef van bestaan, van werkelijk bestaan is belangrijk.

Bid en je zult gegeven worden, staat in de Bijbel. Maar besef daarbij dat bidden geen bestellen is, zoals je in een winkel iets kunt bestellen. Besef eerst wat bidden is. Wat bidden betekent. Bidden is pas werkelijk bidden, als het direct in verband staat met je groei tot volkomenheid in liefde en wijsheid. Als het de groei tot volkomenheid in liefde en wijsheid van je medemens beoogt. Het wereldse verlangen en het wereldse vragen is geen bidden maar wensen, alsof je bij Mij elke wens kunt bestellen.

Al het ware bidden wordt door Mij verhoord, maar niet in wonderen, alsof Ik een tovenaar zou zijn of een goede fee, die ieders wensen met een toverstokje vervult. Alles kun je van Mij krijgen, maar het zal alleen datgene wat in werkelijkheid is, kunnen zijn. En ja, dat kan voor de mens soms wonderbaarlijk zijn, door zijn wereldse kijk. Maar wie het geestelijke beseft, ziet het niet als wonderen, maar als pure ware liefde!

Hemels Brood 3484

Waar is het dan zo moeilijk voor de mens om de juiste keus te maken? Daar waar hij iets graag wil. Daar waar hij zijn zinnen op iets gezet heeft en dat niet wil en daardoor niet kan, loslaten. Want daar is het voor hem ineens niet meer belangrijk om bij de ware keus te blijven. Daar wordt zijn keus bepaald door zijn verlangen. En juist daar kiest hij dan voor het tegenovergestelde van waarheid en van liefde, als dat zo uitkomt. Vaak lijken het maar kleine verschillen met wat hij eigenlijk ten beste zou kiezen, of wat het beste is, ziet hij helemaal niet meer, doordat juist wat hij graag wil, zijn volle aandacht trekt en hij verder niets meer beseft, niets meer ziet. O, dan lijkt de keus die hij maakt de enige beschikbare keus, dus, die moet hij dan wel nemen.

 

Zo gaat dat. Daarom zeg Ik hier nog maar eens, houd je eigen wensen en verlangens heel goed in het oog, wees je daar heel goed bewust van. Maar wees ook alert op je angsten. Je angsten om iets te verliezen, of iets niet te krijgen, of om iets wat je zou kunnen overkomen. Laat je daardoor niet leiden. Angsten kunnen je waarschuwen. Kijk dan heel goed waar die angst mee te maken heeft, maar laat je door je ware hart leiden. Niet door die angst. Wees jezelf bewust, dat er heel veel van dit soort momenten zijn, momenten van eigen verlangens, van eigen willen en momenten van angst, van twijfel of het allemaal wel goed komt als dit of dat gebeurt, of juist niet gebeurt.

Laat dat allemaal los en kom tot vertrouwen. Vertrouwen in ware liefde, vertrouwen in Mij. Dan heb je geen verlangens nodig. Laat Mij je verlangen zijn en al wat het beste voor jou is, is jouw deel, op een rustige prettige manier. Niet verstoord door eigen willen, eigen verlangens, maar in liefde gevat door Mij in Mijn wezenlijke Goddelijke volmaaktheid. Wat jij in oorsprong ook bent en door Mij kunt zijn, nu en altijd kunt zijn. Als je zelf daar voor kiest.

Hemels Brood 3485

Op aarde is het Godgeleide en het mensen eigengereide. Dat staat tegenover elkaar. Het eigengereide is al wat tegenover Mijn onbaatzuchtige liefde staat. De kip zonder kop, die voor de mens nog leeft, omdat hij na het afhakken van zijn kop, nog door huppelt. En pas dood is, als hij niet meer beweegt.

Elk dier, elk mens, gaat dood. Maar Ik ga eeuwig niet dood, omdat Ik Leven ben. Leven. Dood is het tegenovergestelde van Leven. En Ik kan en zal nooit het tegenovergestelde van Mijzelf zijn. Ik Ben. Ik Ben Leven. Leven! En jullie zijn deel van Mijn Leven. Daarom gaan jullie ook in werkelijkheid niet dood. Jullie onwerkelijkheid gaat dood, omdat die onwerkelijkheid altijd al dood is. Al het tegenovergestelde van Leven is niet. Ik Ben, dus al het tegenovergestelde is niet. Duidelijker kan Ik het niet zeggen.

Aan het eind van het bestaan verliest de mens datgene wat hij, hoewel onwerkelijk, als werkelijkheid gesteld heeft, maar het tegenovergestelde van Mij is en daarmee dus niet is. Dat verdwijnt bij het verlaten van de aarde, dat blijft in het tegenovergestelde als niets, wat dan dood is, achter. Maar, als de mens het meeste besef in die onwerkelijkheid als werkelijkheid verbracht heeft tijdens zijn bestaan op aarde, dan blijft er voor die mens, na zijn “dood”, dat is het verlies van al zijn onwerkelijkheid, weinig besef van werkelijkheid over. Weinig besef van zijn eigenlijke leven, van zijn deel zijn van Mij en van zijn besef van Mij.

Daarom, wie tijdens zijn verblijf besef heeft van Mij en van Mijn liefde, die heeft besef van werkelijk Leven. En voor die is de overgang van de aarde geen verlies, geen dood. Omdat hij in werkelijkheid het ware leven kent, beseft. Dit besef blijft zijn deel, ook na zijn vertrek van de aarde. Laat dit goed tot je doordringen, heel goed. Want het maakt heel veel verschil, het maakt het verschil tussen Leven en dood. Als je op aarde, tijdens je verblijf daar, de onwerkelijkheid leeft, leef je de dood. Als je Mij en Mijn ware onbaatzuchtige liefde ofwel de werkelijkheid Leeft, leef je het ware Leven. Die keus is heel belangrijk. Want Ik Ben Leven en dat Ben jij ook!

Hemels Brood 3486

Wat laat jij je wijsmaken? Wat anderen om je heen je zeggen, of wat Ik je in je hart laat weten? Ben je misschien bang, dat je hart je niet het goede laat weten? Dan vraag Ik je, hoe kan een mens je dan het goede aanraden, als het bij hem niet van Mij komt? Van wie komt het dan?

