Hemels Brood 3442 t/m 3472

Hemels Brood 3442

Alle geluk zit in de geest, niet in de materie. Laat dat toch bij iedereen heel duidelijk zijn, niet in de materie, maar in de geest. De materie op zichzelf is dood, de geest op zichzelf leeft. Leeft, bewerkt, beweegt, ademt, voelt, kortom lééft. Prik het lichaam en de geest voelt, het is niet het lichaam dat voelt. Neem een lichaam waar de geest uit is, het voelt geen enkele prikkel meer.

Besef dat al wat je beseft niet je lichaam, niet je materiële omhulsel is, maar je geest die door de ziel verbonden in het materiële lichaam vastgehouden wordt. Zolang vastgehouden wordt als Ik je Schepper voor jou en voor iedereen het beste vindt. Laat niets in je leven door materiële dingen je weg versperren, buig niet voor materie je geest. Want uit materie is geen leven, alleen uit Mijn Geest is alle leven en uit Mijn Geest is jullie geest in de ziel verbonden met je lichaam, je materiële lichaam. Til een arm op en besef dat je dat doet met je geest en besef dan verder, dat jouw geest dat alleen kan doen, door Mijn Geest, die jou elke seconde, elk moment van bestaan, die mogelijkheid geeft. Geen moment uitgezonderd besta jij geestelijk door Mijn Geest, die jou je eigenheid heeft gegeven, vrijheid heeft gegeven, je een eigen zelfstandig bestaan heeft gegeven. Omhuld door materie, die voor jouw geest de grens aangeeft waardoor je niet in de oneindigheid verloren gaat voor dat je geest genoeg verbinding met je ziel heeft, om niet meer in de oneindigheid verstrooid te raken.

Maar richt je niet op het materiële, richt je op je geestelijke bestaan, leer wat het geestelijke bestaan in alle werkelijkheid is. Leer het in jezelf op te nemen, zodat je ziel één wordt met je geest, die Mijn Geest in oorsprong is en eeuwig zal zijn. De beste manier om tot totale eenheid van je ziel met je uit Mij verkregen geest te komen, is leven naar ware liefde, in wijsheid en in de volle waarheid, zonder enig eigenbelang, los van alle materie. Zo kom je tot het ware geestelijke gelukzalige bestaan in ware liefde.

Hemels Brood 3443

Als je moe bent en belast, dan ben Ik er om je pijn en je lasten te verlichten. Ik neem dat graag van je over, zodat het oplost en verdwijnt. Maar je kunt Mij natuurlijk niets geven, als je Mij niet kent, niet op Mij kunt vertrouwen, als je wel weet van Mij, maar Mij niet echt, niet werkelijk goed kent. Daarom nodig Ik je uit om Mij te leren kennen. Iedereen nodig Ik uit om Mij te leren kennen. Want van iedereen die moe en beladen is, wil Ik de last wel overnemen. Dus iedereen mag Mij leren kennen.

Ik ben alom tegenwoordig,  en wie in zich eenvoudig, maar oprecht gemeend zegt: “ik wil U ontmoeten, ik wil U leren kennen, leren vertrouwen en met U samen mijn leven invullen”, aan die zal Ik Mij openbaren, bij die zal Ik komen, diegene zal Mij leren kennen, zodat hij zijn zorgen, zijn moeite, al wat hem belast, aan Mij kan geven en verlicht zijn leven met Mij verder kan gaan. Maar dat zal niet bij iedereen op dezelfde manier gebeuren en aan iedereen hetzelfde zicht op Mij geven. Ik ben wel altijd en eeuwig blijvend de zelfde, Schepper van hemel en aarde en al wat op, onder, boven en in de aarde is, alles in de hele oneindigheid, maar ieder mens heeft zicht op Mij vanuit zijn eigen positie op aarde, zijn eigen plaats, zijn eigen wezen en daardoor ziet iedereen wat anders van Mij, want in Mijn totale geheel kan nu nog niemand Mij zien, omdat niemand op aarde de volmaaktheid van het volkomen zicht al heeft.

Leer Mij daarom niet kennen via hetgeen mensen over Mij vertellen, maar leer Mij rechtstreeks door Mijzelf kennen. Want dan leer je Mij helemaal echt en naar waarheid kennen. Deel wat je van Mij leert met je medemensen en laat hen wat zij geleerd hebben met jou delen. Maar kom in jezelf steeds opnieuw bij Mij om al wat om je heen naar Mij wijst op waarheid te leren schatten. En temeer je Mij dan werkelijk leert kennen en vertrouwen, temeer neem Ik je lasten over en verlicht je in ware liefde.

Hemels Brood 3444

Lief mens, in alle tederheid neem Ik je op in Mijn armen, waar anderen om je heen je laten vallen. Maar de zorg van Mijn armen verandert de situatie in de wereld niet, die hard en zelfgericht is, zonder dat zij dat van zichzelf ziet. Want er is op aarde niet alleen heel veel blindheid voor Mij, maar daarbij ook heel veel blindheid voor satan, die dat maar al te goed weet. Dat houdt niet op bij mensen die Mij niet zien, maar gaat zelfs door bij mensen die Mij wel zien. Juist dan kan satan zich voordoen als goed en terecht.

O, Ik heb de hele wereld in Mijn armen en toch kan satan toeslaan. Want, om wijze redenen, die alleen uit Mijn oneindige liefde voortkomen, heeft satan op deze aarde een zekere vrijheid gekregen, om, los van Mijn zorgen voor jullie allen, datgene te nemen wat in vrijheid van Mij afgedwaald is. Ja, ondanks de armen die Ik om jullie heen heb, is zo’n afdwaling mogelijk, juist in jullie vrijheid en juist daar waar misverstanden zich voordoen. Het vrije leven is op aarde dan ook nog lang niet het gelukzalige leven te noemen. Maar daar op aarde is wel de weg te vinden, die tot dat gelukzalige leven leidt. Wees daarom verheugd dat je op deze aarde mag verblijven en besef dat het in alles jouw keuzen zijn, die je werkelijke weg bepalen. Besef dat je zelf degene bent, die de satan en zijn verleidingen moet weerstaan en in de volle onbaatzuchtige liefde, dat alleen met Mijn zorg kunt bereiken. Wat anderen om je heen ook maar zeggen of hoe zij zelf ook maar afgedwaald zijn en vastgelopen in hun eigenwaan en misvattingen.

Mijn zegen geef Ik alleen daar waar harmonie in liefde en het ware goede voor elkaar wordt nagestreefd. Wat de satan wil, is tweedracht onder de mensen. Herken dat en zorg ervoor in ware liefde terug te komen in harmonie, ten diepste in beider hart. Want Ik heb wel Mijn armen om jullie heen, maar dat zul je zelf moeten doen, de verleiding van de satan weerstaan en voor ware liefde kiezen, zoals Ik dat in Jezus Christus gedaan heb. Ik heb je lief, altijd. Heb jij Mij lief, altijd.

Hemels Brood 3445

Zie naar de vogels des hemelen, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch worden zij door de hemelse Vader gevoed. Zo worden jullie mensen ook door Mij, jullie hemelse Vader gevoed en in alle goeds gesteund en gezegend. Want zoveel te meer zijn jullie voor Mij dan de vogels en zoveel te meer geef Ik jullie dan de vogels.

Maar hoe weinig beseffen jullie daarvan, hoe weinig gebruiken jullie daarvan. Hoe weinig kiezen jullie in je vrijheid voor Mijn liefde, die alles wat je maar wenst in zich heeft. Hoe weinig begrijpen jullie van de werking van liefde, onbaatzuchtige liefde en hoe vaak kiezen jullie voor eigenliefde in de plaats en laten al wat Mijn liefde in zich heeft gewoon liggen, alsof het geen waarde heeft. Kom toch en laat Mij je blindheid opheffen, kom toch en laat Mij je gehoor zuiver maken, kom toch en geniet van alles wat Mijn liefde je in volmaaktheid kan geven, als je wilt en je eigen invullingen loslaat. Ergens in het universum, dat gevuld is met Mijn liefde, is een oplossing die volmaakt is voor elk probleem. Iedereen kan die oplossing, voor welk probleem dan ook, door Mijn liefde naar zich toehalen. Maar dat zal nooit anders kunnen, dan door Mijn liefde. Mijn liefde opent waar de eigenwijsheid van de mens dicht zet, Mijn liefde zet in beweging waar de eigendrang van de mens juist stopt en vertraging teweegbrengt. Waar Mijn liefde wordt ingezet, groeit volmaaktheid. En nog houdt de mens zich meer met zijn eigenliefde, zijn eigen wensen, bezig dan dat hij van Mijn liefde neemt en geeft.