Kijk, dat zijn zo wat vragen om je duidelijk te maken, dat je het beste naar je eigen innerlijk, je eigen hart kunt luisteren. Want buiten jouw eigen hart kun je niet zeker weten of wat een ander je zegt wel waar en juist is. Of het wel van Mij komt of uit het eigen gedachtegoed van die mens, wat misvattingen kunnen zijn. Als je het in jezelf niet zeker weet en je vraagt er een ander naar, zul je het toch alleen opvolgen, als het je bevalt. Dat zal het, als het aan je verlangens voldoet. Maar of het dan aan hetgeen Ik je in je hart zeg, voldoet, is niet zeker, als je niet eerst ook je hart raadpleegt. Met je hart bedoel Ik dus niet, je verlangen, je wensen, je eigen willen. Met je hart bedoel Ik, zuivere eerlijke waarheid. Als je in de oprechte, zuivere, eerlijke waarheid in jezelf kijkt, voelt, dan weet je wat juist en goed is en daarmee weet je dan ook of die ander juist en goed spreekt, als hij je iets aanraad. Ieder heeft in zijn hart de ware zuiverheid, maar of je daar gebruik van maakt is aan jou. Jij bent degene die vrij is om de keuzen te maken. Wat een ander ook zegt, hoe die ander ook bij je aandringt, neem je eigen besluiten niet om wat die ander vindt, om wat die ander zegt, om wat die ander wil, maar om wat goed en juist is, en zoals jij het naar goed en juist voelt! Zonder toe te geven aan verlangens en eigen willen.

Alleen in het zuivere, ware deel van je hart kun je in oprechtheid helder het ware juiste zien, de ware liefde. En de ware liefde laat je in grote ware wijsheid altijd alles zien wat goed is en wat iedereen goed doet. Daar kun je dan op vertrouwen, dat is Mijn goede raad!

Hemels Brood 3487

Het is aardig, als mensen aardig voor elkaar zijn. Ik ben aardig, als Ik aardig ben voor mensen. Maar, zodra de aardigheid er niet meer is, ben Ik niet meer aardig, wordt er met Mij niet meer gerekend. Maar aardig voor elkaar zijn, is nog geen ware liefde. Want liefde is op z’n tijd niet aardig, als de situatie er om vraagt. Is het aardig, als je een kind in de nek grijpt omdat het juist zonder uit te kijken de straat wil over rennen en er een vrachtwagen aankomt? Het kind ervaart het niet als aardig, maar is uit liefde wel gered.

Zo grijp Ik de mens ook af en toe in de nek, heel onaardig, maar wel uit ware liefde en heel doeltreffend. Zo hoeven mensen onderling ook niet altijd alleen maar aardig te zijn. Zoals het spreekwoord zegt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Er moet wel eens pijnlijk duidelijk ingegrepen worden, ook als dat niet als aardig ervaren wordt. Je laat het kind toch ook de weg niet over rennen, als er een vrachtwagen aankomt en je kunt het nog net grijpen, om aardig te zijn. Dan is het kind aangereden, maar wat aardig ben je geweest! Het streven om aardig met elkaar te zijn, moet wel in de juiste verhouding staan. Niet, aardig willen zijn ten koste van alles. Ik ben dan ook lang niet altijd aardig, zoals de mensen Mij graag aardig zien, want bij Mij staat in liefde de mens voorop om te redden van al wat hem niet goed zal doen. En eerlijk gezegd, dat is bij ieder mens veel en elke dag wel aan de orde. In grote liefde ben Ik dan niet aardig, word Ik als niet aardig ervaren. Maar, dat weerhoudt Mij niet om toch, waar het nodig is en uit grote liefde, niet aardig te zijn.

Als jij dan op zeker moment niet aardig bent voor je naaste, maar het is wel je hart wat je volgt, dan ben je misschien voor diegene niet aangenaam, maar wel in liefde. Wat en hoe dan ook. Dan zie Ik in je hart wat je ware beweegredenen zijn en dat telt bij Mij. Doe de liefde, ook al is dat soms niet aardig, niet prettig. Niet de mens is je maatstaf, maar Ik, in je hart, waarheid en liefde, dat is de maatstaf en de juiste motivatie voor al je handelen.

Hemels Brood 3488

Het volmaakte is er, als je het onvolmaakte loslaat, als je het onvolmaakte overstijgt. Het onvolmaakte is op aarde en kom je daar tegen in alles. Je kunt er voor weglopen, maar dan kom je het elders toch weer tegen. Het blijft dan ook steeds de keus hoe daar mee om te gaan. Het onvolmaakte is als een muur, waar je denkt niet doorheen te kunnen, maar wie het onvolmaakte op de volmaakte manier aanpakt, heeft die muur in de kortste tijd afgebroken. Steeds opnieuw.

Want op aarde is veel onvolmaakt en dat kan door de mens veranderd worden, door aan het volmaakte vast te houden en dwars door de muur te gaan. Wie opzij gaat en steeds wegloopt voor het onvolmaakte, zal juist meer met het onvolmaakte te doen krijgen. Soms moet je opruimen en niet weggaan en elders ook weer moeten opruimen en daar dan ook weer weggaan. Zo blijf je altijd weggaan. Waarheid hoeft niet weg te gaan, liefde hoeft niet weg te gaan, juist niet. Wees bereid om door de muur te gaan en bemerk dan, dat er geen harde muur is. De hardheid komt alleen dan, als je onvolmaaktheid niet voorbij durft te gaan en ervoor wegloopt. Want juist dan kies je voor die onvolmaaktheid: je doet er niets aan!

Doe er iets aan, door voor volmaaktheid te gaan. Dat is: voor waarheid, voor liefde, voor zuiverheid, oprechtheid en blijf daarin stevig staan, waar je ook bent. Dan zie je de muur, die je dacht dat je tegenhield, wegzakken en je kunt verder. Je komt dan verder in je leven naar volmaaktheid. Niet door weg te lopen van, maar door door te lopen naar! Zo hef je obstakels van je pad met weinig moeite. Te meer je wegloopt, te meer komt het op je pad, zodat je er plots helemaal niet meer voor weg kunt lopen en je het onvolmaakte wel aan moet gaan. Doe dat dan met het volmaakte en de moeilijkste situatie blijkt helemaal zo moeilijk niet te zijn. Wees zonder angst je zelf, ga vooruit en wijk niet voor het onvolmaakte, maar doe het teniet met het volmaakte: waarheid en liefde!

Hemels Brood 3489

Wie gelijk heeft, krijgt niet altijd gelijk. Al is het gelijk nog zo aan zijn kant. Probeer dan niet om je gelijk af te dwingen. Want ben je in je gelijk nog in liefde, dan ben je het in je dwang toch niet meer. Laat je door de afwijzende houding van de ander niet tot dwang brengen en daarmee je liefde verliezen. Wat is je meer waard, de liefde of je gelijk?

Bij Mij heb je gelijk, als je gelijk hebt en je hebt gelijk. Zie naar Mij, Ik heb altijd in alles gelijk voor alle mensen. Maar hoe vaak krijg Ik dat gelijk ook van de mensen? Heel, heel weinig. Wat denk je dat er gebeurt, als Ik daardoor niet in liefde zou blijven? Ja, Ik ben en blijf altijd liefde en dat kun jij in alle gevallen ook het beste blijven. Juist dan ook, als het je moeilijk gemaakt wordt, helpt het je het meest, als je in liefde blijft. Je hoeft het niet te verwelkomen als iemand van liefde afdwaalt, je hoeft het niet goed te vinden, maar blijf in liefde.

Dat is niet gemakkelijk, dat weet Ik. Vooral als het iets wezenlijks betreft, wezenlijk in je welzijn iets uitmaakt. Maar kijk wat je hebt, kijk wie je bent, niets minder door de missers van iemand anders. Niemand kan jouw waarde voor Mij minder maken, door je gelijk niet te erkennen, door tegenwerking, door afwijzing, door wat ook wat in zich de liefde niet is. De waarde die jij hebt, ligt niet in de erkenning van anderen, voor wat jij voor hen waard bent, of niet waard bent. Maar jijzelf bent die waarde, die Ik je gegeven heb. Daarom, hoe onaangenaam anderen een situatie ook voor je maken, door hun blindheid, door hun eigenwillen, hun eigenwaan, hun angsten, hun misvattingen, of wat dan ook, zij kunnen daarmee nooit en te nimmer iets afdoen aan de waarde die jij hebt, van Mij gekregen hebt en die je altijd zult hebben.

Daarom, leef je waarde en blijf in je eigen juiste goede waarde, want bij Mij heb je voor eeuwig die waarde in liefde, in wijsheid, in waarheid. Zo mag je zijn, nu en altijd, omdat Ik je zo geschapen heb!

Hemels Brood 3490

Waar ligt de grens tussen goed en kwaad. Want ieder mens doet wel eens kwaad. Ieder mens doet wel eens goed. Daar kan wel een groot verschil zijn tussen de ene mens en de andere. Want de één doet meer kwaad, dan goed en de ander doet veel meer goed, dan kwaad. En al die mensen lopen door elkaar en vormen met elkaar de bewoners van de aarde. Waar het soms heel moeilijk is om precies te zeggen, dat is kwaad of precies te zeggen, dat is goed.

Hoe meer de mens naar liefde leeft, des te meer doet hij goed. Maar om precies te weten of die liefde al helemaal goed is, dat is voor de mens vaak moeilijk te zien, te beseffen. Het oog van de mens voor zichzelf is vaak nog blind. Terwijl datzelfde oog wel veel ziet bij zijn medemensen. Die op hun beurt voor zichzelf net zo’n blind oog hebben en met datzelfde oog goed zien wat hun medemens aan zichzelf niet ziet. Waar ligt de grens? De grens ligt in waarheid. Wat is werkelijk waar. Wat wijkt nergens af van waarheid. En wie zijn oog op zichzelf richt en werkelijk zichzelf wil zien, die zal dat alleen zelf kunnen zien, met het oog van volkomen waarheid. Zijn oog op zichzelf opent zich alleen dan, wanneer hij bereid is in alles maar dan ook in alles in waarheid naar zichzelf te kijken. Dan pas gaat hij zien, werkelijk zien wat allemaal in en bij hem is.

Voor het werkelijk jezelf zien, is het wel ook nodig, dat je je oog afhoudt van het kijken naar je medemens. Je kunt nu eenmaal niet met hetzelfde oog naar de een intensief kijken en dan ook nog naar een ander net zo intensief kijken. Als je alles in waarheid bij jezelf wilt zien, kijk dan in volkomen bereidheid voor de waarheid, alleen bij jezelf, concentreer je dan alleen op je eigen besef en waarheid. Dan zul je zien, waar je liefde wel en waar niet is. Pas als je al je niet-liefde in liefde hersteld hebt, dan kun je met dat oog in ware werkelijkheid je naaste zien en bij diegene zien wat ware liefde is en wat niet. Een zo in zuivere waarheid geheeld mens zal zijn naaste niets verwijten van wat hij ziet dat nog niet goed en in liefde is, maar hem helpen en in Mijn Naam ondersteunen in de mate die voor die persoon kan, want niemand kan met dwang en overtuiging geholpen worden. Dat kan alleen met de volle waarheid in Mijn eeuwige liefde!

Hemels Brood 3491

Denk niet dat het bestaan op aarde alleen gevoelsmatig is. Het is ook mathematisch. De manier waarop alles in elkaar past, is mathematisch opgebouwd. Alles heeft precies mathematisch zijn plek, zijn positie en is ook mathematisch te begrijpen, althans voor een groot deel. Want het heelal in zijn totaliteit begrijpen, lukt voor het menselijk besefsvermogen nog niet. Ook houdt het mathematische een verband met het gevoelsmatige, wat maar door heel weinig mensen tezamen in werkelijkheid gezien en begrepen wordt. Zo komt het, dat er wetenschappers zijn, die door hetgeen zij mathematisch ontdekken, beweren dat voor alles een wetenschappelijke verklaring is en er geen God als schepper aan te pas is gekomen, aan het ontstaan van de aarde, alles wat op de aarde is en ook niet aan het ontstaan van de mens. Zij zien niet meer dan het mathematische en de werking daarvan.