Mens, durf toch je leven waarlijk in Mijn liefde aan Mij te geven, zie toch hoeveel liefde Ik voor je heb en met hoeveel liefde Ik je zou kunnen helpen en geven wat het allerbeste is. Al is het nog zo onzichtbaar, al ben Ik nog zo onzichtbaar, je kunt Mij voelen, in je hart kun je Mij heel goed voelen en dan ga je Mij ook zien, niet met je natuurlijke oog, maar met je geestelijke oog. Kom en zie, kom en hoor. Kom, want Ik heb je lief!

Hemels Brood 3446

Ik leg je altijd in je hart, wat je het beste kunt doen. In je hart, niet in je verstand. Met je verstand kun je wel begrijpen dat dat het beste is. Maar soms kan dat verstand dat pas na afloop. Dan voel je in je hart het één en zegt je verstand iets anders. Let dan meer op je hart, dan op je verstand. Maar, let er dan ook op, dat je je eigen verlangens niet verwisselt met wat Ik je in je hart laten weten. Want dat zijn de momenten waarop je aan Mijn advies voorbijgaat en denkt je hart te volgen, terwijl het je eigen wil en verlangens zijn wat je volgt. Dan komt het er op aan jezelf heel nauwkeurig en in volle waarheid te beschouwen en heel oprecht Mij te vragen of het je eigen verlangens zijn die je hart versperren voor Mijn advies. Als je dat in alle eerlijkheid en oprechtheid doet, kun je Mijn advies door je eigen verlangens heen, opmerken. Dan is het aan jou of je sterk genoeg bent om je eigen verlangens opzij te zetten en naar Mijn advies te handelen.

Alleen als je in alle eerlijkheid en oprechtheid de keuze voor Mijn advies maakt, zal het ook het beste resultaat geven. Ook al is het dan niet naar eigen verlangen, je zult zien dat je Mij toch uiteindelijk heel dankbaar zult zijn voor het gegeven advies, als blijkt hoe goed dan alles op zijn plaats is gekomen. Want Ik zie veel verder dan jij en hoewel dat voor jou niet zo lijkt, is jouw gezichtsveld nauwelijks een millimeter vergeleken bij alles wat Ik kan zien en weet. Jouw oog lijkt veel te zien en ver te kunnen kijken, maar in werkelijkheid ben je nog bijna blind als het ware. Laat daarom Mijn ogen jouw ogen zijn en zie daardoor verder dan je ook maar enigszins kunt bedenken. Vertrouw op Mijn ogen, Mijn oren, want Ik weet, zie en hoor alles in de hele oneindigheid en waar Ik wil wordt dat alles zichtbaar voor degenen die Mij in Jezus Christus volgen, die Mij volgen in liefde en volkomen waarheid. In die liefde en waarheid leg Ik altijd Mijn advies in ieders hart. Wie wil kan naar dat advies handelen en daarmee zijn leven op het beste spoor zetten dat er is. Het spoor van volkomen waarheid en eeuwig ware gelukzalige liefde.

Hemels Brood 3447

Het leven van de meeste mensen is als dat van een mol, die blind is en onder de grond zijn gangen graaft en ondanks zijn blindheid toch altijd goed uitkomt. Maar zou je niet liever willen zien waar je weg heen gaat en zou je niet liever willen weten, hoe het komt dat je goed uitkomt, ondanks je blindheid.

Want als mens ben je toch veel meer dan een mol onder de grond. Waarmee Ik bedoel, dat het toch heel jammer is, als je door wereldse verlangens (de grond) verblind wordt als je aan de verleiding toegeeft (de gangen die je graaft) terwijl je boven de grond (in gelukkige hemelse omstandigheden) kunt zijn en kunt zien hoe mooi het werkelijke leven is. En dat kan. Een mol blijft een mol. Maar een mens is geschapen om lief te hebben, om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig Goddelijk wezen, in al zijn doen en laten. Niet onder de grond in blindheid, maar boven de grond, met het totale ware zicht. Begraaf je niet in alle wereldse verleiding, houd je daar toch niet mee bezig, kom boven de grond, kom boven de verleiding uit en geniet van het ware geestelijke zicht, kom tot leven als waar Goddelijk mens!

Alles is aanwezig om je de schat van het ware leven helemaal bewust te zijn en zelfstandig ook te zijn. Woel niet meer in de grond van de wereld, maar laat je zien in het licht van de zon, Mijn licht, wat je warmte geeft en je precies laat zien, wat het ware geestelijke leven is en je de beste weg wijst om te gaan, over de aarde, niet in of onder de aarde, niet door eigenliefde, maar door naastenliefde. Laat je zien en zie jezelf en alle anderen in jouw en hun Goddelijkheid. Neem de stralen van de zon in je op, neem Mijn liefde en licht als wijsheid in je op en leef daarnaar. Dan zul je niet meer blind zijn, maar werkelijk levend, zelf ook stralend als de zon, als Mijn licht in ware Goddelijkheid.

Want Ikzelf ben het, die jouw wegen leidt, altijd al leidde, ook als je onder de grond bent en als een blinde mol je weg zoekt. Kom boven, wees waarlijk mens en geen mol en geniet van Mijn Schepping in het ware licht van Mijn liefde. Besef hoe groots en fijn je leven kan zijn als jij het wilt, in Mijn Naam.

Hemels Brood 3448

Aan de vruchten herkent men de boom. Als je iemand leert kennen die een bepaalde theorie heeft over Mij, over het leven, over hoe de mens zou moeten leven en hoe alles ontstaan is en je weet eigenlijk niet of het allemaal wel waar is, wat diegene beweert, kijkt dan eens naar hoe hij leeft. Leeft hij voor zichzelf, komt veel hem ten goede van wat hij doet, maakt hij gebruik van onwaarheid als hem dat beter uitkomt, of verdraait hij een en ander weleens? Of is hij juist iemand die weinig of niets voor zichzelf hoeft, altijd graag anderen helpt en bemoedigt, zichzelf eerder tekort doet dan voor zichzelf neemt, altijd zorgvuldig in waarheid blijft en niets verdraait maar eerlijk voor zijn handelen uitkomt? Want in het eerste geval zal hij nog zeker geen zuiver evangelie verkondigen, maar in het tweede geval zal er zeker goeds in zijn voorstelling van zaken zijn.

Kijk dan eens wat je zelf sinds je bestaan aan besef van leven, van Mij en alles wat je denkt dat de mens bedoelt is te zijn, hebt opgebouwd. Hoe behulpzaam ben je zelf, hoeveel heb je voor anderen over, kun je dat wat je het meeste voor jezelf vasthoudt, toch loslaten als dat voor anderen nodig is, hoeveel kun je geven en hoe weinig hoef je te nemen? Want dat zijn de vruchten van jou als boom, hoe je handelt, hoe je denkt, wat je gelooft en belangrijk is, wat de resultaten ten goede van andere mensen zijn in je handelen.

Zo zie Ik, je Schepper, hoe je bent en zo kunnen je medemensen zien hoe en wie je bent, zo kun jij aan je medemensen zien, hoe en wie zij zijn. Maar ieder van jullie kan de ander slechts zo in zuiverheid zien, als hijzelf zuiver is. Ik daarentegen, als volmaakt opperwezen en jullie aller Schepper zie jullie totaal, zie precies hoe je bent en Ik weet van eeuwigheid aan al wie je bent, wie ieder van jullie is. Zo kun je door Mij, in ware belangeloze liefde, ook het volle zicht krijgen en weten wat van iedere levensmening, als een evangelie gebracht, waar is en wat niet. Aan de resultaten van iemands daden zie je hoe en wie hij is, als je zelf in liefde kunt kijken!

Hemels Brood 3449

Alle leven is geplaatst en vrij in de mens gegeven, waar hij naar eigen keus zijn weg mee mag gaan. Maar er is maar Eén weg die de mens waarheid van leven brengt. Ieder mens kan vele wegen gaan, zoveel hij in zijn aardse leven maar kan verzinnen, toch is er altijd en eeuwig maar Eén weg die hem tot het ware eeuwige leven brengt. Er is maar één werkelijkheid in alle waarheid, er is maar één werkelijk ware liefde en wat de mens ook verzint in zijn leven, daaraan kan nooit iemand iets veranderen.

Alles is in Eén samengevat, wat de mens ook kiest in zijn doen en laten, rechtsom, linksom, of welke krant dan ook, alles blijft eeuwig in Eén samengevat. En alles is in één en dezelfde orde geplaatst. Aan de mens om die orde te ontdekken en zich in die orde, naar de werkelijke waarheid en de enige werkelijke liefde, te gedragen. Zo is het in der eeuwigheid en nooit anders. Want het is Mijn Schepping naar die enige waarheid, die enige ware werkelijke liefde en nooit anders dan dat.

Maar de meeste mensen zien de werkelijkheid niet in de enige waarheid, zien de ware werkelijke liefde niet als enige leven brengende gelukzaligheid. Zien het niet door hun gevoel van zelf iets te zijn, een zeker besef van hoogheid, boven de dieren, boven elkaar, boven Mij, hun Schepper. Toch zal niets van Mijn Schepping en van de door Mij ingestelde orde daardoor of daarom veranderen.