Maar Ik Ben ALLES, Ik ben ook al dat mathematische, het is allemaal uit Mij en het is Mij, ALLES. Niets bestaat uit zichzelf, niets is alleen mathematisch tot stand gebracht uit niets. Heb je ooit iets uit het niets tot stand zien komen? Of, als je zelf iets tot stand bracht, was het dan niet altijd naar een idee, een plan? Zo is alles naar Mijn idee, Mijn plan vorm gegeven. Deels materieel, deels mathematisch, deels gevoelsmatig, in het totaal van waar leven, geestelijk. En dan is dat alles zo in elkaar verweven, dat alles met elkaar samenwerkt en als zodanig ook in alles elkaar nodig heeft. Zo is alles geordend en niets kan daarbij weggelaten worden, want dan werkt het geheel niet meer. Daarom is alles en iedereen even belangrijk.

Welke plaats je op aarde ook hebt, je bent onderdeel van Mijn Schepping, naar Mijn idee, in Mijn plan en je kunt daar niet gemist worden. Niet mathematisch, niet materieel, niet gevoelsmatig en al helemaal niet geestelijk. Wees daarom maar daar waar je geplaatst bent, je zelf zoals je bent en je groeit in de samenhang met elkaar uit tot waar leven, tot ware liefde. Je hoeft dat alleen maar te willen!

Hemels Brood 3492

Dieren hebben een reactievermogen. Mensen hebben een denkvermogen. Een dier kan alleen gedreven worden door zijn reactievermogen, wat hen een duidelijke beperking oplegt. Die beperking hebben mensen niet. Toch, hoe vaak gedragen mensen zich niet als dieren, als een impuls op wat zij graag willen en verlangen, zonder gebruik te maken van hun mogelijkheden van voelen en denken, hun besef van bestaan, wat dieren als zodanig niet hebben.

Zoveel meer mogelijkheden heeft de mens en hij gebruikt er maar zo weinig van. Het dier heeft maar één inzicht: zijn instinct. De mens heeft een veel verfijnder intuïtief gevoel, waarmee hij alles om zich heen in het ware besef van bestaan kan inschatten en naar zijn verstandelijk vermogen, ook in bewustheid van bestaan, kan aanpakken. Dat alles kan een dier niet, het heeft alleen zijn instinct, zonder een bewustheid van een eigen bestaan, zonder zicht op zijn reactieve handelen. En wat gebeurt er bij veel mensen? Zij reageren als een kudde dieren, volgen elkaars voorbeeld en maken geen gebruik van hun autonome mogelijkheden om alleen datgene te doen, wat waar en goed is.

Ja, het is een samenleving, waar alle mensen met hun handelen met elkaar verbonden zijn en waar alles wat iemand autonoom doet, gevolgen heeft voor alle anderen in de samenleving. Maar jullie zijn niet als een kudde dieren bedoeld te handelen, die allen hetzelfde doen, omdat hun instinct hun reactievermogen in werking zet zonder een autonome inbreng. Jullie zijn mensen, met elk een eigen besef van bestaan, een eigen intuïtief vermogen, een eigen denkvermogen, wat als het goed wordt ingezet, een Goddelijke werking heeft. En wel zo, dat iedereen er baat bij heeft. Het enige wat daar ook nog bij komt en wat dieren ook niet hebben, is de vrije keus. Kies er dan niet voor, om als een kudde dieren te leven. Kies er voor om als mens het ware, goede te leven en wees daarmee gezamenlijk mens. Ieder zelf en tezamen met elkaar. Dan bereik je het ware Goddelijke leven in de volle vreugde van het besef te bestaan!

Hemels Brood 3493

In al Mijn Goddelijkheid heb Ik Mij afhankelijk gesteld van het doen en laten van de mens. Ik heb in alle nederigheid de mens Mijn Goddelijke levenskracht gegeven. Nu is het aan de mens die Goddelijke levenskracht te gebruiken tot een eigen Goddelijk bewust Zijn. Juist dan ben Ik in het menselijke zijn Mijn Goddelijk Zijn. Mijn Zijn is nu verweven in elk mens zijn, in elk wezen, in ieder persoonlijk. De beslissing om Mij te leven, ligt bij de mens.

Ik kan niet de mens leven. Zou Ik dat doen, dan zou die mens niet meer zijn. Ik kan niet de mens overnemen. De mens kan wel Mij overnemen. Maar nooit kan hij Mij overnemen met het tegenovergestelde van Mij. Dat kan alleen met het gelijke aan Mij. Mijn ware levenskracht die volkomen Goddelijk is, kan de mens zich alleen helemaal eigen maken, als hij zelf vrij en ongedwongen kiest voor al wat gelijk is aan Mij, aan Mijn Zijn, aan Mijn Wezen. Nu komt het veelvuldig voor dat mensen kiezen voor het tegenovergestelde van Mij. Daarmee brengen zij zich op een levensweg, die hen van Mijn, aan hen gegeven, Goddelijke levenskracht afbrengt. En zij begrijpen dat niet.

Al dit tegenovergestelde balt zich samen en vormt een tegengestelde kracht. Maar het is alleen de tijd die dit mogelijk maakt. Want waar geen tijd is, is ook deze tegenovergestelde kracht niet. De mens is tijd gegeven. Maar weet dat deze tijd eindig is. Eindig omdat ook tijd het tegenovergestelde van Mij is. Ik Ben eeuwig. Tijd is tijdelijk. Jullie Zijn is eeuwig, jullie aardse bestaan is tijdelijk. Leef je geheel in overeenstemming met Mijn Zijn, gelijk aan Mijn Zijn, dan leef je tijdloos en al ben je op aarde, dan ben je toch in het hemelse. Dan beleef je in de volle gelukzaligheid van waar bestaan, in het volle besef van je Goddelijke levenskracht, het ware leven.

Jij bent Mij, besef dat, leef dat, want dan Ben Ik jouw eigen zelfbewuste bestaan, zoals Jezus Mijn eigen bewuste bestaan voor jullie is.