Een blinde kan ziende worden, als hij wil, werkelijk wil, een dove horende, een lamme sterk en zo kunnen velen helen en tot genezing komen, maar de Schepping, de waarheid, Mijn ordening, Mijn ware eeuwige oneindige liefde, dat alles blijft zoals het is, oneindig is, dat blijft voor alle mensen, voor de hele oneindigheid, eeuwig hetzelfde.

Hemels Brood 3450

Nogal wat mensen vragen waarom, waarom overkomt mij dit, waarom gebeurt dit of dat. Bij alles vragen zij zich af, waarom. Ieder mag dat doen, maar het is niet een vraag waar Ik het volkomen antwoord op kan geven. Want van al het waarom kan de mens op aarde maar een heel klein beetje zien. Alles staat met elkaar in verband en dat verband is als een enorm netwerk waar elke gebeurtenis een heel klein onderdeel van is. Om het waarom te doorzien is het nodig dat hele netwerk te overzien. En dit netwerk gaat zover als de hele oneindigheid. Daarbij komt, dat het overzien van het hele oneindig netwerk de mens in zijn vrijheid enorm zou belemmeren in zijn ontwikkeling tot onvoorwaardelijke liefde en volkomen waar leven. En al zou het mogelijk zijn te zien in de oneindigheid, wat Ik als Schepper als Enige kan, dan nog zou Ik dat verborgen houden, om heel wijze liefdevolle redenen.

Vraag bij elke gebeurtenis liever, hoe ermee om te gaan. Vraag dat bij elke situatie, hoe ermee om te gaan. Vraag of je inzichten van omgang wel in waarheid en liefde zijn, of je keuze van handelen wel juist en goed is, vraag of je wel onbaatzuchtig bent of soms ergens toch niet helemaal, vraag om zuiver zicht op Mij en je daden, je handelen, vraag om zuiver besef van ware liefde, van waarheid in je hart, in je denken, in je doen en laten. Vraag dat alles ten goede van je medemensen en aanvaard Mijn antwoord. Laat gebeuren wat gebeurt en laat het waarom aan Mij over, in het volste vertrouwen dat Ik precies weet en zie waarom, in het volste vertrouwen dat Ik altijd voor je zorg, wat er ook gebeurt, maar dat Ik niet elke gebeurtenis direct weer wegneem, omdat het jou niet bevalt.

Want elke gebeurtenis staat in verbinding met het grote geheel en daarom kan Ik dat niet zomaar veranderen of wegnemen zonder de vrijheid van mensen te belemmeren of hun leerproces nadelig te doorbreken. Niet het waarom is daarom belangrijk, maar het hoe ermee om te gaan. En daar mag je Mij naar vragen en Ik zal je zeker helpen om met elke situatie, elke gebeurtenis het beste in liefde mee om te gaan!

Hemels Brood 3451

Ik weet dat het moeilijk is om in een wereld te leven, waar zoveel mensen nauwelijks in het ware geestelijke eeuwige leven geloven, in Mijn bestaan geloven en hun doen en laten alleen of vooral op eigen wensen en behoeften afstemmen. Maar dat is nu eenmaal de situatie waar je mee om te gaan hebt. Waar je sterk in mag worden, vast te houden aan waarheid van leven, aan waarheid van liefde in al je doen en laten, wat de wereldse mens ook doet en zegt.

En juist ook is het moeilijk in situaties, waar de wetenschap met allerlei bewijzen komt, als zou Ik niet bestaan, want alles is natuurkundig te verklaren. Die mensen, die wetenschappelijke bewijzen leveren, zien alleen het natuurlijke, de natuur, de materie, daar ontdekken zij de werking van, hoe de natuurlijke materiële dingen werken in het lichaam en daarbuiten. Daarmee denken zij ook het leven te kunnen verklaren. Maar zij kijken alleen naar het natuurlijke omhulsel en kunnen het geestelijk ware, helemaal niet zien. Juist niet zien. Want zouden zij het wel zien, dan zouden zij het op hun wetenschappelijke manier zodanig ontrafelen, dat er een geheel verkeerde interpretatie ontstaat van het ware leven, wat heel veel schade zou berokkenen aan de mensheid. Wat zij over het natuurlijke ontdekken, hoe één en ander functioneert in het natuurlijke, laat Ik hen naar waarheid ontdekken. Alhoewel zij het toch ook niet altijd juist zien en verklaren, maar dat geeft geen schade.

Al het geestelijk ware, de ware innerlijke kern van het ware eeuwige geestelijke leven blijft voor hen verborgen en wordt alleen zichtbaar voor diegenen, waarvan Ik in hun hart, in hun innerlijk besef, zie dat zij daar geen schade aan zullen brengen en geen schade van zullen ondervinden. Aan hen toon Ik het ware, aan hen is het tot zegen en hen brengt het bij Mij, in het eeuwige ware gelukzalige leven, waar het natuurlijke zijn functie verloren heeft en er niet meer toe doet. Op aarde kunnen wetenschappers alles onderzoeken, tot zij uiteindelijk toch ook tot het inzicht komen, dat het natuurlijke materiële het ware leven draagt, omvat, maar niet is. Voor velen zal dat lang duren, maar in eeuwigheid gezien, is zelfs dat lange duren maar kort. En voor wetenschappers en allen die aan hun lippen hangen, is het toch ook van een zekere waarde, dat zij al het natuurlijke onderzoeken en doorgronden, want uiteindelijk zal het hen dan toch helpen om in geestelijk opzicht het ware leven in de kern heel goed te gaan begrijpen.

Dus zelfs hun uitputtende wetenschappelijk werk, is niet zonder belang! Alleen op een heel andere manier dan zij nu ook maar enigszins zich bewust kunnen zijn. Daarom, laat wie alles natuurlijk wetenschappelijk wil bewijzen, rustig zijn gang gaan. Maar blijf zelf bij je hart en bij al het geestelijk besef wat je van Mij gekregen hebt. Dan zal Ik je zicht verder verruimen en Mijn genade zal je daarin leiden, zodat het ware leven volkomen je deel wordt, nu en in eeuwigheid. Amen.

Hemels Brood 3452

Als iemand die blind is tegen Mij zondigt, reken Ik hem dat niet aan, maar zal hem helpen zijn blindheid om te zetten in zicht. Maar iemand die zicht heeft en daar geen gebruik van maakt, is dom en zijn domheid zal hij moeten ervaren. Dat is door Mij niet bedoeld als een straf op zonde, maar om diegene te redden van nog meer domheid. Want zo mild als Ik kan zijn voor een blinde, zo mild kan Ik niet zijn voor een domme.

De blinde is onder de arm te nemen en goed te begeleiden. Maar de domme laat zich niet onder de arm nemen, hij begaat gewoon zijn domheid, zonder Mijn hulp of begeleiding aan te nemen. Die domme zal dan ook veel eerder in werkelijke levensproblemen komen, dan de blinde en is door Mij, zonder schade te brengen aan zijn vrijheid, moeilijk te helpen of terug te brengen uit zijn domheid. De blinde bevindt zich in een donkerte zonder licht en kan dat zelf niet veranderen. De domme weet waar het licht is maar verkiest de duisternis boven het licht. Daarom, omdat het willens en wetens is, kan Ik de obstakels die hij in het duister niet ziet, niet zomaar wegnemen.

Maar voor de blinde kan Ik dat, zolang hij blind is, wel. Want in die blindheid heeft hij geen keuze, maar wie het licht kent, heeft wel keuze. Die keuze is zijn vrijheid, die Ik voor zijn bewustzijn van eigen leven, niet kan overnemen. Maar de blinde heeft daar geen keuze, want hij ziet niet, heeft geen keuze, dus diegene belemmer Ik dan ook niet als Ik obstakels voor hem uit de weg neem.

Maar let op: Ik laat niemand voor altijd in zijn blindheid. Op de daarvoor bestemde tijd zullen ook de blinden ziende worden en Mijn licht en daardoor het juiste zicht krijgen. Wie dan ziende en het juiste zicht hebbende in domheid vervalt, die zal de gevolgen van zijn domheid wel gaan ervaren en voor die zal Ik geen obstakels meer kunnen wegnemen. Aan ieder mens zeg Ik zeker één keer: “er zij licht!” en dan is er licht. Aan ieder zelf om in dat licht het juiste zicht te vinden en naar te leven!

Hemels Brood 3453

De nietigheid van de aarde is in vergelijking met een zandkorrel, nog nietiger dan een zandkorrel in de woestijn. En toch draagt die aarde in de hele oneindigheid als enige Mijn leven en ben Ik op die aarde alleen, gekomen in de gedaante van de mens. Nergens anders ben Ik zo zichtbaar aanwezig geweest als op de aarde.

In de hele oneindigheid verlangen velen één keer op de aarde te mogen komen om Mij daar te ontmoeten, waar zij in vrijheid van zijn als enige alleen daar, Mij kunnen ontmoeten. En van al de wezens die op aarde zijn, zijn er maar zo heel, heel weinigen die dat in hun vrijheid nog beseffen en in geloven. De meesten hebben nauwelijks of geen besef dat zij in de gelegenheid zijn om daar Mij, hun Schepper en Degene die hen het leven geeft om het te behouden, te ontmoeten en te zien terwijl dat nergens anders kan. Terwijl de mens zelf en op zich, zonder Mijn leven in hem, helemaal niets is. Nog minder is dan het omhulsel wat zijn lichaam heet te zijn.

Toch verbeeld de mens zich heel wat. En uiteindelijk is hij ook heel wat. Maar alleen dan, wanneer hij de goddelijkheid aanneemt, die hij van oorsprong is. En dat doet hij in zijn vrijheid veelvuldig juist niet. Hij gedraagt zich maar al te vaak alsof hij God zelf is, maar is het niet. Want een mens op aarde is pas werkelijk zijn oorspronkelijke goddelijkheid, als hij daar volkomen naar leeft in al zijn handelen. Tot nog toe leeft hij er  meestal helemaal niet naar, maar doet hij zich wel voor alsof hij er naar leeft. Daarbij eist hij voortdurend, als zijn recht, al het goddelijke op voor zijn leven. En is boos of verdrietig als hem niet gebeurt, wat hij vindt dat hem toekomt.

Aan alle mensen zeg Ik dan nu hier: niets komt je toe, totdat je leeft naar wat je toekomt en dan komt het je ook toe. Begrijp dat goed, heel goed. Want het zal je heel wat moeite en pijn besparen, als je ten diepste beseft, wat je in werkelijkheid toekomt als nietig wezen op de nietige aarde en wanneer. Hoe meer je je als hoogwaardig mens gedraagt, des te minder hoogwaardig ben je in je nietige mens zijn. Maar hoe meer je je nietigheid inziet, des te minder nietig ben je. Kijk, zo is deze aarde waarop jullie leven, de nietigste onder alles in hele oneindigheid en dat moet zij ook zijn, om in haar nietigheid het grootste waardig te zijn.

En zo is het met de mens. Hij moet in alle vrijheid die hele nietige mens willen zijn, zijn nietigheid in vrijheid erkennen, om geschikt te worden, om tot het allergrootste uit te groeien, waarbij hij dan toch ook altijd het nietigste wezen in de hele oneindigheid blijft, al is hij nog zo goddelijk. Zo heeft de Schepper, die Ik Ben, het bedoeld goed te zijn, zodat alleen liefde met haar wijsheid de macht bezit over alles en allen. Besef dan goed, wat hier door Mij gezegd is.

Hemels Brood 3454

Behandel je naaste zoals jezelf graag behandeld wilt worden. Maar dat is niet gelijk aan wat jezelf het beste vindt. Als je het één mooier vindt dan het ander, wil dat nog niet zeggen dat je naaste precies hetzelfde mooier vindt. Daarom bedoel Ik met je naaste behandelen als jezelf ook meer, dat je eerlijk bent, geduldig bent, begrip toont, luistert en gehoor geeft, vergeeft, bemoedigt. Want dat is wat je zelf graag wilt van anderen. Het gaat er dus niet om wat jij het beste vindt of het liefste hebt en wat je naaste het beste vindt of het liefste heeft. Het gaat er om dat je in alles met liefde en respect met je medemensen omgaat, zoals jij graag wilt, dat je medemensen met jou omgaan.

Ik ben eigenlijk ook een medemens van jullie allemaal en zo ga Ik altijd in alles met jullie om. Maar het schort er nog al eens aan, hoe jullie met Mij omgaan. Nu verandert dat voor Mijn manier van omgaan met jullie niets, Ik blijf in liefde met je omgaan. Maar bij jullie verandert er meestal wel één en ander. Bij jullie is het vaak zo, dat wanneer iemand zijn medemens niet naar waarheid, geduld, begrip e.d., naar liefde en respect behandelt, dan wordt hij vervolgens zelf ook niet meer naar liefde en respect behandeld. De gevolgen daarvan laten zich raden. Vanuit het één komt het ander en binnen de kortste tijd ontstaat er ruzie. Laat het daarom goed tot je doordringen, dat Mijn advies om je naaste, dat zijn je medemensen, te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden, niet alleen geldt, als zij dat ook zo aan jou doen, maar juist altijd, juist ook als je naaste jou niet zo behandelt.

Want alleen dan en op die manier kan strijd de wereld uit gaan, is dan niet meer nodig. Al het veranderen van de wereld, oorlogen, strijd, ruzies, is alleen goed mogelijk, door bij jezelf te beginnen en door het zelf vol te houden, wat er ook gebeurt. Daarmee praat Ik het niet goed, als mensen niet naar Mijn advies handelen. Maar voor je eigen ware leven is het wel het beste om te doen. En het is dan aan ieder zelf, of hij bereid is om ook naar Mijn advies te gaan leven. Ieder heeft in zichzelf de vrije keus. Maar Mijn advies is er voor iedereen persoonlijk: heb je naaste lief als jezelf, in alle omstandigheden.

Hemels Brood 3455

Het schepsel kan nooit boven zijn Schepper staan. Maar kan het schepsel zich aan de macht van zijn Schepper onttrekken en zelf de macht grijpen? Dat zal nooit mogelijk zijn zonder de toelating van de Schepper, als de Schepper zelf de volmaaktheid van zijn bestaan is. En ten opzichte van het geschapene is de Schepper altijd de volkomenheid van zijn bestaan, waaruit zijn schepsels zijn ontstaan en dus zijn zijzelf ook die volmaaktheid.

Maar op zichzelf gesteld, kunnen zij voor hun eigen daden kiezen. Zo is hen dan ook de ruimte gegeven en de macht over hun leven. Maar dan ook alleen over hun eigen gekregen leven en nooit over het leven van hun Schepper. Doordat zij die macht over hun eigen leven hebben gekregen, waardoor zij vrij zijn en zij in die vrijheid toch een zeker besef hebben dat hun leven voortgekomen is en voortkomt uit dat van hun Schepper, eigenen zij zich toe, dat de macht die zij over hun eigen leven hebben, ook macht is over het leven van hun Schepper. En nu juist daar vergist het schepsel zich enorm. Juist daar is een enorme misvatting door het schepsel in zijn leven gekomen, die de Schepper benoemd heeft als de satan. En het schepsel is door de Schepper benoemd als de mens.

Nu is het aan de mens om de satan, dat is zijn grote misvatting over de ware macht, te overwinnen. Maar gelijk aan het leven van de Schepper, wat eeuwig onveranderlijk gelukzalig is, komt de levensmacht die de mens over zijn eigen leven heeft, hem voor als een mogelijkheid om zonder zijn Schepper tot dezelfde gelukzaligheid te kunnen komen. En dat is dan ook de kern van de satan, dat is niet waar. Toch verdraait de mens de waarheid in die onwaarheid, wat hem door de eeuwen heen en totnogtoe die gelukzaligheid niet gebracht heeft en nooit brengen zal. Pas in de ware liefde tot zijn Schepper kan het schepsel, de mens, tot gelijkheid aan zijn Schepper, in de grootste gelukzaligheid komen. Dat is dan de bekering van de mens en het verval van de Satan, tot gelukzaligheid van de mens.

Hemels Brood 3456

De beste dienaars van Mijn Woord zijn niet degenen die een theologische opleiding op aarde gevolgd hebben, of die een lering gekregen hebben in een school van bekende meesters. De beste dienaars van Mijn Woord herken je dan ook niet aan hun opleiding, hun scholing. Want zij hebben in de verborgenheid van hun hart hun scholing rechtstreeks van Mij gekregen en krijgen die nog. Het zijn dan toch ook meestal geen mensen die opvallen door hun geloof en hun theologische kennis en het zijn al helemaal geen mensen met theologische titels of diploma’s. Dat wil niet zeggen dat daar geen goedbedoelende mensen bij zijn, maar de besten zijn rechtstreeks door Mij geleerd in hun hart.