Hemels Brood 3494

Leg je er op toe, dat mooie mens te zijn die je bent. Maak je geen zorg om al wat je misschien nog niet zo goed kunt, wees het mooie in jezelf. Want je doet allen om je heen tekort, als je alleen maar bestrijdt wat je nog niet kunt. Daarmee kom je er niet en daarmee raak je moedeloos en depressief.

Ja, het is bedoeld dat je volmaakt wordt uit eigen vrije keus, in liefde. Maar liefde dwingt niet. Liefde strijdt niet. Dus alle strijd die je voert, ook die tegen je eigen doen en laten, is geen liefde, is ook geen vrijheid. Wees het goede, het mooie wat je in jezelf voelt en erken wat nog niet goed is aan je handelen. Erken het, maar bestrijdt het niet. Alleen de erkenning ervan is genoeg. Kijk hoe je op school leerde. Als je een fout maakte, leerde je van die fout door in te zien dat het niet juist was. Niet door boos op jezelf te zijn, dat je een fout maakte. Dat gaf je alleen een onaangenaam gevoel over jezelf. Maar dat leerde je niks.

Erkennen, in rust en vrede met jezelf, dat leert je en dat houdt het mooie in je mooi. Erkenning is nodig maar verwijten aan jezelf helpt je niet verder in volmaaktheid van liefde te komen. En elk leren kost tijd. Sommig leren gaat heel snel, ander leren duurt langer. Maar neem ook dat jezelf niet kwalijk, maar accepteer dat. Ook als je ziet dat een ander sneller leert en meer kan. Ieder komt er op de bestemde tijd. Dat kun je niet forceren. Wees mooi zoals je bent en leer door te erkennen, te begrijpen, te accepteren. Je leert niet door dwang, boosheid, verwijten aan jezelf.

Wanhoop komt door eisen te stellen waar je niet aan kunt voldoen. Voldoe er dan maar liever niet aan, maar wees mooi jezelf. En kijk, met tijd leer je, en dan komt als vanzelf de tijd dat je voldoet, dat je voldoet aan al wat goed en juist is, dat je voldoet aan al wat waar is, dat je voldoet aan volkomen liefde!

Hemels Brood 3495

Je hoeft niet heilig te zijn, om Mijn Woord te kunnen horen. Je moet het wel willen horen. Veel mensen willen Mijn Woord niet horen. Ze willen alleen hun eigen woord horen. Hun eigen mening is het enige wat telt. Daar hebben zij het meeste vertrouwen in. Maar ook, daar krijgen zij hun eigen zin mee, denken zij. Want dat is voor hen belangrijk, dat zij hun welzijn bevorderen. Waar Mijn Woord voor liefde en waarheid spreekt, gaan zij voor eigenliefde en ook voor een eigen waarheid. Daar past Mijn Woord hen niet.

Wil jij Mijn Woord wel horen? Je hoeft er niet volmaakt voor te zijn, om het te kunnen verstaan. Als je het wilt verstaan, kun je het ook verstaan. Maar veel mensen willen het niet verstaan. Zij verstaan alleen wat hen goed uitkomt, wat bij hun behoeften en wensen past. Maar daar past Mijn Woord niet bij. Daar is Mijn Woord juist het tegenovergestelde van. Maar daar weten veel mensen heel goed raad mee. Zij leggen Mijn Woord zodanig uit, dat het toch past bij hun eigen behoeften, hun eigen wensen, hun eigen willen. Daarmee overlopen ze degenen die in alle oprechtheid Mijn Woord horen en verstaan en er ook de juiste uitleg aan geven en er daarbij ook juist naar handelen. Die waarheid, die deze mensen uitstralen en in hun handelen zichtbaar maken, wordt door al die velen die hun eigen genoegens belangrijker vinden, zoveel mogelijk onderdrukt en teniet gedaan, bestreden met leugens, verdraaiing en bedrog. Heel mooi verpakt in allerlei uitspraken en redeneringen, die net echt lijken, maar het niet zijn.

Omdat er zoveel mensen zijn, die Mijn Woord niet willen horen, niet willen verstaan, is het niet gemakkelijk om vast te houden aan Mijn Woord en vol te houden alleen daar naar te luisteren en alleen daar naar te handelen. Maar wie dat oprecht en krachtig wil, die zal het met Mijn hulp en liefde ook kunnen, wat anderen ook zeggen, wat anderen ook doen. Mijn woord zal uiteindelijk door alle mensen gehoord worden. Wie het nu hoort en verstaat, doet er zijn voordeel mee. Nu.

Hemels Brood 3496

Wat is jouw doel in je leven? Wat vind jij het belangrijkste in je leven? Als dat aan iemand gevraagd wordt, is vaak het antwoord: alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, zo gezond mogelijk en zo aangenaam mogelijk. Daarbij willen mensen dan vaak ook een goede baan, een leuk huis, meer dan genoeg geld en er zijn er bij, die ook wel beroemd willen worden. Alles wat de meeste mensen willen, heeft met hun verblijf op aarde te maken. Dat verblijf zo goed mogelijk maken, zo veel mogelijk naar genoegen te maken. Dat is voor hen het belangrijkste.

Maar als Ik vraag, wat is je doel in je leven, wat vind jij belangrijk in je leven, dan bedoel Ik daarmee niet het tijdelijke verblijf op aarde als “je leven”, dan bedoel Ik je echte ware eeuwige leven. Wat niet alleen op aarde je leven is, maar wat ook na je verblijf op aarde, eeuwig is en blijft. Wat is daar je doel mee, wat is daar het belangrijkste in voor jou? En weet je, dan weten de meeste mensen niks te zegen. Wat moeten ze daar mee? Ze weten helemaal niet hoe hun leven na hun verblijf op aarde precies zal zijn, dus wat maakt dat uit, om daar nu al iets voor te bedenken, wat toch niet zo hoeft uit te komen. Dat is dan van later zorg.