En alhoewel zij toch ook niet alles precies al in de praktijd kunnen brengen, overzien zij veel meer dan de gemiddelde gelovige mens. Maar veel van wat zij van Mij als inzicht gekregen hebben, kunnen zij niet zo gemakkelijk doorgeven aan hun medemens, omdat het hart van hun medemens daar nog niet genoeg voor openstaat. En vaak wordt het beetje wat zij wel naar hun medemens brengen, niet begrepen of weggewuifd als niet zo nodig. De aanhouder onder Mijn dienaars wordt nogal eens als lastig en irritant ervaren, terwijl diegene alleen zijn best doet om misvattingen te verhelpen en verlichting te geven. Let daarom juist op diegenen die iets over Mij en Mijn leer naar voren brengen, zonder dat zij daar zelf iets bij vergaren, terwijl zij in hun eigen leven, niet zo beduidend boven anderen uitsteken. En vooral als zij vasthoudend zijn van karakter, zonder al te veel aandacht op zichzelf te betrekken. Luister dan eens rustig naar diegenen, want Mijn Woord laat Ik aan die dienaars het zuiverst weten, die het in hun hart in nederigheid kunnen ontvangen en met liefde willen doorgeven, zonder het op zichzelf te betrekken als belangrijk te zijn.

Want Ik geef mijn Woord aan de eenvoudige, maar beslist niet domme mens, die dan nog niet in liefde volmaakt al is, maar wel zuiver en onbaatzuchtig van hart en zich niet laat voorstaan op zijn scholing door Mij, terwijl hij dat in zich wel heel goed weet. Kijk naar die mens, luister maar naar die mens en wat die mens zegt, kun je in je hart voelen als Mijn Woord. Dan heeft niet diegene tegen je gesproken, maar dan heb Ik tegen je gesproken. Neem dat van Mij aan en verheug je daar op!

Hemels Brood 3457

Het kan nog gekker worden in de wereld, o ja. Want al wat de mens op zichzelf gericht doet, heeft zijn uitwerking en dat heeft dan ook weer zijn uitwerking op die uitwerking. Dat gaat zo door tot voor een ander inzicht gekozen wordt. Maar dan nog is niet direct alle uitwerking verdwenen. Pas na verloop van tijd keren de uitwerkingen zich om naar de nieuw gekozen inzichten.

Alles wat naar ware liefde gekozen wordt, geeft een leven verrijkende uitwerking, die door en door werkt ten gunste van de mensen. Maar alles wat het tegenovergestelde van liefde is, heeft ook een tegenovergestelde uitwerking, die ook door en door werkt. Zo gaat het over het algemeen de wereld niet goed en gebeurt er veel wat geen liefde is en in uitwerking maar door gaat. Dat geeft moeilijke tijden om in te leven. Ik kan die niet zomaar wegnemen of een andere koers voor inzetten. Dat is geheel aan de mens zelf. Maar wie zich tot Mij wendt en zo veel mogelijk naar ware liefde leeft, die vindt een begaanbare weg, tussen alle afdwalingen door. Die vindt een weg die hem de juiste mogelijkheden biedt om met al het wereldgebeuren wat afwijkt van liefde en als gevolg van die afdwaling heel onprettig is geworden, om te gaan en zo min mogelijk door meegetrokken te worden.

Maar daarbij is wel een standvastig volhouden aan waarheid, goedheid en liefde voor alle medemensen nodig. Wie in zijn hart laat zien daaraan vast te willen houden en bereid is te verdragen wat anderen te niet doen, die krijgt van Mij alle steun en kracht om vol te houden, ook op de moeilijkste momenten. Want moeilijke momenten zullen er altijd zijn in een wereld vol afvalligheid van waarheid en liefde. Zoveel afvalligheid zelfs, dat het zicht er totaal niet meer is op Mij, op waarheid en op ware liefde. Maar laat je niet verblinden door de afvalligheid van de wereld, houd vol aan waarheid en liefde en overkom alle narigheid tot volkomen gelukzaligheid.

Hemels Brood 3458

De woestijn zal bloeien als een roos. Als Ik dat zeg, denken mensen nog al eens, ja, ja, dat zou dan een groot wonder zijn, maar echt daarin geloven, doen ze niet. En toch zeg Ik het.

De woestijn in de mens zal bloeien als een roos. Het zal niet altijd zo zijn, dat de mensen zo gebrekkig in het besef van Mijn bestaan zijn. De tijd zal komen, dat het braakliggende woestijnachtige besef tot een waar besef van Mijn bestaan en het Enige ware leven komt bij de mensen. Dan zal het dorre hart, wat eerder niet besefte, tot ware levensvreugde komen.  Dat is dan de bloei van de woestijn als een roos. Die vreugde en blijdschap komt dan in de plaats van het dorre niet bewuste besef en de woestijn zal eeuwig geen woestijn meer zijn. Alleen, nu zijn er nog veel mensen die de natuurlijk materiële woestijn aanzien voor bloei te zijner tijd. Als een wonder van de natuur.

Ja, dat zou Ik ook zeker kunnen omzetten in de bloei van rozen, maar dat heeft niets met de betekenis van Mijn uitspraak te maken. Niet eerder zal de woestijn tot bloei komen, dan dat de harten van de mensen, de grond in hun hart, tot bloei komt. En die tijd gaat komen, dat Ik het in de woestijn van hun harten laat regenen en het zaad in de dorre grond breng. Dat is dat de inzichten van de mens verruimd worden en Mijn Woord begrepen kan worden. Uit dit begrip komt de mens dan tot beter handelen, meer naar ware liefde en dat is dan de bloei die in de woestijn, dat is de geest, tot wasdom komt. Die tijd gaat komen, geloof Mij. Want al is een woestijn nog zo dor en droog, Ik kan er regen geven, Ik kan er zaaien en dan kan Ik ook oogsten.

Hef je hart op vol vreugde en zie hoe alle woestijnen tot vreugde komen en in grote blijdschap Mij loven en prijzen voor Mijn liefde, voor het gelukzalige leven, wat Ik jullie allen geef.

Hemels Brood 3459

Alleen ware liefde brengt de ware wijsheid voort. Alle wijsheid zonder liefde is geen wijsheid, al lijkt dat vaak wel zo. Alles wat met het verstand beredeneerd wordt, lijkt op wijsheid bij de meeste mensen, maar als het niet uit de liefde uit het hart voorkomt, is het wereldse wijsheid en nooit hemelse wijsheid.

Er is heel veel wereldse wijsheid en de meeste mensen gaan op die wereldse wijsheid af. Zij lijkt veel zoeter en aangenamer te zijn maar is het niet. De wijsheid uit het verstand heeft door de eeuwen heen de meeste oefening gehad en is geheel verweven met het doen en laten van de mens. De wijsheid uit liefde is veel minder in gebruik en daarom ook nauwelijks geoefend. Voor een goed gebruik is oefening nodig. Oefening in liefde. Dat vinden veel mensen maar lastig. Het verstand kan heel wijs zijn, dus waarom de moeite voor liefde. Want bij liefde komt heel veel kijken. Alleen al degenen die je vijand zijn liefhebben, is al zo moeilijk, dat daar niet aan begonnen wordt. En je buurman is al gauw je vijand, als hij iets doet wat jou niet zint. Zo zijn er veel “kleine vijanden” om iedereen heen. En die liefhebben voor wijsheid, nou dat is met een beetje verstand toch niet nodig.

Kijk, daar vergissen de meeste mensen zich. En zo is het ook niet de bedoeling, dat de liefde gezocht wordt voor haar wijsheid. Want liefde is alleen ware liefde, als zij geheel onbaatzuchtig is, niets vraagt of eist, maar steeds geeft en verdraagt. Juist van daaruit komt de meest zuivere wijsheid uit die liefde naar voren. Heb elkaar lief, alleen lief om lief te hebben en oefen dat, dan krijg je daarbij de zuiverste wijsheid die de liefde bezegelt en alles tot een zegen maakt. Kies zelf maar voor je verstand of voor de liefde, maar doe dat niet om de wijsheid, maar om de liefde.

Hemels Brood 3460

De wereld past niet in de hemel. En de hemel past niet in de wereld. Het is aan jou om te kiezen of je in de wereld wilt zijn of in de hemel. Maar kies het zelf. Laat het kiezen niet aan anderen over. In je hart kun je voelen wat het hemelse kiezen is en wat het wereldse. Het hemelse kiezen is de liefde voor je naasten, wat het beste is voor je naasten, je medemensen. Het wereldse kiezen is de eigenliefde, het beste voor jezelf.

Toch, zo gemakkelijk is het kiezen niet. Want in het hart probeert de verleiding haar slag te slaan en je in verwarring te brengen. Dan lijkt iets goed, terwijl het dat eigenlijk niet is. Er zijn veel mensen die zo’n verleiding niet herkennen en denken de juiste keus te maken, vooral als zij van anderen bevestiging krijgen. Laat niet een ander je keuze bepalen, maar laat toch altijd je eigen hart je keuze bepalen. Als je in verwarring raakt, tussen je hart en je verstand, kan het weleens heel moeilijk worden de juiste keus te maken. Zoek dan de zuiverheid van je hart. Want ieder mens heeft van Mij in zijn hart een zuiverheid, het heilige der heilige gekregen, waar het ware juiste antwoord op al je vragen en wensen te vinden is.

En wat ook altijd belangrijk is, je bent vrij. Ik heb jullie allen vrijheid gegeven. Vrijheid van keus, vrijheid in al je doen en laten. Je mag zelf kiezen. En ja, er is een beste keus die tot waar gelukzalig leven leidt. Maar het is ook niet altijd gegeven die precies te vinden en te gaan. Maar weet dan, dat Ik liever zie dat je in de zuiverheid van je hart zoekt en misschien een keuze maakt die meer werelds dan hemels gericht is, dan dat je buiten je hart bij je medemensen zoekt naar de beste keus. Hulp aan je medemensen in liefde kan Ik zegenen, maar laat altijd je hart het laatste woord hebben. Want daar ben Ik, daar vind je het hemelse, daar ligt je levenslijn, daar vind je, als je Mij er om vraagt, de waarheid, de juiste weg tot het ware leven, tot Mij.

Hemels Brood 3461

Het licht van Mijn liefde overstijgt elk ander licht. Wie eenmaal in waarheid Mijn zuivere licht heeft gezien, zal elk ander licht direct als vals licht bemerken en zich wenden naar Mijn ware zuivere licht. Dit ware zuivere licht is in liefde Mijn zon, die Ik aan de hemel geplaatst heb voor alle mensen. Zo zichtbaar en toch door zoveel mensen nog niet gezien. Velen van degenen die Mijn licht wel gezien hebben, in zich, in hun hart, zijn vervolgens toch weer afgedwaald en hoewel zij elk ander licht direct als vals in zich beseffen, kunnen zij toch ook Mijn licht niet vinden.

Want alhoewel Mijn zon van waar en zuiver licht aan de hemel voor iedereen zichtbaar straalt, is het niet door iedereen altijd te zien en te ervaren. Maar wie het eens gezien heeft, houdt zijn blik erop gericht of, wanneer hij zijn blik er vanaf heeft laten dwalen, dan zal hij toch altijd in zich een zeker gemis voelen en zoeken dat zuivere ware licht weer te vinden, wat hem innerlijk zoveel goeds brengt. Het blijft hem trekken en geen ander licht is hem meer goed genoeg. Zo kan eenieder gaan beseffen, dat alleen in de waarheid, de nederigheid, de oprechtheid, de ware ogen open gaan en het ware zuivere licht zien. Het zuivere licht, Mijn waarachtige liefde, die het hart van de mens ten diepste verwarmd en tot gelukzaligheid brengt.

Een gelukzaligheid die alleen van Mijn licht, van Mijn liefde, de mens gegeven kan worden. Die geen enkel ander licht de mens kan geven. Wie daarom Mijn licht eenmaal in zichzelf ervaren heeft, die zal dat altijd weten, altijd beseffen, altijd vasthouden, dat er maar Eén is, dat er maar één waar licht is, één ware liefde. Nooit kan een licht zo helder en zuiver schijnen dan Mijn ware licht. Ook al lijkt het licht van de hele wereld tezamen, in de donkerste nacht, nog zo licht, het is als de nacht vergeleken bij Mijn licht. Daarom, open je geestelijke oog in waarheid, oprecht en in nederigheid en zie Mijn licht, Mijn liefde en voel dan de gelukzaligmakende warmte in je hart.

Hemels Brood 3462

Laat je gaan. Laat je Zelf gaan. Houd je Zelf niet tegen uit angst fouten te maken. Want je Zelf, je echte wezenlijke oorspronkelijke Zelf is zuiver en maakt geen fouten. Want jouw Zelf is volmaakt, zoals je Schepper, de hemelse Vader, volmaakt is. Want Hij is jouw Zelf en Hij is volmaakt en hij heeft jou Zijn volmaakte Zelf gegeven, als jouw Zelf. Laat daarom je Zelf in vrijheid gaan en volg je Zelf, dan kun je geen werkelijke fouten maken.

Kom in je Zelf en laat je Zelf in de volle waarheid van liefde Zijn. Dan zul je zien dat al wat je moeilijk leek, al wat je benauwde, al wat je niet kon oplossen, oplost en als vanzelfsprekend in goede banen geleid wordt. Zonder al teveel inspanning komt alles dan op zijn plaats en is niets meer moeilijk, niets meer benauwend, en ben je bevrijdt van alle zorgen. Want het ware, het ware leven is vrij en gelukzalig, niet benauwend en moeilijk. Het is de mens die zijn Zelf terughoudt en verbergt, dat is niet nodig. Kom tot jezelf, dan kom je tot Mij en Ik ben alles wat je nodig hebt voor waar leven, voor ware liefde. Ook en juist in moeilijke tijden kun je het best tot je Zelf komen in vertrouwen, dat jouw Zelf, Mijn Zelf gelijk is en dan ook alles weet en heeft om elk probleem tot een goede oplossing te brengen.

Houd wat in jou is niet tegen, houd je Zelf niet tegen, maar leef, leef je ware Zelf en je leeft Mij, Mijn ware Zelf, welke alleen liefde, intense liefde is, die liefde die alles in zich bergt en voor alles wijs is, oneindig wijs is, waardoor altijd alles wat verstoord is geraakt, teruggezet wordt op de juiste plaats en het goede tot uitdrukking brengt. Zo kun je helen door je eigen innerlijke Zelf in elk opzicht, omdat Ik, je Schepper en hemelse Vader dat ben, je Zelf.

Hemels Brood 3463

Veel mensen denken dat zij onbemerkt hun eigen gang kunnen gaan en dat het er niet toe doet of dat wel of niet helemaal de waarheid en het goede is, wie zal het bemerken? Maar Ik bemerk het en ieder die afdwaalt van het ware en goede zal zelf nog het meeste daarvan bemerken. Juist op die momenten dat het hem het minst welkom is. En juist dan wordt hij er eerder kwaad om, of teleurgesteld of zelfs depressief, in plaats van dat hij lering trekt uit wat hem overkomt en zijn doen en laten meer naar waarheid en goedheid bijstelt.

Niets blijft onbemerkt. Niet bij Mij en niet bij de mensen. Al wat in het donker verborgen gehouden wordt, komt toch ééns in het licht van de waarheid en gerechtigheid te staan, zichtbaar voor iedereen. Dan blijft er niets over van de behaalde successen en moet er duur betaald worden voor alle schade die de afdwaling van waarheid en goedheid teweeggebracht heeft. Niet met geld en goederen. Maar met besef, welke tot pijn en verdriet leidt. Wie dan tot herstel van de schade verantwoordelijk is, heeft een moeilijke taak die niet zonder pijn en afzien gaat. Want het besef van afdwaling van het ware en het goede geeft een gevoel van eenzaamheid en verdriet, als er oprecht berouw komt. Dat is voor die mens heel onaangenaam. Maar als het besef en het berouw werkelijk oprecht is, dan is er wel ook onmiddellijk bij die mens het besef van Mijn liefde voor hem en dit beurt hem op, geeft hem kracht en zo kan hij toch tot herstel van zijn daden komen. Voor sommigen in heel korte tijd. Maar voor de hoge omes, die veel waarde aan zichzelf toebedeelden en moeilijk tot verandering komen, duurt het wel langer.

Want niemand gaat zonder oprecht berouw en de oprechte wens tot herstel van al wat hij deed in waarheid Mijn liefde ervaren en volkomen genezen. Maar wie tot oprecht berouw komt en tot de wens alles te willen herstellen wat hij misdeed, die is in Mijn liefde vergeven en Ik heb voor hem alles in liefde hersteld.

Hemels Brood 3464

Het tastbaar materiële is de mens gegeven om het niet tastbare, niet zichtbare te kunnen gaan begrijpen, te kunnen gaan zien met hun eigen niet zichtbare, niet tastbare Zijn. Maar de mens is gehecht geraakt aan het materiële en heeft het zichtbare, het tastbare, verheven boven het ware onzichtbare, niet tastbare leven. Nu is het voor hem moeilijk geworden om te geloven in het onzichtbare, ware bestaan, wat hij in zich nog altijd kan voelen, maar door zijn grote hang aan de materie, niet meer kan begrijpen.

Dit onzichtbare is als een mysterie welke hem beangstigt. Deze angst houdt verband met zijn onbegrip voor het ware leven en is vooral angst om te verliezen, om zijn eigenheid, zijn bewustheid van bestaan te verliezen. Op het onbekende kun je niet vertrouwen. Als voor de meeste mensen het materiële wegvalt, valt alles voor hen weg, zij kunnen zich het niet anders meer voorstellen. Daarom wordt dan het kleine beetje innerlijk besef van een Schepper van al het leven en alle mensen, gekoppeld aan materie of aan occulte mystiek. Dit maakt de mens gewichtig en laat niet werkelijk iets zien van Mij, jullie ware Schepper en van alles wat de schepping is, geestelijk, niet materieel en niet tastbaar, niet zichtbaar, zichtbaar gezet in het materiële. Waarbij daarmee ook zichtbaar gemaakt is, wat dood is: al het tastbare materiële en wat leeft: al jullie gedachten, het besef van bestaan, niet tastbaar, niet materieel. Maar nu juist dat wordt verwisseld en de mens denkt door de materie te leven en zonder materie dood te zijn.