Maar Ik zeg je, het is niet van later zorg! Het is juist voor nu, tijdens je verblijf op aarde. Want al wat je prettig vindt en tijdens je aardse verblijf voor jezelf wilt regelen, doet je ware leven geen goed. Omdat niets van dat al er nog is, na je verblijf op aarde. Terwijl alles wat je doet met het oog op je leven na je verblijf op aarde, wel degelijk behouden blijft voor je verdere eeuwige leven. Dat is al wat je uit liefde en onbaatzuchtig doet voor je naasten, dat behoudt je voor je eeuwige ware leven. Dat neem je mee van de aarde naar je verdere leven, als dat niet meer op de aarde is. Dus het ware doel van je leven zal heel anders moeten zijn dan de meeste mensen denken. Als jij dat beseft, laat je dan door al die andere mensen niet in verwarring brengen, laat je door niets en door niemand verleiden. Want niemand geeft je na jullie verblijf op aarde iets voor je ware leven. Dat kan ook niet, want ieder is eraan gehouden zelf datgene te zijn en te doen, wat voor zijn ware verdere leven belangrijk is. Daarbij, wat jij weet en hebt aan begrip over het ware verdere leven, hebben anderen niet. Van wat iemand niet heeft, kan hij ook niets geven.

Maar jij kunt geven, al wat je weet over het ware leven, over de ware onbaatzuchtige liefde, over Mij, je Schepper en liefhebbende hemelse Vader. Nu op aarde en straks als je niet meer op de aarde bent. Leef dan nu je ware leven, met waarheid en onbaatzuchtige liefde en je kunt nu al in werkelijkheid zijn, in de gelukzaligheid van bestaan. Wat je dan ook na je verblijf op aarde behoudt en anderen mee kunt helpen. Laat dat je doel zijn en blijven, nu en altijd!

Hemels Brood 3497

De wederkomst. Veel mensen verwachten Mijn wederkomst. Maar zij verwachten Mijn wederkomst in het wereldse aardse bestaan. Terwijl Mijn wederkomst niets te maken heeft met het wereldse aardse bestaan. Want het wereldse aardse bestaan is een tijdelijke situatie, is een tijdelijk verblijf op aarde. Mijn wederkomst is eeuwig niet materieel werelds, maar geestelijk waar leven. Mijn wederkomst is eerst in de mens. En staat gelijk aan de wederkomst van de mens in Mij. Wat betekent: in waar leven, in ware liefde, in ware wijze onbaatzuchtige liefde.

Want met Mijn wederkomst is er geen kruisiging. Ik ben opgestaan uit de dood in Jezus Christus, na de dood aan het kruis. Maar dat is de aardse dood, die Ik daarmee aangetoond heb niet te bestaan. Zo zal Ik niet wederkomen om weer gekruisigd te worden, maar om allen te verzamelen die Mij volgen en naar ware liefde in ware onbaatzuchtigheid leven, streven te leven. Ik zal bij Mijn wederkomst het ware leven tonen aan allen die kunnen zien en kunnen horen. Ik zal dan verzamelen, al wat van Mij is. Ik zal al wat van Mij is afnemen van het tegenovergestelde wat genoemd wordt, de duivel, satan. Al wat hem niet toebehoort, maar Mij toebehoort, zal Ik verzamelen en in Mijn hemelen bij Mij opnemen. Ik zal allen die van Mij zijn in Mijn gelukzaligheid brengen. En hen zal het nooit meer aan iets ontbreken.

Tegen dit verzamelen wat van Mij is, kan niemand iets doen. De mens niet, hij is Mijn. De satan niet, hij is niet. Al het tegenovergestelde van Mij niet, het is geen werkelijkheid. Ik zal in alle werkelijkheid verzamelen en bij Eén brengen, wat van Mij is. Dat is Mijn wederkomst tot zaligheid van de mens.

Hemels Brood 3498

Als de maat vol is, is het einde nabij, want meer dan vol kan de maat niet zijn. Er is een tijd voor alles, maar alleen het ware leven is eeuwig. Als de maat vol is, is de tijd voorbij en wat eeuwig is, laat zich eeuwig zien. Soms vragen mensen zich af: waar is de tijd gebleven, de tijd dat er nog dit of dat was, of dit of dat kon. Of: wat is het lang geleden dat ….., waar is de tijd toch gebleven. Tijd stroomt voorbij. Soms lijkt zij heel langzaam te gaan, maar meestal gaat zij snel en tegenwoordig gaat zij wel heel snel.

Kan tijd langzaam en dan weer sneller gaan? Elke dag duurt even lang, de tijd gaat dus per dag even snel voorbij, of zo je wilt, even langzaam. Het is maar hoe ieder het voor zichzelf ervaart. Wie ergens moet wachten, die ervaart het verloop van de tijd als langzaam, terwijl iemand die op datzelfde moment veel te doen heeft, het verloop van tijd ervaart als heel snel. Toch verloopt die tijd in werkelijkheid gelijk, een uur is een uur, voor beiden. En in alle werkelijkheid is er geen tijd. Maar niemand die nu op aarde is, heeft het besef van tijd en tegelijkertijd het besef van geen tijd, van eeuwigheid. Zo is het op aarde waar tijd is, terwijl in het geestelijke geen tijd is, maar eeuwigheid. Het ware leven is eeuwig, eeuwigheid, zonder tijd.

Eens is de maat vol, is de tijd voorbij, is de aarde voorbij. Dan blijft het eeuwige leven over. Dan kun je ervaren, wat eeuwig is, dat je eeuwig bent. Dan komt het erop aan dat je je leven naar waarheid kent, in ware liefde kent, zodat je niet in het onwetende duister terecht komt, maar in de eeuwige zon, het eeuwige licht van Mijn liefde kunt zien. Alles kunt zien en beseffen wie je bent naar eeuwig bewust zijn. Dat is mogelijk als je de tijd die je op aarde gegeven is, naar ware liefde benut, in al je handelen de ware liefde opneemt.

Want als de maat vol is, is de tijd om en laat het Eeuwige zich zien. Wie het Licht in het tijdelijke in zich toelaat, dat is Mijn ware liefde, die ziet in eeuwigheid alles.