O lieve mens, juist in het geestelijke, het niet tastbare besef te bestaan, het innerlijke gevoel van Zijn, dát is het ware leven en juist de materie is dood. Juist bij het verliezen van de materie gaat dat ware bestaan in waar leven verder, zonder de dood, welke in werkelijkheid niet is. Maar nu juist dat afstaan van de materie houdt de mens vast, alsof hij daarmee zijn leven verliest. Liefste mens in al Mijn liefde heb je van Mij, je Schepper, het ware leven gekregen om eeuwig te behouden, als je het in je aardse leven aanneemt en het materiële loslaat. In al Mijn liefde blijf Ik jullie allen helpen tot dat afstaan te komen en dan eeuwig in waarheid en liefde bij Mij te leven.

Hemels Brood 3465

Liefde kun je niet vanuit een training, een methode ontwikkelen. Liefde moet groeien in je hart. Daarvoor is het nodig dat het hart de juiste rijpheid heeft. Want eerder dan dat het hart ervoor rijp is, zal er geen werkelijke liefde kunnen groeien. Als de grond in het hart droog en dor is, dan zal daar eerst regen en mest moeten komen. Dat zijn allerlei gebeurtenissen die als regen en mest de grond in het hart bewerken. Met de regen komt Mijn Woord, de voeding, die ook de mest van de gebeurtenissen in de grond van het hart werkzaam maakt. Dan kan het zaad van Mijn Woord in het hart ontkiemen. Maar een plant met vruchten is er nog niet. Alleen een zeker begrip begint in het hart te ontstaan. Een begrip wat nog geen liefde op zich is en nog niet tot veranderde daden leidt. Er wordt geluisterd naar Mijn Woord, maar nog niet naar gehandeld. Als de grond beregent blijft en de mest voldoende haar werk doet en de plant voeding opneemt, gaat zij groeien. Het besef van ware liefde gaat groeien en het hart vullen.

Maar nog zijn er geen vruchten, geen werkelijke daden. Dan vervolgens gaat de plant bloeien, met schitterende bloemen. Het hart blijft zich openstellen voor Mijn Woord en begint Mijn liefde te beseffen. Dat geeft de bloemen, wat het fijne gevoel van het besef van Mijn liefde is. Als die bloemen geheel tot vast besef in het hart zijn uitgebloeid, begint voorzichtig de vrucht te groeien. In het hart begint de kracht te ontstaan die liefde in het eigen handelen zelf mogelijk maakt, om zelf tot uiting te brengen. Dit komt voort uit de liefde die de mens van Mij voelt en dan ook uit zichzelf voor Mij gaat voelen. Voelt hij dat eenmaal voor Mij, dan voelt hij het langzaamaan ook voor zijn medemensen en leert uit Mijn liefde zijn naasten lief te hebben, zoals altijd bedoeld is.

Dat is een proces wat Ik aan ieder mens op aarde geef. Het ene hart is droger en meer dor dan het andere. En zo heeft het ene hart ook meer nodig dan het andere. Ik weet dat precies. Jouw hulp aan Mij is je liefde, je groei in liefde, die je steeds meer mag inzetten om al diegenen in Mijn Naam te helpen. Want liefde is de Enige Waarheid, het Enige ware Leven, waarop elk hart eens ten volle zal bloeien en vervolgens zal vrucht dragen. Open je hart en steun in liefde een ieder die bereid is zijn hart te openen voor Mijn ware liefde. Dan doe je genoeg.

Hemels Brood 3466

In het verborgene probeert de mens zijn afdwalingen te verdoezelen. Maar alles komt toch eens een keer in het licht. Alles wat de mens verborgen wil houden, verbergt ook dat wat hij niet graag verborgen heeft. Verbergt ook al wat hem zicht kan geven op veel goeds.

Verbergt de mens iets voor Mij, dan verbergt hij ook iets van Mij. Waardoor zijn zicht ten nadele van hemzelf niet meer volledig is. Terwijl hij denkt dat zijn zicht nog wel volledig is, mist hij essentiële factoren, die hem uit de door hem gewenste koers doen belanden. Wie op die manier denkt alles te weten, alles in de hand te hebben, die zal vroeg of laat bemerken, dat hij veel of minder veel, niet in de hand heeft. Dit hangt af van wat hij verborgen houdt, maar voor Mij nooit verborgen is. Niet Ik breng dan uiteindelijk het verborgene in het zicht, maar diegene zelf. Door zijn eigen beperkte zicht gaat hij wegen, die juist tot zichtbaarheid leiden van wat hij verborgen denkt te kunnen houden. Het zal hem verbazen hoe het dan toch niet verborgen blijft. En juist, als wat hij verborgen wilde houden in het zicht komt, komt ook dat wat hij zonder het te beseffen daarmee van Mij verborgen heeft, zichtbaar.

Dan gaat hij begrijpen dat er met Mij niet te spotten valt. Dan is het zijn kans om zich tot waarheid en oprechtheid, zonder enige verborgenheid, te bekeren. Maar nog heeft hij de vrijheid. Nog blijft er de verleiding. Geeft hij aan de verleiding toe, dan gaat weer het zelfde proces in werking en weer zal al wat hij verbergt hetzelfde uitwerken. Juist, tot de mens in zijn vrijheid leert lief te hebben, zonder iets te verbergen, zonder iets voor zichzelf te willen houden. Dan versmelt zijn leven in waarheid en liefde met Mij tot een eigen persoonlijk gelukzalig Zijn.

Hemels Brood 3467

Elke dag brengt zijn werk met zich mee. Soms meer en soms minder. Elke dag schijnt Mijn zon en geeft het juiste licht om alle werk zo goed mogelijk te doen. Wie zich onttrekt aan zijn werk, laadt meer werk op zich, wat al snel zal blijken. En wie te snel met het werk klaar wil zijn, ziet meer werk naar zich toekomen, wat hij niet kan laten liggen. Elke dag heeft zijn eigenheid en zal gaan zoals juist is voor iedereen. Alles afgemeten naar de ware liefde van de mens, die bij de een al meer is dan bij de ander. Maar zorgen maken is niet nodig, want alles zal altijd in de juiste verhouding komen en gaan.

Kijk in alle werk naar de dag, het moment en weet dat dat dan ook de toekomst vastlegt. Want wat nu gebeurt, werkt voor de toekomst door en wat nu niet gebeurt, werkt ook voor de toekomst door. Er vallen geen gaten in het verloop van de dag, de dag houdt niet zomaar ineens op, omdat iemand zijn werk niet doet. Maar het geeft wel een andere uitwerking. Als plots een verkeerslicht niet meer werkt, gaat de dag wel gewoon door, maar de gevolgen laten zich zien in de chaos die dan in het verkeer ontstaat. Zo is het ook met de mens. Als de taak die mensen hebben, werk, niet uitgevoerd wordt, blijft de zon wel schijnen, blijft de dag wel gaan, maar er zijn dan wel gevolgen. Gevolgen die de mens zal bemerken.

Weet toch ook altijd, dat de mens wel zijn werk kan verzuimen en zijn taken vergeten, maar Ik houd nooit op met werken, Ik houd nooit op met leven en liefhebben, met jullie allen het ware leven te geven, de ware liefde te geven. Ik houd nooit op met jullie innig lief te hebben. Mijn zon straalt altijd Mijn ware liefde voor jullie allen!

Hemels Brood 3468

Geluk is niet te koop. Ik heb het ieder mens gegeven. Er is ook maar Eén waar en blijvend geluk: de ware liefde. Nog lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Nog veel mensen denken dat waar geluk zit in bezit, in materieel welzijn, het verkrijgen van alles wat zij graag willen hebben. Hun streven naar geluk is dan vaak het vermeerderen van bezit, het vermeerderen van hun welzijn, het verkrijgen van alles wat zij graag willen hebben, waaronder dan ook meestal macht en aanzien.

Denk nu niet vooral aan de welgestelde mens, die daadwerkelijk veel bezit, een hoge functie heeft, veel macht heeft en geroemd wordt. Want hetzelfde verlangen tot bezit en het waarmaken van eigen behoeften aan macht en aanzien is er ook bij velen die arm zijn en geen macht en aanzien hebben. Zelfs diegenen die hun geloof en vertrouwen op Mij gesteld hebben, hebben vaak nog dat verlangen rijk te zijn, macht te hebben en geroemd te worden of minstens erkend te worden in hun verdiensten. Het gelukkige hemelse gevoel hangt ook bij hen nog al eens af van rijkdom en welzijn. Maar in werkelijkheid leidt dat alles helemaal niet tot het ware blijvende geluk.