Hemels Brood 3499

Mijn Woord brengt heling. Blijvende heling. Daarbij is het wel nodig dat de mens naar Mijn Woord hoort en het in zich opneemt. Want zo is Mijn ordening ingesteld. Ieder mens kan horen, maar luisteren doet niet iedereen. En zo is er doofheid bij veel mensen. Maar zo is er ook blindheid bij veel mensen. Want alles is voor de mens te zien, maar velen kijken niet. En zo zijn er ook velen die niet naar Mij omkijken en hun leven in blindheid en doofheid doormaken. Alleen, het is geen eeuwige blindheid en het is geen eeuwige doofheid. Want in Mijn ordening past geen eeuwige doofheid en blindheid.

In Mijn ordening is het eeuwige Leven opgenomen om aan iedereen een waar bestaan te geven. Zo komt het dat Mijn liefde van tijd tot tijd bij iedere blinde zijn ogen even ziende maakt en bij iedere dove zijn oren even horende maakt. Al die beetjes zien en horen vormen dan toch een stimulans voor de mens om zich open te stellen voor Mijn Woord en voor Mijn stem. Want de prikkel tot waar leven raak Ik met Mijn liefde dan net even aan en dit doet de mens lichtelijk ontwaken uit zijn doofheid en blindheid. Want al is die mens doof en blind voor Mijn Woord en Mijn Stem, de ware liefde, het ware eeuwige leven is toch bij ieder mens in zijn kern van bestaan aanwezig. In die kern kan de mens Mijn liefde in Woord en Stem herkennen en omdat dat het mooiste en gelukzaligste is wat er maar bestaat, trekt het de aandacht van de mens. Vanuit die gewekte aandacht kan de mens dan in alle vrijheid zelf kiezen zijn ogen open te doen en te kijken en zijn oren te ontstoppen en te horen.

Zo kan die mens dan in vrijheid teruggroeien in zijn oorspronkelijke ware zijn: volkomen Liefde. Volmaakt Zijn. Volmaakte Gelukzaligheid. Zien is dan begrijpen. Horen is dan luisteren en handelen naar wat Mijn Stem de mens aanraadt, in ware liefde aanraadt. Steeds opnieuw komen van Mij de signalen, de korte opheffingen van doofheid en blindheid. Zodat ieder mens toch kan gaan zien en kan gaan horen en niet kan zeggen: ik was doof en blind en kon U niet horen en niet zien. Want steeds opnieuw laat Ik Mij aan de dove horen en aan de blinde zien!

Hemels Brood 3500

Al wat Ik Ben is Liefde. Niet anders dan liefde. Liefde die onbaatzuchtig is en een oneindige eeuwige wijsheid in zich heeft. Liefde die totaal verdraagzaam is, het volle geduld heeft en de totale ijver om het volmaakte leven te zijn en te bewerkstelligen. Uit Mij zijn jullie allen voortgekomen, wat kun je anders zijn, dan ook die ware eeuwige wijze onbaatzuchtige liefde.

Toch, al zijn jullie allen die Ik Ben, het is nog zo, dat de vrije wil het voor jullie mogelijk maakt in je doen en laten anders te handelen dan je van oorsprong bent. Daardoor komt het dat het Goddelijke ware bestaan bij jullie niet tot uiting komt, zoals dat wel zou kunnen, omdat velen juist in hun vrijheid van keus kiezen om onwerkelijkheid te leven. Die onwerkelijkheid blokkeert het ware levenszicht, de ware Eenwording met jullie oorspronkelijke Goddelijke zijn. Maar vrijheid zou geen vrijheid zijn, als die niet door Mij werd toegestaan. En het wordt door Mij in werkelijkheid toegestaan. In Mijn grote liefde wordt jullie vrijheid van keus door Mij toegestaan. Alleen kan Ik in die vrijheid niet de gevolgen veranderen. Want elke keus die Ik toesta, kan Ik niet met een verandering tenietdoen. Als Ik dat deed, zou Ik de gegeven vrijheid terugnemen en zou er een situatie van dwang ontstaan.

Maar dwang is geen liefde, dus uit Mij kan nooit dwang zijn. Alle dwang die een mens in zijn leven ervaart, is geen dwang van Mij uit liefde, maar uit zijn eigen keus geen liefde te leven. Zou Ik dat veroordelen, dan zou Ik de door Mij in liefde gegeven vrijheid veroordelen. Ikzelf ben in liefde en wijsheid die vrijheid en als zodanig kan de vrijheid van de mens alleen goed zijn. Aan jou om je vrijheid in te zetten, om helemaal jezelf te zijn, je eigen ware innerlijke Zijn te Zijn!

Hemels Brood 3501

De bergen kunnen nog zo hoog zijn, houd moed, je komt boven. De dalen kunnen nog zo diep zijn, houd moed, je komt er uit. Als de toekomst je te moeilijk lijkt, houd dan toch moed, want wat vandaag zo lijkt te zijn, blijkt morgen toch nog heel anders te kunnen. Lukt er iets niet, er staat altijd wel iets tegenover wat wel lukt. Geef de moed niet op. Ook niet als iets heel lang duurt. Houd altijd goede moed.

Al lijk Ik ver weg, Ik ben dicht bij, altijd. Al lijkt het of Ik je niet hoor, Ik hoor je. En Ik geef je. Ik geef je Leven. Leven. Eeuwig Leven. Niet alleen nu voor je bestaan op aarde, maar altijd. Ik geef je Leven in een bewustheid van bestaan. In dat bestaan maak je levend diepe dalen en hoge bergen mee. Wandel je door mooie gebieden, maar ook door totaal verwoeste gebieden. Want niet ieder mens leeft in zijn eigen Goddelijke Zijn, zodat er op aarde veel verstoord is. Dat is niet alleen letterlijk materieel en in de natuur, maar dat is ook geestelijk, niet materieel, in het onzichtbare. Want niet alleen wordt veel natuurlijk materieel op aarde verwoest, maar ook waarheid en liefde is er verwoest, teniet gedaan. Niet door alle mensen. Maar de verwoestingen treffen wel alle mensen. Ik kan je sterken om al die verwoestingen aan te kunnen, maar Ik kan ze niet wegnemen.