Slechts een kleine groep mensen, verspreid over de aarde, beseft dat niet het hebben, het krijgen, het bezitten van al wat een mens zich bedenken kan, het ware niet te evenaren hemelse geluk brengt, maar het geven, het onbaatzuchtig geven van liefde uit vrije wil, uit een eigen vrij besef dat alleen de ware liefde voor anderen, voor de medemens, het enige ware levende geluk brengt, wat dan ook eeuwig is, omdat het eeuwig waar leven is, eeuwig ware liefde!

Hemels Brood 3469

Vader, Uw zachtmoedigheid is zo enorm groot en U geeft ons zoveel genade, U doet ons zoveel goed.

Boven alles verheven is Mijn liefde voor jullie allen. Boven lucht, zee en winden, boven aarde en hemelen, boven de oneindigheid, het heelal, boven alles wat er maar is, staat Mijn liefde. Hoe zou jullie leven zijn, als het niet liefde zou zijn, Mijn ware onbaatzuchtige liefde, die boven alles verheven, het heelal en al wat er is, onder haar hoede heeft? Dan zou er allang geen levend wezen, geen mens meer zijn.

Juist Mijn liefde is jullie leven en juist die ware liefde houdt alles in leven en juist die ware liefde is jullie leven. Die ware liefde is genade op jullie afdwaling van liefde, zodat jullie het leven behouden. Die ware liefde is gelukzaligheid voor alle mensen, als zij zelf in alle vrijheid die liefde willen leven, willen zijn. Maar al wat de mens in zijn vrijheid niet naar liefde doet of zegt, niet naar waarheid doet of zegt, werkt uit als het tegenovergestelde van liefde en dan ook als het tegenovergestelde van gelukzaligheid. Alleen Mijn liefde staat ook daar boven en alleen Mijn liefde kan en zal die uitwerking van het tegenovergestelde van wat jullie met je afdwalingen van liefde teweeg brengen, zodanig leiden, dat ware gelukzaligheid terugkeert en de gevolgen van jullie afdwalingen ten goede keert.

Vanuit Mijn ware oneindig grote liefde heb Ik een orde ingesteld, die vol van liefde en genade is, die volkomen recht doet aan jullie allemaal, ieder naar zijn kunnen en ieder naar zijn talenten, die aan allen, niet zonder reden, gegeven is en in zich de volkomenheid van waar leven draagt. Wie in zich de zachtmoedigheid van Mijn ware liefde voelt, kent de waarheid en weet wat dit alles in waarheid betekent. Dat is meer dan dat Ik zeg, Ik heb jullie allen lief, veel meer!

Hemels Brood 3470

Ik ben de volkomen gelukzaligheid, die jullie allen ook bedoeld zijn te zijn. Maar nog is in jullie bestaan die gelukzaligheid niet eigen. Terwijl Ik jullie zo graag gelukkig zie, gaan de meeste van jullie mensen een weg die niet tot die gelukzaligheid leidt. Dat verandert niets aan Mijn gelukzaligheid, maar Mijn liefde zet zich dan extra in om al diegenen van hun weg terug te roepen en de ware juiste weg te wijzen.

Zo vaak en zo sterk roep Ik en Ik word niet gehoord. Zo vaak en zo sterk laat Ik jullie de ware weg zien, maar jullie zicht blijft beperkt. Dat vind Ik jammer, want het kan zo mooi voor jullie zijn. En vooral degenen die wel graag de ware weg gaan, maar vertraagd worden door mensen om hen heen, door verdraaiing en misverstanden, door tekorten aan liefde, probeer Ik te helpen. Maar elke hulp die Ik kan geven, mag de vrijheid van wie dan ook niet belemmeren. Door oren die niet goed horen en ogen die niet goed zien, is het niet gemakkelijk om al diegenen te bereiken, zonder de vrije wil te belemmeren. Voor al dat is er tijd gegeven, voor al dat heb Ik geduld. En voor al dat werkt altijd Mijn liefde, ook zonder dat iemand dat bemerkt. Want Mijn liefde voor jullie roept niet alleen dagelijks aan allen om tot de ware weg naar gelukzaligheid te komen, zij doet veel meer dan dat. Maar dan wel achter de schermen, waar alleen de ware zuivere ogen kunnen zien en waar alleen de zuivere oren kunnen horen. Waar zij de vrije wil niet belemmert en toch heel veel voor alle mensen doet en teweeg brengt.

Want weet wel, dat Mijn liefde altijd werkt voor alle mensen. Weet, dat alles, maar dan ook alles wat er gebeurt, door de mens aangezet, maar door Mijn liefde uitgewerkt wordt, ten goede van alle mensen, met het enige doel om jullie allen tot de volkomen eeuwige gelukzaligheid te brengen, alleen dat, voor alle mensen!

Hemels Brood 3471

….. en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden. Want wie Mij liefheeft, heeft het ware leven lief, heeft zijn medemensen lief en daarmee voldoet hij aan al Mijn geboden die aan de mens gegeven zijn, om hen de juiste weg te laten zien. Want het zijn geboden, adviezen, raadgevingen. Het zijn geen verboden, verplichtingen, het is geen dwang. Er blijft altijd de vrije keus, de vrije mens. Maar wil je als vrij mens leven en tot gelukzaligheid komen of wil je als vrij mens jezelf opsluiten in het tegenovergestelde?

Want er is altijd op deze aarde het tegenovergestelde van. Er is vooruit en achteruit, er is links en rechts, er is boven en onder, altijd de keus tussen het één of het ander, zonder dat je voor beiden kunt kiezen. Het gaat altijd tussen. Tussen dit of dat. En waar doe je dan goed aan? Dat vind je terug in Mijn geboden, die precies aangeven wat het beste is om te kiezen, als je tenminste steeds voor de weg naar waar leven  en ware gelukzaligheid wilt gaan. De weg die naar gelukzaligheid van waar leven leidt, maar het gaande de weg nog niet is. Dat is een misverstand bij veel mensen. Zij denken, dat als zij die ware weg gaan, dan ook al de ware gelukzaligheid hun deel is. Als dat niet zo blijkt te zijn, zijn zij teleurgesteld en twijfelen aan die ware weg, aan de juistheid van Mijn geboden. Maar nergens staat dat die weg, die Ik in Mijn geboden aanbeveel, die gelukzaligheid al heeft.

De ware weg leidt tot het ware leven en juist wie die weg tot het eind toe gaat, die bereikt dat ware leven en daarbij dan ook de ware gelukzaligheid. Wie vol ijver zich steeds op die weg aan alle geboden houdt, die zal af en toe in zich al wat van dat ware gelukzalige leven gaan ervaren en daardoor bemoedigd worden vast te houden en door te gaan op de enig ware weg ten leven, die Ik ben in Jezus Christus en die uiteindelijk het ware gelukzalige leven geeft.

Hemels Brood 3472

Alles wat leeft op aarde, groeit. De planten, de struiken, de bomen, de dieren, de mensen, alles groeit. Maar de mens heeft een andere groei dan de planten en dieren. De mens is op zich ook een ander wezen. Een zelfstandig wezen met een eigen besef van bestaan, wat planten en dieren en al het verder levende niet hebben. In dit besef zit ook groei. Groei die op aarde begint als baby, die niets zelf nog kan en veel zorg nodig heeft. De baby groeit en wordt langzaam een zelfstandig van zichzelf bewuste volwassene. Dat is de natuurlijke groei van lichaam en bewust zijn.

Maar er is ook een groei bij ieder mens van ziel tot geest in het geestelijke bestaan, wat de mens van oorsprong is, maar in die oorsprong het bewust zijn niet had. Die groei gaat ook van niets weten en niets kunnen naar een totaal geestelijke bewustheid van het oorspronkelijk Goddelijke mens-wezen. Zoals een baby in zijn groei tot lopen komt, maar eerst vaker wankelt en valt, zo komt de mens van geen besef tot besef, met wankelen en vallen. En zoals het opgroeiende kind geholpen wordt door de ouders, na het vallen weer op te staan, zo help Ik jullie om na het vallen weer op te staan. Want Ik ben Degene die jullie tot het ware leven en een eigen besef van het ware leven geroepen heeft. En in Mijn grote liefde voor jullie, zorg Ik voor jullie, help je opstaan en groeien, tot dat besef van bestaan in volledige liefde tot volwassenheid is gekomen.

Ja, je valt en staat op. Je valt nog eens en staat weer op. Soms wordt dat iemand te moede. Maar blijf niet liggen, sta op, aanvaard je vallen als groei en aanvaard Mijn hulp als ware liefde. Want eens zul je niet meer vallen maar staan en lopen, krachtig en zonder vallen. Dan ben je in volwassenheid het ware oorspronkelijke Goddelijke leven in vrijheid met een gelukzalig besef van je ware Goddelijke bestaan!