De keus van handelen is op de aarde aan de mens. Ik ben er altijd, naast je, in je en je kunt Mij altijd vragen hoe met deze en gene situatie om te gaan, hoe bij al wat geen liefde is zelf in liefde te blijven. Ik kan je kracht geven, de ware weg tonen, maar de keus van de mens heb Ik een bepaalde tijd vrij gegeven voor al wat Ik niet ben en voor al wat niet werkelijk is. Niet voor altijd. En met waarheid en liefde kun je veel verdragen tot de tijd dat Ik alles weer terug neem en de tijd voorbij is van al wat geen waarheid en geen liefde is. Dan zal alleen liefde in ware wijsheid heersen over alles en iedereen.

Hemels Brood 3502

Het maakt Mij niet uit, wat voor kleding je draagt, als het maar geen kleding uit ijdelheid is. Het maakt Mij niet uit, wat je doet of laat, zolang het niet is om er beter van te worden, mooier, beroemder, meer macht te krijgen, aanzien, zolang het niet ijdel is. Het maakt Mij wel, uit hoe je hart er uit ziet. Of het boosaardig is, op je eigen welzijn vooral gericht, grillig, veranderlijk, ongeduldig, snel geïrriteerd, want dat heb Ik niet graag. Ik zie je hart liever vriendelijk, geduldig, zachtmoedig, vol begrip en mededogen. Want dat laatste doet niemand tekort, doet goed, ook aan jezelf, terwijl een verwijtend hart, vol ongenoegen veel tekort krijgt en tekort doet.

Daar kijk Ik naar, naar je hart, uit wat voor hart je je leven leidt. Is dat vriendelijk, goedmoedig of verwijtend en snel geïrriteerd. Ik kijk naar je beweegredenen, wat drijft je. Als ijver om goed te doen je drijft, heb je Mijn zegen. Als ijver om jezelf te verrijken je drijft kan Ik je Mijn zegen niet geven. Daar kijk Ik naar. Niet wat je aan hebt, maar wel met welke beweegredenen heb je daar voor gekozen. En dat is bij alles wat je doet, in alles wat je onderneemt, bij alles wat je niet doet, bij dat alles wat je vrij kiest, kijk Ik naar wat je beweegredenen zijn. Zijn die je naaste tegemoetkomend uit liefde, uit begrip, uit zachtmoedigheid, dan heeft het Mijn zegen. Het tegenovergestelde kan Ik Mijn zegen niet geven. Ik zal niet zeggen, je mag geen broek aan of geen rok of geen hoofddoek of wat voor kledingstuk dan ook. Ik kijk daar niet naar. Maar Ik kijk wel naar de beweegredenen waarom je iets wel of niet draagt, naar je hart.

Voor Mij hoef je geen symbolen te dragen, of met symbolen je geloof kenbaar te maken. Ik zie in je hart wat je wel en niet gelooft en wat je redenen zijn om te doen en te laten wat je kiest. Jouw keuze kan Ik alleen zegenen, als je hart in nederigheid niet voor zichzelf kiest maar uit liefde voor Mij en je naaste. Je mag al wat je wilt kiezen, maar Mijn zegen zal altijd alleen voor waarheid, zachtmoedigheid, begrip, geduld, verdraagzaamheid en dergelijke zijn. Bij wat je ook maar doet of laat, je bent er vrij in, maar Mijn zegen geef Ik vrij alleen aan het Mij gelijke, niet aan het tegenovergestelde van “Ik Ben”, omdat het tegenovergestelde niet bestaat en nooit zal bestaan.

Oordeel dan je naaste niet, niet naar zijn kleding, niet naar zijn uiterlijk, laat oordeel aan Mij over, want Ik zie ieder hart en weet wanneer een hart zegen toekomt en wanneer niet. Zorg voor je eigen hart, dat het zuiver in waarheid is, dat de juiste beweegredenen er leven, dat het openstaat voor Mijn liefde en liefde, zachtmoedigheid, genegenheid, begrip en geduld heeft voor je medemensen, zodat Ik je in al je doen en laten kan zegenen, je levenlang kan zegenen!

Hemels Brood 3503

De mens slaapt. En hoe wil jij ze wekken? Met bazuingeschal, dan schrikken ze wakker en rennen weg. Met een zachte tik op de schouder, dan doen ze één oog open en slapen weer verder. Door ze te schudden en wakker te roepen, dan wek je ze wel, maar ze raken geïrriteerd dat je ze niet laat slapen en wenden zich van je af, met jou willen ze niets te maken hebben.

Wat is dan de beste manier om de slapende mens te wekken? Geen. Laat ieder uit zichzelf wakker worden. En al degenen die uit zichzelf wakker worden, zullen om zich heen kijken en vragen: waar ben ik? Hoe is het hier? Dan kun je hen vertellen over Mij, hun Schepper, over het leven en hun bestaan uit Mij, over het doel van hun zijn op aarde en de mogelijkheden die er op aarde in Mijn ordening voor alle mensen zijn.

Wek de mens niet met bazuingeschal, dat is, roep niet hard en doordringend Mijn leer en evangelie tegen diegenen die niet geloven, dwing ze niet te horen. Wek de mens niet met zachte hand, door ze in goede moede over Mij en hun levensdoel te vertellen. Zij luisteren er naar als een verhaaltje en blijven zonder geloof verder leven. Schud de mens niet wakker, dat is, blijf niet steeds hetzelfde de mens opdringen over je geloof en Mij en de liefde om te leven. Want zij zullen je gaan Mijden. Er wel even over nadenken, maar door je aandringen er niets mee willen doen, ook al zien ze de kern van waarheid in je betoog, uit irritatie gaan ze er niet op in.

Maar de mens die uit zichzelf ontwaakt, ziet hoe je leeft naar waarheid en liefde, wordt zich op zeker moment er van bewust, dat liefde misschien een goed uitgangspunt van leven is en diegenen komen met vragen. Dan kun je van Mij vertellen, van Mijn leer, van Mijn ordening, van Mijn Schepping, waar zij deel van zijn en van Mijn liefde voor jullie allemaal. Dan zullen zij meer en meer willen weten en Ik zal je in je hart steeds de voeding geven (de woorden) die voor al hun vragen de juiste kost is (de juiste antwoorden zijn).